TC BAŞBAKANLIK 2015 Yılı Kurumsal Mali

Yorumlar

Transkript

TC BAŞBAKANLIK 2015 Yılı Kurumsal Mali
T.C.
BAŞBAKANLIK
2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
STRATEJİ GELİŞTİRME
BAŞKANLIĞI
Temmuz 2015
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
İçindekiler
TAKDİM........................................................................................................................................................ i
I- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ............................... 1
A-
Genel Değerlendirme .................................................................................................................. 1
Personel Giderleri (01) ....................................................................................................................... 3
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02) ........................................................... 4
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (03) .................................................................................................. 5
Cari Transferler (05) ............................................................................................................................ 6
Sermaye Giderleri (06) ........................................................................................................................ 7
II- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:............................ 8
III- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ... 12
A-
Bütçe Uygulama Beklentileri .................................................................................................... 12
B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme ............................................................................... 13
IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER: ................ 14
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ ................................................................................................. 17
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
TAKDİM
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel
yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya
ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna
açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Söz konusu düzenleme ile gerek kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe
uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması gerekse kamuoyunun
kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim işlevinin güçlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda Başbakanlık 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
i
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
I- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A- Genel Değerlendirme
6583 sayılı 2015 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu, 26/12/2014 tarihli ve 29217 sayılı
(1.Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Bütçe Kanunu ile
Başbakanlığa toplam 929.119.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.
2014 yılında Kurumun bütçe gerçekleşmesi 2.310.918.050-TL’dir. Kurumun 2015 yılı
başlangıç ödeneği toplamında, 2014 yılı harcama toplamına göre %59,79 oranında bir azalış söz
konusudur.
Başbakanlığın 2014 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2015 yılı bütçe ödeneklerinin analitik bütçe
sınıflandırmasına göre gider türleri itibarıyla dağılımı ve değişim oranları Tablo 1’de görüldüğü
gibidir.
Tablo 1: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi ile 2015 Yılı Başlangıç Ödeneği
Gider Türü
2014 Yılı Gider
Gerçekleşmesi
87.410.152
2015 Yılı Başlangıç
Ödeneği
94.007.000
Değişim
Oranı (%)
7,55
13.129.237
14.026.000
6,83
828.963.766
319.470.000
-61,46
140.997.582
71.266.000
-49,46
Sermaye Gideri
1.240.417.314
430.350.000
-65,31
Toplam
2.310.918.051
929.119.000
-59,79
Personel Gideri
Sosyal Güvenlik
Kurumu
Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Gideri
Cari Transferler
Gider kalemleri itibarıyla 2014 yılı bütçe gerçekleşme rakamları ve 2015 yılı başlangıç
ödenekleri Grafik 1’de özet olarak gösterilmiştir.
Grafik 1: 2014 Yılı Bütçe Gerçekleşmesi ile 2015 Yılı Başlangıç Ödeneği
1
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Tablo 2’de de görüldüğü üzere
486.632.228-TL’dir. 2014 yılında gerçekleştirilen bütçe giderlerinin %21,06’sı Ocak-Haziran
döneminde yapılmıştır.
2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gideri toplamı ise 1.170.706.191-TL olup, bu tutar
toplamı ise başlangıç ödeneği toplamının %126’sını oluşturmaktadır. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi
bütçe giderleri gerçekleşme tutarı, 2014 yılının tüm gerçekleşmeleri üzerinden kıyaslandığında ise bu
oran %50,66’dır.
2015 yılı ilk altı aylık gerçekleşme oranının 2014 yılının aynı dönemin oranla yüksek olmasının
yegane sebebi yılı içinde ilgili kanun maddelerine göre Başbakanlık bütçesine aktarılan zorunlu
ödeneklerin mevzuatı çerçevesinde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Oranda meydana gelen
sapma yıl içinde ilgili tertiplerden yapılan harcamanın hangi dönemlerde yapılacağının önceden
öngörülmesinin mümkün olmamasının doğal bir sonucudur.
2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi itibarıyla bütçe gerçekleşmelerine ilişkin özet
bilgiler Tablo 2 ve Grafik 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri Özeti (TL)
2014
Gider Türü
2015
Gerçekleşme Miktarı
(Ocak-Haziran Dönemi)
Gider
Gerçekleşmesi
87.410.152
Başlangıç
Ödeneği
94.007.000
46.626.553
13.129.237
14.026.000
828.963.766
2014
2015
57.060.590
53,34
60,70
7.038.333
7.638.399
53,61
54,46
319.470.000
345.663.936
702.170.433
41,70 219,79
140.997.582
71.266.000
28.700.026
137.617.970
20,35 193,10
Sermaye Gideri
1.240.417.314
430.350.000
58.603.380
266.218.799
4,72
61,86
Toplam
2.310.918.051
929.119.000
486.632.228
1.170.706.191
21,06
126,00
Personel Gideri
Sosyal Güvenlik
Kurumu
Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Gideri
Cari Transferler
2014
2015
Gerçekleşme
Oranı (%)
Grafik 2: 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi
2
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Personel Giderleri (01)
2014 yılının tamamında gerçekleştirilen personel giderleri 87.410.152-TL olup, bu tutarın
%53,34’ü olan 46.626.553-TL’si ilk altı aylık dönemde harcanmıştır.
Personel giderleri için 2015 yılı başında 94.007.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 Haziran ayı
sonu itibarıyla, bu ödeneğin %60,70’i olan 57.060.590-TL kullanılmıştır. 2014 yılının aynı dönemine
göre oranda meydana gelen artışın sebebi yeni hizmet birimi ihdası ile istihdam edilen personel
sayısının artmasından kaynaklanmaktadır.
2014-2015 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği gibidir.
Tablo 3: 2014-2015 Personel Giderleri Gerçekleşmesi
Aylar
2014
2015
Ocak
10.983.925
12.134.305
Şubat
6.687.729
7.531.304
Mart
6.708.295
7.203.700
Nisan
7.782.365
9.925.542
Mayıs
6.685.911
9.449.453
Haziran
7.778.327
10.816.285
Toplam
46.626.553
57.060.590
Grafik 3: 2014-2015 Personel Giderleri Gerçekleşmesi
3
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)
2014 yılının tamamında gerçekleştirilen sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri
13.129.237-TL olup, bu tutarın %53,61’i olan 7.038.333-TL’si ilk altı aylık dönemde harcanmıştır.
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 yılı başında 14.026.000-TL
ödenek ayrılmıştır. 2015 Haziran ayı sonunda ise bu ödeneğin %54,46’sı olan 7.638.399-TL
kullanılmıştır.
2014-2015 yılları Ocak-Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin
aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’te gösterildiği gibidir.
Tablo 4: 2014-2015 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi
Aylar
2014
2015
Ocak
1.584.709
1.735.877
Şubat
1.085.317
1.176.072
Mart
1.091.430
1.141.555
Nisan
1.090.217
1.138.073
Mayıs
1.092.569
1.211.239
Haziran
1.094.091
1.235.584
Toplam
7.038.333
7.638.399
Grafik 4: 2014-2015 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi
4
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (03)
2014 yılının tamamında gerçekleştirilen mal ve hizmet alımı giderleri 828.963.766-TL olup,
bu tutarın %41,70’i olan 345.663.936-TL’si ilk altı aylık dönemde harcanmıştır.
Mal ve hizmet alımı giderleri için 2015 yılı başında 319.470.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2015
Haziran ayı sonunda ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılan zorunlu aktarmalar ile başlangıç ödeneğinin
%219,79’u olan 702.170.433-TL kullanılmıştır.
2014-2015 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri
ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’te gösterildiği gibidir.
Tablo 5: 2014-2015 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmesi
Aylar
2014
2015
Ocak
101.138.955
102.339.254
Şubat
7.393.040
208.291.790
107.866.179
140.275.169
Nisan
9.381.664
10.919.023
Mayıs
114.182.306
98.446.715
Haziran
5.701.791
141.898.482
Toplam
345.663.936
702.170.433
Mart
Grafik 5: 2014-2015 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmesi
5
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Cari Transferler (05)
2014 yılının tamamında gerçekleştirilen cari transferler giderleri 140.997.582-TL olup, bu
tutarın %20,35’i olan 28.700.026-TL’si ilk altı aylık dönemde harcanmıştır.
Cari transferler harcama kalemi için 2015 yılı başında 71.266.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2015
Haziran ayı sonunda ise bu ödeneğin %193,10’u olan 137.617.970-TL kullanılmıştır. Oranda
meydana gelen sapmanın nedeni bu tertipte harcamaların yılın hangi döneminde yapılacağının
önceden kestirilememesidir.
2014-2015 yılları Ocak-Haziran dönemi cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve
değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6’de gösterildiği gibidir.
Tablo 6: 2014-2015 Cari Transferler Gerçekleşmesi
Aylar
2014
2015
Ocak
0
4.000.000
Şubat
11.680
4.463.425
Mart
1.078.120
3.598.770
Nisan
7.566.000
3.408.478
Mayıs
20.010.000
12.429.108
Haziran
34.226
109.718.190
Toplam
28.700.026
137.617.970
Grafik 6: 2014-2015 Cari Transferler Gerçekleşmesi
6
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sermaye Giderleri (06)
2014 yılının tamamında gerçekleştirilen sermaye giderleri 1.240.417.314-TL olup, bu tutarın
%4,72’si olan 58.603.380-TL’si ilk altı aylık dönemde harcanmıştır.
Sermaye giderleri için 2015 yılı başında 430.350.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 Haziran ayı
sonunda ise bu ödeneğin %61,86’sı olan 266.218.799-TL kullanılmıştır.
2014-2015 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim
oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği gibidir.
Tablo 7: 2014-2015 Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi
Aylar
2014
2015
Ocak
0
0
Şubat
222.155
119.017.128
Mart
1.570.400
3.390.593
Nisan
50.627.092
6.286.817
Mayıs
4.124.345
70.116.926
Haziran
2.059.387
67.407.335
Toplam
58.603.380
266.218.799
Grafik 7: 2014-2015 Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi
7
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
II- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:
Bu dönemde Başbakanlık birimleri tarafından gerçekleştirilen bazı faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda
yer almaktadır.
51 adet Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş, çeşitli konulara ilişkin 652 adet
Kararnamenin hazırlanması, takibi ve tekemmülü sağlanmıştır.
AB üyelik müzakerelerinin 23 üncü faslı olan Yargı ve Temel Haklar faslındaki gelişmeleri
değerlendirmek amacıyla oluşturulan AB-Türkiye Alt Komitesi’nin 20 Nisan 2015 tarihinde
Brüksel’de gerçekleştirilen toplantısına Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü adına
katılım sağlanmıştır. Fasıl kapsamına giren konularda AB müktesebatına uyum ve öngörülen AB
kriterlerini karşılama adına yürütülen mevzuat çalışmalarının ve bu bağlamdaki karşılıklı görüş, öneri
ve beklentilerin heyetlerce teati edildiği toplantıya ilişkin olarak Genel Müdürlüğü ilgilendiren
hususlarda Türk heyetine katkı yapılmıştır.
14-18 Nisan 2015 tarihleri arasında Paris’te düzenlenen OECD 12. Dönem Düzenleyici Politika
Komitesi Toplantısı’na katılım sağlanmış; Yeni Düzenleyici Politika Komitesi Direktifi (The New
RPC Mandate), RPC Analiz Raporunun sonuçları ve Programın uygulama raporları gözden
geçirilmiş, Letonya Cumhuriyeti ile Kolombiya Cumhuriyeti katılım incelemesi raporları incelenmiş,
OECD üyesi ülkelerin düzenleyici politika araçlarını, (özellikle düzenleyici etki analizi aracı) kanun
yapım sürecinde kapsayıcı büyüme konularını da içine alacak şekilde nasıl kullanabileceği hakkında
önerilerde bulunulmuş ve Düzenleyici Politika Görünümü Belgesi’ne ilişkin üye ülkelerin önerileri
kaydedilmiştir. OECD 4. Dönem Ekonomik Düzenleyiciler Toplantısı’nda ise; ekonomik
düzenleyicilerin bağımsızlığı ve bu bağımsızlığın piyasalar üzerindeki muhtemel etkileri incelenmeye
çalışılmıştır.
12-13 Haziran 2015 tarihlerinde Türkiye İnsan Hakları Kurumunca İstanbul’da düzenlenen “Ulusal
İnsan Hakları Kurumları İyi Uygulama Örnekleri ve Deneyim Paylaşımı Uluslararası Konferansı’na
katılım sağlanmış olup; konferansta dünyanın farklı bölgelerinden (Almanya, Kenya, İrlanda,
Hindistan, Yeni Zelanda) gelen konuklar tarafından ülkelerindeki ulusal insan hakları kurumlarının
yasal statüsü, personel ve mali imkanları, yetki ve görev tanımları, uygulama sonuçları hakkında
sunumlar yapılmış ve katılımcılar tarafından yöneltilen sorulara yanıt verilmiştir.
İzlanda’da düzenlenen OECD Düzenleyici Performansı Ölçümü 7. Çalıştayı 18-19 Haziran 2015
tarihinde gerçekleşmiştir. Söz konusu Çalıştay yıllık olarak düzenlenmekte ve Çalıştay’da ülkelerin
ilgili birimleri Düzenleyici Performans ölçümü konusundaki bilgilerini ve tecrübelerini paylaşmak için
bir araya gelmektedir.
Devlet teşkilatının Anayasa’ya, kanunlara ve genel hukuk kurallarına uygun olarak daha düzenli ve
etkili bir şekilde işlemesi yoluyla kamu yönetiminin geliştirilmesine katkı sağlama, gerekli prensipleri
tespit etme, direktifler verme, önlemler alma ve koordinasyonu sağlama görevleri kapsamında 4 adet
Başbakanlık Genelgesi ile 4 adet dağıtımlı yazı yayımlanmıştır. İntikal eden genelge ve dağıtımlı yazı
tekliflerinin, ilgili paydaşların bir araya getirildiği toplantı ve platformlarda değerlendirilerek
sonuçlandırılması sağlanmış böylece kurumlar nezdinde Başbakanlığın koordinasyonu sağlama görevi
güçlendirilmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ve Bakanların yurtdışı seyahatine ilişkin vekâlet işlemleri
zamanında tamamlanmıştır.
Kariyer mesleklerde nitelikli insan gücü istihdamını teşvik edebilmek için “Başbakanlık Uzmanlığı
Yönetmeliği”nde üst hukuk normları doğrultusunda düzenlemelere gidilerek alım kriterleri Kurumun
ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.
2014/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında kamu personel sisteminin etkin ve verimli bir
biçimde işlemesi amacıyla mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için
sınav izin işlemleri yapılmış; 2006/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında ise kurumlarca
yapılacak açıktan atama işlemlerine ilişkin izin işlemleri tamamlanmıştır.
Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak açılan
görevde yükselme sınavı ile Başbakanlık merkez teşkilâtında çalışan 2 personelin hukuk müşavirliği,
8
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
18 personelin araştırmacı, 5 personelin şube müdürlüğü, 4 personelin şef, 7 personelin veri hazırlama
ve kontrol işletmenliği, 2 personelin bilgisayar işletmenliği, 3 personelin ise memur kadrolarına
ataması yapılmıştır.
Başbakanlık Merkez teşkilatının personel politikasını tespit ederek personelin yetiştirilmesi
çerçevesinde düzenlenen yurtiçi eğitimlere 1.124 personelin katılımı sağlanmıştır. Yurtdışı
toplantılara katılan personelin sundukları raporlar değerlendirilmiştir. 59 öğrencinin ilgili birimlerde
staj yapması sağlanmıştır.
Adalet Bakanlığından iletilen milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması
konusundaki yazılar hakkında gerek duyulan hallerde bilgi notu hazırlanmış ve söz konusu yazılar
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiştir.
Kurumun insan kaynağını geliştirme ve doğru yönetme yoluyla kurumsal kapasiteyi geliştirme amacı
doğrultusunda; 553 personelin terfi, 519 personelin kıdem, 39 personelin ise intibak işlemleri
yapılmış; 1.851 adet yıllık izin, 232 adet hastalık izni, 85 adet mazeret izni, 4 adet aylıksız izin ve 82
adet yurtdışı izin işlemi yapılmıştır. Kurumda çalışan personel hakkında doğru bilgi almak, Kuruma
giriş çıkışı kolaylaştırmak ve güvenlik zafiyeti oluşmasını engellemek maksadıyla 568 adet personel
kimlik kartı güncelleme ve yeniden verme işlemi gerçekleştirilmiştir.
2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun 5 inci maddesi kapsamında 1 madalyanın intikali, 9 uncu
maddesi kapsamında ise 4 adet madalyanın zayi sebebiyle yeniden verilmesi sağlanmıştır.
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun etik denetim faaliyeti kapsamında 2015 yılı Ocak-Haziran
döneminde etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiası ile yapılan başvurular üzerine toplam 77
dosya incelenerek karara bağlanmıştır. 25-26 Mayıs tarihlerinde Kurulumuzun 10 Yılı konulu
konferans ile 2015 yılı Etik Platformu toplantısı yapılmış, Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki
Projesi kapsamında uygulanacak hibe programının ve teknik yardım ihalesinin değerlendirme süreci
devam ettirilmiştir. Ayrıca 20 kurumda 1.232 kişiye etik eğitimi, 4 ilde de 320 Kaymakam ve Belediye
Başkanına etik liderlik semineri verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelinden 25
kişi için Kurul eğiticilerince etik eğitici programı düzenlenmiş ve sertifikaları verilmiştir.
408 adet kurum yönetmeliği, 375 adet üniversite yönetmeliği, 496 adet tebliğ olmak üzere toplam
1.279 adet mevzuat metninin incelenmesi gerçekleştirilmiştir. İncelenen mevzuat metinlerinden 44’ü
kurum, 8’i üniversite yönetmeliği ve 4’ü tebliğ olmak üzere toplam 56 âdeti çeşitli nedenlerle iade
edilmiştir.
Resmi Gazete’nin günlük olarak basılması ve elektronik ortamda yayımlanmasının sağlanması ve
mevzuat bilgi sisteminden mevzuatın kodifiye edilmiş bir şekilde ücretsiz olarak kamuoyunun
kullanımına sunulmasına devam edilmiştir. Bu kapsamda ilk altı ay içerisinde 6.178.074 kişi mevzuat
bilgi sistemi internet sitesini, 45.150.169 kişi Resmi Gazete internet sayfasını ziyaret etmek suretiyle
söz konusu hizmetlerden faydalanmıştır.
Mevzuat birliğinin sağlanması ve aynı mevzuat konularının mümkün olduğunca tek bir mevzuat
metni içerisinde toplanabilmesi amacıyla gerekli kodifikasyon işlemleri yapılmaya devam edilmiş, bu
kapsamda ilk altı ayda toplam 14.027 adet/madde sayısı kodifikasyon işlemi gerçekleştirilmiştir.
Avrupa Birliği Kamu Yönetimi ağı tarafında Letonya’da düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır.
Mevzuat hazırlama süreci ile ilgili olarak Bilgi Teknolojileri Kurumunda görevli 10 personele,
Ekonomi Bakanlığında görevli 50 personele, Et ve Süt Kurumunda görevli 20 personele, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumda görevli 30 personele 1’er gün boyunca eğitim verilmiştir
Yerli ve yabancı araştırmacılara hizmetlerin kaliteli ve iyileştirilmiş bir şekilde, bilgi ve iletişim
teknolojilerinden ileri düzeyde faydalanılmak suretiyle sunulmasını sağlamak üzere tasnif işleri
tamamlanmış 3.500.000 adet arşiv belgesinin dijital ortama aktarılması işlemi için ihaleye çıkılmıştır .
I. Dünya Savaşı’nın yüzüncü yıl dönemi münasebetiyle, 19-21 Mart 2015 tarihlerinde, İstanbul Milli
Arşiv Sitesi’nde “100. Yılında Birinci Dünya Savaşı Belgeleri” isimli uluslararası bir etkinlik
düzenlenmiş ve düzenlenen uluslararası etkinliğe toplam 68 ülkenin milli arşivinde görev yapan üst
düzey yetkililer katılmıştır.
Osmanlı Belgelerinde 1. Dünya Harbi (2 cilt) adlı eser koordineli olarak hazırlanarak basım işi
tamamlanarak araştırmacı ve üniversitelerin hizmetine sunulmuştur
İç ve dış güvenlik konularında ilgili kurumlarla birlikte muhtelif çalışmalara katkıda bulunulmuş ve
9
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
bu çalışmalara yönelik takip ve koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye’nin uluslararası barış ve istikrarı
desteklemek amacıyla katıldığı Barışı Destekleme ve Koruma Harekatları için oluşturulan 2015 yılı
bütçesinin takip ve kontrolü yapılmıştır.
KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan
belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat
dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen e-Devlet
uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilerek a-Devlete (Akıllı Devlet) geçilmesini
sağlayacak temel bir bilgi sistemi kurum kuruluş ve vatandaş paylaşımına açılmıştır
HEYS, Hizmet Envanteri Yönetim sistemi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki veri
giriş ve veri onay görevlilerine eğitim verilmiştir. Girişi yapılan 16.434 hizmetten 14.000 adedi
yayımlanmıştır.
DBYS, Devlet Belge Yönetim sistemi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki veri giriş ve
veri onay görevlilerine eğitim verilmiştir. 14.599 adet belge ismi sisteme eklenmiş olup,
bunlardan kamu kurumları tarafından hizmetlerde (başvuru/sonuç) kullanılan 3.661 belge örneği
sisteme yüklenmiştir.
YOİKK (Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu) Yatırım Yeri, Çevre ve İmar Teknik
Komitesi-Başta Mahalli İdareler Olmak Üzere Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinlerine İlişkin Hizmet
Standartlarının Güncelleştirilmesi ve GİTES ve Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi-Standart Maliyet
Modelinin uygulamaya geçirilmesi, eylemlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
Öncelikli Dönüşüm Programları kapsamında İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programında
Başkanlığımızın sorumlu olduğu eylemler takvime bağlanmış olarak çalışılmış ve devam
etmektedir. 16 Mart’ta Öncelikli Dönüşüm Programı (ÖDÖP) Koordinasyon Toplantısı
yapılmıştır. 15 Haziran’da ÖDÖP kapsamında Başbakanlık’ta istişare toplantısı yapılmıştır.
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan Kurumsal Gözden Geçirme çalışması yapılmıştır.
Kurumsal Gözden Geçirme Raporu hazırlanmıştır.
OECD SIGMA uzmanları ile Türkiye’de Kamu Yönetimi Gözden Geçirme Çalışması yapılmıştır.
Başbakanlığın sorumlu olduğu 4 alanda (Kamu Yönetimi Reformu Stratejik Çerçevesi, Politika
Geliştirme ve Koordinasyon, Hesap Verebilirlik ve Hizmet Sunumu) anketler kurumlara iletilmiştir
ve alınan geri bildirimler ilgili alanlar itibariyle konsolide edilerek SIGMA’ya gönderilmiştir. Rapor
Ekim ayında yayımlanacaktır.
Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ve Irak
Ulusal Güvenlik Müsteşarlığına bağlı düşünce kuruluşu Al-Nahrain Center işbirliğiyle 8-9 Haziran
2015 tarihlerinde Ankara’da, Irak’tan uzman ve akademisyenlerin katılım sağladığı “Türkiye-Irak
İlişkileri Çalıştayı ve Konferansı” gerçekleştirilmiştir.
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslarla ilgili olarak 11 kamu kurum ve kuruluşuna eğitim
verilmiştir.
Common Assessment Framework (Ortak Değerlendirme Çerçevesi) Türkiye'de uygulanmasının
sağlanması amacıyla EİPA çerçevesindeki toplantılara iştirak edilmiş ve konuyla ilgili hatırı sayılı
miktarda bağlantı noktası oluşturulmuştur.
24-25 Mart tarihlerinde Antalya'da Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı ve Ortadoğu Stratejik
Araştırmalar Merkezi (ORSAM) İşbirliğiyle, geniş bir coğrafyadan çok sayıda uzman ve
araştırmacının katılımıyla Stratejik Çalışma Zirvesi düzenlenmiştir
G20 Liderler Zirvesine hazırlık çalışmaları kapsamında çok sayıda toplantıya katılım sağlanmıştır.
Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ve kamu harcamalarının disiplin altına alınması
amacıyla yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile kamu taşınmazlarının daha etkin ve verimli
kullanılmasına ilişkin Genelge kapsamında işlemlerin yapılmasına devam edilmiştir.
Acil Destek Programı kapsamında hayatın doğal akışı dışında ortaya çıkan olaylar nedeniyle zarar
gören vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmıştır.
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 112 nci ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat
Kanununun 20 nci maddeleri hükümleri doğrultusunda intikal eden ve görev tanımı içinde yer alan
konularda inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş işlemleri Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından
10
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
yapılarak sonuçlandırmıştır.
Ülkemizin taraf olduğu GRECO, OECD, AB ve G-20 ve benzeri uluslararası kuruluşlarda
yolsuzlukla mücadele konularında uluslararası toplantı, seminer, konferans ve benzeri çeşitli
faaliyetlere iştirak edilmiştir.
2015 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı, 2015 Yılı Performans Programı, 2014 Yılı Faaliyet Raporu,
2014 Yılı Kesin Hesap Tasarısı, 2014 Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu ile birim
yöneticilerine yönelik olarak mali raporlar hazırlanmıştır. Ayrıca harcamalara ve ihalelere ilişkin ön
malî kontrol işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Başbakanlık İç Kontrol Sistemi çalışmaları kapsamında yapılan süreç ve risk analizlerinden de
faydalanılarak hazırlanan İç Kontrol Eylem Planı çerçevesinde çalışmalar yürütülmüştür.
2016-2020 Stratejik Planı, 2016 Yılı Başbakanlık Performans Programı ve 2016-2018 Dönemi
Bütçesi hazırlık çalışmaları yürütülmüştür.
Kurumumuz mali karar ve işlemlerinde harcama birimlerine yol gösterici niteliğe haiz etkili bir
harcama öncesi kontrol sisteminin kurulması, iş ve işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde
gerçekleştirilmesi ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli elde edilmesini sağlamak üzere,
Başbakanlık Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi kapsamında 338 adet ön mali kontrol faaliyeti
yürütülmüştür.
Etkin işleyen bir harcama öncesi kontrol sistemi kurulabilmesi için bir önceki yılın ön mali kontrol
faaliyetleri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiş, 2014 Yılı Ön Mali Kontrol İzleme ve
Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve Raporda yer alan tespit ve öneriler çerçevesinde iç
düzenlemelere gidilmiştir.
Kurumsal mali yönetim kapasitesini güçlendirmek amacı doğrultusunda mali işlemleri yürütmekle
görevli personele yönelik beş gün süreli “Mali Yönetim Yetkinlik Geliştirme Eğitim Programı” icra
edilmiştir.
Uluslararası Tahkimde (ICSID) görülen 2 davanın takibine yönelik işlemler yapılmıştır.
2015 yılının ilk altı ayında açılan 442 yeni dava ile birlikte toplam 8539 derdest davanın takibine
yönelik işlemler yapılmıştır.
Bakanlıklardan sorulan hukuki konulara ilişkin 1 mütalaa verilmiş, Danıştay'dan istişari görüş
alınması talebine yönelik 7 işlem yapılmış ve soruşturma izni taleplerine yönelik 15 işlem
gerçekleştirilmiştir.
Cumhuriyet Başsavcılıkları veya mahkemeler tarafından 6 adet bilgi ve belge talebinde bulunulmuş
olup bu talepler yasal çerçevelerde yerine getirilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılıkları ile
mahkemeler tarafından çeşitli konularda gönderilen 25 dosya ile ilgili işlemler yerine getirilmiştir.
Demokratik ve çağdaş yönetimin gereği olarak eşitlik, tarafsızlık ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda
bütün iletişim kanalları açık tutularak (telefon, mektup, faks, internet veya şahsen) bireylerin
kendileri veya kamu ile ilgili dilek, öneri, istek ve şikâyetleri hakkında Başbakanlık İletişim Merkezine
(BİMER) 633.689 adet başvuru gerçekleşmiştir. Bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler
kapsamında sevk/işlem yapılan evrak sayısı ise 592.110’dur.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, bireylerin kendileri ve faaliyet alanları ile ilgili bilgi
edinme haklarını kullanmaları kapsamında yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin işlemler
yürütülmüştür.
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ve e-devlet çalışmaları kapsamında ilgili kurumlar ile BİMER
Sisteminin daha etkin ve verimli kullanılabilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen geri bildirimler ile birlikte BİMER sisteminde iyileştirme ve
güncelleme çalışmaları devam etmiş bu kapsamda güncellenerek hayata geçirilen yeni BİMER sistemi
ve yeni “Kullanıcı Rehberi” konusunda personele bilgilendirme faaliyetinde bulunulmuştur. Bununla
birlikte kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda eğitim faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir.
Kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara idari danışmanlık hizmeti yerine getirilmiş, ayrıca tüm
kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlanarak vatandaşların sorunlarının çözümüne
yönelik etkin bir kamu hizmeti sunulmuştur.
Vatandaşlarımıza daha kaliteli, güvenilir bir kamu hizmeti verilmesi ve hizmetin daha etkin ve verimli
11
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla Başbakanlık İletişim Merkezinin (BİMER)
güncelleştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Hükümeti ve Başbakanlık ile Sayın Başbakan’ı doğrudan veya
dolaylı şekilde ilgilendiren gelişmelerde ulusal veya uluslararası medyayı bilgilendirme görevleri
sürdürülmüştür.
Türkiye Cumhuriyeti ve Başbakanlığı ilgilendiren hususlarda ulusal ve uluslararası basında yer alan,
eksik olan veya doğru olmayan haberle ilgili vakit geçirilmeksizin gerekli girişimlerde bulunularak
gerekli düzeltmeler yapılmış ve bu hususlardan kamuoyu haberdar edilmiştir.
Çankaya Köşkünün Başbakanlık Makamı ve Başbakanlık Merkez Teşkilatı (BMT) birimleri
tarafından kullanılması kararının verilmesi sonrasında, gereken düzenlemeler yapılarak, teknolojik
altyapı gözden geçirilmiş, güncel bilişim sistemleri ile donatılması için gereken çalışmalar
başlatılmıştır.
TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi ile e-imza temini konusunda yapılan işbirliği sürdürülmüş ve
Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinde görev yapan personel için nitelikli elektronik sertifika
(NES) teminine devam edilmiştir.
Yeni hizmete girmek üzere kiralanmış olan Willy Brandt Sokağı Ek Hizmet Binası'nda bilişim
altyapısının oluşturulması için gereksinim analizi yapılmış, teknik şartname hazırlanmış, satın alma
çalışmaları başlatılmış, satın alma süreci, altyapının gerçekleştirilmesi ile tamamlanmıştır.
Başbakanlık İzmir Çalışma Ofisi için gereken donanım ve altyapı çalışmaları başlatılmış gerekli
incelemeler tamamlanmıştır.
Cumhuriyet Arşivleri Daire Başkanlığı ile Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığının yeni web siteleri
hizmete girmiştir.
2-5 Nisan 2015 tarihleri arasında Bilişim Derneği tarafından Antalya’da düzenlenen BİMY
seminerine katılım sağlanmıştır. Bilgi işlem çalışanlarının bilgisayara dayalı iş ve işlemlerinde etkinlik
ve verimliliğini arttırmak amacıyla; Başkanlık eğitim salonunda, 35 gün süreli Microsoft tabanlı iş ve
ihtisasa yönelik eğitimler verilmiştir.
Personelin bilgisayara dayalı iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliğini arttırmak amacıyla ilgili
personele bilgisayar eğitimleri verilmiştir.
III- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER
A- Bütçe Uygulama Beklentileri
2015 yılı Başbakanlık bütçesinin yılsonu itibarıyla gerçekleşme tahmini Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8: 2015 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
Gider Türü
Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
123.973.179
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumu
Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
16.147.427
1.122.868.780
Cari Transferler
172.260.000
Sermaye Giderleri
432.780.000
Toplam
1.868.029.386
12
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme
2015 yılı içinde faaliyete başlayan Sektörel İzleme ve Değerlendirme Biriminde
görevlendirilen ilave personel sayısı çerçevesinde Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna
Devlet Primi Giderleri kalemlerinde tefrik edilen ödeneğin tamamının harcanacağı ve bu kalemde
ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir.
Kurumun mal ve hizmet alım giderlerinin yılın ikinci yarısında da önemli bölümü görev
giderlerinden olmak üzere kullanılacağı ve başlangıç ödeneğini aşacağı öngörülmektedir.
Cari transferler kaleminde ise ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan aktarmalar ile başlangıç
ödeneğinin üzerinde kullanılacağı tahmin edilmektedir.
Başbakanlık yeni hizmet binası ile yapımı tamamlanan Millî Arşiv Sitesi inşaatlarının hak ediş
ödemeleri nedeniyle sermaye giderleri kaleminde yer alan ödeneğin tamamının harcanacağı
değerlendirilmektedir.
13
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER:
Temmuz-Aralık döneminde Başbakanlık birimleri tarafından bu Raporda belirtilen faaliyetlerin
modern yönetim ilkeleri çerçevesinde etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde, tahsis edilen
ödeneklerle yerine getirilmesine devam edilecektir. Bu dönemde gerçekleştirilecek bazı faaliyetlere
ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Türk idare sisteminin merkezi konumunda bulunan Kurumun beşeri sermayesinin güçlendirilmesi
için 2015 yılı ikinci döneminde Başbakanlık Uzman Yardımcısı alımı, Kurumsal kapasitenin doğru
değerlendirilebilmesi ve çalışanlar arası ortak bir dilin oluşturulabilmesi maksadıyla hizmet içi eğitim
programlarının düzenlenmesi planlanmaktadır.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu yapılacak etik ihlal başvurularının en kısa sürede karara bağlanması
yönünde çalışmalar devam edecektir. Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Projesi’nin
uygulamaya konulması ve bu kapsamda proje yönlendirme komitesi toplantısının Ekim ayı içerisinde
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Temmuz-Aralık 2015 döneminde de etik liderlik seminerleri
devam edecek olup, bu kapsamda 6 ilde seminer verilecektir. Ayrıca Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
personelinden 13 kişi için etik eğitici programı düzenlenecektir.
Belirlenecek kanunların geçmişe dönük biçimde kodifikasyonlarının yapılmasına yönelik çalışmalara
devam edilecektir.
Dijital ortama aktarılan belgelerin yerli ve yabancı tüm araştırmacıların Genel Müdürlüğümüze
gelmeden internet ortamında kredi kartıyla satın almasını sağlamak amacıyla Muhasebat Genel
Müdürlüğü ve Ziraat Bankası ve Genel Müdürlüğümüz arasında bir protokol imzalanacaktır.
I. Dünya Savaşı’nın yüzüncü yılı münasebetiyle düzenlenen sempozyum bildiriler kitabı, Osmanlı Yer
Adları, Osmanlı Arşivi Defterlerinin Yapısı ve Diplomatika Dili, Şeyhülislam Fetvaları, Ferman
Üzerine Bir İnceleme, Osmanlı Gösteri Sanatları gibi kitapların baskıya hazırlanarak araştırmacıların
hizmetine sunulması amaçlanmaktadır.
Mevcut arşivlik belgelerin yıpranmasını önlemek ve ömürlerini uzatmak amacıyla başlatılan asitsiz
gömleklik kâğıt alımı ihalesi gerçekleştirilecek ve arşivlik belgelerin muhafazasında kullanılmak üzere
arşiv kutusu alımına devam edilecektir.
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında bulunan yaklaşık 12.000 adet ferman, berat, harita ve plan gibi
gerek boyutları gerekse fiziki hususiyetleri itibariyle farklı olan arşiv malzemesi için özel muhafaza
ekipmanlarına ihtiyaç duyulduğundan dolayı ve hâlihazırda mevcut belgelerin rulo halinde veya
birkaç kat halinde çekmecelerde muhafaza edilmesini önlemek amacıyla; sağlıklı ve modern arşivcilik
tekniklerine uygun olarak muhafazası için 100x150 cm ebadında 10 bin adet her birinin açık olarak
ve tek tek konulabileceği flexiglas ve alüminyumdan mamul rafın yaptırılması için ihale işlemi
gerçekleştirilecektir.
Güvenliğe ilişkin ulusal politikaların belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik faaliyetler ile kurumsal
kapasitenin artırılmasına yönelik yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek toplantı ve çalışmalara
katılım sağlanacaktır.
Kamu hizmet envanteri ve devlet belge veri tabanı oluşturulması kapsamında kamu kurum ve
kuruluşlarındaki veri giriş ve veri onay görevlilerine eğitim verilecek, belge derlenmesi sürecine
ve veri girişi oldukça girilen hizmetlerin yayınlanması ya da reddedilmesi işlemlerine devam
edilecektir.
Uluslararası kuruluşların kamu yönetimi ve e-devlet kapsamındaki proje ve toplantılarına katılım
faaliyetlerine devam edilecektir.
Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin azaltılması planı çerçevesinde belirlenen tekliflerin gerçekleşme
durumları takip edilecektir.
10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm eylem planları çerçevesinde Başbakanlığın sorumlu
olduğu eylem planlarıyla ilgili çalışmalar devem edilecektir.
AB ile uyum çerçevesinde Ülkemizin Yolsuzlukla Mücadele Birimi olarak çalışmalar yapılması ve bu
14
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
konuda düzenlenen toplantılara etkin bir şekilde katılımın sağlanması, önerilerin değerlendirilmesi ve
koordinasyonun sağlanmasına devam edilecektir.
Başbakanlık 2016-2018 bütçe teklifi hazırlanarak Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına
sunulacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul çalışmalarına
iştirak sağlanacaktır.
Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı çalışmaların etkin
bir şekilde sürdürülecektir.
AB’den sağlanan mali kaynakların kullanımıyla ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma yapılması,
uluslararası kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması çalışmalarının yürütülmesine devam edilecektir.
Kurumun bir yıllık hedef, gösterge ve faaliyetlerini içeren Başbakanlık 2016 Yılı Performans
Programı hazırlanacaktır.
Kurumsal performans verilerinin izlenmesi ve raporlanması amacıyla oluşturulan iş zekâsı
altyapısının yönetici ihtiyaçlarına göre kapsamı genişletilerek karar vericilere bilgi desteği sağlayacak
bir sistem haline dönüşmesi sağlanacaktır.
Başbakanlık İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı çerçevesinde faaliyetlerin yürütülmesine
davam edilecektir.
2016-2020 Stratejik Planının oluşturulmasına yönelik çalışmalarına devam edilecektir.
Kurumsal mali yönetim kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere mali yönetimde görev alan
personele yönelik “Uygulamalı Kamu Alımları” ve “Harcırah ve Taşıt Mevzuatı” konularında hizmet
içi eğitim programları organize edilecektir.
Etkili bir harcama öncesi kontrol sistemi kurulması çalışmaları kapsamında ön mali kontrol
faaliyetlerine devam edilecek, yıl içinde yürütülen faaliyetler bir rapora dönüştürülecek, rapor
doğrultusunda gerektiğinde iç düzenlemelere gidilecektir.
Uluslararası Tahkimde (ICSID) görülen davanın ve Temmuz-Aralık/2015 döneminde açılacak
davalarla birlikte derdest olan toplam 8.539 davanın takibine yönelik işlemlere devam edilecektir.
Hukuki konulara ilişkin mütalaa talebinde bulunulması halinde mütalaa hazırlanacak, Danıştay’ın
istişari görüş taleplerine uygun görülmesi halinde görüş sunulacak, soruşturma izni taleplerine yönelik
işlemlere devam olunacak ve BİMER kanalıyla gelen taleplere cevap verilecektir.
Cumhuriyet Başsavcılıkları veya mahkemeler tarafından bilgi ve belge talebinde bulunulması halinde
talepler yerine getirilecek, Cumhuriyet Başsavcılıkları veya mahkemeler tarafından gönderilecek
dosyaların gereği yapılacaktır.
BİMER’e yapılan başvuruların hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla kamu kurum ve
kuruluşlarına halkla ilişkiler konusunda eğitimlerin verilmesine devam edilecektir. Ayrıca bilgi ve
iletişim teknolojilerinde uzun süreli iyileştirmeler ve bu kapsamda BİMER sisteminde güncelleme
çalışmalarının yapılacaktır.
Vatandaşların ve toplumdaki grupların, kendilerini açık bir şekilde ifade etmeleri, yasal haklarını
kullanmaları, yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve farklılıklarını ortaya koymalarını sağlamaya,
ayrıca yönetenlerle-yönetilenlerin karşılıklı etkileşimini sağlayan yönetim anlayışını hayata geçirmeye
yönelik çalışmalara devam edilecektir.
Başbakanlık faaliyetleri ve Sayın Başbakan’ın günlük programının kısa mesaj yoluyla basın mensupları
ve diğer ilgililere servisi için gerekli altyapı çalışmaları sürdürülecektir.
TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi ile e-imza temini konusunda yapılan işbirliği sürdürülecek
ve Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinde görev yapan personel için nitelikli elektronik sertifikalar
(NES) temin edilmeye devam edilecektir.
Başbakanlık Ofis Otomasyonu proje ve programları için yazılmış tüm programlar ve projelerin
yenileme, düzeltme ve istekler doğrultusunda ilave etme çalışmaları devam edecektir.
Başbakanlık Bilişim Ağı hizmetlerinde kullanılmak üzere sunucu donanımları ve sistem yazılımı
lisansları alınacaktır.
Internet Protokol version 6 (IPv6) kullanımını amaçlayan çalışmalar yürütülecektir.
“Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Bu kapsamda
bilgi güvenliği zaafiyet testleri yapılacak ve değerlendirme raporları hazırlanacaktır. Aynı kapsamda
15
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Bilgi İşlem Başkanlığı bilgi varlıklarının risk değerlendirmelerine yönelik çalışmalar da
sürdürülmektedir. Ayrıca ilgili personele bilgi güvenliği konularında eğitimler verilecektir.
Felaket Kurtarma Merkezi oluşturulmasına yönelik çalışma başlatılacaktır.
Kurum ve bilgi işlem birimi çalışanlarının bilgisayara dayalı iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliğini
arttırmak amacıyla, (MS Windows işletim sistemi, MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS
Outlook, İnternet konularını içeren) bir “Genel Bilgisayar Kullanım Eğitimi” verilmesi
planlanacaktır.
Başbakanlık Belge Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarına başlanacak, BİMER yazılımı yeniden
yazılımına devam edilecektir.
16
2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Ek 1
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2014
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
01 - PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARINA
DEVLET
……..PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI YÖNELİK MAL VE
TÜKETİME
MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM
GAYRİMENKUL
MALGİD.
BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
04 - FAİZ GİDERLERİ
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ
BORÇ FAİZ
GİDERLERİ
DİĞER
İÇ BORÇ
FAİZ GİDERLERİ
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
İSKONTO GİDERLERİ
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT
FAİZ
GİDERLERİ
05
- CARİ
TRANSFERLER
GÖREV ZARARLARI
HAZİNE YARDIMLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA
YAPILAN
TRANSFER.
HANE
HALKINA
YAPILAN
TRANSFERLER
DEV.SOS.
GÜV. KURUMLARINDAN
HANE
HALKINA
FAYDATRANSFERLER
ÖDE.
YURTDIŞINA YAPILAN
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
06 - SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL
SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ
MENKUL
MALLARIN BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
08 - BORÇ VERME
YURTİÇİ BORÇ VERME
YURTDIŞI BORÇ VERME
09 - YEDEK ÖDENEKLER
2.310.918.050
87.410.152
63.021.417
23.740.091
0
0
648.643
13.129.237
10.591.130
2.538.106
0
0
0
828.963.766
0
25.050.598
10.516.788
718.509.080
66.599.144
3.736.454
4.161.635
389.081
989
0
0
0
0
0
0
140.997.582
6.657.000
133.500.000
806.000
336
0
34.246
0
1.240.417.314
429.673.289
0
286.509
0
797.499.580
11.061.213
631.762
0
1.264.960
0
0
0
0
0
0
0
2015
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
929.119.000
94.007.000
66.623.000
26.184.000
0
0
1.200.000
14.026.000
11.252.000
2.774.000
0
0
0
319.470.000
0
32.550.000
6.736.000
194.711.000
77.544.000
3.727.000
3.967.000
235.000
0
0
0
0
0
0
0
71.266.000
8.000.000
62.000.000
1.219.000
2.000
0
45.000
0
430.350.000
41.000.000
0
800.000
0
310.000.000
21.000.000
53.350.000
0
4.200.000
0
0
0
0
0
0
0
OCAK
GERÇEKLEŞME
2014
113.707.590
10.983.925
7.610.549
3.321.778
0
0
51.598
1.584.709
1.262.457
322.252
0
0
0
101.138.955
0
240.966
359.922
100.000.991
371.772
131.057
24.892
9.356
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
120.209.437
12.134.305
8.596.422
3.481.425
0
0
56.458
1.735.877
1.373.729
362.148
0
0
0
102.339.254
0
1.476.818
424.121
100.013.351
254.046
558
167.918
2.442
0
0
0
0
0
0
0
4.000.000
0
4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ŞUBAT
GERÇEKLEŞME
2014
15.399.922
6.687.729
5.096.712
1.498.051
0
0
92.966
1.085.317
867.867
217.450
0
0
0
7.393.040
0
1.710.013
1.042.896
5.594
4.284.448
139.032
204.031
7.027
0
0
0
0
0
0
0
11.680
0
0
11.680
0
0
0
0
222.155
222.155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
340.479.719
7.531.304
5.765.892
1.581.099
0
0
184.314
1.176.072
949.980
226.092
0
0
0
208.291.790
0
2.371.293
856.031
200.011.733
4.665.014
210.145
170.881
6.693
0
0
0
0
0
0
0
4.463.425
1.251.105
3.200.000
12.320
0
0
0
0
119.017.128
0
0
0
0
118.995.554
21.574
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MART
GERÇEKLEŞME
2014
118.314.423
6.708.295
5.137.484
1.481.077
0
0
89.734
1.091.430
890.178
201.252
0
0
0
107.866.179
0
1.437.375
801.610
100.002.866
5.090.533
379.858
143.894
10.043
0
0
0
0
0
0
0
1.078.120
900.000
0
178.120
0
0
0
0
1.570.400
32.338
0
0
0
1.504.431
33.630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NİSAN
GERÇEKLEŞME
2015
155.609.788
7.203.700
5.530.121
1.598.666
0
0
74.913
1.141.555
916.432
225.123
0
0
0
140.275.169
0
3.331.975
679.183
130.553.826
5.221.701
31.330
407.902
49.252
0
0
0
0
0
0
0
3.598.770
209.190
3.200.000
189.580
0
0
0
0
3.390.593
1.825.060
0
0
0
114.935
1.160.590
290.009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
76.447.339
7.782.365
5.196.746
2.522.671
0
0
62.947
1.090.217
876.157
214.060
0
0
0
9.381.664
0
2.661.882
830.144
3.714
5.264.526
134.632
456.468
30.299
0
0
0
0
0
0
0
7.566.000
0
7.400.000
166.000
0
0
0
0
50.627.092
0
0
0
0
50.618.950
8.142
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
31.677.933
9.925.542
7.094.520
2.749.286
0
0
81.736
1.138.073
916.731
221.342
0
0
0
10.919.023
0
1.400.852
2.478.677
46.447
6.439.308
97.934
414.080
41.726
0
0
0
0
0
0
0
3.408.478
208.478
3.200.000
0
0
0
0
0
6.286.817
3.723.493
0
0
0
0
284.788
1.997.150
0
281.386
0
0
0
0
0
0
0
MAYIS
GERÇEKLEŞME
2014
146.095.131
6.685.911
5.151.517
1.465.137
0
0
69.256
1.092.569
877.986
214.583
0
0
0
114.182.306
0
1.034.688
1.141.805
106.952.400
4.290.692
421.871
299.883
40.968
0
0
0
0
0
0
0
20.010.000
2.076.000
17.900.000
34.000
0
0
0
0
4.124.345
54.612
0
50.150
0
1.463.752
2.555.832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
########
#
9.449.453
7.141.696
2.237.432
0
0
70.325
1.211.239
934.224
277.015
0
0
0
98.446.715
0
2.824.824
1.306.961
85.007.344
8.717.170
93.241
451.320
45.856
0
0
0
0
0
0
0
12.429.108
216.308
12.000.000
212.800
0
0
0
0
70.116.926
1.674.558
0
0
0
60.560.904
2.087.670
5.639.031
0
154.762
0
0
0
0
0
0
0
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
2014
16.667.822
7.778.327
5.212.894
2.534.460
0
0
30.973
1.094.091
878.363
215.727
0
0
0
5.701.791
0
700.505
666.786
13.088
3.856.408
315.655
128.298
21.052
0
0
0
0
0
0
0
34.226
0
0
0
0
0
34.226
0
2.059.387
557.851
0
17.110
0
1.005.788
138.414
340.224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
331.075.876
10.816.285
7.266.478
3.512.865
0
0
36.943
1.235.584
942.240
293.344
0
0
0
141.898.482
0
3.182.552
1.602.319
128.042.066
8.738.752
129.553
187.541
15.699
0
0
0
0
0
0
0
109.718.190
1.418.190
108.300.000
0
0
0
0
0
67.407.335
3.006.427
0
2.808
0
48.716.546
3.767.361
11.609.447
0
304.746
0
0
0
0
0
0
0
OCAK - HAZİRAN
GERÇEK. TOPLAMI
2014
486.632.227
46.626.553
33.405.903
12.823.176
0
0
397.474
7.038.333
5.653.008
1.385.324
0
0
0
345.663.936
0
7.785.427
4.843.162
306.978.652
23.158.377
1.522.106
1.257.465
118.746
0
0
0
0
0
0
0
28.700.026
2.976.000
25.300.000
389.800
0
0
34.226
0
58.603.380
866.956
0
67.260
0
54.592.922
2.736.018
340.224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
1.170.706.192
57.060.590
41.395.128
15.160.773
0
0
504.689
7.638.399
6.033.337
1.605.063
0
0
0
702.170.433
0
14.588.314
7.347.293
643.674.766
34.035.990
562.761
1.799.642
161.668
0
0
0
0
0
0
0
137.617.970
3.303.270
133.900.000
414.700
0
0
0
0
266.218.799
10.229.539
0
2.808
0
228.387.938
7.321.984
19.535.636
0
740.894
0
0
0
0
0
0
0
ARTIŞ
ORANI
(%)
140,57
22,38
23,92
18,23
0,00
0,00
26,97
8,53
6,73
15,86
0,00
0,00
0,00
103,14
0,00
87,38
51,70
109,68
46,97
-63,03
43,12
36,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379,50
11,00
429,25
6,39
0,00
0,00
0,00
0,00
354,27
1.079,94
0,00
-95,82
0,00
318,35
167,61
5.641,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OCAK-HAZ.
GERÇEK.
ORANI (%)
2014
2015
21,0
126,0
53,36
60,700
53,04
62,13
54,01
57,90
1
0,00
0,00
0,00
61,2
53,68
53,31
54,57
0,008
0,00
0,00
41,7
0,000
31,0
46,08
42,75
34,72
40,77
30,24
30,52
0,002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,3
44,75
18,90
48,35
0,006
0,00
99,9
0,004
4,72
0,20
0,00
23,4
0,008
6,85
24,7
53,84
0,005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,06
54,46
53,62
57,86
0,00
0,00
0,00
219,7
0,009
44,82
109,0
330,58
43,898
15,10
45,37
68,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193,1
41,290
215,9
34,027
0,00
0,00
0,00
0,00
61,86
24,95
0,00
0,35
0,00
73,67
34,87
36,62
0,00
17,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
YILSONU
GERÇEK.
TAHMİNİ
113.707.590
123.973.179
85.889.734
37.043.445
0
0
1.040.000
16.147.427
12.424.885
3.722.542
0
0
0
1.122.868.780
0
32.911.580
12.508.300
994.648.000
75.400.500
3.141.700
4.015.000
238.000
5.700
0
0
0
0
0
0
172.260.000
8.000.000
163.000.000
1.219.000
1.000
0
40.000
0
432.780.000
54.500.000
0
1.780.000
0
300.000.000
21.000.000
51.500.000
0
4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
Not: Bütçe Giderlerinin Gelişimine ilişkin Ek 1 tablo e-bütçe sistemince üretilmektedir. Tablonun iki yılın harcama gerçekleştirmelerinin kıyaslandığı “Ocak-Haz. Gerçekleşme Oranı %” sütununda 2014 yılı altı aylık harcaması yıllık gerçekleşmeye
oranlanırken 2015 yılı altı aylık gerçekleşmesi başlangıç ödeneğine oranlanmak suretiyle verilmektedir. Bu sütunda verilen oranların belirtilen husus göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi yerinde olacaktır.
17

Benzer belgeler

TC BAŞBAKANLIK 2014 Kurumsal Mali Durum

TC BAŞBAKANLIK 2014 Kurumsal Mali Durum A-Genel Değerlendirme.......................................................................................................................... 1 Personel Giderleri (01) ..............................

Detaylı

T.C. Başbakanlık

T.C. Başbakanlık 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefl...

Detaylı

Maliye Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Maliye Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Bu doğrultuda Başbakanlık 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İçin Tıklayınız

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İçin Tıklayınız I- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Genel Değerlendirme 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu, 26/12/2014 tarihli ve 29217 sayılı (1.Mükerrer) Resmî Gazete’de yayım...

Detaylı

ek: es 1, 2, 3, 4, 5, 6, abs-r

ek: es 1, 2, 3, 4, 5, 6, abs-r Ekonomik/Mali Amaçlı Transferler

Detaylı