Kardiyovasküler Travma, Cevdet Uğur Koçogulları

Transkript

Kardiyovasküler Travma, Cevdet Uğur Koçogulları
Kardiyovasküler
travma
Doç.Dr.Cevdet Uğur Koçoğulları
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
5766 Cardiovascular Injuries in 4459 patients.
Epidemiological evolution 1958 to 1987
• 86% males with average 30 yrs
• 90% had penetrating trauma as the etiology
• 66% had truncal injuries (incl.. Neck)
Demetriades et al, J Trauma 1998 Sep;45(3):534-9
2
Kardiyak Travma
Yakın zamana kadar, tedavi edilemeyen,
sıklıkla fatal, çoğunlukla tanı zor, otopsilerde
farkedilen bir antite idi.
• ABD’ de ölümlerin 4. sebebi,
• Gerçek insidansları bilinmiyor
• Males (15 – 35)
Etyoloji
700
600
Cardiac Injuries, #
500
Gun Shot Wound
Stab/laceration
Blunt Trauma
ShotGun
Iatrogenic
Other
400
300
200
100
0
1958-63
1964-69
1970-73
1974-79
1979-83
1984-88
Years
Demetriades et al, J Trauma 1998 Sep;45(3):534-9
Tarihçe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İlk yazılı kayıtlar MÖ.3000 yılına dayanır.
1829 Larrey penetre kardiyak yaralanmada perikardiyosentezi tanımladı.
1883 Theodore Bilroth, travma nedeniyle yaralanan kalbe ilk sütur.
1895 Ludwig Rehn, ilk başarılı insan kalbi onarımı. Frankfurt, Germany
1897 Duval, median sternotomi insizyonunu tarif etmiştir.
1901 Kristian Igelsrud, ilk kez yaralanma sonrası başarılı açık kardiyak
masaj, Norway
1902 L.L. Hil, Amerika da 13 yaşındaki bir erkek çocuğa başarılı kalb dikişi.
Med Rec 846, Nov 29, 1902.
1927 Djanelidze, kardiyak yaralanmada ilk büyük seriyi yayımladı ’’The
rewiew of 535 cases of cardiac injuries 'Cardiac Injuries and Their
SurgicalDia Treatment'.
1941 de 1000 vaka olarak upgrade edildi.
1993 Matthew Wall, hastane ye ulaşmadan kardiyak yaralanma için hayat
kurtarıcı ilk başarılı torakotomi. Houston, Texas, USA
KARDİYAK
TRAVMA
Penetre Kardiyak
Travma
Künt Travma
İyatrojenic
Travma
Künt Kardiyak Yaralanmalar
1- Perikardiyal yaralanma
-hemoperikardiyum
-rüptür veya laserasyon
-serofibrinöz perikardit
-konstiktive perikardit
2-Myokardiyal yaralanma
-kontüzyon
-serbest duvar rüptürü
-septum rüptürü
-anevrizma
-laserasyon
3- Kapak yaralanmaları
-kapak lifletleri korda yırtıkları
-papiller kas kontüzyonu
4-Koroner arter yaralanmaları
-trombüs ve-veya myokard infarktüsü
birlikteliği
-arteriyovenous fistül
-laserasyon ve-veya myokard infarktüsü
birlikteliği
5-Büyük damar yaralanmaları
-rüptür
-anevrizma formasyonu
-aorta kardiyak boşluklar arası fistüller
-trombotik oklüzyon
6- İleti sistemi hasarları
İntrakardiyak yapılar etkilenebilir, semilunar ve
atrioventriküler kapaklar, interatriyal ve ventriküler
septumlar,
papilller
adaleler,
kordalar
ve
intraperikardiyal büyük damarlar hasar görebilir. Künt
toraks travması sonucu papiller kas rüptürü oluşması
nadirdir.
Artan intratorasik basıncın ventrikül boşluğu üzerine
etkisiyle papiller kasın başı veya kordalarda kopma
olabilir.
Künt travma sonrası perikardiyal rüptür nadirdir fakat
tanınmaması halinde herniasyona (diafragmatik ve
plevral yüzde) neden olarak yüksek mortalite ile
sonuçlanır.
Künt kardiyak yaralanmalarda sıklıkla;
Sağventrikül>Sol ventrikül
Sol kapaklar> Sağ Kapaklar
Atrium>Ventrikül.
Laceration of
noncoronary
cusp
Avulsion at annulus
Demetriades et al, J Trauma 1998 Sep;45(3):534-9
Myokard Hasarı Oluşması
Penetran Kardiyak Yaralanmalar
Kesici-delici alet, ateşli silah, iatrojenik vb.
İnsidansı tam bilinmemektedir.
Vakaların yaklaşık yarısı olay yerinde kaybedilir.
Hastalar masif hemoraji ve hipovolemik şokla kaybedilir. %50 si daha
ulaşılamadan kaybediliyor.
• Kalp boşlukları sıklık oranı:
• RV LV RA LA
•
•
•
•
Penetre Kardiyak
Yaralanma
Kardiyak
Tamponad
Hemoraji.
Penetran Kardiyak Yaralanmalarının
Lokalizasyonları
• Künt göğüs travmalı hastalarda x- ray de geniş
mediasten kalp ve büyük damar yaralanmalarını
düşündürür.
• Penetre
yaralanmalarda masif hemotoraks büyük
vasküler yaralanmaların işaretidir.
Klinik
• Hastanın kliniği yaralanmanın derecesine,
hastanın transport koşullarına, hemodinami
verilerine göre değişir.
• Kan volümünün %40-50 akut kaybı kardiyak
arreste neden olur.
• BECK
triadı:
hipotansiyon,
venöz
hipertansiyon, kalp seslerinin derinden
gelmesi
Tanı
• Hastaya yapılacak tanısal işlemler ancak hastanın
hemodinamisi uygun olduğu sürece yapılabilir.
• Dış bakıda yara yeri görülebilir.
• Bilinci kapalı hastalarda şüphelenmek tanı
koymada yardımcıdır.
• Ekokardiyografi vazgeçilmezdir, eğer hemodinami
müsaade ediyorsa CT kullanılır.
• Subksifoid
eksplorasyon,
videotorakoskopi
yardımcı metodlardır.
Prekordiyal veya epigastrik yaralanma
Düşük Kardiyak Debi Bulguları
Kardiyak Yaralanma şüphesi
Hemodinamik ve solunumsal stabilite
sağlanması
Hemodinamik stabilite
Hemodinamik unstabilite
Eko ile kontrol
Ameliyathaneye transfer
Ameliyathaneye transfere
uygun mu?
Problemin cerrahi çözümü
hayır
evet
Perikardiyosentez ve
Tüp konulması
aspirasyon
ER torakotomi
Cerrahi çözüm
Tedavi
• Perikardiyosentez tampone olan, aktif kanaması
olmayan olgularda, arrest yaşayan olgularda rahatlıkla
yapılabilir. Ancak kanamayı arttırabilir!
• Kardiyak yaralanmalarda tedavi cerrahidir.
• Hemodinamisi uygun olmayan, masif hemorajisi olan
vakalar derhal acil serviste torakotomi yapılmalıdır.
• Myokard kontüzyonu oluşan hastalarda sıklıkla oluşan
komplikasyonlar aritmi, ventrikül rüptürü ve sol kalp
yetmezliğidir. Tedavi bu komplikasyonların ve sıklıkla
multipl travmanın etkilerini kapsar.
• Tamponad gelişmeyen kontüze olgularda, hastalar
hemodinamik takibe alınırlar.
Cerrahi Tedavi
CERRAHİ TEDAVİ
Vasküler travma
Etyoloji
• Künt yaralanmalar:
-Trafik kazaları, araç içi yaralanmalar, ezilme, yüksekten
düşme, sanayi bölgelerinde iş kazaları v.b
-Abdominal, pelvik, torasik ve alt ekstremite damarları sık
-Boyun ve üst ekstremite arterleri daha az
• Penetran yaralanmalar: Ateşli silah, delici kesici alet
yaralanmaları
• İyatrojenik yaralanmalar:
-Tanısal ve tedavi amaçlı vasküler ve vasküler olamayan
girişimler
-İntraaortik balon kateter yerlestirilmesi
-En sık etkilenen femoral ve brakial arterler
-Hematom, pseudoanevrizma, arteriyovenöz fistül,
tromboz ve emboli
Tanı
Pulsatil anlamlı hemoraji, thrill veya üfürüm, akut iskemi,
distal nabzın kaybolması mevcut hastalarda;
Acil hematolojik değerlendirme, manuel ve el doppleri ile
yaralanma bölgesinin distalinde nabız ve akım kontrolü, acil
operasyon odasına alınarak gerekli incelemeler yapılması.
Hemodinamisi müsaade eden minör hemoraji, küçük
hematom, sinir yaralanması birlikteliği olan hastalarda;
• Direkt grafi: Kemik kırıkları, yabancı cisimler ve indirekt
yaralanmanın yeri
• CT değerlendirmesi
• Arteriografi altın standart
• Operasyon odasında konvansiyonel anjiyografi çekilebilir.
• 0,91-1,30 Normal
• 0,41-0,90 Orta derecede
akım azalması
• 0,00-0,40 Ciddi derecede
akım azalması
Müdahalede Dikkat Edilecekler
• Esas amaç: Hemorajiyi en kısa sürede önlemek, iskemi süresini minimalize
etmek.
• Sorumlu arter veya ven üzerine direkt bası en iyi kanama kontrolüdür.
Direkt basının zor olduğu boyun, pelvis gibi bölgelerde foley kateterle
eksternal balon ,internal balon kateterlerle kanama kontrolü,
• Kanamayı kontrol altına almak amacıyla klemp kullanmak çok net expojur
yok ise daha ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir
• Kollateral dolaşımı engellemesi, iskemik durumu artırmasından dolayı
turnike uygulanmasından kaçınılır, ancak kısa süreli sorumlu damarı
bulmak için kullanılabilir
• Kanama kontrolü sonrası sorumlu damarın proksimal ve distal bölgesinden
dönülerek kontrolü.
Tamir Yöntemleri
• Ligasyon, arterlerde 3 mmden venlerde 10 mmden büyükle rin
mümkünse tamir edilmesi özellikle hayati damarların
ligasyonundan kaçınılması gerekir.
• Lateral sutur,
• End-to-end anastomoz,
• Interpozisyon greftler,
• Extra-anatomik bypass,
• Girişimsel radyoloji,
Greftler
• Otojen arter, otojen ven,PTFE, dacron, biyolojik greftler
Vesalius 
1557  bildirilen ilk olgu  At’tan Düşme
Dshanelidze 
1923  ilk başarılı onarım  Penetran Asc. Aort
Travması
• Arkustan çıkan büyük damarların yaralanmalarında sıklıkla
innominate arter yaralanır. Diğer dallar daha nadir yaralanır.
• Aorta ve proksimal innominate arter künt travmaya bağlı en
çok yaralanan arter iken, penetre yaralanmalar daha çok
periferik damarlarda gözlenir.
• Bunlar
 Karotis arteri ve dalları
 Subklaviyen arter ve dalları
 Juguler, subklaviyen ven
 İnnominate ven ve Süperior vena kava
 Aortada yırtık %90-95 istmus bölgesinde görülür.
 İkinci sıklıkla assendan aortada görülür.
 Anulusun hemen üstündedir.
 %95 hemen ölüm görülür.
Travmatik Etki
• Genelde tek rüptür yeri vardır
bazen birden fazlada
olabilmektedir
• Künt torasik aort
travmalarının %1-3 olguda
intratorasik büyük
damarlardan birinde de
travma görülebilir
• Yırtık genelde transversdir,
adventisya katastrofik
hemorajiyi tutarak
psödoanevrizma oluşturabilir,
diseksiyon da görülebilir
Algoritma
X-RAY
Spiral BT %100 sensitivite ve
%82-99 spesifitesi var
• Anjiografi
altın
standart,
intraarteriel
DSA tercih
edilmelidir; %95-99 sensitivite,
%94-100 spesifiteye sahiptir.
Cerrahi Yaklaşım Nereden?
 Aortanın rekonstrüksiyonu ya direk onarım yada prostetik
greft ile sağlanır, kısmi yırtıklarda direk onarım uygulanırken
spiral yırtık, tam transeksiyon yada gecikmiş onarımlarda
prostetik greft anastomozu uygulanır
 Desendan aorta yaralanmalarında tamirde aorta femoral
bypass kullanılarak cerrahi uygulanabilir.
 En önemli komplikasyonu nörolojik hasardır. (spinal kord
hasarı, parapleji %4-20) Diğer koruyucu yöntemler
kullanılabilir.
 Klemp süresi 30dk.’ nın altında ise klemple yapılabilir.
 Postop dönemde operasyona bağlı en sık komplikasyon
%29,5 ARDS ve pnömoni, ciddi Ht % 20,5, koagülopati,
renal yetersizlik, ciddi kardiyak aritmi, geç tansiyon
pnönotorks, torasik yara yeri enfeksiyonu.
Endovasküler Tedavi