KY derecelendirme

Transkript

KY derecelendirme
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı
Adresi
: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
: Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4
Bahçelievler/ISTANBUL
: 0 (212) 449 36 00 (40 hat)
: 0 (212) 641 96 44
Telefon No.
Faks No.
Ortaklığın yatırımcı/pay
Sahipleri ile ilişkiler biriminin
Telefon No.
: 0 (216) 586 80 02
Faks No.
: 0 (216) 389 58 63
Tarih
Konu
: 01.06.2012 / 32
: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI’NA
Açıklanacak Özel Durum:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti
ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında SAHA Kurumsal
Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan
Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda şirketimizin 01.06.2011
tarihinde 85,46 (8,55) olarak belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu
01.06.2012 itibariyle 89,39 (8,94) olarak güncellenmiştir. SAHA bu derecelendirme
çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Temmuz 2003 tarihinde yayınladığı ve
daha sonra Şubat 2005 tarihinde revize ettiği “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni baz alan
eski metodolojisini kullanmıştır. 30.12.2011 tarihinde yayınlanan ve yürürlüğe giren
yeni “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni baz alan metodolojisi ise 30.06.2012 tarihinde
yürürlüğe girecek ve tüm şirketler bu yeni metodoloji ile notlanacaktır.
SAHA’nın hazırladığı rapora göre Anadolu Efes’in kurumsal yönetim ilkelerine verdiği
önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu
doğrultuda bir önceki derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana geçen
oniki aylık süre içinde gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak,
şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu yukarıdaki şekilde güncellenmistir.
SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çevresinde nihai derecelendirme notu dört alt
kategorinin farklı şekilde ağırlıklandırılması ile belirlenmiştir. Bu kapsamda, kurumsal
yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda
verilmektedir.
Ana Başlıklar
Ağırlık
Alınan Not
Pay Sahipleri
0,25
88,54
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffalık
0,35
93,60
Menfaat Sahipleri
0,15
93,92
Yönetim Kurulu
0,25
81,65
Toplam
1,00
89,39
SAHA tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporunun bir
kopyası Şirketimizin www.anadoluefes.com internet adresinde yayınlanacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No.54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
CAN ÇAKA
Mali İşler Grup Direktörü
MUSTAFA SUSAM
Mali İşler Direktörü

Benzer belgeler

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM Halka arz izahnamesi ve diğer dökümanlar bugün (12.12.2012) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na teslim edilerek gerekli müracaat yapılmıştır. Sermaye piyasası Kurulu Başkanlığı’na yapılan bu müra...

Detaylı