T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI

Transkript

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI
T.C.
KAMU GÖZETİMİ
MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı
EĞİTİM VE YETKİLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ (EYBİS) DENETÇİ
YETKİLENDİRME BAŞVURU ALANI KULLANICI KILAVUZU VE DENETÇİ
YETKİLENDİRİLME SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLER
EYBİS ÜZERİNDEN DENETÇİ OLARAK YETKİLENDİRİLME BAŞVURUSU
YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
Bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmek isteyen kişilerin Bağımsız Denetim
Yönetmeliğinin (Yönetmelik) “Denetçilerin yetkilendirilmesi” başlıklı 14 üncü maddesinin
birinci fıkrasında belirtilen tüm şartları başvuru tarihi itibarıyla sağlaması gerekmektedir.
Bu itibarla, bağımsız denetçi olarak yetkilendirilecek kişilerin:
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal
bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim
Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde
mezun olması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu
fıkrada belirtilen bilim dallarından en az lisansüstü seviyesinde diploma almış olması,
b) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir olması,
c) Türkiye’de yerleşik olması,
ç) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunması,
d) Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış
olması,
e) Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen denetçilik sınavında başarılı olması,
f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmiyeti
olmaması,
g) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından 42 nci maddenin birinci fıkrasının (c)
bendi dışındaki bentlerinden biri nedeniyle iptal edilmemiş olması,
ğ) Bağımsız denetim mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir
durumunun bulunmaması, olumsuz bir itibara sahip olmaması,
şartlarının tamamını başvuru tarihi itibarıyla sağlaması gerekmektedir.
Yukarıda sayılan şartların tamamını sağlayan kişiler, şahıslarına ait nitelikli elektronik
imzaları ile birlikte Kurumumuz Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS) Denetçi
Yetkilendirme Başvuru Alanına girerek, söz konusu şartları sağladığının tevsikine yönelik
belgeleri, anılan sistemde yer alan menülere veri girişi yapıp gerekli belgeleri yüklemek
suretiyle tevsik edip yetkilendirme başvurularını yapabilirler.
EYBİS üzerinden yetkilendirilme başvurusu yaparken, sisteme yapacağınız veri
girişlerinde bu kılavuzda açıklanan hususlara dikkat edilmesi, başvurularınızın tam ve
doğru olarak tarafımıza ulaşması ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması açısından büyük
önem taşımaktadır.
EYBİS üzerinden yapılan bağımsız denetçi yetkilendirilme başvurularının hızlı bir
şekilde sonuca bağlanması için, aşağıda açıklanan hususlar doğrultusunda, gerekli belgelerin
önceden hazır bulundurulmasının başvuruların tam ve hızlı bir şekilde yapılması açısında
faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Yetkilendirilme başvurularının değerlendirilmesinde, eğitim bilgisi, ruhsat bilgisi,
ikametgâh bilgisi, adli ve idari sicil bilgisi, sınav bilgisi, uygulamalı mesleki eğitim bilgisi
ile mesleki tecrübe süresi bilgilerinin sisteme tam ve doğru girilmesi gerekmektedir. Bu
nedenle, başvuru işlemine başlamadan önce,
Mezun olduğunuz fakülte ve bölüm bilgilerini gösteren Diploma veya Geçici Mezuniyet
Belgenizi, yabancı okullardan mezun olmuş iseniz Denklik Belgenizi,
Meslek Ruhsatınızı,
Adli sicil/arşiv kaydınız var ise adli sicil belgesi ile ilgili mahkeme kararını,
Mesleki faaliyetiniz sırasında almış olduğunuz disiplin cezası/cezaları bulunmakta ise ilgili
odadan alınacak disiplin durumunu gösterir yazı ile Disiplin Kurulu Kararını/Kararlarını,
SPK ve/veya BDDK tarafından hakkınızda verilmiş bir idari yaptırım bulunmakta ise buna
ilişkin belgeleri,
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahip iseniz belgenizi,
01/01/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan
sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanmış ancak yenileme eğitimine tabi olma
veya benzeri nedenlerle belgenizi alamamış iseniz, SPL’den alacağınız bağımsız denetçiliğe
ilişkin yapılan sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazandığınızı ancak yenileme
eğitimine tabi olma veya benzeri nedenlerle belgenizi alamadığınızı belirten yazı ve onaylı
not dökümünüzü,
Geçiş Dönemi Eğitimlerine katılmış iseniz Başarı Sertifikası ile Not Durumunuzu Gösterir
Belgeyi,
Daha önce Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisanslama Sınavlarına katılmış iseniz
notlarınızı gösterir sınav sonuç belgesini,
Kurumumuz tarafından yapılan Bağımsız Denetçilik sınavlarında başarılı olduğunuz konular
var ise sınav sonuç belgenizi,
Mesleki tecrübe süresi bilgileri ile uygulamalı mesleki eğitim bilgileri menülerinde
kullanılmak üzere:
-
-
-
-
Staj yapmış iseniz, staja fiilen başlama ve bitiş tarihleri ile kanuni staj süresini
gösteren ilgili odadan ya da TÜRMOB’dan alınacak yazıyı,
3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen çalışmalarınızı
stajdan saydırmak suretiyle meslek mensubu olmuş iseniz, stajdan sayılan hizmet
aralığını gösteren odanızdan veya TÜRMOB’dan alacağınız yazıyı,
Bağımlı çalıştığınız dönem bulunmakta ise buna ilişkin bağımlı çalıştığınız yerden,
görev aldığınız unvan ve tarihleri gösterir yazı ve imza sirkülerini,
Bağımsız denetim kuruluşlarında denetim ekiplerinde görev alınan çalışmalarla
ilgili olarak, ilgili denetim kuruluşundan alınacak görev alınan denetimleri ve
dönemlerini gösteren yazı ve imza sirküleri ile buna ilişkin diğer belgeleri
(denetim sözleşmesi, çalışma kağıdı örnekleri gibi)
Birinci derecede imza yetkisini haiz olarak görev almış iseniz buna ilişkin Ticaret
Sicili Gazetesini, çalıştığınız yerden, görev aldığınız unvan ve tarihleri gösterir
yazı ile imza sirkülerini,
Bağımsız olarak çalıştığınız döneme ilişkin olarak dönemleri ile faaliyet konusunu
gösteren vergi dairesi mükellefiyet kaydı yazılarını,
Şirket ortaklığınız bulunmakta ise ortak olduğunuz tarih aralığını gösteren Ticaret
Odasından alınacak yazı veya buna ilişkin Ticaret Sicili Gazetelerini,
SSK/BAĞKUR Hizmet Dökümü ve/veya Hizmet Cetvelini,
Emekli olmakla birlikte çalışmaya devam ediyorsanız adınıza Sosyal Güvenlik
Destekleme Primi ödemesi/kesintisi yapıldığına ilişkin belgeyi,
PDF formatında taratarak bilgisayarınızda hazır bulundurmanız gerekmektedir.
EYBİS’E ERİŞİM:
EYBİS’e erişimin sağlanabilmesi için öncelikli olarak, daha önce temin ettiğiniz ve gerekli
kurulumlarını bilgisayarınıza yaptığınız, şahsınıza ait nitelikli elektronik imzanızı bilgisayarınıza
takmanız gerekmektedir. (Nitelikli elektronik imzanın temini noktasında Kurumumuzca bir
işlem yapılmamakta olup, bununla ilgili işlem yapan şirketlere başvurarak elektronik imzanızı
alabilirsiniz.)
Elektronik
imzanızı
bilgisayarınıza
taktıktan
sonra
https://eybis.kgk.gov.tr/login.aspx?ref=/Default.aspx bağlantısını açınız. Bu linke tıkladığınız zaman
karşınıza EYBİS’e giriş yapacağınız aşağıdaki ekran çıkacaktır. (EYBİS’i sorunsuz bir şekilde
açmak için lütfen internet tarayıcısı olarak Google Chrome Dışında son sürüm bir tarayıcı
kullanınız(ÖR: İnternet Explorer) ve Java yazılımını bilgisayarınıza yükleyerek resimde
görülen TIKLAYINIZ butonu üzerinden Java ayarlarınızı yapınız.)
Eybis’ e girişlerde sıkıntı yaşıyorsanız lütfen aşağıdaki adımları
uygulayınız.
Java son sürümü kullanıyorsanız:
Elektronik imza ile giriş dedikten sonra
Böyle bir hata alıyorsanız öncelikle şunları yapınız:
Hata aldığınız sayfanın adres satırını kopyalayınız(ÖR: https://eybis.kgk.gov.tr/imza.aspx).
Başlat’ a “java” yazınız “configure java”’ yı açınız veya “Denetim Masası” ndan java’ yı açınız.
“Securit” sekmesine geliniz.
Edit Site List butonuna tıklayınız.
Açılan pencerede Add butonuna tıklayınız.
Açılan satıra, kopyaladığınız adres satırını yapıştırınız.
Tamam/OK diyerek java’ yı kapatınız.
Tarayıcıyı kapatıp açıp tekrar giriş yapmayı deneyiniz.
Sıkıntı giderilmemişse aşağıdaki adımları uygulayınız:
Bilgisayarınızdaki mevcut java’ yı kaldırınız.
Java 7 update 67 32 bit indiriniz ve kurunuz.
Sisteme giriş yapınız.
Eğer aynı sıkıntı devam ediyorsa aşağıdaki işlemleri uygulayınız:
Hata aldığınız sayfanın adres satırını kopyalayınız(ÖR: https://eybis.kgk.gov.tr/imza.aspx).
Başlat’ a “java” yazınız “configure java”’ yı açınız veya “Denetim Masası” ndan java’ yı
açınız. “Securit” sekmesine geliniz.
Edit Site List butonuna tıklayınız.
Açılan pencerede Add butonuna tıklayınız.
Açılan satıra, kopyaladığınız adres satırını yapıştırınız.
Tamam/OK diyerek java’ yı kapatınız.
Tarayıcıyı kapatıp açıp tekrar giriş yapmayı deneyiniz.
Yukarıdaki adımların tümü uygulandıktan sonra hala sıkıntı devam ediyorsa
aşağıdaki adımları uygulayınız:
"İnternet Explorer Ayarlar Menüsünden Güvenlik Menüsüne" tıklayınız.
Bu menüde "Güvenilen Siteler" 'e tıklayınız.
"Siteler"' e tıklayınız.
"Bu Web sitesini bölgeye ekle:"
http://eybis.kgk.gov.tr seçili iken "Ekle" butonuna tıklayınız.
Pencereleri kapattıktan sonra TARAYICIYI YENİDEN BAŞLATINIZ.
Yukarıdaki ekran üzerinden Elektronik İmza İle Giriş Butonunu tıklayınız. Bu butonu tıkladıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran
açılacaktır:
EYBİS’e giriş işlemine devam edebilmeniz için yukarıda örneği verilen karşınızda açılan sayfada Continue butonunu tıklayınız. Aşağıdaki ekran
açılacaktır:
Bu sayfada ok ile gösterilen kutucuğu işaretleyerek Run butonunu tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır:
Bu sayfada ise yine sol alttaki kutucuğu işaretleyerek Run butonunu tıklayınız. Aşağıdaki sayfa çıkacaktır:
Bu sayfada mavi butonun üzerine tıklayınız. Butona tıkladığınızda ise aşağıdaki sayda çıkacaktır:
Bu sayfada isminizin olduğu satırı seçerek Devam butonuna tıklayınız. Karşınıza elektronik imzanıza ait PIN kodunuzu gireceğiniz
alan açılacaktır. Daha önce belirlediğiniz PIN kodunuzu ilgili alana girerek TAMAM butonunu tıklayınız. PIN kodunuzun doğruluğu
onaylandıktan sonra ise karşınıza açılan sayfada DEVAM butonunu tıklayınız. EYBİS’e başarılı bir şekilde giriş yaptığınız anlamına gelen
aşağıdaki sayfa açılacaktır:
Bu sayfada Ruhsat Türü alanından SMMM ya da YMM ruhsatından hangisine sahip iseniz ilgili kısmı, Çalışma Şekli alanından ise mevcut
durumunuza uygun olanı seçiniz. Çalışma Şekli alanında yer alan seçeneklerden durumunuza uygun olan bulunmamakta ise DİĞER seçeneğini
seçiniz. İlgili alanlara veri girişini yaptıktan sonra EYBİS BİLGİ KAYIT TAAHHÜTNAMESİNİ okuyunuz, taahhütnamede yazan bilgileri
onaylıyorsanız KAYDET butonunu tıklayınız. KAYDET butonunu tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır.
Sizinle her türlü iletişimin kurulacağı, yetkilendirme başvurunuzla ilgili süreçlerin bildirileceği cep telefonu numaranızı gireceğiniz bu alana,
kullandığınız cep telefonu numaranızı giriniz ve cep telefonu numaranızın onaylanması için gönderilecek olan SMS doğrulama kodunu almak
için GÖNDER butonunu tıklayınız. Cep telefonunuza gelen Onay Kodunu karşınıza açılan alana girerek önce TAMAM, ardından da KAPAT
butonunu tıklayınız. Bu işlemi yaptıktan sonra yetkilendirme işleminize kullanılacak veri ve belge giriş işlemlerini yapacağınız menülerin yer
aldığı aşağıdaki sayfa açılacaktır:
EYBİS’E VERİ GİRİŞLERİNİN YAPILARAK BELGELERİN SİSTEME YÜKLENMESİ
1- KİMLİK BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: EYBİS’te soldaki menülerden KİMLİK BİLGİLERİ butonunu
tıkladığınız zaman aşağıdaki sayfa açılacaktır:
Bu sayfada öncelikle Mavi Ok ile gösterilen EKLE butonunu tıklayarak Resminizi yükleyerek kaydediniz. Akabinde kimlik bilgilerinizle ilgili
alanları doldurarak KAYDET butonunu tıklayınız. Kaydetme işlemi başarı ile tamamlandığında Bilgileriniz Kayıt Edilmiştir yazısı çıkacaktır. Bu
yazıyı
gördükten
sonra
sol
satırdaki
menülerden
sonrakine
veri
girişi
yapmak
üzere
geçiş
yapabilirsiniz
2- EĞİTİM BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI:
Eğitim bilgileri menüsüne girerek karşınıza açılacak sayfada yer alan EĞİTİM TÜRÜ
alanında yer alan LİSANS/YÜKSEK LİSANS/DOKTORA seçeneklerinden mezuniyet durumunuza
uygun olanı seçiniz.
Seçtiğiniz Eğitim Türüne göre açılacak olan sayfada istenilen alanlara veri girişi yaparak
sayfanın en altında yer alan MEZUNİYET/DENKLİK BELGESİNİ YÜKLE alanından, girdiğiniz
bilgileri tevsik edici mezuniyet durum belgenizi (diploma, geçici mezuniyet belgesi, denklik belgesi
vb) yükleyerek en alttaki KAYDET butonunu tıklayınız.
Bilgileriniz başarılı olarak kaydedildiğinde Bilginiz kaydedilmiştir. Başka bir mezuniyet
durumunuz varsa aşağıdaki alandan yeni giriş yapabilirsiniz uyarısı ile karşılaşacaksınız.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE
butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
Eğer başka mezuniyet türünüz de bulunmakta ise (yüksek lisans, doktora gibi) bu
mezuniyetinize ilişkin verileri de yukarıda açıklandığı şekilde kaydederek bir sonraki menü
olan RUHSAT BİLGİLERİ menüsüne giriniz.
3- RUHSAT BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI:
Ruhsat Bilgileri menüsüne girdiğinizde karşınıza açılan sayfada EKLE butonunu tıklayınız. Ekranınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır:
Açılan bu sayfada istenilen verileri girerek RUHSAT YÜKLE alanından meslek ruhsatınızı yükleyiniz ve KAYDET Butonunu
tıklayınız. Bilgileriniz başarılı bir şekilde kaydolduğunda Bilgileriniz Kayıt Edilmiştir uyarısı çıkacaktır. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha
sonra
değişiklik
yapmak
isterseniz
DÜZENLE
butonunu
tıklayarak
gerekli
güncellemeyi
yapabilirsiniz.
4- İKAMETGAH BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: İkametgah
bilgileri menüsüne girerek açılan sayfada istenilen verileri girip KAYDET butonunu
tıklayınız.
Bağımsız denetçi belge ve kimlikleriniz bu alana beyan edeceğiniz adrese
gönderilecektir. Bu nedenle belge ve kimliğinizin zamanında tarafınıza ulaşması için
adresinizi doğru girmeniz büyük önem taşımaktadır.
Bilgileriniz başarılı bir şekilde kaydolduğunda Bilgileriniz Kayıt Edilmiştir uyarısı
çıkacaktır.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz aynı satırlar
üzerinden gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Fakat yapacağınız güncelleme sonucunda
KAYDET butonunu tekrar tıklamayı unutmayınız.
5- YURTDIŞI MESLEKİ BELGELER MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI:
Yurtdışı mesleki belgeleriniz bulunmakta ise bunlara ilişkin veri girişleri ile belge
yüklemelerini bu menüye girerek açılacak sayfada EKLE butonunu tıklamak suretiyle
yapabilirsiniz.
6- SOSYAL GÜVENLİK NUMARASI MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI:
Sosyal Güvenlik Bilgisi menüsüne veri girişini gerektiren bilgileriniz var ise ilgi menü
üzerinden gerekli verileri girebilirsiniz.
7- VERGİ MÜKELLEFİYET BİLGİSİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI:
Vergi Mükellefiyet Bilgisi menüsüne veri girişini gerektiren bilgileriniz var ise ilgi menü
üzerinden gerekli verileri girebilirsiniz.
8- YABANCI DİL BİLGİSİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Yabancı Dil
Bilgisi Menüsüne veri girişini gerektiren bilgileriniz var ise ilgi menü üzerinden gerekli
verileri girebilirsiniz.
9- YAYIN BİLGİSİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Yayın Bilgisi Menüsüne
veri girişini gerektiren bilgileriniz var ise ilgi menü üzerinden gerekli verileri girebilirsiniz.
10- TİCARET UNVANI BİLGİSİ MENÜSÜ: Ticaret Unvanı Bilgisi menüsüne veri girişini
gerektiren bilgileriniz var ise ilgi menü üzerinden gerekli verileri girebilirsiniz.
11- ADLİ VE İDARİ SİCİL BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Adli ve idari sicil bilgileri menüsünü
tıkladığınızda ekranınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır:
Bu menüde, hakkınızda verilmiş herhangi bir mahkûmiyet kararı, medeni hakları kullanma ehliyetinizi sınırlayan herhangi bir karar,
meslek odalarınca ve/veya SPK, BDDK tarafından verilmiş herhangi idari yaptırım kararı BULUNMASA dahi her başlık yanında yer alan EKLE
butonlarını tıklayarak buna ilişkin beyanınızı yapmanız gerekmektedir.
a) ADLİ SİCİL KAYDI / ARŞİV KAYDI BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ: Ekle Butonunu
tıklayarak giriş yapınız.
Adli sicil / arşiv kaydınız YOK ise buna ilişkin seçeneği seçerek KAYDET butonunu
tıklayınız.
Ancak hakkınızda daha önce Mahkemelerce verilmiş ve Adli sicil/arşiv kaydınıza yansımış
durumlar bulunmakta ise VAR seçeneğini seçerek açılan alana veri girişlerini yapıp Adli Sicil
Belgenizi ve ilgili mahkeme kararlarını yükleyiniz ve KAYDET butonunu tıklayınız.
Hakkınızda verilmiş birden fazla mahkeme kararı bulunuyor ise veya mahkeme
kararınız birden fazla sayfadan oluşuyor ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak
yükleyiniz.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE
butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
b) MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİ BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ: Ekle
Butonunu tıklayarak giriş yapınız.
Medeni hakları kullanma ehliyetinizi sınırlayan herhangi bir karar/rapor yok ise MEDENİ
HAKLARI KULLANMA EHLİYETİM VAR seçeneği seçerek KAYDET butonunu tıklayınız.
Medeni hakları kullanma ehliyetinizi sınırlayan herhangi bir karar/rapor bulunmakta ise
MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİM YOK seçeneğini seçerek açılan alanda istenilen
belgeleri yükleyiniz ve KAYDET butonunu tıklayınız.
Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF
formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE
butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
c) MESLEK ÖRGÜTÜ DİSİPLİN BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ: Ekle Butonunu tıklayarak
giriş yapınız.
Hakkınızda daha önce 3568 sayılı Kanun uyarınca verilmiş disiplin cezası yok ise buna
ilişkin seçeneği seçerek KAYDET butonunu tıklayınız.
Daha önce almış olduğunuz disiplin cezaları bulunmakta ise cezanın türünü seçerek
açılacak alanda istenilen belgeleri yükleyip KAYDET butonunu tıklayınız. Birden fazla disiplin
cezası almış iseniz her kaydetme işleminden sonra EKLE butonunu tıklayarak diğer
cezalarınızı da ayrı ayrı giriniz.
Bir cezaya ilişkin yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise
bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE
butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
d) SPK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ YAPTIRIM BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ:
Ekle Butonunu tıklayarak giriş yapınız.
SPK tarafından hakkınızda verilmiş bir idari ceza bulunmuyorsa ilgili seçeneği seçerek
KAYDET butonunu tıklayınız.
SPK tarafından hakkınızda verilmiş bir idari ceza bulunmakta ise cezanın türünü seçerek
açılacak alanda istenilen belgeleri yükleyip KAYDET butonunu tıklayınız. Birden fazla disiplin
cezası almış iseniz her kaydetme işleminden sonra EKLE butonunu tıklayarak diğer
cezalarınızı da ayrı ayrı giriniz.
Bir cezaya ilişkin yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise
bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE
butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
e) BDDK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ YAPTIRIM BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ:
Ekle Butonunu tıklayarak giriş yapınız.
BDDK tarafından hakkınızda verilmiş bir idari ceza bulunmuyorsa ilgili seçeneği seçerek
KAYDET butonunu tıklayınız.
BDDK tarafından hakkınızda verilmiş bir idari ceza bulunmakta ise cezanın türünü seçerek
açılacak alanda istenilen belgeleri yükleyip KAYDET butonunu tıklayınız. Birden fazla disiplin
cezası almış iseniz her kaydetme işleminden sonra EKLE butonunu tıklayarak diğer
cezalarınızı da ayrı ayrı giriniz. Bir cezaya ilişkin yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla
sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE
butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
12- SINAV BİLGİSİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI:
Sınav şartının sağlandığının tevsikine yönelik veri girişi ile gerekli belgeleri bu menü
üzerinden yükleyiniz. Bu menüde sınav şartını sağlama şekli olarak aşağıdaki seçenekler
bulunmaktadır:
a) Tüm Konuları Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisanslama Sınavı ve KGK
Tarafından Yapılan Bağımsız Denetçilik Sınavı İle Tamamladım.
b) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine Sahibim.
c) Tüm Konuları Geçiş Dönemi Eğitimi İle Tamamladım
d) Tüm Konuları Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisanslama Sınavı ve Geçiş Dönemi
Eğitimleri İle Tamamladım
e) Tüm Konuları KGK Tarafından Yapılan Bağımsız Denetçilik Sınavı İle Tamamladım.
Seçeceğiniz başlığa göre açılacak ekran ile yükleme alanları değişeceğinden sınav
şartını sağladığınız duruma uygun olan seçeneği seçiniz.
Seçtiğiniz başlığa göre açılan sayfada istenilen belgeleri yükleyerek KAYDET butonunu
tıklayınız. Kayıt işlemi başarı ile gerçekleşince Bilgileriniz Kayıt Edilmiştir uyarısı çıkacaktır.
Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF
formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz ilgili başlığı
seçerek gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT: Sınav şartını Geçiş Dönemi eğitimleri ve Kurumumuz Tarafından yapılan
Bağımsız Denetçilik Sınavları ile sağlıyorsanız, sınav şartını sağlama şekli olarak TÜM
KONULARI KGK TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLE
TAMAMLADIM seçeneği seçip, elinizdeki sınav sonuç belgesi, başarı sertifikası ve
transkriptinizi tek bir PDF belgesi olacak şekilde taratarak ilgili alana yükleyiniz.
ÖNEMLİ NOT: 01.01.2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe
ilişkin sınavlara girerek başarılı olan ancak YENİLEME EĞİTİMİNE tabi olması nedeniyle
lisans belgesini alamayanların sınav şartını sağlama şekli olarak SERMAYE PİYASASINDA
BAĞIMSIZ DENETİM LİSANS BELGESİNE SAHİBİM başlığını seçerek açılacak alana
SPL'den aldıkları bu durumu tevsik eden yazı ve not dökümlerini tek bir PDF belgesi olarak
yüklemeleri gerekmektedir. Bu durumda olanlar belge tarih ve sayısı olarak SPL'den aldıkları
yazının tarih ve sayısını girebilirler.
13- SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK
MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI:
DENETİM
YETKİSİ
BİLGİSİ
Sigortacılık ve özel emeklilik alanında denetim yapma yetkiniz yok ise buna ilişkin başlığı
seçerek KAYDET butonunu tıklayınız.
Ancak Hazine Müsteşarlığınca verilmiş Sigortacılık Bağımsız Denetim Sertifikası
sahibiyseniz, veya Geçiş Dönemi Eğitimlerinde veya Kurumumuz tarafından yapılan bağımsız
denetçilik sınavlarında Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik konusundan
başarılı olmuş iseniz ilgili seçeneği seçerek açılacak alanda istenilen belgeleri yükleyiniz ve
KAYDET butonunu tıklayınız.
Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF
formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz ilgili başlığı
seçerek gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
14- UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Uygulamalı mesleki eğitim
bilgileri menüsüne girdiğinizde, uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılan seçeneklerinin gösterildiği aşağıdaki sayfa açılacaktır.
Bu menüde uygulamalı mesleki eğitim şartını sağlama sekli olarak aşağıdaki seçenekler
bulunmaktadır:
a- Bağımsız Denetçi Yanında Bağımsız Denetim Faaliyetinde Geçirilen Süreler:
Kurulumuz tarafından yetkilendirilerek tescil edilmiş bir bağımsız denetçinin yapmış
olduğu denetim faaliyetinde görev almak suretiyle geçirmiş olduğunuz süreler mevcut ise, bu
çalışmalarınıza ilişkin kaydı bu alan üzerinde EKLE butonunu tıklayarak yapabilirsiniz.
EKLE butonunu tıkladığınızda ekranınızda açılacak sayfaya istenilen verileri girerek,
girdiğiniz verilerin tevsikine yönelik ilgili belgeleri (İsminizin geçtiği denetim sözleşmeleri, ilgili
denetçiden alınacak katıldığınız denetimleri ve dönemleri gösteren yazı ve imza sirküleri, denetim
çalışmalarınızla ilgili çalışma kağıdı örnekleri vb) yükleyiniz.
Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF
formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE
butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
Bir bağımsız denetçi yanındaki çalışmalarınızı kaydettikten sonra, başka bir denetçi
yanındaki bağımsız denetime ilişkin çalışmalarınızı veya aynı denetçi yanındaki farklı bir döneme
ilişkin çalışmalarınızı da EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz.
b- Bağımsız Denetim Kuruluşlarında Bağımsız Denetim Ekiplerinde Görev Alarak
Geçirilen Süreler:
Kurulumuz tarafından yetkilendirilerek tescil edilmiş bağımsız denetim kuruluşlarının
yapmış olduğu denetim faaliyetinde görev almak suretiyle geçirmiş olduğunuz süreler mevcut ise, bu
çalışmalarınıza ilişkin kaydı bu alan üzerinde EKLE butonunu tıklayarak yapabilirsiniz.
EKLE butonunu tıkladığınızda ekranınızda açılacak sayfaya istenilen verileri girerek,
girdiğiniz verilerin tevsikine yönelik ilgili belgeleri (İsminizin geçtiği denetim sözleşmeleri, ilgili
denetim kuruluşundan alınacak katıldığınız denetimleri ve dönemleri gösteren yazı ve imza sirküleri,
denetim çalışmalarınızla ilgili çalışma kağıdı örnekleri, vb) yükleyiniz.
Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF
formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE
butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
Bir bağımsız denetim kuruluşundaki çalışmalarınızı kaydettikten sonra, başka bir denetim
kuruluşundaki bağımsız denetime ilişkin çalışmalarınızı veya aynı denetim kuruluşundaki farklı bir
döneme ilişkin çalışmalarınızı da EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile
kaydedebilirsiniz.
c- Tasdik ve Vergi Denetimi Hizmetinde Geçirilen Süreler:
Bu alana sadece 3568 sayılı Kanun uyarınca YMM’lik faaliyetini halihazırda fiilen icra
edenler ile geçmişte bu faaliyeti belli bir süre icra etmiş olanların kayıt yapması gerekmektedir.
Bu alana yapılacak kayıtlar Faaliyet belgesi ve/veya vergi dairesi mükellefiyet kaydı
yazıları ile tevsik edilmelidir.
Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF
formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE
butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
d- 3568 Sayılı Kanunun 6/2 nci Maddesinde Belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Denetim Yetkisini Haiz Olarak Geçirilen Süreler:
3568 sayılı Kanunun 6/2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında denetim
yetkisini haiz olarak geçirilen süreleriniz bulunmakta ise bu sürelerinizi EKLE butonunu tıklayarak
bu alan üzerinden kaydedebilirsiniz.
Bu alana yapılacak kayıtlar görev yapılan yerden alınacak yazı veya onaylı hizmet cetveli
ile tevsik edilmelidir.
e- Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinin Geçici 2 nci Maddesi
Uyarınca Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına Sahip Olup, 3568 Sayılı
Kanun Kapsamında Tasdik ve Vergi Denetimi Hizmetinde Bulunanların Yanında
Geçirilen Süreler:
Bu alana sadece Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına sahip olanlardan, 3568
sayılı Kanun uyarınca tasdik ve vergi denetimi hizmetinde bulunanların yanında (YMM’lik faaliyeti
icra edenlerin yanında) görev alanların kayıt yapması gerekmektedir.
Bu alana yapılacak kayıtlar ilgili YMM’den alınacak yazı, imza sirküleri ve sigorta
dökümü ile tevsik edilmelidir.
Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF
formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE
butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
Bir YMM yanındaki çalışmalarınızı kaydettikten sonra, başka bir YMM yanındaki
çalışmalarınızı veya aynı YMM yanındaki farklı bir döneme ilişkin çalışmalarınızı da EKLE
butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz.
f- 15 Yıl ve Üzeri Mesleki Tecrübe Süresine Sahip Olduğum İçin Uygulamalı Mesleki
Eğitim Şartından Muafım Seçeneği:
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca 15 yıllık mesleki tecrübe
süresini haiz olduğunuzdan uygulamalı mesleki eğitim şartından muaf iseniz, uygulamalı mesleki
eğitim şartını sağlama seçeneği olarak bu başlığı seçmeniz gerekmektedir. Bu alan üzerinden 15
yıllık mesleki tecrübe süresinin olduğunu beyan edenlerin, bu sürelerini MESLEKİ TECRÜBE
SÜRESİ BİLGİLERİ MENÜSÜNDE durumlarına uygun olan başlıklara veri girişi yapmak
suretiyle tevsik etmeleri gerekmektedir.
15- MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİ BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Mesleki tecrübe süresi bilgileri
menüsüne girdiğinizde, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca mesleki tecrübe süresinden kabul edilen çalışmaları
gösteren aşağıdaki sayfa açılacaktır:
Bu menüde Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca mesleki tecrübe
süresinden kabul edilen aşağıdaki başlıklar bulunmaktadır:
a) SM/SMMM’lik Stajında Geçen Süreler:
SM/SMMM’lik stajında geçen sürelerinizi kaydetmek için EKLE butonunu tıklayınız.
Açılacak alanda istenilen bilgileri girerek staja ilişkin bilgilerinizin tevsiki için odanızdan
alınacak kanuni staj süresi ile staja fiilen başlama ve bitirme tarihlerini gösteren yazıyı
yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız.
Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF
formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE
butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
b- Staj Bitiminden Ruhsat Tarihine Kadar Mesleki Faaliyette Geçirilen Süreler:
Staj bitiminden ruhsat tarihinize kadar mesleki faaliyetinize devam etmiş iseniz buna ilişkin
çalışmalarınızı kaydetmek için EKLE butonunu tıklayınız.
Açılacak alanda istenilen bilgileri girerek girdiğiniz bilgilerin tevsiki ile ilgili olarak
bağımlı çalıştığınız yerden alacağınız görev aldığınız birim ve unvan bilgileri ile görev yaptığınız
tarih aralığını gösteren yazı ile imza sirkülerini yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız.
Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF
formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE
butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
Staj bitiminizle ruhsat tarihiniz arasında farklı yerlerde çalışmalarınız bulunmakta ise her
bir çalışmanızı veya aynı yerdeki sigorta kaydınızda görülen giriş çıkışlarınızı EKLE butonunu
tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz.
c- Ruhsat Aldıktan Sonra Bağımsız Olarak Yürütülen Mesleki Faaliyet Süreler:
Ruhsat aldıktan sonra mesleki faaliyetinizi bağımsız olarak yürüttüğünüz dönemler
bulunmakta ise, bu çalışmalarınızı kaydetmek için EKLE butonunu tıklayınız.
Açılacak alanda istenilen bilgileri girerek girdiğiniz bilgilerin tevsiki ile ilgili olarak
bağımsız çalıştığınız dönemler ile faaliyet konusunu gösteren vergi dairesi mükellefiyet kaydı
yazılarını yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız.
Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF
formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE
butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
Farklı dönem aralıklarında bağımsız çalışmalarınız bulunuyor ise her bir çalışmanızı EKLE
butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz.
d- Meslek Mensubu Olduktan Sonra Bağımlı Olarak Yürütülen Mesleki Faaliyet Süreleri:
Ruhsat aldıktan sonra bir işyerine bağlı olarak yürüttüğünüz mesleki faaliyetleriniz
bulunmakta ise buna ilişkin verilerinizi kaydetmek için EKLE butonunu tıklayınız.
Açılacak alanda istenilen bilgileri girerek girdiğiniz bilgilerin tevsiki ile ilgili olarak
bağımlı çalıştığınız yerden alacağınız görev aldığınız birim ve unvan bilgileri ile görev yaptığınız
tarih aralığını gösteren yazı ile imza sirkülerini yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız.
Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF
formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE
butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
Ruhsat aldıktan sonra bağımlı olarak farklı yerlerde çalışmalarınız bulunmakta ise her bir
çalışmanızı veya aynı yerdeki sigorta kaydınızda görülen giriş çıkışlarınızı EKLE butonunu
tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz.
e- 3568 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Stajdan Sayılan
Hizmetlerde Geçirilen Süreler:
3568 sayılı Kanunun 6/2 nci maddesi uyarınca staj süresinden sayılan hizmetlerde
çalışmalarınız bulunmakta ise bu çalışmalarınızı kaydetmek için EKLE butonunu tıklayınız.
Açılacak alanda istenilen bilgileri girerek girdiğiniz bilgilerin tevsiki ile ilgili olarak bu
çalışmalarınızı kamu görevlisi olarak yürütmüş iseniz onaylı hizmet belgenizi, bilanço esasına
göre defter tutan bir işletmede yürütmüş iseniz birinci derece imza yetkinizin ilan edildiği Ticaret
Sicili Gazetesi ile görev yaptığınız işletmeden alacağınız, görev yaptığınız birim ve unvan
bilgileri ile çalıştığınız dönemleri gösteren yazı ve imza sirkülerini yükleyerek KAYDET
butonunu tıklayınız.
Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF
formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE
butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
Bu nitelikte farklı yerlerde çalışmalarınız bulunmakta ise her bir çalışmanızı veya aynı
yerdeki sigorta kaydınızda görülen giriş çıkışlarınızı EKLE butonunu tıklayarak yukarıda
anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz.
f- Staj ya da Stajdan Sayılan Hizmete Başlama Tarihinden Önce Bağımsız Denetim
Kuruluşlarında Denetim Ekiplerinde Yer Alarak Geçirilen Süreler:
Staj ya da stajdan sayılan hizmete başlama tarihinden önce Kurulumuz tarafından
yetkilendirilerek tescil edilmiş bağımsız denetim kuruluşlarının yapmış olduğu denetim
faaliyetinde görev almak suretiyle geçirmiş olduğunuz süreler mevcut ise, bu çalışmalarınıza
ilişkin kaydı bu alan üzerinde EKLE butonunu tıklayarak yapabilirsiniz.
EKLE butonunu tıkladığınızda ekranınızda açılacak sayfaya istenilen verileri girerek,
girdiğiniz verilerin tevsikine yönelik ilgili belgeleri (İsminizin geçtiği denetim sözleşmeleri, ilgili
denetim kuruluşundan alınacak katıldığınız denetimleri ve dönemleri gösteren yazı ve imza
sirküleri, denetim çalışmalarınızla ilgili çalışma kağıdı örnekleri vb) yükleyiniz.
Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF
formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE
butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
Bir bağımsız denetim kuruluşundaki çalışmalarınızı kaydettikten sonra, başka bir denetim
kuruluşundaki bağımsız denetime ilişkin çalışmalarınızı veya aynı denetim kuruluşundaki farklı
bir döneme ilişkin çalışmalarınızı da EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile
kaydedebilirsiniz.
g- Meslek Mensubu Olduktan Sonra 5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetvellerde Yer Alan Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına Atanılmak Suretiyle Geçirilen Süreler:
Meslek mensubu olduktan sonra 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan kamu kurum
ve kuruluşlarına atanılmak suretiyle çalışmalarınız bulunmakta ise bu çalışmalarınızı kaydetmek
için EKLE butonunu tıklayınız.
Açılacak alanda istenilen bilgileri girerek girdiğiniz bilgilerin tevsiki ile ilgili olarak onaylı
hizmet cetvelinizi yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız.
Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF
formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.
Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE
butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.
h- Üniversite Eğitiminde Geçen Süreler: Bu alana, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardan lisans ve/veya lisansüstü
seviyede tamamlanmış eğitimlerin
kanuni sürelerinin mutlaka kaydedilmesi
gerekmektedir. EKLE butonunu tıklayarak eğitimde geçen sürelerinizle ilgili gerekli kayıtları
yapabilir, yaptığınız bir kayıtla ilgili olarak DÜZENLE butonunu tıklayarak güncelleme
yapabilirsiniz.
i- Mesleki Faaliyetin İcrasına Ara Verilen Süreler :
Askerlik, ağır hastalık, doğum izni, tutukluluk, hapis, mesleki faaliyete ara verip daha sonra
yeniden başlama gibi sigorta kaydında görülmeyen, mesleki faaliyete ara verme olarak
değerlendirilebilecek hususlarınız var ise bu durumları EKLE butonunu tıklayarak açılacak
alanda, bu durumların başlangıç ve bitiş tarihleri esas alınarak yapabilir, yaptığınız bir kayıtla
ilgili olarak DÜZENLE butonunu tıklayarak güncelleme yapabilirsiniz. Birden fazla ara verme
durumu varsa, her bir ara verme ayrı ayrı kaydedilmelidir.
ÖNEMLİ NOT: Uygulamalı mesleki eğitim bilgileri menüsü ve mesleki tecrübe süresi bilgileri
menüsünde yer alan başlıklardan durumunuza uygun olanlara veri girişi yaptıktan sonra her iki
menünün de en altında yer alan SSK/BAĞKUR HİZMET DÖKÜMÜ-HİZMET CETVELİ
YÜKLE denilen alana güncel SSK/BAĞKUR HİZMET DÖKÜMÜ-HİZMET CETVELİNİ
(bunlardan hangisine esas çalışmalarınız var ise) yükleyerek KAYDET butonunu tıklamanız
gerekmektedir. Aksi halde yetkilendirilme başvurusu yaptığınızda EKSİK MENÜ uyarısı ile
karşılaşırsınız.
Ayrıca elinizde söz konusu başlıklarla ilişkilendiremediğiniz fakat yetkilendirilme işleminde
dikkate alınması gerektiğini düşündüğünüz her türlü belgeyi yine bu menülerin en altında yer alan
SSK/BAĞKUR HİZMET DÖKÜMÜ-HİZMET CETVELİ YÜKLE denilen alana
yükleyebilirsiniz.
YETKİLENDİRİLME BAŞVURUSUNUN YAPILMASI: EYBİS’e yukarıda açıklanan alanlara veri girişi yaparak istenilen belgeleri
yükledikten sonra sol taraftaki menülerin en altında yer alan YETKİLENDİRİLME BAŞVURUSU YAP butonunu tıklayarak yetkilendirilme
başvurusunda bulununuz. Anılan butonu tıkladığınız zaman ilk olarak elektronik imza sayfasına yönlendirileceksiniz. İmzanıza ilişkin PIN
kodunuzu girdikten sonra sistem, girmiş olduğunuz verileri menü bazında tarayacak ve yetkilendirilmeniz için Bağımsız Denetim
Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca aranan şartlara ilişkin olarak hazırlanan menülerden veri girişi yapmadığınız bulunmakta ise aşağıdaki
uyarı ekranı çıkacaktır.
Böyle bir uyarı ile karşılaşmanız durumunda yetkilendirilme başvurunuzun tamamlanabilmesi için, uyarıda eksik olarak görülen menülere
dönerek ilgili menüye ilişkin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda veri girişi yapmanız ve tekrar YETKİLENDİRİLME BAŞVURUSU
YAP butonunu tıklamanız gerekmektedir. Eksik bir menünüz kalmadığı zaman sistem başvurunuzu kabul edecek ve aşağıdaki ekran açılacaktır:
BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE SONRAKİ SÜRECE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
EYBİS üzerinden meslek mensuplarınca yapılan yetkilendirilme başvuruları, Kurumumuz
Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığında görevli meslek personeli tarafından başvuru tarihine
göre ön incelemeye alınmaktadır.
Ön inceleme esnasında başvuru ile ilgili tespit edilen eksiklikler, başvuru sahibine, sisteme
giriş esnasında belirttiği cep telefonuna SMS olarak bildirilmektedir.
SMS ile kendisine eksikliği bildirilen meslek mensubu, istenilen eksikliği tamamlayıp
başvurusunu yeniledikten sonra dosyası nihai incelemeye alınmakta, bağımsız denetçi olarak
yetkilendirileceklerde Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca aranan tüm şartları başvuru tarihi
itibariyle sağlayıp sağlayamadığına göre değerlendirilmektedir.
Yetkilendirilme başvurusunda bulunmuş olsanız dahi, dosyanız tarafımızca nihai inceleme
aşamasına alınıncaya kadar, sisteme giriş yaptığınız veriler üzerinde güncelleme yapabilirsiniz.
Ancak dosyanız tarafımızca nihai incelemeye alındığında, giriş yaptığınız verilerde herhangi bir
güncelleme yapamazsınız.
Yetkilendirilme başvurularının incelenmesi aşamasında, Kurumumuz Eğitim ve
Yetkilendirme Daire Başkanlığında görevli meslek personelince, denetçi olarak yetkilendirilmek için
Yönetmelikte aranan tüm şartları başvuru tarihi itibarıyla sağladığı değerlendirilen meslek
mensuplarının yetkilendirilme talepleri Kurulumuz gündemine taşınmakta, başvurularla ilgili nihai
karar Kurulumuz tarafından verilmektedir.
Kurulumuzca yapılan değerlendirme sonucu tüm şartları sağladığı değerlendirilen meslek
mensupları hakkında, gerekli harç ve ücretleri ödeyerek tescil talebinde bulunmaları kaydıyla denetçi
olarak yetkilendirilmelerine karar verilmekte, bu durum başvuru sahibinin sistemde kayıtlı cep
telefonuna SMS ile bildirilmektedir.
Sisteme kayıtlı cep telefonuna, gerekli harç ve ücretlerini ödeyerek EYBİS üzerinden tescil
talebinde bulunmaları kaydıyla bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmesine karar verildiğine ilişkin
SMS gelen meslek mensuplarının EYBİS sayfalarında TESCİL VE İLAN TALEBİNDE BULUN
menüsü aktif olmaktadır.
Yukarıda belirtilen SMS’i alan ve bağımsız denetçi olarak tescil edilmek isteyen meslek
mensuplarının 9228 kodu ile vergi dairesine 1075,60 TL (2014 yılı harç tutarıdır),
http://www.kgk.gov.tr/contents/files/Pdf/Banka_Numaralari.pdf adresinde belirtilen Kurum
hesabına ise 400 TL (2014 yılı için belirlenen Belge ve Kimlik Ücreti) ödediğini gösteren
dekontları yine EYBİS üzerinden TESCİL VE İLAN TALEBİNDE BULUN menüsü üzerinden
yükleyerek tescil talebinde bulunmaları gerekmektedir.
Tescil ve ilan talebinde bulunmaları kaydıyla bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmelerine
karar verilen meslek mensuplarının harç ve ücretleri ödeyerek tescil talebinde bulunmalarına ilişkin
nihai bir tarih bulunmamakla birlikte, bu kişiler sicil numarası alarak tescil edilmedikleri sürece
bağımsız denetçi olarak faaliyette bulunamazlar.
Tescil işlemleri talepten itibaren kısa bir süre içerisinde gerçekleşmekte ve ilgiliye yine SMS
yolu ile bilgi verilmektedir.
Bağımsız denetçi olarak tescil ve ilan işlemi gerçekleşerek kendisine sicil numarası verilen
meslek mensubuna, tescil işleminin gerçekleştiği ve http://eybis.kgk.gov.tr/ui/belgesorgu.aspx
adresi üzerinden kimlik kartında kullanılacak vesikalık fotoğrafını yüklemesi gerektiği bilgisini
içeren SMS gönderilmektedir.
Bu SMS’i alan meslek mensubunun kimlik kartında kullanılacak vesikalık
fotoğraflarını bir an önce yüklemeleri, belge ve kimlik basımının gecikmesini engelleyecektir.
Kurumumuzca basımı gerçekleştirilen bağımsız denetçi belge ve kimlikleri, meslek
mensuplarının yetkilendirilme işlemi sırasında EYBİS üzerinden beyan ettikleri adreslerine
gönderilmektedir.
Bu nedenle adres ve/veya telefon bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin Kurumumuza
bildirilmesi gerekmektedir.
Sicil numarası alarak tescil edilen denetçilerden adresi ve/veya telefon numarası
değişenlerin EYBİS’e girerek, Yeni Durum Bildiriminde Bulun Menüsü üzerinden yeni adres
ve/veya telefon numaralarına ilişkin veri girişi yapmaları ve bu hususa ilişkin sistem üzerinden
bildirimde bulunmaları gerekmektedir.
Bu alan üzerinden yapılan bildirimler tarafımızca işleme alınmakta ve istenilen değişiklik
otomatik olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle meslek mensubunun bildirimde bulunurken girdiği
verilerin doğruluğuna dikkat etmesi gerekmektedir.
Henüz sicil numarası almamış olan meslek mensupları ile yetkilendirilme süreci devam
eden meslek mensuplarının adres ve/veya telefon numarası değişikliği bildirimlerinin ilgililerce
Kurumumuza
gönderecek
dilekçe
ile
yapılması
gerekmektedir.

Benzer belgeler