dosyayı indir - harunardic.net

Transkript

dosyayı indir - harunardic.net
YAZIM KURALLARI
Geldik yazım kuralları konusuna. Bu konudaki bazı soruları çözmek için ekler ve noktalama
işaretleri konusunun da bilinmesi gerekir. Genel olarak kural üzerine kurulmuş bir konudur. O
yüzden buradaki kuralları iyi bilmek gerekir. Bu konuda hangi kelimenin nasıl yazıldığını
bilmek gerekir. Çünkü kelimelerden de soru çıkmaktadır. En fazla soru çıkan kısım ise de’nin
yazımıdır. Diğerleri de tabi ki çıkmaktadır ama özellikle de’nin yazımı iyi kavramakta fayda
vardır.
1-) De’nin yazımı: Bulunma eki olan de-da birleşik; bağlaç olan de-da ayrı yazılır. İşte deda’nın nasıl yazıldığını anlam için de-da’nın bulunma eki olup olmadığına bakılması gerekir.
Bulunma eki eklendiği sözcüğe anlam olarak bulunma anlamı katar. Ayrıca bulunma ekini teta şekli varken bağlaç olan de, da’nın kesinlikle te-ta biçimi yoktur. Bağlaç olan de-da
cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz; ek olan de-da çıkarıldığında ise anlam bozulur.
Sana kitapda alacağım
Kitapta her bilgi vardı.
Demek sen de onun suçlusu.
Akşam sende kalayım mı Hilmi?
Geziye bizim okul da katılacak.
Okulda parti düzenlenecekmiş.
Hayatta onunla geziye gitmem.
Hayat da yorar insanı hep.
www.harunardic.net
1
2-) Ki’nin yazımı: Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Sıfat yapan ki ve ilgi zamiri olan ki bitişik
yazılır.
Kısa yollar:
 ki’den sonra ler çokluk ekini getirebiliyorsanız o ki zamir olan ki’dir.
 Sıfat yapan ki de sıfat tamlaması kurar. Sıfat yapan ki her zaman bitişik yazılır.
 Önündeki isme hangi sorusunu yönelterek bulunur haliyle sıfat yapan ki olduğu
anlaşılır.
Seninki hiç ders çalışmıyor.
Düşün ki vakitlerden bir nisan akşamıdır.
Akşamki maç ertelendi.
Onunki dünkü yemeğe katılamamış.
Gel ki konuşalım.
Bilgisayardaki virüsü temizleyemedim.
Not 1: Mademki, hâlbuki oysaki çünkü sanki… Sözcüklerindeki ki’ler bağlaç olmasına
rağmen kalıplaştığı için bitişik yazılır.
3-) Mi ekinin yazımı: Kendinden önceki sözcükten her zaman ayrı yazılır; fakat kendinden
sonra gelen eklere bitişik yazılır.
Soruyu çözebildin mi?
Kapıyı çalan siz miydiniz?
Şu parayı uzatır mısınız?
www.harunardic.net
2
Uyarı: Soru edatı olan mı ile olumsuzluk eki olan –ma-me’nin darlaşmış biçimi birbiriyle
karıştırılmamalıdır
Niçin beni dinle miyorsun?(yanlış)
Niçin beni dinlemiyorsun?(doğru)
4-)Sayıların yazımı: Sayılar ayrı yazılır ama çek ve senet gibi parasal durumlarda
sahtekarlığın önlenmesi amacıyla bitişik yazılır.
İki yüz lirası kalmış.
Kırk beşi dokuza bölemedi.
Yetmiş beş yaşında hayata gözlerini yumdu.
Not 1: Hesabında üçyüzdoksan lira varmış.(çek-senet)
Not 2: Rakamlardan sonra kullanılan inci eki rakamın okunuşuna göre gelir. Rakamın sonu
ünsüz harfle biterse gelen ek de ıncı şeklinde gelir ama ünlü ile biterse ncı şeklinde gelir.
6’ncı 7’nci 8’inci 5’inci
Not 3:Rakamlardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır ve ünsüz uyumuna
(sertleşmeye) uyar.
1915’te 1920’de
Not 4: Kalıplaşmış oyun adları bitişik yazılır: altmışaltı, yüzbir
5-) Kısaltmaların yazımı: Kısaltmalara getirilen ekler, kısaltmayı oluşturan sözcüklerin
okunuşuna göre değil, kısaltmanın okunuşuna göre getirilir ve kesmeyle ayrılır.
TBMM’de, PTT’ye, THY’nin, KKTC’den, ODTÜ’yü
www.harunardic.net
3
Not: Eğer ekler sonunda nokta olan kısaltmalara geliyorsa kesme işareti kullanılmaz. Bu
kısaltmalara ek getirilirken kelimenin uzun şeklinin okunuşu esas alınır kısaltmanın okunuşu
değil.
Prof.den
Dr.da Alm.ya
Cad.ye Sok.ta
6-)Gün ve ayların isimlerinin yazımı: Ay ve gün adları belirli bir tarihle kullanıldığında
büyük harfle diğer durumlarda küçük harfle yazılır.
Acun Ilıcalı 29 Mayıs 1969 Perşembe günü dünyaya gelmiştir.
Acun Ilıcalı perşembe günü dünyaya gelmiş.
Bu film 14 Ocakta gösterime girecek
Bu film ocakta gösterime girecek
7-)Yön isimlerinin yazımı: Yön bildiren sözcükler, tek başına ya da özel isimden sonra
kullanıldıklarında küçük harfle, özel isimden önce kullanıldıklarında ise büyük harfle başlar:
Bu aralar Güney Amerika’da havalar soğukmuş.
Bu aralar Amerika’nın güneyinde havalar soğukmuş.
Nüfus Batı Anadolu’da iyice arttı.
Nüfus Anadolu’nun batısında iyice arttı.
Not 1: Yer-yön bildiren kelimeler eğer bir insan topluluğunun yerini tutuyorsa büyük harfle
başlatılmalıdır.
Suriye’nin işgaline Batı sessiz kaldı.
Mehmet Akif Doğu kültüründen fazlasıyla yararlanmıştır.
www.harunardic.net
4
Not 2: Ara yönler bitişik yazılır. Eğer ara yön özel isimden önce gelirse büyük sonra gelirse
küçük harfle yazılır.
Ülkemizde güneybatıdan esen rüzgar sıcaklığı artırır.
8-)Gezegen ve yıldız adlarının yazımı: Dünya, güneş ve ay isimleri ve yıldız adları
astronomi terimi olarak kullanılırsa ilk harfleri büyük olur ve bu haliyle de özel isim olacağı
için bu sözcüklerden sonra gelen çekim ekleri de kesmeyle ayrılır.
Sevdiği için bütün dünyayı karşısına alabileceğini söyledi.
Dünya Güneş‘in etrafında döner.
Gezegenler içinde Güneş’e en yakın olanı, Merkür’dür.
Önemli gezegenlerden bir tanesi de Satürn’dür.
Not: Gezegen ve yıldız isimleri coğrafi terim olmaktan çıkarsa küçük harfle yazılır.
Senin benim ikinci dünyamsın.
Onun evi hiç güneş almıyordu.
9-)İkilemelerin yazımı: İkilemeler ayrı yazılır ve aralarına herhangi bir noktalama işareti
konmaz.
Olayı az çok anlamış.
Sorunlar yavaş yavaş çözülüyor.
www.harunardic.net
5
10-)Satır sonunda kelimelerin bölünmesi: Türkçede satır sonuna sığmayan kelimeler
hecelerine ayrılarak kelime satır sonuna yazılır; ama heceler bölünemez. Satır sonuna
sığmayan sözcükler de kısa çizgi(-) ile bölünür.
……………………………………………………………………………………………seviyorum(doğru)
………………………………………………………………………………………………seviyorum(yanlış)
Not 1: Birleşik kelimeler satır sonunda bölünürken tek bir sözcükmüş gibi düşünülür ve o
şekil hecelere ayrılır.
……………………………………………………………………………………………hanımeli (doğru)
…………………………………………………………………………………………hanımEli(yanlış)
kul
Not 2: Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz.
………………………………………………………………………………………..………..alıyorum (yanlış)
...…………………………………………………………………………………………….alıyorum (doğru)
www.harunardic.net
6
Not 3: Özel isimlerin ve rakamların satır sonuna gelmesi halinde ona getirilen çekim ekleri
kesme işareti ile ayrılır kısa çizgi kullanılmaz.
……………………………………………………………………………………İstanbul’nun (yanlış)
……………………………………………………………………………………….İstanbul’
un (doğru)
……………………………………………………………………………………………1955’te (yanlış)
...………………………………………………………………………………………….1955’
te (doğru)
11-)Ses olaylarıyla ilgili yazım kuralları: Ses bilgisi kurallarına uymamak yazım yanlışıdır.
Perşenbe (yanlış)
Perşembe(doğru)
1955’de (yanlış)
1955’te(doğru)
kitapda (yanlış)
kitapta (doğru)
penbe(yanlış)
pembe (doğru)
www.harunardic.net
7
kirbit(yanlış)
kibrit (doğru)
Kayıp ol-(yanlış)
Kaybol-(doğru)
bekliyen(yanlış)
bekleyen(doğru)
anlamağa(yanlış)
anlamaya(doğru)
ağızı(yanlış)
ağzı(doğru)
12-)Pekiştirmelerin yazımı: p, r, s, m ünsüzleriyle yapılan pekiştirmeler bitişik yazılır:
Masmavi, bembeyaz, kıpkırmızı
13-) Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
a-)Özel Adlar
Kişi ad ve soyadları büyük harfle yazılır: Ali Ağaoğlu, Acun Ilıcalı,
Hayvanlara verilen adlar büyük harfle yazılır: Pamuk, Boncuk, Karabaş
Dil, lehçe ve ulus isimleri büyük harfle yazılır: Türkçe, Tatarca, Türkler,
Din, Mezhep ve bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle yazılır: İslamiyet,
Türkler, Hanefilik, Katolik, Musevi…
www.harunardic.net
8
Ülke, kıta, bölge, şehir, ilçe köy, sokak, cadde, mahalle ve bulvar adları büyük harfle
yazılır: Türkiye, Asya, Doğu Anadolu, Bakırköy, Ordu Bulvarı, 51. Sokak, Cennet Mahallesi,
Trabzon Caddesi, Kahramanmaraş, Derecik Köyü,
Dağ, ova, deniz, göl, okyanus, ırmak… adları büyük harfle yazılır: Yer adlarında ilk
isimden sonra gelen dağ, deniz, ova, göl, ırmak vb. sözcükler büyük harfle başlar: Konya
Ovası, Tuz Gölü, Van Gölü, Ağrı Dağı, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi,
Kurum, kuruluş, örgüt, parti, dernek adları büyük harfle yazılır büyük harfle yazılır:
Sosyal Sigortalar Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi,
Yapı isimleri büyük harfle yazılır büyük harfle yazılır: Topkapı Sarayı, Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü, Çankaya Köşkü
Kitap, dergi, gazete ve sanat eserleri büyük harfle yazılır büyük harfle yazılır: Çalıkuşu,
Serveti Fünun dergisi, Taraf gazetesi,
Not: Özel ada dahil olmayan gazete ve dergi adları büyük harfle başlamaz
Dün Hürriyet gazetesinde yayımlanan köşe yazısını okudun mu?
Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.
Dergâh dergisinde yayımlanan Kırık Aynalar adlı öyküyü okuduktan sonra öyküyü sever
oldum.
Yazı başlıkları büyük harfle yazılır: Başlıktaki kelimeler çoksa tüm sözcüklerin ilk harfleri
büyük olur. Sözcükler büyük harflerle yazılırsa bağlaçlar ve edatlar da büyük harflerle yazılır.
Kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılırsa arada kalan bağlaçlar ve edatlar bu defa küçük
harflerle yazılır: Türkiye ve Dünya, HAYAT VE EĞİTİM,
www.harunardic.net
9
İnsan Adlarına bağlı saygı sözcükleri, Unvanlar(sanlar), Lakaplar, meslek adları,
akrabalık bildiren sözcükler özel isimden önce de sonra da gelse büyük harfle yazılır:
Başbakan Adnan Menderes, Doktor Hilmi Bey, Avukat Sevda Hanım.
Not 1: Akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle başlar ama akrabalık bildiren sözcükler özel
isme dahil olduğunda lakap bildireceği için o zaman büyük harfle yazılır.
Yarın Ahmet dayımın yanına gideceğim.
Leyla teyzemi çok seviyorum.
Nene Hatun, Dayı Ahmet, Ayşe Teyze,
Not 2: Kimi unvan sıfatları cümle içinde özel ad olmadan da kullanılır. Bunlar da yine büyük
harfle yazılır.
Minik Serçe konserde herkesi büyüledi.(Sezen Aksu)
Uğradığı silahlı saldırıdan İmparator zor kurtuldu.(İbrahim Tatlıses)
Mektuplarda ve resmî yazılarda hitapların baş harfleri büyük harfle başlar: Canım
Anneciğim, Sevgili Kardeşim, Sayın Bakan,
Kurultay, bilgi şöleni, panel vb. toplantıları bildiren özel adlar büyük harfle başlar: Türk
Dili Kurultayı, Suriye Konferansı.
Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle başlar: Yazı birkaç kelimeden oluşuyorsa ilk
kelime büyük harfle başlar. Yazı rakamla başlamışsa ondan sonraki kelime küçük harfle
başlar: Çıkış, Müdür, I. kat,
Millî ve dinî bayramlarla bayram niteliği kazanmış günler büyük harfle başlar:
Cumhuriyet Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Anneler Günü, Tıp Bayramı,
www.harunardic.net
10
Çağ, dönem ve tarihî olay adları büyük harfle başlar: Cilâlı Taş Devri, İlk Çağ, Millî
Mücadele, Tanzimat Dönemi, İlk Çağ,
Not: Tarihî dönem bildirmeyip tür veya tarz bildiren terimler küçük harfle başlar: divan şiiri,
divan edebiyatı, halk edebiyatı, eski Türk edebiyatı, Türk sanat müziği
Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar:
Medeni Kanun…
b-)Her cümle büyük harfle başlar.
Öğrenciler sessizce soru çözüyor.
YAZIM KURALLARIYLA İLGİLİ EKSTRA BİLGİLER
1-)Özel isimlere getirilen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır. Dikkat edelim çekim ekleri
ayrılır yapım ekleri değil.
İstanbul’a, Ankara’nın, İstanbullu, Ankaralı
Not: Özel isimlerden türetilen özel isimler büyük harfle başlar ama ona getirilen çekim ekleri
kesme işareti ile ayrılmaz.
Türkleşti, Ankaralılar, Türkçeciler
2-) Ad aktarması yoluyla özel isimler kastedilirse o zaman da büyük harf kullanılır.
Bu yıl Meclis çok çalıştı.
Son yıllarda Bakanlık, kendi elemanları aleyhine çalışmaya başladı.
www.harunardic.net
11
3-) Özel isimlerle yapılan tamlamalarda ikinci isim eğer her yerde mevcut olan bir şeyse
ikinci harf küçük yalnızca bir yerde bulunan bir şeyse ikinci harf büyük harfle yazılır.
İstanbul ili, Antep fıstığı, Maraş dondurması, Hindistan cevizi ( Her yerde olduğu için küçük)
Van Gölü, Ağrı Dağı, ( Tek olduğu için büyük)
4-) Şey sözcüğü istisnasız her zaman ayrı yazılır: Her şey, bir şey
5-) Hane sözcüğü ünsüz bir kelimeye gelirse aynen yazılır ama ünlü ile biten kelimeye gelirse
ses düşmesi olur ama bu durumun çıkış noktası kelimelerin halk ağzındaki kullanımıdır.
Mesela kurala göre dershane olan kelime belirli zaman geçtikten sonra dersane şeklinde
söylenme olasılığı yüksektir çünkü halk ağzında kolay şekil kalır ve kolay şekli kullanılır.
Ders-hane→dershane, ecza-hane→eczane, pasta-hane→pastane,
6-) Baş kelimesi birleşik yazılır ama ikileme olarak kullanılırsa ayrılır: başöğretmen,
başhemşire, başkomutan, başbakan, baş başa(ikileme)
7-) Kanunda birleşik yazılan veya bitişik olarak tescil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik
yazılır: Genelkurmay, Yükseköğretim, Dışişleri
8-) İle eki birleşik de ayrı da yazılabilir: araba ile, arabayla,
9-) Birçok kelimesi birleşik; pek çok kelimesi ayrı yazılır.
10-) Bir takım sözcüğü net(adet) sayı olarak ifade edilirse ayrı; belirsiz anlamda kullanılırsa
birleşik yazılır.
Bir takım porselen aldık.
Birtakım insanlar yüzüne toplum içine çıkamıyordu.
11-) Soru işareti (?), ünlem işareti (!), nokta (.)’dan sonra büyük harfle başlanır.
www.harunardic.net
12
12-) Dış, iç, öte, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır:
yasa dışı; hafta içi, kızıl ötesi, ardı sıra,
13-) Somut yer beliren alt ve üst sözleriyle kurulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır:
toprak altı, baş üstü,
14-) Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki,
tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır:
alt yazı; ana bilim dalı, ana dili; ön söz, art niyet, iç savaş, büyük anne, büyük baba, sağ açık
15-) Para birimleri büyük harfle yazılmaz: avro, dinar, dolar, lira, yeni kuruş…
16-) Özel adlar yerine kullanılan zamirler büyük harfle yazılmaz.
Yunus Emre büyük bir hümanistti onu tarih hiçbir zaman unutmayacak
17-) Cümle sayı (rakam) yla başlıyorsa sonra gelen kelime küçük harfle başlar. (14 milyon)
18-) Kurum, kuruluş, tarih, dönem isimlerine getirilen çekim ekleri kesmeyle ayrılmaz. İstisna
olarak Avrupa Birliği’ne diye ayrılır.
19-) Yer bildiren özel isimlerde kısaltma söyleyiş söz konusu olduğu zaman büyük harf
kullanılır. Hisar'dan,
20-) Kitap, yazı, bölüm başlıkları sonuna nokta konmaz.(Soru ve ünlem işaretleri konabilir)
21-) Eylemlerden sonra gelen de ve ki ayrı yazılır.
22-) Türkçe kökenli kelimelerin sonunda b, c, d, g bulunmaz ama anlam farkını belirtmek için
bazı kelimelerin yazılışında bu kurala uyulmaz. (ad, hac)
www.harunardic.net
13
23-) Kulüp isimleri özel isimdir.
24-) Unvanlar ismin yerine direkt geçerse büyük diğer durumlarda küçük yazılır.
Ülkemizde başbakan olmak çok zor.
Yemeğe Başbakan da gelecekmiş.
25-) Levhalar büyük harfle yazılır: Giriş, Müdür, Otobüs Durağı, 1. Kat
26-) Coğrafya, Fotoğraf dışında kalan sözcükler genelde yumuşak ğ’siz yazılır: Dogmatizm,
Biyografi, Paragraf, Telgraf
27-) Kanun, tüzük, yönetmelik gibi hukuksal durumlar büyük harfle yazılır: Medeni Kanun,
Borçlar Hukuku
28-) Düzeltme işareti kullanılmaya devam etmektedir. Kaldırılması gibi bir durum yoktur:
adet: âdet, hala- hâlâ)
29-) Ğ-G doğru yazımları: Öge, dogmatik, program, Coğrafya, Fotoğraf
30-) MÖ/MS noktasız yazılır.
31-) Sever kelimesi bitişik yazılır. Vatansever,
32-) İlk iki harfinde iki ünsüz bulunan sözcüklerin arasında ünlü kullanılmaz ama istisna
olarak tıraş, kılavuz, kulüp sözcüklerinde kullanılır.
www.harunardic.net
14
 YAZIMI KARIŞAN SÖZCÜKLER 
A: aerobik acente aforoz, ankastre, anekdot, antrenör, apandisit, ağırsıklet, akordeon,
aksesuar, aklıselim, akupunktur, arapsaçı, alelacele, ait, art arda, acayip, antrenman, asfalt,
ahbap, aidat, aidiyet, akıbet, aksesuar, aktris, alafranga, alegori, aliterasyon, amblem, amfi,
anestezi, anjiyo, antifriz, apse, aranjman, ambulans, armatör, aptal, asgari, aspirin, alüvyon,
ambiyans, avokado, avrupai, azami, adale, afili, aleyh, alüvyon, antibiyotik, aspiratör, atölye,
anbean, anneanne, analog, arabesk, aferin, anaokulu, adamakıllı, açgözlü, ambargo, ampul,
alışveriş, astsubay, aut, altmış, astroloji, anneanne, asgari, alüminyum, akılalmaz, ambulans,
affedersiniz, aslan,
B: bisküvi, birdenbire, banknot, brüt, briyantin, beribenzer, berhudar, bilfiil, , briket, broşür,
birebir(etkili), bire bir(ölçü, oran), bandrol, barbekü, banliyö, barkod, baskül, bedbaht, biat,
biftek, bijuteri, bilmukabele, binaen, binaenaleyh, blok, blöf, bluz, bombardıman, burjuva,
brüt, brokoli, bronz, bordro, borazan, blucin, brifing, buji, bağırsak, badire, bazen, bedbaht,
betonarme, biftek, birader, bohça, bluz, boa yılanı, babaanne, baypas, birdirbir, bitpazarı,
birdenbire, brokoli, biyometrik, bityeniği, basmakalıp, besbeter, beşgen, birbiri, birdirbir,
beyzbol, biyografi, blöf, berhudar, birçok, birkaç, baş başa, barbekü,
C-Ç: camekân, cicianne, çekidüzen, çinakop, çakırkeyif, çakmaktaşı, çikolata, çeyiz, çünkü
çiy (su damlası), çiğ (pişmemiş), coğrafya, cadaloz, caiz, cascavlak, Cebrail, cereyan, cımbız,
cıvata, cıyaklamak, cibilliyet, cümbüş, çarçur, Çekoslovakya, çeyiz, çiftçi, çıtçıt, cübbe,
çünkü canciğer, cızbız, çiftetelli, çünkü, cop, cıva, çember, coğrafya,
www.harunardic.net
15
D: dinozor, doküman, devalüasyon, distribütör, deodorant, darülaceze, direkt, doküman,
dipnot, dekorasyon, dair, debriyaj, deklanşör, deplasman, depozit, deşarj, dezavantaj,
dezenfekte, diferansiyel, difüzyon, donör, diskalifiye, diyalog, döpiyes, düzine, düello,
davlumbaz, defolmak, dekoder, demagoji, deşarj, dijital, diktatör, dinamo, dolayısıyla,
döpiyes, duvak, darmaduman, düzenbaz, defet-, dörtnala, dogmatizm, düzenbaz, darmadağın,
dolma biber,
E: enstantane, eskrim, enikonu, espritüel, erozyon, egzoz, etüt, entelektüel, egoist, egzersiz,
egzistansiyalizm, ekspres, ekspresyonizm, ekşi, etüt, elhamdülillah, embriyo, endüstriyel,
enflasyon, enstitü, enstrüman, enteresan, e-posta, esrarengiz, eşantiyon, estağfurullah, eşkıya,
eşofman, ezkaza, ebediyen, egzama, enayi, engizisyon, enflasyon, fotoğraf, eşek,
F: floresan, fondöten, fermuar, fantezi, fritöz, federal, farenjit, fiyat, fotoğraf, fueloil, faal,
faaliyet, faiz, flu, fosfor, fıskiye, fedai, faul, figüran, fragman, frekans, fren, fütürizm, fihrist,
fesuphanallah, fevkalade, fıskiye, feodal, figüran, farzımuhal, fotoroman, flaş, flama,
fondöten, fasulye, faiz, film, fark et-,
G: gardırop, gliserin, greyder, günbegün, grup, giderayak, gammazlık, garnitür, grafik, gram,
gramer, gramofon, greyfurt, gri, gulyabani, geğirmek, gitgide, grekoromen, grizu, güya,
güvenoyu, gramer, günaşırı, gelgelelim, global, gecekondu, gayrisafi, günaşırı,
H: herhalde, hafriyat, halüsinasyon, harikulade, hoşsohbet, hoparlör, hazırcevap, hoşça kal,
hırgür, hasbelkader, hıdrellez, Hristiyan, hain, hareket, hattat, hıyanet, hiddet, hipnotizma,
hiyerarşi, hükûmet, hüviyet, ha bire, haşerat, hela, hengame, hepatit, hıncahınç, hıyanet, hippi,
www.harunardic.net
16
hipodrom, hoşbeş, havalimanı, havaalanı, hücumbot, herkes, ha bire, hoş geldin, hafriyat,
hoşgörülü, herkes, her biri, her gün, her şey, hiçbir, herhangi, her ne kadar, herhalde(sanırım),
her halde(her koşulda),
I, İ:ıstırap, inisiyatif, içlidışlı, ideoloji, iddia, illüzyon, intihar, ilkokul, ispat, ıspatula, ıstakoz,
imitasyon, inkılap, inşaat, iskambil, , istatistik, itfaiye, ittifak, izolasyon, içgüdü, imparator,
iskarpin, ızbandut, iskemle, içgüveysi, ikide bir, ıstakoz, iade, işkembe, ilköğretim
J: jimnastik, jeneratör, jakuzi, janjanlı, jartiyer, jenerasyon, joker, jöle, jüri, jübile, Jüpiter,
jant, jarse,
K: kılavuz, kooperatif, karnabahar, karaktersiz, kamuflaj, kontör, kolektif, kontrplak,
kapitülasyon, kavanoz, kolesterol, kirpik, kibrit, komiser, kroki, kanepe, kaide, kakao,
kalorifer, kanalizasyon, kaplumbağa, kaparo,
kapsül, kapüşon, karamela, karbüratör,
kartpostal, kartuş, kartvizit, kaşkol, kategori, kauçuk, keşkül, ketçap, kıraathane, kiril, klarnet,
klasik, klasör, klavye, klima, klişe, klon, klor, klozet, koalisyon, kokain, koleksiyon, kombi,
kompartıman, komple, komplikasyon, komplike, komplo, komposto, kompresör, komünizm,
konfor, konsantrasyon, konvoy, kooperatif, koordinat, korniş, kozmografya, kozmos,
krampon, krater, kredi, krem, krema, klasman, kriter, kravat, krep, kreş, kriko, kroki, kripto,
kristal, kriter, kritik, krom, kromozom, kronoloji, kuaför, kukuleta, kulübe, kumbara, Kur’an,
külot, kadastro, kamuoyu, kanaviçe, karantina, kartonpiyer, katrilyon, kavalye, kazara,
kepaze, kerata, keşmekeş, kezzap, kılıbık, klişe, koleksiyon, kriter, kondisyon, kopya, kungfu,
kurdele, kulübe, küsurat, kayınpeder, koreografi, kocakarı, mahvetmek, molotofkokteyli,
kurbağa, kondüktör, kayısı, kombine, klavye, kaplumbağa, kolesterol, karikatürist, kambur,
kara yolu, kategori, kapitülasyon, koreografi, kanepe, kap kacak, kangren, karmakarışık,
klasisizm, kurdele,
www.harunardic.net
17
L:laboratuvar, laubali, laiklik, lavabo, layık, leğen, liyakat, lügat, lüzum, lastik, limonata,
liberal, lunapark, lütuf, lağım, lanet, laubali,
M: mağdur, misafirperver, materyal, makine, matbaa, metot, maydanoz, muşamba, maalesef,
müsaade, motosiklet, meyve, mutfak, maazallah, mabet, madalyon, maestro, magma,
magnezyum, mahcup, mahzun, maniple, manipülasyon, manyetizma, mareşal, masör,
maşallah, matematik, mayonez, mazoşist, meçhul, mefruşat, menajer, mentollü, mescit,
meşakkat, meşgul, metabolizma, meteoroloji, mevduat, mevlit, meyil, mezhep, minibüs,
modernizasyon, monitör, monoton, mozaik, muzip, müşkül, malikâne, manolya, mantalite,
marangoz, marmelat, maşrapa, matador, mazeret, mefhum, menopoz, metabolizma, müteakip,
mütemadiyen, mandalina, mösyö, mozole, mundar, musibet, menisküs, mahcup, müteahhit,
motosiklet, metcezir, monitör, mademki, meğerki,
N: nükleer, naylon, nostalji, naif, naçizane,
O-Ö: orijinal, okuryazar, ortaokul, operatör, oramiral, ordinaryüs, organizatör, orkestra,
Ortodoks, ortopedi, oryantal, otomasyon, öğleyin, öğün, oldubitti, öteberi, önayak. Örtbas,
ortaöğretim, ortaokulombudsman, oysaki, öge, oratoryo,
P: perhiz, poğaça propaganda, pardösü, prefabrike, profesör, potansiyel, parantez, peyzaj,
pratisyen, Profesyonel, prosedür, psikiyatr, plaj, program, prospektüs, parşömen, paralel,
perspektif, pırasa, potpuri, panorama, pantolon, paranoya, parlamenter, parlamento,
parnasizm, pastörize, patoloji, penguen, perakende, performans, pirsing, peyzaj, pastörize,
plak, plaka, plan, planör, plastik, plazma, pompa, popülasyon, popülizm, portre, pratik,
prematüre, prens, prensip, prestij, profil, proje, promosyon, propaganda, protein, protez,
www.harunardic.net
18
provokatör, psikanaliz, puan, pekiyi, peyderpey, pinpon, perküsyon, panjur, portföy,
profiterol, patent, panjur, pandomim, panorama, palyaço, popüler, perküsyon, prodüksiyon,
paranoya, pek çok, parşömen, peş peşe, peşi sıra, provokasyon,
R: referandum, restoran, röportaj, rüzgargülü, radyasyon, rampa, randıman, reaksiyon,
rehabilitasyon, ritim, rubai, roketatar, römorkör, Romen rakamı, ret, rötar, rastlantı, Ramazan
Bayramı, repertuvar, racon, restaurant (restoran )
S-Ş: sezaryen, stajyer, spekülasyon, sandviç, suspus, sürpriz, şoför, silahşor, şefkat, şofben,
saksafon, salyangoz, sanatoryum, santrfor, satranç, seans, selektör, selüloit, selüloz, sembol,
senaryo, septisizm, seremoni, sertifika, simülasyon, sinema, sinyalizasyon, sirkülasyon, skor,
skeç, slayt, slogan, spagetti, spiker, spor, spot, statü, steril, stetoskop, stop, stres, stüdyo,
suflör, suikast, supangle, süit, sümbül, sürpriz, süspansiyon, şaibe, şampiyon, şampuan,
şanzıman, şarampol, şarküteri, şizofren, şömine, sinüzit, süveter, şempanze, şovmen, şövalye,
selamünaleyküm, stand-by, şarküteri, şarjör, solaryum, söbe, simülatör, şezlong, slalom,
statüko, stant, sağ ol, slogan, sömestri(sömestr), satılık, şezlong, sinüzit, simülatör,
sansasyonel, simülasyon, spekülasyon, sarımsak, sere serpe, şövalye, sıklet,
T: tabildot tekdüze, tersyüz, tıraş, tabiî ki, tehdit, tespit, tespih, tazyik, tahtakurusu, tamtakır,
tavukgöğsü, tentürdiyot, tepetaklak, tetanos, tıpatıp, tirbuşon, tribün, tuvalet, türbülans,
Teleferik, tasdik, tasvip, taşeron, teamül, teçhizat, tişört, testosteron, teşvik, teyp, tolerans,
tombala, tombik, tonmayster, traktör, trafik, trampet, tramvay, tribün, triko, trilyon, tripleks,
tuhafiye, tulumba, tüyo, telekomünikasyon, trajikomik, tuğgeneral, tümamiral, tahrifat, tasdik,
teknik direktör, tazyik, tsunami, tasdik, terk et,
U-Ü: unvan, üniforma, ultraviyole, üryan, üslup, üstünkörü, üçkâğıtçı, uçaksavar, uzuneşek,
V: veyahut virtüöz, vejetaryen, vahamet, vampir, vesaire, veteriner, video, vücut, vaat,
vatansever, velhasılıkelam, vantilatör, var ol-,
www.harunardic.net
19
Y: yanardöner, yanlış, yalnız, yüksekokul, yevmiye, yakamoz, yüz yıl(sayı), yüzyıl(asır) yüz
yüze,
Z: zatürre, zarafet, zambak, zayiat, zemberek, zımba, zirai, zooloji, zikzak, Zümrüdüanka,
züppe, zürafa, zembille, zarafet,
www.harunardic.net
20

Benzer belgeler

Devlet adları büyük harfle başlar

Devlet adları büyük harfle başlar Hayvanlara verilen adlar büyük harfle yazılır: Pamuk, Boncuk, Karabaş Dil, lehçe ve ulus isimleri büyük harfle yazılır: Türkçe, Tatarca, Türkler, Din, Mezhep ve bunların mensuplarını bildiren sözle...

Detaylı

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları zaman, renk, yön, yol ve ulaşım vb. bildiren sözcüklerden birisi ile oluşan ve bunlardan birisinin anlamını koruduğu birleşik sözcükler ayrı yazılır. ..................................................

Detaylı

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? 13-) Somut yer beliren alt ve üst sözleriyle kurulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: toprak altı, baş üstü, 14-) Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ...

Detaylı

Bağlaç Olan da, de`nin Yazılışı

Bağlaç Olan da, de`nin Yazılışı 4-) Şey sözcüğü istisnasız her zaman ayrı yazılır: Her şey, bir şey 5-) Hane sözcüğü ünsüz bir kelimeye gelirse aynen yazılır ama ünlü ile biten kelimeye gelirse ses düşmesi olur ama bu durumun çık...

Detaylı

F.Kök - Alfa

F.Kök - Alfa 17-) Cümle sayı (rakam) yla başlıyorsa sonra gelen kelime küçük harfle başlar. (14 milyon) 18-) Kurum, kuruluş, tarih, dönem isimlerine getirilen çekim ekleri kesmeyle ayrılmaz. İstisna olarak Avru...

Detaylı