yap› 278 Ocak 2005

Transkript

yap› 278 Ocak 2005
yap›
278 Ocak 2005
Görüfl-Tart›flma
12
• “Cinayet”ten sonra bir “sakat b›rakma!”
• “Yok edilen” iki mimar, “sahte nüfus”
düzenlenerek yafl›yor gösteriliyor!
• UIA Kongresi ve Kültür Vadisi
Yar›flmas› üzerine..
• Kent dokusu bozuldu, insan dokusu da!..
Haberler
14
• Türkiye’de nüfusun yüzde 32.3’ü
çal›fl›yor
• Tsunami Güneydo¤u Asya’y› vurdu
• Avrupa Birli¤i Türkiye ile
müzakerelere bafllama tarihi verdi
• E¤itim sisteminin kendisi s›n›fta kald›
• Nükleer santraldan vazgeçilmiyor
• ‹stanbul tek biletle dolafl›lacak
• Ç›ra¤an Saray› ve Savarona yat› da
sat›lacak m›?
• Türkiye’de Alman köyleri kurulacak
• Mortgage (Tutulu Sat›fl) sistemi
2005’te kuruluyor
• Kahire Havaliman› ihalesini TAV kazand›
• Maçka Park›’na kondurulan
G-Mall’da yang›n
• TOK‹ ‹mar Plan›nda yetkili
• Yap› Malzemeleri Teknik Komitesi,
YAMTEK ilk toplant›s›n› yapt›
• PVC pencere de yeni enflasyon
sepetine al›nd›
• Yeni Kurufllar’› kim tasarlad›?
• Feyzi Akkaya’y› yitirdik
• Cambridge Mimarl›k ö¤rencileri
ayakta: “Okulumuzu kapatmay›n”
• Eczac›bafl› VitrA - Ross Lovegrove
iflbirli¤i
• Ayd›n Do¤an 2005 Ödülü:
“Kent Mimarisi, Kent Dokusu”
• UIA 2005 Kongre Vadisi Yar›flmas›
tart›flmas›
• 1. Üniversiteleraras› Knauf Alç›pan
Proje Yar›flmas›
• Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü
Ali Cengizkan’›n
• Eskiflehir Tepebafl› Belediyesi Hizmet
Binas› Proje Yar›flmas› sonuçland›
• Çuhadaro¤lu - ALU’2004 Ödülleri
verildi
• Dünyan›n en yüksek köprüsü aç›ld›
• Londra’da devboyutlu bir sergi:
“Türkler: Bin Y›l›n Yolculu¤u, 600-1600”
• “United Buddy Bears” ‹stanbul’da
• La Scala Operas› Botta’y› terletiyor
• ‹stanbul Mimarl›k Bienali’ni
YEM düzenleyecek
• Sanal Mimarl›k Müzesi’ne
uluslararas› ilgi
• Proje4L yeniden aç›l›yor
• Yerli turistin gözdesi Mevlana Müzesi
• “‹stanbul Modern” aç›ld›
Büyüteç
22
• G-Mall’da yang›n
Bas›ndan
23
• Belediye Saray›’na ne oldu?
• Yola ç›karken notlar...
• Hayat›m›z kirlilik
• ‹stanbul Modern’den sonra
Ross Lovegrove
• Atlantik ötesinden izlenimler
Bir Konu
26
• ar+d Ödülleri
Türk Karikatürü
28
• Ümit Müfit Dinçay
Yenilikler
29
• Degussa-Yapkim’den Glenium® SKY
• Vitra’dan özel küvetler
• Park Panel’den Sideby Siding
• EA Ayd›nlatma’dan Jazz
• E.C.A.’dan Mix Hijyen
Sanat
• Yüksel Ayd›n resim sergisi ve
“S›rat” belgeseli Asmal› Mescit’te
• Vakko’da “Gravürler ve Eflarplar”
• “Soka¤a Ç›kt›m 1” Galeri Nev’de
• “Sesler, Geceyle Büyüyenler”
• Eylül Sanat’ta karma sergi
• Bihrat Mavitan K›z›ltoprak’ta
• “H›rs›z Kent”
• Mehmet Koyuno¤lu Galeri Nev’de
• Gülgün Baflar›r Artisan’da
• fiadi Çal›k Retrospektifi Kibele’de
• “Yükümü B›rakt›¤›m Yer”
30
Yay›nlar
32
• Archiprix-Türkiye 2004
Mimarl›k Ö¤rencileri Bitirme Projeleri
Ulusal Yar›flmas›
• Zaha Hadid - The Complete Works
• Yar›flmalar Dizini - 1930-2004
• Tasar›m ve Suç
Müze-Mimarl›k-Tasar›m
yap›
278 Ocak 2005
2004’ün Bir Özeti
41
Do¤an Hasol
• Genel
• Ulafl›m ve Büyük Projeler
• Deprem
• ‹nflaat Sektörü
• Mimarl›k / E¤itimi / Prati¤i
• UIA-2005 ‹stanbul
Dünya Mimarl›k Kongresi
• Mimarl›k / Sanat Olaylar›
• Kitaplar / Yay›nlar
• Aram›zdan Ayr›lanlar
2004 A¤a Han
Mimarl›k Ödülleri
‹stanbul
Mimarl›kta Titanyum
45
Bolle
82
Ahmet Vefa Orhon
Gelecekte titanyum kaç›n›lmaz bir
flekilde ucuzlay›p, vazgeçilmez
oldu¤unda yaln›zca mimari kavramlar
de¤il mimari beklentiler de de¤iflecektir:
daha dayan›kl› yap› malzemeleri, daha
genifl aç›kl›k geçen köprüler, daha
yüksek gökdelenler, ömrü boyunca
bak›m istemeyen yap›lar gibi..
Ol saltanat›n yeller eser flimdi yerinde
58
Mimari Tasar›m: Mass›m›l›ano Fuksas
Arch›tect
Ziyaretçilerin gözlerinin önünde farkl›
mimari ö¤elerin ölçülü asimetrisiyle
oluflmufl sürekli de¤iflen görüntüler
dizisi uzan›r: iki elipsoidin birbiri
üzerindeki dengesi, aç›k hava
merdiveninin karfl›s›ndaki e¤ik asansör
ve girifl rampas›n›n k›vr›m›..
Ulusal Sanat Müzesi
Osaka, Japonya
77
Mimari Proje: Sinan M. fiener
Yap› bütün olarak bir dizi sanallaflt›r›lm›fl
gerçeklik için bir medya kabu¤u olarak
tan›mlanabilir.Say›sal ortamda oluflturulan
bir deniz yaflam›n› içinde bar›nd›rmak
üzere biçimlendirilmifltir. Say›sal olarak
temsili gerçeklefltirilen dünya, asl›nda
aç›k denizde seyreden bir geminin farkl›
mekânlar›n› bar›nd›ran bir ortamd›r.
Üç y›lda bir verilen A¤a Han Mimarl›k
Ödülleri 27 Kas›m günü sahiplerini
buldu. Bilindi¤i gibi ödüller 27 y›ldan
beri veriliyor. Bu kez 2004 ödülleriyle
dokuzuncu dönem kapanm›fl oldu.
Türkiye’den, Han Tümertekin’in
tasarlad›¤› B2 Evi de ödül kazanan
yap›lar aras›nda yer ald›.
Vicenza, ‹talya
Türkiye’de Ça¤dafl ve Özgün
Bir Bask› Resim Müzesi:
‹TÜ Denizcilik Fakültesi
Gemi Simülatörü Binas›
69
Mimari Proje: Cesar Pell› & Assoc›ates
Yerel ve ulusal k›s›tlamalara ba¤l› olarak
yer üstünde müzeyi ifade edebilen tek
strüktür girifl holüdür. Cesar Pelli &
Associates bu s›n›rlamalar›,
gökyüzünde, boyutundan çok daha
etkili, cam ve çelik bir röper yaratmak
üzere özgür, heykelsi bir yaklafl›mla
kullanm›flt›r.
Osmanl› Yay ve Oklar›
87
fiinasi Acar
Türkler’de okçuluk e¤itimi çok küçük
yafllarda bafllar ve idmana hiç ara
verilmez. Sonunda okçunun baflar›m›,
at s›rt›nda dörtnala giderken, dahas› ânide
arkaya dönerek yapt›¤› at›fllarda hedefe
tam isabet kaydedecek düzeye ulafl›r. Bu
düzeyde bir baflar›m, ancak okçunun yay
ve okuyla bütünleflmesiyle ve duyu
organlar›, kaslar›, sezgisi ve oku aras›nda
kuraca¤› anl›k uyumlarla sa¤lanabilir.
Kuzey Avrupa Ülkelerinde Tasar›m›n 50 Y›l›
Mit’in Ötesinde
‹skandinav Tasar›m›
95
Ceyda Vatan - Sinan Özgen
Geleneksel ‹skandinav tasar›m›, basit,
karmafl›kl›ktan uzak, ifllevsel ve halka
yönelik yaklafl›m fikrinin özelliklerini
tafl›r. Bunlar ayn› zamanda Modernizmin
karakteristik kavramlar›d›r. ‹skandinav
tasar›m›n›n ürün örnekleri, modern
dünyan›n konsept kullan›larak nas›l
yarat›ld›¤›n› anlat›r.
IMOGA / ‹stanbul
Grafik Sanatlar Müzesi
101
Nihal Tutgun
IMOGA, ellinin üzerinde Türk ve yabanc›
sanatç›n›n üretti¤i 1000’i aflk›n yap›t ve
30’un üzerinde sanatç›n›n ba¤›fl ve sat›n
alma yolu ile koleksiyona kat›lan 200’ün
üzerinde yap›t ile, dünyan›n say›l› özgün
bask› resim koleksiyonlar›ndan birine
sahip.

Benzer belgeler

yap› 291 fiubat 2006

yap› 291 fiubat 2006 • Hasankeyf Raman Da¤›’n›n eteklerine tafl›n›yor • ‹stanbul trafi¤ine “7 tepe 7 tünel” • ICOMOS’un 2006 y›l› sponsoru: YEM • Konferans: “Bizans Uygarl›¤›’na Çapraz Bak›fllar” • Kültür ve Sanat Büyü...

Detaylı

yap› 287 Ekim 2005

yap› 287 Ekim 2005 temsili gerçeklefltirilen dünya, asl›nda aç›k denizde seyreden bir geminin farkl› mekânlar›n› bar›nd›ran bir ortamd›r.

Detaylı

yap› 295 Haziran 2006

yap› 295 Haziran 2006 gerçeklik için bir medya kabu¤u olarak tan›mlanabilir.Say›sal ortamda oluflturulan bir deniz yaflam›n› içinde bar›nd›rmak üzere biçimlendirilmifltir. Say›sal olarak temsili gerçeklefltirilen dünya,...

Detaylı

yap› 301 Aral›k 2006

yap› 301 Aral›k 2006 “Türkler: Bin Y›l›n Yolculu¤u, 600-1600” • “United Buddy Bears” ‹stanbul’da

Detaylı

yap› 296 Temmuz 2006

yap› 296 Temmuz 2006 Mimari Proje: Sinan M. fiener Yap› bütün olarak bir dizi sanallaflt›r›lm›fl gerçeklik için bir medya kabu¤u olarak tan›mlanabilir.Say›sal ortamda oluflturulan bir deniz yaflam›n› içinde bar›nd›rmak...

Detaylı

YAPI dergi2.qxd

YAPI dergi2.qxd Var olan yap›, Eminönü ilçesinde Yerebatan Caddesi ile Alemdar Caddesi’nin kesiflti¤i kavfla¤›n yak›n›nda, bugün Turizm Karakolu olarak ifllevlendirilmifl ahflap yap› arazisi

Detaylı

YAPI dergi2.qxd

YAPI dergi2.qxd •Bir tarih daha yok ediliyor: Haliç Tersanesi •Yang›n minaresi! •www.yapidaara.com yay›nda!... •Y›ld›z’da “kay›td›fl›” tasar›m etkinli¤i •Büyük Ankara Oteli’nde süren inflaat durduruldu •YEM Mimari...

Detaylı

yap› 280 Mart 2005

yap› 280 Mart 2005 sanatç›n›n üretti¤i 1000’i aflk›n yap›t ve 30’un üzerinde sanatç›n›n ba¤›fl ve sat›n alma yolu ile koleksiyona kat›lan 200’ün üzerinde yap›t ile, dünyan›n say›l› özgün

Detaylı