şrket analz/yünsa

Transkript

şrket analz/yünsa
RKET ANAL Z /YÜNSA
Öneri: Tut
Aynur PALA
RKET KÜNYES
KURULU TAR H
1973
Sat
ve sa lamas n bekliyoruz.
FAAL YET
KONUSU
Yünlü tekstil mamulleri
üretim ve sat .
TAKASBANK SAKLAMA
ORANI
%21,00
SEKTÖR
Tekstil
IMKB PAZAR-ENDEKS
Ulusal-Tüm
ORTAKLIK YAPISI (%)
HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .
AKBANK MENS.TEKAÜT SANDI%I VAKFI
SABANCI A LES
P LSA PLAST K SANAY A. .
AK S GORTA A. .
D %ER
48,30
8,27
14,75
9,58
1,49
17,61
T RAK ve BA%LI ORTAKLIKLAR (%)
EXSA DEUTSCHLAND GMBH
YÜNSA ITALIA SRL
ENERJ SA ENERJ ÜRET M A. .
100,00
100,00
-
ÖZET B LANÇO VE GEL R TABLOSU (YTL)
2005/12
DÖNEN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM AKT FLER
KISA VADEL BORÇ
UZUN VADEL BORÇ
ÖZSERMAYE
ÖDENM
SERMAYE
NET SATI LAR
NET DÖNEM KARI
2004/12
80.217.917
47.820.479
128.038.396
54.487.301
3.844.505
69.706.590
34.200.000
112.924.416
6.733.526
RASYOLAR
69.101.391
43.503.559
112.604.950
43.638.335
3.281.671
65.684.944
34.200.000
107.331.167
5.771.059
2005/12
2004/12
25,81
13,25
5,19
22,19
17,25
18,6
18,52
3,00
34,81
11,02
AKT F KARLILI%I (%)
ALACAK DEV R HIZI
CAR ORAN
KALDIRAÇ ORANI (%)
NET KAR MARJI (%)
DE%ERLEME ORANLARI (31.03.2006)
MKB-100
F/K
PD/DD
21,35
2,22
SEKTÖR
YÜNSA
9,86
0,99
ENDEKSE GÖRE PERFORMANS
8,96
0,87
[email protected]
RKET: Ana faaliyet konusu yünlü tekstil mamulleri üretimi ve
pazarlamas olan Yünsa, dünyada yünlü kuma üretiminde ilk on
büyük kurulu aras nda yer almaktad r. Firma, erkek ve kad n giyim
kuma lar , dö emelik kuma lar (ev, ofis, uçak, otobüs, sinema,
havaalan vb.) ile üniformal k kuma lar üretmektedir. Dokunan
kuma lar n büyük bir bölümü %100 yünlü kuma lardan olu makta,
bunlar n yan s ra yün ile lycra, polyester ile ipek kar m fantezi
kuma lar da imal edilmektedir. Yünsa üretti i kuma n ana girdisini
olu turan 18 Nm ile 100 Nm aras kamgarn iplikte 18.320 i
kapasiteye sahip olup, y ll k üretim miktar 2.900 tondur. irket
ayr ca 8 Nm ile 18 Nm aras tek katl veya bükülmü strayhgarn iplik
ve %100 yün ve yünlü kar mlarda da ortalama 150 ton/y l
kapasiteye sahiptir. Kuma dokuma kapasitesi ise 11.500 km/y l’d r.
Yünsa üretiminin %75’ini ihraç ederken, %25’ini de iç piyasada
konfeksiyoncuya satmaktad r. Yünsa’n n ba l ca ihracat pazarlar
Almanya (%20), ngiltere (%16), spanya (%8), Fransa (%5),
skandinav ülkeleri, Kuzey Amerika ve Japonya’d r. irket, 2005
y l nda yapt
ve 4,9 milyon Dolar’l k k sm te vik kapsam nda olan
7,8 milyon Dolar’l k kapasite art r m ve modernizasyon yat r m
çerçevesinde, modern iplik ve dokuma makineleri alarak üretim
kapasitesini %29 art rm t r. 2005 y l nda firma; de erli YTL ve
yüksek enerji fiyatlar na kar l k birim sat
fiyatlar n ve sat
miktar n art rarak sat
performans n korumu tur.
irket, Çin
rekabetinin sektör üzerindeki olumsuz etkisine ra men yeni ürün,
koleksiyon, tasar m, etkin sat organizasyonu ve Avrupa pazar na
yak nl
sayesinde önemli bir avantaj sa lamaktad r.
MAL
ANAL Z: Firman n kuma sat lar 2005 y l nda bir önceki
y la göre birim baz nda %14,6’l k art la 9.629 km’ye ç karken, iplik
sat lar %36,8’lik dü ü le 12 ton’a gerilemi tir. Yünsa’n n toplam
sat
gelirleri 2005 y l nda önceki y la göre %5,2’lik büyümeyle
112,92 milyon YTL olarak gerçekle mi tir. irketin kuma ihracat
2005’te birim baz nda %10 artarak 6.769 km’ye, fiyat baz nda ise
%5,9 yükseli le 79,12 milyon YTL’ye ula m t r. Yurtd
sat lar n
cirodan ald
pay %70 seviyesindedir. Firman n yurtiçi sat lar ise
birim baz nda %25’lik art la 2.860 km’ye, fiyat baz nda ise %6
büyümeyle 33.80 milyon YTL’ye yükselmi tir. Firman n sat
performans nda, maliyetler ve di er giderlerdeki seyre paralel
olu an geli me karl l a olumlu yans m t r. irketin faaliyet kar
2005 y l nda bir önceki y la göre %4,72 artarak 8,38 milyon YTL
olmu tur. Yat r m indirimi sebebiyle vergi yükünde gözlenen azalma
firman n net dönem kar nda 2004’e göre önemli bir art sa lam t r.
Net dönem kar 2005 y l nda 2004’e göre %16,68 oran nda artarak
5,77 milyon YTL’den 6,73 milyon YTL’ye yükselmi tir. VAFOK marj
%20,7’den %27,7’ye yükselen firman n net kar marj ise %11’den
%17,25’e ç km t r. 2004 y l sonunda %35 olan borçluluk oran 2005
sonunda %22’ye gerileyen Yünsa’n n cari oran ise 3’ten 5’e
yükselmi tir.
TEKN K ANAL Z: Son üç y ll k periyodda endekse görece olarak
%66 de er kaybeden hissenin önümüzdeki dönemde piyasan n
üzerinde performans sa lamas beklenebilir. Hissenin son bir y ll k
süre içerisinde hareket etti i yükseli trend kanal n n destek ve
direnç noktalar 1,95-2,50 seviyeleridir. Kanal deste inde bulunan
hisse için k sa vadede bir yükseli ya anabilecektir. Ancak, dinamik
göstergelerin sat konumunda olmas ve orta vadeli yukar trendin
sona ermesi sebebiyle hisse için 1,95 seviyesi stop-loss olarak kabul
edilmelidir. Orta vadeli destek ve direnç noktalar 1,80-2,70
seviyeleridir.
DE%ERLEME
VE SONUÇ: Firman n de erleme oranlar
incelendi inde 8,96 F/K oran ile hissenin 9,86’l k sektör F/K’s na
göre %9 iskontolu oldu u anla lmaktad r. PD/DD oran dikkate
al nd nda ise irketin 0,87’lik PD/DD oran n n sektör ortalamas
olan 0,99’a göre %12 iskontolu oldu u görülmektedir. Rekabetin
yo un olarak ya anaca 2006 y l nda Yünsa’n n, üretimdeki esnek
yap s , katma de eri yüksek ürünleri ve güçlü pazarlama
organizasyonu
ile
tekstil
sektöründeki
mevcut
konumunu
sürdürmesini bekliyoruz. Güçlü finansal performans ve dü ük
de erleme oranlar n dikkate alarak hisse için “TUT” tavsiyesinde
bulunuyoruz.
Z RAAT YATIRIM/ARA TIRMA
1
N SAN 2006
D KKAT: BURADA YER ALAN YATIRIM B LG , YORUM VE TAVS YELER YATIRIM DANI MANLI I KAPSAMINDA DE LD R.
YATIRIM DANI MANLI I H ZMET ; ARACI KURUMLAR, PORTFÖY YÖNET M
RKETLER , MEVDUAT KABUL ETMEYEN
BANKALAR LE MÜ TER ARASINDA MZALANACAK YATIRIM DANI MANLI I SÖZLE MES ÇERÇEVES NDE SUNULMAKTADIR.
BURADA YER ALAN YORUM VE TAVS YELER, YORUM VE TAVS YEDE BULUNANLARIN K
SEL GÖRÜ LER NE
DAYANMAKTADIR. BU GÖRÜ LER MAL DURUMUNUZ LE R SK VE GET R TERC HLER N ZE UYGUN OLMAYAB L R. BU
NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN B LG LERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VER LMES BEKLENT LER N ZE UYGUN
SONUÇLAR DO URMAYAB L R.
Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Ziraat Yat r m Menkul De erler A. . Ara t rma Bölümü taraf ndan güvenilir oldu una inan lan kaynaklardan elde
edilmi tir. Ziraat Yat r m Menkul De erler A. . bu bilgi ve verilerin do rulu u hakk nda garanti vermemekte ve kullan lan kaynaklardaki hata ve eksik
bilgilerden do abilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmemektedir. Raporda yer alan tahmin, görü ve öneriler önceden haber vermeksizin
de i tirilebilir. Bu rapor sadece bilgi vermek amac ile haz rlanm olup, ticari amaçl kullan m durumunda olu abilecek zararlardan dolay Ziraat Yat r m
Menkul De erler A. . hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
De erleme
Z RAAT YATIRIM/ARA TIRMA
2
N SAN 2006

Benzer belgeler

ş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

ş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. arsa üzerine 300-400 adet civar nda rezidans ünitesi yap lmas planlanmakta ve sat a amas na 2008 sonu itibariyle geçilmesi dü ünülmektedir.

Detaylı

şirket analizi/usaş

şirket analizi/usaş NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN B LG LERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VER LMES BEKLENT LER N ZE UYGUN SONUÇLAR DO.URMAYAB L R.

Detaylı