Bruksanvisning Skjeggklipper med oppladbart batteri no

Transkript

Bruksanvisning Skjeggklipper med oppladbart batteri no
1
2
A
3
b
a
D
E
F
12
13
14
15
a
b
Type 3017
4
5
c
6
G
B
a
H
I
J
b
8
7
9
a
K
L
b
M
C
Bruksanvisning
Skjeggklipper med oppladbart batteri
sv
Bruksanvisning
Batteridriven skäggtrimmare
no
Q
3017-1081 · 12/2010
no
O
N
NORSK
sv
Betegnelse på delene
AStandard knivsett
BPÅ-/AV-bryter
CApparatkontakt
DT-blad knivsett EDetalj-knivsett
F Påsettbar del til barbering
GPåstikkbare kam Vario, justerbar for klippelengder fra 2 – 12 mm
HDistansekam, klippelengde 1 mm
I Distansekam, klippelengde 3 mm
J Distansekam, klippelengde 5 mm
KDistansekam T-blad, klippelengde 3 mm
L Distansekam T-blad, klippelengde 6 mm
MDistansekam T-blad, klippelengde 9 mm
NKnivsettolje
ORengjøringsbørste
PNettdel
QAppartplugg
3. Fjern den påstikkbare kammen Vario og klipp skjeggets konturer. Drei trimmeren slik at
klingene peker i din retning. Begynn under haken og fortsett trimmingen i retning av kjeveben og ører. Definer den øverste randen av skjegget under kjevebenet. Fortsett dette
frem til ørene og til hårfestet (fig. 15).
4. Fremheve skjegglinjen idet du beveger trimmeren nedover. Gå ut fra linjen du har laget
og arbeid deg fra haken og i retning av ørene. Trim området under skjegglinjen (fig. 15).
5. Definer den øverste delen av skjegget med den samme teknikken.
6. Anvend detalj-knivsettet for finklippen. Med denne kniven kan du finbehandle kinnskjegg, flippskjegg etc. (fig. 13/14).
Viktige sikkerhetsinstrukser
Under bruk av elektriske maskiner er det tvingende nødvendig å overholde instruksjonene nedenfor for å beskytte seg selv og unngå personskader og elektrisk støt:
Hår på bryst og mage klippes med standard knivsett.
Idet du beveger trimmeren oppover kan du klippe håret på kroppen til ønsket lengde.
Begynn med en lengre innstilling av den påstikkbare kammen Vario og forkort denne litt
etter litt, inntil du har oppnådd ønsket lengde på håret.
Les gjennom alle instruksjonene før maskinen tas i bruk!
· Du må bare bruke hårklippemaskinen til å klippe håret på mennesker.
· Denne maskinen er ikke beregnet på kommersiell bruk.
· Maskinen må kun koples til vekselstrøm. Overhold den nominelle spenning som er
angitt på merkeplaten.
· Du må ikke under noen omstendighet berøre et elektrisk apparat som har falt ned i
vann. Trekk øyeblikkelig ut nettpluggen.
· Elektriske maskiner skal aldri brukes i badekaret eller under dusjen.
· Legg alltid fra deg hhv. oppbevar alltid elektriske maskiner slik at de ikke kan falle
ned i vann (f.eks. en utslagsvask). Unngå at elektriske maskiner kommer i kontakt
med vann og andre væsker.
· Trekk alltid nettpluggen ut etter at maskinen har vært i bruk, unntatt ved opplading av
batteriet.
· Trekk ut nettpluggen før maskinen rengjøres.
· Denne maskinen er ikke beregnet på å brukes av personer (herunder også barn)
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring
og kunnskaper, med mindre bruken skjer under tilsyn, eller dersom personene er blitt
instruert i bruken av maskinen av en person som er ansvarlig for sikkerheten. Barn
bør holdes under tilsyn, for å sikre at de ikke leker med maskinen.
· Maskinen skal kun brukes til det forskriftsmessige formål som er beskrevet i
bruksanvisningen. Bruk kun det tilbehør som produsenten har anbefalt.
· Maskinen må aldri brukes når strømkabelen er skadet. Maskinen må heller ikke brukes hvis den ikke fungerer forskriftsmessig, hvis den er skadet, eller hvis den har falt
ned i vann. I slike tilfeller må maskinen sendes inn til vårt servicesenter for inspeksjon
og reparasjon. Elektriske maskiner skal bare repareres av fagfolk med elektroteknisk
utdanning.
· Ikke hold fast i strømkabelen for å bære maskinen, og ikke bruk kabelen som håndtak.
· Hold maskinen på avstand fra varme overflater.
· Ikke lad opp eller oppbevar maskinen med vridd kabel eller kabel med knekk.
· Stikk aldri gjenstander inn i åpningene i apparatet eller la gjenstander falle inn i dem.
· Apparatet skal kun brukes og oppbevares i tørre rom.
· Du må aldri bruke apparatet i omgivelser hvor det blir brukt aerosol-produkter
(sprayprodukter), eller hvor det frisettes oksygen.
· Med tanke på å unngå sår må maskinen aldri brukes når knivsettet er skadet.
· Ikke bruk engangsbatterier. De oppladbare batteriene skal kun skiftes ut i
servicesenteret.
· Maskinen er verneisolert og radiostøydempet. Den oppfyller kravene i EU-direktivet
om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/08/EF og lavspenningsdirektivet 2006/95/EF.
Oppbrukte batterier/akkumulatorer skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Oppbrukte batterier/akkumulatoreri helt utladet tilstand skal avfallsbehandles i sam svar med gjeldende lovforskrifter.
Batteriopplading/batteridrift
· Slå apparatet av med PÅ-/AV-bryteren (fig. 2ⓑ). Apparatet lades kun når den er slått
av.
· Kople apparatpluggen inn i apparatporten (fig. 1).
· Apparatet kan brukes i inntil maks. 180 minutter når batteriet er fullt oppladet.
· Merk: Ved utilstrekkelig stell av knivsettet kan brukstiden bli betraktelig redusert. Oppladingstiden fram til batteriet på nytt har fått full kapasitet, ligger på ca. 60 minutter.
Sette på / ta av distansekam
· Sett distansekammen inntil skjærekanten på knivsettet og press den mot huset inn på
knivsettet til den smekker i lås (fig. 3ⓐ).
· Distansekammen kan tas av igjen ved at haken løftes opp den vei pilen viser (fig. 3ⓑ).
Justerbar påstikkbar kam Vario med 6 trinn
· Sett midten av den påstikkbare kammen inntil skjærekanten på knivsettet og skyv
knivsettet inn under låsehakkene langs føringen (fig. 4ⓐ). Skyv den påstikkbare
kammen mot knivsettet til den går i lås (fig. 4ⓑ).
· Still inn ønsket klippelengde med klippelengderegulatoren (fig. 5/6)
11
10
P
Model 9854L
Trinn 1= Piggfrisyre = 2 mm
Trinn 2= Kort
= 4 mm
Trinn 3= Middels kort = 6 mm
Trinn 4= Middels
= 8 mm
Trinn 5= Middels langt = 10 mm
Trinn 6= Langt
= 12 mm
· Den påstikkbare kammen kan tas av ved å vippe den ned (fig. 4ⓒ og skyve den i
motsatt retning av pilen.
Skifte og bytte av knivsettene og påsettbar del til barbering
· Slå apparatet av med PÅ-/AV-bryteren (fig. 2ⓑ).
· Knivsettet eller den påsettbare delen til barbering kan tas av ved at man presser det
bort fra huset den vei pilen viser (fig. 7ⓐ).
· Når knivsettet eller den påsettbare delen til barbering skal monteres igjen, settes det
med haken inn i festet på huset og presses inn til det smekker i lås i huset (fig. 7ⓑ).
Trimming og konturklipping av skjegg
I det følgende finner du forslag til fremgangsmåte ved trimming av skjegget samt forklaring til håndtering av utstyret. Dersom du foretrekker andre fremgangsmåter, kan du
selvfølgelig også benytte deg av dem.
1. Kjem skjegget i retningen av hårveksten for å finne ut på en lettere måte om noen
hår er lengre enn andre.
2. Sett den påstikkbare kammen Vario på apparatet for å trimme og tynne ut håret.
Begynn idet du velgere en lang klippelengde og holder trimmeren slik at skjærekanten peker i din retning (fig. 12).
For å oppnå et optimalt resultat, må du begynne ved kinnskjeggene på hver side og
fortsette trimmingen i retning av halsen. Før trimmeren med myke strykende bevegelser
i retning av haken, bevegelsene må overlappe hverandre. Arbeid i skjeggets vekstretning. Dersom du trimmer skjegget i motsatt retning av dens naturlige vekst, skjærer
trimmeren skjegghårene vesentlig kortere, og du får eventuelt et uregelmessig resultat.
Etterjuster trimmerføringen litt etter litt til en kortere klippelengde, til du har oppnådd den
skjegglengden du ønsker.
Hvis du ønsker det, kan du innstille den påstikkbare kammen Vario slik at du oppnår en
kortere klipp rundt ørene og under haken og deretter velge en lengre innstilling i selve
ansiktet og på hakespissen. Når du fjerner den påstikkbare kammen Vario, opprettholdes den valgte innstillingen helt til du endrer den. Pass på at den påstikkbare kammen
Vario alltid smekker i lås i ønsket posisjon før du begynner med trimmingen.
Nakkehår, kinnskjegg, mustasjer og helskjegg kontureres med standard knivsett.
Du kan få skjegg-/bart- eller hårpartiene i ønsket form ved å bevege trimmeren langsomt
nedover.
Hår på armer og ben klippes med standard knivsett.
Med trimmeren kan du klippe hår på ben og armer til ønsket lengde. Begynn med en lengre innstilling av den påstikkbare kammen Vario og forkort denne litt etter litt, inntil du har
oppnådd ønsket lengde på håret.
Til helbarbering bruker du ganske enkelt den påsettbare delen.
Barberapparatet egner seg til barbering av hele kroppen. Med teknikken som beskrives
ovenfor, kan du uten problemer fjerne sjenerende hårvekst over hele kroppen. Hold huden
på den delen av kroppen som skal barberes stram og barber bort håret i motsatt retning
av hårveksten.
Intimbarbering med standard og detalj knivsett.
1. Sett den påstikkbare kammen Vario på og velg en lang innstilling. Arbeid deg fremover
ovenfra og nedover. Forkort innstillingen av den påstikkbare kammen Vario litt etter litt,
til du har nådd ønsket lengde.
2.Anvend detalj knivsettet til steder på kroppen som er vanskelig å komme frem til eller
der det er trangt. Hold alltid huden stram. Bearbeid kroppspartiet med langsomme bevegelser av trimmeren inntil du har nådd ønsket resultat.
3. Anvend den påsettbare delen til barbering for skånsom intimbarbering.
Hår i nesen klippes med detalj knivsettet.
Neseborene må være fri. Før detalj knivsettet langsomt og maksimum 6 mm dypt inn i
hvert av neseborene.
Hår i ørene klippes med detalj knivsettet.
Ørene utvendig må være fri for ørevoks. Trykk øret flatt med den ene hånden og før detalj
knivsettet maksimum 6 mm dypt inn i det utvendige øret med den andre hånden.
FORSIKTIG: Ikke før detalj knivsettet eller andre gjenstander inn i den indre delen av øret.
For å fjerne hårvekst på det ytre øret, beveges detalj knivsettet langsomt langsmed ørerendene.
Øyenbryn klippes med detalj knivsettet.
For å klippe for lange hår på øyenbrynene, trekker man detalj knivsettet langsomt over
brynene. For å oppnå en ønsket jevn lengde på øyenbrynene, trekkes detalj knivsettet
over brynene i kortere eller lengre avstand. Ikke press detalj knivsettet mot brynet, slik at
det ikke fjernes for mange hår.
Trimming med distansekammer
Som tilbehør leveres det med tre distansekammer og tre T-blad distansekammer - for hver
en kort, en middels og en lang. Følgende distansekammer er inkludert i leveringen:
Distansekam 1 mm, 6 mm, 3 mm og 5 mm klippelengde.
· Distansekam T-blad 3 mm, 6 mm og 9 mm klippelengde
Disse distansekammene egner seg for fin- og konturklipping av barter/mustasjer, samt
til pleie av en skjeggstubb. Anvend distansekammene for å klippe i samme retning som
håret vokser. Hvis du ønsker å oppnå en kortere klipp, må du klippe i motsatt retning av
hårveksten.
Bruk uten distansekam
· Ta av distansekammen for å forme skjegget, for å rette på skjeggets konturer og for å
trimme en snurrbart.
· Snu på apparatet og sett kniven på i rett vinkel (fig. 15) for å rette ut konturene. Før kniven i korte bevegelser bort fra skjegget.
Rengjøring og stell
· Ikke dypp apparatet i vann!
· Ta av distansekammen etter hver bruk og fjern hårrestene fra åpningen i huset og fra
knivsettet med rengjøringsbørsten (fig. 8). Ta av knivsettet for å gjøre dette (fig. 7ⓐ).
· Rengjør den påsettbare delen til barbering etter hver bruk. Ta av barberhodet (fig. 9)
hver gang etter at du har brukt det ved å trykke på låseknappene på siden og rengjør
det med den medleverte børsten.
· Tørk bare av apparatet med en myk, eventuelt litt fuktig klut.
Ikke bruk løsnings- og skurende vaskemidler!
· Det er viktig å smøre knivsettet regelmessig (etter hver bruk) med olje (fig. 10) for
å opprettholde en god og langvarig klippeeffekt fig. 10). Bruk i denne forbindelse
kun knivsettolje best. nr. 1854-7935 (200 ml).
· Du kan bestille knivsettoljen fra forhandleren eller fra vårt servicesenter.
· Hvis klippeeffekten avtar etter at apparatet har vært i bruk i lang tid, på tross av regelmessig rengjøring (fig. 8) og smøring med olje (fig. 10), bør man skifte ut knivsettet (fig. 7).
· Du kan bestille reserveknivsettet eller den påsettbare delen til barbering fra forhandleren
eller fra vårt servicesenter.
· En distansekam tjener etter bruk og rengjøring av apparatet også som knivbeskyttelse.
Avhending EU-land
Apparatet må ikke kastes i husholdningsavfallet. I samsvar med EU-direktivet om
avhending av elektro- og elektronisk utstyr, vil man ved kommunale deponier og
innsamlingssteder for resirkulerbare materialer ta gratis imot apparatet. Sørg for at
akkumulatorene er utladet før de deponeres! Forskriftsmessig avhendig bidrar til å
avlaste miljøet og forhindrer mulige skadevirkninger på mennesker og miljø.
Avhending i land utenfor EU
· Apparatet skal avfallsbehandles på miljøvennlig måte ved endt levetid.
· Trekk støpseltransformatoren ut av stikkontakten og slå apparatet på, slik at batteriet
lades helt ut.
· Demonter knivsettet eller den påsettbare delen til barbering (fig. 7ⓐ).
· Skjær opp gummihåndtaket langsetter med en kniv (fig. 11).
· Skill ad husets to halvdeler.
· Løsne batteriet fra kretskortet.
· Lever batteriet inn til et egnet deponi.
· Apparatet må ikke koples til nettet etter at batteriet er tatt ut!
SVENSKA
Komponenternas beteckning
AStandardklippsats
BStrömbrytare
CApparatens uttag
DT-bladsklippsats
EDetaljklippsats
F Raktillsats
GVariationskam, kan ställas in i 6 steg för klipplängder från 2-12 mm
HKam, klipplängd 1 mm
I Kam, klipplängd 3 mm
J Kam, klipplängd 5 mm
KKam T-blad, klipplängd 3 mm
L Kam T-blad, klipplängd 6 mm
MKam T-blad, klipplängd 9 mm
NKlippsatsolja
ORengöringsborste
PKontaktkopplingsnätdel
QApparatanslutningskontakt
Viktig säkerhetsinformation
Följ för din egen säkerhet, för att undvika skador och elchocker, alltid instruktionerna
nedan när du använder elektriska apparater:
Läs igenom alla instruktioner innan du använder apparaten!
· Hårklippningsmaskinen får endast användas för klippning av mänskligt hår.
· Denna apparat är inte avsedd att användas professionellt.
· Apparaten får endast anslutas till växelström. Kontrollera den angivna spänningen på
typskylten.
· Ta aldrig i en elektrisk apparat som har fallit i vatten. Dra omedelbart ut kontakten.
· Elektriska apparater får inte användas i badkar eller i duschen.
· Elektriska apparater ska förvaras så att de inte kan falla i vatten (t.ex. i tvättställ). Undvik
att elektriska apparater kommer i kontakt med vatten och andra vätskor.
· Dra ut kontakten ur eluttaget så snart du är klar med apparaten, om den inte ska laddas.
· Dra ut kontakten innan du rengör apparaten.
· Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller intellektuell förmåga eller personer som inte är förtrogna med apparatens
funktionssätt. Dessa personer får endast använda apparaten om de fått en detaljerad
anvisning om apparatens funktion eller om de arbetar under uppsyn av en erfaren person som är ansvarig för deras säkerhet. Se till att inga barn kan komma åt apparaten för
att leka med den.
· Apparaten får endast användas för de ändamål som beskrivs i bruksanvisningen.
Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
· Apparaten får aldrig användas om sladden är skadad. Använd inte heller apparaten om
den inte fungerar som den ska, om den är skadad eller om den har fallit i vatten. Skicka
i så fall apparaten till vårt servicecenter för inspektion och reparation. Elektriska apparater får endast repareras av yrkesmän med elektroteknisk utbildning.
· Bär aldrig apparaten i sladden och använd aldrig sladden som handtag.
· Håll apparaten borta från heta ytor.
· Apparaten får inte laddas eller förvaras med vriden eller böjd sladd.
· Stick aldrig in några föremål i apparatens öppningar och se till att inget kan falla in där.
· Apparaten får endast användas och förvaras i torra utrymmen.
· Använd inte apparaten i utrymmen där aerosol (spray-) produkter används, eller där
syre frigörs.
· Använd inte apparaten om klippsatsen är skadad. Annars finns det risk för skador.
· Använd inte engångsbatterier. De uppladdningsbara batterierna får endast bytas ut på
vårt servicecenter.
· Apparaten är skyddsisolerad och radioavstörd. Uppfyller kraven i EU-direktivet Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/108/EG och i Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG.
Använda batterier får inte kastas i hushållssoporna. Se till att använda batterier
lämnas in enligt gällande bestämmelser i fullständigt tömt tillstånd.
Forma konturerna på nackhår, polisonger, mustasch & helskägg med standardklippsatsen.
Om du för trimmern långsamt nedåt kan du ge skägg- och hårpartierna den form som
önskas.
Klipp arm- & benhår med standardklippsatsen.
Du kan också klippa arm- eller benhår till önskad längd med trimmern. Börja med en
längre inställning på variationskammen och ställ in den kortare, steg för steg, tills du har
fått önskad hårlängd.
Klipp hår på bröstet och magen med standardklippsatsen.
Om du för trimmern långsamt nedåt kan du klippa hår på överkroppen till önskad längd.
Börja med en längre inställning på variationskammen och ställ in den kortare, steg för
steg, tills du har fått önskad hårlängd.
För helrakning använder du helt enkelt raktillsatsen.
Raktillsatsen kan användas över hela kroppen. Använd den teknik som beskrevs ovan
och ta bort störande hårväxt över hela kroppen. Dra ut huden stramt på den kroppsdel
som ska rakas och raka håret mot tillväxtriktningen.
Intimrakning med standard- och detaljklippsatsen.
1. Sätt på variationskammen och välj en lång inställning. Arbeta uppifrån och ned. Ställ
successivt in variationskammarna på en kortare inställning tills du fått önskad längd.
2. Använd detaljklippsaten för smala kroppsdelar eller kroppsdelar som är svåra att
komma åt. Håll huden stram hela tiden. Bearbeta kroppsdelarna med långsamma
trimmerrörelser tills du fått önskat resultat.
3. Använd raktillsatsen för en mjuk intimrakning.
Klipp näshår med detaljklippsatsen.
Näsborrarna måste vara rena. För långsamt in detaljklippsatsen i vardera näsborren,
max. 6 mm djupt.
Klipp öronhår med detaljklippsatsen.
Det får inte finnas något öronvax i ytterörat. Tryck ut örat med ena handen och för med
den andra handen in detaljklippsatsen i örat, max. 6 mm djupt.
VARNING: Detaljklippsatsen eller andra främmande föremål får inte föras in i innerörat.
Ta bort hårväxt på öronmusslan genom att långsamt föra detaljklippsatsen längs örats
kanter.
Klipp ögonbryn med detaljklippsatsen.
För detaljklippsatsen långsamt över ögonbrynen för att ta bort hår som sticker ut en bit.
För detaljklippsatsen med kortare eller längre avstånd från ögonbrynen för att få jämna
ögonbryn, i den längd som önskas. Tryck inte detaljklippsatsen mot ögonbrynen, för att
undvika att klippa av för mycket hår.
Trimning med kammar
Som tillbehör följer det med tre kammar och tre T-bladskammar – båda i varianterna
kort, mellanlång och lång. Följande kammar följer med apparaten:
· Kam med 1 mm, 3 mm och 5 mm klipplängd.
· Kam T-blad, med 3 mm, 6 mm och 9 mm klipplängd.
Dessa kammar använder du för fin- och konturklippning av skägget, eller för att underhålla din 3-dagars skäggstubb. Använd kammarna och klipp i hårets växtriktning. Om du
vill ha kortare skägg ska du klippa mot hårets växtriktning.
Användning utan kam
· För att forma skägget och för att korrigera skäggkonturen eller för att trimma mustaschen, tas kamtillsatsen av.
· För att rätta till konturerna vrider du apparaten och placerar kniven rakt (fig. 15) och
därefter för du den med korta rörelser i riktning bort från skägget.
Justerbar variationskam med 6 steg
· Placera kammens mitt vid klippsatsens skärkant och skjut in klippsatsen längs styrningen under låskrokarna (fig. 4ⓐ). Tryck kammen mot klippsatsen tills den snäpper in (fig. 4ⓑ).
· Ställ in önskad längd med regulatorn för klipplängden (fig. 5/6).
Rengöring och skötsel
· Sänk inte ned apparaten i vatten!
· Ta efter varje användning loss kammen och avlägsna hårrester från husets öppning och från klippsatsen med rengöringsborsten (fig. 8). Ta därvid av klippsatsen
(fig. 7ⓐ).
· Rengör raktillsatsen efter varje användning. Gör det genom att ta av rakhuvudet
genom att trycka in frikopplingsknapparna på sidan av rakhuvudet (fig. 9) och rengör
det med den bifogade rengöringsborsten.
· Rengör apparaten med en mjuk, eventuellt lätt fuktig trasa.
Använd inga repande lösnings- eller rengöringsmedel!
· För att få en god och långvarig klippförmåga måste klippsatsen regelbundet
oljas in, efter varje användning (fig. 10). Använd enbart klippsatsolja med best. nr
1854-7935 (200 ml).
· Klippsatsolja kan beställas från din återförsäljare eller via vårt servicecenter.
· Om klippförmågan försämras efter en lång tids användning, trots regelbunden rengöring (fig. 8) och smörjning (fig. 10), måste klippsatsen bytas ut (fig. 7).
· Extra klippsatser och raktillsatser kan beställas från din återförsäljare eller via vårt
servicecenter.
· Efter att apparaten har använts och rengjorts fungerar kammen som knivskydd.
Avfallshantering i EU-länder
Apparaten får inte avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall. Inom ramen
för EU-direktivet om omhändertagande av elektriska och elektroniska apparater
omhändertas apparaten av den lokala sopstationen. Ladda ur batteriet innan det
kastas! En korrekt avfallshantering är viktig för miljön och förhindrar eventuella
skadliga effekter på människa och miljö.
Laddning av batteriet/batteridrift
· Slå av apparaten med strömbrytaren (fig. 2ⓑ). Det går bara att ladda apparaten då den
är avstängd.
· Sätt apparatkontakten i apparatens uttag (fig. 1).
· Om batteriet är fulladdat kan apparaten användas i upp till max. 180 minuter.
· Anmärkning! Om klippsatsen inte sköts på rätt sätt, kan dess livslängd reduceras avsevärt. Laddningstiden tills full kapacitet har uppnåtts uppgår då till ca 60 minuter.
Sätt på / ta av kammen
· Sätt på kammen på klippsatsens klippsida och tryck fast den på klippsatsen i riktning
mot huset (fig. 3ⓐ).
· Kammen kan lyftas bort från krokarna i pilens riktning. (fig. 3ⓑ).
Steg 1 = stubb
= 2 mm
Steg 2 = kort
= 4 mm
Steg 3 = medelkort = 6 mm
Steg 4 = medel
= 8 mm
Steg 5 = medellångt = 10 mm
Steg 6 = långt
= 12 mm
· Kammen kan tas bort genom att fälla ner den (fig. 4ⓒ och skjuta den mot pilriktningen.
Byte av klippsatsen och raktillsatsen
· Slå av apparaten med strömbrytaren (fig. 2ⓑ).
· Ta bort klippsatsen eller raktillsatsen genom att trycka den i pilens riktning från huset
(fig. 7ⓐ).
· Sätt tillbaka klippsatsen eller raktillsatsen med kroken i uttaget på huset och tryck fast
den i riktning mot huset (fig. 7ⓑ).
Trimning och konturklippning av skägget
Nedan följer några förslag på hur du kan gå tillväga när du trimmar skägget och några
förklaringar av hur apparaten hanteras. Om du föredrar att arbeta på ett annat sätt är det
förstås också möjligt.
1. Kamma skägget i tillväxtriktningen så att det går lättare att se om några hår är kortare
än andra.
2. Sätt på variationskammen på apparaten för att trimma och tunna ut skägget. Börja med
att välja en lång längd och håll trimmern så att klippriktningen är mot dig (fig. 12).
För bästa resultat ska du varje gång börja vid polisongerna och fortsätta trimningen i
riktning mot halsen. För trimmern med mjuka, överlappande rörelser mot hakan. Följ
skäggets växtriktning. Om du trimmar skägget i motsatt riktning till skäggets naturliga
växtriktning skär trimmern av skägget mycket kortare och det kan hända att resultatet blir
oregelbundet. Ställ in trimlängden på allt kortare längder, tills du har fått den skägglängd
som önskas.
Om du vill kan du ställa in variationskammen så att den klipper kortare vid öronen och
under hakan och använda en längre inställning på ansiktets framsida och på hakspetsen.
När du tar av variationskammen behålls den senast valda inställningen, tills det att du
ändrar den. Tänk på att alltid sätta fast variationskammen i önskat läge, innan du börjar
trimma.
3. Ta av variationskammen och klipp skäggets konturer. Vrid trimmern så att rakbladen
pekar mot dig. Börja under hakan och fortsätt trimningen i riktning mot käkbenet och
öronen. Forma skäggets ytterkant under käkbenet. Fortsätt vid öronen och kring hårfästet (fig. 15).
4. Lyft upp skägglinjen medan du för trimmern nedåt. Utgå från den linje du skapat och
arbeta vidare från hakan i riktning mot öronen. Trimma området under skägglinjen (fig. 15).
5. Forma skäggets övre del med samma teknik.
6. Använd detaljklippsaten för finjusteringarna. Med den klippsatsen kan du finjustera polisonger, pipskägg etc. (fig. 13/14).
Avfallshantering i länder utanför EU
· Avfallshantera apparaten på ett miljövänligt sätt när den inte längre kan användas.
· Dra ut transformatorkontakten ur eluttaget och slå på apparaten så att batteriet laddas ur helt.
· Ta bort klippsatsen eller raktillsatsen (fig. 7ⓐ)
· Skär upp apparaten med en kniv längs gummigreppet (fig. 11).
· Ta isär de två hushälfterna.
· Ta bort batteriet från kretskortet.
· Kassera batteriet enligt gällande regler.
· Apparaten får inte anslutas till elnätet efter att batteriet har tagits ut!
1
2
A
3
b
a
D
E
F
12
13
14
15
a
b
Type 3017
4
5
c
6
G
B
a
H
I
J
b
8
7
9
a
K
L
b
M
C
Käyttöohje
Akkukäyttöinen parranajokone
tr
Kullanım Rehberi
Bataryalı sakal bıçağı
fi
Q
3017-1081 · 12/2010
fi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Sähkölaitteita käytettäessä on oman turvallisuuden takia noudatettava ehdottomasti
seuraavia ohjeita vammojen ja sähköiskujen välttämiseksi:
Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttämistä!
· Käytä tukanleikkuukonetta ainoastaan ihmisten hiusten leikkaamiseen.
· Tämä laite ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.
· Liitä laite vain vaihtojännitteeseen. Huomioi tyyppikilvessä ilmoitettu nimellisjännite.
· Älä missään nimessään kosketa veteen pudonneeseen sähkölaitteeseen.
Vedä virtapistoke heti irti. · Älä koskaan käytä sähkölaitteita kylpyammeessa tai suihkussa.
· Sähkölaitteet aina pantava niin pois ja säilytettävä, että ne eivät voi pudota veteen
(esim. pesualtaaseen).Vältä sähkölaitteiden kosketusta veden ja muiden nesteiden
kanssa.
· Vedä latausta lukuun ottamatta aina laitteen verkkopistoke irti heti käytön jälkeen.
· Vedä virtapistoke irti ennen laitteen puhdistusta.
· Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan luettuna lapset), joilla on vähentyneet ruumiilliset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tietämyksen puutetta; heitä on silloin valvottava tai saatava opastusta laitteen
käytön suhteen henkilöltä, joka on vastuullinen heidän turvallisuudesta. Lapsia tulee
valvoa, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteen kanssa.
· Käytä laitetta vain käyttöohjeessa kuvattuun, määräystenmukaiseen tarkoitukseen.
Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.
· Älä milloinkaan käytä laitetta vioittuneen verkkokaapelin kanssa. Laitetta ei niin
ikään saa käyttää, jos se ei toimi asianmukaisesti, jos se on vaurioitunut, tai jos se
on pudonnut veteen. Lähetä se tällaisissa tapauksissa meidän huoltokeskuksemme
tarkastettavaksi ja huollettavaksi. Sähkölaitteita saa korjata vain sähköteknisesti koulutetut ammattilaiset.
· Älä kanna laitetta verkkokaapelista äläkä käytä verkkokaapelia vetimenä.
· Suojaa laitetta kuumilta pinnoilta.
· Älä lataa tai säilytä laitetta niin, että kaapeli on kiertyneenä tai taivutettuna.
· Älä koskaan pudota tai pistä mitään esineitä laitteen aukkoihin.
· Käytä laitetta ja säilytä laite vain kuivissa tiloissa.
· Älä milloinkaan käytä laitetta sellaisissa ympäristöissä, joissa käytetään aerosolituotteita (spraytuotteita) tai joissa vapautetaan happea.
· Välttyäksesi loukkaantumisilta älä koskaan käytä laitetta sen leikkuusarjan ollessa
vioittunut.
· Älä käytä kertakäyttöparistoja. Vaihdata akut ainoastaan huoltokeskuksessa.
· Laite on suojaeristetty ja siitä on poistettu radiohäiriöt. Laite täyttää sähkömagneettisen yhteensopivuuden 2004/108/EY ja pienjännitedirektiiviä 2006/95/EY koskevan
EU-direktiivin vaatimukset.
Käytetyt paristot/akut eivät kuulu kotitalousjätteeseen. Hävitä käytetyt paristot/
akut täysin puretussa tilassa olevina lainsäädännöllisten määräysten mukaisesti.
Akun lataaminen/akkukäyttö
· Kytke laite pois päältä (kuva 2ⓑ) päälle-/poiskytkimellä. Laite latautuu vain, kun
se on kytketty päälle.
· Liitä laitekytkentäpistoke laitteeseen (kuva 1).
· Laitetta voidaan käyttää täydellä akulla jopa 180 minuuttia.
· Ohje: Leikkuusarjan hoidon ollessa riittämätöntä käyttöikä voi huomattavasti pienentyä. Latausaika täyden kapasiteetin saavuttamiseen on n. 60 minuuttia.
Kampapään asentaminen / poistaminen
· Aseta kampapää leikkuusarjan leikkuureunaan ja paina lukittumiseen saakka leikkuupäähän kotelon suuntaan (kuva 3ⓐ).
· Kampapää on helppo poistaa nostamalla hakaa ylös nuolensuuntaisesti
(kuva 3ⓑ).
Säädettävä 6-portainen kiinnityskampa
· Aseta kiinnityskamman keskikohta leikkuusarjan leikkuureunalla ja työnnä leikkuusarjaa ohjainta pitkin pidätyssalpojen alle saakka (Kuva 4ⓐ). Paina kiinnityskampa leikkuusarjan suuntaan paikalleen vasteeseen saakka (kuva 4ⓑ).
· Aseta haluttu leikkuupituus leikkuupituuden säätimellä (kuva 5/6)
O
N
SUOMI
Osien kuvaus
AVakioleikkuusarja
BPäälle-/poiskytkin
CLaitteen pistorasia
DT-terä -leikkuusarja
ETarkkuusleikkuusarja
F Parranajopää
GSäädettävä kiinnityskampa, säädettävissä 6 tasolle 2 - 12 mm:n leikkuupituuksilla
HKampapää, leikkuupituus 1 mm
I Kampapää, leikkuupituus 3 mm
J Kampapää, leikkuupituus 5 mm
KKampapää T-terällä, leikkuupituus 3 mm
L Kampapää T-terällä, leikkuupituus 6 mm
MKampapää T-terällä, leikkuupituus 9 mm
NLeikkuusarjaöljy
OPuhdistusharja
PPistokekytkentäosa
QLaitekytkentäpistoke
11
10
P
Model 9854L
Porras 1= Sänkipituus =2 mm
Porras 2= Lyhyt
=4 mm
Porras 3= Keskilyhyt =6 mm
Porras 4= Keskimitta =8 mm
Porras 5= Keskipitkä =10 mm
Porras 6= Pitkä
= 12 mm
· Kiinnityskamman saa poistettua laskemalla sen alas (kuva 4ⓒ ja työntämällä nuolen suuntaan.
Leikkuusarjojen ja parranajopään vaihto
· Kytke laite pois päältä (kuva 2ⓑ) päälle-/poiskytkimellä.
· Leikkuusarja ja parranajopää poistetaan työntämällä niitä irti kotelosta nuolen
suuntaan (kuva 7ⓐ).
· Asenna leikkuusarja ja parranajopää takaisin asettamalla ne salpojen avulla koteloon ja työntämällä ne paikoilleen vasteeseen saakka (kuva 7ⓑ).
Parran siistiminen ja muotoilu
Seuraavasta löydät menettelyohjeita parran siistimiseen sekä laitteen käsittelemiseen.
Jos suosit muita menettelytapoja partaa ajaessasi, voit toki käyttää myös niitä.
1. Kampaa partaa karvojen kasvusuuntaan, jotta saat selville, onko osa partakarvoista pidempiä kuin toiset.
2. Aseta säädettävä kiinnityskampa laitteeseen siistiäksesi ja lyhentääksesi partaa.
Valitse aluksi pitkä leikkuupituus ja pidä trimmeriä siten, että leikkausreunat osoittavat itseesi päin (kuva 12).
Parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi aloita aina ensin pulisongeista ja jatka trimmausta kaulan suuntaan. Liikuta trimmeriä pehmeillä, toisiinsa limittyvillä liikkeilla leukaa
kohti. Seuraa parran kasvusuuntaa. Jos trimmaat partaa karvojen luonnollisen kasvusuunnan vastaisesti, trimmeri leikkaa partakarvat huomattavasti lyhyemmiksi, mikä
saattaa johtaa epätasaiseeen leikkausjälkeen. Säädä trimmeriä vähitellen lyhyempään
leikkuupituuteen, kunnes haluttu parran pituus saavutetaan.
Voit halutessasi säätää kiinnityskamman myös siten, että partakarvat leikataan korvien
alueelta ja leuan alta lyhyemmiksi, mutta kasvojen etuosasta ja leuan kärjestä pidemmiksi. Kun irrotat säädettävän kiinnityskamman, viimeksi valittu asetus säilyy voimassa,
kunnes sitä muutetaan. Varmista, että säädettävä kiinnityskampa kiinnittyy aina varmasti haluttuun asentoon, ennen kuin aloitat trimmauksen.
3. Irrota säädettävä kiinnityskampa ja leikkaa parran rajaviivat. Käännä trimmeriä
siten, että partakoneen terät osoittavat itseesi päin. Aloita leuan alta ja jatka trimmausta leukaluiden ja korvien suuntaan. Rajaa parta leukaluiden alta. Jatka trimmausta korviin ja hiusrajaan asti (kuva 15).
4. Korosta parran rajaa liikuttamalla trimmeriä alaspäin. Jatka trimmausta leikkaamasi rajaviivan kohdalta leuasta korviin päin. Siisti parran rajaviivan alapuolinen alue
(kuva 15).
tr
5. Korosta parran yläosaa samalla tavalla.
6. Käytä tarkkaan leikkaukseen tarkkuusleikkuusarjaa. Tällä leikkuusarjalla voit leikata
pulisongit, pujoparran, jne. tarkasti (kuva 13/14).
Niskakarvojen, pulisonkien, ylähuulen karvojen ja täysiparran rajaaminen vakioleikkuusarjalla.
Leikkaa partakarvat ja yksittäiset hiukset haluttuun muotoon liikuttamalla trimmeriä hitaasti.
Käsivarsi- ja jalkakarvojen leikkaaminen vakioleikkuusarjalla.
Trimmerillä voit leikata myös käsivarsi- ja jalkakarvat haluttuun pituuteen. Aloita pidemmällä säädettävän kiinnityskamman asetuksella ja lyhennä asetusta vähitellen, kunnes haluttu
karvojen pituus saavutetaan.
Rinta- ja vatsakarvojen leikkaaminen vakioleikkuusarjalla.
Leikkaa ylävartalon karvat haluttuun pituuteen liikuttamalla trimmeriä ylöspäin suuntautuvin
liikkein. Aloita pidemmällä säädettävän kiinnityskamman asetuksella ja lyhennä asetusta
vähitellen, kunnes haluttu karvojen pituus saavutetaan.
Käytä koko vartalon karvojen ajamiseen vakioleikkuusarjaa.
Parranajopää soveltuu koko vartalon karvojen ajamiseen. Ylläkuvatun tekniikan avulla
poistat häiritsevät karvat kaikkialta kehosta. Pidä ajeltava ihoalue tiukalla ja aja karvat kasvusuunnan vastaisesti.
Intiimialueiden karvojen poisto vakio- ja tarkkuusleikkuusarjalla.
1. Kiinnitä säädettävä kiinnityskampa laitteeseen ja valitse pitkä asetus. Työskentele
ylhäältä alas. Lyhennä säädettävän kiinnityskamman asetusta vähitellen, kunnes
haluttu pituus saavutetaan.
2. Käytä hankalasti saavutettavissa ja ahtaissa kohdissa tarkkuusleikkuusarjaa. Pidä
ajeltava ihoalue aina tiukalla. Käsittele alue liikuttamalla trimmeriä hitaasti, kunnes
haluttu tulos saavutetaan.
3. Käytä pehmeään intiimialueiden karvojen poistoon parranajopäätä.
Nenäkarvojen leikkaus tarkkuusleikkuusarjalla.
Sierainten tulee olla esteettömät. Liikuta tarkkuusleikkuusarjaa hitaasti enintään 6 mm
sieramen sisään.
Korvien karvojen leikkaus tarkkuusleikkuusarjalla.
Korvien ulkopuolisella alueella ei saa olla korvavaikkua. Pidä toisella kädellä korvaa päätä
vasten ja liikuta toisella kädellä tarkkuusleikkuusarjaa enintään 6 mm ulkokorvan sisään.
VARO: Älä vie tarkkuusleikkuusarjaa tai muuta vierasesinettä sisäkorvan sisälle.
Leikkaa korvalehden karvat liikuttamalla tarkkuusleikkuusarjaa hitaasti korvan reunaa
pitkin.
Kulmakarvojen leikkaus tarkkuusleikkuusarjalla.
Leikkaa hajakarvat kuljettamalla tarkkuusleikkuusarjaa hitaasti kulmakarvojen yläpuolella.
Aseta tarkkuusleikkuusarja pienemmälle tai suuremmalla etäisyydelle kulmakarvoista, jotta
saat halutun, tasaisen leikkaustuloksen. Älä paina tarkkuusleikkuusarjaa kulmakarvoja
vasten, jotta et leikkaa kulmakarvoja liikaa.
Siistiminen kampapäillä
Laitteen lisävarusteina toimitetaan kolme kampapäätä ja kolme T-terä -kampapäätä - lyhyt,
keskipitkä ja pitkä kutakin kampapäätä. Seuraavat kampapäät sisältyvät toimitukseen:
· Kampapää 1 mm:n, 3 mm:n ja 5 mm:n leikkuupituuksilla.
· Kampapää T-terällä 3 mm:n, 6 mm:n ja 9 mm:n leikkuupituuksilla
Nämä kampapäät soveltuvat parran tarkkaan siistimiseen ja rajaviivojen leikkaamiseen,
sekä kolmen päivän sängen hoitoon. Leikkaa kampapäillä karvan kasvusuuntaan. Jos
haluat lyhyemmän leikkuutuloksen, leikkaa kasvusuunnan vastaisesti.
Käyttö ilman kampapäätä
· Parran muotoilemiseksi, parran rajaviivan korjaamiseksi ja viiksien trimmaamiseksi
ota kampapää pois.
· Rajaviivan suoristamiseksi käännä laite ja aseta leikkuuterä suoraan (kuva 15) ja
liikuta sitä lyhyin liikkein poispäin parrasta.
Puhdistus ja hoito
· Älä kastele laitetta!
· Poista kampapä aina käytön jälkeen ja poista karvat puhdistusharjalla koteloaukosta
ja leikkuusarjasta (kuva 8). Irrota tätä varten leikkuusarja (kuva 7ⓐ).
· Puhdista parranajopää jokaisen käytön jälkeen. Irrota parranajopää painamalla sivulla olevia lukituksen avauspainikkeita (kuva 9) ja puhdista se toimitukseen sisältyvällä
puhdistusharjalla.
· Pyyhi laitetta vain pehmeällä, ehkä hieman kostealla liinalla.
Älä käytä mitään liuotus- ja pesuaineita!
· Hyvän ja pitkään kestävän leikkuutehon säilyttämiseksi on tärkeää, että leikkuusarja öljytään säännöllisesti jokaisen käyttökerran jälkeen (kuva 10). Käytä tähän
ainoastaan leikkuusarjaöljyä, jonka tilausnumero on 1854-7935 (200 ml).
· Leikkusarjaöljyä voit tilata myyjäliikkeestä tai asiakaspalvelupisteestämme.
· Mikäli leikkuuteho heikkenee pidemmän käyttöajan jälkeen säännöllisestä puhdistuksesta (kuva 8) ja öljyämisestä (kuva 10) huolimatta, leikkuusarja on vaihdettava
(kuva 7).
· Varaleikkuusarjoja ja parranajopäitä voit tilata myyjäliikkeestä tai asiakaspalvelupisteestämme.
· Kampapää toimii laitteen käytön ja puhdistuksen jälkeen myös teränsuojana.
Hävittäminen EU-maissa
Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittämistä koskevan EU-direktiivin mukaisesti laite vastaanotetaan maksutta kun nallisissa keräyspaikoissa tai hyötyjätteen keräyspisteissä. Pura akut ennen hävittämistä! Asianmukainen hävittäminen suojelee ympäristöä ja estää mahdollisia
vahingollisia vaikutuksia ihmisille ja ympäristölle.
Hävittäminen muissa kuin EU-maissa
· Hävitä laite ympäristöystävällisesti sen käyttöiän loputtua.
· Vedä pistokemuuntaja pois pistorasiasta ja kytke laite päälle, jotta akun lataus purkautuu täysin.
· Irrota leikkuusarja tai parranajopää (kuva 7ⓐ).
· Leikkaa veitsellä kuminen kädensija pitkittäissuunnassa auki (kuva 11).
· Irrota kotelon puolikkaat toisistaan.
· Vedä akku irti piirilevystä.
· Vie akku sille tarkoitettuun keräyspisteeseen.
· Laitetta ei saa kytkeä akun poisoton jälkeen enää verkkoon!
TÜRKÇE
Parçaların Tanımı
AStandart kesme takımı
BAçma/Kapama şalteri
CŞarj duyu
DT-Blade kesme takımı
EDetail kesme takımı
F Tıraş adaptörü
GVario değiştirilebilir tarak, 2—12 mm kesme uzunlukları için 6 kademede ayarlanabilir
HTarak adaptörü, kesme uzunluğu 1 mm
I Tarak adaptörü, kesme uzunluğu 3 mm
J Tarak adaptörü, kesme uzunluğu 5 mm
KTarak adaptörü T-Blade, kesme uzunluğu 3 mm
L Tarak adaptörü T-Blade, kesme uzunluğu 6 mm
MTarak adaptörü T-Blade, kesme uzunluğu 9 mm
NKesme takımı yağı
OTemizleme fırçası
PFişli besleme bloğu
QCihaz bağlantı fişi
Önemli Güvenlik Uyarıları
Elektrikli cihazların kullanılması sırasında, yaralanmalara ve elektrik çarpmalarına karşı
kişisel koruma için aşağıdaki uyarılara mutlaka dikkat edilmelidir:
Cihazı kullanmadan önce verilen tüm bilgileri okuyun!
· Saç kesme makinesini sadece insan saçını kesmek için kullanın.
· Cihazı sadece alternatif gerilime bağlayın. Model etiketinde belirtilen nominal gerilimi
dikkate alın.
· Suya düşen bir elektrikli cihaza kesinlikle dokunmayın. Derhal elektrik fişini çekin.
· Elektrikli cihazları kesinlikle küvette veya duş altında kullanmayın.
· Elektrikli cihazları daima suya düşmeyecek (örn. lavabo) şekilde yerleştirin ya da muhafaza edin. Elektrikli cihazların su ve başka sıvılarla temas etmesini önleyin.
· Şarj işlemi hariç olmak üzere kullanım sonrası cihazın elektrik fişini daima çekin.
· Cihazı temizlemeden önce elektrik fişini çekin.
· Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanılması ile görevlendirilmiş ya da bu kişiden bir talimat almış olsalar dahi, bedensel, duyumsal ya da ruhsal
yetenekleri azalmış ya da deneyimi ve bilgisi az olan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı
için üretilmemiştir. Cihazla oynamamalarını garanti etmek için çocuklar gözetim altında
tutulmalıdır.
· Cihazı sadece kullanım rehberinde tanımlanan kullanım amacı doğrultusunda kullanın.
Sadece üretici tarafından tavsiye edilen aksesuarları kullanın.
· Elektrik kablosu hasarlı cihazları kesinlikle kullanmayın. Kusursuz çalışmadığı, hasarlı
olduğu veya suya düştüğü hallerde de cihazı kullanmayın. Böylesi durumlarda cihazı
kontrol veya onarım için müşteri servis merkezimize gönderin. Elektrikli cihazlar sadece
elektrik tekniği eğitimi almış uzmanlar tarafından onarılmalıdır.
· Cihazı taşımak için elektrik kablosundan tutmayın ve kabloyu kulp olarak kullanmayın.
· Cihazı sıcak yüzeylerden uzak tutun.
· Cihazı elektrik kablosu burulmuş veya bükülmüş durumdayken şarj veya muhafaza
etmeyin.
· Cihaz üzerindeki deliklere kesinlikle herhangi bir cisim sokmayın veya düşürmeyin.
· Cihazı sadece kuru mekânlarda kullanın ve saklayın.
· Aerosol (sprey) ürünleri kullanılan veya ayrışım neticesinde oksijen oluşan ortamlarda
cihazı kesinlikle kullanmayın.
· Yaralanmaları önlemek için, kesme takımı hasarlı olan cihazları kesinlikle kullanmayın.
· Şarj edilmesi mümkün olmayan pilleri kullanmayın. Bataryaların sadece müşteri servis
merkezimizde değiştirilmelerini sağlayın.
· Cihaz, koruyucu izolâsyon ve parazit giderici tertibata sahiptir. Cihaz, 2004/108/EG sayılı
elektromanyetik uyumluluk AB yönetmeliği ve 2006/95/EG sayılı alçak gerilim yönetmeliğinin istemlerini karşılar.
Eskiyen piller/bataryalar ev çöpüne atılmamalıdır. Eskiyen bataryaları ve pilleri şarjı
tamamen boşalmış durumda ve yasal yönetmelikler doğrultusunda tasfiye edin.
Bataryanın şarj edilmesi/Bataryalı işletim
· Açma/Kapama şalteriyle cihazı kapatın (Şekil 2ⓑ). Cihaz sadece kapalı durumda şarj
eder.
· Cihaz bağlantı fişini cihaza bağlayın (Şekil 1).
· Bataryası tamamen şarj edildikten sonra cihaz maksimum 180 dakikaya kadar çalıştırılabilir.
· Dikkatinize: Kesme takımına yetersiz bakım yapılırsa, çalışma süresi ciddi oranda kısalabilir. Tam kapasitesine ulaşması için bataryanın yaklaşık 60 dakikaya şarj edilmesi
gerekir.
Tarak Adaptörünün Takılması / Çıkarılması
· Tarak adaptörünü kesme takımının kesici kenarına oturtun ve kilitlenene kadar gövdeye
doğru kesme takımına bastırın (Şekil 3ⓐ).
· Kancayı Ok işaretine doğru kaldırarak adaptörünü çıkartabilirsiniz (Şekil 3ⓑ).
6 Kademeli Ayarlanabilir Vario Değiştirilebilir Tarak
· Değiştirilebilir tarağın ortasını kesici takımın kesici kenarına oturtun ve kesici takımı
kılavuz boyunca kilit kancasının altına kadar itin (Şekil 4ⓐ). Değiştirilebilir tarağı kesici
takım yönünde kilitlenene kadar bastırın (Şekil 4ⓑ).
· Kesme uzunluğu ayarlayıcısını kullanarak istediğiniz kesme uzunluğunu ayarlayın (Şekil 5/6).
Kademe 1 = Kesme sonrası tüy uzunluğu
Kademe 2 = Kısa
Kademe 3 = Orta kısa
Kademe 4 = Orta
Kademe 5 = Orta uzun
Kademe 6 = Uzun
= 2 mm
= 4 mm
= 6 mm
= 8 mm
= 10 mm
= 12 mm
· Değiştirilebilir tarak, aşağı katlayarak (Şekil 4ⓒ ve ok yönünde itilerek çıkartılabilir.
Kesme takımları ve tıraş bıçağının değiştirilmesi
· Açma/Kapama şalteriyle cihazı kapatın (Şekil 2ⓑ).
· Kesme takımı veya tıraş bıçağı, ok işareti yönünde gövdeden dışarı doğru bastırmak
suretiyle çıkarılabilir (Şekil 7ⓐ).
· Yeniden takmak için, kesme takımını veya tıraş bıçağını çengelle birlikte cihazın kafasına dayayın ve yerine oturana kadar bastırın (Şekil 7ⓑ).
Sakalların kesilmesi ve düzeltilmesi
Aşağıda, sakalların kesilmesin yönelik öneriler ve cihazın kullanımına yönelik açıklamalar
bulabilirsiniz. Başka bir yöntem tercihe ederseniz, bu yöntemi de kullanabilirsiniz.
1. Bazı kılların diğerlerinden daha uzun olup olmadığını belirlemek için sakallarınızı uzama
yönünde tarayın.
2. Sakallarınızı kesmek ve inceltmek için Vario değiştirilebilir tarağı cihaza takın. Uzun bir
kesme uzunluğu seçerek başlayın ve kesme kenarı sizi gösterecek şekilde Trimmer’i
tutun (Şekil 12).
Optimum bir sonuç elde etmek için, favorilerden başlayın ve kesme işlemini boyun yönünde devam ettirin. Trimmer'i yumuşak, üst üste gelen hareketlerle çenenize doğru yönlendirin. Bu sırada sakalların uzama yönünde ilerleyin. Sakalların doğal uzama yönünün tersine
doğru tıraş olursanız, Trimmer sakalları daha kısa keser ve duruma bağlı olarak düzensiz
bir sonuç alabilirsiniz. İstediğiniz sakal uzunluğunu elde edene kadar Trimmer’i giderek
daha kısa bir kesme boyunda hareket ettirin.
İsterseniz, Vario değiştirilebilir tarağı kulaklar ve çenenin olduğu bölgede daha kısa bir
kesim ve yüzün ön bölümünde ve çene ucunda daha uzun bir kesim elde edecek şekilde
ayarlayabilirsiniz. Vario değiştirilebilir tarağı çıkartırsanız, değiştirilene kadar mevcut ayar
korunur. Kesme işlemine başlamadan önce, Vario değiştirilebilir tarağı her zaman istediğiniz pozisyonda sıkı bir şekilde kilitlenmesine dikkat edin.
3. Vario değiştirilebilir tarağı çıkartın ve sakallarınızın konturunu kesin. Bıçaklar sizi gösterecek şekilde Trimmer’i döndürün. Çenenin altından başlayın ve kesme işlemini çene
kemiği ve kulaklar yönünde devam ettirin. Çene kemiği altında sakalın dış çizgisini belirleyin. Kulaklar ve alında saçların başladığı yere kadar işlemi devam ettirin (Şekil 15).
4. Trimmer’i aşağı hareket ettirerek sakal çizgisini kaldırın. Çizdiğiniz çizgiden başlayın ve
çeneden kulaklara doğru çalışın. Sakal çizgisinin altındaki bölümü kesin (Şekil 15).
5. Aynı tekniği kullanarak sakalın üst kısmını belirleyin.
6. İnce kesim için detay kesme takımını kullanın. Bu kesme takımıyla favorileri, sivri
sakalı, vb hassas şekilde düzenleyebilirsiniz (Şekil 13/14).
Ensedeki kıllar, favoriler, bıyıklar ve top sakalların hatlarını standart kesme takımı ile
düzenleyin.
Trimmer’i yavaşça aşağı doğru hareket ettirerek sakal ya da tüylü bölümleri istediğiniz
şekle sokabilirsiniz.
Kol ve bacak kıllarını standart kesme takımı ile kesin.
Trimmer ile kol ya da bacak kıllarını istediğiniz uzunluğa kesebilirsiniz. Uzun bir Vario
değiştirilebilir tarak ayarı ile başlayın ve istediğiniz uzunluğa ulaşana kadar ayarı kısaltın.
Göğüs ve karın kıllarını standart kesme takımı ile kesin.
Trimmer’i yukarı hareket ettirerek gövde kıllarını istediğiniz uzunluğa kesebilirsiniz. Uzun
bir Vario değiştirilebilir tarak ayarı ile başlayın ve istediğiniz uzunluğa ulaşana kadar
ayarı kısaltın.
Tam tıraş için, tıraş takımını kullanın.
Tıraş takımı, tüm vücudun tıraşlanması için uygundur. Yukarıda tarif edilen tekniği kullanarak, vücudun her yerindeki rahatsız edici kılları sorunsuz şekilde temizleyebilirsiniz.
Vücudun tıraşlanacak bölümünde deriyi gergin tutun ve kılları uzama yönünün tersine
doğru tıraşlayın.
Standart ve detay kesme takımı ile derin tıraş.
1. Vario değiştirilebilir tarağı yerine oturtun ve uzun bir ayar seçin. Yukarıdan aşağıya
doğru ileri yönde çalışın. Mevcut Vario değiştirilebilir tarak ayarını istediğiniz uzunluğa
kısaltın.
2. Vücudun zor ulaşılan ya da dar bölümlerinde detay kesme takımını kullanın. Deriyi
her zaman gergin tutun. İstediğiniz sonuca ulaşana kadar vücut bölümlerine yavaş
Trimmer hareketleri ile şekil verin.
3. Yumuşak derin tıraş için tıraş takımını kullanın.
Detay kafası ile BURUN KILLARI'nın kesilmesi.
Burun delikleri boş olmalıdır. Detay kesme takımını yavaşça 6 mm derinliğe kadar her
burun deliğinin içine sokun.
Detay kafası ile KULAK KILLARI'nın kesilmesi.
Kulakların dış bölümlerinde kulak kiri olmamalıdır. Kulağı bir elinize yassı konuma getirin ve diğer elinizle detay kesme takımını maksimum 6 mm derinlikte dış kulağa sokun.
DİKKAT: Detay kesme takımı ya da diğer yabancı maddeleri iç kulağa sokmayın.
Dış kulağın kıkırdak bölümündeki kılları kesmek içini detay kesme takımını yavaşça
kulağın kenarı boyunca hareket ettirin.
Detay kafası ile KAŞ KILLARI'nın kesilmesi.
Fazla tüyleri kısaltmak için detay kesme takımını yavaşça kaşların üzerinde hareket
ettirin. İstediğiniz kaş uzunluğunu elde etmek için, detay kesme takımını kısa veya geniş
mesafede kaşların üzerine çekin. Çok fazla tüyün alınmaması için, detay kesme takımını kaşın tersine doğru bastırmayın.
Tarak Adaptörleri İle Kesme
Aksesuar olarak, kısa, orta ve uzun olmak üzere üç tarak adaptörü ve üç T-Blade tarak
adaptörü birlikte verilir. Teslimat kapsamına dahil olan tarak adaptörleri:
· 1 mm, 3 mm ve 5 mm kesme uzunluğunda tarak adaptörü.
· 3 mm, 6 mm ve 9 mm kesme uzunluğunda T-Blade tarak adaptörü
Bu tarak adaptörleri sakalların ince ve hat kesimi için ve 3 günlük sakalın bakımı için
uygundur. Tarak adaptörleri, kılların uzama yönünün tersine doğru kesmek için kullanın.
Daha kısa bir kesim elde etmek için, kılların uzama yönünü tersine doğru kesin.
Tarak adaptörü olmadan uygulama
· Sakala şekil vermek, sakal konturunu düzeltmek ve bıyığı kırpmak için tarak adaptörünü çıkartın.
· Konturu doğrultmak için cihazı döndürün ve kesici bıçağı düz şekilde oturtun (Şekil 15) ve kısa hareketlerle sakaldan dışarı doğru itin.
Temizleme ve Bakım
· Cihazı suya batırmayın!
· Her kullanım sonrası, tarak adaptörlerini çıkartın ve kesme takımının üzerinde ve
cihaz gövdesinde kalan saçları temizleme fırçasını kullanarak temizleyin (Şekil 8). Bu
amaçla kesme takımını çıkartın (Şekil 7ⓐ).
· Tıraş adaptörünü her kullanımdan sonra temizleyin. Kilit açma düğmelerine basarak
tıraş kafasını çıkartın (Şekil 9) ve birlikte teslim edilen temizlik fırçası ile temizleyin.
· Cihazı sadece yumuşak, gerekirse hafif nemli bir bezle silin.
Çözücü ve ovucu maddeler kullanmayın!
· Cihazın kesme performansının iyi ve kalıcı olması için kesme takımının düzenli
olarak (her kullanımdan sonra) yağlanması gerekir (Şekil 10). Bu amaçla sadece
kesme takımı yağı kullanın, Sipariş No. 1854-7935 (200 ml).
· Kesme takımı yağını yetkili satıcınız ya da müşteri merkezinden temin edebilirsiniz.
· Cihaz, uzun süre kullanıldıktan sonra düzenli olarak temizlenmesi (Şekil 8) ve yağlanmasına (Şekil 10) rağmen kesme gücünü kaybederse, kesme takımının değiştirilmesi gerekir (Şekil 7).
· Yedek kesme takımları ve tıraş adaptörlerini yetkili satıcınız ya da müşteri merkezinden temin edebilirsiniz.
· Tarak adaptörü, cihaz kullanıldıktan ve temizlendikten sonra bıçağı korumak amacıyla
takılı bırakılabilir.
AB Ülkelerinde Tasfiye
Cihaz, ev çöpünde tasfiye edilmemelidir. Cihaz, Elektrikli ve Elektronik Cihazların Tasfiyesine İlişkin Avrupa Birliği Yönetmeliği çerçevesinde yerel toplama yer leri veya değerli madde toplama merkezleri tarafından ücretsiz olarak alınır. Tasfiye etmeden önce bataryaları boşaltın! Cihazın usulüne uygun tasfiye edilmesi
çevrenin korunmasına katkıda bulunur ve gerek insan gerekse çevre için olası
tehlikeli etkileri önler.
AB Dışı Ülkelerde Tasfiye
· Artık kullanılmaz durumda olan cihazı lütfen çevreye uygun şekilde tasfiye edin.
· Fişli transformatörü prizden çıkarın ve bataryanın tam olarak boşalması için cihazı
çalıştırın.
· Kesme takımını veya tıraş adaptörünü çıkartın (Şekil 7ⓐ).
· Bir bıçak kullanarak kauçuk tutamağı boylamasına kesin (Şekil 11).
· Gövde bölümlerini ayırın.
· Bataryayı çekerek platinden gevşetin.
· Bataryayı uygun bir toplama yerine teslim edin.
· Cihaz batarya çıkarıldıktan sonra artık elektrik şebekesine bağlanmamalıdır!

Benzer belgeler