Ekonom Bakan Zafer Ça layan - Malatya Ticaret Sanayi Odası

Transkript

Ekonom Bakan Zafer Ça layan - Malatya Ticaret Sanayi Odası
Sayı: 9 Temmuz-Ağustos 2013
SAHİBİ
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Hüseyin ERKOÇ
YAYIN KURULU
Sami PAYZA
Mustafa ÇEKİRDEK
Fatih ILICAK
Hüseyin ÇINAR
Halil İbrahim ŞİRECİ
Erdal GÖÇMEZ
Nevzat DİRİ
Ekrem ÖZER
Muhammet YÜKSEKLER
Cebrail ALDI
İÇİNDEKİLER
22
YAYIN YÖNETMENİ
Murat YÜREKLİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
İzzettin OMAÇ
İnönü Cad. PTT Yanı
No:1 Malatya
Tel: 0422 323 74 78
Fax: 0422 323 77 76
YAYINA HAZIRLIK
AJANS ROZA
Tel:0422 323 23 48 Malatya
www.roza.com.tr
SAYFA TASARIM
Oktay GEZER
REKLAM REZERVASYON
Tel:0422 323 23 48
BASKI
Fersa Ofset Baskı Tesisleri
Ostim 36. sok. No:5/C-D
Yenimahalle - Ankara
Tel:0312 386 17 00 (pbx)
Faks:0312 386 1704
www.fersaofset.com
Ekonom Bakan Zafer Ça layan:
Malatya ülke ekonom s n n
gel mes ne öneml b r katk
sunuyor
Ekonomi Bakanı Çağlayan Malatya Oda
Dergisi’ne özel açıklamalarda bulundu.
MalatyaOda
4
BA KANDAN
Art k büyüdü ümüzün fark na varma zaman
16
HABER
te dünyan n en y kay s lar
28
VERG DÜNYASI
Bahad r Alta E-Fatura Uygulamas n yazd .
32
DOSYA
2. OSB Malatya ya çok ey katt
36
ANAL Z
Tar k Pektek n, kay s dak sorunlar n anal z n yapt .
42
SEKTÖR
Malatya alabal kta söz sah b olmak st yor
46
YATIRIM
Ç nl rman n Arguvan a yat r m öyküsü
50
HABER
Sanay ve T caret Fuar na yo un lg
52
ÜLKE DOSYASI
Akden z n yükselen gözde ülkes : TUNUS
56
TUR ZM
Battalgaz Kültür Tur zm nde dd al
60
LEZ Z SAYFA
. Hal l KILIÇ, kay s lezzetler n ele ald
Art k büyüdü ümüzün
fark na varma zaman
F
Ba kandan
k r yürüten hemen herkes b r süred r, Dünya yen den kuruluyor tez n
konu uyor. Dengeler n sürekl de t b r süreçten geç yoruz h ç
ku kusuz. B reysel taleplerden toplumsal beklent lere kadar yen den
b r yap lanma sürec n n ç nden geç yoruz. Ben bu h zl de m
tan mlarken Türk ye de t ç n Dünya de yor tez n öne sürüyorum.
Z ra, hem bölges nde hem de Avrupa B rl nde gelece n kaç n lmaz gücü
hal ne gelecek olan Türk ye n n bu h zl ç k , güç denges n el nde tutanlar
hem a rt yor hem de aç kças k zd r yor.
Hasan Hüseyin ERKOÇ
Yönet m Kurulu Ba kan
N tek m N san-May s OECD n n büyüyen ülkeler l stes ne bakt n zda
önümüzdek 5 y l da Türk ye n n büyüme h z n n yüzdel k oranla ABD den ve
b rçok Avrupa ülkes nden daha h zl oldu unu görürsünüz. Ç nden hemen
sonra yüzde 5 l k b r büyüme tahm n n n ster stemez hem ekonom k, hem
s yasal elbette k hem de sosyal anlamda güç dengeler n alt üst edece muhakkak. O yüzden Türk ye n n geçm günlere ger dönmes ç n u ra anlar n
çabas n elbette k anlayab l yoruz.
Evet Türk ye büyüyor. Büyüdükçe esk elb ses dar gel yor ve bu dar elb se
ster stemez rahats zl k yarat yor. Art k yüzy l n ülkes olmaya namzet b r
ülken n sosyal-s yasal-ekonom k beklent ler n doru a ç kmas kadar ola an
b r durum olamaz. Z ra, M s r da ya anan had seler 50 y l önces nden ya am
olan Türk ye n n üzer ne son y llarda oynanan oyunlar n tutmamas n n alt nda
halk n art k bu tür olaylar çok rahat ek lde çözmes nden kaynaklan yor.
Türk ye art k büyüdü ünün fark na var yor. N tek m Avro bölges olarak b l nen AB ülkeler nde b r taraftan küçülme devam ederken d er yandan s zl k
ve borç stoku da ba n alm g d yor. Bugün Dünyan n en büyük ekonom sne sah p olan ABD, Japonya, Almanya, ng ltere, Fransa, g b ülkeler n gel rler
sürekl dü mekle ve Türk ye n n de ç nde bulundu u Ç n, H nd stan, Brez lya
g b ülkeler n gel rler ndek art se muhataplar n c dd anlamda rahats z
etmekted r.
Ekonom Bakan m z Say n Zafer Ça layan n Odam z Derg s ne verd özel
röportaj nda u rakamlara d kkat ed n z lütfen; 2002 y l nda 72 m lyon dolar
hracat yapan Malatya l m z y llar t bar yla hracat nda öneml gel meler
kaydederek 2012 y l nda 283 m lyon dolarl k hracat yapan b r l hal ne
gelm t r. Y ne 2002 y l nda Malatyadan 63 ülke ve gümrük bölges ne hracat
yap l rken 2012 y l nda 95 ülke ve gümrük bölges ne hracat yap lm t r.
Malatya n n 2002 y l nda 62 olan hracatç say s da 160 a yükselm t r.
te bu ver ler b le Türk ye n n nereden nereye geld n n en büyük gösterges
de l m ?
md önümüzde bu büyümen n sürdürüleb l rl n sa lamak ad na c dd
ad mlar n at lmas gerekmekted r. Bu büyümen n sekteye u ramamas ç n,
Türk ye n n yen anayasas n tüm kes mler kapsayan, daha fazla özgürlük
çeren, b reysel hak ve özgürlükler n AB standartlar n n çok çok ötes nde
oldu u, toplumsal talepler n yer ne get r ld , kültürel ve sosyal haklar n tam
anlam yla uygulan l r oldu u, gerçek anlamda b r sosyal devlet olgusunun
olu tu u sürece ülkem z el b rl le get rmem z gerek yor. una yürekten
nan yorum; Art k önümüzdek yüzy l Türk ye n n güçlü olaca b r yüzy l
olacakt r. Bunun ç n herkes g b b z de ta n alt na gövdem z koymaya haz r z.
De erl Üyelerem z;
Teveccühler n z le b r kez daha yönet m kurulu üyeler m z le s ze h zmet
verece z. Seç m sürec çer s nde de nd m b r sözü burada y nelemek
st yorum. Bu seç mler esnaf n, tüccar n, sanay c n n seç m d . Ya and ve b tt .
Art k önümüze bak yoruz. Seç mlerde duyarl olan herkese ükranlar m b r
kez daha sunuyor, Ramazan Bayram n z tebr k ed yorum.
Sayg lar mla
4
MALATYA ODA
www.malatyatso.org.tr
K
Mecl s Ba kan ndan
Kay s Ç kmaz Sokak
olmamal
ay s da hasat dönem n ger de b rak yoruz. Bereket n ve sosyal adalet n s mges hal ne gelen ve yaz aylar n n ferahlatan meyves olarak
olmazsa olmaz m z kay s n n ç nde bulundu u hal- pür melal n
s zlerle b r kez daha payla makta fayda görüyorum.
Her ne kadar ekonom k b r de er ta sa da sosyal kent kavram n n
olu mas nda en öneml b rkaç ayaktan b r n olu turuyor kay s m z. Üret yoruz, sat yoruz, tüket yoruz, kazanç elde ed p b r y l huzurlu geç r yoruz.
Allah n b ze sundu u en büyük lütu ardan b r h ç üphes z. B r y l boyunca
her üret c n n gözü g b bakt ve hasat dönem nde az veya çok( Allah ne
verd yse) toplad m z kay s m z üzer nde art k Malatya n n bel rley c b r güç
hal ne gelmes kaç n lmazd r.
Sami Payza
Mecl s Ba kan
Üret c den, hracatç s na kadar herkes n el ele ver p, kay s n n daha da
güçlenmes ç n sa l kl b r mekan zma olu turmas gerek yor. Üzülerek
bel rtmek gerek r k bugün hala on y llar n b r kt rd sorunlar konu uyoruz.
Çözüm noktas nda b r ad m atam yoruz. Z ra çözüm olu turman n
kaç n lmaz öncel dünya pazarlar nda bel rley c olmaktan geçer.
Y llar önce ya anan genel sorunlar bugün hala ç kmaz n en öneml nedenler n olu turuyor. Hâla; Ürünü toplarken, paketlerken, satarken esk
usuller m zden vazgeçem yoruz. Hâla arac ülkeler kullan p, Avrupal lar ,
sra ll ler bu ürün üzer nden zeng n ed yoruz. Onlar zeng nle t kçe de bu
ürünün gerçek sah pler olan Malatyal üret c ler fak rle yor. Ürett m z
ürünün sah b olamama hastal m z hala devam ed yor özetle
Bugün Kay s lob s n n olu mamas hala tüm bu ç kmaz sorunlar n temel n
olu turuyor. B rl kte harekete edememe g b b r hastal a sah p olan Kay s
cam as n n bu tür s k nt lar kend ne dert etmes zaman art k gelm geçmekted r. Z ra, Her türlü sa l k raporuna ra men dünya p yasalar nda b ze
uygulanan 2000 PPM s n r , üret c y b kt rm ve bahçeden taze ürün olarak
de er n n çok çok alt nda sat a sevk etm t r.
Kay s le l nt s olan olmayan herkes n art k aynaya bakmas gerek yor.
Evet kay s m zda kükürt sorunu vard r. Kay s m zda ambalaj sorunu vard r.
Kay s m z n sa l a olan katk lar n yeter nce anlatamama sorunumuz vard r.
Ürünümüzü sudan ucuz satma sorunumuz vard r. Dünya pazarlar nda
yeter nce söz sah b olamama sorunumuz vard r.
Art k kay s da, dünya standartlar nda b r çözüm oda olu turulmal d r.
Ar-ge den tan t ma kadar olan süreçte daha akl ba nda b r koord nasyon
sa lanmal d r. Bugün sa l k noktas nda fa kayna olarak n teled m z
kay s n n hala b l msel derg lerde yay nlanm ve ba rsaktan, s nd r m
s stemler ne kadar uzanan faydalar konusunda c dd makalelere ht yac m z
var d ye dü ünüyorum. Dünya ya mal olmu b r T p Merkez n n kay s
üzer nde yapaca b l msel b r çal ma em n m k , Dünya pazar ndak söz
sah pl m z de ster stemez art racakt r.
Dünya pazarlar ndak kay s n n yat n n Malatyada bel rlenmes zaman
art k gelm t r. Bunun ç n Malatya T caret ve Sanay Odas olarak bu yolda
yap lacak her türlü çal maya deste m z n tam oldu unu b r kez daha bel rt r, Mübarek Ramazan ay n z ve Ramazan Bayram n z tebr k eder m.
MALATYA ODA
5
Odam zdan Haberler
Çalık, Topçu ve
Wijeratne’den
Erkoç’a ziyaret
Çalık Holding Yönetim Kurulu Bharathi Wijeratne, Gezi
Başkanı Ahmet Çalık, Türk Parkı olaylarını değerlendirdi.
Hav a Yolları Yönetim Kurulu Wijeratne, bu olayların Türk
Başkanı Hamdi Topçu ve Sri halkını birbirine daha da
Lanka Ankara Büyükelçisi
kenetlediğini belirterek,”Bir
Bharathi Wijeratne, Malatya Türk gibi düşünerek diyorum
Ticaret ve Sanayi Odası Yöne
- ki, Türkiye’nin gelişmesinden
tim Kurulu Başkanı Hasan
rahatsız olan büyük ülkel
Hüseyin Erkoç’u makamında erin oyununa Türk halkı
ziyaret etti.
gelmeyecektir” dedi. Malatyalı
Vali Vasip Şahin’in de
iş adamları ile de iş köprüsü
katıldığı ziyarette konuşan kurmak istediklerini belirten
Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Büyükelçi Wijeratne, Malatya
ile Sri Lanka’da bir şehri
kardeş şehir yapmak iste
diklerini sözlerine ekledi.
İş Adamı Ahmet Çalık ise
Malatya’nın önümüzdeki 10
yıl içinde daha fazla yatırım
alan bir kent olacağını
gördüklerini belirtti. Türk
Hava Yolları Yönetim Kurulu
Başkanı Hamdi Topçu ise,
Erkoç’a yeni görevinde
başarılar diledi.
Emiroğlu: Malatya için el ele vereceğiz
“Memleketimiz her yönüyle güzelleşiyor. Geçmişte yapılan
hizmetlerin bugünde kesintisiz devam etmesi Malatyamızı
daha da ileri noktalara götürecektir”.
Malatya Eğitim Vakfı Genel
Malatya’nın başarılı olması
Başkanı ve eski Milli Eğitim
için kaçınılmaz olan gerçeğin
Bakanı Metin Emiroğlu,
birlik v e beraberlikten
Ticaret ve Sanayi Odası Yöne
geçtiğini belirten Erkoç
tim Kurulu Başkanı Hasan
ise şunları söyledi, ”Bizim
Hüseyin Erkoç’u makamında kalkınmamız, büyümemizin
ziyaret ederek görevinde
altında birlik ve beraberliğimiz
başarılar diledi.
yatıyor. Özellikle Malatya
Malatya’nın her geçen
Eğitim Vakfı bu noktada
gün yıldızı parlayan şehir
bizim için değerli. Ben Sayın
haline geldiğini belirten
Bakanımızın da geçmişte
Emiroğlu,”Memleketimiz her olduğu gibi bugün de MEV’e
yönüyle güzelleşiyor. Geçmişte ve Malatya’ya çok şeyler
yapılan hizmetlerin bugünde kazandıracağına yürekten
kesintisiz devam etmesi
inanıyorum”
Malatyamızı daha da ileri nok
Ziyarete Emiroğlu’nun yanı
talara götürecektir. Bu noktada sıra, MEV eski genel başkanı
Ticaret ve Sanayi Odası’na
Şaban Taçyıldız, Malatya
büyük görevler düşüyor. Ben Şube Başkanı Necdet Narin,
bu vesile ile başkanımıza
Yönetim kurulu üyeleri Ethem
görevinde yeniden başarılar Kanat,Naim Kayısıcı ve Özkan
diliyorum” dedi.
Başdemir’de katıldı.
6
MALATYA ODA
www.malatyatso.org.tr
“Türkiye Uluslararası
Arenaya Servis Edildi”
DURAN, GENEL
SEKRETER
YARDIMCISI OLDU
T
icaret ve Sanayi Odası Sanayi
Şube Müdürü olarak 1991 yılından beri
görev yapan Abdullah Duran genel
sekreter yardımcılığına atandı.
Makine Mühendisi Abdullah Duran uzun
süreden beri Sanayi Şubesi Müdürü olarak
görev yapıyordu. İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F
İşletme bölümünde mastar yapan Duran,
Kapasite raporları başta olmak üzere, sanayi
envanterleri konusunda da çalışmalar
yapıyordu. Duran, Yönetim Kurulu kararı ile
10 Temmuz 2013 tarihinden itibaren genel
sekreter yardımcısı olarak yeni görevine
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,ortamı olursa yatırımcı gidiyor.
“Olaylar, tüm bunları sabote
Olaylar, tüm bunları sabote
etti. Kimse kazanmamıştır. Ak
- etti. Kimse kazanmamıştır. Ak
sine, Türkiye hak etmediği bir sine, Türkiye hak etmediği bir
çerçevede uluslararası arenayaçerçevede uluslararası arenaya
servis edilmiştir. Bu anlamda servis edilmiştir. Bu anlamda
itibarı da zedelenmiştir” dedi. itibarı da zedelenmiştir.
Malatya Valiliği’ni ziyaret etAma her şeye rağmen Tür
tikten sonra yürüyerek Malatya kiye ekonomisi ve demokra
Ticaret ve Sanayi Odası’na
sisi iyi yerdedir. Sorunları da
(MTSO) geçen Maliye Bakanı çözmek için bir irade ortaya
Mehmet Şimşek, burada
koşmuştur” dedi.
yaptığı konuşmada Gezi Parkı MTSO Başkanı Hasan
olaylarına değindi. Bakan
Hüseyin Erkoç ise, “5084
Şimşek, “Bir konuda gösteri
sayılı Teşvik Yasası 2012’deki
yapılması demokrasinin teme
gibi değil. Farklı bir uygulama
lidir. Demokrasi için olmazsa getirdiniz. Ama ben diyo
olmazdır. Ama çıkıp öyle
rum ki, bölgenin gelişimi ve
görüntüler meydana getiriliyor istihdamın arttırılması için
ki, şehirlerin yakılıp yıkılması, ciddi desteklere yatırımcının
dışarıya servis edilmesi maa
ihtiyacı vardır. Terörün
lesef hem özel sektöre, hem noktalanmasıyla yatırım
kamuya, hem ülkenin itibarına, atağına geçecek bu bölge
ihracatına, turizme ve ülkenin için teşvik hayati önem arz
geleceğine çok büyük darbe ediyor. Ayrıca, teşvikte 6.
olmuştur. Huzur, güven, istikrar Bölge’nin avantajlarının aynısı
çok önemlidir. Ben Batman
Malatya’da da uygulanır diye
milletvekiliyim. Yıllardır
düşünüyoruz” diye konuştu.
oralara çok ciddi teşvikler
Erkoç, ziyarette Bakan
verildi. Sadece teşvik tek başınaŞimşek’e tepside kuru kayısı
yetmiyor. Ancak huzur ve güvenhediye etti.
“Donanımlı insan aranır”
Malatya Ticaret ve Sanayi
“Donanımlı insan aranır
Odası’nın (MTSO) düzenlediğiinsandır” diyen Yrd. Doç. Dr.
Stratejik İnsan Kaynakları
Düşükcan, insanların kend
Yönetimi semineri başladı.
isini çağın gereklerine göre
MTSO Salonu’nda düzen
yetiştirmesi gerektiğine dikkat
lenen seminerde konuşan
çekti. Düşükcan, eleman
Yrd. Doç. Dr. Muhammet
seçiminin önemli olduğunu
Düşükcan, insan kaynakları vurguladı. Elemanların
yönetimi konusunda bilgiler sorunları ile uğraşan
aktardı. İnsanların kendile
şirketin beklenen başarıyı
rini yetiştirip, yetiştikleri
sağlayamayacağına dikkat
alanda çalışmaları gerektiğini çeken Düşükcan, profesyonel
söyleyen Düşükcan,
çalışmaya ve istişareye önem
“Elazığ’da bir tanıdığım vardı, verilmesi gerektiğini ifade etti.
mermer fabrikasında veterinerMalatya merkezli, Malatya,
fakültesi mezunu bir tanıdığınıElazığ, Bingöl ve Tunceli
yönetici yapmıştı. Güvenilir illerinin bağlı bulunduğu
insan diyordu. Ama kişi ancak Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)
uzmanlaştığı, mezun olduğu desteği ile düzenlenen seminer
bölümle ilgili işte çalışırsa
3 gün sürdü. Seminer sonunda
daha başarılı olur” dedi.
katılım sertifikası verildi.
MALATYA ODA
7
Odam zdan Haberler
Maliye BakanıMehmet Şimşek:
Mecl s
EFFAF
B R MECL S
OLACA IZ
M
Erkoç, Yen dönemde
aç k ve e af olmay b r
kez daha tey t ed yorum.
Aç k e af b r ek lde
olaca m z , her konuda
b ze sorunlar n z ve talepler n z aktarab lece n z ,
ele t r lmes gereken konularda da h ç çek nmeden
ele t r yapman z s zlerden
bekl yorum d ye konu tu.
8
MALATYA ODA
alatya T caret ve Sanay Odas (TSO) Ba kan
Hasan Hüsey n Erkoç, yen dönemde Mecl s
Üyeler n n görev yapaca sektör kom syonlar
kuracaklar n aç klad .
Malatya TSO da seç m sürec n n sona ermes n n ard ndan
olu turulan TSO Mecl s , yen dönem lk toplant s n
yapt . TSO Salonu nda TSO Mecl s Ba kan Sam Payza n n
ba kanl nda gerçekle t r len toplant da konu an TSO
Ba kan Hasan Hüsey n Erkoç, Malatya TSO nun 90. kurulu
y ldönümünde bulundu unu hat rlatarak, Malatya TSO
1923 y l nda kurulmu . 90. kurulu y l nda Malatya T caret
ve Sanay Odas na yen b r b na kavu turman n mutlulu u
ç ndey z. n allah planlamam z Eylül ay sonu t bar yle
yen b nam zda, daha gen z k mkanlar çer s nde, daha
gen alanlarda Malatya ya h zmet etmen n mutlulu unu
ya ayaca z. Mevcut b nam z Malatya n n büyük eh r
olmas le b rl kte b na olarak tems l noktas nda yeterl
görünmüyor ded .
Erkoç, Yen dönemde aç k ve e af olmay b r kez daha
tey t ed yorum. Aç k e af b r ek lde olaca m z , her konuda b ze sorunlar n z ve talepler n z aktarab lece n z ,
ele t r lmes gereken konularda da h ç çek nmeden ele t r
yapman z s zlerden bekl yorum d ye konu tu.
Yen dönemde TSO Mecl s nde üyeler n görev ald
sektör kom syonlar kurulaca n aç klayan Erkoç unlar
söyled :
Malatya n n t caret n n b rl ktel ad na yap lmas
gereken, olu turulmas gereken kom syonlar olu turup,
Mecl s tek arkada lar m z bu göreve ver p, bu görev
yer ne get r rken de y ne raporlar haz rlayarak b ze yön
göstermeler n arzu ed yoruz. Daha çok ün vers te-sanay
b rl n ehr n kalk nmas ad na öne ç kartmam z
gerekt n de vurgulamak st yorum. Çünkü art k günümüzdek emek yo unlu undak ten çok novasyon
ded m z teknoloj ürünler ne Malatya n n yönelmes
gerek yor. Bu noktada ün vers te le c dd anlamda b rl
ç nde olmam z gerek yor. Ün vers te le bugüne kadar
Teknokent kurduk, Tekmer olu turduk, Teknoloj Transfer
Merkez n olu turduk.
TSO Mecl s nde yen dönemde kurulacak olan kom syonlar aras nda d fuar ve organ zasyonlar ç n D
l k ler Kom syonu nun da olaca n bel rten Erkoç, Mecl s
Üyeler nden kend sektörler ndek üyeler n sürekl z yaret
ederek, sorunlar Mecl s e ta malar n sted .
www.malatyatso.org.tr
Malatyadan
Kömürhan’a ikinci köprü
Malatya ile Elazığ arasında Fırat
Nehri üzerinde Kömürhan’da yeni
yapılacak olan köprünün yapım ihale
sinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Karayolları 8. Bölge Müdür
Yardımcısı M. Ali Sabaz, “MalatyaElazığ yolunda 578 metre
uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü
bağlantı tüneli ile yolu yapım projesi
ihalesi 29 Mayıs 2013 tarihinde ihale
edildi. İhale süreci devam ediyor”
dedi.
İnşaat çalışmalarına bu yıl başlanacak
olan Kömürhan Köprüsü’nün 3,5 yıl
içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Mevcut ulaşımın sağlandığı Kö
mürhan Köprüsü’nün ise işlevini
sürdüreceği bildirildi.
Katıksız ekmek
uygulamasına
geçilmedi
“Öncellikle uncuların
kepekli un çıkarması
gerekiyor. Tuz, un, su
ve maya kullanılarak
ekmek çıkarılıcak”
AKMAN A VEFA!
Fırıncılar Odası Başkanı
Mehmet Büyükelçi
M
alatya’da katkısız ek
mek uygulamasına henüz
başlanmadığı bildirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Fırıncılar
Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi,
“İlimizde katkısız ekmek uygulamasına
tamamen başlanmadı. Önümüzdeki hafta
uygulamaya başlamayı planlıyoruz”
dedi.
Birçok ilde 1 Temmuz’da başlayan
katkısız ekmek uygulamasına
Malatya’da un fabrikalarının kepekli
un üretimine başlamamaları nedeni
yle henüz geçilmediğini söyleyen
Büyükelçi, “Öncelikle uncuların kepekli
un çıkarması gerekiyor. Tuz, un, su ve
maya kullanılarak ekmek çıkarılacak”
diye konuştu.
Ramazan ayı dolayısıyla zam talepleri
olmadığını söyleyen Mehmet Büyükelçi,
“Malatya’da her zaman pide olduğu
için ve geçen ay da fiyat ve gramaj
ayarlaması yapıldığı için Ramazan’da
ekmekte herhangi bir zam konusu gün
demimizde değildir” şeklinde konuştu.
10
MALATYA ODA
Prof. Dr. Naim Akman’ın adı, İktisadi Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı kararla
ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)
kurucu dekan olarak fakültelerinde
Konferans Salonu’na verildi.
görev yapan ve 2007 yılında hayatını
Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi kaybeden Prof. Dr. Naim Akman’ın
ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim isminin konferans salonuna ver
Kurulu’nun ku rucu Dekan Prof. Dr. ilmesinden mutluluk duydum” dedi.
Naim Akman’ın adını İİBF Konferans Prof. Dr. Tikici, İktisadi ve İdari
Salonu’na vermesi münasebetiyle Bilimler Fakültesi’nin kurulup
düzenlenen törende, 2012-2013
gelişmesinde büyük emekleri bulunan
akademik yılı İnönü Üniversitesi ve hocayı saygı ve rahmetle andıklarını
İİBF birincisi Hatice Akpunar’a da
belirtti ve anılarını paylaştı.
ödül verildi.
Tikici, 2012-2013 akademik yılı
Törene, Dekan Prof. Dr. Mehmet Tiki
- İnönü Üniversitesi birincisi ve aynı
ci, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Recep zamanda İktisadi ve İdari Bilimler
Karabulut ve öğretim üyeleri katıldı. Fakültesi birincisi Hatice Akpunar’ı
Törende konuşan İktisadi ve İdari
da başarısından dolayı tebrik etti ve
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İİBF adına kendisine hediye verdi.
Mehmet Tikici, “Fakülte Yönetim
www.malatyatso.org.tr
Yapı denetiminin dünü bugünü tartışıldı
Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yapı Denetim Şube Müdürü Emin Tursun,
“Malatya’da yapı denetiminde istenilen
düzeyde değiliz. Olması gerekenin ancak
yüzde 60’larındayız” dedi.
Ticaret ve Sanayi Odası Salonu’nda,
Teknik Eksen Derneği tarafından, ‘Piyasa
Gözüyle Yapı Denetimin, Dünü, Bugünü
ve Yarını’ konulu toplantı düzenlendi.
Toplantıda açılış konuşması yapan Teknik
Eksen Derneği Başkanı Çevre Mühendisi
Gülsüm Gemici, derneğin kuruluşu ile
ilgili bilgiler aktardı.
Daha sonra konuşan Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü
Emin Tursun, Malatya’nın deprem
kuşağında bulunması nedeniyle yapıların
sağlam olması yönündeki görüşlerini dile
getirdi.
Van depremini hatırlatan Emin Tursun,
binaların sağlam yapılması konusunda- her
kesin üzerine düşeni yapması gerektiğini
vurguladı.
Yapı denetiminin 1999 körfez depr
eminden sonra daha ciddi bakılmaya
başlandığını söyleyen Tursun, Malatya’da
21 yapı denetim firmasının aktif çalıştığını
dile getirdi. Emin Tursun, denetim firma
sayısının artmasıyla istihdam miktarının
arttığını da ifade etti.
Müteahhitlerin genelde ekonomik
baktıklarını, ancak teknikçilerin işlerini
sağlam yapması gerektiğini söyleyen
Tursun, “Taviz veren risk alır. Taviz
vermeyiniz, eninde sonunda karşınıza
çıkar. Belediye imzalamış demeyin ve
işinizi sağlam yapınız. Belediyenin
imzalaması sizin sorumluluğunuzu ortadan
kaldırmıyor” diye konuştu.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde
Görevli Elektrik Mühendisi Atilla Meral
ile İl Özel İdaresi’nde İnşaat Mühendisi
Züleyha Türksoy, yapı denetimiyle ilgili
görüşlerini dile getirdi.
Çakır: Mania Planı inşaat sektörünü durdurdu
M
alatya Belediye Başkanı
sektöründe önemli sorunlar yaratan
Ahmet Çakır, mevcut
mania planı ile ilgili olarak imar
mania planından yaklaşık komisyonu tarafından hazırlanan
300 bin kişinin yapı hakkı yönünden raporu görüşerek kabul etti. Rapor
etkilendiğini belirtti.
doğrultusunda, doğal mania olarak
3 Temmuz Çarşamba günü Tem
kabul edilen 1003.31 kotu ile mania
muz ayı olağan toplantılarına
tehdit çizgilerinin son halkasını
başlayan Malatya Belediye Meclisi, teşkil eden bin 265 kotundaki tabii
gerçekleştirdiği 2. birleşimle Tem
zemin arasının doğrusal olarak
muz ayı çalışmalarını tamamladı.
birleştirilmesi neticesinde oluşan
Belediye Meclis Salonu’nda
ve gölgeleme metodu olarak- ni
Belediye Başkanı Ahmet
telendirilen yöntemle imar durumu
Çakır başkanlığında yapılan 2.
ve inşaat ruhsatlarının verilmesi
Birleşimde gündemdeki maddelerin uygun bulundu.
görüşülmesine devam edildi.
Mania planı ile ilgili maddenin
Gündem maddeleri içerisinde yer
görüşülmesi sırasında kısa bir
alan kadro iptal-ihdası, özel güvenlik açıklama yapan Belediye Başkanı ancak buraya genellikle askeri helikopterlerin indiğini,
izni, işletmeciliği Malatya Belediyesi Ahmet Çakır, mania planına göre 9 mevcut mania planından yaklaşık 300 bin kişinin yapı
uhdesinde kalan Orduzu D tipi kent mahallenin zemin seviyesinde -ma hakkı yönünden etkilendiğini söyledi.
ormanı ve C tipi mesire alanı olarak nia planı içerisinde kaldığını kayd
Çakır, ilgili mercilere müracaat ederek söz konusu
tescilli yerlerde sınırlı ayni hak tesisi ederek, bu planın Malatya ve imar havaalanının yoğunlukla helikopter iniş-kalkışları
ile Belediye hizmet binası yanındaki planı ile zıt düştüğünü, bu yüzden için kullanıldığını aktardıklarını ve burasının yeniden
alanın park ve ibadet yeri olarak
de önemli bir oranda inşaatın durma düzenlenerek helikopter pisti olarak belirlenmesini
düzenlenmesi hususundaki imar
noktasına geldiğini belirtti.
istediklerini açıkladı.
komisyonu raporu maddeleri kabul Başkan Çakır ayrıca, mania planınınBelediye meclisi gündemdeki diğer imar maddelerini
edildi.
yapıldığı Tulga Havaalanı’nın
de görüşerek bazılarını karara bağlarken, bazılarını da
Belediye meclisi, özellikle inşaat
büyük uçaklara göre hesaplandığını,komisyona havale etti.
Bu taylara paha biçilmez!
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) TL’ye satın aldığı 2 yaşındaki Arap tayı ‘Pe
Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde
vlivantay’ izlerken, ihalenin en pahalı üçüncü
yetiştirilen safkan Arap koşu tayları, Kara
tayı 88 bin TL’ye yine Mevlüt Tanyiğit’in satın
cabey Tarım İşletmesi’nde açık artırma ile
aldığı ‘Oğuzhanbey’ isimli 1 yaşındaki erkek
satıldı.
Arap tayı oldu.
İhalede 2011-2012 doğumlu 73 safkan Arap Taylar en düşük 15 bin TL’ye alıcı bulurken,
tayı satışa sunuldu. Çok sayıda at meraklısınınaçık artırmaya çıkarılan 73 taydan 39’u satıldı.
katılımıyla başlayan satışlarda günün en pahalı
İhaleden 1 milyon 511 bin TL gelir elde edildi.
tayı İlhan Akar’ın 135 bin TL ile satın aldığı İhale sonunda yapılan çekilişle, ‘Telli Turnam’
‘Hülagühan’ isimli 2 yaşındaki erkek Arap
isimli 2 yaş dişi tay, ihalenin en pahalı tayını
tayı oldu. Bu tayı Mevlüt Tanyiğit’in 100 bin satın alan İlhan Akar’a hediye edildi.
MALATYA ODA
11
Malatya T caret ve Sanay Odas Mecl s Albümü
SAM PAYZA
Mecl s Ba kan
HÜSEYIN ÇINAR
Yön. Krl. Üyes
CEBRA L ALDI
Yön. Krl. Üyes
AHMET GÜR
Mecl s Üyes
HASAN HÜSEY N ERKOÇ
Yönet m Kurulu Ba kan
NEVZAT D R
Yön. Krl. Üyes
AL SEYD ÜNLÜ
Mecl s B k. Vek l
AHMET TARIK PEKTEK N
Mecl s Üyes
MUSTAFA ÇEK RDEK
Yön. Krl. B k. Yrd.
FAT H ILICAK
Yön. Krl. B k. Yrd.
HAL L BRAH L REC
Yön. Krl. Üyes
ERDAL GÖÇMEZ
Yön. Krl. Üyes
MUHAMMET YÜKSEKLER
Yön. Krl. Üyes
EKREM ÖZER
Yön. Krl. Üyes
ÖMER D NÇ
Mecl s B k. Vek l
ABDULKAD R ÜZMEZ
Mecl s Üyes
BATUHAN DEM REL
Mecl s D van Üyes
AYDIN ELMAS
Mecl s Üyes
ENVER GELERI
Mecl s D van Üyes
AYTUNÇ NAR N
Mecl s Üyes
Malatya T caret ve Sanay Odas Mecl s Albümü
BAHATT N ZENG N
Mecl s Üyes
ABDULLAH ÖNGENLI
Mecl s Üyes
BAYRAM ALAATT N ÖZSOY
Mecl s Üyes
B LAL ARI
Mecl s Üyes
CELAL ABBAS KARADUMAN
Mecl s Üyes
CELALETT N D LTEM Z
Mecl s Üyes
CEM L YILDIRIM
Mecl s Üyes
C HAT KAYLI
Mecl s Üyes
AD L GÜNTAN
Mecl s Üyes
ERDAL PAK
Mecl s Üyes
GÖKHAN GÖKBULUT
Mecl s Üyes
HACI EM N ILICAK
Mecl s Üyes
HAL L BRAH M REC
Mecl s Üyes
ERGÜN KILIÇ
Mecl s Üyes
HASAN DÜNDAR
Mecl s Üyes
EROL ELB R
Mecl s Üyes
LHAN AKSO AN
Mecl s Üyes
RFAN DEM R
Mecl s Üyes
SMA L HAKKI PEKEL
Mecl s Üyes
az ne
EREL KARAGÖZ
Mecl s Üyes
KÜR AT CÜCEMEN
Mecl s Üyes
MEHMET ACAR
Mecl s Üyes
MEHMET AKIN CANBAY
Mecl s Üyes
MEHMET KARABULUT
Mecl s Üyes
MEHMET KARAKAPLAN
Mecl s Üyes
MEHMET TOSUN
Mecl s Üyes
MURAT GÜMÜ
Mecl s Üyes
MUZAFFER ALAN
Mecl s Üyes
MUZAFFER ER AN
Mecl s Üyes
MUSTAFA I IK
Mecl s Üyes
O UZHAN ATA SADIKO LU
Mecl s Üyes
MUSTAFA KÖSE
Mecl s Üyes
ABDULLAH ENG N
Mecl s Üyes
ÖMER FARUK TOPGÜL
Mecl s Üyes
MEHMET AYHAN ALTINOK
Mecl s Üyes
ÖZCAN MERCAN
Mecl s Üyes
MEHMET DURSUN
Mecl s Üyes
MURAT ÖZHÜSREV
Mecl s Üyes
NURETT N BÜKTE
Mecl s Üyes
REMZ BENT
Mecl s Üyes
RE AT AKBULUT
Mecl s Üyes
AH N DO AN
Mecl s Üyes
TURGAY DEM RHAN
Mecl s Üyes
YALÇIN GEY K
D s pl n Kurulu B k. Yrd,
SA T SÜRMEL
Mecl s Üyes
EMSETT N TÜDÜN
Mecl s Üyes
SELÇUK OTLU
Mecl s Üyes
EMS ALKAN
Mecl s Üyes
YAS N ERO LU
Mecl s Üyes
YÜKSEL HAKAN ER
Mecl s Üyes
MURAT TOKMAK
D s pl n Kurulu Üyes
FATIH SA B SÖZEN
D s pl n Kurulu Üyes
SIDDIK TA
Mecl s Üyes
EVKET SAL K
Mecl s Üyes
Z YA AYHAN
Mecl s Üyes
SELAM ÖZEN
D s pl n Kurulu Üyes
SUAT HAMD GÜL EN
Mecl s Üyes
TURGAY AKSO AN
Mecl s Üyes
SIDDIK ÖZDEM R
D s pl n Kurulu Ba kan
MEHMET AD L TUTAN
D s pl n Kurulu Üyes
Haber
TE DÜNYANIN
EN Y KAYISILARI
Üret p pazara ç kart p
sonradan umdu unu
bulamamak kolay b r
de l. Onlar anl yoruz.
Ama bu t car b r ürün
ayn zamanda. Buna
e er b z üret m nden
pazarlamas na kadar gereken önem ve eme
ver rsek, mutlaka b z sev nd recekt r, yüzümüzü
güldürecekt r. ..
16
MALATYA ODA
21.
Malatya Genel Sanay ve
T caret Fuar le Uluslararas
Kültür Sanat ve Kay s
Fest val nde düzenlenen En y Kay s
Yar mas na 228 ç ftç kat ld .
Dünyan n kay s yet t r c l n el nde
bulunduran Malatyada, Kay s Fest val
kapsam nda M m Park fuar alan nda En
y Kay s Yar mas yap ld . Hac Hal lo lu
ve Kabaa kategor ler nde düzenlenen
yar mada Hac Hal lo lu kategor s nde
117 ç ftç , Kabaa kategor s nde 111 ç tç
yar t .
Yar man n aç l nda Z raat Odalar ad na
konu an Yaz han Z raat Odas Ba kan
Yunus K l ç, Malatya ç ftç s olarak 2013 y l
hasat dönem etk nl kler n buruk b r sev nçle ya yoruz. Çünkü b r y l boyunca bahçeler ne emek veren, laç, gübre atan, budama
ve sulama yapmak suret yle y lda b r kez
olan hasat dönem nde ç ftç ler m z yüzde
50 s don ve dolu afet neden yle bahçeler n n alt na g demem t r. Ç ftç ler m z
Tar m Kred , Z raat Bankas , Sulama B rl
ve TEDA a borçlar n ödeyemed kler nden
cral k duruma dü mü tür ded .
G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Al
Selv se, l n ya kay s kapas tes n n 700 b n
tona, kuru kay s üret m kapas tes n n 170
b n tona ula t n bel rterek öyle konu tu:
www.malatyatso.org.tr
Bu y l lkbahar geç donlar kapas tey
olumsuz etk lem ve geçen y la göre
rekolte 40-45 oran nda azalm t r.
Kay s üret m nde y kay s n n
yan nda hraç etme oran çok dü ük
olan kay s n n da de erlend r lmes
gerekt n fade eden Beled ye
Ba kan Ahmet Çak r, unlar
söyled : B z bu para etmeyen,
yan ç ftç n n hasad n dah
kar layamaz ded m z ürünlernde de erlend rmes ç n beled ye
olarak b r çal ma çer s ndey z.
Beled ye Esenl k rket n n yapm
oldu u çal ma sonucunda z b l te
raporlar haz rland , yat r m raporlar
haz rland . n allah Organ ze Sanay
Bölges nde yakla k 100 dönüm b r
alan üzer nde Meyve Suyu Konsantre
Fabr kas n kurmay planl yoruz.
Bütün z b l te raporlar haz r. Bu y l
temel n atmay planl yoruz. Burada
ürett m z meyve suyu konsantreler n meyve suyu üreten fabr kalara
verece z. Bu Malatya ç n büyük
b r eks kl kt . Bu eks kl n allah
Beled ye Esenl k rket m z arac l le
kar lam olaca z
Haber
HACI HALİLOĞLU KATEGORİSİNDE
MEHMET ALİ AKSOY
KABAAŞI KATEGORİSİNDE
HACI BORA BİRİNCİ OLDU
t car b r ürün ayn zamanda. Buna
e er b z üret m nden pazarlamas na
kadar gereken önem ve eme
ver rsek, mutlaka b z sev nd recekt r,
yüzümüzü güldürecekt r. Bu nokta
da sadece üret c ler olarak bu n
t caret n yapan, hracat n yapan,
yönet m nde bulunan, kontrolünde
bulunan nsanlar ve darec ler,
kamu kurumlar ve bu le lg l kafa
yoran s v l toplum kurulu lar hep
b rl kte el ele vererek bu sorunun
b rl kte üstes nden geleb lece m z
dü ünüyorum.
Malatya Halk E t m Merkez ek b n n
halk oyunu göster ler nden sonra
jür n n derece alan kay s ç ftç ler n n
aç klanmas na geç ld .
Hac Hal lo lu kategor s nde Mehmet
Al Aksoy (Merkez F r nc Köyü) b r nc ,
hsan Özbay (Kale-Bent Köyü) k nc
ve Resul Özbay (Kale-Bent Köyü)
üçüncü oldu.
Kabaa kategor s nde Hac Bora
(Ye lyurt-Oluklu Köyü) b r nc , sma l
Özdem r (Darende-Balaban beldes )
k nc ve Do an eh r Yuval köyünden
Val Vas p ah n se ç ftç ler n zor b r
Hüsey n Mert de üçüncü oldu.
yapt klar n bel rterek sözler n öyle
Yar mada b r nc olanlara 2 Cumsürdürdü: Üret p pazara ç kart p son- hur yet alt n , k nc olanlara 1 alt n ve
radan umdu unu bulamamak kolay
üçüncü olanlara yar m alt n le b rl kte
b r de l. Onlar anl yoruz. Ama bu
çe tl hed yeler ver ld .
MALATYA ODA
17
Kay s Dünyas
Kay s Gu nnes Rekorlark tab na g rd
Yaklaşık bir
aydır çaba
gösteriyoruz.
Guinness’de
12 bin kategori var. 12
bin birincisini açtırdık
çabalarımız
sonucunda.
Kayısı tatlısı
yapma kategorisi verildi. Kilogram
olarak da 200
kilonun üzeri nde olacak
dendi.
18
MALATYA ODA
M
alatya n n kay s tatl s , Gu nness Rekorlar K tab na g rd .
Malatya Val l ve Malatya
Beled yes taraf ndan Türk ye A ç lar
ve e er Federasyonu ve Malatya
T caret Borsas n n deste le kay s
tatl s rekor denemes yap ld . M m
Park fuar alan nda gerçekle t r len
rekor denemes nde Gu nness Türk ye
Tems lc s ve Hakem Seyda Suba
Gem c de haz r bulunurken, deneme mehteran tak m n n göster s
le gerçekle t r ld . Val Vas p ah n
ve Beled ye Ba kan Ahmet Çak r n
kat l m le kay s tatl s bulunan kazan tart lmak üzere teraz n n üzer ne
konuldu.
Yap lan rekor denemes hakk nda
b lg veren Türk ye A ç lar ve e er
Federasyonu Ba kan Yalç n Manav,
Yakla k b r ayd r çaba göster yoruz.
Gu nness de 12 b n kategor var. 12
b n b r nc s n açt rd k çabalar m z
sonucunda. Kay s tatl s yapma kategor s ver ld . K logram olarak da 200
k lonun üzer nde olacak dend . Kaymak olacak, tereya ndan yap lacak,
kay s lar tek tek aç larak çer s ne
kaymak konacak, olduktan sonra
da tek tek s raya d z lerek, her s raya
ö ütülmü cev z olacak ve heps b r
kap n ç nde olacak den l yor. Bunun
sm Gu nness Rekorlar K tab nda b r
pors yon d ye geç yor ded .
Törende konu an Beled ye Ba kan
Çak r se, Malatya y adete b r
sanay ehr ne, Malatya y bölgede
b r caz be merkez ne dönü türmek
temel hede m z. Dolay s yla burada
temel amac m z gerçekten dünyada
say l olan, çok öneml b r ürün olan
Malatya m z ç n ve e benzer h çb r
bölgede olmayan bu kay s y mutlaka
tan tmam z gerek yor. Bunun ç n
www.malatyatso.org.tr
güzel b r etk nl kt d ye konu tu.
Val ah n de, Malatya m z n stratej k
önem olan kay s y dünyada daha
fazla nsana tatt rab lmek ve ekonom k b r de er hal ne get reb lmekt r bütün amac m z. Hem Malatya n n
kültürel de erler n , hem ekonom k
de erler n dünyaya tan tmakt r
ded .
Gu nness Türk ye Tems lc s ve Hake m Seyda Suba Gem c , Bugünkü
rekor denemem z n ad ; Dünyan n En
Büyük Kay s Tatl s Pors yonu. Böyle
b r kategor Gu nnnes Records da
yoktu. Gu nnnes Records, özell kle
Malatya ç n, Malatya fest val ç n
böyle b r rekor kategor s açmaya
karar verd . Yen b r kategor oldu u
ç n b r m n mum koydu. M n mumda 200 k logram a rl nda b r
teps de sunulmas gereken kay s
tatl s . Kay s tatl s yap lmas ç n tab
k kurallar m z da var. Her kay s n n
b r ortadan bölünüp, ortaya krema
ya da kaymak konulmas gerek yor.
B r s ra teps y d zd kten sonra f nd k,
cev z ya da f nd k o arzuya göre,
d er kat m z da ayn ek lde büyütüyoruz. Ard ndan teraz de tart yoruz
ekl nde konu tu.
Seyda Suba Gem c , sonucu
aç klamadan önce Val ah n, Beled ye Ba kan Çak r, Ye lyurt Beled ye
Ba kan Mehmet Kavuk, Malatya
Beled yes Kültür A. . Genel Müdürü
Murat Nalçac ve Türk ye A ç lar ve
e er Federasyonu Ba kan Yalç n
Manav sahneye davet ed ld . Gem c ,
Malatya Val l ve Malatya Beled yes taraf ndan düzenlenen, Türk ye
A ç lar ve e er Federasyonu ve
Malatya T caret Borsas taraf ndan
desteklenen Malatya Beled yes Kültür A. . taraf ndan organ ze ed len
dünyan n en büyük kay s tatl pors yonu rekoruna bugün hep b rl kte
ah tl k yapt k. M n m m kategor 200
k logram d , tartt k sonucumuz tam
342 k lo 51 gram. Malatya bu rekor
s ze yak r, Allah n za kurban. Yen
b r dünya rekoru ded . Gem c , daha
sonra Gu nness Rekor Belges n
Bugünkü
rekor denememizin adı;
Dünyanın En
Büyük Kayısı
Tatlısı Porsiyonu. Böyle
bir kategori
Guinnnes
Records’da
yoktu.
Guinnnes
Records, özellikle Malatya
için, Malatya
festivali için
böyle bir rekor
kategorisi
açmaya karar
verdi.
Ba kan Çak r a sundu.
Val ah n se tören sonras yapt
aç klamada, Rekor art k Malatya n n.
Öyle b r rekor k r ld k , n allah
uzunca b r süre Malatyal lar bunu
k rmad kça ba kalar n n k rmas
mümkün de l. Öyle görünüyor.
n allah bu rekor daha ler de y ne
Malatyal lar taraf ndan k r lacakt r
d ye konu tu.
Rekor denemes ç n yap lan kay s
tatl s , daha sonra alanda bulunan
vatanda lara kram ed ld . kram
esnas nda zaman zaman zd ham
ya and .
MALATYA ODA
19
Anal z
S GORTACILIK SEKTÖRÜ
MALATYA DA BÜYÜYOR
Ü
lkem zde s gortac l n önem gün
geçt kçe artmakla b rl kte s gortac l k
g derek
daha
fazla
fonks yon
kazanmaktad r. S gortalar modern serbest
p yasa ekonom ler n n en öneml nansal
kurulu lar d r. Bu kurumlar kend alanlar nda
çok say da h zmet sunmalar n n yan s ra
rmalar n gereks n m duydu u nansman
sa lamas ndan dolay sosyal fonks yona
sah pt rler. S gorta sektöründe 2006 da 55
olan rket say s 2012 de 65 e ç km t r. Bu
sektörde de kal ye eleman ve uzman gereks n m vard r.
brah m GÖKHAN
l m zde bankac l k ve
s gortac l k bölümü
sadece Arapg r lçem zde bulunmaktad r.
l m z nönü ün vers tes kampüsünde
Bankac l k ve
S gortac l k bölümünün b r an evvel
aç lmas son derece
öneml b r gel me
olacakt r.
S gorta acenteler Haz ne Müste arl na
ba l olup, Haz ne Müste arl
ad na T caret ve Sanay Odas taraf ndan ley ve
denet mler gerçekle t r lmekted r. Türk ye
genel nde 15.038 levhaya kay tl s gorta
acentes olup, l m zde u an levhaya kay tl
acente say s 124 tür. Bu say her y l cüz
m ktarda artmaktad r. 2011 y l nda l m zde
4 acente levhaya kay t olmu , 2012 y l nda
se 3 acente levha kayd n gerçekle t rm t r.
2013 y l Ocak ay ndan bu yana se sadece 1
acente levha kayd n yapt rm t r. Bu say n n
bu kadar az olmas n n sebeb s gortac l k faal yet nde bulunacak olanlar n gerekl artlar
sa layamamas d r. Neden se 14 N san 2008
tar h, 26847 say le yay nlanan Resm Gazete
le S gorta Acenteler Yönetmel n n k nc
bölüm, 4.madde, 6.bend nde yer alan kanun
gere nce s gorta acentes açab lmek ç n en
az dört y ll k yüksekö ret m kurumlar ndan
veya en az k y ll k aktüerya, pazarlama, r sk
20
MALATYA ODA
yönet m ve s gortac l k le lg l yüksek okullardan mezun olmas ve k y ll k meslek
deney m n kazanm olmas gerek r art n n
aranmas d r.
l m zde bankac l k ve s gortac l k bölümü
sadece Arapg r lçem zde bulunmaktad r.
Arapg r lçes le merkeze olan uzakl k
yakla k 120 km. c var olup, bölümün sadece
Arapg r lçes nde olmas l m z aç s ndan son
derece öneml b r eks kl kt r. nönü Ün vers tes kampüsünde Bankac l k ve S gortac l k
Bölümünün b r an evvel aç lmas l m z
aç s ndan son derece öneml b r gel me
olacakt r.
S gorta acenteler T caret ve Sanay Odas
15. Meslek Kom tes nde yer almaktad r.
15. Meslek Kom tes n n 3 Mecl s Üyes Ce bra l Ald , Mehmet Ayhan Alt nok ve S dd k
Ta olup, kom te toplamda 7 acenteden
olu maktad r. 15. Meslek Kom tes düzenl
olarak toplant gerçekle t rmekte olup,
sektörün s k nt lar ve yap lacak çal malar
bu toplant da d le get r lmekted r. En son
29.05.2013 tar h nde T caret ve Sanay Odas
toplant salonunda Tars m le b rl kte acentelere yönel k b r toplant düzenlend . Sektörün sorunlar ele al nd . Ayr ca 15. Meslek
Grubu olarak s gorta acenteler her Cuma
ak am hal saha maç nda b r araya gelerek
stres atmaktad r.
T caret ve Sanay Odas olarak l m zde faal yet gösteren s gorta acenteler ne en güzel ek lde h zmet etmek, acenteler m z n
kend aralar nda ve d er sektörlerdek
rmalar aras nda olu acak olan s k nt lara
çözüm bulmak ve faal yetler ne kanunun
öngördü ü ek lde devam edeb lmes ç n
odam z olarak acenteler m ze sonuç odakl
e af ve güler yüzlü b r h zmet vermek en
büyük amac m zd r.
www.malatyatso.org.tr
Röportaj / Murat YÜREKL
Ekonom Bakan Zafer Ça layan:
Malatya ülke ekonom s n n
gel mes ne öneml b r katk
sunuyor
Ekonomi Bakanı Çağlayan Malatya Oda
Dergisi’ne özel açıklamalarda bulundu.
E
konom
Bakan
Zafer
Ça layan,
Malatya n n en fazla hracat yaYakın bir gelecekte de
pan 30.ncu l oldu unu bel rterek,
l m z n gerçekle t rd
Türkiye, Çin, Hindistan, hracat Malatya
le ülkem z ekonom s n n gel m ne
öneml katk yapmaya devam etmes n bekl ded .
Brezilya, Rusya, Endo
- yorum
Y llar t bar yle, Malatya n n hep d t caret
verd n bel rten Ekonom Bakan
nezya ve Meksika’dan fazlas
Ça layan, 2012 y l nda gerçekle t rd 186
m lyon dolarl k d t caret fazlas n n ülkendak s ralamas ndan çok daha
oluşan “Yükselen 7 Eko- mmühz mhracat
oldu unu dü ünüyorum fades n
nomi” nin GSYH’sinin kulland .
TÜRK YE DÜNYA EKONOM S NE YÖN
ABD, Japonya, Almanya, VER
YOR
İngiltere, Fransa, İtalya Say n Bakan Anal stlere göre Türk ye önümüzdek 5 y l çer s nde Ç nden sonra en
zl kalk nacak ülkeler n ba nda gel yor.
ve Kanada’dan oluşan hDünyadak
çalkalanmalar, ülkem zdek
demokrat kle me sürec vs. vs. g b etkenler
“Gelişmiş 7 Ekonomi”nin de göz önünde bulundurarak, Türk ye y nas l
b r yar n bekl yor?
GSYH’sini geçeceği ve
ekonom s nde 4 y ldan fazlad r ekodünya ekonomisinde bir Dünya
nom k kr z süre gelmekted r. Gel m ülkeler n b rço u halen st krarl b r büyüme
dönüşüm öngörülüyor. pat kas na g remed ler. Hemen yan
ba m zdak en büyük t caret orta m z olan
Avrupa B rl nde küçülme sürmekte, s zl k
oran ve kamu borç stoku rekor sev yelerde
seyretmekted r. Avro Bölges b z m tahm nler m ze göre 2008 dek reel büyüklü üne
2015 te ula ab lecekt r.
D er taraftan geçm nde ya ad
kr zler n en büyük kaynaklar ndan olan mal
ve nansal s stem ndek sorunlar n yapt
reformlarla ortadan kald ran, st krarl
kalk nmas n
sürdüren Türk ye n n de
22
MALATYA ODA
www.malatyatso.org.tr
M A L AT YA D A H R A C AT Ç I S AY I S I 6 2 D E N 1 6 0 A Ç I K T I
Röportaj
aralar nda bulundu u yükselen p yasa
May s ay ver ler ne göre hracat 100 m lyon dolar n
ekonom ler gün geçt kçe yüksel ler n
üzer nde olan l say s 17 ye ç kt . B r öncek döneme
sürdürmekted r. Dünya ekonom s ve t caret
oranla hracat n art ran ller n say s nda her geçen
art k gel m ekonom lerden gel mekte
gün art söz konusu. Bu ver lerden hareketle
olan ekonom ler yönüne kaymaya ba lam
Malatya son 10 y lda hracat n yüzde 4.6 oran nda
durumdad r. Yak n b r gelecekte de Türk ye,
art rarak bölges nde en fazla hracat gerçekle t ren
Ç n, H nd stan, Brez lya, Rusya, Endonezya
k nc l konumunda bulunuyor. ller n genel
ve Meks kadan olu an Yükselen 7 Ekonohracat karnes ne bakt n zda Malatya n n hracat
m n n GSYH s n n ABD, Japonya, Almanya,
performans n nas l de erlend r yorsunuz? Kent n
ng ltere, Fransa, talya ve Kanadadan olu an
adamlar na bu konudak öner ler n z nelerd r?
Gel m 7 Ekonom n n GSYH s n geçece
ve dünya ekonom s nde b r dönü üm
Öncel kle Malatya n n hracat ver ler ne
öngörülüyor. Türk ye de bu dönü üm sürek saca de nmek st yorum. 2002 y l nda 72
c n n ba aktörler nden b r , dünya ekonom lyon dolar hracat yapan Malatya l m z
m s ne ve s yaset ne yön veren b r ülked r.
y llar t bar yla hracat nda öneml gel meler
Türk ye, küresel düzendek rolü g tg de
kaydederek 2012 y l nda 283 m lyon dolarl k
güçlen rken uzun süred r ekonom s ne c hracat yapan b r l hal ne gelm t r.
dd ek lde zarar veren m lyarlarca dolar
Y ne 2002 y l nda Malatyadan 63 ülke
kayba neden olan ç sorununu da demokrave gümrük bölges ne hracat yap l rken
t k yollardan çözmek ç n çözüm sürec n
2012 y l nda 95 ülke ve gümrük bölges ne
ba latm t r. Çözüm sürec n n havas b le
hracat
yap lm t r.
Do u ve Güneydo u ya
Malatya n n
2002
olan yat r mlarda önemy l nda
62
olan
l m ktarlarda art a
hracatç say s da
Teşvik
sistemimizin
neden olmu tur. Te v k
160 a yükselm t r.
göz bebeği olan,
s stem m z n göz bebe
Malatya l m z, 2012
olan, Güneydo u ve
Güneydoğu ve Doğu
y l nda
ller m z
Do u Anadolu bölgearas nda en fazla hraAnadolu bölges ndek ller kapsayan
cat yapan 30. l m z
sindeki illeri kap6. Bölge de 20 Haz ran
olmu tur. l m z n en
sayan
6.
Bölge’de
2012 tar h nden bugüne
fazla hracat yapan
20 Haziran 2012
kadar te v k stat sller aras nda daha
t kler ne bak ld nda
tarihinden bugüne
yüksek s ralarda yer
te v klerde b r öncek
almas
gerekt ne
kadar teşvik istatisy l n ayn dönem ne
nan yorum. Bununla
tiklerine
bakıldığında
göre
c dd
art lar
b rl kte, Malatya, y llar
teşviklerde bir önceki
sa lanm t r. Belge adet bar yla hep d t caryılın aynı dönemine
d baz nda %79, sab t
et fazlas veren b r l
yat r m baz nda %269,
göre ciddi artışlar
olarak ayr b r öneme
st hdam baz nda se
sah pt r. 2012 y l nda
sağlanmıştır.
%183 art sa lanm t r.
gerçekle t rd
186
6. Bölge ye ver len
m lyon dolarl k d
te v kler sayes nde b r ç n n verene mal yt caret fazlas n n ülkem z hracat ndak
et sadece asgar ücret n net k sm d r. Bu da
s ralamas ndan çok daha müh m oldu unu
bölgen n ç mal yetler bak m ndan Ç n le
dü ünüyorum.
rekabet edeb l r düzeyde oldu unu gösMalatya l m z n gerçekle t rd
hracat le
termekted r. Süreç tamamland ktan sonra
ülkem z ekonom s n n gel m ne öneml
Türk ye n n uzun zamand r güvenl k sokatk yapmaya devam etmes n bekl yorum.
runu neden yle at l kalan kaynaklar n n da
Kent m z
adamlar na, hracat odakl
kullan lmas yla hem Bölge hem de Türk ye
dü ünmeler n , Bakanl m z n yürüttü ü
kazançl ç kacakt r.
destek programlar n yo un b r ek lde
çer s nde bulundu u çalkant l co rafyadan
kullanmalar n , ülkeler n thalatlar , rmalar
son y llarda poz t f ayr mas n sürdüren,
ve b rçok detayl b lg y çeren ve say s
st krarl
kalk nma
pat kas na
g ren,
196 ya ula an ülke raporlar n n bulundu u
sorunlar n n kayna na nen ve bunlar b lhracat B lg Platformu web s tem z ba ta
nçle çözen, ön al c ve yer nde pol t kalarla
olmak üzere Bakanl m z web sayfalar n
yönet len, son 11 y lda gerçekle t rd
yak ndan tak p etmeler n , hedef ve önceat l mlar sayes nde dünyaca hayranl kla
l kl ülkelere ve d er ülkelere yönel k geseyred len Türk ye, yar nlarda hem bölgesel
nel ve sektörel t caret heyetler ne ve al m
hem de küresel bazda dünya yönet m nde
heyetler ne kat lmalar n , sektörler le lg l
daha fazla söz sah b olacak, 2023 hede eöneml fuarlara t rak etmeler n , yönelmek
r nden 500 m lyar dolar mal hracat , 2 tr lyon
sted kler pazarlara b zzat g derek yer nde
dolar GSHY büyüklü ü ve 25 b n dolar olan
pazar ara t rmas yapmalar n ve bu ülkelk ba na m ll gel r hede er ne ula acakt r.
24
MALATYA ODA
www.malatyatso.org.tr
erdek T caret Mü av r /Ata eler m z
z yaret ederek onlar n b lg , tecrübe
ve ba lant lar ndan st fade etmeler n , dünyadak gel meler yak ndan
tak p etmeler n , b lg l , yabanc d l
b len ve deney ml k lerden olu an
b r hracat bölümü kurmalar n ve
rketler n dünyaya açacak ve ürünler n elektron k ortamda tan tmalar n
sa layacak, mü ter ler üzer nde olumlu b r etk yaratacak b r web sayfas
olu turmalar n öner yorum.
Buna laveten, hracatlar nda markal ve
kal tel ürün hrac na önem vermeler n ,
kend markalar n yaratmalar n , hraç
ülkeler n n kültürler le mü ter zevk
ve terc hler n tan malar n ve ürünler nde bu yönde gerekl de kl kler
yapmalar n , sat sonras h zmet kal tes n yükseltmeler n , yo un olarak hracat gerçekle t rd kler pazarlarda depo,
o s ve ma aza açmalar n böylece ürün
tedar k nde sürekl l
sa lamalar n
tavs ye ed yorum.
2023 V zyonu kapsam nda Kentler n
Markala mas sürec s z n ç n ne anlama
gel yor?
Cumhur yet m z n 100. y l ç n ortaya koydu umuz 500 m lyar dolar
düzey ndek hracat hede ne ula mak
ç n, n cel ksel büyüme f rsatlar n
gerekt
g b de erlend rmen n yan
s ra, bak aç m z de t rerek ürünler m z n tel ksel yönden de gel t rmek
durumunday z. Uzun vadede ürünler m z n katma de er n art racak
ad mlar atmam z gerekmekted r. Kal te odakl , tasar m ve ara t rma faal yetler ne önem veren, üretkenl
art rmay ba arab len ülkeler, öneml ve
kal c markalar yla uluslararas p yasalarda varl k göstereb leceklerd r.
Ekonom Bakanl markala man n, katma de erl mal üretmen n ekonom m z
ç n, sanay m z n dönü ümü ç n ne
kadar k ymetl oldu unun fark nday z.
Bakanl k olarak yat r m-üret m- hracatst hdam de er z nc r n destekleyen
b r yakla m le kurgulad m z te v k
s stemat m z n n ha hede ar-ge,
novasyon, tasar m ve markala may
ön plana ç kararak katma de erl ürün
hraç etmekt r. Yan hedef, hracat m z
yükte ha f pahada a r ürünlerle
art rmakt r. 2009 da 83 m lyon tonluk
mal k losu ortalama 1.16 $ dan; 2010 da
88 m lyon tonluk mal k losu ortalama
1.25 $ dan; 2011 de 87 m lyon tonluk
mal k losu ortalama 1.47 $ dan; 2012 de
90 m lyon tonluk mal k losu ortalama
1.58 $ den hraç ett k. Düzenl b r art
oldu u ortada ama daha da fazlas na
ht yac m z var. 2012 y l nda Almanya hraç ürünler n n k losunu 3,76 dolardan,
Japonya 3,96 dolardan, Güney Kore 2,91
dolardan satm . B z m 2023 y l hede -
MALATYA ODA
25
Röportaj
G Ü Ç LÜ M A R K A G Ü Ç LÜ L
Kent m z
adamlar na,
hracat odakl
dü ünmeler n ,
Bakanl m z n
yürüttü ü destek
programlar n
yo un b r ek lde
kullanmalar n , ülkeler n thalatlar ,
rmalar ve b rçok
detayl b lg y
çeren ve say s
196 ya ula an
ülke raporlar n n
bulundu u
hracat B lg Platformu web s tem z
ba ta olmak üzere
Bakanl m z
web sayfalar n
yak ndan tak p
etmeler n st yorum.
26
MALATYA ODA
m ze ula ab lmem z ç n er mem z gereken
b r m hraç yatlar bunlar. Bu yatlara da ancak markala ma yoluyla ula ab l r z.
Bakanl k olarak 2006 y l ndan ber ba ar yla
uygulad m z TURQUALITY®
Program
le b z küresel rekabet ko ullar nda kend markalar yla ayakta durab len Türk
markalar n önce bölgesel, sonra dünya
markas klasman na ta mak st yoruz. Bu
amac n arkas nda yatan mant aç klamak
ç n, b r m hraç de erler ne göz atmak
gerek yor. TURQUALITY program nda yer
alan rmalar m z n 2012 y l nda sadece
destek kapsam ndak markalar yla yapt klar
hracat n b r m yat n n 3,28 dolar oldu u
görülmekted r. te bu, marka olman n,
markal mal satm olman n ortaya koydu u
katma de erd r.
Bu kapsamda, Türk markalar n n uluslararas
pazarlarda daha da güçlenmeler n sa lamak
amac yla, marka gücü bel rl b r noktada olan
ve markan n bu gücünü destekleyecek mah yette, kurumsal altyap ya, nsan kayna na,
tedar k ve üret m sürec ne, pazarlama ve
nansal güce sah p rmalar m z seçerek
TURQUALITY® havuzuna dah l ed yoruz.
Bugün t bar yle 90 rket n 102 markas
TURQUALITY program , 42
rket n 45
markas se TURQUALITY program na haz rl k
olarak de erlend rd m z Marka program
kapsam nda desteklenmekted r.
B z markala may makro düzeyde alg lay p,
ülkem z n b r bütün olarak markala ab lmes
ç n gerekl ad mlar at yoruz. B ld n z g b ,
rekabet n g derek kesk nle t
ekonom
dünyas nda ülkeler art k markalar kadar
güçlüler. B rçok ülken n maj ürett ürünlerle adeta ç çe geçm durumda. Bugün b r
Alman arabas ded m z zaman sa laml k ve
güven l rl k, Japon arabas ded m z zaman
teknoloj , talyan arabas ded m z zaman
estet k ve tasar m kavramlar hemen akl m za
gel yor. Ayn soruyu üründen ba ms z
sordu umuz zaman da ver len cevaplar n üç
a a be yukar de med n görüyoruz.
Bu nedenle, Ekonom Bakanl olarak Türk ye markas n güçlend rmen n en öneml
yolunun hraç ett m z ürünler m z n marka
maj n güçlend rmekten geçt n n b l nc
çer s ndey z.
Ancak unu da net b r ek lde fade etmekte fayda var; bütünün gücü, parçalar n
gücü le do ru orant l d r. Türk ye n n toplam
potans yel , 81 l m z n potans yeller n n
toplam le do rudan l k l d r. Zaman zaman
kulland m z b r slogan var: Güçlü Marka,
Güçlü Ülke . l baz nda dü ündü ümüzde
öyle b r uyarlama yapab l r z: Güçlü Marka, Güçlü l . Malatya üret me ve t carete
yatk n b r l, lak n potans yel n tümüyle
yans tab lm de l. u anda TURQUALITY
Program kapsam nda yer alan b r Malatya
rmas yok. Malatya n n b r eh r olarak
markala mas n
destekleyeb lecek
çok
öneml b r unsur; eh rden güçlü markalar n
ç kmas .
Aç k olan b r noktay aret etmey sevmem
ama konunun anla l r hale gelmes ç n bu
örne vermem z art. Malatya n n en geleneksel ürünler nden b r olan kay s n n l ve
ülke ekonom s ne çok olumlu katk lar var.
Onlarca y ld r bu meyve b rçok nsan n ekmek kap s oldu. Lak n unu b l yoruz k , novat f süreçler devreye g rmez se, geleneksel
süreçler muhakkak zay yor. Orta vadede, kay s n n b rçok nsan ç n kârl olmaktan ç kaca n öngörmek çok da zor de l.
Çözüm y ne Malatyal lar n el nde. Sevd m
b r söz var: Gerçek ke f yen d yarlar bulmak
de l, yen gözlerle bakmakt r. Malatya n n
daha da y noktalara gelmes n n yolu da bu
çerçeveden geç yor.
TURQUALITY
Program
vas tas yla
markalar m z
ve
Türk ye
markas n
güçlend rmek ç n att m z ad mlar n b r
benzer yerel çapta Malatya ç n de at lab l r.
Öncel kle ülkem z n güçlü ve gel meye aç k
yönler n bel rled k. Daha h zl gel eb lmek
ç n neler yap lmas gerekt n ortaya koymak üzere n n ehl nsanlar , dey m yerndeyse ak l adamlar b r araya get rd k.
Ç kan sonuçlar uygulamak üzere de Bakanl k
olarak var gücümüzle çal t k.
Rahmetl Turgut Özal n memleket n n mümb t topraklar ndan, Malatya y ve Türk ye y ler götürecek daha n ce de er n ç kaca ndan
üphem yok.
Malatya n n da ç nde bulundu u Do u ve Güneydo u
Anadolu Bölges aç l m le b rl kte c dd anlamda
b r ekonom k hareketl l k bekl yor. Bu çerçevede
geçt m z günlerde
adamlar n n bölgey toplu
halde z yaret ve uygulamaya sokulan te v k paket
le b rl kte bölgede c dd anlamda b r kalk nma sürec
bekl yor musunuz?
dünyas ndan gelen ve bölgey çok y b len b r
bakans n z? Bölge mahreçl
adamlar n n kend
memleketler ne yat r mla dönmeler noktas nda
öner ve tavs yeler n z nelerd r?
B l nd
üzere,
ülkem zdek
yat r m
te v k uygulamalar na dayanak olu turan
Yat r mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda
Karar 19 Haz ran 2012 tar h nde Resm
Gazete de yay mlanarak yürürlü e g rd .
Söz konusu kararnamen n en temel
amaçlar ndan b r de bölgeler aras
gel m l k farklar n n azalt lmas d r. Bu çerçevede, özell kle ülkem z n Do u Anadolu ve
Güneydo u Anadolu bölgeler nde yer alan
ller n olu turdu u, sosyo-ekonom k aç dan
en az gel m bölgem z olan 6. Bölgeye oldukça caz p destekler sa land .
Yen s stem kapsam nda, 6. Bölgen n yat r m
yer olarak caz bes n artt rmak ç n 3 temel
yakla m ben msend :
-Desteklenecek sektörler n kapsam n n
gen let lmes ,
- gücü mal yet n n azalt lmas na yönel k
desteklere a rl k ver lmes ,
-Verg nd r m ve fa z deste n n en avantajl
ko ullarda uygulanmas .
www.malatyatso.org.tr
B r nc yakla m kapsam nda, ülke genelnde te v k ed lmeyecek yat r m konular
le enerj ve kamu yat r mlar har ç olmak üzere bölgede gerçekle t r lecek
tüm d er yat r mlar n, Bölgesel Te v k
Uygulamalar kapsam nda desteklenmes sa land . Böylece bu bölgede
gerçekle t r lecek her türlü yat r m n en
yüksek yard m yo unlu u le desteklenmes öngörülüyor.
k nc yakla m kapsam nda, 6. bölgede
yer alan az gel m llerdek st hdam ve
göç sorununun çözümüne katk sa lamak
üzere yaln zca bu bölgedek yat r mlara
uygulanmak üzere s gorta pr m ve gel r
verg s stopaj deste olmak üzere st hdama yönel k 2 farkl destek unsuru
get r ld . Böylel kle söz konusu bölgede
tar msal sanay , tekst l ve konfeks yon
g b emek yo un sektör yat r mlar n n
artt r lmas amac yla yat r mc lar n st hdam mal yetler n n öneml b r bölümünün devlet taraf ndan kar lanmas
sa land .
6. bölge destekler yle lg l olarak
vurgulanmas gereken b r ba ka husus,
destek unsurlar n n yüksek yo unluklu
uygulanmas net ces nde yat r mc lara
nansman aç s ndan öneml avantajlar
sa lan yor olmas d r. Bölge yat r mc lar na,
yat r mlar nda kullanacaklar kred ler ç n
900 b n TL ye kadar fa z deste nden yarar
lanma mkan get r ld . Bu bölgede verg nd r m , yat r m n %55 ne kadar uygulan yor.
Ayr ca bunun %80 n n yat r m dönem nde
rman n tüm faal yetlerden elde ed lecek
kazanca uygulanmas mkan da get r ld .
Akab nde Ek m 2012 de, özell kle 6.
Bölgede emek yo un sektörlerde yat r m
yapan yat r mc lar n talepler ne kulak ver lerek, b r de kl k yay mland .
Bu de kl k le S gorta Pr m
veren
H sses Deste ne l k n azam destek
s n r n 6. Bölge ç n kald r ld . Böylel kle,
yat r mc lara, S gorta Pr m veren H sses Deste nden 10 y l, yat r m n organ ze
sanay bölges nde yap lmas hal nde se 12
y l süreyle destek s n r olmaks z n yararla
nab lme mkan get r lm oldu.
Özetle, 6. Bölgede gerçekle t r lecek
yat r mlara KDV st snas , gümrük ver
g s mua yet , yat r m yer tahs s , ayr ca
d er bölgelere k yasla daha yüksek oran
ve süreler le verg nd r m , s gorta pr m
veren h sses deste , fa z deste ve
yaln zca bu bölgede uygulanmak üzere
s gorta pr m ç h sses ve gel r verg s
stopaj destekler sa lanmaktad r. Bu
ves le le bölgede yat r mlar n, üret m n
ve st hdam n artmas na katk sa lamas
beklenmekted r.
D er taraftan, Malatya l n n yer ald
4. Bölgede gerçekle t r lecek bölgesel
yat r mlara, KDV st snas , gümrük verg s
mua yet , yat r m yer tahs s , %30 yat r ma
katk oran le verg nd r m , 6 y l süreyle s -g
orta pr m veren h sses deste ve 600 b n
TL ye kadar fa z deste sa lan yor. Ayr ca,
yat r m n OSB de yap lmas durumunda
verg nd r m ve s gorta pr m
veren
h sses deste aç s ndan b r alt bölgede
geçerl olan oran ve süreler uygulan yor.
Dolay s yla, 4. Bölgede yer alan OSB lerde
yap lacak yat r mlar ç n yat r ma katk oran
%40, s gorta pr m veren h sses deste 7
y l süreyle uygulan yor. Bununla b rl kte,
büyük ölçekl ve stratej k yat r mlara l k n
art ve karakter st kler sa layan yat r mlar
lg l te v k uygulamas ndan faydalanab -l
yor. Söz konusu te v k uygulamalar ndan
yararlanamayan yat r m projeler se asgar
500 b n TL tutar nda olmalar kayd yla ge
nel te v k uygulamam z arac l yla KDV
st snas ve gümrük verg s mua yet nden
faydalanab l yor.
Bu çerçevede yen s stem n yürürlü e
g rd 2012 y l Haz ran ay ndan 2013 y l
May s ay sonuna kadar Malatya l nde
gerçekle t r lmek üzere 47 yat r m projes
ç n te v k belges düzenled k. Bu yat r mlar
kapsam nda 1,97 m lyar TL tutar nda
yat r m yap lmas ve 2.860 k l k lave sthdam yarat lmas öngörülüyor.
Yat r m te v k s stem n n uygulamaya g rmes n müteak p ben ve mesa arkada lar m
yo un b r tan t m program n ba latt k.
Gerçekle t rd m z organ zasyonlar ves les yle yat r mc larla b r araya gelerek kend ler ne hem yen s stem m z ve bu s stemden
nas l faydalanab lecekler n anlatt k hem de
kend ler n n görü ve de erlend rmeler n
al p, kar l kl st arelerde bulunduk. Bu
kapsamda, çok kez 6. Bölgede yer alan -ll
ere z yaretler m z oldu. En son 20 Haz ran
2013 tar h nde yat r m te v k s stem n n 1
y ll k uygulama sonuçlar n D yarbak r da
gerçekle t rd m z
programda
de erlend rd m.
Ver len destekler net ces nde, son b r y lda
6. bölgede gerçekle t r lmek üzere 8,2
m lyar TL (%269 art ) tutar nda 575 adet
yat r m projes (%79 art ) ç n te v k belge
s düzenlenm t r. Bu belgeler kapsam nda
yarat lacak st hdam 27 b n 465 k d r.
(%183 art ). Söz konusu göstergeler
aç s ndan geçen y l n ayn dönem ne
k yasla en yüksek art lar 6. bölgede
ya anm t r.
Geçen y l 6. bölgede gerçekle t r lmek
üzere Bakanl m za te v k belges düzenlenmes
ç n yap lan müracaatlarda;
yat r m projes ba na 30 k lave st hdam
öngörülürken bugün bu rakam 48 k ye
ç km bulunmaktad r. Ayn ek lde; belge
ba na dü en yat r m tutar 7 m lyon TLden
14.4 m lyon TL ye ç km t r.
D er taraftan, yen te v k s stem n n 1
y l n n tamamland 20 Haz ran 2013 tarh t bar yla, 3.106 k l k st hdam yaratacak
olan 20 adet proje tamamlanarak letmeye
geçm t r. D er 5 bölgen n toplam nda 11
yat r m projes tamamlanm ken yaln zca
6. bölgem zde 20 proje tamamlanarak
letmeye geçm t r. Bu sonuç, 6. bölgeye
get r len d nam zm n en net göstergeler nden b r d r.
B r y l n sonunda özell kle 6. Bölgede çok
sev nd r c sonuçlarla kar la t k. Tab k
hede m z gel nen noktay daha da ler ye
ta mak ve ç tay her sefer nde b raz daha
yükseltmekt r.
Bununla b rl kte, malumunuz üzer nde
hassas b r ek lde çal t m z b r bar süre
c n de bugünlerde ya yoruz. üphes z
bölgeye yat r m çekmek ad na yapt m z
bu düzenlemeler le ortaya ç kan tablonun,
bar sürec nde bugün geld m z noktaya katk s çok büyük olmu tur. Bölgede
olu an güven ve st krar ortam , bölge
yat r mlar n n artmas aç s ndan oldukça kr t kt r. Buna paralel olarak, bölge
yat r mc lar na sa lad m z destekler de
b l yorum k yat r mc lar nezd nde takd rle
kar land . Umut ed yorum k n allah
bölge nsan
a umuduyla yer nden
yurdundan olmayacak, do du u yerde
doyma ans na sah p olacak. Bu çerçevede,
özell kle bu bölgeden koparak ülkem z n
çe tl ller ne yerle en ve buralarda yat r m
yapm olan letme sah pler ne büyük
dü üyor. Gün, bölgeye olan vefa borcunun ödenme günüdür. Bunun ç n gerekl
tüm artlar olu mu durumdad r. Bu vesleyle ba ta bölgen n kend nsanlar olmak
üzere tüm yat r mc lar b r kez daha bu ca
z p desteklerden yararlanarak 6. Bölgede
yat r m yapmaya davet ed yorum.
MALATYA ODA
27
Verg Dünyas
E-FATURA
UYGULAMASI
(Elektron k Fatura)
Tebl kapsam nda
bulunan mükelle er n
e-fatura uygulamas na
(düzenleme ve kabul
etme yetk s ne sah p
olmas ç n) geçeb lmeler ç n Gel r
dares Ba kanl n n
ba vuru, test ve protokol a amalar n
tamamlamas gerek yor.
Mustafa Bahadır ALTAŞ
SM.Mal Mü av r
[email protected]
Gr ;
B l nd
üzere; 14 Aral k 2012 tar h nde
yay nlanan 421 s ra numaral Verg Usul
Kanunu Genel Tebl
le elektron k defter
tutma ve elektron k fatura uygulamas na
l k n düzenleme ve aç klamalar yap lm t r.
lg l tebl
uyar nca, a a dak ko ullar
sa layan rmalar n 2013 takv m y l ç nde
elektron k fatura (e-Fatura)uygulamas na
(Son ba vuru tar h 1 Eylül 2013) 2014 y l nda
se elektron k defter (e-Defter) uygulamas na
ge çmeler gerekt bel rt lm t r.
(Bu konudak yasal düzenleme 213 say l Verg Usul Kan ununun mükerrer 257 nc maddes n n b r nc f kras n n 3 üncü bend nde ve
y ne ayn kanun 242 nc maddes n n k nc
f kras düzenlenm t r)
Elektron k fatura s stem ne geçmek zorunda olan mükelle er;
5015 Say l Petrol P yasas Kanunu
kapsam nda maden ya l sans na sah p
olanlar le bunlardan 2011 takv m y l nda
mal alan (1 l tre veya 1 kg dah olsa) mükelle-
28
MALATYA ODA
erden 31.12.2011 tar h t bar yla asgar 25
M lyon TL. brüt sat hâs lat na sah p olanlar.
4760 say l Özel Tüket m Verg s Kanunu na
ekl (III) say l l stedek mallar (Tütün mamuller , alkollü çecekler ve kolal gazozlar)
mal, n a veya thal edenler le bunlardan
2011 takv m y l nda mal alan mükelle erden
31.12.2011 tar h t bar le asgar 10 m lyon
TL. Brüt sat hâs lat na sah p olanlar,
(Bu Tebl
kapsam nda zorunluluk getr len mükelle erden mal alan 10/12/2003
tar hl ve 5018 say l Kamu Malî Yönet m
ve Kontrol Kanununa ekl cetvellerde yer
alan dare, kurum ve kurulu lar le kt sad kamu kurulu lar n n elektron k fatura
uygulamas ndan yararlanma ve elektron k
defter tutma zorunlulu u bulunmamaktad r)
Uygulama Nas l olacak;
Tebl
kapsam nda bulunan mükelle er n e-fatura uygulamas na (düzenleme ve
kabul etme yetk s ne sah p olmas ç n) geçeb lmeler ç n Gel r dares Ba kanl n n
ba vuru, test ve protokol a amalar n
tamamlamas gerek yor.
Bu tebl le e-Fatura uygulamas zorunluluk
kapsam na g ren mükelle er n; Elektron k fatura uygulamas na 2013 takv m y l (1/9/2013
tar h t bar yle Gel r dares Ba kanl na
ba vurulmas gerekmekted r.) çer s nde
geçmeler zorunludur.
E-fatura uygulamas kapsam nda olu turulan
faturalar n elektron k ortamda düzenlenmes , muhafazas ve braz esas olup e-Faturan n
muhatab na let m de elektron k ortamda
yap lacakt r. e-Faturalar n kâ t ç kt lar n n
al nmas na art k gerek kalmayaca g b y ne
bu uygulama kapsam nda Türk ye de düzenlenen b r elektron k faturan n (e-fatura) bütün ülkelerde geçerl olaca fade ed lmektedr
Tebl
kapsam nda elektron k fatura
uygulamas na geçmek zorunda olan
rmalar n b rb rler ne yapm olduklar mal
veya h zmet tesl mler / fas ç n elektron k fa-
www.malatyatso.org.tr
tura düzenlemeler zorunlu olup bu rmalar
aras nda kâ t fatura düzenlenmeyece bel rt lerek elektron k ortamda düzenlenmeyen
faturalara h ç düzenlenmem say laca bel rt lmekted r. (Tebl kapsam nda bulunmayan ve uygulamaya kay tl olmayan mükelleer har ç) e-Fatura kapsam nda bulunan
sat c lar/mükelle er yapm olduklar mal ve
h zmet sat lar le lg l fatura düzenlemeden
önce al c lar n E-fatura kay tl kullan c l stes ne kay tl olup olmad n www.efatura.gov.
tr nternet adres nde kontrol edecekler.
Kay tl kullan c se elektron k fatura,
kay tl kullan c de lse kâ t fatura
düzenleyeceklerd r.
e-Fatura yen b r belge türü olmay p kâ t
fatura le ayn hukuk n tel klere sah pt r. eFatura uygulamas kapsam nda gelen b r
faturaya kâ t faturada oldu u g b t raz
edeb l nece g b s stem üzer nde mal n
c ns ne, m ktar na ve tutar na kabul ya da ret
ekl nde t raz ed leb l necek.
e-Fatura uygulamas na kay tl olan b r
mükellef d er mükelle er taraf ndan
gönder len elektron k faturalar almak
Verg Dünyas
Bu Tebl kapsam nda
zorunluluk get r len
mükelle erden mal
alan 10/12/2003
tar hl ve 5018 say l
Kamu Malî Yönet m
ve Kontrol Kanununa
ekl cetvellerde yer
alan dare, kurum ve
kurulu lar le kt sad
kamu kurulu lar n n
elektron k fatura
uygulamas ndan
yararlanma ve elektron k defter tutma zorunlulu u
bulunmamaktad r
zorunda olup bu zorunlulu a uymayan mükelle er hakk nda VUK nun lg l
hükümler nde bel rt len fatura almayan
mükelle ere tatb k olunan ceza hükümler n uygulanacakt r.
e-Fatura uygulamas letmeler ç n öneml
b r s stem de kl n zorunlu k lmaktad r.
Bu kapsama g ren
letmeler , e-Fatura
uygulamas na geçmeden önce www.efatura.gov.tr nternet adresler nde, yay nlanan
konuya l k n kapsaml tekn k b lg y özen ve
d kkate ncelemeler gerekmekted r.
2013 takv m y l sonun t bar le e-fatura
uygulamas na geçmeler zorunlu olan
mükelle er n 2014 takv m y l
ç nde
de e-defter uygulamas na geçmeler
planlanmaktad r.
Sonuç;
Mal ye Bakanl n n bu konuda yapm
oldu u çal maya göre 30 b n mükelle n 2013
y l sonu t bar le e-Fatura uygulamas na
geçmes gerekmekted r. e-Fatura uygulamas
son ba vuru tar h ne k ay l uygulama
süres ne alt ay g b çok az b r süre kald d kkate al nd nda z k olarak 30 b n rman n
tekn k altyap s n n s steme uyumlu hale getr lmes mümkün görülmemekted r.
Y ne p yasada faal yette bulunan e-fatura
düzenlenmes nde tekn k altyap sa lay c s
yaz l m rmalar n n öneml b r k sm n n l sans
alma lemler n tamamlayamad 4 temmuz
tar h t bar le http://www.efatura.gov.tr
adres nde yay nlanan b lg ye göre 421 No.lu
Verg Usul Kanunu Genel Tebl kapsam nda
Gel r dares Ba kanl ndan özel entegrasyon zn alan sadece 1 kurum, e-Fatura
kullan c s olarak kay tl bulunan rman n se
yakla k 700 c var nda oldu u b l nmekted r.
(Yen den düzenlenen Bölüm)
Bu nedenle 421 s ra numaral Verg Usul
Kanunu Genel Tebl le elektron k defter tutma ve elektron k fatura uygulamas na l k n
tebl n yen den gözden geç r lerek e-Fatura
kapsam na g ren rmalar n sektör baz nda
aç kça bel rlenmes le b rl kte uygulama ekl
le artlar n n ve süres n n yen den tesp t edlmes önem arz etmekted r. Bu nedenle bu
düzenlemeye b r nc derecede taraf olan
dünyas n n konuya l k n talepler n n ve hassas yet d kkate al nmas gerekmekted r.
MALATYA ODA
29
“Malatya Türkiye ekonomisine önemli katkı sunuyor.
Bölgemizdeki 927 milyon liralık ihracatın yüzde 30 unu
tek başına Malatya gerçekleştiriyor. “
Haber
SEKTÖREL
FARKLILIKLARIMIZ
ARTIYOR
M
alatya T caret ve Sanay Odas Yönet m Kurulu
Ba kan Hasan Hüsey n Erkoç ve Malatya
T caret Borsas Yönet m Kurulu Ba kan
Gürsel Özbey Kanal 24 te yay nlanan Konu an Ekonom program na konuk oldu. TOBB sponsorlu unda
gerçekle en programda Malatya ekonom s ana
hatlar le tan t ld .
Programda konu an Malatya T caret ve Sanay Odas
Ba kan Hasan Hüsey n Erkoç, Malatyada son y llarda
sektörel farkl l klar n artt n bel rterek d er alanlarda da dd al olduklar n söyled . Malatya kay s s n n
gel r da l m n dengeleyen b r ürün oldu unu
bel rten Erkoç konu mas nda unlara de nd ,
Malatya Türk ye ekonom s ne öneml katk sunuyor.
Bölgem zdek 927 m lyon l ral k hracat n yüzde 30
unu tek ba na Malatya gerçekle t r yor. Malatya ç n
kay s vazgeç lmez b r ürün. Yakla k 50 b n a le kay s
le do rudan l k l . Gel r da l m n dengeleyen b r
ürün. Ama Malatya kay s yatlar n bel rlemede hala
söz sah b de l. Z ra dünya kuru kay s üret m n n
yüzde 85 n yapacaks n z am yat denges n b r
türlü olu turamayacaks n z. Perakende yatlar m za
bakt m zda kay s n n y ll k 5 m lyar dolarl k c rosu
söz konusu. Ama Malatya ç n 300-350 m lyon dolarl k
kom k rakamlardan bahsed yoruz. En büyük görev
hracatç lara dü üyor. 100 ülken n üzer nde hracat
yap yoruz. Sat noktas nda b r s k nt yok.
Erkoç Kanal 24’ün Konuğu oldu
30
MALATYA ODA
SA LIK VE MADENC L K B Z M Ç N ÇOK
ÖNEML
Sektörel farkl l klara son y llarda önem verd kler n
bel rten Erkoç, konu mas n öyle sürdürdü, Son
dönemde kay s l sansl depoculuk ürününe dah l
ed ld . Güçlü b r rket kurarak Güçlü b r rket kurup
TOBB u da bu n ç ne dah l ederek kay s ad na
öneml b r yap y olu turmak st yoruz. Malatya
ekonom s n n ana yap s n kay s olu turuyor ama son
y llarda b z sektörel farkl l klara da önem ver yoruz.
Malatya art k sanay üret m nde, sa l kta ve madende
de söz sah b olmaya ba lad . D er b r vazgeç lmez
sektörümüz de tekst ld r. Malatya sadece kay s ya
ba l olarak büyüyemez. 1 ve 2. Organ ze sanay
bölgeler nde farkl b r büyüme gerçekle yor. Malatya
etraf su le çevr l b r l m z. Dolay s yla son y larda su
ürünler ne de önem ver yoruz. Hek mhan-Kuluncak ve
Hasançeleb dek dem r yataklar da kent n ekonom k
gelece ç n büyük önem ta yor. Malatya y gelece e
ta yacak sektörlerden b r n de madenc l k olarak
görüyoruz.
Programda T caret Borsas Ba kan Gürsel Özbey de
kay s endeksl yen projelere de nd . Özbey, Ulusal
Kay s konsey kurulmas ç n g r mlere ba lad klar n
bel rtt .
Son
dönemde
kay s l sansl
depoculuk
ürününe dah l
ed ld . Güçlü
b r rket
kurup TOBB u
da bu n
ç ne dah l
ederek kay s
ad na öneml
b r yap y
olu turmak
st yoruz.
www.malatyatso.org.tr
DOSYA
Kurulmaya ba land günlerde
b r çok kes m taraf ndan hayal
olarak n telend r len Malatya 2.
Organ ze Sanay Bölges bugün
gel nen noktada b nlerce nsana
st hdam olu turan örnek organ ze
sanay bölgeler aras nda yer
almay ba ard .
2. OSB MALATYA YA
ÇOK EY KATTI
K
urulmaya ba land günlerde b r çok kes m
taraf ndan mkans z olarak n telend r len
Malatya 2. Organ ze Sanay Bölges bugün
gel nen noktada b nlerce nsana st hdam olu turan
örnek organ ze sanay bölgeler aras nda yer almay
ba ard .
Yap m na 2000 l y llarda ba lanan ve k sa b r süre
sonra Ba bakan Recep Tayy p Erdo an taraf ndan
aç l gerçekle t r len 2. Organ ze Sanay Bölges nde
bugün 7 b n k st hdam ed l yor. Dönem n Malatya
T caret ve Sanay Odas Ba kan olan bugün halen
TBMM Sanay ve T caret-B l m-Enerj Kom syonlar n n
ba kanl n yürüten Malatya M lletvek l Mahmut
Mücah t F nd kl taraf ndan ba lat lan ve halen Oda
32
MALATYA ODA
Ba kanl görev n sürdüren Hasan Hüsey n Erkoç
taraf ndan devam ett r len çal malar semeres n vermeye ba lad .
Bugün t bar yle 122 rman n faal yette oldu u 2
Organ ze Sanay Bölges nde halen yap m süren 29
letmede faal yete geçmes le b rl kte st hdam
say s n n 12 b n olmas beklen yor.
NEREDEN NEREYE GELD ?
Yer tahs s ne 2002 de ba lanan 2. Organ ze Sanay
Bölges nde temel atmalar se 2003 y llar ba lar nda
oldu. Yakla k b r y l sonra se Ba bakan Recep Tayy p
www.malatyatso.org.tr
DOSYA
ERDEM E PLAKET!
2
. Organ ze Sanay Bölges n n kurulu undan
bugüne kadar eme geçen OSB Bölge Müdürü
Vahap Erdeme plaket ver ld .
2. OSB Derne taraf ndan düzenlenen törende, OSB n n
kurulu undan bugüne kadar geçen 16 y l süre çer s nde
gösterd ba ar l çal malar neden yle Vahap Erdeme
plaket n Malatya Val s Vas p ah n verd . ah n yapt
çal malardan Erdem kutlad .
Erdo an n aat b ten ve k smen letmeye aç lan 19
fabr kan n aç l n yap p y ne baz fabr kalar n da temel n
att . O dönemler Malatyada farkl kes mler taraf ndan
Hayal olarak n telend r len Organ ze Sanay Bölges nde
bugün ünlü markalar da üret m yapar hale geld .
FARKLI SEKTÖRLER DAMGASINI
VURDU
Toplam 350 hektar alan üzer nde kurulan Malatya 2. Organ ze Sanay Bölges nde farkl sektörler n yer al Malatya
ekonom s ne c dd anlamda b r renk katt . Toplam yat r mlar
ç nde 65 rma le yüzde 43 oran nda G da sektöründek
yat r m lk s rada yer al rken bunu, 41 rma le Tekst l, 17
rma le mak ne, 11 rma le do rama ve Plast k sektörü yer
ald . Y ne Su ürünler , Med kal, laç sanay g b sektörlerde
yap lan yat r mlar da d kkat çekt .
ARTIK L DI INDAN YATIRIM DA
GEL YOR
2. Organ ze Sanay Bölges n n b r özell se son b rkaç
y ldan bu yana Malatya d ndan da yat r mc lar çekmes
oldu. Eczac ba ba ta olmak üzere, Süperl t, Çet n
C vata, Baykanlar ve LCW g b rmalar n son b r y l ç nde
gerçekle t rd kler yat r m tutar 150 m lyon TL y buldu.
Bölgede Ar tma tes s b ten nad r Organ ze Sanay bölgeler nden b r olan 2 OSB de k nc Ar tma tes s geçt m z
y l faal yete geçt . Do algaz n da kullan ld 2 OSB de
toplam 152 adam na 156 adet parsel tahs s ed ld .
MALATYA ODA
33
ah n: k nc OSB de y eyler oluyor
Geçt m z Haz ran ay nda 2 Organ ze Sanay Bölges nde dernek
taraf ndan düzenlenen toplant da 2. Organ ze de gel nen noktaya de nen
Malatya Val s Vas p ah n u an da faal yette olan Malatya 2. organ ze
sanay bölgem z son derece y durumda olup, talepler do rultusunda 3.
organ ze sanay bölgem ze ht yaç duyulmu tur. Bu da sanay m z n sanayc m z n kararl yürüyü ünü göstermekted r. Yap lan bu gel meler netces nde Malatya m z n 2023 y l hede 1 m lyar dolar olarak söylense de
ben bu rakam n 2 la 3 m lyar dolar olmas n sted m bel rmek st yorum.
En az b r stanbul, Kayser , Gaz antep kadar lerleme kaydetmen n b z m
ç n zor olmad n dü ünüyorum. Co ra konumu t bar le bakt m zda
ve organ zasyonumuzu çok y yapt m z takd rde bu hedefe rahatl kla
ula ab lece m z dü ünmektey m.
Bundan sonrak 20 la 30 y l
çer s nde gelecek olan sanayc ler me arsa yok
dememek ç n
çal malar m z
yo un b r ek lde
sürdürmektey z.
ERKOÇ:
NANDIK VE
BA ARDIK
K
urulu a amas nda hayal g b görünse de
bu hayal gerçekle t rd kler n bel rten
Malatya T caret ve Sanay Odas Ba kan
Hasan Hüsey n Erkoç se u de erlend rmey
yapt , Gerçekle t r len bu toplant da gördü üm
manzara ben son derece mutlu ett ve
gururland rd . 2002 y l nda 2. OSB kr b r hayal
olarak ortaya ç ksa da gerçekle ece ne nand k
ve bunu ba ard k. Burada yat r m yapan ve nanan
tüm sanay c ler m z kutluyorum. mkâns zlar
le yat r ma ba lad lar ve daha sonra gelen
yat r mc lara yol açt lar.
34
MALATYA ODA
ÇAKIR: BO
ARAZ LER ÜRET M
SAHASINA
DÖNDÜ
B
Bo araz ler
sanay alan na
dönü türen ve
üret mde y
noktalarda olan
2. organ ze sanay
bölgem z n
yap lmas nda
eme geçen
herkese buradan
b rkez daha
te ekkürler m
let yorum.
eled ye Ba kan Ahmet Çak r da
2 Organ ze Sanay Bölges ndek
gel meler Bo araz ler üret m
sahas na dönü tü fadeler le özetled .
Çak r , Bo araz ler sanay alan na
dönü türen ve üret mde y noktalarda
olan 2. organ ze sanay bölgem z n
yap lmas nda eme geçen herkese
buradan b rkez daha te ekkürler m
let yorum. Malatya m z yat r mlar
aç s ndan, sosyal ve kültürel mkanlar
aç s ndan, ula m aç s ndan ve b rçok
noktada gel m ller m z aras ndad r.
Bölgem ze ne kadar yat r m gel rse o
kadar caz be merkez hal ne gel r. Bölge
ller çer s nde alt yap s tamamlanm
y noktada olan 2. Organ ze Sanay
Bölges l m ze yak an b r OSB d r. u
an çal malar devam eden 3. Organ ze Sanay Bölgem z n de 2. OSB m z
kadar y noktalara ta naca na ve
bunun b rl k ve beraberl k çer s nde
gerçekle ece n d le get rmek ster m
fadeler n kulland .
www.malatyatso.org.tr
VAHAP ERDEM:
HAYALD GERÇEK OLDU!
ARTIK DAHA GÜÇLÜ B R OSB Y Z
2
. Organ ze Sanay Bölges n n kurulu undan bugüne kadar eme
geçenlerden b r de OSB n n Bölge Müdürlü ünü yapan Vahap
Erdem. Sürec n Malatya aç s ndan büyük b r kazan m de er n n
oldu unu bel rterek Erdem, Buraya lk kez geld m zde çorak b r
topraktan ötes yoktu. Az m, gayret ve nanç burada b nlerce nsan n
ekmek yemes ne sebep oldu. Ben burada üret m yaparak st hdam
üreten bütün adamlar m z b r kez daha kutluyorum. Y llarca alt yap
sorunu le kar kar ya kalmalar na ra men özver göster p üret mler n
sürdürdüler. Sab rla bekled ler. Bugün OSB ç nde art k daha güçlü b r
altyap gen caddeler, Eylül ay nda 40 l kl GEM l , Ne e fabr kas ad
alt nda yap lacak kre , ün vers teye ba l meslek yüksekokulu ve sosyal
donat lar n da yap lmas le b rl kte daha modern b r OSB olaca z fades n kulland .
FINDIKLI: MALATYA
KABU UNU 2. OSB LE YIRTTI
M
alatya T caret ve Sanay Odas Ba kanl
s ras nda 2. Organ ze Sanay Bölges n n
m mar olan ve halen Sanay ,T caret,Enerj ,
Tab Kaynaklar, B lg ve Teknoloj Kom syonu Ba kanl
görev n yürüten Malatya M lletvek l Mahmut Mücah t F nd kl , Malatya n n 2. Organ ze Sanay Bölges le
b rl kte kabu unu y rtt n bel rterek u görü lere yer
verd , B z göreve geld m zde Malatya n n önümüzdek 30 y ll k perspekt fte kalk nma e l mler n be l rlerken mevcut b r nc organ ze sanay bölges n n hemen yan nda bu alan Organ ze Sanay Bölges olarak
tesp t ett m zde k mse buradan b r sanay bölges
do aca na nanmam t . Ancak ben ve arkada lar m
nand k. Yola koyulduk. B r avuç sanay c m z kna
ett k. Ve b sm llah d yerek temel n att k. 2007 de
de say n Ba bakan m z burada faal yete ba layan
fabr kalar m z n aç l n yapt . Bugün gel nen noktada
120 ye a k n fabr kam z burada üret yor 7 b n nsan n
ev ne a götürmes ne ves le oluyor. 2. Organ ze Sanay
Bölgem z Malatya n n sadece ekonom k gel m ne
de l sosyal dengen n olu mas na da hat r say l r b r
katk sunuyor. Malatya n n 2. Organ ze Sanay Bölges
sayes nde kabu unu y rtt na nan yorum. Bu Organ ze bölges le b rl kte sanay c ler m ze güven geld .
Bugün bu bölgede sadece Malatya ya de l Türk ye ye
mal olmu
adamlar m z üret m yaparak ülkem z n
gel m ne katk sunuyor. Malatya n n 2023 hede ne
ula m nda 2 Organ ze Sanay Bölges n n b r kö e ta
olu turdu una nan yorum.
B z göreve geld m zde
Malatya n n önümüzdek 30
y ll k perspekt fte kalk nma
e l mler n bel rlerken mevcut b r nc organ ze sanay
bölges n n hemen yan nda bu
alan Organ ze Sanay Bölges
olarak tesp t ett m zde k mse
buradan b r sanay bölges
do aca na nanmam t .
MALATYA ODA
35
Anal z
KAYISIDAKI
SORUNLAR
NASIL ÇÖZÜLÜR?
M
alatyada ekoloj n n uygunlu u burada
yet t r len mahall çe tlerden; renk,
aroma, kuru madde, tat ve bak m ndan
kal tel ürün elde ed lmes ne mkan
sa lar.
Malatya kay s lar n d er yerl ve yabanc
kay s lardan ay ran en öneml özell k, kuru
madde oran d r. Kay s y l boyu Malatya gündem n n en öneml maddes d r. Ger ye do ru
bak ld nda sorunlar ve çözümler l stes nde yer
alan konular hemen hemen ayn d r. Rekolten n
zarar görmed y l yattak dü ü le b rl kte
Gerçek manada MARKA olmadan mevcut pazardak
yer m z hem koruyup hem
art rmadan ve ger de kalan
ülkelerde Pazar g rmeden, dünyaca tan nm l k fades ne b r az
daha d kkat etmem z gerek r.
A.Tar k Pektek n
Z raat Mühend s
36
MALATYA ODA
gündemde daha fazla yer al r. Ancak lk bahar geç
donlar le rekolte zarar görünce, yat memnun
ed c sev yede olunca bu sorunlar ötelen r ve
çal malar kes nt ye u rar, st krar ve devaml l k
sa lanmaz.
Uzun y llar ortalamas na bak ld nda bazen k
y lda b r bazen üst üste k y l rekolte azl görülür.
Fakat son y llarda a aç say s , üret m art , ver m
art neden yle art k rekolte zarar görse de kalan
kay s talebe göre çok oldu undan yukar da
bahsed len öteleme de er fade etmed g b
art k ac len kay s m z n masaya yat r lmas gerek yor.
Kay s da var olan sorunlar n baz lar n öyle
s ralayab l r z; sm ne do ru dan tem n , Bahçe
kurulacak yerler n tesp t , Bahçe kurulmas
tekn kler , Yet m bahçeler n bak m , Ver m ve
kal te sorunlar , G rd ler n yüksekl , lkbahar
geç donlar , Kükürt ve kükürtleme, letme
büyüklükler , So uk Hava depolar , Hasat ve hasat
sonras zyoloj s , Depolama, Tan t m, Pazarlama,
Tüket c , e l mler n n, Markala ma, Organ ze
olma
B r çok kaynakta dünyadak ülke say s 205 olarak
geç yor. B rle m M lletlere üye ülke say s le
198 d r. B z m hracat m z se a rl kl olarak ABD,
ng ltere, Rusya, Almanya, Fransa g b ülkelered r.
Hala en büyük
avantaj m z se
dünyada kuru ve ya
kay s da fert ba na
tüket m rakamlar n n
olmas gereken n çok
çok alt nda olmas d r.
www.malatyatso.org.tr
Anal z
Kay tlar ve y llara göre farkl l k arz etmekle b rl kte
az m ktarda da 60-70 c var nda ülkeye de hracat
söz konusudur. Evet Türk ye s n rlar çer s nde
Malatya den l nce kay s , kay s den l nce Malatya
akla gelmekted r. Ama yukar dak b lg ler
nda
Dünyaca tan nm olmam za da r söylemler m ze
tekrar b r soru aret koyal m. Belk gönderd m z
ülkelerde az da olsa b r tan nm l ktan bahsed leb l r.
Gerçek manada MARKA olmadan mevcut pazardak yer m z hem koruyup hem art rmadan ve
ger de kalan ülkelerde Pazar g rmeden, dünyaca
tan nm l k fades ne b r az daha d kkat etmem z
gerek r. Buna ra men hala en büyük avantaj m z
se dünyada kuru ve ya kay s da fert ba na tüke-
t m rakamlar n n olmas gereken n çok çok alt nda
olmas d r. Bu durum potans yel n ne kadar yüksek
oldu unu göstermekted r.
Ba l klar hal nde ver len sorunlar n baz lar na
b r k sa bak la e l rsek; Gübrelemede toprak
ve yaprak tahl l ne göre hareket ed lmemes ,
kullan lan b tk bes nler n n özell kler n n yeter nce
b l nmemes kal tede çok öneml etk lere yol
açmaktad r. B tk bes nler aras nda öneml l k ler
vard r. B r bes n n fazlal d er b r bes n n
al m n engelled g b , b r d er bes n al m n
kolayla t rab l r. Bu l k meyve kal tes nde öneml
olan meyve sertl , kuru madde oran , yola
dayan m, raf ve tezgah ömrü ve kr terler etk lemekted r. Ya kay s alan baz tüccarlar bahçelerden
MALATYA ODA
37
Anal z
örnek meyve al p muhafaza etmekte 1-2 gün sonra
buru up buru mad na bakarak al m karar vermekte ve yat bel rlemekted r. B r k sm meyve et çek rdek aras bo lukla, meyve r l -dayanma süres
aras nda ba kurmaktad r. Bütün bunlar beslenme
le lg l olup b l msel olarak bu b lg ler n ncelenmes
gerekl d r.
Kükürt konusuna göz att m zda; Geçm y llarda
rekolten n zarar görmed y llarda b r nc sorun
olarak öne ç kmakta ken, rekolten n az oldu u
y llarda h ç gündeme get r lmem t r. Dünya l teratüründe kuru kay s dak kükürttün nsan sa l na
olan olumsuz etk ler n n ne oldu una da r yap lm
b r çal ma mevcut de ld r. B r tek kay s n n k ayr
yüzey nde b le kükürt oran farkl ç karken ; ham veya
olgun meyvede farkl çe tlerde farkl l k arz etmes ,
kükürtleme olay n n b r daha ele al nmas zaruret n
do urmaktad r. Y ne sa l a etk ler hususu uluslar aras kabul gören akred te konularla ortakla a
ara t r lmal d r. Asl nda kuru kay s ndak rutubet
yeme kal tes n öneml ölçüde etk lemekte olup esas
üzer nde durulmas gereken konu da bu olmal d r.
B r d er husus, hem ya hem de kuru kay s n n kal te
özel n n korunmas ve pazara sunum süreler n n
uzun tutulab lmes ç n so uk hava depolar ndan st fade edeb lmem zd r. Kay s m z n hang olgunlukta hang artlarda ne
kadar süre le depolanaca
le lg l parametreler n tesp t yap lm çal malar n
prat e aktar lmas , so uk
hava depolar nda ba ka
ürünlere de yer ver lmes
hususu ele al n p, so uk
hava depo kapas tes n n
art r lmas na gayret
ed lmel d r.
Kay s le lg l yap lmas
gereken d er hususlar
öyle s ralayab l r z;
1. Dan ma kurulu veya
üst yap olu turarak
sorunlar tesp t ve
çözümler ele al nmal .
2. Akab nde b r yol
har tas haz rlanmal , k sa, orta ve uzun
vadede neler n nas l yap laca bel rlenmel ,
haz rlanan projeler n rekolteye ba l olarak b r
kenarda at l olarak beklet lmes ne mahal ver lmeden
st krar korunarak lg l lerce devaml tak b yap lmal ,
kurumsalla ma sa lanarak çal malar ayn c dd yetle
sürdürülmel ve bu husus mutlaka tem n ed lmel d r.
3. 1989 y l nda b r bütünle m tes s z b l tes
38
MALATYA ODA
yap lm ve o dönemde uygun görülmem t . O
dönemde üret m ya olarak 200 b n ton c var nda
ve endüstr yel olarak s n and r lan ürünler b le
ham madde olarak pahal olu u en öneml engeld .
Aradan 25 y l geçm t r. Rekolte üç kat na ç km t r.
Dolay s yla bu konu mutlaka tekrar ele al nmal d r. Bu
arada kay s fuar nda b r defada en çok kay s reçel
üret m ç n Gu nness e ba vuruldu u ve yap laca
aç kland . Malatya kay s lar n n eker katk s
yap lmadan reçel n n yer gelm ken yap lab lece n
hat rlatal m. Ayr ca hang çe tler n n hang olgunlukta ken reçel n n en güzel oldu unu b l yor muydunuz? d ye de soral m.
4. Tan t m yapmak öneml d r ama tan t m n
yapt m z özell kle ürünü üretmek ve pazarda
bulundurmak daha da öneml d r. (Bu arada türev
ürünler üzer nde durulmal d yoruz ama Hasan
Eren s ml adam m z n Malatya ve kay s ya katk
ç n stanbul Halk Ekmek le rt bat kurarak kay s l
ekmek ç kar lmas n sa lamas na ne kadar duyarl l k
gösterd k) MEGSA ta benzer b r üret m n söz konusu
oldu u b lg s n b lahare ed nd k ve bunu da çok
memnun ed c olarak buluyoruz.
5. Badem,Cev z,Er k vs. ürünler n d er ülkelerde
üret c ler b rl kler el yle nas l de erlend r ld n
ncelemeye almal y z. Badem Üret c ler B rl
sayes nde daha önce badem tan mayan Japonya n n
daha sonra nas l en büyük badem al c s konumuna
geçt n n öyküsünü bretle nceleyel m. Malatya
ç n de benzer b rl olu turmal ya da 4-5 b n ton
üret m yapan bölgede üret c ler b r araya get r lerek
b r b rl k olu turulmal d r. Bu veya buna benzer model
olu umlar n n ara t r lmas , p lot uygulamas n n
denenmes ara t r lmal d r. Böyle b rl k kend
laboratuvar n kurar, kend ara t rma kurulu unu
olu turur, ürünü önce yerelde olmak üzere
markala t r r ve olu turaca kurum ve kadrolarla
kend sorununu kend çözer. (Dünyadak örnekler ne
lütfen zaman ay r p bakal m.)
6. hracatç lar m zda b rl k, dernek, vak f veya benzer
b r olu umla mutlaka b r çat alt nda olmal d r.
7. Uzun y llard r yap lan toplant larda hep b r kes m n
ba ka b r kes m suçlay c mah yette hareket etmes ve adeta b r kör dö ü ü olmamas ç nde TÜM
ÇALI MALARIMIZ KAYISI ODAKLI olmal d r.
Kay s n n sorunlar n n çözülmes ayn zamanda üret c n n, tüccar n, hracatç n n, tüket c n n sorunlar n n
çözülmes anlam na gel r ve bu n metten en üst
düzeyde yararlanmam z gerçekle r.
Geçm te yap lan çal malar gerçekle t ren k ve
kurumlara edel m. Mevcut 300-400 m lyon dolardan
3-4 m lyar dolar gel r hedefe koyal m.
Sorunlar n çözüleb lece umuduyla sayg lar m
sunuyorum.
www.malatyatso.org.tr
Sektör Anal z
Malatya Sanay n n
performans
Sanayicimizin yatırım alanındaki pozitif
yaklaşımı, alın terini heba etmeyecek bir tavır
içerisinde oluşu hizmet sektöründeki bizlerin
işlerini kolaylaştırmaktadır.
O
Abdullah DURAN
MTSO Genel Sekreter Yrd.
ORGANİZE
Sanayi Bölgelerinde
altyapı işlemlerindeki
başarısı ile sanayide
gelinen noktanın t esadüfi
olmadığını göstermiştir.
40
MALATYA ODA
dam z son y llarda öneml
projelere mza atarak uzun vadede
gelece e daha em n ad mlarla lerlemekted r. B r bölgeye yat r m n yap lab lmes
ve yat r mlar n sürdürüleb l rl , te v k
tedb rler n n yat r mc leh ne olmas
yan nda huzur güven ortam le b rl kte
yat r m bölges altyap n n b t r lmes en
temel artt r. Bölgede bunu sa laman n
gururunu ya ayan l m z, Organ ze Sanay
Bölgeler nde altyap lemler ndek
ba ar s le sanay de gel nen noktan n
tesadü olmad n gösterm t r.
Sanay c m z n yat r m alan ndak poz t f
yakla m , al n ter n heba etmeyecek b r
tav r çer s nde olu u h zmet sektöründek
b zler n ler n kolayla t rmaktad r. Bu
yakla m, a a da verece m rakamlardan da anla laca üzere say sal ver lerdek yüksel trend ne olumlu katk lar
sa lam t r. Gel mey tet kleyen ana
unsur sadece te v k tedb rler de ld r
elbette. Ya da sadece c dd g r mc de
de ld r. Etken ve ed lgen her k unsur
önem n ortaya ç kan tablodan görülmekted r. B zler l olarak, her k taraf n
enerj s n n s nerj ye dönü tü ü ansl
ender llerden b r y z.
2023 y l hede er n n en öneml gösterges 500 m lyar dolar hracat. l m zde
gelece e em n ad mlarla yakla mak ve
Ülkem z hede er nde akt f rol alab lmek
ç n 3 öneml faktör var:
1) l m z ekonom s n n lokomot
olan Kay s n n ara mamul olmaktan
ç kar p n ha tüket c ye sunulacak hale
get r lmes .
2) l m z ad na marka de erler yaratarak bu markalar le yurt ç ve d na
aç l m n n sa lanmas
3) Emek yo un ler yer ne katma
de er sa layan malatlar le ürün
çe tlend r lmes ne g d lmes
Bundan sonrak dönemde özell kle
Ar-Ge çal malar n n h zland r larak
novasyon sonucunda olu an projeler n hayat yete geç r lmes , bu yolla
b r katma de er sa lanmas hede enmel d r. TSO yönet m nce Ün vers te ve
Sanay b rl n n akt f hale get r lmes
ç n kom syon kurulmas çal malar
sanay c m ze bu yen dönemde
çok öneml kazan mlar sunacakt r.
Cumhur yet m z n 100. Y l nda m ll
hedef olarak bel rlenen Hedef 2023 te
sanay m z ülkedek tüm ller çer s nde
yer n alacakt r.
l m z Ekonom s hakk nda oda kay t ve
haz rlanan kapas te raporlar na göre
b r kar la t rma yaparak a a da baz
ver ler s zlerle payla mak st yorum:
Üyeler m z n %85 tac r, % 15
sanay c lerden olu maktad r.
Sanay c ler m z n % 25 OSB lerde %
75 OSB d ndad r.
malat sektöründek toplam
www.malatyatso.org.tr
Malatya’da bu
yatırımı yaparken
Türklerle daha
fazla arkadaşlı ve
dostluk kurmak,
kazanç meyvelerini birlikte ye
mek, iki devletin
arkadaşlık defterinin yeni sayfasını
beraber yazmak
istiyorum.
48
MALATYA ODA
sahanın durumuna dayanarak biz 20 yıllık uzun vadeli bir
çalışma planı yaptık. Bu süreçte tabii çok sayıda istihdam
sağlanacaktır. Biz 5 yıl içerisinde şirket yapısını daha da
geliştirerek 300 civarında işçi almayı düşünüyoruz. Ben
artık Malatya’yı hayatımın bir parçası olarak görüyorum,
inşallah yerel halkla ortak kalkınma elde ederiz.
Arguvan’ı ve halkını biraz kendi gözünüzle bize
tanımlar mısınız? Edindiğiniz izlenimleri bizimle
paylaşır mısınız?
Arguvanlılarla bir senedir beraber yaşıyoruz, bu bir yıldaki
izlenimime göre Arguvanlıları 4 kelime ile ifade edebili
rim: iyi kalplı, misafirperver, temiz ve çalışkan. Geçen sene
Arguvanlılarla istanbul’da Arguvanlılar Vakfı tarafından
düzenlenen etkinlikte toplandık ve herkes sanki bir aile gibi
yemek yedik, türküler dinledik ve dans programlarını
- izle
dik. Arguvanlı öğrencilere burs toplamak için düzenlenen
bu program çok güzel geçti ve Arguvanlıların eğitim için
www.malatyatso.org.tr
Firma olarak ne kadarlık bir rezerv üzerinde
çalışıyorsunuz ve yılık ne kadar bakır cevheri
işlemeyi hedefliyorsunuz?
Ocağın kapasitesini belirlemeye dönük rezerv tespit
çalışmaları için detaylı bir araştırma devam etmekte
dir, belki seneye net bir sonuç elde edebiliriz. İlk sene
aşağı yukarı 200000 ton civarında işlenmemiş maden
çıkarmayı düşünüyoruz.
Özellikle firmanızın bir özeliği de sosyal faaliyet
lere imza atmak. Bu noktada yerel yönetimle
ilişkileriniz nasıl?
Arguvan’a geldiğimizden beri Kaymakamlığın,- Bele
diyenin ve yöre halkının düzenlemiş olduğu toplantı
ve davetlere katılıyoruz. Ayrıca firma olarak halkla
bir arada olmak adına çeşitli toplantılar -düzen
liyoruz, köy ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Sosyal
sorumluluk gereği yardıma ihtiyacı olan insanlara
destek olmaya çalışıyoruz.Yerel Yönetimle ilişkiler
konusunda Kaymakam ve Belediye Başkanı sanki
misafirperver bir ev sahibi ve biz ise uzaktan gelen
şanslı misafir gibiyiz. Kaymakam / Belediyenin
düşüncesi de bizi Arguvan’ın bir parçası yapmak
ve buradaki insanlarla büyük bir aile olarak yaşamı
paylaşmamızı sağlamak.
Son olarak firma olarak karşılaştığınız sıkıntılar
ve sorunlar ile beklentileriniz nelerdir?
Şirketi ileride bazı sorun ve sıkıntılarla karşılaşacaktır.
Ben halkın beni hep böyle desteklemesini, devletin
de hep yolumuzu aydınlatmasını, böylece şirketin zor
günlerden kurtulmasına yardımcı olmasını umut
- ede
rim. Biz en kısa zamanda şirketi geliştirip, yetersiz
alanlarımızı doldurup topluma verdiğimiz sözümüzü
yerine getirmeyi ve çevre koruma planımızı icraya
geçirmeye çalışacağız. Aynı zamanda Malatya’da bu
yatırımı yaparken Türklerle daha fazla arkadaşlı ve
dostluk kurmak, kazanç meyvelerini birlikte yemek,
iki devletin arkadaşlık defterinin yeni sayfasını beraber
yazmak istiyorum.
Yatırımı gerçekleştirdiğiniz ilk zamanlarda
çevre konusunda halkı bilinçlendirme yoluna
gittiniz. Bildiğimiz kadarıyla bu konuda
- ol
dukça hassas davranıyorsunuz. Çevre konu
sunda sıkıntılar yaşıyor musunuz?
Madencilik faaliyeti yaparken çevreyi korumak
bizim şirketin en önemli görevlerinden biridir,
- çün
kü bu konu köylülerin sağlığı ve yaşamıyla direk
bağlıdır. Çevre konusunda önde gelen iki konu
vardır: içme suyu ve tarlalar. İlk başta köylüler bizim
so
rumsuzca maden kazarak onlara zarar vereceğimizden
çok endişelendi, ama daha sonra kaymakamın
yardımıyla köylülerle bir kaç kere görüşüp bir takım
kurallar ortaya koyduk, çevre konusundaki köylülerin
taleplerini içeren taahhütname hazırlayıp imzaladık,
böylece köylülerin kaygılarını giderme ve haklarını
koruma anlamında önemli bir mesafe kat ettik.
MALATYA ODA
49
Yat r m
yaptığı fedakârlıklar beni gerçekten duygulandırdı.
Haber
Malatya’da bu
yatırımı yaparken
Türklerle daha
fazla arkadaşlı ve
dostluk kurmak,
kazanç meyvelerini birlikte ye
mek, iki devletin
arkadaşlık defterinin yeni sayfasını
beraber yazmak
istiyorum.
50
MALATYA ODA
Sanay ve T caret Fuar na
yo un lg
Malatya Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen
21. Malatya Genel Sanayi ve Ticaret fuarı gerçekleşti. Doğu
ve Güneydoğu başta olmak üzere Türkiye’de bulunan farklı
firmaların yer aldığı fuar 4 gün sürdü.
NALÇACI: BÖLGEN N EN BÜYÜK KARMA FUARI
Fuarın açılışı nedeniyle bir düzenlenen programda söz
alan Malatya Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat
Nalçacı, 21. Malatya Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı’nın
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük karma
fuarlarından birisi olduğunu belirterek, bu yıl bu fuara 1’i
yurt dışı, 22’si il dışı olmak üzere toplam 125 firmanın
katıldığını söyledi.
Bu yıl fuara katılımın yüksek olmasının Malatya Fuarı’nın
merkez olması adına kendileri için gurur verici bir olay
olduğunu belirten Nalçacı, 3-7 Temmuz tarihleri arasında
Malatya Fuarı’nın yanısıra düzenlenen Uluslararası Kültür
www.malatyatso.org.tr
Büyükşehir psikolojisini de arkasına alarak, 250 civarındaki
işletme sayısıyla ciddi anlamda üreten ve ürettiğini de dünya
pazarında satmaya hazırlanırken, fuarların ne denli önemli
olduğunu bilmek gerekir. Bu fuarın organizasyonunda
emeği geçen, başta belediye başkanımız olmak üzere,
- her
kese teşekkürlerimi sunuyorum.»
Haber
ÇAKIR: TEMEL AMAÇ; MALATYA YI CAZ BE MERKEZ
HAL NE GET RMEK
Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise yaptığı konuşmada 21.
Malatya Fuarı’nın verimli geçmesi temennisinde bulu
narak, bugünün Malatya için önemli bir gün olduğunu
söyledi. Temel amaçlarının Malatya’yı bölgenin incisi ve
cazibe merkezi haline getirmek olduğunu belirten Başkan
Çakır, bunu sağlamak için Malatya’nın birçok dinamiğinin
olduğunu kaydetti. Malatya’yı tek başına bir yere taşımanın
mümkün olmadığını belirten Çakır, Malatya ekonomisinin
gelişmesi bakımından, sanayi yatırımları için altyapılarının
hazırlanmasının temel görevleri olduğunu, şehircilik
anlamında da düzenli ve planlı bir şekilde büyümesi için
gayret gösterdiklerini söyledi.
Başkan Çakır özetle şunlara değindi: «Bugüne kadar yapmış
olduğumuz önemli altyapılar, fiziki yatırımların yanında
sosyal ve kültürel anlamda şehri bütün bu dinamikleri
ile birlikte bir araya getirmek gerekiyor. Düzenlemiş
olduğumuz fuarlar çok çok önemli. Tarım fuarı, Yapı Deko
rasyon Fuarı, Kitap Fuarı, bölge açısından da büyük önem
taşıyor. Fuarlarımıza başta Sayın Valimiz olmak üzere katkı
veren esnaf odalarımız, Ticaret ve Sanayi Odamız ve diğer
kişi ve kuruluşların sahip çıkmaları bizlere önemli bir güç
veriyor.»
VAL AH N: TÜM MALATYALILARI KUTLUYORUM
Sanat ve Kayısı Festivali çerçevesinde, mahalleler arası
futbol turnuvası, yemek ve tatlı yarışmaları, motor yarışları, Son olarak konuşan Vali Vasip Şahin, Malatya’nın 10
sahne gösterileri, konserler, havai fişek gösterileri gibi -etkin dolayında fuar ve festivale ev sahipliği yaptığını belirterek,
liklerinin olduğunu söyledi. Nalçacı başta vatandaşlar olmak bu rakamın 750 nüfuslu bir şehir için azımsanmayacak bir
tüm Malatya’yı fuar ve festival etkinliklerine katılmaya
rakam olduğunu söyledi. Şahin, «Bu aslında Malatya’nın
davet ederek, esnaf ve işadamlarından da işyerlerinde kayısınüfus hacmine oranla ne kadar yüksek potansiyele sahip
ikram etmeleri ricasında bulundu.
olduğunu gösteriyor, kendine ne kadar güvendiğini gösteri
yor. Dolayısıyla Malatya bu yükün altına girmiş ve başarıyla
ERKOÇ: KAYISI FEST VAL NDEN FUARLARA DÖNÜ TÜK kalkmış bir il olarak, büyükşehiri hakeden bir il olarak, -eko
nomide, sosyal ve kültürel alanda ülkemizi layıkıyla temsil
Daha sonra konuşan TSO Başkanı H.Hüseyin Erkoç ise
etme iddiasındadır. Ben tüm Malatyalıları kutluyorum.
fuarın hayırlı olmasını dileyerek, uluslararası boyutta daha Bugün açılacak olan fuarla birlikte festival organizasyonu
fazla yer alması temennisinde bulundu. 21 yıldır aşkla
bütün Malatyalıları sıla ile buluşturma, biraraya getirme,
ve heyecanla bugünlere gelindiğini belirten Erkoç, özetle
birlikteliğini pekiştirme anlamında önemli bir fonksiyon icra
şunları söyledi: «Kayısı festivalinden fuarlara dönüştük.
etmektedir.
özellikle fuarların bir kentin gelişmesinde ve büyümesinde Fuar ve festivalle birlikte ilimizde önemli bir hareketlilik
ciddi roller üstlendiğini biliyoruz. İşte Malatya’nın son
sağlanmaktadır. Bu bile büyük bir başarıdır. Malatya sadece
yıllardaki bu etkinliğiyle özellikle tarım ve kültürel anlamda burada değil, tarihinin, kültürünün ve sosyal dokusunun
yapılan fuarlar, Malatya’yı belli bir yere taşımıştır. Malatya oluşturduğu birikimlerle başka alanlarda hem Türkiye gene
bu etkinliklerle de bazı kentlere ışık tutmaya başlamıştır. 21. linde, yeni yeni de dünyada kendini kabul ettirmiş bir ildir.
yüzyıla hedef koyan Türkiye’nin bu hedefe ulaşması için
Çıkardığı işadamlarıyla, siyasetçileriyle, sanatçılarıyla,
- bil
fuarların bu anlamda ciddi roller üstlendiğini bilmekteyiz.
im adamlarıyla Malatya kendini iyi ifade edebilmiş bir ildir.
Malatya son yıllarda bu etkinliklerle adını sıkça bahsettiren Biz yönetenler olarak, bize düşen bu potansiyelin farkında
bir kent konumuna geldi. Organize sanayi bölgesi içerisinde olarak, Malatya’yı doğru bir şekilde kalkındırabilmektir.
fuar ve kültür merkezi oluşturmak için gerekli adımların
devraldığımız bu bayrağı bizden sonrakilere daha yüksek
atılması gerektiğini düşünmekteyiz. Fuarları daha kapsamlı bir şekilde teslim etmektir. Bunu da sizlerin desteğiyle
bir hale getirmek Malatya’nın bir görevi olmalı. Malatya
başaracağız» şeklinde konuştu.
MALATYA ODA
51
Akdeniz’in Yükselen Gözde Ülkesi:
ÜLke Dosyas
Tunus
Geçici hükümet 24 Temmuz 2011
tarihine kadar ülkeyi seçime hazırlamak
ve ekonomiyi canlı tutmaya yönelik bir
program uygulamaya koymuştur.
T
unus Kuzey Afrika’da, Akdeniz’e kıyısı
olan, bölge ülkelerine kıyasla rekabetçi
bir ekonomiye sahip, istikrarlı, orta
büyüklükte bir ülke görünümü vermektedir.
1956 yılındaki bağımsızlıktan sonra Cumhuriyet ilan edilerek ülkenin modernleştirilmesi
amaçlanmıştır. Bu çerçevede laiklik uygulanmaya çalışılmış, kadın hakları ve eğitime önem
verilmiştir.
Derin bir tarihe sahip olan Tunus, 16ncı
yüzyıldan 19ncu yüzyıl ikinci yarısına kadar
Osmanlı Devleti içerisinde bağımsız bir vilayet
olarak yaşamış, 1956 yılında ise Fransa’dan
bağımsızlığını ilan etmiştir. 1957 yılında
Cumhuriyet ilan edilmiştir. İlk Cumhurbaşkanı
Habib Bourguiba 1987 yılına kadar görevde
kalmıştır. 1987 yılında dönemin başbakanı
Zine El Abidine Ben
Ali, Bourgiba’nın
sağlık sorunlarını
gerekçe göstererek
Cumhurbaşkanlığını
devralmıştır. 1999’da
ülkedeki ilk çok par tili Cumhurbaşkanlığı
seçimi
gerçekleştirilmiştir.
2009’da yapılan
seçimlerde Ben Ali
%89,62 oy oranıyla
beş yıllık dönem için
beşinci kez seçilmiştir.
Aralık 2010’da yüksek
işsizlik, yolsuzluk,
yoksulluk ve yüksek
gıda fiyatlarını protesto
amacıyla başlayan
sokak gösterileri
neticesinde Ocak
2011’de patlak veren
isyan sonucunda, 14
Ocak 2011’de Devlet
Başkanı Ben Ali
hükümeti feshetmiş,
ülkeden ayrılmış, Ocak
ayı sonunda Başbakan
Ghannouchi Fouad
M’Bazaa’nın geçici
52
MALATYA ODA
devlet başkanlığında bir ulusal birlik hükümeti
kurulduğu açıklanmıştır.
Tunus’ta yeni bir dönem inşa edilmeye
başlanmış olup Geçici Hükümet 24 Temmuz
2011 tarihine kadar ülkeyi seçime hazırlamak
ve ekonomiyi canlı tutmaya yönelik bir
program uygulamaya koymuştur. Söz ko nusu program kapsamında, özellikle güven
ortamının yaratılması, asayişin tamamen
oluşturulması, iyi ekonomi yönetimi, imtiyaz
ve ayrıcalıkların kaldırılması, işsizliğin giderilerek sosyal adaletin sağlanması hususlarına
ağırlık verilmektedir.
1980’li yılların sonlarına doğru serbest piyasa
ekonomisi Tunus’da ağırlık kazanmaya
başlamıştır. Tunus ekonomisi tarım, madencilik, enerji ve imalat sektörleriyle gelişen bir
ekonomidir. Tunus, tarım ve balıkçılıkta, özellikle zeytinyağında önemli bir tedarikçi ülke
konumundadır. Dünya fosfat üretiminde ilk
sıralarda yer alan Tunus, fosfatı işleyerek fosforik asit ve gübreye dönüştürmektedir. Tunus
aynı zamanda önemli bir turizm merkezidir.
Turizmin ülke GSYİH’sı ve istihdamında rolü
büyüktür. Başta Fransa olmak üzere tüm AB
ülkeleri ile önemli ticaret ilişkileri mevcuttur.
2008 yılına kadar ortalama %5 büyüme
sergileyen Tunus ekonomisi, küresel krizin
etkisiyle 2008 yılında %4,6, 2009 yılında %3,1
büyümüş olup 2010 yılında büyümenin %3,4
oranında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.
Tunus GSYİH’sının %12’sini tarım, % 43’ünü
hizmet sektörü, % 33’ünü ise sanayi sektörü oluşturmaktadır. Tunus enflasyon artış
oranı göreceli olarak düşük seviyede olup
2010 yılı itibariyle tahmini %4,4’lerde seyretmektedir. Tunus ekonomisinin en güncel
problemi işsizlik olarak görülmektedir. 2010
yılı işsizlik oranı %15.1’dir. Tunus’un önemli
oranlarda eğitimli (üniversite mezunu) ve
yetenekli işgücüne sahip olması ve üniversiteli işsiz oranının fazlalığı bu sorunu daha
kritik hale getirmektedir. Tunus AB ile yakın
ticaret ilişkisinden dolayı 1995 yılında AB ile
bir ortaklık anlaşması imzalamıştır. Bu, AB
ile 2008 yılına kadar tarım ürünleri dışında
sınaî ürünlere uygulanan gümrük duvarlarının
Faydal B lg ler
Tunus M ll stat st k Enst tüsü
www. ns.nat.tn
Tunus Yat r m Destek Ajans
www. nvest ntun s a.tn
Tunus Sanay , T caret ve El Sanatlar B rl
(UTICA)
www.ut ca.org.tn
T.C. Tunus T caret Mü av rl
www.musav rl kler.gov.tr
T.C. Tunus Büyükelç l
Adres: LOT No:4, Av. Hed KARRAY Centre
Urba n Nord B.P.134-1082 TUNIS/TUNISIE
Telefon: 00 216-70 132 300
Faks: 00 216-71 767 045
E-posta: [email protected]
T.C. Tunus T caret Mü av rl
Lot No:4, Avenue Héd Karray, Centre Urba n
Nord, 1082 Tun s/TUNUS
Tel: 00 216 717 53212
Faks: 00 216 717 66988
E-posta: [email protected]
www.malatyatso.org.tr
Akdeniz’in Yükselen Gözde Ülkesi:
ÜLke Dosyas
Tunus
kaldırılmasını öngören bir anlaşmadır. Mısır,
Fas ve Ürdün ile Serbest Ticaret Anlaşması
bulunan Tunus Genel Preferanslar Sistemi
çerçevesinde ABD, Kanada, İsviçre, Avustralya ve Japonya’nın da tercihli tarifelerinden yararlanmaktadır. 2010-2011 yılı Dünya
Ekonomik Forumu Rekabet Edebilirlik
Raporuna göre rekabetçilik açısından
dünyada ise 32. sırada yer alan Tunus, Afrika ülkeleri arasında ilk sırada, Arap ülkeleri
arasında 5. sırada yer almıştır.
ÜYE K ML
Faydal B lg ler
Tunus M ll stat st k Enst tüsü
www. ns.nat.tn
Tunus Yat r m Destek Ajans
www. nvest ntun s a.tn
Tunus Sanay , T caret ve El Sanatlar B rl
(UTICA)
www.ut ca.org.tn
T.C. Tunus T caret Mü av rl
www.musav rl kler.gov.tr
T.C. Tunus Büyükelç l
Adres: LOT No:4, Av. Hed KARRAY Centre
Urba n Nord B.P.134-1082 TUNIS/TUNISIE
Telefon: 00 216-70 132 300
Faks: 00 216-71 767 045
E-posta: [email protected]
T.C. Tunus T caret Mü av rl
Lot No:4, Avenue Héd Karray, Centre Urba n
Nord, 1082 Tun s/TUNUS
Tel: 00 216 717 53212
Faks: 00 216 717 66988
E-posta: [email protected]
Resm ad
: Tunus Cumhur yet
Yönet m ekl
: Cumhur yet
Devlet Ba kan : Fouad M Bazaa (geç c )
Ba bakan
: Bej Ca d Essebs
Yüzölçümü
: 162,155 km²
Nüfusu 10,6 m lyon ( Temmuz 2011 tahm n )
Ort. ya am süres 75.9
Okuma yazma oran
% 74.3
kl m: Kuzeyde akden z kl m , güneyde çöl kl m
Resm D l: Arapça
Ba l ca eh rler: Tun s (Ba kent) ,
S faks, Sousse, Gabes, Ka rouan, B zerte
Para B r m (Kur) 1 ABD $ = 1.51
Tunus D nar (ortalama kur)
Zaman D l m
1 + GMT
Tarım ve Balıkçılık Tunus ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. 2010 yılı
rakamlarına göre sektörün GSYİH’deki
payı %7,9, toplam ihracattaki payı ise
%8’dir. Sanayi sektörü GSYİH’nın %32’sini
oluşturmaktadır. En önemli sanayi ürünü
fosfat ve fosfattan üretilen gübre sanayiidir.
Tunus yıllık 10 milyon tonluk üretimiyle
dünyanın dördüncü büyük fosfat üreticisi dir. Fosfat madenciliği ve sanayisi dışında
Makina-elektrik (27,3), tekstil-konfeksiyon
ve deri (%19.1), gıda sanayi (%17,6), kimya
sanayi (%13) ile seramik ve cam sanayi
(%9,4) diğer önemli sektörlerdir.
Konfeksiyon imalatında Avrupa için iyi bir
tedarikçi olan Tunus üretim maliyetindeki
avantaj, Avrupa’ya yakınlık, vasıflı eleman
teminindeki kolaylık, siyasi kararlılık, vergilerdeki avantajlar, düşük işçi maliyetleri
nedeniyle bu sektörde yatırım yapılması
açısından avantajlı durumdadır. 2009
yılında tekstil piyasası % 7.6 oranında
gerilemiştir. 2010 yılında ise pazar %3.3
daralmıştır fakat 2011 yılında pazarda %
6.9’luk büyüme öngörülmektedir. 2009
yılında yaşanan ekonomik resesyon se-
MALATYA ODA
53
Kültür
BATTALGAZ KÜLTÜR
TUR ZM NDE DD ALI
Daha önceler
tek tük gelen
z yaretç ler n son
y llardak art , bu
tar h dokular m z
aya a kald rmakla
b rl kte ba lad
56
MALATYA ODA
Malatya n n tar h zeng nl kler n n yo unla t
lçe
olarak geçen Battalgaz lçes son y larda tar h ve
kültürel de erler n gün
yüzüne ç kararak yabanc
z yaretç ler ne
sunuyor.
lçe genel nde özell kle
uzun y llar at l vaz yette
duran b r çok tar h eser
asl na yak n b r ek lde
yen den onar larak lçeye kazand r ld . S lahtar Mustafa Pa a
Kervansaray ba ta olmak
üzere b r çok eser lçen n görünümünde
de c dd b r de kl e neden oldu. Battalgaz Beled ye Ba kan Selahatt n Gürkan, lçe genel nde b r çok tar h eser n
aya a kald r ld n bel rterek, Battalgaz
lçem z tar h dokusu olan , geçm te
meden yetler n yerle kes olan b r lçem z.
B z de bu b l nç çer s nde son y llarda tarh de erler m z yen den aya a kald rmak
ad na öneml çal malar yapt k. Tar h
sokaklar m z yen den canland rd k. Kül-
türel dokular le lçe merkez nde farkl b r
hava olu tu. Daha önceler tek tük gelen
z yaretç ler n son y llardak art , bu tar h
dokular m z aya a kald rmakla b rl kte
ba lad . lçem z kültür tur zm aç s ndan
öneml b r potans yel ta yor. B z de bu
potans yel harekete geç rmek ad na canla
ba la çal yoruz fades n kulland .
te Battalgaz dek kültürel de erler;
S lahtar Mustafa Pasa Kervansaray :
Esk Malatya Alacakap mahalles nde d kdörtgen alan üzer ne n a ed lm t r. Aç k
avlu ve kapal hol k s mlar ndan olu ur.
Hantal ve kal n duvar örgüsünün görünümünü, pencereler yukar dan aç lmakla
g der lmeye çal lm t r. 1637 tar h nde
IV. Murat n s lahtar Bosnal Mustafa
Pasa yapt rm t r. Uzun y llar harabe olan
Kervansaray
onar larak
z yaretç lere
aç ld . Kervansaray da u anda arkl sanat
dallar nda çal malar yap larak z yaretç ler n be en s ne sunuyor. Sanat atölyeler
ad n ta yan mekanlarda, tar h dokuyla
özde le m çal malara mza at l yor.
www.malatyatso.org.tr
Kültür
Ulu Cam :
Selçuklu Hükümdar Alaadd n Keykubat zaman nda 1224 y l nda yap lm t r. Cam n n
M mar Mansur b n Yakup tur.Cam n n k tabes eh r
müzes nded r. Eyvanl Cam planlar n n Anadolu dak
tek örne d r. Plan ve yap m nda kullan lan malzeme
bak m ndan Büyük Selçuklular n randak cam
yap m tekn n n b r uzant s d r. M hrap önü kubbes ,
buna ba l eyvan ve ç avlu yap n n özünü olu turur.
Eyvan n ön yüzü patl can moru ç n ler ve tu la dekorasyonla geometr k mot erle süslenm t r. Cam den
d ar ya aç lan, b r bat da d er do uda yer alan k
an tsal kap s vard r.
Mel k Sunullah Cam s /Va z Baba/Va z Oca :
Baz kaynaklarda Karaca köy Cam sm le an lmakta
olan bu esere halk aras nda, Va z Baba veya Va z
Oca sm de ver lmekted r. A. Gabr el n Ad le Cam
sm le and bu eser Koca Va z Türbes sekl nde
adland ranlar da vard r. Öneml b r z yaretgaht r. Son
zamanlarda yen den n a le küçük b r mesc t hal ne
get r lm t r. M nare ka des üzer ndek Memluk k tabes 796 h. (1394 m.) tar hl d r. Bu k tabe, m naren n
Memluk Sultan Mel kül-Zah r Berkuk zaman nda
Abdullah Hüsnü o lu Çerkes taraf ndan yapt r ld n
b ld rmekted r.
Battalgazi Belediye
Başkanı Selahattin
Gürkan, ilçe genelinde
bir çok tarihi eserin
ayağa kaldırıldığını
belirterek, ”Battalgazi
ilçemiz tarihi do kusu olan, geçmişte
medeniyetlerin
yerleşkesi olan bir il çemiz. Biz de bu bilinç
içerisinde son yıllarda
tarihi değerlerimizi
yeniden ayağa
kaldırmak adına
önemli çalışmalar
yaptık. Tarihi
sokaklarımızı yeniden
canlandırdık”...
Karahan Cam s : 1583 y l nda Malatya M ralay Hüs-
MALATYA ODA
57
BATTALGAZ KÜLTÜR TUR ZM AÇISINDAN ÖNEML B R POTANS YEL TA IYOR.
G a vel as dus rect strum esectaerum
ex et ver ut vernate
dolore nob s aut an s
mus n m l psunde
l tat ae soluptatus
rev Bey taraf ndan yapt r lan bu Osmanl
eser kareye uygun planl d r. 1900 y l nda
restore ed len cam n n son cemaat yer revaklarla çevr l d r.
Ak M nare Cam s :
Esk Malatyadan
geçmekte olan Derme Deres n n
kenar nda ve surlar n d ndad r. Tamamen muntazam s ral kesme tastan
yap lm t r. M nares cam mekan ndan
b raz uzakçad r. Kare plan üzer ne
yapt r lm , tek kubbel güzel b r cam d r.
980 h. (1573-74 m.) senes nde Za m Yusuf
o lu H mmet Bey taraf ndan yapt r lm t r.
Sütlü M nare: Çerm k d ye de b l n r. K tabes olmamakla b rl kte, kullan lan
malzeme ve yap m tekn nden Osmanl
dönem oldu u tahm n ed leb l r. cam s
y k lm t r. Halen y k lmak üzere olan m nare tek erefel d r.
Topta Cam s :
eh r surlar n n epeyce
d nda ve ad n ta d mahalleded r. 996
h. (1588 m.) tar h nde M ralay Hüsey n
Bey taraf ndan tam r ett r lm t r. 1681 ve
1827 de tam r ett r ld
b l nmekted r.
1960 l y llarda da tam r ed lm t r.
Sahab ye- Kübra Medreses : Ulu Cam n n
güney nde yer alan me hur b r medresed r. A. Gabr el, F. Grenard dan naklen medresen n, Sultan Keykavüs zaman nda
m mar Semahadd n Muhammed bn
Osman ve Tekvor o lu Stefan s ml
usta taraf ndan yap lm
oldu unu
yazmaktad r. Prof. Dr. Nejat Göyünç,
Mel kü l-Esref (1363-1376) zaman nda
M zam r Sahabedd n H z r Bey n bu medresey yapt rm oldu unu yazmaktad r.
Namazgah/Musalla:
Anadolu Selçuklu
Devlet dönem nde tapt r lm t r. K tabe58
MALATYA ODA
s nde, 640 h. (1243 m.) tar h nde Secaadd n
shak o lu Kemaledd n Kamyar (Selçuklu
kumandan ve l m adam ) taraf ndan
yapt r ld yaz l d r. 878 h. (1474 m.) tar h nde Memluk Sultan , Mel k ül Esref Ebü l
Nas r Kay tbay taraf ndan tam r ett r ld
üst k tabede yaz l
bulunmaktad r.
1964 y l Ek m ay nda, Vak ar Genel
Müdürlü ü nce tam r ett r lm t r.
Alacakap
Mesc d :
1585 y l nda
yapt r lan cam , sonradan büyük onar m
görmü , tu la m nare 20. yüzy lda
yapt r lm t r. Üzer ah ap çat d r. Kare
planl d r.
Halfet h M nares :
Hötüm Dede
ad ylada b l n r. Tamamen tu la malzeme le yap lan m nare 13. yüzy l eser d r. ahab ye- Kübra Medreses n n
güney nde bulunan bu m naren n cam s
y k lm t r. S l nd r m gövde tu ladan olup
erefes ve petek k sm y k lm t r. M naren n Pabuç k sm n n üzer nde ve erefe
alt nda ruze renkl y ld z ekl ndek ç n ler n olu turdu u b r bordür bulunmaktad r.
Ancak bu ç n er tten günümüze çok az
ç n parças geleb lm t r. Yap m tekn
le kullan lan malzemeden Ulu Cam yle
ça da oldu u görülmekted r.
Em r Ömer Türbes :
Esk Malatya
surlar ç nded r. Kare b r plan üzer ne
oturtulmu tur. 1563 y l nda yapt r lm t r.
Ahmed Duran Mesc d ve Türbes : Muhammet Sab t Bey taraf ndan 1792 y l nda
n a ed lm t r. Battalgaz n n sad k b r
subay oldu una nan l r.
Hasan Basr Türbes :
Hasan Basr Türbes ,
md k Karakaya Baraj
Gölü nün alt nda kalan Korucuk köyünden geçen Tohma n n k y s ndayd .
Baraj n yap lmas ndan önce türbe Esk
Malatyadak yen yer ne ta nm t r. Battal Gaz n n arkada lar ndan oldu una
nan l r.
S dd
Zeynep Kümbet : Battalgaz
surlar ç nde yer al r. Sek zgen b r yap ya
sah pt r, üzer p ram t b r çat le örtülüdür.
n a tar h b l nmemekted r.
Kanl Kümbet: Battalgaz Meydanbas
Mahalles nde esk mezarl n ç nde n a
ed lm mezar an t d r. Kare plan üzer ne
n a ed lm t r. Altta kr pto, üstte se z yaret ed len türbeden olu maktad r.
Kr pto tastan d er k s mlar se tu ladan
örülmü tür. Selçuklu dönem ne a tt r.
Esk Malatya eh r Surlar :
MalatyaS vas karayolunun sa kanad boyunca uzan p gen
b r alan kapsar.
Yap m na Roma
mparatoru I.T tus
zaman nda ba lanm t r. Daha sonra B zans mparatoru Just n anus(522-565)
zaman nda son hal n alm t r. Be gen b r
görünümded r.
K rkkardesler eh tl : 13.yy Selçuklu
dönem mezar d r. Burada 40 Selçuklu
eh d n n mezar bulunmaktad r.
Karakaya Baraj Gölü:
Battalgaz lçes ne 5 k lometre mesafeded r. Baraj
kenar nda p kn k ve d nlenme olana
bulunmaktad r.
www.malatyatso.org.tr
MALATYA ODA
59
Leziz Sayfa
İ. Halil KILIÇ
.hal lk l [email protected] l.com
Kayısının tanıtımı
ve tüketiminin
sağlanması
amacıyla
gerçekleştirilen
yarışmaya
beklenin üzerinde
ilgi ve katılım
gerçekleşti.
60
MALATYA ODA
Yarışmaya yerel
ve yaygın medya
da ilgi göstererek
aylık mutfak kültürü
dergilerinden
Yemek Zevk
Dergisi Temmuz
ayı sayısında
dereceye giren
yemek ve tatlılara
yer vereceğini
belirtmiştir.
1
Yemek ve Tatlı, Şeflerde ise 34 Kayısılı Yemek
ve Tatlı yarıştı. Jürinin hayli zorlandığı yarışmada
Amatörlerde Kayısılı Yemek Yarışmasında
Gülhan ERDEM Kayısılı Bumbar Dolması ile
birinci, Kayısı Çekirdekli İçli Köfte ile Fatma
KESKİNKILIÇ ikinci, Kayısılı İçli Köfte ile
Meryem CANYETER üçüncü oldu.Kayısılı tatlı
yarışmasında ise Mücella ÇIĞLIK Kayısılı Laz
Böreği Tatlısı ile birinci, Zehra ÇEPNİ Jöleli
Kayısı Tatlısı ile ikinci, Aydan KARADERİ
Kayısı Güzeli Tatlısı ile üçüncü oldu.
Ünlü şeflerin yarışmasında ise birçok otel ve
restoran da şeflik ve yöneticilik yapmış, Kocaeli
profesyonel ve akademisyen aşçılar derneği
ge
nel sekreteri, uluslararası yemek yarışmalarında
milli takım adına bir çok ödül almış Rıfat
KORUCUOĞLU Kayısılı Dana Madalyon
yemeği ile birinci,Kuzu Mutancana yemeği ile
Şef Hakan BAĞI ikinci,Terkib-i Çeşidiye isimli
yemeği ile Şef Erdem ERBİL ise üçüncü olmuştur.
Damak çatlatan lezzetler
1-12 Mayıs tarihlerinde Malatya Valiliği Ünlü Şeflerin Kayısılı Tatlı Yarışmasında- birbi
ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu
rinden lezzetli tatlılar jüriye seçim de, zor anlar
işbirliği ile Malatya da gerçekleştirilen
yaşatmış,
Kayısılı Diyarbakır
Kayısılı Yemek ve
Burma
Kadayıf
Tatlı Yarışmasın da damak
Tatlısıyla Şef -Se
çatlatan lezzetler ortaya çıktı.
dat ALTUNBAY
birinci,
Kayısılı
Kayısının tanıtımı ve tüketi
Bulamaç Tatlısıyla
minin sağlanması amacıyla
Şef Enes GÜLEÇ
gerçekleştirilen
yarışmaya
ikinci,
Kayısılı
beklenenin üzerinde ilgi ve
Bohça Tatlısı ile
katılım gerçekleşti. Yarışmanın
Şef Zeki DOĞRU
jüri üyeliğinde başta TAŞFED Başkanı Yalçın
üçüncü olmuştur.Etkinlikte ayrıca Kayısılı dekor
MANAV ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere
(dısplay) yarışması da düzenlenmiştir. Bu- katego
Yemek Kültürü Araştırmacısı, Hürriyet Gazetesi
ride ise Kayısılı desen ve dekorlarla yapılan pasta,
lezzet yazarı, NTV Lezzet Programı yapımcısı
kayısılı döner gibi ürünler dereceye girmiş,Nursel
Prof. Dr. Artun ÜNSAL, Sabah ve Bugün
MANGUT birinci,Fatih AYGÜL ikinci,Zeki
Gazetesi lezzet yazarı Elif KORKMAZEL,
DOĞRU ise üçüncü olmuşlardır.
Zaman Gazetesi Lezzet Yazarı Nevin HALICI,
Yarışmaya yerel medyanın yanında yaygın
Posta Gazetesi Lezzet Yazarı Mehmet ÖZER,
medya
ve da ilgi göstererek yayınlarında yer vermiş
Uluslararsı yarışmalarda derece almış, ülkemizin
aylık mutfak kültürü dergilerinden Yemek Zevki
önde gelen otel ve restaurantların şefleri yerDergisi
aldı.
Haziran Ayı 149. Sayısında haber
- ola
Amatör ve Şefler olmak üzere iki ayrı kategoride
rak 5 sayfa yer vererek, Temmuz Ayı sayısında
düzenlenen yarışma da amatörlerde 145 Kayısılı
ise yarışmada dereceye giren yemek ve tatlılara
Kaysıyı
hiç bu kadar
lezzetli
gördünüz mü?
www.malatyatso.org.tr
ayrıca yer vereceğini belirtmiştir. Zengin yemek
kültürümüzün daha da zenginleşmesine -yol aça
cak tariflerin yer aldığı yarışmadan bazı ilginç
yemek ve tatlı isimleri ;
Güveçte Kayısı Kebabı, Kayısı Soslu Tavuk
Brost, Kayısılı Buğday Risotto Yatağında Reçelli
Kuzu Sırtı, Kayısı Dolgulu Tavuklu (Alverdure
Fıstıklı Patates eşliğinde), Rizotto Yatağında
Kayısılı Bonfile Dilimleri, Kayısılı Piliç Pesto,
Kayısılı Pekin Ördeği, Bonfile Mişmiş Kebabı,
Kayısılı
Tropikal Tavuk Salatası, Kayısılı
Kömbe, Kayısılı Çiğköfte, Annemin Altın Kasesi,
Balkabaklı esmer kayısı tatlısı, Çağala turşuşu,
Kayısılı ekşili köfte, Kayısı Şöleni, Kayısılı
işkembe , Kayısılı Dana Sarma, Kayısılı Pide,
Kayısı Baklavası, Analı, Kızlı Kayısı Tatlısı,
Kayısı Yuvası, Kayısılı Hanım Tatlısı, Yufkalı
Çağala Tatlısı, Kayısılı Yassı Kadayıf, Kayısılı
Sürpriz Kurabiye, Günkurusu Lokumu, Kayısılı
Şaturdel, Kayısılı Aşk Lokumu, Damla Sakızlı
Kayısı Tatlısı, Kayısılı Kavurmalı Ters Tava,
Kayısılı Mutancana, Kayısı Uyutması, Taze
Kayısıya Sarılı Kadayıf (gün kurusu Püresi
ile), Kayısı Şelalesi, Malatya Güzelleri,- Don
durma eşliğinde Kayısı Bohçası, Bademli Kayısı
Kızartma.
Yarışmaya katılan bütün tatlı ve yemekler
Malatya’nın ilk fotoğrafçılarından Osman Nuri
GÖLGE’nin torunu Burak GÖLGE tarafından
özel stüdyo kurularak kayıt altına alınmış olup,
Malatya Valiliğince bir kitapta toplanılması
düşünülmektedir. Kitapta yer alacak yemek ve
tatlı tarifleri resimleriyle ve yarışmacıların- isimle
riyle yer alarak geleneksel Malatya yemek- kül
türüne katkı sunacaktır.
Yarışma için ilimize gelen ünlü lezzet yazarları,
şefler ayrıca Malatya da bulunan lezzet
mekanlarında Malatya yöresel yemeklerini
- tat
ma imkanı bulmuş, Malatya çarşılarında ve şıra
pazarında bol bol alışveriş yapmışlardır. Konuklar
aynı zamanda Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerimize
de gezi düzenleyerek köşe yazılarında- Mala
tya mızı en güzel şekilde her yönüyle kaleme
almışlardır.
MALATYA ODA
61
Tablo
Mustafa Bahadır ALTAŞ / SM Mali Müşavir
62
MALATYA ODA
www.malatyatso.org.tr