Faaliyet Raporu (Yıllık)

Transkript

Faaliyet Raporu (Yıllık)
İçindekiler
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Kurumsal profil
Hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler
Banka’nın tarihsel gelişimi ve hesap dönemi içinde varsa ana sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri
Banka’nın ortaklık yapısı, sermayesinde ve ortaklık yapısında hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler, nitelikli
paya sahip gerçek ve tüzel kişilerin unvanları ve paylarına ilişkin bilgiler
Banka’nın yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa sahip oldukları paylara ilişkin
açıklamalar
Yönetim Kurulu Başkanının ve Genel Müdür’ün faaliyet dönemine ilişkin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik
beklentileri
2014 yılının değerlendirilmesi Personel ve şube sayısına, Banka’nın hizmet türü ve faaliyet konularına ilişkin açıklamalar ve bunlar esas alınarak
Banka’nın sektördeki konumunun değerlendirmesi
Yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak araştırma geliştirme uygulamalarına ilişkin bilgiler
İKİNCİ BÖLÜM
YÖNETİME VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri, denetçiler, genel müdür ve yardımcıları ile iç sistemler
kapsamındaki birimlerin yöneticilerinin ad ve soyadları, görev süreleri, sorumlu oldukları alanlar, öğrenim durumları,
mesleki deneyimleri Denetçilerin görev süreleri ve mesleki deneyimleri
Kredi komitesi ve bankaların iç sistemleri hakkında yönetmelik uyarınca risk yönetim sistemleri çerçevesinde yönetim
kuruluna bağlı olan veya yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere kurulmuş olan komitelerin faaliyetleri ile bu komitelerde
görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadları ile asli görevleri hakkında bilgiler
Yönetim kurulu ve denetim komitesi ile kredi komitesi ve bankaların iç sistemleri hakkında yönetmelik uyarınca risk
yönetim sistemleri çerçevesinde yönetim kuruluna bağlı olan veya yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere kurulmuş
olan komitelerin üyelerinin hesap dönemi içinde yapılan ilgili toplantılara katılımları hakkında bilgiler
Genel kurula sunulan özet yönetim kurulu raporu
İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin bilgiler
Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler
Bağlılık Raporu’na İlişkin Bilgiler Banka’nın Alacakları Destek Hizmetleri ve Destek Hizmeti Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik
uyarınca destek hizmeti alınan faaliyet konuları ve hizmetin alındığı kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgiler
Kurumsal Yönetim Raporu’na İlişkin Bilgiler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FİNANSAL BİLGİLERE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
29/6/1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 347 inci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından
hazırlanan rapor (Bakınız-EK-1) Denetim komitesinin iç kontrol, iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmeleri ve hesap
dönemi içerisindeki faaliyetleri hakkında bilgiler
Bağımsız denetim raporu (Bakınız EK-1)
Finansal tablolar ve bölümün sonunda verilmek üzere mali bünyeye ilişkin bilgiler (Bakınız EK-2)
Mali durum, karlılık ve borç ödeme gücüne ilişkin değerlendirme Risk türleri itibariyle uygulanan risk yönetimi politikalarına ilişkin bilgiler
Derecelendirme kuruluşlarınca derecelendirme yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi
Rapor dönemi dahil beş yıllık döneme ilişkin özet finansal bilgiler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLER
I.
II.
Konsolide finansal bilgiler
Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Detaylar için bakınız EK-3) Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
1
İletişim ve Beyan
Rapor dönemi
Banka’nın ticaret unvanı Banka’nın yönetim merkezinin adresi No:209 34394 Şişli / İstanbul
Telefon numarası Faks numarası Elektronik site adresi
Elektronik posta adresi
: 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014
: Burgan Bank A.Ş.
: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower : 0 212 371 37 37
: 0 212 371 42 42
: www.burgan.com.tr
: [email protected]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve
Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e göre hazırlanan bu rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır.
• Birinci Bölüm • İkinci Bölüm • Üçüncü Bölüm • Dördüncü Bölüm
GENEL BİLGİLER
YÖNETİME VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLER VE KONSOLİDE EDİLEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN BİLGİLER
Bu raporda yer alan konsolide ve konsolide olmayan finansal bilgiler Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar
ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi
tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. 06 Mart 2015
Mehmet N. ERTEN
Yönetim Kurulu Başkanı Halis Murat ECE
Denetim Komitesi
Başkanı
Ali Murat DİNÇ
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdür
Tuba Onay ERGELEN
Grup Başkanı
Mali İşler
Adrian Alejandro GOSTUSKI
Denetim Komitesi Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi Sn. Osama T. Al Ghoussein’den rahatsızlığı sebebiyle imza alınamamıştır.
Ahmet CIĞA
Bölüm Başkanı
Genel Muhasebe
Vergi ve Yasal Raporlama
Osama T. AL GHOUSSEIN
Denetim Komitesi Üyesi
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
2
Genel Bilgiler
Kurumsal Profil
Burgan Bank, uzun vadeli
müşteri ilişkisini başarının
temelinde gören bir stratejiye
sahiptir.
Burgan Bank, güçlü katma değer
içeren ürün ve hizmetlerini,
ülkemizin sanayi ve ticaret
döngüsünün yoğun olarak yaşandığı
19 şehirde bulunan 58 şubesiyle
sunmaktadır.
Kurumsal, ticari, işletme, bireysel ve
özel bankacılık iş kollarında hizmet
sunan Banka, iştirakleri Burgan
Leasing, Burgan Yatırım, Burgan
Portföy ile işbirliği içinde faaliyet
göstermekte, yarattığı çapraz satış
imkanları hizmet sunum ve ürün
yetkinliklerini pekiştirmektedir.
Burgan Bank, küresel ekonominin
yükselen bölgesi Orta Doğu ve
Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde
güçlü bir yapılanmaya sahip
ana hissedarı ile yakın işbirliği
içinde çalışmakta, müşterilerinin
hedeflerini hizmet sürecinin odağına
yerleştirerek tüm faaliyetlerini
“size odaklı bankacılık anlayışı”
ile sürdürmektedir. Burgan
Bank’ın stratejisi uzun vadeli
müşteri ilişkilerinin kurulması
ve geliştirilerek sürdürülmesine
dayandırılmıştır.
Doğruluk ve güvenilirlik başta
olmak üzere, bankacılık etik
ilkelerine olan bağlılığının verdiği
güçle Burgan Bank istikrar ve
kaliteyi ön planda tutan anlayışı
doğrultusunda müşterileriyle uzun
soluklu ilişkiler kurmaya odaklıdır.
Değerlerimiz
Güven: Tüm faaliyetlerinde güven
ve dürüstlüğü değer olarak kabul
eden Burgan Bank, verdiği sözü
tutmayı markasının temeline koyar.
Sadakat: Müşteri ve çalışanlarıyla;
güven, ortaklık, karşılıklı saygı ve
sadakate dayanan uzun soluklu
ilişkiler yaratmanın önemine inanır.
İlerleme: İlerlemenin, yenilikçilik ve
müşterilerini yakından tanımakla
mümkün olduğuna inanır ve bu
sayede müşterilerine hayatlarının
her evresinde daha iyi hizmet verir.
Mükemmeliyet: Tüm faaliyetlerinde
en yüksek mükemmeliyet
standartlarını belirlemeyi ve
karşılamayı, verdiği sözleri tutmayı
ve müşterilerinin beklentilerinin de
ötesinde değer katmayı hedefler.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
3
Burgan Bank Grubu
Hakkında
1989’dan 2014’e
kilometre taşları
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin
en büyük holding gruplarından biri
olan KIPCO Grubu’nun (Kuwait
Projects Company) bir iştiraki
olan ve 1977 yılında Kuveyt’te
kurulan Burgan Bank S.A.K.,
MENA bölgesinde (Ortadoğu ve
Kuzey Afrika) faaliyet gösteren
önemli bankacılık gruplarından
biridir. Burgan Bank Grubu,
Kuveyt dışında, çoğunluk hissesine
sahip olduğu iştirak bankaları
ile Cezayir (Gulf Bank Algeria),
Irak (Bank of Baghdad), Ürdün
(Jordan Kuwait Bank) ve Tunus’ta
(Tunis International Bank) faaliyet
göstermektedir.
•Tekfen Yatırım Finansman Bankası
A.Ş. adıyla 1989 yılında kurulan
Banka, kısa sürede kurumsal
bankacılık ve yatırım bankacılığı
alanlarında sektörün önde gelen
bankaları arasında yerini almıştır.
Türkiye’yi büyüyen bölgesel finansal
güç merkezi olarak konumlayan
Burgan Bank Grubu, güçlü
sermayesini, yüksek likiditesini,
uluslararası bilinirliğini ve bankacılık
deneyimini Türkiye’nin gücü ile
birleştirerek sinerji yaratmayı
öngörmektedir. Daha fazla bilgi için:
www.burgan.com
•2001 yılına kadar tek şubeyle
hizmet veren Banka, bu yıldan
itibaren büyüme planlarını
hayata geçirme ve birikimlerini
ticari bankacılık alanına aktarma
kararı almış; aynı yıl içinde orta
ölçekli bir ticari banka olan Bank
Ekspres’i bünyesine katmıştır.
•2007 yılında, Tekfen Grubu
Eurobank EFG ile ortaklığa
gitmiş ve yasal işlemlerin
tamamlanmasını takiben
Banka’nın unvanı Eurobank Tekfen
A.Ş. olarak değişmiştir.
•Burgan Bank S.A.K., Banka’nın
Eurobank ve Tekfen Holding’e ait
olan hisselerini 21 Aralık 2012
tarihinde satın alarak %99,26
payla ana hissedar olmuştur.
•Gerekli yasal değişiklilerin
tamamlanmasını takiben 25
Ocak 2013 tarihinden itibaren
Banka’nın unvanı Burgan Bank
A.Ş. olarak değişmiştir.
•2013 yılında Burgan Bank, yeni
hissedarının bankacılık stratejisine
uygun altyapı ve insan kaynağı
yapılanmasını büyük oranda
tamamlamış, kredi hacminde
sektörün üzerinde bir büyüme
gerçekleştirerek verimli ve etkin
büyüme evresine her yönüyle hazır
olduğunu ortaya koymuştur.
•2014 yılında Burgan Bank,
kredi ve mevduat hacminde
sektörün çok üzerinde bir büyüme
gerçekleştirmiş ve sürdürülebilir
kâr ile istikrarlı büyüme
sağlanmıştır.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
4
Genel Bilgiler
HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL
BİLGİLER
Toplam Aktifler
Krediler ve Faktoring Alacakları (Net)
Menkul Kıymetler
Mevduat
Kullanılan Krediler ve Para Piyasaları
Özkaynaklar
Garanti ve Kefaletler
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
31 Aralık 2014(*)
8.673.779
6.466.286
764.586
5.365.121
1.985.554
937.440
1.190.752
%17,74
31 Aralık 2013(*)
6.811.581
4.761.368
931.877
3.428.695
2.405.269
586.515
1.186.621
%14,99
Net Dönem Kârı (Zararı)
(01 Ocak 2014
31 Aralık 2014)
6.809
(01 Ocak 2013
31 Aralık 2013)
(40.995)
%
27,3
35,8
-18,0
56,5
-17,4
59,8
0,3
17,61
(*) Konsolide olmayan finansal tablolara göre bin TL.
BANKANIN ORTAKLIK YAPISI, SERMAYESİNDE VE ORTAKLIK YAPISINDA
HESAP DÖNEMİ İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER, NİTELİKLİ PAYA
SAHİP GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN ÜNVANLARI VE PAYLARINA İLİŞKİN
BİLGİLER
2014 yılı içerisinde Banka kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı bir milyar TL’dir.
2014 yılı içerisinde gerçekleşen sermaye artırımı ile ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Artırım Tarihi
Artırım Tutarı
Nakit
3 Kasım 2014
15 Aralık 2014
110.000
220.000
110.000
220.000
Ticari Unvan
Burgan Bank S.A.K.
Diğer
Toplam
Pay Tutarı Bin
TL
893.324
6.676
900.000
Pay Oranı
%99,26
%0,74
%100,00
Artırıma Konu Edilen Kâr
Yedekleri
-
Artırıma Konu Edilen
Sermaye Yedekleri
-
Burgan Bank S.A.K.
%99,26
Diğer
%0,74
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
5
BANKANIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE HESAP DÖNEMİ İÇİNDE ANA
SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ
Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş.,
özellikle yatırım ve dış ticaret faaliyetlerini
finanse etmek amacıyla, 26 Ağustos 1988
tarih ve 88/13253 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile “yatırım bankası” statüsünde
kurulmuş olup, 7 Ağustos 1989’da
bankacılık işlemlerine başlamıştır.
Bank Ekspres A.Ş.’nin kurulmasına 22
Eylül 1991 tarih ve 91/2316 sayılı Bakanlar
Kurulu kararıyla izin verilmiş ve “Kuruluş
İzni Kararnamesi” 10 Ekim 1991 tarih
ve 21017 sayılı Resmi Gazete’de ve
Ana Sözleşmesi 18 Şubat 1992 tarih ve
2969 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde
yayımlanmıştır. Bank Ekspres A.Ş. 23 Ekim
1998 tarihinde mali bünyesindeki zayıflama
sonucunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
(“TMSF”)’na devrolmuştur. 30 Haziran 2001 tarihinde TMSF ile Tekfen
Holding A.Ş. arasında akdedilen Hisse
Devir Sözleşmesi’ne istinaden TMSF’nin
hissedar bulunduğu ve Bankalar Kanunu
gereği yönetim ve denetimini elinde
bulundurduğu Bank Ekspres A.Ş’nin
sermayesinin %99,46’sını teşkil eden
her biri 1 kr nominal değerli toplam
2.983.800.000 adet hisse Tekfen Holding
A.Ş.’ye satılmak suretiyle devredilmiştir.
Söz konusu sözleşmeye istinaden Tekfen
Holding A.Ş.’nin %57,69 oranında hissedarı
olduğu Tekfen Yatırım ve Finansman
Bankası A.Ş.’nin Bank Ekspres A.Ş.
tarafından devralınmasına Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun
(“BDDK”) 18 Ekim 2001 ve tarih 489 nolu
kararıyla izin verilmiştir. Devir işlemleri 26
Ekim 2001 tarihinde gerçekleştirilmiş ve
Tekfen Holding A.Ş.’nin %57,30 ve TST
International S.A.’nın %40,62 oranında
hissedar olduğu bankanın adı Tekfenbank
Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.
EFG Eurobank Ergasias S.A. (“Eurobank
EFG”) ve Tekfen Holding A.Ş. (“Tekfen
Grubu”) 8 Mayıs 2006 tarihinde Eurobank
EFG’nin, Tekfen Grubu’nun Tekfenbank
A.Ş. hisselerinin ve tamamına sahip
olduğu Tekfen Finansal Kiralama A.Ş.’deki
hisselerinin %70’ini satın almasını,
geriye kalan tüm hisselerin ise Tekfen
Grubu tarafından stratejik ortak olarak
muhafaza edilmesini öngören bir anlaşma
imzalamıştır. 23 Şubat 2007 tarihi itibari
ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafından Tekfenbank A.Ş.’nin
Eurobank EFG Holding (Luxembourg)
S.A.’ya (“Eurobank EFG Holding”) satışı
onaylanmış ve satış işlemi hisse devriyle
birlikte 16 Mart 2007 tarihi itibarıyla
sonuçlandırılmıştır.
Bankanın 25 Aralık 2007 tarihinde yapılan
olağanüstü genel kurul toplantısında alınan
karar neticesinde; Tekfenbank A.Ş. olan
unvanı, Eurobank Tekfen A.Ş. (“Banka”)
olarak değiştirilmiş ve 11 Ocak 2008
tarihinde Türkiye Ticaret Sicili’ne tescil
ettirilmiştir.
Eurobank Ergasias S.A.’nın Türkiye
operasyonlarının Burgan Bank S.A.K’e
satılması konusunda yapılan anlaşma
çerçevesinde, Bankanın Eurobank EFG
Holding (Luxemburg) S.A.’ya ait %70
oranındaki hisseleri ile Tekfen Holding A.Ş.
elinde bulunan %29,26 oranındaki hisseleri
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nun 7 Aralık 2012 tarihli iznine
istinaden Burgan Bank S.A.K. tarafından
satın alınmış ve Bankanın %99,26’lık
hissesi 21 Aralık 2012 tarihinde Burgan
Bank S.A.K.’e devredilmiştir.
Banka’nın 23 Ocak 2013 tarihinde yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda;
Eurobank Tekfen A.Ş olan unvanının,
Burgan Bank A.Ş (“Banka”) olarak
değiştirilmesi kararı alınmış ve 25 Ocak
2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili’ne
tescil ettirilmiştir.
BANKANIN, YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜR
VE YARDIMCILARININ VARSA SAHİP OLDUKLARI PAYLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR
Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının Banka’da sahip
oldukları paylar bulunmamaktadır.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
BURGAN BANK,
2014 YILINDA HEM
BANKACILIK KÜLTÜRÜ
HEM DE YAPISAL
DURUŞU İTİBARIYLA
CİDDİ BİR DEĞİŞİM
VE DÖNÜŞÜMÜ
BAŞARMIŞTIR.
6
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
7
Genel Bilgiler
YÖNETİM KURULU BAŞKANININ FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN
DEĞERLENDİRMELERİ VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ
Değerli paydaşlarımız,
2014 yılında küresel ekonomi ve
piyasaların normları hızlanan bir
değişim sürecine girmiş, farklı
ekonomik bloklar arasındaki asimetri
ve desenkronizasyon önemli oranda
artmıştır.
Üç temel gelişme küresel ekonomiyi
etkilemektedir.
Ekonomi tarihinde bir kilometre taşı olarak
yerini alan 2008 küresel krizinin üzerinden
altı yıl geçmiştir. Geride kalan bu süre
zarfında, dünya ekonomisinin dengeli
bir büyüme patikasına oturamadığı, tam
tersine bloklar arası desenkronizasyonun
arttığı gözlenmektedir.
Krizin çıkış noktasını oluşturan ABD
ekonomisindeki olumlu gelişmelerin 2014
yılında devam ettiği izlenmiştir. Yılın 3.
çeyreğinde %3,9’luk büyüme kaydedilirken,
yılın son çeyreğinde %2,6’lık büyüme
oranı ile gelişmeyi teyit eder nitelikte bir
performans gözlenmiştir. Makroekeonomik
veriler, ABD ekonomisinin büyüme
patikasına döndüğünü ortaya koymaktadır
ve 2015 yılı büyümesinin %3’ün üzerinde
gerçekleşeceği düşünülmektedir.
Dünya ekonomisinin görünümüne yön veren
diğer gelişmeler ise ağırlıklı olarak AB’de
yaşanan gelişmelerdir. Son yıllarda Avrupa
Merkez Bankası’nın önderliğinde çok sayıda
ekonomik reformu hayata geçirme çabası
içine giren AB, özellikle bankacılık kesiminin
dayanıklılığının artırılmasına yönelik önemli
adımlar atmış bulunmaktadır. Diğer taraftan
AB, Euro alanında ekonomik faaliyetin
canlandırılması ve kredi mekanizmalarının
sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından
hedeflediği sürdürülebilir sonuçları bir
türlü alamamış ve bu durum uluslararası
ekonomi ve iş çevrelerinde Avrupa’nın
üç dip noktalı bir durgunluk sürecinde
olduğuna dair görüşleri güçlendirmiştir.
Avrupa’da ekonomiyi canlandırmak için
Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) bono
alımlarının yanı sıra radikal tedbirler
almasına yönelik ihtiyacın bir sonucu
olarak 2015 yılının hemen başında varlık
alım programını açıklamıştır. AMB’nin
Avrupa Yatırım Bankası ile senkronize
bir politika geliştirmesi ve alt yapı
yatırımlarının canlanmasına yönelik
bir finansman mekanizmasını harekete
geçirmesi de tartışılan öncelikli konular
arasında yer almaktadır. AB’de ekonomiyi
canlandırmanın bir diğer yolu olarak,
yatırım harcamaları hariç yeni bir bütçe
açığı tanımının yapılması ve üye ülkelere
görece serbesti tanıması da tartışılmaktadır.
Tüm bu tartışma ve gelişmeler esnasında
yapılan Yunanistan seçimleri ise Euro
Bölgesi açısından sistem riskini bir kez
daha gündeme taşımış ve bu konu küresel
ekonomiyi şekillendirecek üçüncü bir unsur
olarak ön plana çıkmıştır.
AB’de sular 2015 yılında da kolay
durulmayacak ve Yunanistan’ın politik
tercihi Euro’nun geleceği ve Birliğin
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
8
Genel Bilgiler
YÖNETİM KURULU BAŞKANININ FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ VE GELECEĞE
YÖNELİK BEKLENTİLERİ
politikaları açısından yeni kırılma
noktalarının ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. AB’deki bu gelişmeler,
kuşkusuz uluslararası ticaret ve sermaye
hareketleri ana kanalları ile uluslararası
ekonomiyi etkileyecektir.
Petrol fiyatlarındaki düşüş yeni
dinamiklerin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır.
2014 yılında rekor seviyede düşen
petrol fiyatları, petrol ihracatçısı çoğu
ekonomide sorunlara yol açmıştır. Bu
ülkeler, petrol fiyatlarının hızlı ve keskin
düşüşü nedeniyle kritik bir ekonomik eşiğe
sürüklenmektedir. Ekim ayında 80 dolar
olan petrol fiyatı tam bir ay sonra 70 dolara
gerilemiştir. Bu gelişme, petrol ihracatçısı
Rus ekonomisini son derece olumsuz
etkilemiş, Ruble değer kaybederken Rusya
kredi risk primi önemli oranda artmıştır.
Rus ekonomisinin 2015 yılında durgunluğa
girmesi öngörülmektedir. Konu sadece
ülke boyutuyla sınırlı kalmayıp çok uluslu
şirketleri de etkilemektedir. Örneğin
Brezilya’da Petrobras, borç stokunun
artacağını ve yeni petrol sahalarına
yönelik projelerini ertelediğini açıklamıştır.
Bu örnekleri petrol üreticisi diğer
ekonomiler ve uluslararası petrol şirketleri
için çeşitlendirmek mümkündür. Diğer
tarafta ise, petrol ithalatçısı ekonomiler
yer almaktadır. Aralarında ülkemizin de
bulunduğu grup, petrol fiyatlarındaki
düşüşten fayda sağlamıştır.
Diğer taraftan, ucuz petrolün petrol
ihracatçısı ekonomiler üzerindeki olası
olumsuz etkilerinin, küresel ekonomi
üzerinde bir domino etkisi yaratma riskini
barındırdığı ve göz ardı edilmemesi gereken
bir risk olduğu da önemli konular arasında
yer almaktadır.
Türkiye ekonomisi 2014 yılında ihracat
ağırlıklı bir büyüme kompozisyonu
sunmuştur.
Küresel fotoğrafta ilk 20 büyük aktör
arasında yer alan Türkiye’ye bakıldığında
ise, ekonomik büyümenin sürdüğü ancak
hız kestiği izlenmektedir. Bu durum küresel
desenkronizasyonun yarattığı baskıların
bir sonucu olup diğer gelişmekte olan
ekonomilere paralel bir görünümdür.
Ülkemizin ekonomik büyüme oranı faaliyet
raporumuzu kaleme aldığımız süreçte
henüz açıklanmamış olmakla beraber,
ortak kanaat 2014 yılı büyümesinin %3
mertebesinde dengelendiği yönündedir.
Alınan makro ihtiyati tedbirlerin de
etkisiyle, ülkemizde 2014 yılında iç talepte
önemli ölçüde daralma gözlenmiştir. Zira
özel tüketim harcamalarının büyümeye
olan katkısında düşüş gözlenirken, ülkemiz
ihracat ağırlıklı bir büyüme yapısına
kavuşmuştur. İhracatta gerçekleşen
büyümenin etkisiyle, 2014 yıl sonunda
dış ticaret açığı da bir önceki yılın aynı
dönemine göre daralmıştır. Bu durumun
doğal bir sonucu olarak cari açıkta da
küçülme izlenmiştir. Küresel koşullarda
olağanüstü bir değişim yaşanmadığı
takdirde ve özellikle petrol fiyatlarındaki
güncel seviyelerin korunması durumunda,
cari açıktaki daralmanın 2015 yılında da
devam edeceğini öngörüyoruz.
Enflasyon, 2014 yılında, iç talebin zayıf
seyrine karşın TL’deki değer kaybının
gecikmeli etkileri ve gıda fiyatlarındaki
artış nedeniyle, hükümetin 2014 hedefinin
üzerinde gerçekleşmiştir. TÜFE’de 2014 yılı
Aralık ayında bir önceki aya göre %0,44
düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%8,17 ve on iki aylık ortalamalara göre
%8,85 artış izlenmiştir. Gıda fiyatlarında
yaşanan artış 2014 yılı enflasyonunda
önemli rol oynamıştır. Üreticiden tüketiciye
gıdanın lojistik zincirindeki sıkıntılar ile
mevsimsel etkide kuraklığın yarattığı
baskı gıda fiyatlarındaki yükselişin ana
sebeplerini oluşturmuştur.
TCMB, 2014 yılında küresel piyasalarda
artan dalgalanmaların Türkiye ekonomisine
olası etkilerini bertaraf etmeye yönelik
duruşunu sürdürmüştür. 2014’ün ilk 5
ayında, para politikasında ihtiyatlı bir duruş
sergilenirken, yaz aylarına girilmesi ile
birlikte risk algısında görülen iyileşmenin
bir sonucu olarak politika faiz oranı %8,25
seviyesine düşürülmüştür. Yılın geri kalan
kısmında faiz oranlarını aynı düzeyde tutan
TCMB, Ekim ayında yaptığı açıklama ile
yurt içi tasarrufları güçlendirme hedefine
vurgu yapmış ve bu kapsamda finansal
kuruluşların zorunlu karşılıklarının Türk
Lirası kısmına faiz ödemeye başlayacağını
açıklamıştır.
Sektörümüz 2014 yılında gelişimini
başarıyla sürdürmüş ve toplam
aktiflerini %15,1 artırmıştır.
Hatırlanacağı üzere, ülkemiz bankacılık
sektörü, 2000’li yılların hemen başında
köklü ve derin bir değişim ve dönüşüm
yaşamış; hayata geçirilen yeni mevzuat
alt yapısı ve gözetim mekanizması dünya
ölçeğinde en iyi uygulama niteliğinde
olmuştur. Bu dönüşüm, sektörümüzün 2008
küresel mali krizini sorunsuz atlatmasını
ve gelişimini devam ettirmesini olanaklı
kılmıştır. Küresel piyasalarda olası
dayanıklılık kazanan sektörümüz bu süreç
kapsamında şeffaflık, hesap verebilirlik
ve kurumsal yönetim alanlarında büyük
adımlar atarak gurur verici bir seviyeye
gelebilmiştir.
2014 yılına ilişkin olarak BDDK tarafından
açıklanan ön verilere göre, Aralık 2014
döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif
büyüklüğü 2013 yıl sonuna göre %15,1
artarak, 1.994 milyon TL’ye çıkmıştır.
Bankacılık sektörünün kredileri ise %18,5
büyümüş ve 1.240,7 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Kaynak tarafının temelini oluşturan
mevduattaki artış ise %11 düzeyinde
gerçekleşmiş ve yıl sonu itibarıyla toplam
mevduat hacmi 1.052,7 milyar TL olmuştur.
Bankacılık sektörü sağlam mali yapısını
korurken, sermaye yeterliliği standart oranı
ise %16,3 olarak ölçülmüştür. Yukarıda
özetle değindiğimiz iç talep koşullarındaki
ılımlı seyir, 2014 yılında sektörümüz kredi
hacmi artışının baskı altında kalmasında
belirleyici unsur olmuştur. BDDK’nın
almış olduğu tedbirler özellikle bireysel
kredilerdeki artışın yavaşlaması ile
sonuçlanmıştır.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
9
2014 yılı performansı, Burgan Bank Grubu’nun Türkiye ekonomisine ve
bankacılık piyasasına olan inancını teyit etmiştir.
2015 yılında sektörümüzün 2014’e paralel
koşullar arz edeceğini ve sürdürülebilir
büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz.
Türkiye ekonomisinin büyüme
görünümünde değişiklik ve iyileşme
beklenmektedir.
2015 yılında Türkiye ekonomisinin büyüme
görünümünün, 2014 yılından farklılaşacağı
düşünülmektedir.
İhracat tarafında 2014 yılının son
çeyreğinde görülen yavaşlamanın,
özellikle ülkemiz hinterlandını oluşturan
coğrafyadaki sorunların devamı nedeniyle,
2015 yılında da süreceği varsayılmaktadır.
Yurt içi tüketim ve yatırım harcamaları
bu durumda, büyüme açısından önem
kazanacak ve ön planda olacaktır. Ancak,
ihracata katkısının görece azalsa da
büyümeye katkısının pozitif seyretmeye
devam edeceği tahmin edilmektedir.
Fed ve AMB’nin politikaları ile başta Çin
olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin arz
edeceği dinamikler 2015 yılında, küresel
ekonominin konu başlıkları ve itici unsurları
olacaktır. Amerikan ekonomisindeki
normalleşme süreci devam ettiği takdirde
Fed’in faiz artırımlarına başlaması çok güçlü
bir olasılıktır. Tüm bu faktörlerin küresel
piyasalarda yaratabileceği dalgalanmalar,
ülkemiz de dahil olmak üzere, gelişmekte
olan ekonomilerin etkilenmesine ve
kurlarda oynaklıkların yaşanmasına neden
olabilecektir.
Ülkemizin geleneksel olarak en önemli dış
ticaret hinterlandını oluşturan Avrupa’da
yaşanacak gelişmeler, 2015 yılında
makroekonomik performans üzerinde baskı
yaratabilecek ve özellikle ihracatçıları
yakından ilgilendirecektir.
Ülkemiz özelinde baktığımızda ise,
düşen enerji fiyatlarının gelir etkisi ve
enflasyondaki gelişmelere paralel olarak
TCMB’nin faiz indirimine gidebileceği
tahmin edilmektedir. Bu şekilde
gerçekleşecek olan bir gelişme, 2015
yılında büyümeyi destekleyecek unsurlar
arasında yer alacaktır. Kanaatimizce Türkiye
ekonomisi, genel olarak yavaşlayan diğer
gelişmekte olan ekonomilerden olumlu
anlamda ayrışacak, enflasyon ve büyüme
performansı 2014’e oranla iyileşecektir.
Dönüşüm sürecini başarıyla
tamamlayan Burgan Bank, 2014 yılında
güçlü bir performans sergilemiştir.
Yeni hissedarının güçlü desteği ile 2013
yılının hemen başında hayata geçirdiği
dönüşüm programı, 2014 yılının sonuna
gelindiğinde Burgan Bank’ı rekabet gücü ve
büyüme potansiyeli yüksek bir banka olarak
konumlandırmış; paydaşları için uzun vadeli
ve kalıcı değer üretme yetkinliğini açıkça
ortaya koymuştur.
Hedef ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen
2014 yılı performansı, Banka’nın
hissedarı Burgan Bank Grubu’nun Türkiye
ekonomisine ve bankacılık piyasasına olan
inancının ve yatırımının doğruluğunu,
ölçülebilir bir biçimde teyit etmesi açısından
da önem taşımıştır.
Burgan Bank, 2014 yılında hem bankacılık
kültürü hem de yapısal duruşu itibarıyla
ciddi bir değişim ve dönüşümü başarmış;
iş kollarının pek çoğunda sektör ve kıyas
grubu ortalamalarının üzerinde büyümeler
sağlamıştır. Kredilerde, sektörün iki misli
büyüme sağlanırken, fiziki ve mali büyüklük
önemli ölçüde dengelenmiş; insan kaynağı
Burgan Bank’ın büyüme planına uygun bir
yapıya kavuşturulmuş, uluslararası muhabir
ilişkilerimiz yeni hissedar yapısının etkisiyle
daha da güçlenmiş ve çeşitlenmiştir.
2014 yılının en önemli gelişmelerinden
biri kuşkusuz ödenmiş sermayemizin
900 milyon TL’sine yükselmesi olmuştur.
Hissedarımız, onayladığı iş planına
desteğini, 330 milyon TL’lik nakit sermaye
artışı ile ortaya koymuş, Bankamızın
konsolide olmayan sermaye yeterlilik
oranı ise yıl sonu itibarıyla %17,74 olarak
ölçülmüştür.
Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında
güçlü bir hizmet yapılanmasına sahip olan
Hissedarımız ile geliştirdiğimiz sinerjik
işbirliği kapsamında daha da geliştirdiğimiz
dış ticaret aracılık hizmetlerimiz, 2014
yılında önemli bir büyüme göstermiş,
müşteri sayımız ve hacimlerimiz artmıştır.
Bu alandaki yetkinliklerimizi daha da
geliştirmeye odaklıyız ve Türkiye’nin
makroekonomik öncelik ve hedeflerinin
arasında öncelikli bir yere sahip olan
ihracatı geliştirme vizyonuna artan oranda
katkı sunmaya kararlıyız.
Burgan Bank, 2015 ve sonrasında yeni
hamlelerle gelişmesine devam edecektir.
Nitelikli ve sağlıklı bir bilanço yapımızdan
ödün vermeksizin, mali yapımızın bize
sunduğu kaldıracı doğru bir strateji
kapsamında değerlendirecek; büyümemizi,
sektör ortalamalarının üzerinde mertebeleri
hedefleyen bir yaklaşımla sürdüreceğiz.
Burgan Bank, profesyonel yönetim ekibinin
kılavuzluğunda, 2014 yılında gurur verici
bir performans tablosuna imza atmıştır.
Takım çalışmasında kaydettikleri başarı
kadar, bireysel boyutta da her bir Burgan
Bank çalışanı bu ekibin bir ferdi olmanın
gereklerini eksiksiz yerine getirmektedir.
Hissedarlarımız ve yönetim kurulumuzun
kılavuzluğunda, Bankamızın büyüme
hedeflerine kolaylıkla ulaşacağına
inanıyorum.
Bu vesileyle Yönetim Kurulumuz ve şahsım
adına, müşterilerimiz ve çalışanlarımız
başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza en
içten teşekkürlerimizi sunarım.
Saygılarımla,
Mehmet N. ERTEN
Yönetim Kurulu Başkanı
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
2014, BURGAN
BANK AÇISINDAN
DÖNÜŞÜM, DEĞİŞİM
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
BÜYÜMENİN
SAĞLANDIĞI BİR
FAALİYET YILI
OLMUŞTUR.
10
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
11
Genel Bilgiler
GENEL MÜDÜRÜN FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ VE
GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİ
Burgan Bank için 2014 bir büyüme
yılıdır.
Toplam aktiflerini %27, kredilerini %36,
mevduatını %57, özkaynaklarını %60
ve temettü hariç toplam gelirlerini %30
artıran Burgan Bank, elde ettiği bu
başarılarını, performans ve satış odaklı
yönetim stratejisine borçludur.
Banka, 2015’e girerken, geleceğe
kararlılıkla bakmaktadır ve büyüme için
gerekli olan hissedar desteği ile maddi
ve entelektüel varlıklara fazlasıyla
sahiptir.
2014, Burgan Bank açısından dönüşüm,
değişim ve sürdürülebilir büyümenin
sağlandığı bir faaliyet yılı olmuştur.
2014, mali gücümüzü pekiştirdiğimiz ve
operasyonel kârlılığımızı geliştirdiğimiz
bir dönem olarak geride kalırken; insan
kaynağımızın yapısından, iç ve dış
müşterilerimizin markamıza sadakatine,
kurumsal motivasyondan iş yapış tarzımıza
ve nihayetinde stratejik odağımıza kadar
çok sayıda konuda önemli sonuçlar elde
etmiş bulunuyoruz.
Geçtiğimiz yıla dair aklımıza gelen bir
diğer kazanım, müşteri portföyümüzde
sağladığımız genişlemedir. Burgan Bank,
başta perakende bankacılık olmak üzere
hizmet sunduğu tüm iş kollarında, müşteri
sayısını ve işlem hacimlerini artırmıştır,
müşterileriyle olan ilişkilerini çeşitlendirerek
daha da derinleştirmiştir.
Finansal hizmetlerin tüm dallarında
kapsamlı hizmet sunmamızı olanaklı
kılan ve çapraz satış alanları yaratan
iştiraklerimiz de, 2014 yılında başarı
hikayelerine imza atmışlardır.
Özetle 2014 yılı gerek hissedar değerinin
gerekse paydaşlarımıza sunduğumuz katma
değerin geliştirilmesi ekseninde başarılı
bir yıl olmuş; Burgan Bank, tüm alanlarda,
2015 yılında kaydetmeyi hedeflediği yeni
büyüme hamlesine hazırlanmıştır.
Performansımızdan satırbaşları…
2014 yılında, Burgan Bank’ın aktif toplamı
%27 oranında büyüyerek 8,7 milyar TL’ye
ulaşmıştır. Aynı dönemde toplam mevduat
%57 oranında artmıştır. Sektör ortalama
büyümesinin üstünde gerçekleşen bu artış
sonucunda, müşterilerimizin Bankamıza
emanet ettikleri mevduatın toplam tutarı
5,2 milyar TL’ye yükselmiştir.
Özkaynaklarımız, %60 oranında artmış ve
937 milyon TL olmuştur. Sermaye yeterlilik
oranımız ise %17,74 olarak ölçülmüştür.
2014 yılında hissedarımızca gerçekleştirilen
330 milyon TL’lik nakit sermaye artışı,
özkaynaklarımızın daha da güçlenmesinde
önemli rol oynamıştır.
Burgan Bank, 2014 yılını 6,8 milyon TL net
kar ile tamamlamıştır. 2013 sene sonunda
raporlanan 41 milyon TL zarar dikkate
alındığında, kar rekor seviyede arttırılmış
faaliyet gelirlerinde temettü gelirleri
hariç %30 artış olmuştur. 2014 yılında
kaydettiğimiz hızlı bilanço büyümesinin
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
12
Genel Bilgiler
GENEL MÜDÜRÜN FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ VE GELECEĞE YÖNELİK
BEKLENTİLERİ
yanı sıra, bankacılık gelirlerimizi artırmada
ve giderlerimizi sıkıca kontrol etmede
gösterdiğimiz başarı, yukarıda özetlediğimiz
performans tablosunun elde edilmesini
sağlamıştır.
Kısaca özetlediğimiz 2014 yılı
performansımız, strateji ve politikalarımızın
doğruluğunu ortaya koymanın ötesinde,
uzun vadeli sürdürülebilir büyüme
hedefimize kararlı ve sağlam adımlarla
ilerlediğimizi de teyit eder niteliktedir.
Kredilendirme çalışmalarındaki
başarımız…
Bankacılığın temel fonksiyonunu sağlıklı
bir şekilde icra ettiğimizi ve aynı zamanda
Türkiye ekonomisine, kalkınmaya ve
istihdama olan desteğimizi de işaret eden
kredi hacmimiz sektör ortalamasının 2
kat üstünde artmış; toplam kredilerimiz,
bilançomuzun %76’sını oluşturmuştur.
Kredi portföyümüzü incelediğimizde bizi en
çok memnun eden gelişmelerin başında,
teminat yapısında ve portföyümüzün
niteliğinde sağladığımız gelişmeler yer
almaktadır. Gerek kredi tahsis gerekse
müşteri derecelendirme sistem ve
süreçlerimizde devreye aldığımız yeni
uygulamalar, kredi portföyümüzün teminat
yapısını eskiye oranla çok daha sağlıklı
ve güçlü bir görünüme kavuşturmamızı
sağlamış; hizmet sunduğumuz
müşterilerimizin ortalama kredi skorunda
kayda değer gelişmeler elde edilmiştir.
Bankamızın hızlı büyüme ve gelişme
kaydettiği bir diğer saha proje finansmanı
olmuştur. 2014 yılında turizm, imalat
sanayi, perakende, gayrimenkul geliştirme
gibi sektörlerde faaliyet gösteren büyük
ölçekli müşterilerimizin projelerini
uzun vadeli kaynak aktarmak suretiyle
desteklemiş ve ekonomik gelişmeye
katkımızı pekiştirmiş bulunuyoruz.
Fonlama kaynaklarımızı geliştirmeye ve
çeşitlendirmeye özel önem veriyoruz.
Burgan Bank, 2014 yılında fonlama
kaynaklarını geliştirme ve çeşitlendirme
çalışmalarına da yoğun olarak devam
etmiştir. 2014 yılında Bankamızın ana
fonlama kaynağı mevduat olurken,
mevduatın kompozisyonu çok daha sağlıklı
bir yapıya kavuşturulmuştur.
Stratejik tercihlerimiz ve hedeflerimize
uygun olarak şekillendirdiğimiz pazarlama
ve müşteri kazanma çalışmalarımız, 2014
yılında bireysel mevduat tabanımızı önemli
oranda artırmamıza imkan sunmuş; 2013’e
kadar kurumsal ve ticari müşteri ağırlıklı
olan mevduat portföy kompozisyonumuz,
bireysel mevduat lehine değişmiştir.
Mevduat tabanımızda ulaştığımız bu yeni
denge, maliyetleri kontrol açısından değerli
bir kazanımı işaret ettiği gibi müşteri
temelli riskin çeşitlendirilmesi ekseninde
de son derece olumlu bir gelişme olmuştur.
Vadeli mevduat hacmimiz 2014 yılında %65
oranında artmış; toplam mevduatın bilanço
içindeki payı ise %62’ye çıkmıştır.
Bankamız mevduatın yanı sıra diğer fon
kaynaklarını da geliştirmeye odaklıdır.
Uluslararası piyasaların arz ettiği olanakları
yakından değerlendiren Burgan Bank,
2014 yılında, başta ihracatçı müşterileri
desteklemeye yönelik prefinansman
imkanları olmak üzere, muhabirlerinden
250 milyon dolar tutarında dış kaynak
sağlamıştır.
2015 yılında da, fonlama yapımızı en uygun
maliyet bileşkesinde dengeleme hedefimiz
doğrultusunda kaynaklarımızı geliştirmeyi
ve alternatifler üretmeye yönelik
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda,
sendikasyon kredisi de dahil olmak üzere
uluslararası fonlama imkanlarını düşük
maliyetli ve uzun vadeli kaynak temini
açısından önemli bir alan olarak görüyor
ve bu konudaki çalışmalarımızı artırmayı
planlıyoruz.
Burgan Bank’ın hedefi müşterilerinin ilk
üç bankasından biri olmaktır.
Burgan Bank, müşterilerinin ilk
üç bankasından biri olma hedefi
doğrultusunda ilişki bankacılığını
benimsemiş bir hizmet sağlayıcıdır.
Burgan Bank, müşteri ilişkilerini
geliştirmeye ve derinleştirmeye odaklıdır.
Burgan Bank için önemli olan bir diğer konu
müşteri sadakatidir. Hizmeti müşterinin
olduğu yere götürebilme yetkinliğimizi,
bir fark ve ayrıcalık olarak görüyor;
müşterilerimizle kurduğumuz samimi ve
güler yüzlü ilişkiyi başarıya uzanan bir
köprü olarak algılıyoruz. Özetle, Burgan
Bank’ın bankacılık anlayışı, iyi ve kötü
günde bir arada olma ve paylaşma üzerine
kuruludur.
Bankamız, bu duruşuna uygun olarak,
şube ağını müşteriye yakınlık ve kolay
erişilebilirlik ana kriterlerine göre
planlamakta; şube teşkilatında görev alacak
insan kaynağını müşteriye bu yaklaşımla
hizmet edebilecek adaylar arasından
seçmektedir.
Bu düşüncelerimizin ışığında, 2014 yılında
şube hizmet lokasyonlarımızın tamamını
ve çalışan profillerini dikkatli bir şekilde
incelemiş ve büyüme potansiyelleri piyasa
bulgularının ışığında değerlendirmiş
bulunuyoruz.
İncelememiz sonucunda; operasyonel
hedeflerimize yeterince cevap vermediğini
düşündüğümüz lokasyonlarda yer alan
şubelerimizi, yeni hizmet noktalarına
taşımız bulunuyoruz. Yıl içinde toplam
6 şubemiz yeni lokasyonlarında hizmet
vermeye başlarken, Bankamızın
toplam şube sayısı 58 olmuştur. Diğer
taraftan, şubelerimizin insan kaynağı
ihtiyaçları doğrultusunda, gerekli
gördüğümüz noktaları, aramıza katılan
yeni arkadaşlarımızla desteklemiş ve
şube ağımızın satış odaklılığını daha da
güçlendirmiş bulunuyoruz.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
13
Burgan Bank, profesyonel yönetim ekibi ve çalışanlarıyla birlikte 2015
yılı büyüme hamlesini kolaylıkla gerçekleştirecek güçte ve kararlılıktadır.
Verimliliği ve hizmette etkinliği gözeten
yaklaşımımızı sıkıca uygulayarak, yeni
hizmet noktaları açmaya ve şube sayımızı
piyasa koşullarına ve talebe uygun bir
şekilde artırmaya kararlıyız.
2014 yılında gerçekleşen sermaye
artırımı, hissedarımızın Türkiye pazarına
ve iş planımıza olan güvenini bir kez
daha teyit etmiştir.
Bankamızın ödenmiş sermayesi 2014
yılında artmıştır. Ana hissedarımız Burgan
Bank Kuveyt tarafından gerçekleştirilen 330
milyon TL’lik nakit sermaye artışı sonucunda
özkaynaklarımız toplamı 2014 yıl sonu
itibarıyla 937 milyon TL’ye, katkı sermaye
dahil özkaynaklarımız ise 1.287 milyon
TL’ye ulaşmıştır.
Memnuniyetle ifade etmek isterim ki
hissedarımız, Türkiye’ye yatırım yapma
kararını verdiği günden bu yana geçen
iki yıllık sürenin sonunda iş planımıza,
kazanımlarımıza ve potansiyelimize
olan inanç ve güvenini her fırsatta dile
getirmektedir. Burgan Bank Kuveyt,
Türkiye’nin bölgemizde büyük bir ekonomik
güç ve istikrar unsuru olduğu inancına
sahiptir ve Burgan Bank’a yapmış olduğu
yatırımı her yönüyle desteklemeye kararlıdır.
2014 yılı performans sonuçlarımız,
hissedarımız açısından Türkiye’ye yatırım
kararının doğruluğunu güçlü bir biçimde
teyit etmiştir.
Burgan Bank, sağlam mali yapısı,
yetkin insan kaynağı ve güçlü kurumsal
kültürü ile geleceğe güvenle ve
kararlılıkla bakmaktadır.
Bölgesel bir marka ve mali güç olan Burgan
Bank Kuveyt ile hissedarlık ilişkisinin
çok ötesine geçen sinerjik işbirliğimiz,
global piyasa koşullarını doğru anlama ve
kurumsal stratejilerimizi hızla uyarlama
gücümüzü artırmakta ve bize motivasyon
sağlamaktadır.
Kurum kültürümüzü sağlamlaştırmak ve
Bankamızın gelecekteki yönetim kadrosunu
yetiştirmek amacıyla Yönetici Adayı ve Satış
Yöneticisi Adayı programları çerçevesinde
üniversiteden yeni mezun olmuş toplam
57 gencimiz ailemize katılarak, istihdam
edilmiştir.
Burgan Bank’ın 2014 yılında yaşadığı
dönüşüm sürecinde ekibimizin sergilediği
performans gurur vericidir. Bankamız,
profesyonel yönetim ekibi ve çalışanlarıyla
birlikte 2015 yılı büyüme hamlesini
kolaylıkla gerçekleştirecek güçte ve
kararlılıktadır. Başarılı ve mutlu bir iş
hayatının sağlıklı ve dengeli bir sosyal
yaşantı ile doğru orantılı olduğunu bilen
Bankamız, çalışanlarımızın sadece iş
performansları için değil aynı zamanda
Burgan Bank Sosyal Hayat oluşumu
kapsamında çeşitli spor ve aktivitelerde
yer almalarına olanak sağlamaktadır.
Sosyal Hayat çerçevesinde futboldan
basketbola, yüzmeden tenise 10 ayrı dalda
kulüp etkinlikleri olan Bankamız, 2015’de
de çalışanlarımızdan kurulacak Yelken
Takımı ile yıl boyunca yarışlara katılarak,
Bankamızı bu dalda temsil edecektir. Müşterilerimize, yatırımcılarımıza ve
çalışanlarımıza değerli katkıları ve Burgan
markasına duydukları güven için teşekkür
ederim.
Saygılarımla,
Ali Murat DİNÇ
Genel Müdür
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
BURGAN BANK,
2014 SENESİNDE
BANKACILIK SEKTÖR
ORTALAMALARINDAN
DAHA FAZLA
BÜYÜMEYİ
BAŞARMIŞTIR.
14
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
15
Genel Bilgiler
2014 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Burgan Bank, 2014 yılını sağlıklı bir
mali ve operasyonel performans ile
tamamlamıştır.
SATIRBAŞLARI…
Burgan Bank’ın aktif büyüklüğü, 2014 yılı
sonunda, bir önceki yıl sonuna göre solo
bazda %27 artış ile 8.673.779 bin TL,
konsolide bazda %30 oranında artış ile
9.487.259 bin TL olarak gerçekleşmiştir.
Nakdi krediler, net solo bazda %36 artarak
6.466.286 bin TL’ye, konsolide bazda ise
%38 artarak 7.215.052 bin TL’ye ulaşmıştır.
Kredilerde sektör büyümesinin çok üzerinde
bir büyüme sağlanmıştır. Nakdi kredilerin
bilanço içindeki payı solo ve konsolide mali
tablolarda %76 seviyesine yükselmiştir.
Kullandırılan krediler için, riski azaltmaya
yönelik teminat alınmaktadır. 2014 senesi
içerisinde kredilerde büyüme sağlanırken,
teminat yapısında da iyileştirme
sağlanmıştır. Konsolide ve konsolide
olmayan mali tablolara göre 2014 yıl sonu
itibarıyla takipteki krediler nakit krediler
toplamının %1,99 seviyesinde olup,
sektörün altında gerçekleşmiştir.
Menkul kıymetler portföyünün toplam
aktifler içerindeki payı azalarak, toplam
menkul kıymetler solo mali tablolarda
764.586 bin TL, konsolide mali tablolarda
794.614 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 senesinde bankacılık sektör
ortalamalarından daha fazla büyümeyi
başaran Burgan Bank, büyümeyi ağırlıklı
olarak müşteri mevduatı ve ticaret
finansmanı ürünleri ile fonlamıştır.
Konsolide mevduat hacmi 5,339.413 bin
TL, konsolide olmayan mevduat hacmi ise
5.365.121 bin TL olarak gerçekleşmiş ve
geçen yıl sonuna göre %57 oranında artış
göstermiştir. Mevduatın bilanço içerisindeki
payı solo ve konsolide mali tablolarda
sırasıyla %62 ve %56 olmuştur. Mevduatta
da artış sektör artış oranlarının çok üzerinde
gerçekleşirken, mevduat yoğunlaşmasına
dikkat edilmiş, tasarruf mevduatının toplam
mevduat içerisindeki payı artmıştır.
Ana Ortağımızın 2014 yılında da kaynak
desteği devam etmiştir. 2014 sene sonu
itibarıyla Ana Ortağımız tarafından
sağlanan 250 milyon dolar uzun vadeli
kredi, 150 milyon dolar tutarında sermaye
benzeri kredi bulunmaktadır.
Söz konusu sermaye benzeri krediye
ilave olarak, Banka’nın sermaye yeterlilik
rasyosunu ihtiyatlı seviyelerde tutarak
büyümesini temin etmek amacıyla 330
milyon TL tutarında sermaye artırımı
gerçekleşmiştir. Solo ve konsolide sermaye
yeterlilik oranı yıl sonu itibarıyla sırasıyla
%17,74 ve %16,12 olarak gerçekleşmiştir.
Sektörün oldukça üzerinde bir büyümenin
faiz marjları iyileştirilerek sağlanması ve
diğer faiz dışı gelirlerinin arttırılması ile
konsolide mali tablolarda gelirler %39,
solo mali tablolarda ise temmettü geliri
hariç %30 oranında artış göstermiştir. Diğer
yandan faaliyet giderleri kontrol altında
tutularak Bankamızın sürdürülebilir kâr ile
istikrarlı bir şekilde büyümesi sağlanmıştır.
2014 sene sonu itibarıyla solo mali
tablolara göre 6.809 bin TL, konsolide mali
tablolara göre ise 17.824 bin TL net kâr
elde edilmiştir.
Bankamız kârlılık hedeflerinin yanı sıra
yapısal organizasyonel hedeflerini de
planları dahilinde gerçekleştirmeye devam
etmiştir.
Burgan Bank, bankacılığın tüm ürün ve
hizmetlerinde derinleşme potansiyeli
sunan, yurt çapına yaygın bir şube ağına
sahiptir. 2014 sonu itibarıyla Burgan Bank
şubelerinin faaliyet gösterdiği 19 il, toplam
dış ticaret hacminde %93, mevduatın
coğrafi dağılımında %87 ve bankacılık
sektörü toplam kredilerinde %85’lik
kapsama alanı sunmaktadır.
Burgan Bank’ın kredi portföyü
çeşitlendirilmiş yapısını 2014 yılında
korumuştur.
2014 yılında Burgan Bank’ın kredi
portföyündeki en yüksek konsantrasyon
%17,1 ile toptan perakende ticaret
sektöründe oluşmuştur. İkinci sırada %16,9
ile inşaat, üçüncü ve dördüncü sıralarda ise
sırasıyla %10 ile metal ana sanayi ve %9,8
ile turizm sektörleri yer almıştır.
2014 yılında Ticari Bankacılık Burgan
Bank’ın toplam plasmanlarından en büyük
payı alan iş kolu olurken, ikinci sırada
Kurumsal Bankacılık yer almıştır.
Burgan Bank, 2015 yılında sektör kredi
hacminin %15 civarında büyüyeceğini
tahmin etmektedir. Banka, bu tahminin
ışığında, sektör büyümesinin üzerinde
büyümeyi ve sağlıklı portföy yapısını
korumayı hedeflemektedir.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
16
Genel Bilgiler
2014 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İŞ KOLLARI BAZINDA SAĞLANAN
GELİŞMELER VE KAZANIMLAR
TİCARİ BANKACILIK
Ticari bankacılık iş kolunda yeniden
yapılanma süreci
Burgan Bank, Ticari Bankacılık Bölümü
2014 yılı içinde yeniden yapılandırılmıştır.
İş kolunun organizasyon yapısı işlevselliği
daha yüksek, daha yalın, piyasanın daha
çok içinde, müşterilere daha yakın ve
ihtiyaçları daha hızlı ve doğru şekilde
karşılayacak bir yaklaşımla yeniden
kurgulanmıştır. Genel Müdürlükteki
kadrolar, nicelik ve nitelik olarak
geliştirilmiş, Ticari Bankacılık faaliyetlerinin
etkin takibi sağlanmıştır. Verimlilik esası
çerçevesinde Ticari Bankacılık faaliyeti
yapılan şubeler gözden geçirilerek, bazı
şubelere yeni ticari portföyler eklenmiş; bazı
şubelerin konumları daha prestijli ve daha
verimli olacağı öngörülen lokasyonlarla
değiştirilmiştir.
İlk akla gelen banka olma hedefi
Burgan Bank’ın Ticari Bankacılık’taki
hedefi “müşterilerinin ilk akla gelen
bankalarından biri olmaktır”. Bu yöndeki
çalışmalar 2014 yılında yoğunlaşırken, diğer
taraftan Burgan Bank Grup bankalarının
bulunduğu ülkelerle ticaret ilişkisi olan veya
o ülkelerde taahhüt işi yapan şirketlerle
işbirliği geliştirilmeye devam edilmiştir. Söz
konusu ülkelerdeki Burgan Bank Grubu’na
ait bankalar ile yaratılan sinerji ile müşteri
ve Burgan Bank arasında uzun soluklu bir
ilişki kurulması hedeflenmiştir.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Ticari
Bankacılık segmentinde nakdi krediler 3,4
milyar TL’ye ulaşırken bir önceki yıla göre
%35 artış göstermiştir.
Ticari müşterilere sunulan nakit
yönetimi ürünlerindeki gelişmeler
Nakit Yönetimi Bölümü, 2014 yılı içerisinde
ağırlıklı olarak satış çalışmalarına
odaklanmış, ticari müşteriler nezdinde
çapraz satış stratejilerinin geliştirilmesini
sağlamıştır. En önemli konsantrasyon
vadesiz mevduatın arttırılması olurken,
nakit yönetimi ürünlerinin müşteri
bağımlılığını artırması ve çengel ürün
olarak kullanılması konusunda şubelere
destek verilmiştir. Burgan Bank, sektöre
paralel bir nakit yönetimi ürün yelpazesine
sahiptir ve gelişim hedeflerinin en başında
faaliyet gösterdiği tüm illerde müşterilerinin
zorunlu ödemelerinin ana bankası olmak
yer almaktadır.
Proje Finansmanı ekibi faaliyetlerine
başlamıştır.
Burgan Bank’ta yılın son çeyreğinde Proje
Finansmanı ekibi kurulmuştur. Banka’nın
hedefi, uzun vadeli yatırım kredilerinde de
aktif olarak yer almaktır ve bu konudaki
konsantrasyon satış birimlerinde hızlı bir
şekilde artırılmıştır. 2014 yılında turizm
başta olmak üzere, gayrimenkul, enerji,
filo kiralama, sağlık, perakende ve üretim
sektörlerinde birçok proje incelenerek müşteri
ihtiyaçlarına uygun uzun vadeli finansman
olanakları sunulmuştur. Burgan Bank,
önümüzdeki dönemde orta ve uzun vadeli
kredilerde büyüyerek, müşterilerine bu alanda
da destek vermek konusunda kararlıdır.
PERAKENDE BANKACILIK
Perakende Bankacılık iş kolunun etkinliği
2014 yılında hızlı bir şekilde artmıştır.
Burgan Bank’ın perakende bankacılık hedef
kitlesi işletmeler ve bireysel müşterilerdir.
Banka, perakende bankacılık hizmetlerini
58 şubesi üzerinden müşterilerine
sunmaktadır.
2014 yılında Perakende Bankacılık
toplamında kredilerde %69 oranında
artış gerçekleşirken, iş kolu, Bankanın
toplam nakit kredilerinden %19, toplam
mevduatından ise %31 pay almıştır.
Burgan Bank’ta Perakende Bankacılık,
İşletme Bankacılığı ve Bireysel Bankacılık
modüllerinde yapılanmıştır.
İşletme Bankacılığında…
Sektörün üzerinde bir büyüme performansı
Burgan Bank’ın İşletme Bankacılığı
alanındaki hedefi müşterilerinin kredi ve
nakit yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak,
firmaların ihtiyacı olan bankacılık ürün ve
hizmetlerini hızlı ve bütünsel bir şekilde
sunarak, bilgiyle şekillenmiş finansal
danışmanlık hizmetleri sunmaktır.
2014 yılında İşletme Bankacılığı kredili
müşteri kazanımı hızlanmış ve işlem
hacimlerinde büyüme sağlanmıştır.
Burgan Bank İşletme Bankacılığı, sektörün
çok üzerindeki bir büyüme performansı
sergileyerek, Banka’nın stratejisi ve
hedefleri kapsamında KOBİ’lere verdiği
önemi açıkça kanıtlamıştır. 2014 yılında
İşletme Bankacılığı nakdi kredilerde %70
artış kaydederken, Bankanın toplam nakdi
kredilerinden aldığı pay ise %17 olarak
gerçekleşmiştir.
KOBİ’lere kullandırılan kredilerde sağlanan
sektör ortalamasının üzerindeki büyüme,
KOBİ’lerin ihtiyaçlarına özgü tasarlanmış
ürün ve hizmetlerle sağlanmıştır. Burgan
Bank, 2014 yılında, farklı sektörlerde
faaliyet gösteren, farklı ölçeklerdeki
KOBİ’ler için uygun maliyetli, kolay
ulaşılabilir finansman çözümleri geliştirmiş
ve hizmete sunmuştur. Banka’nın bu
alandaki hedefi müşterilerin kredi ve
nakit yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak,
şirketlerin ihtiyacı olan bankacılık ürün ve
hizmetlerini, müşteri ihtiyaçlarına uygun bir
şekilde dizayn ederek kullanıma sunmaktır.
2014 yılında birçok ürün geliştirilmiş ve
müşterilere sunulmuştur. Bu ürünlerden
başlıcaları; İstediğinde Öde Kredisi, Bi’
Nefes Kredisi, KGF Kredileri, Hat / Plaka
Kredisi, Tekne kredileri, Ferah Kredi, POS’lu
Kredi, KOBİ’lerin “ceplerini koruyan”
paketlerdir.
Burgan Bank 2015 yılında da
müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yeni
ürünler geliştirmeye devam edecektir.
Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler
yaratmak Burgan Bank bankacılık
anlayışının temelini oluşturmaktadır.
Dolayısıyla Banka, KOBİ’lere yönelik ürün ve
hizmet geliştirirken, o sektörün ihtiyaçlarına
derinlemesine odaklanarak daha gerçekçi
ve uygun ürünler geliştirebilmektedir. Bu
yaklaşım ve yetkinlik, 2015 yılında da
yeni özgün ürünlerin sunumuna imkan
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
sağlayacak; daha fazla sayıda yeni
müşteriye ulaşmak mümkün olacaktır.
Burgan Bank, 2014 yılında sunduğu ürün
ve hizmetleriyle kaliteli ve hızlı hizmet
anlayışını müşterilerine hissettirmiştir.
Yeni ürünler, kapsamında 2015 yılında,
müşterilerin farklı hizmet kanalları
üzerinden kredi talep ve kullanımını
kolaylıkla yapabilecekleri seçenekler
gündemde olacaktır.
2015 yılının bir diğer önceliği mikro krediler
olacaktır. Burgan Bank, önümüzdeki yıl
farklı kanallardan bu nitelikteki işletmelere
ulaşmayı hedeflemektedir ve bu konudaki
hazırlıklarını büyük oranda tamamlamıştır.
Banka, özellikle POS ve ticari kart
ürünleriyle mikro firmaların ihtiyaçlarına
hızlı çözümler üretecek, bu firmaların nakit
akışlarını kazanarak kredilere daha kolay
ulaşılmasını sağlayacaktır.
Bireysel Bankacılık’ta…
Bireysel Krediler ve mevduatta sektörün
üzerinde büyüme performansı...
Burgan Bank Bireysel Bankacılık, 2014
yılında da müşterilerinin tüm bankacılık
ihtiyaçlarına, yüksek kaliteli hizmet
anlayışıyla çözüm sağlamış müşterileriyle
uzun soluklu ilişkiler kurmayı hedeflemiştir.
Bu hedefler doğrultusunda ana bankacılık
kalemlerinde sektör büyümesinin üzerine
çıkan bir performans göstermiştir.
Bireysel Bankacılık işkolundaki aktif müşteri
adedini %12 artışla 20 bine, kredili
müşteri adedini %30 artışla 11 bine ve
vadeli mevduat müşteri adedini %25 artışla
7 bine yükselmiştir. Bireysel ihtiyaç kredileri,
yıl sonu itibarıyla 104 milyon TL’lik bakiyeye
ulaşmış, bu segmentteki kredilerde %39
artış izlenmiştir.
2014 yılında, SGK emeklileri, kamu
çalışanları ve profesyonel meslek gruplarına
özel kampanyalar düzenlenmiş, özel gün,
hafta ve dönemlerde uygulanan kredi
satış kampanyaları ile kredi hacimlerinin,
faiz gelirlerinin ve faiz dışı gelirlerin
artışına katkıda bulunulmuş, müşterilere
doğru zaman ve doğru koşullarda ürün
ve hizmetlerin sunulması prensibi ile
17
hareket edilmiştir. Yıl boyunca devam
eden “Hoşgeldin Mevduatı” uygulaması
ile yeni, kalıcı ve tabana yaygın mevduat
kazanımı sağlanmıştır. 2014 yılında bireysel
müşterilerin Burgan Bank’taki mevduat
bakiyesi %89 artırılarak 1.351 milyon TL’ye
ulaşmıştır.
Bireysel Bankacılık 2014 yılında, farklı
müşteri segmentlerinin ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik ürün ve hizmetleri
portföyüne eklemiştir.
Tatlı Paket, Değerinizi Bilen Kredi,
Profesyonel Paket, Emekliler Kulübü,
Bütçem Rahat, Firma Faiz Destekli, Expat
Hizmet paketi, 2014 yılı boyunca öne çıkan
yeni ürün ve hizmetler olmuştur.
Ayrıca Burgan Bank, müşterilerinin nakit
akışlarını en iyi şekilde yönetebilmelerini
amaçlayan Maaş Ödemeleri Paketi, Okul
ödemeleri Paketi ile Apartman ve Site
Yönetimleri Paketinin yanı sıra yurt dışı para
transferlerinde daha yaygın ve hızlı işlem
gerçekleştirmeye imkan veren Western
Union işlemlerini de şubeleri üzerinden
müşterilerine sunmuştur.
Burgan Bank, sigorta, fatura tahsilatı vb.
tamamlayıcı finansal hizmetleri, müşteri
ilişkisini çeşitlendirme ve bağlığı geliştirme
açısından önem taşıyan ürünler olarak
değerlendirmektedir. Banka, 2014 yılında
aylık fatura tahsilatında 16 bin adede
ulaşmıştır. Diğer taraftan, müşterilere
sunulan sigorta ürünlerindeki en önemli
büyüme %24 ile hayat sigortası branşında
kaydedilmiştir.
Alternatif Dağıtım Kanallarında…
ADK’lar üzerinden satılan ürün adedi 2014
yılında %100’ün üzerinde artmıştır.
İnternet, telefon, SMS, ATM, web, kiosk
ve sosyal medya üzerinden hizmet sunan
Alternatif Dağıtım Kanalları 2014 yılında
başta internet bankacılığı olmak üzere, tüm
kanallardaki büyümesini devam ettirmiştir.
Tüm hizmet kanalları birlikte
değerlendirildiğinde, finansal işlemlerde
ADK’ların kullanım oranı artarak %50’nin
üzerinde gerçekleşmiştir. Alternatif Dağıtım
Kanallarının öncelikli hedefi, şube dışı
kanallar üzerinden ürün ve hizmetlere
kesintisiz ve kolay erişimi sağlamaktır.
Bu amaçla 2014 yılında ihtiyaç kredisi
satış kanallarına SMS (8222) eklenerek
müşterilerin kısa mesajla ihtiyaç kredisi
başvurusu yapmaları sağlanmıştır. Bu
çalışmalarla birlikte bir önceki yıla göre
ADK üzerinden satılan ürün adedi %100’ün
üzerinde artış göstermiştir.
Müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini
artırmak için şubelerde sunulan ayrıcalıklı
hizmetlere paralel olarak telefon bankacılığı
kanalındaki sesli yanıt sistemi (IVR)
kaldırılarak doğrudan müşteri temsilcilerine
erişim sağlanmıştır.
KURUMSAL BANKACILIK
Kurumsal Bankacılık iş kolunun nakdi
kredileri 2 milyar TL’ye yaklaşmıştır.
Burgan Bank, 2014 yılında Kurumsal
Bankacılık iş kolunda müşterilerine
kullandırdığı nakdi kredi hacmini
önemli ölçüde büyüterek 1,9 milyar TL
seviyesine ulaştırmıştır. 10 yıla kadar
vadelerle özellikle turizm, enerji, inşaat
ve gayrimenkul sektöründen kurumsal
firmalara yapılan plasmanların yanında;
önemli sendikasyon kredilerinde katılımcı
olarak yer alınması da nakdi kredi
büyümesinde etkili olmuştur.
2014 yılında özellikle uzun vadeli
kredilerde, ihtisaslaşmış proje finansman
ekibi etkin rol almış ve bu alandaki
büyümeye ciddi katkıda bulunmuştur.
Gayrinakdi kredilerde ise MENA bölgesinde
faaliyet gösteren Burgan Bank Grup
bankaları aracılığıyla Cezayir ve Irak’taki
önemli bazı projelerin finansmanına yönelik
harici garantiler verilmiş ve grup sinerjisinin
artması sağlanmıştır.
Kurumsal Bankacılık iş kolu, Burgan Bank’ın
çapraz satış olanaklarını da kullanarak
müşterilerine hazine, nakit yönetimi, dış
ticaret ve leasing ürünleri sunarak, ilişkileri
güçlendirmiş ve yeni müşteri kazanımı ile
portföyünü daha da genişletmiştir.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
18
Genel Bilgiler
2014 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dış Ticaret Satış
Burgan Bank, 2014 yılında toplam 1,8
milyar dolar dış ticaret hacmine aracılık
etmiştir.
Burgan Bank 2014 yılında Türkiye’nin
toplam dış ticaret hacmindeki payını
artırırken Grubun Irak, Cezayir, Tunus,
Ürdün ve Kuveyt’te faaliyet gösteren
iştirak bankaları ile yakın işbirliğinden
yararlanmıştır. Grup bankalarının faal
olduğu bu ülkelerin yanı sıra Malta’da
mukim bir diğer grup bankası Fimbank’ın
tüm Afrika kıtasına yaygın muhabir ağı da
işlemlerde aktif şekilde kullanılmaktadır.
Burgan Bank’a açılan ihracat akreditif
hacmi içerisinde grup bankalarından gelen
işlemlerin payı %40’tır. Bu oran Afrika
ülkelerinden gelen akreditifler eklendiğinde
%70’lere ulaşmaktadır. Burgan Bank, yıl
sonu itibarıyla 1,8 milyar dolar dış ticaret
hacmine aracılık etmiştir. HAZİNE VE SERMAYE PİYASALARI
2014 yılında dünya ve Türkiye
ekonomisindeki gelişmeler piyasaları
yakından etkilemiştir.
2014 yılı Türkiye’ye özgü siyasi risklerden
kaynaklanan düşüşle başlamış olsa da;
yılın geri kalan kısmında Türk varlıkları
çalkantılı ancak performans bazında iyi
bir yıl geçirmiştir. Yılın hemen başında
TCMB’nin kısa vadeli faizleri sert bir
şekilde artırmasından önce, Türk Lirası’nda
%12’ye, Borsa İstanbul hisse senedi
endekslerinde ise %10’a yaklaşan değer
kayıpları yaşanmıştır. 2 yıllık ve 10 yıllık
gösterge tahvil faizleri de %10’dan %11,5
seviyesine yükselmiştir.
TCMB’nin politika faizindeki artırım
kararı ve yerel seçim sonuçları ile birlikte
siyasi istikrarın devamının teyit edilmesi
piyasaların yatışmasına neden olmuştur.
Olumlu beklentilerin bir sonucu olarak
ABD doları Türk Lirası karşısında 2,1 TL
seviyesine kadar gerilemiş; Borsa İstanbul
hisse senedi piyasasında banka hisseleri
öncülüğünde ve %25’lere varan primler
gerçekleşmiştir. Yabancı yatırımcıların
ilgisinin artması ve beraberinde gelen
faizlerdeki düşüş 2 yıllık gösterge tahvil
faizinin %8,20’ye, 10 yıllık gösterge tahvil
faizi ise %9’a gerilemesine neden olmuştur.
Yılın ikinci yarısında ise, gelişmiş ülke
Merkez bankaları kaynaklı haber akışları
ve petrol fiyatlarındaki hızlı düşüş etkili
olmuştur. ABD Merkez Bankası’ndan gelen
yorumlar, her ne kadar 2015 yılında faiz
artışının kaçınılmaz olduğunu gösterse de,
2014 Ekim ayında varlık alım programının
sonlandırılmasının ardından parasal
sıkılaştırma için bir strateji belirlenmemiş
olması gelişmekte olan ülke piyasalarında
görece olumlu havanın sürmesinde etkili
olmuştur. Japonya Merkez Bankası kaynaklı
parasal genişleme hareketleri ve Avrupa
Merkez Bankası’ndan benzer bir kararın
beklenmeye başlanması, Türkiye’de uzun
vadeli faizlerde hızlı bir düşüşe ve getiri
eğrisinin düzleşmesine sebep olmuştur.
2014 yıl sonu itibarıyla 2 ve 10 yıllık
gösterge tahvil faizleri gerileyerek %8
civarında yılı kapatmıştır.
2014 yılı finansal piyasalardaki performans
açısından olumlu bir şekilde sonuçlanmış
olsa da, büyüme ve enflasyon hedeflerinde
başarı sağlanamamıştır. Büyümenin
yaklaşık %3 civarında ve Hükümetin
Orta Vadeli Program’da hedeflediğinden
daha düşük bir seviyede gerçekleşeceği
tahmin edilmektedir. Enflasyon ise %5
olan hedefe karşılık %8,2 değeri ile yılı
tamamlamıştır. Küresel büyümenin zayıf
seyrettiği bir yılda Türk ekonomisinin
kaydettiği bu sonuçlar göreceli olarak iyi
algılanmakla beraber, Türk Ekonomisinin
sağlıklı büyüme oranlarını yakalayabilmesi
sürdürülebilir kalkınma açısından kritik
önem taşımaktadır.
2015 yılının ilk yarısında enflasyonun
düşen petrol fiyatları ve baz etkisi kaynaklı
olarak yıllık %5-%6 aralığına gerileyeceği
beklenmektedir. Bu gerileme faizlerde
olumlu seyrin devam etmesi açısından
da önemlidir. Buna karşılık TCMB’nin
makro ihtiyati tedbirlerde kararlı olacağını
vurgulaması da kur açısından büyük önem
taşımaktadır.
Kurda istikrar bozulmadıkça, faizlerdeki
gevşemenin devam edeceği tahmin
edilmektedir. Diğer taraftan Avrupa Merkez
Bankası’nın Ocak ayında açıkladığı varlık
satın alma programı, riskli varlıklarda bir
fırsat yaratabilecek ve Türkiye açısından
olumlu sonuçlara neden olabilecektir.
ABD’de 2015 yılının ikinci yarısında
başlaması beklenen faiz artışlarının, yılın
ilk yarısında beklenen iyimser havayı bitirip
başta faizler olmak üzere tüm piyasaları
olumsuz etkileyebilecektir.
Burgan Bank, Hazine Grubu, 2015 yılının
ilk yarısı için olumlu görüşünü korurken,
yılın ikinci yarısında kazanımların
korunması ve risklerin bertaraf edilmesi
amaçlı stratejilerin uygulanmasının makul
olacağını düşünmektedir.
Burgan Bank’ın Hazine stratejisi
Küresel likidite bolluğunun kademeli
olarak azalacağı bir döneme girilmektedir.
Böylesi bir konjonktürde büyümeye
odaklanan Burgan Bank için gerekli
fonlama kaynaklarını en uygun maliyetlerde
sağlamak temel hedeftir. Burgan Bank
Hazine Grubu bu noktadan hareketle,
bilanço yönetim stratejilerini farklı risk
senaryolarına göre oluşturmakta, orta
ve uzun vadede faiz ve likidite risklerinin
asgari düzeye indirilmesine gayret
etmektedir. Banka, benzer amaçlara hizmet
eden finansal ürünleri, ihtiyaçlarına uygun
olacak şekilde müşterilerine sunmaya
çalışmaktadır.
2014 yılı risk yönetimine yönelik hazine
ürünlerinin ön plana çıktığı bir yıl
olmuştur.
2014 yılı, tüm bankalar için olduğu gibi,
Burgan Bank açısından da müşteri risklerinin
çok daha etkin yönetildiği, özellikle türev
ürünlerde risk yönetimine yönelik çözümlerin
ön plana çıktığı bir yıl olmuştur. 2014 yılında
Hazine Satış Bölümü tarafından müşterilere
sunulan risk yönetim danışmanlığı modelinin
ulaştığı yüksek etkinlik, Burgan Bank müşteri
işlem hacimlerinde hedeflerin aşılması ile
sonuçlanmıştır. Müşterilerin türev ürünler
işlem hacimleri bir önceki yıla göre %21
artarak 5 milyar dolar mertebesinde
gerçekleşmiştir.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
Bu artıştaki en büyük paylardan birini,
Amerika’da faiz artırım beklentilerinin ortaya
çıktığı bir süreçte, Burgan Bank tarafından
kullandırılan ABD doları kredilerin faiz riskinin
hedge edilmesine yönelik olarak sunulan faiz
türevleri almıştır. Hazine Satış Bölümü’nün işkolları ile birlikte
yürüttüğü sinerjik işbirliğinin sonucunda,
hazine satış gelirleri bir önceki yıla göre %15
artış göstermiştir.
Burgan Bank, 2014 yılında bankalar arası
döviz piyasalarında 21,9 milyar dolarlık
spot ve türev işlem gerçekleştirirken, bu
işlemlerden sağlanan gelir, 2013 yılına
oranla 5 kat artarak Bankanın kârlılığına
önemli katkı sağlamıştır.
Burgan Bank’ın toplam mevduatı %57
artmıştır.
2014’de bankacılık sektör ortalamalarından
daha fazla büyümeyi başaran Burgan
Bank, bu büyümeyi ağırlıklı olarak müşteri
mevduatı ve ticaret finansmanı ürünleri ile
fonlamıştır.
2013 ile karşılaştırıldığında mevduatta
%57 ve ticaret finansmanı işlemlerinde
%103 büyüme sağlanmıştır. Mevduat
tarafında büyüme sağlanırken, mevduat
yoğunlaşmasına dikkat edilerek etkin bir
likidite riski yönetimi gözetilmiş ve yüksek
oranda yeni müşteri kazanımı ile birlikte
perakende mevduatlarda artış sağlanmıştır.
Ticaret finansmanı işlemlerindeki büyüme
sayesinde hem fonlama maliyeti azaltılmış,
hem de bilançonun pasif tarafında ortalama
vadenin uzaması sonucunda daha sağlıklı
bir fonlama yapısı oluşturulmuş ve daha
etkili faiz riski yönetimi gerçekleştirilmiştir.
Murex Projesi 2014 yılında
tamamlanmış ve devreye alınmıştır.
2013 yılı Temmuz ayında başlayan Murex
Hazine Projesi, 2014 yılı Kasım ayında
devreye alınmıştır. Bu proje ile Burgan
Bank’ın hazine ve risk yönetimi alt yapısı
daha ileri bir teknolojiye kavuşmuş;
uluslararası normlarda sistemsel risk
yönetimi olanaklarına kavuşan Banka,
operasyonel risk, karşı taraf kredi riski ve
19
piyasa riski, kontrol ve raporlamalarında
önemli bir atılım gerçekleştirmiştir.
Murex ile beraber Hazine ve
Sermaye Piyasaları tarafında var
olan ürün yelpazesine yeni eklemeler
gerçekleştirilmiştir.
Burgan Bank, Murex’in fiyatlama, pozisyon
takibi, otomasyon ve geliştirme tarafındaki
avantajlarını etkin bir şekilde kullanarak,
gelecek dönemlerde de yeni ürünleri etkin
ve hızlı bir şekilde hayata geçirilebilecek,
operasyonel risk tarafında önemli
kazanımlar sağlamaya devam edecektir.
Hazine ve Sermaye Piyasaları Grubu
stratejisi geleceğe odaklıdır.
Burgan Bank Hazine ve Sermaye Piyasaları
Grubu, stratejisini ‘’müşterilerine değer
üreten bir hizmet ekibi olmak‘’ ana teması
üzerinde oluşturmuştur.
Organizasyon yapısını ve iş modelini bu
strateji doğrultusunda kurgulamış olan
Hazine ve Sermaye Piyasaları Grubu,
nitelikli personeli ve ileri teknolojik sistem
altyapısı ile müşterilerinin ihtiyaçlarına
anında cevap verebilecek geniş ürün gamı
ile finansal piyasalardaki işlemlerde tercih
edilen çözüm adresi olmaya odaklıdır.
FİNANSAL KURUMLAR
Karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı
uluslararası ilişkilerini özenle sürdüren
ve geliştiren Burgan Bank, 2014 yılında
uluslararası finans kuruluşlarıyla olan
işbirliğini daha da çeşitlendirmiş ve
derinleştirmiştir.
Burgan Bank Grubu’nun bir üyesi olan
Banka, artan uluslararası itibarına paralel
olarak kredi limitlerinde ve kullanım
koşullarında gelişmeler sağlamıştır. Körfez
bölgesindeki muhabirlik ilişkileri gelişmiş
yeni ilişkiler tesis edilmiştir.
2014 yılında muhabirlerden sağlanan
toplam kaynak tutarı 250 milyon dolara
ulaşmış ve bir önceki oranla %103’lük bir
artışı işaret etmiştir. İkili kredi çalışmalarına
ilave olarak IFC, EFSE gibi uluslar üstü
kuruluşlarla ilişkiler yeniden düzenlenmiş
ve yılın son çeyreğinde bu kuruluşlarla
fonlama sağlamak üzere görüşmelere
başlanmıştır.
2014 yılının son çeyreğinde gerçekleşen
330 milyon TL tutarındaki sermaye
artışı, sermayedarın Burgan Bank’a olan
desteğini pekiştirmiş, bu gelişme Banka’nın
uluslararası itibarını daha üst seviyeye
taşımıştır.
Banka, Burgan Grubu’nun Irak, Cezayir,
Tunus, Ürdün ve Kuveyt’te faaliyet
gösteren iştirakleri ile yakın işbirliği içinde
çalışmaktadır.
2014 yılında, Banka’nın kredi
derecelendirme notunda bir değişiklik
olmamıştır. Moody’s Banka’nın Ba2 olan
kredi notunu ve durağan görünümünü teyit
etmiştir.
ÖZEL BANKACILIK
Özel Bankacılık 2014 yılında başarılı bir
performans sergilemiştir.
Burgan Bank, özel bankacılık segmentinde
500 bin TL ve üzerinde varlığı olan gerçek
kişi müşterilerine beklenti ve ihtiyaçlarına
cevap veren mevduat ve standart hazine
ürünlerinin yanı sıra yapılandırılmış hazine
ve sermaye piyasası ürünleri sunmaktadır.
Özel bankacılık hizmetleri İstanbul,
Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya illerinde
bulunan özel bankacılık yöneticileri
ve merkezi yönetim sistemi üzerinden
yürütülmektedir. Diğer taraftan, Burgan
Bank’ın faaliyet gösterdiği tüm şehirlerde,
Banka’nın diğer işkolları ile sinerjik bir
işbirliği içinde çalışılarak, Türkiye’nin dört
bir yanından müşterilerin özel bankacılık
ürün ve hizmetlerine erişmeleri imkanı
sağlanmaktadır.
Özel Bankacılığın müşteri kazanım
stratejisinin odağında, büyüyen satış
ekibinin gücünü ve tecrübesini arkasına
alan doğrudan yüksek varlıklı bireysel
müşteri kazanımının yanı sıra, Banka’nın
kurumsal ve ticari müşteri ilişkisi içinde
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
20
Genel Bilgiler
2014 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ
olduğu firmaların hissedarları, ortakları
ve üst düzey çalışanları da yer almaktadır.
Bu yaklaşım, Burgan Bank açısından son
derece önemli bir hedef olan iş kolları
arası çapraz satış olanaklarını da ortaya
çıkarmaktadır.
Özel Bankacılık Bölümü üç ana hizmet birimi
ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Burgan Bank Özel Bankacılık, yerli ve yabancı
müşterilerin ihtiyaçlarını en verimli şekilde
karşılayabilmek amacıyla, üç ana hizmet
birimi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
• Yurt içi Satış Birimi, Türkiye’de yerleşik
yüksek varlıklı bireysel müşterilere
yönelik özel bankacılık hizmetleri
sunmaktadır.
• Yurt dışı Satış Birimi, MENA Bölgesi’nde
faaliyet gösteren grup bankaları Burgan
Bank Kuwait, Jordan Kuwait Bank, Bank
of Baghdad, Tunis International Bank ve
Gulf Bank Algeria ile gerek bu bölgelere
yatırım yapmak isteyen yerli müşterilere,
gerekse bu bölgelerden Türkiye’ye yatırım
yapmak isteyen yabancı müşterilere
Özel Bankacılık ürün ve hizmetlerinin
sunulmasına aracılık etmektedir.
• Gayrimenkul Projeleri Birimi, Türkiye’de
devam eden veya bitmiş gayrimenkul
projelerine yatırım yapmak isteyen
yerli ve yabancı müşterilere destek
vermektedir.
2014 yılı özel bankacılık
faaliyetlerinden satırbaşları
2014 yılında Özel Bankacılık müşteri sayısında
%28 artış gerçekleşmiş; yönetimdeki
toplam müşterileri varlıkları Banka toplam
varlıklarının %23’ünü oluşturmuştur. Diğer
taraftan, Özel Bankacılık kaynaklı hazine
işlemlerinden oluşan gelir geçen seneye göre
%46 artış göstermiştir.
Burgan Bank Özel Bankacılık Merkezi
İstanbul’da faaliyet göstermektedir.
İstanbul, Etiler’de bulunan Burgan Bank
Etiler Özel Bankacılık Merkezi, büyüyen satış
ekibi ve artan müşteri ihtiyaçlarına daha iyi
cevap verebilmek amacıyla 2014 sonunda
Nişantaşı’na taşınmış ve 2015 yılı Ocak
ayı itibarıyla Burgan Bank Nişantaşı Özel
Bankacılık Merkezi olarak faaliyet göstermeye
devam etmiştir.
Özel Bankacılık Yurt içi Satış Birimi’nin
yönetimi bu lokasyondan sağlanırken Yurt dışı
Satış Birimi ve Gayrimenkul Projeleri Birimi
Genel Müdürlük’ten hizmet sunmaktadır.
OPERASYON
Daha İyi Nasıl Yapabilirim?
Sürekli gelişim ve verimlilik sağlamak
amacıyla, daima «Daha İyi Nasıl
Yapabilirim?» bakış açısıyla hareket
eden Burgan Bank Operasyon Grubu,
2014 yılında da Burgan Bank iç ve dış
müşterilerinin çözüm ortağı olmaya devam
etmiştir.
Çalışma ilkelerini Müşteri Odaklılık,
Verimlilik, Gelişim Odaklılık, Çeviklik,
Sinerjik Olmak, Kalite Odaklılık olarak
özetleyen operasyon grubu, ilkeleri
doğrultusunda birçok projeyi hayata
geçirmiş ve bu projeler ile bankanın “Kârlı
Büyüme”sinde önemli bir rol oynamıştır.
Bu projelerden bir kısmı çalışma ilkeleri
bazında aşağıda özetlenmiştir.
Müşteri Odaklılık;
• Burgan Bank şubelerinde görev yapan
operasyon kadrolarının görev ve
sorumluluk alanları genişletilerek, Portföy
Yöneticilerinin Burgan Bank müşterilerine
daha fazla zaman ayırabilmeleri ve daha
kaliteli hizmet verebilmeleri sağlanmıştır.
• Burgan Bank müşterilerinin dış ticaret işlemlerinde çözüm ortağı olabilmek için dış ticaret eğitimleri ve müşteri ziyaretleri
düzenlenmiştir.
• Tüm Genel Müdürlük ve tüm şube
çalışanlarının katılımı ile Burgan Bank iş süreçleri gözden geçirilmiş ve gerekli
aksiyonların alınması sağlanmıştır.
• Burgan Bank müşterilerine daha hızlı
ve kaliteli hizmet verilebilmesi için
düzenlenen Hizmet Seviye Anlaşmalarının
güncellenmesi sağlanmıştır.
Verimlilik
• Burgan Bank müşterilerine daha hızlı,
kaliteli ve standart hizmet verilebilmesi
için taahhüt kapama, sigorta,
ihtarnameler, farklılık raporlarının takibi vb. konunun merkezden yapılması
sağlanmıştır. Ayrıca EFT, virman ve
havale işlemlerinin merkezden yapılması
yerine şubelerden yapılmasının daha
verimli olduğu tespit edilmiş, ilgili
işlemlerin şube sorumluluğuna verilmesi
sağlanmıştır.
• İnsan kaynağının doğru yerde
değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla
iş yükü raporlamalarının üzerinde
çalışılmış ve şube operasyon kadroları
ile merkezi operasyon kadrolarının aylık
iş yükü analizlerinin düzenli yapılması
sağlanmıştır.
• İşlemlerin daha hızlı yapılabilmesi için
birçok sistemsel iyileştirme yapılmıştır.
Gelişim Odaklılık
• Burgan Bank Uygulama Esaslarının ve
kaliteli hizmet verebilmek için gerekli tüm
bilgilerin yer aldığı dokümantasyonlar
üzerinde çalışılmış ve hizmet veren
kullanıcıların bilgiye daha hızlı ulaşması
sağlanmıştır.
• Her ay düzenli olarak müşterilere verilen
hizmetlere yönelik işlem süresi analizi
yapılmış ve aksiyon alınması gereken
konular tespit edilmesi halinde vakit
geçirilmeksizin düzenleme yapılması
sağlanmıştır.
• Operasyon Grubu çalışanları için gerekli
eğitim organizasyonları yapılmış ve
Banka için kaynaklar kullanılarak bilginin
paylaşımı sağlanmıştır.
Çeviklik
• Değişen mevzuat ve kanunlara çok çabuk
adapte olabilen operasyon grubu, KEP
Yönetim sistemi uygulamasını kısa sürede
başarılı bir şekilde hayata geçirmiştir.
Sinerjik Olmak
• Sinerjinin gücüne ve yaratacağı hizmet
kalitesine inanarak şube çalışanları ile
Genel Müdürlük operasyon bölümü
çalışanları arasında bir veya iki gün süreli
rotasyonlar yapmıştır.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
• Sahayı dinlemek anlamak ve gerekli
aksiyonların yerinde belirlenebilmesini
sağlamak için düzenli şube ziyaretleri
yapılmıştır.
Kalite Odaklılık
Şube operasyon kadrolarının terfilerinin
daha objektif yapılması ve bilgisiyle Burgan
Bank müşterilerine çözüm ortağı olabilecek
kişilerin terfi etmesinin sağlanması
amacıyla terfi sınavı uygulamasına
geçilmiştir.
TEFTİŞ KURULU
2014 yılı denetim çalışmaları
2014 yılı denetim planına uygun olarak
şubeler, iştirak şirketleri, genel müdürlük
bölüm ve süreçlerinin denetim faaliyetleri
tamamlanmıştır. Yıllık denetim planı
kapsamında yapılan risk değerlendirmesi
sonuçlarına göre; Banka’nın hizmet almış
olduğu destek hizmeti kuruluşlarının
yerinde ve merkezden denetimleri ile
Yönetim Beyanı kapsamında önemlilik
kriteri dikkate alınarak ana bankacılık
ve CoBIT süreçlerinin denetimleri de
gerçekleştirilmiştir.
Danışmanlık faaliyeti kapsamında
Banka’nın 2014 yılı içerisinde hayata
geçirdiği önemli altyapı, dönüşüm ve
Grup entegrasyonu projelerinin yanı sıra
yeni ürün ve servislerin geliştirilmesinde
risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin
güçlendirilmesine ilişkin proaktif olarak
destek verilmiştir.
Uluslararası İç Denetim Standartlarına
uygun olarak…
Ülkemiz bankacılık mevzuatı açısından
yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte
Uluslararası İç Denetim Standartlarına
göre Teftiş Kurulu faaliyetlerinin bağımsız
bir uzman tarafından beş yılda bir
değerlendirilmesi gerekmektedir.
2014 yılı Ocak ayında yapılan Denetim
Komitesi ve Yönetim Kurulu onayı ile Teftiş
Kurulu Başkanlığı faaliyetlerinin Deloitte
Touche Tohmatsu Limited danışmanlık
firması tarafından Kalite Güvence ve
21
Geliştirme Programı (Quality Assurance
Review) kapsamında değerlendirilmesine
karar verilmiştir.
Kalite Güvence Değerlendirme Projesi
sonucunda; Teftiş Kurulu Başkanlığı
faaliyetlerinin, organizasyon içindeki yerinin
ve süreçlerinin Uluslararası İç Denetim
Standartları’na uygunluğu yönünde görüş
verilmiştir.
2014 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı,
Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama
Standartları’na paralel olarak müfettişlerini,
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü ve diğer
ilgili mesleki kuruluşlar tarafından verilen
Uluslararası Sertifikalı İç Denetçi (CIA) ve
diğer mesleki unvan sertifikaları almaları
yönünde teşvik etmeye devam etmiştir.
İç Denetim Farkındalık Ödülü
Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Kalite Güvence
Değerlendirmesi Projesini başarıyla
tamamlayarak iç denetim fonksiyonunu
ve mesleğini uluslararası standartlarda
gerçekleştirmesi ve bu konuda ülkemizdeki
öncü kuruluşlardan biri olması ve
Uluslararası Sertifikalı İç Denetçi (CIA)
sınavlarına yönelik eğitim programlarına
yüksek oranda katılım sağlaması, söz
konusu sınavlardaki başarı oranı sonucunda
Burgan Bank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı
Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından İç
Denetim Farkındalık Ödülleri kapsamında
ödüle layık görülmüştür.
Değişen mevzuat ve uluslararası en iyi
uygulamalara uyum
Teftiş Kurulu Başkanlığı 2014 yılında
denetim metodolojisi, programı ve
raporlama standartlarını değişen mevzuat
ve uluslararası en iyi uygulamalar
doğrultusunda gözden geçirerek
yenilemiştir.
Denetim faaliyetleri
Burgan Bank Teftiş Kurulu Başkanlığı,
denetim evreninde yer alan Banka’nın
iştiraklerinde de risk değerlendirme
sonuçlarına göre denetim faaliyetleri
yürütmektedir. Bununla birlikte Teftiş Kurulu
Başkanlığı tarafından iştiraklerin kendi iç
denetim fonksiyonlarının gözetim faaliyeti
de yapılarak gerekli destek verilmektedir.
2014 yılında denetim planı kapsamında
planlanan denetimlerinin yanı sıra inceleme
ve soruşturma faaliyetleri de yapılmıştır.
Teftiş Kurulu Başkanlığı suiistimal,
usulsüzlük ve yolsuzlukların doğrudan
kendisine bildirilmesini sağlayacak
iletişim kanallarına (365 gün 7/24 mesaj
bırakılabilecek özel bir telefon hattı ve
e-mail adresi) sahiptir.
Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Şube
personeli başta olmak üzere Banka
personeline Suistimali Önleme ve Sahtecilik
eğitimlerinin düzenli olarak verilmesine
devam edilmiştir.
İÇ KONTROL MERKEZİ
Banka’ya ve iştiraklerine hizmet sunan
temel bir fonksiyon
İç Kontrol Merkezi’nin misyonu, ilgili iş
birimleriyle koordineli olarak iç kontrol
sistemi ile faaliyetlerini tasarlamak,
etkinliğini ve yeterliliğini geliştirmek ve
organizasyondaki temel riskleri kapsayan
bağımsız ve objektif olarak ikincil seviye
kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmektir.
2014’te İç Kontrol Merkezi, yıllık kontrol
planı dahilinde hem merkezden hem
de yerinde (şubelerde, Genel Müdürlük
birimlerinde ve iştiraklerde) risk odaklı
bir bakış açısı ve örneklem metodu ile
periyodik ve spot olarak izleme, inceleme
ve kontrol faaliyetlerine devam etmiştir.
İç Kontrol Merkezi yıl içerisinde ilgili
faaliyetleri sonucunda sıklıkla tekrar eden
bulgularının kök nedenlerinin analizine
yönelik çalışmalar gerçekleştirmiş olup,
kontrol ortamını güçlendirmek ve ilgili
sorunların kalıcı olarak çözümlenmesine
yönelik ilgili iş yönetimlerine önerilerde
bulunmuş ve gerekli aksiyon takiplerini
gerçekleştirmiştir.
Yönetim Beyanı ve ISEDES yasal
raporlamaları kapsamında kontrol
çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca İç Kontrol
Merkezi, Bankanın konsolidasyona tabi
ortaklıklarındaki iç kontrol faaliyetlerini
koordine etmeyi sürdürmüştür.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
22
Genel Bilgiler
2014 yılı içerisinde operasyonel verimliliği
ve kontrollerin etkinliğini arttırabilmek
amacıyla İç Kontrol Merkezi faaliyetlerini
“Şubeler-Operasyon Kontrol “ ve “Genel
Müdürlük-Süreçler Kontrol“ birimleri
olarak yürütecek şekilde yeniden
organize olmuştur. Değişen organizasyon
yapısına uygun olarak İç Kontrol
Merkezi Yönetmeliği, çalışma esasları ve
metodolojisi gözden geçirilerek mevcut
kontrol faaliyetleri yeni kontrol alanlarının
eklenmesiyle birlikte güçlendirilmiştir.
Bir ilk olarak 2014 yılında, Banka
personelinin suistimal farkındalığı
konusunda Bankanın iç kontrol sistemini
geliştirmek ve güçlendirmek için İç Kontrol
Merkezi Banka ve iştiraklerinde bir anket
çalışması gerçekleştirmiş, suistimal bildirim
hattının etkin kullanımı ve farkındalığı
artırmaya yönelik aksiyonlar alınmasını
sağlamıştır.
İç Kontrol Merkezi, yeni banka ürün ve
süreçlerinin geliştirilmesi, operasyonel
verimliliğin ve iç kontrol sisteminin
etkinliğinin artırılmasına yönelik proje
çalışmalarına destek vermeyi sürdürmüştür.
Mevzuat ve Uyum Bölümün temel
faaliyetleri başında,
• Vergi mevzuatı dışındaki bankacılık
mevzuatının takibi, değişiklik ve
yeniliklerin bankaya duyurulması,
Bankamız birimlerine danışmanlık
hizmeti verilmesi,
• Suç gelirlerinin aklanmasının ve
terörizmin finansmanının önlenmesine
ilişkin mevzuatın takibi, duyurulması ve
gerekli kontrollerin yapılması
gelmektedir.
Mevzuat ve Uyum Bölümü,2014 yılında
yukarıda belirtilen faaliyetlerine devam
etmiştir. Ayrıca, Burgan Bank Kuveyt’in
talebi ve Kuveyt Merkez Bankası tarafından
yapılan denetimler sonucu grup ile olan
ortak politikalar ile Uygulama Esasları
güncellenmiştir.
Burgan Bank Grubu’nun ve ülkemizin taraf
olduğu Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) uygulamasına ilişkin sistemsel
geliştirmeler 2014 yılı Temmuz ayı itibarıyla
tamamlanmıştır. RİSK YÖNETİMİ
2014 yılı içerisinde Risk Yönetimi Birimi,
Basel düzenlemelerine uyumun sağlanması
konusunda çalışmalarına devam etmiştir.
ISEDES ‘in banka içerisinde uygulanması ve
ISEDES raporunun hazırlanması süreçlerini
koordine etmiştir. Risk Yönetimi Birimi
bünyesinde Karar Destek Sistemleri
ve Modelleme yönetimi oluşturulmuş
ve kredi riskinin ölçümünde kullanılan
içsel derecelendirme modellerinin
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmış,
kapsamlı projeler başlatılmıştır. Bireysel
kredilerden kaynaklanan riskin daha
etkin yönetilmesi amacıyla karar ağaçları
altyapısının geliştirilmesi çalışmalarına
destek verilmiştir.
2014 yılında Hazine ürünlerinin sistem alt
yapısı için Murex sistemi entegrasyonu
üzerine proje yürütülmüş olup, 10
Kasım 2014 tarihinde uygulamaya
alınmıştır. Bu projenin hayata geçmesi
ile risk yönetimi anlamında da önemli bir
aşama kaydedilmiştir. Murex sistemi ile
birlikte anlık olarak limit risk kontrolleri
gerçekleştirmeye başlanmış ve hazine
işlemlerinden kaynaklanan limit ve risklerin
sağlıklı olarak izlenebilmesi sağlanmıştır.
2013 yılı Eylül ayında kurulan Hazine Mid
Ofis, hazine işlemlerinden kaynaklanan
karşı taraf riskleri gibi risklerin izleme ve
raporlama faaliyetlerini yerine getirmeye
başlamıştır. Murex sistemi ile birlikte
Hazine tarafından gerçekleştirilen işlemlerin
sisteme girişlerini kontrol etmeye, finansal
kontrol noktalarına takılan işlemleri
sorgulamaya başlamıştır. Limit ve risklerin
anlık/günlük takibi ve raporlaması
gibi fonksiyon üstlenmiş olup, hazine
işlemlerinden kaynaklı risklerin minimize
edilmesi yönünde faaliyetlerini devam
ettirmektedir.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Burgan Bank’ın 2014 yılında Bilgi
Teknolojileri alanındaki odağı dijital
kanal yatırımları olmuştur.
Burgan Bank, Internet Bankacılığı alanında
yapacağı yeni geliştirmelerin yanı sıra web,
direkt satış ve bayi kanallarını da devreye
alarak daha çok kanaldan müşteriye
ulaşıp, daha hızlı hizmet sunmaya odaklı
çalışmalarına devam etmektedir.
Burgan Bank, Bilgi Teknolojileri 2014
yılında çok sayıda proje tamamlamıştır.
2014 yılında Bilgi Teknolojileri, Banka’nın
değişen stratejilerine ve piyasa
dinamiklerine cevap verecek şekilde çok
sayıda proje gerçekleştirmiş. Tamamlanan
yatırımlar Burgan Bank’a birçok alanda
teknolojik üstünlük sağlayacak niteliktedir.
2014 yılında gerçekleştirilen projeler;
• Stratejik,
• Yeni ürün ve hizmetler
• Risk yönetimi
• Operasyonel verimlilik
• Yasal zorunluluk
başlıkları altında toplanmıştır.
2014 Yılında;
• Hazine ve risk yönetimi alanında
yapılan çalışmalarla, satış-operasyon
ve risk platformlarını entegre bir
şekilde barındıran MUREX uygulaması,
Türkiye’de ilk defa uçtan uca bir çözüm
olarak başarıyla hayata geçirilmiştir.
• Sigorta işlemlerine aracılık için gerekli
altyapı ve entegrasyon çalışmaları
tamamlanmıştır.
• Bireysel Hizmet Modeli çalışmaları
Experian firması ile birlikte tamamlanmış
ve devreye alınmıştır
• ATM kanalında yapılan yatırım ve
geliştirmelerle müşterilere İngilizce
hizmet verilmesi sağlanmış ve ortak
ATM yapısına geçilerek ATM ağı
genişletilmiştir
• Ticari ve İşletme iş akışları optimize
edilerek müşteriye daha kısa sürede
hizmet verilmesi sağlanmıştır.
• MASAK para aklama denetimi
geliştirmeleri ve BDDK tarafından talep
edilen bireysel sözleşmeler tebliği
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
geliştirmeleri tamamlanmıştır.
• İş sürekliliği kapsamında çalışmalar
ve yatırımlar sürdürülmüş ve iş
sürekliliği olağan testleri başarıyla
gerçekleştirilmiştir.
• Yüksek hizmet kalitesinin
sürdürülebilmesi için gereken teknoloji
yatırımları ve destek çalışmaları ile
servis erişilebilirliği en üst seviyede
sağlanmıştır.
Burgan Bank’ta bilgi güvenliği çalışmalarına
da aralıksız devam edilmektedir. Bu
kapsamdaki çalışmalardan satırbaşları
aşağıda sunulmuştur.
• Artan siber tehditler karşısında banka
teknolojik altyapısının korunmasını
sağlayan yeni nesil güvenlik sistemleri
devreye alınmıştır. Buna ilaveten,
tehditlerin tespitini kolaylaştırarak
gereken önlemlerin hızlıca alınmasını
sağlayan yeni merkezi denetim izi
yönetimi sistemi de hayata geçirilmiştir.
• Banka sistemlerinin güvenlik seviyelerini
ve personelin bilgi güvenliği farkındalık
seviyesini ölçme amaçlı iç ve dış
güvenlik testleri gerçekleştirilmiş olup,
bilgi güvenliği farkındalık programları
ile personelin güncel tehditlere karşı
bilgilendirilmesi sağlanmıştır
Bilgi Teknolojileri 2015 yılında…
Yeni ürün ve kanallarla müşteriye kaliteli ve
kesintisiz hizmet verilmesi için çalışmalara
devam edilecektir.
Risk azaltımı alanında yapılacak çalışmalar
ile de banka riskinin minimize edilmesi
hedeflenmiştir. Diğer taraftan, 2015 yılında
karar destek sistemleri ile ilgili yatırımlar
planlanmıştır.
23
İNSAN KAYNAKLARI
Burgan Bank kurum kültürü
Burgan Bank’ın vizyon, misyon ve
hedeflerinin odağında tüm paydaşlarına
(müşterileri, çalışanları ve hissedarlarına)
en yüksek seviyede değer katmak
bulunmaktadır. Burgan Bank’ın
paydaşlarına değer yaratma hedefine
ulaşmadaki en önemli unsur uzun yılların
bilgi, birikim ve deneyimiyle oluşturulmuş
sağlam kurum kültürüdür.
Bu kültürün ana unsurları şu şekilde
özetlenebilir:
• Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini
karşılamayı her şeyin üstünde tutan ve
fark yaratan bir anlayış
• Hızlı, etkin ve hedef odaklı bir çalışma
tarzı
• Güvene ve dürüstlüğe dayalı, adil ve
şeffaf bir iş ilişkisi
• Çağdaş, insan onuruna tam saygılı bir iş
ortamı Burgan Bank kurum kültürü İnsan
Kaynakları uygulamalarına bire bir
yansımaktadır.
İnsan Kaynakları, temel işlevleri olan
işe alım, performans yönetimi, kariyer
yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi,
çalışma ilişkileri, eğitim ve gelişim
yönetiminde söz konusu kurum kültürünü
odak ve referans noktası olarak kabul
etmiştir.
Yukarıda ifade edilen kurum kültürünü
sağlamlaştırmak ve Banka’nın gelecekteki
yönetim kadrosunu yetiştirmek amacıyla
Yönetici Adayı ve Satış Yöneticisi Adayı
programları çerçevesinde üniversiteden
yeni mezun olmuş yetkin gençler istihdam
edilmektedir. Program, Yönetici ve Satış
Yöneticisi adaylarına verilen yoğun bir
bankacılık ve finans eğitimi ile başlamakta
ardından adayların yerleştirildikleri bölüm
veya şubelerde verilen iş başı eğitimleri
ile kısa zamanda ciddi bir iş deneyimi
kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda 2014 yılında 23 Yönetici
Adayı, 34 Satış Yöneticisi Adayı olmak
üzere toplam 57 genç işe alınmıştır.
İnsan Kaynakları Politikası ve tercih
edilen işyeri olma unsurları.
Burgan Bank çalışanı olmaktan gurur
duyulan, çalışmak için öncelikle tercih
edilen, her konuda iddialı, hedefleri olan,
başarısını çalışanlarıyla paylaşan bir
organizasyon olmayı hedeflemektedir.
Burgan Bank çalışanlarına onların gelişimini
destekleyen, iş ve özel yaşam dengesine
saygı duyan, çalışanların iş dışı ilgilerini,
sosyal ve kültürel çeşitliliği destekleyen bir
çalışma ortamı sunmaktadır.
Burgan Bank insan kaynakları profili
• Burgan Bank çalışanlarının yaş ortalaması
35’tir.
• Ortalama sektör deneyimi 10 yıldır.
• Çalışanlarının %54’ünü kadınlar
oluşturmaktadır.
• Çalışanların %90 üniversite lisans ve
üzeri eğitime sahiptir.
Bu veriler, Burgan Bank çalışanlarının genç
ama deneyimli, çok iyi eğitimli ve kadın
erkek dağılımı bakımından dengeli bir profil
çizdiğini göstermektedir.
İnsan Kaynakları Bölümü, Burgan Bank’ın
tüm bölümlerine dünya standartlarında
ve kaliteli destek sunmanın ötesinde,
Banka’nın her unsurunun stratejik iş
ortağıdır.
Diğer taraftan Burgan Bank Eğitim ve
Gelişim Birimi, bankacılık teknik eğitimi,
yönetim ve kişisel gelişim eğitimleri,
oryantasyon ve işbaşı eğitim programları,
zorunlu sertifikasyon eğitimleri başlıkları
altında yoğun bir eğitim ve gelişim
faaliyetini yürütmektedir.
2014 yılında Burgan Bank’ta; toplam eğitim
saati 39.830, kişi başı eğitim gün sayısı 5
olarak gerçekleşmiştir.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
24
Genel Bilgiler
BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Hedeflerin üstünde güçlü performans
Bir Burgan Bank iştiraki olan Burgan
Leasing, 2014 yılını 2,9 pazar payıyla
tamamlamıştır.
Sektörün %22 büyüme kaydettiği 2014
yılında Burgan Leasing %72 büyüme
kaydetmiştir.
Burgan Leasing’in toplam iş hacmi, leasing
alacakları ve net kârı, bütçe hedeflerini
önemli oranda aşmıştır. Burgan Leasing’in
aktif büyüklüğü, %48 oranında artarak
752 milyon TL’ye, leasing alacakları %48
büyüme kaydederek 717 milyon TL’ye
ulaşmıştır. Şirket, elde ettiği bu sonuçlarla
yılbaşında belirlemiş olduğu hedeflerin çok
ötesine geçmiş ve 2014 yılını 12,2 milyon
TL net kâr ile tamamlamıştır.
Burgan Leasing’i başarıya taşıyan unsurların
başında, sorunlu kredi portföyünün toplam
varlıklara oranının %2,15 gibi düşük bir
oranla yönetilmesi gelmektedir. Burgan
Leasing, 2014 yılında da güçlü kredi tahsis
politikasını ödün vermeksizin uygulamış;
doğru sektörlerde, doğru firmalara,
doğru varlıkların finansal kiralamasını
gerçekleştirmiştir.
Burgan Leasing, 2014 yılında sermayesini
yaklaşık 2,5 kat artırarak 37 milyon TL’den
100 milyon TL’ye çıkarmıştır.
Şirket, 2014 yılında ağırlıklı olarak
gayrimenkul, tekstil, CNC sektörlerinde
faaliyet gösteren müşterilerine finansal
kiralama hizmetlerini sunmuştur. Ayrıca,
yeni ürün olarak tekne ve uçak işlemleri ile
sektörde önemli yer edinmeye başlamıştır.
Finansal kiralamaya konu edilen mal
grupları incelendiğinde ise gayrimenkuller
%40 ile portföydeki en büyük bölümü
oluşturmaktadır. Burgan Leasing,
gayrimenkul sektöründe derinlemesine bir
bilgi birikimi ve deneyime sahiptir.
Şirket, 2015 yılında da bu alanın lider
hizmet sağlayıcılarından biri olmaya devam
edecektir.
Yeni Ürünler
Burgan Leasing’in stratejisi, bilgi ve ihtisas
gerektiren özellikli alanlarda konumlanarak
büyümek ve bu strateji ile yeni ürünleri
portföyüne katmaktır. Bu yaklaşımı ile 2014
yılında özellikli ürünler olan uçak, motoryat
ve yelkenli tekne finansal kiralama
işlemlerini arttırarak sürdürmüştür.
Burgan Leasing 2013-2014 yılları başlıca göstergeleri
31 Aralık
2013
31 Aralık
2014
%
değişim
Müşteri sayısı
669
756
13
Sözleşme sayısı
878
824
-6
Leasing alacakları (milyon TL)
486
717
48
Burgan Leasing, 2014 yılında bir “Airbus
A321” yolcu uçağı finansmanını yaparak,
sektörde ilk yolcu uçağı leasingini
gerçekleştirerek bir ilke daha imza atmıştır. Burgan Leasing, ayrıca yıl sonu itibarıyla
tekne sayısını 37’ye ulaştırmıştır. Burgan
Leasing’in tekne filosunda en büyük tekne
olarak 29 metre boyundaki Percing 88 yer
almaktadır.
Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme
Türkiye ekonomisi, finansal kiralama
açısından son derece yüksek bir potansiyele
sahiptir.
Burgan Leasing, 2015 yılında hissedarının
sürekli desteği, güçlü insan kaynağı ve
sağlam mali yapısı ile bu potansiyeli artan
oranda performansına yansıtmaya ve hızlı
bir şekilde büyümeye devam edecektir.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
25
BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Türkiye Sermaye Piyasalarında en hızlı
ve en çok büyüyen şirketlerden biri
Burgan Yatırım, sermaye piyasalarında
aracılık, danışmanlık, kurumsal finansman
ve varlık yönetimi alanlarında yerli, yabancı,
bireysel, kurumsal yatırımcı profillerinin
tamamına hizmet sunmaktadır.
Uluslararası kurumsal satış alanında…
2014 yılında Amerika, Avrupa, Orta
ve Uzak Doğu’daki yabancı kurumsal
yatırımcılara doğrudan satış ve aracılık
hizmetleri verilmesinin yanı sıra halka açık
Türk şirketlerine yönelik yoğun yurt dışı
pazarlama faaliyetlerinde de bulunulmuştur.
Türkiye Sermaye Piyasalarında en hızlı
ve en çok büyüyen şirketlerden biri olma
özelliğini 2014 yılında sürdüren Burgan
Yatırım’ın insan kaynağı 70 kişiden 126
kişiye ulaşmıştır.
2014 yılında Burgan Yatırım ülkemiz hisse
senedi piyasasındaki yabancı işlemlerden
aldığı pay %5 olmuştur.
Kurumsal finansman alanında…
Burgan Yatırım’ın TC Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi’ne hizmet veren
danışman konsorsiyum lideri olarak görev
aldığı, Galata Port - Salıpazarı Kurvaziyer
Limanı özelleştirme süreci 2014 yılının ilk
çeyreğinde tamamlanmıştır.
2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen Lider
Faktoring, AvivaSA Emeklilik, Ulusoy Un
ve Ulusoy Elektrik şirketlerinin birincil
halka arz süreçlerinde Burgan Yatırım
konsorsiyum üyesi olarak görev almıştır.
Yılın son çeyreğinde ise de ana hissedarımız
Burgan Bank Grubu’nun, İrlanda Borsasında
işlem görmek üzere gerçekleştirdiği 520
milyon dolar tutarındaki tahvil ihracında,
Uluslararası Eş-Lider olarak görev alınmış
ve bu kapsamda yurt dışında yerleşik
yatırımcılara yönelik pazarlanma çalışması
yürütülmüştür.
Burgan Yatırım, halen İGDAŞ İstanbul Gaz
Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (İGDAŞ)
özelleştirmesi çalışmasında İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne danışmanlık
hizmeti veren konsorsiyum kapsamındaki
çalışmalarını sürdürmektedir.
Aracılık faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi
Aracılık hizmetlerini 2013 yılında bireysel
müşteri temsilciliğinin yanı sıra, online
platformlar üzerinden de sunmaya
başlayan Burgan Yatırım, 2014 yılında
da bu alanda hizmet kalitesini artırmaya
yönelik çalışmalarda bulunmuş ve yatırımcı
kitlesini genişletmeye devam etmiştir.
Burgan Yatırım, 2015 yılında alternatif
işlem platformlarına yönelik çalışmalar
gerçekleştirerek yatırımcı kitlesini ve
işlem hacimlerini daha da büyütmeyi
hedeflemektedir.
Burgan Yatırım 2014 yılında, müşterilere
sunulan global piyasalara erişim hizmetinde
servis kalitesi ve ürün çeşitliliğinin
artırılmasına yönelik çalışmalarını da devam
ettirmiştir. Şirket, diğer taraftan Kaldıraçlı
Alım Satım Piyasasındaki payını da
sağlamlaştırmıştır. Sermaye piyasalarındaki
uzmanlığını global piyasalara da taşıyan
Burgan Yatırım, bu çerçevede yurt dışı
borsalarda işlem gören hisse senetleri,
fark kontratları (CFD) ve organize türev
ürünlerinde müşterileri için aracılık
faaliyetlerini sürdürmüştür.
Araştırma ve Finansal Danışmanlık
faaliyetleri
Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan
Araştırma ve Finansal Danışmanlık ekibi,
2014 yılında rapor ve öneri üretimine
etkin bir şekilde devam etmiştir. İkinci
çeyrekten itibaren yayınlanmaya başlanan
QuanTRacker raporunda sunulan önerilerin
başarı oranı %75 düzeyindedir.
2014 yılı sonunda…
Burgan Yatırım’ın yerli müşteri kitlesi 5.000
kişiyi aşmıştır. 2014 yılında şube ağını
genişleten Şirket, yılı, Türkiye’de 8 şehir ve
10 noktada hizmet vererek tamamlamıştır.
Burgan Yatırım, aynı zamanda Burgan
Bank’ın yurt içine yayılmış 58 şubesini
de dağıtım kanalı olarak kullanmaktadır.
2014 yılında Burgan Yatırım’ın hisse senedi
piyasasındaki pazar payı %3,71 olarak
gerçekleşmiştir.
Burgan Yatırım 2014 senesinde sermayesini
nakit artırım yaparak 8 milyon TL’den 48
milyon TL’ye çıkartmıştır.
Burgan Yatırım elde ettiği başarılı
sonuçlarla hedeflerine ulaşmış ve
2014 yılını 5,6 milyon TL net kâr ile
tamamlamıştır.
Burgan Yatırım 2015 yılında tüm
işkollarında büyümeye odaklıdır.
2014 yılı Burgan Yatırım için, hem
yeniliklerini sürdürdüğü hem de
yatırımlarının sonuçlarını aldığı bir yıl
olmuştur. Şirket, 2015 yılında tüm iş
kollarında büyümeye, işlem hacimlerini
artırmaya ve çok daha geniş bir yatırımcı
kitlesine ulamayı hedeflemektedir
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
26
Genel Bilgiler
BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Piyasa koşullarına uygun olarak fon
stratejileri ve varlık seçimlerinde
düzenlemeler…
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş., kurumsal
yatırımcılara yönelik portföy yönetimi,
özel strateji oluşturma ve bu çerçevede
özel fon kuruluşu hizmetlerinin yanı sıra
bireysel yatırımcılara risk profilleri ve getiri
beklentileri doğrultusunda profesyonel
portföy yönetim hizmetleri sunmaktadır.
2014 yılında mevcut 5 adet menkul kıymet
yatırım fonunun yatırım stratejileri ve varlık
seçimlerine yönelik gerekli güncellemeler
yapılmış, fonlar daha rekabetçi bir
yapıya kavuşturulmuştur. Diğer taraftan,
Burgan 1 Serbest Yatırım Fonu’nun
nitelikli yatırımcılara arzı da yıl içerisinde
gerçekleşmiştir. Piyasa dalgalanmalarından
minimum etkilenen ve ikili işlemlere (Pair
Trade) yatırım yapan bu fon öncü bir role
sahip olmuştur.
Öncü bir kurum…
Burgan Portföy Yönetimi, portföy yönetimi
sektörünün yapılanmasını önemli oranda
değiştiren yeni kanun ve düzenlemelere
uyum çalışmalarını 2014 yılında
tamamlamıştır.
Gerçekleştirilen sermaye artışı ve diğer
düzenlemeleri takiben, Burgan Portföy
Yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan
yeni portföy yönetimi lisansı alan öncü
kurumlardan biri olmuştur.
2015 yılında…
Burgan Portföy Yönetimi’nin öncelikli
hedefi, yeni Sermaye Piyasası
kanunu gereği yönetilen tüm fonların
kuruculuğunun devralınması ve fonların
yeni tebliğlere uyumunun sağlanması
olacaktır.
2015 yılında, tasarlanan yeni fonların halka
arzı gerçekleştirilecek ve titizlikle planlanan
ürün gamı için gerekli adımlar atılacaktır.
Bu kapsamda borsa yatırım fonları alanında
dünya ölçeğinde ürünlere sahip Stoxx
ile anlaşılmıştır. Yurt içinde halka arzı
gerçekleştirilecek ilk borsa yatırım fonu
olarak iSTOXX Turkey Strong Quality 20
seçilmiştir.
Burgan Portföy Yönetimi, 2015 yılında
yatırımcılara sunulacak olan akıllı
borsa yatırım fonunun hazırlıklarını da
tamamlamıştır.
Borsa yatırım fonları, borsada işlem
gören hisse niteliğinde olduklarından tüm
yatırımcılar yatırım yapma imkanına sahip
olacaktır. Bununla beraber mevcut menkul
kıymet fonlarının daha geniş bir yatırımcı
kitlesine ulaştırılması amacıyla kurulan
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
aracılılığıyla yönetilen toplam büyüklüğün
arttırılması amaçlanmaktadır.
Burgan Portföy Yönetimi, emeklilik
sektöründe fon yöneticisi olarak yer almaya
yönelik çalışmalarda da ilerleme kaydetmiş
ve yıl içerisinde ilk fon kuruluşunun
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Şirketin,
Körfez bölgesi başta olmak üzere bölgesel
yabancı yatırımcılara yönelik ürün
hazırlıkları da devam etmektedir.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
27
PERSONEL VE ŞUBE SAYISINA, BANKANIN HİZMET TÜRÜ VE FAALİYET
KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE BUNLAR ESAS ALINARAK
BANKANIN SEKTÖRDEKİ KONUMUNUN DEĞERLENDİRMESİ
Burgan Bank, 18 perakende, 1 özel bankacılık, 3 ticari, 1 kurumsal ve 35 karma olmak üzere toplam 58 şubesi, internet bankacılığı
uygulamaları, çağrı merkezi ve 1.046 çalışanıyla kurumsal, ticari, küçük işletme, bireysel, özel bankacılık ile faktoring ve iştirakleri aracılığı
ile finansal kiralama ve yatırım bankacılığı alanlarında katma değeri yüksek bankacılık ürün ve hizmetleri sunmaktadır.
Temel büyüklükler açısından Bankamızın sektörden aldığı paylara ilişkin göstergelere aşağıda yer verilmektedir.
Milyon TL
31 Aralık 2014
Burgan Bank
Sektör*
Bankamız Payı (%)
Nakit Krediler
6.292
1.250.218
0,50
Müşteri Mevduatı
5.202
1.120.430
0,46
58
11.223
0,52
1.046
200.878
0,52
Şube Sayısı
Personel Sayısı
*Kaynak BDDK ve TBB
YENİ HİZMET VE FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
2014 yılında müşterilere sunulan yeni
ürünlerden başlıcaları aşağıdadır:
bedeli, 60 aya varan bir vade seçeneği ile
sunmaktadır.
İstediğinde Öde Kredisi, yukarı yönlü
faiz değişikliklerinin müşteriyi olumsuz
etkilemesinin önüne geçen bir üründür.
Faizler yükseldiğinde bundan etkilenmeyen,
düştüğünde ise erken kapatılabilen bir ürün
olma özelliğini taşımaktadır. İstediğinde
Öde Kredisinde erken kapama masrafı da
alınmamaktadır.
Tekne kredileri, turizm sektörüne yönelik
bir ürün olup 0-60 ay vade aralığında, TL
ve Euro seçenekli, esnek ödemeli taksitli bir
üründür.
Bi’ Nefes Kredisi, teminat değerliliğine göre
60 aya kadar vadede cazip faiz oranları
sunan taksitli bir kredidir. İlk taksiti 3 ay
erteleme seçeneği sunması, müşterilerin
rahat bir nefes almalarını sağlamaktadır.
KGF Kredileri Hazine destekli ve öz kaynak
destekli olmak üzere iki farklı türde
kullandırılmaktadır. Kredi Garanti Fonu’nun
KOBİ’lere teminat konusunda verdiği
desteği içermektedir.
Hat / Plaka Kredisi, taksi ve dolmuş
sahipleri için geliştirilmiş sektörel bir
üründür. Taksi plakası veya minibüs
hattının değerinin %50’sine kadar olan
Ferah Kredi, Burgan Bank’ın en yeni
ürünlerinden biri olup, müşteriler ilk yıl çok
daha düşük bir taksit ödeyerek ferahlama
imkanına kavuşmaktadır.
POS’lu Kredi ürününde ise, POS ürünü
kullanan Burgan Bank müşterilerine POS
ciro taahhüdüne karşılık sıfır faizli 1 yıl
vadeli kredi olanağı sunulmaktadır.
Burgan Bank, ayrıca, KOBİ’lerin “ceplerini
koruyan” paketler de hazırlamıştır.
İnternetten, şubeden veya her iki kanaldan
birden bankacılık hizmetlerini kullanan
müşteriler için standart ücretin çok altında
fiyatlarla sunulan 3 ayrı paketin ortak
amacı KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarına en uygun
çözümü sunarak uzun soluklu bir iş ilişkisi
kurmaktır.
Tatlı Paket, Müşterilerin bireysel bankacılık
hizmetlerini masrafsız, ürünlerini ise en
uygun fiyatlarla almalarını amaçlayan,
Değerinizi Bilen Kredi, Kredi borcuna sadık
müşterileri, daha uygun faizli kredi fırsatları
ile ödüllendiren,
Profesyonel Paket, Doktor, dişçi, avukat,
noter, muhasebeci, mimar, mühendis
gibi profesyonel meslek gruplarının nakit
yönetimi kredi ve yatırım ihtiyaçlarına göre tasarlanmış,
Emekliler Kulübü, SGK emeklilerine özel
avantajlar ve ödüller sunan,
Bütçem Rahat paketi kapsamında borç
transferi ve alışveriş kredisi,
Firma Faiz Destekli, Diş hekimleri, estetik
merkezleri, sağlık merkezleri ve özel meslek
kurslarına yönelik tüketici kredisi
Expat Hizmet paketi, Türkiye’de yaşayan profesyonel yabancı ülke vatandaşlarına
yönelik özel paket.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
28
Genel Bilgiler
YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR
Banka’nın üst düzey yöneticileri tanımı
Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel
Müdür Yardımcılarını kapsamaktadır. Üst
düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan
faydalar toplamı 12.271 bin TL (31 Aralık
2013: 13.617 bin TL) olup, yıllık brüt
ücretler ile diğer ödemeler ve yol, yemek
yardımları, sağlık ve hayat sigortaları ile
araba giderlerini içeren diğer menfaatler
toplamından oluşmaktadır.
31 Aralık 2014 itibarıyla üst yönetime
sağlanan faydalar tutarı olan 12.271 bin
TL’sının, 3.789 bin TL’sı Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Genel Müdür (I. Grup), 6.616 bin
TL’sı ise Mali İşler Grup Başkanı, (CFO), İç
Sistemler Genel Müdür Yardımcısı (CIA) ve
Risk Grup Başkanı (CRO) ve ek olarak en
yüksek ücreti alan ilk 5 yönetici (II. grup)
için ücret paketi olarak sunulmuştur.
BANKA ALEYHİNE AÇILAN VE BANKA’NIN MALİ DURUMUNU VE
FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI
SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Banka
aleyhine açılmış bulunan davaların
toplam tutarı 51.784 bin TL (31 Aralık
2013: 48.783 bin TL) olup bu kapsamdaki
koşullu hususlara ilişkin olarak 31 Aralık
2014 finansal tablolarında 20.191 bin TL
(31 Aralık 2013: 17.402 bin TL) tutarında
karşılık ayrılmıştır. Gökpınar Vergi Dairesi
tarafından gönderilen E-hacize geç cevap
verilmesi nedeniyle Banka’ya tebliğ edilen
25.459 bin TL’lık ödeme emrinin iptali için
Denizli Vergi Dairesi ile Denizli Asliye Hukuk
Mahkemelerinde menfi tespit davaları
açılmış olup, %15 teminat karşılığı tedbir
kararı alınarak işlemler durdurulmuştur.
Yerel mahkemelerdeki davalar Banka
lehine sonuçlanmış olup davalar temyiz
aşamasındadır. Banka lehine sonuçlanacağı
düşünüldüğünden karşılık ayrılmamıştır.
MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE BANKA VE
YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ
YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Bulunmamaktadır.
SAĞLANAN HUZUR HAKKI, ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE, KÂR PAYI GİBİ MALİ
MENFAATLERİN TOPLAM TUTARI
Banka’nın 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla,
Personel Giderleri toplam tutarı 108.613
bin TL (31 Aralık 2013: 94.286 bin TL)
olup, ayrıca ayrılmış olan 10.800 bin TL
(31 Aralık 2013: 7.452 bin TL) tutarında
Banka personeline ödenecek prim karşılığı
bulunmaktadır.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
29
Kurumsal Yönetim Uygulamaları
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ, DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ,
GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İÇ SİSTEMLER KAPSAMINDAKİ
BİRİMLERİN YÖNETİCİLERİNİN AD VE SOYADLARI, GÖREV SÜRELERİ,
SORUMLU OLDUKLARI ALANLAR, ÖĞRENİM DURUMLARI, MESLEKİ
DENEYİMLERİ:
İsmi
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ:
Mehmet Nazmi Erten
Faisal M.A. Al Radwan
Eduardo Eguren Linsen
Majed E.A.A. Al Ajeel
Adrian Alejandro Gostuski
Mehmet Alev Göçmez
Halis Murat Ece
Osama T. Al Ghoussein
Ali Murat Dinç
GENEL MÜDÜR:
Ali Murat Dinç
GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI:
Robbert J. R. Voogt
Esra Aydın
Mutlu Akpara
Hüseyin Cem Öge
Cihan Vural
Soner Ersoy
Rasim Levent Ergin
Emine Pınar Kuriş
Suat Kerem Sözügüzel
Hasan Hüseyin Uyar
Tuba Onay Ergelen
Banka’nın üst düzey yöneticilerinde
dönem içerisinde 2014 yılı içinde ve
rapor tarihi itibarıyla meydana gelen
değişiklikler:
Atamalar:
Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Suat Kerem Sözügüzel ve Krediler Genel
Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Uyar
01 Nisan 2014 tarihinde görevlerine
başlamışlardır.
Osama T. Al Ghoussein, 25 Haziran 2014
tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi, 10 Eylül
2014 tarihinde Denetim Komitesi Üyesi
olarak atanmıştır.
Göreve Atanmadan
Önceki Bankacılık
veya İşletmecilik
Öğrenim Durumu
Deneyimi (yıl)
Görevi
Göreve Atanma
Tarihi
Yönetim Kurulu Başkanı
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye ve Genel Müdür
29.01.2014
29.01.2014
20.12.2012
20.12.2012
21.12.2012
23.01.2013
17.04.2013
25.06.2014
03.02.2014
Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
29
23
25
22
35
33
36
33
21
Üye ve Genel Müdür
03.02.2014
Yüksek Lisans
21
Operasyon, BT ve Özel Bankacılık
Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı
Operasyon
Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları
Kurumsal Bankacılık
İç Sistemler
Bilgi Teknolojileri
İnsan Kaynakları
Perakende Bankacılık
Ticari Bankacılık
Krediler
Mali İşler Grup Başkanı
23.09.2013
Lisans
15
01.08.2007
08.08.2007
22.08.2007
03.11.2008
12.01.2009
01.11.2012
10.12.2013
01.04.2014
01.04.2014
09.09.2014
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
16
11
13
13
12
17
16
17
27
16
Yönetim Kurulu Üyesi Faisal M.A. Al
Radwan, 25 Haziran 2014 tarihinde
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak
atanmıştır.
Tuba Onay Ergelen, 09 Eylül 2014 tarihinde
genel müdür yardımcısı yetkilerini haiz
olmak üzere Mali İşler Grup Başkanı unvanı
ile atanmıştır.
Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Fatma Aliye Atalay 30 Nisan 2014 itibarıyla
görevinden ayrılmıştır.
Ayrılanlar:
Kurumsal ve Ticari Bankacılık Kıdemli
Genel Müdür Yardımcısı Bülent Nur Özkan
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla görevinden
ayrılmıştır.
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ayşe
İdil Kural 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla
görevinden ayrılmıştır.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim
Komitesi Üyesi Faisal H.M.H Al Ayyar, 25
Haziran 2014 tarihinde bu görevlerinden
ayrılmıştır.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
30
Kurumsal Yönetim Uygulamaları
DENETÇİLERİN GÖREV SÜRELERİ VE MESLEKİ DENEYİMLERİ
Bankamızın 31 Mart 2014 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst&Young Global Limited) bağımsız dış denetçi olarak seçilmiştir.
KREDİ KOMİTESİ VE BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİK UYARINCA RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİ ÇERÇEVESİNDE
YÖNETİM KURULUNA BAĞLI OLAN VEYA YÖNETİM KURULUNA YARDIMCI
OLMAK ÜZERE KURULMUŞ OLAN KOMİTELERİN FAALİYETLERİ İLE BU
KOMİTELERDE GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN AD VE SOYADLARI İLE
ASLİ GÖREVLERİ HAKKINDA BİLGİLER
KREDİ KOMİTESİ
Kredi komitesi başkanlığı görevini,
Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
N. Erten yürütmektedir. Bankamız Genel
Müdürü Ali Murat Dinç ve Yönetim Kurulu
üyeleri Faisal M.A.Al Radwan ve Eduardo
Eguren Linsen, komite üyeleri olarak görev
yapmaktadırlar. Yönetim kurulu üyeleri
Mehmet Alev Göçmez ile Adrian Alejandro
Gostuski yedek üye olarak seçilmişlerdir.
Halis Murat Ece Denetim Komitesi Başkanı,
Adrian Alejandro Gostuski ve Osama T.
Al Ghoussein Denetim Komitesi üyeleri
olarak seçilmişlerdir. Halis Murat Ece Risk
komitesi başkanı, Majed E.A.A. Al Ajeel ve
Osama T. Al Ghoussein risk komitesi üyesi
seçilmişlerdir.
İÇ SİSTEMLER ORGANİZASYONEL
FAALİYET GRUPLARI;
DENETİM KOMİTESİ
Bankaların İç Sistemleri Hakkında
Yönetmelik’e göre, Yönetim Kurulu adına,
Denetim Komitesi, Banka ve konsolidasyona
tabi tutulan ortaklıklarında, yeterli ve etkin
iç sistemler kurulması ve izlenmesinden
sorumludur.
Halis Murat Ece Denetim Komitesi Başkanı,
Adrian Alejandro Gostuski ve Osama T. Al
Ghoussein Denetim Komitesi üyeleridir. Risk
Yönetimi ve İç Denetim ve Kontrol Grupları
fonksiyonel olarak Denetim Komitesine
raporlamaktadır.
A. RİSK YÖNETİM SİSTEMİ
Risk Yönetim Sistemi, Banka Üst Düzey
Yönetimi ile Risk Yönetimi Grubunun
beraberce belirlediği ve Yönetim Kurulu’nca
onaylanmış esaslar çerçevesinde bankacılık
faaliyetlerinin her alanında risklerin
tanımlanması, ölçümlenmesi, raporlanması
ve izlenmesi aşamalarını düzenlemek
amacıyla oluşturulmuştur. Risk Yönetim
Sistemi’nin ana hedeflerinden biri de Banka
genelinde ortak bir risk yönetimi anlayışının
yerleştirilmesidir.
Risk Yönetimi Sistemi’nin organizasyonel
unsurları Risk Komitesi ve Risk Yönetimi
Grubu’dur.
1) RİSK KOMİTESİ
Risk komitesi, yönetim kurulu üyelerinden
Halis Murat Ece başkanlığında, Faisal
H.M.H Al Ayyar ve Majed E.A.A. Al
Ajeel’den oluşmaktadır. Risk Yönetimi
Grubu fonksiyonel olarak Risk Komitesi’ne
raporlamaktadır.
Risk Komitesi’nin temel görevleri, Stratejik
Risk Yönetimi kararlarının onayı (bankanın
risk iştahı, sermaye tahsisi ve risk yönetimi
yapısı gibi) ve Piyasa, Likidite, Kredi ve
Operasyonel risklerin kalitatif ve kantitatif
açıdan izlenmesi, yönetim kurulu onaylı risk
politikalarına uyumluluğun denetlenmesidir.
2) Risk Yönetimi Grubu
Risk Yönetimi Grubu 2014 yılı içinde
ilk defa düzenlenen ISEDES raporunun
koordinasyonunu Kredi Riski Birimi
aracılığıyla sağlamıştır. 2014 yılı içerisinde
Karar destek Sistemleri ve Modelleme
Birimi ve Hazine Mid Ofis Birimi
faaliyetlerine başlamıştır. Piyasa Riski ve
Mid Ofis Birimleri bankanın yeni hazine
sisteminin kurulumunda önemli görev
üstlenmişlerdir. Karar destek Sistemleri ve
Modelleme Birimi bireysel kredi otomatik
karar sistemi projesinde önemli rol
oynamıştır.
Risk Yönetimi Grup Başkanı, kendisine bağlı
Kredi Risk Birimi, Karar Destek Sistemleri
ve Modelleme Birimi, Piyasa Risk Birimi,
Operasyonel Risk Birimi ve Hazine Mid Ofis
Birimi arasındaki koordinasyonu sağlamak
ve çalışmaların sonuçlarını Risk Komitesi’ne
sunmakla görevlidir.
a) Piyasa Risk Birimi
Piyasa Riski Biriminin amacı, Banka’nın ve
konsolidasyona tabi bağlı ortaklıklarının
maruz kaldığı piyasa risklerinin
izlenmesi, analizi, risk politikaları ve
uygulama usullerinin oluşturulması
ve raporlanmasıdır. Hazine risk
parametrelerinde belirlenen limitlerin takibi
ve raporlanması da birimin sorumlulukları
arasındadır.
Banka resmi raporlama için piyasa
riski hesaplamasında standard metodu
kullanmakta ve ilave olarak yönetsel
raporlama ve iç süreçlerinde içsel metod ile
RMD hesaplamaktadır.
Faiz oranı ve likidite riskinin takibi
amacıyla, bilanço kalemlerinin faiz
duyarlılığı ve likidite göstergelerine yönelik
analizler yapılmaktadır. Bu çalışmalar
çerçevesinde kredi ve mevduatlarla ilgili
olarak vade uyumsuzlukları takip edilmekte
ve raporlanmaktadır. Ayrıca, çeşitli bilanço
kalemleri üzerine faiz ve kur senaryo
analizleri ve stres testleri yapılmaktadır.
b) Kredi Risk Birimi
Kredi Risk Birimi, bankanın kredi
faaliyetlerine ilişkin maruz kalınan riskin
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
portföy bazında takibinden sorumludur.
Tüm kredilendirme faaliyet aşamalarının
düzenli takibi, kredi limit ve risklerinin
teminat, sektör, coğrafi bölge, kredi
değerlilik puanı bazında düzenli
raporlamaları ile Üst Düzey Yönetime
Banka’nın mevcut pozisyonu ve gelişme
yönü hakkında bilgi akışı sağlamakta,
ayrıca gerektiğinde kredilendirme sistemi
içerisindeki aksaklık ve zaaf noktalarının
bulunarak iyileştirilmesi yönünde önerilerde
bulunmaktadır.
c) Karar Destek Sistemleri ve
Modelleme Birimi
Karar Destek Sistemleri ve Modelleme
Birimi bankanın kredi riskinin ölçümünde
kullanılan otomatik karar sistemlerinin
ve içsel derecelendirme sistemlerinin
sonuçlarının izlenmesinden ve analizinden
sorumludur.
d) Operasyonel Risk Birimi
Operasyonel Risk Birimi, Banka’nın ve
konsolidasyona tabi bağlı ortaklıklarının
maruz kaldığı operasyonel risklerinin
izlenmesi, analizi, risk politikaları ve
uygulama usullerinin oluşturulması ve
raporlanmasından sorumludur.
Operasyonel Risk Birimi, Banka’nın İş
Sürekliliği Planının güncel tutulması ve
geliştirilmesini de koordine etmektedir.
e) Hazine Mid Ofis Birimi
Hazine Mid Ofis Birimi, Banka’nın hazine
ön büro tarafından gerçekleştirilen piyasa
işlemlerinin birincil kontrolünü sağlayarak
belirlenen limitler içinde olduğunun
kontrolü ve hazine operasyon bölümüne
iletilmesinden sorumludur.
Komitelerin Toplantı Sıklıkları:
Bankamız Risk Politikaları dokümanında
tanımlandığı üzere, Risk Komitesi en az
yılda dört kez, Risk Koordinasyon Komitesi
iki haftada bir kez toplanmaktadır. Risk
Koordinasyon Komitesi İç Denetim, İç
Kontrol ve Risk Yönetimi konularında
ortak aksiyonların belirlenmesi amacıyla
oluşturulmuştur. Katılımcılar, Denetim
Komitesi Başkanı (başkan olarak), Genel
Müdür, Risk Yönetimi Grup Başkanı, İç
Sistemler Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş
Kurulu Başkanı, İç Kontrol Merkezi Başkanı
31
ve Uyum Bölüm Başkanı’ndan oluşur. Kredi
Riski, Piyasa Riski ve Operasyonel Risk
Birim Yöneticileri de toplantılarda hazır
bulunur.
Yönetim Beyanı kapsamında önemlilik
kriteri dikkate alınarak ana bankacılık
ve CoBIT süreçlerinin denetimleri de
gerçekleştirilmiştir.
B. İÇ DENETİM VE KONTROL GRUBU
İç Denetim ve Kontrol Grubu, Teftiş
Kurulu Başkanlığı ve İç Kontrol Merkezi
Başkanlığından oluşmaktadır. Teftiş Kurulu
Başkanı ve İç Kontrol Merkezi Başkanı,
doğrudan Denetim Komitesi’ne bağlı
İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısına
raporlama yapmaktadır.
Danışmanlık faaliyeti kapsamında
Banka’mızın 2014 yılı içerisinde hayata
geçirdiği önemli altyapı, dönüşüm ve
Grup entegrasyonu projelerinin yanı sıra
yeni ürün ve servislerin geliştirilmesinde
risk yönetimi ve iç kontrol sistemin
güçlendirilmesine ilişkin proaktif olarak
destek vermiştir.
B.1. TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Şube Denetim,
Genel Müdürlük Denetim ve Bilgi Sistemleri
Denetim Bölümlerinden oluşmaktadır.
Ülkemiz bankacılık mevzuatı açısından
yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte
Uluslararası İç Denetim Standartlarına
göre Teftiş Kurulu faaliyetlerinin bağımsız
bir uzman tarafından beş yılda bir
değerlendirilmesi gerekmektedir. 2014 yılı
Ocak ayında yapılan Denetim Komitesi
ve Yönetim Kurulu onayı ile Teftiş Kurulu
Başkanlığı faaliyetlerinin Deloitte Touche
Tohmatsu Limited adlı danışmanlık firması
tarafından Kalite Güvence ve Geliştirme
Programı (Quality Assurance Review)
kapsamında değerlendirilmesi kararı
verilmiştir. Kalite Güvence Değerlendirme
Projesi sonucunda; Teftiş Kurulu Başkanlığı
faaliyetlerinin, organizasyon içindeki yerinin
ve süreçlerinin Uluslararası İç Denetim
Standartları’na uygunluğu yönünde görüş
verilmiştir.
Teftiş Kurulu, Banka’nın şubelerinde, Genel
Müdürlük Bölümleri’nde ve Banka’nın
konsolidasyona tabi iştiraklerinde denetim
faaliyetlerini yürüterek, Üst Yönetime
Banka faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer
mevzuat ile banka içi strateji, politika ve
prosedürler doğrultusunda gerçekleştirildiği
ve iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin
etkinliği ve yeterliliği hususunda güvence
vermeyi amaçlamaktadır.
Bu doğrultuda Banka’nın tüm faaliyetleri
riske dayalı olarak denetlenmekte, önleyici
tedbirlerin alınması, Banka varlıklarının
korunması, operasyonel verimliliğin
artırılması yönünde görüş ve önerilerde
bulunarak Banka’ya katma değer sağlamayı
hedeflemektedir.
Risk odaklı hazırlanan yıllık denetim planı
doğrultusunda şubelerde, Genel Müdürlük
bölümlerinde ve bankanın konsolidasyona
tabi iştiraklerinde yapılan yerinde denetim
faaliyetleri neticesinde oluşturulan raporlar, gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak
amacıyla ilgili birimlere, Üst yönetime ve
Denetim Komitesi’ne sunulur.
2014 yılı denetim planına uygun olarak
şubeler, iştirak şirketleri, genel müdürlük
bölüm ve süreçlerinin denetim faaliyetleri
tamamlanmıştır. Yıllık denetim planı
kapsamında yapılan risk değerlendirmesi
sonuçlarına göre; Bankanın hizmet almış
olduğu destek hizmeti kuruluşlarının
yerinde ve merkezden denetimleri ile
2014 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı,
Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama
Standartları’na paralel olarak müfettişlerini,
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü ve diğer
ilgili mesleki kuruluşlar tarafından verilen
Uluslararası Sertifikalı İç Denetçi (CIA) ve
diğer mesleki unvan sertifikaları almaları
yönünde teşvik etmeye devam etmiştir.
Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Kalite Güvence
Değerlendirmesi Projesini başarıyla
tamamlayarak iç denetim fonksiyonunu
ve mesleğini uluslararası standartlarda
gerçekleştirmesi ve bu konuda ülkemizdeki
öncü kuruluşlardan biri olması ve
Uluslararası Sertifikalı İç Denetçi (CIA)
sınavlarına yönelik eğitim programlarına
yüksek oranda katılım sağlaması, söz
konusu sınavlardaki başarı oranı sonucunda
Burgan Bank A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı
Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından İç
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
32
Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Denetim Farkındalık Ödülleri kapsamında
ödüle layık görülmüştür.
Teftiş Kurulu Başkanlığı 2014 yılında
denetim metodolojisi, programı ve
raporlama standartlarını değişen mevzuat
ve uluslararası en iyi uygulamalar
doğrultusunda gözden geçirerek
yenilemiştir.
Burgan Bank Teftiş Kurulu Başkanlığı,
denetim evreninde yer alan Banka’nın
iştiraklerinde de risk değerlendirme
sonuçlarına göre denetim faaliyetleri
yürütmektedir. Bununla birlikte Teftiş Kurulu
Başkanlığı tarafından iştiraklerin kendi iç
denetim fonksiyonlarının gözetim faaliyeti
de yapılarak gerekli destek verilmektedir.
2014 yılında denetim planı kapsamında
planlanan denetimlerinin yanı sıra inceleme
ve soruşturma faaliyetleri de yapılmıştır.
Teftiş Kurulu Başkanlığı suistimal,
usulsüzlük ve yolsuzlukların doğrudan
kendisine bildirilmesini sağlayacak
iletişim kanallarına (365 gün 7/24 mesaj
bırakılabilecek özel bir telefon hattı ve
e-mail adresi) sahiptir.
Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Şube
personeli başta olmak üzere Banka
personeline Suistimali Önleme ve Sahtecilik
eğitimlerinin düzenli olarak verilmesine
devam edilmiştir.
B.2 İÇ KONTROL MERKEZİ BAŞKANLIĞI
İç Kontrol Merkezi Başkanlığı, İç Sistemler
Genel Müdür Yardımcısı aracılığı ile
Denetim Komitesi ile Yönetim Kurulu’na
bağlı olarak çalışmaktadır. İç Kontrol
Merkezi; Şubeler ve Operasyon Kontrol
Birimi ile Genel Müdürlük ve Süreçler
Kontrol Biriminden oluşmaktadır.
İç Kontrol Merkezi, Banka varlıklarının
korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli
bir şekilde Bankacılık Kanununa ve ilgili
diğer mevzuata, Banka içi politikalara,
kurallara ve bankacılık teamüllerine uygun
olarak yürütülmesini, Banka bünyesinde
işlevsel görev ayrımının tesis edilmesi ve
sorumlulukların paylaştırılmasını, muhasebe
ve finansal raporlama sisteminin, bilgi
sisteminin ve Banka içi iletişim kanallarının
etkin çalışacak şekilde tesis edilmesini
amaçlamakta ve bu yönde faaliyetlerde
bulunmaktadır.
İç Kontrol Merkezi’nin faaliyetleri risk
odaklı bir yaklaşımla, ağırlıklı olarak
kredilendirme, mevduat toplama, muhasebe
ve finansal raporlama, bilgi sistemleri,
hazine ve fon yönetimi süreçleri üzerinde
geliştirilmiş temel kontrol noktaları bazında
örneklem usulü ile gerçekleştirilmektedir.
İç Kontrol Merkezi tarafından, bu ve
diğer alanlardaki işlemlerin ilgili yasal
mevzuata, Banka strateji ve politikalarına,
dahili uygulama usullerine, limitlere
ve Banka içi düzenlemelere uyumu,
belirlenen iş programları çerçevesinde hem
merkezi hem de yerinde gerçekleştirilen
kontrol faaliyetleri ile periyodik olarak
yürütülmektedir. Tespit edilen eksiklikler ve aksaklıklar
gerekli aksiyonların alınmasına yönelik
günlük olarak ilgili Şube ve Genel Müdürlük
iş yönetimleri ile paylaşılmaktadır.
Bunun yanı sıra, İç Kontrol Merkezi’nin
faaliyet sonuçları, iç kontrol sisteminin
geliştirilmesine, genel iş akışları ve
uygulamalar içerisinde risk oluşturduğu
tespit edilen unsurların düzeltilmesine
yönelik önerilerle birlikte düzenli olarak
Denetim Komitesine ve onun aracılığı ile
Yönetim Kurulu’na raporlanmakta ve alınan
önlemler takip edilmektedir.
2014 yılında İç Kontrol Merkezi Banka
iştiraklerinde yerinde kontrol faaliyetlerine
devam etmiş olup, bu kapsamda Burgan
Portföy Yönetimi A.Ş.’de yerinde kontrol
çalışmalarında bulunmuştur.
İç Kontrol Merkezi 2014 yıllık planı, hem
merkezden hem de yerinde (şubelerde,
Genel Müdürlük birimlerinde ve
iştiraklerde) gerçekleştirilen periyodik
kontroller ile başarıyla tamamlanmış
olup mevcut kontrol alanları yıl içinde
geliştirilen yeni kontrol faaliyetleri ile
zenginleştirilmiştir.
İç Kontrol Merkezi personeli, 2014 yılında
Yönetim Beyanı çalışmalarına katılarak,
gerek Risk Kontrol Matrislerinin gözden
geçirilmesi ve ilgili test/bulgu takip
çalışmalarının gerçekleştirilmesi, gerekse
de Yönetim Beyanı Raporunun hazırlanması
aşamalarında görev almıştır. Ayrıca 2014
yılı içerisinde İç Kontrol Merkezi İSEDES
validasyon çalışmalarında bulunmuştur.
C. MEVZUAT VE UYUM BÖLÜMÜ
Mevzuat ve Uyum Bölümü doğrudan
Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı olarak
çalışmaktadır.
2014 yılında, suç gelirlerinin aklanmasının
ve terörizmin finansmanının önlenmesine
ilişkin yükümlülüklere Bankanın uyumunu
izleme ve Uyum Programının uygulanması
çalışmaları devam etmiştir.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin
Finansmanının önlenmesi kapsamında
şube ve genel müdürlük çalışanlarına
eğitim verilmiştir. Kullanılan yazılımlar ile
şüpheli işlemlerin izlenmesi etkin olarak
sağlanmıştır. FATCA (Foreign Accounts Tax
Compliance Act) ile ilgili proje çalışmaları
grup tarafından iletilen proje planına
uyumlu olarak gerçekleştirilmiş ve Temmuz
ayı itibarıyla tamamlanmıştır. Bölümün
politika ve prosedürleri Grup prensipleri
ve değişen mevzuat doğrultusunda
güncellenmiş ve Yönetim Kurulu onayı
alınmıştır.
Mevzuat Birimi aracılığı ile Bankacılık
mevzuatı ile ilgili düzenlemelerin takip
edilerek personele duyurulması ve
danışmanlık verilmesi çalışmalarına
devam edilmiş ve Bankamız uygulama
ve operasyonlarının yasal mevzuata
uygun olarak yürütülmesinin sağlanması
hedeflenmiştir.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ İLE KREDİ KOMİTESİ VE
BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK UYARINCA RİSK
YÖNETİM SİSTEMLERİ ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM KURULUNA BAĞLI
OLAN VEYA YÖNETİM KURULUNA YARDIMCI OLMAK ÜZERE KURULMUŞ
OLAN KOMİTELERİN ÜYELERİNİN HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İLGİLİ
TOPLANTILARA KATILIMLARI HAKKINDA BİLGİLER
Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanmaktadır. Yönetim Kurulunun toplantı nisabı hususunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.
Kredi komitesi haftada bir kez toplanmaktadır.
Denetim komitesi en az yılda dört kez toplanmaktadır.
Risk Komitesi en az yılda dört kez, Risk Koordinasyon Komitesi iki haftada bir kez toplanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ve komite üyelerinin toplantılara katılımı yeterli düzeyde olmuştur. 33
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
34
Kurumsal Yönetim Uygulamaları
GENEL KURUL’A SUNULAN ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU
Bankamız; Burgan Bank Grubu’nun
gücünü arkasına alarak 2014 yılında da
faaliyetlerinde istikrarlı büyümeyi hedef
edinmiş, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi
mevzuatları, Bankacılık Kanunu, Bankacılık
Etik İlkeleri, Müşterini Tanı ve Şüpheli
İşlem, Rekabet Kanunları/Düzenlemeleri
doğrultusunda, ticari bankacılık faaliyetini
sürdürmüştür. Burgan Bank risk politikalarını, riske
duyarlı sermaye yönetimi ilkeleri ve
likidite unsurlarını dikkate alarak,
hissedarlarının ve müşterilerinin
toplam faydasını yükseltmek amacıyla
oluşturmaktadır. İç denetim ve risk yönetim
sistemleri BDDK’nın ilgili düzenlemeleri
doğrultusunda geliştirilmektedir.
Bankamız, 2014 yılında gerçekleştirdiği
yeni organizasyon değişikliği ve yönetim
anlayışıyla, yurt geneline yaygın 58 şubesi
üzerinden müşteri odaklı faaliyetlerini
yoğunlaştırmış, etkin fiyatlama politikası
ve zengin ürün gamı ile kurumsal, ticari,
işletme, bireysel ve özel bankacılık iş
kollarında yer alan müşterilerinin finansal
ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verebilmiştir.
Banka, bilanço büyümesinin yanı sıra ürün
ve hizmet gamı, müşteri sayısı ve hizmet
kanalları yapılanmasında da gelecekteki
performansını güçlendirecek önemli
gerçekleşmeler sağlamıştır.
Kredi büyümemizin itici gücü kurumsal ve
ticari bankacılık olurken, işletme bankacılığı
da yüzdesel olarak önemli bir gelişme
kaydetmiştir.
Bankamızın;
31 Aralık 2014 tarihli aktif büyüklüğü
%27,3 artışla 8.673.779 bin TL’sına
ulaşmıştır.
2014 senesinde bankacılık sektör
ortalamalarından daha fazla büyümeyi
başaran Burgan Bank, büyümeyi ağırlıklı
olarak müşteri mevduatı ile fonlamıştır.
Mevduat toplamı %57 artışla 5.365.121 bin
TL olarak gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2014 itibarıyla toplam pasiflerin
%62’si mevduat, %27’si alınan kredi
ve para piyasası borçları ve %11’i
özkaynaklardan oluşmuştur.
Aktif taraftaki gelişmelere bakıldığında
ise, nakit krediler toplamı 31 Aralık 2014
itibarıyla sektörün büyüme hızı olan %18’in
iki katı oranında %36 mertebesinde artarak
6.466.286 bin TL’ye ulaşmıştır.
Bankamız, takipteki krediler miktarı nakit
krediler toplamının %1,99’u seviyesinde
olup sektörün altında gerçekleşmiştir.
Takipteki alacaklar için %48 oranında
karşılık ayrılmıştır.
Toplam menkul kıymetler 764.586 bin
TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler
sonucu, aktiflerimizin %75’i kredi, %9’ü
menkul değer ve %10’u nakit, TCMB
ve diğer banka plasmanları olarak
gerçekleşmiştir. Sektörün oldukça üzerinde bir kredi
büyümesinin faiz marjları iyileştirilerek
sağlanması ve diğer faiz dışı gelirlerinin
çapraz satış yoluyla artırılması ile temettü
gelirleri hariç toplam gelirlerde %30
oranında artış olmuştur. Diğer yandan
faaliyet giderleri kontrol altında tutularak
Bankamızın sürdürülebilir kâr ile istikrarlı
bir şekilde büyümesi sağlanmıştır. Önceki
dönemlerden gelen problemli kredilere
ayrılan karşılık tutarının önemli etkisi
olmasına rağmen Bankamız 2014 yılında
vergi öncesi 10.647 bin TL, vergi sonrası ise
6.809 bin TL net kâr elde etmiştir.
Ana Ortağımız 2014 yılında da kaynak
desteğini devam ettirmiştir. 31 Aralık
2014 itibarıyla Ana Ortağımız tarafından
sağlanan 250 milyon USD uzun vadeli kredi,
150 milyon USD tutarında sermaye benzeri
kredi bulunmaktadır.
Söz konusu sermaye benzeri krediye
ilave olarak, Banka’nın sermaye yeterlilik
rasyosunu ihtiyatlı seviyelerde tutarak
büyümesini temin etmek ve aynı zamanda
kârlılığı desteklemek amacıyla nakdi
sermaye artırımı gerçekleştirilmiştir.
29 Ocak 2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısında kayıtlı sermaye sistemine
geçilerek kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar
TL olarak belirlenmesi doğrultusunda karar
alınmıştır. Bilahare nakit sermaye artışları
gerçekleştirilmiş ve Banka’nın ödenmiş
sermayesi bir önceki yıl sonuna göre 330
milyon TL artış göstererek 900 milyon TL’ye
yükselmiştir.
Bankamızın konsolide olmayan sermaye
yeterlilik standart rasyosu 31 Aralık
2014 tarihi itibarıyla %17,74 olarak
gerçekleşmiştir.
Bankanın organizasyon yapısı verimlilik
ve motivasyon anlamında çok daha iyi
bir duruma gelmiş ve sürdürülebilir bir
noktaya ulaşmıştır. Her kademede önemli
organizasyonel değişiklikler yapılmış
olup, her alanda kârlılığın artırılması
hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, 2015
yılındaki kredi büyüme trendinin kredi
değerliliği ön planda tutularak devam
ettirilmesi, fonlama kaynaklarının
çeşitlendirilerek fonlama maliyetlerinin
azaltılması, gelirlerde ihtiyatlılık prensibi
elden bırakılmadan iyileştirme çabalarımız
sürdürülecektir.
Burgan Bank, paydaşları için kalıcı katma
değer üreten bir şirket olarak yoluna devam
etmek için tüm bileşenlere sahiptir. Bilgi
birikimi ve disiplinli iş anlayışı kaliteli insan
kaynağı ve etkin risk yönetimiyle birleşerek
Bankamızı mükemmel işleyen ve paydaşları
için değer yaratan bir kurum olarak
konumlandırmaktadır.
Başarımızda en büyük pay sahibi olan
çalışma arkadaşlarımıza özverili çalışmaları,
müşterilerimize ise Bankamıza olanı güven
ve bağlılıkları için şahsım ve Yönetim
Kurulumuz adına teşekkür ederim.
Bankamızın 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla
hazırlanan ve bağımsız denetime tabi
tutulan “Finansal Tabloları” incelemenize
ve onaylarınıza sunulmuştur.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
35
İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
İnsan Kaynakları Politikası
İnsan Kaynakları finansal kurumların
en önemli varlıkları arasında yer alır. Bu
kapsamda Banka’nın başarısı, işe alım,
gelişim, bağlılık ve yüksek motivasyon
sağlayan insan kaynakları politikaları
ile yakın bir biçimde bağlantılıdır. İnsan
Kaynakları Grubunun temel sorumlulukları
aşağıda belirtilmiştir:
• Bankanın stratejik hedefleri ve
önceliklerini destekler nitelikte insan
kaynakları politikaları ve programları
oluşturmak,
• Banka hedef ve stratejileri doğrultusunda
yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağının
işe alınmasını sağlamak, her zaman şeffaf
ve adiliyete dayalı, iç kaynak transferi
veya dış istihdam sağlayarak Banka’nın
hedefleri ve stratejilerine ulaşmasına
katkıda bulunmak,
• Rekabetçi bir ücret politikası ve üstün
performansın ödüllendirilmesi ile
Banka’nın performansının arttırılmasına
katkıda bulunmak,
• Kurum kültürü içinde yetişen ve
kariyerlerinde uzmanlaşan çalışanlarımızı,
yöneticilik kadroları için hazırlayarak
kurum kültürümüzü pekiştirmek,
• Proaktif insan kaynakları uygulamaları
ile çalışan memnuniyetini sağlayarak
etkili ve motive edilmiş bir organizasyon
oluşturmak.
İşe Alım
İnsan kaynakları gereksinimleri Banka’nın
kısa ve orta vadeli stratejik hedeflerine
uygun olarak sağlanır.
Hedefimiz; Bankamıza eğitim düzeyi
yüksek, yeniliklere ve değişime açık,
değerlerimizi benimseyip yaşatacak insan
kaynağının kazandırılmasıdır.
Yeni çalışanlarımızı seçerken göz önüne
alınması gereken önemli hususlar,
Banka’nın temel yetkinliklerinin ve
ayrıca sektörde hüküm süren koşulların
iyileştirilmesine yönelik potansiyele sahip
uygun kişilerin seçilerek saflarımıza
katılmasıdır. Banka’nın genel bordrolu çalışan sayısı
bütçesi Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilmiştir. İnsan Kaynakları Genel Müdür
Yardımcısı, Banka’nın tüm işe alımlarını
gözden geçirerek onaylamaktadır. Bütçe
dahilindeki tüm yeni işe alımlar İnsan
Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili
Genel Müdür Yardımcıları tarafından, bütçe
dışı alımlar için ise ek olarak Genel Müdür
onayı sonrası yapılmaktadır.
Kariyer Yönetimi
Bankanın vizyon, misyon ve değerlerini
benimsemiş yüksek potansiyelli
çalışanlarımızın yönetim pozisyonlarına
getirilmelerinin planlanması temel
hedefimizdir. Performans ve gereklilikler
doğrultusunda çalışanların kendi kariyer
planlamasını yöneticileri ile birlikte
tanımlayarak yapması ve yönetmesi
hedeflenir.
Eğitim
Bankanın eğitim ile ilgili hedefleri aşağıda
yer almaktadır:
Bankamızda oluşan açık pozisyonlar için,
öncelikle içerideki insan kaynağımızın
değerlendirilmesi temel stratejimizdir.
Çalışanlarımız açık pozisyonlara, ilgili
pozisyonun beklentilerine göre terfien
ve/veya mevcut unvan ve hakları ile
atanabilir. Söz konusu kariyer geçişlerinin
olabilmesi için; boş kadroların olması,
görevin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip
olunması ve yüksek performans gösterilmiş
ya da yüksek potansiyele sahip olunması
gereklidir.
• Eğitimlerin banka içinde bir yatırım
olarak değerlendirilmesini ve bankanın
iş hedeflerini gerçekleştirmesinde rol
almasını sağlamak,
• Bankamızın strateji, iş hedefleri ve
misyonu doğrultusunda çalışanların
performansını artırmak için gerekli olan
eğitim ve gelişim desteğini vermek,
• Eğitim ve gelişim desteğinin düzenli,
sürekli ve sistematik olarak verilmesini
sağlamak,
• Açık, paylaşılan ve prensipleri olan eğitim
stratejileri oluşturmak,
• Kuruma özel, ihtiyaç analizi ve
tasarım aşaması yapılan, sonuçlarının
ölçümlendiği ve izlendiği eğitim yönetimi
yapmak,
• Eğitim ve gelişim desteğini iş kolları ve
sonuçlarıyla ilişkilendirmek.
Banka’nın strateji ve hedeflerine paralel
olarak, kurum ve çalışanlarımızın
performans ve yetkinliklerinin arttırılması,
değişime uyum sağlayabilmeleri,
gelecekteki yönetici kaynağımızın
yetiştirilebilmesine yönelik eğitim ve gelişim
programları uygulanır.
Bu doğrultuda hedeflenen eğitim ve gelişim
fırsatlarının; Banka’nın amaçları, hedefleri
ve pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler
ile uyumlu olmasına dikkat edilmesi,
yöneticilerimiz tarafından izlenmesi ve takip
edilmesi önem taşımaktadır.
Performans Değerlendirmeleri
Banka hedef ve stratejilerini
gerçekleştirmek, bireysel performansı
yöneterek çalışanların ve Banka’nın
daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlamak
temel amacımızdır. Bu amaçla yılda bir
kez çalışanların iş sonuçlarına katkıları ve
yetkinliklerindeki gelişim ölçülür.
Değerlendirme sürecinin sonucunda, üstün
performanslı kişilerin ödüllendirilmesinin
yanı sıra, yüksek potansiyelli kişilerin
saptanması ve çalışanların gelişim
ihtiyacının belirlenmesi mümkün
olmaktadır.
Çalışanların performans düzeyi, kişisel
kariyer planları çerçevesinde kendilerinin
çeşitli görevlere aday gösterilebilmelerine
olanak sağlar ve ücretlerini etkiler.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
36
Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Ücretlendirme
Bankanın ücret politikasının amacı;
• Yüksek yetkinlikteki çalışanları kazanan,
çeken, motive eden ve elde tutan bir
ücret politikası etkinleştirmek,
• Çalışanları ödüllendirmede tutarlı bir
yaklaşım sağlamak için, çalışanın bilgi
ve tecrübesi kadar üstlendiği rol ve
sorumlulukları ile uyumlu olan, çerçevesi
belli bir ödüllendirme sistemi kurmaktır.
• Banka Ücretlendirme Politikası,
çalışanların ücret ve yan haklarını;
a. Piyasa uygulamaları ile uyumlu olarak,
b. Banka içi dengeyi, adaleti koruyarak,
c. Banka bütçesindeki personel gideri
doğrultusunda
d. Bankanın sonuç odaklı kurum
kültürünü destekleyen Performans
Değerlendirme Sistemi ile uyumlu olarak
sağlar.
Çalışan İzin Politikası
Bankamızda yıllık ücretli izin
uygulamasında, 4857 Sayılı İş Kanunu
hükümleri uygulanır. Buna göre;
Hizmet Süresi
İzin Süresi
1 Yıldan 5 Yıla Kadar
14 Gün
5 Yıldan 15 Yıla Kadar
20 Gün
15 Yıldan Sonrası
26 Gün
Yıllık izin hakkı kazanır.
Çalışanlarımız yıl içerisinde;
• 20 gün ve üzerinde yıllık izin hakkı
kazanıyor ise; en az bir izinlerini 2 hafta
üst üste,
• 14 gün izin kazanıyorsa; en az bir
izinlerini 1 hafta kesintisiz,
• Genel Müdür, Kıdemli Genel Müdür
Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Grup
Başkanı, Bölge Müdürü, Bölüm Başkanı
ve Şube Müdürleri kaç gün izin hakkı
kazandığından bağımsız olarak en az bir
izinlerini 2 hafta üst üste kullanmalıdırlar.
Ücret ve Yan Haklar Yönetimi Bölümü
yıl içerisinde belirtilen kurallara uygun
izin kullanmayan çalışanlardan, iznin
kullanılmama nedenlerini içeren yönetici
onaylı açıklama talep eder. Sadece Genel
Müdür istisnai durumlarda çalışanın
kesintisiz 2 haftadan az izin kullanmasına
izin verebilir.
Akraba İşe Alma Politikası
Bu Politikanın amacı, akrabaların işe
alınmasına ya da halen çalışmakta bulunan
akrabaların terfi ettirilmesine / başka yere
nakledilmesine ilişkin Yönetim kararlarının
menfaat çatışmalarına yol açmayan bir
tarzda alınmasını sağlamaktır.
Birbiriyle akrabalık ilişkisi bulunan
çalışanların, birinin diğerinin yaptığı işi
kontrol edebildiği, değerlendirebildiği,
inceleyebildiği, onaylayabildiği veya
belirleyebildiği ya da diğerinin ücretini ve
terfisini herhangi bir yolla etkileyebildiği
görevlerde istihdam edilmelerine izin
verilmemektedir.
Bu taahhüt, aynı birim içindeki görevlerle
ve çalışma durumlarıyla sınırlı değildir; aynı
zamanda, birbirlerini tamamlayıcı hizmetler
veren ya da onaylama / denetim hizmetleri
gibi görevler ifa eden yakın işbirliği içindeki
birimlerde üstlenilen görevleri de kapsar.
Özel Sigorta Uygulamaları
Çalışanlarımızın ve ailelerinin (eş+çocuk)
sağlık giderleri her yıl yeniden düzenlenen
sağlık sigortası kapsamında karşılanır.
Çalışanlarımıza ayrıca hayat sigortası
yapılmaktadır.
BANKANIN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE YAPTIĞI İŞLEMLERE İLİŞKİN
BİLGİLER
Toplam Risk Grubu
Finansal tablolarda yer alan
büyüklüklere göre (%)
Alınan krediler
932.918
55,90
Mevduat
60.398
1,13
Gayrinakdi krediler
45.051
3,78
Krediler
2.190
0,03
85
0,07
Bankalar ve diğer mali kuruluşlar
Detaylar için; Bakınız EK-3 Beşinci Bölüm-VII.
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
37
BAĞLILIK RAPORUNA İLİŞKİN BİLGİLER
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
199’uncu maddesi uyarınca, Yönetim
Kurulu, faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde,
geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı
ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri
hakkında bir rapor düzenlemek ve bu
raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda
yer vermekle yükümlüdür.
Banka’nın ilişkili taraflarla yapmış olduğu
işlemler hakkında gerekli açıklamalar,
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara
İlişkin Açıklama ve Dipnotların 5’nci
Bölüm VII no’lu bölümünde (EK-4) yer
almaktadır. Yönetim Kurulu tarafından
hazırlanan Rapor’da “Banka’nın hakim
ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları
ile 2014 yılı içinde yapmış olduğu tüm
işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin
alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda
tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her
bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı
ve şirketi zarara uğratabilecek alınan
veya alınmasından kaçınılan herhangi
bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede
denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir
işlem veya önlemin olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.” denilmektedir.
BANKALARIN ALACAKLARI DESTEK HİZMETLERİ VE DESTEK HİZMETİ
KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK UYARINCA
DESTEK HİZMETİ ALINAN FAALİYET KONULARI VE HİZMETİN ALINDIĞI KİŞİ
VE KURULUŞLARA İLİŞKİN BİLGİLER
DESTEK HİZMETİ ALINAN KURULUŞ
DESTEK HİZMETİ ALINAN FAALİYET ALANI
HİZMETİN AÇIKLAMASI
Risk Aktif Danışmalık Eğitim ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.
Asseco SEE Teknoloji A.Ş.
İntertech Bilgi İşlem Pazarlama Ticaret A.Ş.
İntertech Bilgi İşlem Pazarlama Ticaret A.Ş.
İntertech Bilgi İşlem Pazarlama Ticaret A.Ş.
İntertech Bilgi İşlem Pazarlama Ticaret A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Active Bilgisayar Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
ATC - Athens Technology Centre S.A.
Fineksus Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş
Fineksus Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş
IBM Global Services İş ve Teknoloji Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.
IBM Global Services İş ve Teknoloji Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.
Innova Bilişim Çözümleri A.Ş.
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Banksoft Bilişim Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti.
Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Basel II raporlaması
Masak raporlaması
Bankacılık yazılımı, destek ve bakım hizmetleri
Kredi Kartı entegrasyonu
SIRON Entegrasyon Uygulamaları
e-Rehin entegrasyonu
Bonus Kredi Kartı Programı
Nova 2000 Yazılım Sistemi
ERP Uygulaması
Paygate Maestro & Search Swift İş Sürekliliği Uygulaması
Swift Uygulama Yazılımı Onarım ve Bakım Desteği
IBM İş Sürekliliği ve Esnekliği Sağlama Hizmetleri
IBM Acil Hizmetleri
Kiosks Ekipman ve Yazılım Kurulumu, Desteği ve Bakımı
IVR ve CTI uygulama, Onarım ve Bakım Hizmetleri
ATM Yönetim Sistemi, ATM Kartı Yönetim Sistemi, ATM
Dolandırıcılık Yönetim Sistemi
CIT Nakit Yönetimi Hizmetleri
Kredi Kartı ve ATM kartı basım, dağıtım, takas, geri
ödeme ve raporlama,Slip basım ve dağıtım,Kartların
provizyon,süreçleri
Arşiv hizmetleri
Fiziki Güvenlik hizmetleri
Yazılım Desteği ve Sürekli Geliştirme Destek Hizmetleri
İpotek tesis, ipotek fek ve takyidat araştırmasına ilişkin
hizmetler
İpotek tesis, ipotek fek ve takyidat araştırmasına ilişkin
hizmetler
İletişim Ekipman Tedarik Hizmetleri
Operasyonel Risk Database
Operasyonel hizmetler
Kıymetli Evrak Basımı
Bilgi Sistemleri
Sızma Testi
İnternet Bankacılığı, Direk Satış Tablet Uygulaması ve Bayi
Kanalı Web Uygulaması
Bantaş A.Ş.
Para taşıma
Provus Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Operasyonel hizmetler
Iron Mountain Arşivleme Hizmetleri A.Ş
Securverdi Güvenlik Hizmetleri A.Ş.
BİLİN Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı Ltd.Şti.
Operasyonel hizmetler
Güvenlik
Operasyonel hizmetler
TAGAR Tapu Garanti Hizmetleri A.Ş.
Operasyonel hizmetler
FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş
Operasyonel hizmetler
İSNET Telekomünikasyon Servis Hizm.Tic.Ltd.Şti.
Risk Business Int.
MTM Holografi Güvenlikli Basım ve Bilişim Teknolojileri
Sanayi ve Ticaret A.Ş
Securist Bilişim Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti
V.R.P. Veri Raporlama Programlama Bilişim Yazılım ve
Danışmanlık Hizm.Tic.A.Ş.
Bilgi Sistemleri
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
38
Kurumsal Yönetim Uygulamaları
KURUMSAL YÖNETİM RAPORU
• Banka Kurumsal Yönetimi; hedef ve
stratejilerinin belirlenmesi, günlük
faaliyetlerinin yürütülmesi, hissedarları
nezdinde hesap verebilir olmasının
sağlanması, tüm ilişkili tarafların hak
ve menfaatlerinin korunması, gözetim
ve denetim otoritelerinin kural ve
yönetmeliklerinin uygulanması, mudilerin
hak ve menfaatlerinin korunması, güçlü
risk yönetim sistemleri geliştirilmesi
için sağlam ve güvenilir yöntemler tesis
etmeyi amaçlar.
• Hissedarların hisse sahipliğinin ve
hisse devirlerinin tescil ettirilmesiyle,
genel kurul toplantılarına katılmakla,
Banka kârından pay almakla ve Banka
hakkında düzenli bilgi almakla ilgili temel
haklarının korunması,
• Küçük pay sahipleri ve yabancı
hissedarlar da dâhil tüm hissedarlara eşit
muamele edilmesi,
• Hissedarlara gerekli bilgilerin haklarını
kullanabilmeleri için uygun zamanda
verilmesi ve haklarını tam ve eksiksiz
kullanabilmeleri için gerekli imkanların
sağlanması.
• Paydaşların haklarının iyi kurumsal
yönetimin önemli bir boyutunu temsil
ettiğinin ve Banka’nın başarısının
mevduat sahipleri, kredi alanlar, Banka
personeli, yatırımcılar ve bankalarla iş
yapan diğer unsurlar gibi paydaşların
kollektif çabalarının bir sonucu
olduğunun dikkate alınması.
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri
• BAŞKAN
Majed E.A.A. Al Ajeel (Bağımsız)
• ÜYE
Mehmet N.Erten
(Yönetim Kurulu Başkanı)
• ÜYE
A.Murat Dinç (Genel Müdür)
Kurumsal Yönetim Komitesi yılda 4 kez, 3
ayda bir toplanmaktadır. Faaliyetleri:
Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerini
tespit etmek, uygulanmasını takip etmek
ve etkinliğinin düzenli olarak gözden
geçirilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu’na
destek vermekten sorumludur.
• Yasal mevzuat doğrultusunda, Kurumsal
Yönetim yapısı ile ilgili Bankanın
politikalarını hazırlamak ve bunlar için
Yönetim Kurulu onayını almak,
• Kurumsal Yönetim standartlarının ve
düzenlemelerinin uygulandığını takip
etmek ve Yönetim Kuruluna rapor
sunmak,
• Kurumsal Yönetim uygulamalarını yıllık
olarak gözden geçirmek ve gerekli
iyileştirmeler konusunda Yönetim
Kurulu’na önerilerde bulunmak, yasalar
ve yönetmelikler tarafından gerektiği
durumda uygun açıklamaların yapılmasını
sağlamak,
• Banka’nın operasyonları ile finansal
emniyetini gözetmek suretiyle, bankanın
yasalar, yönetmelikler, talimatlar ve iç
politikalar kapsamında profesyonel bir
şekilde yönetilmesini sağlamak, • Yönetim Kurulu’nun bağımsızlık esası
çerçevesinde hareket etmesini ve
Yönetim Kurulu üyelerinin, Banka’nın
işlerini araştırma, tartışma ve azınlık
haklarını korumak amacıyla bunlar
hakkında objektif karar alma yetkilerini
kısıtlayabilecek herhangi bir etki altında
kalmaksızın, Banka ve tüm paydaşlarına
karşı olan görevlerini yerine getirmek
taahhüdünü sağlamak, Hissedarların
Yönetim Kurulu üyelerini atama
konusunda yetki sahibi oldukları hallerde,
Yönetim Kurulu üyelerinin yukarıda
anılan görevleri kendileri göreve getirmiş
olan taraf dışında Bankaya karşı da
yerine getirmesini sağlamak,
• Banka yönetim yapısını yıllık olarak
gözden geçirmek ve yasal mevzuat
gereklilikleri ile paralel olarak mevcut
olmasını sağlamak,
• Tüm bankacılık faaliyetleri için yazılı
politikaların mevcut olmasını ve bunların
tüm yönetim seviyelerinde dağıtılmalarını
sağlamak. Bu politikaların kapsamlı
olması ve yasalar, talimatlar ekonomik
koşullar ve banka ile ilgili diğer konular
üzerinde meydana gelen değişiklikleri ve
tadilleri kapsaması için düzenli olarak
gözden geçirilmelerini sağlamak,
• Yasal mevzuat gerekliliklerine paralel
olarak hissedarlara eşit şekilde
muamele etmek ve hissedarlar ve
menfaat sahiplerinin haklarını korumak,
Banka’nın düzenleyici gerekliliklere /
takiplere uyumlu olmasını sağlamak ve
Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu alt
komiteleri arasında ve Yönetim Kurulu alt
komitelerinin kendi arasındaki yönetim
dahil olmak üzere yönetim yapısını
izlemek
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
39
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
29/6/1956 TARİHLİ VE 6762 SAYILI TÜRK TİCARET
KANUNUNUN 347 NCİ MADDESİ UYARINCA TEŞKİL OLUNAN
DENETÇİLER TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR
Bakınız EK-1
DENETİM KOMİTESİNİN İÇ KONTROL, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİM
SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ VE HESAP
DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER
Burgan Bank A.Ş. Denetim Komitesi’nin
esas görevi; hissedarlara sunulacak olan
mali bilgileri inceleyerek, Yönetim Kurulu
ve Yönetim kademesi tarafından kurulan
iç sistemlerin etkinliğini, yeterliliğini
ve verimliliğini sağlayarak ve denetim
sürecini izleyerek Banka Yönetim Kurulu’na
Bankayla ve konsolide yan kuruluşlarıyla
ilgili gözetim sorumluluğunu yerine
getirmesinde yardımcı olmaktır.
Yılda en az dört kez toplanan Denetim
Komitesi, iç sistemlerin etkinliğini,
yeterliliğini ve verimliliğini, özellikle
aşağıdaki kategorilerde amaçlara ulaşılması
açısından inceleyip değerlendirmektedir:
• Bankanın İç Denetim, İç Kontrol ve
Risk Yönetiminin yanı sıra muhasebe
ve raporlama sistemlerinin etkinliği,
verimliliği ve yeterliliği,
• Yukarıda belirtilen sistemlerin sağladığı
bilgilerin doğruluğu,
• Mali raporlamanın güvenilirliği,
• İletişim kanalları ve bilgi sistem
kontrolünün kurulması,
• Yürürlükteki yasalara ve mevzuata
uygunluk.
Uyumsuzluğun görüldüğü hallerde, Denetim
Komitesi, alınması gereken düzeltici
tedbirlere dair teklifle birlikte Yönetim
Kurulu’nu bilgilendirmektedir.
Denetim Komitesi’nin iç kontrol, iç denetim
ve risk yönetim sistemlerinin işleyişine
ilişkin değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir:
Burgan Bank A.Ş.’de de Risk Yönetimi
Sistemi bu önemin ve uygulamak
istediğimiz bankacılık anlayışının gereği
inancıyla oluşturulmuş ve sürekli gelişim
halindedir. Burgan Bank’ın amacı Risk
Yönetimi sistemini sadece ölçüm ve
raporlama için kullanmamak, aynı paralelde
karar verme sürecinin bir parçası haline
getirmektir.
İç Kontrol ve İç Denetim Sistemleri, risk
bazlı anlayışla Bankamızdaki iç kontrol
sisteminin yeterliliği üzerine makul
güvence vermek ve iç kontrol sisteminin
geliştirilmesi konusuna odaklanmıştır. Bu
sistemlerin faaliyetleri sadece hataların
tespitine yönelik olmayıp, daha ziyade
hataların oluşmasını önleyecek tedbirlerin
tespiti ve uygulanmasına yöneliktir.
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Bakınız EK-1
FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Bakınız; EK-2
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
40
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
MALİ DURUM, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
2014 yılı sonunda toplam aktifler, önceki
yıla göre %27,3 artarak, 8.673.779 bin TL
olarak gerçekleşmiştir.
Likit aktiflerin bilanço içindeki payı %10,4
olmuştur.
764.586 bin TL tutarındaki menkul
kıymetler bilançonun %8,8’ini
oluşturmuştur.
Nakit kredilerde %35,8 artış sağlanmıştır.
Nakit kredilerin bilanço içindeki payı
yükselmiş ve %74,5 olmuştur. Bankamızın
takipteki krediler oranı %2 seviyesinde
gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2014 itibarıyla toplam mevduat
%56,5 artışla 5.365.121 bin TL olarak
gerçekleşirken bilanço toplamı içindeki payı
%61,9 olmuştur.
2014 yılı içerisinde kayıtlı sermaye
sistemine geçilmiş olup, Banka’nın kayıtlı
sermaye tavanı olan 1 milyar TL’sı içerisinde
ödenmiş sermayesi 570 milyon TL’sından
900 milyon TL’sına nakit olarak arttırılmıştır.
BURGAN BANK A.Ş. BİLANÇO ANALİZİ BİN TL
AKTİFLER
Likit Değerler
Menkul Kıymetler
Krediler ve Faktoring Alacakları (Net)
Bağlı Ortaklıklar
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Aktifler
TOPLAM AKTİFLER
PASİFLER
Mevduat
Kredi Niteliğindeki Borçlar
Diğer Pasifler
Özkaynaklar
TOPLAM PASİFLER
BURGAN BANK A,Ş, YAPISAL BİLANÇOLAR
AKTİFLER
Likit Değerler
Menkul Kıymetler
Krediler ve Faktoring Alacakları (Net)
Bağlı Ortaklıklar
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Aktifler
TOPLAM AKTİFLER
PASİFLER
Mevduat
Kredi Niteliğindeki Borçlar
Diğer Pasifler
Özkaynaklar
TOPLAM PASİFLER
Dönem içindeki sermaye artışına ilave
olarak menkul değerler ve maddi duran
varlıklar değerleme farklarındaki olumlu
gelişmeler ve dönem kârına paralel olarak
özkaynaklar %59,8 artışla, 586.515 bin
TL’den 937.440 bin TL’ye yükselmiştir.
31 Aralık 2014
899.060
764.586
6.466.286
202.193
89.364
252.290
8.673.779
31 Aralık 2013
583.082
931.877
4.761.368
99.193
61.288
374.773
6.811.581
DEĞİŞİM (%)
54,2
-18,0
35,8
103,8
45,8
-32,7
27,3
5.365.121
1.985.554
385.664
937.440
8.673.779
3.428.695
2.405.269
391.102
586.515
6.811.581
56,5
-17,4
-1,4
59,8
27,3
31 Aralık 2014
%10,4
%8,8
%74,5
%2,3
%1,0
%2,8
%100,0
31 Aralık 2013
%8,6
%13,7
%69,9
%1,5
%0,9
%5,3
%100,0
%61,9
%22,9
%4,4
%10,9
%100,0
%50,3
%35,3
%5,7
%8,7
%100,0
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
Kredi hacmindeki %35,8’lik büyümeye
paralel, faiz marjlarında artış ve piyasa faiz
oranlarındaki yukarı doğru hareketlerinde
etkisiyle kredilerden alınan faizlerde
%61’lik bir artış meydana gelmiştir.
Benzer şekilde devlet borçlanma senetleri
portföyünde %18’lik azalma olmasına
rağmen faiz oranlarında yaşanan
yukarı doğru hareketler nedeniyle bu
kalemdeki faiz gelirlerinde %5,2’lik bir
artış yaşanmıştır. Bu sebeplerle brüt faiz
gelirlerinde %51,5’lik artış meydana
gelmiştir.
41
Mevduta hacmindeki %56,5’lik artış,
paralelinde mevduata verilen faizlerde
%41,8’lik artışa sebep olmuş, faiz
giderindeki artış, mevduattaki artış
oranının altında kalmıştır. Bankalardan ve
Ana ortağımızdan temin edilen krediler
nedeniyle ödenen faizlerde 2013 yılına
göre %142,5 artış meydana gelmiştir.
Büyüyen aktifi fonlamak için sağlanan
kaynaklardaki büyümenin paralelinde
brüt faiz giderlerinde önceki döneme göre
%63,8 oranında artış gerçekleşmiştir.
2014 yılının özellikle ikinci çeyreğinden
sonra aktif yapısında oluşan değişim ve
kredilere uygulanan faiz marjlarındaki
olumlu gelişmeler, buna mukabil kaynak
çeşitliliği nedeniyle maliyetlerindeki
değişimler sonucunda net faiz gelirlerinde
bir önceki yıla göre %33,3’lük artış
gerçekleşmiştir.
BURGAN BANK A.Ş. NET FAİZ GELİRİ BİN TL
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ
31 Aralık 2014
624.326
512.315
561
1.080
2.844
65.763
41.763
31 Aralık 2013
412.232
318.338
619
2.742
62.491
28.042
ARTIŞ (%)
51,5
60,9
100,0
74,5
3,7
5,2
48,9
(402.121)
(237.321)
(47.819)
(34.155)
(82.826)
222.205
(245.541)
(167.318)
(19.716)
(23.523)
(34.984)
166.691
63,8
41,8
142,5
45,2
136,8
33,3
31 Aralık 2014
%100,0
%82,1
%0,1
%0,2
%0,5
%10,5
%6,6
31 Aralık 2013
%100,0
%77,2
%0,0
%0,2
%0,7
%15,2
%6,8
%100,0
%59,0
%11,9
%8,5
%20,7
%100,0
%68,1
%8,0
%9,6
%14,2
BURGAN BANK A.Ş. YAPISAL NET FAİZ GELİRİ ANALİZİ
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
42
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
2014 yılında net ücret ve komisyon gelirleri,
ürün çeşitliliği ve kredi portföyündeki
gelişmeler sebebiyle %36,7 artmış ve
19.346 bin TL olarak gerçekleşmiştir.
Kredi karşılıkları, ağırlıklı olarak özel
karşılık ve muhtemel riskler için ayrılan
karşılık tutarındaki düşüş sebebiyle %33,4
azalış göstererek 66.976 bin TL olarak
gerçekleşmiştir.
kendi yarattığı kaynaklardan fonlamak için
%56,5’lik mevduat artışı sağlamıştır. Bu
büyümelerin gerçekleştirmesinde verimlilik
ve motivasyon ön planda tutulmuş, sonuçta
önceki dönemlerden gelen negatif etkilere
rağmen 2014 dönemi net kârı 6.809 bin TL
olarak gerçekleşmiştir.
Özetle, yaşanan fiyat rekabetlerine rağmen
kârlılıktan ödün vermeden %35,8 kredi
büyümesi ve bu büyümeyi ağırlıklı olarak
BURGAN BANK A.Ş. GELİR TABLOSU ANALİZİ BİN TL
Net faiz geliri
Net ücret ve komisyon gelirleri
Temettü gelirleri
Ticari Kâr/Zarar (Net)
Diğer faaliyet gelirleri
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Değişim (%)
222.205
166.691
33,3
19.346
14.152
36,7
5.784
19.418
-70,2
26.470
25.052
5,7
8.895
7.894
12,7
(66.976)
(100.683)
-33,5
(205.077)
(182.386)
12,4
Vergi öncesi kâr
10.647
-49.862
-121,4
Vergi karşılığı
(3.838)
8.867
-143,3
6.809
(40.995)
-116,6
Kredi ve diğer alacak karşılıkları
Diğer faaliyet giderleri
Net kâr
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
43
RİSK TÜRLERİ İTİBARİYLE UYGULANAN RİSK YÖNETİMİ POLİTİKALARINA
İLİŞKİN BİLGİLER
Banka tarafından belirlenen risk stratejisi
tüm risk yönetim sisteminin temel
taşıdır. Banka risk stratejisi Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir ve Banka’nın
kurumsal stratejisi ve stratejik iş hedefleri
ile uyumludur. Risk iştahı risk stratejisinin
asli unsurudur. Risk iştahı Banka’nın hangi
tür riskleri ne ölçüde alacağı, hangilerini
almayacağı veya ortadan kaldırılabileceğini
tanımlar. Banka risk stratejisi risk iştahı
kapsamında belirlenen limitler içerisinde
Banka’nın iş hedeflerine ulaşması için
alınacak risklerin temel unsurlarını
belirlemeyi amaçlar.
Banka açık ve gerçekçi bir risk stratejisinin
oluşturulmasını kurumsal stratejisinin
ayrılmaz bir parçası ve tüm risk yönetimi
politikalarının üzerine yapılandırıldığı bir
temel olarak görür.
Risk Yönetimi Politikaları
Banka, risk yönetimi fonksiyonunun
sağlıklı şekilde işlemesi için risk yönetimi
süreçlerinin temelini oluşturan aşağıdaki
prensipleri benimsemiştir:
• Yönetim Kurulu Banka’nın risk politikasını
onaylamak ve periyodik olarak gözden
geçirmekle sorumludur.
• Üst yönetim, Yönetim Kurulu
tarafından onaylanan risk politikasının
uygulanmasından ve riski tanımlayacak,
ölçecek, izleyecek ve azaltacak sistem
ve prosedürlerin geliştirilmesinden
sorumludur.
• Banka; borçlu veya karşı taraf hakkında
kredinin amacı, yapısı ve geri ödeme
kaynağı da dahil olacak şekilde kapsamlı
bilgileri içeren kredi tahsis kriterleri
belirlemiştir.
• Banka piyasa riskinin etkin şekilde
izlenmesi için politika ve prensipler
belirlemiştir.
• Banka, faaliyetlerinin
gerçekleştirilebilmesi için iş birimlerinin
sorumluluk ve hesap verebilirliklerinin
açık bir şekilde yer aldığı prosedürler
geliştirmiştir.
• Bilanço içi ve dışı tüm risklerin
izlenmesi için gerekli sistem ve süreçler
tasarlanmıştır.
• Banka şeffaf bir risk kültürünün
oluşmasını teşvik eder ve önemli tüm
risklerin Yönetim Kurulu da dahil ilgili
tüm yetkililerle paylaşılmasını sağlar.
Banka şeffaflığı risk yönetiminin temel
prensibi olarak belirlemiştir.
• Risk yönetimi idaresi sağlıklı bir risk
yönetiminin sağlanması ve çıkar
çatışmalarının önlenmesi amacıyla
tüm iş kararlarından bağımsız olarak
tasarlanmıştır.
• Risk Yönetimi görevini yerine
getirebilmesi için Banka’nın risk iştahıyla
uyumlu olacak yeterlilikte kaynaklara
sahip olmalıdır.
Sağlıklı bir risk yönetimi, Banka’nın
hedeflerine ulaşma çabasının önemli bir
unsurdur. Banka, faaliyetlerinin doğası
gereği gireceği risklerin her zaman
arzu edilen ve kontrol edilebilir limitler
dahilinde kalması için kapsamlı bir risk
yönetimi yapısı kurmuştur. Risk yönetimi
yapısı, risk alma konusundaki onay ve
yetkilere ilişkin süreçleri ve bunlara ek
olarak riskin izlenmesi ve ölçülmesinin
bağımsız bir şekilde yapılmasını için riskin
yönetimine ilişkin fonksiyonların net olarak
tanımlandığı bir yapıdır.
Risk Yönetimi,
• Alınan riskin her zaman Yönetim Kurulu
tarafından tanımlanan risk iştahına
uygun olmasını,
• Alınan riskin Banka’nın tahammül
edebileceği zarar tutarını aşmamasını,
• Risk yönetimi sistemleri ve
prosedürlerinin uygulanması ile alınan
riskin yeterince azaltılması,
• Banka genelinde risk farkındalığının
oluşturulmasını,
• Yeterli risk şeffaflığının uygulanmasını ve
tüm risk göstergelerinin Yönetim Kurulu
da dahil tüm iş birimleri ile paylaşımının
sağlanmasını hedeflemektedir.
Risk Limitleri
Banka’nın alabileceği risk düzeyine
uyumlu olarak sayısallaştırılabilen risk
kategorilerinde risk limitleri belirlenir. Bu
kapsamda kredi, piyasa ve operasyonel
risk kategorilerinde limitler belirlenmiştir.
Risk limitleri Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
Risk limitleri uygulamadaki gelişmelerin
güncelliğini yansıtacak şekilde düzenli
olarak gözden geçirilir ve piyasa
koşullarında ve Banka stratejisindeki
değişmelere göre uyarlanır. Gözden geçirme
konusundaki asli sorumluluk, limit belirleme
yetkisine haiz olan Yönetim Kuruluna aittir.
Belirlenmiş bir risk limitinde değişiklik
yapılma ihtiyacı doğarsa bu öncelikli
olarak Risk Komitesi gündemine alınarak
değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde
değişiklik Yönetim Kurulu’nun onayına
sunulur.
Risk Stratejisinin Hedefleri
Banka risk stratejisinin temel risk
kategorileri ile ilgili hedefleri aşağıda yer
almaktadır.
Kredi Risk Stratejisi
• Banka finansal durumu ve kredibilitesi
yüksek kişi veya kurumlarla kredi
ilişkisine girer.
• Banka çeşitlendirilmiş kredi portföyü
oluşturmayı hedefler. Benzer şekilde
kârlı büyüme fırsatlarının bulunduğu
sektörlere kredi verilmesi amaçlanır.
Ancak kredi kararı alınırken ekonomik
döngüler, iç ve dış etkenlerin de dikkate
alınması gerekir. • Banka ancak kişi veya portföy bazında
bilgi birikimine sahip olduğu ve
yönetebileceği kredi riskini alır.
• Banka kredi riskini teminatlandırmak için
tatmin edici teminatlar alır. Teminatsız
risk alınırken gereken basiretlilik
sergilenmektedir.
• Banka kanuni sınırlar dahilinde kişi, grup
ve sektör olarak konsantre risk almaktan
kaçınır.
• Banka kredi geçmişi düzgün ve başarılı
performans sergileyen müşterilere kredi
vermeyi hedefler. Benzer şekilde yeni
kurulmuş şirketler ve girişimler için
istisnai olarak azami dikkatle finansman
yapılabilir. Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
44
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Piyasa Riski Stratejisi
• Banka tüm faaliyetlerinden kaynaklanan
piyasa risklerini etkin şekilde izlemeyi
hedeflemektedir.
• Banka maruz kaldığı piyasa ve likidite
risklerini yönetirken ihtiyatlı bir yaklaşım
sergilemektedir.
• Banka yapılan işin içinde yer alan piyasa
risklerini bağımsız bir şekilde tespit
ederek, değerlendirerek ve anlayarak
beklenmeyen piyasa koşulları sonucu
oluşabilecek kayıplara karşı kendisini
korumayı hedeflemektedir.
Operasyonel Risk Stratejisi
• Banka operasyonel riskini kabul edilebilir
seviyelerde tutmayı amaçlar.
• Operasyonel risk düzeyi büyüklüğü
ve oluşma sıklığına göre yakından
izlenmelidir. • Banka operasyonel risk düzeyini
asgariye indirgemek için yeterli kontrol
mekanizmalarını kurmaktan sorumludur.
Risk Yönetimi Birimi Organizasyonu
Risk Yönetimi Birimi Denetim Komitesi
aracılığıyla Yönetim Kurulu’na bağlıdır.
Risk Yönetimi Birimi kredi riski, karar
destek sistemleri ve modelleme, piyasa
riski ve operasyonel risk ve hazine midofis
yönetimlerinden oluşmaktadır.
Risklerin Ölçümü ve Raporlanması
Banka kredi riskini ölçmek için
geliştirilmiş derecelendirme sistemi
kullanır. Derecelendirme sistemi kredi
müşterilerine özel bir rating üretir. Rating
borçlunun kredilerini zamanında geri
ödeme kapasitesinin ve nihai olarak
borçlunun kredibilitesinin göstergesidir.
Derecelendirme sistemi sayısal ve sözel
unsurları içerir.
Döviz pozisyon, bono portföyü ve RMD
limitleri Piyasa Riski Birimi tarafından
günlük olarak hesaplanır ve izlenir, faiz
riski gap limitleri ise yine Piyasa Riski
Birimi tarafından aylık olarak hesaplanır.
Tüm piyasa riski limit kullanımları Aktif
Pasif Komitesi (APKO) ve Risk ve Denetim
Komitesi üyelerine raporlanır. Piyasa riski
yönetimi düzenli olarak stres testleri yapar
ve sonuçlarını Yönetim Kurulu, APKO ve Risk ve Denetim Komitesine raporlar. Stres
testleri verim eğrisi, kredi marjları ve döviz
kurlarındaki değişimin belirli bilanço içi ve
bilanço dışı kalemlere etkisini tanımlar.
DERECELENDİRME KURULUŞLARINCA VERİLEN DERECELENDİRME NOTU VE
BU NOTUN İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ
MOODY’S (10 Eylül 2014 tarihlidir)
Kategori
Derecelendirme Notu
Görünüm
(Bireysel Kredi Notu)
E+
Durağan
(Uzun Vadeli Yabancı Para)
Ba2
Durağan
(Kısa Vadeli Yabancı Para)
Not Prime
-
(Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli)
Ba2
Durağan
(Yerel Para Cinsinden Kısa Vadeli)
Not Prime
-
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
45
RAPOR DÖNEMİ DAHİL BEŞ YILLIK DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL
BİLGİLER
Bin TL
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Toplam Aktifler
8.673.779
6.811.581
4.441.549
4.922.687
4.150.912
Krediler
6.466.286
4.761.368
3.045.267
2.457.299
1.711.965
Mevduat
5.365.121
3.428.695
3.264.555
2.273.175
1.888.752
937.440
586.515
641.742
628.786
447.585
6.809
(40.995)
(126)
37.369
15.176
1.190.752
1.186.621
1.058.312
1.633.430
1.300.737
%17,74
%14,99
%16,45
%16,94
%20,29
31 Aralık 2014(*) 31 Aralık 2013(*)
Değişim (%)
Özkaynaklar
Net Dönem Kârı(Zararı)
Gayrinakdi Krediler
Serm. Yet. Rasyosu
KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLER
Toplam aktifler
9.487.259
7.304.357
Krediler, faktoring ve finansal kiralama alacakları
7.215.052
5.241.860
37,6
794.614
949.644
-16,3
Mevduat
5.339.413
3.407.897
56,7
Kullanılan krediler ve para piyasaları
2.732.727
2.862.030
-4,5
953.026
591.217
61,2
1.190.752
1.186.621
0,3
17.824
(53.697)
-133,2
16,12
13,70
17,1
Menkul kıymetler
Özkaynaklar
Garanti ve kefaletler
Net dönem kârı (zararı)
Sermaye yeterlilik rasyosu
(*)
(**)
29,9
Konsolide finansal tablolara göre bin TL
KONSOLİDE EDİLEN BAĞLI ORTAKLIKLARA İLİŞKİN BİLGİLER
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla konsolide edilen ortaklıklarımıza ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:
Bağlı Ortaklıklar
İştirakler
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
1.Burgan Finansal Kiralama A.Ş.
-
-
2.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve
bağlı ortaklığı Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.
-
-
Yukarıda yer alan sıraya göre konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin önemli finansal tablo bilgileri:
Aktif
Toplamı
Özkaynak
Sabit Varlık
Toplamı
Faiz Gelirleri
Menkul
Değer
Gelirleri
Cari Dönem
Kâr/Zararı
Önceki
Dönem Kâr/
Zararı
Gerçeğe
Uygun
Değer
1
752.442
115.957
79
42.845
-
12.163
5.968
-
2
292.355
101.904
3.140
8.738
-
4.053
(7.814)
-
(*)
(*)
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve bağlı ortaklığı Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.’nin konsolide edilmiş tutarlarıdır.
Konsolide bazda Bağımsız Denetçi Raporu, Konsolide Finansal Rapor ve Mali Bünyeye ilişkin Bilgiler için Bakınız; EK-3
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
EKLER
EK-1
YILLIK FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ
EK-2
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE
DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
EK-3
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA
AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA
İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM
RAPORU
46
yr
Güney Bağımsız Denetim ve
SMMMAŞ
Eski Büyükdere Cad.
Orjin Masak Ns:27
Maslak, Sarıyer 34398
İstanbul Turkey
E
Buıldıng a befter
workıng world
Tel t90 2123153000
Fax:+902122308291
eyrom
Ticaret Seil No: 479920-427502
-
Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü
Burgan Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na:
Burgan Bank A.Ş.’nin (“Banka”) ve konsolidasyona tabi ortaklıklannın 31 Aralık 2014 tarihi itibanyla
hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibanyla
düzenlenen bağımsız denetim raporu ile uyumluluğunu ve doğruluğunu denetlemiş bulunuyoruz. Rapor
konusu yıllık Faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş
olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Banka’nın 06
Man 2015 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolanyla uyumuna ilişkin olarak
denetlenen yıllık faaliyet raporu üzerinde görüş bildirmektir.
Denetim. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına
ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu
(“KGK”) tarafindan yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim
Standartları ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397. Maddesine ilişkin düzenlemelere uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda önemli bir hatanın olup olmadığı
konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir.
Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna
inanıyoruz.
Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla,
Burgan Bank A.Ş.’nin 31 Aralık 2014 tarihi itibanyla 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 40’ıncı maddesi
gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankanın finarnal
durumuna ilişkin bilgileri doğru bir biçimde yansıtmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile tarafimızca
verilen bağımsız denetçi görüşünü içermekte olup, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda
verilen bilgiler ile uyumludur.
3ievzııuuaıı Kayııakluııaıı Diğer Yükünılülükk’r
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 402’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyannca; BDS 570 “işletmenin
Sürekliliği” çerçevesinde, Burgan Bank A.Ş.’nin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine
ilişkin raporlanması gereken önemli bir belirsizliğe rastlanılmamışnr.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member 1km of EmstScYoung Global Limited
-Çatra\tÇLeL
( !U72tV
11
Sçwurnlu6’ntfk Rtlşdçşetçı. S?vİMM
-?
fjŞP
t
ii
6 Ma?N2
1 stanbu l.Türkiye
A ırteç
ıış ı E’;;s
€lzr.,
5
tır
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE
DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Burgan Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na:
Burgan Bank A.Ş.’nin (Banka) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan
bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide olmayan gelir tablosu, konsolide
olmayan özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablosu, konsolide
olmayan nakit akış tablosu ve konsolide olmayan özkaynak değişim tablosu ve önemli
muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulu’nun sorumluluğuna ilişkin açıklama:
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu konsolide olmayan finansal tabloların 1 Kasım 2006
tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve
Belgelerinin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye
Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına
ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal
dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve
sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının
seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili denetim kuruluşunun sorumluluğuna ilişkin açıklama:
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal
tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek
Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Kamu Gözetim
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye
Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uyumlu olarak
gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arz edecek ölçüde bir hata içermediğine
ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve
dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu
teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifine bırakılmış, ancak, duruma
uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç
kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu
değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması
için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
Bağımsız denetçi görüşü:
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla,
Burgan Bank A.Ş.’nin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona
eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun
37nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve
standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve
finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak
doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Diğer Husus
Banka'nın 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 37nci maddesi
gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına
uygun olarak düzenlenen finansal tabloları başka bir denetim firması tarafından
denetlenmiştir. Söz konusu bağımsız denetim firmasının 14 Mart 2014 tarihli bağımsız
denetim raporunda Banka’nın 31 Aralık 2013 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarının
Banka’nın mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’nun 37nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen
muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından
muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ,
açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtıldığı belirtilmiş, Banka’nın 31
Aralık 2013 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarına ilişkin olumlu görüş sunulmuştur.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor
1)
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası
uyarınca Banka’nın 1 Ocak – 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin,
TTK ile Banka esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun
olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
2)
TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza
denetim kapsamında istenen çalışmaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited
Fatma Ebru Yücel
Sorumlu Ortak Başdenetçi , SMMM
6 Mart 2015
İstanbul, Türkiye
2
BURGAN BANK A.Ş.’NİN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU
Banka’nın Yönetim Merkezinin Adresi
Banka’nın Telefon ve Faks Numaraları
Banka’nın İnternet Sayfası Adresi
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi
: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower
No:209 34394 Şişli/İstanbul
: Telefon
: 0 212 371 37 37
Faks
: 0 212 371 42 42
: www.burgan.com.tr
: [email protected]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile
Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu aşağıda
yer alan bölümlerden oluşmaktadır.



Birinci Bölüm
İkinci Bölüm
Üçüncü Bölüm


Dördüncü Bölüm
Beşinçi Bölüm


Altıncı Bölüm
Yedinci Bölüm
BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
BANKA’NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI
İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN
BİLGİLER
BANKA’NIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE
DİPNOTLAR
DİĞER AÇIKLAMALAR
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Bu raporda yer alan konsolide olmayan yıl sonu finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi
belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
06 Mart 2015
Mehmet N. ERTEN
Yönetim Kurulu Başkanı
Halis Murat ECE
Denetim Komitesi
Başkanı
Ali Murat DİNÇ
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür
Tuba Onay ERGELEN
Grup Başkanı
Mali İşler
Adrian Alejandro GOSTUSKI
Denetim Komitesi
Üyesi
Ahmet CIĞA
Bölüm Başkanı
Genel Muhasebe Vergi ve
Yasal Raporlama
Osama T. AL GHOUSSEIN
Denetim Komitesi
Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi Sn. Osama T.Al Ghoussein’den rahatsızlığı sebebiyle imza alınamamıştır.
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:
Ad-Soyad/Ünvan
Tel No
Faks No
: Ahmet CIĞA/ Bölüm Başkanı
: 0 212 371 34 84
: 0 212 371 42 48
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi .........................................................................................................
Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde
bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama .............................................................................................................
Banka’nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının
nitelikleri, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile Banka’da sahip oldukları paylara ilişkin açıklama ..........................................................................................................
Banka’da nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar ........................................................................................................................................................................
Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi ...................................................................................................................................................................................
Ana Ortaklık Banka ile Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer Edilmesinin veya Borçların
Geri Ödenmesinin Önünde Mevcut veya Muhtemel, Fiili veya Hukuki Engeller .....................................................................................................................................................
SAYFA
1
2
3
4
4
4
İKİNCİ BÖLÜM
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
Bilanço....................................................................................................................................................................................................................................................................
Nazım hesaplar tablosu ...........................................................................................................................................................................................................................................
Gelir tablosu............................................................................................................................................................................................................................................................
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir ve gider kalemlerine ilişkin tablo ...............................................................................................................................................................
Özkaynak değişim tablosu .......................................................................................................................................................................................................................................
Nakit akış tablosu ....................................................................................................................................................................................................................................................
Kar dağıtım tablosu .................................................................................................................................................................................................................................................
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
6-7
8
9
10
11-12
13
14
MUHASEBE POLİTİKALARI
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar .......................................................................................................................................................................................................................
Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar ..................................................................................................................................
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin bilgilerin sunumu.......................................................................................................................................
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar .............................................................................................................................................................
Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar .................................................................................................................................................................................................................
Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar.......................................................................................................................................................................................
Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar .....................................................................................................................................................................................................................
Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar .....................................................................................................................................................................................
Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar ............................................................................................................................................................................................
Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar .........................................................................................................................
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin
borçlar hakkında açıklamalar ...................................................................................................................................................................................................................................
Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar .....................................................................................................................................................................
Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar ...............................................................................................................................................................................................................
Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar ..................................................................................................................................................................................................................
Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar ......................................................................................................................................................................................
Koşullu varlıklara ilişkin açıklamalar ......................................................................................................................................................................................................................
Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar ...........................................................................................................................................................................
Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar ...............................................................................................................................................................................................................
Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar ...................................................................................................................................................................................................................
Hisse senedi ve ihracına ilişkin açıklamalar .............................................................................................................................................................................................................
Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar .......................................................................................................................................................................................................................
Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar .....................................................................................................................................................................................................................
Kâr yedekleri ve kârın dağıtılmasına ilişkin açıklamalar ..........................................................................................................................................................................................
İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar......................................................................................................................................................................................................
İlişkili taraflara ilişkin açıklamalar ..........................................................................................................................................................................................................................
Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin açıklamalar ..............................................................................................................................................................................................
Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar ...........................................................................................................................................................................
Sınıflandırmalar ......................................................................................................................................................................................................................................................
15
16
16
17
18
18
18-20
20
20
21
21
21
22
22
23
23
23
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar ...........................................................................................................................................................................................
Kredi riskine ilişkin açıklamalar ..............................................................................................................................................................................................................................
Piyasa riskine ilişkin açıklamalar .............................................................................................................................................................................................................................
Operasyonel riske ilişkin açıklamalar ......................................................................................................................................................................................................................
Kur riskine ilişkin açıklamalar .................................................................................................................................................................................................................................
Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar .......................................................................................................................................................................................................................
Likidite riskine ilişkin açıklamalar ..........................................................................................................................................................................................................................
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları ......................................................................................................................................................................................................................
Kredi Risk Azaltım Teknikleri ................................................................................................................................................................................................................................
Risk Yönetim Hedef ve Politikaları .........................................................................................................................................................................................................................
Finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar ..............................................................................................................................
Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar ............................................................................................................................................................................
Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar ..................................................................................................................................................................................................................
27-31
32-40
41-42
43
43-45
46-49
50-52
53
53
54-55
56-57
58
58-59
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar ......................................................................................................................................................................................
Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar ......................................................................................................................................................................................
Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar .........................................................................................................................................................................................................
Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar ...........................................................................................................................................................................................................
Özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar ......................................................................................................................................................................................
Nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar ...................................................................................................................................................................................................
Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklama ve dipnotlar ...........................................................................................................................................................................
Bankanın yutiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar .......................................................................................................
Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ...........................................................................................................................................................................................
60-73
74-81
82-84
85-90
91
92
93-95
95
96
ALTINCI BÖLÜM
DİĞER AÇIKLAMALAR
I.
Bankanın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar .....................................................................................................................................................................................................
96
YEDİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
I.
II.
Bağımsız denetim raporuna ilişkin açıklamalar........................................................................................................................................................................................................
Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar .................................................................................................................................................................................
96
96
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I.
BANKA’NIN KURULUŞ TARİHİ, BAŞLANGIÇ STATÜSÜ, ANILAN STATÜDE MEYDANA
GELEN DEĞİŞİKLİKLERİ İHTİVA EDEN TARİHÇESİ:
Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş., özellikle yatırım ve dış ticaret faaliyetlerini finanse etmek
amacıyla, 26 Ağustos 1988 tarih ve 88/13253 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “yatırım bankası”
statüsünde kurulmuş olup, 7 Ağustos 1989’da bankacılık işlemlerine başlamıştır.
Bank Ekspres A.Ş.’nin (“Bank Ekspres”) kurulmasına 22 Eylül 1991 tarih ve 91/2316 sayılı Bakanlar
Kurulu kararıyla izin verilmiş ve “Kuruluş İzni Kararnamesi” 10 Ekim 1991 tarih ve 21017 sayılı Resmi
Gazete’de ve Ana Sözleşmesi 18 Şubat 1992 tarih ve 2969 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde
yayımlanmıştır. Bank Ekspres 23 Ekim 1998 tarihinde mali bünyesindeki zayıflama sonucunda Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu’na (“TMSF”) devrolmuştur.
30 Haziran 2001 tarihinde TMSF ile Tekfen Holding A.Ş. arasında akdedilen Hisse Devir Sözleşmesi’ne
istinaden TMSF’nin hissedar bulunduğu ve Bankalar Kanunu gereği yönetim ve denetimini elinde
bulundurduğu Bank Ekspres A.Ş.’nin sermayesinin %99,46’sını teşkil eden her biri
1 kr nominal değerli toplam 2.983.800.000 adet hisse Tekfen Holding A.Ş.’ye satılmak suretiyle
devredilmiştir. Söz konusu sözleşmeye istinaden Tekfen Holding A.Ş.’nin %57,69 oranında hissedarı
olduğu Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş.’nin Bank Ekspres A.Ş. tarafından devralınmasına
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) 18 Ekim 2001 ve tarih 489 nolu kararıyla
izin verilmiştir. Devir işlemleri 26 Ekim 2001 tarihinde gerçekleştirilmiş ve Tekfen Holding A.Ş.’nin
%57,30 ve TST International S.A.’nın %40,62 oranında hissedar olduğu bankanın adı Tekfenbank
Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.
EFG Eurobank Ergasias S.A. (“Eurobank EFG”) ve Tekfen Holding A.Ş. (“Tekfen Grubu”)
8 Mayıs 2006 tarihinde Eurobank EFG’nin, Tekfen Grubu'nun Tekfenbank A.Ş. hisselerinin ve tamamına
sahip olduğu Tekfen Finansal Kiralama A.Ş.’deki hisselerinin %70'ini satın almasını, geriye kalan tüm
hisselerin ise Tekfen Grubu tarafından stratejik ortak olarak muhafaza edilmesini öngören bir anlaşma
imzalamıştır. 23 Şubat 2007 tarihi itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından
Tekfenbank A.Ş.’nin Eurobank EFG Holding (Luxembourg) S.A.’ya (“Eurobank EFG Holding”) satışı
onaylanmış ve satış işlemi hisse devriyle birlikte 16 Mart 2007 tarihi itibarıyla sonuçlandırılmıştır.
Eurobank Ergasias S.A.’nın Türkiye operasyonlarının Burgan Bank S.A.K’e satılması konusunda yapılan
anlaşma çerçevesinde, Banka’nın Eurobank EFG Holding (Luxemburg) S.A.’ya ait %70 oranındaki hisse
senetleri ile Tekfen Holding A.Ş. elinde bulunan %29,26 oranındaki hisse senetleri Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu’nun 7 Aralık 2012 tarihli iznine istinaden Burgan Bank S.A.K. tarafından satın
alınmış ve Bankanın %99,26’lık hissesi 21 Aralık 2012 tarihinde Burgan Bank S.A.K.’e devredilmiştir.
Banka’nın 23 Ocak 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda; Eurobank Tekfen A.Ş.
olan ünvanının, Burgan Bank A.Ş (“Banka”) olarak değiştirilmesi kararı alınmış ve 25 Ocak 2013
tarihinde Türkiye Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir.
1
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
GENEL BİLGİLER (Devamı)
II.
BANKA’NIN SERMAYE YAPISI, YÖNETİM VE DENETİMİNİ DOĞRUDAN VEYA
DOLAYLI OLARAK TEK BAŞINA VEYA BİRLİKTE ELİNDE BULUNDURAN
ORTAKLARI, VARSA BU HUSUSLARDA YIL İÇİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İLE DAHİL
OLDUĞU GRUBA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
2014 yılı içerisinde Banka kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı bir milyar
TL’dir. Banka’nın ortaklık yapısı ile ilgili değişiklik bulunmamaktadır.
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük holding gruplarından biri olan KIPCO Grubu’nun
(Kuwait Projects Company) bir iştiraki olan ve 1977 yılında Kuveyt’te kurulan Burgan Bank S.A.K.,
MENA bölgesinde (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) faaliyet gösteren önemli bankacılık gruplarından biridir.
Burgan Bank Grubu, Kuveyt dışında, çoğunluk hissesine sahip olduğu iştirak bankaları ile Cezayir
(Gulf Bank Algeria), Irak (Bank of Baghdad), Ürdün (Jordan Kuwait Bank) ve Tunus’ta (Tunis
International Bank) faaliyet göstermektedir.
2
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
GENEL BİLGİLER (Devamı)
III.
BANKA’NIN, YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ, DENETİM KOMİTESİ
ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ NİTELİKLERİ, VARSA
BUNLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER İLE BANKA’DA SAHİP OLDUKLARI
PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
Ünvanı
İsmi
Görevi
Öğrenim Durumu
Yönetim Kurulu Başkanı:
Mehmet Nazmi Erten
Başkan
Lisans
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Faisal M.A. Al Radwan
Eduardo Eguren Linsen
Majed E.A.A. Al Ajeel
Adrian Alejandro
Gostuski
Mehmet Alev Göçmez
Halis Murat Ece
Osama T. Al Ghoussein
Ali Murat Dinç
Başkan Vekili
Üye
Üye
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye ve Genel Müdür
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Genel Müdür:
Ali Murat Dinç
Üye ve Genel Müdür
Yüksek Lisans
Genel Müdür Yardımcıları:
Robbert J. R. Voogt
Esra Aydın
Mutlu Akpara
Hüseyin Cem Öge
Cihan Vural
Soner Ersoy
Rasim Levent Ergin
Emine Pınar Kuriş
Suat Kerem Sözügüzel
Hasan Hüseyin Uyar
Tuba Onay Ergelen
Operasyon, BT ve Özel Bankacılık Kıdemli
Genel Müdür Yardımcısı
Operasyon
Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları
Kurumsal Bankacılık
İç Sistemler
Bilgi Teknolojileri
İnsan Kaynakları
Perakende Bankacılık
Ticari Bankacılık
Krediler
Mali İşler Grup Başkanı
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Denetim Komitesi :
Halis Murat Ece
Adrian Alejandro
Gostuski
Osama T. Al Ghoussein
Başkan
Lisans
Üye
Üye
Yüksek Lisans
Lisans
Yukarıda belirtilen kişilerin Banka'da sahip oldukları pay bulunmamaktadır.
3
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
GENEL BİLGİLER (Devamı)
IV.
BANKA’DA NİTELİKLİ PAYA SAHİP KİŞİ VE KURULUŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Ad Soyad/Ticari Ünvanı
Burgan Bank S.A.K.
Pay Tutarları
Pay Oranları
Ödenmiş Paylar
Ödenmemiş Paylar
893.324
%99,26
%99,26
%0,00
Banka’nın Ana Sözleşmesi gereğince 1.000.000 adet kurucu hissesi bulunmaktadır. Ana Sözleşme’ye
göre %5 oranında yasal yedeklerin ayrılması ve ödenmiş sermayenin %5’i oranındaki birinci
temettünün dağıtılmasından sonra dağıtılabilir tutarın %10’u kurucu hisse sahiplerine dağıtılır.
V.
BANKA’NIN HİZMET TÜRÜ VE FAALİYET ALANLARINI İÇEREN ÖZET BİLGİ:
Genel Müdürlüğü İstanbul’da yerleşik olan Banka 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yurt içinde 58
(31 Aralık 2013: 60) şube ile kurumsal ve ticari bankacılık, perakende bankacılık ve hazine iş
alanlarında bankacılık hizmeti vermektedir. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Banka’nın personel sayısı
1.046 (31 Aralık 2013: 980) kişidir.
VI.
BANKA İLE BAĞLI ORTAKLIKLARI ARASINDA ÖZKAYNAKLARIN DERHAL
TRANSFER EDİLMESİNİN VEYA BORÇLARIN GERİ ÖDENMESİNİN ÖNÜNDE MEVCUT
VEYA MUHTEMEL, FİİLİ VEYA HUKUKİ ENGELLER:
Bulunmamaktadır.
4
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Bilançolar (Finansal Durum Tablosu)
Nazım hesaplar tabloları
Gelir tabloları
Özkaynakta muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablolar
Özkaynak değişim tabloları
Nakit akış tabloları
Kar dağıtım tablosu
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO
Dipnot
(Beşinci
Bölüm)
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR
XI.
(İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
11.1
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
11.2
Konsolide Edilmeyenler
11.2.1 Mali Ortaklıklar
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
XII.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
12.1
Finansal Kiralama Alacakları
12.2
Faaliyet Kiralaması Alacakları
12.3
Diğer
12.4
Kazanılmamış Gelirler (-)
XIII.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
13.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
13.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
13.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
XIV.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
XV.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
15.1
Şerefiye
15.2
Diğer
XVI.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
XVII. VERGİ VARLIĞI
17.1
Cari Vergi Varlığı
17.2
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
XVIII. FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
18.1
Satış Amaçlı
18.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XIX.
DİĞER AKTİFLER
I-a
I-b
I-c
I-d
I-e
I-e
I-f
I-g
I-h
I-i
I-j
I-k
I-l
I-m
I-n
I-o
I-p
I-r
AKTİF TOPLAMI
(31/12/2014)
TP
YP
Toplam
TP
(31/12/2013)
YP
Toplam
242.104
103.497
103.497
48.764
52.673
2.060
72.116
674.527
7.057
667.470
3.538.497
3.471.587
2.190
3.469.397
129.874
62.964
16.849
202.193
202.193
-
530.757
45.732
45.732
278
45.454
54.083
46.014
46.014
2.909.863
2.909.863
2.909.863
1.077
-
772.861
149.229
149.229
49.042
98.127
2.060
126.199
720.541
7.057
667.470
46.014
6.448.360
6.381.450
2.190
6.379.260
129.874
62.964
17.926
202.193
202.193
-
165.890
163.507
163.507
80.045
83.462
21.113
858.080
6.474
851.606
2.565.314
2.512.992
16.447
2.496.545
107.796
55.474
179.325
99.193
99.193
-
354.748
78.675
78.675
226
78.449
41.331
2.012.185
2.012.185
13.229
1.998.956
4.544
-
520.638
242.182
242.182
80.271
161.911
62.444
858.080
6.474
851.606
4.577.499
4.525.177
29.676
4.495.501
107.796
55.474
183.869
99.193
99.193
-
36.079
42.348
42.348
12.212
419
11.793
-
36.079
42.348
42.348
12.212
419
11.793
23.923
23.673
23.673
19.340
179
19.161
-
23.923
23.673
23.673
19.340
179
19.161
10.937
10.937
75.313
59.581
10.937
10.937
134.894
13.692
13.692
54.720
132.328
13.692
13.692
187.048
5.026.672
3.647.107
8.673.779
4.187.770
2.623.811
6.811.581
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
6
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO
Dipnot
(Beşinci
Bölüm)
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
14.1
Satış Amaçlı
14.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
16.1
Ödenmiş Sermaye
16.2
Sermaye Yedekleri
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz
Hisse Senetleri
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
16.3
Kâr Yedekleri
16.3.1 Yasal Yedekler
16.3.2 Statü Yedekleri
16.3.3 Olağanüstü Yedekler
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı
II-a
II-b
II-c
II-d
II-e
II-f
II-g
II-h
II-i
II-j
II-k
PASİF TOPLAMI
(31/12/2014)
TP
YP
Toplam
(31/12/2013)
YP
3.191.442
46.402
3.145.040
36.675
1.265.636
39.364
4.165
55.002
25.476
29.526
-
5.365.121
60.398
5.304.723
55.887
1.318.977
316.618
937.075
900.000
11.692
795
13.187
-
349.959
365
365
365
-
349.959
937.440
900.000
12.057
1.160
13.187
-
586.515
570.000
(2.059)
(4.414)
3.992
-
320.478
-
320.478
586.515
570.000
(2.059)
(4.414)
3.992
-
-
-
-
-
-
-
(2.290)
18.574
11.423
7.151
6.809
6.809
-
(2.290)
18.574
11.423
7.151
6.809
6.809
(1.637)
59.569
11.423
48.146
(40.995)
(40.995)
-
(1.637)
59.569
11.423
48.146
(40.995)
(40.995)
3.731.171
4.942.608
8.673.779
2.957.300 3.854.281
6.811.581
8.002
308.616
98.731
94.726
121.045
64.659
20.264
36.122
15.275
15.275
-
1.376.889 2.051.806
13.613
16.573
1.363.276 2.035.233
18.063
109.162
59.636 1.288.355
736.800
736.800
43.909
22.037
65.113
3.655
659
671
12
58.182
58.129
32.180
15.942
15.979
10.023
42.187
12.193
12.193
-
Toplam
2.173.679
13.996
2.159.683
19.212
53.341
316.618
8.002
308.616
59.367
90.561
66.043
39.183
20.264
6.596
15.275
15.275
-
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
7
TP
3.428.695
30.186
3.398.509
127.225
1.347.991
736.800
736.800
65.946
68.768
659
671
12
116.311
48.122
15.979
52.210
12.193
12.193
-
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
II.
NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(31/12/2014)
Dipnot
(Beşinci
Bölüm)
A
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat Mektupları
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
Diğer Teminat Mektupları
Banka Kredileri
İthalat Kabul Kredileri
Diğer Banka Kabulleri
Akreditifler
Belgeli Akreditifler
Diğer Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
Diğer Cirolar
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garantilerimizden
Diğer Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli, Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
İştir. Ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Para ve Faiz Swap İşlemleri
Swap Para Alım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Para Alım Opsiyonları
Para Satım Opsiyonları
Faiz Alım Opsiyonları
Faiz Satım Opsiyonları
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
Futures Para Alım İşlemleri
Futures Para Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım İşlemleri
Futures Faiz Satım İşlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
Emanete Alınan Menkul Değerler
Tahsile Alınan Çekler
Tahsile Alınan Ticari Senetler
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler
Emanet Kıymet Alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul Kıymetler
Teminat Senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer Rehinli Kıymetler
Rehinli Kıymet Alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
III-a-2-3
III-a-1
(31/12/2013)
TP
3.592.742
536.481
534.698
10.633
524.065
1.570
1.570
213
583.124
583.124
50.147
192.030
301.592
37.353
2
2.000
YP
8.592.505
654.271
379.343
18.957
360.386
67.643
67.643
176.485
176.485
30.800
214.504
214.504
214.504
-
TP
4.173.600
574.140
573.287
10.202
563.085
425
425
428
433.658
433.658
6.429
106.629
278.991
18
41.413
178
YP
8.916.392
612.481
197.876
20.787
177.089
89.087
89.087
257.308
257.308
324
67.886
16.229
16.229
16.229
-
-
Toplam
12.185.247
1.190.752
914.041
29.590
884.451
69.213
69.213
176.485
176.485
213
30.800
797.628
797.628
264.651
192.030
301.592
37.353
2
2.000
-
Toplam
13.089.992
1.186.621
771.163
30.989
740.174
89.512
89.512
257.308
257.308
752
67.886
449.887
449.887
22.658
106.629
278.991
18
41.413
178
2.473.137
2.473.137
276.160
77.789
198.371
1.382.295
438.212
942.759
662
662
814.682
443.249
371.433
19.791.807
1.897.554
294.942
1.446.374
156.238
17.892.003
28.235
13.902.377
326.956
3.370.793
263.642
2.250
23.384.549
7.723.730
7.723.730
631.993
369.847
262.146
5.682.838
1.426.977
874.897
1.690.482
1.690.482
1.408.899
670.452
733.855
2.296
2.296
10.447.301
228.481
8.820
199.132
20.529
10.209.512
7.330.701
18.119
2.467.200
393.492
9.308
19.039.806
10.196.867
10.196.867
908.153
447.636
460.517
7.065.133
1.865.189
1.817.656
1.691.144
1.691.144
2.223.581
1.113.701
1.105.288
2.296
2.296
30.239.108
2.126.035
303.762
1.645.506
176.767
28.101.515
28.235
21.233.078
345.075
5.837.993
657.134
11.558
42.424.355
3.165.802
3.165.802
324.928
27.832
297.096
419.893
108.245
294.424
8.612
8.612
2.420.981
1.210.495
1.210.486
13.742.130
1.664.341
426.376
1.143.680
90.045
4.240
12.077.789
1.043
9.720.771
176.920
1.926.747
252.308
17.915.730
8.287.682
8.287.682
1.057.623
671.916
385.707
3.137.611
894.103
702.736
770.386
770.386
4.092.448
2.030.983
2.030.983
15.241
15.241
9.354.705
247.481
4.629
182.901
23.340
36.611
9.107.224
7.201.557
104.413
1.573.925
227.329
18.271.097
11.453.484
11.453.484
1.382.551
699.748
682.803
3.557.504
1.002.348
997.160
778.998
778.998
6.513.429
3.241.478
3.241.469
15.241
15.241
23.096.835
1.911.822
431.005
1.326.581
113.385
40.851
21.185.013
1.043
16.922.328
281.333
3.500.672
479.637
36.186.827
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
8
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE
İLİŞKİN KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
III.
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
GELİR TABLOLARI
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ (-)
Mevduata Verilen Faizler (-)
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (-)
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (-)
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (-)
Diğer Faiz Giderleri (-)
NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
Gayri Nakdi Kredilere Verilen (-)
Diğer (-)
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (*)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-)
Cari Vergi Karşılığı (-)
Ertelenmiş Vergi Karşılığı (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV-XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX-XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kâr / Zarar (1.000 nominal için tam TL olarak)
Dipnot
(Beşinci
Bölüm)
IV-a
IV-b
IV-l
IV-c
IV-d
IV-e
IV-f
IV-g
IV-h
IV-i
IV-j
IV-k
01/01/201431/12/2014
624.326
512.315
561
1.080
2.844
65.763
3.381
62.382
41.763
402.121
237.321
47.819
34.155
82.826
222.205
19.346
30.621
10.757
19.864
11.275
31
11.244
5.784
26.470
3.078
727
22.665
8.895
282.700
66.976
205.077
10.647
01/01/201331/12/2013
412.232
318.338
619
2.742
62.491
9.543
52.948
28.042
245.541
167.318
19.716
23.523
34.984
166.691
14.152
18.963
10.802
8.161
4.811
7
4.804
19.418
25.052
3.314
24.344
(2.606)
7.894
233.207
100.683
182.386
(49.862)
10.647
3.838
3.838
6.809
6.809
0,114
(49.862)
(8.867)
(8.867)
(40.995)
(40.995)
(0,719)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
9
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE
İLİŞKİN KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN
GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
31/12/2014
31/12/2013
6.968
(18.249)
11.494
-
344
-
-
-
-
-
-
-
VIII.
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN
DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER
UNSURLARI
(816)
115
IX.
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
(3.530)
3.558
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
14.116
(14.232)
XI.
DÖNEM KÂRI/ZARARI
6.809
(40.995)
11.1
(499)
(2.007)
-
-
11.3
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir
Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda
Gösterilen Kısım
-
-
11.4
Diğer
7.308
(38.988)
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X+XI)
20.925
(55.227)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
11.2
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
10
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
V.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
ÖNCEKİ DÖNEM
31/12/2013
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş
Sermaye
Hisse
Enflasyon
Senedi
Düzeltme
İhraç
Farkı Primleri
Hisse
Senedi
İptal
Karları
Yasal
Yedek
Statü Olağanüstü
Diğer
Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler(*)
Dönem
Net
Karı/
(Zararı)
Geçmiş
Dönem
Karı/
(Zararı)
Menkul
Değer
Değerleme
Farkı
Maddi ve
Maddi
Olmayan Ortaklıklardan
Duran Bedelsiz Hisse
Varlık YDF
Senetleri
Riskten
Korunma
Fonları
Satış
A./Durdurulan
F.İlişkin
Dur.V.Bir.
Değ.F.
Toplam
Özkaynak
I.
Dönem Başı Bakiyesi
570.000
-
-
-
11.423
-
48.272
(1.729)
(126)
-
10.185
3.717
-
-
-
641.742
II.
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III.
Yeni Bakiye (I+II)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dönem İçindeki Değişimler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(14.599)
-
-
-
-
(14.599)
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2
V.
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
275
-
-
-
275
VI.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VII.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.)
Bedelsiz HS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VIII.
Kur Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IX.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XI.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların
Yeniden
Sınıflandırılmasından
Kaynaklanan
Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına
Etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XII.
Sermaye Artırımı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.1
Nakden
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2
İç Kaynaklardan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XIII.
Hisse Senedi İhraç Primi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XIV.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XV.
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XVI.
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
92
-
-
-
-
-
-
-
92
XVII.
Dönem Net Kârı veya Zararı
-
-
-
-
-
-
-
-
(40.995)
-
-
-
-
-
-
(40.995)
-
-
-
-
-
-
(126)
-
126
-
-
-
-
-
-
-
X.
XVIII. Kâr Dağıtımı
V-d
V-e
V-c
18.1
Dağıtılan Temettü
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-
-
-
-
-
-
(126)
-
126
-
-
-
-
-
-
-
18.3
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
570.000
-
-
-
11.423
-
48.146
(1.637)
(40.995)
-
(4.414)
3.992
-
-
-
586.515
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
11
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
V.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Devamı)
CARİ DÖNEM
31/12/2014
I.
Ödenmiş
Dipnot Sermaye
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Ödenmiş
Sermaye
Hisse
Enflasyon
Senedi
Düzeltme
İhraç
Farkı Primleri
Hisse
Senedi
İptal
Karları
Yasal
Dönem Net
Yedek
Statü Olağanüstü
Diğer
Karı/
Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler
(Zararı)
Geçmiş
Dönem
Karı/
(Zararı)
Menkul
Değer
Değerleme
Farkı
Maddi ve
Satış
Maddi
A./Durdurulan
Olmayan Ortaklıklardan
Riskten
F.İlişkin
Duran Bedelsiz Hisse Korunma
Dur.V.Bir.
Varlık YDF
Senetleri
Fonları
Değ.F.
Toplam
Özkaynak
570.000
-
-
-
11.423
-
48.146
(1.637)
(40.995)
-
(4.414)
3.992
-
-
-
586.515
Dönem İçindeki Değişimler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.574
-
-
-
-
5.574
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2
V.
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.195
-
-
-
9.195
VI.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VII.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.( İş Ort.)
Bedelsiz HS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VIII.
Kur Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IX.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XI.
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XII.
Sermaye Artırımı
330.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
330.000
12.1
Nakden
330.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
330.000
12.2
İç Kaynaklardan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XIII.
Hisse Senedi İhraç Primi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XIV.
Hisse Senedi İptal Kârları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XV.
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XVI.
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
(653)
-
-
-
-
-
-
XVII.
Dönem Net Kârı veya Zararı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40.995
-
-
-
-
-
-
(653)
6.809
-
(40.995)
6.809
-
40.995
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XVIII. Kâr Dağıtımı
V-d
V-e
V-c
-
18.1
Dağıtılan Temettü
-
-
-
-
-
-
18.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-
-
-
-
-
-
(40.995)
18.3
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900.000
-
-
-
11.423
-
7.151
(2.290)
6.809
-
1.160
13.187
-
-
-
937.440
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
12
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN
DÖNEMLERE İLİŞKİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VI.
NAKİT AKIŞ TABLOSU
Dipnot
(31/12/2014)
(31/12/2013)
37.607
(175.811)
633.386
(390.437)
583
25.271
54.217
(108.613)
(419)
(176.381)
336.300
(242.584)
19.418
14.152
33.362
(94.286)
(242.173)
(213.103)
434.208
31.692
(122.365)
(1.925.863)
238.080
(16.725)
1.943.915
(1.981)
(359.856)
(8.935)
(1.584.950)
(241.421)
150.997
14.127
2.111.175
(6.785)
(175.496)
258.397
36.407
(532.981)
(97.799)
(32.203)
4.789
(358.767)
520.387
-
(10.856)
(9.807)
3.277
(515.595)
-
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
330.000
-
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer (*)
330.000
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.407
(483)
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış / (Azalış) (I+II+III+IV)
193.318
(275.067)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
309.435
584.502
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
502.753
309.435
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardaki Net (Artış) / Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Net Artış / (Azalış)
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) / Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) / Azalış
Diğer Aktiflerdeki Net (Artış) / Azalış
Bankaların Mevduatlarındaki Net (Artış) / Azalış
Diğer Mevduatlardaki Net Artış / (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış / (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış / (Azalış)
Diğer Borçlardaki Net Artış / (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
İtfa Olan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
VI-b
VI-b
(*) Bankanın 22 Ekim 2014 tarih ve 838 karar sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Bankanın çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000 Bin TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere,
570.000 Bin TL’den 900.000 Bin TL’ye çıkarılması kararı alınmıştır. 330.000 Bin TL’lik sermaye artışının 1/3’lük kısmı 03 Kasım 2014 tarihinde , 2/3’lük kalan kısmı da 15
Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
13
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE İLİŞKİN
KONSOLİDE OLMAYAN KAR DAĞITIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VII.
KAR DAĞITIM TABLOSU
(31/12/2014) (*)
(31/12/2013) (**)
10.647
3.838
3.838
(49.862)
(8.867)
(8.867)
6.809
(40.995)
-
-
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)](*)
-
-
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3. Katılma İntifa Senetlerine
1.6.4. Kâra İştirakli Tahvillere
1.6.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.3. Katılma İntifa Senetlerine
1.9.4. Kâra İştirakli Tahvillere
1.9.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.13. DİĞER YEDEKLER
1.14. ÖZEL FONLAR
-
(40.995)
-
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM
-
-
2.1. DAĞITILAN YEDEKLER
2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3. ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3. Katılma İntifa Senetlerine
2.3.4. Kâra İştirakli Tahvillere
2.3.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4. PERSONELE PAY (-)
2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
-
-
III. HİSSE BAŞINA KÂR
-
-
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
-
-
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
-
-
4.1
4.2.
4.3.
4.4.
-
-
I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1. DÖNEM KÂRI
1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
1.3.
1.4.
1.5.
(*)
(**)
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
Cari döneme ait karın dağıtımı hakkında Banka’nın yetkili organı Genel Kurul’dur. Finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla Banka’nın yıllık
Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.
Bankanın 31 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda onaylanan “Kar Dağıtım Tablosu” bilgilerini içermektedir.
14
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I.
SUNUM ESASLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Banka, yasal kayıtlarını, finansal tablolarını ve finansal tablolarına dayanak oluşturan dokümanlarını
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğe, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe
konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara (tümü “Türkiye Muhasebe Standartları” ya da “TMS”),
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin
yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(“BDDK”) tarafından yapılan açıklamalar, Türk Ticaret Mevzuatı ve Vergi Mevzuatına uygun olarak
hazırlamaktadır.
Düzenlenen kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların
açıklama ve dipnotları 28 Haziran 2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca
Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” ile bu
tebliğe ek ve değişiklikler getiren tebliğler çerçevesinde hazırlanmıştır.
Konsolide olmayan finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve
yükümlüklülerin dışında, 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle,
maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.
Finansal tabloların TMS’ye göre hazırlanmasında Banka yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler
ile bilanço tarihi itibarıyla şarta bağlı hususlar hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir.
Söz konusu varsayımlar ve tahminler finansal araçların gerçeğe uygun değer hesaplamalarını ve finansal
varlıkların değer düşüklüğünü içermekte olup düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler
yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Kullanılan varsayım ve tahminler
ilgili dipnotlarda açıklanmaktadır.
1 Ocak 2014’den geçerli olmak üzere yürürlüğe giren TMS/TFRS değişikliklerinin Banka’nın muhasebe
politikaları, finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Finansal
tabloların kesinleşme tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş olan TMS ve TFRS
değişikliklerinin, TFRS 9 Finansal Araçlar standartı hariç tutulmak üzere, Bankanın muhasebe politikaları,
finansal durumu ve performansı üzerinde önemli etkisi olmayacaktır. Banka, TFRS 9 Finansal Araçlar
standardının etkisini değerlendirmektedir. Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe
politikaları ve kullanılan değerleme esasları TMS/TFRS kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiş ve
uygulanmış olup, 31 Aralık 2013’te sona eren yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık finansal tablolarda
uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlıdır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları
aşağıda yer alan II ila XXVIII no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.
15
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
II.
FİNANSAL ARAÇLARIN KULLANIM STRATEJİSİ VE YABANCI PARA CİNSİNDEN
İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Banka’nın finansal araçların kullanılmasına ilişkin genel stratejisi varlıkların getirileri ve risk düzeyleri
arasında optimal bir dengenin sağlanmasına yöneliktir. Banka’nın en önemli fonlama kaynağı mevduat
olup, mevduat dışı kalemlerde özellikle yurtdışı borçlanma vasıtasıyla daha uzun vadeli kaynak
sağlanabilmektedir. Mevduat ve diğer kaynaklardan sağlanan fonlar, yüksek getirili kaliteli finansal
aktiflerde değerlendirilirken, faiz, likidite ve döviz kuru risklerini belirli sınırlar dahilinde tutacak bir aktifpasif yönetimi stratejisi izlenmektedir. Bilanço ve bilanço dışı varlık ve yükümlülüklerde taşınan kur, faiz
ve likidite riskleri Banka tarafından benimsenen çeşitli risk limitleri ve yasal limitler çerçevesinde
yönetilmektedir. Türev enstrümanlar yoğunlukla likidite ihtiyaçları, döviz kuru ve faiz riskinden
korunmak amacıyla kullanılmaktadır. Banka’nın yabancı para cinsinden faaliyetleri neticesinde oluşan
pozisyonlar minimum seviyede tutulmakta, maruz kalınan döviz kuru riski Yönetim Kurulu’nun
Bankacılık Kanunu çerçevesinde belirlediği limitler dahilinde takip edilmektedir.
Yabancı para cinsinden parasal aktif ve pasif hesaplar bilanço tarihindeki Banka gişe döviz alış kurları ile
değerlenmekte ve parasal olan kalemlerin değerlenmesinden kaynaklanan kur farkları gelir tablosunda
“Kambiyo işlemleri kâr/zararı” olarak muhasebeleştirilmektedir. Elde etme maliyeti esasına gore
muhasebeleştirilen parasal olmayan kalemlerden yabancı para bağlı ortaklıklar ise elde etme tarihindeki
döviz kurlarıyla Türk parasına çevrilerek finansal tablolarda taşınmaktadır.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yabancı para işlemlerin Türk parasına dönüştürülmesinde ve bunların
finansal tablolara yansıtılmasında kullanılan ABD Doları kur değeri 2,3269 TL, EURO kur değeri 2,8272
TL ve Yen kur değeri 1,9424 TL’dir.
III.
İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLARA
İLİŞKİN BİLGİLERİN SUNUMU:
Türk parası cinsinden iştirakler ve bağlı ortaklıklar, “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin
Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 27”) uyarınca maliyet değeriyle muhasebeleştirilmekte ve değer
kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra, konsolide olmayan finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Banka, 31 Aralık 2014 itibarıyla, bağlı ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin değerinde
meydana geldiğini değerlendirdiği değer düşüklüğü üzerine, 54.117 TL (31 Aralık 2013 – 54.117 TL)
bağlı ortaklık değer düşüş karşılığı ayırmıştır.
Banka’nın 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla birlikte kontrol edilen ortaklığı
bulunmamaktadır.
16
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİ İLE TÜREV ÜRÜNLERE İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR:
Banka’nın türev işlemlerini ağırlıklı olarak yabancı para ve faiz swapları, çapraz para swapları , para
opsiyonları ile vadeli döviz alım satım sözleşmeleri oluşturmaktadır.
Banka’nın türev ürünleri TMS 39 gereğince “Alım satım amaçlı” olarak sınıflandırılmaktadır. Buna göre,
türev işlemler ekonomik olarak Banka için risklere karşı etkin bir koruma sağlamakla birlikte,
muhasebesel olarak TMS 39 kapsamında “Alım satım amaçlı” olarak muhasebeleştirilmektedir.
Türev işlemlerin ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerleri kullanılmakta ve kayda
alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Oluşan kar ya da zararın
muhasebeleştirme yöntemi, ilgili türev işlemin riskten korunma amaçlı olmasına, böyle ise, riskten
korunan kalemin içeriğine göre değişmektedir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal araçlar gerçeğe uygun değeriyle ölçülüp gelir
tablosuyla ilişkilendirilerek muhasebeleştirilir. Gerçeğe uygun değerin pozitif olması durumunda
“Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar” ana hesap kalemi altında “Alım satım
amaçlı türev finansal araçlar” içerisinde; negatif olması durumunda ise “Alım satım amaçlı türev finansal
borçlar” içerisinde gösterilmektedir. Yapılan değerleme sonucu gerçeğe uygun değerde meydana gelen
farklar gelir tablosunda “Ticari Kâr/Zarar” hesabına yansıtılmaktadır.
Türev araçların gerçeğe uygun değeri piyasada oluşan rayiç değerleri dikkate alınarak veya indirgenmiş
nakit akımı modelinin kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır.
Türev işlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara
kaydedilmektedir.
Saklı türev ürünler, ilgili saklı türev ürünün ekonomik özellikleri ve risklerinin esas sözleşmenin
ekonomik özellikleri ve riskleri ile yakından ilgili olmaması; saklı türev ürünle aynı sözleşme koşullarına
haiz farklı bir aracın türev ürün tanımını karşılamakta olması ve karma finansal aracın, gerçeğe uygun
değerindeki değişiklikler kâr veya zararda muhasebeleştirilen bir biçimde gerçeğe uygun değerden
ölçülmemesi durumunda esas sözleşmeden ayrıştırılmakta ve TMS 39’a göre türev ürün olarak
muhasebeleştirilmektedir. Esas sözleşme ile söz konusu saklı türev ürününün yakından ilişkili olması
halinde ise saklı türev ürün esas sözleşmeden ayrıştırılmadan esas sözleşmenin dayandığı standarda göre
muhasebeleştirilmektedir.
17
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
V.
ÜCRET VE KOMİSYON GELİR VE GİDERLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilen bazı bankacılık işlemleriyle ilgili ücret gelirleri haricindeki
ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri ücret ve komisyon niteliğine göre esas olarak tahakkuk esasına
veya “Etkin faiz (İçverim) oranı yöntemi”ne göre muhasebeleştirilmektedir. Sözleşmeler yoluyla sağlanan
ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi için varlık alımı veya satımı gibi işlemlere ilişkin hizmetler yoluyla
sağlanan gelirler tahsil edildiği tarihlerde gelir olarak kaydedilmektedir.
VI.
FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Banka, finansal varlıklarını “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar”,
“Satılmaya hazır finansal varlıklar”, “Krediler ve alacaklar” veya “Vadeye kadar elde tutulacaklar” olarak
sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri
“İşlem tarihi”ne göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların
sınıflandırılması ilgili varlıkların Banka yönetimi tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde
edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır.
a.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar:
Bu kategorinin iki alt kategorisi bulunmaktadır: “ Alım satım amaçlı olarak elde tutulan finansal
varlıklar” ile ilk kayda alınma sırasında “Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan olarak
sınıflandırılan finansal varlıklar”.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar, piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki
dalgalanmalardan kâr sağlama amacıyla elde edilen, veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak,
kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan finansal varlıklardır.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerleri
kullanılmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile
değerlenmektedir. Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil
edilmektedir. Alım satım amaçlı finansal varlıklardan kazanılan faizler faiz gelirleri içerisinde ve elde
edilen kâr payları temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir.
Türev finansal araçlar da riskten korunma aracı olarak tanımlanmadığı sürece alım satım amaçlı
finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bölümün IV. no’lu dipnotunda türev finansal
araçların muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar açıklanmıştır.
18
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
b.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar:
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve
fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların
sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve kredi ve alacaklar
dışında kalan, ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan veya
satılmaya hazır olarak tanımlanmayan ve türev finansal araç olmayan finansal varlıklardır. Söz
konusu varlıklar, ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmaktadır. Bu değer, gerçeğe
uygun değer olarak kabul edilir. Edinilen vadeye kadar elde tutulacak varlıkların gerçeğe uygun
değeri, bunların edinilmesine esas işlem fiyatı veya benzeri finansal araçların piyasa fiyatları esas
alınarak belirlenir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, kayda alınmayı müteakiben “etkin
faiz (iç verim) oranı” yöntemi kullanılarak “İskonto edilmiş bedeli” ile değerlenmektedir. Vadeye
kadar elde tutulacak varlıklarla hilgili faiz gelirleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Banka’nın önceden vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar arasında sınıflandırdığı ancak
sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulamayacak
finansal varlıkları bulunmamaktadır.
c.
Krediler ve alacaklar:
Krediler ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır.
Söz konusu krediler ve alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda
alınmayı müteakiben etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile
değerlenmektedir. Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harçlar ve benzeri
diğer masraflar işlem maliyetinin bir parçası olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına
yansıtılmaktadır.
Banka, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda kredi ve alacakları için
1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer
Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”i de dikkate alarak özel ve genel karşılık ayırmaktadır. Banka tahminlerini
belirlerken kredi risk politikaları ve ihtiyatlılık prensibi doğrultusunda, mevcut kredi portföyünün
genel yapısı, müşterilerin mali bünyeleri, mali olmayan verileri ve ekonomik konjonktürü dikkate
almaktadır.
Ayrılan karşılıklar o yılın gelirinden düşülmektedir. Daha önce karşılık ayrılan alacaklar tahsil
edildiğinde ayrılan özel karşılık hesabından düşülerek “Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş
karşılığı” hesabına gelir olarak yansıtılmakta ve yıl içerisinde ayrılan karşılıklar ile netleştirilerek
gösterilmektedir. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra
kayıtlardan silinmektedir.
19
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
d.Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Satılmaya hazır finansal varlıklar “Krediler ve alacaklar” ile “Vadeye kadar elde tutulacaklar” ve
“Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan” dışında kalan ve türev olmayan finansal araçlardan
oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, gerçeğe uygun değerini yansıtan elde etme
maliyetlerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar kayda alınmalarını takiben gerçeğe uygun değerle
değerlenmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden
menkul değerler teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmesi ve/veya gerçeğe uygun değeri güvenilir bir
şekilde belirlenebilmesi durumunda gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmiş; teşkilatlanmış
piyasalarda işlem görmemesi ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenememesi
durumunda, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile finansal tablolara
yansıtılmıştır.
Satılmaya hazır menkul değerlerin gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan
“Gerçekleşmemiş kâr ve zararlar” ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın
satılması, elden çıkarılması veya zafiyete uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine kadar
dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta ve özkaynaklar içindeki “Menkul değerler değerleme
farkları” hesabında izlenmektedir. Söz konusu finansal varlıkların tahsil edildiğinde veya elden
çıkarıldığında özkaynak içinde yansıtılan birikmiş gerçeğe uygun değer farkları gelir tablosuna
yansıtılmaktadır. Enflasyona endeksli devlet iç borçlanma senetlerinin etkin faiz yöntemine göre
iskonto edilmiş değeri hesaplanırken her ay açıklanan TCMB beklenti anketindeki TÜFE endeks
değerleri baz alınarak vade boyunca oluşacak nakit akımları kullanılmaktadır.
VII.
FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Finansal varlıkların gelecekte beklenen nakit akışlarının etkin faiz oranı yöntemi ile iskonto edilmek
suretiyle hesaplanan tahmini tahsil edilebilir tutarının veya varsa gerçeğe uygun değerine göre
muhasebeleştirilen tutarının defter değerinden düşük olması durumunda söz konusu finansal varlığın
zafiyete uğradığı kabul edilir. Finansal varlıkların zafiyete uğraması sonucu oluşan değer düşüklüğü için
karşılık ayrılır ve ayrılan karşılık gider hesapları ile ilişkilendirilir.
Bu bölümün VII. no’lu dipnotunda kredi ve alacaklar için ayrılan karşılıkların muhasebeleştirilmesine
ilişkin esaslar açıklanmıştır.
VIII.
FİNANSAL ARAÇLARIN NETLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Finansal varlıklar ve borçlar, Banka’nın netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip
olması ve ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması veya
ilgili finansal varlığı ve borcu eşzamanlı olarak sonuçlandırma hakkına sahip olması durumlarında
bilançoda net tutarları üzerinden gösterilir.
20
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
IX.
SATIŞ VE GERİ ALIŞ ANLAŞMALARI VE MENKUL DEĞERLERİN ÖDÜNÇ VERİLMESİ
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler (“Repo”) Banka
portföyünde tutuluş amaçlarına göre “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan”,“Satılmaya hazır”
veya “Vadeye kadar elde tutulacak” portföylerde sınıflandırılmakta ve ait olduğu portföyün esaslarına
göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo sözleşmesi karşılığı elde edilen fonlar pasifte “Repo
işlemlerinden sağlanan fonlar” hesabında muhasebeleştirilmekte ve ilgili repo anlaşmaları ile belirlenen
satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için etkin faiz oranı yöntemine göre
gider reeskontu hesaplanmaktadır.
Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymet (“Ters repo”) işlemleri bilançoda “Ters repo işlemlerinden
alacaklar” kalemi altında muhasebeleştirilmektedir. Ters repo anlaşmaları ile belirlenen alım ve geri satım
fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi”ne göre faiz
gelir reeskontu hesaplanmaktadır. Banka’nın herhangi bir şekilde ödünce konu edilmiş menkul değeri
bulunmamaktadır.
X.
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN
VARLIKLAR İLE BU VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR:
Satış amaçlı duran varlıklar, donuk alacaklardan dolayı edinilen elden çıkarılacak maddi duran
varlıklardan oluşmakta olup, finansal tablolarda 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun
olarak muhasebeleştirilmektedir.
Banka’nın durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır.
XI.
ŞEREFİYE VE
AÇIKLAMALAR:
a.
DİĞER
MADDİ
OLMAYAN
DURAN
VARLIKLARA
İLİŞKİN
Şerefiye:
Banka’nın 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla şerefiyesi bulunmamaktadır.
b.
Diğer maddi olmayan duran varlıklar:
Diğer maddi olmayan duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale
getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli
üzerinden yapılmıştır. Maddi olmayan duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet
bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan
tutarları üzerinden değerlenmiştir.
Maddi olmayan duran varlıklar tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal amortisman yöntemi
kullanılarak itfa edilmektedir. Varlığın faydalı ömrünün tespiti, varlığın beklenen kullanım süresi,
teknik, teknolojik veya diğer türdeki eskime ve varlıktan beklenen ekonomik faydayı elde etmek için
gerekli olan bakım masrafları gibi hususların değerlendirilmesi suretiyle yapılmıştır ve 3 ila
15 yıl arasında değişmektedir.
21
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
XII.
MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için
gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. Maddi
duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa
birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden değerlenmiştir.
Banka, maddi duran varlıkları içinde yer alan gayrimenkullerin değerlemesinde; (TMS 16) Maddi Duran
Varlıklara İlişkin Standart kapsamında “yeniden değerleme metodu”nu benimsemiştir. Bağımsız bir
ekspertiz şirketi tarafından yapılan ekspertiz değerleri finansal tablolara yansıtılmıştır.
Amortisman, maddi duran varlıkların maliyetleri üzerinden tahmin edilen faydalı ömürler esas alınarak
doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. Kullanılan oranlar aşağıdaki gibidir:
Binalar
Menkuller, Finansal Kiralama Yoluyla Edinilen Menkuller
%2
%5-50
Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir
tam yıl için öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan
tutar kadar amortisman ayrılmıştır.
Maliyet bedelinin ilgili maddi duran varlığın “Net gerçekleşebilir değeri”nin üzerinde olması durumunda
söz konusu varlığın değeri “Net gerçekleşebilir değeri”ne indirilir ve ayrılan değer düşüklüğü karşılığı
gider hesapları ile ilişkilendirilir.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar satış hasılatından ilgili maddi
duran varlığın net defter değerinin düşülmesi suretiyle tespit edilmektedir.
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak
muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde
edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmektedir.
Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini artıran, üretilen mal veya
hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlarından oluşmaktadır.
XIII.
KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Banka, finansal kiralama yoluyla elde ettiği sabit kıymetlerini “Gerçeğe uygun değeri ile kira
ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı’nı esas almak suretiyle kaydetmektedir. Maddi duran
varlıkları içinde yer alan gayrimenkullerin değerlemesinde (TMS 16) Maddi Duran Varlıklara İlişkin
Standart kapsamında “yeniden değerleme metodu”nu benimsemiştir.
Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit kıymetler maddi duran varlıklar içinde sınıflandırılmakta ve bu
sabit kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama
yoluyla edinilen sabit kıymetlerin değerinde bir azalma tespit edildiğinde “Değer düşüklüğü karşılığı”
ayrılmaktadır. Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar pasifte “Finansal kiralama
borçları” hesabında gösterilmektedir. Finansal kiralama ile ilgili faiz ve kur farkı giderleri gelir tablosuna
yansıtılmaktadır. Banka “Kiralayan” olma sıfatıyla finansal kiralama işlemleri gerçekleştirmemektedir.
Faaliyet kiralaması ile ilgili işlemler ilgili sözleşme hükümleri doğrultusunda ve tahakkuk esasına göre
muhasebeleştirilmektedir.
22
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
XIV.
KARŞILIKLAR VE KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Kredi ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar dışındaki karşılıklar ve koşullu
yükümlülükler “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”na
(“TMS 37”) uygun olarak muhasebeleştirilmektedir.
Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir
yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların
çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği
durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Geçmiş dönemlerdeki olayların bir sonucu olarak ortaya çıkan
yükümlülükler için “Dönemsellik ilkesi” uyarınca bu yükümlülüklerin ortaya çıktığı dönemde karşılık
ayrılmaktadır. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için
Banka’dan kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük “Koşullu” olarak
kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır.
XV.
KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Koşullu varlıklar, genellikle, ekonomik yararların işletmeye girişi olasılığını doğuran, planlanmamış veya
diğer beklenmeyen olaylardan oluşmaktadır. Koşullu varlıkların finansal tablolarda gösterilmeleri, hiçbir
zaman elde edilemeyecek bir gelirin muhasebeleştirilmesi sonucunu doğurabileceğinden, sözü edilen
varlıklar finansal tablolarda yer almamaktadır. Koşullu varlıklar, ekonomik faydaların işletmeye girişleri
olası ise finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır. Koşullu varlıklar ilgili gelişmelerin finansal
tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik
faydanın Banka’ya girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili varlık ve buna ilişkin gelir,
değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına yansıtılır.
XVI.
ÇALIŞANLARIN HAKLARINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Banka, kıdem tazminatı ve izin haklarına ilişkin yükümlülüklerini “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre muhasebeleştirmekte ve bilançoda “Çalışan
Hakları Karşılığı” hesabında sınıflandırmaktadır.
Banka, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda belirtilen
davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür.
Kıdem tazminatı karşılığı, bu Kanun kapsamında oluşması muhtemel yükümlülüğün, belirli aktüeryal
tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmıştır.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 12/3/2013 tarih ve 28585
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile güncellenen TMS 19'a göre Banka'nın kıdem tazminatı
yükümlülüğü hesaplamalarında aktüeryal varsayımlardaki değişiklikler ya da aktüeryal varsayımla
gerçekleşen arasındaki farklar nedeniyle oluşan aktüeryal kazanç ve kayıpların muhasebeleştirilmesinde
1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde ilgili kayıp ve
kazançların ilgili dönemin "Gelir Tablosu" ile ilişkilendirilmesi seçeneği yürürükten kaldırılmıştır.
Standart'ın “Geçiş ve yürürlülük tarihi” başlığı altında uygulamanın geriye dönük başlamasına izin
vermesi dolayısıyla Banka ilgili raporlama dönemlerinde oluşan aktüeryal kazanç ve kayıpları
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo ile ilişkilendirilerek Özkaynaklar
altındaki "Diğer Yedekler" kaleminde muhasebeleştirmektedir.
23
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
XVII.
VERGİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
a.
Cari Vergi:
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere,
21 Haziran 2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna
göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için %20 (2013 yılı için %20)’dir. Kurumlar vergisi
oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi
sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi
ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye
ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen
geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı
kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara da
mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların
%75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle
özkaynaklarda tutulması şartı ile vergiden istisnadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup
edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber,
vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı
işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
b.
Ertelenmiş Vergi:
Banka, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye
esas değeri arasında ortaya çıkan vergilendirilebilir geçici farklar için “Gelir Vergilerine İlişkin
Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 12”) hükümlerine ve bu standarda ilişkin BDDK
açıklamalarına uygun olarak ertelenmiş vergi hesaplamakta ve muhasebeleştirmektedir. Ertelenmiş
vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla geçerli bulunan
yasalaşmış vergi oranları kullanılmaktadır.
Hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı ile ertelenmiş vergi borçları finansal tablolarda netleştirilerek
gösterilmektedir.
24
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
XVIII.
BORÇLANMALARA İLİŞKİN İLAVE AÇIKLAMALAR:
Alım satım amaçlı ve türev finansal borçlar gerçeğe uygun değer üzerinden; diğer tüm finansal borçlar ise
kayda alınmalarını izleyen dönemlerde etkin faiz yöntemi ile “İskonto edilmiş bedel”leri üzerinden
değerlenmektedir.
Borçlanmayı temsil eden yükümlülükler için likidite riski, faiz oranı riski ve yabancı para kur riskine karşı
çeşitli riskten korunma teknikleri uygulanmaktadır. Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihraç
edilmemiştir.
XIX.
HİSSE SENEDİ VE İHRACINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Hisse senedi ihracı ile ilgili direkt işlem maliyetleri vergi etkisi indirilmiş olarak tahsil edilen tutardan
düşülerek özsermayede gösterilir.
XX.
AVAL VE KABULLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Aval ve kabuller Banka’nın olası borç taahhütleri olarak “Bilanço dışı yükümlülükler” arasında
gösterilmektedir.
XXI.
DEVLET TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Banka’nın 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla almış olduğu devlet teşviki
bulunmamaktadır.
XXII.
KÂR YEDEKLERİ VE KÂRIN DAĞITILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Kanuni finansal tablolarda yasal yedekler dışında, birikmiş kârlar, aşağıda belirtilen yasal yedek şartına
tabi olmak kaydıyla dağıtıma açıktır.
Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’da öngörüldüğü şekli ile birinci ve ikinci yedeklerden
oluşur. TTK, birinci yasal yedeğin, toplam yedek ödenmiş sermayenin %20’sine erişene kadar kardan %5
oranında ayrılmasını öngörür. İkinci yasal yedek ise, ödenmiş sermayenin %5’ini aşan tüm nakit kâr
dağıtımları üzerinden %10 oranında ayrılır, ancak holding şirketleri bu uygulamaya tabi değildir. TTK
hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararları karşılamak için kullanılabilmekte ve ödenmiş
sermayenin %50’sini aşmadıkça diğer amaçlarla kullanılamamaktadır.
25
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
XXIII.
İHRAÇ EDİLEN HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net kârın/(zararın) ilgili yıl içerisinde çıkarılmış bulunan
hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.
31 Aralık 2014
Adi Hissedarlara Dağıtılabilir Net Kâr / (Zarar)
Çıkarılmış Adi Hisselerin Ağırlıklı Ortalama Adedi (Bin)
31 Aralık 2013
6.809
(40.995)
59.802.740
57.000.000
0,114
(0,719)
Adi Hisse Başına Kâr/(Zarar) (Tam TL tutarı ile gösterilmiştir)
Banka’nın Ana Sözleşmesi gereğince 1.000.000 adet kurucu hissesi bulunmaktadır. Ana Sözleşme’ye göre
%5 oranında yasal yedeklerin ayrılması ve ödenmiş sermayenin %5’i oranındaki birinci temettünün
dağıtılmasından sonra dağıtılabilir tutarın %10’u kurucu hisse sahiplerine dağıtılır.
Türkiye’de şirketler sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından
dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına
kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan
ağırlıklı ortalama hisse adedi, söz konusu hisse dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak
bulunur. İhraç edilmiş hisse adedinin bilanço tarihinden sonra ancak mali tabloların hazırlanmış olduğu
tarihten önce bedelsiz hisse adedi dağıtılması sebebiyle artması durumunda hisse başına kazanç
hesaplaması toplam yeni hisse adedi dikkate alınarak yapılmaktadır.
XXIV.
İLİŞKİLİ TARAFLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri,
aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirakler ve
müşterek yönetime tabi ortaklıklar “İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı” (“TMS 24”) kapsamında ilişkili
taraflar olarak kabul edilmiştir. İlişkili taraflarla yapılan işlemler Beşinci Bölüm VII nolu dipnotta
gösterilmiştir.
XXV.
NAKİT VE NAKDE EŞDEĞER VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Nakit akış tablolarının hazırlanmasına esas olan “Nakit”, kasa, efektif deposu ve satın alınan çekler ile
T.C. Merkez Bankası dahil bankalardaki vadesiz mevduat olarak, “Nakde eşdeğer varlık” ise orjinal
vadesi üç aydan kısa olan bankalararası para piyasası plasmanları ve bankalardaki vadeli depolar ile hisse
senetleri dışındaki menkul kıymetlere yapılan yatırımlar olarak tanımlanmaktadır.
XXVI.
RAPORLAMANIN BÖLÜMLEMEYE GÖRE YAPILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Faaliyet alanı, Banka’nın tek bir ürün veya hizmet ya da birbiriyle ilişkili bir ürün veya hizmet grubu
sunumunda faaliyetinde bulunan ve risk ve getiri açısından diğer faaliyet alanlarından farklı özellikler
taşıyan, ayırt edilebilir bölümüdür. Faaliyet bölümlerine göre raporlama Dördüncü Bölüm X
no’lu
dipnotta sunulmuştur.
XXVII. SINIFLANDIRMALAR:
31 Aralık 2014 tarihli konsolide olmayan finansal dipnotların sunumu ile uygunluk sağlanması amacıyla
31 Aralık 2013 tarihli konsolide olmayan özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin
tablo üzerinde bazı sınıflandırma işlemleri yapılmıştır.
26
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
I.
SERMAYE YETERLİLİĞİ STANDART ORANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
a.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Banka’nın konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranı
%17,74 (31 Aralık 2013: %14,99) olup, ilgili mevzuatta belirlenen asgari oranların üzerindedir.
b.
Sermaye Yeterliliği Standart Oranının Tespitinde Kullanılan Risk Ölçüm Yöntemleri:
Sermaye Yeterliliği standart oranı kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk için gerekli sermaye
tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Kredi ve piyasa riskinin ölçümünde standart metod, operasyonel
riskin ölçümünde temel gösterge yöntemi kullanılmaktadır. Kredi riski nedeniyle maruz kalınabilecek
zararlara karşı bulundurulması gereken özkaynak miktarının tespitinde kullanılan kredi riskine esas
tutar; risk ağırlıklı varlıklar ile gayrinakdi kredi ve taahhütlerin Yönetmelik hükümlerine göre krediye
dönüşüm oranları ile değerlendirilmesi ve 28 Haziran 2012 tarih 28337 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin
Tebliğ”e göre risk azaltımına tabi tutulması ile hesaplanmaktadır.
c.
Sermaye yeterliliği standart oranı 28 Haziran 2012 tarihinde yayımlanmış olan “Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” ile “Bankaların
Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” (birlikte “Sermaye Yeterliliğine İlişkin Yönetmelikler”)
hükümlerince hesaplanmıştır. Aşağıdaki tablolarda Banka’nın sermaye yeterliliği standart oranı
hesaplamasına esas teşkil eden “Risk ağırlıklı varlıklar”ının ayrıntıları ve “Özkaynak” hesaplaması
yer almaktadır.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Bölgesel Yönetimlerden Veya Yerel Yönetimlerden
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
İdari Birimlerden Ve Ticari Olmayan Girişimlerden
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan
Ve Olmayan Alacaklar
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan Ve
Olmayan Alacaklar
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan Ve
Olmayan Alacaklar
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Kurumsal Alacaklar
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Perakende Alacaklar
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle
Teminatlandırılmış Alacaklar
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli
Alacaklar İle Kısa Vadeli Kurumsal Alacaklar
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar
Diğer Alacaklar
%0
1.974.227
%20
278.223
%50
1.512.001
Risk Ağırlıkları
Banka
%75
%100
602.474
5.136.501
%150
27.538
%200
51.147
%250
-
1.448.519
-
-
-
117.890
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
235.655
232.669
13.786
120.172
151.153
4.699
96.597
49.933
-
602.474
64.408
4.032.871
2.407
3.264
-
-
-
11.333
43
2.036
-
1.448
751
-
1.360.177
5.294
-
-
488.842
58.041
-
3.532
20.742
-
51.147
-
-
30.186
-
-
-
372.036
-
-
-
27
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
d.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi:
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
523.488
414.577
Piyasa Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (PRSY)
10.622
19.282
Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (ORSY)
29.978
21.829
1.251.127
853.691
Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)
17,74
14,99
Ana Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)
12,57
Çekirdek Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)
13,10
Kredi Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (Kredi Riskine Esas Tutar*0,08) (KRSY)
Özkaynak
28
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
e.
Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:
ÇEKİRDEK SERMAYE
Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal kârları
Yedek akçeler
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar
Kâr
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllar Kârı
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem kârı içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler
İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye
Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler
Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca özkaynaklara yansıtılan kayıplar(-)
Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri (-)
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-)
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcu (-)
Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar (-)
Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek
sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin
%10’nunu aşan kısmı (-)
İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin %15’ini aşan tutarlar (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar (-)
Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı
Çekirdek Sermaye Toplamı
İLAVE ANA SERMAYE
Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ve bunlara ilişkin ihraç primleri
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilenler/temin edilenler)
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler)
İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye
İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler
Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek
sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının,
bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-)
İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı
İlave Ana Sermaye Toplamı
Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek
sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ana Sermaye Toplamı
KATKI SERMAYE
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilen/temin edilenler)
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler temin edilenler) (*)
Bankanın sermaye artırımlarında kullanılması hissedarlarca taahhüt edilen bankaya rehnedilmiş kaynaklar
Genel Karşılıklar
İndirimler Öncesi Katkı Sermaye
Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler
Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek
sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının,
bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı(-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı
Katkı Sermaye Toplamı
SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER
Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler (-)
Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim
tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri(-)
Yurt dışında kurulu olanlar da dahil olmak üzere, bankalara, finansal kuruluşlara veya bankanın nitelikli pay sahiplerine kullandırılan krediler veya bunlarca ihraç edilen borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar(-)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden özkaynaklardan düşülecek tutar (-)
Kurulca belirlenecek diğer hesaplar (-)
Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek
sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen
kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net
uzun pozisyonlarının toplam tutarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan
ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden
indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
ÖZKAYNAK
Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar
31 Aralık 2014
900.000
18.574
14.347
6.809
6.809
939.730
2.290
4.167
8.359
1.085
15.901
923.829
37.777
33.438
4.339
886.052
346.728
64.659
411.387
411.387
46.312
298
46.014
-
-
1.251.127
19.335
(*)Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 02 Aralık 2013 tarihli izni çerçevesinde Özkaynak hesabında kullanılan sermaye benzeri kredi, 01 Ocak
2014 tarihinde yürürlüğe giren "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"in 8'nci maddesinde belirtilen nitelikleri haizdir. Sermaye benzeri kredi
tutarından düşüm yapılarak gösterilmekte olan 2.307 bin TL’sı bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan nakit kredi tutarlarından oluşmaktadır.
29
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (devamı):
31 Aralık 2013
ANA SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Nominal Sermaye
Sermaye Taahhütleri (-)
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Yedek Akçeler
Yedek Akçeler Enflasyona Göre Düzeltme Farkı
Kâr
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllar Kârı
Muhtemel Riskler İçin A. Serb. Karşılıkların Ana Sermayenin %25’ine Kadar Olan Kısmı
İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazançları
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
Zararın Yedek Akçelerle Karşılanamayan Kısmı (-)
Net Dönem Zararı (-)
Geçmiş Yıllar Zararı (-)
Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (-)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-)
Ana Sermayenin %10’unu Aşan Ertelenmiş Vergi Varlığı Tutarı (-)
Kanunun 56 ncı maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki Aşım Tutarı (-)
570.000
570.000
57.932
40.995
40.995
4.444
23.673
-
Ana Sermaye Toplamı
558.820
KATKI SERMAYE
Genel Karşılıklar
Menkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan Bedelsiz
Olarak Edinilen ve Dönem Karı İçerisinde Muhasebeleştirilmeyen Hisseler
Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınmayan Kısmı
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler ile İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Değer Artışı Tutarının %45’i
Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z’ının Enflasyona Göre Düzeltme Farkları
(Yedek Akçelerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı hariç)
48.122
1.796
249.686
(4.414)
-
Katkı Sermaye Toplamı
SERMAYE
SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER
Sermayesinin Yüzde On ve Daha Fazlasına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardan (Yurt İçi, Yurt Dışı)
Konsolide Edilmeyenlerdeki Ortaklık Payları
Sermayesinin Yüzde Onundan Azına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardaki (Yurt İçi, Yurt Dışı)
Banka’nın Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamının Yüzde On ve Daha Fazlasını Aşan Tutardaki Ortaklık Payları
Toplamı
Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurt İçi, Yurt Dışı) veya Nitelikli Pay Sahiplerine Kullandırılan İkincil Sermaye
Benzeri
Borç Niteliğini Haiz Krediler ile Bunlardan Satın Alınan Birincil veya İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz
Borçlanma Araçları
Kanunun 50 ve 51 inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı Olarak Kullandırılan Krediler
Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının Özkaynaklarının Yüzde Ellisini Aşan Kısmı İle
Alacaklarından Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken
Emtia ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Elden Çıkarılamayanların Net
Defter Değerleri
295.190
854.010
319
TOPLAM ÖZKAYNAK
853.691
30
-
-
319
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (devamı):
Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler:
İhraçcı-Krediyi kullandıran
Borçlanma Aracının Kodu
Borçlanma Aracının tabi olduğu Mevzuat
Özkaynak Hesaplamasında Dikkate Alınma Durumu
1/1/2015’den itibaren %10 oranında azaltılarak dikkate alınma uygulamasına tabi olma durumu
Konsolide veya konsolide olmayan bazda veya hem konsolide hem konsolide olmayan bazda geçerlilik durumu
Borçlanma aracının türü
Özkaynak hesaplamasında dikkate alınan tutar (En son raporlama tarihi itibarıyla - Milyon TL)
Borçlanma aracının nominal değeri (Bin USD)
Borçlanma aracının muhasebesel olarak takip edildiği hesap
Borçlanma aracının ihraç tarihi
Borçlanma aracının vade yapısı (Vadesiz/Vadeli)
Borçlanma aracının başlangıç vadesi
İhraççının BDDK onayına bağlı geri ödeme hakkının olup olmadığı
Geri ödeme opsiyonu tarihi, şarta bağlı geri ödeme opsiyonları ve geri ödenecek tutar
Müteakip geri ödeme opsiyonu tarihleri
Faiz/temettü ödemeleri
Sabit ya da değişken faiz/ temettü ödemeleri
Faiz oranı ve faiz oranına ilişkin endeks değeri
Temettü ödemesini durduran herhangi bir kısıtlamanın var olup olmadığı
Tamamen isteğe bağlı, kısmen isteğe bağlı ya da mecburi olma özelliği
Faiz artırımı gibi geri ödemeyi teşvik edecek bir unsurun olup olmadığı
Birikimsiz ya da birikimli olma özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilme özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürmeye sebep olacak tetikleyici olay/olaylar
Hisse senedine dönüştürülebilirse, tamamen ya da kısmen dönüştürme özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürme oranı
Hisse senedine dönüştürülebilirse, mecburi ya da isteğe bağlı dönüştürme özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülebilir araç türleri
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülecek borçlanma aracının ihraççısı
Değer azaltma özelliği
Değer azaltma özelliğine sahipse, azaltıma sebep olacak tetikleyici olay/olaylar
Değer azaltma özelliğine sahipse, tamamen ya da kısmen değer azaltımı özelliği
Değer azaltma özelliğine sahipse, sürekli ya da geçici olma özelliği
Değeri geçici olarak azaltılabiliyorsa, değer artırım mekanizması
Tasfiye halinde alacak hakkı açısından hangi sırada olduğu (Bu borçlanma aracının hemen üstünde yer alan araç)
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlardan haiz olunmayan
olup olmadığı
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlardan hangilerini haiz
olunmadığı
Burgan Bank S.A.K.
BDDK
Katkı Sermaye
Hayır
Solo-Konsolide
Sermaye benzeri kredi
346.728
150.000
Pasif – Sermaye Benzeri Krediler-itfa edilmiş maliyet
06.12.2013
Vadeli
10 Yıl
Evet
5. Yıl Sonrası
5. Yıl Sonrası
3 Ay
Değişken
LIBOR+3,75
Birikimli Değil
Yoktur
Yoktur
İlave sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma
araçlarından önce, fakat Borçlu’nun mevduat sahipleri ve
diğer tüm alacaklılarından sonra
Yoktur.
Yoktur.
f. İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Kapsamında İçsel Sermaye Gereksiniminin
Cari ve Gelecek Faaliyetler Açısından Yeterliliğinin Değerlendirilmesi
Yasal sermaye yeterlilik oranının hesabında ele alınan kredi riski, piyasa riski ve operasyonel riske ilave
olarak içsel sermaye yeterliliği değerlendirme süreci kapsamında konsantrasyon riski, bankacılık
hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski, ülke riski, artık risk, likidite riski ve itibar riski dikkate
alınmaktadır. Ayrıca Bankanın ISEDES kapsamında Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış risk iştahı
politikası bulunmaktadır. İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Sürecinde bankanın stres koşulları
altındaki sermaye yeterliliği çeşitli senaryolarla da analiz edilmektedir. İçsel Sermaye Yeterliliği
Değerlendirme Süreci sonunda hazırlanan raporlar BDDK’ya düzenli olarak raporlanmaktadır.
31
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
II.
KREDİ RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Kredi riski banka ile yapılan sözleşmelerde karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda
oluşabilecek potansiyel finansal kayıp olarak tanımlanmaktadır.
Banka kredi riskinin kontrol altına alınması ve indirgenmesi için, borçluların müşteri bazında geri ödeme
kapasitesinin değerlendirilmesi, birincil ve ikincil olmak üzere iki geri ödeme kaynağının bulunduğunun
teyit edilmesi, kredi karşılıklarının beklenen kayıpları kapsayacak düzeyde olması, teminatların
değerlemesi için yetkili firmaların rekabet kuralları çerçevesinde hizmet vermesi, sektör, coğrafi bölge, tür
ve teminat tipleri açısından konsantrasyondan kaçınılması, müşteri portföyü ve verilen kredilerin
çeşitlendirilerek kredi riskinin yaygın hale getirilmesi, bir işlem veya müşteri bazında alınan risklerin
değerlendirilmesi ve sayısallaştırılabilmesi için mümkün olan tüm kaynaklardan bilgi toplanması,
kredilerin geri ödeme kapasitesinin izlenmesi konularını dikkate almaktadır.
Kredi ve diğer alacak hesaplarındaki borçluların kredi değerlilikleri düzenli aralıklarla ilgili mevzuata
uygun şekilde izlenmektedir. Açılan krediler için alınan hesap durumu belgeleri ilgili mevzuatta
öngörüldüğü şekilde denetlenmiş olup, sadece nakit karşılıklı işlemlerde hesap durumu belgelerinin
denetlenmiş olması şartı aranmamaktadır. Kredi değerliliklerinin düzenli aralıklarla izlenmesi neticesinde,
gerekli görülen durumlarda kredi limitleri değiştirilmektedir. Kredi değerliliği dikkate alınarak, krediler ve
diğer alacaklar teminatlandırılmaktadır.
Kredi riski bakımından, borçlu ve borçlu grupları Bankacılık Kanunu’ndan ifade edilen risk
sınırlamalarına tabi tutulmaktadır. Coğrafi bölge bazında risk sınırlaması yoktur. Sektörler ise risk
sınırlamasına tabi tutulmaktadır. Müşterilerin kredi değerliliği ve müşterilere tahsis edilen kredi limitleri
yılda en az bir kez gözden geçirilir. Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği
“yakın izlemedeki krediler ve diğer alacaklar” olarak sınıflandırılan kredi borçlularının kredi değerliliği
ise yılda en az iki kez gözden geçirilir. Belirlenen kredi limitleri ana bankacılık sistemi tarafından kontrol
edilir ve belirlenen limitlerin üzerinde kullanıma izin verilmez. Gözden geçirme vadesi gelmiş fakat
kredi değerliliği incelenmemiş limitler dondurulur.
Bankanın Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kredi politikası düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
Bankanın kredi politikasında kredi riskinin kontrol altında bulundurulması amacıyla, Bankacılık
Kanunu’da yer alan kısıtlamalara ilave olarak, bir takım başka kısıtlamalar da bulunmaktadır. Kredi açma
yetkisi kredi politikaları dokümanında tanımlandığı şekilde Şubelere, Bölge Müdürlüklerine, Genel
Müdürlük’e ve Kredi Komitesi’ne delege edilmiştir. Bu yetkisinin kullanımına ilişkin kısıtlar;


Kredilerin güvencesi olarak kabul edilebilecek teminatlar kredi politikalarında açıkça belirtilmiştir.
Silah imalatı ve ticareti, nükleer faaliyetler, kumar ve bahis endüstrisi ile iştigal eden gerçek veya
tüzel kişilere, siyasi parti ve örgütlenmelere, medya sektörüne, dini örgütlere, dernek, vakıf,
kooperatiflere ve spor kulüplerine kredi verilmemektedir. İstisnai durumlar Genel Müdürlük
seviyesinde değerlendirilir.
 Kuruluşu iki yıldan daha yeni olan şirketlere, gayrimenkul geliştirme şirketlerine ve finansal
kurumlara kullandırılacak krediler ile yatırım projesi, nakit kredi temini için güvence verilmesi,
doğrudan başka bir banka riskini kapatma veya refinansman amaçlı krediler asgari Genel Müdürlük
ve üstü seviyedeki kredi onay makamlarınca değerlendirilir.
 Şube yetkisinde türev ürün limiti tahsis edilemez, döviz kredisi ve kontrgaranti/harici garanti
verilemez,
şeklinde belirlenmiştir.
32
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Raporlama dönemi sonu itibariyle 90 günden fazla gecikmiş ya da banka tarafından borçlusunun
kredibilitesini yitirdiğine kanaat getirilen krediler değer kaybına uğramış kredi olarak değerlendirilmekte
ve özel karşılık ayrılmaktadır. “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve
Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında ikinci grup
olarak sınıflandırılmış ve raporlama dönemi sonu itibariyle 90 güne kadar gecikmiş krediler, için genel
karşılık ayrılmaktadır.
Kredi riski azaltımının etkileri ve krediye dönüşme oranları dikkate alınmaksızın mahsup işlemleri sonrası
maruz kalınan risklerin toplam tutarı ile farklı risk sınıfları ve türlerine göre ayrıştırılmış risklerin ilgili
döneme ilişkin ortalama tutarı:
Risk Sınıfı
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Tutar
Ortalama
1.554.587
1.363.668
Bölgesel Yönetimlerden Veya Yerel Yönetimlerden Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
-
-
İdari Birimlerden Ve Ticari Olmayan Girişimlerden Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
32
34
-
-
559.590
408.484
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Kurumsal Alacaklar
5.074.284
4.543.595
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Perakende Alacaklar
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle Teminatlandırılmış Alacaklar
773.277
1.896.403
814.356
1.310.812
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
66.910
66.857
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
74.676
61.106
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
-
-
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli Alacaklar İle Kısa Vadeli Kurumsal
Alacaklar
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar
Diğer Alacaklar
-
-
541.930
474.523
10.541.689
9.043.435
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
Toplam
Banka’nın türev işlemlerini ağırlıklı olarak yabancı para ve faiz swapları, çapraz para swapları , para ve
faiz opsiyonları ile vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri oluşturmaktadır. Bu ürünlerin kredi riskleri
işlemin vadesiyle orantılı olarak firmanın sadece bu tür işlemler için belirlenmiş olan kredi limitinden
düşülerek yönetilmektedir. Piyasa riski ise hazine tarafından ayrıca yönetilmektedir.
Vadeli işlem sözleşmelerinde karşı tarafın rızası dışında zorlayıcı bir işlem yapılmamaktadır.
Tazmin edilen gayrinakdi krediler, vadesi geldiği halde ödenmeyen krediler gibi aynı risk ağırlığına tabi
tutulmaktadır.
Banka tarafından yenilenen ve yeniden itfa planına bağlanan kredilerle ilgili olarak mevzuatla belirlenen
izleme yöntemi dışında izlenen bir yöntem bulunmamaktadır. Risk yönetim sistemleri çerçevesinde
taahhütlerin vadesi ile ilgili bir risk ayrıştırmasına gidilmemektedir.
Banka’nın yurtdışında yürütmekte olduğu bankacılık faaliyeti bulunmamaktadır.
33
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Banka, uluslararası bankacılık piyasasında, aktif bir katılımcı olarak diğer finansal kurumların finansal
faaliyetleri ile birlikte değerlendirildiğinde, önemli ölçüde kredi riski yoğunluğuna sahip değildir.
Cari dönemde Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 müşterisine ait nakdi kredilerinden olan alacağının toplam
nakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla %52, %62 (31 Aralık 2013: %44, %55)‘tir.
Cari dönemde Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 müşterisine ait gayrinakdi kredilerinden olan alacağının
toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki payı %35, %49 (31 Aralık 2013: %35, %50)’dir.
Cari dönemde Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının
toplam bilanço içi krediler ve bilanço dışı garanti ve kefaletler içindeki payı %49, %60 (31 Aralık 2013:
%42, %54) ’tür.
Banka’ca üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı 64.659 TL (31 Aralık 2013: 48.122
TL)’dir.
a.
b.
Kredi türlerine ve özel karşılıklara ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
Standart Nitelikli Krediler
Yakın İzlemedeki Krediler
Takipteki Krediler
Özel Karşılık (-)
Toplam
Ticari
5.997.275
256.861
125.100
59.387
6.319.849
Tüketici
102.942
5.908
1.123
1.014
108.959
Kredi Kartları
17.271
1.193
1.035
615
18.884
Faktoring
Alacakları
13.893
4.033
2.616
1.948
18.594
Toplam
6.131.381
267.995
129.874
62.964
6.466.286
31 Aralık 2013
Standart Nitelikli Krediler
Yakın İzlemedeki Krediler
Takipteki Krediler
Özel Karşılık (-)
Toplam
Ticari
4.239.981
191.247
97.548
49.168
4.479.608
Tüketici
66.979
3.004
704
646
70.041
Kredi Kartları
22.944
1.022
881
666
24.181
Faktoring
Alacakları
178.107
5.762
8.663
4.994
187.538
Toplam
4.508.011
201.035
107.796
55.474
4.761.368
Gecikmeli kredi ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
30 güne kadar gecikmeli
30-60 gün arası gecikmeli
60-90 gün arası gecikmeli
Ticari
264.061
9.381
12.650
Tüketici
5.290
1.654
1.025
Kredi Kartları
1.194
-
Faktoring
Alacakları
4.341
-
Toplam
286.092
7.969
1.194
4.341
31 Aralık 2013
30 güne kadar gecikmeli
30-60 gün arası gecikmeli
60-90 gün arası gecikmeli
Toplam
Ticari
231.852
2.026
2.719
Tüketici
12.276
149
445
Kredi Kartları
2.059
7
6
Faktoring
Alacakları
7.401
196
-
236.597
12.870
2.072
7.597
34
Toplam
274.886
11.035
13.675
299.596
Toplam
253.588
2.378
3.170
259.136
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
c. Borçlanma senetleri, hazine bonoları ve diğer bonolar:
Gerçeğe Uygun
Değer Farkı K/Z'a
Yansıtılan Finansal
Varlıklar (Net)
Satılmaya Hazır
Finansal Varlıklar
(Net)
Vadeye Kadar Elde
Tutulacak
Yatırımlar (Net)
Toplam
Baa3(*)
49.042
667.470
-
716.512
Ba2(**)
-
46.014
-
46.014
Toplam
49.042
713.484
-
762.526
Gerçeğe Uygun
Değer Farkı K/Z'a
Yansıtılan Finansal
Varlıklar (Net)
Satılmaya Hazır
Finansal Varlıklar
(Net)
Vadeye Kadar Elde
Tutulacak
Yatırımlar (Net)
Toplam
Baa3(*)
80.271
851.606
-
931.877
Toplam
80.271
851.606
-
931.877
31 Aralık 2014
Moody’s Rating
31 Aralık 2013
Moody’s Rating
(*) T.C. devlet tahvilleri ve hazine bonolarından oluşmaktadır.
(**) Sermaye benzeri kredi olarak ihraç edilen Banka bonolarından oluşmaktadır.
d.
Derecelendirme konsantrasyonuna ilişkin bilgiler:
Kredi riski Banka’nın içsel değerlendirme (rating) sistemine göre değerlendirilmekte olup, temerrüde
düşme olasılıklarına göre kurumsal ve ticari krediler en iyi dereceden en düşük dereceye göre
sınıflandırılmaktadır. Aşağıdaki tabloda derecelendirme sistemleri kullanılarak sınıflanmış nakdi ve
gayrinakdi kredilerin konsantrasyon bilgisi verilmiştir.
31 Aralık 2014
9,71
64,90
24,26
Ortalama üstü (%)
Ortalama (%)
Ortalama altı (%)
Derecelendirilmeyen (%)
e.
1,13
31 Aralık 2013
11,99
62,22
24,47
1,32
Teminatların gerçeğe uygun değeri (müşterilere verilen kredi ve avanslar):
31 Aralık 2014
Yakın İzlemedeki Krediler
Takipteki Krediler
Toplam
Ticari
187.801
45.823
233.624
Tüketici
945
145
1.090
Kredi Kartları
322
192
514
Faktoring
Alacakları
1.524
525
2.049
Toplam
190.592
46.685
237.277
31 Aralık 2013
Yakın İzlemedeki Krediler
Takipteki Krediler
Toplam
Ticari
150.509
35.341
185.850
Tüketici
606
78
684
Kredi Kartları
308
134
442
Faktoring
Alacakları
3.888
134
4.022
Toplam
155.311
35.687
190.998
Teminatların türü
Gayrimenkul ipoteği
Rehin
Nakit ve nakit benzeri
Toplam
31 Aralık 2014
131.607
70.226
35.444
237.277
35
31 Aralık 2013
107.153
55.371
28.474
190.998
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
f.
Önemli Bölgelerde Önemlilik Arz Eden Risklere İlişkin Profil:
Risk Sınıfları(*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.566.410
-
6
-
-
395.221
4.506.057
641.802
1.862.148 66.910
73.747
-
-
Avrupa Birliği Ülkeleri
-
-
-
-
-
103.371
608
128
891
-
929
-
OECD Ülkeleri (**)
-
-
-
-
-
9.283
-
13
-
-
-
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ABD, Kanada
-
-
-
-
-
36.502
Diğer Ülkeler
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar
Dağıtılmamış
Varlıklar/Yükümlülükler
-
-
-
-
-
1.546
-
-
-
2.472
129
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.566.410
-
6
-
-
545.923
4.509.137
642.072
15
16
Toplam
-
- 402.218
9.514.519
-
-
-
-
105.927
-
-
-
-
-
9.296
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36.502
-
-
-
-
-
-
-
4.147
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.863.039 66.910
74.676
-
-
-
- 402.218
9.670.391
Cari Dönem
31 Aralık 2014
Yurtiçi
Toplam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenmiş alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve diğer aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
(*)
(**)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıflarını ifade etmektedir.
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri.
36
-
-
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Risk Sınıfları(*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Toplam
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
Yurtiçi
1.366.039
-
7
-
-
206.022
3.829.971
591.190
966.055
52.322
51.235
-
-
-
-
259.677
7.322.518
Avrupa Birliği Ülkeleri
-
-
-
-
-
137.559
92
83
-
-
-
-
-
-
-
-
137.734
OECD Ülkeleri (**)
-
-
-
-
-
4.580
97
1
-
-
-
-
-
-
-
-
4.678
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ABD, Kanada
-
-
-
-
-
17.013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.013
Diğer Ülkeler
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar
Dağıtılmamış
Varlıklar/Yükümlülükler
-
-
-
-
-
4.504
-
118
-
-
-
-
-
-
-
-
4.622
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.366.039
-
7
-
-
369.678
3.830.160
591.392
966.055
52.322
51.235
-
-
-
-
259.677
7.486.565
Toplam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenmiş alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve diğer aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
(*)
(**)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıflarını ifade etmektedir.
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri.
37
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
g. Önemli Sektörlere ve Karşı Taraf Türüne Göre Muhtelif Bilgiler:
Risk Sınıfları (*)
Tarım
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
58.727
8
20.371
9
16.595
10
1.817
11
1
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
TP
49.177
YP
48.334
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
-
-
5
-
-
-
48.060
2.135
8.532
1.868.468
18.019
1.018
1.334
223.282
10.420
669
5.506
551.356
1.815
2
25.496
1
514
-
-
-
-
-
39.083
3.632
6.462
1.108.201
39.232
192
8.910
1.560.920
78.315
3.824
15.372
2.669.121
879.778
879.778
686.632
-
5
1
1
-
-
-
545.923
545.923
-
64.335
1.715.745
88.388
786.947
1.666.527
775.902
171.428
68.759
380.998
207.921
9.219
3.752
48.548
128.468
6.950
215.428
904
53.096
310.783
260.673
7.057
18.167
3.090
10.765
4.190
1.375
5.466
34.540
85.224
314.558
151.574
296.268
975.076
189.616
551.126
38.651
14.635
137.051
5.970
22.445
15.582
23.744
7.810
17.678
8
12.908
25.675
17.481
3.523
2.006
11
2.654
1.014
20
494
137
2.656
423
59
36
29
2.105
4
71.368
-
-
-
-
402.218
86.975
982.190
39.036
557.949
1.961.865
735.706
40.953
69.883
981.870
45.650
19.367
5.001
63.435
1.265.484
77.369
1.281.713
201.838
591.407
2.444.554
508.389
692.240
57.736
842.583
312.192
23
22.572
8.819
82.500
164.344
2.263.903
240.874
1.149.356
4.406.419
1.244.095
733.193
127.619
1.824.453
357.842
19.390
27.573
72.254
1.347.984
1.566.410
-
6
-
-
545.923
4.509.137
642.072
1.863.039
66.910
74.676
-
-
-
-
402.218
4.942.676
4.727.715
9.670.391
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma Ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenmiş alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve diğer aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
(*)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesinde ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıflarını ifade etmektedir.
38
Toplam
97.511
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
h. Vade Unsuru Taşıyan Risklerin Kalan Vadeye Göre Dağılımı:
Vadeye Kalan Süre
Risk Sınıfları
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Bölgesel Yönetimlerden Veya Yerel Yönetimlerden
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
İdari Birimlerden Ve Ticari Olmayan Girişimlerden
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
6-12 ay 1 yıl üzeri
1 ay
1-3 ay
3-6 ay
191.724
164.046
130.893
185.102
144.600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
-
-
-
-
-
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
-
-
-
-
-
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
306.894
16.262
4.658
18.630
181.357
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Kurumsal Alacaklar
593.816 1.123.430
446.005
706.924 2.236.586
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Perakende Alacaklar
67.796
312.960
84.297
89.772
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle Teminatlandırılmış Alacaklar
44.850
248.269
63.802
77.259 1.461.367
-
-
-
-
-
152
-
-
-
74.525
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
-
-
-
-
-
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli Alacaklar İle
Kısa Vadeli Kurumsal Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar
-
-
-
-
-
Diğer Alacaklar
-
-
-
-
-
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
Genel Toplam
i.
1.205.232 1.864.967
231.384
729.655 1.077.687 4.329.851
Risk Sınıflarına İlişkin Açıklamalar
“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”de belirtilen
risk sınıflarının risk ağırlığının belirlenmesinde dış derecelendirme notları kullanılmamaktadır. Merkezi
Yönetimlerden ve Merkez Bankalarından olan alacakların tamamı için ise Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan ülke riski sınıflandırması esas alınmaktadır. OECD sınıflandırması
“Yönetmelikte” belirlenmiş olan risk ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılır. Derecelendirme notu
kullanılmayan alacaklar için alacak sınıfı bazında “Yönetmelik”te belirlenmiş kurallar uygunlamaktadır.
j.
Risk Ağırlığına Göre Risk Tutarları:
Risk Ağırlığı
1. Kredi Riski Azaltımı Öncesi Tutar
2. Kredi Riski Azaltımı Sonrası Tutar (*)
(*)
20%
50%
75%
1.532.139
428.717
1.510.200
626.424
5.403.151
28.923
52.558
-
46.312
1.974.227
278.223
1.512.001
602.474
5.136.501
27.538
51.147
-
46.312
Banka, basit finansal teminat yöntemine göre risk azatlımı yapmaktadır.
39
100% 150% 200% 250%
Özkaynaklardan
İndirilenler
0%
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
k.
Önemli Sektörlere ve Karşı Taraf Riskine Göre Muhtelif Bilgiler:
Önemli Sektörler / Karşı Taraflar
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Krediler
Değer Kaybına
Uğramış
Tahsili Gecikmiş
15.311
5.162
15.181
4.941
127
211
3
10
Değer
Ayarlamaları
217
210
6
1
Karşılıklar
13.494
13.366
125
3
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
45.934
13.254
32.490
190
99.277
2.231
96.472
574
3.231
46
3.163
22
20.438
5.444
14.812
182
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma Ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
21.574
43.929
30.646
4.751
3.449
30
1.636
110
3.307
38.466
143.571
64.909
65.951
4.122
392
3.322
677
165
4.033
1.373
5.352
1.960
3.048
120
10
42
16
5
151
8.666
18.254
13.165
1.228
1.443
30
1.636
99
653
3.126
129.874
13.120
299.596
211
10.384
2.112
62.964
Diğer
Toplam
l.
Değer Ayarlamaları ve Kredi Karşılıkları Değişimine İlişkin Bilgiler:
Açılış Bakiyesi
Dönem İçinde
Ayrılan
Karşılık
Tutarları
1. Özel Karşılıklar (**)
90.041
90.189
(39.355)
(62.202)
78.673
2. Genel Karşılıklar
48.122
16.142
-
395
64.659
Karşılık
Diğer
İptalleri Ayarlamalar(*)
Kapanış
Bakiyesi
Diğer ayarlamalar sütununda gösterilen 61.708 TL.sı, 13 Kasım 2014 tarihinde Final Varlık Yönetim A.Ş.’ne satılmak
suretiyle aktiften silinen takipteki kredilere ilişkin serbest kalan karşılık tutarlarından oluşmaktadır. Kalan tutarlar için diğer
ayarlamalar sütunu yabancı para olarak ayrılan serbest ve genel karşılık tutarlarının kur farklarından oluşmaktadır.
(**) Bankanın donuk alacak olarak sınıfladığı, tazmin olmamış gayrinakdi krediler için ayırdığı özel karşılık tutarları ile serbest
karşılık tutarları da dahil edilmiştir.
(*)
40
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
III.
PİYASA RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Piyasa riski döviz kurları, faiz oranları, hisse senetlerinin ve emtiaların piyasa fiyatlarında meydana
gelebilecek dalgalanmalar sonucu oluşabilecek zarar ihtimalidir. Banka piyasa riskini standart metot ile
ölçmektedir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hazine risk parametrelerinde; yatırım, satılmaya hazır
ve alım/satım portföyü, türev ürünler ve yabancı para ile ilgili pozisyon limitleri ve maksimum zarar
limitleri belirlenmiş olup, limitlere uyum düzenli olarak takip edilmektedir.
Aşağıdaki tabloda 28 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca “Standart Metot ile Piyasa
Risk Ölçüm Yöntemi” ne göre piyasa riski hesaplamasının detayları sunulmaktadır:
a.
Piyasa Riskine İlişkin Bilgiler:
Tutar
3.862
22
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye YükümlülüğüStandart Metot
(III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
(VII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
(VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
(IX) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII)
(X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX)
b.
1.347
19
5.372
10.622
132.775
Dönem içerisinde ay sonları itibarıyla hesaplanan piyasa riskine ilişkin ortalama piyasa riski
tablosu:
31 Aralık 2014
Faiz Oranı Riski
Hisse Senedi Riski
Ortalama
En Yüksek
En Düşük
3.093
5.470
2.303
-
-
-
2.491
6.497
1.284
Emtia Riski
-
-
-
Takas Riski
-
-
-
Kur Riski
Opsiyon Riski
Karşı Taraf Kredi Riski
Toplam Riske Maruz Değer
41
48
85
41
7.897
18.004
4.805
169.110
375.303
104.893
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
c. Karşı Taraf Riskine İlişkin Açıklamalar:
Karşı taraf kredi riski hesaplamalarında, 28 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan “Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” ekinde yer alan (Ek 2) ve
karşı taraf kredi riski hesaplamalarına yönelik belirtilmiş olan “Gerçeğe Uygun Değerine Göre
Değerleme Yöntemi” kullanılmaktadır. Bu yönteme göre pozitif değere sahip sözleşmelerin yenileme
maliyetleri üzerine potansiyel kredi riski tutarı hesaplanarak eklenmektedir.
Karşı taraf kredi riski limitleri müşteriler için belirlenmiş tek bir limit altında izlenirken, bankalar için
ürün bazında ayrı limitler belirlenmektedir.Türev ürün limitleri müşterilerin bireysel ve tüzel kişi
olmasına göre farklı kriterlerde ve ilgili yetki seviyelerinde değerlendirilmektedir
Karşı taraf kredi riski limitlerine uyum günlük olarak kontrol edilmektedir.
Kredi türevi ile kredi riski koruması bulunmamaktadır.
d. Karşı Taraf Riskine İlişkin Nicel Bilgiler:
Tutar
16.662
71.618
88.280
88.280
Faiz Oranına Dayalı Sözleşmeler
Döviz Kuruna Dayalı Sözleşmeler
Emtiaya Dayalı Sözleşmeler
Hisse Senedine Dayalı Sözleşmeler
Diğer
Pozitif Gerçeğe Uygun Brüt Değer
Netleştirmenin Faydaları
Netleştirilmiş Cari Risk Tutarı
Tutulan Teminatlar
Türevlere İlişkin Net Pozisyon
42
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
IV.
OPERASYONEL RİSKE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Operasyonel riske esas tutar, 26 Haziran 2012 tarihinde 28337 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” te yer alan “Temel Gösterge Yöntemi” kullanılarak yılda bir kere
hesaplanmaktadır.
Yıllık brüt gelir, faiz gelirleri ile faiz dışı gelirlerin net tutarlarının toplamından satılmaya hazır ve vadeye
kadar elde tutulacak menkul kıymetler hesaplarında izlenen menkul değerlerin satışından kaynaklanan
kar/zarar ile olağanüstü gelirler, destek hizmeti karşılığı yapılan faaliyet giderleri ve sigortadan tazmin
edilen tutarlar düşülerek hesaplanır.
Brüt Gelir
Operasyonel Riske Esas
Tutar (Toplam*12,5)
V.
2 ÖD Tutar
24.667
1 ÖD Tutar
33.647
CD Tutar
31.618
Toplam / Pozitif
BG yılı sayısı
3
Oran (%)
15
Toplam
29.978
-
-
-
-
-
374.725
KUR RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Banka’nın yabancı para cinsinden ve yabancı paraya endeksli bilanço içi ve bilanço dışı varlıkları ile
yabancı para cinsinden bilanço içi ve bilanço dışı yükümlülükleri arasındaki fark “YP net genel pozisyon”
olarak tanımlanmakta ve kur riskine baz teşkil etmektedir. Kur riskinin önemli bir boyutu da YP net genel
pozisyon içindeki farklı cinsten yabancı paraların birbirleri karşısındaki değerlerinin değişmesinin
doğurduğu risktir (çapraz kur riski).
Yönetim Kurulu onaylı olarak günlük ve ileri valörlü döviz pozisyonları için taşınabilecek limitler
tanımlanmıştır. Banka genel olarak kısa süreli ve makul ölçülerde pozisyon taşımaktadır.
Banka’nın finansal tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz
alış kurları önemli döviz cinsleri için aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
EURO
ABD $
31 Aralık
2014
31 Aralık
2013
31 Aralık
2014
31 Aralık
2013
31 Aralık 2014 / 31 Aralık 2013
Günü Döviz Alış Kuru
2,8272 TL
2,9344 TL
2,3269 TL
2,1304 TL
1. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
2. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
3. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
4. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
5. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
2,8272 TL
2,8207 TL
2,8339 TL
2,8255 TL
2,8368 TL
2,9344 TL
2,9844 TL
2,9844 TL
2,8693 TL
2,8353 TL
2,3269 TL
2,3189 TL
2,3235 TL
2,3182 TL
2,3177 TL
2,1304 TL
2,1604 TL
2,1604 TL
2,0957 TL
2,0710 TL
Banka’nın cari döviz alış kurunun finansal tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik
ortalama değerleri önemli döviz cinsleri için aşağıda gösterilmiştir:
EURO
Aritmetik ortalama 30 günlük
ABD $
31 Aralık
2014
31 Aralık
2013
2,8245 TL
2,8345 TL
43
31 Aralık
2014
2,2941 TL
31 Aralık
2013
2,0681 TL
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Banka’nın kur riskine ilişkin bilgiler:
Finansal ve ekonomik anlamda Banka’nın gerçek yabancı para pozisyonunu aşağıdaki tablo
göstermektedir;
Euro ABD Doları
31 Aralık 2014
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan
Finansal Var.
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Krediler (*)
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
(İş Ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Riskten Koruma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar (*)
Diğer YP
Toplam
5.023
27.675
525.332
25.398
402
1.010
530.757
54.083
6.232
1.529.096
15.370
46.014
2.007.423
314
16.914
21.916
46.014
3.553.433
15
1.568.041
59.565
2.679.102
1
18.641
59.581
4.265.784
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Para Piyasalarına Borçlar
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Riskten Koruma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler (*)
41.350
857.790
134.659
23.627
7.280
1.064.706
28.056
2.188.680
1.480.936
15.737
36.838
3.750.247
52.150
23.416
334
75.900
121.556
3.069.886
1.615.595
39.364
44.452
4.890.853
Net Bilanço Pozisyonu
Net Bilanço Dışı Pozisyon
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler (**)
503.335
(501.227)
532.574
1.033.801
210.949
(1.071.145)
1.041.676
1.903.822
862.146
429.298
(57.259)
57.589
138.962
81.373
14.024
(625.069)
598.038
2.575.358
1.977.320
654.271
31 Aralık 2013
Toplam Varlıklar (*)
Toplam Yükümlülükler (*)
Net Bilanço Pozisyonu
Net Bilanço Dışı Pozisyon
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler (**)
1.171.036
960.351
210.685
(205.335)
1.322.887
1.528.222
126.803
2.032.968
2.691.121
(658.153)
661.093
2.123.913
1.462.820
475.493
25.979
50.851
(24.872)
25.173
159.994
134.821
10.185
3.229.983
3.702.323
(472.340)
480.931
3.606.794
3.125.863
612.481
Yukarıdaki tablo Banka’nın yabancı para net genel pozisyonunu önemli döviz cinsleri bazında göstermektedir. Tek Düzen
Hesap Planı gereğince dövize endeksli varlıklar finansal tablolarda yabancı para değil Türk Parası olarak gösterilmektedir.
Bu nedenle 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla bilançoda Türk Lirası sütununda yer alan 642.493 TL (31 Aralık 2013: 684.582
TL) kullandırılan dövize endeksli krediler yukarıdaki tabloya dahil edilmektedir. Ayrıca 23.816 TL (31 Aralık 2013: 78.410
TL) “Türev Finansal Araçlar Gelir Reeskontları” ile yabancı para yükümlülüklerde bulunan 13.613 TL (31 Aralık 2013:
109.116 TL) “Türev Finansal Araçlar Gider Reeskontları”, 25.476 TL (31 Aralık 2012: 15.942 TL) “Genel Karşılıklar” ve
12.301 TL (31 Aralık 2013: 26.900 TL) tutarındaki belirli kredilere ilişkin ayrılan karşılıklar ve 365 TL (31 Aralık 2013:
Bulunmamaktadır) "Menkul Değer Değerleme Farkları" tabloya dahil edilmemektedir.
(**) Gayrinakdi krediler “Net Bilanço Dışı Pozisyon” toplamına dahil edilmemektedir.
(*)
44
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Kur riskine duyarlılık analizi:
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla yabancı paralar, TL karşısında %10 değer kazansaydı /
kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, yabancı para net parasal pozisyonundan dolayı
oluşacak kur farkı zararı/karı sonucu vergi etkisi dikkate alınmadan net karda ve özkaynakta oluşacak
değişimler aşağıda belirtilmiştir.
31 Aralık 2014
Gelir tablosu
Özkaynak (*)
%10 artış %10 azalış %10 artış %10 azalış
ABD Doları
Avro
Diğer para birimleri
Toplam, net
(2.947)
211
33
(2.703)
2.947
(211)
(33)
2.703
(2.910)
211
33
(2.667)
(*) Özkaynak etkisi gelir tablosu etkilerini de içermektedir.
45
2.910
(211)
(33)
2.667
31 Aralık 2013
Gelir tablosu
Özkaynak (*)
%10 artış
%10 azalış %10 artış %10 azalış
294
535
30
859
(294)
(535)
(30)
(859)
294
535
30
859
(294)
(535)
(30)
(859)
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VI.
FAİZ ORANI RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Faiz oranı riski piyasalardaki faiz oranlarındaki değişimin bankanın faize duyarlı varlık ve yükümlülükleri
üzerindeki değer artış/azalış etkilerinden kaynaklanan riski ifade etmektedir. Gerek bilanço içi gerekse
bilanço dışı faiz oranı içeren risklerin faiz duyarlılığı çeşitli analizlerle izlenmekte ve iki haftada bir Aktif
Pasif Komitesi’nde görüşülmektedir.
Bilançoda oluşabilecek faiz oranı riskini daha iyi yönetmek amacıyla pasif vadesiyle aktif vadesi
arasındaki fark yakından izlenmektedir. Yatırım, satılmaya hazır ve ticari portföyün bileşiminde likidite
yönetimi ön plandadır. Alınan bu önlemler sayesinde, piyasaların oynak olduğu dönemlerde ortaya
çıkabilecek gerek kredi gerekse faiz riskinden kaynaklanabilecek olası kayıpların özkaynağı küçültme
ihtimali minimuma indirilmektedir.
a.
Varlıkların,
yükümlülüklerin
ve
nazım
hesap
(Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla):
31 Aralık 2014
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan
Fonlar
Diğer Yükümlülükler (*)
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
Toplam Pozisyon
(*)
kalemlerinin
faize
duyarlılığı
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
110.247
228.509
-
-
-
-
544.352
15.952
772.861
126.199
33.174
116.877
2.457.230
15.063
234.860
2.027.680
47.658
315.735
1.084.282
31.026
825.511
20.248
46.013
4.673
2.060
7.056
66.910
149.229
720.541
6.466.286
2.717.528
2.506.112
1.447.675
856.537
70.934
438.663
1.074.993
438.663
8.673.779
133.742
2.844.199
316.618
-
1.657.517
-
294.725
-
79.013
-
-
3.704
352.221
98.731
-
137.446
5.227.675
316.618
98.731
-
308.703
20.190
3.623.452
1.032.082
10.725
2.700.324
328.151
24.833
647.709
139
79.152
-
1.168.486
1.623.142
1.668.936
1.224.373
8.673.779
(905.924)
32.449
(873.475)
(194.212)
(14.778)
(208.990)
799.966
17.141
817.107
777.385
8.286
785.671
70.934
70.934
Özkaynaklar faizsiz sütununda gösterilmektedir.
46
1.648.285
(548.149) (1.648.285)
57.876
(14.778)
(548.149)
43.098
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Banka’nın faiz oranı riskine ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2013
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan
Fonlar
Diğer Yükümlülükler (*)
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Posizyon
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
Toplam Pozisyon
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
46.782
-
-
-
-
520.638
15.662
520.638
62.444
109.365 45.913
275.610 109.784
823.017 261.009
1.066
3.323
6.474
52.322
242.182
858.080
4.761.368
2.216.624 2.003.905 1.207.992 416.706
4.389
366.869
961.965
366.869
6.811.581
-
14.899
314.987
65.946
-
165.354
3.263.341
736.800
65.946
-
24.149
61.689
61.643
404.569
2.084.050 1.537.647
150.455
1.705.567
736.800
-
977.771
-
255.104
-
9.912
-
112.883 1.109.360
24.296
22.640
2.730.001 2.109.771
429.258
80.948
765.310
16.968
26.880
- 783.787
- 1.179.619
1.668.469
911.671
6.811.581
(513.377) (105.866)
5.399
(2.853)
(516.230) (100.467)
442.682 389.826
7.776 11.767
450.458 401.593
4.389
- (217.654)
4.389 (217.654)
836.897
(836.897)
24.942
(2.853)
22.089
Faiz oranlarına duyarlılık analizi:
Faiz oranındaki değişiklik
31 Aralık 2014
(+) %1
(- ) %1
Kar / Zarar Etkisi
(1.882)
2.010
Özkaynak altındaki fonlara etkisi
(6.175)
6.543
Faiz oranındaki değişiklik
31 Aralık 2013
(+) %1
(- ) %1
Kar / Zarar Etkisi
(1.353)
1.393
Özkaynak altındaki fonlara etkisi
(9.294)
9.622
Yukarıdaki çalışmada faiz oranlarındaki (+) %1 ve (-) %1 değişimin dönem kar / zararı ile
özkaynaklar altındaki “sermaye yedekleri” kalemi üzerindeki etkileri, vergi etkileri hariç tutularak
gösterilmektedir.
47
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
b.
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:
Aşağıdaki tablolarda yer alan ortalama faiz oranları basit faiz oranlarının anapara tutarlarıyla
ağırlıklandırılması yoluyla hesaplanmıştır.
31 Aralık 2014
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve T.C. Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat (*)
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
31 Aralık 2013
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve T.C. Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat (*)
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
(*)
Euro ABD Doları
%
%
TL
%
0,13
0,07
-
1,56
10,51
5,09
-
5,76
5,69
-
-
7,92
10,14
13,51
-
0,10
2,29
1,50
0,49
2,52
2,78
-
10,40
9,70
8,31
7,12
Euro ABD Doları
%
%
Yen
%
TL
%
-
0,37
-
7,71
5,04
-
5,76
4,89
-
-
8,97
8,49
12,26
-
0,50
2,82
1,72
2,82
2,92
-
6,24
8,19
5,75
5,45
Ağırlıklı ortalama faiz oranı hesaplamasına vadesiz mevduatlar dahil edilmiştir.
48
Yen
%
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
c.
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski
1.
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskinin niteliği ve kredi erken geri ödemeleri
ve vadeli mevduatlar dışındaki mevduatların hareketine ilişkin olanlar da dahil önemli
varsayımlar ile faiz oranı riskinin ölçüm sıklığı aşağıdaki gibidir:
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski 23 Ağustos 2011 tarihli ve 28034 sayılı
“Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” gereğince ay sonu bilançosu üzerinden
ölçülmektedir.
Faize duyarlı kalemler yeniden fiyatlama dönemine göre ve beklenen nakit akışları üzerinden
hesaplamada dikkate alınır. Vadesiz mevduat çekirdek mevduat hesaplamaları yapılmak
suretiyle dikkate alınmaktadır. Bankacılık hesaplarına ilişkin aktif ve pasif kalemlerin yeniden
fiyatlanma dönemine göre oluşan farkları üzerinde faiz şokları uygulanması suretiyle hesaplanan
değişim özkaynaklara oranlanır.
2.
Aşağıdaki tabloda Banka’nın, farklı para birimlerine göre bölünmüş olarak, “Bankacılık
Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca faiz oranlarındaki dalgalanmalardan doğan
ekonomik değer farkları gösterilmiştir.
Para Birimi
1. TRY
2. TRY
3. EURO
4. EURO
5. USD
6. USD
Toplam (Negatif Şoklar İçin)
Toplam (Pozitif Şoklar İçin)
d.
Uygulanan Şok
(+/- x baz puan)
+500 bp
-400 bp
+200 bp
-200 bp
+200 bp
-200 bp
Kazançlar/
Kayıplar
(43.887)
39.743
(14.580)
2.679
(4.827)
8.974
51.396
(63.293)
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riski
Bulunmamaktadır.
49
Kazançlar/
Özkaynaklar-Kayıplar/
Özkaynaklar
(3,5)%
3,2%
(1,2)%
0,2%
(0,4)%
0,7%
4,1%
(5,1)%
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
VII.
LİKİDİTE RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Likidite riski nakit akışlarındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam ve zamanında karşılayacak
düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olunamaması sonucu oluşan risktir.
Plasmanların kısa vadeli olması, likit satılabilir menkul değerler cüzdanı ve güçlü özkaynak yapısı bu riski
bertaraf etmektedir. Banka Yönetim Kurulu piyasalarda volatilitenin arttığı zamanlarda bütün mevcut
plasman limitlerinde kredi değerliliğinden bağımsız olarak limit azaltımına gidebilmektedir.
Banka yönetimi ve Aktif Pasif Komitesi, varlıklar ve yükümlülükler arasındaki çeşitlendirilmiş vade
dilimlerindeki faiz marjını takip ederken ödemelerin ve ani çıkışların olası marjinal maliyetini de senaryo
analizleri kapsamında yapılan çalışmaların sonuçlarını takip etmektedir.
Kısa vadede olası ani çıkışlar için kullanılabilecek Merkez Bankası, İMKB Repo Piyasası, Takasbank Para
Piyasası ve bankaların işlem limitleri minimum derecede kullanılmaktadır. Banka bu kaynakları mevcut
likidite durumu nedeniyle kullanma ihtiyacı duymamakta ancak kısa vadeli işlem fırsatları için
kullanmaktadır.
BDDK tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca
1 Haziran 2007 tarihinden itibaren birinci vade dilimine ilişkin toplam likidite yeterlilik oranlarının
haftalık basit aritmetik ortalaması ile ikinci vade dilimine ilişkin toplam likidite yeterlilik oranı yüzde
yüzden; birinci vade dilimine ilişkin yabancı para likidite yeterlilik oranlarının haftalık basit aritmetik
ortalaması ile ikinci vade dilimine ilişkin yabancı para likidite yeterlilik oranı yüzde seksenden az olamaz.
11 Aralık 2009 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile stok değerleri ile yüzde yüz dikkate alınma oranı
üzerinden hesaplanan varlıkların yükümlülüklere oranının zorunlu karşılıkların tesis dönemini içeren
14 günlük dönemdeki basit aritmetik ortalaması yüzde yediden az olamaz. 2014 yılında gerçekleşen
likidite rasyoları aşağıdaki gibidir:
Ortalama (%)
En Yüksek (%)
En Düşük (%)
Birinci Vade Dilimi
YP
138,23%
198,55%
96,44%
YP + TP
156,90%
188,28%
128,85%
50
İkinci Vade Dilimi
YP
YP + TP
101,97%
114,30%
129,72%
129,93%
82,79%
101,59%
Stok Değerler
YP + TP
11,29%
13,16%
9,71%
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
31 Aralık 2014
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C.
Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara
Yansıtılan Menkul Değerler
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer Varlıklar (*)
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler (**)
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
31 Aralık 2013
Toplam Aktifler
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
5 Yıl ve DağıtılaÜzeri mayan (*)
Vadesiz
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 yıl
30.178
15.952
742.683
110.247
-
-
-
-
2.061
48.191
33.068
54.632
751.906
77.100
1.769.636
14.851
47.029
31.972
163.814
315.735
62.244
1.636.052 1.297.968 2.044.661
467
6.883
11.920
1.815.184 1.667.615 2.150.797
20.248
117.059
668.789
806.096
149.229
7.057
720.541
66.910 6.466.286
342.293
438.663
416.260 8.673.779
3.704
352.221
-
133.742
2.844.199
13.488
316.618
1.657.517
101.057
-
294.725
583.414
-
79.013
621.018
-
349.959
-
355.925
28.759
127.382
3.464.188
3.489
9.839
1.771.902
35.560
913.699
3.909
703.940
349.959
137.446
- 5.227.675
- 1.668.936
316.618
66.483
98.731
1.047.683 1.224.373
1.114.166 8.673.779
(307.734) (1.694.552)
43.282
753.916 1.446.857
456.137
(697.906)
1.677.130 1.539.755 1.556.594
1.269.797
694.760
734.111
395.212
320.478
47.016
329.886
1.244.266
2.721.504
(282.870) (1.477.238)
407.333
844.995
822.483
74.734
Toplam
-
772.861
126.199
-
351.608 6.811.581
741.045 6.811.581
(389.437)
-
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu ve kiralama
işlemlerinden alacaklar gibi hesaplar buraya kaydedilir.
(**) Özkaynaklar “Diğer yükümlülükler” içinde “Dağıtılamayan” sütununda gösterilmiştir.
(*)
Finansal yükümlülüklerin sözleşmeye bağlanmış kalan vadelerine göre gösterimi :
31 Aralık 2014
Yükümlülükler
Bankalar mevduatı
Diğer mevduat
Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar
Para piyasalarına borçlar
Toplam
31 Aralık 2013
Yükümlülükler
Bankalar mevduatı
Diğer mevduat
Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar
Para piyasalarına borçlar
Toplam
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 yıl
ve üzeri
Toplam
137.483
3.202.944
14.444
316.766
3.671.637
1.671.673
105.821
1.777.494
306.587
627.983
934.570
90.099
727.997
818.096
404.246
404.246
137.483
5.271.303
1.880.491
316.766
7.606.043
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 yıl
ve üzeri
Toplam
165.354
2.024.608
6.751
736.965
2.933.678
986.305
263.557
1.249.862
261.623
143.769
405.392
11.401
855.292
866.693
452.369
452.369
165.354
3.283.937
1.721.738
736.965
5.907.994
51
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Banka’nın türev enstrümanlarının kontrata dayalı vade analizi:
31 Aralık 2014
Alım satım amaçlı türev araçlar
Döviz kuru türevleri:
- Giriş
- Çıkış
Faiz oranı türevleri:
- Giriş
- Çıkış
Riskten korunma amaçlı türev
araçlar
Döviz kuru türevleri:
- Giriş
- Çıkış
Faiz oranı türevleri:
- Giriş
- Çıkış
Toplam nakit girişi
Toplam nakit çıkışı
1 Aya Kadar
31 Aralık 2013
Alım satım amaçlı türev araçlar
Döviz kuru türevleri:
- Giriş
- Çıkış
Faiz oranı türevleri:
- Giriş
- Çıkış
Riskten korunma amaçlı türev
araçlar
Döviz kuru türevleri:
- Giriş
- Çıkış
Faiz oranı türevleri:
- Giriş
- Çıkış
Toplam nakit girişi
Toplam nakit çıkışı
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1.210.204
1.214.464
651.277
645.920
1.517.139
1.511.829
74.248
65.031
3.452.868
3.437.244
461
294
967
611
47.769
9.828
10.944
77.824
60.141
88.557
-
-
-
-
-
-
1.210.665
1.214.758
652.244
646.531
1.564.908
1.521.657
85.192
142.855
-
3.513.009
3.525.801
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 yıl ve üzeri
Toplam
1.170.487
1.156.709
1.096.941
1.093.739
475.607
473.443
95.569
105.155
-
2.838.604
2.829.046
840
847
1.337
739
5.675
4.241
6.817
6.221
-
14.669
12.048
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.171.327
1.157.556
1.098.278
1.094.478
52
481.282
477.684
102.386
111.376
-
2.853.273
2.841.094
1-5 Yıl 5 yıl ve üzeri
Toplam
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
VIII.
MENKUL KIYMETLEŞTİRME POZİSYONLARI:
Bulunmamaktadır.
IX.
KREDİ RİSKİ AZALTIM TEKNİKLERİ:
Banka kredi riski azaltımı kapsamında bilanço içi ve bilanço dışı netleştirme yapmamaktadır. Banka kredi
riski azaltımı kapsamında ana teminat türü olarak gayrimenkul ipoteği kullanmaktadır ve ayrı birer risk
sınıfı olarak raporlanmaktadır. Gayrimenkul ipotekleri usulüne uygun olarak tescil ettirilmektedir.
Banka kredi müşterisinin, diğer kuruluşlardan aldığı teminat garanti bulunması durumunda, kredi riski
azaltımı sürecinde garanti veren kuruluşun kredi riski değeri dikkate alınmaktadır. Bankada gayrimenkul
ipoteği hariç yoğunlaşmaya sebep olacak teminat türü bulunmamaktadır. İpotekli gayrimenkullerin fiyat
hareketlerine ilişkin piyasa verileri yakından takip edilmektedir.
Banka, Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ uyarınca basit finansal teminat yöntemine göre
kredi riski azaltımı yapmaktadır. Kredi riski azaltımında nakit veya benzeri kıymetler ile yüksek kredi
kalite kademesine sahip borçlanma araçları kullanılmaktadır.
Her risk sınıfına ilişkin, garantilerle ve kredi türevleriyle teminatlandırılan ve bilanço içi veya bilanço dışı
netleştirme sonrası toplam risk tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Risk Sınıfı
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından Şarta
Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Bölgesel Yönetimlerden Veya Yerel Yönetimlerden Şarta
Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
İdari Birimlerden Ve Ticari Olmayan Girişimlerden Şarta
Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan
Alacaklar
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan
Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Kurumsal Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Perakende Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle
Teminatlandırılmış Alacaklar
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli Alacaklar
İle Kısa Vadeli Kurumsal Alacaklar
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar
Diğer Alacaklar
Toplam
53
Diğer Fiziksel
Teminatlar
Finansal
Teminatlar
Tutar
Garantiler ve
Kredi
Türevleri
1.554.587
137.028
-
-
-
-
-
-
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
559.590
5.074.284
773.277
171.315
253.582
23.524
-
9.571
6.060
1.896.403
66.910
74.676
-
12.984
43
2.787
-
-
2.133
-
541.930
10.541.689
601.263
-
17.764
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
X.
RİSK YÖNETİM HEDEF VE POLİTİKALARI:
Banka tarafından belirlenen risk stratejisi tüm risk yönetim sisteminin temel taşıdır. Banka risk stratejisi
yönetim kurulu tarafından belirlenir ve bankanın kurumsal stratejisi ve stratejik iş hedefleri ile uyumludur.
Risk iştahı risk stratejisinin asli unsurudur. Risk iştahı bankanın hangi tür riskleri ne ölçüde alacağı,
hangilerini almayacağı veya ortadan kaldırılabileceğini tanımlar. Banka risk stratejisi risk iştahı
kapsamında belirlenen limitler içerisinde bankanın iş hedeflerine ulaşması için alınacak risklerin temel
unsurlarını belirlemeyi amaçlar.
Banka açık ve gerçekçi bir risk stratejisinin oluşturulmasını kurumsal stratejisinin ayrılmaz bir parçası ve
tüm risk yönetimi politikalarının üzerine yapılandırıldığı bir temel olarak görür.
Risk Yönetimi Politikaları
Banka, risk yönetimi fonksiyonunun sağlıklı şekilde işlemesi için risk yönetimi süreçlerinin temelini
oluşturan aşağıdaki prensipleri benimsemiştir:









Yönetim Kurulu bankanın risk politikasını onaylamak ve periyodik olarak gözden geçirmekle
sorumludur.
Üst yönetim, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan risk politikasının uygulanmasından ve riski
tanımlayacak, ölçecek, izleyecek ve azaltacak sistem ve prosedürlerin geliştirilmesinden sorumludur.
Banka; borçlu veya karşı taraf hakkında kredinin amacı, yapısı ve geri ödeme kaynağı da dahil olacak
şekilde kapsamlı bilgileri içeren kredi tahsis kriterleri belirlemiştir.
Banka piyasa riskinin etkin şekilde izlenmesi için politika ve prensipler belirlemiştir.
Banka, faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için iş birimlerinin sorumluluk ve hesap
verebilirliklerinin açık bir şekilde yer aldığı prosedürler geliştirmiştir.
Bilanço içi ve dışı tüm risklerin izlenmesi için gerekli sistem ve süreçler tasarlanmıştır.
Banka şeffaf bir risk kültürünün oluşmasını teşvik eder ve önemli tüm risklerin yönetim kurulu da
dahil ilgili tüm yetkililerle paylaşılmasını sağlar. Banka şeffaflığı risk yönetiminin temel prensibi
olarak belirlemiştir.
Risk yönetimi idaresi sağlıklı bir risk yönetiminin sağlanması ve çıkar çatışmalarının önlenmesi
amacıyla tüm iş kararlarından bağımsız olarak tasarlanmıştır.
Risk Yönetimi görevini yerine getirebilmesi için bankanın risk iştahıyla uyumlu olacak yeterlilikte
kaynaklara sahip olmalıdır.
Sağlıklı bir risk yönetimi, Bankanın hedeflerine ulaşma çabasının önemli bir unsurdur. Banka,
faaliyetlerinin doğası gereği gireceği risklerin her zaman arzu edilen ve kontrol edilebilir limitler dahilinde
kalması için kapsamlı bir risk yönetimi yapısı kurmuştur. Risk yönetimi yapısı, risk alma konusundaki
onay ve yetkilere ilişkin süreçleri ve bunlara ek olarak riskin izlenmesi ve ölçülmesinin bağımsız bir
şekilde yapılmasını için riskin yönetimine ilişkin fonksiyonların net olarak tanımlandığı bir yapıdır.
Risk Yönetimi,





Alınan riskin her zaman Yönetim Kurulu tarafından tanımlanan risk iştahına uygun olmasını,
Alınan riskin bankanın tahammül edebileceği zarar tutarını aşmamasını,
Risk yönetimi sistemleri ve prosedürlerinin uygulanması ile alınan riskin yeterince azaltılması,
Banka genelinde risk farkındalığının oluşturulmasını,
Yeterli risk şeffaflığının uygulanmasını ve tüm risk göstergelerinin Yönetim Kurulu da dahil tüm iş
birimleri ile paylaşımının sağlanmasını hedeflemektedir.
54
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Risk Limitleri
Bankanın alabileceği risk düzeyine uyumlu olarak sayısallaştırılabilen risk kategorilerinde risk limitleri
belirlenir. Bu kapsamda kredi, piyasa ve operasyonel risk kategorilerinde limitler belirlenmiştir. Risk
limitleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Risk limitleri uygulamadaki gelişmelerin güncelliğini yansıtacak şekilde düzenli olarak gözden geçirilir ve
piyasa koşullarında ve banka stratejisindeki değişmelere göre uyarlanır. Gözden geçirme konusundaki asli
sorumluluk, limit belirleme yetkisini haiz olan yönetim kuruluna aittir. Belirlenmiş bir risk limitinde
değişiklik yapılma ihtiyacı doğarsa bu öncelikli olarak risk komitesi gündemine alınarak değerlendirilir ve
uygun görülmesi halinde değişiklik yönetim kurulunun onayına sunulur.
Risk Stratejisinin Hedefleri
Banka risk stratejisinin temel risk kategorileri ile ilgili hedefleri aşağıda yer almaktadır.
Kredi Risk Stratejisi






Banka finansal durumu ve kredibilitesi yüksek kişi veya kurumlarla kredi ilişkisine girer.
Banka çeşitlendirilmiş kredi portföyü oluşturmayı hedefler. Benzer şekilde karlı büyüme fırsatlarının
bulunduğu sektörlere kredi verilmesi amaçlanır. Ancak kredi kararı alınırken ekonomik döngüler, iç
ve dış etkenlerin de dikkate alınması gerekir.
Banka ancak kişi veya portföy bazında bilgi birikimine sahip olduğu ve yönetebileceği kredi riskini
alır.
Banka kredi riskini teminatlandırmak için tatmin edici teminatlar alır. Teminatsız risk alınırken
gereken basiretlilik sergilenmektedir.
Banka kanuni sınırlar dahilinde kişi, grup ve sektör olarak konsantre risk almaktan kaçınır.
Banka kredi geçmişi düzgün ve başarılı performans sergileyen müşterilere kredi vermeyi hedefler.
Benzer şekilde yeni kurulmuş şirketler ve girişimler için istisnai olarak azami dikkatle finansman
yapılabilir.
Piyasa Riski Stratejisi



Banka tüm faaliyetlerinden kaynaklanan piyasa risklerini etkin şekilde izlemeyi hedeflemektedir.
Banka maruz kaldığı piyasa ve likidite risklerini yönetirken ihtiyatlı bir yaklaşım sergilemektedir.
Banka yapılan işin içinde yer alan piyasa risklerini bağımsız bir şekilde tespit ederek, değerlendirerek
ve anlayarak beklenmeyen piyasa koşulları sonucu oluşabilecek kayıplara karşı kendisini korumayı
hedeflemektedir.
Operasyonel Risk Stratejisi



Banka Operasyonel riskini kabul edilebilir seviyelerde tutmayı amaçlar.
Operasyonel risk düzeyi büyüklüğü ve oluşma sıklığına göre yakından izlenmelidir.
Banka operasyonel risk düzeyini asgariye indirgemek için yeterli kontrol mekanizmalarını kurmaktan
sorumludur.
Risk Yönetimi Birimi Organizasyonu
Risk Yönetimi Birimi Risk Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu’na bağlıdır. Risk Yönetimi Birimi kredi
riski, karar destek sistemleri ve modelleme, piyasa riski ve operasyonel risk ve hazine midofis
yönetimlerinden oluşmaktadır.
Risklerin Ölçümü ve Raporlanması
Banka kredi riskini ölçmek için geliştirilmiş derecelendirme sistemi kullanır. Derecelendirme sistemi kredi
müşterilerine özel bir rating üretir. Rating borçlunun kredilerini zamanında geri ödeme kapasitesinin ve
nihai olarak borçlunun kredibilitesinin göstergesidir. Derecelendirme sistemi sayısal ve sözel unsurları
içerir.
Döviz pozisyonu, bono portföyü ve RMD limitleri Piyasa Riski Birimi tarafından günlük olarak hesaplanır
ve izlenir, faiz riski gap limitleri ise yine Piyasa Riski Birimi tarafından aylık olarak hesaplanır. Tüm
piyasa riski limit kullanımları Aktif Pasif Komitesi (APKO) ve Risk ve Denetim Komitesi üyelerine
raporlanır. Piyasa riski yönetimi düzenli olarak stres testleri yapar ve sonuçlarını Yönetim Kurulu, APKO
ve Risk ve Denetim Komitesine raporlar. Stres testleri verim eğrisi, kredi marjları ve döviz kurlarındaki
değişimin belirli bilanço içi ve bilanço dışı kalemlere etkisini tanımlar.
55
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
XI.
FİNANSAL VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN
GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
a.
GERÇEĞE
UYGUN
DEĞERİ
İLE
Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değer hesaplamaları:
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların gerçeğe uygun değeri; piyasa fiyatları veya bu fiyatın tespit
edilemediği durumlarda, faiz, vade ve benzeri diğer koşullar bakımından aynı nitelikli itfaya tabi diğer
menkul değerler için olan kote edilmiş piyasa fiyatları baz alınarak saptanır.
Vadesiz plasman ve mevduatın tahmini gerçeğe uygun değeri, talep anında ödenecek miktarı ifade eder.
Sabit faizli mevduatın tahmini gerçeğe uygun değeri, bilanço tarihi itibarıyla geçerli banka faiz oranları
kullanılarak iskonto edilmiş nakit akımının bulunmasıyla hesaplanmıştır.
Kredilerin tahmini gerçeğe uygun değeri, sabit faizli krediler için bilanço tarihi itibarıyla geçerli banka
faiz oranları kullanılarak iskonto edilmiş nakit akımlarının bulunmasıyla hesaplanır. Değişken faizli
kredilerin defter değeri gerçeğe uygun değerini ifade eder.
Para piyasalarından alacaklar, banka plasmanları ve bankalar mevduatının tahmini gerçeğe uygun değeri
cari piyasa faiz oranları kullanılarak iskonto edilmiş nakit akımlarının bulunmasıyla hesaplanmıştır. Defter
değeri ilgili varlık ve yükümlülüklerin elde etme bedeli ve birikmiş faiz reeskontlarının toplamını ifade
etmektedir.
Aşağıdaki tablo bazı finansal varlık ve yükümlülüklerin defter değeri ile gerçeğe uygun değerini
göstermektedir.
Defter Değeri
Gerçeğe Uygun Değer
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Finansal Varlıklar
7.313.026
5.681.892
7.471.410
5.563.468
-
-
-
-
Bankalar
126.199
62.444
126.214
62.444
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
720.541
858.080
720.541
858.080
-
-
-
-
Verilen Krediler
6.466.286
4.761.368
6.624.655
4.642.944
Finansal Borçlar
7.132.788
5.163.110
7.257.742
5.095.895
137.446
165.354
137.471
165.353
Diğer Mevduat
5.227.675
3.263.341
5.246.811
3.262.691
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
1.668.936
1.668.469
1.774.729
1.601.905
-
-
-
-
98.731
65.946
98.731
65.946
Para Piyasalarından Alacaklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Bankalar Mevduatı
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Muhtelif Borçlar
56
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
b.
Gerçeğe uygun değer sınıflandırması:
TFRS 7, gerçeğe uygun değer hesaplamalarına baz olan değerleme tekniklerinde kullanılan verilerin
gözlemlenebilir olup olmadıklarına göre değerleme teknikleri sınıflandırması belirlemektedir.
Gerçeğe uygun değere ilişkin söz konusu sınıflandırma aşağıdaki şekilde oluşturulmaktadır.
a)
b)
c)
Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar (1’inci seviye);
1’inci seviyede yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan
(fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki
veriler (2’nci seviye);
Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (3’üncü
seviye).
Söz konusu ilkelere göre Banka’nın gerçeğe uygun değerden taşımakta olduğu finansal varlık ve
borçlarının gerçeğe uygun değer sıralaması aşağıdaki tabloda verilmektedir:
31 Aralık 2014
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
Toplam
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (*)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
51.102
49.042
2.060
667.470
667.470
-
98.127
98.127
53.071
53.071
-
-
149.229
49.042
100.187
720.541
667.470
53.071
-
Toplam Varlıklar
718.572
151.198
-
869.770
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
-
55.887
-
-
55.887
-
Toplam Yükümlülükler
-
55.887
-
55.887
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
Toplam
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (*)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
80.271
80.271
851.606
851.606
-
161.911
161.911
-
-
242.182
80.271
161.911
851.606
851.606
-
Toplam Varlıklar
931.877
161.911
-
1.093.788
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
-
127.225
-
-
127.225
-
Toplam Yükümlülükler
-
127.225
-
127.225
31 Aralık 2013
(*)
Üçüncü Bölüm VII-d no’lu dipnotta açıklandığı üzere, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflanan sermayede payı
temsil eden menkul değerler teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmemesi ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde
belirlenememesi sebebiyle değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile finansal tablolara
yansıtılmıştır.
Cari yıl içerisinde 1’inci ve 2’nci seviyeler arasında yapılmış herhangi bir geçiş bulunmamaktadır.
57
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
XII.
BAŞKALARI NAM VE HESABINA VERİLEN HİZMETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Banka, gerçek ve tüzel kişiler adına. Menkul kıymet alım-satım ve saklama faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Emanete alınan menkul değerlerin detayı Bilanço Dışı Yükümlülükler tablosunda gösterilmiştir.
XIII.
FAALİYET BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Banka, üç ana faaliyet bölümü olan perakende bankacılık, kurumsal ve ticari bankacılık ve hazine işlemleri
iş alanlarında faaliyetlerini yürütmektedir.
Perakende bankacılık bireysel müşteriler ve küçük işletmeler segmentindeki müşterilere mevduat, kredi,
kredi kartı, otomatik ödeme hizmetleri, internet bankacılığı başta olmak üzere çeşitli ürünleri içeren
bankacılık hizmetleri sunmaktadır.
Kurumsal ve ticari bankacılık orta ve büyük ölçekli müşterilere kredi, mevduat, nakit yönetimi, dış ticaret
finansmanı, gayrinakdi kredi, döviz işlemleri gibi kurumsal bankacılık hizmetleri sağlamaktadır.
Hazine işlemleri sabit getirili menkul değer yatırımları, fon yönetimi, döviz işlemleri, para piyasası
işlemleri, türev ürünler gibi faaliyet ve işlemleri içermektedir.
Belirli bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin faaliyet bölümlerine göre gösterimi:
Önceki dönem bilgileri bilanço ve gelir/gider kalemleri için 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla sunulmuştur.
Perakende
Bankacılık
85.607
85.607
-
Kurumsal ve
Ticari
Bankacılık
155.808
155.808
-
Hazine
35.501
35.501
-
Banka’nın
Toplam
Faaliyeti
276.916
(272.053)
4.863
5.784
10.647
(3.838)
6.809
Bölüm Varlıkları
İştirak ve Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Dağıtılmamış Varlıklar
Toplam Varlıklar
1.372.774
1.372.774
5.547.432
5.547.432
1.314.910
1.314.910
8.235.116
202.193
236.470
8.673.779
Bölüm Yükümlülükleri
Dağıtılamayan Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
2.079.334
2.079.334
3.343.682
3.343.682
2.041.441
2.041.441
7.464.457
1.209.322
8.673.779
31 Aralık 2014
Faaliyet Gelirleri
Dağıtılamayan Giderler
Net Faaliyet Gelirleri
Temettü Gelirleri
Vergi Öncesi Kâr
Vergi Karşılığı
Net Kâr / Zarar
58
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
31 Aralık 2013
Faaliyet Gelirleri
Dağıtılamayan Giderler
Net Faaliyet Gelirleri
Temettü Gelirleri
Vergi Öncesi Kâr
Vergi Karşılığı
Net Kâr / Zarar
Bölüm Varlıkları
İştirak ve Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Dağıtılmamış Varlıklar
Toplam Varlıklar
Bölüm Yükümlülükleri
Dağıtılamayan Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
59
Perakende
Bankacılık
56.458
56.458
-
Kurumsal ve
Ticari
Bankacılık
100.127
100.126
-
Hazine
57.204
57.204
-
Banka’nın
Toplam
Faaliyeti
213.789
(283.069)
(69.280)
19.418
(49.862)
8.867
(40.995)
781.125
781.125
4.227.660
4.227.660
1.435.927
1.435.927
6.444.712
99.193
267.676
6.811.581
1.108.990
1.108.990
2.360.659
2.360.659
2.532.494
2.532.494
6.002.143
809.438
6.811.581
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
I.
BİLANÇONUN AKTİF HESAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
a.
Nakit Değerler ve Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:
1.
Nakit Değerler ve T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
TP
Kasa/Efektif
T.C.Merkez Bankası
Diğer
Toplam
2.
31 Aralık 2013
TP
YP
13.282
16.877
YP
10.471
20.846
228.822
513.880
155.419
333.902
-
-
-
-
242.104
530.757
165.890
354.748
T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
Vadesiz Serbest Hesap
31 Aralık 2013
TP
YP
TP
YP
228.822
117.891
155.419
61.278
Vadeli Serbest Hesap
-
-
-
-
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
-
395.989
-
272.624
228.822
513.880
155.419
333.902
Toplam
3.
Zorunlu Karşılıklara ilişkin açıklamalar:
Bilanço tarihi itibarıyla, TCMB’nin 2005/1 Sayılı “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’ne göre
Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankalar; Türk parası vadesiz, ihbarlı bir aya ve üç aya kadar
vadeli mevduatlar için %11,5 altı aya kadar vadeli mevduatlar için %8,5 bir yıla kadar vadeli
mevduatlar için %6,5, bir yıl ve bir yıldan uzun vadeli mevduatlar için %5, 1 yıla kadar vadeli
mevduat dışı diğer yükümlülükler için %11,5, 3 yıla kadar vadeli mevduat dışı diğer yükümlülükler
için %8, 3 yıldan uzun vadeli mevduat dışı diğer yükümlülükler için %5, yabancı para mevduat
hesapları için, vadesiz, bir aya kadar, üç aya kadar, altı aya kadar, bir yıla kadar %13 bir yıl ve bir
yıldan uzun %9, bir yıla kadar vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerde %13, üç yıla kadar vadeli
yabancı para diğer yükümlülüklerde %11, üç yıldan uzun vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerde
%6 oranında zorunlu karşılık tesis etmektedirler.
TCMB tarafından Yabancı Para zorunlu karşılıklara faiz verilmemekte olup, Türk Parası için zorunlu
karşılık tutarları üzerinden kendi belirlediği oranlara göre üçer aylık dönemler itibariyle faiz ödemesi
yapmaktadır. İlk faiz ödemesi 02 Ocak 2015 tarihinde yapılmıştır. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle söz
konusu faiz oranı TL için % 1,51 (31 Aralık 2013: %0)’dir.
60
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
b.
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklara ilişkin bilgiler:
1.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal
varlıklardan repo işlemlerine konu olanlar bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013: 30.749 TL)
2.
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar:
31 Aralık 2014
YP
TP
YP
Vadeli İşlemler
6.177
957
29.034
648
Swap İşlemleri
44.721
22.859
18.657
6.193
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
-
-
-
-
1.775
21.638
35.771
71.608
-
-
-
-
52.673
45.454
83.462
78.449
Diğer
Toplam
c.
31 Aralık 2013
TP
Bankalara ilişkin bilgiler:
1.
Bankalara ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
TP
31 Aralık 2013
YP
TP
YP
Bankalar
Yurtiçi
72.116
38.229
21.113
25.781
-
15.854
-
15.550
Yurtdışı
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
Toplam
-
-
-
-
72.116
54.083
21.113
41.331
Yurtdışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler:
2.
Serbest Tutar
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
3.989
4.509
-
-
11.149
8.008
-
-
630
2.446
-
-
-
-
-
-
86
587
-
-
15.854
15.550
-
-
AB Ülkeleri
ABD, Kanada
OECD Ülkeleri (*)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
Diğer
Toplam
(*)
Serbest Olmayan Tutar
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri.
61
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
d.
Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
1.
Teminat olarak gösterilen ve repo işlemlerine konu olan satılmaya hazır finansal varlıkların
özellikleri ve defter değeri:
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla teminata verilen/bloke edilen satılmaya hazır finansal varlık
69.260 TL (31 Aralık 2013: 42.600 TL)’dir. Repo işlemlerine konu olan satılmaya hazır finansal
varlık tutarı 313.971 TL (31 Aralık 2013: 732.520 TL)’dir.
2.
Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
713.484
667.470
46.014
7.057
7.057
720.541
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Hisse Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Değer Azalma Karşılığı (-)
Toplam
e.
31 Aralık 2013
852.908
852.908
6.474
6.474
1.302
858.080
Kredilere ilişkin açıklamalar:
1.
Banka’nın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin
bilgiler:
31 Aralık 2014
Nakdi Gayrinakdi
4.570
4.570
-
Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler
Banka Mensuplarına Verilen Krediler
Toplam
62
31 Aralık 2013
Nakdi Gayrinakdi
126
4.167
4.167
126
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
2.
Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa
planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:
(i)
Nakdi Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İşletme Kredileri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime
Verilen Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Diğer (*)
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam
(*)
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer
Alacaklar
Alacaklar
Krediler ve
Krediler ve
Diğer Alacaklar
Sözleşme koşullarında
Diğer Alacaklar Sözleşme koşullarında
(Toplam)
değişiklik yapılanlar
(Toplam)
değişiklik yapılanlar
Ödeme
Ödeme
Planının
Planının
Uzatılmasına
Uzatılmasına
Yönelik
Yönelik
Değişiklik
Değişiklik
Yapılanlar
Diğer
Yapılanlar
Diğer
6.131.381
52.869
4.301
267.995
162.078
12.893
784.668
1.871
52.199
6.057
288.362
102.942
17.271
4.938.138
6.131.381
50.998
52.869
4.301
4.301
5.908
1.193
208.695
267.995
156.021
162.078
12.893
12.893
Banka’nın diğer kalemi içerisinde bulunan 17.926 TL tutarında faktoring alacakları bulunmaktadır.
(ii)
Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik
Yapılan Değişiklik Sayısı
1 veya 2 defa uzatılanlar
3, 4 veya 5 defa uzatılanlar
5 Üzeri uzatılanlar
Toplam
Standart Nitelikli Krediler ve
Diğer Alacaklar
50.214
1.747
908
52.869
Yakın izlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
162.078
162.078
Ödeme Planı Değişikliği ile
Uzatılan Süre
Standart Nitelikli Krediler ve
Diğer Alacaklar
5.744
1.080
46.045
52.869
Yakın izlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
80.966
26.206
11.143
43.763
162.078
(iii)
0-6 Ay
6 Ay – 12 Ay
1-2 Yıl
2-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Toplam
63
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
3.
Vade Yapısına Göre Nakdi Kredilerin Dağılımı:
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Alacaklar
Sözleşme
Krediler ve Diğer
Koşullarında
Alacaklar Değişiklik Yapılanlar
Kısa Vadeli Krediler ve
Diğer Alacaklar
İhtisas Dışı Krediler
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer
Alacaklar
Sözleşme
Krediler ve Diğer
Koşullarında
Alacaklar Değişiklik Yapılanlar
2.824.268
6.731
40.047
48.924
2.824.268
6.731
40.047
48.924
İhtisas Kredileri
-
-
-
-
Diğer Alacaklar
-
-
-
-
3.249.943
50.439
52.977
126.047
3.249.943
50.439
52.977
126.047
İhtisas Kredileri
-
-
-
-
Diğer Alacaklar
-
-
-
-
6.074.211
57.170
93.024
174.971
Orta ve Uzun Vadeli
Krediler ve Diğer Alacaklar
İhtisas Dışı Krediler
TOPLAM
64
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
4.
Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin
bilgiler:
Kısa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli
5.756
94.010
16.334
674
5.756
77.002
1.096
1.096
4.513
4.513
89
89
392
3.313
392
3.313
860
2
2
860
3
3
4.283
15.896
98.421
Tüketici Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Bireysel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Bireysel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek Kişi)
Toplam
65
Toplam
99.766
16.334
674
82.758
1.096
1.096
4.513
4.513
89
89
3.705
3.705
862
2
860
3
3
4.283
114.317
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
5. Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler:
Kısa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli
47.249
521.249
17
186
9.211
45.037
450.688
2.026
61.333
12.737
83.549
40
1.787
12.697
81.762
354.471
354.471
12.977
5
5
12.977
15
15
49.872
122.850
959.274
Taksitli Ticari Krediler-TP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-YP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Kurumsal Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Kurumsal Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Tüzel Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Tüzel Kişi)
Toplam
Toplam
568.498
17
9.397
495.725
63.359
96.286
1.827
94.459
354.471
354.471
12.982
5
12.977
15
15
49.872
1.082.124
6. Kredilerin kullanıcılara göre dağılımı:
Kamu
Özel
Toplam
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
6.399.376
6.399.376
4.709.046
4.709.046
31 Aralık 2014
6.399.376
6.399.376
31 Aralık 2013
4.709.046
4.709.046
31 Aralık 2014
2.166
2.166
31 Aralık 2013
16.409
16.409
7. Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı:
Yurtiçi Krediler
Yurtdışı Krediler
Toplam
8. Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler:
Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen doğrudan krediler
Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen dolaylı krediler
Toplam
66
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
9. Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar:
31 Aralık 2014
3.943
20.600
38.421
62.964
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Toplam
31 Aralık 2013
3.057
13.420
38.997
55.474
10. Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net):
i.
Donuk alacaklardan Banka tarafından yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına
bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:
III. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
IV. Grup
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Kredi ve Diğer
Alacaklar
-
-
-
-
-
-
31
880
5.218
-
-
-
-
-
-
2.241
110
7.928
III. Grup
IV. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer Krediler ve Diğer
Alacaklar
Alacaklar
20.563
33.788
116.307
5.006
85.310
85.310
60.864
27.440
4.644
1.696
1.696
24.120
56.900
3.943
20.600
20.177
36.300
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Kredi ve Diğer
Alacaklar
53.445
27.740
60.864
31 Aralık 2014
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer
Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve
Diğer Alacaklar
31 Aralık 2013
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer
Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve
Diğer Alacaklar
ii.
Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış (-)
Dönem İçinde Tahsilat (-) (*)
Aktiften Silinen (-)(**)
Kurumsal ve Ticari Krediler
Bireysel Krediler
Kredi Kartları
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
23.021
70.174
69.892
97
185
48.854
38.421
10.433
(*) Yukarıdaki tabloda tahsilatlar içerisinde yer alan 3.726 TL tutarındaki donuk alacak, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde
yenilenen ve yeni bir itfa planına bağlanan alacaklar hesabına aktarılmıştır.
(**) 13 Kasım 2014 tarihinde Final Varlık Yönetim A.Ş.’ne satılmak suretiyle aktiften silinen 71.870 TL tutarındaki takipteki
kredilerden oluşmaktadır.
67
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
iii. Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler:
III. Grup
IV. Grup
V. Grup
Tahsil İmkanı Tahsili Şüpheli Zarar Niteliğindeki
Sınırlı Krediler ve Krediler ve Diğer
Krediler ve Diğer
Diğer Alacaklar
Alacaklar
Alacaklar
31 Aralık 2014
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
31 Aralık 2013
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
2.478
570
1.616
495
284
597
1.983
286
1.019
258
6.692
9.654
52
2.389
4.775
206
4.303
4.879
iv. Donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi:
III. Grup
IV. Grup
V. Grup
Tahsil İmkanı Tahsili Şüpheli Zarar Niteliğindeki
Sınırlı Krediler
Krediler ve
Krediler ve Diğer
ve Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar
Alacaklar
Cari Dönem (Net)
20.177
36.300
10.433
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
24.120
56.900
48.854
Özel Karşılık Tutarı (-)
3.943
20.600
38.421
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
20.177
36.300
10.433
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
Önceki Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
17.506
20.563
3.057
17.506
-
20.368
33.788
13.420
20.368
-
14.448
53.445
38.997
14.448
-
11. Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları:
Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar kanuni takip ve teminatların nakde dönüştürülmesi
yollarıyla tahsil edilmektedir.
12. Aktiften silme politikasına ilişkin açıklamalar:
Aktiften silme işlemleri yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
68
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
f.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler:
1.
Repo işlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:
Bulunmamaktadır.
2.
Teminata verilen/bloke edilen vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:
Bulunmamaktadır.
3.
Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
4.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
5.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların dönem içindeki hareketleri:
Bulunmamaktadır.
g.
İştiraklere ilişkin bilgiler (Net):
Bulunmamaktadır.
h.
Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net):
Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
1.
Bulunmamaktadır.
Yukarıda yer alan sıraya göre konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklara ilişkin önemli finansal tablo
bilgileri:
2.
Bulunmamaktadır.
Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
3.
Adres(Şehir/
Ülke)
Ünvanı
1
2
Burgan Finansal Kiralama A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve
Bağlı Ortaklığı Burgan Portföy Yönetimi
A.Ş.
69
Bankanın Pay Oranı, Diğer Ortakların
Farklıysa Oy Oranı (%)
Pay Oranı (%)
İstanbul/Türkiye
99,99
0,01
İstanbul/Türkiye
100,00
0,00
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
4.
Yukarıda yer alan sıraya göre konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin önemli finansal tablo
bilgileri:
1
2 (*)
Aktif
Toplamı
752.442
292.355
Özkaynak
115.957
101.904
Sabit Varlık
Toplamı
79
3.140
Menkul
Değer
Gelirleri
-
Faiz
Gelirleri
42.845
8.738
Cari Dönem
Kâr/Zararı
12.163
4.053
Önceki
Dönem
Kâr/Zararı
5.968
(7.814)
Gerçeğe
Uygun
Değer
-
(*)
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve bağlı ortaklığı Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.’nin konsolide edilmiş
tutarlarıdır.
5.
Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin hareket tablosu:
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler (*)
Alışlar
31 Aralık 2014
99.193
103.000
97.799
31 Aralık 2013
88.337
10.856
5.201
-
18.978
(8.122)
99.193
%99,99
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Yıl Payından Alınan Kar
Satışlar
Yeniden Değerleme Artışı
Değer Azalma Karşılıkları
202.193
%99,99
Dönem Sonu Değeri
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermayeye Katılma Payı (%)
6.
Konsolide edilen mali bağlı ortaklıklara ilişkin sektör bilgileri ve bunlara ilişkin kayıtlı tutarlar:
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Bankalar
-
-
Sigorta Şirketleri
-
-
Faktoring Şirketleri
-
-
104.210
41.210
Bağlı Ortaklıklar
Leasing Şirketleri
Finansman Şirketleri
Diğer Mali Bağlı Ortaklıklar
Toplam
7.
Borsaya kote edilen bağlı ortaklıklar:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
i.
Birlikte kontrol edilen ortaklıklara (iş ortaklıklarına) ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
j.
Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler (net):
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
k.
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
70
-
-
97.983
57.983
202.193
99.193
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
l.
Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar:
Gayrimenkuller
Araçlar
Diğer MDV
Toplam
8.557
1.557
7.000
160
160
-
44.539
26.506
18.033
53.256
28.223
25.033
7.000
144
344
8.901
1.701
7.200
111
111
-
18.033
5.130
13
6.427
49.556
32.833
16.723
25.033
5.130
13
6.571
344
58.568
34.645
23.923
Gayrimenkuller
Araçlar
Diğer MDV
Toplam
8.901
1.701
7.200
111
111
-
49.556
32.833
16.723
58.568
34.645
23.923
7.200
1.706
400
11.494
22.101
2.101
20.000
-
16.723
5.299
70
5.873
53.929
37.850
16.079
23.923
7.005
70
6.273
11.494
76.030
39.951
36.079
31 Aralık 2012
Maliyet
Birikmiş Amortisman (-)
Net Defter Değeri
31 Aralık 2013
Dönem Başı Net Defter Değeri
İktisap Edilenler
Elden Çıkarılanlar (-), net
Değer Düşüşü (-)
Amortisman Bedeli (-)
Yeniden Değerleme Değer Artışı
Dönem Sonu Maliyet
Dönem Sonu Birikmiş Amortisman (-)
Kapanış Net Defter Değeri
31 Aralık 2013
Maliyet
Birikmiş Amortisman (-)
Net Defter Değeri
31 Aralık 2014
Dönem Başı Net Defter Değeri
İktisap Edilenler
Elden Çıkarılanlar (-), net
Değer Düşüşü (-)
Amortisman Bedeli (-)
Yeniden Değerleme Değer Artışı
Dönem Sonu Maliyet
Dönem Sonu Birikmiş Amortisman (-)
Kapanış Net Defter Değeri
m. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin bilgiler:
1.
Dönem başı ve dönem sonundaki brüt defter değeri ile birikmiş amortisman tutarları:
31 Aralık 2014
59.735
17.387
42.348
Brüt Defter Değeri
Birikmiş Amortisman (-)
Net Defter Değeri
71
31 Aralık 2013
36.735
13.062
23.673
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
2.
Dönem başı ve dönem sonu arasındaki bilgileri içeren hareket tablosu:
Dönem Başı
Bünyede Dahili Olarak Oluşturulan Tutarlar
Birleşme, Devir ve İktisaplardan Kaynaklanan İlaveler
Kullanım Dışı Bırakılanlar ve Satışlar
Değer Artışı veya Düşüşü Nedeniyle Değerleme Fonuna Kaydedilen Tutarlar
Gelir Tablosuna Kaydedilmiş Olan Değer Azalışları
Gelir Tablosundan İptal Edilen Değer Azalışları
İtfa Payları (-)
Yurtdışı İştiraklerden Kaynaklanan Net Kur Farkları
Defter Değerinde Meydana Gelen Diğer Değişiklikler
Dönem Sonu
31 Aralık 2014
23.673
23.000
4.325
42.348
31 Aralık 2013
22.692
4.677
3.696
23.673
n. Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
o. Ertelenmiş vergi varlığına ilişkin açıklamalar:
Banka, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla TMS 12 uyarınca hesaplanan 24.759 TL (31 Aralık 2013:
24.856 TL) tutarındaki ertelenmiş vergi varlığını ve 12.966 TL (31 Aralık 2013: 5.695 TL)
tutarındaki vergi yükümlülüğünü netleştirdikten sonra 11.793 TL (31 Aralık 2013: 19.161 TL) net
ertelenmiş vergi varlığını finansal tablolarına yansıtmıştır.
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık
ve yükümlülüklerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Birikmiş Geçici Farklar
31 Aralık
31 Aralık
2014
2013
59.407
58.373
20.191
17.402
12.301
26.900
20.264
15.979
11.387
5.278
244
350
123.794
124.282
Taşınan Mali Zarar(*)
Dava Karşılıkları
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık
Çalışan Hakları Karşılığı
Türev Finansal Araçlar Değerleme Farkı
Kazanılmamış Gelirler
Diğer
Ertelenen Vergi Varlıkları
Ertelenen vergi
varlık/yükümlülükleri
31 Aralık
31 Aralık
2014
2013
11.881
11.675
4.038
3.480
2.460
5.380
4.053
3.196
2.277
1.056
50
69
24.759
24.856
Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri ile Vergi Matrahı
Arasındaki Fark
Türev Finansal Araçlar Değerleme Farkı
Diğer
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri
25.005
39.312
511
64.828
12.885
15.592
28.477
5.001
7.862
103
12.966
2.577
3.118
5.695
Ertelenen Vergi Varlık/(Yükümlükleri) (Net)
58.966
95.805
11.793
19.161
(*) Banka'nın 59.407 TL tutarındaki taşınan mali zararının 58.373 TL'sı 2018, 1.034 TL’si ise 2019 yılına kadar kurumlar
vergisi hesaplamalarında kullanılabilecektir.
72
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Ertelenmiş vergi varlığı/yükümlülüğü hareketi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
19.161
31 Aralık 2013
6.736
Cari yıl ertelenmiş vergi geliri/ (gideri), net
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen vergi, net
(3.838)
(3.530)
8.867
3.558
Dönem sonu bakiyesi
11.793
19.161
1 Ocak itibarıyla bakiye
p. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar hakkında
açıklamalar:
Bankanın satış amaçlı elde tutulan varlıklarının toplam tutarı 10.937 TL (31 Aralık 2013: 13.692 TL)
olup durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır.
Önceki Dönem
Maliyet
Birikmiş Amortisman (-)
Net Defter Değeri
Cari Dönem
Dönem Başı Net Defter Değeri
İktisap Edilenler
Elden Çıkarılanlar (-), net
Değer Düşüşü (-)
Amortisman Bedeli (-)
Dönem Sonu Maliyet
Dönem Sonu Birikmiş Amortisman (-)
Kapanış Net Defter Değeri
31 Aralık 2014
14.348
656
13.692
31 Aralık 2013
13.175
481
12.694
13.692
2.198
4.719
234
11.673
736
10.937
12.694
4.797
3.507
292
14.348
656
13.692
r. Diğer aktiflere ilişkin bilgiler:
Bilançonun diğer aktifler kalemi 134.894 TL (31 Aralık 2013: 187.048 TL) tutarında olup, bilanço
dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır.
73
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
II.
BİLANÇONUN PASİF HESAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
a.
Mevduata ilişkin bilgiler:
1.
Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler:
i.
31 Aralık 2014:
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yerleşik Kişiler
Yurtdışında Yerleşik Kişiler
Resmi Kuruluşlar Mevduatı
Ticari Kuruluşlar Mevduatı
Diğer Kuruluşlar Mevduatı
Kıymetli Maden Depo Hesabı
Bankalar Mevduatı
T.C. Merkez Bankası
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam
ii.
7 Gün 1 Aya
6 Ay - 1 Yıl ve Birikimli
Vadesiz İhbarlı Kadar 1 - 3 Ay 3 - 6 Ay
1 Yıl
Üstü Mevduat Toplam
26.205
- 31.543 904.464 132.127 97.074 68.794
- 1.260.207
190.296
- 279.323 1.981.746 519.656 39.173 59.692
- 3.069.886
171.181
- 264.979 1.966.044 514.125 36.433 25.576
- 2.978.338
19.115
- 14.344
15.702
5.531
2.740 34.116
91.548
17.111
17.111
116.904
- 105.738 365.351 74.700 33.621 91.673
787.987
1.705
883
64.223 25.582
91
92.484
3.704
- 133.742
137.446
106
- 69.368
69.474
3.598
- 64.374
67.972
- 5.365.121
355.925
- 551.229 3.315.784 752.065 169.959 220.159
31 Aralık 2013:
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yerleşik Kişiler
Yurtdışında Yerleşik Kişiler
Resmi Kuruluşlar Mevduatı
Ticari Kuruluşlar Mevduatı
Diğer Kuruluşlar Mevduatı
Kıymetli Maden Depo Hesabı
Bankalar Mevduatı
T.C. Merkez Bankası
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam
7 Gün 1 Aya
6 Ay - 1 Yıl ve Birikimli
Vadesiz İhbarlı Kadar 1 - 3 Ay 3 - 6 Ay
1 Yıl
Üstü Mevduat Toplam
22.112
- 18.901 584.467 99.102 37.058 47.242
- 808.882
179.136
- 129.292 1.231.370 276.114 86.363 33.866
- 1.936.141
155.210
- 129.292 1.221.766 274.536 83.223 33.303
- 1.897.330
23.926
9.604
1.578
3.140
563
38.811
36.753
258
37.011
75.487
- 63.600 157.752 41.549 27.397 62.687
- 428.472
1.499
- 2.233
35.732 13.371
52.835
14.899
- 150.455
- 165.354
102
- 126.980
- 127.082
14.797
- 23.475
38.272
329.886
- 364.481 2.009.579 430.136 150.818 143.795
- 3.428.695
74
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
2.
Sigorta kapsamında bulunan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:
i.
Sigorta kapsamında bulunan ve sigorta limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:
Tasarruf Mevduatı
Sigorta Kapsamında Bulunan
Sigorta Limitini Aşan
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Tasarruf Mevduatı
407.705
299.714
852.502
509.168
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH
121.979
81.428
1.533.681
604.784
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
529.684
381.142
2.386.183
1.113.952
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ. H.
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin
Sigortasına Tabi Hesaplar
Kıyı Bankacılığı Bölgelerindeki Şubelerde Bulunan
Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar
Toplam
ii.
3.
Banka’nın merkezi yurtiçinde olduğundan yabancı ülke sigortası kapsamında mevduat
bulunmamaktadır.
Sigorta kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin mevduatı:
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar
b.
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
-
-
Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait
Mevduat ile Diğer Hesaplar
Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları ile
Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer
Hesaplar
26 Eylül 2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282. ‘nci Maddesindeki Suçtan
Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren Mevduat ile Diğer Hesaplar
Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan Mevduat
Bankalarında Bulunan Mevduat
-
-
12.778
3.750
-
-
-
-
Toplam
12.778
3.750
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu:
31 Aralık 2014
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
TP
7.870
11.294
48
19.212
75
31 Aralık 2013
YP
9.147
4.466
23.062
36.675
TP
4.390
12.740
933
18.063
YP
298
2.829
106.035
109.162
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
c.
Alınan kredilere ilişkin bilgiler:
1.
Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
TP
52.037
1.304
53.341
T.C. Merkez Bankası Kredileri
Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
Toplam
2.
31 Aralık 2013
YP
37.556
1.228.080
1.265.636
YP
75.904
1.212.451
1.288.355
Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi:
31 Aralık 2014
TP
53.341
53.341
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
Toplam
3.
TP
59.636
59.636
31 Aralık 2013
YP
140.460
1.125.176
1.265.636
TP
59.636
59.636
YP
136.750
1.151.605
1.288.355
Banka’nın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar:
Banka’nın temel fon kaynaklarını oluşturan yükümlükleri mevduat ve alınan kredilerdir.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla mevduat tutarının %1’i (31 Aralık 2013: %1) Banka’nın dahil olduğu
risk grubunun mevduatıdır. Bunun yanında alınan sermaye benzeri ve diğer kredilerin %56’sı (31
Aralık 2013: %71) Banka’nın dahil olduğu risk grubundan temin edilmiştir.
d.
Diğer yabancı kaynaklara ilişkin bilgiler:
Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi 94.726 TL (31 Aralık 2013: 68.768 TL) tutarında olup
bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır.
e.
Finansal kiralama borçlarına ilişkin bilgiler:
Finansal kiralama sözleşmelerinde kira taksitleri kiralanan mal bedeli, piyasa faiz oranları ve
finansmanın vadesine göre belirlenmektedir. Finansal kiralama sözleşmeleriyle ilgili Banka’ya
önemli yükümlülükler getiren hükümler bulunmamaktadır.
31 Aralık 2014
Brüt
-
1 Yıldan Az
1-4 Yıl Arası
4 Yıldan Fazla
Toplam
f.
Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
76
Net
-
31 Aralık 2013
Brüt
671
671
Net
659
659
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
g.
Karşılıklara ilişkin bilgiler:
1.
Genel karşılıklara ilişkin bilgiler:
Genel Karşılıklar
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
Diğer
2.
31 Aralık 2014
64.659
48.904
2.601
10.325
8.167
2.745
2.685
31 Aralık 2013
48.122
35.165
3.924
8.022
6.894
2.598
2.337
Çalışan hakları karşılığına ilişkin yükümlülükler:
Türk İş Kanunu’na göre, Banka bir senesini doldurmuş olan ve zorunlu sebeplerden dolayı
ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet yılını (kadınlarda 20) dolduran ve emeklilik hakkı
kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden
personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002 tarihindeki mevzuat
değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri
çıkartılmıştır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 3.438,22 TL
(31 Aralık 2013: 3.254,44 TL) ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak
herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde Banka’nın ödemesi gerekecek
muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılmaktadır. TMS 19 işletmenin
yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüaryel değerleme yöntemlerinin kullanımını gerekli
kılmaktadır. Yükümlülüğün belirlenmesinde Banka bağımsız aktüerlerden yararlanmıştır,
iskonto oranı, çalışan devir hızı ve gelecekteki maaş artışları gibi konularda varsayımlarda
bulunulmaktadır. Bu varsayımlar yıllık olarak gözden geçirilmektedir. Bu bağlamda, toplam
yükümlülüklerin hesaplanmasında aşağıdaki aktüaryel varsayımlar kullanılmıştır.
31 Aralık 2014
2,45
7,00
11,86
İskonto Oranı (%)
Maaş Artış Oranı (%)
Ortalama Kalan Çalışma Süresi (Yıl)
77
31 Aralık 2013
3,10
7,40
11,11
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün bilançodaki hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
7.086
1.229
679
596
816
(2.544)
7.862
1 Ocak itibarıyla
Cari hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Azaltmalar ve ödemeler
Aktüeryal kayıp/kazanç
Ödenen tazminatlar
Dönem Sonu Bakiyesi
31 Aralık 2013
7.016
1.118
506
222
(115)
(1.661)
7.086
Banka’nın ayrıca 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ayrılmış olan 1.602 TL (31 Aralık 2013: 1.441
TL) tutarında izin karşılığı ile 10.800 TL (31 Aralık 2013: 7.452 TL) tutarında Banka
personeline ödenecek prim karşılığı bulunmaktadır.
3.
Diğer Karşılıklar:
i)
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklara ilişkin bilgiler:
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar (*)
Toplam
31 Aralık 2014
12.301
12.301
31 Aralık 2013
26.900
26.900
(*)
Banka’nın kredi portföyündeki belirli kredilerine ilişkin ileride doğabilecek risklere karşın ayırdığı karşılıklardır.
ii)
Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler:
Banka diğer karşılıklar altında 20.191 TL (31 Aralık 2013: 17.402 TL) tutarında dava
karşılığı, 2.818 TL (31 Aralık 2013: 2.937 TL) tutarında tazmin edilmemiş ve nakde
dönüşmemiş gayrinakdi krediler karşılığı, 590 TL (31 Aralık 2013: 4.730 TL) tutarında
müşteriye verilen çek karneleri karşılığı, 76 TL (31 Aralık 2013: 108 TL) tutarında kredi
kartı promosyon uygulaması karşılığı ile 146 TL (31 Aralık 2013: 133 TL) muhtelif
alacaklar karşılığı sınıflandırmıştır.
4.
Dövize Endeksli Krediler Kur Farkı karşılıklarına ilişkin bilgiler:
Bilanço tarihi itibarıyla hesaplanan dövize endeksli krediler kur farkı karşılıkları bu finansal
tablolarda krediler bakiyesinden netleştirmiş olup dövize endeksli krediler kur farkı karşılığı
tutarı 2.858 TL (31 Aralık 2013: 55 TL)’dir.
h.
Vergi borcuna ilişkin açıklamalar:
1.
Vergi karşılığına ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ayrılan kurumlar vergisi karşılığı bulunmamaktadır. (31 Aralık
2013: Bulunmamaktadır).
78
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
2.
Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler:
Ödenecek Kurumlar Vergisi
Menkul Sermaye İradı Vergisi
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi
BSMV
Ödenecek Katma Değer Vergisi
Diğer
Toplam
3.
i.
31 Aralık 2013
4.357
161
3.984
186
1.779
10.467
31 Aralık 2014
773
1.155
54
109
-
31 Aralık 2013
638
953
45
90
-
2.091
1.726
Primlere ilişkin bilgiler:
Sosyal Sigorta Primleri-Personel
Sosyal Sigorta Primleri-İşveren
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren
İşsizlik Sigortası-Personel
İşsizlik Sigortası-İşveren
Diğer
Toplam
4.
31 Aralık 2014
5.968
187
4.448
333
2.248
13.184
Banka, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla TMS 12 uyarınca hesaplanan 24.759 TL (31 Aralık 2013:
24.856 TL) tutarındaki ertelenmiş vergi varlığını ve 12.966 TL (31 Aralık 2013: 5.695 TL)
tutarındaki vergi yükümlülüğünü netleştirdikten sonra 11.793 TL (31 Aralık 2013: 19.161 TL)
net ertelenmiş vergi varlığını finansal tablolarına yansıtmıştır.
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları hakkında
bilgiler:
Bulunmamaktadır.
j.
Sermaye benzeri kredilere ilişkin bilgiler:
Bankanın kullandığı sermaye benzeri kredilerin sayısı, vadesi, faiz oranı, kredinin temin edildiği
kuruluş ve varsa hisse senedine dönüştürme opsiyonuna ilişkin detaylı açıklamalar:
Temin Eden Kuruluş
Burgan Bank S.A.K.
Tutar
Açılış Tarihi
USD 150.000.000 06 Aralık 2013
Vade Faiz Oranı (%)
04 Aralık 2023
LIBOR+3,75
Kullanılan sermaye benzeri kredinin hisse senedine dönüştürme opsiyonu bulunmamaktadır.
79
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
1.
Sermaye benzeri kredilere ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
TP
Yurtiçi Bankalardan
Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan
Yurtdışı Bankalardan
Yurtdışı Diğer Kuruluşlardan
Toplam
k.
YP
-
31 Aralık 2013
TP
349.959
349.959
-
YP
320.478
320.478
Özkaynaklara ilişkin bilgiler:
1.
Ödenmiş sermayenin gösterimi:
31 Aralık 2014
900.000
-
Hisse Senedi Karşılığı
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı
2.
Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı
hususunun açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı:
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Sistemi
Kayıtlı Sermaye
3.
Tavan
900.000
1.000.000
Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile arttırılan sermaye payına ilişkin
diğer bilgiler:
Artırım Tarihi
03.Kasım.14
15.Aralık.14
4.
31 Aralık 2013
570.000
-
Artırım Tutarı
Artırıma Konu
Edilen Kar
Yedekleri
Nakit
Artırıma Konu
Edilen Sermaye
Yedekleri
110.000
110.000
-
-
220.000
220.000
-
-
Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden, sermayeye ilave edilen kısıma ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
5.
Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütlerine ilişkin
bilgiler:
Bulunmamaktadır.
80
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
6.
Bankanın gelirleri, karlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu
göstergelerdeki belirsizlikler dikkate alınarak yapılacak öngörülerin özkaynak üzerindeki
tahmini etkileri:
Bilanço ve bilanço dışı varlık ve yükümlülüklerde taşınan faiz, likidite ve döviz kuru riskleri
Banka tarafından benimsenen çeşitli risk limitleri ve yasal limitler çerçevesinde yönetilmektedir.
7.
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin bilgiler:
Banka’nın Ana Sözleşmesi gereğince 1.000.000 adet kurucu hissesi bulunmaktadır. Ana
Sözleşme’ye göre %5 oranında yasal yedeklerin ayrılması ve ödenmiş sermayenin %5’i
oranındaki birinci temettünün dağıtılmasından sonra dağıtılabilir tutarın %10’u kurucu hisse
sahiplerine dağıtılır.
8.
Menkul değerler değerleme farklarına ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
TP
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklardan (İş Ortaklıklarından)
Değerleme Farkı
Kur Farkı
Toplam
9.
31 Aralık 2013
YP
TP
YP
-
-
-
-
795
365
(4.414)
-
-
-
-
-
795
365
(4.414)
-
YP
-
31 Aralık 2013
TL
3.992
Yeniden değerleme değer artış fonuna ilişkin bilgiler:
Menkuller
Gayrimenkuller
Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri
İle Gayrimenkul Satış Kazançları
Toplam
31 Aralık 2014
TL
13.187
-
-
-
13.187
-
3.992
YP
-
10. Geçmiş yıl kârının dağıtılmasına ilişkin bilgiler:
Banka’nın 31 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar
gereği; 2013 yılı zararı olan 40.995 TL, olağanüstü yedek akçelerden mahsup edilmiştir.
81
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
III.
NAZIM HESAPLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
a.
Nazım hesaplarda yer alan yükümlülüklere ilişkin açıklama:
1.
Gayri kabili rücu nitelikteki taahhütlerin türü ve miktarı:
Çek yaprakları için ödeme taahhüdü
Vadeli döviz alım-satım taahhütleri
Kullandırma garantili kredi tahsis taahhüdü
Kredi kartlarına verilen harcama limiti taahhüdü
Müşterilere verilen bloke çekler
Kredi kartları ve banakcılık hizmetlerine ilişkin promosyon uygulamaları
İhracat taahhütlerinden kaynaklanan vergi, fon yükümlülükleri
31 Aralık 2014
301.592
264.651
192.030
37.353
2.000
2
-
31 Aralık 2013
278.991
22.658
106.629
41.413
178
18
797.628
449.887
Toplam
2.
Nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve tutarı:
Nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararlar bulunmamaktadır. Bilanço dışı
yükümlülüklerden oluşan taahhütler “Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu”nda gösterilmiştir.
i.
Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer
akreditifler dahil gayrinakdi krediler:
Teminat mektupları
Akreditifler
Banka kabul kredileri
Diğer garantiler
Faktoring garantileri
Toplam
ii.
31 Aralık 2014
914.041
176.485
69.213
30.800
213
31 Aralık 2013
771.163
257.308
89.512
67.886
752
1.190.752
1.186.621
Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler:
TP
436.268
35.769
32.745
8.269
21.647
534.698
Kesin Teminat Mektupları
Gümrüklere Verilen Teminat Mektupları
Geçici Teminat Mektupları
Avans Teminat Mektupları
Diğer Teminat Mektupları
Toplam
82
YP
193.467
27.466
41.033
73.206
44.171
379.343
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
(i) Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:
3.
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
88.246
84.207
-
-
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli
88.246
84.207
Diğer Gayrinakdi Krediler
1.102.506
1.102.414
Toplam
1.190.752
1.186.621
(ii) Gayrinakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi:
TP
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik. Gaz. Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetler
Ulaştırma ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
7.320
6.543
514
263
200.490
24.721
168.557
7.212
112.447
205.600
113.114
6.133
18.622
40.458
15.927
5.217
66
6.063
10.624
536.481
31 Aralık 2014
(%)
YP
1,36
1,22
0,10
0,05
37,37
4,61
31,42
1,34
20,96
38,32
21,08
1,14
3,47
7,54
2,97
0,97
0,01
1,13
1,98
100,00
(%)
TP
11.338
1,73
11.338
1,73
0,00
0,00
295.653 45,19
39.678
6,06
247.421 37,82
8.554
1,31
157.113 24,01
186.313 28,48
71.429 10,92
11.531
1,76
24.237
3,70
43.661
6,67
29.303
4,48
47
0,01
0,00
6.105
0,93
3.854
0,59
654.271 100,00
3.421
3.038
120
263
252.784
28.456
217.619
6.709
131.336
170.632
106.353
2.507
13.454
29.132
13.312
3.492
100
2.282
15.967
574.140
31 Aralık 2013
(%)
YP
0,60
0,53
0,02
0,05
44,03
4,96
37,90
1,17
22,88
29,72
18,52
0,44
2,34
5,07
2,32
0,61
0,02
0,40
2,78
100,00
(%)
8.146
1,33
8.125
1,33
21
411.340 67,16
42.423
6,93
368.910 60,23
7
29.649
4,84
150.069 24,50
52.586
8,59
7.472
1,22
23.891
3,90
27.504
4,49
20.844
3,40
43
0,01
3.404
0,56
14.325
2,34
13.277
2,17
612.481 100,00
(iii) I ve II’nci grupta sınıflandırılan gayrinakdi kredilere ilişkin bilgiler:
I inci Grup
TP
YP
512.841
374.792
1.570
67.643
176.485
173
29.901
514.584
648.821
Gayrinakdi Krediler (*)
Teminat Mektupları
Aval ve Kabul Kredileri
Akreditifler
Cirolar
Menkul Değer İhracı Satın Alma Garantileri
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garanti ve Kefaletler
Toplam
(*)
II nci Grup
TP
14.238
40
14.278
YP
4.513
899
5.412
Yukarıdaki tabloda belirtilen gayrinakdi kredilere ek olarak Banka’nın toplam donuk alacak olarak
sınıflandırdığı 7.657 TL tutarında gayrinakdi kredisi bulunmaktadır. Banka bu kredilerle ilgili olarak 31 Aralık
2014 tarihi itibarıyla 2.818 TL karşılık ayırmıştır.
83
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
b. Türev finansal araçlara ilişkin bilgiler:
Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri
Döviz ile İlgili Türev İşlemler ( I )
Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri
Swap Para Alım Satım İşlemleri
Futures Para İşlemleri
Para Alım Satım Opsiyonları
Faiz ile İlgili Türev İşlemler ( II )
Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım Satım İşlemleri
Faiz Alım Satım Opsiyonları
Futures Faiz Alım Satım İşlemleri
A.Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II)
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
6.809.987
908.153
3.682.845
2.218.989
3.386.880
3.382.288
4.592
10.196.867
9.865.006
1.382.551
1.999.508
6.482.947
1.588.478
1.557.996
30.482
11.453.484
-
-
10.196.867
11.453.484
Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri
Rayiç Değer Riskinden Korunma Amaçlı
Nakit Akış Riskisnden Korunma Amaçlı
YP Üzerinden Yapılan İştirak Yat.Risk.Kor.Amaçlı
B.Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler
Türev İşlemler Toplamı (A+B)
c. Yatırım Fonları:
Banka, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla fon toplam değeri 22.689 TL (31 Aralık 2013: 24.950 TL) olan
3 adet (31 Aralık 2013: 3 adet) yatırım fonunun kurucusudur. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı
çerçevesinde kurulmuş olan fonların katılma belgeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydi
olarak saklanmaktadır.
d. Koşullu varlık ve yükümlülüklerle ilgili bilgiler:
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Banka aleyhine açılmış bulunan davaların toplam tutarı 51.784 TL
(31 Aralık 2013: 48.783 TL) olup bu kapsamdaki koşullu hususlara ilişkin olarak 31 Aralık 2014
finansal tablolarında 20.191 TL (31 Aralık 2013: 17.402 TL) tutarında karşılık ayrılmıştır. Gökpınar
Vergi Dairesi tarafından gönderilen E-hacize geç cevap verilmesi nedeniyle Banka’ya tebliğ edilen
25.459 TL’lık ödeme emrinin iptali için Denizli Vergi Dairesi ile Denizli Asliye Hukuk
Mahkemelerinde menfi tespit davaları açılmış olup, %15 teminat karşılığı tedbir kararı alınarak
işlemler durdurulmuştur. Yerel mahkemelerdeki davalar Banka lehine sonuçlanmış olup davalar
temyiz aşamasındadır. Banka lehine sonuçlanacağı düşünüldüğünden karşılık ayrılmamıştır.
e. Bankaların uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırmış oldukları derecelendirmeye
ilişkin özet bilgiler:
MOODY'S (10 Eylül 2014 tarihlidir)
Kategori
(Bireysel Kredi Notu)
(Uzun Vadeli Yabancı Para)
(Kısa Vadeli Yabancı Para)
(Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli)
(Yerel Para Cinsinden Kısa Vadeli)
Derecelendirme Notu
E+
Ba2
Not Prime
Ba2
Not Prime
84
Görünüm
Durağan
Durağan
Durağan
-
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
IV. GELİR TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
a.
Faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
1.
Kredilerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler (*):
31 Aralık 2014
TP
Kredilerden alınan faizler
Kısa Vadeli Kredilerden
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
Kaynak Kulanımından Destekleme Fonundan Alınan Primler
Toplam
300.082
87.511
4.940
392.533
(*)
Nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon gelirlerini de içermektedir.
2.
Bankalardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
Toplam
3.
21.773
98.009
119.782
31 Aralık 2014
TP
1.004
-
TC Merkez Bankasından
Yurtiçi Bankalardan
Yurtdışı Bankalardan
Yurtdışı Merkez ve Şubelerden
YP
1.004
YP
63
13
76
196.286
58.671
1.626
256.583
YP
26.146
35.609
61.755
31 Aralık 2013
TP
YP
475
117
16
11
491
128
Menkul değerlerden alınan faizlere ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan F. V.
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Toplam
4.
31 Aralık 2013
TP
31 Aralık 2013
TP
YP
TP
YP
3.363
18
9.531
12
-
-
-
-
61.361
1.021
52.948
-
-
-
-
-
64.724
1.039
62.479
12
İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
816
İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Faizler
85
31 Aralık 2013
87
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
b.
Faiz giderlerine ilişkin bilgiler:
1.
Kullanılan kredilere verilen faizlere ilişkin bilgiler (*):
31 Aralık 2014
TP
3.372
3.336
36
3.372
Bankalara
TC Merkez Bankasına
Yurtiçi Bankalara
Yurtdışı Bankalara
Yurtdışı Merkez ve Şubelere
Diğer Kuruluşlara
Toplam
31 Aralık 2013
TP
3.008
3.008
3.008
YP
44.447
1.618
42.829
44.447
(*)
Nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon giderlerini de içermektedir.
2.
İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
İştirak ve Bağlı Ortaklıklara Verilen Faizler
3.
YP
16.708
2.043
14.665
16.708
31 Aralık 2013
1.045
1.988
İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler:
Bulunmamaktadır.
4.
Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi:
Vadeli Mevduat
Vadesiz
Mevduat
Türk Parası
Bankalar Mevduatı
Tasarruf Mevduatı
Resmî Mevduat
Ticari Mevduat
Diğer Mevduat
7 Gün İhbarlı Mevduat
Toplam
Yabancı Para
DTH
Bankalar Mevduatı
7 Gün İhbarlı Mevduat
Kıymetli Maden D.Hs.
8
8
-
Toplam
-
Genel Toplam
8
3 Aya
Kadar
6 Aya
Kadar
1 Yıla
Kadar
2.023
1.896 80.997
2.479
8.959 31.901
85
6.004
12.963 121.381
13.410
9.337
3.223
25.970
7.271
3.891
5
11.167
4.941
6.521
11.462
-
1.400
1.740
-
40.870
7.930
7.930
1.400
1.740
-
2.031
108.515
2.479
60.609
9.317
182.951
54.116
254
54.370
15.393 162.251
33.900
12.567
13.202
-
237.321
1 Aya
Kadar
2.176
254
2.430
86
40.870
1 Yıl Birikimli
ve Üstü Mevduat
Toplam
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
c.
Temettü gelirine ilişkin açıklamalar:
31 Aralık 2014
-
31 Aralık 2013
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Diğer (*)
583
5.201
439
18.979
Toplam
5.784
19.418
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
-
(*) Bankanın konsolidasyona tabi bağlı ortaklığı, Burgan Finansal Kiralama A.Ş'den sermaye artışı nedeniyle edinilen
bedelsiz hisse tutarlarını ifade etmektedir.
d. Ticari Kar/Zarara İlişkin Açıklamalar (Net):
31 Aralık 2014
5.893.919
6.423
51.307
5.836.189
5.867.449
3.345
50.580
5.813.524
26.470
Kar
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
Türev Finansal İşlemlerden Kar
Kambiyo İşlemlerinden Kar (*)
Zarar (-)
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Kambiyo İşlemlerinden Zarar (*)
Net Kar/Zarar
(*)
e.
31 Aralık 2013
3.340.401
9.176
142.247
3.188.978
3.315.349
5.862
117.903
3.191.584
25.052
Kambiyo işlemlerinden kar/zarar içinde, türev finansal işlemlere ilişkin kur değişimlerinden kaynaklanan net kar tutarı
52.688 TL (31 Aralık 2013: 36.568 TL kar)’dır.
Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin açıklamalar:
Banka’nın cari dönemde diğer faaliyet gelirlerinin tutarı 8.895 TL (31 Aralık 2013: 7.894 TL)’dır. Bu
tutarın 3.705 TL (31 Aralık 2013: 3.275 TL)’si, Banka’nın daha önce “Satış Amaçlı Elde Tutulan
Duran Varlıklar”da sınıfladığı varlıkların satılması sonucu elde edilen satış karlarından oluşmaktadır.
f.
Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılıkları:
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar
III. Grup Kredi ve Alacaklar
IV. Grup Kredi ve Alacaklar
V. Grup Kredi ve Alacaklar
44.301
13.733
16.739
13.829
57.424
7.641
17.244
32.539
Genel Karşılık Giderleri
16.142
8.237
6.533
-
26.900
-
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri
Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Giderleri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve VKET Menkul Değerler Değer Düşüş Giderleri
İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Toplam
87
66.976
8.122
8.122
100.683
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
g. Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler:
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı (*)
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Diğer İşletme Giderleri
Faaliyet Kiralama Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Reklam ve İlan Giderleri
Diğer Giderler
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar
Diğer
Toplam
(*)
31 Aralık 2014
108.613
2.664
6.273
4.325
234
31 Aralık 2013
94.286
1.881
6.571
3.696
292
66.471
21.368
950
581
43.572
187
16.310
205.077
59.714
17.061
978
3.833
37.842
8
15.938
182.386
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla “Personel İzin Karşılığı Gideri” 160 TL’dir (31 Aralık 2013: 35 TL).
h. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kar/zararına ilişkin açıklamalar:
Banka’nın durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır. Banka’nın sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
10.647 TL olarak gerçekleşmiştir.
i.
Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin açıklamalar:
Banka’nın durdurulan faaliyeti bulunmamakta, sürdürülen faaliyetlerle ilgili vergi karşılığına ilişkin
açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.
1. Hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmiş vergi geliri ya da giderine ilişkin
açıklamalar:
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Banka’nın cari vergi gideri bulunmamakta olup, 3.838 TL
ertelenmiş vergi gideri bulunmaktadır.
2. Geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi geliri ya da
giderine ilişkin açıklamalar:
Banka’nın, geçici farkların oluşmasından kaynaklanan 1.501 TL ve taşınan mali zarardan
kaynaklanan 207 TL ertelenmiş vergi geliri, geçici farkların kapanmasından kaynaklanan
5.546 TL ertelenmiş vergi gideri olmak üzere net, 3.838 TL tutarında ertelenmiş vergi gideri
bulunmaktadır.
88
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
3.
Geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibarıyla gelir tablosuna yansıtılan
ertelenmiş vergi geliri ya da giderine ilişkin açıklamalar:
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Banka’nın geçici farklardan kaynaklanan 4.045 TL ertelenmiş
vergi gideri ve mali zarardan kaynaklanan 207 TL ertelenmiş vergi geliri bulunmaktadır.
j.
Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler dönem net kar/zararına ilişkin açıklamalar:
Banka’nın durdurulan faaliyeti bulunmamakta, sürdürülen faaliyetlerle ilgili net kar/zararına
açıklamalar aşağıda ( k ) fıkrasında sunulmaktadır.
k. Net dönem kar/zararına ilişkin açıklamalar:
1.
Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve
tekrarlanma oranının açıklanması Banka’nın dönem içindeki performansının anlaşılması için
gerekli ise bu kalemlerin niteliği ve tutarı:
Bulunmamaktadır.
2.
Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kâr/zarara etkisi,
daha sonraki dönemleri de etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde etkisi:
Bulunmamaktadır.
89
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
l.
Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlere ilişkin açıklamalar:
Banka’nın cari dönemde gelir tablosunda alınan ücret ve komisyonların tutarı 30.621 TL
(31 Aralık 2013: 18.963 TL) olup, bu tutarın 19.864 TL (31 Aralık 2013: 8.161 TL)’si “Diğer” olarak
sınıflandırılmıştır.
Diğer Alınan Ücret ve Komisyonlar
Kredi Kartı ve POS Takas Komisyonları
Hesap İşletim Ücretleri
Sigorta Komisyonları
Havale Komisyonları
Muhabirlerden Alınan Komisyonlar
Yatırım Fonları Hizmet Komisyonları
Ortak Nokta Komisyonları
İtibar Mektubu Komisyonları
Diğer
Toplam
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
9.352
1.512
1.420
1.253
463
152
105
21
5.586
19.864
2.345
1.135
1.267
1.010
399
393
122
20
1.470
8.161
Banka’nın cari dönemde gelir tablosunda verilen ücret ve komisyonların tutarı 11.275 TL (31 Aralık
2013: 4.811 TL) olup, bu tutarın 11.244 TL (31 Aralık 2013: 4.804 TL)’si “Diğer” olarak
sınıflandırılmıştır.
Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar
Kredi Kartı İşlem Giderleri
EFT İçin verilen Ücret ve Komisyonlar
Muhabirlere Verilen Komisyonlar
Ortak Nokta Takas Komisyonları
Havale Komisyonları
Diğer
Toplam
90
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
9.102
556
482
241
140
723
11.244
2.881
470
438
401
104
510
4.804
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
V.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
a.
Ortaklık yapısındaki değişikliğe ilişkin açıklamalar:
2014 yılı içerisinde Banka’nın ortaklık yapısı ile ilgili değişiklik bulunmamaktadır.
b.
Kâr dağıtımına ilişkin açıklamalar:
Banka’nın 31 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar gereği;
2013 yılı zararı olan 40.995 TL, olağanüstü yedek akçelerden mahsup edilmiştir.
c.
Sermaye artırımına ilişkin açıklamalar:
Banka’nın sermayesi; 03 Kasım 2014 tarihinde 110.000 TL, 15 Aralık 2014 tarihinde 220.000 TL
olmak üzere nakden arttırılarak 900.000 TL’ ye yükseltilmiştir.
d.
Menkul değerler değerleme farkına ilişkin açıklamalar:
Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan
“Gerçekleşmemiş kâr/zararlar” ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın satılması,
elden çıkarılması veya zafiyete uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine kadar dönemin gelir
tablosuna yansıtılmamakta; özkaynaklar altında “Menkul değerler değerleme farkı” hesabında
muhasebeleştirilmektedir.
31 Aralık 2014
TP
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklardan (İş Ortaklıklarından)
Değerleme Farkı
Kur Farkı
Toplam
e.
795
795
YP
31 Aralık 2013
TP
365
365
(4.414)
(4.414)
YP
-
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkına ilişkin açıklamalar:
Cari dönemde gayrimenkullerin rayiç değere getirilmesinden kaynaklanan vergi etkisi sonrası
net 9.195 TL (31 Aralık 2013: 275 TL artış) değer artışı özkaynaklar altında “Maddi ve maddi
olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkı” hesabında muhasebeleştirilmektedir.
91
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
VI.
NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
a.
Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:
Nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurlar, bu unsurların belirlenmesinde kullanılan
muhasebe politikası:
Kasa, efektif deposu, yoldaki paralar ve satın alınan banka çekleri ile T.C. Merkez Bankası dahil
bankalardaki vadesiz mevduat “Nakit” olarak; orjinal vadesi üç aydan kısa olan bankalararası para
piyasası plasmanları ve bankalardaki vadeli depolar ile menkul kıymetlere yapılan yatırımlar “Nakde
eşdeğer varlık” olarak tanımlanmaktadır.
(i) Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar:
Nakit
Kasa, Efektif Deposu ve Diğer
Bankalardaki Vadesiz Mevduat
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Bankalararası Para Piyasası
Bankalardaki Vadeli Depo
Toplam Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlık
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
263.672
31.317
232.355
45.763
45.763
309.435
247.965
24.694
223.271
336.537
133.000
203.537
584.502
Önceki dönemde gerçekleşen işlemler neticesinde bulunan toplam değer, cari dönem başındaki nakit
ve nakde eşdeğer varlıklar toplamını verir.
(ii) Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar:
Nakit
Kasa, Efektif Deposu ve Diğer
Bankalardaki Vadesiz Mevduat
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Bankalararası Para Piyasası
Bankalardaki Vadeli Depo
Toplam Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlık
b.
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
393.691
30.159
363.532
109.062
109.062
502.753
263.672
31.317
232.355
45.763
45.763
309.435
Nakit Akım Tablosunda yer alan diğer kalemleri ve döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde
eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi kalemine ilişkin açıklamalar:
“Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı” içinde yer alan negatif
176.381 TL (31 Aralık 2013: negatif 242.173 TL) tutarındaki “Diğer” kalemi, esas olarak donuk
alacaklardan tahsilatlar hariç diğer faaliyet gelirlerinden, personel giderleri hariç diğer faaliyet
giderlerinden ve kur farkı kâr/zarar kalemlerinden oluşmaktadır.
“Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim” içinde yer alan negatif 359.856 TL
(31 Aralık 2013: 6.785TL) tutarındaki “Diğer borçlardaki net artış/azalış” kalemi muhtelif
borçlardaki ve diğer yabancı kaynaklardaki değişimlerden oluşmaktadır.
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi 31 Aralık 2014 tarihi
itibarıyla yaklaşık pozitif 2.407 TL (31 Aralık 2013: negatif 483 TL) olarak hesaplanmıştır.
92
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
VII.
BANKA’NIN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
a.
Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış
kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler:
Önceki dönem bilgileri, bilanço kalemleri ve gelir/gider kalemleri için 31 Aralık 2013 itibarıyla
sunulmuştur.
1. 31 Aralık 2014:
Banka’nın Dahil Olduğu Risk
Grubu (*)
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Risk Grubuna Dahil Olan
Ortaklıklar
Banka’nın Doğrudan Diğer Gerçek ve Tüzel
(İş Ortaklıkları)
ve Dolaylı Ortakları
Kişiler
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
16.409
2.166
818
18.786
18.079
33
-
126
-
(*)
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
2.
31 Aralık 2013:
Banka’nın Dahil Olduğu Risk
Grubu (*)
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
13.267
24
1.237
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Risk Grubuna Dahil Olan
Ortaklıklar
Banka’nın Doğrudan Diğer Gerçek ve Tüzel
(İş Ortaklıkları)
ve Dolaylı Ortakları
Kişiler
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
12.239
21
16.409
18.786
126
13.267
892
87
28
32
2
(*)
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
3.
Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ve repo işlemlerine ilişkin bilgiler:
Banka’nın Dahil Olduğu Risk
Grubu (*)
Mevduat
Dönem Başı
Dönem Sonu
Mevduat Faiz Gideri
(*)
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Risk Grubuna Dahil Olan
Ortaklıklar
Banka’nın Doğrudan Diğer Gerçek ve Tüzel
(İş Ortaklıkları)
ve Dolaylı Ortakları
Kişiler
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Dönem
Dönem Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
20.798
75.261
576
445
8.812
3.376
25.708
815
20.798
1.913
21.433
30
576
25
13.257
412
8.812
420
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
Banka’nın Dahil Olduğu Risk
Grubu (*)
Repo
Dönem Başı
Dönem Sonu
Repo Faiz Gideri
(*)
892
26.972
-
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Risk Grubuna Dahil Olan
Ortaklıklar
Banka’nın Doğrudan Diğer Gerçek ve Tüzel
(İş Ortaklıkları)
ve Dolaylı Ortakları
Kişiler
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
3.310
108
3.310
230
75
2
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
93
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
4.
Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri
diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler:
Banka’nın Dahil Olduğu Risk
Grubu (*)
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam Kar/Zarar
Riskten Korunma Amaçlı İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam Kar/Zarar
(*)
b.
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar (İş
Ortaklıkları)
Önceki
Dönem
Cari
Dönem
Banka’nın Doğrudan
ve Dolaylı Ortakları
Önceki
Dönem
Cari
Dönem
Risk Grubuna Dahil
Olan Diğer Gerçek ve
Tüzel Kişiler
Önceki
Dönem
Cari
Dönem
16.724
19.779
(945)
3.577
16.724
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
Banka’nın dahil olduğu risk grubuyla ilgili olarak:
1. Taraflar arasında bir işlem olup olmadığına bakılmaksızın Banka’nın dahil olduğu risk grubunda
yer alan ve Banka’nın kontrolündeki kuruluşlarla ilişkileri:
Banka, grup şirketleriyle çeşitli bankacılık işlemleri yapmaktadır. Bu işlemler ticari amaçlı olup,
piyasa fiyatlarıyla gerçekleştirilmektedir.
2. İlişkinin yapısının yanında, yapılan işlemin türünü, tutarını ve toplam işlem hacmine olan oranını,
başlıca kalemlerin tutarını ve tüm kalemlere olan oranını, fiyatlandırma politikası ve diğer
unsurları:
Toplam Risk Grubu
932.918
60.398
45.051
2.190
85
Alınan krediler
Mevduat
Gayrinakdi krediler
Krediler
Bankalar ve diğer mali kuruluşlar
Finansal tablolarda yer alan
büyüklüklere göre (%)
55,90
1,13
3,78
0,03
0,07
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Banka’nın ana ortağından aldığı kredilerden kaynaklanan 27.743
TL tutarında faiz gideri bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 13.268 TL).
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Banka’nın bağlı ortaklığı olan Burgan Finansal Kiralama
A.Ş.’den bedelsiz hisse senedi olarak muhasebeleştirdiği 5.201 TL tutarında temettü geliri
bulunmaktadır.
3. Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen işlemler:
Bulunmamaktadır.
94
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
c.
4. Gayrimenkul ve diğer varlıkların alım-satımı, hizmet alımı-satımı, acenta sözleşmeleri, finansal
kiralama sözleşmeleri, araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı, lisans
anlaşmaları, finansman (krediler ve nakit veya ayni sermaye destekleri dahil), garantiler ve
teminatlar ile yönetim sözleşmeleri gibi durumlarda işlemlere ilişkin açıklamalar:
Banka, Burgan Finansal Kiralama A.Ş. ile finansal kiralama sözleşmelerine girmekte olup bu
sözleşmelerden doğan net finansal kiralama borcu bulunmamaktadır, (31 Aralık 2013: 659 TL).
Banka’nın ilgili finansal kiralama sözleşmeleri için ödediği faiz gideri 12 TL’dir (31 Aralık
2013: 9 TL).
Banka ile bağlı ortaklıkları arasında yapılan Ortak Gider Paylaşım Sözleşmeleri kapsamında;
Banka’nın Burgan Finansal Kiralama A.Ş.’den aldığı 188 TL (31 Aralık 2013: 62 TL), Burgan
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den aldığı 284 TL (31 Aralık 2013: 150 TL) diğer faaliyet geliri
bulunmaktadır.
Bankacılık Kanunu limitleri dahilinde Banka, Banka’nın dahil olduğu risk grubuna nakdi ve
gayrinakdi kredi tahsis etmekte olup bu tutar Banka’nın toplam nakdi ve gayrinakdi kredi
tutarının %0,62’sini (31 Aralık 2013: %0,83) oluşturmaktadır.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Banka’nın dahil olduğu risk grubuyla gayrimenkul harici diğer
varlıkların alım-satım işlemleri bulunmamaktadır.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Banka’nın dahil olduğu risk grubuyla araştırma ve geliştirme
sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı ve yönetim sözleşmeleri bulunmamaktadır.
Üst yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler:
Banka’nın üst düzey yöneticileri tanımı Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür
Yardımcılarını kapsamaktadır. Üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan faydalar toplamı
12.271 TL (31 Aralık 2013: 13.617 TL) olup, yıllık brüt ücretler ile diğer ödemeler ve yol, yemek
yardımları, sağlık ve hayat sigortaları ile araba giderlerini içeren diğer menfaatler toplamından
oluşmaktadır.
BANKA’NIN YURTİÇİ, YURTDIŞI, KIYI BANKACILIĞI BÖLGELERİNDEKİ ŞUBE İLE
YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
VIII.
a.
Banka’nın yurtiçi ve yurtdışı şube ve temsilciliklerine ilişkin bilgiler:
Yurtiçi şube
b.
Sayı
58
Çalışan Sayısı
1.046
Yurtdışı temsilcilikler
-
Bulunduğu Ülke
-
Yurtdışı şube
-
-
-
Aktif Toplamı
-
Yasal Sermaye
-
Kıyı Bnk, Blg.Şubeler
-
-
-
-
-
Banka’nın yurtiçinde ve yurtdışında şube veya temsilcilik açması, kapatması, organizasyonunda
önemli ölçüde değişikliğe neden olan bir durum yoktur.
95
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
IX.
BİLANÇO SONRASI HUSUSLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
Bankanın 24 Şubat 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, faktoring konusunda faaliyette
bulunmak üzere toplam 20.000.000 (Yirmimilyon) TL nakdi sermayesi olacak şekilde, Burgan Faktoring
A.Ş. unvanlı şirketin kurulması, söz konusu Şirketin kuruluşu için gerekli izinlerin alınması, Esas
Sözleşme'nin hazırlanması ve gerekli tüm iş ve işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar
verilmiştir.
ALTINCI BÖLÜM
DİĞER AÇIKLAMALAR
I.
BANKANIN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER AÇIKLAMALAR
Bulunmamaktadır.
YEDİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
I.
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren ara döneme ait düzenlenen konsolide olmayan
finansal tablolar Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
(a member firm of Ernst&Young Global Limited ) tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş olup, 06
Mart 2015 tarihli bağımsız denetim raporu konsolide olmayan finansal tabloların önünde sunulmuştur.
II.
BAĞIMSIZ DENETÇİ TARAFINDAN HAZIRLANAN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
Bulunmamaktadır.
………………….
96
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE
DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Burgan Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na:
Burgan Bank A.Ş.'nin (“Banka”) ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının (“Grup”) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla
hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklarda
muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablosu, konsolide nakit akış tablosu, konsolide özkaynak değişim
tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulu’nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu konsolide finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer
yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara
uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde
hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının
seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda
Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim
Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal
tabloların önemlilik arz edecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız
denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo
açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler
istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal
tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe
politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün
oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
Bağımsız Denetçi Görüşü
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Burgan Bank A.Ş. ve
konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla konsolide mali durumunu ve aynı tarihte sona
eren döneme ait konsolide faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37’nci ve
38’inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin
yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından
yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Diğer Husus
Banka'nın 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 37nci maddesi gereğince
yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak düzenlenen finansal
tabloları başka bir denetim firması tarafından denetlenmiştir. Söz konusu bağımsız denetim firmasının 14 Mart
2014 tarihli bağımsız denetim raporunda Banka’nın 31 Aralık 2013 tarihli konsolide olmayan finansal
tablolarının Banka’nın mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’nun 37nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve
standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama
esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde
yansıtıldığı belirtilmiş, Banka’nın 31 Aralık 2013 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarına ilişkin olumlu
görüş sunulmuştur.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor
1)
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (“TTK”) 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Banka'nın 1
Ocak - 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Banka esas sözleşmesinin
finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
2)
TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında
istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited
Fatma Ebru Yücel
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM
6 Mart 2015
İstanbul, Türkiye
(2)
BURGAN BANK A.Ş.’NİN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YILSONU KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU
Banka’nın Yönetim Merkezinin Adresi
Banka’nın Telefon ve Faks Numaraları
Banka’nın İnternet Sayfası Adresi
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi
: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower
No:209 34394 Şişli/İstanbul
: Telefon
: 0 212 371 37 37
Faks
: 0 212 371 42 42
: www.burgan.com.tr
: [email protected]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile
Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan yıl sonu konsolide finansal raporu aşağıda yer alan
bölümlerden oluşmaktadır.







Birinci Bölüm
İkinci Bölüm
Üçüncü Bölüm
GRUP HAKKINDA GENEL BİLGİLER
GRUBUN KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI
İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN
BİLGİLER
Dördüncü Bölüm KONSOLİDASYON KAPSAMINDAKİ GRUBUN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN
BİLGİLER
Beşinci Bölüm
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
Altıncı Bölüm
DİĞER AÇIKLAMALAR
Yedinci Bölüm BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Bu konsolide finansal rapor çerçevesinde finansal tabloları konsolide edilen bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve birlikte
kontrol edilen ortaklarımız aşağıdadır:
Bağlı Ortaklıklar
1. Burgan Finansal Kiralama A.Ş.
2. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
3. Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.
İştirakler
-
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
-
Bu raporda yer alan konsolide finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi
belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
06 Mart 2015
Mehmet N. ERTEN
Yönetim Kurulu Başkanı
Halis Murat ECE
Denetim Komitesi
Başkanı
Ali Murat DİNÇ
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür
Tuba Onay ERGELEN
Grup Başkanı
Mali İşler
Adrian Alejandro GOSTUSKI
Denetim Komitesi
Üyesi
Osama T. AL GHOUSSEIN
Denetim Komitesi
Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi Sn. Osama T.Al Ghoussein’den rahatsızlığı sebebiyle imza alınamamıştır.
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:
Ad-Soyad/Ünvan
Tel No
Faks No
: Ahmet CIĞA / Bölüm Başkanı
: 0 212 371 34 84
: 0 212 371 42 48
Ahmet CIĞA
Bölüm Başkanı
Genel Muhasebe Vergi ve
Yasal Raporlama
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GRUP HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Ana Ortaklık Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri
ihtiva eden tarihçesi .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Ana Ortaklık Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya
birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin
açıklama ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ana ortaklık banka’nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile banka’da sahip
oldukları paylara ilişkin açıklama ...................................................................................................................................................................................................................................................
Ana Ortaklık Banka’da nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar ..........................................................................................................................................................................
Ana Ortaklık Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi .....................................................................................................................................................................................
Ana Ortaklık Banka ile Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer Edilmesinin veya Borçların Geri Ödenmesinin Önünde Mevcut veya Muhtemel, Fiili veya Hukuki Engeller ..
SAYFA
1
2
3
4
4
4
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Konsolide bilanço ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Konsolide nazım hesaplar tablosu ..................................................................................................................................................................................................................................................
Konsolide gelir tablosu ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Konsolide özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir ve gider kalemlerine ilişkin tablo ......................................................................................................................................................................
Konsolide özkaynak değişim tablosu..............................................................................................................................................................................................................................................
Konsolide nakit akış tablosu ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Konsolide kar dağıtım tablosu ........................................................................................................................................................................................................................................................
6-7
8
9
10
11-12
13
14
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar ..............................................................................................................................................................................................................................................
Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar .........................................................................................................................................................
Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler ...................................................................................................................................................................................................................................
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar ....................................................................................................................................................................................
Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar ........................................................................................................................................................................................................................................
Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar..............................................................................................................................................................................................................
Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar ............................................................................................................................................................................................................................................
Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar ............................................................................................................................................................................................................
Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar ..................................................................................................................................................................................................................
Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar ................................................................................................................................................
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar
hakkında açıklamalar .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar ............................................................................................................................................................................................
Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar .....................................................................................................................................................................................................................................
Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar ........................................................................................................................................................................................................................................
Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar .............................................................................................................................................................................................................
Koşullu varlıklara ilişkin açıklamalar .............................................................................................................................................................................................................................................
Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar ..................................................................................................................................................................................................
Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar ......................................................................................................................................................................................................................................
Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar ..........................................................................................................................................................................................................................................
Hisse senedi ve ihracına ilişkin açıklamalar ....................................................................................................................................................................................................................................
Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar .............................................................................................................................................................................................................................................
Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar ............................................................................................................................................................................................................................................
Kâr yedekleri ve kârın dağıtılmasına ilişkin açıklamalar .................................................................................................................................................................................................................
İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar ............................................................................................................................................................................................................................
İlişkili taraflara ilişkin açıklamalar .................................................................................................................................................................................................................................................
Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin açıklamalar .....................................................................................................................................................................................................................
Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar ..................................................................................................................................................................................................
Sınıflandırmalar .............................................................................................................................................................................................................................................................................
15
16
16-17
17
18
18
18-20
20
21
21
21
21-22
22
23
23
23
24
24-25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar ..................................................................................................................................................................................................
Kredi riskine ilişkin açıklamalar.....................................................................................................................................................................................................................................................
Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklamalar ...................................................................................................................................................................................................................................
Konsolide operasyonel riske ilişkin açıklamalar .............................................................................................................................................................................................................................
Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar........................................................................................................................................................................................................................................
Konsolide faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar ..............................................................................................................................................................................................................................
Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalar ..................................................................................................................................................................................................................................
Menkul kıymetleştirme pozisyonları ..............................................................................................................................................................................................................................................
Kredi riski azaltım teknikleri ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Risk yönetim hedef ve politikaları ..................................................................................................................................................................................................................................................
Finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar .....................................................................................................................................................
Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar ...................................................................................................................................................................................................
Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar .........................................................................................................................................................................................................................................
27-31
32-41
42-43
44
44-46
46-50
51-53
54
54
55-57
57-59
60
60-61
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Konsolide bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar .............................................................................................................................................................................................
Konsolide bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar ............................................................................................................................................................................................
Konsolide nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar ................................................................................................................................................................................................................
Konsolide gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar ..................................................................................................................................................................................................................
Konsolide özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar .............................................................................................................................................................................................
Konsolide nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar ..........................................................................................................................................................................................................
Grup’un dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar ...................................................................................................................................................................................................................
Ana ortaklık banka’nın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube ile yurtdışı temsilcilerine ilişkin açıklamalar .............................................................................................................
Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ..................................................................................................................................................................................................................
62-76
77-84
85-87
88-93
94
95
96-98
98
99
ALTINCI BÖLÜM
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
I.
Grup’un faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar ..............................................................................................................................................................................................................................
100
YEDİNCİ BÖLÜM
I.
II.
Bağımsız denetim raporuna ilişkin açıklamalar ..............................................................................................................................................................................................................................
Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar ........................................................................................................................................................................................................
100
100
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
GRUP HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I.
ANA ORTAKLIK BANKA’NIN KURULUŞ TARİHİ, BAŞLANGIÇ STATÜSÜ, ANILAN
STATÜDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİ İHTİVA EDEN TARİHÇESİ:
Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş., özellikle yatırım ve dış ticaret faaliyetlerini finanse etmek
amacıyla, 26 Ağustos 1988 tarih ve 88/13253 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “yatırım bankası”
statüsünde kurulmuş olup, 7 Ağustos 1989’da bankacılık işlemlerine başlamıştır.
Bank Ekspres A.Ş.’nin (“Bank Ekspres”) kurulmasına 22 Eylül 1991 tarih ve 91/2316 sayılı Bakanlar
Kurulu kararıyla izin verilmiş ve “Kuruluş İzni Kararnamesi” 10 Ekim 1991 tarih ve 21017 sayılı Resmi
Gazete’de ve Ana Sözleşmesi 18 Şubat 1992 tarih ve 2969 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde
yayımlanmıştır. Bank Ekspres 23 Ekim 1998 tarihinde mali bünyesindeki zayıflama sonucunda Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu’na (“TMSF”) devrolmuştur.
30 Haziran 2001 tarihinde TMSF ile Tekfen Holding A.Ş. arasında akdedilen Hisse Devir
Sözleşmesi’ne istinaden TMSF’nin hissedar bulunduğu ve Bankalar Kanunu gereği yönetim ve
denetimini elinde bulundurduğu Bank Ekspres A.Ş.’nin sermayesinin %99,46’sını teşkil eden her biri
1 kr nominal değerli toplam 2.983.800.000 adet hisse Tekfen Holding A.Ş.’ye satılmak suretiyle
devredilmiştir. Söz konusu sözleşmeye istinaden Tekfen Holding A.Ş.’nin %57,69 oranında hissedarı
olduğu Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş.’nin Bank Ekspres A.Ş. tarafından devralınmasına
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) 18 Ekim 2001 ve tarih 489 nolu kararıyla
izin verilmiştir. Devir işlemleri 26 Ekim 2001 tarihinde gerçekleştirilmiş ve Tekfen Holding A.Ş.’nin
%57,30 ve TST International S.A.’nın %40,62 oranında hissedar olduğu bankanın adı Tekfenbank
Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.
EFG Eurobank Ergasias S.A. (“Eurobank EFG”) ve Tekfen Holding A.Ş. (“Tekfen Grubu”)
8 Mayıs 2006 tarihinde Eurobank EFG’nin, Tekfen Grubu'nun Tekfenbank A.Ş. hisselerinin ve
tamamına sahip olduğu Tekfen Finansal Kiralama A.Ş.’deki hisselerinin %70'ini satın almasını, geriye
kalan tüm hisselerin ise Tekfen Grubu tarafından stratejik ortak olarak muhafaza edilmesini öngören bir
anlaşma imzalamıştır. 23 Şubat 2007 tarihi itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından Tekfenbank A.Ş.’nin Eurobank EFG Holding (Luxembourg) S.A.’ya (“Eurobank EFG
Holding”) satışı onaylanmış ve satış işlemi hisse devriyle birlikte 16 Mart 2007 tarihi itibarıyla
sonuçlandırılmıştır.
Eurobank Ergasias S.A.’nın Türkiye operasyonlarının Burgan Bank S.A.K’e satılması konusunda
yapılan anlaşma çerçevesinde, Banka’nın Eurobank EFG Holding (Luxemburg) S.A.’ya ait %70
oranındaki hisse senetleri ile Tekfen Holding A.Ş. elinde bulunan %29,26 oranındaki hisse senetleri
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 7 Aralık 2012 tarihli iznine istinaden Burgan Bank
S.A.K. tarafından satın alınmış ve Bankanın %99,26’lık hissesi 21 Aralık 2012 tarihinde Burgan Bank
S.A.K.’e devredilmiştir.
Banka’nın 23 Ocak 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda; Eurobank Tekfen
A.Ş. olan ünvanının, Burgan Bank A.Ş (“Banka”) olarak değiştirilmesi kararı alınmış ve 25 Ocak 2013
tarihinde Türkiye Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir.
1
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
GRUP HAKKINDA GENEL BİLGİLER (Devamı)
II.
ANA ORTAKLIK BANKA’NIN SERMAYE YAPISI, YÖNETİM VE DENETİMİNİ
DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK TEK BAŞINA VEYA BİRLİKTE ELİNDE
BULUNDURAN ORTAKLARI, VARSA BU HUSUSLARDA YIL İÇİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
İLE DAHİL OLDUĞU GRUBA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
2014 yılı içerisinde Banka kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar
TL’dir. Banka’nın ortaklık yapısı ile ilgili değişiklik bulunmamaktadır.
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük holding gruplarından biri olan KIPCO Grubu’nun
(Kuwait Projects Company) bir iştiraki olan ve 1977 yılında Kuveyt’te kurulan Burgan Bank S.A.K.,
MENA bölgesinde (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) faaliyet gösteren önemli bankacılık gruplarından biridir.
Burgan Bank Grubu, Kuveyt dışında, çoğunluk hissesine sahip olduğu iştirak bankaları ile Cezayir
(Gulf Bank Algeria), Irak (Bank of Baghdad), Ürdün (Jordan Kuwait Bank) ve Tunus’ta (Tunis
International Bank) faaliyet göstermektedir.
2
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
GRUP HAKKINDA GENEL BİLGİLER (Devamı)
III.
BANKA’NIN, YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ, DENETİM KOMİTESİ
ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ NİTELİKLERİ, VARSA
BUNLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER İLE BANKA’DA SAHİP OLDUKLARI
PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
Ünvanı
İsmi
Görevi
Öğrenim Durumu
Yönetim Kurulu Başkanı:
Mehmet Nazmi Erten
Başkan
Lisans
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Faisal M.A. Al Radwan
Eduardo Eguren Linsen
Majed E.A.A. Al Ajeel
Adrian Alejandro Gostuski
Mehmet Alev Göçmez
Halis Murat Ece
Osama T. Al Ghoussein
Ali Murat Dinç
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye ve Genel Müdür
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Genel Müdür:
Ali Murat Dinç
Üye ve Genel Müdür
Yüksek Lisans
Genel Müdür Yardımcıları:
Robbert J. R. Voogt
Esra Aydın
Mutlu Akpara
Hüseyin Cem Öge
Cihan Vural
Soner Ersoy
Rasim Levent Ergin
Emine Pınar Kuriş
Suat Kerem Sözügüzel
Hasan Hüseyin Uyar
Tuba Onay Ergelen
Operasyon, BT ve Özel Bankacılık Kıdemli
Genel Müdür Yardımcısı
Operasyon
Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları
Kurumsal Bankacılık
İç Sistemler
Bilgi Teknolojileri
İnsan Kaynakları
Perakende Bankacılık
Ticari Bankacılık
Krediler
Mali İşler Grup Başkanı
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Denetim Komitesi :
Halis Murat Ece
Adrian Alejandro Gostuski
Osama T. Al Ghoussein
Başkan
Üye
Üye
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Yukarıda belirtilen kişilerin Banka'da sahip oldukları pay bulunmamaktadır.
3
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
GRUP HAKKINDA GENEL BİLGİLER (Devamı)
IV.
ANA ORTAKLIK BANKA’DA NİTELİKLİ PAYA SAHİP KİŞİ VE KURULUŞLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR:
Ad Soyad/Ticari Ünvanı
Burgan Bank S.A.K.
Pay Tutarları
Pay Oranları
893.324
%99,26
Ödenmiş Paylar Ödenmemiş Paylar
%99,26
-
Ana Ortaklık Banka’nın Ana Sözleşmesi gereğince 1.000.000 adet kurucu hissesi bulunmaktadır. Ana
Sözleşme’ye göre %5 oranında yasal yedeklerin ayrılması ve ödenmiş sermayenin %5’i oranındaki
birinci temettünün dağıtılmasından sonra dağıtılabilir tutarın %10’u kurucu hisse sahiplerine dağıtılır.
V.
ANA ORTAKLIK BANKA’NIN HİZMET TÜRÜ VE FAALİYET ALANLARINI İÇEREN ÖZET
BİLGİ:
Genel Müdürlüğü İstanbul’da yerleşik olan Ana Ortaklık Banka 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yurt
içinde 58 (31 Aralık 2013: 60) şube ile kurumsal ve ticari bankacılık, perakende bankacılık ve hazine iş
alanlarında bankacılık hizmeti vermektedir. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Grup’un personel sayısı
1.214 (31 Aralık 2013: 1.124) kişidir.
VI.
ANA ORTAKLIK BANKA İLE BAĞLI ORTAKLIKLARI ARASINDA ÖZKAYNAKLARIN
DERHAL TRANSFER EDİLMESİNİN VEYA BORÇLARIN GERİ ÖDENMESİNİN ÖNÜNDE
MEVCUT VEYA MUHTEMEL, FİİLİ VEYA HUKUKİ ENGELLER:
Bulunmamaktadır.
4
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Bilançolar (Finansal Durum Tablosu)
Nazım hesaplar tabloları
Gelir tabloları
Özkaynakta muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablolar
Özkaynak değişim tabloları
Nakit akış tabloları
Kar dağıtım tablosu
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE
BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO
Dipnot
(Beşinci
Bölüm)
AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR
(İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
11.1
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
11.2
Konsolide Edilmeyenler
11.2.1 Mali Ortaklıklar
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar
XII.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
12.1
Finansal Kiralama Alacakları
12.2
Faaliyet Kiralaması Alacakları
12.3
Diğer
12.4
Kazanılmamış Gelirler (-)
XIII.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
13.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
13.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
13.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
XIV.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
XV.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
15.1
Şerefiye
15.2
Diğer
XVI.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
XVII. VERGİ VARLIĞI
17.1
Cari Vergi Varlığı
17.2
Ertelenmiş Vergi Varlığı
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
18.1
Satış Amaçlı
18.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XIX.
DİĞER AKTİFLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
I-a
I-b
I-c
I-d
I-e
I-e
I-f
I-g
I-h
I-i
I-j
I-k
I-l
I-m
I-n
I-o
I-p
I-r
AKTİF TOPLAMI
(31/12/2014)
TP
YP
Toplam
TP
(31/12/2013)
YP
Toplam
242.111
133.525
133.525
58.692
19.664
52.673
2.496
72.256
141.155
90.142
51.013
679.245
11.775
667.470
3.591.466
3.521.782
24
3.521.758
145.619
75.935
16.849
-
530.757
45.732
45.732
278
45.454
54.192
46.014
46.014
2.909.863
2.909.863
2.909.863
1.077
-
772.868
179.257
179.257
58.970
19.664
98.127
2.496
126.448
141.155
90.142
51.013
725.259
11.775
667.470
46.014
6.501.329
6.431.645
24
6.431.621
145.619
75.935
17.926
-
165.906
181.274
181.274
89.451
5.940
83.462
2.421
21.178
21.691
21.691
858.254
6.648
851.606
2.610.780
2.554.658
38
2.554.620
120.474
64.352
179.325
-
354.748
78.633
78.633
226
78.407
41.783
2.012.185
2.012.185
13.229
1.998.956
4.544
-
520.654
259.907
259.907
89.677
5.940
161.869
2.421
62.961
21.691
21.691
858.254
6.648
851.606
4.622.965
4.566.843
13.267
4.553.576
120.474
64.352
183.869
-
124.328
166.221
41.893
39.194
45.543
45.543
23.129
5.941
17.188
571.469
670.521
99.052
-
695.797
836.742
140.945
39.194
45.543
45.543
23.129
5.941
17.188
47.664
55.360
7.696
26.986
26.379
26.379
25.164
179
24.985
387.362
438.409
51.047
-
435.026
493.769
58.743
26.986
26.379
26.379
25.164
179
24.985
10.947
10.947
90.992
117.415
10.947
10.947
208.407
14.003
14.003
65.077
181.421
14.003
14.003
246.498
5.210.740
4.276.519
9.487.259
4.243.681
3.060.676
7.304.357
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
6
BURGAN BANK A.Ş
31 ARALIK 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
I.
BİLANÇO
Dipnot
(Beşinci
Bölüm)
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz
Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık Payları
II-a
II-b
II-c
II-d
II-e
II-f
II-g
II-h
II-i
II-j
II-k
PASİF TOPLAMI
(31/12/2014)
TP
YP
Toplam
TP
(31/12/2013)
YP
Toplam
2.164.526
4.843
2.159.683
18.267
158.579
462.102
138.143
323.959
94.416
90.566
-
3.174.887
29.847
3.145.040
36.675
1.762.087
74.041
4.165
-
5.339.413
34.690
5.304.723
54.942
1.920.666
462.102
138.143
323.959
168.457
94.731
-
1.366.471
3.195
1.363.276
18.063
76.743
790.110
53.310
736.800
54.494
65.119
-
2.041.426
6.193
2.035.233
109.162
1.674.699
60.103
3.655
-
3.407.897
9.388
3.398.509
127.225
1.751.442
790.110
53.310
736.800
114.597
68.774
-
70.224
39.183
24.445
6.596
18.737
18.737
-
55.002
25.476
29.526
-
125.226
64.659
24.445
36.122
18.737
18.737
-
60.414
32.180
18.211
10.023
14.074
14.074
-
58.129
15.942
42.187
-
118.543
48.122
18.211
52.210
14.074
14.074
-
952.661
900.000
11.490
795
13.187
-
349.959
365
365
365
-
349.959
953.026
900.000
11.855
1.160
13.187
-
591.217
570.000
(2.130)
(4.414)
3.992
-
320.478
-
320.478
591.217
570.000
(2.130)
(4.414)
3.992
-
-
-
-
-
-
-
(2.492)
69.632
18.397
51.235
(28.461)
(46.285)
17.824
-
-
(2.492)
69.632
18.397
51.235
(28.461)
(46.285)
17.824
-
(1.708)
107.272
18.099
89.173
(83.925)
(30.228)
(53.697)
-
-
(1.708)
107.272
18.099
89.173
(83.925)
(30.228)
(53.697)
-
4.030.078
5.457.181
9.487.259
3.036.705
4.267.652
7.304.357
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
7
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
II.
NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(31/12/2014)
Dipnot
(Beşinci
Bölüm)
A
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat Mektupları
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
Diğer Teminat Mektupları
Banka Kredileri
İthalat Kabul Kredileri
Diğer Banka Kabulleri
Akreditifler
Belgeli Akreditifler
Diğer Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
Diğer Cirolar
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garantilerimizden
Diğer Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli, Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
İştir. Ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Para ve Faiz Swap İşlemleri
Swap Para Alım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Para Alım Opsiyonları
Para Satım Opsiyonları
Faiz Alım Opsiyonları
Faiz Satım Opsiyonları
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
Futures Para Alım İşlemleri
Futures Para Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım İşlemleri
Futures Faiz Satım İşlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
Emanete Alınan Menkul Değerler
Tahsile Alınan Çekler
Tahsile Alınan Ticari Senetler
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler
Emanet Kıymet Alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul Kıymetler
Teminat Senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer Rehinli Kıymetler
Rehinli Kıymet Alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
III-a-2-3
III-a-1
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(31/12/2013)
TP
3.569.531
536.481
534.698
10.633
524.065
1.570
1.570
213
543.124
543.124
50.147
152.030
301.592
37.353
2
2.000
2.489.926
2.489.926
265.022
77.789
187.233
1.372.395
438.212
932.859
662
662
814.682
443.249
371.433
37.827
20.253.843
2.294.203
667.745
1.446.374
156.238
23.846
17.957.390
28.235
13.902.377
326.956
3.406.143
293.679
2.250
YP
8.572.726
654.271
379.343
18.957
360.386
67.643
67.643
176.485
176.485
30.800
214.504
214.504
214.504
7.703.951
7.703.951
621.522
359.376
262.146
5.673.530
1.417.669
874.897
1.690.482
1.690.482
1.408.899
670.452
733.855
2.296
2.296
10.549.491
228.481
8.820
199.132
20.529
10.311.702
7.330.701
18.119
2.526.660
436.222
9.308
Toplam
12.142.257
1.190.752
914.041
29.590
884.451
69.213
69.213
176.485
176.485
213
30.800
757.628
757.628
264.651
152.030
301.592
37.353
2
2.000
10.193.877
10.193.877
886.544
437.165
449.379
7.045.925
1.855.881
1.807.756
1.691.144
1.691.144
2.223.581
1.113.701
1.105.288
2.296
2.296
37.827
30.803.334
2.522.684
676.565
1.645.506
176.767
23.846
28.269.092
28.235
21.233.078
345.075
5.932.803
729.901
11.558
TP
4.151.649
574.140
573.287
10.202
563.085
425
425
428
411.658
411.658
6.429
84.629
278.991
18
41.413
YP
8.882.984
612.481
197.876
20.787
177.089
89.087
89.087
257.308
257.308
324
67.886
16.229
16.229
16.229
-
Toplam
13.034.633
1.186.621
771.163
30.989
740.174
89.512
89.512
257.308
257.308
752
67.886
427.887
427.887
22.658
84.629
278.991
18
41.413
178
3.165.851
3.165.851
324.928
27.832
297.096
419.893
108.245
294.424
8.612
8.612
2.420.981
1.210.495
1.210.486
49
14.531.074
2.412.428
1.162.104
1.143.680
90.045
16.599
12.118.646
1.043
9.720.771
176.920
1.945.733
274.179
-
8.254.274
8.254.274
1.024.215
655.192
369.023
3.137.611
894.103
702.736
770.386
770.386
4.092.448
2.030.983
2.030.983
15.241
15.241
9.426.168
247.481
4.629
182.901
23.340
36.611
9.178.687
7.201.557
104.413
1.610.462
262.255
-
178
11.420.125
11.420.125
1.349.143
683.024
666.119
3.557.504
1.002.348
997.160
778.998
778.998
6.513.429
3.241.478
3.241.469
15.241
15.241
49
23.957.242
2.659.909
1.166.733
1.326.581
113.385
53.210
21.297.333
1.043
16.922.328
281.333
3.556.195
536.434
-
23.823.374
19.122.217
42.945.591
18.682.723
18.309.152
36.991.875
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
8
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE
İLİŞKİN KONSOLİDE GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
III.
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
GELİR TABLOLARI
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ (-)
Mevduata Verilen Faizler (-)
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (-)
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (-)
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (-)
Diğer Faiz Giderleri (-)
NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
Gayri Nakdi Kredilere Verilen (-)
Diğer (-)
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(*)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK
TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV-XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX-XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kâr / Zarar (1.000 nominal için tam TL olarak)
Dipnot
(Beşinci
Bölüm)
IV-a
IV-b
IV-j
IV-l
IV-l
IV-c
IV-d
IV-e
IV-f
IV-g
01/01/201431/12/2014
674.020
511.497
561
1.146
4.158
65.763
3.381
62.382
41.547
49.348
426.553
236.506
68.146
38.673
83.228
247.467
56.692
73.407
10.724
62.683
16.715
512
16.203
703
36.301
9.006
2.448
24.847
13.474
354.637
71.069
258.246
25.322
01/01/201331/12/2013
441.162
318.251
625
2.742
63.440
10.492
52.948
24.290
31.814
256.882
165.405
31.293
24.213
35.971
184.280
30.031
36.637
10.774
25.863
6.606
175
6.431
488
27.542
5.457
24.089
(2.004)
11.490
253.831
94.812
221.988
(62.969)
25.322
7.498
3.198
4.300
17.824
17.824
0,298
(62.969)
(9.272)
2.331
(11.603)
(53.697)
(53.697)
(0,942)
IV-h
IV-i
IV-k
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
9
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE
İLİŞKİN KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASABELEŞTİRİLEN GELİR GİDER
KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
31/12/2014
31/12/2013
6.968
(18.249)
11.494
344
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
-
-
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
-
-
V
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA
.İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-
-
V
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV
IFİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer
.Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-
-
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN
DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
-
-
IMENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
.VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR
GİDER UNSURLARI
(980)
115
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
(3.497)
3.581
X
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER
.(I+II+…+IX)
13.985
(14.209)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
17.824
(53.697)
(499)
(2.007)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve
Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
-
-
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir
Tablosunda Gösterilen Kısım
-
-
Diğer
18.323
(51.690)
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X+XI)
31.809
(67.906)
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
10
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
V.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
ÖNCEKİ DÖNEM
31/12/2013
Ödenmiş
Dipnot Sermaye
Ödenmiş
Sermaye
Hisse
Enflasyon
Senedi
Düzeltme
İhraç
Farkı Primleri
Hisse
Senedi
İptal
Karları
Yasal
Yedek
Statü Olağanüstü
Diğer
Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler(*)
Dönem
Net
Karı/
(Zararı)
Geçmiş
Menkul
Dönem
Değer
Karı/ Değerleme
(Zararı)
Farkı
Satış
Maddi ve
A./Durdu
Azınlık
Maddi
rulan
Payları
Olmayan Ortaklıklardan
Riskten F.İlişkin
Hariç
Duran Bedelsiz Hisse Korunma Dur.V.Bir
Toplam Payları
Toplam
Varlık YDF
Senetleri
Fonları
Değ.F. Özkaynak Payları Özkaynak
I.
Dönem Başı Bakiyesi
570.000
-
-
-
17.862
-
89.398
(1.772)
(33.752)
3.536
10.185
3.717
-
-
-
659.174
II.
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi(*)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III.
Yeni Bakiye (I+II)
570.000
-
-
-
17.862
-
89.398
(1.772)
(33.752)
3.536
10.185
3.717
-
-
-
659.174
659.174
659.174
Dönem İçindeki Değişimler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(14.599)
-
-
-
-
(14.599)
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2
V.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
275
-
-
-
275
-
275
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VII.
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden
Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen
Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VIII.
Kur Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IX.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XI.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından
Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına
Etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XII.
Sermaye Artırımı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.1
Nakden
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2
İç Kaynaklardan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XIII.
Hisse Senedi İhraç Primi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XIV.
Hisse Senedi İptal Kârları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XV.
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XVI.
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
64
-
-
-
-
-
-
-
64
XVII.
Dönem Net Kârı veya Zararı
-
-
237
-
(225)
-
-
-
-
(53.697)
33.752
-
-
-
(33.764)
(53.697)
Kâr Dağıtımı
-
-
XVIII.
-
(53.697)
64
-
-
-
18.1
Dağıtılan Temettü
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(33.764)
-
-
33.752
-
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(225)
-
18.2
237
-
-
-
-
-
-
-
-
18.3
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
570.000
-
-
-
18.099
-
89.173
(1.708)
(53.697)
(30.228)
(4.414)
3.992
-
-
-
591.217
-
591.217
VI.
X.
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
(V-d)
(V-e)
(V-c)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
11
(14.599)
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
V.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
CARİ DÖNEM
31/12/2014
I
Dipnot
(Beşinci
Bölüm)
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Ödenmiş
Sermaye
Enflasyon
Ödenmiş Düzeltme
Sermaye
Farkı
570.000
-
Hisse
Hisse
Senedi Senedi
İhraç
İptal
Primleri Karları
-
Maddi ve
Satış A./
Azınlık
Geçmiş
Menkul
Maddi
Durdurulan
Payları
Yasal
Dönem Net Dönem
Değer
Olmayan Ortaklıklardan
Riskten
F.İlişkin
Hariç
Yedek
Statü Olağanüstü
Diğer
Karı/
Karı/ Değerleme
Duran Bedelsiz Hisse Korunma
Dur.V.Bir.
Toplam
Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler
(Zararı) (Zararı)
Farkı Varlık YDF
Senetleri
Fonları
Değ.Fark. Özkaynak
18.099
89.173
(1.708)
(53.697) (30.228)
(4.414)
3.992
591.217
Azınlık
Toplam
Payları Özkaynak
591.217
Dönem İçindeki Değişimler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
-
-
-
-
-
-
-
-
5.574
-
-
-
-
-
-
-
5.574
-
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-
-
III.
-
-
5.574
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2
V.
VI.
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.
(İş Ort.) Bedelsiz HS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.195
-
-
-
9.195
-
9.195
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
330.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
330.000
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
(V-d)
(V-e)
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka
Özkaynağına Etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
330.000
-
330.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(784)
-
(784)
-
-
-
-
17.824
-
17.824
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(46.285)
1.160
13.187
-
-
-
953.026
-
953.026
12.1
Nakden
330.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2
İç Kaynaklardan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XIII.
Hisse Senedi İhracı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XIV.
Hisse Senedi İptal Kârları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XV.
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI.
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
(784)
-
-
-
-
XVII.
Dönem Net Kârı veya Zararı
-
-
-
-
-
-
-
-
17.824
-
-
XVIII.
Kâr Dağıtımı
-
-
-
-
298
-
(37.938)
-
53.697
(16.057)
-
18.1
Dağıtılan Temettü
-
-
-
(37.938)
-
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
298
-
18.2
-
53.697
(16.057)
18.3
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900.000
-
-
-
18.397
-
51.235
(2.492)
17.824
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
12
-
-
330.000
Sermaye Artırımı
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
-
-
-
XII.
(V-c)
-
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 31ARALIK 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN
DÖNEMLERE İLİŞKİN KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VI.
NAKİT AKIŞ TABLOSU
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüle
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardaki Net (Artış) / Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Net (Artış) / Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış)/ Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) / Azalış
Diğer Aktiflerdeki Net (Artış) / Azalış
Bankaların Mevduatlarındaki Net Artış / (Azalış)
Diğer Mevduatlardaki Net Artış / (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış / (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış / (Azalış)
Diğer Borçlardaki Net Artış / (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
İtfa Olan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Dipnot
(31/12/2014)
58.813
(31/12/2013)
(188.918)
681.234
(412.668)
703
63.351
57.819
(140.613)
(5.941)
(185.072)
364.866
(254.084)
488
30.032
36.978
(85.891)
(281.307)
(206.996)
559.537
17.371
(133.115)
(1.932.875)
(30.701)
(16.725)
1.939.005
194.056
(244.012)
(12.105)
(1.815.713)
(184.568)
150.997
68.591
2.328.495
23.840
(148.183)
370.619
117.531
(630.980)
(34.525)
(5.020)
(363.311)
520.387
-
(13.182)
3.278
(621.076)
-
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
330.000
-
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer(*)
330.000
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.407
(483)
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net (Artış)/Azalış (I+II+III+IV)
301.755
(260.844)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
331.395
592.239
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
633.150
331.395
(*)
VI-b
VI-b
Bankanın 22 Ekim 2014 tarih ve 838 karar sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Bankanın çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000 Bin TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere,
570.000 Bin TL’den 900.000 Bin TL’ye çıkarılması kararı alınmıştır. 330.000 Bin TL’lik sermaye artışının 1/3’lük kısmı 03 Kasım 2014 tarihinde , 2/3’lük kalan kısmı da 15
Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
13
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 VE 31ARALIK 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN
DÖNEMLERE İLİŞKİN KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VII.
KAR DAĞITIM TABLOSU
(31/12/2014) (*)
(31/12/2013) (**)
10.647
3.838
3.838
(49.862)
(8.867)
(8.867)
6.809
(40.995)
-
-
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)](*)
-
(40.995)
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3. Katılma İntifa Senetlerine
1.6.4. Kâra İştirakli Tahvillere
1.6.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.3. Katılma İntifa Senetlerine
1.9.4. Kâra İştirakli Tahvillere
1.9.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.13. DİĞER YEDEKLER
1.14. ÖZEL FONLAR
-
(40.995)
-
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM
-
-
2.1. DAĞITILAN YEDEKLER
2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3. ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3. Katılma İntifa Senetlerine
2.3.4. Kâra İştirakli Tahvillere
2.3.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4. PERSONELE PAY (-)
2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
-
-
III. HİSSE BAŞINA KÂR
-
-
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
-
-
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
-
-
4.1
4.2.
4.3.
4.4.
-
-
I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI (***)
1.1. DÖNEM KÂRI
1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
1.3.
1.4.
1.5.
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
(*)
(**)
(***)
Cari döneme ait karın dağıtımı hakkında Banka'nın yetkili organı Genel Kurul'dur. Finansal tabloların düzenlendiği tarih itibariyle
Banka'nın yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.
Bankanın 29 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda onaylanan “Kar Dağıtım Tablosu” bilgilerini içermektedir.
Kar dağıtımı Ana Ortaklık Banka’nın konsolide olmayan finansal tablolarına göre yapılmaktadır.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
14
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I.
a.
SUNUM ESASLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Konsolide finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları
ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması
Konsolide finansal tablolar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na ilişkin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliklerden “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin
Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürülüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe
Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ve Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer
yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak hazırlanmıştır. Düzenlenen kamuya açıklanacak
konsolide finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları 28 Haziran 2012 tarih ve
28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara
İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” ile bu tebliğe ek olarak değişiklik getiren tebliğlere uygun
olarak hazırlanmıştır.
Ana ortaklık Banka, muhasebe kayıtlarını Türk parası olarak, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve
Türk vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır.
Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlıklar ve yükümlülükler dışında,
tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıştır.
Konsolide finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarda yer alan tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin
Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.
Konsolide finansal tabloların TMS’ye göre hazırlanmasında Ana ortaklık Banka yönetiminin bilançodaki
varlık ve yükümlülükler hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu varsayımlar
ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi
gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Kullanılan varsayım ve tahminler ilgili dipnotlarda açıklanmaktadır.
1 Ocak 2014’den geçerli olmak üzere yürürlüğe giren TMS/TFRS değişikliklerinin Banka’nın muhasebe
politikaları, finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Finansal tabloların
kesinleşme tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş olan TMS ve TFRS değişikliklerinin,
TFRS 9 Finansal Araçlar standartı hariç tutulmak üzere, Bankanın muhasebe politikaları, finansal durumu ve
performansı üzerinde önemli etkisi olmayacaktır. Banka, TFRS 9 Finansal Araçlar standardının etkisini
değerlendirmektedir. Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan
değerleme esasları TMS/TFRS kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiş ve uygulanmış olup, 31 Aralık
2013’te sona eren yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık finansal tablolarda uygulanan muhasebe politikaları ile
tutarlıdır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları aşağıda yer alan II ila XXVIII no’lu
dipnotlarda açıklanmaktadır.
b.
Muhasebe politikaları ve finansal tablo gösterimlerindeki değişikliklere ilişkin açıklamalar
Yoktur.
15
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
II.
FİNANSAL ARAÇLARIN KULLANIM STRATEJİSİ VE YABANCI PARA CİNSİNDEN
İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Grubun temel faaliyet alanı bireysel bankacılık , ticari bankacılık , KOBİ bankacılığı , kurumsal bankacılık
, özel bankacılık , döviz para piyasaları ve Menkul kıymet işlemlerini (Hazine işlemleri) Grup’un finansal
araçların kullanılmasına ilişkin genel stratejisi varlıkların getirileri ve risk düzeyleri arasında optimal bir
dengenin sağlanmasına yöneliktir. Grup’un en önemli fonlama kaynağı mevduat olup, mevduat dışı
kalemlerde özellikle yurtdışı borçlanma vasıtasıyla daha uzun vadeli kaynak sağlanabilmektedir. Mevduat
ve diğer kaynaklardan sağlanan fonlar, yüksek getirili kaliteli finansal aktiflerde değerlendirilirken, faiz,
likidite ve döviz kuru risklerini belirli sınırlar dahilinde tutacak bir aktif-pasif yönetimi stratejisi
izlenmektedir. Bilanço ve bilanço dışı varlık ve yükümlülüklerde taşınan kur, faiz ve likidite riskleri Grup
tarafından benimsenen çeşitli risk limitleri ve yasal limitler çerçevesinde yönetilmektedir. Türev
enstrümanlar yoğunlukla likidite ihtiyaçları, döviz kuru ve faiz riskinden korunmak amacıyla
kullanılmaktadır. Grup’un yabancı para cinsinden faaliyetleri neticesinde oluşan pozisyonlar minimum
seviyede tutulmakta, maruz kalınan döviz kuru riski Yönetim Kurulu’nun Bankacılık Kanunu çerçevesinde
belirlediği limitler dahilinde takip edilmektedir.
Yabancı para cinsinden aktif ve pasif hesaplar, bilanço tarihindeki Ana Ortaklık Banka gişe döviz alış
kurları ile değerlenmekte ve gelir tablosunda “Kambiyo işlemleri kâr/zararı” olarak
muhasebeleştirilmektedir. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yabancı para işlemlerin Türk parasına
dönüştürülmesinde ve bunların finansal tablolara yansıtılmasında kullanılan ABD Doları kur değeri 2,3269
TL, EURO kur değeri 2,8272 TL’dir.
III.
KONSOLİDE EDİLEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN BİLGİLER:
Konsolide finansal tablolar “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı” (“TMS 27”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bağlı ortaklıkların konsolide edilme
esasları:
Bağlı ortaklıklar sermayesi veya yönetimi doğrudan veya dolaylı olarak Ana Ortaklık Banka tarafından
kontrol edilen ortaklıklardır. Bağlı ortaklıklar, faaliyet sonuçları, aktif ve özkaynak büyüklükleri bazında
önemlilik ilkesi çerçevesinde, tam konsolidasyon yöntemi kullanılmak suretiyle konsolide edilmektedir.
İlgili bağlı ortaklıkların finansal tabloları konsolide finansal tablolara kontrolün Ana Ortaklık Banka’ya
geçtiği tarihten itibaren dahil edilmektedir.
Kontrol, Ana Ortaklık Banka’nın bir tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı olarak sermayenin çoğunluğuna
sahip olması veya bu çoğunluğa sahip olmamakla birlikte imtiyazlı hisseleri elinde bulundurması veya
diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğuna tasarruf etmesi veya herhangi
bir suretle yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünü elde
bulundurması olarak kabul edilmiştir.
Tam konsolidasyon yöntemine göre, bağlı ortaklıkların aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço dışı
yükümlülüklerinin yüzde yüzü Ana Ortaklık Banka’nın aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço dışı
yükümlülükleri ile birleştirilmiştir. Grup’un her bir bağlı ortaklıktaki yatırımının defter değeri ile her bir
bağlı ortaklığın sermayesinin maliyet değerinin Grup’a ait olan kısmı netleştirilmiştir. Konsolidasyon
kapsamındaki ortaklıklar arasındaki işlemlerden kaynaklanan bakiyeler ile gerçekleşmemiş kârlar ve
zararlar karşılıklı olarak mahsup edilmiştir. Konsolide edilmiş bağlı ortaklıkların net geliri içindeki azınlık
hakları, Grup’a ait net gelirin hesaplanabilmesini teminen belirlenmiş ve bağlı ortaklığın net gelirinden
düşülmüştür. Azınlık hakları, konsolide edilmiş bilançoda, özkaynaklar altında gösterilmiştir. Grup’un
gelirleri içinde de azınlık hakları ayrı olarak gösterilmiştir.
Bağlı ortaklıklarca kullanılan muhasebe politikalarının Ana Ortaklık Banka’dan farklı olduğu durumlarda,
muhasebe politikalarının uyumlaştırılması gerçekleştirilmiştir.
16
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Ana Ortaklık Banka, Banka, 31 Aralık 2014 itibarıyla, bağlı ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.’nin değerinde meydana geldiğini değerlendirdiği değer düşüklüğü üzerine, 54.117 TL (31 Aralık 2013
– 54.117 TL) bağlı ortaklık değer düşüş karşılığı ayırmıştır. Grup’un 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013
tarihleri itibarıyla birlikte kontrol edilen ortaklığı bulunmamaktadır.
IV.
VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİ İLE TÜREV ÜRÜNLERE İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR:
Banka’nın türev işlemlerini ağırlıklı olarak yabancı para ve faiz swapları, çapraz para swapları, para
opsiyonları ile vadeli döviz alım satım sözleşmeleri oluşturmaktadır. Banka’nın türev ürünleri TMS 39
gereğince “Alım satım amaçlı” olarak sınıflandırılmaktadır. Buna göre, bazı türev işlemler ekonomik
olarak Banka için risklere karşı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, muhasebesel olarak TMS 39
kapsamında “Alım satım amaçlı” olarak muhasebeleştirilmektedir. Türev işlemlerden doğan yükümlülük
ve alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedir.
Türev işlemlerin ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerleri kullanılmakta ve kayda
alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Oluşan kar ya da zararın
muhasebeleştirme yöntemi, ilgili türev işlemin riskten korunma amaçlı olmasına, böyle ise, riskten korunan
kalemin içeriğine göre değişmektedir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal araçlar gerçeğe uygun değeriyle ölçülüp gelir
tablosuyla ilişkilendirilerek muhasebeleştirilir. Gerçeğe uygun değerin pozitif olması durumunda “Gerçeğe
uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar” ana hesap kalemi altında “Alım satım amaçlı
türev finansal araçlar” içerisinde; negatif olması durumunda ise “Alım satım amaçlı türev finansal borçlar”
içerisinde gösterilmektedir. Yapılan değerleme sonucu gerçeğe uygun değerde meydana gelen farklar gelir
tablosunda “Ticari Kâr/Zarar” hesabına yansıtılmaktadır.
Diğer taraftan bazı türev işlemler, ekonomik olarak Grup için risklere karşı etkin bir koruma sağlamakla
birlikte, muhasebesel olarak “Finansal araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçümleme Standardı” (“TMS 39”)
kapsamında “Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal araçlar” olarak
muhasebeleştirilmektedir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal araçlar gerçeğe uygun değeriyle ölçülüp gelir
tablosuyla ilişkilendirilerek muhasebeleştirilir. Gerçeğe uygun değerin pozitif olması durumunda “Gerçeğe
uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar” ana hesap kalemi altında “Alım satım amaçlı
türev finansal araçlar” içerisinde; negatif olması durumunda ise “Alım satım amaçlı türev finansal borçlar”
içerisinde gösterilmektedir. Yapılan değerleme sonucu gerçeğe uygun değerde meydana gelen farklar gelir
tablosunda “Ticari Kâr/Zarar” hesabına yansıtılmaktadır.
Türev araçların gerçeğe uygun değeri piyasada oluşan rayiç değerleri dikkate alınarak veya indirgenmiş
nakit akımı modelinin kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır. Türev işlemlerden doğan yükümlülük ve
alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedir.
Saklı türev ürünler, ilgili saklı türev ürünün ekonomik özellikleri ve risklerinin esas sözleşmenin ekonomik
özellikleri ve riskleri ile yakından ilgili olmaması; saklı türev ürünle aynı sözleşme koşullarına haiz farklı
bir aracın türev ürün tanımını karşılamakta olması ve karma finansal aracın, gerçeğe uygun değerindeki
değişiklikler kâr veya zararda muhasebeleştirilen bir biçimde gerçeğe uygun değerden ölçülmemesi
durumunda esas sözleşmeden ayrıştırılmakta ve TMS 39’a göre türev ürün olarak
muhasebeleştirilmektedir. Esas sözleşme ile söz konusu saklı türev ürününün yakından ilişkili olması
halinde ise saklı türev ürün esas sözleşmeden ayrıştırılmadan esas sözleşmenin dayandığı standarda göre
muhasebeleştirilmektedir.
17
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
V.
FAİZ GELİR VE GİDERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Faiz gelir ve giderleri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak muhasebeleştirilmektedir.
Grup, ilgili mevzuat çerçevesinde donuk alacaklarla ilgili faiz gelirleri ve varsa, tahsili şüpheli görülen
diğer faiz gelirleriyle ilgili reeskont uygulamasını mevcut birikmiş faizleri de iptal ederek durdurmakta ve
tahsilat gerçekleşene kadar bu kredi ile ilgili gelir kaydetmemektedir.
VI.
ÜCRET VE KOMİSYON GELİR VE GİDERLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilen bazı bankacılık işlemleriyle ilgili ücret gelirleri haricindeki
ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Diğer kredi kurum
ve kuruluşlarına ödenen veya alınan kredi ücret ve komisyon giderleri/gelirleri işlem maliyeti olarak
dikkate alınmakta ve etkin faiz yöntemine göre muhasebeleştirilmektedir. Sözleşmeler yoluyla sağlanan ya
da üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi için varlık alımı veya satımı gibi işlemlere ilişkin hizmetler yoluyla
sağlanan gelirler tahsil edildiği tarihlerde gelir olarak kaydedilmektedir.
VII.
FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Grup, finansal varlıklarını “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “Satılmaya
hazır finansal varlıklar”, “Krediler ve alacaklar” veya “Vadeye kadar elde tutulacaklar” olarak
sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri “İşlem
tarihi”ne göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların sınıflandırılması ilgili
varlıkların Banka yönetimi tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde
kararlaştırılmaktadır.
a.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar:
Bu kategorinin iki alt kategorisi bulunmaktadır: “ Alım satım amaçlı olarak elde tutulan finansal
varlıklar” ile ilk kayda alınma sırasında “Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan olarak
sınıflandırılan finansal varlıklar”.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar, piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki
dalgalanmalardan kâr sağlama amacıyla elde edilen, veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak,
kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan finansal varlıklardır.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerleri
kullanılmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir.
Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Alım
satım amaçlı finansal varlıklardan kazanılan faizler faiz gelirleri içerisinde ve elde edilen kâr payları
temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir.
Türev finansal araçlar da riskten korunma aracı olarak tanımlanmadığı sürece alım satım amaçlı
finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bölümün IV. no’lu dipnotunda türev finansal
araçların muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar açıklanmıştır.
18
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
b.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar:
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve
fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların
sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve kredi ve alacaklar
dışında kalan, ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan veya
satılmaya hazır olarak tanımlanmayan ve türev finansal araç olmayan finansal varlıklardır. Söz konusu
varlıklar, ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmaktadır. Bu değer, gerçeğe uygun değer
olarak kabul edilir. Edinilen vadeye kadar elde tutulacak varlıkların gerçeğe uygun değeri, bunların
edinilmesine esas işlem fiyatı veya benzeri finansal araçların piyasa fiyatları esas alınarak belirlenir.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, kayda alınmayı müteakiben “etkin faiz (iç verim)
oranı” yöntemi kullanılarak “İskonto edilmiş bedeli” ile değerlenmektedir. Vadeye kadar elde
tutulacak varlıklarla hilgili faiz gelirleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Grup’un önceden vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar arasında sınıflandırdığı ancak
sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulamayacak
finansal varlıkları bulunmamaktadır.
c.
Krediler ve alacaklar:
Krediler ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır.
Söz konusu krediler ve alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda
alınmayı müteakiben etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile
değerlenmektedir. Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harçlar ve benzeri
diğer masraflar işlem maliyetinin bir parçası olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına
yansıtılmaktadır.
Grup, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda kredi ve alacakları için
1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer
Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”i de dikkate alarak özel ve genel karşılık ayırmaktadır. Grup tahminlerini
belirlerken kredi risk politikaları ve ihtiyatlılık prensibi doğrultusunda, mevcut kredi portföyünün
genel yapısı, müşterilerin mali bünyeleri, mali olmayan verileri ve ekonomik konjonktürü dikkate
almaktadır.
Ayrılan karşılıklar o yılın gelirinden düşülmektedir. Daha önce karşılık ayrılan alacaklar tahsil
edildiğinde ayrılan özel karşılık hesabından düşülerek “Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılığı”
hesabına gelir olarak yansıtılmakta ve yıl içerisinde ayrılan karşılıklar ile netleştirilerek
gösterilmektedir. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra
kayıtlardan silinmektedir.
19
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
d.
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Satılmaya hazır finansal varlıklar “Krediler ve alacaklar” ile “Vadeye kadar elde tutulacaklar” ve
“Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan” dışında kalan ve türev olmayan finansal araçlardan
oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, gerçeğe uygun değerini yansıtan elde etme
maliyetlerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar kayda alınmalarını takiben gerçeğe uygun değerle değerlenmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden menkul değerler
teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmesi ve/veya gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde
belirlenebilmesi durumunda gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmiş; teşkilatlanmış
piyasalarda işlem görmemesi ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenememesi
durumunda, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile finansal tablolara
yansıtılmıştır.
Satılmaya hazır menkul değerlerin gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan
“Gerçekleşmemiş kâr ve zararlar” ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın
satılması, elden çıkarılması veya zafiyete uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine kadar
dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta ve özkaynaklar içindeki “Menkul değerler değerleme
farkları” hesabında izlenmektedir. Söz konusu finansal varlıkların tahsil edildiğinde veya elden
çıkarıldığında özkaynak içinde yansıtılan birikmiş gerçeğe uygun değer farkları gelir tablosuna
yansıtılmaktadır. Enflasyona endeksli devlet iç borçlanma senetlerinin etkin faiz yöntemine göre
iskonto edilmiş değeri hesaplanırken her ay açıklanan TCMB beklenti anketindeki TÜFE endeks
değerleri baz alınarak vade boyunca oluşacak tahmini nakit akımları kullanılmaktadır.
VIII.
FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Finansal varlıkların gelecekte beklenen nakit akışlarının etkin faiz oranı yöntemi ile iskonto edilmek
suretiyle hesaplanan tahmini tahsil edilebilir tutarının veya varsa gerçeğe uygun değerine göre
muhasebeleştirilen tutarının defter değerinden düşük olması durumunda söz konusu finansal varlığın
zafiyete uğradığı kabul edilir. Finansal varlıkların zafiyete uğraması sonucu oluşan değer düşüklüğü için
karşılık ayrılır ve ayrılan karşılık gider hesapları ile ilişkilendirilir.
Bu bölümün VII. no’lu dipnotunda kredi ve alacaklar için ayrılan karşılıkların muhasebeleştirilmesine
ilişkin esaslar açıklanmıştır.
20
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
IX.
FİNANSAL ARAÇLARIN NETLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Finansal varlıklar ve borçlar, Grup’un netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip
olması ve ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması; veya,
ilgili finansal varlığı ve borcu eşzamanlı olarak sonuçlandırma hakkına sahip olması durumlarında
bilançoda net tutarları üzerinden gösterilir.
X.
SATIŞ VE GERİ ALIŞ ANLAŞMALARI VE MENKUL DEĞERLERİN ÖDÜNÇ VERİLMESİ
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler (“Repo”) Grup
portföyünde tutuluş amaçlarına göre “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan”,“Satılmaya hazır”
veya “Vadeye kadar elde tutulacak” portföylerde sınıflandırılmakta ve ait olduğu portföyün esaslarına göre
değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo sözleşmesi karşılığı elde edilen fonlar pasifte “Repo işlemlerinden
sağlanan fonlar” hesabında muhasebeleştirilmekte ve ilgili repo anlaşmaları ile belirlenen satım ve geri
alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için etkin faiz oranı yöntemine göre gider
reeskontu hesaplanmaktadır.
Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymet (“Ters repo”) işlemleri bilançoda “Ters repo işlemlerinden
alacaklar” kalemi altında muhasebeleştirilmektedir. Ters repo anlaşmaları ile belirlenen alım ve geri satım
fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntem”ine göre faiz
gelir reeskontu hesaplanmaktadır. Grup’un herhangi bir şekilde ödünce konu edilmiş menkul değeri
bulunmamaktadır.
XI.
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN
VARLIKLAR İLE BU VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR:
Satış amaçlı duran varlıklar, donuk alacaklardan dolayı edinilen elden çıkarılacak maddi duran varlıklardan
oluşmakta olup, finansal tablolarda 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun
olarak muhasebeleştirilmektedir.
Grup’un durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır.
XII.
ŞEREFİYE VE DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
a.
Şerefiye:
Şerefiye, satın alma maliyeti ile, satın alınan işletmenin tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu
yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değeri arasındaki farktır ve satın alan işletmenin tek başına
tanımlanabilir ve ayrı ayrı muhasebeleştirilebilir olmayan varlıklardan gelecekte fayda elde etme
beklentisi ile yaptığı ödemeyi temsil eder. İşletme birleşmelerinde satın alınan işletmenin finansal
tablolarında yer almayan; ancak şerefiyenin içerisinden ayrılabilme özelliğine sahip varlıklar, maddi
olmayan duran varlıklar (Marka değeri gibi) ve/veya şarta bağlı yükümlülükler makul değerleri ile
finansal tablolara yansıtılır.
“TFRS 3 - İşletme Birleşmelerine İlişkin Standart” uyarınca hesaplanan şerefiye, amortismana tabi
tutulmaz, bunun yerine, yıllık olarak veya koşullardaki değişikliklerin değer düşüklüğü olabileceğini
işaret ettiği durumlarda daha sık aralıklarla “Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı”na (“TMS 36”)
göre değer düşüklüğü testine tabi tutulmaktadır. Değer düşüklüğü çalışması için şerefiye, nakit üreten
birimlere dağıtılır. Dağıtım, şerefiyenin oluştuğu iş birleşmesinden fayda sağlaması beklenen nakit
üreten birimlere veya nakit üreten birim gruplarına yapılır. Grup, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyla
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin satın alınması ile ilgili olarak kaydetmiş olduğu şerefiye
tutarı üstünde yapmış olduğu değerlendirme sonucunda toplam 63.973 TL şerefiye değer düşüklüğü
karşılığı ayırdığından 31 Aralık 2014 tarihli konsolide finansal tablolarında şerefiye bulunmamaktadır.
21
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
b.
Diğer maddi olmayan duran varlıklar:
Diğer maddi olmayan duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale
getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli
üzerinden yapılmıştır. Maddi olmayan duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet
bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan
tutarları üzerinden değerlenmiştir.
Maddi olmayan duran varlıklar tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal amortisman yöntemi
kullanılarak itfa edilmektedir. Varlığın faydalı ömrünün tespiti, varlığın beklenen kullanım süresi,
teknik, teknolojik veya diğer türdeki eskime ve varlıktan beklenen ekonomik faydayı elde etmek için
gerekli olan bakım masrafları gibi hususların değerlendirilmesi suretiyle yapılmıştır ve 3 ila 15 yıl
arasında değişmektedir.
XIII.
MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için
gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. Maddi
duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa
birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden değerlenmiştir.
Grup, maddi duran varlıkları içinde yer alan gayrimenkullerin değerlemesinde; (TMS 16) Maddi Duran
Varlıklara İlişkin Standart kapsamında “yeniden değerleme metodu”nu benimsemiştir. Bağımsız bir
ekspertiz şirketi tarafından yapılan ekspertiz değerleri finansal tablolara yansıtılmıştır.
Amortisman, maddi duran varlıkların maliyetleri üzerinden tahmin edilen faydalı ömürler esas alınarak
doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. Kullanılan oranlar aşağıdaki gibidir:
Binalar
Menkuller, Finansal Kiralama Yoluyla Edinilen Menkuller
%2
%5-50
Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir
tam yıl için öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan
tutar kadar amortisman ayrılmıştır.
Maliyet bedelinin ilgili maddi duran varlığın “Net gerçekleşebilir değeri”nin üzerinde olması durumunda
söz konusu varlığın değeri “Net gerçekleşebilir değeri”ne indirilir ve ayrılan değer düşüklüğü karşılığı
gider hesapları ile ilişkilendirilir.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar satış hasılatından ilgili maddi
duran varlığın net defter değerinin düşülmesi suretiyle tespit edilmektedir.
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak
muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde
edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmektedir.
Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini artıran, üretilen mal veya
hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlarından oluşmaktadır.
22
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
XIV.
KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Grup, finansal kiralama yoluyla elde ettiği sabit kıymetlerini “Gerçeğe uygun değeri ile kira ödemelerinin
bugünkü değerinden düşük olanı”nı esas almak suretiyle kaydetmektedir. Finansal kiralama yoluyla
edinilen sabit kıymetler maddi duran varlıklar içinde sınıflandırılmakta ve bu sabit kıymetler faydalı
ömürleri esas alınmak suretiyle amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit
kıymetlerin değerinde bir azalma tespit edildiğinde “Değer düşüklüğü karşılığı” ayrılmaktadır. Finansal
kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar pasifte “Finansal kiralama borçları” hesabında
gösterilmektedir. Finansal kiralama ile ilgili faiz ve kur farkı giderleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Grup, bağlı ortaklığı olan ve konsolidasyona dahil edilen Burgan Finansal Kiralama A.Ş. vasıtasıyla,
“Kiralayan” olma sıfatıyla finansal kiralama işlemleri gerçekleştirmektedir. Finansal kiralamaya konu olan
varlık, bilançoda yapılan net kiralama tutarına eşit bir alacak olarak gösterilir. Faiz geliri, kiralayanın
kiralanan varlık ile ilgili net yatırım metodu kullanılarak sabit bir dönemsel getiri oranı yaratacak şekilde
belirlenir ve ilgili döneme ait olmayan kısmı kazanılmamış faiz geliri hesabında izlenir.
Faaliyet kiralaması ile ilgili işlemler ilgili sözleşme hükümleri doğrultusunda ve tahakkuk esasına göre
muhasebeleştirilmektedir.
Grup, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda finansal kiralama alacakları için
20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve
bu tebliğe ek ve değişiklikler getiren tebliğleri de dikkate alarak özel karşılık ayırmaktadır.
XV.
KARŞILIKLAR VE KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Kredi ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar dışındaki karşılıklar ve koşullu yükümlülükler
“Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”na (“TMS 37”)
uygun olarak muhasebeleştirilmektedir.
Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir
yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların
çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda
muhasebeleştirilmektedir. Geçmiş dönemlerdeki olayların bir sonucu olarak ortaya çıkan yükümlülükler
için “Dönemsellik ilkesi” uyarınca bu yükümlülüklerin ortaya çıktığı dönemde karşılık ayrılmaktadır.
Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için Grup’dan kaynak
çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve
dipnotlarda açıklanmaktadır.
XVI.
KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Koşullu varlıklar, genellikle, ekonomik yararların işletmeye girişi olasılığını doğuran, planlanmamış veya
diğer beklenmeyen olaylardan oluşmaktadır. Koşullu varlıkların finansal tablolarda gösterilmeleri, hiçbir
zaman elde edilemeyecek bir gelirin muhasebeleştirilmesi sonucunu doğurabileceğinden, sözü edilen
varlıklar finansal tablolarda yer almamaktadır. Koşullu varlıklar, ekonomik faydaların işletmeye girişleri
olası ise finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır. Koşullu varlıklar ilgili gelişmelerin finansal
tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik
faydanın Grup’a girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili varlık ve buna ilişkin gelir,
değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına yansıtılır.
23
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
XVII.
ÇALIŞANLARIN HAKLARINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Grup, kıdem tazminatı ve izin haklarına ilişkin yükümlülüklerini “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre muhasebeleştirmekte ve bilançoda “Çalışan
Hakları Karşılığı” hesabında sınıflandırmaktadır.
Grup, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda belirtilen
davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür.
Kıdem tazminatı karşılığı, bu Kanun kapsamında oluşması muhtemel yükümlülüğün, belirli aktüeryal
tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmıştır.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 12/3/2013 tarih ve 28585 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile güncellenen TMS 19'a göre Banka'nın kıdem tazminatı yükümlülüğü
hesaplamalarında aktüeryal varsayımlardaki değişiklikler ya da aktüeryal varsayımla gerçekleşen
arasındaki farklar nedeniyle oluşan aktüeryal kazanç ve kayıpların muhasebeleştirilmesinde 1 Ocak 2013
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde ilgili kayıp ve kazançların ilgili
dönemin "Gelir Tablosu" ile ilişkilendirilmesi seçeneği yürürlükten kaldırılmıştır. Standart'ın “Geçiş ve
yürürlülük tarihi” başlığı altında uygulamanın geriye dönük başlamasına izin vermesi dolayısıyla Grup
ilgili raporlama dönemlerinde oluşan aktüeryal kazanç ve kayıpları Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen
Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo ile ilişkilendirilerek Özkaynaklar altındaki "Olağanüstü Yedek
Akçe" kaleminde muhasebeleştirmektedir.
XVIII.
VERGİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
a.
Cari Vergi:
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere,
21 Haziran 2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için %20 (2013 yılı için %20)’dir. Kurumlar vergisi oranı
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi,
vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu
bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye
ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen
geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalması durumunda
bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75’i,
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle
özkaynaklarda tutulması şartı ile vergiden istisnadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup
edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber,
vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem
tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
24
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
b.
Ertelenmiş Vergi:
Grup, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye esas
değeri arasında ortaya çıkan vergilendirilebilir geçici farklar için “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye
Muhasebe Standardı” (“TMS 12”) hükümlerine ve bu standarda ilişkin BDDK açıklamalarına uygun
olarak ertelenmiş vergi hesaplamakta ve muhasebeleştirmektedir. Ertelenmiş vergi hesaplanmasında
yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla geçerli bulunan yasalaşmış vergi oranları
kullanılmaktadır.
Hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı ile ertelenmiş vergi borçları finansal tablolarda netleştirilerek
gösterilmektedir.
XIX.
BORÇLANMALARA İLİŞKİN İLAVE AÇIKLAMALAR:
Alım satım amaçlı ve türev finansal borçlar gerçeğe uygun değer üzerinden; diğer tüm finansal borçlar ise
kayda alınmalarını izleyen dönemlerde etkin faiz yöntemi ile “İskonto edilmiş bedel”leri üzerinden
değerlenmektedir.
Borçlanmayı temsil eden yükümlülükler için likidite riski, faiz oranı riski ve yabancı para kur riskine karşı
çeşitli riskten korunma teknikleri uygulanmaktadır. Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihraç
edilmemiştir.
XX.
HİSSE SENEDİ VE İHRACINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Hisse senedi ihracı ile ilgili direkt işlem maliyetleri vergi etkisi indirilmiş olarak tahsil edilen tutardan
düşülerek özsermayede gösterilir.
XXI.
AVAL VE KABULLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Aval ve kabuller Grup’un olası borç taahhütleri olarak “Bilanço dışı yükümlülükler” arasında
gösterilmektedir.
XXII.
DEVLET TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Grup’un 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla almış olduğu devlet teşviği bulunmamaktadır.
XXIII.
KÂR YEDEKLERİ VE KÂRIN DAĞITILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Kanuni finansal tablolarda yasal yedekler dışında, birikmiş kârlar, aşağıda belirtilen yasal yedek şartına
tabi olmak kaydıyla dağıtıma açıktır.
Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’da öngörüldüğü şekli ile birinci ve ikinci yedeklerden
oluşur. TTK, birinci yasal yedeğin, toplam yedek ödenmiş sermayenin %20’sine erişene kadar kardan %5
oranında ayrılmasını öngörür. İkinci yasal yedek ise, ödenmiş sermayenin %5’ini aşan tüm nakit kâr
dağıtımları üzerinden %10 oranında ayrılır, ancak holding şirketleri bu uygulamaya tabi değildir. TTK
hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararları karşılamak için kullanılabilmekte ve ödenmiş
sermayenin %50’sini aşmadıkça diğer amaçlarla kullanılamamaktadır.
25
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
XXIV.
İHRAÇ EDİLEN HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net kârın/(zararın) ilgili yıl içerisinde çıkarılmış bulunan
hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.
Adi Hissedarlara Dağıtılabilir Net Kâr / (Zarar)
Çıkarılmış Adi Hisselerin Ağırlıklı Ortalama Adedi (Bin)
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
17.824
59.802.740
(53.697)
57.000.000
0,298
(0,942)
Adi Hisse Başına Kâr/(Zarar) (Tam TL tutarı ile gösterilmiştir)
Banka’nın Ana Sözleşmesi gereğince 1.000.000 adet kurucu hissesi bulunmaktadır. Ana Sözleşme’ye göre
%5 oranında yasal yedeklerin ayrılması ve ödenmiş sermayenin %5’i oranındaki birinci temettünün
dağıtılmasından sonra dağıtılabilir tutarın %10’u kurucu hisse sahiplerine dağıtılır.
Türkiye’de şirketler sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından
dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına
kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan
ağırlıklı ortalama hisse adedi, söz konusu hisse dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak
bulunur. İhraç edilmiş hisse adedinin bilanço tarihinden sonra ancak mali tabloların hazırlanmış olduğu
tarihten önce bedelsiz hisse adedi dağıtılması sebebiyle artması durumunda hisse başına kazanç
hesaplaması toplam yeni hisse adedi dikkate alınarak yapılmaktadır.
XXV.
İLİŞKİLİ TARAFLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri,
aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirakler ve
müşterek yönetime tabi ortaklıklar “İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı” (“TMS 24”) kapsamında ilişkili
taraflar olarak kabul edilmiştir. İlişkili taraflarla yapılan işlemler Beşinci Bölüm V nolu dipnotta
gösterilmiştir.
XXVI.
NAKİT VE NAKDE EŞDEĞER VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Nakit akış tablolarının hazırlanmasına esas olan “Nakit”, kasa, efektif deposu ve satın alınan çekler ile T.C.
Merkez Bankası dahil bankalardaki vadesiz mevduat olarak, “Nakde eşdeğer varlık” ise orjinal vadesi üç
aydan kısa olan bankalararası para piyasası plasmanları ve bankalardaki vadeli depolar ile hisse senetleri
dışındaki menkul kıymetlere yapılan yatırımlar olarak tanımlanmaktadır.
XXVII. RAPORLAMANIN BÖLÜMLEMEYE GÖRE YAPILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Faaliyet alanı, Grup’un tek bir ürün veya hizmet ya da birbiriyle ilişkili bir ürün veya hizmet grubu
sunumunda faaliyetinde bulunan ve risk ve getiri açısından diğer faaliyet alanlarından farklı özellikler
taşıyan, ayırt edilebilir bölümüdür. Faaliyet bölümlerine göre raporlama Dördüncü Bölüm X no’lu dipnotta
sunulmuştur.
XXVIII. SINIFLANDIRMALAR:
31 Aralık 2014 tarihli konsolide finansal dipnotların sunumu ile uygunluk sağlanması amacıyla 31 Aralık
2013 tarihli konsolide özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo üzerinde bazı
sınıflandırma işlemleri yapılmıştır.
26
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
KONSOLİDE SERMAYE YETERLİLİĞİ STANDART ORANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
I.
a.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Grup’un konsolide sermaye yeterliliği standart oranı %16,12
(31 Aralık 2013: %13,70) olup, ilgili mevzuatta belirlenen asgari oranların üzerindedir.
b.
Sermaye Yeterliliği Standart Oranının Tespitinde Kullanılan Risk Ölçüm Yöntemleri:
Sermaye Yeterliliği standart oranı kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk için gerekli sermaye
tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Kredi ve piyasa riskinin ölçümünde standart metod, operasyonel
riskin ölçümünde temel gösterge yöntemi kullanılmaktadır. Kredi riski nedeniyle maruz kalınabilecek
zararlara karşı bulundurulması gereken özkaynak miktarının tespitinde kullanılan kredi riskine esas
tutar; risk ağırlıklı varlıklar ile gayrinakdi kredi ve taahhütlerin Yönetmelik hükümlerine göre krediye
dönüşüm oranları ile değerlendirilmesi ve 28 Haziran 2012 tarih 28337 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin
Tebliğ”e göre risk azaltımına tabi tutulması ile hesaplanmaktadır.
Sermaye yeterliliği standart oranı 28 Haziran 2012 tarihinde yayımlanmış olan “Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” ile “Bankaların
Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” (birlikte “Sermaye Yeterliliğine İlişkin Yönetmelikler”)
hükümlerince hesaplanmıştır. Aşağıdaki tablolarda Banka’nın sermaye yeterliliği standart oranı
hesaplamasına esas teşkil eden “Risk ağırlıklı varlıklar”ının ayrıntıları ve “Özkaynak” hesaplaması yer
almaktadır.
c.
Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler:
Risk Ağırlıkları
Risk Ağırlıkları
Banka
Konsolide
31 Aralık 2014
Kredi Riskine Esas Tutar
0%
20%
50%
75%
100%
150%
200%
250%
0%
20%
50%
75%
100%
150%
200%
250%
1.974.227
278.223
1.512.001
602.474
5.136.501
27.538
51.147
-
1.972.430
278.223
1.610.655
635.977
5.667.252
27.585
51.147
-
1.448.519
-
-
-
117.890
-
-
-
1.456.566
-
-
-
117.890
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Risk Sınıfları
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez
Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar
Bölgesel Yönetimlerden Veya Yerel
Yönetimlerden Şarta Bağlı Olan Ve
Olmayan Alacaklar
İdari Birimlerden Ve Ticari Olmayan
Girişimlerden Şarta Bağlı Olan Ve
Olmayan Alacaklar
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan
Alacaklar
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı
Olan Ve Olmayan Alacaklar
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Şarta
Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan
Kurumsal Alacaklar
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan
Perakende Alacaklar
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan
Gayrimenkul İpoteğiyle
Teminatlandırılmış Alacaklar
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
Kurulca Riski Yüksek Olarak
Belirlenen Alacaklar
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Olan
Kısa Vadeli Alacaklar İle Kısa Vadeli
Kurumsal Alacaklar
Kolektif Yatırım Kuruluşu
Niteliğindeki Yatırımlar
Diğer Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
235.655
120.172
96.597
-
64.408
-
-
-
225.489
120.172
189.306
-
64.514
2
-
-
232.669
151.153
49.933
-
4.032.871
3.264
-
-
232.984
151.153
49.933
-
4.716.003
3.264
-
-
13.786
4.699
-
602.474
2.407
-
-
-
13.786
4.699
-
635.977
2.409
-
-
-
11.333
1.448
1.360.177
-
488.842
-
-
-
11.333
1.448
1.365.957
-
490.400
-
-
-
43
-
5.294
-
58.041
3.532
-
-
43
-
5.459
-
60.605
3.577
-
-
2.036
751
-
-
-
20.742
51.147
-
2.036
751
-
-
-
20.742
51.147
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.186
-
-
-
372.036
-
-
-
30.193
-
-
-
215.425
-
-
-
27
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
d.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi:
Ana Ortaklık Banka
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Kredi Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (Kredi Riskine
Esas Tutar*0,08) (KRSY)
Piyasa Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (PRSY)
Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (ORSY)
Özkaynak
Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)
Ana Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)
Çekirdek Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)
523.488
10.622
29.978
1.251.127
17,74
12,57
13,10
28
414.577
19.282
21.829
853.691
14,99
Konsolide
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
571.910
17.282
35.877
1.259.575
16,12
11,45
11,99
451.300
21.620
26.202
854.743
13,70
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
e.
Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:
ÇEKİRDEK SERMAYE
Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal kârları
Yedek akçeler
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar
Kâr
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllar Kârı
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem kârı içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler
İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye
Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler
Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca özkaynaklara yansıtılan kayıplar(-)
Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri (-)
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-)
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcu (-)
Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar (-)
Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek
sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin
%10’nunu aşan kısmı (-)
İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin %15’ini aşan tutarlar (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar (-)
Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı
Çekirdek Sermaye Toplamı
İLAVE ANA SERMAYE
Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ve bunlara ilişkin ihraç primleri
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilenler/temin edilenler)
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler)
İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye
İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler
Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek
sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının,
bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-)
İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı
İlave Ana Sermaye Toplamı
Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek
sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ana Sermaye Toplamı
KATKI SERMAYE
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilen/temin edilenler)
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler temin edilenler) (*)
Bankanın sermaye artırımlarında kullanılması hissedarlarca taahhüt edilen bankaya rehnedilmiş kaynaklar
Genel Karşılıklar
Üçüncü kişilerin katkı sermayedeki payları
İndirimler Öncesi Katkı Sermaye
Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler
Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek
sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının,
bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı(-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı
Katkı Sermaye Toplamı
31 Aralık 2014
900.000
69.632
14.347
17.824
17.824
1.001.803
48.777
5.238
8.926
1.732
-
SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER
Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler (-)
Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim
tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri(-)
Yurt dışında kurulu olanlar da dahil olmak üzere, bankalara, finansal kuruluşlara veya bankanın nitelikli pay sahiplerine kullandırılan krediler veya bunlarca ihraç edilen borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar(-)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden özkaynaklardan düşülecek tutar (-)
Kurulca belirlenecek diğer hesaplar (-)
Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek
sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen
kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net
uzun pozisyonlarının toplam tutarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan
ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden
indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
ÖZKAYNAK
Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar
46.312
-
64.673
937.130
42.630
35.704
6.926
894.500
346.728
64.659
411.387
411.387
298
46.014
-
-
1.259.575
23.007
(*)Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 02 Aralık 2013 tarihli izni çerçevesinde Özkaynak hesabında kullanılan sermaye benzeri kredi, 01 Ocak
2014 tarihinde yürürlüğe giren "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"in 8'nci maddesinde belirtilen nitelikleri haizdir. Sermaye benzeri kredi
tutarından düşüm yapılarak gösterilmekte olan 2.307 bin TL’sı bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan nakit kredi tutarlarından oluşmaktadır.
29
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
ANA SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Nominal Sermaye
Sermaye Taahhütleri (-)
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Yedek Akçeler
Yedek Akçeler Enflasyona Göre Düzeltme Farkı
Kâr
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllar Kârı
Muhtemel Riskler İçin A. Serb. Karşılıkların Ana Sermayenin %25’ine Kadar Olan Kısmı
İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazançları
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
Zararın Yedek Akçelerle Karşılanamayan Kısmı (-)
-Net Dönem Zararı (-)
-Geçmiş Yıllar Zararı (-)
Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (-)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-)
Ana Sermayenin %10’unu Aşan Ertelenmiş Vergi Varlığı Tutarı (-)
Kanunun 56 ncı maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki Aşım Tutarı (-)
Ana Sermaye Toplamı
KATKI SERMAYE
Genel Karşılıklar
Menkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan Bedelsiz Bedelsiz Olarak Edinilen ve Dönem Karı İçerisinde
Muhasebeleştirilmeyen Hisseler
Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınmayan Kısmı
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler ile İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Değer Artışı Tutarının %45’i
Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z’ının Enflasyona Göre Düzeltme Farkları (Yedek Akçelerin Enflasyona Göre
Düzeltme Farkı hariç)
Katkı Sermaye Toplamı
SERMAYE
SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER
Sermayesinin Yüzde On ve Daha Fazlasına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardan (Yurt İçi, Yurt Dışı) Konsolide Edilmeyenlerdeki
Ortaklık Payları
Sermayesinin Yüzde Onundan Azına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardaki (Yurt İçi, Yurt Dışı) Banka’nın Ana Sermaye ve Katkı
Sermaye Toplamının Yüzde On ve Daha Fazlasını Aşan Tutardaki Ortaklık Payları Toplamı
Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurt İçi, Yurt Dışı) veya Nitelikli Pay Sahiplerine Kullandırılan İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz
Krediler ile Bunlardan Satın Alınan Birincil veya İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Borçlanma Araçları
Kanunun 50 ve 51 inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı Olarak Kullandırılan Krediler
Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının Özkaynaklarının Yüzde Ellisini Aşan Kısmı İle Alacaklarından Dolayı Edinmek
Zorunda Kaldıkları ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken Emtia ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden İtibaren Beş
Yıl Geçmesine Rağmen Elden Çıkarılamayanların Net Defter Değerleri
Diğer
TOPLAM ÖZKAYNAK
30
570.000
570.000
105.564
83.924
53.697
30.228
5.718
26.379
559.542
48.122
1.796
250.016
(4.414)
295.520
855.062
319
-
319
854.743
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:
Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler:
İhraçcı-Krediyi kullandıran
Borçlanma Aracının Kodu
Borçlanma Aracının tabi olduğu Mevzuat
Özkaynak Hesaplamasında Dikkate Alınma Durumu
1/1/2015’den itibaren %10 oranında azaltılarak dikkate alınma uygulamasına tabi olma durumu
Konsolide veya konsolide olmayan bazda veya hem konsolide hem konsolide olmayan bazda geçerlilik durumu
Borçlanma aracının türü
Özkaynak hesaplamasında dikkate alınan tutar (En son raporlama tarihi itibarıyla - Milyon TL)
Borçlanma aracının nominal değeri (Bin USD)
Borçlanma aracının muhasebesel olarak takip edildiği hesap
Borçlanma aracının ihraç tarihi
Borçlanma aracının vade yapısı (Vadesiz/Vadeli)
Borçlanma aracının başlangıç vadesi
İhraççının BDDK onayına bağlı geri ödeme hakkının olup olmadığı
Geri ödeme opsiyonu tarihi, şarta bağlı geri ödeme opsiyonları ve geri ödenecek tutar
Müteakip geri ödeme opsiyonu tarihleri
Faiz/temettü ödemeleri
Sabit ya da değişken faiz/ temettü ödemeleri
Faiz oranı ve faiz oranına ilişkin endeks değeri
Temettü ödemesini durduran herhangi bir kısıtlamanın var olup olmadığı
Tamamen isteğe bağlı, kısmen isteğe bağlı ya da mecburi olma özelliği
Faiz artırımı gibi geri ödemeyi teşvik edecek bir unsurun olup olmadığı
Birikimsiz ya da birikimli olma özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilme özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürmeye sebep olacak tetikleyici olay/olaylar
Hisse senedine dönüştürülebilirse, tamamen ya da kısmen dönüştürme özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürme oranı
Hisse senedine dönüştürülebilirse, mecburi ya da isteğe bağlı dönüştürme özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülebilir araç türleri
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülecek borçlanma aracının ihraççısı
Değer azaltma özelliği
Değer azaltma özelliğine sahipse, azaltıma sebep olacak tetikleyici olay/olaylar
Değer azaltma özelliğine sahipse, tamamen ya da kısmen değer azaltımı özelliği
Değer azaltma özelliğine sahipse, sürekli ya da geçici olma özelliği
Değeri geçici olarak azaltılabiliyorsa, değer artırım mekanizması
Tasfiye halinde alacak hakkı açısından hangi sırada olduğu (Bu borçlanma aracının hemen üstünde yer alan araç)
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlardan haiz olunmayan olup
olmadığı
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlardan hangilerini haiz olunmadığı
f.
Burgan Bank S.A.K.
BDDK
Katkı Sermaye
Hayır
Solo-Konsolide
Sermaye benzeri kredi
346.728
150.000
Pasif – Sermaye Benzeri Krediler-itfa edilmiş
maliyet
06.12.2013
Vadeli
10 Yıl
Evet
5. Yıl Sonrası
5. Yıl Sonrası
3 Ay
Değişken
LIBOR+3,75
Birikimli Değil
Yoktur
Yoktur
İlave sermaye hesaplamasına dahil edilecek
borçlanma araçlarından önce, fakat Borçlu’nun
mevduat sahipleri ve diğer tüm alacaklılarından
sonra
Yoktur.
Yoktur.
İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Kapsamında İçsel Sermaye Gereksiniminin Cari ve
Gelecek Faaliyetler Açısından Yeterliliğinin Değerlendirilmesi
Yasal sermaye yeterlilik oranının hesabında ele alınan kredi riski, piyasa riski ve operasyonel riske ilave olarak içsel
sermaye yeterliliği değerlendirme süreci kapsamında konsantrasyon riski, bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz
oranı riski, ülke riski, artık risk, likidite riski ve itibar riski dikkate alınmaktadır. Ayrıca Bankanın ISEDES
kapsamında Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış risk iştahı politikası bulunmaktadır. İçsel Sermaye Yeterliliği
Değerlendirme Sürecinde bankanın stres koşulları altındaki sermaye yeterliliği çeşitli senaryolarla da analiz
edilmektedir. İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci sonunda hazırlanan raporlar BDDK’ya düzenli olarak
raporlanmaktadır.
31
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
II.
KREDİ RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Kredi riski banka ile yapılan sözleşmelerde karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda
oluşabilecek potansiyel finansal kayıp olarak tanımlanmaktadır.
Banka kredi riskinin kontrol altına alınması ve indirgenmesi için, borçluların müşteri bazında geri ödeme
kapasitesinin değerlendirilmesi, birincil ve ikincil olmak üzere iki geri ödeme kaynağının bulunduğunun
teyit edilmesi, kredi karşılıklarının beklenen kayıpları kapsayacak düzeyde olması, teminatların
değerlemesi için yetkili firmaların rekabet kuralları çerçevesinde hizmet vermesi, sektör, coğrafi bölge, ,
tür ve teminat tipleri açısından konsantrasyondan kaçınılması, müşteri portföyü ve verilen kredilerin
çeşitlendirilerek kredi riskinin yaygın hale getirilmesi, bir işlem veya müşteri bazında alınan risklerin
değerlendirilmesi ve sayısallaştırılabilmesi için mümkün olan tüm kaynaklardan bilgi toplanması,
kredilerin geri ödeme kapasitesinin izlenmesi konularını dikkate almaktadır.
Kredi ve diğer alacak hesaplarındaki borçluların kredi değerlilikleri düzenli aralıklarla ilgili mevzuata
uygun şekilde izlenmektedir. Açılan krediler için alınan hesap durumu belgeleri ilgili mevzuatta
öngörüldüğü şekilde denetlenmiş olup, sadece nakit karşılıklı işlemlerde hesap durumu belgelerinin
denetlenmiş olması şartı aranmamaktadır. Kredi değerliliklerinin düzenli aralıklarla izlenmesi neticesinde,
gerekli görülen durumlarda kredi limitleri değiştirilmektedir. Kredi değerliliği dikkate alınarak, krediler ve
diğer alacaklar teminatlandırılmaktadır.
Kredi riski bakımından, borçlu ve borçlu grupları Bankacılık Kanunu’ndan ifade edilen risk sınırlamalarına
tabi tutulmaktadır. Coğrafi bölge bazında risk sınırlaması yoktur. Sektörler ise risk sınırlamasına tabi
tutulmaktadır. Müşterilerin kredi değerliliği ve müşterilere tahsis edilen kredi limitleri yılda en az bir kez
gözden geçirilir. Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği “yakın izlemedeki krediler ve
diğer alacaklar” olarak sınıflandırılan kredi borçlularının kredi değerliliği ise yılda en az iki kez gözden
geçirilir. Belirlenen kredi limitleri ana bankacılık sistemi tarafından kontrol edilir ve belirlenen limitlerin
üzerinde kullanıma izin verilmez. Gözden geçirme vadesi gelmiş fakat kredi değerliliği incelenmemiş
limitler dondurulur.
Bankanın Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kredi politikası düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
Bankanın kredi politikasında kredi riskinin kontrol altında bulundurulması amacıyla, Bankacılık
Kanunu’da yer alan kısıtlamalara ilave olarak, bir takım başka kısıtlamalar da bulunmaktadır. Kredi açma
yetkisi kredi politikaları dokümanında tanımlandığı şekilde Şubelere, Genel Müdürlük’e ve Kredi
Komitesi’ne
delege
edilmiştir.
Bu
yetkisnin
kullanımına
ilişkin
kısıtlar;


Kredilerin güvencesi olarak kabul edilebilecek teminatlar kredi politikalarında açıkça belirtilmiştir
Silah imalatı ve ticareti, nükleer faaliyetler, kumar ve bahis endüstrisi ile iştigal eden gerçek veya tüzel
kişilere, siyasi parti ve örgütlenmelere, medya sektörüne, dini örgütlere, dernek, vakıf, kooperatiflere
ve spor kulüplerine kredi verilmemektedir. İstisnai durumlar Genel Müdürlük seviyesinde
değerlendirilir.
 Kuruluşu iki yıldan daha yeni olan şirketlere, gayrimenkul geliştirme şirketlerine ve finansal
kurumlara kullandırılacak krediler ile yatırım projesi, nakit kredi temini için güvence verilmesi,
doğrudan başka bir banka riskini kapatma veya refinansman amaçlı krediler asgari Genel Müdürlük ve
üstü seviyedeki kredi onay makamlarınca değerlendirilir.
 Şube yetkisinde türev ürün limiti tahsis edilemez, döviz kredisi ve kontrgaranti/harici garanti
verilemez,
şeklinde belirlenmiştir.
32
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Raporlama dönemi sonu itibariyle 90 günden fazla gecikmiş ya da banka tarafından borçlusunun
kredibilitesini yitirdiğine kanaat getirilen krediler değer kaybına uğramış kredi olarak değerlendirilmekte
ve özel karşılık ayrılmaktadır. “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve
Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında ikinci grup
olarak sınıflandırılmış ve raporlama dönemi sonu itibariyle 90 güne kadar gecikmiş krediler, için genel
karşılık ayrılmaktadır.
Kredi riski azaltımının etkileri ve krediye dönüşme oranları dikkate alınmaksızın mahsup işlemleri sonrası
maruz kalınan risklerin toplam tutarı ile farklı risk sınıfları ve türlerine göre ayrıştırılmış risklerin ilgili
döneme ilişkin ortalama tutarı:
Risk Sınıfı
Tutar
Ortalama
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
1.562.634
1.367.566
Bölgesel Yönetimlerden Veya Yerel Yönetimlerden Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
-
-
İdari Birimlerden Ve Ticari Olmayan Girişimlerden Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
32
34
-
-
610.238
427.141
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Kurumsal Alacaklar
5.757.731
5.097.690
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Perakende Alacaklar
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle Teminatlandırılmış Alacaklar
806.781
1.903.742
854.951
1.315.186
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
69.684
71.065
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
74.676
61.126
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
-
-
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli Alacaklar İle Kısa Vadeli Kurumsal
Alacaklar
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar
Diğer Alacaklar
-
-
385.327
399.573
11.170.845
9.594.332
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
Toplam
33
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Ana Ortaklık Banka’nın türev işlemlerini ağırlıklı olarak yabancı para ve faiz swapları, çapraz para
swapları , para ve faiz opsiyonları ile vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri oluşturmaktadır. Bu ürünlerin
kredi riskleri işlemin vadesiyle orantılı olarak firmanın sadece bu tür işlemler için belirlenmiş olan kredi
limitinden düşülerek yönetilmektedir. Piyasa riski ise hazine tarafından ayrıca yönetilmektedir.
Vadeli işlem sözleşmelerinde karşı tarafın rızası dışında zorlayıcı bir işlem yapılmamaktadır.
Tazmin edilen gayrinakdi krediler, vadesi geldiği halde ödenmeyen krediler gibi aynı risk ağırlığına tabi
tutulmaktadır.
Ana Ortaklık Banka tarafından yenilenen ve yeniden itfa planına bağlanan kredilerle ilgili olarak mevzuatla
belirlenen izleme yöntemi dışında izlenen bir yöntem bulunmamaktadır. Risk yönetim sistemleri
çerçevesinde taahhütlerin vadesi ile ilgili bir risk ayrıştırmasına gidilmemektedir.
Grup’un yurtdışında yürütmekte olduğu bankacılık faaliyeti bulunmamaktadır.
Grup, uluslararası bankacılık piyasasında, aktif bir katılımcı olarak diğer finansal kurumların finansal
faaliyetleri ile birlikte değerlendirildiğinde, önemli ölçüde kredi riski yoğunluğuna sahip değildir.
Cari dönemde Grup’un ilk büyük 100 ve 200 müşterisine ait nakdi kredilerinden olan alacağının toplam
nakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla %52, %62 (31 Aralık 2013: %43, %55) ’tir.
Cari dönemde Grup’un ilk büyük 100 ve 200 müşterisine ait gayrinakdi kredilerinden olan alacağının
toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla %35, %49 (31 Aralık 2013: %35, %50) ’dır.
Cari dönemde Grup’un ilk büyük 100 ve 200 müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının
toplam bilanço içi krediler ve bilanço dışı garanti ve kefaletler içindeki payı sırasıyla %49, %60
(31 Aralık 2013: %42, %54) ’dir.
Grup’ca üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı 64.659 TL (31 Aralık 2013: 48.122 TL)’dir.
34
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
a.
Kredi türlerine ve özel karşılıklara ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
Standart Nitelikli Krediler
Yakın İzlemedeki Krediler
Takipteki Krediler
Özel Karşılık (-)
Toplam
31 Aralık 2013
Standart Nitelikli Krediler
Yakın İzlemedeki Krediler
Takipteki Krediler
Özel Karşılık (-)
Toplam
b.
Ticari
4.281.647
191.247
97.548
49.168
4.521.274
Tüketici
102.942
5.908
1.425
1.316
108.959
Finansal
Kiralama
Alacakları
687.677
8.120
15.745
12.971
698.571
Faktoring
Alacakları
13.893
4.033
2.616
1.948
18.594
Toplam
6.869.253
276.115
145.619
75.935
7.215.052
Tüketici
66.979
3.004
704
646
70.041
Kredi
Kartları
22.944
1.022
881
666
24.181
Finansal
Kiralama
Alacakları
428.105
6.921
12.678
8.878
438.826
Faktoring
Alacakları
178.107
5.762
8.663
4.994
187.538
Toplam
4.977.782
207.956
120.474
64.352
5.241.860
Tüketici
5.290
1.654
1.025
7.969
Kredi
Kartları
1.194
1.194
Finansal
Kiralama
Alacakları
62.230
8.067
10.954
81.251
Faktoring
Alacakları
4.341
4.341
Toplam
337.116
19.102
24.629
380.847
Tüketici
12.276
149
445
12.870
Kredi
Kartları
2.059
7
6
2.072
Finansal
Kiralama
Alacakları
48.153
7.556
4.680
60.389
Faktoring
Alacakları
7.401
196
7.597
Toplam
301.741
9.934
7.850
319.525
Gecikmeli kredi ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
30 güne kadar gecikmeli
30-60 gün arası gecikmeli
60-90 gün arası gecikmeli
Toplam
31 Aralık 2013
30 güne kadar gecikmeli
30-60 gün arası gecikmeli
60-90 gün arası gecikmeli
Toplam
c.
Ticari
6.047.470
256.861
124.798
59.085
6.370.044
Kredi
Kartları
17.271
1.193
1.035
615
18.884
Ticari
264.061
9.381
12.650
286.092
Ticari
231.852
2.026
2.719
236.597
Borçlanma senetleri, hazine bonoları ve diğer bonolar:
31 Aralık 2014
Moody's Rating
Baa3 (*)
Ba2 (**)
Toplam
31 Aralık 2013
Moody's Rating
Baa3 (*)
Toplam
Gerçeğe Uygun Değer
Farkı K/Z'a Yansıtılan
Finansal Varlıklar (Net)
58.970
58.970
Satılmaya Hazır
Finansal
Varlıklar (Net)
667.470
46.014
713.484
Vadeye Kadar Elde
Tutulacak Yatırımlar
(Net)
-
Toplam
726.440
46.014
772.454
Gerçeğe Uygun Değer
Farkı K/Z'a Yansıtılan
Finansal Varlıklar (Net)
89.677
89.677
Satılmaya Hazır
Finansal
Varlıklar (Net)
851.606
851.606
Vadeye Kadar Elde
Tutulacak Yatırımlar
(Net)
-
Toplam
941.283
941.283
(*) T.C. devlet tahvilleri ve hazine bonolarından oluşmaktadır.
(**) Sermaye benzeri kredi olarak ihraç edilen Banka bonolarından oluşmaktadır.
35
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
d. Derecelendirme konsantrasyonuna ilişkin bilgiler:
Kredi riski Grup’un içsel değerlendirme (rating) sistemine göre değerlendirilmekte olup, temerrüde
düşme olasılıklarına göre krediler en iyi dereceden en düşük dereceye göre sınıflandırılmaktadır
Aşağıdaki tabloda derecelendirme sistemleri kullanılarak sınıflanmış nakdi ve gayrinakdi kredilerin
konsantrasyon bilgisi verilmiştir.
Ortalama üstü (%)
Ortalama (%)
Ortalama altı (%)
31 Aralık 2014
9,93
66,59
22,44
31 Aralık 2013
12,02
63,78
22,98
1,04
1,22
Derecelendirilmeyen (%)
e.
Teminatların gerçeğe uygun değeri (müşterilere verilen kredi ve avanslar):
31 Aralık 2014
Yakın İzlemedeki
Krediler
Takipteki Krediler
Toplam
Ticari
Tüketici
Kredi
Kartları
Finansal
Kiralama
Faktoring
Alacakları
Toplam
187.801
45.823
233.624
945
145
1.090
322
192
514
1.220
1.220
1.524
525
2.049
190.592
47.905
238.497
Toplam
31 Aralık 2013
Yakın İzlemedeki
Krediler
Takipteki Krediler
Ticari
Tüketici
Kredi
Kartları
Finansal
Kiralama
Faktoring
Alacakları
131.221
50.022
338
170
198
104
931
345
8.225
456
Toplam
181.243
508
302
1.276
8.681
Teminatların türü
Gayrimenkul ipoteği
Rehin
Nakit ve nakit benzeri
Toplam
31 Aralık 2014
131.607
71.446
35.444
238.497
36
140.913
51.097
192.010
31 Aralık 2013
121.369
44.794
25.847
192.010
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
f.
Kredi riskinin kullanıcılara ve coğrafi bölgelere göre dağılımı tablosu:
Risk Sınıfları(*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Toplam
1.574.456
-
6
-
-
482.776
5.128.717
685.576
1.869.490
69.684
73.747
-
-
-
-
245.616
10.130.068
Avrupa Birliği Ülkeleri
-
-
-
-
-
99.115
33.803
128
891
-
929
-
-
-
-
-
134.866
OECD Ülkeleri (**)
-
-
-
-
-
9.283
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
9.296
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ABD, Kanada
-
-
-
-
-
36.502
27.394
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63.896
Diğer Ülkeler
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar
Dağıtılmamış
Varlıklar/Yükümlülükler
-
-
-
-
-
1.547
2.472
129
-
-
-
-
-
-
-
-
4.148
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.574.456
-
6
-
-
629.223
5.192.386
685.846
1.870.381
69.684
74.676
-
-
-
-
245.616
10.342.274
Cari Dönem
31 Aralık 2014
Yurtiçi
Toplam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenmiş alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve diğer aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
(*)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıflarını ifade etmektedir.
(**)
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
37
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
f.
Kredi riskinin kullanıcılara ve coğrafi bölgelere göre dağılımı tablosu:
Risk Sınıfları(*)
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
Yurtiçi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Toplam
696.296
-
12
-
-
422.886
2.344.330
730.233
787.082
64.933
31.798
-
-
-
-
332.809
5.410.379
Avrupa Birliği Ülkeleri
-
-
-
-
-
8.673
2.240
20
-
-
-
-
-
-
-
-
10.933
OECD Ülkeleri (**)
-
-
-
-
-
6
45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ABD, Kanada
-
-
-
-
-
599
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
606
Diğer Ülkeler
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar
Dağıtılmamış
Varlıklar/Yükümlülükler
-
-
-
-
-
5.466
1.597
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.063
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
696.296
-
12
-
-
437.630
2.348.212
730.260
787.082
64.933
31.798
-
-
-
-
332.809
5.429.032
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenmiş alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve diğer aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
(*)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıflarını ifade etmektedir.
(**)
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
38
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
g.
Önemli Sektörlere ve Karşı Taraf Türüne Göre Muhtelif Bilgiler:
Risk Sınıfları (*)
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma Ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
1
-
2
-
3
5
5
4
-
5
-
879.825
879.825
694.631
1.574.456
-
1
1
6
-
-
6
7
65.173
54.506
2.135
8.532
- 2.168.568
68.187
629.223
629.223
629.223
2.011.993
88.388
899.787
1.889.962
938.095
197.940
88.991
380.800
216.071
10.212
5.175
52.678
168.896
5.192.386
8
20.970
18.618
1.018
1.334
233.546
7.901
9
16.595
10.420
669
5.506
555.487
85.224
10
1.853
1.851
2
25.954
7.810
11
1
1
514
20
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
224.741
904
55.197
333.238
280.514
8.121
19.900
3.090
10.582
4.190
1.375
5.466
42.895
685.846
318.689
151.574
296.320
976.730
191.312
551.126
38.651
14.635
137.009
5.970
22.445
15.582
25.249
1.870.381
18.136
8
13.704
27.161
18.699
3.523
2.219
66
2.654
1.012
69.684
494
137
2.656
423
59
36
29
2.105
4
71.368
74.676
-
-
-
-
245.616
245.616
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenmiş alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve diğer aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
(*)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesinde ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıflarını ifade etmektedir.
39
TP
YP
49.925
54.667
39.831
45.565
3.632
192
6.462
8.910
1.161.083 1.822.991
89.146
80.001
1.032.901
39.036
573.168
2.097.694
780.078
42.499
73.222
1.065.110
45.114
20.415
6.424
64.832
1.106.238
4.988.108
1.541.152
201.838
691.977
2.641.102
648.965
718.270
76.575
842.492
320.653
23
22.572
11.552
143.429
5.354.166
Toplam
104.592
85.396
3.824
15.372
2.984.074
169.147
2.574.053
240.874
1.265.145
4.738.796
1.429.043
760.769
149.797
1.907.602
365.767
20.438
28.996
76.384
1.249.667
10.342.274
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
h.
Vade Unsuru Taşıyan Risklerin Kalan Vadeye Göre Dağılımı:
Vadeye Kalan Süre
Risk Sınıfları
1 ay
1-3 ay
3-6 ay
6-12 ay
1 yıl üzeri
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
226.759
164.046
130.893
185.102
144.600
Bölgesel Yönetimlerden Veya Yerel Yönetimlerden Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
-
-
-
-
-
İdari Birimlerden Ve Ticari Olmayan Girişimlerden Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
-
-
-
-
32
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
-
-
-
-
-
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
-
-
-
-
-
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
317.516
16.262
4.658
18.630
234.170
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Kurumsal Alacaklar
593.817
1.123.439
448.669
713.503
2.910.582
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Perakende Alacaklar
108.231
313.039
84.646
91.174
263.047
44.850
248.284
63.802
77.259
1.468.692
-
-
-
-
-
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle Teminatlandırılmış Alacaklar
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
152
-
-
-
74.525
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
-
-
-
-
-
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
-
-
-
-
-
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli Alacaklar İle Kısa Vadeli Kurumsal Alacaklar
-
-
-
-
-
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar
-
-
-
-
-
Diğer Alacaklar
-
-
-
-
-
1.291.325
1.865.070
732.668
1.085.668
5.095.648
Genel Toplam
i.
Risk Sınıflarına İlişkin Açıklamalar
“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”de belirtilen
risk sınıflarının risk ağırlığının belirlenmesinde dış derecelendirme notları kullanılmamaktadır. Merkezi
Yönetimlerden ve Merkez Bankalarından olan alacakların tamamı için ise Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan ülke riski sınıflandırması esas alınmaktadır. OECD sınıflandırması
“Yönetmelikte” belirlenmiş olan risk ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılır. Derecelendirme notu
kullanılmayan alacaklar için alacak sınıfı bazında “Yönetmelik”te belirlenmiş kurallar uygunlamaktadır.
j.
Risk Ağırlığına Göre Risk Tutarları:
0%
20%
50%
75%
100%
150%
200%
250%
Özkaynaklardan
İndirilenler
1. Kredi Riski Azaltımı Öncesi Tutar
1.530.028
428.717
1.608.853
659.927
5.934.217
28.969
52.558
-
46.312
2. Kredi Riski Azaltımı Sonrası Tutar
1.972.430
278.223
1.610.655
635.977
5.667.252
27.585
51.147
-
46.312
Risk Ağırlığı
(*)
Banka, basit finansal teminat yöntemine göre risk azaltımı yapmaktadır.
40
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
k.
Önemli Sektörlere ve Karşı Taraf Riskine Göre Muhtelif Bilgiler:
Önemli Sektörler / Karşı Taraflar
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma Ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
l.
Krediler
Değer Kaybına
Uğramış
15.356
15.226
127
3
Tahsili
Gecikmiş
5.446
5.225
211
10
Değer
Ayarlamaları
(217)
(210)
(6)
(1)
Karşılıklar
(13.503)
(13.375)
(125)
(3)
46.507
13.254
33.063
190
22.698
57.933
44.312
4.751
3.714
30
1.636
183
0
3.307
121.544
4.100
116.870
574
57.060
183.678
71.023
96.894
6.175
392
3.322
677
165
5.030
(3.231)
(46)
(3.163)
(22)
(1.373)
(5.352)
(1.960)
(3.048)
(120)
(10)
(42)
(16)
(5)
(151)
(20.553)
(5.444)
(14.927)
(182)
(8.994)
(30.772)
(25.613)
(1.228)
(1.495)
(30)
(1.636)
(117)
0
(653)
3.125
145.619
13.119
380.847
(211)
(10.384)
(2.113)
(75.935)
Değer Ayarlamaları ve Kredi Karşılıkları Değişimine İlişkin Bilgiler:
Açılış Bakiyesi
Dönem İçinde
Ayrılan
Karşılık
Tutarları
1. Özel Karşılıklar (**)
98.919
94.282
(39.355)
(62.202)
91.644
2. Genel Karşılıklar
48.122
16.142
-
395
64.659
(*)
Karşılık
Diğer
İptalleri Ayarlamalar(*)
Kapanış
Bakiyesi
Diğer ayarlamalar sütununda gösterilen 61.708 TL.sı, 13 Kasım 2014 tarihinde Final Varlık Yönetim A.Ş.’ne satılmak
suretiyle aktiften silinen takipteki kredilere ilişkin serbest kalan karşılık tutarlarından oluşmaktadır. Kalan tutarlar için diğer
ayarlamalar sütunu yabancı para olarak ayrılan serbest ve genel karşılık tutarlarının kur farklarından oluşmaktadır.
(**) Bankanın donuk alacak olarak sınıfladığı, tazmin olmamış gayrinakdi krediler için ayırdığı özel karşılık tutarları ile serbest
karşılık tutarları da dahil edilmiştir.
41
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
III.
KONSOLİDE PİYASA RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Piyasa riski döviz kurları, faiz oranları, hisse senetlerinin ve emtiaların piyasa fiyatlarında meydana
gelebilecek dalgalanmalar sonucu oluşabilecek zarar ihtimalidir. Banka piyasa riskini standart metot ve
içsel metot ile ölçmektedir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hazine risk parametrelerinde; yatırım,
satılmaya hazır ve alım/satım portföyü, türev ürünler ve yabancı para ile ilgili pozisyon limitleri ve
maksimum zarar limitleri belirlenmiş olup limitlere uyum düzenli olarak takip edilmektedir.
Aşağıdaki tabloda 28 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca “Standart Metot ile Piyasa
Risk Ölçüm Yöntemi” ne göre piyasa riski hesaplamasının detayları sunulmaktadır:
a.
Piyasa Riskine İlişkin Bilgiler:
Tutar
3.873
2.536
Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye YükümlülüğüStandart Metot
(III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(V)
Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
(IX) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII)
(X)
Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII ya da (12,5 x IX)
(I )
(II )
b.
4.856
19
5.998
17.282
216.025
Dönem içerisinde ay sonları itibarıyla hesaplanan piyasa riskine ilişkin ortalama piyasa riski
tablosu:
31 Aralık 2014
Faiz Oranı Riski
Hisse Senedi Riski
Kur Riski
Emtia Riski
Takas Riski
Opsiyon Riski
Karşı Taraf Kredi Riski
Toplam Riske Maruz Değer
42
Ortalama
En Yüksek
En Düşük
2.915
2.530
3.569
48
8.028
213.631
5.486
1.480
7.938
85
18.004
412.430
2.516
2.489
2.483
49
4.882
155.228
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
c.
Karşı Taraf Riskine İlişkin Açıklamalar:
Karşı taraf kredi riski hesaplamalarında, 28 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan “Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” ekinde yer alan (Ek 2) ve karşı
taraf kredi riski hesaplamalarına yönelik belirtilmiş olan “Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme
Yöntemi” kullanılmaktadır. Bu yönteme göre pozitif değere sahip sözleşmelerin yenileme maliyetleri
üzerine potansiyel kredi riski tutarı hesaplanarak eklenmektedir.
Karşı taraf kredi riski limitleri müşteriler için belirlenmiş tek bir limit altında izlenirken, bankalar için
ürün bazında ayrı limitler belirlenmektedir.Türev ürün limitleri müşterilerin bireysel ve tüzel kişi olmasına
gore farklı kriterlerde ve ilgili yetki seviyelerinde değerlendirilmektedir.
Karşı taraf kredi riski limitlerine uyum günlük olarak kontrol edilmektedir.
Kredi türevi ile kredi riski koruması bulunmamaktadır.
Karşı Taraf Riskine İlişkin Nicel Bilgiler:
Tutar
16.662
71.419
10.924
99.005
99.005
Faiz Oranına Dayalı Sözleşmeler
Döviz Kuruna Dayalı Sözleşmeler
Emtiaya Dayalı Sözleşmeler
Hisse Senedine Dayalı Sözleşmeler
Diğer
Pozitif Gerçeğe Uygun Brüt Değer
Netleştirmenin Faydaları
Netleştirilmiş Cari Risk Tutarı
Tutulan Teminatlar
Türevlere İlişkin Net Pozisyon
43
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
IV.
KONSOLİDE OPERASYONEL RİSKE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Operasyonel riske esas tutar, 26 Haziran 2012 tarihinde 28337 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01
Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” te yer alan “Temel Gösterge Yöntemi” kullanılarak yılda bir kere
hesaplanmaktadır.
Yıllık brüt gelir, faiz gelirleri ile faiz dışı gelirlerin net tutarlarının toplamından satılmaya hazır ve vadeye
kadar elde tutulacak menkul kıymetler hesaplarında izlenen menkul değerlerin satışından kaynaklanan
kar/zarar ile olağanüstü gelirler, destek hizmeti karşılığı yapılan faaliyet giderleri ve sigortadan tazmin
edilen tutarlar düşülerek hesaplanır.
Brüt Gelir
Operasyonel Riske Esas
Tutar (Toplam*12,5)
V.
2 ÖD Tutar
32.027
1 ÖD Tutar
38.517
CD Tutar
37.087
Toplam /
Pozitif BG
yılı sayısı
3
Oran (%)
15
Toplam
35.877
448.459
KONSOLİDE KUR RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Grup’un yabancı para cinsinden ve yabancı paraya endeksli bilanço içi ve bilanço dışı varlıkları ile yabancı
para cinsinden bilanço içi ve bilanço dışı yükümlülükleri arasındaki fark “YP net genel pozisyon” olarak
tanımlanmakta ve kur riskine baz teşkil etmektedir. Kur riskinin önemli bir boyutu da YP net genel
pozisyon içindeki farklı cinsten yabancı paraların birbirleri karşısındaki değerlerinin değişmesinin
doğurduğu risktir (çapraz kur riski).
Yönetim Kurulu onaylı olarak günlük ve ileri valörlü döviz pozisyonları için taşınabilecek limitler
tanımlanmıştır. Grup genel olarak kısa süreli ve makul ölçülerde pozisyon taşımaktadır.
Ana Ortaklık Banka’nın finansal tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan
cari döviz alış kurları önemli döviz cinsleri için aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
EURO
ABD $
31 Aralık
2014
31 Aralık
2013
31 Aralık
2014
31 Aralık
2013
31 Aralık 2014 / 31 Aralık 2013
Günü Döviz Alış Kuru
2,8272 TL
2,9344 TL
2,3269 TL
2,1304 TL
1. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
2. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
3. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
4. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
5. Günün Gişe Döviz Alış Kuru
2,8272 TL
2,8207 TL
2,8339 TL
2,8255 TL
2,8368 TL
2,9344 TL
2,9844 TL
2,9844 TL
2,8693 TL
2,8353 TL
2,3269 TL
2,3189 TL
2,3235 TL
2,3182 TL
2,3177 TL
2,1304 TL
2,1604 TL
2,1604 TL
2,0957 TL
2,0710 TL
Banka’nın cari döviz alış kurunun finansal tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik
ortalama değerleri önemli döviz cinsleri için aşağıda gösterilmiştir:
EURO
Aritmetik ortalama-30 günlük
31 Aralık
2014
31 Aralık
2013
2,8245 TL
2,8345 TL
44
ABD $
31 Aralık
31 Aralık
2014
2013
2,2941 TL
2,0681 TL
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı
Grup’un kur riskine ilişkin bilgiler:
Finansal ve ekonomik anlamda Grup’un gerçek yabancı para pozisyonunu aşağıdaki tablo göstermektedir;
Euro
ABD Doları
Diğer YP
Toplam
5.023
525.332
402
530.757
27.768
6.232
1.529.096
25.414
15.370
46.014
2.007.423
1.010
314
16.914
54.192
21.916
46.014
3.553.433
-
-
-
262.821
1.830.940
425.974
3.045.527
89
18.729
688.884
4.895.196
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Para Piyasalarına Borçlar
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Riskten Koruma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler (*)
41.350
854.476
379.258
36.371
7.280
1.318.735
28.056
2.175.479
1.791.978
37.663
36.838
4.070.014
52.150
23.376
78
7
334
75.945
121.556
3.053.331
2.171.314
74.041
44.452
5.464.694
Net Bilanço Pozisyonu
Net Bilanço Dışı Pozisyon
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler (**)
512.205
(501.227)
532.574
1.033.801
210.949
(1.024.487)
1.021.897
1.884.043
862.146
429.298
(57.216)
57.589
138.962
81.373
14.024
(569.498)
578.259
2.555.579
1.977.320
654.271
31 Aralık 2013
Toplam Varlıklar (*)
Toplam Yükümlülükler (*)
Net Bilanço Pozisyonu
Net Bilanço Dışı Pozisyon
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler (**)
1.337.223
1.112.502
224.721
(222.059)
1.306.163
1.528.222
126.803
2.297.090
2.960.730
(663.640)
677.777
2.123.913
1.446.136
475.493
26.185
50.988
(24.803)
25.173
159.994
134.821
10.185
3.660.498
4.124.220
(463.722)
480.891
3.590.070
3.109.179
612.481
31 Aralık 2014
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler ve T.C.
Merkez Bankası)
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Krediler (*)
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
(İş Ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Riskten Koruma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar (***)
Toplam Varlıklar (*)
Yukarıdaki tablo Grup’un yabancı para net genel pozisyonunu önemli döviz cinsleri bazında göstermektedir. Tek Düzen
Hesap Planı gereğince dövize endeksli varlıklar finansal tablolarda yabancı para değil Türk Parası olarak gösterilmektedir.
Bu nedenle 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla bilançoda Türk Lirası sütununda yer alan 642.493 TL (31 Aralık 2013: 678.190
TL) kullandırılan dövize endeksli krediler ile 59.268 TL (31 Aralık 2013: 8.526 TL) alınan dövize endeksli krediler,
yukarıdaki tabloya dahil edilmektedir. Ayrıca 23.816 TL (31 Aralık 2013: 78.368 TL) “Türev Finansal Araçlar Gelir
Reeskontları” ile yabancı para yükümlülüklerde bulunan 13.613 TL (31 Aralık 2013: 109.116 TL) “Türev Finansal Araçlar
Gider Reeskontları”, 25.476 TL (31 Aralık 2013: 15.942 TL) Genel Karşılıklar, 12.301 TL (31 Aralık 2013: 26.900 TL)
tutarındaki belirli kredilere ilişkin ayrılan karşılıklar ve 365 TL (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır) "Menkul Değer
Değerleme Farkları" tabloya dahil edilmemektedir.
(**) Gayrinakdi krediler “Net Bilanço Dışı Pozisyon” toplamına dahil edilmemektedir.
(***) Finansal kiralama alacakları dahil edilmektedir.
(*)
45
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Kur riskine duyarlılık analizi:
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla yabancı paralar, TL karşısında %10 değer kazansaydı /
kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, yabancı para net parasal pozisyonundan dolayı
oluşacak kur farkı zararı/karı sonucu vergi etkisi dikkate alınmadan net karda ve özkaynakta oluşacak
değişimler aşağıda belirtilmiştir.
31 Aralık 2014
Gelir tablosu
Özkaynak (*)
%10 artış %10 azalış %10 artış %10 azalış
ABD Doları
Avro
Diğer para birimleri
Toplam, net
(259)
1.098
37
876
259
(1.098)
(37)
(876)
(223)
1.098
37
913
223
(1.098)
(37)
(913)
31 Aralık 2013
Gelir tablosu
Özkaynak (*)
%10 artış
%10 azalış %10 artış %10 azalış
1.414
266
37
1.717
(1.414)
(266)
(37)
(1.717)
1.414
266
37
1.717
(1.414)
(266)
(37)
(1.717)
(*) Özkaynak etkisi gelir tablosu etkilerini de içermektedir.
VI.
KONSOLİDE FAİZ ORANI RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Faiz oranı riski, piyasalardaki faiz oranlarındaki değişimin Grup’un faize duyarlı varlık ve yükümlülükleri
üzerindeki değer artış/azalış etkilerinden kaynaklanan riski ifade etmektedir. Gerek bilanço içi gerekse
bilanço dışı faiz oranı içeren risklerin faiz duyarlılığı çeşitli analizlerle izlenmekte ve haftada bir Aktif
Pasif Komitesi’nde görüşülmektedir.
Bilançoda oluşabilecek faiz oranı riskini daha iyi yönetmek amacıyla pasif vadesiyle aktif vadesi
arasındaki fark yakından izlenmektedir. Yatırım, satılmaya hazır ve ticari portföyün bileşiminde likidite
yönetimi ön plandadır. Alınan bu önlemler sayesinde, piyasaların oynak olduğu dönemlerde ortaya
çıkabilecek gerek kredi gerekse faiz riskinden kaynaklanabilecek olası kayıpların özkaynağı küçültme
ihtimali minimuma indirilmektedir.
46
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
a.
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden
fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla):
31 Aralık 2014
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
110.247
228.509
-
-
-
-
544.359
16.201
772.868
126.448
34.119
141.155
116.877
2.507.425
22.279
2.932.102
24.046
234.860
2.027.680
29.531
2.544.626
47.658
315.735
1.084.282
137.388
1.585.063
31.026
825.511
428.318
1.284.855
20.248
46.013
4.673
78.281
149.215
22.160
11.774
69.684
327.220
991.398
179.257
141.155
725.259
6.519.255
1.023.017
9.487.259
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
Diğer Yükümlülükler (*)
Toplam Yükümlülükler
133.742
2.819.468
462.102
350.452
20.190
3.785.954
1.657.517
1.405.551
9.780
3.072.848
294.725
514.622
24.833
834.180
79.013
139
79.152
-
3.704
351.244
168.457
1.191.720
1.715.125
137.446
5.201.967
462.102
168.457
2.270.625
1.246.662
9.487.259
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Posizyon
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
Toplam Pozisyon
(853.852)
32.449
(821.403)
(528.222)
(13.519)
(541.741)
750.883
17.141
768.024
1.205.703
8.286
1.213.989
149.215
149.215
(*)
Özkaynaklar faizsiz sütununda gösterilmektedir.
47
2.105.801
(723.727) (2.105.801)
57.876
(13.519)
(723.727)
44.357
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
31 Aralık 2013
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
47.299
-
-
-
-
520.654
15.662
520.654
62.961
24.107
21.691
61.643
2.125.716
13.742
2.294.198
67.898
404.569
1.537.647
22.958
2.033.072
112.372
275.610
823.017
103.975
1.314.974
46.103
109.784
261.009
261.044
677.940
1.066
3.323
28.573
32.962
8.361
6.648
56.122
343.764
951.211
259.907
21.691
858.254
4.806.834
774.056
7.304.357
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
Diğer Yükümlülükler (*)
Toplam Yükümlülükler
150.455
1.686.954
790.110
120.919
24.296
2.772.734
977.771
1.128.563
22.640
2.128.974
255.104
517.718
80.289
853.111
9.912
304.720
314.632
-
14.899
312.802
114.597
792.608
1.234.906
165.354
3.242.543
790.110
114.597
2.071.920
919.833
7.304.357
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Posizyon
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
Toplam Pozisyon
(478.536)
(2.893)
(481.429)
(95.902)
5.399
(90.503)
461.863
7.776
469.639
363.308
11.767
375.075
32.962
32.962
(283.695)
(283.695)
858.133
(858.133)
24.942
(2.893)
22.049
Faiz oranlarına duyarlılık analizi:
Faiz oranındaki değişiklik
31 Aralık 2014
(+) %1
(- )%1
Kar / Zarar Etkisi
(1.883)
2.011
Özkaynak altındaki fonlara etkisi
(6.175)
6.543
Faiz oranındaki değişiklik
31 Aralık 2013
(+) %1
(-) %1
Kar / Zarar Etkisi
(1.369)
1.409
Özkaynak altındaki fonlara etkisi
(9.294)
9.622
Yukarıdaki çalışmada faiz oranlarındaki (+) %1 ve (-) %1 değişimin dönem kar / zararı ile
özkaynaklar altındaki “sermaye yedekleri” kalemi üzerindeki etkileri, vergi etkileri hariç tutularak
gösterilmektedir.
48
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
b.
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:
Aşağıdaki tablolarda yer alan ortalama faiz oranları basit faiz oranlarının anapara tutarlarıyla
ağırlıklandırılması yoluyla hesaplanmıştır.
31 Aralık 2014
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C.
Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat (*)
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
31 Aralık 2013
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C.
Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat (*)
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
(*)
Ağırlıklı ortalama faiz oranı hesaplamasına vadesiz mevduatlar dahil edilmiştir.
49
Euro ABD Doları
%
%
Yen
%
TL
%
0,13
5,13
-
0,07
5,76
5,64
-
4,00
-
1,56
10,51
7,94
11,32
10,14
13,50
-
0,10
2,29
2,78
0,49
2,53
0,74
2,43
10,40
9,71
9,20
7,74
Euro ABD Doları
%
%
Yen
%
TL
%
5,31
-
0,37
5,76
5,22
-
4,65
-
7,71
8,80
8,02
8,49
12,28
-
0,50
2,84
2,47
2,83
2,97
2,43
6,24
8,21
5,67
6,28
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
c.
Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz oranı Riski
1.
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskinin niteliği ve kredi erken geri ödemeleri ve
vadeli mevduatlar dışındaki mevduatların hareketine ilişkin olanlar da dahil önemli varsayımlar
ile faiz oranı riskinin ölçüm sıklığı:
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski 23 Ağustos 2011 tarihli ve 28034 sayılı
“Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” gereğince ay sonu bilançosu üzerinden
ölçülmektedir.
Faize duyarlı kalemler yeniden fiyatlama dönemine göre ve beklenen nakit akışları üzerinden
hesaplamada dikkate alınır. Vadesiz mevduat çekirdek mevduat hesaplamaları yapılmak suretiyle
dikkate alınmaktadır. Bankacılık hesaplarına ilişkin aktif ve pasif kalemlerin yeniden fiyatlanma
dönemine göre oluşan farkları üzerinde faiz şokları uygulanması suretiyle hesaplanan değişim
özkaynaklara oranlanır.
2.
Aşağıdaki tabloda Ana Ortaklık Banka’nın, farklı para birimlerine göre bölünmüş olarak,
“Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesi
ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca faiz oranlarındaki dalgalanmalardan doğan
ekonomik değer farkları gösterilmiştir.”
Para Birimi
1. TRY
2. TRY
3. EURO
4. EURO
5. USD
6. USD
Toplam (Negatif Şoklar İçin)
Toplam (Pozitif Şoklar İçin)
d.
Uygulanan Şok
(+/- x baz puan)
+500 bp
-400 bp
+200 bp
-200 bp
+200 bp
-200 bp
Kazançlar/
Kayıplar
(43.887)
39.743
(14.580)
2.679
(4.827)
8.974
51.396
(63.293)
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riski
Bulunmamaktadır.
50
Kazançlar/
Özkaynaklar-Kayıplar/
Özkaynaklar
(3,5)%
3,2%
(1,2)%
0,2%
(0,4)%
0,7%
4,1%
(5,1)%
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
VII.
KONSOLİDE LİKİDİTE RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Likidite riski nakit akışlarındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam ve zamanında karşılayacak
düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olunamaması sonucu oluşan risktir.
Plasmanların kısa vadeli olması, likit satılabilir menkul değerler cüzdanı, özkaynak yapısı ve kullanılmayan
borçlanma kaynakları bu riski bertaraf etmektedir. Banka yönetim kurulu piyasalarda volatilitenin arttığı
zamanlarda bütün mevcut plasman limitlerinde kredi değerliliğinden bağımsız olarak limit azaltımına
gidebilmektedir.
Ana Ortaklık Banka yönetimi ve Aktif Pasif Komitesi, varlıklar ve yükümlülükler arasındaki
çeşitlendirilmiş vade dilimlerindeki faiz marjını takip ederken ödemelerin ve ani çıkışların olası marjinal
maliyetini de senaryo analizleri kapsamında ölçmeye yönelik model çalışmalarının sonuçlarını takip
etmektedir.
Kısa vadede olası ani çıkışlar için kullanılabilecek Merkez Bankası, İMKB Repo Piyasası, Takasbank Para
Piyasası ve bankaların işlem limitleri minimum derecede kullanılmaktadır. Grup bu kaynakları mevcut
likidite durumu nedeniyle kullanma ihtiyacı duymamakta ancak kısa vadeli işlem fırsatları için
kullanmaktadır.
BDDK tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca
1 Haziran 2007 tarihinden itibaren birinci vade dilimine ilişkin toplam likidite yeterlilik oranlarının haftalık
basit aritmetik ortalaması ile ikinci vade dilimine ilişkin toplam likidite yeterlilik oranı yüzde yüzden;
birinci vade dilimine ilişkin yabancı para likidite yeterlilik oranlarının haftalık basit aritmetik ortalaması ile
ikinci vade dilimine ilişkin yabancı para likidite yeterlilik oranı yüzde seksenden az olamaz.
11 Aralık 2009 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile; stok değerleri ile yüzde yüz dikkate alınma oranı
üzerinden hesaplanan varlıkların yükümlülüklere oranının zorunlu karşılıkların tesis dönemini içeren
14 günlük dönemdeki basit aritmetik ortalaması yüzde yediden az olamaz. 2014 yılında gerçekleşen Ana
Ortaklık Banka’nın likidite rasyoları aşağıdaki gibidir:
Ortalama (%)
En Yüksek (%)
En Düşük (%)
Birinci Vade Dilimi
YP
YP + TP
138,23%
156,90%
198,55%
188,28%
96,44%
128,85%
51
İkinci Vade Dilimi
YP
101,97%
129,72%
82,79%
YP + TP
114,30%
129,93%
101,59%
Stok Değerler
YP + TP
11,29%
13,16%
9,71%
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler)
ve T.C. Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya
Zarara Yansıtılan Menkul Değerler
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
Diğer Varlıklar (*)
Toplam Varlıklar
Vadesiz 1 Aya Kadar
1-5 yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Dağıtılamayan (*)
Toplam
-
-
-
-
-
772.868
126.448
742.683
110.247
2.061
-
33.068
141.155
54.632
802.101
24.779
47.029
163.814
315.735
1.636.052 1.297.968
31.972
62.244
2.044.661
20.248
117.059
668.789
20.100
11.775
69.684
179.257
141.155
725.259
6.519.255
48.447
180.588
2.064.474
30.184
144.304
1.854.829 1.805.036
443.213
2.582.090
78.281
884.377
146.447
248.006
1.023.017
9.487.259
3.704
351.244
133.742
2.819.468
1.657.517
294.725
79.013
-
-
137.446
5.201.967
354.948
55.160
462.102
51.100
129.409
3.650.981
130.830
744.735
3.489
10.429
35.560
1.802.265 1.075.020
989.941
3.909
1.072.863
349.959
349.959
113.868
1.067.355
1.181.223
2.270.625
462.102
168.457
1.246.662
9.487.259
(306.501)
(1.586.507)
730.016
1.509.227
534.418
(933.217)
-
47.283
327.701
1.311.279
2.773.179
1.722.851 1.567.723
1.274.815
781.734
1.873.709
1.037.731
505.921
320.478
275.591
788.719
7.304.357
7.304.357
(280.418)
(1.461.900)
835.978
185.443
(513.128)
-
31 Aralık 2013
Toplam Aktifler
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
3-12 Ay
30.185
16.201
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan
Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler (**)
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
1-3 Ay
52.564
448.036
785.989
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu ve kiralama işlemlerinden
alacaklar gibi hesaplar buraya kaydedilir.
(**) Özkaynaklar “Diğer yükümlülükler” içinde “Dağıtılamayan” sütununda gösterilmiştir.
(*)
Finansal yükümlülüklerin sözleşmeye bağlanmış kalan vadelerine göre gösterimi :
31 Aralık 2014
Yükümlülükler
Bankalar mevduatı
Diğer mevduat
Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar
Para piyasalarına borçlar
Toplam
31 Aralık 2013
Yükümlülükler
Bankalar mevduatı
Diğer mevduat
Diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar
Para piyasalarına borçlar
Toplam
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 yıl
ve üzeri
Toplam
137.483
3.177.211
55.160
462.250
3.832.104
1.671.673
138.855
1.810.528
306.587
800.055
1.106.642
90.099
1.144.686
1.234.785
404.246
404.246
137.483
5.245.570
2.543.002
462.250
8.388.305
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 yıl
ve üzeri
Toplam
165.354
2.003.802
22.778
790.274
2.982.208
986.305
372.382
1.358.687
261.623
411.387
673.010
11.401
1.141.810
1.153.211
591.889
591.889
165.354
3.263.131
2.540.246
790.274
6.759.005
52
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Grup’un türev enstrümanlarının kontrata dayalı vade analizi:
31 Aralık 2014
Alım satım amaçlı türev araçlar
Döviz kuru türevleri:
- Giriş
- Çıkış
Faiz oranı türevleri:
- Giriş
- Çıkış
Riskten korunma amaçlı türev
araçlar
Döviz kuru türevleri:
- Giriş
- Çıkış
Faiz oranı türevleri:
- Giriş
- Çıkış
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 yıl
ve üzeri
Toplam
1.170.488
1.156.709
1.077.162
1.072.702
475.607
473.443
95.569
105.155
-
2.818.826
2.808.009
840
847
1.338
739
5.675
4.241
6.817
6.221
-
14.670
12.048
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam nakit girişi
1.171.328
1.078.500
481.282
102.386
-
2.833.496
Toplam nakit çıkışı
1.157.556
1.073.441
477.684
111.376
-
2.820.057
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 yıl
ve üzeri
Toplam
1.193.478
1.197.780
651.277
645.920
1.517.139
1.511.829
74.248
65.031
-
3.436.142
3.420.560
461
294
967
611
47.769
9.828
10.944
77.824
-
60.141
88.557
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam nakit girişi
1.193.939
652.244
1.564.908
85.192
-
3.496.283
Toplam nakit çıkışı
1.198.074
646.531
1.521.657
142.855
-
3.509.117
31 Aralık 2013
Alım satım amaçlı türev araçlar
Döviz kuru türevleri:
- Giriş
- Çıkış
Faiz oranı türevleri:
- Giriş
- Çıkış
Riskten korunma amaçlı türev
araçlar
Döviz kuru türevleri:
- Giriş
- Çıkış
Faiz oranı türevleri:
- Giriş
- Çıkış
53
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
VIII.
MENKUL KIYMETLEŞTİRME POZİSYONLARI:
Bulunmamaktadır.
IX.
KREDİ RİSKİ AZALTIM TEKNİKLERİ:
Grup’un kredi riski azaltımı kapsamında bilanço içi ve bilanço dışı netleştirme yapmamaktadır. Banka
kredi riski azaltımı kapsamında ana teminat türü olarak gayrimenkul ipoteği kullanmaktadır ve ayrı birer
risk sınıfı olarak raporlanmaktadır. Gayrimenkul ipotekleri usulüne uygun olarak tescil ettirilmektedir.
Grup’un kredi müşterisinin, diğer kuruluşlardan aldığı teminat garanti bulunması durumunda, kredi riski
azaltımı sürecinde garanti veren kuruluşun kredi riski değeri dikkate alınmaktadır. Bankada gayrimenkul
ipoteği hariç yoğunlaşmaya sebep olacak teminat türü bulunmamaktadır. İpotekli gayrimenkullerin fiyat
hareketlerine ilişkin piyasa verileri yakından takip edilmektedir.
Grup, Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ uyarınca basit finansal teminat yöntemine göre kredi
riski azaltımı yapmaktadır. Kredi riski azaltımında nakit veya benzeri kıymetler ile yüksek kredi kalite
kademesine sahip borçlanma araçları kullanılmaktadır.
Her risk sınıfına ilişkin, garantilerle ve kredi türevleriyle teminatlandırılan ve bilanço içi veya bilanço dışı
netleştirme sonrası toplam risk tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Risk Sınıfı
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından Şarta
Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Bölgesel Yönetimlerden Veya Yerel Yönetimlerden Şarta
Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
İdari Birimlerden Ve Ticari Olmayan Girişimlerden Şarta
Bağlı Olan Ve Olmayan Alacaklar
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan Ve
Olmayan Alacaklar
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan
Alacaklar
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan Ve
Olmayan Alacaklar
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Kurumsal Alacaklar
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Perakende Alacaklar
Şarta Bağlı Olan Ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle
Teminatlandırılmış Alacaklar
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli Alacaklar
İle Kısa Vadeli Kurumsal Alacaklar
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar
Diğer Alacaklar
Toplam
54
Diğer
Fiziksel
Teminatlar
Finansal
Teminatlar
Tutar
Garantiler ve
Kredi
Türevleri
1.562.634
137.028
-
-
-
-
-
-
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
610.238
5.757.731
806.781
171.314
253.899
23.524
-
9.571
6.060
1.903.742
69.684
74.676
-
12.984
43
2.787
-
-
2.133
-
385.327
11.170.845
601.579
-
17.764
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
X.
RİSK YÖNETİM HEDEF VE POLİTİKALARI:
Grup tarafından belirlenen risk stratejisi tüm risk yönetim sisteminin temel taşıdır. Banka risk stratejisi
yönetim kurulu tarafından belirlenir ve bankanın kurumsal stratejisi ve stratejik iş hedefleri ile uyumludur.
Risk iştahı risk stratejisinin asli unsurudur. Risk iştahı bankanın hangi tür riskleri ne ölçüde alacağı,
hangilerini almayacağı veya ortadan kaldırılabileceğini tanımlar. Banka risk stratejisi risk iştahı
kapsamında belirlenen limitler içerisinde bankanın iş hedeflerine ulaşması için alınacak risklerin temel
unsurlarını belirlemeyi amaçlar.
Grup açık ve gerçekçi bir risk stratejisinin oluşturulmasını kurumsal stratejisinin ayrılmaz bir parçası ve
tüm risk yönetimi politikalarının üzerine yapılandırıldığı bir temel olarak görür.
Risk Yönetimi Politikaları
Grup, risk yönetimi fonksiyonunun sağlıklı şekilde işlemesi için risk yönetimi süreçlerinin temelini
oluşturan aşağıdaki prensipleri benimsemiştir:









Yönetim Kurulu grubun risk politikasını onaylamak ve periyodik olarak gözden geçirmekle
sorumludur.
Üst yönetim, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan risk politikasının uygulanmasından ve riski
tanımlayacak, ölçecek, izleyecek ve azaltacak sistem ve prosedürlerin geliştirilmesinden sorumludur.
Grup; borçlu veya karşı taraf hakkında kredinin amacı, yapısı ve geri ödeme kaynağı da dahil olacak
şekilde kapsamlı bilgileri içeren kredi tahsis kriterleri belirlemiştir.
Grup piyasa riskinin etkin şekilde izlenmesi için politika ve prensipler belirlemiştir.
Grup, faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için iş birimlerinin sorumluluk ve hesap verebilirliklerinin
açık bir şekilde yer aldığı prosedürler geliştirmiştir.
Bilanço içi ve dışı tüm risklerin izlenmesi için gerekli sistem ve süreçler tasarlanmıştır.
Grup şeffaf bir risk kültürünün oluşmasını teşvik eder ve önemli tüm risklerin yönetim kurulu da dahil
ilgili tüm yetkililerle paylaşılmasını sağlar. Banka şeffaflığı risk yönetiminin temel prensibi olarak
belirlemiştir.
Risk yönetimi idaresi sağlıklı bir risk yönetiminin sağlanması ve çıkar çatışmalarının önlenmesi
amacıyla tüm iş kararlarından bağımsız olarak tasarlanmıştır.
Risk Yönetimi görevini yerine getirebilmesi için grubun risk iştahıyla uyumlu olacak yeterlilikte
kaynaklara sahip olmalıdır.
Sağlıklı bir risk yönetimi, Grubun hedeflerine ulaşma çabasının önemli bir unsurdur. Grup, faaliyetlerinin
doğası gereği gireceği risklerin her zaman arzu edilen ve kontrol edilebilir limitler dahilinde kalması için
kapsamlı bir risk yönetimi yapısı kurmuştur. Risk yönetimi yapısı, risk alma konusundaki onay ve yetkilere
ilişkin süreçleri ve bunlara ek olarak riskin izlenmesi ve ölçülmesinin bağımsız bir şekilde yapılmasını için
riskin yönetimine ilişkin fonksiyonların net olarak tanımlandığı bir yapıdır.
55
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Risk Yönetimi,





Alınan riskin her zaman Yönetim Kurulu tarafından tanımlanan risk iştahına uygun olmasını,
Alınan riskin bankanın tahammül edebileceği zarar tutarını aşmamasını,
Risk yönetimi sistemleri ve prosedürlerinin uygulanması ile alınan riskin yeterince azaltılması,
Banka genelinde risk farkındalığının oluşturulmasını,
Yeterli risk şeffaflığının uygulanmasını ve tüm risk göstergelerinin yönetim kurulu da dahil tüm iş
birimleri ile paylaşımının sağlanmasını hedeflemektedir.
Risk Limitleri
Grubun alabileceği risk düzeyine uyumlu olarak sayısallaştırılabilen risk kategorilerinde risk limitleri
belirlenir. Bu kapsamda kredi, piyasa ve operasyonel risk kategorilerinde limitler belirlenmiştir. Risk
limitleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Risk limitleri uygulamadaki gelişmelerin güncelliğini yansıtacak şekilde düzenli olarak gözden geçirilir ve
piyasa koşullarında ve banka stratejisindeki değişmelere göre uyarlanır. Gözden geçirme konusundaki asli
sorumluluk, limit belirleme yetkisini haiz olan yönetim kuruluna aittir. Belirlenmiş bir risk limitinde
değişiklik yapılma ihtiyacı doğarsa bu öncelikli olarak risk komitesi gündemine alınarak değerlendirilir ve
uygun görülmesi halinde değişiklik yönetim kurulunun onayına sunulur.
Risk Stratejisinin Hedefleri
Grup risk stratejisinin temel risk kategorileri ile ilgili hedefleri aşağıda yer almaktadır.
Kredi Risk Stratejisi






Grup finansal durumu ve kredibilitesi yüksek kişi veya kurumlarla kredi ilişkisine girer.
Grup çeşitlendirilmiş kredi portföyü oluşturmayı hedefler. Benzer şekilde karlı büyüme fırsatlarının
bulunduğu sektörlere kredi verilmesi amaçlanır. Ancak kredi kararı alınırken ekonomik döngüler, iç
ve dış etkenlerin de dikkate alınması gerekir.
Grup ancak kişi veya portföy bazında bilgi birikimine sahip olduğu ve yönetebileceği kredi riskini alır.
Grup kredi riskini teminatlandırmak için tatmin edici teminatlar alır. Teminatsız risk alınırken gereken
basiretlilik sergilenmektedir.
Grup kanuni sınırlar dahilinde kişi, grup, sektör olarak konsantre risk almaktan kaçınır.
Grup kredi geçmişi düzgün ve başarılı performans sergileyen müşterilere kredi vermeyi hedefler.
Benzer şekilde yeni kurulmuş şirketler ve girişimler için istisnai olarak azami dikkatle finansman
yapılabilir.
Piyasa Riski Stratejisi



Grup tüm faaliyetlerinden kaynaklanan piyasa risklerini etkin şekilde izlemeyi hedeflemektedir.
Grup maruz kaldığı piyasa ve likidite risklerini yönetirken ihtiyatlı bir yaklaşım sergilemektedir.
Grup yapılan işin içinde yer alan piyasa risklerini bağımsız bir şekilde tespit ederek, değerlendirerek
ve anlayarak beklenmeyen piyasa koşulları sonucu oluşabilecek kayıplara karşı kendisini korumayı
hedeflemektedir.
56
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Operasyonel Risk Stratejisi



Grup Operasyonel riskini kabul edilebilir seviyelerde tutmayı amaçlar.
Operasyonel risk düzeyi büyüklüğü ve oluşma sıklığına göre yakından izlenir.
Grup operasyonel risk düzeyini asgariye indirgemek için yeterli kontrol mekanizmalarını kurmuştur.
Risk Yönetimi Birimi Organizasyonu
Risk Yönetimi Birimi Risk Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu’na bağlıdır. Risk Yönetimi Birimi kredi
riski, karar destek sistemleri ve modelleme, piyasa riski ve operasyonel risk ve hazine midofis
yönetimlerinden oluşmaktadır.
Risklerin Ölçümü ve Raporlanması
Grup kredi riskini ölçmek için geliştirilmiş derecelendirme sistemi kullanır. Derecelendirme sistemi kredi
müşterilerine özel bir rating üretir. Rating borçlunun kredilerini zamanında geri ödeme kapasitesinin ve
nihai olarak borçlunun kredibilitesinin göstergesidir. Derecelendirme sistemi sayısal ve sözel unsurları
içerir.
Döviz pozisyonu, bono portföyü ve limitleri Piyasa Riski Birimi tarafından günlük olarak hesaplanır ve
izlenir, faiz riski gap limitleri ise yine Piyasa Riski Birimi tarafından aylık olarak hesaplanır. Tüm piyasa
riski limit kullanımları Aktif Pasif Komitesi (APKO) ve Risk ve Denetim Komitesi üyelerine raporlanır.
Piyasa riski yönetimi düzenli olarak stress testleri yapar ve sonuçlarını Yönetim Kurulu, APKO ve Risk
Komitesine raporlar. Stres testleri verim eğrisi, kredi marjları ve döviz kurlarındaki değişimin belirli
bilanço içi ve bilanço dışı kalemlere etkisini tanımlar.
XI. FİNANSAL VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN
GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
a.
GERÇEĞE
UYGUN
DEĞERİ
İLE
Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değer hesaplamaları:
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların gerçeğe uygun değeri; piyasa fiyatları veya bu fiyatın tespit
edilemediği durumlarda, faiz, vade ve benzeri diğer koşullar bakımından aynı nitelikli itfaya tabi diğer
menkul değerler için olan kote edilmiş piyasa fiyatları baz alınarak saptanır.
Vadesiz plasman ve mevduatın tahmini gerçeğe uygun değeri, talep anında ödenecek miktarı ifade eder.
Sabit faizli mevduatın tahmini gerçeğe uygun değeri, bilanço tarihi itibariyla geçerli banka faiz oranları
kullanılarak iskonto edilmiş nakit akımının bulunmasıyla hesaplanmıştır.
Kredilerin tahmini gerçeğe uygun değeri, sabit faizli krediler için bilanço tarihi itibariyla geçerli banka faiz
oranları kullanılarak iskonto edilmiş nakit akımlarının bulunmasıyla hesaplanır. Değişken faizli kredilerin
defter değeri gerçeğe uygun değerini ifade eder.
57
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Para piyasalarından alacaklar, banka plasmanları ve bankalar mevduatının tahmini gerçeğe uygun değeri
cari piyasa faiz oranları kullanılarak iskonto edilmiş nakit akımlarının bulunmasıyla hesaplanmıştır.
Aşağıdaki tablo, bazı finansal varlık ve yükümlülüklerin defter değeri ile gerçeğe uygun değerini
göstermektedir.
Defter Değeri
Gerçeğe Uygun Değer
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Finansal Varlıklar
8.207.914
6.243.509
8.359.334
6.162.287
Para Piyasalarından Alacaklar
141.155
21.691
141.155
21.691
Bankalar
126.448
62.961
126.214
62.962
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
725.259
858.254
725.259
858.254
-
-
-
-
Verilen Krediler
7.215.052
5.300.603
7.366.706
5.219.380
Finansal Borçlar
7.778.495
5.594.414
7.902.014
5.549.044
137.446
165.354
137.471
165.353
Diğer Mevduat
5.201.967
3.242.543
5.222.068
3.244.078
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
2.270.625
2.071.920
2.374.018
2.025.016
-
-
-
-
168.457
114.597
168.457
114.597
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Bankalar Mevduatı
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Muhtelif Borçlar
b. Gerçeğe uygun değer sınıflandırması:
TFRS 7, gerçeğe uygun değer hesaplamalarına baz olan değerleme tekniklerinde kullanılan verilerin
gözlemlenebilir olup olmadıklarına göre değerleme teknikleri sınıflandırması belirlemektedir.
Gerçeğe uygun değere ilişkin söz konusu sınıflandırma aşağıdaki şekilde oluşturulmaktadır.
a.
b.
c.
Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar (1’inci seviye);
1’inci seviyede yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan
(fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki
veriler (2’nci seviye);
Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (3’üncü
seviye).
58
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Söz konusu ilkelere göre Grup’un gerçeğe uygun değerden taşımakta olduğu finansal varlık ve borçlarının
gerçeğe uygun değer seviyeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir:
31 Aralık 2014
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
Toplam
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (*)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
81.130
58.970
19.664
2.496
667.470
667.470
-
98.127
98.127
57.789
57.789
-
179.257
58.970
19.664
98.127
2.496
725.259
667.470
57.789
-
Toplam Varlıklar
748.600
155.916
-
904.516
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
-
54.942
-
-
54.942
-
Toplam Yükümlülükler
-
54.942
-
54.942
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
Toplam
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
98.038
89.677
5.940
2.421
851.606
851.606
-
161.869
161.869
-
-
259.907
89.677
5.940
161.869
2.421
851.606
851.606
-
Toplam Varlıklar
949.644
161.869
-
1.111.513
-
127.225
-
-
127.225
-
31 Aralık 2013
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Toplam Yükümlülükler
127.225
127.225
(*) Üçüncü Bölüm VII-d no’lu dipnotta açıklandığı üzere, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflanan sermayede payı
temsil eden menkul değerler teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmemesi ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde
belirlenememesi sebebiyle değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile finansal tablolara yansıtılmıştır.
Cari yıl içerisinde 1’inci ve 2’nci sıralar arasında yapılmış herhangi bir geçiş bulunmamaktadır.
59
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
XII. BAŞKALARI NAM VE HESABINA VERİLEN HİZMETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Ana Ortaklık Banka gerçek ve tüzel kişiler adına, menkul kıymet alım-satım ve saklama faaliyetlerinde
bulunmaktadır. Emanete alınan menkul değerlerin detayı Bilanço Dışı Yükümlülükler tablosunda
gösterilmiştir.
XIII. FAALİYET BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Ana Ortaklık Banka, üç ana faaliyet bölümü olan perakende bankacılık, kurumsal ve ticari bankacılık ve
hazine işlemleri iş alanlarında faaliyetlerini yürütmektedir.
Perakende bankacılık bireysel müşteriler ve küçük işletmeler segmentindeki müşterilere mevduat, kredi,
kredi kartı, otomatik ödeme hizmetleri, internet bankacılığı başta olmak üzere çeşitli ürünleri içeren
bankacılık hizmetleri sunmaktadır.
Kurumsal ve ticari bankacılık orta ve büyük ölçekli müşterilere kredi, mevduat, nakit yönetimi, dış ticaret
finansmanı, gayrinakdi kredi, döviz işlemleri gibi kurumsal bankacılık hizmetleri sağlamaktadır.
Hazine işlemleri sabit getirili menkul değer yatırımları, fon yönetimi, döviz işlemleri, para piyasası
işlemleri, türev ürünler gibi faaliyet ve işlemleri içermektedir.
Belirli bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin faaliyet bölümlerine göre gösterimi:
Önceki dönem bilgileri bilanço kalemleri için ve gelir/gider kalemleri için 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
sunulmuştur.
Perakende
Bankacılık
85.607
Kurumsal ve
Ticari
Bankacılık
155.336
Hazine
35.501
Diğer (*)
77.490
Grup’un
Toplam
Faaliyeti
353.934
85.607
155.336
35.501
(57.262)
(329.315)
20.228
-
-
-
-
24.619
703
-
-
-
-
1.372.774
5.545.266
1.314.910
1.017.839
9.250.789
-
-
-
-
236.470
Toplam Varlıklar
1.372.774
5.545.266
1.314.910
1.017.839
9.487.259
Bölüm Yükümlülükleri
Dağıtılamayan Yükümlülükler
2.079.334
3.314.558
2.041.441
1.015.673
8.451.006
1.036.253
31 Aralık 2014
Faaliyet Gelirleri
Dağıtılamayan giderler
Net Faaliyet Gelirleri
Temettü Gelirleri
Vergi Öncesi Kâr
Vergi Karşılığı
Net Kâr
Bölüm Varlıkları
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
Dağıtılmamış Varlıklar
25.322
(7.498)
17.824
Toplam Yükümlülükler
2.079.334
3.314.558
2.041.441
1.015.673
9.487.259
(*) Diğer faaliyetler, Banka’nın bağlı ortakları olarak konsolide edilen Burgan Finansal Kiralama A.Ş., Burgan Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. ve bağlı ortaklığı Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yürütülen faaliyetleri içermektedir.
60
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
31 Aralık 2013
Faaliyet Gelirleri
Dağıtılamayan giderler
Net Faaliyet Gelirleri
Temettü Gelirleri
Perakende
Bankacılık
56.458
Kurumsal ve
Ticari
Bankacılık
99.915
Hazine
57.204
Diğer (*)
39.766
Grup’un
Toplam
Faaliyeti
253.343
56.458
99.915
57.204
(41.853)
(316.800)
(2.087)
-
-
-
-
(63.457)
488
-
-
-
-
781.125
4.211.251
1.435.927
608.378
7.036.681
-
-
-
-
781.125
4.211.251
1.435.927
608.378
267.676
7.304.357
1.108.990
2.319.365
2.532.494
591.969
6.552.818
Vergi Öncesi Kâr
Vergi Karşılığı
Net Kâr
31 Aralık 2013
Bölüm Varlıkları
İştirak ve Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar
Dağıtılmamış Varlıklar
Toplam Varlıklar
Bölüm Yükümlülükleri
Dağıtılamayan Yükümlülükler
(62.969)
9.272
(53.697)
751.539
Toplam Yükümlülükler
1.108.990
2.319.365
2.532.494
591.969
7.304.357
(*) Diğer faaliyetler, Banka’nın bağlı ortakları olarak konsolide edilen Burgan Finansal Kiralama A.Ş., Burgan Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. ve bağlı ortaklığı Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yürütülen faaliyetleri içermektedir.
61
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I.
KONSOLİDE BİLANÇONUN AKTİF HESAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
a.
Nakit Değerler ve Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:
1.
Nakit Değerler ve T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
TP
YP
Kasa/Efektif
T.C.Merkez Bankası
Diğer
Toplam
2.
13.289
228.822
242.111
16.877
513.880
530.757
10.487
155.419
165.906
20.846
333.902
354.748
T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
TP
YP
Vadesiz Serbest Hesap
Vadeli Serbest Hesap
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
Toplam
3.
31 Aralık 2013
TP
YP
228.822
228.822
117.891
395.989
513.880
31 Aralık 2013
TP
YP
155.419
155.419
61.278
272.624
333.902
Zorunlu Karşılıklara ilişkin açıklamalar:
Bilanço tarihi itibarıyla, TCMB’nin 2005/1 Sayılı “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’ne göre
Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankalar; Türk parası vadesiz, ihbarlı bir aya ve üç aya kadar
vadeli mevduatlar için %11,5 altı aya kadar vadeli mevduatlar için %8,5 bir yıla kadar vadeli
mevduatlar için %6,5, bir yıl ve bir yıldan uzun vadeli mevduatlar için %5, 1 yıla kadar vadeli
mevduat dışı diğer yükümlülükler için %11,5, 3 yıla kadar vadeli mevduat dışı diğer yükümlülükler
için %8, 3 yıldan uzun vadeli mevduat dışı diğer yükümlülükler için %5, yabancı para mevduat
hesapları için, vadesiz, bir aya kadar, üç aya kadar, altı aya kadar, bir yıla kadar %13 bir yıl ve bir
yıldan uzun %9, bir yıla kadar vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerde %13, üç yıla kadar vadeli
yabancı para diğer yükümlülüklerde %11, üç yıldan uzun vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerde
%6 oranında zorunlu karşılık tesis etmektedirler.
TCMB tarafından Yabancı Para zorunlu karşılıklara faiz verilmemekte olup, Türk Parası için zorunlu
karşılık tutarları üzerinden kendi belirlediği oranlara göre üçer aylık dönemler itibariyle faiz ödemesi
yapmaktadır. İlk faiz ödemesi 02 Ocak 2015 tarihinde yapılmıştır. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle söz
konusu faiz oranı TL için % 1,51 (31 Aralık 2013: %0)’dir.
62
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
b.
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklara ilişkin bilgiler:
1.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal
varlıklardan repo işlemlerine konu olanlar: Bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013: 30.749 TL’dir.)
2.
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar:
31 Aralık 2014
TP
6.177
44.721
1.775
52.673
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
c.
YP
957
22.859
21.638
45.454
31 Aralık 2013
TP
29.034
18.657
35.771
83.462
YP
606
6.193
71.608
78.407
YP
31 Aralık 2013
TP
YP
Bankalara ilişkin bilgiler:
1.Bankalara ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
TP
Bankalar
Yurtiçi
Yurtdışı
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
Toplam
72.256
72.256
38.338
15.854
54.192
21.178
21.178
26.233
15.550
41.783
2.Yurtdışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler:
Serbest Tutar
31 Aralık 2014
AB Ülkeleri
ABD, Kanada
OECD Ülkeleri (*)
Toplam
(*)
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
3.989
4.509
-
-
8.008
-
-
630
2.446
-
-
-
-
-
-
86
587
-
-
15.854
15.550
-
-
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri.
63
31 Aralık 2013
11.149
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
Diğer
Serbest Olmayan Tutar
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
d.
Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
1.
Teminat olarak gösterilen ve repo işlemlerine konu olan satılmaya hazır finansal varlıkların
özellikleri ve defter değeri:
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla teminata verilen/bloke edilen satılmaya hazır finansal varlık
69.260 TL (31 Aralık 2013: 42.600 TL)’dir. Repo işlemlerine konu olan satılmaya hazır finansal
varlık tutarı 313.971 TL (31 Aralık 2013: 732.520 TL)’dir.
2.
Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Hisse Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Değer Azalma Karşılığı (-)
Toplam
e.
713.484
667.470
46.014
11.775
11.775
725.259
31 Aralık 2013
852.908
852.908
6.648
6.648
1.302
858.254
Kredilere ilişkin açıklamalar:
1.
Banka’nın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin
bilgiler:
31 Aralık 2014
Nakdi
4.570
4.570
Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler
Banka Mensuplarına Verilen Krediler
Toplam
64
Gayrinakdi
-
31 Aralık 2013
Nakdi
Gayrinakdi
126
4.167
4.167
126
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
2.
Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına
bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:
(i)
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar
Nakdi Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İşletme Kredileri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime Verilen
Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Diğer
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam
(*)
Krediler ve
Diğer Alacaklar
(Toplam)
6.181.576
784.668
-
Sözleşme koşullarında
değişiklik yapılanlar
Ödeme
Planının
Uzatılmasına
Yönelik
Değişiklik
Yapılanlar
Diğer
52.869
4.301
1.871
-
288.362
102.942
17.271
4.988.333
6.181.576
50.998
52.869
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer
Alacaklar
Krediler ve
Diğer Alacaklar Sözleşme koşullarında
(Toplam)
değişiklik yapılanlar
Ödeme
Planının
Uzatılmasına
Yönelik
Değişiklik
Yapılanlar
Diğer
267.995
162.078
12.893
52.199
6.057
-
4.301
4.301
5.908
1.193
208.695
267.995
156.021
162.078
12.893
12.893
Grup’un diğer kalemi içerisinde bulunan 17.926 TL tutarında faktoring alacakları bulunmaktadır.
(ii)
Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik
Yapılan Değişiklik Sayısı
1 veya 2 defa Uzatılanlar
3,4 veya 5 defa Uzatılanlar
5 Üzeri uzatılanlar
Toplam
Standart Nitelikli Krediler ve
Diğer Alacaklar
50.214
1.747
908
52.869
Yakın izlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
162.078
162.078
Standart Nitelikli Krediler ve
Diğer Alacaklar
5.744
1.080
46.045
52.869
Yakın izlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
80.966
26.206
11.143
43.763
162.078
(iii)
Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre
0-6 Ay
6 Ay – 12 Ay
1-2 Yıl
2-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Toplam
65
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
3.
Vade yapısına göre nakdi kredilerin dağılımı:
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Alacaklar
Sözleşme
Krediler ve Diğer
Koşullarında
Alacaklar Değişiklik Yapılanlar
Kısa Vadeli Krediler ve Diğer
Alacaklar
İhtisas Dışı Krediler
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer
Alacaklar
Sözleşme
Krediler ve Diğer
Koşullarında
Alacaklar Değişiklik Yapılanlar
2.874.463
6.731
40.047
48.924
2.874.463
6.731
40.047
48.924
İhtisas Kredileri
-
-
-
-
Diğer Alacaklar
-
-
-
-
3.249.943
50.439
52.977
126.047
3.249.943
50.439
52.977
126.047
İhtisas Kredileri
-
-
-
-
Diğer Alacaklar
-
-
-
-
6.124.406
57.170
93.024
174.971
Orta ve Uzun Vadeli Krediler
ve Diğer Alacaklar
İhtisas Dışı Krediler
TOPLAM
66
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4. Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin
bilgiler:
Kısa Vadeli
5.756
5.756
4.513
4.513
89
89
392
392
860
860
3
3
4.283
15.896
Tüketici Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Bireysel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Bireysel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek Kişi)
Toplam
67
Orta ve Uzun
Vadeli
94.010
16.334
674
77.002
1.096
1.096
3.313
3.313
2
2
98.421
Toplam
99.766
16.334
674
82.758
1.096
1.096
4.513
4.513
89
89
3.705
3.705
862
2
860
3
3
4.283
114.317
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
5. Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler:
Kısa Vadeli
47.249
186
45.037
2.026
12.737
40
12.697
12.977
12.977
15
15
49.872
122.850
Taksitli Ticari Krediler-TP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-YP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Kurumsal Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Kurumsal Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Tüzel Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Tüzel Kişi)
Toplam
Orta ve Uzun
Vadeli
521.249
17
9.211
450.688
61.333
83.549
1.787
81.762
354.471
354.471
5
5
959.274
Toplam
568.498
17
9.397
495.725
63.359
96.286
1.827
94.459
354.471
354.471
12.982
5
12.977
15
15
49.872
1.082.124
6. Kredilerin kullanıcılara göre dağılımı:
31 Aralık 2014
Kamu
Özel
Toplam
6.449.571
6.449.571
31 Aralık 2013
4.750.712
4.750.712
7. Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı:
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Yurtiçi Krediler
Yurtdışı Krediler
6.449.571
-
4.750.712
-
Toplam
6.449.571
4.750.712
8. Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler:
Bulunmamaktadır. ( 31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır.)
68
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
9. Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar:
31 Aralık 2014
4.410
31 Aralık 2013
3.788
Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
20.950
13.788
Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
50.575
46.776
Toplam
75.935
64.352
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
10. Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net):
i.
Donuk alacaklardan Banka tarafından yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına
bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:
III. Grup
IV. Grup
V. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Tahsili Şüpheli Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer Krediler ve Diğer
Kredi ve Diğer
Alacaklar
Alacaklar
Alacaklar
31 Aralık 2014
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer
Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer
Alacaklar
31 Aralık 2013
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer
Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer
Alacaklar
ii.
-
-
-
-
31
880
5.218
-
-
-
-
-
-
2.241
110
7.928
Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:
III. Grup
Tahsil İmkanı
Sınırlı Krediler ve
Diğer Alacaklar
24.440
118.409
87.185
29.210
26.454
4.410
22.044
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış (-)
Dönem İçinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-)
Kurumsal ve Ticari Krediler
Bireysel Krediler
Kredi Kartları
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
IV. Grup
V. Grup
Tahsili Şüpheli Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Kredi ve Diğer
Alacaklar
Alacaklar
34.523
61.511
5.707
31.607
85.310
62.985
61.110
5.133
24.365
1.696
70.174
1.696
69.892
97
185
57.601
61.564
20.950
50.575
36.651
10.989
(*) Yukarıdaki tabloda tahsilatlar içerisinde yer alan 3.726 TL tutarındaki donuk alacak, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde
yenilenen ve yeni bir itfa planına bağlanan alacaklar hesabına aktarılmıştır.
(**) 13 Kasım 2014 tarihinde Final Varlık Yönetim A.Ş.’ne satılmak suretiyle aktiften silinen 71.870 TL tutarındaki
takipteki kredilerden oluşmaktadır.
69
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
iii. Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler:
III. Grup
IV. Grup
V. Grup
Zarar
Tahsil İmkanı
Tahsili Şüpheli
Niteliğindeki
Sınırlı Krediler ve Krediler ve Diğer
Krediler ve
Diğer Alacaklar
Alacaklar Diğer Alacaklar
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
4.812
962
1.271
634
14.326
12.751
Bilançodaki Net Bakiyesi
31 Aralık 2013
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
3.850
637
1.575
4.135
783
7.427
2.757
17.720
12.554
Bilançodaki Net Bakiyesi
3.352
4.670
5.166
31 Aralık 2014
iv. Donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi:
III. Grup
Cari Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
Önceki Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
IV. Grup
V. Grup
Tahsil İmkanı
Zarar
Sınırlı Krediler Tahsili Şüpheli
Niteliğindeki
ve Diğer
Krediler ve
Krediler ve
Alacaklar Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar
22.044
36.651
10.989
24.120
56.900
48.854
3.943
20.600
38.421
20.177
36.300
10.433
2.334
701
12.710
467
350
12.154
1.867
351
556
20.652
20.735
14.735
20.563
33.788
53.445
3.057
13.420
38.997
17.506
20.368
14.448
3.877
735
8.066
731
368
7.779
3.146
367
287
11. Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları:
Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar kanuni takip ve teminatların nakde dönüştürülmesi
yollarıyla tahsil edilmektedir.
70
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
12. Aktiften silme politikasına ilişkin açıklamalar:
Aktiften silme işlemleri yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
f.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler:
1.
Repo işlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:
Bulunmamaktadır.
2.
Teminata verilen/bloke edilen vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:
Bulunmamaktadır.
3.
Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
4.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
5.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların dönem içindeki hareketleri:
Bulunmamaktadır.
g.
İştiraklere ilişkin bilgiler (Net):
Bulunmamaktadır.
h.
Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net:)
1.
Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
2.
Yukarıda yer alan sıraya göre konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklara ilişkin önemli finansal tablo
bilgileri:
Bulunmamaktadır.
3.
Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
Ünvanı
1 Burgan Finansal Kiralama A.Ş
Burgan Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. ve bağlı ortaklığı Burgan
2 Portföy Yönetimi A.Ş.
Bankanın Pay Oranı.
Adres(Şehir/ Ülke) Farklıysa Oy Oranı (%)
Diğer Ortakların Pay
Oranı (%)
İstanbul/Türkiye
99,99
0,01
İstanbul/Türkiye
100,00
0,00
71
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
4.
Yukarıda yer alan sıraya göre konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin önemli finansal tablo
bilgileri:
(*)
5.
Sabit
Varlık
Toplamı
Faiz
Gelirleri
Önceki
Dönem
Kâr/Zararı
Menkul
Değer Cari Dönem
Gelirleri Kâr/Zararı
Özkaynak
1
752.442
115.957
79
42.845
-
12.163
5.968
-
2 (*)
292.355
101.904
3.140
8.738
-
4.053
(7.814)
-
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve bağlı ortaklığı Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.’nin konsolide edilmiş
tutarlarıdır.
Konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin hareket tablosu:
31 Aralık 2014
6.
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler (*)
Alışlar
99.193
103.000
97.799
31 Aralık 2013
88.337
10.856
-
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Yıl Payından Alınan Kar
Satışlar
Yeniden Değerleme Artışı
Değer Azalma Karşılıkları
Dönem Sonu Değeri
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermayeye Katılma Payı (%)
5.201
202.193
%99,99
18.978
(8.122)
99.193
%99,99
Konsolide edilen mali bağlı ortaklıklara ilişkin sektör bilgileri ve bunlara ilişkin kayıtlı tutarlar:
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Bankalar
-
-
Sigorta Şirketleri
-
-
Faktoring Şirketleri
-
-
104.210
41.210
Bağlı Ortaklıklar
Leasing Şirketleri
Finansman Şirketleri
Diğer Mali Bağlı Ortaklıklar
Toplam
7.
Gerçeğe
Uygun
Değer
Aktif
Toplamı
Borsaya kote edilen bağlı ortaklıklar:
Bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
72
-
-
97.983
57.983
202.193
99.193
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
i.
Birlikte kontrol edilen ortaklıklara (iş ortaklıklarına) ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
j.
Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler (net):
Finansal kiralamaya yapılan yatırımların kalan vadelerine göre gösterimi:
31 Aralık 2014
Brüt
235.542
447.229
153.971
836.742
1 Yıldan Az
1-4 Yıl Arası
4 Yıldan Fazla
Toplam
Net
189.197
373.364
133.236
695.797
31 Aralık 2013
Brüt
Net
171.356
145.359
259.853
233.432
62.560
56.235
493.769
435.026
k. Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
l.
Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar:
Gayrimenkuller
Araçlar
Diğer MDV
Toplam
8.557
1.557
7.000
203
163
40
49.149
28.913
20.236
57.909
30.633
27.276
7.000
144
344
8.901
1.701
7.200
40
9
154
123
31
20.236
6.749
13
7.217
55.783
36.028
19.755
27.276
6.749
13
7.370
344
64.838
37.852
26.986
Gayrimenkuller
Araçlar
Diğer MDV
Toplam
8.901
1.701
7.200
154
123
31
55.783
36.028
19.755
64.838
37.852
26.986
7.200
1.706
400
11.495
22.101
2.100
20.001
31
73
22
227
145
82
19.755
6.091
70
6.665
60.875
41.764
19.111
26.986
7.870
70
7.087
11.495
83.203
44.009
39.194
31 Aralık 2012
Maliyet
Birikmiş Amortisman (-)
Net Defter Değeri
31 Aralık 2013
Dönem Başı Net Defter Değeri
İktisap Edilenler
Elden Çıkarılanlar (-), net
Değer Düşüşü
Amortisman Bedeli (-)
Yeniden Değerleme Değer Artışı
Dönem Sonu Maliyet
Dönem Sonu Birikmiş Amortisman (-)
Kapanış Net Defter Değeri
31 Aralık 2013
Maliyet
Birikmiş Amortisman (-)
Net Defter Değeri
31 Aralık 2014
Dönem Başı Net Defter Değeri
İktisap Edilenler
Elden Çıkarılanlar (-), net
Değer Düşüşü
Amortisman Bedeli (-)
Yeniden Değerleme Değer Artışı
Dönem Sonu Maliyet
Dönem Sonu Birikmiş Amortisman (-)
Kapanış Net Defter Değeri
73
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
m. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin bilgiler:
1.
Dönem başı ve dönem sonundaki brüt defter değeri ile birikmiş amortisman tutarları:
31 Aralık 2014
65.891
20.348
45.543
Brüt Defter Değeri
Birikmiş Amortisman (-)
Net Defter Değeri
2.
Dönem başı ve dönem sonu arasındaki bilgileri içeren hareket tablosu :
Dönem Başı
Bünyede Dahili Olarak Oluşturulan Tutarlar
Birleşme, Devir ve İktisaplardan Kaynaklanan İlaveler
Kullanım Dışı Bırakılanlar ve Satışlar
Değer Artışı veya Düşüşü Nedeniyle Değerleme
Fonuna Kaydedilen Tutarlar
Gelir Tablosuna Kaydedilmiş Olan Değer Azalışları (-)
Gelir Tablosundan İptal Edilen Değer Azalışları
İtfa Payları (-)
Yurtdışı İştiraklerden Kaynaklanan Net Kur Farkları
Defter Değerinde Meydana Gelen Diğer Değişiklikler
Dönem Sonu
n.
31 Aralık 2013
41.408
15.029
26.379
Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
74
31 Aralık 2014
26.379
24.457
-
31 Aralık 2013
24.350
6.433
-
5.293
45.543
4.404
26.379
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
o. Ertelenmiş vergi varlığına ilişkin açıklamalar:
Grup, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla TMS 12 uyarınca hesaplanan 31.878 TL (31 Aralık 2013: 30.937
TL) tutarındaki ertelenmiş vergi varlığını ve 14.690 TL (31 Aralık 2013: 5.952 TL) tutarındaki vergi
yükümlülüğünü netleştirdikten sonra 17.188 TL (31 Aralık 2013: 24.985 TL) net ertelenmiş vergi
varlığını finansal tablolarına yansıtmıştır. Grup’un 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla net ertelenmiş vergi
borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve
yükümlülüklerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Birikmiş
Geçici Farklar
31 Aralık 31 Aralık
2014
2013
Taşınan Mali Zarar (*)
Dava Karşılıkları
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık
Çalışan Hakları Karşılığı
Diğer Karşılıklar
Kazanılmamış Gelirler
Diğer
Ertelenen Vergi Varlıkları
Ertelenen vergi
varlık/yükümlülükleri
31 Aralık
31 Aralık
2014
2013
77.787
20.191
12.301
24.445
12.844
11.387
439
159.394
76.281
17.402
26.900
18.211
10.172
5.278
443
154.687
15.557
4.038
2.460
4.889
2.569
2.277
88
31.878
15.256
3.480
5.380
3.642
2.034
1.056
89
30.937
Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri ile Vergi Matrahı Arasındaki
Fark
Türev Finansal Araçlar Değerleme Farkı
Diğer
27.787
39.312
6.357
15.592
14.057
117
5.557
7.862
1.271
3.118
2.811
23
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri
73.456
29.766
14.690
5.952
Ertelenen Vergi Varlık/(Yükümlükleri) (Net)
85.938
124.921
17.188
24.985
(*) Grub’un taşınan mali zararının 8.308 TL’si 2017, 68.445 TL’si 2018, 1.034 TL’si ise 2019 yılına kadar kurumlar vergisi
hesaplamalarında kullanılabilecektir.
Ertelenmiş vergi varlığı/yükümlülüğü hareketi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
1 Ocak itibarıyla bakiye
24.985
31 Aralık 2013
9.824
Cari yıl ertelenmiş vergi gelir/ (gideri), net
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi, net
(4.300)
(3.497)
11.603
3.558
Dönem sonu bakiyesi
17.188
24.985
75
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
p. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar hakkında
açıklamalar:
Grup’un satış amaçlı elde tutulan varlıklarının toplam tutarı 10.947 TL (31 Aralık 2013: 14.003 TL)
olup durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır.
31 Aralık 2014
Önceki Dönem
Maliyet
Birikmiş Amortisman (-)
Net Defter Değeri
Cari Dönem
Dönem Başı Net Defter Değeri
İktisap Edilenler
Elden Çıkarılanlar (-), net
Değer Düşüşü (-)
Amortisman Bedeli (-)
Dönem Sonu Maliyet
Dönem Sonu Birikmiş Amortisman (-)
Kapanış Net Defter Değeri
14.659
656
14.003
31 Aralık 2013
13.486
481
13.005
14.003
2.198
5.020
234
11.683
736
10.947
13.005
4.797
3.507
292
14.659
656
14.003
q. Diğer aktiflere ilişkin bilgiler:
Bilançonun diğer aktifler kalemi 208.407 TL (31 Aralık 2013: 246.498 TL) tutarında olup, bilanço dışı
taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır.
76
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
II.
KONSOLİDE BİLANÇONUN PASİF HESAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
a.
Mevduata ilişkin bilgiler:
1.
Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler:
i.
31 Aralık 2014:
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yerleşik Kişiler
Yurtdışında Yerleşik Kişiler
Resmi Kuruluşlar Mevduatı
Ticari Kuruluşlar Mevduatı
Diğer Kuruluşlar Mevduatı
Kıymetli Maden Depo Hesabı
Bankalar Mevduatı
T.C. Merkez Bankası
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam
ii.
7 Gün
Vadesiz İhbarlı
26.205
190.141
171.026
19.115
17.111
116.082
1.705
3.704
106
3.598
354.948
-
1 Aya
Kadar
31.543
264.279
249.935
14.344
101.524
883
133.742
69.368
64.374
531.971
1 - 3 Ay
904.464
1.980.390
1.964.688
15.702
361.234
64.223
3.310.311
6 Ay - 1 Yıl ve Birikimli
3 - 6 Ay
1 Yıl
Üstü Mevduat
132.127 97.074 68.794
519.656 39.173 59.692
514.125 36.433 25.576
5.531
2.740 34.116
74.700 33.621 91.673
25.582
91
752.065 169.959 220.159
Toplam
1.260.207
3.053.331
2.961.783
91.548
17.111
778.834
92.484
137.446
69.474
67.972
5.339.413
31 Aralık 2013:
Vadesiz
Tasarruf Mevduatı
22.112
Döviz Tevdiat Hesabı
177.958
Yurtiçinde Yerleşik Kişiler
154.032
Yurtdışında Yerleşik Kişiler
23.926
Resmi Kuruluşlar Mevduatı
36.753
Ticari Kuruluşlar Mevduatı
74.480
Diğer Kuruluşlar Mevduatı
1.499
Kıymetli Maden Depo Hesabı
Bankalar Mevduatı
14.899
T.C. Merkez Bankası
Yurtiçi Bankalar
102
Yurtdışı Bankalar
14.797
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam
327.701
7 Gün
İhbarlı
-
1 Aya
Kadar 1 - 3 Ay
18.901 584.467
121.954 1.229.506
121.954 1.219.902
9.604
258
57.209 154.732
2.233 35.732
150.455
126.980
23.475
350.752 2.004.695
77
6 Ay - 1 Yıl ve Birikimli
3 - 6 Ay
1 Yıl
Üstü Mevduat Toplam
99.102 37.058 47.242
808.882
276.114 86.363 33.866
- 1.925.761
274.536 83.223 33.303
- 1.886.950
1.578
3.140
563
38.811
37.011
41.549 27.397 62.687
418.054
13.371
52.835
165.354
127.082
38.272
- 3.407.897
430.136 150.818 143.795
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
2.
Sigorta kapsamında bulunan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:
i.
Sigorta kapsamında bulunan ve sigorta limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:
Sigorta Kapsamında Bulunan
Tasarruf Mevduatı
Tasarruf Mevduatı
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ.H.
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı
Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar
Kıyı Bankacılığı Bölgelerindeki Şubelerde
Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına
Tabi Hesaplar
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
407.705
299.714
121.979
81.428
-
Toplam
ii.
3.
Sigorta Limitini Aşan
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
852.502
509.168
1.533.681
604.784
-
-
-
-
-
-
-
-
-
529.684
381.142
2.386.183
1.113.952
Ana Ortaklık Banka’nın merkezi yurtiçinde olduğundan yabancı ülke sigortası kapsamında
mevduat bulunmamaktadır.
Sigorta kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin mevduatı:
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar
Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait
Mevduat ile Diğer Hesaplar
Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları
ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile
Diğer Hesaplar
26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282 nci Maddesindeki Suçtan
Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren Mevduat ile Diğer
Hesaplar
Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan
Mevduat Bankalarında Bulunan Mevduat
Toplam
b.
-
-
-
-
12.778
3.750
-
-
-
-
12.778
3.750
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu:
31 Aralık 2014
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
TP
6.925
11.294
48
18.267
78
YP
9.147
4.466
23.062
36.675
31 Aralık 2013
TP
4.390
12.740
933
18.063
YP
298
2.829
106.035
109.162
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
c.
Alınan kredilere ilişkin bilgiler:
1.
Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
T.C. Merkez Bankası Kredileri
Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
Toplam
2.
TP
157.275
1.304
YP
197.555
1.564.532
TP
76.743
-
YP
86.562
1.588.137
158.579
1.762.087
76.743
1.674.699
Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi:
31 Aralık 2014
TP
78.840
79.739
158.579
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
Toplam
3.
31 Aralık 2013
YP
140.460
1.621.627
1.762.087
31 Aralık 2013
TP
76.743
76.743
YP
219.474
1.455.225
1.674.699
Grup’un yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar:
Grup’un temel fon kaynaklarını oluşturan yükümlükleri mevduat ve alınan kredilerdir.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla mevduat tutarının %0,6’sı (31 Aralık 2013: %0,3) Grup’un dahil
olduğu risk grubunun mevduatıdır. Bunun yanında alınan sermaye benzeri ve diğer kredilerin %57’si
(31 Aralık 2013: %68) Grup’un dahil olduğu risk grubundan temin edilmiştir.
d.
Diğer yabancı kaynaklara ilişkin bilgiler:
Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi 94.731 TL (31 Aralık 2013: 68.774 TL) tutarında olup
bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır.
e.
Finansal kiralama borçlarına ilişkin bilgiler:
Finansal kiralama sözleşmelerinde kira taksitleri kiralanan mal bedeli, piyasa faiz oranları ve
finansmanın vadesine göre belirlenmektedir. Finansal kiralama sözleşmeleriyle ilgili Grup’a önemli
yükümlülükler getiren hükümler bulunmamaktadır.
f.
Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
g.
Karşılıklara ilişkin bilgiler:
1.
Genel karşılıklara ilişkin bilgiler:
Genel Karşılıklar
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
Diğer
79
31 Aralık 2014
64.659
48.904
2.601
10.325
8.167
2.745
2.685
31 Aralık 2013
48.122
35.165
3.924
8.022
6.894
2.598
2.337
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
2.
Çalışan hakları karşılığına ilişkin yükümlülükler:
Türk İş Kanunu’na göre, Grup bir senesini doldurmuş olan ve zorunlu sebeplerden dolayı ilişkisi
kesilen veya emekli olan, 25 hizmet yılını (kadınlarda 20) dolduran ve emeklilik hakkı kazanan
(kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için
kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002 tarihindeki mevzuat değişikliğinden sonra
emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 3.438,22 TL
(31 Aralık 2013: 3.254,44 TL) ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak
herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde Grup’un ödemesi gerekecek
muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılmaktadır. TMS 19 işletmenin
yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryal değerleme yöntemlerinin kullanımını gerekli
kılmaktadır. Yükümlülüğün belirlenmesinde Grup bağımsız aktüerlerden yararlanmıştır, iskonto
oranı, çalışan devir hızı ve gelecekteki maaş artışları gibi konularda varsayımlarda
bulunulmaktadır. Bu varsayımlar yıllık olarak gözden geçirilmektedir. Bu bağlamda, toplam
yükümlülüklerin hesaplanmasında aşağıdaki aktüeryal varsayımlar kullanılmıştır.
31 Aralık 2014
2,45
7,00
11,86
İskonto Oranı (%)
Maaş Artış Oranı (%)
Ortalama Kalan Çalışma Süresi (Yıl)
31 Aralık 2013
3,10
7,40
11,11
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün bilançodaki hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
8.024
1.634
679
596
980
2.842
9.071
1 Ocak itibarıyla
Cari hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Azaltmalar ve ödemeler
Aktüeryal kayıp/kazanç
Ödenen tazminatlar (-)
Dönem Sonu Bakiyesi
31 Aralık 2013
7.866
1.246
548
205
(80)
1.761
8.024
Grup’un ayrıca 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ayrılmış olan 2.474 TL (31 Aralık 2013: 2.155
TL) tutarında izin karşılığı ile 12.900 TL (31 Aralık 2013: 8.032 TL) tutarında personele
ödenecek prim karşılığı bulunmaktadır.
80
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
3.
Diğer Karşılıklar:
i)
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklara ilişkin bilgiler:
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar (*)
Toplam
31 Aralık 2014
12.301
12.301
31 Aralık 2013
26.900
26.900
(*)
Banka’nın kredi portföyündeki belirli kredilerine ilişkin ileride doğabilecek risklere karşın ayırdığı karşılıklardır.
ii)
Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler:
Grup diğer karşılıklar altında 20.191 TL (31 Aralık 2013: 17.402 TL) tutarında dava karşılığı,
2.818 TL (31 Aralık 2013: 2.937 TL) tutarında tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş
gayrinakdi krediler karşılığı, 590 TL (31 Aralık 2013: 4.730 TL) tutarında müşteriye verilen çek
karneleri karşılığı, 76 TL (31 Aralık 2013: 108 TL) tutarında kredi kartı promosyon uygulaması
karşılığı ile 146 TL (31 Aralık 2013: 133 TL) muhtelif alacaklar karşılığı sınıflandırmıştır.
4.
Dövize Endeksli Krediler Kur Farkı karşılıklarına ilişkin bilgiler:
Bilanço tarihi itibarıyla hesaplanan dövize endeksli krediler kur farkı karşılıkları bu finansal
tablolarda krediler bakiyesinden netleştirmiş olup dövize endeksli krediler kur farkı karşılığı
tutarı 2.858 TL (31 Aralık 2013: 55 TL)’dir.
h.
Vergi borcuna ilişkin açıklamalar:
1.
Vergi karşılığına ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ayrılan kurumlar vergisi karşılığı tutarı 1.435 TL
(31 Aralık 2013: 686 TL)’dir.
2.
Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler:
Ödenecek Kurumlar Vergisi
Menkul Sermaye İradı Vergisi
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi
BSMV
Ödenecek Katma Değer Vergisi
Diğer
Toplam
81
31 Aralık 2014
1.435
5.970
187
4.543
352
3.747
31 Aralık 2013
686
4.400
161
3.997
224
2.591
16.234
12.059
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
3.
Primlere ilişkin bilgiler:
Sosyal Sigorta Primleri-Personel
Sosyal Sigorta Primleri-İşveren
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren
İşsizlik Sigortası-Personel
İşsizlik Sigortası-İşveren
Diğer
Toplam
4.
i.
31 Aralık 2014
1.132
1.201
57
113
2.503
31 Aralık 2013
894
982
46
93
2.015
Grup, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla TMS 12 uyarınca hesaplanan 31.878 TL (31 Aralık 2013:
30.937 TL) tutarındaki ertelenmiş vergi varlığını ve 14.690 TL (31 Aralık 2013: 5.952 TL)
tutarındaki vergi yükümlülüğünü netleştirdikten sonra 17.188 TL (31 Aralık 2013: 24.985 TL)
net ertelenmiş vergi varlığını finansal tablolarına yansıtmıştır. Grup’un 31 Aralık 2014 tarihi
itibarıyla net ertelenmiş vergi borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır.)
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları hakkında
bilgiler:
Bulunmamaktadır.
j.
Sermaye benzeri kredilere ilişkin bilgiler:
Bankanın kullandığı sermaye benzeri kredilerin sayısı. vadesi. faiz oranı. kredinin temin edildiği
kuruluş ve varsa. hisse senedine dönüştürme opsiyonuna ilişkin detaylı açıklamalar:
Temin Eden Kuruluş
Burgan Bank S.A.K.
Tutar
Açılış Tarihi
USD 150.000.000 06 Aralık 2013
Vade Faiz Oranı (%)
04 Aralık 2023
LIBOR+3,75
Kullanılan sermaye benzeri kredinin hisse senedine dönüştürme opsiyonu bulunmamaktadır.
82
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
1.
Sermaye benzeri kredilere ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
YP
TP
YP
Yurtiçi Bankalardan
-
-
-
-
Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan
-
-
-
-
Yurtdışı Bankalardan
-
349.959
-
320.478
Yurtdışı Diğer Kuruluşlardan
-
-
-
-
-
349.959
-
320.478
Toplam
k.
31 Aralık 2013
TP
Özkaynaklara ilişkin bilgiler:
1.
Ödenmiş sermayenin gösterimi:
31 Aralık 2014
900.000
-
Hisse Senedi Karşılığı
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı
2.
Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun
açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı:
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Sistemi
Kayıtlı Sermaye
3.
31 Aralık 2013
570.000
-
Tavan
900.000
1.000.000
Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile arttırılan sermaye payına ilişkin
diğer bilgiler:
Artırım Tarihi
03 Kasım 2014
15 Aralık 2014
Artırım Tutarı
Artırıma Konu
Edilen Kar
Yedekleri
Nakit
Artırıma Konu
Edilen Sermaye
Yedekleri
110.000
110.000
-
-
220.000
220.000
-
-
4.
Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden, sermayeye ilave edilen kısıma ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
5.
Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütlerine ilişkin
bilgiler:
Bulunmamaktadır.
83
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
6.
Banka ve bağlı ortaklıklarının gelirleri, karlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri
ile bu göstergelerdeki belirsizlikler dikkate alınarak yapılacak öngörülerin özkaynak üzerindeki
tahmini etkileri:
Bilanço ve bilanço dışı varlık ve yükümlülüklerde taşınan faiz, likidite ve döviz kuru riskleri
Banka ve bağlı ortaklıkları tarafından benimsenen çeşitli risk limitleri ve yasal limitler
çerçevesinde yönetilmektedir.
7.
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin bilgiler:
Ana Ortaklık Banka’nın Ana Sözleşmesi gereğince 1.000.000 adet kurucu hissesi bulunmaktadır.
Ana Sözleşme’ye göre %5 oranında yasal yedeklerin ayrılması ve ödenmiş sermayenin %5’i
oranındaki birinci temettünün dağıtılmasından sonra dağıtılabilir tutarın %10’u kurucu hisse
sahiplerine dağıtılır.
8.
Menkul değerler değerleme farklarına ilişkin bilgiler:
TL
31 Aralık 2014
YP
TL
31 Aralık 2013
YP
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklardan (İş Ortaklıklarından
Değerleme Farkı
Kur Farkı
795
-
365
-
(4.414)
-
-
Toplam
795
365
(4.414)
-
YP
-
31 Aralık 2013
TL
3.992
9.
Yeniden değerleme değer artış fonuna ilişkin bilgiler:
Menkuller
Gayrimenkuller
Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri İle
Gayrimenkul Satış Kazançları
Toplam
31 Aralık 2014
TL
13.187
YP
-
-
-
-
-
13.187
-
3.992
-
10. Geçmiş yıl kârının dağıtılmasına ilişkin bilgiler:
2013 yılı zararı olan 53.697 TL’nın 16.057 TL’sı, geçmiş dönem zararlarına, 298 TL’si yasal
yedek akçe ve 469 TL’sını olağanüstü yedek akçelere sınıflandırılmış ve 38.407 TL’sı olağanüstü
yedek akçelerden mahsup etmiştir.
84
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
III.
NAZIM HESAPLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
a.
Nazım hesaplarda yer alan yükümlülüklere ilişkin açıklama:
1.
Gayri kabili rücu nitelikteki taahhütlerin türü ve miktarı:
Çek yaprakları için ödeme taahhüdü
Vadeli döviz alım-satım taahhütleri
Kullandırma garantili kredi tahsis taahhüdü
Kredi kartlarına verilen harcama limiti taahhüdü
Müşterilere verilen bloke çekler
kredi kartları ve bak hizm ilişkin promosyon uygulamaları
İhracat taahhütlerinden kaynaklanan vergi, fon yükümlülükleri
31 Aralık 2014
301.592
264.651
152.030
37.353
2.000
2
-
31 Aralık 2013
278.991
22.658
84.629
41.413
178
18
757.628
427.887
Toplam
2.
Nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve tutarı:
Nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararlar bulunmamaktadır. Bilanço dışı
yükümlülüklerden oluşan taahhütler “Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu”nda gösterilmiştir.
i.
Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer
akreditifler dahil gayrinakdi krediler:
Teminat mektupları
Akreditifler
Banka kabul kredileri
Diğer garantiler
Faktoring garantileri
31 Aralık 2014
914.041
176.485
69.213
30.800
213
31 Aralık 2013
771.163
257.308
89.512
67.886
752
1.190.752
1.186.621
TP
436.268
35.769
32.745
8.269
21.647
534.698
YP
193.467
27.466
41.033
73.206
44.171
379.343
Toplam
ii.
Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler:
Kesin Teminat Mektupları
Gümrüklere Verilen Teminat Mektupları
Geçici Teminat Mektupları
Avans Teminat Mektupları
Diğer Teminat Mektupları
Toplam
85
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
3.
(i)
Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:
31 Aralık 2014
88.246
88.246
1.102.506
1.190.752
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli
Diğer Gayrinakdi Krediler
Toplam
31 Aralık 2013
84.207
84.207
1.102.414
1.186.621
(ii) Gayrinakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi:
TP
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik. Gaz. Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetler
Ulaştırma ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
31 Aralık 2014
(%)
YP
7.320
6.543
514
263
200.490
24.721
168.557
7.212
112.447
205.600
113.114
6.133
18.622
40.458
15.927
5.217
66
6.063
10.624
536.481
1,36
1,22
0,10
0,05
37,37
4,61
31,42
1,34
20,96
38,32
21,08
1,14
3,47
7,54
2,97
0,97
0,01
1,13
1,99
100,00
(%)
TP
11.338
1,73
11.338
1,73
295.653 45,19
39.678
6,06
247.421 37,82
8.554
1,31
157.113 24,01
186.313 28,48
71.429 10,92
11.531
1,76
24.237
3,70
43.661
6,67
29.303
4,48
47
0,01
6.105
0,93
3.854
0,59
654.271 100,00
3.421
3.038
120
263
252.784
28.456
217.619
6.709
131.336
170.632
106.353
2.507
13.454
29.132
13.312
3.492
100
2.282
15.967
574.140
31 Aralık 2013
(%)
YP
0,60
0,53
0,02
0,05
44,03
4,96
37,90
1,17
22,88
29,72
18,52
0,44
2,34
5,07
2,32
0,61
0,02
0,40
2,78
100,00
8.146
8.125
21
411.340
42.423
368.910
7
29.649
150.069
52.586
7.472
23.891
27.504
20.844
43
3.404
14.325
13.277
612.481
(%)
1,33
1,33
67,16
6,93
60,23
4,84
24,50
8,59
1,22
3,90
4,49
3,40
0,01
0,56
2,34
2,17
100,00
(iii) I ve II’nci grupta sınıflandırılan gayrinakdi kredilere ilişkin bilgiler:
I inci Grup
TP
Gayrinakdi Krediler (*)
Teminat Mektupları
Aval ve Kabul Kredileri
Akreditifler
Cirolar
Menkul Değer İhracı Satın Alma Garantileri
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garanti ve Kefaletler
Toplam
(*)
512.841
1.570
173
514.584
YP
374.792
67.643
176.485
29.901
648.821
II nci Grup
TP
14.238
40
14.278
YP
4.513
899
5.412
Yukarıdaki tabloda belirtilen gayrinakdi kredilere ek olarak Grup’un toplam donuk alacak olarak sınıflandırdığı
7.657 TL tutarında gayrinakdi kredisi bulunmaktadır. Grup bu kredilerle ilgili olarak 31 Aralık 2014 tarihi
itibarıyla 2.818 TL karşılık ayırmıştır.
86
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
b.
Türev finansal araçlara ilişkin bilgiler:
Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri
Döviz ile İlgili Türev İşlemler ( I )
Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri
Swap Para Alım Satım İşlemleri
Futures Para İşlemleri
Para Alım Satım Opsiyonları
Faiz ile İlgili Türev İşlemler ( II )
Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım Satım İşlemleri
Faiz Alım Satım Opsiyonları
Futures Faiz Alım Satım İşlemleri
Diğer Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler ( III)
A.Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II+III)
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
6.769.170
886.544
3.663.637
2.218.989
3.386.880
3.382.288
4.592
37.827
10.193.877
9.831.598
1.349.143
1.999.508
6.482.947
1.588.478
1.557.996
30.482
49
11.420.125
-
-
10.193.877
11.420.125
Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri
Rayiç Değer Riskinden Korunma Amaçlı
Nakit Akış Riskisnden Korunma Amaçlı
YP Üzerinden Yapılan İştirak Yat.Risk.Kor.Amaçlı
B.Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler
Türev İşlemler Toplamı (A+B)
c.
Yatırım Fonları:
Grup, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla fon toplam değeri 31.546 TL (31 Aralık 2013: 25.773 TL) olan
6 adet (31 Aralık 2012: 5 adet) yatırım fonunun kurucusudur. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı
çerçevesinde kurulmuş olan fonların katılma belgeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydi
olarak saklanmaktadır.
d.
Koşullu varlık ve yükümlülüklerle ilgili bilgiler:
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Grup aleyhine açılmış bulunan davaların toplam tutarı 51.784 TL
(31 Aralık 2013: 48.783 TL) olup bu kapsamdaki koşullu hususlara ilişkin olarak 31 Aralık 2014
finansal tablolarında 20.191 TL (31 Aralık 2013: 17.402 TL) tutarında karşılık ayrılmıştır. Gökpınar
Vergi Dairesi tarafından gönderilen E-hacize geç cevap verilmesi nedeniyle Banka’ya tebliğ edilen
25.459 TL’lık ödeme emrinin iptali için Denizli Vergi Dairesi ile Denizli Asliye Hukuk
Mahkemelerinde menfi tespit davaları açılmış olup, %15 teminat karşılığı tedbir kararı alınarak
işlemler durdurulmuştur. Yerel mahkemelerdeki davalar Banka lehine sonuçlanmış olup davalar
temyiz aşamasındadır. Banka lehine sonuçlanacağı düşünüldüğünden karşılık ayrılmamıştır.
e.
Bankaların uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırmış oldukları derecelendirmeye
ilişkin özet bilgiler:
MOODY'S (10 Eylül 2014 tarihlidir)
Kategori
(Bireysel Kredi Notu)
(Uzun Vadeli Yabancı Para)
(Kısa Vadeli Yabancı Para)
(Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli)
(Yerel Para Cinsinden Kısa Vadeli)
Derecelendirme Notu
E+
Ba2
Not Prime
Ba2
Not Prime
87
Görünüm
Durağan
Durağan
Durağan
-
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
IV.
GELİR TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
a.
Faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
1.
Kredilerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler (*):
31 Aralık 2014
TP
299.264
87.511
4.940
21.773
98.009
-
196.199
58.671
1.626
26.146
35.609
-
-
-
-
-
Toplam
391.715
119.782
256.496
61.755
Nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon gelirlerini de içermektedir.
Bankalardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
TP
1.070
-
TC Merkez Bankasından
Yurtiçi Bankalardan
Yurtdışı Bankalardan
Yurtdışı Merkez ve Şubelerden
Toplam
3.
1.070
YP
63
13
76
31 Aralık 2013
TP
481
16
497
YP
117
11
128
Menkul değerlerden alınan faizlere ilişkin bilgiler:
31 Aralık 2014
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan F. V.
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Toplam
4.
YP
Kredilerden alınan faizler
Kısa Vadeli Kredilerden
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
Kaynak Kulanımından Destekleme
Fonundan Alınan Primler
(*)
2.
YP
31 Aralık 2013
TP
31 Aralık 2013
TP
YP
TP
YP
3.363
18
10.480
12
-
-
-
-
61.361
1.021
52.948
-
-
-
-
-
64.724
1.039
63.428
12
İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
88
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
b.
Faiz giderlerine ilişkin bilgiler:
1.
Kullanılan kredilere verilen faizlere ilişkin bilgiler (*):
31 Aralık 2014
TP
10.705
10.669
36
10.705
Bankalara
TC Merkez Bankasına
Yurtiçi Bankalara
Yurtdışı Bankalara
Yurtdışı Merkez ve Şubelere
Diğer Kuruluşlara
Toplam
31 Aralık 2013
YP
57.441
1.618
55.823
57.441
TP
3.008
3.008
3.008
(*)
Nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon giderlerini de içermektedir.
2.
İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler:
YP
28.285
2.043
26.242
28.285
Bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
3.
İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler:
Bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
4.
Mevduata ödenen faizin vade yapısına gösterimi:
Vadeli Mevduat
Vadesiz
Mevduat
1 Aya
Kadar
3 Aya
Kadar
6 Aya
Kadar
1 Yıla
Kadar
8
2.023
-
-
-
-
-
2.031
-
1.896
80.997
13.410
7.271
4.941
-
108.515
-
-
2.479
-
-
-
-
2.479
-
8.273
31.901
9.337
3.891
6.521
-
59.923
-
85
6.004
3.223
5
-
-
9.317
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam
Yabancı Para
DTH
Bankalar Mevduatı
7 Gün İhbarlı Mevduat
Kıymetli Maden D.Hs.
8
12.277
121.381
25.970
11.167
11.462
-
182.265
-
2.047
40.870
7.930
1.400
1.740
-
53.987
254
-
-
-
-
-
254
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam
-
2.301
40.870
7.930
1.400
1.740
-
54.241
Genel Toplam
8
14.578
162.251
33.900
12.567
13.202
-
236.506
Türk Parası
Bankalar Mevduatı
Tasarruf Mevduatı
Resmî Mevduat
Ticari Mevduat
Diğer Mevduat
7 Gün İhbarlı Mevduat
89
1 Yıl Birikimli
ve Üstü Mevduat
Toplam
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
c. Temettü gelirine ilişkin açıklamalar:
31 Aralık 2014
-
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
31 Aralık 2013
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Diğer
703
488
-
-
Toplam
703
488
31 Aralık 2014
5.931.255
38.509
53.006
5.839.740
5.894.954
29.503
50.558
5.814.893
36.301
31 Aralık 2013
3.362.866
30.651
142.562
3.189.653
3.335.324
25.194
118.473
3.191.657
27.542
d. Ticari Kar/Zarara İlişkin Açıklamalar (Net):
Kar
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
Türev Finansal İşlemlerden Kar
Kambiyo İşlemlerinden Kar (*)
Zarar (-)
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Kambiyo İşlemlerinden Zarar (*)
Net Kar/Zarar
(*)
Kambiyo işlemlerinden kar/zarar içinde, türev finansal işlemlere ilişkin kur değişimlerinden kaynaklanan net kar
tutarı 52.688 TL (31 Aralık 2013: 36.568 TL kar)’dir.
e. Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin açıklamalar:
Grubun cari dönemde diğer faaliyet gelirlerinin tutarı 13.474 TL (31 Aralık 2013:
8.043 TL)’dir. Bu tutarın 3.705 TL (31 Aralık 2013: 1.374 TL)’si, Ana Ortaklık Banka’nın daha
önce “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar”da sınıfladığı varlıkların satılması sonucu elde
edilen satış karlarından oluşmaktadır.
90
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılıkları:
f.
31 Aralık 2014
48.394
13.832
31 Aralık 2013
59.675
8.344
IV. Grup Kredi ve Alacaklar
16.359
17.612
V. Grup Kredi ve Alacaklar
18.203
33.719
16.142
8.237
6.533
26.900
-
-
-
-
-
-
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar
III. Grup Kredi ve Alacaklar
Genel Karşılık Giderleri
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri
Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Giderleri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve VKET Menkul Değerler Değer Düşüş
Giderleri
-
-
İştirakler
-
-
Bağlı Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-
-
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
-
-
-
-
71.069
94.812
Diğer
Toplam
g. Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler:
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı (*)
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Diğer İşletme Giderleri
Faaliyet Kiralama Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Reklam ve İlan Giderleri
Diğer Giderler
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar
Diğer
Toplam
(*)
31 Aralık 2014
140.113
3.260
7.087
5.293
234
31 Aralık 2013
117.110
2.296
7.369
4.404
292
81.735
23.813
2.466
598
54.858
187
20.337
258.246
70.578
18.608
2.348
3.833
45.789
8
19.931
221.988
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Personel İzin Karşılığı Gideri 351 TL’dır. (31 Aralık 2013: 297 TL).
91
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
h. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kar/zararına ilişkin
açıklamalar:
Grup’un durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır. Grup’un sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
25.322 TL olarak gerçekleşmiştir.
Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin açıklamalar:
i.
Grup’un durdurulan faaliyeti bulunmamakta, sürdürülen faaliyetlerle ilgili vergi karşılığına ilişkin
açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.
1.
Hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmiş vergi geliri ya da giderine ilişkin
açıklamalar:
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Grup’un 3.198 TL cari vergi gideri ve 4.300 TL ertelenmiş vergi
gideri bulunmaktadır.
2.
Geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi geliri ya
da giderine ilişkin açıklamalar:
Grup’un, geçici farkların oluşmasından kaynaklanan 1.501 TL ertelenmiş vergi geliri, mali
zarardan kaynaklanan 601 TL ertelenmiş vergi geliri, geçici farkların kapanmasından
kaynaklanan 6.402 TL ertelenmiş vergi gideri olmak üzere net 4.300 TL tutarında ertelenmiş
vergi gideri bulunmaktadır.
3.
Geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibarıyla gelir tablosuna yansıtılan
ertelenmiş vergi geliri ya da giderine ilişkin açıklamalar:
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Grup’un geçici farklardan kaynaklanan 4.901 TL ertelenmiş
vergi gideri ve mali zarardan kaynaklanan 601 TL ertelenmiş vergi geliri bulunmaktadır.
Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler dönem net kar/zararına ilişkin
açıklamalar:
j.
Grup’un durdurulan faaliyeti bulunmamakta, sürdürülen faaliyetlerle ilgili net kar/zararına
açıklamalar aşağıda (j) fıkrasında sunulmaktadır.
k. Net dönem kar/zararına ilişkin açıklamalar:
1.
Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve
tekrarlanma oranının açıklanması Grup’un dönem içindeki performansının anlaşılması için
gerekli ise, bu kalemlerin niteliği ve tutarı:
Bulunmamaktadır.
2.
Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kâr/zarara etkisi,
daha sonraki dönemleri de etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde
etkisi:
Bulunmamaktadır.
92
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
l.
Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlere ilişkin açıklamalar:
Grup’un cari dönemde gelir tablosunda alınan ücret ve komisyonların tutarı 73.407 TL (31 Aralık
2013: 36.637 TL) olup, bu tutarın 62.683 TL (31 Aralık 2013 : 25.863 TL)’si “Diğer” olarak
sınıflandırılmıştır.
31 Aralık 2014
Diğer Alınan Ücret ve Komisyonlar
Kaldıraçlı işlem aracılık komisyonları
Kredi Kartı ve POS Takas Komisyonları
Hisse Senedi Aracılık Komisyonları
Vadeli Opsiyon Borsası Aracılık Komisyonları
Sigorta Komisyonları
Hesap İşletim Ücretleri
Havale Komisyonları
Yatırım Fonları Hizmet Komisyonları
Muhabirlerden Alınan Komisyonlar
Ortak Nokta Komisyonları
İtibar Mektubu Komisyonları
Yatırım Danışmanlığı Ücreti
Diğer
Toplam
13.934
9.352
8.373
8.061
2.052
1.512
1.253
1.010
463
105
21
2
16.545
62.683
31 Aralık 2013
2.345
11.716
1.157
1.838
1.135
1.010
569
399
122
20
3.681
1.871
25.863
Grup’un cari dönemde gelir tablosunda verilen ücret ve komisyonların tutarı 16.715 TL
(31 Aralık 2013: 6.606 TL) olup, bu tutarın 16.203 TL (31 Aralık 2013: 6.431 TL)’si “Diğer”
olarak sınıflandırılmıştır.
Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar
Kredi Kartı İşlem Giderleri
Borsa Payları Giderleri
EFT İçin verilen Ücret ve Komisyonlar
Muhabirlere Verilen Komisyonlar
Ortak Nokta Takas Komisyonları
Havale Komisyonları
Diğer
Toplam
93
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
9.102
1.572
556
482
241
140
4.110
16.203
2.881
1.305
470
438
401
104
832
6.431
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
V.
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
a.
Ortaklık yapısındaki değişikliğe ilişkin açıklamalar:
2014 yılı içerisinde Ana Ortaklık Banka’nın ortaklık yapısı ile ilgili değişiklik bulunmamaktadır.
b.
Kâr dağıtımına ilişkin açıklamalar:
2013 yılı zararı olan 53.697 TL’nın 16.057 TL’sı, geçmiş dönem zararlarına, 298 TL’si yasal yedek
akçe ve 469 TL’sını olağanüstü yedek akçelere sınıflandırılmış ve 38.407 TL’sı olağanüstü yedek
akçelerden mahsup etmiştir.
c.
Sermaye artırımına ilişkin açıklamalar:
Banka’nın sermayesi; 03 Kasım 2014 tarihinde 110.000 TL, 15 Aralık 2014 tarihinde 220.000 TL
olmak üzere nakden arttırılarak 900.000 TL’ ye yükseltilmiştir.
d.
Menkul değerler değerleme farkına ilişkin açıklamalar:
Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan
“Gerçekleşmemiş kâr/zararlar” ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın satılması,
elden çıkarılması veya zafiyete uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine kadar dönemin gelir
tablosuna yansıtılmamakta; özkaynaklar altında “Menkul değerler değerleme farkı” hesabında
muhasebeleştirilmektedir.
31 Aralık 2013
TP
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklardan (İş Ortaklıklarından)
Değerleme Farkı
Kur Farkı
Toplam
e.
795
795
YP
31 Aralık 2013
TP
365
365
(4.414)
(4.414)
YP
-
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkına ilişkin açıklamalar:
Cari dönemde gayrimenkullerin rayiç değere getirilmesinden kaynaklanan vergi etkisi sonrası net
9.195 TL (31 Aralık 2013: 275 TL artış) değer artışı özkaynaklar altında “Maddi ve maddi olmayan
duran varlıklar yeniden değerleme farkı” hesabında muhasebeleştirilmektedir.
94
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
VI. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
a.
Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:
Nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurlar, bu unsurların belirlenmesinde kullanılan
muhasebe politikası:
Kasa, efektif deposu, yoldaki paralar ve satın alınan banka çekleri ile T.C. Merkez Bankası dahil
bankalardaki vadesiz mevduat “Nakit” olarak; orjinal vadesi üç aydan kısa olan bankalararası para
piyasası plasmanları ve bankalardaki vadeli depolar ile menkul kıymetlere yapılan yatırımlar “Nakde
eşdeğer varlık” olarak tanımlanmaktadır.
(i). Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar:
31 Aralık 2014
263.688
31.333
232.355
67.707
21.691
46.016
331.395
Nakit
Kasa, Efektif Deposu ve Diğer
Bankalardaki Vadesiz Mevduat
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Para Piyasasından Alacaklar
Bankalardaki Vadeli Depo
Toplam Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlık
31 Aralık 2013
248.073
24.698
223.375
344.166
140.629
203.537
592.239
Önceki dönemde gerçekleşen işlemler neticesinde bulunan toplam değer, cari dönem başındaki
nakit ve nakde eşdeğer varlıklar toplamını verir.
(ii). Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar:
31 Aralık 2014
393.945
30.166
363.779
239.205
130.141
109.064
633.150
Nakit
Kasa, Efektif Deposu ve Diğer
Bankalardaki Vadesiz Mevduat
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Para Piyasasından Alacaklar
Bankalardaki Vadeli Depo
Toplam Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlık
b.
31 Aralık 2013
263.688
31.333
232.355
67.707
21.691
46.016
331.395
Nakit Akım Tablosunda yer alan diğer kalemleri ve döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde
eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi kalemine ilişkin açıklamalar:
“Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı” içinde yer alan
negatif 185.072 TL (31 Aralık 2013: negatif 281.307 TL) tutarındaki “Diğer” kalemi, esas olarak
donuk alacaklardan tahsilatlar hariç diğer faaliyet gelirlerinden, personel giderleri hariç diğer faaliyet
giderlerinden ve kur farkı kâr/zarar kalemlerinden oluşmaktadır.
“Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim” içinde yer alan negatif 244.012 TL
(31 Aralık 2013: pozitif 23.840 TL) tutarındaki “Diğer borçlardaki net artış/azalış” kalemi muhtelif
borçlardaki ve diğer yabancı kaynaklardaki değişimlerden oluşmaktadır.
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi 31 Aralık 2014 tarihi
itibariyla yaklaşık pozitif 2.407 TL (31 Aralık 2013: negatif 483 TL) olarak hesaplanmıştır.
95
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VII. GRUP’UN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
a.
Grup’un dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış
kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler:
Önceki dönem bilgileri, bilanço kalemleri ve gelir/gider kalemleri için 31 Aralık 2013 itibarıyla
sunulmuştur.
1.
31 Aralık 2014:
Grup’un Dahil Olduğu Risk
Grubu (*)
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
(*)
2.
İştirak, Bağlı Ortaklık
ve Birlikte Kontrol
Risk Grubuna Dahil
Edilen Ortaklıklar
Grup’un Doğrudan ve Olan Diğer Gerçek ve
(İş Ortaklıkları)
Dolaylı Ortakları
Tüzel Kişiler
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
18.786
126
13.267
892
18.079
24
26.972
1.237
-
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
31 Aralık 2013:
İştirak, Bağlı Ortaklık
ve Birlikte Kontrol
Risk Grubuna Dahil
Grup’un Dahil Olduğu Risk
Edilen Ortaklıklar
Grup’un Doğrudan ve Olan Diğer Gerçek ve
Grubu (*)
(İş Ortaklıkları)
Dolaylı Ortakları
Tüzel Kişiler
Krediler ve Diğer Alacaklar
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Dönem Başı Bakiyesi
12.239
21
Dönem Sonu Bakiyesi
18.786
126
13.267
892
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
32
2
(*)
3.
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
Grup’un dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ve repo işlemlerine ilişkin bilgiler:
Grup’un Dahil Olduğu Risk
Grubu (*)
Mevduat
Dönem Başı
Dönem Sonu
İştirak, Bağlı Ortaklık
ve Birlikte Kontrol
Risk Grubuna Dahil
Edilen Ortaklıklar
Grup’un Doğrudan ve Olan Diğer Gerçek ve
(İş Ortaklıkları)
Dolaylı Ortakları
Tüzel Kişiler
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
576
445
8.812
3.376
-
Mevduat Faiz Gideri
(*)
-
21.433
30
576
25
13.257
412
8.812
420
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
İştirak, Bağlı Ortaklık
ve Birlikte Kontrol
Risk Grubuna Dahil
Grup’un Dahil Olduğu Risk Grubu
Edilen Ortaklıklar
Grup’un Doğrudan ve Olan Diğer Gerçek ve
(*)
(İş Ortaklıkları)
Dolaylı Ortakları
Tüzel Kişiler
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Repo
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem Başı
108
Dönem Sonu
Repo Faiz Gideri
2
(*)
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
96
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
4.
Grup’un dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri
diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler:
Grup’un Dahil Olduğu Risk
Grubu (*)
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam Kar/Zarar
İştirak, Bağlı Ortaklık
ve Birlikte Kontrol
Risk Grubuna Dahil
Edilen Ortaklıklar
Grup’un Doğrudan ve Olan Diğer Gerçek ve
(İş Ortaklıkları)
Dolaylı Ortakları
Tüzel Kişiler
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
-
Riskten Korunma Amaçlı İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam Kar/Zarar
(*)
b.
-
-
-
-
-
-
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
Grup’un dahil olduğu risk grubuyla ilgili olarak:
1.
Taraflar arasında bir işlem olup olmadığına bakılmaksızın Grup’un dahil olduğu risk grubunda
yer alan ve Grup’un kontrolündeki kuruluşlarla ilişkileri:
Grup, grup şirketleriyle çeşitli bankacılık işlemleri yapmaktadır. Bu işlemler ticari amaçlı olup,
piyasa fiyatlarıyla gerçekleştirilmektedir.
2.
İlişkinin yapısının yanında yapılan işlemin türünü, tutarını ve toplam işlem hacmine olan oranını,
başlıca kalemlerin tutarını ve tüm kalemlere olan oranını, fiyatlandırma politikası ve diğer
unsurları:
Toplam Risk Grubu
1.292.917
45.051
34.690
85
24
Alınan Krediler
Gayrinakdi Krediler
Mevduat
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar
Krediler
Finansal tablolarda yeralan
büyüklüklere göre (%)
56,94
3,78
0,65
0,07
0,00
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Grup’un ana ortağından aldığı kredilerden kaynaklanan 35.723
TL tutarında faiz gideri bulunmaktadır. (31 Aralık 2013: 5.873)
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Banka’nın bağlı ortaklığı olan Burgan Finansal Kiralama
A.Ş.’den bedelsiz hisse senedi olarak muhasebeleştirdiği 5.201 TL tutarında temettü geliri
bulunmaktadır.
3.
Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen işlemler:
Bulunmamaktadır.
97
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
4.
Gayrimenkul ve diğer varlıkların alım-satımı, hizmet alımı-satımı, acenta sözleşmeleri, finansal
kiralama sözleşmeleri, araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı, lisans
anlaşmaları, finansman (krediler ve nakit veya ayni sermaye destekleri dahil), garantiler ve
teminatlar ile yönetim sözleşmeleri gibi durumlarda işlemlere ilişkin açıklamalar:
Bankacılık Kanunu limitleri dahilinde Ana Ortaklık Banka, dahil olduğu risk grubuna nakdi ve
gayrinakdi kredi tahsis etmekte olup bu tutar grubun toplam nakdi ve gayrinakdi kredi tutarının
%0,58’ini (31 Aralık 2013: %0,55) oluşturmaktadır.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka’nın dahil olduğu risk grubuyla gayrimenkul
harici diğer varlıkların alım-satım işlemleri bulunmamaktadır.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka’nın dahil olduğu risk grubuyla araştırma ve
geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı ve yönetim sözleşmeleri bulunmamaktadır.
c.
Üst yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler:
Grup’un üst düzey yöneticileri tanımı Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür
Yardımcılarını kapsamaktadır. Üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan faydalar toplamı
18.640 TL (31 Aralık 2013: 12.273TL) olup, yıllık brüt ücretler ile diğer ödemeler ve yol, yemek
yardımları, sağlık ve hayat sigortaları ile araba giderlerini içeren diğer menfaatler toplamından
oluşmaktadır.
ANA
ORTAKLIK
BÖLGELERİNDEKİ
AÇIKLAMALAR
VIII.
a.
BANKA’NIN
ŞUBE
İLE
YURTİÇİ,
YURTDIŞI,
KIYI
BANKACILIĞI
YURTDIŞI
TEMSİLCİLİKLERİNE
İLİŞKİN
Ana Ortaklık Banka’nın yurtiçi ve yurtdışı şube ve temsilciliklerine ilişkin bilgiler:
Sayı
Yurtiçi şube
58
Çalışan Sayısı
1.046
Bulunduğu Ülke
Yurtdışı temsilcilikler
-
-
Aktif Toplamı
b.
Yasal Sermaye
Yurtdışı şube
-
-
-
-
-
Kıyı Bnk.
Blg.Şubeler
-
-
-
-
-
Ana Ortaklık Banka’nın yurtiçinde ve yurtdışında şube veya temsilcilik açması, kapatması,
organizasyonunda önemli ölçüde değişikliğe neden olan bir durum yoktur.
98
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
IX. BİLANÇO SONRASI HUSUSLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
Bankanın 24 Şubat 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, faktoring konusunda faaliyette
bulunmak üzere toplam 20.000.000 (Yirmimilyon) TL nakdi sermayesi olacak şekilde, Burgan Faktoring
A.Ş. unvanlı şirketin kurulması, söz konusu Şirketin kuruluşu için gerekli izinlerin alınması, Esas
Sözleşme'nin hazırlanması ve gerekli tüm iş ve işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar
verilmiştir.
99
BURGAN BANK A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
ALTINCI BÖLÜM
DİĞER AÇIKLAMALAR
I.
BANKANIN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER AÇIKLAMALAR
Bulunmamaktadır.
YEDİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
I.
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren ara döneme ait düzenlenen konsolide finansal
tablolar
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
(a member firm of Ernst&Young Global Limited) tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş olup,
06 Mart 2015 tarihli bağımsız denetim raporu konsolide finansal tabloların önünde sunulmuştur.
II.
BAĞIMSIZ DENETÇİ TARAFINDAN HAZIRLANAN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
Bulunmamaktadır.
................................
100
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
49
İletişim
GENEL MÜDÜRLÜK
ŞUBELER
Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower
No:209İstanbul
Tel:(90) 212 371 37 37
Faks:(90) 212 371 42 42 - (90) 212 357 08 08
Adana
Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Koral Apt.
No:36 Seyhan / Adana
Tel:(0-322) 352 44 44
Faks:0322 352 17 00 / 0212 371 42 01
Adapazarı
Yenigün Mahallesi, Yenicami Sokak, No:8
Adapazarı
Tel:(0-264) 277 77 27
Faks:0264 270 1793 / 0212 371 42 02
Alanya
Saray mah.Atatürk cad. Bostan apt. No:72
07400 Alanya / ANTALYA
Tel:(0-242) 511 47 90
Faks:0242 512 57 39 / 0212 371 42 03
Altunizade
Kısıklı, Tramvay Cad. Tekin Ak İş Merkezi,
N.1 34662 Altunizade / İSTANBUL
Tel:(0-216) 474 39 99
Faks:0216 474 36 41 / 0212 371 42 04
Ankara
Çankaya Caddesi No:8 / 7-8 Çankaya /
ANKARA
Tel:(0-312) 418 79 79
Faks:0312 418 22 62 / 0212 371 42 05
Antakya
Yavuz Selim Caddesi, Zühtiye Ökten İşhanı,
No:10/8-9 Antakya / Hatay
Tel:(0-326) 225 09 88
Faks:0326 225 13 36 / 0212 371 42 08
Antalya
Gençlik Mah.Tevfik Işıklar Cad Doruk Sitesi
07100 Işıklar / ANTALYA
Tel:(0-242) 322 87 22
Faks:0242 312 25 80 / 0212 371 42 07
Bağcılar
Merkez Mah. Bakırköy Cad. No:29B
Bağcılar / İstanbul
Tel:(0-212) 435 20 55
Faks:0212 435 21 17 / 0212 371 42 09
Bahçekapı
Aşirefendi Cad. No. 33 Sirkeci / İSTANBUL
Tel:(0-212) 511 12 13
Faks:0212 512 80 50 / 0212 371 42 10
Bakırköy
İncirli Cad. No. 73 34147 Bakırköy /
İSTANBUL
Tel:(0-212) 543 66 66
Faks:0212 583 66 66 / 0212 371 42 11
Balgat
Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad.
No.84 06520 Balgat / Çankaya - ANKARA
Tel:(0-312) 286 19 00
Faks:0312 285 60 70 / 0212 371 42 12
Bayrampaşa
Yenidoğan Mah. Hüsnüniyet Sokak N: 17
Bayrampaşa /İstanbul
Tel:(0-212) 612 66 66
Faks:0212 501 29 29
Beylikdüzü
Beykoop Mah. Beylik Petrol Yanı 34520
Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel:(0-212) 853 17 00
Faks:(0-212) 853 26 00 / 0212 371 42 14
Bodrum
Yeniköy Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi,
No.110 48400 Bodrum / Muğla
Tel:(0-252) 316 90 00
Faks:(0-252) 316 03 50
Çallı
Cumhuriyet Mah. 662. Sok. No:24 07010
Çallı Muratpaşa / ANTALYA
Tel:(0-242) 345 07 00
Faks:(0-242) 345 08 00 / 0212 371 42 17
Çorlu
Omurtak Cad. Kılıçoğlu Plaza A Blok2
59850 Çorlu / TEKİRDAĞ
Tel:(0-282) 673 63 00
Faks:(0-282) 673 63 11 / 0212 371 42 18
Davutpaşa
Davutpaşa Cad. Kazım Dinçol San. Sit. No:
81/149-150 34010 Topkapı- Zeytinburnu /
İSTANBUL
Tel:(0-212) 493 38 00
Faks:(0-212) 493 40 80 / 0212 371 42 19
Denizli
Saraylar mah.Enverpasa Cad. No:11/A
Merkezefendi Denizli
Tel:(0-258) 241 23 00
Faks:(0-258) 241 28 12 / 0212 371 42 20
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
50
İletişim
Diyarbakır
İstasyon Cad. Or-Yıl Apt. No:1, 21100
DİYARBAKIR
Tel:(0-412) 228 24 20
Faks:(0-412) 224 10 44 / 0212 371 42 21
İkitelli
İkitelli O.S.B. Atatürk Bulvarı Deposite AVM
A1 Blok No: Z-02A 34306 İkitelli / İstanbul
Tel:(0-212) 671 55 15
Faks:(0-212) 671 65 89 / 0212 371 42 30
Kayseri
Cumhuriyet Mah. Kiçikapı Cad. No:22
Melikgazi / Kayseri
Tel:(0-352) 222 92 00
Faks:0352 222 92 11 / 0212 371 42 70
Esenyurt
İnönü Mahallesi Doğan Araslı Cad. No:92
Esenyurt / İSTANBUL
Tel:(0-212) 620 36 66
Faks:(0-212) 620 90 80 / 0212 371 42 22
İMES
Yukarı Dudullu Mh. İMES Sanayi Sitesi
1. Sosyal Tesis N.41 34775 Ümraniye /
İSTANBUL
Tel:(0-216) 415 66 66
Faks:(0-216) 364 40 40 / 0212 371 42 31
Kemer
Yeni Mahalle Dörtyol Bulvarı No:27/A
Kemer / ANTALYA
Tel:(0-242) 814 76 06
Faks:(0-242) 814 77 34 / 0212 371 42 71
Eskişehir
Hacıali Bey Mah. Sakarya-1 Cad. No:62/A
Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Tel:(0-222) 221 04 41
Faks:(0-222) 221 53 09 / 0212 371 42 23
Etiler Özel Bankacılık Merkezi
Nispetiye Cad.No:84 34340 Etiler /
İSTANBUL
Tel:(0-212) 371 40 10
Faks: (0-212) 371 42 00
Gatem
Gatem Toptancılar Sitesi Sarı Ada 1.Blok
No:44 Şehitkamil / GAZİANTEP
Tel:(0-342) 238 37 47
Faks:(0-342) 238 37 45 / 0212 371 42 25
Gaziantep
İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulv.
Sever İş Mekz. No:8/46-47 27090
Şehitkamil / GAZİANTEP
Tel:(0-342) 230 75 50
Faks:(0-342) 231 54 81 / 0212 371 42 26
İskenderun
Atatürk Bulvarı No:69 31200 İskenderun /
HATAY
Tel:(0-326) 613 92 00
Faks:(0-326) 613 99 90 / 0212 371 42 32
İvedik
İvedik Organize Sanayi Melih Gökçek
Bulvarı,Eminel İş Merkezi No:
18/11Yenimahalle Ankara
Tel:(0-312) 395 55 00
Faks:(0-312) 395 38 51 / 0212 371 42 33
İzmir
Cumhuriyet Bulv. No. 140/1 35210 Alsancak
/ İZMİR
Tel:(0-232) 463 78 79
Faks:(0-232) 464 11 62 / 0212 371 42 35
İzmit Merkez
Tepecik Mah. İstiklal Cad.no:11 41200
İZMİT-KOCAELİ
Tel:(0-262) 331 55 11
Faks:0262 331 14 92 / 0212 371 42 34
Konya
Musalla Bağları Mah. Belh Cad. No:42060
Selçuklu / KONYA
Tel:(0-332) 238 03 33
Faks:(0-332) 238 03 34 / 0212 371 42 72
Kozyatağı
Değirmen Sok. Nida Kule İş Merkezi N:18 /
1 34742 Kadıköy / İstanbu
Tel:(0-216) 380 99 99
Faks:(0-216) 362 69 63 / 0212 371 42 73
Lara
Demircikara Mahallesi, İsmet Gökşen
Caddesi No: 98/1 Şirinyalı Muratpaşa
Antalya
Tel:(0-242) 316 76 76
Faks:(0-242) 316 35 34 / 0212 371 42 74
Manavgat
Aşağı Hisar Mah. Demokrasi Bulv. No:1
07600 Manavgat/ANTALYA
Tel:(0-242) 743 18 18
Faks:(0-242) 742 64 65 / 0212 371 42 75
Gebze
İstanbul Cad. Balaban Apt. No:66 41400
Gebze / KOCAELİ
Tel:(0-262) 642 37 37
Faks:(0-262) 642 37 17 / 0212 371 42 27
Karabağlar
Yeşillik Caddesi No:413 Karabağlar / İZMİR
Tel:(0-232) 253 33 53
Faks:(0-232) 253 40 30 / 0212 371 42 36
Maslak
Maslak Ayazağa Köy Yolu Güney Plaza
No:17/2 34398 Maslak - Şişli/İstanbul
Tel:(0-212) 328 21 21
Faks:(0-212) 328 26 70 / 0212 371 42 76
Güneşli
Koçman Cad. No. 24 34212 Güneşli /
İSTANBUL
Tel:(0-212) 656 29 29
Faks:(0-212) 657 33 10 / 0212 371 42 28
Kartal
Hürriyet Cad. Kordonboyu Mah. No: 6
34860 Kartal / İstanbul
Tel:(0-216) 488 04 00
Faks:(0-216) 488 03 30 / 0212 371 42 38
Mecidiyeköy
Büyükdere Cad. Ocak Apt. No:91 34360
Mecidiyeköy - Şişli/İstanbul
Tel:(0-212) 217 63 00
Faks:(0-212) 217 68 08 / 0212 371 42 77
Hasanpaşa
Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 53 34722
Hasanpaşa - Kadıköy / İSTANBUL
Tel:(0-216) 414 88 88
Faks:(0-216) 449 55 35 / 0212 371 42 29
Kaynarca
Çamçeşme Mahallesi, Kemalpaşa
Caddesi,Cansızoğlu İş Merkezi, No:1/B
Kaynarca, Pendik / İSTANBUL
Tel:(0-216) 596 24 24
Faks:0216 597 30 95 / 0212 371 42 39
Merkez Kurumsal Şube
Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower No:209
34330 4.Levent/İSTANBUL
Tel:(0-212) 371 37 37
Faks:(0-212) 357 07 77
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
51
Mersin
İstiklal Caddesi Aloğlu İş Merkezi No:36
36060 Mersin
Tel:(0-324) 239 44 00
Faks:(0-324) 239 03 60 / 0212 371 42 78
Pendik E5
E-5 Yanyol Çınardere Mah. No:81 34896
Pendik / İstanbul
Tel:(0-216) 379 41 41
Faks:(0-216) 379 30 00 / 0212 371 42 82
Ümraniye
İnkılap Mah. Alemdağ Cad. No 175/E
34768 Ümraniye / İstanbul
Tel:(0-216) 630 63 63
Faks:(0-216) 631 28 26 / 0212 371 42 88
Merter
Keresteciler Sitesi, Fatih Caddesi, Akçay
Sokak No:4A 34165 Merter / İstanbul
Tel:(0-212) 637 67 77
Faks:(0-212) 637 46 33 / 0212 371 42 79
Sahray-ı Cedit
Şemsettin Günaltay Cad. Osmanlı Sitesi B
Blok No: 213/B 34738 Erenköy-Kadıköy /
İSTANBUL
Tel:0-216) 356 60 70
Faks:(0-216) 356 60 85 / 0212 371 42 83
Yeşilyurt
Sipahioğlu Caddesi Baybora Apt. No:14/B
Yeşilyurt 34149 Bakırköy / İstanbul
Tel:(0-212) 663 05 45
Faks:(0-212) 663 05 44/ (0-212) 371 42 96
Yıldırım
Duaçınarı mahallesi. Ankara caddesi. No:
141 Yıldırım/BURSA
Tel:0 224 362 65 65
Faks:0 224 364 67 41 / 0212 371 42 89
Nilüfer
İzmir Yolu Demirci Mahallesi Nilüfer Ticaret
Merkezi No:18 Nilüfer/Bursa
Tel:0224 441 22 77
Faks:0224 441 94 74 / 0212 371 42 80
Nişantaşı
Halaskargazi Mah. Valikonağı Cad. No:65
pk:34371 Şişli / İstanbul
Tel:(0-212) 256 98 55
Faks:(0-212) 237 10 94 / 0212 371 42 86
Ostim
100.Yıl Bulvarı No:25 Pk:06370 Ostim/
Ankara
Tel:(0-312) 385 82 82
Faks:(0-312) 385 82 50
Samsun
Cumhuriyet Cad. Açmak İşhanı No:22
55030 SAMSUN
Tel:(0-362) 435 23 33
Faks:(0-362) 435 13 46 / 0212 371 42 84
Siteler
Demirhendek Caddesi No:70 Siteler ANKARA
Tel:(0-312) 350 67 67
Faks:(0-312) 350 54 51 / 0212 371 42 85
Topçular
Topçular Mahallesi, Rami Kışla Caddesi.
Topçular İş Merkezi No:70 Topçular Eyüp/
İSTANBUL
Tel:(0-212) 493 11 88
Faks:(0-212) 493 11 82 / 0212 371 42 87
Burgan Bank 2014 Faaliyet Raporu
TİCARET SİCİL NO
52
İŞTİRAKLER
284086-231668,
MERSİS NO
5934694549863498
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Leasing A.Ş. Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.
T: 0212 317 27 27 F: 0212 317 27 26
T: 0212 324 31 31 F: 0212 284 23 33
T: 0212 317 27 27 F: 0212 317 26 71