Hayat KAPAK 27 - Küçükçekmece Belediyesi

Yorumlar

Transkript

Hayat KAPAK 27 - Küçükçekmece Belediyesi
TEMMUZ - A⁄USTOS • SAYI 27
HAKAN
19.500 Ö⁄RENC‹M‹Z
fiÜKÜR KÜÇÜKÇEKMECE’DE
SERT‹F‹KA ALDI
N‹RAN
SUNAYÜNSAL
AKIN
KÜRESEL
ENGELLER‹
ISINMAYA
B‹RL‹KTE
KARfiI
AfiIYORUZ
B‹S‹KLET
Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd’nizi istemeyi unutmay›n›z
360 0 belediyecilik vizyonuyla,
Küçük ‹stanbul’da büyük de¤iflim!
y
a
i
n
e
aziz y
KÜÇÜKÇEKMECE
www.kucukistanbul.org
BELED‹YE BAfiKANLI⁄I
Baflkan’dan mektup...
Yar›nlar›m›z› sanat›n ›fl›¤›yla ayd›nlatacak
olan Küçük ‹stanbullu kardeflim
Sevgili sanatsever hemflehrilerim;
Öncelikle hepinizi sayg› ve sevgilerimle selaml›yorum.
Dergimizin 27. say›s›nda sizlerle buluflman›n keyfini
yafl›yoruz.
Sanat ad›na çok ciddi bir at›l›m oldu¤unu
düflündü¤ümüz 19500 çocu¤umuzun 28 branflta
filizlenme süreçleri geçti¤imiz ay sona erdi. Kültür
merkezlerimizde, modern danstan baleye, piyanodan
solfeje, tiyatrodan gitara kadar birçok dalda, kendi
alanlar›nda profesyonel e¤itimciler ile birlikte,
tamamen ücretsiz verilen bu kurslar›m›z, gelece¤in
sanatç›s› olacak çocuklar›m›z›n yan›nda olabilmek, bu
yolda onlara hizmet vermek ve ayakta alk›fllayarak
destek olmak bizlere nasip oldu.
Sanat›n insanlar için önemini, her zaman vurgulayan
biri olarak tekrar ifade etmeliyim ki, sanat›n içinde
bulundu¤u her ortam kendili¤inden renklenecek,
bizlere ›fl›l ›fl›l bir dünya sunacakt›r. Hamuru sanat›n
herhangi bir dal› ile yo¤rulan evlatlar›m›z gelecekte
belki de milyonlar›n sevdi¤i bir y›ld›z olma yolunda
h›zla ilerleyecektir. Biz yetiflkinler, onlar›n bu
heyecanlar›na ortak olmal› ve ihtiyaç duyduklar› her
anda yan› bafllar›nda olmal›y›z. Bu sorumluluk
çerçevesinde, Kültür Merkezlerimizde ücretsiz olarak
kurs gören 19500 çocu¤umuzun say›s›n› k›sa zamanda
35000’e ç›karmay› amaçl›yoruz.
Sokaklardaki tehlikelerden uzak tutmaya çal›flt›¤›m›z
çocuklar›m›z, böylelikle hem geleceklerini
flekillendirmek konusunda yard›m görecek, hem de
ilçemiz bu durufluyla herkese örnek olma yolunda bir
ad›m daha atm›fl olacakt›r. Sanata yapt›¤›m›z yat›r›m
ve projeler sayesinde ald›¤›m›z bütün takdirlere lay›k
olmaya devam etmeyi arzu ediyoruz.
Siz de¤erli anne- babalara, çocuklar›n›z konusunda
göstermifl oldu¤unuz tüm hassasiyet ve anlay›fl ad›na
ben de Aziz amcalar› olarak teflekkürlerimi sunmak
istiyorum. Sizin engin sevginiz ve deste¤iniz, bizim
görev aflk›m›z sayesinde evlatlar›m›z yepyeni gelecekte,
‹nflallah ola¤anüstü ifllere imza atma imkân› bulacaklar.
Kendilerini hem insan olarak, hem de yeni neslin anne
babas› olarak bir ad›m önde hissedecekler. Bizlerin bir
zamanlar sahip olamad›klar› bu imkânlar› kullanma
f›rsat› verdi¤iniz için size ömür boyu müteflekkir
kalacaklard›r.
Sevgili hemflehrilerim, hizmetlerimizin gelecek
nesiller için önemini bilen düflüncelerinize bir kez daha
teflekkürlerimi sunuyor, hepinize sanatla dolu ve
sevgiyle yeflermifl bir ömür diliyorum.
iay
n
e
y
aziz
içindekiler
içindekiler
ETK‹NL‹K
Niran Ünsal
16
4
20
FORUM
‹ÇKUMSAL
24
29
TEM‹ZL‹K
KAMPANYASI
HAfiMET
BABAO⁄LU
30
40
ARGE
PROJELER
S‹V‹L TOPLUM
KS‹AD
43
44
HAKKI
YALÇIN
A‹LE ‹Ç‹
E⁄‹T‹M
48
50
KÜLTÜR
SEMPOZYUMU
BALIKÇILIK
52
54
HOB‹
KÜBRA
DO⁄RU
56
58
PS‹KOLOJ‹
KULÜBÜ
A⁄AÇ
AKÇAA⁄AÇ
60
62
26
PÜF NOKTASI
HAVUÇ
‹LET‹fi‹M
Cide
64
66
PRAT‹K
B‹LG‹LER
K‹TAP
Bisiklet fienli¤i
ETK‹NL‹K
RÖPORTAJ
12
8 19 bin 500 çocu¤umuzun sertifika mutlulu¤u
ETK‹NL‹K MESLEK
Uçurtma
fienli¤i
14
Saat tamircisi
68 OKURLARDAN 70 YEMEK 71 OTOMOB‹L
72 SA⁄LIK 76 S‹NEMA&T‹YATRO
36
78 ‹NTERNET 79 TEKNOLOJ‹ 80 BULMACA
GEZ‹
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
TEMMUZ-A⁄USTOS 2009
Say›: 27
Sahibi
Küçükçekmece
Belediye Baflkanl›¤› ad›na
Aziz Yeniay
Cihat Demir
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü
Genel Yay›n Yönetmeni
[email protected]
Ömer Ça¤r›l
Genel Yay›n Koordinatörü
Ahmet Turan Koçer
Umut yaflamd›r
Genel Yay›n Yönetmeni
Cihat Demir
Yay›n Kurulu
Ahmet Turan Koçer, Cihat Demir,
Buket Cömert, Ferdal Uzundurukan
Yay›n Dan›flma Kurulu
Ahmet Gedik, Ahmet Turan Koçer
Enver fiengül, Halil Ortaç,
Mubin Dursun, Mustafa Kuzugüden
Grafik - Tasar›m
Mustafa Akada
Haber, Araflt›rma, Dosya
Burcu Eda Erdem, Yasemin fiimflek,
Özlem Erim, Mercan Ulua¤aç
Foto¤raf
Aziz Kaya
Sevgili Okuyucular,
‹nsan umutla yaflar, umut
ederek yaflar do¤as› gere¤i.
Umudun bitti¤i yerde yaflam
biter elbette ve ruhsuz bir
beden kal›r geriye. Do¤um bir
umuttur her fleyden önce,
gelecektir, sevgidir. Gelece¤e
dair planlaman›n mutlulukla
yap›ld›¤› en güzel and›r
do¤um. Sevginin yeni bafltan
keflfedildi¤i, hayata s›k› s›k›
tutunman›n en verimli
zaman›d›r. Ad›na umut
beslenilenin umutlar› olur.
Yavrular›m›z için güzel bir
çocukluk, iyi bir okul, iyi bir ifl,
iyi bir evlilik hep umutla
yeflerir.
Cenk Türkezer
Metehan Kurt
Renk Ayr›m, Bask› ve Cilt
Altan Bas›m Ltd.
Huzurlu bir gelece¤e ç›k›lan
en güzel yolculuktur,
sevdiklerimizle birlikte
ç›kt›¤›m›z…
e-mail: [email protected]
KÜÇÜKÇEKMECE
BELED‹YE BAfiKANLI⁄I
Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler
Müdürlü¤ü
Telefon: 0212 444 4 360
Faks: 0212 411 0 640
Uzun y›llar önce izledi¤im bir
film çok etkilemiflti beni; iki
gencin dünya haritas›
üzerinde renkli raptiyelerle
iflaretledi¤i yerleri görme
umutlar› vard›. Hasta olan ve
bu gezinin umuduyla yaflama
ba¤lanmaya çal›flan
delikanl›ya, genç k›z, baflka
bir ilde okuyaca¤›n›
söyledi¤inde delikanl› ertesi
sabah yata¤›nda hayat›n›
kaybediyor. Asl›nda bu
aç›dan bak›ld›¤›nda umut
etmenin hayat›m›zda nas›l
genifl bir yer tuttu¤u ve ondan
asla kopmamam›z gerekti¤i
gün gibi ortaya ç›k›yor.
Dile¤im odur ki, en
bitirdi¤iniz anda bile
umudunuzu yitirmemeniz.
Unutmay›n ki, samimiyetle ve
yeterince, gere¤ini yaparak
bir fley isterseniz Allah ve
hayat onu size verecektir. Her
zamanki gibi fliirle bitiriyor,
umudunuzu ne olursa olsun
yitirmemenizi, hayata s›ms›k›
ba¤lanman›z› temenni
ediyorum. Umutla ve sa¤l›kla
kal›n...
UMUT
HER SABAH YEN‹ GÜN
GÜNEfi Y‹NE DO⁄ARKEN,
SARIL SIMSIKI HAYATA
ÖLMEK ‹Ç‹N ÇOK ERKEN.
HEM BAHAR HEM YAZDASIN
YOLUN EN BAfiINDASIN
KIfiLAR DA GEL‹R ELBET
HEDEF MUTLULUK ‹LELEBET.
Fakr-u fiuara/ K›zkulesi
www.kucukcekmece.bel.tr
[email protected]
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
3
forum
TÜRK‹YE
Kredi kart› ma¤durlar›na kolayl›k
Hükümet kriz nedeniyle ald›¤› önlemlere bir yenisini ekledi. Vatandafl›n belini büken ve temerrüte düfltükten sonra faiz nedeniyle h›zla katlanan kredi kart› borçlar› yap›land›r›lacak. Ekonomi yöneticileri, bankac›larla yapt›klar› görüflmelerin ard›ndan konuya çözüm getirdiler. 31 May›s itibariyle temerrüde düflen borçlar, bankaya baflvurularak düflük faizlerle yeniden yap›land›r›larak geri
ödenebilecek. Baflbakan Yard›mc›s›,
Devlet Bakan› Ali Babacan konu ile
ilgili yapt›¤› aç›klamada, temerrüde
düflen kartlar›n büyük ço¤unlu¤unun 1.000 TL’nin alt›nda olan kartlarda oldu¤unu belirterek, “Krizden etkilenen, dar gelirli vatandafllar›m›za
nefes ald›rd›k” diye konufltu. Babacan, vatandafllardan, kredi kart› harcamas› yapma yerine tüketici kredisi
kullanmalar›n› istedi.
Teflvik art›k her ilde farkl› uygulanacak
Baflbakan Erdo¤an taraf›ndan aç›klanan
yeni Teflvik ve ‹stihdam Paketi ile Türkiye
öncelikli yat›r›m bölgelerine ayr›ld› ve bu
yat›r›m bölgelerinde indirimli özel kurumsal
vergi oranlar› uygulanaca¤› aç›kland›.
Yeni Teflvik ve ‹stihdam Paketi öncelikli iller
ve bölgelerde yat›r›mlar› düflük vergiler ve
di¤er yollarla teflvik ve 500 bin kifliye yeni
ifl yarat›lmas›n› amaçl›yor. Teflvik ve ‹stihdam paketi kapsam›na giren öncelikli böl-
geler, bu bölgelerdeki iller ve uygulanacak
teflvikli kurumsal vergi oranlar›:
1. BÖLGE: Uygulanacak kurumsal vergi
oran› yüzde 10.
2. BÖLGE: Uygulanacak kurumsal vergi
oran› yüzde 8.
3. BÖLGE: Uygulanacak kurumsal vergi
oran› yüzde 4.
4. BÖLGE: Uygulanacak kurumsal vergi
oran› yüzde 2.
Turist say›s› sadece % 1 azald›
Ekonomik kriz nedeniyle özellikle
yabanc› turist say›s›nda bu y›l büyük
düflüfl olmas› bekleniyordu. Ancak,
flu ana kadar yap›lan araflt›rmalarda
Türkiye’nin turist ve turizm geliri aç›s›ndan çok fazla olumsuz yönde etkilenmedi¤i aç›kland›. Türkiye’ye gelen turist say›s› geçen y›la olanla sadece % 1 oranda azald›. Okullar›n so-
na ermesinin ard›ndan iç talepte
meydana gelen canlanmayla turizmcilerin yüzünün güldü¤ü ifade
ediliyor. Özellikle güney bölgelerdeki
otellerde yer olmad›¤› ifade edilirken,
bu sene turizm gelirleri aç›s›ndan Türkiye’nin rakiplerine oranla fazla bir
gelir kayb›n›n olmayaca¤› da daha
flimdiden belli oldu...
ÖTV ve KDV indirimleri 15 Eylül’e kadar devam ediyor
Ekonomik krizi en az hasarla atlatmak ve piyasay› canl› tutmak için
hükemetin ald›¤› tedbirler sürüyor.
Daha önce al›nan, Otomotiv, mobilya ve elektronikte KDV ve ÖTV indirimlerinin çok faydas› olmas› nedeniyle bu indirimler 15 Eylül tarihine
kadar uzat›ld›. Özellikte otomotiv sektöründe eldeki stoklar›n eritilmesi aç›s›ndan çok etkili olan ÖTV indirimi,
üretici firmalardan gelen yo¤un talep
4
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
nedeniyle devam ettirildi. Otomotivde 1600 cc’ye kadar olan otomobillerdeki ÖTV oran› % 27’ye ç›kar›ld›. Ancak, 15 Eylül tarihine kadar ertelendi.
Yine mobilya ve elektronik eflyalardaki KDV indirimlerinin de sektöre
önemli ölçüde canl›l›k getirdi¤i aç›kland›. Bu canlanman›n önümüzdeki
aylarda, piyasaya daha da olumlu
yans›yaca¤›, ekonomistler taraf›ndan
ifade ediliyor...
‹STANBUL
forum
Özürlüler, çiçek dikimiyle aktif yaflam›n içinde
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤› Park ve
Bahçeler Müdürlü¤ü, özürlülerin ifl yaflam›na aktif kat›l›m›n› sa¤lamak için yeni bir
çal›flma bafllatt›. Yap›lan bu çal›flma ile
özellikle mevsimlik çiçek dikimi ve yeflil
alan bak›mlar›nda özürlüler çal›flt›r›lmaya
baflland›. Olumlu sonuçlar al›nan bu uygu-
lama ile ilgili olarak Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet ‹hsan fiimflek “Belediye Baflkan›m›z Kadir Topbafl’da özürlülerin istihdam edilmesi konusunda çok hassast›r. Biz
de flu an zihinsel özürlü vatandafllar›m›za
uygun olabilecek çiçek dikimi gibi yeflil
alan düzenlemelerinde ifl vererek onlara
yard›mc› olmaya çal›flt›k” dedi.
Büyükflehir madalyalar› topluyor...
‹stanbul Büyükflehir Belediyespor Kulübü Avrupa Kulüpleraras› Karate fiampiyonu oldu. fiampiyon Karate Tak›m› ile
yak›n zaman önce Aroma Voleybol 1. Ligi’nde Türkiye fiampiyonu olan Belediye
Spor Voleybol Tak›m›, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl’› ziyaret etti. Saraçhane Belediye Saray›’nda
gerçekleflen kutlama program›nda ‹s-
tanbul Büyükflehir Belediyespor Kulübü
Baflkan› ve Meclis 2. Baflkan Vekili Göksel Gümüflda¤, Spor A.fi. Genel Müdürü
‹lker Astarc› ve flampiyon sporcular› yetifltiren antrenörler ile yöneticiler de haz›r
bulundu. Baflkan Topbafl, “Spora büyük
önem veriyoruz.Bunun meyvelerini toplad›¤›m›z› görmek bizleri çok mutlu ediyor” diye konufltu.
‹DO trafik nedeniyle seferlerini art›rd›
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ‹DO,
Karayollar› Genel Müdürlü¤ü’nce yap›lan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki
bak›m çal›flmalar› nedeniyle çeflitli önlemler ald›. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin fiirketlerinden ‹DO’nun Karayollar› Genel Müdürlü¤ü’nce yap›lan Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki bak›m
çal›flmalar› nedeniyle ulafl›m› rahatlatmak amac›yla ald›¤› önlemler flöyle; Sirkeci’de meydana gelen yo¤unlu¤un
azalt›labilmesi amac›yla Sirkeci – Harem
hatt›nda 07:00’dan 22:30’a kadar olan
seferler 00:00’a kadar uzat›ld›. Sirkeci –
Harem hatt›nda 4 araba vapurunun yan›na 2 araba vapuru daha eklendi.
‹ETT yaz tarifesi uygulamas›na geçti
Eylül ay›ndan bu yana k›fl tarifesine
göre çal›flan ‹ETT, 20 Haziran’da yaz tarifesine geçti. Yaz tarifesine göre uygulanan yeni hat ve sefer saatlerini ö¤renmek isteyenler www.iett.gov.tr ‘den
‘oraya nas›l giderim’ bafll›¤›n› t›klayarak bilgi sahibi olabilir. ‹ETT’nin yolculuk durumu ve hareketini göz önünde
bulundurarak y›lda iki kez yaz ve k›fl
tarifesi olarak programlad›¤› hat-hareket saatlerinde bu y›l yaz uygulamas›
20 Haziran’da bafllad›. Düzenlemede,
okullar›n kapanmas›yla birlikte yo¤unlaflan tatil hareketleri ve özellikle mesire yerlerine artan talep göz önünde bulunduruldu.
Tünel bak›mdan geçirildi
Dünyan›n en eski ikinci metrosu olan
tarihi Tünel Tesisleri, yolcular›na 1875
y›l›ndan bu yana k›sa bak›m dönemleri d›fl›nda aral›ks›z hizmet veriyor. ‹stanbullular’›n hayat›nda vazgeçilmez bir
yere sahip olan 572 metrelik Tünel, her
gün ortalama 180 seferle, 12 bin yolcu
tafl›yor. Tarihi Karaköy Tüneli, son olarak iki y›l önce yap›lan bak›m ve revizyon çal›flmas›yla depreme karfl› güçlendirilmiflti. Geçti¤imiz ay içinde Beyo¤lu-Karaköy Tüneli yeni bir bak›mdan geçirildi ve yolcular›n daha güvenli seyahat etmeleri sa¤land›.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
5
forum
KÜÇÜKÇEKMECE
Sporda Y›l›n Yerel Yöneticisi Aziz Yeniay
Futbol Plus taraf›ndan düzenlenen Y›l›n
Futbol Oscarlar› ödül töreni Polat Otel’de
muhteflem bir törenle sahiplerini buldu.
Rüfltü Reçber, Bülent Uygun, Abdullah
Avc›, Taner Gülleri, Özer Hurmac› gibi futbolun y›ld›zlar›n›n damga vurdu¤u geceye Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz
Yeniay ‘›n yan› s›ra R›dvan Dilmen, Erdo¤an Ar›kan, Gürcan Bilgiç, Tunç Kayac›,
Ahmet Çak›r, Hakk› Yalç›n, Merhum Hasan Do¤an’›n k›z› Zeynep Do¤an gibi tan›nm›fl isimler de kat›ld›. Gecenin sunuculu¤unu Emre Tilev yapt›. Gecede Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay
hem ödül ald›, hem de ödül verdi. “Sporda
Y›l›n Yerel Yöneticisi” seçilen Baflkan Aziz
Yeniay ödülünü Fotomaç Gazetesi Genel
Yay›n Yönetmeni Zeki Uzundurukan’›n
elinden ald›. Baflkan Yeniay yapt›¤› konuflmada, “Sporda kaybeden yoktur, spor
yapan kazan›r” slogan›n› yenilerken, “Sanatta 35 bin çocu¤umuza e¤itim veriyoruz. Sporda da bu say›y› 35 bine ç›karma
sözünü buradan veriyorum ki, benim için
ba¤lay›c› olsun” dedi. Baflkan Yeniay ayr›ca Takvim ve Fotomaç Gazetesi’nin usta
yazar› Hakk› Yalç›n’a Y›l›n Spor Yazar›
ödülünü, Fanatik Gazetesi’nin y›ld›z› parlayan ismi Tunç Kayac›’ya da “Y›l›n
Anadolu Kulüpleri Yazar›” ödüllerini verdi.
3. Küçükçekmece Baflkanl›k Turnuvas› nefes kesti
Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri
Destekleme Derne¤i’nin geleneksel olarak düzenledi¤i Küçükçekmece Belediye Baflkanl›k Minikler Futbol turnuvas›n› 3.üncüsü bafllad›. Yeflilova stad›nda bafllayan turnuvan›n
aç›l›fl maç› olan ‹stanbul Trabzonspor ile Halkal› Tafltepespor aras›ndaki bafllama vuruflunu Küçükçekmece
Belediye Baflkan yard›mc›s› Enver fiengül ve Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Dernek Baflkan› ve
Meclis Üyesi Seymen Genç-
6
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
türk yapt›. Bafllama vuruflunu yapan
fiengül, “‹lçemizde sportif anlamda güzel
fleyler yap›lmakta, burada çocuklar›m›z
kendi yeteneklerini ve hünerlerini
sergileyerek Küçükçekmece ilçemizin ad›n› duyuruyorlar, tabi bizlerde belediye
olarak bu çocuklar›m›za daha iyi
imkânlarda spor
yapmalar› için yeni spor tesisleri ve
alanlar› yaparak ilçemizdeki spor baflar›lar›n› art›r›rken Milli tak›mlar›m›zda da
siz de¤erli sporcu kardefllerimizi görmeyi
arzuluyoruz” dedi.
forum
KÜÇÜKÇEKMECE
Konuflma bozukluklar› ve kekemelik semineri düzenlendi
Küçükçekmece Belediyesi ve ‹stanbul ‹flitme ve Konuflma Engelliler Derne¤i iflbirli¤i ile düzenlenen “Konuflma
Bozukluklar› ve Kekemelik Seminerleri”
e¤itimciler için Sefaköy Kültür ve Sanat
Merkezi’nde, aileler için ise CKSM’de
düzenlendi. Konuflma Bozukluklar› Uzman E¤itimcisi Özgür Tekol’un sunumuyla gerçekleflen seminerler e¤itimcilerin ve ebeveynlerin yo¤un ilgisine
karfl›laflt›. Tekol konuflmas›nda kat›l›m-
c›lara; gecikmifl konuflma, konuflma
bozukluklar› ve kekemelik hakk›nda
bilgilendirirken, aileleri ve e¤itimcileri
erken tan›n›n önemi konusunda uyard›. Sa¤l›kl› ve engelli gruplarla çal›flt›klar›n› dile getiren Tekol, sa¤l›kl› gruplarda artikülasyon bozukluklar›na daha s›k rastland›¤›n› ve artikülasyon bozukluklar›n›n, motor devinim yetersizli¤i ve konuflma prati¤inin yetersizli¤inden kaynakland›¤›n› söyledi.
Çekmecedekiler Tiyatro Toplulu¤u’na büyük ilgi
Kimi tiyatroya ilk defa CKSM kurslar›nda
bafllayan, kimi ise hobi olarak tiyatroyla ilgilenen ve bir daha tiyatro yapmadan
yaflayamam diyen idealist gençlerin oluflturdu¤u 12 kiflilik dolu dolu bir ekip: ÇEKMECEDEK‹LER T‹YATRO TOPLULU⁄U... ‹stanbul Üniversitesi Tiyatro Elefltirmenli¤i ve
Dramaturji 3.s›n›f ö¤rencisi, CKSM Tiyatro
E¤itmeni ‹brahim Yakut ile Çekmecedekiler Tiyatro Toplulu¤u’nun haz›rlad›klar›
Moliere’in “Scapin’in Dolaplar›” adl› oyunu
tiyatro sevenlerin kat›l›m›yla Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi.
Oyun büyük ilgi gördü.
Ücretsiz Yaz Spor Okullar› 2 bin ö¤renciye hizmet verecek
2008-2009 E¤itim/ö¤retim y›l›n›n sona
ermesi ile bafllayacak yaz tatilinde Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› ilçedeki ö¤rencilere yönelik ücretsiz yaz spor okullar›n› ve bilgi evlerini hizmete aç›yor. Yaklafl›k
2 bin ö¤renciye yönelik bu dev organizasyonun kay›tlar› 22 Haziran’da bafllad›. Futbol, Basketbol, Voleybol, Atletizm, Yüzme,
Step-Aerobik, Halk Oyunlar›, Taekwando,
Karate Do, Badminton, Hentbol, Masa Tenisi, Satranç, Aikido, Gürefl, Okçuluk, Jimnastik, Tenis, Oryantiring olmak üzere 19
farkl› branfl›n yer ald›¤› yaz spor okulunda
ö¤rencilere çanta, tiflört, flort, ve flapka gibi k›yafetler de ücretsiz olarak verilecek.
Yaz spor okullar› 6 Eylül’e kadar sürecek.
‹stihdam için mesleki e¤itim program› düzenleniyor
“‹fi ARAYAN KÜÇÜKÇEKMECEL‹, ‹fiVEREN‹N ARADI⁄I K‹fi‹ OLACAK!” solagan›yla hayata geçen ‹stihdam ‹çin Mesleki E¤itim Projesi (‹MEP) protokolü imzaland›. Proje, Küçükçekmece Belediyesi s›n›rlar› içindeki iflsizlerin mesleki e¤itimden geçerek ifl
sahibi olmalar›n› amaçlan›rken, kat›l›mc›-
lara da önemli avantajlar sunuluyor.
1500-1600 TL tutar›ndaki mesleki e¤itim
bedeli kursiyerlere ücretsiz veriliyor. Kurslar bafllar bafllamaz her kat›l›mc›n›n ‹fl Kazas› ve Meslek Hastal›¤› Sigortas› yap›l›yor.
Bunun d›fl›nda mesleki e¤itim kursundaki
kiflilere 230-260 TL ayl›k ücret ödeniyor.
Madalyalar sahiplerini buldu
Küçükçekmece Belediyesi ve ‹lçe Milli
E¤itim Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle düzenlenen
“Özel Atletizm, Badminton, Satranç, K›zlar
Futbol fiampiyonas›, Puanl› Atletizm, Ö¤retmenler Aras› Voleybol, Badminton,
Masa Tenisi ve Orienteering Turnuvalar›
Ödül Töreni” çok say›da ö¤rencinin kat›l›-
m›yla gerçeklefltirildi. “2008–2009 Sportif
Müsabakalar Ödül Töreni’’nde derece
alan ö¤renciler ve ö¤retmenlerin kupa
ve madalyalar›, Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, spor yazarlar› Osman Tanburac› ve Erhan Köknar taraf›ndan verildi.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
7
etkinlik
19.500 ö¤rencimizin
mutlulu¤u
sertifika
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi 2008–2009 e¤itim y›l› kurslar›n› baflar›yla tamamlayan yar›n›n sanatç›lar›, sertifikalar›n›
Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’dan ald›.
8
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
9
etkinlik
Dile kolay tam 19.500 ö¤renci... Her
biri bir sanat dal›nda baflar›l› olmufl.
Sertifikas›n› alman›n heyecan›n› yafl›yor.
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerlerinin haz›rlad›klar› resim sergisiyle bafllayan etkinlikte bas›n mensuplar›n›n sorular›n› yan›tlayan Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz
Yeniay: “1 y›ll›k e¤itimin sonunda 28
farkl› branflta e¤itim alan ö¤rencilerimizin sertifikalar›n› vermek üzere burada topland›k, baleden tiyatroya, resimden diksiyona kadar birçok alanda e¤itim gören 19.500 ö¤rencimizi
10
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
mezun etmenin hakl› gururunu yafl›yoruz. Bundan 5 y›l önce tiyatro salonu bile olmayan Küçükçekmece’de
bugün 3 büyük kültür merkezimiz var
ve Küçükçekmece’de her ay 28’i yetiflkin 32’si çocuk oyunu olmak üzere
toplamda 60 oyun sahneleniyor.
2010 Kültür Baflkenti ‹stanbul’un Kültür ‹lçesi Küçük ‹stanbul’umuzda bu
tür etkinliklere imza att›¤›m›z için son
derece mutlu ve gururluyum” dedi.
Piyano Gösterisiyle bafllayan flölende, minik piyanistlerin sihirli parmaklar›yla hayat verdi¤i notalar dinleyenleri mest ettikten sonra program
keman ve gitar gösterileriyle devam
etti.
Atilla TAfi’›n flark›lar›yla renklenen
törende, Küçükçekmece ilçesinde bulunan bilgi evleri aras›nda yap›lan kitap okuma yar›flmas›nda dereceye
giren ö¤renciler ödüllerini Aziz Yeniay’dan ald›. Konuk sanatç› olarak
programa kat›lan Atilla Tafl, Küçük ‹stanbul’u Kültür Cenneti’ne benzetti¤ini dile getirdikten sonra, sanata ve
sanatç›ya verdi¤i destekten dolay›
Aziz Yeniay’a teflekkür etti.
Sahnede k›sa bir konuflma yapan
Yeniay: “Bugün burada çocuklar›m›z›n e¤itimle neler yapabilece¤ine flahit olduk, 12 Haziran Cuma günü sona erecek olan Güz Dönemi E¤itim
kurslar›m›z›n meyvelerini ald›k. Her
biri ayr› cevher olan çocuklar›m›z›n
e¤itmenleri sayesinde nas›l mücevhere dönüfltü¤ünü gördük. Sanat; sevda, gönül iflidir. Sanata gönül verenleri sonsuz sevgi ve sayg›yla selaml›yor ve teflekkür ediyorum” diye
konufltu.
Gece, Aziz Yeniay’›n Çok Sesli Koro’nun parlayan y›ld›zlar›yla birlikte
söyledi¤i “Bir fiark›s›n Sen” adl› eserle
son buldu.
etkinlik
12
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
Küçükçekmece’nin
bisiklet sevdal›lar›
Geleneksel hale dönüflen Bisiklet fienli¤i'mize bu sene de kat›l›m yüksek oldu.
3.000 bisiklet sevdal›s› Baflkan Aziz Yeniay ile birlikte 15 kilometrelik parkuru
geçip, küresel ›s›nmaya karfl› herkesi
bisiklet kullanmaya davet ettiler...
Küçükçekmece hem e¤leniyor, hem de çevre
problemleri ile yak›ndan ilgileniyor. Geleneksel hale
getirdi¤imiz bisiklet flenli¤i bu sene ‹lçe Milli E¤itim
Müdürlü¤ü ve belediyemizce ortaklafla düzenlendi.
Zehra Mustafa Dalg›ç Ticaret Meslek Lisesi'nde toplanan 3.000 bisiklet sevdal›s›, Belediye Baflkan›m›z Aziz
Yeniay ile birlikte pedal çevirmenin mutlulu¤unu
paylaflt›lar. Küresel ›s›nmaya karfl› bisikletin önemine dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Baflkan›
Aziz Yeniay, "Trafik sorununa en iyi çözüm bisiklet...
Üstelik hem sa¤l›kl›, hem de çevre için çok önemli.
Bugün burada sizlerle birlikte daha sa¤l›kl›, daha temiz hava solunan bir Küçükçekmece için pedal çeviriyoruz. Umar›m, bisiklet kullanmay› al›flkanl›k haline getirirsiniz. Gençlerimiz, okullar› yak›nsa, servis
yerine okula bisiklette, ifle giden vatandafllar›m›z da
iflleri yak›nsa, ifllerine bisikletle gitsinler. Hem spor
yapm›fl, hem de çevreye eksoz gaz› vermemifl olurlar" diye konufltu.
15 kilometrelik parkur, kat›l›mc›lar›n çevrede kendilerini izleyenlere verdikleri önemli mesajlar nedeniyle göz aç›p, kapay›ncaya kadar tamamland›.
Finale ulafl›ld›ktan sonra, kazanan bisiklet severlere çekiliflle baflta bisiklet olmak üzere çeflitli arma¤anlar verildi. Gençler, kendileriyle birlikte olan,
bisiklete binen ve çevreye sahip ç›kan Aziz Yeniay'a
teflekkür edip, bu tür etkinliklerin sürekli olmas›n›
rica ettiler.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
13
etkinlik
7 bin uçurtma
Küçükçekmece
semalar›nda
Çevre bilincini vurgulama amac›yla düzenlenen Uçurtma fienli¤i'nin bu y›l alt›nc›s› düzenlendi. Halkal› Ziraat
Mektebi'nde gerçekleflen flenlikte herkes, "P›r›l P›r›l Bir
Gökyüzü" slogan› ile uçurtmalar›n› havaland›rd›...
Bu y›l alt›nc›s› gerçeklefltirilen Uçurtma fienli¤i yine muhteflem güzelliklere sahne oldu. Do¤aya sayg›l›, çevre bilinci olan sosyal belediyecili¤in tüm sorumluluklar›n› yerine getiren Küçükçekmece Belediyesi,
Halkal› Ziraat Mektebi'nde halk›yla kucaklafl›p, uçurtma uçurdu.
Çevre bilincini tüm vatandafllar›na afl›lamay› kendine görev bilen
Küçükçekmece Belediyesi, "P›r›l P›r›l Bir Gökyüzü" slogan› ile bu sene
tam 7 bin uçurtmay› ayn› anda Küçükçekmece semalar›nda dalgaland›rd›.
Vatandafllarla birlikte uçurtma uçuran, onlardan do¤aya sayg›l›
olup, sahip ç›kmalar›n› isteyen Baflkan Aziz Yeniay, "Çevre bize çocuklar›m›za b›rakmak üzere emanet edildi. Onu hunharca kullan›p, yok
etmek isteyenlere izin vermeyin" diye konufltu.
Çocuklarla yak›ndan ilgilenip, uçurtmalar›n› da¤›tan, uçurmalar›na
yard›mc› olan Baflkan Yeniay'a çocuklar›n ilgisi görülmeye de¤erdi.
14
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
Y›l›n annesi
fienli¤in onur konu¤u olan ve Y›l›n Annesi seçilen 4 engelli çocu¤a sahip Sayime Demir'e plaketini, müzik dünyas›n›n duayeni fiahin Özer
ile birlikte Belediye Baflkan›m›z Aziz Yeniay
birlikte takdim ettiler.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
15
röportaj
16
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
NiranÜnsal
n BURCU EDA ERDEM
Türkiye’nin
ad›n› dünyaya
duyuraca¤›m...
Aileden, çocukluktan sanatç› olan Niran Ünsal, çok önemli
iki projesini ilk defa bizlere aç›klad›. Ünsal, “Ortado¤u’ya ve
Avrupa’ya yapaca¤›m yeni bir albüm var ve bu oldukça
genifl kapsaml› bir proje. Türkiye’nin ad›n› dünyaya duyurmay› planl›yorum. fiu anda plan her fleyiyle kafamda haz›r, yaz›lar›n› da yazd›m sadece start vermem laz›m” diyor.
13 A¤ustos 1970 ‹zmir do¤umlu Niran Ünsal. ‹zmir Radyosu keman ve
ses sanatç›s› Nursal Ünsal ve kanun
sanatç›s› Ahmet Canevi’ nin ikinci çocuklar› olarak ‹zmir’de do¤du. Küçük
yafllardan itibaren, müzikte çok
önemli yeri olan bu iki enstrüman›n
güzel na¤meleri ile büyüdü ve müzik
onun için kaç›n›lmaz oldu. Müzik hayat›na sekiz yafl›nda ‹zmir TRT Çocuk
Korosu'nda bafllad›. ‹leri koro ve
gençlik korosu derken uzun y›llar
TRT ‹zmir Radyosu’nda görev ald›.
Daha sonra Türk Sanat Müzi¤i Korosu’nun s›navlar›n› kazand›. Dört ay
kadar koroda görev ald›. Ancak müzikal tercihini pop müzikten yana kulland›. Bu yüzden radyodan ayr›l›p orkestra eflli¤inde sahne çal›flmalar›na
bafllad›.
Bir dönem ‹zmir’de radyo programc›l›¤› yapt› ve bu esnada ‹zmir Devlet
Konservatuar› fian Bölümü Ö¤retim
Üyesi Müfit Bayrafla ile tan›flt›. Bayrafla “Pop Show 94” yar›flmas› için haz›rlad›¤› besteyi Niran Ünsal’›n yo-
rumlamas›n› istedi. Yar›flman›n ödülleri aras›nda S Müzik’le albüm anlaflmas› da yer al›yordu. Fazla düflünmeden teklifi kabul etti ve “Serseri May›n” isimli eserle Pop Show 94 yar›flmas›nda birinci oldu.
Yar›flmadaki baflar›s›n›n ard›ndan
müzik birikiminin yeterli olmad›¤›n›
düflünerek, müzik dünyas›n›n usta
isimleriyle sahne çal›flmalar› yapt›,
beste denemelerine bafllad›. Haz›r oldu¤unu hisseden sanatç›, ünlü bir
ekip eflli¤inde albüm haz›rl›klar›na gi-
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
17
röportaj
riflti. Sekiz ayl›k bir çal›flman›n ard›ndan 1996 y›l›n›n 13 A¤ustos günü
“Haktan” adl› ilk albümünü ç›kard›.
On iki flark›n›n yer ald›¤› albümün müzik yönetmenli¤ini Garo Mafyan ve Selim Çald›ran yapt›. Niran Ünsal, befl
flark›n›n müzi¤ini yazarak bestecilik
yönüyle de dikkatleri çekti. Albümle
ayn› ad› tafl›yan “Haktan”, ç›k›fl parças› oldu ve video klibi Deniz Akel taraf›ndan çekildi. Faruk Nafiz Çaml›bel'in
fliirinden Suat Say›n’›n besteledi¤i klasik bir parça olan “‹ntizar”a da hayat
verdi güçlü yorumuyla. ‹lk albümünün ard›ndan sahne çal›flmalar›na yo¤unlaflan güzel yorumcu, Metin fientürk gibi ünlü isimlere bestelerini verdi. Niran Ünsal, merakla beklenen
ikinci albümünü 1999 y›l›nda piyasaya sürdü. “fiark›lara Tutundum” adl›
çal›flmada ünlü müzik adam› Atilla
Özdemiro¤lu ile çal›flt›. Albüm bafltan
sona Özdemiro¤lu’ nun incelikli dokunufllar›n› tafl›d›. ‹lk gözde video klibi,
sözleri Aysel Gürel’e müzi¤i kendisine
ait olan “‹tiraf Ediyorum” oldu. “Gönül Hanc›m”, “Peflinde Ah›m Var”,
“Yasak Bir Düfl” ve “Tövbekâr” Niran Ünsal’›n besteledi¤i di¤er parçalar oldu. “Tövbekâr” ayn› zamanda sözlerini yazd›¤› ilk flark›
oldu. Daha önce “A¤›r Roman”
filminin müziklerinde yer alan
Atilla Özdemiro¤lu çal›flmas›
“Masum Günahlar”, “Vurgun” ve
Sezen Aksu’nun unutulmaz flark›s› “Firuze”de mükemmel performans›yla takdir toplad› sanatç›. “Firuze”, ayn› zamanda albümün ikinci klibi oldu. “fiark›lara
Tutundum”, Niran Ünsal’›n sanat
müzi¤i e¤itimiyle destekledi¤i sesi
ve eflsiz düzenlemeleriyle bir baflucu
albümü oldu.
fiimdi yepyeni bir albümle sevenlerine kavuflan sanatç› ile hem yeni albümü hem de yaflam tarz›n› sizler için
konufltuk.
n Özellikle bestelerinizden, besteci
yönünüzden bahsetmek istiyorum. Bu
flark›lar nas›l olufluyor?
Onun saati ya da yeri olmuyor. Bir
18
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
anda nas›l insan söz ya da fliir yazabiliyorsa, insanlara bir fleyler yaflatabiliyorsa, okuyan›n dilindenmifl gibi hissettirebiliyorsa, “ben olsayd›m tam da
bunu yazard›m” dedirtiyorsa, o derece
kal›c› oluyor. Ben de ayn› flekilde beste yaparken bunlar› düflünüyorum.
Besteyi yap›yorum ve bir süre dinlendiriyorum, demlendiriyorum. Baflka
bir esere benzememesi için çok dikkatli davran›yorum, mesela kendi bestelerimi ço¤unlukla dinlememeyi tercih
ediyorum, çünkü tekrara düflmek istemiyorum. ‹lk bestem ilk albümümde “K›z›l Günefl” , melodik yap› olarak tam anlam›yla Klasik Bat›
Müzi¤i oldu¤unu söyleyebilirim.
Ayn› albümde çok “damar” diye
tabir edilen bir bestem daha var
ad› “A¤lamaya Haz›r m›s›n?” alt
yap›s›nda neyler, kemanlar
var. Bu besteler ard› ard›na gelmeye bafllad›.
n Besteleriniz di¤er sanatç›larla nas›l bulufluyor?
Aç›kças› bu, arz ve talep olay›d›r öncelikle. Ben besteleri
yapar›m ve sunar›m, be¤enen al›r, be¤enmeyen
almaz, ›smarlama bir
fley yapm›yorum,
yapmad›m da bugüne kadar. En son
Özcan Deniz albümünde 3 tane flark›m var mesela,
“Kayboldum” “Nasip de¤ilmifl” “ Ben
de bir insan evlad›y›m”. Kendi albümümde 11 tane bestem var ama de¤iflik
söz yazarlar›yla çal›flt›m. Ondan önceki 2
albümümde 6, daha
önceki albümümde de
7 bestem var, ilk albümde sadece 5 bestem var.
Unutulmayanlardan
bahsedersek,
Zerrin
Özer’ in “Deli yaz”, Demet Akal›n›n ç›k›fl
parças› “Sebebim”,
Rober
Hatemo
“Gurur”,
Sibel
Can, daha akl›-
ma gelmeyen birçok sanatç›da
birçok bestem var, hatta Muazzez Ersoy’ un yeni ç›kacak albümünde 2 tane bestem var.
‹nsanlar›n o konuyla ilgili bilgi
ve birikimi varsa, ona efllik etmeleri söz konusu olabilir ama
bilmedikleri bir fleyi insanlara
sunarsan o be¤eni toplar, alk›fllan›r ama insanlar ona efllik
edemezler. Yani çok iyi bir tablo
ç›karmak gibi ya da çok iyi bir
futbol oynamak gibidir biraz. Biz
ayakta alk›fllar›z ama ifli bilen
onlard›r. O zaman hayran kitlesi
daha da ço¤al›yor, iflini kaliteli
yap›nca er ya da geç ortaya ç›k›yor. Ben s›radan ve kolay iflleri
sevmiyorum, karakterimle alakal› bir durum bu. Zor olan iflleri
seviyorum, farkl› olan› seviyorum. Çünkü farkl› olan, hemen
alg›lan›r.
n Türk müzi¤inde nerede oldu¤unuzu düflünüyorsunuz? Tarz›n›z›n ad› ne?
Benim yapt›¤›m müzi¤i “Ala
Türk Pop” olarak adland›rabiliriz,
çünkü içinde hem alaturka hem
de Türkçe pop müzik var.
Benim ilk albümümde yapt›¤›m “K›z›l günefl” adl› parça, sadece besteciler ve müzi¤i bilen
insanlar taraf›ndan sevildi, çünkü Türkiye’ de flöyle bir kaos var;
üreten insanla yani bir fleyler b›rakabilecek olan insanla di¤erleri birbirinden ayr›lm›yor. Merak
eden, kendini yetifltirmeye çal›flan insanlar ço¤u zaman görmezden geliniyor.
Hala Türkiye’de telif haklar›yla
ilgili problem var düflünsenize.
‹ngiltere’de yaflayan bir adam
Beatles grubunun bir parças›na
intro, yani 25 saniyelik bir girifl
müzi¤i yapm›fl ve dünyan›n her
yerinden gelen telif paralar›yla
bir flatoda yafl›yor.
Biz bu albüme çok ciddi emek
verdik ve diflimizden t›rna¤›m›zdan artt›rd›¤›m›z paralarla yapt›k bu ifli. 7 Nisan 2007 de bir yap›m flirketi kurduk eflimle ve albümü oradan ç›kard›k, bu albüm bizim ikinci iflimiz. Ayr›ca
flirket olarak MÜYAP üyesi ol-
duk, bu flu anlama geliyor; tam
anlam›yla yetkili bir yap›mc› flirketiyiz, bizim albüm sat›fllar›m›z
bu sayede yine bize dönüyor, dijital haklar›m›z MÜYAP taraf›ndan takip ediliyor.
n Yeni hedeflerinizden, yeni
projelerden bahseder misiniz?
‹ki farkl› projem var flu s›ralar
gerçeklefltirece¤im. Ortado¤u’ya
ve Avrupa’ya yapaca¤›m yeni
bir albüm var ve bu oldukça genifl kapsaml› bir proje. ‹lk defa sizinle paylafl›yorum, Türkiye’nin
ad›n› dünyaya duyurmay› planl›yorum. fiu anda plan her fleyiyle kafamda haz›r, yaz›lar›n› da
yazd›m sadece start vermem laz›m. O kadar farkl› bir ifl ki, tamamen sosyal bir proje olacak.
Di¤er projem ise yine TV için
olacak, yapt›¤›m di¤er programa benzer bir tarz ama farkl› sanatç›larla düflünülüyor.
n Son albümde çok tutan bir
düetiniz var Özcan Deniz ile… Bu
buluflma nas›l oldu?
Sevgili Özcan Deniz’in bir önceki “Hediye” albümünde 3 tane
flark›m vard› benim ve ilk müzikal diyalogumuz o flekilde geliflti.
Aradan 2 y›l geçti, ayn› stüdyoda albümlerimiz için çal›flmaya
bafllad›k, 3 katl› bir stüdyonun
en üst kat›nda ben, ortada Özcan Deniz, en alt katta da Tarkan vard›. Ben albümü bitirmeye yak›n Tarkan’a dinlettim, çok
be¤endi, sonra Özcan Deniz’i davet ettim dinlemesi için, sa¤olsun hemen geldi. Çok be¤endi
bütün flark›lar› ve ben flu parçaya bir düet düflündük ne dersin
diye sordum, kabul etti. ‹flte bu
bir dayan›flma örne¤idir, istese
kabul etmeyebilirdi ama iflini o
kadar iyi yap›yor ve kendine güveni o kadar tam ki, çok büyük
bir zevkle efllik edece¤ini söyledi.
Ortaya da flahane bir flark› ç›kt›.
n Okuyuculara mesaj›n›z var
m›?
Dinleyicilerimin hepsine gösterdikleri ilgi için teflekkür ediyorum. Ayr›ca Küçük ‹stanbul’un
flansl› vatandafllar›na da selamlar›m› gönderiyorum.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
19
mekan
‹stanbul’un en
gözde plaj›
‹çkumsal
Marmara'n›n en güzel yeri. Menekfle ile Avc›lar aras›nda kalan, ›slah edilmifl kanal›nda teknelerin yer ald›¤›, hemen her yerinden denize girilebilen çok özel
bir alan ‹çkumsal... Yürüyüfl alanlar›, çocuk oyun
alanlar›, kameriyeleri, cankurtaranlar›n görev yapt›¤›
özel plaj› ile ‹stanbullular'›n gözdesi...
20
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
21
mekan
Bundan 3 y›l öncesine kadar ne bir ailenin, ne de s›radan vatandafl›n gezip, dolaflabildi¤i bir yerdi ‹çkumsal. Yapt›¤›
önemli projelerle Küçükçükmece'yi daha
yaflanabilir bir ilçeye çeviren belediyemiz, bu alan için de güzel bir proje haz›rlad›. Kokudan geçilmeyen Kanal ›slah
edilip, temizlendi. fiimdi üzerinde teknelerin yer ald›¤› turistik bir sahil kasabas›ndan farks›z. Kanalda ördekler, göçmen
kufllar deniz ve gölün suyuyla dans eder
hale geldi. Bal›klar yeniden kanal›n temiz
sular›na döndü.
Kanal›n hemen uzant›s›nda yer alan
çok genifl alan içinse Küçükçekmece Belediyesi taraf›ndan proje haz›rland›. Büyükflehir Belediyesi ile birlikte y›llar öncesinde ‹stanbullular'›n gözdesi olan ‹çkumsal Plaj› Projesi yeniden hayata geçirildi.
At›l halde bulanan alanlara çocuk oyun
parklar›, yürüyüfl yollar›, kameriyeler,
basketbol sahas›, parklar, buray› gelip
görmek isteyenler için de otoparklar yap›ld›. Kumsal temizlenip, halk›n hizmetine
sunuldu. Vatandafllar›n daha güvenli denize girebilmesi için cankurtaranlar tutuldu.
‹stanbullu art›k s›caktan bunald›¤›nda
solu¤u ‹çkumsal'da al›yor. ‹steyen denize
girip, Marmara'n›n serin sular›na kendisini
b›rak›yor. ‹steyen muhteflem deniz manzaras›na karfl› yürüyüfl yap›p stresini at›yor. Çocuklar için oyun alanlar› düflünülmüfl. Baflka parklardaki bir kaç sal›ncak
ve küçük bir oyun alan› de¤il, ayn› anda
yüzlerce çocu¤un faydalanabilece¤i
oyun alanlar› bunlar. Basketbol sahas›,
buraya gelen insanlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak büfeler, bisiklet yollar›, biraz daha ilerledi¤inizde futbol sahas› ve çiçeklerle bezenmifl parklar.
‹çkumsal'› gezip, görmeyene anlatmak
zor.Halk bu plaja sahip ç›km›fl. Yapmak
kadar, halk›n sahip ç›kmas› da önemli. Eskiden oldu¤u gibi, k›r›l›p, dökülmesine,
plaj›n kirletilmesine halk izin vermiyor. Bu
yüzden ‹stanbul'un en gözde plaj› olmufl.
Haftan›n her günü çoluk, çocuk demeden
insanlar›n denize girdi¤i, hafta sonlar› ise
ad›m at›lacak yerin bile az oldu¤u ‹çkumsal, Küçükçekmece Belediyesi ve Büyükflehir Belediyesi'nin hakikaten gurur duyaca¤› projelerden biri. E¤er, can›n›z denize
girmek istiyorsa, yan› bafl›n›zdaki ‹çkumsal'› mutlaka bir ziyaret edin. Ücretsiz. Gerçekten halk plaj›. Ve plaj›na sahip ç›kan
halk› yak›ndan görün...
22
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
etkinlik
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi (CKSM) 2008–2009 e¤itim y›l›
kurslar›n› baflar›yla tamamlayan yar›n›n sanatç›lar›, sertifikalar›n› Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’dan ald›.
Hiç flüphesiz gelece¤imiz, çocuklar›m›z. Onlar› daha bilinçli, sorunlara karfl› daha duyarl› yetifltirmek bizim elimizde. Toplum sorunlar›yla flimdiden ilgilenen bu
minik yürekler, gelecekte kendi
çocuklar›na daha iyi bir dünya
b›rakmak için bizden çok daha
fazla çal›flacaklard›r. “Temiz ‹lçem
Küçükçekmecem” kampanyas›na kat›lan çocuklar›m›z, duyarl›l›klar› ile gö¤sümüzü kabartt›...
24
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
“Temiz ‹lçem
Küçükçekmecem”
Küçükçekmece Belediyesi
taraf›ndan düzenlenen ve
Halkal› Çaml›k alan›nda yap›lmas› planlanan “Temiz ‹lçem Küçükçekmece’m Çevre
Tan›t›m fiöleni” hava muhalefeti nedeniyle Sefaköy Kültür
ve Sanat Merkezi’nde (SKSM)
düzenlendi.
Çevre Orman Bakanl›¤›’n›
temsilen ‹stanbul Çevre Orman ‹l Müdürü Doç. Dr. Mehmet Emin Birp›nar, Prodüktör
fiahin Özer, Sanatç› Sami Aksu, Tafl›nabilir Pil Üreticileri ve
‹thalatç›lar› Derne¤i (TAP)
Çevre Mühendisi Elif Kara etkinli¤e renk katt›lar.
Sefaköy Kültür ve Sanat
Merkezi’nin fuaye alan›n› dolduran minikler ellerindeki “Bol
bol fidan dikelim. Her çocuk,
bir fidan, bin fidan bir orman.
Ormans›z gelecek, gelmeyecektir demektir.” Yaz›l› dövizlerle büyüklerine mesaj verdi.
Programda miniklerin yo¤un ilgi ve sevgisiyle karfl›laflan, Kültür-Sanat ve e¤itime
destek verdi¤i kadar temiz bir
çevre içinde duyarl› olan Küçükçekmece Belediye Baflkan›
Aziz Yeniay konuflmas›nda,
“1- 5 Haziran Çevre Haftas›
münasebetiyle ilçe genelinde
temizlik kampanyas› bafllatt›k. ‹lçe bütününde temizlenmeyen mahalle ve sokak kalmad›. Kampanya ile birlikte
halk›n temizlik konusunda fark›ndal›¤›n› sa¤lad›k” dedi. Ko-
nuflmas›nda çocuklara seslenen Yeniay, “At›k pilleri çöpe
atmayaca¤›z, k⤛t ve çöpü,
plastik ve çöpü birbirine kar›flt›rmayaca¤›z. At›lan her k⤛t, kurutulan bir a¤aç demektir. Yar›nlarda daha güzel
bir dünya için çevremize sahip ç›kal›m. En iyi temizlik, kirletmemektir” diye konufltu.
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, Tafl›nabilir Pil Üreticileri
ve ‹thalatç›lar› Derne¤i (TAP)
ve ‹stanbul ‹lçe Belediyeleri
taraf›ndan ortaklafla düzenlenen 1 Ekim 2008 ve 31 Mart
2009 tarihleri aras›nda ilkö¤retim okullar› aras› ödüllü at›k
pil toplama kampanyas›nda
dereceye giren okullar ödüllerini Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, fiahin Özer, Sami Aksu, Elif Kara
ve Mehmet Emin Birp›nar’dan ald›.
Küçükçekmece ilçesinde
büyüyen pop müzi¤inin de¤erli sesi Tamer Karan’›n
konseriyle renklenen etkinlik
miniklere keyifli dakikalar
yaflatt›. Tamer Karan flark›lar›yla coflan minikler tüm
y›l›n yorgunlu¤unu dans
ederek ç›kard›. Konser sonras›nda Karan, çevre bilincini bu güzel kalplerde ve beyinlerde oluflturmak ad›na
verdikleri destekten dolay›
Aziz Yeniay’a ve Küçükçekmece Belediyesi çal›flanlar›na teflekkür etti.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
25
meslek
Eski saatler
mücevher
kadar k›ymetliydi
Unutulmaya yüz tutmufl mesleklerden biri haline geldi saat tamircili¤i. Sefaköy'ün merkezinde 35 y›ld›r bu ifle gönül vermifl Abdurrahman
Bayburtlu bize saatleri, tamircili¤i ve mesle¤in s›k›nt›lar›n› anlatt›...
Neredeyse koca bir ömür. Gözünde büyüteç
saati tamir ediyor. Bu ifli yaparken de büyük
keyif al›yor. ‹yi saatten hemen anl›yor. "Eskiden
marka saatler vard›. Nacar, Hislon, Vetur,
Omega... Saatine herkes mücevver gibi bakard›. Bozuldu¤unda da kald›r›p atmaz, bizlere gelir, hem çay›m›z› içer, hem de saatini tamir
ederdik" diyerek söze bafll›yor 35 y›ll›k usta Abdurrahman Bayburtlu. Sefaköy'ün merkezinde,
bankalar caddesinde küçüçük dünyas›nda,
saatlerle yat›p, saatlerle kalkan biri. O da bu
ülkenin tekstilcisi, bisikletçisi, ayakkab›c›s› gibi
Çin mallar›ndan dertti. "Biz dükkan kiras› veriyoruz, vergi ödüyoruz. Çin’den 5 liraya ald›¤›
saati baz›lar› kaça satabilirse sat›yor. Kullan›-
26
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
lan kalitesiz madde kanser yaparm›fl, garantisi
yokmufl, tamir olmazm›fl bakan yok" diyor.
Haks›z da say›lmaz. Saatte bir dünya markas›
olan ‹sviçre bile taklit ve Çin mallar› ile bafla ç›kamazken, bizim küçük esnaf›m›z nas›l bafla
ç›ks›n.
Paha biçilmez, en ucuzu 30-40 bin dolar olan
marka saatlerin bile bugün kolayl›kla 100-200
dolara taklitini bulabiliyorsunuz. Hem de birebir ve iyi taklit. Üstelik marka ile bozulana veya rengi ç›kana kadar havan›z› rahatl›kla atabiliyorsunuz. Durum böyle oldu¤u için bilinçli
tüketiciye büyük görev düflüyor. Mahalle bakkallar›n›, büyük marketler, mahalle tamircilerini de Çin mallar› yok etmek üzere. Direnmek,
mesle¤ine sahip ç›kmak isteyen
Abdurrahman usta gibiler direniyor. Ama, nereye kadar direnecekler bilinmez. Onlar da yak›nda dükkanlar›n› Çin mal› saatlerle doldurursa, kimse k›z›p, flafl›rmas›n. Eskiden gözü gibi bakt›¤›
saatine bir fley oldu¤unda solu¤u
mahallesindeki saat tamircisinde
alan bizler, çay›m›z› içip keyifli bir
sohbet ile saatimizi tamir ettirirken, flimdi teknolojiye boyun
e¤ip, mahallemizin bir esnaf›n›n
daha yok olmas›na göz mü yumaca¤›z!
Abdullah Usta'ya soruyoruz. Tamir için saat geliyor mu diye?..
"Çin mal› saatler zaten tamir olmuyor. Pilli saatleri kullananlar
da eskisi kadar tamire getirmez
oldu. Bir saatin kalitesi içinde kullan›lan mekanizmas›na ba¤l›d›r.
Pilli saatlerde bu mekanizma çok
kalitesiz oluyor. Bozuldu¤unda
içini ço¤u zaman komple yeni
bir menakizme ile de¤ifltiriyorlar.
Kaliteli saati bozulan bu yüzden
dikkatli olmal›. Saati tamir etmeyip, mekanizmay› komple de¤ifltiren s›radan tamircilere gitmesinler. Kullan›lan mekanizma saatin de¤erini yok edebilir. Biz burada efl-dost sayasinde idare ediyoruz. Bize saatini emanet eden,
onu gözümüz gibi sak›n›p, koruyaca¤›m›z› bilir. Saat takmak eskiden çok önemliydi. Herkes kolunda, kiflili¤ini yans›tacak kalitede bir saat takard›. Tak›m elbisenin saati ayr›, spor giyimin saati ayr›yd›. Bayanlar aras›nda
da saat eskiden çok daha modayd›. fiimdi p›rlanta ne kadar
modaysa, geçmiflte de saat o kadar modayd›. Dost sohbetlerinde
han›mlar, saatlerini bir birlerine
gösterip, saatler hakk›nda sohbet
ederlerdi. Her fleyde oldu¤u gibi
saat konusunda da eski günleri
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
27
meslek
özlemle an›yoruz."
Taklit ve Çin Mal› saatlere karfl›
ba¤l› bulundu¤unuz esnaf odas› bir
yapt›r›m uygulatam›yor mu diyoruz...
"Esnaf odas› da çare bulam›yor,
ülkemizdeki marka saatleri satan
disbiratörler de. Yurt d›fl›ndan,
Çin'den çanta ile saat getirip satan
çok. Satana bir cezai yapt›r›m da
yok zaten. Zab›ta zaten bafla ç›kam›yor. Bizim gösterdi¤imiz direnci,
tüketici de göstermeli. 300-500 lira
verip, kalite bir saat alan kifli bu saati ömür boyu kallanabilir. 20 lira
verip Çin mal› taklit bir saati alan
kifli ise bunu en fazla bir ay kullan›r.
Asl›nda taklit saatler daha pahal›ya geliyor ama dikkat eden yok..."
Tamir için bekleyen bir iki köstekli saat görüyoruz. Abdurrahman
Bayburtlu'ya köstekli saatleri hala
kullananlar›n olup olmad›¤›n› sordu¤umuzda yine ilginç bir cevap
al›yoruz;
"Köstekli saatlerin de pillisi ç›kt›.
Bu da hem fiyatlar›n›, hem de kalitesini düflürdü. Eskiden sat›lan köstekli saatlerin hemen hepsi ‹sviçre
yap›m› ve mekanizmas› birer sanat
eseri olan saatlerdi. fiimdi ayn› görüntü. Hatta daha da flaflal›. Ama,
içlerinde kullan›lan mekanizma
çok kalitesiz. Bende tamir için bekleyen köstekli saatlerin de ço¤u pilli.
Gözümüze iliflen duvar saatleri
hakk›nda bilgi istiyoruz...
"Duvar saatlerinin pek çok çeflidi
vard›. Hemen her evde bulunur ve
kurmal›yd›lar. Onlar›n çan sesi eve
bir baflka hava verirdi. fiimdi onlar›n yerini de pilli duvar saatleri ald›
ve kalite oldukça azald›. Ben hep
flunu söylerim;
Alt›n› sarraftan,
K›ymay› kasaptan,
Saati de saatçiden alacaks›n...
Bunu yaparsak, hem sa¤l›¤›m›z›,
hem de kesemizi koruruz."
Abdurrahman usta gibi mesle¤inin ehli, hofl sohbetli küçük esnaflar›m›z›n kaybolup gitmesini istemiyorsak, sokak bafllar›n› iflgal eden,
taklit ve sa¤l›¤a zarar ürünler satan
kiflilerden uzak durmal›y›z...
28
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
P›rlantal› modeli
ile bayanlar›n en
gözde saati
Erkeklerin gözdesi
TAG Heuer
40 yafl›nda
TAG Heuer’in efsane modeli Monaco, 40. y›ldönümü için yeniden tasarland›. Y›llard›r erkeklerin en gözde saat markalar›ndan
biri olmay› baflaran Monaco modeli 1000 adet limitli üretimle özel
sahiplerini bekliyor. Steve McQueen’in izlenme rekorlar› k›ran Le
Mans filmi ile ölümsüzlefltirdi¤i,
kare kasal› ikonik Monaco’nun
yeniden tasarlanm›fl bu eflsiz versiyonu Türkiye’ye 10 adet getirilecek. Saat konusunda seçici davranan 10 özel kifliden biri olma
ayr›cal›¤›n› yaflamak istiyorsan›z,
elinizi çabuk tutun diyoruz. Fiyat›
m›! Mücevher kadar pahal›...
Dünyaca ünlü ‹sviçreli saat markas› Maurice Lacroix’n›n, “Masterpiece Phase de Lune” modelinin
yeni p›rlantal› versiyonu, göz al›c›
lüks ve feminenli¤i ayn› çizgide
buluflturuyor. Bafl döndürücü beyaz veya görkemli mor rengi ile
göz al›c› p›rlantalar, kad›n do¤as›n›n parlak ve çarp›c› mücevherleri tafl›ma arzusunu tatmin ediyor. Saat 41 milimetre çap›ndaki
paslanmaz çelik kasas›n›n 67
adet p›rlanta ile süsledi. Bu
nedenle de bayanlar›n gözdesi...
konuk yazar
Haflmet BABAO⁄LU
Yaln›zsan, üzerine h›rka al...
Y
›llar önceydi.
Taflradaki aile ifllerini b›rak›p ‹stanbul'a
tafl›nm›fl bir arkadafl›m›z "bu flehri
seviyorum ama burada yaz›n bile üflüdü¤ü
hissine kap›l›yor insan" demiflti de, gülüflmüfltük!
Oysa ciddiydi.
Ama bunu Güneyli olmas›na ba¤lay›p konuyu
kapat›vermifltik.
Bir baflka "üflüme"den söz edebilece¤ini
akl›m›za bile getirmemifltik.
Büyük ailenin s›cakl›¤›ndan; birbirini tan›yan,
yard›m›na koflan efl dost çevresinden ç›k›p
metropollere özgü "kim kime dum duma"
ortam›na geçiflin basbaya¤› bir "iklim" de¤iflikli¤i
olabilece¤ini düflünmemifltik.
HHH
Çok sonra anlad›m o arkadafl›m›!
Art›k inan›yorum ki, mevsim ne olursa olsun
insan üflüyebiliyor.
Önce ruhunda bafll›yor bu his, sonra bedenini
sar›yor.
Toplumsal-bireysel iklime ba¤l› bir üflüme bu!
Hastane kuyruklar›nda yan›nda akrabas›, dostu
olmadan bekleyip duranlar› saran titremenin
kayna¤› o...
Akflam›n bir vakti apartman dairelerinde bir
bafl›na oturanlar›n üzerlerine bir h›rka alma
ihtiyac› hissetmeleri ondan...
"Derdimi kime açsam anlamayacak" diye düflün
meye bafllayan ve aile ortam›nda veya
sevdiklerinin aras›nda bile yaln›zl›k çekenleri
ürperten fley o...
Kimisini "cemaat battaniyesi"nin alt›na girmeye
iten, kimisini metropol e¤lencelerinin anonim
kalabal›¤›nda kaybolmaya sevk eden üflüme yani...
fiimdi neden bu konuyu açt›m biliyor musunuz?
Anlatay›m.
HHH
Malum, dünyan›n her yerinde medya irili ufakl›
"bilimsel araflt›rma"lar› haber yapmaya bay›l›r.
Araflt›rma tart›fl›l›r nitelikteymifl, ciddiye
al›nmayacak kadar küçük çapl›ym›fl, araflt›rmay›
yapan üniversite ve ekip d›fl kap›n›n d›fl
mandal›ym›fl...
Bunlar medyay› pek ilgilendirmez.
Medya için araflt›rma sonuçlar›n›n okuru
g›d›klayacak nitelikte olup olmad›¤› önemlidir.
O yüzden bu tür haberlere pek tak›lmam;
okurlar›n da öyle uzun boylu tak›l›p kalmas›n›
istemem.
Ama öyle bir araflt›rma haberiyle karfl›laflt›m ki,
sözünü etmeden geçmem imkans›z!
HHH
Kanada Toronto Üniversitesi'nde yap›lan bir
araflt›rma bu!
Denekleri iki gruba ay›r›yorlar.
‹lk gruptakilerden sosyal aç›dan d›flland›klar›
olaylar› hat›rlamalar› isteniyor. ‹kinci
gruptakilerden ise sosyal çevreden kabul
gördükleri anlar› zihinlerinde yeniden
canland›rmalar› isteniyor.
Sonra her iki gruptakilere bu tecrübelerini
yaflad›klar› s›rada bulunduklar› ortam›n oda
s›cakl›¤› soruluyor. Birinci gruptakiler hep serin
bir ortam hat›rl›yor!
Ayn› araflt›rmaya ba¤l› bir baflka çal›flmada
bilgisayarda bir top oyunu oynan›yor. Oyunda
deneklerin baz›lar›na çok top at›l›yor, baz›lar›na
ise az top at›larak devre d›fl› b›rak›l›yor.
Oyundan sonra s›cak veya so¤uk ne içmek
istedikleri soruluyor deneklere.
Devre d›fl› b›rak›lanlar (bilgisayar›n bile "adam
yerine koymad›¤›" denilebilir mi?) istisnas›z
s›cak çorba veya kahve istiyor.
Araflt›rmay› sürdüren ekip "kendini yaln›z ve
d›fllanm›fl hissetmenin insan› gerçekten
üflüttü¤ü" sonucuna varm›fl!
Tamam!
S›radan bir lisansüstü araflt›rmas› bu! Kabul!
Ama söyleyin; ç›kan sonuç hafife al›nacak
türden mi?
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
29
AR-GE
Kentin ritmi
istasyonda atacak
Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› kapsam›nda Küçükçekmece Belediye
Baflkanl›¤› Plan ve Proje Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Ar-Ge fiefli¤i taraf›ndan projelendirilen “‹stasyonun Ritmi” projesi ile çocuklar ritim, dans ve foto¤raf atölyesi gibi
çal›flmalarla hem e¤lenecek hem de kendini gelifltirecek.
Küçükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Ar-Ge fiefli¤i taraf›ndan bafllat›lacak
“‹stasyonun Ritmi” isimli proje ile çocuklar sanat›n
farkl› dallar›na yöneliyor, yarat›c›l›klar› gelifliyor. ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti kapsam›nda
Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› bünyesinde
‹stasyon Mahallesi’nde bulunan Bezirganbahçe’deki çocuklar›n sanatsal çal›flmalara kat›lmas›n› sa¤lamak, grup çal›flmalar›nda yer alarak birlikte hareket etmelerini sa¤lamak ve onlar› bir sanat dal›na yönlendirmek amac›yla oluflturulan proje ritim,
dans ve foto¤raf olmak üzere üç farkl› atölye çal›flmas›ndan olufluyor. Bu atölyelerde konusunda uzman isimlerden e¤itim alacak olan çocuklar ayn›
30
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
zamanda film ve belgeseller izleyecek, gezilere kat›lacak ve proje sonunda ise deneyimlerini ve çal›flmalar›n› çeflitli organizasyonlarda sunacak.
Proje; “Ritim Atölyesi”, “Dans Atölyesi” ve “Foto¤raf Atölyesi” olmak üzere üç çal›flmadan meydana
geliyor. 4 ay sürmesi planlanan “Ritim Atölyesi” çal›flmalar› 20’fler kiflilik iki çocuk grubuyla gerçeklefltirilecek. Perküsyon e¤itmeni taraf›ndan gerçeklefltirilecek atölyelerde çocuklara vurmal› çalg›lara ve
ritim kal›plar›na yönelik e¤itimler verilecek. Atölye
çal›flmalar› devam ederken ise ayda bir kez müzik
ve perküsyon konusunda film ve belgesel gösterimleri yap›lacak. Ayr›ca her ay farkl› bir ritim atölyesi
ziyaret edilerek çocuklar›n farkl› perküsyon çal›fl-
malar› ile ilgili bilgi sahibi olmalar› için ritim atölyesi ziyaretleri gerçeklefltirilecek. Ritim grubu konser verecek düzeye geldi¤inde ise projenin son ay›nda TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu’nda, ilçedeki kültür merkezlerinde ve
Küçükçekmece Göl fienli¤i’nde konser organizasyonlar›
yap›lacak.
ÇALIfiMALAR GÖL fiENL‹⁄‹’NDE SAHNELENECEK
Projenin bir di¤er bilefleni “Dans Atölyesi”nde 20 kiflilik
bir çocuk grubuna dans e¤itimleri verilecek. Dans e¤itmenleri taraf›ndan gerçeklefltirilecek atölyeler, hem bireysel geliflimi destekleyen hem de grup sorumlulu¤unu
gelifltirici interaktif kat›l›ml› çal›flmalar olacak. Çocuklara
foto¤rafç›l›k konusunda teknik ve pratik e¤itimlerin veri-
lece¤i “Foto¤raf Atölyesi”nde ise çal›flmalar 20’fler kiflilik
iki grupla gerçeklefltirilecek. Atölyede bir foto¤raf sanatç›s› dan›flmanl›k yaparak yönlendirici ve destekleyici rol
oynayacak. Foto¤raf sanatç›s› her ay bir hafta çocuklarla ve süpervizörlerle bir araya gelerek hem foto¤raf sanat› hakk›nda bilgi verecek hem de projenin gidiflat›n› takip
edecek. Bunun yan› s›ra ayda iki kez düzenlenecek gezilerde çocuklar farkl› mekanlarda foto¤raf çekimleri yapacak.
Tüm bu e¤itimler sona erdi¤inde ise çocuklar›m›z hünerlerini TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu’nda, ilçedeki kültür merkezlerinde ve Küçükçekmece Göl fienli¤i’nde
gerçeklefltirilecek organizasyonlarda sahneleyecek ve
sergileyecek.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
31
AR-GE
Küçükçekmece Belediyesi’nden
yepyeni bir istihdam projesi
Kad›nlar
kamusal
alanda...
Bezirganbahçeli kad›nlar kamusal alana ç›k›yor, bilinçleniyor,
üretime kat›l›yor. Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› Plan ve
Proje Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Ar-Ge fiefli¤i taraf›ndan oluflturulan
“Kad›nlar Kamusal Alana!” isimli istihdam projesi ile kad›nlar
hem aile ekonomisine katk›da bulunacak hem de e¤itimler sayesinde kendini gelifltirecek.
32
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
Küçükçekmece Belediyesi,
kad›nlar›n kent yaflam›na kat›lmalar›n› sa¤lamak ve kamusal
alanda yer almalar›n› teflvik
ederek kad›nlar›n sosyo-ekonomik özgürlük kazanmalar›na
yönelik ad›mlar at›lmas› amac›yla “Kad›nlar Kamusal Alana!” isimli istihdam projesini hayata geçiriyor.
Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› Plan ve Proje Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Ar-Ge fiefli¤i taraf›ndan Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› bünyesinde oluflturulan proje ile kad›nlar hem
aile bütçelerine katk›da bulunacak hem de kiflisel becerilerini gelifltirecekler. Giriflimci kad›nlar tek bafl›na yapamad›klar›n› kooperatif çat›s› alt›nda yapabilecekler.
Ülkemizin en önemli ve s›k›nt›l› gerçeklerinden birisi olan istih-
giriflimciler her gün pazarlanacak ürünlerden elde ettikleri
geliri, masraflar› düfltükten
sonra kendi aralar›nda bölüflecekler. Zaman içerisinde ürün
çeflitlili¤inin art›r›lmas›n›n ve
organizasyonunu gelifltirilmesinin planland›¤› kooperatifte
mekan›n temizli¤i, günlük ifllerin örgütlenmesi ve toplant› ya
da çal›flma saatlerine dair tüm
kurallar yine kad›nlar taraf›ndan belirlenecek. Bu sayede
kad›nlar birlikte ifl yaparak ve
karar vererek hem sosyal hem
de ekonomik anlamda dayan›flma ve kolektif çal›flma bilincine sahip olacak. Dolay›s›yla
kad›nlar kendini ifade etme,
dinleme, aktarma ve topluluk
içinde iletiflim kurma gibi konularda da beceri kazanacak.
dam sorununa ilçe baz›nda bir
çözüm niteli¤i tafl›yan projenin
ilk aflamas›nda Bezirganbahçeli 50 kad›na verilecek liderlik, giriflimcilik ve örgütlenme
gibi konulardaki 3 ayl›k kiflisel
e¤itim/geliflim programlar› ile
kad›nlar›n örgütlenme becerilerinin gelifltirilmesi hedefleniyor.
Bu hedefler do¤rultusunda
Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme
Vakf› (KEDV) iflbirli¤i ile gerçeklefltirilecek proje ile kad›nlar›n kiflisel haklar› konusunda
bilinçlenmesinin sa¤lanmas›,
e¤itimlerin ard›ndan kad›nlar›n kolektif ifl yapma becerilerinin art›r›lmas›, gönüllü kad›nlarla Bezirganbahçe Kad›n Kooperatifi’nin kurulmas› ve kooperatif bünyesinde bölgenin
ihtiyaçlar›na yönelik çal›flmalar›n oluflturularak düflük mali-
yet ve el becerileri ile üretilebilecek tüketim ürünlerinin pazarlanmas›n›n projeye dahil
edilerek 50 kad›na ifl sahas›
yarat›lmas› amaçlan›yor.
KOOPERAT‹F‹N KARI BÖLÜfiÜLECEK
Proje süresince 3 ay boyunca
KEDV’in e¤itim uzmanlar› ve
gönüllüleri taraf›ndan verilecek kiflisel geliflim ve bilinçlenme e¤itimleri sonucunda en az
7 gönüllü kad›n›n kat›l›m› ile
Bezirganbahçe Kad›n Kooperatifi’nin kurulmas› planlan›yor. Bölgede yaflayan kad›nlar›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda
faaliyetler yürütecek kooperatifte yüksek maliyet gerektirmeyen ve el becerisine dayanan çok amaçl› s›v› sabun, kuru g›da paketlemesi gibi tüketim ürünlerinin üretilmesi ve
pazarlamas› yap›lacak. Kad›n
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
33
AR-GE
Bezirganbahçe TOK‹ Ertu¤rul Gazi
‹lkö¤retim Okulu 5-D S›n›f› ö¤rencileri sahneledikleri çevre kirlili¤i konulu
tiyatro oyunu ile izleyicilere keyifli
dakikalar yaflatt›lar. Küçükçekmece
Belediye Baflkanl›¤› Plan ve Proje
Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Ar-Ge fiefli¤i taraf›ndan yürütülen Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› kapsam›nda kurgulanan “Görsel ve Sahne Sanatlar› Arac›l›¤›yla Rehabilitasyon
Çal›flmalar›” bünyesinde 8 haftal›k
yo¤un bir çal›flman›n ard›ndan ö¤renciler taraf›ndan yaz›lan ve sahnelenen oyun büyük ilgi gördü. Performanslar› profesyonel tiyatro
oyuncular›n› aratmayan çocuklar›m›z izleyenlerden tam not al›rken
uzun süre ayakta alk›flland›.
Toplumun farkl› kesimlerinin çevre
kirlili¤ine bak›fl›n›n mizahi bir dille anlat›ld›¤› oyunda bir televizyon kanal›
için program haz›rlayan muhabir sokak röportajlar› gerçeklefltiriyor. Sokaktaki vatandafllara çevre kirlili¤i
hakk›ndaki düflüncelerini soran muhabir ald›¤› cevaplar karfl›s›nda ço¤u
zaman flaflk›nl›k içerisinde kal›rken
zaman zaman da kamera karfl›s›na
geçen vatandafllar›n performanslar›n› sergileme çabalar›na flahit oluyor.
Oyun sonunda çevreye karfl› daha
duyarl› olunmas› konusunda hep birlikte verilen mesaj›n ard›ndan ise çocuklar ‹stanbul Attack Grubu’nun Bazen isimli flark›n› seslendirdiler.
34
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
Çocuklardan
tiyatro oyunuyla
çevre mesaj›
Bezirganbahçe TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu 5-D S›n›f› ö¤rencileri çevre kirlili¤i konusunda yafl›tlar›na ve büyüklerine kendi yazd›klar› bir tiyatro oyunuyla mesaj verdiler. Temiz ve güzel bir çevrenin öneminin vurguland›¤›
oyun izleyicilere keyifli dakikalar yaflat›rken çocuklar uzun
süre ayakta alk›flland›.
KARAKTERLER‹, M‹ZANSENLER‹
ÇOCUKLAR KEND‹LER‹ BEL‹RLED‹
Görsel ve sahne sanatlar› arac›l›¤›yla rehabilitasyon çal›flmalar› boyunca çocuklarla birlikte olan Bizim
Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› psikolo¤u çal›flmaya ergenlik ça¤›n›n
bafllad›¤› yafllarda olan 5. s›n›f çocuklar›n›n, yaflad›klar› dönemin gerilimini ve enerjilerini olumlu ve yap›c› bir
flekilde yönlendirebilecekleri alanlar
oluflturma amac›yla bafllad›klar›n›
belirterek “Haftada iki gün uygulanmak üzere toplam 8 hafta olarak kurgulanan çal›flmam›zda, çocuklar›n
ihtiyaçlar› göz önünde bulundurularak iletiflim becerileri, öfke kontrolü,
fliddeti önleme çal›flmalar› ana temalar olarak belirlendi ve 44 kiflilik 5D s›n›f› hedef grup olarak belirlendi. Çal›flma boyunca çocuklar›n sa¤l›kl› ve
güvenli bir çal›flma ortam›nda bulunmalar›, ayn› zamanda insiyatif almalar› ve kendi kurallar›n› koyabilmeleri
hedeflendi. En basitinden grup içerisinde uyulacak kurallar çocuklarla
birlikte belirlendi” fleklinde konufltu.
Çal›flman›n tamam›n› herkesin s›k›nt›lar›n› anlatt›¤› ve birlikte çözüm
bulaca¤› bir paylafl›m grubu çal›flmas› olarak düflündüklerini ifade eden
program psikolo¤u, ilk iki hafta çal›flmalara bu flekilde devam ettiklerini
belirterek bu süreçte baflkalar›yla iletiflim kurarken yap›lan yanl›fllar, öfke-
lendi¤imiz zamanlar, bu zamanlarda
verdi¤imiz tepkiler ve mevcut tepkilerin yerine nas›l tepkiler verebilece¤imiz üzerine tart›flt›klar›n› söyledi. Fiziksel gevfleme hareketleri yaparken,
çocuklar›n bedenlerini çal›flt›rma ve
enerjilerini boflaltma ihtiyaçlar›n›n ortaya ç›kt›¤›n› ve tiyatro çal›flmas› arac›l›¤›yla iletiflim becerileri çal›flmaya
karar verdiklerini kaydeden program
psikolo¤u, “Bu süreçte ‹cadiye ‹lkö¤retim Okulu’nda resim ö¤retmenli¤i yapan Hülya Çullu ile iflbirli¤i yaparak
çevre kirlili¤i konulu tiyatro oyunu
üzerine çal›flmaya bafllad›k. Önce çocuklar›n çevre kirlili¤i hakk›nda düflündüklerini tart›flt›k, yazd›k sonra roller belirlendi ve çocuklar›n katk›lar›yla tiyatro metni düzenlendi. Kendi karakterlerini yaratmalar›na yard›mc›
olmak ve yarat›c›l›klar›n› ortaya ç›karmak amac›yla hayallerindeki karakterlerin resmini çizdiler. Oyun içerisindeki karakterleri, oyunun dekorunu, kostümleri ve mizansenleri kendileri belirlediler” dedi.
‹LET‹fi‹M ARTTI, EK‹P RUHU ORTAYA ÇIKTI
Çal›flma ile birbirleriyle hiç geçinemeyen s›n›f arkadafllar›n›n kendilerine ait bir ürün ortaya ç›karmak için
birlikte çal›fl›rken, bir arada güzel fleyler ortaya ç›karabileceklerini gördüklerini belirten Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› psikolo¤u, sahneye
ç›kman›n heyecanl› bir ortamda bir-
birlerine destek olman›n çocuklar›n
aralar›ndaki iliflkileri olumlu yönde etkiledi¤ini vurgulad›. Program Psikolo¤u, tiyatro çal›flmalar›n›n ard›ndan
çal›flmaya ve grup içi iletiflime dair
paylafl›mlar yapt›klar›n› kaydederek
geri bildirimler verdiklerini ve böylece
çocuklar›n kendi davran›fllar›n›n etkileri üzerinde konuflarak farkl› bak›fl
aç›lar› gelifltirebildiklerini söyledi.
Tiyatronun sahnelenece¤i gün kendisi de dahil olmak üzere herkesin çok
heyecanl› oldu¤unu ifade eden program psikolo¤u flöyle devam etti: “Çok
k›sa zamanda, yo¤un bir emek ile
çal›flmalar›m›z› sunacak olmak çok
güzeldi, gerçek bir ekip olmufltuk.
Proje boyunca sanatsal d›flavurum
metotlar›yla üretilen resim ve di¤er
sanat çal›flmalar› tiyatro salonunun
kap›s›nda sergilendi. Bu arada d›fllamamak, dostça, arkadaflça emek
veren herkesle birlikte olmak esas
amac›m›zd›. Hatta baflka s›n›flardan
provalar›m›z› izlemeye gelen birkaç
ö¤renci de oyunda rol ald›. Bunu çok
önemli bir ad›m olarak de¤erlendiriyorum. Çal›flmaya bafllad›¤›m›zda
s›n›f içerisinde bile çok keskin bölünmeler vard› ve herkes birbirinin olumsuz özelli¤ini vurguluyordu ve birbirini
flikayet ediyordu, sahneye ç›kt›¤›m›z
gün ise baflka s›n›ftan gelen ö¤renciler bile kabul gördü ve onlarla ile
ahenk içerisinde oyun oynand›.”
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
35
gezi
Do¤a ve turizm cenneti
R›fat Ilgaz’›n memleketi
Cide Türküsü
Sar› yazma alt›nda
Saçlar› yumak yumak
‹ki bafl bir yast›kta
Ne hofl olur uyumak.
Cide
Aman aman ölüyorum ben
sen varmazsan, senden güzel
buluyorum ben.
Sar› yazman›n eni
Nerde bulay›m seni
Orta boylu sevdi¤im
Kime soray›m seni...
n fiaban KÜÇÜK
Cide Orman ‹flletme Müdürü
Kastamonu'nun bu flirin ilçesi, Karadeniz'i
kucaklayan muhteflem k›y› fleridi, koylar›,
orman› ve kanyonlar›yla mutlaka görülmesi
gereken önemli bir turizm cennetimizdir.
Büyük usta flair ve yazar R›fat Ilgaz'›n memleketi olan ve ona ilham veren Cide 103 kilometrelik k›y› fleridi ile sizleri bekliyor...
36
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
Yaz›n flu günlerdeki bunaltan s›caklar›ndan kaçmak, serin denizlere kendinizi atmak veya do¤ayla iç
içe bir kaç gün geçirmek istiyorsan›z Cide tam size göre. Kastamonu'nun bu flirin
ilçesi, Bart›n-Sinop Karayolu
üzerinde 103 kilometrelik
sahil fleridi ile sizleri bekliyor. K›y›ya dimdik inen
da¤lar› nedeniyle Karadeniz'i kucaklayan bir hava
veren muhteflem sahil ve
koylar üzerinizdeki bütün
yorgunlu¤u alacak güzellikte. E¤er, denizden s›k›l›rsan›z, orman›, kanyonlar›
ve dereleriyle de sizleri a¤›rlamaya haz›r...
Cide'nin hangi isimle ne
zaman, nerede ve kimler
taraf›ndan kuruldu¤u kesin
olarak bilinmemektedir. Cide, tarihi metinlerde ilk olarak Homeros'un ünlü eseri
‹lyada'da an›l›r. ‹lyada'da
ad› geçen Kytoros, bu gün
Cide'nin çok az söylem fark›yla Gideros sahil köyü ve
do¤al liman›d›r.
Tar›m, hayvanc›l›k, ormanc›l›k ve bal›kç›l›¤a dayal› ekonomi, yöre insan›n›n geçimini sa¤lamaktad›r. Asl›nda pek sa¤lad›¤›
da söylenemez. Bu yüzden
insanlar›n yüzde 80'i büyük
kentlere özellikle ‹stanbul'a
göç etmifltir. ‹lçe merkezinde yaflayan k›fll›k nufüs 6
bin iken yaz aylar›nda bu
rakam 30 bini bulmaktad›r.
Yaz döneminin güney illerimize göre k›sa olmas› nedeniyle henüz bu muhteflem
sahiller turist a¤›rlayacak
kapasiteli büyük otellerce
iflgal edilmemifltir. Bozulmam›fl, inan›lmaz güzel kumsallar Cide'yi bilenlerin meskenidir. Turizm sadece yaz
aylar›nda ve bayramlarda
ilçeyi bilenlerin ve bural›
olan insanlar›n gelmesiyle
canlanmaktad›r.
‹lçe merkezinden bafllayarak bat›ya do¤ru uzanan, 11 kilometrelik kesintisiz plaj ile Giderös koyu, Aydos, Deniz Konak, U¤urlu,
Çayyaka, Akbay›r ve ‹lyasbey sahillerinde çad›r kurabilir, denize girebilirsiniz.
Bunun yan› s›ra do¤a turizmi aç›s›ndan da iyi bir
potansiyele sahiptir Cide.
Gideros koyu, ‹lgarini Ma¤aras› ve Valla Kanyonu'nu içinde bar›nd›ran Küre Da¤lar› Milli Park› görülmesi gereken yerlerdendir.
Denizte saklanm›fl ve istedi¤ine görünen bir deniz k›-
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
37
gezi
z› gibi duran Gideros Koyu'nda,
bir akflam vakti güneflin yorgun
›fl›klar›, denizin dalgalar› ile oynafl›rken, etraftaki yeflil do¤adan gelen kufl sesleri ile ruhunuzu dinlendirir, taze çay ile içinizi ›s›t›r, hayallere dal›p gidebilirsiniz.
P›narbafl› s›n›rlar›ndan bafllay›p
Cide'ye uzanan, yaklafl›k 10 kilometre uzunlu¤undaki 800-1200
metre yüksekli¤indeki kayal›k
uçurumlar aras›nda uzanan Valla Kanyonu'nun Cide taraf›nda
kalan ç›k›fl›ndan yerel rehberler
eflli¤inde k›sa girifller yaparak,
vahfli ve sessiz do¤an›n tad›na
varabilirsiniz. Bu sizde farkl› bir heyecan yaratacakt›r.
Cide sahillerinde alabildi¤ince
uzanan kumsallarda yürüyüfl yapabilir, Karadeniz'in zaman zaman h›rç›nlaflan dalgalar›yla ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Yoruldu¤unuzda hemen her yerde bulunan çay bahçelerinin birine iliflip, mart›lar› seyrederek ufka bakarak soluklanabilirsiniz.
Sar› Yazma ve R›fat Ilgaz ilçenin
sembolü haline gelmifltir. 1911 y›l›nda Cide'de do¤an flair ve yazar
R›fat Ilgaz, Sar› Yazma roman›nda "Cide, do¤du¤um eflflis, benzersiz memleket... Ne iyi etmifl de
anam beni Cide'de do¤urmufl..."
derken, Cide'ye olan aflk›n› da dile getirmifltir.
K›y›ya dimdik inen da¤lar›, kilometrelerce uzanan sahili, yemyeflil ormanlar› ve eflsiz güzellikleriyle Cide, R›fat Ilgaz'a ilham kayna¤› olmufltur.
‹lçenin kültür ve turizmi aç›s›ndan önemli bir yer tutan ve her
y›l 7-8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen R›fat Ilgaz Sar› Yazma
Kültür ve Sanat Festivali önemli
misafirleri a¤›rlamaktad›r. Festivale denk gelirseniz, hediye olarak alabilece¤iniz el yap›m› yöresel hediyelik eflyalar gerçekten
çok güzeldir. Cide Tersanase'nde
infla edilen ve Haliç'e indirilen Saltanat Kay›¤›'n›n bir maketini mutlaka alman›z› tavsiye edebiliriz.
38
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
flam
‹L‹R?
NASILnbGu‹l'Ddan sabaeh vikei akkez Ci-
‹sta
ünd
üsüzere g
r. Otob
olmak büs seferi va 'ye Düze
to
de'ye o l araçlar Cid m a s r a
e
z
ö
›n
e
t
ar -A
ler v
l d a k - B ulafl›yor. ‹su
g
n
o
la
8
ce-Z
rahatl›k
tobüsle
e
yoluyla n Cide'ye o
tt
-7 saa
da
tanbul' zel araçla 6 ide 513
ö
l-C
saatte, siniz. ‹stanbu
ir.
ir
30 km'd
il
3
b
a
e
fl
is
e
ula
id
kara-C
km, An
r (kaNE YEeNm‹Ru?tfa¤›nda mir aynerceasahip.
Cid
yaemli b
na) ön
eme¤i tra laha e her türlü y
o¤ur
ys
bas›, y klu
r
o
ç
r
Nerede
a
Manc
, kuyru
p›l›yor. s›, deli dolma mancar
a
r,
lu dolm sulu manca
örerflusu y
,
a
tu
r
a
c
n
dolm
a
as›, m
›r
kavurm ür.
ve m›s
üd
ye özg ekilde m›s›r n, tatl›s›fl
›nda
Ayn›
çorbas
yap›l›a
d
n
a
yemek
k
o
unund
ç
ank
ar pe
rede m r.
na kad nl›k olan yö
o
y
a
er tutu
yor.Orm nemli bir y
tar
n
a
ö
iz m
çok lez mkün.
tar da
e
r
ö
g
ine
mü
Mevsim i de yemeniz de yörer
i
¤
le
yemek avurma böre › diken
¤
k
a
n
n
Isb›t'ta ir. fiifa kay
efistir.
n
ld
k
e
a ço
d
ye öz
'de
›
s
a
n Cide
vurm
la
a
o
k
›
s
u
a
lc
b
u
tar. Ka
il kasa
Bir sah emli bir yer tu lamut,
a ön
, pa
bal›k d bunya, lüfer flitleri m›r
a
b
al›k çe
kan,
di¤er b
e
v
it
r
istav
›l›r.
tl›s›,
ile yap , kabak ta n
a
s›r unu
a
, lokm m›s›r unund
K›vr›m
›,
n
alak
r› gerda
ütlü m
kocaka ekmezli ve s mutfa¤›np
yap›la ar da yörenin
tl›l
ta
gibi
ldir.
e
z
ö
na
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
39
sivil toplum
Küçükçekmece Sanayici
ve ‹fl Adamlar› Derne¤i,
ilçenin daha
yaflanabilir, daha
marka bir yer olmas›
için elinden geleni
yap›yor. Baflkan Ekrem
Özen, "Bu hedefimize
ulaflmak için bizim ve
Küçükçekmece'nin en
büyük flans› Baflkan›m›z
Aziz Yeniay'd›r" diyor...
40
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
Küçükçekmeceli olman›n, e¤itimde sa¤l›kta, sosyal projelerde
yer alman›n mutlulu¤unu yaflayan bir sivil toplum kuruluflu
KS‹AD
Küçükçekmece Sanayici ve ‹fl Adamlar› Derne¤i, bölgenin en önemli sivil toplum kuruluflu
olman›n hakl› gururunu yafl›yor. Her türlü sosyal
ve kültürel faliyetle yerini alan, Küçükçekmece'nin daha güzel, daha marka bir ilçe olmas›
için her türlü fedakarl›¤› yapan KS‹AD'›n Yönetim Kurulu Baflkan› Ekrem Özen ile çok güzel bir
sohbet yapt›k...
- Say›n Baflkan, kurulufl amac›n›z neydi?
"Sivil toplum kurulufllar›n›n görevi bellidir. Biz
de bölgemizde ikamet eden veya bölgemizde ifl
yapan sanayici ve ifl adamlar›m›z› bir çat› alt›nda toplamak için harekete geçtik. Amac›m›z,
bölgemizdeki ifladamlar›n› birbirleriyle kaynaflt›rmak, güçlerini birlefltirmek, yaflad›klar› s›k›nt›lara çare bulmak. Çözülmesi konusunda daha
çabuk ad›mlar atmak. Ortak platformlarda sesimizi duyurmak, iletilmesi gereken yerel yönetim
ve hükümet baz›ndaki mercilere s›k›nt›lar›m›z›
iletmek, Ortak projeler üreterek ülke ekonomisine katk›da bulunmak, yaflad›¤›m›z ilçeye katma de¤er sa¤lamak, ilçemizin yerel yönetimi ile
birlikte hareket ederek daha güzel, daha yaflanabilir bir ilçe oluflturmak, e¤itim ve kültür seviyesini yükseltmek ad›na çal›flmalar yapmak
için derne¤imizi 2005 y›l›nda kurduk. Yeni bir
dernek say›l›r›z.”
- Kriz sanayicimizi ve ifl adamlar›m›z› ne kadar
etkiledi?
"Kiriz sadece ülkemize mahsus bir olay de¤il.
Bunu hep beraber yaflay›p gördük. Kriz var.
Ama kriz var diye oturup, elimizi kolumuzu ba¤layacak de¤iliz. Böyle yaparsak krize davetiye
ç›kar›r›z. Biz bunu hiç bir zaman kabul etmedik.
Biz krizi f›rsata dönüfltürmenin hesaplar›n› yapt›k
hep. Çözüm yollar›n›n bafl›nda daha çok çal›flmak oldu¤unu gördük. Kriz herkesi etkiledi. Perakendeyi % 10–15, inflaat, tekstil ve bunun d›fl›ndaki birçok sektörümüzü daha yüksek oranlarda etkiledi. Ancak, flu gün gelinen nokta itibariyle ufak da olsa bir iyileflmenin görüldü¤ü
aflikârd›r. Bu da bizi ilerisi için umutland›r›yor, çal›flma azmimizi artt›r›yor. Krizle ilgili biz kendi
üyelerimizi bilgilendirme paneli yapt›k. Ayd›n
Üniversitemizden bir profesörümüzü, 2 doçentimizi getirdik. Ayn› zamanda ‹stanbul Sanayiciler Odas› Baflkan› Tan›l Küçük Bey’in kat›l›mlar›yla 400 sanayicimize güzel bir panel yapt›k. Kriz
nedir? Nerden geldi? Krize karfl› neleri yapabiliriz? Bunlar› hep beraber tart›flt›k."
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
41
sivil toplum
- Kriz nedeniyle zora düflen üyeniz oldu mu? Onlara bir yard›m yap›yor musunuz?
"Zora düflen oldu. Batan firmalar oldu. B›rak›p,
kaçan, yer alt›na inen ifladamlar› oldu. Bizim bölgemizde de buna benzer olaylar yafland›. Zora
düflen bir arkadafl›m›z vard›. Kendisinin borçlar›n›,
bankalar ile konuflarak yap›land›rd›k. Bu sayede
arkadafl›m›z›n bafl› dik gezmesini sa¤lad›k. Biz her
zaman üyelerimizin yan›nday›z. Onlar›n destekçisiyiz. Kimsenin yok olmas›na kesinlikle müsade etmeyiz."
- Sivil toplum kuruluflusunuz. Ne gibi etkinlikleriniz, yard›mlar›n›z oluyor?
"Ben e¤itimciyim. 20 y›l›m› bu yola vermifl biri
olarak e¤itim denince akan sular durur. Burs verdi¤imiz ö¤rencilerimiz var. Ayr›ca geçenlerde
Hakkâri’deki bir okula yard›m ettik. KS‹AD olarak
öncelikli hedefimiz burs say›s›n› artt›rmak. Bunun
d›fl›nda; 'Her fley Küçükçekmece için' projemizi hayata geçirdik. Bu projemiz kapsam›nda yerel yöneticilerimiz ile sanayicimiz ve ifladamlar›m›z›, bir
araya getirdik. Birçok konuda ortak hareket etmelerini sa¤lad›k. Aziz Yeniay yapmak istedi¤i projeleri anlatt›. Biz kendisinden istediklerimizi söyledik.
Yine di¤er panellerimizde e¤itim, sa¤l›k, emniyet
gibi konular› de¤erlendirdik. KS‹AD olarak Cumhuriyet Balosu düzenledik. Ayn› zamanda yaz sezonunun hemen bitiminde yurt d›fl› ifl gezilerimiz
bafllayacak. Bu gezilerle de KS‹AD üyesi sanayici
ve ifl adamlar›m›za yeni pazarlar yaratma gayreti içerisinde olaca¤›z. Bir de geçti¤imiz günlerde
protokolünü imzalad›¤›m›z, ‹flkur, Milli E¤itim Müdürlü¤ü ve Belediyemizin ortaklafla düzenledi¤i
‹MEP projesinin çözüm ortaklar›nday›z. Ba¤l› bulundu¤umuz ‹S‹DEF (‹stanbul Sanayici ve ‹fl Adam› Dernekleri Federasyonu) ile de zaman zaman
ortaklafla projeler içerisinde yer al›yoruz. Bunun d›fl›nda tabi ki sosyal anlamda da yard›m ve desteklerimiz oluyor. Ama bunlar› Kaymakaml›k, Belediye Baflkanl›¤›m›z, Milli E¤itim Müdürlü¤ümüz
ve sivil toplum kurumlar›m›zla birlikte gerçeklefltiriyoruz. "
- Çin sanayicimiz için bir tehlike mi?
"Ben tehlike oldu¤unu düflünmüyorum. Asl›nda
bir f›rsat. Biz kalitemiz ile Çin mallar›na ve Çin'e
karfl› en çok tercih edilen ülke olabiliriz. Kaliteden
taviz vermezsek sonunda kazanan biz olaca¤›z.
Bundan hiç kuflkum yok. Onlar ucuz yap›yorsa,
biz de daha kalitelisini yapaca¤›z. Tabii fiyat›m›z
da makul olacak. Ben Türkiye'nin gelece¤inden
hiç kuflku duymuyorum."
- KS‹AD'›n hedefi nedir?
"Ülkemizin önde gelen sayg›n, söz sahibi, memleketimize ve ilçemize faydal› marka bir dernek olmak istiyoruz. Biz marka olurken, ilçemiz Küçükçekmece'yi marka yapmak en büyük arzumuz."
42
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
Birbirinden önemli panellere imza
atan KS‹AD, yönetim olarak tam
bir uyum içinde çal›fl›yor. Yöre halk›n›n sorunlar›na, Küçükçekmece
Belediyesi ile birlikte çözüm arayan
Küçükçekmece Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i, kriz konusunda
hem üyelerini, hem de kat›l›mc›lar›
bilgilendirdi...
KS‹AD YÖNET‹M KURULU
Ekrem ÖZEN Yönetim Kurulu Baflkan›
Ahmet KARACA Baflkan Vekili
Erhan ‹BAK Baflkan Yard›mc›s›
Ak›n Ç‹LTAfi Genel Muhasip
Do¤an Külekçi Genel Sekreter
Ümit Fatih EK‹NC‹ Teflk. Kom. Bflk.
Salih Büyükbayrak D›fl ‹liflkiler Kom. Bflk.
EKREM ÖZEN K‹MD‹R?
Nureddin KEfiMER Sosyal ‹fller Kom. Bflk.
‹brahim ÇANKAYA Bas›n-Yay›n ve Halkla ‹liflkiler
Menduh BOZAN E¤itim Komisyonu Baflkan›
Mustafa SÜS Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa ULUCAN Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Sait KEREM Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi
Bircan fiahin Yönetim Kurulu Üyesi
1958 y›l›nda A¤r› / Patnos’ta do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini burada
tamamlad›. Bir y›l vekil ö¤retmenlik yapt›ktan sonra Van E¤itim
Enstitüsü’nü kazand› ve oradan mezun olduktan sonra ö¤retmen olarak
Erzincan’da göreve bafllad›. A¤r›, Eskiflehir, Yozgat ve ‹stanbul gibi çeflitli
illerde 20 y›l ö¤retmenlik mesle¤ini icra etti. Ayn› zamanda kardeflleriyle
birlikte ticaretle de ilgilenen Özen, 1997 y›l›nda ‹stanbul’a gelerek, Onur
Group Hipermarketlerinin ilk flubesi olan Levent’teki yerlerini faaliyete
bafllatt›. Zamanla dev bir markaya dönüflen Onur Group Hipermarketleri
ve ONUREX Marketleri bugun ‹stanbul genelinde 50 noktada perakende
sektöründe hizmet vermektedir. Ekrem Özen evli ve 7 çocuk babas›d›r.
e¤itim
Aileler ‹çin Temel
E¤itim Program›
44
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
A‹TEP
‹yi bir aile babas›-annesi olmak için
sadece çocu¤u dünyaya getirmek
yetmez. Onun iyi yetiflmesi için anne-babalar›n bilinçli, e¤itimli ve sorumluluk tafl›yan bireyler olmas› gerekir. ‹flte bunu gelifltirmek için A‹TEP
n fiÜKRAN EV‹RGEN
Aileler için Temel E¤itim Pro¤ram›, 0-6 yafl grubunda
çocuklar› olan anne-babalar›n e¤itimi için UNICEF ile
birlikte Milli E¤itim Bakanl›¤› için haz›rlanm›flt›r. Bu program çocuklar›n›n sa¤l›kl› geliflimlerini desteklemek için,
anne-babalar›n çocuk yetifltirme becerilerini güçlendirmeyi amaçlamaktad›r.
PROGRAMIN AMAÇLARI
1- Çocuklar›n bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal ve
kültürel geliflimlerinin desteklenmesi için anne-babalar›n çocuk yetifltirme becerilerinin gelifltirilmesi
2- Okulöncesi e¤itimle ilgili hedeflerin gerçeklefltirilmesi için, MEB’in befl y›ll›k plan›n›n gerçeklefltirilmesine katk›da bulunmak
3- Çocuklar›n haklar›n›n korunmas› için UNICEF Türkiye Ofisi ve BM Çocuk Haklar› Sözleflmesi amaçlar›n›n
desteklenmesi
Aileler ‹çin Temel E¤itim Program› 6 oturumdan oluflmaktad›r.
A- Birlikte dinlemek ve ö¤renmek
B- Duygular› anlamak ve kendimizi ifade etmek
C- Çocuk davran›fllar›n› anlamak
D- Olumlu disiplin
E- Çocuk gelifliminde oyunun önemi
F- Gelecek: Bundan sonra neler yapaca¤›z?
BEfi AfiAMALI E⁄‹T‹M METODOLOJ‹S‹:
Araflt›rmalar insanlar›n sadece oturarak dinlemeleri
veya not almalar›n› gerektiren konuflmalar yoluyla e¤itilmeleri halinde kendilerine verilen bilgilerin sadece %5
inin hat›rland›g›n› ve uyguland›g›n› göstermektedir. Model oluflturma, ö¤renilenler konusunda al›flt›rma yapma
ve bunlar›n ne kadar ö¤renildi¤i konusunda yorumlar›
içeren befl aflamal› e¤itim yönteminin kullan›lmas› halinde verilen bilgilerin yaklafl›k %75 hat›rlanmakta ve
uygulanmaktad›r. A‹TEP e¤itimlerinde befl aflamal› e¤itim meteodoloj›s› uygulanmaktad›r. E¤itim liderinin temel misyonu yetkin anne-babal›¤› kolaylaflt›rmakt›r.
Kolaylaflt›r›c› oturumlarda afla¤›daki çal›flmalar› yapar.
*Temel bilgilerin anlafl›lms› için konu hakk›nda genel
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
45
e¤itim
bilgileri sunar
*Anne-babalar›n kendi ö¤rendiklerini kavramsallaflt›rabilmeleri için örnekler, hikayeler, foto¤raflar ve eylemler yoluyla bilgi için modeller
oluflturur
Anne babalar daha sonra:
*Teknikleri ve yaklafl›mlar› ö¤renmeye bafllamak için becerilerle ilgili
olarak kendi aralar›nda al›flt›rma ya-
parlar.Anne babalar gerçek durumlarda al›flt›rma yapmak ve bu becerileri kendi aileleri ile paylaflmak için
evlerinde faaliyetler yürütürler
*Baflar› düzeyleri konusunda ailelerinden ve programdaki ortaklar›ndan yorum/geri bildirim al›rlar. E¤itim yerine döndüklerinde bu yorumlar› paylafl›rlar ve bir sonraki oturumun bafllang›c›nda di¤er yorumla-
r›/geri bildirimleri dinlerler.
*Ö¤rendiklerinin, ailelerin günlük
yaflam›n›n bir parças› haline gelmesi
için, ailelerinin ve programda tan›flt›klar› di¤er anne babalar›n karfl›l›kl›
sürekli deste¤iyle ö¤rendiklerini evlerinde uygularlar. Program kapsam›nda her oturum sonunda, aileye oturum içeri¤ini kapsayan bir mektup
verilmektedir.
A‹LEYE MEKTUP
Sevgili Anne Babalar ,
Anne baba olmak, belki de bu hayatta üstlenece¤imiz en önemli görev olacakt›r. Hepimiz bu görevi en iyi
nas›l yapabilece¤imizi ö¤renmeliyiz. Birbirimiz destekleyebilir, bir grup içerisinde ve evde ailemizle birlikte
ö¤renebiliriz. Çocuklar›m›zn iyi davran›fllar kazanmas›n› istiyorsak, kiflinin ne yapmas› gerekti¤ini söyleyen
olumlu kurallar (örne¤in; "Oyuncaklar›n› güzelce toplamal›s›n”), kiflinin ne yapmamas› gerekti¤ini vurgulayan olumsuz kurallardan (örne¤in;Oyuncaklar›n› ortal›kta da¤›n›k b›rakmamal›s›ndan) daha iyidir.
Dinlemek ve birlikte ö¤renmek oturumunun büyük
k›sm› çocuklar›m›z› dinlemenin önemi ile ilgilidir. Bazen
çocuklar›n davran›fllar› bizim için kabul edilebilir mahiyette olabilir. Bazen de olmaz. Ama çocu¤un kabul
edilemez davran›fllar sergilemesinin mutlaka belli bir
sebebi vard›r.
Çocu¤umuzun, kabul edilebilir davran›fllar sergilemesini istiyorsak ve kabul edilemez davran›fllar sergilemesini durdurmay› arzu ediyorsak, bu davran›fllar›n
nedenlerini anlamam›z gerekir. Bu nedenleri bulmak
için çocuklar›m›z› dinlemeli ve onlara, bize söyledikleri
fleyleri anlad›¤›m›z› göstermeliyiz. Bunun anlam› her
zaman çocu¤un söyledi¤i fleyi kabul etmemiz yada
onaylamam›z anlam›na gelmez ama çocu¤un o fleyi
söyledi¤ini kabul ederiz.
Küçük bebekler henüz kelimeleri kullanamasalarda,
bizimle iletiflim kurarlar. Onlar› anlad›¤›m›z›, onlar›n yemek, ilgi yada temiz bez gibi ihtiyaçlar›na cevap vererek gösterebiliriz. Onlara sar›labilir ve yumuflak bir ses
tonuyla konuflabiliriz.
Çocuklar konuflmay› insanlar› taklit ederek ö¤renir.
Bu nedenle onlarla s›k s›k konuflmak ve onlar›n kendilerini ifade etmelerine yard›mc› olmak önemlidir. Soru
sormak, bunun için güzel bir yöntemdir. "Bu konuda ne
düflünüyorsun?” gibi aç›k uçlu sorular, "Bu iyiydi de¤il
mi?” gibi kapal› uçlu sorulardan daha yararl›d›r. Çünkü kapal› uçlu sorular çocu¤un sadece “evet” ya da
“hay›r” yan›tlar› vermesine neden olur. Çocu¤umuz bize bir fley söylüyorsa çocu¤umuzun seviyesine inecek
flekilde e¤ilerek, onun gözlerine bakarak ve sözünü
46
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
kesmeyerek onu dinledi¤imizi göstermeliyiz. Çocu¤umuzu daha fazla konuflmaya teflvik etmek için bafl›m›z› sallayarak, "evet” v.b. gibi yüreklendirici sözcükler
söyleyerek etkin dinleme uygulamalar› yapabiliriz.
Anlad›¤›m›z› göstermek için kullanaca¤›m›z iki yararl› yol vard›r:
*Çocu¤un söyledi¤i fleyi geri yans›t›n. Örne¤in , "Yani bunun senin için çok zor oldu¤unu söylüyorsun.”
*Çocu¤un ifade etti¤i duyguya ad koyun. Örne¤in,
"Yani kendini hayal k›r›kl›¤›na u¤ram›fl hissediyorsun."
Lütfen evde etkin dinleme al›flt›rmalar› yap›n ve çocu¤unuzun davran›fllar›n›n nedenlerini ö¤renmenize
nelerin, nas›l yard›mc› oldu¤unu tart›fl›n.
Bazen çocuklar›m›z›n iyi davran›fllar sergilemesine
yard›mc› olmayan yan›tlar veririz.
Afla¤›da anlat›lan her durumda anne-baban›n yan›t›, çocu¤a neler hissettirecektir.
Sizce anne-baba bu yan›tla ne yapm›flt›r?
Çocu¤un gelecekte kabul edilemez davran›fllar sergilemesini önlemeye daha çok yard›mc› olacak bir yan›t düflünebiliyor musunuz?
*Çocuk eve gelmek istemez.
Baba "Orada ne yapmak istedi¤in umurumda de¤il,
hemen eve gel” der
*Çocuk yatmak istemez.
Anne "Hemen yata¤›na yatmazsan seni döverim”
der
*Çocuk ellerini y›kamadan sofraya oturur.
Anne "Çok pis bir k›zs›n" der
*Çocuk yemek yerken yeme¤i yere döker.
Anne "Bak kardeflin ne güzel yiyor yeme¤ini" der
*Çocuk köpeklerden korkuyor
Baba “Ne kadar korkaks›n" der
*Çocuk küçük kardefline k›zm›flt›r ve gürültülü bir flekilde a¤lamaktad›r.
Anne "Bunu dikkat çekmek için yap›yorsun" der
*Çocuk sürekli söz keserek annesinin ne yapt›¤›yla ilgili sorular sormaktad›r.
Anne "Git bafl›mdan,sen küçüksün anlamazs›n” der
Birbirinizi dinlerken güzel saatler geçirmeniz dile¤iyle...
etkinlik
Macaristan, Arjantin, Polonya, ‹sviçre gibi ülkelerin kat›ld›¤› sempozyum çok samimi bir havada
geçti. Kat›l›mc›lar ve konuflmac›lar,
kültürlerin korunmas› ve yaflat›lmas› aç›s›ndan bu tür sempozyumlar›n
önemine dikkat çektiler ve ev sahibi olan Belediye Baflkan›m›z Aziz
Yeniay’a teflekkür ettiler...
48
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
Kültürlerin
korunmas› için
uluslararas›
sempozyum
‘Uluslararas› Kültürel ve Sanatsal
Organizasyonlarda Geleneksel Kültürlerin Korunmas› ve Tan›t›lmas› Aç›s›ndan Sorunlar ve Çözüm Yollar›’
Sempozyumu, Uluslararas› Folklor
Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar
Organizasyon Konseyi (CIOFF) ve Küçükçekmece Belediyesi ifl birli¤iyle,
25- 26 Haziran tarihlerinde Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› Nikâh Saray›nda yap›ld›. Sempozyuma Macaristan, Arjantin, Polonya, ‹sviçre ve
Türkiye’den akademisyenlerin, araflt›rmac›lar›n yan› s›ra kültür ve sanat
dünyas›ndan etkili isimler kat›ld›.
Sempozyumun birinci gününde, Üstün GÜRTUNA’n›n koleksiyonundan,
‘Türk ve Dost Ülke Çalg›lar› ve Geleneksel Anadolu Gelinlikleri Kostümleri’ sergisinin aç›l›fl›n› Küçükçekmece
Belediye Baflkan› Say›n Aziz Yeniay
ile birlikte Küçükçekmece Milli E¤itim
Müdürü Âdem KOCA, CIOFF Türkiye
Baflkan› Savafl TU⁄SAVUL, CIOFF Türkiye Genel Sekreteri Muammer ARSLAN, CIOFF Polonya Üyesi Jerzy
CHM‹EL ve Üstün GÜRTUNA yapt›.
Küçükçekmece Belediye Baflkan›
Aziz Yeniay sempozyumun aç›l›fl konuflmas›nda: ‘ Bugün, Sofya’da yaflayan bir gençle, Buenos Aires’te yaflayan bir genç; ayn› müzikleri dinlemekte, ayn› restoran zincirinden yemek yemekte, ayn› marka k›yafetleri
giymekte, ayn› filmleri izlemektedir.
‹flte bu noktada, dünyadaki kültürel
çeflitlili¤i gündelik hayattan uzaklaflt›ran küresel yaflam tarz›n› kontrol alt›na almak gerekmektedir. Bu da ancak, yerel kültür ve motiflerin korunarak gelece¤e tafl›nmas›yla mümkün
olabilir. Sempozyumumuz, bu aç›dan
büyük önem tafl›maktad›r. Eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum’ dedi.
Dünyadaki binlerce y›ll›k kültürel
miras›n, çok renklili¤in, çok seslili¤in
anlat›ld›¤› sempozyum 5 oturumda
dinleyenleri bilgilendirdi.
1. Oturum; Halk Oyunlar› Uzman›
Araflt›rmac› Ali ÇAVAZ, 2. Oturum;
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nden
Doç. Dr. Serpil MURTEZAO⁄LU, 3.
Oturum; ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nihal ÖTKEN, 4. Otu-
2010 Avrupa Kültür
Baflkenti’nin kültür ilçesi
Küçük ‹stanbul uluslararas› bir sempozyuma
daha ev sahipli¤i yapt›.
Kültürlerin korunmas› ve
gelece¤e tafl›nmas› için
Küçükçekmece Belediyesi Nikah Saray›'nda düzenlenen sempozyuma
Türkiye'nin yan› s›ra Macaristan, Arjantin, Polonya ve ‹sviçre'den akademisyenler, araflt›rmac›lar,
kültür ve sanat dünyas›n›n etkili isimleri kat›ld›.
rum; ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. ‹lknur DEM‹RBA⁄, 5. Oturum; ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Belma Kurtiflo¤lu’nun baflkanl›klar›nda gerçeklefltirilen sunumlarda geleneksel kültürlerin korunmas› ve tan›t›lmas› anlat›ld›.
Kat›l›mc›lar›n sorular› ve uzmanlar›n cevaplar›yla sürdürülen bilgi flöleninde, adeta kültürel alanda bilgi al›fl
verifli sa¤lan›rken, Balet Folklorico de
Paipa – Colombia grubunun muhteflem sanatsal gösterileri ilgiyle izlendi.
Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Fikret DE⁄ERL‹ sempozyumun kapan›fl
konuflmas›nda: ‘ Bu tür etkinliklerle,
teknolojik geliflmeler sonucunda unutulmaya yüz tutmufl kültürümüze, de¤erlerimize sahip ç›kmal› ve kuflaktan kufla¤a aktarmal›y›z’ dedi.
Sempozyumun sonunda bütün kat›l›mc›lara sertifika verilirken, Küçükçekmece Belediyesi Baflkan Yard›mc›s› Ahmet Turan KOÇER taraf›ndan
da konuflmac›lara plaket ve sertifikalar› takdim edildi.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
49
hobi
En çok kullan›lan
OLTA çeflitleri
n Selami YILMAZÇOBAN
Ülkemizde en yayg›n kullan›lan oltalar› sizlere tan›tmaya çal›flaca¤›m
ancak unutmay›n her bal›¤›n oltas›
ayr›d›r ve do¤ru tak›m seçilmelidir.
3 ‹¤neli Dip Oltas›
Yukar›daki resimde gördü¤ünüz
dip oltas›d›r hem tekne hemde k›y›dan sürekli kullan›lan oltalardan biridir, olta dipte çal›flt›¤› için tak›lma ihtimali herzaman
yüksektir özellikle
kasnakla avlananlar için bu oran daha da yüksektir,
kam›fll› oltalarda
bu oran en aza inmektedir bu olta ile
avlanabilecek bal›klar k›saca; çipura, levrek, karagöz, sarpa, ›sparoz,
m›rm›r, mercan d›r, yem olarak bu
oltada sülünes, boru kurdu, mamun,
ahtapot baca¤›, kalamar, midye,
toprak solucan›, salyangoz gibi bir
sürü yem kullanabilirsiniz hepsi oltan›n amac›na uygundur. Oltan›n kullan›m› ise kolayd›r olta denize at›ld›ktan sonra beklemeye geçilir ve bal›¤›n vurmas› beklenir, bal›k yemi
kapt›¤›nda misinay› elinizle a¤›r vurufllarla hisseder ve çekildi¤ini farkedersiniz bu durumda ufak bir h›zl› çekip hamlesiyle i¤nenin bal›¤›n a¤z›na saplanmas›n› sa¤layabilirsiniz.
50
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
Tek ‹¤neli Çipura Tak›m›
Bu resimdeki oltam›z ise çipuran›n
temel oltas›d›r genelde büyük düz sinek i¤ne yerine son zamanlarda sülük ve sarm›sak zokalar kullan›l›yor,
bu olta ile zokayla av verimi oldukça
yüksektir... Olta ayn› bir canl› yem
takmaya uygun levrek oltas›n› and›r›yor ancak levrekte daha büyük, kal›n ve beyaz i¤ne kullan›l›yor. Bu olta
ile iri çipuralar, iri
karagözler ve m›rm›r avlanabiliyor
oltaya yem olarak
bizim en çok kulland›¤›m›z
canl›
mamun, ahtapot
baca¤› yada kalamar kullanabilirsiniz. Oltan›n kullan›m› ise 2 flekildedir;
birincisi yukardaki dip oltas›nda anlatt›¤›m›z at›p elle bal›¤›n vurmas›n›
beklemek yada oltay› denize att›ktan
sonra biraz denize boflluk b›rak›p misinaya ufak bir tafl ba¤lamak ve beklemeye koyulmakt›r, tafl misinadan
at›ncaya dek beklenir tafl misinadan
atarsa bal›k yakalanm›fl demektir.
K›br›s Oltas›
Resimdeki oltay› kefalciler yak›ndan tan›yacakt›r, standart 10 i¤neli
k›br›s tak›m›, bir bal›kç›ya gitti¤inizde
ve k›br›s istedi¤inizde size bu resimdeki oltan›n ayn›s›n› verecektir, k›br›s›n
tasarlan›fl nedeni kefalleri avlamakt›r
ancak bu zamanda büyük kefalleri
avlamak hiçte kolay de¤il özellikle
bu tak›mla iri kefal avlamak neredeyse tarih oldu, ancak kefaller için
gelifltirdi¤imiz çok güzel bir tak›m var
bunu Kefal bal›¤›n›n anlat›m› bölümünde inceleyebilirsiniz, bu olta ile
kullanabilece¤iniz tek yem ekmek
kabu¤u ve içidir ekmek kabu¤u k›br›s›n mantar›na sar›l›r ve i¤neler ekmek kabu¤unun hertaraf›na gelecek
flekilde dolan›r, dolama bittikten sonra aç›kta kalan i¤neler ekmek içi ile
kapat›l›r. Oltan›n
kullan›l›fl› flu flekilde; olta fazla uza¤a at›lmamal› (en
fazla 30-45 metre
uzakl›k), at›ld›ktan
sonra tek yapman›z gereken kefal sürülerinin ekme¤in
bafl›na gelmesini beklemektir, mantara koydu¤unuz ekmek kabu¤u suyun üzerine kalacakt›r bu flekilde kefallerin oltan›za gelip gelmedi¤ini görebileceksiniz, bal›k yakaland›¤›nda
oltan›n bafl›nda bal›¤›n ç›rp›nmas›n›
görüceksiniz böyle bir durumda bal›k
yakalanm›fl olur.
Çoklu Plastik Yemli Tak›m
Bu olta ise sadece
teknede kullan›lmakta ve yine bizim gelifltirdi¤imiz bir oltad›r,
amaç yapay plastik
yemleri köstek yard›m›yla ço¤altarak bal›klar›n suda dikkatini
çekmektir, tekne ile hareket halinde yap›lacak avlarda çok iyi sonuçlar alabilirsiniz, buna benzer tak›mlar sizde gelifltirebilirsiniz ayr›ca unutmay›n resimdeki
yapay yemler plastiktir ve bal›k fleklinde de¤ildir, yani kendinden çarpma i¤neli yapay bal›klar de¤ildir. Bu olta ile
tekneden yapaca¤›n›z avlarda levrek
ve akya için iyi sonuçlar al›rs›n›z butür
oltalar herzaman tek olarak kullan›lan
yapay bal›klardan daha iyidir, hem fiyat bak›m›ndan ucuz olmalar› hem de
çoklu halde kullan›ld›¤›nda her bal›k
taraf›ndan denizde farkedilmektedir. Oltan›n kullan›m› flu flekildedir; hareket
halindeki teknenin arkas›ndan olta sark›t›l›r ve dibe inmesi beklenir, misina
yaklafl›k 70-80 metre aç›l›r ve uzaktan
çekme ifllemi bafllar, herhangi bir bal›k
yakaland›¤›nda (bu genelde 2-3 kilodan afla¤› olmaz) misina a¤›r bir darbeyle elinizden kayar, ancak bu gibi
durumlarda oltan›n kayalarada tak›labilece¤ini hesap ederek tekneyi süratli
sürmemeye gayret edin, bal›k yakaland›¤›nda tek bir bölgede durmayacakt›r
ve sa¤a sola manevralar yapacakt›r
ozaman bal›¤›n yakaland›¤›n› anlayabilirsiniz.
Çok ‹¤neli Mantarl› Tak›m
Bu olta ise k›y›dan avlananlar ve oldukça amatör olan bal›kç›lar için iyi bir
seçimdir, oltada zargana topu olmas› oltan›n at›labilmesini sa¤lamakta.. toplam 3 i¤neden oluflan köstekler su alt›n-
da bal›klar›n dikkatini çekmektedir, oltan›n kullan›m› çok kolayd›r olta yemlenir ve denize at›l›r k›y›dan uzakl›k 50 yada 60 metreyi geçmemelidir, ve beklemeye koyuluruz ancak misinay›da elimizden b›rakm›yor
vede gözümüz hep
mantarda olmal›d›r..
mantar suya h›zl› bir
flekilde bat›p ç›k›yorsa
anlay›nki bal›k vuruyor, e¤er suyun dibine direk gömülürse h›zl› bir çekme hamlesi yap›n ve i¤nenin saplanmas›n› sa¤lay›n, bu oltayla kullanabilece¤iniz bir
çok çeflit yem var; ekmek, boru kurdu,
sülünes, mamun, midye, tarak ve toprak solucan›. Genelde yakalanabilen
bal›klar ise; ekmek kullan›rsan›z kefal,
sarpa ve karagöz, boru kurdu ve di¤er
yemlerle; karagöz, m›rm›r, sarpa, ›sparoz yakalanabiliyor. ‹lk bafllayanlar için
ideal bir oltad›r.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
51
hobi
Bebek mama
fliflesinden
i¤ne yast›¤›
52
1
‹pinizin ucuna bir dü¤üm at›n böylece i¤neniz kumafltan ç›kmas›n.
‹¤neyi ve ipli¤i al›p kumafl›n›z› kenarlar›ndan dikin ama dikifli bitirmeyin. Hafif bir dikifl kullan›n ki daha sonra kumafl› yuvarlamak için
ipi çekebilesiniz. Bunu yaparken,
silikon tabancan›z ›s›nmal› ve kullan›ma haz›r hale gelmelidir.
4
2
Avucunuzu doldurdu¤unuz kabar›k yast›k dolgu malzemesini kumafl›n›z›n ortas›na yerlefltirin ve i¤nenizle çekerek birlefltirin.
Bir dü¤üm ile sa¤lamlaflt›r›n ve dikifli bitirin. ‹pinizi
kesin ve i¤ne yast›¤›n›z›n
üstü böyle görünmelidir.
Bir dü¤üm ile sa¤lamlaflt›r›n ve dikifli bitirin. ‹pinizi
kesin ve i¤ne yast›¤›n›z›n
üstü böyle görünmelidir.
3
Kumafl› ezmek için elinizi ve dolgu maddesini kullanarak flekil
verin ve etraf›ndan dikmeye devam edin.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
GEREKL‹
MALZEMELER
n Herhangi bir boyda bebek mamas› kavanozu
n Silikon tabancas›, i¤ne ve iplik,
poli dolgu (yast›k elyaf›)
n 5 cm çap›nda kesilmifl kumafl, biraz da kurdele (kavanozun kapa¤›n›n etraf›n› kapatacak kadar)
5
‹¤ne yast›¤›n›z› kavanozun kapa¤›na iflte böyle yerlefltireceksiniz. (Kapa¤›n alt›ndan pembe iplik geldi¤ini görmezden gelin lütfen.)
6
Yap›flt›rmaya haz›r silikon tabancan›z ile, kapa¤›n üstüne yeterince yap›flt›r›c› sürün. Dikkat edin
çünkü kapak ›s›nacakt›r.
7
Kapa¤›n üstüne biraz yap›flt›r›c› sürdükten hemen sonra i¤ne yast›¤›n›
kapa¤›n üstüne yerlefltirin (dikiflli
yeri afla¤› gelecek flekilde) ve kapa¤a yap›flmas› için güzelce bast›r›n.
S›cak yap›flkan so¤uyana kadar ve
yast›k orada sa¤lamca durana
kadar bast›rmaya devam edin.
8
Yast›k k›sm›n› yap›flt›rd›ktan sonra
kapak ve kavanoz böyle görünecektir.
9
‹¤ne yast›¤›n›n ve kapa¤›n kötü görünen k›s›mlar›n› saklamak için, kapa¤›n etraf›na kurdele yap›flt›r›n. Kullanaca¤›n›z
kurdele kapa¤›n geniflli¤inden genifl olsun ki kapa¤› ve yast›¤›n dikim k›s›mlar›n› kapas›n. Bu k›sm› çal›fl›rken küçük ad›mlarla ilerleyin ki bitti¤inde
güzel olsun ve s›cak yap›flt›r›c›ya da dikkat edin.
10
Kapa¤›n tüm etraf›na yap›flt›r›c› sürün, sa¤lamlaflt›r›n ve kurdeleyi kesin.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
53
konuk yazar
Kübra DO⁄RU
Kaybetmenin ve
gerçek vedan›n tarifi
er an akmaya haz›r bir gözyafl›n,
yüre¤inde her an artan içten bir s›z›n,
anlams›z gelen bir hayat›n,
amaçs›zca, umars›zca geçirdi¤in
anlar›n varsa...
Yast›¤a bafl›n› koyduktan sonra, gözlerini
kapat›r kapatmaz,
Gözünün önünde bir hayal beliriyorsa...
Rüyalar›nda bile hep birini ar›yorsan,
Tam bulup, dokunacakken uyan›yorsan…
D›flar› ad›m atar atmaz, içine çekti¤in
havan›n kokusunda bir anlam gizliyse, ya da
kesif bir özlem.
Uçan bir kufla uzun uzun bak›yorsan, kufl
gökyüzünün derinli¤inde kayboldu¤unda
bile onu bulmaya çal›fl›yorsan.
Açmaya çal›flan bir tomurcuk gülü uzun
uzad›ya seyredebiliyorsan,
Ve hiç tan›mad›¤›n insanlar›n gözlerinde
dahi s›cak bir bak›fl ar›yorsan.
Bo¤az›nda sürekli bir a¤›rl›k varsa,
konuflam›yorsan.
Konuflam›yor;anlatam›yor,
anlafl›lam›yorsan...
Bir bebe¤in masum bak›fllar›nda dahi
sorular buluyorsan…
Emzi¤ini s›ms›k› tutuflunu, annesine
sar›l›fl›n›;
Babas›n›n sesini bile duyunca
heyecanlan›fl›n›,
Kuca¤a al›ns›n diye ç›rp›n›fl›n›
görebiliyorsan.
Güvenli, masum, s›cac›k ve sevgi dolu
H
54
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
uyumas›n› saatlerce izliyorsan…
‹lk ad›m at›fl›ndaki o anlaml›,hesapl›
mücadeleyi seziyorsan…
Art›k;
TOPRA⁄A dokunmak sana daha anlaml›,
kokusu muhteflem geliyorsa,
Mezarl›klar›n semtlerini ezberleyip, mezar
tafllar›n› daha s›k okuyorsan,
So¤uk mermer tafllarda dahi s›cakl›k
ar›yorsan, iflte o zaman gerçekten kaybetmiflsindir…
‹stemesen de mutlaka bir elveda
demiflsindir.
Art›k;
Can ac›s›yla; yaflamay› ö¤renirsin.
Yüre¤inin s›z›s›, içindeki yang›n›n; ‘bitmez’in olmuflsa.
Bir de o so¤uk mermer taflta can ac›n,
Yani yürek yarin...
Yani büyü¤ün...
Yani sayd›¤›n...
Yani yerin, sahibin,
Yani baban›n ismi yaz›yorsa...
Ak›tt›¤›n gözyafl›na engel olam›yor, so¤uk
tafl› gözyafl›nla ›s›t›yorsan...
Zaman;
Can ac›s›yla yaflamay› ö¤rendi¤in and›r!
Kalan;
Yerin seni;
Senin yerini; asil bekleyiflidir gayr›s›...
Sonras›;
Sonras› iyilik, sa¤l›k!
Sonras› iyilik, sa¤l›k...
psikoloji kulübü
Özgüven mi,
ego fliflkinli¤i mi?
Kendilerine afl›r› güvenenler, her ifli baflarabileceklerini iddia ederler. Baflar› sa¤layamad›klar›
bir iflte, yo¤un bir k›r›lganl›k, yetersizlik, belki suçluluk duygusu yaflayabilirler. Bu da ruhsal sa¤l›¤›n tehdit alt›nda olmas› anlam›na gelebilir.
n MEL‹KE DORUK Psikolojik Dan›flman
[email protected]
Son zamanlarda kullan›m› genellikle, yaln›z olumlu ve yararl›
bir anlam ça¤r›flt›ran özgüven
kavram›, her zaman do¤ru kullan›l›yor mu? Art›k anne ve babalar
çocu¤umun özgüveni yerinde mi,
kayg›s›n› tafl›rken baflka önemli
de¤er ve dinamikleri göz ard› m›
ediyor? Yaflam yaln›z yapabildiklerimiz neticesinde kendimizi daha
iyi hissetti¤imiz, yapamad›klar›m›z
için kendimizi didikledi¤imiz ikilemlerin yer ald›¤› bir alan m› bizim için? “Evet, her fleyi baflarabilirsin!” ,”Baflar ve mutlu ol!”, “Kendini
be¤en, yapaca¤›na inan ve yap,
kazan, kazan, kazan..” telkinlerin-
56
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
de yer alan ve kula¤›m›za f›s›ldanan bu tümceler acaba gerçekli¤imizle ne kadar örtüflüyor?
Özgüven, terminolojik olarak, kiflinin potansiyelinin s›n›rlar›n›n fark›nda olarak, kendini bu s›n›rlarla
kabul etmifl ve bu bilinçle d›fl dünya ile al›flveriflte bulunarak, kendini iyi hissetme haline verilen isimdir. Burada bahsedilen özgüven
kavram›, daha çok kiflinin kendini
tan›ma sürecinin ard›ndan kendini kabulle gerçekleflmektedir. Demek ki, çocukluk dönemi için salt
bir özgüven kavram›ndan çok, özgüven geliflimi kavram›ndan söz
etmemiz daha anlaml› olur. Tabi
bu geliflim, hayat devam ettikçe
sürecektir.
Ego kavram›n› ilk kullanan kifli
Sigmund Freud’dur. Yap›sal kiflilik
Kuram›’nda, bireyin her tür ihtiyac›n› gidermek için d›fl dünya ile
ba¤lant›ya geçen, gerekti¤inde
ihtiyac› gideren nesneyi bulana
kadar (örnek:susad›¤›m›zda suyu
içmemize kadar geçen sürede)
beklememizi sa¤layan kiflilik parçam›zd›r. Bizim dengeli davran›p,
içimizden gelenlerle, d›fl dünyan›n
kural, yasak, ay›p olarak niteledi¤i fleyleri dengeleyerek, yaflam ve
sorunlarla bafl etmemizi sa¤lar.
Bu tan›mlardan anlafl›l›yor ki, as-
l›nda özgüven kavram›, egoyu
güçlendirmek gibi bir fonksiyon
tafl›makta. Ego güçlenince daha
planl›, daha kabullenici, daha doyumlu bir yap›ya do¤ru yol alabiliriz. Egonun güçlenmesi, ayn› zamanda özgüven unsurunun geliflmesi için gerçeklerle yüzleflmeye
yaflamda baflaramad›klar›m›z›
fark etmeye ihtiyaç duyar›z. Yaln›zca do¤ru yapt›klar›m›z›n onaylanmas› ile yetinilir, hatalar›m›z›n
uygun yollarla, nedenleri ile aç›klanmas› “özgüveni zedelenir” anlay›fl›yla ertelenir ve ifade edilmezse, bizi gerçeklerden uzaklaflt›r›r. “Her fleyi yapabilirim, hata
yapmam” zann›na sebep olabilir.
‹flte bu zan “egonun fliflmesi”ne yani egoyu oldu¤undan farkl› görmeye bafllamam›za sebep olabilir. Böyle bir insan ile karfl›lafl›ld›¤›nda, “kendini bir fley zannediyor, kendini be¤enmifl, iflgüzar”gibi ifadelerin kullan›lmas› ego fliflkinli¤i kavram›na bir at›ft›r. ‹flin
kötü yan›, bireyin bu durumunu
fark edememesi, d›flardan baflkalar› taraf›ndan alg›lanmas›d›r. Bu
özelliklere sahip kifliler, kendilerine
afl›r› güvendiklerini, her ifli baflarabileceklerini iddia ederler. Baflar›
sa¤layamad›klar› bir iflte, yo¤un
bir k›r›lganl›k, yetersizlik, belki
suçluluk duygusu yaflayabilirler.
Bu da ruhsal sa¤l›¤›n tehdit alt›nda olmas› anlam›na gelebilir.
Bize düflen, d›fl dünyam›z ve iç
dünyam›zda yaflad›¤›m›z çat›flmalar› dengeleme konusunda çaba sarfederek, duygu ve düflüncelerimizi, zay›fl›klar›m›z›, komplekslerimizi tan›maya, anlamaya
çal›flarak mikro düzeyde kendimize, ailemize, çocuklar›m›za; makro
düzeyde topluma ve insanl›¤a
katk›da bulunmak olabilir.
Kavramlar› anlamlar›n› fliflirmeden, dejenere etmeden, düflünerek kullanaca¤›m›z günler
dile¤i ile…
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
57
a¤açlar
Hem güzel, hem de¤erli;
AKÇAA⁄AÇ
n ZEYNEP AYAR Orman Müh.
[email protected]
Akçaa¤aç, aç›k renkli odunundan dolay› bu ismi al›r.
Kanatl› meyveleri kelebe¤e benzedi¤i için baz› bölgelerde
"kelebek a¤açlar›" olarak da bilinir. Akçaa¤açgiller (Aceraceae) familyas›n›n Acer cinsinden a¤aç ve a¤açç›klar›n
ortak ad› olup, Türkiye’de do¤al yetiflen 9 türü vard›r. Ço¤unlukla k›fl›n yapra¤›n› döken bu a¤açlar›n yafll› bireylerinin boylar› türüne göre 10-30 m aras›nda de¤iflebilir.
Yaprak flekilleri de türüne göre de¤ifliklik gösterir ve genel-
Diflbudakl› Yaprakl› Akçaa¤aç
(Acer negundo)
Do¤al Yay›l›fl: Vatan› Kuzey Amerika’d›r. Florida’dan Kanada’ya kadar genifl bir alana yay›l›r. Vatan›nda 2400
m. Rak›ma kadar ç›kar. Yurdumuzun iç kesimleri hariç
di¤er kesimlerinde geliflim gösterir. Genellikle alçak nehir k›y›lar›nda ve akarsu boylar›nda yay›l›fl gösterir.
Toprak ve Besin ‹ste¤i: Nemli, gevflek topraklarda iyi geliflim
gösterir. Organik maddece zengin, killi, kumlu topraklara iyi adapte olabilir.
Donlara Duyarl›l›k: Ekstrem donlardan zarar görür.
58
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
likle lopludur. Sar›ms› yeflil renkteki çiçekleri salk›m halindedir. Mobilya endüstrisinde aranan kuflgözü flekillerine
sahiptir. Müzik aletleri (keman alt tablas›), mutfak aletleri,
tüfek a¤aç k›s›mlar, parke yap›m› vs. kullan›l›r. Küçükçekmece’de park ve yol a¤açland›rmalar›nda s›k kullan›lan
türlerden biri olup, Atatürk Mah. ‹kitelli Caddesi, Yeflilova
Mah. Kahramanlar Caddesi, Fevzi Çakmak Mah. 29 Ekim
Cumhuriyet Park›nda vs. bulunur.
S›cakl›k ve Nem: Nemli-yar› nemli iklimlerde iyi yetiflir. So¤u¤a dayan›r.
Tepe fiekli: Yuvarlak, gevflek ve düzensiz bir tepe yapar.
Tepe çap› 6-8 m.dir.
Makaslama ve Budama: Budama vejetasyon dönemi d›fl›nda yafll› dallar›n uzaklaflt›r›lmas› fleklinde yap›l›r.
Büyüme ve Boylanma: Gençlikte h›zl› sonralar› yavafl büyür.
Maksimum 15-20 m. boylan›r.
Kök Yap›s›: Kalp kök sistemi gelifltirir.
Ifl›k ‹ste¤i: Ifl›k-yar›gölge a¤ac›d›r.
Meyve ve Çiçek: Kanatl› meyve 3-4 cm. uzunlu¤unda ve
dar aç›l› olup, yaz›n olgunlafl›r. Mart-Nisan ay›nda açan
çiçekleri befl loplu veya taçl›, birkaç› bir arada, silindirik salk›m kuruluflunda, yapraklanmadan önce açarlar.
Yaprak ve Sürgün: Tüysü bileflik yapraklar 3-5 yaprakç›ktan oluflur. Yaprakç›k kenarlar› tam veya düzensiz kaba diflli, eliptik veya oval, silindirik uçlu, 5 mm. sapl›, 2.5-4 cm. genifl ve karfl›l›kl›d›r. Bileflik yaprak 15-20 cm. uzunlu¤undad›r. Sonbahar renklenmesi sar›d›r. Üst yüzü aç›k yeflil renkte ve tüysüz, alt yüzü soluk
ve tüylüdür. Sürgünler aç›k yeflil renkte ve ço¤unlukla tüylüdür.
Üretim fiekli: Tohum ile üretim esast›r. Tam olgunlaflmadan
toplanan tohumlar hemen ekilmelidir. Yaz sonu yar› olgun ökçeli çelikle, dald›rma ve kök çeli¤i ile de üretilir. Kök çeli¤i ile
üretiminde baflar› flans› daha yüksektir.
Di¤er Özellikler: Kirli hava flartlar›na dayan›kl› kent içi a¤açland›rmalarda kullan›l›r. ‹yi bir park, bahçe ve alle a¤ac›d›r. Toprak ›slah edici özelli¤i vard›r. Rüzgara ve su bask›nlar›na dayan›ks›zd›r. K›sa ömürlüdür. 75-100 sene yaflar.
200 y›ld›r.
Ç›nar Yaprakl› Akçaa¤aç
Kök Yap›s›: Kuvvetli kalp kök sistemi gelifltirir.
Ifl›k ‹ste¤i: Ifl›k-yar›gölge a¤ac›d›r.
Meyve ve Çiçek: Meyve kanatl› olup 3-5 cm. büyüklü¤ünde
(Acer platanoides)
Do¤al Yay›l›fl: Avrupa, Kafkaslar ve ülkemizde Trakya, Mar- ve kanatlar aras›ndaki aç› oldukça genifltir.
mara, Ege ve Karadeniz Bölgeleri’nde Fagetum Zonu’nda
Yaprak ve Sürgün: 10-18 cm. büyüklü¤ünde olan yapraklar›,
yetiflir ve 500-1900 m. rak›ma kadar ç›kar. Türkiye’de do¤al
olarak yetiflir.
yavafllar. Maksimum 20-30 m.boy yapar. Ortalama ömrü
befl sivri loplu ve her lop da sivri uçlu birçok tali lopçuklara
ayr›lm›flt›r. Sonbahar renklenmesi aç›k sar› ya da k›rm›z›d›r.
Yaprak karfl›l›kl› diziliflte, her iki yüzü de ç›plak ve alt yüzü
parlakt›r. Yaprak sap› k›r›ld›¤›nda süt k›vam›ndaki özsuyunu
salg›lar.
Üretim fiekli: Tohum ile üretilir. Tohumlar toplan›r toplanmaz
hemen ekilir veya kuru ve serin yerde saklanarak ya da katlamaya al›narak erken ilkbaharda ekilir.
Di¤er Özellikler: Rüzgara ve kirli hava flartlar›na dayan›kl›d›r.
Bu yüzden kentlerde park ve yol kenarlar›na dikilir. ‹yi bir ar›
konukçusudur. Böcek ve mantar zararlar›na karfl› dayan›kl›d›r. Erken yapraklan›p, yapraklar›n› geç dökmesi nedeni
ve güzel sonbahar renklenmesi ile peyzajda çok kullan›l›r.
A.p. Crimson King türün de¤erli bir varyetesi olup, yavafl
büyür ve dekoratif k›rm›z›d›r.
Japon Akçaa¤ac›
ve kanatlar› genifl aç›l›d›r. May›s-Haziran ay›nda çiçeklenir.
Çiçekleri küçük ve k›rm›z›ms› renktedir.
Toprak ve Besin ‹ste¤i: Kanaatkard›r. Kireçli ve a¤›r killi topraklarda yetifltirmeye uygundur.
Donlara Duyarl›l›k: Az duyarl›d›r. Donlara dayan›kl›l›¤› ile di¤er
akçaa¤açlardan ayr›l›r.
S›cakl›k ve Nem: ‹klim iste¤i de¤iflken olup so¤uk iklim flartlar›na dayan›kl›d›r. Çok kurak ve s›cak iklimleri sevmez fakat
bir ölçüde dayan›r.
Tepe fiekli: Yuvarlak bir tepe yapar. Tepe çap› 6-10 m.dir.
Makaslama ve Budama: Vejetasyon dönemi d›fl›nda budanabilir.
Büyüme ve Boylanma: Gençlikte h›zl› büyür. Sonralar› büyüme
(Acer palmatum)
Do¤al Yay›l›fl: Çin, Kore ve Japonya’da do¤al olarak yetiflir.
Toprak ve Besin ‹ste¤i: Besin iste¤i yüksek bir türdür. Kuru, humuslu, hafif ›slak ve asidik, iyi drenajl› ve organik maddece zengin
topraklarda iyi yetiflir. Tuzlu topraklardan kaç›n›r.
Donlara Duyarl›l›k: fiiddetli donlardan zarar görür.
S›cakl›k ve Nem: Il›man iklimli yerleri sever. S›cak ve kurak
iklimlerde iyi geliflir.
Tepe fiekli: Da¤›n›k bir tepe yapar.
Makaslama ve Budama: Budamaya yatk›nd›r.
Büyüme ve Boylanma: Gençlikte h›zl› büyür. Sonralar› boylanma yavafllar. Maksimum 9 m. boy yapar.
Kök Yap›s›: Kalp kök sistemi gelifltirir.
Ifl›k ‹ste¤i: Ifl›k-yar› gölge a¤ac›d›r.
Meyve ve Çiçek: Meyve kanatl› olup 1-1,5 cm. büyüklü¤ünde
ALO 177
ÜCRETS‹Z ORMAN
YANGINI ‹HBAR HATTI
Yaprak ve Sürgün: Yapraklar karfl›l›kl› diziliflte, 5-12 cm. uzun,
yeflil renkte, 5-9 adet ve m›zrak biçimli, loplu ve ›fl›nsal olup,
sonbaharda sar›-turuncu, k›rm›z› veya morumsu renk al›r.
Üretim fiekli: Tohum, çelik ve afl› ile üretilir. ‹lkbaharda don
tehlikesi olmayan yerlerde tohum, s›cak suda 1-2 gün
›slat›ld›ktan sonra sonbaharda 25 gr./m2 olarak ekilir. Don
tehlikesi olan yerlerde ise tohumlar +4 derecede 45 günlük
so¤uk katlamadan sonra ilkbaharda ekilir. Çelikle üretim,
ilkbaharda son y›l›n ince sürgünlerinden al›nan 8-10 cm.lik
yumuflak çelikle, veya yaz sonu yar› olgun çeliklerle üretilir.
Kültivarlar› ise T göz afl›s›, kalem afl› ve çelikle üretilebilir.
Tohum toplama zaman› A¤ustos-Kas›m aylar›d›r.
Di¤er Özellikler: Kirli hava flartlar›na dayan›kl›d›r. Çit perde
tesisinde kullan›l›r. Kufl konukçusudur. Kapta do¤al drenaj›n
olmad›¤›, çat›, balkon ve çeflitli beton zeminlerde yetifltirilebilir. Gövde parlak ve gösterifllidir. A.p. Atropurpureum
çeflidi, peyzaj aç›s›ndan çok de¤erli bir kültivard›r.
KAYNAKLAR
Bozkurt A. – Erdin N., 1997. A¤aç Teknolojisi, ‹.Ü. Orman Fak. Yay›n
No: 3998 / 445, ‹stanbul.
Güngör ‹. - Atatoprak A., 2002. Bitkilerin Dünyas›, Ankara
Matarac›, T., 2002. A¤açlar- Do¤a Severler ‹çin Rehber Kitap - Marmara
Bölgesi Do¤al – Egzotik A¤aç ve Çal›lar›, Tema Vakf› Yay›nlar›, Yay›n
No:39, ‹stanbul.
Yalt›r›k F. – Efe A., 2000. Dendroloji Ders Kitab›, 2.Bask›, ‹.Ü. Orman
Fak. Yay›n No: 4265 / 465, ‹stanbul.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
59
püf noktas›
Gözünüz için de¤il,
sa¤l›¤›n›z için:
HAVUÇ
Y›llard›r hep göze iyi geldi¤ini bildi¤imiz havuçun daha bir çok faydas› oldu¤unu yeni
yeni ö¤reniyoruz. Bun yaz›y› okuduktan sonra havuç, sizin için de vazgeçilmez olacak.
Maydanozgillerden; uzunca koni fleklinde ve etli olan kökünden dolay› sebze olarak yetifltirilen bir çeflit bitkidir. ‹çeri¤inde fleker, A vitamini ve karotin vard›r.
Faydas›: Müzmin kab›zl›¤› giderir. Çocuk ishallerini keser.
Ba¤›rsak iltihaplar›n› giderir. Mide ve ba¤›rsak kanamalar›n› keser. Kans›zl›¤› giderir. Cilde canl›l›k verir. Anne sütünü
art›r›r. Cilt ve göz hastal›klar›n› önler. Böbrek a¤r›lar›n› dindirir.
Vücuda kuvvet verir. Ast›m, bronflit, ses k›s›kl›¤›nda gö¤sü
yumuflat›r, rahatl›k verir. Veremde de faydal›d›r. Mide ve
onikiparmak ülserinde flikayetleri giderir. Kalp hastal›klar› ve
damar sertli¤inde faydal›d›r. ‹drar ve ba¤›rsak gazlar›n› söktürür. Aybafl› halinin muntazam ve a¤r›s›z olmas›n› sa¤lar.
Difl etlerini kuvvetlendirir. Yüz ve boyun k›r›kl›klar›n› giderir.
Görme gücünü art›r›r.
Tavflanlar› hepimiz tan›r›z. Hareketli ve çok sevimli hayvanlard›r. Tavflanlar çok h›zl› ço¤alan hayvanlard›r. Bu hayvanlar›n çok h›zl› ço¤almalar›n›n arkas›ndaki etken kendisiyle özdeflleflen bitkidir ve bu da havuçtur. Havuç, cinsel gücü aktive eden bir sebzedir. Son birkaç y›ldan bu yana yap›lan araflt›rmalar havucun hem düflünme gücünü art›rd›¤›n› hem de iktidars›zl›¤a karfl› mükemmel bir önleyici güç oldu¤unu ortaya koymaya bafllam›flt›r.
Havucun içerdi¤i falcarinol etkin maddesinin iki önemli etkisi vard›r. Birincisi, tümör oluflumuna engel olabilmesidir.
T›p dili ile söylemek gerekirse, falcarinol maddesi anti-neoplastik özelli¤i olan etkin bir maddedir. Bu bak›mdan havuç
kansere karfl› önleyicidir. ‹kincisi ise, bu etkin maddenin tümörün büyümesini yavafllatabilme gücünün olmas›d›r. Di¤er bir ifade tarz›yla antitümör etki göstermektedir. De¤erli
okuyucu, havucun bu özelli¤inden istifade edebilmeniz için
onun kürünü yapmak gerekir. Yemeklerinizde veya salatan›zda tercihli olarak kullanaca¤›n›z havuç bir beslenme flek-
60
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
Özellikleri:
n Mide ve yemek borusunda
yanma
n unutkanl›¤a ve erken bunamaya
karfl›
n Alzheimer’e karfl› önleyici, durdurucu ve tedavi edici
n Alg›lamay› güçlendirmek
n Deri ve akci¤er kanserini önleyici
n Kalp krizini önleyici
n Hareketli sperm say›s›n› art›r›c›
n Sperm oluflum yollar›n› ve sperm
kanallar›n› aç›yor
n ‹ktidars›zl›¤a hem çözüm getiriyor
hem de iktidars›zl›¤› önleyici
n Migrene karfl›
n Kronik bafl a¤r›s›na karfl›.
lidir. E¤er, onun tedavi veya önleyici gücünden faydalanmak istiyorsan›z, mutlaka kürünü uygulaman›z gerekir. Afla¤›da, havuç kürlerinin hangi durumlarda ve nas›l uygulanmas› gerekti¤ini aç›klam›fl bulunuyoruz. Hangi kürün en uygun oldu¤una sizler karar verebilirsiniz. Havuç, özellikle deri
ve akci¤er kanserine karfl› mükemmel bir önleyicidir. Prostat, pankreas veya meme kanserine karfl› bu önleyici gücü
yoktur. Bir bitkinin kansere karfl› önleyici gücünden bahsediliyor ise, mutlaka hangi kanser türüne karfl› etkili oldu¤u sorulmal› ve ö¤renilmelidir. Aksi, taktirde falanca bitki kanseri
önlüyormufl veya tedavi ediyormufl demek kesinlikle yanl›flt›r. Örne¤in, rahim a¤z› kanserini (cervix cancer) önleyebilen
en güçlü bitki enginard›r.
Meme kanserini önleyebilen ve e¤er bafllang›ç aflamas›nda ise durdurabilen ve de tedavi gücü olan arslanpençesidir. Her bitkinin yarat›l›fl nedeni ve sebebi vard›r. Bu sebebin
arkas›nda yatan neden genel de¤il özeldir.
Havucun neye yarad›¤›n› kime sorsan›z sorun, hemen
gözlere iyi geldi¤i cevab›n› al›rs›n›z. Havuç, bol miktarda A
vitamini içerdi¤inden dolay› gözler için faydal›d›r. Ancak,
burada bilmemiz gereken nokta A vitamininin ya¤da çözünen bir vitamin olmas›d›r. Havuç suyunu do¤rudan içti¤imiz
taktirde içerdi¤i A vitamininden tam anlam›yla istifade edemeyiz. ‹çerdi¤i A vitaminini büyük bir oranda vücudumuza
kazand›rmak istiyorsak, bu taktirde bir bardak havuç suyunun içerisine iki-üç damla s›v› ya¤ damlatmam›z gerekir.
Damlat›lan bu s›v› ya¤ havucun içerdi¤i A vitamininin çok
daha büyük oranda vücudumuz taraf›ndan emilmesini sa¤l›yacakt›r. Çünkü, A vitamini ya¤da çözünen bir vitamindir.
Avrupa’n›n baz› flehirlerinde taze meyve suyu satan dükkanlarda havuç suyu siparifl etti¤iniz zaman, “bir kaç damla s›v› ya¤ damlatal›m m›?”diye sorarlar.
Havuçta bulunan alpha-phellandrene, cinnamic acid
maddeleri güçlü bir laxative özelli¤e sahip oldu¤undan, ba¤›rsak sisteminin sa¤l›kl› çal›flmas›nda ve d›flk›n›n kolay ve
bol olarak d›flar› at›lmas›nda oldukça etkilidir. Taze s›k›lm›fl
havuç suyu bununla da kalmay›p, ba¤›rsaklarda oluflan ve
ba¤›rsak kanserine yol açabilen nitrozamini, nötralize edebilen, zarars›z hale dönüfltüren (antinitrosaminic) etkin maddelere sahiptir.
A ve E-vitamini hücre içerisinde denge halinde bulunurlar.
Baz› insanlar hekimlerine dan›flmadan iki veya üç günde bir
E-vitamini tableti al›rlar. Birincisi, fazla al›nan E-vitamini yorgunluk yapmaktad›r. ‹kincisi ise, A- ve E-vitaminleri hücre
içerisinde karfl›l›kl› olarak denge halinde bulunduklar›ndan,
çok fazla E-vitamininin al›nmas› demek, A-vitamininin hücre içerisinden d›flar› at›lmas› demektir. Ayn› flekilde çok fazla
A-vitamininin kullan›lmas› demek hücre içindeki E-vitamininin belirli oranda d›flar› at›lmas›na neden olur. Bu da, hücre
içindeki A- ve E-vitamin dengesinin bozulmas› anlam›na gelir. Hekiminize dan›flmadan A- ve E-vitamin tüketimini al›flkanl›k haline getirmeyiniz veya uzun vadeli olarak kullanmay›n›z. Genel olarak ya¤da çözünen tüm vitaminlerin (A,
D, E ve K) hekime dan›fl›lmadan al›nmas› do¤ru de¤ildir.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
61
medya
H
er madde belli
bir görüntüsüyle vard›r. Görüntüsü olmayan varl›klar, gerçek
olsalar bile madde
olarak adland›ramayaca¤›m›z
fleylerdir.
Madde buharlafl›rken görüntüsünü kaybeder,
n AL‹ K. MET‹N
ancak bilimsel olarak
yok olmaz, göremedi¤imiz baz› atomlara veya atom alt› varl›klara (enerjiye) dönüflürler. Varl›¤›n görüntüye
indirgenmesi bilimselli¤e de¤il, olsa
olsa kaba bir maddecilik anlay›fl›na
dayan›r.
Foto¤raf›n icad› ile maddecili¤in,
daha do¤rusu pozitivizmin geliflimi
aras›nda kurulan iliflki, bu bak›mdan
dikkat çekici bir nitelik tafl›r. John Berger, “Pozitivizm, foto¤raf makinesi ve
sosyoloji birlikte büyüdüler” (O Ana
Adanm›fl) derken, foto¤raf›n tarihsel
ifllevine göndermede bulunmufltur.
Foto¤raf makinesinin icad›, dünyan›n
son 150 y›ll›k tarihinde, de¤iflimin gerçekten de hiç küçümsenmeyecek bir
belirleyicisi oldu. Bugün “görüntü uygarl›¤›” denilen olgunun temelinde foto¤raf yer almaktad›r. Foto¤raf›n icad›, kameran›n (sinema ve televizyonun) do¤uflunda etkili olmakla kalmad›, Berger’in iflaret etti¤i gibi insan›n gerçeklik alg›s› ve kavray›fl›nda
önemli bir fay hatt›n› ortaya ç›kard›.
fiöyle ki, foto¤raf, gerçe¤i art›k herkes için görülebilir bir nesne veya olay
haline getiriyordu. Do¤ru, güvenilir bir
tan›k olarak insan›n yerini ald›. Foto¤raf›n yalan söylemesi imkans›zd›, o
gerçe¤in tam kendisiydi çünkü. Böylece, yaz›n›n sözlü kültüre yapt›¤›n› bir
de foto¤raf yapm›fl oldu ve sözlü kültür foto¤raf makinesinin icad›yla a¤›r
bir yara daha alm›fl oldu. ‹nsan›n, sözlü kültür yani gelenekle aras› biraz daha aç›l›yordu art›k.
Burada söylediklerimizden, kör bir
teknoloji düflmanl›¤› peflinde oldu¤umuz anlafl›lmas›n hemen. Teknolojiye
durduk yere düflmanl›k etmenin faydas›zl›¤›n› gayet iyi biliyoruz. Teknolojiye flükretmek için pek çok sebebimizin oldu¤u da bir gerçek. Fakat teknolojinin hayat›m›zdan neyi götürdü¤ü
62
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
hususunda da belli bir basiret ve kavray›fl sahibi olmak zorunday›z. Aksi
halde, teknolojinin hepimizi salaklar
sürüsü haline getirmesi iflten bile olmaz. Kafka’n›n De¤iflim adl› roman›ndaki böcekleflme hikayesi, insan›n biraz da böylesi bir zavall›l›¤a ve mekanizme düçar oluflunun anlat›m›d›r.
Bunun için yap›lmas› gereken fley
bellidir: Teknolojinin efendisi olmak.
Foto¤raf makinesinin masumiyeti
konusunda hemen hiçbir flüphe tafl›m›yor olmam›zda tuhaf bir durum
yok. Çünkü foto¤raf›n bizatihi kendisinde, gerçe¤i bozma, çarp›tma gibi
bir özellik görmeyiz. Foto¤raf makinesinin ifli, görüntüyü do¤rudan, bire bir
kaydetmekten baflka bir fley de¤il. Fotomontaj hilelerini ise makinenin de¤il, insan›n suçu diye kabul etmek daha do¤ru olmal›. Ne var ki o da foto¤raf›n masumiyetini ortadan kald›ran,
güvenimizi sarsan bir durum. Fakat
bunu foto¤raf gerçe¤inden ay›rma-
du¤u görüntü üzerinden tahayyül edilirler. Foto¤raf, istesek de istemesek de
tahayyül dünyam›za hükmetmeye
bafllar.
Foto¤raf›n hükmedicili¤ini bireysel
hayat›m›zdaki örneklerden de tespit
edebiliriz. Ayr›ld›¤›m›z bir sevgiliyi, elimizdeki foto¤raf›yla hat›rlar, hayal
ederiz. Kaybetti¤imiz babam›z, zaman içinde art›k duvara ast›¤›m›z bir
resmiyle zihnimizde yaflamaya bafllar. Foto¤raf bu flekilde gerçe¤in yerini alm›fl olur.
Bireysel tarihimizle ilgili an›lar›n yok
olmaktan kurtar›lmas› da foto¤raf›n
mucizelerinden biridir. Örne¤in, nikah
törenine ait bir foto¤raf, o an› sadece
hat›rlatmaktan ibaret bir anlam tafl›maz. O an›n görüntüsünü, belli bir yaflanm›fll›k içinde tahayyül ederiz. Dolay›s›yla foto¤raftaki görüntü imgeye
bitiflik bir nitelik tafl›r. An›n görüntüsünün ard›nda görünmeyen bir imge
sakl›d›r. Mutlu anlar›n görüntüsünü
Foto¤raf›n
masumiyeti
m›z gerekir. Bizi as›l ilgilendiren, foto¤raf›n hayat›m›za yapt›¤› etkilerdir. Burada daha çok, foto¤raf›n nas›l bir
mucize ve/veya olgu oldu¤unu anlama çabas› içindeyiz.
Bilindi¤i gibi foto¤raf›n mucizevi
özelli¤i, görüntüyü dondurmakt›r. Dahas› görüntüyü an’lara parçalamak,
atomize etmektir. Bir gülüfl, bir gözyafl›, bir cinayet teflebbüsü, bir infaz görüntüsü vs., her fley foto¤raf sayesinde
ölümsüzlü¤e kavuflur ve tarihin gerçek tan›klar› olurlar. Foto¤raf, tarih
için sadece bir belge olmakla kalmaz,
ayn› zamanda bir imge kayna¤› ifllevi görür. Tarihi olaylar, foto¤raf›n sun-
çerçeveletmekteki kas›t da bu imgeyi
yaflant›m›za dahil etme arzusudur zaten. Buradaki yaflant›lama boyutunu,
görüntü “görünenden fazla” bir fleydir
diye de ifade edebiliriz.
Foto¤raf›n bahsini etti¤imiz mucizevi
özellikleri iyi hofl olmakla beraber, gerek gerçe¤i/hayat› gerekse insan› görüntüye indirgeyici bir etkisinin oldu¤unu fark etmemiz icap eder. Foto¤raf›n masumiyeti as›l bu noktada flüphe
arz etmektedir. Görüntünün neredeyse her fley haline gelmesi sürecinde foto¤raf›n önemli pay›n›n oldu¤un biliyoruz. Görüntü (poz) vermek, görüntüye girmek, yaflad›klar›m›z› birtak›m
görüntülerle var ve hat›rlan›r k›lmaya
çal›flmak, ilk elde gayet tabii buldu¤umuz davran›fl biçimleridir. Bunda direkt yads›nacak bir yanl›fll›k görülmüyor gerçekten. Burada bir problemden bahsedeceksek, o da, görüntüyü
hayat›n yerine ikame edici bir s›¤laflmaya maruz kalmam›zd›r. Gelece¤e
güzel iliflkiler, de¤erli an›lar, anlaml›
söz ve hikayeler b›rakmak yerine görüntü ile u¤raflman›n son derece basitlefltirici bir tutum oldu¤u bellidir.
Foto¤raf elbette geçmifli hat›rlamam›za yard›m eder, bu sayede geçmiflle gelecek aras›nda kuvvetli ba¤lar
kurulmas›nda rol oynar. Ancak bilmeliyiz ki foto¤raf›n ruhu yoktur. Daha baflka deyiflle, foto¤raf›n sundu¤u
görüntü, hem sadece an› hem de sadece yüzeydeki gerçe¤i kaydeder.
Foto¤raf›n insan davran›fllar›n› kontrol alt›na almas› ile imajc› kiflilikler ve
yönelimler aras›nda bir paralellik vard›r.
Foto¤raf,
imaj kültürünün
toplumsallaflmas›nda en belirleyici etkenlerden birisi olageldi. Bundan öte,
imaj, insan›n
mizac› ve kapasitesinden ay›rt
edilemez olsa
bile, ‘yap›lan’,
‘biçimlendirilen’
bir fley haline
getirilmifl
durumdad›r. En
az›ndan, bireysel egoizme görece cevap veren bir tatmin
arac› olarak hayat›m›za çeflitli flekillerde kar›fl›r durur.
Çünkü foto¤raf, ‘öyle’ de¤ilseniz bile,
‘öyleymifl gibi’ görünmenin arac›d›r.
Her fley o bir an›n görüntüsünde sakl›d›r. O an, sizin yarat›c›l›¤›n›z›n ve becerinizin bir mucizesi gibidir. Demek ki
foto¤raf makinesinin büyülü bir araç
gibi görülmesinin ard›nda anlaml›,
anlafl›l›r bir gerçeklik yat›yor. Gerçek
hayatta çok silik, çok s›radan, çok zavall› durumdaki biri, foto¤raf sayesinde son derece kahraman, karizmatik,
güçlü bir imaj oluflturma lüksüne sahip olabiliyor. Foto¤raf, “m›fl gibi” yapmak/olmak için yeri doldurulamaz
bir nitelik tafl›r. Dahas› bunun için biçilmifl kaftand›r. Kamera, foto¤rafa k›yasla bu aç›dan daha ac›mas›z, daha fazla gerçekçi say›labilir. Ne ki kamera görüntüsü de, ‘kurgu’ sayesinde
foto¤raftan çok daha etkili ve ileri düzeyde imaj halüsinasyonlar› üretebilmektedir.
Gerçekle halüsinasyonun foto¤rafta
bir araya gelmesi ne kadar paradoksal gözükse de, yads›yamayaca¤›m›z
bir duruma iflaret etmektedir. Gerçe¤i
‘m›fl gibi’ye dönüfltürmek foto¤raf›n bir
lütfudur. Resim sanat›n›n bunu foto¤raftan çok daha üst düzeyde yapaca¤›n› biliyoruz, ancak resme foto¤raf gibi bakmad›¤›m›z muhakkakt›r. Resim,
gösterdi¤i fleyin gerçek oldu¤una
inand›rmaya çal›flmaz; objeyi salt bir
araç olarak kullan›r. Bizi daha çok
jeyi) bütünlü¤ünden kopartmakt›r. Bu
sayededir ki foto¤raf, kendimize ve
baflkalar›na takdim edece¤imiz kurgusal bir porte, bir kimlik oluflturmak
için vazgeçemeyece¤imiz bir fleydir.
“Ben buydum”, “Ben bir zamanlar nas›l da çekiciymiflim” mesaj›n› verebilmek için baflvurdu¤umuz en ikna edici yard›mc›m›z foto¤raflar›m›zd›r.
Çünkü foto¤raf, bireysel hayat›m›zdaki yeri itibariyle, Berger’in ifadesiyle
söyleyecek olursak “ba¤lam›ndan kopar›lm›flt›r; ölü bir nesne olmufltur; ölü
olmas›ndan dolay› da rastgele kullan›lmaya aç›kt›r” (Age). Bunun için foto¤raf›n do¤ruyu söyledi¤inden emin
olunamaz. “M›fl gibi” olan, foto¤raf›n
gerçe¤ini sapt›r›lm›fl bir gerçe¤e dönüfltürür. Bu da kand›r›c› ve bir o kadar i¤fal edici bir fley olarak karfl›m›za
ç›kar.
Görüntüyü gerçe¤in yerine koymakla insano¤lunun fluuru i¤fale u¤-
farkl› görme ve alg› flekilleriyle karfl›
karfl›ya getirir.
Buna karfl›l›k foto¤raf, bize ‘m›fl gibi’
görünme lütfunda bulunur, onun en
büyük mucizesi, ‘m›fl gibi’yi yakalamakt›r. Bu yakalama, gerçe¤in bize
bir sürprizi olabilece¤i gibi, biraz da
gerçe¤in içinde silik veya kay›p flekilde duran bir ayr›nt›n›n tespit edilmesi
ile alakal›d›r. Foto¤raf›n buradaki marifeti, göremedi¤imiz bir ayr›nt›y› ortaya ç›karmak, dolay›s›yla gerçe¤i (ob-
ram›flt›r dersek abart› yapm›fl olabiliriz.
Ancak görüntü kültürünün egemen
oldu¤u bir dünyada sahicili¤in giderek azald›¤›, ekonomik-siyasal yap›n›n bundan fazlas›yla beslendi¤i tart›flmas›z bir gerçektir. Foto¤raf›n bugün belki de en önemli ifllevi, görüntü
kültürünün yüceltilmesi ve/veya pekifltirilmesi, içsellefltirilmesi yönündeki
etkiselli¤idir. Buna da, pekala pozitivizmin dejenere hali ve belki de dejenerasyonu diye bak›labilir.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
63
pratik bilgiler
Evinizi h›zl› temizleme yollar›
Hafta sonu temizlik yapmaya haz›rlananlar, evinizi saatlerce h›zl› temizlemek yerine iflinizi daha k›sa
sürede halledebilirsiniz.
Da¤›n›k evinizi toplama, yerleri
silme, y›kama ve süpürme, toz almak için Cumartesi günü 5 saatinizi mi vermek ya da günde birkaç
dakikan›z› ay›rarak evinizi derli
toplu, temiz tutmak m› istersiniz?
Seçiminizin birkaç dakika olaca¤›ndan eminiz.
‹flte günde birkaç dakikan›z› ay›rarak evinizi temiz tutman›z› sa¤layacak öneriler..
MUTFAK
Her akflam yeme¤inden sonra 5
dakika ay›r›n ve flunlar› yap›n
n Tezgah› ve oca¤› silmek için 2
dakika ay›r›n. Nemli ve deterjanl›
bir bez ile tezgah›n›z›n üzerini ve
oca¤a, s›çrayan ya¤lar› silin.
YERLERI 3 DAKIKADA SÜPÜRÜN
n Etraf›n›za bak›n: Yerde ekmek,
kahve, bisküvi k›r›klar› var m›? Hemen süpürge ile kap›dan bafllamak üzere, köflelere kadar tüm
mutfa¤› süpürün. Hafif nemli bir
bez ya da ka¤›t havlu ile yerdeki
tozlar› silin.
DUVARLAR VE DOLAPLAR ‹Ç‹N ‹K‹ HAFTADA B‹R 13 DAK‹KA AYIRIN
n Seramiklerin ve dolaplar›n, ka-
64
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
p› ve pencere çerçevelerinin tozunu almak için 13 dakikan›z› ay›r›n.
Bunun için haz›r toz bezlerini tercih
edin.
n Buzdolab›n›n d›fl›n› silmek için 2
dakikan›z› ay›r›n. Raflar›n› ve içini
pamuksuz nemli bir bezle silin.
YÜZEYLER ‹Ç‹N 3 DAKIKA
n Temizleme beziyle lavabo, tezgah, f›r›n, ocak ve buzdolab›n›n d›fl
yüzeylerini silin. Muzluklar›n etraf›nda oluflan kirler için f›rça ve toz
detarjan kullan›n.
DÖfiEMELER ‹Ç‹N 4 DAK‹KA
n Köfle ve odaya giriflten bafllamak üzere temizleme beziyle yerleri silin. Sprey temizleyiciler kullarak
yerleri parlatabilirsiniz.
BANYO
Dufltan sonra her gün 3 dakikan›z› ay›r›n
n Küvetiniz temizlemek için 30
saniye fisk›ye tutun. Günlük kirinizi
küvetten temizlemifl olursunuz.
n Tuvaleti temizlemek için 1 dakika. Tuvalet temiz olmas› gereken
en önemli yerdir. ‹yice dezenfekte
oldu¤undan emin olun.
Kalori cetveli, kalori listesi,
besinlerin kalori de¤erleri
Yaz geldi. Fazla kilolar›n›z ile bafl›n›z dertte. siz de “Su içsem yar›yor”
diyenlerdenseniz, yedi¤iniz ve içti-
Meyveler
Elma
Kay›s›
Muz
Kiraz
Hurma
‹ncir
‹ncir (kuru)
Greyfurt
Portakal
Kivi
Mandalina
Karpuz
Kavun
fieftali
Armut
Erik
Üzüm
Çilek
Süt ve Yumurta Ürünleri
1 adet
1 adet
1 adet
100 gr
1 adet
100 gr
100 gr
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
100 gr
100 gr
1 adet
1 adet
1 adet
100 gr
100 gr
60
8
100
40
15
41
59
60
50
34
50
19
18
60
70
8
57
26
28 gr
28 gr
15 gr
200 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
90
60
35
200
470
314
367
371
367
342
364
589
339
85
357
125
Tah›llar
1 dilim beyaz ekmek
1 dilim kepekli ekmek
1 dilim k›zarm›fl ekmek
1 adet kruasan
Bisküvi
Mercimek (kuru)
Arpa (kuru)
Bulgur (kuru)
Kuskus (kuru)
M›s›r (kuru)
Bu¤day (kuru)
Susam
Makarna (kuru)
Makarna (hafllanm›fl)
Pirinç (kuru)
Pirinç (hafllanm›fl)
¤inize dikkat edin. Size sunaca¤›m›z
bu kalori listesi ile günlük kalorinizi
aflmama konusunda daha dikkatli
Yo¤urt (ya¤l›)
Süt (ya¤l›)
Yo¤urt (ya¤l›,meyveli)
Beyaz peynir (ya¤l›)
Kaflar peyniri (ya¤l›)
Parmesan peyniri (ya¤l›)
Yumurta
Yumurta ak›
yumurta sar›s›
Sebzeler
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
1 adet
1 adet
1 adet
95
68
125
275
413
440
80
15
65
28 gr
28 gr
28 gr
206
204
130
Biftek (›zgara)
100 gr
Tavuk (›zgara)
100 gr
Tavuk gö¤sü (hafllanm›fl) 100 gr
Kuzu (ya¤l›, ›zgara)
100 gr
Kuzu ci¤eri (ya¤da)
100 gr
Salam
100 gr
Sosis
100 gr
278
132
150
282
232
446
295
Ya¤lar
Tereya¤›
Margarin
S›v› ya¤
Etler
Deniz Ürünleri
Midye
‹stiridye
Karides
Somon füme
Ton bal›¤›
1 adet
1 adet
1 adet
100 gr
100 gr
olaca¤›n›z› umuyoruz. Diyette ne
yedi¤imiz kadar, ne kadar yedi¤imiz de çok önemli. Dikkat!
9
6
144
171
121
Domates
Enginar
Patl›can
Taze fasulye
Brokoli
Brüksel lahanas›
Kabak
Havuç
Karnabahar
Kereviz
Salatal›k
Marul
Mantar
So¤an
Bezelye
Taze yeflil biber
Patates (hafllama)
Ispanak
Lahana
1 adet
1 adet
1 adet
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
1 adet
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
120 gr
100 gr
100 gr
100 gr
14
10
28
90
35
35
25
35
32
18
11
15
14
35
89
15
100
26
20
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
600
603
650
560
600
549
478
571
578
Kuruyemifller
Badem
Hindistancevizi
F›nd›k
F›st›k
Çam f›st›¤›
Ceviz
Patlam›fl m›s›r
Kabak çekirde¤i
Ay çekirde¤i
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
65
kitap ajandas›
n OSMAN SÖ⁄ÜT
Andrey Tarkovski: fiiirsel Sinema
JOHN GIANVILO / ÇEV‹RMEN: EBRU KILIÇ / AGORA K‹TAPLI⁄I / 2009
Rus sinemac›s› Tarovsky, sinemada ekol
bir isim. Türk okurlar› özellikle Mühürlenmifl
Zaman adl› kitab›yla onu yak›ndan tan›yor. 1960’lar›n Sovyet Rusya’s›nda “Ivan’›n
Çocuklu¤u” adl› filmiyle ismini dünyaya
duyuran Tarkovsky, bu filmiyle uluslar aras› ödüller ald›. “Solyaris”, “Ayna” ve “Kurban” filmleri onun en önemli filmleri aras›nda. Kimi filmleri Sovyet yönetiminin sansürüne tak›lan Tarkovsky, yapt›¤› filmlerle “fliirsel sinema”n›n mucidi olmufltur. John Gianvito’nun “Andrey Tarkovsky: fiiirsel Sinema” kitab›, bu ünlü sinema yönetmeninin
sinemas› üzerine kaynak bir niteli¤e sahip.
Tarkovsky’nin flu cümleleri, kitab›n önemi
hakk›nda bir fikir verecektir san›r›m: "Bütün
sanatlar entelektüeldir, ama bana göre,
bütün sanatlar hepsinden de fazla sinemaher fleyden önce duygusal olmal› ve kalbe
hitap etmelidir. Sineman›n kendine özgü
olan yan›, zaman› mühürlemesidir; sinema, zaman heykelt›rafll›¤›d›r. (..) Gerçek bir
sanatç› deney yapmaz, bulur. Bulamazsa,
bütün çal›flmas› mahvolur. Renkli filme karfl›, siyah-beyaz› sevmemin as›l sebebi budur; siyah-beyaz filmin ifade gücü son derece yüksektir ve seyircinin dikkatini da¤›tmaz.(..) "Sanat yaratma kapasitesidir. Yarat›c›n›n aynadaki yans›s›d›r. Biz sanatç›lar
bu jesti tekrarlamaktan, taklit etmekten
baflka bir fley yapm›yoruz. Sanat, Yaradan'a benzedi¤imiz belirli bir and›r. Bu yüzden Yaradan'dan ba¤›ms›z bir sanata asla
inanmad›m. Tanr›'s›z bir sanata inanm›yorum. Sanat›n anlam› yakarmad›r. Bu benim yakar›fl›m. E¤er bu dua, bu yakar›fl,
benim filmlerim insanlar› Tanr›'ya yöneltebilirse ne mutlu bana.”
Bir Elefltirmen Olarak
Ahmet Hamdi Tanp›nar
MEHMET ERDO⁄AN / DERGAH YAYINLARI / 2009
Ahmet Hamdi Tanp›nar üzerine yay›mlanm›fl epey çal›flma var. Bu çal›flmalar›n
çoklu¤u tabii ki Tanp›nar’›n hem çok yönlü
bir yazar oluflundan hem edebiyat›m›z›n
klasikleri aras›nda yer almas›ndan kaynaklan›yor. Romanc›, flair ve elefltirmen
kimli¤iyle Tanp›nar, tüketilemeyen, üzerine
e¤ildikçe de¤eri artan bir hazine gibi. Mehmet Erdo¤an’›n kitab›, Tanp›nar’›n elefltirel
kimli¤i üzerine bir çal›flma. Burada elefltirel
kimlikten kastetti¤imiz, Tanp›nar’›n gerek
66
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
edebiyat elefltirisi ba¤lam›nda yapt›¤› çal›flmalar, gerekse roman, hikaye, fliir, mektup
ve günlüklerinde yer alan sosyal ve kültürel içerikli elefltirileridir. Dolay›s›yla Tanp›nar’›n elefltirmen kimli¤ine, bu kitapta
edebiyat› içeren ama edebiyat d›fl› bir anlam da verilmifltir. Bu da kitaba, Ahmet
Hamdi Tanp›nar’›n yazar kimli¤ini anlamaya yönelik –bilhassa genel okur içinyararl› bir baflvuru kayna¤› olma özelli¤i
kazand›r›yor.
Zay›flama Diyeti
N‹CHOLAS PERR‹CONE / ÇEV‹RMEN: YEfi‹M ÖZKARDEfiLER / PREST‹J YAYINLARI / 2006
Ya¤lardan kurtulmak için 3 ad›ml›k
kolay plan. Kilolar›n›zdan, k›r›fl›kl›klar›n›zdan ve yafllanman›n etkilerinden
kurtulun. Dr. Perricone üç basit ad›mda,
kilo art›fl›yla nas›l mücadele etmemiz
gerekti¤ini ve kaslar›m›z› nas›l yeniden
yap›land›rabilece¤imizi gösteriyor. Bu
flekilde, di¤er zay›flama programlar›n›n
aksine, cildin sarkmas› ve yafllanmas›
gibi sorunlarla u¤raflmak zorunda kalmayacaks›n›z.
Dr. Nicholas Perricone, hiçbir sa¤l›k
ya da güzellik uzman›n›n yapamad›¤›n› gerçeklefltirdi ve yafllanan cildin
panzehirini yaratt›.
Yale Üniversitesi'ne ba¤l› dermatolog
ve anti-aging uzman› Dr. Perricone, cildin yafllanma nedenleri ve tedavileri
üzerine 20 y›l›n› verdi¤i araflt›rmalar sonunda, cildin gençleflmesi için yüzeyin
onar›m›ndan çok daha derinlere giderek cildin her kat›nda ve hücresinde
çarp›c› ve kal›c› sonuçlar üreten tümüyle do¤al bir antioksidan program gelifltirdi. Dr. Perricone'un, t›p çevrelerinin
dikkatini ve sayg›s›n› toplayan büyük
bulufllar›n› içeren cilt program›, flu anda
RAFTAK‹LER
dünyaca ünlü haber yay›nc›lar› ve
Holywood y›ld›zlar› taraf›ndan genifl
çapl› uygulanmaktad›r. fiimdi güzel ve
esnek bir cilt kazanmak için Dr. Perricone'un 盤›r açan metotlar›n› uygulama
s›ras› sizde. Konuyla ilgili ilginç görüfller
de var:
"Dünyan›n en güzel yüzleri ve vücutlar›yla çal›flmak bütün bilimsel bulgular› takip etmemi gerektiriyor. Dr. Perricone'un cilt bak›m teknolojisinin büyük bir
hayran›y›m. Gördü¤üm en derin ve etkili bulufl." Matthew Van Leeuwen (Ünlü Makyaj Sanatç›s›)
"Dr. Perricone'un klinik ve laboratuvar
araflt›rma y›llar› teknolojik büyük bulufllarla sonuçland›. Güçlü antioksidanlar,
gerçekten k›r›flm›fl cildi gençlefltirdiklerini kan›tl›yor." Prof. Dr. Harry G. Preuss
(Georgeton Üniversitesi)
"Dr. Perricone bilimi güzellik sanat›na
getiriyor. Tedavileri sanatç›l›¤›m›n baflar›s›nda büyük önem tafl›yor." Maris
Verel (Ünlü Makyaj Uzman›)
Kitab› okudu¤unuzda sizler de bilinçli
bir flekilde kilo vermenin ayr›nt›lar›n›
yafl›yacaks›n›z.
HANG‹ D‹LDED‹R AfiK (Roman)
MENEKfiE TOPRAK / YAPI KRED‹ YAY. / 2009
B‹R L‹DER NASIL YET‹fi‹R
JOHN ADAIR / BABIAL‹ KÜLTÜR YAY. / 2009
KÖRO⁄LU DESTANI
fiÖYLE GAR‹P BENC‹LEY‹N
SENA‹ DEM‹RC‹ / T‹MAfi YAYINLARI / 2009
TÜRK DÜNYASININ KÖRO⁄LU FENOMENOLOJ‹S‹
FUZUL‹ BAYAT / ÖTÜKEN YAY. / 2009
RUHUMU ÖPMEY‹ UNUTTUN
‹NC‹ ARAL / TURKUVAZ YAYINLARI / 2009
IfiI⁄IN KOBRASI: 2012’N‹N ÖTES‹
DRUNVALO LELAHIZEDEK, BUT‹K YAYINLARI
2009
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
67
okurdan mektup
Bu sayfada yay›nlanmas›n› istedi¤iniz mektup ve fliirlerinizi bize gönderin
ADRES: Kartaltepe Mahallesi E-5 üzeri Sefaköy / ‹stanbul e-posta: [email protected]
okurdan fliir
Sizden habersiz
El ayak buz kesmifl,
Sisli bir gecede
Size gelirim.
Livera’da;
Ya¤mur tanecikleri kemirmifl
Teneke kap›n›z› çalar›m.
Ve sen
Al›rs›n atk›m›, paltomu
Tütün sarar›m,
Senin için de sarar›m.
‹hanetini konufluruz Afrodit’in
D›flar›da f›rt›nalar kopar,
Ç›¤l›k 盤l›¤a.
Köy oca¤›nda demlenir çay›m›z.
Gülen k›z yine güler a¤›z dolusu
Söylefliyle sabahlar›z.
Ben Zigana’ ya,
Sen Sumela’ ya yol al›r›z
Aflka, ac›ya inat
Bilmem olur mu?
Mehmet Ali ÖZDEN
“1 AN”
Suçum yok suçlad›¤›msa bir hiç
Sadece yoruldum, yorgunum
Ve ak›flkan, ve taze, ve s›cak…
Özledi¤im toprak kokusu
Hiç basmad›m topra¤a!
Bir de ya¤murun sesinden dinlemedim kalbimi,
Hem yafll› hem genç bir bahar,
Hem erken hem geç bir sabah ,
Suçum yok suçlad›¤›msa bir hiç
Sadece yoruldum, yorgunum…
Tan k›z›ll›¤›nda binmedim bir trene
Ard›ma bakmad›m son kez
Rüzgâr›mda kalan olmad› dumanlar aras›nda
Soluk solu¤a koflmad›m gece vakti; bofl bir sokakta
Ter ve kan içinde kalmad›m hiç
Suçum yok suçlad›¤›msa bir “hiç”
Sadece yoruldum, yorgunum…
Bir da¤›n zirvesinden bakmad›m dünyaya
Ateflle söndüm ; suyla ›slanmad›msa
Arad›¤›m bir “an”d› anlad›m bir anda
Suçum yok suçlad›¤›msa bir “an”, bir an için
Uzansan dokunaca¤›m
Dokunsam kaybolacak
Yaz›k ki bir an yaln›zca…
Gamze EL‹BOL
Hayal
Tiflört
kazananlar
De¤erli okurlar, ödüllü bulmacam›z› do¤ru çözüp
gönderen ve 3 adet tiflört
kazanan okurlar›m›z›n
isimleri flöyle:
1- Tufan K›l›nç
2- Erdem Ersöz
3- At›f Temel
An gelir
De¤ince gözlerime gözlerin
Zaman durur
Gün gelir
Öyle diplere dalar›m ki
Cesaret vurur
Y›l gelir
An geçmez gün geçmez geçmedikçe senden
Bir damla suda
Bin hayal kurur
Güner B‹ÇER
yemek
Be¤endili Piliç
MALZEMELER
n 2 adet piliç gö¤sü
n çorba kafl›¤› s›v› ya¤
n 3 difl sar›msak
n 1 adet so¤an
n 1 su barda¤› mantar
n 2 adet biber
n 2 adet domates
n 1 çay barda¤› domates suyu
n Beyaz biber, tuz
Be¤endi için:
n 1 kg patl›can
n 1 çorba kafl›¤› tereya¤›
n 1 çorba kafl›¤› un
n 1 su barda¤› süt
n Tuz, karabiber
HAZIRLANIfiI
Be¤endiyi haz›rlamak için patl›canlar›
közleyln. Elinizle ince ince didin, 1 çorba
kafl›¤› tereya¤›n› eritin, 1 çorba kafl›¤›
unu, ya¤da kavurun, 1 su barda¤› sütü
ilave edin. Patl›can› da ilave edip tahta
bir kafl›kla 15 dakika kar›flt›r›n. Macun k›vam›na gelinceye kadar piflirin. Tencereyi ocaktan al›n. Tuz ve karabiberi kat›n.
Di¤er yandan piliç gö¤sünü incecik do¤ray›n, 1 çorba kafl›¤› s›v› ya¤da kavurun.
Ocaktan al›n. Ayr› bir tavada kalan 1
çorba kafl›¤› s›v› ya¤da yemeklik do¤ranm›fl sar›msak ve so¤an› kavurun.
Mantar ve biberi de küçük do¤ray›p so¤anlara ilave edin. Birkaç dakika çevirin.
Bu arada kavrulmufl piliç gö¤sünü, küp
do¤ranm›fl domatesi ve domates suyunu
ilave edin. 5-10 dakika piflirin. Tuz ve beyaz biberi kat›n. Be¤endiyle servis yap›n.
Kolay Kazandibi
MALZEMELER
HAZIRLANIfiI
Un, fleker, süt, margarin bir tencereye koyulur ve kaynay›p puding k›vam›na gelinceye kadar kar›flt›r›l›r. Daha sonra
ocaktan al›n›r ve mikserle en az 15 dakika kar›flt›r›l›r. Bu arada bir kaba süt ile ›slat›lm›fl bisküviler dizilir. Üzerine haz›rlad›¤›m›z muhallebi dökülür. Üst Haz›rlan›fl›:
Un, fleker, süt, su ve yumurta bir tencerede kaynay›ncaya kadar karflt›r›l›r daha
sonra ocaktan al›n›r ve mikserle en az 15
dakika kar›flt›r›l›r. Sonra servis için kaba
konulur, üstüne ceviz veya f›nd›k konur.
n 1 su barda¤› un
n 1.5 su barda¤› fleker
n 1 lt süt
n 1 paket vanilya
70
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
n 50 gr margarin
n 100 gr ince k›y›lm›fl f›nd›k içi
n 2 yemek kafl›¤› kakao
n 2 yemek kafl›¤› pudra flekeri
otomobil
otomabil
Peugeot’un yeni
gözdesi 3008
Peugeot’un yeni gözdesi 3008 Türkiye’de... 100 kadar araç gelir gelmez sat›ld›. Y›l sonuna kadar
2 bin adet 3008’in sat›lmas› bekleniyor. Bu da Peugeot’a fazladan binde 4 pazar pay› getirecek.
Peugeot’nun yeni Crossover'i 3008 Türkiye'de... Peugeot Otomotiv A . fi Genel Müdürü Jean Pierre Vieux, "Türkiye'de otomotiv sektöründe ifller iyi gidiyorsa bir çok sektörde ifller iyi gidiyor demektir" dedi. Vieux, Peugeot’un yeni modeli 3008’in Türkiye pazar›nda sat›fla sunulmas› dolay›s›yla düzenlenen bas›n
toplant›s›nda, otomotivde ÖTV indiriminin devam
etmesinin, gelecek dönemde pazar üzerinde olumlu
bir etki gösterece¤ini belirtti. Vieux, "Otomotiv sektörünü daha dinamik hale getirmek için bir kez daha
devletin yard›m› söz konusu. Önceki ÖTV indiriminden faydalanamayan müflteriler bundan faydalanmaya devam edeceklerdir. Otomobil pazar›n› tekrar
canland›rmak için böyle bir teflvik gerekiyordu. Esas
önemli olan otomotiv sektöründe olumlu ivmenin
devam edebilmesidir. Bu ivmenin devam etmesi bu
sektördeki flirketlerin istihdam yaratmas› sonucunu
do¤uracakt›r" dedi. Türkiye'de otomotiv sektöründe
ifller iyi gidiyorsa bir çok sektörde isler iyi gidiyor demektir" diyen Vieux, otomotiv sektöründeki bu olumlu ivmenin do¤al olarak istihdama da yans›yaca¤›n› söyledi. "Peugeot olarak, 30 Haziran-30 Eylül aras›nda 67 bin araç satmay› hedeflediklerini dile getiren Vieux, pazar de¤erlendirmesi yapt›klar›n›, top-
lam pazar sat›fllar›n›n 2008 y›l› ile afla¤› yukar› ayn›
olaca¤›n› öngördüklerini bildirdi. Peugeot 3008'in
kendilerine ek, binde 4 pazar pay› getirece¤ini, bu
segmentte baflka bir arac›n arz› olmad›¤›m ifade
eden Vieux, önümüzdeki y›llarda piyasaya sunmay› planlad›klar› orta segmentte bir sedan modelinin
de yüzde 1,5 pazar pay› getirebilece¤ini o zaman
pazarda Peugeot'nun pay›n›n yüzde 8'leri bulaca¤›n› belirtti. Jean Pierre V‹eux 10 Nisan’dan 5 Haziran’a
kadar 32 de¤iflik kentte bir Road-Show uygulad›klar›n›. Peugeot 3008 modelini de en bafl›ndan itibaren
Road-Show sergilediklerini belirterek, "Peugeot
3008’den olumlu tepkiler ald›k ve bu araç çok sükse
yapt›. Getirdi¤imiz 100 kadar arac› bayilerimiz aras›nda da¤›tt›k. Bir bayiye en fazla iki araç verdik, onlar›n da plakalar› ç›kt›. Böylelikle 15 Haziran’dan önce 100 kadar Peugeot 3008’i eski ÖTV kurallar›na göre satm›fl olduk" fleklinde konufltu. Peugeot 3008’i y›lda (12 ayl›k dönemde) 2 bin adet satmay› hedeflediklerini ve henüz bulunmad›klar› bir segmentte pazar pay› oluflturmaya çal›flt›klar›n› dile getiren Vieux,
Türkiye'de y›lda 500 bin araç sat›ld›¤›n›, 2 bin adet
arac›n da fazladan binde 4’Iük ek bir pazar pay›
demek oldu¤unu sözlerine ekledi.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
71
sa¤l›k
Prof. Dr. Akif Turhan Kürüm, yaz aylar›nda daha
s›k karfl›laflt›¤›m›z kalp krizleriyle ilgili uyar›yor...
n Prof.Dr. Akif Turhan KÜRÜM
TEM HOSP‹TAL
Koroner
atar damar
hastal›klar›
Damar sertli¤i çeflitli sebeplerin yard›m›yla önce
damar duvar›nda ya¤ birikmesiyle bafllar. Bu yap›lar sonra küçük levhac›klar haline gelebilirler
ve y›rt›labilir, yüzeyleri afl›nabilir. Tamir süreci
içinde geliflen kan p›ht›s› damar aç›kl›¤›n› engelleyerek ani kalp krizlerine davetiye ç›karabilir...
K
alp, kan›n vucutta dolaflmas›n› sa¤layan bir organd›r. Kendine özel bir kas
yap›s›na sahiptir. Kalp kas› sürekli çal›flt›¤› için oksijen ve enerji ihtiyac› di¤er
organlardan daha fazlad›r. Bu gereksinimini
koroner (Taç Damarlar) atardamarlar ile sa¤lar.
Damar sertli¤i olarak tan›mlanan yap› bozuklu¤u, kalp atardamarlar›nda vücudun di¤er
damarlar›ndan daha fazla geliflebilmektedir.
Damar sertli¤i çeflitli sebeplerin yard›m›yla önce damar duvar›nda ya¤ birikmesiyle bafllar.
Bu yap›lar sonra küçük levhac›klar haline gelebilirler. Bu levhac›klar daha sonra y›rt›labilir,
yüzeyleri afl›nabilir. Tamir süreci içinde geliflen
72
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
kan p›ht›s› damar aç›kl›¤›n› engelleyerek ani
damar t›kanmas›na yol açabilir.
Sonuç olarak ilgili damar›n besledi¤i alanda
kalp kas› hücrelerinin beslenmesi bozulur.
Bu bölgeye yeterli oksijen ve enerji ulafl›m› engellenir. Hücreler damar›n t›kal› kalma süresine
ba¤l› olarak kalp kas›n›n sersemlemesinden ölmesine kadar de¤iflen bir süreç geçirirler. Bu
duruma koroner yetersizlik denir. Ço¤onlukla
gö¤üs a¤r›s› ile veya bazen nefes darl›¤› ile
kendini belli eder.
KORONER YETERS‹ZL‹⁄‹N ‹fiARETLER‹
l Gö¤sün ortas›nda bat›c›, yan›c› a¤r› veya
bask› hissi
l Bu a¤r›n›n s›rta, ço¤unlukla sol kola, alt çeneye do¤ru yay›l›m göstermesi
l Çarp›nt› veya kalp at›fllar›nda düzensizlik
l A¤r› ile birlikte bulant›, kusma, so¤uk terleme
l Yaln›zca mide bölgesinde hissedilen a¤r› ve
haz›ms›zl›k.
KORONER YETERS‹ZL‹⁄‹N NEDENLER‹
Toplum çal›flmalar›nda afla¤›daki çeflitli etkenlerin tek bafl›na veya birlikte bulunmas›n›n, koroner
atardamar hastal›¤›n›n geliflmesini kolaylaflt›rd›¤›n ortaya konmufltur.
l fieker Hastal›¤› (Diabetes Mellitus)
l Yüksek kan bas›nc› (Hipertansiyon)
l fiiflmanl›k
l Hareket azl›¤›
l Sigara
l Cinsiyet
l Soya çekim
l Ruhsal gerginlik
TEfiH‹S YÖNTEMLER‹
l Hastadan al›nan bilgiler
l EKG (Kalp elektrik ak›m›n›n yazd›r›lmas›)
l Efor Testi (Artan hareket alt›nda EKG çekilmesi)
l Ekokardiyografi (Kalp Ultrasonografisi)
l Nükleer Tan› Yöntemleri (Sintigrafik çal›flmalar)
l Koroner Anjiyografi (Kalp damarlar›n› görüntülenmesi)
TEM HOSP‹TAL: 0212 494 34 34
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
73
Sa¤l›kl› yaflam trendi
dondurmaya ilgiyi art›rd›
Tüm dünyay› saran sa¤l›kl› yaflama tutkusu, dondurma tüketimini art›rd›. Bol kalorili tatl› yerine, hem sindirim hem de kalori
aç›s›ndan çok daha avantajl›
olan dondurmaya yönelen Türk
tüketicisi, iki y›lda evde dondurma tüketiminin pay›n› yüzde
38’den yüzde 48’e ç›kard›.
Türkiye dondurma pazar›n›n önemli
oyuncular›ndan Ülker Golf, hem ürün
yelpazesini, hem de pazardaki konumunu geniflletmeye devam ediyor.
Dondurma sektöründe çok k›sa bir
geçmifle sahip olmas›na ra¤men yüzde 24’lere ulaflan pazar pay› ile sektörün ikinci büyük oyuncusu olan Ülker
Golf, süper premium segmentine yepyeni bir ürün kazand›rd›. Endüstriyel dondurmada ilk
taze sütü kullanan, at›flt›rmal›k
dondurmay› Türk tüketicisi ile
tan›flt›ran Ülker Golf, flimdi de
Venexia markas› ile Türkiye’nin
ilk süper premium dondurmas›n› üretti.
DONDURMA VE SA⁄LIK
Pazara
girdikleri
2003
y›l›ndan bugüne kadar sektöre 150 milyon dolara yak›n yat›r›m yapt›¤›n› belirten Ülker
Golf Genel Müdürü Nusret
Kayhan Apayd›n, “Hedefimiz
5 y›l içinde 200 milyon dolarl›k
74
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
daha bir yat›r›mla Türk dondurma
sektörünün lider markas› olmak” dedi.
Günümüzde “kaliteli yaflam” dendi¤inde, sa¤l›kl› ve yeterli-dengeli beslenme önemli bir yer tutuyor. Ülker
Golf’ün Beslenme ve Diyet konular›ndaki dan›flman› Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Diyetisyen Gamze Akbulut,
“Dondurma lezzetli ve e¤lenceli bir tatl› oldu¤u kadar besinsel içerik yönünden de oldukça zengin ve sa¤l›kl› bir
yiyecek. Her fleyden önce dondurma,
hamurlu, flerbetli tatl›lar ve di¤er tatl›
çeflitlerine göre oldukça düflük kalori
içeriyor. Örne¤in; 100 gram baklava
ortalama 400 kilo kalori içerirken bu
de¤er 100 gr dondurmada sadece 174 kilo kalori. Bu aç›dan,
dondurman›n en hafif ve sa¤l›kl› bir tatl› oldu¤u rahatl›kla
söylenebilir” diyor.
Akbulut’a göre, kalsiyum aç›s›ndan oldukça zengin (150
mg/100 g kalsiyum içerir) olan
dondurma; karbonhidrat, ya¤,
protein ve enerji bak›m›ndan
sütten daha zengin bir besin.
‹çerdi¤i vitamin (A, D, K ve B
grubu vitaminler) ve mineraller (kalsiyum, fosfor, ma¤nezyum, sodyum ve potasyum)
yönünden ise besin de¤eri oldukça yüksek. Özellikle çocuk
ve ergenlik dönemindeki birey-
ler, dondurma tüketerek günlük kalsiyum
gereksinimlerini karfl›layabilirler. Yetiflkin bir
birey, bir günde bir adet 150 gr’l›k orta boy
kase dondurma tüketerek, günlük kalsiyum
gereksinimin % 22’sini karfl›layabilir.
PAZAR EV T‹P‹ TÜKET‹MDE HIZLI BÜYÜYOR
“Take home” olarak adland›r›lan evde tüketimin pay›n›n iki y›lda yüzde 38’den yüzde
48’e yükseldi¤ini belirten Ülker Golf Genel
Müdürü Nusret Kayhan Apayd›n, tüm dünyada trend haline gelen sa¤l›kl› yaflama kültürünün Türk tüketicisini de etkiledi¤ini, tüketicinin art›k tatl› yerine dondurma gibi daha
hafif ürünleri tercih etti¤ini ifade etti. Bunun
sonucunda da dondurma tüketiminin son 5
y›ld›r çift haneli rakamlarla büyüdü¤ünü belirten Apayd›n, büyümenin a¤›rl›kl› olarak
take home olarak ifade edilen ev tipi tüketimde oldu¤unu vurgulad›. Geçen y›l 180
milyon litreye ulaflan endüstriyel dondurma
pazar›n›n yar›ya yak›n›n›n evlerde tüketildi¤ine iflaret eden Apayd›n, “Bundan üç y›l
önce pazar›n yüzde 53’ü impulse, yüzde 38’i
ev tipi tüketim, yüzde 9’u da catering ürünlerinden olufluyordu. Üç y›l içinde impulse’un
pay› yüzde 45’e inerken, take home’un pay›
yüzde 48’e yükseldi. Bu veri asl›nda flu anda
pazardaki rekabetin de nerede oldu¤unu
çok iyi aç›kl›yor” fleklinde konufltu.
Ülker Golf’ün, pazara en son giren endüstriyel dondurma üreticisi oldu¤unu hat›rlatan
Apayd›n, Ülker’in g›da ve h›zl› tüketim alan›ndaki tecrübesi sayesinde 6 y›l gibi k›sa bir
sürede pazar›n yüzde 24’ünü domine eder
duruma geldiklerini vurgulad›. Son olarak
pazara sunduklar› Venexia ile art›k dondurmada tüm segmentlerde tüketicilerinin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak büyüklü¤e erifltiklerine iflaret eden Apayd›n, flöyle devam etti:
“Ülker Golf’ün pazara girdi¤i ilk y›l kifli bafl›na tüketim bir litre bile de¤ildi, yaklafl›k
0,8 litre idi. Gerek üretime, gerekse pazara
yapt›¤›m›z yat›r›mlarla bu rakam flu anda
2,5 litreye ulaflt›. 2003 y›l›ndan beri dondurma sektörüne yapt›¤›m›z yat›r›mlar›n
tutar› 150 milyon dolar› buldu. ‹novasyon
ve Ar-Ge odakl› çal›flmalar›m›zla pek çok
ilke imza att›k. Endüstriyel dondurma üretiminde taze sütü ilk defa Ülker Golf kulland›. Ard›ndan at›flt›rmal›k dondurma ile sektörde yeni bir kategori yaratt›k. Geleneksel
Türk tatl›lar›n› dondurma ile harmanlad›k.
Bu da bize rahat bir ikincilik getirdi. fiimdi
hedefimizde, önümüzdeki 5 y›lda sektöre
200 milyon dolarl›k bir yat›r›m yaparak li-
der ile aram›zdaki pay› kapatmak ve ard›ndan da birinci olmak var.”
2008’‹ 210 M‹LYON TL C‹RO ‹LE KAPATTI
Ülker Golf’ün, 2005 y›l› hariç, kuruldu¤u
günden bu yana çift haneli büyüdü¤üne
iflaret eden Apayd›n, 2007 y›l›nda yüzde 85
gibi rekor bir büyüme kaydederek ‹SO 500
araflt›rmas›nda 104 basamak birden yükseldiklerini vurgulad›. 2008’i ise yine pazar›n
üzerinde bir performans sergileyerek yüzde
16’l›k büyüme ile kapatmay› baflard›klar›n›
anlatan Apayd›n, “2008 sonu itibariyle 210
milyon TL’lik bir ciroya ulaflt›k. 2009 hedefimiz yüzde 20 civar›nda bir büyüme yakalamak. Asl›nda krizlerden ziyade havan›n durumu tüketimi daha çok etkiliyor. Zira her ne
kadar bu alg› k›r›lmaya bafllad›ysa da Türkiye’de dondurma hala yaz›n tüketilen bir g›da olarak alg›lan›yor. Bu y›l s›cak geçecek
bir yaz mevsimi ülkemizde gittikçe artan
dondurma tüketimini daha yukar›lara tafl›yacak” dedi.
Son iki üç y›ld›r süper premium segmentte
önemli bir hareketlilik yafland›¤›na de¤inen
Apayd›n, bugüne kadar bu alanda hep yabanc› markalar›n var oldu¤una de¤indi.
Apayd›n, Ülker Golf olarak bir ilki daha gerçeklefltirerek Venexia ile Türkiye’nin ilk süper
premium dondurmas›n› tüketicilere sunduklar›n› belirtti. Yüzde 100 do¤al ürünler ve taze sütten üretilen Venexia’n›n bulundu¤u
segmenti h›zla büyütece¤ine inand›klar›n›
belirten Apayd›n, sözlerini flöyle sürdürdü:
“Bu segmentte yer alan ürünlerin Türkiye
pazar›na girifli son 2-3 y›l içerisinde oldu. Dolay›s›yla oldukça yeni bir kategori… Tüketicilerin önemli bir k›sm›n›n bu ürünlerle henüz
tan›flmad›¤›n› gözlemedik. Zira bugüne kadar süper premium ürünler yurtd›fl›ndan ithal ediliyordu ve fiyatlar› çok yüksekti. Biz
daha genifl tüketici gruplar›n›n bu kategori
ile buluflturulmas›nda ve segmentin büyütülmesinde Venexia’n›n önemli bir rol üstlenece¤i inanc›nday›z. Öncelikle Venexia, süper premium segmentte Türkiye’de üretilen
ilk marka olma özelli¤ine sahip. Ülker’in
uzun y›llara dayanan çikolata ve sütteki uzmanl›k ve deneyiminin yan› s›ra, Ülker
Golf’ün dondurma sektöründeki birikimi bizlere, böylesi özel bir ürünü pazara sunma cesareti verdi. Bafllang›çta tüketicilerimiz için
en çarp›c› fark Venexia’n›n fiyat› olacakt›r.
Venexia ayn› kategorideki ithal ürünlere göre neredeyse yar› fiyat›na tüketicilerle
buluflacak.”
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
75
sinema&tiyatro
sinama&tiyatro
Melekler
ve fieytanlar
KÜNYE
Yap›m Y›l›: 2009
Süre: 140 dakika
Senaryo: David Koepp,
Akiva Goldsman
Roman: Dan Brown
Yönetmen: Ron Howard
Müzik: Hans Zimmer
Yap›mc›: John Calley
Görüntü Yönetmeni:
Salvatore Totino
Oyuncular: Tom Hanks,
EwanMcGregor, Ayelet
Zurer, David Pasquesi,
Stellan Skarsgard, Victor
Alfieri, Cosimo Fusco
Sokaklar›n
Kral› Romeo
Romeo'nun hayatta tek bir ifli vard›r, o da hayat›n› yaflamak... Günlerini evde geçiren, partilere kat›lan ya da arkadafllar› ile birlikte araba ile turlayarak zaman geçiren Romeo'nun keyfi yerindedir. Ta ki biricik o¤ullar› oldu¤u ailesi
tafl›nana ve onu arkalar›nda b›rakana kadar. Ailesinin
unuttu¤u Romeo, kendisini bir anda Bombay sokaklar›nda
bulur. Bu onun flimdiye kadar tan›mad›¤› bir dünyad›r.
76
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
Vatikan'›n, tarihin en tart›flmal› flifresini
k›ran adam olan Robert Langdon'a baflvurmas›na hangi korkunç keflif neden
olabilir? Langdon Illuminati olarak bilinen bu güçlü organizasyon tekrar ortaya
ç›kt›¤›na dair kan›tlar bulur. Bu gizli organizasyon, bu sefer en büyük düflman›
olan Katolik Kilisesi'nin varl›¤›na yönelik
ölümcül bir tehditle ortaya ç›kmaktad›r.
Illuminati'nin geriye sayan, durdurulmas› olanaks›z bir saatli bombaya benzedi¤ini ö¤renen Langdon Roma'ya giderek orada güzel ve gizemli bir ‹talyan bilim insan› olan Vittoria Vetra ile güçlerini
birlefltirir. Mühürlü lahitler, tehlikeli mezarlar, terk edilmifl katedraller ve hatta
yeryüzündeki en gizli mahzenin kalbinde
geçen durmak bilmez, aksiyon dolu bir
ava ç›kan Langdon ve Vetra, Vatikan'›n
hayatta kalmak için sahip oldu¤u tek
umudu gösteren 400 y›ll›k Ayd›nlanma
Yolu'nu izlerler.
KÜNYE
Yap›m Y›l›: 2008
Süre: 93 dakika
Senaryo: Jugal Hansraj
Yönetmen: Jugal Hansraj
Müzik: Salim Merchant,
Suleman Merchant
Yap›mc›: Aditya Chopra
Görüntü Yönetmeni:
Anshul Chobey
n MUSTAFA AKADA
T‹YATRO
Çok Güzel
Hareketler Bunlar
BAfiLANGIÇ YILI: 2008
OYUNCULAR:
USTA: Y›lmaz Erdo¤an
ÇIRAKLAR: Aydan Tafl, Ayça Erturan,
Ayflegül Akdemir, Burcu Gönder, Bülent Emrah
Parlak, Büflra Pekin, Emre Canpolat, Ersin Korkut,
Eser Yenenler, Gizem Tu¤ral, Gülhan Tekin,
Gülsüm Alkan, Hamdi Kahraman, ‹brahim
Büyükak, Metin Keçeci, Metin Y›ld›z, Murat
Eken, Nazmi Karaman, O¤uzhan Koç, Pelin
Öztekin, fiahin Irmak, fievket Süha Tezel, Zeynep
Ender ‹ge, Zeynep Koçak
14 fiubat 2006 y›l›nda Y›lmaz Erdo¤an
taraf›ndan kurulmufltur. Atolye de e¤itim alan
ç›raklar›n, yazd›klar› skeçleri seyirciye sunduklar› kimi zaman e¤lenceli kimi zaman da
çok e¤lenceli bir aland›r. Oyun yaz aylar›nda
da Kanal D’de devam edecek.
Terminatör Kurtulufl
2018'in k›yamet sonras› ortam›nda John Connor, Skynet'lere
ve onlar›n Terminator ordusuna
karfl› yürütülen insan ›rk› direniflinin lideri olacakt›r. Ancak gelecekteki Connor'›n inanarak büyütüldü¤ü de¤erler biraz da Marcus
Wright'›n ortaya ç›kmas›yla de¤iflikli¤e u¤rayacakt›r. Marcus'un
kendisiyle ilgili hat›rlad›¤› son fley
idam s›ras›n›n bekleyen bir suçlu
oldu¤udur ve onun gelecekten
mi gönderildi¤i, yoksa geçmiflten
mi kurtar›ld›¤›n›n karar›n› vermek
Connor'a düflmektedir. Skynet'ler
son sald›r›lar›n› planlarken, Connor ve Marcus onlar› Skynet'lerin
merkezine götürecek, uzun ve
maceral› bir yolculu¤a ç›kacakt›r.
‹kili burada insanl›¤›n olas› yok
oluflunun ard›nda yatan korkunç
gizemi çözeceklerdir.
KÜNYE
Yap›m Y›l›: 2009
Süre: 130 dakika
Senaryo: Paul Haggis,
Shawn Ryan
Yönetmen: McG
Yap›mc›: Derek Anderson,
Moritz Borman
Görüntü Yönetmeni: Shane
Burlbut
Oyuncular: Christian Bale,
Anton Yelchin, Sam
Worthington, Bryce Dallas
Howard, Moon Bloodgood
Salaklar Sofras›
YÖNETEN: Kerem YILMAZ
YAZAN: Francis VEBER
OYNAYANLAR: Arif Kuru, Elif Kasapçopur,
Kerem Y›lmaz, fiükriye Y›lmaz, Ufuk Tuncer
Güzel sevgilisiyle lüks bir yaflam süren Oktay
Do¤an ve arkadafllar›n›n en büyük e¤lencesi
çevrelerindeki ilginç ve saf insanlar› keflfedip
onlarla bir akflam yeme¤i boyunca dalga geçmektir. Bu zalim grup çarflamba günlerini ‘Salaklar Sofras› Günü’ ilan etmifl ve her çarflamba
toplan›p bu sofrada kendilerince e¤lenmeyi
adet haline getirmifltir. O güne kat›lman›n flart› ise oldukça basittir; herkes yan›nda bir salak
getirecek ve en enteresan sala¤› getiren büyük
ödüle sahip olacakt›r. Zavall› saflar bu yeme¤e
kat›lma sebeplerini bilmeden sahiplerine keyifli ve e¤lenceli saatler yaflat›p onlar› mutlu
ederler. Dünya flampiyonu seçilebilecek kadar
salak biri olan Avni Senbul’u evine davet eden
Oktay bu sefer durumun kontrolünü Avni'nin
safl›klar› yüzünden kaybeder ve herfley birbirine girer. Kahkahaya doyaca¤›n›z bu oyunda kimin gerçekten salak oldu¤una karar vermeniz zor olacak
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
77
internet
www.dogadangelenguzellik.com
çç
Güzelli¤ine önem verenlere...
Yaz geldi. fiu günlerde sa¤l›¤›m›za biraz daha
fazla zaman ay›rmaya bafllad›k. Özellikle bayanlar deniz ve havuz kenarlar›nda daha güzel
görünmek için güzellik salonlar›n›n yollar›n› tuttular. Güzellik salonlar›na bir sürü para vermemek
için en pratik bilgilerin yer ald›¤›, bu internet sitesi tam size göre. Cilt Bak›m›, Do¤al Güzellik, Bitkilerle Cilt Bak›m›, Sivilce ve Akne Tedavi, Günlük
Cilt Bak›m›, Sa¤l›kl› Diyet, fiifal› Bitkiler gibi daha
bir çok bilginin yer ald›¤› www.dogadangelenguzellik.com'a bir t›klaman›z sizlere önemli katk›lar sa¤layacak. Bundan hiç flüpheniz olmas›n.
www.otomobilim.tv
Otomobil tutkunlar›na özel...
Otomobil tutkunlar›n›n internetteki yeni buluflma
noktas› www.otomobilim.tv yay›n hayat›na merhaba dedi. Bir ay süreyle deneme yay›n›n›
sürdürecek olan site adrenalin tutkunlar›n›n yan›
s›ra otomobili bir yaflam tarz› olarak seçenlere de
hitap ediyor. Sitenin kullan›c›ya dost bir ara yüzü
var. Bu sayede sayfalar aras›nda kaybolmadan
sörf yapabilen otoseverler, arad›klar› hemen her
araç ile ilgili teknik bilgilere kolayca ulaflabiliyorlar. Sektöre dönük yay›n yapacak olan site, araç
kullan›m›-sürüfl teknikleri-araç bak›m›-acil müdahale gibi hayati konular›n ele al›naca¤› k›sa ve
uzun metrajl› filmlere de yer veriyor.
78
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
www.gazeteoku.com
Gazeteler tarihe kar›fl›yor...
Gazete almak, okumak art›k insan›n önemli bir
zaman›n› ald›¤›ndan olacak, eskisi kadar gazetelere ra¤bet yok. Bunun en önemli nedeni internet
olsa gerek. Çünkü, internette sadece bir kaç gazeteyi, bir kaç yazar› de¤il, tüm gazeteleri, tüm
yazarlar›, en son haberleri an›nda bulabiliyorsunuz. www.gazeteoku.com da bu sitelerden biri.
Finans, gazetelerin köfle yazarlar›, spor, sinema,
müzik, hava durumu art›k bir t›k ötenizde. Gazete
okumak için hem paradan, hem de sizi zamandan önemli ölçüde kurtaran bir site gazeteoku.com.
www.medyatava.com
Medya ile ilgili son dedikodular...
Medya Tava uzun y›llard›r, medyada olup biten
haberlerin en önceden haber verildi¤i site olarak
dikkat çekiyor. Kim nereye transfer olmufl, hangi
gazete veya televizyonda ne gibi de¤ifliklikler oluyor. Hangi yazar, hangi muhabir yaz› veya haberi dolay›s›yla s›k›nt› yaflad›, Medya Tava’da görmeniz mümkün. Ayr›ca gazete ve dergilerin son
sat›fl rakamlar› da www.medyatava.com’da.
Medya Tava bu özellikleriyle di¤er internet sitelerinden ayr›lsa da güncel haberli¤i de elden b›rakm›yor. Son dakika geliflmeleri ve daha bir çok
konuda h›zl› ve çabuk habercilik yapan Medya
Tava’y› bir t›klaman›zda fayda var...
teknoloji
Powerball, bile¤in dairesel hareketiyle döndürülen ve iç yap›s›nda
Gyro bulunan teknolojik
bir alet. Parmak, el, bilek,
kol ve omuz kaslar›n›
güçlendirmek amac›yla
kullan›lan bu aletin dönüfl
h›z› dakikada 16.000 devir'e kadar ulaflabiliyor.
Sporcular, daktilo ve
klavye kullananlar, piyano, gitar ve ba¤lama
çalanlar için ideal bir bilek güçlendirici.
Kalori
matik
Yediklerinizin kaç
kalori oldu¤unu
ö¤renmek istiyorsan›z bu ürün tam
size göre. Özellikle
aç›kta sat›lan
g›dalar›n kalorileri
üzerinde belirtilmedi¤inden
diyet yapanlar›n
zorluk çekti¤ini
gören Salter-Nutri
firmas›, tasarlad›¤›
minik tart› aleti ile
tam 1400 g›dan›n
kalori de¤erlerini
gösteren bir cihaz
gelifltirmifl. Bir haftal›k yiyecek listesini haf›zas›nda
tutabilen ürünün
fiyat› 60 Dolar.
http://www.surlatable.com/product/features/latest+innovations/sa
lter+nutri-weighdietary+scale.do
Powerball
Ka¤›da ihtiyaç
duymayan faks
Nihayet Panasonic'in
akl›na gelen bu fikir ile art›k
gerekli gereksiz her faks için
ka¤›t harcanmak zorunda
kal›nmayacak.
Bilgisayardan istedi¤iniz
döküman›
yollayabilece¤iniz ve bunu
PDF benzeri bir flekilde
ekranda görebildi¤iniz bu
faks› alan kifli de önce
ekranda görebilecek ya
da bilgisayar›na gönderebilecek ve tabi ki e¤er çok
gerekli ise yazd›rabilecek.
Pilsiz kumanda
Üzerindeki mekanizman›n çevrilmesiyle
enerjisini sa¤layan ve
pil gereksinimi
olmayan bir uzaktan
kumanda. Tam flarj
edildi¤inde 1 hafta
boyunca
kullan›labilen kumandada enerji depolamak üzere 1.5F'l›k kondansatör bulunuyor.
Köpeklere
koflu band›
Teknoloji art›k s›n›r tan›m›yor. ‹nsan hayat›n› kolaylaflt›rma yolunda her
gün yeni bir buluflla bizi
flaflk›na çeviriyorlar. ‹flte
bu bulufl da bunlardan
biri. Köpe¤inizi yürüyüfle
ç›kartamad›¤›n›z günlerde egzersiz yapmaktan
mahrum kalmas›n› istemiyorsan›z bu koflu band› ile
hem siz rahat edersiniz
hem de köpe¤iniz istedi¤i
kadar koflabilir.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT
79
bulmaca
BULMACAYI DO⁄RU DOLDURUP GÖNDEREN ‹LK 3 K‹fi‹YE LOTTO’DAN T‹fiÖRT
ADRES: Küçükçekmece Belediyesi Kartaltepe Mahallesi E-5 üzeri Sefaköy / ‹stanbul

Benzer belgeler