faaliyet raporu - Tavşanlı Belediyesi

Transkript

faaliyet raporu - Tavşanlı Belediyesi
FAALİYET RAPORU
2011
FAALİYET RAPORU
2011
Mustafa Kemal ATATÜRK
2
FAALİYET RAPORU
2011
SUNUŞ
Bizler halkımızın en iyisine layık olduğunun bilincindeyiz. Bunun içindir ki; hizmet aşkımız
azalmadan sürüyor. Kalıcı işler yapmanın peşindeyiz. Bugünü değil; yarını düşünen bir anlayışla
çalışıyoruz. Bundan sonra da tam bir aile birliği içinde, bütün çalışanlarımızla birlikte başarılarımızı
sürdüreceğimize yönelik inancımız tamdır. Gelecek nesillere bırakacağımız; onların gururla
yaşayacakları, övünecekleri bir Tavşanlı olacak. Çünkü Tavşanlı’nın tüm kurum ve kuruluşları ile ortak
hareket ediyoruz. Yerel yönetimin, halkla, kurumlarla, kuruluşlarla, olan işbirliğinden ortaya çıkacak
güç Tavşanlımıza çok şeyler kazandıracaktır. Bu süre içerisinde ikinci defa “Yılın Belediyesi” ve “Yılın
Belediye Başkanı” ödülünü almamız, yapmış olduğumuz çalışmaların takdirle karşılanması sonucu
olarak bizleri son derece memnun etti. Bu ödülü şahsım adına almıyorum. Bizlerle birlikte emek
harcayan, modernleşen Tavşanlı’nın temellerini birlikte attığımız belediye meclis üyesi arkadaşlarım,
birlikte ter döktüğümüz değerli mesai arkadaşlarım ve hizmetin her zaman en iyisine layık olduğunu
sürekli vurguladığım buna canı gönülden inandığım, çalışmalarımızda bizlere sabırla katlanan ve
destek veren Tavşanlılı hemşerilerim adına bu ödülü ilçemize kazandırmış olarak kabul ediyorum.
Bize çalışma gücü veren Tavşanlı halkına bir kez daha teşekkür ediyor, siz değerli meclis
üyelerimize ve belediye personeline şükranlarımı sunuyorum.
Yolumuz açık, İstikbalimiz aydınlık olsun…
Mustafa GÜLER
Şehir Plancısı
Belediye Başkanı
3
FAALİYET RAPORU
2011
İÇİNDEKİLER
GENEL BİLGİLER
İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK SERVİSİ
TAGTAŞ A.Ş.
7-19
19
20-28
29-42
42
42
43-46
47-50
51-52
53
53
54
55-64
65-66
67-68
69-70
70-71
72
www.tavsanli.bel.tr
4
FAALİYET RAPORU
2011
MECLİS ÜYELERİMİZ
5
FAALİYET RAPORU
2011
İDARİ YAPI
6
FAALİYET RAPORU
2011
GENEL BİLGİLER
Belediyenin
misyonu
yasaların
yüklediği
görev,halkın
beklentileri
doğrultusunda
belirlenmiştir.Gelecekte nasıl bir Tavşanlı sorusunun
ortak cevapları ile paylaşılan bir vizyon;yasal
gereklilikler,dünyadaki trentler,vatandaş beklentileri ve
başlayan ve vaat edilen projelerle stratejik amaçlar
netleştirilmiştir.
MİSYON
Tavşanlı Belediyesi olarak Temel Misyonumuz
“Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerimize de
sahip çıkarak yaşadığımız şehrin yaşam kalitesini
arttırmak, halkın ortak ihtiyaçlarını belirleyip bu
çerçevede katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim
anlayışıyla etkin, kaliteli, gelişime açık yaşanabilir bir
şehir oluşturmaktır.
VİZYON
Bu çerçevede Belediyemizin Vizyonu “Gelişimin
sınır tanımadığı çağımızda bu gelişmelere ayak
uydurup, hizmet altyapısını geliştiren ve bu şekilde
bulunduğu şehrin yaşam kalitesini artıran kısacası“
değişime açık, gelişen güçlü bir Belediye oluşturmaktır.
7
FAALİYET RAPORU
2011
YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev
ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu bir yana
bırakarak münhasıran, 5393 sayılı Belediye Kanununu esas alarak, belediyelerin temel görevlerini
öncelikle hatırlatmakta yarar görüyoruz. Çünkü, Büyükşehir Belediye Kanununda özellikle
düzenlenmeyen bütün alanlarda 5393 sayılı Belediye Kanununda yer alan düzenlemeler büyükşehir
belediyeleri ve büyükşehir dahilinde yer alan ilçe ve ilk kademe belediyeleri için de geçerlidir.
Bilindiği gibi, 5393 sayılı Kanun, belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları ile belediye idarelerine
tanınan imtiyazlar konusunda kapsamlı bir düzenleme getirmiştir. Kanunun 14 üncü maddesinde
"Belediyenin görev ve sorumlulukları" başlığı altında şu hüküm yer almaktadır:
"Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre
sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve
spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler,
kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve
onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;
sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent
tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım
ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü
amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya
derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki
diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate
alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır".
Maddenin birinci fıkrasında vurgulanan mahalli ve müşterek nitelik Belediye Kanununun ve belediye
idaresinin ayırt edici önemli bir özelliği olup, görevlerin yerine getirilmesinde gözetilecek önemli bir
kriterdir.
Bu arada şunu da ilave edelim; "okul öncesi eğitim kurumları açılması" ve "Belediye, kanunlarla başka
bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de
yapar veya yaptırır". İbaresi Anayasa Mahkemesinin 22/9/2005 tarihli ve E; 2005/95, K; 2005/14 sayılı
kararıyla yürürlüğü durdurulmuştur.
Gerek sahip bulunulan yetkiler gerekse bu yetkilere istinaden görevlerin ifası bağlamında Türk
belediye sistemi, beldeden büyükşehire kadar nüfus ve sahip bulundukları imkanlar bakımından
önemli farklılıklar gösterir. Büyükşehir dahilinde olmayan belediyeler temel olarak 5393 sayılı Kanuna
tabi olarak görev yapar. 16 Büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri ise;
hem 5216 sayılı Kanun hem de 5393 sayılı Kanuna göre görev ifa ederler.
3. Belediye İdaresine Görev Veren Diğer Kanunlar
Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin metninde sayılan görev ve yetkiler haricinde diğer
mevzuatın belediyeler tevdi ettiği görevler de vardır. Bu görevlendirme sistematik olarak Belediye
Kanununa ek yapmaktan daha çok ilgili kanunlarda müstakil hükümler olarak düzenlenmiştir.
8
FAALİYET RAPORU
2011
Örnek vermek gerekirse; 5199 sayılı Hayvanları koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3621 sayılı
Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin
korunması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, 3572 sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmüne Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun gibi bir çok
kanunun belediyelere görev tevdi etmiştir.
Belediyelere verilen görevlerin diğer kanunlarla bağlantısı bakımından örneğin "defin" görevine
bakalım: Defin ve mezarlıklarla ilgili görevlerin 1593 sayılı Kanunla bağlantılı biçimde ele alınması,
Belediye Kanununda düzenlenmeyen bazı esasların yerine getirilmesi bakımından önem taşımaktadır.
Meselâ; belediyeler, mezarlıklar dışındaki yerlere ölü defnini men etmekle görevli ve yetkilidir. Bu
hususun istisnası 1593 sayılı Kanunun 211 inci maddesidir. Bu maddeye göre; mezarlık olarak ayrılan
yerlerin dışına ölü defnini yasaklamakta ancak; olağanüstü durumlarda ve sağlık bakımından mahzur
mevcut olmadığı takdirde, Bakanlar Kurulunun mezarlıklar dışında belirlenecek yerlere ölü defni için
müsaade verebileceğini düzenlemektedir. Bu hüküm hilafına hareket Türk Ceza Kanununa göre
suçtur. Nitekim 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun usulsüz ölü gömülmesi başlıklı 196 ıncı maddesine
göre; Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömen veya gömdüren kişi, altı aya kadar
hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
Defin hizmetlerinin belediyelerin kontrolünde özel firmalarca yapılması da mümkündür. Belediyelerin
mezarlıklar konusundaki diğer görevleri de 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunda yer
almaktadır. 17/07/2003 tarih ve 4948 sayılı, Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet
Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun ile münhasıran, Bakanlar Kurulunca mezarının Devlet
Mezarlığı dışında bulunması kararlaştırılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ile Hatay
Cumhurbaşkanı Tayfur Ata Sökmen ve eski Başbakanlardan Adnan Menderes, eski Bakanlardan Fatin
Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarları ve eklerinin yapımı, bakımı, onarımı, korunması, yönetimi
ve bu yerler için kamulaştırma yapılması ile ilgili hususlar düzenlenmiştir. Bu kanun istisnai olarak bu
mezarlarla ilgili olmak üzere yerine göre il özel idarelerine de görev vermektedir.
4. Belediyelere İmtiyaz Olarak Verilen Yetkiler
Belediye Kanununun 15 inci maddesi "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları" başlığını taşımaktadır. Bu
maddede yer alan düzenleme şöyledir:
Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve
girişimde bulunmak.
Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve
uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk
ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal
gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve
işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü
toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması
ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları
içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek,
tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
Borç almak, bağış kabul etmek.
Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı
ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce
açılmasına izin vermek.
9
FAALİYET RAPORU
2011
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar
vermek.
Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar
satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu,
cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası
ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin
belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu,
yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,
işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği
bütün işleri yürütmek.
bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının
kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini
imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu
taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine
getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile
nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve
eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını
faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun
karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek
projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak
kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde
fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri
haczedilemez".
10
FAALİYET RAPORU
2011
FİZİKSEL YAPI
TAVŞANLI İLÇESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Tavşanlı ve çevresinde yaşamış eski uygarlıkların tarihi M.Ö 4000’li yıllara kadar gitmektedir. Bir başka
ifadeyle Tavşanlı’da yerleşim tarihi günümüzden 6007 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Tavşanlı
ovasının yapılan araştırma ve arkeolojik kazılar sonucunda İlk Madenler Çağından beri yerleşim sahası
olduğu anlaşılmıştır.Tavşanlı‐Tunçbilek’te 1977 yılında Boyalık ve Gevence mevkilerinden çıkan
buluntular Kalkolitik Dönemden (Taş‐Maden Devri/4000–3000) kalmadır.Kalkolitik dönem sonrasında
Tunç Devrine(M.Ö.3000–2000) ait kalıntılar Kayı Köyü’nde bulunmuştur. Atatürk, 1928 yılında Kayı
Köyü yakınlarındaki höyükte araştırma ve kazı yaptırmıştır. 1987 yılında Kayaboğazı Barajındaki ikinci
adacıkta toprağın altından Tunç Çağına ait (M.Ö.3000) yanık buğday parçaları çıkmıştır. Çıkan bu
yanık buğdaylar, Tavşanlı Müzesinde sergilenmektedir. Yortan Kültürünün (Bakır Çağ) bezekli
kaplarının Tavşanlı’da bulunmuş olması çok önemlidir.M.Ö. 2000 dolaylarında, Kaneş ve diğer İç
Anadolu yerleşmelerinde çarkta yapılmış tek renkli bir seramik türü görülür; yüzey araştırmalarına
göre bu türün ataları, kuzeybatı Anadolu’da, özellikle Tavşanlı’da görülmüştür.Tavşanlı‐Harmancık
yolu üzerinde, Köprücek Köyü sınırlarında olan ve halk arasında Deliklitaş olarak bilinen eser 8.Yüzyıla
ait Frig Kaya Mezarıdır. Mezarın üçgen alınlığı bulunur.Kuruçay, Göbel, Çardaklı, Tepecik Köylerini
kapsayan sahada (halk arasında Palanga adı verilen) antik bir yerleşim yeri bulunur. 2006 yılında
Çardaklı Mahallesi yakınlarında ortaya çıkartılan 100 m²’lik mozaik, Roma dönemine ait bir evin
kalıntılarıdır. Bu mozaiğin tahrip olmamış kısmı ise 52 m²’dir. Çıkan bu kalıntının en önemli
özelliklerinden birisi de üzerinde cam mozaiklerin olmasıdır.Tavşanlı’yı ziyaret eden Hamilton, Texier,
Perrot, Munro ve Körte gibi araştırmacılar Tavşanlı’da bulunan kitabelerin bir kısmını yazdıkları
eserlerde yayınlamışlardır.Tavşanlı’da bulunan mezar stellerinin yanı sıra Zeus Bronton’a, Hosios’a ve
Ana Tanrı’ya ithaf edilmiş sunaklar, bir şeref kitabesi, lahit kapakları ve arşitrav parçaları vardır.
Tavşanlı Ovası, arkeolojik değerler bakımından Türkiye’nin en zengin ovalarından biridir.Höyükler
yönünden çok zengindir. En önemli höyükler; Ada mevkiindeki Tavşanlı Höyüğü ve Kayı Köyü
Höyüğü’dür.Tavşanlı’nın antik dönemde hangi coğrafyada yer aldığına bakarsak dönem dönem
sınırların değiştiği Frigya sahasında veya bu saha sınırında yer aldığını görmekteyiz. Tavşanlı ve
çevresi Küçük Phrygia’da ya da sonradan kazanılmış anlamına gelen Phrygia Epiktetos yöresinde,
Phrygia ile Mysia arasında sınır bir bölgede yer almıştır.
Tavşanlı ilçe sınırları içinde de birçok yerde antik yerleşim yerleri mevcuttur. Tavşanlı ilçe merkezi ve
yakın çevresini ele aldığımızda çıkan kalıntılara göre bugünkü yerleşim merkezinin doğusunda; Subaşı
mahallesinin alt kesimiyle Çukurköy yakınlarında Ören mevkiinde,güneyinde; Çardaklı‐Tepecik‐Göbel
arasında(Palanga adı verilen yerleşim birimi),güneybatısında; Derecik yolu üzerinde ve Moymul
çayırının altında, bunların yanı sıra Kuruçay köyü yakınında, Akçaşehir köyü yakınında, Beyköy ile
Dedeler köyleri arasında Örencik mevkiinde, Çobanköy yakınında, Şahmelek sınırlarında kalan
Ulupınar mevkiinde, Üyücek köyünün olduğu yerde, Dutlar köyünün altında Karaşehir denilen yerde,
Demirbilek ve Küçükilet köyleri yakınlarında yerleşim yerleri mevcut idi. Tavşanlı merkezindeki
Mülayim Tepenin olduğu yer, muhtemelen kale idi. Zira Tavşanlı’dan bahseden Evliya Çelebi, şehrin
kalenin eteğinde kurulduğunu, kalenin çok sağlam ve kargir olduğunu yazar. Bu tanıma göre kalenin
olduğu yer bugünkü Mülayim Tepe’dir. Diğer kaleler ise Beyköy’ün altında, Kuruçay köyü
yakınlarındaki Ak Kepez tepesinde, Karapelit yakınlarındaki Asartepe’de ve Akçaşehir köyü
yakınlarındaki Kösten kayalar mevkiindedir.Tavşanlı’ya ilk yerleşen Yörüklerin yerleştikleri saha ise
Kavaklı Cami ve çevresi olup burada herhangi bir antik yerleşme mevcut değildi.
Tavşanlı, Germiyanlıların 1260 yılında Kütahya’ya gelmelerinden çok önce (1118 yılı öncesinde)
Yörüklerin gelip yerleştiği bir yerleşim yeridir. Tavşanlı’nın en eski Camisi olduğu ve hayırsever bir
Yörük tarafından yaptırıldığı bilinen Kavaklı Camisinin yapım kitabesinde Hicri 511 yılı, yani miladi
1118 yılı okunmaktadır.Malazgirt Zaferinden 47 yıl sonra veya Germiyan Aşiretinin 1260 yılında
Kütahya’ya gelmelerinden 142 yıl önce Tavşanlı’da Kavaklı Cami inşa edilmiştir. O halde Germiyan
Aşiretinin henüz Kütahya’ya gelmediği bir dönemde Tavşanlı’ya Yörük ve Türkmenlerin gelip
yerleştiğini söyleyebiliriz.
11
FAALİYET RAPORU
2011
Beyköy, Tavşanlı’dan önce kurulmuştur. Beyköy’de ilk Türk yerleşiminin olduğu dönemlerde
Tavşanlı’nın av mahalli olduğu söylenir.Yörenin tamamen Türk hakimiyetine girmesi ise Germiyan
dönemine rastlar. Germiyan döneminde Kütahya’dan başlayarak batıya doğru yapılan fetihlerde Emir
Altıntaş ve Emet gibi Germiyan beyleri olduğunu düşündüğümüz şahısların önemli faaliyetlerini
görmekteyiz. Bazı kaynaklarda da Tavşanlı’nın Türkleşme döneminin önemli bir şahsiyeti olan Tavşan
Babanın,Germiyanoğulları Dönemi savaşçı babalarından olduğu ve Tavşanlı adını ondan aldığı bazı
kaynaklarda zikredilir. İsmi zikredilen Tavşan Baba’nın kim olduğu konusunda tam bir bilgiye sahip
değiliz. Tavşanlı adının Tavşan Baba’dan geldiği görüşünün yanı sıra komşu ilçelerinin isimlerinin
nereden geldiğine de baktığımız zaman bu şehirlerin genelde orayı fetheden emirlerin isimleriyle
anıldıkları görülmektedir.Tavşanlı adının nereden geldiği konusunda değişik rivayetler bulunur. Evliya
Çelebi’ye göre köy ve sahralarında tavşanı bol olduğundan dolayı Tavşanlı denmiştir. 19.yüzyıl
Anadolusu’ndan bizlere önemli bilgiler veren ünlü gezgin Charles Texier de İlçenin, Tavşanlarının
çokluğundan dolayı bu ismi aldığını Küçük Asya (Asia Mineure) adlı eserinde belirtir.Kaynaklarda
Eğrigöz sübaşısı olarak geçen ve ümeradan olan Arslan Bey’in Tavşanlı’ya gelişi konusunda Şakaik adlı
eser, Arslan Bey ve sülalesinin üçüncü Osmanlı Sultanı I.Murad Hüdavendigâr zamanında
Horasan’dan Tavşanlı’ya geldiğini yazar.Beceroğlu (veya Bicaroğlu) sülalesinin Tavşanlı yöresine
gelişiyle beraber Tavşanlı ve Emet(Eğrigöz), idare âmirliği konumunda Sübaşılık ile yönetilmeye
başlanmıştır. Arslan Bey’in ağabeyi olan ve Tokat’ta medfun bulunan Beceroğlu Hamza
Bey,II.Murad’ın lalasıdır.Hicri 783/Miladi 1381 yılında Tavşanlı, Osmanlılara çehiz olarak verilmiştir.
Evlilik 1378’de, çehiz olarak verilme de 1381’de olmuştur. Fakat Yıldırım Bayezıd’ın 1402’de Ankara
Savaşında Timur’a yenilmesiyle Osmanlı Fetret dönemine girmiş ve akabinde daha önce Osmanlı
hakimiyetine giren beylikler yeniden bağımsız hale gelmişlerdir. Yıldırımın oğulları arasındaki taht
mücadelesinden galip çıkan Çelebi Mehmed’den sonra yerine oğlu II.Murad geçmiştir. İşte bu
dönemde 1428’de Germiyan Hükümdarı Yakup Çelebi’nin vasiyeti üzerine Germiyan toprakları, tekrar
Osmanlı’ya katılmıştır.Tavşanlı’nın diğer bir önemli şahsiyeti de halk arasında Mülayim Dede olarak
bilinen Dede Bali’dir. Dede Bali, Orhan Bey döneminde dünyaya gelmiş, sırasıyla I.Murad, Yıldırım
Bayezıd ve Çelebi Mehmed dönemlerini görmüştür. II.Murad’ın tahta çıktığı yıl olan 1421’de de vefat
etmiştir. Türbesi, Mülayim Tepede olup Tavşanlı’nın da sembolü olmuştur. Dede Bali aynı zamanda
Arslan Bey’in de damadıdır.Molla Fenarioğlu tarafından 16.yy.da (1521 yılı) yapılan bir teftiş
sonrasında Harmancık’ın (Bursa’nın ilçesi) Sultan I.Murad Hüdavendigâr tarafından Dede Bali oğlu
Çavlı Bey’e mülk olarak verildiği, Çavlı Beyin de bu köyü, Tavşanlı’nın merkezi olan Pazarköy’de
bulunan Dede Bali Zaviyesine vakfettiği anlaşılmıştır. Bugün Bursa’nın ilçesi olan Harmancık’ın Dede
Bali Köyü vaktiyle bir mezraa olup Tavşanlı’da türbesi olan Dede Bali’ye aitti.I.Murad Hüdavendigârın,
Harmancık’ı Dede Bali’nin oğlu Çavlı Bey’e vermesinin yanı sıra,kendi hassı olan Köprücek köyü’nü de
Arslan Bey’e mülk olarak verdiği 439 Numaralı Muhasebe‐i Vilayet‐i Anadolu Defterinden
anlaşılmaktadır.Dede Bali’nin; Hamza, Kara ve Çavlı adlarında çocukları vardır. Gerek ilçe merkezinde
gerekse köylerde Arslan Bey, Dede Bali, Çavlı Bey, Kara Bey ve Hamza Bey’e ait vakıf arazileri bulunur.
Örneğin Sorgun köyü Arslan Bey’in, Tavşanlı’nın merkezi olan Pazarköy Dede Bali’nin,Yağmurlu köyü
de Hamza Bey’in vakıf köyleridir.Üçüncü Osmanlı padişahı I.Murad’ın oğlu Yıldırım Bayezıd ile
Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı Devlet Şah Hatun evlenmişlerdir. Bu evlilik neticesinde Osmanlı’ya
çehiz yoluyla geçen topraklar içerisinde Kütahya’nın yanı sıra Simav, Emet (Eğrigöz) ve Tavşanlı da
vardır.Anadolu Valisi Kasım Paşa Tavşanlı’nın Kuruçay Köyünde Cami, han ve hamam yaptırırken yine
Anadolu valisi olan Karagöz Paşa’da Kayı köyünde Cami inşa ettirmiş ve bu eserleri vakfetmişlerdir.
Yapılan bu eserler günümüze ulaşamamıştır.Osmanlı döneminde Tavşanlı ilçe merkezinde
Mevlevihane ve Kâşif Dede tekkeleri bulunmaktadır. Tavşanlı Mevlevihanesinin bânisi Defterdar
Osman Paşa, Kâşif Dede Tekkesinin kurucusu da Şeyh Kâşif Dede’dir.Mevleviliğin Tavşanlı’da
yaygınlaşması Arslan Bey’in torunlarından olan Şeyh Esif Mehmed Dede döneminde olmuştur.Şeyh
Kâşif Dede, Şeyh Sinan‐ı Ümmi Elmalı’nın halifesidir. Aslen Afyon Karahisarlı olup Tavşanlı’da vefat
etmiştir. Kâşifü’l‐Esrar adında bir risalesi ve bir divanı bulunur.16.yüzyılda Tavşanlı nahiye
statüsündedir. Osmanlı döneminde 16.yüzyıldan sonra Tavşanlı, zaman zaman kaza yapılmıştır.
Tavşanlı, 1841 yılından itibaren Bursa’nın Kütahya Sancağı’na bağlı bir nahiye
olmuştur.Tavşanlı’nın İlk kaymakamı Kamil Bey, bilinen ilk belediye başkanı da Hacı Ahmed Hamdi
12
FAALİYET RAPORU
2011
Efendi’dir.Tavşanlı, 1911 yılında ilçe olmuştur.3 Eylül 1922 yılında da düşman işgalinden
kurtulmuştur.
Tavşanlı’nın yüzölçümü 1804 km olup il merkezinden uzaklığı 48 km dir. İlçemiz 29‐30 boylam
ve 39‐40 enlem daireleri arasında bulunup denizden yüksekliği 860 metredir. İlçe alanının büyük bir
kesimi dağlık gür ve geniş ormanlarla kaplıdır. Tavşanlı ilçesinden İç Anadolu Bölgesinin kırsal iklimiyle
Ege bölgesinin ılıman ikliminin geçiş özelliklerine sahip bir iklim türü hüküm sürmektedir. Genelde
yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer.
Ekonomik Durum
Tavşanlı ilçesinin temel ekonomik yapısı, madencilik, ticaret, hayvancılık ve az da olsa tarıma
dayanmaktadır. Madencilik sektörü ilçenin ticaretinin gelişmesine, çeşitlenmesine ve sonuçta da
ilçenin yakın çevre yerleşimlerine hem ticaret merkezi hem de idari merkezi olarak hizmet etmesine
neden olmaktadır. Leblebicilik uzun yıllardır Tavşanlı ve Türkiye ekonomisinde önemli bir yer teşkil
etmektedir. İlçe nüfusunun çalıştığı sektörler şöyledir: Tarım ve Hayvancılık,Sanayi ve Küçük Sanatlar,
TEK ve GLİ, Özel Sektör Maden İşletmeleri, Diğer Sanayi Kolları,Leblebi İmalatı, Ticaret, Ulaşım ve
Haberleşme, Hizmetler Sektörü. 2000 yılı DİE verilerine göre ilçede 14.266 kişi çalışmaktadır. İlçede
nüfus/çalışan oranı 2,2’dir. Kütahya’nın teşvik kapsamına girmesi ile coğrafi konumu ile sanayi kenti
olmaya çok yaklaşmıştır. OSB çalışmaları bütün hızıyla devam etmektedir.Tavşanlımızda faaliyet
gösteren Esnaf ve sanatkârların çoğunlukla 5 ana Meslekte faaliyet gösterdikleri görülmektedir.
Bu meslekler en çok üye sayısı ve faal üye sayısı ile sırasıyla Kahveciler, Terziler,Marangozlar,
Leblebiciler ve Berberler odası olarak sıralanmaktadır.
KURUMSAL BİLGİLER
Fiziksel Kaynaklar
Belediye Hizmet Binası
Hüsnü Ordu Kültür Sarayı
Göbel Kaplıcaları
Otogar
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Binası
Belediye Fen İşleri Atölyesi
Belediye Asfalt Şantiyesi
Belediye Fırını
Eski Belediye Binası (Müze)
Eski Sinema Binası (Sevgi Market)
İtfaiye Binası
Gasilhane Binası
Hayvan Pazarı
Çukurköy Belediye Binası
Ayrıca 210 adet kiraya verilen şehir içinde ve çevresinde bulunan dükkânlarımız mevcuttur.
13
FAALİYET RAPORU
2011
TAVŞANLI BELEDİYESİ MEVCUT ARAÇ LİSTESİ
NO
PLAKA NO
MODEL
MARKASI
CİNSİ
1
43 HL 144
2009
FATİH
ARAZÖZ
2
3
43 HD 009
43 UV 810
1991
2012
FATİH
BMC
ARAZÖZ
ARAZÖZ
4
--
--
---
ASFALT FİNİŞERİ
5
--
2010
AMMANN 26-2
ASFALT SİLİNDİRİ
6
---
1978
MKE
ASFALT SİLİNDİRİ
7
43 UN 295
2004
FORD TRANSİT
CENAZE TAŞIMA ARACI
8
43 UH 881
2008
FORD TRANSİT
CENAZE TAŞIMA ARACI
9
10
43 UT 325
43 US 879
1992
2010
LEVENT
CARGO
ÇİFT SIRALI KAMYONET
ÇÖP KAMYONU
11
43 HR 638
1995
FATİH
ÇÖP KAMYONU
12
43 HS 599
1999
FATİH
DAMPERLİ KAMYON
13
43 HH 962
1993
FATİH
DAMPERLİ KAMYON
14
43 HH 963
1993
FATİH
DAMPERLİ KAMYON
15
43 HR 519
1995
FATİH
DAMPERLİ KAMYON
16
43 HY 972
1998
FATİH
DAMPERLİ KAMYON
17
43 HZ 570
1999
FATİH
DAMPERLİ KAMYON
18
43 HK 511
2008
FATİH
DAMPERLİ KAMYON
19
43 EP 155
2008
FATİH
DAMPERLİ KAMYON
20
43 UH 480
2002
FATİH
DAMPERLİ KAMYON
21
43 HV 480
1998
FATİH
DAMPERLİ KAMYON
22
43 HZ 905
1999
FATİH
DAMPERLİ KAMYON
23
43 UT 324
1983
FIAT
DAMPERLİ KAMYON
24
43 HA 337
43 UV 809
1980
2012
MERCEDES
BMC
DAMPERLİ KAMYON
DAMPERLİ KAMYON
26
43 UV 807
2012
BMC
DAMPERLİ KAMYON
27
34 RBL 14
1992
FATİH
MOBİL VİNÇ
28
---
1995
FİAT HITACHI
DOZER
29
43 TAV 011
2011
JCB 3 CX
EDER KEPCE
30
43 TAV 004
1993
JCB
EDER KEPCE
31
---
1980
MASSEY 50B
EDER KEPÇE
32
43 TAV 012
2011
JCB 4 CX
EDER KEPÇE
33
43 TAV 001
1987
JCB
EDER KEPÇE
34
43 TAV 005
1995
JCB
EDER KEPÇE
35
---
2001
HITACHİ FB110\2
EDER KEPÇE
36
---
1987
ZEPPELİN
EKSKAVATÖR
37
43 TAV 003
1981
G-8
GREYDER
38
43 HA 242
1992
FARGO
KAMYONET
39
34 EPM 03
1987
MAN
KANAL TEMİZLEME ARACI
40
43 TAV 007
2006
LIEBHERR 904
LASTİK TEK. EKSKAVATÖR
41
43 HF 443
2000
TRANSİT
MİNİBÜS
42
43 ES 358
2004
MOBYLETTE
MOTORSİKLET
43
43 UT 404
1997
MZ
MOTORSİKLET
44
43 ER 862
2004
YAMAHA
MOTORSİKLET
45
43 UU 482
2011
RAMZEY
MOTORSİKLET
46
43 ER 062
1988
50 NC
OTOBÜS
47
43 ER 064
1988
50 NC
OTOBÜS
48
43 EF 390
1988
50-NC M24
OTOBÜS
49
43 ES 911
2003
CLİO
OTOMOBİL
50
43 HC 072
1991
DOĞAN
OTOMOBİL
51
43 HR 777
1995
KARTAL SLX
OTOMOBİL
52
43 EP 777
1988
RENAULT 12 TSWAGON
OTOMOBİL
53
43 UT 435
1988
TOFAŞ
OTOMOBİL
54
34 AD 4851
1997
RENAULT
OTOMOBİL
55
43 HT 995
1992
FORD
PİKAP
56
43 HF 450
1993
FORD TRANSİT
PİKAP
57
43 UL 055
1999
FORD TRANSİT
PİKAP
58
43 EF 025
2007
FORD TRANSİT
PİKAP
59
43 HZ 032
1995
HYUNDAİ
PİKAP
60
43 HH 205
1992
SUZUKİ
PİKAP
61
43 HU 909
1997
ISUZU
SEPETLİ KAMYONET
62
43 HY 971
1998
FATİH
SU TANKERİ
63
43 UA 992
1999
FATİH
SU TANKERİ
64
43 HK 799
1995
FATİH
SU TANKERİ
65
43 EH 699
1987
FİAT 55\46
TRAKTÖR
66
43 HC 668
1997
FİAT 70\46
TRAKTÖR
67
43 UH 044
1991
STAYİR
TRAKTÖR
68
43 EN 953
1987
TURK-FIAT
TRAKTÖR
69
---
1977
JHONDERE
TRAKTÖR KEPÇE
70
43 HT 071
1996
TÜMOSAN
TRAKTÖR KEPÇE
71
43 UN 286
2004
ISUZU NPR
YOL SÜPÜRME ARACI
72
43 TAV 002
1993
840-B
YÜKLEYİCİ
73
43 TAV 006
2000
LIEBHERR 564
YÜKLEYİCİ
74
43 HR 112
1999
MERCEDES
ÖZEL AMAÇLI ARAÇ
25
14
FAALİYET RAPORU
2011
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Donanım
Tavşanlı Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde 40 adet bilgisayar (PC) ve çevre donanımı kullanılmaktadır.
Bu bilgisayar ve donanımların, teknik servis, koruyucu ve periyodik bakım ile sistem destek hizmetleri,
Tavşanlı Belediyesi bünyesindeki Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
İşletim Sistemleri/Yazılımlar
Tavşanlı Belediyesi’nde kullanılmakta olan bilgisayarlarda genel olarak Windows işletim
Sistemlerinden yararlanılmaktadır. 2 Adet sunucunun birinde Windows Server İşletim Sistemi
diğerinde de Unix işletim sistemi bulunmaktadır. Sunucuda veritabanı yazılımı olarak SQL Server
kuruludur.
Uygulanan Faaliyetler
Belediye’de teknoloji kullanım faaliyetleri; Bilgi Sistemleri Güvenliği, Yedekleme, İşletim ve İletişime
Yönelik Faaliyetler ve Yönetim Bilgi Sistemi olmak üzere 4 ana baslık altında incelenebilir.
a. Bilgi Sistemleri Güvenliği
Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarları (firewall), virüs koruma programları (masaüstü, ağ
geçidinde, vb.), casus yazılım koruma programları (anti spyware), çöp mail (anti spam) uygulamalarını
içermektedir.
b. Merkezî Yedekleme Sistemi
Ana sistemlerin yedeğinin otomatik olarak alınmasını düzenleyen Merkezi Yedekleme Sistemi
kesintisiz olarak çalışmaktadır. Kullanılan yedekleme programı ile çesitli zamanlarda geçmise ait
veriler tekrar sisteme aktarılabilmektedir.
c. İşletim ve İletisim Faaliyetleri
Geniş Alan (WAN) ve Yerel Alan (LAN): Ağ (Network) Sistemi kesintisiz hizmet sunmaktadır.Dış
birimler ADSL alt yapısını kullanarak VPN hizmeti sayesinde online olarak merkezdeki sunucuya erişip
güvenli bir şekilde birimleri ile ilgili modülleri kullanabilmektedir. Ayrıca belediyenin web sitesinde
geliştirilmekte olan e-belediye yazılımları ile vatandaşların kolay bir şekilde sicil bilgilerine ulaşılması
sağlanmaktadır.
d. Yönetim Bilgi Sistemi (MIS)
MIS (Yönetim Bilgi Sistemi), Belediyenin tüm birimleri için oluşturulmuş modüller sayesinde tüm
belediye işlemleri ortak veritabanında çalışmaktadır. Mevzuat değişimlerinde sistem güncellenmekte
ve eksikliklerin giderilmesi için çalışılmalar devam etmektedir
İnsan Kaynakları
31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları
ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına
ilişkin yönetmelik esaslarına göre Tavşanlı Belediyesi D13 Grubunda yer almaktadır. Bu gruptaki
norm kadro standartları cetveline göre Tavşanlı Belediyesinde memur ve sürekli işçi kadroları sırası ile
200 adet ve 100 adet olmak üzere toplam 300 adet olarak verilmiştir. Bu karara göre teşkilat yapısı ve
görevlerinde düzenleme ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Tavşanlı Belediyesi bünyesinde istihdam edilen personelimiz Memur, İşçi, ve Sözleşmeli
olarak çalışanlardan oluşmaktadır. Kurumumuz 2011 yılı itibariyle bütün istihdam türlerinin toplamı
145 kişi dir. Bunların yüzdesel bazda oranı ise Memurlar%28 İşçiler %66 Geçici İşçiler %1 ve sözleşmeli
personellerimizin oranı ise %6 dir.
AMAÇ VE HEDEFLER
Belediyemizin amaç ve hedefleri 2009-2014 yıllarını kapsayan stratejik planında geniş bir
şekilde belirtilmiştir. Belediyeler, hizmet verdiği halkın ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını
karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir.Belediyelerin çok çeşitli görevleri vardır bu
görev ve sorumluluklarından başlıcaları şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının
15
FAALİYET RAPORU
2011
sağlanmasına; su, kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve
tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri
denetimlerinden,toplumsal nizam için gerekli önlemleri almaya; beldenin temizliğinin
sağlanmasından,çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan kültürel
faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür.Bu
alanlarda verilen hizmetler Belediyemiz için olmasa olmazlarındandır. Bunun yanı sıra Tarihi ve
Kültürel değerlerimize sahip çıkmak hizmet vermiş olduğumuz ilçe halkına katılımcı ve şeffaf bir
yönetim anlayışıyla yönetmek hizmet alanlara eşit ve adilane hizmet vererek tüm hizmet alt yapısını
geliştirmeyi bu sayede yaşanabilir bir şehir oluşturmayı hedeflemektedir.Diğer taraftan Belediyeler
halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için halkına yönelik hizmetler
sunmaktadırlar. Dolayısıyla, belediyeler için kalite halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere
sahip olmasıdır.Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, verimli ve
zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek
biçimde günün şartlarına ve imkânlarına göre modernize ederek sunulması da önem arz etmektedir.
Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır.
Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir.Bu kapsamda
Belediyemiz çağın gerektirdiği her türlü olanağı değerlendirmekte ve kendisini çağın gerektirdiği
şartlarla yenilemekte ve gelişime açık olduğunu her fırsatta belirtmektedir. Bu sayede Hizmet vermiş
olduğu tüm paydaşlarının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, adil ve etkin biçimde
gerçekleştirmeyi ve bu faaliyetleriyle de çevresinde örnek ve önder olarak gösterilen bir Belediye
olmayı kendisine hedef seçmiştir.
FAALİYETLERE AİT BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
MALİ BİLGİLER
Tavşanlı Belediyesi 46 memur,15 sözleşmeli personel,84 işçisiyle birlikte toplam 145 personeli
,faal 61 hizmet aracı, belediyeye ait 210 adet dükkan ve 110 adet işgal karşılığı kiraya verilen işyeri
gelirleri ile Mali Hizmetler Müdürlüğü kayıtlarından verdiğimiz tablolarda elde edilen gelirlerle
çalışmalarını sürdürmektedir.
2011 Mali Yılı Bütçesinde B İle İşaretli Gelir Bütçesinin
VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
ALINAN BAGIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
DİĞER GELİRLER
SERMAYE GELİRLERİ
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
RET VE İADELER (-)
5.142.000,00
8.396.000,00
474.000,00
15.468.000,00
557.000,00
63.000,00
100.000,00
Olmak üzere toplam 30.000.000,00.-TL olarak,
A İle İşaretli Gider Bütçesinin
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEKLER
5.633.750,00
1.029.000,00
11.442.500,00
227.250,00
1.352.000,00
7.310.500,00
5.000,00
3.000.000,00
16
FAALİYET RAPORU
2011
Olmak üzere toplam 30.000.000,00.-TL olarak, ilgili kanun ve yönetmelik ile tüzüklere uygun
olarak düzenlendiği ve Belediye Encümeninin 29/09/2010 tarih ve 39-311 sayılı kararı ve Belediye
Meclisinin 09.11.2010 tarih ve11/113-1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
01/01/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Bütçe giderlerinde birimlerin faaliyetlerine uygun olarak gerekli ödeneklerin konulduğu, bütçe
gelirlerinde ise gelirlerin yasal dayanakları doğrultusunda hareket edilerek işlemlerin yasal ve
mevzuatlara uygun olarak yapıldığı ayrıca gider bütçesi hazırlanırken İller Bankası ortaklık payı,
Emekli Sandığına ödenen %20 ek karşılıklar gibi yasal paylarında hesaplanarak dikkate alındığı tespit
edilmiştir.
2-2011 Mali Yılı Kesin Hesabı İş ve İşlemleri ile ilgili olarak yapılan denetimde ise;
B İle İşaretli Gelir Bütçesinin
VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
ALINAN BAGIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
DİĞER GELİRLER
SERMAYE GELİRLERİ
RED VE İADELER
Olmak üzere toplam 29.396.546,06-TL olarak,
3.428.869,19
7.126.757,83
413.245,78
18.084.806,99
342.140,35
2.407,97
A İle İşaretli Gider Bütçesinin
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
5.816.661,70
1.007.607,53
13.939.454,33
139.999,00
1.319.508,72
9.731.353,88
Olmak üzere toplam 31.954.585,16-TL olarak, gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Gider bütçesi içerisinde personel giderlerinin 5.816.661,70.-TL olduğu görülmüştür.
GELİR-GİDER GRAFİĞİ
Gelir
Gider
2009
2010
2011
15.03.2011 -15.03.2012 Tarihleri arasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, Belediyemizin
ihtiyaçları olan mal,hizmet ve yapım işleri ile ilgili olarak, toplam 46 adet ihale yapılmıştır.
17
FAALİYET RAPORU
2011
Performans Bilgileri
Dünyadaki Kamu Mali Sistemindeki değişimlere paralel olarak Ülkemizde de Kamu Mali
Yönetim Sisteminde de önemli değişiklikler olmuştur.
10.12.2003 tarihinde yasalaşan ve 01.01.2006 tarihinde tüm hükümleriyle yürürlüğe giren 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi büyük ölçüde yeniden düzenlenmiştir.
Bu şekilde 5018 sayılı kanunun amacında belirtildiği gibi “Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve
programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak
üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını,
tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.”
Şeklinde açıklanmıştır.
Bu bağlamda Tavşanlı Belediyesi olarak Mali İş ve İşlemlerimizin oluşturulması ve kontrolü
amacıyla Stratejik Planımız ve buna bağlı olarakta Performans Programımız oluşturulmuştur.
Performans programının hazırlanmasına emsal teşkil eden unsurlar olarak önümüzdeki 5 yılımızı
belirlediğimiz Stratejik Plan, Vizyonumuz ve Kurumumuzun üslenmiş olduğu Temel Politikalarımız ve
kurumumuzun öncelikleri yer almaktadır.
Stratejik Planımızda belirlenen Belediyemizin Vizyonu’na ve yaşadığımız şehrin ortak
ihtiyaçlarına uygun olarak 6 ana başlık altında yapılacak Amaç, Hedef ve faaliyetler belirlenmiştir.
Bu ana başlıklar ve bu sayede gelinmek istenen seviye sırasıyla;
 Kurumsal Yapının Geliştirilmesi.
Bu başlık altında Personelimizin yeni gelişmeler ve teknolojilere adaptasyonu, verimliliğin
arttırılması, moral değerlerinin yükseltilmesi amacıyla hizmet içi eğitimlere öncelik verilmesi ve bu
şekilde kurumun personel profilinin daha eğitimli bir hale gelmesi olarak tanımlayabiliriz.
 Kalkınma Ve İstihdam alanlarının oluşturulması.
Bu süreçte İlçemizin Yatırım Teşvik kapsamında olması nedeniyle çeşitli özel sektör kuruluşları
tarafından yapılması istenilen yatırımlar değerlendirilmekte ve bu yatırımlara destek verilmektedir.
İlçemizin İnsan gücü göçünün önüne geçilmesi ve Kalkınma ve İstihdam alanlarında ilçemizin önünün
açılması alanında önemli projelerimiz mevcuttur.
Bu projelerin hayata geçirilmesi ile ilçemizdeki istihdam sorununa bir nebze de olsa katkımız
olacağına inanıyoruz.
 Ulaşım, Otopark Alanlarının Oluşturulması ve Düzenlenmesi.
En önemli sorunların başında olan ulaşım sorununu öncelikle şehir içi ulaşım planlaması yaparak
görülen eksiklikler ve ihtiyaçlar neticesinde belirlenecek kriterlerle çözüme kavuşturulacaktır.
Tavşanlımızda bir eksiklik olarak her zaman görülen kapalı katlı otopark ve yeni otopark alanlarının
yapımına ve ağır tonajlı araçların şehir trafiğinden ayırmak için şehir dışına Kamyon garajı yapımına da
hız verilerek trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
 Kentsel Dönüşüm Tavşanlı Mimarisi.
Tavşanlı olarak köklü bir tarihi dokuya sahip olduğumuzu bilmekteyiz. Bu bağlamda yaşadığımız
şehrin tarihi, kültürel ve doğal mirasını korumak bu değerleri gelecek nesillere emanet ederek bu
konudaki sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz.
 Sosyal Yaşam Alanları Sayısının Artırılması ve Modernizasyonunun Sağlanması.
Sosyal yaşam alanlarının bir şehir ve onun içinde yaşayan insanlar olarak neler ifade ettiğini
bilmekteyiz. Bu sebeple ilçemiz sınırları içinde yapılan ve çalışmaları bitmiş ve bitmek üzere olan 71
adet yeşil alan ve parkımız bulunmaktadır. Bu parklarımız ve yeşil alanlarımızın oturduğu toplam alan
250.830,96 m2 ye ulaşmıştır.
Hedeflenen yeni faaliyetler çerçevesinde insan başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak ve bu
tesislerin modernizasyonunu tamamlayarak İnsanların buralarda hoş vakit geçirmeleri
amaçlanmaktadır.
18
FAALİYET RAPORU
2011
 Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek.
Tavşanlı bugüne kadarki sosyal ve kültürel etkinliklerde önemli bir yer edinmiştir. Bundan sonraki
süreçte de İlçemiz
Gençlik ve Kültür Merkezi
Seminer ve Konferanslar
Tiyatro Günleri
Sinema Güleri
Eylül Kurtuluş Haftası Etkinlikleri
Mahalle Bazında Geniş kullanımlı düğün salonları hedeflenmektedir.
Bu sayede Geçmişten günümüze yansıyacak kültür mirasımız olan eski mimari yapıdaki
evlerimizin yenileme çalışmaları, faaliyetlerin uygulanması ile daha da güçlenecek ve marka haline
gelen bir kentin eğitimli ve toplumsal huzura ulaşmış insanları ile modern bir kente kavuşulması
sağlanacaktır.
İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Encümene Havale Edilen İşler
Encümende görüşülen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden havale edilen işlemlerden 51 adedi
tevhit (birleştirme) işlemi , 24 adedi ifraz (ayırma) işlemi, 14 adeti tevhiden ifraz işlemi , 44 adeti yola
terk işlemi, , 16 adeti şuyulu veya hisseli arsa satışı işlemi, 10 adeti 3194 sayılı imar kanununun 18.
maddesine istinaden re’sen ve vatandaş isteği üzerine yapılan imar uygulamalarına ait işlemler, 15
adedi kamulaştırma işlemleridir.
Belediye Meclisine Havale Edilen İşler
Gerek vatandaş talepleri ve gerekse Belediye hizmetleri açısından yapılması gereken plan
değişiklikleri ile ilgili Toplam: 70 adet yazımız Belediye Meclisine havale edilmiştir. Havale edilen plan
değişikliği tekliflerinden 43 tanesi kabul, 27 tanesi red edilmiştir.
Belediye Encümeni ve Belediye Meclisine havale edilip sonuçlandırılan işlemler dışında yapılmakta
olan diğer işler şunlardır ;
İmar Çapları : Kurumların veya ilgililerince imar parselinin imar durumlarını gösterir imar çapları
geçtiğimiz dönemde 289 adet çıkarılmıştır.
Yazışmalar
: Resmi Dairelerden, Mahkemelerden ve Vatandaşlardan gelen talep, görüş ve
şikayetler cevaplandırılmış bunun yanısıra Belediyemiz ve Şehrimiz ile ilgili yazışmalar Resmi
Dairelere ve ilgili yerlere düzenli olarak yapılmıştır. Toplam 1376 adet Resmi yazı dairemizden
çıkmıştır.
Aplikasyon
: En önemli işlemlerden biriside yapılan imar uygulamalarının takip edilerek
zemine uygulamasıdır. Terkleri yapılan yolların zemine aplike edilip alt yapı ve üst yapılarının tesisi
sağlanır. Yeşil alan, park vb.sosyal donatılarda zemine elektronik ölçüm aletiyle ve GPS ile aplike
edilerek imar planlarındaki konumlarını kazandırarak İnsanımızın hizmetine sunulmaktadır.
Eski Eserler
: İlçemizde Kentsel Sit Alanı içinde ve dışında olmak üzere 140 adet tescilli
Korunması Gerekli Sivil Mimarlık Örneği Yapı ve 35 adet Dinsel Kültürel Yapı bulunmaktadır. Gerek
tescilli binalara ve gerekse tescilli binalara bitişik ya da komşu parsellerin Kütahya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunda görüşülmesi gereken konularına ait 22 adet konu Kurula havale edilmiş ve
Belediyemizce takibi yapılmıştır.
19
FAALİYET RAPORU
2011
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında faaliyet gösteren Fen İşleri Beton Parke Taşı –
Bordür – Oluk ve Büz Üretim Şantiyesinde üretilen ürün bilgileri aşağıdaki gibidir ;
 8’ lik kilitli beton parke taşı miktarı: 13.518 m2
 30/50 bordür miktarı : 17460 m,
 22/50 bordür miktarı: 4490 m,
 30’ luk büz miktarı :11974 Adet,
 40’ lık büz miktarı: 425 Adet,
 60’ lık büz miktarı: 1703 Adet,
 Konik miktarı: 400 Adet,
 Bilezik miktarı: 782 Adet,
 Baca miktarı: 407 Adet,
 Rekor miktarı: 38 Adet,
 C eleman miktarı: 626 Adet,
 Asfalt miktarı: 10.883 Ton.
 2011 yılında yapılan beton parke taşı
çalışmaları toplamı: 138.713,74 m2’ dir.
 2011 yapılan beton bordür ve beton yağmur oluğu çalışmaları toplamı: 36.733,41 m’ dir.
 İlçemiz İstasyon Mahallesi, Ada mahallesi, Ulucamii Mahallesi, Moymul Mahallesi ve Yeni
Mahallede bulunan muhtelif cadde ve sokaklara beton parke taşı ve bordür dizilmesi işine ait
aşağıdaki işlemler yapıldı:












2011 yılı döşenen 10 cm’ lik parke taşı miktarı: 10.987,66 m2’dir.
2011 yılı döşenen 8 cm’ lik parke taşı miktarı: 74.546,69 m2’dir.
2011 yılı döşenen 8 cm’ lik gri renkli deniz dalgası parke taşı miktarı: 10.067,8 m2’dir.
2011 yılı döşenen 8 cm’ lik siyah renkli deniz dalgası parke taşı miktarı: 10067,81 m2’dir.
2011 yılı döşenen 6 cm’ lik parke taşı miktarı: 24.480 m2’dir.
2011 yılı döşenen oluk miktarı: 17.995,17 m2’dir.
2011 yılı döşenen 30x70 cm’ lik kırmızı bordür miktarı: 49.66,68 m2’dir.
2011 yılı döşenen 30x70 cm’ lik andezit miktarı: 11.449,63 m2’dir.
2011 yılı döşenen 22x70 cm’ lik gri bordür miktarı: 2.153,51 m2’dir.
2011 yılı döşenen ağaç bordürü miktarı: 168,42 m2’dir.
2011 yılı döşenen kumlama parke taşı miktarı: 2.930,72 m2’dir.
2011 yılı döşenen 8cm’ lik 12x24 düz parke taşı miktarı: 5.633,06 m2’dir.
20
FAALİYET RAPORU
2011
 2011 yılı içinde ilçemizin muhtelif cadde ve sokaklarında yapılan yağmur suyu-kanalizasyon ve
doğalgaz hattı için kazılmış ve bozulmuş olan yerlere 15.268,5 m² asfalt atıldı.
 Öncesinde fırın olarak faaliyet gösteren, belediyemize ait binalar yıkıldı. Boş kalan araziye,
yapılan peyzaj proje çalışmaları sonucunda 1 adet çay ocağı, 1 adet ekmek satış noktası, 1
adet büfe olarak kullanılmak üzere toplamda 3 adet bina yapımı tamamlandı. Alanın
ortasında 1 adet süs havuz inşaa edildi. Arazinin belirli noktalarına yeşil alan bırakılıp, geride
kalan kısımlara 20x20 düz beton parke taşı döşendi.
 İlçemiz Göbel Kaplıcalarında mevcut olan eski ve atıl durumdaki apartların yıkımı tamamlandı.
Ardından hafriyat çalışmalarına başlandı ve hafriyat çalışmaları tamamlandı. Yıkılan bu
binaların yerine yenilerinin inşasına, ihalesi yapıldıktan sonra başlanmış olup halen devam
etmektedir.
21
FAALİYET RAPORU
2011
 İlçemiz Göbel Kaplıcalarında mevcut olan
büfe binasının yıkımı ve hafriyat
çalışmaları tamamlanıp, yeni büfe
binasının yapımına başlanıp bitirildi.
Binanın dış cephesine kayrak taşı kaplama
işi tamamlandı.
 İlçemiz
Göbel
Kaplıcalarında
yol
genişletme çalışmaları belediyemizce,
asfaltlanması ise İl Özel İdare tarafından
yapıldı.
 İlçemiz Göbel Kaplıcalarına giriş kısmında
ve eski apartların önündeki yol kenarlarına
tekabül eden eski ve atıl duvarlar yıkıldı. Bu
duvarlar yollar genişleyecek şekilde içeriye
alındı, perde beton şeklinde yeniden
yapıldı üzerlerine kayrak taşı döşendi.
 Beyköy
Mahallesinde,
Beyköy
Muhtarlığından belediyemiz bünyesine
dahil edilen eski okul binası yapılan
çalışmalar sonucunda 6 adet daireye
çevrildi.
Binanın
mantolama
işlemi
tamamlandı ve bina boyandı. Binanın ince işçiliği yapıldı. Bahçesine ise kaldırım döşendi, dış
duvar ve çevre düzeni yapım çalışmaları tamamlandı.
 Beyköy Mahallesine gasilhane yapıldı.
 Kanlıdere
üzerinde
köprü
kapatma
çalışmalarına başlandı ve köprü yapımı
tamamlandı.
 Yapılan
peyzaj
düzenleme
projesi
doğrultusunda, Tavşanlı Yeşil Camii
duvarlarının bir kısmı alınarak hemen
yanında bulunan boş arazi de camii
avlusunun bünyesine dahil edildi ve peyzaj
düzenleme çalışmaları tamamlandı. Bu
alana 1 adet süs havuzu, 2 adet pergola
yapıldı. Sert zemin olarak ayrılan kısımlara zar
taşı döşendi.
22
FAALİYET RAPORU
2011
 Göbel Kaplıcaları kaldırım tamiratları tamamlandı.
 Göbel Kaplıcalarında piknik alanına yapılan perde
duvarlarına, kayrak taşı kaplama uygulaması tamamlandı.
 Tavşanlı Belediyesi Fen İşleri adına, beton parke, beton
boru üretim ve asfalt beton şantiyesine kapalı çelik
sistem depo yapımı tamamlandı.
 Beyköy düğün salonunun açık teras çatı tamiri yapıldı.
 Kanlıdere çevresine her iki yanına bordür dizilerek yeşillendirme çalışmalarına zemin
hazırlandı.
 İlçemiz Göbel Kaplıcalarına yapılan apartların arka kısmına filtreleme yapıldı, istinat duvarı ve
toprak kaymasına karşı tel örgü kaplaması yapıldı.
 Beyköye hayvan sulama amaçlı çeşme yapımı tamamlandı.
 Çevre Yolunda refüj düzenleme ve trafik işaretleme çalışmaları tamamlandı.
 Beton parke taşı ve beton bordür şantiyemizde üretilen ve tamir için eski sokaklardan
sökülen yaklaşık 20.000 m² beton parke taşı ilçemizin Çardaklı mahallesi, Dedeler Mahallesi
ile Beyköy Mahallesinin bir kısmına döşendi.
23
FAALİYET RAPORU
2011
 Ada Mesireliği, Adrenos Çayı ıslahı çalışmaları DSİ ve belediyemiz işbirliği ile tamamlandı.
Adrenos Çayı kenarlarına iki taraflı taş duvar örgüsü yapımı çalışmaları devam etmektedir.
 Hayvan pazarı yapılacak alanın dolgu yapımı işlemi bitti, ihalesi tamamlandı.
24
FAALİYET RAPORU
2011
 İlçe Trafik komisyon kararlarına göre ilçemizin
kaymakamlık binası önünde, küçük meydanda ve
Mülayim Caddesi yokuşunda meydan ve refüj
düzenlemesi yapıldı.
 Belediyemizin Şaban Dede ve Dedeler malzeme
ocaklarında Kümaş AŞ. ile işbirliği yapılarak
patlatma çalışmalarına devam edilmektedir.
 İlçemiz Göbel Kaplıcalarında mevcut olan eski
basketbol sahası çok amaçlı (tenis, basketbol,
voleyboldan oluşan) spor kompleksi haline
getirildi.
 Çukurköy Mahallesine içerisinde ptt, muhtarlık ve
belediye tahsilat bürosu bulunan çok amaçlı ilave
kat belediye hizmet binası yapıldı.
 İlçemizde bulunan ve tehlike arz eden eski
eser binalarda kurul kararıyla temizleme
düzenleme işlemleri yapıldı.
 Ada Mesireliğinde çizilen peyzaj düzenleme
projesi
doğrultusunda
tuvaletlerin,
mescitlerin ve bulaşıkhanelerin inşaatına
başlandı. Düğün salonu ve restorantın ise
proje çalışmaları devam etmektedir.
 Müdürlüğümüz bünyesindeki beton parke, bordür ve beton boru şantiyemize işçilerin
soyunma giyinme ve yemekhanelerinin yapım işlemi devam etmektedir.
25
FAALİYET RAPORU
2011
 Gelir getirici ihale yöntemi ile
Murat Gazi Parkı kafeteryası ile
yine bu bölgede bulunan dükkanın
ihalesi yapıldı.
 Çukurköy
Mahallesinde,
belediyemizin sulama araçları için
1000 tonluk su deposu inşaatı
devam etmektedir.


 Beyköy Mahallesinin Dağçeşme Mahallesi kısmından ve Tunçbilek yolu kısmından olmak
üzere her iki taraftan da ana giriş yollarının yol genişletme çalışmaları devam etmektedir.
26
FAALİYET RAPORU
2011
 İlçemiz 3 Eylül Parkında bulunan eski kort
yıkılarak yerine gelir getirici ihale yöntemi ile
yeni çelik kapalı ve çok amaçlı konferans ve
halı saha yapımına başlanmıştır. Ayrıca
betonarme tribün altındaki sosyal donatının
da projelendirme işlemi devam etmektedir.
 Dağçeşme Mahallesinin eski ve atıl
durumdaki yaya yolları sökülerek yenilenme
çalışmalarına başlanmıştır.
 Tavşanlı Galericiler sitesi avan plan projesi tamamlandı. Uygulama projeleri çalışmaları
tamamlandı.
 Tarihi moymul hamamı
restorasyonu ile ilgili
plan
çalışmalarına
başlandı.
 Kavaklı
Mahallesi
Şekerlik Camii yanına
ve İstasyon Mahallesi
Hacı Veyis Camii yanına
umumi
tuvaletlerin
yapımı tamamlandı.
27
FAALİYET RAPORU
2011
YENİ ALINAN HİZMET ARAÇLARI
28
FAALİYET RAPORU
2011
PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Tavşanlı Belediyesi, Park-Bahçeler Müdürlüğü olarak; İlçemizin daha modern, yeşil ve
yaşanabilir bir ilçe olması için, parklar, yeşil alanlar, çocuklarımızın güvenle oyun oynayabilecekleri
çocuk oyun alanları ile açık hava spor alanlarının tesisini yapmakta ve mevcut park ve yeşil alanların
bakımlarını düzenli olarak gerçekleştirmekteyiz. Ağaçlar ve yeşil alanlar karbon tutma ve havadaki
tozları filtreleyerek ürettiği temiz hava ile kentin hava ve yaşam kalitesini arttırmaktadır. Bu bilinçle
hareket ederek ilçemizin daha kaliteli ve yaşanabilir modern bir ilçe olması için azimle çalışmaktayız.
Bu bağlamda 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında toplam 73.636,00 m2 büyüklüğünde 13 adet
park ve yeşil alanın yapımı tamamlanmış olup 57.000 m2 büyüklüğündeki ağaçlandırma alanlarının
hazırlığı da tamamlanmış, fidan dikimine müteakip damla sulama sisteminin de yapımı ile çalışmalar
tamamlanacaktır. Tüm bu çalışmaların yanı sıra yeni ve mevcut çiçek parterlerin yapımı ve
hazırlanması ile refüjlerde de ağaçlandırma ve çim ekim çalışmaları yapılarak refüjlerimizin de
yeşillendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca gerek eski parklarımızın gerekse yeni yapılan parkların,
refüjlerin ve mezarlıkların çim biçme, yabani ot biçme, hastalıklı ve yaşlı ağaçların budama ve
kesimleri, ilaçlama, sulama ve gübre atımı düzenli olarak yapılarak yeşil alanların sağlıklı bir şekilde
devamlılığı sağlanmıştır.
Belediyemize ait fidanlıkta bulunan 4 adet sera yardımıyla da parklarda, refüjlerde ve mezarlıklarda
kullanılan fidan ve çiçeklerin büyük bir kısmının mevsiminde düzenli olarak tohum ve çelikten üretimi
yapılmakta, dikilecek boy ve yaşa ulaşıncaya kadar bakımları (sulama-gübre atımı-ilaçlama-yabani ot
alma-budama işlemleri) gerçekleştirilmektedir.
Refüjlerde Yapılan Toprak Dolgu, Tesviye, Tamamlama, Çim ekim, Fidan dikim ve Bakım çalışmaları;
Yeni yapılan refüjlerin toprak dolguları ve tesviyesi yapılarak uygun türdeki fidanlar belirlenen
aralık ve mesafelerde dikilmektedir. Fidan dikiminden sonra ise refüjlerin çim ekimi yapılmakta ve
düzenli olarak sulaması yapılmaktadır. Mevcut olan refüjlerde ise fidanların çapaları yapılmakta,
yabani otlar alınmakta ve belirli zaman aralıklarında gübrelemesi yapılarak düzenli olarak sulaması
yapılmaktadır. Bu çalışmaların sürdürüldüğü yeni yapılan ve mevcut refüjlerin listesi şöyledir;
Kükürtlü caddesi refüj ve kavşak düzenlemesi; yeni yapılan orta refüj ve kavşağın öncelikle toprak
dolgusu yapılarak tesviyesi yapıldı. Daha sonra ise refüje aşılı top akasya ile leylandi servisi dikildi.
Kavşaklara ise taflan ve sabin ardıcı dikildi. Refüj ve kavşak nisan ayında kalıp sökme makinesi ile
kesilen kalıp çimlerin döşenmesi ile yeşillendirilecektir.
Menderes caddesi Hanımçeşme kavşak düzenlemesi; kavşak ve refüjlerin toprak dolgusu ve tesviyesi
yapılarak kavşakların ağaçları dikildi. Refüj ve kavşak nisan ayında kalıp sökme makinesi ile kesilen
kalıp
çimlerin
döşenmesi
ile
yeşillendirilecektir.
Sadık Pembe caddesi gübre atımı.
- Moymul mah. Ufuk cad. - Hotanlı
cad. Feza cad. - Huzur caddesinde
tratuvarlara 1000 adet aşılı top akasya,
katalpa ve çınar dikilerek cadde
ağaçlandırmaları tamamlanmıştır.
29
FAALİYET RAPORU
2011
Ekrem Ödemiş Bulvarı orta refüj ve mezarlık kenarı çapa yapımı ve gübre atımı, Menderes
Caddesi çapa ve gübre atımı. Cennet Sokak çapa ve gübre atımı.Çevre Yolu orta refüj çapa yapımı ve
gübre atımı.
Kükürtlü caddesi gübre atımı.
Şehir İçinde Yürütülen Ağaç kesimi ve Budama Çalışmaları;
Söz konusu budama ve kesim çalışmaları ağaçlardaki ardaklanma, böcek tasallutu, kurt
girişleri, çürümeler ve yaşlılık durumlarına göre gerektiği ölçülerde yapılmaktadır. Bu bağlamda 2011
yılında ağaç kesme be budama çalışmalarının yapıldığı yerler ise şöyledir;
Andranos çayı dere yatağı ağaç kesme ve temizlik çalışması,
Tedaş parkı ve çevresi parkı ağaç kesme, budama ve temizlik çalışması,Dağçeşme parkı ağaç kesme,
budama ve temizlik,Ada mesireliği kesim, budama ve temizlik,Öğretmenler parkı ağaç kesme
çalışması,
Yetişenler derneği budama ve temizlik,Üçeylül parkı ağaç kesme, budama ve temizlik
çalışması,Emirler cad. ağaç kesme, budama ve temizlik çalışması,
Moymul mah. Muhtarlık önü ağaç kesme, budama ve temizlik çalışması,Moymul muhtarlığı kavaklık
kesim çalışması,Hanımçeşme İlköğretim okulu bahçesi ağaç kesme ve budama çalışması,Halk Eğitim
çevresi budama ve temizlik çalışması,
Hacı Veyis camii çevresi ağaç kesme ve temizlik çalışması,Göbel kaplıcası budama ve temizlik
çalışması,Kanlı dere ağaç kesme, budama ve temizlik çalışması,Hayvan pazarı çevresi ağaç kesme ve
temizlik çalışması,
Dağçeşme mah. Ünürüstü cad. ağaç kesme
çalışması,Hakkı Onbaşı camii önü ağaç kesme ve
budama çalışması,Kükürtlü parkı önü ağaç kesme
çalışması,Işıkveren
cad.
kesim
ve
budama
çalışması,Makine İkmal bahçesi ağaç kesme çalışması,
Milli Eğitim bahçesi ağaç kesme, budama ve temizlik
çalışması,Pazar camii üstü, budama ve temizlik
çalışması,Mülayim Parkı budama ve temizlik
çalışması,Yenidoğan cad. ağaç kesme, budama ve
temizlik çalışması, Durak mah. Ergun sok. ağaç
kesimi ve budama çalışması;İtfaiye bahçesi ağaç
kesme ve budama çalışması,Meslek lisesi öğrenci
yurdu ağaç kesme, budama ve temizlik çalışması.
30
FAALİYET RAPORU
2011
Yapımı Gerçekleştirilen Parklar ve Yeşil Alanlar;
 Durak mahallesi Karaca çeşmesi otopark çevresi yeşil alan ve park yapımı;
Hazırlanan peyzaj projesi doğrultusunda yaya yolları ve bordür çalışmaları tamamlanarak alanın
toprak dolgusu yapılmıştır. Toprak dolgusundan sonra otomatik sulama sistemi, çocuk oyun
gruplarının ve bankların montajı, çiçekliğin hazırlanması, fidan dikme ve çim ekimi de yapılarak
otopark çevresi ve parkın yapımı tamamlanmıştır.
 Dağçeşme park yapımı;
Hazırlanan peyzaj projesi doğrultusunda yaya yolları ve bordür çalışmaları tamamlanarak alanın
toprak dolgusu yapılmıştır. Toprak dolgusundan sonra aydınlatma, otomatik sulama sistemi, çocuk
oyun grubu ve bankların montajı, çiçekliğin hazırlanması, fidan dikme ve çim ekimi de yapılarak parkın
yapımı tamamlanmıştır.
31
FAALİYET RAPORU
2011
 Yeşil camii önü park yapımı;
Hazırlanan peyzaj projesi doğrultusunda
yaya yolları ve bordür çalışmaları
tamamlanarak süs havuzu ve alanın toprak
dolgusu yapılmıştır. Toprak dolgusundan
sonra oturma grupları ve pergolelerin
montajı yapılmış, fidan dikme ve çim ekimi
de
yapılarak
parkın
yapımı
tamamlanmıştır.
 Koşu Yolu 4. Etap Yeşil alan ve
Spor Alanı yapımı;
Hazırlanan peyzaj projesi doğrultusunda
yaya yolları ve bordür çalışmaları
tamamlanarak spor alanları oluşturulmuş
ve mekenaik spor aletlerinin montajı
yapılmıştır. Daha sonra alanın toprak
dolgu ve tesviyesi, otomatik sulama
sistemi, fidan dikimi ve çim ekimi de
yapılarak parkın yapımı tamamlanmıştır.
32
FAALİYET RAPORU
2011
 Göbel Kaplıcası Apartlar Bölgesi Yeşil Alan ve Park yapımı;
Otopark alanı, yaya
ve taşıt yolları ile bordür
çalışmaları tamamlanarak
alanın toprak dolgusu
yapılmıştır.
Toprak
dolgusundan
sonra,
otomatik sulama sistemi,
çocuk
oyun
alanı
hazırlanması ve oyun
gruplarının
montajı
yapılmıştır. Alanda toprak
tesviye
çalışmaları
tamamlanarak fidan dikimi
ve çim ekimi yapılarak
çiçekliklerde oluşturulmuş
ve
çalışmalar
tamamlanmıştır.
 Seyir Terası Çevre Düzenleme
Çalışması;
Bordür çekme, toprak dolgu ve tesviye,
otomatik sulama sistemi, fidan dikimi ve çim
ekimi yapılarak çevre düzenleme çalışması
tamamlandı.
33
FAALİYET RAPORU
2011
 Kanlı Dere Islah ve Rekreasyon çalışması;
Dere kenarına bordür çekilerek
yağışlarda derenin toprak, kum
ve
taşla
dolması
engellenmiştir. Bordür arkaları
toprakla doldurularak tesviye
edilerek derenin her iki yanı
beton pano ile çevrilmektedir.
Çalışmaların
Hanımçeşme
mahallesi kısmı tamamlanmış
olup çalışmalar Subaşı ve
Bağlık mahallesinde devam
etmektedir.
 H.z. Hamza Camii Bahçe ve Çevre
Düzenleme Çalışması;
Hazırlanan peyzaj projesi doğrultusunda yaya
yolları ve bordür çalışmaları tamamlanarak alanın
toprak dolgusu ve alanın otomatik sulama sistemi
yapılmıştır. Toprak dolgusundan sonra Yer altı
tuvaletleri ve oturma grupları montajı yapılmış
olup fidan dikme çalışmaları da tamamlanmıştır.
Çalışmalar oyun gruplarının montajı ve çim
ekiminin de yapılmasıyla tamamlanacaktır.
34
FAALİYET RAPORU
2011
 Subaşı Mahallesi Ayhan Bütün Park
Yapımı;
Hazırlanan peyzaj projesi doğrultusunda yaya
yolları ve bordür çalışmaları tamamlanarak
alanın toprak dolgusu ve otomatik sulama
sistemi yapılmıştır. Toprak dolgusundan sonra
oturma gruplarının ve oyun gruplarının
montajı yapılmış olup çim ekimide yapılarak
çalışmalar tamamlanmıştır.
Çalışma görüntüsü
 Tedaş Binası Çevre Düzenleme
Çalışması;
Otopark alanı, idari bina bağlantı yolları ve
bordür çalışmaları yapılarak alanın toprak
dolgusu tamamlanmış ve otomatik sulama
sistemi yapılmıştır. Alanda fidan dikimi de
yapılmış olup çim ekimine müteakip
çalışmalar tamamlanacaktır.
Çalışma görüntüsü
 Çukurköy Kavşak düzenleme çalışması;
Açılan kuyu sayesinde şebeke suyu kullanmadan kaynak suyu ile kavşakların otomatik olarak
sulanması için otomatik sulama sitemi yapılmıştır. Otomatik sulama sisteminin yapımına müteakip
çiçek parterleri yapılarak zamanına göre düzenli olarak mevsimlik çiçeklerin dikim
gerçekleştirilmektedir.
-
35
FAALİYET RAPORU
2011
 Göbel kaplıcası mesire alanı tamamlama çalışmaları;
Yapımı daha önceki yıllarda tamamlanan mesire alanına çatılı piknik masalarının montajı da
yapılarak mesire alanının yapım çalışmaları tamamlanmıştır.
 II.Etap Toki altı ve Dağçeşme mah.döküm sahası ağaçlandırma çalışması;
Toplam 57.000 m2 büyüklüğündeki alanların öncelikle toprak dolgusu yapılarak akan tesviye edilmiş
ve dozerle sürülerek teraslar oluşturulmuştur. Fidanları dikilerek fidanların sulanması için damla
sulama sistemi yapılarak ağaçlandırma çalışmaları tamamlanacaktır.
36
FAALİYET RAPORU
2011
 Cuma pazarı
kavşak ve
otopark çevre
düzenleme
çalışması;
Orta refüj, kavşak ve
otopark
alanının
çevresinin
toprak
tesviyesi yapıldıktan
sonra
kalıp
çim
sökme makinesi ile
sökülen
çimler
döşenmiş
ve
kavşaklara
da
mevsimlik
çiçekler
dikilerek çalışmalar
tamamlanmıştır.
 Niseler Camii
Bahçe Düzenlemesi;
Yaya yolu ve bordür
çalışması
yapılarak
toprak
dolgu
ve
tesviyesi yapılmış ve
ağaç sökme makinesi
ile yeşil alan olarak
bırakılan
alana
karaçam
ağaçları
dikilerek çalışmalar
tamamlanmıştır.
37
FAALİYET RAPORU
2011
 Çevre yolu kenarı kale çevre düzenlemesi;
Yaya yolu ve bordür çalışmaları tamamlandıktan sonra yeşil alan toprakla
doldurulmuş ve zemin tesviye edilmiştir. Daha sonra ağaç sökme makinesi ile karaçam ve sedir
ağaçları, sarmaşık ve 3,5 m boylu çınar dikilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.
 Çevre yolu orta refüj otomatik sulama sistemi yapımı ve kavşak düzenleme ;
18000 m2 büyüklüğündeki çevre yolu orta refüjün sulanması için otomatik sulama sistemi
yapım çalışmalarına başlanılmış olup çalışmalar devam etmektedir.
38
FAALİYET RAPORU
2011
 Parklarda ve Yeşil alanlarda Sürekli ve Düzenli Olarak Yürütülen Sulama, Makine ile
Çim Biçme, ilaçlama ve Gübreleme Çalışmaları;
Mevcut ve yeni yapılan park ve yeşil alanların sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamak için
düzenli ve sürekli olarak sulama, çim ve yabani ot biçme, gübre atımı, böcek ve yabani otlarla
mücadele için ilaçlama, şiddetli kar yağışlarında fidanların kırılmaması ve formlarının bozulmaması
için kar temizliği yapılmaktadır. Bu çalışmaların sürdürüldüğü park ve yeşil alanlar ise şöyledir;
Üç Eylül Parkı,Kültür Sitesi
Önü,Karaca Parkı,Murat Gazi
Parkı,Osmanlı
Parkı,Gizem
Sokak
Parkı,Ak
Fırın
Önü,Mevlana
Parkı,Fatih
Parkı,Madenciler Parkı,Akın
Sitesi Parkı,Jandarma Karakolu
Yanı,
Rahmet
Sokak,İstasyon
Parkı,Ak
Şemsettin
Parkı,Taşkent
Park,Kükürtlü
Parkı,Dost
Kalpler
Parkı,Su
Deposu
Yanı,Yörükler Parkı,Eski İşçi
Evleri
(Sağlık
Cad.),Avcı
Parkı,Yetişenler
Derneği,Güzelyurt
Caddesi,Menderes Caddesi,Ekrem
Ödemiş Bulvarı,Kanal Caddesi,Cennet Sokak ve Ertuğrul Gazi Caddesi,Çevre yolu orta refüj ve
kavşaklar,Kükürtlü parkı,Tunçbilek Caddesi,Belediye meydanı ve şehir merkezindeki yeşil
alanlar,Orman İşletme Müdürlüğü Arkası,Ömerbey parkı,Adliye önü,Subaşı mah. Şükrü Dinçer
Caddesi,Subaşı mah. Subaşı ilköğretim okulu yanı,Subaşı mah. Vadi sok.,Subaşı mah. Turgut Reis
sokak,Ayhan Bütün Parkı,Subaşı mah. Eren sokak,Milli Eğitim bahçesi,Çukurköy orta refüj,Şehitlik
(Total benzinlik yanı),Namazgah parkı,Karakova park,Karakova mah.Kenar sokak,Belediye ilköğretim
okulu yanı,Koşu yolu 1. Etap,Koşu yolu 2. Etap,Koşu yolu 3. Etap,Koşu yolu 4.Etap,Adliye civarı çevre
yolu kenarı,İstasyon mah.Meltem sokak,Hanımçeşme mah. Barbaros caddesi,Yeni mah. Karanfil
sok.,Dağçeşme mah. Bedir camii önü,Dağçeşme mah. Çıkrık sokak,Dağçeşme mah. muhtarlık
önü,Göbel Kaplıcaları,Yıldırım Beyazıt mah. Sarp sokak,Tedaş Parkı,Şaban Dede mesire alanı,Çardaklı
mahallesi Solmaz sokak,Çardaklı mah.Çakır sokak,Çardaklı mah. Germe sokak,Bağlık mahalle parkları
Çukurköy mahalle parkları,Karaca çeşmesi parkı,Ahmet Yesevi parkı,Sağlık caddesi,Ekmekci dede
mesire alanı,Kanlı Dere parkıHaşim Benli bulvarı refüj ve yeşil alanlar,Hükümet konağı bahçesi,Murat
Gazi parkı,Refüjler,Mezarlıklar,Göbel kaplıcası,Eski belediye fırını önü
39
FAALİYET RAPORU
2011
 Motorlu Tırpanla Yapılan Yabani Ot Biçme Çalışmaları;
Parklarda ve yeşil alanlarda yapılan yabani ot biçme çalışmalarının yanı sıra şehrin
muhtelif yerlerinde yer alan görüntü kirliliğine neden olan, yangın tehlikesi arz eden yerlerde motorlu
tırpanlarla yabani ot biçme ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Bu doğrultuda çalışma
yapılan yerler ise şöyledir;
Karayolları ile Balıkesir Köprüsü Arasındaki Yol Kenarları,Kükürtlü kanal kenarlar,Hanımçeşme Kanlı
Dere Kenarı,Kocasu kenarı, Demirköprü çevresi,Barış Manço üst geçidi çevresi,Ufuk Caddesi,Karaca
Parkı dış çevresi,Görüntü kirliliğine neden olan boş alanlar ve tratuvar kenarları,Ekrem Ödemiş Bulvarı
Yaya Yolu Kenarları,Göbel Kaplıca Çevresi ve yol kenarları,Pancar arkası kanal kenarı,Asri
mezarlık,Dağçeşme mezarlığı,Moymul mezarlığı,Beyköy mezarlığı ve düğün salonu bahçesi,Dedeler
mezarlığı ,Çukurköy mezarlığ,Şaban dede mesire alanı ve çevresi,Tunçbilek caddesi,Kuruçay cad. yol
kenarları,Stadyum çevresi,Kanlı dere kenarları
 Fidanlıkta ve Seralarda Yürütülen
Fidan Üretim Çalışmaları;
Belediyemize ait fidanlığımızda
bulunan dört adet serada ekim yastıklarında
tohum ve çelikten fidan ve çiçek üretimi
yapılmaktadır. Yastıklara ekilen tohum ve
çelikler uygun büyüklüklere geldiklerinde
repikaja tabi tutularak tüplere alınmakta ve
dikilecek yere gidinceye kadar (uygun
büyüklüğe ulaşıncaya kadar) düzenli olarak
sulama, budama, gübreleme, ilaçlama ve ot
alma işlemleri yapılmaktadır. Çalışmalar
tüm yıl boyunca düzenli olarak devam
ettirilmektedir.
- Tohum ve Çelikten üretilen Fidan ve fideler;
Mavi Servi (Cupressus semperivirens var. horizantalis L.) 450 Adet
Yalancı Servi (Cupressus semperivirens L.) 1000 Adet
Utangaç Servi (Chamaecyparis lawsoniana L.)250 Adet
Piramidal karaçam (Pinus nigra var. Piramidata L.) 100 Adet
Akçaağaç (Acer negundo L.) 800 Adet
Gül (Rasa spp.) 200 Adet
Ligustrum (Ligustrum vulgare L.) 3000 Adet
Altın Çanak (Solidago L) 1200
Mazı (Thujua L.) 4000 adet
Dağ muşmulası (Coteneaster L.) 1500 Adet
Süs Elması 200 Adet
Süs Ayvası 200 Adet
Taflan (Euony japonicus L.) 1500 Adet
Şimşir (Buxus semperivirens L.) 100 Adet
Hatmi 500 Adet
Ateş dikeni (Cotonestar L.) 500 Adet
Berberis (Berberis vulgaris L.) 350 Adet
Katır tırnağı 1000 adet
Atkestanesi 1000 Adet
Maviladin 300 Adet
Menekşe (Viola spp.) 40000 Adet
40
FAALİYET RAPORU
2011
Çin Karanfili (Carnation spp.) 2000Adet
Kadife (Tagetes spp.) 50000 Adet
Süs lahanası (Brassica spp.) 30000 Adet
Ateş çiçeği (Salvia ) 200 Adet
Horoz ibiği (Celosia cristata ) 500 Adet
Not : Kışlık ve Yazlık çiçekler ithal hibrit tohumlardan
yetiştirilmekte olup üretim çalışmaları devam etmektedir.
 Çiçek parteri düzenlenen ve Çiçek Dikimi Yapılan Alanlar;
Üç Eylül Parkı,-Cumhuriyet Meydanı,Güzelyurt Caddesi,Mevlana Parkı,Subaşı Kavşağı,Çukurköy
kavşağı,Yeşil camii parkı,Kavaklı mah.Hoşgör sokak,Subaşı mah. Vadi parkı-Subaşı mah. Eren
sok.parkı,Tunçbilek Belediye Otobüs Durağı,Arifağa Camii önü ve Yanı,Kültür Sitesi,Hz.Hamza
parkı,Otogar Önü, Emet Kavşağı,Göbel Kaplıcası,Mülayim Tepe Parkı,Balıkesir-Tunçbilek
kavşağı,Namazgâh Parkı,Tedaş Parkı,Ömerbey Parkı,Dağçeşme Bedir camii önü,Hanımçeşme mah.
Barbaros cad.,Çukurköy kavşağı,Şekerlik cami önü,Emet kavşağı,Sağlık caddesi,Sadık Pembe Caddesi
41
FAALİYET RAPORU
2011
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü Kayıt ve İşlemleri yürütmektedir.
KAYIT ve YAZI İŞLERİ:
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde;Gelen ve Giden Evrak Kayıt defteri tutulup evraklar Başkan
tarafından havale edilmek suretiyle kayıda alınarak ilgili servislere zimmetle teslimi yapılmaktadır.
Belediyemize diğer teşekküllerden 01.03.2011 Tarihi ile 01.03.2012 Tarihleri arasında resmi
olarak 2681 Adet Evrak gelmiş olup,gerekli kayıt işlemleri yapılarak ilgili servislere tebliğ edilmiştir.
Aynı şekilde Belediyemizden çıkan her türlü yazışmalar da yine Başkan tarafından imzalandıktan
sonra Posta Zimmet veya Evrak Zimmet Defterine gerekli kayıt yapılarak ilgili yerlere
gönderilmektedir.
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 01.03.2011 Tarihi ile 01.03.2012 Tarihleri arasında 212
Adet Res’en evrak çıkışı yapılmıştır.
Belediyemize Vatandaşlar tarafından yazılan dilekçeler bilgisayar ortamında Başkan tarafından
havale edilmek suretiyle kayıda alınarak ilgili servislere teslimi yapılmaktadır.
Yazı İşleri Müdürlüğünden 01.03.2011 Tarihi ile 01.03.2012 Tarihleri arasında vatandaşlardan
gelen 6931 adet dilekçe kayda alınarak ilgili servislere teslimi sağlanmıştır.
BELEDİYE MECLİSİ İLE İLGİLİ İŞLER:
Belediye Meclis Toplantılarına ilişkin uygulama 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ile
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi çerçevesinde aynı Kanununun 21.Maddesi ile
Yönetmeliğinin 8.maddesi hükümlerine göre Başkan tarafından hazırlanan meclis gündemi en az 5
gün içerisinde meclis üyelerine tebliğ edilerek toplantıya katılmaları sağlanmakta ve ayrıca ilan
edilmek suretiyle halka duyurulmaktadır.
Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.Maddesi ile Yönetmeliğinin 11.Maddesi
gereğince 01.03.2011 Tarihi ile 01.03.2012 Tarihleri arasında 12 kez toplantıya çağrılarak yapmış
olduğu 14 birleşim sonucu 139 Maddelik hususu karara bağlamış,aynı Kanununun 23.Maddesi ile
Yönetmeliğinin 17.Maddesi gereğince idari yargıya başvurulmaksızın alınan kararlar kesinleşmiştir.
BELEDİYE ENCÜMENİ İLE İLGİLİ İŞLER :
Belediyemiz Encümeni 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.Maddesi uyarınca Belediye Başkanının
Başkanlığında meclis üyeleri arasından gizli oyla seçilen 2 üye ile birlikte Belediye Başkanının birim
amirleri arasından seçtiği 2 memur üye olmak üzere toplam 5 üyenin iştiraki sonucu aynı Kanununun
35.maddesi gereği haftanın Çarşamba günleri Saat:14.oo de toplanmak suretiyle Encümene havale
edilen evraklar üzerinde gerekli görüşmeleri yapıp neticelendirmektedir.
Belediye Encümeni 5393 Sayılı Belediye Kanunun 35.Maddesi gereğince 01.03.2011 Tarihi ile
01.03.2012 Tarihleri arasında 51 kez toplanarak 355 maddelik hususu karara bağlamıştır.
Belediyemiz Evlenme İşleri Yazı İşleri Müdürü Ahmet TURAN tarafından ifa edilmekte
olup,01.03.2011 Tarihinden 01.03.2012 Tarihine kadar 478 Çiftin Nikah Akitleri yapılmıştır.
ÖZEL KALEM
Başkanlık makamına bağlı olarak görev yapan Özel Kalem Müdürlüğü Başkan’ın günlük
çalışma ve görüşme programını düzenlenmekte ve akışını sağlamaktadır. Özel Kalem Müdürlüğü,
Başkan’ı ziyarete gelen yerli ve yabancı konukları karşılamak, ağırlamak ve Başkan’la görüşmelerini
sağlamakla beraber, Başkanlık Makamına kurum, kuruluş ve kişilerce gönderilen açılış, davet, sünnet,
düğün, toplantı, tören ve programlarına iştirak edilmesini sağlayarak, tebrik, mesaj ve çiçek
gönderilmesini organize etmektedir. Özel Kalem Müdürlüğü, elektronik posta, telefon ve faksla ya da
şahsen başvuran vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini Başkanlık Makamı’na ileterek çözümü için
verilen talimatları ilgili birimlere iletmektedir. Başkan’ın, belediye birimlerince tertiplediği etkinlik,
program ve organizasyonlarına katılımı için gerekli düzenlemeleri yapmaktadır.
42
FAALİYET RAPORU
2011
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün temel işleri, belediye iş ve işlemleri ile ilgili
olarak toplum ile yönetim arasında sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurulmasına yardımcı olmak ve
işlevin özü belediye çalışmalarıyla ilgili olarak halkına bilgiler aktarmak ve halkının, ilçenin ve belediye
çalışmalarına ilişkin düşünce ve yakınmalarına yanıt vermek, amacın gerçekleşmesi için kitle iletişim
araçlarından önemli ölçüde yararlanmaktır. Bununla birlikte sosyal ve kültürel alanda düzenlenecek
etkinliklerle de toplumsal kaynaşmayı sağlamaktır. 2011 yılı içerisinde toplum adına yaşam kalitesini
yükseltmeyi hedefleyen belediyecilik hizmetleriyle birlikte basınla diyalog halinde bulunarak sosyal ve
kültürel alanda dinamizmi yakalamak adına etkinlikler düzenlenmiş, ilçemizin tanıtımı da ön plana
çıkartılmıştır.
2011 yılı Nisan ayı içerisinde bulunan Hz.
Muhammed’in doğumu münasebetiyle Kutlu Doğum
Haftası Etkinlikleri kapsamında, Tavşanlı Belediyesi
Tasavvuf Müziği Korosu tarafından bir konser verildi.
Yine ilçemizin yetiştirdiği ünlü flüt sanatçısı İsmail
Ayvazoğlu Onu Gecesi düzenlenmiş ve sanatçının da
şarkılarının bulunduğu bir repertuvarla Tavşanlı
Belediyesi Sanat Müziği Korosu konser vermiştir.
Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı Kutlamaları kapsamında ülkemize gelen
yabancı öğrenci gruplarından Arnavutluk grubu bu yıl
ilçemizde ağırlandı. Belediye olarak düzenlenen programda
misafirlere ilçe tanıtımı yapılmıştır.
43
FAALİYET RAPORU
2011
Virgül Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve Geleneksel Türk Tiyatrosu tarzında hazırlanan
‘Konakta Cümbüş Var’ adlı oyun ile birlikte Virgül Tiyatrosu ilçemize getirilerek, oyun halkımıza
sunulmuştur.
Tavşanlı Kaymakamlığı, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları ve
belediyemiz tarafından yapılan ortak organizasyon ile hayata geçirilen, toplumda uyuşturucu, alkol ve
madde kullanımının küçük yaşlara kadar indiğini vurgulayan mücadele yollarını teşvik eden ‘Ölüyorum
Anne’ adlı kampanya kapsamında düzenlenen konferanslara katılım sağlanırken, Tavşanlı Belediyesi
TEMA Tiyatrosu konu ile ilgili kendilerinin yazdıkları oyunlarla kampanyaya destek olmuşlardır.
Tavşanlı Kaymakamlığı tarafından kurulan Kültür Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan
Tavşanlı Dergisi’ne içerik desteği de sağlanmaktadır.
2011 yılı Mayıs ayı içerisinde müdürlüğümüz yine çalışmalarına devam ederek, 19 Mayıs
Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir organizasyon hazırlamış, Gençlik Şöleni düzenleyerek
ilçemizden yetişen genç müzisyenlerin yer aldığı bir konser, belediyemizin desteğiyle devam eden
kurs öğrencileri tarafından gerçekleştirilen bir konser ve yine ilçemiz gençlerinden oluşan Tavşanlı
Belediyesi TEMA Tiyatrosu tarafından oynanan tiyatro oyunu ile Gençlik Haftası Programı
düzenlemiştir.
Komşu ilçemiz Simav’da meydana
gelen depren felaketinin ardından hızla
çalışmalarına başlayan müdürlüğümüz,
meclis kararı ile açılan hesapta yapılan
yardımların kontrolü ve erzak yardımları
olarak
depremzedelere
ulaştırılması
sağlanmıştır.
Çukurköy Mahallemizde geleneksel
hale gelen Şaban Dede Leblebi ve Bahar
Şenlikleri’nin sekizincisi, bu yıl da geniş
katılımla tertip edilmiştir.
44
FAALİYET RAPORU
2011
Belediyemiz tarafından her yıl Ramazan ayında düzenli olarak yapılan erzak yardımlarına da
bu yıl içerisinde de devam edilmiş, toplam 940 aileye kuru erzak yardımı yapılmıştır. Yine Ramazan
ayına uygun olacak bir programla Ramazan Geceleri düzenleyerek, tasavvuf müziği konserleri
organize edilmiş ve halkımızın beğenisine sunulmuştur. Yine Mevlit Kandili dolayısıyla ilçemizdeki her
camide mevlit şekeri dağıtılmıştır. Ramazan ayı dolayısıyla çeşitli iftar yemekleri düzenlenerek
toplumsal kaynaşma sağlandı.
Engelli
vatandaşlarımızın
eve
hapis
olmalarından kurtularak, toplum içine karışabilmek
ve psikolojilerine bir nebze olsun katkıda
bulunabilmek amacıyla, engelli vatandaşlarımıza yıl
içerisinde akülü özürlü aracı alınarak hediye
edilmiştir.
İlçemizin geleneksel festivali haline gelen
Leblebi ve Kömür Festivali’nin on birincisi bu yıl 2-3
Eylül tarihleri arasında kutlanmıştır. Festivalimiz
kapsamındaki Toplu Sünnet Şöleni’nde, maddi
durumu elverişli olmayan 38 çocuğumuz sünnet
ettiriliştir. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel
Müdürlüğü sanatçıları ile Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği konserleri düzenlenmiştir. Yine
çalışmalarına belediyemiz bünyesinde devam eden Tavşanlı Belediyesi Arslanbey Mehteran Bölüğü
mehter konseri ile halkımızın karşısına çıkmıştır. İlçemizin kurtuluş günü olan 3 Eylül’de, kurtuluş
günü etkinlikleri ile halkımızla mutlu
günümüz paylaşılmıştır.
2011–2012 eğitim öğretim
yılının başlaması ile birlikte sosyal
belediyeciliğin bir gereği olarak, yine
düşük gelir seviyeli ailelerin 600
çocuğuna
kırtasiye
malzemesi
yardımı yapılmıştır.
Yine Eylül ayında Troya Sirki
ilçemize gelmiş ve çocuklara yönelik
olarak gösteri sunmuşlardır.
17 Eylül 2011 günü Pop
Müzik Sanatçısı Murat Başaran
ilçemizde misafir edilerek bir halk
konserinde sahne almıştır.
Yıl
içerisinde
ayrıca
hanımlara yönelik Tavşanlı Çitisi
Kursu açılmış, ilçemiz bayanlarına
Tavşanlı’nın öz değerleri ile ilgili kurs
verilmiştir. Yine bayanlara yönelik
olarak jimnastik kursları, çocuklara
yönelik gitar ve keman kursları ile
resim kursları ve tiyatro kursları
Tavşanlı Belediyesi Kültür ve Sanat
Merkezi bünyesinde sürdürüldü.
Tavşanlı Belediyesi Kültür
Sarayı Sineması’nda yıl içerisinde
sinema günleri devam ederken, Ankara
Yeni Umut Sahnesi’nin Cehalet isimli
oyunuyla ilçemiz gençlerine kötü alışkanları ve zararlarını gösteren bir oyun takdim edilmiştir.
45
FAALİYET RAPORU
2011
Tüm bunların yanında ilçemiz ulusal ve uluslararası olarak yayın yapan televizyon kanallarının
yaptıkları çekimler ve programlarla tanıtılmıştır. (TRT, Samanyolu TV, Gaziantep Olay TV)
23 Ekim’de Van’da yaşanan
deprem felaketinin ardından
ilçede
yapılan
yardım
kampanyalarına
öncülük
edilmiş,
depremzedelere
ulaştırılmak üzere toplanan
yardımlar
belediyemiz
vasıtasıyla Van’a iletilmiştir.
2011
yılı
Kurban
Bayramı’nda ilçemizde ihtiyaç
sahibi ailelere sıcak yemek
yardımı yapan Belediyemiz
Aşevi yararına kurban pay ve
kelleleri toplanmış, toplanan
pay ve kelleler yine aşevinde
değerlendirilmek
üzere
kullanılmıştır.
Aşure Günü’nde vatandaşımızın
da destekleriyle 15.000 kişilik aşure, Belediyemiz Aşevinde hazırlanarak halkımıza ikram edildi.
Belediyemiz bünyesinde kurulan Sevgi Çarşısı’nda halkımızdan gelen kullanılmayan kıyafet,
mobilya, beyaz eşya gibi malzemelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması konusunda aracılık görevimizi
sürdürdük.
Kütahya’da düzenlenen El Sanatları ve Ticaret Fuarı’na katılım sağlanarak Tavşanlı Belediyesi
Arslanbey Mehteran Bölüğü Konseri, Tavşanlı Belediyesi Halk Dansları Ekibi gösterileri ile birlikte
ilçemizin leblebisini tanıttık.
46
FAALİYET RAPORU
2011
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediye personelimizin özlük işleri ile ilgili yapılması
gereken iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırmakta ve gerekli belgelerin özlük dosyasında
saklanmasını sağlamaktadır.
15 işçimiz emekli olmak suretiyle, 20 işçimiz diğer kamu kurumlarına nakil işlemleri yapılmak
suretiyle kurumumuzdan ayrılmıştır.
2011 yılı içerisinde 5 sözleşmeli personel ataması yapılmış 10 sözleşmeli personelimizin ise
sözleşmeleri yenilenmiştir.
Yıl içerisinde 2 memur emekli olmak suretiyle, 1 memur ise başka kurumlara nakil işlemi
nedeniyle kurumumuzdan ayrılmıştır.
Dönem sonu itibariyle Belediyemizde 46 memur, 84 sürekli işçi, 14 tam zamanlı, 1 kısmi zamanlı
sözleşmeli personel olmak üzere toplam 145 personel istihdam edilmektedir.
Dönem içerisinde 508 memur izin belgesi, 698 işçi izin belgesi, 40 memur görevlendirme belgesi
düzenlenmiştir.
Dönem içerisinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 37, 64, 65 ,67 ve 68. maddelerine
istinaden 49 memurun derece ve kademe ilerleme işlemi, 4 adet kurum içi nakil
işlemi
gerçekleştirilmiştir.
Etik ve performans ilkeleri doğrultusunda hazırlanan içerisinde etik ilke ve kurallara uyum takibinin de
yer aldığı performans değerlendirme formları birim amirlerine dağıtılarak personelin performans
değerlendirmesi yapılmıştır.
Belediyemiz Ruhsat Denetim Müdürlüğü, , Fen İşleri Müdürlüğü, Su Kanalizasyon Şebeke
Amirliği, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü , Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri
Müdürlüğü amirleri ve bazı personellerinin Dönem içerisinde değişik takvimlerde Türkiye Belediyeler
Birliği ve diğer Mahalli İdare Birlikleri tarafından yapılan seminerlere katılımları ve görev alanlarına
giren konularda hizmet içi eğitim almaları sağlandı.
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik doğrultusunda Tavşanlı
Belediyesindeki bazı Müdürlüklerin Kamu Hizmet Standartları güncellenerek Belediyemizin İnternet
sitesinde yayınlanmak ve ilan tahtalarına asılmak suretiyle kamunun bilgilenmesi sağlanmıştır.
Belediyemizin memur, sözleşmeli memur ve işçi personeline ait kimlik kartları güncellenerek yeniden
bastırılmış ve personelimize teslim edilmiştir.
Belediye Başkanlığına bağlı müdürlüklerin görev tanımları ve çalışma yönetmeliklerinin
hazırlanma çalışmalarına devam edilmekte olup tamamlanan 5 adet yönetmeliğe ilaveten, Yazı İşleri
Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği , İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma
Yönetmeliği , Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği , Park Bahçeler
Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği olmak üzere 6 yönetmelik dönem
içerisinde tamamlanarak Belediye Meclisimizin kabulüyle yürürlüğe girmiştir.
Belediyemizde staj yapmak isteyen 11 üniversite öğrencisinin staj işlemi tamamlanmıştır.
Belediyemizde staj yapmak isteyen 24 Meslek Lisesi öğrencisine staj imkanı tanınarak Mesleki
Beceri Eğitimi verilmiş, staj işlemleri tamamlanmıştır.
Hizmet Kalitesinin Artırılması amacıyla; Kurumumuz birimlerinde görev yapan amirler ve diğer
personelin görevlerini etkin ve başarılı bir şekilde yönetebilmeleri için bulundukları görev ile ilgili kişisel
gelişimlerini sağlamaya yönelik; Her görev için uygun personelin atanmasına ve mevcut personelin bu
görevlere uygunluğuna yönelik ; Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat
ilkesine uyulması ve bireysel performansın göz önünde bulundurulmasına yönelik ; Her birimin İşlerin
yapılması aşamasında belirleyeceği veya sonradan çıkan risklere karşı önleyici, kontrol sistemleri
oluşturmaya yönelik; Birimler tarafından yapılacak işin veya görevin yapılması aşamasında belirlenen
kriterler ve ilgili dokümanların hazırlanmasına yönelik; birimlerin standart dosyalama sistemini
benimseyerek doğru olarak öğrenmelerine ve uygulamalarına yönelik Müdürlüğümüzün yaptığı
çalışmalar devam etmekte olup bu işlerle ilgili tüm birimlerimizle işbirliği halinde Süreç Adları ve Süreç
47
FAALİYET RAPORU
2011
Envanterleri , Görev Tanım Formları, İş Akış Şemaları, Risk Kontrol Matrisleri , kalite talimat ve
prosedürleri hazırlanmakta veya mevcutları güncellenmektedir. Bu çalışmaları içeren İç Kontrol
Standartları Eylem Planımızın 2012 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
2011 YILI MEMUR SAYISI
50
43
40
30
ERKEK
20
KADIN
3
10
0
2011
2011 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI
12
12
10
8
ERKEK
6
KADIN
3
4
2
0
2011
2011 YILI İŞÇİ SAYISI
100
84
80
60
ERKEK
40
KADIN
20
3
0
2011
48
FAALİYET RAPORU
2011
2011 YILI MEMUR EĞİTİM DURUMU
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3
7
22
KADIN
10
ERKEK
4
ORTAOKUL
LİSE
ÖNLİSANS
LİSANS
2011 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL EĞİTİM DURUMU
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2
1
KADIN
ERKEK
10
2
ÖNLİSANS
LİSANS
2011 YILI İŞÇİ EĞİTİM DURUMU
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3
44
İLKOKUL
11
ORTAOKUL
25
LİSE
4
KADIN
ERKEK
ÖNLİSANS
49
FAALİYET RAPORU
2011
2011 YILI MEMUR HİZMET SÜRESİNE GÖRE
PERSONEL DURUMU
16
16
14
13
12
12
10
ERKEK
8
KADIN
6
4
2
2
1
1
1
11-20 YIL
21-24 YIL
0
1-10 YIL
25 YIL VE ÜZERİ
2011 YILI İŞÇİ HİZMET SÜRESİNE GÖRE
PERSONEL DURUMU
40
38
35
27
30
25
ERKEK
17
20
KADIN
15
10
5
1
2
2
0
1-10 YIL
11-20 YIL
21-24 YIL
25 YIL VE ÜZERİ
50
FAALİYET RAPORU
2011
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkemizde artan nüfusun bir kısmı, şehirlerde kamu hizmetlerinin daha düzenli
yapılması, hayat şartlarının daha yüksek olması,eğitim işsizlik vb. nedenlerle şehirlere akın
etmektedirler.Artan göçle birlikte kentleşme sorunları beraberinde Belediye sorumluluklarının ve
özellikle de Zabıta Hizmetlerinin artmasına yol açmaktadır.
5393 Sayılı Belediye kanununun 51 maddesine göre “Belediye Zabıtası,Belde de
esenlik,huzur,sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup,bu amaçla Belediye Meclisi tarafından
alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara
uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular”denilmektedir
Zabıta hizmetleri; belediye sınırları içinde beldenin ve belde halkının düzen,
Sağlık ve huzurunu, yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve
korumakla,Belediye suçlarının işlenmesi önleyecek tedbirleri almakla ve işlenmiş olan suçların yasa ve
yönetmeliklere göre işlemlerini yapmakla görevlidir.
Olağanüstü durumlarda günün 24 saatinde görevli olan Zabıta personeli aynı zamanda
Dini ve Resmi bayramlar ile Hafta tatillerinde de haftanın 7 (Yedi) gününü kapsayacak şekilde fiilen
çalışmaktadır.Mesai saatleri dışında gece 01.oo e kadar nöbetçi ekip görev yapmakta,şikayetlere
bakılmakta,rutin olarak yapması gereken işleri yapmaktadır. Yetkili makamların ve Halkın talepleri ile
yapılması istenilen iş ve hizmetler Zabıta tarafından yerine getirilmektedir.
Müdürlüğü’müzün daha önceden uzun vadede belirlenmiş işleri bulunmamakta olup,
yasa ve yönetmeliklerle belirlenen görevler, ayrıca Başkanlıkça verilen emirler doğrultusunda
çalışmalarımız devam etmektedir.
İlçemiz sınırları içerisinde faaliyette bulunan ve devamlı olarak denetlenmesi toplum
ve çevre sağlığı açısından gerekli olan Sıhhi Müesseseler (Bakkal,Market,Kasap, Lokanta,Berber,Tost
ve Döner Salonları,Büfeler,Mağazalar,Çay Ocakları,Pastaneler,Unlu Mamüller Satış Yerleri vb.işyerleri)
Gayri Sıhhi Müesseseler (Her Türlü Gıda İmalathaneleri,Unlu Mamüller Üretim
Yerleri,İmalathaneler,Tamirhaneler vb.işyerleri), Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri
(Kahvehane, Kıraathane, Kafe,İnternet Salonu, Elektronik Oyun Salonu,İçkili Restaurant,Bar
vb.işyerleri) ilgili diğer kurumlarla da işbirliğine gidilerek sürekli olarak denetlenmekte ve kontrol
altında tutulmaktadır.Bu dönem zarfında 528 İşyeri denetlenmiş olup,varsa aksaklıklar ikaz yoluyla
giderilmeye çalışılmış, mevzuata aykırı faaliyetlerinde ısrar eden işyerleri hakkında gerekli yasal
mevzuat uygulanmak suretiyle haklarında Ceza-i takibat yapılmıştır.İlçe sınırlarımız dahilinde ağır
tonajlı araçların(kamyon ve otobüs) park etmek suretiyle yapmış oldukları fuzuli işgalleri önleme
çalışmaları yapılmıştır.1608 Sayılı Kanun,2559 Sayılı P.V.S.K.5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 5393
Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde ilgililerine Toplam:18.777,00-TL.para cezası verilmiştir
Denetimlerimiz esnasında son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri ilgili kurumlarla
işbirliği yapılarak toplanıp imha edilmekte,şüpheli görülen gıda maddelerinden numuneler alınarak
Kütahya Bölge Hıfzısıhha Labaratuvarında Bakteriyolojik Analizleri yaptırılmaktadır.
Kişilerin vede özellikle de gençlerin beden ve ruh sağlıkları açısından sürekli denetlenmesi
gereken Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri (İnternet Salonu, Elektronik Oyun
Salonları,Kahvehane,İçkili
Yerler
vb.işyerleri)
sürekli
denetlenerek
kontrol
altında
tutulmaktadır.Ayrıca İnternet Salonları bulunan Bilgisayarlarda zararlı sitelere girilmemesi için (Erotik
ve Porno yayınlar,Terör Siteleri vb.siteler) Filtre yazılım proğramı kullanımı zorunlu hale getirilmiş
olup,bu tür işletmelerin yazılım proğramlarını kullanıp kullanmadıkları kontrolü amacıyla
Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan denetim ekibine teknik personel desteği sağlanmaktadır.
Yasal mevzuatın Belediyeye tanıdığı yetki ve sorumluluklar çerçevesinde Trafikle ilgili
olarak gerekli olan altyapı çalışmaları yapılmakta ve ilgili kurumlarla işbirliğine gidilerek şehir
merkezindeki Trafik akışını düzenli olarak seyrine yardımcı olunmaktadır. Bununla paralel olarak
Trafik İşaret ve Levhalarının değiştirilme çalışmaları devam etmektedir.Ayrıca şehir içindeki
51
FAALİYET RAPORU
2011
tekyön,çiftyön uygulamasına geçilmesi gereken yerler İlçe Trafik Komisyonuna öneri olarak
götürülmektedir.Toplu taşımayla ilgili olarak,Belediyemiz denetiminde çalışmakta olan 38 Adet Şehir
İçi Minibüsü halkımızın daha rahat ve huzurlu br ortamda seyahat etmeleri için devamlı olarak
denetlenmektedir.
3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına dair yasaya ve ilgili yönetmeliklere
göre İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ve Hafta Tatili ruhsatı talebinde bulunan 287 adet işyerine
ruhsat verilmiştir.
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,ilgili Mevzuat ve Zabıta talimatının 204. maddesine aykırı
olarak dışarıdan gelerek çeşitli yerlerde halkın merhamet duygularını istismar ederek ve el açarak
dilenen 51 adet dilenci toplanarak şehir dışına gönderilmiştir.
4109 sayılı yasaya göre Muhtaç Asker Aile yardımı talebinde bulunan 33 kişinin Sosyal
ve ekonomik durumları araştırılmış,bunlardan durumları yardıma muhtaç olarak tespit edilen 8 Asker
Ailesi yardım talebi Belediye Encümenine sevk edilerek yardımdan faydalanması sağlanmıştır.
Ekonomik durumlarının uygun olmamasından ötürü,Belediyemizden Maddi Yardım
talebinde bulunan 38 kişinin Ekonomik ve Sosyal durumları araştırılarak,yardıma muhtaç olduğu
tespit edilen 22 kişinin talepleri Belediye Encümenine sevk edilerek yardım alınması sağlanmıştır.
Belediyemize erzak yardımı ve Kırtasiye yardımı talebinde bulunanların Ekonomik ve
Sosyal durumları araştırılmış ve bunlardan yardıma muhtaç olduğu tespit edilenlere yardım yapılması
sağlanmıştır.
İlçemizde Kış Aylarında yaşanan hava kirliliğinin önlenebilmesi amacıyla diğer
kurumlarla da işbirliğine gidilerek Kaloriferli binaların yakıtları ve yakma sistemleri mevsimsel şartlara
göre denetlenmektedir.
Çeşitli nedenlerle Ailesine kaybetmiş küçük yaştaki 12 Çocuk Ailelerine teslim edilmiştir.
İlçemizde sürüler halinde gezen,insanlara saldıran başı boş ve zararlı hayvanların
toplanarak zararsız hale getirilme çalışmaları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından
beraber yapılmış ve yapılmaktadır.
Vatandaşlarımızın yazılı ve sözlü olarak yaptıkları ihbar, şikayet ve müracaatlar en kısa
sürede yerine getirilmeye çalışılıp,sonuçlarından müracaat sahibine bilgi verilmektedir.
İlçemizde Perşembe günleri kurulmakta olan Hayvan pazarında kaçak ve hastalıklı
hayvanların Pazar yerine girmemesi için devamlı olarak Menşe kontrolleri yapılmaktadır.Ayrıca Salı Cuma ve Cumartesi günleri kurulan Sebze,meyve ve Tuhafiye pazarında fiyat etiketi ve terazi
kontrolleri devamlı olarak yapılmakta,pazarcı esnafı kayıt altına alınmakta,pazarın düzen ve intizamı
sağlanmaktadır.
İlçemize bağlı köy minibüsleri ve yakın ilçelere çalışan otobüslerin ve Minibüslerin
durumu ve güzergahı uygun durumda bulunanların otogara giriş yapmaları sağlanmış,güzergah
bakımından uygun durumda olmayanların,şehrin ekonomik potansiyeli de göz önünde
bulundurularak belli alanlarda toplanılmasına çalışılmıştır.
Belediye’miz sınırları içinde ikamet eden vatandaşlarımızın Toplam:162 yazılı ve 1260
Adet şifai veya telefonla Müdürlüğümüze ulaşmış bu şikayetlere bakılmış ve sonuçlandırılmıştır.
Ayrıca Mülki idare tarafından yapılması istenen çalışmalar,Belediyemizin diğer
birimleriyle beraber yapılması gereken işler, Törenlerde,Bayramlarda ve Belediyenin
Organizasyonlarında Zabıta tarafından yürütülmesi gereken hizmetler yapılmaktadır.Ana hatlarıyla
toparlamaya çalışırsak Zabıta Teşkilatı Kanunların,Yönetmeliklerin,Tüzüklerin ilgili yasal mevzuatın
verdiği sorumluluk ve yetki çerçevesinde Belediye sınırları ve Mücavir alanında üstüne düşen
görevleri yerine getirmekte,Başkanlık Makamı tarafından uygun görülen görevleri yapmakta,Belediye
Karar organları tarafından uygulanılması istenen iş ve işlemleri yürütmekte olup Belediye emir ve
yasaklarına uyulup uyulmadığını kontrol etmekte alınmış olan kararların yasal çerçevede takibi
yapılmaktadır.Belediyenin Kolluk kuvveti olan Zabıta Teşkilatı,çalışmalarında Beldenin
esenlik,huzur,sağlık ve düzenin sağlanmasında üstüne düşen görevleri layıkıyla yapmaya
çalışmaktadır.
52
FAALİYET RAPORU
2011
RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ




Toplam 192 adet 163.203,5 m2 inşaat ruhsatı,
Toplam 180 adet 138.493,18 m2 yapı kullanma izni,
Toplam 22 adet 7.845 m2 yanan yıkılan yapı formu,
Ruhsat ve eklerine aykırı yapılara ve kaçak yapılara da 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42.
maddelerine göre 21 adet inşaat zaptı tutulmuş bina sahiplerine Toplam: 83.616,78.-TL para
cezası, binaların fenni mesullerine Toplam: 18.895.-TL verilmiştir.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Hukuk Müşavirliğimiz tarafından Belediyemizin hukuki konuları görüşülmekte ve sonuca
bağlanmaktadır. Dava ve takipleri için gerekli başvurular servisimiz tarafından yapılmaktadır.
Belediyemize emlak,ÇTV, Para cezası gibi amme alacaklarına ilişkin borçlarını ödemeyenler
hakkında ödeme emri düzenlenmektedir.
Öncelikle borcunu ödemeyenlere ilişkin uyarı yazısı yazılmış bu uyarı yazılarına
istinaden borçlular hakkında yeni ödeme planları oluşturulmaktadır. Borcunu ödemeyen diğer
borçlular hakkında servisimizce hapsen tazyik için dilekçe hazırlanmakta ve İcra Tetkik Mercii
Hakimliğine müracaat edilmektedir. İcra Tetkik Mercii hakimliğinin verdiği hapsen tazyik kararı
Cumhuriyet Savcılığına gönderilmekte, Cumhuriyet Savcılığı da evrakı Emniyet Müdürlüğüne intikal
ettirerek ilgililere, borçları ödeninceye veya mal bildiriminde bulununcaya kadar hapisle tazyik
etmektedir.
İcra takipleri için ilk önce dosya hazırlık işlemleri yapılır. Hazırlanan bu dosyalar Tavşanlı İcra
Müdürlüğü aracılığıyla takibe konulur. Takip başladıktan 15 gün sonra tebligat kontrolleri ve diğer
hukuki işlemler yapılarak takibin sonuçlanması için gerekli işlemler yapılır.
Açılan icra takibi için Mal Beyanı veren buna rağmen borcunu ödemeyenler için ise verilen
mal beyanına göre haciz işlemi gerçekleşmektedir. Haciz işlemi sırasında kişi ya ödeme taahhüdünde
bulunur yada verdiği malı haczedilir.
Ayrıca Hukuk Müşavirliğimiz tarafından Asliye Hukuk Mahkemesinde, Kadastro
Mahkemesinde, İş Mahkemesinde, Eskişehir İdare Mahkemesinde ve Danıştay Dairelerinde takip
edilen davalarımız bulunmaktadır.
13.02.2011 tarihinde kabul edilen ve 25.02.2011 tarih / 27857 (Mükerrer) sayılı resmi
gazetede yayınlanan BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN gereği borçlular hakkında gerekli
yapılandırmalar yapılarak borçların ödenmesi sağlanmaktadır. 02.03.2012
53
FAALİYET RAPORU
2011
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) 2 adet BMC PRO 827 (6x2) 10 lastik EURO 4 Motorlu 14 m3
Kapasiteli Damperli Kamyon alındı.
 KDV ve ÖTV Dahil= 319.512,88.-TL
 Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) 1 adet BMC PRO 522 6 Lastik 5000 Litre Su Tankı, 200 Litre
Köpük Tankı Kapasiteli Alçak Ve Yüksek Basınç Yangın Pompalı Portatif Merdivenli İtfaiye
Aracı alındı.
 KDV ve ÖTV Dahil= 172.250,00.-TL
 Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) 1 adet Kırıcı Tesisatlı Uzar Bomlu Forklift Çatallı JCB 4CX
Kazıcı-Yükleyici ve 1 adet Uzar Bomlu Forklift Çatallı JCB 3CX Kazıcı-Yükleyici Alındı.
 KDV ve ÖTV Dahil= 245.407,00.-TL
 Göbel Kaplıcası;
 Futbol Sahası yapıldı. Piknik alanlarına korkuluk ve büfe çatısı yapıldı.
 3 Eylül Parkı Halı Sahanın yıkımı yapıldı.
 Yeşil Cami yanına 3 adet pergole yapıldı.
 Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi B Blok (Eski SSK) Otopark etrafına korkuluk yapıldı.
 Cadde ve sokaklara elektrik direği yapıldı.
 Kükürlü Caddesi ve Yalvaç sokak kavşaklarına sinyalizasyon direkleri yapıldı.
 Işıkveren caddesi üzerinde bulunan kanalın etrafına korkuluk ve reklam panosu yapıldı.
 Tavşanlıdan Yetişenler Derneği bahçesine çatı yapıldı.
 Asfalt Şantiyesine Fen İşlerinin kullanması için depo yapıldı.
 Parklarda kullanılmak üzere banklar yapıldı.
 1992 Model Fatih Kamyon üzerine Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Mobil
Vinç yaptırıldı.
54
FAALİYET RAPORU
2011
SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayaç arıza sökme takma işi
Borçtan dolayı sökme takma işi
Yapılan Abone sayısı
Toplam m3
Toplam Tahakkuk
Toplam Tahsilat
Tahsilat Oranı
Yapılan Devir
YAĞMUR SUYU HATTI
KANALİZASYON HATTI
BACA ADET
MENFEZ
880
adet
1383
adet
922
adet
2701589
m3
5.021.704,94 TL
4.733.605,88 TL
%94.26
557 Adet
:7462 M
:7094 M
:350 ADET
:1200 ADET
55
FAALİYET RAPORU
2011
MOYMUL MAHALLESİ
 BALIKLI CADDESİ *KULÜP SOKAK * YENİ CAMİ SOKAK *DERECİK CADDESİ* HAMAM SOKAK
*ATAMAN SOKAK *ATABEY SOKAK* ŞENGÜL SOKAK* BÜKLÜM SOKAK* PORSUK SOKAK*
BİLGİN SOKAK* UĞUR SOKAK BİRLİK SOKAK* MİMOZA SOKAK* BAYIRLI SOKAK* SÜMER
SOKAK *İMAMLAR SOKAK* TUNÇBİLEK CADDESİ
ULUCAMİ MAHALLESİ
 ÇARDAK SOKAK*HAYIR SOKAK* BAHADIR SOKAK *EMİR SOKAK *BAYRAK SOKAK *ŞEN
SOKAK *YÜCE SOKAK *SEYİR SOKAK *ALTAY SOKAK *KÜLTÜR SOKAK *AKYOL SOKAK
*KALENDER SOKAK *MERCAN SOKAK *HATİP SOKAK *EREN SOKAK *VADİ SOKAK *BELDE
SOKAK *BOSNA SOKAK *YENİ DOĞAN CADDESİ *EKREM ÖDEMİŞ BULVARI *KÜLTÜR
SOKAK *AKYOL SOKAK ARASI
56
FAALİYET RAPORU
2011
YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ
YENİ DOĞAN CADDESİ
DURAK MAHALLESİ
 KÜKÜRTLÜ CADDESİ *HUZUR SOKAK *UFUK CADDESİ *AHMET YESEVİ CAD. İLE KÜKÜRTLÜ
CAD. ARASI *LEYLAK SOKAK *YAPRAK SOKAK *LALELİ SOKAK *ÇAĞLAYAN SOKAK *UMUT
SOKAK *PAPATYA SOKAK *IŞIKVEREN CADDESİ
57
FAALİYET RAPORU
2011
DİĞER FAALİYETLER
 Hotanlı suyu tali hat yenileme çalışmaları
Mesafe: 6000 m
Çap : Q75 mm
 Hotanlı Çeşmesi yerleştirilmesi
Çeşme : 14 adet
 Göbel Kaplıcası 20 adet apart dairesi inşaat ve
dairelerin pvc kapı ve pencere yapılması
 Göbel Kaplıcası 20 adet apart
dairenin tesisatlarının yapılması
 Göbel Kaplıcası Termal Tesise 2 adet sauna ve 1
adet buhar odası yapılması
 2011 yılı başlarında içme suyu arıtma tesisine su
sağlayan dip savak su alma yapısının
1000 MM PE boru ile yenileme
çalışmaları yapıldı
 Doğalgaz hatlarının basınç azalmasına
karşı çelik hat güzergah belirlenerek 3
noktada yatay geçiş sondajı yöntemi
ile çelik hat döşeme işlemi yaptırıldı
 Doğalgaz ana hat kazım ve döşeme
işlemine ve abonelik bağlantılarına
devam edildi
 Yaklaşık 6.000 adet su ve kanalizasyon
arızası tamiratı yapıldı
 TYÇP (Toplum Yararına Çalışma
Programı-İŞKUR)kapsamında
gelen
personellerle kanal ve yapılan muayene bacası ve ızgaraların temizlik çalışmaları yaptırıldı
 Alt yapısı yapılacak olan bölgelerin su abone hatları yenilendi.
58
FAALİYET RAPORU
2011
ULUCAMİ MAHALLESİ
ÇARDAK SOKAK KANALİZASYON VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 150 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 4
HAYIR SOKAK KANALİZASYON YAĞMUR
SUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 192 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 4
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe : 190 m
Çap
: Q300 mm
Baca Ad: 4
BAHADIR SOKAK KANALİZASYON VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 243 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 5
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe : 239 m
Çap
: Q300 mm
Baca Ad: 5
EMİR SOKAK YAĞMUR SUYU KANALİZASYON
HAT ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 280 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad:7
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 276 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 7
BAYRAK SOKAK KANALİZASYON VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 191 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 4
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 186 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 4
ŞEN SOKAK KANALİZASYON VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 253 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 5
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 248 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 5
YÜCE
SOKAK
KANALİZASYON
VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 205 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 4
SEYİR
SOKAK
KANALİZASYON
VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 164 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 4
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 161 m
Çap : Q400 mm
Baca Ad: 4
ALTAY
SOKAK
KANALİZASYON
VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 116 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 104 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
KÜLTÜR SOKAK KANALİZSYON YAĞMURSUYU
ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 57 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 55 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
AKYOL SOKAK KANALİZASYON YAĞMURSUYU
ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 282 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 5
59
FAALİYET RAPORU
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 277 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 5
KALENDER SOKAK KANALİZASYON
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 418 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 9
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 406 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 9
MERCAN
SOKAK
KANALİZASYON
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 374 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 7
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 370 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 7
HATİP
SOKAK
KANALİZASYON
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 160 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 4
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 161 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 4
EREN
SOKAK
KANALİZASYON
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 150 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad:3
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 143 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
VADİ
SOKAK
KANALİZASYON
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 500 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad:11
VE
VE
VE
VE
2011
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 495 m
Çap : Q300mm
Baca Ad: 11
BELDE
SOKAK
KANALİZASYON
VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 105m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 103 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
BOSNA
SOKAK
KANALİZASYON
VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 102 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 100 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
YENİDOĞAN CADDESİ KANALİZASYON VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 425 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 9
EKREM ÖDEMİŞ BULVARI KANALİZASYON VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 335 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 7
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 325m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 7
VE
60
FAALİYET RAPORU
MOYMUL MAHALLESİ
BALIKLI
CADDESİ
KANALİZASYON
VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 126 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 120 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
KULÜP
SOKAK
KANALİZASYON
VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 70 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 70 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
YENİ CAMİİ SOKAK KANALİZASYON YAĞMUR
SUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 70 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
DERECİK CADDESİ KANALİZASYON
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 150 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 4
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 151 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 4
HAMAM
SOKAK
KANALİZASYON
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 60 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 60 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
ATAMAN
SOKAK
KANALİZASYON
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
VE
VE
VE
2011
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 110 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 110 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
ATABEY SOKAK KANALİZASYON
VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 105m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 100 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
ŞENGÜLSOKAK KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 42 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
BÜKLÜM
SOKAK
KANALİZASYON
VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 207 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 6
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 200 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 6
PORSUK
SOKAK
KANALİZASYON
VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 40 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 41 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
BİLGİN SOKAK
KANALİZASYON VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 85 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 84 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
61
FAALİYET RAPORU
UĞUR
SOKAK
KANALİZASYON
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 197 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 4
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 195 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 4
VE
BİRLİK
SOKAK
KANALİZASYON
VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 51 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 50 m
Çap : Q300mm
Baca Ad: 1
MİMOZA SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMUR
SUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 96m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 95 m
Çap : Q300mm
Baca Ad: 3
BAYIRLI SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMUR
SUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 75 m
Çap : Q300 mm BAB
Baca Ad: 2
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 73 m
Çap : Q300mm
Baca Ad: 2
2011
İMAMLAR SOKAK KANALİZASYON
YAĞMUR SUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 80 m
Çap : Q300 mm BAB
Baca Ad: 2
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 75 m
Çap : Q400mm
Baca Ad: 2
TUNÇBİLEK CADDESİ KANALİZASYON
YAĞMUR SUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 350 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 10
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 360 m
Çap : Q400mm
Baca Ad: 10
VE
VE
YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ
YENİDOĞAN CADDESİ YAĞMUR
ÇALIŞMALARI
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 425 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 9
SUYU
SÜMER SOKAK KANALİZASYON VE YAĞMUR
SUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 53 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 50 m
Çap : Q400 mm
Baca Ad: 2
62
FAALİYET RAPORU
DURAK MAHALLESİ
KÜKÜRTLÜ CADDESİ KANALİZASYON VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 395 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 7
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 200 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 5
HUZUR
SOKAK
KANALİZASYON
VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 150 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 150 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
UFUK CADDESİ SOKAK KANALİZASYON
YAĞMUR SUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 125 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 4
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe:125 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 4
LEYLAK
SOKAK
KANALİZASYON
VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 55 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 55 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
YAPRAK
SOKAK
KANALİZASYON
VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 75 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 75 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
2011
LALELİ
SOKAK
KANALİZASYON
VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 110 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 110 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
ÇAĞLAYAN SOKAK KANALİZASYON VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 105m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 100 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
UMUT SOKAK KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 118 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 118 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
PAPATYA
SOKAK
KANALİZASYON
VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 45 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 45 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 2
IŞIKVEREN CADDESİ KANALİZASYON VE
YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
 KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
Mesafe: 150 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
 YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARI
Mesafe: 150 m
Çap : Q300 mm
Baca Ad: 3
63
FAALİYET RAPORU
2011
ÇARDAKLI MAHALLESİ
 PALANGA CADDESİ *ÇAYIR SOKAK
*HOCANIN CADDESİ *ALİM SOKAK
*UZLAR SOKAK *ATATÜRK BULVARI
64
FAALİYET RAPORU
2011
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
İlçemizde 19 adet mahalle ve bu mahallelerde yaklaşık olarak 3000 atık Konteynırı
bulunmaktadır. Yılın 12 ayı temizlik hizmetlerini yürüten firma tarafından 9 mahalle günlük olarak , 7
mahallede ise gün aşırı olarak konteynırlar düzenli bir şekilde 13 adet Atık toplama aracıyla
toplanmaktadır.
Belediyemiz, Bakanlar Kurulu'nun 2006/9941 sayılı ve 04.01.2006 tarihli kararıyla kurulan
Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) üyesi
olmuştur. Bu kapsamda oluşturulan düzenli depolama sahasının 2012 yılı ilk 6 aylık dönem itibariyle
hizmete girmesi hedeflenmektedir.
Tavşanlı Belediyesi olarak düzenli depolama alanının ömrünün daha uzun ve sağlıklı olması
adına atıklarımızı azaltmayı hedefledik. Ambalaj atıkları için bir firmayla anlaştık ve kaynağında ayrı
toplamanın planlamasını yaparak Ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamaya başladık. Bu plan
doğrultusunda en kısa sürede geri dönüştürülebilir tüm atıkların kaynağında ayrı toplanması
projesinin başarıya ulaştıracağımıza inanıyoruz. Fakat bizim için asıl sorun ilçemiz sınırları içerisinde
çıkarılan linyit kömürünün ilçemizde fazla miktarda kullanılması ve buradan çıkan küllerin katı atık
kapsamında ilçemizdeki diğer atıklarla birlikte aynı konteynırlarla toplanmasının alışkanlık haline
geldiği ve bundan dolayı kış aylarında atık miktarının yaklaşık 2 katına çıktığını yaptığımız kantar
ölçümleriyle tespit ettik.
KÜKAB bünyesinde kurulan düzenli depolama sahasının bu küllerle doldurulmasının projenin
ömrünü kısaltacağı ayrıca transfer istasyonuyla 50 km mesafeye taşınacak olan kalorifer ve soba
küllerinin taşıma maliyetlerini arttıracağı ve temizlik hizmeti maliyetimizin artacağını düşünerek
ilçemizdeki 3000 adet konteynırın 1400 tanesini yerlerinde düzenleme yaparak kaldırdık. Bu aldığımız
konteynırları dikkat çekmesi amacıyla kırmızı renge boyayıp üzerine KÜL ibarelerini yazarak organik
atık konteynırları ile yan yana koyduk ve vatandaşlarımıza birebir görüşme ve belediye anonsu
yoluyla bilgilendirme yaparak küllerin bu konteynırlara atılmasının önemini vatandaşlarımıza anlattık.
Böylece bu uygulamada % 80 lere varan başarı sağladık. Her geçen gün başarı grafiğimiz
yükselmektedir.
Düzenli depolama alanına gönderilmeyecek olan KÜL ve AMBALAJ atıklarının İlçemizde çıkan
atık miktarının yaklaşık % 60-65’i olduğunu varsayarsak yaptığımız bu çalışmanın çevremize
getirilerinin ne derece önemli olduğu ortaya çıkacaktır.
Bu uygulama ile;
 Yaz aylarında oluşan Karasinek, sivrisinek gibi haşeratların konteynırlarda üremesinin
engellenmesi,
 İlçemizde konteynırlardan kaynaklanan görüntü kirliliğinin önlenmesi
 Düzenli depolama sahasının ömrünün uzatılması,
 Temizlik maliyetlerinin azaltılması,
 Çevreye karşı vatandaşlarımızın duyarlılıklarının artırılması
 -Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılması
hedeflenmiştir.
İlçemizde 2011 yılı içerisinde toplam 36.154 TON atık çıkmıştır. Bu atıkların;
 15.110 ton’u KÜL,
 19.132 ton’u EVSEL ATIK,
 1.912 ton’un GÜBRE’ dir.
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılması için ÇEVTEM
Temizlik firması ile “Ambalaj Atıklarının Tavşanlı Belediyesi Sınırları İçerisinde Kaynağında Ayrı
Toplanması ve Geri Kazanımı Projesi Uygulama Protokolü” 01.03.2012 tarihi itibariyle imzalanmıştır.
KÜKAB projesi kapsamında Belediyemize teslim edilen 130 adet 2 m3’lük plastik ambalaj atığı
toplama kutusu ilçemizin muhtelif yerlerine dağıtılmıştır.
65
FAALİYET RAPORU
2011
İlçemizdeki inşaatlardan çıkan hafriyat atıklarının düzenli depolanabilmesi amacıyla İlçemiz
Çukurköy Mahallesinde bulunan eski çöp döküm alanı Belediyemiz Meclisince alınan kara gereğince
“Hafriyat Döküm Alanı” olarak belirlenmiştir.
Belediyemizce 05 Haziran Dünya Çevre
Günü münasebetiyle vatandaşlarımızda
çevre
bilincinin
oluşturulabilmesi,
geliştirilebilmesi ve çevreye olan duyarlılığın
arttırılabilmesi amacıyla 15-16-17 Haziran
2011 tarihlerinde Çevre Şenliği düzenlenmiş
olup ambalaj atığı getiren vatandaşlarımıza
muhtelif hediyeler verilmiştir. Ayrıca bu
etkinlik
çerçevesinde
Hanımçeşme
İlköğretim Okulu öğrencilerinden 200 kişilik
bir grup çevreye duyarlılık adına bir bisiklet
turu düzenlenmiş ve çevreye olan
duyarlılıklarından
dolayı
Hanımçeşme
İlköğretim okuluna 1 adet plaket takdim
edilmiştir.
Belediyemizin başlatmış olduğu mavi kapak toplama uygulaması sonucunda 1 adet engelli aracı
kampanyaya katılım sağlayan Arslanbey İlköğretim
okulu müdürüne öğrencisine verilmek üzere teslim
edilmiştir.
İlçemizde Salı, Cuma ve cumartesi günleri
kurulan Pazar yerlerinde pazarcı esnafına Poşet
dağıtmak suretiyle Pazar alanlarının daha hızlı
temiz ve sağlıklı bir şekilde atıklarının toplanması
hedeflenmiştir.
İlçemizde büyükbaş hayvancılıkla iştigal eden
160 ailenin çıkarmış olduğu gübreler ayrı bir atık
toplama aracıyla evlerden toplatılmaktadır.
2011 yılı içerisinde karasinek, sivrisinek, kene
ve bunların larvalarıyla mücadele amacıyla;
 60.000 hektar ULV uçkun ilacı,
 30.000 Hektar çöplük ve çöp bidonları için ilaç kullanılmıştır.
Larva ve Kışlak mücadelemiz.12 ay süreyle devam etmektedir.
İlçemize çevre il ve ilçelerden özellikle getirilip atılan köpekler ekiplerimiz tarafından yakalanıp
barınağımıza konulmaktadır.
66
FAALİYET RAPORU
2011
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL DAĞILIMI
5
Memur
İşçi
15
4
Şirket Personeli
 2011 içeresinde tali işlerden toplam 17.650,50 TL kazanç sağlanmıştır.
67
FAALİYET RAPORU
2011
2011 Yılı Genel Faaliyetlerimiz
Kanalizasyon
Cenaze Nakli
128
29
13
349
47
77
673
14
57
392
402
Sulama Ve Yıkama
Pankart Asma Ve
İndirme
Su Verme
Baca Yangını
308
508
Ev Yangını
Kanalizasyon
Cenaze Nakli
Sulama Ve Yıkama
Pankart Asma Ve İndirme
Su Verme
Baca Yangını
Ev Yangını
İşyeri Yangını
Arazi Ve Ot Yangını
Araç Yangını
Sepetli Araç
Su Çekme
Baca Temizleme
673
392
508
308
402
57
29
14
128
13
349
77
47
68
FAALİYET RAPORU
2011
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Yaşamın elektronik ortama taşındığı, resmi ve özel sektörün tüm alanların da bilgi
teknolojilerinin vazgeçilmez olduğu günümüzde, teknolojiyi belki de en yakından takip etmesi
gereken kurumlardan biri de hiç şüphesiz yerel yönetimler olacaktır. Zira bulunduğu bölgede devleti
ve hizmetlerini temsil eden yerel yönetimler bir devletin ayırt etmeksizin tüm halkına sunması
gereken sağlıktan alt yapıya, ulaşımdan güvenliğe kadar geniş bir yelpazede halkına hizmet götürmek
zorundadır. Yerel yönetimler, vatandaşa hizmet götürürken de hizmette hız, doğruluk, güvenlik vb.
birçok alanda teknolojinin kullanılması hizmeti en üst seviyelere çıkaran önemli unsurlardan biridir.
Söz konusu teknoloji olduğunda sadece yerel yönetimler değil tüm kurumlarda ilgili birim olan Bilgi
İşlem departmanlarına çok önemli bir iş düşmektedir. Çünkü yerel yönetimler çalışmalarında, günün
teknolojisine ayak uydurmak için bünyelerindeki bilgi işlem departmanlarına büyük önem verirler.
Bilgi İşlem Müdürlüğü Belediyemizin bilgi sistemleri yapısı ile ilgili politikaları oluşturmada,
Belediyemiz birimlerinin kendi hizmetlerini görmelerinde ortaya çıkan bilgi sistemleri gereklerini
koordine etmek için ihtiyaçları belirleyen, temin eden ve kullanıcı birimlere sunan bir birimdir.
Müdürlüğümüz, gerekli bilgi sistemlerini geliştirir, yönlendirir ve işletir, gerekli bilgi
sistemlerini destekler. Ayrıca bilgi teknolojileri konusunda kullanıcı birimlere danışmanlık yapar,
eğitim ve destek verir. Teknik ve idari birimlerin elektronik ortamda bilgi alışverişi yapabilmelerini
sağlayan ortak veri havuzu oluşturur. Verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması ve paylaşılmasına
ilişkin standartları belirler ve bunları uygulamaya koyar. Ayrıca Belediyemizin ihtiyaç duyacağı diğer
bilgi işlem hizmetlerini de yerine getirir.
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Adı
PC
Laptop
Yazıcı
MS Office
Faks
Olgu Server
Destek
Netcad
Sunucu
Firewall
Switch
Adet
63
3
45
15
2
1
3
1
4
1
6
Sunulan Hizmetler
Bilgi İşlem Müdürlüğü
 Belediye personelimizin bilgisayar donanımı problemleri ilgili destek faaliyetleri
 Belediye personelimizin bilgisayar yazılımları problemleri ilgili destek faaliyetleri
 Belediyemiz personelinin bilgi teknolojilerini daha etkin kullanımına yönelik yazılım ve
donanım çalışmaları
 Halkımızın belediye hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasına yönelik hizmetler
 Belediyemizin sahip olduğu verilerin pratik kullanım, ulaşım ve güvenli bir şekilde
depolanmasına yönelik faaliyetler
 Belediyemizde kullanılan teknolojik kaynaklan en üst düzeye çıkarmaya yönelik faaliyetler
 Belediyemiz hizmetlerinin mümkün olduğunca elektronik ortamdan da ulaşılabilir olmasına
yönelik faaliyetler
 Personelimize yönelik eğitim faaliyetleri
69
FAALİYET RAPORU
2011
AMAÇ ve HEDEFLER
 Kent bilgi sisteminin kurulması
 Yönetim bilgi sisteminin kurulması
 Etkin kullanımın temini
 E-belediyeciliğin kurulması
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Bir felaket anında sistemin zaafa uğramadan, kesilmeden devamlılığı için sistem ünitelerinin bir
yedeğinin aktif olarak belediyenin başka bir lokasyonunda kurulu hale getirilmesi
Dijital arşiv çalışmalarının tamamlanması
Belediye otomasyon sistemlerinin tam entegrasyonunun sağlanması
Personelin bilgi işlemi ilgilendiren problemlerine cevap süresinin ve bunun akabinde problemin
çözüm süresinin minimum bir süreye ve standarda oturtulması
Faaliyet ve Proje Bilgileri
 Network iyileştirme Projesi
 Bina içindeki her bölüm ayrı bir ağ çalışacak şekilde ayarlandı.
 Yazılım Çalışmalarımız
Göbel Termal Tesisleri
Göbel Termal Tesisleri için bir konaklama tesisin ihtiyaçlarını karşılayacak konakla yazılımının
hazırlanması için çalışmalara başlanmıştır.
Mezarlıklar İçin Kayıt Sistemi
Mezarlıklarımız için kayıt sistemi program veri tabanı oluşturma işlemine başlanmış kayıtların digital
ortama aktarma çalışmaları devam etmektedir.
ELEKTRİK SERVİSİ



















Şantiye beton santrali harç taşıma sisteminin otomasyon işleri yapıldı.
Yeşil camii önündeki havuzun motor ve ışık sistemleri yapıldı.
Yetişenler parkı çevre aydınlatma işleri yapıldı.
Sağlık caddesi ile K.Zeytinoğlu caddesi kavşağında bulunan dükkanların, bu dükkanların
önündeki meydan ve havuzun elektrik işleri yapıldı.
Çukurköy mahallesinde Tavşanlı Belediyesine ait ek hizmet binası elektrikleri yapıldı.
Sağlık caddesi ile K.Zeytinoğlu caddesi kavşağında trafik sinyalizasyon sistemleri yapılıp
faaliyete geçirildi.
Işıkveren caddesi ve Tunçbilek caddesi kavşağında trafik sinyalizasyon sistemleri yapılıp
faaliyete geçirildi.
Yalvaç sokak ile Hayat caddesi (Murat gazi parkı önü ) kavşağında trafik sinyalizasyon
sistemleri alt yapı çalışmaları yapıldı.
Yol genişletme çalışmaları esnasında taş döşenen yeni yollara sokak aydınlatması için kablo
ve direk yerleştirme işleri yapıldı.
Yol genişletme çalışmaları esnasında yolu engelleyen OEDAŞ’a ait beton direklerin yerleri
değiştirildi.
Yol genişletme çalışmaları esnasında yıkılıp onarımı yapılan yerlerdeki elektrik işleri yapıldı.
Çift yönlü yapılan Sağlık caddesi,Yalvaç sokak ve Haşim benli bulvarı üzerindeki orta refüjden
cadde ve sokak aydınlatması yapıldı.
Yalvaç sokak ile Haşim benli bulvarı kavşağındaki saat kulesinin elektrik tesisatları yapıldı.
Belediye hizmet binası güvenlik ve internet kamera sistemleri kuruldu.
Belediye hizmet binası önü ve arkadaki otoparkın otomatik bariyer sistemleri yapıldı.
Beyköy mahallesinde bulunan belediyeye ait lojmanların elektrik tesisatları yapıldı.
Beyköy mahallesindeki gasilhanenin elektrik işleri yapıldı.
Beyköy mahallesindeki düğün salonunun ses sistemleri yapıldı.
Katı atık tesisinin O.G.hattıyla ilgili çalışma yapıldı.
70
FAALİYET RAPORU
2011
 Çevre yolu Çukurköy tarafının orta refüj otomatik çim sulaması için Şabandede yolu kenarına
dalgıç pompa ve elektrik sistemleri yapıldı.
 Hoparlör ilan sistemlerinin frekans değişimiyle ilgili çalışma yapıldı.
 Göbel kaplıcasında yeni yapılan apart dairelerin sıva altı elektrik işleri yapıldı.
 Tunçbilek yolu üzeri tır garajına güvenlik kamera sistemi kuruldu.
 Hac ve umre için kutsal topraklara gidenlerin uğurlanması esnasında seslendirme yapıldı.
 Tavşanlı’mızın gururu Tavşanlı Linyit Spor’ un deplasman maçlarında yerel tv kanalıyla
anlaşmalı Canlı yayını Meydan reklam ekranından yapıldı.
 Kütahya fuarındaki Tavşanlı tanıtım standının elektrik ve mehter takımının seslendirme işleri
yapıldı.
 Şaban dede ve Üçeylül Festivalleri ile ilgili elektrik ve seslendirme işleri yapıldı.
 Önemli gün ve milli bayramlarımızda seslendirmeler yapıldı.
 Belediyeye ait diğer hizmet birimlerinde arıza ve yeni çalışmalarda yapıldı.
 Moymul mahallesi Balıklı caddesi ve Derecik caddesi yol kenar aydınlatma kablosu ve
direkleri bağlanıp ışıklandırma yapıldı.
 Ulucamii mahallesi Akyol,Yüce ve Emir sokak yol kenar aydınlatma kablosu ve direkleri
bağlanıp ışıklandırma yapıldı.
 Belediyemize ait su depolarının ve elektrik motorlarının aylık bakım ve onarım işleri yapıldı.
 Belediyemize ait işyerlerinde elektrik , telefon arıza ve bakım işleri yapıldı.
 Belediyemize ait hoparlör ve ilan sistemi arızalarına bakıldı.
71
FAALİYET RAPORU
2011
TAGTAŞ A.Ş.
2011 yılı şirketimiz faaliyetlerini kıt kaynaklarımızın olumlu bir şekilde kullanarak, Belediyenin
hızlı çalışma temposuna paralel olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Şirketimiz mal ve hizmet bölgemiz
taranarak en kaliteli ve fiyatları değerlendirilerek yapılmıştır.
Belediyemizin hizmet alım işlemleri yasal mevzuat ve kaliteli hizmet değerlemesi ile yerine
getirmenin haklı gururunu sizlerle paylaşmak isteriz. 2011 yılında Belediyenin birçok hizmet ihale işini
başarıyla tamamladık. Amacımız Tavşanlı’nın hak ettiği iyi hizmeti şirket olarak yardımcı olmak için
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çerçevede belediyemiz Milli Egemenlik parkında bulunan halı
sahanın kapalı olarak 1200 seyirci kapasiteli her hizmete uygun modern bir spor tesisi yapılmasına
başlanmıştır. En kısa zamanda inşaatı bitirip halkımızın hizmetine sunacağız. Bunun yanında 200 m2
kapalı alanı olan kafeterya da işletmeye açılıp halkımızın hizmetine sunulacaktır. Çevremizdeki iştigal
konumuzla ilgili kamu kuruluşlarının ihaleleri dikkatle izlenip bize uygun olanlarına teklif verilmiştir.
Bu teklifler ülkemizde olduğu gibi ilçemiz de hat safhaya ulaşmış istihdam sorununa bir nebze olsun
çözüm bulma düşüncesindeyiz. Ekmek fabrikamızda kaliteli ekmek ve hizmet sunmak amacıyla
gayretli bir çalışma içerisindeyiz. Ekmek üretimimizde bize yardımcı olan fabrikalarımıza
şükranlarımızı sunarız.
Yine 2011 yılında Belediyemizin aşevinde kullanılmak üzere 1 adet yeni araç satın alınmıştır.
Bayiliğini yaptığımız GLİ kömür bayiliği ile kömür satışlarımız devam etmektedir.
2011 yılı faaliyetlerimizi kısaca özetlediğimiz gibi başarılı bir yıl geçirdik. Bundan sonraki
dönemlerde de ilçemiz için hayırlı yatırımlara ve hizmetlere devam edeceğimizi ve bize destek olan
herkese en içten duygularla saygılarımızı sunarız.
72
FAALİYET RAPORU
2011
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Üstünlükler
1‐İlçemizin Alt Yapısının büyük ölçüde bitmiş olması.
2‐Yönetimimizde katılımcı anlayış.
3‐Kurumumuzun mali durumunun iyi olması.
4‐Belediyemizin borcunun bulunmaması.
5‐Kaplıca Turizmine yapılan yatırımlar.
6‐İlçemizin Çeşitli Platformlarda yeterince tanıtılması.
7‐Stratejik planlama sürecinin başlamış olması.
8‐Kent içi özel ulaşım ağının oluşturulması.
9‐İlçemizin yatırım teşvik kapsamında bulunması.
10‐Kent Bilgi(CBS‐NBS) sistemimizin bitirilmiş olması.
11‐Hizmet araçlarımızın yeterli olması.
12‐Katı atık tesisinin yapımına devam edilmesi.
13‐Bölgemizde sayılı halk pazarlarımızın olması.
14‐Belediyemizin fiziki alt yapısı durumunun iyi olması.
15‐Norm kadro çalışmalarının bitirilmiş olması.
Zayıflıklar
1‐ Şehir içi otopark sorunu.
2‐ Oto galerilerinin şehir içinde bulunması.
3-Kurum içi bilgi iletişim sistemlerinin yetersiz olması.
4-İstihdam alanlarının yetersizliği.
5-Çarpık kentleşme.
6-Hava kirliliği.
7-İlçemizin bağlantı noktası.
8-Hizmet araçlarımızın modellerinin düşük olması.
Tavşanlı Belediyesi olarak göreve geldiğimiz süreç itibariyle Tavşanlının her boyutta çehresini
değiştirmek ve bu şehirde yaşayanların sorunlarını geçici değil kalıcı olarak ortadan kaldırmak için
çalışmalarımız devam etmektedir.
73
FAALİYET RAPORU
2011
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki
harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay
raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim (Tavşanlı -30.03.2012)
Mustafa GÜLER
Şehir Plancısı
Belediye Başkanı
74