Bunları Biliyor Muydunuz?

Transkript

Bunları Biliyor Muydunuz?
Bunlar›
biliyor
musunuz?
Bir flimfle¤in
çevresindeki
hava, günefl'ten
5 kat daha
s›cakt›r.
Çok fakir bir ülke
olmas›na ra¤men
dünyada insanlar›n›n
en mutlu oldu¤u ülke
Jamaika'd›r.
‹nsan› bo¤mayan
tek Göl, Lut Gölü’dür.
Lut gölünün tuzluluk oran›
%27'dir. Bu yüzden hiçbir canl›
suda yaflayamaz. ‹nsan istese
de suya batamaz;
suyun yo¤unlu¤u insan›
kald›r›r. Bu gölün üzerinde
oturulabilir.
Pisagor tarihte en çok
bilmece üreten
matematikçilerden biridir.
Yafllı insanların hafızası
sabahları en
kuvvetlidir, gün içinde
gittikçe zayıflar.
Yerken burnunuzu
tıkadı¤ınızda elma,
patates ve so¤anın
tatları aynıdır.
Timsahlar derine
bat
batabilmek için tafl
yutarlar.
Erkek baykufllar,
eflleri uyurken
dengesini kaybedip
düflmesin diye
onlara yast›k olurlar.
14. Fransa Kral›
14. Louis, hayat›nda
sadece bir kez banyo
yapm›flt›r.
Sigara iç
içenler,
sigara içmeyenlere
göre %53 daha fazla
gö
boflan›yor.
Dünyan›n
en so¤uk yeri
-89,2 dereceyle
Vostock II’dir.
Gündüzleri
daha çok erkek,
geceleri ise daha çok kız
bebek do¤ar.
Galyum, elinize
ald›¤›n›zda eriyen
bir metaldir.
Köpek balıkları,
di¤er balıkları kalp
atıfllarını duyarak
bulur.
Eski Romalılar kürdan
olarak kirpi dikenlerini
kullanırlardı.
En merakl›
hayvanlar›n bafl›nda
sincaplar gelir.
Fareler o kadar hızlı
ürerler ki, iki fare
18 ay içinde 1 milyon
fareye dönüflebilir.
Bir mavi balinan›n kafas›
o kadar genifltir ki,
dili üzerinde 50 insan
ayakta durabilir.
Caillou'nun lösemili
bir çocu¤un yaflama
sevincini anlatan bir çizgi
film oldu¤unu biliyor
muydunuz?
Tahtakuruları tahtayı
metal müzik eflli¤inde
iki kat hızlı yer.