Print › Year 8 - Unit 1

Transkript

Print › Year 8 - Unit 1
Year 8 - Unit 1- 13
Study online at quizlet.com/_18sh78
1.
abolish
yıkmak
38.
amusement park
lunapark
2.
abolition
yıkım
39.
amusing
zevkli
3.
abroad
yurtdışı
40.
analytical
analitik
4.
abroad
yurt dışı
41.
ancient
antik
5.
Absolutely/Definetely/Certainly
Kesinlikle
42.
and
ve
6.
accept
kabul etmek
43.
anger
sinir
7.
accompany
eşlik etmek
44.
annoyed
kızgın
8.
accomplishment
başarmak
45.
ant
karınca
9.
accuracy
doğruluk
46.
antique
antik
10.
accurately
tam olarak
47.
anxiety
kaygı
11.
achievable
başarılabilir
48.
anxiety
endişe
12.
achieve
başarmak
49.
anxious
endişeli
13.
acne
sivilce
50.
Anyway
Neyse
14.
acne gel
sivilce kremi
51.
appear
gözükmek
15.
act
rol yapmak
52.
applaud
alkış
16.
active
aktif
53.
approach
yaklaşım
17.
adapt
uyarlamak
54.
apreciate
takdir etmek
18.
adaptable
uyumlu
55.
architecht
mimar
19.
add
eklemek
56.
architecture
mimari
20.
administrate
yönetmek
57.
Are you sure?
Emin misin?
21.
admire
saygı duymak
58.
army
ordu
22.
adopt
kabul etmek
59.
arrange
düzenlemek
23.
adoption
kabul
60.
arrest
tutuklamak
24.
adventurous
maceracı
61.
arrogant
kibirli
25.
advice
tavsiye
62.
artist
ressam
26.
affect
etkilemek
63.
As you like
Diledigin gibi
27.
affection
şefkat
64.
At last
Sonunda
28.
afraid of
korkmak
65.
At least
En azından
29.
aggressive
sinirli
66.
attack
saldırmak
30.
agree
anlaşmak
67.
attain
elde etmek
31.
alert
uyarı
68.
attend
katılmak
32.
also
-de -da (daha)
69.
attention
dikkat
33.
alternatively
alternatif/ek seçenek
70.
attitude
tavır
34.
Amasya Circular
Amasya Genelgesi
71.
attractive
çekici
35.
ambition
kazanma hırsı
72.
available
müsait
36.
ambitious
hırslı
73.
awake
uyanık kalmak
37.
amused
memnun
74.
award
ödül
75.
bad dream
kötü rüya
113.
brave
cesur
76.
bad-tempered
kötü huylu
114.
bravery
cesaret
77.
baggy
çuval gibi
115.
brillant
harika
78.
balance
denge
116.
brilliantly
zekice/ustaca
79.
ballet
balerin
117.
burglar
soyguncu
80.
bare
arsız
118.
business
iş
81.
basis
temel
119.
business office
iş yeri - ofis
82.
bath sponge
banyo lifi
120.
busy
meşgul
83.
battle
meydan savaşı
121.
but
ama
84.
bay
koy
122.
butler
uşak
85.
Be quick!
Çabuk ol!
123.
buzz
vızıldamak
86.
beach
kumsal
124.
By the way
Bu arada
87.
beat
dövmek/yenmek
125.
caliphate
halifelik
88.
beat
dövmek
126.
Can you repeat it, please?
Lütfen tekrar eder misin?
89.
beautiful
güzel
127.
candidate
aday
90.
because
çünkü
128.
capable
yetenekli
91.
Because of this...
Bundan dolayı...
129.
capital
başkent
92.
being
varlık
130.
cardiovascular
kalp ve damarla ilgili
93.
belief
inanç
131.
care about
önemsemek
94.
believe
inanmak
132.
career
kariyer
95.
belong to
sahip olmak
133.
careful
dikkatli
96.
benefit
fayda
134.
carefully
dikkatlice
97.
bestseller
en çok satan
135.
careless
dikkatsiz
98.
bilingual
çift dilli
136.
caring
ilgilenen
99.
bill
fatura
137.
case
olay/dava
100.
blackhead
siyah nokta
138.
categorize
sınıflandırmak
101.
blame
suçlamak
139.
cause
sebep olmak
102.
bleed
kanamak
140.
cautious
temkinli
103.
blind
kör
141.
chain
zincir
104.
bloodstream
kan basıncı
142.
challenging
uğraştırıcı
105.
boat ride
tekne gezisi
143.
change
değiştirmek
106.
body care product
vücut bakım ürünü
144.
chapter
bölüm
107.
body language
vücut dili
145.
charming
etkileyici
108.
body lotion
vücut losyonu
146.
chase
kovalamak
109.
bored
sıkılmış
147.
cheer up
neşelenmek
110.
boring
sıkıcı
148.
cheerful
neşeli
111.
borrow
ödünç almak
149.
chemical
kimyasal
112.
brain-based learning
beyin temelli öğrenme
150.
chic
çekici
151.
chuckle
kıkırdamak
189.
considerate
düşünceli
152.
civilization
uygarlık
190.
contemporary
çağdaş
153.
civilized nation
gelişmiş ülke
191.
cook
pişirmek
154.
clap one's hand
alkışlamak
192.
cooperation
iş birliği
155.
classify
sınıflandırmak
193.
cope
başa çıkmak
156.
classmate
sınıf arkadaşı
194.
cottage
kulübe
157.
clearly
açıkça
195.
couch
kanepe
158.
clever
zeki
196.
counselor
danışman
159.
close
kapalı
197.
counter
sayaç
160.
close
yakın
198.
courageous
yürekli
161.
clue
ip ucu
199.
cover
örtmek/kaplamak
162.
clumsy
sakar
200.
creative
yaratıcı
163.
coast
kıyı
201.
creativity
yaratıcılık
164.
coconut oil
hindistan cevizi yağı
202.
creature
yaratık
165.
colleague
iş arkadaşı
203.
crime
suç
166.
collect
toplamak
204.
criminal
suçlu
167.
college
kolej
205.
crisis
kriz
168.
colonel
mareşal
206.
criticise
eleştirmek
169.
comb
taramak
207.
crowded
kalabalık
170.
combine
birleştirmek
208.
cruise tour
tekne turu
171.
comfortable
rahat
209.
crumbs of bread
ekmek kırıntısı
172.
comfortably
rahatça
210.
culture
kültür
173.
commander
kumandan
211.
cure
tedavi etmek
174.
communicate with
iletişim kurmak
212.
curl
kıvırcık
175.
communication
iletişim
213.
custom
gelenek
176.
community
halk
214.
customer service
müşteri hizmetleri
177.
compliment
iltifat
215.
cut the grass
çimleri biçmek
178.
comprehension
anlama/kavrama
216.
daisy
papatya
179.
concentrate
odaklanmak
217.
dandruff
kepek
180.
concept
kavram
218.
daring
cüret etmek
181.
conditioner
nemlendirici
219.
dark
karanlık
182.
confidence
güven
220.
daydream
hayal kurmak
183.
confident
kendine güvenen
221.
dead
ölü
184.
conflict
anlaşmazlık
222.
deal with
bişeyle uğraşmak
185.
conflict
çekişme
223.
decision
karar
186.
confused
kafası karışmış
224.
decisive
kararlı
187.
consciously
bilinçli
225.
decisiveness
kararlılık
188.
consider
dikkate almak
226.
declaration
bildiri
227.
declare
bildirmek
265.
do the shopping
alışveriş yapmak
228.
decrease
azaltmak
266.
do the washing up
bulaşıkları yıkamak
229.
deep
derin
267.
do well
iyi yapmak
230.
defeat
yenilmek
268.
domineering
otoriter
231.
define
tanımlamak
269.
Don't do that
Bunu yapma
232.
delight
haz
270.
Don't worry
Endişelenme
233.
dependable
güvenilir
271.
doorkeeper
kapı görevlisi
234.
depressed
morali bozuk
272.
downhill
iniş
235.
description
betimleme
273.
dream
rüya
236.
deserve
hak etmek
274.
drop
düşürmek
237.
desire
arzu
275.
dry
kuru
238.
destination
hedef
276.
dry out
kurumak
239.
detailed
detaylı
277.
dry the plates
tabakları kurulamak
240.
detective story
dedektif hikayeleri
278.
duty
görev
241.
determination
kararlılık
279.
dynasty
hanedan
242.
develop
geliştirmek
280.
eagerly
istekli
243.
development
gelişim
281.
easily
kolayca
244.
development
ilerleme
282.
easy going
uyumlu/rahat
245.
diagnose
teşhis koymak
283.
education
eğitim
246.
diamond
elmas
284.
effective
etkili
247.
dictionary
sözlük
285.
effective learning
etkili öğrenme
248.
die
ölmek
286.
efficent
etkili
249.
die of
hastalıktan ölmek
287.
effort
çaba
250.
difficulty
zorluk
288.
eggplant
patlıcan
251.
disappear
kaybolmak
289.
embarrass
utandırmak
252.
disciplined
disiplinli
290.
embarrassing
utandırıcı
253.
discover
keşfetmek
291.
emergency
acil
254.
disease
hastalık
292.
emotion
duygu
255.
disgust
igrenme
293.
emotion
duygu/his
256.
dishonest
dürüst olmayan
294.
emotional intelligence
duygusal zeka
257.
disorder
düzensiz
295.
empathy
empati
258.
display
sunum
296.
employee
çalışan
259.
dispute
çekişme
297.
employer
iş veren
260.
dissappoint
hayal kırıklığına uğramak
298.
enclose
çevrelemek
261.
distinction
ayrım
299.
encourage
cesaretlendirmek
262.
disturb
rahatsız etmek
300.
end up
bitmek
263.
do errands
günlük işleri yapmak
301.
enemy
düşman
264.
do the laundry
çamaşır yıkamak
302.
energetic
hareketli
303.
engineer
mühendis
341.
facial cleanser
yüz temizleyici
304.
engineering
mimarlık
342.
facial expression
yüz ifadesi
305.
enjoyable
eğlenceli
343.
fact
gerçek
306.
enough
yeterince
344.
fail
başarısız olmak
307.
enrich
zenginleştirmek
345.
failure
başarısızlık
308.
entertainment
eğlence
346.
fair
adil
309.
enthusiasm
heves
347.
fairy tale
peri masalı
310.
entire
tam/bütün
348.
faithful
sadık
311.
entire
tamamı
349.
fall asleep
uyuya kalmak
312.
entry
giriş
350.
fall down
go wrong
313.
environment
çevre
351.
fall in love with
aşık olmak
314.
envy
kıskanmak
352.
fame
ün
315.
equal
eşit
353.
familiar with
aşina
316.
errand
günlük iş
354.
famous for
ile ünlü olmak
317.
escape
kurtulmak
355.
fantastic
fantastik
318.
establish
kurmak
356.
fascinating
büyüleyici
319.
esteem
itibar
357.
fasionable
moda
320.
evaluate
değerlendirmek
358.
fast food
hazır yiyecekler
321.
evidence
kanıt
359.
fat
şişman
322.
examine
incelemek
360.
fatal
ölümcül
323.
exceptional
sıradışı
361.
fate
kader
324.
excited
heyecanlı
362.
Father of Turks
Atatürk
325.
exciting
heyecan verici
363.
fault
hata
326.
excursion
yolculuk
364.
fear
korku
327.
exhausted
tükenmiş/bitkin
365.
fear
korkmak
328.
exhibit
sergilemek
366.
fee
ücret
329.
exhibition
sergi
367.
feed
beslemek
330.
expand
uzatmak
368.
feed the family pet
evcil hayvanı beslemek
331.
expect
ummak
369.
fight
savaşmak
332.
expedition
keşif
370.
figure out
anlamak
333.
expense
harcama
371.
finally
sonunda
334.
experience
tecrübe
372.
find out
anlamak
335.
experience
deneyim
373.
fine arts
güzel sanatlar
336.
experiment
deney
374.
finger print
parmak izi
337.
explore
keşfetmek
375.
fire
ateş yakmak/kovmak
338.
express
ifade etmek
376.
First
Birinci
339.
fable
fabl
377.
firstly
birinci
340.
face
yüzleşmek
378.
fit
zinde olmak
379.
fix
tamir etmek
417.
general
general
380.
fizzy drink
asitli içecekler
418.
generation
nesil
381.
flavour
tat
419.
generosity
cömertlik
382.
flexible
esnek
420.
generous
cömert
383.
focus on
odaklanmak
421.
geologist
yerbilimci
384.
focused
odaklanmış
422.
gesture
jest
385.
fold one's arms
kollarını bağlamak
423.
get a degree
mezun olmak
386.
folk tale
halk masalı
424.
Get a life!
İşin gücün yok mu?
387.
Following
Sonraki
425.
get anxious
gerilmek
388.
foolish
aptalca
426.
get better
iyileşmek
389.
foot print
ayak izi
427.
get late
gecikmek
390.
For example
Örneğin
428.
get lost
kaybolmak
391.
for instance
örneğin
429.
get married
evlenmek
392.
force
kuvvet
430.
get on well
iyi geçinmek
393.
force
birlik (askeri)
431.
get on with
devam ettirmek
394.
foreign language
yabancı dil
432.
get ready
hazırlanmak
395.
forest
orman
433.
get rid of
kurtulmak
396.
forgive
affetmek
434.
get stressed
gergin olmak
397.
Forgive me!
Beni affet
435.
get together
biraraya gelmek
398.
formal
resmi
436.
give up
bırakmak
399.
fornunately
iyi ki
437.
go back
geri gitmek
400.
fortune teller
falcı
438.
goal
amaç
401.
found
kurmak
439.
goods
mal
402.
foundation
kuruluş
440.
goodwill
iyi niyet
403.
founder
kurucu
441.
gorgeous
muhteşem
404.
freckle
çil
442.
government
hükümet
405.
freedom
özgürlük
443.
gradually
aşama aşama
406.
friendliness
arkadaşlık
444.
graduate
mezun olmak
407.
frightened
korkmuş
445.
grasshopper
çekirge
408.
frightening
korkutucu
446.
Great!
Harika
409.
fund
fon/kaynak(para)
447.
group work
grup çalışması
410.
fundamental
temel
448.
guarantee
garantilemek
411.
fundamental
temel olmak
449.
guess
tahmin etmek
412.
funny
komik
450.
guest
misafir
413.
fussy
telaşlı
451.
guide
rehber
414.
gain
elde etmek
452.
guilty
suçlu
415.
gain weight
kilo almak
453.
gym
spor
416.
gay
adam
454.
hair care product
saç bakım ürünü
455.
hand care product
el bakım ürünü
493.
I hope/ I expect
Umarım
456.
hand cream
el kremi
494.
I mean ...
.... demek istiyorum.
457.
handkerchief
mendil
495.
I prefer/ I would rather
Tercih ederim
458.
handle
kontrol etmek
496.
I see/I understand
Anlıyorum
459.
hang around
gezip tozmak
497.
I think so
Bence de
460.
happiness
mutluluk
498.
I'm kidding
Şaka yapıyorum
461.
hardworking
çalışkan
499.
If you like
Eğer istersen
462.
harmful
zararlı
500.
ignore
göz ardı etmek
463.
Have a nice flight
İyi uçuşlar
501.
image
resim
464.
headgear
başlık
502.
imagination
hayal gücü
465.
healthy
sağlıklı
503.
imaginative
hayalperest
466.
helmet
kasket
504.
imitate
taklit etmek
467.
helpful
yardımsever
505.
immediatelly
hemen derhal
468.
herbal
bitkisel
506.
immortality
ölümsüzlük
469.
Here you are!/ There you go!
Buyrun
507.
immune system
bağışıklık sistemi
470.
hesitation
tereddüt
508.
impact
etki
471.
hide
saklamak
509.
impatient
sabırsız
472.
hide and seek
saklambaç
510.
importance
önem
473.
hold
tutmak
511.
impressed
etkilenmiş
474.
homeland
anakara
512.
impressive
büyüleyici
475.
homeless
evsiz
513.
improve
ilerlemek
476.
homemade
ev yapımı
514.
improve
geliştirmek
477.
homemaker
ev hanımı
515.
improvement
gelişim
478.
honest
dürüst
516.
impulsive
düşüncesiz
479.
hope
umut
517.
in addition
ek olarak
480.
hope
ummak
518.
In fact
Aslında
481.
horror story
korku hikayesi
519.
in my opinion
bana göre
482.
hospitable
konuksever
520.
In particular/ Particularly
Özellikle
483.
hospitality
misafirperverlik
521.
in spite of
-e rağmen
484.
host
ev sahibi
522.
in the distance
keep on
485.
hug
sarılmak
523.
in the same way
aynı şekilde
486.
huge
kocaman
524.
income
gelir
487.
humanity
insanlık
525.
increase
artış
488.
hurt
incitmek
526.
increase
artırmak
489.
hurtful
acı verici
527.
indecisive
kararsız
490.
hygiene
hijyen
528.
independence
bağımsızlık
491.
I agree with you
Sana katılıyorum
529.
Independence War
Kurtuluş Savaşı
492.
I don't think so
Bence öyle değil
530.
independent
bağımsız
531.
indivisible
bölünmez
569.
journey
seyahat
532.
industrial
sanayi
570.
joy
keyif
533.
inflammation
iltihap
571.
judgement
yargıda bulunmak
534.
influence
etki
572.
junk food
abur cubur
535.
informal
resmi olmayan
573.
justice
adalet
536.
information
bilgi
574.
keep a diary
günlük tutmak
537.
information technology
bilgi teknolojisi
575.
key
anahtar
538.
innocence
masumiyet
576.
kilt
iskoç eteği
539.
innocent
masum
577.
kinaesthetic inteligence
bedensel zeka
540.
input
bilgi/girdi
578.
kind
kibar
541.
inspirational
ilham verici
579.
kindness
kibarlık
542.
institution
kurum
580.
knowledge
bilgi
543.
insurance
sigorta
581.
label
etiket
544.
intelligent
zeki
582.
lack of
eksiklik
545.
intention
kasıt
583.
lagoon
lagün/kıyı gölü
546.
interested
ilgili
584.
land in
ayak basmak
547.
interested in
ilgili olmak
585.
landmark
kent simgesi
548.
Interesting
İlginç
586.
landscape
manzara
549.
interesting
ilginç
587.
language
dil
550.
internationally
uluslararası
588.
last
sürmek (süre)
551.
interpersonal inteligence
dışa dönük zeka
589.
Lastly/Finally
Son olarak
552.
interrupt
araya girmek
590.
laugh
gülmek
553.
interval
ara
591.
law
yasa/hukuk
554.
intolerance
hoşgörülü olmamak
592.
lawyer
avukat
555.
intrapersonal intelligence
içedönük zeka
593.
lay a trap
tuzak kurmak
556.
invention
icat
594.
lazy
tembel
557.
investigate
incelemek
595.
lead
önderlik etmek
558.
investigation
inceleme
596.
learning style
öğrenme stili
559.
invitation
davet
597.
left brained
sol beyinli
560.
iron door
demir kapı
598.
legend
efsane
561.
iron the clothes
kıyafetleri ütülemek
599.
legendary
efsanevi
562.
irrelevant
alakasız
600.
lend
ödünç vermek
563.
irresponsible
sorumsuz
601.
Let's go
Haydi gidelim
564.
itch
kaşınmak
602.
lever
kaldıraç
565.
jealous
kıskanç
603.
lie
yalan söylemek
566.
jeweller
kuyumcu
604.
lie down
yere uzanmak
567.
joint
eklem
605.
lipstick
ruj
568.
journalist
gazeteci
606.
lively
neşeli/canlı
607.
loads of
çok fazla
644.
mathematical inteligence
matematiksel zeka
608.
logical
mantıklı
645.
May be/perhaps
Belki
609.
lonely
yalnız
646.
mean
cimri
610.
longevity
uzun ömür
647.
measurement
ölçüm
611.
look for
aramak
648.
medicine
ilaç
612.
look like
gibi görünmek
649.
meet
tanışmak
613.
look up
sözlükten kelime aramak
650.
melt
erimek
614.
lose consciousness
bilincini kaybetmek
651.
memorize
ezberlemek
615.
lose weight
kilo kaybetmek
652.
memory
hafıza
616.
loud
gürültülü
653.
mental function
zihinsel fonksiyon
617.
loudly
yüksek sesle
654.
mental health
akıl sağlığı
618.
love story
aşk hikayesi
655.
merchant
tüccar
619.
loyal
sadık
656.
mess
dağınıklık
620.
loyalty
sadakat
657.
messy
dağınık
621.
magnificent
muhteşem
658.
military
askeri
622.
maid
hizmetçi
659.
military attache
askeri ateşe
623.
main
ana/temel
660.
mimic
mimik
624.
major
asıl
661.
mind
zihin
625.
make a mistake
hata yapmak
662.
misfortune
şansızlık
626.
make bed
yatağını yapmak
663.
miss
kaçırmak/özlemek
627.
make breakfast
kahvaltı yapmak
664.
miss small details
küçük detayları kaçırmak
628.
make friend
arkadaş edinmek
665.
missing
kayıp
629.
make fun of
dalga geçmek
666.
mission
görev
630.
make money
para kazanmak
667.
mistake
hata
631.
make sth come true
birşeyin gerçek olmasını sağlamak
668.
misunderstand
yanlış anlamak
632.
make up one's mind
karar vermek
669.
misunderstand
yanlış anlama
633.
make-up
makyaj
670.
modernize
iyileştirmek
634.
manage
başarmak
671.
modest
alçak gönüllü
635.
mankind
insanlık
672.
moisturizing cream
nemlendirici krem
636.
manned
insanlı/güçlendirilmiş
673.
monolingual
tek dilli
637.
manual
elle yapılan
674.
monster
canavar
638.
manufacturer
üretici
675.
monument
anıt
639.
map
harita
676.
mood
ruh hali
640.
marriage
evlilik
677.
mood
mod/ruh hali
641.
massager
masaj aleti
678.
morale
ahlak
642.
master bedroom
ebeveyn yatak odası
679.
Moreover
Dahası
643.
material
malzeme
680.
motivate
motive etmek
681.
motivation
motivasyon
682.
motivator
motive edici
719.
occupying powers
işgal kuvvetleri
683.
mousturise
nemlendirmek
720.
Of course/ Sure
Tabi ki
684.
municipality
belediye
721.
offer
teklif
685.
murder
cinayet
722.
offer
sunmak
686.
murderer
katil
723.
officer
subay
687.
musical inteligence
müziksel zeka
724.
oily
yağlı
688.
My pleasure
Rica ederim
725.
old fahioned
modası geçmiş
689.
mysterious
gizemli
726.
on loan
ödünç olarak
690.
mystery
gizem
727.
once upon a time
bir varmış bir yokmuş
691.
myth
efsane
728.
operation
ameliyat
692.
nail clipper
tırnak makası
729.
opportunity
fırsat
693.
nation
ulus
730.
optimism
iyimserlik
National Sovereignty and
Children's Day
Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı
731.
order
sıraya koymak
732.
organised
düzenli
695.
nationalism
milliyetçilik
733.
Ottoman Empire
Osmanlı İmparatorluğu
696.
native language
anadil
734.
outcome
çıktı
697.
native speaker
ana dilini konuşan kişi
735.
outgoing
dışa dönük
698.
naughty
yaramaz
736.
output
çıktı/ürün
699.
nearly half
neredeyse yarım
737.
outstanding
göze çarpan
700.
neat
titiz
738.
overcome
üstesinden gelmek
701.
necklace
kolye
739.
overnight
bir gecelik
702.
neglect
ihmal etmek
740.
overweight
aşırı kilolu
703.
nervous
gergin
741.
owe
borçlu olmak
704.
nervously
gergin bir şekilde
742.
own
sahip olmak
705.
neuroscientist
nörolog(sinir bilimci)
743.
pain
acı
706.
Never forget this!
Bunu asla unutma
744.
painstaking
itinalı
707.
Never mind
Boşver
745.
pair work
eşli çalışma
708.
nightlight
gece lambası
746.
palace
saray
709.
nightmare
kabus
747.
paraglide
yamaç paraşütü yapmak
710.
nose strip
burun bandı
748.
paralyzed
engelli
711.
notice
farkına varmak
749.
part-time
yarı zamanlı
712.
novel
roman
750.
pass
geçmek
713.
objective
hedef
751.
pastry
hamurişi
714.
observation
gözlem
752.
path
patika
715.
obstacle
engel
753.
pathway
patika
716.
Obviously
Açıkça
754.
patient
sabırlı
717.
obviously
açıkça
755.
pay attention
dikkat etmek
718.
obviously
belli ki
756.
Pay attention/Be careful
Dikkat et
694.
757.
pay the bills
faturaları ödemek
795.
president
cumhurbaşkanı
758.
peace
barış
796.
pressurize
baskı
759.
peasant
köylü
797.
prestigious
saygın
760.
pebble
çakıl taşı
798.
pretty
güzel
761.
pendant
flama (asılan süs)
799.
prevent
sakınmak
762.
percantage
yüzdelik
800.
principle
ilke
763.
persistance
inatçı
801.
priority
öncelik
764.
personal quality
kişilik özellikleri
802.
privilege
imtiyaz
765.
personally
şahsen
803.
prize
ödül
766.
pharmacist
eczacı
804.
process
süreç
767.
pharmacy
eczane
805.
product
ürün
768.
philosopher
filozof
806.
productive
üretken
769.
physical appearance
dış görünüş
807.
progress
ilerleme
770.
pick up
almak
808.
promise
söz vermek
771.
pill
hap
809.
proper
uygun
772.
pimple
sivilce
810.
pros and cons
artı ve eksi yönler
773.
pineapple
ananas
811.
prosperity
bolluk
774.
planet
gezegen
812.
protection
korunma
775.
plot
hikayenin konusu
813.
protest
protesto
776.
plump
tombul
814.
provide
sağlamak
777.
poet
şair
815.
publish
yayımlamak
778.
point of view
bakış açısı
816.
punctual
dakik
779.
polite
kibar
817.
punctuation
noktalama
780.
politician
politikacı
818.
purpose
amaç
781.
polygamy
çok eşlilik
819.
purse
bayan cüzdanı
782.
poor
fakir
820.
put the rubbish out
çöpleri dışarı çıkarmak
783.
population
nüfus
821.
put together
bir araya getirmek
784.
populism
halkçılık
822.
qualification
yeterlilik
785.
possible
mümkün
823.
quick
çabuk
786.
postpone
ertelemek
824.
quickly
çabukça
787.
potential
potansiyel
825.
quiet
sessiz
788.
power
güç
826.
quit
bırakmak/çıkmak
789.
practical
eli çabuk/pratik
827.
rapidly
hızlıca
790.
practice
alıştırma
828.
rare
nadir
791.
practise
alıştırma yapmak
829.
reach
ulaşmak
792.
precious
kıymetli
830.
read aloud
sesli okuma
793.
predict
tahmin etmek
831.
realistic
gerçekçi
794.
prepare
hazırlanmak
832.
realize
farkına varmak
833.
Really?
Gerçekten mi?
871.
reward
ödül
834.
receive
almak
872.
right
hak
835.
receptive
kavrayışlı
873.
right brained
sağ beyinli
836.
recognize
tanımak
874.
rigid
sert
837.
record
rekor
875.
rinse
durulamak
838.
reduce
azaltmak
876.
robber
soyguncu
839.
reformism
inkılapçılık
877.
robbery
soygun
840.
regretfully
pişmanlıkla
878.
rock
kaya
841.
regular
düzenli
879.
roll down
yuvarlanmak
842.
regulate
yönetmek
880.
romantic
romantik
843.
relate
ilişkili
881.
rope
halat
844.
relationship
ilişki
882.
rough
kaba
845.
relaxed
sakin
883.
rude
kaba
846.
relaxed
rahatlamış
884.
ruin
mahvetmek
847.
relevant
alakalı
885.
run away
kaçmak
848.
reliable
güvenilir
886.
run own business
kendi işini yönetmek
849.
relief
rahatlamak
887.
sad
üzgün
850.
religion
din
888.
safe
güvenli
851.
remember
hatırlamak
889.
salary
maaş
852.
remove
kaldırmak
890.
sandy
kumlu
853.
report
rapor
891.
save
kurtarmak
854.
represantative
temsilci
892.
scarcely
nadiren
855.
represent
temsil etmek
893.
scare
ürkütmek
856.
Republic Day
Cumhuriyet Bayramı
894.
scenery
manzara
857.
republican
cumhuriyetçi
895.
scholarship
burs
858.
republicanism
cumhuriyetçilik
896.
school expense
okul harcamaları
859.
research
araştırmak
897.
science fiction
bilim kurgu
860.
reserve
kaynak
898.
scientist
bilim adamı
861.
resolve
çözmek
899.
scold
azarlamak
862.
resort hotel
kıyı oteli
900.
script
yazı
863.
respect
saygı duymak
901.
scrub
ovalamak
864.
respect
saygı
902.
search
aramak
865.
responsible
sorumlu
903.
seaside
deniz kıyısı
866.
rest
geriye kalan
904.
seat
koltuk
867.
retain
alıkoymak
905.
Second
İkinci
868.
retired
emekli
906.
secondly
ikinci
869.
review
tekrar etmek
907.
secularism
laiklik
870.
revolutionize
devrim yapmak
908.
secure job
güvenli iş
909.
security
güvenlik
947.
silly
aptalca
910.
See you
Görüşürüz
948.
similar to
benzer
911.
self
kendi
949.
single
bekar
912.
self centered
bencil
950.
sit up
dik oturmak
913.
self confidance
kendine güven
951.
skin care product
cilt bakım ürünü
914.
self criticism
kendini eleştirmek
952.
sleepless
uykusuz
915.
self-awareness
kendini bilmek
953.
sleepy
uykulu
916.
selfish
bencil
954.
slim
zayıf
917.
selfishly
bencilce
955.
slow
yavaş
918.
sense of humour
mizah anlayışı
956.
smart
akıllı/zeki
919.
sensible
mantıklı
957.
smart
akıllı
920.
sensibly
mantıklı
958.
smooth
düz/pürüzsüz
921.
sensitive
duyarlı/hassas
959.
sociable
sosyal
922.
sensitive
duyarlı
960.
soft
yumuşak
923.
separate
ayrılmak
961.
solar system
güneş sistemi
924.
seperate
ayırmak
962.
soldier
asker
925.
serious
ciddi
963.
Sorry, I couldn't follow
Üzgünüm dinleyemedim
926.
set a goal
hedef belirlemek
964.
sort out
çözmek
927.
set out
yola çıkmak
965.
source
kaynak
928.
set up
kurmak
966.
spaceship
uzay gemisi
929.
setting
ortam
967.
spare time
boş zaman
930.
several
bir kaç
968.
specialist
uzman
931.
shampoo
şampuan
969.
spend time
zaman geçirmek
932.
share
paylaşmak
970.
spiritual
manevi
933.
sharp
keskin
971.
splash
sıçratmak
934.
shelter
kulübe
972.
spot
nokta
935.
shine
parıldamak
973.
spotless
lekesiz
936.
shoot
ateş etmek
974.
spotlight
ilgi/sahne ışığı
937.
shopkeeper
esnaf
975.
spotty
sivilceli
938.
short
kısa
976.
spread
yayılmak
939.
shot
atış
977.
staff officer
kurmay subay
940.
shower gel
duş jeli
978.
statism
devletçilik
941.
shred
parçalamak
979.
steal
çalmak
942.
shy
utangaç
980.
steep
dik/sarp
943.
sigh
iç çekmek
981.
step
adım atmak
944.
sign
imzalamak
982.
stepmother
üvey anne
945.
sign language
işaret dili
983.
stepsister
üvey kız kardeş
946.
silent
sessiz
984.
stick to
yapışmak
985.
still
durağan
1023.
take place
meydana gelmek
986.
stingy
cimri
1024.
take risk
risk almak
987.
store
mağaza
1025.
take the dog for a walk
köpeği yürüyüşe çıkarmak
988.
strange
garip
1026.
989.
strange dream
garip rüya
take the dress to the dry
cleaner
elbiseyi kuru temizlemeye
vermek
stranger
yabancı
1027.
take up a hobby
hobi edinmek
990.
strategy
strateji
1028.
taking note
not almak
991.
strength
güçlü yön
1029.
tale
masal
992.
stressful
stresli
1030.
talent
yetenek
993.
struggle
çabalamak
1031.
talented
yetenekli
994.
stubborn
inatçı
1032.
talkative
konuşkan
995.
subconscious
bilinç altı
1033.
tall
uzun
996.
succeed in
başarılı olmak
1034.
target language
hedef dil
997.
success
başarı
1035.
task
görev
998.
successful
başarılı
1036.
tear
gözyaşı
999.
suddenly
aniden
1037.
teenager
genç
1000.
suffer
acı çekmek
1038.
tell a lie
yalan söylemek
1001.
suitable
uygun
1039.
tend to
eğilimli olmak
1002.
sultanate
saltanat
1040.
terrified
korkmuş
1003.
summit
dağ zirvesi
1041.
Thank you
Teşekkurler
1004.
suncream
güneş kremi
1042.
thankful
minnettar
1005.
support
desteklemek
1043.
That would be great
Harika olurdu
1006.
supportive
destekleyici
1044.
That's a good idea!
İyi fikir
1007.
suppress
bastırmak
1045.
That's fantastic!
Mükemmel!
1008.
surprise
şaşırmak
1046.
that's incredible
bu inanılmaz
1009.
surprised
şaşkın
1047.
that's interesting
bu ilginç
1010.
suspect
şüpheli
1048.
That's nice!
Çok hoş
1011.
sweathy
terli
1049.
That's very impressive
Bu çok etkileyici
1012.
sweet dreams
tatlı rüyalar
That's what friends are
for..
Arkadaşlar bunun için var.
1013.
1014.
swell
kabarmak
1051.
That's why
Bu yüzden
1015.
sword
kılıç
1052.
theme
tema
1016.
symbolize
yerine geçmek/anlamına gelmek
1053.
then
sonra
1017.
tactful
anlayışlı
1054.
Therefore
Böylece
1018.
take a break
ara vermek
1055.
thief
hırsız
1019.
take a breath
nefes almak
1056.
thin
zayıf
1020.
take care of
ilgilenmek
1057.
Third
Üçüncü
1021.
take note
not almak
1058.
threat
tehdit etmek
1022.
take part in
dahil olmak
1059.
tidy room
odayı toplamak
1050.
1060.
tight
gergin/sıkı
1097.
unfortunately
ne yazık ki
1061.
timetable
program
1098.
unimaginative
hayal gücü olmayan
1062.
tiny
küçücük
1099.
unique
eşsiz
1063.
tip
ipucu
1100.
universe
evren
1064.
tired
yorgun
1101.
unkind
kaba
1065.
tiring
yorucu
1102.
unprepared
hazırlıksız
1066.
tolerant
hoşgörülü
1103.
unrealistic
gerçek dışı
1067.
too
aşırı
1104.
unsuspected
şüpheli olmayan
1068.
tooth impression
diş kalıbı
1105.
untidy
dağınık
1069.
top
zirve
1106.
unused
kullanılmamış
1070.
toss
atmak/fırlatmak
1107.
unusual
olağanüstü
1071.
touch
dokunmak
1108.
unusual
olağandışı
1072.
tour guide
tur rehberi
1109.
unwrap
paketi açmak
1073.
traditional family
geleneksel aile
1110.
upset
üzgün
1074.
trainee
stajyer
1111.
useful
yararlı
1075.
travel agent
seyahat acentesi
1112.
useless
boşuna
1076.
treasure chest
define sandığı
1113.
usual
olağan
1077.
treat
davranmak
1114.
vacation
tatil
1078.
treaty
antlaşma
1115.
vacuum the floor
yerleri süpürmek
1079.
tremble
titremek
1116.
vain
boşuna
1080.
trouble
problem
1117.
valuable
değerli
1081.
truly
sahiden
1118.
value
değer
1082.
trust
güvenmek
1119.
valueless
değersiz
1083.
trustworthy
güvenilir
1120.
vegetarian/ vegie
vejeteryan (et yemeyen)
1084.
try
denemek
1121.
veil
peçe
Turkish Grand National
Assembly
Türkiye Büyük Millet
Meclisi
1122.
vein
damar
1123.
verbal
sözel
1086.
Turkish Republic
Türkiye Cumhuriyeti
1124.
verbal inteligence
sözel zeka
1087.
Turkish State
Türkiye Devleti
1125.
vet
veteriner
1088.
turn into
-e dönüşmek
1126.
veteran
gazi
1089.
ugly
çirkin
1127.
vibrate
titremek
1090.
ultimate
nihai/en son
1128.
victim
kurban
1091.
Unbelievable
İnanilmaz
1129.
victory
zafer
1092.
unbelievable
inanılmaz
1130.
Victory Day
Zafer Bayramı
1093.
uncomfortable
rahatsız
1131.
view
manzara
1094.
underground city
yer altı şehri
1132.
viewpoint
bakış açısı
1095.
understanding
anlayışlı
1133.
vigorous
zinde
1096.
Unfortunately
Ne yazık ki
1134.
vigorously
kuvvetlice
1085.
1135.
vinegar
sirke
1136.
visual inteligence
görsel zeka
1137.
vocabulary
kelime
1138.
voice
ses
1139.
war
savaş
1140.
weakness
zayıf yön
1141.
wealthy
varlıklı
1142.
weapon
silah
1143.
wear
giymek
1144.
weigh
tartmak
1145.
Well
Yani... şey...
1146.
Well done
Aferin
1147.
well paid job
iyi maaşlı iş
1148.
well-known
tanınmış
1149.
What about...?
Peki ya...?
1150.
What else?
Daha başka?
1151.
wheel chair
tekerlekli sandalye
1152.
whisper
fısıldamak
1153.
whole
bütün
1154.
wicth
cadı
1155.
willing
hevesli
1156.
willingly
memnuniyetle
1157.
willingness
isteklilik
1158.
windsurfing
rüzgar sörfü
1159.
wipe
süpürmek
1160.
wisdom
bilgelik
1161.
wish
istek/dilek
1162.
wish
arzu/istek
1163.
witness
tanık
1164.
wood cutter
oduncu
1165.
worth
yapmaya değer
1166.
wounded
yaralı
1167.
wrap
sarmak
1168.
write down
not almak
1169.
you're joking
şaka yapıyorsun
1170.
You're welcome/Not at all
Birşey değil
1171.
Yours truly..
Saygılarımla (Mektup sonu)
1172.
Youths and Sports Day
Gençlik Ve Spor Bayramı

Benzer belgeler

unıt 1 - iNGiLiZDiLi

unıt 1 - iNGiLiZDiLi get stressed→streslenmek concentrate→konsatre olmak focused→odaklanmış irresponsible→sorumsuz responsible→sorumlu unimaginative→yaratıcı olmayan imaginative→yaratıcı honest→dürüst dishonest→dürüst ...

Detaylı

sbs`de çıkan ingilizce kelimeler

sbs`de çıkan ingilizce kelimeler attention→dikkat emotional inteligence→duygusal zeka brain-based learning→beyne dayalı öğrenme fundamental to→önemli effective learning→etkili öğrenme suppress→bastırmak, duygularını gizlemek fear→...

Detaylı