İhale ilanı - kocaeli defterdarlığı

Transkript

İhale ilanı - kocaeli defterdarlığı
KOCAELİ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GEBZE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KULLANMA İZNİ/İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ
Sıra
No
Taşınmaz No
İlçe
Mahalle/Köy
Ada
Parsel
Yüzölçümü
(m²)
Hazine
Hissesi
(m²)
Vasfı
İrtifak Hakkı Amacı / Süresi / İmar
Durumu
İlk Yıl Tahmini İrtifak
Hakkı Bedel (TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale Tarihi
İhale
Saati
1
41020101746
GEBZE
MUSTAFAPAŞA
4831
1
3.451,00
TAM
ARSA
ÖZEL HASTANE / 30 (Otuz) YIL /
SAĞLIK TESİS ALANI
103.530,00
31.059,00
07.03.2016
10:00
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ
Sıra
No
Taşınmaz No
İlçe
Mahalle/Köy
Ada
Parsel
Yüzölçümü
(m²)
Hazine
Hissesi
(m²)
Vasfı
Kiralama Amacı / Kullanma Süresi /
İmar Durumu
İlk Yıl Tahmini İrtifak
Hakkı Bedel (TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale Tarihi
İhale
Saati
1
41090108204
Çayırova
Şekerpınar
418
34
19.603,02
Tam
Arsa
Lojistik Antrepo Alanı / 5 yıl / ---
784.121,00
156.824,20
07.03.2016
10:30
1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Hazineye ait, bir (1) adet taşınmazın kiralaması 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile, bir (1) adet taşınmazın Kullanma İzni/İrtifak Hakkı ihalesinin de 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile,belirtilen tahmini
bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara karayolu Cad. No:129 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Defterdarlığı hizmet binasının zemin katındaki İhale Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine
düzenlenen belgelerin alındısı),
b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (İlgili muhtarlık ya da nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi),
c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
d-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2016 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak
veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.
3- Kiralaması yapılacak taşınmazın 900 m2 lik kısmı tel ile çevrilidir. Ayrıca taşınmaz üzerinde toplam 53 m2 alanda konut + kömürlük bulunmakta olup yapıların ve tel örgünün Hazine ile ilgisi bulunmamaktadır. Tahmin edilen bedele yapılar dahil edilmemişitr.
4- İhale şartnameleri mesai saatleri dahilinde Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlükleri servislerinde bedelsiz görülebilir.
5- İhale komisyonları ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı Gebze Emlak Müdürlüğüne veya Komisyonlara ulaşması şarttır. Postada meydana
gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- Ortak katılım halinde Komisyona 2016 yılı Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ibraz edilecektir.
8- Kiralaması yapılacak taşınmazla ilgili olarak; kiracı, davanın Hazine aleyhine neticelenmesi durumunda herhangi bir hak ve tazminat talep etmeksizin taşınmazı yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde tahliye edecektir.
9- İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.kodef.gov.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.

Benzer belgeler

bekilli ilçe malmüdürlüğü taşınır mal satış ihalesi ilanı

bekilli ilçe malmüdürlüğü taşınır mal satış ihalesi ilanı katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerini...

Detaylı

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünce 10/09/2014 tarihinde taşınır mal

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünce 10/09/2014 tarihinde taşınır mal 4- İhale şartnameleri mesai saatleri dahilinde Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlükleri servislerinde bedelsiz görülebilir. 5- İhale komisyonları ihaleyi yapıp ...

Detaylı

osmaniye defterdarlığı milli emlak müdürlüğünden satış ve kiralama

osmaniye defterdarlığı milli emlak müdürlüğünden satış ve kiralama katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerini...

Detaylı