1 SİRKÜLER İstanbul, 18.05.2010 Sayı: 2010/58 Ref: 4/58 Konu

Yorumlar

Transkript

1 SİRKÜLER İstanbul, 18.05.2010 Sayı: 2010/58 Ref: 4/58 Konu
SĐRKÜLER
Sayı: 2010/58
Đstanbul, 18.05.2010
Ref: 4/58
Konu:
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU KAPSAMINA GĐREN ŞĐRKET,
ŞUBE VE ĐRTĐBAT BÜROLARININ 2009 YILI FAALĐYETLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ
BĐLGĐLERĐ 31.05.2010 TARĐHĐNE KADAR HAZĐNE MÜSTEŞARLIĞINA
GÖNDERMELERĐ GEREKMEKTEDĐR
4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu”nun 2’inci maddesinde “Yabancı
yatırımcı” ve “Doğrudan yabancı yatırım” aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:
“Madde 2- Bu Kanunda geçen;
a) Yabancı yatırımcı: Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapan,
1)Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile yurt dışında ikamet eden Türk
vatandaşlarını,
2) Yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişileri ve uluslar arası kuruluşları,
b) Doğrudan yabancı yatırım: Yabancı yatırımcı tarafından,
1)Yurt dışından getirilen;
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit
sermaye,
- Şirket menkul kıymetleri (devlet tahvilleri hariç),
- Makine ve teçhizat,
- Sınai ve fikri mülkiyet hakları,
2)Yurt içinden sağlanan;
-Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hasılat, para alacağı veya mali değeri olan yatırımla ilgili
diğer haklar,
- Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar,
gibi iktisadi kıymetler aracılığıyla;
1
i)
yeni şirket kurmayı veya şube açmayı,
ii)
menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en
az %10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete
ortak olmayı,
ifade eder.”
Hazine Müsteşarlığı, 20.08.2003 tarih ve 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Doğrudan Yabancı Yatırımlar Uygulama Yönetmeliği” nin “Şirket ve Şubelerden Đstenecek
Bilgiler” başlıklı 5. maddesi ile;
“Şirket ve Şubelerden Đstenecek Bilgiler
Madde 5 — a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler;
1) Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-1) yer alan
"Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Faaliyet Bilgi Formu" çerçevesinde yıllık bazda ve her
yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar,
2) Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-2) yer alan
"Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Sermaye Bilgi Formu" çerçevesinde, ödemeyi takip eden
1 ay içinde,
3) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir
yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde
(EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde
ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde,
Genel Müdürlüğe bildirirler.
b) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;
1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya
2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi
suretiyle
hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde hisse devirlerine
ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Hisse
Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay
içinde Genel Müdürlüğe bildirirler.”
açıklamalarında bulunmuştur.
2
Hazine Müsteşarlığı, yine aynı yönetmeliğin “Đrtibat Bürolarının Đşleyişi Hakkındaki
Hükümler” başlıklı 8. maddesi ile de;
“Đrtibat Bürolarının Đşleyişi Hakkında Hükümler
Madde 8 — Đrtibat bürolarının işleyişinde aşağıdaki esaslar geçerlidir:
a) Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin bir örneğini en geç 1 ay
içinde Genel Müdürlüğe gönderirler. Bürolar, adres değişikliği durumunda yeni adreslerini
en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe bildirirler.
b) Đrtibat bürolarınca, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri
hakkında, Yönetmelik ekinde (EK-4) yer alan "Đrtibat Bürolarının Faaliyetlerine Đlişkin Bilgi
Formu" doldurularak Müsteşarlığa gönderilir. Bu müracaatlara, büronun geçmiş yıl
harcamalarının yurt dışından gönderilen dövizlerle karşılandığına ilişkin belgeler eklenir.”
açıklamalarında bulunmuştur.
Yönetmeliğin bu hükümleri doğrultusunda, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına
giren şirket, şube ve irtibat bürolarının 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgileri, Yönetmelik
ekinde yer alan formlardan kendileri ile ilgili olanı doldurmak suretiyle (irtibat büroları,
harcamalarının yurt dışından gönderilen dövizlerle karşılandığını gösterir belgeleri de
ekleyerek), en geç 31.05.2010 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığı’na göndermeleri
gerekmektedir.
“Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Faaliyet Bilgi Formu/Ek-1” için Yönetmelikte bildirim
zamanı “yıllık bazda ve en geç Mayıs ayı sonuna kadar” şeklinde tespit edilmiştir. Söz konusu
form yıllık hesap dönemine dair bilanço ve gelir tablosu da ek yapılmak suretiyle bazı
bilgilerin beyan edildiği bir belgedir. Özel hesap dönemine tabi mükellefler Ek-1 formuna en
son hazırlamış oldukları özel hesap dönemine ait yıllık bilanço ve gelir tablolarını
ekleyeceklerdir. Ayrıca özel hesap dönemi hakkındaki açıklayıcı bir yazıyı eklemesi de
faydalı olacaktır düşüncesindeyiz.
DENGE DENETĐM YEMĐNLĐ
MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.
EKLER:
1- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği
2- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Faaliyet Bilgi Formu (Ek-1)
3- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Sermaye Bilgi Formu (Ek-2)
4- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Hisse Devri Bilgi Formu (Ek-3)
5- Đrtibat Bürolarının Faaliyetlerine Đlişkin Bilgi Formu (Ek-4)
6- Formların düzenlenmesinde kullanılacak olan kodlar (Ek-5)
3
Resmi Gazete : 20 Ağustos 2003
Devlet Bakanlığından:
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği
BĐRĐNCĐ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Kanunu kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 5 inci maddesinin
(b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Müsteşarlık : Hazine Müsteşarlığını,
Genel Müdürlük : Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,
Kanun : 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununu,
ifade eder.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM
Bilgi Đsteme
Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Đstatistiki Bilgiler
Madde 4 — Müsteşarlık; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret Sicil Memurlukları başta
olmak üzere, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve
sivil toplum kuruluşlarıyla yapacağı Veri Paylaşım Protokolleri veya diğer usuller çerçevesinde
doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin bilgileri temin eder.
Bu çerçevede; ilgili Ticaret Sicil Memurlukları,
a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin kuruluş aşamasında ilgililerce doldurulacak "Şirket ve Şube
Kuruluş Bildirim Formu ve Dilekçesi"nin bir nüshasını,
b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,
c) Bu şirketlerce ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna iletilen "Ortaklar Listesi" veya "Hazirun Cetveli"nin bir
nüshasını,
1
Müsteşarlığa gönderirler.
Şirket ve Şubelerden Đstenecek Bilgiler
Madde 5 — a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler;
1) Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-1) yer alan "Doğrudan
Yabancı Yatırımlar Đçin Faaliyet Bilgi Formu" çerçevesinde yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı
sonuna kadar,
2) Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-2) yer alan "Doğrudan
Yabancı Yatırımlar Đçin Sermaye Bilgi Formu" çerçevesinde, ödemeyi takip eden 1 ay içinde,
3) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya
yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan
"Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin
gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde,
Genel Müdürlüğe bildirirler.
b) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;
1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya
2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle
hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde hisse devirlerine ilişkin
bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Đçin Hisse Devri Bilgi Formu"
çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe
bildirirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Đrtibat Büroları
Đrtibat Bürosu Kuruluşu
Madde 6 — Müsteşarlık, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye'de ticari faaliyette
bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya yetkilidir.
Kuruluş ve süre uzatımına ilişkin müracaatlar, istenilen bilgi / belgelerin tam ve eksiksiz olması
kaydıyla, başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde sonuçlandırılır.
Yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasaları, sigortacılık gibi özel mevzuatı bulunan alanlarda
faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu açma talepleri, ilgili özel mevzuatı çerçevesinde yetkili
kılınan kurum veya kuruluşlarca değerlendirilir.
Müracaatta Aranacak Belgeler
Madde 7 — Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için aşağıdaki belgelerle Müsteşarlığa müracaat edilir:
a) Ana şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı
çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi
hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi aslı,
b) Ana şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,
2
c) Đrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanacak kişiye verilecek yetki belgesi aslı,
d) Đrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda
vekaletname aslı.
Đrtibat Bürolarının Đşleyişi Hakkında Hükümler
Madde 8 — Đrtibat bürolarının işleyişinde aşağıdaki esaslar geçerlidir:
a) Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde
Genel Müdürlüğe gönderirler. Bürolar, adres değişikliği durumunda yeni adreslerini en geç 1 ay içinde
Genel Müdürlüğe bildirirler.
b) Đrtibat bürolarınca, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında,
Yönetmelik ekinde (EK-4) yer alan "Đrtibat Bürolarının Faaliyetlerine Đlişkin Bilgi Formu" doldurularak
Müsteşarlığa gönderilir. Bu müracaatlara, büronun geçmiş yıl harcamalarının yurt dışından gönderilen
dövizlerle karşılandığına ilişkin belgeler eklenir.
c) Đrtibat bürolarına azami 3 yıllık süre ile faaliyet izni verilir. Đrtibat bürolarının süre uzatımlarında,
geçmiş yıl faaliyetleri ile geleceğe yönelik plan ve hedefleri dikkate alınarak, her defasında azami 3 yıl
olmak üzere süre uzatımı verilebilir.
d) Đrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden
alınacak iş bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda
oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.
e) Müsteşarlık, mevzuata aykırı davrandığı tespit olunan irtibat bürolarının kuruluş izinlerini iptal
edebilir ve iptal kararını ilgili mercilere bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Şirket Türleri
Madde 9 —Yabancı yatırımcıların kurabilecekleri veya iştirak edebilecekleri şirketler, Türk Ticaret
Kanunu’nda düzenlenen şirketler ile Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi şirketlerdir.
Adi ortaklık, konsorsiyum, iş ortaklığı, ortak girişim gibi isimler altında sözleşmeye dayalı olarak
kurulan ve Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirketlerin belirgin niteliklerini taşımayan ortaklıklar,
Kanun’un uygulanması bakımından adi şirket sayılırlar.
Yurt Dışında Đkamet Eden Türk Vatandaşları
Madde 10 — Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izni ile belgeleyen Türk vatandaşları,
Kanun’un uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.
Bilgi Formlarında Değişiklik
Madde 11 — Bu Yönetmelik ekinde yer alan Bilgi Formlarında değişiklik yapmaya Genel Müdürlük
yetkilidir.
Geçici Madde 1 — 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 7/6/1995 tarihli ve 95/6990 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı ve bu Karar Hakkında
Tebliğ hükümlerine istinaden düzenlenmiş bulunan Yatırım Đzin Belgeleri üzerinde işlem yapmaya;
3
Belge kapsamındaki yatırımlar tamamlanıncaya kadar ve kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla,
Genel Müdürlük yetkilidir.
Yürürlük
Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.
4
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ĐÇĐN FAALĐYET BĐLGĐ FORMU
BU FORM HER YIL MAYIS AYI SONUNA KADAR,
BĐLANÇO VE GELĐR TABLOSU ĐLE BERABER
YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
GÖNDERĐLECEKTĐR.
EK:1
A.ŞĐRKETE ĐLĐŞKĐN GENEL BĐLGĐLER
ÜNVANI:
ADRESĐ:
ĐLĐ:
POSTA KODU:
ĐLCESĐ:
TELEFON NO:
FAKS NO:
E-POSTA:
ĐNTERNET ADRESĐ:
VERGĐ DAĐRESĐ:
VERGĐ HESAP NO:
TĐC.SĐC.NO:
Genel Müdür/Müdür Adı Soyadı:
Sektörü (EK-5 Listeden Kod 4 'e göre Seçilecek):
Türkiye'deki Markaları:
Ticari Đsimleri:
Bağlı Ortaklıkları/Đştirakleri-Ünvanı:
Bu Đştirakteki Ortaklık Oranı:
Varsa Şubelerin Bulunduğu Đller:
B.ŞĐRKETĐN ORTAKLIK YAPISI
Ortak Adı
Ülkesi
I. Yabancı Ortaklar
II. Yerli Ortaklar*
T.C.
T.C.
T.C.
Diğer Yerli Ortaklar
T.C.
III. ĐMKB'de Đşlem Gören Hisseler
Toplam
* En büyük üç yerli ortak yazılacaktır.
YABANCI ORTAK / ORTAKLAR HAKKINDA BĐLGĐLER **
Adı / Ünvanı
Yurtdışı Adresi
E-posta
Internet Adresi
Uluslararası Markaları
Yabancı Ortağın Çok Uluslu Bir
Şirket Olması Durumunda Merkez
Şirketin Đsmi ve Ülkesi
**Yabancı ortağın birden fazla olması durumunda, her bir ortak için ek tablo düzenlenecektir.
Ortaklık Oranı (%)
Sermaye Payı (YTL)
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ĐÇĐN FAALĐYET BĐLGĐ FORMU
BU FORM HER YIL MAYIS AYI SONUNA KADAR,
BĐLANÇO VE GELĐR TABLOSU ĐLE BERABER
YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
GÖNDERĐLECEKTĐR.
EK:1
KAR TRANSFERLERĐ
Transfer Edilen Miktar
ABD Doları Karşılığı
Transfer Edilen Ülke
Transfer Tarihi
LĐSANS, KNOW-HOW, TEKNĐK YARDIM, FRANCHISE ANLAŞMALARI VE TRANSFERLER
Lisansör
Lisansörün Ülkesi
Lisansın Konusu (EK-5 Listeden Kod 4 'e göre Seçilecek)
Transfer Edilen Miktar
ABD Doları Karşılığı
Transfer Edilen Ülke
Transfer Tarihi
DIŞ TĐCARET
Aracı Kanalıyla Yapılan Son Yıl Đhracatı (ABD Doları)*
Aracı Kanalıyla Yapılan Son Yıl Đthalatı (ABD Doları)*
YIL ĐÇĐNDEKĐ ÜRETĐM FAALĐYETLERĐ
Üretilen
Ürünler / Hizmetler (Miktar / EK-5 Listeden Kod 4 'e göre Seçilecek)
Ürünler / Hizmetler (Değer / EK-5 Listeden Kod 4 'e göre Seçilecek)
YATIRIMLAR
Geçiğimiz Yıl Yatırım Yapıldı mı?
Evet
Hayır
Bu soruya "evet" cevabı verdiyseniz aşağıdaki soruları cevaplandırınız
Yatırımın Konusu (EK-5 Listeden Kod 4 'e göre Seçilecek)
Yatırımın Cinsi
Yeni
Tevsii
Diğer
Yatırımın Miktarı (ABD Doları)
Bu Yatırım Đçin Đstifade Edilen
Devlet Destekleri
(Varsa Teşvik Belgesi
Numarası ve Tarihi
Şirket Kaşesi ve Yetkili Đmza
* Dış Ticaret Şirketleri veya Diğer Şirketler Aracılığıyla Yapılan Đhracat / Đthalat
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ĐÇĐN SERMAYE BĐLGĐ FORMU
BU FORM, YABANCI ORTAKLARIN SERMAYE
HESABINA YAPTIKLARI ÖDEMEYĐ MÜTEAKĐP
EN GEÇ 1 AY ĐÇĐNDE YABANCI SERMAYE
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERĐLECEKTĐR.
EK:2
ÜNVANI :
ADRESĐ :
ĐLĐ :
TELEFON NO :
E-POSTA :
VERGĐ DAĐRESĐ :
ĐLÇESĐ :
POSTA KODU :
FAKS NO:
ĐNTERNET ADRESĐ :
VERGĐ HESAP NO :
TĐC.SĐC.NO. :
YABANCI ORTAKLARIN SERMAYE HESABINA YAPTIKLARI ÖDEMELER **
I. Sermaye Ödemesi Nakdi olarak yapılmış ise,
Transfer Edilen Döviz Cinsi ve Tutarı
YTL Karşılığı
Dövizin Transfer Edildiği Ülke
Dövizin Türkiye'ye Transfer Edildiği Tarih
Ödeme Yapan Yabancı Ortak
Ödeme Đşleminin Yapıldığı Banka Şubesi
II. Sermaye Ödemesi Nakit dışı araçlarla yapılmış ise,
YTL
ABD Doları Karşılığı
Dağıtılmayan Karlar
Ayni (Menkul Mal/ Menkul Kıymet)
Haklar / Alacaklar
Fonlar
Yedekler
Diğer (Açıklayınız)
Sermaye Hesabına Yapılan Ödemenin Tarihi
Ödeme Yapan Yabancı Ortak
**Yabancı ortağın birden fazla olması durumunda, her bir ortak için ek tablo düzenlenecektir.
Şirket Kaşesi ve Yetkili Đmza
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ĐÇĐN HĐSSE DEVRĐ BĐLGĐ FORMU
BU FORM, HER HĐSSE DEĞĐŞĐKLĐĞĐNĐ MÜTEAKĐP EN GEÇ 1 AY ĐÇĐNDE YABANCI
SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERĐLECEKTĐR.
EK:3
ÜNVANI:
ADRESĐ:
ĐLĐ:
POSTA KODU:
ĐLCESĐ:
TELEFON NO:
FAKS NO:
E-POSTA:
ĐNTERNET ADRESĐ:
VERGĐ DAĐRESĐ:
VERGĐ HESAP NO:
TĐC.SĐC.NO:
DEVĐR ÖNCESĐ DURUM
Ortak Adı
I. Yabancı Ortaklar
Ülkesi
Ort. Oranı (%)
Sermaye Payı (YTL)
Ort. Oranı (%)
Sermaye Payı (YTL)
YTL
ABD Doları Karşılığı
II. Yerli Ortaklar*
T.C.
T.C.
T.C.
Diğer Yerli Ortaklar
T.C.
III. ĐMKB'de Đşlem Gören Hisseler
Toplam
* En büyük üç yerli ortak yazılacaktır.
DEVĐR SONRASI DURUM
Ortak Adı
I. Yabancı Ortaklar
Ülkesi
II. Yerli Ortaklar*
T.C.
T.C.
T.C.
Diğer Yerli Ortaklar
T.C.
III. ĐMKB'de Đşlem Gören Hisseler
Toplam
* En büyük üç yerli ortak yazılacaktır.
Hisse Devir Bedeli :
Hisse Devir Tarihi
YABANCI ORTAKLARIN HĐSSE DEVĐR BEDELĐNĐ KARŞILAYIŞ ŞEKLĐ **
I. Nakdi ise,
Transfer Edilen Döviz Cinsi ve Tutarı
YTL Karşılığı
Dövizin Transfer Edildiği Ülke
Dövizin Türkiye'ye Transfer Edildiği Tarih
Ödeme Đşleminin Yapıldığı Banka Şubesi
II. Nakit dışı ise,
Yeniden Yatırımda Kullanılan Kazançlar
Ayni (Menkul Mal/ Menkul Kıymet)
Haklar / Alacaklar
Diğer (Açıklayınız)
Ödeme Tarihi
Ödeme Yapan Yabancı Ortak
**Yabancı ortağın birden fazla olması durumunda, her bir ortak için ek toblo düzenlenecektir.
ĐRTĐBAT BÜROLARININ FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ FORMU
EK:4
BU FORM, HER YIL MAYIS AYI SONUNA
KADAR,YABANCI SERMAYE GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERĐLECEKTĐR.
FAALĐYET YILI :
GENEL BĐLGĐLER
Ana Şirketin
Ünvanı
Adresi
Ülkesi
Faaliyet Konusu (EK-5 Listeden Kod 4 'e göre Seçilecek)
Türkiye'deki Đrtibat Bürosunun
Adresi
Telefon No
Faks No
E-Posta
Vergi Dairesi
Vergi Hesap No
Büro Yetkilisinin
Adı Soyadı
Büronun
Açılmasına ilişkin iznin tarih ve numarası
Faaliyete geçiş tarihi
Toplam personel sayısı
Yabancı:
Yerli :
YILLIK FAALĐYETLER
Yıl içinde getirilen dövizlerin toplamı *
* Yıl içinde TL'na çevrilen dövizlerin ilgili döviz alım belgelerinin tarih, no, ABD Doları ve TL, karşılığının gösterir ilgili bankaca onaylı liste ayrıca ilave edilecektir.
Yıl Đçinde Yapılan Harcamalar
ABD Doları
YTL
Personel ücretleri
Büro masrafları
Temsil, ağırlama giderleri
Yıllık büro kirası (stopajlar dahil)
Diğer giderler
Toplam
DĐĞER BĐLGĐLER
Aşağıdaki sorulara cevap teşkil etmek üzere yapacağınız açıklamaları bu forma ek sayfalar düzenleyerek hazırlayınız.
Ana şirketin Türkiye'ye yönelik ekonomik faaliyetleri nelerdir ? (ithalat, ihracat,finansman, proje taahhüt ..vs)
Büronun ana şirketi temsil etmeye yönelik faaliyetleri nelerdir ?
Büronun araştırma, gözetim-denetim, kalite kontrolü faaliyetleri varsa bunları açıklayınız.
Büronun faaliyet süresinin uzatılması talep ediliyorsa buna ilişkin gerekçeli açıklamalar.
KOD(1)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
KOD(2)
01
01
01
01
01
01
01
01
02
05
10
10
10
11
11
12
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
17
17
17
17
17
17
17
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
KOD(4)
0111
0112
0113
0121
0122
0130
0140
0150
0200
0500
1010
1020
1030
1110
1120
1200
1310
1320
1410
1421
1422
1429
1511
1512
1513
1514
1520
1531
1532
1533
1541
1542
1543
1544
1549
1551
1552
1553
1554
1600
1711
1712
1721
1722
1723
1729
1730
1810
1820
1911
1912
1920
2010
2021
2022
2023
2029
2101
2102
2109
2211
2212
2213
2219
2221
2222
2230
2310
2320
2330
2411
2412
2413
2421
2422
2423
2424
2429
2430
2511
2519
2520
2610
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2699
2710
2720
2731
2732
2811
2812
2813
2891
2892
2893
2899
2911
2912
2913
2914
2915
KOD(4) AÇIKLAMA
TAHIL VE BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DĐĞER BĐTKĐSEL ÜRÜNLERĐN YETĐŞTĐRĐLMESĐ
SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BĐTKĐLERĐ ĐLE FĐDANLIK ÜRÜNLERĐNĐN YETĐŞTĐRĐLMESĐ
MEYVE, SERT KABUKLULAR, ĐÇECEK VE BAHARAT BĐTKĐLERĐNĐN YETĐŞTĐRĐLMESĐ
KOYUN, KEÇĐ, SIĞIR, AT, EŞEK, BARDO, KATIR VB. YETĐŞTĐRĐLMESĐ; SÜT HAYVANCILIĞI
DĐĞER HAYVANLARIN YETĐŞTIRĐLMESĐ; BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ HAYVANSAL ÜRÜNLERĐN ÜRETĐMĐ
HAYVANCILIKLA BĐRLĐKTE BĐTKĐSEL ÜRÜNLERĐN YETĐŞTĐRĐLMESĐ (KARMA ÇĐFTÇĐLĐK)
TARIM VE HAYVANCILIKLA ĐLGĐLĐ HĐZMETLER (VETERĐNERLĐK HARĐÇ)
AVCILIK,TUZAKLA AVLAMA, AV HAYVANLARI ÜRETĐCĐLĐĞĐ VE ĐLGĐLĐ HĐZMETLER
ORMANCILIK, TOMRUKÇULUK VE ĐLGĐLĐ HĐZMET FAALĐYETLERĐ
BALIKÇILIK, BALIK ÜRETME VE YETĐŞTĐRME ÇĐFTLĐKLERĐNĐN ĐŞLETĐLMESĐ VE BALIKÇILIKLA ĐLGĐLĐ HĐZMETLER
TAŞKÖMÜRÜ MADENCĐLĐĞĐ
LĐNYĐT MADENCĐLĐĞĐ
TURBA MADENCĐLĐĞĐ
HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI
TETKĐK VE ARAŞTIRMA HARĐÇ, PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI ĐLE ĐLGĐLĐ HĐZMET FAALĐYETLERĐ
URANYUM VE TORYUM CEVHERĐ MADENCĐLĐĞĐ
DEMĐR CEVHERĐ MADENCĐLĐĞĐ
URANYUM VE TORYUM CEVHERLERĐ HARĐÇ; DEMĐR DIŞINDA KALAN METAL CEVHERLERĐ MADENCĐLĐĞĐ
KUM, KĐL VE TAŞOCAKÇILIĞI
KĐMYA VE GÜBRE SANAYĐĐNDE KULLANILAN MĐNERALLERĐN MADENCĐLĐĞĐ
TUZ MADENCĐLĐĞĐ
B.Y.S. DĐĞER MADENCĐLĐK VE TAŞOCAKÇILIĞI
MEZBAHACILIK; ETĐN ĐŞLENMESĐ VE SAKLANMASI
BALIK VE BALIK ÜRÜNLERĐNĐN ĐŞLENMESĐ VE SAKLANMASI
SEBZE VE MEYVELERĐN ĐŞLENMESĐ VE SAKLANMASI
BĐTKĐSEL VE HAYVANSAL SIVI VE KATI YAĞ ĐMALATI
SÜT ÜRÜNLERĐ ĐMALATI
ÖĞÜTÜLMÜŞ TAHIL ÜRÜNLERĐ ĐMALATI
NĐŞASTA VE NĐŞASTA ÜRÜNLERĐNĐN ĐMALATI
HAZIR HAYVAN YEMLERĐ ĐMALATI
FIRIN ÜRÜNLERĐ ĐMALATI
ŞEKER ĐMALATI
KAKAO, ÇĐKOLATA VE ŞEKERLEME ĐMALATI
MAKARNA, ŞEHRĐYE, KUSKUS V.B. UNLU MAMÜLLERĐN ĐMALATI
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ GIDA MADDELERĐ ĐMALATI
ALKOLLÜ ĐÇECEKLERĐN DAMITILMASI, ARITILMASI VE KARIŞTIRILMASI; MAYALI MADDELERDEN ETĐL ALKOL ÜRETĐMĐ
ŞARAP ĐMALATI
BĐRA VE MALT ĐMALATI
ALKOLSÜZ ĐÇECEK ĐMALATI, MADEN VE MEMBA SULARI ÜRETĐMĐ
TÜTÜN ÜRÜNLERĐ ĐMALATI
TEKSTĐL ELYAFININ HAZIRLANMASI VE ĐPLĐK HALĐNE GETĐRĐLMESĐ; TEKSTĐL DOKUMACILIĞI
TEKSTĐLĐN APRELENMESĐ
GĐYĐM EŞYASI DIŞINDAKĐ HAZIR TEKSTĐL ÜRÜNLERĐ ĐMALATI
HALI VE KĐLĐM ĐMALATI
HALAT, ĐP, SĐCĐM VE AĞ ĐMALATI
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ TEKSTĐL ÜRÜNLERĐ ĐMALATI
TRĐKOTAJ (ÖRME) ÜRÜNLERĐ ĐMALATI
KÜRK HARĐÇ, GĐYĐM EŞYASI ĐMALATI
KÜRKÜN ĐŞLENMESĐ VE BOYANMASI; KÜRK MAMÜLLERĐ ĐMALATI
DERĐNĐN TABAKLANMASI VE ĐŞLENMESĐ
BAVUL, EL ÇANTASI VE BENZERLERĐ ĐLE SARAÇLIK VE KOŞUM TAKIMI ĐMALATI
AYAKKABI ĐMALATI
KERESTE VE PARKE SANAYĐ
TAHTA PLAKA ĐMALATI; KONTRPLAK, YONGA LEVHA, SUNTA, DĐĞER PANO VE TAHTALARIN ĐMALATI
ĐNŞAAT KERESTESĐ VE DOĞRAMA ĐMALATI
AĞAÇTAN YAPILAN AMBALAJ MALZEMELERĐ ĐMALATI
DĐĞER AĞAÇ ÜRÜNLERĐ ĐMALATI; HASIR VE BUNA BENZER, ÖRÜLEREK YAPILAN MADDELERĐN ĐMALATI
KAĞIT HAMURU, KAĞIT VE MUKAVVA ĐMALATI
OLUKLU KARTON VE MUKAVVA ĐLE KAĞIT VE MUKAVVADAN YAPILAN AMBALAJLARIN ĐMALATI
DĐĞER KAĞIT VE MUKAVVA ÜRÜNLERĐ ĐMALATI
KĐTAP, BROŞÜR, MÜZĐK KĐTAPLARI VE DĐĞER YAYINLARIN YAYIMI
GAZETE, DERGĐ VE SÜRELĐ YAYINLARIN YAYIMI
PLAK, KASET V.B. KAYITLI MEDYANIN YAYIMI
DĐĞER YAYIMLAR
BASIM
BASIMLA ĐLGĐLĐ HĐZMET FAALĐYETLERĐ
PLAK, KASET VB. KAYITLI MEDYANIN ÇOĞALTILMASI
KOK FIRINI ÜRÜNLERĐ ĐMALATI
RAFĐNE EDĐLMĐŞ PETROL ÜRÜNLERĐ ĐMALATI
NÜKLEER YAKITIN ELDE EDĐLMESĐ
ANA KĐMYASAL MADDELERĐN ĐMALATI (KĐMYASAL GÜBRE VE AZOTLU BĐLEŞĐKLER HARĐÇ)
KĐMYASAL GÜBRE VE AZOTLU BĐLEŞĐKLERĐN ĐMALATI
SENTETĐK KAUÇUK VE PLASTĐK HAMMADDELERĐ ĐMALATI
PESTĐSĐT (HAŞARAT ĐLACI) VE DĐĞER ZĐRAĐ-KĐMYASAL ÜRÜNLERĐN ĐMALATI
BOYA, VERNĐK V.B. KAPLAYICI MADDELER ĐLE MATBAA MÜREKKEBĐ VE MACUN ĐMALATI
ECZACILIKTA VE TIPTA KULLANILAN KĐMYASAL VE BĐTKĐSEL KAYNAKLI ÜRÜNLERĐN ĐMALATI
SABUN VE DETERJAN, TEMĐZLĐK VE CĐLALAMA MADDELERĐ; PARFÜM; KOZMETĐK VE TUVALET MALZEMELERĐ ĐMALATI
B.Y.S. KĐMYASAL ÜRÜNLERĐN ĐMALATI
SUNĐ VE SENTETĐK ELYAF ĐMALATI
ĐÇ VE DIŞ LASTĐK ĐMALATI; LASTĐĞE SIRT GEÇĐRĐLMESĐ VE YENĐDEN ĐŞLENMESĐ
DĐĞER KAUÇUK ÜRÜNLERĐ ĐMALATI
PLASTĐK ÜRÜNLERĐ ĐMALATI
CAM VE CAM ÜRÜNLERĐ ĐMALATI
YAPI MALZEMELERĐ DIŞINDAKĐ, ATEŞE DAYANIKLI OLMAYAN SERAMĐK EŞYA ĐMALATI (ÇANAK, ÇÖMLEK, ÇĐNĐ, PORSELEN VB.)
ATEŞE DAYANIKLI SERAMĐK ÜRÜNLERĐN ĐMALATI
ATEŞE DAYANIKLI OLMAYAN, KĐL VE SERAMĐK YAPI MALZEMESĐ ÜRÜNLERĐNĐN ĐMALATI
ÇĐMENTO, KĐREÇ VE ALÇI ĐMALATI
ÇĐMENTO VE ALÇI ĐLE SERTLEŞTĐRĐLMĐŞ MADDELERĐN ĐMALATI
TAŞIN KESĐLMESĐ, ŞEKĐL VERĐLMESĐ VE KULLANABĐLĐR HALE GETĐRĐLMESĐ
B.Y.S. METALĐK OLMAYAN MĐNERAL ÜRÜNLERĐN ĐMALATI
DEMĐR-ÇELĐK ANA SANAYĐĐ
DEMĐR - ÇELĐK DIŞINDAKĐ ANA METAL SANAYĐĐ
DEMĐR VE ÇELĐĞĐN DÖKÜMÜ
DEMĐR DIŞINDAKĐ METALLERĐN DÖKÜMÜ
METAL YAPI MALZEMELERĐ ĐMALATI
TANK, SARNIÇ VE METAL MUHAFAZA ĐMALATI
BUHAR KAZANI ĐMALATI, MERKEZĐ KALORĐFER KAZANLARI HARĐÇ
METALLERĐN DÖVÜLMESĐ, PRESLENMESĐ, BASKILANMASI VE YUVARLANMASI; TOZ METALÜRJĐSĐ
ÜCRET VEYA SÖZLEŞME ESASINA DAYALI OLARAK METALLERĐN KAPLANMASI VE ĐŞLENMESĐ
ÇATAL-BIÇAK TAKIMI, EL ALETLERĐ VE HIRDAVAT MALZEMELERĐ ĐMALATI
B.Y.S. METAL EŞYA ĐMALATI
ĐÇTEN YANMALI MOTOR VE TÜRBĐN ĐMALATI; UÇAK, MOTORLU TAŞIT VE MOTOSĐKLET MOTORLARI HARĐÇ
POMPA, KOMPRESÖR, MUSLUK VE VANA ĐMALATI
MĐL YATAĞI, DĐŞLĐ, DĐŞLĐ TAKIMI VE TAHRĐK TERTĐBATI ĐMALATI
SANAYĐ FIRINI, OCAK VE OCAK ATEŞLEYĐCĐLERĐN ĐMALATI
KALDIRMA VE TAŞIMA TEÇHĐZATI ĐMALATI
KOD(1)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
F
F
F
F
F
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
H
H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
J
J
J
J
J
J
KOD(2)
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
31
31
31
31
31
31
32
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
37
37
40
40
40
41
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
55
55
60
60
60
60
60
61
61
62
62
63
63
63
63
63
64
64
64
65
65
65
65
65
66
KOD(4)
2919
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2929
2930
3000
3110
3120
3130
3140
3150
3190
3210
3220
3230
3311
3312
3313
3320
3330
3410
3420
3430
3511
3512
3520
3530
3591
3592
3599
3610
3691
3692
3693
3694
3699
3710
3720
4010
4020
4030
4100
4510
4520
4530
4540
4550
5010
5020
5030
5040
5050
5110
5121
5122
5131
5139
5141
5142
5143
5149
5150
5190
5211
5219
5220
5231
5232
5233
5234
5239
5240
5251
5252
5259
5260
5510
5520
6010
6021
6022
6023
6030
6110
6120
6210
6220
6301
6302
6303
6304
6309
6411
6412
6420
6511
6519
6591
6592
6599
6601
KOD(4) AÇIKLAMA
DĐĞER GENEL AMAÇLI MAKĐNELERĐN ĐMALATI
TARIM VE ORMAN MAKĐNELERĐ ĐMALATI
TAKIM TEZGAHLARI ĐMALATI
METALURJĐ MAKĐNELERĐ ĐMALATI
MADEN, TAŞOCAĞI VE ĐNŞAAT MAKĐNELERĐ ĐMALATI
GIDA, ĐÇECEK VE TÜTÜN ĐŞLEYEN MAKĐNELERĐN ĐMALATI
TEKSTĐL, GĐYĐM EŞYASI VE DERĐ ĐŞLEMEDE KULLANILAN MAKĐNELERĐN ĐMALATI
SĐLAH VE MÜHĐMMAT ĐMALATI
DĐĞER ÖZEL AMAÇLI MAKĐNELERĐN ĐMALATI
B.Y.S. EV ALETLERĐ ĐMALATI
BÜRO, MUHASEBE VE BĐLGĐ ĐŞLEM MAKĐNELERĐ ĐMALATI
ELEKTRĐK MOTORU, JENERATÖR VE TRANSFORMATÖRLERĐN ĐMALATI
ELEKTRĐK DAĞITIM VE KONTROL CĐHAZLARI ĐMALATI
ĐZOLE EDĐLMĐŞ TEL VE KABLO ĐMALATI
AKÜMÜLATÖR, PĐL VE BATARYA ĐMALATI
ELEKTRĐK AMPÜLÜ VE LAMBALARI ĐLE AYDINLATMA TEÇHĐZATI ĐMALATI
B.Y.S. ELEKTRĐKLĐ TEÇHĐZAT ĐMALATI
ELEKTRONĐK VALF VE ELEKTRON TÜPLERĐ ĐLE DĐĞER ELEKTRONĐK PARÇALARIN ĐMALATI
RADYO VE TELEVĐZYON VERĐCĐLERĐ ĐLE TELEFON VE TELGRAF HATTI TEÇHĐZATI ĐMALATI
TELEVĐZYON VE RADYO ALICILARI; SES VE GÖRÜNTÜ KAYDEDEN VEYA ÜRETEN TEÇHĐZAT VE BUNLARLA ĐLGĐLĐ ARAÇLARIN ĐMALATI
TIBBĐ VE CERRAHĐ TEÇHĐZAT ĐLE ORTOPEDĐK ARAÇLARIN ĐMALATI
ÖLÇME, KONTROL, TEST, SEYRÜSEFER V.B. AMAÇLI ALET VE CĐHAZLARIN ĐMALATI (SANAYĐDE KULLANILAN ĐŞLEM K
SANAYĐDE KULLANILAN ĐŞLEM KONTROL TEÇHĐZATI ĐMALATI
OPTĐK ALETLER VE FOTOĞRAFÇILIK TEÇHĐZATI ĐMALATI
SAAT ĐMALATI
MOTORLU KARA TAŞITLARININ ĐMALATI
MOTORLU KARA TAŞITLARI KAROSERĐ ĐMALATI; RÖMORK VE YARI - RÖMORK ĐMALATI
MOTORLU KARA TAŞITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA ĐLGĐLĐ PARÇA VE AKSESUARLARIN ĐMALATI
GEMĐ YAPIMI VE ONARIMI
EĞLENCE VE SPORTĐF AMAÇLI TEKNELERĐN YAPIMI VE ONARIMI
DEMĐRYOLU VE TRAMVAY LOKOMOTĐFLERĐ ĐLE VAGONLARININ ĐMALATI
HAVA VE UZAY TAŞITLARI ĐMALATI
MOTOSĐKLET ĐMALATI
BĐSĐKLET VE SAKAT TAŞIYICILARI ĐMALATI
B.Y.S. DĐĞER ULAŞIM ARAÇLARININ ĐMALATI
MOBĐLYA ĐMALATI
KUYUMCULUK VE ĐLGĐLĐ MADDELERĐN ĐMALATI
MÜZĐK ALETLERĐ ĐMALATI
SPOR MALZEMELERĐ ĐMALATI
OYUN VE OYUNCAK ĐMALATI
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DĐĞER ĐMALAT
METAL ATIK VE HURDALARIN YENĐDEN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN YENĐDEN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
ELEKTRĐK ÜRETĐMĐ, ĐLETĐMĐ VE DAĞITIMI
GAZ ÜRETĐMĐ VE DAĞITIMI
BUHAR VE SICAK SU ÜRETĐMĐ VE DAĞITIMI (SOĞUK ENERJĐLER DAHĐL)
SUYUN TOPLANMASI, ARITILMASI VE DAĞITILMASI
ĐNŞAAT ALANININ HAZIRLANMASI
YENĐ VEYA ĐLAVE BĐNA ĐNŞAATI; BĐNA DIŞI ĐNŞAAT FAALĐYETLERĐ
TESĐSAT ĐŞLERĐ
BĐNA ĐNŞAATINDAKĐ TAMAMLAYICI FAALĐYETLER
ĐNŞAAT YAPIM VE YIKIM ĐŞLERĐ ĐÇĐN, OPERATÖRÜYLE BĐRLĐKTE MAKĐNE VE TEÇHĐZAT KĐRALANMASI
MOTORLU TAŞITLARIN SATIŞI
MOTORLU TAŞITLARIN BAKIM VE ONARIMI
MOTORLU TAŞITLARIN PARÇA VE AKSESUARLARININ SATIŞI
MOTOSĐKLET VE ĐLGĐLĐ PARÇA VE AKSESUARLARIN SATIŞI, BAKIMI VE ONARIMI
MOTORLU TAŞIT YAKITININ PERAKENDE SATIŞI
ÜCRET VEYA SÖZLEŞME ESASINDA TOPTAN TĐCARET (KOMĐSYONCULUK)
TARIMSAL HAMMADDE VE CANLI HAYVAN TOPTAN TĐCARETĐ
GIDA, ĐÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN TĐCARETĐ
TEKSTĐL, GĐYĐM EŞYASI VE AYAKKABI TOPTAN TĐCARETĐ
DĐĞER EV EŞYALARININ TOPTAN TĐCARETĐ
KATI, SIVI VE GAZ YAKITLAR VE ĐLGĐLĐ ÜRÜNLERĐN TOPTAN TĐCARETĐ
MADEN VE MADEN CEVHERĐ TOPTAN TĐCARETĐ
ĐNŞAAT MALZEMELERĐ HIRDAVAT, SIHHĐ TESĐSAT, ISITMA TEÇHĐZATI TOPTAN TĐCARETĐ
DĐĞER ARA MALLAR, ATIK VE HURDA TOPTAN TĐCARETĐ
MAKĐNA VE TEÇHĐZAT TOPTAN TĐCARETĐ
DĐĞER TOPTAN TĐCARET
BELĐRLĐ BĐR MALA TAHSĐS EDĐLMEMĐŞ MAĞAZALARDA GIDA, ĐÇECEK VE TÜTÜN AĞIRLIKLI PERAKENDE TĐCARET
BELĐRLĐ BĐR MALA TAHSĐS EDĐLMEMĐŞ MAĞAZALARDA DĐĞER PERAKENDE TĐCARET
BELĐRLĐ BĐR MALA TAHSĐS EDĐLMĐŞ MAĞAZALARDA GIDA, ĐÇECEK VE TÜTÜN PERAKENDE TĐCARETĐ
ECZACILIK ÜRÜNLERĐ, TIBBĐ ALETLER, KOZMETĐK, PARFÜMERĐ VE TUVALET MALZEMELERĐ PERAKENDE TĐCARETĐ
TEKSTĐL ÜRÜNLERĐ, GĐYĐM EŞYALARI, AYAKKABI VE DERĐ EŞYA PERAKENDE TĐCARETĐ
EV ĐLE ĐLGĐLĐ ALET, EŞYA VE TEÇHĐZATININ PERAKENDE TĐCARETĐ
HIRDAVAT, BOYA VE CAM PERAKENDE TĐCARETĐ
BELĐRLĐ BĐR MALA TAHSĐS EDĐLMĐŞ MAĞAZALARDA DĐĞER PERAKENDE TĐCARET
KULLANILMIŞ MALLARIN SATILDIĞI MAĞAZALARDAKĐ PERAKENDE TĐCARET
POSTA YOLUYLA PERAKENDE TĐCARET
PAZARLARDA, SERGĐLERDE VEYA SEYYAR OLARAK YAPILAN PERAKENDE TĐCARET
MAĞAZALARDA YAPILMAYAN DĐĞER PERAKENDE TĐCARET
KĐŞĐSEL VE EV EŞYALARININ TAMĐRĐ
OTELLER, MOTELLER, PANSĐYONLAR, KAMPLAR VE DĐĞER KONAKLAMA YERLERĐ
LOKANTA, KAHVEHANE, BAR VE YEME ĐÇME YERLERĐ
DEMĐRYOLU TAŞIMACILIĞI
DĐĞER TARĐFELĐ KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI
DĐĞER TARĐFESĐZ KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI
KARAYOLU ĐLE YÜK TAŞIMACILIĞI
BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK HĐZMETLERĐ
DENĐZ VE KIYI TAŞIMACILIĞI
ĐÇ SULARDA YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI (GÖL, NEHĐR) VB.
TARĐFELĐ HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
TARĐFESĐZ HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI; UZAY TAŞIMACILIĞI
YÜKLEME BOŞALTMA HĐZMETLERĐ
DEPOLAMA VE AMBARLAMA HĐZMETLERĐ
DĐĞER DESTEKLEYĐCĐ ULAŞTIRMA FAALĐYETLERĐ
SEYAHAT ACENTELERĐ VE TUR ĐŞLETMECĐLERĐNĐN FAALĐYETLERĐ
DĐĞER ULAŞTIRMA ACENTELERĐNĐN HĐZMETLERĐ
ULUSAL POSTA HĐZMETLERĐ
ULUSAL POSTA FAALĐYETLERĐ DIŞINDAKĐ KURYE FAALĐYETLERĐ
TELEKOMÜNĐKASYON
MERKEZ BANKASI FAALĐYETLERĐ
DĐĞER PARASAL ARACI KURULUŞLARIN FAALĐYETLERĐ (TĐCARĐ BANKALAR, TASARRUF BANKALARI VE KREDĐ KURULUŞLARI)
FĐNANSAL KĐRALAMA (FĐNANSAL LEASING) HĐZMETLERĐ
DĐĞER KREDĐ VERME FAALĐYETLERĐ
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DĐĞER MALĐ ARACI KURULUŞLARIN FAALĐYETLERĐ
HAYAT SĐGORTASI (CAN SĐGORTALARI)
KOD(1)
J
J
J
J
J
J
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
L
L
L
L
L
L
L
L
M
M
M
M
M
N
N
N
N
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
P
Q
KOD(2)
66
66
67
67
67
67
70
70
71
71
71
71
71
71
71
71
72
72
72
72
72
72
73
73
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
75
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
85
90
91
91
91
91
91
91
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
93
93
93
93
95
99
KOD(4)
6602
6603
6711
6712
6719
6720
7010
7020
7111
7112
7113
7121
7122
7123
7129
7130
7210
7220
7230
7240
7250
7290
7310
7320
7411
7412
7413
7414
7421
7422
7430
7491
7492
7493
7494
7495
7499
7511
7512
7513
7514
7521
7522
7523
7530
8010
8021
8022
8030
8090
8511
8512
8519
8520
8531
8532
9000
9111
9112
9120
9191
9192
9199
9211
9212
9213
9214
9219
9231
9232
9233
9241
9249
9301
9302
9303
9309
9500
9900
KOD(4) AÇIKLAMA
EMEKLĐLĐK FONLARI
HAYAT SĐGORTASI DIŞINDAKĐ SĐGORTALAR
MALĐ PĐYASALARIN ĐDARESĐ (SERMAYE PĐYASASI)
MENKUL KIYMETLERLE ĐLGĐLĐ FAALĐYETLER
MALĐ ARACI KURULUŞLARA YARDIMCI DĐĞER FAALĐYETLER
SĐGORTA, REASÜRANS VE EMEKLĐLĐK FONLARINA YARDIMCI FAALĐYETLER
KENDĐNE AĐT VEYA KĐRALANMIŞ GAYRĐMENKUL ĐLE ĐLGĐLĐ FAALĐYETLER
BĐR ÜCRET YA DA SÖZLEŞME ESASINA DAYANAN GAYRĐMENKUL FAALĐYETLERĐ
KARA TAŞITLARININ SÜRÜCÜSÜZ KĐRALANMASI
SU TAŞITLARININ KAPTANSIZ KĐRALANMASI
HAVA TAŞITLARININ PĐLOTSUZ KĐRALANMASI
OPERATÖRSÜZ TARIMSAL MAKĐNE VE TEÇHĐZATIN KĐRALANMASI
ĐNŞAAT VE MÜHENDĐSLĐKTE KULLANILAN MAKĐNE VE TEÇHĐZATIN OPERATÖRSÜZ KĐRALANMASI
BÜRO MAKĐNE VE TEÇHĐZATININ KĐRALANMASI (BĐLGĐSAYARLAR DAHĐL)
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DĐĞER MAKĐNE VE TEÇHĐZATIN KĐRALANMASI
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KĐŞĐSEL VE EV EŞYALARININ KĐRALANMASI
BĐLGĐSAYAR DONANIM DANIŞMANLIĞI
BĐLGĐSAYAR YAZILIM DANIŞMANLIĞI, PROGRAM ÜRETĐMĐ VE TEMĐNĐ
VERĐ ĐŞLEME
VERĐ TABANI FAALĐYETLERĐ
BÜRO, MUHASEBE VE BĐLGĐ ĐŞLEME MAKĐNALARININ BAKIM VE ONARIMI
BĐLGĐSAYARLARLA ĐLGĐLĐ DĐĞER FAALĐYETLER
MÜHENDĐSLĐK VE FEN BĐLĐMLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ARAŞTIRMA VE DENEYSEL GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐ
SOSYAL VE BEŞERĐ BĐLĐMLER ĐLE ĐLGĐLĐ ARAŞTIRMA VE DENEYSEL GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐ
HUKUKĐ FAALĐYETLER
MUHASEBE VE MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VE HESAP UZMANLIĞI HĐZMETLERĐ; VERGĐ DANIŞMANLIĞI HĐZMETLERĐ
PĐYASA VE KAMUOYU ARAŞTIRMA FAALĐYETLERĐ
ĐŞ VE YÖNETĐM DANIŞMANLIĞI FAALĐYETLERĐ
MĐMARLIK, MÜHENDĐSLĐK VE ĐLGĐLĐ TEKNĐK DANIŞMANLIK FAALĐYETLERĐ
TEKNĐK TEST VE ANALĐZ FAALĐYETLERĐ
REKLAM HĐZMETLERĐ
ĐŞE YENĐ GĐRECEK KĐŞĐLERĐN SEÇĐMĐ VE YERLEŞTĐRĐLMESĐ FAALĐYETLERĐ
SORUŞTURMA VE GÜVENLĐK FAALĐYETLERĐ
BĐNA TEMĐZLEME FAALĐYETLERĐ (ENDÜSTRĐYEL AMAÇLI TEMĐZLĐK )
FOTOĞRAFÇILIKLA ĐLGĐLĐ FAALĐYETLER
AMBALAJLAMA FAALĐYETLERĐ
B.Y.S. DĐĞER ĐŞ FAALĐYETLERĐ
GENEL KAMU HĐZMETLERĐ
SOSYAL GÜVENLĐK HARĐÇ, SAĞLIK, EĞĐTĐM, KÜLTÜR HĐZMETLERĐ VE DĐĞER SOSYAL HĐZMETLERĐ SAĞLAYAN KURULUŞLARIN FAALĐYETLERĐNĐN DÜZENLENMESĐ
ĐŞ ETKĐNLĐĞĐNĐN ARTIRILMASINA YÖNELĐK KATKI VE DÜZENLEME FAALĐYETLERĐ
DEVLET ĐÇĐN YAPILAN YARDIMCI HĐZMETLER
DIŞĐŞLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ HĐZMETLER
SAVUNMA FAALĐYETLERĐ
KAMU DÜZENĐ VE GÜVENLĐK FAALĐYETLERĐ
ZORUNLU SOSYAL GÜVENLĐK FAALĐYETLERĐ
ĐLKÖĞRETĐM HĐZMETLERĐ
GENEL ORTAÖĞRETĐM HĐZMETLERĐ
TEKNĐK VE MESLEKĐ ORTAÖĞRETĐM HĐZMETLERĐ
YÜKSEKÖĞRETĐM HĐZMETLERĐ
YETĐŞKĐNLERĐN EĞĐTĐLMESĐ VE DĐĞER EĞĐTĐM FAALĐYETLERĐ
HASTANE HĐZMETLERĐ
TIP VE DĐŞCĐLĐKLE ĐLGĐLĐ UYGULAMA FAALĐYETLERĐ
ĐNSAN SAĞLIĞI ĐLE ĐLGĐLĐ DĐĞER HĐZMETLER
VETERĐNERLĐK HĐZMETLERĐ
BARINACAK YER SAĞLANARAK YÜRÜTÜLEN SOSYAL HĐZMETLER
BARINACAK YER SAĞLANMAKSIZIN YÜRÜTÜLEN SOSYAL HĐZMETLER
KANALĐZASYON, ÇÖP VE ATIKLARIN TOPLANMASI, HIFZISIHHA VE BENZERĐ HĐZMETLER
ĐŞ VE ĐŞVEREN KURULUŞLARININ FAALĐYETLERĐ
MESLEK KURULUŞLARININ FAALĐYETLERĐ
ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN SENDĐKA FAALĐYETLERĐ
DĐNĐ KURULUŞLARIN FAALĐYETLERĐ
SĐYASĐ KURULUŞLARIN FAALĐYETLERĐ
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DĐĞER ÜYE OLUNAN KURULUŞLARIN FAALĐYETLERĐ
SĐNEMA VE VĐDEO YAPIMI VE DAĞITIMI
SĐNEMA FĐLMĐ GÖSTERĐMĐ
RADYO VE TELEVĐZYON HĐZMETLERĐ
DRAMATĐK SANATLAR, MÜZĐK VE DĐĞER SANAT FAALĐYETLERĐ
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DĐĞER EĞLENCE FAALĐYETLERĐ
KÜTÜPHANECĐLĐK VE ARŞĐVLEME FAALĐYETLERĐ
TARĐHĐ YAPI VE ALANLARI KORUMA VE MÜZECĐLĐK FAALĐYETLERĐ
BOTANĐK VE HAYVANAT BAHÇELERĐ ĐLE MĐLLĐ PARKLARLA ĐLGĐLĐ FAALĐYETLER
SPORLA ĐLGĐLĐ FAALĐYETLER
DĐĞER EĞLENCE VE DĐNLENME FAALĐYETLERĐ
TEKSTĐL VE KÜRK ÜRÜNLERĐNĐN YIKANMASI VE KURU TEMĐZLEMESĐ
BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLĐK SALONLARININ FAALĐYETLERĐ
CENAZE ĐŞLERĐ VE ĐLGĐLĐ FAALĐYETLER
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DĐĞER HĐZMET FAALĐYETLERĐ
EVLERDE YAPTIRILAN HĐZMET ĐŞLERĐ
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSĐLCĐLĐKLERĐ

Benzer belgeler