Vergi, SSK ve Bağ

Transkript

Vergi, SSK ve Bağ
ønternet úubemiz, Alo Garanti ve úubelerimizden tahsil edilen vergi kod ve türleri;
Vergi Türü Kodu Vergi Türü
0001
YILLIK GELøR VERGøSø
0002
ZøRAø K.GEL. VERGøSø
0003
GELøR VERGøSø S.(MUHTASAR)
0007
D.K.P. STOPAJ
0010
KURUMLAR VERGøSø
0011
0012
0014
0015
0021
0022
0032
0033
0040
0061
0074
0075
0076
0077
4030
4048
4063
4070
4072
4081
9015
KURUMLAR VERGøSø STOPAJI (KVK Md.24)
GELøR (GMSø) VERGøSø
BASøT U.T.K.
GERÇEK USULDE KATMA DEöER VERGøSø
BANKA VE SøGORTA MUAMELELERø VER.
SøGORTA MUAMELELERø VER.
BEYANNAMELø GELøR GEÇøCø 3 AY
BEYANNAMELø KURUM GEÇøCø 3 AY
DAMGA VERGøSø
KKDF KESøNTø
DAYANIKLI TÜKETøM VE DøöER MALLARA
øLøùKøN
ÖZEL TÜKETøM VERGøSø 3A
ÖZEL TÜKETøM VERGøSø 3B
ÖZEL TÜKETøM VERGøSø 3C
GELøR VERGøSø KANUNU GEÇøCø 67. MD.
GÖRE TEVKøFAT
ùANS OYUNLARI VERGøSø
NOTER HARCI
GELøR VERGøSø KANUNU GEÇøCø 70. MD.
MOTORLU TAùIT ARAÇLARINA øLøùKøN
ÖTV
5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL
øLETøùøM VERGøSø
KDV TEVKøFAT
GÜMRÜK VERGøSø
Sadece úubelerimizden tahsilatı yapılan vergi türleri;
Vergi Türü Kodu Vergi Türü
0051
DøöER ÜCRETLER
0060
MÜLGA MADEN FONU
9014
YURT DIùI ÇIKIù HARCI
9031
VERASET VE øNTøKAL VERGøSø
KARAYOLLARI TAùIMA KANUNU øDARø
PARA CEZASI
9050
9102
GEÇøù ÜCRETø VE øDARø PARA CEZASI
Ba÷-Kur ödeme tipleri;
Aylık Prim
Askerlik Borcu
Vergi Borcu
øcra Borcu
Basamak Satın Alma
øste÷e Ba÷lı Borçlanma
Sosyal Güvenlik Destek Primi
SSK iúveren borcu ve SSK iste÷e ba÷lı prim ödemeleri;
SSK øúveren Borcu
SSK øúv. 5458 Yap. Borcu
SSK øste÷e Ba÷lı Prim
SSK øste÷e Ba÷lı 5458 Prim