engleıchheıt

Transkript

engleıchheıt
10 Jahre e
am
gemeins
l
Schu e!
ENGLEICHHEIT
flächendeckende
Einführung
rhytmisierter
Ganztagsschulen
heterogene
Klassen,
Schulen,
Kindergärten
den
Alle wer m
mitgeno
men!
Schluß
mit dem ren!
ie
Aussort
individ
Förde uelle
ru
individ ng,
Lehrp ueller
lan
lt
eige
.W
©B
EÐÝTÝM BÝZÝM
ÇOCUKLARIMIZIN DA
GELECEÐÝDÝR
Bavyera’daki Türk dernek
ve inisyatiflerinin istemleri
EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR
1
Göçmen kökenli çocuk ve gençlerin oraný yüksek ve artýþ eðiliminde.
Bugün biteviye çocuk azlýðýndan yakýnan kuþaklarýn görevi, zaten az olan
çocuk potansiyelini gelecek için - topluma yük olmamalarý ve bir sorun
olarak muamele görmemeleri için - en yüksek düzeyde eðitim ile
donatmaktýr. Ýçinde yaþadýðýmýz toplumun çýkarý ve refahýna eþit üyeler
olarak katkýda bulunabilmeleri için, Almanya’yý gençlere ve yaþlýlara
yaþamaya ve sevmeye deðer bir yaþam alaný olarak ve rekabete dayanýklý
bir ekonomik mekân olarak tutmalarý ve düzenlemeleri için bu çocuklarý
yeterince desteklemek ve teþvik etmek gerekmektedir.
Biz aþaðýdaki talepleri destekleyen Türk dernek ve giriþimleri olarak
- bugünkü okul ve eðitim sisteminin kendilerine vermediði - gerçek fýrsat
eþitliði koþullarýnda çocuklarýmýzýn çok geliþmiþ sanayi ve bilim
toplumumuzda da bir perspektiv bulabileceklerini ve bu toplumun
güçlenmesine katkýda bulunabileceklerine inanýyoruz. Biz anne-baba
olarak büyük sorumluluk taþýdýðýmýzýn bilincindeyiz; ancak sorumluluðumuzu hakkýyla yerine getirebilmek için mevcut eþitsizlikleri
dengeleyecek adil ve adalet saðlayan politik ve sosyal çerçeve koþullara
ihtiyacýmýz olduðunu da biliyoruz.
Tüm sorumlularý, en baþta da siyasetçileri ve siyasi partileri taleplerimize
kulak vermeye çaðýrýyoruz. Çocuklarýmýzý içinde bulunduklarý ve yýkýcý
sosyal sonuçlarý olan eðitim felaketinden çýkarmak ve merkezinde yetenek
ve becerileriyle çocuðun bulunduðu, adil ve ayný zamanda yüksek kalitede
bir okul ve eðitim sistemi için birlikte çaba sarfetmek zorundayýz.
Türk kökenli anne-babalarýmýzý ve örgütleri taleplerimizi Alman ve Türk
kamuoyunda etkin biçimde tanýtmaya ve savunmaya, diðer yurttaþlarý da
2008 yýlý Eyalet Seçimleri ve Yerel Seçimlerinin öncesinde biz göçmenler
için yaþamsal olan bu sorun konusunda duyarlý kýlmaya ve siyasi anlamda
aktifleþtirmeye çaðýrýyoruz. Bu seçimler baðlamýnda bizim için en önemli
sorun okul ve eðitim sorunudur!
Çocuklar geleceðimizdir!
Eðitim çocuklarýn geleceðidir!
Bizim çocuklarýmýzýn da!
Talepleri destekleyen dernek ve giriþimlerin
listesi ve irtibat bilgileri broþürün orta sayfalarýndadýr.
EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR
2
CHANCENGLEICHHEIT
EÐÝTÝM,
BÝZÝM
ÇOCUKLARIMIZIN DA
GELECEÐÝDÝR
o Okul baþarýsý
- anne babanýn eðitim düzeyinden,
- sosyal statüsünden,
- ikamet ettikleri yer ve semtten ve
ayrýca da
- etnik aidiyetlerinden
baðýmsýz kýlýnmak zorundadýr!
o Göçmen çocuklarýna kurumsal eðitim
ve bakýmýn baþlangýcýndan itibaren
fýrsat eþitliði saðlanmalýdýr!
o Göçmen çocuklarýný kendi aralarýnda
yalnýz býrakmayýnýz!
EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR
3
- 10 yýl birlikte eðitim
- Tüm okullarýn
tam günlük okula dönüþtürülmesi
- Okullara daha fazla özerklik
- Velilere daha çok kararlara katýlým hakký
o
Ýleri götüren okul türlerine 10. sýnýf bittikten sonra gidilmelidir.
o
Alman ve Alman olmayan öðrencilerin mecburi okul
çercevesinde birlikte geçirecekleri zamanýn artmasý gerekir:
- ev ödevleri okulda bitirilmelidir.
- mecburi okul çerçevesinde
yaratýcý, sanatsal, kültürel, müziksel, sportif
ve öðretmen/eðitmen yönetiminde gerçekleþtirilen
diðer etkinlikler sunulmalý,
öðrencilerin yaratýcý, biliþsel ve diðer yetenekleri
teþvik edilmelidir.
- mecburi okul çerçevesinde
eðitime uzak katmanlarýn çocuklarýnýn kurumsal eðitim
dýþýnda, aile desteði ve öz çaba ile gönüllüce edinilen
bilgilere iliþkin temel eksiklikleri okul dýþýndaki kurumlarla da
iþbirliði içinde giderilmelidir.
- Okul Alman ve yabancý çocuklarýn zevkle birlikte
olabilecekleri boþ zamanlarýn da deðerlendirildiði bir
mekâna dönüþtürülmelidir.
o
Öðretmenlerin - olumlu örnek ve motivasyon kaynaðý
olarak da - tüm çalýþma zamanlarýný okulda geçirebilecekleri
þekilde yapýsal ve diðer koþullar yerine getirilmelidir.
EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR
4
Çocuklar birbirinden ve birlikte öðrenir:
- Öðrencilerin etnik kökenleri dikkate alýnarak
tek tek sýnýflara ve okullara
mümkün olan en iyi bir alaþým ile daðýtýlmalýdýr!
- Göçmen çocuklarýnýn sýnýflarda aþýrý birikimi
ve tekdüze sýnýflar önlenmelidir!
o
Sýnýflarýn
- din veya ahlak dersi gereksinimine göre,
- Almanca bilgisi düzeyine göre, veya
- eðitim düzeyi düþük ailelerin ya da göçmen kökenli ailelerin
çocuklarýnýn aþýrý birikimine yol açacak kýstaslara göre
oluþturulmasý yasaklanmalýdýr.
o
eðitim sisteminde özellikle büyük kentlerde ikamet edilen
yerden/semtten doðan büyük çaplý fýrsat eþitsizliklerinin
giderilmesi, dengeli öðrenci daðýlýmý þarttýr
- göç arka planlý çocuklarýn semt okullarýndaki oraný
azami % 40 ile sýnýrlandýrýlmalýdýr, bunu aþmamalýdýr.
- tüm semt okullarýnda göç arka planlý çocuklar için
asgari % 15lik yer ayrýlmalýdýr; okullar, bu çocuklarý semtte
oturmasalar da müracaat ettiklerinde en az yüzde 15‘lik bir
orana kadar almak zorunda olmalýdýrlar.
- % 40‘lýk tavana varýldýðýnda fazla çocuklar bu oranýn çok
altýnda olan diðer okullara - gerektiðinde ücretsiz okul
taþýtlarýyla – daðýtýlmalýdýr.
- eðitimli Alman aileleri çocuklarýný belirli semt okullarýna
göndermemektedirler, misafir öðrenci statüsünün verilme
koþullarý sertleþtirilmeli, yabancý oraný yüksek okullardan
Alman çocuklarýnýn kaçýsý durdulmalýdýr.
o
sýnýf oluþtururken velilerin etnik aidiyetleri ve anadilleri göz
önüne alýnarak saðlýklý bir alaþým ve karýþým hedeflenmelidir.
Okul bölgeleri öðrenci alaþýmý gereklerine göre düzenlenmelidir.
EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR
5
Tek tek her çocuk için bireysel teºvik ve destek
o
Eðitim düzeyi düþük göçmen aile çocuklarýnýn oranýnýn % 30‘a
vardýðý 1., 2., 3. ve 4. sýnýflarda öðrenci sayýsý azami 15 ile
sýnýrlandýrýlmalýdýr; böylece hem yoðun teþvik verilebilecek, ve
hem de bu okullar eðitim bilinci yüksek Alman aileler için de
çekici kýlýnacaktýr.
o
Tek tek öðrencilerin bireysel güçlü ve zayýf yanlarýný tesbit
edebilmek, bireysel teþvik vermek, yetenek ve becerilerini
ortaya çýkarmasýný saðlamak için öðretmenlerin yetiþtirilmesi,
eðitilmesi gerekir. Bu baðlamda öðretmenler için mesleki
geliþim seminer ve kurslarýna katýlma mecburiyeti getirilmelidir.
Öðrencinin bireysel geliþimi onun okul yaþamýnýn odak
noktasýný oluþturmalýdýr.
o
Öðrenciye göre bireysel öðrenme plan ve programý; tek tek
öðrenciye uyan öðretme ve öðrenme biçimleri geliþtirilmeli ve
Çocuklarýn farklýlýklarý sorun olarak deðil potansiyel olarak
görülüp deðerlendirilmelidir.
o
Tüm öðrenciler sýnýf bütünlüðü içinde tutulmalý ve birlikte ileri
götürülmelidir. Aþaðý doðru çocuklarý devretmek
engellenmelidir. Çocuðun baþarýsýndan okul da sorumludur;
sorunlarý baþka okul türlerinin üstüne yýkmak sona ermelidir..
EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR
6
Mecburi okul çercevesi içinde çocuklarýn anadil
bilgi ve yeteneklerinin geliþtirilip güçlendirilmesi,
anadillerinin teþviki ve saygý/kabul görmesi
o
Göçmen çocuk oraný artmakta, Alman çocuk oraný
düþmektedir. Bu toplumsal gerçek, göçmen çocuklarýnýn ve
ailelerinin de kendilerini olumlu bir baðlamda bulabilecekleri ve
özdeþleþtirebilecekleri þekilde ders müfredatýna yansýmalýdýr.
Bunlarýn yetenek, beceri ve potansiyelleri ders müfredatýna
entegre edilmeli ve güçlü yanlarýný kullanabilmeleri
saðlanmalýdýr.
o
Aile içinde anadilin konuþulmasý Almanca bilgisi yetersizliðinin
nedeni, konuþma ve dil yeteneðinin yetersiz geliþim nedeni
deðildir. Esas neden velilerin eðitim ve kültür sermayesinin zayýf
olmasý, sosyal izolasyon, motivasyon yokluðu veya eksikliði gibi
faktörlerdir. Bir yandan aileiçi iletiþimde anadilin kullanýlmasýný
sadece belirli etnik kökenli aileleri hedefleyerek suçlayan, öte
yandan üç yaþýndan itibaren Ýngilizce “kursu” gereðini öne süren
davranýþlar, söylemler ve uygulamalar hem yýkýcý bir iþlev
görmekte ve hem de inanýlýr olmadýklarýný göstermektedirler.
Geliþkin bir dil ve konuþma yeteneði, geliþmiþ biliþsel yeteneklere
de baðlýdýr. Bu yetenekler bilgi aktarým ve edinimi koþullarýný
yerine getiren ve anadille yürütülen zengin bir aileiçi iletiþim ile
de geliþtirilip güçlendirilebilir.
o
Kýsa vadede: Okullar, yetkili yerel ve diðer devlet daireleri
anadil tamamlama derslerinin verilmesini zorlaþtýrmamalýdýrlar:
Sýnýflarýn ücretsiz kullanýlmasý garanti altýna alýnmalýdýr.
Orta vadede: Göçmen kökenli gençler öðretmenlik yüksek
eðitimi yapmak yönünde motive edilip cesaretlendirilmelidir;
bunlar öðretmen olunca göçmen kökenli çocuklara olumlu
örnekler olarak yön verebilirler, ayrýca okullarýn iç yaþamýnýn
toplumsal gerçeðe uyumu yönünde katkýda bulunmuþ olurlar.
Bunlar ayrýca anadil dersleri/Islam din dersi öðretmeni olarak
da düzenli ders programý içinde ders verebilirler.
EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR
7
- Veli çalýþmalarý güçlendirilmelidir
- Okullar ve çocuk yuvalarý ayný zamanda
aileler için de eðitim yerleri olmalýdýrlar
o
Velilerin velilik ve ebeveynlik görevini adýna layýk bir þekilde
yerine getirebilmeleri için gerekli bilgilerle donatýlmasý ve
somut uygulamalý sunular ve etkinliklerle güçlendirilmeleri
gerekir. Bu yolla öz sorumluklarý belirginleþtirilmeli, ancak
sorumluluðu yerine getirebilecek bilgiler verilip yetenekleri
geliþtirilmeli, okul dýþý geliþim ve bilgi edinme yol ve yordamlarý
tanýtýlmalý, velinin kültür ve eðitim sermayesinin güçlendirilmesi
için yardýmcý olunmalýdýr.
o
Bilgi ve bilim toplumun beklenti ve gerekleri açýklanmalý ve
belirginleþtirilmelidir. Anne-babalar yaþam boyu öðrenmenin
gerektirdiði adýmlarý atmaya, aktif olumlu örnek olma yoluyla
çocuklarý lehine gerekli inisyatifi göstermeye yönlendirilmeli ve
motive edilmelidirler. Anne-babalarýn çocuklarý için angaje
olmalarý - en adil bir okul sisteminde dahi - okul baþarýsý
açýsýndan olmazsa olmaz ön koþullardan biri olarak gerekli
kalmaya devam edecektir.
o
Okul ve yuvalarda anne-baba eðitimi için yeterli personel
donanýmý gereklidir. Bu kurumlarýn kurum dýþý deneyimli ve
bilgili kuruluþ ve bireylerle iþbirliði yapmalarý veya
pekiþtirmeleri yönünde açýlým yapmalarý gereklidir
o
Çerçeve koþullarýn iyileþtirilmesi ve tam günlük okulda
bulunma koþulunun uygulanmasý yoluyla öðretmenlerin
velilerle irtibat ve iþbirliði olanaklarýnýn düzeltilmesi gereklidir.
EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR
8
Özellikle büyük kentlerde
çocuk yuvalarýnýn durumu
o
Göçmen çocuklarýna – annenin çalýþýp çalýþmamasý
koþulundan baðýmsýz olarak - en geç 2,5 – 3 yaþlarýnda ve en
az saat 8 – 14 arasýnda bir yuva yeri verilmesi ve çocuðun
okula baþlamadan en az 3 yýl yuvaya gitmesinin garanti altýna
alýnmasý gereklidir.
o
Anadili Almanca olmayan çocuklarýn yuvalardaki oranýnýn
tavanýnýn – semte göre % 30 – 40 ile – sýnýrlanmasý ve
kurumiçi gruplarda saðlýklý bir daðýlým yapýlmasý gereklidir.
o
Belediye yuvalarý ve ebeveyn giriþimleri dahil belediyeden
maddi destek alan tüm yuvalarýn – kiliseye baðlý veya
baðýmsýz – yüklenicileri kapýlarýný göçmen çocuklarýna
gerçekten açma ve bu yönde aktif reklam yapma konusunda,
yuva yerlerinin en az % 15‘ini anadili Almanca olmayan
çocuklara ayýracaklarý konusunda yükümlülük altýna
girmelidirler.
o
Yuvalar konusundaki yetkili makam (örneðin Schulreferat)
kayýt/müracaat tarihinden iki ay önce tüm belediye yuvalarý ve
belediyeden maddi destek alan tüm diðer yuvalarýn listesini bu
yuvalara giden ve anadili Almanca olmayan çocuklarýn
oranlarýný da yanlarýna ekleyerek kamu oyuna duyurmalýdýr.
o
Göçmen aileler çocuklarýný göçmen oraný düþük yuvalara kayýt
ettirmeleri yönünde cesaretlendirilmelidir. (Ýkamet yeri önemli
de olsa Almancayý iyi öðrenmek daha önemlidir!)
Göçmen örgütleri bu yönde aktif reklam yapmaya
çaðrýlmalýdýrlar.
o
Ayný anadilden çocuklarýn ayný yerde aþýrý birikimini önlemek
ve saðlýklý bir alaþým ve karýþýma ulaþabilmek için, en azýndan
belediyenin yuvalarýndaki yerler çocuklarýn anadil oranlarý göz
önünde bulundurularak merkezi olarak verilmelidir.
EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR
9
Anne-babalara Öneriler
Ø Yuvadan önce anne-çocuk oyun gruplarýna katýlýnýz (Mütterzentren, Kirchen, Sozialeinrichtungen). Yoksa bir kaç anneyle
birlikte kurunuz. Bunun için kurumlardan veya Türk
derneklerinden yer ve destek isteyiniz.
Grup içinde sosyal iliþkilerin oluþup pekiþmesi hem
anneye ve hem de çocuða çok yararlýdýr.
Ø Olanak ve yer bulursanýz çocuðu 3 yaþýndan önce kreþe
gönderebilirsiniz (yarým gün de yeterlidir)
Ø Çocuðu en geç 3 yaþýnda anaokuluna gönderiniz, en az saat
8.00 - 14.00 arasý. Alman ve yabancý çocuk dengesi yeterince
Almanca öðrenmeye müsait görünmüyorsa baþka semtlerdeki
yuvalara götürünüz. Çok önceden, çok yere, sadece belediye
ve kiliseler ve diðer sosyal kurumlarýn yuvalarýna deðil, veli
giriþimilerinin yuvalarýna da baþvurunuz ve ýsrar ediniz.
Çocuðunuzun iyi Almanca öðrenebilmesi için
kendisine dil örneði olacak, duyacaðý ve konuþacaðý
yeterli sayýda Alman çocuða gereksinimi vardýr.
Ø Hippy Projesi gibi okul çaðý öncesi desteklerden yararlanýnýz
Ø Çocuðunuza erken müzik eðitimi aldýrýnýz; belediyelerin
sunduðu olanaklardan da yararlanarak 4 yaþýndan itibaren
baþlayacak þekilde 1 yýl önceden kayýt ettirebilirsiniz.
Ø Çocuða hem teþvik ve yaný sýra belki Alman arkadaþ da edinme
fýrsatý verebilecek el iþleri, resim, yüzme, dans/halk oyunlarý
kursu gibi düzenli sunular ile okumalar, tiyatro gösterisi, çocuk
eðlenceleri gibi etkinliklere katýlýnýz. Müze, sergi, kütüphane,
hayvanat bahçesi gibi yerleri ziyaret ediniz. Yuva, çocuk doktoru
vb. kurumlarýn ilan tahtalarýna hep göz atýnýz!
Ø Çocuðun geliþimini sürekli gözlemleyiniz! Çocuk eðitimi
konusunda kitaplar, toplantýlar ve danýþmanlýklar yoluyla
sürekli bilgi edininiz.
Ø Yuva, okul ve dersane/Hort gibi eðitim ve bakým kurumlarýnýn
veli toplantý ve görüþmelerine düzenli gidiniz.
EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR
10
Talepleri destekleyen kuruluþlar
Vereine/Gruppen, die
die Forderungen unterstützen
Aichach Türkspor e.V.
Flurstr. 3 – 5
86551 Aichach
Herr Ýlkay Yýlmaz
DITIB - Türkisch-Islamischer
Kulturverein e.V. - Selimiye Moschee
Hinterm Turm 1
86551 Aichach
Herr Sezai Ünsal
Tel.: 08251-50944
Verein türkischer Eltern
in Landkreis AIC – FDB e.V.
Münchnerstr. 6
86551 Aichach
Frau Huriye Mazlum
Tel.: 0178-1752457
DITIB – Dachau Türkisch Islamischer
Verein Dachau e.V.
Von-Herterich-Str. 2 b
85221 Dachau
Herr Mustafa Denel
Tel.: 0179-5220085
TürkFolk e.V.
Th.-Ortner-Str. 9
85435 Erding
Herr Cemal Aydýn
Tel.: 0178-6829857
Türkische Elterninitiative Friedberg
c/o Mestanlaroðlu, Ottmaringer Str. 2
86316 Friedberg
Herr Ýbrahim Mestanlaroðlu
Tel.: 0171-4891309
Beistandsverein Türkischer
Arbeitnehmer e.V.
Kellerstr. 8
82256 Fürstenfeldbruck
Herr Mehmet-Akif Nemutlu
Tel.: 0172-9556290
Alevitisches Kulturzentrum Miesbach e.V.
Tiefenbacher Str. 5
83734 Hausham
Herr Düzgün Edeþ
Tel.: 08026-925878
EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR
Verein Türkischer Elternbeirät
in Kaufbeuren und Umgebung e.V.
c/o Aydoðdu, Bartelbergweg 12
87600 Kaufbeuren
Herr Bahri Aydoðdu
Tel.: 08341-966523
DITIB-Türkisch-Islamische
Gemeinde zu Kelheim e.V.
Giselastr. 45
93309 Kelheim
Herr Yusuf Uzun, Tel.: 0174-3140507
Herr Mustafa Ýbiþ; Tel.: 0174-3484742
Verein Türkischer Eltern e.V. Kempten
c/o Sabay, Kotterner Str. 30
87435 Kempten
Frau Ayþe Sabay
Tel.: 0831-564 39 49
Türkischer Elternbeirat Krumbach
c/o Karakuþ, Attenhauser Str. 16
86381 Krumbach
Herr Selçuk Karakuþ
Tel.: 0173-5617663
Verein Türkischer Elternbeirat Lindau-B e.V.
c/o Öztürk, Nobelstr. 33
88131 Lindau-Bodensee
Frau Neþe Öztürk
Tel.: 08382-78279
Ausländischer Elternverein München e.V.
Goethestr. 28
80336 München
Herr Asým Aydýn
Tel.: 089-538 91 64
Bayburt in Bayern
Kultur- und Förderverein e.V.
Guldeinstr. 50
80339 München
Herr Lokman Bayram
Tel.: 0179-2954529
Bildung- und Erziehungsplattform (München)
Frau Nükhet Kývran, Tel: 0176-67871757
Frau Sibel Uyar, Tel: 0179-4686510
11
Talepleri destekleyen kuruluþlar
Vereine/Gruppen, die
die Forderungen unterstützen
Bildungs- Erziehungs- und
Kulturzentrum e.V.
Werner-Egk-Bogen 31
80939 München
Herr Ali Yilmaz
Tel: 0163-2517683
Bund der türkischen Frauen in Bayern e.V.
c/o AKA, Rosenheimer Str. 123
81671 München
Frau Mürüvvet Özmenli
Tel: 089-484542
Deneme Theater
c/o Savaþ, Schaffhauser Str. 16
81476 München
Herr Mustafa Savaþ
Tel: 0178-5539224
Forum türkischer
Sozialdemokraten (München)
Herr Levent Karadað
Tel: 0179-96738134
Konya-Ereðli e.V. München
Orientierung, Kultur, Bildung, Hilfe
und Förderung der Jugendlichen
c/o Demirel, Pretzfelderstr. 59
81249 München
Herr Sami Demirel, Tel: 0176-24383271
Münchner Frauengruppe
c/o Bewohnerzentrum, Kurt-Eisner-Str. 28
81735 München
Frau Leyla Saka, Tel: 0163-8112407
Türkische Gemeinde in Bayern e.V.
c/o AEV, Goethestr. 28
80336 München
Frau Nuray Kaynar
Tel: 0177-3322225
Türkischer Frauenverein e.V.
c/o Terazuyazar, Arcisstr. 46 a
80799 München
Frau Sevil Terazuyazar
Tel: 089-27774830
Türkischer Verein der Taxifahrer und
Fahrerinnen in Bayern e.V.
c/o Kurtcebe, Anton-Webern-Weg 9
80939 München
Herr Tamer Eren
Tel: 0174-9041777
Verein türkischer Ingenieure, Architekten
und Naturwissenschaftler München e.V.
c/o AEV, Goethestr. 28
80336 München
Herr Hasan Tan
Volkstanzgruppe ELVAN
c/o AKA, Rosenheimer Str. 123
81671 München
Herr Serdar Yolcu
Tel: 0179-3978790
MünihFM
c/o Radio Lora, Gravelottestr. 6
81667 München
Herr Zeki Genç, Tel: 089-4802851
Diyanet Türkisch Islamischer
Kultur Verein e.V.
Georg-Aicher-Str. 3
83026 Rosenheim
Herr Çetin Fidan
Tel: 0176-24541506
Ömerhacýlý Kultur- und Förderverein e.V.
c/o Südpol, Gustav-Heinemann-Ring 19
81739 München
Frau Serpil Çiðdem
Tel: 089-23349696
Türkischer Elternbeirat Rosenheim e.V.
Oberwöhrstr. 76
83026 Rosenheim
Herr Çetin Fidan
Tel: 08031-908723
Salih Sanlý Stiftung
Deutsch-Islamisches Kulturzentrum e.V.
Carl-Wery-Str. 60
81739 München
Herr Fatih Nafiz Çengel, Tel: 0177-9222305
Türkischer Elternbeirat Oberallgäu
Goethestr. 34 A
87527 Sonthofen
Herr Ýsa Aydýn
Tel: 0176-64049167
EÐÝTÝM - BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZIN DA - GELECEÐÝDÝR
12

Benzer belgeler