kılavuz için tıklayınız

Yorumlar

Transkript

kılavuz için tıklayınız
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI
KPSS-2011/7
TERCİH KILAVUZU
T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ
BAKANLIĞI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
Ankara
1.
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır.
1.2 Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.
1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için,
1 0-1 1 Te mmu z 2010 tarihlerinde yapılmış olan 2010-KPSS Lisans’a girilmiş ve KPSSP3 puanının
alınmış olması gerekmektedir. Bu puan türlerinden en az 50 puan almış olanlar tercih
yapabileceklerdir. (Bazı sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmek için en az 60, bazı sözleşmeli
pozisyonları tercih edebilmek için de en az 70 puan alınmış olunması gerekmektedir. Bu sözleşmeli
pozisyonlar Tablo-1’de ayrıntılı olarak belirtilmiştir.)
1.4 Yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlar için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.
2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
2.1 Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği son gün itibariyle, sınava
girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye
gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış
olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.
2.2 Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun
olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.
3.
TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
3.1 Adaylar tercihlerini 9-17 Mayıs 2011 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.
İnternetten tercih gönderme işlemleri 17 Mayıs 2011 gecesi, saat 00:00’da sona erecektir.
3.2 Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar Tablo-1’de gösterilmiştir.
3.3 Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları
dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.
Bir sözleşmeli pozisyon için mezun olunan lisans programı koşulu birden fazla ise bunlardan
birinin karşılanması yeterlidir.
Ayrıca, bu kılavuzdaki Bakanlık tarafından düzenlenen “Başvurma Genel ve Özel Şartları”nı mutlaka
okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.
DİKKAT:
Mezun olunan program ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir sözleşmeli pozisyona
tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın
yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi
internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan
mutlaka emin olunuz.
Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun
olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik
yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi http://ais.osym.gov.tr
adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.
Yaptıkları tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde
değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi
tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.
1
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Sözleşmeli
personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden
istihdam edilemez.” hükmü uyarınca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından T.C. Kimlik Numaraları
Merkezimize bildirilenlerden bu yerleştirmede tercih yapamayacak durumda olanların tercih yapmaları
sistem tarafından engellenecektir.
3.4
Tercih yapmak istediğiniz sözleşmeli pozisyonları belirleyiniz ve 15’i geçmemek üzere istek sıranıza
göre yazınız. Bu sıralamada sözleşmeli pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz
öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden
yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır.
Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim
etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır.
Sadece internetten yapılan tercihler geçerli olacaktır.
3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresine
giriniz ve “TERCİHLER” alanından KPSS-2011/7 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tercih işlemleri
alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.
Kişisel şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden
ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum”
alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen
cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.)
gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar
nüfus cüzdanı ya da pasaportları ile birlikte Başvuru Merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri,
ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları) şahsen başvurarak ücreti karşılığı (2,00 TL)
yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Bu şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili
işlemlerde de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır.
İsteyen adaylar tercihlerini ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinde, 3,00 TL Tercih Hizmeti Ücreti
ödeyerek yaptırabilirler.
3.6 KPSS-2011/7 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi
girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih
listenizdeki sözleşmeli pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.
Mezun olduğunuz program tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan öğrenim
koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden
bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu
durumu göz önünde bulundurunuz.
Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız.
Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “KPSS-2011/7 Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı Tercihleriniz ……….. tarihinde başarı ile ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz
gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.
3.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait
öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir.
Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen
öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde
diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün
değildir.
Mezun olunan program bilginizde değişiklik yapmak için ilgili resmi belge (diploma, geçici mezuniyet
belgesi vb.) ve kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği ile birlikte 16 Mayıs 2011 günü saat
17.00’ye kadar ÖSYM’ye şahsen başvurunuz.
2
Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak
istiyorsanız bu değişikliği ekranda kendiniz yapabilirsiniz. Bu alan boş ise bu alanı doldurmanız
zorunludur. Tercih süresi bittikten sonra bu alanda değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır.
4.
ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
4.1 Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak
yapılacaktır.
4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından yaşı büyük olana, bunun da aynı olması
halinde ilgili sözleşmeli pozisyonu daha üst tercihinde yazana öncelik tanınacaktır.
4.3 Yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile
sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile
bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan
hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca
atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli
pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine
yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine
yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de
daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona
yerleşememiş olacaktır.
5.
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
KPSS-2011/7 Tercih yerleştirme sonuçlarını adaylar ÖSYM’nin internet sayfasından
öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara postayla herhangi bir belge
gönderilmeyecek, yerleşme bilgileri ÖSYM’ce Tarım ve Köyişleri Bakanlığına elektronik ortamda
gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği
kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar
nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.
6.
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan
sözleşmeli pozisyonlara Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri
halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği
kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
7.
HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
KPSS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına
bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu
durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının atama için öngördüğü
niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
8.
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet
yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 30 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe”
örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın
dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi
için, dilekçeye ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6032068-5001 numaralı
hesabına (IBAN:TR 610001000830060328195001) 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka
dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.
3
3172415
3172417
3172419
3172421
3172423
3172425
3172427
3172429
3172431
3172433
3172435
3172437
3172439
3172441
3172443
3172445
3172447
3172449
3172451
3172453
3172455
3172457
3172459
3172461
3172463
3172465
3172467
3172469
3172471
3172473
3172475
3172477
3172479
3172481
3172483
3172485
3172487
3172489
3172491
3172493
3172495
3172497
3172499
3172501
3172503
3172505
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
BİYOLOG (EDİRNE-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.)
BİYOLOG (GİRESUN-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.)
KİMYAGER(İSTANBUL-PENDİK -VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENST. MÜD)
KİMYAGER(KARS-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.)
KİMYAGER(KASTAMONU-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.)
MÜHENDİS(ADANA-ALADAĞ -KÖPRÜCÜK )
MÜHENDİS(ADANA-CEYHAN-AZİZLİ )
MÜHENDİS(ADANA-CEYHAN-DAĞISTAN)
MÜHENDİS(ADANA-CEYHAN-ISIRGANLI )
MÜHENDİS(ADANA-CEYHAN-KIZILDERE )
MÜHENDİS(ADANA-CEYHAN-KÖPRÜLÜ )
MÜHENDİS(ADANA-CEYHAN-KURTKULAĞI BELDESİ)
MÜHENDİS(ADANA-CEYHAN-NARLIK )
MÜHENDİS(ADANA-CEYHAN-NAZIMBEYYENİKÖY)
MÜHENDİS(ADANA-CEYHAN-TOKTAMIŞ)
MÜHENDİS(ADANA-CEYHAN-ÜÇDUTYEŞİLOVA)
MÜHENDİS(ADANA-FEKE-İNCİRCİ)
MÜHENDİS(ADANA-İMAMOĞLU-KOYUNEVİ)
MÜHENDİS(ADANA-KARATAŞ-ATAKÖY )
MÜHENDİS(ADANA-KARATAŞ-GÖKÇELİ )
MÜHENDİS(ADANA-KARATAŞ-SİRKENLİ )
MÜHENDİS(ADANA-KARATAŞ-TERLİKSİZ )
MÜHENDİS(ADANA-KOZAN -ÇUKURÖREN)
MÜHENDİS(ADANA-KOZAN -ORUÇLU)
MÜHENDİS(ADANA-KOZAN -TUFANLI )
MÜHENDİS(ADANA-KOZAN -YÜKSEKÖREN)
MÜHENDİS(ADANA-POZANTI -FINDIKLI )
MÜHENDİS(ADANA-SARIÇAM -ÇAMLICA)
MÜHENDİS(ADANA-TUFANBEYLİ -PEKMEZLİ )
MÜHENDİS(ADANA-TUFANBEYLİ -PINARLAR )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -BESNİ-ATMALI )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -BESNİ-SARIYAPRAK )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -BESNİ-TEKAĞAÇ )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -BESNİ-TOKLU)
MÜHENDİS(ADIYAMAN -ÇELİKHAN -KÖSEMUŞAĞI)
MÜHENDİS(ADIYAMAN -GERGER -BEŞGÖZ)
MÜHENDİS(ADIYAMAN -GERGER -ÇİFTHİSAR )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -GERGER -GEÇİTLİ )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -GERGER -KOŞARLAR )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -GERGER -ORTACA)
MÜHENDİS(ADIYAMAN -GERGER -ÜÇKAYA)
MÜHENDİS(ADIYAMAN -GÖLBAŞI -AKÇABEL )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -GÖLBAŞI -ÇATALAĞAÇ)
MÜHENDİS(ADIYAMAN -GÖLBAŞI -MEYDANKÖY)
MÜHENDİS(ADIYAMAN -KAHTA-ÇUKURTAŞ)
MÜHENDİS(ADIYAMAN -KAHTA-DURAK)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
5540
5540
4559
4559
4559
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4857
4845
4831
4845
4845
4853
4845
4818
4845
4831
4818
4845
4831
4831
4831
4845
4845
4845
4845
7502
7502
7500
7502
7502
7502
4819
4819
4
3172507
3172509
3172511
3172513
3172515
3172517
3172519
3172521
3172523
3172525
3172527
3172529
3172531
3172533
3172535
3172537
3172539
3172541
3172543
3172545
3172547
3172549
3172551
3172553
3172555
3172557
3172559
3172561
3172563
3172565
3172567
3172569
3172571
3172573
3172575
3172577
3172579
3172581
3172583
3172585
3172587
3172589
3172591
3172593
3172595
3172597
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(ADIYAMAN -KAHTA-DUT)
MÜHENDİS(ADIYAMAN -KAHTA-ERİKDERE )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -KAHTA-GELDİBULDU )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -KAHTA-GÜZELÇAY )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -KAHTA-KARADUT)
MÜHENDİS(ADIYAMAN -KAHTA-MÜLK )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -KAHTA-TUĞLU)
MÜHENDİS(ADIYAMAN -MERKEZ-AYDINOLUK )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -MERKEZ-DAVUTHAN )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -MERKEZ-DIŞBUDAK )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -MERKEZ-ELMACIK)
MÜHENDİS(ADIYAMAN -MERKEZ-GÜMÜŞKAYA )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -MERKEZ-HACIHALİL )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -MERKEZ-HASANKENDİ )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -MERKEZ-MESTAN)
MÜHENDİS(ADIYAMAN -MERKEZ-PINARYAYLA )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -MERKEZ-UZUNPINAR )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -SAMSAT-GÖLPINAR )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -SAMSAT-KOVANOLUK)
MÜHENDİS(ADIYAMAN -SAMSAT-KUŞTEPE)
MÜHENDİS(ADIYAMAN -SİNCİK -ALANCIK )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -SİNCİK -ÇAMDERE )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -SİNCİK -SERİNCE )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -SİNCİK -SUBAŞI )
MÜHENDİS(ADIYAMAN -TUT-YALANKOZ)
MÜHENDİS(ADIYAMAN -TUT-YAYLIMLI )
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-BAŞMAKÇI -AKKEÇİLİ )
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-ÇAY-DERESİNEK BELDESİ)
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-DAZKIRI -YUKARIYENİCE )
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-DİNAR-ALPARSLAN )
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-DİNAR-DOĞANLI BELDESİ )
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-DİNAR-KARAKUYU )
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-EMİRDAĞ -DAVULGA BELDESİ )
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-EVCİLER-AKYARMA )
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-HOCALAR -GÜRE )
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-İHSANİYE-AYAZİNİ BELDESİ )
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-İSCEHİSAR -DOĞLAT )
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-İSCEHİSAR-ÇALIŞLAR KÖYÜ)
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-MERKEZ-BAYRAMGAZİ)
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-MERKEZ-D.AYVALI BELDESİ)
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-MERKEZ-İSMAİLKÖY)
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-MERKEZ-OMUZCA)
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-SANDIKLI -ALAGÖZ)
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-SANDIKLI -KOÇHİSAR)
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-SANDIKLI -REŞADİYE)
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-SİNANPAŞA-AHMETPAŞA BELDESİ)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4818
4845
4831
4845
4845
4831
4845
4853
4853
4853
4845
4853
4845
4845
4845
4857
4853
4845
4853
4845
4831
4845
4845
4845
4831
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4831
4845
4831
4845
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4819
4845
4845
4853
4857
4845
4853
4857
4845
5
3172599
3172601
3172603
3172605
3172607
3172609
3172611
3172613
3172615
3172617
3172619
3172621
3172623
3172625
3172627
3172629
3172631
3172633
3172635
3172637
3172639
3172641
3172643
3172645
3172647
3172649
3172651
3172653
3172655
3172657
3172659
3172661
3172663
3172665
3172667
3172669
3172671
3172673
3172675
3172677
3172679
3172681
3172683
3172685
3172687
3172689
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-SİNANPAŞA-BALMAHMUT)
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-SİNANPAŞA-KIRKA BELDESİ)
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-SULTANDAĞI -KIRCA BELDESİ)
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT-DEMİRBEL )
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT-MAHMUT )
MÜHENDİS(AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT-YARIŞLI )
MÜHENDİS(AĞRI-DİYADİN-SATICILAR)
MÜHENDİS(AĞRI-DİYADİN-TAŞBASAMAK)
MÜHENDİS(AĞRI-DOĞUBEYAZIT -DALBAHÇE)
MÜHENDİS(AĞRI-DOĞUBEYAZIT -SAĞLIKSUYU )
MÜHENDİS(AĞRI-DOĞUBEYAZIT-ORTAKÖY)
MÜHENDİS(AĞRI-ELEŞKİRT-MOLLAHÜSEYİN)
MÜHENDİS(AĞRI-ELEŞKİRT-MOLLASÜLEYMAN )
MÜHENDİS(AĞRI-ELEŞKİRT-RAMAZAN KÖYÜ)
MÜHENDİS(AĞRI-HAMUR-EKİNCİK)
MÜHENDİS(AĞRI-HAMUR-YUKARIAĞADEVE)
MÜHENDİS(AĞRI-MERKEZ-ARAKONAK )
MÜHENDİS(AĞRI-MERKEZ-BALOLUK )
MÜHENDİS(AĞRI-MERKEZ-MOLAOSMAN )
MÜHENDİS(AĞRI-MERKEZ-MURAT NAHİYESİ )
MÜHENDİS(AĞRI-MERKEZ-OZANLAR )
MÜHENDİS(AĞRI-PATNOS-BOZOĞLAK )
MÜHENDİS(AĞRI-PATNOS-YALÇINKAYA)
MÜHENDİS(AĞRI-TAŞLIÇAY -AŞAĞIESEN )
MÜHENDİS(AĞRI-TAŞLIÇAY -YASSIKAYA)
MÜHENDİS(AĞRI-TUTAK-GEÇİMLİ )
MÜHENDİS(AĞRI-TUTAK-HACIYUSUF)
MÜHENDİS(AĞRI-TUTAK-KARAAĞAÇ )
MÜHENDİS(AKSARAY -AĞAÇÖREN -CAMİLİ )
MÜHENDİS(AKSARAY -AĞAÇÖREN -ÇATALÇEŞME)
MÜHENDİS(AKSARAY -AĞAÇÖREN -ESKİAHIRLI )
MÜHENDİS(AKSARAY -ESKİL -GÜMÜŞDÜĞÜN)
MÜHENDİS(AKSARAY -MERKEZ-AKÇAKENT)
MÜHENDİS(AKSARAY -MERKEZ-B.PÖRNEKLER)
MÜHENDİS(AKSARAY -MERKEZ-BABAKONAĞI )
MÜHENDİS(AKSARAY -MERKEZ-GÖZLÜKUYU )
MÜHENDİS(AKSARAY -MERKEZ-HIRKATOL )
MÜHENDİS(AKSARAY -MERKEZ-SAPMAZ)
MÜHENDİS(AKSARAY -MERKEZ-SEVİNÇLİ )
MÜHENDİS(AKSARAY -MERKEZ-TAPTUK )
MÜHENDİS(AKSARAY -MERKEZ-TATLICA)
MÜHENDİS(AKSARAY -MERKEZ-YALINIZ CEVİZ)
MÜHENDİS(AKSARAY -ORTAKÖY-AKPINAR )
MÜHENDİS(AKSARAY -ORTAKÖY-CAMUZLUK )
MÜHENDİS(AKSARAY -ORTAKÖY-HIDIRLI )
MÜHENDİS(AKSARAY -SARIYAHŞİ -DEMİRCİOBASI )
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4845
4831
4831
4831
4845
4831
4845
4845
4831
4845
4831
4831
4845
4857
4845
4845
4831
4857
4853
4845
4831
4831
4831
4845
4831
4831
4799
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4831
4857
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4853
4853
4853
4857
4857
4857
4845
4845
6
3172691
3172693
3172695
3172697
3172699
3172701
3172703
3172705
3172707
3172709
3172711
3172713
3172715
3172717
3172719
3172721
3172723
3172725
3172727
3172729
3172731
3172733
3172735
3172737
3172739
3172741
3172743
3172745
3172747
3172749
3172751
3172753
3172755
3172757
3172759
3172761
3172763
3172765
3172767
3172769
3172771
3172773
3172775
3172777
3172779
3172781
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(AMASYA- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(AMASYA-GÖYNÜCEK -KIŞLABEYİ)
MÜHENDİS(AMASYA-GÖYNÜCEK -TERZİKÖY)
MÜHENDİS(AMASYA-GÜMÜŞHACIKÖY-DOLUCA)
MÜHENDİS(AMASYA-GÜMÜŞHACIKÖY-SALLAR)
MÜHENDİS(AMASYA-HAMAMÖZÜ -ÇAYKÖY)
MÜHENDİS(AMASYA-MERKEZ-BOĞAZKÖY)
MÜHENDİS(AMASYA-MERKEZ-YAVRU )
MÜHENDİS(AMASYA-MERKEZ-YILDIZKÖY)
MÜHENDİS(AMASYA-MERZİFON -SARIKÖY)
MÜHENDİS(AMASYA-SULUOVA-KURNAZ)
MÜHENDİS(AMASYA-SULUOVA-YOLPINAR )
MÜHENDİS(AMASYA-TAŞOVA-BELEVİ )
MÜHENDİS(AMASYA-TAŞOVA-HACIBEY )
MÜHENDİS(AMASYA-TAŞOVA-KARABÜK )
MÜHENDİS(ANKARA- ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜD.)
MÜHENDİS(ANKARA- ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜD.)
MÜHENDİS(ANKARA-BEYPAZARI -BAŞÖREN )
MÜHENDİS(ANKARA-HAYMANA-B.KONAKGÖRMEZ)
MÜHENDİS(ANKARA-HAYMANA-TABAKLI )
MÜHENDİS(ANKARA-KALECİK -KOYUNBABA)
MÜHENDİS(ANKARA-KALECİK -UYURCA)
MÜHENDİS(ANKARA-NALLIHAN -BEYCİK )
MÜHENDİS(ANKARA-NALLIHAN -OSMANKÖY)
MÜHENDİS(ANKARA-NALLIHAN -YENİCE)
MÜHENDİS(ANTALYA-AKSEKİ -DEĞİRMENLİK)
MÜHENDİS(ANTALYA-AKSEKİ -DUTLUCA )
MÜHENDİS(ANTALYA-AKSEKİ -SİNANHOCA)
MÜHENDİS(ANTALYA-AKSU-ALAYLI )
MÜHENDİS(ANTALYA-AKSU-İHSANİYE)
MÜHENDİS(ANTALYA-AKSU-KURŞUNLU )
MÜHENDİS(ANTALYA-ALANYA-KARGICAK BELDESİ )
MÜHENDİS(ANTALYA-ALANYA-OBA BELDESİ )
MÜHENDİS(ANTALYA-DEMRE-YAVU)
MÜHENDİS(ANTALYA-DÖŞEMEALTI -BIYIKLI )
MÜHENDİS(ANTALYA-ELMALI -GÖLOVA)
MÜHENDİS(ANTALYA-ELMALI -İSLAMLAR)
MÜHENDİS(ANTALYA-ELMALI -PİRHASANLAR)
MÜHENDİS(ANTALYA-ELMALI -TAVULLAR )
MÜHENDİS(ANTALYA-ELMALI -TEKKE )
MÜHENDİS(ANTALYA-ELMALI -YAKAÇİFTLİK )
MÜHENDİS(ANTALYA-FİNİKE -YEŞİLYURT )
MÜHENDİS(ANTALYA-GAZİPAŞA-ÇOBANLAR )
MÜHENDİS(ANTALYA-GAZİPAŞA-DOĞANCA )
MÜHENDİS(ANTALYA-GAZİPAŞA-MACAR )
MÜHENDİS(ANTALYA-GAZİPAŞA-ZEYTİNADA KÖYÜ)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4803
4831
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4853
4845
4845
4845
4845
4853
4845
5532
4818
4845
4845
4853
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
7502
4853
4853
4853
4853
4853
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
7501
7501
7503
7503
4845
7
3172783
3172785
3172787
3172789
3172791
3172793
3172795
3172797
3172799
3172801
3172803
3172805
3172807
3172809
3172811
3172813
3172815
3172817
3172819
3172821
3172823
3172825
3172827
3172829
3172831
3172833
3172835
3172837
3172839
3172841
3172843
3172845
3172847
3172849
3172851
3172853
3172855
3172857
3172859
3172861
3172863
3172865
3172867
3172869
3172871
3172873
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(ANTALYA-GÜNDOĞMUŞ -ÜMÜTLÜ )
MÜHENDİS(ANTALYA-KAŞ -KARADAĞ )
MÜHENDİS(ANTALYA-KAŞ -OVA)
MÜHENDİS(ANTALYA-KAŞ -SAHİL PALAMUT )
MÜHENDİS(ANTALYA-KAŞ -SARIBELEN )
MÜHENDİS(ANTALYA-KAŞ -ÜZÜMLÜ )
MÜHENDİS(ANTALYA-KAŞ -YAYLABAYINDIR)
MÜHENDİS(ANTALYA-KEMER-TEKİROVA BELDESİ )
MÜHENDİS(ANTALYA-KEPEZ-ALTINOVA)
MÜHENDİS(ANTALYA-KONYAALTI -HACISEKİLİLER )
MÜHENDİS(ANTALYA-KORKUTELİ -BAYAT )
MÜHENDİS(ANTALYA-KORKUTELİ -BÜYÜKKÖY BELDESİ )
MÜHENDİS(ANTALYA-KORKUTELİ -ÇOMAKLI)
MÜHENDİS(ANTALYA-KORKUTELİ -GARİPCE )
MÜHENDİS(ANTALYA-KORKUTELİ -KARGALIK )
MÜHENDİS(ANTALYA-KORKUTELİ -KAYABAŞ )
MÜHENDİS(ANTALYA-KORKUTELİ -OSMANKALFAR )
MÜHENDİS(ANTALYA-KORKUTELİ -TAŞKESİĞİ )
MÜHENDİS(ANTALYA-KUMLUCA-BEŞİKÇİ)
MÜHENDİS(ANTALYA-KUMLUCA-HACIVELİLER)
MÜHENDİS(ANTALYA-KUMLUCA-YAZIR )
MÜHENDİS(ANTALYA-MANAVGAT -BELENOBASI)
MÜHENDİS(ANTALYA-MANAVGAT -CEVİZLER)
MÜHENDİS(ANTALYA-MANAVGAT -DOLBAZLAR )
MÜHENDİS(ANTALYA-MANAVGAT -EVRENSEKİ BEL)
MÜHENDİS(ANTALYA-MANAVGAT -KIZILOT BELDESİ)
MÜHENDİS(ANTALYA-MANAVGAT -SAĞRİN)
MÜHENDİS(ANTALYA-MANAVGAT -SARILAR BELDESİ )
MÜHENDİS(ANTALYA-SERİK -KARADAYI BELDE)
MÜHENDİS(ANTALYA-SERİK -KAYABURNU )
MÜHENDİS(ANTALYA-SERİK -KOZAĞAÇ )
MÜHENDİS(ANTALYA-SERİK -NEBİLER)
MÜHENDİS(ANTALYA-SERİK -PINARCIK)
MÜHENDİS(ANTALYA-SERİK -YEŞİLYURT )
MÜHENDİS(ARDAHAN -ÇILDIR-AKKİRAZ)
MÜHENDİS(ARDAHAN -ÇILDIR-YILDIRIMTEPE)
MÜHENDİS(ARDAHAN -DAMAL-OTAĞLI )
MÜHENDİS(ARDAHAN -GÖLE-ÇAYIRBAŞI)
MÜHENDİS(ARDAHAN -GÖLE-DEDEŞEN)
MÜHENDİS(ARDAHAN -GÖLE-SÜRÜGÜDEN)
MÜHENDİS(ARDAHAN -MERKEZ-ALAGÖZ)
MÜHENDİS(ARDAHAN -MERKEZ-ÇİMENKAYA)
MÜHENDİS(ARDAHAN -MERKEZ-NEBİOĞLU)
MÜHENDİS(ARDAHAN -MERKEZ-TAZEKÖY)
MÜHENDİS(ARDAHAN -POSOF-ÇAMBELİ)
MÜHENDİS(ARDAHAN -POSOF-TÜRKGÖZÜ)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4831
4853
4831
4831
4857
4845
4831
4831
4831
4845
8
3172875
3172877
3172879
3172881
3172883
3172885
3172887
3172889
3172891
3172893
3172895
3172897
3172899
3172901
3172903
3172905
3172907
3172909
3172911
3172913
3172915
3172917
3172919
3172921
3172923
3172925
3172927
3172929
3172931
3172933
3172935
3172937
3172939
3172941
3172943
3172945
3172947
3172949
3172951
3172953
3172955
3172957
3172959
3172961
3172963
3172965
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
MÜHENDİS(ARTVİN -ARDANUÇ-EŞKİNAR)
MÜHENDİS(ARTVİN -ARDANUÇ-OVACIK )
MÜHENDİS(ARTVİN -ARHAVİ-DÜLGERLİ )
MÜHENDİS(ARTVİN -ARHAVİ-ORTACALAR )
MÜHENDİS(ARTVİN -BORÇKA-ARALIK )
MÜHENDİS(ARTVİN -BORÇKA-İBRİKLİ )
MÜHENDİS(ARTVİN -HOPA-ESEN KIYI )
MÜHENDİS(ARTVİN -HOPA-KOYUNCULAR)
MÜHENDİS(ARTVİN -HOPA-SARP)
MÜHENDİS(ARTVİN -MERKEZ-DİKMENLİ )
MÜHENDİS(ARTVİN -MERKEZ-SARIBUDAK )
MÜHENDİS(ARTVİN -MERKEZ-YANIKLI )
MÜHENDİS(ARTVİN -MURGUL-YK KÜRE )
MÜHENDİS(ARTVİN -ŞAVŞAT-ÇİFTLİK )
MÜHENDİS(ARTVİN -YUSUFELİ -DARICA)
MÜHENDİS(ARTVİN -YUSUFELİ -ESENDAL)
MÜHENDİS(ARTVİN -YUSUFELİ -ESENYAKA )
MÜHENDİS(ARTVİN -YUSUFELİ -SEBZECİLER)
MÜHENDİS(AYDIN -BOZDOĞAN -HAYDERE)
MÜHENDİS(AYDIN -BOZDOĞAN -PINARLI )
MÜHENDİS(AYDIN -ÇİNE-BEREKET )
MÜHENDİS(AYDIN -ÇİNE-ÇALTI )
MÜHENDİS(AYDIN -ÇİNE-EVCİLER)
MÜHENDİS(AYDIN -DİDİM-BALAT )
MÜHENDİS(AYDIN -GERMENCİK -KIZILCAPINAR )
MÜHENDİS(AYDIN -GERMENCİK -MORALI )
MÜHENDİS(AYDIN -GERMENCİK -ÖMERBEYLİ )
MÜHENDİS(AYDIN -İNCİRLİOVA -ACARLAR BELDESİ )
MÜHENDİS(AYDIN -KARACASU -ESENÇAY )
MÜHENDİS(AYDIN -KARACASU -PALAMUTÇUK )
MÜHENDİS(AYDIN -KOÇARLI -HAYDARLI )
MÜHENDİS(AYDIN -KOÇARLI -SATILAR )
MÜHENDİS(AYDIN -KÖŞK -MENTEŞELER )
MÜHENDİS(AYDIN -KÖŞK -YAVUZKÖY )
MÜHENDİS(AYDIN -KUYUCAK -BAŞARAN BELDESİ )
MÜHENDİS(AYDIN -KUYUCAK -KURTULUŞ BELDESİ )
MÜHENDİS(AYDIN -MERKEZ-KIZILCAKÖY)
MÜHENDİS(AYDIN -NAZİLLİ -HASKÖY )
MÜHENDİS(AYDIN -NAZİLLİ -KIZILDERE )
MÜHENDİS(AYDIN -SÖKE-ATBURGAZI )
MÜHENDİS(AYDIN -SÖKE-BURUNKÖY)
MÜHENDİS(AYDIN -SULTANHİSAR -SALAVATLI BELDESİ)
MÜHENDİS(BALIKESİR-AYVALIK -MUTLU )
MÜHENDİS(BALIKESİR-BANDIRMA-MİSAKÇA)
MÜHENDİS(BALIKESİR-BANDIRMA-ÖMERLİ)
MÜHENDİS(BALIKESİR-BANDIRMA-YENİYENİCE)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4831
4831
4831
4818
4845
4845
4818
4845
4857
4845
4831
4831
4831
4818
4831
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4819
4863
4819
4863
4845
4845
4845
4819
4845
4845
4863
9
3172967
3172969
3172971
3172973
3172975
3172977
3172979
3172981
3172983
3172985
3172987
3172989
3172991
3172993
3172995
3172997
3172999
3173001
3173003
3173005
3173007
3173009
3173011
3173013
3173015
3173017
3173019
3173021
3173023
3173025
3173027
3173029
3173031
3173033
3173035
3173037
3173039
3173041
3173043
3173045
3173047
3173049
3173051
3173053
3173055
3173057
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(BALIKESİR-BANDIRMA-YEŞİLÇOMLU )
MÜHENDİS(BALIKESİR-BİGADİÇ-AŞAĞIÇAMLI )
MÜHENDİS(BALIKESİR-BURHANİYE-PELİTKÖY BELDESİ )
MÜHENDİS(BALIKESİR-DURSUNBEY -KİREÇ )
MÜHENDİS(BALIKESİR-DURSUNBEY -SAÇAYAK )
MÜHENDİS(BALIKESİR-DURSUNBEY-İSMAİLLER KÖYÜ)
MÜHENDİS(BALIKESİR-EDREMİT-ALTINOLUK )
MÜHENDİS(BALIKESİR-EDREMİT-ÇAMCI )
MÜHENDİS(BALIKESİR-GÖNEN-HAFIZHÜSEYİNBEY )
MÜHENDİS(BALIKESİR-GÖNEN-ILICAK )
MÜHENDİS(BALIKESİR-GÖNEN-KOCAPINAR )
MÜHENDİS(BALIKESİR-GÖNEN-MURATLAR )
MÜHENDİS(BALIKESİR-GÖNEN-SEBEPLİ )
MÜHENDİS(BALIKESİR-GÖNEN-TUZAKÇI )
MÜHENDİS(BALIKESİR-GÖNEN-ULUKIR)
MÜHENDİS(BALIKESİR-İVRİNDİ-BÜYÜKFINDIK )
MÜHENDİS(BALIKESİR-İVRİNDİ-GÜMELİ )
MÜHENDİS(BALIKESİR-İVRİNDİ-OSMANKÖY )
MÜHENDİS(BALIKESİR-KEPSUT-KEÇİDERE)
MÜHENDİS(BALIKESİR-MANYAS-AKÇAOVA)
MÜHENDİS(BALIKESİR-MANYAS-HACIOSMAN )
MÜHENDİS(BALIKESİR-MANYAS-KIZIK )
MÜHENDİS(BALIKESİR-MANYAS-SÜLEYMANLI )
MÜHENDİS(BALIKESİR-MARMARA-AVŞA BELDESİ (ADA))
MÜHENDİS(BALIKESİR-MERKEZ-AYŞEBACI )
MÜHENDİS(BALIKESİR-MERKEZ-BAKACAK )
MÜHENDİS(BALIKESİR-MERKEZ-CİNGE)
MÜHENDİS(BALIKESİR-MERKEZ-KOZÖREN )
MÜHENDİS(BALIKESİR-MERKEZ-KURTDERE)
MÜHENDİS(BALIKESİR-MERKEZ-TAŞPINAR )
MÜHENDİS(BALIKESİR-SAVAŞTEPE-GÜVEMKÜÇÜKTARLA)
MÜHENDİS(BALIKESİR-SAVAŞTEPE-YEŞİLHİSAR )
MÜHENDİS(BALIKESİR-SINDIRGI -GÖLCÜK BELDESİ )
MÜHENDİS(BALIKESİR-SINDIRGI -İBİLLER)
MÜHENDİS(BALIKESİR-SINDIRGI -İZZETTİN )
MÜHENDİS(BALIKESİR-SINDIRGI -KOCABEY )
MÜHENDİS(BALIKESİR-SINDIRGI -MANDIRA )
MÜHENDİS(BALIKESİR-SINDIRGI-IŞIKLAR KÖYÜ)
MÜHENDİS(BARTIN -AMASRA-ÇANAKÇILAR)
MÜHENDİS(BARTIN -KURUCAŞİLE-HİSAR)
MÜHENDİS(BARTIN -MERKEZ-AKÇAMESCİT)
MÜHENDİS(BARTIN -MERKEZ-AKPINAR )
MÜHENDİS(BARTIN -MERKEZ-DALLICA)
MÜHENDİS(BARTIN -MERKEZ-ESKİHAMİDİYE)
MÜHENDİS(BARTIN -MERKEZ-GÜRPINAR )
MÜHENDİS(BARTIN -MERKEZ-KURTKÖY)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4845
4857
4831
4831
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4857
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4857
4845
4831
4845
4845
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4853
4853
10
3173059
3173061
3173063
3173065
3173067
3173069
3173071
3173073
3173075
3173077
3173079
3173081
3173083
3173085
3173087
3173089
3173091
3173093
3173095
3173097
3173099
3173101
3173103
3173105
3173107
3173109
3173111
3173113
3173115
3173117
3173119
3173121
3173123
3173125
3173127
3173129
3173131
3173133
3173135
3173137
3173139
3173141
3173143
3173145
3173147
3173149
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(BARTIN -MERKEZ-YANAZ)
MÜHENDİS(BARTIN -ULUS-AŞAĞIÇERÇİ )
MÜHENDİS(BARTIN -ULUS-YENİKIŞLA)
MÜHENDİS(BATMAN-BEŞİRİ -DURUCAK)
MÜHENDİS(BATMAN-GERCÜŞ-ARICA)
MÜHENDİS(BATMAN-GERCÜŞ-KIRKAT )
MÜHENDİS(BATMAN-KOZLUK -BEKİRHAN )
MÜHENDİS(BATMAN-KOZLUK -ÖRENSU)
MÜHENDİS(BATMAN-KOZLUK -TOSUNPINAR)
MÜHENDİS(BATMAN-MERKEZ-DEMİRLİPINAR )
MÜHENDİS(BATMAN-MERKEZ-KAYABAĞ)
MÜHENDİS(BATMAN-MERKEZ-KESME KÖPRÜ )
MÜHENDİS(BATMAN-SASON-HEYBELİ)
MÜHENDİS(BATMAN-SASON-YOLÜSTÜ)
MÜHENDİS(BATMAN-SASON-YÜCEBAĞ)
MÜHENDİS(BAYBURT -MERKEZ-TAHTKÖY)
MÜHENDİS(BİLECİK -GÖLPAZARI-AKÇAKAVAK )
MÜHENDİS(BİLECİK -GÖLPAZARI-GÖKÇELER )
MÜHENDİS(BİLECİK -MERKEZ-ÇUKURÖREN )
MÜHENDİS(BİLECİK -MERKEZ-DEREŞEMSETTİN )
MÜHENDİS(BİLECİK -MERKEZ-SELÖZ )
MÜHENDİS(BİLECİK -MERKEZ-VEZİRHAN BELDESİ )
MÜHENDİS(BİLECİK -SÖĞÜT-YAKACIK )
MÜHENDİS(BİNGÖL-GENÇ -YENİSU )
MÜHENDİS(BİNGÖL-KIĞI-GÜNEYAĞIL)
MÜHENDİS(BİNGÖL-SOLHAN -ELMASIRTI )
MÜHENDİS(BİTLİS-ADİLCEVAZ-AKÇIRA)
MÜHENDİS(BİTLİS-ADİLCEVAZ-KÖMÜRLÜ )
MÜHENDİS(BİTLİS-AHLAT-DEVELİK )
MÜHENDİS(BİTLİS-AHLAT-GÖLGÖREN)
MÜHENDİS(BİTLİS-AHLAT-GÜZELSU)
MÜHENDİS(BİTLİS-GÜROYMAK-GEDİKPINAR )
MÜHENDİS(BİTLİS-HİZAN-HARMANDÖVEN)
MÜHENDİS(BİTLİS-HİZAN-YAYLACIK)
MÜHENDİS(BİTLİS-MERKEZ-YUKARIÖLEK)
MÜHENDİS(BİTLİS-TATVAN-KÖPRÜCÜK)
MÜHENDİS(BOLU- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(BOLU-DÖRTDİVAN -SÜLELER)
MÜHENDİS(BOLU-GEREDE-ÇAYÖRENGÜNEY )
MÜHENDİS(BOLU-GEREDE-YAZIKARA)
MÜHENDİS(BOLU-GÖYNÜK-BOYACILAR )
MÜHENDİS(BOLU-GÖYNÜK-BULANIK )
MÜHENDİS(BOLU-MENGEN -ÇUBUK )
MÜHENDİS(BOLU-MERKEZ-AVŞAR)
MÜHENDİS(BOLU-MERKEZ-ÇAYDURT)
MÜHENDİS(BOLU-MERKEZ-ÇUKURÖREN)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4818
4845
4831
4853
4831
4845
4845
4857
4831
4845
4845
4831
4831
4857
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4857
4831
4803
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4853
4853
4819
4845
4845
4845
4845
7502
11
3173151
3173153
3173155
3173157
3173159
3173161
3173163
3173165
3173167
3173169
3173171
3173173
3173175
3173177
3173179
3173181
3173183
3173185
3173187
3173189
3173191
3173193
3173195
3173197
3173199
3173201
3173203
3173205
3173207
3173209
3173211
3173213
3173215
3173217
3173219
3173221
3173223
3173225
3173227
3173229
3173231
3173233
3173235
3173237
3173239
3173241
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(BOLU-MERKEZ-SEMERCİLER)
MÜHENDİS(BOLU-MERKEZ-YUMRUKAYA)
MÜHENDİS(BOLU-MUDURNU -MUNDUŞLAR )
MÜHENDİS(BOLU-MUDURNU -TAVŞANSUYU )
MÜHENDİS(BOLU-SEBEN -ALPAĞUT )
MÜHENDİS(BOLU-SEBEN -NİMETLİ )
MÜHENDİS(BOLU-YENİÇAĞA-ŞAHNALAR)
MÜHENDİS(BURDUR-AĞLASUN -ÇAMLIDERE)
MÜHENDİS(BURDUR-ALTINYAYLA-ASMABAĞ)
MÜHENDİS(BURDUR-ALTINYAYLA-ÇATAKKÖYÜ)
MÜHENDİS(BURDUR-BUCAK-KARACAÖREN)
MÜHENDİS(BURDUR-ÇAVDIR-BÖLMEPINAR)
MÜHENDİS(BURDUR-GÖLHİSAR -KARAPINAR )
MÜHENDİS(BURDUR-KARAMANLI -BADEMLİ )
MÜHENDİS(BURDUR-KARAMANLI -MÜRSELLER)
MÜHENDİS(BURDUR-KEMER-AKÇAÖREN)
MÜHENDİS(BURDUR-MERKEZ-ÇALLICA)
MÜHENDİS(BURDUR-MERKEZ-DÜĞER)
MÜHENDİS(BURDUR-MERKEZ-GÖKÇEBAĞ)
MÜHENDİS(BURDUR-TEFENNİ-KARAMUSA)
MÜHENDİS(BURSA-BÜYÜKORHAN -DANACILAR )
MÜHENDİS(BURSA-BÜYÜKORHAN -DANAÇALI )
MÜHENDİS(BURSA-GÜRSU -İĞDİR)
MÜHENDİS(BURSA-İNEGÖL -İSAÖREN )
MÜHENDİS(BURSA-İNEGÖL -KULACA)
MÜHENDİS(BURSA-İNEGÖL -ORTAKÖY)
MÜHENDİS(BURSA-İNEGÖL -ŞİPALİ )
MÜHENDİS(BURSA-İZNİK -DRAZALİ )
MÜHENDİS(BURSA-İZNİK -ORHANİYE)
MÜHENDİS(BURSA-KARACABEY -BOĞAZKÖY)
MÜHENDİS(BURSA-KARACABEY -HOTANLI )
MÜHENDİS(BURSA-KARACABEY -ULUABAT )
MÜHENDİS(BURSA-KARACABEY -YENİSARIBEY )
MÜHENDİS(BURSA-KESTEL -GÖLCÜK)
MÜHENDİS(BURSA-KESTEL -GÖZEDE)
MÜHENDİS(BURSA-M.KEMALPAŞA-AYAZ)
MÜHENDİS(BURSA-M.KEMALPAŞA-KELTAŞ )
MÜHENDİS(BURSA-M.KEMALPAŞA-MURADİYE SARNIÇ)
MÜHENDİS(BURSA-M.KEMALPAŞA-YALINTAŞ)
MÜHENDİS(BURSA-MUDANYA-AYDINPINAR )
MÜHENDİS(BURSA-ORHANELİ -SERÇELER)
MÜHENDİS(BURSA-YENİŞEHİR -ÇAYIRLI )
MÜHENDİS(BURSA-YENİŞEHİR -KOYUNHİSAR )
MÜHENDİS(BURSA-YENİŞEHİR-HAYRİYE)
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-AYVACIK -ÇINARPINAR )
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-BAYRAMİÇ -YASSIBAĞ)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4857
4845
4845
4818
4845
4845
4845
4845
4831
4831
4818
4831
4818
4845
4831
4831
4831
4831
4857
4845
4845
4845
4845
4831
4831
4831
4831
4845
4845
4818
4845
4818
4845
4845
4845
4831
4831
4831
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4819
4845
4845
4819
4845
4819
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4819
4819
4845
4845
4845
4845
12
3173243
3173245
3173247
3173249
3173251
3173253
3173255
3173257
3173259
3173261
3173263
3173265
3173267
3173269
3173271
3173273
3173275
3173277
3173279
3173281
3173283
3173285
3173287
3173289
3173291
3173293
3173295
3173297
3173299
3173301
3173303
3173305
3173307
3173309
3173311
3173313
3173315
3173317
3173319
3173321
3173323
3173325
3173327
3173329
3173331
3173333
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-BAYRAMİÇ -YENİCEKÖY)
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-BİGA-BEKİRLİ )
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-BİGA-GERLENGEÇ)
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-BİGA-HACIKÖY)
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-BİGA-SARIKAYA)
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-ÇAN -SÖĞÜTALAN )
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-ÇAN -ŞERBETLİ )
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-ÇAN -TERZİALAN )
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-ÇAN -YAYAKÖY)
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-ECEABAT -ALÇITEPE)
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-EZİNE-KIZILKÖY)
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-GELİBOLU -BAYIRKÖY)
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-LAPSEKİ -İLYASKÖY)
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-LAPSEKİ -SUBAŞI )
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-LAPSEKİ -ŞEVKETİYE)
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-MERKEZ-GÖKÇALI )
MÜHENDİS(ÇANAKKALE-YENİCE-AKÇAKOYUN )
MÜHENDİS(ÇANKIRI -ÇERKEŞ -AFŞAR )
MÜHENDİS(ÇANKIRI -ÇERKEŞ -AKBAŞ )
MÜHENDİS(ÇANKIRI -ÇERKEŞ -BEDİL )
MÜHENDİS(ÇANKIRI -ILGAZ-GAZİLER)
MÜHENDİS(ÇANKIRI -ILGAZ-HACIHASAN)
MÜHENDİS(ÇANKIRI -ILGAZ-KESE)
MÜHENDİS(ÇANKIRI -KIZILIRMAK -KARADİBEK )
MÜHENDİS(ÇANKIRI -KIZILIRMAK -KEMALLI )
MÜHENDİS(ÇANKIRI -KURŞUNLU -ÇAVUNDUR)
MÜHENDİS(ÇANKIRI -MERKEZ-ALANPINAR )
MÜHENDİS(ÇANKIRI -MERKEZ-ÇAYIRPINAR )
MÜHENDİS(ÇANKIRI -MERKEZ-KARADAYI)
MÜHENDİS(ÇANKIRI -ORTA -BÜĞDÜZ)
MÜHENDİS(ÇANKIRI -ŞABANÖZÜ -GÜMERDİĞİN)
MÜHENDİS(ÇANKIRI -YAPRAKLI -KULLAR)
MÜHENDİS(ÇORUM -ALACA-BOĞAZİÇİ )
MÜHENDİS(ÇORUM -ALACA-BÜYÜKCAMİLLİ )
MÜHENDİS(ÇORUM -ALACA-ESKİYAPAR )
MÜHENDİS(ÇORUM -ALACA-GAZİPAŞA)
MÜHENDİS(ÇORUM -ALACA-İSMAİLLİ )
MÜHENDİS(ÇORUM -BAYAT -BELÖREN )
MÜHENDİS(ÇORUM -BAYAT -DEREKUTUĞUN)
MÜHENDİS(ÇORUM -BAYAT -TOYHANE)
MÜHENDİS(ÇORUM -İSKİLİP -ÇAVUŞOĞLU )
MÜHENDİS(ÇORUM -İSKİLİP -YANOĞLAN )
MÜHENDİS(ÇORUM -İSKİLİP -YERLİKÖY )
MÜHENDİS(ÇORUM -KARGI -HALILAR )
MÜHENDİS(ÇORUM -KARGI -UZUNYURT )
MÜHENDİS(ÇORUM -LAÇİN-ÇAMLIPINAR)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4831
4845
4845
4831
4831
4831
4845
4831
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4857
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4857
4831
4831
4831
4831
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4853
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4845
4845
4845
4845
4845
4853
4853
4853
4853
4853
13
3173335
3173337
3173339
3173341
3173343
3173345
3173347
3173349
3173351
3173353
3173355
3173357
3173359
3173361
3173363
3173365
3173367
3173369
3173371
3173373
3173375
3173377
3173379
3173381
3173383
3173385
3173387
3173389
3173391
3173393
3173395
3173397
3173399
3173401
3173403
3173405
3173407
3173409
3173411
3173413
3173415
3173417
3173419
3173421
3173423
3173425
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(ÇORUM -MECİTÖZÜ -SÖĞÜTYOLU )
MÜHENDİS(ÇORUM -MERKEZ-BOZBOĞA)
MÜHENDİS(ÇORUM -MERKEZ-ESKİEKİN)
MÜHENDİS(ÇORUM -MERKEZ-KÖPRÜALAN )
MÜHENDİS(ÇORUM -MERKEZ-SALUR)
MÜHENDİS(ÇORUM -MERKEZ-SARIŞEYH )
MÜHENDİS(ÇORUM -MERKEZ-TATAR)
MÜHENDİS(ÇORUM -OSMANCIK -BELKAVAK )
MÜHENDİS(ÇORUM -OSMANCIK -KONACA)
MÜHENDİS(ÇORUM -OSMANCIK -YUKARI ZEYTİN )
MÜHENDİS(ÇORUM -SUNGURLU -A.FINDIKLI )
MÜHENDİS(ÇORUM -SUNGURLU -AKPINAR )
MÜHENDİS(ÇORUM -SUNGURLU -BOZTEPE)
MÜHENDİS(ÇORUM -SUNGURLU -ÇAVUŞ)
MÜHENDİS(ÇORUM -SUNGURLU -TUĞCU )
MÜHENDİS(ÇORUM-KARGI-PELİTCİK)
MÜHENDİS(ÇORUM-LAÇİN-ÇAMLICA BELDESİ)
MÜHENDİS(DENİZLİ-ACIPAYAM -AKŞAR)
MÜHENDİS(DENİZLİ-ACIPAYAM -KURTLAR)
MÜHENDİS(DENİZLİ-ACIPAYAM -YASSIHÖYÜK )
MÜHENDİS(DENİZLİ-ACIPAYAM -YEŞİLYUVA)
MÜHENDİS(DENİZLİ-BABADAĞ -DEMİRLİ )
MÜHENDİS(DENİZLİ-BABADAĞ -İNCİRPINAR )
MÜHENDİS(DENİZLİ-BAKLAN -DAĞAL )
MÜHENDİS(DENİZLİ-BEKİLLİ -ÇAMKÖY)
MÜHENDİS(DENİZLİ-BEYAĞAÇ -PINARÖNÜ)
MÜHENDİS(DENİZLİ-BOZKURT -ALİKURT)
MÜHENDİS(DENİZLİ-BOZKURT -AVDAN )
MÜHENDİS(DENİZLİ-BULDAN -BÖLMEKAYA)
MÜHENDİS(DENİZLİ-ÇAL -SAKIZCILAR )
MÜHENDİS(DENİZLİ-ÇAL -SELCEN )
MÜHENDİS(DENİZLİ-ÇAL -YUKARISEYİT )
MÜHENDİS(DENİZLİ-ÇAMELİ -SOFULAR )
MÜHENDİS(DENİZLİ-ÇİVRİL -EMİRHİSAR )
MÜHENDİS(DENİZLİ-ÇİVRİL -KIRALAN )
MÜHENDİS(DENİZLİ-ÇİVRİL -SARILAR )
MÜHENDİS(DENİZLİ-GÜNEY -CİNDERE)
MÜHENDİS(DENİZLİ-GÜNEY -KERİMLER)
MÜHENDİS(DENİZLİ-GÜNEY-HAYLAMAZ KÖYÜ)
MÜHENDİS(DENİZLİ-HONAZ-AŞAĞI KARAÇAY )
MÜHENDİS(DENİZLİ-HONAZ-EMİRAZİZLİ )
MÜHENDİS(DENİZLİ-HONAZ-KOCABAŞ )
MÜHENDİS(DENİZLİ-MERKEZ-AKDERE)
MÜHENDİS(DENİZLİ-SARAYKÖY-DUACALI )
MÜHENDİS(DENİZLİ-SARAYKÖY-KUMLUCA)
MÜHENDİS(DENİZLİ-SARAYKÖY-TEKKE)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4857
4845
4845
4818
4845
4845
4853
4831
4818
4853
4845
4853
4845
4845
4831
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4857
4845
4845
4845
4819
4819
4845
14
3173427
3173429
3173431
3173433
3173435
3173437
3173439
3173441
3173443
3173445
3173447
3173449
3173451
3173453
3173455
3173457
3173459
3173461
3173463
3173465
3173467
3173469
3173471
3173473
3173475
3173477
3173479
3173481
3173483
3173485
3173487
3173489
3173491
3173493
3173495
3173497
3173499
3173501
3173503
3173505
3173507
3173509
3173511
3173513
3173515
3173517
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(DENİZLİ-SERİNHİSAR -YATAĞAN )
MÜHENDİS(DENİZLİ-TAVAS-ÇAĞIRGAN BELDESİ )
MÜHENDİS(DENİZLİ-TAVAS-YAHŞİLER)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-BAĞLAR -KAMIŞPINAR)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-BAĞLAR -KIRKKOYUN)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-BİSMİL-BALCILAR)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-BİSMİL-BAŞÖREN )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-BİSMİL-ÇAVUŞLU )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-BİSMİL-İSAPINAR )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-BİSMİL-KORUKÇU )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-BİSMİL-MEYDANLIK )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-BİSMİL-UĞURLU )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-ÇERMİK-GÜNAŞAN)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-ÇINAR -BALLIBABA)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-ÇINAR -KARAÇEVRE)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-ÇINAR -KARASUNGUR)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-ÇINAR -ÖZYAR )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-ÇINAR -SÜRENDAL )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-ÇINAR -ŞEYHÇOBAN )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-ÇINAR -YAPRAKBAŞI )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-ÇINAR -YARIMKAŞ )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-ÇÜNGÜŞ -SEFERUŞAĞI )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-EĞİL -BABALAR)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-ERGANİ-AŞAĞIBİTLİKÇİ )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-ERGANİ-KÖMÜRTAŞ )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-ERGANİ-ÖZBİLEK )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-ERGANİ-ÜÇKARDEŞ)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-ERGANİ-YAKACIK )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-ERGANİ-YOLKÖPRÜ )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-ERGANİ-YUKARIKUYULU)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-HANİ-KIRIM )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-HAZRO -MEŞEBAĞLARI)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-HAZRO -ÜLGEN )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-KAYAPINAR-KEKLİK)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-KAYAPINAR-PETEK )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-KAYAPINAR-YENİÖZERLİ )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-KOCAKÖY-BOZBAĞLAR )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-KULP -KARAAĞAÇ )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-KULP -UZUNOVA)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-LİCE-AKÇABUDAK )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-LİCE-BAYIRLI )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-LİCE-YALAZA)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-SİLVAN -BAYRAMBAŞI)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-SİLVAN -DEMİRKUYU )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-SİLVAN -GÜNDÜZ)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4853
4845
4845
4845
4831
4831
4845
4831
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4831
4845
4845
4845
4845
4853
4845
4845
4845
4831
5532
4831
4831
4831
4845
4845
4831
4845
4845
4831
4845
4845
4845
7502
4845
4845
4845
4845
15
3173519
3173521
3173523
3173525
3173527
3173529
3173531
3173533
3173535
3173537
3173539
3173541
3173543
3173545
3173547
3173549
3173551
3173553
3173555
3173557
3173559
3173561
3173563
3173565
3173567
3173569
3173571
3173573
3173575
3173577
3173579
3173581
3173583
3173585
3173587
3173589
3173591
3173593
3173595
3173597
3173599
3173601
3173603
3173605
3173607
3173609
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-SİLVAN -SULAK )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-SUR-AĞAÇLIDERE)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-SUR-BOSTANPINAR )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-SUR-ÇUBUKLU )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-SUR-DERVİŞHASAN )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-SUR-KAPAKLIPINAR )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-SUR-KAVAKLIBAĞ )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-SUR-SAYARLAR )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-SUR-YARIMCA)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-SUR-YENİDOĞAN)
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-YENİŞEHİR-ALANGÖR )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-YENİŞEHİR-ALKÖY )
MÜHENDİS(DİYARBAKIR-YENİŞEHİR-TERZİYAN )
MÜHENDİS(DÜZCE-AKÇAKOCA-AKTAŞ )
MÜHENDİS(DÜZCE-AKÇAKOCA-DADALI )
MÜHENDİS(DÜZCE-AKÇAKOCA-MELENAĞZI )
MÜHENDİS(DÜZCE-CUMAYERİ -YENİTEPE)
MÜHENDİS(DÜZCE-GÖLYAKA-YUNUSEFENDİ )
MÜHENDİS(DÜZCE-GÜMÜŞOVA-HACIKADİRLER)
MÜHENDİS(DÜZCE-KAYNAŞLI -ÜÇKÖPRÜ )
MÜHENDİS(DÜZCE-MERKEZ-AYNALI )
MÜHENDİS(DÜZCE-MERKEZ-KUŞAÇMASI )
MÜHENDİS(DÜZCE-YIĞILCA-DİBEKTAŞ)
MÜHENDİS(DÜZCE-YIĞILCA-REDİFLER)
MÜHENDİS(EDİRNE-İPSALA-HIDIRKÖY)
MÜHENDİS(EDİRNE-İPSALA-SARICAALİ)
MÜHENDİS(EDİRNE-KEŞAN -KARLIKÖY )
MÜHENDİS(EDİRNE-KEŞAN -KOZKÖY)
MÜHENDİS(EDİRNE-KEŞAN -YENİMUHACİR BELDESİ)
MÜHENDİS(EDİRNE-MERİÇ-AKÇADAM )
MÜHENDİS(EDİRNE-SÜLOĞLU-DOMURCALI )
MÜHENDİS(ELAZIĞ -AĞIN-BAHADIRLAR )
MÜHENDİS(ELAZIĞ -AĞIN-KAŞPINAR )
MÜHENDİS(ELAZIĞ -ALACAKAYA-SULARBAŞI )
MÜHENDİS(ELAZIĞ -KARAKOÇAN -YUKARIOVACIK )
MÜHENDİS(ELAZIĞ -KEBAN -BÜKLÜMLÜ )
MÜHENDİS(ELAZIĞ -KEBAN -KOPUZLU )
MÜHENDİS(ELAZIĞ -MADEN-GEZİN BELDESİ )
MÜHENDİS(ELAZIĞ -PALU -KARACABAĞ )
MÜHENDİS(ELAZIĞ -PALU -KARASALKIM )
MÜHENDİS(ELAZIĞ -SİVRİCE-DEDEYOLU )
MÜHENDİS(ERZİNCAN -ÇAYIRLI -GELİNPINAR )
MÜHENDİS(ERZİNCAN -ÇAYIRLI -SAYGILI )
MÜHENDİS(ERZİNCAN -İLİÇ-ÇİLESİZ)
MÜHENDİS(ERZİNCAN -KEMAH -KERER )
MÜHENDİS(ERZİNCAN -MERKEZ-BAHÇELİ )
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4853
4818
4845
4845
4831
4845
4857
4845
4845
4853
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4818
4845
4845
4818
4845
4845
4831
4818
4845
4831
4845
4831
4845
4857
4845
4819
4819
4819
4819
16
3173611
3173613
3173615
3173617
3173619
3173621
3173623
3173625
3173627
3173629
3173631
3173633
3173635
3173637
3173639
3173641
3173643
3173645
3173647
3173649
3173651
3173653
3173655
3173657
3173659
3173661
3173663
3173665
3173667
3173669
3173671
3173673
3173675
3173677
3173679
3173681
3173683
3173685
3173687
3173689
3173691
3173693
3173695
3173697
3173699
3173701
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(ERZİNCAN -MERKEZ-ELMAKÖY )
MÜHENDİS(ERZİNCAN -MERKEZ-KAVAKYOLU )
MÜHENDİS(ERZİNCAN -REFAHİYE-SAĞLIK)
MÜHENDİS(ERZİNCAN -REFAHİYE-TEKNECİK )
MÜHENDİS(ERZİNCAN -TERCAN -EDEBÜK )
MÜHENDİS(ERZİNCAN -TERCAN -KURUKOL )
MÜHENDİS(ERZİNCAN -ÜZÜMLÜ -PİŞKİDAĞ )
MÜHENDİS(ERZİNCAN-KEMALİYE-DUTLUCA KÖYÜ)
MÜHENDİS(ERZURUM -AŞKALE-KÜÇÜKGEÇİT)
MÜHENDİS(ERZURUM -ÇAT-BOZYAZI )
MÜHENDİS(ERZURUM -HINIS-ORTAKÖY )
MÜHENDİS(ERZURUM -HORASAN -MURATBAĞI)
MÜHENDİS(ERZURUM -İSPİR-TAŞBAŞI)
MÜHENDİS(ERZURUM -KARAÇOBAN -BUDAKLI )
MÜHENDİS(ERZURUM -KÖPRÜKÖY-ALACA)
MÜHENDİS(ERZURUM -OLTU-AYVALI )
MÜHENDİS(ERZURUM -OLTU-ÖZDERE)
MÜHENDİS(ERZURUM -PASİNLER-DEMİRDÖVEN)
MÜHENDİS(ERZURUM -PAZARYOLU-AMBARALAN)
MÜHENDİS(ERZURUM -PAZARYOLU-ÇATAKBAHÇE)
MÜHENDİS(ERZURUM -TORTUM -YUKARI SİVRİKÖY)
MÜHENDİS(ERZURUM -UZUNDERE -SAPACA)
MÜHENDİS(ERZURUM -YAKUTİYE-YEŞİLDERE)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-ALPU-SARIKAVAK )
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-ÇİFTELER-BELPINAR)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-ÇİFTELER-DOĞANAY KÖYÜ)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-ÇİFTELER-ILICABAŞI )
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-ÇİFTELER-SADIROĞLU)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-ÇİFTELER-YILDIZÖREN )
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-GÜNYÜZÜ-AYVALI )
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-GÜNYÜZÜ-ÇARDAKÖZÜ)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-GÜNYÜZÜ-KAVUNCUYAYLASI )
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-HAN -H.KARAAĞAÇ)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-İNÖNÜ-ESNEMEZ)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-MAHMUDİYE-AKYURT)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-MİHALGAZİ-KARAOĞLAN )
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-MİHALIÇÇIK-SARAY)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-ODUNPAZARI-AVDAN )
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-ODUNPAZARI-ULUÇAYIR)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-ODUNPAZARI-YENİSOFÇA)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-SARICAKAYA-KAPIKAYA)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-SARICAKAYA-MAYISLAR)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-SEYİTGAZİ-ARSLANBEYLİ )
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-SEYİTGAZİ-BÜYÜKDERE)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-SEYİTGAZİ-ÇATÖREN )
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-SEYİTGAZİ-KESENLER)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4857
4845
4845
4831
4845
4845
4831
4799
4831
4799
4799
4799
4845
4845
4845
4799
4799
4845
4845
4845
4818
4799
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4818
4845
4845
4819
4845
4853
4819
17
3173703
3173705
3173707
3173709
3173711
3173713
3173715
3173717
3173719
3173721
3173723
3173725
3173727
3173729
3173731
3173733
3173735
3173737
3173739
3173741
3173743
3173745
3173747
3173749
3173751
3173753
3173755
3173757
3173759
3173761
3173763
3173765
3173767
3173769
3173771
3173773
3173775
3173777
3173779
3173781
3173783
3173785
3173787
3173789
3173791
3173793
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-SEYİTGAZİ-YAZIDERE)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR-BİÇER)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR-ERTUĞRUL )
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR-İLÖREN)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR-İSTİKLALBAĞI)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR-KALDIRIM )
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI-AŞAĞIKARTAL )
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI-BEYAZALTIN )
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI-KARAHÖYÜK)
MÜHENDİS(ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI-MOLLAOĞLU)
MÜHENDİS(GAZİANTEP -ARABAN -SARIKAYA)
MÜHENDİS(GAZİANTEP -ARABAN -ZİYARET )
MÜHENDİS(GAZİANTEP -İSLAHİYE-YELLİBURUN)
MÜHENDİS(GAZİANTEP -İSLAHİYE-YESEMEK)
MÜHENDİS(GAZİANTEP -İSLAHİYE-YEŞİLOVA)
MÜHENDİS(GAZİANTEP -KARKAMIŞ-BALABAN )
MÜHENDİS(GAZİANTEP -KARKAMIŞ-BEŞKILIÇ)
MÜHENDİS(GAZİANTEP -KARKAMIŞ-YURTBAĞI)
MÜHENDİS(GAZİANTEP -KARKAMIŞ-ZÖHRECİK )
MÜHENDİS(GAZİANTEP -NİZİP-BAHÇELİ )
MÜHENDİS(GAZİANTEP -NİZİP-BOYLUCA)
MÜHENDİS(GAZİANTEP -NURDAĞI -BAŞPINAR)
MÜHENDİS(GAZİANTEP -NURDAĞI -ŞATIRHÖYÜK)
MÜHENDİS(GAZİANTEP -NURDAĞI -YAYLACIK )
MÜHENDİS(GAZİANTEP -OĞUZELİ -GÜVEÇLİ)
MÜHENDİS(GAZİANTEP -OĞUZELİ -İKİZKUYU )
MÜHENDİS(GAZİANTEP -ŞAHİNBEY -CEVİZLİ )
MÜHENDİS(GAZİANTEP -ŞAHİNBEY -SARIT)
MÜHENDİS(GAZİANTEP -ŞEHİTKAMİL -CERİTYENİYAPAN )
MÜHENDİS(GAZİANTEP -YAVUZELİ -AŞAĞIKAYABAŞI )
MÜHENDİS(GAZİANTEP -YAVUZELİ -HACIMALLI )
MÜHENDİS(GAZİANTEP -YAVUZELİ -KARABEY )
MÜHENDİS(GAZİANTEP-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.)
MÜHENDİS(GAZİANTEP-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.)
MÜHENDİS(GAZİANTEP-KARKAMIŞ-ÇİFTLİK KÖYÜ)
MÜHENDİS(GAZİANTEP-NURDAĞI-GÖKÇEDERE)
MÜHENDİS(GİRESUN -ALUCRA-BOYLUCA)
MÜHENDİS(GİRESUN -ALUCRA-DOLUDERE)
MÜHENDİS(GİRESUN -BULANCAK -BÜYÜKADA)
MÜHENDİS(GİRESUN -BULANCAK -ERDOĞAN )
MÜHENDİS(GİRESUN -BULANCAK -İNECE)
MÜHENDİS(GİRESUN -ÇANAKÇI -DEREGÖZÜ )
MÜHENDİS(GİRESUN -DERELİ-AKKAYA)
MÜHENDİS(GİRESUN -DERELİ-TAŞLICA)
MÜHENDİS(GİRESUN -DOĞANKENT-KOZKÖY)
MÜHENDİS(GİRESUN -ESPİYE-ARIDURAK )
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4831
4845
4845
4831
4831
4845
4818
4845
4845
4845
4845
4818
4845
4845
4831
4845
4831
4845
4831
4845
4845
4845
4831
4845
4845
5531
5538
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4799
4845
4845
4819
4819
4845
4845
4845
4845
7502
7502
18
3173795
3173797
3173799
3173801
3173803
3173805
3173807
3173809
3173811
3173813
3173815
3173817
3173819
3173821
3173823
3173825
3173827
3173829
3173831
3173833
3173835
3173837
3173839
3173841
3173843
3173845
3173847
3173849
3173851
3173853
3173855
3173857
3173859
3173861
3173863
3173865
3173867
3173869
3173871
3173873
3173875
3173877
3173879
3173881
3173883
3173885
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(GİRESUN -EYNESİL -KEMALİYE)
MÜHENDİS(GİRESUN -GÖRELE-TERZİALİ)
MÜHENDİS(GİRESUN -GÖRELE-YEĞENLİ)
MÜHENDİS(GİRESUN -KEŞAP-TEPEKÖY)
MÜHENDİS(GİRESUN -MERKEZ-AKÇALI )
MÜHENDİS(GİRESUN -MERKEZ-ÇANDIR)
MÜHENDİS(GİRESUN -MERKEZ-KEMALİYE)
MÜHENDİS(GİRESUN -PİRAZİZ-NEFSİ PİRAZİZ )
MÜHENDİS(GİRESUN -ŞEBİNKARAHİSAR -BUZKEÇİ )
MÜHENDİS(GİRESUN -TİREBOLU -ARSLANCIK )
MÜHENDİS(GİRESUN -TİREBOLU -KUZGUN )
MÜHENDİS(GİRESUN -TİREBOLU -ÖRENKAYA)
MÜHENDİS(GİRESUN -YAĞLIDERE-ÖMERLİ )
MÜHENDİS(GİRESUN-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.)
MÜHENDİS(GÜMÜŞHANE-KELKİT-AĞIL)
MÜHENDİS(GÜMÜŞHANE-KELKİT-GERDEKHİSAR )
MÜHENDİS(GÜMÜŞHANE-KELKİT-KILIÇTAŞI )
MÜHENDİS(GÜMÜŞHANE-KELKİT-ÜNLÜPINAR )
MÜHENDİS(GÜMÜŞHANE-KÜRTÜN -TAŞLICA)
MÜHENDİS(GÜMÜŞHANE-MERKEZ-KIRIKLI )
MÜHENDİS(GÜMÜŞHANE-MERKEZ-MESCİTLİ )
MÜHENDİS(GÜMÜŞHANE-MERKEZ-TEKKE)
MÜHENDİS(GÜMÜŞHANE-ŞİRAN -BAHÇELİ )
MÜHENDİS(HAKKARİ-ÇUKURCA-NARLI )
MÜHENDİS(HAKKARİ-MERKEZ-GEÇİMLİ )
MÜHENDİS(HAKKARİ-MERKEZ-KIRIKDAĞ )
MÜHENDİS(HAKKARİ-ŞEMDİNLİ -ÖVEÇ )
MÜHENDİS(HAKKARİ-YÜKSEKOVA-KISIKLI )
MÜHENDİS(HAKKARİ-YÜKSEKOVA-ORTAÇ )
MÜHENDİS(HATAY -ALTINÖZÜ -SEFERLİ )
MÜHENDİS(HATAY -ALTINÖZÜ -YANIKPINAR )
MÜHENDİS(HATAY -ALTINÖZÜ -YUNUSHAN )
MÜHENDİS(HATAY -İSKENDERUN -BEKBELE)
MÜHENDİS(HATAY -İSKENDERUN -ÇIRTIMAN )
MÜHENDİS(HATAY -İSKENDERUN -KARAAĞAÇ )
MÜHENDİS(HATAY -KIRIKHAN -BALDIRAN )
MÜHENDİS(HATAY -KIRIKHAN -KAZKELİ )
MÜHENDİS(HATAY -KIRIKHAN -KODALLI )
MÜHENDİS(HATAY -KIRIKHAN -MERKEZ)
MÜHENDİS(HATAY -MERKEZ-ÇEKMECE)
MÜHENDİS(HATAY -MERKEZ-GÜMÜŞGÖZE)
MÜHENDİS(HATAY -MERKEZ-GÜZELBURÇ )
MÜHENDİS(HATAY -MERKEZ-HARBİYE)
MÜHENDİS(HATAY -REYHANLI -BEŞASLAN )
MÜHENDİS(HATAY -SAMANDAĞ-TOMRUKSUYU BELDESİ)
MÜHENDİS(HATAY -SAMANDAĞ-UZUNBAĞ BELDESİ)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4818
4845
4857
4857
4799
4845
4799
4845
4799
4845
4845
4799
4818
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4857
4831
4845
4845
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4819
7502
4819
4863
19
3173887
3173889
3173891
3173893
3173895
3173897
3173899
3173901
3173903
3173905
3173907
3173909
3173911
3173913
3173915
3173917
3173919
3173921
3173923
3173925
3173927
3173929
3173931
3173933
3173935
3173937
3173939
3173941
3173943
3173945
3173947
3173949
3173951
3173953
3173955
3173957
3173959
3173961
3173963
3173965
3173967
3173969
3173971
3173973
3173975
3173977
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(HATAY -YAYLADAĞI -AYDINBAHÇE)
MÜHENDİS(HATAY -YAYLADAĞI -YALAZ)
MÜHENDİS(HATAY-ZİRAİ KARANTİNA MÜD.)
MÜHENDİS(IĞDIR-ARALIK -TAZEKÖY)
MÜHENDİS(IĞDIR-ARALIK -YK.ÇİFTLİK KÖYÜ)
MÜHENDİS(IĞDIR-ARALIK-Y.TOPRAKLI)
MÜHENDİS(IĞDIR-MERKEZ-ALİKAMERLİ )
MÜHENDİS(IĞDIR-MERKEZ-ENGİNALAN )
MÜHENDİS(ISPARTA-AKSU -KOÇULAR )
MÜHENDİS(ISPARTA-EĞİRDİR-EYÜPLER)
MÜHENDİS(ISPARTA-EĞİRDİR-GÖKÇEHÜYÜK)
MÜHENDİS(ISPARTA-EĞİRDİR-SEVİNÇBEY)
MÜHENDİS(ISPARTA-EĞİRDİR-Y.GÖKDERE)
MÜHENDİS(ISPARTA-GELENDOST -AKDAĞ)
MÜHENDİS(ISPARTA-GÖNEN -GÜNEYKENT )
MÜHENDİS(ISPARTA-MERKEZ-ÇUKUR)
MÜHENDİS(ISPARTA-MERKEZ-YAKAÖREN)
MÜHENDİS(ISPARTA-SENİRKENT -KARİP )
MÜHENDİS(ISPARTA-SÜTÇÜLER-BOĞAZKÖY )
MÜHENDİS(ISPARTA-ŞARKİKARAAĞAÇ -ARAK )
MÜHENDİS(ISPARTA-ŞARKİKARAAĞAÇ -BEYKÖY )
MÜHENDİS(ISPARTA-ŞARKİKARAAĞAÇ -YASSIBEL )
MÜHENDİS(ISPARTA-ULUBORLU-KÜÇÜK KABACA)
MÜHENDİS(ISPARTA-YALVAÇ-KOZLUÇAY )
MÜHENDİS(ISPARTA-YALVAÇ-KUMDANLI )
MÜHENDİS(ISPARTA-YALVAÇ-TOKMACIK )
MÜHENDİS(ISPARTA-YENİŞARBADEMLİ -GÜLKONAK )
MÜHENDİS(İSTANBUL -ŞİLE-DOĞANCILI )
MÜHENDİS(İSTANBUL -ŞİLE-KARACAKÖY)
MÜHENDİS(İSTANBUL-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.)
MÜHENDİS(İSTANBUL-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(İSTANBUL-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(İSTANBUL-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(İSTANBUL-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(İZMİR- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(İZMİR- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(İZMİR-ALİAĞA-ÇITAK )
MÜHENDİS(İZMİR-BAYINDIR-KIZILCAOVA)
MÜHENDİS(İZMİR-BERGAMA-ALİBEYLİ )
MÜHENDİS(İZMİR-BERGAMA-AŞAĞIKIRIKLAR )
MÜHENDİS(İZMİR-BERGAMA-AYASKENT)
MÜHENDİS(İZMİR-BERGAMA-İSMAİLLİ)
MÜHENDİS(İZMİR-BERGAMA-KÜÇÜKKAYA)
MÜHENDİS(İZMİR-BEYDAĞ -ÇOMAKLAR)
MÜHENDİS(İZMİR-ÇEŞME-OVACIK )
MÜHENDİS(İZMİR-DİKİLİ -ESENTEPE)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4869
4831
4845
4831
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4803
4869
5542
5544
5546
4803
5532
4845
4799
4845
4845
4799
4831
4845
4845
4799
4799
4871
7502
4845
7502
4871
7500
7500
7500
7502
7502
7502
7502
7502
7502
4845
4845
4853
20
3173979
3173981
3173983
3173985
3173987
3173989
3173991
3173993
3173995
3173997
3173999
3174001
3174003
3174005
3174007
3174009
3174011
3174013
3174015
3174017
3174019
3174021
3174023
3174025
3174027
3174029
3174031
3174033
3174035
3174037
3174039
3174041
3174043
3174045
3174047
3174049
3174051
3174053
3174055
3174057
3174059
3174061
3174063
3174065
3174067
3174069
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(İZMİR-DİKİLİ -MAZILI )
MÜHENDİS(İZMİR-FOÇA-YENİBAĞARASI )
MÜHENDİS(İZMİR-KARABURUN -YAYLA)
MÜHENDİS(İZMİR-KEMALPAŞA-AŞAĞI KIZILCA)
MÜHENDİS(İZMİR-KEMALPAŞA-SÜTÇÜLER)
MÜHENDİS(İZMİR-KINIK -DEĞİRMENCİLİ )
MÜHENDİS(İZMİR-KINIK -POYRACIK BELDESİ )
MÜHENDİS(İZMİR-KİRAZ-AYDOĞDU )
MÜHENDİS(İZMİR-KİRAZ-KARABAĞ )
MÜHENDİS(İZMİR-KİRAZ-SULUDERE)
MÜHENDİS(İZMİR-KİRAZ-UMURCALI )
MÜHENDİS(İZMİR-MENDERES-ÇİLEME)
MÜHENDİS(İZMİR-ÖDEMİŞ -KURUCUOVA)
MÜHENDİS(İZMİR-ÖDEMİŞ -OCAKLI )
MÜHENDİS(İZMİR-ÖDEMİŞ -SEKİKKÖY)
MÜHENDİS(İZMİR-ÖDEMİŞ -YENİCEKÖY)
MÜHENDİS(İZMİR-SEFERİHİSAR -BEYLER)
MÜHENDİS(İZMİR-SEFERİHİSAR -GÖDENCE)
MÜHENDİS(İZMİR-SEFERİHİSAR -TURGUT )
MÜHENDİS(İZMİR-SELÇUK -ÇAMLIK )
MÜHENDİS(İZMİR-TİRE-BÜYÜKKEMERDERE)
MÜHENDİS(İZMİR-TİRE-CAMBAZLI )
MÜHENDİS(İZMİR-TORBALI -AHMETLİ )
MÜHENDİS(İZMİR-TORBALI -YAZIBAŞI )
MÜHENDİS(İZMİR-URLA-BADEMLER)
MÜHENDİS(İZMİR-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(İZMİR-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(İZMİR-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(İZMİR-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(İZMİR-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(KAHRAMANMARAŞ -AFŞİN-ALİMPINAR)
MÜHENDİS(KAHRAMANMARAŞ -AFŞİN-ÇOĞULHAN )
MÜHENDİS(KAHRAMANMARAŞ -ANDIRIN-CAMUZLUK)
MÜHENDİS(KAHRAMANMARAŞ -ANDIRIN-KUMARLI)
MÜHENDİS(KAHRAMANMARAŞ -ANDIRIN-SUMAKLI )
MÜHENDİS(KAHRAMANMARAŞ -ELBİSTAN -KARAHÖYÜK)
MÜHENDİS(KAHRAMANMARAŞ -ELBİSTAN -SEVDİLLİ )
MÜHENDİS(KAHRAMANMARAŞ -ELBİSTAN -TAŞBURUN )
MÜHENDİS(KAHRAMANMARAŞ -GÖKSUN -AHMETÇİK)
MÜHENDİS(KAHRAMANMARAŞ -GÖKSUN -DEĞİRMENDERE)
MÜHENDİS(KAHRAMANMARAŞ -GÖKSUN -MEHMET BEY )
MÜHENDİS(KAHRAMANMARAŞ -GÖKSUN -YANTEPE)
MÜHENDİS(KAHRAMANMARAŞ -MERKEZ-BEŞENLİ )
MÜHENDİS(KAHRAMANMARAŞ -MERKEZ-HARTLAP )
MÜHENDİS(KARABÜK -EFLANİ -ALAÇAT )
MÜHENDİS(KARABÜK -EFLANİ -ESENCİK )
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4799
4799
4799
4845
4831
4831
4831
4845
4799
4853
4831
4845
4845
4799
4845
4799
4799
4845
4831
4845
4845
4799
4845
4799
4845
4869
5542
5543
5544
5545
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4831
4845
4857
4818
4831
4831
4853
4845
4845
4845
4853
4853
4853
4853
4845
4871
7500
7500
7500
7500
7502
7502
7502
7502
7502
4819
4845
4845
21
3174071
3174073
3174075
3174077
3174079
3174081
3174083
3174085
3174087
3174089
3174091
3174093
3174095
3174097
3174099
3174101
3174103
3174105
3174107
3174109
3174111
3174113
3174115
3174117
3174119
3174121
3174123
3174125
3174127
3174129
3174131
3174133
3174135
3174137
3174139
3174141
3174143
3174145
3174147
3174149
3174151
3174153
3174155
3174157
3174159
3174161
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(KARABÜK -ESKİPAZAR -HAMAMLI)
MÜHENDİS(KARABÜK -OVACIK -EKİNCİK )
MÜHENDİS(KARAMAN -AYRANCI -KARAAĞAÇ )
MÜHENDİS(KARAMAN -BAŞYAYLA-KIŞLA)
MÜHENDİS(KARAMAN -ERMENEK -KAYAÖNÜ)
MÜHENDİS(KARAMAN -ERMENEK -SARIVADİ)
MÜHENDİS(KARAMAN -ERMENEK -YUKARI ÇAĞLAR )
MÜHENDİS(KARAMAN -K.KARABEKİR-KIZILKUYU )
MÜHENDİS(KARAMAN -MERKEZ-AYBASTI )
MÜHENDİS(KARAMAN -MERKEZ-BOYALI)
MÜHENDİS(KARAMAN -MERKEZ-ÇATAK)
MÜHENDİS(KARAMAN -MERKEZ-ÇERİT)
MÜHENDİS(KARAMAN -MERKEZ-GÖÇER)
MÜHENDİS(KARAMAN -MERKEZ-GÜLDERE)
MÜHENDİS(KARAMAN -MERKEZ-GÜLKAYA)
MÜHENDİS(KARAMAN -MERKEZ-OSMANİYE)
MÜHENDİS(KARAMAN -MERKEZ-SALUR)
MÜHENDİS(KARAMAN -MERKEZ-SÜLEYMANHANCI )
MÜHENDİS(KARAMAN -MERKEZ-YUKARIKIZILCA)
MÜHENDİS(KARAMAN -SARIVELİLER-IŞIKLI )
MÜHENDİS(KARS- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(KARS-AKYAKA-ÜÇPINAR)
MÜHENDİS(KARS-ARPAÇAY -BÜYÜKÇATMA)
MÜHENDİS(KARS-ARPAÇAY -KARAKALE)
MÜHENDİS(KARS-DİGOR-BACALI )
MÜHENDİS(KARS-DİGOR-DERİNÖZ)
MÜHENDİS(KARS-DİGOR-HASANCAN )
MÜHENDİS(KARS-DİGOR-HİSARÖNÜ)
MÜHENDİS(KARS-KAĞIZMAN -A.DUT)
MÜHENDİS(KARS-KAĞIZMAN -KARABAĞ )
MÜHENDİS(KARS-KAĞIZMAN -KÖTEK )
MÜHENDİS(KARS-KAĞIZMAN -KULOĞLU )
MÜHENDİS(KARS-MERKEZ-ALACA )
MÜHENDİS(KARS-MERKEZ-ÇAKMAK )
MÜHENDİS(KARS-MERKEZ-HAMZAGEREK)
MÜHENDİS(KARS-MERKEZ-MAKSUTÇUK)
MÜHENDİS(KARS-SARIKAMIŞ-KALEBAŞ)
MÜHENDİS(KARS-SARIKAMIŞ-KARAKÖSE)
MÜHENDİS(KARS-SARIKAMIŞ-ORTAKALE)
MÜHENDİS(KARS-SELİM -BAYKARA)
MÜHENDİS(KARS-SELİM -GELİNALAN )
MÜHENDİS(KARS-SELİM -Y.GEÇMEZ)
MÜHENDİS(KARS-SELİM -YAYLACIK )
MÜHENDİS(KARS-SUSUZ-ÇAMÇAVUŞ)
MÜHENDİS(KARS-SUSUZ-KIRÇİÇEK )
MÜHENDİS(KARS-SUSUZ-YOLBOYU)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4831
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4857
4845
4803
4845
4845
4831
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4857
4845
4845
4831
4831
4831
4831
4845
4845
4818
4831
4845
4845
4845
4845
4845
7502
4819
22
3174163
3174165
3174167
3174169
3174171
3174173
3174175
3174177
3174179
3174181
3174183
3174185
3174187
3174189
3174191
3174193
3174195
3174197
3174199
3174201
3174203
3174205
3174207
3174209
3174211
3174213
3174215
3174217
3174219
3174221
3174223
3174225
3174227
3174229
3174231
3174233
3174235
3174237
3174239
3174241
3174243
3174245
3174247
3174249
3174251
3174253
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(KASTAMONU -AĞLI -ADALAR)
MÜHENDİS(KASTAMONU -ARAÇ-HURUÇÖREN )
MÜHENDİS(KASTAMONU -BOZKURT -BAYRAMGAZİ )
MÜHENDİS(KASTAMONU -CİDE-ÇATAOLUK )
MÜHENDİS(KASTAMONU -DADAY -AKPINAR )
MÜHENDİS(KASTAMONU -DOĞANYURT -BOĞAZCIK )
MÜHENDİS(KASTAMONU -İNEBOLU -KORUPINAR )
MÜHENDİS(KASTAMONU -MERKEZ-ELMAYAKASI )
MÜHENDİS(KASTAMONU -MERKEZ-HASKÖY )
MÜHENDİS(KASTAMONU -ŞENPAZAR -KALAYCI )
MÜHENDİS(KASTAMONU -TAŞKÖPRÜ -BEY )
MÜHENDİS(KASTAMONU -TOSYA-SEKİLER)
MÜHENDİS(KAYSERİ-BÜNYAN -BURHANİYE)
MÜHENDİS(KAYSERİ-BÜNYAN -HAZARŞAH )
MÜHENDİS(KAYSERİ-BÜNYAN -KARACAÖREN )
MÜHENDİS(KAYSERİ-DEVELİ-AYVAZHACI )
MÜHENDİS(KAYSERİ-DEVELİ-İNCESU )
MÜHENDİS(KAYSERİ-DEVELİ-SARICA)
MÜHENDİS(KAYSERİ-DEVELİ-YENİCE)
MÜHENDİS(KAYSERİ-DEVELİ-ZİLE)
MÜHENDİS(KAYSERİ-KOCASİNAN -AMARAT )
MÜHENDİS(KAYSERİ-KOCASİNAN -DÜVER BELDESİ )
MÜHENDİS(KAYSERİ-KOCASİNAN -HİMMETDEDE )
MÜHENDİS(KAYSERİ-KOCASİNAN -HÖBEK )
MÜHENDİS(KAYSERİ-ÖZVATAN-TAŞLIK)
MÜHENDİS(KAYSERİ-PINARBAŞI -A.KARAGÖZ)
MÜHENDİS(KAYSERİ-PINARBAŞI -ALAGAZİ )
MÜHENDİS(KAYSERİ-PINARBAŞI -ALTIPARMAK)
MÜHENDİS(KAYSERİ-PINARBAŞI -ASLANBEYLİ )
MÜHENDİS(KAYSERİ-PINARBAŞI -B.GÜMÜŞGÜN)
MÜHENDİS(KAYSERİ-PINARBAŞI -B.POTUKLU )
MÜHENDİS(KAYSERİ-PINARBAŞI -HALİTBEYÖREN)
MÜHENDİS(KAYSERİ-PINARBAŞI -HİLİMİYE )
MÜHENDİS(KAYSERİ-PINARBAŞI -KAYABAŞI )
MÜHENDİS(KAYSERİ-PINARBAŞI -KIZILDERE)
MÜHENDİS(KAYSERİ-PINARBAŞI -SOLAKLAR)
MÜHENDİS(KAYSERİ-SARIOĞLAN-TATILI)
MÜHENDİS(KAYSERİ-SARIZ-AYRANLIK )
MÜHENDİS(KAYSERİ-TOMARZA-AVŞAROBASI )
MÜHENDİS(KAYSERİ-TOMARZA-CÜCÜN)
MÜHENDİS(KAYSERİ-TOMARZA-EKİNLİ )
MÜHENDİS(KAYSERİ-YAHYALI-KOPÇU)
MÜHENDİS(KAYSERİ-YEŞİLHİSAR-GÜLBAYIR)
MÜHENDİS(KAYSERİ-YEŞİLHİSAR-KAYADİBİ )
MÜHENDİS(KAYSERİ-YEŞİLHİSAR-OVAÇİFTLİK KÖYÜ)
MÜHENDİS(KIRIKKALE-BALIŞEYH-ELDELEK)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4818
4845
4831
4831
4845
4845
4845
4831
4845
4853
4845
4845
4845
4853
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4853
4863
4853
4845
4857
4845
4845
23
3174255
3174257
3174259
3174261
3174263
3174265
3174267
3174269
3174271
3174273
3174275
3174277
3174279
3174281
3174283
3174285
3174287
3174289
3174291
3174293
3174295
3174297
3174299
3174301
3174303
3174305
3174307
3174309
3174311
3174313
3174315
3174317
3174319
3174321
3174323
3174325
3174327
3174329
3174331
3174333
3174335
3174337
3174339
3174341
3174343
3174345
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(KIRIKKALE-ÇELEBİ-KALDIRIM)
MÜHENDİS(KIRIKKALE-DELİCE-BÜYÜKAVŞAR )
MÜHENDİS(KIRIKKALE-DELİCE-DEREKIŞLA)
MÜHENDİS(KIRIKKALE-DELİCE-İĞDEBELİ )
MÜHENDİS(KIRIKKALE-DELİCE-YAYLAYURT)
MÜHENDİS(KIRIKKALE-DELİCE-YENİYAPAN )
MÜHENDİS(KIRIKKALE-KESKİN -GAZİBEYLİ)
MÜHENDİS(KIRIKKALE-KESKİN -KASIMAĞA)
MÜHENDİS(KIRIKKALE-MERKEZ-HASANDEDE)
MÜHENDİS(KIRIKKALE-MERKEZ-YUKARIMAHMUTLAR)
MÜHENDİS(KIRIKKALE-SULAKYURT -DANACI )
MÜHENDİS(KIRIKKALE-SULAKYURT -KIYIKAVURGALI )
MÜHENDİS(KIRKLARELİ -BABAESKİ-ÇİĞDEMLİ )
MÜHENDİS(KIRKLARELİ -BABAESKİ-ERİKLERYURDU)
MÜHENDİS(KIRKLARELİ -BABAESKİ-MİNNETLER)
MÜHENDİS(KIRKLARELİ -BABAESKİ-ORUÇLU)
MÜHENDİS(KIRKLARELİ -BABAESKİ-SOFUHALİL)
MÜHENDİS(KIRKLARELİ -BABAESKİ-YENİKÖY)
MÜHENDİS(KIRKLARELİ -DEMİRKÖY-LİMANKÖY)
MÜHENDİS(KIRKLARELİ -DEMİRKÖY-SARPDERE)
MÜHENDİS(KIRKLARELİ -DEMİRKÖY-SİVRİLER)
MÜHENDİS(KIRKLARELİ -LÜLEBURGAZ-SAKIZKÖY)
MÜHENDİS(KIRKLARELİ -MERKEZ-DEVEÇATAĞI)
MÜHENDİS(KIRKLARELİ -MERKEZ-KARINCAK )
MÜHENDİS(KIRKLARELİ -PEHLİVANKÖY-HIDIRCA)
MÜHENDİS(KIRKLARELİ -PINARHİSAR -ATAKÖY)
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-AKÇAKENT-AVANOĞLU)
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-AKÇAKENT-KÖSEFAKILI )
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-AKÇAKENT-ÖMERUŞAĞI)
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-AKÇAKENT-TEPEFAKILI )
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-AKPINAR-ÇALIBURNU)
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-AKPINAR-PEKMEKCİ)
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-BOZTEPE-ÇİĞDELİ )
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞI-AKBIYIKLI )
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞI-ALAHACILI )
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞI-BEŞİKLİ )
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞI-ÇANAKPINAR )
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞI-KONURKALE)
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-KAMAN -BAŞKÖY)
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-KAMAN -K.MEŞE)
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-KAMAN -S.EBEYİT)
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-KAMAN -YENİYAPAN )
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-KAMAN-HAMİT KÖYÜ)
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-MERKEZ-GÜZLER )
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-MERKEZ-YEŞİLLİ)
MÜHENDİS(KIRŞEHİR-MUCUR-KUŞAKLI )
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4863
4831
4845
4831
4845
4857
4845
4831
4831
4831
4845
4831
4845
4831
4845
4845
4831
4831
4845
4831
4845
4845
4831
4831
4831
4831
4857
4845
4845
4845
4853
4853
4857
4857
4845
4853
4857
4845
4853
4857
4853
4853
4857
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4853
24
3174347
3174349
3174351
3174353
3174355
3174357
3174359
3174361
3174363
3174365
3174367
3174369
3174371
3174373
3174375
3174377
3174379
3174381
3174383
3174385
3174387
3174389
3174391
3174393
3174395
3174397
3174399
3174401
3174403
3174405
3174407
3174409
3174411
3174413
3174415
3174417
3174419
3174421
3174423
3174425
3174427
3174429
3174431
3174433
3174435
3174437
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(KİLİS-ELBEYLİ -ÇILDIROBA)
MÜHENDİS(KİLİS-MERKEZ-ARPAKESMEZ)
MÜHENDİS(KİLİS-MERKEZ-NARLICA)
MÜHENDİS(KİLİS-MUSABEYLİ -KARADUT)
MÜHENDİS(KİLİS-MUSABEYLİ -ÜÇPINAR )
MÜHENDİS(KONYA-AHIRLI -KAYACIK )
MÜHENDİS(KONYA-AHIRLI -KURUÇAY)
MÜHENDİS(KONYA-AKÖREN -KARAHÜYÜK)
MÜHENDİS(KONYA-AKÖREN -ORHANİYE)
MÜHENDİS(KONYA-AKÖREN -SÜLEYMANİYE)
MÜHENDİS(KONYA-AKŞEHİR-GÖZPINARI)
MÜHENDİS(KONYA-BEYŞEHİR-AKBURUN )
MÜHENDİS(KONYA-BEYŞEHİR-BAYINDIR)
MÜHENDİS(KONYA-BEYŞEHİR-KARADİKEN )
MÜHENDİS(KONYA-CİHANBEYLİ-BÖĞRÜDELİK )
MÜHENDİS(KONYA-CİHANBEYLİ-DAMLAKUYU )
MÜHENDİS(KONYA-CİHANBEYLİ-KAYI )
MÜHENDİS(KONYA-CİHANBEYLİ-ZAFERİYE)
MÜHENDİS(KONYA-ÇELTİK -KAŞÖREN )
MÜHENDİS(KONYA-ÇUMRA-ABDİTOLU)
MÜHENDİS(KONYA-ÇUMRA-KUZUCU )
MÜHENDİS(KONYA-ÇUMRA-KÜÇÜKKÖY)
MÜHENDİS(KONYA-DERBENT -DEĞİŞ)
MÜHENDİS(KONYA-DERBENT -SARAYPINAR)
MÜHENDİS(KONYA-DEREBUCAK -DURAK )
MÜHENDİS(KONYA-DOĞANHİSAR -FIRINLI)
MÜHENDİS(KONYA-DOĞANHİSAR -İLYASLAR )
MÜHENDİS(KONYA-DOĞANHİSAR -KEMER)
MÜHENDİS(KONYA-DOĞANHİSAR -UNCULAR )
MÜHENDİS(KONYA-DOĞANHİSAR -YAZLICA)
MÜHENDİS(KONYA-EMİRGAZİ -YAMAÇ)
MÜHENDİS(KONYA-EREĞLİ -ALHAN )
MÜHENDİS(KONYA-EREĞLİ -KUSKUNCUK )
MÜHENDİS(KONYA-EREĞLİ -SERVİLİ )
MÜHENDİS(KONYA-GÜNEYSINIR-HABİLLER )
MÜHENDİS(KONYA-GÜNEYSINIR-MEHMETALİ)
MÜHENDİS(KONYA-HADİM-AŞAĞIEŞENLER)
MÜHENDİS(KONYA-HADİM-GÜLPINAR )
MÜHENDİS(KONYA-HADİM-KALINAĞIL )
MÜHENDİS(KONYA-HADİM-YELMEZ)
MÜHENDİS(KONYA-HALKAPINAR -DELİMAHMUTLU )
MÜHENDİS(KONYA-HALKAPINAR -KAYASARAY )
MÜHENDİS(KONYA-HALKAPINAR -SEYDİFAKILI )
MÜHENDİS(KONYA-HÜYÜK -BUDAK )
MÜHENDİS(KONYA-HÜYÜK -DEĞİRMENALTI )
MÜHENDİS(KONYA-HÜYÜK -SULUDERE)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4853
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
25
3174439
3174441
3174443
3174445
3174447
3174449
3174451
3174453
3174455
3174457
3174459
3174461
3174463
3174465
3174467
3174469
3174471
3174473
3174475
3174477
3174479
3174481
3174483
3174485
3174487
3174489
3174491
3174493
3174495
3174497
3174499
3174501
3174503
3174505
3174507
3174509
3174511
3174513
3174515
3174517
3174519
3174521
3174523
3174525
3174527
3174529
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(KONYA-ILGIN-HARMANYAZI)
MÜHENDİS(KONYA-ILGIN-ORHANİYE)
MÜHENDİS(KONYA-KADINHANI -BEYKAVAĞI )
MÜHENDİS(KONYA-KADINHANI -KARAHİSARLI )
MÜHENDİS(KONYA-KADINHANI -KONURÖREN )
MÜHENDİS(KONYA-KARAPINAR -KÜÇÜKAŞLAMA)
MÜHENDİS(KONYA-KARAPINAR -SAZLIPINAR )
MÜHENDİS(KONYA-KARAPINAR -YENİKUYU )
MÜHENDİS(KONYA-KARATAY -BAŞGÖTÜREN )
MÜHENDİS(KONYA-KARATAY -KIZÖREN )
MÜHENDİS(KONYA-KARATAY -YENİKENT)
MÜHENDİS(KONYA-MERAM -GÖKYURT )
MÜHENDİS(KONYA-MERAM -YEŞİLTEKKE)
MÜHENDİS(KONYA-SARAYÖNÜ -BOYALI )
MÜHENDİS(KONYA-SARAYÖNÜ -KARABIYIK)
MÜHENDİS(KONYA-SARAYÖNÜ -KARATEPE)
MÜHENDİS(KONYA-SARAYÖNÜ -KUYULUSEBİL )
MÜHENDİS(KONYA-SARAYÖNÜ -ÖZKENT )
MÜHENDİS(KONYA-SARAYÖNÜ -YENİCEKAYA)
MÜHENDİS(KONYA-SELÇUKLU-ÇALDERE)
MÜHENDİS(KONYA-SEYDİŞEHİR -İNCESU )
MÜHENDİS(KONYA-SEYDİŞEHİR -KURAN )
MÜHENDİS(KONYA-SEYDİŞEHİR -YAYLACIK )
MÜHENDİS(KONYA-TAŞKENT -KONGUL )
MÜHENDİS(KONYA-TUZLUKÇU -ÇÖGÜRLÜ)
MÜHENDİS(KONYA-TUZLUKÇU -GÜRSU )
MÜHENDİS(KONYA-TUZLUKÇU -TURSUNLU )
MÜHENDİS(KONYA-YUNAK -BÖĞRÜDELİK )
MÜHENDİS(KONYA-YUNAK -HACIFAKILI )
MÜHENDİS(KONYA-YUNAK -HACIÖMEROĞLU )
MÜHENDİS(KONYA-YUNAK -KARAYAYLA)
MÜHENDİS(KONYA-YUNAK -KILLAR)
MÜHENDİS(KONYA-YUNAK -KURTUŞAĞI )
MÜHENDİS(KÜTAHYA-ALTINTAŞ -ÇAYIRBAŞI BELDESİ )
MÜHENDİS(KÜTAHYA-ASLANAPA-ÇALKÖY)
MÜHENDİS(KÜTAHYA-ASLANAPA-TERZİLER)
MÜHENDİS(KÜTAHYA-ÇAVDARHİSAR -AFŞAR )
MÜHENDİS(KÜTAHYA-DOMANİÇ -BERÇİN )
MÜHENDİS(KÜTAHYA-DOMANİÇ -ÇİFTLİK )
MÜHENDİS(KÜTAHYA-DUMLUPINAR -SELKİSARAY )
MÜHENDİS(KÜTAHYA-GEDİZ-YEŞİLÇAY BELDESİ)
MÜHENDİS(KÜTAHYA-HİSARCIK -KARBASAN BELDESİ )
MÜHENDİS(KÜTAHYA-MERKEZ-İNLİ )
MÜHENDİS(KÜTAHYA-MERKEZ-PULLAR)
MÜHENDİS(KÜTAHYA-MERKEZ-SEYİTÖMER)
MÜHENDİS(KÜTAHYA-PAZARLAR -ORHANLAR )
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4831
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4853
4845
4845
4845
4845
4853
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4853
4853
4845
4853
4845
4845
4853
4845
4845
4845
4845
4845
4818
4845
4831
4845
4845
4845
4853
4857
4845
4819
26
3174531
3174533
3174535
3174537
3174539
3174541
3174543
3174545
3174547
3174549
3174551
3174553
3174555
3174557
3174559
3174561
3174563
3174565
3174567
3174569
3174571
3174573
3174575
3174577
3174579
3174581
3174583
3174585
3174587
3174589
3174591
3174593
3174595
3174597
3174599
3174601
3174603
3174605
3174607
3174609
3174611
3174613
3174615
3174617
3174619
3174621
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(KÜTAHYA-SİMAV-YAYKIN )
MÜHENDİS(KÜTAHYA-ŞAPHANE-UÇBAŞ BELDESİ )
MÜHENDİS(KÜTAHYA-TAVŞANLI -TUNÇBİLEK )
MÜHENDİS(MALATYA -AKÇADAĞ -AŞAĞI ÖRÜKÇÜ )
MÜHENDİS(MALATYA -AKÇADAĞ -DOĞANLAR )
MÜHENDİS(MALATYA -AKÇADAĞ -GÜRKAYNAK )
MÜHENDİS(MALATYA -AKÇADAĞ -TAŞEVLER )
MÜHENDİS(MALATYA -ARGUVAN -KÖMÜRLÜ )
MÜHENDİS(MALATYA -ARGUVAN -TATKINIK )
MÜHENDİS(MALATYA -DARENDE-YAZIKÖY)
MÜHENDİS(MALATYA -DOĞANŞEHİR -FINDIK )
MÜHENDİS(MALATYA -DOĞANYOL -BAHRAMLI )
MÜHENDİS(MALATYA -DOĞANYOL -DAMLI )
MÜHENDİS(MALATYA -HEKİMHAN -İĞDİR )
MÜHENDİS(MALATYA -KULUNCAK -ALVAR )
MÜHENDİS(MALATYA -MERKEZ-ÇOLAKLI )
MÜHENDİS(MALATYA -MERKEZ-KARAGÖZ)
MÜHENDİS(MALATYA -MERKEZ-ORDUZU BELDESİ )
MÜHENDİS(MALATYA -PÜTÜRGE-GÜNDEĞER)
MÜHENDİS(MALATYA -PÜTÜRGE-ÖRMELİ )
MÜHENDİS(MALATYA -PÜTÜRGE-SAHİL )
MÜHENDİS(MALATYA -YAZIHAN -BUZLUK )
MÜHENDİS(MALATYA -YAZIHAN -DEDEKARGIN )
MÜHENDİS(MALATYA -YEŞİLYURT -GÜNDÜZBEY BELDESİ )
MÜHENDİS(MALATYA-PÜTÜRGE-PAZARCIK KÖYÜ)
MÜHENDİS(MANİSA-AHMETLİ -ATAKÖY )
MÜHENDİS(MANİSA-AHMETLİ -KARGIN )
MÜHENDİS(MANİSA-AKHİSAR-BAŞLAMIŞ )
MÜHENDİS(MANİSA-AKHİSAR-ÇAMÖNÜ )
MÜHENDİS(MANİSA-AKHİSAR-KAVAKALANI )
MÜHENDİS(MANİSA-AKHİSAR-SARILAR )
MÜHENDİS(MANİSA-AKHİSAR-SAZOBA)
MÜHENDİS(MANİSA-AKHİSAR-SEĞİRDİM )
MÜHENDİS(MANİSA-AKHİSAR-SÜNNETÇİLER )
MÜHENDİS(MANİSA-ALAŞEHİR-AKKEÇİLİ )
MÜHENDİS(MANİSA-ALAŞEHİR-BELENYAKA)
MÜHENDİS(MANİSA-ALAŞEHİR-DAĞHACI YUSUF)
MÜHENDİS(MANİSA-ALAŞEHİR-GİRELLİ )
MÜHENDİS(MANİSA-ALAŞEHİR-HORZUMKESERLER)
MÜHENDİS(MANİSA-ALAŞEHİR-KOZLUCA)
MÜHENDİS(MANİSA-ALAŞEHİR-YENİKÖY)
MÜHENDİS(MANİSA-DEMİRCİ-BOYACIK )
MÜHENDİS(MANİSA-DEMİRCİ-KERPİÇLİK )
MÜHENDİS(MANİSA-DEMİRCİ-KUZEYİR)
MÜHENDİS(MANİSA-DEMİRCİ-RAHMANLAR)
MÜHENDİS(MANİSA-DEMİRCİ-SEVİNÇLER)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4845
4831
4831
4831
4845
4845
4845
4831
4831
4831
4831
4845
4845
4831
4831
4857
4845
4845
4831
4831
4831
4831
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
27
3174623
3174625
3174627
3174629
3174631
3174633
3174635
3174637
3174639
3174641
3174643
3174645
3174647
3174649
3174651
3174653
3174655
3174657
3174659
3174661
3174663
3174665
3174667
3174669
3174671
3174673
3174675
3174677
3174679
3174681
3174683
3174685
3174687
3174689
3174691
3174693
3174695
3174697
3174699
3174701
3174703
3174705
3174707
3174709
3174711
3174713
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(MANİSA-GÖLMARMARA-BEYLER )
MÜHENDİS(MANİSA-GÖLMARMARA-DEYNEKLER )
MÜHENDİS(MANİSA-GÖRDES-BEĞEL )
MÜHENDİS(MANİSA-GÖRDES-BOYALI )
MÜHENDİS(MANİSA-GÖRDES-KAŞIKÇI )
MÜHENDİS(MANİSA-GÖRDES-KIRAN )
MÜHENDİS(MANİSA-KIRKAĞAÇ -MUSAHOCA)
MÜHENDİS(MANİSA-KULA-BAŞIBÜYÜK)
MÜHENDİS(MANİSA-KULA-KÖREZ)
MÜHENDİS(MANİSA-MERKEZ-ÇAMKÖY)
MÜHENDİS(MANİSA-MERKEZ-HALITLI )
MÜHENDİS(MANİSA-MERKEZ-ORTAKÖY )
MÜHENDİS(MANİSA-MERKEZ-RECEPLİ)
MÜHENDİS(MANİSA-MERKEZ-SİYEKLİ )
MÜHENDİS(MANİSA-MERKEZ-YENİ HARMANDALI)
MÜHENDİS(MANİSA-MERKEZ-YENİKÖY)
MÜHENDİS(MANİSA-SALİHLİ -DOMBAYLI )
MÜHENDİS(MANİSA-SALİHLİ -HACIKÖSELİ)
MÜHENDİS(MANİSA-SALİHLİ -KAPANCI )
MÜHENDİS(MANİSA-SALİHLİ -KARAAĞAÇ )
MÜHENDİS(MANİSA-SALİHLİ -KEMERDAMLARI )
MÜHENDİS(MANİSA-SALİHLİ -KÖSEALİ )
MÜHENDİS(MANİSA-SALİHLİ -YEŞİLOVA)
MÜHENDİS(MANİSA-SARIGÖL-DİNDARLI )
MÜHENDİS(MANİSA-SARIGÖL-EMCELLİ)
MÜHENDİS(MANİSA-SARIGÖL-SIĞIRTMAÇLI)
MÜHENDİS(MANİSA-SARUHANLI -ALİBEYLİ )
MÜHENDİS(MANİSA-SARUHANLI -APAK)
MÜHENDİS(MANİSA-SARUHANLI -KUMKUYUCAK)
MÜHENDİS(MANİSA-SARUHANLI -TAŞDİBİ )
MÜHENDİS(MANİSA-SELENDİ -KARABEYLER)
MÜHENDİS(MANİSA-SELENDİ -ŞEHİRLİOĞLU )
MÜHENDİS(MANİSA-SOMA-CENKYERİ )
MÜHENDİS(MANİSA-SOMA-EVCİLER)
MÜHENDİS(MANİSA-SOMA-KAYRAKALTI)
MÜHENDİS(MANİSA-SOMA-NALDÖKEN )
MÜHENDİS(MANİSA-TURGUTLU -ÇATALKÖPRÜ )
MÜHENDİS(MANİSA-TURGUTLU -ÇEPNİDERE)
MÜHENDİS(MANİSA-TURGUTLU -SİVRİCE)
MÜHENDİS(MARDİN-DARGEÇİT-ALTIYOL )
MÜHENDİS(MARDİN-DARGEÇİT-YILMAZ)
MÜHENDİS(MARDİN-DERİK-GÖLBAŞI )
MÜHENDİS(MARDİN-DERİK-KOCATEPE)
MÜHENDİS(MARDİN-KIZILTEPE-KONUKLU )
MÜHENDİS(MARDİN-KIZILTEPE-YAYLIM )
MÜHENDİS(MARDİN-KIZILTEPE-YOLALDI )
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4857
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4853
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4831
4831
4845
4845
4831
4831
4845
4845
4845
4845
4853
4845
4845
4845
4831
4845
4845
28
3174715
3174717
3174719
3174721
3174723
3174725
3174727
3174729
3174731
3174733
3174735
3174737
3174739
3174741
3174743
3174745
3174747
3174749
3174751
3174753
3174755
3174757
3174759
3174761
3174763
3174765
3174767
3174769
3174771
3174773
3174775
3174777
3174779
3174781
3174783
3174785
3174787
3174789
3174791
3174793
3174795
3174797
3174799
3174801
3174803
3174805
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(MARDİN-MAZIDAĞI -KEMERLİ )
MÜHENDİS(MARDİN-MİDYAT -YAYVANTEPE)
MÜHENDİS(MARDİN-NUSAYBİN-BÜYÜKKARDEŞ)
MÜHENDİS(MARDİN-NUSAYBİN-SÖĞÜTLÜ )
MÜHENDİS(MARDİN-NUSAYBİN-TEPEÖREN )
MÜHENDİS(MARDİN-NUSAYBİN-ÜÇKÖY)
MÜHENDİS(MARDİN-ÖMERLİ -FISTIKLI)
MÜHENDİS(MARDİN-ÖMERLİ -KAYNAKAYA)
MÜHENDİS(MARDİN-ÖMERLİ -KOCAKUYU)
MÜHENDİS(MARDİN-SAVUR-İÇÖREN )
MÜHENDİS(MARDİN-SAVUR-TOKLUCA)
MÜHENDİS(MERSİN -ANAMUR-ÇALTIBÜKÜ )
MÜHENDİS(MERSİN -ANAMUR-DEMİRÖREN )
MÜHENDİS(MERSİN -ANAMUR-GÜNGÖREN )
MÜHENDİS(MERSİN -BOZYAZI-KARAİSALI )
MÜHENDİS(MERSİN -ERDEMLİ -KARAYAKUP)
MÜHENDİS(MERSİN -GÜLNAR -BEREKET)
MÜHENDİS(MERSİN -GÜLNAR -SİPAHİLİ )
MÜHENDİS(MERSİN -MEZİTLİ -TAKANLI )
MÜHENDİS(MERSİN -MUT -AŞAĞIKÖSELERLİ )
MÜHENDİS(MERSİN -MUT -HACINUHLU)
MÜHENDİS(MERSİN -MUT -PALANTEPE)
MÜHENDİS(MERSİN -MUT -YEŞİLKÖY )
MÜHENDİS(MERSİN -SİLİFKE-ATAYURT)
MÜHENDİS(MERSİN -SİLİFKE-İMAMBEKİRLİ)
MÜHENDİS(MERSİN -TARSUS-ÇİÇEKLİ )
MÜHENDİS(MERSİN -TARSUS-GÜNYURDU)
MÜHENDİS(MERSİN -TARSUS-KELAHMET)
MÜHENDİS(MERSİN -TOROSLAR -AYVAGEDİĞİ )
MÜHENDİS(MERSİN -TOROSLAR -ÇELEBİLİ )
MÜHENDİS(MERSİN -YENİŞEHİR-ÇUKURKEŞLİK )
MÜHENDİS(MERSİN-ÇAMLIYAYLA-BELÇINAR)
MÜHENDİS(MERSİN-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(MERSİN-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(MERSİN-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(MERSİN-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(MERSİN-ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(MUĞLA-FETHİYE-ARSA)
MÜHENDİS(MUĞLA-FETHİYE-ATLIDERE)
MÜHENDİS(MUĞLA-FETHİYE-ÇAMKÖY)
MÜHENDİS(MUĞLA-FETHİYE-YANIKLAR)
MÜHENDİS(MUĞLA-KAVAKLIDERE-DEREBAĞ)
MÜHENDİS(MUĞLA-KAVAKLIDERE-MENTEŞE BELDESİ)
MÜHENDİS(MUĞLA-KAVAKLIDERE-NEBİLER)
MÜHENDİS(MUĞLA-KAVAKLIDERE-SALKIM)
MÜHENDİS(MUĞLA-KÖYCEĞİZ-ZEYTİNALANI )
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4831
4845
4845
4845
4831
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4818
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4869
5542
5543
5545
5544
4845
4845
4845
4845
4845
4857
4845
4845
4831
4819
4845
4871
7500
7500
7500
7500
7502
7502
7502
7502
7502
29
3174807
3174809
3174811
3174813
3174815
3174817
3174819
3174821
3174823
3174825
3174827
3174829
3174831
3174833
3174835
3174837
3174839
3174841
3174843
3174845
3174847
3174849
3174851
3174853
3174855
3174857
3174859
3174861
3174863
3174865
3174867
3174869
3174871
3174873
3174875
3174877
3174879
3174881
3174883
3174885
3174887
3174889
3174891
3174893
3174895
3174897
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(MUĞLA-MİLAS-KARACAHİSAR )
MÜHENDİS(MUĞLA-MİLAS-KAZIKLI )
MÜHENDİS(MUĞLA-MİLAS-KISIRLAR )
MÜHENDİS(MUĞLA-MİLAS-MENTEŞ)
MÜHENDİS(MUĞLA-MİLAS-ÖREN )
MÜHENDİS(MUĞLA-MİLAS-PINAR )
MÜHENDİS(MUĞLA-ORTACA-ESKİKÖY)
MÜHENDİS(MUĞLA-YATAĞAN -AKGEDİK )
MÜHENDİS(MUĞLA-YATAĞAN -KAPUBAĞ)
MÜHENDİS(MUĞLA-YATAĞAN -KATRANCI )
MÜHENDİS(MUĞLA-YATAĞAN -KAVAK )
MÜHENDİS(MUĞLA-YATAĞAN -KÖKLÜK )
MÜHENDİS(MUŞ-BULANIK -GÜLÇİMEN)
MÜHENDİS(MUŞ-BULANIK -GÜNDÜZÜ )
MÜHENDİS(MUŞ-BULANIK-RÜSTEMGEDİK KÖYÜ)
MÜHENDİS(MUŞ-HASKÖY-UMURCA)
MÜHENDİS(MUŞ-MALAZGİRT-ALYAR)
MÜHENDİS(MUŞ-MALAZGİRT-BADEMÖZÜ)
MÜHENDİS(MUŞ-MALAZGİRT-BOYÇAPKIN )
MÜHENDİS(MUŞ-MALAZGİRT-KARDEŞLER)
MÜHENDİS(MUŞ-MALAZGİRT-YARAMIŞ)
MÜHENDİS(MUŞ-MERKEZ-AKPINAR)
MÜHENDİS(MUŞ-MERKEZ-BAĞLAR)
MÜHENDİS(MUŞ-MERKEZ-GÜZELTEPE)
MÜHENDİS(MUŞ-MERKEZ-KIYIK)
MÜHENDİS(MUŞ-MERKEZ-SOĞUCAK)
MÜHENDİS(MUŞ-VARTO-AKÇATEPE)
MÜHENDİS(NEVŞEHİR -KOZAKLI-KARAHASANLI BELDESİ)
MÜHENDİS(NEVŞEHİR-ACIGÖL-KARAPINAR BELDESİ)
MÜHENDİS(NEVŞEHİR-AVANOS-BÜYÜKAYHAN )
MÜHENDİS(NEVŞEHİR-AVANOS-ÖZKONAK)
MÜHENDİS(NEVŞEHİR-AVANOS-PAŞALI )
MÜHENDİS(NEVŞEHİR-AVANOS-TOPAKLI )
MÜHENDİS(NEVŞEHİR-GÜLŞEHİR-GÜMÜŞKENT BELDESİ)
MÜHENDİS(NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ-BELBARAK)
MÜHENDİS(NEVŞEHİR-KOZAKLI -KANLICA)
MÜHENDİS(NEVŞEHİR-MERKEZ-ÇAT BELDESİ)
MÜHENDİS(NEVŞEHİR-MERKEZ-GÖREME BELDESİ)
MÜHENDİS(NEVŞEHİR-ÜRGÜP-ŞAHİNEFENDİ)
MÜHENDİS(NİĞDE-BOR-BEREKET )
MÜHENDİS(NİĞDE-BOR-GÖKBEZ)
MÜHENDİS(NİĞDE-ÇAMARDI-KAVAKLIGÖL)
MÜHENDİS(NİĞDE-ÇİFTLİK-ÇARDAK)
MÜHENDİS(NİĞDE-MERKEZ-BAĞLAMA BELDESİ )
MÜHENDİS(NİĞDE-MERKEZ-DEĞİRMENLİ BELDESİ )
MÜHENDİS(NİĞDE-MERKEZ-İÇMELİ BELDESİ )
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4831
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4857
4845
4845
4845
4853
4853
4845
4845
30
3174899
3174901
3174903
3174905
3174907
3174909
3174911
3174913
3174915
3174917
3174919
3174921
3174923
3174925
3174927
3174929
3174931
3174933
3174935
3174937
3174939
3174941
3174943
3174945
3174947
3174949
3174951
3174953
3174955
3174957
3174959
3174961
3174963
3174965
3174967
3174969
3174971
3174973
3174975
3174977
3174979
3174981
3174983
3174985
3174987
3174989
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(NİĞDE-MERKEZ-KİLEDERE BELDESİ )
MÜHENDİS(NİĞDE-MERKEZ-YEŞİLBURÇ )
MÜHENDİS(NİĞDE-ULUKIŞLA-DARBOĞAZ BELDESİ)
MÜHENDİS(NİĞDE-ULUKIŞLA-KOLSUZ)
MÜHENDİS(ORDU -AKKUŞ-KURTBOĞAZ)
MÜHENDİS(ORDU -AKKUŞ-KUŞCULU)
MÜHENDİS(ORDU -AYBASTI -BEŞDAM)
MÜHENDİS(ORDU -AYBASTI -TOYGAR)
MÜHENDİS(ORDU -AYBASTI -UZUNDERE)
MÜHENDİS(ORDU -AYBASTI -ZAFERİMİLLİ)
MÜHENDİS(ORDU -ÇAMAŞ-BUDAK)
MÜHENDİS(ORDU -ÇAMAŞ-KOCAMAN)
MÜHENDİS(ORDU -ÇATALPINAR-KEÇİLİ )
MÜHENDİS(ORDU -ÇAYBAŞI-KÖKLÜK )
MÜHENDİS(ORDU -FATSA-KABAKDAĞI)
MÜHENDİS(ORDU -FATSA-OLUKLU)
MÜHENDİS(ORDU -FATSA-TEPECİK)
MÜHENDİS(ORDU -GÖLKÖY-ALANYURT)
MÜHENDİS(ORDU -GÖLKÖY-KOZÖREN )
MÜHENDİS(ORDU -GÖLKÖY-SÜLEYMANİYE)
MÜHENDİS(ORDU -GÜLYALI-TURNASUYU )
MÜHENDİS(ORDU -GÜRGENTEPE-DİKENLİCE)
MÜHENDİS(ORDU -İKİZCE-ÖZPINAR)
MÜHENDİS(ORDU -KABATAŞ-BEYLERLİ )
MÜHENDİS(ORDU -KUMRU -GÜNEYCİK)
MÜHENDİS(ORDU -KUMRU -KARACALAR)
MÜHENDİS(ORDU -MERKEZ-BAYRAMLI )
MÜHENDİS(ORDU -MERKEZ-BURHANİYE)
MÜHENDİS(ORDU -MERKEZ-IŞIKLI )
MÜHENDİS(ORDU -MESUDİYE-BAKIRKÖY)
MÜHENDİS(ORDU -MESUDİYE-ÇİFTLİK SARICA)
MÜHENDİS(ORDU -PERŞEMBE-EKİNCİLER)
MÜHENDİS(ORDU -PERŞEMBE-SOĞUKPINAR)
MÜHENDİS(ORDU -ULUBEY-BELENYURT)
MÜHENDİS(ORDU -ULUBEY-GÜZELYURT)
MÜHENDİS(ORDU -ULUBEY-ÖREN )
MÜHENDİS(ORDU -ÜNYE-AYDINTEPE)
MÜHENDİS(ORDU -ÜNYE-DENİZBÜKÜ)
MÜHENDİS(ORDU -ÜNYE-NADIRLI)
MÜHENDİS(ORDU -ÜNYE-SAYLAN )
MÜHENDİS(OSMANİYE -MERKEZ-KAZMACA KÖYÜ)
MÜHENDİS(OSMANİYE-DÜZİÇİ -ÇERÇİOĞLU)
MÜHENDİS(OSMANİYE-DÜZİÇİ -KARAGEDİK )
MÜHENDİS(OSMANİYE-DÜZİÇİ -PİRSULTANLI )
MÜHENDİS(OSMANİYE-HASANBEYLİ-ÇOLAKLI )
MÜHENDİS(OSMANİYE-HASANBEYLİ-SARAYOVA)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4845
4845
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4857
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
31
4863
4863
4863
3174991
3174993
3174995
3174997
3174999
3175001
3175003
3175005
3175007
3175009
3175011
3175013
3175015
3175017
3175019
3175021
3175023
3175025
3175027
3175029
3175031
3175033
3175035
3175037
3175039
3175041
3175043
3175045
3175047
3175049
3175051
3175053
3175055
3175057
3175059
3175061
3175063
3175065
3175067
3175069
3175071
3175073
3175075
3175077
3175079
3175081
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(OSMANİYE-KADİRLİ -ANBERİNARKI)
MÜHENDİS(OSMANİYE-KADİRLİ -ÇİĞDEMLİ )
MÜHENDİS(OSMANİYE-KADİRLİ -HARDALLIK)
MÜHENDİS(OSMANİYE-MERKEZ-ISSIZCA)
MÜHENDİS(OSMANİYE-MERKEZ-KIRMACILI )
MÜHENDİS(OSMANİYE-MERKEZ-TEHÇİ )
MÜHENDİS(OSMANİYE-SUMBAS-ALİBEYLİ )
MÜHENDİS(OSMANİYE-SUMBAS-GAFARLI )
MÜHENDİS(RİZE-ARDEŞEN -PİRİNÇLİK )
MÜHENDİS(RİZE-ÇAYELİ -KAPTANPAŞA)
MÜHENDİS(RİZE-ÇAYELİ -SIRT )
MÜHENDİS(RİZE-DEREPAZARI-ÇUKURLU )
MÜHENDİS(RİZE-FINDIKLI -ARILI)
MÜHENDİS(RİZE-FINDIKLI -ÇAĞLAYAN)
MÜHENDİS(RİZE-FINDIKLI -YENİKÖY)
MÜHENDİS(RİZE-GÜNEYSU -KIBLEDAĞI)
MÜHENDİS(RİZE-GÜNEYSU -SELAMET )
MÜHENDİS(RİZE-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.)
MÜHENDİS(RİZE-İYİDERE-KÖŞKLÜ)
MÜHENDİS(RİZE-KALKANDERE-ÇAYIRLI )
MÜHENDİS(RİZE-MERKEZ-GÜNDOĞDU BELDESİ )
MÜHENDİS(RİZE-MERKEZ-ORTAPAZAR)
MÜHENDİS(RİZE-MERKEZ-VELİKÖY)
MÜHENDİS(RİZE-PAZAR -SAHİL )
MÜHENDİS(SAKARYA-ADAPAZARI -ABALI )
MÜHENDİS(SAKARYA-ADAPAZARI -B.HATAPLI )
MÜHENDİS(SAKARYA-AKYAZI -KEPEKLİ )
MÜHENDİS(SAKARYA-GEYVE-ALİFUATPAŞA)
MÜHENDİS(SAKARYA-HENDEK -BEYLİCE)
MÜHENDİS(SAKARYA-KARASU-İHSANİYE)
MÜHENDİS(SAKARYA-KARASU-YASSIGEÇİT)
MÜHENDİS(SAKARYA-KAYNARCA-TOPÇU)
MÜHENDİS(SAKARYA-SAPANCA-ÜNLÜCE)
MÜHENDİS(SAKARYA-SERDİVAN-Y.DEREKÖY)
MÜHENDİS(SAKARYA-SÖĞÜTLÜ -LEVENT)
MÜHENDİS(SAMSUN -ALAÇAM -DOYRAN )
MÜHENDİS(SAMSUN -ALAÇAM -ETYEMEZ)
MÜHENDİS(SAMSUN -ALAÇAM -KARAHÜSEYİNLİ )
MÜHENDİS(SAMSUN -ATAKUM -ÇAMLIYAZI )
MÜHENDİS(SAMSUN -ATAKUM -ELMAÇUKURU )
MÜHENDİS(SAMSUN -AYVACIK -ÇAMALAN )
MÜHENDİS(SAMSUN -AYVACIK -EYNEL )
MÜHENDİS(SAMSUN -AYVACIK -YENİCE)
MÜHENDİS(SAMSUN -BAFRA-ÇETİNKAYA)
MÜHENDİS(SAMSUN -BAFRA-DEDELİ)
MÜHENDİS(SAMSUN -BAFRA-ELDAVUT)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4845
4845
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4857
4845
4845
4799
4845
4845
4799
4845
4845
4799
4857
4857
4845
4845
4853
4845
4845
4845
4818
4845
4831
4845
4845
4845
4818
4845
4845
4831
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
7502
4819
4819
4845
4845
32
3175083
3175085
3175087
3175089
3175091
3175093
3175095
3175097
3175099
3175101
3175103
3175105
3175107
3175109
3175111
3175113
3175115
3175117
3175119
3175121
3175123
3175125
3175127
3175129
3175131
3175133
3175135
3175137
3175139
3175141
3175143
3175145
3175147
3175149
3175151
3175153
3175155
3175157
3175159
3175161
3175163
3175165
3175167
3175169
3175171
3175173
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(SAMSUN -BAFRA-KAMBERLİ )
MÜHENDİS(SAMSUN -BAFRA-KAYGUSUZ)
MÜHENDİS(SAMSUN -BAFRA-ORTADURAK )
MÜHENDİS(SAMSUN -CANİK -GÖKÇEPINAR )
MÜHENDİS(SAMSUN -ÇARŞAMBA-AKÇALTI)
MÜHENDİS(SAMSUN -ÇARŞAMBA-ARIMKÖSELİ)
MÜHENDİS(SAMSUN -ÇARŞAMBA-BEYLERCE)
MÜHENDİS(SAMSUN -ÇARŞAMBA-GÜLYAZI )
MÜHENDİS(SAMSUN -ÇARŞAMBA-SEFALI )
MÜHENDİS(SAMSUN -HAVZA-A.YAVUCAK )
MÜHENDİS(SAMSUN -HAVZA-CEVİZLİK )
MÜHENDİS(SAMSUN -HAVZA-ŞEYHSAFİ)
MÜHENDİS(SAMSUN -KAVAK-KAYA)
MÜHENDİS(SAMSUN -LADİK-KUYUCAK)
MÜHENDİS(SAMSUN -ONDOKUZMAYIS-KARAGÖL)
MÜHENDİS(SAMSUN -SALIPAZARI -FİDANCIK )
MÜHENDİS(SAMSUN -SALIPAZARI -TAHNAL)
MÜHENDİS(SAMSUN -SALIPAZARI -YAVAŞBEY )
MÜHENDİS(SAMSUN -TERME-GEÇMİŞ )
MÜHENDİS(SAMSUN -TERME-KOCAMAN BELDESİ )
MÜHENDİS(SAMSUN -TERME-SÖĞÜTLÜ BELDESİ )
MÜHENDİS(SAMSUN -TERME-ŞEYHLİ )
MÜHENDİS(SAMSUN -VEZİRKÖPRÜ-AYDOĞDU )
MÜHENDİS(SAMSUN -VEZİRKÖPRÜ-ÇAKIRTAŞ)
MÜHENDİS(SAMSUN -VEZİRKÖPRÜ-İNCESU )
MÜHENDİS(SAMSUN -VEZİRKÖPRÜ-MEŞELİ )
MÜHENDİS(SAMSUN -VEZİRKÖPRÜ-TÜRKMEN )
MÜHENDİS(SAMSUN -YAKAKENT -KÜPLÜAĞZI )
MÜHENDİS(SAMSUN-ZİRAİ KARANTİNA MÜD.)
MÜHENDİS(SİİRT-BAYKAN-NARLIYURT)
MÜHENDİS(SİİRT-ERUH -GÖLGELİKONAK)
MÜHENDİS(SİİRT-ERUH -KAVAKGÖLÜ)
MÜHENDİS(SİİRT-ERUH -PAYAMLI )
MÜHENDİS(SİİRT-ERUH -ÜZÜMLÜK)
MÜHENDİS(SİİRT-KURTALAN -OYACIK )
MÜHENDİS(SİİRT-KURTALAN -TAŞOLUK )
MÜHENDİS(SİİRT-KURTLAN-SAİPBEYLİ KÖYÜ)
MÜHENDİS(SİİRT-MERKEZ-AKTAŞ )
MÜHENDİS(SİİRT-MERKEZ-AKYAMAÇ)
MÜHENDİS(SİİRT-MERKEZ-GÖKÇEBAĞ BELDESİ)
MÜHENDİS(SİİRT-MERKEZ-GÜNEŞLİ)
MÜHENDİS(SİİRT-ŞİRVAN-DURANKAYA)
MÜHENDİS(SİİRT-ŞİRVAN-HÜRMÜZ)
MÜHENDİS(SİNOP-AYANCIK -DOĞANLI )
MÜHENDİS(SİNOP-BOYABAT-ILICA)
MÜHENDİS(SİNOP-DİKMEN -ÇORAK)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4831
4831
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4818
4845
4869
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4857
4845
4857
4831
4845
4831
4831
4845
4831
4845
4853
4819
4871
7502
4845
33
3175175
3175177
3175179
3175181
3175183
3175185
3175187
3175189
3175191
3175193
3175195
3175197
3175199
3175201
3175203
3175205
3175207
3175209
3175211
3175213
3175215
3175217
3175219
3175221
3175223
3175225
3175227
3175229
3175231
3175233
3175235
3175237
3175239
3175241
3175243
3175245
3175247
3175249
3175251
3175253
3175255
3175257
3175259
3175261
3175263
3175265
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(SİNOP-DİKMEN -SARAY)
MÜHENDİS(SİNOP-ERFELEK-MECİTDÜZÜ)
MÜHENDİS(SİNOP-GERZE-KARLI)
MÜHENDİS(SİNOP-MERKEZ-HACIOĞLU)
MÜHENDİS(SİNOP-SARAYDÜZÜ-BAHÇEKÖY)
MÜHENDİS(SİNOP-TÜRKELİ -YEŞİLOBA)
MÜHENDİS(SİVAS- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(SİVAS-ALTINYAYLA-SERİNYAYLA)
MÜHENDİS(SİVAS-DİVRİĞİ-SİNCAN)
MÜHENDİS(SİVAS-GÜRÜN-BÖĞRÜDELİK )
MÜHENDİS(SİVAS-GÜRÜN-OSMANDERE)
MÜHENDİS(SİVAS-GÜRÜN-YUVA )
MÜHENDİS(SİVAS-HAFİK-DEĞİRMENSEKİ)
MÜHENDİS(SİVAS-HAFİK-ESENLİ)
MÜHENDİS(SİVAS-HAFİK-EVCİ)
MÜHENDİS(SİVAS-HAFİK-TOPÇUYENİKÖY)
MÜHENDİS(SİVAS-İMRANLI-BOĞANAK KÖYÜ)
MÜHENDİS(SİVAS-KANGAL-ETYEMEZ)
MÜHENDİS(SİVAS-KANGAL-KÜLEKLİ)
MÜHENDİS(SİVAS-KANGAL-MÜRSEL)
MÜHENDİS(SİVAS-KOYULHİSAR-AYDINLAR)
MÜHENDİS(SİVAS-MERKEZ-ARMUTLU)
MÜHENDİS(SİVAS-MERKEZ-AYLİ)
MÜHENDİS(SİVAS-MERKEZ-ÇALLIKÖYÜ)
MÜHENDİS(SİVAS-MERKEZ-KARABALÇIK)
MÜHENDİS(SİVAS-MERKEZ-KAYADİBİ )
MÜHENDİS(SİVAS-MERKEZ-TUTMAÇ)
MÜHENDİS(SİVAS-SUŞEHRİ-AKÇAAĞIL)
MÜHENDİS(SİVAS-SUŞEHRİ-BOSTANCIK)
MÜHENDİS(SİVAS-SUŞEHRİ-GÖKÇEKENT KÖYÜ)
MÜHENDİS(SİVAS-ULAŞ-ACIYURT)
MÜHENDİS(SİVAS-ULAŞ-GÜNEŞLİ)
MÜHENDİS(SİVAS-YILDIZELİ -ÇOBANSARAY)
MÜHENDİS(SİVAS-YILDIZELİ -ÇUKURSARAY)
MÜHENDİS(SİVAS-YILDIZELİ -KİREMİTLİ)
MÜHENDİS(SİVAS-YILDIZELİ-KERİMMÜMİN)
MÜHENDİS(SİVAS-ZARA-BEYPINARI )
MÜHENDİS(SİVAS-ZARA-EMİRHAN )
MÜHENDİS(SİVAS-ZARA-İKİDEĞİRMEN )
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-AKÇAKALE-AŞAĞI CİNPOLAT)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-AKÇAKALE-AŞAĞIBEYDAŞ)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-AKÇAKALE-BOLATLAR)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-AKÇAKALE-BULUTLU )
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-AKÇAKALE-ŞEHİTNUSRETBEY)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-AKÇAKALE-YUKARIDEREN)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-BİRECİK-AKPINAR)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4803
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4845
4831
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4831
4831
4831
4831
4845
4845
4831
4831
4831
4831
4845
4831
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4818
7502
4845
4845
4853
4863
34
3175267
3175269
3175271
3175273
3175275
3175277
3175279
3175281
3175283
3175285
3175287
3175289
3175291
3175293
3175295
3175297
3175299
3175301
3175303
3175305
3175307
3175309
3175311
3175313
3175315
3175317
3175319
3175321
3175323
3175325
3175327
3175329
3175331
3175333
3175335
3175337
3175339
3175341
3175343
3175345
3175347
3175349
3175351
3175353
3175355
3175357
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-BİRECİK-DAMLICA)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-BİRECİK-KONAK )
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-BOZOVA-DUTLUCA)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-BOZOVA-KILIÇÖREN )
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-BOZOVA-ÖZGÖREN )
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-BOZOVA-TAŞLICA)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-BOZOVA-ÜÇDİREK )
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-CEYLANPINAR-AŞAĞI KARATAŞ)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-CEYLANPINAR-AVCILI )
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-HALFETİ-DERGİLİ )
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-HARRAN-BALKIR)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-HARRAN-BULGURLU )
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-HARRAN-DEMİRLİ )
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-HARRAN-EMEKLİ)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-HARRAN-KURUYER)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-HARRAN-KÜÇÜKYILDIZ)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-HARRAN-YENİDOĞAN )
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-HİLVAN-BAHÇECİK)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-HİLVAN-KEPİRHİSAR )
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-HİLVAN-KOVANCI )
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-HİLVAN-ULUYAZI KÖYÜ)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-MERKEZ-HAVŞANLI)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-MERKEZ-SEKSENÖREN)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-MERKEZ-TURLUK)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-SİVEREK-BAŞBÜK)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-SİVEREK-BEKÇERİ)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-SİVEREK-CANPOLAT)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-SİVEREK-ÇAĞDAŞ)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-SİVEREK-GÖZELEK)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-SİVEREK-KUŞLUGÖL)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-SİVEREK-ÜSTÜNTAŞ)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-SURUÇ-BELLİK)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-SURUÇ-BÜYÜK SERGEN)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-SURUÇ-ÇAYKARA)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-SURUÇ-GÖLEN )
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-SURUÇ-ORTA BOSTANCI)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-SURUÇ-YAZI )
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-VİRANŞEHİR-ALTINBAŞAK)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-VİRANŞEHİR-BİNEKLİ)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-VİRANŞEHİR-BÜYÜKMUTLU)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-VİRANŞEHİR-GÖMÜLLÜ )
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-VİRANŞEHİR-KIRBAL)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-VİRANŞEHİR-YEŞİLALIÇ)
MÜHENDİS(ŞANLIURFA-VİRANŞEHİR-YÜCELER)
MÜHENDİS(ŞIRNAK-CİZRE-KATRAN)
MÜHENDİS(ŞIRNAK-GÜÇLÜKONAK -BOYUNCUK)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4818
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4818
4845
4831
4845
4831
4845
4845
4845
4818
4845
4845
4831
4845
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4818
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4863
4853
4863
4853
4863
4845
4863
4853
4853
4853
4853
35
3175359
3175361
3175363
3175365
3175367
3175369
3175371
3175373
3175375
3175377
3175379
3175381
3175383
3175385
3175387
3175389
3175391
3175393
3175395
3175397
3175399
3175401
3175403
3175405
3175407
3175409
3175411
3175413
3175415
3175417
3175419
3175421
3175423
3175425
3175427
3175429
3175431
3175433
3175435
3175437
3175439
3175441
3175443
3175445
3175447
3175449
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(ŞIRNAK-GÜÇLÜKONAK -KOÇTEPE)
MÜHENDİS(ŞIRNAK-İDİL-OKÇU)
MÜHENDİS(ŞIRNAK-İDİL-ÜÇOK)
MÜHENDİS(ŞIRNAK-MERKEZ-TOPTEPE)
MÜHENDİS(ŞIRNAK-SİLOPİ-KAVAKÖZÜ)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY-KAPAKLI BELDESİ)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-ÇORLU-MARMARACIK )
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-ÇORLU-ULAŞ)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-ÇORLU-VELİMEŞE)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-HAYRABOLU -DAMBASLAR )
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-HAYRABOLU -DANİŞMENT)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-HAYRABOLU -DELİBEDİR)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-HAYRABOLU -KEMALLER)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-HAYRABOLU -ÖREY)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-M.EREĞLİSİ -SULTANKÖY BELDESİ )
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-MALKARA-ÇAVUŞKÖY)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-MALKARA-GÖNENCE)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-MALKARA-HASKÖY)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-MALKARA-MÜSTECEP)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-MALKARA-YENİCE)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-MERKEZ-BANARLI BELDESİ )
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-MERKEZ-BARBAROS BELDESİ )
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-MERKEZ-KAYI)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-MERKEZ-OSMANLI)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-MERKEZ-SELÇUK)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-MURATLI -BALABANLI)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-MURATLI -İNANLI )
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-SARAY-ÇUKURYURT )
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-SARAY-KÜÇÜKYONCALI)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-ŞARKÖY-GAZİKÖY)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-ŞARKÖY-GÖLCÜK)
MÜHENDİS(TEKİRDAĞ-ŞARKÖY-YAYAKÖY)
MÜHENDİS(TOKAT -ALMUS-GÖLGELİ BELDESİ)
MÜHENDİS(TOKAT -ALMUS-KINIK BELDESİ )
MÜHENDİS(TOKAT -ARTOVA-BAYIRLI )
MÜHENDİS(TOKAT -ARTOVA-SAĞLICA)
MÜHENDİS(TOKAT -BAŞÇİFTLİK -AYDOĞMUŞ)
MÜHENDİS(TOKAT -ERBAA-DEĞİRMENLİ)
MÜHENDİS(TOKAT -ERBAA-KIZILÇUBUK )
MÜHENDİS(TOKAT -ERBAA-TEPEKIŞLA)
MÜHENDİS(TOKAT -ERBAA-ÜZÜMLÜ )
MÜHENDİS(TOKAT- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(TOKAT -MERKEZ-ÇAMALTI)
MÜHENDİS(TOKAT -MERKEZ-GAZİOSMANPAŞA)
MÜHENDİS(TOKAT -MERKEZ-GÜNÇALI)
MÜHENDİS(TOKAT -MERKEZ-KEMALPAŞA)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4845
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4831
4831
4845
4831
4845
4818
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4831
4831
4831
4831
4845
4845
4845
4845
4803
4845
4845
4831
4857
4819
4845
4845
4845
4845
4845
4853
4853
4857
4853
4853
7502
4857
4857
4845
36
3175451
3175453
3175455
3175457
3175459
3175461
3175463
3175465
3175467
3175469
3175471
3175473
3175475
3175477
3175479
3175481
3175483
3175485
3175487
3175489
3175491
3175493
3175495
3175497
3175499
3175501
3175503
3175505
3175507
3175509
3175511
3175513
3175515
3175517
3175519
3175521
3175523
3175525
3175527
3175529
3175531
3175533
3175535
3175537
3175539
3175541
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(TOKAT -MERKEZ-KILIÇLI)
MÜHENDİS(TOKAT -MERKEZ-KÜÇÜKBAĞLAR)
MÜHENDİS(TOKAT -NİKSAR -HACILI )
MÜHENDİS(TOKAT -NİKSAR -KORULU )
MÜHENDİS(TOKAT -NİKSAR -SARIYAZI )
MÜHENDİS(TOKAT -PAZAR-BAĞLARBAŞI)
MÜHENDİS(TOKAT -REŞADİYE-ALTIPARMAK )
MÜHENDİS(TOKAT -REŞADİYE-ÇAKMAK )
MÜHENDİS(TOKAT -REŞADİYE-SOĞUKPINAR)
MÜHENDİS(TOKAT -REŞADİYE-UMURCA)
MÜHENDİS(TOKAT -SULUSARAY -ALANYURT)
MÜHENDİS(TOKAT -TURHAL -ÇAYLI )
MÜHENDİS(TOKAT -TURHAL -ÇİVRİL)
MÜHENDİS(TOKAT -TURHAL -DERBENTÇİ )
MÜHENDİS(TOKAT -ZİLE-BÜYÜKKARAYÜN)
MÜHENDİS(TOKAT -ZİLE-KARAŞEYH)
MÜHENDİS(TOKAT -ZİLE-KURŞUNLU)
MÜHENDİS(TOKAT -ZİLE-ÖZYURT)
MÜHENDİS(TOKAT -ZİLE-PALANLI )
MÜHENDİS(TOKAT-ALMUS-GÖRÜMLÜ BELDESİ)
MÜHENDİS(TOKAT-REŞEDİYE-HASANŞEYH)
MÜHENDİS(TRABZON -AKÇAABAT-ADACIK BELDESİ)
MÜHENDİS(TRABZON -AKÇAABAT-ARPACILI )
MÜHENDİS(TRABZON -AKÇAABAT-DERECİK BELDESİ )
MÜHENDİS(TRABZON -ARAKLI -AYVADERE)
MÜHENDİS(TRABZON -ARAKLI -DEĞİRMENCİK )
MÜHENDİS(TRABZON -ARSİN -HARMANLI )
MÜHENDİS(TRABZON -ARSİN -IŞIKLI )
MÜHENDİS(TRABZON -ÇARŞIBAŞI-FENER)
MÜHENDİS(TRABZON -ÇARŞIBAŞI-ŞAHİNLİ )
MÜHENDİS(TRABZON -ÇAYKARA-EĞRİDERE)
MÜHENDİS(TRABZON -DÜZKÖY-GÖKÇELER)
MÜHENDİS(TRABZON -KÖPRÜBAŞI -YAĞMURLU )
MÜHENDİS(TRABZON -MAÇKA-ÇAYIRLAR)
MÜHENDİS(TRABZON -OF-BALLICA)
MÜHENDİS(TRABZON -OF-KAVAKPINAR)
MÜHENDİS(TRABZON -SÜRMENE-AŞAĞIOVALI )
MÜHENDİS(TRABZON -SÜRMENE-KÜÇÜKDERE)
MÜHENDİS(TRABZON -ŞALPAZARI-DÜZKÖY)
MÜHENDİS(TRABZON -TONYA-ÇAMLI )
MÜHENDİS(TRABZON -VAKFIKEBİR-SEKMENLİ)
MÜHENDİS(TRABZON -YOMRA-KÖMÜRCÜ)
MÜHENDİS(TRABZON-ZİRAİ KARANTİNA MÜD.)
MÜHENDİS(TUNCELİ -ÇEMİŞGEZEK -ULUKALE)
MÜHENDİS(TUNCELİ -ÇEMİŞGEZEK -VİŞNELİ)
MÜHENDİS(TUNCELİ -MAZGİRT-KIZILKAYA)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4845
4831
4831
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4818
4845
4818
4831
4845
4845
4845
4831
4845
4818
4845
4831
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4831
4845
4845
4845
4869
4845
4831
4845
4853
4853
4845
4845
4845
4857
4853
4853
4857
4857
4857
4845
4853
4857
4853
4857
4819
4853
4857
4819
4819
4871
7502
37
3175543
3175545
3175547
3175549
3175551
3175553
3175555
3175557
3175559
3175561
3175563
3175565
3175567
3175569
3175571
3175573
3175575
3175577
3175579
3175581
3175583
3175585
3175587
3175589
3175591
3175593
3175595
3175597
3175599
3175601
3175603
3175605
3175607
3175609
3175611
3175613
3175615
3175617
3175619
3175621
3175623
3175625
3175627
3175629
3175631
3175633
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(TUNCELİ -MERKEZ-BATMAN)
MÜHENDİS(TUNCELİ -MERKEZ-SÜTLÜCE)
MÜHENDİS(TUNCELİ -PERTEK-PİRİNCİ)
MÜHENDİS(TUNCELİ -PERTEK-SAĞMEN )
MÜHENDİS(UŞAK -BANAZ-AYVACIK)
MÜHENDİS(UŞAK -BANAZ-HALLAÇLAR )
MÜHENDİS(UŞAK -BANAZ-KUŞDEMİR)
MÜHENDİS(UŞAK -BANAZ-YENİCE)
MÜHENDİS(UŞAK -EŞME-AĞABEY )
MÜHENDİS(UŞAK -EŞME-CAMİLİ )
MÜHENDİS(UŞAK -EŞME-DELİBAŞI )
MÜHENDİS(UŞAK -EŞME-TAKMAK )
MÜHENDİS(UŞAK -MERKEZ-BOZKUŞ)
MÜHENDİS(UŞAK -MERKEZ-KAPAKLAR )
MÜHENDİS(UŞAK -MERKEZ-KARAHASAN )
MÜHENDİS(UŞAK -MERKEZ-SARIDERE)
MÜHENDİS(UŞAK -SİVASLI -AĞAÇBEYLİ )
MÜHENDİS(UŞAK -SİVASLI -ELDENİZ)
MÜHENDİS(UŞAK -ULUBEY -DUTLUCA)
MÜHENDİS(UŞAK -ULUBEY-KIŞLA BELDESİ )
MÜHENDİS(VAN- İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ)
MÜHENDİS(VAN-BAHÇESARAY -AKYAYLA)
MÜHENDİS(VAN-BAHÇESARAY-ÜNLÜCE KÖYÜ)
MÜHENDİS(VAN-BAŞKALE-ÇAKIRDOĞAN )
MÜHENDİS(VAN-BAŞKALE-ESENYAMAÇ)
MÜHENDİS(VAN-BAŞKALE-EŞMEPINAR )
MÜHENDİS(VAN-BAŞKALE-GELENLER )
MÜHENDİS(VAN-BAŞKALE-KEÇİLİOBA)
MÜHENDİS(VAN-BAŞKALE-TAHIL)
MÜHENDİS(VAN-BAŞKALE-TINAZLI )
MÜHENDİS(VAN-BAŞKALE-YUKARIDİKMEN )
MÜHENDİS(VAN-ÇALDIRAN -AŞAĞIGÜLDEREN )
MÜHENDİS(VAN-ÇALDIRAN -HANGEDİK )
MÜHENDİS(VAN-ÇALDIRAN -KİLİMLİ )
MÜHENDİS(VAN-ÇALDIRAN -YUKARIDİKME)
MÜHENDİS(VAN-ÇATAK -NARLI )
MÜHENDİS(VAN-ERÇİŞ -HASANBAL )
MÜHENDİS(VAN-ERÇİŞ -YANKITEPE)
MÜHENDİS(VAN-ERÇİŞ -YOLDERE)
MÜHENDİS(VAN-ERÇİŞ-ÇELEBİBAĞ)
MÜHENDİS(VAN-GEVAŞ -YEMİŞLİK )
MÜHENDİS(VAN-GEVAŞ-BALABAN)
MÜHENDİS(VAN-GÜRPINAR -CEVİZALAN )
MÜHENDİS(VAN-GÜRPINAR -DİKBIYIK )
MÜHENDİS(VAN-GÜRPINAR -UZUNGEDİK )
MÜHENDİS(VAN-MURADİYE-OVAPINAR)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4845
4857
4845
4831
4845
4845
4831
4845
4845
4831
4845
4845
4857
4845
4831
4845
4845
4845
4845
4845
4803
4831
4845
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4831
4845
4831
4857
4831
4831
4831
4831
7502
4845
4853
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4853
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4857
4845
4853
4857
4845
4845
4845
4845
4853
4853
4853
4853
4857
4857
4857
4857
38
3175635
3175637
3175639
3175641
3175643
3175645
3175647
3175649
3175651
3175653
3175655
3175657
3175659
3175661
3175663
3175665
3175667
3175669
3175671
3175673
3175675
3175677
3175679
3175681
3175683
3175685
3175687
3175689
3175691
3175693
3175695
3175697
3175699
3175701
3175703
3175705
3175707
3175709
3175711
3175713
3175715
3175717
3175719
3175721
3175723
3175725
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
MÜHENDİS(VAN-ÖZALP-AŞAĞI TULGALI )
MÜHENDİS(VAN-ÖZALP-BAĞRI AÇIK )
MÜHENDİS(VAN-ÖZALP-DÖNERDERE)
MÜHENDİS(VAN-SARAY-ÇARDAK )
MÜHENDİS(YALOVA-ALTINOVA-KAYTAZDERE)
MÜHENDİS(YALOVA-ARMUTLU -MECİDİYE)
MÜHENDİS(YALOVA-ÇINARCIK -ESENKÖY)
MÜHENDİS(YALOVA-ÇİFTLİKKÖY-LALEDERE)
MÜHENDİS(YALOVA-MERKEZ-SUGÖREN )
MÜHENDİS(YALOVA-TERMAL -AKKÖY)
MÜHENDİS(YOZGAT -SARIKAYA-HİSARBEY)
MÜHENDİS(ZONGULDAK -ÇAYCUMA-KALAFATLI )
MÜHENDİS(ZONGULDAK -ÇAYCUMA-KAYABAŞI )
MÜHENDİS(ZONGULDAK -DEVREK -ATAKÖY)
MÜHENDİS(ZONGULDAK -DEVREK -MÜFETTİŞLER)
MÜHENDİS(ZONGULDAK -DEVREK -YAZICIK )
MÜHENDİS(ZONGULDAK -KDZ.EREĞLİ-CEMALLER)
MÜHENDİS(ZONGULDAK -MERKEZ-KARAPINAR)
VETERİNER HEKİM(ADANA-ALADAĞ -BOZTAHTA )
VETERİNER HEKİM(ADANA-CEYHAN-GÜMÜRDÜLÜ )
VETERİNER HEKİM(ADANA-CEYHAN-YEŞİLBAHÇE )
VETERİNER HEKİM(ADANA-FEKE-KIZILYER )
VETERİNER HEKİM(ADANA-KARAİSALI -ÇAKALLI )
VETERİNER HEKİM(ADANA-KARATAŞ-KESİK )
VETERİNER HEKİM(ADANA-KARATAŞ-TABAKLAR)
VETERİNER HEKİM(ADANA-KOZAN -ESKİMANTAŞ)
VETERİNER HEKİM(ADANA-KOZAN -İDEM)
VETERİNER HEKİM(ADANA-POZANTI -AŞÇIBEKİRLİ )
VETERİNER HEKİM(ADANA-SAİMBEYLİ -KANDİLLİ )
VETERİNER HEKİM(ADANA-SARIÇAM -AKKUYU )
VETERİNER HEKİM(ADANA-SARIÇAM -SARIÇAM )
VETERİNER HEKİM(ADANA-TUFANBEYLİ-DOĞANBEYLİ KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(ADANA-YÜREĞİR -ÇELEMLİ BELDESİ)
VETERİNER HEKİM(ADIYAMAN -BESNİ-AKDURAK )
VETERİNER HEKİM(ADIYAMAN -BESNİ-SARIKAYA)
VETERİNER HEKİM(ADIYAMAN -GERGER -SUTEPE )
VETERİNER HEKİM(ADIYAMAN -KAHTA-KAVAKLI)
VETERİNER HEKİM(ADIYAMAN -MERKEZ-BÖRGENEK)
VETERİNER HEKİM(ADIYAMAN -MERKEZ-ÇAMYURDU)
VETERİNER HEKİM(ADIYAMAN -SİNCİK -AKSU )
VETERİNER HEKİM(ADIYAMAN -SİNCİK -ŞAHİNBEY )
VETERİNER HEKİM(ADIYAMAN -TUT-MERYEMUŞAĞI )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-BAŞMAKÇI -Y.BELTARLA )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-BAYAT -İMRALLI KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-BAYAT-ÇUKURKUYU )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-BOLVADİN -KURUCAOVA )
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4831
4831
4831
4831
4845
4845
4831
4845
4857
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4845
4831
4857
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4845
4845
4845
4845
4853
4853
4853
4853
4857
4857
4857
4857
39
3175727
3175729
3175731
3175733
3175735
3175737
3175739
3175741
3175743
3175745
3175747
3175749
3175751
3175753
3175755
3175757
3175759
3175761
3175763
3175765
3175767
3175769
3175771
3175773
3175775
3175777
3175779
3175781
3175783
3175785
3175787
3175789
3175791
3175793
3175795
3175797
3175799
3175801
3175803
3175805
3175807
3175809
3175811
3175813
3175815
3175817
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-BOLVADİN -YÖRÜKK.ÖREN )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-ÇAY -İNLİ BELDESİ )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-ÇAY -KARAMIK BELDESİ )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-ÇAY -KOÇBEYLİ BELDESİ )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-ÇOBANLAR-KOCAÖZ BELDESİ)
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-DİNAR-KARAHACILI )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-DİNAR-PINARLI )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-EMİRDAĞ -ÇİFTLİK )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-EMİRDAĞ -GÜVEÇÇİ)
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-EMİRDAĞ -KARAAĞAÇ )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-EMİRDAĞ -YUSUFAĞA )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-HOCALAR -ÇEPNİ )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-İHSANİYE-KAYIHAN BELDESİ )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-İHSANİYE-MURATLAR )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-İSCEHİSAR -CEVİZLİ )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-İSCEHİSAR-ALANYURT BELDESİ)
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-MERKEZ-ANITKAYA KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-MERKEZ-SALAR )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-SANDIKLI -BEKTEŞ BELDESİ)
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-SANDIKLI -ÇİĞİLTEPE )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-SANDIKLI -EKİNHİSAR )
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-SİNANPAŞA-KÜÇÜKHÜYÜK BEL)
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-SULTANDAĞI -ÜÇKUYU KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(AFYONKARAHİSAR-ŞUHUT-ORTAPINAR )
VETERİNER HEKİM(AĞRI-DİYADİN-BATIBEYLİ)
VETERİNER HEKİM(AĞRI-DİYADİN-MUTLU)
VETERİNER HEKİM(AĞRI-DOĞUBEYAZIT -BUYURETTİ)
VETERİNER HEKİM(AĞRI-DOĞUBEYAZIT -ÖRTÜLÜ )
VETERİNER HEKİM(AĞRI-ELEŞKİRT-GÜVENCE)
VETERİNER HEKİM(AĞRI-ELEŞKİRT-SÜZGEÇLİ )
VETERİNER HEKİM(AĞRI-HAMUR-ÇAĞLAYAN)
VETERİNER HEKİM(AĞRI-HAMUR-KILIÇ)
VETERİNER HEKİM(AĞRI-MERKEZ-BALIKSU )
VETERİNER HEKİM(AĞRI-MERKEZ-BAŞÇAVUŞ)
VETERİNER HEKİM(AĞRI-MERKEZ-ESKİHARMAN )
VETERİNER HEKİM(AĞRI-MERKEZ-MOLLAALİ )
VETERİNER HEKİM(AĞRI-MERKEZ-TAŞTEKNE)
VETERİNER HEKİM(AĞRI-MERKEZ-YAZILI )
VETERİNER HEKİM(AĞRI-PATNOS-ESKİKONAK )
VETERİNER HEKİM(AĞRI-PATNOS-ZİREKLİ )
VETERİNER HEKİM(AĞRI-TAŞLIÇAY -ALAKOÇLU )
VETERİNER HEKİM(AĞRI-TAŞLIÇAY -KUMLUBUCAK)
VETERİNER HEKİM(AĞRI-TUTAK-SARIGÖZE)
VETERİNER HEKİM(AĞRI-TUTAK-SOĞUKPINAR)
VETERİNER HEKİM(AKSARAY -ESKİL -KÖKEZ)
VETERİNER HEKİM(AKSARAY -ESKİL -SAĞSAK )
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
40
3175819
3175821
3175823
3175825
3175827
3175829
3175831
3175833
3175835
3175837
3175839
3175841
3175843
3175845
3175847
3175849
3175851
3175853
3175855
3175857
3175859
3175861
3175863
3175865
3175867
3175869
3175871
3175873
3175875
3175877
3175879
3175881
3175883
3175885
3175887
3175889
3175891
3175893
3175895
3175897
3175899
3175901
3175903
3175905
3175907
3175909
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(AKSARAY -GÜLAĞAÇ-CAMİLİÖREN )
VETERİNER HEKİM(AKSARAY -GÜZELYURT -GAZİEMİR)
VETERİNER HEKİM(AKSARAY -MERKEZ-ATAKÖY )
VETERİNER HEKİM(AKSARAY -MERKEZ-KARAÖREN )
VETERİNER HEKİM(AKSARAY-ESKİL-BAŞARAN)
VETERİNER HEKİM(AMASYA-GÖYNÜCEK -ÇULPARA)
VETERİNER HEKİM(AMASYA-GÖYNÜCEK-ILISU)
VETERİNER HEKİM(AMASYA-GÜMÜŞHACIKÖY-BEDEN )
VETERİNER HEKİM(AMASYA-GÜMÜŞHACIKÖY-KAĞNICI )
VETERİNER HEKİM(AMASYA-HAMAMÖZÜ -YEMİŞEN )
VETERİNER HEKİM(AMASYA-MERKEZ-ALBAYRAK )
VETERİNER HEKİM(AMASYA-MERKEZ-UYGUR)
VETERİNER HEKİM(AMASYA-MERZİFON -BALGÖZE)
VETERİNER HEKİM(AMASYA-MERZİFON -YAKACIK )
VETERİNER HEKİM(AMASYA-SULUOVA-BAYIRLI)
VETERİNER HEKİM(AMASYA-SULUOVA-ÇAYÜSTÜ )
VETERİNER HEKİM(AMASYA-TAŞOVA-BALLIDERE)
VETERİNER HEKİM(AMASYA-TAŞOVA-BORABOY )
VETERİNER HEKİM(AMASYA-TAŞOVA-GÜRSU )
VETERİNER HEKİM(ANKARA-BALA-BAĞYAKA)
VETERİNER HEKİM(ANKARA-BALA-KÜÇÜKCAMİLİ )
VETERİNER HEKİM(ANKARA-BEYPAZARI-SEKLİ KÖYÜ )
VETERİNER HEKİM(ANKARA-HAYMANA-EVLİYAFAKI )
VETERİNER HEKİM(ANKARA-KIZILCAHAMAM -EĞERLİBAŞKÖY )
VETERİNER HEKİM(ANKARA-KIZILCAHAMAM -KIRKIRCA)
VETERİNER HEKİM(ANTALYA-AKSU-YEŞİL KARAMAN)
VETERİNER HEKİM(ANTALYA-DÖŞEMEALTI -AŞAĞIOBA )
VETERİNER HEKİM(ANTALYA-DÖŞEMEALTI -BADEMAĞACI BELDESİ)
VETERİNER HEKİM(ANTALYA-DÖŞEMEALTI -KARAVELİLER BEL)
VETERİNER HEKİM(ANTALYA-ELMALI -ÇALPINAR)
VETERİNER HEKİM(ANTALYA-ELMALI -KIŞLA )
VETERİNER HEKİM(ANTALYA-ELMALI-BAYRALAR)
VETERİNER HEKİM(ANTALYA-GAZİPAŞA-KARALAR )
VETERİNER HEKİM(ANTALYA-GÜNDOĞMUŞ -SENİR BELDESİ)
VETERİNER HEKİM(ANTALYA-KAŞ -BOĞAZCIK )
VETERİNER HEKİM(ANTALYA-KAŞ -YAYLA KILINÇLI )
VETERİNER HEKİM(ANTALYA-KEPEZ-KİRİŞÇİLER )
VETERİNER HEKİM(ANTALYA-KORKUTELİ -YELTEN BELDESİ )
VETERİNER HEKİM(ARDAHAN -ÇILDIR-KENARBEL)
VETERİNER HEKİM(ARDAHAN -GÖLE-ARPAŞEN)
VETERİNER HEKİM(ARDAHAN -GÖLE-SENEMOĞLU)
VETERİNER HEKİM(ARDAHAN -HANAK-BAŞTOKLU)
VETERİNER HEKİM(ARDAHAN -HANAK-BİNBAŞAK)
VETERİNER HEKİM(ARDAHAN -MERKEZ-BAĞDEŞEN)
VETERİNER HEKİM(ARDAHAN -MERKEZ-HACIALİ)
VETERİNER HEKİM(ARDAHAN -POSOF-ASMAKONAK)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
41
3175911
3175913
3175915
3175917
3175919
3175921
3175923
3175925
3175927
3175929
3175931
3175933
3175935
3175937
3175939
3175941
3175943
3175945
3175947
3175949
3175951
3175953
3175955
3175957
3175959
3175961
3175963
3175965
3175967
3175969
3175971
3175973
3175975
3175977
3175979
3175981
3175983
3175985
3175987
3175989
3175991
3175993
3175995
3175997
3175999
3176001
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(ARDAHAN -POSOF-DEMİRDÖVEN)
VETERİNER HEKİM(ARTVİN -ARDANUÇ-ÇAKILLAR)
VETERİNER HEKİM(ARTVİN -ARDANUÇ-GÜLEŞ)
VETERİNER HEKİM(ARTVİN -BORÇKA-ÇİFTEKÖPRÜ)
VETERİNER HEKİM(ARTVİN -ŞAVŞAT -ARPALI )
VETERİNER HEKİM(ARTVİN -ŞAVŞAT -AŞAĞIKOYUNLU )
VETERİNER HEKİM(ARTVİN -ŞAVŞAT -CEVİZLİ )
VETERİNER HEKİM(ARTVİN -ŞAVŞAT -KOCABEY )
VETERİNER HEKİM(ARTVİN-SARP VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI MÜD.)
VETERİNER HEKİM(AYDIN -BOZDOĞAN -KAMIŞLAR )
VETERİNER HEKİM(AYDIN -ÇİNE-ALABAYIR )
VETERİNER HEKİM(AYDIN -ÇİNE-KASAR )
VETERİNER HEKİM(AYDIN -İNCİRLİOVA -OSMANBÜKÜ )
VETERİNER HEKİM(AYDIN -KARACASU -ATAKÖY )
VETERİNER HEKİM(AYDIN -KARPUZLU -CUMALAR )
VETERİNER HEKİM(AYDIN -KARPUZLU -GÜNEY )
VETERİNER HEKİM(AYDIN -KARPUZLU -TEKELER)
VETERİNER HEKİM(AYDIN -KUŞADASI -YAYLAKÖY )
VETERİNER HEKİM(AYDIN -MERKEZ-KALFAKÖY)
VETERİNER HEKİM(AYDIN -MERKEZ-KARDEŞKÖY)
VETERİNER HEKİM(AYDIN -MERKEZ-KULOĞULLARI )
VETERİNER HEKİM(AYDIN -MERKEZ-SAVRANDERE )
VETERİNER HEKİM(AYDIN -MERKEZ-TEPECİK BELDESİ)
VETERİNER HEKİM(AYDIN -NAZİLLİ -BAYINDIR)
VETERİNER HEKİM(AYDIN -SÖKE-ASLANYAYLASI )
VETERİNER HEKİM(AYDIN-SULTANHİSAR-MALGAÇEMİR KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(BALIKESİR-BALYA-KAYALAR )
VETERİNER HEKİM(BALIKESİR-BİGADİÇ-ÇERİBAŞI )
VETERİNER HEKİM(BALIKESİR-BİGADİÇ-IŞIKLAR )
VETERİNER HEKİM(BALIKESİR-DURSUNBEY -DURABEYLER )
VETERİNER HEKİM(BALIKESİR-DURSUNBEY -GÜĞÜ )
VETERİNER HEKİM(BALIKESİR-DURSUNBEY -ŞABANLAR )
VETERİNER HEKİM(BALIKESİR-DURSUNBEY -TURNACIK )
VETERİNER HEKİM(BALIKESİR-ERDEK -YUKARIYAPICI )
VETERİNER HEKİM(BALIKESİR-İVRİNDİ-DEĞİRMENBAŞI )
VETERİNER HEKİM(BALIKESİR-İVRİNDİ-EVCİLER)
VETERİNER HEKİM(BALIKESİR-KEPSUT-HOTAŞLAR )
VETERİNER HEKİM(BALIKESİR-KEPSUT-İSAALAN )
VETERİNER HEKİM(BALIKESİR-SAVAŞTEPE-İSADERE)
VETERİNER HEKİM(BALIKESİR-SINDIRGI-PÜRSÜNLER KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(BALIKESİR-SUSURLUK -KARAPÜRÇEK BELDESİ )
VETERİNER HEKİM(BARTIN -KURUCAŞİLE-İLYASGEÇİDİ )
VETERİNER HEKİM(BARTIN -MERKEZ-ÇAKIRKADI )
VETERİNER HEKİM(BARTIN -MERKEZ-ECİKLER)
VETERİNER HEKİM(BARTIN -MERKEZ-ELLİBAŞ )
VETERİNER HEKİM(BARTIN -MERKEZ-İMAMLAR)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
7502
42
3176003
3176005
3176007
3176009
3176011
3176013
3176015
3176017
3176019
3176021
3176023
3176025
3176027
3176029
3176031
3176033
3176035
3176037
3176039
3176041
3176043
3176045
3176047
3176049
3176051
3176053
3176055
3176057
3176059
3176061
3176063
3176065
3176067
3176069
3176071
3176073
3176075
3176077
3176079
3176081
3176083
3176085
3176087
3176089
3176091
3176093
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(BARTIN -MERKEZ-KARAHÜSEYİNLİ )
VETERİNER HEKİM(BARTIN -ULUS-İBRAHİMDERESİ)
VETERİNER HEKİM(BATMAN-BEŞİRİ -IŞIKVEREN )
VETERİNER HEKİM(BATMAN-BEŞİRİ -ÖRMEGÖZE)
VETERİNER HEKİM(BATMAN-GERCÜŞ-YAYLADÜZÜ )
VETERİNER HEKİM(BAYBURT -AYDINTEPE-ERİKDİBİ)
VETERİNER HEKİM(BAYBURT -DEMİRÖZÜ-KALECİK )
VETERİNER HEKİM(BAYBURT -MERKEZ-MUTLU)
VETERİNER HEKİM(BAYBURT -MERKEZ-ORTAÇIMAĞIL)
VETERİNER HEKİM(BAYBURT -MERKEZ-SANCAKTEPE)
VETERİNER HEKİM(BİLECİK -BOZHÜYÜK-ÇAYDERE)
VETERİNER HEKİM(BİLECİK -GÖLPAZARI-ÇİFTLİK )
VETERİNER HEKİM(BİLECİK -OSMANELİ-OĞULPAŞA)
VETERİNER HEKİM(BİLECİK -OSMANELİ-SOĞUCAKPINAR )
VETERİNER HEKİM(BİLECİK -PAZARYERİ -GÜNYURDU)
VETERİNER HEKİM(BİLECİK -YENİPAZAR -NASUHLAR )
VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-ADAKLI -KARAÇUBUK )
VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-GENÇ -YAYLA)
VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-KARLIOVA-DERİNÇAY )
VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-KARLIOVA-DÖRTYOL )
VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-MERKEZ-AŞAĞIKÖY)
VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-SOLHAN -ARAKONAK BELDESİ)
VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-SOLHAN -YİĞİTHARMANI )
VETERİNER HEKİM(BİNGÖL-YAYLADAĞI -KUYUCAK)
VETERİNER HEKİM(BİTLİS-ADİLCEVAZ-HARMANTEPE)
VETERİNER HEKİM(BİTLİS-GÜROYMAK-GÜZELLİ)
VETERİNER HEKİM(BİTLİS-GÜROYMAK-YUKARI KOLBAŞI)
VETERİNER HEKİM(BİTLİS-HİZAN-KOLLUDERE BELDESİ)
VETERİNER HEKİM(BİTLİS-MERKEZ-BÖLÜKYAZI KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(BİTLİS-MERKEZ-KÜLLÜCE )
VETERİNER HEKİM(BİTLİS-MERKEZ-YOLCULAR )
VETERİNER HEKİM(BİTLİS-MUTKİ-AKINCI)
VETERİNER HEKİM(BİTLİS-MUTKİ-ERLER)
VETERİNER HEKİM(BİTLİS-MUTKİ-YUVALIDAM)
VETERİNER HEKİM(BİTLİS-TATVAN-YEDİVEREN)
VETERİNER HEKİM(BOLU-DÖRTDİVAN -YAĞBAŞLAR )
VETERİNER HEKİM(BOLU-GÖYNÜK-DEDELER)
VETERİNER HEKİM(BOLU-GÖYNÜK-ÖRENCİK )
VETERİNER HEKİM(BOLU-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.)
VETERİNER HEKİM(BOLU-MENGEN -GÖKÇESU )
VETERİNER HEKİM(BOLU-MERKEZ-GÜNEYFELAKETTİN)
VETERİNER HEKİM(BOLU-MERKEZ-YAKABAYAT)
VETERİNER HEKİM(BOLU-MUDURNU -SAMAT )
VETERİNER HEKİM(BOLU-SEBEN -YUVA)
VETERİNER HEKİM(BURDUR-AĞLASUN -YAZIR)
VETERİNER HEKİM(BURDUR-ALTINYAYLA-ÇÖRTEN)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
7500
43
3176095
3176097
3176099
3176101
3176103
3176105
3176107
3176109
3176111
3176113
3176115
3176117
3176119
3176121
3176123
3176125
3176127
3176129
3176131
3176133
3176135
3176137
3176139
3176141
3176143
3176145
3176147
3176149
3176151
3176153
3176155
3176157
3176159
3176161
3176163
3176165
3176167
3176169
3176171
3176173
3176175
3176177
3176179
3176181
3176183
3176185
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(BURDUR-ÇAVDIR-KÜÇÜKALAN)
VETERİNER HEKİM(BURDUR-ÇELTİKÇİ -GÜVENLİ)
VETERİNER HEKİM(BURDUR-ÇELTİKÇİ -TEKKEKÖY)
VETERİNER HEKİM(BURDUR-KARAMANLI -KLAVUZLAR)
VETERİNER HEKİM(BURDUR-KEMER-AKÖREN)
VETERİNER HEKİM(BURDUR-KEMER-PINARBAŞI )
VETERİNER HEKİM(BURDUR-TEFENNİ-SEYDİLER)
VETERİNER HEKİM(BURSA-KARACABEY -SEYRAN )
VETERİNER HEKİM(BURSA-KELES-SORGUN )
VETERİNER HEKİM(BURSA-M.KEMALPAŞA-KARAORMAN)
VETERİNER HEKİM(BURSA-M.KEMALPAŞA-MELİK )
VETERİNER HEKİM(BURSA-M.KEMALPAŞA-TATKAVAKLI )
VETERİNER HEKİM(BURSA-M.KEMALPAŞA-TEPECİK )
VETERİNER HEKİM(BURSA-MUDANYA-DEDEKÖY)
VETERİNER HEKİM(BURSA-ORHANELİ -ALTINTAŞ )
VETERİNER HEKİM(BURSA-ORHANELİ -ERENLER)
VETERİNER HEKİM(BURSA-ORHANELİ -SÖĞÜT)
VETERİNER HEKİM(BURSA-YENİŞEHİR -SELİMİYE)
VETERİNER HEKİM(BURSA-YENİŞEHİR -SÖYLEMİŞ )
VETERİNER HEKİM(BURSA-YENİŞEHİR-CİHADİYE)
VETERİNER HEKİM(ÇANAKKALE-BAYRAMİÇ -MURATLAR )
VETERİNER HEKİM(ÇANAKKALE-EZİNE-GÖKÇEBAYIR)
VETERİNER HEKİM(ÇANAKKALE-EZİNE-ULUKÖY)
VETERİNER HEKİM(ÇANAKKALE-EZİNE-YAYLACIK )
VETERİNER HEKİM(ÇANAKKALE-GELİBOLU -ŞADILLI )
VETERİNER HEKİM(ÇANAKKALE-GÖKÇEADA-YENİ BADEMLİ )
VETERİNER HEKİM(ÇANAKKALE-MERKEZ-KEMEL )
VETERİNER HEKİM(ÇANAKKALE-MERKEZ-KİRAZLI )
VETERİNER HEKİM(ÇANAKKALE-MERKEZ-SERÇELER)
VETERİNER HEKİM(ÇANAKKALE-YENİCE-KOVANCI KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(ÇANAKKALE-YENİCE-PAZARKÖY)
VETERİNER HEKİM(ÇANAKKALE-YENİCE-SAMETELİ )
VETERİNER HEKİM(ÇANAKKALE-YENİCE-TABAN )
VETERİNER HEKİM(ÇANKIRI -BAYRAMÖREN -ERENLER)
VETERİNER HEKİM(ÇANKIRI -ÇERKEŞ -ALİÖZÜ )
VETERİNER HEKİM(ÇANKIRI -ÇERKEŞ -BOZOĞLU )
VETERİNER HEKİM(ÇANKIRI -ÇERKEŞ -YENİKÖY)
VETERİNER HEKİM(ÇANKIRI -ILGAZ-BELÖREN )
VETERİNER HEKİM(ÇANKIRI -ILGAZ-ÇALTIPINAR )
VETERİNER HEKİM(ÇANKIRI -ILGAZ-KUŞÇAYIRI)
VETERİNER HEKİM(ÇANKIRI -MERKEZ-SÜLEYMANLI )
VETERİNER HEKİM(ÇANKIRI -ORTA -SALUR)
VETERİNER HEKİM(ÇANKIRI -YAPRAKLI -BÜYÜKAKSEKİ )
VETERİNER HEKİM(ÇANKIRI -YAPRAKLI -MÜSELLİM )
VETERİNER HEKİM(ÇANKIRI-ORTA- YAYLAKENT)
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -ALACA-BÜYÜKDONA)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
44
3176187
3176189
3176191
3176193
3176195
3176197
3176199
3176201
3176203
3176205
3176207
3176209
3176211
3176213
3176215
3176217
3176219
3176221
3176223
3176225
3176227
3176229
3176231
3176233
3176235
3176237
3176239
3176241
3176243
3176245
3176247
3176249
3176251
3176253
3176255
3176257
3176259
3176261
3176263
3176265
3176267
3176269
3176271
3176273
3176275
3176277
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -ALACA-EVCİ)
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -BAYAT -DEMİRCİLER)
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -BAYAT -YEŞİLÇAT )
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -İSKİLİP -AVHATYAKASI )
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -İSKİLİP -YAYLACIKSEKİ )
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -KARGI -GÜNEY)
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -MECİTÖZÜ -BEYÖZÜ)
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -MECİTÖZÜ -DAĞSARAY )
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -MECİTÖZÜ -KÖSEEYÜP)
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -MERKEZ-BABAOĞLU )
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -MERKEZ-DAĞKARAPINAR )
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -MERKEZ-GÖCENOVACIĞI )
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -MERKEZ-GÜNEY )
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -MERKEZ-KİREÇOCAĞI )
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -MERKEZ-ŞEYHMUSTAFA)
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -MERKEZ-TURGUT )
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -OSMANCIK -ÇAMPINAR )
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -OSMANCIK -KARALARGÜNEY )
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -SUNGURLU -BEŞKIZ)
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -SUNGURLU -ÇİÇEKLİKELLER)
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -SUNGURLU -Y.SÖĞÜT)
VETERİNER HEKİM(ÇORUM -UĞURLUDAĞ-AŞILIARMUT KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(DENİZLİ-BEYAĞAÇ -UZUNOLUK )
VETERİNER HEKİM(DENİZLİ-BULDAN -TÜRLÜBEY )
VETERİNER HEKİM(DENİZLİ-ÇAMELİ -GÜZELYURT )
VETERİNER HEKİM(DENİZLİ-ÇAMELİ -KIZILKAYA)
VETERİNER HEKİM(DENİZLİ-ÇİVRİL -BEYDİLLİ)
VETERİNER HEKİM(DENİZLİ-ÇİVRİL -KARABEDİRLER)
VETERİNER HEKİM(DENİZLİ-KALE-YENİKÖY )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-BAĞLAR -ÖVÜNDÜLER)
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-BİSMİL-BOZÇALI )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-BİSMİL-YAMAÇ )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-ÇERMİK-AĞAÇHAN KÖYÜ )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-ÇERMİK-DİLEKPINAR KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-ÇERMİK-KEKLİK KÖYÜ )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-ÇINAR -ALABAŞ )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-ÇINAR -ALATOSUN )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-ÇINAR -BAYIRKONAK )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-ÇINAR -BUYURANSU )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-ÇINAR -HALIÖREN )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-ÇÜNGÜŞ -YUKARI ŞEYHLER BELDESİ )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-DİCLE-KURUDERE)
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-EĞİL -SELMAN )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-EĞİL -YÜKARI HAYDAN )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-ERGANİ-AHMETLİ )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-ERGANİ-BOĞAZ)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
45
3176279
3176281
3176283
3176285
3176287
3176289
3176291
3176293
3176295
3176297
3176299
3176301
3176303
3176305
3176307
3176309
3176311
3176313
3176315
3176317
3176319
3176321
3176323
3176325
3176327
3176329
3176331
3176333
3176335
3176337
3176339
3176341
3176343
3176345
3176347
3176349
3176351
3176353
3176355
3176357
3176359
3176361
3176363
3176365
3176367
3176369
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-ERGANİ-İNCEHIDIR)
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-ERGANİ-OLGUN )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-ERGANİ-USLUCA)
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-HANİ-SERGEN)
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-HANİ-YAYVAN )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-HAZRO -GÖZEBAŞI )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-KAYAPINAR-CUMHURİYET )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-KOCAKÖY-GÖKÇEN )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-KULP -AYGÜN)
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-LİCE-ÜÇDAMLAR)
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-SİLVAN -DAĞCILAR )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-SUR-ALİBARDAK )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-SUR-KONACIK )
VETERİNER HEKİM(DİYARBAKIR-YENİŞEHİR-HANTEPE)
VETERİNER HEKİM(DÜZCE-AKÇAKOCA-DEREKÖY )
VETERİNER HEKİM(DÜZCE-AKÇAKOCA-KURUKAVAK )
VETERİNER HEKİM(DÜZCE-CUMAYERİ -ÖREN )
VETERİNER HEKİM(DÜZCE-ÇİLİMLİ -İSHAKLAR )
VETERİNER HEKİM(DÜZCE-ÇİLİMLİ -YENİVAKIF )
VETERİNER HEKİM(DÜZCE-GÖLYAKA-SAÇMALIPINAR )
VETERİNER HEKİM(DÜZCE-GÖLYAKA-YAZLIK )
VETERİNER HEKİM(DÜZCE-GÜMÜŞOVA-DEDEDÜZÜ )
VETERİNER HEKİM(DÜZCE-GÜMÜŞOVA-YAKABAŞI )
VETERİNER HEKİM(DÜZCE-KAYNAŞLI -BIÇKIYANI )
VETERİNER HEKİM(DÜZCE-MERKEZ-BAHÇEKÖY)
VETERİNER HEKİM(DÜZCE-MERKEZ-MURADİYEMENGENCİK)
VETERİNER HEKİM(DÜZCE-MERKEZ-MUSABABA)
VETERİNER HEKİM(DÜZCE-YIĞILCA-GÖKÇAAĞAÇ)
VETERİNER HEKİM(EDİRNE-LALAPAŞA-DOMBAY KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(EDİRNE-MERİÇ-BÜYÜKALTIAĞAÇ)
VETERİNER HEKİM(ELAZIĞ -AĞIN-PUL )
VETERİNER HEKİM(ELAZIĞ -ALACAKAYA-ÇAKMAKKAYA)
VETERİNER HEKİM(ELAZIĞ -KARAKOÇAN -AĞAMEZRAASI )
VETERİNER HEKİM(ELAZIĞ -KARAKOÇAN -KALKANKAYA)
VETERİNER HEKİM(ELAZIĞ -KOVANCILAR -ÇAKIRKAŞ BELDESİ)
VETERİNER HEKİM(ELAZIĞ -KOVANCILAR -KARASUNGUR)
VETERİNER HEKİM(ELAZIĞ -MADEN-ÇİTLİKÖY )
VETERİNER HEKİM(ELAZIĞ -MADEN-TEKEVLER )
VETERİNER HEKİM(ELAZIĞ -PALU -ANDILAR )
VETERİNER HEKİM(ELAZIĞ-VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD.)
VETERİNER HEKİM(ERZİNCAN -ÇAYIRLI -YAYLAKENT )
VETERİNER HEKİM(ERZİNCAN -İLİÇ-SABIRLI)
VETERİNER HEKİM(ERZİNCAN -KEMAH -KEMERYAKA )
VETERİNER HEKİM(ERZİNCAN -KEMALİYE-APÇAAĞA)
VETERİNER HEKİM(ERZİNCAN -MERKEZ-ULALAR )
VETERİNER HEKİM(ERZİNCAN -OTLUKBELİ -AĞAMÇAĞAM )
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
7500
7502
46
3176371
3176373
3176375
3176377
3176379
3176381
3176383
3176385
3176387
3176389
3176391
3176393
3176395
3176397
3176399
3176401
3176403
3176405
3176407
3176409
3176411
3176413
3176415
3176417
3176419
3176421
3176423
3176425
3176427
3176429
3176431
3176433
3176435
3176437
3176439
3176441
3176443
3176445
3176447
3176449
3176451
3176453
3176455
3176457
3176459
3176461
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(ERZİNCAN -REFAHİYE-EKECİK)
VETERİNER HEKİM(ERZİNCAN -TERCAN -YAYLACIK )
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -AŞKALE-GÜLLÜDERE)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -AZİZİYE-A.CANÖREN)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -AZİZİYE-BAŞKURTDERE)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -ÇAT-MOLLAÖMER)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -ÇAT-ŞEYHHASAN)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -HINIS-ALAGÖZ)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -HINIS-SÖĞÜTLÜ)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -HORASAN -YÖRÜKATLI)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -İSPİR-KÖPRÜKÖY)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -İSPİR-SIRAKONAKLAR)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -KARAÇOBAN -BİNPINAR)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -KARAÇOBAN -KARAKÖPRÜ)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -KARAYAZI -KARAAĞIL )
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -KARAYAZI -KÖYCEĞİZ)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -KÖPRÜKÖY-ÇULLU)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -NARMAN -BAŞKALE)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -NARMAN -GÖLLÜ)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -OLTU-DEREBAŞI)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -OLUR-AŞAĞI KARACASU)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -PASİNLER-ALVAR BELDESİ )
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -PASİNLER-KARAVELET)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -PAZARYOLU-GÖZTEPE)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -ŞENKAYA-GEZENEK)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -ŞENKAYA-YEŞİLDEMET )
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -TEKMAN -ÇUKURYAYLA)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -TEKMAN -IŞIKLAR)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -TORTUM -DERİNPINAR )
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -UZUNDERE -ULUBAĞ)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -YAKUTİYE-AKDAĞ)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM -YAKUTİYE-KARAGÖBEK )
VETERİNER HEKİM(ERZURUM-AŞKALE-YENİKÖY)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM-ILICA-KARAKALE KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(ERZURUM-VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD.)
VETERİNER HEKİM(ESKİŞEHİR-ALPU-AĞAÇHİSAR )
VETERİNER HEKİM(ESKİŞEHİR-BEYLİKOVA-GÖKÇEAYVA)
VETERİNER HEKİM(ESKİŞEHİR-BEYLİKOVA-SÜLEYMANİYE)
VETERİNER HEKİM(ESKİŞEHİR-ÇİFTELER-DİKMEN )
VETERİNER HEKİM(ESKİŞEHİR-HAN-PEÇENE)
VETERİNER HEKİM(ESKİŞEHİR-MAHMUDİYE-BALÇIKHİSAR)
VETERİNER HEKİM(ESKİŞEHİR-MAHMUDİYE-İSMETPAŞA)
VETERİNER HEKİM(ESKİŞEHİR-MİHALIÇÇIK-SEKİÖREN )
VETERİNER HEKİM(ESKİŞEHİR-ODUNPAZARI-AKPINAR)
VETERİNER HEKİM(ESKİŞEHİR-ODUNPAZARI-KİREÇ)
VETERİNER HEKİM(ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR-HAMAMKARAHİSAR)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
7500
7502
47
3176463
3176465
3176467
3176469
3176471
3176473
3176475
3176477
3176479
3176481
3176483
3176485
3176487
3176489
3176491
3176493
3176495
3176497
3176499
3176501
3176503
3176505
3176507
3176509
3176511
3176513
3176515
3176517
3176519
3176521
3176523
3176525
3176527
3176529
3176531
3176533
3176535
3176537
3176539
3176541
3176543
3176545
3176547
3176549
3176551
3176553
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR-KARKIN)
VETERİNER HEKİM(ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI-KARAGÖZLER)
VETERİNER HEKİM(ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI-YAKAKAYI)
VETERİNER HEKİM(GAZİANTEP -ARABAN -FISTIKLIDAĞ )
VETERİNER HEKİM(GAZİANTEP -İSLAHİYE-ÇERÇİLİ )
VETERİNER HEKİM(GAZİANTEP -İSLAHİYE-ÇUBUK)
VETERİNER HEKİM(GAZİANTEP -İSLAHİYE-YEŞİLYURT)
VETERİNER HEKİM(GAZİANTEP -KARKAMIŞ-KARACURUN )
VETERİNER HEKİM(GAZİANTEP -NİZİP-DAZHÜYÜK)
VETERİNER HEKİM(GAZİANTEP -NİZİP-SUBOYU )
VETERİNER HEKİM(GAZİANTEP -NURDAĞI -DURMUŞLAR)
VETERİNER HEKİM(GAZİANTEP -NURDAĞI -İNCEGEDİK)
VETERİNER HEKİM(GAZİANTEP -NURDAĞI -KÖMÜRLER)
VETERİNER HEKİM(GAZİANTEP -NURDAĞI -TANDIRLI)
VETERİNER HEKİM(GAZİANTEP -OĞUZELİ -GÖKTEPE)
VETERİNER HEKİM(GAZİANTEP -OĞUZELİ -ULAŞLI )
VETERİNER HEKİM(GAZİANTEP -ŞAHİNBEY -KAZIKLI)
VETERİNER HEKİM(GAZİANTEP -YAVUZELİ -YÖRELİ )
VETERİNER HEKİM(GİRESUN -ÇAMOLUK -GÜCER )
VETERİNER HEKİM(GİRESUN -ESPİYE-BAHÇECİK )
VETERİNER HEKİM(GİRESUN -EYNESİL -İSHAKLI )
VETERİNER HEKİM(GİRESUN -GÖRELE-KOYUNHAMZA)
VETERİNER HEKİM(GİRESUN -GÜCE-GÜRAĞAÇ )
VETERİNER HEKİM(GİRESUN -KEŞAP-ALTINPINAR )
VETERİNER HEKİM(GİRESUN -MERKEZ-İNİŞDİBİ BELDESİ )
VETERİNER HEKİM(GİRESUN -ŞEBİNKARAHİSAR -ALİŞAR )
VETERİNER HEKİM(GİRESUN -YAĞLIDERE-ORTAKÖY )
VETERİNER HEKİM(GİRESUN-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.)
VETERİNER HEKİM(GÜMÜŞHANE-KÜRTÜN -KIZILCADAM)
VETERİNER HEKİM(GÜMÜŞHANE-ŞİRAN -ÇEVREPINAR )
VETERİNER HEKİM(GÜMÜŞHANE-ŞİRAN -KOZAĞAÇ )
VETERİNER HEKİM(GÜMÜŞHANE-TORUL -ZİGANA)
VETERİNER HEKİM(HAKKARİ-ŞEMDİNLİ -ORTAKLAR )
VETERİNER HEKİM(HAKKARİ-YÜKSEKOVA-AKALIN )
VETERİNER HEKİM(HAKKARİ-YÜKSEKOVA-KARABEY )
VETERİNER HEKİM(HATAY -ALTINÖZÜ -ENEK )
VETERİNER HEKİM(HATAY -HASSA-DEMREK )
VETERİNER HEKİM(HATAY -MERKEZ-ODABAŞI)
VETERİNER HEKİM(HATAY -REYHANLI -KAVALCIK )
VETERİNER HEKİM(HATAY -YAYLADAĞI -EĞERCİ)
VETERİNER HEKİM(HATAY -YAYLADAĞI -GÖRENTAŞ)
VETERİNER HEKİM(HATAY-CİLVEGÖZÜ VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI MÜD.)
VETERİNER HEKİM(IĞDIR-ARALIK -KOLİKENT)
VETERİNER HEKİM(IĞDIR-ARALIK -YUKARITOPRAKLI )
VETERİNER HEKİM(IĞDIR-KARAKOYUNLU-KERİMBEYLİ )
VETERİNER HEKİM(IĞDIR-KARAKOYUNLU-MÜRŞİTALİ )
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
7500
7502
48
3176555
3176557
3176559
3176561
3176563
3176565
3176567
3176569
3176571
3176573
3176575
3176577
3176579
3176581
3176583
3176585
3176587
3176589
3176591
3176593
3176595
3176597
3176599
3176601
3176603
3176605
3176607
3176609
3176611
3176613
3176615
3176617
3176619
3176621
3176623
3176625
3176627
3176629
3176631
3176633
3176635
3176637
3176639
3176641
3176643
3176645
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(IĞDIR-MERKEZ-HOŞHABER )
VETERİNER HEKİM(IĞDIR-TUZLUCA-GÜZELDERE)
VETERİNER HEKİM(IĞDIR-TUZLUCA-KAMIŞLI )
VETERİNER HEKİM(ISPARTA-ATABEY -HARMANÖREN )
VETERİNER HEKİM(ISPARTA-KEÇİBORLU -KILIÇ )
VETERİNER HEKİM(ISPARTA-SÜTÇÜLER-KASIMLAR )
VETERİNER HEKİM(İSTANBUL -ŞİLE-KERVANSARAY )
VETERİNER HEKİM(İSTANBUL-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.)
VETERİNER HEKİM(İSTANBUL-PENDİK -VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENST. MÜD)
VETERİNER HEKİM(İZMİR-BAYINDIR-YUSUFLU )
VETERİNER HEKİM(İZMİR-BORNOVA -VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENST. MÜD.)
VETERİNER HEKİM(İZMİR-KINIK -DÜNDARLI )
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -AFŞİN-ALEMDAR)
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -AFŞİN-HÖYÜKLÜ )
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -ANDIRIN-TORUN )
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -ÇAĞLAYANCERİT-ORUÇPINAR )
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -EKİNÖZÜ -ÇİFTLİK KALE)
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -ELBİSTAN -ELMALI)
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -ELBİSTAN -FAKIOĞLU)
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -ELBİSTAN -KANTARMA)
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -GÖKSUN -BÜYÜKÇAMURLU )
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -GÖKSUN -YİRİCEK)
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -MERKEZ-TOPÇALI)
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -MERKEZ-YENİYURT )
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -PAZARCIK -ARMUTLU )
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -PAZARCIK -AŞAĞIMÜLK)
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -PAZARCIK -BÖLÜKÇAM)
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -PAZARCIK -İĞDELİ )
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -PAZARCIK -MEMİŞ KAHYA)
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -PAZARCIK -ÖRDEK DEDE)
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -PAZARCIK -TURUNÇLU)
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -PAZARCIK -YİĞİTLER)
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -TÜRKOĞLU -CECELİ)
VETERİNER HEKİM(KAHRAMANMARAŞ -TÜRKOĞLU -MİNEHÖYÜK)
VETERİNER HEKİM(KARABÜK -OVACIK -PELİTÇİK )
VETERİNER HEKİM(KARABÜK -SAFRANBOLU -NEBİOĞLU )
VETERİNER HEKİM(KARAMAN -AYRANCI -BERENDİ )
VETERİNER HEKİM(KARAMAN -AYRANCI -BUĞDAYLI)
VETERİNER HEKİM(KARAMAN -MERKEZ-DEMİRYURT )
VETERİNER HEKİM(KARAMAN -MERKEZ-KURTDERESİ)
VETERİNER HEKİM(KARAMAN -MERKEZ-LALE)
VETERİNER HEKİM(KARS-AKYAKA-BOYUNTAŞ )
VETERİNER HEKİM(KARS-AKYAKA-CEBECİ )
VETERİNER HEKİM(KARS-ARPAÇAY -AYDINGÜN )
VETERİNER HEKİM(KARS-ARPAÇAY -KÜMBET )
VETERİNER HEKİM(KARS-ARPAÇAY -TAŞBAŞI)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
7500
7500
7502
7500
7502
49
3176647
3176649
3176651
3176653
3176655
3176657
3176659
3176661
3176663
3176665
3176667
3176669
3176671
3176673
3176675
3176677
3176679
3176681
3176683
3176685
3176687
3176689
3176691
3176693
3176695
3176697
3176699
3176701
3176703
3176705
3176707
3176709
3176711
3176713
3176715
3176717
3176719
3176721
3176723
3176725
3176727
3176729
3176731
3176733
3176735
3176737
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(KARS-DİGOR-ŞATIROĞLU)
VETERİNER HEKİM(KARS-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.)
VETERİNER HEKİM(KARS-KAĞIZMAN -ÇİLEHANE)
VETERİNER HEKİM(KARS-MERKEZ-AĞADEVE)
VETERİNER HEKİM(KARS-MERKEZ-HACIVELİ )
VETERİNER HEKİM(KARS-SARIKAMIŞ-YAYIKLI KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(KARS-SARIKAMIŞ-YENİGAZİ )
VETERİNER HEKİM(KARS-SELİM -HASBEY )
VETERİNER HEKİM(KARS-SUSUZ-ERDAĞI)
VETERİNER HEKİM(KARS-SUSUZ-KIRKPINAR)
VETERİNER HEKİM(KARS-SUSUZ-KÜÇÜKÇATAK)
VETERİNER HEKİM(KARS-SUSUZ-TAŞLICA)
VETERİNER HEKİM(KASTAMONU -ARAÇ-AKINCILAR )
VETERİNER HEKİM(KASTAMONU -AZADAVAY -BAKIRCI )
VETERİNER HEKİM(KASTAMONU -ÇATALZEYTİN -ÇAĞLAR )
VETERİNER HEKİM(KASTAMONU -DADAY -ALİPAŞA)
VETERİNER HEKİM(KASTAMONU -DEVREKANİ -HABEŞLİ )
VETERİNER HEKİM(KASTAMONU -DEVREKANİ -KASAPLAR)
VETERİNER HEKİM(KASTAMONU -HANÖNÜ -BÖLÜKYAZI )
VETERİNER HEKİM(KASTAMONU -İHSANGAZİ -GÖRPE)
VETERİNER HEKİM(KASTAMONU -İNEBOLU -KABALAR)
VETERİNER HEKİM(KASTAMONU -MERKEZ-KARAŞ)
VETERİNER HEKİM(KASTAMONU -MERKEZ-ÜYÜCEK )
VETERİNER HEKİM(KASTAMONU -MERKEZ-YOLKONAK )
VETERİNER HEKİM(KASTAMONU -SEYDİLER-ŞALGAM )
VETERİNER HEKİM(KASTAMONU -TAŞKÖPRÜ -BEKDEMİREKŞİ )
VETERİNER HEKİM(KASTAMONU -TAŞKÖPRÜ -KIZILCAÖRHEN )
VETERİNER HEKİM(KASTAMONU -TAŞKÖPRÜ -ÖRHENLİ )
VETERİNER HEKİM(KASTAMONU -TOSYA-KİLKUYU )
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-BÜNYAN -SAMAĞIR)
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-BÜNYAN-KARAKAYA BELDESİ)
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-DEVELİ-ÇATALOLUK)
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-DEVELİ-SOYSALLI)
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-KOCASİNAN -YEMLİHA BELDESİ )
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-MELİKGAZİ -AĞIRNAS KASABASI )
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-PINARBAŞI -ESENKÖY)
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-PINARBAŞI -KAZANCIK )
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-PINARBAŞI -KILIÇMEHMET )
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-PINARBAŞI -Y.BORANDERE)
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-SARIOĞLAN-ALAMETTİN)
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-SARIZ-ÇAĞŞAK )
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-SARIZ-ÇÖREKDERE)
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-SARIZ-KEMER)
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-SARIZ-TEKNELİ)
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-TALAS-ALAYBELİ )
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-TALAS-ÇÖMLEKÇİ)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
7500
50
3176739
3176741
3176743
3176745
3176747
3176749
3176751
3176753
3176755
3176757
3176759
3176761
3176763
3176765
3176767
3176769
3176771
3176773
3176775
3176777
3176779
3176781
3176783
3176785
3176787
3176789
3176791
3176793
3176795
3176797
3176799
3176801
3176803
3176805
3176807
3176809
3176811
3176813
3176815
3176817
3176819
3176821
3176823
3176825
3176827
3176829
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-TOMARZA-ÇANAKPINAR )
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-TOMARZA-KARAÖREN )
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-TOMARZA-KÜÇÜKCANLI )
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-TOMARZA-TAHTAKEMER)
VETERİNER HEKİM(KAYSERİ-YAHYALI-DEREBAĞ)
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-BAHŞİLİ -ÇAMLICA)
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-BALIŞEYH-AKÇAKAVAK)
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-BALIŞEYH-AYDINŞEYH)
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-BALIŞEYH-IŞIKLAR)
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-BALIŞEYH-KARALI)
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-BALIŞEYH-MEHMETBEYOBASI )
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-DELİCE-AKBOĞAZ)
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-DELİCE-GÖZÜKIZILLI )
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-DELİCE-HEREKLİ)
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-DELİCE-KARPUZ)
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-DELİCE-TAVAÖZÜ )
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-KARAKEÇİLİ -AKKOŞAN )
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-KESKİN -CANKURTARAN )
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-KESKİN -DAĞSOLAKLISI)
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-KESKİN -HACIÖMERSOLAKLI )
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-KESKİN -HAYDARDEDE)
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-KESKİN -KEVENLİ )
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-KESKİN -SEYİFLİ )
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-KESKİN -TURHANLI )
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-MERKEZ-KARACALI )
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-SULAKYURT -ÇEVRİMLİ)
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-SULAKYURT -YAĞBASAN )
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-YAHŞİHAN -IRMAK)
VETERİNER HEKİM(KIRIKKALE-YAHŞİHAN -MAHMUTLAR)
VETERİNER HEKİM(KIRKLARELİ -LÜLEBURGAZ-CELALİYE)
VETERİNER HEKİM(KIRKLARELİ -MERKEZ-KAYALI )
VETERİNER HEKİM(KIRKLARELİ -PINARHİSAR -CEVİZKÖY)
VETERİNER HEKİM(KIRŞEHİR-AKÇAKENT-SOLAKUŞAĞI)
VETERİNER HEKİM(KIRŞEHİR-BOZTEPE-UZUNPINAR )
VETERİNER HEKİM(KIRŞEHİR-ÇİÇEKDAĞI-HACIHASANLI )
VETERİNER HEKİM(KIRŞEHİR-KAMAN -BAYRAMÖZÜ )
VETERİNER HEKİM(KIRŞEHİR-KAMAN -TATIK )
VETERİNER HEKİM(KIRŞEHİR-MERKEZ-KORTULU )
VETERİNER HEKİM(KIRŞEHİR-MERKEZ-SARAYCIK )
VETERİNER HEKİM(KIRŞEHİR-MERKEZ-TABUROĞLU)
VETERİNER HEKİM(KIRŞEHİR-MERKEZ-YAĞMURLU BÜYÜKOBA)
VETERİNER HEKİM(KIRŞEHİR-MUCUR-DALAKÇI)
VETERİNER HEKİM(KIRŞEHİR-MUCUR-KARAARKAÇ)
VETERİNER HEKİM(KIRŞEHİR-MUCUR-KARKIN)
VETERİNER HEKİM(KİLİS-ELBEYLİ -AŞAĞIBEYLERBEYİ)
VETERİNER HEKİM(KİLİS-MERKEZ-KARACAÖREN )
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
51
3176831
3176833
3176835
3176837
3176839
3176841
3176843
3176845
3176847
3176849
3176851
3176853
3176855
3176857
3176859
3176861
3176863
3176865
3176867
3176869
3176871
3176873
3176875
3176877
3176879
3176881
3176883
3176885
3176887
3176889
3176891
3176893
3176895
3176897
3176899
3176901
3176903
3176905
3176907
3176909
3176911
3176913
3176915
3176917
3176919
3176921
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(KİLİS-MERKEZ-KARAMELİK)
VETERİNER HEKİM(KOCAELİ -DERİNCE-KARAGÖLLÜ )
VETERİNER HEKİM(KOCAELİ -DİLOVASI -KÖSELER)
VETERİNER HEKİM(KOCAELİ -İZMİT-DURHASAN )
VETERİNER HEKİM(KOCAELİ -İZMİT-KARAABDULBAKİ)
VETERİNER HEKİM(KOCAELİ -İZMİT-SARIŞEYH)
VETERİNER HEKİM(KOCAELİ -KANDIRA-ÇALKÖY)
VETERİNER HEKİM(KOCAELİ -KANDIRA-DÖNGELLİ)
VETERİNER HEKİM(KOCAELİ -KANDIRA-HEDİYELİ)
VETERİNER HEKİM(KOCAELİ -KARAMÜRSEL -İNBEYLİ )
VETERİNER HEKİM(KOCAELİ -KARTEPE-KARATEPE)
VETERİNER HEKİM(KONYA-AHIRLI -BADEMLİ)
VETERİNER HEKİM(KONYA-AKÖREN -ALAN)
VETERİNER HEKİM(KONYA-AKÖREN -KAYASU)
VETERİNER HEKİM(KONYA-AKŞEHİR-ALTINTAŞ KASABASI)
VETERİNER HEKİM(KONYA-ALTINEKİN-YENİKUYU )
VETERİNER HEKİM(KONYA-BEYŞEHİR-AVDANCIK )
VETERİNER HEKİM(KONYA-BEYŞEHİR-ÇİÇEKLER)
VETERİNER HEKİM(KONYA-BEYŞEHİR-DAMLAPINAR )
VETERİNER HEKİM(KONYA-BEYŞEHİR-ÜÇPINAR )
VETERİNER HEKİM(KONYA-BOZKIR-K.HİSARLIK)
VETERİNER HEKİM(KONYA-BOZKIR-KİLDERE)
VETERİNER HEKİM(KONYA-BOZKIR-SOĞUCAK)
VETERİNER HEKİM(KONYA-BOZKIR-YENİKÖY)
VETERİNER HEKİM(KONYA-CİHANBEYLİ-AĞABEYLİ)
VETERİNER HEKİM(KONYA-CİHANBEYLİ-HODOĞLU)
VETERİNER HEKİM(KONYA-CİHANBEYLİ-KIRKIŞLA)
VETERİNER HEKİM(KONYA-CİHANBEYLİ-KÜTÜKUŞAĞI KASABASI )
VETERİNER HEKİM(KONYA-CİHANBEYLİ-SAĞLIK )
VETERİNER HEKİM(KONYA-ÇELTİK -Y.ALİÇOMAKLAR)
VETERİNER HEKİM(KONYA-ÇUMRA-ALEMDAR )
VETERİNER HEKİM(KONYA-ÇUMRA-GÖKHÜYÜK)
VETERİNER HEKİM(KONYA-ÇUMRA-OKÇU KASABASI)
VETERİNER HEKİM(KONYA-ÇUMRA-TÜRKMENCAMİLİ )
VETERİNER HEKİM(KONYA-DERBENT -MÜLAYİM)
VETERİNER HEKİM(KONYA-DERBENT -TEKKE)
VETERİNER HEKİM(KONYA-DERBENT -YASSIÖREN )
VETERİNER HEKİM(KONYA-EMİRGAZİ -KARAÖREN )
VETERİNER HEKİM(KONYA-GÜNEYSINIR-KIZILÖZ)
VETERİNER HEKİM(KONYA-HADİM-FAKILAR )
VETERİNER HEKİM(KONYA-HADİM-GAZİLER )
VETERİNER HEKİM(KONYA-HADİM-KÜPLÜCE)
VETERİNER HEKİM(KONYA-HADİM-YUKARIEŞENLER)
VETERİNER HEKİM(KONYA-KADINHANI -ÇEŞMECİK )
VETERİNER HEKİM(KONYA-KADINHANI -SÖĞÜTÖZÜ )
VETERİNER HEKİM(KONYA-KARAPINAR -KARAKIŞLA )
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
52
3176923
3176925
3176927
3176929
3176931
3176933
3176935
3176937
3176939
3176941
3176943
3176945
3176947
3176949
3176951
3176953
3176955
3176957
3176959
3176961
3176963
3176965
3176967
3176969
3176971
3176973
3176975
3176977
3176979
3176981
3176983
3176985
3176987
3176989
3176991
3176993
3176995
3176997
3176999
3177001
3177003
3177005
3177007
3177009
3177011
3177013
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(KONYA-KARAPINAR -KESMEZ)
VETERİNER HEKİM(KONYA-KARAPINAR -ORTAOBA)
VETERİNER HEKİM(KONYA-KARATAY -YAĞLIBAYAT )
VETERİNER HEKİM(KONYA-KULU-CANIMANA)
VETERİNER HEKİM(KONYA-SEYDİŞEHİR -AŞAĞIKARAÖREN )
VETERİNER HEKİM(KONYA-SEYDİŞEHİR -GÖKHÖYÜK )
VETERİNER HEKİM(KONYA-SEYDİŞEHİR -GÖLYÜZÜ )
VETERİNER HEKİM(KONYA-SEYDİŞEHİR -KAVAK )
VETERİNER HEKİM(KONYA-SEYDİŞEHİR -MURADİYE)
VETERİNER HEKİM(KONYA-SEYDİŞEHİR -TEPECİK )
VETERİNER HEKİM(KONYA-TUZLUKÇU -KORAŞI)
VETERİNER HEKİM(KONYA-VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD.)
VETERİNER HEKİM(KONYA-YUNAK -HURSUNLU)
VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-ALTINTAŞ -ALİBEY )
VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-ALTINTAŞ -ALTINTAŞ )
VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-ALTINTAŞ -SARAYCIK )
VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-ASLANAPA-ADAKÖY )
VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-ÇAVDARHİSAR -YEŞİLDERE)
VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-GEDİZ-ERDOĞMUŞ BELDESİ )
VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-GEDİZ-ESKİGEDİZ BELDESİ )
VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-GEDİZ-FIRDAN BELDESİ )
VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-MERKEZ-DOĞALAR )
VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-MERKEZ-EYNEGAZİ )
VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-SİMAV-GÜMÜŞSU )
VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-SİMAV-YEŞİLDERE)
VETERİNER HEKİM(KÜTAHYA-TAVŞANLI -TEPECİK )
VETERİNER HEKİM(MALATYA -AKÇADAĞ -KARAPINAR )
VETERİNER HEKİM(MALATYA -AKÇADAĞ -KEPEZ)
VETERİNER HEKİM(MALATYA -ARGUVAN -BOZBURUN )
VETERİNER HEKİM(MALATYA -DARENDE-KARABAYIR )
VETERİNER HEKİM(MALATYA -DOĞANYOL -AKKENT)
VETERİNER HEKİM(MALATYA -HEKİMHAN -AKMAĞARA )
VETERİNER HEKİM(MALATYA -KALE-GÜLENKÖY )
VETERİNER HEKİM(MALATYA -MERKEZ-BULGURLU )
VETERİNER HEKİM(MALATYA -MERKEZ-BULUTLU )
VETERİNER HEKİM(MALATYA -MERKEZ-DİLEK BELDESİ)
VETERİNER HEKİM(MALATYA -PÜTÜRGE-BAYIR)
VETERİNER HEKİM(MALATYA-ARAPGİR-KONDUCAK KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(MANİSA-DEMİRCİ-TOKMAKLI )
VETERİNER HEKİM(MANİSA-DEMİRCİ-YEŞİLDERE)
VETERİNER HEKİM(MANİSA-GÖRDES-DELİÇOBAN )
VETERİNER HEKİM(MANİSA-KÖPRÜBAŞI -GÖLBAŞI )
VETERİNER HEKİM(MANİSA-KULA-HAMİDİYE)
VETERİNER HEKİM(MARDİN-DARGEÇİT-BOSTANLI )
VETERİNER HEKİM(MARDİN-DARGEÇİT-KISMETLİ )
VETERİNER HEKİM(MARDİN-DERİK-BÖĞREK )
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
7500
7502
53
3177015
3177017
3177019
3177021
3177023
3177025
3177027
3177029
3177031
3177033
3177035
3177037
3177039
3177041
3177043
3177045
3177047
3177049
3177051
3177053
3177055
3177057
3177059
3177061
3177063
3177065
3177067
3177069
3177071
3177073
3177075
3177077
3177079
3177081
3177083
3177085
3177087
3177089
3177091
3177093
3177095
3177097
3177099
3177101
3177103
3177105
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(MARDİN-DERİK-DUMLUCA)
VETERİNER HEKİM(MARDİN-DERİK-TAŞIT)
VETERİNER HEKİM(MARDİN-KIZILTEPE-DAMLALI )
VETERİNER HEKİM(MARDİN-KIZILTEPE-DOĞANLI )
VETERİNER HEKİM(MARDİN-KIZILTEPE-TOSUNLU )
VETERİNER HEKİM(MARDİN-MAZIDAĞI -BALPINAR )
VETERİNER HEKİM(MARDİN-MERKEZ-CEVİZLİK )
VETERİNER HEKİM(MARDİN-MİDYAT -ALTINTAŞ )
VETERİNER HEKİM(MARDİN-MİDYAT -DÜZOVA)
VETERİNER HEKİM(MARDİN-MİDYAT -YOLBAŞI)
VETERİNER HEKİM(MARDİN-NUSAYBİN-AKÇATARLA)
VETERİNER HEKİM(MARDİN-SAVUR-ÜÇKAVAK)
VETERİNER HEKİM(MARDİN-YEŞİLLİ -SANCAR )
VETERİNER HEKİM(MERSİN -AYDINCIK -HACIBAHATTİN)
VETERİNER HEKİM(MERSİN -ÇAMLIYAYLA-SEBİL)
VETERİNER HEKİM(MERSİN -ERDEMLİ -ALİBEYLİ )
VETERİNER HEKİM(MERSİN -GÜLNAR -MOLLAÖMERLİ )
VETERİNER HEKİM(MERSİN -SİLİFKE-ÇALTIBOZKIR)
VETERİNER HEKİM(MERSİN -TARSUS-MEŞELİK)
VETERİNER HEKİM(MERSİN- VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI MÜD.)
VETERİNER HEKİM(MUĞLA-BODRUM -PINARLIBELEN )
VETERİNER HEKİM(MUĞLA-FETHİYE-CEYLAN )
VETERİNER HEKİM(MUĞLA-KÖYCEĞİZ-PINAR)
VETERİNER HEKİM(MUĞLA-MİLAS-ORTAKÖY )
VETERİNER HEKİM(MUĞLA-ULA-ÇITLIK )
VETERİNER HEKİM(MUĞLA-YATAĞAN -ESKİHİSAR )
VETERİNER HEKİM(MUŞ-BULANIK -ALTINOLUK )
VETERİNER HEKİM(MUŞ-BULANIK -ÇATAKLI )
VETERİNER HEKİM(MUŞ-BULANIK -GÖZTEPE)
VETERİNER HEKİM(MUŞ-BULANIK -MOLLAKENT)
VETERİNER HEKİM(MUŞ-HASKÖY-KOÇKÖY)
VETERİNER HEKİM(MUŞ-KORKUT-DEĞİRMİTAŞ)
VETERİNER HEKİM(MUŞ-KORKUT-TAŞLICA)
VETERİNER HEKİM(MUŞ-MALAZGİRT-KILIÇLI)
VETERİNER HEKİM(MUŞ-MERKEZ-ZİYARET )
VETERİNER HEKİM(MUŞ-VARTO-ACARKENT)
VETERİNER HEKİM(MUŞ-VARTO-BAŞKENT)
VETERİNER HEKİM(MUŞ-VARTO-KARAKÖY)
VETERİNER HEKİM(NEVŞEHİR-ACIGÖL-YUVA )
VETERİNER HEKİM(NEVŞEHİR-DERİNKUYU-YAZIHÖYÜK BELDESİ)
VETERİNER HEKİM(NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ-KİSECİK )
VETERİNER HEKİM(NİĞDE-BOR-OBRUK)
VETERİNER HEKİM(NİĞDE-ÇAMARDI-ORHANİYE)
VETERİNER HEKİM(NİĞDE-ÇİFTLİK-DİVARLI BELDESİ)
VETERİNER HEKİM(NİĞDE-MERKEZ-AKTAŞ BELDESİ )
VETERİNER HEKİM(NİĞDE-ULUKIŞLA-ÇİFTEHAN BELDESİ)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
7502
54
3177107
3177109
3177111
3177113
3177115
3177117
3177119
3177121
3177123
3177125
3177127
3177129
3177131
3177133
3177135
3177137
3177139
3177141
3177143
3177145
3177147
3177149
3177151
3177153
3177155
3177157
3177159
3177161
3177163
3177165
3177167
3177169
3177171
3177173
3177175
3177177
3177179
3177181
3177183
3177185
3177187
3177189
3177191
3177193
3177195
3177197
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(ORDU -ÇAMAŞ-SÖKEN )
VETERİNER HEKİM(ORDU -ÇATALPINAR-ORTAKÖY)
VETERİNER HEKİM(ORDU -GÖLKÖY-KALE)
VETERİNER HEKİM(ORDU -GÜRGENTEPE-TEPEKÖY)
VETERİNER HEKİM(ORDU -MERKEZ-DİKENCE)
VETERİNER HEKİM(ORDU -MERKEZ-ÖRENCİK)
VETERİNER HEKİM(ORDU -PERŞEMBE-SIRAKOVANCI)
VETERİNER HEKİM(ORDU -ULUBEY-OHTAMIŞ)
VETERİNER HEKİM(ORDU-AKKUŞ-DAMYERİ KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(OSMANİYE-BAHÇE-YUKARIKARDERE)
VETERİNER HEKİM(OSMANİYE-KADİRLİ -ORUÇBEY)
VETERİNER HEKİM(OSMANİYE-KADİRLİ -YOĞUNOLUK)
VETERİNER HEKİM(RİZE-ARDEŞEN -AKKAYA)
VETERİNER HEKİM(RİZE-ÇAMLIHEMŞİN -ÜLKÜ )
VETERİNER HEKİM(RİZE-ÇAYELİ -AŞIKLAR)
VETERİNER HEKİM(RİZE-HEMŞİN-AKYAMAÇ )
VETERİNER HEKİM(RİZE-İKİZDERE-SİVRİKAYA)
VETERİNER HEKİM(RİZE-İKİZDERE-TOZKÖY)
VETERİNER HEKİM(RİZE-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.)
VETERİNER HEKİM(RİZE-KALKANDERE-DÜLGERLİ )
VETERİNER HEKİM(RİZE-MERKEZ-ÇİFTEKAVAK )
VETERİNER HEKİM(RİZE-MERKEZ-KARASU )
VETERİNER HEKİM(RİZE-PAZAR -MERDİVENLİ )
VETERİNER HEKİM(SAKARYA-ADAPAZARI -AŞIRLAR)
VETERİNER HEKİM(SAKARYA-ADAPAZARI -ÖRENTEPE)
VETERİNER HEKİM(SAKARYA-ERENLER-K.ESENCE)
VETERİNER HEKİM(SAKARYA-FERİZLİ -SİNANOĞLU)
VETERİNER HEKİM(SAKARYA-HENDEK -UZUNCAORMAN )
VETERİNER HEKİM(SAKARYA-KAYNARCA-ŞEYHTIMARI )
VETERİNER HEKİM(SAKARYA-KOCAALİ -KOZLUK)
VETERİNER HEKİM(SAKARYA-TARAKLI -İÇDEDELER)
VETERİNER HEKİM(SAMSUN -ASARCIK -ALAN )
VETERİNER HEKİM(SAMSUN -ASARCIK -AYDIN )
VETERİNER HEKİM(SAMSUN -BAFRA-SÜRMELİ)
VETERİNER HEKİM(SAMSUN -ÇARŞAMBA-GÜLÖREN )
VETERİNER HEKİM(SAMSUN -HAVZA-ASLANÇAYIRI)
VETERİNER HEKİM(SAMSUN -KAVAK-TABAKLI)
VETERİNER HEKİM(SAMSUN -LADİK-AYVALI )
VETERİNER HEKİM(SAMSUN -LADİK-YUKARIAĞÇAKAYA)
VETERİNER HEKİM(SAMSUN -VEZİRKÖPRÜ-OYMAAĞAÇ)
VETERİNER HEKİM(SAMSUN -VEZİRKÖPRÜ-TEBERÜK)
VETERİNER HEKİM(SİİRT-BAYKAN-GÜNBULDU)
VETERİNER HEKİM(SİİRT-BAYKAN-MEŞELİK)
VETERİNER HEKİM(SİİRT-BAYKAN-YARIMCA)
VETERİNER HEKİM(SİİRT-KURTALAN -BEYKENT)
VETERİNER HEKİM(SİİRT-KURTALAN -YEŞİLKONAK )
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
7500
55
3177199
3177201
3177203
3177205
3177207
3177209
3177211
3177213
3177215
3177217
3177219
3177221
3177223
3177225
3177227
3177229
3177231
3177233
3177235
3177237
3177239
3177241
3177243
3177245
3177247
3177249
3177251
3177253
3177255
3177257
3177259
3177261
3177263
3177265
3177267
3177269
3177271
3177273
3177275
3177277
3177279
3177281
3177283
3177285
3177287
3177289
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(SİİRT-PERVARİ-DOĞAN )
VETERİNER HEKİM(SİİRT-PERVARİ-OKÇULAR)
VETERİNER HEKİM(SİİRT-ŞİRVAN-İKİZLER)
VETERİNER HEKİM(SİİRT-ŞİRVAN-NALLIKAYA)
VETERİNER HEKİM(SİİRT-ŞİRVAN-ORMANBAĞI)
VETERİNER HEKİM(SİNOP-DİKMEN -KARAAĞAÇ)
VETERİNER HEKİM(SİNOP-GERZE-HACISELLİ)
VETERİNER HEKİM(SİNOP-TÜRKELİ -GENCEK)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-AKINCILAR-ŞENBAĞLAR)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-ALTINYAYLA-TAŞLIHÜYÜK)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-DİVRİĞİ-BELDİBİ)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-DİVRİĞİ-GÜNEYEVLER)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-DİVRİĞİ-HÖBEK)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-DİVRİĞİ-MALTEPE)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-DOĞANŞAR-ÇATPINAR)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-GEMEREK-EKİZCE)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-GEMEREK-KEKLİCEK)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-GÖLOVA-GÜNALAN)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-GÜRÜN-AĞAÇLI )
VETERİNER HEKİM(SİVAS-GÜRÜN-GÜLDERE)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-GÜRÜN-YENİBEKTAŞLI )
VETERİNER HEKİM(SİVAS-HAFİK-BEYKONAĞI)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-HAFİK-ÖZEN)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-İMRANLI-KARACAÖREN)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-İMRANLI-KARAÇAYIR)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-KANGAL-BEKTAŞ)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-KANGAL-DÜZCE)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-KANGAL-YENİKÖY)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-KOYULHİSAR-BALLICA)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-MERKEZ-DOĞANCA)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-MERKEZ-DURDULU)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-MERKEZ-PORSUK)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-SUŞEHRİ-AKŞAR)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-SUŞEHRİ-KEKEÇ)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-SUŞEHRİ-TATAR)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-ŞARKIŞLA-BOZKURT)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-ŞARKIŞLA-BÜYÜKYÜREĞİL)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-ŞARKIŞLA-FARAŞDERESİ )
VETERİNER HEKİM(SİVAS-ŞARKIŞLA-GÜMÜŞTEPE)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-ŞARKIŞLA-HARUN)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-ŞARKIŞLA-HOCABEY )
VETERİNER HEKİM(SİVAS-ŞARKIŞLA-ORTATOPAÇ)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-ULAŞ-KÜPELİ)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-ULAŞ-ŞENYURT)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-YILDIZELİ -KARGIN )
VETERİNER HEKİM(SİVAS-YILDIZELİ -SUBAŞI)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
56
3177291
3177293
3177295
3177297
3177299
3177301
3177303
3177305
3177307
3177309
3177311
3177313
3177315
3177317
3177319
3177321
3177323
3177325
3177327
3177329
3177331
3177333
3177335
3177337
3177339
3177341
3177343
3177345
3177347
3177349
3177351
3177353
3177355
3177357
3177359
3177361
3177363
3177365
3177367
3177369
3177371
3177373
3177375
3177377
3177379
3177381
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(SİVAS-ZARA-DİLEKPINAR)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-ZARA-EYMİR)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-ZARA-KIZIK)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-ZARA-KIZIKKALE)
VETERİNER HEKİM(SİVAS-ZARA-OSMANİYE)
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-AKÇAKALE-KEPEZLİ)
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-AKÇAKALE-UĞURHAN )
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-BİRECİK-ARSLANLI)
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-BİRECİK-DALOCAK)
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-BOZOVA-UZUNBURÇ)
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-BOZOVA-ZİVANLI)
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-CEYLANPINAR-CEYLAN )
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-CEYLANPINAR-YEŞİLTEPE)
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-HARRAN-GÖKTAŞ)
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-HARRAN-KOYUNLUCA KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-HARRAN-ÜNLÜ )
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-HİLVAN-KIRBAŞI)
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-HİLVAN-UZUNCUK )
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-MERKEZ-AŞAĞI KOÇLU)
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-MERKEZ-AŞAĞI YAZICI )
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-MERKEZ-AYRANCI )
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-MERKEZ-BÜYÜKALANLI)
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-MERKEZ-EĞERKIRAN)
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-MERKEZ-KALINBAYAT)
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-MERKEZ-KEBERLİ )
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-MERKEZ-KEÇİLİ )
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-MERKEZ-KONAK )
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-MERKEZ-PARMAKKAPI)
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-SİVEREK-GÖZELİ )
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-SİVEREK-İLERİ )
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-SİVEREK-KEÇİKIRAN )
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-SİVEREK-NARLIKAYA)
VETERİNER HEKİM(ŞANLIURFA-SURUÇ-BALABAN)
VETERİNER HEKİM(ŞIRNAK-BEYTÜŞŞEBAP-BOĞAZÖREN )
VETERİNER HEKİM(ŞIRNAK-CİZRE-AŞAĞI ÇEŞME)
VETERİNER HEKİM(ŞIRNAK-HABUR VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI MÜD.)
VETERİNER HEKİM(ŞIRNAK-İDİL-YAYALAR)
VETERİNER HEKİM(ŞIRNAK-MERKEZ-GEÇİTBOYU )
VETERİNER HEKİM(ŞIRNAK-MERKEZ-KOÇBEYİ)
VETERİNER HEKİM(TEKİRDAĞ-İL KONTROL LABORATUVAR MÜD.)
VETERİNER HEKİM(TEKİRDAĞ-MALKARA-KÖZYÖRÜK BELDESİ )
VETERİNER HEKİM(TEKİRDAĞ-SARAY-GÜNGÖRMEZ )
VETERİNER HEKİM(TEKİRDAĞ-ŞARKÖY-YAYAAĞAÇ)
VETERİNER HEKİM(TEKİRDAĞ-MALKARA-ŞAHİNKÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(TOKAT -ALMUS-DİKİLİ BELDESİ )
VETERİNER HEKİM(TOKAT -ARTOVA-KUNDUZAĞILI)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
7502
7500
57
3177383
3177385
3177387
3177389
3177391
3177393
3177395
3177397
3177399
3177401
3177403
3177405
3177407
3177409
3177411
3177413
3177415
3177417
3177419
3177421
3177423
3177425
3177427
3177429
3177431
3177433
3177435
3177437
3177439
3177441
3177443
3177445
3177447
3177449
3177451
3177453
3177455
3177457
3177459
3177461
3177463
3177465
3177467
3177469
3177471
3177473
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(TOKAT -ERBAA-ÇAKIR)
VETERİNER HEKİM(TOKAT -MERKEZ-BEDİRKALE)
VETERİNER HEKİM(TOKAT -MERKEZ-BEŞÖREN )
VETERİNER HEKİM(TOKAT -MERKEZ-KIZIK)
VETERİNER HEKİM(TOKAT -MERKEZ-TAHTOBA)
VETERİNER HEKİM(TOKAT -NİKSAR -IŞIKLI )
VETERİNER HEKİM(TOKAT -NİKSAR -MAHMUDİYE)
VETERİNER HEKİM(TOKAT -NİKSAR -MUSAPINARI)
VETERİNER HEKİM(TOKAT -PAZAR-DEREKÖY)
VETERİNER HEKİM(TOKAT -PAZAR-OVAYURT)
VETERİNER HEKİM(TOKAT -REŞADİYE-KABALI )
VETERİNER HEKİM(TOKAT -REŞADİYE-KUZBAĞI)
VETERİNER HEKİM(TOKAT -REŞADİYE-MURATKAYA)
VETERİNER HEKİM(TOKAT -YEŞİLYURT-BAHÇEBAŞI)
VETERİNER HEKİM(TOKAT -ZİLE-YILDIZTEPE)
VETERİNER HEKİM(TOKAT-MERKEZ-ORTAÖREN KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(TOKAT-ZİLE-ÇAYIR KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(TRABZON -ARAKLI -TAŞGEÇİT)
VETERİNER HEKİM(TRABZON -ARSİN -ATAYURT BELDESİ )
VETERİNER HEKİM(TRABZON -BEŞİKDÜZÜ -BOZLU )
VETERİNER HEKİM(TRABZON -BEŞİKDÜZÜ -DAĞLICA)
VETERİNER HEKİM(TRABZON -ÇARŞIBAŞI-KADIKÖY)
VETERİNER HEKİM(TRABZON -ÇAYKARA-ULUCAMİ)
VETERİNER HEKİM(TRABZON -DERNEKPAZARI-GÜLEN )
VETERİNER HEKİM(TRABZON -MAÇKA-AKARSU )
VETERİNER HEKİM(TRABZON -OF-AŞAĞIKIŞLACIK )
VETERİNER HEKİM(TRABZON -ŞALPAZARI-DOĞANCI )
VETERİNER HEKİM(TRABZON -TONYA-MELİKŞAH )
VETERİNER HEKİM(TRABZON -VAKFIKEBİR-FEVZİYE)
VETERİNER HEKİM(TRABZON -YOMRA-MADEN)
VETERİNER HEKİM(TRABZON-ARAKLI-YEŞİLYURT BELDESİ)
VETERİNER HEKİM(TUNCELİ -ÇEMİŞGEZEK -KIRAÇLAR)
VETERİNER HEKİM(TUNCELİ -ÇEMİŞGEZEK -TEKELİ)
VETERİNER HEKİM(TUNCELİ -HOZAT -İN)
VETERİNER HEKİM(TUNCELİ -MAZGİRT-İBİMAHMUT)
VETERİNER HEKİM(TUNCELİ -MERKEZ-GEYİKSUYU )
VETERİNER HEKİM(TUNCELİ -NAZİMİYE-GÜNLÜCE)
VETERİNER HEKİM(TUNCELİ -PERTEK-AKDEMİR)
VETERİNER HEKİM(TUNCELİ -PÜLÜMÜR-HASANGAZİ)
VETERİNER HEKİM(UŞAK -BANAZ-GÜRLEK )
VETERİNER HEKİM(UŞAK -EŞME-EŞMETAŞ )
VETERİNER HEKİM(UŞAK -KARAHALLI -KÜLKÖY)
VETERİNER HEKİM(UŞAK -MERKEZ-KARAAĞAÇ)
VETERİNER HEKİM(UŞAK -MERKEZ-KOYUNBEYLİ )
VETERİNER HEKİM(UŞAK -MERKEZ-SORKUN )
VETERİNER HEKİM(UŞAK -MERKEZ-ÜÇKUYULAR)
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
58
3177475
3177477
3177479
3177481
3177483
3177485
3177487
3177489
3177491
3177493
3177495
3177497
3177499
3177501
3177503
3177505
3177507
3177509
3177511
3177513
3177515
3177517
3177519
KURUMU
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÜNVANI
VETERİNER HEKİM(VAN-BAHÇESARAY-CEVİZLİBELEN KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(VAN-BAŞKALE-AŞAĞIKÜME)
VETERİNER HEKİM(VAN-BAŞKALE-BÜKLÜMDERE)
VETERİNER HEKİM(VAN-BAŞKALE-EREK)
VETERİNER HEKİM(VAN-BAŞKALE-SAVAŞ)
VETERİNER HEKİM(VAN-ÇALDIRAN -KARADULDA)
VETERİNER HEKİM(VAN-ÇALDIRAN -YUKARISAĞMALI )
VETERİNER HEKİM(VAN-ERÇİŞ-ULUPAMİR)
VETERİNER HEKİM(VAN-GEVAŞ -DOKUZAĞAÇ )
VETERİNER HEKİM(VAN-GÜRPINAR -DOLUÇIKIN )
VETERİNER HEKİM(VAN-GÜRPINAR -GEZİYURT )
VETERİNER HEKİM(VAN-MURADİYE-AKBULAK KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(VAN-MURADİYE-BEYDAĞI)
VETERİNER HEKİM(VAN-MURADİYE-GÖNDERME KÖYÜ)
VETERİNER HEKİM(VAN-MURADİYE-ÜNSELİ BELDESİ )
VETERİNER HEKİM(VAN-ÖZALP-MOLLA TOPUZ)
VETERİNER HEKİM(VAN-ÖZALP-YUKARI BALÇIKLI )
VETERİNER HEKİM(VAN-SARAY-KAZLIGÖL)
VETERİNER HEKİM(YOZGAT -AKDAĞMADENİ -ABDURRAHMANLI )
VETERİNER HEKİM(YOZGAT -AKDAĞMADENİ -MELİKLİ )
VETERİNER HEKİM(ZONGULDAK -DEVREK -HÜSEYİNÇAVUŞOĞLU)
VETERİNER HEKİM(ZONGULDAK -KDZ.EREĞLİ-ÖĞBERLER)
VETERİNER HEKİM(ZONGULDAK -MERKEZ-UZUNGÜNEY )
ADEDİ
KODU
SINIFI
TABLO‐1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
NİTELİK KODLARI
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
4607
59
TABLO-2 SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER
NİTELİK
KODU
ÖĞRENİM KOŞULU
ADAYA AİT MEZUN OLUNAN
PROGRAM KODLARI
4559
Kimya lisans programı mezunu olmak
3240
4607
Veteriner lisans programından mezun olmak
6373
4799
Gıda Mühendisliği lisans programından Mezun olmak.
3191
4803
Gıda Bilimi ve Teknolojisi lisans programından Mezun olmak
8196
4818
Su Ürünleri Mühendisliği lisans programından Mezun olmak
8337
4819
Su Ürünleri Lisans Programından Mezun olmak
3320
4831
Hayvansal Üretim, Zootekni veya Zooteknik,Süt Teknolojisi lisans proglamlarından birinden mezun olmak
3202
8289
8258
4845
Bitkisel Üretim,Bahçe Bitkileri,Bitki Koruma,Tarla Bitkileri,Toprak,Bahçe ve Tarla Bitkileri lisans programlarından birinden mezun olmak
6131
8147
8158
3385
4853
Tarım Teknolojisi,Tarım Makineleri,Tarımsal Mekanizasyon,Tarımsal Yapılar ve Sulama lisans programlarından birinden mezun olmak
3325
3383
3384
8263
4857
Tarım Ekonomisi lisans programından mezun olmak
3382
4863
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği lisans programından mezun olmak
3116
4869
Orman Endüstrisi Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
3276
4871
Orman Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
6277
5531
Bahçe Bitkileri lisans programından Mezun olmak
8147
5532
Bitki Koruma lisans programından Mezun olmak
8158
5538
Süt Teknolojisi lisans programından Mezun olmak
8258
5540
Biyoloji lisans programından mezun olmak.
3133
5542
Bitki Koruma lisans programından mezun olmak ve Viroloji alanında yüksek lisans yapmış olmak,
8158
5543
Bitki Koruma lisans programından mezun olmak ve Entomoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak,
8158
5544
Bitki Koruma lisans programından mezun olmak ve Bakteriyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak,
8158
5545
Bitki Koruma Lisans programından Mezun olmak ve Nematoloji alanında Yüksek Lisans yapmak
8158
5546
Bitki Koruma lisans programından mezun olmak ve Mikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak,
8158
3386
4212
NİTELİK
ÖZEL KOŞULLAR
KODU
7500
İngilizce yabancı dil için bilgisi için, KPDS' den en az 50 puan almış olmak veya ÜDS'den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası
geçerliliği olan ingilizce yabancı dil seviye tesbit sınavlarından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu KPDS/ÜDS 50 dengi
puan almış olmak.
7501
İngilizce yabancı dil için bilgisi için, KPDS' den en az 70 puan almış olmak veya ÜDS'den en az 70 puan almış olmak veya uluslararası
geçerliliği olan İngilizce yabancı dil seviye tesbit sınavlarından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu KPDS/ÜDS 70 dengi
puan almış olmak.
7502
KPSS' den en az 60 puan almış olmak
7503
KPSS' den en az 70 puan almış olmak
60
TABLO-3. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
KODU
8342
8297
3101
4203
8145
5101
3102
8341
8120
9152
3103
5102
8304
4204
6104
8121
3105
8305
3106
3107
7101
3108
3109
3110
3111
3112
4208
8146
3113
4209
8306
3114
3115
4211
8343
8147
9190
4212
7105
7106
3116
7107
3117
3118
6119
3120
8122
8148
3121
8149
7150
8150
4215
8307
7102
8123
8124
3122
7208
4216
8308
8144
3123
8143
5137
8309
3124
3125
3126
4220
8151
8125
8152
3127
8153
4222
8154
8155
8156
3128
9150
8310
3129
8157
5103
3130
8158
6131
3132
3133
5138
3364
4226
4227
ADI
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
ADALET YÜKSEKOKULU (B) (EKSTERN)
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ
AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ
AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
AKSESUAR TASARIMI
AKTÜARYA / AKTÜERYA
AKTÜERYA BİLİMLERİ
ALMAN DİL BİLİMİ
ALMAN DİLİ
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ
AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
ANA OKULU ÖĞRETMENLİĞİ / ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
ANTROPOLOJİ
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ
ARKEOLOJİ
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ
ARNAVUTÇA
ARP
ARŞİVCİLİK
ASFALTİT VE PETROL-GAZ ÜRETİMİNİN FİZİKİ SÜREÇLERİ
ASTRONOMİ
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ
AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
AZERBAYCAN DİLİ VE EDEBİYATI
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI
BAHÇE BİTKİLERİ
BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI
BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ
BALE
BALE DANSÇILIĞI
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
BANDO ŞEFLİĞİ
BANKACILIK
BANKACILIK FİNANS
BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
BASIM VE YAYIMCILIK
BASIN VE YAYIMCILIK
BASIN VE YAYIN / BASIN-YAYIN
BASKI ÖĞRETMENLİĞİ
BASKI SANATLARI
BATI AVRUPA İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
BATI DİLLERİ
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BESİN TEKNOLOJİSİ VE ÖĞRETMENLİĞİ
BESLENME VE DİYETETİK
BİLEŞİK SANATLAR / BİRLEŞİK SANATLAR
BİLGİ İŞLEMİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR BİLİMİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR DONANIMI VE TEKNOLOJİSİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE AĞLARI
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BÜRO YÖNETİMİ
BİLGİSAYAR UYGULAMALI EKONOMİ
BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK / BİLGİSAYAR-ENFORMATİK
BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLİM TARİHİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
BİTKİ KORUMA
BİTKİSEL ÜRETİM
BİYOKİMYA
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ BİLİMLERİ VE BİYO MÜHENDİSLİK
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİYOLOJİ-EKOLOJİ, ÇEVRE KORUMA
BİYOLOJİ-ZİRAİ BİLİMLER
61
TABLO-3. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
KODU
5104
3134
3135
9114
4228
8159
4229
3136
4230
3137
8239
8160
9168
9191
8311
4232
7151
3138
3365
3139
3140
9169
7136
8312
3141
8202
8313
4233
3142
8314
3143
3144
7152
4235
3145
6146
8161
8126
8162
7209
8163
3147
8127
8164
8165
3150
3148
3149
4237
4239
3151
8166
8167
8168
8169
4240
4241
6152
8315
6366
4243
8170
8171
3153
8172
3154
9163
9174
7153
7210
4244
3155
3156
4246
9139
8173
3157
8174
8175
8176
8177
8128
8316
3158
3159
9113
5105
5106
8179
4248
4249
4250
8180
ADI
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
BİYOMÜHENDİSLİK
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
BOŞNAKÇA
BOYA-APRE ÖĞRETMENLİĞİ
BÖLGE BİLİM
BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI
BULGAR FİLOLOJİSİ
BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
CAM
CANLANDIRMA FİLMİ TASARIM VE YÖNETİMİ
CAZ
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ
CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ
CİLT
COĞRAFYA
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
ÇALGI
ÇALGI YAPIM / ENSTRÜMAN YAPIM
ÇALIŞMA EKONOMİSİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇEVİRİBİLİM (İNGİLİZCE) / ÇEVİRİBİLİM
ÇEVRE BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ
ÇEVRE KORUMA TESİSATI VE DONANIMI
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVREBİLİM
ÇİÇEK, ÖRGÜ, DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ
ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI
ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) / ÇİZGİ FİLM - ANİMASYON
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ /
ÇOÇUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ
DANS
DEKORATİF EŞYALAR VE ÇİÇEK ÖĞRETMENLİĞİ
DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ
DEKORATİF ÜRÜNLER ÖĞRETMENLİĞİ
DENİZ BİLİMLERİ
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ / DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ / DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
DENİZ VE LİMAN İŞLETME
DENİZDE PETROL VE GAZ ÜRETİM ARAÇLARI
DERİ MÜHENDİSLİĞİ
DERİ TEKNOLOJİSİ
DERİ VE LİF TEKNOLOJİSİ
DEVLET KONSERVATUVARI
DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI / DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI
DİL AĞIRLIKLI PROGRAMLAR
DİL BİLGİSİ
DİL BİLİMİ / DİLBİLİM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
DOĞU DİLLERİ
DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ
DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ
DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON
DÖKÜM İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ
DRAMA VE OYUNCULUK
DRAMATİK YAZARLIK
DRAMATİK YAZARLIK-DRAMATURJİ / DRAMATURJİ-DRAMATİK YAZARLIK
DUYSAL (SES) SANATLARI TASARIMI / DUYSAL SANATLARI TASARIMI
DÜNYA DİNLERİ
EBELİK
ECZACILIK
EDEBİYAT
EDEBİYAT PROGRAMLARI
EĞİTİM BİLİMLERİ
EĞİTİM İLETİŞİMİ VE PLANLAMASI
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ
EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME / EĞİTİMDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER
EKOLOJİ
EKONOMETRİ
EKONOMİ
EKONOMİ POLİTİK VE TOPLUM FELSEFESİ
EKONOMİ VE FİNANS
EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRİK GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ VE DONANIMI
ELEKTRİK GÜÇ ÜRETİMİ VE ELEKTRİK DONANIMI
ELEKTRİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
62
TABLO-3. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
KODU
3160
3161
3162
4251
4252
8181
3163
3164
6165
3166
3167
4253
3168
8318
7154
3169
4254
4255
3170
3171
8182
3172
8319
4257
6173
3174
8129
7156
8185
8186
7157
3175
4258
3176
3177
8187
3178
8188
8130
8189
3179
3180
9126
3367
3181
9122
9154
9159
9165
4260
5107
4261
3182
3183
3184
3368
3185
4262
8344
8190
7108
7158
8345
7211
4264
3186
8131
3187
4265
5108
9144
6188
8191
8320
7159
7195
8321
8322
3189
4268
8192
3190
8193
9185
8194
4270
8195
9034
9151
8196
3191
4271
7109
3192
ADI
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK VE MALZEME DONANIMI
ELEKTRONİK
ELEKTRONİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ TASARIMI
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
ENDÜSTRİ YÖNETİMİ
ENDÜSTRİ YÖNETİMİ VE MÜHENDİSLİK
ENDÜSTRİYEL TASARIM
ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ENFORMASYON SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ
ENFORMATİK / ENFORMATİK (ALMANCA)
ESKİ ÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ / ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ
ESKİ ÇİNİ ONARIMI / ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI
ESKİ KUMAŞ DESENLERİ
ESKİ YAZI
ESKİ YAZI (HAT)
ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
EŞİT AĞIRLIKLI PROGRAMLAR
ETNOLOJİ
EV EKONOMİSİ
EV İDARESİ VE AİLE EKONOMİSİ
EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
EV-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
EV-İŞ VE EV EKONOMİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
FAGOT
FARS DİLİ VE EDEBİYATI
FELSEFE
FELSEFE (AÇIKÖĞRETİM)
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
FEN PROGRAMLARI
FİLM TASARIM VE YAZARLIK
FİLM TASARIM VE YÖNETMENLİĞİ
FİLM TASARIMI
FİLOLOJİ
FİNANS MATEMATİĞİ
FİNANS-SİGORTA
FİZİK
FİZİK ANTROPOLOJİ
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
FİZİK VE ASTRONOMİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
FLÜT
FOLKLOR VE ETNOMÜZİKOLOJİ
FOTOĞRAF
FOTOĞRAF VE GRAFİK SANATLAR
FOTOĞRAF VE VİDEO
FRANSIZ DİLİ
FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
FRANSIZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ
GASTRONOMİ
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLENDİRME / GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME
GAZETECİLİK
GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER
GELENEKSEL EL SANATLARI
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
GEMİ İNŞAAT VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ / GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK TEKNOLOJİLERİ
GEMİ MAKİNALARI / GEMİ MAKİNELERİ
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
GEMOLOJİ
GENEL TARİH
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ
GERONTOLOJİ
GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA TEKNOLOJİLERİ
GİTAR
GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
63
TABLO-3. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
KODU
8197
3193
3194
7190
5109
9162
7191
4272
8353
7160
7196
7145
9160
7161
7162
9118
8346
3195
8294
4276
8323
4277
8198
7163
5110
3196
8200
3197
5111
3198
8324
8201
7215
3199
8325
3200
5112
3201
3202
3203
8203
3204
3205
7164
9117
8326
3206
3207
6208
8204
3209
3210
8205
7165
3211
3212
9140
3213
6214
3215
8327
8132
5113
7212
7168
3216
3217
5114
3218
4288
3219
4290
8293
3220
8328
9189
3221
8206
3222
3223
3224
8207
8208
8133
8209
3225
3226
3227
4294
8210
3228
8134
4295
8211
ADI
GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ / GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ
GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
GÖRSEL İLETİŞİM SANATI
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
GÖRSEL SANATLAR VE İLETİŞİM TASARIMI
GÖRÜNTÜ SANATLARI
GRAFİK
GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ
GRAFİK SANATLAR / GRAFİK SANATLARI
GRAFİK SANATLAR VE GRAFİK TASARIM
GRAFİK TASARIM
GRAFİK TASARIMI
GÜMRÜK İŞLETME
GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI
GÜVERTE
GÜVERTE (DKK)
HABERLEŞME DONANIMI VE TEKNOLOJİLERİ
HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
HALI, KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ / HALI-KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ
HALK BİLİM / HALKBİLİM
HALK BİLİMİ (FOLKLOR) / HALKBİLİMİ (FOLKLOR)
HALK EĞİTİMİ
HALKLA İLİŞKİLER
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
HAVA KONTROLÖRÜ
HAVA TRAFİK KONTROL
HAVA ULAŞTIRMA
HAVACILIK
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ
HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ
HAYVANSAL ÜRETİM
HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ
HAZIR GİYİM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ
HEYKEL
HIRVAT DİLİ VE EDEBİYATI
HİDROJEOLOJİ
HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
HİNDOLOJİ
HİTİTOLOJİ
HOLLANDA DİLİ VE EDEBİYATI
HUKUK
HUNGAROLOJİ
İÇ MİMARİ
İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI
İÇ MİMARLIK
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
İKTİSADİ PROGRAMLAR
İKTİSAT
İLAHİYAT
İLETİŞİM
İLETİŞİM BİLİMLERİ
İLETİŞİM SANATLARI
İLETİŞİM TASARIMI
İLETİŞİM TASARIMI (MULTİMEDİA)
İLETİŞİM VE TASARIM
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
İNGİLİZ DİL BİLİMİ
İNGİLİZ DİLİ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ / İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ-ELT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İPLİKÇİLİK ÖĞRETMENLİĞİ
İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI
İSTATİSTİK
İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
İŞ İDARESİ
İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
İŞ VE TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ
İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ / İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ
İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
İŞLETME / İŞLETMECİLİK
İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ
İŞLETME EKONOMİSİ
İŞLETME ENFORMATİĞİ
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETME, MUHASEBE VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ
64
TABLO-3. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
KODU
6229
3230
3231
3232
4297
3233
4298
3234
4299
6235
3236
3237
3238
3239
8212
4301
4302
8213
3283
4304
4305
3240
6241
3369
8329
4306
4307
5115
8214
3242
4308
8199
7111
7221
3243
3244
8215
8216
9158
3245
8347
8141
3246
7112
8217
7113
8218
3247
9156
8219
8220
9141
8330
5141
8221
5116
3248
4309
3249
3250
4310
8222
3251
8295
8224
3253
8223
3252
5117
4313
4314
4315
4316
4317
3254
8225
8226
5118
8227
3255
6256
3257
3370
3258
3256
8228
8229
8230
8244
3259
5119
5120
7197
ADI
İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT
İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI
JAPON DİLİ VE EDEBİYATI
JAPONCA ÖĞRETMENLİĞİ
JEODEZİ
JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ
JEODEZİ VE HARİTACILIK
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
JEOLOJİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ
KAMU YÖNETİMİ
KARA ULAŞTIRMA
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
KAYNAK ÖĞRETMENLİĞİ
KAZAK DİLİ VE EDEBİYATI
KAZAKİSTAN TARİHİ
KEMAN
KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARİSİ / KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI
KIRGIZ DİLİ ÖĞRETMENLİĞİ
KIRGIZ DİLİ VE EDEBİYATI
KİMYA
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
KİMYA TEKNOLOJİSİ
KİMYA VE PROSES MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA/BİYOLOJİ KİMYA
KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
KLARNET
KLASİK ARKEOLOJİ
KLİNİK VETERİNERLİK VE ECZACILIK
KOMPOSİZYON VE MÜZİK TEORİSİ / KOMPOZİSYON VE MÜZİK TEORİSİ
KOMPOSİZYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ / KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ
KOMPOZİSYON / KOMPOSİZYON
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
KONTRABAS
KONTROBAS
KONTROL MÜHENDİSLİĞİ
KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
KONTROL VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
KORE DİLİ VE EDEBİYATI
KOREOLOJİ
KORNO
KORO
KUAFÖRLÜK ÖĞRETMENLİĞİ
KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
KURGU-SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
KUYUMCULUK
KÜLTÜR BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
KÜLTÜR YÖNETİMİ
KÜLTÜREL ETÜDLER / KÜLTÜREL ETÜTLER
KÜLTÜRTEKNİK
KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER / KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
KÜTÜPHANECİLİK
KÜTÜPHANECİLİK VE BİLGİ ÇALIŞMALARI
LATİN DİLİ VE EDEBİYATI
LEH DİLİ VE EDEBİYATI
LENGUSTİK TERCÜME TEORİSİ VE PRATİĞİ
LOJİSTİK YÖNETİMİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA (DKK)
MAKİNA RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
MAKİNA RESSAMLIĞI VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ /
MAKİNE-RESİM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
MAKİNE
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ
MAKİNE ÜRETİMİ TEKNİK VE TEKNOLOJİSİ
MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE VE ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE YAPIM TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
MAKİNE YAPIMI MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
MALİYE
MALİYE-MUHASEBE
MALZEME
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ / MATBAACILIK ÖĞRETMENLİĞİ
MATEMATİK
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR / MATEMATİK-BİLGİSAYAR
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
MATEMATİK VE İNFORMATİK / MATEMATİK-İNFORMATİK
MATEMATİK VE İSTATİSTİK
MATEMATİK-BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
MEDYA VE İLETİŞİM
MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
MESLEKİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
65
TABLO-3. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
KODU
8231
3260
8232
3261
6262
5139
3263
3264
9170
3266
3265
3375
7169
5144
7114
5121
3267
8233
3268
3269
9115
5123
3270
4322
3381
8234
9153
8235
9124
3271
3272
9187
9188
8178
8184
8242
8290
7148
7205
8291
7171
7143
5124
8236
7213
7115
9164
3273
7116
7117
8286
8237
3274
8238
8332
3275
7118
9167
8240
8348
3276
6277
4325
9116
4326
4327
4328
4329
8333
3278
7119
4330
8135
8136
3279
8334
8349
3280
8241
4333
4334
3281
4335
4336
4337
4338
3282
6283
7216
7120
7122
7121
ADI
METAL İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
METAL ÖĞRETMENLİĞİ
METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
MİKROELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MİMARLIK
MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ
MODA GİYİM TASARIMI
MODA TASARIMI
MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ
MODA VE TASARIM
MODA VE TEKSTİL TASARIM / MODA VE TEKSTİL TASARIMI / TEKSTİL VE MODA TASARIMI
MODEL ÖĞRETMENLİĞİ
MODERN DANS
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
MOTOR ÖĞRETMENLİĞİ
MUHASEBE
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
MUHASEBE VE DENETİM
MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ
MUHASEBE VE MALİYE
MUHASEBE-FİNANSMAN
MUHASEBE-İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ
MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ
MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ
MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI
MÜTERCİM TERCÜMANLIK / MÜTERCİM-TERCÜMANLIK
MÜTERCİM-TECÜMANLIK (BATI DİLLERİ)
MÜTERCİM-TECÜMANLIK (DOĞU DİLLERİ)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FRANSIZCA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNG-FRA-TÜRKÇE)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)
MÜZİK
MÜZİK (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR, KORO,
TEORİ-KOMPOSİZYON, RİTMİK MÜZİK)
MÜZİK (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR,
ŞAN, TEORİ-KOMPOSİZYON)
MÜZİK BİLİMLERİ / MÜZİK BİLİMLER
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
MÜZİK TEKNOLOJİLERİ / MÜZİK TEKNOLOJİSİ
MÜZİK TEORİSİ
MÜZİK TOPLULUKLARI
MÜZİKOLOJİ / GENEL MÜZİKOLOJİ
MÜZİKOLOJİ VE KOMPOZİSYON
NAKIŞ ÖĞRETMENLİĞİ
NEFESLİ ÇALGILAR
NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR / NEFESLİ VE VURMA ÇALGILAR
NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA SAZLAR
NEFESLİ SAZLAR
NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
OBUA
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ / OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
OPERA
OPERA VE KONSER ŞARKICILIĞI
OPERA, KORO VE POPÜLER MÜZİK ŞARKICILIĞI
ORKESTRA ŞEFLİĞİ
ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
OTEL İŞLETMECİLİĞİ
OTEL YÖNETİCİLİĞİ
OTOMASYON ENFORMASYON VE KONTROL DONANIMI
OTOMASYON ENFORMASYON VE KONTROL TEKNİKLERİ
OTOMASYON, BİLGİ VE KONTROL MÜHENDİSLİĞİ
OTOMOBİL MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ
OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ
OYUNCULUK
ÖZBEK DİLİ VE EDEBİYATI
ÖZEL EĞİTİM
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ
PALEOANTROPOLOJİ
PAZARLAMA
PAZARLAMA ÖĞRETMENLİĞİ
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZACILIK
PETROL MÜHENDİSLİĞİ
PETROL TEKNOLOJİSİ VE PETROKİMYA
PETROL VE DOĞALGAZ JEOLOJİSİ
PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ
PETROL VE GAZ KUYULARININ AÇILMASI
PETROL VE GAZ ÜRETİM MAKİNELERİ VE TEÇHİZATI
PETROL-GAZ BORU HATLARININ VE DEPOLARININ PROJELENDİRİLMESİ, İNŞAASI VE İŞLETİLMESİ
PETROL-GAZ YATAKLARININ İŞLETİLMESİ VE KULLANIMI
PEYZAJ MİMARİSİ VE KENTSEL TASARIM
PEYZAJ MİMARLIĞI
PİLOTAJ
PİYANO
PİYANO ARP / PİYANO VE HARP
PİYANO ONARIMI VE YAPIMI / PİYANO YAPIMI VE ONARIMI
66
TABLO-3. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
KODU
9161
9171
8243
7173
8245
9120
3284
3285
3286
3290
8247
3287
3288
3289
5126
8248
8249
3291
3292
7103
9172
7188
7144
8137
8298
8250
8251
8299
8138
9125
3293
4341
4342
3294
3295
3296
3298
3297
6298
7175
8335
7176
8252
7192
7177
3299
4345
8336
4346
8253
3300
9175
7214
4347
4348
7189
3301
7198
7146
7179
3302
9111
7223
6303
3304
3305
8254
3309
3306
5127
8292
3307
3308
8246
3310
3311
3312
3313
3314
3315
8255
3316
3317
6318
9121
4353
3319
9127
4354
7219
8256
7104
9176
ADI
PİYANO-ARP-GİTAR / PİYANO, ARP, GİTAR
PİYANO-GİTAR
PLASTİK SANATLAR
PLASTİK SANATLAR (RESİM - HEYKEL VE TAKI TASARIMI, SERAMİK) /
PLASTİK SANATLAR (RESİM, HEYKEL,SERAMİK VE TAKI TASARIMI)
PLASTİK SANATLAR (RESİM-HEYKEL SERAMİK) / PLASTİK SANATLAR(RESİM-HEYKEL VE SERAMİK)
POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
PREHİSTORYA
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ / PROTOHİSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ
PSİKOLOJİ
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
RADYO VE TELEVİZYON / RADYO-TV
RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA / RADYO-TELEVİZYON, SİNEMA
RADYO, TV VE SİNEMA
RADYO-TV-SİNEMA
RADYO-TV-SİNEMA VE GÖRSEL SANATLAR
REHBERLİK
REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ
REKLAMCILIK
REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER
REKREASYON
REKREASYON YÖNETİMİ
RESİM
RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ / RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
RESİM-HEYKEL (PLASTİK SANATLAR)
RESİM-İŞ EĞİTİMİ
RESTORASYON
RİTMİK MÜZİK
ROMEN DİLİ VE EDEBİYATI
RUS DİLİ
RUS DİLİ VE EDEBİYATI
RUS FİLOLOJİSİ
RUSÇA ÖĞRETMENLİĞİ
SAĞLIK EĞİTİMİ
SAĞLIK İDARESİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ
SAĞLIK MEMURLUĞU
SAĞLIK YÖNETİMİ
SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ
SAHNE SANATLARI
SAHNE TASARIMI
SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI
SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ
SANAT (TASARIM) YÖNETİMİ
SANAT TARİHİ
SANAT TARİHİ VE MÜZECİLİK
SANAT TARİHİ VE TEOLOJİSİ
SANAT TARİHİ VE TEORİSİ
SANAT TASARIMI / SANAT VE TASARIM
SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI
SANAT VE TASARIM YÖNETİMİ
SANAT YÖNETİMİ
SANAYİ EKONOMİSİ
SAYISAL PROGRAMLAR
SERAMİK
SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ
SERAMİK ÖĞRETMENLİĞİ
SERAMİK SANATLAR / SERAMİK SANATLARI
SERAMİK VE CAM / SERAMİK VE CAM TASARIMI
SERMAYE PİYASASI
SERMAYE PİYASASI DENETİM DERECELENDİRME
SES EĞİTİMİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
SIHHİ TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SİGORTACILIK
SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ
SİNEMA
SİNEMA VE TELEVİZYON
SİNEMA-TV
SİNEMA-TV FOTOĞRAF / SİNEMA-TV-FOTOĞRAF
SİNOLOJİ
SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SİYASET BİLİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATI
SOSYAL ANTROPOLOJİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER / SOSYAL HİZMET
SOSYAL PROGRAMLAR
SOSYAL VE SİYASAL BİLİMLER
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ (AÇIKÖĞRETİM)
SÖZEL PROGRAMLAR
SPOR BİLİMLERİ
SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
SPOR YÖNETİMİ
67
TABLO-3. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
KODU
3320
8337
3321
8257
8258
7123
7124
8259
4357
3322
8260
8301
4359
3323
3382
8261
3383
3325
8262
9106
8263
3384
6324
3371
3385
3326
7141
8264
7180
3327
8265
3328
3329
9177
7181
4362
3330
3331
8350
3332
8351
7224
8302
4365
3333
8266
5128
7182
3334
3374
8267
4367
4368
8338
7126
7184
7127
3335
5142
3386
9048
4370
8139
8268
8269
3336
4371
8352
3337
8270
3338
8271
8272
4372
4373
6339
3340
3341
8142
5129
3342
9128
3372
4375
4376
3343
8273
9155
9173
7128
7194
7129
7130
7131
ADI
SU ÜRÜNLERİ
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ
SÜMEROLOJİ
SÜSLEME VE DEKORATİF SANATLAR / SÜSLEME VE DEKORATİF SANATLARI
SÜT TEKNOLOJİSİ
ŞAN
ŞAN OPERA / ŞAN VE OPERA / ŞAN-OPERA
ŞEFLİK
ŞEHİR MÜHENDİSLİĞİ, ŞEHİR GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
TAKI TASARIMI
TAKI TASARIMI (PLASTİK SANATLAR)
TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI
TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ
TARIM EKONOMİSİ
TARIM İŞLETMECİLİĞİ
TARIM MAKİNELERİ
TARIM TEKNOLOJİSİ
TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
TARIMSAL MEKANİZASYON
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
TARİH
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
TARLA BİTKİLERİ
TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
TEKSTİL
TEKSTİL DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ
TEKSTİL GELİŞTİRME VE PAZARLAMA
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ
TEKSTİL TASARIM
TEKSTİL TASARIMI
TEKSTİL TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ
TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ
TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ
TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ
TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI
TEMEL BİLİMLER
TEORİ-KOMPOZİSYON( MÜZİK)
TERMİK VE NÜKLEER GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ
TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
TESVİYE ÖĞRETMENLİĞİ
TEZHİP
TEZHİP (SÜSLEME)
TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER
TIP
TİCARET - İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
TİCARET EKONOMİSİ
TİCARET, TURİZM VE HİZMETLER EKONOMİSİ
TİCARİ BİLİMLER
TİYATRO
TİYATRO (DEKOR VE KOSTÜM)
TİYATRO (OYUNCULUK)
TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ
TOPLUMSAL VE SİYASAL BİLİMLER
TOPRAK
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
TOPRAK BİLİMİ VE TARIM KİMYASI
TRİKOTAJ ÖĞRETMENLİĞİ
TROMBON
TROMPET
TURİST REHBERLİĞİ
TURİZM
TURİZM ANİMASYONU
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK / TURİZM İŞLETMECİLİK VE OTELCİLİK
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ÖĞRETMENLİĞİ
TURİZM ÖĞRETMENLİĞİ
TURİZM REHBERLİĞİ
TURİZM VE HİZMETLER
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM VE OTELCİLİK
TURİZM VE REHBERLİK
TURİZMDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
TURİZMDE BÜRO YÖNETİMİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (AÇIKÖĞRETİM)
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRK DİLLERİ FİLOLOJİSİ
TÜRK DÜNYASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK HALK BİLİMİ / TÜRK HALKBİLİMİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGI EĞİTİMİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ
TÜRK HALK OYUNLARI
TÜRK MUSİKİSİ
TÜRK MUSİKİSİ TEMEL BİLİMLERİ
TÜRK MÜZİĞİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ
68
TABLO-3. MEZUN OLUNAN / OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI
KODU
7132
7133
3344
4377
6345
8339
3346
3347
3348
5136
3349
3350
8274
4381
4382
4383
4384
5130
4386
4387
6351
4388
3352
3353
4389
4390
4391
8275
9108
3354
9110
3355
5131
3356
9009
4393
9123
3357
8276
4395
8277
8140
8278
8279
3358
8280
5132
5140
5133
6373
8281
8282
9157
8283
8284
3359
3360
8340
8285
4402
4405
7134
7135
8183
5134
9142
8287
8288
5143
3361
8296
3362
3376
3363
4408
5135
8289
9007
ADI
TÜRK SANAT MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEMEL BİLİMLER
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRKOLOJİ
TÜTÜN EKSPERLERİ / TÜTÜN EKSPERLİĞİ
UÇAK ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
UÇAK GÖVDE BAKIM
UÇAK GÖVDE-MOTOR / UÇAK GÖVDE - MOTOR
UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM / UÇAK GÖVDE - MOTOR BAKIM
UÇAK MOTOR BAKIM
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ
UÇAK TEÇHİZAT BAKIM
UKRAYNA DİLİ
ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİ
ULAŞIM TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
ULAŞIM VE ULAŞIM YÖNETİMİ
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
ULUSLARARASI EKONOMİ
ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
ULUSLARARASI FİNANS
ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA ÇALIŞMALARI
ULUSLARARASI İŞLETME
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET
ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK / ULUSLARARASI LOJİSTİK
ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ
ULUSLARARASI TİCARET
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
ULUSLARARASI, İKTİSAT, İŞLETME PROGRAMLARI
URDU DİLİ VE EDEBİYATI
URDU DİLİ VE PAKİSTAN ARAŞTIRMALARI
UYGULAMALI MATEMATİK
UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
UYGULAMALI RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
UYGULAMALI SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ
UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
UZAY MÜHENDİSLİĞİ
ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR / ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR / ÜFLEME VE VURMALI ÇALGILAR
ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ
VETERİNER
VİYOLA
VİYOLENSEL / VİYOLONSEL
VURMA ÇALGILAR / VURMALI ÇALGILAR
VURMA SAZLAR
YAPI İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI TASARIMI
YAPI TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI/İNŞAAT EKONOMİSİ
YAYGIN DİN ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI
YAYLI ÇALGILAR
YAYLI ÇALGILAR YAPIMI
YAYLI SAZLAR
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
YENİ MEDYA
YER TEÇHİZAT BAKIM
YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ
YÖNETİM BİLİMLERİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
YUNANCA
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
ZİRAAT
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ
ZOOTEKNİ / ZOOTEKNİK
DİĞER
69
KPSS-2011/7 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR İÇİN TERCİH LİSTESİ
(Bu liste, tercihlerin internete kolaylıkla girilmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak,
kesinlikle ÖSYM’ye gönderilmeyecektir.)
T.C. Kimlik Numarası: ……………………
Mezuniyet Tarihi: ..... / ...... /...….
Gün Ay Yıl
Adı ve Soyadı: ………………………………..
Tercih
Sıra No
1.
Sözleşmeli
Pozisyon Kodu
Sözleşmeli Pozisyonun Bulunduğu İl
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
70
BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
1.GENEL AÇIKLAMA
1- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz
2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Bakanlığımız taşra
teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde (kuruluş/köy/beldelerde) istihdam edilmek üzere 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Mühendis, Veteriner Hekim,
Biyolog, Kimyager, alınacaktır.
2- Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesini müteakip, adayların
yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler,
istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğü internet sayfasında (http://www.tarimpersonel.gov.tr) ilan edilecektir.
3- ÖSYM tarafından yerleştirilenlere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ayrıca göreve
başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
4- Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
2.BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
2.1.BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A)
fıkrasının 1,4,5,6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların
Ek 1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.
2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve
başlatılmayacaktır.
3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip
olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde
getiremeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki
başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte
unvanlar itibariyle aşağıdaki ilave şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla
ilgili aşağıdaki bu bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların
atamaları mümkün bulunmamaktadır.
2.2.1.Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak;
a) Mühendis, veteriner hekim, biyolog ve kimyager pozisyonlarına atanacak şartları haiz
olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği (Lisans
üstü eğitim, yabancı dil eğitimi gibi) pozisyonların karşısında yer almaktadır.
71
b) Sağlık bakımından mühendis, veteriner hekim, biyolog ve kimyager, olarak çalışmasına
engel hali bulunmamak. (Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir)
c) KPSS’ye girmiş ve (2010-KPSS Lisans) sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3
puan türünden en az 50 puan almış olmak. Ancak, KPSSP3 puan türünden 50 puanın üstünde bir puan
istenilen yerler listelerde kodlanarak gösterilmiştir.
2.2.2.Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek mühendis, veteriner hekim, biyolog ve kimyager
pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.
Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından
yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri
taşıyan adayların, www.osym.gov.tr internet adresine girerek ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile
bölümlerini ve yerleştirme yapılacak il/ilçe/kuruluş/köy/beldeler ile başvuru tarihlerini
inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercilerini
internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde
ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.
ÖNEMLİ AÇIKLAMA:
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasının ilgili kısmında "… Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü,
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları
belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin 3
üncü bendinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber;geçiş
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz
boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden
herhangi birine bağlı olarak, ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine
uygulanamayanlardan,
tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.
Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe
alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.” hükmü,
yer almaktadır.
Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde halen Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B
maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelden yukarıda belirtilen istisna kapsamına
girenlerin dışında olanlara müracaat (tercih) yaptırılmayacaktır. Bu hükümler kapsamında halen
Bakanlığımızda istihdam edilen sözleşmeli personelden yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına
72
girenlerden aşağıda durumları belirtilen sözleşmeli personelin bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan
bu yerleştirme işlemine müracaatları söz konusu olabilecektir. Bu çerçevede;
-
Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanlardan; kendilerine anılan
Esasların Ek 3 üncü maddesinin (b) bendi hükmü uygulanamayanlardan, kamu personeli
olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan (üniversite, belediye, 657
sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli vb.) veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer
değiştirmeye tabi tutulan (asker, polis, hakim vb.) bir görevde bulunması ve geçiş yapacağı
hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya bulunduğu
yerde bir yılını doldurmaması nedeniyle yer değişikliği yapamayanların müracaatı kabul
edilebilecektir. Eşi özel sektörde çalışanlar ile eşi kamu görevlisi olup da, birden fazla ilde
birimi olan veya kurumsal mevzuatında atanamayacaklarına dair bir hüküm
bulunmayanların müracaatları alınmayacaktır.
-
Sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanlardan; kendilerine anılan
Esasların Ek 3 üncü maddenin (c) bendi hükmü uygulanamayanlarından, sözleşmeli
personelin pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi
ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının
hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma
ibraz etmesi ve personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş
pozisyon bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapamayanların müracaatı kabul
edilebilecektir. İlaç kullanım raporu, epikriz raporu, tedavi gördüğüne dair raporlarla işlem
yapılması mümkün olmadığından bu şekilde belge ibraz edenlerin müracaatları dikkate
alınmayacaktır.
-
Halen Bakanlığımızda istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelden unvan değişikliği
nedeniyle müracaat edenlerin müracaatları kabul edilebilecektir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylardan 2-10 Mayıs 2011 tarihleri arasında Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne durumlarını belgeleyerek intikal ettirenlerin ÖSYM
tarafından tercih yapabilmeleri sağlanabilecektir. Bu tarihe kadar belgelerini ibraz ettirmeyenlerle
ilgili herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.
Diğer taraftan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışanlardan bu
yerleştirmeye müracaat edip de yerleştirilenlerin yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına girmemeleri
halinde atamaları gerçekleştirilmeyecektir. Atamaları gerçekleşmiş olsa bile bu durumun anlaşılması
halinde atamalar iptal edilecektir.
73
Genel Amaçlı Dilekçe
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
.… / …. / ..........
(İmza)
T.C. Kimlik / Y.U.
Numarası
Evrak Referans
Numarası
Adı ve Soyadı
Sınav Adı / Yılı
Baba Adı
Sınav Dönemi
Doğum Yeri
Telefon No
Doğum Tarihi
/
/
e-Posta
@
Yazışma Adresi
Posta Kodu
İlçe
İl
Semt
Talepler
DİKKAT:
1) Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.
2) Aşağıdaki durumlarda ise dilekçe yazılmayacak, bu değişiklik talepleri ön görülen süre içerisinde
internet ortamında bizzat adayların kendileri tarafından gerçekleştirilecektir.
a- T.C. uyruklu adayların kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
b- Resmi belge ibrazı gerektirmeyen öğrenim bilgilerinde değişiklik isteği
c- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği
d- İletişim bilgilerinde değişiklik isteği

Benzer belgeler

BAYİ ÜNVANI ADRES İL Yüreğir Petrol, Market, Turizm, Tekstil

BAYİ ÜNVANI ADRES İL Yüreğir Petrol, Market, Turizm, Tekstil Caddesi No:37 Belkar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi AZGINOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞAAT ZİRAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÖZPET PETROL DENİZCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT GIDA TU...

Detaylı

ilçe tsm asm adı birim kodu aile hekimi adı soyadı aile sağlığı

ilçe tsm asm adı birim kodu aile hekimi adı soyadı aile sağlığı CUMHURİYET MAH SAĞKAYA BELDESİ CEYHAN CUMHURİYET MAH SAĞKAYA BELDESİ CEYHAN YENİ LEVENTOĞLU MAH NO 10 SARIMAZI BELDESİ CEYHAN İNCİRCİ KÖYÜ FEKE İSLAM MAH KOCA YURDAN MEVKİİ FEKE İSLAM MAH KOCA YURD...

Detaylı

kamu personel seçme sınavı kpss-2012/5 tercih

kamu personel seçme sınavı kpss-2012/5 tercih 4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından yaşı büyük olana, bunun da aynı olması halinde ilgili sözleşmeli pozisyonu daha üst tercihinde yazana öncelik tanınacaktır. 4.3 Yerleş...

Detaylı