Orman koruma, karantina, korunan alanlar ve yaban hayatı

Yorumlar

Transkript

Orman koruma, karantina, korunan alanlar ve yaban hayatı
DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi
X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır.
2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak silgi kullanılacaktır.
3- Her soru 2,5 puan ağırlığındadır.
4- Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
5- Her sorunun cevap süresi bir dakikadır
5- ORMAN KORUMA, KARANTİNA, KORUNAN ALANLAR VE YABAN HAYATI
1- Yaban hayatı yaşam alanlarından hangisi en fazla tür barındırır?
a) Ormanlık alanlar
b) Tarım alanları
c) Sulak alanlar
d) Mağara ve yalçın kayalıklar
e) Park ve bahçeler
2- Korunan alan ilanında devlet mülkiyeti şartının aranmadığı alan hangisidir?
a)Biyogenetik rezerv
b) Tohum meşceresi
c) Tabiat anıtı
d) Tabiat parkı
e) Milli park
3- Milli park ilan edilirken hangi bakanlığın olumlu görüşünün alınması zorunludur?
a) İçişleri Bakanlığı
b)Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
c) Milli Savunma Bakanlığı
d) Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı e) Kültür ve Turizm Bakanlığı
4- Aşağıdaki belgelerden hangisi, av organizasyonuyla ilgili saha, avlanan av hayvanının türü, sayısı, trofe
nitelikleri bilgilerinin yer aldığı Orman Muhafaza Memuru tarafından düzenlenen belgedir?
a) Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi
c) Nakliye tezkeresi d) Av bildirim formu
b) Av sırasında sarfedilen mermiler ile ilgili bilgi formu
e) Avlanma suçu tutanağı
5- Aşağıdaki belgelerden hangisi sadece yabancı avcılar için düzenlenir?
a) Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi
b) Av sırasında sarfedilen mermiler ile ilgili bilgi formu
c) Nakliye tezkeresi
d) Av bildirim formu
e) Trofe belirleme, bulundurma, ihraç sertifikası
6- Devlet Avlakları ve genel avlaklar içinden Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen
veya işlettirilen avlaklara ne ad verilir?
a) Özel avlaklar
b) Örnek avlaklar
c) Vatandaş avlağı
d) Herkesin kullanabileceği avlak
e) Genel avlak
7- 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu aşağıdakilerden hangisini düzenlemez?
a) Avlakların işletilmesi
b) Yaban hayvanlarının ticaretinin düzenlenmesi
c) Av turizmimin düzenlenmesi d) Orman içi sularda avlanma esaslarını
8- Başarılı bir av yaban hayatı yönetiminde ilk adım nedir?
a) Av hayvanlarını saymaktır.
b) Ağaç ve çalıları saymaktır.
c)Avlanmayı yasak etmektir.
d) Arazi kulanım master planı yapılmasıdır e) Yaban hayvanı üretim tesisleri kurmaktır.
9- Yaban koyunu aşağıdaki koruma alanlarının hangisinde bulunmaktadır.
a) Ceylanpınar.
b) Bozdağ
c) Aladağlar d) Kaçkarlar
e) Vezirköprü
10- Sürek avı aşağıdaki canlılardan hangisinde uygulanır?
a) Porsuk
b) Ayı
c) Domuz
d) Bıldırcın
e) Tavşan
11- Uluslararası Doğayı Koruma Örgütünün (IUCN) sınıflandırmasına göre Antalya/Elmalı, Çığlıkara
Tabiatı Koruma Alanı aşağıdakilerden hangisi ile uyumlu bir alandır?
a) Tür/Habitat koruma alanı
b) Doğa anıtı
c) Doğa parkı
d) Mutlak korunan alan
e) Yaban hayatı koruma alanı
1
12- Yaban hayatı koruma, geliştirme ve üretme alanları ayrılırken aşağıdaki kriterlerin hangisi
bulunmalıdır?
a)Ayrılacak alan içinde koruma altına alınacak tür ya da türlerin doğal olarak üreyip çoğalmalarına sağlayacak
düzeyde topluluk bulunmalıdır.
b) Avcıların kolaylıkla ulaşabilecekleri ve avlanabilecekleri yerler olmalıdır.
c) Şehirlere yakın olmalıdır.
d) Bu alanlar şahıs arazileri olmalı ve koruma işini arazi sahibi üstlenmelidir.
e) Ayrılacak alanda türe karşı predatör varlığı bulunmalıdır
13- 1983 yılında çıkarılan Milli Parklar Kanunu ” yürürlüğe girmeden önce Türkiye’de milli parklar
hangi kanuna göre ilan ediliyordu?
a) 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre
b) 3116 sayılı Orman Kanununa göre
c) 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre
d) 1580 sayılı Belediye Kanununa göre
e) 6831 sayılı Orman Kanununa göre
14- Hayvanlar aleminde incelenen bazı canlılara ait özellikler şunlardır.
I- Derilerinde ter bezleri bulundurulur.
II- Vücutları bölmeli olup, dışındaki kitin tabaka bir kabuk oluşturularak iskelet görevi yapar.
III- Vücut yüzeyleri nemli olup deri solunumu yapar
IV- Akciğerlerine bağlı yedek hava keseleri bulunur.
Verilen özellikler aşağıdaki canlı gruplardan hangilerine aittir?
Memeliler
Kuşlar
Böcekler
Kurbağalar
a)
I
IV
II
III
b)
I
II
IV
III
c)
I
III
II
IV
d) IV
I
II
III
15- Aşağıdakilerden hangisi yasak avlanma yöntemleri içinde yer almaktadır?
a) Sürek avı
b) Bekleme avı
c) Yaklaşma avı
d) Arama avı
e)Yakalama avı
16- Aşağıdakilerden hangisi yaban hayvanlarının kullandıkları korunak tiplerinden değildir?
a)Gizlenme korunakları
b) Saklanma korunakları
c) Kaçma korunakları
d) Yuvalanma korunakları
e) Olağanüstü hal korunakları
17-Aşağıdakilerden hangisi milli parkların yönetim amaçlarından değildir?
a) Turizm-rekreasyon
b) Bilimsel araştırma
c) Çok yönlü kullanım
d) Gen koruma
e) Ekosistem koruma
18- Dikiliden, yapacak emval veren bir ağaç kesilmiş ise suç tutanağına hangi kısmının çapları cm.
cinsinden yazılarak kabuklu gövde hacmi hesaplanır?
a) 1,50m. çapı
b) Orta çapı
c) Dip çapı
d) Dalsız gövdenin orta çapı
e) 1,30m. çapı
19- Kaçak kesime konu ağaç mevcut değil ise; hacimlendirmeye esas üzere, suç tutanağında yazılacak
1,30m. çap, kaçak kesilen ağacın dip çapına dayanarak ne şekilde hesaplanır?
a) Dip çap X 0,5
b) Dip çap X 0,75
c) Dip çap X 0,8
d) Dip çap X 0,4 e) Dip çap X 0,6
20- Dikiliden ağaç kesme suçunda, 6831 sayılı Orman Kanununun hangi maddelerine göre tazminat
hesaplanır?
a) 112,113
b) 112,114
c) 112,113,114
d) 113,114
e) 110,111
21- Fidan ekim sahasının tahribi suçunda, 6831 sayılı Orman Kanununun hangi maddelerine göre
tazminat hesaplanır?
a) 112,113
b) 112,113,114
c)113,114
d) 112/B,114
e) 111, 112
2
22- Yargıtay kararlarına göre; orman suçlarından olan emval nakil suçunun oluşabilmesi için aracın
hangi durumda bulunması gerekmektedir?
a) Aracın orman emval yüklü olarak ilk yerde durması
b) Hareket halinde bulunması
c) Aracının plakasının bulunması
d) Kaçak emvali şoförün yüklemiş olması
e) Emval yüklü olarak ilk yüklendiği yerden hareket etmesi
23- Dikili ağaç damgası, göğüs hizasındaki çapları kaç cm. den yukarıdaki dikili ağaçların kabuklarında
açılacak aynaya vurulmaktadır?
a) 8 cm.
b) 18 cm.
c) 20 cm
d) 25 cm.
e) 30 cm.
24- Şehir ve kasabalardaki ticarethane ve fabrikalardan alınan mamul, yarı mamul ve gayrı mamul
orman ürünleri şehir içinde hangi belgeye dayanarak sevk irsaliyesi ile taşınabilir?
a) Nakliye tezkeresi
b) Fatura
c) Sevk irsaliyesi
d) Teslim belgesi
e) Tutanak
25- Türkiye ormanlarında yetişmeyen türlerden olup ithal olunan orman ürünleri hangi belge ve/veya
belgelerle sevk olunur?
a) Fatura b) Sevk irsaliyesi
c) Fatura ve sevk irsaliyesi d) Teslim tutanağı e) İthal belgesi
26- Orman yangınında yanma (tutuşma) ısısı kaç derecedir?
a) 200-220oC
b) 200-240 oC
c) 240-260 oC
d) 260-280 oC
e) 280-300 oC
27- Ağaç ve ağaççıkların tepelerini yakarak ilerleyen yangın ne tür bir orman yangınıdır?
a) Örtü yangını
b) Gövde yangını
c) Tepe yangını
d) Blok yangını
e) Meşcere yangını
28- Aşağıdakilerden hangisi orman yangınları ile mücadelede koruyucu tedbirlerdendir?
a) Yasal tedbirler
b) Yangın tehlikesinin azaltılması c) Ağaçlandırma ve silvikültür tedbirleri
d) Haberleşme
e) Orman yangınlarının gözetlenmesi
29- Orman yangınlarında yangın amiri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kaymakam
b) Vali
c) Bölge müdürü
d) İşletme müdürü
e) Genel müdür
30- İthalat ve ihracat esnasında, ithal edilen tomrukların-kütüklerin kabuklarının içerisinde ya da
kabuğun hemen altında yaşayan zararlı böcek veya mantarlar ile mücadelede hangi yöntemler uygulanır?
a) Bu durumdaki tomruk veya kütükler imha edilir.
b) Bu durumdaki tomruk veya kütükler hiç kullanılmaz.
c) Bu durumdaki tomruk veya kütükler yakılır.
d) Kabuklar soyulur veya ısıl işlem uygulanır veya fumigasyona (dezenfekteye) tabi tutulur.
e) Hiçbir işleme tabi tutulmaz
31- İhraç amaçlı kotaya bağlı olarak devlet ormanlarından üretilen Çiçek Soğanlarının ihracatı için gerekli
belge hangisidir?
a)Nakliye tezkeresi
b)Menşei belgesi
c)Satış Belgesi
d)Sağlık belgesi
e) Sevk pusulaları
32- Ülkemizde Dendroctonus micans (Kug.)’a karşı (Dev kabuk böceği) karşı biyolojik savaşta hangi
yırtıcı böcek kullanılmaktadır?
a) Rhizophagus grandis Gyll.
b) Calosoma sycophanta (L.)
c) Helicomyia salicis (Schr.)
d) Xeris spectrum (L.)
e) Ergates faber (L.)
33- %1’lik bordo bulamacının hazırlanma formülü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 100 L suya 1 kg Bakır sülfat + 1 kg sönmüş kireç
b) 50 L suya 1 kg Bakır sülfat + 1 kg sönmüş kireç
c) 100 L suya 1 kg Bakır sülfat + 3 kg sönmüş kireç
d) 100 L suya 0.5 kg Bakır sülfat + 1 kg sönmüş kireç
e) 50 L suya 1 kg Bakır sülfat + 1 kg sönmemiş kireç
3
34- Çam keseböceği (Thaumetopoea pityocampa (Den. &Schiff.)’ne ait aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) Primer zararlıdır.
b) İğne yapraklılarda zarar yapar.
c) Kışı larva döneminde geçirir.
d) Pupa dönemini toprakta geçirir.
e) Uçma zamanı Şubat-Mart ayına rastlar.
35- Ergin böceğin çiftleştiği ve yumurta koyduğu döneme ne ad verilir?
a)Yumurta dönemi
b) Biyolojik dönem
c) Uçma zamanı
d)Pupa dönemi
e) Larva dönemi
36- Kimyasal ilaçların bitkilere zararlı olan haline ne ad verilir?
a) Fumigasyon
b) Fruktifikasyon
c) İnkubasyon
d) Fitotoksisite
e) İnsektisisite
37- Böceklerle mücadelede tuzak ağaçları hazırlamak hangi savaş yönteminin içinde değerlendirilir?
a) Biyolojik savaş
b)Kültürel savaş
c) Entegre savaş
d) Biyoteknik savaş
e) Mekanik savaş
38- Böceğin ağaca giriş deliğinden sızan reçinenin deliğin etrafında huni şeklinde toplanması bu böceğin
tanımına yarayan karakteristik bir özelliktir. Bu böcek türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Diprion pini ( L.)
b) Blastophagus piniperda (L.)
c) Lymantria dispar (L.)
d) Saperda populnea (L.)
e) Cerambyx cerdo (L.)
39- Aşağıdakilerden hangisi fidanlıklarda kuş zararlılarının azaltılması için yapılacak işlerden biri
değildir?
a) Tohumları kurşun oksit (sülügen) ile boyamak.
b) Sonbahar ekimlerini tercih etmek.
c) Ekim yastıklarının üstünü dallarla veya küçük delikle tel örgülerle örtmek.
d) Alanı bekçilere bekletmek.
e) Açıkta tohum kalmayacak şekilde tohumların üzerini örtmek
40- Biyolojik savaşta kullanılacak organizmaların ülke içinde bulundukları yerlerden alınarak zararlının
bulunduğu alanlara yerleştirilmesine aşağıdaki türlerden hangisinin kullanılması iyi bir örnektir.
a) Rodelia cardinalis
b) Formica rufa
c) Phyrix caudata
d) Parus major
e) Dendrocopos major
İş bu serbest meslek mensupluğu sınav soruları “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim
Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in 33 üncü maddesine göre komisyonumuzca
hazırlanmıştır. 15/05/2015
4

Benzer belgeler

5- Orman koruma, karantina, korunan alanlar ve yaban hayatı

5- Orman koruma, karantina, korunan alanlar ve yaban hayatı a)Gıda İnspektörü b)Hayvancılık İnspektörü c) Ormancılık İnspektörü d) Tarım İnspektörü e) Çiçek inspektörü 23- Orman bitkisi ve orman bitkisel ürünlerinin ithalatı sırasında zararlı organizmaların...

Detaylı