49829484/300/6534299 16/12/2014 Konu: Uluslararası Türk Dü

Transkript

49829484/300/6534299 16/12/2014 Konu: Uluslararası Türk Dü
T.C.
IĞDIR VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 49829484/300/6534299
Konu: Uluslararası Türk Dünyası Çocuk
Oyun ve Oyuncakları Kurultayı
16/12/2014
............................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)
.......................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim teknolojileri Genel Müdürlüğünün 01.12.201
tarih ve 5898622 sayılı yazısı.
Yenilik ve Eğitim teknolojileri Genel Müdürlüğünün "Uluslararası Türk Dünyası Çocuk
Oyun ve Oyuncakları Kurultayı" Etkinliyi düzenlenmiştir. Etkinlikle ilgili şartname
müdürlüğümüze ait sitemizde yayınlanmış olup, okulunuz/İlçeniz tarafından gerekli
işlemlerin yapılması hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.
Cevdet PARLAR
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER:
Şartname
DAĞITIM:
3 Ilçe Kaymakamlığına (M.E.M)
Özel/İlkokul ve Ortaokul Müdürlüklerine
Not: Şartname ve ekleri sitemizde yayınlanmıştır.
İrfan Caddesi Merkez/IĞDIR
Elektronik Ağ: www.igdir.meb.gov.tr
e-posta: http://igdir.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: C.YILMAZ Bilgisayar İşletmeni
Tel: (0 476)2276619/110
Faks: (0 476) 2276618
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden96c3-6c8f-3857-a651-a420 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337/821.99/6429555
Konu: Uluslararası Türk Dünyası Çocuk
Oyun ve Oyuncakları Kurultayı
12/12/2014
……………..VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’nün 08.12.2014 tarihli ve 86930425-050/
3108-7838 sayılı yazısı.
Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından
yürütülen Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Projesi kapsamında “I. Uluslararası
Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı” etkinlğinin tüm okullara
duyurulmasını istediklerine ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin, söz konusu kurultayı resmi ve özel okulların
okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi kademelerinde görev yapan öğretmenlerimize
duyurmaları hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mustafa Hakan BÜCÜK
Bakan a.
Genel Müdür V.
EK: İlgi yazı ve ekleri (6 sayfa)
DAĞITIM :
Gereği:
B Planı
Konya Yolu/T.Okullar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Özel Eğitim ve Reh.Hiz. Genel Müdürlüğü
Ayrıntılı bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Uz. Öğretmen)
Tel: (0 312) 2969440
Faks: (0 312) 2238736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenaa67-5a8f-362b-9c6f-2f6d kodu ile teyit edilebilir.
ωゝ
D鵬
⊂
EHtt OS幽
螂
臨
Say:::86930425Ю 5α
無
臨
PSuttL爾
3tor-7&3ト
08/12/2014
Kon■ Kumitay Duyumm
uilr,iBdfriumrlxuGr
Ycnilik vc F{itin Tc}nolojihri Gcrd MedfirlffEfi
ital6i orircnqfrnryr
ANXARA
Universitemiz Etitim FakUltesince yurtrtlilen Tiitk
Projesi kapsamrnda
I
?
'L lllushnrrrr Tfirt
Dtryi$ Qoo*
Oyun ve Oyurrcaklarr
IXnyesr QocaL Oyun vc Oyuncekhn Kunrlteyr" 14-
Mayrs 2015 tarihleri arasrnda Universitemiz Ko4re Merkezinde ger1rklestirilecektir. Bu
Uluslararasr akademik etkinlitin Bakaatlrnrza batlt okulOncesi,
ilkokul ortaokul ve
liselerde
g6revli O$amenlere duyrulmasr hrsumda bilgilerinizi vc gere$ni arz ederim.
Ek: Afi5-Ozet Bilgi
Adrも :Mesellk Kttnpusu
26480 EMsEHR
e-posla : bilsiaa-rosu.€du.tr
Td-
:0 222 239 37 50 ( t0 HaQ
Ftks:o 2X1239 lA74
inib.r
H. sENr$cEL Dalril Tet. 50 50
・
。
キ 晨
ECiTIM FAKULTESi
r麻
EsKiSEHiR osMANGAzi
Uuivensiresi rGiriru rarUlrrsi
ULUSLARARAS:TURK DUNYASicOCUK OYUN VE OYUNCAKLAR:
KURULTAY:
14-17 MAYIS - 2015
tskitehir / TURKiYE
Web: tudcoop.com / tudcook.com
[email protected]
KURULTAY cAGRiSi
toplumun inanc, edep′ sanat ve kahramanllk gibi unsurlar!nl dile getiren′
topluma 02gu giysi ve Oyuncaklar!a oynanan ve mi‖ ↑k」 ltlre yOne!ik 6nem!i bir unsurdur
COCuk oyuniar!′
(YamakoЁ lu,2002)Bu nedenle klltlran aktarlmlnda cocuk oyuniann!n6nemi blYOktlr
Toplumun ya,ad:言 しpayia5〕 意i Ve zaman icensinde ge‖ 5tirditti unSur Olan klltOr′ oyun
sayesinde gelecek nes‖ lere aktarilmaktad!r. Glnum12de iSe,TOrk top!uiuklar!nda oynanan
oyunlann unutu!maya ba51and!こ l gOrllmektedir(Esen′ 2008)Benzer 5ekilde oyuncaklar da
toplumiar!n klltOrlerini′
inan!,larinl′ d‖ lerini
ve ya,anan b61genin Oze‖ iklerini yans!tmaktad:r
Toplumiar:n k」 lture1 02e‖ ik:erini bu denll yans!tan oyuncakiar′
kむ iture: bir ileti5im araci
gOrevini de ust:enmektedir(Karaman ve Nas, 2012)cocuk oyunlanna vё nenk yap!lan
call,malar ayni zamanda kulture:9。 cuk oyuncaklanni da kapsamaktad:r(02bak:r′ 2009′
Toksoy, 2010, Glrmen, 2012) GOnOm12de endOstri ovuncaklar!nin kOltOrel oyuncaklarln
yenni almaya ba5:ad!言 l gOZ OnOnde bulunduru!duttunda kolture: 。yuncaklann e薔 ■im
ortamlarinda ve slrdurolebilir ortamlarda ku‖ an:m!na yOnelik ,a!:5ma!ar!n olmasI
gerekmektedir(Karaman ve Nas,2012)ё zbaklr(2009)geleneksel TOrk oyunian ёrneklenyle
ortaya koymaya cal:,t:こ i ara5tlrmaSlnda geieneksel TOrk oyunlann!n9ocuk!arda bedensel ve
zihinsel geli5meyi′
gerek materyal ha2irlama surecinde gerekse, ovunlar:n oynanma
sureclnde geli5urdittini ifade etmektedir Esen(2008)′ Ahlska oyunlan ile i:gi:i bir
ara5t:rmasinda Tlrk 9ocuklar!nln oyunlarinin Turk k」 lturuno yansltt:薔 ini Ve bu oyuniarln
gelecek neslllere aktanimattnin klLOron devam:ll嗜 !n! sa言 !ama acittndan onemini
1
belirtmistir Tlrkive ve baska Turk dev!etleri ile Tlrk b6:gelerinde ,ocuk oyunlari ve
むzerinde durulduttu Ve
baska Tttrk bOlgelen ve bOyiamyla gstemaJk karり lastlrmalar yap:!madl首 l gё rOim15tur
oyuncak!ar: OstOne yapl:an arastlrmalarda daha cok yerel oyun!ar
Bu nedenle Tttrk dunyaslnda cocuk oyunlari ve oyuncaklarinin batun Tork ve akraba
topluluklar!nl kapsayacak 5ek‖ de ortaya konulmaslna ihtiyac vard!r Yapllan alan vaz!n
taramas1 50nuCunda′
kurultay:n genel hedefi gunomttzde unutulrnaya v12 tutmu, Tlrk
dunyaslnda ver alan 9ocuk oyun ve oyuncak!arinin ortava konulmasly!a TOrk DOnvaslnda
9ocuk oyun ve oyuncak!anna yё ne!ik klLlrel bir b‖ incin o!u5masina katk!saЁ lamakt!r
Bununla binikte cocuklara yё nenk e意 忙im uygulamalanyia kaltttrel oyun ve oyuncaklarln
etttim uygulamalan icensinde yer aimattni ve mi:F kim‖ Ёin in,as:na katk:sa薔 lamaktlr
insan havat!nda ёnem!i bir yere sahip olan oyun ve oyuncak:ar yOzy:!!ar boyu incelenmi,ve
gelistirilmistir Oyun ve oyuncaklar k口 lturel aktarimin gerceklesmesinde Onemli bir etklye
sahiptir Oyun ve oyuncakiar icinde var olduttu tOplumun bir yansimas:dtr :nsanin
toplumsalla5masinda oyunun ёnemini vurgulayan Sosyol● しki,i:ik gelisiminde ve insan
etisim ve
davran151arlnln doЁ ai dl,a vurumu olan oyunlattn PsikoloJk alt yapisinin Onemら ‖
larak
rejm
faaiiveJennin
oyunlastl口
i5biniЁ inde Oyunun yenni ele alan ile● 5im′ etttim-6首
vedlmesinin basanya olum:u katk:saЁ lad:言 !n!Vurgulayan Eこ ■im′ insanin sOrek:i cevreyle
etkiiesim halinde olduЁ unu vurgulayan Tanh′
Sa首 !lk,Miman′
Sanat gibi bir cok binm dal:
oyunun insan yasamln bir parcas:olduttunu vurgulamaktad:rlar cocuЁ
oyuncak!ar ne kadar kendi kOLttrlY!e ilg‖
iyse′
un Oynadl薔
,。 yun
ve
o kadar ёz benlittini tanlyan ve milli bilinci
geli5mi5 birey:er yetistirilebi!ir
ve ke"bannd:ran etkin‖ klerdir Oyun′ etttimin bir
araci olarak kullandmaktad『 Oyun!a9ocuttun karar verme,i5binitti′ i:etlsim′ ka2anma Ve
kaybetme duygusunun geli5ti薔 i cok yё nll etkin‖ klerdir Oyun ve oyuncaklar 02e!‖ k!eO-12 ya5
dё neminde cocuttun hayainin va2gecilmez O首 elendir Kbilittin teme‖ ennin gene!anlamda O―
7 ya5 d6neminde at‖ diこ l kabul edi:diЁ inde,Oyunun kisink ge‖ 5iminde cok Onemli bir etklye
Oyunlar icinde becen′ yetenek′
e言 :ence
sahip olduttu soy:enebi!ir Oyunla 9ocuttun sanat ve estetik algisl da gelistirilebi‖
r
″
Turk Dunyas!cocuk Oyun ve Oyuncaklari Pr● esr′ i:e yap:lan alan tarama!ar!50nuCunda′
elde ed‖ en verilerin ortak kuru‖ arca degerlendirilrnesi ve Tttrk DOnyas:ndan katilacak
temJlcilede bidikte ortak/farkll oyun ve oyuncaklann beiinemesし
Ortak 。lanlattn
yaygin!asunlmasl′ fark!l olanlannも e ditter ulke/bOlgelenn de hlzmeJne sunulmasl agslnda
yapllacak olan kuruLayiar alana 6nem!i katk!sa薔 !ayacakt:r
TOrk Dunyasl cOcuk OYun ve Oyuncaklan Prolesi(TUDc00P)kapSamlnda, Eskisehir
Osmangazi On市 erstesi Ettltim Fak」 ltesi ve TiKA(TOrk i5bi‖ 嗜i ve Koordinasyon Alansi
14-17 May!s 2015 tarihleri arasinda “1. Ulus:araras: Tlrk Dlnvas:
COCuk OYun ve Ovuncakiar:Kuru:tav:″ Eskisehir Osmangazi Oniversitesi Kongre Merkezinde
dlzenlenecektir Kurultay!m!za TOrk DOnvaslndan k口 :turei cOcuk oyun ve oyuncaklarlna
y6nellk arastirma!an/cah5ma!an o!an 9ok sav:da akademisyen,vazar ve oyuncak ustasinln
kat!lmasi beklenmektedir Kurultayda′ kulture1 9。 cuk oyun ve oyuncakiann′ 9ocutun
gelisimine katklsl ve etttim ya5ant:sindaki Onemine ‖i5kin ,ok yё n10 arast:rmalara yer
Ba,kanll)isbirli首 inde′
verilecektir T」 rk Dunyasl,Ocuk Oyun ve oyuncak!arlnl ele alan ilk kuruitay oimasl nedenivle
ortak kOlturel miraslrntz oian klltOrel oyun ve oyuncak!ar!n tanit:lmasiamaclanmaktad!r
Kurultayimiza katllacak ara5tlrmacl!ar kurultaylmiz slresince yap!lacak olan oyun ve oyuncak
sergisine getirecek!eri oyun ve oyuncak Ornekleriyle katk:sa首 iayabilirler
Kurutaylm12da′
akademisyen, va2ar Ve Oyuncak usta!annln asaこ lda s:ra!anan konu
ba511klarlnda 02gun cal:,malarin:sunmaya davet edivoruz;
―DOnden bu gone kJltOrel,ocuk oyun ve oyuncaklarl
―Toplumda kO:t」 rel oyun ve oyuncattin veri
―KOitur,sanat ve edebiyatta oyun ve oYuncak
―KOitOrel oyun′ oyuncak ve sa首 !lk
―KOiturel oyun′ oyuncak ve hukuk
―Kllturel oyun′ oyuncak ve medya
-Ovun ve oyunca首 :n ekOnom卜 pol■ i薔
―KJltOrei cocuk oyun ve oyuncaklarln yavg!nla5t:rllrnasl ve seri lretimi
―K口 ltOrei cocuk oyun ve oyuncaklarin siniflandiriirnasl
―Mi‖ i bi‖ ndn ka2andin!ma割 ′m‖ F hm‖ こin insagnda klLurel oyun ve oyuncaklann
i
verive onem!
_Turk ve akraba topiu:uklardaki 9ocuk oyun ve oyuncaklar:nln kar511a,t!rmaSl
―KOLttre1 9ocuk oyun ve oyuncaklann ett■ imdeki ye■ ,Onemive uvgulama ё
"nekle‖
o KultOrei oyun ve oyuncaklana anadili Ettltimi
o KO■ Orel oyun ve oyuncak!a‖ a MatemaJk[首 ■imi
o KOLOreloyun ve oyuncakla‖ a Fen Ettitlmi
o KlitOre:oyun ve oyuncak:aria Sosyal B‖
g‖ er
oK」 LOrel ovun ve oyuncakla‖ a Ahiak/Dette‖
Ettitimi
er Ett■ imi
‖
stede yer almayan oyun ve Oyuncaklar!a
Kurultayda′
gili ё
‖
zgOn call,malara da yer
veri:ecektir Kuru!tava gOnderilecek bildiri 6zetleri hakem sarecinden gececektir B‖
Ozetleri en a2 250 ve en cok 500 kelimeden Turkce veya ingi:izce o:usturulrna:l B‖
diri
diri
ёzetini
Rusca sunacaklar ise′ Rus,a Ozetin T」 rkcesini veya ingi!izcesini ek!enne!i!er
unvan′ kurum ve
ve cal15mavi beJmleven be,anahtar kehme,ad,soyad′
g‖
ni
KuruLay
web
sayfattnda
yer
alan
ba5vuru
hsmlndan
adreJe"ni teren ile● Jm b‖ e‖
(Ve/Veya tudcoopOgma‖ .COm e― posta adreJnden)31 0cak 2015 tanhine kadar
ylkleme!idir Kuruitavda bildiriler TI"kge′
Rusca ve ing‖ i2Ce Olrnak Ozere Oc dilde
diriie『
ini Tlrkce sunacaklard:r Kuruitaya ‖iskin
sunulacaktir Tttrkce b‖ en kat:│:mcI!ar b‖
botun bilgiler(6nem!i tanhler′ ula51m ve konaklama′ katlhm lcreJ′ vb)KuruLay web
sayfaslndan itudCOOp.com/tudCOOk.com)takip edilebi!ir
Bildin ba511言 i
Turk dunvas! ve akraba top!uluklarda 9ocuk oyun ve oyuncak:arlyla
gili arastirma Ve
‖
yaylnlar! olan′ klltOrel oyuncak yapan, ortak kOiturel mirasim:za sahip,:kmak ve k」
ltttrel
genlenmレ i kesfetmeve katk!sa首 !amak iSteven butOn b‖ im insanianni KuruLavimi2a daVet
ediyoruz
Cal:,ma!a口 n12da ba,anlar diier12
Prof.Dr.Seiahattin TURAN
Prof.Dr.Hasan GONEN
Eskisehir Osmanga2i UniVersitesi
Eski5ehir Osmanga2i UniVersitesi
Eこ ltim
FakOltesi Dekani
RektOrl
:.ULUSLARARASiTURK DUNYAS:cOCUK OYUN VE OYUNCAKLAR:KURULTAY:
Tttrk DOnvasl cocuk Oyun ve Oyuncaklar: Pr● esi(TODc00P)kapsamlnda
:.U:us:araras:Tlrk D● nvasi cocuk OYun ve Oyuncak:a″ : Kuru:tav,(TODc00K)″ 14‐ 17
″
Mayls 2015 tarihieri aras!nda Eskisehir Osmanga2i OniVersitesi Kongre Merke2inde
gerceklestl‖ lecek● r KuruLavi9in be‖ ‖enen ёnem:itanh:er a,a意 !dadlr
31 0cak 2015
Biidiri 02eti SOn GOnderme Tarihi
B‖ diri
62eti Kabul/Red Duvurusu
Erken Kavrt Son Tarih
Tam Metin Gcinderme Baslansrc Tarihi
Tam Metin Son Gcinderme Tarihi
Not:Onem‖
tanh!ede ilgi‖ yap!labilecek detti5ik‖ klen KuruLay web sayfas!ndan
(tudCOOp COm/tudC。 。k Com)takip edeb‖ irsiniz
Sekreterya:00902222393750
> Rusca
―Ismail Ka,arcl
¨¨¨¨¨¨¨
(Cep
:00902222393750/1672
:00905058357585)
> Ingilizce ―Dr Zeynep Avc! ¨
¨ …
:00902222393750/1657
> ingilizce ‐Dr.OmmogO:50m Korkmaz:00902222393750/1673
> ing‖ izce ―Cuneyt Belenkuyu
レ TOrkce
‐Dilara Yaya ¨¨
¨¨¨¨ ¨
・:00902222393750/1658
…………:00902222393750/1673
WEB :tudcoop com/tudCOOk com
E pOsta:[email protected] com
4
い
CM
ば
井
∬
GD朧
r.
ECi■ lM FAKULTESi
ULUSTARARASI TURK DUNYASI QOCUK OYL,N \rE OYLTNCAKLARI KL-IRULTAYI
I. INTERNATIONAL CONGRESS OF THE TURKIC WORLD CHILDREN,S GAMES AND TOYS
I. MEX.IYHAPOAHbI',I KOHTPECC AETCKI4X I4TP
h
TIOPKCKOTO N'II4PA
'IIPYIIIEK
2015
14‐ 17 MAYIS/11AY/MAЯ
γ
_r● : │‐
■4… 17
,・
「
MAY:S20■ 5
Eskisehirノ
www.tudcoop.com
TURKIYE
/ www.tudcook.com
'l-l-.-ME
PEGEM
囚 AKADEMI
││:!1] 1,
令¨
[email protected]
kitap

Benzer belgeler

I BANAZ KAYMAKAMЫ naupunlucuNe

I BANAZ KAYMAKAMЫ naupunlucuNe teminen ilinizdeki resmi/ё zc1 0rgin ve yaygln eEitim kllrumlarinda gOrcv yapan yOneticilerc, ё ЁrencilCre ve velilerine duytlrullnasl hususunda bilgilerinizi vc ttretinenlerc,kllrsiycrlcrc, ё

Detaylı

Çocuk Pasta Kataloğu

Çocuk Pasta Kataloğu ÇOCUK PASTA KATALOĞU

Detaylı