Üyelerimiz - Galatasaray Düşünce Derneği

Transkript

Üyelerimiz - Galatasaray Düşünce Derneği
5502 Yasin Olgun Güner
İstanbul 10/04/1948 Doğumlu Lise mezunu,Banka emeklisi, Evli,iki erkek çocuğu vardır.
Çocuklarım Galatasaray spor kulübü üyesidir.
Eşim Nurten Güner lise mezunu Banka emeklisidir.
Galatasaray Spor Kulübü Divan üyesi ,GSYİAD 1905 no;560
Galatasaray Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı sicil no;51
Torunum Eylül Güner Galatasaray taraftarıdır.
5619 Prof.Dr. Teoman Cem Kadıoğ lu
İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Öğretim Üyesi, Kadıoğlu Sağlık Ltd. 1993 (Epiderm, Tümlab),
Galatasaray Divan Kurulu, Galatasaray Düşünce Derneği Başkanı, 1905 GSYİAD GD Başkanı,
Posta gazetesi.
6329 İBRAHİM ZİYAL
9000 BAKİ ATİLLA CÖMERT
9460 AV. Lütfü Ertuğ rul Yeş ilaltay
05.02.1958 İstanbul doğ umlu. Galatasaray Lisesini ve İstanbul Hukuk Fakültesini
bitirdi. Galatasaray Lisesinde iken Galatasaray Spor Kulübünde yıldız ve genç
voleybol takımlarında oynadı. Galatasaray Lisesinin ortaokul ve lise voleybol
takımlarında oynadı. Askerliğ ini Genelkurmay Baş kanlığ ında personel asteğ men
olarak yaptı. Türkiye İş Bankası ve İs Factoring A. Ş . avukatlığ ını yaptı. TMSF
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kuruluş unda ve bazı tasfiye bankalarının
tasfiyesine rol aldı. Bir çok müflis ş irketin iflas idare memurluğ u görevini yaptı.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mali Hukuk Ana Bilim Dalında
yüksek lisans öğ rencisidir. İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğ itim İş letme Fakültesi
öğ rencisidir. Almanya'da Trier'de Avrupa Birliğ i Hukuk Akademisinde eğ itim
almış tır. 1985 den beri İstanbul Barosuna bağ lı avukatlık yapmaktadır. İstanbul
Barosu Avrupa Birliğ i Hukuku Komisyonu Eş baş kanıdır. İstanbul Barosu Kalite
Koordinasyon Kurulu Baş kan Yardımcısıdır. Brüksel'de Romanya'da uluslararası
toplantılarda İstanbul Barosu Baş kanlığ ını temsil ermiş tir. Selanik'te Avrupa Birliğ i
ile Genç Türk Hukuk Akademisyenleri ve Pratisyenlere yönelik özel hukuk
eğ itimleri düzenlemiş tir. Evli 2 çocuk babasıdır. Oğ lu Galatasaray Sutopu Takım
kaptanlarından ve milli oyuncularındandır. Kızı da Galatasaray Üniversitesi
mezunudur. Galatasaray takım Yardımlaş ma Sandığ ı Yönetim Kurulu üyesidir.
Galatasaraylılar Cemiyeti üyesidir. Galatasaraylılar Cemiyetinin Divan kurulu
üyesidir. Galatasaraylı Sporcular Kulübü üyesidir. Liberal Avrupa Derneğ i Yönetim
Kurulu üyesidir. Türk-Fransız Kültür Derneğ i Yönetim Kurulu üyesidir. İstanbul
Flarmoni Derneğ i Yönetim kurulu üyesidir. Fransızca konuş an Pera Rotary Kulübü
Derneğ i kurucu üyesidir.
İstanbul'un Sesi Koro'sunda tenorluk yapmaktadır.
İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Serbest avukatlık yapmaktadır. Eş i TRT Ankara
Radyosu Klasik Türk Müziğ i Sanatçısıdır. Turizm Bakanlığ ı Fransızca Tercüman
rehberidir. 2010.yilinda İstanbul'da gerçekleş tirilen ve dünyanın her yerinden gelen
1200 avukatın katıldığ ı Uluslararası Avukatlar Birliğ inin organizasyonunu yapan 10
kiş iden biridir. 2010 yılında Karadeniz Barolar Birliğ inin İstanbul’daki ev sahipliğ i
organizasyonun yer almış tır. Türkiye Barolar Birliğ i nezdinde İstanbul Barosu
delegesi olarak görev yapmış tır. Uluslararası ve ulusal bir çok hukuk konferansında
panelinde sempozyumunda yer almış ve yöneticilik yapmış tır . Cumhuriyet
Gazetesinde Değ iş en Ekonomi ve İcra ve İflas Kanunu adlı yayınlanmış bilimsel
bir makalesi bulunmaktadır Avukatlar Dayanış ma ve Yardımlaş ma Vakfı kurucu
üyesi Türk-Fransız Mühendisleri Odası üyesi İstanbul Barosu Yardımlaş ma Sandığ ı
üyesi
12107 Ümit Alaca
1957 yılıda İstanbul’da doğ du. 1975 yılında Beyoğ lu Ticaret Lisesinden mezun
oldu. 1982 yılında rulman, barter ve inş aat sektörlerinde faaliyet göstermekte olan
Alaca Grubu Ş irketlerini kurdu. 1990 – 1998 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası
Meclis Üyeliğ i, Bütçe Komisyonu Baş kanlığ ı, Sanayi Bakanlığ ı 7. Beş Yıllık Kalkınma
ve Etiler Rotary Kulüp Baş kanlığ ı görevlerini yürüttü. Ümit Alaca, 1905 kültür sanat
spor derneğ i kurucusu ve halen genel sekreterliğ inin yanısıra Galatasaray Genel
Kurul GS yardımlaş ma vakfı Ted spor kulübü ito Kandilli tesisleri kurucusu
Büyükada su sporları ve GSYIAD üyesidir. İngilizce ve Arapça bilen Ümit Alaca, evli
ve 2 çocuk babasıdır.
12532 Erol Çakır
Doğ um yeri: Sivas – Hafik 01/01/1973
Evli iki çocuğ u vardır.
Eğ itim:Bahçeş ehir Üniversitesi –Uluslar Arası Lojistik
İŞ VEREN
Özer Ambalaj Ve Plastik Malzemeleri San.Ve Tic.Ltd.Ş ti.
İŞ TANIMI
2001 Yılında Kurulan Şirketimiz Baskılı ve Baskısız BOPP laminasyon ve paketleme amaçlı
filmler başta olmak üzere ambalaj sekteründe yerini almıştır.
Hızla büyüyerek dünya genelinde birçok firmaya çözüm ortağı olmuştur. Ürettiği yenilikçi
ürünler ile diğer sektörlere yönelik hizmet alanları oluşturan Özer ambalaj, sektörün öncüsü
olarak uluslararası pazarda etkin rol oynamaktadır. Ambalaj sektöründeki en son teknolojik
gelişmeleri kullanarak üstün kalite standartları hedef alınarak, sektöründe tecrübeli
çalışanları ile birlikte müşterilerine kısa zamanda, ekonomik ve müşteri ihtiyaçlarına uygun
ürünler sunmayı hedefleyerek üretimini gerçekleştirmektedir.
Özer Ambalaj, ürün yelpazesinin çeşitliliği açısından, Türkiye'deki sektör liderliğinin yanı sıra,
Dünya'daki sayılı ambalaj üreticiler arasında yer almaktadır.
Özer Ambalaj, kaliteli hizmeti en hızlı şekilde sunmaktadır. Hizmetlerinin hatasız ve zamanın
da yerine getirilmesi ile gelen müşteri memnuniyetinin şirketleri ayakta tutan etken olarak
düşünmektedir.
Özer Ambalaj kurulduğu günden bu yana uzman kadronun bir araya getirilmesi, geniş makine
parkuru, tasarım birimi, üretim otomasyon sistemi, en son teknoloji üretim bandı ve
kusursuz nakliyat sistemi ile kısa zaman da sektörün en ilerici firmalarından biri haline
gelmiştir. Daima küresel bakan kurumsal yapısı, üretim konusunda taviz vermeyen şirket
politikası, modern çağın gerekliliklerine ayak uyduran modern duruşu, ihracat alanında
daima büyümeyi hedefleyen ve kaliteden taviz vermeyen ilkelerimiz ile sizlerin ve
kurumunuzun hizmetindedir...
12797 Alp Güran
ARK Danış manlık kurucularından ve İstanbul Ofisin de 20 yılı aş kın bir süredir
Proje Finansmanı ve Ş irket Satın Almaları konularında büyük kurumsal müş teriler
ve orta ölçekli özel sektör ş irketleri için finansal danış manlık hizmetlerini
sağ lamış tır. ARK farklı sektörlerdeki müş terilerine yatırım bankacıları, avukatlar ve
mühendislerden oluş an kadrosuyla 1993 yılından bu yana Türkiye'den faaliyet
gösteren köklü bir uluslararası yönetim ve finansman danış manlık firmasıdır. (
www.arkconsultancy.com)
T.E.D. Ankara Koleji’ den mezun olduktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi Kimya
Mühendisliğ i bölümünü bitirmiş tir.
Son 5 yılda Sayın Guran ekibi ile yenilenebilir enerji projeleri geliş tirmiş ,
projelerdeki azınlık hisseleri ve melek yatırımcı kimliğ i ile 2015 yılından günümüze
Hydromx Enerji Tasarruf transfer sıvısı ş irketinde (www.hydromx.com) icra kurulu
üyeliğ ine sahiptir.
Hydromx®, kapalı devre ısıtma ve soğ utma sistemlerinde suyun yerine
kullanılarak, ısı transfer verimliliğ ini arttıran ve enerji tüketimini azaltan bir ısı
transfer sıvısıdır. Hydromx®, Amerika Birleş ik Devletleri, İngiltere, Benelux ülkeleri,
Romanya, Hindistan ve Türkiye’de satış ı yapılan, patentli ve kanıtlanmış bir
TÜRKİYE teknolojisidir. Temeli nano-termo teknolojiye dayanan Hydromx, çevre ile
barış ık, tüm dünyada patentli tek enerji tasarruf solüsyonudur.
Hydromx® Isıtma ve Soğ utma Sistemlerinde Kullanımı
Hydromx ısıtma ve soğ utma sistemlerinde enerji tasarrufunun yanı sıra sistem
koruması da sağ lamaktadır. Hydromx sisteme; %50 Su -%50 Hydromx olacak
ş ekilde dahil olarak kullanılmakta olup, geniş bir ısı aralığ ına sahiptir. Üretilen
ısının etkin bir ş ekilde ısıtılacak alana taş ınması prensibine bağ lı olarak çalış ır.
Donma noktası: -61 °C, kaynama noktası: 118°C'dir. Soğ utma sistemlerde ısı
yükünü mekanik soğ utma yoluyla suya nazaran %37 daha hızlı bir ş ekilde
iletebilmekte olup, ısıtma sistemlerinde kazan eş anjöründe alevden ısıyı daha
hızlı üzerine aldığ ı için gerekli olan enerji tüketimini %35 oranında azaltır. Bütün
bu etkinlik mekanizmaları ulusal ve uluslararası uygulamalar ile neticelenmiş
ve kayıt altına alınmış tır.
Enerji Faturalarında %35’e Varan Tasarruf Sağ lar
Hydromx®, saygın uluslararası Türk üniversiteleri ve bilimsel kurumlar tarafından
test edilmiş tir. Bu testler sonucunda %20 ile %35 arası tasarruf miktarı
kanıtlanmış tır. Bunun paralelinde yazılmış önemli
raporlar; CEFIC, HBO, LALIT, FGR, Hamworthy, MİGEM ve Belpaş ’a aittir.
Sisteminizi Korur ve Ömrünü Uzatır
Hydromx, yapısı gereğ i ısıtma ve soğ utma sistemlerinin içinde oluş an kireç ve
korozyona karş ı koruma sağ lamaktadır. Ayrıca ısıtma ve soğ utma sistemlerindeki
bakteri oluş umuna karş ı %100 etkilidir. Sistemlerin içine farklı kimyasal
koruyucular eklenmesine ihtiyaç duyulmadığ ından, daha uzun ömürlü, ekonomik
ve performanslı çalış masını sağ lar. Hydromx’in bu konuda sahip olduğ u
sertifikalar, Build Cert ve ITU tarafından hazırlanmış tır.
Karbon Salınımını Azaltır
Hydromx Dünya’nın en Yeş il Projelerinden biridir. Bağ ımsız onay mercileri
tarafından hazırlanmış LCA ve EPD belgelerine dayanarak, küresel ısınmaya yol
açan gazların baş ında gelen karbondioksit (CO2) salınımını suya göre %25
oranında, etilen glikol su karış ımına göre %37 oranında azaltmaktadır. Bunun yanı
sıra, yenilenemeyen enerji kaynaklarının azalmasına dur diyebilmek için Hydromx,
suya oranla %26, etilen glikol su karış ımına oranla %35 kazanım sağ lamaktadır.
LCA (Yaş am Döngüsü Değ erlendirmesi) ürün ve hizmetlerin tüm yaş am döngüleri
boyunca, yani hammaddenin üretiliş inden, üretimine, kullanımına ve yaş amını
sonlandırdığ ı ana kadar tüm çevresel faktörlerin incelenmesiyle ortaya çıkacak
olan çevresel etkilerin tespit edilmesinde uygulanan bir tekniktir.
EPD (Çevresel Ürün Beyanı) yapılarda sürdürülebilirlik normunda tanımlanan ve
ISO 14040 serisi çerçevesinde belirtilen parametrelere uygun olarak
değ erlendirilen ve beyan edilen bir deklarasyondur.
NSF Hydromx® uluslararası geçerliliğ i olan NSF (National Sanitary FoundationUluslararası Sağ lık Kuruluş u) tarafından gıda ile teması olmayan ürün sistemleri
(HT2) kategorisinde kullanımına uygunluk belgesi almış ve NSF logosunu taş ımaya
hak kazanmış tır. NSF Belgesi, ürün kullanıcı ve denetleyicilerine, kullanılan
ürünlerin sağ lık ve güvenlik açısından uygun olduğ unu onaylamaktadır.
12864 AV. H. HÜSEYİN TOPRAK
Kişisel Bilgiler
Medeni Durumu: :Evli
Doğum Tarihi Doğum:12.03.1962
Eğitim Bilgileri
Üniversite (Lisans) İstanbul Üniversitesi (İÜ)
1979-1983 Hukuk Fakültesi
İş Deneyimleri
32 Yıldır Serbest Avukat Olarak Çalışmaktadır.
Hukuk Davaları, Özellikle Miras Hukuku Ve Gayrimenkul Hukuku, Şirket
Danışmanlığı
Yabancı Dil
İngilizce Orta Seviyede
Bilgisayar Bilgileri
Microsoft Office, Avukat Pro, Uyap, Icra Programları
Ek Bilgiler
Hobiler/İlgi Alanları : Sinema, Kitap Okumak, Müzik, Tiyatro, Seyahat Etmek
12957 Mehmet Emir OFLAZ
24.05.1985, Beyoğlu / İSTANBUL
1985 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Emir OFLAZ, ilköğrenimini Doğuş
İlköğretim Okulu’nda, orta ve lise öğrenimini ise Feyziye Mektepleri Vakfı Özel
Ayazağa Işık Lisesi’nde tamamlamıştır. 2003 yılında eğitime başladığı Işık
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2007 yılında mezun olmuştur.
İnşaat taahhüt alanında faaliyet gösteren Oflaz Şirketler Grubu’nda yönetim
kurulu üyesi olarak görev yapan OFLAZ, 2003 yılından beri Galatasaray Spor
Kulübü üyesidir. Galatasaray’ın pilot takımı konumundaki Beylerbeyi Spor
Kulübü’nde üç dönem boyunca yönetim kurulu üyesi olarak basın sorumluluğu
görevini üstlenmiştir. Mehmet Emir OFLAZ, Galatasaray Spor Kulübu
Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı, Beylerbeyi Spor
Kulübü, Feyziyeliler Işıklılar Derneği ve Makine Mühendisleri Odası’na üyedir.
13424 Yasin Çakmak
1984 Bursa doğ umlu. Liseyi Amerika Birleş ik Devletleri’nde Seattle Central
Community College’da bitirdikten sonra Washington State University Genetik
Mühendisliğ i ve Hücre Biyoloji’si bölümünden mezun oldu. İki sene University of
Idaho’da Genetik branş ı üzerine araş tırma yaptıktan sonra İsviçre’ye yerleş ip
iş letme yönetimi yüksek lisansı yaparak iş hayatına atıldı. Yaklaş ık dört senedir
Unilever Business and Marketing Services adlı ş irkette satın alma finans müdürü
olarak çalış makta olup İngilizce ve Almanca bilmektedir.
13965 MAHMUT MUNZUR
13992 Murat Kaynak
11 Mart 1961 İstanbul doğ umlu Orta okul ve lise; English High School Üniversite;
istanbul Teknik Üniversitesi, İş letme Mühendisliğ i fakültesi İş sektörü; Beyaz Eş ya,
Bosch markası Niş antaş ı ve Ş iş li mağ azaları Firma sahibi; Beyazlar day. tük. mall.
tic. ltd. ş ti. Evli, bir çocuk babası.
14000 ÖMER BURAK ÖZKAN
14005 Arif Badur
Reibel Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. , 01 Haziran 2001 tarihinde kurulmuştur.
Uluslararası hava-kara-deniz ve kombine (hava-kara-deniz-nehirdemiryolu) taşımacılığın yanı sıra, kargo uçağı kiralama acentası ve
Türkiye’de 19 yabancı havayolunun “Kargo Genel Satış Acentası” olarak da
hizmetlerini başarı ile sürdürmektedir.
Temsilciliğini yapmakta olduğumuz havayolu şirketleri : Aeroflot-Don,
Aerosvit, Air Astana, Air Moldova, Air Rossiya, Albanian Airlines, Ariana
Afghan, Belavia, Bosna Herzegovina Airlines, Dnieproavia Airlines,
Donbassaero, JAT Airways, Mongolian Airlines, Silkway Airlines, Tajik Air,
14042 MESUT ÇAKIR
14063 AYHAN ULUCAN
DOĞUM TARİHİ : 14.02.1970
DOĞUM YERİ : SİVAS
Galatasaray Spor Kulubü Sicil numaram 14063.İstanbulda ikamet etmekteyim.İnşaat
sektöründe hizmet veren grubun yönetim kurulu başkanıyım.Evli ve 2 çocuk babasıyım,
İngilizce biliyorum.
www.ulucanlar.com.tr
14146 Niyazi Nurdoğ an Temizkan
30.12.1968 İstanbul doğ umluyum. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da
tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü
mezunuyum. 1999 yılından beri Atakan Sigorta Arac. Hiz.Ltd ş irket sahibi olarak
sigorta acenteliğ i yapmaktayım. 14146 scil numarası ile Galatasaray Spor Kulüb’ü
üyesiyim. Bir oğ lum var.
14298 UĞ UR DUMANKAYA
15222 Mehmet Gürol Ayan
1970 sakarya doğ umluyum DKK Elektronik ve haberleş me sonrasında UÜ .İİBF ve
NYU design mezunuyum, Evliyim, bir oğ lum var Firma sahibiyim MGA AŞ uluslar
arası ticaret firmasının sahibiyim. Www.paarla.com dizayn tasarım ofisim var.
İngilizce biliyorum. İstanbul Golf Kulubu üyesiyim.
15356 Metin Adıgüzel
1976 Bursa doğumlu olan Metin Adıgüzel evli ve 2 çocuk babasıdır
Orta ve lise öğrenimini Bursa Anadolu Lisesi’nde , lisans eğitimini ise Mimar Sinan
Üniversitesi’nde mimarlık üzerine yapmıştır.
Özel bir şirkette başladığı kariyerine 2007 yılında kurduğu idc Mimarlık Şirketi’nde devam
etmekte olup Gebze’de 6500 m2 kapalı alanda faaliyet gösteren idsize Mobilya Anonim
Şirketi’nin de yönetim kurulu başkanıdır.
15678 CEM KADIOĞ LU
16162 Mert Emiroğ lu
MRT Maden Sanayi dünya çapındaki en verimli ekonomik maden
rezervlerini ve göze hitap eden güzellikte ki mermer rezervlerini ortaya
çıkarmak ve işleterek ekonomiye kazandırmak için 2013 yılında kuruldu.
Son yıllarda Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki rezerv
araştırmalarını eş zamanlı sürdüren MRT ayrıca Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinde mermer ve maden işletmelerini çalıştırmaya devam
etmektedir. MRT İstanbul ofisinde günlük yönetimsel, finansal,
muhasebesel ve ihracat operasyonlarını yöneten yetkin bir ekip ile
çalışmaktadır. Şirket ayrıca ocaklarında üretim ve satış operasyonlarını
yöneten yetkin ekipler istihdam etmektedir.
16164 AV. MELİK ÇAĞ ATAY Ş ENCAN
16251 Cihan Taş al
20/02/1964 Bolu doğ umlu Boğ aziçi Üniversitesi mezunudur.
Turizmci Yurt dış ında Türkiye’ye turist getiren Tur Operatörüdür.
16556 Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 1986 senesindeki ilk mezunlarından
olup aynı yıl kurulan Vergi Hukuku Kürsüsüne Asistan olarak girmiştir. Yüksek
Lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1988 senesinde,
Doktorasını Birleşik Krallık - İskoçya’da Edinburgh Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
“Uluslararası Vergi Hukuku” alanında 1997 senesinde tamamlamıştır. 1998
senesinde Öğretim Görevlisi, 1999 senesinde Yardımcı Doçent, 2003 senesinde
Doçent, 2009 senesinde Profesör olmuştur. 2000 senesinden beri ders vermekte
olduğu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çeşitli idari görevlerin yanında
2003 senesinden itibaren Vergi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başkanı
olarak görev yapmış, 2014 senesinde emekli olarak 2003 senesinden beri ders
vermekte olduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçmiştir. Halen
Galatasaray ve Yeditepe Üniversitelerinde öğretim üyesidir. Avukat ve Serbest
Muhasebeci Malî Müşavir ünvanları vardır.
Kurucusu olduğu Galatasaray Üniversitesi Selim Kaneti-Adnan Tezel Vergi
Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 2005-2014 seneleri arasında
Müdürlüğünü yapmıştır. 9. ve 10. Kalkınma Planı Vergi Çalışma Grubu üyesidir.
2008’den beri devam eden TÜSİAD Vergi Komitesi üyeliğinin yanında 2003-2009
seneleri arasında Vergi Konseyi ve Vergi Konseyi İcra Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2005
senesinden beri aylık olarak yayınlanmakta olan Legal Malî Hukuk Dergisi’nin
kurucusu ve editörü, Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi’nin Editörü’dür. Dünya
Gazetesi’nde “Vergi ve Hukuk” başlığıyla köşe yazarlığı ve 6 News kanalında “Malî
Dünya” adıyla haftalık program yapmış, yazılar yazmıştır.
Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı Üniversitelerde ve Kurumlarda çalışmalarda ve
araştırmalarda bulunmuş, toplantılara katılmış, dersler vermiştir. Türkçe ve İngilizce
tezler, kitaplar, kanunlar, raporlar ve makaleler yazmış, ulusal ve uluslararası çok
sayıda konferans vermiş ve tebliğ sunmuştur. 1992 TÜSİAD Bilim Ödülü sahibidir.
IFA, IIPF ve EATLP ve EATLP Academic Committee üyesidir. İSMMMO Vergi
Komisyonu Üyesidir. Vergi Hukuku Platformu’nda kurucu üyelik, İcra Kurulu üyeliği
ve Bilim ve Danışma Kurulu üyeliği yapmıştır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
(TKYD) üyesi ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Danışma Kurulu üyesidir.
Halen Vergi Hukuku, Uluslararası Vergi Hukuku, Malî Hukuk, Türk Vergi
Sistemi, Avrupa Birliği Vergi Sistemi, Mükellef Hakları alanlarında çalışmalarını
sürdürmektedir. 12 adet ulusal/uluslararası kitap/kitap bölümü yanında 100’den fazla
makale ve 250’den fazla gazete yazısı bulunmaktadır.
16572 MERT CAN KÖSE
KARIYER PROFİLİ
Güçlü araştırma ve planlama yeteneğine sahip, analitik ve yaratıcı düşünebilen, sosyal ve takım çalışmalarına
uyumlu, proje yönetimi konusunda deneyimli ve bu dalda profesyonel gelisimine yön vermekte olan inşaat
mühendisliği son sınıf öğrencisi.
EĞİTİM
Western Michigan University
Mühendislik Fakültesi

Kalamazoo, Michigan
2011 - 2016
Ana Dal: İnşaat Mühendisliği
Özel Şişli Terakki Lisesi

Yan Dal: Matematik
2005 – 2010
İŞ DENEYİMİ
Construction Management Stajı 7/2015 – 9/2015
Monart İnşaat Samara, Rusya
140,000-m2 tek katlı alışveriş merkezi projesinde:

Günlük iş planlaması ve malzeme metraj hesaplarının yapılması.

Yurtdışından gelen malzemelerin takibi ve gelen malzemelerin önceliğine göre saha planlaması yapılması.

Malzeme siparişlerdeki olası gecikmelere göre yeni iş planlamalarının güncellenmesi.
Oryantasyon Liderliği 1/2014 – 4/2014
CELCIS (Haenicke Enstitüsü)
Kalamazoo, Michigan

Yeni gelen öğrencilere rehberlik ve danışmanlık.

Yabancı öğrencilerin ingilizce öğrenim sürecinde yardım ve Amerikan kültürüne adaptasyon sürecine
danışmanlık.

Haftalık sosyal aktivite planlaması.
ÖZELLİKLER
Bilgisayar:

Yabancı Diller:
Microsoft Office, Mathcad,

İngilizce (İleri Düzey)
AutoCAD 2&3D, SAP 2000

Rusça (Orta Düzey)
PROFESYONEL ÜYELİKLE R

American Society of Civil Engineers (ASCE)

American Concrete Institute (ACI)
ONUR ÜYELERİ
4024 CELAL AÇAR
03.05.1939 İstanbul doğumlu.
1945-1960 Galatasaray Lisesi mezunu.
5 yıl Galatasaraylılar Derneği 2 inci Başkanlığı.
22 yıl Galatasaray Spor Kulübü Sicil Kurulu Başkanlığı.
2 yıl Galatasaray Spor Kulübü Disiplin Kuurulu Başkanlığı.
2 yıl Galatasaray Spor Kulübü Disiplin Kurulu 2 Başkanlığı.
4 yıl Galatasaray Spor Kulübü Atlıspor Şube BaşkanlığıI.
4 Yıl Galatasaray Adası Şube Başkanlığı.
6 yıl 4 Levent Tenis Kulübü Genel Sekreterliği.
Matbaa malzemeleri ithalatı ve satışı yaptığım şirketimi
14691 METİN ÜNLÜ

Benzer belgeler