Güzel ve faydalı vakit geçirdik

Transkript

Güzel ve faydalı vakit geçirdik
4
31 Aralık
2011
CUMARTESİ
CUMARTES
eğitim
i
l
e
t
i
s
r
e
v
i
Ün
e
n
e
göçm
o
t
n
e
MigM teği
s
e
d
eğitim
G
öçmen kökenli
bir aileden geliyorsunuz. ebevenlerinizin üniversite
öğrenimi görmemiş
olmasına rağmen
siz üniversiteye devam etmeye karar
verdiniz. Onlar da
sizi cesaretlendirdi
ve üniversiteye
başladınız. Ancak
ilerleyen günlerde
okulda çok az şeyin
düşündüğünüz
gibi olduğunu fark
ettiniz. Derslerde
hem öğrencilerin,
hem profesörlerin ‘başka bir dil’
konuştuğunu ve
sizin bu ‘yeni dili’
anlamadığınızı,
okumanız gereken
metinlerin içinde
çok fazla bilmediğiniz sözcük olduğunu gördünüz.
Ailenize durumu
anlatmaya çalıştınız ancak onlar için
de çok ‘yabancı’
tüm bunlar...
Migmento
projesinin koordinatörü nathali
Streich, projenin
hayata geçme
nedenlerini tam da
böyle sıralıyor.
Migmento projesine
katılan öğrenciler
◊ F. Seçil SCHNORR / FRANKFURT
F
zamanınızı nasıl planlamanız gerektiğini de bilmiyorsunuz. Kütüphanede ne kadar zaman geçirmeliyim? Nasıl ders çalışmalıyım? Nasıl okumalıyım?
RANKFURT’taki Johann Wolfgang
Goethe Üniversitesi’nde bir yıldır yü9 AY BERABERLER
rütülen bir proje Migmento. Özellikle
◊ Migmento için bir destekleme projesi de
göçmen kökenli öğrencilerin, öğrenimdiyebilir miyiz?
lerini yarıda bırakmadan, okullarını
Nathalie: Evet bu bir destekleme projesi, ancak
başarı ile bitirmelerinde onlara destek olmayı
farklı bir destekleme yöntemi. Bu programda
amaçlıyor. Böyle bir projenin yürütüldüğünü
burstaki gibi maddi bir destek yok. Ancak menhaberini aldık ve proje korrdinatörleri Nathalie
torlar aracılığıyla sunulan bireysel bir eşlik etme
Streich ve Nicola Teuring- Gedik ile bu çokkülyöntemi var. 9 ay boyunca hem gruplar halinde,
türlülük projesi Migmento’yu konuştuk.
hem ikili çalışmalarla yürütülen bir proje.
◊ Migmento projesi nedir ve nasıl başladı?
◊ Migmento’nun içeriğinde neler var? BirbiriNathalie: Aslında pek çoğumuzun duyduğu
ni tanımak dışında neler yapıyor katılımcılar?
PİSA raporunun bu projenin başlamasında önemi
Nathalie: Örneğin katılımcıların ihtiyaçları
çok büyük denebilir. Bu raporla da gündeme geldoğrultusunda çalıştaylar (Workshop) düzenliyodiği üzere Almanya’daki okullarda ve öğrencilerin
ruz. Önce bakıyoruz ne öğrenmek istiyorlar, talep
başarı ortalamasında toplumsal köken ne yazık ki
ne yönde? Sınava nasıl hazırlanırım,
hala büyük rol oynuyor. Üstelik ailede
sınavı geçemezsem ne yapmalıyım,
yüksek öğrenim gören kimse yoksa
nasıl devam etmeliyim? Eğer sunum
kuvvetle muhtemel çocuklar da yükyapmak zorundaysam, nasıl yapmalısek öğrenim göremiyor. Üniversiteye
yım? Heyecanlanmadan, endişelenmebaşlayanların okulu bırakma oranı
den bir içeriği nasıl sunabilirim? Bunlar
ise göçmen kökenli olan öğrencilerde
için çalıştaylar düzenliyoruz. Somut bir
çok daha fazla. Ancak tabi bu öğrenciörnek verecek olursak, katılımcılardan
lerin sayılarını araştırırken çok kesin
biri sunum yapıyor. Onu videoya alıyorrakamlara ulaşamıyoruz. Çünkü kim
lar. Sonra videoyu izleyip nasıl olması
göçmen kökenli, kim değil kesin olagerektiği hakkında konuşuluyor.
rak bilemiyoruz. Migmento projesinin
◊ Tüm bu etkinlikler için ücret
yöneticisi Prof. Dr. Helma Lutz çalışma
isteniyor
mu?
alanı göç, göçmenler olan bir hocamız.
Nathalie: Hayır, ne projeye katılım
Onun çalışmaları göçmen kökenli
Prof. Dr. Helma Lutz,
için ne de çalıştaylar için ücret istenöğrencilerin öğrenimlerini yarıda
Johann Wolfgang Goethe miyor. Hatta mentorlar proje sonunda
bıraktığı tespitlerini destekler nitelikÜniversitesi Toplum ve
biraz harçlık bile alıyorlar.
teydi. Bu nedenle Prof. Lutz ile birlikte
Politik AnalizEnstitüsü
Bu arada tabi sadece okul ile
Dr. Minna- Kritiina Roukonen- Engler,
Kadın ve Cinsiyet
doğrudan
ilgili olmayan kültürlerarası
Dr. Anja Wolde ve Dr. Astrid Franzke
Araştırmaları-Migmento
çalıştaylar da düzenliyoruz. Örneğin
bu öğrencilerin üniversiteyi yarım bıProjesi Sorumlusu
Almanya’da göçmen kökenli olmak
rakmamaları, başarıyla bitirebilmeleri
günlük hayatta nasıl bir rol oynuyor? İnsanların
için bir proje hayata geçirmeye karar veriyor ve
sürekli nereden, nasıl geldiğini sorması, belirli
proje başlıyor... Bir de PİSA raporuna geri dönecek
kalıplarla konuşması rahatsız ediyor mu? Ya da
olursak, hem toplumsal kökenin hala bu kadar rol
‘Aaa sen hiç Türk’e benzemiyorsun?’, ‘Aaa sen ama
oynaması hem de öğrencilerin dolaylı ya da doğçok iyi Almanca konuşuyorsun’ gibi sorular ya da
rudan uğradıkları ayrımcılık da var tabi. Kulağa
yorumlarla karşılaşıldığındaki tepkileri konuşuyoAlmanca gibi gelmeyen isimler nedeniyle ya da
ruz bu çalıştaylarda.
bir Alman gibi olmayan görüntüsü nedeniyle... Ne
yazık ki bunlarla karşılaşmak hala mümkün.
UZMANLAR ANLATIYOR
Nicola: Bir çeşit rehberlik programı Migmento.
‘Mentor’lar ve ‘Mentee’ler var. Mentorlar ola◊ Çalıştayı siz düzenliyorsunuz ama kim
rak adlandırılan ve yine öğrencilerden oluşan
bilgilendiriyor katılımcıları?
rehberler. Menteeler ise danışmana ihtiyacı olan
Nathalie: Konusunda uzman olan isimleri
öğrenciler. Mentorların menteelere öğrenimlerinin buluyoruz. Üniversite dışından isimler genellikle.
belirli bir süresince eşlik etmesi öngörülüyor. Proje Onlarla önce ne istediğimiz konusunda görüşüçerçevesinde görevi kılavuzlukluk olan arkadaşlar, yoruz. Sonra gelip katılımcılara uzman oldukları
eşleştikleri partnerlerini kendi tecrübelerinden
konuda eğitim veriyorlar.
de faydalanarak bilgilendirmeye çalışıyorlar.
◊ Hep okul ve dersle ilgili konular mı konuşuMenteeler de daha üst sınıflardan olan rehberleri
luyor?
aracılığı ile motivasyonlarını
Nathalie: Elbette hayır. Yemekler, cafe buluşkaybetmeden, okulda çok
malarımız da var. Frankfurt’ta çeşitli mekanlarda
zorlanmadan öğrenimlerini
bir araya geliyoruz ki bu buluşmalarla hem kenti
sürdürüyor. Örneğin nasıl
öğrenmiş oluyor katılımcılar hem de birbirleriyle
sınavlara hazırlanırım, nereye tanışıp kaynaşabiliyor. Ayrıca internet sayfamız
nasıl gitmeliyim, iyi kahve
ve Facebook’ta grubumuz var. Öğrenci arkadaşlar
nerede içebilirim, hangi etkin- oradan da iletişim kurabiliyor.
liklere mutlaka katılmalıyım.
◊ Kaç kişi katılıyor?
Buna benzer sorular kulağa
Nathalie: Programa 30 mentor ile 30 mentee
çok basit gibi gelse de, okula
katılıyor.
yeni başlayan biri için çok
Nicola: Bir de tabi mentor ve mentee’nin grup
önemli.
dışında ikili buluşmaları var. İki partner arasında
Nathalie: Bazen bir kamküçük bir anlaşma imzalanıyor. 9 ay süresince,
pusten öteki kampuse en kısa
ayda en az iki kez buluşacaklarına ilişkin. Tabi
yoldan nasıl gidileceği bile
kendileri karar veriyor taraflar, uygun olduğunu
çok önemli bir bilgi olabiliyor. düşünürlerse imzalıyorlar.
Çoğu zaman çok kolay ya
◊ Bir sorun çıkması halinde neler yapılıyor?
da saçma gibi görünen bir
Nathalie: Bütün bunlar tarafların istekleri
konu, hem okulda hem kentte dahilinde yapılıyor. Bir çok etkinliğe katılıp
kendini yabancı hisseden
katılmamak konusunda özgürler tabi ki ama zaten
biri için çok büyük bir sorun
katılmak için bu projede yer alıyorlar. Taraflar
olabiliyor.
arasında imzalanan anlaşma da öyle, birlikte
Nicola: Üstelik rahatça bu
karar veriyorlar. Bir de projenin sonunda bir gece
soruları sorabileceğiniz kimse yoksa, kendi içinize
düzenleniyor ve katılımcılar Prof. Helma Luzt’tan
kapanıp izole edebiliyorsunuz kendinizi. Bir de
sertifikalarını alıyor.
Güzel ve faydalı vakit geçirdik
◊ Sibel Uçar (Katılımcı): Birlikte çalıştığım arkadaşımla iyi bir ilişki kurduk.
Ayda sadece öngörüldüğü gibi iki kez
değil daha fazla buluştuk. Bazen kafeye
gittik, bazen bize. Birlikte kütüphanede
de çok zaman geçirdik. Ona kütüphane
sisteminin nasıl işlediğini gösterdim.
Zaman zaman sunumlarında ve ödevlerinde yardım ettim. Kimi zaman okul
ile ilgisi olmayan konular hakkında da
konuştuk. Hobilerimiz, iş, aile gibi. Özellikle kültürler arasılılık çalıştaylarında,
göçmen kökenli olmanın günlük hayatı-
mızda ya da üniversitede karşımıza nasıl
çıktığı ile ilgili tecrübelerimizi paylaşmak
çok önemliydi.
◊ Naman Nasir (Katılımcı): Üniversiteye başladığımda ne yapacağımı bilemez
durumdaydım. Ailemdeki ilk üniversite
okuyan da benim, o yüzden onlar da çok
yardımcı olamadı. Çünkü ne yapmaları,
nasıl yapmaları gerektiğini bilmiyorlarlardı. Şimdi çok daha iyi hisssediyorum
kendimi. Migmento projesinde hem yeni
insanlar tanıdım, hem çok şey öğrendim.
Mentorum beni desteklerken, birbirimiz-
le hem bilimsel
hem de kültürel
anlamda pek
çok bilgi alışverişinde bulunduk.
◊ Setareh Radmanesch (Katılımcı):
Verdiğim ip uçlarının hiç bu kadar işe
yarar olacağını düşünmemiştim. Rehberi
olduğum arkadaşımın benim tecrübelerimden faydalandığını görmek çok
güzeldi. Bunun dışında ben de Migmento
sayesinde benimde yaşadığım benzer
sorunları olan arkadaşlarla tanıştım.
Q
úHKLULQVD
G A Z E T E S i
Göçmenler
genelde mentor
olmak istiyor
◊ Migmento’ya katılmak isteyenler size nasıl
ulaşıyor?
Nathalie: Öğrencileri böyle bir projenin varlığından haberdar etmeye çalışıyoruz. Panolarla, afişlerle,
broşürlerle ve internet sitemiz aracılığıyla, ilgilenebileceklere ulaşmaya çalışıyoruz. Projeye katılmak
isteyenler önce bize geliyor. Bir başvuru formu ve kısa
bir özgeçmişle başvuru yapıyorlar. Sonra biz onları
bir görüşmeye çağırıyor ve beklentilerini soruyoruz.
Ardından bir form dolduruluyor. Formda okul bölümleri, ilgi alanları ile ilgili bilgileri bize veriyorlar. Hem
mentorlar hem de menteeler. Bizler de birbirine uyan
partnerleri buluyoruz. Mentorların göçmen kökenli
olması gerekmiyor ancak göçmen kökenli pek çok
öğrenci mentor olabilmek için de başvuruyor.
Migmento, Proje
Koordinatörleri
Nathalie Streich ve
(üstte sağda) Nicola
Teuring-Gedik (solda).