Sıvı Yakıtlı Kat Kaloriferi

Transkript

Sıvı Yakıtlı Kat Kaloriferi
Montaj
Ýþletme
Bakým
Sývý Yakýtlý Kat
Kaloriferi
Teknik Kitaplar Serisi: 4.30
Temmuz 2000
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 3
ÝÇÝNDEKÝLER
05
Giriþ
05
Uyarýlar
05
Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin
06
Yetkili Servis Sorumluluklarý
07
Garanti ve Servis
08
Genel Özellikler
08
09
09
Ýlave Opsiyonlar
Modeller
Model Kod Sistemi
10
Teknik Özellikler
10
Emniyet Sistemleri
11
Ambalaj
11
Taþýma
11
12
12
13
14
14
15
15
Çalýþma Prensibi
Standart Cihaz
Emniyet Fonksiyonlarý
Ani Isýtýcýlý Cihaz
Depolu Boylerli Cihaz
Emniyet Fonksiyonlarý
Isý Programlama ve Ekonomi Panelli Cihaz
Telefonla Uzaktan Kumandalý Cihaz
16
16
17
17
19
21
22
22
23
23
24
25
25
27
Montaj Kurallarý ve Montaj
Mahal
Baca
Bir Bacada Kaçýnýlmasý Gereken Faktörler
Su Tesisatý
Kalorifer Devresi
Genleþme (imbisat) Hattý
Döþeme Altý Isýtma Tesisatý (yerden ýsýtma)
Kullaným Suyu Devresi
Ani Isýtýcýlý Boylerli Tesisat
Depolu Boylerli Tesisat
Resirkülasyon Hattý
Yakýt Hattý
Elektriksel Özellikler
28
28
30
31
33
Ýþletmeye Alma
Ön Kontroller
Çalýþtýrma Hazýrlýklarý
Çalýþtýrma
Çalýþtýrma Kontrolleri
35
35
35
36
36
36
37
38
38
38
Ayarlar
Reglaj
Brülör Ayarý
Yakýt Basýnç Ayarý
Türbülatör Ayarý
Hava Ayarý
Program Saati Ayarý
Isý Programlama ve Ekonomi Paneli Ayarý
Müþteriye Teslim Ayarlarý
Kullanýcý Eðitimi
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa4
39
39
39
41
Servis ve periyodik Bakým
Kazan Temizliði
Brülör Temizliði
Mazot Filtresi Temizliði
42
Arýza Bulma
43
Arýzalar, Olasý Nedenleri, Giderilmesi
46
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Parça Resimleri
A15, 20 Kaporta Grubu
A25, 30 Kaporta Grubu
A40 Kaporta Grubu
A50 Kaporta Grubu
A15, 20 Ýç Gövde Grubu
A25, 30 Ýç Gövde Grubu
A40 Ýç Gövde Grubu
A50 Ýç Gövde Grubu
Ön Pano Grubu
Depolu Boylerli Kaporta Grubu
Depolu Boylerli Ýç Gövde Grubu
57
57
57
58
58
Elektrik Þemalarý
Standart ve Ani Isýtýcýlý Prensip Þemasý
Standart ve Ani Isýtýcýlý Baðlantý Þemasý
Depolu Boylerli Prensip Þemasý
Depolu Boylerli Baðlantý Þemasý
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 5
GÝRÝÞ
Bu kitap, ALARKO Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferine ait yerleþtirme ve montaj
esaslarý, kat kaloriferi ana parçalarýnýn tanýtýmý, elektrik devre þemalarý ve
baðlantýlarý, ayarlar, iþletmeye alma ve bakým prosedürleri, arýza, muhtemel
neden ve giderilmesi gibi konularý kapsar.
UYARILAR
Kat kaloriferini doðru montaj, verimli ve güvenli kullaným için bu bölümü dikkatle
okuyunuz.
Bu iþaret, doðru montaj, iþletmeye alma ve verimli bir kullaným için
uygulanmasý veya dikkat edilmesi gereken koþullarý gösterir. Bu koþullara
uygun olarak hareket edilmediðinde kiþilere, kat kaloriferine ya da eþyalara
zarar gelebilir.
Bu iþaret yapýlmamasý gereken iþlemleri gösterir. Bu iþlemler ve eylemler
þekillerle ve yazýyla kitapta açýklanmýþtýr.
Bu iþaret yetkili servisin sorumluluðunda olan iþlemleri ve kullanýcýnýn servise
baþvurmasý gereken durumlarý gösterir.
DOÐRU MONTAJ, GÜVENLÝ ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN
Bu cihaz sadece tasarým amaçlarýna ve teknik özelliklerine uygun
koþullarda çalýþtýrýlabilir.
Kat kaloriferinin yerleþtirilmesinde ve baðlantýlarýnýn yapýlmasýnda bu
kitapta belirtilen üretici firma kurallarýna, TSE prosedürlerine
uyulacaktýr.
Kat kaloriferi kullanýcý tarafýndan monte edilmemelidir. Tüm montaj
ve baðlantý iþlemleri Alarko Carrier Yetkili Bayisi ve Yetkili Servisi
tarafýndan yapýlmalýdýr.
Alarko sývý yakýtlý kat kaloriferi motorin (mazot) haricinde bir yakýtla
çalýþtýrýlamaz.
ALARKO sývý yakýtlý kat kaloriferleri 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 40.000
ve 50.000 kcal/saat kapasitelidir. Cihaz seçimi yapýlmadan önce dairenin ýsý
kaybý hesabý dikkatlice yapýlmalý ve montaj mahaline gereðinden büyük
kapasiteli cihaz monte edilmemelidir.
ALARKO açýk tip (bacaya baðlanan) sývý yakýtlý kat kaloriferleri iyi çekiþli ve
uygun bir bacaya baðlanmadan kesinlikle çalýþtýrýlmaz.
Kat kaloriferinin bulunduðu ortama sürekli taze hava giriþi saðlanmalýdýr.
Kat kaloriferi brülörü üzerindeki meme yakýttan tasarruf etmek amacýyla
deðiþtirilmemelidir. Mevcut memeler ideal kazan-brülör uyumunu saðlayacak
þekilde seçilmiþtir, küçük meme kullanmanýn tasarruf saðlayacaðý ise yanlýþ
bir inanýþtýr.
Kat kaloriferinin verimi ve kullaným ömrü tesisattaki suyun sertliði ile
baðlantýlýdýr. Sert su kullanýmý cihazýn ömrünü ve verimli çalýþmasýný olumsuz
yönde etkiler. Dolayýsý ile, kat kaloriferi sistemi mümkün olduðunca yumuþak
su ile doldurulmalý, tamir veya donma tehlikesi dýþýnda tesisat suyu
boþaltýlmamalýdýr. Kat kaloriferi kullaným suyu ýsýtmada da kullanýlýyorsa,
þebeke suyu sertliði 20 Fransýz sertliðini aþmamalý, aksi durumda bina veya
daire su giriþinde su yumuþatma cihazý kullanýlmalýdýr.
HAYIR
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 6
Kapalý genleþmeli modellerde, öngörülen toplam su hacmi cihazýn monte
edildiði tesisattaki cihaz+borular+radyatörlerin toplam su hacminden az ise
sisteme ilave kapalý genleþme deposu monte edilmelidir.
Kat kaloriferi tesisatýnýn herhangi bir yerinden, hava alma iþlemi ve
zorunluluklar haricinde su alýnmamalýdýr.
Yerden ýsýtmalý tesisatlarda kazanda dolaþan suyun yüksek sýcaklýkta
tutulmasýný saðlayacak 3 yollu vanalý sistem kullanýlmalýdýr.
Kat kaloriferi, düþük sýcaklýkta çalýþtýrýlmamalýdýr.
Kat kaloriferinin çok soðuk mahallere monte edildiði yerlerde donmaya karþý
önlem alýnmalýdýr. (Bakýnýz sayfa 38 Don Uyarýsý)
Cihazýn monte edildiði yerde inþaat devam ediyorsa tesisat don tehlikesine
karþý korunmak üzere, sistemde hiç su býrakýlmamalý veya su basýlmýþsa
mutlaka antifiriz kullanýlmalýdýr.
Cihaza elektrik vermeden önce, cihazýn içindeki etikete bakarak elektrik
besleme deðerlerinin mevcut elektrik kaynaðýna ve elektrik kablolarýnýn cihazýn
akým deðerine uygunluðu kontrol edilmelidir.
Alkol
Tiner
Benzin
Kat kaloriferi rutubetli mahallere
yerleþtirilmemelidir. Kat kaloriferinin üzerine doðrudan su buharý
gelmemelidir.
Kat kaloriferinin yakýnýnda
parlayýcý veya patlayýcý maddeler
bulunmamalýdýr.
Kat kaloriferinin elektrik beslemesinde topraklý priz kullanýlmalýdýr.
Yetkili Servis Sorumluluklarý
Kat kaloriferinin iþletmeye alýnmasý Alarko Carrier Servisleri tarafýndan bu
kitapta örneði verilen “Ýþletmeye Alma Formu”na uygun olarak yapýlmalý ve
bu form eksiksiz olarak doldurulmalýdýr.
Tüm onarým iþleri için Alarko Carrier Servisleri yetkilidir. Kullanýcý arýza ve
bakým iþlemleri için yetkili servise baþvurmalýdýr. Bu tip cihazlarýn teknolojisi
ve parçalarý, kullanýcýnýn bakým ve onarým yapmasýna uygun deðildir.
Montaj ve servis elemanlarý tehlikeli bir elektrik akýmýna maruz kalmamak
için güvenlik kurallarýna uymalýdýr. Kullanýcý, bayi ve servis tarafýndan kat
kaloriferinin parçalarýný çýkarmamasý ya da bakým ve onarýmýný yapmaya
çalýþmamasý konusunda uyarýlmalýdýr.
Montaj ve iþletmeye alma iþlemleri sýrasýnda elektrik kablosuna zarar HAYIR
vermemeye dikkat edilmelidir. Elektrik kablosunun üzerine aðýr cisimler
koyulmamalýdýr. Kablonun yalýtýmýnýn zarar görmesi sonucu yangýn ya da
elektrik çarpmasý tehlikesi doðabilir. Kablo zarar görürse yenisiyle deðiþtirilmelidir. Kullanýcý da kablonun zarar görmemesi konusunda uyarýlmalýdýr.
Kat kaloriferinin kablosu çok gergin olmayacak þekilde topraklý bir prize
baðlanabilmelidir. Eðer bu koþul saðlanamýyorsa kablo yenisiyle deðiþtirilmeli
veya topraklý prizin uygun bir yere alýnmasý saðlanmalýdýr.
Montaj ve iþletmeye alma iþlemleri sýrasýnda elektrik fiþini prizden çýkarmak HAYIR
için kesinlikle kablosundan çekmeyiniz. Kullanýcýyý da bu konuda uyarýnýz.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 7
Elektrik aksamýnýn doðrudan suyla temas etmesine engel olunmalýdýr.
Su iletken görevi yapacaðýndan elektrik çarpmasýna neden olabilir.
Kat kaloriferi ilk çalýþtýrmadan sonra uzun bir süre kullanýlmayacaksa elektrik
besleme baðlantýsý kesilmelidir. (Cihazýn elektrik fiþi çýkarýlmalý eðer bir
anahtarla baðlanmýþsa anahtar kapalý konuma getirilmelidir). Donma tehlikesi
varsa gerekli önlemler konusunda kullanýcý uyarýlmalýdýr.
Kullanýcý taþýnýrken, kat kaloriferinin sökülmesi ve yeniden yerleþtirilmesi
gerekiyorsa bu iþlemler yetkili bayi veya servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Kullanýcý
bu konuda bilgilendirilmelidir.
Montaj ve iþletmeye alma iþlemleri sýrasýnda bayi ve servis elemanlarý
kullanýcýnýn kat kaloriferini güvenli ve verimli kullanýlabilmesi için cihazla birlikte
verilen “Kullaným Kýlavuzu”nu okumasý bu kýlavuzda belirtilen kurallara uymasý
konusunda bilgilendirilmeli ve uyarýlmalýdýr.
GARANTÝ ve SERVÝS
Kat kaloriferi malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý 3 (üç) yýl garantilidir.
Bu kat kaloriferiyle birlikte verilen Garanti Belgesi, satýþý yapan Alarko Carrier
Bayisi tarafýndan doldurularak bir bölümü kullanýcýya verilecektir. Kullanýcýnýn
garanti süresi içinde bu belgeyi saklamasý ve garanti iþlemlerinden
yararlanabilmek için Yetkili Servis elemanýna göstermesi gerekir.
Yetkili olmayan elemanlarýn kat kaloriferine müdahaleleri veya orjinal olmayan
yedek parçalarýn kullanýlmasý sonucu meydana gelebilecek arýzalarýn
sorumluluðu uygulamayý yapana aittir. Ayrýca bu tür bir uygulama cihazýn
garanti kapsamý dýþýnda kalmasýna sebep olur.
HAYIR
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 8
GENEL ÖZELLÝKLER
ALARKO sývý yakýtlý kat kaloriferleri, Alarko bünyesindeki ISO9001 belgeli üretim
tesisinde tasarlanmýþ, ilgili standartlara uygun olarak imal edilmekte ve test
edilmektedir.
Yüksek verimli ve kullanýcý dostu olan ALARKO sývý yakýtlý kat kaloriferleri, 12
yýllýk bir deneyim, ve yüksek teknolojili üretimin sonucudur.
Kompakt yapýsý ve beyaz eþyayý andýran estetik görünümü sayesinde ev
içerisinde, standartlarýn öngördüðü þartlarý saðlayan çeþitli yerlere monte
edilebilme olanaðý saðlar.
15.000- 50.000 kcal/saat kapasite aralýðýndaki kat kaloriferleri tek veya çok
katlý müstakil evlerde, villalarda, apartman dairelerinde ýsýtma ve/veya kullaným
sýcak suyu saðlanmasý amacýyla kullanýlan cihazlardýr.
Kat kaloriferleri sistemi yeni inþa edilen bir binada inþaat sýrasýnda
yapýlabileceði gibi, kullanýlan bir binada veya merkezi ýsýtma sistemi olmayan
bir apartmanýn bir dairesinde sonradan da kurulabilir. Mevcut bir merkezi
ýsýtma sisteminin iptali durumunda, katlarda tek tek merkezi sistem
baðlantýlarýný keserek, bir kat kaloriferi cihazý, gerekli kalorifer tesisatý ve
borulama yapýlarak kat kalorifer sistemine geçmek mümkündür.
Çalýþtýrýlmasý son derece kolaydýr. Ayarlanýp düðmesine basýldýðýnda
kendiliðinden devreye girerek ortamý kýsa sürede ýsýtýr ve/veya istenilen
sýcaklýkta kullaným suyu saðlar.
Kat kaloriferleri, standart olarak ýsýtma gereksinimini saðlayacak þekilde paket
tipte üretilir. Cihazýn çalýþmasý için gerekli tüm asgari ekipman ve aksesuarlar
cihazýn üzerindedir. Çalýþtýrýlmasý için sadece elektrik, tesisat ve baca
baðlantýlarýnýn yapýlmasý yeterlidir. Isýtma ve sýcak su saðlayan cihazlar ise
bunlara ek olarak sýcak su üretimini saðlayacak ekipman ve aksesuarlarla
birlikte saðlanýr. Ýstenirse ýsýtma amaçlý üretilmiþ standart bir kat kaloriferi,
daha sonra gerekli aksesuarlar eklenerek boylerli modellere dönüþtürülebilir.
ÝLAVE OPSÝYONLAR
Ani Isýtýcýlý Boyler
Sýcak kullaným suyu temini amacýyla standart cihaza monte edilen 3 yollu
vana, plaka eþanjör ve irtibat borularýndan oluþur. Sýcak su musluðu açýldýðý
anda kullaným suyu, kalorifer suyu tarafýndan anýnda ýsýtýlýr.
A15, A20, A25 ve A30 tiplerine uygulanmasý mümkündür.
Depolu Boyler
Sýcak kullaným suyu temini amacýyla standart cihaza monte edilen motorlu 3
yollu vana, boyler termostatý, boyler emniyet termostatý, 100 litrelik depolu
boyler ve irtibat borularýndan oluþur. Kullaným suyu istenen sýcaklýkta boylerde
depolanarak kullanýma hazýr bulundurulur. Böylelikle ayný anda fazla miktarda
sýcak su ihtiyacý olduðunda ihtiyaç karþýlanabilir.
A40 ve A50 tiplerine uygulanmasý mümkündür.
Kapalý Genleþme Seti
Açýk imbisat deposu ihtiyacýný ortadan kaldýrýr ve sistemin susuz çalýþmasýný
engeller. Kapalý genleþme deposu, 2,5 bar emniyet ventili, otomatik hava
tahliye purjörü, düþük su basýncý anahtarý ve irtibat borularýndan oluþur.
A15 ve A20 modellerinde 12 litre, A25, A30, A40 ve A50 tiplerinde 18 litrelik
genleþme tanký saðlanýr.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 9
TUK (Telefonla Uzaktan Kumanda) Cihazý
Tüm modellere uygulanmasý mümkün olup, cihazýn bulunduðu yerdeki telefona baðlantýsý yapýldýktan sonra
dýþarýdan telefonla çalýþtýrýlýp durdurulabilmesini saðlar.
Isý Programlama ve Ekonomi Paneli
Tüm modellere uygulanmasý mümkün olup, cihazý dýþ ortam sýcaklýðýna baðlý olarak çalýþtýrýr. Gereksinim
duyulan enerjiye göre cihazýn otomatik devreye girip çýkmasýný temin eder, yakýttan tasarruf saðlar.
MODELLER
ALARKO sývý yakýtlý kat kaloriferleri 15.000 - 50.000 kcal/saat kapasite aralýðýnda 6 ayrý kapasitede üretilir.
MODEL KOD SÝSTEMÝ
A 20
KSA
Tip
---K
SA
SB
KSA
KSB
:
:
:
:
:
:
Standart
Kapalý genleþmeli
Ani ýsýtýcýlý sýcak sulu
Boylerli sýcak sulu
Kapalý genleþmeli, ani ýsýtýcýlý sýcak sulu
Kapalý genleþmeli, boylerli sýcak sulu
Kapasite x1.000 (kcal/saat)
Alarko kat kaloriferi
Kat kaloriferleri fabrikasyon olarak standart tipte üretilebileceði gibi, bir takým opsiyonel ilave aksesuarlarla
da üretilip müþteriye sunulabilmektedirler. Yine bu opsiyonlarýn tamamýný mevcut cihazlara sonradan ilave
etmek de mümkündür.
Standart ( ) ve Ýsteðe Baðlý Parçalar ( )
Ana Parçalar
Kazan dikey
Kazan yatay
Hermetik tip kazan
Kontrol paneli
Program saati
Oda termostatý
Isý programlama / Ekonomi paneli
Telefonla uzaktan kumanda cihazý
Kazan termostatý
Termometre
Brülör
Yakýt hortumu
Mazot filtresi
Sirkülasyon pompasý - 3 hýzlý
Kapalý genleþme seti *
Manometre
Su doldurma / boþaltma musluðu
Ani ýsýtýcýlý plaka eþanjör
3 yollu vana
Depolu boyler ve seti
Boyler termostatý **
Emniyet Özellikleri
Düþük su basýncý anahtarý *
Emniyet limit termostatý
Boyler emniyet termostatý **
Emniyet ventili *
Otomatik hava tahliye ventili *
Sigorta
Fotoselli alev kontrolu
* Kapalý genleþme depolu kat kaloriferlerinde
** Boylerli modellerde
15
20
Modeller
25
30
40
50
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 10
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
Özellikler / Model A
Nominal Kapasite
Verim
Yakýt Sarfiyatý
Kazan Su Hacmi
Baca Gazý Sýcaklýðý
Baca Baðlantý Çapý
Baca Çýkýþý
Elektrik Beslemesi
Aðýrlýk (net)
Aðýrlýk (ambalajlý)
Isýtma Devresi
Sýcaklýk Ayarý
Max. Çalýþma Sýcaklýðý
Çalýþma Basýncý
Test Basýncý
Emniyet Ventili Açma Basýncý
Kapalý Genleþme Depo Hacmi
Sirkülasyon Pompasý Debisi
Sirkülasyon Pompasý Basma Yüksekliði
Ani Isýtýcýlý Sýcak Su Devresi
Sýcak Su Üretimi (su giriþ-15ºC, ,T=30ºC)
Çalýþma Basýncý (min/max)
Max. Sýcaklýk
Depolu Boylerli Sýcak Su Devresi
Boyler Hacmi
Çalýþma Basýncý (max)
Max. Sýcaklýk
kcal/saat
%
kg/saat
lt
ºC
∅ mm
kg
kg
50
40
30
25
20
15
15.000 20.000 25.000 30.000 40.000 50.000
91
90,9
90,7
91
91
90
5,46
4,37
3,29
2,73
1,66 2,18
54
53
52
53
22
24
166
182
184
173
171
168
130
150
Üst
Arka
Monofaze, 220 V, 50 Hz.
158
148
142
139
103
98
187
176
168
165
118
113
35-85
95
2
3
2,5
ºC
ºC
bar
bar
bar
lt
m³/saat
mSS
0,75
4,7
lt/dak.
bar
ºC
11,1
8,3
0,3 / 6
70
12
lt
bar
ºC
-
18
1,0
4,4
-
1,25
4,6
1,50
4,4
13,8
-
-
2,00
5,0
2,5
4,4
-
100
6
60
EMNÝYET SÝSTEMLERÝ
Otomatik Hava Tahliye Ventili
Kalorifer tesisatýnda oluþan havanýn otomatik olarak tahliye edilmesini saðlar. Kat kaloriferinin susuz
çalýþmasýný önler.
Emniyet Ventili
Kalorifer devresindeki basýnç 2,5 bar’ýn üzerine çýkarsa fazla suyu tahliye ederek basýncýn yükselmesini
önler.
Kazan Limit Termostatý
Kazan suyu sýcaklýðý 95º C’ýn üzerine çýkarsa limit termostat devreye girer ve brülörü durdurur. Sirkülasyon
pompasý çalýþmaya devam eder.
Elektrik Devresi Koruma Sigortasý
3 Amperlik sigorta sistemi aþýrý elektrik akýmýna karþý korur.
Düþük Su Basýncý Anahtarý
Kalorifer devresi basýncý 0,8 bar’ýn altýna düþtüðünde brülörü ve pompayý durdurur. Kazanýn susuz çalýþmasýný
önler. Kontrol panelindeki uyarý ýþýðý yanar.
Fotoselli Alev Kontrolü
Brülör alevini izler. Alev sönerse brülörü durdurur. Kontrol panelindeki uyarý ýþýðý yanar.
Boyler Emniyet Termostatý
Boylerli Kat kaloriferlerinde kullaným sýcak suyu ýsýtýlýrken kalorifer devresi sýcaklýðý 90º C’ý geçerse brülörü
durdurur.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 11
AMBALAJ
Kat kaloriferi (depolu boylerli olan tipler hariç) iki kutu halinde ambalajlanmýþtýr.
Büyük kutuda kat kaloriferinin kendisi bulunur. Büyük kutunun içinde bulunan
küçük bir kutu içerisinde aksesuarlar yer alýr.
Aksesuar kutusunda aþaðýdaki parçalarýn olup olmadýðýný kontrol ediniz:
- Mazot filtresi + baðlantý nipeli
- 4 adet seviye ayar pabuçu
Depolu Boylerli Modeller;
Ambalaj üç kutu halindedir. Üçüncü kutunun içerisinde boyler bulunur. Boyler
ambalajýnýn içerisinde ayrýca montaj sýrasýnda kullanýlacak olan üç yollu vana,
6 bar emniyet ventili ve cihaz ile boylerin birbirine baðlantýsý için 4 adet M8x15
civata vardýr.
TAÞIMA
Sývý yakýtlý kat kaloriferleri, taþýma esnasýnda ambalajýn altýndaki tahta paletten
kaldýrýlmalý ve taþýnmalýdýr.
Taþýma esnasýnda ambalaj üzerindeki yön ve uyarý iþaretlerine dikkat edilmeli
ve ambalaj yan veya ters çevrilmemelidir.
Taþýma sýrasýnda ambalaj yuvarlanmamalý, yere düþürülmemelidir. Stoklama
amacýyla en fazla iki adet kat kaloriferi üstüste konulabilir.
ÇALIÞMA PRENSÝBÝ
Topraklý fiþi prize takýlmýþ ve kalorifer devresine su doldurulmuþ olan kat
kaloriferi aþaðýdaki gibi çalýþýr (kapalý genleþmeli sistemlerde manometre
göstergesinde 1.2 bar okunana kadar su doldurulmalýdýr, aksi taktirde cihaz
çalýþmaz)
d
e
0 Kapalý
AUTO Program
j
h
Saat ayarý
RUN Hafýza
Program ayarý
I Sürekli çalýþma
1...7 Gün göstergesi
g
f
Çalýþma konumu
Program seçme
(1...16)
Program atlama
1...7 Günler
m Dakika
h Saat
c
i
R Sýfýrlama
b
a
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 12
Standart Cihaz
1. Ön panodaki kazan çalýþtýrma düðmesine (a) basýldýðýnda led (f) yanar, pompa (3) kalorifer suyunu
sirküle ettirmeye baþlar.
2. Su sýcaklýðý pano üzerindeki kazan suyu sýcaklýk ayar düðmesi (c) ile ayarlanmýþ deðerin altýnda ise
kazan termostatý (8) yol verir, brülör (2) devreye girer, led (h) yanar ve kalorifer suyu ýsýnmaya baþlar.
Sýcaklýk ayarlanan deðere ulaþtýðýnda kazan termostatý devreyi keser, brülör durur, pompa çalýþmaya devam
eder.
3. Program saati düðmesine (b) basýldýðýnda led (g) yanar, program saati (e) devreye girer ve 2 no'lu
maddedeki fonksiyonlar program saatinin 'çalýþma' komutu verdiði zaman dilimlerinde devreye girer.
1- Kazan
2- Brülör
3- Pompa
4- Genleþme tanký
5- Alçak basýnç presostatý
6- Otomatik hava tahliye ventili
7- Emniyet ventili
8- Kazan termostatý
9- Emniyet termostatý
10- Baca
Emniyet Fonksiyonlarý
1. Herhangi istenmeyen bir nedenden ötürü sýcaklýk 95ºC yi geçerse limit (emniyet) termostatý (9) brülörü
durdurur, pompa çalýþmaya devam eder. Sýcaklýk yeteri kadar düþtüðünde cihaz tekrar standart cihaz
madde 2 deki gibi çalýþmaya devam eder.
2. Kapalý genleþmeli sistemlerde herhangi bir nedenden ötürü kalorifer sisteminde su eksilir ve manometrede
okunan basýnç 0.8 bar' ýn altýna düþerse, düþük su basýnç anahtarý (5) devreyi keserek pompa ve brülörü
durdurur, led (j) yanar. Sisteme su doldurulup basýnç tekrar 1 bar' ýn üzerine çýkarýldýðýnda pompa ve brülör
tekrar madde 2 deki gibi çalýþmaya devam eder.
3. Herhangi istenmeyen bir nedenden ötürü brülörde bir arýza veya ateþleme hatasý meydana geldiðinde
brülör durur, led (i) yanar. Arýza giderildiðinde sistem kaldýðý yerden çalýþmaya devam eder.
4. Isýtma devresindeki basýnç 2.5 bar ý geçerse 2.5 bar emniyet ventili (7) fazla suyu tahliye eder.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 13
Ani Isýtýcýlý Cihaz
Pompa ve brülörün çalýþmasý ve emniyet fonksiyonlarý standart cihazla ayný þekilde kontrol edilir.
Kullaným suyu musluðu açýldýðýnda 3 yollu vana (11) devreye girerek kazandan çýkýp kalorifer devresine
giden suyun yönünü deðiþtirir ve plaka eþanjöre (12) yönlendirir. Plaka eþanjöre soðuk olarak giren
kullaným suyu, ýsýnmýþ olarak musluða gider. Musluk kapatýldýðýnda kazandan çýkan su 3 yollu vana
tarafýndan tekrar kalorifer hattýna yönlendirilir ve kullaným suyu ýsýtýlmasý durur.
Kullaným suyu kapalý
1- Kazan
2- Brülör
3- Pompa
4- Genleþme tanký
5- Alçak basýnç presostatý
6- Otomatik hava tahliye ventili
7- Emniyet ventili
8- Kazan termostatý
9- Emniyet termostatý
10- Baca
11- 3 Yollu vana
12- Ani ýsýtýcý eþanjör
Kullaným suyu açýk
1- Kazan
2- Brülör
3- Pompa
4- Genleþme tanký
5- Alçak basýnç presostatý
6- Otomatik hava tahliye ventili
7- Emniyet ventili
8- Kazan termostatý
9- Emniyet termostatý
10- Baca
11- 3 Yollu vana
12- Ani ýsýtýcý eþanjör
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 14
Depolu Boylerli Cihaz
Cihaz kullaným suyu ýsýtýlmasýna öncelik tanýyarak çalýþýr.
Boyler açma-kapama düðmesi açýk konumda iken (yaz konumu):
Motorlu 3 yollu vana (11) kazandan çýkan ýsýtma suyunu boylere (13) yönlendirmiþtir.
Boylerdeki kullaným suyu sýcaklýðý istenen (boyler üzerindeki kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesinden
ayarlanmýþ) deðerin altýnda ise boyler termostatý (14) yol verir, pompa ve brülör çalýþýr, kazandan çýkan
sýcaksu boylerde kullaným suyunu ýsýtýr.
Kullaným suyu sýcaklýðý ayarlanan deðere ulaþtýðýnda boyler termostatý devreyi keser, pompa ve brülör
durur.
Boyler açma-kapama düðmesi kapalý konumda iken (kýþ konumu):
Boylerdeki kullaným suyu sýcaklýðý istenen deðerin üzerinde olduðu sürece cihaz, standart cihaz gibi çalýþýr,
motorlu 3 yollu vana kazandan çýkan suyu kalorifer hattýna yönlendirir.
Boylerdeki kullaným suyu sýcaklýðý istenen deðerin altýna düþerse boyler termostatý devreye girer. 3 yollu
vana kazandan çýkan suyu boylere yönlendirir, boylerdeki kullaným suyu ýsýtýlmaya baþlanýr.
Kullaným suyu sýcaklýðý istenen deðere ulaþtýðýnda boyler termostatý devreyi keser, 3 yollu vana kazandan
çýkan suyu tekrar kalorifer hattýna yönlendirir ve cihaz standart tipteki gibi çalýþmaya devam eder.
1- Kazan
2- Brülör
3- Pompa
4- Genleþme tanký
5- Alçak basýnç presostatý
6- Otomatik hava tahliye ventili
7- 3 Bar emniyet ventili
8- Kazan termostatý
9- Emniyet termostatý
10- Baca
11- Motorlu 3 yollu vana
12- Boyler
13- Boyler termostatý
14- Boyler emniyet termostatý
15- 6 Bar emniyet ventili
16- Magnezyum anot
Kalorifer Gidiþ
Kalorifer Dönüþ
Þebeke Suyu
Boylerli Cihazlarýn Emniyet Fonksiyonlarý
Standart tip cihazdaki tüm emniyet fonksiyonlarý boylerli cihazlarda da mevcuttur.
Depolu boylerli cihazlarda ilaveten boyler emniyet termostatý (15) bulunur. Kullaným suyu ýsýtýlýrken kazan
suyu sýcaklýðý 90º C yi geçerse boyler emniyet termostatý devreyi keserek kazan suyu sýcaklýðý bir miktar
düþene kadar brülörü durdurur, daha sonra tekrar brülöre yol verir. Böylelikle kullaným suyu ýsýtýlýrken kazan
suyu sýcaklýðý da emniyet altýna alýnmýþ olur.
Boylerde bulunan kullaným suyunun basýncý 6 bar ý geçerse boyler üzerindeki 6 bar emniyet ventili (16)
fazla suyu tahliye eder.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 15
Isý Programlama ve Ekonomi Panelli Cihaz
Kaloriferinde Program Saati ve kazan termostatýnýn görevlerini yapar.
Dýþ hava ve ortam sýcaklýðýna göre en uygun kazan suyu sýcaklýðýný tespit
ederek kat kaloriferinin bu sýcaklýkta otomatik olarak çalýþmasýný saðlar,
böylece yakýttan tasarruf ettirir.
Dýþ ve iç ortam sýcaklýklarýndaki deðiþime göre sürekli olarak kazan suyu
termostat deðerini deðiþtirir.
Telefonla Uzaktan Kumandalý (TUK) Cihaz
Kaloriferin çalýþma fonksiyonlarýnda bir deðiþiklik yaratmaz.
Telefonla uzaktan kumanda cihazý, monte edildiði kat kaloriferinde sadece
"kazan çalýþtýrma düðmesi" görevi yapar.
Kat kaloriferinin kazan çalýþtýrma düðmesi kapalý konumdayken TUK cihazýnýn
baðlý bulunduðu telefona çalýþtýrma komutu verilirse, kazan çalýþtýrma
düðmesini devre dýþý býrakýp kalorifere akým gönderir. Tersi durumda yine
telefonla kapatma komutu verildiðinde kazan çalýþtýrma düðmesini devre dýþý
býrakýp akýmý keserek kat kaloriferini durdurur.
TUK cihazý ile kat kaloriferi çalýþtýrýlacaksa, ev terk edilmeden önce kazan
termostatý istenen sýcaklýða ayarlanmalýdýr.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 16
MONTAJ KURALLARI ve MONTAJ
Bu bölüm, kat kaloriferinin montajý ile ilgili genel kurallar ile Alarko kat
kaloriferinin montajý ile ilgili ilave bilgileri birlikte sunmaktadýr.
Alarko kat kaloriferinin montajýný yapacak kiþilerin bu bölümü dikkatle okumasý
ve eksiksiz uygulamasý gerekir.
Bu iþlemlerin bitiminde Alarko Carrier Yetkili Satýcýsý tarafýndan doldurulmuþ
garanti belgesinin, kullaným kýlavuzunun kat kaloriferinin yanýnda bulunmasý
saðlanmalý ve iþletmeye alma iþlemleri için Alarko Carrier Yetkili Servisinin
çaðýrýlmasý gerektiði kullanýcýya izah edilmelidir
Mahal
Sývý yakýtlý kat kaloriferi bina bodrumlarýna, normal katlara veya kapalý
balkonlara, çatý katlarýna, binadan baðýmsýz kalorifer dairelerine ve ilgili
standartlarýn tespit ettiði þartlara uygun mahallere yerleþtirilebilir.
Cihazýn monte edildiði yerde baca bölümünde anlatýlan özelliklere sahip bir
bacaya baðlanabilmesi mümkün olmalýdýr. Cihaz bacaya mümkün olduðunca
yakýn monte edilmeli ve baca baðlantý borusunun uzunluðu mümkün
olduðunca kýsa tutulmalýdýr.
Sürekli havalandýrýlan ve hacmi minimum 10 m³ olan bir yere monte
edilmelidir.
Diðer koþullar uygun olsa bile bacalý modeller yatak odalarýna, banyo ve
benzeri nemli ortamlara ve açýk balkonlara yerleþtirilmemelidir.
Montaj mahalinde donma tehlikesi ve asit buharý bulunmamalýdýr.
Cihaza ve özellikle baca baðlantýsýna yakýn eþya ve duvarlar yanabilir
malzemeden yapýlmýþsa, yanmaz malzeme ile korunmalýdýr.
Çýnlama yaparak cihazýn ses seviyesini suni olarak arttýracak ve kullanýcýnýn
rahatsýz olmasýna sebebiyet verecek yerlere yerleþtirilmemelidir.
Kat kaloriferinin çevresinde bakým, onarým ve tesisat iþlemleri için gerekli
servis boþluklarý bulunmalýdýr. Sað ve sol yan taraflarýnda minimum 50 cm
servis boþluðu býrakýlmalýdýr.
Kat kaloriferinin yerleþtirildiði zemin düzgün olmalý ve kat kaloriferinin aðýrlýðýný
taþýyacak saðlamlýkta olmalýdýr. Gerekirse beton bir kaide yapýlarak kat
kaloriferi bu kaidenin üzerine yerleþtirilmelidir.
Kat kaloriferinin çalýþtýðý ortama sürekli taze hava giriþini saðlayacak bir
menfez bulunmalý ve menfezinin önü hava giriþini engelleyecek þekilde
kapatýlmamalýdýr. Menfezin kesit alaný, aþaðýdaki minimum deðerlerin üzerinde
olmalýdýr:
Her 1.000 kcal/h kazan kapasitesi için 7.5 cm² veya her 1.000 W kazan
kapasitesi için 6.5 cm²
Örneðin, A30 modeli için, 30 x 7.5 = 225 cm² (minimum)
Eðer cihaz yanma havasýný bitiþikteki bir mekandan alýyorsa, yani menfez
bitiþik odada ise, iki mekan arasýnda menfez alanýnýn minimum 2 katý kesitinde
bir hava geçiþ deliði bulunmalýdýr. Bu delik kapatýlamaz tipte olmalýdýr (tercihen
kapý altý gerekli ölçüde kesilerek saðlanabilir).
Kat kaloriferi ile ayný yerde iç ortam havasýndaki oksijeni yakarak çalýþan ve
kat kaloriferinin hava emiþini kýsýtlayan þofben, kombi, þömine vb. gibi baþka
bir ýsýtma cihazý veya iç ortam havasýný emerek dýþ ortama atan aspiratör
gibi cihazlar bulunmamalýdýr. Cihaz yanma havasýný bitiþik mahalden alýyorsa
ayný kural orasý için de geçerlidir.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 17
Havalandýrma kanal yardýmýyla yapýlýyorsa hava kanalýnýn kesit ölçüsünü
bulmak için önce kanal uzunluðu hesaplanýr. Kanal üzerinde yer alan her 45º
açýlý dirsek için 1,5 m, her 90º açýlý dirsek için 3 m hesaplanan kanal
uzunluðuna eklenir.
Yukarýdaki þekilde kazan kapasitesine göre gerekli menfez ölçüsü hesaplanýr.
Bu ölçü 5 m uzunluðunda kanala karþýlýk gelir. Bundan yararlanarak doðru
orantý ile gerekli minimum kanalýn kesiti hesaplanabilir.
Örneðin A30 cihazýnýn monte edildiði bir yerde 2 adet 45º ve 1 adet 90º dirsek
kullanýlarak 4 m uzunluðunda bir kanal kullanýlacaðýný düþünürsek,
Toplam kanal uzunluðu = 4+(2x1,5)+(1x3) = 10 m
Kanal kesidi, menfez kesidinin 10/5= 2 katý olmasý gerekir.
A30 için minimum menfez kesidi 225 cm² idi.
Kanal kesidi = 225 x 2 = 450 cm² olmalýdýr.
Baca
Kat kaloriferinin baðlanacaðý baca müstakil olmalýdýr. Adi (ortak) ve þönt
bacalara kat kaloriferi baðlanamaz.
Kullanýlacak baca düz olmalý, S çizmemeli, soðuk mekanlardan geçen
kýsýmlarý çok iyi izole edilmelidir.
Baca kesit ölçüsü ve bacaya baðlantý borusunun çapý en az baðlanacak kat
kaloriferinin baca çýkýþý kadar olmalýdýr. Bu ölçü A15, A20, A25 ve A30 için 13
cm, A40 ve A50 için 15 cm 'dir.
Bacada klape bulunmamalýdýr.
Baca çýkýþ borusu bina aydýnlýðýna baðlanmamalýdýr.
Baca çatýnýn en yüksek yerinden en az 80 cm yüksek olmalýdýr. Ýki adetten
fazla dirsek kullanýlmamalýdýr.
Kazan baca çýkýþý ile baca deliði arasýndaki yatay mesafe 1 m'den fazla
olmamalý, fazla dirsek kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr.
Yatay baca baðlantý borusu bacaya minimum %3 eðimle baðlanmalýdýr.
Baca baðlantýsýnda keskin köþeli dirsek kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr.
Baca baðlantýsýndaki ek yerlerinin sýzdýrmazlýðý sýcaða dayanýklý bir izolatörle
saðlanmalýdýr.
Baca düþey yüksekliði yeterli çekiþi saðlayacak uzunlukta olmalýdýr. Ýdeal
yükseklik aþaðýdaki formül ile hesaplanabilir:
Baca yüksekliði (cm.) = [Kapasite (kcal/h) x 0.24 / Baca kesit alaný(cm²)]²
Bir Bacada Kaçýnýlmasý Gereken Faktörler
1- Bacanýn mahyadan alçakta kalmamasýna dikkat ediniz, gerekirse bacayý
yükseltiniz.
2- Mahyasýz baca kullanmayýnýz.
3- Baca kesiti çýkýþa kadar daralmamalýdýr.
4- Bacanýn dýþarýdan su almasý engellenmelidir. Baca içerisindeki nem baca
çekiþini olumsuz etkiler.
5- Bacada çatlaklar olmamalýdýr.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 18
6- Ayný bacaya iki ayrý cihaz baðlanmamalýdýr.
7- Bacalar arasýnda baðlantý olmamalýdýr.
8- Baca içerisinde duman geçiþini engelleyen yabancý cisimle olmamalýdýr.
9- Baca iç yüzeyinde duman geçiþine engel olan pürüzler olmamalýdýr.
10- Bacada biriken kurumlarý temizlemek için kapaklar olmalýdýr.
11- Baca içerisinde katranlý kurum bulunmamalýdýr.
12- Baca gövdesi üzerindeki kapaklar sýzdýrmaz olmalýdýr.
13- Baca baðlantýsýnda ters eðim olmamalý, boru baðlantý borusu bacaya
çok fazla sokulmamalýdýr.
14- Baca altýndaki kurum kapaklarý sýzdýrmaz olmalýdýr.
1
3
80 cm
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 19
Su Tesisatý
Genel Kurallar
Kat kaloriferi ve tesisat montajýnda bu kitapçýkta anlatýlanlarýn yaný sýra TSE
normlarýna da uyulmalýdýr.
Tesisatta kullanýlan tüm malzemeler (borular, fitingsler, vanalar v.b.gibi) TSE
belgeli olmalýdýr.
Kat kaloriferi uygulamasý yapýlmadan önce proje aþamasýnda tesisatýn
yapýlacaðý katlar incelenerek tesisat direnci ve dengeli ýsýtma açýsýndan en
uygun borulama sistemi seçilmelidir. Eðer bina kullanýlýyorsa, bu seçimden
sonra proje mühendisi seçtiði sistemi kullanýcýya anlatmalý, borularýn
nerelerden geçeceðini açýklamalý ve kullanýcýnýn da onayý üzerine projeyi
yapmalýdýr.
Boru ve radyatörler montaj öncesi ve sonrasý bol su ile yýkanarak tortu, kir,
pas ve çapaklardan arýndýrýlmalý daha sonra montaja geçilmelidir.
Bakýr, çelik veya alüminyum folyolu plastik boru kullanýlmalýdýr. Alüminyum
folyolu olmayan plastik boru kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr.
Kat kaloriferi-tesisat baðlantýlarý yapýlýrken boru birleþtirme sýrasýnda cihazdan
çýkan borular mutlak suretle kontra tutulmalýdýr.
Ankastre borular en az iki kat antipas boya ile boyanmalý ve izole edilmelidir.
Diðer borular da antipas ve yaðlý boya ile boyanmalýdýr.
Borular olmasý gereken çaptan küçük olmamalýdýr.
Duvar geçiþlerinde borular kýlýf içerisinden geçirilmeli, borunun duvara direkt
temasý önlenmelidir.
Bakým ve servis iþlemleri sýrasýnda gerektiðinde radyatörleri ve kat kaloriferini
tesisattan ayýrabilmek için tüm radyatörlerin ve kat kaloriferinin giriþ ve
çýkýþlarýna rakor kullanarak kesici vanalar konulmalýdýr. Radyatör vanalarý reglaj
ayarýnýn yapýlmasý için de gereklidir.
Montaj bittikten sonra tesisata su basýlarak hidrolik test yapýlmalý ve eðer
varsa kaçaklar giderilmelidir.
Tesisatçý, sistemi kurup iþletmeye almasý için yetkili servisi çaðýrmadan önce
sisteme su doldurmalýdýr.
Su doldururken tesisatýn en yüksek noktasýndaki hava purjörü gevþetilir ve
doldurma vanasý yavaþça açýlarak çok yavaþ bir þekilde sisteme su doldurulur.
Hava purjöründen su çýkmaya baþlayýnca purjör sýkýlýr ve doldurma vanasý
kapatýlýr. Kapalý genleþmeli sistemlerde doldurma vanasý kapatýlmadan önce
cihaz manometresinde okunan basýnç 1-1.2 bar' a ulaþana kadar basýncýn
yükselmesi beklenmelidir.
Alarko kat kaloriferinin tesisat baðlantý ölçüleri yandaki þemalarda verilmektedir.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 20
A15 - 20
T1A
: Kalorifer gidiþ (standart) 1”
T1B
: Kalorifer gidiþ (ani ýsýtýcýlý) 1”
T2
: Kalorifer dönüþ 1”
K1
: Kullaným suyu giriþ 1/2”
K2
: Kullaným suyu çýkýþ 1/2”
I
: Açýk imbisat 3/4”
D
: Baca baðlantýsý φ130mm
A25 - 30
T1A
: Kalorifer gidiþ (standart) 1”
T1B
: Kalorifer gidiþ (ani ýsýtýcýlý) 1”
T2
: Kalorifer dönüþ 1”
K1
: Kullaným suyu giriþ 1/2”
K2
: Kullaným suyu çýkýþ 1/2”
I
: Açýk imbisat 3/4”
D
: Baca baðlantýsý φ130mm
A40 - 50
T1
: Kalorifer gidiþ (standart) 1 ¼”
T2
: Kalorifer gidiþ (ani ýsýtýcýlý) 1 ¼”
I
: Açýk imbisat 1”
D
: Baca baðlantýsý φ150mm
DEPOLU BOYLER
K1
: Kullaným suyu giriþ 1/2”
K2
: Kullaným suyu çýkýþ 1/2”
E
: 6 Bar emniyet ventili 1/2”
(veya resirküle hattý baðlantýsý)
ÖN
YAN
ARKA
ÖN
YAN
ARKA
ÖN
YAN
ARKA
ARKA
YAN
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 21
Kalorifer Devresi
Kat kaloriferi tesisatý bir kapalý devre tesisatýdýr; baþka amaçla kullanýlmamalý,
açýk devrelere baðlanmamalýdýr.
Kat kaloriferi mümkünse radyatörlerden daha yüksekteki bir konuma monte
edilmemelidir.
Kat kaloriferi tesisatý için ideal olan çift borulu, alttan daðýtmalý ve alttan
toplamalý sistemdir. Daðýtým ve toplama üstten yapýlmak zorunda kalýnýrsa,
daðýtýmýn baþladýðý ve toplamanýn tamamlandýðý noktalar en yüksekte olmalý,
bu noktaya doðru yükselen eðim verilmeli ve bu noktanýn üst hizasýna havalýk
tüpü ile purjör konmalýdýr. Havalýk tüpü minimum 2", purjör ise otomatik
olmalýdýr.
Kazanýn yerleþtirileceði yerde veya yakýnýnda gerektiðinde kazanýn ve tesisatýn
suyunun boþaltýlabilmesi için uygun bir gider bulunmalýdýr. Yoksa kazan
yerleþtirilmeden önce yapýlmalýdýr.
Tesisatta mümkün olduðunca az sayýda dirsek kullanýlmalýdýr.
Tesisat borularý düzgün ve terazisinde olmalý, tesisatta hatalý eðim ve hava
cebi oluþmasýndan kaçýnýlmalýdýr. Bu amaçla, merkezi sistemden kat
kaloriferine geçiþ durumunda, mevcut radyatörlerin taban kodlarý ayný seviyeye
getirilmelidir.
Kat kaloriferi çýkýþýndan itibaren en az 2 boy kaloriferin tesisat gidiþ ve dönüþ
borularýnýn çapýnda, branþmanlara kadar olan hatta ¾" (hatta çok uzun
tesisatlarda 1") boru kullanýlmalý, branþmanlar ½" olmalýdýr.
1.5 metreden uzun radyatörlerde ters baðlantý yapýlmalýdýr.
Radyatörlere ve tesisatýn en yüksek olduðu noktalara otomatik hava pürjörü
konulmalýdýr.
Dönüþ hattýna kat kaloriferinden önce pislik tutucu konulmalýdýr.
Tesisatýn en alçak noktasýna bir boþaltma vanasý konulmalýdýr.
Tesisat elemanlarý ve baðlantýlar kapalý genleþmeli sistemde 2.5 bar basýnca,
açýk imbisata baðlý sistemde ise açýk imbisat deposunun yükseklik basýncýna
dayanýklý olmalýdýr.
Kat kaloriferlerinin pompa eðrileri aþaðýda verilmiþtir. Pompalar 3 kademelidir.
Tesisat direnci hesaplanarak buna en uygun kademe eðrilerden seçilebilir.
NPVO 53-25 P (A25, 30)
6
Basýnç (mSS)
Basýnç (mSS)
NPVO 26 P (A15, 20)
5
4
3
2
6
5
4
3
2
1
1
0
0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
5
6
Debi (m³/saat)
NPVO 63-32 P (A40, 50)
Basýnç (mSS)
7
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
2
3
4
Debi (m³/saat)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Debi (m³/saat)
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 22
Genleþme (imbisat) Hattý
Isýtma devresinde dolaþan suyun genleþmesini karþýlamak üzere tesisatta açýk veya kapalý bir genleþme
deposu mutlaka olmalýdýr. Kullaným konusunda önerimiz kapalý genleþme depolu sistemlerin tercih edilmesidir.
Kat kaloriferi ile genleþme deposu arasýnda vana olmamalýdýr.
Açýk genleþmeli sistemlerde mahallin açýk genleþme deposu koymaya uygun olmasýna dikkat edilmelidir.
Açýk genleþmeli sistemler atmosfere açýk olduðundan buharlaþma nedeniyle zamanla su kaybý oluþur.
Sisteme su eklenmesi gerekir.
Kapalý genleþme deposu kullanýlan tesisatlarda açýk genleþme deposu bulunmamalýdýr.
Kapalý genleþmeli sistemlerde kapalý genleþme deposu ihtiyacý hesaplanmalý, kat kaloriferinin üzerindeki
depo yeterli gelmiyorsa ilave depo kullanýlmalýdýr.
Sistemin kapalý genleþme hacmi ihtiyacý, toplam hacim (kat kaloriferi + radyatörler + borular) 0.11 ile çarpýlarak
basit þekilde hesaplanabilir. Bu hacimden teknik özellikler tablosunda gösterilen cihaz depo hacmi çýkarýlarak
gerekli ilave depo hacmi bulunabilir.
Eðer kullanmak gerekirse ilave depo mevcut depo ile ayný basýnç deðerlerine sahip olmalý ve pompanýn
emiþ hattý üzerine monte edilmelidir. Alarko kat kaloriferi tesisatýna ilave edilecek kapalý genleþme deposu,
3 bar' a dayanýklý ve gaz tarafý 1 bar basýnçla doldurulmuþ olmalýdýr.
Eðer kat kaloriferi üzerinde kapalý genleþme deposu olmayan bir tesisata genleþme deposu konulacaksa,
bu bir set olarak Alarko' dan temin edilmelidir. Bu setin içinde kat kaloriferini ve depoyu korumak için gerekli
olan 2,5 bar'lýk emniyet ventili, alçak basýnç presostatý ve baðlantý borularý bulunur. (Montaj için Bkz. Ek
B5,B6,B7,B8)
Kapalý genleþmeli cihazlar 2.5 bar emniyet ventili ile techiz edilmiþtir. Emniyet ventili çýkýþ hortumunun aðýzý
elektriksel parçalardan ve kullanýcýya zararlý olabilecek noktalardan uzak tutulmalý, mümkünse sabit bir
drenaj hattýna baðlanmalýdýr. Emniyet ventili çýkýþý kesinlikle körtapa ile kapatýlmamalýdýr.
Döþeme Altý Isýtma Tesisatý (Yerden Isýtma)
Kat kaloriferinin kazan ömrünü arttýrmak ve yoðuþmayý engellemek için kazanýn 90/70º C çalýþmasý gerekir.
Yerden ýsýtma sistemlerinde bunu saðlamak amacýyla ýsýtma devresine üç yollu vana, pompa ve sensör
eklenmelidir.
Üç Yollu Vana : Oransal karýþým yapabilen bir vana olmalýdýr.
Sensör
: Üç yollu vananýn termostatýna sýcaklýk deðerlerini aktarýr.
Pompa
: Tesisata ilave olarak konulan bu pompa yerden ýsýtma suyunu devridaim yaparak üç yollu
vanadan gelen sýcak su ile karýþmasýný saðlar.
Sensör
Pompa
3 Yollu vana
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 23
Kullaným Suyu Devresi
Alarko kat kaloriferlerinde kullanma sýcak suyu A15, A20, A25 ve A30
modellerinde ani ýsýtýcýlý, A40 ve A50 modellerinde ise depolu boyler ile saðlanýr.
Boylerli kat kaloriferlerinin kalorifer tesisatý baðlantýsýnda yukarýda anlatýlan
kurallara aynen uyulur. Bu bölüm, kat kaloriferinin kullaným suyu hattý
baðlantýlarýyla ilgili hususlarý içerir.
Boylerli sistemde kat kaloriferinin (boylerin) soðuk su giriþine pislik tutucu
konulmalýdýr.
Kullaným suyu tesisatýnda þebeke basýncýna dayanýklý ½" boru kullanýlmalýdýr.
Kullaným suyu basýncýnýn 6 bar' ý geçtiði yerlerde cihaz giriþinden önce basýnç
düþürücü kullanýlmalý ve basýnç 6 bar' a ayarlanmalýdýr.
Kat kaloriferi ile musluklar arasýndaki sýcak su hattý, ýsýnan suyun çabuk
soðumamasý için izole edilmelidir.
Alarko kat kaloriferi üzerinde þebeke hattýna baðlanmak üzere býrakýlmýþ 1
adet ½" aðýzlý fleksibl doldurma hortumu bulunmaktadýr. Kullanýcý kolaylýðý
için bu hortumun kullaným suyu hattýna sabit baðlantýsý tavsiye edilir (1).
Böylelikle kullanýcý sadece cihaz içindeki doldurma vanasýný açýp kapayarak
sisteme su ilave edebilecektir. (Ani ýsýtýcýlý cihazlarda bu sabit baðlantý cihaz
içinde yapýlmýþtýr.)
Sabit doldurma baðlantýsýnýn yapýlmadýðý tesisatlarda doldurma iþlemi, bir
bahçe hortumu vasýtasý ile cihaz içindeki boþaltma vanasýnýn hortum baðlantý
aðzýndan yapýlabilir (2).
(1)
(2)
Kullaným suyu devresi
Boþta
Doldurma
Boþaltma
Doldurma
Boþaltma
Ani Isýtýcýlý Boylerli Tesisat
Kat kaloriferleri istek halinde ani ýsýtýcýlý olarak verilebildiði gibi, sonradan da
Alarko'dan set halinde temin edilerek sisteme monte edilebilir (Bkz.Ek B5,B6)
Cihazdan sýcak su alabilmek için kullaným suyu þebeke basýncý minimum
0.6 bar olmalýdýr. Hidroforlu tesisatlarda sistem rahatça çalýþýr. Kullaným suyu
beslemesi bir su deposundan yapýlýyorsa, deponun alt seviyesi kat kaloriferi
üst seviyesinden minimum 6 metre yukarýda olmalýdýr.
Hem tesisatta hem de kullanma sýcak suyunda istenilen sýcaklýðý elde etmek
için kazan suyu sýcaklýk ayar düðmesinin E (ekonomi) konumunda olmasý
gereklidir.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 24
Kat kaloriferi kullaným suyunu sabit sýcaklýkta deðil, sabit kapasitede ýsýtýr.
Dolayýsý ile kullaným suyunun debisi arttýrýldýkça sýcaklýðý düþecek, debisi
azaldýkça sýcaklýðý artacaktýr. Soðuk havalarda su giriþ sýcaklýðý düþeceðinden
su çýkýþ sýcaklýðýnýn da düþmesi normaldir.
Ani ýsýtýcýlý boylerli kat kaloriferi tesisatýnda alt þekilde gösterilen vana sistemi
tesisatçý tarafýndan kurulmalýdýr.
By-pass hattý (c) vanasý
Kalorifer tesisatý gidiþ
(d)
Kalorifer tesisatý dönüþ
Yazýn (veya kýþýn sadece sýcak kullaným suyu istendiðinde) (d) vanalarý
kapatýlýp (c) vanasý açýlarak hem kazan suyunun by-pass hattýndan sirküle
ederek kullaným suyunun boylerde ýsýtýlmasý temin edilir hem de radyatörlere
sýcak su gitmesi engellenir.
Kýþýn (c) vanasý kapatýlýp (d) vanalarý açýlarak radyatörlerde ve boylerde sýcak
su dolaþýmý saðlanýr.
Depolu Boylerli Tesisat
A40 ve A50 modellerinde sýcak kullaným suyu temini için kullanýlan depolu
boyler, cihaz ile paket olarak verilebileceði gibi, sonradan da sisteme ilave
edilebilir.
Sonradan ilave durumunda, ilave tesisat baðlantýlarýnýn yanýnda, kat
kaloriferinin elektrik baðlantýlarý da cihazý depolu boylerle çalýþtýracak þekilde
revize edilmelidir. Bunun için pano içerisindeki elektrik devre kartý deðiþtirilmeli
ve elektrik baðlantýlarý Ek C2 deki gibi yapýlmalýdýr.
Depolu boylerle kat kaloriferi arasýndaki baðlantý Ek B11 deki resimden
anlaþýlabilir. Depolu boylerin kullaným suyu tesisatý baðlantýlarý ise aþaðýdaki
uyarýlar doðrultusunda yapýlmalýdýr.
Boyler, sonradan eklenmesi durumu dýþýnda, kat kaloriferinin altýna monte
edilir.
Cihaz ile verilmiþ olan 3 yollu vana tesisat gidiþ borusuna monte edilmelidir.
Bakým/onarým iþlemleri için boylerin kullaným suyu giriþinden önce bir kesme
vanasý konmalýdýr.
Boylerin kullaným suyu devresinin alt noktasýnda drenaja açýlan bir boþaltma
vanasý konmalýdýr.
Sisteme by-pass vanasý ve gidiþ dönüþ kapama vanasý koymaya gerek
yoktur. Çünkü yaz kullanýmýnda boyler kumandasýnýn "Yaz" konumuna
getirilmesi cihazýn sadece kullaným suyu için çalýþmasýný saðlayacak ve
radyatörlere sýcak su gitmesini engelleyecektir.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 25
Emniyet ventili mutlaka boyler üzerindeki yuvasýna monte edilmeli, çýkarýlarak
yuvasý körlenmemeli, ventilin çýkýþý drenaja baðlanmalýdýr.
Resirkülasyon hattý:
Depolu boylerli cihazýn kullanýldýðý tesisatlarda musluk açýldýðý anda sýcak su
isteniyorsa boylerin emniyet ventili yuvasý ile kullaným suyu tesisatýnýn en uç
noktasý arasýna bir boru hattý çekilir ve hattýn ortalarýnda bir yere yeteri güçte
bir pompa yerleþtirilir. Bu þekilde hazýrlanan resirkülasyon hattý ile anýnda
sýcak su elde edilebilir.
Resirkülasyon hattý çekildiðinde boyler üzerinden çýkarýlan 6 bar emniyet ventili,
kullaným suyu hattý üzerindeki herhangi bir yere bir T yardýmýyla tekrar monte
edilmeli ve çýkýþý bir drenaj hattýna baðlanmalýdýr.
Resirküle pompasýnýn elektrik baðlantýsý ve kumandasý kat kaloriferinden
baðýmsýz olmalý ve çalýþma zamanlarý kullanýcý isteðine baðlý olmalýdýr.
Su kesilmesi halinde boylerde ýsýnan suyun tesisata geri kaçmamasý için
boyler kullanma suyu giriþine çek-valf konulmasý tavsiye edilir.
Çek-valf kullanýldýðýnda, kullanma suyu devresine 6 bar basýnca dayanýklý
küçük hacimli bir kapalý genleþme deposu konulmalýdýr. Aksi takdirde musluk
kapalý iken, musluk ile çek-valf arasýnda sýkýþan su ýsýndýðý zaman genleþerek
basýncýn aþýrý yükselmesine ve emniyet ventilinden sýk sýk su tahliyesine sebep
olacaktýr. Böyle bir uygulamada kapalý genleþme tanký ile boyler arasýnda
herhangi bir vana bulunmamalýdýr.
Boylerin monte edildiði mahalde don tehlikesi varsa, boyler suyu tamamen
boþaltýlmalý, kullanýcýya da gerekli uyarý yapýlmalýdýr.
Kalorifer gidiþ
Kat Kaloriferi
Kalorifer dönüþ
1 3 1
4
Boyler
2
Kullaným suyu þebekesi
1
5
1
Boþaltma hattý
Drenaj hattý
Yakýt Tanký
Yakýt tanký, kat kaloriferinin üzerine, ateþe yakýn yerlere ve yakýt doldurulmasý
zor olan yerlere yerleþtirilmemelidir.
Deponun yeri ilgili standartlarda belirtilen koþullara uyum saðlamak þartýyla,
bina içinde veya dýþýnda olabilir.
Yakýt tanký donma tehlikesi olan dýþ ortamlara ve açýk bir balkona monte
edilmemeli; balkon, bahçe v.s. gibi yerlere monte edilecekse dýþ hava
tesirlerine karþý gerek depo ve gerekse yakýt borularý izole edilmelidir.
1.
2.
3.
4.
5.
Vana
Emniyet ventili
Resirkülasyon pompasý
Ýlave kapalý genleþme tanký
Çekvalf
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 26
Yakýt deposu hacmi kullanýcýnýn isteðine göre tesbit edilebilir. Bunun için
kullanýcý takribi yakýt sarfiyatý hakkýnda bilgilendirilmelidir.
Yakýt tankýnýn alt seviyesi brülör seviyesinin altýnda olmamalý, brülör
seviyesinden yüksekliði ise 4 m'yi geçmemelidir.
Depolu boylerli kat kaloriferlerinde brülör zeminden boyler yüksekliði kadar
yukarýda olacaðýndan, montaj sýrasýnda yakýt deposu en az brülör seviyesine
yükseltilmelidir.
Yakýt tankýný brülörden 4 metreden daha yükseðe monte etme zorunluluðu
varsa, kat kaloriferi ile ayný seviyede küçük ikinci bir tank günlük kullaným için
konulmalýdýr. Ana tank ile küçük tank arasýna bir vana konmalý, küçük tankta
yakýt azaldýðýnda vana açýlarak yakýt takviye edilmelidir. Bu ikinci tankýn
kullanýmý ve iki tank arasýndaki vananýn yakýt takviyesi haricinde her zaman
kapalý tutulmasý gerektiði kullanýcýya izah edilmelidir.
Kazan ile yakýt tanký arasýnda tek hat çekilmelidir.
Yakýt hattý ½" çelik, 15 mm. bakýr veya aluminyum boru ile yapýlmalý, galvanizli
boru kullanýlmamalýdýr.
Yakýt hattý çekildikten sonra baðlantýlarýn sýzdýrmazlýðý test edilmelidir.
Yakýt devresi aþaðýdaki þekildeki gibi olmalýdýr.
Yakýt tanký zorunlu sebep dolayýsýyla oturma mahali içine konmuþ ise, havalýk
borusunun ucu mazot kokusundan kaçýnmak için mahalin dýþýna çýkarýlmalýdýr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Brülör
Yakýt tanký
Havalýk borusu
Kapaklý doldurma borusu
Yakýt seviye göstergesi
Yakýt hattý
Yakýt boþaltma hattý
Vana
Yakýt filtresi
Ana tank (varsa)
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 27
Elektriksel özellikler
Kat kaloriferinin elektrik devresi ehliyetli bir elektrikçi tarafýndan yapýlmalýdýr.
Ilave kontrol cihazlarýnýn elektrik baðlantýlarý, cihaz ile verilen þemalara uygun
olarak yapýlmalýdýr.
Cihazýn yerleþtirileceði yerde veya yakýnýnda cihazýn elektrik beslemesine
uygun elektrik tesisatý ve servis ve müdahale iþlemleri için gerekli aydýnlatma
olmalýdýr
Ana besleme : 220 Volt, 50 Hz
Cihaz enerji kablosu : 3 x 0.75 TTR
Cihaz içi sigorta : 3 A
Þebeke gerilimin 205 Voltun altýna inebildiði ve 230 Voltun üstüne çýkabildiði
yerlerde regülatör kullanýlmasý tavsiye edilir.
Cihazýn enerji kablosu topraklý prize takýlmalý, priz kablonun eriþebileceði bir
noktada bulunmalýdýr. Uzatma kablosu ile baðlantý yapýlmamalýdýr.
Cihazýn baðlandýðý prizden önce 4 A W-Otomat konulmasý tavsiye edilir.
Prize gelen faz/nötr uçlarý kontrol edilerek cihaz panosu içindeki elektrik devre
kartýna doðru hat gelecek þekilde fiþin prize takýlmasý saðlanmalý, bu konuda
kullanýcý uyarýlmalýdýr.
Oda termostatý veya baþka bir kontrol cihazý kullanýlacaksa 220 V ile
çalýþabilmeli, cihaz elektrik panosuna baðlantýsý bir Alarko Carrier Yetkili Servisi
tarafýndan 2x0.75 TTR kablo ile yapýlmalýdýr.
Fiþsiz (sabit) elektrik baðlantýsý yapýlacaksa, cihazý elektrik beslemesinden
tamamen ayýrabilmek mümkün olmalýdýr.
Her model kat kaloriferinin cihaz içi elektrik baðlantýsý, cihaz ön panosu
içerisinde fabrika imalatý olarak yapýlmýþtýr. Dýþarýdan kontrol cihazlarýnýn kat
kaloriferi ile kullanýlmasý durumunda bunlarýn kumanda panosuna baðlantýlarý,
kat kaloriferinin bulunduðu bölgedeki bir yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr.
Montajcý sadece bu kontrol cihazlarýnýn kumanda üniteleri ve sensörlerinin
doðru yerlere tespit edilmesi ile yükümlüdür.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 28
ÝÞLETMEYE ALMA
Bu bölüm, tesisatçý tarafýndan montajý tamamlanmýþ olan kat kaloriferi
sistemini iþletmeye alacak Alarko Carrier Yetkili Servislerinin yapacaklarý
iþlemleri ve uymalarý gereken kurallarý anlatmaktadýr.
Alarko yetkili servisi iþletmeye alýnmasý istenen cihazýn aþaðýda belirtilen ve
Montaj Kontrol ve Ýlk Ýþletmeye Alma Formunda (Ek D) yazan ön kontrollerini
yapar.
Ön kontrollerin sonucu olumlu deðilse iþletmeye alma iþlemlerini sürdürmez.
Formun üzerine belirlediði eksiklikleri yazar. Kullanýcýya bir nüshasýný verir.
Kullanýcý tesisatý ve cihaz montajýný yapan kuruluþtan eksiklerin
tamamlanmasýný ister. Eksikler tamamlandýktan sonra Yetkili Servise tekrar
baþvurur. Servis yeniden gelir. Eksiklerin tamamladýðýný kontrol eder. Sonuç
olumluysa iþletmeye alma iþlemlerine baþlar. Deðilse belirlediði eksiklerin
tamamlanmasýný ister.
Ön kontrolde sonuç olumlu ise veya eksiklikler giderilmiþse yetkili servis
elemaný iþletmeye alma iþlemlerine baþlar.
Ýlk çalýþtýrma iþlemleri tamamlandýktan sonra çalýþtýrma ve bakým bilgilerini
kullanýcýya anlatýr. Sistemi çalýþýr durumda kullanýcýya teslim eder. Kullanýcýya
Montaj Kontrol ve Ýlk Ýþletmeye Alma Formu'nu imzalatýr. Bir nüshasýný
kullanýcýya verir, bir nüshasýný Alarko'ya gönderir. Bir nüshasý kendisinde kalýr.
Ön Kontroller
Yetkili servis cihazý çalýþtýrmadan önce bu bölümde anlatýlan kontrolleri tek
tek ve dikkatle yapmalýdýr.
Döküman Kontrolu
Kullaným kýlavuzu var mý? Yoksa kullanýcýyý kýlavuzu satýcýdan veya Alarko'dan
saðlamasý konusunda uyarýn.
Garanti Belgesi cihazý satan bayi tarafýndan doldurulup, kaþelenerek müþteriye
cihazla birlikte verilmiþ mi?
Garanti Belgesi yoksa cihazýn faturasýna göre Ýþletmeye Alma Formu'nu
doldurun. Kullanýcýyý satýcýya baþvurarak Garanti Belgesini saðlamasý için
uyarýn.
Garanti belgesindeki bilgiler tam ve doðru olarak doldurulmuþ mu?
Garanti Belgesi ile satýcý faturasý tarihi ayný mý?
Yerleþtirme Kontrolu
Cihazýn bulunduðu yer uygun mu?
Cihazýn etrafýnda yeterli boþluk var mý?
Zemin düz ve saðlam mý?
Havalandýrma uygun mu?
Baca Baðlantýlarý Uygunluk Kontrolu
Baca uygun mu, çekiþ normal mi, bacada çatlak vb. var mý?
Cihaz-baca baðlantý uzunluðu 1m'den az mý?
Baðlantý sýzdýrmazlýðý saðlanmýþ mý?
Baðlantý borusu eðimi uygun mu?
Su Tesisatý Kontrolu
Tesisat ve cihaza su doldurulmuþ mu?
Tesisatta ve baðlantýlarda su kaçaðý var mý?
Tesisatta hava cebi var mý, hava almak için pürjör var mý?
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 29
Radyatörlerde vana var mý?
Isýtma tesisatý gidiþ ve dönüþ hatlarýnda kapama (servis) vanasý var mý?
Tesisatlarda standartlara aykýrý bir uygulama var mý?
Cihazýn ýsýtma ve sýcak su tesisat baðlantýlarý uygun mu?
Cihazýn doldurma borusu soðuk su hattýna baðlanmýþ mý, deðilse cihaz
yakýnýnda su doldurmaya uygun bir musluk vb.var mý?
Cihazýn ve tesisatýn suyunun boþaltýlmasý için uygun drenaj var mý?
Genleþme devresi doðru mu?
Kapalý genleþmeli sistemlerde;
Tesisat basýncýný kontrol edin. Basýnç 1,2 bar deðilse sisteme su ekleyin.
Emniyet ventili çýkýþýnýn drenaja baðlandýðýný kontrol edin. Açýk genleþmeli
sistemlerde tesisata su doldurun ve genleþme deposu taþma hattýndan su
gelip gelmediðini kontrol edin.
Ani ýsýtýcýlý tiplerde;
Soðuk su giriþinde üç yollu vanadan önce pislik tutucu var mý?
By-pass hattý ve by-pass vanasý var mý?
Depolu boylerli tiplerde;
6 Bar emniyet ventili kullaným suyu hattýna monte edilmiþ mi?
Emniyet ventili çýkýþýnýn dreneja baðlantýsý yapýlmýþ mý?
Kullaným suyu giriþ basýncý 6 bar'ýn altýnda mý?
Boyler de genleþen su için gerekli önlemler alýnmýþ mý?
Yakýt Devresi Uygunluk Kontrolü:
Yakýt deposunun yeri ve konumu uygun mu?
Depoda yeterli yakýt var mý?
Yakýt cinsi uygun mu?
Yakýt tesisatý sýzdýrmazlýðý saðlanmýþ mý?
Havalýk borusu var mý?
Kapama vanasý var mý?
Brülör giriþinin önüne filtre konulmuþ mu?
Elektrik Devresi Uygunluk Kontrolü
Þebeke gerilimi uygun mu?
Cihaz yakýnýnda topraklý priz var mý? Prizde elektrik var mý?
Giriþten önce 4 A. sigorta var mý?
Cihaz elektrik panosuna elektrik geliyor mu?
Otomatik kontrol cihazlarý varsa elektrik baðlantýsý yapmaya hazýr mý?
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 30
Çalýþtýrma Hazýrlýklarý
Prize gelen faz/nötr uçlarý kontrol edilerek cihaz panosu içindeki elektrik devre
kartýna doðru hat gelecek þekilde fiþin prize takýlmasý saðlanmalýdýr. (Ek C1,
C2 deki L(faz) ve N(nötr) baðlantýsý).
Oda termostatý kullanýlacaksa, 220 V ile çalýþtýðý kontrol edilmeli ve termostatýn
kontrol uçlarý pano içindeki elektrik devre kartýnda oda termostatý için ayrýlmýþ
klamense (O.T.) mevcut köprüleme kablosu sökülerek baðlanmalýdýr.
Depolu boylerli cihazlarda, motorlu 3 yollu vana ile pano içerisindeki elektrik
devre kartýnýn ilgili klamensi arasýnda elektrik baðlantýsý yapýlmalýdýr. Yine ön
panodan çýkan yaz-kýþ anahtarý ve boyler termostatýnýn soketli baðlantý uçlarý
boyler üzerindeki termostat ve anahtarýn erkek soketlerine takýlmalýdýr. (Ek
C2)
Telefonla uzaktan kumanda cihazý varsa; cihazýn telefon uçlarý kullanýlacak
telefonun uçlarýna, enerji uçlarý elektrik kartýnýn L ve N uçlarýna, kontak uçlarý
ise elektrik kartýnýn ON/OFF anahtarý baðlantý uçlarýna mevcut kablolara
paralel olarak baðlanmalýdýr.
Isý programlama/ekonomi paneli varsa, dýþ hava sensörü, oda sensörü (varsa)
ve kazan suyu sýcaklýk sensörü pano üzerindeki panelin ilgili uçlarýna
baðlanmalýdýr. Baðlantý için gerekli elektrik þemasý ön pano muhafaza sacýnýn
iç kýsmýnda bulunmaktadýr.
Depolu boyler, telefonla uzaktan kumanda cihazý ve ya ýsý programlama/
ekonomi panelinin sonradan sisteme ilavesi durumunda, cihazlarla birlikte
verilmiþ olan elektrik þemalarý dikkate alýnmalýdýr.
Pompanýn arkasýndaki kör tapa (1) çýkarýlarak (2) pompanýn rotor þaftý bir
tornavida ile her iki yöne doðru birer tur çevirilmeli (3) daha sonra kör tapa
yerine takýlmalýdýr (4).
(1)
(3)
(2)
(4)
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 31
Çalýþtýrma
d
e
0 Kapalý
AUTO Program
j
i
h
Saat ayarý
RUN Hafýza
Program ayarý
I Sürekli çalýþma
1...7 Gün göstergesi
g
f
Çalýþma konumu
Program seçme
(1...16)
Program atlama
1...7 Günler
m Dakika
h Saat
R Sýfýrlama
c
b
a
Cihazýn elektrik fiþini topraklý prize takýn.
Yakýt deposunun vanasýný açýn.
Brülör pompasýnýn havasýný alýn.
Sirkülasyon pompasýnýn kademe ayarýný yapýn.
Kazan giriþ ve çýkýþ vanalarýný açýn.
Sýcak sulu sistemlerde kullaným suyu giriþ ve çýkýþýndaki vanalarý açýn.
Radyatör vanalarýný açýn.
Radyatörlerden ve tesisat pürjöründen tesisattaki havayý alýn.
Kapalý genleþmeli sistemlerde, manometrede okunan basýnç 1 bar' ýn altýnda ise, basýnç 1.2 bar' a yükselene
kadar sisteme su takviye edin.
Sýcaklýk Ayar Düðmesini (c) "E" konumuna ayarlayýn.
Program saatinin devrede olmadýðýný (program saati düðmesinin basýlý olmadýðýný, led (g) nin yanmadýðýný)
kontrol edin.
Depolu Boyler Varsa,
Yaz-Kýþ Anahtarýný kýþ konumuna, kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesini minimum konuma getirin.
Isý Programlama ve Ekonomi Paneli veya cihaza baðlý baþka bir kontrol cihazý varsa,
"manuel" konuma getirin veya kat kaloriferinin çalýþmasýný engellemeyecek þekilde devre dýþý býrakýn.
Kazan çalýþtýrma düðmesine basarak cihazý açýk konuma getirin (led (f) yanar).
Oda termostatý varsa oda sýcaklýðýndan yüksek bir deðere ayarlayýn. Yaklaþýk 15-20 saniye sonra brülör
ateþlemeye geçer.
Kat kaloriferi çalýþýr, brülör çalýþýyor ýþýðý (h) yanar.
Ýlk ateþlemede brülör çalýþmazsa "Brülör Arýza" ýþýðý (i) yanar. 5 dakika bekleyin. Brülör üzerindeki kýrmýzý
reset butonuna basýn.
Brülör tekrar devreye girer. Ateþleme yapar.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 32
DÝKKAT! Reset butonuna devamlý basmayýnýz. Bu durumu gerekirse
maksimum üç defa tekrarlayýn.
Bütün bu iþlemler doðru olarak yapýldýðý halde cihaz çalýþmadýysa;
Elektrik baðlantýlarýný kontrol edin.
Oda termostatý veya ýsý programlama ve ekonomi paneli varsa çalýþýr durumda
olduðunu kontrol edin. Deðilse çalýþýr hale getirin ve ayarýný kontrol edin.
Tesisat basýncýný ve sistemin havasýný kontrol edin.
Eðer bu kontrol ve ayarlamalara raðmen cihaz çalýþmýyorsa, "Arýza Bulma"
bölümüne bakýn.
Arýzayý giderdikten sonra iþlemleri tekrarlayýn.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 33
Çalýþtýrma Kontrolleri
Kat kaloriferi normal olarak çalýþmaya baþladýktan hemen sonra kazan suyu
sýcaklýk ayar düðmesini (c) yüksek bir deðere ayarlayýn ve tesisat suyunun
ýsýnmasýný beklemeden aþaðýdaki iþlevsel kontrolleri yapýn.
Kazan Çalýþtýrma Düðmesi (a) ve Program Saati Düðmesi (b) çalýþýyor mu,
basýldýklarýnda led (f) ve led (g) yanýyor mu?
Brülörü durdurup çalýþtýrýn.
Brülör ikaz ledleri (h ve i) doðru þekilde yanýyor mu?
Sýcaklýk Ayar Düðmesi (c) çalýþýyor mu, arttýrýp azaltýldýðýnda brülörü çalýþtýrýp
durduruyor mu?
Telefonla Uzaktan Kumanda Cihazý varsa,
Program saati düðmesine basarak program saatini devre dýþý býrakýn ve led
(g) nin söndüðünü görün,
Kazan çalýþtýrma düðmesini kapalý konuma getirin ve led (f) nin söndüðünü
görün,
Cihaza baðlý baþka bir kontrol cihazý varsa cihazýn çalýþmasýný
engellemeyecek þekilde ayarlayýn.
Kumanda cihazýnýn kullaným kýlavuzunda anlatýldýðý þekilde telefonu kullanarak
kazaný çalýþtýrýn ve durdurun.
Daha sonraki kontroller için tekrar cihazý çalýþma konumuna getirin.
Isý Programlama ve Ekonomi Paneli veya baþka bir kontrol cihazý varsa,
Kullaným kýlavuzuna göre bütün kontrol ve programlama iþlevleri kontrol edin.
Ani Isýtýcýlý Boyler varsa,
Isýtma devresine gidiþ ve dönüþ vanalarýný açýn, by-pass vanasýný kapayýn.
Sýcak su musluklarýndan birisini açýn. 3 yollu vananýn, kazandan çýkýp
radyatörlere gitmekte olan tesisat gidiþ suyunun yönünü plaka eþanjöre
yönlendirdiðini kontrol edin.
Bir müddet sonra musluktan sýcak su akmaya baþlar. Bir süre sýcak su
aktýktan sonra radyatörlerdeki suyun soðumaya baþladýðýný kontrol edin. Bu
kontrol, 3 yollu vananýn tesisat tarafýna su kaçýrmadýðýný gösterir.
Sýcak su musluðunu kapatýn.
Eðer ýsýtýlmaya gerek varsa brülör yanmaya devam eder ve radyatörlere giden
su tekrar ýsýnmaya baþlar. Kontrol edin.
Depolu Boyler varsa,
Cihaz çalýþýyorken Yaz-Kýþ anahtarýný kýþ konumuna, kullaným suyu sýcaklýk
ayar düðmesini minimum konuma getirin. Kazandan çýkan su, kalorifer
tesisatýna gider.
Kullaným suyu sýcaklýk ayarýný maksimuma getirin.
Motorlu 3 yollu vana konum deðiþtirerek kazan çýkýþ suyunu boylere yönlendirir.
Kontrol edin.
Kullaným suyu sýcaklýk ayarýný tekrar minimuma düþürün.
3 yollu vana tekrar konum deðiþtirerek kazan çýkýþ suyunu kalorifer tesisatýna
yönlendirir. Kontrol edin.
Kullaným suyu sýcaklýk ayarý minimumda iken Yaz-Kýþ anahtarýný yaz konumuna
alýn.
3 yollu vananýn konum deðiþtirdiðini, pompa ve brülörün durduðunu kontrol
edin.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 34
Kullaným suyu sýcaklýk ayarýný maksimuma getirin ve brülör ve pompanýn
çalýþmaya baþladýðýný görün. 5- 10 dakika kadar bekledikten sonra sýcak su
musluklarýndan birisini açarak musluktan sýcak su aktýðýný kontrol edin.
Sýcak su musluðunu kapatýn.
Boylerdeki suyun sýcaklýðý ayarlanan deðere ulaþtýðýnda pompa ve brülörün
durduðunu kontrol edin.
Aþaðýdaki genel kontrolleri yapýp iþlemi bitirin.
Radyatörlerde hava var mý?
Bütün radyatörler eþit þekilde ýsýnýyor mu, reglaj gerekiyor mu?
Tesisatta sýzýntý veya tesisat basýncýnda düþme var mý?
Baca baðlantýlarýnýn sýzdýrmazlýðý uygun mu?
Yanma temiz ve brülör ayarlarý uygun mu? (Baca gazý analizi yapýn.)
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 35
Ayarlar
Kat kaloriferi müþteriye teslim edilmeden önce aþaðýdaki ayarlar yapýlmalýdýr.
Reglaj
Kat kaloriferine en uzak radyatör daha az ýsýnýyorsa, ýsý reglajý yapýn. Bunun
için;
Tüm radyatör giriþ ve çýkýþ vanalarýný sonuna kadar açýn,
Reglaj iþleminde radyatör çýkýþ vanalarýný kullanýn, giriþtekileri tam açýk býrakýn,
Kat kaloriferine en uzak radyatördeki çýkýþ vanasýný tam açýk býrakýn,
Bir sonraki en uzak radyatörün çýkýþ vanasýný bir miktar kýsýn,
Kýsma miktarýný arttýrarak sýrayla tüm radyatör çýkýþ vanalarýný kýsýn (kat
kaloriferine en yakýn radyatörün vanasý en çok kýsýlacaktýr),
Deneme / yanýlma yöntemiyle, radyatör sýcaklýklarý olabildiðince dengelenene
kadar kýsma miktarlarýný arttýrýp azaltýn. Bu þekilde en ideal ýsýtma dengesi
saðlanacaktýr.
Brülör ayarý
Baca gazý analiz deðerlerinin yanma bozukluðuna iþaret ettiði durumlarda
brülör ayarý yapýlmalýdýr.
Oksijen seviyesini ölçün, % 3-5 arasýnda bir deðere getirmek için hava ayarýný
yavaþça kýsýn/açýn.
Ayarladýðýnýz seviyede Oksijen ölçüm deðeri stabil hale geldiðinde CO ölçümü
yapýn.
CO 80 ppm altýnda olmalýdýr. Daha yüksekse, türbülatör ayarý yaparak
minimum CO seviyesini yakalayýn.
Hala CO miktarý 80 ppm in üstünde ise, gidermek için sebeplerini arayýn.
Kirlilik sebebi hava emiþ ortamýnda duman, yetersiz baca çekiþi, yakýt kirliliði,
cihaz kapasitesinin üzerinde yükleme veya meme kirliliði ölçüm cihazýnda
hata olabilir. Kapasiteyi kontrolu için brülör pompa basýncýný ölçerek aþaðýdaki
tablo ile karþýlaþtýrma yapýn. Basýnç, tabloda gösterilen olmasý gereken
deðerden yüksek ise olmasý gereken deðere düþürün.
Cihaz Tipi
A15
A20
A25
A30
A40
A50
Brülör Memesi
0.50 USG
0.65 USG
0.85 USG
0.85 USG
1.10 USG
1.35 USG
Meme Açýsý
60º
70º
70º
70º
60º
60º
Brülör Basýncý
9 bar
9 bar
8 bar
11.5 bar
12 bar
12.5 bar
Gerekli önlemlerin alýnmasýný saðlayarak tekrar ölçüm yapýn.
Ýdeal yanmayý elde edene kadar bu iþlemleri tekrarlayýn.
DÝKKAT! Brülör memesi farklý kapasiteli meme ile deðiþtirilmemeli,
cihaz nominal kapasitesinin altýna ayarlanmamalý, gerekirse farklý
kapasiteli kat kaloriferi kullanýmý için Yetkili Satýcý ve montajcý ile temas
kurulmalýdýr.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 36
Yakýt basýnç ayarý
Danfoss
Suntec
Çýkýþ basýncý
Çýkýþ basýncý
Delta
Çýkýþ basýncý
Giriþ basýncý
Giriþ basýncý
Giriþ basýncý
Türbülatör ayarý
Sabitleme somununu
gevþetin
Ayar vidasýný çevirerek
türbülatör ayarý yapýn
Sabitleme somununu
sýkýn
Hava ayarý
Sabitleme vidasý
Hava ayarý
Sabitleme vidasýný
gevþetin
Sabitleme
vidasý
Sabitleme
vidasý
Hava ayarý
Hava ayarý
Allen anahtar ile hava
ayarý yapýn
Sabitleme vidasýný sýkýn
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 37
Program saatinin ayarlanmasý
0 Kapalý
Saat ayarý
RUN Hafýza
AUTO Program
Program ayarý
I Sürekli çalýþma
1...7 Gün göstergesi
Çalýþma konumu
Program seçme
Program atlama
(1...16)
m Dakika
1...7 Günler
h Saat
R Sýfýrlama
I AUTO O
Bu düðme, ön panodaki program saati butonuna basýlarak program saati devreye sokulduðu andan itibaren,
kat kaloriferinin çalýþtýrýlma þeklini belirler.
Kumanda anahtarýný "I" konumuna getirirseniz program ne olursa olsun sistem çalýþacaktýr.
Kumanda anahtarýný "O" konumuna getirirseniz bu durumda program ne olursa olsun sistem duracaktýr.
Kumanda anahtarýný "AUTO'' konumuna getirirseniz program sistem saatinde yapýlan çalýþtýrma ve durdurma
programlarýna baðlý olarak çalýþacaktýr.
RUN
Program saati üzerinde saat ayarý ve program ayarý yapýlmasýný saðlar, yapýlan ayarlarý hafýzaya kaydeder.
Program saatinin saati ayarlanacaðý zaman
konumuna getirilir.
Cihazýn çalýþýp durmasý için programlama yapýlacaðý zaman
konumuna getirilir.
Saat ayarý veya programlama yapýldýktan sonra yapýlan ayarlarýn devrede olmasý için "RUN'' konumuna
getirilir.
Program Seçme
RUN
düðmesi
konumuna getirildikten sonra bu düðmeye basýlarak program seçilir.
1 'den 16'ya kadar olan programlardan tek numaralýlar çalýþtýrma, çift numaralýlar durdurma programýdýr.
iþareti görülür.
Yapýlacak programa göre tek veya çift numaralardan biri seçilir. Çalýþtýrma programýnda
1…..7 Günler
Saat ve program ayarý yapýlýrken günü ayarlamak için kullanýlýr. 1. gün Pazartesiyi gösterir.
Saat ayarý yapmak için
RUN
düðmesi
güne gelene kadar bu düðmeye basýlýr.
konumuna getirildikten sonra " " iþareti içinde bulunulan
Program yapmak için
RUN
düðmesi konumuna getirildikten sonra " " iþareti programýn geçerli olacaðý
gün(ler)i gösterene kadar bu düðmeye basýlýr. Her bir günü tek tek, hafta içi günleri, hafta sonu günleri,
cumartesi dahil hafta içi günleri ve tüm haftayý seçmek mümkündür.
Saat ayarý
RUN
düðmesi
konumuna getirilir.
1…..7 Günler, h Saat ve rn Dakika düðmeleri kullanýlarak gün, saat ve dakika ayarý yapýlýr.
RUN
düðmesi RUN konumuna getirilerek yapýlan ayar hafýzaya alýnýr.
Program ayarý
RUN
düðmesi
konumuna getirilir.
program seçme düðmesine gerektiði kadar basýlarak yapýlacak programýn tipine gore (Çalýþtýrma/
Durdurma) program numarasý seçilir.
1…..7 Günler düðmesine gerektiði kadar basýlarak yapýlacak programýn geçerli olacaðý gün ve günler seçilir.
h Saat ve rn Dakika düðmeleri kullanýlarak programýn geçerli olacaðý saat ve dakika ayarlanýr.
RUN
düðmesi RUN konumuna getirilerek yapýlan program hafýzaya alýnýr.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 38
Notlar
Programlama yapýlýrken 1'den fazla program yapýlacaksa her seferinde
RUN
anahtanný RUN konumuna
getirmeye gerek yoktur. Program seçme düðmesinden program numarasý deðiþtirilerek defalarca program
yapýldýktan sonra
RUN
düðmesi RUN konumuna getirildiðinde yapýlmýþ olan tüm programlar bir defada
hafýzaya alýnabilir.
Daha önce yapýlmýþ bir program numarasý seçildiðinde, o programda yapýlan ayar deðiþikliði mevcut
programýn yerine geçer.
Her çalýþtýrma programý için bir durdurma programý olmalýdýr. Yani programlar çiftler halinde yapýlmalýdýr. Bir
program çiftinde çalýþtýrma ve durdurma programýnýn gün ayarý birbirine eþit olmalýdýr. Aksi taktirde program
çalýþmaz.
Özellikle dakika ayarý için tek tek basmak yorucu olabilir. Eðer herhangi bir butona bastýktan sonra 2 saniye
tutarsanýz hýzlý sayma baþlayacaktýr. Böylece ayar iþlemi hýzlý bir þekilde yapýlabilir.
Isý programlama ve ekonomi paneli ayarý
Kullanýlan kontrol cihazýnýn kullaným kýlavuzunda anlatýldýðý þekilde ayarlar yapýlýr.
Müþteriye teslim ayarlarý
Kat kaloriferi kullanýlmayacaksa tüm düðmeler ve vanalar kapalý duruma getirilir.
Program saatinin pil ömrünün bitmemesi için cihazýn fiþi prizde býrakýlýr.
Cihaz kullanýlacaksa ve sýcak sulu ise, tüm vanalar açýlýr.
Ani ýsýtýcýlý cihazlarda kýþ kullanýmý için tesisat gidiþ ve dönüþ vanalarý açýlýp by-pass vanasý kapatýlýr; yaz
kullanýmý için tersi yapýlýr.
Kullanýcý Eðitimi
Kat kaloriferi ile ilgili kullanýcýnýn bilmesi ve uymasý gereken bilgiler cihaz ile verilen kullaným kýlavuzunda
detaylý þekilde anlatýlmýþtýr. Fakat aþaðýdaki uyarýlar ve bilgiler iþletmeye alma sonrasýnda Yetkili Servis
tarafýndan kullanýcýya bir kez daha mutlaka anlatýlmalýdýr.
Cihazý kullanmaya baþlamadan önce kullaným kýlavuzunun dikkatlice okunmasý.
Kat kaloriferinin servis hizmeti ve bakýmýnýn mutlak suretle Alarko Carrier Yetkili Servislerine yaptýrýlmasý.
Cihazýn bulunduðu mahalde yatýlmamasý, uyunmamasý.
Cihaza ve sisteme su doldurma þekli, su doldurma iþlemlerinin kat kaloriferi çalýþmýyorken, cihaz soðukken
ve yavaþça yapýlmasý.
Mecbur kalýnmadýkça tesisat ve kat kaloriferi suyunun boþaltýlmamasý.
Açýk imbisatlý cihazlarýn cihaz ve sistem su dolu olmadan çalýþtýrýlmamasý.
Don uyarýsý. Kýþ mevsiminde ortam sýcaklýðýnýn 0ºC'nin altýna düþmesi halinde tesisattaki suyun donma
olasýlýðý vardýr. Bu durumda ya tesisata antifriz konularak önlem alýnmalý veya kalorifer tesisatý en düþük
sýcaklýkta çalýþtýrýlmalýdýr.
Kat kaloriferi kontrol panosu içindeki elektrik devre kartýna faz ve nötr hattýnýn doðru þekilde gelmesi için fiþin
prize hangi þekilde takýlmasý gerektiði.
Program saatinin ayar ve kullanýmý.
Varsa, ýsý programlama ve ekonomi panelinin ayar ve kullanýmý.
Varsa, telefonla uzaktan kumanda cihazýnýn þifre girme ve kullaným þekli, cihaz ile kat kaloriferi çalýþtýrýlacaksa,
ev terk edilmeden önce kazan termostatý istenen sýcaklýða ayarlanmasý gerektiði.
Filtre temizliði.
Klorlamanýn yetersiz olduðu yerlerde depolu boylerli cihaz kullanýlýyorsa su saðlýðý için boylerdeki su günde
en az 1 defa 60º C’ta kadar ýsýtýlmalý ve 5-10 litre su akýtýlmasý gerektiði.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 39
SERVÝS ve PERÝYODÝK BAKIM
Kazanýn ömrünü uzatmak, yakýttan tasarruf saðlamak, emniyetli ve konforlu bir kullaným için, yýlda bir kez,
tercihen yaz döneminde veya ýsýtma sezonu baþýnda bakým yapýlmalýdýr.
Bakým iþlemleri, cihaza yakýt ve elektrik giriþleri kesildikten sonra yapýlmalýdýr.
Kazan Temizliði
Kazan duman borularýnýn periyodik olarak her ýsýtma sezonu sonunda temizlenmesi gerekir.
A15 ve A20 modellerinde (Dik tip kazanlar)
Elektrik fiþini prizden çýkarýnýz.
Üst kapaðý somunlarýndan sökünüz (1), susturucuyu (2)
dýþarýya alýnýz.
Brülörü (3), baðlantý aðzýndan sökerek dýþarýya alýnýz.
Brülör baðlantý sacýný ve izolasyonunu (4) somunlarýndan
söküp çýkarýnýz.
Kazan duman borularý içerisindeki türbülatörleri (5) çýkarýp
fýrça yardýmýyla temizleyiniz.
Kazan borularýndaki kurumlarý bir tel fýrçayla (6) süpürerek
cehennemlik bölümüne dökünüz.
Cehennemlik bölümünü brülör baðlantý aðzýndan tel fýrça
veya bezle (7) temizleyiniz.
Ayný iþlemleri sondan baþa doðru yaparak kazaný
toplayýnýz
A25, A30, A40 ve A50 modellerinde (Yatýk tip kazanlar)
Elektrik fiþini prizden çýkarýnýz.
Brülör elektrik baðlantýsý ve tespit somunlarýný (1) sökünüz.
Brülörü yerinden çýkarýnýz.
Kazan kapaðý somunlarýný (2) sökünüz, kapaðý çýkarýnýz.
Kazan borularý içindeki türbülatörleri (3) çýkarýnýz.
Cehennemlik kapaðýný (4) çýkarýnýz.
Kazan duman borularýný ve cehennemliði (5) tel fýrça ve bezle
temizleyiniz.
Ayný iþlemleri sondan baþa doðru yaparak kazaný toplayýnýz.
NOT: Kazan temizliði sýrasýnda türbülatörler üzerinde birikmiþ
olan kurum da temizlenmelidir. Temizlenemeyen ve deforme
olmuþ olan türbülatörler yenisiyle deðiþtirilmelidir. Türbülatörler
kazanýn verimliliði için önemlidir ve çýkarýlýp atýlmamalýdýr.
Brülör Temizliði
Brülör yýlda en az bir defa temizlenmeli ve bakýmý yapýlmalýdýr.
3-4
Brülör bakýmýnda brülör sökülerek;
3,5 - 4
Brülör flanþýnýn izolasyonu kontrol edilip gerekirse yenilenmeli,
Beyine nem, yað sýzýntýsý olmadýðý kontrol edilip varsa
temizlenmeli,
Ateþleme elektrodlarý kontrol edilmeli, gerekirse deðiþtirilmeli veya
ayarý yapýlmalý,
6,5 - 7
2-3
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 40
Brülör faný yumuþak bir fýrça ile temizlenmeli,
Fotosel yumuþak bir bezle temizlenmeli,
Brülör motoru ve yataklar kontrol edilmeli,
Yakýt pompasý filtresi temizlenmeli,
Brülör memesi temizlenmeli,
Brülör tekrar toplanmalý ve son olarak beyin elektrik baðlantýlarý kontrol
edilmelidir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Pompa
Conta
Yakýt hortumu
Nipel MM3/8”
Motor
Beyin koruma kapaðý
Beyin LOA21
Trafo
Motor koruma kapaðý
Klamens
Meme giriþ borusu
Meme yuvasý
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Elektrod
Türbülatör
Kondansatör
Yanma baþlýðý
Flanþ
Üst koruma kapaðý
Kaplin
Fan
Fan koruma kapaðý
Vida M5x35
Fotosel
Hava klape kolu
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Hava klapesi
Vida M4x50
Türbülatör ayar göstergesi
Meme giriþ borusu domunu
Hava emiþ kapaðý
Hava ayar borusu
Yakýt borusu
Lastik bilezik
Elektrod kablosu
Solenoid bobini
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 41
Mazot Filtresi Temizliði
Mazot filtresi ayda bir temizlenmelidir.
Yakýt tankýndan gidiþ vanasýný kapatarak mazot geliþini kesiniz.
Yerlere mazot dökülüp kirlenmemesi için filtrenin altýna bir kap koyunuz.
Filtre þiþesinin altýnda bulunan somunu iki elle üç tur döndürerek filtre þiþesinin
serbest kalmasýný saðlayýnýz. Filtre þiþesini elle saða doðru hafifçe döndürerek
gevþemesini saðlayýnýz ve döndürmeye devam ederken aþaðý doðru çekip
çýkartýnýz.
Filtre þiþesi ve alüminyum kapak arasýnda bulunan filtreyi ve o-ring'i yerinden
çýkartýnýz.
Filtre telini temiz bir mazot içerisinde yýkadýktan sonra ayný iþlemleri sondan
baþa doðru yaparak filtreyi tekrar yerine monte ediniz.
Sýkma miktarýný þu þekilde ayarlayýnýz. Bir elle cam þiþeyi saða sola
döndürürken, diðer elle þiþe altýndaki somunu sýkmaya devam ediniz. Þiþenin
dönüþü zorlanýrsa yeteri kadar sýkýlmýþtýr. Daha fazla sýkýldýðýnda þiþe kýrýlabilir,
az sýkýlýrsa sýzýntýlar meydana gelebilir.
DÝKKAT! Kat kaloriferinin verimli ve sorunsuz çalýþabilmesi için baca
ve yakýt tankýda senede bir kez temizlenmelidir.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 42
ARIZA BULMA
Cihaz fiþini topraklý prize taktýnýz,
Kalorifer suyu sýcaklýk ayar düðmesini yüksek bir deðere ayarladýnýz,
Kazan çalýþtýrma düðmesine basarak çalýþtýrma konumuna getirdiniz.
Kat kaloriferi çalýþmadý ise aþaðýdaki akýþ þemasýný takip ederek çalýþmama
sebebini bulabilirsiniz. Akýþ þemasýnýn herhangi bir noktasýnda cihaz
çalýþacaktýr.
Led
Led "" ff "" yanýyor
yanýyor mu
mu??
Hayýr
Evet
Led " j " yanýyor mu ?
Evet
Hayýr
Pompa çalýþýyor mu?
Hayýr
Cihazaelektrik
elektrikgeliyor
geliyormu
mu?
Cihaza
?
Sigorta
saðlam
mý
?
Sigorta saðlam mý ?
Elektrikbaðlantýlarýnda
baðlantýsýnda çýkma,
Elektrik
çýkma,
gevþeme
varmý
mý?
gevþeme var
?
Kontroledin,eksikliði
edin,eksikliðigiderin.
giderin.
Kontrol
Pompaya elektrik geliyor mu?
E
Pompa bloke olmuþ veya
yanmýþtýr.Gerekli iþlemi yapýn.
Evet
Brülör arýza lambasý yanýyor mu?
Hayýr
Devreyi program saatinin kesmediðini
kontrol edin.Cihaz soðukken kazan
termostatý,emniyet termostatý,boylerlilerde
boyler ve boyler emniyet termostatlarý ve
varsa cihaza baðlý dýþ kontrol ünitelerinin
yol verdiðini kontrol edin.Arýzalý parçayý
deðiþtirin.
Cihaz çalýþtý mý?
Hayýr
Kablo baðlantýlarýný ve kablolarda
kopukluk olup olmadýðýný kontrol edin.
Led " f " hala çalýþmýyorsa
deðiþtirin.
Cihazý kapatýp sisteme su doldurun ve
tekrar çalýþtýrmayýdeneyin.
Çalýþmazsa alçak basýnç presostatýnýn
iþlerliðini ve baðlantýlarýný kontrol edin.
Evet
Evet
Cihaz çalýþýr.
Brülör arýzalarý bölümüne bakýn.
Hayýr
Alçak basýnç presostatý
2 no'lu ucuna elektrik
gelmiyor ise kabloda
temassýzlýk araþtýrýn.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 43
ARIZALAR, OLASI NEDENLERÝ GÝDERÝLMESÝ
Brülör çalýþýyor fakat kýsa zamanda
arýzaya geçiyor.
Pompa yakýt basýyor mu ?
Kontrol ediniz.
Ateþleme oluyor mu ?
Kontrol ediniz.
Fotosel ýþýðý görüyor mu ? Fotosel kirli Temizleyiniz.
olabilir.
Fotosel lambasý bozulmuþ
Lambayý deðiþtiriniz.
Püskürtme basýncý düþük.
Basýncý yükseltiniz.
Yakýt tanký havalandýrma borusu týkalý
Havalandýrma borusunu
açtýrýnýz.
Yakýt bitmiþ veya vana kapalý
yakýt doldurup, vanayý açýnýz
Pompa hava emiyor.
Havayý tahliye ediniz.
Pompa filtresi týkanmýþ.
Filtreyi temizleyiniz.
Yakýt hattýndaki filtreler týkanmýþ.
Filtreyi temizleyiniz.
Meme filtresi týkanmýþ.
Filtreyi temizleyiniz.
Solenoid valf arýzalanmýþtýr veya yayý Valfi deðiþtiriniz.
gevþemiþtir.
Brülör devreye girmiyor.
Brülör ön süpürmeyi yapýp duruyor.
Brülör devreye giriyor ama ateþleme olmadýðý için duruyor.
Brülör ateþliyor ancak sonra duruyor.
Yakýt geliyor ancak ateþleme olmuyor.
Beyin arýzalanmýþ.
Beyini deðiþtiriniz.
Brülör sigortasý atýktýr.
Deðiþtiriniz.
Beyinde arýza vardýr.
Kontrol ediniz.
Kontrol kutusunda arýza vardýr.
Kontrol ediniz.
Fotosel arýzalýdýr.
Deðiþtiriniz.
Ateþleme elektrotlarý kirlidir.
Temizleyiniz.
Elektrotlar arýzalýdýr.
Deðiþtiriniz.
Elektrotlarýn pozisyonu yanlýþ.
Ayarlayýnýz.
Ateþleme trafosu arýzalýdýr.
Deðiþtiriniz.
Meme týkalýdýr.
Temizleyiniz.
Yakýt basýncý çok düþüktür.
Pompayý kontrol ediniz.
Yakýt filtresi týkalýdýr.
Temizleyiniz.
Yakma havasý fazladýr.
Ayarlayýnýz.
Kontrol kutusu arýzalýdýr.
Kontrol ediniz.
Memenin yakýt püskürtmesi kötü.
Temizleyiniz.
Fotosel alevi görmüyor.
Ayarlayýnýz.
Yakma havasý fazladýr.
Ayarlayýnýz.
Kontrol kutusu arýzalýdýr.
Kontrol ediz.
Yakýt basýncý çok düþüktür.
Pompayý kontrol ediniz.
Yakýt filtresi týkalýdýr.
Temizleyiniz.
Meme kirlenmiþ
Temizleyiniz.
Meme açýsý yanlýþ.
Uygun bir memeyle deðiþtiriniz.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 44
Yakýt geliyor ateþleme olmuyor.
Brülör pompasý görev yapmýyor.
Brülör motoru çalýþmýyor.
Brülör fazla yakýt sarf ediyor.
Ateþleme kývýlcýmý veya alev, yüksek
hava hýzý dolayýsýyla parçalanýyor.
Transformatörü deðiþtiriniz.
Ateþleme transformatörü bozuk.
Havayý azaltýnýz.
Beyin ile ateþleme trafosu arasýndaki
baðlantý gevþek.
Baðlantýyý sýkýþtýrýnýz.
Transformatörün elektrik baðlantýsý
gevþek.
Baðlantýyý sýkýþtýrýnýz.
Yakýtta su var.
Suyu tahliye ediniz.
Yanlýþ elektrod ayarýndan dolayý,
ateþleme kývýlcýmý meme üzerine
sýçrýyor.
Elektrod ayarýný yeniden
yapýnýz.
Yanma havasý çok fazla verilmiþ.
Azaltýnýz.
Memenin iç konisi hasarlý. Yakýtý
pulverize etmiyor.
Deðiþtiriniz.
Püskürtme basýncý düþük.
Ayarlayýnýz.
Yakýt kirli, yakýt hattý filtreleri týkalý.
Temizleyiniz.
Pompa contalarý bozuk, hava emiyor.
Yerini deðiþtiriniz.
Salmastrasý patlamýþ, yað sýzdýrýyor.
Salmastrayý deðiþtiriniz.
Pompa kaplini düþmüþ, motordan
dönme hareketi alamýyor.
Kaplin takýnýz.
Motor yanmýþtýr.
Deðiþtiriniz, tamir ettiriniz.
Motora gerekli akým gelmiyor.
Motor termiðini deðiþtiriniz.
Pompa yaðsýz kalmýþ ve yatak sarmýþ.
Pompayý deðiþtiriniz.
Motora giden kablolarda temassýzlýk
var.
Kontrol ediniz.
Beyinden motora giden hat kopmuþ.
Kontrol ediniz.
Voltaj deðeri düþüktür.
Kontrol ediniz.
Motor kapasitörü arýzalýdýr.
Deðiþtiriniz.
Hava fazlalýk katsayýsý yüksek , duman
gazlarýndaki CO2 miktarý çok az.
Havayý azaltýnýz.
Oda termostatýnýn yeri yanlýþ seçilmiþ,
brülörü devreye çok sýk sokup çýkarýyor.
Yerini deðiþtiriniz.
Kazan kurum baðlamýþ.
Temizleyiniz.
Kazan baðlantýlarý gevþemiþ, hava
kaçýrýyor.
Sýzdýrmazlýðý saðlayýnýz.
Türbülatör ayarý bozuk,yakýt püskürtme
konisine yeteri kadar yanma havasý
giremiyor.
Türbülatörü ayarlayýnýz.
Türbülatörün hava aralýklarý týkanmýþ.
Temizleyiniz.
Püskürtme basýncý çok düþük olduðu
için yakýt pulvarize olamýyor.
Basýncý arttýrýnýz ve hava
miktarýný ayarlayýnýz.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 45
Yanma gürültüsü fazla
Fazla kurum toplanýyor.
Hava debisi yüksek
Azaltýnýz.
Meme türbülatör dýþ yüzeyinden uzakta.
Ayar yapýnýz.
Meme açýsý yanlýþ.
Uygun meme ile deðiþtiriniz.
Meme eskimiþ veya kirlenmiþ.
Memeyi temizleyiniz veya
deðiþtiriniz.
Hava yakýt karýþýmý yanlýþ.
Ayarlayýnýz.
Fan kirlenmiþ.
Temizleyiniz.
Baca izolasyonu zayýf.
Bacayý izole ettiriniz.
Yakýt miktarý fazla
Memeyi küçültünüz.
Meme açýsý yanlýþ.
Uygun meme ile deðiþtiriniz.
Meme eskimiþ yada kirlenmiþ.
Memeyi temizleyiniz veya
deðiþtiriniz.
Meme türbülatör dýþ yüzeyinden biraz
uzakta.
Ayar yapýnýz.
Yanma havasýnýn hýzý ve türbülansý
zayýf.
Havayý damperden açýnýz.
Yanma için gerekenden az oksijen var.
Kazan dairesine taze hava
girmesini saðlayýnýz.
Fan kirlenmiþ.
Temizleyiniz.
Hava-yakýt karýþýmý yanlýþ.
Ayarlayýnýz.
Kapasite ihtiyaçtan fazla olduðu için
iþletme zamaný kýsa, yanma odasý
soðuk.
Bacayý temizletiniz, yükseltiniz.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 46
PARÇA RESÝMLERÝ - A15, 20 KAPORTA GRUBU
123456789-
Þase
Seviye ayar pabucu
Sað yan kapak A15, 20
Sol yan kapak A15, 20
Ön örtü sacý A15, 20
Kapak yayý
Kapak pimi
Üst arka kapak A15, 20
Üst ön kapak A15, 20
10- Cam yünü izolasyon
11- Ön kapak A15, 20
12- Ön pano komplesi A15, 20
13- Arka kapak A15, 20
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 47
PARÇA RESÝMLERÝ - A25, 30 KAPORTA GRUBU
2- Seviye ayar pabucu
6- Kapak yayý
7- Kapak pimi
10- Cam yünü izolasyon
14- Þase A25, 30
15- Sað yan kapak A25, 30
16- Sol yan kapak A25, 30
17- Arka kapak A25, 30
18- Üst kapak A25,30
19- Ön kapak A25, 30, 40, 50
20- Ön pano komplesi A25, 30, 40, 50
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 48
PARÇA RESÝMLERÝ - A40 KAPORTA GRUBU
2- Seviye ayar pabucu
6- Kapak yayý
7- Kapak pimi
10- Cam yünü izolasyon
19- Ön kapak A25, 30, 40, 50
20- Ön pano komplesi A25, 30, 40, 50
21- Þase
22- Sað yan kapak
23- Sol yan kapak
24- Arka kapak A40, 50
25- Üst kapak
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 49
PARÇA RESÝMLERÝ - A50 KAPORTA GRUBU
2- Seviye ayar pabucu
6- Kapak yayý
7- Kapak pimi
10- Cam yünü izolasyon
19- Ön kapak A25, 30, 40, 50
20- Ön pano komplesi A25, 30, 40, 50
24- Arka kapak A40, 50
26- Þase
27- Sað yan kapak
28- Sol yan kapak
29- Üst kapak
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 50
PARÇA RESÝMLERÝ - A15, 20 ÝÇ GÖVDE GRUBU
30- Kazan
31- Termostat baský sacý
32- Limit termostat
33- Termometre
34- Cam elyaf fitil
35- Kazan tuðlasý
36- Kazan alt kapaðý
37- Türbülatör A15, 20
38- Kaya yünü izolasyon A20
39- Hava perdesi A20
40- Kazan üst kapaðý
41- Cam yünü yorgan izolasyon Al. folyolu
42- Kazan pompa arasý boru A15, 20
43- Termostat balb’ý
44- Kazan termostatý
45- Kupilya
46- Pompa contasý 1 1/2”
47- Pompa NPVO-28P
48- Tesisat dönüþ borusu A15, 20
49- Doldurma boþaltma borusu A15, 20
50- Kör tapa 1/2”
51- Boþaltma vanasý 1/2”
52- Mini küresel vana 1/2”
53- Flex. al. ör. 1/2”D - 1/2”E 900mm
54- Tesisat gidiþ borusu
55- Manometre
56- Pompa 3 yollu vana arasý boru A15, 20
57- Kuyruklu dirsek 3/4”
58- 3 yollu vana
59- Tesisat gidiþ borusu (ani ýsýtýcýlý) A15,
20
60- Kullaným suyu giriþ borusu A15, 20
61- Flex.al. ör. 1/2”D 215mm
62- Plaka eþanjör A15,20
63- Kullaným suyu çýkýþ borusu A15, 20
64- 3 yollu vana plaka eþanjör arasý boru
A15, 20
65- Flex. pas. 3/4”D - 1/2”E 800mm
66- Genleþme tanký borusu A15, 20
67- Genleþme tanký 12 lt.
68- 2,5 bar emniyet ventili
69- Otomatik hava tahliye ventili
70- Alçak basýnç presostatý
71- Kapalý genleþme hortum + nipeli 1/2”
72- Brülör baðlantý amyantý A15, 20
73- Brülör baðlantý sacý A15, 20
74- Gözetleme kapaðý
75- Gözetleme kapaðý yayý
76- Gözetleme kapaðý pimi
77- Brülör Fire-1
A
C
B
D
A
E
C
B
D
E Detayý
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 51
PARÇA RESÝMLERÝ - A25, 30 ÝÇ GÖVDE GRUBU
31- Termostat baský sacý
32- Limit termostat
33- Termometre
34- Cam elyaf fitil
43- Termostat balb’ý
44- Kazan termostatý
45- Kupilya
46- Pompa contasý 1 1/2”
50- Kör tapa 1/2”
51- Boþaltma vanasý 1/2”
52- Mini küresel vana 1/2”
53- Flex. al. ör. 1/2”D - 1/2”E 900mm
55- Manometre
58- 3 yollu vana
61- Flex.al. ör. 1/2”D 215mm
68- 2,5 bar emniyet ventili
69- Otomatik hava tahliye ventili
70- Alçak basýnç presostatý
71- Kapalý genleþme hortum + nipeli 1/2”
77- Brülör Fire-1
78- Kazan
79- Cam yünü yorgan izolasyon
80- Üst muhafaza sacý A25, 30
81- Türbülatör A25, 30
82- Hava perdesi A25, 30
83- Bilezik A25, 30
84- Kazan arka kapaðý A25, 30
85- Duman sandýðý kapak izolasyonu
86- Duman sandýðý kapaðý A25, 30
87- Kazan ön kapaðý A25, 30, 40, 50
88- Ön kapak pabucu A25, 30, 40, 50
89- Brülör baðlantý amyantý A25, 30, 40, 50
90- Brülör baðlantý sacý A25, 30, 40, 50
91- Genleþme tanký baðlantý borusu A25,30
92- Gözetleme camý contasý D42
93- Gözetleme camý
94- Gözetleme camý contasý D31
95- Gözetleme camý baský sacý
96- Tesisat dönüþ borusu A25, 30
97- Doldurma boþaltma borusu A25, 30
98- Kazan pompa arasý boru A25, 30
98A- Açýk imbisatlý
98B- Kapalý genleþmeli
99- Pompa NPVO 53-25P
100- Tesisat gidiþ borusu A25, 30
101- Kapalý genleþme borusu A25, 30, 40, 50
102- Kapalý genleþme tanký 18 lt.
103- Pompa 3 yollu vana borusu A25, 30
104- 3 yollu vana plaka eþanjör arasý boru A25, 30
105- Plaka eþanjör A25, 30
106- Flex. al. örgü 1/2”E-3/4”D650mm
107- Kullaným suyu giriþ borusu A25, 30
108- Kullaným suyu çýkýþ borusu A25, 30
109- Tesisat gidiþ borusu (ani ýsýtýcýlý) A25, 30
B
E - Detayý
A
E
A
B
Kapalý genleþme seti baðlantýsý
(Opsiyonel)
C
D
C
Ani ýsýtýcý seti baðlantýsý
(Opsiyonel)
Not: Açýk imbisatlý olarak üretilen cihazlardaki 98A nolu borunun A çýkýþýna açýk imbisat hattý baðlanabileceði gibi
sonradan 91 nolu boru vasýtasý ile kapalý genleþme tankýda baðlanabilir. Kapalý genleþmeli olarak üretimiþ kazanlarda
91 nolu boru yoktur. Kapalý genleþme tanký 98B nolu boruya direkt olarak baðlanýr.
SIVI YAKITLI KAT KALORÝFERÝ
Sayfa 52
PARÇA RESÝMLERÝ - A40 ÝÇ GÖVDE GRUBU
31- Termostat baský sacý
32- Limit termostat
33- Termometre
34- Cam elyaf fitil
43- Termostat balb’ý
44- Kazan termostatý
50- Kör tapa 1/2”
51- Boþaltma vanasý 1/2”
52- Mini küresel vana 1/2”
53- Flex. al. ör. 1/2”D - 1/2”E 900mm
55- Manometre
68- 2,5 bar emniyet ventili
69- Otomatik hava tahliye ventili
70- Alçak basýnç presostatý
71- Kapalý genleþme hortum + nipeli 1/2”
79- Cam yünü yorgan izolasyon
87- Kazan ön kapaðý A25, 30, 40, 50
88- Ön kapak pabucu A25, 30, 40, 50
89- Brülör baðlantý amyantý A25, 30, 40, 50
90- Brülör baðlantý sacý A25, 30, 40, 50
92- Gözetleme camý contasý D42
93- Gözetleme camý
94- Gözetleme camý contasý D31
95- Gözetleme camý baský sacý
101- Kapalý genleþme borusu A25, 30, 40, 50
102- Kapalý genleþme tanký 18 lt.
110- Kazan A40
111- Hava perdesi A40, 50
112- Bilezik A40, 50
113- Kazan arka kapaðý A40, 50
114- Patlama kapaðý A40, 50
115- Türbülatör A40
116- Ön muhafaza sacý A40, 50
117- Üst muhafaza sacý A40
118- Kuyruklu dirsek 1 1/4”
119- Kazan pompa arasý boru A40, 50
120- Pompa contasý 2”
121- Pompa NPVO 63-32P
122- Tesisat gidiþ borusu A40
123- Tesisat dönüþ borusu A40
123A- Açýk imbisatlý
123B- Kapalý genleþmeli
124- Doldurma boþaltma baðlantý borusu A40, 50
125- Brülör Fire 3
A
Genleþme seti baðlantýsý
(Opsiyonel)
E
A
E - Detayý
Not: Açýk imbisatlý olarak üretilen cihazlarda 123A, kapalý genleþmelilerde ise 123B numaralý boru bulunur. Açýk imbisatlý
bir cihaza sonradan kapalý genleþme seti ilave edildiðinde, 123A numaralý boruda açýk imbisat hattý baðlantýsý için
ayrýlmýþ olan manþon 1” kör tapa ile körlenmelidir.
G
Ç
Ö
G
V
Ý1m
E
m
eA
T
9
E
0
2
”D
/R
e
hea
dcn1
ira
zl3
YA
K
A
V
K
F
E
O
IR
T
L
S
ÝIR
K
T
ÝISfya
4
5
a
PA
U
N
G
R
R
-s-tafR
M
O
Ç
N
E
A
S
L
E
ÝR
ÝA
Te
e4
m
o
e
K
e
a
4
z7
o
n
p
ö
a
n
kÖ
o
id
a
sý1
tcA
2
A
D
39
2
G
B
-m
e
þ1
n
d
ra
m
g
iP
a
m
lK
b
a
L
d
5
-8
5
-p
þh
B
re
ýB
ýrý-tlç3
Ö
ð
a
o
n
1
e
s6
a
zr0
7
P
sð
-tu
33
A
D
-ü
rrP
8
G
B
þ1
n
kd
e
v3
E
tlm
9
luþeo
1131
S
A
Y
-Ye
0
S
0
(zþa
1
n
)o
S
Y
0
D
(o
2
e
p
b
ltçryil
o
e
kiK
a
lrikth
i3
K
si1
g
-o
ka
A
p
a
m
1
4
/b
-n
a
P
g
3
h
a
o
sm
u
n
A
rm
n
h
D
N
p
A
a
:g
ço2p
r1
A
e
n
tþ0
r.
la
5
4
çn
d3
,vr2
i0
5eli0,
D
E
K
P
A
pT
ya
kO
a
Y
esiatzn
döbunosürþatK
isaetzsain
buoþsrudigK
K
A
O
IR
T
L
S
ÝIR
K
T
ÝISfya
6
5
a
G
D
E
Ç
P
G
B
O
D
L
E
-L
E
B
R
P
U
M
E
S
A
ÝyrlsýVKFE
C
A
m
4
a
yA
n
le
-R
n
ü
iYA
n
a
rü
a
st6
e
id
b
r”/zlm
yli,o
m
ý4
B
o
4
se
o
lyf-fL
D
u
5
p
1
ke
K
6
kg
ve
a
u
b
lR
u
o
yvÝ1
3
u
-su
7
dÖ
ö
n
fü
þU
isrY
lo
ro
ltR
a
n
b
1
t1
n
9
b
D
1
a
B
xiu
r8
”tlz-0
,Ç
a
e
a
n
”e
p
6
vrV
a
u
ne
lþk4
yE
o
M
2
Te
1
””rN
/3
ýS
ra
iM
va
hayS
i
dv
ks
m
e
a
noliko
Ç
a
le
int
evha
K
lY
eþi
örüB
lr
e
o
lsFo
t
þ
e
m
þ
kg
(ae
pýn
aþlm
örüB
lr
e
o
lsFo
t
lY
eþi
hayS
i
evha
K
dv
ks
m
e
a
noliko
Ç
a
le
int
iM
va
ýS
ra
YA
K
A
A
O
IR
T
L
S
ÝIR
K
T
ÝISfya
8
5
a
D
E
P
O
B
O
Þ
U
E
Y
-siM
L
E
K
R
T
A
L
ÝnaþY
L
A
R
IVKFE
þ
e
m
p
a
s
ýe
n
P
roH05:asiS
N
V,
zF
iR
fW
k)kS
laýçoirn
a3
td
N3
5
7
,Ý
-0p
xa
m
1
5L
P
B
ü
K
P
o
asL
m
P
im
tkyþ2
e
K
za
SO
2
m
E
E
O
a
A
çb
e
çe
SP
lAL
ýs2T
P
P
kg
(ae
pýn
aþlm
ave
tnK
kg
)ýp
N3
W
5
yn
m
b
rtlTK
ý:Tozi3L
ð
n
ý7ýgiaM
lkS
tmfyroþoPAýo
a
stBeçý,ýç-PLLx0fhöFL(ycýaoanBCPbx/nzröaSioüOlt-gsýmrBLur1iüAli2sart
T
E
m
4
za
ýkF
E
o
þa
N5
W
-r0
57
,p
b
þ
e
m
a
s
ýe2134arrýdýtO
B
a
n
tdövTrmB
a
B
telyza
m
tçlKzþA
siýay:yd
lþ:hn
ýtT
Y
gh
s4
rtf2/nO
m
erm
tLe
B
e
rþdOioPaýfBeçle
o
tiaCre5ghsa
yE
:ko
lüaOrferlð
T
rO
na
L
d
ise
C
o
rta
ýçkfi/ia
ze
lK
y
e
i
e
m
b
r
d
r
a
t
ý
a
ð
n
ý
l
t
o
a
okra
su
bliN
LaimoEPM
S
ga
srsttnjer
ýaiN
trkletifa
ro
itrlg
n
TL
E
L
ns/ro
kçte
sa
lýtC
rr.
m
pB
ha
dc1ra
izvm
7
le
kn
u
9
m
oýalA
ki1
m
ö
e
N
ü
sln
ku
a
8
p
bçorT
týlsi:eçbýpAao
n
b
soo
aPöM
þB
dtümBleýýrmEaýteKormastoyzaestni

Benzer belgeler