Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.S 1 Ocak

Transkript

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.S 1 Ocak
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.S
1 Ocak- 30 Haziran 2013
Ara Hesap Donemine Ait
Finansal Tablolar ve BagimSIZ inceleme Raporu
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET A.~
FiNANSAL T ABLOLARIN
i<;ERDiKLERi
i<;iNDEKiLER
SAYFA
BAGIMSIZ iNCELEME RAPORU............................................................................................................ .
FiNANSAL DURUM TABLOLARI ..........................................................................................................
1-2 .
KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR TABLOLARI...................................................
3
NAKiT AKI~ T ABLOLARI........................................................................................................................
4
5
OZKAYNAK DEGi~iM TABLOLARI.....................................................................................................
FiNANSALTABLOLARA AiT DiPNOTLAR ......................................................................................... 6-46
~AKER TILLY
GURELi
GURELi YEMiNLi MALi MU$AViRLiK
ve BAGIMSIZ DENETiM HiZMETLERi A.$.
ARA DONEM FiNANSAL TABLOLAR HAKKINDA iNCELEME RAPORU
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret Anonim Sirketi
Yonetim Kurulu'na;
Giri~
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret Anonim Sirketi ("Sirket")'nin ekte yer alan 30 Haziran 2013 tarihli
Finansal Durum Tablosu, aym tarihte sona eren altr ayhk ara doneme ait Kar veya Zarar ve Diger Kapsamh Gelir
Tablosu, Ozkaynaklar Degi~im Tablosu, Nakit Akr~ Tablosu ve onemli muhasebe politikalannm ozeti ile dipnotlan
tarafrmrzca incelenmi~tir . ~irket Yonetimi'nin sorumlulugu, soz konusu ara donem finansal tablolannm Kamu
Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu tarafmdan yayrmlanan TUrkiye Finansal Raporlama
Standartlan'na uygun olarak hazrrlanmasr ve dUrUst bir ~ekilde sunumudur. Bizim sorumlulugumuz bu ara donem
finansal tablolann incelenmesine ili~kin ula~rlan sonucun ac;;rklanmasrdrr.
incelemenin Kapsamr
incelememiz, Sermaye Piyasasr Kurulu ' nca yayrmlanan Seri:X, No:22 sayrh Bagrmsrz Denetim Standartlarr Hakkmda
Teblig'de yer alan ara donem finansal tablolarm incelenmesi ile ilgili diizenlemelere uygun olarak yaprlmr~trr. Ara
donem finansal tablolann incelenmesi, agrrhkh olarak finansal raporlama sUrecinden sorumlu ki~ilerden bilgi
toplanmasr, analitik inceleme ve diger inceleme tekniklerinin uygulanmasmr kapsamaktadrr. Bu incelemenin kapsamr
Sermaye Piyasasr Kurulu' nca yayrmlanan bagrmsrz denetim standartlarr c;;erc;;evesinde yap!lan bagrmsrz denetim
c;;ah~masma gore daha dar oldugundan, inceleme, bagrmsrz denetimde farkmda olunmasr gereken tUm onemli hususlan
ortaya c;;rkarabilme konusunda gUvence saglamaz. Dolayrsryla, incelememiz sonucunda bir bagrmsrz denetim gorU~U
ac;;rklanmamr~trr.
Sonu~
incelememiz sonucunda, ara donem finansal tablolarmm, Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret Anonim
Sirketi' nin 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, altr ayhk ara doneme ili~kin finansal performansrm
ve nakit akr~lanm, Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu tarafmdan yayrmlanan TUrkiye
Finansal Raporlama Standartlan c;;erc;;evesinde dogru ve dUrUst bir bic;;imde yansrtmadrgr konusunda herhangi bir
hususa rastlanrlmamr~trr.
,.......
GURELi YEMiNLi MALi MVSAviRLiK VE BAGIMSIZ DENETiM HiZMETLERi A.S.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL
Oktay AKYU
Sorumlu Ortak Ba~denet~i
istanbul, 12 Agustos 2013
: Beybi Giz Plaza, Dereboyu Coddesi Meydon Sokok
No:1 Kot:19
34398
Moslok I ISTANBUL
Tel: (0212) 290 37 60 (pbx)
Fox: (0212) 290 37 96 - 97 - 98 - 99
Web:www.gureli.com.lr
E-mail: [email protected]
Ankara Olis
ASO Kule, Ato!Urk Bulvon No: 193 Kat: 9 Kovokhdere I ANKARA Tel: (0312) 466 84 20 (pbx) Fox: (0312) 466 84 21 E-moil:[email protected]
Antalya Olis
Fener Moh. 1964 Sokok No: 36 Doire:4 lora I ANTALYA
Tel: (0242) 324 62 00 (pbx)
Fox: 10242) 324 13 33
E-mail: [email protected]
lzmirOik
Ato!Ork Cod. Ekim Apt. No:17411 Kot:5 Doire:9 Alsoncok I IZMIR
Tel: (0232) 421 21 34 (pbx)
Fox: (0232) 421 21 87
E-mail: [email protected]
Trokyo Olis
Ato!Ork Bulvon No:44 Doire:9-10 TEKIRDAG Tei:(0282) 261 25 30 - 261 62 56
Fox: (02B2) 261 B3 22 E-mail: [email protected]
Bursa Olis
Odunluk Mohollesi Akodemi Coddesi No:10 Zeno l1 Merkezi DBlok Kot:7 0:31 NiluleriBURSA Tel:(0224) 451 27 10 (pbx) Fox:(0224) 451 27 79 E-mail: [email protected]
Goziootep o&
lno'lipmor Mohollesi Muommer Aksoy Bulv. NilontOll Sk. No:ll F&H ~ Mrkz. 1<:5 No:6\ehilkDmiV GAZIAKIEP Tel: (0342) 21510 70 (pbx) Foks:(0342) 21510 69 E-mo~: [email protected]
Merkez
~
an Independent member of
BAKER TILLY
INTERNATIONA L
DESPEC BiLGiSAYARPAZARLAMA VE TiCARET A.S
FiNANSAL T ABLOLAR
Sayfa No: 1
FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN(:O) (TL)
Yeniden
Diizen le nm i~
i ncelemeden
Dipnot
Referanslan
(*)
BagJmSJZ
Denetimden
Ge~m i ~
Ge ~m i~
30.06.2013
31.12.2012
VARLIKLAR
Dtinen Varhklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatmmlar
6
7
10
10-37
10
Ticari Alacaklar
-ili~kili Taraflardan Alacaklar
-ili~kili Olmayan Tarajlardan Ticari Alacaklar
Diger Alacaklar
-ili~kili Tarajlardan Diger Alacaklar
-ili~kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar
Tiirev Ararylar
Stoklar
Pe~in Odenmi~ Giderler
Cari Donem Vergisiyle ilgili Varhklar
Diger Donen V arhklar
(Ara Toplam)
Sat!~ Amac!yla Elde Tutulan Duran V arhklar
Duran Varhklar
Finan sal Yatmmlar
Diger Alacaklar
-ili~kili Taraflardan Diger Alacaklar
-ili~kili Olmayan Taraflardan Diger Alacaklar
Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatmmlar
Yatmm Amaryh Gayrimenkuller
Maddi Duran Varhklar
Maddi Olmayan Duran Varhklar
-$erefiye
-Diger Maddi Olmayan Duran Varllklar
Pe~in Odenmi~ Giderler
Ertelenmi~ Vergi Varhg1
TOPLAM VARLIKLAR
11
11-37
11
12
13
15
25
26
55.587.610
7.961.605
57.282
22.747.995
22.747.995
4.095.310
4.083.774
11.536
21.342
18.924.304
447.568
58.303.841
4.778.671
25.747.316
2.312.255
23.435.061
13.712.673
13.709.561
3.112
12.996.005
428 .546
1.332.204
55.587.610
640.630
58.303.841
282.253
10.190
433.182
28.6 18
18.280
245 .408
6.336
16.929
294.849
1.333
6.336
1.333
2.039
55.869.863
91.453
58.737.023
34
7
16
17
18
19
19
19
15
35
ili~ik A91klaytc1 Notlar Bu Finansal Tablolarm Tamarnlaytctstdtr.
{*) Yeniden diizenleme etkileri Not 2.06
kar~ il~ttrmah
bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolann diizenlenmesi notunda ayiklanmt~tlr.
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET A.~.
FiNANSALTABLOLAR
Sayfa No: 2
FiNAN SAL DURUM T ABLOSU (BiLAN<;:O) (TL)
Yeniden
Diizen l enmi~
i ncelemeden
Dipnot
Refera nsla n
KAYNAKLAR
K1sa Vadeli Yiikii mliiliikler
K1sa Vadeli Borr;:lanmalar
Uzun Vadeli Borr;:lanmalarm Ktsa Vadeli Ktsimlari
Diger Finansal Yiiki.imliiliikler
Ticari Borr;:Iar
-ili~kili Tarajlara Ticari Borr;lar
-ili~kili Tarajlara Olmayan Ticari Borr;lar
<;:ah~anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Borr;:lar
Diger Borr;:lar
-ili~kili Tarajlara Diger Borr;lar
-ili~kili 0/mayan Tarajlara Diger Borr;lar
Tiirev Arar;:lar
Ertelenmi~ Gelirler
Donem Kart Vergi Yiiki.imliiliigii
Ktsa V ad eli Kar~thkl ar
-(:alz~anlara Saglanan Faydalara ili~kin Kzsa Vadeli Kar~zlzklar
-Diger Kzsa Vadeli Kar~zlzklar
Diger Ktsa Vadeli Yiikiimliiliikler
8
8
9
10
10-37
10
20
11
11-37
11
12
15
35
22
24
22
26
(Ara toplam)
Sat1~
Arnactyla Elde Tutulan Duran Varhklara
ili~kin Yiikiimltiliikler
Ge~mi~
Ge~mi~
30.06.2013
31.12.2012
13.232.475
16.736.521
10.617.929
154.828
10.463.101
51 .897
1.47 1.852
1.381.881
89.971
292.034
713.199
85 .564
13 .897.541
32.849
13.864.692
33 .071
1.446.349
1.384.358
61 .991
25 .009
257.469
530.575
546.507
85.564
546.507
13.232.475
16.736.521
273.922
273.922
2 73.922
228.003
228.003
228.003
42.363.466
42.363.466
23.000.000
437. 133
41.772.499
41.772.499
23 .000.000
( 1.294.3 51)
2.967 .707
2.748.459
606. 110
606.110
4.1 29.678
8.777. 566
2.445.272
(628.883)
(630.460)
1.577
3.457.316
6.557.147
7.932 .8 11
55.869.863
58.737.023
34
Uzun Vadeli Y iikiimliiliikler
Uzun Vadeli
(*)
Bagims•z
Denetimden
Kar~thklar
-(:alz~anlara Saglanan Faydalara ili~kin Uzun Vadeli Kar~zlzklar
-Diger Uzun Vadeli Kar~zlzklar
Erte l enmi~ Vergi Yiikiimliiliigii
Diger Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler
OZKAYNAKLAR
Ana Ortak11ga Ait Ozkaynaklar
Odenmi~ Sennaye
Sennaye <;:evrim Farklar1
Geri Almrm ~ Paylar (-)
Hisse Senedi ihra9 Primleri
Kar veya Zararda Yeniden Smtflandmlacak Diger Kapsamh
Gelirler veya Giderler
- Yabanc1 Para <;:evrim Farklar1
- Finansa1 Riskten Korunma Fonu
Kardan Ayn1an KISlt1an m i ~ Yedek1er
Ger;:mi ~ Ytllar Kar/Zarar1ari
Net Donem Kan/Zarar1
Kontro1 Giicii 0 1mayan Pay1ar
T OPLAM KA YNAKLAR
22
22
22
35
26
27
27
ili~ik Ar;:tk1aytct Not1ar Bu Finansa1Tab1o1arm Tamam1aytcJS!dir.
(*) Yeniden diizen1eme etkileri Not 2.06
kar~Iia~tmn al!
bilgiler ve onceki donem tarih1i finansa1 tabl o1ann diizenlenmesi notunda ar;: t klanmt~ t ir.
DESPEC BiLGiSAYAR P AZARLAMA VE TiCARET A. ~.
FiNANSALTABLOLAR
Sayfa No: 3
KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR TABLOSU (TL)
Yenide n
Yeniden
Diizenlenmi~(*)
Diize nl enmi~(* )
i neelemeden
incelemeden
incelemeden
incelemeden
Ge~m i ~
Ge~ m emi~
Ge~mi~
Ge~memi~
01.01.201330.06.2013
01.04.201330.06.2013
01.01.201230.06.2012
28
65 .154.279
33.517.615
64.079.858
28
(57.736.560)
(30.090.863)
7.417.719
3.426.752
7.844.697
01.04.201230.06.2012
SURDURULEN FAALiYETLER
Has1lat
Sati~ 1 ann
Maliyeti (-)
(56.235.161)
33 .712.926
(29.370.905)
BRUT KAR I (ZARAR)
Gene! Yonetim Giderleri (-)
29
(2.333 .287)
( 1.351.195)
(1.780.482)
(925 .696)
Sat!~
29
(898.578)
(456.662)
( 1.064.582)
(571.300)
Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler
31
2.388.365
1.419.252
1.834.907
1.075.770
Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-)
31
(1.196.794)
(503.051)
(1.882.111)
(482.748)
5.377.425
2.535.096
4.952.429
3.438.048
Pazarlama,
ve Dagitim Giderleri (-)
ESAS FAALiYET KARl I ZARARI
Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatmmlarm Kar I Zararlarmdaki
Paylar
Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler
4.342.021
32
Yatmm Faaliyetlerinden Giderler (-)
32
Finansal Gelirler
33
1.674.965
1.074.015
1.999.510
(752.581)
Finansal Giderler (-)
SURDURULEN FAALiYETLER VERGi ONCESi
KARI/ZARARI
Siirdiirii1en Faaliyet1er Vergi Gelir I (Gideri)
33
(3 .191.158)
(2.149.093)
(2.140.368)
(630.318)
3.861.232
1.460.018
4.811.571
2.055.148
(509.705)
35
(798.783)
(714.237)
(662.044)
- Donem Vergi Gelir I (Gideri)
(1.415.960)
(1.313.167)
(657.184)
(486.96 1)
- Ertelenmi~ Vergi Gelir I (Gideri)
35
(102.793)
(84.546)
(4.860)
(22.744)
2.445.272
661.235
4.149.527
1.545.443
2.445.272
661.235
4.149.527
1.545.443
SURDURULEN FAALiYETLER DONEM KARI/ZARARI
Diinem KariZaranmn Dagtl imi
Kontrol Gticli Olmayan Paylar
27
Ana Ortakhk Paylar1
27
2.445 .272
661.235
4. 149.527
1.545.443
DiGER KAPSAMLI GELiR
3.149.754
2.516.281
(1.040.094)
876.887
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Srmfland m lacaklar
3.149.754
2.516.281
(1.040.094)
876.887
Yabanc1 Para c;:evrim Fark1
3.187.302
( 1.577)
2.536.592
(1.406.041)
769.615
Nakit Ak1~ Riskinden Korunma Kazanylari/Kayiplari
(3 .133)
365.947
107.272
Emeklilik P1an1armdan Akttierya1 Kazan<; ve Kayip1ar
(35.971)
( 17.178)
5.595.026
3.177.516
3.109.433
2.422.330
5.595.026
3.177.516
3.109.433
2.422.330
0,1063 16
0,028749
0, 180414
0,067193
Diger Ka psamh GeliriGider Dagrhmr
Kontrol Gticli Olmayan Paylar
Ana Ortakhk Paylarr
Pay
Ba~ma
Kazan9
36
ili~ik A<;Iklayici No tlar Bu Finansal Tablolann TamamlayiC ISidlr.
(*) Ye niden di.izenl~me etkileri Not 2.06 kaq!la~tl rmalt bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolann dtizen <:nmesi notunda a<,:rk l anmr~tlr.
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET A.S.
FiNANSALTABLOLAR
Sayfa No: 4
Yeniden
NAKiT AKI$ T ABLOSU (TL)
Dipnot Referanslan
incelemeden
Diizenlenmi~(*)
Ge~mi§
incelemeden Gefmi§
01.01.201330.06.2013
01.01.201230.06.2012
A) ESAS FAALiYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKiT AKIMLARI
3.861.232
4.811.571
Not:18-19
40.637
31.265
32.167
Siirdiiriilen Faaliyetler Vergi Oncesi kan
Net d<lnem kanm
i~letme
faa!. elde edilen nakit ak. getinnek i<;in yap1lan dilz. :
Amortisman (+)
K1dem Tazminatl
Kar~Ihgmdaki Art!~
I
(Azah~)
Not:24
69.953
Art1 ~
I
(Azah~)
Not:lO
49.759
(705)
Not:lO
2.631
(46.852)
Not:13
101.731
61.305
Alacaklar Reeskont Tutarmdaki
Cari D<lnem ~ilpheli Alacak
Stok Deger Dil~il~
Kar~Ihgmdaki Art1~
Kar~Ihgmdaki Art1~
I
(Azah~)
(Azah~)
I
Krediler Ger<;ekle~mem i~ Kur Fark1 (Geliri)IGideri
Bore;: Senetleri Prekontundaki
Azah~
I (Art 1 ~)
Faiz Gideri (+)
Faiz Geliri (-)
Gelir Tahakkuklarmdaki Azah~ I
(Art1~)
Fiyat Fark1 Kar~Ihklarmdaki Art1~ I
Dava Kar~Ihklarmdaki
Art1~
I
(Azah ~)
(Azah~)
Not:10
7.092
16.196
Not:33
521.135
638.805
Not:32
(882.350)
(857.554)
Not:26
(114.604)
753.155
Not:22
(460.943)
68.805
3.196.273
5.028.742
2.946.93 1
489.735
Not:ll
9.617.363
1.016.592
Not:13
(6.030.030)
1.065.020
Not:22
Menkul K1ymet veya uzun vadeli yat. elde edilen kazan<ylar (-)
Ticari i~lemlerdeki Azah~ I (Art1~)
Diger Alacaklardaki
Azah~
I
Not :lO
(Art1~)
Stoklardaki Azah~ I (Art1~)
Sat!lmaya Haz1r Finansal Varhklardaki
Ticari Bor<;lardaki Art1~ I
Diger BorQiardaki
Art1~
Diger Yilkilmlillilklerde
Diger
Arti~larlAzah~lar
I
Azah~
I
(Art 1~)
(479.416)
Not:7
i~letme Sermayesinde Dej!i~ilder Oncesi Faaliyet Kan (+)
Not:7
(Azal 1 ~)
Not:lO
(3 .286.704)
(2.693 .676)
(Azah~)
Not:ll
25.502
1.471.437
2.487.560
(1.635.932)
8.956.895
4.741.918
Art1~
I
(Azah~)
Not :26
(+)/(-)
Esas Faaliyet ile ilgili Olu~an Nakit (+)
Not:32-33
Odenen Faiz (-)
361.215
93.727
Vergi Odemeleri (-)
Not:35
(1.130.543)
(835.524)
K1dem Tazminatl Odemeleri (-)
Not:24
(24.034)
(19.8 19)
8.163.533
3.980.302
Not:18-19
(9.664)
(167.666)
Not: 17-18-19
33 .019
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
B) YATIRIM FAALiYETLERiNDEN KA YNAKLANAN NAKiT AKIMI
Maddi duran varhk alimlari (-)
Maddi duran varhk <;Iki~Iarmdan elde edilen nakit (-)
23.355
Yatmm faaliyetlerinde kullamlan nakit
(167.666)
C)FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN KA YNALANAN NAKIT AKIMLARI
Finansal Bor<; Odemeleri (-)1 Finansal Bor<; Ahmmdan Kaynaklanan Nakit (+)(Net)
Not:8
Sennaye Art! ~ I
Not:27
Odenen Temettiller (-)
Not:27
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gel en Net Arti~
(3.902.823)
(5.004.059)
(5 .072.119)
(5.004.059)
(8.974.942)
3.182.829
(5.162.306)
DONEM BA~l NAKlT DEGERLER
Not:6
4.778.671
14.045.702
DONEM SONU KASA VE BANKALAR
Not:6
7.961.500
8.883.396
ili~ik A<;Iklayici Notlar Bu Finansal Tablolann Tamamlayicisidir.
(*) Yeniden di.izenleme etkil eri Not 2 .06
kaqila~tirmali bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolann dilzenlenmesi notunda a<;aklanmi~!Ir.
DESPEC BiLGiSA YAR PAZARLAMA VE TiCARET A.1>.
FiNANSAL TABLOLAR
Sayfa No: 5
Kar veya Zararda Yeniden Smiflandmlacak
Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler ve Giderler
OZKAYNAK DEGi~iM TABLOSU (TL)
incelemeden Ger;mi[
01.01.2013
Dipnot
Referanslan
Not-27
Odenmi~
Sermaye
23.000.000
Sermaye
Cevirim
Farklar1
( 1.294.351)
Geri
Ahnm1~
Paylar
Pay ihra~ Primleri/
iskontolan
2.748.459
Ya bane•
Para
Cevirim
Farklan
(630.460)
Riskten
Korunma
Kazan~/
Kaytplan
(10.773)
Birikmi~
Karlar
Kardan Ayrdan
Diger
Kazan5/Kaytplar
12.350
Ktsttlanmt~
Yedekler
Ge~mi~ Ytllar
Kar I Zararlan
Net Diinem Kan
I Zaran
3.457.316
6.557.147
7.932.811
7.932.811
(7.932.81 1)
672.362
( 672.362)
Ozkaynaklar
41.772.499
Sennaye artmm1
Gevmi~
ytl!ar karlanna translerler
Yedeklere transferler
Temettli Odemt:si
(5 .004.059)
(5.004.059)
Sennayeyl! ilave Edilecek i~tirak Sat1~ Kazanc1
Top lam KaJlSaml! Gelir
1.731.484
219.248
1.236.570
10.773
(35.971)
(12.350)
Yahanc..:t para p :vnmfarklan
1.731.484
219.248
D eg er A rfl)' Kazan ct
10.773
(12.350)
23.000.000
Not-27
11.500.000
437.133
2.967.707
2.445.272
(1.577)
(35.971)
Not-27
5.595.026
3.187.302
1.236.570
Emeklilik plan/an akliie1ya/ kazanr ve
kay1 lar
30.06.2013
2.445.272
2.445.272
IJOnem Karl
606.ll0
35.971)
4.129.678
8.777.566
2.445.272
42.363.466
2.515.128
14.381.944
9.689.510
41.557.049
incelemeden Ger;mi~·
01.01.2012
Sermayc
Ge9mi~
558.ll2
2.912.355
(11.500.000)
11.500.000
aJ1li'Jllll
ytllar karlarma transferler
9.689.510
Yedek lere transte rler
942.188
Temcttii Odemesi
(9.689.510)
(942.188)
(5.072.119)
(5.072.119)
Sermayeye ilave Edi1ecek ijtirak Saltj Kazanct
;. ~1ifl1lam Ka psamll Ge1ir
(1.003.335)
(127.046)
(275.660)
365.947
2' ~- ~Jinem Kan
::; z
r r
(1.003.335)
~ ~-
Not-27
· <
3.109.433
4.149.527
(275.660)
(1.406.041)
365.947
· Avtk1aytct Not1ar Bu Finansal Tablo1arm Tamam1aytctstdtr.
'$Jl m~.
(127.046)
4.149.527
4.149.527
23.000.000
(1.003.335
2.785.309
924.059
365.947
3.457.316
6.557.147
4.149.527
39.594.363
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayici Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikye, Tiirk Liras1 olarak gosterilmi~tir)
1
SiRKETiN ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.$. ("Despec", ya da "Sirket"), Tlirkiye genelinde bilgisayar
firmalarma ve kutasiyecilere ihtiyact duyulan neredeyse tUm Bili~im Teknolojileri ("BT") tiiketim malzemelerini
(toner, mlirekkep kartu~ , ~erit, yedekleme iiriinleri, kagtt liriinleri, aksesuar vb) iyi organize olmu~ bir distribUtor
kimligi ile dagttmaktadrr. 04.01.1995 tarihinde ba~ka bir isim altmda kurulan Sirket 02.08.1995 tarihinde ticaret
unvanm1 indeks Teknolojik Uriinler Dagttrrn A.$ . olarak, 09.10.1998 tarihinde ise Despec Bilgisayar Pazarlama
ve Ticaret A.$. olarak degi~tirmi~tir. Sirket esas faaliyetlerine 1998 ytlmm sonlarma dogru ba~lamt~trr. Despec
Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.$. Sirket portfoyiinde bulunan iiriinlerinin sat1~ ve dagttrrnmt istanbul Merkez,
Ankara ve izmir'deki ~ubelerinde bulunan satl~ ekipleri vasttast ile ve buralardaki mevcut depolarmdan
ylirlitmektedir.
Donemler itibariyle $irket'in sermaye ve ortakhk yaptst
a~agtdaki
gibidir;
30.06.2013
31.12.2012
Pa~
Pa~
Hissedar
PayOram%
%30,25
Desbil Teknolojik Uriinler A.$.(*)
Despec Group B.V.
%30,33
%39,35
Halka A<;tk Ktsrrn
% 0,07
Diger
Top lam
%100
PayOram%
Tutan
%30,25
6.956.268
%30,33
6.975.000
%39,35
9.050.000
% 0,07
18.732
%100
23.000.000
Tutan
6.956.268
6.975.000
9.050.000
18.732
23.000.000
(*)Halka a<;tk ktsrrnda Desbil Teknolojik Uriinler A.$.' ne ait 225.994 adet pay yer alrnaktadrr.
Yonetim Kurulu 14.03.2012 tarih ve 2012/03 nolu karanyla, ~irketin 11.500.000 TL olan <;tkartlrnt~
sermayesinin 25.000.000 TL kaytth sermaye tavam i<;erisinde kalrnak ~artlyla% 100 artmlarak 23.000.000 TL'
ye <;tkanlrnasma, artmlacak sermaye tutar1 olan 11.500.000 TL' nin i<; kaynaklardan kar~liarrrnasma karar
vermi~tir.
Sirket satt~larmm biiyiik bir boliimiinli HP iiriinleri (ozellikle yaztct toner ve kartu~lan) olu~turmaktadrr. Sirket'in
dagttrrnmt listlendigi diger iiriinler Epson, Imation, OKl, Sony, Canon, Xerox, Panasonic, IBM, Trust ve
Targus'tur.
Sirket'in Merkez otis operasyonlan ve lojistik faaliyetleri Ayazaga, Si~li, istanbul'daki merkez binasmda
yliriitliliirken, aynca Ankara ve izmir'de de ~ubeleri bulunrnaktadrr. Ankara ve izmir ~ubelerinde de lojistik,
depolama, satl~, ve fmans boliimleri bulurrrnaktadrr.
Sektore
ili~kin ba~hca
riskier a~agtda belirtilrni~tir:
a- Alacak Riski: Dagttrrn yaptst i<;erisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanalmm sermaye yaptst
dii~iiktiir. 3.000 civarmda oldugu dii~iiniilen bu grup bayiler stk el degi~tirdigi gibi a<;thp, kapanma oranlart da
olduk<;a yiiksektir.
b- Sektorel Rekabet: Faaliyet gosterilen sektordeki liretici firmalar, markalar ve liriinler bazmda diinya <;apmda
yogun rekabet i<;erisindedirler. Oretici firmalarm bu rekabet ortamt ulusal pazarlarda da fiyatlara yansrrnaktadrr.
Finans yaptst ve maliyet yaptlan gii<;lii olmayan frrmalar i9in bu durum oldukya risk ta~ tmaktadrr.
c- Kur Riski: Bi li~ im teknolojileri liriinlerinin bliyiik bir yogunlugu yurtdt~mdan ithal edilmekte ya da yurt
i<;inden doviz cinsinden almmaktadrr. Uriinler altmrken genelde yabanct para birimi cinsinden borylamlmakta ve
odemeleri de aym para birimlerinden yaptlmaktadtr. Satt~ politikalanm iirlin giri~ pc:~ra birimi iizerinden
yapmayan firmalar kur artt~larmda zarar riski ile kar~t kar~ tya kalmaktadrrlar.
d- Oretici firmalann distriblitOrltik atamalannda mlinhastrltk yoktur: Oretici frrmalar ile yaptlan distribUtOrliik
anla~malannda kar~t h klt mlinhastrltk ili~kisi yoktur. Oretici firmalar distribiitOriUk atamalannda, pazarm
ko~ull anna gore ba~ka bir distribUtOrltik atayabilecegi gibi, aym zamanda distribUtOr firmalarda diger liret ic i
firmalar ile distribUtorl Uk anl a~ma lan imzalayabilirler. $irket yonetimi, sekt6rde uzun ytllardtr faaliyet
gosterildiginden ve iyi derecede bir know-how se viyesine sahip olundugundan, distri bUtori Uk ani malann m
feshi riskinin son derece dU~Uk oldugunu di.i~Unme ktedir.
6
G
.
YEM1NLi MA. Li r,,
L
8
AViRLi K VE
' · t.G i M:::~:~ CL:'':' -~ ~~1
HiZ;\1. A.r; .
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayici Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedik9e, Tiirk Liras1 olarak gosterilmi~tir)
e- ithalat rejimlerinde yap1lan degi~iklikler: Hlikiimetlerin baz1 donemlerde ithalat rejimlerinde yapm1~ olduklan
degi~iklikler ithalati olumlu yonde etkiledigi gibi bazen de olumsuz yonlerde etkileyebilmektedir.
Sirketin merkez ve
~ubelerinin
adresleri
a~agtdaki
gibidir.
Ortakhgm merkezi : Ayazaga Mahallesi Ayazaga Cendere Caddesi No:13/3 34396 Si~ li/iSTANBUL 'dur.
Aynca Ankara ve izmir ~ubeleri bulunmaktadrr.
Sube Adres1eri
Ankara Sube: <;etin Erney Bulvan Oves:Ier 4.Cadde No:4/9 Dikmen/ANKARA
izmir Sube: 1370 Sokak No: 26 35320 <;ankaya!iZMiR
Sirket'in donemler itibari ile ortalama personel sayrsr; 2013 yrh:28 (2012 yrh :29)'dir. Sirket personelinin tamam1
idari personeldir.
2
MALi TABLOLARIN SUNUMUNA iLiSKiN ESASLAR
2.01 Sunuma ili~kin Teme1 Esas1ar I (Uygun1uk Beyam)
Sirket yasal defterlerini ve kanuni mali tablolarmr Tlirk Ticaret Kanunu ("TTK") ve vergi mevzuatmca belirlenen
muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazrrlamaktadrr. Ekli fmansal tablolar Sermaye Piyasasr
Kurulu'nun ("SPK") yayrrnladrgr Gene! Kabul Gormli~ Muhasebe Politikalarma uygun olarak Sirket'in yasal
kayrtlarmda yapllan diizeltmeleri ve smiflandrrmalan is:ermektedir.
Sermaye Piyasast Kurulu ("SPK"), Seri: XI, No: 29 sayth "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin
Esaslar Tebligi" 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayllr resmi gazete yayrrnlanan Seri II, 14.1 no 'lu "Sermaye
Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Teb1igi" i1e yiiriirli.ikten kaldmlmr~trr.
Bu teblige istinaden, i~letme1er Finansal Tab1o1arm hazrrlanmasmda Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartlan Kurulu (KGMDSK) tarafmdan yayrmlanan TMS/TFRS' Jeri esas alrrlar. Finansal Raporlama ilke,
usul ve esaslarmm, as:rk ve anla~rlabilir hale gelmesini veya uygulama birliginin saglanmasmr teminen, gerekli
goriilmesi halinde uygulamayt belirlemek lizere Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 14. Maddesi kapsammda Kurul' ca
kararlar almrr. i~letmeler bu kararlara uymakla yiikiimllidiirler.
ili~ikteki mali tablolar Seri II, 14.1 no' lu teblige gore hazrrlanmr~ olup, mali tablolar ve dipnotlar, SPK
tarafmdan 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile uygulanmast zorunlu krlman formatlara uygun olarak sunulmu~tur.
SPK' nm ilgili tebligi uyarmca i~letmeler, ara donem fmansal tablolarmr UMS 34 "Ara Donem Finansal
Raporlama" standardma uygun olarak tam set veya ozet olarak hazrrlamakta serbesttirler. Sirket bu s:ers:evede ara
donemlerde tam set fmansal tablo hazrrlamayr tercih etmi~, soz konusu tam set konsolide fmansal tablolarmr
KGK' nun fmansal raporlama standartlarma uygun olarak hazrrlamr~trr.
ili~ikteki fmansal tablolar, 12 Agustos 2013 tarihinde Yonetim Kurulu tarafmdan onaylanmi~trr. Gene! Kurul'un
fmansal tablolan
degi~tirme
yetkisi bulunmaktadtr.
Yabanc1 Para i~lemlerin Fonksiyonel P ara Birimi C insinden Degerlemesi
Sirket, fonksiyonel para birimini, alt~ ve sat1 ~ lann onemli ols;Ude ABD Dolan baz!J olmasr nedeniyle, 2 1 no ' lu
UluslararasJ Muhasebe Standard! ("UMS") "Kur Degi~iminin Etkileri" uyannca ABD Dolan olarak be lirlemi ~tir .
Buna gore yabanc1 para i~le mler ini n ABD Dolan'na s:evrimindeki ana hatlar a~ag1da be lirtilmi~tir :
- Yabanc1 para i ~ lemleri, yabanc1 para ile fonksiyonel para birimi arasmdaki i~lem tarihindeki spot kur
uygulanmak suretiyle bulunan tutar i.izerinden fonksiyonel para birimi cinsinden kay1tlara almrr.
Her bilans:o tarih inde,
- Parasal yabancr kalemler kapan 1~ kurlan lizerinden ,
- Tarihi maliyeti ile kay1tlarda izlenen parasal olmayan yabanc1 kalemler i~ lem in gers:e kl e~ti gi tarihteki kurlar
tizerinden,
- Yabanc1 para rnakul degeri ile kay1tlarda izlenen parasal olrnayan kalemler, makul degerlerinin be lirlendigi
tarihteki kurlar tizerinden ABD Do lan 'na s:evrili r.
7
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan Tamamlaytct Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedi~e, Tiirk Lirasz olarak gosterilm i~tir)
Fonksiyonel Para Biriminden Farkh Bir Raporlama Para Birimi Kullamlmasi
SPK'ya sunulmak tizere hazrrlanan bu fmansal tablolar ve dipnotlar Turk Lirasr olarak sunulmu~tur. ABD Dolan
olarak hazrrlanan fmansal tablolann sunum amacma yonelik olarak Tilrk Lirast ' na <;evrimindeki ana hatlar
a~agrda belirtilmi~tir:
- Varhk, ytiktimltiltikler ve donemin fmansal tablolarma almmt~ gelir ve gideri sonucunda olu~anlar hari<;
ozkaynaklar kalemleri (bazt ozkaynaklar kalemleri hari<;) bilan<;o tarihi itibariyle olu~an kapam~ kurlan
Uzerinden Tilrk Lirast 'na <;evrilir. Ozkaynaklar hesaplarmdan sermaye ve sermaye yedekleri tarihsel nominal
degerleri ile ta~mmakta olup bunlara ili~kin <;evrim farklan ozkaynaklar i<;erisinde yabanct para <;evrim farklan
hesabmda gosterilmektedir.
- 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren doneme ait gelir tablosu alt! ayhk ortalama yabanct para kuru olan 1 ABD
Dolan= 1,8094 TL kullamlarak TL'ye <;evrilerek sunulmaktadrr.
- Bu i~lemler sonucunda olu~an diger tilrn farklar ozkaynaklar ve diger kapsamh gelir/gider ile
ili~kilendirilmektedir.
30 Haziran 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle TLIABD Dolan kapam~ kurlan
Tarih
a~agtda belirtilmi~tir:
ABD Dolan Kuru
30 Haziral). 2013
31 Arahk 2012
31 Arahk 2011
1,9248
1,7826
1,8889
2.02 Yiiksek Enflasyon Donemlerinde Mali Tablolarm Diizeltilmesi
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm1~ oldugu bir karar1a, Tilrkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartlan'na uygun mali tablo hazrrlayan ~irketler i<;in, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren ge9erli olmak tizere
enflasyon muhasebesi uygulamasmm gerekli olmadigmr ilan ettigi i<;in bu tarihten itibaren Uluslararast Muhasebe
Standard! 29 "Ytiksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama'ya gore fmansal tablolarm hazrrlanmasr ve
sunumu uygulamasmr sona erdirmi~tir.
2.03 Muhasebe Politikalannda
Degi~iklikler
Gerekli olmast veya ~irket'in mali durumu, performansr veya nakit akt~lan tizerindeki i~lemlerin ve olaylarm
etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve glivenilir bir sunumu sonucunu doguracak nitelikte ise muhasebe
politikalannda degi~iklik yaptlrr. Muhasebe politikalarmda yaprlan degi~ikliklerin onceki donemleri etkilemesi
durumunda, soz konusu politika hep kullanrrndaymt~ gibi mali tablolarda geriye dontik olarak da uygulanrr.
Donemler itibariyle muhasebe politikalarmda degi~iklik yaprlmamr~trr.
2.04 Muhasebe Tahminlerindeki Degi~iklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminleri, glivenilir bilgilere ve makul tahmin yontemlerine dayanrlarak yap1lrr. Ancak, tahminin
yapildtgt ko~ullarda degi~iklik olmast, yeni bir bilg i edinilmesi veya ilave geli~meler in ortaya <;ikmasr sonucunda
tahminler gozden ge9irilir. Muhasebe tahminindeki degi ~ikligin etkisi, yalmzca bir doneme ili~kinse, degi~ikl igin
yap1ldtgt cari donemde, gelecek donemlere de ili ~ kin se, hem degi~ikligin yaptldtgi donemde hem de gelecek
donemlerde, ileriye yonelik olarak, donem kan veya zararmm belirlenmesinde dikkate almacak ~ekilde mali
tablolar a yansitllrr.
Cari donem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki donemlere etkisi olmas1 beklenen muhasebe
tahminindeki bir d egi ~ ikli gin niteligi ve tutan fmansa l tablo dipnotlarmda, gelecek donemlere ili~kin etkin in
tahmininin miimktin olmad igi haller d1~ mda a9Iklamr. ~ irket Yonetim i, maddi ve maddi olmayan duran
varhklann yararl! omtirlerinin tespit i, kidem tazminatt hesabmda kullamlan akttieryal varsaytmlar, ~irket lehine
veya a leyhine devam eden dava ve icra takipleri i<; in aynlacak kar~1hklar, stok deger dti~Ukltigtinlin tespiti gib i
hususlarda muhasebe tahminlerine ba~vurmaktadrr. Kullam lan tahminlere ili~kin detay h a<;tklamalar a~ag1 da ilgil i
dipnotlarda yer almakta muhasebe tahminlerinde a~agtdaki degi~iklik yaptlmr~ttr.
UMS 2 1 Kur degi ~im le ri nin etkileri standartt fonks iyonel Para birimini I~ letmenin faa liyet gosterdigi temel
ekonom ik r;evrenin para birimi o larak tammlar. Bi r i~ letm e nin faa!iye tte bulundugu temel ekono mik r;evre, genel
o larak nakit yaratt1g1 ve harcadtgt r;evredir. Ge<;erli para birimi ; mal ve hizmet sat1 ~ larmm en <;ok etkileyen para
birimi, i~9i lik v.b. giderlerin ger<;ekle~t iri ldigi para birimi, fi nansman faaiiyetlerinde n sagl a
~
8
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan Tamamlaytci Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirasl olarak gosterilmiytir)
v.b. hususlar goz online almarak ve bu unsurlardaki gelecekte beklenen degi~meler goz online ahnarak Sirket
Yonetirni tarafmdan belirlenmektedir. Sirket Yonetirni fonksiyonel para birirnine ili~kin muhasebe tahminlerini
ve uyguladigi politikalan her bilanr;:o doneminde tekrar gozden ger;:irmektedir.
UMS 19'de yap1lan degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan k1dem tazminat1 akttieryal kay1p ve
kazanr;:lan diger kapsamh gelirde raporlanm1~trr. Sirket yonetirni muhasebe politikas1 degi~ikliginin 31 Ara!Ik
2012 ve 30 Haziran 2012 tarihi itibanyla sona eren hesap donemlerindeki fmansal tablolara olan etkisini
degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi sonras1 etkilerin onemsiz seviyede gortilmesi nedeniyle ger;:mi~ donem
fmansal tablolarmm yeniden dtizenlenmemesine karar vermi~tir.
Onemli Muhasebe Degerlendirme, Tahmin ve Varsaytmlan
Finansal tablolarm hazrrlanmasmda Sirket yonetirninin, raporlanan varhk ve ytiktimltiltik tutarlarm1 etkileyecek,
bilanr;:o tarihi itibari ile muhtemel ytiktimltiltik ve taahhtitleri ve raporlama donemi itibariyle gelir ve gider
tutarlarm1 belirleyen varsayrrnlar ve tahminler yapmas1 gerekmektedir. Gerr;:ekle~mi~ sonur;:lar tahminlerden farkh
olabilmektedir. Tahminler dtizenli olarak gozden ger;:irilmekte, gerekli dtizeltmeler yap1lmakta ve gerr;:ekle~tikleri
donemde gelir tablosuna yansttllmaktadrrlar.
Finansal tablolara yansitilan tutarlar tizerinde onemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanr;:o tarihinde var
olan veya ileride gerr;:ekle~ebilecek tahminlerin esas kaynaklan goz ontinde bulundurularak yap1lan varsayrrnlar
a~agtdadrr :
•
K1dem tazminat1 ytiktimltiltigti akttieryal varsayrrnlar (iskonto oranlar1, gelecek maa~
aynlma oranlan) kullan1larak belirlenir. (Not:24)
arti~lari
•
Sirket, sabit ktymetlerini dogrusal amortisman metoduyla faydah omtir esasma uygun bir ~ekilde
amortismana tabi tutmu~tur. Beklenen faydah omtir kalmti deger ve amortisman yontemi, tahminlerde
ortaya r;:Ikan degi~ikliklerin olas1 etkileri ir;:in her yil gozden ger;:irilir ve tahminlerde bir degi~iklik varsa
ileriye dontik olarak muhasebele~tirilir. Sirketin amortisman hesaplamalan ile ilgili herhangi bir tahmin
degi~ikligi bulunmamaktadrr. (Not:l8-19)
•
Sirket, alacaklarmm tahsil edilmesi konusunda belirsizlik (~tiphe) olu~mas1 durumunda dava ar;:1hp
ar;:Ilmadtgma bakilmakstzm bu alacaklar ir;:in kar~Iilk ayrrmaktadrr. Sirket, alacaklarmm ~tipheli hale
gelmesini onlemek amac1yla riskli gordtigti frrmalardan teminat almaktadrr. (Not:lO)
•
Stoklar elde etme maliyeti veya net gerr;:ekle~ebilir degerin dti~tik olan1yla mali tablolara yansttilmt~trr.
Deger dti~tikltiklerinin belirlenmesi srrasmda ~irket stoklarmda yer alan tirtinlerin teknolojik eskirnelerini
de dikkate almaktadrr.(Not:l3)
•
Sirket, Distribtitorltigtinti yapm1~ oldugu frrmalardan sat!~ veya alrrn tizerinden daha once belirlenen
oranlarda prim almaktadrr. Prim tahakkuklar1 hakedi~ esasma gore gelir yaztlmaktadrr. (Not:26)
ve
r;:ah~an
2.05 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti
Mali tablolarm hazirlanmasi srrasmda uygulanan onemli muhasebe politikalarmm ozeti a~ag1daki gibidir:
2.05.01 Gelir Kaydedilmesi
Gelirler, gelir tutarmm gtivenilir ~ekilde belirlenebilmesi ve i~lemle ilgili ekonomik yararlarm Sirket'e akmasmm
muhtemel olmas1 tizerine alman veya almabilecek bedelin gerr;:ege uygun degeri tizerinden tahakkuk esasma gore
kay1tlara almrr.
Mallarm satt~mdan elde edilen gelir, a~agtdaki ~artlar kar~Ilandtgmda muhasebele~tirilir:
•
•
•
•
•
Sirket'in mtilkiyetle ilgili ttirn onemli riskleri ve kazanrrnlan ahctya devretmesi,
Sirket'in mtilkiyetle ili~kilendirilen ve stiregelen bir idari katJhmmm ve sattlan mallar tizerinde etkin bir
kontroltintin olmamast,
Gelir tutarmm gtivenilebilir bir ~ekilde olr;:tilmesi,
i~lemle ili~kili olan ekonomik faydalarm i~letmeye aki~mm olas1 olmast,
t~lemden kaynaklanacak maliyetlerin gtivenilebilir bir ~ekilde olr;:illmesi.
9
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayici Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirasz olarak gbsterilmi~tir)
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen omrii boyunca ilgili fmansal varliktan elde edilecek tahmini nakit
giri~lerini soz konusu varhgm kay1th degerine indirgeyen efektif faiz oram nispetinde ilgili donemde tahakkuk
ettirilir.
Sat1~lar
i<yerisinde onemli bir fmansman unsurunun bulunmas1 durumunda makul bedel gelecekte olu~acak nakit
fmansman unsuru i<yerisinde yer alan gizli faiz oram ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk
esasma gore mali tablolara yans1tilrr.
ak1~larmm
Despec agrrhkh olarak bilgisayar tiiketirn iirtinleri satmakta olup, bunlarm btiylik bir boltimtinti HP tirtinleri
(ozellikle yaziCI toner ve kartu~lan) olu~turmaktadrr. $irket'in dagitrrnmi iistlendigi diger iirtinler Epson, Imation,
OKI, Sony, Canon, Xerox, Panasonic, IBM, Trust ve Targus'dur. $irket stok alrrnlarmm yakla~Ik% 90-% 95 ' i
ilk btiytik on sattel frrmadan saglanmaktadrr. Hewlett Packard'tan yapilan ah~lar toplam stok ah~larm yakla~Ik %
50-% 60'1drr.
$irketin satm alrrnlarmm biiylik <yogunlugu tiretici frrmalardan direkt olarak yap1lmaktadrr. Piyasa ko~ullarma
gore fiyatlarda olu~abilecek farkhliklar, tiretici frrmalar tarafrndan kar~Ilanarak, fiyat rekabeti saglanmaktadrr.
Bunun d1~mda fuetirn hatas1 ihtiva eden lirtinlere ili~kin zarar bedelleri tiretici frrma tarafmdan ~irkete
odenmektedir. Aynca Kamu ve Ozel Sektordeki buytik ahmlarda, bayilere tiretici frrmalardan ozel fiyatlar
ahnmakta, ve bu sektorlerde faaliyet gosteren frrmalara en uygun ko~ullarla fiyatlandrrma yap1lmaktadrr. BT
sektortintin dinamik ve degi~ken yap1srna bagh olarak, yeni tirtinler ve teknolojiler hakkmda, direkt tiretici
frrmalardan dogrudan stirekli olarak destek almmaktadrr.
$irket distributOrliigtinti yapmakta oldugu frrmalardan satmakta oldugu tirtinlerin ithalatrn1 yapmakta ve bu
tiriinleri pazarlamaktadrr. Sat1~larm tamam1 3.000'e yakm bayi kanab ile yap1lmakta olup son (nihai) kullanicilara
mal sat1~1 gerc;ekle~tirilmemektedir. Sat1~larm yakla~Ik % 50 - 55'i ilk on btiytik bayi kanahyla
ger<yekle~tirilmektedir.
Stokta bekleyen lirtinlerin tiretici frrmalarrn pazarlama stratejileri geregi talep etmeleri halinde alrrn fiyatmrn
altrnda satilmasi durumunda tiretici frrmalar tarafmdan stok koruma ad1 altmda odeme yap1lmaktadrr. Alman bu
odemeler stok maliyetinden du~ulmektedir. Ote yandan sati~a bagh olarak alman ciro prirnleri ise sat!~ tutarma
ilave edilmek suretiyle gelir kaydedilmektedir.
2.05. 02 Stok Degerlemesi
Stoklar elde etrne maliyeti veya net ger<yekle~ebilir degerin dti~tik olamyla mali tablolara yansitllrr. $irket'in
stoklan kartu~, ~erit, toner, kag1t ve aksesuar gibi bilgisayar tiiketirn lirtinlerinden olu~maktadrr. Maliyet FIFO
(ilk giren ilk <yikar) metodu ile hesaplanmaktadrr. Net gerc;ekle~ebilir deger, sat!~ fiyatrndan tahmini sat1~
masraflarmm dii~tilmesiyle bulunur.
Stokta bekleyen tirtinlerin tiretici frrmalarm pazarlama stratejileri geregi talep etmeleri halinde alrrn fiyatmrn
altmda satilmasi durumunda tiretici frrmalar tarafmdan stok koruma ad1 altrnda Odeme yap1lmaktadrr. Bu ttir
alman Odemeler stok maliyetinden dti~tilrnektedir. bte yandan sati~a bagh olarak alman ciro prirnleri ise sat1~
tutarma ilave edilmek suretiyle gelir kaydedilmektedir. Aynca $irket, bilan<yo sonras1 donemde degeri dii~en
ticari mallan ic;in net ger<yekle~ebilir deger hesab1 yaparak deger dii~tikltigti kar~Ihgt ayrrmaktadrr. (Not:13)
2.5.03 Maddi Duran Varltklar
Maddi var!Iklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler i<yin 31 Ara!Ik 2004 tarihi itibariyle
enflasyonun etkilerine gore diizeltilmi~ maliyet degerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satm alman
kalemler ic;in satm alrrn maliyet degerlerinden birikmi~ amortismanm dii~iilmesi suretiyle gosterilmektedir. Sabit
k1ymetler dogrusal amortisman metoduyla faydah omtir esasma uygun bir ~ekilde amortismana tabi tutulmu~tur.
Sabit kiymetlerin faydah omtirleri dikkate almarak belirlenen amortisman oranlar1 a~agtdadtr :
Ekonomik Omtir (ytl)
- Do~eme ve demirba~lar
- Ta~ Itlar
- b zel Ma1iyetler
5-10
5-10
5-10
10
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlay tct Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilrnedikye, Turk Lirasz olarak gbsterilrn i~tir)
Bir maddi duran varhgm kayttlr degeri, tahmini geri kazamlabilir tutarmdan fazla ise, kar$Ilrk aynlmak suretiyle
defter degeri, geri kazamlabilir degerine indirilir.
Sabit krymetlerin sati$1 dolayrsryla olu$an kar ve zararlar net defter degerleriyle sat!$ fiyatmm kar$tla$t!nlmasr
sonucunda belirlenir ve faaliyet karma dahil edilir.
2.05.04 Maddi Olmayan Duran Varhklar
Maddi olmayan varlrklar, I Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler i9in enflasyonun etkilerine gore
diizeltilmi$ maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005'ten sonra satm alman kalemler i9in satm ahm maliyet degerinden,
birikmi$ itfa ve tiikenme paylart ile kahcr deger kaytplan dii$iilmii$ olarak gosterilirler.
Maddi olmayan varlrklar edinilmi$ bilgi sistemleri ve bilgisayar yazrhmlarmdan olu$maktadrr. Faydah omiirleri
boyunca dogrusal olarak itfa edilirler. Sirket Maddi Olmayan Duran Varlrklan i9in 5 ila 10 ytl omiirleri ile itfa
payt ayrrmaktadrr.
2. 05.05 Kiralama j$femleri
Sirket'in Finansal Kiralama i$lemi bulunmamaktadrr. Sirket muhtelif operasyonel kiralama i$lemlerine kiract
stfatr ile taraf olmaktadrr. Operasyonel kiralama i$lemleri kiraya verenin kiralanan varlrkla ilgili onemli risk ve
getirileri elinde tutrnaya devam ettigi kiralamalardrr. Bu kiralamalarla ilgili maliyetler Sirket tarafmdan dogrusal
yontemle gider olarak muhasebe kayttlarma yansrtrlmaktadrr. Sirket'in en onemli operasyonel kiralamasr Sirket
merkezine ve deposuna ili$kin olarak ili$kili $irket Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.S. (Teklos A.S.)' den
yaprlmi$ olan kiralamadrr. Kiralama i$lemi yrllrk olarak geryekle$tirilmekte, kira bedeli Teklos A.S. tarafmdan
ayhk olarak fatura edilmektedir. Sirketin ili$kili taraf alrrnlarma ili$kin ac;rklamalar Not:37' de yaprlmr$trr.
2. 05.06 Varhklarda Deger Dil!jiikliigii
itfaya tabi olan varlrklar i9in defter degerinin geri kazanilmasmm miimkiin olmadrgr durum veya olaylarm ortaya
9rkmasr halinde deger dii$iikltigii testi uygulanrr. Varhgm defter degerinin geri kazanabilir tutarmr a$masr
durumunda deger dii$iikliigti kar$Ihgr kaydedilir. Geri kazamlabilir tutar, sat!$ maliyetleri dii$iildiikten sonra elde
edilen gerc;ege uygun deger veya kullanrmdaki degerin biiytik olanrdrr. Deger dii$iikliigiiniin degerlendirilmesi
i9in varlrklar ayn tanrmlanabilir nakit aki$larmm oldugu en dii$iik seviyede gruplanrr. Deger dii$iikliigiine tabi
olan fmansal olmayan varlrklar her raporlama tarihinde deger dii$iikltigiiniin olasr iptali i9in gozden ge9irilir.
2. 05.07 Borr;lanma Maliy etleri
Borylanma giderleri gene! olarak olu$tuklarr tarihte giderle$tirilmektedirler. Borylanma giderleri, bir varhgm elde
edilmesiyle, yaprrn1yla veya iiretirniyle dogrudan ili$kilendirilebiliyor ise aktifle$tirilmektedirler. Bor9lanma
giderlerinin aktifle$tirilmesi, ilgili varhgm kullamma hazrr olma siireci devam ettigi ve masraflar ile borc;lanma
giderleri gerc;ekle$tigi zaman ba$lamaktadrr. Borc;lanma giderleri, varlrklarm ama9lanan kullanrrna hazrr oluncaya
kadar aktifle$tirilmektedirler. Borc;Ianma giderleri, faiz giderleri ve borylanma ile ilgili diger maliyetleri
ic;ermektedir. Sirket'in aktifle$tirilen borc;lanma maliyeti bulunmamaktadrr.
2. 05.08 Finansal Arar;lar
(i)
F inansal varlzklar
Finansal yatrrrrnlar, geryege uygun deger farkr kar veya zarara yansrtrlan ve ger9ege uygun degerinden kayrtlara
alman fmansal varlrklar haricinde, geryege uygun piyasa degerinden ahm i~ lemiyle dogrudan ili$kilendirilebilen
harcamalar dii~ ti ldiikten sonra kalan tutar ilzerinden muhasebele$tirilir. Yatrrrrnlar, yatrrrrn arac;larmm ilgil i
piyasa tarafmdan belirlenen slireye uygun olarak teslimatr ko~ulunu ta~ ryan bir kontrata bagli olan i~Iem
tarihinde kayrtlara almrr veya kayrtlardan c;rkanlrr. Finansal varlrklar "ger9ege uygun deger farkr kar veya zarara
yansrtrlan finansal varl tklar", "vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar", "satr lmaya hazrr fmansai varhklar" ve
"kredi ve alacaklar" olarak smJflandm hr.
Etkin [aiz vontemi
Etkin fa iz yontem i, finansal varlrgm itfa edi lmi ~ maliyet ile degerlenmesi ve ilgili fa iz gelirinin ili~kili oldugu
doneme dagtt!lmasJ yontemidir. Etkin fai z oram; fin ansal aracm bek lenen ornri.i boyunca veya uygun olmast
durumunda daha k1sa bir zaman dilimi silresince tahsil edilecek tahmini nakit toplammm, ilgili
sal varhgm
tam olarak net bugiin ' i.i degerine indirgeyen orand1r.
II
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayici Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Liras1 olarak gosterilmi~tir)
Gerc;:ege uygun deger farki kar veya zarara yans1tilan finansal varhklar d1~mda smiflandmlan fmansal varhklar
ile ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadtr.
a) Gerr;ege uygun deger farkz kdr veya zarara yansztzlan finansal varlzklar
Ger9ege uygun deger fark1 gelir tablosuna yansitJlan fmansal varhklar; al1m-satlffi amac1yla elde tutulan fmansal
varhklardtr. Bir fmansal varhk k1sa vadede elden 9tkanlmas1 amactyla edinildigi zaman soz konusu kategoride
smtflandmhr. Finansal riske kar~I etkili bir koruma aract olarak belirlenmemi~ olan tlirev lirilnleri te~kil eden
bahse konu fmansal varhklar da ger9ege uygun deger fark1 kiir veya zarara yanstttlan fmansal varhklar olarak
sm1flandmhr. Bu kategoride yer alan varltklar, donen varltklar olarak smtflandmhrlar. $irketin donemler
itibariyle ger9ege uygun deger farkt kar veya zarara yanstttlan fmansal varhgt bulunmamaktadrr.
b) Vadesine kadar elde tutulanjinansal varlzklar
$irketin vadesine kadar elde tutma olanagt ve niyeti oldugu, sabit veya belirlenebilir bir odeme planma sahip,
sabit vadeli bor9lanma ara9lan, vadesine kadar elde tutulacak yatrr1mlar olarak smtflandmlrr. Vadesine kadar
elde tutulacak yatrr1mlar etkin faiz yontemine gore itfa edilmi~ maliyet bedelinden deger dii~iikliigii tutan
dii~iilerek kayttlara almrr ve ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullantlmak suretiyle hesaplanrr. $irketin donem
sonlan itibariyle vadesine kadar elde tutulan fmansal varlig1 bulunmamaktadrr.
c) Satzlmaya hazzr finansal varlzklar
Sat1lmaya hazrr fmansal varltklar, vadesine kadar elde tutulacak fmansal varltk olmayan veya al1m sat1m ama91I
fmansal varltk olmayan fmansal varltklardan olu~maktadrr. SatJlmaya hazrr fmansal varltklar kayttlara almdlktan
sonra giivenilir bir ~ekilde ol9iilebiliyor olmas1 ko~uluyla ger9ege uygun degerleriyle degerlenmektedir. Ger9ege
uygun degeri giivenilir bir ~ekilde ol9iilemeyen ve aktif bir piyasas1 olmayan menkul ktymetler maliyet degeriyle
gosterilmektedir. SatJlmaya hazrr fmansal varltklara ili~kin kar veya zararlara, ilgili donemin gelir tablosunda yer
verilmemektedir. Bu tlir varltklarm makul degerinde meydana gelen degi~iklikler ozkaynak hesaplar1 i9inde
gosterilmektedir. ilgili varhgm elden 9tkanlmas1 veya deger dii~iikliigii olmas1 durumunda ozkaynak
hesaplarmdaki tutar kar I zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. SatJlmaya hazrr fmansal varltk olarak
smtflandmlan ozkaynak ara9larma yonelik yatrrrrnlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebele~tirilen
deger dii~ii~ kar~tltklart, sonraki donemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Sattlmaya hazrr olarak
smtflandmlan ozkaynak ara9lan haricinde, deger dii~iikliigii zaran sonraki donemde azalrrsa ve azah~ deger
dii~iikliigii zararmm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden
muhasebele~tirilen deger dii~iikliigii zaran gelir tablosunda iptal edilebilir.
d) Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir odemeleri olan, piyasada i~lem gormeyen ticari ve diger alacaklar ve krediler bu kategoride
smtflandmlrr. Krediler ve alacaklar etkin faiz yontemi kullan!larak iskonto edilmi~ maliyeti iizerinden deger
dii~iikliigii dii~iilerek gosterilir.
Finansal varlzklarda deger diisiikliigii
Ger9ege uygun deger farki kar veya zarara yansttilan fmansal varhklar dt~mdaki fmansal varltk veya fmansal
varltk gruplan, her bilan9o tarihinde deger dii~iikliigiine ugradtklarma ili~kin gostergelerin bulunup
bulunmadtgma dair degerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varhgm ilk muhasebele~tirilmesinden sonra bir veya
birden fazla olaym meydana gelmesi ve soz konusu olaym ilgili fmansal varhk veya varltk grubunun gi.ivenilir bir
bi9imde tahmin edilebilen gelecekteki nakit aki~lan iizerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili fmansal varhgm
deger dii~i.iklilgiine ugradtgma ili~kin tarafs1z bir gostergenin bulunmas1 durumunda deger dii~iikliigii zaran
olu~ur. Kredi ve alacaklar iyin deger dii~i.iklilgii tutan gelecekte beklenen tahmini nakit ak1~lannm fmansal
varhgm etkin faiz oram iizerinden iskonto edilerek hesaplanan bugi.inki.i degeri ile defter degeri arasmdaki farktrr.
Bir kar~Iltk hesabmm kullamlmasi yo luyla defter degerinin azaltiidtgi ticari alacaklar haricinde, biitiin finansal
varhklarda, deger dii~iikliigii dogrudan ilgili finansal varl!gm kaytth degerinden di.i$i.iliir. Ticari alacagm tahsil
edi lememesi durumunda soz konusu tutar kar~Iitk hesabmdan di.i~i.ilerek silinir. Kar~Il1k hesabmdaki degi~ imler
gelir tab losunda muhasebele$tirilir.
12
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlaytct Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikye, Turk Lirasz olarak gosterilmi$fir)
Satllmaya hazrr ozkaynak ara<;lan haricinde, deger dii~iikliigii zaran sonraki donemde azalrrsa ve azah~ deger
zararmm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden
muhasebele~tirilen deger dii~iikliigii zaran, deger dii~iikliigiiniin iptal edilecegi tarihte yatrrrrnm deger dii~iikliigii
hi<;bir zaman muhasebele~tirilmemi~ olmas1 durumunda ula~acag1 itfa edilmi~ maliyet tutarm1 a~mayacak ~ekilde
gelir tablosunda iptal edilir.
dii~iikliigii
Satllmaya hazrr ozkaynak ara<;larmm ger<;ege uygun degerinde deger
dogrudan ozkaynaklarda muhasebele~tirilir.
dii~iikliigii
sonrasmda meydana gelen
artl~,
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satm alrrn tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya
3 aydan daha az olan, hemen nakde <;evrilebilecek olan ve onemli tutarda deger degi~ikligi riski ta~rrnayan yiiksek
likiditeye sahip diger ktsa vadeli yatrrrrnlardrr.
(ii) Finansal yukumlulukler
;;irket'in fmansal yiikiimliiliikleri ve ozkaynak ara<;lart, sozle~meye bagh diizenlemelere, fmansal bir
yiikiimliiliigiin ve ozkaynaga dayah bir aracm tanrrnlanrna esasma gore smd1andmlrr. Sirket'in tiim bor<;lar1
dii~iildiikten sonra kalan varhklarmdaki hakk1 temsil eden sozle~me ozkaynaga dayah fmansal ara<;trr. Belirli
fmansal yiikiimliiliikler ve ozkaynaga dayah fmansal ara<;lar i<;in uygulanan muhasebe politikalan a~agtda
belirtilmi~tir.
Finansal yiikiimliiliikler ger<;ege uygun deger fark1 kiir veya zarara yans1t1lan fmansal yiikiimliiliikler veya diger
fmansal yiikiimliiliikler olarak smlf1andmlrr.
a) Gercege uygun deger [arkz kdr veya zarara yansztzlan finansal yukumlulukler
Ger<;ege uygun deger farkl kiir veya zarara yansttllan fmansal yiikiimliiliikler, ger<;ege uygun degeriyle kayda
almrr ve her raporlama doneminde, bilan<;o tarihindeki ger<;ege uygun degeriyle yeniden degerlenir. Ger<;ege
uygun degerlerindeki degi~irn, gelir tablosunda muhasebele~tirilir. Gelir tablosunda muhasebele~tirilen net
kazan<; ya da kaytplar, soz konusu fmansal yiikiimliiliik i<;in Odenen faiz tutarm1 da kapsar.
b) Diger finansal yukumlulukler
Yoktur.
2.05.09 Kur Degi!jiminin Etkileri
Yd i<;erisinde ger<;ekle~en doviz i~lemleri, i~lem tarihindeki kurlar kullamlarak Turk Lirast'na <;evrilmektedir.
Bilan<;oda yer alan dovize bagh varhk ve bor<;lar, bilan<;o tarihinde ge<;erli olan kurlar kullamlarak Tiirk Lirast'na
<;evrilrni~tir.
2. 05.10 Hisse ba!jzna kar I z arar
Hisse ba~ma kar, net karm ilgili donem i<;inde mevcut hisselerin agrrhkh ortalama adedine boliinrnesi ile tespit
edilir. Tiirkiye'de ~irketler, sermayelerini, hissedarlarma ge<;mi~ yd kar!armdan daglttlklan "bedelsiz hisse" yolu
ile arttrrabilmektedirler. Hisse ba~ma kar hesaplamrken, bu bedelsiz hisse ihrac1 <;lkanlm1~ hisseler olarak saytlrr.
DolaylS!y!a hisse ba~ma kar hesaplamasmda kullamlan agrrhkh hisse adedi ortalamast, hisselerin bedelsiz olarak
<;tkanlmasmt geriye donlik olarak uygulamak suretiyle e!de edilir.
2. 05.11 Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilan<;o tarihi ile bilan<;onun yayrrn1 i<;in yetkilendinne tarih i arasmda, $irket lehine veya aleyhine ortaya 91kan
olaylan ifade eder. Bilan90 tarihi itibariyle soz konusu olaylarm var olduguna i li~kin yeni deliller olmast veya
ilgili olaylarm bilan<;o tarihinden sonra ortaya <;:tkrnasi durumunda, $irket soz konusu hususlan ilgili
dipnotlarmda a<;tklamaktadir. (No t 40)
1_.)~
s~r
.
R..
i
YEM iN Li r•J!AU M lSAVil~l..iK VE
BAC!M~;Jz Ot::NE ." i~l HiZM. !1..')
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayrcr Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Tiirk Lirast olarak gosterilmi:jtir)
Sirket; bilanyo tarihinden sonraki diizeltme gerektiren olaylann ortaya 9Ikmasr durumunda, mali tablolara alman
tutarlan bu yeni duruma uygun ~ekilde diizeltir.
2. 05. 12 Kar:jzlzklar, $arta Baglz Yiikiimlidiikler ve $arta Baglz Varlzklar
Sirket'in, geymi~teki i~Iemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geyerli bir yiikiimliiliigiiniin bulunmast ve
yiikiimliiliigiin yerine getirilmesi i9in kaynaklarm dt~a akmasmm gerekli olabilecegi ve tutar i9in giivenilir bir
tahminin yaprlabilecegi durumlarda kar~thklar olu~turulur.
Geymi~ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti i~letmenin tam olarak kontroliinde bulunrnayan gelecekteki bir
veya daha fazla kesin olmayan olaym ger9ekle~ip geryekle~memesi ile teyit edilebilmesi miimkiin yiikiimliiliikler
ve varhklar mali tablolara almmamakta ve ~arta bagh yiikiimliiliikler ve varhklar olarak degerlendirilmektedir.
2. 05.13. j/i:jkili Tarajlar
UMS 24 "ili~kili Taraflarm A9tklamalan Standardr"; hissedarltk, sozle~meye dayah haklar, aile ili~kisi veya
benzeri yollarla kar~r tarafr dogrudan ya da dolayh bir ~ekilde kontrol edebilen veya onemli derecede
etkileyebilen kurulu~lara ili~kili kurulu~ olarak tammlar. ili~kili kurulu~lara aynr zamanda sermayedarlar ve
Sirket yonetirni de dahildir. ili~kili kurulu~ i~lemleri, kaynaklarm ve yiikiimliiliiklerin ili~kili kurulu~lar arasmda
bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini iyermektedir.
Bu fmansal tablolar aytsmdan Sirket'in ortaklan ve Sirket ile dolayh sermaye ili~kisinde olan fmnalar, yonetirn
kurulu iiyeleri ve list diizey yoneticiler ile diger kilit yonetici personeller "ili~kili taraflar" olarak
tammlanmaktadrr. Kilit yonetici personel, Sirket'in, (idari ya da diger) herhangi bir yoneticisi de dahil olmak
iizere, faaliyetlerini planlama, yonetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluguna dogrudan veya dolayh olarak
sahip olan ki~ileri kapsamaktadrr. ili~kili tarafi~lemlerine Not 37'de yer verilmi~tir.
2.05.14 Kurum Kazancz Ozerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile
ertelenmi~
vergi giderinin (veya gelirinin) toplammdan
olu~ur.
Carivergi
Cari yti vergi yiikiimliiliigii, donem karmm vergiye tabi olan k.tsmr iizerinden hesaplanrr. Vergiye tabi kar, diger
yrllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya
indirilemeyen kalemleri hariv tuttugundan dolayr, gelir tablosunda belirtilen kardan farkhltk gosterir. Sirket'in
cari vergi yiikiimliiliigii bilanyo tarihi itibariyle yasalla~mr~ ya da onemli 6lyi.ide yasalla~mr~ vergi oram
kullamlarak hesaplanmt~trr.
Ertelenmi:j vergi
Ertelenen vergi yiikiimliiliigii veya varhgr, varltklarm ve yiikiimliiliiklerin mali tablolarda gosterilen tutarlart ile
yasal vergi matraht hesabmda dikkate alman tutarlan arasmdaki geyici farkhltklarm bilanvo yontemine gore vergi
etkilerinin yasala~m1~ vergi oranlar1 dikkate almarak hesaplanmastyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi
yiikiimliiliikleri vergilendirilebilir geyici farklarm tiimii ivin hesaplanrrken, indirilebilir geyici farklardan olu~an
ertelenen vergi varhklan, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanm kuvvetle
muhtemel olmast ~artryla hesaplanmaktadrr. Serefiye veya i~letme birle~meleri dt~mda varltk veya
yiikiimliiliiklerin ilk defa mali tablolara almmasmdan dolayt olu~an ve hem ticari hem de mali kar veya zaran
etkilemeyen geyici zamanlama farklarma ili~kin ertelenen vergi yiikiimltiltigii veya varhgt hesaplanmaz.
Ertelenen vergi yiikiimliiliikleri, Sirket'in geyici farkhhklarm ortadan kalkmasmt kontrol edebildigi ve yakm
gelecekte bu farkm ortadan kalkma olasthgmm dii~iik oldugu durumlar haricinde, bagh ortakhk ve i~tiraklerdeki
yatrrrrnlar ve i~ ortakhklarmdaki paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir geyici farklarm tiimii i9in hesaplamr.
Bu tiir yatrrrrn ve paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir geyici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi
varhklart, yakm gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanm kuvvetle
muhtemel olmast ve gelecekte bu farklarm ortadan kalkmasmm muhtemel olmas1 ~artryla hesaplanmaktad1r.
Ertelenen vergi varhgmm kaytth degeri, her bir bilanyo tarihi itibariyle gozden ge9irilir. Ertelenmi~ vergi
varhgmm kaytth degeri, bir ktsmmm veya tamammm saglayacagr faydanm elde edilmesine · kan verecek
diizeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadrgt olyiide azaltrhr.
14
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayici Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Tiirk Lirasz olarak gbsterilmi~tir)
Ertelenmi~ vergi varhklan ve ytiktimltiltikleri varhklarm gervekle~ecegi veya ytiktimltiltiklerin yerine getirildigi
donemde ge9erli olmas1 beklenen ve bilanc;o tarihi itibariyle kanunla~m1~ veya onemli olvtide kanunla~m1~ vergi
oranlan (vergi dtizenlemeleri) tizerinden hesaplamr. Ertelenmi~ vergi varhklan ve ytiktimltiltiklerinin
hesaplanmas1 srrasmda, ~irket'in bilanvo tarihi itibariyle varhklarmm defter degerini geri kazanma ya da
ytiktimltiltiklerini yerine getirmesi ivin tahmin ettigi yontemlerin vergi sonuvlan dikkate almrr.
Donem Cari ve Ertelenmi$ Vergisi
Dogrudan ozkaynakta alacak ya da borv olarak muhasebele~tirilen kalemler (ki bu dururnda ilgili kalemlere
ili~kin ertelenmi~ vergi de dogrudan ozkaynakta muhasebele~tirilir) ile ili~kilendirilen ya da i~letme
birle~melerinin ilk kayda alrrnmdan kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile doneme ait ertelenmi~ vergi, gelir
tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebele~tirilir. i~letme birle~melerinde, ~erefiye hesaplanmasmda ya da
satm alanm, satm alman bagh ortakhgm tanrrnlanabilen varhk, yiiktimltiltik ve ~arta bagh borvlarmm geryege
uygun degerinde elde ettigi paym satm alrrn maliyetini a~an k1smmm belirlenmesinde vergi etkisi goz ontinde
bulundurulur.
Mali tablolarda yer alan vergiler, cari donem vergisi ile ertelenmi~ vergilerdeki
donem sonuvlan tizerinden cari ve ertelenmi~ vergi hesaplamaktadrr.
degi~imi
ivermektedir.
~irket,
Vergi Varlzk ve Yiikiimliiliiklerinde Netle$firme
Ertelenmi~
vergi varhklan ve yiiktimltiltikleri, cari vergi varhklanyla cari vergi yiiktimltiltiklerini mahsup etme ile
ilgili yasal bir hakkm olmas1 veya soz konusu varhk ve yiiktimltiltiklerin ayn1 vergi mercii tarafmdan toplanan
gelir vergisiyle ili~kilendirilmesi ya da ~irket'in cari vergi varhk ve yiiktimltiltiklerini netle~tirmek suretiyle
Odeme niyetinin olmas1 dururnunda mahsup edilir. Odenecek kururnlar vergisi tutarlan, pe~in odenen kururnlar
vergisi tutarlanyla ili~kili oldugu ivin netle~tirilmektedir. Ertelenmi~ vergi aktif ve pasifi de ayn1 ~ekilde
netle~tirilmektedir.
2. 05.15 Emeklilik ve Kzdem Tazminatz Kar$zlzgz
Ttirkiye'de geyerli i~ kanunlan geregi emeklilik ve kidem tazminatl provizyonlar1 ili~ikteki fmansal tablolarda
gervekle~tikve provizyon olarak aynlmaktadrr. Gtincellenmi~ olan UMS 19 "Calz$anlara Saglanan Faydalar "
Standard! uyarmca soz konusu ttirdeki odemeler tanrrnlanm1~ emeklilik fayda planlar1 olarak nitelendirilir.
Ekli mali tablolarda k1dem tazminati yiiktimltiltigti, gelecek y11larda odenecek emeklilik tazminatmm bilanvo
tarihindeki degerinin hesaplanmas1 amac1yla enflasyon oranmdan armdmlm1~ uygun faiz oram ile iskonto
edilmesi ile bulunan tutar olarak mali tablolara yansitilmi~trr. Emeklilik tazminat giderine dahil edilen faiz
maliyeti faaliyet sonuvlarmda k1dem tazminat gideri olarak gosterilmektedir.
2.05.16 NakitAkz$ Tablosu
Nakit ve nakit benzeri degerler bilanc;oda maliyet degerleri ile yansitilmaktadrrlar. Nakit ak1~ tablosu ic;in dikkate
alman nakit ve nakit benzeri degerler eldeki nakit, banka mevduatlan ve likiditesi ytiksek yatrrrrnlan
ic;ermektedir.
Nakit ak1~ tablosunda, doneme ili~kin nakit aki~lar1 i~letme, yatmm ve fmansman faaliyetlerine dayah bir
bic;irnde smiflandmlarak raporlanrr. i~letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak1~lan, ~irketin esas
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit aki~larmi gosterir.
Yatlmn faaliyetleriyle ilgili nakit aki~lari, ~irket'in yat1rrrn faaliyetlerinde (varhk yatmmlan ve finansal
yatmmlar) kullandigi ve elde ettigi Nakit aki~larmi gosterir.
Finansman faaliyetlerine ili~kin nakit
kaynaklarm geri odemelerini gosterir.
ak1 ~lan, ~irket'in
15
fmansman faaliyetlerinde kullandigi kaynaklan ve bu
G
- _~r AVIRLiK vr=
BAGIIV :.;r~ gr;:, Tfirf1 ~li2M. A.S.
YElYfiNLi M
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan Tamamlaytct Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirasl olarak gosterilmifjtir)
2.06 Kar~IIa~tlrmah Bilgiler ve Onceki Donem Tarihli Mali Tablolann Diizeltilmesi
Mali durum ve perforrnans trendlerinin tespitine imkan verrnek lizere, $irket'in mali tablolan onceki donemlerle
kar~Ila~tmnah hazrrlanmaktadrr. Mali tablo kalemlerinin gosterirni veya smrflandmlmasr deg;i~tiginde
kar~rla~tmlabilirligi saglamak amacryla, onceki donem mali tablolan da buna uygun olarak yeniden
smrflandmlrr.
SPK'nm 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayrh toplantrsmda alman karar uyarmca Serrnaye Piyasasmda Finansal
Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi kapsamma giren serrnaye piyasasr kurumlan iyin 31 Mart 2013 tarihinden
sonra sona eren ara donemlerden itibaren yiiriirliige giren finansal tablo omekleri ve kullanrrn rehberi
yaymlanmr~trr. Yiiriirllige giren bu forrnatlar uyarmca $irket'in fmansal durum tab1olarmda ye~itli smrflamalar
yaprlmr~trr. $irket'in 31 Aralrk 2012 tarihli fmansal durum tablosunda yapllan smrflamalar ~unlardrr:
- 31 Ara1rk 2012 tarihli fmansal tablolarda Diger donen varlrklar hesap grubunda gosterilen 428.546
tutarmdaki pe~in Odenmi~ giderler fmansal durum tablosunda ayn bir hesap olarak,
TL
- 31 Aralrk 2012 tarihli fmansal tablolarda Diger borylar hesap grubunda gosterilen 33.071 TL tutarmdaki
odenecek vergi ve diger kesintiler yah~anlara saglanan faydalar kapsammda borylar iyerisine,
-31 Aralrk 2012 tarihli fmansal tablolarda Diger Borylar hesap grubunda bulunan 210.811 TL tutarmdaki alman
avanslar fmansal durum tablosunda ayn bir hesap olarak ertelenmi~ gelirler iyerisine,
- 31 Aralrk 2012 tarihli fmansal tablolarda Diger krsa vadeli yiikiimliiliikler hesap grubunda bulunan 46.658 TL
tutarmdaki gelecek aylara ait gelirler fmansal durum tablosunda ayn bir hesap olarak ertelenmi~ gelirler iyerisine,
- 31 Aralrk 2012 tarihli fmansal tablolarda Diger fmansal yiikiirnliiliikler iyerisinde gosterilen 25.009 TL
tutarmdaki tlirev araylara ili~kin yiikiimliiliikler krsa vadeli tlirev araylar iyerisine,
$irket'in 30 Haziran 2012 tarihli kar veya zarar tab1osunda yaprlan smrflama1ar ~un1ardrr:
- Finansal ge1ir1er hesap grubunda bulunan 486.498 TL tutarmdaki kur farkr geliri ve gideri'nin (net) 1.121.910
TL si esas faaliyetlerden diger ge1ir1er kaleminde, 1.483.219 TL'sinin esas faa1iyetlerden diger giderlerinde,
1.655.526 TL'sinin fmansman gider1erinde, 1.530.337 TL 'sinin ise fmansman gelirlerinde gosterilmi~tir.
- Finansal gelir1er hesap grubunda bu1unan 645.869 TL tutarmdaki satr~1ardan e1irnine edi1en faiz, cari donem
reeskont ge1iri ve onceki donem reeskont iptali geliri esas faaliyet1erden diger ge1irler iyerisinde,
- Finansal giderler hesap grubunda bulunan 359.929 TL tutarmdaki ah~1ardan elirnine edilen faiz, cari donem
reeskont gideri ve onceki donem reeskont iptali esas faaliyetlerden diger giderler ic;:erisinde smrflandmlmr~trr
2.07
Netle~tirme/Mahsup
Finansal varlrk ve yiikiim1iiliikler, gerek1i kanuni hak olmasr, soz konusu varhk ve yiikiim1uliikleri net olarak
degerlendirmeye niyet olmasr veya varlrk1arm elde edilmesi ile ylikiim1lillik1erin yerine getirilmesinin e~ zamanh
oldugu durumlarda net olarak gosterilirler.
2.08 Yatmm Ama(,:h Gayrimenkuller
Yatrmn amac;: lr gayrimenkuller kira ve/veya serrnaye kazanc1 e1de etmek amacry1a elde tutulan gayrirnenkuller
olup, bilanc;:o tarih i itibariyle ek1i fmansal tablolarda diizeltilmi~ elde etme maliyetleri lizerinden mali tablolara
yans rt r lmr ~trr. $irket'in yatmm amac;:h gayrimenkulleri arsalardan olu~maktadrr. (Not: 17)
16
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayrcr Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikfe, Tiirk Lirast olarak gosterilmi~tir)
Yeni ve Revize
Edilmi~
Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlan
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren
ge~terli
olan yeni standart, degi~iklik ve yorumlar
TMS 1 (Degi~iklikler) Diger Kapsamh Gelir Kalemlerinin Sunumu
degi~iklik diger kapsamh gelir tablosunda sunulan kalemlerin gruplama farklarmr i9ermektedir.
sadece diger kapsamh gelir kalemlerinin sonraki di:inemlerde gelir tablosunda yeniden smlflandmhp
smrflandmlamayacagr ile ilgili sunumunu etkilemi~ olup, Grup'un/Sirket'in ara di:inem fmansal durumu veya
performansr lizerinde bir etkisi olmamr~trr.
Si:izkonusu
Degi~iklik
TFRS 7 (Degi~ildikler) Sunum- Finansal Varhk ve
Degi~iklik
Bor~tlann Netle~tirilmesi
sadece a9Iklama esaslarmr etkilenmekte olup, Grup'un/Sirket'in ara di:inem fmansal tablolan lizerinde
bir etkisi
olmamr~trr.
TMS 27
(Degi~iklikler)
Bireysel Finansal Tablolar
TFRS 10'nun ve TFRS 12'nin yaymlanmasmm sonucu olarak, KGK TMS 27'de de degi~iklikler yapmr~trr.
Yaprlan degi~iklikler sonucunda, artik TMS 27 sadece bagh ortaklik, mli~tereken kontrol edilen i~letmeler ve
i~tiraklerin bireysel fmansal tablolarda muhasebele~tirilmesi konularmr iyermektedir. Si:iz konusu degi~ikligin
Grup'un I Sirket'in fmansal durumu veya performansrlizerinde bir etkisi olmam1~trr.
TMS 28 (Degi~iklikler) istirakler ve i~ Ortaklrklarmdaki Yatmmlar
TFRS 11 'in ve TFRS 12'nin yaymlanmasmm sonucu olarak, KGK TMS 28'de de degi~iklikler yapm1~ ve
standardm ismini TMS 28 i~tiraklerdeki ve i~ Ortakliklarmdaki Yatrrunlar olarak degi~tirmi~tir. Yaprlan
degi~iklikler ile i~tiraklerin yam srra, i~ ortakliklarmda da ozkaynak yi:intemi ile muhasebele~tirme getirilmi~tir.
Si:iz konusu standardm Grup'un/Sirket'in fmansal durumu veya performansrlizerinde hi9bir etkisi olmamr~trr.
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
TMS 27 Konsolide ve Bireysel Tablolar Standardr' nm konsolidasyona ili~kin k1smmm yerini almr~trr. Bu
standart hangi ~irketlerin konsolidasyon kapsmma girecegini belirlemede kullamlacak yeni bir kontrol tanunr
yapmr~trr. Soz konusu standardm Grup' un/Sirket'iri fmansal durumu veya performansr lizerinde hi9bir etkisi
olmamr~trr.
TFRS 11
Mii~terek
Diizenlemeler
Standart kapsammda i~ Ortakliklan'nm oransal konsolidasyon yontemi kullamlarak konsolide edilemesi
uygulamasma son verilmi~ , bunun yerine i:izkaynaktan pay alma yonteminin uygulanmasr getirilmi~tir. Soz
konusu standardm Grup'un!Sirket'in fmansal durumu veya performansrlizerinde hi9bir etkisi olmamr~trr.
TFRS 12 Diger i~letmelerdeki Yatmmlarm A~trklamalan
TFRS 12 i~tirakler, i~ ortak!Iklan, bagh ortakliklar ve yaprsal i~letmelere ili~kin verilmesi gereken tlim dipnot
a91klama gerekliklerini i9ermektedir. Soz konusu standardm Grup ' un/Sirket'in fmansal durumu veya performansr
ilzerinde hi9bir etkisi olmami~tir.
TFRS 13 Ger~Yege Uygun Degerin OI~Yiimti
Standart ger9ege uygun degerin TFRS kapsammda nasi! i:il9illecegini a9Iklamaktadrr ve ger9ege uygun deger
ol9ilmleri ile ilgili rehber niteligindedir. Standart ile getirilen ek a91klama zorunluluklan bulunmaktadrr. Si:iz
konusu standardm Grup'un/$irket'in finansal durumu veya performansilizerinde hi9bir etkisi olmami~ttr.
T FRYK 20 Yeriistli Maden i~Ietmelerinde Uretim A~amasmdaki Hafriyat Maliyetleri
Soz konusu yorum Grup/Sirket ile ilgili degildir ve Grup ' un/Sirket' in fmansal durumu veya performanst ilzerinde
hi9bir etkisi olmamt~trr.
T MS 19
(D egi~iklikl er) ( a h~anla r a
Saglanan Faydala r
Sozkonusu deg i ~ ikl ik tamml anmt~ fayda planlannda aktileryal kayiplkazan9larm diger kapsamh gelir altmda
gosterilmesini kapsamaktad1r.
17
L
i
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayrcr Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedi/c9e, Tiirk Lirasz olarak gosterilmi~tir)
Grup/~irket TMS 19 "C:all$anlara Saglanan Faydalar " Standardr'nda meydana gelen ve 1 Ocak 2013'ten
itibaren gec;:erli o1an degi~iklik c;:erc;:evesinde krdem tazminatr kar~rhgma i1i~kin tilm aktilerya1 kayrp ve kazanc;:1an
diger kapsamh gelir tablosunda muhasebele~tirmi~tir. Grup/~irket, etkisi onemlilik seviyesinde olmadrgr ic;:in
2012 yllma ili~kin finansa1 tablolarmr revize etmemi~tir. Donem ic;:erisinde ba~ka bir muhasebe politikasmda
degi~ik1ik yaprlmamr~ olup, uygu1anan muhasebe politikalan onceki donemlerle tutarhdrr.
Uygulama Rehberi "TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12
Degi~ik1ikler
rehberinde
degi~iklik"
geriye doniik diizeltme yapma gerekliligini ortadan kaldrrmak amacryla sadece uygulama
fmansal durumu veya performansr iizerinde hic;:bir etkisi olmamr~trr.
yaprlmr~trr. Grup ' un/~irket'in
Yaymlanan ama yiiriirliige
girmemi~
ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tablolarm onaylanma tarihi itibariyle yaylfll1anmr~ fakat cari raporlama donemi ic;:in heniiz yiiriirliige
girmemi~ ve ~irket tarafmdan erken uygulanmaya ba~1anmamr~ yeni standartlar ve degi~iklikler a~agrdaki gibidir.
~irket aksi be1irtilmedikc;:e yeni standart ve yorurnlarm yiiriirliige girmesinden sonra fmansal tablolarmr ve
dipnotlarmr etkileyecek gerek1i degi~iklikleri yapacaktrr.
•
•
TMS 32 Finansa1 Varhk ve Finansal Borc;:1arm Netle~tirilmesi (Degi~ik1ikler) (1 Ocak 2014) (Soz
konusu standardm ~irket fmansa1 tab1olarr iizerinde onemli bir etkisi olmayacagr beklenmektedir.)
TFRS 9 Smrflandmna ve Ac;:Iklama (1 Ocak 2015) (Soz konusu standardm ~irket fmansal tablolan
iizerinde onemli bir etkisi olmayacagr beklenmektedir.)
Uluslararas1
Muhasebe Standart1an Kurumu tarafmdan
yeni ve diizeltilmi~ standartlar ve yorumlar
yaymlanm1~
fakat
KGK
tarafmdan
yaymlanmam1~
•
•
TFRS 10 Konso1ide Finansal Tablo1ar (Degi~iklik) (Soz konusu standardm
iizerinde onem1i bir etkisi olmayacagr beklenmektedir.)
TFRYK Yorurn 21 Zorun1u Vergiler ( 1 Ocak 2014) (Soz konusu yorurnun
iizerinde onem1i bir etkisi olmayacag1 bek1enmektedir.)
TFRS'deki
~irket
fmansal tablo1an
~irket
fmansa1 tablo1an
iyile~tirmeler
TMSK, mevcut standartlarda degi~iklikler ic;:eren 2009 -
2011 donemi YI11Ik TFRS iyile~tirme1erini
yaymlamr~trr.
•
•
•
•
TMS
TMS
TMS
TMS
1 Finansa1 Tablolarm Sunu~u
16 Maddi Duran Varllk1ar
32 Finansal Arac;:1ar: Sunum
34 Ara Donem Finansal Raporlama
2.10. Finansal Risk Yonetimi
Tahsilat Riski
~irket'in tahsilat riski gene! olarak ticari alacaklarmdan dolayr sozkonusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, ~irket
yonetimince gec;:mi~ tecriibe ile birlikte piyasa ko ~ullan 1~1gmda ve alacak ya~landmna c;:ah~ma sonuc;:lanna gore
degerlendirilmekte ve uygun oranda ~iipheli alacak kar~rhgr aynlmaktadrr. Rapor tarihine kadar olu ~an ~iipheli
alacaklar ic;:in kaqrhk aynlmr~trr (Not 38).
Kur Riski
Kur riski herhangi bir finan sal enstriimanm degerinin doviz kurundaki degi~ iklige bagh olarak deg i ~me s inden
dogmaktadrr. Sirket'in i~letme , yatmrn ve finansal faaliyetlerinden dogan yabancr para cinsinden i ~lemle rinin
rapor tarihi itibariyle bakiyeleri Not 38'de ac;:tk!anm r~ttr (Not 38).
Likidite Riski
......,
Likidite risk i, bir i~ letmen in fmansal arac;:lara ili~ki n taahhUtlerini yerine getirmek ic;:in fon temininde guc;: liikle
riskini ifade eder. $irket aktif ve pasiflerinin vadesel dagihmm r dengeleyerek likidite risklni
yonetmektedir (Not 38).
kar~ Ii a$ma
18
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayici Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirasz olarakgosterilmi$tir)
3
iSLETME BiRLESMELERi
~irket'in i~letme birle~mesi
4
i~lemi
bulunmamaktadrr.
DiGER iSLETMELERDEKi PAYLAR
~irket'in
5
c;:erc;:evesinde degerlendirilmesi gereken bir
diger
i~letmelerde
pay1 bulunmamaktadrr.
BOLUMLERE GORE RAPORLAMA
~irket bili~irn
sektortinde faaliyet gosterdigi ic;:in fmansal bilgilerini boliimlere gore raporlanmasma gerek
duyulmami~trr.
6
NAKiT VE NAKiT BENZERLERi
~irket'in
donemler itibariyle Nakit ve Nakit Benzeri varhklan a~ag1da ac;:Iklamm~trr:
30.06.2013
165.099
5.645 .887
2.080.845
69.774
7.961.605
Hesap Ad1
Kasa
Banka (Vadesiz Mevduat)
Vadeye Kadar Elde Tut. Fin. Var. (Ters Repo)
Kredi Kart! Slipleri
Toplam
31.12.2012
23.611
4.281.609
473.451
4.778.671
30 Haziran 2013 'de elde edilen ters repo i~lemleri 1-3 giinliik vadeli olup 105 TL (72 USD) faiz gelir tahakkuku
Ters repo USD olarak yapilmi~ olup faiz oram %0,91 dir.(30 .06.2012'de 130 TL' dir.)
yapilmi~trr.
~irket'in nakit ak1~ tablolarmda nakit ve nakit benzeri degerler, nakit ve nakit benzeri degerlerden faiz gelir
tahakkuku dii~lilerek gosterilmektedir;
30.06.2013
7.961.605
(105)
7.961.500
Hesap Ad1
Nakit ve Nakit Benzerleri
Faiz Gelir Tahakkuku (-)
Toplam
30.06.2012
8.883.526
(130)
8.883.396
~irket'in bloke mevduatl bulunmamaktadrr. Gene! olarak kredi kart1 slipleri satl~m yapildtgi giinden bir kac;: giin
sonra bankalardan tahsil edilmektedir. Kasa ve bankalarda yer alan dovizli bakiyelerin degerlemesi sonucunda
olu~an kur fark1 gelir/gideri fmansal gelir I giderler hesabmda raporlanrnaktadrr.
7
FiNAN SAL YATIRIMLAR
~irketin
k1sa ve uzun vadeli fmansal yatrrrrnlan
Hesap Ad1
Hisse Senetleri (indeks) (*)
Bagh Menkul K1ymetler (**)
Toplam
a~ag1da ac;:Iklanmi~trr .
30.06.2013
57.282
10.190
67.472
31.12.2012
19.181
9.437
28.618
(*)Yukanda belirtilen klsa vadeli fmansal yatrrrrnlar ic;:erisinde yer alan indeks Bilgisayar Sistemleri Mlihendislik
Sanayi ve Ticaret A.~ .' ye ait paylar borsa rayici lizerinden degerlenerek fmansal tablolara konu edilmi~tir .
indeks Bilgisayar A . ~ . 'ye ait paylar, onceki yil uzun vadeli fmansal yatrrrrnlar ic;:erisinde yer alrrken cari
donemde k1sa vadeli yatrrrrnlarda gosterilmi~tir.
TFRS 13 Gerc;:ege Uygun Degerin Olc;:iirnli Standartma gore; gerc;:ege uygun deger olc;:iimlerinde ve ilgili
ac;:Ildamalarda tutarlihgi ve kar~IIa~tmlabilirligi arttrrmak amactyla, gerc;:ege uygun degeri olc;:mek lizere
kullanrlan degerleme yontemlerine ili~kin girdileri lie;: seviyede smtf1andrran bir gerc;:ege uygun deger hiyerar~isi
olu~turulmu~tur . Seviye 1 girdileri, i~letmenin olc;:iirn tarihinde eri~ebilecegi, ozde~ var!Iklann veya borc;:larm
aktif piyasalardaki kotasyon fiyatlan olup ~irket'in hisse senetlerinin gerc;:ege uygun degeri belirlenirken
28.06.2013'teki BIST 2. Seans kapam~ verileri baz ahnmt~tir.
19
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM f>iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlaytct Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Liras1 olarak gosterilmi$tir)
(**)Uzun vadeli finansal yatmmlar iverisinde yer alan interpromedya Yaymcthk Etkinlik Yonetim ve Pazarlama
A.S. 'nin 1.000 adet hissesini 2011 y1h ic;:erisinde 10.000 TL'ye ahnm1~tlr. interpromedya A.S. 'nin sermayesi
500.000 TL olup% 0,2 sine Sirket ortaktrr.
Sirketin uzun vadeli fmansal yatrrrrnlannm hareket tablosu
gibidir.
Bagh Menkul
K1ymetler
9.437
01.01.2013 A.;Ih$
Finansa1 V arhk Ah~/Satl~
Yabanc1 Para <;:evrim Fark1
30.06.2013 Bakiye
01.01.2012 A1;1h~
Finansa1 V arhk Sat1~1
Yabanct Para <;:evrim Fark1
Deger Art1~1
31.12.2012 Bakiye
a~ag1daki
-
753
10.190
indeks Bilgisayar
1.160.283
(1.150.000)
(222)
9.120
19.181
Bagh Menkul
Klymetler
10.000
(563)
9.437
Top lam
1.170.283
(1.150 .000)
(785)
9.120
28.618
31 Arahk 2012 tarihi itibari ile indeks Bi1gisayar A .S'ye ait 4.471 adet hisse bulunmaktadrr. Sirket 2012 y1h
iverisinde 504.471 adet olan indeks Bilgisayar A.S'ye ait olan hissesinin 500.000 adedini yll ic;:inde satrm~ ve
1.269.817 TL kar elde etrni~tir.
8
KISA VE UZUN V AD ELi BOR<";LAMALAR
30.06.2013
Sirket'in 30 Haziran 2013 tarihi itibariy1e klsa ve uzun vade1i fmansa1 borvlari bu1unmamaktadrr.
31.12.2012
Sirket'in 31 Arahk 2012 tarihi itibariy1e klsa ve uzun vadeli fmansal bore;: ian bulunmamaktadrr.
9
DiGER FiNANSAL YUKUMLULUKLER
Sirketin klsa vadeli fmansal yi.i.kiimli.iliikleri bulunmamaktadrr.
10
TiCARi ALACAK VE BOR<";LAR
Sirket'in donemler itibariyle K1sa Vadeli Ticari A1acak1an
Hesap Ad1
Ticari Ahc11ar
jfi$kili Tar. Ticari Alae. (Not:37)
Diger Alzczlar
A1acak Senet1eri
Alacak Reeskontu (-)
Siipheli Ticari Alacaklar
Si.iphe1i Ticari A1acak1ar Kar~Ihgi (-)
Toplam
a~ag1da ac;:Ik1anmi~trr:
30.06.2013
16.261.664
16.261.664
6.671.320
(184 .989)
1.481.572
(1.481.572)
22.747.995
31.12.2012
20.177.794
2.312.255
17.865.539
5.704.752
(135.230)
1.478.941
(1.478.941)
25.747.316
Sirket'in donem1er itibariyle Uzun Vadeli Ticari A1acak1ari bu1unmamaktadrr.
Sirket'in 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle toplam 22.747.995 TL olan ticari a1acagmm 1.435.697 TL' SI, 31
Ara1Ik 2012 tarihi itibariyle top1am 25.747.316 TL olan ticari a1acagmm 1.276.690TL' si teminat
kapsammdadrr. Ticari alacak1arda risk1erin niteligi ve di.izeyine ili~kin ek ac;:Iklama1ar Not:38'de yer almaktad1r.
20
DESPEC BiLGiSAYAR P AZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayici Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikt;e, Turk Lirasz olarak g6sterilmi$fir)
Siipheli alacaklar kars1hgmdaki hareketler:
Donem ba~1 bakiyesi
Donem ir;:inde iptal Edilen Kar~ ./ Tahsilat (-)
Donem gideri
Donem sonu bakiyesi
Vadesi ger;:mi~ ancak deger dii~iikliigiine
ugramam1~
1 Ocak-
1 Ocak-
30 Haziran 2013
1.478.941
30 Haziran 2012
1.583 .963
(46.852)
2.631
1.481.572
ticari alacaklarm vade analizi
3 aya kadar
3-12 ay aras1
1-5 11 aras1
To[!lam
~irket'in
donem1er itibariyle K1sa Vadeli Ticari Borr;:lan
a~ag1daki
gibidir:
30.06.2013
229.953
28.067
31.12.2012
64.379
258.020
64.379
a~ag1da ar;:Iklanmi~trr :
30.06.2013
10.653.943
10.499.115
154.828
Hesal! Ad1
Saticilar
Diger Satzctlar
j[i~kili TarafSatzczlarz (Not:3 7)
Borr;: Senetleri
Borr;: Reeskontu (-)
Toplam
~irket'in
1.537.111
(36.014)
10.617.929
31.12.2012
11.182.708
11.149.859
32.849
2.757.939
(43.106)
13.897.541
donemler itibariyle Uzun Vadeli Ticari Borr;:lar1 bulunmamaktadrr.
Ticari a1acaklarrn ortalama vadesi 40-80 giin borr;:larm ortalama vadesi 30-35 giin arasmda degi~mektedir. Ticari
alacaklar ve borr;:larm reeskontunda TL alacak ve borr;:larda etkin faiz oram olarak Devlet ir;: Borr;:lanma Senetleri
bile~ik faiz oranlar1 kullamlrm~trr. USD ve EURO cinsinden alacak ve borr;:larm reeskontunda ise Libor ve
Eurobor oranlar1 kullamlmi~trr.
11
DiGER ALACAK VE BOR<;LAR
~irket'in
donemler itibariy1e K1sa Vadeli Diger A1acaklan
gibidir:
30.06.2013
10.157
4.083.774
1.379
4.095.310
Hesap Ad1
Personelden Alacaklar
ili~kili Taraf. Diger Alae. (Not:37)
Verilen Depozito ve Teminatlar
To[!lam
~irket'in
a~ag1daki
31.12.2012
11
13 .709.550
3.112
13.712.673
donemler itibariyle Uzun Vadeli Diger A1acaklari bulunmamaktadrr.
Diger a1acaklarda risklerin niteligi ve diizeyine
ili~kin
ek ar;:Iklama1ar Not:38' de yer almaktadrr.
Sirket' in donemler itibariyle K1sa Vadeli Diger Borr;:lan
a~ag1daki
Hesap Ad1
Od. Vergi, Harr;: ve Diger Kesintiler
il i~kil i Taraflara Ticari 01mayan Borr;: (Not:37)
Top lam
21
gibidir
30.06.2013
89.97 1
1.38 1. 881
1.471.852
31.1 2.2012
61.99 1
1.3 84.358
1.446.349
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayrcr Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirasz olarak gosterilmi~tir)
12
TUREV ARACLAR
Donen Varhklar iverisinde yer alan ttirev aravlar;
Hesap Ad1
Ti.irev Finansal Aravlar Alacagr
Toplam
30 Haziran 2013
21.342
21.342
31 Arahk 2012
Sirket 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle 982.400 USD ve 97.500 EURO tutarmda doviz ahm sozle~mesi
tamamr 0-3 ay vadelidir. Bu sozle~melerin 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle ger9ege
uygun degeri 2.114.668 TL olup olu~an degerleme fark1 olan 21.342 TL gelir yazrlmr~trr.
yapmr~trr. Sozle~melerin
Krsa Vadeli yiiki.irnliiltikler iverisinde yer alan ti.irev aravlar;
Hesap Ad1
Ti.irev Finansal Aravlar Borcu
Top lam
30 Haziran 2013
31 Arahk 2012
25.009
25.009
$irket'in 31 Arahk 2012 tarihi itibariyle 2.659.270 USD tutarmda do viz alrrn sozle~mesi bulunmaktadrr.
Sozle~meler 0-3 ay vadelidir. Bu sozle~melerin 31 Arahk 2012 itibariyle ger9ege uygun degeri 4.765.424 TL
olup olu~an degerleme farklarmm 11.543 TL'si gider olarak yazrlmr~, 13.466 TL'si ozkaynaklar altmda
"finansal arar;lar riskten korunma fonu" olarak muhasebele~tirilmi~tir. Degerleme farkma ili~kin olarak
hesaplanan 2.693 TL tutarmdaki ertelenmi~ vergi yiiki.irnliiliigii fmansal aravlar riskten korunma fonundan
mahsup edilmi~tir.
13
STOKLAR
$irket'in donem1er itibariyle Stok1an a~ag1da avlklanmr~trr:
Hesap Ad1
Ticari MaHar
Yoldaki MaHar
Stok Deger Dli~tikliigli Kar~rhgr (-)
Toplam
30.06.2013
14.285.617
4.857.654
(218.967)
18.924.304
31.12.2012
10.249.072
2.864.169
(117.236)
12.996.005
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle stoklarm 950.912 TL'si (31 Arahk 2012 1.308.614TL ) net
degeri ile geriye kalan ise maliyet bedeli ile mali tablolara almmr~trr.
Faturasr dlizenlenmi~ ancak stoklara
almmaktadrr.
giri~i
daha soma
gervekle~en
gervekle~ebilir
lirlinler "Yoldaki maHar" hesabma
Stok Deger Dlislis karsilrgmdaki hareketler:
Donem ba~1 bakiyesi (-)
Net Gen;:ekle~ebilir Deger art1~1 nedeniyle
iptal edilen kar~11lk (+)
Cari Donemde Aynlan Kar~Illk (-)
-Donem sonu bakiyesi (-)
1 Ocak30 Haziran 2013
117.236
1 Ocak30 Haziran 2012
130.704
101.731
218.967
61.305
192.009
Stoklar elde etme maliyeti veya net gervekle~ebilir degerin
dli~lik
olamyla mali tablolarda yansrt!lmi~tir.
Yliklimltililkler kar~1hgmda teminat olarak verilen stok bulunmamaktadrr. Aktif degerlerin sigorta teminat
tutarma Not:22'de yer verilmektedir.
1 Ocak 2013-3 0 Haziran 2013 ve 1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 donemleri itibariyle SJTasJyla 57.736.560 TL
ve 56.2.35.161 TL tutanndaki ticari mal sat1lan maim maliyeti olarak gider yaziimi ~ t tr.
22
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayici Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirast olarak gosterilmi$tir)
14
CANLI V ARLIKLAR
Yoktur.
15
PE~iN ODENMi~ GiDERLER VE ERTELENMi~ GELiRLER
K1sa Vadeli:
30 Haziran 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle Pe~in Odenmi~ Giderler a~ag1da aviklanmi~tlr.
30.06.2013
208.795
238.773
447.568
Hesap Ad1
Gelecek Aylara Ait Giderler
Verilen Sipari~ A vanslan
Top lam
3 0 Haziran 2013 ve 3 1 Aralik 20 12 tarihleri itibariyle
Ertelenmi~
31.12.2012
326.161
102.385
428.546
Gelirler a~ag1da
31.12.2012
210.811
46.658
257.469
30.06.2013
292.034
Hesap Ad1
Alman Sipari~ A vanslar1
Gelecek Aylara Ait Gelirler
Top lam
aviklanmi~tlr.
292.034
Uzun Vadeli :
30 Haziran 2013 ve 31 Aralik 2012 tarihleri itibariyle Pe~in Odenmi~ Giderler bulunmamaktadrr.
30 Haziran 2013 ve 31 Aralik 2012 tarihleri itibariyle Ertelenmi~ Gelirleri bulunmamaktadrr.
16
OZKAYNAK YONTEMiYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR
Yoktur.
17
Y ATIRIM AMA<;LI GAYRiMENKULLER
$irketin Yatrrun Amavh Gayrirnenkulleri a~ag1da aviklanmi~trr:
Hesap Ad1
Arsalar
Top lam
01.01.2013
16.929
16.929
Sat1~
Ah~
Yabanc1
Para <;evrim
FarkJ
1.351
1.351
30.06.2013
18.280
18.280
Hesap Ad1
Arsalar
T oplam
30.06.2013
18.280
18.280
31.12.2012
16.929
16.929
Sirketin Yatmm Amavh Gayrimenkulleri Mersin ilinde yer alan arsadan olu~maktadir. Sirket Yatrrun Amavh
Gayrirnenkulleri degerlemesi i~in maliyet yontemini tercih etmi~tir. Yatmm Amavh Gayrirnenkuller lizerinde
herhangi bir klSltlama mevcut degildir. Sirket Yatrrun Ama~h Gayrirnenkulleri lizerinden herhangi bir kira geliri
elde etmemektedir. Arsanm yer aldigi bolgede yapilmi ~ olan ara~turna neticesinde rayi~ bedelin yakla~tk 20.00025.000 T L civannda oldugunu tahmin edilmektedir.
18
MADDi DURAN V ARLIKLAR
$irket' in donemler itibariyle Maddi Duran Varl!klan
a~ag1 d a ac;Iklanm i ~tir:
Hesa p Ad1
Maliyet Degeri
B ir i kmi~ Amortisman
Toplarn
30.06.2013
57 [ .989
(326 .58 l)
245.408
23
31.12.2012
595 .242
(300.393)
294.849
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayrcr Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Tiirk Lirasz olarak gosterilmifjtir)
30.06.2013
Maliyet Bedeli
Hesap Ad1
Ta~tt1ar
Demirba~lar
Ozel Mali~et1er
Toplam
Ah~
01.01.2013
Sati~
70.752
192.064
222.875
180.303
595.242
4.247
4.247
70.752
01.01.2013
Donem Amor.
Sati~
12.914
10.799
16.111
39.824
37.733
6ze1 Ma1i~etler
Toplam
51.576
163.420
85.397
300.393
Net Deger
294.849
Yabanc• Para
~evrim Farki
10.808
18.054
14.390
43.252
30.06.2013
Yabanci Para
~evrim Farki
2.529
13.726
7.842
24.097
30.06.2013
132.120
245.176
194.693
571.989
Biriklnis Amortisman
Hesap Ad1
Ta~1tlar
Demirba~1ar
37.733
29.286
187.945
109.350
326.581
245.408
30.06.2012
Maliyet Bedeli
Hesap Ad1
01.01.2012
Ah~
123.231
224.080
154.889
502.200
121.522
11.557
34.587
167.666
01.01.2012
Donem Amor.
Ozel Mali~etler
Toplam
63.274
151.764
59.744
274.782
7.950
9.917
13 .188
31.055
Net Deger
227.418
Ta~rtlar
Demirba~lar
6ze1 Ma1i~et1er
Top1am
Birikini~
Sat•~
Yabanc1 Para
~evrim Farki
(5.375)
(9.775)
(6.755)
(21.905)
30.06.2012
Yabanc1 Para
~evrim Farki
(2.704)
(6.551)
(2.513)
{11.768}
30.06.2012
239.378
225 .862
182.721
647.961
Amortisman
Hesap Ad1
Ta~ttlar
Demirba~1ar
Satr~
68.520
155.130
70.419
294.069
353.892
Diger Bilgiler:
Amortisman ve itfa paylarmm tamamt faa1iyet giderlerinde yer almaktadrr. Aktif degerlerin sigorta teminat
tutarma Not:22'de yer verilmektedir. Aktif deger1er i.izerinde ipotek, ktstt1ama ve ~erh mevcut degi1dir.
19
MADDi OLMA YAN DURAN VARLIKLAR
$irket'in donem1er itibariy1e Maddi Olmayan Duran Varhk1art
Hesap Ad1
Maliyet Degeri
Birikmi~ Amortisman
Toplam
a~agtda a<;:tklanrm~trr :
30.06.2013
143.736
(137.400)
6.336
24
31.12.2012
127.780
(126.447)
1.333
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayici Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Liras1 olarak gosterilmi~tir)
30.06.2013
Maliyet Bedeli
Hesap Ad1
Diger Mad. Olm. Varhk
Toplam
Sati~
01.01.2013
Ah~
127.780
127.780
5.417
5.417
01.01.2013
Donem Amor.
126.447
126.447
813
813
Yabanci Para
<;:evrim Farki
10.539
10.539
30.06.2013
Yabanc1 Para
<;:evrim Fark1
10.140
10.140
30.06.2013
143.736
143.736
Biriklnis Amortisman
Hesap Ad1
Diger Mad. Olm. Varhk
Toplam
Net Deger
Sati~
137.400
137.400
6.336
1.333
30.06.2012
Maliyet Bedeli
Hesap Ad1
Diger Mad. Olm. Varhk
Top lam
135.400
135.400
Biriklnis Amortisman
Hesap Ad1
01.01.2012
Donem Amor.
Diger Mad. Olm. Varhk
Top lam
133.547
133.547
209
209
Net Deger
Sati~
Ah~
01.01.2012
Sati~
Yabanci Para
<;:evrim Farki
(5 .907)
(5.907)
30.06.2012
Yabanc1 Para
<;:evrim Farki
(5.823)
(5.823)
30.06.2012
129.493
129.493
127.933
127.933
1.560
1.853
Amortisman ve itfa paylarmm tamami faaliyet giderlerinde yer almaktadrr.
20
<;:ALI~ANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BOR(:LAR
30 Haziran 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle
<;ah~anlara
Saglanan Faydalar Kapsammda Bon;:lar
a~ag1da ac,:Ildannu~trr .
H esap Ad1
Odenecek SGK
30.06.2013
51.897
31.12.2012
33.071
51.897
33.071
T op lam
21
DEVLET TE~ViK VE YARDIMLARI
Yoktur.
22
KAR~ILIKLAR, KO~ UL LU V ARLIK VE YUK UMLULUKLER
i) Kars1ltklar
H esap Ad1
Fatura ve Fiyat Farkr
T oplam
30.06.2013
85.564
85.564
Kar~ rhklan
25
3 1.12.2012
546.507
546.507
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayici Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirasz olarak gbsterilmi~tir)
30 Haziran 2013
1 Ocak itibariyle
ilave kar~Ihk
iptal Edilen Kar~1hk
Fatura ve Fiyat
Fark1 Kar~.
546.507
85.564
(546.507)
85.564
Top lam
30 Haziran 2012
1 Ocak itibariyle
ilave kar~Ihk
iptal Edilen Kar~1hk
Top lam
Fatura ve Fiyat
Farki Kar~.
648.984
717.788
(648.984)
717.788
ii) Kosullu Varhk ve Yilkilmlillilkler;
Sirket aleyhine a~IIan davalar
Sirket'in aleyhine a91lan dava bulunrnamaktadrr.
Sirket tarafmdan aplan icra takipleri
Sirketin alacaklan i9in a9m1~ oldugu icra takiplerinin TL tutan 1.481.572 TL olup, bu icra takiplerinin tamam1
i9in mali tablolarda kar~Ihk aynlm1~trr. ( 31.12.2012 1.478.941 TL'dir.)
iii2 Pasifle ~er almgy_an taahhutler;
30.06.2013
TL
Verilen Teminat Mektuplan
TOP LAM
4.200
4.200
USD
1.550.000
1.550.000
EURO
1.950.000
1.950.000
4.200
4.200
USD
1.550.000
1.550.000
EURO
1.950.000
1.950.000
31.12.2012
TL
Verilen Teminat Mektuplan
TOP LAM
iv) Sirket Tara(mdan Verilen Teminat Rehin jpotekler ve Ozkgy_naklara Oranz ;
Sirket tarafmdan verilen TRi' ler
A. Kendi tlizel ki~iligi adma verilmi~ olan TRi' lerin toplam tutan
B. Tam konsolidasyon kapsamma dahil edilen ortakhklar lehine
verilmi~ olan TRi' lerin toplam tutan
C. Olagan ticari faaliyetlerin ylirtitlilmesi amaciyla diger 3. Ki~ilerin
borcunu temin amaciyla verilmi~ olan TRi' lerin toplam tutan
D. Diger verilen TRi' lerin toplam tutan
i. Ana ortak lehine verilmi~ olan TRi' lerin top lam tutan
ii. B ve C maddeleri kapsamma girmeyen diger grup ~irketleri
lehine verilmi~ olan TRi' lerin toplam tutan
iii. C maddesi kap. girmeyen 3. ki~iler lehine verilmi~ olan TRi' lerin
to lam tutan
Toplam
Yukandaki tab loda yer alan tutarlar donem sonlan itibariyle
o lu~an
TL
30.06.2013
7.889.355
31.12.2012
7.353 .045
7.889.355
7.353.045
kar~thkl andtr.
$irket tarafmdan verilen diger TRi' lerin ozkaynaklara oram % 0' d1r: (31. !2.20 12: % 0)
v) Akti(degerler iizerinde mevcut bulunan top! am ipotek ve teminat:
AktifDegerler Ozerinde ipotek ve Teminat bulunmamaktad1r.
J!.l)_Akti(degerlerin toplam sigorta tutan;
26
L
i
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan TamamlayiCt Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Liras1 olarak gosterilmi;;tir)
30.06.2013
Sigortalanan Aktifin Cinsi
USD
Ticari Mallar
TL
6.557.500
Ta~rtlar
105.000
i~yeri Makina Tesis ve Cihaz
590.000
7.147.500
Top lam
105.000
31.12.2012
Sigortalanan Aktifin Cinsi
USD
Ticari Mallar
TL
9.620.000
Ta~rtlar
178.274
i~yeri Makina Tesis ve Cihaz
590.000
10.210.000
Top lam
23
178.274
T AAHHfJTLER
Yoktur.
24
<;ALI~ANLARA SAGLANAN FAYDALAR
Hesap Ad1
30.06.2013
31.12.2012
Krdem Tazminatr Kar~Ihgr
273.922
228.003
Toplam
273.922
228.003
Ytirtirltikteki i~ Kanunu hiikiimleri uyarmca, vah~anlardan krdem tazminatrna hak kazanacak ~ekilde i~ sozle~mesi
sona erenlere, hak kazandrklarr yasal krdem tazminatlarmrn odenmesi yiikiimliiliigii vardrr. Aynca, halen yiiriirltikte
bulunan mevzuat geregince krdem tazminatlill alarak i~ten aynlma hakkr kazananlara da yasal krdem tazminatlar!ill
odeme yiikiimliiliigii bulunmaktadrr. 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle odenecek krdem tazminatr, 3.254,44 TL
(31 Arahk2012: 3.129,25 TL)tavanrna tabidir.
Krdem tazminatr yiikiimliiliigii yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi degildir.
Krdem tazminatr yiikiimltiliigii, ~irketin yah~anlarm emekli olmasrndan dogan gelecekteki olasr yiikiimliiliigiin
bugiinkii degerinin tahmirrine gore hesaplanrr. UMS 19 ("(:ah~anlara Saglanan Faydalar"), ~irketin yiikiimliiliiklerini
tanrmlanmr~ fayda planlan kapsamrnda aktiieryal degerleme yontemleri kullanrlarak geli~tirilmesirri ongoriir. Buna
uygun olarak, top lam yiikiimliiliiklerin hesaplanmasrnda kullanrlan aktiieryal varsayimlar a~agrda belirtilmi~tir:
Esas varsayim, her hizmet yrh ivirr olan azami yiikiimliiliigiin enflasyona paralel olarak artmasrdrr. Dolayrsry1a,
uygulanan iskonto oram, gelecek enflasyon etkilerinin diizeltilmesinden sonraki beklenen reel oranr ifade eder. 30
Haziran 2013 tarihi itibariyle, ekli mali tab1olarda kar~rlrklar, vah~anlarm emekliligirrden kaynaklanan gelecege ait
olas1 yiikiimliiliigiiniin bugiinkii degeri tahmin edilerek hesaplanrr. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle kar~rhklar y1llrk
%5 enflasyon oraru ve %9 iskonto oran1 varsayimrna gore, %3,81 reel iskonto oram ile hesaplanmr~trr (31 Aralrk
201 2: %3,81 reel iskonto oranr). ~irketin reel iskonto oranlarma ili~kin olarak yaprru~ oldugu varsayimlar her
bilanvo doneminde gozden ge9irilmektedir.
Kldem tazmirratr yiikiimliiliiklerine ili~kin aynlmama olasrhgr tahmini 30.06.2013
dur.(31.1 2.2012 :% 97,09)
1 Ocak 30 H aziran 2013
228 .003
14.729
10.260
44.964
(24 .034)
273.922
l Ocak
Cari Hizmet Maliyeti
Faiz Maliyeti
Aktiieryal Kazan9
Odenen
Kapam~ Bakiyesi
tarihi ivin %97,8 1
1 Ocak30 Haziran 2012
185.289
13.990
18.382
39.433
(19.819)
237.275
Krdem tazminat kar~r l rk giderlerinin tamamr faaliyet giderleri i9erisinde muhasebe le~tiri lmektedir.
UMS 19 ' da 1 Ocak 20 13 itibariyle yi.irtirllige giren diizenleme geregi aktUeryal kayrp ve kazanylar diger kapsamh
gelir olarak ge9mi$ yrl kar zarannda muhasebele~t irilmeye ba~lanm 1~trr. Cari donemde ak.'ti.ieryal kayrp olarak
27
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayrcr Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedik9e, Tiirk Lirasz olarak gosterilm i~tir)
giderle~tirilen tutar 44.964 TL'dir. Bu tutara isabet eden ertelenrni~ vergi gelirinin de aym
gelirde muhasebele~tirilmesi sonucu diger kapsamli gelir tutan 35.971 TL olmu~tur.
~ekilde
diger kapsamli
$irket yonetirni muhasebe politikasr degi~ikliginin 31 Aralik 2012 ve 30 Haziran 2012 tarihi itibanyla sona eren
hesap donemlerindeki fmansa1 tablolara olan etkisini degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi sonrasr etkilerin
onemsiz seviyede goriilmesi nedeniyle ge9mi~ donem fmansal tablolarmm yeniden diizenlenrnemesine karar
vermi~tir.
01.01.2013
30.06.2013
44.964
(8.993)
35.971
Diger kapsamh gelirde muhasebele~tirilen aktiieryal kayrplar
Vergi Etkisi % 20
Net Tutar
25
CARi DONEM VERGiSi iLE iLGiLi VARLIKLAR VE BOR<;LAR
Yoktur.
26
DiGER V ARLIK VE YUKUMLULUKLER
$irket'in donemler itibariyle Diger Donen Varliklarr
a~agrda ayiklanrnr~tlr:
Hesa~
31.12.2012
598.412
40.994
1.224
640.630
30.06.2013
713 .016
613.211
5.977
1.332.204
Adr
Ciro Prirni Gelir Tahakkuku
Devreden KDV
i~ A vanslarr
To~lam
$irket' in donemler itibariyle Diger Duran Varliklarr bulunmamaktadrr.
27
OZKA YNAKLAR
i) Kontrol Giicii Olmayan Paylar
Yoktur.
ii) Sermaye I Kar:jllzklz i~tirak Sermaye Diizeltmesi
$irket'in 23.000.000 TL olan sermayesi 4.000 TL tutarmdaki A Grubu nama yazrli ve 22.996.000 TL tutarmdaki
B Grubu hamiline yazllr paylardan olu~maktadrr. A Grubu pay1arm yonetirn kurulu se9irninde irntiyaz mevcut
olup B Grubu paylann hi9bir irntiyazr yoktur. A grubu nama yazrh hisse senetleri Desbil Tekno1ojik Uriinler
Dagrtrrn A.$.' ye aittir. (Desbil' in% 100' i.ine Nevres Erol Bilecik sahiptir.)
Donemler itibariyle itibariyle Sirket'in sermaye ve ortaklik yaprsr
a~agrdaki
30.06.2013
Hissedar
Desbil Teknolojik Uriinler A.$.
Despec Group B.V.
Halka A9ik Krsrm
Diger
Top la m
Pa~
Oram%
%30,25
%30,33
%39,35
% 0,07
%1 00
P a ~Tutan
6.956.268
6.975 .000
9.050.000
18.73 2
23.000.000
gibidir;
31.12.2012
Pa~Oram%
% 30,25
%30,33
%3 9,35
% 0,07
%1 00
P a~
T utan
6.956.268
6.975.000
9.050.000
18.732
23.000.000
Yonetim Kurulu 14.03.2012 tarih ve 201 2/03 nolu karanyla, $irketin 11.500.000 TL olan yikanlmi$
sermayesinin 25.000.000 T L kayrtlr sermaye tavam i9erisinde kalmak $artryla% 100 artm larak 23.000.000 TL'
ye y!kartlmasma, artmlacak sermaye tutan olan 11.500.000 T L'nin ic; kaynaklardan kar$!lanmasma karar
vermi~tir.
$ irket esas sozle$mes inin "Yonetim Kuru lu ve Si.iresi" b a~ hk l! 9. Maddesine gore A Grubu nama yazii 1 paylar
sahiplerine Yonetim Kurulu Uyelerini belirleme imtiyaz1 saglar. Buna gore; Yonetim Kurulunun 5 veya 6 Liyeden
olu$masr durumunda 4 i.iye, 7 veya 8 ilyeden olu$mas1 durumunda 5 iiye, 9 ilyeden olu$mas1 durumunda ise 6 ilye
(A) grubu pay sahiplerinin gtistereceg i adaylar arasmdan sec,:i lir.
28
DESPEC BiLGiSAYARPAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlaytct Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikc;e, Tiirk Lirasz olarak gosterilmi:}tir)
A Grubu pay sahiplerinin Yonetim Kurulu liyelerini belirleme irntiyaZl mevcut oldugundan halka arz edilen B
grubu paylann <;ogunlugu ele ge<;irmesi durumunda bile yonetim hakimiyeti el degi~tirmeyecektir. Yonetirn
hakirniyeti her haliikarda A grubu pay sahiplerinde olrnaya devam edecektir.
iii) Sermaye Yedekleri
Yoktur.
iv) Kardan Kzsztlanmz!j Yedekler
Kardan
aynlrnr~ krsrtlanrm~
yedekler yasal yedeklerden
olu~maktadrr.
Tlirk Ticaret Kanunu'na gore, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olrnak lizere ikiye ayrrlrr. Tiirk
Ticaret Kanunu'na gore birinci tertip yasal yedekler, ~irketin odenmi~ sermayesinin %20'sine ula~mcaya kadar,
kanuni net karm %5 ' i olarak ayrrlrr. ikinci tertip yasal yedekler ise odenmi~ sermayenin %5'ini a~an dagrtrlan
karm %10'udur. Turk Ticaret Kanunu'na gore, yasal yedekler odenmi~ sermayenin %50'sini ge<;medigi slirece
sadece zararlan netle~tirmek i<;in kullamlabilir, bunun dr~mda herhangi bir ~ekilde kullamlmasr miirnklin degildir.
v) Ger;mi!j Yzl Karlarz
Ges;mi~
Yrl Karlarr olaganlistli yedekler ve diger ge<;mi~ yrl zararlarmdan olu~maktadrr.
Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun 27.01.2010 tarihli 02151 sayth toplanttsmda alman karan geregince; halka a<;Ik
anonirn ortakhklarm elde ettikleri karlarm dag1trrn esaslarmm belirlenmesine ili~kin olarak, paylan borsada i~lem
goren halka a<;Ik anonirn ortakllklar i<;in yaptlacak temettli dagttrrni konusunda herhangi bir asgari kar dagttrrn
zorunlulugu getirilrnemesine; bu kapsamda, kar dag1trrnmm SPK'nm Seri: IV, No: 27 sayth Tebligi'nde yer alan
esaslar, ortakllklarm esas sozle~melerinde bulunan hiikiirnler ve ~irketler tarafmdan kamuya a<;Iklanmt~ olan kar
dagttrm politikalan <;er<;evesinde ger<;ekle~tirilrnesine karar verilrni~tir .
$irket'in donemler itibariyle Ozkaynak kalemleri a~agtda as;Iklanmt~trr:
Hesap Ad1
Sermaye
Sermaye <;evrim Farklar1
Hisse Senedi ihra<; Primleri
Kar veya Zararda Y eniden Smlflandmlacak
Diger Kapsamh Gelirler veya Giderler
- Satzlmaya Hazzr Fin. Varlzk Deger Artz!jz
- Riskten Korunma Fonu (Not:9)
Yabanc1 Para <;evrim Farklan
Kardan Ayr!lan Ktsttlanmi~ Yedekler
- Yasal Yedekler
Ges;mi~ Yrl Kar I Zararlar1
Net Donem Kar I Zarar1
Toplam
30.06.2013
23.000.000
437.133
2.967.707
31.12.2012
23.000.000
(1.294.351)
2.748.459
606.110
4.129.678
4. 129.678
8.777.566
2.445.272
42.363.466
1.577
12.350
(10. 773)
(630.460)
3.457.316
3.457. 316
6.557.147
7.932.811
41.772.499
Yukanda belirtilen ve satrlrnaya hazrr fmansal varhk olarak mali tablolarda yer alan indeks Bilgisayar Sistemleri
Miihendislik Sanayi ve Ticaret A.$.' ye ait hisse senetleri Borsa Rayici lizerinden degerlenerek fmansal tablolara
konu edilrni~tir .
29
G
1
YEIIJi iNLi M/\1.. .
ij.C!'. ;f\.'1 :::;~~ c.;::~;;
.
TM
L
~
, · r~LiK V2.
HiL~l. /\ . .
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlaytct Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedif«;e, Tiirk Lirasz olarak gosterilmi:jtir)
28
SATI~LAR VE SATI~LARIN MALiYETi
Donemler itibariyle
satt~lar
ve
satt~larm
maliyetinin detayt
Hesap Ad1
Yurti9i
Sati~lar
Yurtdt~l Sati~lar
Diger Sati~lar
Sati~tan iadeler (-)
Sat!~ iskontolan (-)
Diger indirimler (-)
Net Sat1~Iar
Satilan Ticari Mal Malii:eti (-)
Ticari Faal. Brut Kar I {Zarar}
a~agtda sunulmu~tur:
01.01.201330.06.2013
63.795.729
118.232
2.796.448
( 1.534.662)
(16.040)
(5.428)
65.154.279
(57.736.560)
7.417.719
01.04.201330.06.2013
33.259.968
118.232
993.839
(843.867)
(5.252)
(5.305)
33.517.615
(30.090.863)
3.426.752
01.01.201230.06.2012
62.457.403
44.086
2.676.451
(1.052.224)
(45.858)
64.079.858
(56.235.161)
7.844.697
01.04.201230.06.2012
33.052.573
44.086
1.419.487
(771.346)
(31.874)
33.712.926
(29.370.905)
4.342.021
Amortisman giderleri ve itfa paylan gene! gider niteliginde oldugundan faaliyet giderleri hesabt i9erisinde
gosterilmektedir.
29
ARA~TIRMA VE GELi~TiRME GiDERLERi, PAZARLAMA SATI~ DAGITIM GiDERLERi,
GENEL YONETiM GiDERLERi
Donemler itibariyle Faaliyet Giderleri
a~agtda ayiklanmt~trr:
Hesap Ad1
Gene! Yonetim Giderleri (-)
Pazarlama Sat!~ Dagttrrn Giderleri (-)
To~lam Faali:yet Giderleri
30
01.01.201330.06.2013
2.333.287
898.578
3.231.865
01.04.201330.06.2013
1.351.195
456.662
1.807.857
01.01.201230.06.2012
1.780.482
1.064.582
2.845.064
01.04.201230.06.2012
925.696
571.300
1.496.996
01.01.201230.06.2012
1.851.135
189.097
78.928
114.008
101.813
96.214
32.026
381 .843
2.845.064
01.04.201230.06.2012
995.966
100.242
37.372
57.371
51.193
45.413
23.198
186.241
1.496.996
NiTELiKLERiNE GORE GiDERLER
Donemler itibariyle Niteliklerine Gore Giderler a~agtda a((iklanmt~trr:
Hesap Ad1
- Persone1 Giderleri
- Nakliye ve Depolama Giderleri
- Reklam Tamtrrn Giderleri
- Kira1ama Giderleri
- MU~avirlik ve Denetim Giderleri
- DI~. Sag. Fayda ve Hizmetler
- Sat!~ ve D1~ Ticaret Giderleri
- Diger Giderler
To~lam Faali:yet Giderleri
01.01.201330.06.2013
1.883 .147
214.608
516.687
121.410
77.989
95.674
43 .586
278.764
3.231.865
01.04.201330.06.2013
977.013
114.803
370.912
65.177
39.884
42.793
24.432
172.843
1.807.857
Sirketin muhasebe, frnans, denetim, cari hesaplar, depo, lojistik, ithalat, ihracat ve kiralama hizmetlerinin tinemli
bir ktsmt grup ~irketleri olan indeks Bilgisayar A.$. ve Teklos Lojistik A.$. tarafrndan verilmektedir. Soz konusu
hizmetler kar~thgrnda ~irkete ayhk fatura dtizenlenrnektedir. Bu tutarlar faaliyet giderleri i9erisinde yer
almaktadtr. ili~kili taraflar tarafmdan kesilen fatura tutarlarrna ili~kin bilgiler Not:37' de ayik1anmt~trr.
30
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayrcr Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedifa;e, Tiirk Liras1 olarak gosterilmi:;tir)
31
DiGER FAALiYETLERDEN GELiR I GiDERLER
Donemler itibariyle Diger Faaliyetlerden Gelir ve Giderler a~agrda ac;:Iklanmr~trr.
Hesap Adr
Esas Faaliyetlerinden Diger Gelirler
Konusu Kalm. $lipheli Alacak Kar~ .
Satr~lardan Elirnine Edilen Faiz
Cari Donem Reeskont Geliri
Onceki Donem Reeskont iptali
Kur Farkr Ge1irleri (Ticari A1acaklar ve borc;:lar)
Diger Gelirler ve Karlar
Esas Faaliyet1erinden Diger Giderler (-)
Alrrnlardan Elirnine Edilen Faiz
Cari Donem Reeskont Gideri
Onceki Donem Reeskont iptali
Kur Farkr Giderleri(Ticari Alacaklar ve borc;:lar)
Diger Giderler ve Zararlar (-)
Diger Gelir I Giderler {Net}
32
01.01.201330.06.2013
01.04.201330.06.2013
01.01.201230.06.2012
01.04.201230.06.2012
2.388.365
1.419.252
550.676
36.014
135.230
1.656.014
10.431
(1.196.794)
(194.236)
(184.989)
(43 .106)
(745.405)
(29.058)
327.256
6.825
1.075.770
7.486
212.610
3.187
1.081.100
4.071
(503.051)
(92.083)
(39.409)
(347.627)
(23 .932)
1.834.907
46.852
455.396
29.148
161 .325
1.121.910
20.276
(1.882.111)
(153.963)
(160.621)
(45 .345)
(1.483 .219)
(38.963)
1.191.571
916.201
{47.204)
593.022
852.368
119
(482.748)
(70.458)
9.311
(394.753)
(26.848)
YATIRIM FAALiYETLERiNDEN GELiRLERIGiDERLER
Donemler itibariyle Yatrrrrn Faaliyet Gelirleri ve Giderleri bulunmamaktadrr.
33
FiNANSAL GELiRLER!GiDERLER
Donemler itibariyle Finansal Gelirler a~agrda ac;:Iklanmr~trr:
Hesap Adr
01.01.201330.06.2013
327.627
Faiz Gelir1eri
4.047
Temettli Ge1irleri
1.343 .291
Kur Farkr Gelirleri
Toplam Finansal Gelirler
1.674.965
01.04.201330.06.2013
97.625
4.047
972.343
1.074.015
01.01.201230.06.2012
402.157
67.015
1.530.338
1.999.510
01.04.201230.06.2012
188.626
67.015
(1.008 .222)
(752.581)
01.04.201330.06.2013
145 .922
2.003.171
2.149.093
01.01.201230.06.2012
484.842
1.655.526
2.1 40.368
01.04.201230.06.2012
222.796
407 .522
630.318
Donemler itibariy1e Finansa1 Giderler a~agrda ac;:Iklanmr~trr:
Hesap Ad1
Banka ve Faiz Giderleri
Kur Farkr Giderleri
ToQ1am Finansal Gider1er
$irket' in
akt ifle~tiri1en
01.01.201330.06.2013
326.899
2.864 .259
3.191.158
fmansman gideri bu1unmamaktadrr.
34 SATIS AMACIY LA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALiYETLER
Yoktur.
35
GELiR VERGiLERi
$irket' in vergi gideri (veya geliri) cari donem kurumlar vergisi gideri ile
o l u~maktadtr.
31
erte 1 enmi~
vergi giderinden (veya geliri)
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan TamamlayiCI Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikt;e, Tiirk Liras1 olarak gosterilm i~tir)
Donemler itibariyle vergi varhk ve yiikilmliiliikleri
a~ag1daki
gibidir:
Hesap Ad1
01.01.2013
30.06.2013
01.04.201330.06.2013
01.01.201230.06.2012
01.04.201230.06.2012
Cari Donem Yasal Vergi Kar~Ihgi (-)
Ertelenmi~ Vergi Geliri I (Gideri)
To~lam Vergi Gelir I {GiderQ
(1.313.167)
(102.793)
{1.415.960}
(714.237)
(84.546)
{798.783}
(657.184)
(4.860)
{662.044}
(486.961)
(22.744)
{509.705}
Hesap Ad1
30.06.2013
1.313.167
(599.968)
713.199
Cari Donem Yasal Vergi Kar!?Ihgi
Pe!?in Odenen Vergiler (-)
To~lam Odenecek Net Vergi
31.12.2012
1.441.525
(910.950)
530.575
i) Cari Donem Yasal Vergi Kar~zllgz
Tiirkiye'deki gec;ici vergi lir;:er ayhk donemler itibariyle hesaplamp tahakkuk ettirilmektedir. Buna uygun olarak
Sirket'iri 2009 y1h kazanc;larmm gec;ici vergi donemiride vergilendirilmesi a!?amasmda kurum kazanc;lan
lizeririden %20 oranmda ger;:ici vergi hesaplanmi!?tlr.
Tiirk vergi hukukuna gore, zararlar, gelecek yillarda olu!?acak vergilendirilebilir kardan dii!?iilmek lizere,
maksimum 5 yil ta!?mabilir. Ancak olu!?an zararlar geriye doniik olarak, onceki y11larda olu!?an karlardan
dli!?iilemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesi uyarmca, Kurumlar Vergisi; miikellefm beyam lizeririe tarh olunur.
Tlirkiye'de vergi degerlendirmesiyle ilgili kesiri ve kati bir mutabakatla!?ma prosediirii bulunmamaktadrr.
Sirketler ilgili yilm hesap kapama donemirii takip eden y11m 25 Nisan tarihirie kadar vergi beyanname1eririi
hazrrlamaktadrr. Vergi Dairesi tarafmdan bu beyanname1er ve buna baz olan muhasebe kayit1an 5 y1l ic;erisiride
iricelenerek degi!?tirilebilirler.
Donemler itibariyle ticari kar ve mali kar rakam1arma ait detaylar:
01.01.2013Hesap Ad1
30.06.2013
Yasa1 Kay1t. Ticari Kar I (Zarar)
Matraha ilaveler
K1dem Tazmiriat1 Kar!?Ihgi
Stok Deger Dli!?iikliigii Kar!?Ihgi
<;ek ve Senet Reeskont Giderleri
Diger Kan. Kabul Edilmeyen Giderler
6.443.563
3.268.252
153.854
45.919
79.815
154.644
51.986
45 .358
18.337
38.963
28.120
Matr ahtan i ndirimler (-)
Siipheli Alacak Kar~ Ihgi
Kar Transferi Kur Fark1
<;:ek ve Senet Reeskontlan
I!?tiraklerden Temettli Geliri
Yasal Kayltla rdaki M ali Kar I (Za rar)
Gelir Vergis i Stopajz:
01.01.201230.06.2012
31.583
27. 536
4. 047
6.565.834
136.975
6.3 24
44. 300
19.336
67.015
3.285.921
Kurumlar vergisine ek olarak, dagitilan kar paylan lizerinden gelir vergisi stopaj 1 hesaplanmas1 gerekrnektedir.
23 .07.2006 tarihli Resmi Gazete' de yay1mlanan 2006110731 say1 h Bakanlar Kurulu Karan ile Gelir vergisi stopaj
oram %10' dan %15 ' e c; tkan lmt!?tir.
ii) Ertelenm i$ Vergi:
Sirket' in vergiye esas yasal mali tablo lan ile SPK Muhasebe Standartlarma gore haz trlanmt~ mal i tablolan
arasmdaki fark h hklardan kaynaklan an gec; ici zaman lama fark lan ic;in erte l enmi~ vergi aktifi ve pasifini
muh asebe le~tirmekte dir. Soz ko nus u farkltltklar genell ikle bazt gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlan
ile
SPK Muhasebe Standartlanna gore hazrrlanan mali tablolarda farklt donemlerde yer almasmdan
kaynaklanmakta olup a~ag1da ar;: tklanmaktad1r.
32
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan Tamamlaytct Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Liras1 olarak gosterilmi$tir)
Hesap Adt
30.06.2013
31.12.2012
30.06.2013
31.12.2012
Birikmi~
Birikmi~
Ertelenmi~
Ertelenmi~
Farklar
Vergi Alacagt
I (Borcu)
Vergi Alacagt
I (Borcu)
(44.413)
(6.466)
170.516
273.922
218.967
(19.821)
(15.438)
135.230
228.003
117.236
(8.883)
(1.293)
34.103
54.784
43.794
(3.964)
(3.088)
27.046
45.601
23.447
(566.314)
(36.014)
(7.412)
(43.106)
25.009
37.562
(113.263)
(7.203)
(1.482)
(8.621)
5.002
7.512
91.453
Ge~ici
Sabit Ktymetler
Hisse Senedi Degerleme Farkt
Reeskont Giderleri
Ktdem Tazminatl Kar~tltgt
Stok Deger Di.i~i.ikli.igi.i Kar~thgr
Stoklarm Kayrth Degerleri ile Vergi
Matrahlan Arasmdaki Fark
Prekont Ge1iri
Riskten Korunma Fonu
Farklar
Ge~ici
Di~er
Ertelenmi~
2.039
Vergi Varhgt I( Yiik)
Donem Ba~r Ert. Vergi Var. I (Yi.ik.)
Ozk. i~erisinde Yer Alan Ert. Vergi
Yabanct Para <;::evrim Farkt
Ertelenmi~ Vergi Geliri/ (Gideri)
30.06.2013
30.06.2012
91.453
394
12.985
(102.793)
(21.211)
(97.574)
927
(4.860)
2.039
(122.718)
Donem Sonu Ert. Vergi Var. I (Yiik.)
Kullamlmamt~ Vergi Avantaj1arma ili~kin A~tldama:
Sirket'in donem sonlart itibariyle sonraki donemlere devreden mali zaran bulunmamaktadrr.
Donemler itibariyle vergi kar~tltklarmm mutabakatl a~agrdaki gibidir:
01.01.201330.06.2013
Vergi kar§thgmm mutabakatt:
3.861.232
Devam eden faa!. elde edilen kar
(772.246)
Kurumlar vergisi oram %20
Vergi etkisi:
Ozsermaye kalemlerinin yabanct para
c;:evriminden dolayr vergiye olan etkisi
- Kanunen kabul edilmeyen giderler I gelirler
Gelir tab. vergi kar~thgt gideri
36
PAY
BA~INA
01.01.201230.06.2012
4.811.571
(962.314)
281.208
19.062
(662.044)
(637.460)
(6.254)
(1.415.960)
KAZAN<; I KA YIP
Pay ba~ma kar miktan, net donem karmm Sirket paylarmm y1l ic;:indeki agtrltkh ortalama pay adedine
boltinmesiyle hesaplamr. Sirket'in Pay Ba~ma Kazanc;: I Kay1p hesaplamas1 a~ag1daki gibidir.
Hesap Adt
Donem Kan I (Zaran)
Ortalama Pay Adedi
Pay Ba~ma Dii~en Kazan~ I (Kaytp)
01.01.201330.06.2013
2.445.272
23.000 .000
01.04.201330.06.2013
661.235
23 .000.000
01.01.201230.06.2012
4. 149.527
23 .000.000
01.04.201230.06.2012
1.545.443
23.000.000
0,1063
0,0287
0,1804
0,0672
Pay ba~ma kar hesaplamasmda kullamlan agtrhkh hisse adedi ortalamas t, hisse lerin bedelsiz o!arak c;:tkanlmasm t
geriye doniik olarak uygulamak suretiyie elde edildiginden 2012 yih kan 23 .000.000 adet hisseye bo liinerek
bulunmu~tur.
33
~
~AViRLiK VE
.,.,.,_-=r-..,i~.ll iiZ:\:1 . A . ~)
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayici Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikqe, Tiirk LirasLolarak gosterilm i$tir)
37
iLiSKiLi TARAF ACIKLAMALARI
a)
ili~kili taraflarla Bon;: ve Alacak bakiyeleri:
Alacaklar
30 Haziran 2013
indeks A.~.
Desbil A.~ .
Ortaklara Temettii Borcu
Neotech A . ~.
Teklos A.~.
Bon;lar
Ticari
Olmayan
Alacaklar
Ticari
Alacaklar
Ticari Borc;lar
89.596
1.411.672
1.381.881
4.457
57.304
infmA.~.
2.559.110
10.803
Datagate A.~ .
Neteks A.~.
3.471
HomendA.~ .
102.074
Personelden Alacaklar
Artun A. ~.
Toplam
115
4.083.774
154.828
Alacaklar
31 Arahk 2012
indeks A.~.
Desbil A.~.
Ortaklara Temettii Bon;:u
Neotech A.~ .
Teklos A.~.
infmA.~.
Ticari
Alacaklar
1.381.881
Borc;lar
Ticari
Olmayan
Alacaklar
12.928.635
777.591
Ticari Bor£lar
453
Ticari
Olmayan
Bor£lar
1.384.358
141
30.537
2.312.255
Datagate A.~.
Neteks A.~.
2.081
1.243
HomendA.~.
Persone1den Alacaklar
Top lam
Ticari
Olmayan
Borc;lar
1.718
11
2.312.255
13.709.561
32.849
1.384.358
~irket, donem iyerisinde cari hesap bakiyeleri iyin USD, EUR ve TL lizerinden faiz yah~trrmakta olup, 2013 y1h
alti ayhk donemde faiz oranlar1 srras1yla % 4,% 4 ve % 7,5' dur. (30 Haziran 2012 ' de .faiz oranlan USD%
5,50-6) drr.
34
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayrcr Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedik9e, Tiirk LirasL olarak gosterilmi$fir)
b) ili~kili taraflardan yaprlan ahmlar ve ili~kili taraflara yaprlan sati~lar a~ag1daki gibidir.
30.06.2013
ili~kili Taraflara
Mal ve Hizmet
Satl~lar
Sat1~Ian
Artim A.$.
Datagate A.$.
Desbil A.$.
HomendA.$.
indeks A.$.
infm A.$.
Neotech A.$.
Neteks A.$.
Tek1os A.$.
692
67.656
452
121.233
499
267
222
TOPLAM
191.021
ili~kili Taraflaradan
Mal ve Hizmet
Ah~lar
SatJ~Ian
Datagate A.$.
Desbi1 A.$.
HomendA.$.
indeks A.$.
infin A.$.
Neotech A.$.
Neteks A.$.
Teklos A.$.
ili~kili
Faiz ve Kur Farki
Geliri
424
5.837
6.261
Ortak
Gider
Katlhm
Toplam Gelirler
I Sat1~Iar
5
1.146
86.237
71
595.583
223.621
23
20
697
69.226
86.237
523
722.653
224.120
290
242
906.706
1.103.988
Faiz ve Kur Farki
Geliri
1.232
Toplam Gelirler
I Satl~lar
26
1.258
848.006
55.546
2.523
1.034.121
5.744
454
140.693
3
20
2.155
6.396
474
148.592
146.461
989.153
57.750
1.193.364
2.523
130.569
6.393
TOP LAM
Sirket'in
Ortak
Gider
Katlhm
taraflarmdan a1man ve verilen teminatlan bu1unmamaktadrr.
30.06.2012
ili~kili Taraflara
Satl~lar
s
Mal ve Hizmet
Sat!~ Ian
Artim A.
Datagate A.$.
Desbil A.$.
HomendA.$.
indeks A.$.
infm A.$.
Neotech A.$.
Neteks A.$.
Teklos A.$.
1.109
316.703
TOPLAM
584.125
0
Ortak
Gider
Katlhm
279
705
244.112
21.126
139
231
5.048
5.327
Faiz ve Kur Farki
Geliri
529
32.462
43.741
390.583
192.217
559
88
2.446
1.109
317.511
32.462
44.446
639.743
213.343
698
319
2.446
662.625
1.252.077
G
35
Toplam Gelirler
I Sat1~Iar
VE~,ft<~
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayici Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Tiirk Liras1 olarak gosterilmi:;tir)
ili~kili Taraflaradan
Mal ve Hizmet
Ah~lar
Satt~lan
ArtunA.$.
Datagate A.$.
Desbi1 A.$.
HomendA.$.
indeks A.$.
infmA.$.
Neotech A.$.
Neteks A.$.
Teklos A.$.
TOP LAM
Ortak
Gider
Katthm
Faiz ve Kur Farkt
Geliri
273.607
659
135.445
198
39.450
52.549
52.801
236.663
49
699
782
496.012
942.424
383.191
2.244
219.382
806.979
120
Toplam Gelirler
I Satt~lar
273.805
39.450
54.793
1.079.162
236.663
169
699
136.886
1.821.627
$irket'in ili~kili taraflarmdan alman ve verilen teminatlan bulunmamaktadrr.
indeks Bilgisayar Sis. Miih.San ve Tic. A.S (indeks)
indeks Bilgisayar Sistemleri Mlihendislik Sanayi ve Ticaret A.$. 10.07.1989 ytlmda bilgisayar sekti:iriinde
faaliyet gi:istermek amactyla kurulmu~tur. $irket Nisan 2000'de A.$.'ne di:inu~mu~tiir. Agustos 2000'de
Yunanistan merkezli Pouliadis Group'u ortaklart arasrna alan $irket'in merkezi istanbul'da olup, Bili~irn
Teknolojileri ("BT") sekti:iriinde yer ahp, her tiirlu bilgisayar alun satunr, teknik ve yazrlun destegi ve sat1~1 ile
bilgisayar malzemeleri ve veri iletirn ekipmanlarr alun satunt konularmda faaliyet gi:istermektedir. 24.06.2004
tarihinde istanbul Menkul Ktymetler Borsasr'nda INDES kodu ile ulusal pazarda hisse senetleri i~lem
gi:irmektedir. $irketin% 41,70'i halka ac;tktrr. HP, IBM, MiCROSOFT, TOSHiBA, ASUS, DELL, APPLE,
SONY,OKi, EPSON, LG gibi bir c;ok markanm distributi:irlugtinu yapmaktadrr.
$irketin Ortakhk YaplSI,
Ortakhgm Adr
Nevres Erol Bilecik
Alfanor 13131 AS
HalkaAc;Ik
Diger
TOP LAM
fJikesi
T.C.
Norvec;.
T.C.
T.C.
Pay Oram
35,93%
20,00%
41 ,70%
2,37%
100%
Pay Adedi
20.120.551
11.200.000
23 .351.994
1.327.455
56.000.000
Pay Tutan
20.120.551
11.200.000
23.351.994
1.327.455
56.000.000
$irketin Indeks frrrnas1 ile olan ili~kileri tic; ana ba~ ltk halinde toplanmaktadrr.
i)
Mal ve hizrnet ah~ sat1~1
ii)
Nakit Para Kullandrrunt
iii)
Ortak Giderlere kat1lun paylarr
Nakit para kullandrrrrn nedeniyle olu~an cari hesap bakiyesi ticari olmayan alacaklar ic;erisinde tasnif edilmekte
olup si:izkonusu alacaga uc;er ayltk donemler halinde fai z hesaplanmakta ve fatura edilmektedir.
$irket ticari mal alunlarrnrn ve ticari mal satJ;;larmm bir k1smmi indeks frrmas1 aracrhgr ile de yapmaktadrr.
Vadesinde i:idenmeyen ticari alacaklar ic;in kar~rltkh olarak lic;er ayltk di:inemler itibariyle faiz tahakkuk:
ettirilmekte ve faturalanmaktad1r.
$irket, donem ic;erisinde cari hesap bakiyeleri ic;in USD, EUR ve TL lizerinden faiz c; a h~trrmakta olup, 20 13 yth
altr ayhk donemde faiz oranlan srras1yla % 4, %4 ve% 7,5' dir. (30 Haziran 2012 ' de faiz oranlan USD % 5,506) drr.
indeks A. $ ~irkete ortak katll1m payr hizrneti vermektedir. Bu hizmetler, personel ticret giderleri, yemek giderleri,
krrtas iye giderleri, $ube ofis ve $ube depo kira giderleri ve bilgi i~ l em tamir bakrm giderleridir.
36
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan TamamlayiCr Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedik9e, Tiirk Liras1 olarak gosterilm i$fir)
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.S. ( Datagate)
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.~. (Datagate) Ttirkiye'nin OEM lirtinleri olarak bilinen
tirtinler ve orjinal bilgisayar parc;alan alanmda faaliyet gosteren dagrtrm ~irketlerinden birisidir.
bitmemi~
~irket 1.400'den fazla BT lirlinlintin dagrtrmmr yapmakta ve dtinyanm onde gelen ~irketlerinin bilgisayar
parc;alan, donanrm ve yaztlrm lirtinlerini Ttirkiye'de 6.000'den fazla satt~ noktasma ula~trrmaktadrr. 2001 ytlmda
index Grup tarafmdan Datagate'in %50,5'lik c;ogunluk hissesi almmr~trr. 2003 yrlmda gerc;ekle~en ikinci
satmalma operasyonu sonrasmda indeks' in Datagate sermayesindeki payt %85'e c;tkmt~trr. ~irketin ~ubat 2006
da halka arz edilmesi ile birlikte i~tirak oram% 59,24' e dti~mli~tlir. ~ubat 2006'da istanbul Menkul Ktymetler
Borsast'nda DGATE kodu ile ikinci ulusal pazarmda hisse senetleri i~lem gormektedir. ~irketin %33,76 'sr halka
ac;rktrr.
OrtakAdr
Hisse Oram
Ulkesi
Hisse Adeti
Hisse Tutan
indeks Bilg. Sis.Mtih.San.ve Tic.A.~.
T.C.
51,74%
5.174.228
5.174.228
HalkaArz
T.C.
43,26%
4.325 .757
4.325.757
Tayfun Ate~
T.C.
5,00%
500.000
500.000
Diger
T.C.
0,00%
15
15
10.000.000
10.000.000
100%
TOPLAM
~irketin Datagate frrmasr ile olan ili~kileri mal ve hizmet ah~- satr~mdan kaynaklanmaktadrr. Donem ic;erisinde
vadesinde odenmeyen ticari alacaklar ic;in uc;er ayhk donemler itibariyle kar~rlrkh kur farkt ve USD tizerinden
faiz tahakkuk ettirilmekte ve faturalanmaktadrr. ~irket, donem ic;erisinde cari hesap bakiyeleri ic;in USD, EUR ve
TL lizerinden faiz c;ah~trrmakta o1up 2013 yrh altr ay1rk donemde faiz oran1an srrastyla %4,%4 ve% 7,5'dur.
(30 Haziran 2012'de faiz oranlan USD% 5,50-6) drr.
Neteks iletisim Uriinleri Dag1tlm A.S. (Neteks)
Neteks 1996 yilmda, uc;tan uca ag ve ileti~irn tirtinlerini bayi ve i~ ortaklan ile pazara sunmak hedefiyle kurulmu~
bir dagttrm ~irketidir . ~irket, kururnsal ag sistemleri alanmda Cisco, Norte! Networks, 3Com, HP, Juniper ve
Avocent gibi frrmalarm tirtinlerinin yam srra Norte! Networks ve Avaya'ya ait Kurumsal Santral Sistemlerini,
HCS, Coming, Panduit frrmalarmm yaprsal kablolama tirtinlerini, Check Point, Trend Micro ve IBM ISS
frrmalarmm Ag glivenligi tirtinlerini dagttmaktadrr.
~irketin
Ortaklrk yaprst
a~agrdaki
gibidir:
Ortak Ad1
indeks Bilg. Sis.Mtih.San.ve Tic .A.~ .
Westcon Group European Holdings Ltd.
Diger
Ulkesi
Hisse Oram
Hisse Tutan
HisseAdeti
T.C.
50,00%
549.998
549.998
ingiltere
50,00%
549.998
549.998
T.C.- ingiltere
0,00%
4
4
100%
1.100.000
1.100.000
TOP LAM
~irketin Neteks frrmasr ile olan ili~kileri c;ok onemli dtizeyde olmayan mal ve hizmet ali~- satr~mdan
kaynaklanrnaktadtr. Donem ic;erisinde vadesinde odenmeyen ticari alacaklar ic;in lic;er aylrk donemler itibariyle
kar~tlrkh kur fark1 ve USD, EUR ve TL iizerinden faiz tahakkuk ettirilmekte ve faturalanmaktadrr. 2013 yrh altr
aylrk donemde faiz oranlan strastyla %%4,%4 ve % 7,5'dir. (30 Haziran 201 2' de faiz oranlan USD% 5,506) drr.
Neotech Teknoloj ik Ur iinler Dai!Itrm A.S.(Neotech)
N eotech Teknoloj ik Drtinler Dagttrrn A.~. 04.02.2005 tarihinde 100.000 TL sermaye ile kurulmu~tur. indeks A.$
nin % 80 i~tiraki olan Neotech A.$. tiiketic i elektronigi ve ileti~im iiriinlerinin toptan ticareti konusunda faaliyet
gostermektedir. Sirket 2007 y!l1 ic;erisinde sermayesin i 100.000 TL 'den 1.000.000 TL'ye yiikse ltmi ~ti r.
N eotech'in ana i.iriin gruplan ev elektronigi iirtinleri'dir. (Toshiba, LG, Sony, Nee)
37
G
Y 'C r~ii'JLi MALi Mu~~'*L
r
DESPEC BiLGiSAYAR P AZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayici Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Tiirk Lirasz olarak gosterilmi$fir)
OrtakAd1
indeks A.~.
Nevres Erol Bilecik
Diger
Ulkesi
T.C.
T.C.
T.C.
Hisse Oram
80,00%
20,00%
0,00%
TOP LAM
100%
Hisse Adeti
800.000
199.997
3
1.000.000
Hisse Tutan
800.000
199.997
3
1.000.000
~irketin Neotech fmnas1 ile olan ili~kileri c;:ok onemli diizeyde olmayan mal ve hizmet ah~- sati~mdan
kaynaklanmaktad1r. Donem ic;:erisinde vadesinde Odenmeyen ticari alacaklar ic;:in iic;:er ayhk donemler itibariyle
kar~Ihkh kur fark1 ve USD, EUR ve TL iizerinden faiz tahakkuk ettirilmekte ve faturalanmaktadrr. 2013 y1h alt1
ayhk donemde faiz oranlan srras1yla % 4,% 4 ve% 7,5'dir. (30 Haziran 2012 ' de faiz oranlan USD% 5,50-6)
drr.
infin Bilgisayar Ticaret A.S.(infin)
infm Bilgisayar Ticaret Anonim ~irketi 2001 y1lmda bayilere yatmm te~vik belgesi kapsammda yapacaklan
sati~lar ve ihracat i~lemlerine yardimci olmak amac1 ile kurulmu~tur.
Hisse Adeti
Hisse Tutan
Hisse Oram
49.900
99,80%
49.900
0,20%
100
100
100%
50.000
TOP LAM
50.000
Donem ic;:erisinde vadesinde odenmeyen ticari alacaklar ic;:in iic;:er ayhk donemler itibariyle kar~1hkh kur farki ve
USD, EUR ve TL iizerinden faiz tahakkuk ettirilmekte ve faturalanmaktadrr. 2013 y1h alt1 ayhk donemde faiz
oranlan srras1yla %4,%4 ve% 7,5'dir. (30 Haziran 2012'de faiz oranlan USD% 5,50-6) drr.
OrtakAd1
indeks A.~.
Diger
Ulkesi
T.C.
T.C.
Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.S. (Teklos)
~irket 03.01.1973 tarihinde Karadeniz Orme Sanayi A. ~. olarak tekstil sektoriinde faaliyet gostermek iizere
kurulmu~tur. 2006 mart ayuida indeks Bilgisayar lojistik merkezi olarak kullamlmak iizere 39.761 metre kare arsa
iizerine kurulmu~ 18.969 metre kare kapah alam bulunan Karadeniz Orme A. ~. ni satm alm1~trr. ~irket unvam
Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A . ~. olarak degi~tirilmi~tir ve ~irketin i~tigal konusu lojistik hizmetleri olarak
belirlenmi~tir.
Ortak Ad1
indeks A.~.
Diger
Ulkesi
T.C.
T.C.
TOP LAM
Teklos frrrnas1 ile onemli bir ticari mal alim satim
olarak fatura diizenlemektedir.
Hisse Oram
100,00%
0,00%
100%
i~lemi
yoktur.
Hisse Adeti
4.999.940
60
5.000.000
~irkete
Hisse Tutan
4.999.940
60
5.000.000
kiralama hizmeti vermekte olup, ayhk
Faturalanan kira tutan 2013 y1lmm ilk alt1 ayhk doneminde 108.251 TL, 2012 yilmm ilk alt1 ayhk doneminde ise
95 .187 TL' dir.
Donem ic;:erisinde alacaklar ic;:in lic;:er ayhk donemler itibariyle kar~illkh kur fark1 ve USD, EUR ve TL iizerinden
faiz tahakkuk ettirilmekte ve faturalanmaktadtr. 2013 yi11 altt ayhk donemde faiz oranlan srras1yla % 4, % 4 ve
% 7,5 'dir. (30 Haziran 2012 'de faiz oranlan USD% 5,50-6) drr.
Homend Elektrikli Cihazlar Sanayi Ve Ticaret A.S (Homend)
Faaliyet Konusu : Bilgisayar sektOrtinde yatmm yapmak amac1 ile kurulmu~tur. ilk ticare: iinvam inbil Teknoloj ik
Drlinler Ticaret A .~.' dir. Daha sonra faaliyet konusu elektrikli, elektriksiz, beyaz ve kahverengi e~yamn a!Im ve
satimmi yapmak lizere degi~t iril mi ~tir .
$irket ile aralarmda para kullandmnaya dayanan ticari olmayan bir ili~ki mevc uttur. ~ i rket, donem ic;: erisinde cari
hesap bakiyeleri ic;:in US D, EUR ve TL lizerinden fa iz c;:a !I~tlrmakta olup, 201 3 y!lt altt ayltk donemde fai z
oran ian strastyla % 4, ~/o 4 ve% 7,5'dir. (30 Haziran 20 12 'de fa iz oranlan USD % 5,50-6) dtr.
38
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayrci Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Tiirk Liras1olarak gosterilmi!jtir)
Ortak Ad1
lJlkesi
Nevres Erol Bilecik
T.C.
Dig_er
T.C.
Hisse Oram
Hisse Tutan
Hisse Adeti
99,82%
145.730
145.730
0,18%
270
270
100%
146.000
146.000
TOP LAM
Desbil Teknolojik Uriinler Uriinler Ticaret Anonim ~irketi (Desbil)
Faaliyet Konusu :Ttirkiyede bili~im sektoriinde yatmm yapmak amacr ile kurulmu~tur.
$irket ile aralarmda para kulland!fiDaya dayanan ticari olmayan bir ili~ki mevcuttur. $irket, donem ic;:erisinde cari
hesap bakiyeleri ic;:in USD, EUR ve TL iizerinden faiz c;:ah~t!fiDakta olup, 2013 y1h altl ayhk donemde faiz
oranlar1 srras1yla %4, %4 ve% 7,5'dur. (30 Haziran 2012 ' de faiz oranlan USD% 5,50-6) drr.
OrtakAd1
Nevres Erol Bilecik
Diger
Ulkesi
T.C.
T.C.
Hisse Oram
100,00%
0,00%
Hisse Adeti
5.366.182
50
Hisse Tutan
5.366.182
50
100%
5.366.232
5.366.232
TOP LAM
c)
Dst diizey yoneticilere saglanan fayda ve iicretler
Hesap Ad1
<;ah~anlara
sag. k1sa vadeli faydalar
i~ten c;:Ikanlma nedeniyle sag. Faydalar
Diger uzun vadeli faydalar
Top lam
30.06.2013
534.268
30.06.2012
558.951
534.268
558.951
Dst diizey yoneticilere saglanan fayda ve hizmetler genet miidtir ve gene! miidtir yardimcrlarmm iicretlerini
kapsamaktadrr.
38 FiNANSAL ARA<;LARDAN KA YNAKLANAN RiSKLERiN NiTELiGi VE DlTZEYi
(a) Sermaye risk yonetimi
$irket, sermaye yonetiminde, bir yandan faaliyetlerinin stirekliligini saglamaya c;:ah~rrken, diger yandan da bore;:
ve ozkaynak dengesini en verimli ~ekilde kullanarak karhhgmr art!fiDayr hedeflemektedir.
$irket'in sermaye yapiSI 8. notta ac;:Iklanan kredileri de ic;:eren borc;:lar, 6. notta ac;:Iklanan nakit ve nakit benzerleri
ve srrasryla 27. notta ac;:Iklanan c;:rkanlmr~ sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve gec;:mi~ yrl karlarmr da
ic,:eren ozkaynak kalemlerinden olu~maktadrr .
$irket'in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye smifryla il i ~kilendirilen riskier list yonetim tarafmdan
degerlendirilir. Dst yonetim degerlendirmelerine .dayanarak, sermaye yaprsm1 yeni bore;: edinilmesi veya mevcut
olan borcun geri odenmesiyle oldugu kadar, temettii Odemeleri, yeni hisse ihrac! yoluyla dengede tutulmas!
amac,:lanmaktadrr.
$irket sermayeyi borc,:/toplam sermaye oranm1 kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye
boliinmesiyle bulunur. Net bore;:, nakit ve nakit benzeri degerlerin toplam bore;: tutarmdan (bilanc;:oda gosterildigi
gibi kredileri, fmansal kiralama ve ticari borc;:lar1 ic;:erir) dii~iilmesiyle hesaplamr. Toplam sermaye, bilanc;:oda
gosterildigi gibi oz sermaye ile net borcun toplanmasiyla hesaplamr.
Donemler itibariyle net borc;:/toplam sermaye oram a~ ag1daki gibidir:
Toplam Borc,:lar
Eksi: Hazrr Degerler
Net Bore,:
Toplam Ozsermaye
Toplam Sermaye
Net Bon;rfoplam Sermaye Ora m
30.06.2013
31.12.2012
13.506.397
(7.961.605)
5.544.792
42.363.466
47.908.258
0,1157
16.964.524
(4.778.671 )
12.185.853
41.772.499
53 .958.352
0,2258
39
L
.'\ViRLil< 'r=
r · ~: ·/ ~J-- L - <; :.:-: ,_j t::.. :
~- .
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan Tamamlaytcl Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Tiirk Lirasl olarak gosterilmi$fir)
(b) Onemli muhasebe politikalan
Sirket'in fmansal ara9larla ilgili onemli muhasebe politikalan 2 numarah dipnotta
(c) Riskier
ac;tklarum~trr.
Faaliyetleri nedeniyle Sirket, doviz kurundaki (d maddesine bakmrz) , faiz oranmdaki (f maddesine bakmrz)
degi~iklikler gibi risklere maruz kalmaktadrr. Sirket aynca Finansal arac;lan elinde bulundunna nedeniyle kar~1
tarafm anla~manm gereklerini yerine getirememe riskini de ta~unaktadrr. (e maddesi)
Sirket diizeyinde kar~tla~tlan piyasa riskleri, duyarbbk analizleri esasma gore olc;iilmektedir. Cari y1lda Sirket' in
maruz kaldtgr piyasa riskinde ya da kar~Ila~Ilan riskleri ele ab~ yonteminde veya bu riskleri nasi! olc;tiigiine dair
kullandigt yontemde, onceki ytllara gore bir degi~iklik olmam1~trr.
(d) Kur riski ve yonetirni
Bili~irn
teknolojileri iiriinlerinin biiyiik bir c;ogunlugu yurtd1~mdan ithal edilmekte ya da yurt ic;inden doviz
cinsinden almmaktadrr. Uriinler almrrken genelde yabanc1 para birirni cinsinden borc;lamlmakta ve Odemeleri de
aym para birirnlerinden yap1lmaktadrr. Sat!~ politikalarm1 iiriin giri~ para birirni iizerinden yapmayan frrmalar kur
art1~larmda zarar riski ile kar~1 kar~1ya kalmaktadrrlar.
Despec kur riskine kar~1 sat1~ para birirnlerini, iiriinlerin tedarik edildigi para birirni lizerinden belirlemektedir.
Ancak piyasa ko~ullan c;erc;evesinde donem donem farkb para birirnleri lizerinde sah~larda
gerc;ekle~tirilmektedir. Ozellikle kurun dalgab oldugu donemlerde yiiksek tutarh sah~lara ili~kin kur riski
ta~unamak ic;in zaman zaman forward i~lemleri yap1lmaktadrr.
A~ag1da
belirtildigi lizere Sirket yonetirni Tiirk Liras1 ve Euro cinsinden varhk ve yiikiimliiliiklerinin dengesini
ac;Ik pozisyon olarak degerlendirmekte ve takip etmektedir.
40
L 6
LiKVE
1
J
'
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Fi nansal Tablo lar Tamamlayic1 Notlar
(Tutarlar, aksi be/irtilmedik{·e, Tiirk Lirasz o/arak g6sterilmi:jtir)
Dilviz Pozisyonu Tablosu
30.06.2013
TL Kafliih~I
I . Ticari i\lacaklar
2 a. Parasal Fumnsal Varl!klar
31.12.2012
TL
A VRO
TL Kafliihgi
TL
AVRO
12.294.027
9.713.157
1.026.722
13.172.539
9.150.896
1.710.100
5.085.635
4.188.604
356.857
4.646.062
3.536.161
471.957
17.379.662
13.901.761
1.383.579
17.818.601
12.687.056
2.182.057
67.472
67.472
28.618
28.618
2b. Parasal Olmayan l'inansal Varl1klar
3. Diger
4. Oo uen Varhklar Toph1m1 (1 +2+3)
5. Ticari A lacak lar
6a. Parasa l Fi nansa l Varl1klar
6b. l'a rasa l Olmayan Finansa1 Varl1klar
7. Diger
8. Duran Varliklar Toplanu (:5+6+7)
_2: To plam Varhklar (4+8)
I 0. Ticari Bor<; lar
Ul.-.1.1..
67.472
u•.~••
67.472
•o.uw
•o.uw
17.447.134
13.969.233
1.383.579
17.847.219
12.715.675
2.182.057
(4.571.838)
(4.530.913)
(16.281)
(I 0.174 .242)
(10.111.770)
(26.565)
(2.857 .271)
(2.836.455)
(8.281)
(2.927.329)
(2.879.022)
(20.541)
(7.429.109)
(7.367.368)
(24.562)
(13.101.572)
(12.990.792)
(47.106)
(7.429.109)
(7.367.368)
(24.562)
(13.101.572)
(12.990.792)
(47.106)
(2.114.668)
(1.868.165)
(246.502)
(4.765.424)
(4.765.424)
2.114.668
1.868.165
246.502
4.765.424
4.765.424
7.903.357
4.733.700
1.112.515
(19.776)
(5.040.541)
2.134.951
10.018.025
6.601.865
1.359.017
4.745.648
(275.117)
2.134.951
(2.136.009)
(1.890.924)
(245.086)
(4.740.415)
(4.740.415)
II Finansal YOk OmiOIOk ler
12a. Parasal Olan Diger YOkomlliiOkler
12b. Parasal Olmayan Oiger YOk .
13. K1sa Vade li Yilk. Tophmu (10+ II + 12)
14. T1eari llorc,:lar
15. Finansa l YOkOm iOILik ler
16a . Parasal Olan Diger Yok .
16b . Parasal Olmayan Diger Yok.
17. Uw n Vadcli Yilk. Topla nu (14+15+16)
18. Toplam Yiikiimliiliildcr (13+17)
19. Bila n ~o d1~1 Til rev Ara~larnun Net Varhl!/ (YiikiimliiiUk)
l'oz isyon u (19a-19b)
.
l lJa . Hedge Edi len Toplam Varl1k Tutan
-- """~A
m~,
·~
19b. Hedge Edi len Toplam Yiik. Tutan
20. Net Ya ba nc• Para Varlll< I (Yiikiimlillilk) Pozisyonu (9Ul+ l9
l'a msal Kalemler Net Ya banc1 Para Varhk
'k il m liilill<) pozisyonu (1+2a+5+6a-I0-1 l-12a-14-15-16a)
Oiiviz Hcdge'i i,in Ku lhuula n Finansal Aral'lann
Jlam Gcrl'e~e Uyg un De~eri
viz Va rllklann Hedge Edilcn K1smmm Tutan
Hedge Ed ilen K1smmm Tutan
.j •
... rF
.;. ~·
'.<
'nl::ii'J'l
41
'
l
'
'
I
DESPEC Bi LGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Fi nansa l Tabl o lan Tamamlaytct Notlar
('llitarlar, aksi belirtilmedikr;e, T1lrk Lirast olarak gosterilm i~·tir)
e ) Kar$1 Ta raf R isk i
FiNANSAL ARA<; T URLERi iTi BARiYLE MARUZ KALINAN KREDi TURLERi
Alacaklar
Bankalardaki
Mevduat
Dip
Ticari Alacaklar
Diger Alacaklar
Dip
Not
ili~kili
Diger
ili~kili
Diger
Not
7.726.732
22.747.995 4.083.774
11.536
1.435.697
22.489.975 4.083.774
11.536 10-11
7.726.732
6
30.06.2013
Ra por la ma tarihi it ibariyle ma ruz kahnan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminal, vs ile giivence altma alznmt:j ktsmt
A. Vadesi ge ~memi ~ yada deger dii~iikliigiine ugramam1~ finansal varhklann net defter
uege r i
13. Ko~ ull a n ye nid en g iir ii ~iilmii ~ bulunan, aksi takdirde vadesi ge~mi~ veya deger
dii ~iildiig ii ne u g ram• ~ sayllacak fin asal varhklarm defter degeri
C. Va desi ge~Yrn i ~ a nca k deger dii~iildiigiine ugramam1~ varhklann net defter degeri
- Teminat vs. ile guvence altma almml:j ktsmt
D. Deger d ii~ iiklii gii n e ugrayan varhklann net defter degerleri
10-11
209.119
48.901
48.901
-
- Vacks i Get,:rni ~ -brlit defte r degeri)
- Deger D l.i~·iikliigii --)
- Net degerin lem inm, vs ile g1/vence altma alznmt:j kzsmz
- Vades i G e c;memi~ -brlit deft er degeri)
- Deger Da~·ii khigii --)
- Net degerin /em ina/, vs ile g iivence alllna almmt:j kzsmz
E.
Bila n ~ o d1~1
kr-edi ris ki
i~eren
1.481.572
(1.481.572)
unsurlar
.. ·<A
QJ ~~
"
~-c·
• -·!.
II
~
'::Y
.. - ~~
r ·: •.
~~
l
;,
42
6
-
- 10-11
6
-
6
6
6
6
6
10-11
10-ll
10-11
10-ll
10-11
10-ll
-
D ESPEC BiLGiSA YAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan TamamlayJcJ Notlar
(Twarlar, aksi belirtilmedikqe, Tiirk Lirast olarak gbsterilmi:;tir)
Alacaklar
Bankalardaki
Dip
Mevd uat
Ticari Alacaklar
Diger Alacaklar
Dip
ili~ki li
Diger
ili~kili
Diger
Not
Not
2.312.255
23.435.061 13.709.561
3.112
4.281.609
1.276.690
2.312.255
23.370.682 13.709.561
3.112 10-11
4.281.609
6
31.12.2012
Rapo r la ma tarihi itibariyle maruz kahnan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs i/e giivence a/una almmt:; kzsm t
A. Vades i gevrncmi~ yada deger dii~iikliigiine ugramam1~ finansal varhklann net defter
degeri
B. Ko~ullan yeniden giirii~iilmii~ bulunan, aksi takdirde vadesi gevmi~ veya deger
dii~ iiklii g iine ugr a rm~ sayllacak finasal varhklarm defter degeri
C. Vadesi ge~ m i ~ ancak deger dii~iikliigiine ugramamr~ varhklann net defter degeri
- Temitwt vs. ile gii.vence altma almmr:; ktsmt
D. Deger d ii~iiklii g iin e ugraya n varhklann net defter degerleri
10-11
62.656
1.723
1.723
6
- 10-11
-
- Vadesi Ue<; m i~ -brUt defter degeri)
1.478.941
(1.478.941)
- Deger Dii.)·iikliigii --)
-Net degerin teminat, vs ile giivence altlna almmt:; ktsmt
- Vadesi Ge<;me mi ~ -briit deft:er degeri)
- Deger Dii.yiikliigii --)
-Net dei!;erin Ienzi nat. vs ile giivence alllna almmt:; kzsmt
E. Bilan~:o d1~1 krcdi riski i~eren unsurlar
·: -<A
.~ mul
. ?t ~-
43
-
-
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
-
6
6
6
6
6
6
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayici Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedih;e, Tiirk Lirasz olarak gosterilmi~tir)
30.06.2013
Vadesi lizerinden 1-30 glin gec;:mi~
Vadesi lizerinden 1-3 ay gec;:mi~
Vadesi liz. 3-aydan fazla gec;:mi~
Teminat, vs ile gi.ivence altma almmi~
kiSffil
31.12.2012
Vadesi i.izerinden 1-30 glin gec;:mi~
Vadesi lizerinden 1-3 ay gec;:mi~
Vadesi liz. 3-aydan fazla ges;mi~
Alacaklar
Ticari
Diger
Alacaklar
Alacaklar
229.953
28.067
48.901
Alacaklar
Diger
Ticari
Alacaklar
Alacaklar
52.194
12.185
Teminat, vs ile glivence altma almmt~
ktSffil
1.723
Kredi riski yonetimi
Despec'in tahsilat riski esas olarak ticari alacaklarmdan dogmaktadrr. Ticari alacaklarm tamamma yakm1
bayilerden olan alacaklardan kaynaklanmaktadrr. Sirketimiz, bayileri Uzerinde etkili bir kontrol sistemi kurmu~
olup bu i~lemlerden dogan kredi riski risk yonetim ekibi ve Sirket Yonetimimiz tarafmdan takip edilmekte olup
her bir bayi ic;:in limitler belirlenmi~tir ve limitler gerektiginde revize edilmektedir. Bayilerden yeterli teminat
almmasi kredi riskinin yonetiminde kullanilan diger bir yontemdir. Sirket'in onemli tutarlarda az say1da mli~teri
yerine, c;:ok say1da mli~teriden alacakh olmas1 nedeniyle onemli bir ticari alacak riski bulunmamaktadrr. Ticari
alacaklar, Sirket yonetirnince gec;:mi~ tecrlibeler ve cari ekonomik durum goz online almarak degerlendirilmekte
ve uygun oranda ~lipheli alacak kar~Ihg1 aynldiktan sonra bilanc;:oda net olarak gosterilmektedir. Sektor yapiSI
geregi hasilatm yliksek kar marjmm dii~lik olmasr tahsilat ve risk takip politikalarmi ~irketimiz yonlinden oldukc;:a
onemli k1lmaktadrr ve bu konuda maksimum hassasiyet gosterilmektedir. Tahsilat ve risk yonetim politikam1za
ili~kin detayh ac;:iklamalanmiz a~agrda yer almaktadrr.
Vadesini birkac;: ay a~an alacaklar ic;:in icra takibinde bulunulmakta ve I veya dava ac;:Ilmaktadrr. Zor duruma
dii~en bazr bayiler ic;:in vade yapilandmlmasi da yap!labilmektedir. Sektorde kar marjlarr dii~lik oldugu i<;in
alacaklarm tahsilatl son derece onem arz etmektedir. Alacak risklerini azaltabilmek ic;:in cari hesaplar ve risk
yonetim birimi mevcut olup bayiler lizerinden kredibilite degerlendirilmeleri yapilarak sat1~ yap1lmaktadrr. Yeni
c;:ah~Ilan veya riskli gorlilen bayilerden nakit tahsilat yaprlarak sat!~ yap1lmaktadrr.
Despec, Ti.irkiye'de birc;:ok kurulu~a bilgisayar tuketim ve aksesuar i.irlinlerini satmaktadrr. Dagrtun kanah
ic;:erisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayilerin sermaye yap!SI di.i~liktlir. Tlirkiye'de toplam 5.000 civarmda
oldugu tahmin edilen bu grup bayiler, risk yonetimi ac;:Jsmdan Despec' in alacak riskini en aza indirmek ic;:in
kendi organizasyonu ve c;:ah~ma sistemini kurdugu ve gerekli onlemleri aldigi gruptur. Alman onlemler a~ag1daki
gibi srralanabilir:
Sektorde 1 yilm1 doldurmami~ firmalar ile nakit
nakit d1~mda c;:ah~Ilmamaktadrr.
c;:ah~ma:
Cari hesaplar ve risk yonetimi departmam ic;:erisinde
olarak bayilerin istihbaratlanm yapmaktadrrlar.
Sektorde bir yilm1
yapilanmr~
doldurmami~
iki personelden
olu~an
bilgisayar firmalan ile
istihbarat ekibi si.irekli
Kredi Komitesi: Sektorde bir yilmi doldurmu~ frrmalar ile kredi limit artrrunmda bulunulan frrmalarm gerekli
istihbarat c;:ah~malan istihbarat ekibince dlizenlenerek, her hafta toplanan kredi komitesine sunulur. Kredi
komitesi, mali i~lerden sorumlu gene! mlidiir yardrrncrs1 ba~kanhgmda finansman miidi.iri.i, c · hesaplar mlidlirli,
istihbarat elamam ve ilgili mli~terinin sat1~ departmam miidUrtinden olu~ur. Kredi komit ·
· ~~istihbarat
44
G
YE~~iNLi MALl . HJ~AViRLiK VE
P I\. (':TW? I ~
DE! ' :TiM J-d ·u ..1. A., .
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi
Finansal Tablolan Tamamlaytct Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Liras1 olarak g bsterilm i$fir)
bilgileri ve ge9mi~ Odeme ve sat1~ performanslanna bagh olarak flrmalara kredi limiti tesis eder.
belirler ve gerekirse bayiden teminat ahnmasm1, ipotek talep edilmesini ister.
<;ah~ma ~ekl ini
Ticari alacaklar, ~irket politikalan ve prosedlirleri dikkate almarak degerlendirilmekte ve bu dogrultuda
alacak kar~I!Igi aynldlktan sonra bilan9oda net olarak gosterilmektedir. -Not 10).
~iipheli
-f) Faiz oram riski yonetimi
$irket sabit faiz oranlan iizerinden borylanmaktadrr.
Faiz Pozisyonu Tablosu
31.12.2012
30.06.2013
Sabit Faizli Finansal Ara~Ylar
Finansal Varhklar
Finansal Yiikiimliiliikler
Degi~ken
Faizli Finansal Ara~Ylar
Finansal Varhklar
Finansal Yiikiimliiliikler
-g) Diger Risk! ere ili~kiri Analizler
Hisse senedi v.b. Fin ansa/ Ararlara ilirjkin Riskier
$irket'in aktifmde makul deger
degi~melerine
duyarh hisse senedi ve benzeri fmansal varhk mevcut degildir.
-h) Likidite risk yonetimi
$irket, nakit aki~larmi diizenli olarak
e~le~tirilmesi yoluyla yeterli fonlarm ve
c;:ah~maktadrr.
takip ederek fmansal varhklarm ve yiikiirnliiliiklerin vadelerinin
bor9lanma rezervinin devamm1 saglayarak, likidite riskini yonetmeye
Likidite riski tablolan
ihtiyath likidite riski yonetimi, yeterli olc;:iide nakit tutmay1, yeterli miktarda kredi i~lemleri ile fon kaynaklarmm
kullamlabilirligini ve piyasa pozisyonlarm1 kapatabilme giiciinii ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel bore;: gereksinirnlerinin fonlanabilme riski, yeterli say1da ve yiiksek kalitedeki kredi
saglayicilarmm eri~ilebilirliginin slirekli kilmmasi suretiyle yonetilmektedir.
A ~ ag1daki
tabla, $irket'iri tlirev niteliginde olan ve olmayan fmansal yiikiimlilliiklerinin TL bazmda vade
dagihmmi gostermektedir.
30.06.2013
Sozle~me
Sozle~me
Vadeleri
T iirev Olmayan Finansal
Y ii kiim liilii kler
Banka Kredileri
Ticari Borr;lar
Diger Borr;lar
Di"er
Defter Degeri
Uyarmca Nakit
(:Iki~lar Toplam1
3 Aydan K 1sa
12.433.712
12.469.726
12.469.726
10.617. 929
1.815.783
10.653.943
1.815.783
10.653.943
1.815.783
45
3-12 ay
aras1
1-5 y1l
aras1
5 y1Idan
uzun
DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~iRKETi
Finansal Tablolan Tamamlayrcr Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirasz olarak gosterilmi:;tir)
Sozle~me
Sozle~me
Vadeleri
Defter Degeri
Tiirev Finansal Yiikiimliiliik.
Uyannca Nakit
<;:tkt~lar Toplamt
3 Aydan Ktsa
21.342
13.424
13.424
Tiirev Nakit Giri:;leri
2.136.009
2.136.009
2.136.009
Tiirev Nakit Czkz:;lan
(2.114.667)
(2 .122.585)
(2.122.585)
3-12 ay
arast
1-5 ytl
arast
5 ytldan
uzun
3-12 ay
arast
1-5 ytl
arast
5 ytldan
uzun
3-12 ay
arast
1-5 ytl
arast
5 ytldan
uzun
31.12.2012
Sozle~me
Sozle~me
Vadeleri
Defter Degeri
Tiirev Olmayan Finansal
Yiikiimliiliikler
Uyannca Nakit
<;:tkt~lar Toplamt
3 Aydan Ktsa
15.587.772
15.630.878
15.630.878
Ticari Borr;lar
13.897.541
13.940.647
13.940.647
Diger Borr;lar
1.690.231
1.690.231
1.690.231
Banka Kredileri
Diger
Sozle~me
Sozle~me
Vadeleri
Defter Degeri
Tiirev Finansal Yiikiimliiliik.
Uyarmca Nakit
<;:tkt~lar Toplamt
3 Aydan Ktsa
(25.009)
(37.200)
(37.200)
Tiirev Nakit Giri:;leri
4. 740.415
4.740.415
4.740.415
Tiirev Nakit C::zkz:;lan
(4.765.424)
(4. 777.615)
(4. 777.615)
39 FiNANSAL ARA(::LAR -GER(::EGE UYGUN DEGER A(::IKLAMALARI VE FiNANSAL RiSKTEN
KORUNMA MUHASEBESi (::ER(:EVESiNDEKi A(:IKLAMALAR)
Sirket, finansal arac;larm kayrth degerlerinin makul degerlerini yansrttrgmr dti~linmektedir.
Finansal risk yonetimindeki hedefler
Sirket'in finansman bOlilinti fmansal piyasalara eri~imin dtizenli bir ~ekilde saglanmasmdan ve Sirket'in faaliyetleri
ile ilgili maruz kalman finansal risklerin gozlemlenrnesinden ve yonetilrnesinden sorumludur. Soz konusu bu riskier;
piyasa riski -doviz kuru riski, gerc;ege uygun faiz oram riski ve fiyat riskini ic;erir), kredi riski, likidite riski ile nakit
akr~ faiz oranr riskini kapsar.
Sirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara kar~I fmansal riskten korunmak amacJyla onemli tutarlarda olmasa
da tlirev liriin niteligindeki fmansal ara<;larmdan vadeli doviz i~lem sozle~melerini kullanmaktadrr. $irket'in
spektilatif ama<;II finansal arac1 -tlirev lirlin niteligindeki finansal ara<;larm da dahil oldugu) yoktur ve bu tlir ara<;larm
ahm-satlffil ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadrr.
40 BiLAN<;:O TARiHi NDEN SONRAKi OLAYLAR
Yoktur.
41 MALi TABLOLARI ONEMLi OL(::UDE ETKiLEYEN YA DA FiNANSAL TABLOLARIN A(::IK,
YORUMLANABiLiR VE ANLA$ILA BiLiR OLMASI A(::ISINDAN A(::IKL ANMASI GEREKEN
DiGER H USUSLAR
Yoktur.
46

Benzer belgeler

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak -ili~kili Taraflardan Diger Alacaklar -ili~kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatmmlar Yatmm Amaryh Gayrimenkuller Maddi Duran Varhklar Maddi Olmayan Duran Varh...

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak yasal kay1tlarmda yapiian dlizeltmeleri ve Simflandirmalan ic;:ermekteclir. Sermaye Piyasas1 Kurulu ("SPK"), Seri: XI, No: 29 sayi11 "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili!?kin Esaslar Teblig...

Detaylı

30 Eyliil 2013 Ara Hesap Donemine Ait Konsoli

30 Eyliil 2013 Ara Hesap Donemine Ait Konsoli Kar veya Zararda Yeniden Smiflandmlmayacak Diger Kapsamh Birikmi~ Gelirler veya Giderler -Yeniden Degerleme ve 6/r;iim Kazanr;!Kayzplan Kar veya Zararda Yeniden Smiflandmlacak Diger Kapsamh Gelirle...

Detaylı

30 Haziran 2016 Ara Hesap Donemine Ait Konsol

30 Haziran 2016 Ara Hesap Donemine Ait Konsol BRUT KAR/ZARAR Gene! Yonetim Giderleri (-)

Detaylı

e - Aksigorta

e - Aksigorta Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.$. ("Despec", ya da "Sirket"), Tlirkiye genelinde bilgisayar firmalarma ve kutasiyecilere ihtiyact duyulan neredeyse tUm Bili~im Teknolojileri ("BT") tiiket...

Detaylı