Can Kurtarma Araçlarını Kullanma

Transkript

Can Kurtarma Araçlarını Kullanma
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı
2014- 2015 BAHAR Yarıyılı Ders Katalog Formu
Derece: Lisans
Dersin Adı: Can Kurtarma Araçlarını Kullanma
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
Kodu
Yıl/Yarıyılı
Kredisi
AKTS Kredisi
Ders
Uygulama
SAS 123
1/2 (bahar)
NC
NC
1 saat
1 saat
Bölüm
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Gemi Makineleri işletme Mühendisliği
Dersin veren Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Şenol AKYOL
İletişim Bilgileri
[email protected], Tel:1277
Görüşme Saatleri
Salı 10.00-12.00
Ders Notları için web adresi
www.pirireis.edu.tr (PRUONLINE)
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Önkoşulları
-
Dersin mesleki bileşene katkısı,
%
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Varsa, Uygulamanın (staj)
yapıldığı yer
Eş dönemli koşul
Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar
Ödevler ve Projeler
Laboratuar Uygulamaları
Bilgisayar Kullanımı
Zorunlu
Laboratuar
Zorunlu
Temel
Bilim
Temel Bilim
Temel Bilim
Temel Bilim
10
10
10
10
Bu eğitimi alan öğrenci; Gemide role teşkilatı, role talimleri, acil durumlar,
gemiyi terk usulleri, can kurtarma teçhizatı, can kurtarma araçları kullanma
konularında bilgi sahibi olacaktır.
Bu eğitim tüm gemiadamları için Gemiadamları Yönetmeliği madde 19
hükümleri uyarınca alınması gereken zorunlu asgari güvenlik eğitimi olup, bu
eğitimi alan öğrenci; meydana gelen bir acil durumda kendi ve diğer personelin
hayatını kurtarmak için gereken tedbirleri almayı, can kurtarma teçhizatını
doğru olarak kullanmayı öğrenecektir.
I. Denize İndirme Sırasında ve Sonrasında Can Salları veya Cankurtarma
Filikalarında Sorumluluk
II. Cankurtarma Filikalarının Motorunun Çalıştırılması
III. Gemi Terk Edildikten Sonra Hayatta Kalanların (Kazazedelerin), Can
Salları ve Cankurtarma Filikalarının Yönetilmesi
IV. İletişim ve İşaret Cihazları/Fişekleri Dahil Olmak Üzere Yer Tespit
(Konum) Cihazlarının Kullanılması
V. Hayatta Kalanlara (Kazazedelere) İlk Yardım Uygulanması
Yansılar, ders notları, multimedia içerikler
Filika mataforasında 4 saat fiili eğitim.
IMO Model Course 1.23
-
Yarıyıl içi Çalışmaları
Başarı
Değerlendirme
Sistemi
Hafta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Devam
Yıl İçi Sınavları
Kısa Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuar Uygulaması
Uygulama
Derse Özgü Staj(Varsa)
Seminer
Sunum
Alan Çalışması
Final Sınavı
TOPLAM
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM
Adedi
Değerlendirmedeki Katkısı,
%
1
40
1
60
100
40
60
100
Dersin
Çıktıları
Denizde güvenlik temel ilkeleri, gemide meydana gelebilecek acil durumlar, role ve role I
Konular
talimlerinin önemi.
Can salları ve cankurtarma filikalarının yapısı, donanımları, teçhizatı, özellikleri ve imkânları;
Can salları ve cankurtarma filikalarını denize indirmek için kullanılan sistemler; Dalgalı bir
denizde can sallarını ve cankurtarma filikalarını indirme yöntemleri; Can salları ve cankurtarma
filikalarının gemiye alınma metotları
Gemi terk edildikten sonra yapılacak işlemler; Yüklü halde serbest bırakma sistemlerinin
kullanımına ilişkin tehlikeler; Bakım ve tutum yöntemleri
Cankurtarma filikalarının motorunun çalıştırılması
Gemi terk edildikten sonra hayatta kalanların (kazazedelerin), can salları ve cankurtarma
filikalarının yönetilmesi
Sert havalarda can salları ve cankurtarma filikalarını kontrolü; Parima (Pruva halatı), deniz
demiri ve diğer ekipmanların kullanılması; Can salları ve cankurtarma filikalarında yiyecek ve
su paylaşımı.
Can salları ve cankurtarma filikalarının yerinin tespit edilmeleri için yapılması gereken
hareketler; Helikopterle kurtarma metodu; Hipoterminin etkileri ve ondan korunma
Dalış kıyafetleri ve ısı koruyuculu yardımcı elemanlar, koruyucu örtüler ve kıyafetlerin
kullanımı.
Can filikalarını çekip götürmek ve denizdeki kazazede ve kişileri kurtarmak için kurtarma
botları ve motorlu can sallarının kullanılması; Can salları ve cankurtarma filikalarının
teknesinin karaya çıkartılması.
İletişim ve işaret cihazları/fişekleri dahil olmak üzere yer tespit (konum) cihazlarının
kullanılması.
Uydu EPIRB'ler ve SART'lar; Can salları ve cankurtarma filikalarında bulunan telsiz araçları
ve kullanılmaları; Payroteknik tehlike işaretleri ve kullanılmaları.
Hayatta kalanlara (kazazedelere) ilk yardım uygulanması.
İlk yardım kiti ve canlandırma (hayata döndürme) tekniklerinin kullanılması; Kanama ve şokun
kontrol edilmesi; Yaralıların yönetimi.
FİLİKA VE MATAFORA FİİLİ EĞİTİM.
FİLİKA VE MATAFORA FİİLİ EĞİTİM.
FİNAL SINAVI
I
I
II
III
III
III
III
IV
IV
V
V
I-V
I-V
I-V
Dersin DUİM ve GMİM Programlarıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama
Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı
bir eğitim
Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları
Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını
kullanabilme becerisi
Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel
çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi
Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz
edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
Düzenleyen
Şenol AKYOL
Öğr.Gör.
Tarih
20.02.2015
İmza
Katkı
Seviyesi
1 2 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Benzer belgeler

Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk

Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının huk...

Detaylı

Göksel Seyir-II - Piri Reis Üniversitesi

Göksel Seyir-II - Piri Reis Üniversitesi Dersin Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

Detaylı