Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onuncu Ek

Transkript

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onuncu Ek
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD
AGRICULTURE AND LIVESTOCK
TÜRK
SAFKAN İNGİLİZ ATI
SOY KÜTÜĞÜ
ONUNCU EK
SUPPLEMENT TENTH
TO THE TURKISH STUD BOOK
FOR THOROUGHBREDS
2014
2016
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD
AGRICULTURE AND LIVESTOCK
TÜRK
SAFKAN İNGİLİZ ATI
SOY KÜTÜĞÜ
ONUNCU EK
SUPPLEMENT TENTH
TO THE TURKISH STUD BOOK
FOR THOROUGHBREDS
2014
2016
Adres : Şehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kızılay Ankara
Tel: +90 312 425 05 27-28 Faks: +90 312 418 76 34
Address : Sehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kizilay Ankara-TURKEY Web : www.ykk.gov.tr
e-mail : [email protected]
İÇİNDEKİLER














Önsöz---------------------------------------------------------------------------------------------I
Türkiye’de Safkan İngiliz Atlarının Soykütüğüne Kaydına Dair Kurallar -------------III
Kısaltmalar --------------------------------------------------------------------------------------- XIX
İstatistikler----------------------------------------------------------------------------------------- XX
Kısraklar ve Tayları -------------------------------------------------------------------------------- 1
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Listesi -------------------------------------------- 167
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar-------------------------------------- 177
İthal Kısraklar ------------------------------------------------------------------------------------ 179
İthal Aygırlar-------------------------------------------------------------------------------------- 183
İthal Taylar ---------------------------------------------------------------------------------------- 185
İhraç Atlar ----------------------------------------------------------------------------------------- 187
Türk Studbooklarında İsimsiz Olup Sonradan İsim Alan Atlar------------------------- 189
İsimsiz Tayların İndeksi ------------------------------------------------------------------------ 191
İndeks ---------------------------------------------------------------------------------------------- 205
CONTENTS














Foreword- --------------------------------------------------------------------------------------------II
Rules Of Entry ------------------------------------------------------------------------------------ XI
Abbreviations ------------------------------------------------------------------------------------ XIX
Statistical ------------------------------------------------------------------------------------------ XX
Broodmares with Their Produce ----------------------------------------------------------------- 1
Alphabetic List of Turkish Based Stallions ------------------------------------------------- 167
Stallions Standing Abroad With Foals Born in Turkey ---------------------------------- 177
Imported Mares----------------------------------------------------------------------------------- 179
Imported Stallions ------------------------------------------------------------------------------- 183
Imported Foals------------------------------------------------------------------------------------ 185
Exported Horses---------------------------------------------------------------------------------- 187
Addenda (Names) To Previous Volumes --------------------------------------------------- 189
Unnamed Foals Index --------------------------------------------------------------------------- 191
Index------------------------------------------------------------------------------------------------ 205
ÖNSÖZ
Yayınlamış olduğumuz 10. Supplement’in at severlere güzel bir armağan olduğunu
düşünüyorum. 2014 yılında doğan tayları, faaliyeti olan 2001 baş kısrak ile 70 baş ithal kısrak, 7 baş
ithal aygır, 23 baş ithal tay, 18 baş ihraç edilen atları sizlere sunmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum.
Türk İngiliz atlarının soy kütüğü hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor,
atçılığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Süleyman POLAT
Soy Kütüğü Yetkilisi
I
FOREWORD
I think that this supplement will be a nice gift for horse lovers. I am proud of bestowing the 2001
active broodmares in 2014 season 7 stallion, 70 broodmares and 23 foals imported, 18 exported
horses. I wish success for your horses.
I would like to thank all of those people who labored for the preparation of this Stud Book
supplement. May this supplement be beneficial to our horsemanship.
Suleyman POLAT
The Chief of Studbook Office
II
SAFKAN İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜNE KAYITLARINA
DAİR KURALLAR
SAFKAN İNGİLİZ ATININ TANIMI
Bir İngiliz atı doğduğunda Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı
Stud Book’una resmi olarak kaydedilmesi gerekir.
Madde 1-Nitelik
a) Bir atın onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilmesi için aşağıdaki şartlara
uyması zorunludur.
Bir tay onaylı Stud Book’ta kayıtlı ana ve babanın çiftleşmesi sonucu olmalı veya safkan İngiliz
olmayan bir atın soyundan geliyorsa Uluslararası Soy Kütüğü Komitesi tarafından İngiliz atı olduğuna
oy birliği ile karar verilen bir at olmalıdır. Türk Stud Book’u I.A.B.R.W’nin 12. maddesinin
imzacısıdır.
Uygun Tay Üretimi için Servis
b) İngiliz atı, aygır ile kısrağın doğal aşımı sonucu, şöyle ki aygırın penisinin kısrağın genital
sistemine girerek salgılanan semeni fiziksel aktivite ile vermesi şeklinde olmak zorundadır. Ya da
doğal aşım sonucu üretilen ejekulatın bir kısmının damızlıkta kullanılacak kısrağın genital sistemine
aygır tarafından bırakılmasıdır.
Uygun Tay Üretimi için Gebelik
c) Doğal gebelik sonucu tayın, aynı kısraktan doğmuş olması gerekmektedir. Embriyo transferi ya
da nakli, suni tohumlama, klonlama, veya diğer genetik müdahaleler sonucunda üretilen taylar
Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez.
Tanımlar ve Hukuki Dayanak
Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır.
a) Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) İl At Islah Komisyonu : İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ile iki Veteriner
Hekimden oluşan komisyonu,
c) Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar: Ülkemizin de üyesi olduğu at yetiştiriciliği ve
yarışçılığı ile ilgili uluslararası kuruluşlar; IFHA “International
Federation of Horseracing
Authorities”, ISAG “International Society for Animal Genetics”, ve ilerde üye olunabilecek
kuruluşları,
d) At Eşkal ve Muayene Raporu : Tanımlanacak tayın, Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi
tarafından doldurulması gerekli olan, İngiliz Atı Otoritesi tarafından onaylı, atın donu, eşkali, ırkı, anababası, anasının aşım tarihi, tayın doğum tarihi, cinsiyeti, doğduğu ülke, tayın sürekli tanım detayları
ve kimlik nişaneleri ki bunlar tüm ayak nişaneleri, yüz nişaneleri, servi, yara, dövme, dağlama, varsa
mikroçip numarası, renkli fotoğrafı, fiziki (eşkal) muayenesi ve yetiştiricisinin adı gibi bilgileri içeren
resmi form ya da elektronik sistemdeki bilgiler,
e) Yetiştirici : Tayın doğduğu tarihte anasına sahip olan yasal kişiler,
f) Sahip Değiştirme Belgesi : Satış, hibe, veraset gibi sebeplerle atın sahip değişikliğine esas
teşkil eden belgeyi,
g) Damızlık Belgesi: Damızlık atlara verilen ve Bakanlıkça onaylanan belgeyi,
h) Uzman Heyet : At Yetiştiriciliği konusunda Uzmanlık Belgesi veya akademik çalışması
bulunan veya at yetiştiriciliği konusunda en az 5 yıl kamu ya da özel kurumlarda çalışmış en az üç
Veteriner Hekimden oluşan komisyonu,
ifade eder.
III
Kuruluş ve Denetim
Madde 3- Bu kurallar aşağıdaki yasalar temel alınarak hazırlanmıştır.
Bu kurallar, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin
İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair
Kanuna, 10/7/1953 tarihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu kuralların amacı; safkan İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtlarının tutulması, pasaport ve
damızlık belgelerinin verilmesi, tescili, aşım izni ve ilgili işlemleri, stud book hazırlanması ve yayını,
sahip değişiklikleri ile ilgili esasları belirlemek, bunların yetiştirme yönünden sağlık kontrolleri,
yetiştirme kayıtları, cetvelleri ve denetimlerine ait hükümler ile ülkemizin de üyesi olduğu Atçılık ve
Yarışçılıkla ilgili uluslararası organizasyonların kayıt kurallarına uyumunu sağlamaktır.
Bu kurallar soy kütüğüne kayıtlı ve kayıt edilecek safkan İngiliz atlarını kapsar.
İngiliz atlarının kayıtları ile ilgili çalışmaların belirli esas ve usullere göre yapılmasını
denetlemekle Bakanlık yetkilidir.
Türkiye sınırları içerisinde İngiliz atlarının kayıtları ile ilgili tüm işlerden Bakanlık soy kütüğü
ofisi sorumludur.
Soy kütüğü otoritesi, at yetiştiricileri ve derneklerinden tamamen bağımsız çalışmaktadır.
Bakanlık tescil kurallarını kendisi tespit etmekte ve uygulamaktadır.
Soy kütüğü ofisi çalışanları gerekli eğitim çalışmalarına katılmakta olup, gerektiğinde diğer soy
kütüğü ofisi çalışanlarının deneyim ve uzmanlığından yararlanacaktır.
Türk Stud Book’una Kayıt Kuralları
Madde 4- İllerde tescil ile ilgili işlemler Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü
tarafından yapılır. Tescil ile ilgili işlemler için gerekli olan belgeler, at sahipleri ve İl At Islah
Komisyonu tarafından düzenlenir.
Tescili yapılacak atların muayeneleri, İl Müdürlüğünün uygun gördüğü yerlerde veya İl At Islah
Komisyonunun, 6245 sayılı Harcırah Kanunu esasları dahilinde belirlenecek yolluk ve zaruri
masraflarının (yevmiye, yol, ibade masrafı...vb.) at sahibi tarafından İllerde Muhasebe Müdürlüğü,
İlçelerde Mal Müdürlüğü hesabına yatırılması kaydı ile at sahibinin istediği yerde yapılır.
Türkiye’de doğan ve ithal edilen safkan İngiliz atların soy kütüğüne kaydı için, at sahibi veya
yetkili vekilinin; dilekçe, Aşım Belgesi, kan muayenesi için yatırılması gereken laboratuar ücretinin
yatırıldığına dair belge, İl At Islah Komisyon Kararı ile pasaporta yapıştırılacak damga pulu ve tayın
usulüne uygun çekilmiş üç adet fotoğrafı ile birlikte, atların bulunduğu Tarım İl veya İlçe
Müdürlüklerine yasal süresi içinde müracaat etmesi şarttır.
Türkiye soy kütüğüne kayıtlı ve pasaportlu safkan İngiliz ana ve babanın Türkiye’de doğmuş ve
uluslararası soy kütüğü komitesince kabul görmüş ülkelerin soy kütüğüne kayıtlı ve stud book’larında
yayınlanmış ithal atlar ile bunların yavruları kayıt edilir.
Soy kütüklerine kayıt edilmemiş ana ve babaların tayları, kan ve/veya DNA analizi ile şecere
kontrolünde ana babaya uygunluğu tespit edilemeyen taylar, soy kütüklerine kaydedilmez.
Muayeneler sonucu düzenlenen İl At Islah Komisyonu Kararı, İl Müdürü tarafından
onaylandıktan sonra diğer evraklarla birlikte Bakanlığa gönderilir.
Türkiye’de doğan taylar veya ithal edilen atların sahipleri, bu atların soy kütüğüne kayıtları için
gerekli yasal süre içerisinde İl veya İlçe Müdürlüğüne başvurarak atların kan ve/veya DNA raporu
için gerekli numuneyi İl At Islah Komisyonuna aldırmaya mecburdur.İl Müdürlüklerince gönderilen
numuneler ISAG tarafından tanınan Bakanlığa bağlı Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarınca tahlil
edilerek “ana baba doğrulanması için yapılan Kan ve/veya DNA raporu” düzenlenir.
Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarı kan ve/veya DNA Netice Raporunu Bakanlık ve İl
Müdürlüğüne, kan tipi ve DNA Analiz Raporunu ise Bakanlığa gönderir.
Atların Stud Book’a kayıtları için gerekli belgeler;
Atlar kayıtlı safkan İngiliz ana ve babalardan olmalı ve bunların pasaportları olmak zorundadır.
İthal edilen atlar ve tayları Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış ülkelerin Stud
IV
Book’una kaydedilmek zorundadır. Ana babası kayıtlı olmayan veya kan ve/veya DNA tipi
doğrulanmayan taylar Stud Book’a kaydedilemez.
Türkiye’de doğan tayların Soy Kütüğü Kayıtları için gerekli belgeler;
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) Resmi kimlik belge fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
3) Anasının aşım belgesi,
4) Kan ve/veya DNA netice raporu,
5) Atın 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı ,
6) At Eşkal ve Muayene Raporu,
7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
Aygır ve Kısrakların Kayıt Sistemleri
Madde 5- Soy kütüğüne kayıtlı ve DNA/kan tipi analizi yapılmış olan safkan İngiliz atlardan
Damızlık Belgesi verilecek aygır ve kısrakların, damızlık belgeleri İl Müdürlüklerince hazırlanarak,
pasaportları ile birlikte tasdik edilmek üzere soy kütüğü otoritesine gönderilir.
İllerden gelen soy kütüğüne kayıtlı atların damızlık belgeleri, Bakanlıkça oluşturulacak uzman
heyet tarafından, damızlık özellikler, kalıtsal kusurlar, esas alınarak yapılan incelemeler sonucu uygun
görülenler tasdik edilir.
Damızlık Belgesi verilecek aygır ve kısrakların, Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen
hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları gerekir.
Damızlık Belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl
Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları
halinde vizeleri, Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapılır ve At Kayıt Defterlerine işlenerek, bunların
listeleri, her yıl Aralık ayı içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça belirlenen hastalıklar nedeniyle
vizesi yapılmayan atlar, derhal Bakanlığa bildirilir. Vize alamayan atlar damızlıkta kullanılamaz ve bu
durum at sahibine hemen tebliğ edilir.
Yurt dışından sıfat için gelen yabancı menşeli aygırların sıfatta kullanılabilmesi için, at ithalatında
aranan şartlara uygun olması ve sıfat için Bakanlıktan önceden izin alınma şartı aranır.
Aşım belgeleri, aşım istasyonunda görevli Veteriner Hekim veya aygır sahibi tarafından üç nüsha
olarak düzenlenerek imzalanır.
Aşım Belgesinde çiftleşen kısrağın; adı, doğum tarihi, donu, pasaportu, sahibi, ilk ve son çiftleşme
tarihi, suni dölleme ve embiriyo nakli yönteminin kullanılmadığı ve pasaportu ile kimlik kontrolünün
yapıldığı belirtilecektir.
Türkiye’ye gebe olarak ithal edilen safkan İngiliz kısraklarından Türkiye’ye geldikten sonra doğan
tayların soy kütüklerine kayıt edilebilmeleri için kısrağın kendi ırkı aygırdan aşım yapılmış olduğunu
gösterir Aşım Belgesinin ibrazı gerekir.
Sahip Değiştirme İşlemleri
Sahip değişikliklerinde;
a) Soy kütüklerine kayıtlı safkan İngiliz atın satılması, hibe edilmesi veya veraset yoluyla intikali
durumunda, sahip değişikliğinin soy kütüğüne ve pasaporta en geç 1 ay içinde işletilmesi için
müracaatı gerekmektedir. Sahip değişikliği için; atın pasaportu ile birlikte İllerde Valiliğe, İlçelerde
Kaymakamlığa veya Yarış Müessesesine yeni sahibi tarafından müracaatı gerekmektedir.
b) Soy kütüğüne kayıtlı veya soy kütüğüne yeni kayıt yapılacak olan atın tescil işlemleri
esnasında sahibi ölmüş ise noterden tasdikli veraset ilamı suretinin de gönderilmesi şarttır.
c) Sahip değiştirmede bir aylık süre; satış tarihinden ve veraset ilam tarihinden itibaren başlar.
Sahip değişikliğinde istenecek belgeler;
a) Alan ve satanın, hediye eden veya varisin resmi tebligat yapılacak açık adreslerini içeren ve TC.
kimlik numarası yazılı resmi kimlik fotokopisinin eklendiği, fatura, müstahsil makbuzu, veraset ilamı
ve benzeri satış evrakları veya resmi makamlar veya yarış müessesesi yetkilileri huzurunda alan ve
satanın, alıp-sattığına dair onaylanmış sahip değiştirme belgesi,
V
b) Atın pasaportu.
Aşım Sonuçları
Madde 6a) Aşım detayları aygırın sahibi ya da Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi tarafından İngiliz
Atı Otoritesi tarafından onaylı ve aygırın adı, kısrağın adı, aygırın ilk ve son aşım tarihi aygır sahibinin
ya da Otorite yetkilisinin, doğal aşım olduğunu ve suni dölleme, embriyo transferi veya nakli,
klonlama ya da diğer genetik müdahalelerin yapılmadığına dair imza gibi bilgileri içeren resmi form
ya da elektronik sistemi doldurmak zorundadır.
b) Kısrak sahibi ya da Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi, sıfat alan kısrağın canlı tay
doğurması halinde İngiliz Atı Otoritesi tarafından onaylı ve aygırın adı, kısrağın adı, tayın doğum
tarihi, tayın donu, tayın cinsiyeti, tayın yetiştiricisinin adı (tay doğduğunda bu kişi kısrağın sahibidir),
tayın doğduğu ülke, kısrak sahibinin ya da otorite yetkilisinin doğal aşımla olduğunu ve suni dölleme,
embriyo transferi veya nakli, klonlama ya da diğer genetik müdahalelerin yapılmadığına dair imza gibi
bilgileri içeren resmi form ya da elektronik sistemi doldurmak zorundadır.
Kısrak sahibi embriyonik ölüm, düşük, ölü doğum, doğumdan sonra ölüm, safkan olmayan attan
çekim, boş gibi durumları sütten kesmeden önce bildirmek zorundadır.
c) Kır ve al donlu atların genetik don kalıtımı kurallarına uygunluğu zorunludur.
Kimlik Saptaması
Madde 7a) Müracaat tarihinden itibaren İl Müdürlükleri tarafından, At Eşkal ve Muayene Raporu ve İl At
Islahı Komisyonu kararı Veteriner Hekimlere düzenlettirilerek at sahibinin müracaat tarihinden
itibaren en geç dokuz ay içerisinde diğer tescil evrakları ile birlikte noksansız olarak Bakanlığa
gönderilmesi şarttır.
b) Tayların eşkal tespitinin sütten kesilmeden önce yapılması zorunludur.
c) DNA profilleri ve kan grupları soy kütüğü otoritesinin dosyalarında saklanacaktır. Bu dosyalar
üçüncü şahıslara gösterilmeyecektir.
d) DNA profilleri ve kan grupları raporları ancak ISBC tarafından tanınan soy kütüğü otoritelerine
gönderilecektir.
e) Ana baba doğrulama testleri yalnızca yeni doğan taylar için istenecektir. Geçmişe ait ana
babalık doğrulama testi istenmez.
Pasaportlar
Madde 8a) Tescil evrakları tamamlanarak gönderilen taylar soy kütüğüne kayıt edildikten sonra
düzenlenen pasaport at sahibine verilecektir. Verilen bu pasaport atın hayatı boyunca yanında
bulundurulacaktır.
b) Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenen pasaportlar, soy kütüğü, kayıt ayrıntıları, nişaneler,
yapılan aşılamalar, sahip değişikliklerinin kaydı için bölüm, ihracat ve muayene ayrıntıları ile bazı
kuralları ve aile doğrulama testini içermektedir.
c) Soy kütüğüne kayıtlı atların pasaportları kaybolduğunda atın sahibi İllerde Valiliğe, İlçelerde
Kaymakamlığa yeni pasaport çıkarılması için müracaat eder. Aşağıdaki evraklar bir ay içerisinde
tamamlanarak Bakanlığa gönderilir.
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) At Eşkal ve Muayene Raporu,
3) İl At Islah Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
4) Atın yeni çekilmiş 2 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
5) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu,
d) At sahibi don değişikliğini yaptırmak için İllerde Valiliğe, İlçelerde Kaymakamlığa müracaat
etmek zorundadır.
VI
Don değişikliği yapılacak atlarda istenecek belgeler;
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) At Eşkal ve Muayene Raporu,
3) İl At Islah Komisyon Kararı ile damga pulu,
4) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
5) Atın Pasaportu,
6) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu.
e) Soy kütüğüne kayıtlı atın ölmesi durumunda, atın sahibi tarafından atın ölüm tarihinden itibaren
iki ay içinde, ata ait pasaport ve varsa damızlık belgesi İllerde Valiliğe, İlçelerde Kaymakamlığa
teslim edilir.
İthal Atların Kaydı
Madde 9a) Soy kütüğü otoritesince damızlık olarak ithal atlar ile ilgili bir kayıt tutulmaktadır.
b) İthal atların kaydı için istenilen belgeler :
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) Resmi kimlik belge fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
3) Atın safkan İngiliz olduğunu gösteren pasaportu,
4) Kan ve/veya DNA netice raporu,
5) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
6) At Eşkal ve Muayene Raporu,
7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
8) İthal edilen ülkenin direk Türk Stud Book’una gönderdiği eksport sertifikası (Export
certificate),
9) Gümrük Giriş Beyannamesi,
10) Gümrük İdarelerince satılan atlar için Gümrük satış belgesi,
c) Pasaport vermeyen ülkelerden ithal edilen atların eşkali İl Müdürlüklerince tespit ettirilecek ve
tayın doğduğu ülkece verilen kimlik sertifikası ile karşılaştırıldıktan sonra pasaport düzenlenecektir.
İhracat
Madde 10- Soy kütüğüne kayıtlı atların ihracından önce, eşkal muayenesinin mevcut pasaportuyla
karşılaştırmalı olarak yetkili birimlerce görevlendirilecek Veteriner Hekime yaptırılması ve export
sertifikası düzenlenirken kullanılmak ve onaylanmak üzere pasaport ile Eşkal Muayene Raporunun
Bakanlığa gönderilmesi gerekir.
İhracat Sertifikası doğrudan ithalat yapan ülkenin soy kütüğü otoritesine gönderilecektir.
Soy Kütüklerine Kaydedilecek Atlara İsim Verilmesi
Madde 11- Soy kütüğüne kaydedilecek İngiliz tayların, ana ve baba isimleri esas alınarak soy
kütüğüne isimsiz olarak kayıtları yapılabilir. Ancak, tayın iki yaşını doldurduğu yılın son gününe
kadar, at sahipleri tarafından tayın isminin tescil ettirilmesi gerekir.
Verilecek isimler, boşluklar dahil 18 harfi geçemez. Tescil ettirilen isim değiştirilemez.
İsim vermede dikkat edilecek hususlar;
a) Kullanılması korumaya alınmış ve yasaklanmış isimler, uluslararası korunmuş isimler listesinde
görülen isimler,
b) Kullanılma hakkı mahfuz olan isimler,
c) Karışıklığa sebep olabilecek veya dini ve sosyal nedenlerle kullanılması kabule şayan olmayan
isimler,
d) Ticari ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen isimler,
e) Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilerin isimleri,
VII
f) Yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik
gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden 15 yıldan önce, kısrak isimleri ölümlerini takip
eden 10 yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden 5 yıldan önce kullanılamaz.
g) İsimlerin başına ve sonuna rakam konulamaz.
h) İthal atların isimleri, yukarıda belirtilen hususlara aykırılık teşkil etmesi durumunda, kayıtlı
olduğu ülke soy kütüğü otoritesi ile mutabakata varılarak, Bakanlıkça değiştirilebilir. Türk Stud
Book’u I.A.B.R.W’nin 14. maddesini imzalamıştır.
Stud Book Yayınlanması
Madde 12a) Türkiye’de doğan veya yurt dışından getirilen safkan İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtları 4631
sayılı Hayvan Islahı Kanununun 7 nci maddesi gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tutulur.
Stud book, üye olunan uluslararası kuruluşların kuralları gereği en geç her dört yılda bir hazırlanarak
yayınlanır. Stud book’un yayınlanmadığı yıllarda, ithal edilmiş ve o yıl doğan tayların ana ve babası,
doğum tarihi, donu ve yetiştiricisini içeren ekler “Supplement” yayınlanır. Bu hizmetlerin giderleri
yetiştiricilerinden karşılanır.
Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından kural ve kaideleri belirlenen stud book’lar,
Bakanlık tarafından yayınlanır. Türk stud book’larında yayınlanıp register (kayıt) numarası almış ve
üye olunan uluslararası kuruluşların kabul ettiği stud book’larda yayınlanmış atların yavruları stud
book’larda yayınlanır.
b) Yayınlanan Stud book ve supplementlerde, kurallarda ve kayıtlarda olabilecek değişikliklerle
ilgili bilgiler eklenir.
c) Stud book’a kayıt edilecek ithal atların ülke kodları isimlerin yanına yazılır.
d) Safkan İngiliz olmayan atlar stud book’a kayıt edilmez.
Ceza Hükümleri
Madde 13a) Veteriner Hekime Muayene Ettirmeme ve Belgesiz Damızlıkta Kullanma; “ yasal olmayan
yetiştiricilik”
Tabii aşımda kullanılan ve damızlık belgesi bulunan aygırları, Bakanlık taşra teşkilatına
tamimlerle bildirilen hastalıklar yönünden ve damızlık özellikleri bakımından bu kurallar gereğince
muayene ettirmeyenler ile belgesiz veya yıllık vizesi yapılmadan damızlıkta kullananlar, 4631 sayılı
Hayvan Islahı Kanunun 16 ncı maddesi gereği ağır para cezası ile cezalandırılır.
b) Evrakta Tahrifat;
Düzenlenen evraklardan;
1) Safkan İngiliz atlarının soy kütüğüne kayıt edilmesi için yönetmeliğe göre verilmesi gereken
evrakı tahrif edenler, sahte evrak tanzim edenler, sahte ve tahrif edilmiş evrakı bilerek kullananlar
hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 6 ncı babındaki hükümler uygulanır.
2) Soy kütüğüne kayıtlı safkan İngiliz atları hakkında gerçeğe uymayan evrak tanzim edenler veya
başka bir ata ait belgeleri kullananlar veya bu belgelerde ve atın eşkali üzerinde değişiklik yapanlar,
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunun 17 nci maddesi gereği bir aydan altı aya kadar hapis ve ağır para
cezası ile cezalandırılır. Mahkumiyet halinde söz konusu atların soy kütüğünden kayıtları silinir,
pasaportları iptal edilerek geri alınır.
c) Amaç Dışı Kullanma, Don ve Sahip Değişikliğini Bildirmeme;
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 6 ncı maddesine aykırı hareket edenler ile soy kütüğüne
kayıtlı safkan İngiliz atlarının ölmeleri halinde pasaportlarını aynı Kanunu’nun 7 nci maddesindeki
süreler içinde geri vermeyen veya sahip ve don değişikliğini bildirmeyen ve pasaportuna işletmeyen at
sahipleri hakkında, aynı Kanunu’nun 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Sahip değiştirme işleminden önce don değişikliğinin belgelere işletilmemesinden kaynaklanan
para cezalarını sahip değişikliği belgesinde aksi belirtilmedikçe yeni sahibi ödemeyi kabul etmiş
sayılır.
d) Kaybolduğu Bildirilen Pasaportunun Kullanılması;
VIII
Kaybından dolayı düzenlenen pasaport verildikten sonra orijinal pasaport bulunacak olursa bu
pasaport geçersiz ve hükümsüz sayılır. Bu pasaport gerekli işlemlerin yapılması için Bakanlığa
gönderilir. Kayıp pasaport kullananlar hakkında, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 17 nci
maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanır.
IX
X
RULES OF ENTRY
DEFINITION OF A THOROUGHBRED
A Thoroughbred is a horse which is recorded at birth in a Thoroughbred Stud Book approved by
the International Stud Book Committee at the time of its official recording.
Article 1- Qualification
a) For a horse to be eligible to be recorded in an approved Thoroughbred Stud Book all of the
following requirements must be satisfied:
The horse must be the product of a mating between a sire and a dam, both of which are recorded in
an approved Thoroughbred Stud Book or either or both must have been promoted from a NonThoroughbred, the promotion approved by the unanimous agreement of the international Stud-Book
committee. The Turkish Stud Book is a signatory of article 12 of I.A.B.R.W.
Service to produce an eligible foal being
b) The Thoroughbred must be the result of a Stallion’s mating with a Mare which is the physical
mounting of a Mare by a Stallion with intromission of the penis and ejaculation of semen into the
reproductive tract. As an aid to the mating, a portion of the ejaculate produced by the Stallion during
such mating may immediately be placed in the reproductive tract of the Mare being bred.
Gestation to produce an eligible foal
c) A natural gestation must take place in, and delivery must be from, the body of the same Mare in
which the Foal was conceived. Any Foal resulting from or produced by the processes of Artificial
Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning or any other from of genetic manipulation not
herein specified, shall not be eligible for recording in a Thoroughbred Stud Book approved by the
International Stud Book Committee.
Definitions and Legal basis
Article 2- The following terms shall mean what is written opposite of them here below,
a) Ministry: Shall mean Ministry of Agriculture and Rural Affairs of Turkey
b) Provincial committee of horse amelioration: Shall mean the committee comprising the
director of provincial directorate animal health department and two veterinarians.
c) The international associations which we are member: Shall mean the international
associations which are involved in horse breeding to which our country is a member such as; IFHA
International Federation of Horseracing Authorities”, ISAG “ International Society for Animal
Genetics”, and other associations that our country may be a member to in the future.
d) Identification & description; The description of the Foal must be recorded by a person
authorized by the Stud Book Authority on an official form or electronic system provided by the
Authority certifying the Thoroughbred which should include: name of the Stallion, name of the Mare,
exact date of foaling, colour of the Foal, gender of the Foal, name of the Breeder, country of foaling, a
detailed description of permanent and acquired identifying markings of the Foal which should include
all leg markings, face markings, hair whorls, scars, tattoos, brands and a microchip number, should be
substantiated by either colour photographs or physical inspection.
e) Breeder: Shall mean the legal persons who own the broodmare on the day where the foal is
born.
f) Certificate of change of ownership: Shall mean the certificate that is issued for the change of
ownership for the reasons such as; sales, donation, succession etc.
g) Breeding certificate: Shall mean the certificate granted to Breeding horses and approved by
the ministry.
XI
h) Expert committee ”team”: Shall mean the committee comprising minimum three
veterinarians who are holding certificate of specialist in horse breeding matters, or having an
academic study carried out in the same subject or employed with public or private companies for at
least 5 years time in a post related to horse breeding .
Organization and Control
Article 3- These rules are prepared based on according to laws below;
The Turkish Law about Animal Amelioration with the date and reference no. 28/2/2001 and 4631
respectively, the Turkish Law about Animal Health and Animal Security Law with the date and
reference no 8/5/1986 and 3285 the Turkish Law about the Form of Establishment and Charges of the
Turkish Association of the Veterinarians and Their Chambers Including the Execution of the
Veterinarian’s Profession. with the date and reference no. 9/3/1954 and 6343 the Turkish code about
the Horse Races Law with the date and reference no.10/7/1953 and 6312 respectively
The objective of these rules is to provide the terms and rules for keeping the stud book for the
thoroughbred horses, granting their passport and the breeding certificates, the procedures regarding
registration, covering, preparation and publication of stud book and, while specifying the rules and
terms with respect to the change of ownership, and to provide due compliance and harmonization with
the registration terms and rules of the international organizations related to horsemanship and racing
which our country is a member to, with their health control, breeding records, tables and the
provisions of their controls
These rules concern the thoroughbreds registered or which will be registered into the Stud Book.
The Ministry is the authority to control the procedures used in the process of recording the
thoroughbreds into the Stud Book.
In Turkey, The Stud Book Office of the Ministry is responsible of all the activities concerning the
recording of thoroughbreds into the Stud Book.
The Authority of Stud Book works completely independent of all the horse breeders and
associations. The Ministry determines and applies the entry rules.
Stud Book Office Staff participates in necessary training studies and also benefits from the
expertise and experience of other Stud Book Offices Staff.
Rules for Registering into the Turkish Stud Book
Article 4- The procedures regarding the registrations that will take place in provinces, will be
performed by the provincial directorate of agriculture department of animal health, The horse owners
and the provincial committee of horse amelioration will establish the documents that are required for
registration process.
The examination of the horses for which registrations are to be made in the places that the
provincial directorate may deem fit, or in the places that the horse owner may select on his/her own
option provided the daily allowances (including transportation costs, accommodation costs etc.) to be
determined by the provincial committee of horse amelioration in accordance with the provisions of the
Turkish code about the allowances no. 6245. will be deposited to the account of the accounting
management in the provinces, to the account of district revenue directorate by the horse owner.
For the registration of the Thoroughbred horses born in Turkey and the ones imported with the
stud book the horse owner or his/her authorized agent must apply to the provincial and district
agricultural directorates where the horses are, together with the application, the stamp duty to be
affixed on the decree of provincial committee of horse amelioration and the passport and three photos
made appropriately and the receipt showing that the fees of laboratory where the required blood test
will be carried out , must be attached with the application and certificate of covering accordingly.
Thoroughbred horses that are born in Turkey by thoroughbred parents registered into the
thoroughbred stud book and the imported horses which are registered with stud books approved by
international stud book committee and published in the stud book and their progeny are registered in
the stud book.
XII
The foals of parents, which are not registered with the stud books, the foals of which parents are
failed to determine their conformity to their parents under the passport control carried out through
blood and/or DNA test, will not be registered with the stud books.
In order to register them into the stud book, owners of the foals born in Turkey or imported horses
should apply to districts’ or provincial directorships within the legal period of time to make them take
the blood sample necessary for bloodtyping and DNA testing. Samples sent by the districts will be
tested by the bloodtyping and Genetics Laboratory of the Ministry accredited by ISAG and Bloodtype
and/or DNA reports are prepared for parentage validation.
Bloodtyping and Genetics Laboratory sends the blood and/or DNA results report to the Ministry
and District, and sends the Bloodtype and DNA analysis report to the Ministry.
Requirements needed for registering the horses into the Stud Book are;
For the horses that are born in Turkey, they must have Thoroughbred sire and dam registered in
Turkish Stud Book and they must have passports. For the imported horses and their foals, they must be
registered in the stud books of the countries approved by the International Stud Book Committee.
Foals whose sire and dam are not registered, or whose relations to them cannot be verified with blood
and/or DNA typing, are not registered in the stud books.
Documents required to register the foals born in Turkey
a) The application of the horse owner including the legal notice address
b) Official identification card and Turkey Republic identification number
c) The covering certificate of the broodmare
d) The blood and/or DNA test report
e) 3 photo of the horse in dims by 9x12 cm,
f) The report of horse identification & description,
g) The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
Registering the Stallions and Broodmares
Article 5- The breeding certificates for thoroughbred broodmares and stallions, which are
Registered and Blood/ DNA typed already, are issued by the Provincial Directorships and, together
with the horse passports, sent to The Stud Book Authority for approval.
The Breeding Certificates sent by the provincial directorships, are evaluated according to the
horses' breeding characteristics and genetic deficiencies by an expert committee established by the
Ministry.
The Stallions and Broodmares are to be given Breeding Certificates, must have a health certificate
showing that they are free from the infectious and contagious diseases established and announced by
The Ministry.
As Long as they are used for breeding purposes, the stallions and broodmares with Breeding
Certificates must prove with a health certificate that they are free of the infectious and contagious
diseases announced by the Ministry annually, to obtain visa. The visas are given by the Provincial
Directorships and the names of the horses are registered into the Horse Registry Books. The lists of
such horses are sent to the Ministry in each December. Those horses, which could not obtain visa due
to the announced diseases, are immediately denounced to the Ministry. These horses cannot be used
for breeding purposes and the situation is communicated to the owner.
The Stallions must coming from abroad for breeding purposes must have a authorization for
covering from the Ministry.
The Covering Certificates are produced and signed in three copies by a veterinary surgeon in
charge at the stallion station, or by the stallion owner.
The name of the Broodmare, date of Birth, colour, passport, name of the owner, the first and the
last dates of cover, the fact that the artificial insemination was not used and the passport checked, the
identity verified, must be stated on the Covering Certificate.
XIII
In order to register a foal, which came in uterus of an imported broodmare and was foaled in
Turkey, it is obligatory to present a Covering Certificate showing that the Broodmare was covered by
a Stallion registered at birth in an approved stud book.
Procedures for change of ownership
Procedures for change of ownership;
a) In case of sales, donation or otherwise transfer of Thoroughbred horse that is registered with the
stud book through succession, the application must be submitted in order to enter the change of
ownership in the stud book and in the passport within 1 month time. For the purpose of change of
ownership the governor’s office in the provinces, the district governor’s office in the districts, or the
racing body must be applied to respectively by the new owner.
b) If the horse owner is deceased during the registration procedures for any horse that is already
registered with the stud book or the one to be newly registered into the stud book, a notarized copy
of determination of heirship must also be sent.
c) The one-month time in change of ownership will begin as of the date of sales and the date of
determination of heirship correspondingly.
The documentation required in change of ownership
a) The invoice, receipt of producer, determination of heir ship, and similar sales documents, or the
document for change of ownership which is approved by the government bodies, or the racing body
authorities in front of which the sales action is realized between the seller and buyer accompanied with
the photocopy of official identification card bearing the legal notice address of the seller and buyer, the
donator, or the successor to whom the notice will be made including the Turkey Republic
identification number.
b) The passport of horse
Return of Mares
Article 6a) The details of the mating must be recorded by the Stallion owner or authorised agent on an
official form or electronic system provided by the Stud Book Authority certifying the Thoroughbred
which should include: Name of the Stallion, Name of the Mare, The first and last dates of mating to
the Stallion, a statement signed by the Stallion owner or authorised agent that the mating was natural
and did not involve the processes of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning
or any other form of genetic manipulation.
b) The details of the Foal at the time of foaling must be recorded by the Mare owner or authorised
agent on an official form or electronic system provided by the Stud Book Authority certifying the
Thoroughbred which should include: name of the Stallion, name of the Mare, exact date of foaling,
colour of the Foal, gender of the Foal, name of the Breeder of the Foal who is the Owner(s) of the
Mare at the time of foaling, country of foaling, a statement signed by the Mare owner or authorised
agent that the Foal was not the result of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant,
Cloning or any other form of genetic manipulation.
Non productive results must be reported by the mare owner such as barren, slipped, aborted early,
dead at birth, died since birth, covered by N.T.B. horse, not covered,
These details have to be recorded before the ending of suckling period.
c) Established genetic rules concerning coat colour heritability for greys and chestnuts must be
observed.
Identification
Article 7a) Horse description, Examination report and amelioration commission decision are going to be
arranged by Provincial directorate onwards application date and these documents should be sent to the
XIV
Ministry with other Registry documents and without any missing the application date of the horse
owner to at most nine months.
b) It is mandatory to make description of foals before weaning.
c) DNA profiles and blood groups are going to be kept in the Stud Book authority files. These files
are not be shown to the third person.
d) DNA profiles and bloodtyping reports are only be sent to authorities which are approved by
I.S.B.C .
e) Parentage Validation tests are only going to be wanted for Turkish newborn foals. Parentage
Validation testing belonging to past are not be demanded.
Passports
Article 8a) After receiving the filled set of Registry Documents the foals are registered then a passport
issued and will be given to the owner. This passport will accompany the horse for life.
b) The passport are issued both in Turkish and English, it contains the details of passport,
markings, vaccination, change of ownership, export and examination details and latest rules including
parentage testing.
c) In case of loss of the passports of the horses which are registered with the studbook, the horse
owner will apply to the governor’s office in the provinces, to the district governor’s office in the
districts respectively for the issuance of duplicate passport, the following documents must be
completed and sent to the ministry within one-month time.
1- The application of the horse owner including the official notice address,
2- The report of horse identification & description,
3- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
4- 2 new photos of the horse in dims by 9x12 cm
5- When necessary, report of blood and /or DNA Test
d- The horse owner, in order to registrar the colour change, must apply to the governor’s office in
the provinces, to the district governor’s office in the districts respectively.
The documents required for the horses that the colour change will be implemented with are the
following:
1- The application of the horse owner including the official notice address,
2- The report of horse identification & description,
3- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp
4- 3 new photos of the horse in dims by 9x12 cm
5- The passport of he horse
6- When necessary, report of blood and /or DNA Test
e) In case of death of any horse which is registered with the stud book, the passport and if
available the certificate of Breeding must be sent to the governor’s office in the provinces, to the
district governor’s office in the districts respectively by the horse owner within two months time as of
the date of death of the subject horse.
Registration of Import Horses
Article 9a) Imported horses for breeding are registered by the Stud Book Authority
b) The documents required for registration of Imported Horses
1- The application of the horse owner including the legal notice address
2- Official identification card and Turkey Republic identification number
3- The passport certifying that the horse is thoroughbred
4- The report of blood and/or the DNA test
5- 3 photo of the horse in dims by 9x12 cm,
XV
6- The report of horse identification & description,
7- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
8- The export certificate sent by the exporting country direct to Turkish Stud Book
9- The customs entrance declaration
10-The customs sales certificate for the horses sold by the customs departments.
c) For horses imported from those countries which do not issue ID’s/Passports the S.B.A would
issue its own passport having first obtained fresh markings and checked them against the ID certificate
issued by the S.B.A of the Country of foaling.
Exportation
Article 10- Prior to exporting the horses that are registered with the studbook the designation a
comparative control with the available passport must be performed by the veterinarian that will be
commissioned by the authorized units, and the passport and identification & description report to be
used while issuing the export certificate must be sent to the ministry together with the passport.
Export Certificate will be sent directly to the Authority of the Country which does the importation.
Name giving to the horses to be registered in stud books
Article 11- The Thoroughbred foals to be registered with the studbook may be registered in the
studbook without name based on only the names of sire and dam. However, until the last day where
the foal achieves its second year of age, the horse owners must register the name of the foal
accordingly.
The names to be given may not exceed 18 letters including the blanks. The name thus registered
may not be changed.
The following must be observed while giving names.
a) Names, of which use, is preserved and prohibited or appears in the International list of protected
names,
b) Names of which use is reserved,
c) Names that may cause any mixture or the names that are not appropriate for use due to religious
and social reasons.
d) Names intended for commercial or advertisement use,
e) Nouns (private names) unless appropriate consent is obtained.
f) The registered names of living horses, the names which are identical in terms of writing and
reading with those names, and the names of stallions can not be used not earlier than 15 years
immediately after their death, the mare names not earlier than 10 years immediately after their death,
the names of other horses not earlier than 5 years immediately after their death.
g) No number can be added as prefix or suffix to these names
h) In the event the names of the imported horses constitute any contradiction to what is indicated
above, such names may be changed by the ministry after having agreed with the stud book authority of
the country where the horse was born. The Turkish Stud Book is a signatory of article 14 of
I.A.B.R.W
Keeping and Publishing the Stud Book
Article 12a) The stud book of the Thoroughbred horses that are born in Turkey or imported from abroad will
be kept by the ministry of agriculture and rural affairs pursuant to the Turkish code about the animal
amelioration 4631 paragraph 7th the studbook, in accordance with the international bodies whose our
country is a member, will be prepared and duly published once every four years. During the years
where no studbook is published, the parents , date of birth, colour and the name of its breeder for the
foals born in the same year will be included in the supplement for publication. The costs of such
services will be satisfied from the proceeds of the breeds.
XVI
The ministry will publish the studbook of which rules and the international bodies to which we are
member. The youngsters of the horses which are published in the Turkish Stud Book and granted
registration number and that are published in the stud books accepted by the international bodies to
which they are the member shall be published in the stud book.
b) Information concerning changes in rules and registrations is included in the Stud Book and its’
Supplements.
c) Country codes of the imported horses which will be registered in the Stud Book are written
besides their names.
d) Non-thoroughbred horses cannot be registered into the thoroughbred Stud Book.
The Penal Clauses
Article 13a) Failure in veterinarian examination and the use in Breeding without certificate “illegal use in
Breeding”
The ones failing in bringing the stallions which are used in covering and holding the certificate of
Breeding under the examination in terms of the diseases that are circulated by the ministry to the
provincial organizations through the ministerial communiqués and for their properties of breeding by
breaching the terms and rules that are circulated thereof, and for the horses which are used for
breeding purposes without appropriate certificate or a certificate lacking the annual endorsement will
be punished with “heavy fine” pursuant to the Turkish code about the animal amelioration 4631
paragraph 16th there under.
b) Alteration in documents
In consideration to the documents already established;
1- The provisions included under the Turkish Criminal Code 765, article 2 paragraph 6 th will be
implemented on the ones who involve in alteration of documentation that is required, pursuant to the
relevant directive, to be submitted for registration of the thoroughbred horses in the stud book, the
ones who involve in issuing false documents, the ones who involve in using such false or otherwise
altered documents.
2- The ones that issue documents about the thoroughbred horses registered with the stud book that
are in controversy to the truth or the ones using the documents belonging to some other horse or the
ones who make alterations in such documents and in the description of the horse will be sentenced
from one to six months in jail and punished with “heavy fine” pursuant to the provisions of Turkish
code 4631 about the animal amelioration article 17 paragraph 6th. In case of conviction, the subject
horses will be deleted from the studbook and their passports will be drawn and duly revoked.
c) Out of intended use, failure in notification for change of colour ownership
The ones acting in contradiction to the Turkish Code 4631 about the animal amelioration
paragraph 6th, and the ones failing in returning the passports of the Thoroughbred horses which are
registered with the stud book when they die within the required time specified under the paragraph 7th
of the same code or the ones who fail in notifying the change of colour or otherwise the ownership and
failing in entering such changes in their passports, the provisions of the paragraph 18 th of the same
code shall apply.
The fines resulting from the failure in entering the change of colour in the documents prior to
procedure of change of ownership will be considered payable by the new owner unless otherwise is
shown in the certificate of change of ownership.
d) The use of passports that reported lost
If the original passport will be found after having delivered the passport that was issued due loss,
such passport will be considered null and void. Such passport will be sent to the ministry for the
required procedures. For the ones who use lost passport, the provisions of the Turkish Code 4631
about the animal amelioration paragraph 17th and the relevant provisions of the Turkish Criminal
code shall apply.
XVII
XVIII
LIST OF APPROVED STUD BOOKS AND SUFFIXES
ONAYLANMIŞ STUDBOOKLAR VE ÜLKE KODLARI
ARG
AUS
AUT
AZE
BHR
BAR
BEL & LUX
BRZ
BUL
CHI
CHN
COL
CRO
CYP
CZE
DEN
DOM
ECU
FIN
FR
GER
GB & IRE
GR
HUN
IND
ITY
JAM
JPN
KAZ
KEN
KOR
LEB
MAL
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BARBADOS
BELGIUM & LUXEMBURG
BRAZIL
BULGARIA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREAT BRITAIN & IRELAND
GREECE
HUNGARY
INDIA
ITALY
JAMAICA
JAPAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KOREA
LEBANON
MALAYSIA
LTU
MEX
MOR
HOL
NZ
NOR
OM
PAN
PRY
PER
PHI
POL
QA
RUM
RUS
KSA
SRB&BIH
SVK
SVN
SAF&ZIM
SPA
SWE
SWI
SY
TRI
TUN
TUR
UAE
USA & CAN & PR
URU
UKR
UZB
VEN
XIX
LITHUANIA
MEXICO
MOROCCO
NETHERLANDS
NEW-ZEALAND
NORWAY
SULTANATE OF OMAN
PANAMA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
POLAND
QATAR
ROMANIA
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SERBIA&BOSNIA&HERZEGOVINA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOUTH AFRICA&ZIMBABWE
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRIA
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
UNITED ARAB EMIRATES
USA, CANADA & PUERTO RICO
URUGUAY
UKRAINE
UZBEKISTAN
VENEZUELA
İSTATİSTİKLER
STATISTICS
Colts
Fillies
Twins
Barren
Dead Foals No Sex
Dead Foals Twins
Dead Foals Colts
Dead Foals Fillies
Early Abortion
Slipped
Not Covered
No Return
The Numbers of Mare - Toplam Kısrak
İstatistikler, yalnızca bu kitaptaki verileri içermektedir.
This statistic include in this supplement.
XX
829
850
0
109
5
0
1
2
124
67
1
15
2003
KISRAKLAR VE TAYLARI
BROODMARES
WITH THEIR PRODUCE
Kısraklar - Broodmares
A DROP OF LOVE , b , 2003 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by River Special (USA), out of Cephista (GB), by Shirley
Heights (GB) (see 9. Sup. p : 1)
2014 (Apr 21), b, f, MİRANUR by Medya
Serdar Kemal Özçolak
ABİDE TEYZE , b , 2009 , bred by Tülay Aksoy and Tuğban İzzet Aksoy, by Marlin (USA), out of Miray Sultans, by Karelin
(IRE) (see 5. Sup. p : 80)
2014 (Mar 16), b, f, AYLAVYUU by Dehere (USA)
Faruk Ateş
ABİMİN HEDİYESİ , ch , 2007 , bred by Erman Çıkıllı, by Kaplan (IRE), out of Belin, by Barnato (USA) (see 9. Sup. p : 1)
2014 (Feb 20), b, f, BABADAĞINKIZI by Win River Win (USA)
Adnan Babadağ
ABREAS , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by College Chapel (GB), out of Ballerina Anna (IRE), by Dance Of Life (USA)
(see 9. Sup. p : 1)
2014 (Apr 29), b, c, by Scarface
Cevriye Mehtap Yargı
ABUHAYAT , ch , 2010 , bred by Yasemin Yurtsever, by Elixir (IRE), out of Ah Tamara, by Lockton (GB) (see 6. Sup. p : 2)
2014 (Mar 29), b, c, CAFERAĞA by Country Reel (USA)
Gülden Kahya
ABZAGU (IRE) , b , 1999 , bred by Fin. A. Co S R L, by Eagle Eyed (USA), out of Airasca (ITY), by Final Straw (GB) (see 9.
Sup. p : 1)
2014 (May 05), b, c, THOJEY by Pressing (IRE)
Seçkin Tay
ACEM RÜZGARI , b , 2004 , bred by Ali Karatoprak, by Armanasco (IRE), out of Ergel Hatun, by Rısıng Sun (see 8. Sup. p :
1)
2014 (Apr 21), b, f, FISTIK by Arsenıc
Mustafa Karatoprak
ACOUSTIC BABY , ch , 2007 , bred by Kemal Kurt, by Royal Abjar (USA), out of Number Ten (GB), by Polish Precedent
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 89)
2014 (Feb 15), b, f, TRIPLE CROWN by Country Reel (USA)
Osman Kaplan
ACQUAVITA , ch , 2005 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Evanna's Pride (IRE), by Main
Reef (GB) (see 9. Sup. p : 1)
2014 (Apr 14), ch, f, by Three Valleys (USA)
Süleyman Selman Taşbek
ACTIONMAX , ch , 2005 , bred by Levent Göksu, by River Special (USA), out of Harbinger, by Lockton (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 75)
2014 (Mar 23), ch, f, by Lion Heart (USA)
Talip Öztürk
AD VICTORIAM (IRE) , b , 2006 , bred by Ayşegül Kurtel, by Night Shift (USA), out of Fizzy Pop (GB), by Robellino (USA)
(see 9. Sup. p : 2)
2014, barren to Turkısh Sword
ADAGÜLÜ , b , 2007 , bred by Şaban Gül, by Unaccounted For (USA), out of Thunder Best, by The Best (see 9. Sup. p : 2)
2014 (May 10), b, c, BABA FERHAT by Mountain Cat (USA)
1
Ferhat Ürküt
Kısraklar - Broodmares
ADEL BİHİLİ , ch , 2005 , bred by Tomris Girgin, by River Special (USA), out of Four Leavs, by Palace Pageant (USA) (see 9.
Sup. p : 2)
2014 (Apr 01), ch, c, OASIS by Dinyeper (GB)
Y. Kalafatoğlu and M. Fatih Taşkın
ADİLE TEYZE , ch , 2004 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Sweet Dream, by Lockton (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 167)
2014 (Jan 10), ch, c, PREDESTINATION by Kaneko
Necati Çiftçioğlu
ADORA , b , 2004 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Mountain Cat (USA), out of Prıncıpessa, by Palace Pageant
(USA) (see 8. Sup. p : 2)
2014 (Feb 14), b, f, EŞİYOK by Ultramar
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
Died in 2014
ADRIANA , b , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Common Grounds (GB), out of Star Of Dance (IRE), by Sadler's Wells (USA)
(see 9. Sup. p : 2)
2014 (May 24), b, c, MAKARACI ÇOCUK by Sri Pekan (USA)
Gürkal Uludağ
ADVENTURE DAY , b , 2007 , bred by Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş., by Daylami (IRE), out of Love And Adventure (USA),
by Halling (USA) (see 9. Sup. p : 2)
2014 (Jan 30), b, f, by Pressing (IRE)
Alaettin Akkoç
AFRICAN SUNDANCE (USA) , b , 2006 , bred by Gaines-Gentry Thoroughbreds, by Johannesburg (USA), out of Mystery
Rays (USA), by Nijinsky (CAN) (see 9. Sup. p : 2)
2014 (Jan 18), b, c, by Dehere (USA)
Muzaffer Buğdaycı
AFTO (USA) , gr , 1990 , bred by L. Lavin, A.A. Seeligson Parrish Hill Farm, by Relaunch (USA), out of Magari (USA), by
Quack (USA) (see 9. Sup. p : 3)
2014 (Jun 12), ch, c, by Three Valleys (USA)
Fehamet Şeker
AGENT PROVOCATEUR , ch , 2009 , bred by Mehmet Sabri Tuncer and Kerem Erensoy, by Strike The Gold (USA), out of
Tekero (GB), by Muhtarram (USA) (see 5. Sup. p : 120)
2014 (Apr 05), ch, f, GOLDEN QUEEN by Always A Classic (CAN)
Zafer Tarkan
AGILITY GAME (ITY) , b , 1997 , bred by S. Paolo Agrı Stud Srl, by In The Wings (GB), out of Euliya (FR), by Top Ville
(IRE) (see 8. Sup. p : 3)
2014 (Mar 19), b, c, BABA ADNAN by Eagle Eyed (USA)
Aslan Savaşan
AĞA'S JOY , ch , 1999 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Agam (FR), out of Carmen's Joy (GB), by Chief Singer (IRE) (see
9. Sup. p : 3)
2014 (Apr 24), b, f, by Powerscourt (GB)
Mustafa Doruk Yılmaz
AH TAMARA , ch , 2005 , bred by Yusuf Ziya Yurtsever, by Lockton (GB), out of Canduş, by Bachelor Party (IRE) (see 9.
Sup. p : 3)
2014 (Jan 17), ch, f, ALİN by Perfect Storm
Yusuf Ziya Yurtsever
AIRFORCE (GER) , b , 2006 , bred by Gestüt Hof Vesterberg, by Big Shuffle (USA), out of Alzara (GER), by Air Express
(IRE) (see 9. Sup. p : 3)
2014 (Mar 06), b, f, CHEERLEADER by Lion Heart (USA)
Ayşe Nida Karabol Akdeniz
2
Kısraklar - Broodmares
AISWARIA , ch , 2007 , bred by Suat Demiral, by Golan (IRE), out of Indian Goddess (IRE), by Indian Ridge (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 57)
2014 (Apr 23), ch, f, by Dai Jin (GB)
İbrahim Tamer
AJNUR , b , 2004 , bred by Ercan Kılıç, by Bin Ajwaad (IRE), out of Funny Money, by Uğurtay (see 9. Sup. p : 3)
2014 (Apr 21), b, c, OĞLUMERSİN by Emirim
Ercan Kılıç
AJWAAD CAN , b , 2009 , bred by Özen Adalı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Can Ayşe, by Bachelor Party (IRE) (see 9. Sup. p
: 3)
2014 (Mar 11), b, f, ES AYVALIK ES by Pressing (IRE)
Şeref Akın
AKBALIKLI SILA , gr , 2008 , bred by Salim Güneş, by Star Grey (FR), out of My Gold Gırl, by Hanbaba (see 9. Sup. p : 3)
2014 (Feb 28), ch, c, ÇİKOK YASİNBEY by Native Khan (FR)
Erol Çoklar
AKDAĞ , b , 2004 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Distant Relative (IRE), out of French Mist (GB), by Mystiko (USA)
(see 9. Sup. p : 3)
2014 (Mar 25), b, c, ROTABELLİ by Country Reel (USA)
Nedim Kisbu
AKODGÜZELİ , b , 2007 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Bosphorus Kıng, out of Laetıtıa, by Mujtahid (USA) (see 9. Sup.
p : 4)
2014 (Apr 17), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Oğuz Yalçın
AKRABA , b , 2007 , bred by Hami Yavaş, by Noverre (USA), out of Aqraba (GB), by Polish Precedent (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 8)
2014,early abortion, by Divine Light (JPN)
AKSEL , b , 2004 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Marlin (USA), out of Ozon, by Script Ohio (USA) (see 9. Sup. p : 4)
2014 (Mar 25), b, c, THREE FIRE by Pressing (IRE)
Metin Işık Sel
AKSİ KIZ , b , 2008 , bred by Zelkif Öcal, by Cesur İskoç (GB), out of Tek Star, by Lear White (USA) (see 8. Sup. p : 3)
2014,early abortion, by Shınıng Wolf
AKSİNYA , b , 2008 , bred by Fedai Kahraman, by Fair Grounds (IRE), out of İrlandalı Kız, by Royal Abjar (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 57)
2014 (Feb 08), b, f, by Banknote (GB)
Özcan Yılmaz
AKYAZILI ESRA , b , 2003 , bred by Hüsamettin Kopal, by Sun Music (IRE), out of Hazal I, by Simge (see 9. Sup. p : 4)
2014,slipped foal, by Bosporus (IRE)
AKYAZILISEDA , b , 2001 , bred by Hüsamettin Kopal, by Lockton (GB), out of Hazal I, by Simge (see 9. Sup. p : 4)
2014 (Apr 18), b, f, by Scarface
Yavuz Yılmaz
ALAKUŞ , b , 2005 , bred by Hasan Turgut Alakuş, by Sri Pekan (USA), out of Güncan, by Lockton (GB) (see 9. Sup. p : 4)
2014,early abortion, by El Salvador
3
Kısraklar - Broodmares
ALAYEL , ch , 2003 , bred by Umur Tamer, by Royal Abjar (USA), out of Charlotte, by Lockton (GB) (see 9. Sup. p : 4)
2014 (Mar 12), b, f, by Unaccounted For (USA)
Levent Sarıkaya
ALAYNIA (IRE) , b , 1998 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Hamas (IRE), out of Alaiyda (USA), by
Shahrastani (USA) (see 9. Sup. p : 4)
2014 (Feb 20), b, c, by Dai Jin (GB)
A. Özge Karataş and Özdemir Karataş
ALBERICA , b , 2002 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Strike The Gold (USA), out of Prıncıpessa, by Palace
Pageant (USA) (see 8. Sup. p : 4)
2014 (Feb 01), b, f, by Yonaguska (USA)
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
ALCINA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Beau Genius (USA), out of Pauli Mar (USA), by Marquetry (USA) (see 9.
Sup. p : 4)
2014 (Feb 07), b, c, by Always A Classic (CAN)
Ömer Halim Aydın
ALESSIA , b , 2007 , bred by Yaman Zingal, by Eagle Eyed (USA), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA) (see 9. Sup. p : 5)
2014 (Feb 04), b, c, by Perfect Storm
Sevgi Tosunoğlu
ALFUNUN (IRE) , b , 2000 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Sadler's Wells (USA), out of Harayir (USA), by
Gulch (USA) (see 9. Sup. p : 5)
2014 (Feb 02), b, c, HERE TO FLY by Luxor
Yaman Zingal
ALIVE (GB) , ch , 2003 , bred by Juddmonte Farms Limited, by Halling (USA), out of Rive (USA), by Riverman (USA) (see 9.
Sup. p : 5)
2014 (May 01), b, f, by Torok (IRE)
Mehmet Altunbaş
ALİCANTE , b , 2002 , bred by Levent Sarıkaya, by Marju (IRE), out of Khaydara (IRE), by Indian King (USA) (see v : 3, p :
102)
2014 (Mar 04), b, f, by Anatoly
Levent Sarıkaya
ALİYE HATUN , b , 2004 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Saraylı, by Lockton (GB) (see
9. Sup. p : 5)
2014 (Feb 10), b, c, by Powerscourt (GB)
Tevfik Çelikoğlu
ALİZE , b , 2006 , bred by Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk, by Banko II, out of Briza (GB), by Pivotal (GB) (see 9. Sup. p
: 5)
2014 (Apr 18), ch, f, SEVDE by Bosporus (IRE)
Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk.
ALİZYA , b , 2008 , bred by Ferhat Topuz, by Kaneko, out of Hilal, by Wouter Raaphorst (HOL) (see 4. Sup. to v 3, p : 53)
2014 (Apr 25), ch, c, FIRTINA TOYNAK by Lion Heart (USA)
Kahraman Doğan
ALL THE BEES (IRE) , b , 2005 , bred by Brian Killeen, by Galileo (IRE), out of Zakota (IRE), by Polish Precedent (USA)
(see 9. Sup. p : 5)
2014 (Mar 16), b, c, by Eagle Eyed (USA)
İrfan Ilgazlı and Mustafa Mehmet İlhan
ALL THE RED , b , 2009 , bred by Serdal Adalı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Five Diamonds (GER), by Platini (GER) (see 5.
Sup. p : 39)
2014 (Apr 09), b, f, SURUMU RED by Derviş Ağa
Cem Atılgan
4
Kısraklar - Broodmares
ALLEGRA , ch , 2007 , bred by Francesco Sponza, by Eagle Eyed (USA), out of Duomo, by Doyoun (IRE) (see 9. Sup. p : 5)
2014,early abortion, by Luxor
ALLIANCE LADY , b , 2002 , bred by İrfan Berberoğlu, by Mujtahid (USA), out of Dance Of Joy (GB), by Shareef Dancer
(USA) (see 9. Sup. p : 5)
2014 (May 28), b, f, by Kıng's Pleasure
Hasan Özceyhan
ALLIANOI , b , 2004 , bred by Fuat Nihat Buruk, by Bijou D'inde (GB), out of Akura (IRE), by Vision (USA) (see 9. Sup. p :
5)
2014 (Apr 26), b, f, by Native Khan (FR)
Sevil Buruk
ALMINA (GB) , b , 1997 , bred by P. and Mrs Venner, by Prince Sabo (GB), out of Hasty Key (USA), by Key To The Mint
(USA) (see 9. Sup. p : 6)
2014 (Feb 27), b, c, MOON BROTHER by Dinyeper (GB)
Mehmet Kerem Alkan
ALMİDA , b , 2001 , bred by Adnan Köse, by Toyota I, out of Barones, by Tora-Tora (see 9. Sup. p : 6)
2014 (Apr 19), b, c, YOLCU HAN by Rey De Cafe (USA)
Mustafa Özsarı
ALNADAS , ch , 2007 , bred by Adem Gözoğlu, by Natıve Procıda, out of Venezıa, by Bering (GB) (see 9. Sup. p : 6)
2014 (Mar 25), b, c, by Inspector
Adem Gözoğlu
ALOHA II , b , 1993 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Cleopatra, by Petong (GB) (see 9. Sup. p : 6)
2014 (Apr 06), b, c, by Green Gönen
H.Asuman Gedik and C. Cem Gedik
Died in 2014
ALONG CAME MOLLY (GB) , ch , 2002 , bred by Crandon Park Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2013, ( see
GSB v : 45, p : 1241 ), by Dr Fong (USA) , out of Torrid Tango (USA), by Green Dancer (USA)
2014 (Mar 09), ch, c, by Footstepsinthesand (GB)
Şaban Gül
ALOŞ ALOŞ , b , 2009 , bred by Özkan Özen, by River Special (USA), out of Veznedar (GB), by Zamindar (USA) (see 5. Sup.
p : 127)
2014,early abortion, by Rıo De Janeıro
ALSEL , ch , 2003 , bred by Talip Konuk, by Mujtahid (USA), out of Siyah Lale, by Moun A'mour (see 8. Sup. p : 5)
2014 (Mar 06), b, c, GÜRBAĞLI by Velociraptor (GB)
İsmail Bağıban
ALSEVİN , ch , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Bachir (IRE), out of Lady Dowery (USA), by Manila (USA) (see 9.
Sup. p : 6)
2014 (Apr 15), b, f, by Mali
Sadun Oktav
ALTIN BİKE (USA) , ch , 1997 , bred by Andreas Putsch , by Manila (USA), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE) (see 9.
Sup. p : 6)
2014 (May 15), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Erdoğan Şenocaklı
5
Kısraklar - Broodmares
ALTIN RENET , b , 2004 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Common Grounds (GB), out of Topless, by Castle Rising (GB)
(see 9. Sup. p : 6)
2014 (Feb 11), b, f, CEP DURAK by Victory Gallop (CAN)
Fahri Bayer
ALWAYS FUN , ch , 2004 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Always A Classic (CAN), out of Ağa's Joy, by Agam (FR) (see
9. Sup. p : 6)
2014 (Apr 30), ch, c, WANNA UP by Türcosel
Cem Atılgan
ALWAYS LANTERN , ch , 2008 , bred by İsmet Yılmaz, by Always A Classic (CAN), out of Omnita (GER), by Lomitas (GB)
(see 9. Sup. p : 7)
2014 (Apr 28), b, f, MY NERİS by Banknote (GB)
İsmet Yılmaz
ALWAYS THE FIRST , b , 2006 , bred by Ayşegül Kurtel, by Medya, out of Dame De Sion (IRE), by College Chapel (GB)
(see 9. Sup. p : 7)
2014 (Apr 03), b, f, by Turkısh Sword
Sema Ulaş
AMANDLA (IRE) , b , 2003 , bred by Kemal Kurt, by Night Shift (USA), out of Acting (IRE), by King's Theatre (IRE) (see 6.
Sup. p : 5)
2014 (Apr 28), ch, f, by Black Bıshop
Oğuz Yalçın
AMARILOU (FR) , gr , 2008 , bred by Duygu Fatura, by Slickly (FR), out of Amarige (FR), by Lesotho (USA) (see 9. Sup. p :
7)
2014 (Mar 28), ch, c, by Three Valleys (USA)
Duygu Fatura
AMASİS , gr , 2002 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Highest Honor (FR), out of Dinah (FR), by Sillery (USA) (see 8.
Sup. p : 6)
2014 (Apr 21), b, c, by Kaneko
Vahan Garo Kuyumciyan
AMASRA , b , 2005 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Sri Pekan (USA), out of St Rose Of Lima (GB), by Dr Devious (IRE)
(see 9. Sup. p : 7)
2014 (Mar 28), ch, f, by Three Valleys (USA)
Eray Özkanlı
AMED DANSÇISI , b , 2006 , bred by Muzaffer Bayar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Tatar Dansçisi (IRE), by Shareef Dancer
(USA) (see 9. Sup. p : 7)
2014 (Mar 18), b, c, by Sea Hero (USA)
Kaan Kayhan
AMEENA (USA) , b , 1995 , bred by Newgate Stud Farm Inc, by Irish River (FR), out of London Pride (GB), by Lear Fan
(USA) (see 9. Sup. p : 8)
2014,c,dead, by Bosporus (IRE)
AMENAPINGA (FR) , ch , 2004 , bred by S.N.C. Lagardere Elevage, by Spinning World (USA), out of Amen (USA), by
Alydar (USA) (see 9. Sup. p : 8)
2014 (May 01), ch, c, ANATOLIAN TIGER by Victory Gallop (CAN)
Ekrem Beşerler
AMOR AMOR , b , 2008 , bred by Saim Bora Atakol, by Fıorıto, out of Martışka, by Marlin (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 73)
2014, no return to Oğlumemre
6
Kısraklar - Broodmares
AMSTERDAM , b , 2007 , bred by Can Necmettin Güven, by Islambol, out of Tahiti, by Barbar (see 3. Sup. to v 3, p : 121)
2014 (May 19), b, c, UÇAN HOLLANDALI by Sri Pekan (USA)
Mehmet Tahir Aksoy
AMZA , b , 1997 , bred by Uğur Alp Atan, by Wolf (CHI), out of My Mırage, by Free State (IRE) (see 7. Sup. p : 7)
2014 (Apr 23), b, f, by Harputlu Gaggoş
Adem Gözoğlu
Died in 2014
ANA KRALİÇE , b , 1997 , bred by Birol Aysu, by Barbar, out of Ak-Akçe, by Adonijah (GB) (see 9. Sup. p : 8)
2014 (Feb 28), b, c, by Dehere (USA)
Adil Mert Kaya
ANA YELE , gr , 2007 , bred by Hulusi Taşkıran, by Göksoy, out of Glorıa, by Mujtahid (USA) (see 9. Sup. p : 8)
2014 (Apr 28), b, c, ŞAHDAMAR by Bors
Alparslan Atlı
ANAFARTALIM , b , 2006 , bred by Saygın Bedri Gider and Cihan Gürbüz, by Anafartalar, out of Selva, by Minster Son (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 124)
2014, barren to Sports Hero (USA)
ANATOLIAN BISHOP , ch , 2008 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Red Bishop (USA), out of Anatolıan Wolf, by Wolf (CHI)
(see 4. Sup. to v 3, p : 6)
2014 (Apr 02), b, c, by Yonaguska (USA)
Kasım Ercan Ekenler
ANAYURT , b , 2006 , bred by Mehmet Yurtoğlu, by Sri Pekan (USA), out of Devoyka, by Lahib (USA) (see 9. Sup. p : 8)
2014 (May 20), b, f, by Son Of Sun
Nazmi Filibeli
ANCESTOR , b , 2007 , bred by Turhan Çakar, by Abdulçakar (IRE), out of Nafko, by Bin Ajwaad (IRE) (see 9. Sup. p : 8)
2014 (Feb 21), b, f, by Three Valleys (USA)
Özkan Çebi
ANDALUCIA , gr , 2008 , bred by Ethem Murat Kesebir, by Manila (USA), out of Heıress S, by Devir (see 4. Sup. to v 3, p :
52)
2014 (Mar 01), b, c, by Sultans Of Swıng
Volkan Yemenici
ANDALUCIAN (GB) , b , 2001 , bred by Juddmonte Farms, by Zafonic (USA), out of Andaleeb (USA), by Lyphard (USA)
(see 9. Sup. p : 8)
2014 (Apr 04), b, c, ELECTRICAL by Kaneko
Hakkı Özyurteri
ANEMON GIRL , ch , 2007 , bred by Aslı Akçura, by Dinyeper (GB), out of Rıppıngtons, by Midyan (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 100)
2014 (Feb 01), ch, f, YAĞMURUM by Faırson
Kaya Kaya
ANGEL EYES , b , 2003 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Şahnaz, by Orak (see 9. Sup. p
: 9)
2014 (Jan 31), b, c, YAKIŞIKLI ÇOCUK by Pressing (IRE)
Gökhan Alveroğlu
ANGEL GIRL , ch , 2008 , bred by Ferdi Göktuğ, by Ocean Crest (USA), out of Sweet Dream, by Lockton (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 112)
2014 (Mar 11), b, c, SAALİH by Mohıcans Son
İmat Bozdoğanlı
7
Kısraklar - Broodmares
ANGEL RACHEL (USA) , b , 2008 , bred by Mr.& Mrs. Cristopher Paasch & Bonnie Paasch, by Stormy Atlantic (USA), out of
Conveyor's Angel (USA), by Conveyor (USA) (see 9. Sup. p : 9)
2014 (Jan 29), b, c, SİVEREK DİYARI by Royal Abjar (USA)
Türker Demir
ANGEL ZEYNO , b , 1995 , bred by Aydoğan San, by Knight Line Dancer (IRE), out of El Vino (GB), by Habitat (USA) (see
8. Sup. p : 8)
2014 (May 15), gr, f, by Al's Theatre (USA)
Cemil Tahir Burhanlıoğlu
ANGELA , b , 2003 , bred by Sadettin Atığ, by Vettori (IRE), out of Alieria (IRE), by Lomond (USA) (see 9. Sup. p : 9)
2014 (Mar 28), gr, f, by Native Khan (FR)
Remzi Soysal
ANKA KUŞU , b , 2007 , bred by Yusuf Atlı, by Mountain Cat (USA), out of Nevres, by Barnato (USA) (see 9. Sup. p : 9)
2014 (Feb 05), b, c, by Pressing (IRE)
Yusuf Atlı
ANNESLEY (IRE) , b , 2006 , bred by Sarah J. Leigh And Robin S. Leigh, by Sadler's Wells (USA), out of Horatia (IRE), by
Machiavellian (USA) (see 7. Sup. p : 8)
2014 (Feb 07), b, f, by Mountain Cat (USA)
Muzaffer Buğdaycı
ANOTHER LEGEND , b , 2006 , bred by Rasim Tetik, by Royal Abjar (USA), out of Fırst Shıny, by İnfisah (see 9. Sup. p : 9)
2014 (Apr 02), b, f, by Pressing (IRE)
Aydın Tahincioğlu
ANOTHER LIFE , ch , 2008 , bred by Yaman Zingal, by Ocean Crest (USA), out of Macao, by Doyoun (IRE) (see 9. Sup. p :
9)
2014,early abortion, by Victory Gallop (CAN)
ANTILOP , b , 2006 , bred by Davide Franco, by Ajmera (GB), out of Green Flag, by Always A Classic (CAN) (see 9. Sup. p :
9)
2014 (Feb 15), b, f, by Luxor
Zahide Üçeş
ANYELA , ch , 2002 , bred by Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci, by Hernando (FR), out of Syria (GB), by Halling (USA)
(see 9. Sup. p : 10)
2014,f,dead, by Inspector
AOSTA , b , 2007 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Roman Art (USA), out of Aspen, by Royal Applause (GB) (see 9.
Sup. p : 10)
2014 (May 20), b, f, by Istanbul
Mustafa Candal
APACHE SONG , ch , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Tuğba I (GB), by Touching Wood (USA) (see 8.
Sup. p : 9)
2014 (Feb 23), ch, c, MİHMANDAR by Three Valleys (USA)
Murat Ersin Şeremetoğlu
APEX , b , 1998 , bred by Candaş Emsen, by Aristocrat (GB), out of Kutluhatun, by Bachelor Party (IRE) (see 9. Sup. p : 10)
2014,dead foal, by Last Son
8
Kısraklar - Broodmares
APHOBIC LADY (USA) , b , 1998 , bred by Bwamazon Farm, by Diesis (GB), out of Quarrel Over (USA), by One For All
(USA) (see 5. Sup. p : 6)
2014 (Apr 07), b, c, by Kurtiniadis (IRE)
Serdal Adalı
ARABY (USA) , gr , 2005 , bred by Gainsborough Farm LLC, by Aljabr (USA), out of Miss Zafonic (FR), by Zafonic (USA)
(see 9. Sup. p : 10)
2014 (Mar 09), gr, f, by Country Reel (USA)
Vehbi Hakan Keleş
ARAGEL , b , 2005 , bred by Mustafa Kastar, by Sri Pekan (USA), out of Sharbada (FR), by Kahyasi (IRE) (see 9. Sup. p : 10)
2014 (Mar 07), b, c, by Avangard (IRE)
İsmail Kazım Kastar
ARAPKIZI , b , 2003 , bred by Nasri Artar, by Sea Hero (USA), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 9. Sup. p : 10)
2014 (May 27), b, f, YAZ ADASI by Arsenıc
Ahmet Geçgel
ARBİL , b , 2004 , bred by Mustafa Kastar, by Barnato (USA), out of Bilana, by Komet (see 8. Sup. p : 9)
2014,early abortion, by Attacante
ARGIT , b , 2007 , bred by İsmail Kazım Kastar and Metin Atmaca, by Ocean Crest (USA), out of Laurienne (USA), by
Northern Baby (CAN) (see 3. Sup. to v 3, p : 69)
2014 (Mar 26), b, f, by Attacante
İsmail Kazım Kastar and Metin Atmaca
ARGULA , b , 2003 , bred by Mustafa Kastar, by Tagula (IRE), out of Early Gales (GB), by Precocious (GB) (see 8. Sup. p :
10)
2014, barren to Avangard (IRE)
ARGUNBA (IRE) , b , 1999 , bred by Arthur S. Phelan, by Mukaddamah (USA), out of Vitality (GB), by Young Generation
(IRE) (see 9. Sup. p : 10)
2014 (Apr 23), ch, c, BABY BROWN by Kurtiniadis (IRE)
Oya Sabay
ARIA , b , 2007 , bred by Yaman Zingal, by Sri Pekan (USA), out of Tarabya, by Statoblest (GB) (see 8. Sup. p : 10)
2014 (Mar 04), b, c, PRINCE OF THESOUTH by Luxor
Cevriye Mehtap Yargı
ARİSTAGÜL , b , 2007 , bred by Orhan Bekmezci, by Dinyeper (GB), out of Arista, by Aristocrat (GB) (see 9. Sup. p : 10)
2014, barren to Ronaldinho
ARKUR , b , 2000 , bred by Mustafa Kastar, by Saddlers' Hall (IRE), out of Sharbada (FR), by Kahyasi (IRE) (see 7. Sup. p : 9)
2014 (Mar 11), b, f, by Attacante
İsmail Kazım Kastar
ARRIVATA , ch , 2007 , bred by Hakan Sabri Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Ameena (USA), by Irish River (FR) (see
9. Sup. p : 11)
2014 (Mar 15), b, c, by El Salvador
Haşim Tınas
ARWA , b , 2006 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Bin Ajwaad (IRE), out of Texas Gal (USA), by Sky Classic (CAN) (see 9.
Sup. p : 11)
2014, barren to Sheer Honor
9
Kısraklar - Broodmares
ARYAM , gr , 2001 , bred by Şerife İnci Polatyar, by George Thomas, out of Natıve Lady, by Natıve Procıda (see 9. Sup. p : 11)
2014 (Mar 03), b, c, by Kaneko
Müge Aracı
AS FLARE , b , 2006 , bred by Sedat Şentürk, by Strike The Gold (USA), out of Hanımtay, by Centroline (GB) (see 9. Sup. p :
11)
2014 (May 13), ch, c, by Royal Abjar (USA)
Mahmut Karakeçi
ASAFA (IRE) , b , 2004 , bred by Redmondstown Stud, by King's Best (USA), out of Azra (IRE), by Danehill (USA) (see 9.
Sup. p : 11)
2014 (Apr 17), b, c, URASHAN by Victory Gallop (CAN)
Onuralp Mehmet Kurt
ASAIR CRAFT , b , 2010 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Kaneko, out of Evenıng Star, by Spectrum (IRE) (see 6. Sup. p :
43)
2014,early abortion, by Pressing (IRE)
ASALET MÜMESSİLİ (IRE) , ch , 1997 , bred by Michael O'Keeffe, by Mukaddamah (USA), out of Be My Dame (IRE), by
Be My Guest (USA) (see 9. Sup. p : 11)
2014 (Feb 22), b, c, OLCAYIN OĞLU by Banknote (GB)
Yasemin Topçu
Died in 2014
ASARTE , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Royal Abjar (USA), out of Music Folies (FR), by Fabulous Dancer (USA) (see
9. Sup. p : 11)
2014 (Mar 01), gr, f, ASK ME FLY by Native Khan (FR)
Demirhan Yılmaz
ASETON , b , 2006 , bred by Ali Rana Bekpınar, by Shining Steel (GB), out of Our Desdemona (GB), by Emperor Jones (USA)
(see 9. Sup. p : 12)
2014 (Mar 16), b, f, TERAPİST by Sri Pekan (USA)
Ali Rana Bekpınar
ASFALYA , b , 2007 , bred by Şenol Gümüşdere, by Mujtahid (USA), out of Sardes (IRE), by Priolo (USA) (see 9. Sup. p : 12)
2014 (Apr 22), b, f, by Velociraptor (GB)
İmam Bakır Toydemir
ASHLEY , ch , 1999 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Barnato (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 7. Sup. p :
10)
2014 (Mar 19), b, f, by Unaccounted For (USA)
Tayral Tutumlu
ASHLIE RHEY , b , 2002 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by Natıve Procıda, out of Vefra, by Paco (see 8. Sup. p : 11)
2014, barren to Indigo Red (GB)
ASİ BABY , b , 2007 , bred by Kemal Kurt, by Common Grounds (GB), out of She Wadi Wadi (GB), by Green Desert (USA)
(see 8. Sup. p : 11)
2014 (Feb 07), b, f, by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kurt
ASİ VE MAVİ , b , 2008 , bred by Osman Ali Homurlu, by Yavuz Star, out of Aurum, by Among Men (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 11)
2014,slipped foal, by Mountain Cat (USA)
10
Kısraklar - Broodmares
ASİKIR , gr , 2007 , bred by Onur Homurlu, by Sea Hero (USA), out of Yamis, by Distant Relative (IRE) (see 9. Sup. p : 12)
2014 (Feb 04), b, c, KING OF SONALP by Kaneko
Müslüm Koçak
ASİLANA , ch , 2007 , bred by Nedim Kisbu, by Mutamanni (GB), out of Analisa (IRE), by Don't Forget Me (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 6)
2014 (Mar 27), b, f, by Pressing (IRE)
Ümüt Bulut
ASLI GÜZEL , ch , 2009 , bred by Turan Türeray, by Unaccounted For (USA), out of Gülizar, by Sea Hero (USA) (see 5. Sup.
p : 49)
2014 (Apr 03), b, f, NEVER WITHOUT YOU by Dai Jin (GB)
Yaman Gider
ASLIM , b , 2004 , bred by Nedim Tezel, by Lockton (GB), out of Ömrüm, by Columnist (GB) (see 7. Sup. p : 10)
2014 (Mar 05), ch, f, ECEMSİN by Dai Jin (GB)
Nedim Tezel
ASRIN TAYI , b , 2009 , bred by Kemal Kurt, by Sri Pekan (USA), out of Eastern Baby (IRE), by General Monash (USA) (see
5. Sup. p : 32)
2014 (Apr 19), ch, f, by Bizim Ayancikli (IRE)
Mehmet Emre Hadioğlu
ASYA HANIM , b , 2009 , bred by Levent Demirgüreş, by Marlin (USA), out of Hindu Cıva, by Mujtahid (USA) (see 5. Sup. p
: 55)
2014 (Apr 09), b, c, by Kurtaran (IRE)
Ali Emre Adalı
ASYAM , ch , 2006 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Galetto (FR), out of West Gun (USA), by Gone West (USA) (see 9. Sup. p
: 12)
2014 (Mar 08), b, c, by Ocean Crest (USA)
İnci Özdemir
AŞKINA İSYANKAR , b , 2005 , bred by Serkan Çankaya, by Bin Ajwaad (IRE), out of Kuyrukluyıldız, by Orak (see 9. Sup. p
: 12)
2014 (Mar 03), b, c, ÖNDEREFE by Savsat (IRE)
Süreyya Çankaya
ATAKAN HATUN , b , 2002 , bred by Bekir Sıtkı Erkut, by Barnato (USA), out of Lara ı, by Eastern Star (see 9. Sup. p : 12)
2014 (Mar 25), b, f, by Gold For Lady
Hülya Yavuz
ATAKHANIM , b , 2006 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Van Damme (IRE), out of Yalancı Sonbahar, by Shining Steel (GB)
(see 9. Sup. p : 12)
2014 (Apr 20), b, f, by Native Khan (FR)
İbrahim Atak
ATENFLEX , b , 2006 , bred by Yaşar Kaya, by Medya, out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p :
44)
2014 (Feb 01), b, f, by Luxor
Yaşar Kaya
ATEŞ , ch , 2008 , bred by Recep Avşar, by Fath (USA), out of Ostopet (IRE), by Priolo (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 87)
2014 (Apr 24), b, f, BALERA by Karabeyhan (GB)
Emrah Karamazı
11
Kısraklar - Broodmares
ATEŞ HANIM , b , 2009 , bred by İsmail Hakkı Ekincioğlu, by Karabeyhan (GB), out of Callas, by Barbar (see 5. Sup. p : 19)
2014 (Apr 09), b, c, TOPÇU OĞUZHAN by Banknote (GB)
Oğuz Topçu
ATEŞHATUN , b , 2005 , bred by İsmail Hakkı Ekincioğlu, by Karabeyhan (GB), out of Callas, by Barbar (see 9. Sup. p : 12)
2014,slipped foal, by Yonaguska (USA)
ATEŞİN KIZI , b , 2004 , bred by İlknur Muazzez Demir, by Marlin (USA), out of Ana Kraliçe, by Barbar (see 9. Sup. p : 13)
2014 (Apr 13), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Kazım Yararel
ATHENA , ch , 2006 , bred by Meral Atman and Lale Melek Atman, by Shrewd Idea (GB), out of Lady Connaught (GB), by
Connaught (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 77)
2014 (Mar 08), b, f, ADIEU by Halicarnassus (IRE)
Esra Atman Özyiğit
ATIPHA , b , 2000 , bred by Fethi Atan, by Distant Relative (IRE), out of Generals Daughter (USA), by General Holme (USA)
(see 8. Sup. p : 12)
2014 (Jan 28), ch, c, FIRST CHANCE by Kurtiniadis (IRE)
Salih Demiralay
ATTO , ch , 2003 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by West By West (USA), out of Neslihan I, by Wouter Raaphorst (HOL)
(see 8. Sup. p : 12)
2014,early abortion, by Perfect Storm
AUTOMATIC CONTROL , b , 2007 , bred by Serdal Adalı, by Al's Theatre (USA), out of Committal (USA), by Chief's
Crown (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 27)
2014 (Mar 13), b, f, by Lion Heart (USA)
Batur Adalı
AUTUMN STAR (IRE) , b , 2005 , bred by Maurice Burns foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 46, p :
1995 ), by Mujadil (USA), out of Second Omen (GB), by Rainbow Quest (USA)
2014 (Feb 07), b, c, by Fast Company (IRE)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
AVŞARKIZI , ch , 1995 , bred by Musa Türksev, by Royal Bequest (CAN), out of Gülnar, by Known Fact (USA) (see 8. Sup. p
: 12)
2014 (May 06), ch, f, PRINCESS IZABEL by Kaneko
Murat Can Türksev
AY KARAN , b , 2003 , bred by Yunus Karan, by Golden Knıght, out of Papatya I, by Barbar (see 9. Sup. p : 13)
2014 (Jan 19), b, f, KARABİA by Pan Rıver
Yunus Karan
AYBEK HATUN , ch , 2006 , bred by Arslan Aybek, by Mountain Cat (USA), out of Misty Point (GB), by Sharpo (GB) (see 9.
Sup. p : 13)
2014 (Jan 25), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Yılmaz Cahit Aybek
AYCEM , b , 2000 , bred by İbrahim Altınöz, by Strike The Gold (USA), out of İskoç Gelin (GB), by Petong (GB) (see 9. Sup.
p : 13)
2014 (Apr 12), b, c, by Country Reel (USA)
Kayhan Altınöz
12
Kısraklar - Broodmares
AYGÜL , b , 2005 , bred by Mehmet Güngör Ekmekçibaşı, by Always A Classic (CAN), out of Axl Rose, by Arslan (see 7. Sup.
p : 12)
2014 (Feb 20), b, f, by Royal Abjar (USA)
Özer Alpaslan Şifan
AYPİKE , b , 2004 , bred by Hami Yavaş, by Mujtahid (USA), out of Hayabusa, by Red Route (GB) (see 9. Sup. p : 14)
2014 (Mar 02), b, f, RICH FIRE by Ocean Crest (USA)
Cüneyt Doğan
AYRILMA ZAMANI , ch , 2005 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Reckless (GB), by Mystiko
(USA) (see 9. Sup. p : 14)
2014, no return to Dai Jin (GB)
AYSAÇAN , b , 2009 , bred by Yavuz Vidinli, by Sri Pekan (USA), out of Saichania (GB), by Saddlers' Hall (IRE) (see 5. Sup.
p : 102)
2014 (Jan 27), b, c, NO MORE ONE by Eagle Eyed (USA)
Mustafa İlkadım
AYSIZ GECEM , ch , 2002 , bred by Dündar Gökçe, by Abrek, out of Çikaskondikas, by Little Guest (USA) (see 9. Sup. p : 14)
2014 (Apr 14), ch, f, MYGIRLASYA by Always A Classic (CAN)
Erkan Gündüz and Kadir Selvitopu
AYSULTAN , ch , 2004 , bred by Adem Erdölek, by Mujtahid (USA), out of Glacial Moon (USA), by Arctic Tern (USA) (see
9. Sup. p : 14)
2014 (May 09), b, c, by Turkısh Sword
Selçuk Ünlü
AYŞA , ch , 2006 , bred by İsmail Hadioğlu, by Perfect Storm, out of Fuss (USA), by Valiant Nature (USA) (see 2. Sup. to v 3, p
: 50)
2014 (Feb 13), b, f, by Dai Jin (GB)
İsmail Hadioğlu
AYŞECAN , b , 1999 , bred by Alaattin Karaca, by Tender Prınce, out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 9. Sup. p : 14)
2014 (Apr 01), b, f, BÜŞÜBÜŞ by Ezbiderli
Selda Karaca İnal
AYTOP HANIM , b , 2005 , bred by Tülay Yurdabak, by Unaccounted For (USA), out of Shatalia (USA), by Shahrastani
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 155)
2014 (May 28), b, f, EYLÜL KIZI by Flying Boy (IRE)
Penbegül Mantı
AYVA SARI , ch , 2005 , bred by Adem Erdölek, by Anabaa Blue (GB), out of Slander (USA), by Miswaki (USA) (see 9. Sup.
p : 14)
2014 (Apr 12), ch, f, by Inspector
Adem Erdölek
AYYÜZLÜM , b , 2002 , bred by Adil Mert Kaya, by Doyoun (IRE), out of Bambinur, by Yemken (GB) (see 8. Sup. p : 13)
2014 (Apr 04), b, f, KARAKALEM by Luxor
Ahmet Ercan Küçüksüslü
AZİMLİ KIZ , b , 2009 , bred by Kemalettin Ezgi, by Free Man, out of Tok Ezgi, by Sea Hero (USA) (see 5. Sup. p : 122)
2014 (Mar 26), b, c, AGUMBA by Powerscourt (GB)
Mukaddes Ezgi
AZOLIA (IRE) , b , 1999 , bred by Knocktoran Stud, by Alzao (USA), out of Flamme D'amour (IRE), by Gift Card (FR) (see 8.
Sup. p : 13)
2014 (Feb 24), ch, f, AMARİ by Bosporus (IRE)
Kenan Özdemir
13
Kısraklar - Broodmares
BABASININKIZI , b , 2002 , bred by Sami Uluçay, by Distant Relative (IRE), out of Gözde II, by Baba Seyfi (see 8. Sup. p :
14)
2014 (Apr 01), b, c, by Always A Classic (CAN)
Çağlar Uluçay
BABETTE , ch , 2005 , bred by Tuncay Kantarmacı, by Royal Abjar (USA), out of Annem, by Uğurtay (see 8. Sup. p : 14)
2014, no return to Luxor
BABİLYON , b , 2003 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Patara Prınce, out of Zin, by Bachelor Party (IRE) (see 9. Sup. p : 14)
2014,early abortion, by Grand Ekinoks
BABY KISS , b , 2002 , bred by Burhanettin Şen, by Bijou D'inde (GB), out of Cycas, by Lockton (GB) (see 9. Sup. p : 14)
2014 (Feb 15), b, f, MUSAMMA by Teeth To Teeth (IRE)
Burhanettin Şen
BACHELETTE (IRE) , b , 2006 , bred by John O'Connor, by Bachelor Duke (USA), out of Magic Feeling (IRE), by Magical
Wonder (USA) (see 9. Sup. p : 14)
2014 (Mar 13), b, c, by Powerscourt (GB)
Adsız Doğan Ekmekçi
BACK TO BACK (IRE) , b , 1998 , bred by Patrick Kennedy, by College Chapel (GB), out of Vivid Impression (IRE), by Cure
The Blues (USA) (see 9. Sup. p : 14)
2014,slipped foal, by Scream To Scream (IRE)
BACKDRAFT (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Titus Livius (FR), out of Top The Rest (GB), by Top Ville (IRE)
(see 9. Sup. p : 14)
2014 (Mar 02), ch, f, by Always A Classic (CAN)
Gökçe Dinçtürk
BADE , ch , 2003 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 9. Sup. p : 15)
2014 (Apr 05), ch, c, by Divine Light (JPN)
Adem Erdölek
BADELAL , ch , 2006 , bred by Tayral Tutumlu, by Night Shift (USA), out of Emerald Cut (GB), by Rainbow Quest (USA)
(see 9. Sup. p : 15)
2014 (Jan 26), ch, c, by Scream To Scream (IRE)
Muzaffer Buğdaycı
BAJEE , b , 2007 , bred by Ali Fuat Sönmez, by Sufi, out of Tiamo, by Barbar (see 3. Sup. to v 3, p : 124)
2014 (Feb 27), b, c, PAY PAİNT by Pay Day
Tamer Karaduman
BAK , b , 2004 , bred by Acar Yıldırım, by Red Bishop (USA), out of Bahtiyar (USA), by Alwuhush (USA) (see 9. Sup. p : 15)
2014 (Jan 17), b, f, by Powerscourt (GB)
Metin Günday
BAKAN CAN , gr , 2006 , bred by Muzaffer Bayar, by Velociraptor (GB), out of Mıss Yes, by Mıster Mo (see 9. Sup. p : 15)
2014 (Apr 19), gr, f, EBİLİ by Banknote (GB)
Yasin Çıkman
BAKHTAWAR (IRE) , b , 2004 , bred by Genesis Green Stud , by Lomitas (GB), out of Vayavaig (GB), by Damister (USA)
(see 9. Sup. p : 15)
2014 (May 04), ch, c, by All The Good (IRE)
Murat Er
14
Kısraklar - Broodmares
BALAHE (USA) , b , 1998 , bred by Tinners Way, by Tinners Way (USA), out of Jamie Joy Deb (USA), by Whitesburg (USA)
(see 8. Sup. p : 15)
2014 (Mar 26), b, c, by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kurt
BALENCIAGA , b , 2008 , bred by Mehmet Sabri Tuncer and Kerem Erensoy, by West By West (USA), out of Tayyareci (IRE),
by Primo Dominie (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 115)
2014 (Mar 27), b, c, by Luxor
Zafer Tarkan
BALİYA , b , 2004 , bred by Merih Kurt (Ayrancı), by Dilum (USA), out of Thunder Fırst, by Thunder Bolt I (see 9. Sup. p : 15)
2014 (Apr 08), b, f, AKANDASU by Country Reel (USA)
Şefik Aydemir
BALKANIA , ch , 2006 , bred by Tarık Aydın, by Trapper, out of Relatively Quiet (IRE), by Woodman (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 114)
2014 (Apr 23), b, c, by Unaccounted For (USA)
Murat Akça
BALLIAMO (IRE) , b , 1998 , bred by Scuderia Super Kıng S R L, by Royal Academy (USA), out of Gracieuse Majeste (FR),
by Saint Cyrien (FR) (see 9. Sup. p : 15)
2014 (Apr 11), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Erol Göçmen
BALLROOM DANCER (IRE) , b , 2004 , bred by David Jamison Bloodstock foaled in IRE and imported from U.K. in 2013,
( see GSB v : 45, p : 332 ), by Danehill Dancer (IRE), out of Dwell (USA), by Habitat (USA)
2014 (May 04), b, c, by Frozen Power (IRE)
Ömer Altın
BALPINAR , b , 2002 , bred by Turhan Türeray, by Distant Relative (IRE), out of Pınarcık I, by Kılıçaslan (see 9. Sup. p : 15)
2014 (Feb 11), b, f, by Adonise
Mehmet Fatih Türktaş
BALTICA (IRE) , b , 2002 , bred by Ammerland Gestut KG, by Sadler's Wells (USA), out of Borgia (GER), by Acatenango
(GER) (see 9. Sup. p : 16)
2014 (May 10), b, c, KING POWER by Dai Jin (GB)
Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk
BAMBİNO , ch , 2007 , bred by Adil Mert Kaya, by Perfect Storm, out of Venüskızı, by Wolf (CHI) (see 3. Sup. to v 3, p : 129)
2014 (May 05), ch, f, by Lion Heart (USA)
Fatma Erinç
BANDİL , ch , 2004 , bred by Şevket Erkan Şar and Şafak Dil, by Strike The Gold (USA), out of Laila Manja (IRE), by Diesis
(GB) (see 9. Sup. p : 16)
2014 (Mar 30), ch, c, RUN FOR STEEL by Luxor
Gökhan Alveroğlu
BARB WIRE (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Desert Style (IRE), out of Alamiya (IRE), by Doyoun (IRE)
(see 9. Sup. p : 16)
2014 (Jan 28), ch, f, FADO by Cuvee (USA)
Faruk Tınaz
BARETTO , ch , 2007 , bred by Cüneyt Çalıcıoğlu, by Handsome Star (IRE), out of Legal Alıen, by Dernier Empereur (USA)
(see 9. Sup. p : 16)
2014 (Mar 15), ch, c, POYRAZ BU by Dai Jin (GB)
Volkan Emre Onay
15
Kısraklar - Broodmares
BARLETTA , ch , 2009 , bred by Mehmet Sabri Tuncer, by River Special (USA), out of Kunst (FR), by Groom Dancer (USA)
(see 5. Sup. p : 64)
2014,early abortion, by Divine Light (JPN)
BARTOYA , b , 2004 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Barnato (USA), out of Latoya, by My Volga Boatman (USA) (see 8.
Sup. p : 15, 196)
2014 (Mar 13), ch, f, by Black Bıshop
Oğuz Yalçın
BASHIR BIL ZAIN (GB) , b , 2007 , bred by The Duke Of Devonshire Floors Farming foaled in GB and imported from FR in
2014, ( see GSB v : 46, p : 547 ), by Cape Cross (IRE), out of Personal Love (USA), by Diesis (GB)
2014 (Mar 16), b, c, TİNİZ BEYİ by Youmzain (IRE)
Şaban Gül
BAŞKIZ , b , 2007 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Kazbek (FR), out of Başsultan, by Gökhan (see 9. Sup. p : 16)
2014 (Mar 24), b, c, DELİDEMİR by Faırson
Kaya Atç N.Tur.Gd. İt.İhr.Tic.Ltd.Şti
BATI GARAJI (GB) , ch , 1998 , bred by Lark Copse Ltd., by Be My Chief (USA), out of Ranosh (USA), by Rahy (USA) (see
7. Sup. p : 15)
2014 (Mar 22), b, c, by Henrythenavigator (USA)
Sema Ulaş
BAYBURT GÜZELİ , b , 2000 , bred by Hüseyin Erdem, by Sarisaka (GB), out of Nergis Hanım, by Bachelor Party (IRE) (see
9. Sup. p : 16)
2014 (Mar 29), b, f, by Native Khan (FR)
Fatih Kocaman
BAYIR GÜLÜ , ch , 2003 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Strike The Gold (USA), out of Fine Print (IRE), by Taufan
(USA) (see 9. Sup. p : 16)
2014,early abortion, by Cuvee (USA)
BAZALT , b , 2000 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Kunst (FR), by Groom Dancer (USA) (see 8. Sup. p :
16)
2014,early abortion, by Eagle Eyed (USA)
BE BOP ALOHA (GB) , b , 2002 , bred by Henry And Mrs Rosemary Moszkowicz, by Most Welcome (GB), out of Just Julia
(GB), by Natroun (FR) (see 9. Sup. p : 16)
2014 (May 14), b, f, SHARP TOPSY by Türcosel
Cem Atılgan
BE NASTY , ch , 1997 , bred by Aydoğan San, by Sun Music (IRE), out of Annıe Hatter, by Midyan (USA) (see 8. Sup. p : 16)
2014 (Mar 22), ch, f, MISS GIRL by Adonise
Karaca Avcı
BEATTE JUICE , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Noble Star, out of Nyonya Besar (GB), by Ballad Rock (IRE) (see 9.
Sup. p : 17)
2014 (Apr 27), ch, c, BIG LOVE by Win River Win (USA)
H. Tarık Dikencik and Rafael Çikurel
BEAUTIFUL LIL (USA) , b , 2004 , bred by Martha H. Buncker foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see Am. SB
v : 32 ), by Aptitude (USA), out of Sky Meadows (USA), by Conquistador Cielo (USA)
2014 (Feb 18), b, c, by English Channel (USA)
Şaban Gül
16
Kısraklar - Broodmares
BEAUTY MİDA , b , 2008 , bred by Adem İpek, by Karabeyhan (GB), out of Almida, by Toyota I (see 4. Sup. to v 3, p : 4)
2014 (Feb 18), b, c, by Banknote (GB)
Turan Ülke
BEBEK CAFE , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Distant Relative (IRE), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan
(see 9. Sup. p : 17)
2014,early abortion, by Kaneko
BEDRUŞKA , b , 2008 , bred by Levent Demirgüreş, by Ajmera (GB), out of Cehennem Ateşi, by Spectrum (IRE) (see 8. Sup.
p : 17)
2014 (Jan 30), b, c, by Torok (IRE)
Ali Emre Adalı
BEELINE , ch , 2007 , bred by Tayral Tutumlu, by Royal Abjar (USA), out of Ashley, by Barnato (USA) (see 9. Sup. p : 17)
2014 (Jan 26), ch, c, MY REAL LOVE by Kaneko
Muzaffer Buğdaycı
BEFORE ME , b , 2007 , bred by Kayahan Köylü, by Bin Ajwaad (IRE), out of Follow Me, by Afayoon I (IRE) (see 9. Sup. p :
17)
2014 (Feb 16), b, f, FIRST EXIT by Pressing (IRE)
Kaan Köylü
BEFUDDELED (USA) , b , 2004 , bred by Anstu Farm LLC, by Tiznow (USA), out of Tugger (USA), by Twining (USA) (see
9. Sup. p : 17)
2014 (Feb 06), b, f, MEMORY FENCE by Lion Heart (USA)
Fatma Erinç
BEKMEZGÜL , ch , 2008 , bred by Ümit Bekmezci, by Dinyeper (GB), out of Power Cat, by Mountain Cat (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 92)
2014 (Feb 14), b, c, by Perfect Storm
Orhan Bekmezci
BEKMEZKIZ , ch , 2007 , bred by Ümit Bekmezci, by Dinyeper (GB), out of Power Cat, by Mountain Cat (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 95)
2014,slipped foal, by Inspector
BELAMİ , gr , 2008 , bred by Serdal Adalı, by Fusaichi Pegasus (USA), out of Inbuilt Beauty (USA), by Giant's Causeway
(USA) (see 9. Sup. p : 17)
2014 (May 11), gr, f, by Lion Heart (USA)
Tamer Koldaş
BELCE , b , 2006 , bred by Belce Yerguz Torunlu, by Bijou D'inde (GB), out of Canantay, by Süpertay (see 9. Sup. p : 17)
2014 (May 28), b, f, KÜBANA by Sri Pekan (USA)
Akın Torunlu
BELGİNİM , ch , 2007 , bred by Ömer Halim Aydın, by Strike The Gold (USA), out of Fine Quill (GB), by Unfuwain (USA)
(see 9. Sup. p : 18)
2014 (Apr 28), ch, f, HOSLI GOLD by Faırson
İskender Demirci
BELİN , gr , 2001 , bred by Erman Çıkıllı, by Barnato (USA), out of Şıpsevdi, by Laughing Matter (USA) (see 9. Sup. p : 18)
2014 (Apr 04), gr, f, LILLY BELL by Win River Win (USA)
17
Sezgin Tekkalmaz
Kısraklar - Broodmares
BELLA MIA , ch , 2006 , bred by Hakan Sabri Özcan, by Ocean Crest (USA), out of Gay Petıt, by Lockton (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 51)
2014 (Apr 12), ch, c, by Three Valleys (USA)
Hakan Sabri Özcan
BELLA RAGAZZA , b , 2004 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Royal Abjar (USA), out of Mırage, by Gerald Martin
(IRE) (see 9. Sup. p : 18)
2014 (Mar 04), b, f, by Velociraptor (GB)
Serkan Karakılıç and Resul Ünlü
BELLEGARDE , ch , 2004 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Belle Maniere (USA), by Northern Baby (CAN)
(see 9. Sup. p : 18)
2014 (Mar 26), ch, f, BAGATELLE by Green Gönen
Berrin Gedik
BELVEDERE , b , 2008 , bred by Demirhan Yılmaz, by Ajmera (GB), out of Dr Booby (IRE), by Bluebird (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 33)
2014 (Feb 22), b, c, YAFET by Pressing (IRE)
Hakkı Özyurteri
BEN-U-SEN , b , 2003 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Manila (USA), out of Champagne'n Roses (GB), by Chief Singer
(IRE) (see 9. Sup. p : 18)
2014 (Apr 26), ch, c, GOLDEN BROWN by Lion Heart (USA)
Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk
BENEDICT , ch , 2003 , bred by Umur Tamer, by Marlin (USA), out of Koloratur (USA), by Mt Livermore (USA) (see 9. Sup.
p : 18)
2014 (Mar 25), ch, f, GREAT MOON by Anatoly
İlhami Gültepe
BENEKLİKIZ , gr , 1996 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Play Boy I, out of La Bimba (USA), by Arts And Letters (USA)
(see 9. Sup. p : 18)
2014 (Mar 14), gr, c, BEST SPOT by Victory Gallop (CAN)
Hikmet Ali Ataman
BERİLNAZ , ch , 2007 , bred by Deniz Dilara Dereli, by Spectrando (IRE), out of Alyazmalım, by Ocean Crest (USA) (see 8.
Sup. p : 18)
2014, no return to Torok (IRE)
BERNICE , b , 2008 , bred by Mehmet Sabri Tuncer and Kerem Erensoy, by West By West (USA), out of Tekero (GB), by
Muhtarram (USA) (see 9. Sup. p : 19)
2014,early abortion, by Country Reel (USA)
BERRAKSU , b , 2005 , bred by Nasri Artar, by Sri Pekan (USA), out of Özlemcan, by Palace Pageant (USA) (see 9. Sup. p :
19)
2014 (Mar 28), b, c, SCARLET FALCON by Sea Hero (USA)
Nasri Artar
BESRA , b , 1998 , bred by Hasan Adalı, by So Factual (USA), out of Abbotswood (IRE), by Ahonoora (GB) (see 9. Sup. p : 19)
2014, barren to Balboa
BEST CLASS , ch , 2001 , bred by Orhan Bekmezci and Soner Sökmen, by Halling (USA), out of Best Academy (USA), by
Roberto (USA) (see 9. Sup. p : 19)
2014 (May 09), ch, c, by Ronaldinho
Orhan Bekmezci
18
Kısraklar - Broodmares
BEST MODEL , ch , 2005 , bred by Selçuk Tamgaç, by Thunder Bolt I, out of Voice To Voice (IRE), by Woodborough (USA)
(see 9. Sup. p : 19)
2014, no return to Rey De Cafe (USA)
BEST ROYAL , b , 2009 , bred by Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk, by Royal Abjar (USA), out of Best Of All (IRE), by
Try My Best (USA) (see 5. Sup. p : 15)
2014 (Apr 11), b, f, ÖKSÜZKIZ by Velociraptor (GB)
Mahmut Karakeçi
BEST STEEL , ch , 2001 , bred by Emin Çılgın, by Shining Steel (GB), out of Penky, by Sun Music (IRE) (see 8. Sup. p : 18)
2014 (Feb 19), b, c, DANIŞOĞLU by Mountain Cat (USA)
Ahmet Sedat Danışoğlu
BEŞİ BİR YERDE , b , 2005 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Mujtahid (USA), out of Beverly, by Eastern Star (see 9. Sup. p :
19)
2014 (Jun 12), ch, f, by Lion Heart (USA)
Selma Buyruk
BETHESNA , ch , 2004 , bred by Yakup Doğan Özbay, by Sea Hero (USA), out of Paşasoylu, by Bachelor Party (IRE) (see 9.
Sup. p : 19)
2014,slipped foal, by Banknote (GB)
BEVERLY DANCER , ch , 2007 , bred by Levent Nuri Gelgin, by Royal Abjar (USA), out of Raj Dancer (USA), by Rahy
(USA) (see 9. Sup. p : 20)
2014 (Mar 28), b, f, NADIA DANCER by Kaneko
Hatice Yıldız
BEVERLY HILLS , b , 2005 , bred by Tuncay Kantarmacı and Sündüs Uslu, by River Special (USA), out of Charming Dream
(IRE), by Nordico (USA) (see 9. Sup. p : 20)
2014 (Apr 11), b, f, by Luxor
Mertkan Kantarmacı
BEYAZ GELİNCİK , gr , 2006 , bred by Erman Çıkıllı, by Manila (USA), out of Simel, by Barnato (USA) (see 9. Sup. p : 20)
2014,early abortion, by Medya
BEYAZ YÜZ , ch , 2009 , bred by Zafer Çalışkan, by Win River Win (USA), out of Dancıng Master, by Royal Abjar (USA)
(see 5. Sup. p : 27)
2014,early abortion, by Bosporus (IRE)
BEYKIZ , b , 2002 , bred by İlyas İlbey, by Mujtahid (USA), out of Emerald Dancer (USA), by Green Dancer (USA) (see 9.
Sup. p : 20)
2014 (Jan 01), b, f, STROM TRACKS by Unforgettable
Hatice Kaya
BEYONCE , b , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Bahamian Bounty (GB), out of Rabiusa (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 112)
2014,dead foal, by Out Of Control
BEYOND CLOUDES , ch , 2008 , bred by Ömer Yüngül, by Eagle Eyed (USA), out of Vettori Call (GB), by Vettori (IRE) (see
4. Sup. to v 3, p : 123)
2014 (Mar 02), b, f, by Turkısh Sword
Ömer Yüngül
19
Kısraklar - Broodmares
BIELLA , b , 2008 , bred by Raşit Tevfik Şerifoğlu, by Sri Pekan (USA), out of Şerbetli, by Common Grounds (GB) (see 9.
Sup. p : 20)
2014 (Mar 25), b, c, by Royal Abjar (USA)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
BIG SEA , b , 2005 , bred by Sedat Şentürk, by Always A Classic (CAN), out of Hanımtay, by Centroline (GB) (see 9. Sup. p :
20)
2014 (Mar 31), ch, f, EASY COME by Royal Abjar (USA)
Erol Gökkaya
BIMINI BREEZE (CAN) , b , 2002 , bred by Josham Farms Limited, by Danzig (USA), out of Bimini Blues (USA), by Cure
The Blues (USA) (see 9. Sup. p : 20)
2014 (Feb 16), ch, c, by Sports Hero (USA)
Fedai Kahraman
BIN QUEST , b , 2006 , bred by Hüseyin Çetin, by Bin Ajwaad (IRE), out of Verde, by Ohio Dancer (FR) (see 9. Sup. p : 20)
2014 (Jan 19), b, c, KOORDİNATÖR by Fire To Fire (IRE)
Hüseyin Çetin
BIRTHDAY GIRL , b , 2001 , bred by Tayral Tutumlu, by Common Grounds (GB), out of Dıana III, by Cartegena (see 8. Sup.
p : 19)
2014,early abortion, by İzmirli
BİN GÜL , b , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Mıss Gülümsün, by Young Prınce (see 9. Sup. p : 20)
2014 (Jun 02), b, c, by Competus
Ziya Şemenoğlu
BİN UMUT , b , 2004 , bred by Yavuz Sarıkaya, by Sea Hero (USA), out of Resolana (USA), by Sovereign Dancer (USA) (see
8. Sup. p : 20)
2014 (Jun 06), b, c, by Lion Heart (USA)
Yavuz Sarıkaya
BİONİC ANGEL , b , 2000 , bred by Tayral Tutumlu, by Barnato (USA), out of Black Gırl, by Wouter Raaphorst (HOL) (see 9.
Sup. p : 20)
2014 (May 05), ch, c, KIZIL BARON by Inspector
Mehmet Tahir Aksoy
Died in 2014
BİR BEN STAR , ch , 2005 , bred by Müthiş Ölçer, by West By West (USA), out of Buğselen, by Barbar (see 9. Sup. p : 21)
2014 (Apr 18), ch, c, EREN EFENDİ by Bosporus (IRE)
Müthiş Ölçer
BİR DAHA , b , 2006 , bred by Eyüp Süleyman Sanver, by Natıve Procıda, out of Invitation (GER), by Nebos (GER) (see 9.
Sup. p : 21)
2014 (Apr 15), b, c, by Luxor
Hatice Uğur Sanver
BİR GÜZEL , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Ezy Koter (GB), out of Tatlıçağ, by Devir (see 8. Sup. p : 20)
2014,early abortion, by Banknote (GB)
BİRİCİK KARAN , b , 2007 , bred by Yunus Karan, by Royal Abjar (USA), out of Karan Tay, by Natıve Procıda (see 9. Sup. p
: 21)
2014 (Apr 13), ch, f, VELİAHT BETÜL by Bosporus (IRE)
Yunus Karan
20
Kısraklar - Broodmares
BİRİNCİ WALLS , b , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Galetto (FR), out of Run Wild (IRE), by Rusticaro (FR) (see 8. Sup. p :
20)
2014,early abortion, by Sheer Honor
BİRSEN HANIM , b , 2006 , bred by Nevzat Ünlü, by Sea Hero (USA), out of Pearl, by Al Murtajaz (USA) (see 9. Sup. p : 21)
2014 (Mar 02), b, f, HANIM AĞAM by Derviş Ağa
Nevzat Ünlü
BİRSU , b , 2007 , bred by Ahmet Aksencer, by Unaccounted For (USA), out of Şuşalı Kız, by Yemken (GB) (see 9. Sup. p :
21)
2014 (May 01), b, c, BABA AYHAN by Eagle Eyed (USA)
Aslan Savaşan
BLACK BLOOD , b , 2006 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of Disko Bay (IRE), by Charnwood
Forest (IRE) (see 9. Sup. p : 21)
2014 (Mar 23), b, c, by Kaneko
Mehmet Adnan Aydınoğlu
BLACK ISLAND , b , 2007 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Ardahan (IRE), out of Ceilidh Jig (IRE), by General Monash
(USA) (see 9. Sup. p : 21)
2014 (Mar 20), b, f, GRUZİYA by Speedy Turc
Mehmet Ziya Adalar
BLACK STREAM , b , 2006 , bred by Hasan Saydam, by Dinyeper (GB), out of Whats Up, by Doyoun (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 153)
2014,early abortion, by Lion Heart (USA)
BLACK WIDOW , b , 2009 , bred by Adil Mert Kaya, by Champs To Champs, out of Venüskızı, by Wolf (CHI) (see 5. Sup. p :
127)
2014 (Apr 17), b, c, LATRODECTUS by Scarface
Yiğit Gökmen
BLONDE GIRL , ch , 2007 , bred by Mehmet Oktay Arıcan, by Dinyeper (GB), out of Rainelle (GB), by Rainbow Quest
(USA) (see 9. Sup. p : 21)
2014 (Mar 06), ch, f, TANSELİ by Cuvee (USA)
Celal Ersoy
BLOODY MOON (IRE) , gr , 1998 , bred by Denis Phelan Jnr, by Goldmark (USA), out of Rarely Irish (USA), by Irish Tower
(USA) (see 9. Sup. p : 22)
2014 (Apr 20), gr, c, GAZİBATUR by Sri Pekan (USA)
Servet Erbaşı
BLUE CAT , b , 2008 , bred by Serdal Adalı, by Mountain Cat (USA), out of Blue Lady, by Bluebird (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 18)
2014 (May 08), b, c, MEHMETLER by Banknote (GB)
İbrahim Belet
BLUE LABEL , b , 2009 , bred by Derviş Meral, by Sri Pekan (USA), out of Tarhan (IRE), by Victory Note (USA) (see 5. Sup.
p : 119)
2014 (May 28), b, c, by Eagle Eyed (USA)
Burcu Filibeli
Died in 2014
BLUE LIGHTENING , ch , 2009 , bred by Ahmet Kavran, by Kavranhan, out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 9. Sup. p : 22)
2014 (Feb 21), b, c, NALDÖKENCİGAGHOŞ by Native Khan (FR)
21
Ahmet Kavran
Kısraklar - Broodmares
BLUE WALTZ , ch , 2009 , bred by Ahmet Kavran, by Luxor, out of Forever Young, by Kavranhan (see 5. Sup. p : 41)
2014,early abortion, by Anatoly
BLUEBIRD DAY (IRE) , gr , 1999 , bred by Tullamaine Castle Stud And Partners, by Sadler's Wells (USA), out of Desert
Bluebell (GB), by Kalaglow (IRE) (see 9. Sup. p : 22)
2014 (Mar 10), b, c, by Dai Jin (GB)
İsmail Hadioğlu
BLUSHING ANGEL , ch , 2010 , bred by Ahmet Kavran, by Okawango (USA), out of Sıxth Sense, by Kavranhan (see 6. Sup.
p : 128)
2014 (Feb 21), b, c, by Out Of Control
Ahmet Kavran
BLUSHING DOE (USA) , ch , 2005 , bred by Adena Springs, by Running Stag (USA), out of Hero's Love (USA), by Hero's
Honor (USA) (see 9. Sup. p : 22)
2014 (Apr 12), b, f, by Mountain Cat (USA)
Murat Kadaifçioğlu
BOLA (GER) , b , 2003 , bred by Gestut Karlshof foaled in GER and imported from FR in 2014, ( see Ger. SB v : 36 ), by
Danshing Blade (GB), out of Blumme (CHI), by Jadar (CHI)
2014 (Mar 09), b, f, by Peintre Celebre (USA)
Sadettin Atığ
BOLIVYA , b , 2009 , bred by Fedai Kahraman, by Scream To Scream (IRE), out of Voice To Voice (IRE), by Woodborough
(USA) (see 5. Sup. p : 128)
2014 (Apr 15), ch, c, CENTURY by Acem
Hülya Otman
BON VOYAGE , ch , 2006 , bred by Hayrullah Doğan, by Mujtahid (USA), out of Pandora (GER), by Platini (GER) (see 9.
Sup. p : 22)
2014 (Feb 07), b, f, by Nash Bıshop
Hayrullah Doğan
BONA DEA (IRE) , b , 2000 , bred by Epona Bloodstock Ltd, by Danehill (USA), out of Sweet Justice (IRE), by Law Society
(USA) (see 9. Sup. p : 22)
2014 (Mar 29), b, c, by Sri Pekan (USA)
Vefa İbrahim Aracı
BONNIE SCOT (GB) , b , 2004 , bred by Wood Hall Stud Limited, by Selkirk (USA), out of Lafite (GB), by Robellino (USA)
(see 8. Sup. p : 22)
2014 (May 13), b, f, PIRGOS by Dai Jin (GB)
Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk
BOOK REPORT (USA) , ch , 2004 , bred by G. Watts Humphrey Jr., by Giant's Causeway (USA), out of Tutorial (USA), by
Forty Niner (USA) (see 9. Sup. p : 23)
2014 (Apr 11), b, f, by Native Khan (FR)
İsmail Hadioğlu
BOOKIESINDEX GIRL (IRE) , b , 2007 , bred by Michael Woodlock And Seasmus Kennedy foaled in IRE and imported from
U.K. in 2014, ( see GSB v : 46, p : 1172 ), by Rakti (GB), out of Distant Valley (GB), by Distant Relative (IRE)
2014 (Apr 23), b, c, by Elnadim (USA)
Ömer Halim Aydın
BORN SHINING , gr , 2006 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Sri Pekan (USA), out of Shining Image (FR), by George
Thomas (see 9. Sup. p : 23)
2014 (Feb 04), gr, c, ROCK OF SEA by Banknote (GB)
Celal Bağdatoğlu
22
Kısraklar - Broodmares
BOSPORUS LOVE , b , 2009 , bred by Yavuz Yılmaz, by Bosporus (IRE), out of Jıms Love, by Doyoun (IRE) (see 5. Sup. p :
59)
2014, barren to Oğlumemre
BOYSTAR , b , 2005 , bred by Ziya Şemenoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Çikaskondikas, by Little Guest (USA) (see 9.
Sup. p : 23)
2014 (Apr 14), b, f, HÜLYAKIZ by Velociraptor (GB)
Mustafa Korkmaz
BRENDA , b , 1995 , bred by Hasan Saydam, by Royal Bequest (CAN), out of Aglowing (GB), by Kalaglow (IRE) (see 8. Sup.
p : 22)
2014 (Feb 15), b, c, JETGİBİ by Kaneko
Mehmet Özdemirel
BRIBISCUIT (USA) , b , 2003 , bred by North Wales LLC & Darley Stud Management LLC, by Machiavellian (USA), out of
Astrologica (ARG), by Senor Pete (USA) (see 9. Sup. p : 23)
2014 (Apr 06), b, c, by Powerscourt (GB)
Engin Alagöz
BRIDE MAID , b , 1997 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Czar's Bride (USA), by Northern Dancer
(CAN) (see 8. Sup. p : 22)
2014 (Mar 03), b, f, LADY CARINA by Victory Gallop (CAN)
Yaman Zingal
BRIEF CAMEO (GB) , b , 2008 , bred by Juddmonte Farms Limited foaled in GB and imported from FR in 2014, ( see GSB v :
46, p : 550 ), by Dansili (GB), out of Phantom Wind (USA), by Storm Cat (USA)
2014 (Feb 27), b, f, by Poet's Voice (GB) Ali Celalettin Alkan
BROADWAY GIRL , gr , 2007 , bred by Orhan Tanatar, by Mountain Cat (USA), out of Aslinaz (GB), by Efisio (GB) (see 9.
Sup. p : 23)
2014,early abortion, by Sri Pekan (USA)
BROOKLYN , b , 2006 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Manila (USA), out of Deep Sea, by Distant Relative (IRE) (see
2. Sup. to v 3, p : 35)
2014,slipped foal, by Senatore
BUBBLE GUM , b , 2003 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Marlin (USA), out of Dinah (FR), by Sillery (USA) (see 9.
Sup. p : 23)
2014 (Feb 24), b, f, HAPPY GO LUCKY by Silsüpür
Baran Düçem Cemiloğlu
BUCA GÜZELİ , ch , 2003 , bred by Ersen Kuru, by Royal Abjar (USA), out of No Kıddıng, by Bachelor Party (IRE) (see 9.
Sup. p : 23)
2014 (Feb 03), ch, f, by Lion Heart (USA)
Kenan Elaldı
BULLSEYE , b , 2006 , bred by Ersan Özbelge, by Mountain Cat (USA), out of Isle Of Palms (IRE), by Caerleon (USA) (see 9.
Sup. p : 24)
2014 (Mar 10), b, f, TINAS FIRTINASI by El Salvador
Haşim Tınas
BURCU YELİ , b , 2002 , bred by H. Hüseyin Kavaz, by Barnato (USA), out of Ayazmayeli, by Ottoman (see 9. Sup. p : 24)
2014 (Jan 17), b, f, GALLOPING DIVINITY by Berathan
Hamiyet Kavaz
23
Kısraklar - Broodmares
BURKİT , b , 2010 , bred by Zafer Çetinkaya, by Sun Music (IRE), out of Melinda, by Lucky Martın (see 6. Sup. p : 88)
2014 (Apr 25), ch, f, MOĞOLKIZI by Moon Khan
Seçkin Demirci
BURSALI , ch , 2006 , bred by Mustafa Ağırlar and Nejat Çalışal, by Lockton (GB), out of Hazalhatun, by Eagle Eyed (USA)
(see 9. Sup. p : 24)
2014,early abortion, by Arsenıc
BUSECİK (GB) , b , 1997 , bred by E. V. L. Cowans, by Anshan (GB), out of Lady Lorelei (GB), by Derring-Do (GB) (see 9.
Sup. p : 24)
2014,dead foal, by Sri Pekan (USA)
BUSİ , b , 2004 , bred by Ekrem Beşerler, by Mujtahid (USA), out of Lapu Lapu, by Private Tender (GB) (see 9. Sup. p : 24)
2014 (Mar 27), b, c, BARBARIAN by Kaneko
Gülçin Kundakçı
BÜHYA , b , 2007 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Manila (USA), out of Lucky Wınner, by Armanasco (IRE) (see 8. Sup. p :
23)
2014 (Mar 25), ch, c, by Anatoly
Ahmet Yücel Birol
BÜŞRA HANIM , ch , 2007 , bred by İbrahim Özdoğan, by Strike The Gold (USA), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see
8. Sup. p : 24)
2014 (Apr 14), b, c, MİSİLİ ORHAN by Win River Win (USA)
Mehmet Özeser
BÜYÜK AŞKIM , b , 1999 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Red Route (GB), out of Gold Hyperıon, by Pharly (FR) (see 8.
Sup. p : 24)
2014 (Apr 09), b, f, KİBAR AŞKIM by Mahalle Çocuğu
Mustafa Arslan
BY MY SIDE , ch , 2001 , bred by Sadullah Teoman, by Manila (USA), out of Stark Side (USA), by Graustark (USA) (see 9.
Sup. p : 24)
2014 (May 10), b, f, by Out Of Control
Nuray Gözoğlu
BZİYA , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Manila (USA), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (see 8. Sup. p : 24)
2014 (Mar 23), b, f, by Sea Hero (USA)
Özlem Çelik
CABANATI , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Vıllarıta, by Villeroy I (FR) (see 9. Sup. p :
25)
2014,early abortion, by Oğlumemre
CABARETTE , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Mujtahid (USA), out of Shıero, by Castle Rising (GB) (see 9. Sup. p : 25)
2014 (Feb 28), b, f, GÜZELKÖYLÜ by Eagle Eyed (USA)
Faruk Ateş
CADİKA , gr , 2005 , bred by Yervant Ütücü, by Sri Pekan (USA), out of Siboş, by Cock Robin (USA) (see 8. Sup. p : 24)
2014 (Mar 03), b, f, by Perfecto
Yervant Ütücü
CALANTHE , gr , 2008 , bred by Alaattin Karaca, by Kaneko, out of Sevimsultan, by Ashford (GER) (see 8. Sup. p : 24)
2014 (Mar 10), gr, f, KIRDERE by Mehmet Bora
Seyit Mehmet Çoşkun
24
Kısraklar - Broodmares
CALDERA , b , 1995 , bred by Esra Atman Özyiğit and Begüm Atman Karataş, by Knight Line Dancer (IRE), out of Calandra,
by Castle Rising (GB) (see 7. Sup. p : 22)
2014 (Mar 24), b, c, SAVAŞ ATI by Kaneko
Savaş Kuru
CAMINANDO , b , 2002 , bred by Avram Barokas, by Mountain Cat (USA), out of Day Dreaming (GB), by Efisio (GB) (see 9.
Sup. p : 25)
2014 (Mar 15), b, f, HOLY WOMEN by Powerscourt (GB)
Eray Hazar
CAN'S BEBE , b , 2000 , bred by Mehmet Ali Beycan, by Tender Prınce, out of Gülhanım II, by Üni (see 6. Sup. p : 23)
2014 (May 05), b, f, MY ATALANTE by Perfect Storm
Hüseyin Özcan and İlker Gürcan
CAN SETENAY , b , 2006 , bred by Mustafa Ağırlar and Nejat Çalışal, by Rakan (USA), out of Akyazılıseda, by Lockton (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 2)
2014 (Mar 19), b, f, METİKAY by Native Khan (FR)
Ahmet Yüksel
CAN SİMA , ch , 2006 , bred by Mustafa Ağırlar, by Galetto (FR), out of Bıçkıdereli, by Centroline (GB) (see 9. Sup. p : 25)
2014 (Feb 21), ch, c, by Kurtiniadis (IRE)
Mustafa Ağırlar
CANANTAY , b , 1999 , bred by Erdoğan Atay, by Süpertay, out of Kallasiya (IRE), by Busted (GB) (see 9. Sup. p : 25)
2014 (Feb 23), b, c, ALPAÇİNO by Sri Pekan (USA)
Barış Özdoğan
CANAY (USA) , ch , 1999 , bred by McDowell Farm, by Storm Boot (USA), out of Kenergy (USA), by King Emperor (USA)
(see 9. Sup. p : 25)
2014 (Mar 11), ch, f, by Faırson
Metin Çalık
CANDY COVE (GB) , b , 1996 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd., by Reprimand (GB), out of Sarah's Love (IRE), by
Caerleon (USA) (see 8. Sup. p : 25)
2014 (Jun 13), b, c, by Powerscourt (GB)
Deniz Kurtel
CANEGE , ch , 2005 , bred by Aygör Haskan, by Always A Classic (CAN), out of Vıllarena, by Villeroy I (FR) (see 8. Sup. p :
25)
2014 (Apr 15), b, c, by Pressing (IRE)
Zahit Demirkan
CANITEZ , b , 2008 , bred by Tayral Tutumlu, by Le Vie Dei Colori (GB), out of Taminas Gift (GB), by Giant's Causeway
(USA) (see 9. Sup. p : 25)
2014,slipped foal, by Dehere (USA)
CANOBELLA , gr , 2006 , bred by İlhan Akbaş, by George Thomas, out of Mynancy, by Bijou D'inde (GB) (see 9. Sup. p : 25)
2014,dead foal, by Bors
CANPARE , b , 2004 , bred by Serdal Adalı, by Marlin (USA), out of Gloria Dei (IRE), by Darshaan (GB) (see 9. Sup. p : 25)
2014 (Mar 12), b, f, by Black Bıshop
Oğuz Yalçın
CANSEN , b , 2004 , bred by Mustafa Köse, by Sun Music (IRE), out of İzabon, by Private Tender (GB) (see 9. Sup. p : 25)
2014 (Mar 21), b, c, by Spıtfıre
Yüksel Bulut
25
Kısraklar - Broodmares
CANTAY , b , 2005 , bred by Ferudun Koşar, by Sun Music (IRE), out of Sue, by Karpit (see 9. Sup. p : 26)
2014 (Jan 09), b, c, AZİZOĞLU by Lion Heart (USA)
Hülya Kırkpantur
CAONACH (IRE) , b , 2009 , bred by Castlemartin Stud & Lady O'reilly foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see
GSB v : 47, p : 1041 ), by Moss Vale (IRE), out of Eva Luna (IRE), by Double Schwartz (IRE)
2014 (Feb 11), b, f, by Intense Focus (USA)
Hikmet Terzi
Died in 2014
CAPABLE (IRE) , b , 1999 , bred by Anthony Eglington, by Definite Article (GB), out of Kilbride Colleen (IRE), by Statoblest
(GB) (see 9. Sup. p : 26)
2014 (Mar 19), b, f, by Sri Pekan (USA)
İsmail Hadioğlu
CAPRICE LOVE (IRE) , ch , 2001 , bred by Yusuf Dökmeci, by Grand Lodge (USA), out of Brooks' Quest (IRE), by
Ahonoora (GB) (see 9. Sup. p : 26)
2014 (Apr 15), ch, f, SADİFE SULTAN by Goldat (GB)
Yakup Aşan
CAPTAIN'S GIRL (USA) , ch , 1999 , bred by William D. Gould, by Miswaki (USA), out of Aerturas (FR), by Manado (IRE)
(see 9. Sup. p : 26)
2014 (Apr 14), ch, f, by Lion Heart (USA)
Ahmet Göçmen
CAPUCINO , b , 2005 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Regatta (GB), by Mtoto (GB) (see 9. Sup.
p : 26)
2014 (Apr 25), ch, c, ROYAL CAPUCINO by Royal Abjar (USA)
Nancy Kibar (Kuyumciyan)
CARAMEL , ch , 2007 , bred by Gülay Taşkıran, by Royal Abjar (USA), out of Melita (IRE), by Tagula (IRE) (see 9. Sup. p :
26)
2014 (Feb 05), b, f, by Sri Pekan (USA)
Gülay Taşkıran
CARAMEL CREME (GB) , ch , 2005 , bred by Normandie Stud Ltd, by Cadeaux Genereux (GB), out of Foodbroker Fancy
(IRE), by Halling (USA) (see 9. Sup. p : 26)
2014 (May 06), b, f, RIVER CREME by Pan Rıver
Nevzat Seyok
CARDENAS , gr , 2001 , bred by Rıdvan Dilmen, by Handsome Star (IRE), out of Moon Lıght , by Cock Robin (USA) (see 9.
Sup. p : 26)
2014,slipped foal, by Mountain Cat (USA)
CARDUELIS , ch , 2005 , bred by Mehmet Ercan Emre, by Bijou D'inde (GB), out of Rubına, by Bachelor Party (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 144)
2014 (Apr 12), ch, c, ALPAGO by Always A Classic (CAN)
İsmail Kaan Sidar
CARIBBEAN WIND , b , 2008 , bred by Mustafa Selçuk San, by Eagle Eyed (USA), out of Potentially Hot (USA), by Salt
Lake (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 92)
2014, no return to Faırson
CARISSA , ch , 2008 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Galetto (FR), out of Ağa's Joy, by Agam (FR) (see 4. Sup. to v 3, p :
2)
2014,early abortion, by Rey De Cafe (USA)
26
Kısraklar - Broodmares
CARLETTA , b , 2008 , bred by Osman Tunçay Atakol, by Royal Abjar (USA), out of Well Proud (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 9. Sup. p : 26)
2014 (Mar 11), b, f, DOĞU İNCİSİ by Scarface
Gülsün Taşkıran
CARLOS GIRL , ch , 2006 , bred by Hasan Adalı, by Eagle Eyed (USA), out of Carla, by Aristocrat (GB) (see 8. Sup. p : 26)
2014 (Jan 31), b, c, SOCRATES by Mali
Erman Aydemir
CARLY BABY , b , 2005 , bred by Bahadır Gödek, by Unaccounted For (USA), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run
(GB) (see 9. Sup. p : 26)
2014 (Jun 01), b, c, HASHTAG by Kurtiniadis (IRE)
Bahadır Gödek
CARPENTARIA , b , 2003 , bred by Selçuk Tamgaç, by Thunder Bolt I, out of Tsunami, by Sun Music (IRE) (see 9. Sup. p :
27)
2014,dead foal, by Rey De Cafe (USA)
CARRIG GIRL (GB) , b , 2006 , bred by Azienda Agricola Patrizia, by Nayef (USA), out of Hamsaat (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 9. Sup. p : 27)
2014 (Mar 08), ch, c, by Native Khan (FR)
Vefa İbrahim Aracı
CARRY ON ELLIE (IRE) , b , 2005 , bred by Swordlestown Stud, by Fasliyev (USA), out of Dinka Raja (USA), by Woodman
(USA) (see 9. Sup. p : 27)
2014 (Apr 06), b, c, by Pressing (IRE)
Mustafa Mehmet İlhan and İrfan Ilgazlı
CASHMERE , ch , 2003 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Fruits Of Love (USA), out of San Roberta (GB), by Slip Anchor
(GB) (see 8. Sup. p : 26)
2014,early abortion, by Bin Ajwaad (IRE)
CASSIOPEIA , b , 1999 , bred by Lale Atman and Zeynep Leyla Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Calandra, by Castle
Rising (GB) (see 9. Sup. p : 27)
2014 (Jan 20), b, f, by Pressing (IRE)
Nedim Kisbu
CASTALIA , b , 2007 , bred by Adil Mert Kaya, by Eagle Eyed (USA), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So Bold
(IRE) (see 9. Sup. p : 27)
2014,early abortion, by Pressing (IRE)
CATCH ME , ch , 2003 , bred by Naci Yücel Köylü, by Royal Abjar (USA), out of Follow Me, by Afayoon I (IRE) (see 9. Sup.
p : 27)
2014 (Feb 14), b, c, AYKAÇHAN by Yonaguska (USA)
Ahmet Polat
CAULRY RED (IRE) , b , 1998 , bred by Dr Karen Monica Sanderson, by Distinctly North (USA), out of Foreign Relation
(IRE), by Distant Relative (IRE) (see 9. Sup. p : 27)
2014 (Apr 15), b, c, by Pan Rıver
Mehmet Çelik
CAVIAR AND CANDY (GB) , b , 1994 , bred by Darley Stud Management Co., by Soviet Star (USA), out of Blue Brocade
(GB), by Reform (GB) (see 9. Sup. p : 27)
2014 (Apr 26), b, c, by Banknote (GB)
Behçet Homurlu
27
Kısraklar - Broodmares
CEHENNEM ATEŞİ , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of Trexenta (IRE), by Green Desert (USA)
(see 9. Sup. p : 28)
2014 (May 11), b, f, İBRETİ ALEM by Eagle Eyed (USA)
Faruk Ateş
CEILIDH JIG (IRE) , b , 1999 , bred by Damien Dreeling and Eugene McCabe, by General Monash (USA), out of Ringawoody
(IRE), by Auction Ring (USA) (see 9. Sup. p : 28)
2014 (Apr 26), b, f, NEW GARDEN by Desert Sound (IRE)
Ali Galip Mercan
CELESTE , b , 2005 , bred by Ömer Halim Aydın, by Vettori (IRE), out of Ghyraan (IRE), by Cadeaux Genereux (GB) (see 9.
Sup. p : 28)
2014 (Mar 19), b, f, by Luxor
Ömer Halim Aydın
CELTIC DREAM , b , 1998 , bred by Hakan Yücetürk, by Celtic Swing (GB), out of Joyful Thought (GB), by Green Desert
(USA) (see 9. Sup. p : 28)
2014 (Feb 27), b, c, by Always A Classic (CAN)
Hakan Yücetürk
CEMRE , b , 1995 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see 9. Sup. p :
28)
2014 (Mar 08), ch, f, by Lion Heart (USA)
İsmail Hadioğlu
CESARET , b , 2009 , bred by Adem Erdölek, by Bullmarket, out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB) (see 9. Sup. p : 28)
2014 (Mar 27), b, c, ARATORN by Native Khan (FR)
Yüksel Aytemiz
CESSY , b , 1992 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Highly Desirable (IRE), by High Top (IRE) (see 8.
Sup. p : 28)
2014 (Apr 05), b, f, by Halicarnassus (IRE)
A. Özge Karataş and Özdemir Karataş
CEVRİYE HANIM , b , 2006 , bred by Ferdane Çelik, by Always A Classic (CAN), out of Lake Flyer (USA), by Lomond
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 79)
2014 (May 13), b, f, ROJİN by Arsenıc
Sinan Korkmaz
CEYLİN , ch , 2001 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Lockton (GB), out of Northern Ballerina (GB), by Dance In Time (CAN)
(see 7. Sup. p : 25)
2014 (Apr 17), ch, c, by Bosporus (IRE)
Hasan Kahraman Erturgut
CHAMPAGNE BARB (USA) , b , 1995 , bred by Charles G. Middleton III, by Gilded Time (USA), out of Preppy Barb (USA),
by Blood Royal (USA) (see 9. Sup. p : 28)
2014 (Apr 15), ch, c, by Lion Heart (USA)
Kemal Kurt
CHAMPION GIRL , b , 2008 , bred by Mehmet Erdem Dervişoğlu, by Kurtaran (IRE), out of Koloratur (USA), by Mt
Livermore (USA) (see 9. Sup. p : 28)
2014 (Mar 14), b, f, by Bosporus (IRE)
Uğurcan Sakızlı
CHAMPS STAR , b , 2009 , bred by Yavuz Yılmaz, by Champs To Champs, out of Kutupyıldızı, by Golden Prınce (see 5. Sup.
p : 64)
2014,early abortion, by Oğlumemre
28
Kısraklar - Broodmares
CHARMING DREAM (IRE) , b , 1993 , bred by J. R. and A. Bell, by Nordico (USA), out of Bold And Brief (GB), by Bold
Lad (IRE) (see 9. Sup. p : 29)
2014 (Apr 07), b, c, by Lion Heart (USA)
Ali Erden
CHARON , b , 2005 , bred by Mehmet Erdem Dervişoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Garbagna (IRE), by Grand Lodge
(USA) (see 9. Sup. p : 29)
2014 (Mar 20), ch, c, KILIÇKAYA by Trapper
Mehmet Erdem Dervişoğlu
CHATILA (USA) , b , 2003 , bred by Grapestock LLC, by Red Ransom (USA), out of Silvester Lady (GB), by Pivotal (GB)
(see 9. Sup. p : 29)
2014 (Apr 10), b, f, by Dehere (USA)
Gençay Dilek Emirsoy
CHER , ch , 2006 , bred by İrfan Berberoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Dance Of Joy (GB), by Shareef Dancer (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 33)
2014 (Apr 23), ch, c, SON OF SOUL by Miramis
Tuncer Gökçe
CHERRY FLOWER , b , 2003 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Yenisu, by Eastern Star (see 9. Sup. p :
29)
2014 (Jan 20), b, c, by Carıbou
Tuncay Demirtaş
CHERRY RED (USA) , ch , 2004 , bred by Adena Springs, by Running Stag (USA), out of Cherry Flambe (USA), by
Explosive Red (USA) (see 9. Sup. p : 29)
2014 (Apr 16), ch, c, by Rey De Cafe (USA)
Fedai Kahraman
CHEVAUCHEE , ch , 2003 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Strike The Gold (USA), out of Baby Face, by Yemken (GB)
(see 8. Sup. p : 29)
2014 (Apr 12), ch, f, FLY by Dehere (USA)
Mehmet Demir
CHI , ch , 2006 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Unaccounted For (USA), out of Ağa's Joy, by Agam (FR) (see 9. Sup. p :
29)
2014 (Apr 04), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Mustafa Doruk Yılmaz
CHILI PEPPER , gr , 2006 , bred by Yervant Ütücü, by Ocean Crest (USA), out of Siboş, by Cock Robin (USA) (see 9. Sup. p
: 29)
2014,early abortion, by Pan Rıver
CHILLOUT MOODS , b , 2004 , bred by Mustafa Selçuk San, by Red Bishop (USA), out of Potentially Hot (USA), by Salt
Lake (USA) (see 9. Sup. p : 29)
2014,early abortion, by Powerscourt (GB)
CHINOISERIE (GB) , b , 2005 , bred by Marquesa De Moratalla, by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Sensitivity (USA), by
Blushing John (USA) (see 9. Sup. p : 30)
2014 (May 06), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Tuğban İzzet Aksoy
CHIPIE , b , 2004 , bred by Meltem Ekenler, by Always A Classic (CAN), out of All The Way (FR), by Sillery (USA) (see 8.
Sup. p : 29)
2014 (Mar 10), b, f, by Unaccounted For (USA)
Cevriye Mehtap Yargı
29
Kısraklar - Broodmares
CITADEL , b , 2005 , bred by Umur Tamer, by Strike The Gold (USA), out of Habinar (USA), by Southern Halo (USA) (see 9.
Sup. p : 30)
2014, barren to Balboa
CİMKA , b , 2008 , bred by Ali Muhittin Dinçsoy, by Kaneko, out of Cimbul, by Cim Bom Bom (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p :
25)
2014 (Mar 23), b, f, PROSPECT by Pressing (IRE)
Cahit Canko Aysu
CLAIR DE LUNE , b , 2007 , bred by Mehtap Ertekin, by Manila (USA), out of Eagle Girl (IRE), by Eagle Eyed (USA) (see 9.
Sup. p : 30)
2014,early abortion, by Karabeyhan (GB)
CLASSIC LIFE (IRE) , gr , 2000 , bred by H. Ballering, by Hernando (FR), out of Classic Light (IRE), by Classic Secret
(USA) (see 8. Sup. p : 29)
2014 (Jan 21), gr, c, BOLD FALCON by Pressing (IRE)
İbrahim Akkavak and Sibel Dumlupınar
CLASSICAL GIRL , b , 2004 , bred by Tayral Tutumlu, by Distant Relative (IRE), out of Classıcal Musıc, by Gerald Martin
(IRE) (see 9. Sup. p : 30)
2014,early abortion, by Kaneko
CLOUD DANCER , ch , 2005 , bred by Tarık Aydın, by Marlin (USA), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 9. Sup. p :
30)
2014 (Apr 10), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
Onur Aydın
COCCINELLE , b , 2007 , bred by Nurbiye Gülerce, by Common Grounds (GB), out of Candy Cove (GB), by Reprimand (GB)
(see 9. Sup. p : 30)
2014,early abortion, by Teksas Hasan
COLENELS LOVE , ch , 2007 , bred by Nedim Akagündüz, by Strike The Gold (USA), out of Durham Dancer (GB), by Magic
Ring (IRE) (see 9. Sup. p : 30)
2014 (Feb 26), ch, f, by Always A Classic (CAN)
Nedim Akagündüz
COME ALONE , b , 2001 , bred by Kemal Kurt, by Always A Classic (CAN), out of Tease (USA), by Clever Trick (USA) (see
9. Sup. p : 30)
2014, barren to Kurtiniadis (IRE)
COMMEDIA DELL'ARTE (IRE) , b , 2004 , bred by King Bloodstock, by Sadler's Wells (USA), out of Moselle (GB), by
Mtoto (GB) (see 8. Sup. p : 30)
2014 (Mar 10), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Erol Göçmen
COMMON HOPE (USA) , b , 1997 , bred by Mr. & Mrs. Martin J. Wygod, by Storm Cat (USA), out of Sown (USA), by
Grenfall (USA) (see 8. Sup. p : 30)
2014 (Feb 04), b, f, by Henrythenavigator (USA)
Mozaik ŞarapTr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti
Sent to USA in 2014
CONCERTOS , gr , 2008 , bred by Fedai Kahraman, by Sports Hero (USA), out of Silver Speed (GB), by Thatching (IRE) (see
4. Sup. to v 3, p : 106)
2014, barren to Evoke (USA)
30
Kısraklar - Broodmares
CONCORDE KISS (USA) , b , 2007 , bred by Stratford Place Stud, by Harlan's Holiday (USA), out of Saraa Ree (USA), by
Caro (IRE) (see 9. Sup. p : 31)
2014 (Mar 23), b, f, DITMAS DRIVE by Victory Gallop (CAN)
Murat Mergin
CONDOR , b , 2001 , bred by Metin Uylaş, by Orpen (USA), out of Garbagna (IRE), by Grand Lodge (USA) (see 9. Sup. p :
31)
2014 (Feb 21), ch, f, DOĞA KRALİÇESİ by Cuvee (USA)
Erkan Gündüz and Kadir Selvitopu
CONTESSINA (IRE) , ch , 2005 , bred by Christoph Amerian, by Medicean (GB), out of Queen's Music (USA), by Dixieland
Band (USA) (see 9. Sup. p : 31)
2014 (May 20), b, c, PAKBEY by Country Reel (USA)
Şevki Eren
CONTRARY (USA) , b , 1993 , bred by Darley Stud Management Co., by Hansel (USA), out of Wayward Lass (USA), by Hail
The Pirates (USA) (see 8. Sup. p : 30)
2014 (Feb 06), b, f, by Always A Classic (CAN)
Ömer Halim Aydın
COPY CAT , ch , 2007 , bred by Mehmet İlker Akdeniz, by Royal Abjar (USA), out of Silent Princess (USA), by Dynaformer
(USA) (see 9. Sup. p : 31)
2014, barren to Victory Gallop (CAN)
CORALIA , b , 2007 , bred by Murat Kadaifçioğlu, by Mountain Cat (USA), out of Eva, by Barnato (USA) (see 3. Sup. to v 3, p
: 39)
2014 (Mar 25), b, c, BALYECİ SALİH by Perfecto
Haluk Cançeker
Died in 2014
CORDOBA , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Red Route (GB), out of Qui Suis Je (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see
9. Sup. p : 31)
2014 (Apr 30), b, f, ASUNAZ by Always A Classic (CAN)
Muammer Öğüt
COSSET , b , 1995 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Cossack Guard (USA), out of Speed Faktor (GB), by Tina's Pet (GB)
(see 9. Sup. p : 31)
2014 (Apr 11), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Yaman Zingal
COŞGEL , b , 2007 , bred by Abdullah Yalçın, by Yavuz Star, out of Angel Zeyno, by Knight Line Dancer (IRE) (see 9. Sup. p
: 31)
2014 (Apr 23), b, c, HERİF by Yonaguska (USA)
Abdullah Yalçın
COŞKUNSU , b , 2005 , bred by Haldun Coşkun, by Fantastic Fellow (USA), out of Defne Su, by Fısherman (see 9. Sup. p : 31)
2014,early abortion, by Coşkunağa
COUNTESS OF HORSES , b , 2003 , bred by Tarık Öner, by Baranoviçi, out of Cahide I, by Hakan I (see 7. Sup. p : 28)
2014,slipped foal, by Rıo De Janeıro
COUP DE COEUR (IRE) , b , 2000 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Kahyasi (IRE), out of Flamme D'amour (IRE), by Gift
Card (FR) (see 9. Sup. p : 32)
2014 (May 19), b, c, COEUR A COEUR by Powerscourt (GB)
31
Ali Levent Dilmaç
Kısraklar - Broodmares
COVERGIRL , b , 2007 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by George Thomas, out of Natıve Lady, by Natıve Procıda (see 9. Sup.
p : 32)
2014, no return to Shınıng Wolf
CROCO LADY (IRE) , ch , 2008 , bred by Serdal Adalı, by Croco Rouge (IRE), out of Miss Salsa Dancer (GB), by Salse
(USA) (see 9. Sup. p : 32)
2014 (Apr 11), ch, c, by Sports Hero (USA)
Makbed İnş.M.P.Th. İth.İhr.S.T.L..Şti
CRYO STAR , b , 2006 , bred by Fedai Kahraman, by Yavuz Star, out of Daspleto (GB), by Rock Hopper (GB) (see 9. Sup. p :
32)
2014 (Mar 09), b, f, by Evoke (USA)
Fedai Kahraman
CTADEL , b , 1995 , bred by Ö. Yörük, by Paco, out of Veranıco, by Truculent (USA) (see 7. Sup. p : 29)
2014 (Apr 01), b, c, by Mountain Cat (USA)
Murat Karabulut
CUNDALI , b , 2007 , bred by Ufuk Kurtlar and Süleyman Altunbaş, by Asakir (GB), out of Sky Life (IRE), by Unblest (GB)
(see 9. Sup. p : 32)
2014 (Mar 11), b, c, by Medya
Hakan Gür
CÜCEN , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of French Heiress (GB), by Caerleon (USA) (see 9. Sup. p : 33)
2014 (Feb 02), b, f, by Dai Jin (GB)
Ayşe Özçaka
CYBELE , ch , 2008 , bred by Osman Hattat, by Royal Abjar (USA), out of Explosıve , by First Trump (GB) (see 4. Sup. to v 3,
p : 39)
2014 (Mar 12), b, c, AK DIAMOND by Win River Win (USA)
İlhami Gültepe
ÇAMALAN , b , 2005 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Red Bishop (USA), out of Rhegma (GB), by Common Grounds (GB) (see
9. Sup. p : 33)
2014, no return to Karabeyhan (GB)
ÇAMTEPE GÜZELİ , ch , 2001 , bred by İsmail Hakkı Ekincioğlu, by Cartekıtt, out of Callas, by Barbar (see 9. Sup. p : 33)
2014 (Feb 27), ch, c, by Banknote (GB)
Abdulvahit Uysal
ÇANCAVA , b , 2008 , bred by Turhan Çakar, by Abdulçakar (IRE), out of Nafko, by Bin Ajwaad (IRE) (see 9. Sup. p : 33)
2014 (Mar 20), b, f, by Tomma Hawk
İrfan Babayiğit
ÇATAN KIZ , b , 2003 , bred by Çetin Çatan, by Lear White (USA), out of Easy Does It (FR), by Greinton (GB) (see 9. Sup. p :
33)
2014 (Jan 15), b, c, ÇATANTAY by Powerscourt (GB)
Çetin Çatan
ÇAVLAN , b , 1999 , bred by Tülin Talay, by Mujtahid (USA), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see 9. Sup. p : 33)
2014 (Feb 22), b, c, CARACAS by Yonaguska (USA)
Behçet Homurlu
ÇAYGÜZELİ , ch , 2008 , bred by Orhan Uzun, by Strike The Gold (USA), out of Bedtime Story (USA), by Private Account
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 14)
2014 (Mar 02), ch, f, by Perfect Storm
Sevgi Tosunoğlu
32
Kısraklar - Broodmares
ÇEŞMİNAZ , b , 2007 , bred by Ali Çaldıran, by Perugino Star (IRE), out of Myfanwy, by Toraman (see 9. Sup. p : 33)
2014 (Mar 21), b, c, DEREAĞASI by Mohıcans Son
Sıddıka Yaşar Demirci
ÇINAR KIZI , gr , 2007 , bred by Mustafa Yılmaz, by Lockton (GB), out of Generatıon, by Aristocrat (GB) (see 8. Sup. p : 32)
2014 (Mar 28), b, c, BIG SHOW by Perfect Storm
Ahmet Çelik
ÇINARINKIZI , b , 2003 , bred by Birol Çınaroğlu, by Unaccounted For (USA), out of Genyeri, by Little Guest (USA) (see 9.
Sup. p : 33)
2014 (Apr 07), ch, f, SAMİRA by Bosporus (IRE)
Birol Çınaroğlu
ÇİÇEKLERİN DANSI (IRE) , b , 1999 , bred by Thomas C. Kerr, by Dolphin Street (FR), out of Shermaya (FR), by Shardari
(IRE) (see 7. Sup. p : 30)
2014 (Mar 20), b, f, by Kıng's Pleasure
Bülent Soysal
ÇİÇEKLERİN KIZI , b , 2008 , bred by Erol İşeri, by Unaccounted For (USA), out of Çiçeklerin Dansi (IRE), by Dolphin
Street (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 27)
2014,early abortion, by Miramis
ÇİFTÖZ , b , 2000 , bred by Necdet Topuz, by Sarisaka (GB), out of Mabuhay I, by My Volga Boatman (USA) (see 8. Sup. p :
32)
2014 (Mar 01), b, f, KIZILPINAR by Buenos Aıres
Cenap Sırvermez
ÇİLİMLİ , ch , 1997 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Pro Gay, out of Circassia (USA), by Shecky Greene (USA) (see 9. Sup.
p : 33)
2014 (Mar 08), b, f, SON YILDIZ by Arsenıc
Mustafa Korkmaz
ÇİLLİM , gr , 2007 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Dinyeper (GB), out of Beneklikız, by Play Boy I (see 9. Sup. p : 33)
2014 (Feb 16), gr, c, FIRST NIP by Pan Rıver
Hikmet Ali Ataman
ÇİMEN , gr , 2009 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Bin Ajwaad (IRE), out of Şahinazın, by Sea Hero (USA) (see 5. Sup. p :
117)
2014 (Apr 04), gr, c, by Native Khan (FR)
Ahmet Aydın Doğan
ÇOK ÇOK (IRE) , ch , 1999 , bred by J. Martin-Smith, by Night Shift (USA), out of Hadawah (USA), by Riverman (USA) (see
9. Sup. p : 34)
2014 (Apr 29), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Hüseyin Mert Aksoy
ÇOKŞEKER , b , 1994 , bred by Edip Çizmeci, by Hoy (GB), out of Lavınıa I, by Calaboose (GB) (see 9. Sup. p : 34)
2014 (Feb 20), ch, f, FAIRY DANCER by Bosporus (IRE)
Sebati Duman
ÇUPÇİK , b , 1997 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Ezzoud (IRE), out of Qui Suis Je (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see 9.
Sup. p : 34)
2014 (Apr 01), b, c, ÇEKO DAYI by Fıre Ball
İbrahim Etem Heper
33
Kısraklar - Broodmares
D'ARTIMILLION , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Robellino (USA), out of Fairy Feet (GB), by Sadler's Wells (USA) (see
9. Sup. p : 34)
2014 (Mar 18), b, c, by Adonise
Yasemin Topçu
Died in 2014
DADDYS DOLLARS , b , 2010 , bred by Serdal Adalı, by Unaccounted For (USA), out of Provocative Touch (USA), by Touch
Gold (USA) (see 6. Sup. p : 111)
2014 (Feb 28), b, c, by Dehere (USA)
Mustafa Akgün
DAĞ RÜZGARI , b , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Sarisaka (GB), out of Jazz Calendar (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see
8. Sup. p : 33)
2014 (May 22), b, f, AÇANGÜL by Kurtiniadis (IRE)
Ahmet Korkmaz
DAHAR KIZI , b , 2005 , bred by Nurbiye Gülerce, by Sri Pekan (USA), out of Ali Dahar (USA), by Dahar (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 5)
2014, barren to Popular Demand
DAIRY OF DESTINY , b , 2009 , bred by Mehmet Selim Baybaşin, by Sır Ivy, out of Dance Of Destıny, by Bahhare (USA)
(see 5. Sup. p : 26)
2014 (Feb 08), b, c, MEHMETİN OĞLU by Always A Classic (CAN)
Mehmet Selim Baybaşin
DAISYLAND , b , 2003 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Mujtahid (USA), out of Astante (GB), by Sheikh Albadou (GB)
(see 9. Sup. p : 34)
2014, barren to Velociraptor (GB)
DAMASSERIE (IRE) , b , 2000 , bred by Illuminatus Investments, by Be My Guest (USA), out of Derena (FR), by Crystal
Palace (FR) (see 9. Sup. p : 34)
2014 (May 09), ch, c, by Always A Classic (CAN)
Barış Öpçin
DAME DE SION (IRE) , b , 1997 , bred by Takeflash Ltd , by College Chapel (GB), out of Histoire Douce (USA), by Chief's
Crown (USA) (see 8. Sup. p : 33)
2014 (Apr 18), b, f, by Fastnet Rock (AUS)
Ayşegül Kurtel
DAME SHANAKILL (USA) , ch , 2007 , bred by Liberation Farm & Brandywine Farm foaled in USA and imported from U.K.
in 2013, ( see Am. SB v : 32 ), by Mr Greeley (USA), out of Innovate (USA), by Relaunch (USA)
2014 (Apr 16), b, c, ATARA ATAR by Thewayyouare (USA)
Levent Demirgüreş
DAMLASAN , b , 1995 , bred by Nursel Narin, by Cock Robin (USA), out of Damla I, by Kampala (GB) (see 9. Sup. p : 34)
2014 (May 15), b, c, DEOMAX by Arsenıc
Mustafa Gündüz
DAN'S PRIDE (USA) , b , 2005 , bred by Swettenham Stud, by Cherokee Run (USA), out of La Vida Loca (IRE), by Caerleon
(USA) (see 9. Sup. p : 34)
2014 (Feb 28), b, f, by Halicarnassus (IRE)
A. Özge Karataş and Özdemir Karataş
DANCE SOLO (GB) , b , 2001 , bred by Tuğban İzzet Aksoy foaled in GB and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 45, p
: 863 ), by Sadler's Wells (USA), out of Obsessive (USA), by Seeking The Gold (USA)
2014 (Feb 11), b, c, by Dehere (USA)
Tuğban İzzet Aksoy
34
Kısraklar - Broodmares
DANCING MASTER , ch , 2004 , bred by İsmail Hadioğlu, by Royal Abjar (USA), out of Balikçil (GB), by Never So Bold
(IRE) (see 9. Sup. p : 35)
2014 (Feb 02), ch, f, LION MASTER by Lion Heart (USA)
Fahri Murat İpkin
DANE WELLS (IRE) , b , 2005 , bred by Patrick J Connolly, by Danetime (IRE), out of Tuesday Morning (IRE), by Sadler's
Wells (USA) (see 9. Sup. p : 35)
2014 (Mar 13), b, f, by Bosporus (IRE)
Fazlı Yurdabak
DANEHILL KIZ , b , 2008 , bred by Orhan Bekmezci, by Marlin (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill (USA) (see
9. Sup. p : 35)
2014,early abortion, by Powerscourt (GB)
DANEHILLS GIRL , ch , 2007 , bred by Burhan Dalgıç, by Medya, out of Danehillmark (IRE), by Danehill (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 30)
2014 (Mar 09), ch, c, by Bosporus (IRE)
Yavuz Vidinli
DANIELLA , b , 2001 , bred by Niko Atanasyadis, by Always A Classic (CAN), out of Elenı, by Hoy (GB) (see 8. Sup. p : 34)
2014 (Apr 24), ch, c, TROMOS by Three Valleys (USA)
Niko Atanasyadis
DAPHNE'S LOVE , b , 2003 , bred by Yavuz Gülerce, by Mountain Cat (USA), out of Candy Cove (GB), by Reprimand (GB)
(see 8. Sup. p : 34)
2014 (Mar 30), b, f, FIRST QUEEN by Derviş Ağa
Özden Açar
DARABY (USA) , ch , 2005 , bred by Brookdale Thorougbreds, LLC, by Sky Classic (CAN), out of Dariela (USA), by Manila
(USA) (see 9. Sup. p : 35)
2014 (Mar 12), ch, f, LADY MAJESTIC by Three Valleys (USA)
Süleyman Selman Taşbek
DARAVIKA (IRE) , b , 2005 , bred by Princess Zahra Aga Khan foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v :
46, p : 1139 ), by Soviet Star (USA), out of Daralbayda (IRE), by Doyoun (IRE)
2014 (Apr 12), b, c, STEP TOO FAR by Azamour (IRE)
Taner Turgu
DARGA , b , 2007 , bred by Alaattin Çoban, by Mountain Cat (USA), out of Cut Clear (GB), by Kris (GB) (see 8. Sup. p : 34)
2014 (Feb 14), ch, f, AL JAWHARA by Victory Gallop (CAN)
Ahmet Halim Celaloğlu
DARIA , b , 2003 , bred by Merih Taşbek, by Sri Pekan (USA), out of Archway Belle (IRE), by Archway (IRE) (see 9. Sup. p :
35)
2014 (Feb 08), b, c, MORTODELA by Banknote (GB)
Behçet Homurlu
DARK ENCHANTRESS (USA) , b , 2008 , bred by Karen C West foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see Am.
SB v : 32 ), by War Chant (USA), out of Lemon Drop Cello (USA), by Lemon Drop Kid (USA)
2014 (Mar 13), b, c, by Mizzen Mast (USA)
Mozaik ŞarapTr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti
DARK STORM , b , 2007 , bred by Belce Yerguz Torunlu, by Perfect Storm, out of Canantay, by Süpertay (see 9. Sup. p : 35)
2014 (Mar 20), b, f, by Sri Pekan (USA)
Akın Torunlu
35
Kısraklar - Broodmares
DARKER , b , 2000 , bred by Orhan Bekmezci, by Distant Relative (IRE), out of Arista, by Aristocrat (GB) (see 9. Sup. p : 36)
2014 (Mar 11), b, f, KARGALI by Bin Ajwaad (IRE)
Yavuz Çiftçi
DAWN SURPRISE (USA) , b , 2001 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd., by Theatrical (IRE), out of Lignify (ARG),
by Confidential Talk (USA) (see 8. Sup. p : 35)
2014 (Feb 16), b, f, by Cape Cross (IRE)
Vehbi Hakan Keleş
DEEP BROWN , b , 2003 , bred by Ersan Özbelge, by Sri Pekan (USA), out of Zeynom (IRE), by Bluebird (USA) (see 9. Sup.
p : 36)
2014,early abortion, by Bin Ajwaad (IRE)
DEEP GIRL , b , 2006 , bred by Umur Tamer, by Strike The Gold (USA), out of Mihrişah, by Mountain Cat (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 93)
2014 (Apr 16), ch, f, GÜLGÜMÜŞKAN by Pan Rıver
Mahmut Gümüşkan
DEEP IN SHINING , b , 2006 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Distant Relative (IRE), out of Green Side (USA), by Green
Dancer (USA) (see 9. Sup. p : 36)
2014 (Apr 23), b, f, MİSAFİR HANIM by Yonaguska (USA)
Ahmet Atakan
DEEP RED , ch , 2008 , bred by Derya Esin, by Dinyeper (GB), out of Köpük, by Speed (see 4. Sup. to v 3, p : 63)
2014 (Feb 25), ch, f, NAKARA ATİLLA by Rey De Cafe (USA)
Emine Aslı Konuk
DEEP RIVER , ch , 2009 , bred by Recep Özmen, by Okawango (USA), out of Yeşilyurtlum, by River Special (USA) (see 9.
Sup. p : 36)
2014,slipped foal, by Bosporus (IRE)
DEEP SEA , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Distant Relative (IRE), out of Lovely Louisa (IRE), by Be My
Guest (USA) (see 7. Sup. p : 33)
2014 (Feb 22), ch, c, by Bosporus (IRE)
Nancy Kuyumciyan
DEER HUNTER , b , 1999 , bred by Selçuk San, by Langfuhr (USA), out of Lotabennit (USA), by Crafty Prospector (USA)
(see 8. Sup. p : 35)
2014 (Feb 25), b, c, BURGUNDY BLUE by Bosporus (IRE)
Demirhan Yılmaz
DEFLECT , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Common Grounds (GB), out of Fontana (FR), by Cadeaux Genereux (GB) (see
9. Sup. p : 36)
2014 (Apr 16), b, f, by Vento
Mehmet Çetin
DEĞİRMENDERELİEMRE , b , 2007 , bred by Engin Danyer and Turgay Akarca, by Sri Pekan (USA), out of İzmitli (GB),
by Emperor Jones (USA) (see 8. Sup. p : 35)
2014 (Mar 26), b, c, COŞARTAY by Eagle Eyed (USA)
Salih Coşkun
DELANİ , b , 2003 , bred by Fatma Şanslı, by Shining Steel (GB), out of Rusıan Gırl, by Siberian Express (USA) (see 9. Sup. p
: 36)
2014 (Mar 31), b, c, MANTALİTE by Balboa
Fatma Şanslı
36
Kısraklar - Broodmares
DELFİNA , b , 2002 , bred by Enver Sertoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Pot Pourri, by Lockton (GB) (see 9. Sup. p : 36)
2014 (Jan 30), b, f, by Powerscourt (GB)
İsmail Türüt
DELLA VICTORIA (USA) , b , 2000 , bred by Cashmark Farms Inc, by Tale Of The Cat (USA), out of Ivory Lane (USA), by
Sir Ivor (USA) (see 7. Sup. p : 33)
2014 (Apr 16), b, c, by Three Valleys (USA)
Fehamet Şeker
DELLARA , b , 2006 , bred by Alaeddin Yıldırım, by Dinyeper (GB), out of Demre (IRE), by Night Shift (USA) (see 9. Sup. p :
36)
2014 (Apr 11), b, c, ÇALIŞKANHAN by Pressing (IRE)
Fatih Hayırlıoğlu and Volkan Çalışkan
DEMETER , b , 2007 , bred by Fikret Ceylan, by Eagle Eyed (USA), out of In Due Course (USA), by A.p. Indy (USA) (see 9.
Sup. p : 36)
2014,slipped foal, by Faırson
DEMETREA , b , 2006 , bred by Ömer Halim Aydın, by Pardon (FR), out of Alcına, by Beau Genius (USA) (see 2. Sup. to v 3,
p : 4)
2014,slipped foal, by Teksas Hasan
DENICES DESERT (GB) , b , 2006 , bred by Newsells Park Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v :
46, p : 184 ), by Green Desert (USA), out of Denice (GB), by Night Shift (USA)
2014 (Mar 16), b, c, DOWN TOWN by Rip Van Winkle (IRE)
Ömer Halim Aydın
DENİZFIRTINASI , b , 2006 , bred by Efendi Avcı, by Aristocrat (GB), out of Abjar, by Mukaddamah (USA) (see 8. Sup. p :
35)
2014,slipped foal, by Prınce Of Eulleup
DENİZİM , b , 2002 , bred by Ersen Kuru, by Marlin (USA), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 9. Sup. p : 36)
2014 (May 05), b, c, by Dehere (USA)
Deniz Kurtel
DENİZYELE , ch , 2006 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Trapper, out of Glorıa, by Mujtahid (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 54)
2014 (Feb 14), ch, f, by Pan Rıver
Hulusi Taşkıran
DERİNTAY , ch , 2002 , bred by Erdoğan Atay, by River Special (USA), out of Melisatay, by Distant Relative (IRE) (see 9.
Sup. p : 37)
2014 (May 30), b, f, LA PASIONARIA by Pressing (IRE)
Ayşe Tezcan
DERYACAN , b , 2004 , bred by Yaşar Işık, by Ocean Crest (USA), out of Salacak (GB), by Terimon (GB) (see 8. Sup. p : 36)
2014 (Mar 19), b, f, MİRAYŞAH by The Father
Yusuf Tercaner
DESDEMONA , b , 2009 , bred by Serdal Adalı, by Shakespeare (USA), out of Bimini Breeze (CAN), by Danzig (USA) (see 5.
Sup. p : 16)
2014 (Feb 10), b, f, by Rey De Cafe (USA)
Fedai Kahraman
37
Kısraklar - Broodmares
DESERT MIRAGE , b , 2007 , bred by Hüseyin Çetin, by West By West (USA), out of Verde, by Ohio Dancer (FR) (see 3.
Sup. to v 3, p : 129)
2014 (Jan 19), ch, f, FIRE MIRAGE by Fire To Fire (IRE)
Hüseyin Çetin
DESTE , b , 2006 , bred by Kadir Noyan Birol, by Pardon (FR), out of Şakbaşak, by Cim Bom Bom (IRE) (see 9. Sup. p : 37)
2014 (Apr 12), b, f, by Mali
Ayşan Kaya
DETTİN , b , 2005 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Common Grounds (GB), out of Rettin, by Down The Flag (USA) (see 9.
Sup. p : 37)
2014 (Jun 04), ch, c, KEBNEKAJSE by Miramis
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
DEVOYKA , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Lahib (USA), out of Miss Pennine (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see 9.
Sup. p : 37)
2014 (Mar 23), b, f, by Kaneko
Ali Erkan Yılmaz
DIAMOND LADY , b , 2004 , bred by Fatine Özsoy, by Ulaklı, out of Family's Dream (IRE), by College Chapel (GB) (see 7.
Sup. p : 34)
2014,early abortion, by Lion Heart (USA)
DIBEZZA , b , 2009 , bred by Abdülkadir Üçeş, by Babadayi (GB), out of Hırslı, by Ajmera (GB) (see 5. Sup. p : 54)
2014 (Mar 23), b, c, ROJHATBEY by Orpheo
Reşit Şimşek
DIDAR (IRE) , ch , 2000 , bred by Ömer Halim Aydın, by Royal Abjar (USA), out of Camarat (GB), by Ahonoora (GB) (see 7.
Sup. p : 34)
2014,slipped foal, by Cuvee (USA)
DINAH (FR) , b , 1996 , bred by Alec Head, by Sillery (USA), out of Dixiella (FR), by Fabulous Dancer (USA) (see 9. Sup. p :
37)
2014 (Mar 22), b, c, by Lion Heart (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
DINARA , gr , 2009 , bred by Fikret Ceylan, by Sri Pekan (USA), out of Trim Star (GB), by Terimon (GB) (see 5. Sup. p : 123)
2014 (Feb 14), gr, c, by Cuvee (USA)
Süleyman Bülent Karabağlı
DISTANT DESIRE , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Distant Relative (IRE), out of Serdesire (GB), by Shalford
(IRE) (see 9. Sup. p : 37)
2014 (Feb 17), b, c, USLUHAN by Dehere (USA)
Ömer Uslu
DISTANT TIME , b , 2004 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Distant Relative (IRE), out of Good Tıme Gırl, by Tender
Prınce (see 8. Sup. p : 36)
2014 (Mar 19), b, f, ALL THE TIME by Always A Classic (CAN)
Mehmet Necdet Narin
DIVA POP (IRE) , b , 2008 , bred by P. Nataf , P. Chedeville Z. M'rad , E. Ciampi foaled in IRE and imported from U.K. in
2013, ( see GSB v : 46, p : 1978 ), by Peintre Celebre (USA), out of Sans Prix (FR), by Caerleon (USA)
2014 (Feb 21), b, f, by Cape Cross (IRE)
Serdal Adalı
38
Kısraklar - Broodmares
DIVINE LIFE , b , 2009 , bred by Süleyman Altunbaş, by Divine Light (JPN), out of Sky Life (IRE), by Unblest (GB) (see 9.
Sup. p : 37)
2014, barren to Out Of Control
DIXIE DARLENE , b , 2004 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Revoque (IRE), out of St Rose Of Lima (GB), by Dr Devious
(IRE) (see 9. Sup. p : 38)
2014 (Feb 19), b, c, by Pressing (IRE)
Hasan Hüseyin Temel
DİCOŞ , ch , 2004 , bred by Bahri Tatar, by Sun Music (IRE), out of Last Game, by Fısherman (see 9. Sup. p : 38)
2014,early abortion, by Eagle Spırıt
DİDEM SULTAN , b , 2005 , bred by Mete Mazıcı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Garfıeld, by Majestic Endeavour (CAN) (see
8. Sup. p : 36)
2014 (Mar 15), b, f, FERUSHKA by Bosporus (IRE)
Emine Alnıaçık and Adnan Mazıcı
DİDEMİM (IRE) , b , 1999 , bred by John Duffy, by Darnay (GB), out of East River (FR), by Arctic Tern (USA) (see 8. Sup. p
: 36)
2014 (Mar 16), b, f, PAMUK by Powerscourt (GB)
Atalay Sarmış
DİLOŞ , gr , 1996 , bred by Ömer Tümay, by George Thomas, out of Ak-Akçe, by Adonijah (GB) (see 9. Sup. p : 38)
2014 (May 06), b, c, POWERS HOPE by Powerscourt (GB)
Haluk Eron
DİLŞARHANIM , b , 2007 , bred by Şevket Erkan Şar, by Mountain Cat (USA), out of Tarhundas, by Miswaki (USA) (see 9.
Sup. p : 38)
2014 (Mar 27), b, f, BENNU SULTAN by Three Valleys (USA)
Şevket Erkan Şar
DİRHEM DİRHEM , gr , 2005 , bred by Nurbiye Gülerce, by River Special (USA), out of Patchwork (USA), by Diesis (GB)
(see 9. Sup. p : 38)
2014 (Mar 11), b, f, BEBEKA by Victory Gallop (CAN)
Ahmet Sedat Danışoğlu
DİŞEPS , ch , 2006 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Galetto (FR), out of Rose Gem (IRE), by Taufan (USA) (see 8. Sup.
p : 37)
2014 (Jun 17), gr, c, by Native Khan (FR)
Mustafa Özbağ
DOCTOR'S SOUL , b , 2003 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by Sea Hero (USA), out of Princess Pavlova (IRE), by Sadler's
Wells (USA) (see 8. Sup. p : 37)
2014 (Mar 10), b, c, METİN ABİ by Bin Ajwaad (IRE)
Kazım Yararel
DOCTORS DANCER , b , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Miss Salsa Dancer (GB), by Salse (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 92)
2014 (May 12), b, c, by Derviş Ağa
Fikret Vatansever
DOLİ , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Doyoun (IRE), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE) (see 9. Sup. p : 38)
2014 (Apr 24), ch, c, by Kaneko
Ali Celalettin Alkan
39
Kısraklar - Broodmares
DOLLY FOX , ch , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Bijou D'inde (GB), out of Folly Fox (GB), by Alhijaz (GB) (see 9. Sup. p :
38)
2014 (Mar 18), ch, f, by Luxor
Tamer Koldaş
DOLORES , ch , 2008 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Exceed And Excel (AUS), out of Ivy Lodge (IRE), by Grand Lodge
(USA) (see 9. Sup. p : 38)
2014 (Apr 21), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Serdar Süleyman Yılmaz
DOMİNANT , b , 2001 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Manila (USA), out of Huysuz Donna, by Armanasco (IRE) (see 9. Sup.
p : 38)
2014 (Apr 01), ch, c, by Three Valleys (USA)
Ahmet Yücel Birol
DORASAURA (IRE) , ch , 2000 , bred by Barronstown Stud and Orpendale, by Muhtarram (USA), out of Taroob (IRE), by
Roberto (USA) (see 9. Sup. p : 38)
2014 (May 06), ch, c, by Victory Gallop (CAN)
Erhan Kum
DORIS , b , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Şilan, by Rakan (USA) (see 8. Sup. p : 37)
2014 (Apr 13), b, c, by Rey De Cafe (USA)
İsmail Soydan
DOVE LAMORE , ch , 2006 , bred by Alim Melih Kura, by Red Bishop (USA), out of Vınya Del Mar, by My Volga Boatman
(USA) (see 9. Sup. p : 39)
2014 (Apr 30), b, f, by Dai Jin (GB)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
DÖRTNALINKIZI , ch , 2010 , bred by Ömer Ümit Akşen, by Bullmarket, out of Mıss Lady, by Red Bishop (USA) (see 6.
Sup. p : 91)
2014 (May 20), b, f, by Luxor
Mehmet Kürpe
DRAMA CLUB (IRE) , b , 2000 , bred by Swettenham Stud, by Sadler's Wells (USA), out of Aunt Pearl (USA), by Seattle
Slew (USA) (see 9. Sup. p : 39)
2014 (Mar 08), ch, f, LADY TULPAR by Lion Heart (USA)
Adil Mert Kaya
DRAMA GÜZELİ (IRE) , b , 1999 , bred by Pat Beirne, by College Chapel (GB), out of Skip The Nonsense (IRE), by Astronef
(IRE) (see 8. Sup. p : 38)
2014 (Apr 23), b, f, NOSTUS by Kaneko
Burcu Filibeli
DRAMALI KIZI , b , 2005 , bred by Mehmet Gündüz Dramalı, by Royal Abjar (USA), out of Drama Güzeli (IRE), by College
Chapel (GB) (see 9. Sup. p : 39)
2014, barren to Hızel Beyi
DRAMATIC , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by Common Grounds (GB), out of Last Finale (USA), by Stop The Music (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 99)
2014 (Feb 10), b, f, by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kurt
DRAMATIC SCENES (GB) , b , 1996 , bred by Mrs A. Plummer, by Deploy (GB), out of Dramatic Mood (GB), by Jalmood
(USA) (see 9. Sup. p : 39)
2014 (Mar 14), b, f, ELİFCAN by Yonaguska (USA)
Yasemin Topçu
40
Kısraklar - Broodmares
DRAMATIC SOLO (GB) , ch , 2005 , bred by Matthews Breeding and Racing Ltd. foaled in GB and imported from FR in 2014,
( see GSB v : 46, p : 351 ), by Nayef (USA), out of Just Dreams (GB), by Salse (USA)
2014 (Apr 30), b, c, by Kyllachy (GB)
Ali Celalettin Alkan
DREAM KEEPER (IRE) , b , 2001 , bred by George F. Keogh, by Cape Cross (IRE), out of Collage (GB), by Ela-Mana-Mou
(IRE) (see 9. Sup. p : 39)
2014,early abortion, by Speedy Turc
DREAM STATE (IRE) , b , 2002 , bred by Islanmore Stud, by Machiavellian (USA), out of Reveuse De Jour (IRE), by Sadlers
Wells (USA) (see 9. Sup. p : 39)
2014 (May 10), ch, c, by Royal Abjar (USA)
Sadettin Atığ
DREAMY , b , 2008 , bred by Yasemen Tuncer, by Unaccounted For (USA), out of Stygian (USA), by Irish River (FR) (see 9.
Sup. p : 39)
2014,early abortion, by Adonise
DUBAI PEARL , b , 2003 , bred by Şerafettin Gedik, by Doyoun (IRE), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 9. Sup. p : 40)
2014 (Feb 19), b, f, RIVER PEARL by Pan Rıver
Berrin Gedik and Şadi Gedik
DUBAİ GÜZELİ , ch , 2008 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Keremhan (GB), out of Kalimat (GB), by Be My Guest (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 59)
2014 (Apr 30), b, f, by Dai Jin (GB)
Nedim Kisbu
DUOMO , b , 2001 , bred by Mustafa Cesurlar and Kenan Cevat Doysal, by Doyoun (IRE), out of North Wınd, by Night Shift
(USA) (see 8. Sup. p : 39)
2014 (Jan 15), b, f, FILIPPA by Luxor
Francesco Sponza
DURU HANIM , b , 2009 , bred by Bülent Taşçı, by Sri Pekan (USA), out of Kadife, by Grand Lodge (USA) (see 5. Sup. p :
60)
2014 (Apr 24), b, c, by Powerscourt (GB)
Demirhan Yılmaz
DUSELİK , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Sunny's Halo (USA), out of Ali Dahar (USA), by Dahar (USA) (see 9. Sup. p :
40)
2014 (Apr 21), b, f, POINSETTIA by Torok (IRE)
Mahmut Akarsu
DUT BEYAZ , ch , 2005 , bred by Adem Erdölek, by Always A Classic (CAN), out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB)
(see 9. Sup. p : 40)
2014 (Apr 20), b, f, by Miklagard
Burhanettin Şen
DUYGULU (GB) , b , 1999 , bred by David Allan and Islanmore Stud, by Danehill (USA), out of Sentiment (GB), by Dancing
Brave (USA) (see 9. Sup. p : 40)
2014 (Jan 27), b, f, NEHİR CAN by Yonaguska (USA)
Fatma Şerife Eliyeşil Karamehmet
DÜDEN , b , 2004 , bred by Alaattin Çoban, by Sri Pekan (USA), out of Cut Clear (GB), by Kris (GB) (see 9. Sup. p : 40)
2014 (Jan 20), b, f, ÇIĞ by Lion Heart (USA)
Halil Fahri Narmanlı
41
Kısraklar - Broodmares
DYNAMARE , b , 2007 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Sea Hero (USA), out of Yenice (USA), by Dynaformer (USA)
(see 9. Sup. p : 40)
2014 (Mar 17), b, c, NEON KNIGHT by Powerscourt (GB)
Ethem Murat Kesebir
DYNAMIC ROCK , b , 2009 , bred by Erçin Kayar, by Sri Pekan (USA), out of Hayriyehanım, by My Volga Boatman (USA)
(see 5. Sup. p : 52)
2014 (Jun 01), ch, c, by Bosporus (IRE)
Serdar Koşapınar
DYNAMOSS , b , 2009 , bred by İlyas İlbey, by Pardon (FR), out of Zatonica (IRE), by Zafonic (USA) (see 5. Sup. p : 132)
2014,early abortion, by Sri Pekan (USA)
EAGLE CAP , ch , 2007 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Caperena, out of Eagle Claw, by Eagle Eyed (USA) (see 8. Sup. p
: 39)
2014 (May 14), ch, c, EMYR by Rey De Cafe (USA)
Mustafa Doruk Yılmaz
EAGLE WIND , ch , 2009 , bred by Yasemin Turaktekin, by My Bolt, out of Last Queen, by Play Boy I (see 5. Sup. p : 68)
2014 (Feb 25), b, c, LAST STAND by Banknote (GB)
Yasemin Turaktekin
EAST WIND , ch , 2005 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Doğu (FR), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see 9.
Sup. p : 41)
2014,slipped foal, by Banknote (GB)
EASTERN BABY (IRE) , b , 2002 , bred by Kemal Kurt, by General Monash (USA), out of Broadway Rosie (GB), by
Absalom (GB) (see 9. Sup. p : 41)
2014 (May 08), ch, c, by Kurtiniadis (IRE)
Ahmet Kurt
EASTERN SOCIETY (IRE) , b , 2007 , bred by Hakan Keles, by Exceed And Excel (AUS), out of Shady Point (IRE), by
Unfuwain (USA) (see 9. Sup. p : 41)
2014 (May 14), b, f, by Luxor
Vehbi Hakan Keleş
EASY COME EASY GO , b , 2007 , bred by Serdal Adalı, by Mountain Cat (USA), out of Folly Fox (GB), by Alhijaz (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 43)
2014 (Feb 23), ch, f, CEYHAN GÜZELİ by Victory Gallop (CAN)
Cemil Tahir Burhanlıoğlu
EASY DOES IT (FR) , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Greinton (GB), out of Silvercoast (IRE), by Thatch (USA) (see 9.
Sup. p : 41)
2014 (Feb 01), gr, f, MOSTER GIRL by Native Khan (FR)
Ufuk Karan
EBRUŞ , b , 1993 , bred by Aris Bodoyan, by Ghathanfar (USA), out of Çengi, by Saintly Song (GB) (see 9. Sup. p : 41)
2014 (May 11), ch, f, WOUNDED HEART by Lion Heart (USA)
Kostantinos Makri
ECE EFE , b , 2008 , bred by Cem Kahraman, by Ajmera (GB), out of Exeter, by Mujtahid (USA) (see 9. Sup. p : 41)
2014 (Feb 26), b, f, by Three Valleys (USA)
Cem Kahraman
42
Kısraklar - Broodmares
ECEMSULTAN , b , 2002 , bred by Savaş Gürkaynak, by Ocean Crest (USA), out of Hearty Wınd, by Seren II (see 9. Sup. p :
41)
2014 (Apr 06), b, c, by Bors
Hasan Bayrak
EDESSA , b , 2005 , bred by Müjdat Gider, by Ekinoks Gulch (USA), out of Leman Sultan, by Ocean Crest (USA) (see 8. Sup.
p : 40)
2014 (May 14), b, f, SUMMER WINE by Scarface
Müjdat Gider
Died in 2014
EDOSH (IRE) , b , 2009 , bred by Denis And Mrs Teresa Bergin foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v :
47 ), by Excellent Art (GB), out of Grandel (GB), by Owington (GB)
2014 (Jan 22), b, c, by High Chaparral (IRE)
Tevfik Çelikoğlu
EDREMİT GÜZELİ , gr , 2000 , bred by Alaattin Karaca, by Cock Robin (USA), out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 9.
Sup. p : 41)
2014 (Jan 18), b, c, FLYING HORSE by Ezbiderli
Selda Karaca İnal
EFES ATEŞİ , ch , 2005 , bred by Selman Erdemirci, by Royal Abjar (USA), out of Spatula (IRE), by Tagula (IRE) (see 9. Sup.
p : 41)
2014 (Feb 18), ch, f, ZIPPY by Native Khan (FR)
Selman Erdemirci
EFES PRENSESİ , b , 2006 , bred by İbrahim Gökbaş, by Handsome Star (IRE), out of Cosset, by Cossack Guard (USA) (see
9. Sup. p : 42)
2014 (Jan 27), b, f, EFES GIRL by Bin Ajwaad (IRE)
Hasan Gergin
EIGHT BELLES , b , 2006 , bred by Orhan Bekmezci, by Mountain Cat (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill
(USA) (see 9. Sup. p : 42)
2014 (Feb 10), b, c, by Ronaldinho
Orhan Bekmezci
EJÜV , b , 2006 , bred by Gülnur Gülerce, by Caş (IRE), out of Gogga, by Shining Steel (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 54)
2014,early abortion, by Sports Hero (USA)
EKINOKS CODE , b , 2003 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Doyoun (IRE), out of Morris Code (USA), by Lost Code (USA)
(see 9. Sup. p : 42)
2014 (Feb 25), b, c, by Bosporus (IRE)
Yasin Kadri Ekinci
EKINOKS NATALMA , gr , 2003 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Royal Abjar (USA), out of Miss Ekinoks (GB), by Mystiko
(USA) (see 9. Sup. p : 42)
2014 (Jan 23), gr, f, POMEGRANTE by Fire To Fire (IRE)
Hüseyin Çetin
EKINOKS WEST , ch , 2001 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Grand Lodge (USA), out of West Gun (USA), by Gone West
(USA) (see 9. Sup. p : 42)
2014 (Apr 16), b, f, by Grand Ekinoks
Fatih Meral
EKUPEK , b , 2004 , bred by Cem Narin, by Sri Pekan (USA), out of Ecu (GB), by Be My Chief (USA) (see 8. Sup. p : 41)
2014 (Mar 27), b, f, THREEPEK by Three Valleys (USA)
Cem Narin
43
Kısraklar - Broodmares
EL CLASICO , b , 2006 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Fancy Heights (GB), by Shirley Heights
(GB) (see 8. Sup. p : 41)
2014 (Mar 22), b, c, by Inspector
Nişan Arek Kuyumciyan
EL SALLA , b , 2008 , bred by Fatine Özsoy, by Unaccounted For (USA), out of Trust (GB), by Mind Games (GB) (see 9. Sup.
p : 42)
2014 (Mar 01), b, c, by Dai Jin (GB)
Fatine Özsoy
ELA KORI MU (GB) , ch , 1997 , bred by R. M. West and Trafalgar and Bloodstock , by Ela-Mana-Mou (IRE), out of Flushing
Meadow (USA), by Raise A Native (USA) (see 8. Sup. p : 41)
2014 (Jan 29), b, c, by Torok (IRE)
Ayşe Ceyda Feyzullah
ELADENİZ , b , 2007 , bred by Ahmet Cavcav, by Karakol (IRE), out of Judiana (IRE), by Dolphin Street (FR) (see 9. Sup. p :
42)
2014 (Apr 18), b, f, by Adonise
Sefa Çıkmaz
ELANOR , b , 2007 , bred by İsmail Hadioğlu, by Always A Classic (CAN), out of Bashful (USA), by Housebuster (USA) (see
9. Sup. p : 42)
2014 (May 07), b, f, by Sri Pekan (USA)
Tuğban İzzet Aksoy
ELEONOR , b , 2001 , bred by Berrin Gedik, by Eagle Eyed (USA), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see 9. Sup. p : 42)
2014 (Mar 18), b, f, YİĞİTALP by Bin Ajwaad (IRE)
Mehmet Yiğit Alp
ELITE GIRL , b , 2005 , bred by Uğur Alp Atan, by Always A Classic (CAN), out of Apasra, by Mujtahid (USA) (see 9. Sup. p
: 42)
2014 (May 16), b, f, INTO STAR by Yonaguska (USA)
Fevzi Yılmaz
ELİN KIZI , b , 2008 , bred by Niktar El, by Bin Ajwaad (IRE), out of Mıchıko, by Manila (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 75)
2014,slipped foal, by Türcosel
ELLE DIVA (GER) , ch , 2000 , bred by Stiftung Gestüt Fahrhof, by Big Shuffle (USA), out of Espada (GER), by Surumu
(GER) (see 8. Sup. p : 41)
2014 (May 21), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
Necati Demirkol
ELLIE'S MAMBO (USA) , ch , 2000 , bred by Calumet Farm, by Kingmambo (USA), out of Ophidian (USA), by Ogygian
(USA) (see 9. Sup. p : 43)
2014 (Mar 21), b, c, NEW DAY by Dai Jin (GB)
Kadriye Meliha Eliyeşil
ELMABAĞ , b , 1999 , bred by Tayral Tutumlu, by Rakan (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 8. Sup. p : 41)
2014 (Apr 04), b, c, ROJHATAĞA by Velociraptor (GB)
Abdulkadir Cızlak
ELMAS BIKE , ch , 2003 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Always A Classic (CAN), out of Kortay (USA), by Diesis (GB) (see
9. Sup. p : 43)
2014,slipped foal, by Scream To Scream (IRE)
44
Kısraklar - Broodmares
ELMAS KIZ , gr , 2005 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Common Grounds (GB), out of Yakutiye, by Dersim (see 8. Sup. p :
41)
2014 (Apr 22), gr, f, GRENADA BLOSSOM by Orpen (USA)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
ELMASTÜTÜN , b , 2009 , bred by Muammer Tütüncüler, by Unaccounted For (USA), out of Fıone, by Spectrum (IRE) (see 5.
Sup. p : 39)
2014 (Apr 19), ch, c, DESVİ DANYA by Son Of Sun
Uğur Baytınaz
EMERALD , ch , 2004 , bred by Şaban Şerif Saraçoğlu, by Shining Steel (GB), out of Apple Blossom, by Castle Rising (GB)
(see 9. Sup. p : 43)
2014 (May 04), ch, c, by River Special (USA)
Şaban Şerif Saraçoğlu
EMILIA , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Victot Rose (IRE), by Be My Guest (USA) (see 9. Sup. p : 43)
2014 (Apr 12), b, f, NUSYA by Nahar
Emre Şahin
EMILY , b , 2000 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Victory Note (USA), out of Holly Dream (IRE), by Magical Wonder
(USA) (see 9. Sup. p : 43)
2014 (Apr 13), b, c, GRAND LEGEND by Kaneko
Haluk Eron
EMİNE HANIM , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Distant Relative (IRE), out of Beliz, by Barbar (see 8. Sup. p : 42)
2014 (Jan 18), b, f, BLUE LION by Lion Heart (USA)
Hakan Kefoğlu
EMMA , b , 2002 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici) and Orhan Eraksan, by Shining Steel (GB), out of Su I, by Ay Tudor (see
9. Sup. p : 43)
2014 (Mar 25), b, c, by Torok (IRE)
Gençay Dilek Emirsoy
EMMENEZ MOI (GB) , b , 1998 , bred by Janus Bloodstock, by Baryshnikov (AUS), out of Daisy Dance (FR), by Alzao
(USA) (see 7. Sup. p : 39)
2014 (Apr 02), b, c, by Luxor
Mehmet Çavuş
EMOTION , ch , 2003 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Eagle Eyed (USA), out of Awayil (USA), by Woodman (USA)
(see 9. Sup. p : 43)
2014,slipped foal, by Divine Light (JPN)
EMOTION GIRL , ch , 2007 , bred by Umur Tamer, by Royal Abjar (USA), out of Eolıon, by Distant Relative (IRE) (see 9.
Sup. p : 43)
2014 (Feb 10), b, f, ALİNAM by Velociraptor (GB)
Yasemin Topçu
ENDAM , b , 2010 , bred by Tayral Tutumlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Midnight Chimes (USA), by St Jovite (USA) (see 6.
Sup. p : 89)
2014 (Feb 05), ch, f, LAPRAS by İzmirli
Tufan Adışen
ENDLESS FREEDOM , b , 2002 , bred by Suat Demiral, by Zilzal (USA), out of Segovia (GB), by Groom Dancer (USA) (see
9. Sup. p : 44)
2014 (May 27), ch, c, by Lion Heart (USA)
Alaettin Akkoç
45
Kısraklar - Broodmares
ENDURANCE , b , 2006 , bred by Gökhan Yılmaz and Yücel Boztürk, by Mountain Cat (USA), out of Şıbıla, by Tender Prınce
(see 9. Sup. p : 44)
2014 (Mar 16), b, c, MEGAFORCE by Perfect Storm
Arif Türkseven
ENGAGEMENT (GB) , b , 2004 , bred by The Duke Of Devonshire, by Generous (IRE), out of Personal Love (USA), by
Diesis (GB) (see 9. Sup. p : 44)
2014 (Apr 06), b, f, by Sri Pekan (USA)
Ömer Halim Aydın
EOLA , b , 2007 , bred by Şerafettin Gedik, by Eagle Eyed (USA), out of Ogalo, by Galetto (FR) (see 9. Sup. p : 44)
2014 (Jan 26), b, f, by Derviş Ağa
Dinçer Karabulut
EOLION , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Distant Relative (IRE), out of Cycas, by Lockton (GB) (see 9. Sup. p : 44)
2014 (Jan 11), b, f, by Dehere (USA)
Adil Mert Kaya
EPONA , b , 2008 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB) (see 9. Sup. p :
44)
2014 (Apr 14), b, c, MY BABOŞ by Divine Light (JPN)
Adem Erdölek
ERANS TIE (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Desert Style (IRE), out of Laila Manja (IRE), by Diesis (GB)
(see 9. Sup. p : 44)
2014 (Feb 25), b, f, PEACE ON EARTH by Royal Abjar (USA)
Erdal Kurdu
ERBİKE , ch , 2007 , bred by İlyas İlbey, by Manila (USA), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE) (see 9. Sup. p : 44)
2014 (Apr 21), ch, f, by Always A Classic (CAN)
Tolga Karakartal
ERENGÜL , b , 2003 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Eagle Eyed (USA), out of Kınalım, by Centroline (GB) (see 9. Sup. p :
44)
2014 (Mar 22), ch, c, by Native Khan (FR)
Mehmet Bakır
ERITH'S CHILL WIND (GB) , b , 1996 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd, by Be My Chief (USA), out of William's Bird
(USA), by Master Willie (GB) (see 9. Sup. p : 44)
2014 (Mar 14), b, f, by Sea Hero (USA)
Erhan Özkan
ERKINTAY (IRE) , b , 2007 , bred by Mehmet Kurt, by Tambulot, out of Mırror's Secret , by The Best (see 9. Sup. p : 45)
2014 (May 19), b, f, GUARDIAN WIZARD by Dilum (USA)
Cevat Sevindik
ESCLARMONDE (IRE) , b , 2004 , bred by D.J.Bloodstosk,G. Roddick & Wrottesley Ltd, by In The Wings (GB), out of
Questina (FR), by Rainbow Quest (USA) (see 9. Sup. p : 45)
2014 (May 07), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Murat Akça
ESEN RÜZGAR , b , 2001 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Doyoun (IRE), out of Kaşemumkara, by Rakan (USA) (see 9.
Sup. p : 45)
2014 (Mar 25), b, f, by Win River Win (USA)
Osman Karayağız
46
Kısraklar - Broodmares
ETOILE VOLANT (USA) , gr , 2003 , bred by Clovelly Farms, by Silver Hawk (USA), out of Quelle Affaire (USA), by
Riverman (USA) (see 8. Sup. p : 44)
2014,slipped foal, by Pressing (IRE)
ETOLLE FILANTE , b , 2002 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Common Grounds (GB), out of Sharleen, by Laughing Matter
(USA) (see 9. Sup. p : 45)
2014 (Feb 18), b, f, MY KAVİN by Kurtiniadis (IRE)
Ahmet Kavran
Died in 2014
EVADING (USA) , b , 2009 , bred by Darley Stud Management Co.Ltd. foaled in USA and imported from FR in 2013, ( see Am.
SB v : 32 ), by Street Sense (USA), out of Ever Love (BRZ), by Nedawi (GB)
2014 (Mar 15), b, c, by Motivator (GB)
Mehmet Ziya Adalar
EVENING STAR , b , 2005 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Spectrum (IRE), out of Evening Moon (USA), by Dayjur
(USA) (see 9. Sup. p : 45)
2014,early abortion, by Pressing (IRE)
EXCEL HORSE (IRE) , ch , 1997 , bred by Ron Con and Global Investments, by Pistolet Bleu (IRE), out of Plessaya (USA), by
Nureyev (USA) (see 9. Sup. p : 45)
2014 (Apr 03), b, f, QUEEN ECEM by Eagle Eyed (USA)
Recep Avşar
EXCLUSIVE ACADEMY (IRE) , b , 1999 , bred by Denis And Cathal Brosnan, by Royal Academy (USA), out of
Appreciatively (USA), by Affirmed (USA) (see 9. Sup. p : 45)
2014 (Mar 07), b, f, BUNCH OF FOURS by Victory Gallop (CAN)
Nirgül Turgu
EXCUSEME , ch , 1992 , bred by Naci Yücel Köylü, by Arslan, out of Follow Me, by Afayoon I (IRE) (see 9. Sup. p : 46)
2014 (Mar 28), b, f, DEEP ALP by Scream To Scream (IRE)
Kayahan Köylü
EXETER , b , 2003 , bred by Sadık Eliyeşil, by Mujtahid (USA), out of Bebecik (GB), by Alzao (USA) (see 9. Sup. p : 46)
2014 (Feb 28), ch, c, by Victory Gallop (CAN)
Cem Kahraman
EXOTIC DANCER , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see
9. Sup. p : 46)
2014 (Apr 14), b, c, by Always A Classic (CAN)
Vahap Kılıçkaya
EXOTIC FLAME , b , 2004 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by Red Bishop (USA), out of Calamıty Jane, by Han-Bakü (see
9. Sup. p : 46)
2014 (Apr 01), b, c, by Indigo Red (GB)
Osman Doğan
EYE OF THE TIGER , b , 2004 , bred by Saim Bora Atakol, by Eagle Eyed (USA), out of Lady Volga, by My Volga Boatman
(USA) (see 8. Sup. p : 45)
2014 (Mar 20), b, c, BÜYÜK BABA by Mummy's Love
Ender Özünüseven
EZO ŞAH , ch , 2008 , bred by Şaban Gül, by Royal Abjar (USA), out of Thunder Best, by The Best (see 9. Sup. p : 46)
2014 (Feb 26), ch, c, ROBEN by Pan Rıver
Tuncer Gökçe
47
Kısraklar - Broodmares
FABOLOUS , b , 2008 , bred by Haci İpek, by Ultramar, out of Portakalçiçeği, by Toraman (see 9. Sup. p : 46)
2014 (Feb 09), b, f, RAFFLESIA by Popular Demand
Haci İpek
FABUCO (IRE) , b , 2001 , bred by Rathasker Stud, by Mujadil (USA), out of Beechwood (USA), by Blushing Groom (FR)
(see 7. Sup. p : 42)
2014 (Feb 20), b, c, ANZOR by Unaccounted For (USA)
Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk
FAFATARA , b , 2007 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Manila (USA), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan (see 9. Sup. p
: 46)
2014 (Mar 25), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
Ali Erden
FAIR LADY , b , 2006 , bred by Cüneyt Çalıcıoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Faır Taıl, by Cossack Guard (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 44)
2014 (Mar 14), b, f, SELLY by Victory Gallop (CAN)
Yaman Zingal
FAIRLANDA (IRE) , ch , 1994 , bred by Mıss A. Mansouri, by Ballad Rock (IRE), out of Sweet Accord (IRE), by Balidar
(IRE) (see 9. Sup. p : 46)
2014 (Feb 03), ch, f, by Medya
Yaşar Kaya
FAIRY QUEEN , ch , 2009 , bred by Ömer Halim Aydın, by Victory Gallop (CAN), out of Elektra, by Erhaab (USA) (see 5.
Sup. p : 33)
2014 (Mar 16), ch, f, by Dehere (USA)
Ömer Halim Aydın
FAIRY TALE , b , 2007 , bred by İdil Atakol, by Mountain Cat (USA), out of Klubnika, by Johny Guıtar (see 3. Sup. to v 3, p :
64)
2014 (Mar 14), b, f, HELİN SULTAN by Faırson
Hasan Salim Saylağ
FANTASTIC MIST (GB) , b , 2004 , bred by Darley , by Fantastic Light (USA), out of Mistle Thrush (USA), by Storm Bird
(CAN) (see 9. Sup. p : 47)
2014 (Apr 26), b, f, by Torok (IRE)
Muhsin Emirsoy
FANTASTİC YELLOW , ch , 2004 , bred by Bedri Öztürk, by Fantastic Fellow (USA), out of Simin, by Down The Flag
(USA) (see 9. Sup. p : 47)
2014 (Mar 22), b, c, İNCEDİKEN by Dai Jin (GB)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
FAR GROUNDS , b , 2000 , bred by Ercan Ekenler, by Common Grounds (GB), out of Far Frau (USA), by Far Out East (USA)
(see 8. Sup. p : 46)
2014, barren to Royal Abjar (USA)
FAROE ISLANDS (GB) , b , 2004 , bred by Darley , by Halling (USA), out of Danish (IRE), by Danehill (USA) (see 9. Sup. p
: 47)
2014 (Mar 15), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Nişan Arek Kuyumciyan
FASHIONABLE DONNA (GB) , b , 2002 , bred by P. V. and Mrs J. P. Jackson, by Royal Applause (GB), out of Sheer Gold
(USA), by Cutlass (USA) (see 6. Sup. p : 46)
2014, barren to Royal Abjar (USA)
48
Kısraklar - Broodmares
FAST SPARTAN (USA) , b , 1999 , bred by M.I. Farm, by Maria's Mon (USA), out of Sip'n See (USA), by Well Decorated
(USA) (see 9. Sup. p : 47)
2014 (Mar 13), b, c, by Always A Classic (CAN)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
FATOŞIM , b , 2007 , bred by Orhan Uzun, by Strike The Gold (USA), out of Bedtime Story (USA), by Private Account (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 15)
2014 (Feb 27), b, c, UÇANASLAN by Mali
Adil Aslan
FAWN LILY (IRE) , b , 2006 , bred by Gainsborough Stud Manag. Ltd, by King's Best (USA), out of Fawaayid (USA), by
Vaguely Noble (IRE) (see 9. Sup. p : 48)
2014 (Apr 11), b, c, by Native Khan (FR)
Sadettin Atığ
FELIGIRL , gr , 1997 , bred by Salih Özkuloğlu, by Cock Robin (USA), out of Felıcty, by Al Murtajaz (USA) (see 9. Sup. p :
48)
2014 (Apr 11), gr, c, by Velociraptor (GB)
Selami Ünlü
FERDANE , b , 2000 , bred by Turhan Çakar, by Desert Style (IRE), out of Kilbride Colleen (IRE), by Statoblest (GB) (see 8.
Sup. p : 47)
2014 (Jan 24), b, f, ULUKIZ by Fantastic Fellow (USA)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
FERDANENİN KIZI , b , 2006 , bred by Ferdane Çelik, by Distant Relative (IRE), out of Ferdane, by Desert Style (IRE) (see
9. Sup. p : 48)
2014 (Jan 31), b, f, ATAKIZI by Yosan
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
FEVZUŞ , b , 2007 , bred by Tufan Adışen, by Royal Abjar (USA), out of Bademiye, by Gürhan I (see 9. Sup. p : 48)
2014, barren to Bosporus (IRE)
FIGARO , b , 1999 , bred by Kemal Kurt, by Senor Speedy (USA), out of Forested (USA), by Country Pine (USA) (see 9. Sup.
p : 48)
2014 (Mar 12), b, c, by Scarface
Kemal Kurt
FILLE DU GALETTO , ch , 2001 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Galetto (FR), out of Baby Face, by Yemken (GB) (see
9. Sup. p : 48)
2014,early abortion, by Kıng Bıshop
FILLE GENEREUX (GB) , ch , 1998 , bred by Bottisham Heath Stud, by Cadeaux Genereux (GB), out of Mohican Girl (GB),
by Dancing Brave (USA) (see 9. Sup. p : 48)
2014 (Apr 30), ch, f, by Bosporus (IRE)
Hüseyin Can Cenük
FINAL DESTINATION , b , 2005 , bred by Adil Mert Kaya, by Marlin (USA), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So
Bold (IRE) (see 9. Sup. p : 48)
2014 (Mar 28), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Süreyya Baytınaz
FINAL LOOK (USA) , gr , 1999 , bred by J. Mack Robinson, by Holy Bull (USA), out of Bat Prospector (USA), by Mr.
Prospector (USA) (see 9. Sup. p : 48)
2014,slipped foal, by Win River Win (USA)
49
Kısraklar - Broodmares
FINDIK KAYA , ch , 2009 , bred by Ercan Turan, by Ocean Crest (USA), out of Zehra Nur, by Mıchael Jackson (see 5. Sup. p :
132)
2014 (Mar 10), ch, f, CRAZY ONE HORSE by Unforgettable
Hatice Kaya
FINE TIME LUCILLE (USA) , b , 2005 , bred by Mary Lester & Howard Lester, by Mineshaft (USA), out of Prom Knight
(USA), by Sir Harry Lewis (USA) (see 9. Sup. p : 49)
2014, barren to Victory Gallop (CAN)
FIRE GIRL , b , 2004 , bred by Alaattin Çoban, by West By West (USA), out of Tanui (GB), by Hernando (FR) (see 9. Sup. p :
49)
2014 (Feb 27), b, f, CHAMPS ELYSEES by Bosporus (IRE)
İbrahim Etem Heper
FIRST SHINY , b , 2001 , bred by Rasim Tetik, by İnfisah, out of Sagapia, by Suivant (USA) (see 9. Sup. p : 49)
2014 (Feb 26), b, c, BY DEMİRALAY by Ajmera (GB)
Nazmiye Özkan
FIRST TIME AFFAIR (USA) , b , 1995 , bred by Richard Horn Vinery, by Black Tie Affair (IRE), out of Mary Tavy (USA),
by San Feliou (FR) (see 8. Sup. p : 48)
2014 (Apr 21), ch, c, TURAYS by Rey De Cafe (USA)
Abdurrahman Seyithan Yakar
FIRSTMOON , b , 2005 , bred by Adil Mert Kaya, by Mountain Cat (USA), out of Bensu, by Damister (USA) (see 8. Sup. p :
48)
2014 (Mar 31), b, f, MASTER OF THE WIND by Cuvee (USA)
Alpaslan Dedeoğlu
FIRTINASEL , b , 2007 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Eagle Eyed (USA), out of Ozon, by Script Ohio (USA) (see 9. Sup. p :
49)
2014 (Mar 15), b, f, by Leventcan
Muzaffer Necef
FİGEN KIZ , b , 2005 , bred by Bedri Öztürk, by Lear White (USA), out of Oğlav, by My Volga Boatman (USA) (see 8. Sup. p
: 48)
2014 (Mar 19), b, c, by Dai Jin (GB)
Fatih Kocaman
FİRDA , b , 2005 , bred by Mehmet Adnan Güllüoğlu, by Private Tender (GB), out of Arriette (IRE), by Vision (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 11)
2014 (Mar 31), b, f, BEYBİN HANIM by Velociraptor (GB)
Mehmet Ali Güllüoğlu
FİRUZE , b , 2006 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Pergola (GB), by Mtoto (GB) (see 7. Sup. p :
46)
2014 (Apr 23), b, c, by Miklagard
Gıyasettin Şen
FİYO , b , 2008 , bred by Erdem Bekmezci, by Natıve Procıda, out of Sevdik, by Sarisaka (GB) (see 9. Sup. p : 49)
2014 (Apr 08), b, c, AYRTON by Victory Gallop (CAN)
Erdem Bekmezci
FLASHY'S SONG (USA) , b , 2007 , bred by Robert E. Courtney, Jr. & Rick Stivers, by Songandaprayer (USA), out of Flashy
(USA), by Wild Again (USA) (see 9. Sup. p : 49)
2014 (Jan 24), b, c, BITCOIN by Victory Gallop (CAN)
Gülnur Gülerce
50
Kısraklar - Broodmares
FLORANCE (GER) , b , 2005 , bred by K. Nercessian, by Orpen (USA), out of Fureau (GER), by Ferdinand (USA) (see 9.
Sup. p : 50)
2014 (Mar 01), b, f, by Nusa Dua
Mehmet Necdet Narin
FLORISSANT , b , 2004 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Mountain Cat (USA), out of Fıorella, by Karayel (see 9. Sup. p :
50)
2014 (Feb 19), b, f, FLEURINE by Powerscourt (GB)
Kadriye Meliha Eliyeşil
FLOWERS QUEEN , b , 2002 , bred by Davide Franco, by Royal Abjar (USA), out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble
(IRE) (see 8. Sup. p : 49)
2014 (Apr 01), b, c, BABA ABDULLAH by Velociraptor (GB)
Mustafa Ercan
FLY HORSE , b , 2004 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Lear White (USA), out of Gondola, by Vidar (see 8. Sup. p : 49)
2014 (May 01), ch, c, by Sea Hero (USA)
Eyüp Ensar Çelik
FLYING BEAUTY , ch , 2010 , bred by Muzaffer Buğdaycı, by Royal Abjar (USA), out of Taminas Gift (GB), by Giant's
Causeway (USA) (see 6. Sup. p : 138)
2014 (Mar 28), ch, f, by Dehere (USA)
Muzaffer Buğdaycı
FLYING SAUCER , b , 2009 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Eagle Eyed (USA), out of Fantasy Flyer (USA), by Lear Fan
(USA) (see 9. Sup. p : 50)
2014 (Apr 02), ch, c, by Luxor
Kamil Levent Kitapçı
FONT , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Danehill Dancer (IRE), out of Transparent (IRE), by Dance Of Life (USA)
(see 9. Sup. p : 50)
2014 (Mar 12), b, c, BABA VANGA by Three Valleys (USA)
Serdar Kemal Özçolak
FOR SALE , ch , 2005 , bred by Bedri Öztürk, by Unaccounted For (USA), out of Satılmış, by Down The Flag (USA) (see 9.
Sup. p : 50)
2014 (Jan 20), b, c, VALLEY KING by Pressing (IRE)
Şevki Eren
FOR TOUCH , ch , 2008 , bred by Zuhal Yıldırım, by Dr Fong (USA), out of Tatterdemalion (GB), by Galileo (IRE) (see 9.
Sup. p : 51)
2014 (Apr 05), ch, f, by Native Khan (FR)
Ahmet Kavran
FOR YOU , b , 2007 , bred by Hayrullah Doğan, by River Special (USA), out of Iles (GER), by Acatenango (GER) (see 8. Sup.
p : 49)
2014 (Feb 17), b, c, by Inspector
Hayrullah Doğan
FORDYCE (USA) , ch , 1994 , bred by Loblolly Stable foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see Am. SB v : 32 ),
by Cox's Ridge (USA), out of Foresta (USA), by Alydar (USA)
2014 (Mar 19), b, c, by Harlan's Holiday (USA)
Mozaik ŞarapTr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti
FORESTED (USA) , b , 1992 , bred by Larry Dellay Curmar, by Country Pine (USA), out of Passolyn (USA), by Fast Passer
(USA) (see 9. Sup. p : 51)
2014 (Apr 22), b, f, by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kurt
51
Kısraklar - Broodmares
FORMIDABLE , ch , 2009 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Okawango (USA), out of Yörükhanim (GB), by Alwuhush (USA) (see
5. Sup. p : 131)
2014 (Mar 17), gr, f, by Native Khan (FR)
Şemsi Ağırtaş
FORS , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Manila (USA), out of Semence D'or (FR), by Kaldoun (FR) (see 9. Sup. p : 51)
2014 (Apr 23), ch, f, by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kurt
FORTIS , ch , 2004 , bred by Orhan Bekmezci, by West By West (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill (USA) (see
9. Sup. p : 51)
2014 (Jan 22), b, f, by Inspector
İlter Özgüzel
FORTIS GÜL , ch , 2009 , bred by Orhan Bekmezci, by River Special (USA), out of Fortıs, by West By West (USA) (see 5.
Sup. p : 41)
2014 (Mar 15), ch, f, by Native Khan (FR)
Orhan Bekmezci
FOUR BY FOUR , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bold Bid (GB), out of Elzem, by Commanche Run (GB) (see 9. Sup.
p : 51)
2014 (Apr 06), b, c, by Expansion (USA)
İsmail Hadioğlu
FRECKLES , b , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Gleaming Heather (USA), by Irish River (FR)
(see 9. Sup. p : 51)
2014 (Feb 16), b, c, ALPAS by Adonise
Ahmet Bakır
FREE LADY , b , 1992 , bred by Çetin Yetik, by Barnato (USA), out of Heavenly Princess (IRE), by Godswalk (USA) (see 9.
Sup. p : 52)
2014 (Feb 01), b, c, by Luxor
Muammer Öğüt
FREEZONE , b , 1998 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Galaxy II, by Bachelor Party (IRE) (see 8. Sup. p
: 50)
2014 (May 12), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Ahmet Göçmen
FRENCH ACTRESS (USA) , b , 2000 , bred by Gaines-Gentry Thoroughbreds, by Theatrical (IRE), out of Mercantile (FR), by
Kenmare (FR) (see 9. Sup. p : 52)
2014 (Apr 15), b, c, by Out Of Control
Zekeriya Aydın
FRIDA , b , 2006 , bred by Sadrettin R. G. Atığ and Gülay Atığ, by Shining Steel (GB), out of Golden Mayores, by Efisio (GB)
(see 9. Sup. p : 52)
2014 (Mar 25), b, f, ÖZCANKIZI by Gold For Lady
Ali Özcan
FRIENDLY NORTH (USA) , ch , 2009 , bred by Michael Daly, by North Light (IRE), out of Best Of Friends (CAN), by
Mining (USA) (see 9. Sup. p : 52)
2014,slipped foal, by Cuvee (USA)
FRIENDS , b , 2009 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Flıer's Fantasy, out of Marlın's Image, by Marlin (USA) (see 5. Sup. p :
74)
2014 (Apr 12), b, c, by Luxor
Enes Erdi Gürbüz
52
Kısraklar - Broodmares
FROGGY , ch , 2008 , bred by Berrin Gedik, by Green Gönen, out of French Guichet (USA), by Grey Dawn II (FR) (see 9. Sup.
p : 52)
2014 (Apr 04), b, c, FOURWAY by Yonaguska (USA)
Burhan Özkan
FULL STORM (USA) , b , 2007 , bred by Carl Bowling Ellen Thompson foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see
Am. SB v : 32 ), by Full Mandate (USA), out of Stormack (USA), by Future Storm (USA)
2014 (Mar 07), b, f, CHOCOLAT NOIR by Divine Park (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
FUNNY GIRL , ch , 2003 , bred by Fazlı Yurdabak, by Fantastic Fellow (USA), out of Tos Lady (IRE), by College Chapel
(GB) (see 9. Sup. p : 52)
2014 (Apr 15), ch, f, by Luxor
Kaan Turan Yurdabak
FUSAICHI DREAM (IRE) , b , 2003 , bred by Tower Bloodstock foaled in IRE and imported from FR in 2014, ( see GSB v : 45 ),
by Fusaichi Pegasus (USA), out of Royal Ballerina (IRE), by Sadlers Wells (USA)
2014 (Apr 30), b, f, LATINAGIRL by Air Chief Marshal
Hakkı Tarık Dikencik
FUSS CAT , b , 2007 , bred by İsmail Hadioğlu, by Always A Classic (CAN), out of Fuss (USA), by Valiant Nature (USA) (see
9. Sup. p : 52)
2014 (Apr 07), b, c, by Country Reel (USA)
İsmail Hadioğlu
GAGKOŞ , b , 2003 , bred by Hayrettin Karamazı, by Bijou D'inde (GB), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time (USA) (see 9.
Sup. p : 52)
2014 (Feb 15), b, f, DUBLIN by Divine Light (JPN)
Hayrettin Karamazı
GAIA BRONSWICK (GB) , b , 1997 , bred by Effegi Farms S A S, by Brief Truce (USA), out of Gertrude Lawrence (IRE), by
Ballymore (IRE) (see 8. Sup. p : 51)
2014 (Feb 17), b, f, by Anatoly
Tamer Koldaş
GALONIKA , ch , 2009 , bred by İdil Atakol, by Victory Gallop (CAN), out of Klubnika, by Johny Guıtar (see 9. Sup. p : 53)
2014 (Apr 18), b, c, DEVIL WHISTLE by Yonaguska (USA)
Kayhan Selamoğlu
GALVANLI , b , 2009 , bred by Hasan İbrahim Sarıgöllü, by Always A Classic (CAN), out of Snıper, by Pennine Walk (IRE)
(see 5. Sup. p : 111)
2014 (Mar 20), ch, f, NYMPHADORA by Lion Heart (USA)
Fahri İşinibilir
GAMBITA (IRE) , b , 1996 , bred by Barronstown Stud and Ron and Co Ltd. , by Tenby (GB), out of Bonnie Isle (GB), by
Pitcairn (IRE) (see 9. Sup. p : 53)
2014 (Mar 10), b, c, BRAVE FEET by Kaneko
Hakan Saner
GAVIOTTA , b , 2005 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 9. Sup. p : 53)
2014 (Mar 15), ch, f, GREEN GULET by Green Gönen
Berrin Gedik and Şadi Gedik
GAYEM SU , b , 2008 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Mujtahid (USA), out of Esmer Amber (IRE), by Mukaddamah (USA)
(see 9. Sup. p : 53)
2014, barren to Country Reel (USA)
53
Kısraklar - Broodmares
GEISHA , b , 2004 , bred by Hami Yavaş, by Hamas (IRE), out of Foscaria (GB), by Formidable (USA) (see 9. Sup. p : 53)
2014 (Feb 19), b, f, by Inspector
Mehmet Doğan
GELİNCİK , b , 2008 , bred by Banü Özet, by Strike The Gold (USA), out of Afra Dila, by Natıve Procıda (see 4. Sup. to v 3, p
: 2)
2014 (May 13), ch, c, by Luxor
Banü Özet
GEMINI JOAN (GB) , b , 2006 , bred by Nawara Stud Co Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 46,
p : 123 ), by Montjeu (IRE), out of Cephalonie (USA), by Kris S (USA)
2014 (Mar 20), b, f, by Lawman (FR)
Vefa İbrahim Aracı
GENÇ ALBİNA , ch , 2006 , bred by Galip Gençol, by Manila (USA), out of Patara I, by Arslan (see 8. Sup. p : 51)
2014 (Mar 19), ch, f, STAR SPECIAL by River Special (USA)
Coşkun Yıldız
GENÇ ANGEL , b , 2006 , bred by Galip Gençol, by Sun Music (IRE), out of Serapcan, by Royal Bequest (CAN) (see 8. Sup. p
: 51)
2014 (Feb 15), b, f, STAR HERO by Sea Hero (USA)
Coşkun Yıldız
GENÇCEREN , b , 2008 , bred by Galip Gençol, by Kaneko, out of Rinsa, by Ocean Crest (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 96)
2014 (Mar 13), b, c, ULAN BATOR by Luxor
Hatice Yıldız
GENIUS , b , 2008 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Royal Abjar (USA), out of Tajarib (IRE), by Last Tycoon (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 113)
2014 (Jan 23), ch, f, by Kaneko
Sebati Duman
GENYERİ , ch , 1994 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Little Guest (USA), out of Ekvatör, by Dersim (see 8. Sup. p : 51)
2014 (Apr 16), b, f, WILD OF WESTPORT by Luxor
Birol Çınaroğlu
GHOST RIDER , ch , 2003 , bred by Yurdagül Ülgen, by Galetto (FR), out of Rose Du Pays (GB), by Anshan (GB) (see 7. Sup.
p : 50)
2014 (Mar 04), b, f, LOVEISSOCONFUSING by Hıgh Energy
Yurdagül Ülgen
GIARO , b , 2005 , bred by Hasan Güven, by Denkyra, out of Scorpıo, by Pennine Walk (IRE) (see 9. Sup. p : 53)
2014,slipped foal, by Luxor
GIFT OF THE HEART (CAN) , ch , 2001 , bred by Tullira Stables Inc. foaled in CAN and imported from USA in 2012, ( see
Am. SB v : 32 ), by Ascot Knight (CAN), out of Devils Council (CAN), by Devil Begone (USA)
2014 (May 24), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Mozaik ŞarapTr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti
GIKGA , b , 2007 , bred by Mehmet Çay, by Strike The Gold (USA), out of Royal Welcome (IRE), by Royal Academy (USA)
(see 9. Sup. p : 53)
2014 (Apr 27), b, f, GIKGA HEART by Lion Heart (USA)
Gülnur Gülerce
GIMME HOPE JOANNA , b , 2006 , bred by Merih Taşbek, by Sri Pekan (USA), out of Flicker Of Hope (IRE), by Baillamont
(USA) (see 9. Sup. p : 54)
2014 (Feb 26), b, c, CHEAT by Dai Jin (GB)
Süleyman Selman Taşbek
54
Kısraklar - Broodmares
GINGA GIRL , b , 2004 , bred by Mustafa Çöldür, by Sri Pekan (USA), out of Black Gırl, by Wouter Raaphorst (HOL) (see 9.
Sup. p : 54)
2014 (Feb 22), b, f, by Pressing (IRE)
Ömer Peynirci
GINGER , b , 2002 , bred by Tayral Tutumlu, by Mujtahid (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 9. Sup. p : 54)
2014 (Apr 20), b, c, OĞLUM SIRAÇ by Velociraptor (GB)
Bekir Doğan and Salih Yıldızer
GIRL OF KING , b , 2006 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Bin Ajwaad (IRE), out of İman, by Karayel (see 9. Sup. p : 54)
2014 (Mar 03), b, c, JIDICIOUS by Gılıtter
Haci İpek
GIRLIE , b , 2005 , bred by Mine Koyuncuoğlu, by West By West (USA), out of Sun Child (USA), by Beau Genius (USA) (see
9. Sup. p : 54)
2014 (Mar 02), b, f, FAIR GIRL by Faırson
Mine Koyuncuoğlu
GISABELLE , b , 2007 , bred by Derviş Meral, by Strike The Gold (USA), out of Black Baby, by Marlin (USA) (see 9. Sup. p :
54)
2014 (May 18), b, f, RİBYONAK by Pressing (IRE)
Cem Atılgan
GIVE ME A FIVE , ch , 2003 , bred by Serdal Adalı, by Pennekamp (USA), out of Five Diamonds (GER), by Platini (GER)
(see 6. Sup. p : 52)
2014, barren to Senatore
GİRDAP , b , 2007 , bred by Adem Erdölek, by Bullmarket, out of Leblebi, by Eagle Eyed (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 70)
2014 (Apr 23), b, c, CAN DADAŞ by Scarface
Demirhan Yılmaz
GLASS PATH (USA) , ch , 2007, bred by Paxton Anderson foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see Am. SB v : 32 ),
by El Corredor (USA), out of Afternoon Krystal (USA), by Afternoon Deelites (USA)
2014 (Mar 12), ch, c, by Spring At Last (USA)
Abdulsamet Tekin
GLORIA MUNDI , b , 2007 , bred by İdil Atakol, by Mountain Cat (USA), out of Ulibka, by Johny Guıtar (see 9. Sup. p : 54)
2014 (May 09), b, c, by Scarface
Vedat Tezel
GLORIANA , b , 2003 , bred by Francesco Sponza, by Marlin (USA), out of Welsh Glory (FR), by Le Glorieux (GB) (see 8.
Sup. p : 53)
2014 (Mar 18), b, c, by Scream To Scream (IRE)
İrfan Ilgazlı
GLUCOSA , b , 2005 , bred by Ali Benli, by Tahakaan (GB), out of Knees To Kness (IRE), by Tagula (IRE) (see 9. Sup. p : 54)
2014 (Mar 26), b, c, by Ocean Crest (USA)
Bahar Akgün
GOING WITH MUMMY (IRE) , b , 2006 , bred by Patrick M Ryan, by Masterful (USA), out of Miss Bagatelle (GB), by
Mummy's Pet (GB) (see 9. Sup. p : 55)
2014 (Apr 21), b, c, BABA DOSTU by Mountain Cat (USA)
Selman Erdemirci
GOLANLI , ch , 2005 , bred by Mehmet Çelik, by Ashkalani (IRE), out of Pollypraid (IRE), by Polish Patriot (USA) (see 9.
Sup. p : 55)
2014 (Apr 16), ch, c, TİLKİ by Çelikmehmet
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
55
Kısraklar - Broodmares
GOLD BIHAR , b , 2008 , bred by Bülent Taşçı, by Royal Abjar (USA), out of Kadife, by Grand Lodge (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 59)
2014 (Apr 26), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Demirhan Yılmaz
GOLD BLOSSOM (IRE) , ch , 2006 , bred by Grangecon Stud, by Danehill Dancer (IRE), out of Lovely Blossom (FR), by
Spinning World (USA) (see 9. Sup. p : 55)
2014 (Feb 25), ch, c, by Kaneko
Ali Celalettin Alkan
GOLD COAST CAT (USA) , b , 2005 , bred by F. J. F. M. LLLC foaled in USA and imported from FR in 2014, ( see Am. SB v :
32 ), by Tale Of The Cat (USA), out of Connecting Link (USA), by Linkage (USA)
2014 (Apr 19), b, f, by Myboycharlie (IRE)
Mares Havuz Arıtİnş.Sn.Tc.Ld.Şti
GOLD HYPERION , ch , 1994 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Pharly (FR), out of Ultra Vires (GB), by High Line (GB) (see
9. Sup. p : 55)
2014 (May 15), b, c, ZAFER ATEŞİ by Win River Win (USA)
Bedri Akbulut and Abdulvahap Güneş
GOLD PLAY , ch , 2006 , bred by Ertan Öznur and Sinan Öznur, by Royal Abjar (USA), out of Zeugma (IRE), by Rainbows
For Life (CAN) (see 8. Sup. p : 53)
2014 (Mar 06), ch, c, BEY FIRAT by Victory Gallop (CAN)
Ahmet Sedat Danışoğlu
GOLD TULIP , ch , 2006 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Mountain Cat (USA), out of Celebrity Style (USA), by Seeking
The Gold (USA) (see 9. Sup. p : 55)
2014 (Apr 02), ch, f, by Lion Heart (USA)
Oğuz Yalçın
GOLD WAY (FR) , ch , 2000 , bred by M. Pharaon, by Surumu (GER), out of Galina (FR), by Bon Sang (FR) (see 9. Sup. p :
55)
2014 (Mar 07), ch, c, PAN AMİGO by Unaccounted For (USA)
Mehmet Yavuz Salihoğlu
GOLDA , ch , 2008 , bred by Emir Alkaş, by Bosporus (IRE), out of Mabi, by Barnato (USA) (see 9. Sup. p : 55)
2014 (Mar 10), ch, c, HIZLI DEMİR by Faırson
Kazım Yararel
GOLDEN ATTRACTION , ch , 2005 , bred by Cengizhan Gödek, by Royal Abjar (USA), out of Irish Victory (IRE), by
Danehill (USA) (see 9. Sup. p : 55)
2014, no return to Bin Ajwaad (IRE)
GOLDEN BOS , gr , 2009 , bred by Hulusi Çil, by Bosporus (IRE), out of Golden Leaf, by West By West (USA) (see 5. Sup. p
: 46)
2014 (Mar 09), b, f, GÜLŞİLAN by Velociraptor (GB)
Ali Gözkemal
GOLDEN CANDLE (USA) , ch , 2001 , bred by Mr.& Mrs. Richard S. Kaster, by King Of Kings (IRE), out of Crafty Nan
(USA), by Crafty Prospector (USA) (see 9. Sup. p : 56)
2014, barren to Yonaguska (USA)
GOLDEN DREAM , ch , 2006 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Dinyeper (GB), out of La Peregrına, by Thyphonıc Rısıng (see
9. Sup. p : 56)
2014,slipped foal, by Unforgettable
56
Kısraklar - Broodmares
GOLDEN GAL , b , 2003 , bred by Turgay Adışen, by Always A Classic (CAN), out of La Reine Margot (IRE), by Maelstorm
Lake (IRE) (see 8. Sup. p : 54)
2014, barren to Sports Hero (USA)
GOLDEN LEAF , gr , 2004 , bred by Osman Hattat, by West By West (USA), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE)
(see 9. Sup. p : 56)
2014 (Mar 07), b, f, AZA LEA by Divine Light (JPN)
Hulusi Çil
GOLDEN LIFE , b , 2004 , bred by Haldun Güneş, by River Special (USA), out of Caroline Connors (GB), by Fairy King
(USA) (see 9. Sup. p : 56)
2014 (Apr 23), b, f, BİRCAN GÜLÜ by Velociraptor (GB)
Necmi Bircan
GOLDEN OLIVE , b , 2008 , bred by Berrin Gedik, by Strike The Gold (USA), out of Les Olıvıers, by Villeroy I (FR) (see 9.
Sup. p : 56)
2014 (Feb 06), b, f, by Country Reel (USA)
Ercan Tatı
GOLDEN PIE , b , 2005 , bred by İbrahim Tamer, by Royal Abjar (USA), out of Apple Pıe, by Knight Line Dancer (IRE) (see
9. Sup. p : 56)
2014 (Mar 28), ch, f, GOLDEN HARD by Lion Heart (USA)
Hatice Kaya
GOLDEN RIVER , ch , 2002 , bred by Turgay Sasallı, by River Special (USA), out of Lucky Princes, by Golden Prınce (see 9.
Sup. p : 56)
2014 (Apr 17), ch, f, TORUNUM MİRA by Perfect Storm
Erol Şirin
GOLDEN ROCK , b , 2002 , bred by Erçin Kayar, by Marlin (USA), out of Hayriyehanım, by My Volga Boatman (USA) (see
9. Sup. p : 56)
2014 (Feb 22), b, f, ERENLER KIZI by Lion Heart (USA)
Ergin Kayar
GOLDEN ROSE , ch , 2007 , bred by Tevfik Çelikoğlu and Nermin Çelikoğlu, by Royal Abjar (USA), out of Rose Noır, by
Doyoun (IRE) (see 9. Sup. p : 56)
2014 (Feb 12), b, f, LOHAHO by Velociraptor (GB)
Mikail Demirbilek
GOLDEN SELEN , ch , 2006 , bred by Yıldırım Gelgin, by Strike The Gold (USA), out of Licola (USA), by Crafty Prospector
(USA) (see 9. Sup. p : 56)
2014 (Mar 23), ch, f, SELEN MY GIRL by Win River Win (USA)
Died in 2014
Yıldırım Gelgin
GOLDEN SERAPH (USA) , ch , 1998 , bred by Steve Sahadi Cardiff Farm Management Corp, by Affirmed (USA), out of
Dearest Desert (USA), by Desert Wine (USA) (see 9. Sup. p : 56)
2014 (Mar 30), b, c, by Yonaguska (USA)
Kasım Ercan Ekenler
GOLDEN VICTORY , b , 2007 , bred by Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş., by Acclamation (GB), out of Golden Country (IRE),
by Sadler's Wells (USA) (see 9. Sup. p : 57)
2014 (Apr 28), b, f, MISS HELIN by Bin Ajwaad (IRE)
Onuralp Mehmet Kurt
GOLDRUSH (FR) , ch , 1999 , bred by Ecurie Skymarc Farm, by Common Grounds (GB), out of Gold Bride (USA), by
Unbridled (USA) (see 9. Sup. p : 57)
2014 (Mar 25), ch, c, HADİ BABA by Expansion (USA)
Selma Buyruk
57
Kısraklar - Broodmares
GOLDVINE , ch , 2009 , bred by Şerafettin Gedik, by Strike The Gold (USA), out of Vıvıana, by My Volga Boatman (USA)
(see 9. Sup. p : 57)
2014 (Apr 15), ch, f, İZMİR GÜLÜ by Faırson
Kaya Atç N.Tur.Gd. İt.İhr.Tic.Ltd.Şti
GOLUBUSHKA (USA) , b , 2004 , bred by John Mulholland and Martha Jane Mulholland foaled in USA and imported from FR
in 2014, ( see Am. SB v : 32 ), by Giant's Causeway (USA), out of Chaste (USA), by Cozzene (USA)
2014 (Feb 25), b, c, by Dalakhani (IRE)
Şaban Gül
GOMAN , b , 2004 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Eagle Eyed (USA), out of Darcey Bussel (GB), by Green Desert
(USA) (see 9. Sup. p : 57)
2014 (Mar 26), b, c, ÇEKO by Arsenıc
Cevher Korkmaz
GOOD EVENING (USA) , b , 2003 , bred by Janis R. Whitham, by Dixieland Heat (USA), out of Tuesday Evening (USA), by
Nodouble (USA) (see 9. Sup. p : 57)
2014 (Mar 05), b, f, by Rey De Cafe (USA)
Fedai Kahraman
GOOD MEMORY , ch , 2005 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Bosporus (IRE), out of Loch Diamond (GB), by Cadeaux
Genereux (GB) (see 9. Sup. p : 57)
2014 (Jan 22), ch, c, MY SWETY BOY by Royal Abjar (USA)
Oğuz Tekcan
GOOD TIME GIRL , ch , 1996 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Gaye, by Yemken (GB) (see 8. Sup.
p : 55)
2014 (Mar 12), b, c, by Ocean Crest (USA)
Ahmet Halim Celaloğlu
GORDION , b , 2003 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by West By West (USA), out of Just On The Market (IRE), by
Shalford (IRE) (see 9. Sup. p : 57)
2014 (May 03), b, c, BAVU BIRA by Three Valleys (USA)
Süleyman Selman Taşbek
GOSSIP GIRL , b , 2008 , bred by Fehamet Şeker, by Revoque (IRE), out of Della Victoria (USA), by Tale Of The Cat (USA)
(see 9. Sup. p : 57)
2014 (May 30), b, c, by Three Valleys (USA)
Duygu Fatura
GÖKBENİM , gr , 2006 , bred by Alaattin Karaca, by Distant Relative (IRE), out of Maralcan, by Barbar (see 9. Sup. p : 57)
2014 (Apr 30), gr, f, PASSIONATE by Lion Heart (USA)
Seda Karaca
GÖKÇE GELİN , b , 2009 , bred by Selahattin Turgu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Kaviyolu, by Marlin (USA) (see 5. Sup. p :
62)
2014 (Mar 01), b, c, ALL DAY by Pressing (IRE)
Gökçe Turgu
GÖKÇENİL , ch , 2008 , bred by Selahattin Turgu, by Mountain Cat (USA), out of Affairiste (IRE), by Simply Great (FR) (see
4. Sup. to v 3, p : 2)
2014 (Mar 18), ch, f, HOPE OF ANGEL by Lion Heart (USA)
Nirgül Turgu
GÖKTULUY , ch , 2003 , bred by Cengiz Tuluy, by Barnato (USA), out of Well Off, by Golden Prınce (see 9. Sup. p : 58)
2014 (Feb 15), b, f, by Black Bıshop
Fikret Yıldırım
58
Kısraklar - Broodmares
GÖLCÜK FIRTINASI , ch , 2004 , bred by Tekin Akyavuz, by Young Prınce, out of Çelebi Sultan, by Çelebi (see 9. Sup. p :
58)
2014,slipped foal, by Arsenıc
GÖNÜL ALAN , ch , 2001 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Galetto (FR), out of İcraat, by Barnato (USA) (see 8. Sup. p :
55)
2014 (May 27), ch, c, by Flying Boy (IRE)
Sadık Oruç
GÖNÜL KIRMAZ , b , 2006 , bred by Aziz Alpay, by Barbar, out of No Panıc, by Storm II (see 9. Sup. p : 58)
2014 (Apr 16), b, f, by Vento
Dilek Cebe
GÖZDE SULTAN , b , 2003 , bred by Emine Dizdar, by Mountain Cat (USA), out of Tender Challenge, by Tender Prınce (see
8. Sup. p : 55)
2014 (Apr 21), b, f, BAZO by Perfect Storm
Fevzi Yılmaz
GÖZTEPECİ , b , 2003 , bred by Yücel Birol, by Mountain Cat (USA), out of Yağızcan, by Majestic Endeavour (CAN) (see 9.
Sup. p : 58)
2014 (Mar 29), gr, c, by Derviş
Ahmet Yücel Birol
GRACEFUL STEPS (IRE) , b , 2004 , bred by John Davis And Newtown Stud, by Desert Prince (IRE), out of Ghassak (IRE),
by Persian Gold (IRE) (see 7. Sup. p : 54)
2014 (Mar 29), b, f, STENEN PENA by Adonise
Murat Gençer
GRADIVA (USA) , b , 2005 , bred by Mr Norman Cheng, by Grand Slam (USA), out of Ascension (IRE), by Night Shift (USA)
(see 9. Sup. p : 58)
2014 (Apr 15), b, c, by Native Khan (FR)
Cumhur İşıkçı
GRAND DESIGN (GB) , b , 2002 , bred by Whitsbury Manor Stud & Piegon House Stud foaled in GB and imported from U.K.
in 2013, ( see GSB v : 45, p : 328 ), by Danzero (AUS), out of Duende, by High Top (IRE)
2014 (Mar 08), b, f, GOOD APPROCH by Approve (IRE)
Ali Levent Dilmaç
GRANDCHANGE , b , 2006 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Dilum (USA), out of Güz Yağmuru, by Sarisaka (GB) (see 9.
Sup. p : 58)
2014 (Mar 27), b, f, ZEYNEBİM by Scarface
Yasemin Topçu
GRANT GIFT , b , 2006 , bred by Mustafa Ateş, by Royal Abjar (USA), out of Far Frau (USA), by Far Out East (USA) (see 9.
Sup. p : 58)
2014 (Feb 14), b, c, ÖZ ATEŞ by Özipek
Mustafa Ateş
GRAP TO GRAP , b , 2008 , bred by Fedai Kahraman, by Scream To Scream (IRE), out of Lady Carmen (IRE), by Petong
(GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 64)
2014,early abortion, by Acem
GREAT RUNNER , b , 2008 , bred by Şaban Şerif Saraçoğlu, by Red Bishop (USA), out of Apple Blossom, by Castle Rising
(GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 8)
2014 (Apr 23), b, c, by Dai Jin (GB)
Şaban Şerif Saraçoğlu
59
Kısraklar - Broodmares
GRECIAN GRAIL (IRE) , ch , 2001 , bred by Ballymacoll Stud Farm Ltd, by Rainbow Quest (USA), out of Grecian Urn (IRE),
by Ela-Mana-Mou (IRE) (see 9. Sup. p : 59)
2014 (May 12), b, f, by Sri Pekan (USA)
Şükrü Keklikoğlu
GREEN EYE , b , 2006 , bred by Soner Sökmen, by Fantastic Fellow (USA), out of Whippoorwill (USA), by Cox's Ridge
(USA) (see 9. Sup. p : 59)
2014 (Jun 08), b, c, by Three Valleys (USA)
Soner Sökmen
Died in 2014
GREY BEAUTY (FR) , gr , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Medaaly (GB), out of Thara (GER), by Aspros (GER) (see 9.
Sup. p : 59)
2014 (May 06), b, f, EKATERINA by Scarface
İsmail Demirel
GREY QUEEN , gr , 2005 , bred by Davide Franco, by Bijou D'inde (GB), out of Grivoise (GB), by Linamix (FR) (see 7. Sup.
p : 55)
2014 (Apr 23), b, f, by Ajmera (GB)
Dilek Cebe
GUILTY CONSCIOUS , b , 2009 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Valerie (GB), by Sadler's Wells (USA) (see
5. Sup. p : 126)
2014 (Apr 09), b, f, by Teksas Hasan
Aykut Aytar
GURU RINPOCHE , b , 2002 , bred by Bahadır Gödek, by Doyoun (IRE), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run (GB)
(see 7. Sup. p : 55)
2014 (Feb 21), b, c, MISTER RIGHT by Ocean Crest (USA)
Bahadır Gödek
GÜLARZUM , b , 2007 , bred by Turhan Çakar, by Pardon (FR), out of Dance On Air (IRE), by Lion Cavern (USA) (see 9.
Sup. p : 59)
2014 (Mar 23), ch, f, CAPE HORN by Three Valleys (USA)
Turhan Çakar
GÜLAYABLA , ch , 2005 , bred by Abdulkadir Levent Baykal, by Royal Abjar (USA), out of Donna Grazia (GB), by Sharpo
(GB) (see 8. Sup. p : 57)
2014 (May 15), b, c, HAS YAĞIZ by Yonaguska (USA)
Kaplan Canan Kendir
GÜLAYIM , b , 2007 , bred by Şadi Kaan Sezen, by Bosphorus Kıng, out of Tessaby (GER), by Surumu (GER) (see 9. Sup. p :
60)
2014, barren to Velociraptor (GB)
GÜLBİN SULTAN , b , 2004 , bred by Nilay Karadağ, by Asakir (GB), out of Veznedar (GB), by Zamindar (USA) (see 9. Sup.
p : 60)
2014, barren to Medya
GÜLDEMİN KIZI , b , 2006 , bred by Ayşegül Kurtel, by Manila (USA), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 9. Sup.
p : 60)
2014 (May 31), b, c, by Dehere (USA)
Melis Kurtel Emin
GÜLECEK , b , 2000 , bred by Zihni Tarık Canbay, by Distant Relative (IRE), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 9. Sup.
p : 60)
2014 (Feb 27), b, c, YİĞİTABİ by Bosporus (IRE)
Erkan Öztenekeci
60
Kısraklar - Broodmares
GÜLEDANUR , ch , 2009 , bred by Levent Demirgüreş, by Marlin (USA), out of Orsa (IRE), by Lion Cavern (USA) (see 9.
Sup. p : 60)
2014,early abortion, by Eagle Eyed (USA)
GÜLEN GELİN , b , 2008 , bred by Zahit Demirkan, by Perfect Storm, out of Cıty Bank, by Barbar (see 9. Sup. p : 60)
2014,slipped foal, by Unforgettable
GÜLERKIZ , b , 2007 , bred by Murat Can Türksev, by Muratcan, out of Night Auction (IRE), by Night Shift (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 87)
2014 (Mar 10), ch, f, DOSTHANE by Banknote (GB)
Süleyman Kar
GÜLNİHAL , b , 2004 , bred by Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci, by Eagle Eyed (USA), out of Grenadine Soda (FR), by
Indian Ridge (IRE) (see 8. Sup. p : 57)
2014 (Feb 13), ch, f, by Ronaldinho
Orhan Bekmezci and Ümit Bekmezci
GÜLSEÇ , ch , 2008 , bred by Şaban Gül, by Royal Abjar (USA), out of Moon Davon, by Strike The Gold (USA) (see 9. Sup. p
: 60)
2014 (Mar 15), ch, f, WIN RIVER GIRL by Win River Win (USA)
Hakkı Yener
GÜLSULTAN , b , 2004 , bred by Adem Erdölek, by Bullmarket, out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 9. Sup. p : 60)
2014 (Apr 26), b, f, GÜL AKSEL by Faırson
Ethem Bakırcı
GÜLÜM SULTAN (IRE) , ch , 1999 , bred by Scuderia Caroline di and Pietro and Barbara, by Ali-Royal (IRE), out of Rina
Love (IRE), by Law Society (USA) (see 9. Sup. p : 61)
2014 (Jan 22), ch, f, by Perfect Storm
Lütfü Kıpkıp
GÜMÜŞ EYER (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Mary McGrath, by Priolo (USA), out of Queen Of Bakla (FR), by Bikala (IRE)
(see 9. Sup. p : 61)
2014 (Mar 25), ch, f, by Bosporus (IRE)
Erkan Öztenekeci
GÜRPINAR , gr , 2003 , bred by Zekeriya Aydın, by Sri Pekan (USA), out of Göze, by George Thomas (see 9. Sup. p : 61)
2014 (Mar 25), ch, f, SHE WIND by Turaç (IRE)
Gıyasettin Şen
GÜZEL GELİN , b , 2002 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Eagle Eyed (USA), out of Lady Unıon, by Castle Rising (GB)
(see 9. Sup. p : 61)
2014 (Mar 29), b, c, by Dehere (USA)
Hacı Altın
HABIBETY , b , 2004 , bred by İbrahim Altınöz, by Bin Ajwaad (IRE), out of İskoç Gelin (GB), by Petong (GB) (see 7. Sup. p
: 57)
2014 (Feb 18), b, c, AKÇİLDEDE by Country Reel (USA)
Mehmet Akçil
HABINAR (USA) , b , 1998 , bred by Larry Millison Inc., by Southern Halo (USA), out of Adrenalin Rush (USA), by Afleet
(CAN) (see 9. Sup. p : 61)
2014 (Feb 21), b, c, by Sri Pekan (USA)
Orhan Tanatar
61
Kısraklar - Broodmares
HADİ GÜZELİM , b , 2003 , bred by Ali Sülün, by Red Bishop (USA), out of Sürsürü, by Bachelor Party (IRE) (see 8. Sup. p :
59)
2014,early abortion, by Lion Heart (USA)
HAF (IRE) , b , 2007 , bred by Ballyhane Stud, by Iron Mask (USA), out of Lady Peculiar (CAN), by Sunshine Forever (USA)
(see 8. Sup. p : 59)
2014, barren to Rey De Cafe (USA)
HALAAK (USA) , b , 2006 , bred by Brereton C. Jones, by Harlan's Holiday (USA), out of Henderson Band (USA), by Chimes
Band (USA) (see 9. Sup. p : 61)
2014 (Feb 01), b, c, BY YUSUF by Lion Heart (USA)
Adem Erdölek
HALE , b , 2007 , bred by Ahmet Aksencer, by Unaccounted For (USA), out of Roxie Hart (IRE), by Danehill (USA) (see 9.
Sup. p : 62)
2014 (Mar 17), b, f, ELİFNAZ by Eagle Eyed (USA)
Aslan Savaşan
HALLING CHARGE (GB) , b , 2004 , bred by Sc. Blueberry S R L, by Halling (USA), out of Polar Charge (GB), by Polar
Falcon (USA) (see 8. Sup. p : 59)
2014 (Feb 18), b, f, YAĞMURCAN by Victory Gallop (CAN)
Bülent Doğan
HALO MY CAT (USA) , b , 2001 , bred by Seim, Springman & Methvin, by Bustopher Jones (USA), out of Liba's Choice
(USA), by Halo (USA) (see 9. Sup. p : 62)
2014,slipped foal, by Popular Demand
HAMİTİN KIZI , b , 2005 , bred by Refik Hamit Botasun, by Turaç (IRE), out of April Point (IRE), by Fools Holme (USA)
(see 9. Sup. p : 62)
2014 (Jan 11), b, f, TARSUS BEYAZI by Banknote (GB)
İmat Bozdoğanlı
HANDANIM , ch , 1998 , bred by Nasri Artar, by Tender Prınce, out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 7. Sup. p : 58)
2014 (Mar 15), ch, c, YAKOPS by Teeth To Teeth (IRE)
Albuz Şimşek
HANDE SULTAN , b , 2002 , bred by Emine Dizdar, by Marlin (USA), out of Tender Challenge, by Tender Prınce (see 9. Sup.
p : 62)
2014 (Feb 18), b, f, by Halicarnassus (IRE)
Hulusi Taşkıran
HANDIYA (IRE) , b , 2008 , bred by Ahmet Kavran, by Barathea (IRE), out of Handaza (IRE), by Be My Guest (USA) (see 9.
Sup. p : 62)
2014 (Feb 25), b, f, by Out Of Control
Ahmet Kavran
HANGEL , ch , 2000 , bred by Sedat Üründül, by Abrek, out of Yunak, by Down The Flag (USA) (see 8. Sup. p : 60)
2014 (Mar 18), ch, c, SENDE GEL by Miramis
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
HANIMKIZ , ch , 2001 , bred by A. İhsan Kaya, by Always A Classic (CAN), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So
Bold (IRE) (see 9. Sup. p : 62)
2014 (Feb 13), ch, f, by Luxor
Adil Mert Kaya
62
Kısraklar - Broodmares
HANİS KIZI , b , 1999 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Mıss-You, by My Volga Boatman (USA) (see 8. Sup. p : 60)
2014 (Mar 21), b, c, NEVRUZ ATEŞİ by Powerscourt (GB)
Aydın Engin and Çetin Erten
HANKEPEK KIZI , b , 2005 , bred by Mehmet Gündüzeli, by Lugano, out of Ave Marıa, by Johny Guıtar (see 8. Sup. p : 60)
2014 (Mar 16), b, c, by Kadir Baba
Ferhat Ürküt
HAPPY HOUR , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Doyoun (IRE), out of Glorietta (USA), by Shadeed (USA) (see
8. Sup. p : 60)
2014 (Apr 11), ch, c, by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
HAPPY ROSO , b , 1998 , bred by Sebahaddin Şen, by Sun Music (IRE), out of Kızı I, by Likya (see 8. Sup. p : 60)
2014 (Jun 08), b, c, BOLT RUNER by Cuvee (USA)
Akın Ozan Köse
HAPRY MARE , ch , 2003 , bred by Sebahaddin Şen, by Lockton (GB), out of Happy Roso, by Sun Music (IRE) (see 9. Sup. p
: 62)
2014 (Jan 24), b, c, by Country Reel (USA)
Ufuk Bayat
HARMONY IN BLUE , b , 2007 , bred by Melis Kurtel Emin, by Eagle Eyed (USA), out of Rince Abhann (IRE), by Dancing
Dissident (USA) (see 9. Sup. p : 62)
2014 (Feb 25), b, c, by Dehere (USA)
Melis Kurtel Emin
HARPUT GÜZELİ , ch , 2007 , bred by Kayahan Köylü, by Dinyeper (GB), out of Excuseme, by Arslan (see 9. Sup. p : 63)
2014 (Jan 27), ch, c, KELLY by Kaneko
Kenan Özdemir
HARRARE , b , 2005 , bred by Selahattin Gedik, by Bijou D'inde (GB), out of Aloha II, by Barbar (see 9. Sup. p : 63)
2014 (May 04), b, f, GREEN HOPE by Green Gönen
Berrin Gedik and Şadi Gedik
HASİP , ch , 2006 , bred by Muammer Öğüt, by Trapper, out of Güreylül, by River Special (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 59)
2014 (Apr 04), ch, c, WOLF SON by Avşarbeyi
Nuh Karakuş
Died in 2014
HASPA , b , 2007 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Red Bishop (USA), out of Tenderly, by Private Tender (GB) (see 9. Sup. p
: 63)
2014 (Apr 18), b, c, by Luxor
Mohsen Tajik
HATHENIA (FR) , b , 2006 , bred by M. Alec Head & Ghislaine Head, by Numerous (USA), out of Heritiere (AUS), by
Anabaa (USA) (see 8. Sup. p : 61)
2014 (Mar 17), b, f, ROSA NERA by Expansion (USA)
Selin Dikencik
HATSUMOMO , b , 2000 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Always A Classic (CAN), out of Northern Sınger, by Chief
Singer (IRE) (see 6. Sup. p : 60)
2014 (Apr 16), b, f, by Bosporus (IRE)
Hasan Kahraman Erturgut
HAYABALA , b , 2007 , bred by Hami Yavaş, by Asakir (GB), out of Hayabusa, by Red Route (GB) (see 9. Sup. p : 63)
2014 (Apr 02), ch, f, by Pan Rıver
Erhan Kum
63
Kısraklar - Broodmares
HAYAL MEYAL , b , 2007 , bred by Adil Mert Kaya, by Royal Abjar (USA), out of Nicomedia, by Most Welcome (GB) (see
8. Sup. p : 61)
2014 (Feb 28), b, c, by Anatoly
Adil Mert Kaya
HAYATIM ROMAN , ch , 2007 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Roman Art (USA), out of Just On The Market (IRE),
by Shalford (IRE) (see 9. Sup. p : 63)
2014 (Apr 06), ch, c, by Three Valleys (USA)
Süleyman Selman Taşbek
HAYIRLISI , b , 1994 , bred by Çetin Ali Çubukçu, by My Volga Boatman (USA), out of İlknur II, by Tünkut (see 9. Sup. p :
63)
2014 (May 31), b, f, by Sri Pekan (USA)
Umur Özarar
HAYRİYE , ch , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by River Special (USA), out of Lazfeliz, by Lastkıng (see 9. Sup. p : 63)
2014 (Mar 14), ch, c, BARBEL by Kaneko
Zahide Üçeş
HAZAL (FR) , ch , 1997 , bred by Mr Eric Puerari, by Sanglamore (USA), out of Atilal (USA), by Stately Don (USA) (see 9.
Sup. p : 63)
2014 (Apr 04), b, c, BARRACUDA by Sri Pekan (USA)
Mehmet Sencer Girgin
HEART , b , 2009 , bred by Hayrettin Karamazı, by Royal Abjar (USA), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time (USA) (see 5.
Sup. p : 65)
2014 (Feb 18), ch, f, by Anatoly
Hikmet Kızılca
HEAT BLAST , b , 2008 , bred by Gürhan Şevket Özbelge and Ersan Özbelge, by Strike The Gold (USA), out of Zeynom (IRE),
by Bluebird (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 128)
2014 (Mar 26), ch, c, ROYAL BLAST by Royal Abjar (USA)
Kutlay Naci Tutucu
HEAVEN LOVE , b , 2009 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of Vere's Love, by Galetto (FR) (see 5.
Sup. p : 127)
2014 (Apr 29), b, c, FELHANOĞLU by Negresco
Muhammet Esat Değirmenci
HEIRESS S , gr , 2004 , bred by Davide Franco, by Devir, out of Allegrine (FR), by General Holme (USA) (see 8. Sup. p : 61)
2014,slipped foal, by Powerscourt (GB)
HELDERBERG (USA) , b , 2000 , bred by Becky Thomas, by Diesis (GB), out of Banissa (USA), by Lear Fan (USA) (see 8.
Sup. p : 61)
2014 (Mar 09), b, c, MOB RULES by Mountain Cat (USA)
Murat Mergin
HELİN , b , 1996 , bred by Tarık Aydın, by Castle Rising (GB), out of Star Of Dance (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 9.
Sup. p : 64)
2014 (Feb 19), b, c, by Unaccounted For (USA)
Adil Mert Kaya
HELLO MAMA , b , 2002 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Bin Ajwaad (IRE), out of Bold Butterfly, by Kıngefe (see 9. Sup. p :
64)
2014 (Apr 23), b, f, by Vento
Dilek Cebe
64
Kısraklar - Broodmares
HELSINKI , b , 2002 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Marlin (USA), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA) (see 9. Sup. p
: 64)
2014, no return to Out Of Control
HERA , ch , 1997 , bred by Osman Budak, by Lockton (GB), out of Flyıng Cloud, by Castle Rising (GB) (see 9. Sup. p : 64)
2014 (Mar 19), b, f, PİRSUS KIZI by Orpheo
Hakkı Kaplan
HERNANDO KIZI , ch , 1998 , bred by Sedat Özcan, by Hernando (FR), out of Ariadne's Way (GB), by Anshan (GB) (see 9.
Sup. p : 64)
2014 (Apr 30), ch, f, by Unaccounted For (USA)
Hakan Sabri Özcan
HEROIKA , b , 2003 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Sea Hero (USA), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 9. Sup. p : 64)
2014 (Feb 17), b, c, VISIGOTH by Victory Gallop (CAN)
Ali Levent Dilmaç
HESCAPADE (FR) , b , 1999 , bred by Haras De Mauhourat, by Green Tune (USA), out of Sequoya Forest (USA), by Green
Forest (USA) (see 9. Sup. p : 64)
2014 (Mar 27), b, c, by Sultans Of Swıng
Murat Mergin
HEY FIDDLE FIDDLE (IRE) , b , 2009 , bred by C.O.P Hanbury foaled in IRE and imported from U.K. in 2014, ( see GSB v :
47, p : 956 ), by One Cool Cat (USA), out of Crystal Valkyre (IRE), by Danehill (USA)
2014 (Apr 04), b, c, by Rip Van Winkle (IRE)
Vefa İbrahim Aracı
HIDDEN LAKE , gr , 2005 , bred by Selçuk Tamgaç, by West By West (USA), out of Tsunami, by Sun Music (IRE) (see 9.
Sup. p : 65)
2014 (Mar 13), b, f, DESPEDIDA by Yonaguska (USA)
İsmet Çakmakoğlu
HIDDEN WHITE , gr , 2004 , bred by Erdal Kara, by Marlin (USA), out of Moon Lıght , by Cock Robin (USA) (see 7. Sup. p :
61)
2014 (Apr 22), ch, c, GADDARA by Cuvee (USA)
Ahmet Halim Celaloğlu
HIGH DIVA , b , 2003 , bred by Mustafa Molu, by Eagle Eyed (USA), out of Dawawin (USA), by Dixieland Band (USA) (see
9. Sup. p : 65)
2014 (Apr 20), b, c, MODEL OĞLU by Desert Sound (IRE)
İsa Katı
HIGH HOPE , b , 2007 , bred by Mustafa Molu, by Desert Sound (IRE), out of Nida, by Sea Hero (USA) (see 9. Sup. p : 65)
2014 (Jan 27), ch, c, by Arizona Red (USA)
Oğuz Yalçın
HIGH LITE (GB) , ch , 2004 , bred by Mrs R.F. Johnson Houghton foaled in GB and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v
: 45, p : 1088 ), by Observatory (USA), out of Shall We Run (GB), by Hotfoot (GB)
2014 (May 02), ch, c, FERHATHAN by Dragon Pulse (IRE)
Erol Şirin
HIGH STAR , ch , 2003 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Eagle Eyed (USA), out of İlaydam, by Palace Pageant (USA) (see
9. Sup. p : 65)
2014 (May 06), b, c, by Sea Hero (USA)
Serdar Kemal Özçolak
65
Kısraklar - Broodmares
HIGH TEA , gr , 2007 , bred by Berrin Gedik, by Galetto (FR), out of Haute Rive (FR), by Highest Honor (FR) (see 9. Sup. p :
65)
2014 (May 01), b, c, GREY CLOUD by Green Gönen
Berrin Gedik
HIGHEST APPROVAL (USA) , ch , 2007 , bred by Live Oak Stud foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see Am.
SB v : 32 ), by High Fly (USA), out of Win Approval (USA), by With Approval (CAN)
2014 (Mar 28), b, f, by Midnight Lute (USA)
Mozaik ŞarapTr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti
HIGHNESS DAUGHTER (FR) , b , 2000 , bred by Mmm Danıelle Merıan-Frıcker, by Zieten (USA), out of Highness Lady
(GER), by Cagliostro (GER) (see 9. Sup. p : 65)
2014 (Mar 17), ch, c, by Cuvee (USA)
Cengiz Deniz
HILL ONE , b , 2003 , bred by Yaman Zingal, by Eagle Eyed (USA), out of Italy (GB), by Slew O'gold (USA) (see 9. Sup. p :
65)
2014 (Mar 18), b, f, CASEY by Arsenıc
Mustafa Hakkı Üçeş
HILL POINT , b , 2006 , bred by Tevfik Çelikoğlu and Nermin Çelikoğlu, by Zaptiye, out of Filika, by Primo Dominie (GB)
(see 9. Sup. p : 65)
2014 (Mar 01), b, f, by Pressing (IRE)
Oğuz Yalçın
HİBENUR , b , 2005 , bred by Kadir Noyan Birol, by Bin Ajwaad (IRE), out of Cheese Lover, by Gene Kelly (IRE) (see 6. Sup.
p : 63)
2014 (Apr 02), gr, c, by Derviş
Ahmet Yücel Birol
Died in 2014
HİOS , ch , 1999 , bred by Selman Erdemirci, by Lockton (GB), out of Geyşa, by Ghathanfar (USA) (see 9. Sup. p : 66)
2014 (Mar 15), ch, c, by Last Commander (USA)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
HOBY CAFE , b , 2003 , bred by Mehmet Ural, by Sri Pekan (USA), out of Naxia (IRE), by Fairy King (USA) (see 9. Sup. p :
66)
2014 (Apr 25), b, f, IRMAK SULTAN by Salvatore
Mehmet Ural
HOLIANNA (GER) , b , 2008 , bred by H. Kahrs, by Black Sam Bellamy (IRE), out of Hosina (GER), by Goofalik (USA) (see
9. Sup. p : 66)
2014 (Mar 20), b, f, by All The Good (IRE)
Defne Tatari Üçer
HOLLYWOOD , b , 2006 , bred by Ali Levent Dilmaç, by West By West (USA), out of Holycat, by Mountain Cat (USA) (see
9. Sup. p : 66)
2014 (Mar 23), b, c, FLUSH ROYAL by Royal Abjar (USA)
Ali Levent Dilmaç
Died in 2014
HOOPLAH (GB) , b , 2003 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Pivotal (GB), out of La Piaf (FR) , by Fabulous Dancer (USA)
(see 9. Sup. p : 66)
2014 (Mar 22), b, c, KARA SÜLO by Always A Classic (CAN)
Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk
HOPA GÜZELİ , b , 2006 , bred by Davide Franco, by Ajmera (GB), out of Angel's Song, by Manila (USA) (see 9. Sup. p : 67)
2014,slipped foal, by Country Reel (USA)
66
Kısraklar - Broodmares
HOPALINA (USA) , b , 1995 , bred by Timber Bay Farm, by Trempolino (USA), out of Hopscotch (GB), by Dominion (GB)
(see 8. Sup. p : 64)
2014 (Apr 21), b, c, by Powerscourt (GB)
Mahmut Şeref Somtürk
HOPE , b , 2004 , bred by İrfan Suat Kutlu, by Sea Hero (USA), out of Simbatu (GB), by Muhtarram (USA) (see 9. Sup. p : 67)
2014 (Mar 21), b, c, by My Grandson (GB)
İrfan Suat Kutlu
HORATIA , b , 2006 , bred by Ömer Halim Aydın, by Unaccounted For (USA), out of Slmaat (GB), by Sharpo (GB) (see 9.
Sup. p : 67)
2014 (Jan 21), ch, f, HAZALHAN by Lion Heart (USA)
İbrahim Halil Kendirci
HOSTES , b , 2001 , bred by Alfred Roidi, by Strike The Gold (USA), out of Porta Delgado (IRE), by Second Set (IRE) (see 9.
Sup. p : 67)
2014 (Mar 16), b, c, JOLLY ROGER by Yonaguska (USA)
Özden Açar
Died in 2014
HOW COME , b , 2009 , bred by Zuhal Kurt Yıldırım, by Sri Pekan (USA), out of Ocean Sunrise (IRE), by Danehill (USA)
(see 5. Sup. p : 88)
2014, barren to Mohıcans Son
HURRICANE DANCER , b , 2008 , bred by Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş., by Hurricane Run (IRE), out of Mcqueenie (IRE),
by Danehill (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 74)
2014 (Feb 18), b, c, by Powerscourt (GB)
Mete Albayrak
HUZURLU , b , 2003 , bred by Mustafa Selçuk San, by Sri Pekan (USA), out of Lotabennit (USA), by Crafty Prospector (USA)
(see v : 3, p : 117)
2014 (Mar 06), b, f, MITROVICA by Dinyeper (GB)
Bora Karayel
HÜLYA HANIM , gr , 2004 , bred by Mustafa Cemal Şentürk, by Shrewd Idea (GB), out of Vınıtha, by Wouter Raaphorst
(HOL) (see 9. Sup. p : 67)
2014, barren to Velociraptor (GB)
HÜLYAM , ch , 2003 , bred by Sıdıka Şahin, by River Special (USA), out of Raısıng Star, by Centroline (GB) (see 5. Sup. p :
56)
2014, barren to Anotolıan Fıre
HÜRREM , b , 1994 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Toraman, out of Giden, by Rugged (GB) (see 9. Sup. p : 67)
2014 (Mar 11), b, f, by Yonaguska (USA)
Kasım Ercan Ekenler
HÜRSOY , b , 2002 , bred by İsmail Ensonra, by Eagle Eyed (USA), out of Ünüvar, by Rısıng Sun (see 9. Sup. p : 68)
2014 (Feb 25), b, f, TUMBULGÜZELİ by Velociraptor (GB)
Deham Tumbul
HYDRA , b , 2009 , bred by Harun Memik, by Bin Ajwaad (IRE), out of Gırl Aten, by Sri Pekan (USA) (see 5. Sup. p : 44)
2014 (Mar 29), b, f, by Luxor
Harun Memik
67
Kısraklar - Broodmares
I FEEL GOOD (IRE) , b , 2000 , bred by Carlo Bozzi foaled in IRE and imported from FR in 2014, ( see GSB v : 44, p : 2066 ),
by Irish River (FR), out of Political Parody (USA), by Doonesbury (USA)
2014 (Apr 18), b, c, by Orpen (USA)
Şaban Gül
I WANT LUCK , b , 2006 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Unaccounted For (USA), out of Saykaly, by Manila (USA) (see
8. Sup. p : 65)
2014 (Apr 01), ch, c, SOYSALI by Rey De Cafe (USA)
Nurkan Apucu
IAM FOREVERBLOWING (GB) , ch , 2002 , bred by Ahmed M. Foustok, by Dr Fong (USA) , out of Farhana (GB), by
Fayruz (GB) (see 9. Sup. p : 68)
2014 (Jan 26), b, f, SESİL SULTAN by Ronaldinho
Sabri Aksu
ICE QUEEN , ch , 2008 , bred by Muammer Öğüt, by Royal Abjar (USA), out of Free Lady, by Barnato (USA) (see 9. Sup. p :
68)
2014 (Apr 18), b, c, KOBATER by Kaneko
Gökhan Savaşkurt
ICY JOKE (IRE) , ch , 2009 , bred by Colm McEvoy foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 47 ), by
Strategic Prince (GB), out of Inforapenny (GB), by Deploy (GB)
2014 (Mar 22), ch, c, by Speedy Turc
Mehmet Ziya Adalar
IGUASSU , b , 2009 , bred by İbrahim Hilmi Narmanlı, by Mountain Cat (USA), out of Mavi Sema, by Sun Music (IRE) (see 9.
Sup. p : 68)
2014 (May 22), b, c, SİLAHŞÖR by Bin Ajwaad (IRE)
Halil Fahri Narmanlı
IM NO ANGEL (IRE) , b , 2008 , bred by Süleyman Selman Taşbek foaled in IRE and imported from FR in 2008, ( see GSB v :
46 ), by Fasliyev (USA), out of Sopran Heart (IRE), by Barathea (IRE)
2014 (Mar 21), b, f, MELEK ARZUM by Three Valleys (USA)
Süleyman Selman Taşbek
IMPASSABLE , b , 2008 , bred by Sabahattin Kolcuoğlu and Tuncay Kantarmacı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Quıck Tıme, by
Doyoun (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 93)
2014 (Feb 19), b, f, by Lion Heart (USA)
Tuncay Kantarmacı and Ali Erden
IMPASSE , ch , 2004 , bred by Sefa Çıkmaz, by Mountain Cat (USA), out of Müktesep Hak (GB), by Highest Honor (FR) (see
9. Sup. p : 68)
2014 (Apr 02), ch, c, JANÇINAR by Eagle Spırıt
Cankat Toğan
IMPROVISE (GB) , b , 2002 , bred by Darley , by Lend A Hand (GB), out of Mellow Jazz (GB), by Lycius (USA) (see 9. Sup.
p : 68)
2014 (Apr 21), b, c, BLACK DYNAMITE by Anatoly
Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk
INBUILT BEAUTY (USA) , gr , 2003 , bred by Newsells Park Stud, by Giant's Causeway (USA), out of Ela Athena (GB), by
Ezzoud (IRE) (see 9. Sup. p : 68)
2014 (Apr 04), b, f, by Out Of Control
Serdal Adalı
INCROYABLE (GB) , gr , 2001 , bred by Biddestone Stud And Partner, by Linamix (FR), out of Crodelle (IRE), by
Formidable (USA) (see 8. Sup. p : 65)
2014 (May 05), gr, c, DURAN AĞA by Powerscourt (GB)
İbrahim Etem Heper
68
Kısraklar - Broodmares
INDESTRUCTIBLE , b , 2005 , bred by Selahattin Sahra Gülü, by Marlin (USA), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE) (see 9.
Sup. p : 68)
2014,early abortion, by Unaccounted For (USA)
INDIAN LILY , ch , 2006 , bred by Şerafettin Gedik, by Islambol, out of Lakshmı, by Barathea (IRE) (see 9. Sup. p : 68)
2014 (Apr 10), b, c, GİDEREGİDER by Pressing (IRE)
Faruk Ateş
INGLEWOOD , b , 2006 , bred by Levent Sarıkaya, by Rakan (USA), out of Innamorata, by Uğurtay (see 9. Sup. p : 69)
2014 (Apr 18), b, f, by Yavuzkaya
Fatih Kocaman
INNOCENCE , ch , 2009 , bred by Derviş Meral, by Mountain Cat (USA), out of Nihonpillow Kristi (IRE), by Entrepreneur
(GB) (see 9. Sup. p : 69)
2014 (Apr 03), ch, f, by Arizona Red (USA)
Oğuz Yalçın
INSOLENCE (USA) , b , 2006 , bred by Fortress Pacific Equine LLC, by Mr. Greeley (USA), out of Brianda (IRE), by Alzao
(USA) (see 9. Sup. p : 69)
2014 (Jan 28), b, c, by Native Khan (FR)
Vefa İbrahim Aracı
INVINCIBLE RAIN , b , 2010 , bred by Ergin Kayar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Yağmurdamlası, by Barbar (see 6. Sup. p :
151)
2014 (Feb 05), b, c, by Pan Rıver
Selçuk Ünlü
IRLANDA RÜZGARI (IRE) , b , 1997 , bred by Mrs C. L. Weld, by Lake Coniston (IRE), out of House Music (IRE), by
Thatching (IRE) (see 9. Sup. p : 69)
2014 (May 12), b, f, by Country Reel (USA)
Vehbi Hakan Keleş
IRON FLY , b , 2009 , bred by Davide Franco, by Sea Hero (USA), out of Franco Desıre, by Doyoun (IRE) (see 5. Sup. p : 42)
2014 (Mar 24), b, f, SULTANS FLY by Sports Hero (USA)
Özcan Selik
ISOLDE (IRE) , ch , 1998 , bred by Frances R. Hutch, by Dolphin Street (FR), out of Pharjoy (FR), by Pharly (FR) (see 9. Sup.
p : 69)
2014 (May 07), ch, f, by Flying Boy (IRE)
Barış Öpçin
IT'S ME , b , 2001 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Lucky Angel, by Private Tender (GB) (see 9.
Sup. p : 69)
2014, barren to Out Of Control
IVYSAUR , b , 2009 , bred by Tufan Adışen, by Divine Light (JPN), out of Bırthday Gırl, by Common Grounds (GB) (see 9.
Sup. p : 69)
2014 (Apr 28), b, c, GÜRBÜZBEY by Inspector
Tufan Adışen
IZADORE (IRE) , b , 2003 , bred by Ballygoran Stud, by In The Wings (GB), out of Groom Order (GB), by Groom Dancer
(USA) (see 9. Sup. p : 70)
2014 (Apr 14), b, c, NİZAMİ by Nusa Dua
Mehmet Necdet Narin
69
Kısraklar - Broodmares
İASOSLU MEF , gr , 2006 , bred by Fazıl Muzaffer Kayıkçı and Mustafa Metin Kayıkçı, by Ocean Crest (USA), out of Nilgün I,
by Hakan I (see 9. Sup. p : 70)
2014,early abortion, by Bosporus (IRE)
İÇKALE , b , 2002 , bred by Fethi Atan, by Marlin (USA), out of Lawfull Blue (IRE), by Bluebird (USA) (see 9. Sup. p : 70)
2014,early abortion, by Bosporus (IRE)
İDİLGA , b , 2008 , bred by Erhan Özkan, by Bijou D'inde (GB), out of Zihuatanejo (GB), by Efisio (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
128)
2014 (Apr 13), ch, f, by Ocean Crest (USA)
Erhan Özkan
İHSAN SULTAN , b , 2000 , bred by Müjdat Gider, by Red Bishop (USA), out of Dardanıa, by Private Tender (GB) (see 8.
Sup. p : 66)
2014 (Mar 11), ch, c, AGRONOMIST by Dehere (USA)
Harika Gider
İHSANSULTANIN KIZI , ch , 2005 , bred by Müjdat Gider, by Mutamanni (GB), out of İhsan Sultan, by Red Bishop (USA)
(see 9. Sup. p : 70)
2014 (May 17), b, c, by Halicarnassus (IRE)
Müjdat Gider
İKONCAN , b , 2009 , bred by Onur Yetkin, by Okawango (USA), out of Burka , by Thyphonıc Rısıng (see 9. Sup. p : 70)
2014, barren to Out Of Control
İLİTYA , b , 2005 , bred by Mehmet Yavuz Salihoğlu and Özdal Dillioğlugil, by Fantastic Fellow (USA), out of Tilim (IRE), by
Grand Lodge (USA) (see 8. Sup. p : 66)
2014 (Mar 13), b, f, PAN IDOL by Dai Jin (GB)
Mehmet Yavuz Salihoğlu
İNCİLAY , b , 2008 , bred by Hayriye Kocaman, by Sorgunbeyi, out of Slug, by Always A Classic (CAN) (see 9. Sup. p : 70)
2014 (Mar 21), ch, f, by Arizona Red (USA)
Murat Karabulut
İNDO , b , 2004 , bred by Mustafa Yüksel, by Bosporus (IRE), out of Sen Ve Ben, by Piling (USA) (see 9. Sup. p : 70)
2014 (May 14), b, c, OTTOMAN EMPIRE by Divine Light (JPN)
Necmi Şölen
İPEK YOLU (GB) , b , 1999 , bred by Gainsborough Stud Management, by Anabaa (USA), out of Blushing Storm (USA), by
Blushing Groom (FR) (see 9. Sup. p : 70)
2014 (Mar 15), b, c, UZUNOĞLU by Perfecto
Nihat Uzun
İSKENDERUN , ch , 2005 , bred by Salahattin Güven, by Common Grounds (GB), out of Canoş, by Gold Guard (see 9. Sup. p :
71)
2014 (Apr 13), b, f, by Mountain Cat (USA)
Semra Aksu
İSKENDERUNLU , b , 1998 , bred by İsmet Besim Tortoş, by Han-Bakü, out of Mona Lisa I, by Rakan (USA) (see 7. Sup. p :
66)
2014 (Apr 02), b, c, by Scarface
Ergül Oruç Özeş
70
Kısraklar - Broodmares
İSKOÇ KIZI , b , 2006 , bred by Zelkif Öcal, by Cesur İskoç (GB), out of Balca, by Cock Robin (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
13)
2014 (Mar 07), b, c, FIRE FOOT by Country Reel (USA)
Celal Ersoy
İSMETİNKIZI , ch , 2006 , bred by Abdullah Şahin, by Tender Dad (GB), out of Angels Fury, by Storm II (see 9. Sup. p : 71)
2014, barren to Yonaguska (USA)
İSPİR , b , 2006 , bred by Soner Sökmen, by Mountain Cat (USA), out of Delta Lady (CHI), by Roy (USA) (see 9. Sup. p : 71)
2014 (Apr 11), b, f, by Scarface
Soner Sökmen
İZBELİ , ch , 2007 , bred by Mehmet Çelik, by Unaccounted For (USA), out of Ladyisa Genius (USA), by Beau Genius (USA)
(see 9. Sup. p : 71)
2014 (Mar 06), b, c, by Değirmendereli
Orhan Kibar
İZMİTLİ (GB) , b , 1999 , bred by A. Lyons Bloodstock, by Emperor Jones (USA), out of Mysterious Plans (IRE), by Last
Tycoon (IRE) (see 8. Sup. p : 67)
2014 (Feb 17), b, c, by Pan Rıver
Turgay Akarca
JAKLIN , ch , 2008 , bred by Francesco Sponza, by Bosporus (IRE), out of Mandy's Bet (USA), by Elmaamul (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 71)
2014 (Mar 19), b, c, CAPILANO by Victory Gallop (CAN)
Francesco Sponza
JAMAICA AFFAIR (USA) , b , 1996 , bred by Mrs. Edgar Kitchen, by Black Tie Affair (IRE), out of Ecole D'humanite (USA),
by Bold Forbes (USA) (see 8. Sup. p : 67)
2014 (Feb 06), ch, c, by Lion Heart (USA)
Ersan Özbelge
JANE SEYMOUR (GB) , b , 2002 , bred by C. R. Mason, by Xaar (GB), out of Once In My Life (IRE), by Lomond (USA) (see
9. Sup. p : 71)
2014 (Mar 20), b, f, by Perfect Storm
Erhan Özkan
JANJER , b , 1994 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Yavaş Ol Kaptan, by Columnist (GB) (see 9. Sup.
p : 71)
2014 (Jan 13), b, f, BEAU by Coşkunağa
Haldun Coşkun
JERIJE , b , 2008 , bred by Çiçek Yılmaz, by Tos Dancer (IRE), out of Büyük Istıranca, by Mummy's Game (GB) (see 9. Sup. p
: 71)
2014 (Mar 30), b, f, by Carıbou
Tuncay Demirtaş
JESTEVE , b , 2007 , bred by Sevim Toğan and Parla Toğan Girtine, by Last Guard, out of Aleyna, by Eastern Dancer (GB)
(see 8. Sup. p : 68)
2014 (Mar 27), b, c, JAN TOGAN by Eagle Spırıt
Cankat Toğan
JET SET , b , 2008 , bred by Ersan Özbelge, by Marlin (USA), out of Isle Of Palms (IRE), by Caerleon (USA) (see 9. Sup. p :
71)
2014 (May 11), b, f, SU VE ATEŞ by Çerko
Yaşar Çevik
71
Kısraklar - Broodmares
JET SPRINT , b , 2005 , bred by Galip Kaya, by Marlin (USA), out of Pradera (GER), by Abary (GER) (see 9. Sup. p : 71)
2014 (Apr 04), b, c, KARDEŞİM CENGİZ by Banknote (GB)
İsmet Yılmaz
JEWEL ON THE NILE (IRE) , b , 2002 , bred by R. G. Patton, by Desert Style (IRE), out of Cartier Bijoux (IRE), by
Ahonoora (GB) (see 8. Sup. p : 68)
2014 (Mar 14), b, c, by Sports Hero (USA)
Fedai Kahraman
JILLIAN , b , 2007 , bred by Hüsnü Sural, by Marlin (USA), out of Nükte, by Sea Hero (USA) (see 9. Sup. p : 72)
2014,slipped foal, by Sri Pekan (USA)
JIMBILBA , b , 2006 , bred by Kemal Kurt, by Distant Relative (IRE), out of Red Coral (IRE), by Fairy King (USA) (see 9.
Sup. p : 72)
2014 (Feb 15), b, f, by Bosporus (IRE)
Adil Mert Kaya
JİNEPS , ch , 2006 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Mujtahid (USA), out of Lyric Opera (IRE), by Sadler's Wells (USA)
(see 8. Sup. p : 68)
2014,early abortion, by Pressing (IRE)
JOHNNY DANCER , b , 2002 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by West By West (USA), out of Cafeglace, by Barbar (see 9.
Sup. p : 72)
2014 (Apr 06), b, f, DIVINE FORCE by Victory Gallop (CAN)
Mustafa Ozan Şer
JOIN THE CAUSE , ch , 2005 , bred by Aydoğan San, by Strike The Gold (USA), out of Blow Up, by Gold Guard (see 9. Sup.
p : 72)
2014,slipped foal, by Yonaguska (USA)
JOLLY BRAS , b , 2003 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Mighty Fling (GB), by Generous (IRE) (see 7.
Sup. p : 68)
2014 (May 05), ch, f, by Yavuz Star
Neşet Yerlikaya
JOY RIDE , b , 2004 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Bin Ajwaad (IRE), out of Bedouin Veil (USA), by Shareef Dancer
(USA) (see 9. Sup. p : 72)
2014 (Mar 28), b, f, by Perfect Storm
Gürhan Şevket Özbelge
JOYFUL GIRL , b , 2009 , bred by Ayfer Atılan, by Sri Pekan (USA), out of Uçkun, by Handsome Star (IRE) (see 5. Sup. p :
124)
2014, barren to Velociraptor (GB)
JUBILANTLY , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Judge T C (USA), out of Irish Victory (IRE), by Danehill (USA) (see 9.
Sup. p : 72)
2014 (May 22), ch, f, by Negresco
Serdar Ergel
JUBILEE TREAT (USA) , b , 2000 , bred by Tarworth Bloodstock Ltd., by Seeking The Gold (USA), out of Dance Treat
(USA), by Nureyev (USA) (see 9. Sup. p : 72)
2014 (May 10), b, c, by Kaneko
Muzaffer Buğdaycı
72
Kısraklar - Broodmares
JUMAIRAH , ch , 2002 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Marlin (USA), out of Şahnaz, by Orak (see 8. Sup. p : 69)
2014 (Apr 13), b, f, by Perfect Storm
G. Şevket Özbelge and Cem Özbelge
JUMHURIYA (IRE) , b , 2009 , bred by Darley foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 47, p : 513 ), by
Shamardal (USA), out of Queen Of Poland (GB), by Halling (USA)
2014 (Apr 12), b, f, by Roderic O'connor (IRE)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
JUNIOR SULTAN , b , 2000 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Playboy Junior, out of Nurhatun, by Gap Of Dunloe (FR)
(see 9. Sup. p : 73)
2014 (Mar 28), b, f, THETIS by Gılıtter
Fatma İpek
JUST ADD OATS (USA) , b , 2004 , bred by Medeleine A Paulson & Ernest Moody, by Touch Gold (USA), out of Corridora
Slew (ARG), by Corridor Key (USA) (see 9. Sup. p : 73)
2014,early abortion, by Faırson
KALATUNA (FR) , ch , 2001 , bred by Mr Modest Van Loy, by Green Tune (USA), out of Kalasinger (FR), by Chief Singer
(IRE) (see 9. Sup. p : 73)
2014 (Mar 27), b, c, by Inspector
Hayrullah Doğan
KALBİMDESİN , ch , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Fly So Free (USA), out of Saratoga Stage (USA), by Saratoga Six
(USA) (see 8. Sup. p : 69)
2014 (Apr 14), ch, c, ALVEROĞLU by Kaneko
Gökhan Alveroğlu
KALUGA , ch , 2004 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Pennine Walk (IRE), out of Sun Glow, by Kalaglow (IRE) (see 9.
Sup. p : 73)
2014 (Apr 22), b, c, by Halicarnassus (IRE)
A. Özge Karataş and Özdemir Karataş
KAMA'S WHEEL (GB) , ch , 1999 , bred by P. Barrett And New England Stud, by Magic Ring (IRE), out of Tea And Scandals
(USA), by Key To The Kingdom (USA) (see 8. Sup. p : 70)
2014 (Mar 08), ch, f, by Avangard (IRE)
İsmail Kazım Kastar
KAMALAME (USA) , b , 2001 , bred by Jon Starr & Dr. Dan White, by Souvenir Copy (USA), out of A Status Symbol (USA),
by Exclusive Native (USA) (see 9. Sup. p : 73)
2014 (Jun 02), b, c, AMERICAN SNIPER by Victory Gallop (CAN)
Habibe Hazal Kayahan
KAMBİRİK , b , 2009 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Akindayim (IRE), out of Emıly, by Victory Note (USA) (see 5.
Sup. p : 34)
2014,slipped foal, by Bosporus (IRE)
KAMİLE SULTAN , b , 2007 , bred by Demirhan Yılmaz, by Unaccounted For (USA), out of Deer Hunter, by Langfuhr (USA)
(see 9. Sup. p : 73)
2014 (Apr 04), b, f, by Yonaguska (USA)
Ayhan Giray
KAPPA DUE , b , 2009 , bred by Ali Selimoğlu, by Red Bishop (USA), out of Flare, by Always A Classic (CAN) (see 5. Sup. p
: 40)
2014 (Feb 09), b, c, HARİKA ÇOCUK by Luxor
Ali Selimoğlu
73
Kısraklar - Broodmares
KAPTANIN KIZI , b , 2005 , bred by Mehmet Akgümüş, by Ramadan, out of Turunç Çiçeği, by Private Tender (GB) (see 9.
Sup. p : 73)
2014,slipped foal, by Velociraptor (GB)
KARA ELMAS , b , 2007 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Arch (USA), out of Remy Red (USA), by Hennessy (USA) (see 9.
Sup. p : 73)
2014 (Apr 24), ch, c, YANIK ÖMER by Lion Heart (USA)
Onur Yetkin
KARA MAMBA , b , 2009 , bred by Cüneyt Çalıcıoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Mitina (IRE), by Common Grounds (GB)
(see 9. Sup. p : 73)
2014 (Apr 15), b, f, CAN EMİNEM by Victory Gallop (CAN)
Bülent Doğan
KARABACAK , b , 2003 , bred by Adem Erdölek, by Distant Relative (IRE), out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB) (see
9. Sup. p : 74)
2014 (May 14), b, c, by Always A Classic (CAN)
Adem Erdölek
KARALİNDA , b , 2007 , bred by Mehmet Esmer and Cengiz Çetinok, by Velociraptor (GB), out of Miniş, by Down The Flag
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 81)
2014, barren to All For Osman
KARAMUK , b , 2007 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Ardahan (IRE), out of St Rose Of Lima (GB), by Dr Devious (IRE)
(see 9. Sup. p : 74)
2014 (Apr 02), ch, f, ARUDE by Speedy Turc
Sertan Savaşeri
KARAN TAY , b , 2002 , bred by Ufuk Karan, by Natıve Procıda, out of Binnur I, by Ghathanfar (USA) (see 9. Sup. p : 74)
2014 (Apr 11), gr, c, KING GUBAZ by Native Khan (FR)
Yunus Karan
KARASEVDA , b , 2007 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Ardahan (IRE), out of Devil's Crown (USA), by Chief's Crown
(USA) (see 9. Sup. p : 74)
2014 (Mar 23), b, c, by Speedy Turc
Mehmet Ziya Adalar
KARATUTKUM , b , 2002 , bred by Davide Franco, by Bin Ajwaad (IRE), out of Kadife, by Grand Lodge (USA) (see 9. Sup.
p : 74)
2014 (Apr 01), b, f, by Powerscourt (GB)
Demirhan Yılmaz
KAREN'S CUISINE (USA) , b , 2009 , bred by Mary Linoa Breeding Club foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see
Am. SB v : 32 ), by Leroidesanimaux (BRZ), out of Mary Linoa (USA), by Lemigrant 8usa)
2014 (Jan 28), b, c, by Hat Trick (JPN)
Hikmet Kızılca
KARMA (GB) , ch , 2006 , bred by Recep Avşar, by Fraam (GB), out of Kimono (IRE), by Machiavellian (USA) (see 9. Sup. p
: 74)
2014 (Jun 08), b, c, by Powerscourt (GB)
Recep Avşar
KARUMA , ch , 2003 , bred by Orhan Uzun, by Always A Classic (CAN), out of Bedtime Story (USA), by Private Account
(USA) (see 9. Sup. p : 74)
2014 (Apr 23), b, c, by Perfecto
Engin Alagöz
74
Kısraklar - Broodmares
KARYAĞDIGELİN , gr , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Petong (GB), out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest (USA)
(see 9. Sup. p : 74)
2014 (Apr 08), ch, c, by Always A Classic (CAN)
Fuat Nihat Buruk
KATRINA , b , 2006 , bred by Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk, by Mujtahid (USA), out of Antakiya (IRE), by Ela-ManaMou (IRE) (see 9. Sup. p : 75)
2014 (May 16), ch, c, MY GOLDEN KID by Victory Gallop (CAN)
Oğuz Tekcan
KAVİN , b , 2010 , bred by Mete Tolunay, by Velociraptor (GB), out of Uğurum, by Tarsus (see 6. Sup. p : 145)
2014 (Feb 25), ch, f, LADY KAVIN by Alabora
Mete Tolunay
KAVİYOLU , b , 2005 , bred by Fikret Ceylan, by Marlin (USA), out of Cloche Call (GB), by Anabaa (USA) (see 9. Sup. p :
75)
2014 (Jan 25), b, c, PERFECTION by Luxor
Nirgül Turgu
KAYA BUSESİ , b , 2006 , bred by Selahattin Gedik, by Green Gönen, out of Aloha II, by Barbar (see 9. Sup. p : 75)
2014 (Apr 03), ch, f, MİZGİNHAT by Lion Heart (USA)
Hatice Kaya
KEEPIN COMPANY (USA) , b , 2005 , bred by J. V. Shields Jr. & Leverett S. Miller, by Mineshaft (USA), out of House Party
(USA), by French Deputy (USA) (see 9. Sup. p : 75)
2014 (Mar 06), b, f, by Kaneko
Murat Akça
KEHRİBAR (IRE) , b , 2000 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Dr Devious (IRE), out of Ribbon Falls (GB), by Lure (USA)
(see 9. Sup. p : 75)
2014 (Mar 20), b, c, CİHAN PEHLİVANI by Mali
Ahmet Atakan
KEMENÇEM , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Entrepreneur (GB), out of Cephista (GB), by Shirley Heights (GB)
(see 9. Sup. p : 75)
2014 (May 27), b, c, KARADAMAR by Lion Heart (USA)
Ahmet Özçılnak
KENNDREA , b , 2005 , bred by Murat Cavcav, by Xaar (GB), out of Hamasaat (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 74)
2014 (Mar 04), b, f, by Divine Light (JPN)
Metin Günday
KERİME SU , b , 2009 , bred by Ümit Özçaka, by Sri Pekan (USA), out of Cücen, by The Best (see 5. Sup. p : 25)
2014 (Feb 05), b, f, by Dai Jin (GB)
Ayşe Özçaka
KERVANSARAY , b , 2009 , bred by Ayten Günay, by Victory Gallop (CAN), out of Kortay (USA), by Diesis (GB) (see 5.
Sup. p : 64)
2014, barren to Teksas Hasan
KEYT , b , 2008 , bred by Levent Güneş, by Centaur (GB), out of Ecem, by Ghathanfar (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 34)
2014,early abortion, by Hakkar
75
Kısraklar - Broodmares
KIMASH (IRE) , b , 1998 , bred by Kilcarn Stud, by Woodman (USA), out of Silver Bubble (USA), by Silver Hawk (USA)
(see 9. Sup. p : 76)
2014, barren to Bin Ajwaad (IRE)
KINALI YAPINCAK , b , 2004 , bred by Selim Özekici, by Bin Ajwaad (IRE), out of Desert Rose (FR), by Homme De Loi
(IRE) (see 9. Sup. p : 76)
2014 (Mar 09), b, f, DİDİM by Expansion (USA)
Mehmet Cihat Gürüz
KINALI YÖRÜK , ch , 2002 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Always A Classic (CAN), out of Fezleke, by Indian Ridge (IRE) (see
9. Sup. p : 76)
2014 (Apr 17), b, c, by Kaneko
Şemsi Ağırtaş
KINALIADA , ch , 2003 , bred by Yavuz Gülerce, by West By West (USA), out of Magical Dust (IRE), by Magical Wonder
(USA) (see 9. Sup. p : 76)
2014 (Apr 18), ch, c, by Eagle Eyed (USA)
Talya Fedianin
KING'S DAUGHTER , b , 2004 , bred by İsmail Özkan, by River Special (USA), out of Miniko, by Tüten (see 9. Sup. p : 76)
2014 (Mar 30), b, f, NALAN SULTAN by Kaneko
İsmail Özkan
KIRMIZI RUJ , b , 2006 , bred by Nurbiye Gülerce, by Eagle Eyed (USA), out of Gemmologie (FR), by Crystal Glitters (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 52)
2014 (Jan 24), b, c, SERT GÜMÜŞKAN by Country Reel (USA)
Mehmet Gümüşkan
KISA HABER , b , 2005 , bred by Davut Yıldırım, by Medya, out of Ctadel, by Paco (see 9. Sup. p : 76)
2014,early abortion, by Sea Hero (USA)
KISAS , b , 2007 , bred by Mustafa Metin Kayıkçı, by West By West (USA), out of Mutlu Kız, by Sun Music (IRE) (see 9. Sup.
p : 76)
2014 (Apr 14), b, c, BİNGÖLLÜM by Win River Win (USA)
Ali Oken
KISS AND SAY BYE , ch , 2007 , bred by Yurdagül Ülgen, by Galetto (FR), out of Rose Du Pays (GB), by Anshan (GB) (see
9. Sup. p : 76)
2014 (Mar 20), b, c, OĞLUM ERDEM by Emirim
Ercan Kılıç
KISS THE RAIN , ch , 2009 , bred by Mehmet Sabri Tuncer, by Royal Abjar (USA), out of Orphan, by Bishop Of Cashel (GB)
(see 5. Sup. p : 89)
2014, barren to Cuvee (USA)
KIT CAT , ch , 2005 , bred by Oktay Karaköseoğlu, by Best Team (GB), out of Chathanoga, by Sun Music (IRE) (see 8. Sup. p
: 72)
2014 (Mar 31), b, f, BEDİİ by Halicarnassus (IRE)
Hakkı Özyurteri
KITTY HAWK , b , 2003 , bred by Sadettin Atığ, by Commands (AUS), out of Estava (FR), by Top Ville (IRE) (see 8. Sup. p :
72)
2014 (Mar 23), b, c, GOLIATH by Pressing (IRE)
Selin Dikencik
76
Kısraklar - Broodmares
KIYIKENTLİ , b , 2000 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Hello Ireland (GB), by Reference Point (GB)
(see 8. Sup. p : 72)
2014 (Mar 06), b, c, by Pressing (IRE)
Arzu Güneş
KIZIL SONYA , b , 2005 , bred by Ali Çelik Varisleri and Mehmet Veysi Hamulu, by River Special (USA), out of River Jef
(USA), by Al Nasr (FR) (see 9. Sup. p : 76)
2014 (Jun 05), b, c, by Luxor
Alattin Çelik
KIZILELMA , ch , 2006 , bred by Yavuz Vidinli, by Strike The Gold (USA), out of Saichania (GB), by Saddlers' Hall (IRE)
(see 9. Sup. p : 76)
2014 (Mar 17), b, c, MAVİ ÇİZGİ by Carıbou
Tamer Karaduman
KIZIM ELİF , b , 2006 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Unaccounted For (USA), out of Tahiti Beach (GB), by Slip
Anchor (GB) (see 9. Sup. p : 76)
2014 (Apr 15), b, f, ELİFNUR by Kaneko
Ahmet Polat
KIZIM İPEK , b , 2009 , bred by Halim Altınayar, by Marlin (USA), out of Yaprak, by Always A Classic (CAN) (see 5. Sup. p
: 130)
2014 (Feb 12), b, f, MISS ENCORE by Derviş Ağa
Şükrü Erdem
KİBAR HANIM , b , 2005 , bred by Cengizhan Bayır, by West By West (USA), out of Erkilet, by Primo Dominie (GB) (see 9.
Sup. p : 77)
2014 (Feb 04), b, f, KİM by Kaneko
Emre Bayır
KİTARA , b , 2004 , bred by Cesur Sağlamoğlu and Ahmet Özkaya, by Manila (USA), out of Tyranno Rex (IRE), by Rainbows
For Life (CAN) (see 9. Sup. p : 77)
2014 (Apr 27), b, c, by Kaneko
Cesur Sağlamoğlu and Ahmet Özkaya
KLUBNİKA , ch , 1999 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Latoya, by My Volga Boatman (USA) (see 9.
Sup. p : 77)
2014 (Apr 29), ch, f, by Three Valleys (USA)
İdil Atakol
KOCAMAN , ch , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Foxhound (USA), out of Invoque (IRE), by Nashwan (USA) (see 7. Sup. p :
73)
2014 (Apr 16), gr, c, WISH ME LUCK by Derviş
Ayşe Sevinç Birol
Died in 2014
KOKOŞ , b , 2008 , bred by İlker Yağız, by Ekinoks Gulch (USA), out of Bonanetto, by Shareef Dancer (USA) (see 9. Sup. p :
77)
2014,slipped foal, by Bosporus (IRE)
KOMARA , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Grand Lodge (USA), out of Second Term (IRE), by Second Set (IRE)
(see 9. Sup. p : 77)
2014 (May 01), b, c, TURBİNE by Yonaguska (USA)
Turan Ülke
KOMŞU KIZI , ch , 2007 , bred by Erman Çıkıllı, by Kaplan (IRE), out of Nazo, by Sri Pekan (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 86)
2014,slipped foal, by Sarsılmaz
77
Kısraklar - Broodmares
KONTESSİNA , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 9.
Sup. p : 77)
2014,early abortion, by Green Gönen
KORALEV , ch , 2001 , bred by Mazlum Kayacık, by Red Bishop (USA), out of Kupa Kizi (GB), by Prince Sabo (GB) (see 7.
Sup. p : 73)
2014 (Apr 01), b, f, by Out Of Control
Orhan Kibar
KORTAY (USA) , ch , 1998 , bred by Stronach Stables, by Diesis (GB), out of Supah Gem (USA), by Gold Meridian (USA)
(see 9. Sup. p : 77)
2014 (Mar 25), b, f, FLETA by Unaccounted For (USA)
Kenan Özdemir
KOŞARSIN , ch , 2009 , bred by Hasan Şer, by Unaccounted For (USA), out of Sher (IRE), by Darnay (GB) (see 5. Sup. p :
107)
2014 (Apr 24), b, f, by Abdulçakar (IRE)
İbrahim Ali Babayiğit
KÖSEM SULTAN , b , 2007 , bred by Ayşe Yurtoğlu and Aslıhan Yurtoğlu, by Sri Pekan (USA), out of Devoyka, by Lahib
(USA) (see 9. Sup. p : 77)
2014 (Mar 03), b, c, by Anatoly
Zafer Kösem
KRAFTY KELLI KAYE (USA) , b , 2003 , bred by Foxfield , by Crafty Prospector (USA), out of Tide (USA), by Coastal
(USA) (see 9. Sup. p : 78)
2014, barren to Country Reel (USA)
KRASANDO , b , 2009 , bred by Saim Bora Atakol, by Okawango (USA), out of Krasiva (GB), by Elmaamul (USA) (see 5.
Sup. p : 64)
2014 (Apr 20), ch, c, RISING FORCE by Kıng Bıshop
Vasıf Güney
KUMİLA , ch , 2008 , bred by Faruk Şamlı and Nazmi Filibeli, by Sea Hero (USA), out of Narinkız, by Barnato (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 82)
2014 (Mar 08), b, c, EXCELLENCE by Dehere (USA)
Faruk Şamlı and Nazmi Filibeli
KUNDALİNA , b , 2001 , bred by Nedim Kisbu, by Deploy (GB), out of Lineage (GB), by Distant Relative (IRE) (see 9. Sup. p
: 78)
2014 (Mar 30), ch, f, by Kaneko
Mehmet Sabri Tuncer
KUNG FU GRIP (USA) , ch , 2007 , bred by Anstu Farm LLC, by Belong To Me (USA), out of Tugger (USA), by Twining
(USA) (see 9. Sup. p : 78)
2014, barren to Cuvee (USA)
KURŞUN , gr , 2007 , bred by Adem Erdölek, by Bullmarket, out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB) (see 9. Sup. p : 78)
2014 (Feb 01), gr, f, by Halicarnassus (IRE)
Adem Erdölek
KURTİS , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Spectrum (IRE), out of Fiddler's Moll (IRE), by Dr Devious (IRE) (see 9. Sup. p :
78)
2014 (Mar 26), b, c, by Scarface
Kemal Kurt
78
Kısraklar - Broodmares
KURTLAR VADİSİ , b , 2003 , bred by Levent Göksu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Harbinger, by Lockton (GB) (see 9. Sup. p
: 78)
2014, barren to Dai Jin (GB)
KUTUPYILDIZI , b , 1995 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Golden Prınce, out of Ultra Vires (GB), by High Line (GB) (see
9. Sup. p : 78)
2014 (Mar 15), b, c, by Oğlumemre
Yavuz Yılmaz
KUZEY RÜZGARI , b , 1997 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Czaravich (USA), out of Ocean Love (USA), by Spend A Buck
(USA) (see 9. Sup. p : 78)
2014 (Mar 25), b, f, by Country Reel (USA)
Levent Göksu
KÜÇÜK AGUNDA , ch , 2006 , bred by Mustafa Altın, by Sea Hero (USA), out of Agunda, by Majestic Endeavour (CAN) (see
8. Sup. p : 74)
2014 (Mar 25), b, f, GÜLABABA by Orpheo
Nahsan Kırıksız
KÜÇÜK DAMLA , b , 2006 , bred by Faruk Yetgin, by Tender's Son, out of Damlasan, by Cock Robin (USA) (see 8. Sup. p :
75)
2014, barren to Velociraptor (GB)
KÜÇÜKÇEKMECELİ , ch , 2003 , bred by Yaşar Akın, by Barnato (USA), out of Golden Isle, by Cock Robin (USA) (see 8.
Sup. p : 75)
2014 (Apr 04), b, f, SULTANİ YEGAH by Anatoly
Ümit Ege and Ayhan Akkan
KWAANIS (GB) , b , 1992 , bred by Gainsborough Stud Managemet, by Lead On Time (USA), out of Raiwand (GB), by Tap
On Wood (IRE) (see 8. Sup. p : 75)
2014,slipped foal, by Velociraptor (GB)
L'ORPHELINE (FR) , b , 1996 , bred by Eurl Chene.Mrs.Natalie Carter-Robert de Mony-Paj, by Seattle Song (USA), out of
Buck's Dame (USA), by Damascus (USA) (see 8. Sup. p : 75)
2014, barren to Dai Jin (GB)
LA BAMBOOCHA (IRE) , gr , 2002 , bred by Lynch Bages Ltd., by King Of Kings (IRE), out of Check Bid (USA), by Grey
Dawn II (FR) (see 8. Sup. p : 75)
2014 (Feb 23), gr, f, KESME ŞEKER by Mali
Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk
LA BELLA (IRE) , ch , 1997 , bred by Milltown Stud, by Lil E Tee (USA), out of Fast Dixie (USA), by Mining (USA) (see 9.
Sup. p : 78)
2014 (May 11), ch, c, SIR MAJESTIC by Three Valleys (USA)
Süleyman Selman Taşbek
LA COLITA , b , 2008 , bred by Murat Kadaifçioğlu, by Iceman (GB), out of Adhaaba (USA), by Dayjur (USA) (see 9. Sup. p :
78)
2014 (Feb 21), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Murat Kadaifçioğlu
LA DANSEUSE (GB) , b , 2001 , bred by A. L. Penfold And H. Lascelles, by Groom Dancer (USA), out of Alik (FR), by
Targowice (USA) (see 9. Sup. p : 79)
2014 (Feb 19), ch, c, KARŞIYAKARÜZGARI by Speedy Turc
79
Mehmet Ziya Adalar
Kısraklar - Broodmares
LA GRADIVA (FR) , b , 1999 , bred by Suc J. L. Lagardere, by Exit To Nowhere (USA), out of Luxurious (USA), by Lyphard
(USA) (see 8. Sup. p : 75)
2014 (Feb 11), ch, c, ÖMER COPPER by Lion Heart (USA)
Sercan Kavuşan
LA POLONAISE (USA) , b , 2009 , bred by Wertheimer Et Frere foaled in USA and imported from FR in 2013, ( see Am. SB v :
32 ), by Smart Strike (CAN), out of Soldera (USA), by Polish Numbers (USA)
2014 (Mar 03), b, f, ZARIEL by Perfect Storm
Mehmet Beşerler
LA ROCHELLE , b , 2008 , bred by Mehmet Sabri Tuncer, by Marlin (USA), out of Kunst (FR), by Groom Dancer (USA) (see
9. Sup. p : 79)
2014 (Apr 29), b, f, by Unaccounted For (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
LA TURQUE (IRE) , b , 2001 , bred by Wood Hall Stud Limited, by Diesis (GB), out of Queen's Music (USA), by Dixieland
Band (USA) (see 9. Sup. p : 79)
2014 (Apr 23), b, c, by Country Reel (USA)
Vefa İbrahim Aracı
LABETERA (GB) , b , 2002 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd., by Lujain (USA), out of All Our Hope (USA), by
Gulch (USA) (see 8. Sup. p : 76)
2014 (Mar 22), b, f, by Derviş Ağa
Erman Güracar
LACY BRIEF (IRE) , b , 2008 , bred by Airlie Stud And R. N. Clay, by Shirocco (GER), out of Stunning (USA), by Nureyev
(USA) (see 8. Sup. p : 76)
2014 (Feb 19), ch, f, LACY RIVER by Pan Rıver
Nevzat Seyok
LADY , ch , 2009 , bred by Osman Hattat, by Okawango (USA), out of Explosıve , by First Trump (GB) (see 5. Sup. p : 37)
2014, barren to Anatoly
LADY ARWEN , b , 2003 , bred by Erman Çıkıllı, by Sea Hero (USA), out of Hülyalım, by My Volga Boatman (USA) (see 9.
Sup. p : 79)
2014 (Feb 22), ch, f, ŞEKER LADY by Kaneko
Reyhan Şeker
LADY BOLT , ch , 2009 , bred by Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk, by Royal Abjar (USA), out of Suyayeb (USA), by The
Minstrel (CAN) (see 5. Sup. p : 116)
2014 (Mar 15), ch, c, LONGMAN by Lion Heart (USA)
Anna Cakmak
LADY BUG , b , 2005 , bred by Özden Tapçalap, by River Special (USA), out of Senem I, by Gerald Martin (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 152)
2014 (Apr 17), b, f, by Luxor
Aytekin Akay
LADY BURNELLE , b , 1998 , bred by Celal Tekdoğan, by Natıve Procıda, out of Burnelle (GB), by Belfort (FR) (see 9. Sup.
p : 79)
2014 (Apr 12), b, c, RACON by Bors
Hatice Kaya
LADY CHANTERLY (USA) ,b , 2006 , bred by Max Hugel foaled in USA and imported from USA in 2013,( see Am. SB v : 32 ),
by War Chant (USA), out of Gal O Gal (USA), by Manlove (USA)
2014 (Mar 01), b, c, by After Market (USA)
Yüksel Göktürk
80
Kısraklar - Broodmares
LADY CHARA , b , 2008 , bred by Demirhan Yılmaz, by Royal Abjar (USA), out of Karatutkum, by Bin Ajwaad (IRE) (see 9.
Sup. p : 79)
2014 (Mar 26), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Demirhan Yılmaz
LADY CLIFF , b , 2007 , bred by Ahmet Firuzhan Kanatlı, by Eagle Eyed (USA), out of Dansçı, by Private Tender (GB) (see 8.
Sup. p : 76)
2014, barren to Faırson
LADY ÇUARD , b , 2005 , bred by Hakan Sabri Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Hıghest Lady, by Highest Honor (FR)
(see 9. Sup. p : 79)
2014 (Apr 22), ch, c, by Victory Gallop (CAN)
Hakan Sabri Özcan
LADY EAGLE , b , 2006 , bred by Ahmet Aytar, by Eagle Eyed (USA), out of Mango, by Barbar (see 9. Sup. p : 79)
2014 (Jan 14), b, f, SESSİZ RÜZGAR by Teksas Hasan
Zekeriya Aytar
LADY EXTRA , b , 2001 , bred by İrfan Berberoğlu, by Orpen (USA), out of Dance Of Joy (GB), by Shareef Dancer (USA)
(see 9. Sup. p : 79)
2014 (Mar 05), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
İrfan Berberoğlu
LADY GODIVA , ch , 2009 , bred by Erhan Kum, by Eagle Eyed (USA), out of Asalet Mümessili (IRE), by Mukaddamah
(USA) (see 5. Sup. p : 8)
2014 (Apr 09), b, f, by Scarface
Recep Aykut
LADY JULIET , b , 2008 , bred by Turgay Adışen, by Sea Hero (USA), out of Golden Gal, by Always A Classic (CAN) (see 9.
Sup. p : 80)
2014 (Mar 24), b, f, DURMAZKIZ by Arsenıc
Mehmet Durmaz and Bülent Demir
LADY LILY , b , 2007 , bred by Serdal Adalı, by Trade Fair (GB), out of Jewel On The Nile (IRE), by Desert Style (IRE) (see
3. Sup. to v 3, p : 60)
2014,early abortion, by Sea Hero (USA)
LADY LIZ , b , 2006 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Unaccounted For (USA), out of Triangle (GB), by Diesis (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 145)
2014 (Feb 16), b, c, BAYDÖKER by Lion Heart (USA)
Murat Döker
LADY MACHIAVELLIAN (IRE) , b , 2000 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Machiavellian (USA), out of Rafif
(USA), by Riverman (USA) (see 8. Sup. p : 76)
2014 (May 21), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Ergün Tetik
LADY MAR (GB) , ch , 1994 , bred by D. J. and Mrs Deer, by Generous (IRE), out of Kiss (GB), by Habitat (USA) (see 9. Sup.
p : 80)
2014 (Apr 17), b, f, DREAM FAIRY by Unaccounted For (USA)
Süleyman Selman Taşbek
LADY MASTER , b , 2000 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Try Gloria (GB), by Try My Best (USA) (see
9. Sup. p : 80)
2014 (Jan 22), ch, c, GÖZTEPE BEYİ by Bors
Berk Odabaşı
81
Kısraklar - Broodmares
LADY MAXIMA , b , 2009 , bred by Erhan Kum, by Sri Pekan (USA), out of Tata, by Storm II (see 5. Sup. p : 119)
2014 (Mar 16), b, c, BLACK ADLER by Goldat (GB)
Hamza Aşan
LADY MELİS , b , 2006 , bred by Davide Franco, by Perfect Storm, out of Harika V, by Mille Balles (FR) (see 2. Sup. to v 3, p
: 61)
2014 (Mar 26), ch, f, by Cuvee (USA)
Emel Melis Topaloğlu
LADY MUHTARRAM , b , 2005 , bred by Hami Yavaş, by Monashee Mountain (USA), out of Dorasaura (IRE), by
Muhtarram (USA) (see 8. Sup. p : 77)
2014 (Feb 11), b, c, by Torok (IRE)
Muhsin Emirsoy
LADY MÜKERREM , b , 2008 , bred by Mehmet Sabri Tuncer, by Sri Pekan (USA), out of Gale, by Galetto (FR) (see 9. Sup.
p : 80)
2014 (May 09), ch, f, BANG BANG by Cuvee (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
LADY NAOMI , b , 2007 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Perfect Storm, out of Esmer Amber (IRE), by Mukaddamah (USA)
(see 9. Sup. p : 80)
2014 (Mar 24), b, c, ŞEKER KAHRAMAN by Luxor
Reyhan Şeker
LADY NATUSCHKA (IRE) , b , 1998 , bred by Naver Enterprises Ltd., by Sadler's Wells (USA), out of Natuschka (IRE), by
Authi (IRE) (see 9. Sup. p : 80)
2014 (Mar 23), b, f, DARK HORSE by Yonaguska (USA)
Onuralp Mehmet Kurt
LADY NUMBER , b , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Numerous (USA), out of Cimaise (FR), by Bering (GB) (see 8. Sup. p :
77)
2014 (Mar 26), gr, f, WEMBLEY FIRTINASI by Native Khan (FR)
Hamdi Özşahin
LADY OF FORTUNE , b , 2009 , bred by İrfan Suat Kutlu, by Victory Gallop (CAN), out of Simbatu (GB), by Muhtarram
(USA) (see 9. Sup. p : 80)
2014 (Mar 29), b, f, by Mountain Cat (USA)
İrfan Suat Kutlu
LADY SACRED , b , 2009 , bred by Nedim Akagündüz, by Velociraptor (GB), out of İlksel, by Strike The Gold (USA) (see 9.
Sup. p : 81)
2014 (Feb 16), b, c, by Faırson
Dinçer Karabulut
LADY SYMBA , b , 2003 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Mujtahid (USA), out of Licimba (GER), by Konigsstuhl (GER)
(see 9. Sup. p : 81)
2014, no return to Pressing (IRE)
LADY TAVERNER (GB) , b , 2001 , bred by Highclere Stud Ltd, by Marju (IRE), out of Prompting (GB), by Primo Dominie
(GB) (see 9. Sup. p : 81)
2014 (Apr 28), b, f, SHAKE IT OFF by Divine Light (JPN)
Ayşe Nida Karabol Akdeniz
LADY TERESA , ch , 2002 , bred by Muammer Kitapçı, by Shining Steel (GB), out of Regal Claır I, by Yemken (GB) (see 8.
Sup. p : 78)
2014 (Mar 11), b, f, DENEF by Divine Light (JPN)
Ebru Özkan
82
Kısraklar - Broodmares
LADY TRUVA , ch , 2007 , bred by Derviş Meral, by West By West (USA), out of Nihonpillow Kristi (IRE), by Entrepreneur
(GB) (see 9. Sup. p : 81)
2014 (Apr 08), b, f, by Pressing (IRE)
Derviş Meral
LADY TUĞÇE , b , 2007 , bred by Yaman Zingal, by Unaccounted For (USA), out of Brıde Maıd, by Galetto (FR) (see 3. Sup.
to v 3, p : 20)
2014 (May 19), b, c, GALYALI by Faırson
Ramzi Turan
LADY VICTORY , ch , 2006 , bred by Özer Alpaslan Şifan, by Sea Hero (USA), out of Axl Rose, by Arslan (see 2. Sup. to v 3,
p : 11)
2014, barren to Gold For Lady
LADY WILLPOWER , b , 2001 , bred by Hayrettin Karamazı, by Tagula (IRE), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time
(USA) (see 8. Sup. p : 78)
2014 (Mar 21), b, f, SALAMIS by Dehere (USA)
Hayrettin Karamazı
LADY WOLF , b , 1997 , bred by Muammer Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny (USA)
(see 7. Sup. p : 77)
2014 (Mar 23), ch, f, by Dai Jin (GB)
Muammer Kitapçı
LAGUNA BEACH , ch , 2007 , bred by Yıldırım Gelgin, by Footstepsinthesand (GB), out of Westernize (USA), by Gone West
(USA) (see 9. Sup. p : 81)
2014 (Jan 28), b, f, LAGUNA LADY by Win River Win (USA)
Enis Emre Gelgin
LAKE LADOGA (GB) , b , 2006 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 2013,
( see GSB v : 46, p : 776 ), by Green Desert (USA), out of Viz (USA), by Kris S (USA)
2014 (Apr 10), b, f, LAKE BAIKAL by Zebedee (GB)
Ali Müşfik Işık
LAKSHMI , b , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Barathea (IRE), out of Hasanati (FR), by Akarad (FR) (see 9. Sup. p : 81)
2014 (Mar 20), ch, f, INDIAN PRINCESS by Green Gönen
Berrin Gedik and Şadi Gedik
LAL , b , 2004 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Sri Pekan (USA), out of Persian Solitare (IRE), by Persian Bold (IRE)
(see 8. Sup. p : 78)
2014 (Feb 22), b, c, ALİDEV by Victory Gallop (CAN)
Ali Muhittin Dinçsoy
LALA MUSA (GB) , b , 1991 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Kris (GB), out of Laluche (USA), by
Alleged (USA) (see 8. Sup. p : 78)
2014 (Mar 26), b, f, YALNIZ KIZ by Goldat (GB)
Yavuz Yılmaz
LALE DEVRİ , b , 2005 , bred by Mehmet Alpay Özoğul, by Always A Classic (CAN), out of Lady Rose, by Star Appeal (IRE)
(see 9. Sup. p : 81)
2014 (Apr 28), b, f, NARDUGAN by Pressing (IRE)
Ethem Murat Kesebir
LAMITTA (GB) , b , 2003 , bred by Darley , by Diktat (GB), out of Altaweelah (IRE), by Fairy King (USA) (see 8. Sup. p : 79)
2014, barren to Dehere (USA)
83
Kısraklar - Broodmares
LASER , b , 2008 , bred by Soner Sökmen, by Bin Ajwaad (IRE), out of Sılk, by Red Bishop (USA) (see 9. Sup. p : 82)
2014 (Apr 18), b, f, by Cuvee (USA)
Soner Sökmen
LASHA , gr , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Cozzene (USA), out of Margaux Dufont (USA), by His Majesty (USA) (see 9.
Sup. p : 82)
2014 (Apr 14), b, c, ÇANAKÇI BEYİ by Hanaş
Cahit Kocaman
LASPEK (IRE) , b , 2004 , bred by Gestut Bona foaled in TUR and imported from FR in 2014, ( see GSB v : 45, p : 2318 ), by
Spectrum (IRE), out of La Dane (IRE), by Danehill (USA)
2014 (Mar 28), ch, c, BURGONYA by Fuisse (FR)
Kostantinos Makri
LAST CHANCE , b , 2004 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Suzi, by Ezy Koter (GB) (see 9. Sup. p : 82)
2014 (Apr 28), ch, c, ÖZ MERT OĞLU by Banknote (GB)
Mehmet Ali Belet
LAST DIANA , b , 2004 , bred by Tayral Tutumlu, by Eagle Eyed (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 9. Sup. p : 82)
2014 (Apr 13), ch, f, by Bosporus (IRE)
Mustafa Tüzün
LAST QUEEN , b , 1995 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Play Boy I, out of My Queen, by Blakeney (GB) (see 6. Sup. p :
79)
2014 (Mar 10), b, f, SOUTHERN GIRL by Church Pictures (GB)
Işın Atalay and Oktay Duraktekin
LAST SULTAN , ch , 2008 , bred by Haci İpek, by Nursultan, out of Junıor Sultan, by Playboy Junior (see 4. Sup. to v 3, p : 58)
2014 (Mar 17), ch, c, EAS by Popular Demand
Fatma İpek
LATIGO BAY , b , 2003 , bred by Bedri Öztürk, by Eagle Eyed (USA), out of Yunak, by Down The Flag (USA) (see 9. Sup. p :
82)
2014 (May 20), b, c, FURY MAY by Dai Jin (GB)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
LAUD (USA) , b , 2005 , bred by S. D. Brilie L. P., by Honour And Glory (USA), out of Stylish Accent (USA), by Beau's Eagle
(USA) (see 9. Sup. p : 82)
2014 (May 09), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Orhan Hadioğlu
LAVIE , b , 2008 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Doğu (FR), out of Palovit, by West By West (USA) (see 4. Sup. to v 3, p
: 89)
2014, barren to Banknote (GB)
LAW OF CHANCE (GB) , b , 2002 , bred by Petra Bloodstock Agency Ltd. foaled in GB and imported from FR in 2014, ( see
GSB v : 45, p : 643 ), by Pennekamp (USA), out of Landlocked (USA), by Unbridled (USA)
2014 (Mar 20), b, c, by Authorized (IRE)
Murat Kadaifçioğlu
LAZKIZI , gr , 2005 , bred by Ömer Kaçağan, by Mutamanni (GB), out of Fontenoy (USA), by Lyphard's Wish (FR) (see 8.
Sup. p : 79)
2014 (Feb 09), b, c, SHOW by Adonise
Hayrettin Karamazı
LE REVE , b , 2007 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Common Grounds (GB), out of Mask Flower (USA), by Dayjur
(USA) (see 9. Sup. p : 82)
2014 (Feb 05), b, c, by Dehere (USA)
Fikret Kanman
84
Kısraklar - Broodmares
LEANDRA , ch , 2006 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Elixir (IRE), out of Lady Mar (GB), by Generous (IRE) (see 9.
Sup. p : 82)
2014 (Mar 18), ch, f, by Three Valleys (USA)
Süleyman Selman Taşbek
LEMONY FRESH (USA) , b , 2007 , bred by JMJ Racing Stables, LLC foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see
Am. SB v : 32 ), by Lemon Drop Kid (USA), out of Pareja (USA), by Strawberry Road (AUS)
2014 (Apr 21), b, f, by Mizzen Mast (USA)
Hakan Sabri Özcan
LEONES , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Second Set (IRE), out of Leontine (GER), by Selkirk (USA) (see 9. Sup. p : 83)
2014 (Feb 28), b, c, MASTER HANSEN by Luxor
Bayram Tunç
LEONTINE (GER) , b , 1996 , bred by H. Pferdmenges, by Selkirk (USA), out of Lindia (GER), by Konigsstuhl (GER) (see 9.
Sup. p : 83)
2014 (Feb 25), b, c, by Country Reel (USA)
Mümin Çılgın and Ertürk Kurdu
LES INTIMES (IRE) , b , 2001 , bred by Knocktoran Stud, by Be My Guest (USA), out of Tender Is Thenight (IRE), by
Barathea (IRE) (see 8. Sup. p : 198)
2014 (Apr 06), b, c, THE BIG LEBOWSKI by Victory Gallop (CAN)
Simon Robert Dunderdale
LEYDİ HANIM , ch , 2007 , bred by Cengizhan Bayır, by Mountain Cat (USA), out of Mecidiye, by Royal Abjar (USA) (see 9.
Sup. p : 83)
2014 (Feb 28), b, f, GENÇ CEYDA by Miramis
Nuray Gençol
LEYNA (IRE) , b , 2008 , bred by Hikmet Ayna foaled in IRE and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 46, p : 1086 ), by
Iffraaj (GB), out of Columbine (IRE), by Pivotal (GB)
2014 (Jan 16), b, f, by Nash Bıshop
Hayrullah Doğan
LIFECHAIN , b , 2002 , bred by Turgay Adışen, by Abbas, out of Fantastic Summer, by Affanbey (see 9. Sup. p : 83)
2014 (Mar 13), b, c, by Sri Pekan (USA)
Oğuz Yalçın
LIGHT BLUE , b , 2007 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by Always A Classic (CAN), out of Shatush, by Villeroy I (FR) (see 9.
Sup. p : 83)
2014 (Apr 26), b, f, DARK QUEEN by Perfect Storm
Ahmet Haşim Ağar
LIGHT FANTASTIC (GB) , gr , 1992 , bred by Mrs D. O. Joly, by Deploy (GB), out of La Nureyeva (USA), by Nureyev
(USA) (see 9. Sup. p : 83)
2014 (May 15), b, f, UHTİ PUHTİ by Pan Rıver
Adem Erdölek
LIL RED , ch , 2000 , bred by Hulusi Çil, by Mujtahid (USA), out of Müjde I, by İltiyah (see 9. Sup. p : 83)
2014,slipped foal, by Kaneko
LILIANA ROZITA , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Always A Classic (CAN), out of Alydear (USA), by Alydar (USA)
(see 9. Sup. p : 83)
2014 (Apr 24), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Yavuz Yılmaz
85
Kısraklar - Broodmares
LIMYRA (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Definite Article (GB), out of Foxy Fairy (IRE), by Fairy King (USA)
(see 8. Sup. p : 81)
2014 (Mar 11), b, f, by Luxor
Şaban Gül
LINGUS (IRE) , ch , 1999 , bred by Islanmore Stud, by Eagle Eyed (USA), out of I Want My Say (USA), by Tilt Up (USA)
(see 9. Sup. p : 84)
2014 (Apr 23), b, f, SEVDATAY by Velociraptor (GB)
Murat Yıldızer
LION DANCE (IRE) , b , 2002 , bred by Kemal Kurt, by Orpen (USA), out of Fontana (FR), by Cadeaux Genereux (GB) (see
9. Sup. p : 84)
2014 (Feb 09), b, f, by Scarface
Kemal Kurt
LITTLE OCEAN , b , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Black Diamond (GB), by Efisio (GB) (see 9. Sup.
p : 84)
2014 (Apr 01), b, f, by Lion Heart (USA)
Cemil Tahir Burhanlıoğlu
LITTLE STAR , b , 2002 , bred by Hüseyin Mert Aksoy, by Soviet Star (USA), out of Vanya (IRE), by Busted (GB) (see 7.
Sup. p : 80)
2014 (Mar 12), b, c, by Win River Win (USA)
Ali Arif Özet
LITTLE TULIP , b , 2006 , bred by Adnan Bucak, by Medya, out of Cephista (GB), by Shirley Heights (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 27)
2014 (Apr 15), ch, f, by Luxor
Ali Erkan Yılmaz
LIWAS LOOK , ch , 2008 , bred by Şerafettin Gedik, by Eagle Eyed (USA), out of Liwa (FR), by Shining Steel (GB) (see 9.
Sup. p : 84)
2014 (Mar 15), ch, f, RUN FOR ÖZGECAN by Bosporus (IRE)
Ali Kaya
LİLA HATUN , b , 2007 , bred by Muammer Öğüt, by Red Bishop (USA), out of Lılac, by Sun Music (IRE) (see 3. Sup. to v 3,
p : 70)
2014 (Mar 25), b, c, KÜÇÜKOĞLUM by Dai Jin (GB)
Muammer Öğüt
LİNA , ch , 2004 , bred by Tarık Aydın, by Unaccounted For (USA), out of Sımele, by Always A Classic (CAN) (see 9. Sup. p :
84)
2014 (Apr 24), ch, f, by Lion Heart (USA)
Tarık Aydın
LİSSEY , ch , 2005 , bred by Hami Yavaş, by Mountain Cat (USA), out of Pandora (GER), by Platini (GER) (see 9. Sup. p : 84)
2014 (Mar 20), ch, f, by Nash Bıshop
Hayrullah Doğan
LOCH DIAMOND (GB) , ch , 1997 , bred by Littleton Stud, by Cadeaux Genereux (GB), out of Lochsong (GB), by Song (GB)
(see 8. Sup. p : 81)
2014 (Mar 21), b, c, by Kaneko
Ali Celalettin Alkan
LONDON GIRL , b , 2009 , bred by Vefa İbrahim Aracı, by Doyen (IRE), out of Saaratt (GB), by Mark Of Esteem (IRE) (see
5. Sup. p : 101)
2014 (Apr 16), ch, f, by Sports Hero (USA)
Nebahat Cankılıç
86
Kısraklar - Broodmares
LONE LOOK (GB) , b , 2001 , bred by Skymarc Farms, by Danehill (USA), out of Lone Spirit (IRE), by El Gran Senor (USA)
(see 9. Sup. p : 85)
2014 (Feb 15), b, f, by Scream To Scream (IRE)
İrfan Ilgazlı and Mustafa Mehmet İlhan
LORETTA , b , 2008 , bred by Özen Adalı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Titsan (IRE), by Zilzal (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
117)
2014 (May 15), b, f, YAPIŞTIRKAYA by Arsenıc
Aziz Kaya and Halil Kaya
LOST CONTROL , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by Common Grounds (GB), out of Red Coral (IRE), by Fairy King (USA)
(see 9. Sup. p : 85)
2014 (May 11), b, c, by Kaneko
Ali Celalettin Alkan
LOUISA , ch , 2008 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by West By West (USA), out of Red Whıte, by Red Route (GB) (see 9.
Sup. p : 85)
2014 (Mar 22), b, c, by Yellow Storm
Ahmet Ferhat Küçüker
LOVE ALWAYS , b , 2005 , bred by Ersan Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Jamaica Affair (USA), by Black Tie
Affair (IRE) (see 9. Sup. p : 85)
2014 (Apr 07), b, f, by Perfect Storm
Ersan Özbelge and Cem Özbelge
LOVE IN DREAM , b , 2004 , bred by Bahadır Gödek, by Royal Abjar (USA), out of Varykino (GB), by Soviet Star (USA)
(see 9. Sup. p : 85)
2014 (Jan 15), b, f, by Pressing (IRE)
İsmail Altuntaş
LOVED BY ALL (IRE) , b , 2009 , bred by Keogh Family, by Elusive City (USA), out of Bianca Cappello (IRE), by Glenstal
(USA) (see 9. Sup. p : 85)
2014 (Mar 06), b, c, KEEP WALKING by Perfect Storm
Gür Özbelge
LOVELY BLAZE , b , 2005 , bred by Yıldırım Gelgin, by Sri Pekan (USA), out of Castle Blaze (USA), by Lac Ouimet (USA)
(see 8. Sup. p : 82)
2014 (Feb 20), b, c, ONE MORE TIME by Win River Win (USA)
Enis Emre Gelgin
LOVELY DOYOUN , b , 2003 , bred by Yıldırım Gelgin, by Doyoun (IRE), out of Castle Blaze (USA), by Lac Ouimet (USA)
(see 9. Sup. p : 85)
2014 (Feb 25), b, c, by Lion Heart (USA)
Yıldırım Gelgin
LOVING YOU , b , 2009 , bred by Serdal Adalı, by Eagle Eyed (USA), out of Jewel On The Nile (IRE), by Desert Style (IRE)
(see 5. Sup. p : 59)
2014 (Apr 11), b, c, by Arizona Red (USA)
Oğuz Yalçın
LUCEYN , b , 2005 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Mujtahid (USA), out of Anatolıan Wolf, by Wolf (CHI) (see 8. Sup. p :
82)
2014 (Feb 19), b, c, by Yonaguska (USA)
Kasım Ercan Ekenler
LUCKY CHARMS , ch , 2007 , bred by Ethem Murat Kesebir, by Asakir (GB), out of Colledge Leader (USA), by Sheikh
Albadou (GB) (see 9. Sup. p : 86)
2014 (Apr 14), ch, f, GAIJIN by Dai Jin (GB)
Ethem Murat Kesebir
87
Kısraklar - Broodmares
LUCKY LADY , b , 1995 , bred by Tayral Tutumlu, by Chıco, out of Salmaya Salama, by Ay Tudor (see 9. Sup. p : 86)
2014 (Apr 26), b, c, by Country Reel (USA)
Suat Yücebaş
LUCKY NAME , b , 2006 , bred by Şerafettin Gedik, by Sri Pekan (USA), out of Liwa (FR), by Shining Steel (GB) (see 8. Sup.
p : 83)
2014 (Mar 11), b, f, LUCKY LASS by Bin Ajwaad (IRE)
Berrin Gedik and Şadi Gedik
LUCKY ONE , b , 2010 , bred by Nevzat Yalçınsu, by Scream To Scream (IRE), out of Miss Troy (IRE), by Caerleon (USA)
(see 6. Sup. p : 92)
2014 (Apr 06), b, f, by Out Of Control
Jale Atanç
LUCY , b , 2003 , bred by Francesco Sponza, by Doyoun (IRE), out of Blumarin (IRE), by Scenic (IRE) (see 8. Sup. p : 83)
2014,slipped foal, by Royal Abjar (USA)
LUCY IN THE SKY , b , 2007 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Sri Pekan (USA), out of Musical Myth (USA), by Crafty
Prospector (USA) (see 9. Sup. p : 86)
2014 (May 16), b, c, KRIS ANGEL by Three Valleys (USA)
Süleyman Selman Taşbek
LUÇE , ch , 1998 , bred by Edip Çizmeci, by Bachelor Party (IRE), out of Elmacık, by Suivant (USA) (see 9. Sup. p : 86)
2014 (Mar 21), ch, c, by Luxor
Mehmet Ercan Emre
LULAY , b , 2008 , bred by Faruk Molu, by Strike The Gold (USA), out of Vague Alarme (IRE), by Anabaa (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 121)
2014 (Feb 14), ch, c, SİNEPS by Mohan
Rasim Tetik
LULUBAR , b , 2006 , bred by Bahadır Gödek, by Mountain Cat (USA), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run (GB) (see
9. Sup. p : 86)
2014 (Jan 11), b, f, BAMBIRAPTOR by Ocean Crest (USA)
Bahadır Gödek
LUNAR EYED , ch , 2007 , bred by Gina Alkaş, by Eagle Eyed (USA), out of Ayizim, by Lockton (GB) (see 9. Sup. p : 86)
2014 (Apr 17), b, c, by Yonaguska (USA)
Resul Ünlü and Serkan Karakılıç
LUNAR GOLD , ch , 2008 , bred by Gina Alkaş, by Strike The Gold (USA), out of Ayizim, by Lockton (GB) (see 9. Sup. p :
86)
2014 (Mar 16), b, f, by Country Reel (USA)
İshak Yalçın
LUNARAT , gr , 2004 , bred by Erden Katipoğlu, by Royal Abjar (USA), out of Christmas Flake (GB), by Absalom (GB) (see
9. Sup. p : 86)
2014 (Mar 03), b, c, by Native Khan (FR)
Celal Tekdoğan
MA BELLE FILLE , b , 1999 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Banko II, out of Topless, by Castle Rising (GB) (see 9. Sup. p
: 87)
2014 (Mar 16), b, c, RONY RONİ by Dai Jin (GB)
Gülcan Avcıkıran
88
Kısraklar - Broodmares
MAÇİVET , b , 2004 , bred by Fikret Ceylan, by Best Of The Bests (IRE), out of Cloche Call (GB), by Anabaa (USA) (see 7.
Sup. p : 83)
2014 (Feb 25), b, c, by Cuvee (USA)
Ahmet Göçmen
MADAM HOMBERG (IRE) , ch , 2006 , bred by CAS , by Distant Music (USA), out of Family At War (USA), by Explodent
(USA) (see 9. Sup. p : 87)
2014 (May 05), ch, c, FRODO BAGGINS by Victory Gallop (CAN)
Ömer Halim Aydın
MADAM P (USA) , b , 2000 , bred by Clovelly Farms, by Silver Hawk (USA), out of Gilded Leaf (USA), by Lyphard (USA)
(see 8. Sup. p : 83)
2014 (May 01), b, f, GIPSY DANGER by Lion Heart (USA)
Mehmet Ali Beycan
MADAME CASTELO (BRZ) , b , 2002 , bred by Stud Doce Ilusao, by Dubai Dust (USA), out of Eden's Garden (BRZ), by
Minstrel Glory (USA) (see 9. Sup. p : 87)
2014 (May 13), b, f, RUMET by Victory Gallop (CAN)
Vehbi Hakan Keleş
MADENCİKIZI , b , 2009 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Red Bishop (USA), out of Disko Bay (IRE), by Charnwood
Forest (IRE) (see 5. Sup. p : 30)
2014 (Feb 04), b, f, by Pressing (IRE)
Fedakar Mad Harf. İ.Mh.İth.İhr.Ltd.Şti
MADRIGALE (GB) , b , 2004 , bred by D. J. and Mrs Deer, by Averti (IRE), out of Shy Minstrel (USA), by The Minstrel
(CAN) (see 9. Sup. p : 87)
2014 (May 04), b, c, by Sri Pekan (USA)
Uğur Ezgün
MADRUK , b , 2004 , bred by Ender Dürüst, by Galetto (FR), out of Avare, by Kılıçaslan (see 9. Sup. p : 87)
2014 (Mar 08), ch, f, ÇALPARA by Lion Heart (USA)
Ender Dürüst
MAE WEST , b , 2005 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by West By West (USA), out of Bebecik (GB), by Alzao (USA) (see
8. Sup. p : 84)
2014 (Mar 12), b, c, by Mali
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
MAGARI , ch , 2006 , bred by Merih Kurt (Ayrancı), by Dilum (USA), out of Mırror's Secret, by The Best (see 2. Sup. to v 3, p
: 90)
2014 (Apr 14), ch, c, FRANKLIN by Always A Classic (CAN)
Yiğit Gökmen
MAGIC GLOVE , b , 2003 , bred by Berrin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Velvet Glove, by Galetto (FR) (see 9. Sup. p :
87)
2014 (Mar 03), ch, c, MAGIC BULLET by Anatoly
Berrin Gedik
MAGICIAN GIRL , ch , 2007 , bred by Hamit Topçu, by Mandrake, out of Sökeli, by Merhaba I (see 9. Sup. p : 88)
2014, barren to Avşarbeyi
MAGNOLIA , ch , 2006 , bred by Birol Çınaroğlu, by Ocean Crest (USA), out of Genyeri, by Little Guest (USA) (see 9. Sup. p
: 88)
2014 (Jan 31), b, c, by Luxor
Birol Çınaroğlu
89
Kısraklar - Broodmares
MAHA SULTAN , gr , 2006 , bred by Hasan Şer, by Natıve Procıda, out of Şertay (IRE), by Prince Of Birds (USA) (see 9. Sup.
p : 88)
2014 (Mar 05), b, c, ROYAL SALUTE by Luxor
Hasan Şer
MAHCUP , b , 2005 , bred by Alim Melih Kura, by Unaccounted For (USA), out of Vınya Del Mar, by My Volga Boatman
(USA) (see 8. Sup. p : 84)
2014 (Mar 19), b, f, SEVİMLİ BİBİ by Orpen (USA)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
MAHİ HANIM , b , 2004 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by West By West (USA), out of Saver, by My Volga Boatman
(USA) (see 9. Sup. p : 88)
2014 (Mar 16), gr, f, LUSUBÜ by Native Khan (FR)
Mutlu Çalışkan
MAJESTIC GIRL , b , 2005 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Sun Music (IRE), out of Yörükhanim (GB), by Alwuhush (USA) (see
9. Sup. p : 88)
2014 (Apr 24), b, f, by Dai Jin (GB)
Özkan Özen
MAJESTIC LASS , b , 2005 , bred by Niktar El, by Strike The Gold (USA), out of Mıchıko, by Manila (USA) (see 8. Sup. p :
84)
2014 (Jan 10), b, c, by Pressing (IRE)
Melissa Tatlıdil
MAKE IT EASY , b , 2007 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Mountain Cat (USA), out of Take It Easy, by Always A
Classic (CAN) (see 9. Sup. p : 88)
2014 (Mar 20), b, f, by Luxor
Yasemen Tuncer
MAKE ME SMILE , b , 2005 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by Sri Pekan (USA), out of Oya Beyaz, by Majestic Endeavour
(CAN) (see 9. Sup. p : 88)
2014 (Apr 12), b, c, by Yellow Storm
Ahmet Ferhat Küçüker
MALCONTENTA (GB) , ch , 2007 , bred by Skymarc Farm , by Galileo (IRE), out of Ma Paloma (FR), by Highest Honor (FR)
(see 9. Sup. p : 88)
2014 (Feb 01), ch, c, by Speedy Turc
Mehmet Ziya Adalar
MALINA , b , 2002 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Doyoun (IRE), out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (see 5.
Sup. p : 73)
2014 (Apr 11), b, f, by Kaneko
Saim Bora Atakol
MALLORY , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Awad (USA), out of Vany's Approval (USA), by With Approval (CAN)
(see 8. Sup. p : 85)
2014 (Apr 18), ch, f, by Bosporus (IRE)
Hacı Altın
MAMAS WOLF , ch , 2005 , bred by Olcay Altınkurt, by Sun Music (IRE), out of Lonely Wolf, by Hoy (GB) (see 9. Sup. p :
88)
2014 (Feb 22), b, c, ADIVAR by Bin Ajwaad (IRE)
Alp Şemsettin Evcimen
MAMMA MIA , ch , 2004 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Royal Abjar (USA), out of Dinah (FR), by Sillery (USA) (see
9. Sup. p : 88)
2014 (Feb 07), b, f, by Unaccounted For (USA)
Vahan Garo Kuyumciyan
90
Kısraklar - Broodmares
MANDA ISLAND (USA) , b , 2002 , bred by Anthony Speelman, by Dynaformer (USA), out of Alcando (IRE), by Alzao
(USA) (see 9. Sup. p : 88)
2014,slipped foal, by Luxor
MANGALA (IRE) , b , 2005 , bred by Union Gestut, by Anabaa (USA), out of Maltage (USA), by Affirmed (USA) (see 9. Sup.
p : 89)
2014 (Feb 12), b, c, PROXIMO by Dai Jin (GB)
Mehmet Yavuz Salihoğlu
MANILATAY , b , 2006 , bred by Kemal Tezcanlılar, by Manila (USA), out of Karamela, by Uğurtay (see 9. Sup. p : 89)
2014 (Apr 07), b, c, by Faırson
Umur Özarar
MANISHING , b , 1998 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Manila (USA), out of Shıng Star, by Eastern Star (see 9. Sup. p :
89)
2014, no return to Kaneko
MANİSALI KIZ , b , 1999 , bred by Nedim Kisbu, by Pampılla, out of Honey Bunch I, by Darlıng I (see 9. Sup. p : 89)
2014 (Apr 01), b, c, by Kaneko
Hakan Agar
MANNORA (GB) , b , 2000 , bred by Bishop Wilton Stud, by Prince Sabo (GB), out of Miss Bussel (GB), by Sabrehill (USA)
(see 9. Sup. p : 89)
2014 (Apr 16), ch, c, by Win River Win (USA)
Barış Şenocak and Erhan Özkan
MANZUME (IRE) , b , 1998 , bred by Noel Hensey, by Charnwood Forest (IRE), out of Desert Skimmer (USA), by Shadeed
(USA) (see 8. Sup. p : 86)
2014 (Mar 13), ch, c, ARAS SATIK by Royal Abjar (USA)
Yasemin Topçu
Died in 2014
MARGARET , b , 2002 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Octagonal (NZ), out of Milesime (USA), by Riverman (USA) (see 9.
Sup. p : 89)
2014 (Apr 23), b, f, by Powerscourt (GB)
Levent Sarıkaya
MARELLA , b , 2002 , bred by Berrin Gedik, by Mountain Cat (USA), out of Villa Maria (FR), by Kahyasi (IRE) (see 9. Sup. p
: 89)
2014,early abortion, by Anatoly
MARGIELA , b , 2008 , bred by Derviş Meral, by Mountain Cat (USA), out of Mystic Charm (GB), by Nashwan (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 82)
2014 (Mar 10), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Derviş Meral
MARIA CENY , b , 2006 , bred by Aslıhan Demirkıran, by Commoner, out of Filizim, by Tüten (see 9. Sup. p : 89)
2014 (Mar 05), b, c, by Adonise
Ali Demirkıran
MARIA ROSE , b , 2008 , bred by Zeki Demirkıran, by Commoner, out of Mrs Erdem, by Shernazar (IRE) (see 9. Sup. p : 89)
2014 (Feb 26), ch, c, JUST EAGLE by Kizilmurat (IRE)
Zeki Demirkıran
MARIANNE , b , 2005 , bred by Murat Cavcav, by Loup Solitaire (USA), out of Greenest Hills (FR), by Danehill (USA) (see 9.
Sup. p : 90)
2014,slipped foal, by Kaneko
91
Kısraklar - Broodmares
MARIVI , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Manila (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 9. Sup. p : 90)
2014, barren to Green Gönen
MARİKULA , b , 2001 , bred by Arslan Aybek, by Entrepreneur (GB), out of Top The Rest (GB), by Top Ville (IRE) (see 9.
Sup. p : 90)
2014 (Feb 03), b, c, by Torok (IRE)
Mehmet Katar
MARJINAL , gr , 2000 , bred by Erman Çıkıllı, by Always A Classic (CAN), out of Karçiçeği , by Çakabey I (see 9. Sup. p :
90)
2014 (May 11), b, c, MAVROS by Three Valleys (USA)
İlker Kahraman
MARLA , b , 2002 , bred by Selçuk Taşbek, by Marlin (USA), out of Miss Tirol (IRE), by Tirol (IRE) (see 8. Sup. p : 87)
2014 (Feb 22), b, c, BABA BERAT by Three Valleys (USA)
Süleyman Selman Taşbek
MARLIN'S IMAGE , gr , 2002 , bred by Sadullah Teoman, by Marlin (USA), out of Shining Image (FR), by George Thomas
(see 8. Sup. p : 87)
2014 (Mar 26), b, c, by Luxor
Kamil Levent Kitapçı
MARMARINI (GB) , b , 2000 , bred by Ahmed M.Foustok, by Bin Ajwaad (IRE), out of Kalimat (GB), by Be My Guest
(USA) (see 9. Sup. p : 90)
2014 (Mar 07), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Ayten Günay
MARMARİS , b , 2009 , bred by Fatih Kesebir, by Bin Ajwaad (IRE), out of Colledge Leader (USA), by Sheikh Albadou (GB)
(see 5. Sup. p : 23)
2014, barren to Sultans Of Swıng
MARSEILLAISE , ch , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Manila (USA), out of Song And Dance (FR), by Hul A Hul (USA)
(see 9. Sup. p : 90)
2014 (Apr 06), ch, f, by Arizona Red (USA)
Oğuz Yalçın
MARTINESZKY (HUN) , b , 2001 , bred by Törökszentmiklosi Mg. Rt. Gestüt Szenttamas Urgarn, by Dembinszky (GB), out of
Martinien (HUN), by Ukaab (IRE) (see 9. Sup. p : 90)
2014 (Feb 09), b, c, YARAMAZ PEPE by Bin Ajwaad (IRE)
Gökhan Alveroğlu
MASHLY , b , 2003 , bred by Sadullah Teoman, by Marlin (USA), out of Stark Side (USA), by Graustark (USA) (see 9. Sup. p :
91)
2014 (Mar 07), b, c, UĞUREFE by Pan Rıver
Emre Uğur
MASTER PLAN , ch , 2003 , bred by Ahmet Hennan Akdoğan, by Red Bishop (USA), out of Alamiya (IRE), by Doyoun (IRE)
(see 9. Sup. p : 91)
2014, barren to Halicarnassus (IRE)
MATCH POINT (USA) , b , 2006 , bred by Manganaro LLC Blackwater Farm Ltd. foaled in USA and imported from USA in
2013, ( see Am. SB v : 32 ), by Toccet (USA), out of Leo's Lucky Lady (USA), by Seattle Slew (USA)
2014 (Apr 27), ch, f, by Sidney's Candy
Mehmet İlker Akdeniz
92
Kısraklar - Broodmares
MATRUŞKA , ch , 2008 , bred by Özer Alpaslan Şifan, by Always A Classic (CAN), out of Axl Rose, by Arslan (see 4. Sup. to
v 3, p : 11)
2014 (Apr 04), b, f, MY İNCİ by Yonaguska (USA)
Ahmet Atakan
MAVİ RÜYA , b , 2006 , bred by İbrahim Hilmi Narmanlı, by Ocean Crest (USA), out of Mavi Sema, by Sun Music (IRE) (see
9. Sup. p : 91)
2014, barren to Mountain Cat (USA)
MAVİ SEMA , b , 1998 , bred by İbrahim Hilmi Narmanlı, by Sun Music (IRE), out of Marbella, by Noalto (GB) (see 8. Sup. p
: 88)
2014 (Jan 20), b, c, BLUE KING by Lion Heart (USA)
İbrahim Hilmi Narmanlı
MAVİ ŞİMŞEK , b , 2007 , bred by Onur Homurlu, by Sea Hero (USA), out of Çavlan, by Mujtahid (USA) (see 9. Sup. p : 91)
2014 (Mar 28), b, f, NİSANGÜLÜ by Arsenıc
Mahmut Demir
MAVİMSİ , gr , 2007 , bred by Ahmet Göçmen, by Deveci Faruk, out of Güzel Ve Cesur, by Second Set (IRE) (see 3. Sup. to v
3, p : 52)
2014 (Mar 15), b, f, BLUISH by Mountain Cat (USA)
Gökhan Alveroğlu
MAXINE , ch , 2001 , bred by Umur Tamer, by Lomitas (GB), out of Koloratur (USA), by Mt Livermore (USA) (see 9. Sup. p :
91)
2014 (Mar 07), b, f, WARRIOR SNOW BALL by Country Reel (USA)
İlkay Pireci
MAYA DİVA , b , 2005 , bred by Ahmet Cavcav, by River Special (USA), out of Judiana (IRE), by Dolphin Street (FR) (see 9.
Sup. p : 91)
2014, barren to Derviş Ağa
MAYUŞKA , b , 2005 , bred by Yıldırım Gelgin, by Mountain Cat (USA), out of Licola (USA), by Crafty Prospector (USA)
(see 9. Sup. p : 91)
2014 (Mar 12), b, f, MAYA MY LOVE by Lion Heart (USA)
Levent Nuri Gelgin
MEAN MACHINE , ch , 2006 , bred by Ayşe Sağman, by Ocean Crest (USA), out of Luçe, by Bachelor Party (IRE) (see 9.
Sup. p : 92)
2014 (Apr 11), b, f, by Anatoly
Ayşe Sağman
MECİDİYE , b , 2002 , bred by Cengizhan Bayır, by Royal Abjar (USA), out of Sharp Gem (GB), by Elegant Air (GB) (see 8.
Sup. p : 88)
2014 (Feb 11), ch, c, BİRİNDAR by Always A Classic (CAN)
Sedat Küçüksüslü
MEDİNE HANIM , b , 2002 , bred by Ahmet Dinçtürk, by Sun Music (IRE), out of Ecem, by Ghathanfar (USA) (see 8. Sup. p :
88)
2014 (Mar 15), ch, c, BEYHACI by Bors
Hacı Potaş
MEGRED GÜL , b , 2009 , bred by Orhan Bekmezci, by Sri Pekan (USA), out of Megred (GB), by Soviet Star (USA) (see 9.
Sup. p : 92)
2014, barren to Adonise
93
Kısraklar - Broodmares
MELANCHOLY , b , 2008 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Mountain Cat (USA), out of Dream Keeper (IRE), by Cape Cross
(IRE) (see 9. Sup. p : 92)
2014 (Feb 05), b, c, by Scarface
Vedat Özkanlı
MELEKHANIM , b , 2003 , bred by Hasan Şer, by Accelerator (USA), out of Şertay (IRE), by Prince Of Birds (USA) (see 9.
Sup. p : 92)
2014 (Feb 02), b, c, by Perfect Storm
Ahmet Kılıç
MELODY OF THE WIND , ch , 2005 , bred by Ayşegül Kurtel, by Always A Classic (CAN), out of Güldem II, by Running
Mill (GB) (see 9. Sup. p : 92)
2014 (May 02), b, c, by Turkısh Sword
Deniz Kurtel
MEMORY AND MAGIC (USA) , b , 2007 , bred by Lynch Bages Ltd, Samac & Hugo Lascelles Blood, by Sahm (USA), out of
Aljawza (USA), by Riverman (USA) (see 8. Sup. p : 89)
2014 (May 02), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Yüksel Göktürk
MENEVİŞ , gr , 2008 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Başkurt, out of Şahinaz (GB), by Efisio (GB) (see 9. Sup. p : 93)
2014 (Apr 10), b, f, by Kaneko
Ahmet Aydın Doğan
MERCAN DENİZ , b , 2007 , bred by Hüseyin Özcan, by Strike The Gold (USA), out of Can's Bebe, by Tender Prınce (see 3.
Sup. to v 3, p : 22)
2014,slipped foal, by Eagle Eyed (USA)
MERRIMENT (USA) , ch , 2004 , bred by Michael Cooper & Pamala Ziebarth, by Mt Livermore (USA), out of Merry Festival
(USA), by Private Account (USA) (see 9. Sup. p : 93)
2014, barren to Unaccounted For (USA)
MERRYLAND MISSY (USA) , b , 2000 , bred by Huckleberry Farm LLC, by Citidancer (USA), out of Smart Tally (USA), by
Smarten (USA) (see 8. Sup. p : 89)
2014 (May 21), b, c, by Cape Cross (IRE)
Mozaik ŞarapTr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti
MERYIL KIZI , b , 2010 , bred by Saim Bora Atakol, by Victory Gallop (CAN), out of Krasiva (GB), by Elmaamul (USA) (see
6. Sup. p : 74)
2014 (Apr 15), b, c, EZYILDIRIM by Orpheo
İdan Yıldırım
MESİR , b , 2005 , bred by Şenol Gümüşdere, by Sri Pekan (USA), out of Sardes (IRE), by Priolo (USA) (see 9. Sup. p : 93)
2014 (Jan 17), b, c, KEDER BEY by Al's Theatre (USA)
Salih Tekinalp
MESMERIST (USA) , b , 2000 , bred by Gainsborough Farm LLC, by Green Desert (USA), out of Mesmerize (IRE), by Mill
Reef (USA) (see 9. Sup. p : 93)
2014 (Mar 01), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Cüneyt Çalıcıoğlu
MEZAMER , b , 2004 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of Elly Bay (IRE), by Soviet Star (USA) (see
9. Sup. p : 93)
2014 (Mar 03), b, f, ALAKKIZI by Arsenıc
Nazlı Alak
94
Kısraklar - Broodmares
MEZİYETLİ , ch , 2007 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Goldat (GB), out of Spectra, by Fantastic Fellow (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 115)
2014,early abortion, by Mali
MIA BRUNI , b , 2006 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Royal Abjar (USA), out of Yenice (USA), by Dynaformer (USA)
(see 8. Sup. p : 89)
2014 (Feb 07), b, c, BAŞYİĞİT by Banknote (GB)
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
MIA WOMAN , ch , 2004 , bred by Murat İnay Alkan, by Strike The Gold (USA), out of Last Concert, by Thunder Bolt I (see
9. Sup. p : 93)
2014 (Feb 12), ch, f, by Ocean Crest (USA)
Murat İnay Alkan
MIDCORKTARMAC (IRE) , ch , 2004 , bred by Highfort Stud, by Shinko Forest (IRE), out of Nipitinthebud (USA), by Night
Shift (USA) (see 9. Sup. p : 93)
2014 (Jan 20), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Adil Mert Kaya
MIDNIGHT CAFE (IRE) , b , 1999 , bred by Hugo Merry And Jack Dorrain, by Sri Pekan (USA), out of Midnight Heights
(GB), by Persian Heights (GB) (see 9. Sup. p : 93)
2014 (Jun 05), b, f, by Halicarnassus (IRE)
Fuat Nihat Buruk
MIDNIGHT SERENADE , b , 2006 , bred by Fatine Özsoy, by Sri Pekan (USA), out of Verve (IRE), by Saddlers' Hall (IRE)
(see 9. Sup. p : 94)
2014 (May 07), b, c, by Divine Light (JPN)
Fatine Özsoy
MILAGROSE , b , 2001 , bred by Yıldız Duman, by Doyoun (IRE), out of Fes City (IRE), by Caerleon (USA) (see 8. Sup. p :
90)
2014 (Apr 22), b, c, by Dai Jin (GB)
Levent Sarıkaya
MILLENIUM LADY , ch , 2002 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Banko II, out of Dısco Baby, by Lockton (GB) (see 9.
Sup. p : 94)
2014 (Apr 12), ch, c, ALNESS by Gladyatör
İbrahim Şimşek
MINDEN (IRE) , ch , 1992 , bred by Dayton Ltd., by Bluebird (USA), out of Mazawa (FR), by Kashmir (IRE) (see 9. Sup. p :
94)
2014 (Apr 19), ch, c, by Cuvee (USA)
Hasan Görgün
MIRABAI , b , 2009 , bred by Soner Sökmen, by Marju (IRE), out of Muwajaha (GB), by Night Shift (USA) (see 5. Sup. p : 82)
2014 (Feb 20), b, c, NO PARSADAN by Three Valleys (USA)
Soner Sökmen
MISAWA , b , 2005 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Daggers Drawn (USA), out of Disko Bay (IRE), by Charnwood Forest
(IRE) (see 9. Sup. p : 94)
2014 (Mar 30), b, f, by Eagle Eyed (USA)
Erman Güracar
MISS CANAN , b , 2000 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Bahhare (USA), out of Mint Addition (GB), by Tate Gallery
(USA) (see 9. Sup. p : 94)
2014,early abortion, by Arizona Red (USA)
95
Kısraklar - Broodmares
MISS CEYLAN , ch , 2003 , bred by Adem Ergel, by River Special (USA), out of Figan, by Uğurtay (see 8. Sup. p : 91)
2014 (Apr 21), ch, f, QUEEN MELİSA by Three Valleys (USA)
Yasemin Topçu
MISS CLASSICAL , b , 2010 , bred by Tayral Tutumlu, by Sun Music (IRE), out of Classıcal Musıc, by Gerald Martin (IRE)
(see 6. Sup. p : 28)
2014 (Feb 18), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Zahide Üçeş
MISS DESPINA , ch , 2007 , bred by Hatice Somtürk, by Always A Classic (CAN), out of Cruella, by Distant Relative (IRE)
(see 9. Sup. p : 95)
2014, barren to Dai Jin (GB)
MISS DIANA , ch , 2009 , bred by Mustafa Tüzün, by Bullmarket, out of Last Dıana, by Eagle Eyed (USA) (see 5. Sup. p : 68)
2014 (Apr 13), b, f, GOLDEN DIANA by Sports Hero (USA)
Görkem Kocaoğlu
MISS DISCO , b , 2004 , bred by Hami Yavaş, by Gold Away (IRE), out of Pourville (USA), by Manila (USA) (see 9. Sup. p :
95)
2014 (Feb 07), ch, f, UZAKARA by Faırson
Aslan Osman Vapur
MISS DREAM , b , 2009 , bred by Melis Kurtel Emin, by Victory Gallop (CAN), out of Rince Abhann (IRE), by Dancing
Dissident (USA) (see 5. Sup. p : 98)
2014 (Apr 07), b, f, by Turkısh Sword
Melis Kurtel Emin
MISS HAWAI , ch , 2008 , bred by Mustafa Memik, by Eagle Eyed (USA), out of Be Nasty, by Sun Music (IRE) (see 4. Sup. to
v 3, p : 14)
2014 (Mar 25), b, c, HAWAII REEL by Country Reel (USA)
Taner Turgu
MISS HUNGARY (HUN) , b , 2000 , bred by Enyingi Agrar Rt., and Stud Farm Saripuszta,, by Jolly Groom (USA), out of Cetli
(HUN), by Days At Sea (USA) (see 9. Sup. p : 95)
2014 (Apr 25), b, f, İSTANBUL KIZI by Sri Pekan (USA)
Mahmut Çadırcı
MISS IGNATA , b , 2003 , bred by Hami Yavaş, by Distant Relative (IRE), out of Iles (GER), by Acatenango (GER) (see 9.
Sup. p : 95)
2014 (Mar 14), b, c, by Bosporus (IRE)
Erhan Kum
MISS JUDGE , b , 2004 , bred by Necati Bozkurt, by Strike The Gold (USA), out of Concordia (HUN), by Law Society (USA)
(see 9. Sup. p : 95)
2014,early abortion, by Kadir Baba
MISS KADER , b , 2003 , bred by Tuncay Öztürk, by Red Bishop (USA), out of Hearty Wınd, by Seren II (see 9. Sup. p : 95)
2014 (Mar 11), b, c, YOĞURTÇU by Faırson
Nuray Gençol
MISS KARAKÖSE , b , 2005 , bred by Nuray Güven, by Royal Abjar (USA), out of Jaw Drop, by Palace Pageant (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 85)
2014 (Mar 13), b, f, RUZİ by Kaneko
Ali Çavdarlı
96
Kısraklar - Broodmares
MISS KAYRA , gr , 2007 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Al's Theatre (USA), out of Anatolıan Wolf, by Wolf (CHI) (see 9.
Sup. p : 95)
2014 (Mar 14), gr, c, KAYRAŞAH by Ocean Crest (USA)
Şemsettin Koray Ünalır
MISS LADY , ch , 2001 , bred by Berkan Bircil, by Red Bishop (USA), out of Işınsu, by Golden Prınce (see 9. Sup. p : 95)
2014 (Mar 30), b, c, by Luxor
Engin Alagöz
MISS NANCY , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Common Grounds (GB), out of Mask Flower (USA), by Dayjur
(USA) (see 9. Sup. p : 96)
2014 (Mar 30), b, f, by Bosporus (IRE)
Engin Alagöz
MISS NAZ , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Orpen (USA), out of Random Chance (IRE), by Glenstal (USA) (see
8. Sup. p : 92)
2014 (Mar 05), b, f, by Hakkar
Serdar Kemal Özçolak
MISS NO , b , 1999 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Fancy Catch (USA), by Miswaki (USA) (see 8. Sup. p : 92)
2014 (Feb 21), b, c, by Dai Jin (GB)
Abdulvahit Uysal
MISS OLGA , b , 2007 , bred by Aysel Kuru, by Unaccounted For (USA), out of Alaram, by Barbar (see 9. Sup. p : 96)
2014 (Mar 23), ch, f, by Leventcan
Muzaffer Necef
MISS PETEK , b , 2000 , bred by Oktay Serici, by Miswaki (USA), out of Pleasant Mystery (USA), by Pleasant Colony (USA)
(see 9. Sup. p : 96)
2014 (Apr 18), b, c, EAGLE SHADOW by Lion Heart (USA)
Oktay Serici
MISS PILOT , b , 2009 , bred by Fuat Nihat Buruk, by Medya, out of Midnight Cafe (IRE), by Sri Pekan (USA) (see 5. Sup. p :
76)
2014 (Mar 04), b, f, by Halicarnassus (IRE)
Melike Akkaya
MISS PRETTY , b , 2001 , bred by Berkan Bircil, by Red Bishop (USA), out of Pretty Woman, by My Volga Boatman (USA)
(see 9. Sup. p : 96)
2014 (May 31), b, f, by Eagle Eyed (USA)
Hakan Bayraklı
MISS QUICK , ch , 2004 , bred by Gürkan Erdönmez, by Mujtahid (USA), out of Latina, by Young Elite (GB) (see 8. Sup. p :
93)
2014,slipped foal, by Anotolıan Fıre
MISS SAIGON , b , 2004 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Sea Hero (USA), out of Brıde Maıd, by Galetto (FR) (see 9. Sup. p
: 96)
2014 (May 25), b, f, by Dai Jin (GB)
Yavuz Yılmaz
MISS SUSIE Q (USA) , b , 1996 , bred by Campion Wright, by Caller I.d. (USA), out of Heather Bee (USA), by Drone (USA)
(see 9. Sup. p : 96)
2014 (Feb 28), b, c, by Velociraptor (GB)
Serkan Karakılıç and Resul Ünlü
97
Kısraklar - Broodmares
MISSY ELLIOTT , ch , 2005 , bred by Tahsin Yıldırım, by Common Grounds (GB), out of Lucky Lady, by Chıco (see 9. Sup.
p : 97)
2014 (Jan 31), b, f, by Pressing (IRE)
Tahsin Yıldırım
MISTRESS PURPLE , ch , 2006 , bred by Hakan Sabri Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Hernando Kızı, by Hernando
(FR) (see 8. Sup. p : 93,199)
2014 (Feb 27), ch, f, by Three Valleys (USA)
Hakan Sabri Özcan
MISTY POINT (GB) , ch , 1994 , bred by M. E. Wates, by Sharpo (GB), out of Clouded Vision (GB), by So Blessed (GB) (see
9. Sup. p : 97)
2014 (May 12), b, f, by Country Reel (USA)
Çağlar Uluçay
MİHRİŞAH , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Mountain Cat (USA), out of Unforgettable Doll (USA), by Lear Fan (USA)
(see 9. Sup. p : 97)
2014 (May 14), b, f, PURE LOVE by Victory Gallop (CAN)
Mustafa Dinçal
MİKADO , ch , 2005 , bred by Turhan Türeray, by Lockton (GB), out of Karya, by Castle Rising (GB) (see 9. Sup. p : 97)
2014 (Mar 18), ch, c, SEBASTIAN by Divine Light (JPN)
Turhan Türeray
MİNDARİ , b , 1996 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Manora (USA), by Stop The Music (USA) (see
8. Sup. p : 93)
2014 (Feb 04), ch, f, WINDFLOWER by Ekinoks Gulch (USA)
Ahmet Halim Celaloğlu
MİNELLA , b , 2004 , bred by Özkan İşgüden, by Sam Holme (IRE), out of Kunst (FR), by Groom Dancer (USA) (see 9. Sup. p
: 97)
2014 (Apr 14), b, f, by Always A Classic (CAN)
M. Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
MİNİME , b , 2006 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Nursultan, out of Alberıca, by Strike The Gold (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 4)
2014, barren to Karabeyhan (GB)
MİRAY SULTANS , b , 2005 , bred by Soner Yağız, by Karelin (IRE), out of Lipstick, by Make Strides (USA) (see 9. Sup. p :
97)
2014 (Jun 01), b, c, TOKATÇI by Royal Abjar (USA)
Faruk Ateş
MİRCAN HATUN , ch , 2007 , bred by Recep Keleş, by Perugino Star (IRE), out of Anneannem, by Red Route (GB) (see 9.
Sup. p : 97)
2014 (Mar 03), ch, f, KIZIM BÜŞRA by Moon Khan
Yurdagül Kızıldağ
MİS MIRASS , b , 2007 , bred by Tuncay Demirtaş, by Maynatay, out of Esbikey, by Red Bishop (USA) (see 9. Sup. p : 97)
2014 (Jan 29), ch, c, by Carıbou
Tuncay Demirtaş
MİTİNA (IRE) , b , 1998 , bred by Denis McDonnell, by Common Grounds (GB), out of Aldhabyih (IRE), by General
Assembly (USA) (see 5. Sup. p : 80)
2014,early abortion, by Mountain Cat (USA)
98
Kısraklar - Broodmares
MOGLI , ch , 2004 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Royal Abjar (USA), out of Lovely Louisa (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 8. Sup. p : 94)
2014 (Feb 15), ch, f, by Bosporus (IRE)
Vahan Garo Kuyumciyan
MOMENTUM , b , 2003 , bred by Ömer Faruk Binbaşıoğlu, by Lockton (GB), out of Primelta (GB), by Primo Dominie (GB)
(see 9. Sup. p : 98)
2014 (Jan 23), b, c, by Lion Heart (USA)
Ömer Faruk Binbaşıoğlu
MONA DES SABLES (IRE) , b , 2002 , bred by Zorbibe Edgar foaled in IRE and imported from FR in 2014, ( see GSB v : 45, p
: 2358 ), by Marchand De Sable (USA), out of La Monalisa (FR), by Gorytus (USA)
2014 (Mar 20), b, c, THEWORLDISMINE by Manduro (GER)
Cem Özbelge
MONDAY MORNING (IRE) , b , 2005 , bred by Pat Beirne, by Touch Of The Blues (FR), out of Thats Your Opinion (GB), by
Last Tycoon (IRE) (see 9. Sup. p : 98)
2014, barren to Victory Gallop (CAN)
MONO ROMANTICA , gr , 2009 , bred by Hüseyin Tarık Erman, by Divine Light (JPN), out of Cihanyandı Lütfiye, by
Kılıçaslan (see 5. Sup. p : 23)
2014 (Feb 15), gr, f, by Luxor
Oğuz Yalçın
MONTEMİRA , b , 2007 , bred by Mehmet Kurt, by Mountain Cat (USA), out of Black Diamond (GB), by Efisio (GB) (see 9.
Sup. p : 98)
2014 (Apr 03), b, f, by Harputlu Gaggoş
Erdem Bekmezci
MOON CREST (IRE) ,b , 2007, bred by J. Mulligan foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 46, p : 1174 ),
by Singspiel (IRE), out of Dixie Evans (GB), by Efisio (GB)
2014 (May 05), ch, f, RAIN FLY by Tagula (IRE)
Tufan Adışen
MOON DAVON , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Strike The Gold (USA), out of Charmy, by Scenic (IRE) (see 9. Sup. p :
98)
2014 (Mar 10), b, f, by Luxor
Zahide Üçeş
MOONGUN , b , 2003 , bred by Ekrem Beşerler, by Always A Classic (CAN), out of Lapu Lapu, by Private Tender (GB) (see
9. Sup. p : 98)
2014 (May 29), b, f, ÇALI DALI by Sri Pekan (USA)
Ekrem Beşerler
MOONŞEROSE , gr , 2005 , bred by İlyas Çokay, by Asakir (GB), out of Silver Quick (IRE), by Paris House (GB) (see 9. Sup.
p : 99)
2014 (Feb 14), gr, c, by Dehere (USA)
Aytuğ Atalay
MOONTAN (IRE) , b , 2006 , bred by Gaines Centry Thoroughbreds, by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Life At The Top (GB),
by Habitat (USA) (see 9. Sup. p : 99)
2014,early abortion, by Native Khan (FR)
MORÇEŞME , gr , 2007 , bred by Ömer Halim Aydın, by Bin Ajwaad (IRE), out of Silver Glint (USA), by Dayjur (USA) (see
7. Sup. p : 94)
2014, barren to Kurtiniadis (IRE)
99
Kısraklar - Broodmares
MORNA (FR) , b , 2003 , bred by Haras de La Perelle foaled in FR and imported from FR in 2014, ( see SBF v : 57 ), by
Spectrum (IRE), out of More Magic (GER), by Danshing Blade (GB)
2014 (May 27), b, f, ONEANDONLY by Motivator (GB)
Gür Özbelge
MOSQUERA'S ROCK (IRE) , ch , 2004 , bred by Newsells Park Stud Limited, by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Mosquera
(GER), by Acatenango (GER) (see 8. Sup. p : 95)
2014 (Apr 02), b, c, POWER OF KAYHAN by Powerscourt (GB)
Cengiz Özdemir
MOTHER CAT , b , 2010 , bred by Kemal Kurt, by Royal Abjar (USA), out of Red Cat (IRE), by Spectrum (IRE) (see 6. Sup.
p : 113)
2014 (Feb 07), b, c, by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kurt
MOTREVLA (IRE) , ch , 2007 , bred by Ecurie Kura foaled in IRE and imported from FR in 2013, ( see GSB v : 46 ), by Strike
The Gold (USA), out of Rettin , by Down The Flag (USA)
2014 (Feb 24), b, c, HEAVEN KNOWS by Orpen (USA)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
MOUNT CAVELL (CAN) , b , 2003 , bred by Ormonde Farm, by Vision And Verse (USA), out of Mesappiano (USA), by
Fappiano (USA) (see 9. Sup. p : 99)
2014 (Apr 10), b, c, TEMEL REİS by Three Valleys (USA)
Mehmet Necdet Narin
MRS LURE (USA) , b , 2000 , bred by Cashmark Farms Inc, by Lure (USA), out of Magic Lass (USA), by Damascus (USA)
(see 9. Sup. p : 99)
2014 (Mar 29), b, f, SEMPER FIDELIS by Luxor
Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk
MS CLARA , b , 2003 , bred by Osman Hattat, by Marlin (USA), out of Banner (USA), by Known Fact (USA) (see 7. Sup. p :
94)
2014, barren to Dai Jin (GB)
MS HERO , b , 2002 , bred by Ahmet Cavcav, by Sea Hero (USA), out of Sue's Forgot Me (IRE), by Bluebird (USA) (see 9.
Sup. p : 99)
2014,early abortion, by Powerscourt (GB)
MS TROIA (GB) , ch , 1999 , bred by John Warren Bloodstock, HMH and Management and A.Stroud, by Alhaarth (IRE), out of
Ethical (USA), by Mt Livermore (USA) (see 9. Sup. p : 99)
2014 (Apr 06), b, c, EL CAPITAN by Faırson
Hatice Kaya
MULTAKA (USA) , b , 2000 , bred by Shadwell Farm L L C foaled in USA and imported from U.K. in 2013, ( see Am. SB v :
32 ), by Gone West (USA), out of Wasnah (USA), by Nijinsky (CAN)
2014 (May 15), b, c, by Dandy Man (IRE)
Ömer Altın
MUNU THE ANGEL , gr , 2009 , bred by Serdal Adalı, by Bin Ajwaad (IRE), out of The De Chine (FR), by Kendor (FR) (see
5. Sup. p : 121)
2014 (Mar 24), gr, c, by Yonaguska (USA)
Batur Adalı
MUSIC OF THE NIGHT , b , 2006 , bred by Muzaffer Çevirici, by Sea Hero (USA), out of Color Of Nıght, by My Volga
Boatman (USA) (see 8. Sup. p : 96)
2014 (Feb 26), b, f, UÇAK KAÇTI by Bosporus (IRE)
Muzaffer Çevirici
100
Kısraklar - Broodmares
MUWAJAHA (GB) , b , 2000 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Night Shift (USA), out of Maraatib (IRE), by
Green Desert (USA) (see 9. Sup. p : 99)
2014 (Feb 26), b, f, by Pressing (IRE)
Sultan Sökmen
MÜGİDE , b , 2005 , bred by Mustafa Yüksel, by Mujtahid (USA), out of Sen Ve Ben, by Piling (USA) (see 9. Sup. p : 99)
2014 (Mar 02), b, c, by Mountain Cat (USA)
Mustafa Yüksel
MÜKERREM , b , 2006 , bred by Mehmet Sabri Tuncer, by Unaccounted For (USA), out of Gale, by Galetto (FR) (see 9. Sup.
p : 100)
2014 (Apr 16), b, c, OĞLUM YALÇIN by Cuvee (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
MÜNEVVER HANIM , b , 2006 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Distant Relative (IRE), out of Saafend (GB), by Sayf
El Arab (USA) (see 8. Sup. p : 96)
2014,early abortion, by Perfect Storm
MÜSTESNA , ch , 2008 , bred by Haldun Coşkun, by Always A Classic (CAN), out of Intrepid (GB), by Rousillon (USA) (see
9. Sup. p : 100)
2014 (Mar 01), b, f, SPEEDY CAT by Arsenıc
Haldun Coşkun
MÜŞÜM , b , 2002 , bred by Orhan Bekmezci and Hüsnü Ahmet Giz, by Fantastic Fellow (USA), out of Arista, by Aristocrat
(GB) (see 9. Sup. p : 100)
2014,early abortion, by Country Reel (USA)
MY ACCOUNT , b , 2005 , bred by Yaman Zingal, by Unaccounted For (USA), out of Tarabya, by Statoblest (GB) (see 9. Sup.
p : 100)
2014,slipped foal, by Pressing (IRE)
MY CELLIST , b , 2003 , bred by Nurbiye Gülerce, by Marlin (USA), out of Rose Of Sheba (USA), by Alysheba (USA) (see 9.
Sup. p : 100)
2014, barren to Arsenıc
MY CRAZY AUNT , b , 2004 , bred by Faruk Tınaz, by Galetto (FR), out of Buğday, by Robellino (USA) (see 9. Sup. p : 100)
2014 (Feb 23), ch, c, KING KAISER by Bosporus (IRE)
İrfan Babayiğit
MY CRAZY GIRL , b , 2009 , bred by Huriye Dinçtürk, by Centaur (GB), out of Backdraft (IRE), by Titus Livius (FR) (see 5.
Sup. p : 11)
2014 (Feb 19), b, f, by Always A Classic (CAN)
Hakan Gündüz
MY GINETTA , b , 2001 , bred by Haci İpek, by Nursultan, out of Angel Of Musıc, by Sun Music (IRE) (see 9. Sup. p : 100)
2014,early abortion, by Popular Demand
MY GOLD GIRL , ch , 2002 , bred by Mehmet Fatih Atcı, by Hanbaba, out of Ivana, by Toraman (see 9. Sup. p : 100)
2014 (Apr 08), b, c, by Luxor
Erol Çoklar
MY JADE , ch , 2008 , bred by Necati Demirkol, by Unaccounted For (USA), out of Bahtiyar (USA), by Alwuhush (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 12)
2014 (Mar 05), b, c, LEGENDARY ARROW by Country Reel (USA)
101
Nedim Kisbu
Kısraklar - Broodmares
MY JOANY , b , 1999 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (see 7.
Sup. p : 96)
2014 (May 28), b, c, HALLAÇOĞLU by Lion Heart (USA)
Memet Ali Göksu
MY JOBA , ch , 1992 , bred by A. Turgut Dinçer, by Barnato (USA), out of Jojoba, by Eastern Star (see 9. Sup. p : 100)
2014 (Apr 09), ch, f, by Win River Win (USA)
İmmahanı Demir
MY LADY , b , 2004 , bred by Şerafettin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 9. Sup. p : 100)
2014,early abortion, by Luxor
MY PARTNER , b , 2004 , bred by Özcan Matyar, by Toyota I, out of My Top, by High Top (IRE) (see 7. Sup. p : 96)
2014,early abortion, by Sarsılmaz
MY PRINCESS AZRA , b , 2009 , bred by Nilay Karadağ, by Champs To Champs, out of Yekayek (GB), by Slip Anchor (GB)
(see 5. Sup. p : 131)
2014 (Apr 10), ch, f, ECE HATUN by All The Good (IRE)
Engin Dağıtmaç
MY SACRIFICE , ch , 2005 , bred by Mustafa Selçuk San, by Always A Classic (CAN), out of Lotabennit (USA), by Crafty
Prospector (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 102)
2014 (Jun 10), b, f, by Karabeyhan (GB)
Ümit Taner
MYBELLE , b , 2006 , bred by Levent Sarıkaya, by Fair Grounds (IRE), out of Medicenal (GB), by Robellino (USA) (see 8.
Sup. p : 98)
2014 (Mar 11), b, c, by Anatoly
Levent Sarıkaya
MYSTICAL FALLS , b , 2008 , bred by Ömer Halim Aydın, by Sri Pekan (USA), out of Star On My Flag (USA), by Personal
Flag (USA) (see 9. Sup. p : 101)
2014,slipped foal, by Sea Hero (USA)
MYSTICAL MOOD , b , 2009 , bred by İrfan Ilgazlı, by Sri Pekan (USA), out of İrme, by Mujtahid (USA) (see 5. Sup. p : 58)
2014 (May 08), ch, f, by Luxor
Selçuk Ünlü
NAKIRDA , ch , 2008 , bred by Gülnur Gülerce, by Dinyeper (GB), out of Gogga, by Shining Steel (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
46)
2014 (Apr 08), ch, f, KÜÇÜK ŞAHİKA by Arsenıc
Sedat Demir
NALIN FIRTINASI , b , 2005 , bred by Saim Durmuş, by Marlin (USA), out of Last Queen, by Play Boy I (see 9. Sup. p : 101)
2014, barren to Teksas Hasan
NAMRUN , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Night Shift (USA), out of Ribbon Falls (GB), by Lure (USA) (see 9. Sup. p :
101)
2014 (Mar 19), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Oğuz Yalçın
NAR KIRMIZI , ch , 2005 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 8. Sup. p :
99)
2014 (Mar 29), ch, c, MİDAS KING by Kıng Bıshop
Ertuğrul Aydoğan
102
Kısraklar - Broodmares
NARCISSUS , b , 2009 , bred by Mehmet İlker Akdeniz, by Orpen (USA), out of Smiling Eyes (GB), by Mark Of Esteem (IRE)
(see 5. Sup. p : 111)
2014, no return to Divine Light (JPN)
NARDA , b , 2007 , bred by Nisso Benhason, by Bin Ajwaad (IRE), out of Castafior (FR), by Siam (USA) (see 3. Sup. to v 3, p :
23)
2014 (Mar 02), ch, c, NICANOR by Victory Gallop (CAN)
Nisso Benhason
NATIVE LADY , b , 1996 , bred by Muammer Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Tempting Lady (USA), by Roberto (USA)
(see 9. Sup. p : 102)
2014 (Mar 31), b, c, by Luxor
Kamil Levent Kitapçı
NATIVE QUEEN (FR) , b , 1999 , bred by Elevage De Bois Carrouges, by Desert King (IRE), out of Native Twine (GB), by
Be My Native (USA) (see 9. Sup. p : 102)
2014 (Feb 25), ch, c, SELANİKLİ by Dehere (USA)
Ayşe Ceyda Feyzullah
NAUGHTY GIRL , b , 2006 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Unaccounted For (USA), out of Kalimat (GB), by Be My Guest
(USA) (see 9. Sup. p : 102)
2014 (Apr 18), b, f, by Pan Rıver
Ali Celalettin Alkan
NAZLUŞ , ch , 2001 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Eagle Eyed (USA), out of Rince Abhann (IRE), by Dancing Dissident
(USA) (see 8. Sup. p : 99)
2014 (Mar 15), b, f, by Henrythenavigator (USA)
Sema Ulaş
NAZLITAY , b , 2000 , bred by Erdoğan Atay, by Dandanakan, out of Turtay, by Eastern Star (see 9. Sup. p : 102)
2014,early abortion, by Arsenıc
NAZO , b , 2003 , bred by Erman Çıkıllı, by Sri Pekan (USA), out of Simel, by Barnato (USA) (see 9. Sup. p : 102)
2014 (Mar 31), ch, c, by Faırson
Erman Çıkıllı
NEFES , b , 2008 , bred by Yusuf Atlı, by Royal Abjar (USA), out of Ayatlı, by Barnato (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 11)
2014 (Apr 06), b, c, by Karabeyhan (GB)
Yusuf Atlı
NEKOLEN , b , 2008 , bred by Sadettin Atığ, by Turaç (IRE), out of Thara (GER), by Aspros (GER) (see 4. Sup. to v 3, p : 116)
2014 (Jan 25), b, f, SİMYACI by Banknote (GB)
Burhan Özkan
NELIA , b , 2003 , bred by Osman Hattat, by Doyoun (IRE), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see 9. Sup. p : 102)
2014,early abortion, by Kaneko
NELİT , ch , 2006 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Başpilot, out of Apasra, by Mujtahid (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 7)
2014,early abortion, by Scream To Scream (IRE)
NEMO , b , 2003 , bred by Ayşe Sağman, by Mountain Cat (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 8. Sup. p : 100)
2014 (Feb 11), b, f, by Expansion (USA)
Esra Çizmeci Yetkin
103
Kısraklar - Broodmares
NENAGH (IRE) , b , 2002 , bred by Barouche Stud Ireland Ltd, by Barathea (IRE), out of Nishan (GB), by Nashwan (USA)
(see 9. Sup. p : 102)
2014 (Apr 05), ch, c, CASH MONEY by Three Valleys (USA)
Hasan Gergin
NENİŞ , ch , 2009 , bred by Yusuf Ziya Yurtsever, by River Special (USA), out of Canduş, by Bachelor Party (IRE) (see 5. Sup.
p : 20)
2014 (Apr 20), b, f, by Dai Jin (GB)
Ferudun Koşar
NERİS , b , 2008 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Perfect Storm, out of Lyric Opera (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see
9. Sup. p : 103)
2014 (Mar 03), b, f, by Scarface
Tolga Karakartal
NERMINOV , b , 2004 , bred by Ali Topal, by River Special (USA), out of Sahayb (GB), by Green Desert (USA) (see 9. Sup. p
: 103)
2014 (May 06), b, c, by Mountain Cat (USA)
Ali Topal
NESSİE , b , 2004 , bred by Bedri Öztürk, by Common Grounds (GB), out of Rettin, by Down The Flag (USA) (see 9. Sup. p :
103)
2014, barren to Kaneko
NEVAYIN , ch , 2001 , bred by Nevzat Seyok, by Baryshnikov (AUS), out of Wanganui River (GB), by Unfuwain (USA) (see
8. Sup. p : 100)
2014, barren to Senatore
NEVER BACK DOWN , b , 2008 , bred by Yaşar Gölbaş, by Sea Hero (USA), out of Şapkali Kadin (GB), by Mtoto (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 112)
2014, barren to Sports Hero (USA)
NEVER LOST , ch , 2004 , bred by Ali Yöndem, by Strike The Gold (USA), out of Segi (GB), by Definite Article (GB) (see 9.
Sup. p : 103)
2014 (Mar 08), ch, c, by Always A Classic (CAN)
Serdar Kemal Özçolak
NEVER PINK (FR) , b , 2004 , bred by Wertheimer Et Frere, by Poliglote (GB), out of Ring Pink (USA), by Bering (GB) (see
9. Sup. p : 103)
2014 (Apr 10), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Mehmet İlker Akdeniz
NEVER SAY , b , 2005 , bred by Alim Melih Kura, by Sri Pekan (USA), out of Your Wıfe Never, by Palace Pageant (USA)
(see 8. Sup. p : 100)
2014 (Mar 23), b, f, LAMAZİ GOGO MİNDA by Orpen (USA)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
NEW DANCER , b , 2002 , bred by Cenk Türk, by Victory Note (USA), out of Laurienne (USA), by Northern Baby (CAN) (see
9. Sup. p : 103)
2014 (Jan 22), b, f, by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
NEW GIRLFRIEND , b , 2004 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Common Grounds (GB), out of Asliko, by Hoy (GB) (see 9.
Sup. p : 103)
2014 (Mar 31), b, c, DARK KHAN by Eagle Eyed (USA)
Fahri İşinibilir
104
Kısraklar - Broodmares
NEW ORLEANS , b , 2001 , bred by Oktay Serici, by Furiously (USA), out of Early Sunshine (USA), by Miswaki (USA) (see
9. Sup. p : 104)
2014 (Mar 24), ch, c, MOUNTAIN EAGLE by Lion Heart (USA)
Oktay Serici
NEW SURAL , b , 2008 , bred by Mustafa Metin Kayıkçı, by Royal Abjar (USA), out of Özennaz, by Young Prınce (see 4. Sup.
to v 3, p : 88)
2014 (Mar 07), b, c, KARA SABRİ by Three Valleys (USA)
Mustafa Metin Kayıkçı
NEXT STAR , b , 2007 , bred by Soner Sökmen, by Shining Steel (GB), out of Next, by Soviet Star (USA) (see 9. Sup. p : 104)
2014 (Mar 01), ch, c, by Always A Classic (CAN)
Soner Sökmen
NICE OF TIME , b , 2005 , bred by Umur Tamer, by Sea Hero (USA), out of Mihrişah, by Mountain Cat (USA) (see 9. Sup. p :
104)
2014, barren to Bosporus (IRE)
NIGHT BLUE , b , 2006 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Free Man, out of Teutonic Lass (IRE), by Night Shift (USA)
(see 9. Sup. p : 104)
2014 (Apr 27), b, f, KARAMISRA by Moon Khan
Okan Küçük
NIGHT FLOWER , b , 2005 , bred by Akın Oğuz Dinç, by Sheer Honor, out of Stand Up Please (GB), by Mistertopogigo
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 164)
2014 (Mar 06), b, f, by Salvatore
Akın Oğuz Dinç
NIGHTINGALE , b , 2002 , bred by Tayral Tutumlu, by Pivotal (GB), out of Polish Honour (USA), by Danzig Connection
(USA) (see 9. Sup. p : 104)
2014 (Mar 05), b, c, BY ZAZA by Victory Gallop (CAN)
Tayral Tutumlu
NIOBE , b , 2007 , bred by İlyas İlbey, by Eagle Eyed (USA), out of Zeeneh (GB), by Machiavellian (USA) (see 9. Sup. p : 105)
2014 (Feb 28), ch, c, by Always A Classic (CAN)
İlyas İlbey
NIOBE (GB) , ch , 2003 , bred by A. Pereira, by Pivotal (GB), out of Notturna (IRE), by Diu Star (GER) (see 9. Sup. p : 105)
2014 (Apr 05), ch, c, by All The Good (IRE)
Murat Er
NITTEDAS , ch , 2005 , bred by Hüseyin Boyraz, by Strike The Gold (USA), out of Adatiya (IRE), by Shardari (IRE) (see 9.
Sup. p : 105)
2014 (Mar 29), ch, f, by Banknote (GB)
Ayhan Giray
NIZALY (GB) , b , 1998 , bred by Yıldırım Gelgin, by Rainbow Quest (USA), out of Mistle Thrush (USA), by Storm Bird
(CAN) (see 9. Sup. p : 105)
2014 (Apr 23), b, f, by Win River Win (USA)
Yıldırım Gelgin
NİDA , ch , 2002 , bred by Mustafa Selçuk San, by Sea Hero (USA), out of Twıst Of Faıth, by Knight Line Dancer (IRE) (see 8.
Sup. p : 102)
2014 (May 03), b, c, YAZARBEY by Arsenıc
Abdulkadir Yazar
105
Kısraklar - Broodmares
NİHALİM , b , 2005 , bred by Necati Bozkurt, by Royal Abjar (USA), out of Concordia (HUN), by Law Society (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 37)
2014 (Apr 23), b, f, by Lion Heart (USA)
Kenan Elaldı
NİKOŞ , b , 2001 , bred by A. İhsan Kaya, by Doyoun (IRE), out of Nicomedia, by Most Welcome (GB) (see v : 3, p : 142)
2014, barren to Indigo Red (GB)
NİLAY SULTAN , ch , 2010 , bred by Muammer Öğüt, by Always A Classic (CAN), out of Foreıgn Affaırs, by Warrshan
(USA) (see 6. Sup. p : 49)
2014 (Mar 28), ch, f, PRENSES DEFNE by Luxor
Fahrettin Sevimli
NİRAN , b , 2003 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Sea Hero (USA), out of Natıve Lady, by Natıve Procıda (see 8. Sup. p :
102)
2014 (Mar 07), b, f, ANALUX by Luxor
Recep Ketme
NİSAN IZABELLA , b , 2009 , bred by Mehmet Babadağ, by Out Of Sıght, out of Belin, by Barnato (USA) (see 5. Sup. p : 13)
2014 (Mar 30), b, f, DAĞ GÜNEŞİ by Win River Win (USA)
Mehmet Babadağ
NO COMMENT , ch , 2007 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Lady Of The Sea (IRE), by Mill Reef (USA) (see
9. Sup. p : 105)
2014 (Apr 10), b, c, by Yonaguska (USA)
Onuralp Mehmet Kurt
NO MORE CONTROL , b , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Draglıne, out of Committal (USA), by Chief's Crown (USA) (see
9. Sup. p : 105)
2014 (Feb 10), b, c, by Powerscourt (GB)
Nahit Özer Koldaş
NO MORE STRIKE , b , 2008 , bred by Serdal Adalı, by Strike The Gold (USA), out of Rabiusa (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 93)
2014 (Jan 30), ch, c, BİRBEY HAN by Out Of Control
Ahmet Tonguç Çetin
NO PROBLEM , b , 2009 , bred by Erhan Kum, by Eagle Eyed (USA), out of D'artımıllıon, by Robellino (USA) (see 5. Sup. p :
26)
2014, barren to Arizona Red (USA)
NOBLE DAME , b , 2004 , bred by Tayral Tutumlu, by Bullmarket, out of Full Orchestra (GB), by Shirley Heights (GB) (see 9.
Sup. p : 105)
2014 (Mar 05), b, c, MISTER TICKER by Mountain Cat (USA)
Tayral Tutumlu
NOFRET , ch , 2003 , bred by Berrin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Nefertari, by Sakab (FR) (see 9. Sup. p : 105)
2014 (Apr 01), ch, f, by Green Gönen
Berrin Gedik
NOISETTE , b , 2009 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Mask Flower (USA), by Dayjur (USA) (see
5. Sup. p : 75)
2014 (Apr 25), b, f, BLUE BELL by Pressing (IRE)
Selçuk Taşbek
106
Kısraklar - Broodmares
NOKS , b , 2007 , bred by Faik Uğur Kızılserap, by Unaccounted For (USA), out of Salgır, by Ottoman (see 9. Sup. p : 105)
2014 (Apr 12), b, f, by Nash Bıshop
Ayhan Durgun and Mihri Kesici
NOM DE LA ROSA (IRE) , b , 2007 , bred by Maddenstown Equine Enterprise Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in
2014, ( see GSB v : 46, p : 1054 ), by Oratorio (IRE), out of Cheal Rose (IRE), by Dr Devious (IRE)
2014 (Apr 16), b, c, by Sakhee's Secret (GB)
Hakan Meral
NONA , ch , 2008 , bred by Erdem Bekmezci, by Luxor, out of Show Gırl, by Mujtahid (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 105)
2014 (Feb 01), b, f, SWEET BITTER by Powerscourt (GB)
Erdem Bekmezci
NORMA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Parade Ground (USA), out of Castelli Motel (USA), by Leo Castelli (USA)
(see 9. Sup. p : 106)
2014 (Apr 13), ch, f, by Ocean Crest (USA)
Eyüp Ensar Çelik
NORTHERN SABRINA , b , 2005 , bred by Mehmet Kuzukulak, by Strike The Gold (USA), out of Northern Ballerina (GB), by
Dance In Time (CAN) (see 9. Sup. p : 106)
2014 (May 03), b, f, by Eagle Eyed (USA)
Erdinç Saltabaş
NORWAY DANCER , b , 2007 , bred by Selahattin Sahra Gülü, by Sri Pekan (USA), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE)
(see 8. Sup. p : 103)
2014,early abortion, by Mali
NOT A CARE (CAN) , ch , 2006 , bred by George Strawbridge Jr., by Maria's Mon (USA), out of Bristol Pistol (CAN), by
Regal Classic (USA) (see 9. Sup. p : 106)
2014 (Apr 17), b, c, by Victory Gallop (CAN)
İsmail Hadioğlu
NOTHINGCOMPARESTOU , b , 2004 , bred by Yurdagül Ülgen, by Red Bishop (USA), out of Rose Du Pays (GB), by
Anshan (GB) (see 7. Sup. p : 102)
2014 (Feb 22), b, f, ADORABLE ILLUSION by Three Valleys (USA)
Yurdagül Ülgen
NOTION OF EMOTION (USA) , b , 2009 , bred by Juddmonte Farms Inc foaled in USA and imported from U.K. in 2013, ( see
Am. SB v : 37 ), by Tiznow (USA), out of Out Of Reach (GB), by Warning (GB)
2014 (Apr 23), b, c, by Always A Classic (CAN)
Sadettin Atığ
NOVİKOVA , b , 2007 , bred by Ahmet Engin Gıcır, by Sri Pekan (USA), out of Agrilya, by Little Guest (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 2)
2014 (Apr 22), ch, c, MUSLERAM by Three Valleys (USA)
Melih Yılmaz
NUMBER STONE , b , 2006 , bred by Davide Franco, by Mujtahid (USA), out of Kadife, by Grand Lodge (USA) (see 9. Sup. p
: 106)
2014 (Mar 01), b, c, KING OF ROCK by Derviş Ağa
Hatice Kaya
NUMERUS CLAUSUS (FR) , b , 2004 , bred by B.S.I. Nv foaled in TUR and imported from U.K. in 2013, ( see SBF v : 59 ),
by Numerous (USA), out of Marcotte (GB), by Nebos (GER)
2014 (Mar 27), b, f, by Lord Shanakill (USA)
Dinçer Karabulut
107
Kısraklar - Broodmares
NUNİ , b , 2003 , bred by Nevzat Ünlü, by Mountain Cat (USA), out of Pearl, by Al Murtajaz (USA) (see 9. Sup. p : 106)
2014,slipped foal, by Dehere (USA)
NUR CEMAL , ch , 2006 , bred by Abdulkadir Koç, by Strike The Gold (USA), out of Kitoph (IRE), by Night Shift (USA) (see
9. Sup. p : 106)
2014 (Apr 03), ch, c, by Dehere (USA)
Nebahat Cankılıç
NUR SABAH , b , 2007 , bred by İlhan Güçlü, by Bin Ajwaad (IRE), out of Gülten, by Mountain Cat (USA) (see 9. Sup. p :
106)
2014,early abortion, by Pressing (IRE)
NURÇEM (IRE) , b , 1999 , bred by Azienda Agricola and Francesca di Salice Luciano, by Dolphin Street (FR), out of Dancing
Light (GB), by Dancer's Image (USA) (see 7. Sup. p : 102)
2014 (Mar 23), b, f, by Ocean Crest (USA)
Mehmet Çelik
NURŞO , b , 2005 , bred by Yaman Zingal, by Marlin (USA), out of Ulya, by Pennine Walk (IRE) (see 9. Sup. p : 106)
2014 (Mar 24), b, f, by Sri Pekan (USA)
Fikret Vatansever
NURTACIM , ch , 2007 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Medya, out of Hıgh Star, by Eagle Eyed (USA) (see 3. Sup. to v 3,
p : 55)
2014 (Mar 06), b, f, by Sri Pekan (USA)
Serdar Kemal Özçolak
OCEAN LADY , b , 2009 , bred by İsmail Hadioğlu, by Avangard (IRE), out of Noble Singer (GB), by Vaguely Noble (IRE)
(see 9. Sup. p : 107)
2014 (Apr 06), b, f, by Country Reel (USA)
İsmail Hadioğlu
OCEAN QUEEN , b , 2002 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Crypto Slew (USA), by
Cryptoclearance (USA) (see 8. Sup. p : 103)
2014, barren to Royal Abjar (USA)
OCEAN ROSE , b , 2001 , bred by Sami Uluçay, by Ocean Crest (USA), out of Kepezli, by Moun A'mour (see 9. Sup. p : 107)
2014 (May 05), b, f, by Scarface
Sabahattin Uluçay
OCEAN SUNRISE (IRE) , b , 2003 , bred by King Bloodstock, by Danehill (USA), out of Wind Silence (USA), by A.p. Indy
(USA) (see 9. Sup. p : 107)
2014 (Feb 07), b, c, by Yonaguska (USA)
Onuralp Mehmet Kurt
OCTOBER BABY , b , 2005 , bred by Tayral Tutumlu, by Eagle Eyed (USA), out of Full Orchestra (GB), by Shirley Heights
(GB) (see 9. Sup. p : 107)
2014 (Feb 07), b, c, RECO by Faırson
Hüseyin Sinan Serter
OKEYCİ , b , 2002 , bred by Ali Sülün, by Manila (USA), out of Gökçebacı, by Yemken (GB) (see 9. Sup. p : 107)
2014 (Apr 03), b, c, BORBORE by Bors
Hatice Kaya
108
Kısraklar - Broodmares
OLANAS , ch , 2009 , bred by Erdinç Saltabaş, by Always A Classic (CAN), out of My Wısh, by Handsome Star (IRE) (see 5.
Sup. p : 83)
2014, barren to Son Of Sun
OLIVE EYED , ch , 2008 , bred by Hüseyin Koçak, by Eagle Eyed (USA), out of Blamına, by Kıngefe (see 9. Sup. p : 107)
2014 (Mar 27), ch, f, by Royal Abjar (USA)
Hüseyin Koçak
OLIVE GARDEN , b , 2008 , bred by Ayhan Zeytinoğlu, by Kurtaran (IRE), out of Logo Connection (GER), by Law Society
(USA) (see 9. Sup. p : 107)
2014 (Apr 11), b, c, by Halicarnassus (IRE)
Ayhan Zeytinoğlu
OLIVETTE , b , 2005 , bred by Berrin Gedik, by Sri Pekan (USA), out of Les Olıvıers, by Villeroy I (FR) (see 9. Sup. p : 108)
2014 (May 01), b, c, CASANOVA by Cuvee (USA)
Julie Alev Dilmaç
OLYMPIYA , b , 2005 , bred by Fikret Ceylan, by Mountain Cat (USA), out of In Due Course (USA), by A.p. Indy (USA) (see
9. Sup. p : 108)
2014 (Mar 03), b, f, LADY EDESSA by Ronaldinho
Sabri Aksu
OLYMPOS MIRROR , ch , 2004 , bred by Merih Kurt (Ayrancı), by Dilum (USA), out of Mırror's Secret, by The Best (see 9.
Sup. p : 108)
2014 (Mar 10), ch, f, BÜYÜK ADA by Gold For Lady
Hülya Yavuz
OMERTA , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by West By West (USA), out of Horsepower (USA), by Personal Hope (USA) (see
9. Sup. p : 108)
2014 (Apr 04), ch, f, KURTAR ZEYNA by Arsenıc
Hikmet Camuz
OMNITRIX , b , 2009 , bred by Hasan İbrahim Sarıgöllü, by Always A Classic (CAN), out of Little Black Dress (USA), by
Black Tie Affair (IRE) (see 5. Sup. p : 70)
2014 (Feb 10), b, c, MALEMALE by Velociraptor (GB)
Sinan Korkmaz
ONE COOL LADY , b , 2009 , bred by Sabahattin Uluçay, by El Amour, out of San Juan Lady, by Palace Pageant (USA) (see
5. Sup. p : 102)
2014 (Feb 20), b, f, by Always A Classic (CAN)
Umur Özarar
ONE MINUTE , ch , 2007 , bred by Davide Franco, by Always A Classic (CAN), out of Sada (GB), by Mujtahid (USA) (see 9.
Sup. p : 108)
2014 (Jun 02), b, c, SHARP PENCIL by Velociraptor (GB)
İlyas Tunçay
ONE MORE NO MORE , b , 2009 , bred by Serdal Adalı, by Okawango (USA), out of Famous Five (UAE), by Diktat (GB)
(see 5. Sup. p : 38)
2014 (Mar 26), b, c, by Scream To Scream (IRE)
Makbed İnş.M.P.Th. İth.İhr.S.T.L..Şti
ONE TO WIN (IRE) , b , 2002 , bred by Bakewell Bloodstock And Freynestown Stud, by Cape Cross (IRE), out of Safe Exit
(FR), by Exit To Nowhere (USA) (see 8. Sup. p : 104)
2014 (Jun 04), b, f, by Holy Roman Emperor (IRE)
Günsen Soyupak
109
Kısraklar - Broodmares
ONKRAT , gr , 2003 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Almutawakel (GB), out of Tajarib (IRE), by Last Tycoon (IRE) (see 9.
Sup. p : 108)
2014 (Mar 04), ch, c, by Bosporus (IRE)
Gülşen Şenocaklı
ONLY ONE , b , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Serhanbey (GB), out of Outcry (GB), by Caerleon (USA) (see 9. Sup. p : 108)
2014 (Feb 18), b, c, by Out Of Control
Aydın Aksoy
ONTHEREBOUND (USA) , b , 1996 , bred by Augustin Stable, by Dayjur (USA), out of Heartbreak (USA), by Stage Door
Johnny (USA) (see 9. Sup. p : 108)
2014 (May 31), ch, c, by Bosporus (IRE)
Tamer Koldaş
OPALINE , b , 2006 , bred by Şerafettin Gedik, by West By West (USA), out of Ogalo, by Galetto (FR) (see 9. Sup. p : 108)
2014 (Mar 17), b, f, LADY MÜŞKO by El Salvador
Haşim Tınas
OPERA GIRL , b , 2006 , bred by Alim Melih Kura, by Distant Relative (IRE), out of Ten Four (FR), by Tot Ou Tard (IRE)
(see 9. Sup. p : 109)
2014 (Apr 01), ch, f, FORPLAY by Miramis
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
ORAMA'S GHOST (GB) , b , 2004 , bred by Newsells Park Stud Limited, by Golan (IRE), out of Orange Sunset (IRE), by
Roanoke (USA) (see 9. Sup. p : 109)
2014 (Mar 01), gr, c, by Native Khan (FR)
Vefa İbrahim Aracı
ORANGE TWILIGHT (USA) , b , 2004 , bred by Mike G. Rutherford, by Thunder Gulch (USA), out of Twilight Ridge (USA),
by Cox's Ridge (USA) (see 8. Sup. p : 105)
2014 (Apr 10), b, c, by Divine Light (JPN)
Murat Akça
ORGIA , ch , 2004 , bred by Sait Varlı, by Mohaç I, out of Güzyeli, by Karayel (see 8. Sup. p : 105)
2014 (Apr 07), ch, f, by Sarsılmaz
Halil Murat Çakmak
ORHİDEYA , b , 2004 , bred by Birol Çınaroğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Genyeri, by Little Guest (USA) (see 9. Sup. p :
109)
2014 (Feb 09), b, f, DENİZCANIM by Lion Heart (USA)
Birol Çınaroğlu
ORIENT BRIDE , b , 2009 , bred by Türker Demir, by Sky Classic (CAN), out of Enchanted Grounds (USA), by American
Chance (USA) (see 5. Sup. p : 35)
2014 (Feb 12), b, c, by Adonise
Umut Coşar
ORİNDİNKİ , b , 2005 , bred by Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk, by Mountain Cat (USA), out of Antakiya (IRE), by ElaMana-Mou (IRE) (see 8. Sup. p : 105)
2014 (Feb 01), ch, f, CAT IN THE HAT by Cuvee (USA)
Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk
ORSA (IRE) , ch , 2000 , bred by Khorshed and Ian Deane, by Lion Cavern (USA), out of Iradah (USA), by Topsider (USA)
(see 6. Sup. p : 105)
2014 (Feb 11), b, c, by Torok (IRE)
Ercüment Güçlü
110
Kısraklar - Broodmares
ORSE GÜL , b , 2006 , bred by Ömer Halim Aydın, by Sri Pekan (USA), out of Ghyraan (IRE), by Cadeaux Genereux (GB)
(see 9. Sup. p : 109)
2014 (Mar 05), b, c, by Scarface
Cevriye Mehtap Yargı
ORTAGENA , b , 2002 , bred by İsmet Çakmakoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Katarına, by Cartegena (see 9. Sup. p :
109)
2014 (Feb 08), ch, f, COPIA by Unaccounted For (USA)
İsmet Çakmakoğlu
OSLO , b , 2005 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Ro-Ro, by Cock Robin (USA) (see 9. Sup. p : 109)
2014 (May 02), b, f, PRENSES RORO by Pressing (IRE)
Ateş Saltukoğlu
OTAKI (IRE) , gr , 2004 , bred by Castlemartin Stud And Skymarc Farm, by King's Best (USA), out of On Call (GB), by
Alleged (USA) (see 8. Sup. p : 105)
2014 (Mar 04), b, c, EL FUEGO by Eagle Eyed (USA)
Kostantinos Makri
OVA GÜZELİ , gr , 2005 , bred by Ali Fuat Sönmez, by Natıve Procıda, out of Tiamo, by Barbar (see 9. Sup. p : 109)
2014 (Feb 19), gr, f, by Sea Hero (USA)
Engin Alagöz
OVERBERRY (USA) , b , 2005 , bred by Gulf Coast Farms Bloodstock LP, by Grand Slam (USA), out of Madison's Quest
(USA), by Deputy Minister (CAN) (see 8. Sup. p : 106)
2014 (Apr 18), b, f, DANCE by Cuvee (USA)
Faruk Tınaz
ÖZBAŞAK , ch , 2004 , bred by Aysel Birol, by Mujtahid (USA), out of Welldone, by Lockton (GB) (see 8. Sup. p : 106)
2014 (Apr 02), ch, f, by Win River Win (USA)
Aysel Birol
ÖZDEN SULTAN , b , 2004 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Mujtahid (USA), out of Champagne On Ice (GB), by Efisio
(GB) (see 9. Sup. p : 110)
2014 (Apr 05), b, c, VAROLHAN by Anatoly
Ahmet Demir
ÖZDENİM , b , 2005 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Mountain Cat (USA), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (see
8. Sup. p : 106)
2014 (Jan 28), b, c, by Perfect Storm
Zeynep Baytınaz
ÖZENKIZ , ch , 2004 , bred by Abdülhadi Çelen, by Mountain Cat (USA), out of Sherry's Star, by Lockton (GB) (see 9. Sup. p
: 110)
2014 (Apr 12), ch, f, by Oğlumemre
Yavuz Yılmaz
ÖZENNAZ , gr , 1996 , bred by Hasan Adalı, by Young Prınce, out of Ayşem I, by Burçak (see 9. Sup. p : 110)
2014 (Mar 30), ch, c, by Three Valleys (USA)
Oğuz Yalçın
ÖZGÖKNURCAN , b , 2004 , bred by Öznur Sinem Sönmez, by Sheer Honor, out of Garza, by Common Grounds (GB) (see 7.
Sup. p : 105)
2014 (Apr 23), b, c, by Mali
Öznur Sinem Sönmez
111
Kısraklar - Broodmares
ÖZKARDE , b , 2004 , bred by Hamit Fikir, by Sri Pekan (USA), out of Sweet Disorder (IRE), by Never So Bold (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 167)
2014 (Mar 21), b, f, by Değirmendereli
Hamit Fikir
ÖZLEMCAN , b , 1996 , bred by Nasri Artar, by Palace Pageant (USA), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 8. Sup.
p : 107)
2014 (May 31), b, f, LITTLE FINY by Sri Pekan (USA)
Kemal Arif Turan
ÖZSELVİCAN , gr , 2005 , bred by Özsun Serkan Sönmez, by Al's Theatre (USA), out of Oktavıa, by Young Prınce (see 8.
Sup. p : 107)
2014, barren to Mali
ÖZÜMCAN , b , 2007 , bred by Yıldırım Bulduk, by Strike The Gold (USA), out of Selin Tanem, by Handsome Star (IRE) (see
3. Sup. to v 3, p : 107)
2014, barren to Mehmet Bora
PAINTED MOON (USA) , ch , 2001 , bred by Darley , by Gone West (USA), out of Crimson Conquest (USA), by Diesis (GB)
(see 8. Sup. p : 107)
2014,early abortion, by Torok (IRE)
PALLINA (GB) , b , 1998 , bred by Fares Stables Ltd, by Emperor Jones (USA), out of Blumarin (IRE), by Scenic (IRE) (see 8.
Sup. p : 107)
2014 (May 09), b, c, ENOPİ by Lion Heart (USA)
Onur Yetkin
PALMETTO LANE (USA) , b , 2008 , bred by Chadds Ford Stable foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see Am.
SB v : 32 ), by Flower Alley (USA), out of Pieria (USA), by Atticus (USA)
2014 (Feb 24), b, f, by Fusaichi Pegasus (USA)
Sadettin Atığ
PALMİRA , ch , 2006 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Ekinoks Gulch (USA), out of Ekınoks Toshıba, by Kris (GB) (see 9.
Sup. p : 110)
2014 (Mar 09), ch, f, DUKAN by Mahalle Çocuğu
Mehmet Cihat Gürüz
PAMİR , b , 2008 , bred by Soner Sökmen, by Royal Abjar (USA), out of Whippoorwill (USA), by Cox's Ridge (USA) (see 9.
Sup. p : 110)
2014 (Feb 24), b, c, by Scarface
Soner Sökmen
PAMUK PRENSES , b , 2007 , bred by Yonca Süt Ve Süt Ürünleri Gıda San.Tic.Ltd.Şti., by Always A Classic (CAN), out of
Veznedar (GB), by Zamindar (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 130)
2014,early abortion, by Arsenıc
PANGEA , b , 2004 , bred by Ömer Halim Aydın, by Sea Hero (USA), out of Fine Quill (GB), by Unfuwain (USA) (see 9. Sup.
p : 110)
2014, barren to Always A Classic (CAN)
PANTANTİF , b , 2008 , bred by Can Necmettin Güven, by Eagle Eyed (USA), out of Tahiti, by Barbar (see 9. Sup. p : 110)
2014 (May 08), b, f, MIGHTY RECITAL by Ocean Crest (USA)
112
İlkay Pireci
Kısraklar - Broodmares
PANZER , ch , 2007 , bred by Mehmet Çelik, by Mountain Cat (USA), out of Pollypraid (IRE), by Polish Patriot (USA) (see 9.
Sup. p : 110)
2014 (Jun 01), ch, f, SARIYAZMA by Yosan
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
PAOENIA (IRE) , ch , 1998 , bred by Kildaragh Stud, by Pelder (IRE), out of Tropicaro (FR), by Caro (IRE) (see 6. Sup. p :
107)
2014 (Apr 07), b, f, by Cape Cross (IRE)
Aytuğ Atalay
PAPATYA I , b , 1992 , bred by Oya Erkkul, by Barbar, out of Michael's Niece (GB), by Great Nephew (GB) (see 7. Sup. p :
106)
2014 (Apr 12), b, f, by Pan Rıver
Olcay Ataç
PAPER BELL , b , 2006 , bred by Şerafettin Gedik, by Sri Pekan (USA), out of Bella Vısta, by Villeroy I (FR) (see 9. Sup. p :
110)
2014 (May 22), b, f, PARIS GLORY by River Special (USA)
Ali Levent Dilmaç
PARLAKKIZ , ch , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Shining Steel (GB), out of Gay Petıt, by Lockton (GB) (see 9. Sup. p : 111)
2014 (May 04), ch, f, by Three Valleys (USA)
Barış Öpçin
PART TIME LOVER , b , 2004 , bred by Serdal Adalı, by Sri Pekan (USA), out of Miss Salsa Dancer (GB), by Salse (USA)
(see 8. Sup. p : 108)
2014 (Mar 22), b, f, by Out Of Control
Hünkar Adalı
Died in 2014
PASTORALE , b , 2008 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Strike The Gold (USA), out of Pıstol Prıncess, by Beretta (see 9. Sup.
p : 111)
2014 (Mar 25), b, c, ESCUDERO by Sports Hero (USA)
Ali Levent Dilmaç
PATUŞKA (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Catherine Geary, by Idris (IRE), out of Nordic Queen (IRE), by Nordico (USA) (see
9. Sup. p : 111)
2014 (May 12), b, f, by Expansion (USA)
Selma Buyruk
PEARL QUEST (GB) , b , 2004 , bred by Sadettin Atığ, by Rainbow Quest (USA), out of Oyester Catcher (IRE), by Bluebird
(USA) (see 9. Sup. p : 111)
2014 (Apr 10), b, f, by Out Of Control
Serdal Adalı
PEBBLEDASH (GB) , b , 1993 , bred by Duncan A. McGregor, by Great Commotion (USA), out of Near The End (IRE), by
Shirley Heights (GB) (see 8. Sup. p : 108)
2014 (Mar 11), b, c, EL HAMSE by Powerscourt (GB)
Zafer Tarkan
PECAN PIE , b , 2008 , bred by Saim Bora Atakol, by Sri Pekan (USA), out of Krasiva (GB), by Elmaamul (USA) (see 9. Sup.
p : 111)
2014 (Mar 13), b, f, WAGGA WAGGA by Mummy's Love
Mesut Deniz
PELİNŞAH , ch , 2006 , bred by Fazıl Muzaffer Kayıkçı and Atahan Murat Zilcioğlu, by Galetto (FR), out of Marseıllaıse, by
Manila (USA) (see 8. Sup. p : 108)
2014,slipped foal, by Halicarnassus (IRE)
113
Kısraklar - Broodmares
PENKY HENKY , ch , 1993 , bred by Emin Çılgın, by Gold Guard, out of Hanky Penky, by Yemken (GB) (see 8. Sup. p : 108)
2014 (Apr 01), ch, c, ATABEY by Royal Abjar (USA)
Faruk Ateş
Died in 2014
PENNYGHAEL (UAE) , ch , 2000 , bred by Darley Dubai, by Pennekamp (USA), out of Kerrera (IRE), by Diesis (GB) (see 9.
Sup. p : 111)
2014 (Apr 22), b, f, by Native Khan (FR)
Nişan Arek Kuyumciyan
PEPPER BLOSSOM (GER) , b , 2005 , bred by P.A. Battel U.a. foaled in GER and imported from FR in 2014, ( see Ger. SB v :
37, p : 556 ), by Big Shuffle (USA), out of Pasca (GER), by Lagunas (GB)
2014 (May 28), b, f, by Samum (GER)
Şaban Gül
PERFECT CIRCLE , b , 2006 , bred by Ersan Özbelge, by Perfect Storm, out of Far Out Countess (USA), by Far Out East
(USA) (see 9. Sup. p : 111)
2014 (Mar 25), b, c, by Sri Pekan (USA)
G. Şevket Özbelge and Cem Özbelge
PERFECT STYLE , ch , 2006 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Perfect Storm, out of Baştacı, by Always A Classic (CAN)
(see 9. Sup. p : 111)
2014 (Apr 25), b, f, OKYANUS SİSİ by Kosovar
Murat Aksoy
PHARMA WEST (USA) , b , 2000 , bred by Mr. & Mrs. Martin J. Wygod foaled in USA and imported from U.K. in 2013, ( see
Am. SB v : 37 ), by Gone West (USA), out of Pharma (USA), by Theatrical (IRE)
2014 (Feb 20), b, c, by Sixties Icon (GB)
Serdal Adalı
PHENOMENA , ch , 2004 , bred by Nedim Kisbu, by Sea Hero (USA), out of Lineage (GB), by Distant Relative (IRE) (see 9.
Sup. p : 112)
2014 (Apr 26), ch, c, by Cuvee (USA)
Nedim Kisbu
PHOENIX , ch , 2008 , bred by Tahsin Yıldırım, by Strike The Gold (USA), out of Lucky Lady, by Chıco (see 4. Sup. to v 3, p :
70)
2014 (Feb 16), b, c, by Country Reel (USA)
Suat Yücebaş
PHOENIX FLAME , b , 2009 , bred by Murat Mehmet Özal, by Strike The Gold (USA), out of Specıal Gırl, by River Special
(USA) (see 5. Sup. p : 112)
2014,slipped foal, by Yonaguska (USA)
PICTURESQUE (GB) , ch , 2000 , bred by Meon Valley Stud, by Polish Precedent (USA), out of Colorsnap (GB), by Shirley
Heights (GB) (see 8. Sup. p : 109)
2014,early abortion, by All The Good (IRE)
PIETRA QUEX , b , 2008 , bred by Hatice Somtürk, by Perfect Storm, out of Cruella, by Distant Relative (IRE) (see 9. Sup. p :
112)
2014 (Mar 25), b, c, SCIFO by Victory Gallop (CAN)
Emre Çolak
PIMIENTA , b , 2001 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Manila (USA), out of Cessy, by Castle Rising (GB) (see 9. Sup. p
: 112)
2014 (Apr 09), b, f, by Country Reel (USA)
A Özge Karataş and Özdemir Karataş
114
Kısraklar - Broodmares
PINARCA KIZI , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Perugino (USA), out of O La Bamba (IRE), by Commanche Run
(GB) (see 9. Sup. p : 112)
2014 (Mar 30), b, c, FIRSTMFIRE by Aras (IRE)
Hüseyin Karagöz
PINK LADY , ch , 2007 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Mountain Cat (USA), out of Narçiçeği I, by Lockton (GB) (see
9. Sup. p : 112)
2014 (Mar 28), b, f, by Win River Win (USA)
Mehmet Çelikay and Melek Çelikay
PIOMBO (IRE) , ch , 1999 , bred by Mrs J. Costelloe, by Grand Lodge (USA), out of Peace Dividend (IRE), by Alzao (USA)
(see 9. Sup. p : 112)
2014 (Feb 18), b, f, SEFİRE SULTAN by Torok (IRE)
Fuat Başaran
PLATANUS (IRE) , b , 1998 , bred by Camugue Stud Ltd., by General Monash (USA), out of Beyond Words (IRE), by Ballad
Rock (IRE) (see 9. Sup. p : 112)
2014 (Mar 22), b, f, by Commoner
Ahmet Demirkıran
PLATONIC CHAT (IRE) , b , 2004 , bred by Moyglare Stud Farm Ltd., by Danehill Dancer (IRE), out of Summer Trysting
(USA), by Alleged (USA) (see 9. Sup. p : 112)
2014 (Apr 08), b, c, by Cuvee (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
POINTING NORTH (USA) , ch , 2006 , bred by Daystar Farm, Inc., by Orientate (USA), out of Firm Stance (USA), by
Affirmed (USA) (see 9. Sup. p : 113)
2014 (Apr 28), ch, f, MY TITANIUM by Lion Heart (USA)
Haldun Güneş
Died in 2014
POISON IVY , ch , 2007 , bred by İsmail Hadioğlu, by Always A Classic (CAN), out of Noble Singer (GB), by Vaguely Noble
(IRE) (see 9. Sup. p : 113)
2014,early abortion, by Arsenıc
POLAR CADEAUX (GB) , b , 2005 , bred by Mehmet İlker Akdeniz, by Cadeaux Genereux (GB), out of Polar Charge (GB), by
Polar Falcon (USA) (see 9. Sup. p : 113)
2014 (Apr 04), b, f, INSTANT CRUSH by Three Valleys (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
POLENTE , b , 2005 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Unaccounted For (USA), out of Sinking Sun (GB), by Danehill (USA)
(see 9. Sup. p : 113)
2014 (Mar 14), b, f, by Luxor
Selman Erdemirci
POMEROL (USA) , b , 2005 , bred by Eclipse Thoroughbreds In foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see Am. SB
v : 32 ), by Honour And Glory (USA), out of Delicate Vine (USA), by Knights Choice (USA)
2014 (Apr 24), b, f, LA REYNA by Proud Citizen (USA)
M. Selim Güleşen and Hüseyin Akarsu
PORTO VENERE (IRE) , ch , 2002 , bred by Cheerine Stud, by Ashkalani (IRE), out of Feather River (USA), by Strike The
Gold (USA) (see 9. Sup. p : 113)
2014 (Apr 13), ch, f, by Bosporus (IRE)
Alaettin Akkoç
POST WOMAN , b , 2007 , bred by Sezai Gül, by Post Diluvian (IRE), out of Boydara (FR), by Darly (FR) (see 3. Sup. to v 3,
p : 19)
2014 (Apr 04), b, f, DÖRT NİSAN by Indigo Red (GB)
Yunus Güçlü
115
Kısraklar - Broodmares
POWER OF GIRL , b , 1994 , bred by Murat Karasu, by Laughing Matter (USA), out of Trıanon, by Our Guile (GB) (see 9.
Sup. p : 113)
2014 (Mar 11), b, f, by Bosporus (IRE)
Itır Sarper Uygan
PRECIOUS PEARL (IRE) , ch , 2000 , bred by Dayton Ltd., by Peintre Celebre (USA), out of Pearl Bracelet (USA), by
Lyphard (USA) (see 9. Sup. p : 113)
2014 (Apr 04), ch, f, by Dehere (USA)
Ersan Özbelge and Cem Özbelge
PRELUDE , ch , 2008 , bred by Derviş Meral, by Strike The Gold (USA), out of Nihonpillow Kristi (IRE), by Entrepreneur
(GB) (see 9. Sup. p : 114)
2014 (Mar 15), ch, c, REDİSH DİNÇER by Three Valleys (USA)
Cem Atılgan
PRENCESS EBRU , ch , 2009 , bred by Ahmet Cavcav, by Okawango (USA), out of Serram (IRE), by Marju (IRE) (see 5. Sup.
p : 105)
2014 (Feb 24), ch, f, LILYANTUS by Victory Gallop (CAN)
Ahmet Bakır
PRENSES DİLARA , b , 2008 , bred by Oktay Karaköseoğlu, by Maldıya, out of Formula, by Red Bishop (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 43)
2014 (Apr 02), ch, c, by Cuvee (USA)
Oktay Karaköseoğlu
PRENSES KARLA , b , 2006 , bred by Efendi Avcı, by Aristocrat (GB), out of Dıable, by Storm II (see 9. Sup. p : 114)
2014,slipped foal, by Öz Salvador
PRENSES MONICA , b , 2007 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Horon, out of Honesty (IRE), by Tenby (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 56)
2014 (Mar 17), b, c, MEGA PRENS by Mega Bucks
Maide Babacan
PRENSES SEÇİL , b , 2006 , bred by Alim Melih Kura, by Common Grounds (GB), out of Your Wıfe Never, by Palace
Pageant (USA) (see 8. Sup. p : 111)
2014 (Apr 05), b, f, by All For Osman
Burhan Polat
PRENSES TÜLİN , ch , 2008 , bred by Gencin Kaya Kayıkçı, by Kaneko, out of Madonna I, by Cock Robin (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 71)
2014 (Mar 18), ch, f, by Dai Jin (GB)
Osman Nuri Ayanoğlu
PRENSESLERİN DANSI , ch , 2002 , bred by Erol İşeri, by Mujtahid (USA), out of Şeyda, by Electric (GB) (see 7. Sup. p :
110)
2014 (Feb 01), ch, c, by Kıng's Pleasure
Kurtuluş İşeri
PREVISION (USA) , b , 2007 , bred by Skymarc Farm Inc., by Northern Afleet (USA), out of Prevail (USA), by Danzig (USA)
(see 9. Sup. p : 114)
2014,slipped foal, by Dehere (USA)
PRIERA MENTA (IRE) , gr , 2004 , bred by Abe Swersky And Associates And Orpendale, by Montjeu (IRE), out of Plume
Bleu Pale (USA), by El Gran Senor (USA) (see 9. Sup. p : 114)
2014,slipped foal, by Lion Heart (USA)
116
Kısraklar - Broodmares
PRIMADONNA , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by Halling (USA), out of Sayhaat (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 9. Sup.
p : 114)
2014 (Mar 03), b, f, by Scarface
Kemal Kurt
PRINCESS ARIES (USA) , b , 2003 , bred by Sandra Batts, by Royal Anthem (USA), out of Eastland (USA), by Exceller
(USA) (see 8. Sup. p : 111)
2014 (Mar 21), b, f, by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kurt and Barış Kaya
PRINCESS DOMINIC , b , 2009 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Royal Abjar (USA), out of Irlanda Rüzgari (IRE), by Lake
Coniston (IRE) (see 5. Sup. p : 56)
2014,slipped foal, by Arsenıc
PRINCESS FUNDA , b , 2009 , bred by Necati Demirkol, by Sea Hero (USA), out of Princess Renesis (IRE), by Perugino
(USA) (see 5. Sup. p : 94)
2014 (May 04), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Necati Demirkol
PRINCESS IRONARM , b , 2006 , bred by Necati Demirkol, by Mull Of Kintyre (USA), out of Princess Galina (IRE), by
Spectrum (IRE) (see 8. Sup. p : 111)
2014 (Apr 28), b, c, by Powerscourt (GB)
Necati Demirkol
Died in 2014
PRINCESS KATYA , gr , 2010 , bred by Suna Cevheribucak, by Champs To Champs, out of Toros Gırl, by Dilum (USA) (see
6. Sup. p : 142)
2014 (Feb 27), b, f, LADY NUR by Mohıcans Son
Suna Cevheribucak
PRINCESS MADAEN (IRE) , b , 2005 , bred by Mr J. Joyce, by Elusive Quality (USA), out of Madaen (USA), by Nureyev
(USA) (see 9. Sup. p : 114)
2014 (May 01), b, f, LIFES MAGIC by Always A Classic (CAN)
Aydın Aktaş
PRINCESS ÖZDEN , b , 2004 , bred by Semih Akcan, by Royal Abjar (USA), out of Well Born (GB), by Owington (GB) (see
9. Sup. p : 114)
2014 (Apr 09), b, f, by Country Reel (USA)
Semih Akcan
PRINCESS RANIA , b , 2003 , bred by Burhanettin Şen, by Unaccounted For (USA), out of Cycas, by Lockton (GB) (see 8.
Sup. p : 112)
2014 (Mar 29), ch, f, KOZANLI NEZOŞ by Gold For Lady
Raci Atlı
PRINCESS ROLLIN , b , 2009 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Strike The Gold (USA), out of Dablana (IRE), by Dr Fong
(USA) (see 5. Sup. p : 26)
2014 (May 01), b, f, WINNER TUANA by Country Reel (USA)
Vehbi Hakan Keleş
PRINCESS VIVI , ch , 2008 , bred by Şerafettin Gedik, by Royal Abjar (USA), out of Vıvıana, by My Volga Boatman (USA)
(see 9. Sup. p : 115)
2014 (Feb 15), b, f, TIMBELEK by Unforgettable
Hatice Kaya
PRINCESS ZAHRA (IRE) , b , 2007 , bred by Hakan Keles foaled in IRE and imported from U.K. in 2007, ( see GSB v : 46 ),
by Oratorio (IRE), out of Dablana (IRE), by Dr Fong (USA)
2014 (Feb 08), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Vehbi Hakan Keleş
117
Kısraklar - Broodmares
PRINCI FIRE , b , 2009 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Karabeyhan (GB), out of Prıncıpessa, by Palace Pageant
(USA) (see 5. Sup. p : 94)
2014,slipped foal, by Yavuz Star
PROCEED , b , 2009 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Stage Door East, by Yemken (GB) (see 9. Sup.
p : 115)
2014 (Apr 30), b, f, by Shınıng Wolf
Korhan Akgün
PROM QUEEN , b , 2008 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Bella Otero, by Rakan (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 15)
2014, barren to El Salvador
PROMENADE AGAIN (USA) , b , 2000 , bred by Sondra Bender & Howard M. Bender, by Wild Again (USA) , out of
Promenade Colony (USA), by Pleasant Colony (USA) (see 9. Sup. p : 115)
2014 (Apr 25), b, f, ALL I NEED by Dehere (USA)
Gür Özbelge
PROMISE ME GOLD , b , 2008 , bred by Ayşegül Kurtel, by Sri Pekan (USA), out of Thecelo (GB), by Muhtarram (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 116)
2014 (Mar 14), b, f, by Turkısh Sword
Aytuğ Atalay
PROSERPINE (GB) , b , 1999 , bred by The Earl Cadogan , by Robellino (USA), out of Hymne D'amour (USA), by Dixieland
Band (USA) (see 9. Sup. p : 115)
2014 (Feb 15), b, c, by Luxor
Fatih Köktürk
PROVOCATIVE TOUCH (USA) , b , 2003 , bred by Live Oak Stud, by Touch Gold (USA), out of Don't Read My Lips (USA),
by Turkoman (USA) (see 8. Sup. p : 112)
2014 (Feb 26), b, f, by Out Of Control
Serdal Adalı
PSİNEF , ch , 2007 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Royal Abjar (USA), out of Argunba (IRE), by Mukaddamah (USA)
(see 9. Sup. p : 115)
2014 (Mar 09), ch, c, by Sea Hero (USA)
Ayşe Demirtaş
PUÇİKA , ch , 2006 , bred by Nedim Akagündüz, by Fantastic Fellow (USA), out of Durham Dancer (GB), by Magic Ring
(IRE) (see 9. Sup. p : 115)
2014, barren to Bosporus (IRE)
PUDDING , b , 2009 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Royal Abjar (USA), out of Regatta (GB), by Mtoto (GB) (see 5.
Sup. p : 97)
2014 (Feb 27), b, c, by Kaneko
Mehmet Kuzukulak
PURE FACE , b , 2008 , bred by Kemal Kurt, by Strike The Gold (USA), out of Fıgaro, by Senor Speedy (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 41)
2014 (May 05), ch, f, MY GOLDEN GIRL by Three Valleys (USA)
Oğuz Tekcan
PURPLE , b , 2006 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Fantastic Fellow (USA), out of Huysuz Donna, by Armanasco (IRE) (see 9.
Sup. p : 115)
2014 (Mar 28), b, c, by Mali
Hasan Kaya
118
Kısraklar - Broodmares
PURPLE TIME , b , 2008 , bred by Berrin Gedik, by Marlin (USA), out of Heure Mauve (FR), by Baby Turk (IRE) (see 4. Sup.
to v 3, p : 53)
2014 (Apr 08), b, c, by Out Of Control
Makbule Sakallı
PUSU , b , 2004 , bred by M. Sencer Girgin, by Sun Music (IRE), out of Hazal (FR), by Sanglamore (USA) (see 9. Sup. p : 115)
2014 (Feb 22), ch, c, JUNIOR ZAPPA by Royal Abjar (USA)
Akademik FC Reklamcılık.Tic.Ltd.Ş
QUANTUM , b , 2004 , bred by Ömer Faruk Binbaşıoğlu, by Sun Music (IRE), out of Primelta (GB), by Primo Dominie (GB)
(see 9. Sup. p : 116)
2014,early abortion, by Rey De Cafe (USA)
QUEEN NALA (AUS) , b , 2007 , bred by Mr. C.E. Holt, by Redoute's Choice (AUS), out of Catnipped (AUS), by Rory's Jester
(AUS) (see 9. Sup. p : 116)
2014 (Apr 22), b, f, by Perfect Storm
G. Şevket Özbelge and Cem Özbelge
QUEEN OF EAGLES , ch , 2008 , bred by Serdal Adalı, by Marlin (USA), out of Cimaise (FR), by Bering (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 24)
2014 (Mar 30), b, f, DEREKIZI by Büyükdere
Hamit Büyükdere
QUEEN OF FORTUNE , ch , 2008 , bred by Cuma Polat, by Free Man, out of Lovely Louisa (IRE), by Be My Guest (USA)
(see 9. Sup. p : 116)
2014 (Mar 17), b, c, TRENOVA by My Grandson (GB)
İrfan Suat Kutlu
QUEEN OF SPADES , b , 2002 , bred by Aydoğan San, by West By West (USA), out of Free Trade, by Shareef Dancer (USA)
(see 9. Sup. p : 116)
2014 (Mar 26), b, f, by Lion Heart (USA)
Habibe Hazal Kayahan
QUEEN TO QUEEN , b , 2006 , bred by Murat Cavcav, by Sri Pekan (USA), out of Greenest Hills (FR), by Danehill (USA)
(see 9. Sup. p : 116)
2014 (Mar 01), b, f, BORİKAR by Banknote (GB)
Ömer Tuncay
QUEENLAGINA , b , 2009 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Bin Ajwaad (IRE), out of Native Queen (FR), by Desert King
(IRE) (see 9. Sup. p : 116)
2014 (Feb 14), b, f, QUEEN VICTORY by Victory Gallop (CAN)
Tamer Koldaş
QUEENS OF KARANS , b , 2009 , bred by Taner Altın, by Grand Reis, out of Papatya I, by Barbar (see 5. Sup. p : 90)
2014 (Feb 14), b, c, ONTUĞ by Moon Khan
Yurdagül Kızıldağ
QUESTOR (IRE) , b , 1999 , bred by Patrick J Connolly, by Eagle Eyed (USA), out of Tuesday Morning (IRE), by Sadler's
Wells (USA) (see 8. Sup. p : 113)
2014 (Mar 15), b, c, BABABİRDAL by Velociraptor (GB)
Mustafa Birdal
QUIET EXUBERANCE (USA) , b , 2004 , bred by Carolyn T. Groves foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see Am.
SB v : 32 ), by Quiet American (USA), out of My Bubbling Belle (USA), by Tsunami Slew (USA)
2014 (Apr 23), b, f, by Regal Ransom (USA)
Yavuz Kumral
119
Kısraklar - Broodmares
RACHEL PRINT (GB) , b , 1997 , bred by B. Freiha, by Cadeaux Genereux (GB), out of Keswa (IRE), by Kings Lake (USA)
(see 9. Sup. p : 116)
2014 (Mar 06), b, c, BANKEROĞLU by Unaccounted For (USA)
Süleyman Selman Taşbek
RACING CAT , b , 2008 , bred by Kemal Kurt, by Mountain Cat (USA), out of Racing Heart (GB), by Pursuit Of Love (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 93)
2014 (Apr 11), ch, c, OĞLUM İSMAİL by Lion Heart (USA)
İbrahim Karabacak
RACING HEART (GB) , b , 1994 , bred by Avon Industries Bath Ltd., by Pursuit Of Love (GB), out of Hearten (GB), by
Hittite Glory (GB) (see 9. Sup. p : 116)
2014 (Jan 21), b, f, by Lion Heart (USA)
Kemal Kurt
RACING HEART (USA) , b , 2002 , bred by Robert A. Gentry, by Fusaichi Pegasus (USA), out of Goodbye Heart (USA), by
Tsunami Slew (USA) (see 9. Sup. p : 116)
2014 (Apr 28), b, f, by Rey De Cafe (USA)
Fedai Kahraman
RADIKAL GIRL , b , 1999 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Lockton (GB), out of Radıkal Lady, by Tüten (see 9. Sup. p :
117)
2014 (Apr 05), ch, f, RADIKAL BABY by Lion Heart (USA)
Mustafa Memik
RAEDAH (USA) , b , 2006 , bred by Shadwell Farm LLC, by Elusive Quality (USA), out of Fatwa (IRE), by Lahib (USA) (see
9. Sup. p : 117)
2014 (Mar 22), ch, c, by Speedy Turc
Mehmet Ziya Adalar
RAFİA , ch , 2004 , bred by Fedai Kahraman, by Ramadan, out of Sabirli Kadin (IRE), by Catrail (USA) (see 9. Sup. p : 117)
2014 (Jan 13), b, c, by Scream To Scream (IRE)
Veysel Kahraman
RAIN DANCER , b , 2002 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Marlin (USA), out of Saver, by My Volga Boatman (USA)
(see 8. Sup. p : 114)
2014 (May 25), ch, f, by Bosporus (IRE)
Hasan Kahraman Erturgut
RAINBOW D'BEAUTE (GB) , ch , 1999 , bred by Sir Eric Parker, by Rainbow Quest (USA), out of Reine D'beaute (GB), by
Caerleon (USA) (see 9. Sup. p : 117)
2014 (Apr 27), b, c, by Yonaguska (USA)
İbrahim Halil Gürcü
RAKİP , b , 2001 , bred by Güler Türksev, by Spectrum (IRE), out of Night Auction (IRE), by Night Shift (USA) (see 9. Sup. p
: 117)
2014 (Apr 14), b, f, by Banknote (GB)
Süleyman Kar
RAM BELLE , b , 2004 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Ramadan, out of Belle Enfant (GB), by Beldale Flutter (USA)
(see 9. Sup. p : 117)
2014 (Jan 19), b, f, MARAKUJA by Salvatore
Ergun İslim
RAMİNA , b , 2006 , bred by Bülent Kaya, by Ramadan, out of Calena, by Cartegena (see 9. Sup. p : 117)
2014 (Mar 05), b, f, KARA ATEŞ by Velociraptor (GB)
Enver Toydemir
120
Kısraklar - Broodmares
RAMZIA (IRE) , ch , 2005 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Soviet Star (USA), out of Rayseka (IRE), by
Dancing Brave (USA) (see 9. Sup. p : 117)
2014 (May 02), ch, f, by Dai Jin (GB)
Yüksel Göktürk
RANA SULTAN , b , 2005 , bred by Adnan Bucak, by Mujtahid (USA), out of La Alla Wa Asa (IRE), by Alzao (USA) (see 9.
Sup. p : 117)
2014 (May 01), b, c, DELİ EMİN by Velociraptor (GB)
Bülent Bucak
RAPATOR (GB) , b , 1997 , bred by Carlton Consultans Ltd, by Prince Sabo (GB), out of Bebe Altesse (GER), by Alpenkonig
(GER) (see 9. Sup. p : 118)
2014 (Apr 22), b, c, by Faırson
Rifat Özkan
RAPIDE FILLE (FR) , gr , 2009 , bred by Vefa İbrahim Aracı foaled in FR and imported from FR in 2009, ( see SBF v : 62 ), by
Aussie Rules (USA), out of Without You (GB), by Selkirk (USA)
2014, barren to Bin Ajwaad (IRE)
RASPBERRY , ch , 2006 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Free Man, out of Happy Hour, by Doyoun (IRE) (see 9. Sup. p
: 118)
2014 (Mar 29), b, f, by Kaneko
Erhan Yemişciler
RASTABAN , b , 2007 , bred by Aydoğan San, by Eagle Eyed (USA), out of Canay (USA), by Storm Boot (USA) (see 9. Sup. p
: 118)
2014 (Mar 19), b, c, SCAMP by Yonaguska (USA)
Ömer Şahin Eğilli
REAL GIRL , b , 2003 , bred by Kaan Köylü, by Distant Relative (IRE), out of Real Money, by Suivant (USA) (see 9. Sup. p :
118)
2014, barren to Lion Heart (USA)
REALLY DARLENE (USA) , b , 2005 , bred by Damara Farm LC, by Sky Mesa (USA), out of Bubbles Darlene (USA), by
Fappiano (USA) (see 9. Sup. p : 118)
2014 (Mar 18), b, c, TROMBINO by Victory Gallop (CAN)
Angelica Demos Sponza
RED BIRD , b , 2005 , bred by Mehmet Çavuş, by Fantastic Fellow (USA), out of Emmenez Moi (GB), by Baryshnikov (AUS)
(see 8. Sup. p : 115)
2014 (Mar 31), b, c, by Luxor
Mehmet Çavuş
RED DEVIL , ch , 2009 , bred by Orhan Kandur, by My Bolt, out of Güz Yağmuru, by Sarisaka (GB) (see 5. Sup. p : 50)
2014 (Feb 10), b, c, by Teksas Hasan
Zekeriya Aytar
RED FACT , ch , 2004 , bred by İlyas Çokay, by Asakir (GB), out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest (USA) (see 9.
Sup. p : 118)
2014 (Apr 30), b, c, by Powerscourt (GB)
Demirhan Yılmaz
RED FLAME (IRE) , ch , 2000 , bred by Branston Stud Ltd, by Selkirk (USA), out of Branston Jewel (IRE), by Prince Sabo
(GB) (see 9. Sup. p : 118)
2014, barren to Prınce Of Eulleup
121
Kısraklar - Broodmares
RED JACKET , b , 2004 , bred by Ömer Halim Aydın, by Red Bishop (USA), out of Lady Of Troy (GB), by Salse (USA) (see
8. Sup. p : 115)
2014 (May 28), b, c, FLASH POINT by Pressing (IRE)
Mustafa Tokmak
RED POWER , ch , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Mujtahid (USA), out of Transparent (IRE), by Dance Of Life
(USA) (see 8. Sup. p : 116)
2014,slipped foal, by Dai Jin (GB)
RED RABBIT , b , 2008 , bred by Ahmet Göçmen, by Dilum (USA), out of Grey Rabbıt, by Private Tender (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 48)
2014 (Apr 11), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Ahmet Göçmen
REDROCK , b , 2007 , bred by Ekrem Beşerler, by Perfect Storm, out of Shınkansen, by Always A Classic (CAN) (see 9. Sup.
p : 119)
2014,early abortion, by Sri Pekan (USA)
REDS ATTACK , b , 2007 , bred by Kemal Kurt, by Sri Pekan (USA), out of Red Coral (IRE), by Fairy King (USA) (see 9.
Sup. p : 119)
2014 (Mar 01), b, c, by Scarface
Ahmet Kurt
REEMEYA (USA) , b , 2009 , bred by Edward P. Evans foaled in USA and imported from FR in 2014, ( see Am. SB v : 32 ), by
Bernardini (USA), out of City Sister (USA), by Carson City (USA)
2014 (Apr 27), b, c, HASAFET by Youmzain (IRE)
Hakkı Özyurteri
REGAL BALLERINA (CAN) , ch , 2001 , bred by William Sorokolit, by Sky Classic (CAN), out of Heavenly Ballerina (CAN),
by Conquistador Cielo (USA) (see 9. Sup. p : 119)
2014 (Mar 13), ch, f, PERFECT HEART by Lion Heart (USA)
Mehmet Ali Beycan
REGATTA (GB) , b , 1993 , bred by Grange Stud, by Mtoto (GB), out of Riviera Bleue (IRE), by Riverman (USA) (see 9. Sup.
p : 119)
2014 (Jun 02), b, f, by Hanaş
Fatih Kocaman
REGINA , b , 2007 , bred by Hayrettin Karamazı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Lady Wıllpower, by Tagula (IRE) (see 9. Sup. p
: 119)
2014 (Mar 20), ch, c, TRITON by Unaccounted For (USA)
Hayrettin Karamazı
REINE ROSE , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR) (see 9. Sup.
p : 119)
2014 (Mar 30), b, c, by Kizilmurat (IRE)
Zeki Demirkıran
RELATIVES JOY , b , 2006 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Distant Relative (IRE), out of Carmen's Joy (GB), by Chief
Singer (IRE) (see 8. Sup. p : 116)
2014 (Apr 30), b, c, NO WAY by Kazbek (FR)
Mustafa Doruk Yılmaz
RELATIVISTA , b , 2004 , bred by Orhan Bekmezci and Hüsnü Ahmet Giz, by Distant Relative (IRE), out of Arista, by
Aristocrat (GB) (see 9. Sup. p : 119)
2014 (Feb 15), b, f, by Sri Pekan (USA)
Yavuz Çiftçi
122
Kısraklar - Broodmares
REMY RED (USA) , ch , 2000 , bred by Sycamore Hall Farm, by Hennessy (USA), out of Inny River (USA), by Seattle Slew
(USA) (see 9. Sup. p : 119)
2014 (Mar 20), b, f, by Mountain Cat (USA)
Yavuz Çiftçi
RESPECT , b , 2007 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Strike The Gold (USA), out of Wıld Shawnee, by Bluebird (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 132)
2014 (Apr 12), b, c, KING REEL by Country Reel (USA)
Çetin Özdil
RESUME (IRE) , b , 1995 , bred by Godolphin Management Co Ltd, by Lahib (USA), out of Labwa (USA) , by Lyphard (USA)
(see 9. Sup. p : 120)
2014 (Apr 03), b, c, LAST POINT by Derviş Ağa
Orhan Tanatar
REVAN KIZI , ch , 2005 , bred by Aziz Güner, by River Special (USA), out of Bahtınur, by Eastern Boy (see 8. Sup. p : 117)
2014 (Mar 19), b, c, TAKARROF by Kaneko
Erol Yücel
RHAPSODY IN BLUE , ch , 2007 , bred by Ayşegül Kurtel, by Mountain Cat (USA), out of Vettori Call (GB), by Vettori
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 130)
2014 (Mar 28), b, c, by Dehere (USA)
Aytuğ Atalay
RICCA DONNA , b , 2007 , bred by Kadriye Bölek, by Ocean Crest (USA), out of Power Of Gırl, by Laughing Matter (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 95)
2014 (Jan 26), b, f, ZEYNEPSU by Kaneko
Itır Sarper Uygan
RIGEL , ch , 2007 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Sea Hero (USA), out of Şeker Ayak, by Karpit (see 9. Sup. p : 120)
2014 (Feb 15), b, f, by Ocean Crest (USA)
Eyüp Ensar Çelik
RIGOLETTA , b , 2004 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vıllarıta, by Villeroy I (FR) (see 9. Sup. p : 120)
2014 (Apr 22), b, c, LET ME PASS by Green Gönen
Berrin Gedik and Şadi Gedik
RIGOROUS (USA) , b , 2003 , bred by Gaines-Gentry Thoroughbreds and Glen Sikura & John G. Sikura, by Grand Slam (USA),
out of Over Your Shoulder (USA), by Graustark (USA) (see 8. Sup. p : 117)
2014 (Mar 21), ch, c, REKOR by River Special (USA)
Mehmet Necdet Narin
RINCE ABHANN (IRE) , b , 1993 , bred by P. J. B. O'Callaghan, by Dancing Dissident (USA), out of Ballysnip (GB), by
Ballymore (IRE) (see 9. Sup. p : 120)
2014 (Mar 14), ch, c, by Lion Heart (USA)
Melis Kurtel Emin
RISING STAR , b , 2001 , bred by Hasan Adalı, by Thyphonıc Rısıng, out of Ayşem I, by Burçak (see 9. Sup. p : 120)
2014 (Apr 08), b, f, ANTEP FISTIĞI by Expansion (USA)
Belma Toksipahi
RISOTTO , b , 2006 , bred by Onur Yetkin, by Eagle Eyed (USA), out of Safiye Hanim (GB), by Alhaarth (IRE) (see 8. Sup. p :
117)
2014 (Feb 02), b, f, by Powerscourt (GB)
Onur Yetkin
123
Kısraklar - Broodmares
RIVER GLITTER , b , 2007 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Sable River, by River Special (USA) (see 9.
Sup. p : 120)
2014 (Mar 15), ch, c, PACIFIC by Royal Abjar (USA)
Ercan Tatı
RIVER LIGHT , ch , 2009 , bred by Fedai Kahraman, by Indigo Red (GB), out of Sertbora (IRE), by Danehill Dancer (IRE)
(see 5. Sup. p : 105)
2014,early abortion, by Rey De Cafe (USA)
RIVER QUEEN , b , 2008 , bred by Nevzat Seyok, by Royal Abjar (USA), out of Wanganui River (GB), by Unfuwain (USA)
(see 9. Sup. p : 120)
2014,early abortion, by Kaneko
RIVER SIDE WOMAN (IRE) , b , 1997 , bred by Samoth Bloodstock, by Unblest (GB), out of Fair Siobahn (GB), by Petingo
(IRE) (see 8. Sup. p : 118)
2014 (Apr 04), b, f, SULTANS ÇİĞDEM by Velociraptor (GB)
Mehmet Özkan
ROCKET POWER , b , 2007 , bred by Gençay Dilek Emirsoy, by West By West (USA), out of Belagio (GB), by Robellino
(USA) (see 9. Sup. p : 120)
2014 (Mar 15), b, f, ZUZUNAZ by Kaneko
Burhan Şen
RODELINDA , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Marlin (USA), out of Contrary (USA), by Hansel (USA) (see 9. Sup.
p : 121)
2014 (Apr 16), b, f, PANIGALE by Victory Gallop (CAN)
Ahmet Can Filizdayılar
ROKOKO , gr , 2006 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Distant Relative (IRE), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan (see 9.
Sup. p : 121)
2014 (Feb 08), b, f, by Lion Heart (USA)
Cavanşir Mehmetoğlu
ROMANTICALLY , b , 2010 , bred by Necati Demirkol, by Mountain Cat (USA), out of Princess Galina (IRE), by Spectrum
(IRE) (see 6. Sup. p : 111)
2014 (Apr 21), b, f, by Pan Rıver
Necati Demirkol
ROMANZA (GB) , b , 2001 , bred by Darley , by In The Wings (GB), out of Ela Romara (GB), by Ela-Mana-Mou (IRE) (see 9.
Sup. p : 121)
2014 (Apr 08), b, c, by Out Of Control
Serdal Adalı
ROMARIN , ch , 2003 , bred by İsmail Hadioğlu, by Marlin (USA), out of Bashful (USA), by Housebuster (USA) (see 9. Sup. p
: 121)
2014 (May 05), b, f, by Pressing (IRE)
Atakan Efe Kanman
ROSE BAY , b , 2005 , bred by Hüseyin Türkarslan, by Sri Pekan (USA), out of North Wınd, by Night Shift (USA) (see 8. Sup.
p : 118)
2014 (Jan 15), ch, f, CARO MIA by Lion Heart (USA)
Ayşe Seda Özbelge
ROSE DE NORMANDIE (FR) , ch , 2009 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan foaled in FR and imported from FR in 2009, ( see
SBF v : 062 ), by Green Tune (USA), out of Pennyghael (UAE), by Pennekamp (USA)
2014 (Mar 26), ch, f, by Perfecto
Nişan Arek Kuyumciyan
124
Kısraklar - Broodmares
ROSE DU PAYS (GB) , ch , 1996 , bred by Auldyn Stud Ltd, by Anshan (GB), out of Solemn Occasion (USA), by Secreto
(USA) (see 8. Sup. p : 118)
2014 (Jun 06), ch, f, PLANO GIRL by Cuvee (USA)
Yurdagül Ülgen
ROSE MARIE , b , 2002 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by Distant Relative (IRE), out of Sabia Rosa (FR), by Bering (GB)
(see 9. Sup. p : 121)
2014 (Apr 26), b, f, BUTTERFLY EFFECT by Moon Khan
Erkan Sağlam
ROSE OF THE BOSS , b , 2008 , bred by Serdal Adalı, by Tobougg (IRE), out of Thumamah (IRE), by Charnwood Forest
(IRE) (see 9. Sup. p : 121)
2014 (Mar 20), b, c, by Mountain Cat (USA)
Tamer Koldaş
ROSE WOOD , b , 2008 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Happy Hour, by Doyoun (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 51)
2014 (Apr 21), b, f, EYWA by Silsüpür
Jale Kutlu Dişli
ROULETTE , b , 2008 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Rakan (USA), out of Dream Cat, by Mountain Cat (USA) (see 9.
Sup. p : 121)
2014 (Feb 15), ch, c, DRAGON AKMAN by Bosporus (IRE)
Bülent Akman
ROXY , b , 2005 , bred by Nisso Benhason, by Always A Classic (CAN), out of Playa Blanca, by Laughing Matter (USA) (see
9. Sup. p : 121)
2014 (Mar 08), b, c, OĞLUM CEVAT by Pressing (IRE)
Aslan Savaşan
ROYAL ALIEN , b , 2006 , bred by Cüneyt Çalıcıoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Miss Alien (GB), by Safawan (IRE)
(see 9. Sup. p : 121)
2014 (Mar 04), b, c, MOĞAÇHAN by Country Reel (USA)
Mehmet Esmer
ROYAL BOX (USA) , ch , 2001 , bred by W.S. Farish,James Elkins& W. Temple Webber Jr., by A.p. Indy (USA), out of Private
Status (USA), by Alydar (USA) (see 9. Sup. p : 121)
2014 (Feb 13), b, f, BLUE MOONLIGHT by Victory Gallop (CAN)
Fatma Erinç
ROYAL CLASS , ch , 2008 , bred by Ali Topal, by Royal Abjar (USA), out of Paleria (USA), by Zilzal (USA) (see 9. Sup. p :
121)
2014 (Mar 04), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
L Basım Yayım Abl. San.Tic.A.Ş.
ROYAL CLASSIC , gr , 2009 , bred by Turgay Yağcı, by Royal Dragon (USA), out of Classic Life (IRE), by Hernando (FR)
(see 5. Sup. p : 23)
2014 (Mar 28), b, f, SPECTACULAR FILLY by Bosporus (IRE)
Sibel Dumlupınar and İbrahim Akkavak
ROYAL ÇELİK , b , 2007 , bred by Ferdane Çelik, by Royal Abjar (USA), out of Asalet Müftiyesi (IRE), by Mukaddamah
(USA) (see 9. Sup. p : 122)
2014 (Apr 09), b, c, LOKOMOTİF by Cuvee (USA)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
ROYAL DUCHESS , b , 2008 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Doğu (FR), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see
9. Sup. p : 122)
2014, barren to Banknote (GB)
125
Kısraklar - Broodmares
ROYAL GALE , ch , 2002 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Galetto (FR), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see
7. Sup. p : 118)
2014 (Apr 15), b, f, NATUREL by Yonaguska (USA)
Abdullah Şahin
ROYAL GARDEN , b , 2002 , bred by Şükrü Kendirli, by Royal Abjar (USA), out of Lipstick, by Make Strides (USA) (see 8.
Sup. p : 118)
2014 (Feb 23), ch, f, TENNUR by Three Valleys (USA)
Murat Ersin Şeremetoğlu
ROYAL KAŞGAR , ch , 2004 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Royal Abjar (USA), out of Kaşgar, by Pro Gay (see 9. Sup. p
: 122)
2014 (Apr 04), b, f, by Velociraptor (GB)
İsmail Kaya
ROYAL NAVY , b , 2007 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Royal Abjar (USA), out of Sally Navy (USA), by Polish Navy (USA)
(see 9. Sup. p : 122)
2014 (Feb 12), b, c, by Divine Light (JPN)
Tevfik Çelikoğlu
ROYAL WELCOME (IRE) , b , 1996 , bred by John Gaines, by Royal Academy (USA), out of Welcome Break (GB), by
Wollow (IRE) (see 9. Sup. p : 122)
2014 (May 16), b, f, PAYPAL by Divine Light (JPN)
Gülnur Gülerce
ROYALE HIGHNEST (FR) , b , 2000 , bred by Jacques Bouchara, by Highest Honor (FR), out of Royale Riviere (FR), by
Kaldoun (FR) (see 9. Sup. p : 122)
2014 (Mar 07), b, f, DADAŞ GÜZELİ by Mountain Cat (USA)
Zahide Üçeş
RUMOOZ (GB) , b , 2008 , bred by Shadwell Estate Company Limited foaled in GB and imported from U.K. in 2014, ( see
GSB v : 46, p : 223 ), by Cape Cross (IRE), out of Esloob (USA), by Diesis (GB)
2014 (Apr 03), ch, f, by Notnowcato (GB)
İrfan Berberoğlu
RUN BABY RUN , b , 2003 , bred by Ahmet Engin Gıcır, by Manila (USA), out of Enola Gay, by Seren II (see 9. Sup. p : 122)
2014 (Feb 24), b, c, by Kizilmurat (IRE)
Ali Demirkıran
RUN HARD , b , 2000 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Run Wild (IRE), by Rusticaro (FR) (see 9. Sup.
p : 123)
2014 (May 01), b, f, RUN RIVER by River Special (USA)
Mustafa Kemal Yılmaz
RUSALKA , ch , 2005 , bred by Yıldırım Gelgin, by Marlin (USA), out of Raj Dancer (USA), by Rahy (USA) (see 9. Sup. p :
123)
2014 (Feb 28), ch, f, by Win River Win (USA)
Orhan Cem Gelgin
RUSSIAN DOLL (USA) , b , 2005 , bred by Darley , by Rainbow Quest (USA), out of Petrushka (IRE), by Unfuwain (USA)
(see 9. Sup. p : 123)
2014 (Mar 23), b, f, by Luxor
Kamil Levent Kitapçı
SAADA ONE (IRE) , b , 2000 , bred by Sheikh Mohammed Obaid al Maktoum, by Polish Precedent (USA), out of Donya (IRE),
by Mill Reef (USA) (see 9. Sup. p : 123)
2014 (Feb 03), b, f, MY SUGAR by Sri Pekan (USA)
Orhan Tanatar
126
Kısraklar - Broodmares
SAARATT (GB) , ch , 2004 , bred by Darley , by Mark Of Esteem (IRE), out of Cambara (GB), by Dancing Brave (USA) (see
9. Sup. p : 123)
2014 (May 17), gr, f, by Native Khan (FR)
Umut Coşar
SABİN , b , 2004 , bred by İsmail Hadioğlu, by Unaccounted For (USA), out of Fuss (USA), by Valiant Nature (USA) (see 8.
Sup. p : 120)
2014 (May 25), b, c, by Bosporus (IRE)
Senem Gözel
SABİRE , ch , 2003 , bred by Göksel Şengün, by Royal Abjar (USA), out of D.fawless (IRE), by Bluebird (USA) (see 9. Sup. p :
123)
2014 (Feb 15), ch, f, by Always A Classic (CAN)
Çağlar Uluçay
SABOŞ TAY , gr , 2002 , bred by Hulusi Çil, by Common Grounds (GB), out of Rusty, by Rusticaro (FR) (see 8. Sup. p : 120)
2014 (May 11), b, c, CELONIO by Out Of Control
Hulusi Çil
SABUR , b , 2005 , bred by Emine Direkli and Mehmet Direkli, by Red Bishop (USA), out of Çerkez Kızı, by Al Murtajaz
(USA) (see 9. Sup. p : 123)
2014 (Mar 25), b, c, UMUDA KOŞAN by Arsenıc
Feyat Şahin
SADLERIA , b , 2008 , bred by Hami Yavaş, by Asakir (GB), out of Valleria (GB), by Sadler's Wells (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 122)
2014 (Jan 26), b, c, ALPMAN by Torok (IRE)
Muhsin Emirsoy
SADOMİ , ch , 2007 , bred by Ömer Şahin Eğilli, by West By West (USA), out of Misafir (IRE), by Be My Guest (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 81)
2014,early abortion, by Scarface
SAFIN (GB) , b , 2000 , bred by The Overbury Stud, by Slip Anchor (GB), out of Fairy Feet (GB), by Sadler's Wells (USA)
(see 9. Sup. p : 124)
2014 (Jan 22), b, c, by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
SAFİRA , ch , 2007 , bred by Ayşe Sağman, by Mountain Cat (USA), out of Luçe, by Bachelor Party (IRE) (see 9. Sup. p : 124)
2014,early abortion, by Kaneko
SAGA BELLA (IRE) , b , 2005 , bred by Haras De Son Altesse Laga Khan Scea, by Sadler's Wells (USA), out of Sagalina
(IRE), by Linamix (FR) (see 9. Sup. p : 124)
2014 (Feb 12), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Vahan Garo Kuyumciyan
SAHİL , ch , 2005 , bred by Nasri Artar, by Royal Abjar (USA), out of Chewy Chewy Bang, by Armanasco (IRE) (see 1. Sup. to
v 3, p : 34)
2014, barren to Velociraptor (GB)
SAICHANIA (GB) , b , 1997 , bred by M. B. Small, by Saddlers' Hall (IRE), out of Fleeting Affair (GB), by Hotfoot (GB) (see
7. Sup. p : 120)
2014 (Apr 02), b, c, by Kaneko
Metin Üzüm
127
Kısraklar - Broodmares
SAIL AWAY (GB) , b , 1996 , bred by Lord Howard de Walden, by Slip Anchor (GB), out of Meliora (GB), by Crowned Prince
(USA) (see 9. Sup. p : 124)
2014,early abortion, by Eagle Eyed (USA)
SAİRA , ch , 1999 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Lady Bırd II, by Villeroy I (FR) (see 9. Sup. p : 124)
2014 (Apr 13), b, c, AD HOC by Dai Jin (GB)
Ahmet Nüvit Yeğin
SAKARYA GÜZELİ , b , 2000 , bred by Ahmet Bekiroğullar, by Mujtahid (USA), out of Cıty Bank, by Barbar (see 9. Sup. p :
124)
2014,early abortion, by Gladyatör
SALPIGLOSSIS (GER) , ch , 2000 , bred by Allevamento Dei Sei Srt foaled in GER and imported from U.K. in 2013, ( see
Ger. SB v : 36 ), by Monsun (GER), out of Sangueta (USA), by Miswaki (USA)
2014 (May 05), ch, c, by Dragon Pulse (IRE)
Sergen Koruk
SALUTE HER (USA) , b , 2000 , bred by Barbara C. Graham, by King Of Kings (IRE), out of Countess Shorwind (USA), by
Dancing Count (CAN) (see 9. Sup. p : 124)
2014 (Mar 28), b, c, DEUCALION by Yonaguska (USA)
Erman Aydemir
SAM CONNECTION , ch , 1997 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Tranquil Lady (IRE), by Carmelite
House (USA) (see 9. Sup. p : 125)
2014 (Mar 04), ch, c, by Lion Heart (USA)
Doğan Küçükemre
SAM GIRL , b , 2007 , bred by Doğan Küçükemre, by Velociraptor (GB), out of Sam Connectıon, by Mutamanni (GB) (see 9.
Sup. p : 125)
2014 (May 13), ch, c, by Lion Heart (USA)
Doğan Küçükemre
SAM MARTA , b , 2008 , bred by Doğan Küçükemre, by Kurtaran (IRE), out of Sam Connectıon, by Mutamanni (GB) (see 9.
Sup. p : 125)
2014 (May 14), b, c, BERLIN by Adonise
Mutlu Tolga Tantoğlu
SAM SOCIETY , b , 1996 , bred by Özkan İşgüden, by Petorius (IRE), out of Tranquil Lady (IRE), by Carmelite House (USA)
(see 9. Sup. p : 125)
2014 (Feb 21), ch, c, ALTIN GİTAR by Bosporus (IRE)
Ayhan Çalıkoğlu
SAMPLE , b , 2008 , bred by Nedim Kisbu, by My Relatıve, out of Cassıopeıa, by Pennine Walk (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p :
22)
2014,early abortion, by Spıtfıre
SAN JUAN LADY , b , 1997 , bred by Aydoğan San, by Palace Pageant (USA), out of Miss Hyde (USA), by Procida (USA)
(see 9. Sup. p : 125)
2014 (Feb 21), b, f, by Scarface
Sabahattin Uluçay
SANDY , b , 2009 , bred by Serdal Adalı, by Hurricane Run (IRE), out of Starline (GER), by Trempolino (USA) (see 5. Sup. p :
113)
2014 (Apr 09), b, c, by Out Of Control
Haldun Güneş
128
Kısraklar - Broodmares
SANTA BARBARA GIRL , b , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Sketching (IRE), by Kris (GB) (see 9.
Sup. p : 125)
2014 (Mar 02), ch, f, by Lion Heart (USA)
Hacire Kaya
SANTA EVSEEVA , gr , 1998 , bred by Tülin Talay, by Manila (USA), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see 9. Sup.
p : 125)
2014 (Feb 16), gr, f, by Sri Pekan (USA)
Can Necmettin Güven
SANTA LUCIA , b , 2003 , bred by Arslan Aybek, by Bin Ajwaad (IRE), out of Loçkam, by Columnist (GB) (see 9. Sup. p :
125)
2014 (May 04), b, c, LUCIANIN OĞLU by Velociraptor (GB)
Sefer Ünlü
SANTARITA , b , 2000 , bred by Davide Franco, by Doyoun (IRE), out of Victot Rose (IRE), by Be My Guest (USA) (see 9.
Sup. p : 125)
2014 (May 02), b, c, MEMOCAN by Velociraptor (GB)
Müslüm Arslan
SAPHİRA , ch , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by River Special (USA), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see
9. Sup. p : 126)
2014, barren to Green Gönen
SARAYIN SULTANI , b , 2008 , bred by Mehmet Eren Doğanbey, by Sri Pekan (USA), out of Euphoria (GB), by Unfuwain
(USA) (see 8. Sup. p : 122)
2014 (Mar 29), b, c, by Maldıya
Talat Öner
SARDES (IRE) , b , 1999 , bred by Michael Lyons Jnr, by Priolo (USA), out of Express Account (GB), by Carr De Naskra
(USA) (see 9. Sup. p : 126)
2014 (May 05), b, c, SKY MASTER by Bosporus (IRE)
Ahmet Haşim Ağar
SARI ARI , ch , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Royal Abjar (USA), out of Vany's Approval (USA), by With Approval
(CAN) (see 9. Sup. p : 126)
2014, barren to Velociraptor (GB)
SARI MELEK , ch , 2000 , bred by Ender Us, by Cock Robin (USA), out of Marına, by Kıngefe (see 9. Sup. p : 126)
2014 (Apr 30), ch, c, by Always A Classic (CAN)
Ali Taç Zerener
SARI TRAMVAY (IRE) , ch , 1999 , bred by Pat Beirne, by Danehill Dancer (IRE), out of Folk Song (CAN), by The Minstrel
(CAN) (see 9. Sup. p : 126)
2014 (May 02), ch, f, DİŞİ ASLAN by Cuvee (USA)
Adil Mert Kaya
SARIÇAL , b , 2007 , bred by Fazıl Muzaffer Kayıkçı and Atahan Murat Zilcioğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Marseıllaıse, by
Manila (USA) (see 9. Sup. p : 126)
2014 (Feb 22), b, c, BAY JAK by Pressing (IRE)
Cahit Çetinsu
SARIKIZ , b , 2003 , bred by Alaattin Karaca, by Manila (USA), out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 9. Sup. p : 126)
2014 (Feb 23), ch, c, REBELLIOUS MAN by Ezbiderli
Seda Karaca
129
Kısraklar - Broodmares
SARILAR GÜZELİ , b , 2005 , bred by Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk, by Mujtahid (USA), out of Best Of All (IRE), by
Try My Best (USA) (see 9. Sup. p : 126)
2014 (May 17), b, c, ESKAYRA by Powerscourt (GB)
Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk
SARIŞIN BOMBA , ch , 2007 , bred by Hüseyin Mert Aksoy, by George Thomas, out of Çok Çok (IRE), by Night Shift (USA)
(see 9. Sup. p : 126)
2014 (Apr 30), ch, c, by Win River Win (USA)
Resul Ünlü and Serkan Karakılıç
SASICHA (IRE) , b , 2006 , bred by Barronstown Stud foaled in IRE and imported from FR in 2014, ( see GSB v : 46 ), by
Montjeu (IRE), out of Bonheur (IRE), by Royal Academy (USA)
2014 (May 07), b, f, by Foxwedge (AUS)
Ekrem Beşerler
SATYA (USA) , b , 2003 , bred by Team Valor , by Cozzene (USA), out of Saralea (FR), by Sillery (USA) (see 9. Sup. p : 126)
2014, barren to Scream To Scream (IRE)
SAVAGE CAT , b , 2008 , bred by Selin Dikencik, by Mountain Cat (USA), out of Beneficiary (GB), by Jalmood (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 15)
2014, barren to Monte Negro
SAVER , ch , 1995 , bred by Şencan Fotocan, by My Volga Boatman (USA), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (see 7. Sup.
p : 123)
2014 (Apr 15), ch, c, MARLON KEMAL by Bosporus (IRE)
Hasan Kahraman Erturgut
SCARLET OHARA , b , 2006 , bred by Mine Koyuncuoğlu, by Marlin (USA), out of Mbunda (GB), by Mtoto (GB) (see 9.
Sup. p : 127)
2014, barren to Scarface
SCENT OF ROSE , b , 2008 , bred by Serdal Adalı, by Traditionally (USA), out of Sylviani (GB), by Ashkalani (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 112)
2014 (Feb 13), b, f, by Out Of Control
Hasan Çiftçi
SCINTILLA , ch , 2006 , bred by Hüseyin Avni Turgal, by Erener, out of Martineszky (HUN), by Dembinszky (GB) (see 8.
Sup. p : 123)
2014 (Mar 25), ch, f, BADEGÜL by Bosporus (IRE)
Hüseyin Avni Turgal
SEACLEEF (FR) , b , 1999 , bred by M. Alec Head & Ghislaine Head, by A.p. Indy (USA), out of Silverqueen (FR), by Alydar
(USA) (see 9. Sup. p : 127)
2014 (Feb 26), b, c, by Perfect Storm
Günsen Soyupak
SECOND GROUND , b , 2004 , bred by Ali Muhittin Dinçsoy, by Common Grounds (GB), out of Second Term (IRE), by
Second Set (IRE) (see 9. Sup. p : 127)
2014 (May 06), ch, f, by Monte Negro
Ali Muhittin Dinçsoy
SECRET FANTASY , b , 2007 , bred by Bora Karayel, by Free Man, out of Pot Pourri, by Lockton (GB) (see 9. Sup. p : 127)
2014 (Apr 13), b, c, by Mountain Cat (USA)
Tamer Koldaş
130
Kısraklar - Broodmares
SECRET NAME , b , 2008 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Grand Ekinoks, out of West Gun (USA), by Gone West (USA)
(see 8. Sup. p : 124)
2014 (Feb 21), b, c, DOCTOR POL by Karabeyhan (GB)
Çetin Özdil and Mustafa Yılmaz
SECRET PATRIOT (USA) , b , 2001 , bred by Lazy Lane Stables Inc, by Secret Hello (USA), out of Flag Waver (USA), by
Hoist The Flag (USA) (see 9. Sup. p : 128)
2014 (Apr 03), b, c, SECRET SERVICE by Inspector
Mehmet Necdet Narin
SECRET SOCIETY , ch , 2009 , bred by Nurbiye Gülerce, by Strike The Gold (USA), out of Kaşenim, by Always A Classic
(CAN) (see 5. Sup. p : 61)
2014 (Feb 20), b, f, by Luxor
Selçuk Ünlü
SECURE ROCK , b , 2004 , bred by Ergin Kayar, by Sri Pekan (USA), out of Yağmurdamlası, by Barbar (see 9. Sup. p : 128)
2014 (Feb 09), b, c, MY FIRST SON by Country Reel (USA)
Mustafa Kemal Yılmaz
SEDEF , b , 2005 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Sea Hero (USA), out of Yarenkız, by Sun Music (IRE) (see 8. Sup. p :
124)
2014 (Jan 06), ch, f, by Always A Classic (CAN)
Uğur Baytınaz
SEDENİM , b , 2003 , bred by Süleyman Hakan Acar, by Sri Pekan (USA), out of Katanning (GB), by Green Desert (USA) (see
9. Sup. p : 128)
2014 (Apr 04), b, c, by Avangard (IRE)
Asim Ökten
SEHAR , b , 2006 , bred by İsmail Kaan Sidar and Mehmet Ercan Emre, by Manila (USA), out of Rubına, by Bachelor Party
(IRE) (see 9. Sup. p : 128)
2014 (Feb 28), ch, f, by Luxor
Mehmet Ercan Emre
SEHER RÜZGARI , b , 2005 , bred by Kubilay Kılınç, by Bin Ajwaad (IRE), out of Çeşme Rüzgarı, by Süpertay (see 9. Sup. p
: 128)
2014 (Feb 19), b, f, ZADO by Luxor
Ahmet Sedat Danışoğlu
SEİSMO (GB) , b , 1998 , bred by Devonia Stud, by Wolfhound (USA), out of Legend's Daughter (USA), by Alleged (USA)
(see 8. Sup. p : 124)
2014 (Apr 12), b, c, MALERBA by Divine Light (JPN)
Orhan Anaç
SELCAN (USA) , b , 2000 , bred by Tri-County Farms LLC, by Pine Bluff (USA), out of Unky And Ally (USA), by Heff
(USA) (see 9. Sup. p : 128)
2014 (Feb 23), b, c, by Lion Heart (USA)
Yağmur İrfan Sağnak
SELDA'S GIRL (IRE) , ch , 1999 , bred by Knocktoran Stud, by Rainbows For Life (CAN), out of At Amal (IRE), by Astronef
(IRE) (see 9. Sup. p : 128)
2014 (Mar 24), ch, c, SPOTLESS by Native Khan (FR)
Yavuz Vidinli
SELDEN KALAN , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Sel Suyu, by The Best (see 9. Sup. p : 129)
2014, barren to Prınce Of Eulleup
131
Kısraklar - Broodmares
SELENDER , ch , 2005 , bred by Ender Aydıner, by Bosporus (IRE), out of Tiraje, by Pursuit Of Love (GB) (see 9. Sup. p :
129)
2014 (Mar 31), b, f, KIYAMET by Country Reel (USA)
Ceyhan Balcı
SELGİBİ , b , 2008 , bred by Edip Çizmeci, by Unaccounted For (USA), out of Pekgüzel, by Marlin (USA) (see 4. Sup. to v 3, p
: 89)
2014 (Apr 08), b, f, by Negresco
Osman Nuri Atçeken
SELİN SULTAN , b , 2004 , bred by Emine Dizdar, by Marlin (USA), out of Tender Challenge, by Tender Prınce (see 8. Sup. p
: 125)
2014 (Mar 19), b, c, KINGSTON BOLT by Pressing (IRE)
Muhammet Öztürk
SELMA , ch , 2007 , bred by Ömer Halim Aydın, by Unaccounted For (USA), out of Cornelıa, by With Approval (CAN) (see 9.
Sup. p : 129)
2014 (Apr 09), b, c, by Pressing (IRE)
Ekrem Akduman
SELUŞ , ch , 2004 , bred by Selman Erdemirci, by Mujtahid (USA), out of Limousine, by Aristocrat (GB) (see 7. Sup. p : 125)
2014 (Jan 20), b, f, TARSANAS by Harputlu Gaggoş
Selman Erdemirci
SEMOSHUM , ch , 2007 , bred by Serdal Adalı, by Dr Fong (USA), out of Night Maiden (USA), by Saint Ballado (CAN) (see
9. Sup. p : 129)
2014 (Apr 11), b, c, by Out Of Control
Batur Adalı
SEN GELMEZ OLDUN , gr , 2005 , bred by Erman Çıkıllı, by My Volga Boatman (USA), out of Şıpsevdi, by Laughing
Matter (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 169)
2014, barren to Luxor
SENİHA SULTAN , ch , 2008 , bred by Odit Müşavirlik Ve Müm. Ltd. Şti., by Grand Ekinoks, out of Jardın De Lıla, by
Galetto (FR) (see 9. Sup. p : 129)
2014 (Mar 18), ch, c, GARAVAS by Always A Classic (CAN)
Necati Çiftçioğlu
SENZAPIOMBO , ch , 2005 , bred by Fazlı Yurdabak, by Mujtahid (USA), out of Tos Lady (IRE), by College Chapel (GB)
(see 9. Sup. p : 129)
2014 (May 31), ch, c, TAŞTEPELİ by Speedy Turc
Kemal Kırlı
SEPTEMBER DANCER , b , 2005 , bred by İlyas İlbey, by West By West (USA), out of Shıero, by Castle Rising (GB) (see 9.
Sup. p : 129)
2014 (Mar 30), b, c, DELİ REİS by Kıng Bıshop
Zeruk Kaya
SERAP GELİN , b , 2005 , bred by Kamil Yurdabak, by Mountain Cat (USA), out of Lady Salome (GB), by Absalom (GB)
(see 9. Sup. p : 129)
2014 (Jan 19), b, f, DEMİRSEMA by Royal Abjar (USA)
Levent Demirgüreş
SERBEST HATUN , b , 2004 , bred by Ahmet Atakan and Mehmet Serbest, by Mountain Cat (USA), out of Lara ı, by Eastern
Star (see 8. Sup. p : 126)
2014 (Feb 15), b, f, SPECTURAL by Kaneko
Özkan Yetkin
132
Kısraklar - Broodmares
SERHATIN KIZI , gr , 2004 , bred by Ali Fuat Sönmez, by Barbar, out of Cleopatra, by Petong (GB) (see 9. Sup. p : 130)
2014, barren to Spıtfıre
SERIAL SINNER (IRE) , b , 2008 , bred by G.callanan foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 47, p :
1531 ), by High Chaparral (IRE), out of Putout (GB), by Dowsing (USA)
2014 (Mar 12), b, f, by Casamento (IRE)
Murat Cavcav
SERPE , ch , 2005 , bred by Oktay Serici, by Mountain Cat (USA), out of Okaliptüs, by Anshan (GB) (see 8. Sup. p : 195)
2014, barren to Desert Sound (IRE)
SET THE PACE (IRE) , b , 2003 , bred by Moyglare Stud Farm Ltd. foaled in IRE and imported from FR in 2014, ( see GSB v :
45, p : 1835 ), by Sadler's Wells (USA), out of Desert Ease (IRE), by Green Desert (USA)
2014 (Feb 13), b, c, by Manduro (GER)
Murat Kadaifçioğlu
SETRYN , gr , 2007 , bred by Can Burak Saltabaş, by Strike The Gold (USA), out of Fıgo Star, by Sun Music (IRE) (see 9. Sup.
p : 130)
2014 (Mar 16), gr, c, by Win River Win (USA)
Ahmet Güzelocak
SEVDİK , b , 2000 , bred by Atilla Midilli V., by Sarisaka (GB), out of Kırmızı Karanfil, by Sun Music (IRE) (see 8. Sup. p :
127)
2014, barren to Indigo Red (GB)
SEVGİHANIM , ch , 2003 , bred by Mehmet Tansı, by Galetto (FR), out of Ayşegül Hanım, by Barnato (USA) (see 9. Sup. p :
130)
2014 (Mar 13), b, f, TİRAN by El Salvador
Haşim Tınas
SEVİM ANA , gr , 2005 , bred by Alaattin Karaca, by Common Grounds (GB), out of Maralcan, by Barbar (see 9. Sup. p : 130)
2014,early abortion, by Country Reel (USA)
SEVİMABLA , ch , 1999 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Harika V, by Mille Balles (FR) (see 9. Sup. p : 130)
2014 (Mar 19), b, f, by Eagle Eyed (USA)
İrfan Berberoğlu
SEVİNÇ SULTAN , ch , 2001 , bred by Şadi Sezen, by Night Shift (USA), out of Top Tarn (IRE), by Royal Academy (USA)
(see 9. Sup. p : 131)
2014, barren to Salvatore
SEYDİKÖYLÜ , b , 2005 , bred by Ercan Kılıç, by Bin Ajwaad (IRE), out of Funny Money, by Uğurtay (see 9. Sup. p : 131)
2014 (May 24), b, c, SEYİTCAN by Emirim
Ercan Kılıç
SEYRAN , ch , 2008 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Cannon, out of Ekınoks Toshıba, by Kris (GB) (see 9. Sup. p : 131)
2014,f,dead, by Adonise
SEZGİ HANIM , b , 2004 , bred by Selahattin Sahra Gülü, by Mountain Cat (USA), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE) (see
9. Sup. p : 131)
2014 (Feb 25), b, f, URFAGÜLÜ by Luxor
Mehmet Yavuz Yılmaz
133
Kısraklar - Broodmares
SHAKINA , b , 2003 , bred by Osman Hattat, by Doyoun (IRE), out of Rani (IRE), by Groom Dancer (USA) (see 9. Sup. p :
131)
2014 (Feb 25), b, c, by Anatoly
Yusuf Erkut Ersever
SHALL WE DANCE , ch , 2006 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Unaccounted For (USA), out of Musical Myth (USA),
by Crafty Prospector (USA) (see 9. Sup. p : 131)
2014 (Apr 09), ch, c, COPPERFIELD by Three Valleys (USA)
Süleyman Selman Taşbek
SHAMO (GB) , b , 1998 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd., by Green Desert (USA), out of Fawaayid (USA), by
Vaguely Noble (IRE) (see 8. Sup. p : 127)
2014 (May 15), b, f, by Divine Light (JPN)
Erol Göçmen
SHAR HERO , ch , 2005 , bred by Şafak Dil and Şevket Erkan Şar, by Sea Hero (USA), out of Laila Manja (IRE), by Diesis
(GB) (see 9. Sup. p : 132)
2014 (Jan 03), ch, f, DEEP FORTUNE by Carıbou
Hikmet Soygüllücü and Berrin Kocaeli
SHARAPOVA , ch , 2003 , bred by Alfred Roidi, by Mujtahid (USA), out of Hayelah (GB), by Polish Precedent (USA) (see 9.
Sup. p : 132)
2014 (Jan 24), b, f, by Unaccounted For (USA)
Melih Gürsoy
SHARARA , ch , 2002 , bred by Fehamet Şeker, by Lion Cavern (USA), out of Skytech (USA), by Sky Classic (CAN) (see 9.
Sup. p : 132)
2014 (Apr 22), ch, c, HONEY BADGER by Eagle Eyed (USA)
Can Aktugan and Can Şen
SHARON (HUN) , b , 1997 , bred by Lajos Benyei Szolnok, Uhgarn, by Glenstal (USA), out of Star Horse (HUN), by Sky
(IRE) (see 9. Sup. p : 132)
2014 (Apr 04), ch, c, by Kadir Baba
Mehmet Gündüzeli
SHAW AVENUE , b , 2003 , bred by Bedri Öztürk, by West By West (USA), out of Simin, by Down The Flag (USA) (see 9.
Sup. p : 132)
2014 (Apr 13), b, c, REBEL YELL by Dai Jin (GB)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
SHE GOSSIP , b , 2008 , bred by Mehmet Emin Üçeş, by Ajmera (GB), out of Hayriye, by River Special (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 52)
2014 (Feb 16), b, f, by Country Reel (USA)
Zahide Üçeş
SHE HERO , b , 2008 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Rakan (USA), out of Veloce, by Royal Abjar (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 122)
2014 (Mar 27), b, c, OĞLUM CEM by Eagle Eyed (USA)
Aslan Savaşan
SHE WADI WADI (GB) , b , 1998 , bred by Kemal Kurt, by Green Desert (USA), out of Great Inquest (GB), by Shernazar
(IRE) (see 9. Sup. p : 132)
2014 (Apr 11), b, c, by Anatoly
Kemal Kurt
SHEEMAR , b , 2005 , bred by Özman Binicilik Dış Tic.Lmt.Şti., by Shrewd Idea (GB), out of Highly Desirable (IRE), by High
Top (IRE) (see 9. Sup. p : 132)
2014, no return to Native Khan (FR)
134
Kısraklar - Broodmares
SHELLIN (IRE) , b , 2003 , bred by Park Place International Ltd, by Sinndar (IRE), out of Ezilla (IRE), by Darshaan (GB) (see
9. Sup. p : 132)
2014 (Feb 08), ch, c, RAPIDAMENTE by Three Valleys (USA)
Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk
SHER (IRE) , b , 1999 , bred by James P. Staunton, by Darnay (GB), out of Onde De Choc (USA), by Roberto (USA) (see 9.
Sup. p : 132)
2014 (Apr 04), b, f, SPARKLING STAR by Dai Jin (GB)
Hasan Şer
SHERIFF'S POSSE (USA) , ch , 2000 , bred by Robert B. Berger, by Silver Deputy (CAN), out of Starry Val (USA), by Val
De L'orne (FR) (see 9. Sup. p : 133)
2014 (Apr 12), ch, f, by Dai Jin (GB)
Serdal Adalı
SHERRY'S STAR , b , 1997 , bred by Süleyman Ergül, by Lockton (GB), out of My Sherry, by My Volga Boatman (USA) (see
9. Sup. p : 133)
2014 (Mar 12), b, c, SEMETEY OĞLU by Country Reel (USA)
Abdülhadi Çelen
SHINKANSEN , ch , 2001 , bred by Ekrem Beşerler, by Always A Classic (CAN), out of Honey Moon I, by Aristocrat (GB)
(see 9. Sup. p : 133)
2014 (May 02), ch, c, MASARU by Lion Heart (USA)
Mehmet Beşerler
SHOOTER GUEST (FR) , ch , 1998 , bred by Curtasse SAS , by Spectrum (IRE), out of Guest Harbour (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 8. Sup. p : 129)
2014 (Apr 27), ch, c, ŞAKİRAĞA by Always A Classic (CAN)
Süleyman Bülent Karabağlı
SHOW GIRL , ch , 2002 , bred by Ersan Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Asos, by Gold Guard (see 9. Sup. p : 133)
2014 (Feb 22), ch, c, ALİREİS by Harputlu Gaggoş
Ali Çelik
SHOW OF FORCE , b , 2010 , bred by Faruk Tınaz, by Perfect Storm, out of Burlahatun, by Maradit (IRE) (see 6. Sup. p : 22)
2014, barren to Kaneko
SHOW PLAY , ch , 2007 , bred by Erdem Bekmezci, by Top Play, out of Show Gırl, by Mujtahid (USA) (see 9. Sup. p : 133)
2014 (Feb 28), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Tamer Koldaş
SIENA , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Selune (FR), by Highest Honor (FR) (see 8. Sup. p : 129)
2014 (Feb 14), b, f, KEZLEV by Victory Gallop (CAN)
Murat Mergin
Died in 2014
SIGNORINA STELLA , b , 2007 , bred by Özgür Kızılkaya, by Unaccounted For (USA), out of Güzihala, by Sea Hero (USA)
(see 9. Sup. p : 133)
2014 (Mar 01), b, c, by Medya
Serdar Kemal Özçolak
SILA KIZ , ch , 2007 , bred by Hayriye Kocaman, by Argaeus (GB), out of Slug, by Always A Classic (CAN) (see 3. Sup. to v
3, p : 114)
2014 (Feb 25), ch, f, by Arizona Red (USA)
Murat Karabulut
135
Kısraklar - Broodmares
SILENCE IS GOLDEN (GB) , ch , 1999 , bred by Mrs M. T. Dawson, by Danehill Dancer (IRE), out of Silent Girl (GB), by
Krayyan (GB) (see 9. Sup. p : 133)
2014 (Mar 07), ch, c, by Lion Heart (USA)
Serdal Adalı
SILENT BULL (USA) , b , 2001 , bred by Maple Leaf Farm, by Holy Bull (USA), out of Silent Turn (USA), by Silent Cal
(USA) (see 9. Sup. p : 134)
2014 (Feb 02), b, c, by Anatoly
Serdal Adalı
SILENT OASIS (GB) , b , 2006 , bred by Paulyn Limited foaled in GB and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 46, p :
669 ), by Oasis Dream (GB), out of Silence Is Golden (GB), by Danehill Dancer (IRE)
2014 (Mar 23), b, c, by Proclamation (IRE)
Erhan Özkan
SILISTIC (USA) , b , 2004 , bred by Larry Cassaday & Jack D. Thompson, by Silic (FR), out of Idealistic Cause (USA), by
Habitony (USA) (see 9. Sup. p : 134)
2014 (Mar 16), b, f, by Ocean Crest (USA)
Yüksel Göktürk
SILK , b , 2003 , bred by Soner Sökmen, by Red Bishop (USA), out of Whippoorwill (USA), by Cox's Ridge (USA) (see 9. Sup.
p : 134)
2014 (Mar 16), b, f, by Always A Classic (CAN)
Soner Sökmen
SILKY , b , 2005 , bred by Tevfik Çelikoğlu and Aliye Pınar Çelikoğlu Oskay, by Sea Hero (USA), out of Saraylı, by Lockton
(GB) (see 9. Sup. p : 134)
2014 (Mar 25), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Tevfik Çelikoğlu
SILVER DANCER , gr , 2007 , bred by Atahan Murat Zilcioğlu, by West By West (USA), out of Elodie, by Bankocu (see 9.
Sup. p : 134)
2014 (Jan 22), ch, c, ETTORE by Lion Heart (USA)
Sent to IRE in 2014
Emir Alkaş
SILVER GLEAM , gr , 2005 , bred by Ömer Halim Aydın, by Bin Ajwaad (IRE), out of Silver Glint (USA), by Dayjur (USA)
(see 8. Sup. p : 130)
2014 (Mar 28), b, c, by Luxor
Melis Selçukoğlu
SILVER METER (IRE) , gr , 1999 , bred by Mrs C. L. Weld, by Brief Truce (USA), out of Inisfail (IRE), by Persian Bold
(IRE) (see 9. Sup. p : 134)
2014 (Jan 16), gr, f, SOUND OF THE WIND by Bosporus (IRE)
Yaşar Çevik
SILVER QUEEN , gr , 2006 , bred by İlhami Gültepe, by Distant Relative (IRE), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE)
(see 9. Sup. p : 134)
2014 (Feb 10), b, f, by Out Of Control
Yusuf Erkut Ersever
SIMPATICA , b , 2002 , bred by İsmail Tiritoğlu, by Mujtahid (USA), out of Fleuretta (USA), by The Minstrel (CAN) (see 9.
Sup. p : 134)
2014 (Mar 06), b, f, SAINT LUCIA by Faırson
İsmail Hakkı Tiritoğlu
SIMPLY THE BEST , b , 2003 , bred by Atilla Özsoy, by Sri Pekan (USA), out of Sadler's Fly (IRE), by Sadler's Wells (USA)
(see 8. Sup. p : 131)
2014, barren to Lion Heart (USA)
136
Kısraklar - Broodmares
SINGITA , b , 2002 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Royal Abjar (USA), out of Malena, by Barnato (USA) (see 8. Sup. p : 131)
2014 (May 02), ch, f, SİNKIZI by Victory Gallop (CAN)
Nafiz Çelik
SIRÇA BEBEK , b , 2006 , bred by Necati Bozkurt, by Mountain Cat (USA), out of Concordia (HUN), by Law Society (USA)
(see 9. Sup. p : 135)
2014 (Feb 04), b, f, SHARINGAN by Oğlumemre
Mehmet Gündüzeli
SIRNAŞIK , b , 2000 , bred by Yakup Ahmet Çubukçu, by Red Bishop (USA), out of Hayırlısı, by My Volga Boatman (USA)
(see 9. Sup. p : 135)
2014 (Jan 23), b, c, by Bosporus (IRE)
Bülent Utkun
SİDNEY , b , 2007 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 9. Sup. p : 135)
2014, barren to Bosporus (IRE)
SİGAR , b , 2004 , bred by Sina Erdal, by Always A Classic (CAN), out of Vülya, by Paco (see 9. Sup. p : 135)
2014 (Mar 30), b, f, SENOŞ by Unaccounted For (USA)
Sina Erdal
SİLİVRİ RÜZGARI , b , 2008 , bred by Levent Güneş, by Centaur (GB), out of Zehva, by Sarisaka (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
128)
2014 (Apr 26), b, c, ARINEGE by Divine Light (JPN)
İbrahim Arıkan
SİLVA , ch , 2006 , bred by Tarık Aydın, by Karelin (IRE), out of Celerity, by Rakan (USA) (see 9. Sup. p : 135)
2014 (Feb 07), b, c, by Pressing (IRE)
Halil Bilgin and Murat Öztürk
SİNCAP KIZ , b , 2005 , bred by Orhan Bekmezci, by Sri Pekan (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill (USA) (see
9. Sup. p : 135)
2014 (Feb 04), b, c, ARMİNİM by Lion Heart (USA)
İlter Özgüzel
SİNE , ch , 1998 , bred by Erol Seyok, by Oğuzhan II, out of İlktay II, by Bachelor Party (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 113)
2014 (May 05), ch, f, JERIKO by Dai Jin (GB)
Erol Seyok
SİNEMNAZ , b , 2009 , bred by Seyfettin Tunç, by Akindayim (IRE), out of Şahikam, by Private Tender (GB) (see 5. Sup. p :
117)
2014 (Feb 08), b, f, by Pressing (IRE)
Ahmet Güzelocak
SİVEREK HANIMI , ch , 2008 , bred by Alaattin Koyuncu, by Eagle Eyed (USA), out of Sunday's Chapel (IRE), by College
Chapel (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 111)
2014 (Feb 26), ch, f, GAMZEGÜL by Kadir Baba
Mehmet Gündüzeli
SİYAH BEYAZ , b , 2002 , bred by Oktay Serici, by Distant Relative (IRE), out of Dooze (IRE), by Marju (IRE) (see 9. Sup. p :
136)
2014 (Apr 12), b, f, BLANEGIRL by Victory Gallop (CAN)
Mehmet Şerif Kanık
SKILL (GER) , b , 2003 , bred by H. Greis , by Tiger Hill (IRE), out of Septima (GER), by Touching Wood (USA) (see 9. Sup.
p : 136)
2014 (Apr 23), b, c, by Torok (IRE)
Erhan Kum
137
Kısraklar - Broodmares
SKY , ch , 2005 , bred by Ayşe Sağman, by My Volga Boatman (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 9. Sup. p : 136)
2014 (Apr 26), b, c, by Out Of Control
Ayşe Sağman
SKY BEAUTY , b , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Bin Ajwaad (IRE), out of Alicia, by My Volga Boatman (USA) (see 9.
Sup. p : 136)
2014 (Mar 01), ch, c, by Lion Heart (USA)
Yavuz Sarıkaya
SKY IS THE LIMIT , b , 2007 , bred by Melis Kurtel Emin, by Mountain Cat (USA), out of Stands To Reason (USA), by
Gulch (USA) (see 9. Sup. p : 136)
2014 (Mar 12), ch, c, by Turkısh Sword
Melis Kurtel Emin
SKY TORNADO (USA) , b , 1999 , bred by Captain W. Jakeman and Mrs. K. C. Jakeman, by Sky Classic (CAN), out of
Copeaway (USA), by Copelan (USA) (see 9. Sup. p : 136)
2014 (Apr 09), b, c, by Scarface
Ahmet Kurt
SLAM'S LEGEND (USA) , ch , 2005 , bred by Ecurie Haras De Meautry, by Grand Slam (USA), out of England's Legend (FR),
by Lure (USA) (see 9. Sup. p : 136)
2014 (Feb 17), b, c, by Powerscourt (GB)
A. Özge Karataş and Özdemir Karataş
SLENDER , b , 2004 , bred by Hasan Adalı, by Hünkarım, out of Besra, by So Factual (USA) (see 8. Sup. p : 132)
2014 (Apr 04), b, f, by Always A Classic (CAN)
Serkan Güler
SLEWADORA (USA) , b , 1999 , bred by Gallaghers Stud foaled in USA and imported from FR in 2014, ( see Am. SB v : 32 ),
by Seattle Slew (USA), out of Adorable Minister (USA), by Deputy Minister (CAN)
2014 (Feb 17), b, c, by Azamour (IRE)
Tevfik Çelikoğlu
SLY (GER) , b , 1998 , bred by H. Greis, by Monsun (GER), out of Septima (GER), by Touching Wood (USA) (see 9. Sup. p :
136)
2014 (Mar 11), b, c, OĞLUM BERATIM by Dai Jin (GB)
Süleyman Selman Taşbek
SMART RED (GB) , b , 2008 , bred by R.W. Rusesell, by Bachelor Duke (USA), out of Zarannda (IRE), by Last Tycoon (IRE)
(see 9. Sup. p : 136)
2014 (May 05), b, f, WEST LIFE by Topor
İlyas İlbey
SMARTY FACE , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Mountain Cat (USA), out of Racing Heart (GB), by Pursuit Of Love (GB)
(see 8. Sup. p : 132)
2014 (Mar 08), b, f, by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kurt
SMOOTH PLAYER (USA) , b , 1996 , bred by Martin J. Wygod & John Spohler, by Bertrando (USA), out of Shy Pirate (USA),
by Pirate's Bounty (USA) (see 9. Sup. p : 137)
2014 (Apr 11), b, c, by Unaccounted For (USA)
Tevfik Çelikoğlu
Died in 2014
SNEAK OUT (USA) , b , 2001 , bred by W. S. Farish & W. Temple Webber Jr., by Belong To Me (USA), out of Sneaky Quiet
(USA), by Seeking The Gold (USA) (see 9. Sup. p : 137)
2014 (Apr 28), b, f, by Bosporus (IRE)
Ömer Halim Aydın
138
Kısraklar - Broodmares
SNIPER , b , 2001 , bred by Hasan İbrahim Sarıgöllü, by Pennine Walk (IRE), out of Cin, by Yemken (GB) (see 9. Sup. p : 137)
2014 (Apr 05), ch, f, BELLA AMIGA by Eagle Eyed (USA)
Hasan İbrahim Sarıgöllü
SNOOZY TIMES , b , 2007 , bred by Yaşar Gölbaş, by Royal Abjar (USA), out of Lady Nape (GB), by Prince Sabo (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 68)
2014 (Mar 23), b, f, ÖZDEREN by Kaneko
Ahmet Sedat Danışoğlu
SNOW MOUNTAIN , b , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Monashee Mountain (USA), out of Titsan (IRE), by Zilzal (USA)
(see 9. Sup. p : 137)
2014 (Apr 16), b, f, by Scarface
Svetlana Zherebyatyeva
SOIREE RUSSE (USA) , b , 1997 , bred by White Fox Farm foaled in USA and imported from U.K. in 2013, ( see Am. SB v :
36 ), by Nureyev (USA), out of Private View (USA), by Mr. Prospector (USA)
2014 (Feb 15), b, c, by Intikhab (USA)
Hakan Yücetürk
SOLFEJS GIRL , b , 2007 , bred by Ayhan Çalıkoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Solfej, by My Volga Boatman (USA) (see
9. Sup. p : 137)
2014 (Mar 07), b, c, by Native Khan (FR)
Hulusi Taşkıran
SOLITAIRE , ch , 2007 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Royal Abjar (USA), out of Altin Bike (USA), by Manila (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 5)
2014 (Apr 26), ch, c, by Kaneko
Sebati Duman
SOLITARY , b , 2005 , bred by Nevzat Seyok, by Manila (USA), out of Cybill (IRE), by Law Society (USA) (see 9. Sup. p :
137)
2014 (May 02), b, f, VECİZ by Arsenıc
Mustafa Avcı
SOLLEVARE , b , 2007 , bred by Hasan Saydam, by Strike The Gold (USA), out of Brenda, by Royal Bequest (CAN) (see 9.
Sup. p : 137)
2014 (Feb 25), ch, f, DEMİRGÜLLÜ by Eagle Eyed (USA)
Levent Demirgüreş
SOLMAZGÜL , b , 2005 , bred by Naci Birsen, by Ocean Crest (USA), out of İnitay, by Hoy (GB) (see 9. Sup. p : 137)
2014,early abortion, by Adonise
SON ÜMİT , b , 2009 , bred by Halit Ay, by Shining Steel (GB), out of Ask Me, by Tender Prınce (see 5. Sup. p : 9)
2014 (Mar 23), ch, f, TOPRAK ANA by Arsenıc
Halit Ay
SONGTHRUSH (USA) , gr , 2002 , bred by Joseph Stavola & William Stavola, Inc., by Unbridled's Song (USA), out of Virgin
Michael (USA), by Green Dancer (USA) (see 9. Sup. p : 138)
2014 (Apr 03), ch, c, by Lion Heart (USA)
H. Sabri Özcan and Hakan Yücetürk
SONJA , ch , 2006 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Always A Classic (CAN), out of Sümbüllü, by Lockton (GB) (see 8. Sup. p :
133)
2014 (Jun 10), b, c, by Kaneko
Eyup Yıldız
139
Kısraklar - Broodmares
SOPRAN GATH (ITY) , b , 2003 , bred by Scuderia Alessia, by Galileo (IRE), out of Theano (IRE), by Thatching (IRE) (see 9.
Sup. p : 138)
2014 (Apr 21), b, f, OLCAYIN KIZI by Dai Jin (GB)
Yasemin Topçu
SORGUN KIZI , b , 1999 , bred by Nevzat Ünlü, by Mujtahid (USA), out of Pearl, by Al Murtajaz (USA) (see 9. Sup. p : 138)
2014 (Apr 15), b, f, by Country Reel (USA)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
SORT (GB) , b , 1999 , bred by Almagro De Actividades Commerciales, by Halling (USA), out of Pernilla (IRE), by Tate
Gallery (USA) (see 8. Sup. p : 133)
2014 (Mar 28), b, c, by Scream To Scream (IRE)
Yasemin Topçu
SOVIET KIRI (IRE) , b , 2004 , bred by Cora Srl , by Soviet Star (USA), out of Kiriyaki (USA), by Secretariat (USA) (see 9.
Sup. p : 138)
2014 (Apr 08), b, c, ÇAKAÇAK by Perfect Storm
Hakan Meral
SOYLU SATICI (IRE) , b , 1999 , bred by Camogue Stud Ltd, by Pennekamp (USA), out of Royal Rumpus (IRE), by Prince
Tenderfoot (USA) (see 9. Sup. p : 138)
2014 (Jan 23), b, f, by Medya
Ahmet Dinçer
SPANISH SONG (USA) , b , 2003 , bred by T. F. VanMeter, Henrickson & Lowenbaum, by Brahms (USA), out of St Clair
Ridge (IRE), by Indian Ridge (IRE) (see 9. Sup. p : 138)
2014 (Mar 01), b, f, by Torok (IRE)
Muhsin Emirsoy
SPARKLING , ch , 2005 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Strike The Gold (USA), out of Sense Of Urgency (USA), by
Quest For Fame (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 152)
2014 (Apr 30), ch, f, by Dehere (USA)
G. Şevket Özbelge and Cem Özbelge
SPECIAL ROCK , b , 2007 , bred by Ergin Kayar, by Mountain Cat (USA), out of Alacakaya, by Wolf (CHI) (see 9. Sup. p :
138)
2014 (Apr 06), b, f, by Powerscourt (GB)
Yunus Kardiyen
SPECTRA , b , 2002 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Fantastic Fellow (USA), out of Silk Route (USA), by Shahrastani
(USA) (see 7. Sup. p : 133)
2014,early abortion, by Rey De Cafe (USA)
SPECTRUM QUEST , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Spectrum (IRE), out of Kidston Lass (IRE), by Alzao (USA) (see
9. Sup. p : 139)
2014 (Mar 20), b, c, by Country Reel (USA)
Nedim Kisbu
SPECTRUM WOLF , b , 2006 , bred by Olcay Altınkurt, by Rakan (USA), out of Lonely Wolf, by Hoy (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 82)
2014 (Feb 05), b, f, SPHYINX by Ocean Crest (USA)
Alp Şemsettin Evcimen
SPEED FOR (IRE) , ch , 1999 , bred by Andrew Bradley, by Grand Lodge (USA), out of God Speed Her (IRE), by Pas De Seul
(GB) (see 9. Sup. p : 139)
2014,early abortion, by Cuvee (USA)
140
Kısraklar - Broodmares
SPEEDY GIRL , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Wolf (CHI), out of Charmy, by Scenic (IRE) (see 9. Sup. p : 139)
2014 (May 22), b, c, EL VIENTO by Luxor
Ergun Kalabak
SPICE GARDENS (IRE) , ch , 2004 , bred by Chevington Stud, by Indian Ridge (IRE), out of Lime Gardens (GB), by Sadler's
Wells (USA) (see 9. Sup. p : 139)
2014 (May 11), b, c, by Pressing (IRE)
Cengiz Özdemir
SPINSTER , b , 2008 , bred by Necati Bozkurt, by West By West (USA), out of Yalvaçlim (HUN), by Try Star (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 126)
2014 (Feb 17), b, c, BOS TO BOSS by Bosporus (IRE)
Necati Bozkurt
SPITEFUL , ch , 2007 , bred by Oktay Karaköseoğlu, by Marlin (USA), out of Speed For (IRE), by Grand Lodge (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 115)
2014 (Mar 20), ch, c, by Always A Classic (CAN)
Oktay Karaköseoğlu
SPLASH MOUNTAIN (IRE) , b , 2005 , bred by C. H. Wacker III foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v :
46, p : 1996 ), by Peintre Celebre (USA), out of Secret Dream (IRE), by Zafonic (USA)
2014 (Mar 29), b, c, NORTHERN WEST by Canford Cliffs (IRE)
Hasan Şer
SPLATTER HOUSE , ch , 2008 , bred by Kemal Kurt, by Common Grounds (GB), out of She Wadi Wadi (GB), by Green
Desert (USA) (see 9. Sup. p : 139)
2014 (May 21), b, c, by Luxor
Serkan Bandırma and Figen Berkol
SPONTANE , b , 2008 , bred by Kemal Kurt, by Common Grounds (GB), out of Yearn (IRE), by In The Wings (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 127)
2014 (Feb 25), b, c, ALİ BEY by Kaneko
Serkan Tuğdaş
SPOT , b , 2004 , bred by Yavuz Gülerce, by Sri Pekan (USA), out of Magical Dust (IRE), by Magical Wonder (USA) (see 9.
Sup. p : 139)
2014 (Mar 29), ch, c, KÜÇÜK İLHAN by Perfect Storm
İlhan Cinoğlu
SPRING FLOWER , b , 2009 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Perfect Storm, out of Atto, by West By West (USA) (see 5.
Sup. p : 10)
2014 (Mar 15), b, c, by Black Bıshop
Kaya Atç N.Tur.Gd. İt.İhr.Tic.Ltd.Şti
SPRING GIRL , b , 2005 , bred by İbrahim Gökbaş, by Sümen, out of Speedy Gırl, by Wolf (CHI) (see 9. Sup. p : 139)
2014 (Apr 26), b, f, by Three Valleys (USA)
Salih Tavukcu
SPRING IS HERE , ch , 2004 , bred by Yıldırım Gelgin, by Distant View (USA), out of Nizaly (GB), by Rainbow Quest (USA)
(see 9. Sup. p : 139)
2014 (Mar 01), ch, c, SPRING BREAK by Win River Win (USA)
Orhan Cem Gelgin
SRI LANKA , b , 2004 , bred by Tülin Beydili Özkan, by Sri Pekan (USA), out of Ninni, by Laughing Matter (USA) (see 9.
Sup. p : 140)
2014 (Apr 25), b, c, by Ocean Crest (USA)
Tülin Beydili Özkan
141
Kısraklar - Broodmares
STAINLESS , b , 2010 , bred by Serdal Adalı, by Unaccounted For (USA), out of Madam P (USA), by Silver Hawk (USA) (see
6. Sup. p : 84)
2014 (Apr 10), b, c, by Torok (IRE)
Muhsin Emirsoy
STAND UP PLEASE (GB) , b , 1999 , bred by J. R. Mitchell, by Mistertopogigo (IRE), out of Strapless (IRE), by Bustino (GB)
(see 9. Sup. p : 140)
2014 (Mar 21), b, f, by Sheer Honor
Akın Oğuz Dinç
STAR BABY , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Lady Of The Sea (IRE), by Mill Reef (USA) (see 9.
Sup. p : 140)
2014, barren to Bors
STAR BİKE , b , 2006 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Distant Relative (IRE), out of Altin Bike (USA), by Manila (USA) (see
8. Sup. p : 135)
2014 (Mar 02), b, c, by Dehere (USA)
Erdoğan Şenocaklı
STAR FLICKER (CAN) , b , 1999 , bred by Gustav Schickedanz, by Woodman (USA), out of Little Star Vicky (CAN), by
Bold Ruckus (USA) (see 8. Sup. p : 135)
2014 (May 16), b, f, by Fastnet Rock (AUS)
Sema Ulaş
STAR JOY , ch , 2008 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Royal Abjar (USA), out of Carmen's Joy (GB), by Chief Singer
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 22)
2014,early abortion, by Türcosel
STAR OF BENAZİR , b , 2005 , bred by Mehmet Turan, by Manila (USA), out of Tempo Forzando (GB), by Forzando (GB)
(see 8. Sup. p : 135)
2014 (Mar 23), b, f, by Akindayim (IRE)
Ahmet Baskın
STAR OF NEHİR , ch , 2009 , bred by Fedai Kahraman, by Indigo Red (GB), out of Splendid Star (GB), by Arazi (USA) (see
5. Sup. p : 113)
2014 (Mar 15), ch, f, by Evoke (USA)
Fedai Kahraman
STAR QUALITY , b , 2009 , bred by Cengizhan Gödek, by Marlin (USA), out of Irish Victory (IRE), by Danehill (USA) (see
5. Sup. p : 56)
2014 (Apr 22), b, c, LUCKY IRISH by Ocean Crest (USA)
Cengizhan Gödek
STARBUST , ch , 2004 , bred by Ali Nur Kutnak, by Mujtahid (USA), out of Ümran, by Eastern Star (see 9. Sup. p : 140)
2014 (Apr 15), ch, c, by Cuvee (USA)
Ali Kut Kutnak
STARLIT , b , 2007 , bred by Şaban Şerif Saraçoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Apple Blossom, by Castle Rising (GB) (see
9. Sup. p : 140)
2014 (Feb 26), b, f, by Win River Win (USA)
Şaban Şerif Saraçoğlu
STARRY SKY , ch , 2006 , bred by Levent Sarıkaya, by Mountain Cat (USA), out of Alicia, by My Volga Boatman (USA) (see
9. Sup. p : 140)
2014 (Apr 13), b, c, STARBEY by Arsenıc
Bozan Aslan
142
Kısraklar - Broodmares
STARVALLA (FR) , gr , 2000 , bred by S.N.C. Lagardere Elevage, by With Approval (CAN), out of Star's Proud Penny (USA),
by Proud Birdie (USA) (see 9. Sup. p : 141)
2014 (May 19), ch, f, JAMAIS SEULE by Cuvee (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
STEEL GIRL , b , 2000 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Shining Steel (GB), out of Dısco Gırl, by Thatching (IRE) (see 9.
Sup. p : 141)
2014 (Mar 25), ch, f, WHIPLASH by Kaneko
Erdem Bekmezci
STEEL HEART , ch , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Shining Steel (GB), out of Saravilla, by Villeroy I (FR) (see 8. Sup. p
: 136)
2014, barren to Moon Khan
STEELY GRACE (IRE) , b , 2009 , bred by Newberry Stud Company foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see
GSB v : 47, p : 961 ), by Refuse To Bend (IRE), out of Daganya (IRE), by Danehill Dancer (IRE)
2014 (Mar 16), b, c, by Canford Cliffs (IRE)
Süleyman Bülent Karabağlı
STELLA ROSSA (IRE) , b , 2005 , bred by Citadel Stud, by Key Of Luck (USA), out of Sovana (IRE), by Desert King (IRE)
(see 9. Sup. p : 141)
2014 (Feb 28), b, f, PAN VICTORY by Robredo
Mehmet Yavuz Salihoğlu
STELLAR VALENTINE (USA) , b , 2003 , bred by Robert N. Clay & Stud TNT, by Belong To Me (USA), out of Stellarina
(USA), by Pleasant Colony (USA) (see 9. Sup. p : 141)
2014 (Jan 27), b, c, SPECIALIST by Scream To Scream (IRE)
Türker Demir
STERNA BERINGA (GER) , ch , 2001 , bred by Gestüt Röttgen, by Bering (GB), out of Sternwappen (GER), by Wauthi
(GER) (see 9. Sup. p : 141)
2014 (Apr 12), ch, c, PINKGOLD by Bosporus (IRE)
Francesco Sponza
STOP THE TRAFFIC (IRE) , b , 1997 , bred by Patrick M Ryan, by College Chapel (GB), out of Miss Bagatelle (GB), by
Mummy's Pet (GB) (see 8. Sup. p : 136)
2014 (Feb 25), b, c, by Mountain Cat (USA)
Ali Topal
STORM TO STORM (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs K. Prendergast, by Alhaarth (IRE), out of Better Folly (IRE), by Rhoman
Rule (USA) (see 9. Sup. p : 141)
2014 (Feb 26), b, c, by Rey De Cafe (USA)
Makbed İnş.M.P.Th. İth.İhr.S.T.L..Şti
STRAVINSKYRHYTHM (USA) , b , 1999 , bred by C. Gibson Downing & Ashford Stud, by Rhythm (USA), out of Majestic
Fire (USA), by Green Dancer (USA) (see 8. Sup. p : 136)
2014, barren to Sports Hero (USA)
STYGIAN (USA) , ch , 1994 , bred by Juddmonte Farms, by Irish River (FR), out of Sin Lucha (USA), by Northfields (USA)
(see 7. Sup. p : 136)
2014 (May 26), b, c, by Ajmera (GB)
Bülent Yavuz
SU DAMLASI , b , 2003 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici) and Orhan Eraksan, by Royal Abjar (USA), out of Su I, by Ay
Tudor (see 9. Sup. p : 141)
2014 (Jan 22), b, c, KOCA BABA by Kaneko
Yusuf Akgül
143
Kısraklar - Broodmares
SUAREZ , b , 2007 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Unaccounted For (USA), out of Sıngıta, by Royal Abjar (USA) (see 9. Sup.
p : 141)
2014 (Jan 31), ch, c, TOVİN by Bosporus (IRE)
Nafiz Çelik
SUBSCRIPTION , b , 2002 , bred by Musa Demirsel, by West By West (USA), out of Golden Wolf, by George Thomas (see 9.
Sup. p : 141)
2014, barren to Carıbou
SUDENAZ , ch , 2002 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Mujtahid (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 9. Sup. p :
142)
2014 (Feb 25), ch, c, DOĞRUCAN by Balboa
İdris Tanyıldız
SUE , b , 1997 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Karpit, out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see 8. Sup. p : 137)
2014, barren to Bosporus (IRE)
SUELINN , b , 2004 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici) and Orhan Eraksan, by Sea Hero (USA), out of Su I, by Ay Tudor (see
9. Sup. p : 142)
2014 (May 02), b, f, by Scarface
Gülizar Er and Cevriye Mehtap Yargı
SULTANİYE , ch , 2002 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by River Special (USA), out of Shara, by Cock Robin (USA) (see 9.
Sup. p : 142)
2014 (Apr 23), b, c, LAGRIMAS by Pressing (IRE)
Atila Özkan
SUMMER QUEEN , b , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Tomba (GB), out of Summery (IRE), by Indian Ridge (IRE) (see 9.
Sup. p : 142)
2014 (Mar 15), b, c, by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
SUMMER SUN , b , 2004 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Cosset, by Cossack Guard (USA) (see 7. Sup.
p : 137)
2014 (Feb 15), b, f, SUMMER PICTURES by Church Pictures (GB)
Yasemin Turaktekin
SUMMERSTRAND (IRE) , b , 2005 , bred by Darley , by Cape Cross (IRE), out of Flamelet (USA), by Theatrical (IRE) (see
9. Sup. p : 142)
2014 (Apr 06), b, f, LAGUNA SUNRISE by Powerscourt (GB)
Behçet Mergin
SUN CAT , b , 2007 , bred by Mustafa Berberoğlu, by Mountain Cat (USA), out of Sun Shines East (USA), by Eastern Echo
(USA) (see 9. Sup. p : 142)
2014 (Feb 18), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Mustafa Berberoğlu
SUN CHILD (USA) , b , 1997 , bred by Mueller Farms, by Beau Genius (USA), out of Choral Minister (USA), by Deputy
Minister (CAN) (see 9. Sup. p : 142)
2014 (Apr 24), b, f, by Lion Heart (USA)
Mine Koyuncuoğlu
SUN OF PARADISE , b , 2003 , bred by Fatine Özsoy, by Eagle Eyed (USA), out of Donna Vittoria (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 7. Sup. p : 137)
2014 (Apr 16), ch, f, by Ulaklı
Fatine Özsoy
144
Kısraklar - Broodmares
SUN SHINES EAST (USA) , ch , 1996 , bred by John Hettinger, by Eastern Echo (USA), out of Balakhna (FR), by Tyrant
(USA) (see 8. Sup. p : 138)
2014 (Feb 27), ch, f, by Kaneko
Mustafa Berberoğlu
SUN STORM , ch , 2004 , bred by Haluk Zekai Erkal, by Royal Abjar (USA), out of Charnwood Queen (GB), by Cadeaux
Genereux (GB) (see 9. Sup. p : 143)
2014 (Mar 18), b, c, ÖZO BEY by Mountain Cat (USA)
Zahide Üçeş
SUNNY GIRL , ch , 2006 , bred by Mustafa Berberoğlu, by Mujtahid (USA), out of Sun Shines East (USA), by Eastern Echo
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 135)
2014 (Mar 08), ch, f, by Royal Abjar (USA)
Mustafa Berberoğlu
SUNSET , b , 2008 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Ultramar, out of Belle Toto, by Mtoto (GB) (see 9. Sup. p : 143)
2014,early abortion, by Adonise
SUNTASACH (USA) , b , 2004 , bred by Strathmore International Ltd, by War Chant (USA), out of Kentucky Lill (USA), by
Raise A Native (USA) (see 9. Sup. p : 143)
2014 (Feb 10), b, f, by Lion Heart (USA)
Adem Erdölek
SUPER GIRL , b , 2001 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Ocean Crest (USA), out of Aysima, by Uğurtay (see 9. Sup. p : 143)
2014 (Apr 29), b, f, SÜPER GELİN by Velociraptor (GB)
Mahmut Korkmaz
SURİMŞİNE , b , 2009 , bred by Abdurrahman Şişmanoğlu, by Sea Hero (USA), out of Atıpha, by Distant Relative (IRE) (see
5. Sup. p : 9)
2014 (Feb 17), ch, c, BUBEYLER BEYİ by Nevkan
Uğur Altıparmak
SURVIVOR , b , 2000 , bred by Hüseyin Türkarslan, by Doyoun (IRE), out of Show Tıme I, by Eastern Star (see 9. Sup. p :
143)
2014 (Mar 05), b, f, by Turkısh Sword
Hüseyin Türkarslan
SÜMEYRA HANIM , ch , 2005 , bred by Mustafa Şişman, by Lugano, out of Silga, by Pennine Walk (IRE) (see 9. Sup. p :
143)
2014 (Mar 14), ch, c, by Oğlumemre
Yavuz Yılmaz
SÜS BİBERİ , b , 2003 , bred by Mehmet Ali Beycan, by Bin Ajwaad (IRE), out of Gülhanım II, by Üni (see 9. Sup. p : 143)
2014 (Mar 17), b, f, İREM SU by Lion Heart (USA)
Müthiş Ölçer
SÜSEN , b , 2003 , bred by Şükrü Keklikoğlu, by Private Tender (GB), out of Free Spirit, by Tüten (see 9. Sup. p : 143)
2014 (Mar 07), b, c, by Sri Pekan (USA)
Şükrü Keklikoğlu
SWEET FALCON , b , 2001 , bred by Ali Şahin, by Always A Classic (CAN), out of Kutlu Melek, by Bachelor Party (IRE)
(see 9. Sup. p : 143)
2014 (Apr 20), b, c, NAMTAR by Pressing (IRE)
Cumali Karataş
145
Kısraklar - Broodmares
SWEET LIE , b , 2008 , bred by Şükrü Keklikoğlu, by Sun Music (IRE), out of Süsen, by Private Tender (GB) (see 4. Sup. to v
3, p : 112)
2014,early abortion, by Bin Ajwaad (IRE)
SWEET WITCH , b , 2008 , bred by Alaattin Karaca, by Dinyeper (GB), out of Ayşecan, by Tender Prınce (see 4. Sup. to v 3, p
: 11)
2014,early abortion, by Royal Abjar (USA)
SWEETEST , b , 2008 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Byron (GB), out of Banadiyka (IRE), by Darshaan (GB) (see 9. Sup. p :
144)
2014 (Feb 18), b, f, by Country Reel (USA)
Recep Avşar
SWEETHEART , ch , 2008 , bred by Arslan Aybek, by Royal Abjar (USA), out of Misty Point (GB), by Sharpo (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 78)
2014 (Jan 12), b, c, by Mountain Cat (USA)
Oğuz Yalçın
SWEETY GIRL , ch , 2006 , bred by Alaettin Akkoç, by Trapper, out of Minhall (GB), by Saddlers' Hall (IRE) (see 9. Sup. p :
144)
2014, barren to Victory Gallop (CAN)
SWILLY (USA) , b , 1998 , bred by Dr. Carlos Vittadini, by Irish River (FR), out of Northern Naiad (FR), by Nureyev (USA)
(see 9. Sup. p : 144)
2014 (Mar 10), b, f, by Country Reel (USA)
Fazlı Yurdabak
SYRIE (USA) , gr , 2000 , bred by Dr. Carlos Vittadini, by Cozzene (USA), out of Northern Naiad (FR), by Nureyev (USA)
(see 8. Sup. p : 139)
2014 (May 02), gr, f, ARABIAN FACE by Powerscourt (GB)
Adnan Keskin
ŞAHMERAL , ch , 2005 , bred by Ali Erol and Aydan Has, by Sun Music (IRE), out of Cleo Sorella, by My Volga Boatman
(USA) (see 9. Sup. p : 144)
2014 (Feb 06), ch, f, ASTA by River Special (USA)
Nihat Has
ŞAHSUNA , ch , 2007 , bred by İbrahim Çak, by Royal Abjar (USA), out of Mıss No, by Storm II (see 9. Sup. p : 144)
2014 (Feb 24), ch, f, by Luxor
Selçuk Ünlü
ŞANS MELEĞİ , b , 2008 , bred by Kostantinos Makri, by Sri Pekan (USA), out of Ebruş, by Ghathanfar (USA) (see 9. Sup. p :
144)
2014 (Mar 11), b, f, KAARS by Scream To Scream (IRE)
Kostantinos Makri
ŞEHRAZAT , b , 2005 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Sun Music (IRE), out of Fezleke, by Indian Ridge (IRE) (see 9. Sup. p : 144)
2014 (Mar 06), b, f, ÇERKEZ by Dai Jin (GB)
Savaş Kuru
ŞEKER AYŞE , gr , 2003 , bred by Hasan Selçuk Ekinci, by Barnato (USA), out of Elma, by Tünkut (see 9. Sup. p : 145)
2014,early abortion, by Win River Win (USA)
146
Kısraklar - Broodmares
ŞEMSENUR , ch , 2009 , bred by Tayral Tutumlu, by Royal Abjar (USA), out of Anabelle, by Always A Classic (CAN) (see 5.
Sup. p : 4)
2014 (Mar 24), b, c, ÇÖL ASLANI by Country Reel (USA)
Abdullah Kaya
ŞERBETLİ , b , 2002 , bred by Alaattin Çoban, by Common Grounds (GB), out of Tanui (GB), by Hernando (FR) (see 9. Sup. p
: 145)
2014,early abortion, by Royal Abjar (USA)
ŞEREFNUR , b , 1996 , bred by Nuri Dürüst, by Uğurtay, out of Loçkam, by Columnist (GB) (see 9. Sup. p : 145)
2014,early abortion, by Native Khan (FR)
ŞİMAL , b , 2003 , bred by İbrahim Tamer, by Mountain Cat (USA), out of Twinkle Wood (IRE), by Be My Guest (USA) (see
9. Sup. p : 145)
2014 (Apr 12), b, f, ÜFTADE by Teeth To Teeth (IRE)
Figen Şen
ŞİN , b , 2010 , bred by Demirhan Yılmaz, by Mountain Cat (USA), out of Dr Booby (IRE), by Bluebird (USA) (see 6. Sup. p :
37)
2014 (Feb 08), b, c, by Kurtiniadis (IRE)
Demirhan Yılmaz
ŞİRAZ , b , 2004 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Bin Ajwaad (IRE), out of Huysuz Donna, by Armanasco (IRE) (see 5. Sup. p
: 118)
2014 (Apr 12), b, f, by Win River Win (USA)
Ahmet Yücel Birol
Died in 2014
ŞÖVGEN , ch , 2000 , bred by İnanç Köse, by Barnato (USA), out of Aşkım, by Laughing Matter (USA) (see 9. Sup. p : 145)
2014 (Feb 23), b, f, ÇİKOK ŞÖVGEN by Powerscourt (GB)
Erol Çoklar
TADAWUL (USA) , b , 2001 , bred by Shadwell Farm LLC foaled in USA and imported from FR in 2014, ( see Am. SB v : 31 ),
by Diesis (GB), out of Barakat (GB), by Bustino (GB)
2014 (Feb 19), b, f, by Myboycharlie (IRE)
Şaban Gül
TAFFY , b , 1999 , bred by Umur Tamer, by Mujtahid (USA), out of Akasva (FR), by Akarad (FR) (see 9. Sup. p : 145)
2014 (Apr 28), ch, c, INTOCU by Three Valleys (USA)
Fevzi Yılmaz
TAKE IT EASY , b , 2002 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Sense Of Urgency (USA), by
Quest For Fame (GB) (see 9. Sup. p : 145)
2014 (May 20), b, c, by Divine Light (JPN)
G. Şevket Özbelge and Cem Özbelge
TALIA ROSE , b , 2003 , bred by Tülay Yurdabak, by Kalanisi (IRE), out of Shatalia (USA), by Shahrastani (USA) (see 8. Sup.
p : 141)
2014 (May 09), b, f, by Cuvee (USA)
Tülay Yurdabak
TALİHLİ , b , 2002 , bred by Emin Çılgın, by Doyoun (IRE), out of Penky Henky, by Gold Guard (see 9. Sup. p : 145)
2014 (Feb 20), b, f, SONGÜLCAN by Mega Bucks
İdris Ünlü
147
Kısraklar - Broodmares
TALOŞ , ch , 2003 , bred by Osman Ali Homurlu, by Mujtahid (USA), out of Penky, by Sun Music (IRE) (see 9. Sup. p : 145)
2014 (Feb 27), ch, c, KIZIL SAKAL by Rey De Cafe (USA)
Tümer Ulular
TALULAH , ch , 2006 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Nursultan, out of Kit Kat, by Karayel (see 9. Sup. p : 145)
2014 (Feb 15), b, f, by Popular Demand
Adem İpek
TAMERİNKIZI (IRE) , b , 1999 , bred by M. Bourke, by Petorius (IRE), out of Short Stay (GB), by Be My Guest (USA) (see
7. Sup. p : 140)
2014 (Jun 01), b, c, by Ocean Crest (USA)
Hasan Kahraman Erturgut
TANEM , b , 2000 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Lockton (GB), out of Galaxy II, by Bachelor Party (IRE) (see 9. Sup. p :
146)
2014 (Mar 14), b, c, by Luxor
Engin Alagöz
TANIŞIĞI , b , 1997 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see 9. Sup. p
: 146)
2014 (May 14), b, f, by Kıng Alex
İsmail Hadioğlu
TANUI (GB) , b , 1997 , bred by Miss G. Abbey, by Hernando (FR), out of Maria Isabella (FR), by Young Generation (IRE)
(see 8. Sup. p : 141)
2014 (May 23), b, c, KADERİN OĞLU by Sports Hero (USA)
İhsan German
TANYERİ , b , 2003 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by West By West (USA), out of Asliko, by Hoy (GB) (see 8. Sup. p : 141)
2014 (Feb 04), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Ayşe Seda Özbelge
TAOJAN PRINCESS , b , 2003 , bred by Ali Şahin, by Mountain Cat (USA), out of Banu Çiçek, by Yemken (GB) (see 9. Sup.
p : 146)
2014 (Mar 20), b, f, by Win River Win (USA)
Mehmet Ulusoy
TAPO , b , 2000 , bred by Francesco Sponza, by Inchinor (GB), out of Welsh Glory (FR), by Le Glorieux (GB) (see 9. Sup. p :
146)
2014 (Apr 21), b, c, CHACHACHA by Halicarnassus (IRE)
Francesco Sponza
TARHAN (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Victory Note (USA), out of Ballyhara (GB), by Pharly (FR)
(see 9. Sup. p : 146)
2014 (May 21), b, f, TOO MUCH LOVE by Perfect Storm
Burcu Filibeli
TARHUNDAS , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Miswaki (USA), out of Royal Welcome (IRE), by Royal Academy (USA)
(see 9. Sup. p : 146)
2014 (Apr 04), ch, f, DİLŞARHATUN by Cuvee (USA)
Şevket Erkan Şar
TARTE FINE (FR) , b , 2001 , bred by Mr. Gerard Samama, by Goldneyev (USA), out of Tarta Whisky (FR), by King Of
Macedon (IRE) (see 9. Sup. p : 146)
2014 (Apr 15), b, f, by Dai Jin (GB)
Murat Akça
148
Kısraklar - Broodmares
TAŞÇI KIZI , gr , 2007 , bred by Bülent Taşçı, by Ajmera (GB), out of Black Voıce, by Sri Pekan (USA) (see 9. Sup. p : 146)
2014,early abortion, by Cuvee (USA)
TATA , b , 1997 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see 9. Sup. p : 147)
2014,early abortion, by Al's Theatre (USA)
TATLIÇAĞ , b , 1997 , bred by Davide Franco, by Devir, out of Çağlam, by Our Guile (GB) (see 9. Sup. p : 147)
2014 (May 23), b, c, by Yonaguska (USA)
Kemal Öztürk
TAWAFEEG (USA) , b , 2010 , bred by Ron Kirk John Bates foaled in USA and imported from U.K. in 2013, ( see Am. SB v :
37 ), by Bernardini (USA), out of Transition Time (USA), by Dynaformer (USA)
2014 (Mar 18), b, f, HUNTRESS by Divine Light (JPN)
Özkan Yetkin
TAYYARECİ (IRE) , ch , 1997 , bred by London Thoroughbred and Services Ltd , by Primo Dominie (GB), out of Manhattan
Sunset (USA), by El Gran Senor (USA) (see 9. Sup. p : 147)
2014 (Feb 09), b, c, by Dai Jin (GB)
M. Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
TEARFUL (USA) , b , 2003 , bred by Cobra Farm, by Woodman (USA), out of Angel's Tearlet (CAN), by Silver Deputy
(CAN) (see 9. Sup. p : 147)
2014 (Mar 03), b, f, by Indigo Red (GB)
Fedai Kahraman
TEKERO (GB) , b , 1999 , bred by J. W. Ford, by Muhtarram (USA), out of Away's Halo (USA), by Sunny's Halo (USA) (see
9. Sup. p : 147)
2014,slipped foal, by Luxor
TEKYILDIZ , b , 2002 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Mountain Cat (USA), out of Mango, by Barbar (see 9. Sup. p :
147)
2014 (Mar 24), b, f, WIN STAR WIN by Win River Win (USA)
Asaf Ayhan Ekmekçibaş
TEMPURA , b , 2006 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Medya, out of Punto (IRE), by Lake Coniston (IRE) (see 9. Sup. p :
147)
2014 (Apr 01), b, f, WINTER TALE by Acem
Hülya Otman
TENDER KIZI , b , 2007 , bred by Naci Birsen, by Sea Hero (USA), out of Lady Tender, by Private Tender (GB) (see 8. Sup. p
: 143)
2014 (Apr 22), b, f, YILDIZ GÜLÜ by Orpheo
Ali Yıldız
TENEDOS , b , 2006 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Unaccounted For (USA), out of Çupçik, by Ezzoud (IRE) (see 9. Sup. p
: 147)
2014 (Feb 10), ch, c, by Lion Heart (USA)
Meftuni Arduç
TERAMO (IRE) , ch , 2005 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd, by Cadeaux Genereux (GB), out of Pescara (IRE),
by Common Grounds (GB) (see 9. Sup. p : 147)
2014 (Apr 09), ch, f, by All The Good (IRE)
Naciye Çokay
149
Kısraklar - Broodmares
TERRE DE SABLE (FR) , b , 2007 , bred by Zakarian Hakam, by Marchand De Sable (USA), out of Lute String (FR), by No
Lute (FR) (see 9. Sup. p : 147)
2014 (Mar 20), ch, c, by Three Valleys (USA)
Duygu Fatura
TEXAS GAL (USA) , b , 1996 , bred by Curtis G. Mikkelesen and Patricia J. Horth, by Sky Classic (CAN), out of Loving Cup
(USA), by Big Spruce (USA) (see 9. Sup. p : 148)
2014 (Mar 21), b, c, by Divine Light (JPN)
Kasım Ercan Ekenler
TEXAS TEA , ch , 2003 , bred by Sadullah Teoman, by Common Grounds (GB), out of Fantasy Flyer (USA), by Lear Fan
(USA) (see 9. Sup. p : 148)
2014,slipped foal, by Win River Win (USA)
THANK YOU VET , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Danetime (IRE), out of Foxy Fairy (IRE), by Fairy King (USA)
(see 9. Sup. p : 148)
2014,early abortion, by Banknote (GB)
THE BAD , ch , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Sel Suyu, by The Best (see 8. Sup. p : 143)
2014,early abortion, by Prınce Of Eulleup
THE DE CHINE (FR) , gr , 1997 , bred by Mise De Moratalla, by Kendor (FR), out of Quintefolle (FR), by Luthier (FR) (see 8.
Sup. p : 143)
2014 (Feb 12), b, f, by Out Of Control
Batur Adalı
THE END , b , 2006 , bred by Özen Adalı and Ayşe Adalı, by Draglıne, out of Ela Kori Mu (GB), by Ela-Mana-Mou (IRE) (see
9. Sup. p : 148)
2014,early abortion, by Win River Win (USA)
THE QUEEN , b , 2006 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Sun Music (IRE), out of My Dream, by Danzig Connection (USA)
(see 8. Sup. p : 143)
2014,early abortion, by Bors
THE RISING , b , 2004 , bred by Aydoğan San, by Strike The Gold (USA), out of Free Trade, by Shareef Dancer (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 62)
2014 (Mar 27), b, c, EBİTDA by Lion Heart (USA)
Gülnur Gülerce
THECELO (GB) , b , 1997 , bred by J. R. Mitchell, by Muhtarram (USA), out of Ritsurin (GB), by Mount Hagen (FR) (see 9.
Sup. p : 148)
2014 (May 22), b, f, by Powerscourt (GB)
Ayşegül Kurtel
THEMIS , b , 2004 , bred by Ömer Halim Aydın, by Celtic Swing (GB), out of Minhall (GB), by Saddlers' Hall (IRE) (see 9.
Sup. p : 148)
2014 (Apr 15), b, f, by Out Of Control
Adem Gözoğlu
THINKER BELL , b , 2001 , bred by Oktay Serici, by Always A Classic (CAN), out of Pleasant Mystery (USA), by Pleasant
Colony (USA) (see 9. Sup. p : 148)
2014 (Mar 28), b, f, MISS MELISA by Expansion (USA)
Oktay Serici
150
Kısraklar - Broodmares
THIRTEEN , ch , 2007 , bred by Ümit Beyazıtlı, by Mujtahid (USA), out of Tapo, by Inchinor (GB) (see 9. Sup. p : 148)
2014 (Feb 12), b, c, by Çerko
Ümit Beyazıtlı
THIRTEEN TRICKS (USA) , b , 2001 , bred by Calumet Farm, by Grand Slam (USA), out of Talltalelady (USA), by Naskra
(USA) (see 8. Sup. p : 143)
2014 (Apr 27), b, c, by Dehere (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
THUNDER WOLF , b , 2009 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Lady Wolf, by Wolf (CHI) (see 9. Sup.
p : 148)
2014 (Apr 06), b, f, by Pressing (IRE)
İbrahim Açıksöz
TIA JUANA (IRE) , b , 2007 , bred by Mrs T. V. Ryan, by Shamardal (USA), out of Tiavanita (USA), by J O Tobin (USA) (see
9. Sup. p : 149)
2014 (Apr 19), b, f, PAN TIA by Pan Rıver
Nevzat Seyok
TIERRA , gr , 2006 , bred by Meral Atman and Begüm Atman Karataş, by Unaccounted For (USA), out of Talarıa, by Castle
Rising (GB) (see 9. Sup. p : 149)
2014 (Apr 16), b, f, by Victory Gallop (CAN)
A.Özge Karataş and Özdemir Karataş
TIFFANY , b , 2002 , bred by Gökhan Kapoğlu, by Barnato (USA), out of Tenderlıne, by Centroline (GB) (see 6. Sup. p : 141)
2014 (May 14), b, f, BABY TIFFANY by Native Khan (FR)
Aydın Coşkun
TIKI GIRL , b , 2003 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Fuss (USA), by Valiant Nature (USA) (see 8.
Sup. p : 144)
2014 (Mar 17), b, f, MUHTEREM by Cuvee (USA)
Vehbi Karabıyık and Taner Turgu
TIME TO DREAM (GB) , b , 2000 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Gone West (USA), out of Dance A Dream (GB), by
Sadler's Wells (USA) (see 8. Sup. p : 144)
2014 (Feb 07), b, c, SOUND OF KAYHAN by Desert Sound (IRE)
Cengiz Özdemir
TIME TO GO , b , 2004 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Strike The Gold (USA), out of Tına's Song, by Bachelor Party (IRE)
(see 8. Sup. p : 144)
2014 (Apr 29), b, f, TENDER WINNER by Country Reel (USA)
Ali Levent Dilmaç
TISLIMEEN (GB) , b , 2007 , bred by Whitsbury Manor Stud & Piegon House Stud, by Alhaarth (IRE), out of Torgau (IRE), by
Zieten (USA) (see 9. Sup. p : 149)
2014 (Jan 17), b, c, by Mali
Sadun Oktav
TITTIBA (GB) , b , 2005 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Domedriver (IRE), out of Stark Ballet (USA), by Nureyev
(USA) (see 9. Sup. p : 149)
2014 (Mar 10), b, f, by Always A Classic (CAN)
Murat Karabulut
TIZZIE MILLIE (USA) , b , 2003 , bred by Winstar Farm LLC, by Tiznow (USA), out of Millie's Quest (USA), by Quest For
Fame (GB) (see 9. Sup. p : 149)
2014 (Apr 23), b, c, REBORN by Victory Gallop (CAN)
Faruk Tınaz
151
Kısraklar - Broodmares
TİGRİS , b , 2006 , bred by Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk, by Unaccounted For (USA), out of Alathezal (USA), by
Zilzal (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 3)
2014 (Feb 24), b, c, by Kaneko
Sami Kandil
TİJİN , b , 2007 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Always A Classic (CAN), out of Bziya, by Manila (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 21)
2014,slipped foal, by Arsenıc
TİLİA , ch , 2005 , bred by Ahmet Cavat Heper, by River Special (USA), out of Mor Menekşe, by Little Guest (USA) (see 9.
Sup. p : 149)
2014 (Feb 17), b, c, by Pressing (IRE)
Ahmet Cavat Heper
TOBIANA , b , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Ranosh (USA), by Rahy (USA) (see 9. Sup. p :
149)
2014 (May 27), b, c, HAZARER by Victory Gallop (CAN)
Fatma Hazar
TOK EZGİ , b , 2002 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Sea Hero (USA), out of Masarrah (GB), by Formidable (USA) (see 9.
Sup. p : 149)
2014 (Jan 28), b, f, FONTANKA by Victory Gallop (CAN)
Kemalettin Ezgi
TOKGÖZECE , b , 2002 , bred by Hülya Tokgöz, by Victory Note (USA), out of Superflash (GB), by Superlative (IRE) (see 8.
Sup. p : 144)
2014,slipped foal, by Mohıcans Son
TONNANTE (GB) , b , 2004 , bred by Miss K. Rausing , by Hernando (FR), out of Thunder Queen (USA), by Thunder Gulch
(USA) (see 9. Sup. p : 149)
2014,slipped foal, by Native Khan (FR)
TONY'S RIDGE (GB) , ch , 1994 , bred by P. J. and Mrs Sands, by Indian Ridge (IRE), out of Polly's Pear (USA), by Sassafras
(FR) (see 9. Sup. p : 149)
2014 (Apr 14), b, f, by Perfect Storm
Ayşete Top
TOO LATE , b , 2008 , bred by Ömer Yüngül, by Eagle Eyed (USA), out of Stands To Reason (USA), by Gulch (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 109)
2014 (Apr 22), b, f, by Turkısh Sword
Aytuğ Atalay
TOP ROYAL , ch , 2003 , bred by Emin Çılgın, by Royal Abjar (USA), out of Penky Henky, by Gold Guard (see 9. Sup. p :
150)
2014 (Mar 10), b, c, by Sea Hero (USA)
Engin Alagöz
TORUC , b , 2008 , bred by Mehmet Sencer Girgin, by Eagle Eyed (USA), out of Hazal (FR), by Sanglamore (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 52)
2014,slipped foal, by Mohıcans Son
TORUNUM BEYZA , b , 2008 , bred by Mehmet Gündüz Dramalı, by Sea Hero (USA), out of Drama Güzeli (IRE), by College
Chapel (GB) (see 9. Sup. p : 150)
2014 (Apr 19), b, c, by Ocean Crest (USA)
Fikret Kanman
152
Kısraklar - Broodmares
TOUCH THE STARS , b , 2009 , bred by Merih Taşbek, by Marlin (USA), out of Flicker Of Hope (IRE), by Baillamont (USA)
(see 5. Sup. p : 40)
2014 (Mar 21), b, c, DARK DUNGEON by Ortak (IRE)
Harun Aytar
TOUGH GIRL , b , 2009 , bred by Vefa İbrahim Aracı, by Numerous (USA), out of Royale Highnest (FR), by Highest Honor
(FR) (see 9. Sup. p : 150)
2014 (Apr 26), b, f, ALANIS by Victory Gallop (CAN)
Kenan Özdemir
TOWERVINT , b , 2006 , bred by Fatma Şanslı, by Marlin (USA), out of Rusıan Gırl, by Siberian Express (USA) (see 9. Sup. p
: 150)
2014 (Feb 08), b, f, KİBARIM by Balboa
Fatma Şanslı
TÖM , ch , 2009 , bred by Ömer Halim Aydın, by Strike The Gold (USA), out of Alcına, by Beau Genius (USA) (see 5. Sup. p :
2)
2014,slipped foal, by Yonaguska (USA)
TRACE , b , 2006 , bred by Emir Alkaş, by Mountain Cat (USA), out of Mabi, by Barnato (USA) (see 9. Sup. p : 150)
2014 (Apr 26), b, c, MOMONEY by Sea Hero (USA)
Saygın Olcay
TRALEE , b , 2004 , bred by Zeynep Leyla Atman and Begüm Atman Karataş, by Shining Steel (GB), out of Myra, by Castle
Rising (GB) (see 8. Sup. p : 145)
2014 (Apr 09), b, f, by Halicarnassus (IRE)
A. Özge Karataş and Özdemir Karataş
TRAPES , b , 2009 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Mountain Cat (USA), out of Tajarib (IRE), by Last Tycoon (IRE) (see 5.
Sup. p : 118)
2014 (Mar 14), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Sebati Duman
TREASURY KEY (USA) , b , 2000 , bred by A. Head , by A.p. Indy (USA), out of Tresoriere (AUS), by Lyphard (USA) (see
9. Sup. p : 150)
2014 (Mar 07), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
İlyas İlbey
TRESPASSER , b , 2006 , bred by Furkan Yüce, by Perfect Storm, out of Shimmering (IRE), by Royal Academy (USA) (see 9.
Sup. p : 150)
2014 (Feb 12), b, c, MAN ON THE MOON by Sri Pekan (USA)
Hikmet Terzi
TRICKERY (IRE) , b , 1994 , bred by Gillian R. Williams, by Cyrano De Bergerac (IRE), out of Beguiled (IRE), by Be My
Guest (USA) (see 9. Sup. p : 151)
2014,slipped foal, by Victory Gallop (CAN)
TRIM STAR (GB) , gr , 1996 , bred by Chippenham Lodge Stud, by Terimon (GB), out of Western Star (GB), by Alcide (GB)
(see 9. Sup. p : 151)
2014 (Jan 26), b, c, STRIKE HARD by Kaneko
Taner Turgu
TRIUMPH , b , 2004 , bred by Selahattin Gedik, by Beretta, out of Aloha II, by Barbar (see 9. Sup. p : 151)
2014 (Apr 02), b, f, TRINIDAD by Dehere (USA)
Ali Levent Dilmaç
153
Kısraklar - Broodmares
TROPIC STAR , ch , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Truthful (GB), by Shareef Dancer (USA) (see 9.
Sup. p : 151)
2014 (Jan 24), b, f, by Yonaguska (USA)
Memet Arslan
TROY EAGLE , ch , 2008 , bred by Serdar Atanç, by Eagle Eyed (USA), out of Miss Troy (IRE), by Caerleon (USA) (see 9.
Sup. p : 151)
2014, not covered in 2013
TRUCE (GB) , b , 1999 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Nashwan (USA), out of Tromond (GB), by Lomond (USA) (see
9. Sup. p : 151)
2014,early abortion, by Victory Gallop (CAN)
TRUEBA , ch , 2004 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Royal Abjar (USA), out of Wagram (IRE), by Nashwan (USA) (see 9.
Sup. p : 151)
2014 (Feb 23), b, f, ASLANKIZ by Yonaguska (USA)
Nihat Tangülü
TRUST (GB) , b , 1999 , bred by Mrs Joan M. Langmead, by Mind Games (GB), out of Persona Gradita (IRE), by Shahrastani
(USA) (see 8. Sup. p : 146)
2014 (May 10), b, c, by Powerscourt (GB)
Fatine Özsoy
TRYSA , ch , 2003 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Royal Abjar (USA), out of Thalıa, by Castle Rising (GB) (see 9. Sup.
p : 151)
2014 (Feb 19), b, f, by Victory Gallop (CAN)
A. Özge Karataş and Özdemir Karataş
TSARINA , b , 2007 , bred by Fikret Kaya, by Always A Classic (CAN), out of Explosıve , by First Trump (GB) (see 9. Sup. p
: 151)
2014 (Apr 07), b, c, SERDEM by Anatoly
Fikret Kaya
TUDOR BAYA , b , 2007 , bred by Ahmet Kavran, by Kavranhan, out of Karacel, by Danzero (AUS) (see 3. Sup. to v 3, p : 62)
2014 (Jan 27), ch, c, ÜÇER by Always A Classic (CAN)
Burhan Yılmaz
TULAMEEN (UAE) , b , 2004 , bred by Darley , by King's Best (USA), out of City Of Gold (IRE), by Sadler's Wells (USA)
(see 8. Sup. p : 146)
2014 (Apr 16), b, f, by Black Bıshop
Oğuz Yalçın
TULAROSA (GB) , ch , 1994 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by In The Wings (GB), out of Topsy (GB),
by Habitat (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 127)
2014 (Mar 31), b, c, CAPSICUM by Out Of Control
Şükrü Erdem and Erhan Alayı
TURF QUEEN , b , 2010 , bred by Berna Öğüt, by Okawango (USA), out of Arda Kızı, by Bin Ajwaad (IRE) (see 6. Sup. p : 9)
2014 (Apr 19), b, c, BEŞİRHAN by Unforgettable
Beşir Kaya
TURTLE CREEK (USA) , ch , 2003 , bred by J. V. Shields Jr., by Sky Classic (CAN), out of Ayanka (USA), by Jade Hunter
(USA) (see 8. Sup. p : 146)
2014 (Feb 26), b, c, KAVACIK BEYİ by Country Reel (USA)
154
Gina Alkaş
Kısraklar - Broodmares
TURUNÇ (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Aine O'Farrell, by Danehill Dancer (IRE), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE) (see
9. Sup. p : 152)
2014 (Mar 25), b, f, by Out Of Control
Serdal Adalı
TUSSEY , b , 2000 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Private Tender (GB), out of Birdhill (IRE), by Petorius (IRE) (see 8.
Sup. p : 147)
2014,early abortion, by Popular Demand
TUTTA BELLA , ch , 2006 , bred by Meral Özen, by Tender Prınce, out of Vilitay, by Han-Bakü (see 9. Sup. p : 152)
2014 (Apr 23), b, c, ADALSON by Scarface
Hamza Özen
TÜRKKANI , b , 2005 , bred by Cahit Yurtoğlu, by River Special (USA), out of Akdeniz Rüzgarı, by İmamoğlu (see 9. Sup. p :
152)
2014, no return to Pressing (IRE)
TWIST OF FAITH , ch , 1995 , bred by Aydoğan San, by Knight Line Dancer (IRE), out of Miss Hyde (USA), by Procida
(USA) (see 9. Sup. p : 152)
2014 (Mar 06), b, c, by Unaccounted For (USA)
Muammer Öğüt
TWO TURN , b , 2001 , bred by Kemal Kurt, by Doyoun (IRE), out of Forested (USA), by Country Pine (USA) (see 9. Sup. p :
152)
2014 (Feb 01), b, f, by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kurt
TYANA GÜZELİ , ch , 2004 , bred by Güler Türksev, by Marlin (USA), out of Night Auction (IRE), by Night Shift (USA) (see
9. Sup. p : 152)
2014 (Feb 15), ch, f, by Teeth To Teeth (IRE)
Ali Çetinkaya
TYRANNO REX (IRE) , b , 1997 , bred by Ralph and Helen O'Brien, by Rainbows For Life (CAN), out of Astral Fields (FR),
by Northfields (USA) (see 9. Sup. p : 152)
2014 (Apr 26), b, f, SON VURGUN by Unaccounted For (USA)
Ender Özünüseven
UBA , ch , 2007 , bred by Hami Yavaş, by River Special (USA), out of Deluge (GB), by Rainbow Quest (USA) (see 9. Sup. p :
152)
2014 (Mar 26), ch, f, by Mountain Cat (USA)
Erhan Kum
UÇANKILIÇ , ch , 2003 , bred by Ali Kılıç, by Red Bishop (USA), out of Betsy, by Lockton (GB) (see 9. Sup. p : 152)
2014,early abortion, by Velociraptor (GB)
ULİBKA , ch , 2000 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (see 9. Sup.
p : 153)
2014 (Mar 11), ch, c, by Lion Heart (USA)
Fazlı Yurdabak
ULYA , b , 1997 , bred by Yaman Zingal, by Pennine Walk (IRE), out of Muhit (USA), by El Gran Senor (USA) (see 9. Sup. p :
153)
2014 (Feb 02), b, c, RAMAZAN EFENDİ by Lion Heart (USA)
155
Yaman Zingal
Kısraklar - Broodmares
UMUTLU , ch , 2004 , bred by Mustafa Metin Kayıkçı and Fazıl Muzaffer Kayıkçı, by Strike The Gold (USA), out of Nilgün I,
by Hakan I (see 9. Sup. p : 153)
2014 (Mar 11), ch, f, by Luxor
Yavuz Çiftçi
UNDERCOVER SOLDIER (USA) , b , 2002 , bred by John Franks, by Lost Soldier (USA), out of Secret Sabre (USA), by
Secret Slew (USA) (see 9. Sup. p : 153)
2014 (Apr 24), b, f, by Turkısh Sword
Ertan Gürdal
UNI BABY (IRE) , b , 1998 , bred by Austin Curran, by Flying Spur (AUS), out of Dame Rose (IRE), by Machiavellian (USA)
(see 8. Sup. p : 148)
2014,early abortion, by Native Khan (FR)
UNIQUE STONE (USA) , ch , 1999 , bred by Jim Robinson Pam Robinson, by Hennessy (USA), out of Sealedwithakriss (USA),
by Kris S. (USA) (see 9. Sup. p : 153)
2014 (Feb 25), ch, f, PART OF ME by Kaneko
Hamdi Özşahin
UTOPIA , ch , 2007 , bred by Mehmet Yavuz Salihoğlu, by Mujtahid (USA), out of Gold Way (FR), by Surumu (GER) (see 9.
Sup. p : 153)
2014 (Mar 10), ch, c, by No Lımıte
Muzaffer Necef and Tuncay Bamyacı
UZAKAKRABA (GB) , b , 1997 , bred by A.H.Warren (Coombe Farm) and Ltd , by Distant Relative (IRE), out of Lady St
Lawrence (USA), by Bering (GB) (see 9. Sup. p : 153)
2014,early abortion, by Lion Heart (USA)
ÜNİVERSİTELİ , gr , 2002 , bred by Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Well Done (GB), by Petong (GB) (see 8. Sup. p
: 148)
2014 (May 01), gr, c, by Derviş
Ahmet Yücel Birol
Died in 2014
VAGUE ALARME (IRE) , b , 1998 , bred by Chadra Astusias, by Anabaa (USA), out of Wavy Reef (IRE), by Kris (GB) (see
9. Sup. p : 154)
2014 (Apr 01), b, c, NEVHAT by Pan Rıver
Nevzat Seyok
VALENTINE MINE (USA) , b , 2009 , bred by Rancha Fresa, Inc. & W. S. Farish, by Mineshaft (USA), out of Mysia Jo (USA),
by Upping The Ante (USA) (see 9. Sup. p : 154)
2014,early abortion, by Bosporus (IRE)
VALERIE (GB) , b , 2003 , bred by Exors Of The Late Gerald W. Leigh, by Sadler's Wells (USA), out of Horatia (IRE), by
Machiavellian (USA) (see 9. Sup. p : 154)
2014,early abortion, by Yonaguska (USA)
VALEROSO , ch , 2005 , bred by Ergun Kalabak, by Royal Abjar (USA), out of Lıttle Fame, by Galetto (FR) (see 7. Sup. p :
148)
2014,early abortion, by Kaneko
VALLEMELDEE (IRE) , b , 2004 , bred by Celbridge Estates Ltd, by Bering (GB), out of Vassiana (FR), by Anabaa (USA)
(see 9. Sup. p : 154)
2014 (Feb 19), b, c, SHAMWARI by Luxor
Faruk Tınaz
156
Kısraklar - Broodmares
VALLERIA (GB) , b , 1996 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Sadler's Wells (USA), out of Valdara
(GB), by Darshaan (GB) (see 9. Sup. p : 154)
2014 (Feb 01), b, c, TORUN RÜZGAR by Kaneko
Erdinç Saltabaş
VALLEY ORCHARD (FR) , ch , 2000 , bred by S.A.R.L. ELV. Du Haras De Bourgeauville, by Zilzal (USA), out of Valley
Springs (GB), by Saratoga Six (USA) (see 8. Sup. p : 148)
2014,early abortion, by Rey De Cafe (USA)
VAN TO ONE , b , 2004 , bred by Eyüp Süleyman Sanver and Hatice Uğur Sanver, by Eagle Eyed (USA), out of Peerless Robın,
by Cock Robin (USA) (see 9. Sup. p : 154)
2014 (Apr 16), b, f, TELL YOU FORGET by Akindayim (IRE)
Cihan Emil
VANESSA MEE , b , 2009 , bred by Kamil Arda, by Bin Ajwaad (IRE), out of Bıen Madrona, by Bien Bien (USA) (see 5. Sup.
p : 15)
2014,slipped foal, by Arsenıc
VANITY ROYALE (IRE) , b , 2003 , bred by Monread Stud, by Desert Prince (IRE), out of Decant (GB), by Rousillon (USA)
(see 9. Sup. p : 154)
2014 (Mar 11), b, f, FOREVER NICE by Victory Gallop (CAN)
Vehbi Hakan Keleş
VARANASI , gr , 2008 , bred by Esra Atman Özyiğit and Meral Atman, by Bold Pılot, out of Sun Glow, by Kalaglow (IRE)
(see 9. Sup. p : 154)
2014 (Mar 01), b, f, by Halicarnassus (IRE)
A.Özge Karataş and Özdemir Karataş
VASELINA (USA) , b , 2008 , bred by B. Wayne Hughes, by Giant's Causeway (USA), out of Hello Lucky (USA), by Lucky
Lionel (USA) (see 9. Sup. p : 155)
2014 (Mar 22), b, c, by Divine Light (JPN)
Tevfik Çelikoğlu
VASVUŞ , b , 2004 , bred by Cenk Şamlı, by Sri Pekan (USA), out of Pantomime I, by Yemken (GB) (see 9. Sup. p : 155)
2014 (Apr 12), ch, f, by Bosporus (IRE)
Cenk Şamlı
VATTENE (IRE) , b , 2005 , bred by Vefa İbrahim Aracı, by Kendor (FR), out of Voglia Matta (IRE), by Second Set (IRE) (see
9. Sup. p : 155)
2014 (Apr 01), b, f, by Bosporus (IRE)
Vefa İbrahim Aracı
VELO BREEZE , b , 2004 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of St Cyr Aty (IRE), by Ela-Mana-Mou
(IRE) (see 9. Sup. p : 155)
2014 (Apr 10), b, f, YAĞMURUN FISILTISI by Scream To Scream (IRE)
Serkan Özgür
VELOBLITZ , b , 2009 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of Kanz Pride (USA), by Lion Cavern
(USA) (see 5. Sup. p : 60)
2014 (May 03), b, c, BÜTÖR by Yonaguska (USA)
Bekir Doğan and Salih Yıldızer
VELOCE , ch , 2002 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Just On The Market (IRE), by Shalford
(IRE) (see 9. Sup. p : 155)
2014,slipped foal, by Banknote (GB)
157
Kısraklar - Broodmares
VELOCITY GIRL , b , 2008 , bred by Hakan Kefoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Radeyda, by Sri Pekan (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 93)
2014 (Mar 05), b, f, by Country Reel (USA)
Süleyman Şire
VELVET GREEN , ch , 2004 , bred by Berrin Gedik, by Green Gönen, out of Velvet Glove, by Galetto (FR) (see 9. Sup. p :
155)
2014 (Apr 21), b, c, MAYTENALLY by Pressing (IRE)
Emre Karayel
VENDELA , b , 2002 , bred by Şadi Sezen, by Bijou D'inde (GB), out of Yes Vote (IRE), by Taufan (USA) (see 9. Sup. p : 155)
2014 (Feb 27), ch, f, ITS NOT OVER by Divine Light (JPN)
Mehmet İlker Akdeniz
VENÜSKIZI , b , 2000 , bred by Adil Mert Kaya, by Wolf (CHI), out of Bensu, by Damister (USA) (see 8. Sup. p : 149)
2014 (Jan 29), ch, c, NESSU MOSA by Luxor
Şaban Gül
VERE'S LOVE , ch , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Hurem Sultan (FR), by Baby Turk (IRE) (see 9.
Sup. p : 155)
2014 (Mar 27), b, f, by Country Reel (USA)
Serdar Kemal Özçolak
VERY IMPORTED , b , 2008 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Marlin (USA), out of Yağızcan, by Majestic Endeavour (CAN)
(see 4. Sup. to v 3, p : 126)
2014,early abortion, by Pressing (IRE)
VERY SOCIAL (IRE) , ch , 2009 , bred by Swettenham Stud Caradale Ltd& T.stack foaled in IRE and imported from U.K. in
2013, ( see GSB v : 47, p : 1502 ), by Danehill Dancer (IRE), out of Pillars Of Society (IRE), by Caerleon (USA)
2014 (Apr 09), ch, c, by Intikhab (USA)
Vehbi Hakan Keleş
VETTORI CALL (GB) , ch , 2000 , bred by C. J. R. Trotter, by Vettori (IRE), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB)
(see 7. Sup. p : 150)
2014 (Apr 22), b, c, by Rock Of Gibraltar (IRE)
Mozaik ŞarapTr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti
VEY RON , b , 2006 , bred by Erdinç Gündoğdu, by Ocean Crest (USA), out of Eftal I, by Ezy Koter (GB) (see 9. Sup. p : 155)
2014 (Jan 27), b, c, VOLKANIMSIN by Yonaguska (USA)
Mustafa Atlı
VICTORY KISS , b , 2009 , bred by İsmail Hadioğlu, by Victory Gallop (CAN), out of Busecik (GB), by Anshan (GB) (see 9.
Sup. p : 155)
2014 (Apr 12), b, c, by Anatoly
İsmail Hadioğlu
VICTORY ROAD , b , 2005 , bred by Turhan Türeray, by Marlin (USA), out of Biriçim, by Arslan (see 8. Sup. p : 150)
2014 (Jan 21), b, c, KING VALLEY by Lion Heart (USA)
Turhan Türeray
VICTORY SMILE , ch , 2006 , bred by Ahmet Kılıçcıoğlu and Kemal Savaş Mucur, by Fantastic Fellow (USA), out of Victory
Demo (IRE), by Danehill Dancer (IRE) (see 8. Sup. p : 150)
2014 (Jan 16), ch, f, by Miramis
Ahmet Kılıçcıoğlu
158
Kısraklar - Broodmares
VICTORYS DREAM , b , 2005 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Lockton (GB), out of Victory Demo (IRE), by Danehill
Dancer (IRE) (see 9. Sup. p : 156)
2014 (Apr 19), b, f, by Miramis
Ahmet Kılıçcıoğlu
VILLA MARGURITE (USA) , b , 2003 , bred by Edward Nahem, by Bertrando (USA), out of Personal Victory (USA), by
Private Account (USA) (see 9. Sup. p : 156)
2014,slipped foal, by Lion Heart (USA)
VIOLA , b , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Sri Pekan (USA), out of Visal (USA), by Prospect Bay (USA) (see 9. Sup. p :
156)
2014 (Mar 02), b, f, by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
VIRGINIA PLAIN (USA) , b , 2002 , bred by B. Wayne Hughes foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see Am. SB v
: 32 ), by Gulch (USA), out of Trishyde Slew (USA), by Seattle Slew (USA)
2014 (Apr 25), b, f, BEREN SULTAN by Artie Schiller (USA)
Şaban Gül
Died in 2014
VISAL (USA) , b , 1998 , bred by Levent Sarıkaya, by Prospect Bay (USA), out of Margaux Dufont (USA), by His Majesty
(USA) (see 9. Sup. p : 156)
2014 (Feb 03), b, c, by Hanaş
Levent Sarıkaya
VISCOSIA , ch , 2009 , bred by Yaşar Gölbaş, by Akindayim (IRE), out of Penky Henky, by Gold Guard (see 5. Sup. p : 91)
2014, barren to Kosovar
VIVA REGINA , b , 2006 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Distant Relative (IRE), out of Bella Otero, by Rakan (USA)
(see 9. Sup. p : 156)
2014, barren to Yonaguska (USA)
VIVIANA , b , 1995 , bred by Şerafettin Gedik, by My Volga Boatman (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 9. Sup.
p : 156)
2014 (Apr 03), ch, c, VENGER by Green Gönen
Berrin Gedik and Şadi Gedik
VOILETTE , ch , 2005 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vıvıana, by My Volga Boatman (USA) (see 9. Sup. p
: 156)
2014 (Apr 12), ch, f, GREEN VOILETTE by Green Gönen
Berrin Gedik and Şadi Gedik
VOLDA RIVER , ch , 2003 , bred by Nevzat Seyok, by Mujtahid (USA), out of Wanganui River (GB), by Unfuwain (USA)
(see 9. Sup. p : 157)
2014,early abortion, by Gladyatör
WAADI , ch , 2005 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Just On The Market (IRE), by Shalford
(IRE) (see 9. Sup. p : 157)
2014 (Apr 28), ch, c, AĞA ARDA by Country Reel (USA)
Süleyman Selman Taşbek
WAFFLE , b , 2006 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Sri Pekan (USA), out of Lady Wolf, by Wolf (CHI) (see 8. Sup. p : 151)
2014, barren to Sea Hero (USA)
159
Kısraklar - Broodmares
WAIT FOR SPRING (USA) , b , 2001 , bred by W. S. Farish & Kilroy Thoroughbred Partnership, by Seeking The Gold (USA),
out of Polish Spring (IRE), by Polish Precedent (USA) (see 9. Sup. p : 157)
2014 (Mar 19), ch, c, GOLD FOOT by Bosporus (IRE)
İbrahim Etem Heper
WALK OF LIFE (IRE) , b , 2008 , bred by Süleyman Selman Taşbek foaled in IRE and imported from FR in 2008, ( see GSB v :
46 ), by Elusive City (USA), out of Rachel Print (GB), by Cadeaux Genereux (GB)
2014 (Mar 28), b, f, ASİLKAN by Lion Heart (USA)
Süleyman Selman Taşbek
WANGA DANCE , ch , 2009 , bred by Levent Nuri Gelgin, by Okawango (USA), out of Raj Dancer (USA), by Rahy (USA)
(see 5. Sup. p : 95)
2014 (Mar 21), b, f, by Sri Pekan (USA)
Kaan Güneş
WANGANUI RIVER (GB) , b , 1997 , bred by Sarl Elevage du Haras de Bourgeauville, by Unfuwain (USA), out of Wicked
Folly (IRE), by Exhibitioner (IRE) (see 9. Sup. p : 157)
2014 (Mar 20), b, f, KIND ACT by Lion Heart (USA)
Nevzat Seyok
WATERWILD (FR) , gr , 2008 , bred by Süleyman Selman Taşbek foaled in FR and imported from FR in 2013, ( see SBF v :
063 ), by Country Reel (USA), out of Carmel (FR), by Highest Honor (FR)
2014 (Mar 08), ch, f, by Three Valleys (USA)
Süleyman Selman Taşbek
WEDDING GOWN (GB) , b , 2006 , bred by Darley foaled in GB and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 46, p : 99 ),
by Dubai Destination (USA), out of Bright Tiara (USA), by Chief's Crown (USA)
2014 (Feb 09), b, f, by Raven's Pass (USA)
Tuğban İzzet Aksoy
WELCOME BACK , b , 2009 , bred by Erhan Kum, by Sports Hero (USA), out of Mıss Ignata, by Distant Relative (IRE) (see
5. Sup. p : 78)
2014, barren to Velociraptor (GB)
WELLDONE WEST , ch , 2003 , bred by Aysel Birol, by West By West (USA), out of Welldone, by Lockton (GB) (see 9.
Sup. p : 157)
2014 (Feb 15), b, c, by Sri Pekan (USA)
Aysel Birol
WEST SIDE AUCTION (GB) , b , 2002 , bred by İrCliveden Stud Ltd, by Benny The Dip (USA), out of Select Sale (GB), by
Auction Ring (USA) (see 9. Sup. p : 157)
2014 (May 14), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Tamer Koldaş
WESTERN GAL , ch , 2007 , bred by Tülin Beydili Özkan, by West By West (USA), out of Ninni, by Laughing Matter (USA)
(see 9. Sup. p : 157)
2014 (Mar 19), ch, c, by River Special (USA)
Tülin Beydili Özkan
WESTERNIZE (USA) , b , 2000 , bred by B. Wayne Hughes, by Gone West (USA), out of Palme D'or (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 9. Sup. p : 157)
2014 (Mar 09), b, c, by Win River Win (USA)
Yıldırım Gelgin
WESTWOOD GIRL , b , 2007 , bred by Yıldırım Gelgin, by Sri Pekan (USA), out of Nizaly (GB), by Rainbow Quest (USA)
(see 9. Sup. p : 158)
2014 (May 14), b, f, by Luxor
Kutlay Naci Tutucu
160
Kısraklar - Broodmares
WHIPPOORWILL (USA) , b , 1997 , bred by Arthur B. Hancock III, by Cox's Ridge (USA), out of Lyrebird (USA), by Storm
Bird (CAN) (see 7. Sup. p : 152)
2014 (Apr 14), b, f, by Perfect Storm
Adnan Emre Köse
WHITBY ABBEY (GB) , b , 2003 , bred by Cliveden Stud Ltd, by Inchinor (GB), out of Select Sale (GB), by Auction Ring
(USA) (see 9. Sup. p : 158)
2014 (Apr 05), b, f, GARNET by Pressing (IRE)
Francesco Sponza
WHITE AURA (USA) , b , 2002 , bred by Irving Cowan & Marjorie Cowan, by Rahy (USA), out of Hollywood Baldcat (USA),
by Kris S. (USA) (see 9. Sup. p : 158)
2014 (May 14), b, c, by Kıng Alex
İsmail Hadioğlu
WHITE BLOOD , ch , 2008 , bred by Kemal Kurt, by Unaccounted For (USA), out of Navajo, by Tejano Run (USA) (see 9.
Sup. p : 158)
2014 (Apr 08), ch, f, by Bosporus (IRE)
Serkan Beyaz
WHITE DIAMOND , b , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Black Diamond (GB), by Efisio (GB) (see 9.
Sup. p : 158)
2014 (Apr 27), b, c, by Dai Jin (GB)
Ömer Tulgar
WHITE FLAG , b , 2004 , bred by Hasan Turgut Alakuş, by Bin Ajwaad (IRE), out of Güncan, by Lockton (GB) (see 9. Sup. p
: 158)
2014 (Jan 22), b, f, ALMORE by Pressing (IRE)
Hasan Turgut Alakuş
WICH ME LUCK , ch , 2007 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Kazbek (FR), out of Wıchıta, by Agam (FR) (see 8. Sup. p :
152)
2014 (Mar 13), b, c, LUCKY LUCK by Banknote (GB)
Mustafa Doruk Yılmaz
WICKED WORLD , b , 2005 , bred by Ethem Murat Kesebir, by Devir, out of Hanoveria (USA), by Hansel (USA) (see 9. Sup.
p : 158)
2014 (Mar 27), b, f, DANGEROUS TYPE by Victory Gallop (CAN)
Behçet Mergin
WILLOWBRIDGE (IRE) , ch , 1999 , bred by Swettenham Stud, Caradale Trading Co & Partners, by Entrepreneur (GB), out of
Fruition (IRE), by Rheingold (IRE) (see 9. Sup. p : 158)
2014 (Apr 26), b, f, ASTANA by Country Reel (USA)
Süleyman Bülent Karabağlı
WIND GIRL , b , 2005 , bred by Sezai Sipahi, by Sri Pekan (USA), out of Genar, by George Thomas (see 9. Sup. p : 158)
2014, barren to Dehere (USA)
WINGS OF BELLA , b , 2005 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Sri Pekan (USA), out of Bella Otero, by Rakan (USA)
(see 8. Sup. p : 153)
2014 (Mar 12), b, f, BALKA by Yonaguska (USA)
Behçet Homurlu
Died in 2014
WINNER GIRL , b , 2004 , bred by Saim Başoğlu, by Private Tender (GB), out of Dombili, by Majestic Endeavour (CAN) (see
9. Sup. p : 158)
2014 (Apr 25), b, f, QUEEN SUDE by Mountain Cat (USA)
161
Yasemin Topçu
Kısraklar - Broodmares
WINTER GREEN , ch , 2006 , bred by Şerafettin Gedik, by Green Gönen, out of Vıvıana, by My Volga Boatman (USA) (see
9. Sup. p : 159)
2014 (Apr 13), b, c, DAILY MAIL by Luxor
Berrin Gedik and Şadi Gedik
WINTER PRINCESS , b , 2003 , bred by Mehmet Çay, by Mountain Cat (USA), out of Royal Welcome (IRE), by Royal
Academy (USA) (see 9. Sup. p : 159)
2014 (Feb 26), b, f, ARSENIC EKSPRES by Arsenıc
Nurbiye Gülerce
WITHOUT YOU (GB) , b , 2004 , bred by N. P. Bloodstock Ltd, by Selkirk (USA), out of Seltitude (IRE), by Fairy King
(USA) (see 9. Sup. p : 159)
2014 (Feb 03), ch, c, by Dai Jin (GB)
Vefa İbrahim Aracı
WONDERFULL QUEEN (IRE) , gr , 1998 , bred by Mıss Mary Caesar, by Shalford (IRE), out of Paddock Princess (GB), by
Dragonara Palace (USA) (see 9. Sup. p : 159)
2014,early abortion, by Bosporus (IRE)
WOODUDANCE (USA) , b , 2002 , bred by Mr. and Mrs. F. Gill Aulick, by You And I (USA), out of Lina Cavalieri (GB), by
Star Appeal (IRE) (see 9. Sup. p : 159)
2014,early abortion, by Native Khan (FR)
WOW , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Cape Cross (IRE), out of Last Finale (USA), by Stop The Music (USA) (see 9. Sup. p
: 159)
2014 (Apr 14), b, f, by Scarface
Kemal Kurt
YAĞIŞIM , b , 2008 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of Hıgh Star, by Eagle Eyed (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 53)
2014 (Mar 23), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Serdar Kemal Özçolak
YAHŞİ , b , 2008 , bred by Haldun Coşkun, by İrlandali (IRE), out of Janjer, by Eastern Dancer (GB) (see 9. Sup. p : 159)
2014 (Jan 25), b, f, SPEEDY DOST by Velociraptor (GB)
Haldun Coşkun
YAKİRA , b , 2002 , bred by Nedim Tezel, by George Thomas, out of Yaycan, by Villeroy I (FR) (see 8. Sup. p : 153)
2014 (Mar 26), b, f, by Flying Boy (IRE)
İbrahim Serdar Aksel
YAKUTINE (FR) , b , 2010 , bred by Ecurie Kura foaled in FR and imported from FR in 2013, ( see SBF v : 064 ), by Librettist
(USA), out of Yakutiye, by Dersim
2014 (Mar 20), ch, c, WASAHOF by Dr Fong (USA)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
YALÇINRÜZGAR , b , 2007 , bred by İbrahim Arslan, by Natıve Procıda, out of Suttonian (IRE), by Shardari (IRE) (see 9.
Sup. p : 159)
2014 (Apr 25), b, f, by Pressing (IRE)
İshak Yalçın
YAMİS , gr , 2001 , bred by Behçet Homurlu, by Distant Relative (IRE), out of Toy, by Columnist (GB) (see 9. Sup. p : 160)
2014,early abortion, by Yonaguska (USA)
YANKIM , b , 2001 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Sea Hero (USA), out of Beverly, by Eastern Star (see 9. Sup. p : 160)
2014,slipped foal, by Perfecto
162
Kısraklar - Broodmares
YAPRAK , ch , 2002 , bred by Nuri Fuat Başak, by Always A Classic (CAN), out of Gözde III, by Memduhbey I (see 9. Sup. p :
160)
2014 (Mar 11), ch, c, by Royal Abjar (USA)
Hasan Hüseyin Temel
YARENKIZ , b , 1998 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Sun Music (IRE), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (see 7.
Sup. p : 154)
2014 (Apr 18), ch, c, ARESHAN by Last Legend
Hasan Kahraman Erturgut
YAVRU KUŞ , ch , 1998 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Barnato (USA), out of Şiirden, by Simge (see 8. Sup. p : 154)
2014,slipped foal, by Country Reel (USA)
YAZ YAĞMURU , b , 2005 , bred by Hasan Tolon, by River Special (USA), out of Redmont, by Manila (USA) (see 9. Sup. p :
160)
2014 (May 09), b, c, by Yellow Storm
Ahmet Ferhat Küçüker
YAZIN GÜLÜ , ch , 2007 , bred by Dicle Kimya D.Paz. N.T.veG.Ltd.Şrk, by Banko II, out of Gönül Alan, by Galetto (FR) (see
3. Sup. to v 3, p : 49)
2014 (May 13), b, f, FISILTI by Arsenıc
Murat Rastgeldi
YEKAYEK (GB) , b , 2000 , bred by Pearce Bloodstock, by Slip Anchor (GB), out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 9. Sup. p : 160)
2014 (Mar 30), b, f, by All The Good (IRE)
Nilay Karadağ
YELLOW ANGEL , ch , 2008 , bred by Düçem Yegane Ekinci, by Keyif, out of Vıolent Gırl, by Aristocrat (GB) (see 9. Sup. p
: 160)
2014 (Apr 14), b, c, by Kaneko
Volkan Rauf Ekinci
YEMZEŞ , ch , 2007 , bred by Gıyasettin Şen, by Maynatay, out of Sakarya Güzeli, by Mujtahid (USA) (see 3. Sup. to v 3, p :
104)
2014 (Mar 18), b, c, FIRE OF THE KING by Anotolıan Fıre
Zeynep Öztürk
YENA , ch , 2008 , bred by Mehmet Gündüzeli, by Unaccounted For (USA), out of Silver Fast (GB), by Greensmith (GB) (see
9. Sup. p : 160)
2014 (Apr 13), ch, f, by Kadir Baba
Keziban Gündüzeli
YENİCE (USA) , b , 1998 , bred by Stronach Stables, by Dynaformer (USA), out of Red Ice (USA), by Icecapade (USA) (see 9.
Sup. p : 160)
2014, barren to Yonaguska (USA)
YERSİYAH GÖKBEYAZ , ch , 2008 , bred by Atilla Özsoy, by Bijou D'inde (GB), out of Background, by Başkomutan (see 8.
Sup. p : 155)
2014 (Apr 19), b, c, by Dai Jin (GB)
Fatine Özsoy
YILDIZHANIM , b , 2009 , bred by Fethi Ahmet Öksüz, by Mountain Cat (USA), out of Rubio, by Devir (see 9. Sup. p : 161)
2014,early abortion, by Royal Abjar (USA)
163
Kısraklar - Broodmares
YILDIZIN KIZI , b , 2007 , bred by Tuna Aygören, by Barbarino (FR), out of Filarmoni, by Woodchat (USA) (see 9. Sup. p :
161)
2014 (Mar 31), b, c, by Powerscourt (GB)
Tamer Koldaş
YOSUN , b , 2006 , bred by Yaman Zingal, by Sri Pekan (USA), out of Tarabya, by Statoblest (GB) (see 9. Sup. p : 161)
2014 (Feb 04), b, c, MAN OF POWER by Mountain Cat (USA)
Yaman Zingal
YÖRÜKHANIM (GB) , ch , 1997 , bred by Miss K. Rausing, by Alwuhush (USA), out of Cue The Groom (USA), by Blushing
Groom (FR) (see 7. Sup. p : 155)
2014,slipped foal, by Dai Jin (GB)
ZAHARA , b , 2008 , bred by Alsem Charles Roidi and Sema Roidi, by Bin Ajwaad (IRE), out of Vany's Approval (USA), by
With Approval (CAN) (see 4. Sup. to v 3, p : 122)
2014, barren to Banknote (GB)
ZAHİDEM , b , 2003 , bred by Turgut Misir, by Cartekıtt, out of Hatıra I, by Toraman (see 8. Sup. p : 155)
2014 (Feb 05), b, f, by Kaneko
Özkan Yetkin
ZALASULTAN , b , 2009 , bred by Ömer Halim Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Contrary (USA), by Hansel (USA) (see
5. Sup. p : 24)
2014 (Feb 21), b, c, SEFİR BEY by Torok (IRE)
Fuat Başaran
ZAMAN FIRTINASI , ch , 2009 , bred by Erdoğan Atay, by Bosporus (IRE), out of Derintay, by River Special (USA) (see 5.
Sup. p : 29)
2014 (Mar 15), b, f, by Sri Pekan (USA)
Cüneyt Yıldızhan
ZAMİRA , b , 2009 , bred by Tarık Aydın, by Marlin (USA), out of Relatively Quiet (IRE), by Woodman (USA) (see 9. Sup. p :
161)
2014 (Apr 14), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Tarık Aydın
ZARIPINARI , b , 2005 , bred by Ferdane Çelik, by Marlin (USA), out of Lake Flyer (USA), by Lomond (USA) (see 9. Sup. p :
161)
2014 (Apr 10), b, f, ÖNCÜPINAR by Cuvee (USA)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
ZEHVA , b , 2000 , bred by Süleyman Aslan, by Sarisaka (GB), out of Nina Matter, by Laughing Matter (USA) (see 9. Sup. p :
162)
2014 (Mar 31), b, f, by Victory Gallop (CAN)
İbrahim Arıkan
ZELDA , b , 2005 , bred by Tarık Aydın, by Trapper, out of Zenya(GB), by Emperor Jones (USA) (see 9. Sup. p : 162)
2014,early abortion, by Native Khan (FR)
ZERGUN , ch , 2008 , bred by Tarık Aydın, by Strike The Gold (USA), out of Aura, by Mountain Cat (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 10)
2014 (Apr 21), b, f, by Sri Pekan (USA)
Tarık Aydın
Died in 2014
164
Kısraklar - Broodmares
ZERRİN , b , 2008 , bred by İsmail Hadioğlu, by Avangard (IRE), out of Morn Star, by Make Strides (USA) (see 4. Sup. to v 3,
p : 80)
2014,early abortion, by Cuvee (USA)
ZEVİ , b , 2001 , bred by Tarık Aydın, by Eagle Eyed (USA), out of Happy Moon, by Private Tender (GB) (see 9. Sup. p : 162)
2014 (Apr 10), ch, c, NEVER BLACK by Arsenıc
Mustafa Hakkı Üçeş
ZEYNEP HANIM , b , 2004 , bred by Levent Sarıkaya, by Distant Relative (IRE), out of Sweet Surrender, by Uğurtay (see 9.
Sup. p : 162)
2014 (Apr 16), b, f, by Dai Jin (GB)
Necati Demirkol
ZEYNEP NAFİA , b , 2008 , bred by Muammer Tütüncüler, by Sea Hero (USA), out of Love Mıracle, by Lockton (GB) (see 9.
Sup. p : 162)
2014,early abortion, by Always A Classic (CAN)
ZEYNO , b , 2006 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Sri Pekan (USA), out of Morris Code (USA), by Lost Code (USA) (see 9.
Sup. p : 162)
2014, barren to Luxor
ZEYNOM (IRE) , b , 1996 , bred by Gestut Romerhof, by Bluebird (USA), out of Afeefa (GB), by Lyphard (USA) (see 8. Sup.
p : 156)
2014,early abortion, by Perfect Storm
ZHOU (CHI) , b , 2004 , bred by Haras De Pirque, by Lord Florey (USA), out of Neige (CHI), by Hussonet (USA) (see 8. Sup.
p : 156)
2014 (Mar 01), b, c, by Henrythenavigator (USA)
Mozaik ŞarapTr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti
ZIETORY (GB) , b , 2000 , bred by Deepwood Farm Stud foaled in GB and imported from FR in 2014, ( see GSB v : 44, p : 832 ),
by Zieten (USA), out of Fairy Story (IRE), by Persian Bold (IRE)
2014 (May 22), b, c, KÜÇÜK ENİŞTE by Silver Frost (IRE)
Şaban Gül
ZIHUATANEJO (GB) , b , 1995 , bred by Lizzards Farm , by Efisio (GB), out of Rare Roberta (USA), by Roberto (USA) (see
9. Sup. p : 162)
2014 (Mar 24), b, f, by Sea Hero (USA)
Erhan Özkan
ZINA LA BELLE (GB) , b , 2000 , bred by Scuderia Italia SRl foaled in GB and imported from U.K. in 2014, ( see GSB v : 44,
p : 1024 ), by Mark Of Esteem (IRE), out of Gold Script (FR), by Script Ohio (USA)
2014 (May 18), b, f, by Nathaniel (IRE)
Murat Er
ZINGELA (GB) , gr , 2005 , bred by Hammarsfield Bloodstock Stuart Mullion, by Dalakhani (IRE), out of Quiet Councel (IRE),
by Law Society (USA) (see 9. Sup. p : 162)
2014 (May 01), b, c, FANATIC by Powerscourt (GB)
Ekrem Beşerler
ZIP ZIP , b , 2002 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Mountain Cat (USA), out of Zip (GB), by Persian Bold (IRE) (see 9. Sup. p
: 163)
2014 (Apr 25), b, c, MIYAMOTO by Always A Classic (CAN)
165
Muammer Öğüt
Kısraklar - Broodmares
ZIŞAN (IRE) , b , 1997 , bred by Clare Dore Ltd, by Alzao (USA), out of Starinka (GB), by Risen Star (USA) (see 8. Sup. p :
157)
2014 (Jan 09), b, f, by Mountain Cat (USA)
Mücahit Demirkan
ZİLCİHAN , b , 2008 , bred by Hilmi Korhan Zilcioğlu, by Kaneko, out of Elodie, by Bankocu (see 4. Sup. to v 3, p : 36)
2014 (Mar 05), b, f, by Yonaguska (USA)
Kazım Aksoy
ZONPA (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Turtle Island (IRE), out of Superflash (GB), by Superlative
(IRE) (see 9. Sup. p : 163)
2014 (Feb 27), b, f, by Cuvee (USA)
Derviş Meral
ZUKU , b , 2010 , bred by Demirhan Yılmaz, by Natıve Procıda, out of Deer Hunter, by Langfuhr (USA) (see 6. Sup. p : 33)
2014 (May 25), b, f, UÇARBAŞ by Orpheo
Mehmet Salih Apaydın
ZULEYKA , b , 2005 , bred by Muharrem Erdinç Düzarat, by Unaccounted For (USA), out of Dalıda, by Castle Rising (GB)
(see 8. Sup. p : 157)
2014 (Apr 14), b, c, ERPRESS by Pressing (IRE)
Muharrem Erdinç Düzarat
ZÜMRÜT GÖZ , b , 2008 , bred by Hasan Can Köseoğlu, by Eagle Eyed (USA), out of Zümrütkız, by Eastern Star (see 4. Sup.
to v 3, p : 129)
2014 (Mar 14), b, c, KÖSEOĞLU by Luxor
Hasan Can Köseoğlu
ZYGOSIS (GB) , ch , 1999 , bred by Ewar Stud Farms, by Wolfhound (USA), out of Lady Kate (USA), by Trempolino (USA)
(see 9. Sup. p : 163)
2014 (May 23), ch, c, BEYİNOĞLU by Bosporus (IRE)
Orhan Anaç
166
TÜRKİYE’DE TAYLARI
BULUNAN YURT İÇİNDEKİ
AYGIRLARIN LİSTESİ
ALPHABETIC LIST OF TURKISH BASED
STALLIONS
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
ABDULÇAKAR (IRE) , b , 1999 , bred by Knocktoran Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
170 ), by Be My Guest (USA), out of Avantage Service (IRE), by Exactly Sharp (USA)
ACEM , ch , 2005 , bred by Cüneyt Çalıcıoğlu, by Mujtahid (USA), out of Brıde Maıd, by Galetto (FR) (see v: Suppl. 1, p:26)
ADONİSE , b , 2006 , bred by Hayrettin Karamazı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Lady Wıllpower, by Tagula (IRE) (see v: Suppl.
2, p:79)
AJMERA (GB) , b , 1997 , bred by Cheveley Park Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p :
2645 ), by Zafonic (USA), out of Sweet Slew (USA), by Seattle Slew (USA)
AKINDAYIM (IRE) , b , 1999 , bred by B. Kennedy foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2508 ),
by Hamas (IRE), out of Snoozy Time (GB), by Cavo Doro (IRE)
AL'S THEATRE (USA) , gr , 1998 , bred by Fred Seitz foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB Electronic ),
by Theatrical (IRE), out of Al's Charm (USA), by Al Hattab (USA)
ALABORA , ch , 2003 , bred by Tuğçe Gösterişli, by Royal Abjar (USA), out of Sine, by Oğuzhan II (See v:3, p:185)
ALL FOR OSMAN , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by Hernando (FR), out of Peak Viewing (IRE), by Sri Pekan (USA) (see v:
Suppl. 1, p:130)
ALL THE GOOD (IRE) , ch , 2003 , bred by Mount Coote Partnership foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB
v : 45, p : 3408 ), by Diesis (GB), out of Zarara (USA), by Manila (USA)
ALWAYS A CLASSIC (CAN) , ch , 1993 , bred by Sam-Son Farms foaled in CAN and imported from USA in 1998, (see AM.SB
Electronic ), by Deputy Minister (CAN), out of No Class (CAN), by Nodouble (USA)
ANATOLY , b , 2008 , bred by Osman Hattat, by Red Bishop (USA), out of Black Shadow, by Persian Bold (IRE) (see v: Suppl.
4, p:18)
ANOTOLIAN FIRE , b , 2005 , bred by Şahin İpek, by Red Bishop (USA), out of Savorsky, by Bankocu (see v: Suppl. 1, p:150)
ARAS (IRE) , b , 2000 , bred by Mrs T. Stack and Mrs S. and Magnier foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB
v : 44 ), by Sri Pekan (USA), out of Smeraldina (USA), by Night Shift (USA)
ARIZONA RED (USA) , ch , 2008 , bred by Beth Ann Brown-Gambone foaled in USA and imported from USA in 2008, (see
AM.SB Electronic ), by Leroidesanimaux (BRZ), out of Nappelon (CAN), by Bold Revenue (CAN)
ARSENIC , b , 2004 , bred by Yavuz Gülerce, by Strike The Gold (USA), out of Iberian (FR), by Belmez (USA) (see v: Suppl. 1,
p:80)
ATTACANTE , b , 2003 , bred by Ersan Özbelge, by Unaccounted For (USA), out of Sala (USA), by Cryptoclearance (USA)
(See v:3, p:171)
AVANGARD (IRE) , b , 1998 , bred by F. Hinojosa foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 992 ), by
Rainbows For Life (CAN), out of Glanessa (GB), by Kind Of Hush (GB)
AVŞARBEYİ , ch , 2001 , bred by Recep Avşar, by Lockton (GB), out of Excel Horse (IRE), by Pistolet Bleu (IRE) (See v:3,
p:59)
167
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
BALBOA , ch , 2007 , bred by Ersan Özbelge, by Perfect Storm, out of Pıece Of Cake, by Mujtahid (USA) (see v: Suppl. 3, p:94)
BANKNOTE (GB) , b , 2002 , bred by Exors Of The Late Queen Elizabeth foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see
GSB v : 45, p : 151 ), by Zafonic (USA), out of Brand (GB), by Shareef Dancer (USA)
BERATHAN , ch , 2006 , bred by Arslan Aybek, by Unaccounted For (USA), out of İclal (IRE), by Prince Of Birds (USA) (see v:
Suppl. 2, p:67)
BIN AJWAAD (IRE) , b , 1990 , bred by Tullamaine Castle Stud and and Partners foaled in IRE and imported from U.K. in 2000,
( see GSB v : 42, p : 2071 ), by Rainbow Quest (USA), out of Salidar (IRE), by Sallust (IRE)
BİZİM AYANCIKLI (IRE) , ch , 1996 , bred by Tarworth Bloodstock and Investments Ltd. foaled in IRE and imported from U.K.
in 1996, ( see GSB v : 43, p : 816 ), by Bluebird (USA), out of Flying Fairy (GB), by Bustino (GB)
BLACK BISHOP , b , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Red Bishop (USA), out of Summery (IRE), by Indian Ridge (IRE) (see v:
Suppl. 2, p:134)
BORS , b , 2003 , bred by Kemal Kurt, by Lend A Hand (GB), out of Semence D'or (FR), by Kaldoun (FR) (See v:3, p:177)
BOSPORUS (IRE) , ch , 1995 , bred by Dr P. Harms foaled in IRE and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 1968 ),
by Night Shift (USA), out of Rain Again (GB), by Relko (GB)
BUENOS AIRES , ch , 2007 , bred by Davide Franco, by Unaccounted For (USA), out of Angelica, by Spectrum (IRE) (see v:
Suppl. 3, p:7)
BÜYÜKDERE , b , 2006 , bred by Adil Mert Kaya, by Distant Relative (IRE), out of Ülkü, by Pharly (FR) (see v: Suppl. 2,
p:149)
CARIBOU , b , 2002 , bred by Musa Demirsel, by Bin Ajwaad (IRE), out of Apple Blossom, by Castle Rising (GB) (See v:3, p:9)
CHURCH PICTURES (GB) , b , 1998 , bred by Kingwood Bloodstock Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see
GSB v : 44, p : 1935 ), by Distant Relative (IRE), out of On The Top (GB), by High Top (IRE)
COMMONER , b , 2000 , bred by Sadık Eliyeşil, by Common Grounds (GB), out of Fıorella, by Karayel (See v:3, p:64)
COMPETUS , ch , 2006 , bred by Ziya Şemenoğlu, by Eagle Eyed (USA), out of Nağme, by Lockton (GB) (see v: Suppl. 2, p:97)
COŞKUNAĞA , b , 2004 , bred by Haldun Coşkun and Osman Hakan Coşkun, by Sea Hero (USA), out of Noble Prıncess, by The
Noble Player (USA) (see v: Suppl. 1, p:124)
COUNTRY REEL (USA) , b , 2000 , bred by Gainsborough Farm LLC foaled in USA and imported from FR in 2013, ( see Am. SB
v : 31 ), by Danzig (USA), out of Country Belle (USA), by Seattle Slew (USA)
CUVEE (USA) , ch , 2001 , bred by Verne H. Wınchell foaled in USA and imported from USA in 2010, (see AM.SB Electronic ),
by Carson City (USA), out of Christmas Star (USA), by Star De Naskra (USA)
ÇELİKMEHMET , b , 2002 , bred by Mehmet Çelik, by Distant Relative (IRE), out of Pigeon Pea (USA), by Topsider (USA)
(See v:3, p:154)
168
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
ÇERKO , b , 2007 , bred by Ümit Beyazıtlı, by Unaccounted For (USA), out of Helsınkı, by Marlin (USA) (see v: Suppl. 3, p:54)
DAI JIN (GB) , b , 2000 , bred by Gestut Schlenderhan foaled in GB and imported from GER in 2012, ( see GSB v : 44 ), by
Peintre Celebre (USA), out of Dawlah (GB), by Shirley Heights (GB)
DEĞİRMENDERELİ , b , 2006 , bred by Engin Danyer and Turgay Akarca, by Distant Relative (IRE), out of İzmitli (GB), by
Emperor Jones (USA) (see v: Suppl. 2, p:68)
DEHERE (USA) , b , 1991 , bred by Due Process Stable foaled in USA and imported from USA in 2010, (see AM.SB Electronic ),
by Deputy Minister (CAN), out of Sister Dot (USA), by Secretariat (USA)
Died in 2014
DERVİŞ , gr , 2002 , bred by Yücel Birol, by Royal Abjar (USA), out of Corcina (GB), by Kalaglow (IRE) (See v:3, p:41)
DERVİŞ AĞA , b , 2005 , bred by Hatice Somtürk, by Unaccounted For (USA), out of Mesitas (GER), by Surumu (GER) (see v:
Suppl. 1, p:111)
DESERT SOUND (IRE) , b , 1997 , bred by James Walsh foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p :
2109 ), by Desert Style (IRE), out of Princess Nabila (USA), by King Pellinore (USA)
DILUM (USA) , b , 1989 , bred by Ron Con Ltd foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB Electronic ), by
Tasso (USA), out of Yanuka (IRE), by Pitcairn (IRE)
DIVINE LIGHT (JPN) , b , 1995 , bred by Shadai Farm foaled in JPN and imported from FR in 2007, ( see JPN v : 15 ), by
Sunday Silence (USA), out of Meld Sport (JPN), by Northern Taste (CAN)
Died in 2014
DİNYEPER (GB) , ch , 1999 , bred by C. J. R. Trotter foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 751 ),
by Vettori (IRE), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB)
DR FONG (USA) , ch , 1995 , bred by Prestonwood Farm Inc foaled in USA and imported from FR in 2013, ( see Am. SB v : 35 ),
by Kris S. (USA), out of Spring Flight (USA), by Miswaki (USA)
EAGLE EYED (USA) , b , 1991 , bred by Juddmonte Farms foaled in USA and imported from U.K. in 2000, (see AM.SB
Electronic ), by Danzig (USA), out of Razyana (USA), by His Majesty (USA)
EAGLE SPIRIT , ch , 2006 , bred by Ali Benli, by Eagle Eyed (USA), out of Apex, by Aristocrat (GB) (see v: Suppl. 2, p:8)
EKINOKS GULCH (USA) , ch , 1998 , bred by Morgan's Ford Farm&Star Group and Inc. foaled in USA and imported from USA
in 1998, (see AM.SB Electronic ), by Thunder Gulch (USA), out of Rose Crescent (USA), by Nijinsky (CAN)
EL SALVADOR , b , 2001 , bred by Haci İpek, by Nursultan, out of Portakalçiçeği, by Toraman (See v:3, p:156)
EMİRİM , b , 2006 , bred by Sebahaddin Şen, by Velociraptor (GB), out of Happy Roso, by Sun Music (IRE) (see v: Suppl. 2,
p:61)
EVOKE (USA) , b , 2000 , bred by Wertheimer & Frere foaled in USA and imported from USA in 2005, (see AM.SB Electronic ),
by Danzig (USA), out of Raise A Beauty (USA), by Alydar (USA)
EXPANSION (USA) , b , 2005 , bred by Darley foaled in USA and imported from USA in 2012, ( see Am. SB v : 32 ), by Maria's
Mon (USA), out of La Sylphide (SWI), by Barathea (IRE)
169
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
EZBİDERLİ , b , 2003 , bred by Alaattin Karaca, by Sea Hero (USA), out of Maralcan, by Barbar (See v:3, p:123)
FAIRSON , b , 2003 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Royal Abjar (USA), out of Faır Taıl, by Cossack Guard (USA) (See v:3,
p:60)
FANTASTIC FELLOW (USA) , b , 1994 , bred by Mrs. J. G. Jones, Sr. foaled in USA and imported from USA in 2000, (see
AM.SB Electronic ), by Lear Fan (USA), out of Chateaubaby (USA), by Nureyev (USA)
Died in 2013
FIRE BALL , b , 2001 , bred by Alaattin Çoban, by Sri Pekan (USA), out of Tanui (GB), by Hernando (FR) (See v:3, p:196)
FIRE TO FIRE (IRE) , b , 2000 , bred by Murat Cavcav foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ), by
Revoque (IRE), out of Peace Carrier (IRE), by Doulab (USA)
FLYING BOY (IRE) , ch , 1999 , bred by Airlie Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 15 ), by
Lycius (USA), out of Adarika (IRE), by Kings Lake (USA)
GILITTER , b , 2005 , bred by Haci İpek, by Nursultan, out of Tussey, by Private Tender (GB) (see v: Suppl. 1, p:179)
GLADYATÖR , b , 2002 , bred by Alaattin Çoban, by Mountain Cat (USA), out of Cut Clear (GB), by Kris (GB) (See v:3, p:43)
GOLD FOR LADY , b , 2001 , bred by Cem Narin, by Strike The Gold (USA), out of Lady In Green (GB), by Shareef Dancer
(USA) (See v:3, p:108)
GOLDAT (GB) , ch , 2000 , bred by Cheveley Park Stud Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ),
by Pivotal (GB), out of Secret Rapture (USA), by Woodman (USA)
GRAND EKİNOKS , b , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Barnato (USA), out of Vıolent Gırl, by Aristocrat (GB) (See v:2,
p:139)
GREEN GÖNEN , ch , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Green Tune (USA), out of Ovada (USA), by Sewickley (USA) (See
v:2, p:101)
HAKKAR , b , 2007 , bred by Hami Yavaş, by Halling (USA), out of Valleria (GB), by Sadler's Wells (USA) (see v: Suppl. 3,
p:128)
HALICARNASSUS (IRE) , b , 2004 , bred by Yeomanstown Lodge Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2012, ( see
GSB v : 45, p : 2372 ), by Cape Cross (IRE), out of Launch Time (USA), by Relaunch (USA)
HANAŞ , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Rose Gem (IRE), by Taufan (USA) (See v:2, p:112)
HARPUTLU GAGGOŞ , b , 2004 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Royal Abjar (USA), out of Beneklikız, by Play Boy I (see
v: Suppl. 1, p:21)
HIGH ENERGY , b , 2008 , bred by Süha Ülgen, by Kurtaran (IRE), out of Fastest Irish (IRE), by Ile De Chypre (GB) (see v:
Suppl. 4, p:40)
INDIGO RED (GB) , b , 2001 , bred by Darley foaled in GB and imported from USA in 2005, ( see GSB v : 45 ), by A.p. Indy
(USA), out of Red Slippers (USA), by Nureyev (USA)
170
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
INSPECTOR , b , 2004 , bred by Hami Yavaş, by Bin Ajwaad (IRE), out of Pandora (GER), by Platini (GER) (see v: Suppl. 1,
p:129)
ISTANBUL , ch , 2003 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Evanna's Pride (IRE), by Main Reef
(GB) (See v:3, p:59)
İZMİRLİ , ch , 2003 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Royal Abjar (USA), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (See v:3,
p:17)
KADİR BABA , b , 2009 , bred by Necati Bozkurt, by Royal Abjar (USA), out of Concordia (HUN), by Law Society (USA) (see
5. Sup. p:23)
KANEKO , b , 2001 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Pivotal (GB), out of Kalimat (GB), by Be My Guest (USA) (See v:3, p:97)
KARABEYHAN (GB) , b , 1992 , bred by Sadık Eliyeşil foaled in GB and imported from U.K. in 1992, ( see GSB v : 42, p : 304 ),
by Warning (GB), out of Broad Halo (USA), by Halo (USA)
KAZBEK (FR) , ch , 1992 , bred by Ali Samsa Karamehmet foaled in FR and imported from FR in 1992, ( see SBF v : 45, p : 102 ),
by Saint Andrews (FR), out of Apricot Rose (IRE), by Mill Reef (USA)
KING'S PLEASURE , ch , 2001 , bred by Ersan Özbelge, by King Of Kings (IRE), out of Jamaica Affair (USA), by Black Tie
Affair (IRE) (See v:3, p:94)
KING ALEX , b , 2004 , bred by İsmail Hadioğlu, by Sri Pekan (USA), out of Bashful (USA), by Housebuster (USA) (see v:
Suppl. 1, p:18)
KING BISHOP , b , 2002 , bred by Alfred Roidi, by Red Bishop (USA), out of Free Lady, by Barnato (USA) (See v:3, p:68)
KIZILMURAT (IRE) , ch , 1998 , bred by P. Hardy foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 2111 ),
by Barathea (IRE), out of Princess Reema (USA), by Affirmed (USA)
KOSOVAR , b , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (See v:2, p:138)
KURTARAN (IRE) , b , 1999 , bred by Sonarc Bloodstock foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 17
), by Danehill (USA), out of Adjalisa (IRE), by Darshaan (GB)
KURTINIADIS (IRE) , b , 2003 , bred by Kemal Kurt foaled in IRE and imported from U.K. in 2003, ( see GSB v : 45, p : 1966 ),
by Mujahid (USA), out of Fiddler's Moll (IRE), by Dr Devious (IRE)
LAST COMMANDER (USA) , ch , 1999 , bred by Gulf Coast Farms and Bloodstock LP foaled in USA and imported from USA in
1999, (see AM.SB Electronic ), by Tabasco Cat (USA), out of Silken Magic (USA), by Naevus (USA)
LAST LEGEND , b , 2003 , bred by İhsan Erturgut, by Revoque (IRE), out of Elabellou (IRE), by Ela-Mana-Mou (IRE) (See v:3,
p:55)
LEVENTCAN , b , 2005 , bred by Fethi Ahmet Öksüz, by Royal Abjar (USA), out of Rubio, by Devir (see v: Suppl. 1, p:144)
LION HEART (USA) , ch , 2001 , bred by Edward P. Evans foaled in USA and imported from USA in 2010, (see AM.SB
Electronic ), by Tale Of The Cat (USA), out of Satin Sunrise (USA), by Mr. Leader (USA)
171
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
LUXOR , b , 2000 , bred by Muammer Kitapçı, by Distant Relative (IRE), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny
(USA) (See v:3, p:101)
MAHALLE ÇOCUĞU , b , 2002 , bred by Edip Çizmeci, by Always A Classic (CAN), out of Çokşeker, by Hoy (GB) (See v:3,
p:44)
MALDIYA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Mukaddamah (USA), out of Contrary (USA), by Hansel (USA) (See v:3,
p:41)
Died in 2013
MALİ , b , 2004 , bred by A. İhsan Kaya, by Distant Relative (IRE), out of Nicomedia, by Most Welcome (GB) (see v: Suppl. 1,
p:123)
MEDYA , b , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by Second Set (IRE), out of Straw Beret (USA), by Chief's Crown (USA) (See v:2,
p:124)
MEGA BUCKS , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Zieten (USA), out of Teutonic Lass (IRE), by Night Shift (USA)
(See v:3, p:199)
MEHMET BORA , b , 2002 , bred by Ahmet Cavcav, by Revoque (IRE), out of Princess Alina (GER), by Al Nasr (FR) (See v:3,
p:158)
MİKLAGARD , b , 2008 , bred by Ali Müşfik Işık, by Irish Shuttle (IRE), out of Müşüm, by Fantastic Fellow (USA) (see v:
Suppl. 4, p:81)
MİRAMİS , b , 2006 , bred by Bedri Öztürk, by Sri Pekan (USA), out of Satılmış, by Down The Flag (USA) (see v: Suppl. 2,
p:122)
MOHAN , ch , 1996 , bred by Marianne Molu, by İnfisah, out of Gay Robın, by Cock Robin (USA) (See v:2, p:47)
MOHICANS SON , b , 2007 , bred by Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş., by Dansili (GB), out of Aryadne (GB), by Rainbow Quest
(USA) (see v: Suppl. 3, p:9)
MONTE NEGRO , b , 2006 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Karabeyhan (GB), out of Duygulu (GB), by Danehill (USA)
(see v: Suppl. 2, p:39)
MOON KHAN , ch , 2002 , bred by Mehmet Güngör Ekmekçibaşı, by Always A Classic (CAN), out of Axl Rose, by Arslan (See
v:3, p:13)
Died in 2013
MOUNTAIN CAT (USA) , b , 1990 , bred by Overbrook Farm foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB
Electronic ), by Storm Cat (USA), out of Always Mint (USA), by Key To The Mint (USA)
MUMMY'S LOVE , b , 2003 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Strike The Gold (USA), out of Colosse (GB), by Reprimand
(GB) (See v:3, p:41)
MY GRANDSON (GB) , b , 1998 , bred by C. C. Bromley and Son foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v :
44, p : 2761 ), by Missed Flight (GB), out of Tree Frog (IRE), by Lomond (USA)
172
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
NAHAR , b , 2004 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Mountain Cat (USA), out of Texas Gal (USA), by Sky Classic (CAN) (see v:
Suppl. 1, p:174)
NASH BISHOP , b , 2005 , bred by Hami Yavaş, by Red Bishop (USA), out of Iles (GER), by Acatenango (GER) (see v: Suppl.
1, p:80)
Died in 2013
NATIVE KHAN (FR) , gr , 2008 , bred by Vefa İbrahim Aracı foaled in FR and imported from U.K. in 2013, ( see SBF v : 61, p : ), by Azamour (IRE), out of Viva Maria (FR), by Kendor (FR)
NEGRESCO , b , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Always A Classic (CAN), out of Negrasca, by Lockton (GB) (See v:3, p:140)
NEVKAN , ch , 2007 , bred by Nevzat Seyok, by Mujtahid (USA), out of Nevşaş, by İnfisah (see v: Suppl. 3, p:87)
NO LIMITE , b , 2005 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Spectrum (IRE), out of Devil's Crown (USA), by Chief's Crown (USA)
(see v: Suppl. 1, p:45)
NUSA DUA , b , 2000 , bred by Nursel Narin, by Distant Relative (IRE), out of Damla I, by Kampala (GB) (See v:3, p:45)
OCEAN CREST (USA) , b , 1991 , bred by Arthur I. Appleton foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB
Electronic ), by Storm Bird (CAN), out of S.s. Aroma (USA), by Seattle Slew (USA)
OĞLUMEMRE , ch , 2005 , bred by Halil Batarlar and Ergun Çam, by Royal Abjar (USA), out of Sketch, by Ezy Koter (GB)
(see v: Suppl. 1, p:160)
ORPHEO , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Vettori (IRE), out of Up All Night (GB), by Green Desert (USA) (See v:3,
p:207)
Died in 2013
ORTAK (IRE) , b , 1995 , bred by Miss Isobel Leonard foaled in IRE and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 1560
), by Don't Forget Me (IRE), out of Miss Busybody (IRE), by Phardante (FR)
OUT OF CONTROL , b , 2003 , bred by Serdal Adalı, by Cape Cross (IRE), out of Committal (USA), by Chief's Crown (USA)
(See v:3, p:41)
ÖZİPEK , b , 2003 , bred by İsmail Hakkı Ekincioğlu, by Cartekıtt, out of Callas, by Barbar (See v:3, p:32)
Died in 2013
PAN RIVER , b , 2005 , bred by Nevzat Seyok, by Red Bishop (USA), out of Wanganui River (GB), by Unfuwain (USA) (see v:
Suppl. 1, p:186)
PAY DAY , b , 2007 , bred by Musa Demirsel, by Strike The Gold (USA), out of Pawnee Rhythm (IRE), by Marju (IRE) (see v:
Suppl. 3, p:93)
PERFECT STORM , b , 2000 , bred by İsmail Cider and Gürhan Şevket Özbelge, by Hennessy (USA), out of Sense Of Urgency
(USA), by Quest For Fame (GB) (See v:3, p:177)
PERFECTO , b , 2005 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Happy Hour, by Doyoun (IRE) (see v:
Suppl. 1, p:75)
POPULAR DEMAND , b , 2002 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Eagle Eyed (USA), out of İman, by Karayel (See v:3, p:93)
173
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
POWERSCOURT (GB) , b , 2000 , bred by Juddmonte Farms foaled in GB and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 44, p :
2159 ), by Sadler's Wells (USA), out of Rainbow Lake (GB), by Rainbow Quest (USA)
PRESSING (IRE) , b , 2003 , bred by Azienda Agricola Del Parco foaled in IRE and imported from U.K. in 2011, ( see GSB v :
45, p : 2860 ), by Soviet Star (USA), out of Rafif (USA), by Riverman (USA)
REY DE CAFE (USA) , ch , 2002 , bred by G. Watts Humphrey Jr. foaled in USA and imported from USA in 2012, ( see Am. SB v
: 32 ), by Kingmambo (USA), out of Commodities (USA), by Private Account (USA)
RIVER SPECIAL (USA) , ch , 1990 , bred by Mr.& Mrs. John C. Mabee foaled in USA and imported from USA in 1998, (see
AM.SB Electronic ), by Riverman (USA), out of Nijinska Street (USA), by Nijinsky (CAN)
ROBREDO , ch , 2006 , bred by Mehmet Yavuz Salihoğlu, by Unaccounted For (USA), out of Gold Way (FR), by Surumu (GER)
(see v: Suppl. 2, p:54)
RONALDİNHO , b , 2004 , bred by Hüsnü Ahmet Giz and Orhan Bekmezci, by Sri Pekan (USA), out of Megred (GB), by Soviet
Star (USA) (see v: Suppl. 1, p:110)
ROYAL ABJAR (USA) , ch , 1991 , bred by Delong Road Stable Inc. foaled in USA and imported from USA in 2001, (see AM.SB
Electronic ), by Gone West (USA), out of Encorelle (FR), by Arctic Tern (USA)
SALVATORE , b , 2004 , bred by İbrahim Hilmi Narmanlı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Mavi Sema, by Sun Music (IRE) (see v:
Suppl. 1, p:109)
SARSILMAZ , ch , 2006 , bred by Kazım Namlı, by Royal Abjar (USA), out of Soviet Weapon (IRE), by Hamas (IRE) (see v:
Suppl. 2, p:132)
SAVSAT (IRE) , b , 2009 , bred by Mehmet Ziya Adalar foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 47 ), by
Namid (GB), out of Flounce (GB), by Unfuwain (USA)
SCARFACE , b , 2003 , bred by Kemal Kurt, by Montjeu (IRE), out of Racing Heart (GB), by Pursuit Of Love (GB) (See v:3,
p:160)
SCREAM TO SCREAM (IRE) , b , 2000 , bred by Murat Cavcav foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44
), by Dr Devious (IRE), out of My Firebird (GB), by Rudimentary (USA)
SEA HERO (USA) , b , 1990 , bred by Paul Mellon foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB Electronic ), by
Polish Navy (USA), out of Glowing Tribute (USA), by Graustark (USA)
SHEER HONOR , b , 1997 , bred by Ercan Ekenler, by Highest Honor (FR), out of Sheer Innocence (GB), by Shirley Heights
(GB) (See v:2, p:119)
SHINING WOLF , b , 1998 , bred by Muammer Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny
(USA) (See v:2, p:69)
SİLSÜPÜR , ch , 2008 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk., by Strike The Gold (USA), out of Madamoseille
Anna (IRE), by Shinko Forest (IRE) (see v: Suppl. 4, p:71)
SON OF SUN , ch , 2002 , bred by Mustafa Berberoğlu, by Mujtahid (USA), out of Sun Shines East (USA), by Eastern Echo
(USA) (See v:3, p:190)
174
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
SPEEDY TURC , ch , 2008 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Mountain Cat (USA), out of Uni Baby (IRE), by Flying Spur
(AUS) (see v: Suppl. 4, p:121)
SPITFIRE , b , 2004 , bred by Osman Hattat, by West By West (USA), out of Moon Mistress (GB), by Storm Cat (USA) (see v:
Suppl. 1, p:116)
SPORTS HERO (USA) , b , 1999 , bred by Robert Perez foaled in USA and imported from USA in 2005, (see AM.SB Electronic ),
by Mr. Prospector (USA), out of Alysoft (USA), by Alydar (USA)
SRI PEKAN (USA) , b , 1992 , bred by Hargur Sexton and Sandra Elisworth foaled in USA and imported from USA in 2002, (see
AM.SB Electronic ), by Red Ransom (USA), out of Lady Godolphin (USA), by Son Ange (USA)
SULTANS OF SWING , b , 2007 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Nursultan, out of Alberıca, by Strike The Gold
(USA) (see v: Suppl. 3, p:4)
TEETH TO TEETH (IRE) , b , 1998 , bred by Noel O'Toole foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
1434 ), by Idris (IRE), out of Last Finale (USA), by Stop The Music (USA)
TEKSAS HASAN , b , 2007 , bred by Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş., by Intikhab (USA), out of Sur Les Pointes (IRE), by
Sadler's Wells (USA) (see v: Suppl. 3, p:118)
THE FATHER , b , 2007 , bred by Serdal Adalı, by Peintre Celebre (USA), out of Sarenne (GB), by Deser Sun (GB) (see v:
Suppl. 3, p:106)
THREE VALLEYS (USA) , ch , 2001 , bred by Süleyman Selman Taşbek and Merih Taşbek foaled in USA and imported from
U.K. in 2013, ( see Am. SB v : 37 ), by Diesis (GB), out of Skiable (IRE)THREE, by Niniski (USA)
TOMMA HAWK , b , 2003 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Barbar, out of Cleopatra, by Petong (GB) (See v:3, p:40)
TOPOR , b , 2004 , bred by İlyas İlbey, by Sri Pekan (USA), out of Shıero, by Castle Rising (GB) (see v: Suppl. 1, p:155)
TOROK (IRE) , b , 2009 , bred by Gençay Dilek Emirsoy foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 47 ), by
Singspiel (IRE), out of Chatila (USA), by Red Ransom (USA)
TRAPPER , ch , 1994 , bred by Tarık Aydın, by Knight Line Dancer (IRE), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (See v:1,
p:36)
Died in 2013
TURAÇ (IRE) , ch , 1997 , bred by Denis McDonnell foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1314 ),
by Grand Lodge (USA), out of Key Tothe Minstrel (USA), by The Minstrel (CAN)
TURKISH SWORD , b , 2006 , bred by Melis Kurtel Emin, by Johannesburg (USA), out of Star Flicker (CAN), by Woodman
(USA) (see v: Suppl. 2, p:133)
TÜRCOSEL , ch , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Selkirk (USA), out of Tularosa (GB), by In The Wings (GB) (see v: Suppl. 1,
p:179)
ULAKLI , ch , 1994 , bred by Atilla Özsoy, by Lockton (GB), out of Lapaloma, by My Volga Boatman (USA) (See v:1, p:70)
175
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
ULTRAMAR , b , 1999 , bred by Sadık Eliyeşil, by Mujtahid (USA), out of Fıorella, by Karayel (See v:2, p:43)
UNACCOUNTED FOR (USA) , b , 1991 , bred by Derry Meeting Farm Brushwood foaled in USA and imported from USA in
2002, (see AM.SB Electronic ), by Private Account (USA), out of Mrs. Jenney (USA), by The Minstrel (CAN)
Died in 2013
UNFORGETTABLE , b , 2008 , bred by Ömer Halim Aydın, by Bin Ajwaad (IRE), out of My Special Angel (IRE), by Zamindar
(USA) (see v: Suppl. 4, p:81)
VELOCIRAPTOR (GB) , b , 1996 , bred by Mrs C. Linke foaled in GB and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 371
), by Deploy (GB), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run (GB)
VENTO , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Vettori (IRE), out of Roxie Hart (IRE), by Danehill (USA) (see v: Suppl. 1, p:143)
VICTORY GALLOP (CAN) , b , 1995 , bred by Tall Oaks Farm foaled in CAN and imported from USA in 2008, (see AM.SB
Electronic ), by Cryptoclearance (USA), out of Victorious Lil (CAN), by Vice Regent (CAN)
WIN RIVER WIN (USA) , b , 1999 , bred by James G. Bell foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB Electronic
), by Virginia Rapids (USA), out of Thirty Zip (USA), by Tri Jet (USA)
YAVUZ STAR , b , 2001 , bred by Hasan Ölçer, by Distant Relative (IRE), out of Cındy I, by My Volga Boatman (USA) (See
v:3, p:39)
YAVUZKAYA , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Singspiel (IRE), out of Quadriga (GER), by Bob Back (USA) (See v:3,
p:159)
YELLOW STORM , b , 2006 , bred by Tayral Tutumlu, by Strike The Gold (USA), out of Melodıc Mıstress, by Common
Grounds (GB) (see v: Suppl. 2, p:88)
YONAGUSKA (USA) , b , 1998 , bred by Sabine Stable foaled in USA and imported from USA in 2010, (see AM.SB Electronic ),
by Cherokee Run (USA), out of Marital Spook (USA), by Silver Ghost (USA)
YOSAN , b , 2005 , bred by Mert Yayıncılık Ltd, by Sea Hero (USA), out of Ladyisa Genius (USA), by Beau Genius (USA) (see
v: Suppl. 1, p:97)
176
TÜRKİYE’DE TAYLARI
BULUNAN YURT DIŞINDAKİ
AYGIRLAR
STALLIONS STANDING ABROAD WITH FOALS
BORN IN TURKEY
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar
Stallions Standing Abroad With Foals in Turkey
APPROVE (IRE) , b , 2008 , by Oasis Dream (GB) , out of Wyola (USA) , by Sadlers Wells (USA)
ARTIE SCHILLER (USA) , b , 2001 , by El Prado (IRE) , out of Hidden Light (USA) , by Majestic Light (USA)
AUTHORIZED (IRE) , b , 2004 , by Montjeu (IRE) , out of Funsie (FR) , by Saumarez (GB)
AZAMOUR (IRE) , b , 2001 , by Night Shift (USA) , out of Asmara (USA) , by Lear Fan (USA)
BODEMEISTER (USA) , b , 2009 , by Empire Maker (USA) , out of Untouched Talent (USA) , by Storm Cat (USA)
BUSHRANGER (IRE) , b , 2006 , by Danetime (IRE) , out of Danz Danz (GB) , by Efisio (GB)
CANFORD CLIFFS (IRE) , b , 2007 , by Tagula (IRE) , out of Mrs Marsh (GB) , by Marju (IRE)
CAPE CROSS (IRE) , b , 1994 , by Green Desert (USA) , out of Park Appeal (GB) , by Ahonoora (GB)
CASAMENTO (IRE) , ch , 2008 , by Shamardal (USA) , out of Wedding Gift (FR) , by Always Fair (USA)
DALAKHANI (IRE) , gr , 2000 , by Darshaan (GB) , out of Daltawa (IRE) , by Miswaki (USA)
DANDY MAN (IRE) , b , 2003 , by Mozart (IRE) , out of Lady Alexander (IRE) , by Night Shift (USA)
DIVINE PARK (USA) , b , 2004 , by Chester House (USA) , out of High In The Park (USA) , by Ascot Knight (CAN)
DRAGON PULSE (IRE) , ch , 2009 , by Kyllachy (GB) , out of Poetical (IRE) , by Croco Rouge (IRE)
DUKE OF MARMALADE (IRE) , b , 2004 , by Danehill (USA) , out of Love Me True (USA) , by Kingmambo (USA)
ELNADIM (USA) , b , 1994 , by Danzig (USA) , out of Elle Seule (USA) , by Exclusive Native (USA)
ENGLISH CHANNEL (USA) , ch , 2002 , by Smart Strike (CAN) , out of Belva (USA) , by Theatrical (IRE)
FAST COMPANY (IRE) , b , 2005 , by Danehill Dancer (IRE) , out of Sheezalady (GB) , by Zafonic (USA)
FASTNET ROCK (AUS) , b , 2001 , by Danehill (USA) , out of Piccadilly Circus (AUS) , by Royal Academy (USA)
FOOTSTEPSINTHESAND (GB) , b , 2002 , by Giant's Causeway (USA) , out of Glatisant (GB) , by Rainbow Quest
(USA)
FORESTRY (USA) , b , 1996 , by Storm Cat (USA) , out of Shared Interest (USA) , by Pleasant Colony (USA)
FOXWEDGE (AUS) , b , 2008 , by Fastnet Rock (AUS) , out of Forest Native (USA) , by Forest Wildcat (USA)
FROZEN POWER (IRE) , b , 2007 , by Oasis Dream (GB) , out of Musical Treat (IRE) , by Royal Academy (USA)
FUISSE (FR) , b , 2006 , by Green Tune (USA) , out of Funny Feerie (FR) , by Sillery (USA)
FUSAICHI PEGASUS (USA) , b , 1997 , by Mr. Prospector (USA) , out of Angel Fever (USA) , by Danzig (USA)
HARLAN'S HOLIDAY (USA) , b , 1999 , by Harlan (USA) , out of Christmas In Aiken (USA) , by Affirmed (USA)
HAT TRICK (JPN) , b , 2001 , by Sunday Silence (USA) , out of Tricky Code (USA) , by Lost Code (USA)
HELMET (AUS) , ch , 2008 , by Exceed And Excel (AUS) , out of Accssories (GB) , by Singspiel (IRE)
HENRYTHENAVIGATOR (USA) , b , 2005 , by Kingmambo (USA) , out of Sequoyah (IRE) , by Sadler's Wells
(USA)
HIGH CHAPARRAL (IRE) , b , 1999 , by Sadler's Wells (USA) , out of Kasora (IRE) , by Darshaan (GB)
HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) , b , 2004 , by Danehill (USA) , out of L'on Vite (USA) , by Secretariat (USA)
INTENSE FOCUS (USA) , b , 2006 , by Giant's Causeway (USA) , out of Daneleta (IRE) , by Danehill (USA)
INTIKHAB (USA) , b , 1994 , by Red Ransom (USA) , out of Crafty Example (USA) , by Crafty Prospector (USA)
KYLLACHY (GB) , b , 1998 , by Pivotal (GB) , out of Pretty Poppy (GB) , by Song (GB)
LAWMAN (FR) , b , 2004 , by Invincible Spirit (IRE) , out of Laramie (USA) , by Gulch (USA)
LEMON DROP KID (USA) , b , 1996 , by Kingmambo (USA) , out of Charming Lassie (USA) , by Seattle Slew (USA)
LONHRO (AUS) , b , 1998 , by Octagonal (NZ) , out of Shadea (NZ) , by Straight Strike (USA)
LORD SHANAKILL (USA) , b , 2006 , by Speightstown (USA) , out of Green Room (USA) , by Theatrical (IRE)
MANDURO (GER) , b , 2002 , by Monsun (GER) , out of Mandellicht (GER) , by Be My Guest (USA)
MIDNIGHT LUTE (USA) , b , 2003 , by Real Quiet (USA) , out of Candytuft (USA) , by Dehere (USA)
MIDSHIPMAN (USA) , ch , 2006 , by Unbridled's Song (USA) , out of Fleet Lady (USA) , by Avenue Of Flags (USA)
MIZZEN MAST (USA) , gr , 1998 , by Cozzene (USA) , out of Kinema (USA) , by Graustark (USA)
MOTIVATOR (GB) , b , 2002 , by Montjeu (IRE) , out of Out West (USA) , by Gone West (USA)
177
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar
Stallions Standing Abroad With Foals in Turkey
MYBOYCHARLIE (IRE) , b , 2005 , by Danetime (IRE) , out of Dulceata (IRE) , by Rousillon (USA)
NATHANIEL (IRE) , b , 2008 , by Galileo (IRE) , out of Magnificient Style (USA) , by Silver Hawk (USA)
NOTNOWCATO (GB) , ch , 2002 , by Inchinor (GB) , out of Rambling Rose (GB) , by Cadeaux Genereux (GB)
ORPEN (USA) , b , 1996 , by Lure (USA) , out of Bonita Francita (CAN) , by Devils Bag (USA)
PADDY O'PRADO (USA) , gr , 2007 , by El Prado (IRE) , out of Fun House (USA) , by Prized (USA)
PEINTRE CELEBRE (USA) , ch , 1994 , by Nureyev (USA) , out of Peintre Bleue (GB) , by Alydar (USA)
POET'S VOICE (GB) , b , 2007 , by Dubawi (IRE) , out of Bright Tiara (USA) , by Chief's Crown (USA)
PROCLAMATION (IRE) , gr , 2002 , by King's Best (USA) , out of Shamarra (FR) , by Zayvani (IRE)
PROUD CITIZEN (USA) , b , 1999 , by Gone West (USA) , out of Drums Of Freedom (USA) , by Green Forest (USA)
RAVEN'S PASS (USA) , ch , 2005 , by Elusive Quality (USA) , out of Ascutney (USA) , by Lord At War (ARG)
REGAL RANSOM (USA) , b , 2006 , by Distorted Humor (USA) , out of Kellis Ransom (USA) , by Red Ransom (USA)
RIP VAN WINKLE (IRE) , b , 2006 , by Galileo (IRE) , out of Looking Back (IRE) , by Stravinsky (USA)
ROCK OF GIBRALTAR (IRE) , b , 1999 , by Danehill (USA) , out of Offshore Boom (IRE) , by Be My Guest (USA)
RODERIC O'CONNOR (IRE) , b , 2008 , by Galileo (IRE) , out of Secret Garden (IRE) , by Danehill (USA)
SAKHEE'S SECRET (GB) , ch , 2004 , by Sakhee (USA) , out of Palace Street (USA) , by Secreto (USA)
SAMUM (GER) , ch , 1997 , by Monsun (GER) , out of Sacarina (GB) , by Old Vic (GB)
SCAT DADDY (USA) , b , 2004 , by Johannesburg (USA) , out of Love Style (USA) , by Mr. Prospector (USA)
SHACKLEFORD (USA) , ch , 2008 , by Forestry (USA) , out of Oatsee (USA) , by Unbridled (USA)
SILVER FROST (IRE) , gr , 2006 , by Verglas (IRE) , out of Hidden Silver (GB) , by Anabaa (USA)
SIXTIES ICON (GB) , b , 2003 , by Galileo (IRE) , out of Love Divine (GB) , by Diesis (GB)
SPRING AT LAST (USA) , b , 2003 , by Silver Deputy (CAN) , out of Winter's Gone (USA) , by Dynaformer (USA)
STREET HERO (USA) , b , 2006 , by Street Cry (IRE) , out of Squall Linda (USA) , by Summer Squall (USA)
STUDENT COUNCIL (USA) , b , 2002 , by Kingmambo (USA) , out of Class Kris (USA) , by Kris S (USA)
TAGULA (IRE) , b , 1993 , by Taufan (USA) , out of Twin Island (IRE) , by Standaan (FR)
TALE OF EKATI (USA) , b , 2005 , by Tale Of The Cat (USA) , out of Silence Beauty (JPN) , by Sunday Silence
(USA)
THEWAYYOUARE (USA) , b , 2005 , by Kingmambo (USA) , out of Maryinsky (IRE) , by Sadlers Wells (USA)
UNCLE MO (USA) , b , 2008 , by Indian Charlie (USA) , out of Playa Maya (USA) , by Arch (USA)
WARRIOR'S REWARD (USA) , b , 2006 , by Medaglia D'oro (USA) , out of For All You Do (USA) , by Seeking The
Gold (USA)
YOUMZAIN (IRE) , b , 2003 , by Sinndar (IRE) , out of Sadima (IRE) , by Sadlers Wells (USA)
ZEBEDEE (GB) , gr , 2008 , by Invincible Spirit (IRE) , out of Cozy Maria (USA) , by Cozzene (USA)
178
İTHAL KISRAKLAR
IMPORTED MARES
2014 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2014
ABYSSE (GB) , b , 2008 , by Gulch (USA) , out of Grand Opening (IRE), imported from GB (see GSB v : 46 p : 289)
ALWAYS DELIGHTFUL (USA) , ch , 2007 , by Kingmambo (USA) , out of Creaking Board (GB), imported from
USA (see Am. SB v : 32)
AMELIE POULICHE (FR) , ch , 2001 , by Desert Prince (IRE) , out of Dansoline (USA), imported from IRE (see SBF
v : 55)
APRIL SUNSHINE (USA) , b , 2009 , by Dynaformer (USA) , out of ,april Starlight (USA), imported from USA (see
Am. SB v : 32)
AUGUST STORM (USA) , b , 1999 , by Storm Creek (USA) , out of Smallin Salty (USA), imported from USA (see Am.
SB v : 32)
BASHIR BIL ZAIN (GB) , b , 2007 , by Cape Cross (IRE) , out of Personal Love (USA), imported from FR (see GSB v
: 46 p : 547)
BERRIYMA (FR) , b , 2010 , by Authorized (IRE) , out of Bernimixa (FR), imported from IRE (see SBF v : 64)
BLAZING CAT TRACKS (USA) , b , 2002 , by Catrail (USA) , out of Crafty Ember (USA), imported from USA (see
Am. SB v : 32)
BOARDROOM SCANDAL (USA) , b , 2002 , by Fusaichi Pegasus (USA) , out of Synformer (USA), imported from
USA (see Am. SB v : 32)
BOLA (GER) , b , 2003 , by Danshing Blade (GB) , out of Blumme (CHI), imported from FR (see Ger. SB v : 36)
BOOKIESINDEX GIRL (IRE) , b , 2007 , by Rakti (GB) , out of Distant Valley (GB), imported from IRE (see GSB v :
46 p : 1172)
BRIEF CAMEO (GB) , b , 2008 , by Dansili (GB) , out of Phantom Wind (USA), imported from FR (see GSB v : 46 p :
550)
CELTIC DANCE (USA) , b , 2010 , by North Light (IRE) , out of Daytime Promise (USA), imported from USA (see
Am. SB v : 32)
CENSORED (GB) , b , 2005 , by Pivotal (GB) , out of Confidante (USA), imported from GB (see GSB v : 46 p : 147)
CINDYS VINDICATION (USA) , b , 2006 , by Vindication (USA) , out of Cindy's Hero (USA), imported from USA
(see Am. SB v : 32)
DAMIANA (USA) , b , 2005 , by Forest Camp (USA) , out of Silver Comic (USA), imported from USA (see Am. SB v :
32)
DANCING COCO (IRE) , b , 2011 , by Montjeu (IRE) , out of Smart Coco (USA), imported from IRE (see GSB v : 47
p : 1672)
DANSE ARABE (IRE) , b , 2003 , by Seeking The Gold (USA) , out of Save Me The Waltz (IRE), imported from IRE
(see GSB v : 45 p : 2994)
DRAMATIC SOLO (GB) , ch , 2005 , by Nayef (USA) , out of Just Dreams (GB), imported from FR (see GSB v : 46 p
: 351)
ELLE STARLIGHT (USA) , gr , 2011 , by Corinthian (USA) , out of Elle Runaway (USA), imported from USA (see
Am. SB v : 32)
FABULOUS FINISH (USA) , b , 2004 , by Grand Slam (USA) , out of Varnish (USA), imported from USA (see Am. SB
v : 32)
FUSAICHI DREAM (IRE) , b , 2003 , by Fusaichi Pegasus (USA) , out of Royal Ballerina (IRE), imported from FR
(see GSB v : 45)
GOLD COAST CAT (USA) , b , 2005 , by Tale Of The Cat (USA) , out of Connecting Link (USA), imported from FR
(see Am. SB v : 32)
GOLUBUSHKA (USA) , b , 2004 , by Giant's Causeway (USA) , out of Chaste (USA), imported from FR (see Am. SB
v : 32)
179
2014 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2014
HEAVEN'S HELP (USA) , b , 2001 , by Royal Academy (USA) , out of Heaven's Command (GB), imported from FR
(see Am. SB v : 32)
HENDRINA (IRE) , b , 2003 , by Daylami (IRE) , out of Handaza (IRE), imported from IRE (see GSB v : 45 p : 2114)
HEY FIDDLE FIDDLE (IRE) , b , 2009 , by One Cool Cat (USA) , out of Crystal Valkyre (IRE), imported from IRE
(see GSB v : 47 p : 956)
I FEEL GOOD (IRE) , b , 2000 , by Irish River (FR) , out of Political Parody (USA), imported from FR (see GSB v : 44
p : 2066)
ISARELLA (GER) , b , 2000 , by Second Set (IRE) , out of Invitation (GER), imported from FR (see Ger. SB v : 36 p :
310)
KIWANI BAY (GB) , b , 2010 , by Nayef (USA) , out of Isle Of Spice (USA), imported from IRE (see GSB v : 47 p :
296)
LASPEK (IRE) , b , 2004 , by Spectrum (IRE) , out of La Dane (IRE), imported from FR (see GSB v : 45 p : 2318)
LAW OF CHANCE (GB) , b , 2002 , by Pennekamp (USA) , out of Landlocked (USA), imported from FR (see GSB v :
45 p : 643)
LEMON CHILLER (USA) , b , 2010 , by Artie Schiller (USA) , out of Lemon Pop Lassie (USA), imported from USA
(see Am. SB v : 32)
MANLIKOVA (IRE) , b , 2011 , by Papal Bull (GB) , out of Tibouchina (IRE), imported from IRE (see GSB v : 47 p :
1753)
MELTING BOB (USA) , gr , 2006 , by Johannesburg (USA) , out of Dancingonice (USA), imported from GB (see Am.
SB v : 37)
MONA DES SABLES (IRE) , b , 2002 , by Marchand De Sable (USA) , out of La Monalisa (FR), imported from FR
(see GSB v : 45 p : 2358)
MORNA (FR) , b , 2003 , by Spectrum (IRE) , out of More Magic (GER), imported from FR (see SBF v : 57)
MUSICAL HIGH (IRE) , b , 2003 , by Mozart (IRE) , out of Blew Her Top (USA), imported from USA (see GSB v :
45 p : 1548)
NEVADA PRINCESS (IRE) , ch , 2004 , by Desert Prince (IRE) , out of Zoom Lens (IRE), imported from GB (see GSB
v : 45 p : 1335)
NEVER TOUCH A STAR (USA) , gr , 2010 , by Henrythenavigator (USA) , out of Mekko Hokte (USA), imported from
USA (see Am. SB v : 32)
NO WARNING (USA) , b , 2005 , by Golden Missile (USA) , out of Hard Evidence (USA), imported from USA (see
Am. SB v : 32)
NOM DE LA ROSA (IRE) , b , 2007 , by Oratorio (IRE) , out of Cheal Rose (IRE), imported from GB (see GSB v : 46
p : 1054)
ORANGE CRUSH (USA) , ch , 2004 , by Distorted Humor (USA) , out of Lake Travis (USA), imported from USA (see
Am. SB v : 32)
OUR RUMBA (USA) , ch , 2008 , by Limehouse (USA) , out of Cat Appeal (USA), imported from USA (see Am. SB v
: 32)
OVER ANDOVER (USA) , b , 2006 , by War Chant (USA) , out of Andover Lady (USA), imported from USA (see Am.
SB v : 32)
PATSY ANN (USA) , b , 2005 , by Yankee Gentleman (USA) , out of Silver Spool (USA), imported from USA (see Am.
SB v : 32)
PEPPER BLOSSOM (GER) , b , 2005 , by Big Shuffle (USA) , out of Pasca (GER), imported from FR (see Ger. SB v :
37 p : 556)
180
2014 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2014
QUEEN REGENT (USA) , b , 2011 , by Medaglia D'oro (USA) , out of Wild Queen (AUS), imported from USA (see
Am. SB v : 32)
RAGTIME BLUES (IRE) , b , 2001 , by Grand Lodge (USA) , out of Ragtime Rumble (USA), imported from IRE (see
GSB v : 45 p : 2861)
REEMEYA (USA) , b , 2009 , by Bernardini (USA) , out of City Sister (USA), imported from FR (see Am. SB v : 32)
ROUND TRIP FLIGHT (USA) , ch , 2004 , by Monarchos (USA) , out of Double Flight (USA), imported from USA
(see Am. SB v : 32)
RUMOOZ (GB) , b , 2008 , by Cape Cross (IRE) , out of Esloob (USA), imported from GB (see GSB v : 46 p : 223)
RUN FOR LOVE (USA) , ch , 2009 , by Corinthian (USA) , out of Lily's Affair (USA), imported from USA (see Am.
SB v : 32)
SASICHA (IRE) , b , 2006 , by Montjeu (IRE) , out of Bonheur (IRE), imported from FR (see GSB v : 46)
SENORA DANCER (USA) , ch , 2009 , by Distorted Humor (USA) , out of La Cucaracha (GB), imported from USA
(see Am. SB v : 32)
SET THE PACE (IRE) , b , 2003 , by Sadler's Wells (USA) , out of Desert Ease (IRE), imported from FR (see GSB v :
45 p : 1835)
SIGHTSEER (USA) , b , 2002 , by Distant Wiew (USA) , out of Lady Of Vision (IRE), imported from IRE (see Am. SB
v : 32)
SILVER DIP (GB) , gr , 2003 , by Gulch (USA) , out of Silver Bandana (USA), imported from IRE (see GSB v : 45 p :
1113)
SLEWADORA (USA) , b , 1999 , by Seattle Slew (USA) , out of Adorable Minister (USA), imported from FR (see Am.
SB v : 32)
STARSHIP SURPRISE (USA) , b , 2008 , by Forestry (USA) , out of Jessi Take Charge (USA), imported from USA
(see Am. SB v : 32)
START THE BAND (USA) , b , 2010 , by Jump Start (USA) , out of Cryptic Tune (USA), imported from USA (see Am.
SB v : 32)
STARUNNA (USA) , b , 2008 , by El Corredor (USA) , out of Supah Gem (USA), imported from USA (see Am. SB v :
32)
SUNNY NATURE (GB) , b , 2002 , by Sadler's Wells (USA) , out of Bright Spells (USA), imported from USA (see GSB
v : 45 p : 159)
TADAWUL (USA) , b , 2001 , by Diesis (GB) , out of Barakat (GB), imported from FR (see Am. SB v : 31)
TEXAS RUSH (USA) , b , 2002 , by Wild Rush (USA) , out of Darien Blue Wave (USA), imported from USA (see Am.
SB v : 32)
TIRAULI (IRE) , b , 2009 , by Lawman (FR) , out of Iuturna (USA), imported from IRE (see GSB v : 47 p : 1192)
TIZ TWILIGHT (USA) , b , 2003 , by Tiznow (USA) , out of Very Special Lite (USA), imported from USA (see Am.
SB v : 32)
UNCORK (USA) , ch , 2000 , by Unbridled (USA) , out of Lovat's Lady (USA), imported from USA (see Am. SB v :
32)
ZIETORY (GB) , b , 2000 , by Zieten (USA) , out of Fairy Story (IRE), imported from FR (see GSB v : 44 p : 832)
ZINA LA BELLE (GB) , b , 2000 , by Mark Of Esteem (IRE) , out of Gold Script (FR), imported from GB (see GSB v :
44 p : 1024)
181
2014 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2014
182
İTHAL AYGIRLAR
IMPORTED STALLIONS
2014 Yılında İthal Edilen Aygırlar – Imported Stallions in 2014
AFTER MARKET (USA) , b , 2003 , by Storm Cat (USA) , out of Tranquility Lake (USA), imported from USA (see
Am. SB v : 32)
EL CORREDOR (USA) , b , 1997 , by Mr. Greeley (USA) , out of Silvery Swan (USA), imported from USA (see Am.
SB v : 32)
MENDIP (USA) , b , 2007 , by Harlan's Holiday (USA) , out of Well Spring (USA), imported from GB (see Am. SB v :
32)
OFFLEE WILD (USA) , b , 2000 , by Wild Again (USA) , out of Alvear (USA), imported from USA (see Am. SB v :
32)
PLEASANTLY PERFECT (USA) , b , 1998 , by Pleasant Colony (USA) , out of Regal State (USA), imported from
USA (see Am. SB v : 31)
UTOPIA (JPN) , b , 2000 , by Forty Niner (USA) , out of Dream Vision (JPN), imported from USA (see JPN v : 18 p :
572)
ZANJERO (USA) , b , 2004 , by Cherokee Run (USA) , out of Checkered Flag (USA), imported from USA (see Am. SB
v : 32)
183
2014 Yılında İthal Edilen Aygırlar – Imported Stallions in 2014
184
İTHAL TAYLAR
IMPORTED FOALS
2014 Yılında lthal EdilenTaylar – Imported Foals in 2014
Name
Date
of birth Color Sex
Sire
Dam
Imp.from
Country
Stubook
referance
Unnamed
2014
b
c
Bodemeister (USA)
Revolutionary Act (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
EVANDROS (IRE)
2014
b
c
Bushranger (IRE)
Silver Dip (GB)
IRE
(see GSB v : 48--)
Unnamed
2014
b
c
Cape Cross (IRE)
Kiwani Bay (GB)
IRE
(see SBF v : 67--)
Unnamed
2014
ch
c
Duke Of Marmalade (IRE) Fear And Greed (IRE)
IRE
(see GSB v : 48--)
Unnamed
2014
b
f
Fastnet Rock (AUS)
Fiddler's Moll (IRE)
IRE
(see GSB v : 48--)
KING OF TURKEY (USA)
2014
b
c
Forestry (USA)
Garden Secrets (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2014
ch
c
Helmet (AUS)
Magical Peace (IRE)
IRE
(see GSB v : 48--)
KALIMITA (IRE)
2014
b
f
Kurtiniadis (IRE)
Belle Epoch (GB)
IRE
(see GSB v : 48--)
CHURCHILL FIRE (USA)
2014
b
c
Lemon Drop Kid (USA)
Wave On (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
HILAL KIZIM (USA)
2014
gr
f
Lonhro (AUS)
Elle Runaway (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2014
ch
f
Midshipman (USA)
No Warning (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
EXOTIC PRINCESS (IRE)
2014
b
f
Native Khan (FR)
Sentee (IRE)
IRE
(see GSB v : 48--)
Unnamed
2014
b
f
Paddy O'prado (USA)
Kindness (GB)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2014
ch
f
Scat Daddy (USA)
Kit's Girl (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
EDERLEZI (USA)
2014
ch
c
Shackleford (USA)
Boogie Beach Blues (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
KARENINA (IRE)
2014
b
f
Sixties Icon (GB)
Turfischore (FR)
IRE
(see GSB v : 48--)
LEXINGTON FIRE (USA)
2014
b
c
Street Hero (USA)
Palacio De Amor (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2014
b
f
Student Council (USA)
Frigidette (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
TALE OF SUNFYRE (USA)
2014
b
c
Tale Of Ekati (USA)
Heavenly Glory (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2014
b
c
Turkısh Sword
Woodmans Girl (IRE)
IRE
(see GSB v : 48--)
Unnamed
2014
b
f
Unaccounted For (USA)
Invıncıble Gırl
IRE
(see GSB v : 48--)
SUPER ALP (USA)
2014
b
c
Uncle Mo (USA)
Gift To The World (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2014
b
f
Warrior's Reward (USA)
Run For Love (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
185
2014 Yılında lthal EdilenTaylar – Imported Foals in 2014
Name
Date
of birth Color Sex
Sire
Dam
186
Imp.from
Country
Stubook
referance
İHRAÇ ATLAR
EXPORTED HORSES
2014 Yılında İhraç EdilenAtlar – Exported Horses in 2014
COMMON HOPE (USA) , b, f, 1997 , bred by Mr. & Mrs. Martin J. Wygod, by Storm Cat (USA), out of Sown (USA),
by Grenfall (USA) (see 8. Sup. p : 30), Sent to USA
KAYRA , b, c, 2005 , bred by Beyhan Kibar, by Unaccounted For (USA), out of Şerefnur, by Uğurtay (see 1. Sup. to v
3, p : 169), Sent to LIB
KURUÜZÜM , b, f, 2010 , bred by Mehmet İlker Akdeniz, by Karabeyhan (GB), out of Tea, by Invincible Spirit (IRE)
(see 6. Sup. p : 139), Sent to LIB
LADY CANDY , b, f, 2012 , bred by Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti, by Candy Ride (ARG), out of Common
Hope (USA), by Storm Cat (USA) (see 8. Sup. p : 30), Sent to USA
MADE IN HEAVEN , b, c, 2009 , bred by Hünkar Adalı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Outcry (GB), by Caerleon
(USA) (see 5. Sup. p : 89), Sent to LIB
MILAN , ch, c, 2007 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Mountain Cat (USA), out of Ro-Ro, by Cock Robin (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 100), Sent to LIB
RED SECRET , b, f, 2009 , bred by Fatine Özsoy, by Okawango (USA), out of Reveuse Du Soir (GB), by Vision
(USA) (see 5. Sup. p : 97), Sent to LIB
SABRIM , b, c, 2009 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Saykaly, by Manila (USA) (see 5. Sup.
p : 104), Sent to LIB
SAME DADY , b, c, 2010 , bred by Ahmet Cavcav, by Mehmet Bora, out of Princess Selen (IRE), by Blues Traveller
(IRE) (see 6. Sup. p : 111), Sent to LIB
SCARLET SUN , b, c, 2009 , bred by Derviş Meral, by Velociraptor (GB), out of Cout Contact (USA), by Septieme
Ciel (USA) (see 5. Sup. p : 24), Sent to LIB
SEVİLAY , b, f, 2002 , bred by Mehmet Laflı, by Cristo (GB), out of Alabanda, by Al Murtajaz (USA) (see 9. Sup. p :
130), Sent to LIB
SILVER DANCER , gr, f, 2007 , bred by Atahan Murat Zilcioğlu, by West By West (USA), out of Elodie, by Bankocu
(see 9. Sup. p : 134), Sent to IRE
SPORTS BOY , gr, c, 2011 , bred by Vahan Garo Kuyumciyan, by Sports Hero (USA), out of Amasis, by Highest
Honor (FR) (see 7. Sup. p : 6), Sent to LIB
TURKISH LADY , ch, f, 2009 , bred by Murat Emre Özsoy, by Ulaklı, out of Hanım Sultan, by Night Shift (USA) (see
5. Sup. p : 51), Sent to LIB
UNNAMED , ch, c, 2013 , bred by Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti, by City Zip (USA), out of No Dress Code
(USA), by Distorted Humor (USA) (see 9. Sup. p : 105), Sent to USA
WHITE JUNIOR , gr, c, 2007 , bred by Yervant Ütücü, by Bin Ajwaad (IRE), out of Siboş, by Cock Robin (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 112), Sent to LIB
WISH , ch, f, 2010 , bred by Ali Rıza Paksoy, by Al's Theatre (USA), out of Aynalı, by Ezy Koter (GB) (see 6. Sup. p :
12), Sent to LIB
ZİNAR , b, c, 2011 , bred by Mahmut Korkmaz, by Sea Hero (USA), out of Super Gırl, by Ocean Crest (USA) (see 7.
Sup. p : 137), Sent to LIB
187
2014 Yılında İhraç EdilenAtlar – Exported Horses in 2014
188
TÜRK STUDBOOKLARINDA
İSİMSİZ OLUP SONRADAN İSİM
ALAN ATLAR
LIST OF FOALS PUBLISHED UNNAMED
and
NOW NAMED
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken Their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
9. Sup. p : 13
9. Sup. p : 47
9. Sup. p : 52
9. Sup. p : 81
9. Sup. p : 84
9. Sup. p : 88
9. Sup. p : 93
9. Sup. p : 93
9. Sup. p : 104
9. Sup. p : 111
9. Sup. p : 151
9. Sup. p : 161
SEMPLICETTO, b,c, (2013) by Perfect Storm - Athalıa
KISS YOUR HANDS, b,c, (2013) by Out Of Control - Famous Five (UAE)
CANT TOUCH THIS, b,c, (2013) by Captain Marvelous (IRE) - French Actress (USA)
CÜNEYTHAN, b,c, (2013) by Kurtiniadis (IRE) - Lady Turk
KING BURAK, ch,c, (2013) by Pan Rıver - Lissey
BÜYÜK KIZIL, ch,c, (2013) by Victory Gallop (CAN) - Make It Easy
THUNDER BUDDY, b,f, (2013) by Victory Gallop (CAN) - Merriment (USA)
MAKBET, b,c, (2013) by Kaneko - Mesmerist (USA)
DONTLOOSEDCONTROL, b,c, (2013) by Kaneko - Night Maiden (USA)
KOMBİN, b,f, (2013) by Muhtathir (GB) - Pearl Quest (GB)
DEM THE DEM, ch,c, (2013) by Cuvee (USA) - Truce (GB)
STAR WORDS, ch,c, (2013) by Banknote (GB) - Zambak (IRE)
189
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken Their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
190
İSİMSİZ TAYLARIN
İNDEKSİ
UNNAMED FOALS
INDEX
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
b,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
gr,
gr,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
gr,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
by Scarface, out of Abreas ........................................................................................1
by Three Valleys (USA), out of Acquavıta ...............................................................1
by Lion Heart (USA), out of Actıonmax...................................................................1
by Pressing (IRE), out of Adventure Day .................................................................2
by Dehere (USA), out of African Sundance (USA) ..................................................2
by Three Valleys (USA), out of Afto (USA) ............................................................2
by Powerscourt (GB), out of Ağa's Joy.....................................................................2
by Dai Jin (GB), out of Aıswarıa ..............................................................................3
by Bin Ajwaad (IRE), out of Akodgüzeli..................................................................3
by Banknote (GB), out of Aksinya ...........................................................................3
by Scarface, out of Akyazılıseda...............................................................................3
by Unaccounted For (USA), out of Alayel................................................................4
by Dai Jin (GB), out of Alaynia (IRE) ......................................................................4
by Yonaguska (USA), out of Alberıca ......................................................................4
by Always A Classic (CAN), out of Alcına ..............................................................4
by Perfect Storm, out of Alessıa ...............................................................................4
by Torok (IRE), out of Alive (GB) ...........................................................................4
by Powerscourt (GB), out of Aliye Hatun.................................................................4
by Eagle Eyed (USA), out of All The Bees (IRE) ....................................................4
by Kıng's Pleasure, out of Allıance Lady..................................................................5
by Native Khan (FR), out of Allıanoı .......................................................................5
by Inspector, out of Alnadas .....................................................................................5
by Green Gönen, out of Aloha II ..............................................................................5
by Footstepsinthesand (GB), out of Along Came Molly (GB)..................................5
by Mali, out of Alsevin .............................................................................................5
by Victory Gallop (CAN), out of Altin Bike (USA) .................................................5
by Turkısh Sword, out of Always The Fırst..............................................................6
by Black Bıshop, out of Amandla (IRE) ...................................................................6
by Three Valleys (USA), out of Amarilou (FR)........................................................6
by Kaneko, out of Amasis.........................................................................................6
by Three Valleys (USA), out of Amasra ...................................................................6
by Sea Hero (USA), out of Amed Dansçısı...............................................................6
by Harputlu Gaggoş, out of Amza ............................................................................7
by Dehere (USA), out of Ana Kraliçe.......................................................................7
by Yonaguska (USA), out of Anatolıan Bıshop........................................................7
by Son Of Sun, out of Anayurt .................................................................................7
by Three Valleys (USA), out of Ancestor .................................................................7
by Sultans Of Swıng, out of Andalucıa.....................................................................7
by Al's Theatre (USA), out of Angel Zeyno .............................................................8
by Native Khan (FR), out of Angela .......................................................................8
by Pressing (IRE), out of Anka Kuşu........................................................................8
by Mountain Cat (USA), out of Annesley (IRE).......................................................8
by Pressing (IRE), out of Another Legend................................................................8
by Luxor, out of Antılop ...........................................................................................8
by Istanbul, out of Aosta ...........................................................................................8
by Kurtiniadis (IRE), out of Aphobic Lady (USA) ..................................................9
by Country Reel (USA), out of Araby (USA)...........................................................9
by Avangard (IRE), out of Aragel.............................................................................9
by Attacante, out of Argıt .........................................................................................9
by Attacante, out of Arkur ........................................................................................9
by El Salvador, out of Arrıvata .................................................................................9
by Kaneko, out of Aryam........................................................................................10
by Royal Abjar (USA), out of As Flare ..................................................................10
by Velociraptor (GB), out of Asfalya......................................................................10
by Unaccounted For (USA), out of Ashley.............................................................10
by Kurtiniadis (IRE), out of Asi Baby ...................................................................10
by Pressing (IRE), out of Asilana ...........................................................................11
by Bizim Ayancikli (IRE), out of Asrın Tayı..........................................................11
by Kurtaran (IRE), out of Asya Hanım ...................................................................11
by Ocean Crest (USA), out of Asyam.....................................................................11
by Gold For Lady, out of Atakan Hatun .................................................................11
by Native Khan (FR), out of Atakhanım.................................................................11
by Luxor, out of Atenflex .......................................................................................11
by Bin Ajwaad (IRE), out of Ateşin Kızı................................................................12
by Lion Heart (USA), out of Automatıc Control ....................................................12
by Fast Company (IRE), out of Autumn Star (IRE)................................................12
by Bin Ajwaad (IRE), out of Aybek Hatun.............................................................12
191
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
gr,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
by Country Reel (USA), out of Aycem...................................................................12
by Royal Abjar (USA), out of Aygül ......................................................................13
by Turkısh Sword, out of Aysultan .........................................................................13
by Dai Jin (GB), out of Ayşa ..................................................................................13
by Inspector, out of Ayva Sarı ................................................................................13
by Always A Classic (CAN), out of Babasınınkızı .................................................14
by Powerscourt (GB), out of Bachelette (IRE) .......................................................14
by Always A Classic (CAN), out of Backdraft (IRE) .............................................14
by Divine Light (JPN), out of Bade ........................................................................14
by Scream To Scream (IRE), out of Badelal...........................................................14
by Powerscourt (GB), out of Bak............................................................................14
by All The Good (IRE), out of Bakhtawar (IRE) ....................................................14
by Kurtiniadis (IRE), out of Balahe (USA)............................................................15
by Luxor, out of Balencıaga....................................................................................15
by Unaccounted For (USA), out of Balkanıa ..........................................................15
by Victory Gallop (CAN), out of Balliamo (IRE)...................................................15
by Frozen Power (IRE), out of Ballroom Dancer (IRE)..........................................15
by Adonise, out of Balpınar ....................................................................................15
by Lion Heart (USA), out of Bambino....................................................................15
by Black Bıshop, out of Bartoya .............................................................................16
by Henrythenavigator (USA), out of Bati Garaji (GB) ...........................................16
by Native Khan (FR), out of Bayburt Güzeli ..........................................................16
by English Channel (USA), out of Beautiful Lil (USA) .........................................16
by Banknote (GB), out of Beauty Mida ..................................................................17
by Torok (IRE), out of Bedruşka ............................................................................17
by Perfect Storm, out of Bekmezgül .......................................................................17
by Lion Heart (USA), out of Belami.......................................................................17
by Three Valleys (USA), out of Bella Mıa .............................................................18
by Velociraptor (GB), out of Bella Ragazza ...........................................................18
by Ronaldinho, out of Best Class ............................................................................18
by Lion Heart (USA), out of Beşi Bir Yerde ..........................................................19
by Luxor, out of Beverly Hılls ................................................................................19
by Turkısh Sword, out of Beyond Cloudes .............................................................19
by Royal Abjar (USA), out of Bıella.......................................................................20
by Sports Hero (USA), out of Bimini Breeze (CAN) .............................................20
by Competus, out of Bin Gül ..................................................................................20
by Lion Heart (USA), out of Bin Umut ..................................................................20
by Luxor, out of Bir Daha.......................................................................................20
by Kaneko, out of Black Blood...............................................................................21
by Eagle Eyed (USA), out of Blue Label................................................................21
by Dai Jin (GB), out of Bluebird Day (IRE) ...........................................................22
by Out Of Control, out of Blushıng Angel ..............................................................22
by Mountain Cat (USA), out of Blushing Doe (USA) ............................................22
by Peintre Celebre (USA), out of Bola (GER) ........................................................22
by Nash Bıshop, out of Bon Voyage.......................................................................22
by Sri Pekan (USA), out of Bona Dea (IRE) ..........................................................22
by Native Khan (FR), out of Book Report (USA)...................................................22
by Elnadim (USA), out of Bookiesindex Girl (IRE) ...............................................22
by Powerscourt (GB), out of Bribiscuit (USA) .......................................................23
by Lion Heart (USA), out of Buca Güzeli...............................................................23
by Anatoly, out of Bühya........................................................................................24
by Out Of Control, out of By My Sıde....................................................................24
by Sea Hero (USA), out of Bziya............................................................................24
by Perfecto, out of Cadika.......................................................................................24
by Kurtiniadis (IRE), out of Can Sima...................................................................25
by Faırson, out of Canay (USA) .............................................................................25
by Powerscourt (GB), out of Candy Cove (GB) .....................................................25
by Pressing (IRE), out of Canege............................................................................25
by Black Bıshop, out of Canpare ............................................................................25
by Spıtfıre, out of Cansen .......................................................................................25
by Intense Focus (USA), out of Caonach (IRE)......................................................26
by Sri Pekan (USA), out of Capable (IRE) .............................................................26
by Lion Heart (USA), out of Captain's Girl (USA).................................................26
by Sri Pekan (USA), out of Caramel.......................................................................26
by Native Khan (FR), out of Carrig Girl (GB)........................................................27
by Pressing (IRE), out of Carry On Ellie (IRE) ......................................................27
by Pressing (IRE), out of Cassıopeıa ......................................................................27
192
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
gr,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
gr,
b,
b,
gr,
b,
ch,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
by Pan Rıver, out of Caulry Red (IRE) ...................................................................27
by Banknote (GB), out of Caviar And Candy (GB) ................................................27
by Luxor, out of Celeste..........................................................................................28
by Always A Classic (CAN), out of Celtıc Dream .................................................28
by Lion Heart (USA), out of Cemre........................................................................28
by Halicarnassus (IRE), out of Cessy......................................................................28
by Bosporus (IRE), out of Ceylin ...........................................................................28
by Lion Heart (USA), out of Champagne Barb (USA) ...........................................28
by Bosporus (IRE), out of Champıon Gırl ..............................................................28
by Lion Heart (USA), out of Charming Dream (IRE).............................................29
by Dehere (USA), out of Chatila (USA) .................................................................29
by Carıbou, out of Cherry Flower ...........................................................................29
by Rey De Cafe (USA), out of Cherry Red (USA) .................................................29
by Victory Gallop (CAN), out of Chı .....................................................................29
by Victory Gallop (CAN), out of Chinoiserie (GB)................................................29
by Unaccounted For (USA), out of Chıpıe..............................................................29
by Victory Gallop (CAN), out of Cloud Dancer .....................................................30
by Always A Classic (CAN), out of Colenels Love................................................30
by Victory Gallop (CAN), out of Commedia Dell'arte (IRE) .................................30
by Henrythenavigator (USA), out of Common Hope (USA) ..................................30
by Always A Classic (CAN), out of Contrary (USA) .............................................31
by Victory Gallop (CAN), out of Cosset.................................................................31
by Sports Hero (USA), out of Croco Lady (IRE)....................................................32
by Evoke (USA), out of Cryo Star ..........................................................................32
by Mountain Cat (USA), out of Ctadel ...................................................................32
by Medya, out of Cundalı .......................................................................................32
by Dai Jin (GB), out of Cücen ................................................................................32
by Banknote (GB), out of Çamtepe Güzeli .............................................................32
by Tomma Hawk, out of Çancava...........................................................................32
by Perfect Storm, out of Çaygüzeli .........................................................................32
by Kıng's Pleasure, out of Çiçeklerin Dansi (IRE)..................................................33
by Native Khan (FR), out of Çimen........................................................................33
by Bin Ajwaad (IRE), out of Çok Çok (IRE)..........................................................33
by Adonise, out of D'artımıllıon .............................................................................34
by Dehere (USA), out of Daddys Dollars ...............................................................34
by Always A Classic (CAN), out of Damasserie (IRE) ..........................................34
by Fastnet Rock (AUS), out of Dame De Sion (IRE) .............................................34
by Halicarnassus (IRE), out of Dan's Pride (USA) .................................................34
by Dehere (USA), out of Dance Solo (GB).............................................................34
by Bosporus (IRE), out of Dane Wells (IRE) .........................................................35
by Bosporus (IRE), out of Danehılls Gırl ...............................................................35
by Mizzen Mast (USA), out of Dark Enchantress (USA) .......................................35
by Sri Pekan (USA), out of Dark Storm..................................................................35
by Cape Cross (IRE), out of Dawn Surprise (USA)................................................36
by Bosporus (IRE), out of Deep Sea .......................................................................36
by Vento, out of Deflect..........................................................................................36
by Powerscourt (GB), out of Delfina ......................................................................37
by Three Valleys (USA), out of Della Victoria (USA) ...........................................37
by Dehere (USA), out of Denizim ..........................................................................37
by Pan Rıver, out of Denizyele ...............................................................................37
by Rey De Cafe (USA), out of Desdemona ............................................................37
by Mali, out of Deste ..............................................................................................38
by Kaneko, out of Devoyka ....................................................................................38
by Lion Heart (USA), out of Dinah (FR) ................................................................38
by Cuvee (USA) , out of Dınara..............................................................................38
by Cape Cross (IRE), out of Diva Pop (IRE) ..........................................................38
by Pressing (IRE), out of Dıxıe Darlene .................................................................39
by Native Khan (FR), out of Dişeps........................................................................39
by Derviş Ağa, out of Doctors Dancer ....................................................................39
by Kaneko, out of Doli............................................................................................39
by Luxor, out of Dolly Fox .....................................................................................40
by Bin Ajwaad (IRE), out of Dolores .....................................................................40
by Three Valleys (USA), out of Dominant .............................................................40
by Victory Gallop (CAN), out of Dorasaura (IRE) .................................................40
by Rey De Cafe (USA), out of Dorıs ......................................................................40
by Dai Jin (GB), out of Dove Lamore.....................................................................40
by Luxor, out of Dörtnalınkızı ................................................................................40
193
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
gr,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
gr,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
by Kurtiniadis (IRE), out of Dramatıc ...................................................................40
by Kyllachy (GB), out of Dramatic Solo (GB) .......................................................41
by Royal Abjar (USA), out of Dream State (IRE) ..................................................41
by Dai Jin (GB), out of Dubai Güzeli .....................................................................41
by Powerscourt (GB), out of Duru Hanım ..............................................................41
by Miklagard, out of Dut Beyaz..............................................................................41
by Bosporus (IRE), out of Dynamıc Rock ..............................................................42
by Kurtiniadis (IRE), out of Eastern Baby (IRE) ...................................................42
by Luxor, out of Eastern Society (IRE)...................................................................42
by Three Valleys (USA), out of Ece Efe.................................................................42
by Bors, out of Ecemsultan .....................................................................................43
by High Chaparral (IRE), out of Edosh (IRE).........................................................43
by Ronaldinho, out of Eıght Belles .........................................................................43
by Bosporus (IRE), out of Ekınoks Code................................................................43
by Grand Ekinoks, out of Ekınoks West .................................................................43
by Inspector, out of El Clasıco................................................................................44
by Dai Jin (GB), out of El Salla ..............................................................................44
by Torok (IRE), out of Ela Kori Mu (GB) ..............................................................44
by Adonise, out of Eladeniz....................................................................................44
by Sri Pekan (USA), out of Elanor..........................................................................44
by Victory Gallop (CAN), out of Elle Diva (GER).................................................44
by River Special (USA), out of Emerald.................................................................45
by Torok (IRE), out of Emma .................................................................................45
by Luxor, out of Emmenez Moi (GB).....................................................................45
by Lion Heart (USA), out of Endless Freedom.......................................................45
by Sri Pekan (USA), out of Engagement (GB) .......................................................46
by Derviş Ağa, out of Eola......................................................................................46
by Dehere (USA), out of Eolıon .............................................................................46
by Always A Classic (CAN), out of Erbike ............................................................46
by Native Khan (FR), out of Erengül......................................................................46
by Sea Hero (USA), out of Erith's Chill Wind (GB)...............................................46
by Victory Gallop (CAN), out of Esclarmonde (IRE).............................................46
by Win River Win (USA), out of Esen Rüzgar .......................................................46
by Motivator (GB), out of Evading (USA) .............................................................47
by Victory Gallop (CAN), out of Exeter.................................................................47
by Always A Classic (CAN), out of Exotıc Dancer ................................................47
by Indigo Red (GB), out of Exotıc Flame ...............................................................47
by Victory Gallop (CAN), out of Fafatara ..............................................................48
by Medya, out of Fairlanda (IRE) ...........................................................................48
by Dehere (USA), out of Faıry Queen ....................................................................48
by Torok (IRE), out of Fantastic Mist (GB)............................................................48
by Victory Gallop (CAN), out of Faroe Islands (GB).............................................48
by Always A Classic (CAN), out of Fast Spartan (USA) .......................................49
by Native Khan (FR), out of Fawn Lily (IRE) ........................................................49
by Velociraptor (GB), out of Felıgırl ......................................................................49
by Scarface, out of Fıgaro .......................................................................................49
by Bosporus (IRE), out of Fille Genereux (GB) .....................................................49
by Bin Ajwaad (IRE), out of Fınal Destınatıon.......................................................49
by Leventcan, out of Fırtınasel................................................................................50
by Dai Jin (GB), out of Figen Kız...........................................................................50
by Miklagard, out of Firuze ....................................................................................50
by Nusa Dua, out of Florance (GER)......................................................................51
by Sea Hero (USA), out of Fly Horse .....................................................................51
by Dehere (USA), out of Flyıng Beauty .................................................................51
by Luxor, out of Flyıng Saucer ...............................................................................51
by Native Khan (FR), out of For Touch..................................................................51
by Inspector, out of For You...................................................................................51
by Harlan's Holiday (USA), out of Fordyce (USA) ................................................51
by Kurtiniadis (IRE), out of Forested (USA) .........................................................51
by Native Khan (FR), out of Formıdable ...............................................................52
by Kurtiniadis (IRE), out of Fors ...........................................................................52
by Inspector, out of Fortıs .......................................................................................52
by Native Khan (FR), out of Fortıs Gül ..................................................................52
by Expansion (USA), out of Four By Four .............................................................52
by Luxor, out of Free Lady .....................................................................................52
by Bin Ajwaad (IRE), out of Freezone ...................................................................52
by Out Of Control, out of French Actress (USA) ...................................................52
194
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
gr,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
gr,
ch,
b,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
by Luxor, out of Frıends .........................................................................................52
by Luxor, out of Funny Gırl....................................................................................53
by Country Reel (USA), out of Fuss Cat ................................................................53
by Anatoly, out of Gaia Bronswick (GB) ...............................................................53
by Inspector, out of Geısha .....................................................................................54
by Luxor, out of Gelincik........................................................................................54
by Lawman (FR), out of Gemini Joan (GB) ...........................................................54
by Kaneko, out of Genıus .......................................................................................54
by Victory Gallop (CAN), out of Gift Of The Heart (CAN)...................................54
by Pressing (IRE), out of Gınga Gırl ......................................................................55
by Spring At Last (USA), out of Glass Path (USA)................................................55
by Scarface, out of Glorıa Mundı............................................................................55
by Scream To Scream (IRE), out of Glorıana .........................................................55
by Ocean Crest (USA), out of Glucosa ...................................................................55
by Victory Gallop (CAN), out of Gold Bıhar .........................................................56
by Kaneko, out of Gold Blossom (IRE) ..................................................................56
by Myboycharlie (IRE), out of Gold Coast Cat (USA)...........................................56
by Lion Heart (USA), out of Gold Tulıp.................................................................56
by Country Reel (USA), out of Golden Olıve.........................................................57
by Yonaguska (USA), out of Golden Seraph (USA) ..............................................57
by Dalakhani (IRE), out of Golubushka (USA) ......................................................58
by Rey De Cafe (USA), out of Good Evening (USA).............................................58
by Ocean Crest (USA), out of Good Tıme Gırl.......................................................58
by Three Valleys (USA), out of Gossıp Gırl...........................................................58
by Black Bıshop, out of Göktuluy...........................................................................58
by Flying Boy (IRE), out of Gönül Alan ................................................................59
by Vento, out of Gönül Kırmaz...............................................................................59
by Derviş, out of Göztepeci ....................................................................................59
by Native Khan (FR), out of Gradiva (USA) ..........................................................59
by Dai Jin (GB), out of Great Runner .....................................................................59
by Sri Pekan (USA), out of Grecian Grail (IRE).....................................................60
by Three Valleys (USA), out of Green Eye ............................................................60
by Ajmera (GB), out of Grey Queen.......................................................................60
by Teksas Hasan, out of Guılty Conscıous .............................................................60
by Dehere (USA), out of Güldemin Kızı ................................................................60
by Ronaldinho, out of Gülnihal...............................................................................61
by Perfect Storm, out of Gülüm Sultan (IRE) .........................................................61
by Bosporus (IRE), out of Gümüş Eyer (IRE) ........................................................61
by Dehere (USA), out of Güzel Gelin.....................................................................61
by Sri Pekan (USA), out of Habinar (USA) ............................................................61
by Halicarnassus (IRE), out of Hande Sultan..........................................................62
by Out Of Control, out of Handiya (IRE) ...............................................................62
by Luxor, out of Hanımkız......................................................................................62
by Kadir Baba, out of Hankepek Kızı .....................................................................63
by Bosporus (IRE), out of Happy Hour ..................................................................63
by Country Reel (USA), out of Hapry Mare ...........................................................63
by Dehere (USA), out of Harmony In Blue ............................................................63
by Luxor, out of Haspa ...........................................................................................63
by Bosporus (IRE), out of Hatsumomo...................................................................63
by Pan Rıver, out of Hayabala ................................................................................63
by Anatoly, out of Hayal Meyal..............................................................................64
by Three Valleys (USA), out of Hayatım Roman ...................................................64
by Sri Pekan (USA), out of Hayırlısı ......................................................................64
by Anatoly, out of Heart .........................................................................................64
by Unaccounted For (USA), out of Helin ...............................................................64
by Vento, out of Hello Mama .................................................................................64
by Unaccounted For (USA), out of Hernando Kızı.................................................65
by Sultans Of Swıng, out of Hescapade (FR) .........................................................65
by Rip Van Winkle (IRE), out of Hey Fiddle Fiddle (IRE) ....................................65
by Arizona Red (USA), out of Hıgh Hope..............................................................65
by Sea Hero (USA), out of Hıgh Star......................................................................65
by Midnight Lute (USA), out of Highest Approval (USA).....................................66
by Cuvee (USA) , out of Highness Daughter (FR) .................................................66
by Pressing (IRE), out of Hıll Poınt ........................................................................66
by Derviş, out of Hibenur .......................................................................................66
by Last Commander (USA), out of Hios.................................................................66
by All The Good (IRE), out of Holianna (GER) .....................................................66
195
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
gr,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
by Powerscourt (GB), out of Hopalina (USA) ........................................................67
by My Grandson (GB), out of Hope .......................................................................67
by Powerscourt (GB), out of Hurrıcane Dancer......................................................67
by Yonaguska (USA), out of Hürrem .....................................................................67
by Luxor, out of Hydra ...........................................................................................67
by Orpen (USA), out of I Feel Good (IRE).............................................................68
by Speedy Turc, out of Icy Joke (IRE)....................................................................68
by Lion Heart (USA), out of Impassable ................................................................68
by Out Of Control, out of Inbuilt Beauty (USA).....................................................68
by Yavuzkaya, out of Inglewood ............................................................................69
by Arizona Red (USA), out of Innocence ...............................................................69
by Native Khan (FR), out of Insolence (USA) .......................................................69
by Pan Rıver, out of Invıncıble Raın.......................................................................69
by Country Reel (USA), out of Irlanda Rüzgari (IRE)............................................69
by Flying Boy (IRE), out of Isolde (IRE) ...............................................................69
by Ocean Crest (USA), out of İdilga.......................................................................70
by Halicarnassus (IRE), out of İhsansultanın Kızı ..................................................70
by Arizona Red (USA), out of İncilay ....................................................................70
by Mountain Cat (USA), out of İskenderun ............................................................70
by Scarface, out of İskenderunlu.............................................................................70
by Scarface, out of İspir ..........................................................................................71
by Değirmendereli, out of İzbeli .............................................................................71
by Pan Rıver, out of İzmitli (GB)............................................................................71
by Lion Heart (USA), out of Jamaica Affair (USA) ...............................................71
by Perfect Storm, out of Jane Seymour (GB)..........................................................71
by Carıbou, out of Jerıje..........................................................................................71
by Sports Hero (USA), out of Jewel On The Nile (IRE).........................................72
by Bosporus (IRE), out of Jımbılba ........................................................................72
by Yavuz Star, out of Jolly Bras .............................................................................72
by Perfect Storm, out of Joy Rıde ...........................................................................72
by Negresco, out of Jubılantly ................................................................................72
by Kaneko, out of Jubilee Treat (USA)...................................................................72
by Perfect Storm, out of Jumaırah...........................................................................73
by Roderic O'connor (IRE), out of Jumhuriya (IRE) ..............................................73
by Inspector, out of Kalatuna (FR) .........................................................................73
by Halicarnassus (IRE), out of Kaluga....................................................................73
by Avangard (IRE), out of Kama's Wheel (GB) .....................................................73
by Yonaguska (USA), out of Kamile Sultan...........................................................73
by Always A Classic (CAN), out of Karabacak......................................................74
by Speedy Turc, out of Karasevda ..........................................................................74
by Powerscourt (GB), out of Karatutkum ...............................................................74
by Hat Trick (JPN), out of Karen's Cuisine (USA) .................................................74
by Powerscourt (GB), out of Karma (GB) ..............................................................74
by Perfecto, out of Karuma .....................................................................................74
by Always A Classic (CAN), out of Karyağdıgelin ................................................75
by Kaneko, out of Keepin Company (USA) ...........................................................75
by Divine Light (JPN), out of Kenndrea .................................................................75
by Dai Jin (GB), out of Kerime Su .........................................................................75
by Kaneko, out of Kınalı Yörük..............................................................................76
by Eagle Eyed (USA), out of Kınalıada ..................................................................76
by Pressing (IRE), out of Kıyıkentli .......................................................................77
by Luxor, out of Kızıl Sonya ..................................................................................77
by Kaneko, out of Kitara.........................................................................................77
by Three Valleys (USA), out of Klubnika ..............................................................77
by Out Of Control, out of Koralev ..........................................................................78
by Abdulçakar (IRE), out of Koşarsın ....................................................................78
by Anatoly, out of Kösem Sultan............................................................................78
by Kaneko, out of Kundalina ..................................................................................78
by Halicarnassus (IRE), out of Kurşun ...................................................................78
by Scarface, out of Kurtis .......................................................................................78
by Oğlumemre, out of Kutupyıldızı ........................................................................79
by Country Reel (USA), out of Kuzey Rüzgarı ......................................................79
by Victory Gallop (CAN), out of La Colıta ............................................................79
by Unaccounted For (USA), out of La Rochelle .....................................................80
by Country Reel (USA), out of La Turque (IRE)....................................................80
by Derviş Ağa, out of Labetera (GB) ......................................................................80
by Luxor, out of Lady Bug......................................................................................80
196
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
by After Market (USA), out of Lady Chanterly (USA) ..........................................80
by Victory Gallop (CAN), out of Lady Chara.........................................................81
by Victory Gallop (CAN), out of Lady Çuard ........................................................81
by Bin Ajwaad (IRE), out of Lady Extra ................................................................81
by Scarface, out of Lady Godıva.............................................................................81
by Victory Gallop (CAN), out of Lady Machiavellian (IRE) .................................81
by Cuvee (USA) , out of Lady Melis ......................................................................82
by Torok (IRE), out of Lady Muhtarram ................................................................82
by Mountain Cat (USA), out of Lady Of Fortune ...................................................82
by Faırson, out of Lady Sacred ...............................................................................82
by Pressing (IRE), out of Lady Truva .....................................................................83
by Dai Jin (GB), out of Lady Wolf .........................................................................83
by Cuvee (USA) , out of Laser ...............................................................................84
by Bosporus (IRE), out of Last Dıana.....................................................................84
by Victory Gallop (CAN), out of Laud (USA) .......................................................84
by Authorized (IRE), out of Law Of Chance (GB) .................................................84
by Dehere (USA), out of Le Reve...........................................................................84
by Three Valleys (USA), out of Leandra ................................................................85
by Mizzen Mast (USA), out of Lemony Fresh (USA) ............................................85
by Country Reel (USA), out of Leontine (GER).....................................................85
by Nash Bıshop, out of Leyna (IRE).......................................................................85
by Sri Pekan (USA), out of Lıfechaın .....................................................................85
by Victory Gallop (CAN), out of Lılıana Rozıta.....................................................85
by Luxor, out of Limyra (IRE)................................................................................86
by Scarface, out of Lion Dance (IRE).....................................................................86
by Lion Heart (USA), out of Lıttle Ocean ..............................................................86
by Win River Win (USA), out of Lıttle Star ...........................................................86
by Luxor, out of Lıttle Tulıp ...................................................................................86
by Lion Heart (USA), out of Lina ...........................................................................86
by Nash Bıshop, out of Lissey ................................................................................86
by Kaneko, out of Loch Diamond (GB)..................................................................86
by Sports Hero (USA), out of London Gırl.............................................................86
by Scream To Scream (IRE), out of Lone Look (GB) ............................................87
by Kaneko, out of Lost Control...............................................................................87
by Yellow Storm, out of Louısa..............................................................................87
by Perfect Storm, out of Love Always ....................................................................87
by Pressing (IRE), out of Love In Dream ...............................................................87
by Lion Heart (USA), out of Lovely Doyoun .........................................................87
by Arizona Red (USA), out of Lovıng You ............................................................87
by Yonaguska (USA), out of Luceyn......................................................................87
by Country Reel (USA), out of Lucky Lady ...........................................................88
by Out Of Control, out of Lucky One .....................................................................88
by Luxor, out of Luçe .............................................................................................88
by Yonaguska (USA), out of Lunar Eyed ...............................................................88
by Country Reel (USA), out of Lunar Gold ............................................................88
by Native Khan (FR), out of Lunarat ......................................................................88
by Cuvee (USA) , out of Maçivet ...........................................................................89
by Pressing (IRE), out of Madencikızı....................................................................89
by Sri Pekan (USA), out of Madrigale (GB)...........................................................89
by Mali, out of Mae West .......................................................................................89
by Luxor, out of Magnolıa ......................................................................................89
by Dai Jin (GB), out of Majestıc Gırl......................................................................90
by Pressing (IRE), out of Majestıc Lass..................................................................90
by Luxor, out of Make It Easy ................................................................................90
by Yellow Storm, out of Make Me Smıle ...............................................................90
by Speedy Turc, out of Malcontenta (GB) ..............................................................90
by Kaneko, out of Malına .......................................................................................90
by Bosporus (IRE), out of Mallory .........................................................................90
by Unaccounted For (USA), out of Mamma Mıa....................................................90
by Faırson, out of Manılatay ...................................................................................91
by Kaneko, out of Manisalı Kız ..............................................................................91
by Win River Win (USA), out of Mannora (GB)....................................................91
by Victory Gallop (CAN), out of Margıela .............................................................91
by Adonise, out of Marıa Ceny ...............................................................................91
by Torok (IRE), out of Marikula.............................................................................92
by Luxor, out of Marlın's Image .............................................................................92
by Victory Gallop (CAN), out of Marmarini (GB) .................................................92
197
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
b,
gr,
b,
b,
gr,
b,
b,
gr,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
ch,
ch,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
by Arizona Red (USA), out of Marseıllaıse ............................................................92
by Sidney's Candy, out of Match Point (USA) .......................................................92
by Anatoly, out of Mean Machıne ..........................................................................93
by Scarface, out of Melancholy ..............................................................................94
by Perfect Storm, out of Melekhanım .....................................................................94
by Turkısh Sword, out of Melody Of The Wınd .....................................................94
by Victory Gallop (CAN), out of Memory And Magic (USA) ...............................94
by Kaneko, out of Meneviş .....................................................................................94
by Cape Cross (IRE), out of Merryland Missy (USA) ............................................94
by Victory Gallop (CAN), out of Mesmerist (USA) ...............................................94
by Ocean Crest (USA), out of Mıa Woman ............................................................95
by Bin Ajwaad (IRE), out of Midcorktarmac (IRE)................................................95
by Halicarnassus (IRE), out of Midnight Cafe (IRE)..............................................95
by Divine Light (JPN), out of Mıdnıght Serenade ..................................................95
by Dai Jin (GB), out of Mılagrose ..........................................................................95
by Cuvee (USA) , out of Minden (IRE) ..................................................................95
by Eagle Eyed (USA), out of Mısawa.....................................................................95
by Bin Ajwaad (IRE), out of Mıss Classıcal ...........................................................96
by Turkısh Sword, out of Mıss Dream....................................................................96
by Bosporus (IRE), out of Mıss Ignata ...................................................................96
by Luxor, out of Mıss Lady ....................................................................................97
by Bosporus (IRE), out of Mıss Nancy ...................................................................97
by Hakkar, out of Mıss Naz ....................................................................................97
by Dai Jin (GB), out of Mıss No .............................................................................97
by Leventcan, out of Mıss Olga ..............................................................................97
by Halicarnassus (IRE), out of Mıss Pılot...............................................................97
by Eagle Eyed (USA), out of Mıss Pretty ...............................................................97
by Dai Jin (GB), out of Mıss Saıgon.......................................................................97
by Velociraptor (GB), out of Miss Susie Q (USA) .................................................97
by Pressing (IRE), out of Mıssy Ellıott ...................................................................98
by Three Valleys (USA), out of Mıstress Purple ....................................................98
by Country Reel (USA), out of Misty Point (GB)...................................................98
by Always A Classic (CAN), out of Minella ..........................................................98
by Carıbou, out of Mis Mırass ................................................................................98
by Bosporus (IRE), out of Moglı ............................................................................99
by Lion Heart (USA), out of Momentum................................................................99
by Luxor, out of Mono Romantıca..........................................................................99
by Harputlu Gaggoş, out of Montemira ..................................................................99
by Luxor, out of Moon Davon ................................................................................99
by Dehere (USA), out of Moonşerose.....................................................................99
by Kurtiniadis (IRE), out of Mother Cat ..............................................................100
by Dandy Man (IRE), out of Multaka (USA) .......................................................100
by Yonaguska (USA), out of Munu The Angel ....................................................100
by Pressing (IRE), out of Muwajaha (GB)............................................................101
by Mountain Cat (USA), out of Mügide ...............................................................101
by Always A Classic (CAN), out of My Crazy Gırl .............................................101
by Luxor, out of My Gold Gırl .............................................................................101
by Win River Win (USA), out of My Joba ...........................................................102
by Karabeyhan (GB), out of My Sacrıfıce ............................................................102
by Anatoly, out of Mybelle ...................................................................................102
by Luxor, out of Mystıcal Mood ...........................................................................102
by Bin Ajwaad (IRE), out of Namrun ..................................................................102
by Luxor, out of Natıve Lady................................................................................103
by Pan Rıver, out of Naughty Gırl ........................................................................103
by Faırson, out of Nazo.........................................................................................103
by Karabeyhan (GB), out of Nefes........................................................................103
by Expansion (USA), out of Nemo .......................................................................103
by Dai Jin (GB), out of Neniş ...............................................................................104
by Scarface, out of Neris.......................................................................................104
by Mountain Cat (USA), out of Nermınov............................................................104
by Always A Classic (CAN), out of Never Lost ...................................................104
by Bin Ajwaad (IRE), out of Never Pink (FR)......................................................104
by Scream To Scream (IRE), out of New Dancer .................................................104
by Always A Classic (CAN), out of Next Star......................................................105
by Salvatore, out of Nıght Flower.........................................................................105
by Always A Classic (CAN), out of Nıobe ...........................................................105
by All The Good (IRE), out of Niobe (GB) ..........................................................105
198
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
gr,
b,
ch,
b,
b,
b,
gr,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
ch,
ch,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
by Banknote (GB), out of Nıttedas .......................................................................105
by Win River Win (USA), out of Nizaly (GB) .....................................................105
by Lion Heart (USA), out of Nihalim ...................................................................106
by Yonaguska (USA), out of No Comment ..........................................................106
by Powerscourt (GB), out of No More Control.....................................................106
by Green Gönen, out of Nofret .............................................................................106
by Nash Bıshop, out of Noks ................................................................................107
by Sakhee's Secret (GB), out of Nom De La Rosa (IRE)......................................107
by Ocean Crest (USA), out of Norma ...................................................................107
by Eagle Eyed (USA), out of Northern Sabrına ....................................................107
by Victory Gallop (CAN), out of Not A Care (CAN) ...........................................107
by Always A Classic (CAN), out of Notion Of Emotion (USA) ..........................107
by Lord Shanakill (USA), out of Numerus Clausus (FR) .....................................107
by Dehere (USA), out of Nur Cemal.....................................................................108
by Ocean Crest (USA), out of Nurçem (IRE) .......................................................108
by Sri Pekan (USA), out of Nurşo ........................................................................108
by Sri Pekan (USA), out of Nurtacım ...................................................................108
by Country Reel (USA), out of Ocean Lady .........................................................108
by Scarface, out of Ocean Rose ............................................................................108
by Yonaguska (USA), out of Ocean Sunrise (IRE)...............................................108
by Royal Abjar (USA), out of Olıve Eyed ............................................................109
by Halicarnassus (IRE), out of Olıve Garden........................................................109
by Always A Classic (CAN), out of One Cool Lady ............................................109
by Scream To Scream (IRE), out of One More No More .....................................109
by Holy Roman Emperor (IRE), out of One To Win (IRE) ..................................109
by Bosporus (IRE), out of Onkrat .........................................................................110
by Out Of Control, out of Only One .....................................................................110
by Bosporus (IRE), out of Ontherebound (USA) ..................................................110
by Native Khan (FR), out of Orama's Ghost (GB) ................................................110
by Divine Light (JPN), out of Orange Twilight (USA).........................................110
by Sarsılmaz, out of Orgıa ....................................................................................110
by Adonise, out of Orıent Brıde............................................................................110
by Torok (IRE), out of Orsa (IRE).......................................................................110
by Scarface, out of Orse Gül .................................................................................111
by Sea Hero (USA), out of Ova Güzeli.................................................................111
by Win River Win (USA), out of Özbaşak ...........................................................111
by Perfect Storm, out of Özdenim.........................................................................111
by Oğlumemre, out of Özenkız.............................................................................111
by Three Valleys (USA), out of Özennaz .............................................................111
by Mali, out of Özgöknurcan ................................................................................111
by Değirmendereli, out of Özkarde.......................................................................112
by Fusaichi Pegasus (USA), out of Palmetto Lane (USA)....................................112
by Scarface, out of Pamir......................................................................................112
by Cape Cross (IRE), out of Paoenia (IRE) ..........................................................113
by Pan Rıver, out of Papatya I ..............................................................................113
by Three Valleys (USA), out of Parlakkız ............................................................113
by Out Of Control, out of Part Tıme Lover...........................................................113
by Expansion (USA), out of Patuşka (IRE) ..........................................................113
by Out Of Control, out of Pearl Quest (GB) .........................................................113
by Native Khan (FR), out of Pennyghael (UAE) ..................................................114
by Samum (GER), out of Pepper Blossom (GER) ................................................114
by Sri Pekan (USA), out of Perfect Cırcle ............................................................114
by Sixties Icon (GB), out of Pharma West (USA) ................................................114
by Cuvee (USA) , out of Phenomena....................................................................114
by Country Reel (USA), out of Phoenıx ...............................................................114
by Country Reel (USA), out of Pımıenta ..............................................................114
by Win River Win (USA), out of Pınk Lady.........................................................115
by Commoner, out of Platanus (IRE)....................................................................115
by Cuvee (USA) , out of Platonic Chat (IRE).......................................................115
by Luxor, out of Polente .......................................................................................115
by Bosporus (IRE), out of Porto Venere (IRE) .....................................................115
by Bosporus (IRE), out of Power Of Gırl .............................................................116
by Dehere (USA), out of Precious Pearl (IRE) .....................................................116
by Cuvee (USA) , out of Prenses Dilara ...............................................................116
by All For Osman, out of Prenses Seçil ................................................................116
by Dai Jin (GB), out of Prenses Tülin...................................................................116
by Kıng's Pleasure, out of Prenseslerin Dansı.......................................................116
199
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
gr,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
gr,
b,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
by Scarface, out of Prımadonna ............................................................................117
by Kurtiniadis (IRE), out of Princess Aries (USA) ..............................................117
by Victory Gallop (CAN), out of Prıncess Funda .................................................117
by Powerscourt (GB), out of Prıncess Ironarm .....................................................117
by Country Reel (USA), out of Prıncess Özden....................................................117
by Victory Gallop (CAN), out of Princess Zahra (IRE)........................................117
by Shınıng Wolf, out of Proceed...........................................................................118
by Turkısh Sword, out of Promıse Me Gold .........................................................118
by Luxor, out of Proserpine (GB) .........................................................................118
by Out Of Control, out of Provocative Touch (USA) ...........................................118
by Sea Hero (USA), out of Psinef .........................................................................118
by Kaneko, out of Puddıng ...................................................................................118
by Mali, out of Purple ...........................................................................................118
by Out Of Control, out of Purple Tıme .................................................................119
by Perfect Storm, out of Queen Nala (AUS).........................................................119
by Lion Heart (USA), out of Queen Of Spades ....................................................119
by Regal Ransom (USA), out of Quiet Exuberance (USA) ..................................119
by Lion Heart (USA), out of Racing Heart (GB) ..................................................120
by Rey De Cafe (USA), out of Racing Heart (USA).............................................120
by Speedy Turc, out of Raedah (USA) .................................................................120
by Scream To Scream (IRE), out of Rafia ............................................................120
by Bosporus (IRE), out of Raın Dancer ................................................................120
by Yonaguska (USA), out of Rainbow D'beaute (GB) .........................................120
by Banknote (GB), out of Rakip ...........................................................................120
by Dai Jin (GB), out of Ramzia (IRE) ..................................................................121
by Faırson, out of Rapator (GB) ...........................................................................121
by Kaneko, out of Raspberry ................................................................................121
by Luxor, out of Red Bırd.....................................................................................121
by Teksas Hasan, out of Red Devıl .......................................................................121
by Powerscourt (GB), out of Red Fact..................................................................121
by Victory Gallop (CAN), out of Red Rabbıt .......................................................122
by Scarface, out of Reds Attack............................................................................122
by Hanaş, out of Regatta (GB) ..............................................................................122
by Kizilmurat (IRE), out of Reıne Rose................................................................122
by Sri Pekan (USA), out of Relatıvısta .................................................................122
by Mountain Cat (USA), out of Remy Red (USA) ...............................................123
by Dehere (USA), out of Rhapsody In Blue .........................................................123
by Ocean Crest (USA), out of Rıgel .....................................................................123
by Lion Heart (USA), out of Rince Abhann (IRE) ...............................................123
by Powerscourt (GB), out of Rısotto.....................................................................123
by Lion Heart (USA), out of Rokoko....................................................................124
by Pan Rıver, out of Romantıcally ........................................................................124
by Out Of Control, out of Romanza (GB).............................................................124
by Pressing (IRE), out of Romarın........................................................................124
by Perfecto, out of Rose De Normandie (FR) .......................................................124
by Mountain Cat (USA), out of Rose Of The Boss...............................................125
by Victory Gallop (CAN), out of Royal Class ......................................................125
by Velociraptor (GB), out of Royal Kaşgar ..........................................................126
by Divine Light (JPN), out of Royal Navy ...........................................................126
by Notnowcato (GB), out of Rumooz (GB) ..........................................................126
by Kizilmurat (IRE), out of Run Baby Run ..........................................................126
by Win River Win (USA), out of Rusalka ............................................................126
by Luxor, out of Russian Doll (USA) ...................................................................126
by Native Khan (FR), out of Saaratt (GB) ............................................................127
by Bosporus (IRE), out of Sabin ...........................................................................127
by Always A Classic (CAN), out of Sabire...........................................................127
by Scream To Scream (IRE), out of Safin (GB) ..................................................127
by Victory Gallop (CAN), out of Saga Bella (IRE) ..............................................127
by Kaneko, out of Saichania (GB) ........................................................................127
by Dragon Pulse (IRE), out of Salpiglossis (GER) ...............................................128
by Lion Heart (USA), out of Sam Connectıon......................................................128
by Lion Heart (USA), out of Sam Gırl..................................................................128
by Scarface, out of San Juan Lady ........................................................................128
by Out Of Control, out of Sandy...........................................................................128
by Lion Heart (USA), out of Santa Barbara Gırl...................................................129
by Sri Pekan (USA), out of Santa Evseeva ...........................................................129
by Maldıya, out of Sarayın Sultanı .......................................................................129
200
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
ch,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
gr,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
by Always A Classic (CAN), out of Sarı Melek ...................................................129
by Win River Win (USA), out of Sarışın Bomba..................................................130
by Foxwedge (AUS), out of Sasicha (IRE)...........................................................130
by Out Of Control, out of Scent Of Rose ..............................................................130
by Perfect Storm, out of Seacleef (FR) .................................................................130
by Monte Negro, out of Second Ground ...............................................................130
by Mountain Cat (USA), out of Secret Fantasy ....................................................130
by Luxor, out of Secret Socıety.............................................................................131
by Always A Classic (CAN), out of Sedef............................................................131
by Avangard (IRE), out of Sedenim......................................................................131
by Luxor, out of Sehar ..........................................................................................131
by Lion Heart (USA), out of Selcan (USA) .........................................................131
by Negresco, out of Selgibi...................................................................................132
by Pressing (IRE), out of Selma............................................................................132
by Out Of Control, out of Semoshum ...................................................................132
by Casamento (IRE), out of Serial Sinner (IRE)...................................................133
by Manduro (GER), out of Set The Pace (IRE) ....................................................133
by Win River Win (USA), out of Setryn...............................................................133
by Eagle Eyed (USA), out of Sevimabla...............................................................133
by Anatoly, out of Shakına ...................................................................................134
by Divine Light (JPN), out of Shamo (GB) ..........................................................134
by Unaccounted For (USA), out of Sharapova .....................................................134
by Kadir Baba, out of Sharon (HUN) ...................................................................134
by Country Reel (USA), out of She Gossıp ..........................................................134
by Anatoly, out of She Wadi Wadi (GB) ..............................................................134
by Dai Jin (GB), out of Sheriff's Posse (USA)......................................................135
by Victory Gallop (CAN), out of Show Play ........................................................135
by Medya, out of Sıgnorına Stella.........................................................................135
by Arizona Red (USA), out of Sıla Kız ................................................................135
by Lion Heart (USA), out of Silence Is Golden (GB) ...........................................136
by Anatoly, out of Silent Bull (USA)....................................................................136
by Proclamation (IRE), out of Silent Oasis (GB)..................................................136
by Ocean Crest (USA), out of Silistic (USA) .......................................................136
by Always A Classic (CAN), out of Sılk ..............................................................136
by Victory Gallop (CAN), out of Sılky.................................................................136
by Luxor, out of Sılver Gleam ..............................................................................136
by Out Of Control, out of Sılver Queen ................................................................136
by Bosporus (IRE), out of Sırnaşık .......................................................................137
by Pressing (IRE), out of Silva .............................................................................137
by Pressing (IRE), out of Sinemnaz ......................................................................137
by Torok (IRE), out of Skill (GER) ......................................................................137
by Out Of Control, out of Sky...............................................................................138
by Lion Heart (USA), out of Sky Beauty..............................................................138
by Turkısh Sword, out of Sky Is The Lımıt ..........................................................138
by Scarface, out of Sky Tornado (USA) ...............................................................138
by Powerscourt (GB), out of Slam's Legend (USA) .............................................138
by Always A Classic (CAN), out of Slender.........................................................138
by Azamour (IRE), out of Slewadora (USA) ........................................................138
by Kurtiniadis (IRE), out of Smarty Face ............................................................138
by Unaccounted For (USA), out of Smooth Player (USA) ...................................138
by Bosporus (IRE), out of Sneak Out (USA) ........................................................138
by Scarface, out of Snow Mountaın ......................................................................139
by Intikhab (USA), out of Soiree Russe (USA) ....................................................139
by Native Khan (FR), out of Solfejs Gırl ..............................................................139
by Kaneko, out of Solıtaıre ...................................................................................139
by Lion Heart (USA), out of Songthrush (USA)...................................................139
by Kaneko, out of Sonja........................................................................................139
by Country Reel (USA), out of Sorgun Kızı .........................................................140
by Scream To Scream (IRE), out of Sort (GB) .....................................................140
by Medya, out of Soylu Satici (IRE).....................................................................140
by Torok (IRE), out of Spanish Song (USA) ........................................................140
by Dehere (USA), out of Sparklıng.......................................................................140
by Powerscourt (GB), out of Specıal Rock ...........................................................140
by Country Reel (USA), out of Spectrum Quest ...................................................140
by Pressing (IRE), out of Spice Gardens (IRE).....................................................141
by Always A Classic (CAN), out of Spıteful ........................................................141
by Luxor, out of Splatter House............................................................................141
201
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
by Black Bıshop, out of Sprıng Flower.................................................................141
by Three Valleys (USA), out of Sprıng Gırl .........................................................141
by Ocean Crest (USA), out of Srı Lanka ..............................................................141
by Torok (IRE), out of Staınless ...........................................................................142
by Sheer Honor, out of Stand Up Please (GB) ......................................................142
by Dehere (USA), out of Star Bike .......................................................................142
by Fastnet Rock (AUS), out of Star Flicker (CAN) ..............................................142
by Akindayim (IRE), out of Star Of Benazir ........................................................142
by Evoke (USA), out of Star Of Nehir..................................................................142
by Cuvee (USA) , out of Starbust .........................................................................142
by Win River Win (USA), out of Starlıt ...............................................................142
by Canford Cliffs (IRE), out of Steely Grace (IRE)..............................................143
by Mountain Cat (USA), out of Stop The Traffic (IRE) .......................................143
by Rey De Cafe (USA), out of Storm To Storm (IRE) .........................................143
by Ajmera (GB), out of Stygian (USA) ................................................................143
by Scarface, out of Suelınn ...................................................................................144
by Scream To Scream (IRE), out of Summer Queen ............................................144
by Victory Gallop (CAN), out of Sun Cat.............................................................144
by Lion Heart (USA), out of Sun Child (USA).....................................................144
by Ulaklı, out of Sun Of Paradıse .........................................................................144
by Kaneko, out of Sun Shines East (USA)............................................................145
by Royal Abjar (USA), out of Sunny Gırl ............................................................145
by Lion Heart (USA), out of Suntasach (USA).....................................................145
by Turkısh Sword, out of Survıvor .......................................................................145
by Oğlumemre, out of Sümeyra Hanım ................................................................145
by Sri Pekan (USA), out of Süsen.........................................................................145
by Country Reel (USA), out of Sweetest ..............................................................146
by Mountain Cat (USA), out of Sweetheart ..........................................................146
by Country Reel (USA), out of Swilly (USA) ......................................................146
by Luxor, out of Şahsuna ......................................................................................146
by Kurtiniadis (IRE), out of Şin...........................................................................147
by Win River Win (USA), out of Şiraz .................................................................147
by Myboycharlie (IRE), out of Tadawul (USA) ...................................................147
by Divine Light (JPN), out of Take It Easy ..........................................................147
by Cuvee (USA) , out of Talıa Rose .....................................................................147
by Popular Demand, out of Talulah ......................................................................148
by Ocean Crest (USA), out of Tamerinkizi (IRE).................................................148
by Luxor, out of Tanem ........................................................................................148
by Kıng Alex, out of Tanışığı ...............................................................................148
by Victory Gallop (CAN), out of Tanyeri .............................................................148
by Win River Win (USA), out of Taojan Prıncess ................................................148
by Dai Jin (GB), out of Tarte Fine (FR)................................................................148
by Yonaguska (USA), out of Tatlıçağ...................................................................149
by Dai Jin (GB), out of Tayyareci (IRE)...............................................................149
by Indigo Red (GB), out of Tearful (USA) ...........................................................149
by Lion Heart (USA), out of Tenedos...................................................................149
by All The Good (IRE), out of Teramo (IRE).......................................................149
by Three Valleys (USA), out of Terre De Sable (FR)...........................................150
by Divine Light (JPN), out of Texas Gal (USA)...................................................150
by Out Of Control, out of The De Chine (FR) ......................................................150
by Powerscourt (GB), out of Thecelo (GB) ..........................................................150
by Out Of Control, out of Themıs .........................................................................150
by Çerko, out of Thırteen......................................................................................151
by Dehere (USA), out of Thirteen Tricks (USA) ..................................................151
by Pressing (IRE), out of Thunder Wolf ...............................................................151
by Victory Gallop (CAN), out of Tıerra ...............................................................151
by Mali, out of Tislimeen (GB).............................................................................151
by Always A Classic (CAN), out of Tittiba (GB) .................................................151
by Kaneko, out of Tigris .......................................................................................152
by Pressing (IRE), out of Tilia ..............................................................................152
by Perfect Storm, out of Tony's Ridge (GB) .........................................................152
by Turkısh Sword, out of Too Late .......................................................................152
by Sea Hero (USA), out of Top Royal ..................................................................152
by Ocean Crest (USA), out of Torunum Beyza ....................................................152
by Halicarnassus (IRE), out of Tralee...................................................................153
by Victory Gallop (CAN), out of Trapes ..............................................................153
by Victory Gallop (CAN), out of Treasury Key (USA) ........................................153
202
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
ch,
b,
ch,
gr,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
by Yonaguska (USA), out of Tropıc Star..............................................................154
by Powerscourt (GB), out of Trust (GB)...............................................................154
by Victory Gallop (CAN), out of Trysa ................................................................154
by Black Bıshop, out of Tulameen (UAE) ............................................................154
by Out Of Control, out of Turunç (IRE) ...............................................................155
by Unaccounted For (USA), out of Twıst Of Faıth...............................................155
by Kurtiniadis (IRE), out of Two Turn ................................................................155
by Teeth To Teeth (IRE), out of Tyana Güzeli .....................................................155
by Mountain Cat (USA), out of Uba .....................................................................155
by Lion Heart (USA), out of Ulibka .....................................................................155
by Luxor, out of Umutlu .......................................................................................156
by Turkısh Sword, out of Undercover Soldier (USA)...........................................156
by No Lımıte, out of Utopıa..................................................................................156
by Derviş, out of Üniversiteli................................................................................156
by Halicarnassus (IRE), out of Varanası ...............................................................157
by Divine Light (JPN), out of Vaselina (USA) .....................................................157
by Bosporus (IRE), out of Vasvuş ........................................................................157
by Bosporus (IRE), out of Vattene (IRE)..............................................................157
by Country Reel (USA), out of Velocıty Gırl .......................................................158
by Country Reel (USA), out of Vere's Love .........................................................158
by Intikhab (USA), out of Very Social (IRE) .......................................................158
by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Vettori Call (GB) ..........................................158
by Anatoly, out of Vıctory Kıss ............................................................................158
by Miramis, out of Vıctory Smıle .........................................................................158
by Miramis, out of Vıctorys Dream ......................................................................159
by Scream To Scream (IRE), out of Vıola ............................................................159
by Hanaş, out of Visal (USA) ...............................................................................159
by Sri Pekan (USA), out of Wanga Dance ............................................................160
by Three Valleys (USA), out of Waterwild (FR) ..................................................160
by Raven's Pass (USA), out of Wedding Gown (GB)...........................................160
by Sri Pekan (USA), out of Welldone West..........................................................160
by Victory Gallop (CAN), out of West Side Auction (GB) ..................................160
by River Special (USA), out of Western Gal ........................................................160
by Win River Win (USA), out of Westernize (USA)............................................160
by Luxor, out of Westwood Gırl ...........................................................................160
by Perfect Storm, out of Whippoorwill (USA) .....................................................161
by Kıng Alex, out of White Aura (USA) ..............................................................161
by Bosporus (IRE), out of Whıte Blood................................................................161
by Dai Jin (GB), out of Whıte Dıamond ...............................................................161
by Dai Jin (GB), out of Without You (GB)...........................................................162
by Scarface, out of Wow.......................................................................................162
by Bin Ajwaad (IRE), out of Yağışım...................................................................162
by Flying Boy (IRE), out of Yakira ......................................................................162
by Pressing (IRE), out of Yalçınrüzgar .................................................................162
by Royal Abjar (USA), out of Yaprak ..................................................................163
by Yellow Storm, out of Yaz Yağmuru ................................................................163
by All The Good (IRE), out of Yekayek (GB) ......................................................163
by Kaneko, out of Yellow Angel ..........................................................................163
by Kadir Baba, out of Yena ..................................................................................163
by Dai Jin (GB), out of Yersiyah Gökbeyaz .........................................................163
by Powerscourt (GB), out of Yıldızın Kızı ...........................................................164
by Kaneko, out of Zahidem...................................................................................164
by Sri Pekan (USA), out of Zaman Fırtınası .........................................................164
by Bin Ajwaad (IRE), out of Zamira.....................................................................164
by Victory Gallop (CAN), out of Zehva ...............................................................164
by Sri Pekan (USA), out of Zergun.......................................................................164
by Dai Jin (GB), out of Zeynep Hanım .................................................................165
by Henrythenavigator (USA), out of Zhou (CHI) .................................................165
by Sea Hero (USA), out of Zihuatanejo (GB).......................................................165
by Nathaniel (IRE), out of Zina La Belle (GB).....................................................165
by Mountain Cat (USA), out of Zişan (IRE).........................................................166
by Yonaguska (USA), out of Zilcihan ..................................................................166
by Cuvee (USA) , out of Zonpa (IRE) .................................................................166
203
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
204
GENEL İNDEKS
General Index
İNDEKS-Index
A DROP OF LOVE-------------------------------------1
ABİDE TEYZE------------------------------------------1
ABİMİN HEDİYESİ -----------------------------------1
ABREAS -------------------------------------------------1
ABUHAYAT --------------------------------------------1
ABZAGU (IRE) -----------------------------------------1
ACEM RÜZGARI --------------------------------------1
ACOUSTIC BABY -------------------------------------1
ACQUAVITA -------------------------------------------1
ACTIONMAX-------------------------------------------1
AÇANGÜL -------------------------------------------- 34
AD HOC-----------------------------------------------128
AD VICTORIAM (IRE) -------------------------------1
ADAGÜLÜ ----------------------------------------------1
ADALSON--------------------------------------------155
ADEL BİHİLİ -------------------------------------------2
ADIEU-------------------------------------------------- 12
ADIVAR ----------------------------------------------- 90
ADİLE TEYZE------------------------------------------2
ADORA --------------------------------------------------2
ADORABLE ILLUSION ---------------------------107
ADRIANA -----------------------------------------------2
ADVENTURE DAY -----------------------------------2
AFRICAN SUNDANCE (USA) ----------------------2
AFTO (USA) --------------------------------------------2
AGENT PROVOCATEUR ----------------------------2
AGILITY GAME (ITY) -------------------------------2
AGRONOMIST --------------------------------------- 70
AGUMBA---------------------------------------------- 13
AĞA'S JOY ----------------------------------------------2
AĞA ARDA ------------------------------------------159
AH TAMARA -------------------------------------------2
AIRFORCE (GER) -------------------------------------2
AISWARIA ----------------------------------------------3
AJNUR ---------------------------------------------------3
AJWAAD CAN -----------------------------------------3
AK DIAMOND --------------------------------------- 32
AKANDASU ------------------------------------------ 15
AKBALIKLI SILA -------------------------------------3
AKÇİLDEDE------------------------------------------ 61
AKDAĞ --------------------------------------------------3
AKODGÜZELİ -----------------------------------------3
AKRABA ------------------------------------------------3
AKSEL ---------------------------------------------------3
AKSİ KIZ ------------------------------------------------3
AKSİNYA -----------------------------------------------3
AKYAZILI ESRA --------------------------------------3
AKYAZILISEDA---------------------------------------3
AL JAWHARA---------------------------------------- 35
ALAKKIZI--------------------------------------------- 94
ALAKUŞ-------------------------------------------------3
ALANIS -----------------------------------------------153
ALAYEL -------------------------------------------------4
ALAYNIA (IRE)----------------------------------------4
ALBERICA ----------------------------------------------4
ALCINA--------------------------------------------------4
ALESSIA-------------------------------------------------4
ALFUNUN (IRE) ---------------------------------------4
ALIVE (GB) ---------------------------------------------4
ALİCANTE ----------------------------------------------4
ALİ BEY ----------------------------------------------141
ALİDEV------------------------------------------------ 83
ALİN------------------------------------------------------2
ALİNAM ----------------------------------------------- 45
ALİREİS ----------------------------------------------135
ALİYE HATUN-----------------------------------------4
ALİZE ----------------------------------------------------4
ALİZYA ------------------------------------------------- 4
ALL DAY ----------------------------------------------58
ALL I NEED ----------------------------------------- 118
ALL THE BEES (IRE) -------------------------------- 4
ALL THE RED ----------------------------------------- 4
ALL THE TIME ---------------------------------------38
ALLEGRA ---------------------------------------------- 5
ALLIANCE LADY ------------------------------------ 5
ALLIANOI ---------------------------------------------- 5
ALMINA (GB) ----------------------------------------- 5
ALMİDA ------------------------------------------------ 5
ALMORE--------------------------------------------- 161
ALNADAS ---------------------------------------------- 5
ALNESS ------------------------------------------------95
ALOHA II ----------------------------------------------- 5
ALONG CAME MOLLY (GB) ---------------------- 5
ALOŞ ALOŞ -------------------------------------------- 5
ALPAÇİNO --------------------------------------------25
ALPAGO -----------------------------------------------26
ALPAS --------------------------------------------------52
ALPMAN--------------------------------------------- 127
ALSEL --------------------------------------------------- 5
ALSEVİN------------------------------------------------ 5
ALTIN BİKE (USA) ----------------------------------- 5
ALTIN GİTAR -------------------------------------- 128
ALTIN RENET ----------------------------------------- 6
ALVEROĞLU -----------------------------------------73
ALWAYS FUN ----------------------------------------- 6
ALWAYS LANTERN --------------------------------- 6
ALWAYS THE FIRST -------------------------------- 6
AMANDLA (IRE) ------------------------------------- 6
AMARILOU (FR) -------------------------------------- 6
AMARİ -------------------------------------------------13
AMASİS ------------------------------------------------- 6
AMASRA------------------------------------------------ 6
AMED DANSÇISI ------------------------------------- 6
AMEENA (USA) --------------------------------------- 6
AMENAPINGA (FR) ---------------------------------- 6
AMERICAN SNIPER --------------------------------73
AMOR AMOR------------------------------------------ 6
AMSTERDAM ----------------------------------------- 7
AMZA---------------------------------------------------- 7
ANA KRALİÇE ---------------------------------------- 7
ANA YELE --------------------------------------------- 7
ANAFARTALIM--------------------------------------- 7
ANALUX--------------------------------------------- 106
ANATOLIAN BISHOP ------------------------------- 7
ANATOLIAN TIGER --------------------------------- 6
ANAYURT---------------------------------------------- 7
ANCESTOR--------------------------------------------- 7
ANDALUCIA------------------------------------------- 7
ANDALUCIAN (GB) --------------------------------- 7
ANEMON GIRL --------------------------------------- 7
ANGEL EYES ------------------------------------------ 7
ANGEL GIRL ------------------------------------------ 7
ANGEL RACHEL (USA)----------------------------- 8
ANGEL ZEYNO --------------------------------------- 8
ANGELA ----------------------------------------------- 8
ANKA KUŞU ------------------------------------------- 8
ANNESLEY (IRE) ------------------------------------- 8
ANOTHER LEGEND --------------------------------- 8
ANOTHER LIFE --------------------------------------- 8
ANTEP FISTIĞI------------------------------------- 123
ANTILOP------------------------------------------------ 8
ANYELA ------------------------------------------------ 8
ANZOR -------------------------------------------------48
AOSTA -------------------------------------------------- 8
205
İNDEKS-Index
APACHE SONG ----------------------------------------8
APEX -----------------------------------------------------8
APHOBIC LADY (USA) ------------------------------9
ARABIAN FACE ------------------------------------146
ARABY (USA)------------------------------------------9
ARAGEL-------------------------------------------------9
ARAPKIZI -----------------------------------------------9
ARAS SATIK ----------------------------------------- 91
ARATORN -------------------------------------------- 28
ARBİL ----------------------------------------------------9
ARESHAN--------------------------------------------163
ARGIT----------------------------------------------------9
ARGULA ------------------------------------------------9
ARGUNBA (IRE)---------------------------------------9
ARIA------------------------------------------------------9
ARINEGE---------------------------------------------137
ARİSTAGÜL --------------------------------------------9
ARKUR --------------------------------------------------9
ARMİNİM --------------------------------------------137
ARRIVATA ---------------------------------------------9
ARSENIC EKSPRES -------------------------------162
ARUDE------------------------------------------------- 74
ARWA----------------------------------------------------9
ARYAM------------------------------------------------ 10
AS FLARE --------------------------------------------- 10
ASAFA (IRE)------------------------------------------ 10
ASAIR CRAFT --------------------------------------- 10
ASALET MÜMESSİLİ (IRE)----------------------- 10
ASARTE ----------------------------------------------- 10
ASETON ----------------------------------------------- 10
ASFALYA --------------------------------------------- 10
ASHLEY ----------------------------------------------- 10
ASHLIE RHEY --------------------------------------- 10
ASİ BABY --------------------------------------------- 10
ASİ VE MAVİ----------------------------------------- 10
ASİKIR ------------------------------------------------- 11
ASİLANA---------------------------------------------- 11
ASİLKAN---------------------------------------------160
ASK ME FLY ----------------------------------------- 10
ASLANKIZ -------------------------------------------154
ASLI GÜZEL------------------------------------------ 11
ASLIM-------------------------------------------------- 11
ASRIN TAYI ------------------------------------------ 11
ASTA --------------------------------------------------146
ASTANA----------------------------------------------161
ASUNAZ----------------------------------------------- 31
ASYA HANIM ---------------------------------------- 11
ASYAM ------------------------------------------------ 11
AŞKINA İSYANKAR ------------------------------- 11
ATABEY----------------------------------------------114
ATAKAN HATUN ----------------------------------- 11
ATAKHANIM ---------------------------------------- 11
ATAKIZI----------------------------------------------- 49
ATARA ATAR---------------------------------------- 34
ATENFLEX ------------------------------------------- 11
ATEŞ --------------------------------------------------- 11
ATEŞ HANIM----------------------------------------- 12
ATEŞHATUN ----------------------------------------- 12
ATEŞİN KIZI------------------------------------------ 12
ATHENA----------------------------------------------- 12
ATIPHA ------------------------------------------------ 12
ATTO --------------------------------------------------- 12
AUTOMATIC CONTROL -------------------------- 12
AUTUMN STAR (IRE)------------------------------ 12
AVŞARKIZI------------------------------------------- 12
AY KARAN ------------------------------------------- 12
AYBEK HATUN ------------------------------------- 12
AYCEM-------------------------------------------------12
AYGÜL -------------------------------------------------13
AYKAÇHAN ------------------------------------------27
AYLAVYUU ------------------------------------------- 1
AYPİKE ------------------------------------------------13
AYRILMA ZAMANI---------------------------------13
AYRTON -----------------------------------------------50
AYSAÇAN ---------------------------------------------13
AYSIZ GECEM ---------------------------------------13
AYSULTAN -------------------------------------------13
AYŞA ---------------------------------------------------13
AYŞECAN ---------------------------------------------13
AYTOP HANIM --------------------------------------13
AYVA SARI -------------------------------------------13
AYYÜZLÜM ------------------------------------------13
AZA LEA-----------------------------------------------57
AZİMLİ KIZ -------------------------------------------13
AZİZOĞLU --------------------------------------------26
AZOLIA (IRE)-----------------------------------------13
BABA ABDULLAH ----------------------------------51
BABA ADNAN ---------------------------------------- 2
BABA AYHAN ---------------------------------------21
BABA BERAT ----------------------------------------92
BABA DOSTU ----------------------------------------55
BABA FERHAT---------------------------------------- 1
BABA VANGA ---------------------------------------51
BABABİRDAL -------------------------------------- 119
BABADAĞINKIZI ------------------------------------ 1
BABASININKIZI -------------------------------------14
BABETTE ----------------------------------------------14
BABİLYON --------------------------------------------14
BABY BROWN ---------------------------------------- 9
BABY KISS --------------------------------------------14
BABY TIFFANY------------------------------------ 151
BACHELETTE (IRE) --------------------------------14
BACK TO BACK (IRE)------------------------------14
BACKDRAFT (IRE)----------------------------------14
BADE ---------------------------------------------------14
BADEGÜL ------------------------------------------- 130
BADELAL ---------------------------------------------14
BAGATELLE------------------------------------------18
BAJEE --------------------------------------------------14
BAK -----------------------------------------------------14
BAKAN CAN------------------------------------------14
BAKHTAWAR (IRE) --------------------------------14
BALAHE (USA) --------------------------------------15
BALENCIAGA ----------------------------------------15
BALERA -----------------------------------------------11
BALİYA ------------------------------------------------15
BALKA ----------------------------------------------- 161
BALKANIA--------------------------------------------15
BALLIAMO (IRE) ------------------------------------15
BALLROOM DANCER (IRE) ----------------------15
BALPINAR --------------------------------------------15
BALTICA (IRE) ---------------------------------------15
BALYECİ SALİH -------------------------------------31
BAMBIRAPTOR--------------------------------------88
BAMBİNO ---------------------------------------------15
BANDİL ------------------------------------------------15
BANG BANG------------------------------------------82
BANKEROĞLU------------------------------------- 120
BARB WIRE (IRE) -----------------------------------15
BARBARIAN------------------------------------------24
BARBEL------------------------------------------------64
BARETTO----------------------------------------------15
BARLETTA--------------------------------------------16
BARRACUDA-----------------------------------------64
206
İNDEKS-Index
BARTOYA -------------------------------------------- 16
BASHIR BIL ZAIN (GB)---------------------------- 16
BAŞKIZ ------------------------------------------------ 16
BAŞYİĞİT --------------------------------------------- 95
BATI GARAJI (GB)---------------------------------- 16
BAVU BIRA------------------------------------------- 58
BAY JAK ---------------------------------------------129
BAYBURT GÜZELİ --------------------------------- 16
BAYDÖKER ------------------------------------------ 81
BAYIR GÜLÜ----------------------------------------- 16
BAZALT ----------------------------------------------- 16
BAZO--------------------------------------------------- 59
BE BOP ALOHA (GB) ------------------------------ 16
BE NASTY -------------------------------------------- 16
BEATTE JUICE--------------------------------------- 16
BEAU--------------------------------------------------- 71
BEAUTIFUL LIL (USA) ---------------------------- 16
BEAUTY MİDA -------------------------------------- 17
BEBEK CAFE----------------------------------------- 17
BEBEKA ----------------------------------------------- 39
BEDİİ --------------------------------------------------- 76
BEDRUŞKA------------------------------------------- 17
BEELINE ---------------------------------------------- 17
BEFORE ME ------------------------------------------ 17
BEFUDDELED (USA)------------------------------- 17
BEKMEZGÜL ---------------------------------------- 17
BEKMEZKIZ------------------------------------------ 17
BELAMİ ----------------------------------------------- 17
BELCE ------------------------------------------------- 17
BELGİNİM -------------------------------------------- 17
BELİN -------------------------------------------------- 17
BELLA AMIGA -------------------------------------139
BELLA MIA------------------------------------------- 18
BELLA RAGAZZA ---------------------------------- 18
BELLEGARDE --------------------------------------- 18
BELVEDERE ----------------------------------------- 18
BEN-U-SEN ------------------------------------------- 18
BENEDICT -------------------------------------------- 18
BENEKLİKIZ ----------------------------------------- 18
BENNU SULTAN ------------------------------------ 39
BEREN SULTAN------------------------------------159
BERİLNAZ -------------------------------------------- 18
BERLIN -----------------------------------------------128
BERNICE ---------------------------------------------- 18
BERRAKSU ------------------------------------------- 18
BESRA ------------------------------------------------- 18
BEST CLASS ----------------------------------------- 18
BEST MODEL ---------------------------------------- 19
BEST ROYAL----------------------------------------- 19
BEST SPOT ------------------------------------------- 18
BEST STEEL ------------------------------------------ 19
BEŞİ BİR YERDE ------------------------------------ 19
BEŞİRHAN -------------------------------------------154
BETHESNA ------------------------------------------- 19
BEVERLY DANCER -------------------------------- 19
BEVERLY HILLS ------------------------------------ 19
BEY FIRAT-------------------------------------------- 56
BEYAZ GELİNCİK ---------------------------------- 19
BEYAZ YÜZ ------------------------------------------ 19
BEYBİN HANIM ------------------------------------- 50
BEYHACI---------------------------------------------- 93
BEYİNOĞLU ----------------------------------------166
BEYKIZ ------------------------------------------------ 19
BEYONCE--------------------------------------------- 19
BEYOND CLOUDES -------------------------------- 19
BIELLA ------------------------------------------------ 20
BIG LOVE --------------------------------------------- 16
BIG SEA------------------------------------------------20
BIG SHOW---------------------------------------------33
BIMINI BREEZE (CAN) ----------------------------20
BIN QUEST --------------------------------------------20
BIRTHDAY GIRL ------------------------------------20
BITCOIN -----------------------------------------------50
BİN GÜL -----------------------------------------------20
BİN UMUT---------------------------------------------20
BİNGÖLLÜM -----------------------------------------76
BİONİC ANGEL --------------------------------------20
BİR BEN STAR ---------------------------------------20
BİR DAHA ---------------------------------------------20
BİR GÜZEL -------------------------------------------20
BİRBEY HAN --------------------------------------- 106
BİRCAN GÜLÜ ---------------------------------------57
BİRİCİK KARAN -------------------------------------20
BİRİNCİ WALLS -------------------------------------21
BİRİNDAR ---------------------------------------------93
BİRSEN HANIM --------------------------------------21
BİRSU---------------------------------------------------21
BLACK ADLER --------------------------------------82
BLACK BLOOD --------------------------------------21
BLACK DYNAMITE --------------------------------68
BLACK ISLAND -------------------------------------21
BLACK STREAM ------------------------------------21
BLACK WIDOW -------------------------------------21
BLANEGIRL ---------------------------------------- 137
BLONDE GIRL ---------------------------------------21
BLOODY MOON (IRE) -----------------------------21
BLUE BELL ----------------------------------------- 106
BLUE CAT ---------------------------------------------21
BLUE KING -------------------------------------------93
BLUE LABEL -----------------------------------------21
BLUE LIGHTENING --------------------------------21
BLUE LION--------------------------------------------45
BLUE MOONLIGHT------------------------------- 125
BLUE WALTZ ----------------------------------------22
BLUEBIRD DAY (IRE)------------------------------22
BLUISH-------------------------------------------------93
BLUSHING ANGEL ---------------------------------22
BLUSHING DOE (USA)-----------------------------22
BOLA (GER) ------------------------------------------22
BOLD FALCON --------------------------------------30
BOLIVYA ----------------------------------------------22
BOLT RUNER-----------------------------------------63
BON VOYAGE----------------------------------------22
BONA DEA (IRE) ------------------------------------22
BONNIE SCOT (GB)---------------------------------22
BOOK REPORT (USA) ------------------------------22
BOOKIESINDEX GIRL (IRE)----------------------22
BORBORE ------------------------------------------- 108
BORİKAR -------------------------------------------- 119
BORN SHINING --------------------------------------22
BOS TO BOSS--------------------------------------- 141
BOSPORUS LOVE -----------------------------------23
BOYSTAR ---------------------------------------------23
BRAVE FEET -----------------------------------------53
BRENDA -----------------------------------------------23
BRIBISCUIT (USA) ----------------------------------23
BRIDE MAID------------------------------------------23
BRIEF CAMEO (GB) --------------------------------23
BROADWAY GIRL ----------------------------------23
BROOKLYN-------------------------------------------23
BUBBLE GUM ----------------------------------------23
BUBEYLER BEYİ ---------------------------------- 145
BUCA GÜZELİ ---------------------------------------23
BULLSEYE --------------------------------------------23
207
İNDEKS-Index
BUNCH OF FOURS --------------------------------- 47
BURCU YELİ ----------------------------------------- 23
BURGONYA ------------------------------------------ 84
BURGUNDY BLUE --------------------------------- 36
BURKİT------------------------------------------------ 24
BURSALI ---------------------------------------------- 24
BUSECİK (GB) --------------------------------------- 24
BUSİ ---------------------------------------------------- 24
BUTTERFLY EFFECT -----------------------------125
BÜHYA ------------------------------------------------ 24
BÜŞRA HANIM -------------------------------------- 24
BÜŞÜBÜŞ --------------------------------------------- 13
BÜTÖR------------------------------------------------157
BÜYÜK ADA ----------------------------------------109
BÜYÜK AŞKIM -------------------------------------- 24
BÜYÜK BABA --------------------------------------- 47
BY DEMİRALAY ------------------------------------ 50
BY MY SIDE------------------------------------------ 24
BY YUSUF -------------------------------------------- 62
BY ZAZA ---------------------------------------------105
BZİYA-------------------------------------------------- 24
CABANATI ------------------------------------------- 24
CABARETTE ----------------------------------------- 24
CADİKA ----------------------------------------------- 24
CAFERAĞA---------------------------------------------1
CALANTHE------------------------------------------- 24
CALDERA--------------------------------------------- 25
CAMINANDO ---------------------------------------- 25
CAN'S BEBE ------------------------------------------ 25
CAN DADAŞ------------------------------------------ 55
CAN EMİNEM---------------------------------------- 74
CAN SETENAY -------------------------------------- 25
CAN SİMA -------------------------------------------- 25
CANANTAY ------------------------------------------ 25
CANAY (USA)---------------------------------------- 25
CANDY COVE (GB) -------------------------------- 25
CANEGE----------------------------------------------- 25
CANITEZ ---------------------------------------------- 25
CANOBELLA----------------------------------------- 25
CANPARE --------------------------------------------- 25
CANSEN ----------------------------------------------- 25
CANTAY ---------------------------------------------- 26
CAONACH (IRE)------------------------------------- 26
CAPABLE (IRE)-------------------------------------- 26
CAPE HORN ------------------------------------------ 60
CAPILANO-------------------------------------------- 71
CAPRICE LOVE (IRE) ----------------------------- 26
CAPSICUM-------------------------------------------154
CAPTAIN'S GIRL (USA) --------------------------- 26
CAPUCINO-------------------------------------------- 26
CARACAS --------------------------------------------- 32
CARAMEL -------------------------------------------- 26
CARAMEL CREME (GB) -------------------------- 26
CARDENAS------------------------------------------- 26
CARDUELIS ------------------------------------------ 26
CARIBBEAN WIND--------------------------------- 26
CARISSA ---------------------------------------------- 26
CARLETTA ------------------------------------------- 27
CARLOS GIRL --------------------------------------- 27
CARLY BABY---------------------------------------- 27
CARO MIA -------------------------------------------124
CARPENTARIA -------------------------------------- 27
CARRIG GIRL (GB) --------------------------------- 27
CARRY ON ELLIE (IRE) --------------------------- 27
CASANOVA -----------------------------------------109
CASEY ------------------------------------------------- 66
CASH MONEY --------------------------------------104
CASHMERE -------------------------------------------27
CASSIOPEIA ------------------------------------------27
CASTALIA---------------------------------------------27
CAT IN THE HAT ---------------------------------- 110
CATCH ME --------------------------------------------27
CAULRY RED (IRE)---------------------------------27
CAVIAR AND CANDY (GB) ----------------------27
CEHENNEM ATEŞİ ---------------------------------28
CEILIDH JIG (IRE)-----------------------------------28
CELESTE-----------------------------------------------28
CELONIO -------------------------------------------- 127
CELTIC DREAM -------------------------------------28
CEMRE -------------------------------------------------28
CENTURY ---------------------------------------------22
CEP DURAK ------------------------------------------- 6
CESARET ----------------------------------------------28
CESSY --------------------------------------------------28
CEVRİYE HANIM -----------------------------------28
CEYHAN GÜZELİ -----------------------------------42
CEYLİN ------------------------------------------------28
CHACHACHA -------------------------------------- 148
CHAMPAGNE BARB (USA)-----------------------28
CHAMPION GIRL------------------------------------28
CHAMPS ELYSEES ---------------------------------50
CHAMPS STAR---------------------------------------28
CHARMING DREAM (IRE) ------------------------29
CHARON-----------------------------------------------29
CHATILA (USA) -------------------------------------29
CHEAT -------------------------------------------------54
CHEERLEADER--------------------------------------- 2
CHER ---------------------------------------------------29
CHERRY FLOWER ----------------------------------29
CHERRY RED (USA)--------------------------------29
CHEVAUCHEE ---------------------------------------29
CHI ------------------------------------------------------29
CHILI PEPPER ----------------------------------------29
CHILLOUT MOODS ---------------------------------29
CHINOISERIE (GB)----------------------------------29
CHIPIE--------------------------------------------------29
CHOCOLAT NOIR -----------------------------------53
CITADEL-----------------------------------------------30
CİHAN PEHLİVANI ---------------------------------75
CİMKA -------------------------------------------------30
CLAIR DE LUNE -------------------------------------30
CLASSIC LIFE (IRE) --------------------------------30
CLASSICAL GIRL -----------------------------------30
CLOUD DANCER ------------------------------------30
COCCINELLE-----------------------------------------30
COEUR A COEUR -----------------------------------31
COLENELS LOVE -----------------------------------30
COME ALONE ----------------------------------------30
COMMEDIA DELL'ARTE (IRE) ------------------30
COMMON HOPE (USA) ----------------------------30
CONCERTOS------------------------------------------30
CONCORDE KISS (USA) ---------------------------31
CONDOR-----------------------------------------------31
CONTESSINA (IRE) ---------------------------------31
CONTRARY (USA) ----------------------------------31
COPIA ------------------------------------------------ 111
COPPERFIELD-------------------------------------- 134
COPY CAT---------------------------------------------31
CORALIA ----------------------------------------------31
CORDOBA---------------------------------------------31
COSSET ------------------------------------------------31
COŞARTAY -------------------------------------------36
COŞGEL------------------------------------------------31
COŞKUNSU -------------------------------------------31
208
İNDEKS-Index
COUNTESS OF HORSES--------------------------- 31
COUP DE COEUR (IRE)---------------------------- 31
COVERGIRL------------------------------------------ 32
CRAZY ONE HORSE ------------------------------- 50
CROCO LADY (IRE) -------------------------------- 32
CRYO STAR ------------------------------------------ 32
CTADEL ----------------------------------------------- 32
CUNDALI --------------------------------------------- 32
CÜCEN------------------------------------------------- 32
CYBELE ----------------------------------------------- 32
ÇAKAÇAK -------------------------------------------140
ÇALI DALI -------------------------------------------- 99
ÇALIŞKANHAN ------------------------------------- 37
ÇALPARA --------------------------------------------- 89
ÇAMALAN-------------------------------------------- 32
ÇAMTEPE GÜZELİ --------------------------------- 32
ÇANAKÇI BEYİ-------------------------------------- 84
ÇANCAVA -------------------------------------------- 32
ÇATAN KIZ ------------------------------------------- 32
ÇATANTAY ------------------------------------------ 32
ÇAVLAN ---------------------------------------------- 32
ÇAYGÜZELİ------------------------------------------ 32
ÇEKO--------------------------------------------------- 58
ÇEKO DAYI------------------------------------------- 33
ÇERKEZ ----------------------------------------------146
ÇEŞMİNAZ-------------------------------------------- 33
ÇIĞ------------------------------------------------------ 41
ÇINAR KIZI ------------------------------------------- 33
ÇINARINKIZI ---------------------------------------- 33
ÇİÇEKLERİN DANSI (IRE)------------------------ 33
ÇİÇEKLERİN KIZI ---------------------------------- 33
ÇİFTÖZ ------------------------------------------------ 33
ÇİKOK ŞÖVGEN------------------------------------147
ÇİKOK YASİNBEY------------------------------------3
ÇİLİMLİ------------------------------------------------ 33
ÇİLLİM------------------------------------------------- 33
ÇİMEN ------------------------------------------------- 33
ÇOK ÇOK (IRE) -------------------------------------- 33
ÇOKŞEKER ------------------------------------------- 33
ÇÖL ASLANI ----------------------------------------147
ÇUPÇİK ------------------------------------------------ 33
D'ARTIMILLION------------------------------------- 34
DADAŞ GÜZELİ ------------------------------------126
DADDYS DOLLARS -------------------------------- 34
DAĞ GÜNEŞİ----------------------------------------106
DAĞ RÜZGARI -------------------------------------- 34
DAHAR KIZI------------------------------------------ 34
DAILY MAIL ----------------------------------------162
DAIRY OF DESTINY ------------------------------- 34
DAISYLAND ----------------------------------------- 34
DAMASSERIE (IRE) -------------------------------- 34
DAME DE SION (IRE) ------------------------------ 34
DAME SHANAKILL (USA) ----------------------- 34
DAMLASAN ------------------------------------------ 34
DAN'S PRIDE (USA) -------------------------------- 34
DANCE------------------------------------------------111
DANCE SOLO (GB) --------------------------------- 34
DANCING MASTER -------------------------------- 35
DANE WELLS (IRE) -------------------------------- 35
DANEHILL KIZ -------------------------------------- 35
DANEHILLS GIRL ---------------------------------- 35
DANGEROUS TYPE -------------------------------161
DANIELLA-------------------------------------------- 35
DANIŞOĞLU ----------------------------------------- 19
DAPHNE'S LOVE------------------------------------ 35
DARABY (USA)-------------------------------------- 35
DARAVIKA (IRE) ----------------------------------- 35
DARGA-------------------------------------------------35
DARIA --------------------------------------------------35
DARK DUNGEON --------------------------------- 153
DARK ENCHANTRESS (USA) --------------------35
DARK HORSE ----------------------------------------82
DARK KHAN --------------------------------------- 104
DARK QUEEN ----------------------------------------85
DARK STORM ----------------------------------------35
DARKER -----------------------------------------------36
DAWN SURPRISE (USA)---------------------------36
DEEP ALP ---------------------------------------------47
DEEP BROWN ----------------------------------------36
DEEP FORTUNE ----------------------------------- 134
DEEP GIRL --------------------------------------------36
DEEP IN SHINING -----------------------------------36
DEEP RED ---------------------------------------------36
DEEP RIVER ------------------------------------------36
DEEP SEA ---------------------------------------------36
DEER HUNTER---------------------------------------36
DEFLECT ----------------------------------------------36
DEĞİRMENDERELİEMRE-------------------------36
DELANİ ------------------------------------------------36
DELFİNA-----------------------------------------------37
DELİ EMİN ------------------------------------------ 121
DELİ REİS ------------------------------------------- 132
DELİDEMİR -------------------------------------------16
DELLA VICTORIA (USA)--------------------------37
DELLARA ---------------------------------------------37
DEMETER ---------------------------------------------37
DEMETREA -------------------------------------------37
DEMİRGÜLLÜ-------------------------------------- 139
DEMİRSEMA --------------------------------------- 132
DENEF--------------------------------------------------82
DENICES DESERT (GB)----------------------------37
DENİZCANIM -------------------------------------- 110
DENİZFIRTINASI ------------------------------------37
DENİZİM-----------------------------------------------37
DENİZYELE-------------------------------------------37
DEOMAX ----------------------------------------------34
DEREAĞASI ------------------------------------------33
DEREKIZI-------------------------------------------- 119
DERİNTAY --------------------------------------------37
DERYACAN-------------------------------------------37
DESDEMONA-----------------------------------------37
DESERT MIRAGE -----------------------------------38
DESPEDIDA-------------------------------------------65
DESTE --------------------------------------------------38
DESVİ DANYA ---------------------------------------45
DETTİN-------------------------------------------------38
DEUCALION ---------------------------------------- 128
DEVIL WHISTLE ------------------------------------53
DEVOYKA---------------------------------------------38
DIAMOND LADY ------------------------------------38
DIBEZZA-----------------------------------------------38
DIDAR (IRE) ------------------------------------------38
DINAH (FR) -------------------------------------------38
DINARA------------------------------------------------38
DISTANT DESIRE -----------------------------------38
DISTANT TIME --------------------------------------38
DITMAS DRIVE --------------------------------------31
DIVA POP (IRE) --------------------------------------38
DIVINE FORCE---------------------------------------72
DIVINE LIFE ------------------------------------------39
DIXIE DARLENE ------------------------------------39
DİCOŞ --------------------------------------------------39
DİDEM SULTAN -------------------------------------39
DİDEMİM (IRE) --------------------------------------39
209
İNDEKS-Index
DİDİM -------------------------------------------------- 76
DİLOŞ -------------------------------------------------- 39
DİLŞARHANIM -------------------------------------- 39
DİLŞARHATUN-------------------------------------148
DİRHEM DİRHEM----------------------------------- 39
DİŞEPS ------------------------------------------------- 39
DİŞİ ASLAN -----------------------------------------129
DOCTOR'S SOUL ------------------------------------ 39
DOCTOR POL ---------------------------------------131
DOCTORS DANCER -------------------------------- 39
DOĞA KRALİÇESİ ---------------------------------- 31
DOĞRUCAN -----------------------------------------144
DOĞU İNCİSİ----------------------------------------- 27
DOLİ---------------------------------------------------- 39
DOLLY FOX ------------------------------------------ 40
DOLORES --------------------------------------------- 40
DOMİNANT------------------------------------------- 40
DORASAURA (IRE)--------------------------------- 40
DORIS -------------------------------------------------- 40
DOSTHANE------------------------------------------- 61
DOVE LAMORE ------------------------------------- 40
DOWN TOWN ---------------------------------------- 37
DÖRT NİSAN ----------------------------------------115
DÖRTNALINKIZI ----------------------------------- 40
DRAGON AKMAN ---------------------------------125
DRAMA CLUB (IRE) ------------------------------- 40
DRAMA GÜZELİ (IRE)----------------------------- 40
DRAMALI KIZI -------------------------------------- 40
DRAMATIC ------------------------------------------- 40
DRAMATIC SCENES (GB) ------------------------ 40
DRAMATIC SOLO (GB) --------------------------- 41
DREAM FAIRY -------------------------------------- 81
DREAM KEEPER (IRE) ---------------------------- 41
DREAM STATE (IRE) ------------------------------ 41
DREAMY ---------------------------------------------- 41
DUBAI PEARL --------------------------------------- 41
DUBAİ GÜZELİ -------------------------------------- 41
DUBLIN------------------------------------------------ 53
DUKAN -----------------------------------------------112
DUOMO------------------------------------------------ 41
DURAN AĞA ----------------------------------------- 68
DURMAZKIZ ----------------------------------------- 81
DURU HANIM---------------------------------------- 41
DUSELİK ---------------------------------------------- 41
DUT BEYAZ ------------------------------------------ 41
DUYGULU (GB) ------------------------------------ 41
DÜDEN ------------------------------------------------ 41
DYNAMARE------------------------------------------ 42
DYNAMIC ROCK ----------------------------------- 42
DYNAMOSS ------------------------------------------ 42
EAGLE CAP------------------------------------------- 42
EAGLE SHADOW ----------------------------------- 97
EAGLE WIND ---------------------------------------- 42
EAS ----------------------------------------------------- 84
EAST WIND------------------------------------------- 42
EASTERN BABY (IRE)----------------------------- 42
EASTERN SOCIETY (IRE) ------------------------ 42
EASY COME------------------------------------------ 20
EASY COME EASY GO ---------------------------- 42
EASY DOES IT (FR)--------------------------------- 42
EBİLİ --------------------------------------------------- 14
EBİTDA -----------------------------------------------150
EBRUŞ ------------------------------------------------- 42
ECE EFE ----------------------------------------------- 42
ECE HATUN -----------------------------------------102
ECEMSİN---------------------------------------------- 11
ECEMSULTAN--------------------------------------- 43
EDESSA ------------------------------------------------43
EDOSH (IRE)------------------------------------------43
EDREMİT GÜZELİ ----------------------------------43
EFES ATEŞİ -------------------------------------------43
EFES GIRL---------------------------------------------43
EFES PRENSESİ--------------------------------------43
EIGHT BELLES---------------------------------------43
EJÜV ----------------------------------------------------43
EKATERINA ------------------------------------------60
EKINOKS CODE -------------------------------------43
EKINOKS NATALMA ------------------------------43
EKINOKS WEST -------------------------------------43
EKUPEK------------------------------------------------43
EL CAPITAN ---------------------------------------- 100
EL CLASICO ------------------------------------------44
EL FUEGO ------------------------------------------- 111
EL HAMSE ------------------------------------------ 113
EL SALLA ---------------------------------------------44
EL VIENTO ------------------------------------------ 141
ELA KORI MU (GB) ---------------------------------44
ELADENİZ---------------------------------------------44
ELANOR -----------------------------------------------44
ELECTRICAL ------------------------------------------ 7
ELEONOR ---------------------------------------------44
ELITE GIRL -------------------------------------------44
ELİFCAN-----------------------------------------------40
ELİFNAZ -----------------------------------------------62
ELİFNUR-----------------------------------------------77
ELİN KIZI ----------------------------------------------44
ELLE DIVA (GER) -----------------------------------44
ELLIE'S MAMBO (USA)----------------------------44
ELMABAĞ---------------------------------------------44
ELMAS BIKE -----------------------------------------44
ELMAS KIZ -------------------------------------------45
ELMASTÜTÜN ---------------------------------------45
EMERALD ---------------------------------------------45
EMILIA -------------------------------------------------45
EMILY --------------------------------------------------45
EMİNE HANIM ---------------------------------------45
EMMA --------------------------------------------------45
EMMENEZ MOI (GB) -------------------------------45
EMOTION----------------------------------------------45
EMOTION GIRL --------------------------------------45
EMYR---------------------------------------------------42
ENDAM ------------------------------------------------45
ENDLESS FREEDOM -------------------------------45
ENDURANCE -----------------------------------------46
ENGAGEMENT (GB)--------------------------------46
ENOPİ------------------------------------------------- 112
EOLA ---------------------------------------------------46
EOLION ------------------------------------------------46
EPONA -------------------------------------------------46
ERANS TIE (IRE)-------------------------------------46
ERBİKE-------------------------------------------------46
EREN EFENDİ ----------------------------------------20
ERENGÜL ---------------------------------------------46
ERENLER KIZI ---------------------------------------57
ERITH'S CHILL WIND (GB) -----------------------46
ERKINTAY (IRE) ------------------------------------46
ERPRESS--------------------------------------------- 166
ES AYVALIK ES -------------------------------------- 3
ESCLARMONDE (IRE) -----------------------------46
ESCUDERO------------------------------------------ 113
ESEN RÜZGAR ---------------------------------------46
ESKAYRA ------------------------------------------- 130
EŞİYOK ------------------------------------------------- 2
ETOILE VOLANT (USA) ---------------------------47
210
İNDEKS-Index
ETOLLE FILANTE ---------------------------------- 47
ETTORE ----------------------------------------------136
EVADING (USA)------------------------------------- 47
EVENING STAR ------------------------------------- 47
EXCEL HORSE (IRE) ------------------------------- 47
EXCELLENCE---------------------------------------- 78
EXCLUSIVE ACADEMY (IRE)------------------- 47
EXCUSEME------------------------------------------- 47
EXETER ----------------------------------------------- 47
EXOTIC DANCER ----------------------------------- 47
EXOTIC FLAME ------------------------------------- 47
EYE OF THE TIGER -------------------------------- 47
EYLÜL KIZI ------------------------------------------ 13
EYWA -------------------------------------------------125
EZO ŞAH ---------------------------------------------- 47
EZYILDIRIM ----------------------------------------- 94
FABOLOUS ------------------------------------------- 48
FABUCO (IRE) --------------------------------------- 48
FADO--------------------------------------------------- 15
FAFATARA ------------------------------------------- 48
FAIR GIRL -------------------------------------------- 55
FAIR LADY ------------------------------------------- 48
FAIRLANDA (IRE) ---------------------------------- 48
FAIRY DANCER ------------------------------------- 33
FAIRY QUEEN --------------------------------------- 48
FAIRY TALE------------------------------------------ 48
FANATIC ---------------------------------------------165
FANTASTIC MIST (GB)---------------------------- 48
FANTASTİC YELLOW ----------------------------- 48
FAR GROUNDS -------------------------------------- 48
FAROE ISLANDS (GB) ----------------------------- 48
FASHIONABLE DONNA (GB)-------------------- 48
FAST SPARTAN (USA) ---------------------------- 49
FATOŞIM---------------------------------------------- 49
FAWN LILY (IRE) ----------------------------------- 49
FELHANOĞLU--------------------------------------- 64
FELIGIRL---------------------------------------------- 49
FERDANE --------------------------------------------- 49
FERDANENİN KIZI --------------------------------- 49
FERHATHAN----------------------------------------- 65
FERUSHKA ------------------------------------------- 39
FEVZUŞ------------------------------------------------ 49
FIGARO------------------------------------------------ 49
FILIPPA ------------------------------------------------ 41
FILLE DU GALETTO ------------------------------- 49
FILLE GENEREUX (GB) --------------------------- 49
FINAL DESTINATION ----------------------------- 49
FINAL LOOK (USA) -------------------------------- 49
FINDIK KAYA --------------------------------------- 50
FINE TIME LUCILLE (USA) ---------------------- 50
FIRE FOOT -------------------------------------------- 71
FIRE GIRL--------------------------------------------- 50
FIRE MIRAGE ---------------------------------------- 38
FIRE OF THE KING --------------------------------163
FIRST CHANCE-------------------------------------- 12
FIRST EXIT ------------------------------------------- 17
FIRST NIP --------------------------------------------- 33
FIRST QUEEN ---------------------------------------- 35
FIRST SHINY ----------------------------------------- 50
FIRST TIME AFFAIR (USA) ---------------------- 50
FIRSTMFIRE-----------------------------------------115
FIRSTMOON------------------------------------------ 50
FIRTINA TOYNAK------------------------------------4
FIRTINASEL------------------------------------------ 50
FISILTI ------------------------------------------------163
FISTIK----------------------------------------------------1
FİGEN KIZ -------------------------------------------- 50
FİRDA --------------------------------------------------50
FİRUZE -------------------------------------------------50
FİYO ----------------------------------------------------50
FLASH POINT -------------------------------------- 122
FLASHY'S SONG (USA) ----------------------------50
FLETA --------------------------------------------------78
FLEURINE ---------------------------------------------51
FLORANCE (GER) -----------------------------------51
FLORISSANT -----------------------------------------51
FLOWERS QUEEN ----------------------------------51
FLUSH ROYAL---------------------------------------66
FLY------------------------------------------------------29
FLY HORSE -------------------------------------------51
FLYING BEAUTY -----------------------------------51
FLYING HORSE --------------------------------------43
FLYING SAUCER ------------------------------------51
FONT----------------------------------------------------51
FONTANKA ----------------------------------------- 152
FOR SALE ---------------------------------------------51
FOR TOUCH ------------------------------------------51
FOR YOU ----------------------------------------------51
FORDYCE (USA)-------------------------------------51
FORESTED (USA) -----------------------------------51
FOREVER NICE ------------------------------------ 157
FORMIDABLE ---------------------------------------52
FORPLAY-------------------------------------------- 110
FORS ----------------------------------------------------52
FORTIS -------------------------------------------------52
FORTIS GÜL ------------------------------------------52
FOUR BY FOUR--------------------------------------52
FOURWAY --------------------------------------------53
FRANKLIN --------------------------------------------89
FRECKLES --------------------------------------------52
FREE LADY -------------------------------------------52
FREEZONE --------------------------------------------52
FRENCH ACTRESS (USA) -------------------------52
FRIDA --------------------------------------------------52
FRIENDLY NORTH (USA)-------------------------52
FRIENDS -----------------------------------------------52
FRODO BAGGINS -----------------------------------89
FROGGY -----------------------------------------------53
FULL STORM (USA) --------------------------------53
FUNNY GIRL -----------------------------------------53
FURY MAY--------------------------------------------84
FUSAICHI DREAM (IRE) --------------------------53
FUSS CAT ---------------------------------------------53
GADDARA --------------------------------------------65
GAGKOŞ -----------------------------------------------53
GAIA BRONSWICK (GB) --------------------------53
GAIJIN--------------------------------------------------87
GALLOPING DIVINITY ----------------------------23
GALONIKA--------------------------------------------53
GALVANLI --------------------------------------------53
GALYALI ----------------------------------------------83
GAMBITA (IRE) --------------------------------------53
GAMZEGÜL----------------------------------------- 137
GARAVAS ------------------------------------------- 132
GARNET --------------------------------------------- 161
GAVIOTTA --------------------------------------------53
GAYEM SU--------------------------------------------53
GAZİBATUR ------------------------------------------21
GEISHA ------------------------------------------------54
GELİNCİK ---------------------------------------------54
GEMINI JOAN (GB) ---------------------------------54
GENÇ ALBİNA ---------------------------------------54
GENÇ ANGEL ----------------------------------------54
GENÇ CEYDA ----------------------------------------85
211
İNDEKS-Index
GENÇCEREN ----------------------------------------- 54
GENIUS ------------------------------------------------ 54
GENYERİ---------------------------------------------- 54
GHOST RIDER --------------------------------------- 54
GIARO ------------------------------------------------- 54
GIFT OF THE HEART (CAN) --------------------- 54
GIKGA ------------------------------------------------- 54
GIKGA HEART--------------------------------------- 54
GIMME HOPE JOANNA --------------------------- 54
GINGA GIRL------------------------------------------ 55
GINGER------------------------------------------------ 55
GIPSY DANGER ------------------------------------- 89
GIRL OF KING --------------------------------------- 55
GIRLIE ------------------------------------------------- 55
GISABELLE------------------------------------------- 55
GIVE ME A FIVE ------------------------------------ 55
GİDEREGİDER--------------------------------------- 69
GİRDAP------------------------------------------------ 55
GLASS PATH (USA) -------------------------------- 55
GLORIA MUNDI------------------------------------- 55
GLORIANA ------------------------------------------- 55
GLUCOSA--------------------------------------------- 55
GOING WITH MUMMY (IRE) -------------------- 55
GOLANLI---------------------------------------------- 55
GOLD BIHAR----------------------------------------- 56
GOLD BLOSSOM (IRE) ---------------------------- 56
GOLD COAST CAT (USA)------------------------- 56
GOLD FOOT -----------------------------------------160
GOLD HYPERION----------------------------------- 56
GOLD PLAY ------------------------------------------ 56
GOLD TULIP ----------------------------------------- 56
GOLD WAY (FR) ------------------------------------ 56
GOLDA ------------------------------------------------ 56
GOLDEN ATTRACTION--------------------------- 56
GOLDEN BOS ---------------------------------------- 56
GOLDEN BROWN----------------------------------- 18
GOLDEN CANDLE (USA) ------------------------- 56
GOLDEN DIANA ------------------------------------ 96
GOLDEN DREAM ----------------------------------- 56
GOLDEN GAL---------------------------------------- 57
GOLDEN HARD ------------------------------------- 57
GOLDEN LEAF -------------------------------------- 57
GOLDEN LIFE---------------------------------------- 57
GOLDEN OLIVE ------------------------------------- 57
GOLDEN PIE ----------------------------------------- 57
GOLDEN QUEEN--------------------------------------2
GOLDEN RIVER ------------------------------------- 57
GOLDEN ROCK-------------------------------------- 57
GOLDEN ROSE -------------------------------------- 57
GOLDEN SELEN------------------------------------- 57
GOLDEN SERAPH (USA)-------------------------- 57
GOLDEN VICTORY--------------------------------- 57
GOLDRUSH (FR) ------------------------------------ 57
GOLDVINE ------------------------------------------- 58
GOLIATH---------------------------------------------- 76
GOLUBUSHKA (USA)------------------------------ 58
GOMAN------------------------------------------------ 58
GOOD APPROCH------------------------------------ 59
GOOD EVENING (USA) --------------------------- 58
GOOD MEMORY ------------------------------------ 58
GOOD TIME GIRL ---------------------------------- 58
GORDION --------------------------------------------- 58
GOSSIP GIRL ----------------------------------------- 58
GÖKBENİM------------------------------------------- 58
GÖKÇE GELİN --------------------------------------- 58
GÖKÇENİL-------------------------------------------- 58
GÖKTULUY ------------------------------------------ 58
GÖLCÜK FIRTINASI--------------------------------59
GÖNÜL ALAN ----------------------------------------59
GÖNÜL KIRMAZ ------------------------------------59
GÖZDE SULTAN-------------------------------------59
GÖZTEPE BEYİ --------------------------------------81
GÖZTEPECİ -------------------------------------------59
GRACEFUL STEPS (IRE)---------------------------59
GRADIVA (USA) -------------------------------------59
GRAND DESIGN (GB) ------------------------------59
GRAND LEGEND ------------------------------------45
GRANDCHANGE ------------------------------------59
GRANT GIFT------------------------------------------59
GRAP TO GRAP --------------------------------------59
GREAT MOON ---------------------------------------18
GREAT RUNNER ------------------------------------59
GRECIAN GRAIL (IRE)-----------------------------60
GREEN EYE -------------------------------------------60
GREEN GULET ---------------------------------------53
GREEN HOPE -----------------------------------------63
GREEN VOILETTE -------------------------------- 159
GRENADA BLOSSOM ------------------------------45
GREY BEAUTY (FR) --------------------------------60
GREY CLOUD ----------------------------------------66
GREY QUEEN ----------------------------------------60
GRUZİYA ----------------------------------------------21
GUARDIAN WIZARD-------------------------------46
GUILTY CONSCIOUS ------------------------------60
GURU RINPOCHE -----------------------------------60
GÜL AKSEL-------------------------------------------61
GÜLABABA-------------------------------------------79
GÜLARZUM ------------------------------------------60
GÜLAYABLA-----------------------------------------60
GÜLAYIM ---------------------------------------------60
GÜLBİN SULTAN -----------------------------------60
GÜLDEMİN KIZI-------------------------------------60
GÜLECEK ---------------------------------------------60
GÜLEDANUR-----------------------------------------61
GÜLEN GELİN ---------------------------------------61
GÜLERKIZ --------------------------------------------61
GÜLGÜMÜŞKAN ------------------------------------36
GÜLNİHAL --------------------------------------------61
GÜLSEÇ------------------------------------------------61
GÜLSULTAN -----------------------------------------61
GÜLŞİLAN --------------------------------------------56
GÜLÜM SULTAN (IRE) ----------------------------61
GÜMÜŞ EYER (IRE) --------------------------------61
GÜRBAĞLI --------------------------------------------- 5
GÜRBÜZBEY -----------------------------------------69
GÜRPINAR --------------------------------------------61
GÜZEL GELİN ----------------------------------------61
GÜZELKÖYLÜ ---------------------------------------24
HABIBETY --------------------------------------------61
HABINAR (USA) -------------------------------------61
HADİ BABA -------------------------------------------57
HADİ GÜZELİM--------------------------------------62
HAF (IRE) ----------------------------------------------62
HALAAK (USA) --------------------------------------62
HALE ---------------------------------------------------62
HALLAÇOĞLU ------------------------------------- 102
HALLING CHARGE (GB) --------------------------62
HALO MY CAT (USA) ------------------------------62
HAMİTİN KIZI----------------------------------------62
HANDANIM-------------------------------------------62
HANDE SULTAN ------------------------------------62
HANDIYA (IRE) --------------------------------------62
HANGEL -----------------------------------------------62
HANIM AĞAM ---------------------------------------21
212
İNDEKS-Index
HANIMKIZ-------------------------------------------- 62
HANİS KIZI ------------------------------------------- 63
HANKEPEK KIZI ------------------------------------ 63
HAPPY GO LUCKY --------------------------------- 23
HAPPY HOUR---------------------------------------- 63
HAPPY ROSO ---------------------------------------- 63
HAPRY MARE --------------------------------------- 63
HARİKA ÇOCUK ------------------------------------ 73
HARMONY IN BLUE ------------------------------- 63
HARPUT GÜZELİ ----------------------------------- 63
HARRARE--------------------------------------------- 63
HAS YAĞIZ ------------------------------------------- 60
HASAFET --------------------------------------------122
HASHTAG--------------------------------------------- 27
HASİP -------------------------------------------------- 63
HASPA ------------------------------------------------- 63
HATHENIA (FR) ------------------------------------- 63
HATSUMOMO --------------------------------------- 63
HAWAII REEL --------------------------------------- 96
HAYABALA ------------------------------------------ 63
HAYAL MEYAL ------------------------------------- 64
HAYATIM ROMAN --------------------------------- 64
HAYIRLISI -------------------------------------------- 64
HAYRİYE --------------------------------------------- 64
HAZAL (FR) ------------------------------------------ 64
HAZALHAN ------------------------------------------ 67
HAZARER--------------------------------------------152
HEART ------------------------------------------------- 64
HEAT BLAST----------------------------------------- 64
HEAVEN KNOWS ----------------------------------100
HEAVEN LOVE -------------------------------------- 64
HEIRESS S -------------------------------------------- 64
HELDERBERG (USA) ------------------------------ 64
HELİN -------------------------------------------------- 64
HELİN SULTAN ------------------------------------- 48
HELLO MAMA--------------------------------------- 64
HELSINKI --------------------------------------------- 65
HERA--------------------------------------------------- 65
HERE TO FLY ------------------------------------------4
HERİF -------------------------------------------------- 31
HERNANDO KIZI ----------------------------------- 65
HEROIKA --------------------------------------------- 65
HESCAPADE (FR) ----------------------------------- 65
HEY FIDDLE FIDDLE (IRE) ---------------------- 65
HIDDEN LAKE--------------------------------------- 65
HIDDEN WHITE ------------------------------------- 65
HIGH DIVA ------------------------------------------- 65
HIGH HOPE------------------------------------------- 65
HIGH LITE (GB) ------------------------------------- 65
HIGH STAR ------------------------------------------- 65
HIGH TEA --------------------------------------------- 66
HIGHEST APPROVAL (USA)--------------------- 66
HIGHNESS DAUGHTER (FR) -------------------- 66
HILL ONE --------------------------------------------- 66
HILL POINT------------------------------------------- 66
HIZLI DEMİR----------------------------------------- 56
HİBENUR---------------------------------------------- 66
HİOS ---------------------------------------------------- 66
HOBY CAFE ------------------------------------------ 66
HOLIANNA (GER) ---------------------------------- 66
HOLLYWOOD --------------------------------------- 66
HOLY WOMEN -------------------------------------- 25
HONEY BADGER ----------------------------------134
HOOPLAH (GB)-------------------------------------- 66
HOPA GÜZELİ --------------------------------------- 66
HOPALINA (USA) ----------------------------------- 67
HOPE --------------------------------------------------- 67
HOPE OF ANGEL ------------------------------------58
HORATIA ----------------------------------------------67
HOSLI GOLD -----------------------------------------17
HOSTES ------------------------------------------------67
HOW COME -------------------------------------------67
HUNTRESS ------------------------------------------ 149
HURRICANE DANCER -----------------------------67
HUZURLU ---------------------------------------------67
HÜLYA HANIM --------------------------------------67
HÜLYAKIZ --------------------------------------------23
HÜLYAM ----------------------------------------------67
HÜRREM-----------------------------------------------67
HÜRSOY -----------------------------------------------67
HYDRA-------------------------------------------------67
I FEEL GOOD (IRE) ---------------------------------68
I WANT LUCK----------------------------------------68
IAM FOREVERBLOWING (GB) ------------------68
ICE QUEEN--------------------------------------------68
ICY JOKE (IRE)---------------------------------------68
IGUASSU ----------------------------------------------68
IM NO ANGEL (IRE) --------------------------------68
IMPASSABLE-----------------------------------------68
IMPASSE-----------------------------------------------68
IMPROVISE (GB) ------------------------------------68
INBUILT BEAUTY (USA)--------------------------68
INCROYABLE (GB) ---------------------------------68
INDESTRUCTIBLE ----------------------------------69
INDIAN LILY -----------------------------------------69
INDIAN PRINCESS ----------------------------------83
INGLEWOOD -----------------------------------------69
INNOCENCE ------------------------------------------69
INSOLENCE (USA) ---------------------------------69
INSTANT CRUSH ---------------------------------- 115
INTO STAR --------------------------------------------44
INTOCU ---------------------------------------------- 147
INVINCIBLE RAIN ----------------------------------69
IRLANDA RÜZGARI (IRE) ------------------------69
IRMAK SULTAN -------------------------------------66
IRON FLY----------------------------------------------69
ISOLDE (IRE) -----------------------------------------69
IT'S ME -------------------------------------------------69
ITS NOT OVER ------------------------------------- 158
IVYSAUR ----------------------------------------------69
IZADORE (IRE)---------------------------------------69
İASOSLU MEF ----------------------------------------70
İBRETİ ALEM ----------------------------------------28
İÇKALE ------------------------------------------------70
İDİLGA -------------------------------------------------70
İHSAN SULTAN--------------------------------------70
İHSANSULTANIN KIZI ----------------------------70
İKONCAN----------------------------------------------70
İLİTYA -------------------------------------------------70
İNCEDİKEN -------------------------------------------48
İNCİLAY -----------------------------------------------70
İNDO ----------------------------------------------------70
İPEK YOLU (GB)-------------------------------------70
İREM SU --------------------------------------------- 145
İSKENDERUN ----------------------------------------70
İSKENDERUNLU ------------------------------------70
İSKOÇ KIZI--------------------------------------------71
İSMETİNKIZI -----------------------------------------71
İSPİR ----------------------------------------------------71
İSTANBUL KIZI --------------------------------------96
İZBELİ --------------------------------------------------71
İZMİR GÜLÜ ------------------------------------------58
İZMİTLİ (GB) -----------------------------------------71
JAKLIN -------------------------------------------------71
213
İNDEKS-Index
JAMAICA AFFAIR (USA) ------------------------- 71
JAMAIS SEULE -------------------------------------143
JAN TOGAN ------------------------------------------ 71
JANÇINAR -------------------------------------------- 68
JANE SEYMOUR (GB) ----------------------------- 71
JANJER ------------------------------------------------ 71
JERIJE -------------------------------------------------- 71
JERIKO------------------------------------------------137
JESTEVE----------------------------------------------- 71
JET SET ------------------------------------------------ 71
JET SPRINT ------------------------------------------- 72
JETGİBİ ------------------------------------------------ 23
JEWEL ON THE NILE (IRE)----------------------- 72
JIDICIOUS--------------------------------------------- 55
JILLIAN------------------------------------------------ 72
JIMBILBA --------------------------------------------- 72
JİNEPS ------------------------------------------------- 72
JOHNNY DANCER ---------------------------------- 72
JOIN THE CAUSE ----------------------------------- 72
JOLLY BRAS ----------------------------------------- 72
JOLLY ROGER --------------------------------------- 67
JOY RIDE---------------------------------------------- 72
JOYFUL GIRL ---------------------------------------- 72
JUBILANTLY----------------------------------------- 72
JUBILEE TREAT (USA) ---------------------------- 72
JUMAIRAH ------------------------------------------- 73
JUMHURIYA (IRE)---------------------------------- 73
JUNIOR SULTAN------------------------------------ 73
JUNIOR ZAPPA -------------------------------------119
JUST ADD OATS (USA) --------------------------- 73
JUST EAGLE------------------------------------------ 91
KAARS------------------------------------------------146
KADERİN OĞLU -----------------------------------148
KALATUNA (FR) ------------------------------------ 73
KALBİMDESİN -------------------------------------- 73
KALUGA ---------------------------------------------- 73
KAMA'S WHEEL (GB) ----------------------------- 73
KAMALAME (USA)--------------------------------- 73
KAMBİRİK-------------------------------------------- 73
KAMİLE SULTAN----------------------------------- 73
KAPPA DUE ------------------------------------------ 73
KAPTANIN KIZI ------------------------------------- 74
KARA ATEŞ -----------------------------------------120
KARA ELMAS---------------------------------------- 74
KARA MAMBA -------------------------------------- 74
KARA SABRİ ----------------------------------------105
KARA SÜLO ------------------------------------------ 66
KARABACAK ---------------------------------------- 74
KARABİA --------------------------------------------- 12
KARADAMAR --------------------------------------- 75
KARAKALEM---------------------------------------- 13
KARALİNDA ----------------------------------------- 74
KARAMISRA ----------------------------------------105
KARAMUK ------------------------------------------- 74
KARAN TAY ----------------------------------------- 74
KARASEVDA ---------------------------------------- 74
KARATUTKUM-------------------------------------- 74
KARDEŞİM CENGİZ-------------------------------- 72
KAREN'S CUISINE (USA) ------------------------- 74
KARGALI --------------------------------------------- 36
KARMA (GB) ----------------------------------------- 74
KARŞIYAKARÜZGARI ---------------------------- 79
KARUMA---------------------------------------------- 74
KARYAĞDIGELİN ---------------------------------- 75
KATRINA --------------------------------------------- 75
KAVACIK BEYİ ------------------------------------154
KAVİN ------------------------------------------------- 75
KAVİYOLU--------------------------------------------75
KAYA BUSESİ----------------------------------------75
KAYRAŞAH-------------------------------------------97
KEBNEKAJSE ----------------------------------------38
KEDER BEY-------------------------------------------94
KEEP WALKING -------------------------------------87
KEEPIN COMPANY (USA) ------------------------75
KEHRİBAR (IRE) ------------------------------------75
KELLY--------------------------------------------------63
KEMENÇEM ------------------------------------------75
KENNDREA -------------------------------------------75
KERİME SU -------------------------------------------75
KERVANSARAY-------------------------------------75
KESME ŞEKER ---------------------------------------79
KEYT ---------------------------------------------------75
KEZLEV---------------------------------------------- 135
KILIÇKAYA-------------------------------------------29
KIMASH (IRE) ----------------------------------------76
KINALI YAPINCAK ---------------------------------76
KINALI YÖRÜK--------------------------------------76
KINALIADA-------------------------------------------76
KIND ACT ------------------------------------------- 160
KING'S DAUGHTER --------------------------------76
KING GUBAZ -----------------------------------------74
KING KAISER -------------------------------------- 101
KING OF ROCK ------------------------------------ 107
KING OF SONALP -----------------------------------11
KING POWER-----------------------------------------15
KING REEL------------------------------------------ 123
KING VALLEY ------------------------------------- 158
KINGSTON BOLT --------------------------------- 132
KIRDERE ----------------------------------------------24
KIRMIZI RUJ------------------------------------------76
KISA HABER -----------------------------------------76
KISAS---------------------------------------------------76
KISS AND SAY BYE --------------------------------76
KISS THE RAIN --------------------------------------76
KIT CAT------------------------------------------------76
KITTY HAWK ----------------------------------------76
KIYAMET-------------------------------------------- 132
KIYIKENTLİ ------------------------------------------77
KIZIL BARON ----------------------------------------20
KIZIL SAKAL--------------------------------------- 148
KIZIL SONYA ----------------------------------------77
KIZILELMA -------------------------------------------77
KIZILPINAR-------------------------------------------33
KIZIM BÜŞRA ----------------------------------------98
KIZIM ELİF--------------------------------------------77
KIZIM İPEK -------------------------------------------77
KİBAR AŞKIM----------------------------------------24
KİBAR HANIM ---------------------------------------77
KİBARIM -------------------------------------------- 153
KİM------------------------------------------------------77
KİTARA ------------------------------------------------77
KLUBNİKA--------------------------------------------77
KOBATER ---------------------------------------------68
KOCA BABA---------------------------------------- 143
KOCAMAN --------------------------------------------77
KOKOŞ -------------------------------------------------77
KOMARA ----------------------------------------------77
KOMŞU KIZI------------------------------------------77
KONTESSİNA-----------------------------------------78
KOORDİNATÖR -------------------------------------20
KORALEV ---------------------------------------------78
KORTAY (USA) --------------------------------------78
KOŞARSIN --------------------------------------------78
KOZANLI NEZOŞ---------------------------------- 117
214
İNDEKS-Index
KÖSEM SULTAN ------------------------------------ 78
KÖSEOĞLU------------------------------------------166
KRAFTY KELLI KAYE (USA)-------------------- 78
KRASANDO ------------------------------------------ 78
KRIS ANGEL ----------------------------------------- 88
KUMİLA ----------------------------------------------- 78
KUNDALİNA ----------------------------------------- 78
KUNG FU GRIP (USA) ----------------------------- 78
KURŞUN----------------------------------------------- 78
KURTAR ZEYNA-----------------------------------109
KURTİS ------------------------------------------------ 78
KURTLAR VADİSİ ---------------------------------- 79
KUTUPYILDIZI -------------------------------------- 79
KUZEY RÜZGARI----------------------------------- 79
KÜBANA ---------------------------------------------- 17
KÜÇÜK AGUNDA----------------------------------- 79
KÜÇÜK DAMLA------------------------------------- 79
KÜÇÜK ENİŞTE ------------------------------------165
KÜÇÜK İLHAN -------------------------------------141
KÜÇÜK ŞAHİKA -----------------------------------102
KÜÇÜKÇEKMECELİ ------------------------------- 79
KÜÇÜKOĞLUM ------------------------------------- 86
KWAANIS (GB) -------------------------------------- 79
L'ORPHELINE (FR) --------------------------------- 79
LA BAMBOOCHA (IRE) --------------------------- 79
LA BELLA (IRE) ------------------------------------- 79
LA COLITA ------------------------------------------- 79
LA DANSEUSE (GB)-------------------------------- 79
LA GRADIVA (FR) ---------------------------------- 80
LA PASIONARIA ------------------------------------ 37
LA POLONAISE (USA)----------------------------- 80
LA REYNA -------------------------------------------115
LA ROCHELLE--------------------------------------- 80
LA TURQUE (IRE) ---------------------------------- 80
LABETERA (GB) ------------------------------------ 80
LACY BRIEF (IRE) ---------------------------------- 80
LACY RIVER ----------------------------------------- 80
LADY--------------------------------------------------- 80
LADY ARWEN --------------------------------------- 80
LADY BOLT ------------------------------------------ 80
LADY BUG-------------------------------------------- 80
LADY BURNELLE ---------------------------------- 80
LADY CARINA -------------------------------------- 23
LADY CHANTERLY (USA) ----------------------- 80
LADY CHARA --------------------------------------- 81
LADY CLIFF------------------------------------------ 81
LADY ÇUARD --------------------------------------- 81
LADY EAGLE ---------------------------------------- 81
LADY EDESSA--------------------------------------109
LADY EXTRA ---------------------------------------- 81
LADY GODIVA -------------------------------------- 81
LADY JULIET ---------------------------------------- 81
LADY KAVIN ---------------------------------------- 75
LADY LILY ------------------------------------------- 81
LADY LIZ --------------------------------------------- 81
LADY MACHIAVELLIAN (IRE) ----------------- 81
LADY MAJESTIC------------------------------------ 35
LADY MAR (GB) ------------------------------------ 81
LADY MASTER-------------------------------------- 81
LADY MAXIMA ------------------------------------- 82
LADY MELİS ----------------------------------------- 82
LADY MUHTARRAM ------------------------------ 82
LADY MÜKERREM--------------------------------- 82
LADY MÜŞKO --------------------------------------110
LADY NAOMI---------------------------------------- 82
LADY NATUSCHKA (IRE)------------------------ 82
LADY NUMBER ------------------------------------- 82
LADY NUR ------------------------------------------ 117
LADY OF FORTUNE --------------------------------82
LADY SACRED --------------------------------------82
LADY SYMBA----------------------------------------82
LADY TAVERNER (GB) ---------------------------82
LADY TERESA ---------------------------------------82
LADY TRUVA ----------------------------------------83
LADY TUĞÇE ----------------------------------------83
LADY TULPAR---------------------------------------40
LADY VICTORY -------------------------------------83
LADY WILLPOWER --------------------------------83
LADY WOLF ------------------------------------------83
LAGRIMAS------------------------------------------ 144
LAGUNA BEACH ------------------------------------83
LAGUNA LADY--------------------------------------83
LAGUNA SUNRISE ------------------------------- 144
LAKE BAIKAL ---------------------------------------83
LAKE LADOGA (GB) -------------------------------83
LAKSHMI----------------------------------------------83
LAL------------------------------------------------------83
LALA MUSA (GB) -----------------------------------83
LALE DEVRİ------------------------------------------83
LAMAZİ GOGO MİNDA ------------------------- 104
LAMITTA (GB) ---------------------------------------83
LAPRAS ------------------------------------------------45
LASER --------------------------------------------------84
LASHA -------------------------------------------------84
LASPEK (IRE) ----------------------------------------84
LAST CHANCE ---------------------------------------84
LAST DIANA -----------------------------------------84
LAST POINT ---------------------------------------- 123
LAST QUEEN -----------------------------------------84
LAST STAND -----------------------------------------42
LAST SULTAN ---------------------------------------84
LATIGO BAY -----------------------------------------84
LATINAGIRL -----------------------------------------53
LATRODECTUS--------------------------------------21
LAUD (USA) ------------------------------------------84
LAVIE --------------------------------------------------84
LAW OF CHANCE (GB) ----------------------------84
LAZKIZI------------------------------------------------84
LE REVE -----------------------------------------------84
LEANDRA ---------------------------------------------85
LEGENDARY ARROW --------------------------- 101
LEMONY FRESH (USA)----------------------------85
LEONES ------------------------------------------------85
LEONTINE (GER) ------------------------------------85
LES INTIMES (IRE)----------------------------------85
LET ME PASS--------------------------------------- 123
LEYDİ HANIM ---------------------------------------85
LEYNA (IRE)------------------------------------------85
LIFECHAIN--------------------------------------------85
LIFES MAGIC--------------------------------------- 117
LIGHT BLUE ------------------------------------------85
LIGHT FANTASTIC (GB) --------------------------85
LIL RED ------------------------------------------------85
LILIANA ROZITA -----------------------------------85
LILLY BELL ------------------------------------------17
LILYANTUS----------------------------------------- 116
LIMYRA (IRE) ----------------------------------------86
LINGUS (IRE) -----------------------------------------86
LION DANCE (IRE)----------------------------------86
LION MASTER ---------------------------------------35
LITTLE FINY --------------------------------------- 112
LITTLE OCEAN --------------------------------------86
LITTLE STAR -----------------------------------------86
LITTLE TULIP ----------------------------------------86
215
İNDEKS-Index
LIWAS LOOK ---------------------------------------- 86
LİLA HATUN ----------------------------------------- 86
LİNA---------------------------------------------------- 86
LİSSEY------------------------------------------------- 86
LOCH DIAMOND (GB)----------------------------- 86
LOHAHO ---------------------------------------------- 57
LOKOMOTİF ----------------------------------------125
LONDON GIRL--------------------------------------- 86
LONE LOOK (GB) ----------------------------------- 87
LONGMAN-------------------------------------------- 80
LORETTA --------------------------------------------- 87
LOST CONTROL------------------------------------- 87
LOUISA ------------------------------------------------ 87
LOVE ALWAYS ------------------------------------- 87
LOVE IN DREAM ----------------------------------- 87
LOVED BY ALL (IRE)------------------------------ 87
LOVEISSOCONFUSING --------------------------- 54
LOVELY BLAZE------------------------------------- 87
LOVELY DOYOUN --------------------------------- 87
LOVING YOU ---------------------------------------- 87
LUCEYN----------------------------------------------- 87
LUCIANIN OĞLU ----------------------------------129
LUCKY CHARMS ----------------------------------- 87
LUCKY IRISH ---------------------------------------142
LUCKY LADY---------------------------------------- 88
LUCKY LASS ---------------------------------------- 88
LUCKY LUCK---------------------------------------161
LUCKY NAME --------------------------------------- 88
LUCKY ONE------------------------------------------ 88
LUCY--------------------------------------------------- 88
LUCY IN THE SKY---------------------------------- 88
LUÇE --------------------------------------------------- 88
LULAY------------------------------------------------- 88
LULUBAR--------------------------------------------- 88
LUNAR EYED ---------------------------------------- 88
LUNAR GOLD---------------------------------------- 88
LUNARAT--------------------------------------------- 88
LUSUBÜ ----------------------------------------------- 90
MA BELLE FILLE ----------------------------------- 88
MAÇİVET --------------------------------------------- 89
MADAM HOMBERG (IRE)------------------------ 89
MADAM P (USA) ------------------------------------ 89
MADAME CASTELO (BRZ) ---------------------- 89
MADENCİKIZI --------------------------------------- 89
MADRIGALE (GB) ---------------------------------- 89
MADRUK---------------------------------------------- 89
MAE WEST ------------------------------------------- 89
MAGARI----------------------------------------------- 89
MAGIC BULLET------------------------------------- 89
MAGIC GLOVE -------------------------------------- 89
MAGICIAN GIRL ------------------------------------ 89
MAGNOLIA------------------------------------------- 89
MAHA SULTAN ------------------------------------- 90
MAHCUP ---------------------------------------------- 90
MAHİ HANIM ---------------------------------------- 90
MAJESTIC GIRL ------------------------------------- 90
MAJESTIC LASS ------------------------------------ 90
MAKARACI ÇOCUK ---------------------------------2
MAKE IT EASY -------------------------------------- 90
MAKE ME SMILE ----------------------------------- 90
MALCONTENTA (GB) ----------------------------- 90
MALEMALE -----------------------------------------109
MALERBA -------------------------------------------131
MALINA ----------------------------------------------- 90
MALLORY -------------------------------------------- 90
MAMAS WOLF -------------------------------------- 90
MAMMA MIA ---------------------------------------- 90
MAN OF POWER----------------------------------- 164
MAN ON THE MOON ----------------------------- 153
MANDA ISLAND (USA)----------------------------91
MANGALA (IRE) ------------------------------------91
MANILATAY -----------------------------------------91
MANISHING ------------------------------------------91
MANİSALI KIZ ---------------------------------------91
MANNORA (GB) -------------------------------------91
MANTALİTE ------------------------------------------36
MANZUME (IRE) ------------------------------------91
MARAKUJA----------------------------------------- 120
MARGARET-------------------------------------------91
MARELLA ---------------------------------------------91
MARGIELA--------------------------------------------91
MARIA CENY ----------------------------------------91
MARIA ROSE -----------------------------------------91
MARIANNE -------------------------------------------91
MARIVI ------------------------------------------------92
MARİKULA -------------------------------------------92
MARJINAL --------------------------------------------92
MARLA-------------------------------------------------92
MARLIN'S IMAGE -----------------------------------92
MARLON KEMAL --------------------------------- 130
MARMARINI (GB)-----------------------------------92
MARMARİS -------------------------------------------92
MARSEILLAISE--------------------------------------92
MARTINESZKY (HUN)-----------------------------92
MASARU--------------------------------------------- 135
MASHLY-----------------------------------------------92
MASTER HANSEN ----------------------------------85
MASTER OF THE WIND ---------------------------50
MASTER PLAN---------------------------------------92
MATCH POINT (USA) ------------------------------92
MATRUŞKA-------------------------------------------93
MAVİ ÇİZGİ-------------------------------------------77
MAVİ RÜYA ------------------------------------------93
MAVİ SEMA ------------------------------------------93
MAVİ ŞİMŞEK----------------------------------------93
MAVİMSİ ----------------------------------------------93
MAVROS-----------------------------------------------92
MAXINE -----------------------------------------------93
MAYA DİVA ------------------------------------------93
MAYA MY LOVE ------------------------------------93
MAYTENALLY------------------------------------- 158
MAYUŞKA --------------------------------------------93
MEAN MACHINE ------------------------------------93
MECİDİYE---------------------------------------------93
MEDİNE HANIM -------------------------------------93
MEGA PRENS -------------------------------------- 116
MEGAFORCE -----------------------------------------46
MEGRED GÜL ----------------------------------------93
MEHMETİN OĞLU ----------------------------------34
MEHMETLER-----------------------------------------21
MELANCHOLY --------------------------------------94
MELEK ARZUM -------------------------------------68
MELEKHANIM ---------------------------------------94
MELODY OF THE WIND --------------------------94
MEMOCAN------------------------------------------ 129
MEMORY AND MAGIC (USA) -------------------94
MEMORY FENCE------------------------------------17
MENEVİŞ ----------------------------------------------94
MERCAN DENİZ -------------------------------------94
MERRIMENT (USA) --------------------------------94
MERRYLAND MISSY (USA)----------------------94
MERYIL KIZI -----------------------------------------94
MESİR --------------------------------------------------94
MESMERIST (USA) ---------------------------------94
216
İNDEKS-Index
METİKAY --------------------------------------------- 25
METİN ABİ-------------------------------------------- 39
MEZAMER -------------------------------------------- 94
MEZİYETLİ ------------------------------------------- 95
MIA BRUNI ------------------------------------------- 95
MIA WOMAN ---------------------------------------- 95
MIDCORKTARMAC (IRE) ------------------------ 95
MIDNIGHT CAFE (IRE)---------------------------- 95
MIDNIGHT SERENADE --------------------------- 95
MIGHTY RECITAL---------------------------------112
MILAGROSE ----------------------------------------- 95
MILLENIUM LADY--------------------------------- 95
MINDEN (IRE) --------------------------------------- 95
MIRABAI ---------------------------------------------- 95
MISAWA ---------------------------------------------- 95
MISS CANAN ---------------------------------------- 95
MISS CEYLAN --------------------------------------- 96
MISS CLASSICAL ----------------------------------- 96
MISS DESPINA -------------------------------------- 96
MISS DIANA------------------------------------------ 96
MISS DISCO ------------------------------------------ 96
MISS DREAM ---------------------------------------- 96
MISS ENCORE --------------------------------------- 77
MISS GIRL -------------------------------------------- 16
MISS HAWAI ----------------------------------------- 96
MISS HELIN ------------------------------------------ 57
MISS HUNGARY (HUN) --------------------------- 96
MISS IGNATA---------------------------------------- 96
MISS JUDGE------------------------------------------ 96
MISS KADER ----------------------------------------- 96
MISS KARAKÖSE ----------------------------------- 96
MISS KAYRA ---------------------------------------- 97
MISS LADY ------------------------------------------- 97
MISS MELISA ---------------------------------------150
MISS NANCY ---------------------------------------- 97
MISS NAZ --------------------------------------------- 97
MISS NO----------------------------------------------- 97
MISS OLGA ------------------------------------------- 97
MISS PETEK ------------------------------------------ 97
MISS PILOT------------------------------------------- 97
MISS PRETTY ---------------------------------------- 97
MISS QUICK------------------------------------------ 97
MISS SAIGON ---------------------------------------- 97
MISS SUSIE Q (USA) ------------------------------- 97
MISSY ELLIOTT------------------------------------- 98
MISTER RIGHT -------------------------------------- 60
MISTER TICKER -----------------------------------106
MISTRESS PURPLE--------------------------------- 98
MISTY POINT (GB) --------------------------------- 98
MITROVICA ------------------------------------------ 67
MIYAMOTO -----------------------------------------165
MİDAS KING ----------------------------------------102
MİHMANDAR------------------------------------------8
MİHRİŞAH -------------------------------------------- 98
MİKADO----------------------------------------------- 98
MİNDARİ---------------------------------------------- 98
MİNELLA --------------------------------------------- 98
MİNİME------------------------------------------------ 98
MİRANUR-----------------------------------------------1
MİRAY SULTANS----------------------------------- 98
MİRAYŞAH ------------------------------------------- 37
MİRCAN HATUN------------------------------------ 98
MİS MIRASS------------------------------------------ 98
MİSAFİR HANIM ------------------------------------ 36
MİSİLİ ORHAN -------------------------------------- 24
MİTİNA (IRE)----------------------------------------- 98
MİZGİNHAT ------------------------------------------ 75
MOB RULES ------------------------------------------64
MODEL OĞLU----------------------------------------65
MOGLI--------------------------------------------------99
MOĞAÇHAN---------------------------------------- 125
MOĞOLKIZI ------------------------------------------24
MOMENTUM -----------------------------------------99
MOMONEY------------------------------------------ 153
MONA DES SABLES (IRE) ------------------------99
MONDAY MORNING (IRE) -----------------------99
MONO ROMANTICA -------------------------------99
MONTEMİRA -----------------------------------------99
MOON BROTHER ------------------------------------ 5
MOON CREST (IRE)---------------------------------99
MOON DAVON---------------------------------------99
MOONGUN--------------------------------------------99
MOONŞEROSE ---------------------------------------99
MOONTAN (IRE) ------------------------------------99
MORÇEŞME-------------------------------------------99
MORNA (FR) ---------------------------------------- 100
MORTODELA-----------------------------------------35
MOSQUERA'S ROCK (IRE)---------------------- 100
MOSTER GIRL ---------------------------------------42
MOTHER CAT -------------------------------------- 100
MOTREVLA (IRE) --------------------------------- 100
MOUNT CAVELL (CAN)------------------------- 100
MOUNTAIN EAGLE ------------------------------ 105
MRS LURE (USA)---------------------------------- 100
MS CLARA ------------------------------------------ 100
MS HERO -------------------------------------------- 100
MS TROIA (GB) ------------------------------------ 100
MUHTEREM ---------------------------------------- 151
MULTAKA (USA)---------------------------------- 100
MUNU THE ANGEL------------------------------- 100
MUSAMMA -------------------------------------------14
MUSIC OF THE NIGHT--------------------------- 100
MUSLERAM ---------------------------------------- 107
MUWAJAHA (GB) --------------------------------- 101
MÜGİDE --------------------------------------------- 101
MÜKERREM ---------------------------------------- 101
MÜNEVVER HANIM ----------------------------- 101
MÜSTESNA ----------------------------------------- 101
MÜŞÜM ---------------------------------------------- 101
MY ACCOUNT ------------------------------------- 101
MY ATALANTE --------------------------------------25
MY BABOŞ --------------------------------------------46
MY CELLIST---------------------------------------- 101
MY CRAZY AUNT--------------------------------- 101
MY CRAZY GIRL ---------------------------------- 101
MY FIRST SON ------------------------------------- 131
MY GINETTA --------------------------------------- 101
MY GOLD GIRL------------------------------------ 101
MY GOLDEN GIRL-------------------------------- 118
MY GOLDEN KID -----------------------------------75
MY İNCİ------------------------------------------------93
MY JADE -------------------------------------------- 101
MY JOANY ------------------------------------------ 102
MY JOBA -------------------------------------------- 102
MY KAVİN --------------------------------------------47
MY LADY ------------------------------------------- 102
MY NERİS ---------------------------------------------- 6
MY PARTNER -------------------------------------- 102
MY PRINCESS AZRA ----------------------------- 102
MY REAL LOVE -------------------------------------17
MY SACRIFICE ------------------------------------ 102
MY SUGAR------------------------------------------ 126
MY SWETY BOY ------------------------------------58
MY TITANIUM ------------------------------------- 115
217
İNDEKS-Index
MYBELLE--------------------------------------------102
MYGIRLASYA --------------------------------------- 13
MYSTICAL FALLS---------------------------------102
MYSTICAL MOOD---------------------------------102
NADIA DANCER ------------------------------------ 19
NAKARA ATİLLA----------------------------------- 36
NAKIRDA --------------------------------------------102
NALAN SULTAN ------------------------------------ 76
NALDÖKENCİGAGHOŞ--------------------------- 21
NALIN FIRTINASI ---------------------------------102
NAMRUN --------------------------------------------102
NAMTAR ---------------------------------------------145
NAR KIRMIZI ---------------------------------------102
NARCISSUS -----------------------------------------103
NARDA -----------------------------------------------103
NARDUGAN------------------------------------------ 83
NATIVE LADY--------------------------------------103
NATIVE QUEEN (FR) -----------------------------103
NATUREL --------------------------------------------126
NAUGHTY GIRL -----------------------------------103
NAZLUŞ ----------------------------------------------103
NAZLITAY-------------------------------------------103
NAZO--------------------------------------------------103
NEFES-------------------------------------------------103
NEHİR CAN------------------------------------------- 41
NEKOLEN--------------------------------------------103
NELIA -------------------------------------------------103
NELİT -------------------------------------------------103
NEMO -------------------------------------------------103
NENAGH (IRE)--------------------------------------104
NENİŞ -------------------------------------------------104
NEON KNIGHT -------------------------------------- 42
NERİS -------------------------------------------------104
NERMINOV------------------------------------------104
NESSİE------------------------------------------------104
NESSU MOSA ---------------------------------------158
NEVAYIN --------------------------------------------104
NEVER BACK DOWN-----------------------------104
NEVER BLACK -------------------------------------165
NEVER LOST----------------------------------------104
NEVER PINK (FR)----------------------------------104
NEVER SAY -----------------------------------------104
NEVER WITHOUT YOU --------------------------- 11
NEVHAT----------------------------------------------156
NEVRUZ ATEŞİ-------------------------------------- 63
NEW DANCER --------------------------------------104
NEW DAY --------------------------------------------- 44
NEW GARDEN --------------------------------------- 28
NEW GIRLFRIEND---------------------------------104
NEW ORLEANS-------------------------------------105
NEW SURAL-----------------------------------------105
NEXT STAR------------------------------------------105
NICANOR --------------------------------------------103
NICE OF TIME --------------------------------------105
NIGHT BLUE ----------------------------------------105
NIGHT FLOWER------------------------------------105
NIGHTINGALE -------------------------------------105
NIOBE-------------------------------------------------105
NIOBE (GB) ------------------------------------------105
NITTEDAS -------------------------------------------105
NIZALY (GB) ----------------------------------------105
NİDA --------------------------------------------------105
NİHALİM ---------------------------------------------106
NİKOŞ-------------------------------------------------106
NİLAY SULTAN ------------------------------------106
NİRAN ------------------------------------------------106
NİSAN IZABELLA ---------------------------------106
NİSANGÜLÜ ------------------------------------------93
NİZAMİ-------------------------------------------------69
NO COMMENT ------------------------------------- 106
NO MORE CONTROL----------------------------- 106
NO MORE ONE---------------------------------------13
NO MORE STRIKE -------------------------------- 106
NO PARSADAN --------------------------------------95
NO PROBLEM -------------------------------------- 106
NO WAY --------------------------------------------- 122
NOBLE DAME -------------------------------------- 106
NOFRET---------------------------------------------- 106
NOISETTE ------------------------------------------- 106
NOKS ------------------------------------------------- 107
NOM DE LA ROSA (IRE)------------------------- 107
NONA------------------------------------------------- 107
NORMA ---------------------------------------------- 107
NORTHERN SABRINA --------------------------- 107
NORTHERN WEST -------------------------------- 141
NORWAY DANCER ------------------------------- 107
NOSTUS------------------------------------------------40
NOT A CARE (CAN) ------------------------------ 107
NOTHINGCOMPARESTOU --------------------- 107
NOTION OF EMOTION (USA) ------------------ 107
NOVİKOVA ----------------------------------------- 107
NUMBER STONE ---------------------------------- 107
NUMERUS CLAUSUS (FR) ---------------------- 107
NUNİ -------------------------------------------------- 108
NUR CEMAL---------------------------------------- 108
NUR SABAH ---------------------------------------- 108
NURÇEM (IRE) ------------------------------------- 108
NURŞO ----------------------------------------------- 108
NURTACIM ----------------------------------------- 108
NUSYA -------------------------------------------------45
NYMPHADORA --------------------------------------53
OASIS---------------------------------------------------- 2
OCEAN LADY -------------------------------------- 108
OCEAN QUEEN ------------------------------------ 108
OCEAN ROSE--------------------------------------- 108
OCEAN SUNRISE (IRE) -------------------------- 108
OCTOBER BABY ---------------------------------- 108
OĞLUM BERATIM -------------------------------- 138
OĞLUM CEM --------------------------------------- 134
OĞLUM CEVAT------------------------------------ 125
OĞLUM ERDEM -------------------------------------76
OĞLUM İSMAİL ----------------------------------- 120
OĞLUM SIRAÇ ---------------------------------------55
OĞLUM YALÇIN ---------------------------------- 101
OĞLUMERSİN----------------------------------------- 3
OKEYCİ ---------------------------------------------- 108
OKYANUS SİSİ------------------------------------- 114
OLANAS --------------------------------------------- 109
OLCAYIN KIZI ------------------------------------- 140
OLCAYIN OĞLU -------------------------------------10
OLIVE EYED---------------------------------------- 109
OLIVE GARDEN ----------------------------------- 109
OLIVETTE ------------------------------------------- 109
OLYMPIYA------------------------------------------ 109
OLYMPOS MIRROR ------------------------------ 109
OMERTA--------------------------------------------- 109
OMNITRIX ------------------------------------------ 109
ONE COOL LADY --------------------------------- 109
ONE MINUTE --------------------------------------- 109
ONE MORE NO MORE --------------------------- 109
ONE MORE TIME------------------------------------87
ONE TO WIN (IRE) -------------------------------- 109
ONEANDONLY ------------------------------------ 100
ONKRAT --------------------------------------------- 110
218
İNDEKS-Index
ONLY ONE-------------------------------------------110
ONTHEREBOUND (USA)-------------------------110
ONTUĞ -----------------------------------------------119
OPALINE ---------------------------------------------110
OPERA GIRL ----------------------------------------110
ORAMA'S GHOST (GB) ---------------------------110
ORANGE TWILIGHT (USA) ---------------------110
ORGIA ------------------------------------------------110
ORHİDEYA ------------------------------------------110
ORIENT BRIDE -------------------------------------110
ORİNDİNKİ ------------------------------------------110
ORSA (IRE)------------------------------------------110
ORSE GÜL -------------------------------------------111
ORTAGENA -----------------------------------------111
OSLO --------------------------------------------------111
OTAKI (IRE) -----------------------------------------111
OTTOMAN EMPIRE -------------------------------- 70
OVA GÜZELİ ----------------------------------------111
OVERBERRY (USA) -------------------------------111
ÖKSÜZKIZ -------------------------------------------- 19
ÖMER COPPER -------------------------------------- 80
ÖNCÜPINAR ----------------------------------------164
ÖNDEREFE ------------------------------------------- 11
ÖZ ATEŞ----------------------------------------------- 59
ÖZ MERT OĞLU------------------------------------- 84
ÖZBAŞAK--------------------------------------------111
ÖZCANKIZI------------------------------------------- 52
ÖZDEN SULTAN -----------------------------------111
ÖZDENİM --------------------------------------------111
ÖZDEREN --------------------------------------------139
ÖZENKIZ ---------------------------------------------111
ÖZENNAZ--------------------------------------------111
ÖZGÖKNURCAN-----------------------------------111
ÖZKARDE--------------------------------------------112
ÖZLEMCAN -----------------------------------------112
ÖZO BEY ---------------------------------------------145
ÖZSELVİCAN ---------------------------------------112
ÖZÜMCAN-------------------------------------------112
PACIFIC ----------------------------------------------124
PAINTED MOON (USA) --------------------------112
PAKBEY ----------------------------------------------- 31
PALLINA (GB) --------------------------------------112
PALMETTO LANE (USA) ------------------------112
PALMİRA --------------------------------------------112
PAMİR ------------------------------------------------112
PAMUK ------------------------------------------------ 39
PAMUK PRENSES ---------------------------------112
PAN AMİGO ------------------------------------------ 56
PAN IDOL --------------------------------------------- 70
PAN TIA ----------------------------------------------151
PAN VICTORY --------------------------------------143
PANGEA----------------------------------------------112
PANIGALE -------------------------------------------124
PANTANTİF -----------------------------------------112
PANZER ----------------------------------------------113
PAOENIA (IRE) -------------------------------------113
PAPATYA I ------------------------------------------113
PAPER BELL ----------------------------------------113
PARIS GLORY --------------------------------------113
PARLAKKIZ -----------------------------------------113
PART OF ME ----------------------------------------156
PART TIME LOVER -------------------------------113
PASSIONATE----------------------------------------- 58
PASTORALE-----------------------------------------113
PATUŞKA (IRE)-------------------------------------113
PAY PAİNT ------------------------------------------- 14
PAYPAL ----------------------------------------------126
PEACE ON EARTH ----------------------------------46
PEARL QUEST (GB)------------------------------- 113
PEBBLEDASH (GB) ------------------------------- 113
PECAN PIE ------------------------------------------ 113
PELİNŞAH ------------------------------------------- 113
PENKY HENKY ------------------------------------ 114
PENNYGHAEL (UAE) ---------------------------- 114
PEPPER BLOSSOM (GER) ----------------------- 114
PERFECT CIRCLE --------------------------------- 114
PERFECT HEART ---------------------------------- 122
PERFECT STYLE ---------------------------------- 114
PERFECTION -----------------------------------------75
PHARMA WEST (USA) --------------------------- 114
PHENOMENA--------------------------------------- 114
PHOENIX -------------------------------------------- 114
PHOENIX FLAME --------------------------------- 114
PICTURESQUE (GB) ------------------------------ 114
PIETRA QUEX -------------------------------------- 114
PIMIENTA ------------------------------------------- 114
PINARCA KIZI ------------------------------------- 115
PINK LADY ----------------------------------------- 115
PINKGOLD ------------------------------------------ 143
PIOMBO (IRE) -------------------------------------- 115
PIRGOS-------------------------------------------------22
PİRSUS KIZI ------------------------------------------65
PLANO GIRL---------------------------------------- 125
PLATANUS (IRE) ---------------------------------- 115
PLATONIC CHAT (IRE) -------------------------- 115
POINSETTIA ------------------------------------------41
POINTING NORTH (USA) ----------------------- 115
POISON IVY ---------------------------------------- 115
POLAR CADEAUX (GB) ------------------------- 115
POLENTE -------------------------------------------- 115
POMEGRANTE ---------------------------------------43
POMEROL (USA) ---------------------------------- 115
PORTO VENERE (IRE) --------------------------- 115
POST WOMAN ------------------------------------- 115
POWER OF GIRL----------------------------------- 116
POWER OF KAYHAN----------------------------- 100
POWERS HOPE---------------------------------------39
POYRAZ BU ------------------------------------------15
PRECIOUS PEARL (IRE) ------------------------- 116
PREDESTINATION ----------------------------------- 2
PRELUDE -------------------------------------------- 116
PRENCESS EBRU---------------------------------- 116
PRENSES DEFNE ---------------------------------- 106
PRENSES DİLARA -------------------------------- 116
PRENSES KARLA --------------------------------- 116
PRENSES MONICA-------------------------------- 116
PRENSES RORO ----------------------------------- 111
PRENSES SEÇİL ----------------------------------- 116
PRENSES TÜLİN ----------------------------------- 116
PRENSESLERİN DANSI -------------------------- 116
PREVISION (USA) --------------------------------- 116
PRIERA MENTA (IRE)---------------------------- 116
PRIMADONNA ------------------------------------- 117
PRINCE OF THESOUTH----------------------------- 9
PRINCESS ARIES (USA) ------------------------- 117
PRINCESS DOMINIC ----------------------------- 117
PRINCESS FUNDA -------------------------------- 117
PRINCESS IRONARM ---------------------------- 117
PRINCESS IZABEL ----------------------------------12
PRINCESS KATYA -------------------------------- 117
PRINCESS MADAEN (IRE) ---------------------- 117
PRINCESS ÖZDEN -------------------------------- 117
PRINCESS RANIA --------------------------------- 117
PRINCESS ROLLIN-------------------------------- 117
219
İNDEKS-Index
PRINCESS VIVI-------------------------------------117
PRINCESS ZAHRA (IRE) -------------------------117
PRINCI FIRE -----------------------------------------118
PROCEED --------------------------------------------118
PROM QUEEN---------------------------------------118
PROMENADE AGAIN (USA) --------------------118
PROMISE ME GOLD-------------------------------118
PROSERPINE (GB) ---------------------------------118
PROSPECT -------------------------------------------- 30
PROVOCATIVE TOUCH (USA) -----------------118
PROXIMO --------------------------------------------- 91
PSİNEF ------------------------------------------------118
PUÇİKA-----------------------------------------------118
PUDDING --------------------------------------------118
PURE FACE ------------------------------------------118
PURE LOVE------------------------------------------- 98
PURPLE-----------------------------------------------118
PURPLE TIME---------------------------------------119
PUSU --------------------------------------------------119
QUANTUM-------------------------------------------119
QUEEN ECEM---------------------------------------- 47
QUEEN MELİSA ------------------------------------- 96
QUEEN NALA (AUS) ------------------------------119
QUEEN OF EAGLES -------------------------------119
QUEEN OF FORTUNE-----------------------------119
QUEEN OF SPADES -------------------------------119
QUEEN SUDE ---------------------------------------161
QUEEN TO QUEEN --------------------------------119
QUEEN VICTORY----------------------------------119
QUEENLAGINA ------------------------------------119
QUEENS OF KARANS ----------------------------119
QUESTOR (IRE)-------------------------------------119
QUIET EXUBERANCE (USA) -------------------119
RACHEL PRINT (GB)------------------------------120
RACING CAT----------------------------------------120
RACING HEART (GB)-----------------------------120
RACING HEART (USA) ---------------------------120
RACON ------------------------------------------------ 80
RADIKAL BABY -----------------------------------120
RADIKAL GIRL-------------------------------------120
RAEDAH (USA)-------------------------------------120
RAFFLESIA ------------------------------------------- 48
RAFİA -------------------------------------------------120
RAIN DANCER--------------------------------------120
RAIN FLY --------------------------------------------- 99
RAINBOW D'BEAUTE (GB) ---------------------120
RAKİP -------------------------------------------------120
RAM BELLE -----------------------------------------120
RAMAZAN EFENDİ -------------------------------155
RAMİNA----------------------------------------------120
RAMZIA (IRE)---------------------------------------121
RANA SULTAN -------------------------------------121
RAPATOR (GB) -------------------------------------121
RAPIDAMENTE ------------------------------------135
RAPIDE FILLE (FR)--------------------------------121
RASPBERRY ----------------------------------------121
RASTABAN------------------------------------------121
REAL GIRL ------------------------------------------121
REALLY DARLENE (USA)-----------------------121
REBEL YELL ----------------------------------------134
REBELLIOUS MAN --------------------------------129
REBORN----------------------------------------------151
RECO --------------------------------------------------108
RED BIRD --------------------------------------------121
RED DEVIL ------------------------------------------121
RED FACT--------------------------------------------121
RED FLAME (IRE) ---------------------------------121
RED JACKET --------------------------------------- 122
RED POWER ---------------------------------------- 122
RED RABBIT---------------------------------------- 122
REDİSH DİNÇER----------------------------------- 116
REDROCK ------------------------------------------- 122
REDS ATTACK ------------------------------------- 122
REEMEYA (USA) ---------------------------------- 122
REGAL BALLERINA (CAN)--------------------- 122
REGATTA (GB) ------------------------------------ 122
REGINA ---------------------------------------------- 122
REINE ROSE ---------------------------------------- 122
REKOR ----------------------------------------------- 123
RELATIVES JOY----------------------------------- 122
RELATIVISTA -------------------------------------- 122
REMY RED (USA) --------------------------------- 123
RESPECT--------------------------------------------- 123
RESUME (IRE)-------------------------------------- 123
REVAN KIZI ---------------------------------------- 123
RHAPSODY IN BLUE----------------------------- 123
RICCA DONNA------------------------------------- 123
RICH FIRE ---------------------------------------------13
RIGEL------------------------------------------------- 123
RIGOLETTA----------------------------------------- 123
RIGOROUS (USA) --------------------------------- 123
RINCE ABHANN (IRE) --------------------------- 123
RISING FORCE ---------------------------------------78
RISING STAR --------------------------------------- 123
RISOTTO--------------------------------------------- 123
RIVER CREME ---------------------------------------26
RIVER GLITTER ----------------------------------- 124
RIVER LIGHT--------------------------------------- 124
RIVER PEARL ----------------------------------------41
RIVER QUEEN ------------------------------------- 124
RIVER SIDE WOMAN (IRE)--------------------- 124
RİBYONAK--------------------------------------------55
ROBEN -------------------------------------------------47
ROCK OF SEA ----------------------------------------22
ROCKET POWER ---------------------------------- 124
RODELINDA ---------------------------------------- 124
ROJHATAĞA -----------------------------------------44
ROJHATBEY ------------------------------------------38
ROJİN ---------------------------------------------------28
ROKOKO--------------------------------------------- 124
ROMANTICALLY --------------------------------- 124
ROMANZA (GB) ----------------------------------- 124
ROMARIN ------------------------------------------- 124
RONY RONİ -------------------------------------------88
ROSA NERA ------------------------------------------63
ROSE BAY------------------------------------------- 124
ROSE DE NORMANDIE (FR) ------------------- 124
ROSE DU PAYS (GB) ----------------------------- 125
ROSE MARIE --------------------------------------- 125
ROSE OF THE BOSS ------------------------------ 125
ROSE WOOD---------------------------------------- 125
ROTABELLİ-------------------------------------------- 3
ROULETTE ------------------------------------------ 125
ROXY ------------------------------------------------- 125
ROYAL ALIEN ------------------------------------- 125
ROYAL BLAST ---------------------------------------64
ROYAL BOX (USA) ------------------------------- 125
ROYAL CAPUCINO ---------------------------------26
ROYAL CLASS ------------------------------------- 125
ROYAL CLASSIC ---------------------------------- 125
ROYAL ÇELİK ------------------------------------- 125
ROYAL DUCHESS--------------------------------- 125
ROYAL GALE -------------------------------------- 126
ROYAL GARDEN ---------------------------------- 126
220
İNDEKS-Index
ROYAL KAŞGAR ----------------------------------126
ROYAL NAVY --------------------------------------126
ROYAL SALUTE ------------------------------------ 90
ROYAL WELCOME (IRE) ------------------------126
ROYALE HIGHNEST (FR)------------------------126
RUMET ------------------------------------------------ 89
RUMOOZ (GB) --------------------------------------126
RUN BABY RUN -----------------------------------126
RUN FOR ÖZGECAN ------------------------------- 86
RUN FOR STEEL ------------------------------------ 15
RUN HARD ------------------------------------------126
RUN RIVER------------------------------------------126
RUSALKA--------------------------------------------126
RUSSIAN DOLL (USA)----------------------------126
RUZİ ---------------------------------------------------- 96
SAADA ONE (IRE) ---------------------------------130
SAALİH --------------------------------------------------7
SAARATT (GB) -------------------------------------127
SABİN -------------------------------------------------127
SABİRE -----------------------------------------------127
SABOŞ TAY -----------------------------------------127
SABUR ------------------------------------------------127
SADİFE SULTAN ------------------------------------ 26
SADLERIA -------------------------------------------127
SADOMİ ----------------------------------------------127
SAFIN (GB)------------------------------------------127
SAFİRA -----------------------------------------------127
SAGA BELLA (IRE) --------------------------------127
SAHİL -------------------------------------------------127
SAICHANIA (GB)-----------------------------------127
SAIL AWAY (GB) ----------------------------------128
SAINT LUCIA ---------------------------------------136
SAİRA -------------------------------------------------128
SAKARYA GÜZELİ --------------------------------128
SALAMIS---------------------------------------------- 83
SALPIGLOSSIS (GER)-----------------------------128
SALUTE HER (USA) -------------------------------128
SAM CONNECTION -------------------------------128
SAM GIRL--------------------------------------------128
SAM MARTA ----------------------------------------128
SAM SOCIETY --------------------------------------128
SAMİRA ----------------------------------------------- 33
SAMPLE ----------------------------------------------128
SAN JUAN LADY ----------------------------------128
SANDY------------------------------------------------128
SANTA BARBARA GIRL -------------------------129
SANTA EVSEEVA----------------------------------129
SANTA LUCIA --------------------------------------129
SANTARITA -----------------------------------------129
SAPHİRA ---------------------------------------------129
SARAYIN SULTANI -------------------------------129
SARDES (IRE) ---------------------------------------129
SARI ARI ---------------------------------------------129
SARI MELEK ----------------------------------------129
SARI TRAMVAY (IRE)----------------------------129
SARIÇAL ---------------------------------------------129
SARIKIZ ----------------------------------------------129
SARILAR GÜZELİ----------------------------------130
SARIŞIN BOMBA ----------------------------------130
SARIYAZMA ----------------------------------------113
SASICHA (IRE)--------------------------------------130
SATYA (USA) ---------------------------------------130
SAVAGE CAT ---------------------------------------130
SAVAŞ ATI ------------------------------------------- 25
SAVER ------------------------------------------------130
SCAMP------------------------------------------------121
SCARLET FALCON --------------------------------- 18
SCARLET OHARA--------------------------------- 130
SCENT OF ROSE ----------------------------------- 130
SCIFO ------------------------------------------------- 114
SCINTILLA ------------------------------------------ 130
SEACLEEF (FR) ------------------------------------ 130
SEBASTIAN -------------------------------------------98
SECOND GROUND -------------------------------- 130
SECRET FANTASY-------------------------------- 130
SECRET NAME------------------------------------- 131
SECRET PATRIOT (USA) ------------------------ 131
SECRET SERVICE --------------------------------- 131
SECRET SOCIETY --------------------------------- 131
SECURE ROCK------------------------------------- 131
SEDEF ------------------------------------------------ 131
SEDENİM -------------------------------------------- 131
SEFİR BEY ------------------------------------------ 164
SEFİRE SULTAN ----------------------------------- 115
SEHAR------------------------------------------------ 131
SEHER RÜZGARI ---------------------------------- 131
SEİSMO (GB) --------------------------------------- 131
SELANİKLİ------------------------------------------ 103
SELCAN (USA) ------------------------------------ 131
SELDA'S GIRL (IRE) ------------------------------ 131
SELDEN KALAN----------------------------------- 131
SELEN MY GIRL-------------------------------------57
SELENDER ------------------------------------------ 132
SELGİBİ ---------------------------------------------- 132
SELİN SULTAN ------------------------------------ 132
SELLY --------------------------------------------------48
SELMA ----------------------------------------------- 132
SELUŞ ------------------------------------------------ 132
SEMETEY OĞLU ---------------------------------- 135
SEMOSHUM ---------------------------------------- 132
SEMPER FIDELIS ---------------------------------- 100
SEN GELMEZ OLDUN---------------------------- 132
SENDE GEL -------------------------------------------62
SENİHA SULTAN ---------------------------------- 132
SENOŞ ------------------------------------------------ 137
SENZAPIOMBO ------------------------------------ 132
SEPTEMBER DANCER --------------------------- 132
SERAP GELİN -------------------------------------- 132
SERBEST HATUN --------------------------------- 132
SERDEM --------------------------------------------- 154
SERHATIN KIZI ------------------------------------ 133
SERIAL SINNER (IRE)---------------------------- 133
SERPE ------------------------------------------------ 133
SERT GÜMÜŞKAN ----------------------------------76
SESİL SULTAN ---------------------------------------68
SESSİZ RÜZGAR-------------------------------------81
SET THE PACE (IRE) ----------------------------- 133
SETRYN---------------------------------------------- 133
SEVDATAY -------------------------------------------86
SEVDE--------------------------------------------------- 4
SEVDİK ---------------------------------------------- 133
SEVGİHANIM -------------------------------------- 133
SEVİM ANA----------------------------------------- 133
SEVİMABLA ---------------------------------------- 133
SEVİMLİ BİBİ ----------------------------------------90
SEVİNÇ SULTAN ---------------------------------- 133
SEYDİKÖYLÜ -------------------------------------- 133
SEYİTCAN------------------------------------------- 133
SEYRAN --------------------------------------------- 133
SEZGİ HANIM -------------------------------------- 133
SHAKE IT OFF----------------------------------------82
SHAKINA -------------------------------------------- 134
SHALL WE DANCE ------------------------------- 134
SHAMO (GB)---------------------------------------- 134
221
İNDEKS-Index
SHAMWARI -----------------------------------------156
SHAR HERO -----------------------------------------134
SHARAPOVA----------------------------------------134
SHARARA--------------------------------------------134
SHARINGAN ----------------------------------------137
SHARON (HUN) ------------------------------------134
SHARP PENCIL -------------------------------------109
SHARP TOPSY --------------------------------------- 16
SHAW AVENUE ------------------------------------134
SHE GOSSIP -----------------------------------------134
SHE HERO -------------------------------------------134
SHE WADI WADI (GB)----------------------------134
SHE WIND -------------------------------------------- 61
SHEEMAR--------------------------------------------134
SHELLIN (IRE) --------------------------------------135
SHER (IRE)-------------------------------------------135
SHERIFF'S POSSE (USA) -------------------------135
SHERRY'S STAR -----------------------------------135
SHINKANSEN---------------------------------------135
SHOOTER GUEST (FR) ---------------------------135
SHOW -------------------------------------------------- 84
SHOW GIRL -----------------------------------------135
SHOW OF FORCE ----------------------------------135
SHOW PLAY-----------------------------------------135
SIENA -------------------------------------------------135
SIGNORINA STELLA------------------------------135
SILA KIZ----------------------------------------------135
SILENCE IS GOLDEN (GB) ----------------------136
SILENT BULL (USA) ------------------------------136
SILENT OASIS (GB) -------------------------------136
SILISTIC (USA) -------------------------------------136
SILK ---------------------------------------------------136
SILKY -------------------------------------------------136
SILVER DANCER ----------------------------------136
SILVER GLEAM ------------------------------------136
SILVER METER (IRE) -----------------------------136
SILVER QUEEN-------------------------------------136
SIMPATICA------------------------------------------136
SIMPLY THE BEST --------------------------------136
SINGITA ----------------------------------------------137
SIR MAJESTIC --------------------------------------- 79
SIRÇA BEBEK --------------------------------------137
SIRNAŞIK --------------------------------------------137
SİDNEY -----------------------------------------------137
SİGAR -------------------------------------------------137
SİLAHŞÖR -------------------------------------------- 68
SİLİVRİ RÜZGARI ---------------------------------137
SİLVA -------------------------------------------------137
SİMYACI ---------------------------------------------103
SİNCAP KIZ------------------------------------------137
SİNE ---------------------------------------------------137
SİNEMNAZ ------------------------------------------137
SİNEPS ------------------------------------------------- 88
SİNKIZI -----------------------------------------------137
SİVEREK DİYARI -------------------------------------8
SİVEREK HANIMI ---------------------------------137
SİYAH BEYAZ --------------------------------------137
SKILL (GER)-----------------------------------------137
SKY ----------------------------------------------------138
SKY BEAUTY ---------------------------------------138
SKY IS THE LIMIT ---------------------------------138
SKY MASTER ---------------------------------------129
SKY TORNADO (USA)----------------------------138
SLAM'S LEGEND (USA) --------------------------138
SLENDER --------------------------------------------138
SLEWADORA (USA) ------------------------------138
SLY (GER)--------------------------------------------138
SMART RED (GB) --------------------------------- 138
SMARTY FACE ------------------------------------ 138
SMOOTH PLAYER (USA)------------------------ 138
SNEAK OUT (USA)-------------------------------- 138
SNIPER ----------------------------------------------- 139
SNOOZY TIMES ----------------------------------- 139
SNOW MOUNTAIN ------------------------------- 139
SOCRATES --------------------------------------------27
SOIREE RUSSE (USA) ---------------------------- 139
SOLFEJS GIRL-------------------------------------- 139
SOLITAIRE ------------------------------------------ 139
SOLITARY------------------------------------------- 139
SOLLEVARE ---------------------------------------- 139
SOLMAZGÜL --------------------------------------- 139
SON OF SOUL ----------------------------------------29
SON ÜMİT ------------------------------------------- 139
SON VURGUN -------------------------------------- 155
SON YILDIZ-------------------------------------------33
SONGTHRUSH (USA) ---------------------------- 139
SONGÜLCAN --------------------------------------- 147
SONJA ------------------------------------------------ 139
SOPRAN GATH (ITY)----------------------------- 140
SORGUN KIZI -------------------------------------- 140
SORT (GB) ------------------------------------------- 140
SOUND OF KAYHAN----------------------------- 151
SOUND OF THE WIND --------------------------- 136
SOUTHERN GIRL------------------------------------84
SOVIET KIRI (IRE) -------------------------------- 140
SOYLU SATICI (IRE) ----------------------------- 140
SOYSALI-----------------------------------------------68
SPANISH SONG (USA) --------------------------- 140
SPARKLING----------------------------------------- 140
SPARKLING STAR -------------------------------- 135
SPECIAL ROCK ------------------------------------ 140
SPECIALIST----------------------------------------- 143
SPECTACULAR FILLY --------------------------- 125
SPECTRA -------------------------------------------- 140
SPECTRUM QUEST ------------------------------- 140
SPECTRUM WOLF -------------------------------- 140
SPECTURAL ---------------------------------------- 132
SPEED FOR (IRE) ---------------------------------- 140
SPEEDY CAT --------------------------------------- 101
SPEEDY DOST ------------------------------------- 162
SPEEDY GIRL -------------------------------------- 141
SPHYINX -------------------------------------------- 140
SPICE GARDENS (IRE)--------------------------- 141
SPINSTER-------------------------------------------- 141
SPITEFUL-------------------------------------------- 141
SPLASH MOUNTAIN (IRE)---------------------- 141
SPLATTER HOUSE -------------------------------- 141
SPONTANE------------------------------------------ 141
SPOT -------------------------------------------------- 141
SPOTLESS ------------------------------------------- 131
SPRING BREAK ------------------------------------ 141
SPRING FLOWER---------------------------------- 141
SPRING GIRL --------------------------------------- 141
SPRING IS HERE----------------------------------- 141
SRI LANKA ----------------------------------------- 141
STAINLESS------------------------------------------ 142
STAND UP PLEASE (GB) ------------------------ 142
STAR BABY----------------------------------------- 142
STAR BİKE ------------------------------------------ 142
STAR FLICKER (CAN) --------------------------- 142
STAR HERO -------------------------------------------54
STAR JOY ------------------------------------------- 142
STAR OF BENAZİR ------------------------------- 142
STAR OF NEHİR ----------------------------------- 142
222
İNDEKS-Index
STAR QUALITY ------------------------------------142
STAR SPECIAL -------------------------------------- 54
STARBEY --------------------------------------------142
STARBUST-------------------------------------------142
STARLIT----------------------------------------------142
STARRY SKY ---------------------------------------142
STARVALLA (FR)----------------------------------143
STEEL GIRL -----------------------------------------143
STEEL HEART --------------------------------------143
STEELY GRACE (IRE) ----------------------------143
STELLA ROSSA (IRE)-----------------------------143
STELLAR VALENTINE (USA) ------------------143
STENEN PENA--------------------------------------- 59
STEP TOO FAR -------------------------------------- 35
STERNA BERINGA (GER) -----------------------143
STOP THE TRAFFIC (IRE) -----------------------143
STORM TO STORM (IRE) ------------------------143
STRAVINSKYRHYTHM (USA) -----------------143
STRIKE HARD --------------------------------------153
STROM TRACKS ------------------------------------ 19
STYGIAN (USA) ------------------------------------143
SU DAMLASI----------------------------------------143
SU VE ATEŞ ------------------------------------------ 71
SUAREZ ----------------------------------------------144
SUBSCRIPTION-------------------------------------144
SUDENAZ --------------------------------------------144
SUE ----------------------------------------------------144
SUELINN ---------------------------------------------144
SULTANİ YEGAH ----------------------------------- 79
SULTANİYE -----------------------------------------144
SULTANS ÇİĞDEM --------------------------------124
SULTANS FLY --------------------------------------- 69
SUMMER PICTURES ------------------------------144
SUMMER QUEEN ----------------------------------144
SUMMER SUN --------------------------------------144
SUMMER WINE ------------------------------------- 43
SUMMERSTRAND (IRE) -------------------------144
SUN CAT ---------------------------------------------144
SUN CHILD (USA) ---------------------------------144
SUN OF PARADISE --------------------------------144
SUN SHINES EAST (USA)------------------------145
SUN STORM -----------------------------------------145
SUNNY GIRL ----------------------------------------145
SUNSET-----------------------------------------------145
SUNTASACH (USA) -------------------------------145
SUPER GIRL -----------------------------------------145
SURİMŞİNE------------------------------------------145
SURUMU RED -----------------------------------------4
SURVIVOR-------------------------------------------145
SÜMEYRA HANIM --------------------------------145
SÜPER GELİN ---------------------------------------145
SÜS BİBERİ------------------------------------------145
SÜSEN ------------------------------------------------145
SWEET BITTER-------------------------------------107
SWEET FALCON -----------------------------------145
SWEET LIE-------------------------------------------146
SWEET WITCH -------------------------------------146
SWEETEST-------------------------------------------146
SWEETHEART --------------------------------------146
SWEETY GIRL --------------------------------------146
SWILLY (USA) --------------------------------------146
SYRIE (USA)-----------------------------------------146
ŞAHDAMAR--------------------------------------------7
ŞAHMERAL -----------------------------------------146
ŞAHSUNA--------------------------------------------146
ŞAKİRAĞA ------------------------------------------135
ŞANS MELEĞİ --------------------------------------146
ŞEHRAZAT------------------------------------------ 146
ŞEKER AYŞE --------------------------------------- 146
ŞEKER KAHRAMAN -------------------------------82
ŞEKER LADY -----------------------------------------80
ŞEMSENUR ----------------------------------------- 147
ŞERBETLİ ------------------------------------------- 147
ŞEREFNUR ------------------------------------------ 147
ŞİMAL ------------------------------------------------ 147
ŞİN----------------------------------------------------- 147
ŞİRAZ------------------------------------------------- 147
ŞÖVGEN --------------------------------------------- 147
TADAWUL (USA) --------------------------------- 147
TAFFY ------------------------------------------------ 147
TAKARROF ----------------------------------------- 123
TAKE IT EASY ------------------------------------- 147
TALIA ROSE ---------------------------------------- 147
TALİHLİ---------------------------------------------- 147
TALOŞ------------------------------------------------ 148
TALULAH ------------------------------------------- 148
TAMERİNKIZI (IRE) ------------------------------ 148
TANEM----------------------------------------------- 148
TANIŞIĞI -------------------------------------------- 148
TANSELİ -----------------------------------------------21
TANUI (GB) ----------------------------------------- 148
TANYERİ -------------------------------------------- 148
TAOJAN PRINCESS ------------------------------- 148
TAPO-------------------------------------------------- 148
TARHAN (IRE) ------------------------------------- 148
TARHUNDAS --------------------------------------- 148
TARSANAS------------------------------------------ 132
TARSUS BEYAZI ------------------------------------62
TARTE FINE (FR) ---------------------------------- 148
TAŞÇI KIZI ------------------------------------------ 149
TAŞTEPELİ------------------------------------------ 132
TATA ------------------------------------------------- 149
TATLIÇAĞ ------------------------------------------ 149
TAWAFEEG (USA) -------------------------------- 149
TAYYARECİ (IRE) -------------------------------- 149
TEARFUL (USA) ----------------------------------- 149
TEKERO (GB)--------------------------------------- 149
TEKYILDIZ------------------------------------------ 149
TELL YOU FORGET ------------------------------ 157
TEMEL REİS ---------------------------------------- 100
TEMPURA ------------------------------------------- 149
TENDER KIZI --------------------------------------- 149
TENDER WINNER --------------------------------- 151
TENEDOS-------------------------------------------- 149
TENNUR --------------------------------------------- 126
TERAMO (IRE) ------------------------------------- 149
TERAPİST ---------------------------------------------10
TERRE DE SABLE (FR) -------------------------- 150
TEXAS GAL (USA) -------------------------------- 150
TEXAS TEA ----------------------------------------- 150
THANK YOU VET --------------------------------- 150
THE BAD -------------------------------------------- 150
THE BIG LEBOWSKI -------------------------------85
THE DE CHINE (FR) ------------------------------ 150
THE END--------------------------------------------- 150
THE QUEEN----------------------------------------- 150
THE RISING----------------------------------------- 150
THECELO (GB) ------------------------------------- 150
THEMIS ---------------------------------------------- 150
THETIS -------------------------------------------------73
THEWORLDISMINE --------------------------------99
THINKER BELL ------------------------------------ 150
THIRTEEN------------------------------------------- 151
THIRTEEN TRICKS (USA)----------------------- 151
223
İNDEKS-Index
THOJEY--------------------------------------------------1
THREE FIRE --------------------------------------------3
THREEPEK-------------------------------------------- 43
THUNDER WOLF ----------------------------------151
TIA JUANA (IRE)-----------------------------------151
TIERRA -----------------------------------------------151
TIFFANY ---------------------------------------------151
TIKI GIRL --------------------------------------------151
TIMBELEK-------------------------------------------117
TIME TO DREAM (GB) ---------------------------151
TIME TO GO-----------------------------------------151
TINAS FIRTINASI ----------------------------------- 23
TISLIMEEN (GB) -----------------------------------151
TITTIBA (GB) ---------------------------------------151
TIZZIE MILLIE (USA) -----------------------------151
TİGRİS ------------------------------------------------152
TİJİN---------------------------------------------------152
TİLİA --------------------------------------------------152
TİLKİ --------------------------------------------------- 55
TİNİZ BEYİ ------------------------------------------- 16
TİRAN-------------------------------------------------133
TOBIANA --------------------------------------------152
TOK EZGİ --------------------------------------------152
TOKATÇI---------------------------------------------- 98
TOKGÖZECE ----------------------------------------152
TONNANTE (GB)-----------------------------------152
TONY'S RIDGE (GB)-------------------------------152
TOO LATE -------------------------------------------152
TOO MUCH LOVE ---------------------------------148
TOP ROYAL -----------------------------------------152
TOPÇU OĞUZHAN---------------------------------- 12
TOPRAK ANA---------------------------------------139
TORUC------------------------------------------------152
TORUN RÜZGAR ----------------------------------157
TORUNUM BEYZA --------------------------------152
TORUNUM MİRA ----------------------------------- 57
TOUCH THE STARS -------------------------------153
TOUGH GIRL----------------------------------------153
TOVİN-------------------------------------------------144
TOWERVINT ----------------------------------------153
TÖM ---------------------------------------------------153
TRACE ------------------------------------------------153
TRALEE ----------------------------------------------153
TRAPES-----------------------------------------------153
TREASURY KEY (USA) --------------------------153
TRENOVA--------------------------------------------119
TRESPASSER----------------------------------------153
TRICKERY (IRE) -----------------------------------153
TRIM STAR (GB) -----------------------------------153
TRINIDAD -------------------------------------------153
TRIPLE CROWN ---------------------------------------1
TRITON -----------------------------------------------122
TRIUMPH --------------------------------------------153
TROMBINO ------------------------------------------121
TROMOS ---------------------------------------------- 35
TROPIC STAR ---------------------------------------154
TROY EAGLE ---------------------------------------154
TRUCE (GB) -----------------------------------------154
TRUEBA ----------------------------------------------154
TRUST (GB)------------------------------------------154
TRYSA ------------------------------------------------154
TSARINA ---------------------------------------------154
TUDOR BAYA --------------------------------------154
TULAMEEN (UAE)---------------------------------154
TULAROSA (GB) -----------------------------------154
TUMBULGÜZELİ ----------------------------------- 67
TURAYS ----------------------------------------------- 50
TURBİNE ----------------------------------------------77
TURF QUEEN --------------------------------------- 154
TURTLE CREEK (USA)--------------------------- 154
TURUNÇ (IRE) ------------------------------------- 155
TUSSEY ---------------------------------------------- 155
TUTTA BELLA ------------------------------------- 155
TÜRKKANI------------------------------------------ 155
TWIST OF FAITH ---------------------------------- 155
TWO TURN------------------------------------------ 155
TYANA GÜZELİ ----------------------------------- 155
TYRANNO REX (IRE) ---------------------------- 155
UBA --------------------------------------------------- 155
UÇAK KAÇTI --------------------------------------- 100
UÇAN HOLLANDALI-------------------------------- 7
UÇANASLAN -----------------------------------------49
UÇANKILIÇ ----------------------------------------- 155
UÇARBAŞ ------------------------------------------- 166
UĞUREFE----------------------------------------------92
UHTİ PUHTİ-------------------------------------------85
ULAN BATOR ----------------------------------------54
ULİBKA ---------------------------------------------- 155
ULUKIZ ------------------------------------------------49
ULYA ------------------------------------------------- 155
UMUDA KOŞAN ----------------------------------- 127
UMUTLU--------------------------------------------- 156
UNDERCOVER SOLDIER (USA)--------------- 156
UNI BABY (IRE) ----------------------------------- 156
UNIQUE STONE (USA)--------------------------- 156
URASHAN ---------------------------------------------10
URFAGÜLÜ ----------------------------------------- 133
USLUHAN ---------------------------------------------38
UTOPIA ---------------------------------------------- 156
UZAKAKRABA (GB) ----------------------------- 156
UZAKARA---------------------------------------------96
UZUNOĞLU-------------------------------------------70
ÜÇER ------------------------------------------------- 154
ÜFTADE---------------------------------------------- 147
ÜNİVERSİTELİ ------------------------------------- 156
VAGUE ALARME (IRE) -------------------------- 156
VALENTINE MINE (USA) ----------------------- 156
VALERIE (GB)-------------------------------------- 156
VALEROSO ----------------------------------------- 156
VALLEMELDEE (IRE) ---------------------------- 156
VALLERIA (GB) ----------------------------------- 157
VALLEY KING ---------------------------------------51
VALLEY ORCHARD (FR)------------------------ 157
VAN TO ONE --------------------------------------- 157
VANESSA MEE ------------------------------------ 157
VANITY ROYALE (IRE) ------------------------- 157
VARANASI ------------------------------------------ 157
VAROLHAN----------------------------------------- 111
VASELINA (USA)---------------------------------- 157
VASVUŞ --------------------------------------------- 157
VATTENE (IRE) ------------------------------------ 157
VECİZ------------------------------------------------- 139
VELİAHT BETÜL ------------------------------------20
VELO BREEZE ------------------------------------- 157
VELOBLITZ ----------------------------------------- 157
VELOCE---------------------------------------------- 157
VELOCITY GIRL----------------------------------- 158
VELVET GREEN ---------------------------------- 158
VENDELA ------------------------------------------- 158
VENGER --------------------------------------------- 159
VENÜSKIZI ----------------------------------------- 158
VERE'S LOVE--------------------------------------- 158
VERY IMPORTED --------------------------------- 158
VERY SOCIAL (IRE) ------------------------------ 158
224
İNDEKS-Index
VETTORI CALL (GB)------------------------------158
VEY RON---------------------------------------------158
VICTORY KISS -------------------------------------158
VICTORY ROAD -----------------------------------158
VICTORY SMILE -----------------------------------158
VICTORYS DREAM -------------------------------159
VILLA MARGURITE (USA)----------------------159
VIOLA-------------------------------------------------159
VIRGINIA PLAIN (USA) --------------------------159
VISAL (USA) ----------------------------------------159
VISCOSIA --------------------------------------------159
VISIGOTH--------------------------------------------- 65
VIVA REGINA --------------------------------------159
VIVIANA ---------------------------------------------159
VOILETTE -------------------------------------------159
VOLDA RIVER--------------------------------------159
VOLKANIMSIN-------------------------------------158
WAADI------------------------------------------------159
WAFFLE ----------------------------------------------159
WAGGA WAGGA ----------------------------------113
WAIT FOR SPRING (USA) -----------------------160
WALK OF LIFE (IRE)------------------------------160
WANGA DANCE -----------------------------------160
WANGANUI RIVER (GB) ------------------------160
WANNA UP ---------------------------------------------6
WARRIOR SNOW BALL--------------------------- 93
WASAHOF -------------------------------------------162
WATERWILD (FR) ---------------------------------160
WEDDING GOWN (GB)---------------------------160
WELCOME BACK----------------------------------160
WELLDONE WEST --------------------------------160
WEMBLEY FIRTINASI----------------------------- 82
WEST LIFE-------------------------------------------138
WEST SIDE AUCTION (GB) ---------------------160
WESTERN GAL -------------------------------------160
WESTERNIZE (USA) ------------------------------160
WESTWOOD GIRL---------------------------------160
WHIPLASH ------------------------------------------143
WHIPPOORWILL (USA) --------------------------161
WHITBY ABBEY (GB) ----------------------------161
WHITE AURA (USA) ------------------------------161
WHITE BLOOD -------------------------------------161
WHITE DIAMOND ---------------------------------161
WHITE FLAG----------------------------------------161
WICH ME LUCK------------------------------------161
WICKED WORLD ----------------------------------161
WILD OF WESTPORT ------------------------------ 54
WILLOWBRIDGE (IRE)---------------------------161
WIN RIVER GIRL ----------------------------------- 61
WIN STAR WIN-------------------------------------149
WIND GIRL ------------------------------------------161
WINDFLOWER -------------------------------------- 98
WINGS OF BELLA ---------------------------------161
WINNER GIRL --------------------------------------161
WINNER TUANA-----------------------------------117
WINTER GREEN------------------------------------162
WINTER PRINCESS -------------------------------162
WINTER TALE --------------------------------------149
WISH ME LUCK ------------------------------------- 77
WITHOUT YOU (GB)------------------------------162
WOLF SON-------------------------------------------- 63
WONDERFULL QUEEN (IRE)-------------------162
WOODUDANCE (USA) ---------------------------162
WOUNDED HEART--------------------------------- 42
WOW --------------------------------------------------162
YAFET ------------------------------------------------- 18
YAĞIŞIM ---------------------------------------------162
YAĞMURCAN----------------------------------------62
YAĞMURUM ------------------------------------------ 7
YAĞMURUN FISILTISI -------------------------- 157
YAHŞİ ------------------------------------------------ 162
YAKIŞIKLI ÇOCUK ---------------------------------- 7
YAKİRA---------------------------------------------- 162
YAKOPS -----------------------------------------------62
YAKUTINE (FR) ----------------------------------- 162
YALÇINRÜZGAR---------------------------------- 162
YALNIZ KIZ ------------------------------------------83
YAMİS------------------------------------------------ 162
YANIK ÖMER ----------------------------------------74
YANKIM --------------------------------------------- 162
YAPIŞTIRKAYA -------------------------------------87
YAPRAK --------------------------------------------- 163
YARAMAZ PEPE ------------------------------------92
YARENKIZ ------------------------------------------ 163
YAVRU KUŞ ---------------------------------------- 163
YAZ ADASI -------------------------------------------- 9
YAZ YAĞMURU ----------------------------------- 163
YAZARBEY ----------------------------------------- 105
YAZIN GÜLÜ --------------------------------------- 163
YEKAYEK (GB) ------------------------------------ 163
YELLOW ANGEL ---------------------------------- 163
YEMZEŞ --------------------------------------------- 163
YENA ------------------------------------------------- 163
YENİCE (USA)-------------------------------------- 163
YERSİYAH GÖKBEYAZ ------------------------- 163
YILDIZ GÜLÜ -------------------------------------- 149
YILDIZHANIM ------------------------------------- 163
YILDIZIN KIZI ------------------------------------- 164
YİĞİTABİ ----------------------------------------------60
YİĞİTALP----------------------------------------------44
YOĞURTÇU-------------------------------------------96
YOLCU HAN ------------------------------------------- 5
YOSUN ----------------------------------------------- 164
YÖRÜKHANIM (GB)------------------------------ 164
ZADO ------------------------------------------------- 131
ZAFER ATEŞİ-----------------------------------------56
ZAHARA --------------------------------------------- 164
ZAHİDEM-------------------------------------------- 164
ZALASULTAN-------------------------------------- 164
ZAMAN FIRTINASI ------------------------------- 164
ZAMİRA---------------------------------------------- 164
ZARIEL-------------------------------------------------80
ZARIPINARI ---------------------------------------- 164
ZEHVA ----------------------------------------------- 164
ZELDA------------------------------------------------ 164
ZERGUN --------------------------------------------- 164
ZERRİN----------------------------------------------- 165
ZEVİ--------------------------------------------------- 165
ZEYNEBİM --------------------------------------------59
ZEYNEP HANIM ----------------------------------- 165
ZEYNEP NAFİA ------------------------------------ 165
ZEYNEPSU ------------------------------------------ 123
ZEYNO ----------------------------------------------- 165
ZEYNOM (IRE) ------------------------------------- 165
ZHOU (CHI) ----------------------------------------- 165
ZIETORY (GB)-------------------------------------- 165
ZIHUATANEJO (GB) ------------------------------ 165
ZINA LA BELLE (GB) ---------------------------- 165
ZINGELA (GB) ------------------------------------- 165
ZIP ZIP------------------------------------------------ 165
ZIPPY ---------------------------------------------------43
ZIŞAN (IRE) ----------------------------------------- 166
ZİLCİHAN ------------------------------------------- 166
ZONPA (IRE) --------------------------------------- 166
225
İNDEKS-Index
ZUKU--------------------------------------------------166
ZULEYKA--------------------------------------------166
ZUZUNAZ--------------------------------------------124
ZÜMRÜT GÖZ --------------------------------------166
ZYGOSIS (GB) --------------------------------------166
226

Benzer belgeler

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dokuzuncu Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dokuzuncu Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onbirinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onbirinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Sekizinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Sekizinci Ek Alphabetic List of Turkish Based Stallions ------------------------------------------------- 159 Stallions Standing Abroad With Foals Born in Turkey ---------------------------------- 169 Imported ...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

INGILIZ_2014_SATIY_GUNCELLEMELER (395

INGILIZ_2014_SATIY_GUNCELLEMELER (395 Charming Dream (TUR) altında Salida (TUR) (09, d, Mountain Cat) 7 yarış kazandı, 18 kez tabela yaptı ve 425.150 TL kazanç elde etti. (KV-6) galibi, FICAC (A3) ve (KV-6) ikincisidir. Charming Storm ...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dördüncü Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dördüncü Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine İkinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine İkinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Altıncı Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Altıncı Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Üçüncü Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Üçüncü Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

ÜÇEŞ EKÜRİSİNDEN SATILIK Müracat telefonu

ÜÇEŞ EKÜRİSİNDEN SATILIK Müracat telefonu Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Listesi -------------------------------------------- 167 Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar-------------------------------------- 177

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Beşinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Beşinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı