YGS Deneme Sınavı Çözümleri

Transkript

YGS Deneme Sınavı Çözümleri
Türkiye Geneli
Liselere Özel
Ortak Deneme Sınavı
FEN BİLİMLERİ
A
A
A
A
A
A
A
FEN B‹L‹MLER‹ TEST‹
1. Bu testte s›ras›yla, Fizik (1-14), Kimya (15-27), Biyoloji (28-40) alanlar›na ait 40 soru vard›r.
2. Yan›tlar›n›z›, yan›t ka¤›d›n›n Fen Bilimleri Testi için ayr›lan k›sm›na iflaretleyiniz.
1.
4
3
10
binici
10
3.
binici
civa
KKK
L L
K K
L
h
K
Xgaz›
fiekil - l
Eflit kollu terazilerle kurulan sistemlerde binicinin ard›fl›k
bir bölme hareketi 1 gr’a karfl›l›k gelmektedir. fiekil I’de
3 tane K cismi 2 tane L cismi ile dengeleniyor. K ve L
cisimlerinden birer tane al›nd›¤›nda binici 3. bölmeye
getirilerek flekil II’deki gibi dengeleniyor.
B) 2
Ygaz›
c
C) 3
D) 4
Düfley kesiti verilen kapta X, Y, Z gazla
la dengelenmifltir.
Buna göre,
I.
X, Y ve Z gazlar›n›n bas›nçlar› eflitt
II. K muslu¤u aç›l›p sisteme Y gaz› ek
z›n›n bas›nc› de¤iflmez, Z gaz›n›n b
Buna göre K cisminin kütlesi kaç gr’d›r?
A) 1
civa
fiekil - ll
E) 5
III. K muslu¤u aç›l›p bir miktar Y gaz›
r›l›rsa h yüksekli¤i azal›r.
ifadelerinden hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I
D) I ve III
B) Yaln›z II
C
E) I, II ve II
A
A
A
A
A
A
A
FEN B‹L‹MLER‹ TEST‹
1. Bu testte s›ras›yla, Fizik (1-14), Kimya (15-27), Biyoloji (28-40) alanlar›na ait 40 soru vard›r.
2. Yan›tlar›n›z›, yan›t ka¤›d›n›n Fen Bilimleri Testi için ayr›lan k›sm›na iflaretleyiniz.
1.
Birinci terazi denklemi:
4.
b ve c zaten tel uzunlu¤u oldu¤u için
da artar. a ise bofllu¤un uzunlu¤udur.
da bofllukta büyüyecektir. Bu durum
artar.
5.
Gözün
rüntüsü
Her bi
alanlar›
dede g
hX = 3 b
3K = 2L + 4 . 1
‹kinci terazi denklemi:
2K = L + 3 . 1 dir.
Bu denklemlerden K n›n kütlesi 2 gr ç›kar.
Yan›t B
hX
2.
Cisimler eflit hacimli al›nd›¤›nda toplam kald›rma kuvveti
dir.
X
F = V . d + V . 3d
Bu dur
= 4 dV olur.
Cisimler dengede oldu¤undan toplam a¤›rl›klar›da
G›
Göz
kar.
A) Yaln›z I
B) Yaln›z II
D) I ve III
E) I, II ve
4.
2.
d
X
Y
a
c
3d
b
X ve Y cisimleri üst üste konularak d ve 3d özkütleli s›v›lara b›rak›ld›¤›nda flekildeki gibi dengede kal›yor.
Türdefl bir tel bükülerek flekildeki hal
Buna göre cisimlerin dX ve dY özkütleleri;
Ortam›n s›cakl›¤› art›r›ld›¤›nda a, b ve
s›l de¤iflir?
I.
dX = d , dY = 3d
a
b
c
II. dX = 3d , dY = d
A) Artar
Artar
Arta
III. dX = 2d , dY = 2d
B) Artar
Artar
Aza
C) Azal›r
Artar
Aza
D) Azal›r
Azal›r
Arta
E) Azal›r
Azal›r
Aza
ifadelerinden hangileri do¤ru olabilir?
A) Yaln›z I
D) I ve II
B) Yaln›z II
C) Yaln›z III
E) I, II ve III
YGS Liselere Özel Deneme S›nav› - 1
25
D
da bofllukta büyüyecektir. Bu durum
artar.
‹kinci terazi denklemi:
2K = L + 3 . 1 dir.
Bu denklemlerden K n›n kütlesi 2 gr ç›kar.
Yan›t B
5.
hX
2.
Cisimler eflit hacimli al›nd›¤›nda toplam kald›rma kuvveti
Gözün
rüntüsü
Her bi
alanlar›
dede g
hX = 3 b
dir.
X
F = V . d + V . 3d
Bu dur
= 4 dV olur.
G›
Cisimler dengede oldu¤undan toplam a¤›rl›klar›da
Gtoplam = 4 dV olmal›d›r.
kar.
Göz
Y
hY
Ekran
Bu durumda her üç seçenekte do¤ru olabilir.
Yan›t E
6.
3.
P0
civa
Zgaz›
d
h
K
Xgaz›
civa
Ygaz›
civa
Her iki flekilde de desteklerin tepki
farkl› ise çubu¤un a¤›rl›k merkezi des
bölgededir. I flekil için; K – R aras
M – S aras›ndad›r. Bu durumda a¤›rl›
R aras›nda olur. Bu durumda a¤›rl›k
s›nda olabilir, L ve R de olamaz.
FEN B‹L‹MLER‹ TEST‹
ras›yla, Fizik (1-14), Kimya (15-27), Biyoloji (28-40) alanlar›na ait 40 soru vard›r.
, yan›t ka¤›d›n›n Fen Bilimleri Testi için ayr›lan k›sm›na iflaretleyiniz.
4
3
10
binici
10
3.
binici
Zgaz›
civa
L L
K K
L
h
K
Xgaz›
l-l
zilerle kurulan sistemlerde binicinin ard›fl›k
eketi 1 gr’a karfl›l›k gelmektedir. fiekil I’de
mi 2 tane L cismi ile dengeleniyor. K ve L
birer tane al›nd›¤›nda binici 3. bölmeye
kil II’deki gibi dengeleniyor.
Ygaz›
civa
Düfley kesiti verilen kapta X, Y, Z gazlar› verilen civalarla dengelenmifltir.
Buna göre,
I.
C) 3
D) 4
X, Y ve Z gazlar›n›n bas›nçlar› eflittir.
II. K muslu¤u aç›l›p sisteme Y gaz› eklendi¤inde X gaz›n›n bas›nc› de¤iflmez, Z gaz›n›n bas›nc› artar.
cisminin kütlesi kaç gr’d›r?
2
civa
fiekil - ll
E) 5
III. K muslu¤u aç›l›p bir miktar Y gaz› sistemden ç›kar›l›rsa h yüksekli¤i azal›r.
ifadelerinden hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I
D) I ve III
4.
B) Yaln›z II
C) I ve II
E) I, II ve III
Y
Gtoplam = 4 dV olmal›d›r.
hY
Ekran
Bu durumda her üç seçenekte do¤ru olabilir.
Yan›t E
3.
6.
Her iki flekilde de desteklerin tepki
farkl› ise çubu¤un a¤›rl›k merkezi des
bölgededir. I flekil için; K – R aras
M – S aras›ndad›r. Bu durumda a¤›rl›
R aras›nda olur. Bu durumda a¤›rl›k
s›nda olabilir, L ve R de olamaz.
7.
K ve L parçalar› ç›kar›l›rsa a¤›rl›k mer
ortak merkezlerinin tersi yönünde k
rudur. Ayn› flekilde L – R ç›kar›ld›¤›nd
N’ye parça eklendi¤inde ise 2 yönün
rumda her üç yarg›da do¤rudur.
P0
civa
Zgaz›
d
h
K
Xgaz›
civa
Ygaz›
civa
PX = Po + d dir.
Tüpün alt›ndaki eflitlikten yararlan›larak PX = PY = PZ
dir.
X gaz›n› bas›nc› aç›k hava bas›nc› ve d ye ba¤l›d›r. Bu
durumda musluktan gaz eklenmesi ya da ç›kar›lmas›nda gaz bas›nçlar› de¤iflmez. Yaln›z gaz ç›kar›l›rsa X gaz›n›n üzerindeki civa bir miktar afla¤› iner. Bu durumda
I ve III do¤rudur.
Yan›t D
YGS Liselere Özel Deneme S›nav› - 1
17
D
A) Yaln›z I
B) Yaln›z II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
4.
d
X
Y
a
c
3d
b
eri üst üste konularak d ve 3d özkütleli s››¤›nda flekildeki gibi dengede kal›yor.
Türdefl bir tel bükülerek flekildeki hale getiriliyor.
simlerin dX ve dY özkütleleri;
Ortam›n s›cakl›¤› art›r›ld›¤›nda a, b ve c uzunluklar› nas›l de¤iflir?
dY = 3d
a
b
c
dY = d
A) Artar
dY = 2d
B) Artar
Artar
Azal›r
C) Azal›r
Artar
Azal›r
D) Azal›r
Azal›r
Artar
E) Azal›r
Azal›r
Azal›r
hangileri do¤ru olabilir?
B) Yaln›z II
ve II
C) Yaln›z III
E) I, II ve III
eneme S›nav› - 1
25
Artar
Artar
Di¤er sayfaya geçiniz.
A
A
A
A
A
A
A
FEN B‹L‹MLER‹ TEST‹
ras›yla, Fizik (1-14), Kimya (15-27), Biyoloji (28-40) alanlar›na ait 40 soru vard›r.
, yan›t ka¤›d›n›n Fen Bilimleri Testi için ayr›lan k›sm›na iflaretleyiniz.
4.
denklemi:
1
enklemi:
b ve c zaten tel uzunlu¤u oldu¤u için sistem ›s›t›ld›¤›nda artar. a ise bofllu¤un uzunlu¤udur. Sistem ›s›t›ld›¤›nda bofllukta büyüyecektir. Bu durumda tüm uzunluklar
artar.
1 dir.
Yan›t A
erden K n›n kütlesi 2 gr ç›kar.
Yan›t B
5.
hX
hacimli al›nd›¤›nda toplam kald›rma kuv-
. 3d
.
X
Gözün her iki aynada görüntüsü ayn› yerdedir.
Her bir aynada görüfl
alanlar› çizildi¤inde perdede görülen uzunluklar
hX = 3 birim, hY = 3 birimdir.
Bu durumda
kar.
hX
hY
= 1 ç›-
A
A
A
5.
Eflit bölmelendirilmifl sistemde göz yeterince uzun
ekranda X aynas› yard›m›yla hX, Y aynas› yard›-
X
A
7.
Y
Düz
ayna
Buna göre
hX
hY
K
L
M
O
R
N
Eflit bölmeli düzgün türdefl levhan›
noktas›d›r.
Ekran
C)
P
oran› kaç-
t›r?
B) 1
A
3
k›sm› görebiliyor.
Göz
1
2
A
m›yla hY uzunlu¤undaki
Düz
ayna
A)
A
Buna göre;
3
2
D)
4
3
E)
1
3
I.
K ve M parçalar› ç›kar›l›rsa kütle
de kayar.
II. P ve N parçalar›n›n üzerine bire
nirse kütle merkezi 2 yönünde k
III. Kütle merkezinin 3 yönünde ka
parçalar› ç›kar›lmal›d›r.
ifadelerinden hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I
D) I ve III
B) I ve II
E) I, II ve
4.
denklemi:
1
enklemi:
b ve c zaten tel uzunlu¤u oldu¤u için sistem ›s›t›ld›¤›nda artar. a ise bofllu¤un uzunlu¤udur. Sistem ›s›t›ld›¤›nda bofllukta büyüyecektir. Bu durumda tüm uzunluklar
artar.
1 dir.
Yan›t A
erden K n›n kütlesi 2 gr ç›kar.
Yan›t B
5.
hX
hacimli al›nd›¤›nda toplam kald›rma kuv-
dir.
X
. 3d
Bu durumda
.
G›
gede oldu¤undan toplam a¤›rl›klar›da
V olmal›d›r.
= 1 ç›-
hY
Ekran
Yan›t E
Yan›t B
6.
d
hX
hY
kar.
Göz
Y
her üç seçenekte do¤ru olabilir.
a
Gözün her iki aynada görüntüsü ayn› yerdedir.
Her bir aynada görüfl
alanlar› çizildi¤inde perdede görülen uzunluklar
hX = 3 birim, hY = 3 birim-
Zgaz›
Her iki flekilde de desteklerin tepki kuvvetleri s›f›rdan
farkl› ise çubu¤un a¤›rl›k merkezi destekler aras›nda bir
bölgededir. I flekil için; K – R aras›nda, II. flekil için
M – S aras›ndad›r. Bu durumda a¤›rl›k merkezi net M –
R aras›nda olur. Bu durumda a¤›rl›k merkezi N nokta-
8.
6.
K L
M N P
R S
K L M N P
fiekil - l
Sürtün
makara
temde
T3
R S
denged
iplerde
kuvvet
fiekil - ll
T1 T
2
Eflit bölmeli KS çubu¤u flekil I ve flekil II’de dengededir. Her iki durumda da desteklerin tepki kuvvetleri s›f›rdan farkl›d›r.
dür.
P1
Buna g
I.
Buna göre çubu¤un a¤›rl›k merkezi afla¤›da verilen
noktalardan hangileri kesinlikle olamaz?
I.
II. T1 >
P2
III. T3 >
L noktas›
II. N noktas›
ifadelerinden hangileri do¤rudur?
III. R noktas›
A) Yaln›z I
D) I ve II
P2
A) Yaln›z I
B) Yaln›z II
C) Yaln›z III
B) Yaln›z II
D) II ve III
E) I, II ve
E) I ve III
YGS Liselere Özel Deneme S›nav› - 1
26
D
dir.
X
. 3d
Bu durumda
.
G›
gede oldu¤undan toplam a¤›rl›klar›da
V olmal›d›r.
gaz›
Yan›t E
Yan›t B
6.
Zgaz›
d
K
civa
Ygaz›
hY
Ekran
her üç seçenekte do¤ru olabilir.
a
= 1 ç›-
kar.
Göz
Y
hX
hY
civa
Her iki flekilde de desteklerin tepki kuvvetleri s›f›rdan
farkl› ise çubu¤un a¤›rl›k merkezi destekler aras›nda bir
bölgededir. I flekil için; K – R aras›nda, II. flekil için
M – S aras›ndad›r. Bu durumda a¤›rl›k merkezi net M –
R aras›nda olur. Bu durumda a¤›rl›k merkezi N noktas›nda olabilir, L ve R de olamaz.
Yan›t E
dir.
aki eflitlikten yararlan›larak PX = PY = PZ
7.
nc› aç›k hava bas›nc› ve d ye ba¤l›d›r. Bu
sluktan gaz eklenmesi ya da ç›kar›lmas›nçlar› de¤iflmez. Yaln›z gaz ç›kar›l›rsa X gaeki civa bir miktar afla¤› iner. Bu durumda
dur.
eneme S›nav› - 1
K ve L parçalar› ç›kar›l›rsa a¤›rl›k merkezi bu parçalar›n
ortak merkezlerinin tersi yönünde kayar. I. yarg› do¤rudur. Ayn› flekilde L – R ç›kar›ld›¤›nda 3 yönünde, P ve
N’ye parça eklendi¤inde ise 2 yönünde kayar. Bu durumda her üç yarg›da do¤rudur.
Yan›t E
Yan›t D
17
Di¤er sayfaya geçiniz.
A
A
A
Eflit bölmelendirilmifl sistemde göz yeterince uzun
ekranda X aynas› yard›m›yla hX, Y aynas› yard›-
A
A
7.
K
hX
hY
M
R
N
1
Eflit bölmeli düzgün türdefl levhan›n kütle merkezi O
noktas›d›r.
Ekran
C)
2
O
oran› kaç-
t›r?
1
P
L
k›sm› görebiliyor.
Buna göre
A
3
m›yla hY uzunlu¤undaki
Göz
A
Buna göre;
3
2
D)
4
3
E)
1
3
I.
K ve M parçalar› ç›kar›l›rsa kütle merkezi 1 yönünde kayar.
II. P ve N parçalar›n›n üzerine birer parça daha eklenirse kütle merkezi 2 yönünde kayar.
III. Kütle merkezinin 3 yönünde kaymas› için L ve R
parçalar› ç›kar›lmal›d›r.
ifadelerinden hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I
D) I ve III
B) I ve II
C) II ve III
E) I, II ve III
a
gaz›
6.
Zgaz›
d
K
civa
Ygaz›
civa
Her iki flekilde de desteklerin tepki kuvvetleri s›f›rdan
farkl› ise çubu¤un a¤›rl›k merkezi destekler aras›nda bir
bölgededir. I flekil için; K – R aras›nda, II. flekil için
M – S aras›ndad›r. Bu durumda a¤›rl›k merkezi net M –
R aras›nda olur. Bu durumda a¤›rl›k merkezi N noktas›nda olabilir, L ve R de olamaz.
Yan›t E
dir.
aki eflitlikten yararlan›larak PX = PY = PZ
7.
nc› aç›k hava bas›nc› ve d ye ba¤l›d›r. Bu
sluktan gaz eklenmesi ya da ç›kar›lmas›nçlar› de¤iflmez. Yaln›z gaz ç›kar›l›rsa X gaeki civa bir miktar afla¤› iner. Bu durumda
dur.
eneme S›nav› - 1
K ve L parçalar› ç›kar›l›rsa a¤›rl›k merkezi bu parçalar›n
ortak merkezlerinin tersi yönünde kayar. I. yarg› do¤rudur. Ayn› flekilde L – R ç›kar›ld›¤›nda 3 yönünde, P ve
N’ye parça eklendi¤inde ise 2 yönünde kayar. Bu durumda her üç yarg›da do¤rudur.
Yan›t E
Yan›t D
17
Di¤er sayfaya geçiniz.
8.
N P
R S
K L M N P
-l
Sürtünmesiz ve a¤›rl›ks›z
makaralarla kurulan sistemde P1 ve P2 yükleri
T3
R S
dengededir. Bu durumda
iplerde oluflan gerilme
kuvvetleri T1, T2 ve T3
fiekil - ll
T1 T
2
KS çubu¤u flekil I ve flekil II’de dengedeurumda da desteklerin tepki kuvvetleri s›r.
dür.
P1
Buna göre,
I.
çubu¤un a¤›rl›k merkezi afla¤›da verilen
hangileri kesinlikle olamaz?
P2 > P1
II. T1 > T2
P2
III. T3 > T1 > T2
ifadelerinden hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I
B) Yaln›z II
ve II
C) Yaln›z III
B) Yaln›z II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
E) I ve III
eneme S›nav› - 1
26
Di¤er sayfaya geçiniz.
A
A
8.
A
A
A¤›rl›ks›z makaralarla kurulan sistemde P1 yükü ip-
T3 4P
1
A
A
A
11.
lere da¤›t›ld›¤›nda
2P1
P1
P1
2P1
T1 = 2P1
T1 T
2
T2 = P1
P1
l
Her bir yar›m kürenin ayr› ayr› kütle
¤›nda I. sistemin toplam kütle merke
daha yukar›da II ve III’ün ise ayn› yüks
rumda EI > EII = EIII olur.
T3 = 4P1 ve
P2 yüküde P2 = 4P1 ç›kar.
P2
ll
Bu durumda her üç yarg›da do¤rudur.
Yan›t E
12.
+4q
F2
O
+q
F1
F3
9.
t = 0 an›nda K L’yi –v h›z›yla görür.
+2q
A
A
9.
H›z
A
A
A
A
A
11.
2V
L
l
K
V
0
l
t
ll
Özdefl ve türdefl yar›m kürelerden olu
temleri flekildeki gibi dengededir. Bu
lerin toplam potansiyel enerjileri E1, E
Zaman
2t lll 3t
Buna göre EI, E2 ve E3 afla¤›dakil
do¤ru s›ralanm›flt›r?
Ayn› do¤rultuda hareket etmekte olan K ve L araçlar›n›n h›z - zaman grafi¤i verilmifltir.
A) E1 > E2 > E3
D) I ve II
B) Yaln›z II
B) E2 > E1 = E3
D) E3 > E1 > E2
Buna göre I, II ve III aral›klar›n›n hangilerinde K arac› L
arac›n› h›zlan›yor görür?
A) Yaln›z I
ll
E) E1 > E
C) Yaln›z III
E) II ve III
12.
1
+4q
2
+q O
3
P2
Bu durumda her üç yarg›da do¤rudur.
Yan›t E
12.
F2
O
+q
+4q
F1
F3
9.
+2q
t = 0 an›nda K L’yi –v h›z›yla görür.
Yüklerin +q ya etki etti¤i elektriksel ku
t an›nda ise duruyormufl gibi görür.
2t an›nda +v h›z›yla gidiyormufl görür.
F1 =
3t an›nda ise yine duruyor görür.
k4q.q
4d
2
F2 =
=F
Bu durumda K L’yi (t – 2t) aras›nda yani II. bölgede h›zlan›yor görür.
=
k.2q.q
4d
2
F3 =
F
2
=
olur. Tüm bu kuvvetlerin bileflkesi ise
Yan›t B
13.
Y
10.
H›z
2V
+ –
+ –
K
+ –
+2q
Eflit bölmeli sürtünmesiz yatay düzlem
+q yükü tutulmaktad›r.
Buna göre +4q, +2q, − 4 2 q yükler
b›rak›lan +q yükü verilen yönlerden
hareket eder?
10.
H›z
A) 1
B) 2
C) 3
D)
2V
V
13.
t
2t
3t
Y
K
4t Zaman S R O K L M N P
–V
fiekil - l
fiekil - ll
+ –
+ –
0
t = 0 an›nda flekil II’deki yatay yolun O noktas›nda bulunan arac›n h›z - zaman grafi¤i flekil I’de verilmifltir.
X
Araç ilk kez R noktas›nda yön de¤ifltirdi¤ine göre 4t
an›nda hangi noktada bulunur?
A) S
B) K
C) O
D) N
fiekildeki devrede üreteçler özdefl
önemsizdir. K anahtar› aç›kken X, Y
vermektedir.
E) P
Buna göre K anahtar› kapat›ld›¤›nda ö
balar›ndan hangilerinin parlakl›¤› arta
A) Yaln›z X
B) Yaln›z Y
D) X ve Y
YGS Liselere Özel Deneme S›nav› - 1
27
E) Y ve Z
D
Yan›t B
13.
Y
10.
H›z
+ –
+ –
K
+ –
2V
V
0 –x t
x
+3x
+x +2x
2t
–V
3t
+2x
X
+3x
x
K anahtar› aç›kken her bir lambaya d
VX = 2V, VY = VZ = V’dir.
4t
S R O K L M N P
Zaman
fiekil - l
fiekil - ll
Anahtar kapat›ld›¤›nda ise VX = 2V
H›z - zaman grafi¤inin alan›ndan yol bulunur. Al›nan
yollar yatay S – P yoluna aktar›ld›¤›nda 4t an›nda cisim
P’dedir.
VY = 2V
VZ = 0 (Z yanmaz)
Bu durumda yaln›z Y lambas›n›n parla
Yan›t E
YGS Liselere Özel Deneme S›nav› - 1
18
Di¤
A
A
A
A
A
A
A
11.
H›z
L
l
K
l
t
ll
Buna göre EI, E2 ve E3 afla¤›dakilerden hangisinde
do¤ru s›ralanm›flt›r?
da hareket etmekte olan K ve L araçlar›an grafi¤i verilmifltir.
A) E1 > E2 > E3
ve II
B) E2 > E1 = E3
D) E3 > E1 > E2
II ve III aral›klar›n›n hangilerinde K arac› L
›yor görür?
B) Yaln›z II
lll
Özdefl ve türdefl yar›m kürelerden oluflan I, II ve III sistemleri flekildeki gibi dengededir. Bu durumda sistemlerin toplam potansiyel enerjileri E1, E2 ve E3 dür.
Zaman
2t lll 3t
ll
C) E2 = E3 > E1
E) E1 > E2 = E3
C) Yaln›z III
E) II ve III
12.
1
2
3
4
+4q
+q O
5
A
A
A
A¤›rl›ks›z makaralarla kurulan sistemde P1 yükü ip-
4P1
A
A
A
A
11.
lere da¤›t›ld›¤›nda
2P1
T1 = 2P1
T1 T
2
T2 = P1
P1
l
lll
Her bir yar›m kürenin ayr› ayr› kütle merkezleri al›nd›¤›nda I. sistemin toplam kütle merkezi II ve III’e göre
daha yukar›da II ve III’ün ise ayn› yüksekliktedir. Bu durumda EI > EII = EIII olur.
T3 = 4P1 ve
P2 yüküde P2 = 4P1 ç›kar.
P2
ll
Bu durumda her üç yarg›da do¤rudur.
Yan›t E
Yan›t E
12.
+4q
F2
O
+q
F1
F3
5
l
t
ll
2t lll 3t
Buna göre EI, E2 ve E3 afla¤›dakilerden hangisinde
do¤ru s›ralanm›flt›r?
da hareket etmekte olan K ve L araçlar›an grafi¤i verilmifltir.
A) E1 > E2 > E3
D) E3 > E1 > E2
II ve III aral›klar›n›n hangilerinde K arac› L
›yor görür?
B) Yaln›z II
ve II
B) E2 > E1 = E3
C) E2 = E3 > E1
E) E1 > E2 = E3
C) Yaln›z III
E) II ve III
12.
2
1
3
4
+4q
5
+q O
–4√2q
+2q
Eflit bölmeli sürtünmesiz yatay düzlemde O noktas›nda
+q yükü tutulmaktad›r.
Buna göre +4q, +2q, − 4 2 q yükleri etkisinde serbest
b›rak›lan +q yükü verilen yönlerden hangisine do¤ru
hareket eder?
A) 1
B) 2
C) 3
13.
3t
-l
fiekil - ll
E) 5
Y
K
4t Zaman S R O K L M N P
+ –
+ –
t
D) 4
Z
+ –
P1
Her bir yar›m kürenin ayr› ayr› kütle merkezleri al›nd›¤›nda I. sistemin toplam kütle merkezi II ve III’e göre
daha yukar›da II ve III’ün ise ayn› yüksekliktedir. Bu durumda EI > EII = EIII olur.
T3 = 4P1 ve
P2 yüküde P2 = 4P1 ç›kar.
P2
Bu durumda her üç yarg›da do¤rudur.
Yan›t E
Yan›t E
12.
F2
O
+q
+4q
F1
5
F3
–4√2q
+2q
K L’yi –v h›z›yla görür.
Yüklerin +q ya etki etti¤i elektriksel kuvvet yaz›l›rsa
duruyormufl gibi görür.
h›z›yla gidiyormufl görür.
F1 =
yine duruyor görür.
k4q.q
=F
K L’yi (t – 2t) aras›nda yani II. bölgede h›z-
4d
2
F2 =
=
k.2q.q
4d
2
F
2
F3 =
=
k.4 2 q.q
8d
2
F
2
olur. Tüm bu kuvvetlerin bileflkesi ise 5 yönündedir.
Yan›t B
Yan›t E
13.
Y
K
+q yükü tutulmaktad›r.
Buna göre +4q, +2q, − 4 2 q yükleri etkisinde serbest
b›rak›lan +q yükü verilen yönlerden hangisine do¤ru
hareket eder?
A) 1
B) 2
C) 3
13.
3t
-l
E) 5
Y
K
4t Zaman S R O K L M N P
fiekil - ll
+ –
+ –
t
D) 4
Z
+ –
flekil II’deki yatay yolun O noktas›nda buh›z - zaman grafi¤i flekil I’de verilmifltir.
X
R noktas›nda yön de¤ifltirdi¤ine göre 4t
noktada bulunur?
K
C) O
eneme S›nav› - 1
D) N
fiekildeki devrede üreteçler özdefl ve iç dirençleri
önemsizdir. K anahtar› aç›kken X, Y, Z lambalar› ›fl›k
vermektedir.
E) P
Buna göre K anahtar› kapat›ld›¤›nda özdefl X, Y, Z lambalar›ndan hangilerinin parlakl›¤› artar?
A) Yaln›z X
B) Yaln›z Y
D) X ve Y
27
C) Yaln›z Z
E) Y ve Z
Di¤er sayfaya geçiniz.
2
K L’yi (t – 2t) aras›nda yani II. bölgede h›z-
olur. Tüm bu kuvvetlerin bileflkesi ise 5 yönündedir.
Yan›t B
Yan›t E
13.
Y
+ –
x
3t
+2x
+ –
K anahtar› aç›kken her bir lambaya düflen potansiyel
VX = 2V, VY = VZ = V’dir.
4t
S R O K L M N P
Zaman
fiekil - ll
Anahtar kapat›ld›¤›nda ise VX = 2V
grafi¤inin alan›ndan yol bulunur. Al›nan
S – P yoluna aktar›ld›¤›nda 4t an›nda cisim
eneme S›nav› - 1
Z
X
+3x
x
l-l
+ –
K
+2x +3x
2t
2
VY = 2V
VZ = 0 (Z yanmaz)
Bu durumda yaln›z Y lambas›n›n parlakl›¤› artar.
Yan›t E
Yan›t B
18
Di¤er sayfaya geçiniz.
A
A
14.
N1
A
N2
A
N3
A
A
16.
N4
A
Görseldeki
kez kendi a
ilkesini flöyle
V2
V1
X
Y
‹deal transformatörlerle kurulan sistemde X transformatörüne V1 gerilimi uyguland›¤›nda Y transformatöründen V2 gerilimi elde edilmektedir.
–
Do¤an›n tüm iflleyifllerinde hiç bir
maz. Tüm dönüflümlerde madden
l›r.
–
Maddenin yap›s›ndaki de¤iflimler
olarak adland›r›l›r. Kimyasal de¤
öncesinde maddelerin kütleleri
sonras›ndaki maddelerin kütleleri
V1 > V2 oldu¤una göre
I.
X transformatörü yükseltici Y alçalt›c›d›r.
II. X ve Y transformatörleri alçalt›c›d›r.
III. X ve Y transformatörleri yükselticidir.
ifadelerinden hangileri kesinlikle yanl›flt›r?
A) Yaln›z I
D) I ve II
B) Yaln›z II
C) Yaln›z III
E) II ve III
Buna göre yukar›daki ilkelerin sahibi
afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru ver
A) Antoine Lavoisier
B) Josep
C) Van Helmont
D) Amed
E) John Dalton
A
A
A
A
14. X transformatörüne V1 uygulan›p Y transformatöründen
A
17.
A
A
Kimya kanunlar›
Belir
V2 elde ediliyor. V1 > V2 ise transformatörlerden biri
A) Kütlenin Korunumu
Lavo
mutlaka alçalt›r olmal›d›r. Bu durumda her iki transformatörde yükseltici olamaz.
B) Sabit Oranlar
Prou
C) Katl› Oranlar
John
E)
Birleflen Hacim Oranlar›
Gay-
–
Berzelius → Elementlerin bugünk
gösterimini yapan, polimer, izom
kavramlar› bilim dünyas›na kazand
d›r.
Yan›t C
15. ‹nsano¤lunun aray›fl›; eski ça¤ insanlar›n›n günlük yaflamlar›n› kolaylaflt›rmak ve yaflamlar›n› sürdürebilmek
için baz› do¤al olaylar ve s›nama-yan›lma yoluyla gerçeklefltirdikleri kefliflerle bafllar.
–
Yiyeceklerini piflirmek için kap aray›fllar› s›ras›nda
topraktan kaplar yaparak topra¤› iflleyebilece¤ini
görmüfltür. (I. yarg› do¤rudur.)
18. A) Aristo’ya göre, her maddenin ato
ra¤men atomlar›n konumu ve
farkl› maddeler oluflur.
B) Empedokles’e göre ö¤eleri bir ara
15.
17.
Görseldeki gibi insano¤lu var oldu¤u günden beri hep
aray›fl içindedir. Bu aray›fl kendini koruma ve yaflam›n›
sürdürebilme ihtiyac›ndan do¤mufl ve insanl›¤›n geliflimine katk›da bulunmufltur.
Kimyan›n bilim olma süreci deneysel
muyla bafllar. Bilim olma sürecine ge
kurallar›n ortaya konulmas›yla ve bilgi
le getirmeyle gerçekleflmifltir.
Buna göre eski ça¤ insanlar› ile ilgili,
I.
Topra¤›n ifllenebilece¤ini, yiyeceklerini piflirmek
için kap aray›fllar› s›ras›nda görmüfltür.
II. Gaz fliflkinli¤i, sindirim bozuklu¤u ve ifltahs›zl›k gibi
hastal›klar›n tedavisini maydonozu çi¤ olarak tüketirken ö¤renmifltir.
Buna göre afla¤›daki bilim adamlar
kimya kanunlar›ndan Kütlenin Korunu
bit Oranlar Kanunu, Katl› Oranlar Kan
cim Oranlar› Kanunu’nun bulunuflun
yoktur?
III. Kükürt buhar› ile a¤artmay› elde ettikleri ürünlerin
dayan›kl›l›¤›n› art›rmak ve uzun süre bozulmadan
saklama u¤rafllar› s›ras›nda ö¤renmifltir.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
B) Proust
C) John Dalton
D) Berzel
E) Gay-Lussac
E) I, II ve III
YGS Liselere Özel Deneme S›nav› - 1
A) Lavoisier
28
Di¤
matörde yükseltici olamaz.
Yan›t C
15. ‹nsano¤lunun aray›fl›; eski ça¤ insanlar›n›n günlük yaflamlar›n› kolaylaflt›rmak ve yaflamlar›n› sürdürebilmek
için baz› do¤al olaylar ve s›nama-yan›lma yoluyla gerçeklefltirdikleri kefliflerle bafllar.
–
Yiyeceklerini piflirmek için kap aray›fllar› s›ras›nda
topraktan kaplar yaparak topra¤› iflleyebilece¤ini
görmüfltür. (I. yarg› do¤rudur.)
–
Maydonozu çi¤ olarak yediklerinde yemek s›ras›ndaki ifltahs›zl›klar›n azald›¤›n› ve yemek sonras›ndaki gaz fliflkinli¤inin önemli ölçüde azald›¤›n› görmüfllerdir. (II. yarg› do¤rudur.)
–
Kuru kay›s›, kuru incir, kuru üzüm gibi elde ettikleri
baz› ürünleri kükürt buhar› ile a¤artt›klar›nda uzun
süre bozulmadan kald›¤›n› görmüfllerdir. (III. yarg›
do¤rudur.)
Yan›t E
B) Sabit Oranlar
Prou
C) Katl› Oranlar
John
E)
Birleflen Hacim Oranlar›
Gay-
–
Berzelius → Elementlerin bugünk
gösterimini yapan, polimer, izom
kavramlar› bilim dünyas›na kazand
d›r.
18. A) Aristo’ya göre, her maddenin ato
ra¤men atomlar›n konumu ve
farkl› maddeler oluflur.
B) Empedokles’e göre ö¤eleri bir ara
sevgi (çekme) birbirinden ay›ran is
D) Demokritos’a göre, bütün madde
ancak atomlar›n d›fl yap›lar› farkl› i
süz ve yuvarlak, baz›lar› ise sert v
E) Dalton’a göre atomlar bölünemez
dir. Her atom bir ›s› atmosferi ile
birbirine benzeyen atomlar›n birb
kir.
“Baz› elementler birden fazla ayn› at
siyle moleküler halde bulunur.” düfl
Avogadro’dur.
19. –
Nötr atomlarda proton (+yük) say›
A
A
N2
A
N3
A
A
16.
N4
A
A
Görseldeki bilim adam› kimi
kez kendi ad›ylada da an›lan
ilkesini flöyle dile getirmifltir.
V2
X
Y
rmatörlerle kurulan sistemde X transforgerilimi uyguland›¤›nda Y transformatö-
rilimi elde edilmektedir.
–
Do¤an›n tüm iflleyifllerinde hiç bir fley yoktan var olmaz. Tüm dönüflümlerde maddenin miktar› ayn› kal›r.
–
Maddenin yap›s›ndaki de¤iflimler kimyasal de¤iflim
olarak adland›r›l›r. Kimyasal de¤iflmede de¤iflim
öncesinde maddelerin kütleleri toplam› de¤iflim
sonras›ndaki maddelerin kütleleri toplam›na eflittir.
una göre
matörü yükseltici Y alçalt›c›d›r.
ansformatörleri alçalt›c›d›r.
ansformatörleri yükselticidir.
hangileri kesinlikle yanl›flt›r?
B) Yaln›z II
ve II
C) Yaln›z III
E) II ve III
Buna göre yukar›daki ilkelerin sahibi olan bilim adam›
afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru verilmifltir?
A) Antoine Lavoisier
B) Joseph Proust
C) Van Helmont
D) Amedeo Avogadro
E) John Dalton
Yan›t E
“Baz› elementler birden fazla ayn› at
siyle moleküler halde bulunur.” düfl
Avogadro’dur.
16. Soruda belirtilen ilke kütlenin korunumu yasas›n› ifade
etmektedir.
19. –
Nötr atomlarda proton (+yük) say›
say›s›na eflittir.
–
X taneci¤inin katmanlar›ndaki elek
Antoine Lavoisier, kütlenin korunumu yasas›n› bulmufltur.
1. katmanda → 2
2. katmanda → 8
Van Helmont, deneylerinde teraziyi kullanarak çal›flmalar›na nicel özellik kazand›rm›flt›r.
3. katmanda → 8
olmak üzere toplam 18 tanedir.
Robert Boyle, “Belirli elementlerin belirli say›da atomlar›ndan bileflik oluflur.” fikrinin sahibidir.
Joseph Proust, yapt›¤› deeyler sonras›nda elementler
ancak belirli kütle oranlar›nda birleflerek bileflikleri oluflturabilir aç›klamas›yla sabit oranlar yasas›n› bulmufltur.
–
X taneci¤inin 15 protonu ve 18 el
dan 3 elektron alm›flt›r. (I. yarg› do
–
Son katmanlar›nda 8 elektron bu
ler oktet kural›na uyar.
X taneci¤inin son katman›nda 8 e
¤undan oktedini tamamlam›flt›r. (I
Amadeo Avogadro, “Sabit s›cakl›k ve bas›nçta eflit say›da tanecik bulunduran gazlar›n hacimleri ayn›d›r.” diyerek kendi ad›yla an›lan Avogadro hipotezini buldu.
–
X taneci¤inin 1. ve 2. katmanlar›n
y›lar› toplam› 2+ 8 = 10 dur. (III. y
Yan›t A
YGS Liselere Özel Deneme S›nav› - 1
19
Di
17.
bi insano¤lu var oldu¤u günden beri hep
dir. Bu aray›fl kendini koruma ve yaflam›n›
ihtiyac›ndan do¤mufl ve insanl›¤›n geliflibulunmufltur.
Kimyan›n bilim olma süreci deneysel ölçümlerin yorumuyla bafllar. Bilim olma sürecine geçilmesi, yasalar›n
kurallar›n ortaya konulmas›yla ve bilgileri sistematik hale getirmeyle gerçekleflmifltir.
ki ça¤ insanlar› ile ilgili,
ifllenebilece¤ini, yiyeceklerini piflirmek
ray›fllar› s›ras›nda görmüfltür.
nli¤i, sindirim bozuklu¤u ve ifltahs›zl›k gibi
r›n tedavisini maydonozu çi¤ olarak tükeenmifltir.
Buna göre afla¤›daki bilim adamlar›ndan hangisinin
kimya kanunlar›ndan Kütlenin Korunumu Kanunu, Sabit Oranlar Kanunu, Katl› Oranlar Kanunu, Birleflen Hacim Oranlar› Kanunu’nun bulunuflunda belirleyici rolü
yoktur?
uhar› ile a¤artmay› elde ettikleri ürünlerin
¤›n› art›rmak ve uzun süre bozulmadan
u¤rafllar› s›ras›nda ö¤renmifltir.
hangileri do¤rudur?
B) I ve II
I ve III
C) I ve III
B) Proust
C) John Dalton
D) Berzelius
E) Gay-Lussac
E) I, II ve III
eneme S›nav› - 1
A) Lavoisier
28
Di¤er sayfaya geçiniz.
A
A
A
törüne V1 uygulan›p Y transformatöründen
A
17.
A
Kimya kanunlar›
A
A
Belirleyici rolü olan
yor. V1 > V2 ise transformatörlerden biri
A) Kütlenin Korunumu
Lavoisier
t›r olmal›d›r. Bu durumda her iki transforseltici olamaz.
B) Sabit Oranlar
Proust
C) Katl› Oranlar
John Dalton
E)
Birleflen Hacim Oranlar›
Gay-Lussac
–
Berzelius → Elementlerin bugünkü gibi sembollerle
gösterimini yapan, polimer, izomer, allotrop gibi
kavramlar› bilim dünyas›na kazand›ran bilim adam›d›r.
Yan›t C
n aray›fl›; eski ça¤ insanlar›n›n günlük yaaylaflt›rmak ve yaflamlar›n› sürdürebilmek
al olaylar ve s›nama-yan›lma yoluyla gerri kefliflerle bafllar.
rini piflirmek için kap aray›fllar› s›ras›nda
kaplar yaparak topra¤› iflleyebilece¤ini
r. (I. yarg› do¤rudur.)
zu çi¤ olarak yediklerinde yemek s›ras›ns›zl›klar›n azald›¤›n› ve yemek sonras›ndaflkinli¤inin önemli ölçüde azald›¤›n› gör-
Yan›t D
18. A) Aristo’ya göre, her maddenin atomu ayn› olmas›na
ra¤men atomlar›n konumu ve düzeni de¤iflince
farkl› maddeler oluflur.
B) Empedokles’e göre ö¤eleri bir araya getiren neden
sevgi (çekme) birbirinden ay›ran ise nefretti (itme)
D) Demokritos’a göre, bütün maddelerin atomlar› ayn›
ancak atomlar›n d›fl yap›lar› farkl› idi. Baz›lar› pürüz-
A
A
A
A
18. Ba¤ kavram›n›n anlafl›lmas›nda büyük önem tafl›yan,
“Baz› elementler birden fazla ayn› atomlar›n birleflmesiyle moleküler halde bulunur.” düflüncesinin sahibi
olan bilim adam› afla¤›dakilerin hangisinde do¤ru verilmifltir?
A) Aristo
C) Avogadro
A
(1H, 6C, 7N, 8O,
Elektron alm›flt›r.
II. Oktedini tamamlam›flt›r.
11Na, 13AI, 17CI)
Bileflik
S›n›f
B) Empedokles
A) Sodyum klorür (NaCI)
‹yon
D) Demokritos
B) Karbondioksit (CO2)
Orga
C) Amonyak (NH3)
Kov
D) Benzen (C6H6)
Orga
E) Alüminyum oksit (AI2O3)
‹yon
19. 15 protonu ve 16 nötronu olan X taneci¤inin katman
elektron da¤›l›m› s›ras›yla 2, 8, 8 fleklindedir.
I.
A
21. Afla¤›da ad› ve formülü verilen bileflik
s›n›fland›r›lmas› yanl›fl verilmifltir?
E) Dalton
Bu X taneci¤i ile ilgili,
A
22.
Görseldeki demir
miri, oksitlerinden
Fe2O3(k) + 3CO(g)
tepkimesi kullan›l
Bu tepkime ile ilgili,
–
n aray›fl›; eski ça¤ insanlar›n›n günlük yaaylaflt›rmak ve yaflamlar›n› sürdürebilmek
al olaylar ve s›nama-yan›lma yoluyla gerri kefliflerle bafllar.
rini piflirmek için kap aray›fllar› s›ras›nda
kaplar yaparak topra¤› iflleyebilece¤ini
r. (I. yarg› do¤rudur.)
zu çi¤ olarak yediklerinde yemek s›ras›ns›zl›klar›n azald›¤›n› ve yemek sonras›ndaflkinli¤inin önemli ölçüde azald›¤›n› gör. (II. yarg› do¤rudur.)
s›, kuru incir, kuru üzüm gibi elde ettikleri
leri kükürt buhar› ile a¤artt›klar›nda uzun
ulmadan kald›¤›n› görmüfllerdir. (III. yarg›
.)
Yan›t E
ilen ilke kütlenin korunumu yasas›n› ifade
isier, kütlenin korunumu yasas›n› bulmufl-
Berzelius → Elementlerin bugünkü gibi sembollerle
gösterimini yapan, polimer, izomer, allotrop gibi
kavramlar› bilim dünyas›na kazand›ran bilim adam›d›r.
Yan›t D
18. A) Aristo’ya göre, her maddenin atomu ayn› olmas›na
ra¤men atomlar›n konumu ve düzeni de¤iflince
farkl› maddeler oluflur.
B) Empedokles’e göre ö¤eleri bir araya getiren neden
sevgi (çekme) birbirinden ay›ran ise nefretti (itme)
D) Demokritos’a göre, bütün maddelerin atomlar› ayn›
ancak atomlar›n d›fl yap›lar› farkl› idi. Baz›lar› pürüzsüz ve yuvarlak, baz›lar› ise sert ve pürüzlü idi.
E) Dalton’a göre atomlar bölünemez, içi dolu kürelerdir. Her atom bir ›s› atmosferi ile çevrelenmifltir ve
birbirine benzeyen atomlar›n birbirinin itmesi gerekir.
“Baz› elementler birden fazla ayn› atomlar›n birleflmesiyle moleküler halde bulunur.” düflüncesinin sahibi
Avogadro’dur.
Yan›t C
19. –
–
Nötr atomlarda proton (+yük) say›s› elektron (– yük)
say›s›na eflittir.
X taneci¤inin katmanlar›ndaki elektron say›s›,
1. katmanda → 2
mifltir?
Bileflik
S›n›f
A) Aristo
B) Empedokles
A) Sodyum klorür (NaCI)
C) Avogadro
D) Demokritos
B) Karbondioksit (CO2)
Orga
C) Amonyak (NH3)
Kov
D) Benzen (C6H6)
Orga
E) Alüminyum oksit (AI2O3)
‹yon
E) Dalton
19. 15 protonu ve 16 nötronu olan X taneci¤inin katman
elektron da¤›l›m› s›ras›yla 2, 8, 8 fleklindedir.
22.
Görseldeki demir
miri, oksitlerinden
Fe2O3(k) + 3CO(g)
Bu X taneci¤i ile ilgili,
I.
tepkimesi kullan›l
Elektron alm›flt›r.
Bu tepkime ile ilgili,
II. Oktedini tamamlam›flt›r.
I.
III. 1. ve 2. katmanlar›nda toplam 10 elektronu vard›r.
B) I ve II
D) II ve III
‹ndirgenme - yükseltgenme tepki
II. CO bilefli¤i indirgendir.
ifadelerinden hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I
III. Bütün atomlar›n yükseltgenme b
mifltir.
C) I ve III
E) I, II ve III
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I
B) I ve II
D) II ve III
20.
23.
δ
–
O
‹yon
δ
–
O
δ+
C
δ
–
O
E) I, II ve
Yan›t E
“Baz› elementler birden fazla ayn› atomlar›n birleflmesiyle moleküler halde bulunur.” düflüncesinin sahibi
Avogadro’dur.
Yan›t C
19. –
ilen ilke kütlenin korunumu yasas›n› ifade
–
isier, kütlenin korunumu yasas›n› bulmufl-
X taneci¤inin katmanlar›ndaki elektron say›s›,
1. katmanda → 2
2. katmanda → 8
, deneylerinde teraziyi kullanarak çal›flmazellik kazand›rm›flt›r.
3. katmanda → 8
olmak üzere toplam 18 tanedir.
, “Belirli elementlerin belirli say›da atomlaoluflur.” fikrinin sahibidir.
st, yapt›¤› deeyler sonras›nda elementler
kütle oranlar›nda birleflerek bileflikleri oluflamas›yla sabit oranlar yasas›n› bulmufltur.
–
X taneci¤inin 15 protonu ve 18 elektronu oldu¤undan 3 elektron alm›flt›r. (I. yarg› do¤rudur.)
–
Son katmanlar›nda 8 elektron bulunduran tanecikler oktet kural›na uyar.
X taneci¤inin son katman›nda 8 elektron bulundu¤undan oktedini tamamlam›flt›r. (II. yarg› do¤rudur.)
gadro, “Sabit s›cakl›k ve bas›nçta eflit sabulunduran gazlar›n hacimleri ayn›d›r.” diad›yla an›lan Avogadro hipotezini buldu.
eneme S›nav› - 1
Nötr atomlarda proton (+yük) say›s› elektron (– yük)
say›s›na eflittir.
–
Yan›t A
X taneci¤inin 1. ve 2. katmanlar›ndaki elektron say›lar› toplam› 2+ 8 = 10 dur. (III. yarg› do¤rudur.)
Yan›t E
19
Di¤er sayfaya geçiniz.
A) Yaln›z I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve
23.
20.
δ–
δ
O
O
H
δ
–
δ+
C
δ
–
O
H
δ+
+
O
Naylon Poflet
O=C=O
H
H
Görsellerdeki naylon pofletler ve ara
m›nda kullan›lan Poliamid (Naylon) ve
çuk) maddeleri ile ilgili,
Yukar›da H2O ve CO2 molekülleri verilmifltir.
Buna göre,
I.
Ara
I.
Moleküller polar yap›l›d›r.
Polimer maddelerdir.
II. Kondenzasyon polimerleflmesi s
lar.
II. O – H ve C = O ba¤lar› polar kovalent ba¤d›r.
III. Ba¤lay›c› elektron say›lar› C > O > H fleklindedir.
III. Monomer say›lar› en az 1000 tan
yarg›lar›ndan hangileri yanl›flt›r? (1H, 6C, 8O)
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I
A) Yaln›z I
D) I ve II
B) Yaln›z II
C) Yaln›z III
E) I ve III
YGS Liselere Özel Deneme S›nav› - 1
D) I ve III
29
B) Yaln›z II
E) I, II ve
D
A
A
A
A
20. –
H2O molekülünde negatif yük merkezi (δ–) oksijene
daha yak›n oldu¤undan yük da¤›l›m› eflit olmaz ve
molekül polard›r.
–
CO2 molekülünde her iki uçta oksijenler (negatif uçlar) oldu¤undan ve yük dengesizli¤i olmad›¤›ndan
molekül apolard›r.) (I. yarg› yanl›flt›r.)
–
Ortak kullan›lan elektronlar (ba¤› oluflturan elektronlar) iki atom taraf›ndan eflit çekilmiyorsa k›smen
pozitif ve k›smen negatif uçlar oluflur. Bu tür ba¤lara polar kovalent ba¤ denir.
–
–
A
dir.
–
⇒
6C
⇒
8O
⇒
Tüm bilefliklerde atomlar›n yükseltg
maklar› toplam› s›f›rd›r.
Fe2O3 → 2Fe + 3(–2) = 0
Fe = +3
CO → C + (–2) = 0
C = +2
CO2 → C + 2(–2) = 0
C = +4
3+ 2–
Atomlar›n Lewis gösteriminde son elektron katman›ndaki ortaklanmam›fl elektronlar ba¤lay›c› elektronlard›r.
1H
A
22. Bilefliklerinde oksijenin yükseltgenme bas
Peroksitlerde (Na2O2, H2O2...) –1, OF2 b
H2O ve CO2 molekülünün her ikisinde de ortak kullan›lan elektronlar oksijen taraf›ndan daha fazla çekilmifl ve oksijen taraf›nda k›smen negatif uçlar
oluflmufltur. (II. yarg› do¤rudur.)
Lewis gösterimi ba¤lay›c› e–say›s›
A
2+ 2–
2 Fe2O3 + 3CO
0
4+ 2–
2 Fe + 3CO2
1 tane Fe, üç elektron olarak indirgenmifltir.
H
1
C
4
–
Tepkime indirgenme-yükseltgenme te
yarg› do¤rudur.)
O
2
–
Elektron vererek kendisi yükseltgenir
menti indirgeyen madde indirgen ma
1 tane C, iki elektron vererek
yükseltgenmifltir.
1e–
2e– 4e–
2e– 6e–
Tepkimede CO indirgen maddedir. (II
dur.)
(III. yarg› do¤rudur.)
Yan›t A
21. Periyodik cetvelde IA (1H ametal) IIA, IIIA ve geçifl elemetleri metal, di¤erleri ise ço¤unlukla ametaldir.
–
Tepkimede oksijenin yükseltgenme b
girenlerde hem de ürünlerde –2 olup
tir. (III. yarg› yanl›flt›r.)
A
A
A
n›n anlafl›lmas›nda büyük önem tafl›yan,
ntler birden fazla ayn› atomlar›n birleflmeler halde bulunur.” düflüncesinin sahibi
am› afla¤›dakilerin hangisinde do¤ru veril-
A
A
A
21. Afla¤›da ad› ve formülü verilen bilefliklerden hangisinin
s›n›fland›r›lmas› yanl›fl verilmifltir?
(1H, 6C, 7N, 8O,
11Na, 13AI, 17CI)
Bileflik
S›n›fland›r›lmas›
B) Empedokles
A) Sodyum klorür (NaCI)
‹yonik bileflik
D) Demokritos
B) Karbondioksit (CO2)
Organik bileflik
C) Amonyak (NH3)
Kovalent bileflik
D) Benzen (C6H6)
Organik bileflik
E) Alüminyum oksit (AI2O3)
‹yonik bileflik
E) Dalton
ve 16 nötronu olan X taneci¤inin katman
l›m› s›ras›yla 2, 8, 8 fleklindedir.
22.
Görseldeki demir cevherindeki demiri, oksitlerinden ay›rmak için,
Fe2O3(k) + 3CO(g) → 2Fe(s) + 3CO2(g)
i ile ilgili,
alm›flt›r.
tamamlam›flt›r.
atmanlar›nda toplam 10 elektronu vard›r.
A
tepkimesi kullan›l›r.
Bu tepkime ile ilgili,
I.
‹ndirgenme - yükseltgenme tepkimesidir.
2e 6e
Tepkimede CO indirgen madded
dur.)
(III. yarg› do¤rudur.)
Yan›t A
–
21. Periyodik cetvelde IA (1H ametal) IIA, IIIA ve geçifl elemetleri metal, di¤erleri ise ço¤unlukla ametaldir.
Tepkimede oksijenin yükseltgenm
girenlerde hem de ürünlerde –2
tir. (III. yarg› yanl›flt›r.)
Katman elektron da¤›l›mlar›na bakarsak,
1H
=1
1A ametal
6C
= 2,4
4A ametal
7N
= 2,5
5A ametal
8O
= 2,6
6A ametal
11Na
= 2, 8, 1
23. monomer → dimer → ... → polimer
1A metal
13AI
= 2, 8, 3
3A metal
17CI
= 2, 8, 7
7A ametal
–
Poliamid (Naylon), heksametilen
asit monomerlerinin aralar›ndan s
turdu¤u (kondenzasyon polimerle
maddedir.
–
Poliizopren (Kauçuk), izopren m
s›ndaki ikili ba¤dan zay›f olan›n›
eflli¤inde ›s› ve bas›nç alt›nda
ba¤lanmas›yla (kat›lma polimerle
¤u polimer maddedir. (I. yarg› do
l›flt›r.)
–
Poliamid (Naylon) ve Poliizopren
madde olduklar›ndan monomer s
tanedir. (III. yarg› do¤rudur.)
oldu¤u görülür.
‹yonik bileflikler, metal-ametal’den oluflur.
Kovalent bileflikler , ametal-ametal’den oluflur.
Organik bileflikler, yap›lar›nda C ve H elementinin yan›s›ra O, N, S gibi az say›da element içerirler.
NaCI → metal-ametal
iyonik bileflik
CO2 → ametal-ametal
kovalent bileflik
NH3 → ametal-ametal
kovalent bileflik
C6H6 → C ve H içerir
organik bileflik
AI2O3 → metal-ametal
iyonik bileflik
Yan›t B
YGS Liselere Özel Deneme S›nav› - 1
20
Di¤
B) Empedokles
A) Sodyum klorür (NaCI)
‹yonik bileflik
D) Demokritos
B) Karbondioksit (CO2)
Organik bileflik
C) Amonyak (NH3)
Kovalent bileflik
D) Benzen (C6H6)
Organik bileflik
E) Alüminyum oksit (AI2O3)
‹yonik bileflik
E) Dalton
ve 16 nötronu olan X taneci¤inin katman
l›m› s›ras›yla 2, 8, 8 fleklindedir.
22.
Görseldeki demir cevherindeki demiri, oksitlerinden ay›rmak için,
Fe2O3(k) + 3CO(g) → 2Fe(s) + 3CO2(g)
i ile ilgili,
tepkimesi kullan›l›r.
alm›flt›r.
Bu tepkime ile ilgili,
tamamlam›flt›r.
I.
atmanlar›nda toplam 10 elektronu vard›r.
I ve III
H
II. CO bilefli¤i indirgendir.
hangileri do¤rudur?
B) I ve II
‹ndirgenme - yükseltgenme tepkimesidir.
III. Bütün atomlar›n yükseltgenme basamaklar› de¤iflmifltir.
C) I ve III
E) I, II ve III
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I
B) I ve II
D) II ve III
23.
δ
–
O
δ+
C
δ
–
O
C) I ve III
E) I, II ve III
ra polar kovalent ba¤ denir.
–
A
oksijene
olmaz ve
egatif uçad›¤›ndan
ran eleka k›smen
ür ba¤la-
ortak kulfazla çeatif uçlar
n katmay›c› elek-
ay›s›
–
C = +2
H2O ve CO2 molekülünün her ikisinde de ortak kullan›lan elektronlar oksijen taraf›ndan daha fazla çekilmifl ve oksijen taraf›nda k›smen negatif uçlar
oluflmufltur. (II. yarg› do¤rudur.)
CO2 → C + 2(–2) = 0
Atomlar›n Lewis gösteriminde son elektron katma-
3+ 2–
C = +4
A n›ndaki ortaklanmam›fl
A
A ba¤lay›c› elek-A
elektronlar
tronlard›r.
22. Bilefliklerinde oksijenin yükseltgenme basama¤› –2’dir.
–
Lewis
say›s›
O2, H2O2...)ba¤lay›c›
–1, OF2 ebilefli¤inde
+2
Peroksitlerde
(Na2gösterimi
⇒
dir.
1H
6
H
2 Fe2O3 + 3CO
⇒
CO
2e–
Fe =
O +3
–
→
6eC
2
Tepkime indirgenme-yükseltgenme tepkimesidir. (I.
yarg› do¤rudur.)
–
Elektron vererek kendisi yükseltgenirken di¤er elementi indirgeyen madde indirgen maddedir.
Tepkimede CO indirgen maddedir. (II. yarg› do¤rudur.)
Yan›t A
4+ 2–
Tepkimede oksijenin yükseltgenme basama¤› hem
girenlerde hem de ürünlerde –2 olup de¤iflmemifltir. (III. yarg› yanl›flt›r.)
2
Yan›t B
C = +4
2+ 2–
2 Fe + 3CO2
–
+ (–2) = 0
C = +2
(III. yarg› do¤rudur.)
CO2 → C + 2(–2) = 0
3+ 2–
4+ 2–
1 tane C, iki elektron vererek
yükseltgenmifltir.
–
2e2–O4e
Fe
3 → 2Fe + 3(–2) = 0
8O
0
1 tane Fe, üç elektron olarak indirgenmifltir.
1
1e–
– Tüm bilefliklerde atomlar›n yükseltgenme basaC ⇒maklar› toplam›
C s›f›rd›r.
4
2+ 2–
0
–
21. Periyodik cetvelde IA (1H ametal) IIA, IIIA ve geçifl elemetleri
metal,
ametaldir.
2 Fe
O +di¤erleri
3CO ise ço¤unlukla
2 Fe + 3CO
2 3
Katman elektron da¤›l›mlar›na bakarsak,
1H
1 tane Fe, üç elektron olarak indirgenmifltir.
=1
6C = 2,4
7N
= 2,5
1A ametal
4Aikiametal
1 tane C,
elektron vererek
yükseltgenmifltir.
5A ametal
– = 2,6
Tepkime indirgenme-yükseltgenme
tepkimesidir. (I.
6A ametal
yarg›
do¤rudur.)
Na = 2, 8, 1
1A metal
8O
11
– =Elektron
yükseltgenirken di¤er ele2, 8, 3 vererek kendisi
3A metal
menti indirgeyen madde indirgen maddedir.
7A ametal
17CI = 2, 8, 7
Tepkimede CO indirgen maddedir. (II. yarg› do¤ruoldu¤u görülür.
dur.)
13AI
23. monomer → dimer → ... → polimer
–
Poliamid (Naylon), heksametilen diamin ve adipik
asit monomerlerinin aralar›ndan su ç›kmas› ile oluflturdu¤u (kondenzasyon polimerleflmesi) bir polimer
maddedir.
A) Yaln›z I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
23.
δ
–
O
δ+
C
δ
–
O
H
δ+
Naylon Poflet
O=C=O
Görsellerdeki naylon pofletler ve araba lasti¤inin yap›m›nda kullan›lan Poliamid (Naylon) ve Poliizopren (Kauçuk) maddeleri ile ilgili,
O ve CO2 molekülleri verilmifltir.
I.
er polar yap›l›d›r.
elektron say›lar› C > O > H fleklindedir.
III. Monomer say›lar› en az 1000 tanedir.
hangileri yanl›flt›r? (1H, 6C, 8O)
ve II
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
C) Yaln›z III
A) Yaln›z I
E) I ve III
eneme S›nav› - 1
Polimer maddelerdir.
II. Kondenzasyon polimerleflmesi sonucunda oluflurlar.
C = O ba¤lar› polar kovalent ba¤d›r.
B) Yaln›z II
Araba lasti¤i
D) I ve III
29
B) Yaln›z II
C) I ve II
E) I, II ve III
Di¤er sayfaya geçiniz.
girenlerde hem de ürünlerde –2 olup de¤iflmemifltir. (III. yarg› yanl›flt›r.)
velde IA (1H ametal) IIA, IIIA ve geçifl ele, di¤erleri ise ço¤unlukla ametaldir.
Yan›t B
ron da¤›l›mlar›na bakarsak,
1A ametal
4A ametal
5A ametal
6A ametal
1
23. monomer → dimer → ... → polimer
1A metal
3A metal
–
Poliamid (Naylon), heksametilen diamin ve adipik
asit monomerlerinin aralar›ndan su ç›kmas› ile oluflturdu¤u (kondenzasyon polimerleflmesi) bir polimer
maddedir.
–
Poliizopren (Kauçuk), izopren monomerinin yap›s›ndaki ikili ba¤dan zay›f olan›n›n uygun katalizör
eflli¤inde ›s› ve bas›nç alt›nda aç›larak birbirine
ba¤lanmas›yla (kat›lma polimerleflmesi) oluflturdu¤u polimer maddedir. (I. yarg› do¤ru, II. yarg› yanl›flt›r.)
–
Poliamid (Naylon) ve Poliizopren (Kauçuk) polimer
madde olduklar›ndan monomer say›lar› en az 1000
tanedir. (III. yarg› do¤rudur.)
7A ametal
ür.
ler, metal-ametal’den oluflur.
flikler , ametal-ametal’den oluflur.
ikler, yap›lar›nda C ve H elementinin yan›gibi az say›da element içerirler.
al-ametal
iyonik bileflik
al-ametal
kovalent bileflik
al-ametal
kovalent bileflik
H içerir
al-ametal
eneme S›nav› - 1
organik bileflik
iyonik bileflik
Yan›t D
Yan›t B
20
Di¤er sayfaya geçiniz.
A
A
A
A
A
A
A
26. Toz fleker, kum taneleri ve nohut tan
bir kar›fl›m verilmifltir.
24.
Bu kar›fl›mdaki maddeleri birbirinden
¤›daki ifllemlerden hangisine gerek yo
A) Süzme
C) Eleme
B) Buhar
D) Çöktü
E) Suyla kar›flt›rma
saf alkol
saf eter
Yukar›daki a¤z› aç›k kaplar özdefl olup ayn› koflullarda
eflit kütlelerde s›v› bulundurmaktad›r. Eterin buhar bas›nc› alkolden daha yüksek olarak ölçülüyor ve kaplardaki s›v›lardan biri tamamen buharlaflana kadar bekletiliyor.
27.
Buna göre,
I.
Tamam› ilk önce buharlaflan s›v› eterdir.
II. Eterin buharlaflma ›s›s› alkolden büyüktür.
III. Alkolün normal kaynama s›cakl›¤› eterden daha büyüktür.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I
B) Yaln›z III
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Sabun
De
Görseldeki sabun ve deterjan için a
den hangisi yanl›flt›r?
A) Hidrokarbon k›s›mlar› (kuyruk) hid
B) Polar k›s›mlar› (bafl) hidrofildir.
C) Sulardaki Ca2+ ve Mg2+ iyonlar› il
rurlar.
D) Temizleyici özelli¤e sahiptirler.
E) Dezenfekte edici özelli¤e sahiptirl
A
A
24. –
A
A
Ayn› koflullarda buhar bas›nc› büyük olan saf s›v›n›n
moleküller aras› çekim kuvveti daha az olup daha
uçucudur ve normal kaynama s›cakl›¤› di¤er s›v›dan daha düflüktür.
Eterin ayn› koflullarda buhar bas›nc› alkolden yüksek oldu¤u için normal kaynama noktas› eterin daha düflük, alkolün daha yüksektir. (II. yarg› do¤rudur.)
–
S›v›lar özdefl kaplarda, ayn› koflullarda (ayn› s›cakl›k ve bas›nçta) ve eflit kütlelerde olduklar›ndan buharlaflma h›z›na etki eden di¤er faktörler (s›cakl›k,
s›v› yüzeyi, d›fl bas›nç gibi) ayn› oldu¤undan buharlaflma h›z›n› s›v›n›n cinsi belirler.
Eterin moleküller aras› çekim kuvvetinin daha az ve
daha uçucu olmas› daha h›zl› buharlaflmas›na neden olur. Eterin tamam› önce buharlafl›r. (I. yarg›
do¤rudur.)
–
Hal de¤iflim ›s›s› (L) maddenin 1 gram›n›n bir halden
baflka bir hale geçmesi s›ras›ndaki ›s› de¤iflimidir.
Buharlaflma s›ras›nda eter ve alkol ›s› alacakt›r. Eflit
kütledeki eter, alkolden daha çabuk buharlaflt›¤›ndan daha az ›s› al›r ve buharlaflma ›s›s› alkolden daha küçüktür. (II. yarg› yanl›flt›r.)
A
27.
A
CH3
CH2
CH2
CH2
A
CH2
CH2 CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
C
Hidrofob grup
Sodyum stearat (sabun)
CH3
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
Hidrofob grup
CH2
O–SO
CH2 CH2
Hi
g
Sodyum lauril süfat (detarj
–
Görüldü¤ü gibi hem sabun hem
rokarbon k›s›mlar› hidrofobdur. (A
–
Su, polar yap›l› bir çözücü oldu
deterjan›n polar k›s›mlar› (bafl) su
fildir. (B do¤rudur.)
–
Sabun ve deterjanlar, hem temiz
zenfekte edici özelli¤e sahiptirle
dur.)
–
Deterjanlar, sudaki Ca2+ ve Mg2+
lek oluflturmaz ancak sabunlar bu
oluflturur. (C yanl›flt›r.)
Yan›t C
25. –
Kat›n›n sudaki çözünmesi s›cakl›k artt›kça azalmak-
28. Hücre d›fl› sindirimi ile canl›lar daha
ganiklerden yararlanmakta ve daha fa
E) Dezenfekte edici özelli¤e sahiptirl
28. Hücre d›fl› sindirim hücre içi sindirime
leflmifltir.
Bu durumun canl›ya sa¤lad›¤› üstünlü
hangisidir?
25. Saf X kat›s›n›n sudaki çözünürlü¤ünün s›cakl›kla de¤iflimi grafikteki gibidir.
A) Büyük besin parçalar›ndan yararla
lamas›
Çözünürlük
(g/100g su)
B) Fazla enzim gerektirmemesi
C) Monomerlerin kullan›m›n› kolaylafl
A
D) Zaman kayb›n›n önlenmesi
E) Vitamin ihtiyac›n› karfl›lamas›
S›cakl›k (°C)
Buna göre,
I.
29. Afla¤›dakilerden hangisi, insanda inc
revlerinden de¤ildir?
X kat›s› suda çözünürken ›s› a盤a ç›kar.
II. A noktas›nda çözelti doymufl durumdad›r.
A) Sindirilen besinlerin emilmesini sa
III. A noktas›ndaki çözelti ›s›t›l›rsa kristallenme (çökelme) olur.
B) Yap›s›ndaki bakterilerle K ve B vita
C) Sindirimin tamamlanmas›n› sa¤lam
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur?
A) Yaln›z I
D) I ve III
B) Yaln›z II
D) Besinlerin peristaltik hareketlerle i
mak
C) I ve II
E) I, II ve III
YGS Liselere Özel Deneme S›nav› - 1
E) Yüzey geniflleterek emilme yüzeyi
30
Di¤
–
Hal de¤iflim ›s›s› (L) maddenin 1 gram›n›n bir halden
baflka bir hale geçmesi s›ras›ndaki ›s› de¤iflimidir.
Buharlaflma s›ras›nda eter ve alkol ›s› alacakt›r. Eflit
kütledeki eter, alkolden daha çabuk buharlaflt›¤›ndan daha az ›s› al›r ve buharlaflma ›s›s› alkolden daha küçüktür. (II. yarg› yanl›flt›r.)
–
Sabun ve deterjanlar, hem temiz
zenfekte edici özelli¤e sahiptirle
dur.)
–
Deterjanlar, sudaki Ca2+ ve Mg2+
lek oluflturmaz ancak sabunlar bu
oluflturur. (C yanl›flt›r.)
Yan›t C
25. –
Kat›n›n sudaki çözünmesi s›cakl›k artt›kça azalmaktad›r. Bu tür çözünmeler ekzotermik çözünme olup
kat› çözünürken ›s› a盤a ç›kar. (I. yarg› do¤rudur.)
–
Çözünürlük belirli s›cakl›k ve bas›nçta 100 g suda
çözünen en fazla maddenin kütlesi oldu¤undan
grafikteki e¤ri üzerindeki her noktada çözelti doymufl durumdad›r. (II. yarg› do¤rudur.)
–
A noktas›ndaki çözelti doymufl durumdad›r. Is›t›ld›¤›nda çözünebilecek kat› miktar› azalaca¤›ndan çözeltiden bir miktar X kat›s› kristallenir (çökelir). (III.
yarg› do¤rudur.)
Yan›t E
26. –
Eleme ifllemi ile nohut taneleri ayr›l›r.
–
Suyla kar›flt›r›p süzme ifllemi sonras›nda süzgeç
ka¤›d›nda kalan kum taneleri ayr›l›r.
–
Su içerisinde çözünen toz fleker buharlaflt›rma ile
sudan ayr›l›r.
28. Hücre d›fl› sindirimi ile canl›lar daha
ganiklerden yararlanmakta ve daha fa
rak ihtiyaçlar› olan enerjiyi karfl›lamak
29. ‹nce ba¤›rsak düz kas dokusundan
peristaltik hareketlerle besinlerin il
Kimyasal sindirimin tamamlanma ve s
rin emilme yeridir. Bu sebeple iç yüze
len yap›lar bulunur. K ve B vitamini s
riler kal›n ba¤›rsakta bulunur.
30. ‹nce ba¤›rsaktan emilen glikozlar kap
karaci¤ere gelir ve fazlas› burada glik
polan›r. Bu sebeple besinlerin sindi
ince ba¤›rsak ile karaci¤er aras›ndak
glikoz oran› en yüksektir. Kilus borus
gö¤üs kanal› ile ya¤ asitleri ve ya¤l› b
A
af alkol
A
A
A
A
A
A
26. Toz fleker, kum taneleri ve nohut tanelerinden oluflan
bir kar›fl›m verilmifltir.
Bu kar›fl›mdaki maddeleri birbirinden ay›rmak için afla¤›daki ifllemlerden hangisine gerek yoktur?
A) Süzme
B) Buharlaflt›rma
C) Eleme
D) Çöktürme
E) Suyla kar›flt›rma
saf eter
¤z› aç›k kaplar özdefl olup ayn› koflullarda
e s›v› bulundurmaktad›r. Eterin buhar ban daha yüksek olarak ölçülüyor ve kaplarn biri tamamen buharlaflana kadar bekle-
lk önce buharlaflan s›v› eterdir.
harlaflma ›s›s› alkolden büyüktür.
ormal kaynama s›cakl›¤› eterden daha bü-
27.
Sabun
Deterjan
Görseldeki sabun ve deterjan için afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
çözünen en fazla maddenin kütlesi oldu¤undan
grafikteki e¤ri üzerindeki her noktada çözelti doymufl durumdad›r. (II. yarg› do¤rudur.)
–
29. ‹nce ba¤›rsak düz kas dokusundan
peristaltik hareketlerle besinlerin il
Kimyasal sindirimin tamamlanma ve s
rin emilme yeridir. Bu sebeple iç yüze
len yap›lar bulunur. K ve B vitamini s
riler kal›n ba¤›rsakta bulunur.
A noktas›ndaki çözelti doymufl durumdad›r. Is›t›ld›¤›nda çözünebilecek kat› miktar› azalaca¤›ndan çözeltiden bir miktar X kat›s› kristallenir (çökelir). (III.
yarg› do¤rudur.)
Yan›t E
26. –
30. ‹nce ba¤›rsaktan emilen glikozlar kap
karaci¤ere gelir ve fazlas› burada glik
polan›r. Bu sebeple besinlerin sindi
ince ba¤›rsak ile karaci¤er aras›ndak
glikoz oran› en yüksektir. Kilus borus
gö¤üs kanal› ile ya¤ asitleri ve ya¤l› b
tad›r.
Eleme ifllemi ile nohut taneleri ayr›l›r.
–
Suyla kar›flt›r›p süzme ifllemi sonras›nda süzgeç
ka¤›d›nda kalan kum taneleri ayr›l›r.
–
Su içerisinde çözünen toz fleker buharlaflt›rma ile
sudan ayr›l›r.
–
Çöktürme ifllemine gerek yoktur.
Yan›t D
YGS Liselere Özel Deneme S›nav› - 1
21
D
Bu kar›fl›mdaki maddeleri birbirinden ay›rmak için afla¤›daki ifllemlerden hangisine gerek yoktur?
A) Süzme
B) Buharlaflt›rma
C) Eleme
D) Çöktürme
E) Suyla kar›flt›rma
af alkol
saf eter
¤z› aç›k kaplar özdefl olup ayn› koflullarda
e s›v› bulundurmaktad›r. Eterin buhar ban daha yüksek olarak ölçülüyor ve kaplarn biri tamamen buharlaflana kadar bekle-
lk önce buharlaflan s›v› eterdir.
harlaflma ›s›s› alkolden büyüktür.
ormal kaynama s›cakl›¤› eterden daha bü-
I ve III
Sabun
Deterjan
Görseldeki sabun ve deterjan için afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
A) Hidrokarbon k›s›mlar› (kuyruk) hidrofobdur.
hangileri do¤rudur?
B) Yaln›z III
27.
C) I ve III
E) I, II ve III
B) Polar k›s›mlar› (bafl) hidrofildir.
C) Sulardaki Ca2+ ve Mg2+ iyonlar› ile çökelek olufltururlar.
D) Temizleyici özelli¤e sahiptirler.
E) Dezenfekte edici özelli¤e sahiptirler.
28. Hücre d›fl› sindirim hücre içi sindirime göre daha evrimleflmifltir.
n sudaki çözünürlü¤ünün s›cakl›kla de¤ii gibidir.
Bu durumun canl›ya sa¤lad›¤› üstünlük afla¤›dakilerden
hangisidir?
özünürlük
A) Büyük besin parçalar›ndan yararlanma olana¤› sa¤-
A
A
A
ullarda buhar bas›nc› büyük olan saf s›v›n›n
r aras› çekim kuvveti daha az olup daha
ve normal kaynama s›cakl›¤› di¤er s›v›düflüktür.
n› koflullarda buhar bas›nc› alkolden yük¤u için normal kaynama noktas› eterin da, alkolün daha yüksektir. (II. yarg› do¤ru-
A
27.
A
CH3
CH2
CH2
oleküller aras› çekim kuvvetinin daha az ve
cu olmas› daha h›zl› buharlaflmas›na neEterin tamam› önce buharlafl›r. (I. yarg›
.)
im ›s›s› (L) maddenin 1 gram›n›n bir halden
hale geçmesi s›ras›ndaki ›s› de¤iflimidir.
ma s›ras›nda eter ve alkol ›s› alacakt›r. Eflit
eter, alkolden daha çabuk buharlaflt›¤›naz ›s› al›r ve buharlaflma ›s›s› alkolden datür. (II. yarg› yanl›flt›r.)
Yan›t C
udaki çözünmesi s›cakl›k artt›kça azalmak-
CH2
CH2 CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
A
CH2
CH2
CH2 CH2 COO– Na+
Hidrofil
grup
Hidrofob grup
Sodyum stearat (sabun)
CH3
CH2
CH2
defl kaplarda, ayn› koflullarda (ayn› s›cak›nçta) ve eflit kütlelerde olduklar›ndan buh›z›na etki eden di¤er faktörler (s›cakl›k,
yi, d›fl bas›nç gibi) ayn› oldu¤undan buhar›n› s›v›n›n cinsi belirler.
CH2
A
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
Hidrofob grup
CH2
O–SO3–Na+
CH2 CH2
Hidrofil
grup
Sodyum lauril süfat (detarjan)
–
Görüldü¤ü gibi hem sabun hem de deterjan›n hidrokarbon k›s›mlar› hidrofobdur. (A do¤rudur.)
–
Su, polar yap›l› bir çözücü oldu¤undan sabun ve
deterjan›n polar k›s›mlar› (bafl) su ile etkileflir, hidrofildir. (B do¤rudur.)
–
Sabun ve deterjanlar, hem temizleyici hem de dezenfekte edici özelli¤e sahiptirler. (D ve E do¤rudur.)
–
Deterjanlar, sudaki Ca2+ ve Mg2+ iyonlar› ile çökelek oluflturmaz ancak sabunlar bu iyonlarla çökelek
oluflturur. (C yanl›flt›r.)
Yan›t C
28. Hücre d›fl› sindirimi ile canl›lar daha büyük polimer organiklerden yararlanmakta ve daha fazla besin kullana-
ormal kaynama s›cakl›¤› eterden daha bü-
A) Hidrokarbon k›s›mlar› (kuyruk) hidrofobdur.
hangileri do¤rudur?
B) Yaln›z III
I ve III
den hangisi yanl›flt›r?
C) I ve III
E) I, II ve III
B) Polar k›s›mlar› (bafl) hidrofildir.
C) Sulardaki Ca2+ ve Mg2+ iyonlar› ile çökelek olufltururlar.
D) Temizleyici özelli¤e sahiptirler.
E) Dezenfekte edici özelli¤e sahiptirler.
28. Hücre d›fl› sindirim hücre içi sindirime göre daha evrimleflmifltir.
n sudaki çözünürlü¤ünün s›cakl›kla de¤ii gibidir.
Bu durumun canl›ya sa¤lad›¤› üstünlük afla¤›dakilerden
hangisidir?
A) Büyük besin parçalar›ndan yararlanma olana¤› sa¤lamas›
özünürlük
g/100g su)
B) Fazla enzim gerektirmemesi
C) Monomerlerin kullan›m›n› kolaylaflt›rmas›
A
D) Zaman kayb›n›n önlenmesi
E) Vitamin ihtiyac›n› karfl›lamas›
S›cakl›k (°C)
uda çözünürken ›s› a盤a ç›kar.
nda çözelti doymufl durumdad›r.
ndaki çözelti ›s›t›l›rsa kristallenme (çökel-
A) Sindirilen besinlerin emilmesini sa¤lamak
B) Yap›s›ndaki bakterilerle K ve B vitamini sentezlemek
C) Sindirimin tamamlanmas›n› sa¤lamak
hangileri do¤rudur?
B) Yaln›z II
29. Afla¤›dakilerden hangisi, insanda ince ba¤›rsa¤›n görevlerinden de¤ildir?
C) I ve II
D) Besinlerin peristaltik hareketlerle ilerlemesini sa¤lamak
›n› s›v›n›n cinsi belirler.
oleküller aras› çekim kuvvetinin daha az ve
cu olmas› daha h›zl› buharlaflmas›na neEterin tamam› önce buharlafl›r. (I. yarg›
.)
im ›s›s› (L) maddenin 1 gram›n›n bir halden
hale geçmesi s›ras›ndaki ›s› de¤iflimidir.
ma s›ras›nda eter ve alkol ›s› alacakt›r. Eflit
eter, alkolden daha çabuk buharlaflt›¤›naz ›s› al›r ve buharlaflma ›s›s› alkolden datür. (II. yarg› yanl›flt›r.)
Yan›t C
udaki çözünmesi s›cakl›k artt›kça azalmaktür çözünmeler ekzotermik çözünme olup
nürken ›s› a盤a ç›kar. (I. yarg› do¤rudur.)
ük belirli s›cakl›k ve bas›nçta 100 g suda
en fazla maddenin kütlesi oldu¤undan
e¤ri üzerindeki her noktada çözelti doymdad›r. (II. yarg› do¤rudur.)
ndaki çözelti doymufl durumdad›r. Is›t›ld›zünebilecek kat› miktar› azalaca¤›ndan çöbir miktar X kat›s› kristallenir (çökelir). (III.
rudur.)
Yan›t E
–
Görüldü¤ü gibi hem sabun hem de deterjan›n hidrokarbon k›s›mlar› hidrofobdur. (A do¤rudur.)
–
Su, polar yap›l› bir çözücü oldu¤undan sabun ve
deterjan›n polar k›s›mlar› (bafl) su ile etkileflir, hidrofildir. (B do¤rudur.)
–
Sabun ve deterjanlar, hem temizleyici hem de dezenfekte edici özelli¤e sahiptirler. (D ve E do¤rudur.)
–
Deterjanlar, sudaki Ca2+ ve Mg2+ iyonlar› ile çökelek oluflturmaz ancak sabunlar bu iyonlarla çökelek
oluflturur. (C yanl›flt›r.)
Yan›t C
28. Hücre d›fl› sindirimi ile canl›lar daha büyük polimer organiklerden yararlanmakta ve daha fazla besin kullanarak ihtiyaçlar› olan enerjiyi karfl›lamaktad›r.
Yan›t A
29. ‹nce ba¤›rsak düz kas dokusundan yap›l› oldu¤u için
peristaltik hareketlerle besinlerin ilerlemesini sa¤lar.
Kimyasal sindirimin tamamlanma ve sindirilmifl besinlerin emilme yeridir. Bu sebeple iç yüzeyinde tümür denilen yap›lar bulunur. K ve B vitamini sentezleyen bakteriler kal›n ba¤›rsakta bulunur.
Yan›t B
Bu durumun canl›ya sa¤lad›¤› üstünlük afla¤›dakilerden
hangisidir?
n sudaki çözünürlü¤ünün s›cakl›kla de¤ii gibidir.
A) Büyük besin parçalar›ndan yararlanma olana¤› sa¤lamas›
özünürlük
g/100g su)
B) Fazla enzim gerektirmemesi
C) Monomerlerin kullan›m›n› kolaylaflt›rmas›
A
D) Zaman kayb›n›n önlenmesi
E) Vitamin ihtiyac›n› karfl›lamas›
S›cakl›k (°C)
29. Afla¤›dakilerden hangisi, insanda ince ba¤›rsa¤›n görevlerinden de¤ildir?
uda çözünürken ›s› a盤a ç›kar.
nda çözelti doymufl durumdad›r.
A) Sindirilen besinlerin emilmesini sa¤lamak
ndaki çözelti ›s›t›l›rsa kristallenme (çökel-
B) Yap›s›ndaki bakterilerle K ve B vitamini sentezlemek
C) Sindirimin tamamlanmas›n› sa¤lamak
hangileri do¤rudur?
B) Yaln›z II
ve III
D) Besinlerin peristaltik hareketlerle ilerlemesini sa¤lamak
C) I ve II
E) I, II ve III
eneme S›nav› - 1
E) Yüzey geniflleterek emilme yüzeyini artt›rmak
30
Di¤er sayfaya geçiniz.
eter, alkolden daha çabuk buharlaflt›¤›naz ›s› al›r ve buharlaflma ›s›s› alkolden datür. (II. yarg› yanl›flt›r.)
Yan›t C
udaki çözünmesi s›cakl›k artt›kça azalmaktür çözünmeler ekzotermik çözünme olup
nürken ›s› a盤a ç›kar. (I. yarg› do¤rudur.)
ük belirli s›cakl›k ve bas›nçta 100 g suda
en fazla maddenin kütlesi oldu¤undan
e¤ri üzerindeki her noktada çözelti doymdad›r. (II. yarg› do¤rudur.)
ndaki çözelti doymufl durumdad›r. Is›t›ld›zünebilecek kat› miktar› azalaca¤›ndan çöbir miktar X kat›s› kristallenir (çökelir). (III.
rudur.)
Yan›t E
emi ile nohut taneleri ayr›l›r.
r›flt›r›p süzme ifllemi sonras›nda süzgeç
a kalan kum taneleri ayr›l›r.
nde çözünen toz fleker buharlaflt›rma ile
r›l›r.
e ifllemine gerek yoktur.
eneme S›nav› - 1
Yan›t D
–
Deterjanlar, sudaki Ca ve Mg iyonlar› ile çökelek oluflturmaz ancak sabunlar bu iyonlarla çökelek
oluflturur. (C yanl›flt›r.)
Yan›t C
28. Hücre d›fl› sindirimi ile canl›lar daha büyük polimer organiklerden yararlanmakta ve daha fazla besin kullanarak ihtiyaçlar› olan enerjiyi karfl›lamaktad›r.
Yan›t A
29. ‹nce ba¤›rsak düz kas dokusundan yap›l› oldu¤u için
peristaltik hareketlerle besinlerin ilerlemesini sa¤lar.
Kimyasal sindirimin tamamlanma ve sindirilmifl besinlerin emilme yeridir. Bu sebeple iç yüzeyinde tümür denilen yap›lar bulunur. K ve B vitamini sentezleyen bakteriler kal›n ba¤›rsakta bulunur.
Yan›t B
30. ‹nce ba¤›rsaktan emilen glikozlar kap› toplar damar› ile
karaci¤ere gelir ve fazlas› burada glikojen fleklinde depolan›r. Bu sebeple besinlerin sindirilmesinden sonra
ince ba¤›rsak ile karaci¤er aras›ndaki 1 nolu damarda
glikoz oran› en yüksektir. Kilus borusu, peke sarn›c› ve
gö¤üs kanal› ile ya¤ asitleri ve ya¤l› besinler tafl›nmaktad›r.
Yan›t A
Di¤er sayfaya geçiniz.
A
A
A
A
A
A
32.
30.
Madde miktar›
5
Üst ana
toplardamar›
A
ll
4
3
l
Karaci¤er
Yukar›daki grafikte inceba¤›rsakta
maddesi ve bu maddenin oluflturdu¤
rinin zamana ba¤l› de¤iflimi gösterilm
2
1
Bu duruma göre afla¤›da belirtilen m
sinin sindirimi ince ba¤›rsakta gerçek
I
‹nce ba¤›rsak
Sindirilen besinlerin kana kar›flmas› s›ras›nda yukar›daki flekilde belirtilmifl olan hangi numaral› damarda glikoz oran› en fazlad›r?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
II
A) Maltoz
Glikoz – Glikoz
B) Peptit
Aminoasitler
C) Ya¤
Ya¤ asitleri – G
D) Sakkaroz
Glikoz – Frukto
E) Protein
Peptonlar (Poli
33. Karaci¤erin koledok kanal› t›kanacak
I.
Protein
en fazla maddenin kütlesi oldu¤undan
e¤ri üzerindeki her noktada çözelti doymdad›r. (II. yarg› do¤rudur.)
29. ‹nce ba¤›rsak düz kas dokusundan yap›l› oldu¤u için
peristaltik hareketlerle besinlerin ilerlemesini sa¤lar.
Kimyasal sindirimin tamamlanma ve sindirilmifl besinlerin emilme yeridir. Bu sebeple iç yüzeyinde tümür denilen yap›lar bulunur. K ve B vitamini sentezleyen bakteriler kal›n ba¤›rsakta bulunur.
ndaki çözelti doymufl durumdad›r. Is›t›ld›zünebilecek kat› miktar› azalaca¤›ndan çöbir miktar X kat›s› kristallenir (çökelir). (III.
rudur.)
Yan›t E
Yan›t B
30. ‹nce ba¤›rsaktan emilen glikozlar kap› toplar damar› ile
karaci¤ere gelir ve fazlas› burada glikojen fleklinde depolan›r. Bu sebeple besinlerin sindirilmesinden sonra
ince ba¤›rsak ile karaci¤er aras›ndaki 1 nolu damarda
glikoz oran› en yüksektir. Kilus borusu, peke sarn›c› ve
gö¤üs kanal› ile ya¤ asitleri ve ya¤l› besinler tafl›nmaktad›r.
emi ile nohut taneleri ayr›l›r.
r›flt›r›p süzme ifllemi sonras›nda süzgeç
a kalan kum taneleri ayr›l›r.
nde çözünen toz fleker buharlaflt›rma ile
r›l›r.
e ifllemine gerek yoktur.
eneme S›nav› - 1
Yan›t A
Yan›t D
21
Di¤er sayfaya geçiniz.
33. Karaci¤erin koledok kanal› t›kanacak
I.
Protein
II. Ya¤
III. Maltoz
IV. Laktoz
V. Pepton
gibi besinlerinden hangisinin sindirim
rülür?
31. Bir insanda pankreas›n salg›lad›¤› s›v› ekmek, et ve fasulye gibi çeflitli besinlerin bulundu¤u bir ortama konulup kar›flt›r›l›yor.
A) I
B) II
C) III
D)
Afla¤›dakilerden hangisi bu deney sonucunda kompleks bilefliklerin kimyasal parçalanmas›ndan elde edilen
maddeler olabilir?
34. ‹nsanda kimyasal sindirim ile ilgili ba
A) Maltoz – Ya¤ asidi – Gliserol – Amino asit – Dipeptit
I.
Kimotripsin
B) Glikoz – Ya¤ asidi – Gliserol – Amino asit – Pepton
II. Maltaz
C) Maltoz – Amino asit – Pepton
III. Lipaz
D) Niflasta – Ya¤ – Amino asit – Dipeptit
IV. Peptidaz
V. Amilaz
E) Glikoz – Protein – Ya¤ asidi – Gliserol
yukar›daki gibidir.
Bu enzimlerden hangileri karbonhidra
rev al›r?
A) Yaln›z II
B) Yaln›z V
D) II ve V
YGS Liselere Özel Deneme S›nav› - 1
31
E) I, II ve
D
A
A
A
A
31. Pankreas salg›s›nda karbonhidrat, ya¤ ve proteinlere
etki eden enzimler bulundu¤undan et, ekmek ve fasulye gibi besinlerin bulundu¤u ortamda bu besinlerdeki
protein ve niflasta sindirilerek glikoz amino asit ve peptonlar oluflacakt›r. Besinlerde ya¤ bulunmad›¤›ndan
ya¤ asitleri ve gliserol oluflmayacakt›r. (eti ve fasulyeyi
oluflturan hücre zarlar›ndaki ya¤ gözard› edilmifltir.)
A
A
A
37. Sindirim sisteminin boru flekilli olma
çeflitli besinlerin sindirimini sa¤layac
l›flacak enzimlere zemin oluflturma
adaptasyondur.
Yan›t C
32. Protein sindirimi midede bafllad›¤›ndan ince ba¤›rsa¤a
polipeptidler ve peptonlar ulaflmaktad›r. Bu sebeple ince ba¤›rsakta proteinin direkt sindirimi olmamaktad›r.
38. Ya¤ asidi ve gliserol ince ba¤›rsaktan
la emilirken glikoz ve aminoasitler ba
den k›lcaldamarlar arac›l›¤› ile emilir.
ile karaci¤er üzerinden alt ana topl
ulafl›r.
Yan›t E
33. Karaci¤erde oluflturulan safra salg›s› koledok kanal› ile
ince ba¤›rsa¤a ulaflmaktad›r. Safra ya¤lar›n sindirimine
39. Polisakkaritlerin sindirimi ile glikoz
Sindirim dehidrasyon sentezinin ter
gereklidir. Grafikte glikoz oran› artt›¤
A
A
A
A
A
32.
ll
4
3
l
Zaman
ci¤er
Yukar›daki grafikte inceba¤›rsakta sindirilen besin
maddesi ve bu maddenin oluflturdu¤u sindirim ürünlerinin zamana ba¤l› de¤iflimi gösterilmektedir.
2
1
Bu duruma göre afla¤›da belirtilen maddelerden hangisinin sindirimi ince ba¤›rsakta gerçekleflmez?
I
‹nce ba¤›rsak
sinlerin kana kar›flmas› s›ras›nda yukar›dalirtilmifl olan hangi numaral› damarda glifazlad›r?
2
A
Madde miktar›
5
na
rdamar›
A
C) 3
D) 4
E) 5
II
A) Maltoz
Glikoz – Glikoz
B) Peptit
Aminoasitler
C) Ya¤
Ya¤ asitleri – Gliserol
D) Sakkaroz
Glikoz – Fruktoz
E) Protein
Peptonlar (Polipeptit)
33. Karaci¤erin koledok kanal› t›kanacak olursa,
A
A
A
A
31. Pankreas salg›s›nda karbonhidrat, ya¤ ve proteinlere
etki eden enzimler bulundu¤undan et, ekmek ve fasulye gibi besinlerin bulundu¤u ortamda bu besinlerdeki
protein ve niflasta sindirilerek glikoz amino asit ve peptonlar oluflacakt›r. Besinlerde ya¤ bulunmad›¤›ndan
ya¤ asitleri ve gliserol oluflmayacakt›r. (eti ve fasulyeyi
oluflturan hücre zarlar›ndaki ya¤ gözard› edilmifltir.)
A
A
A
37. Sindirim sisteminin boru flekilli olma
çeflitli besinlerin sindirimini sa¤layac
l›flacak enzimlere zemin oluflturma
adaptasyondur.
Yan›t C
32. Protein sindirimi midede bafllad›¤›ndan ince ba¤›rsa¤a
polipeptidler ve peptonlar ulaflmaktad›r. Bu sebeple ince ba¤›rsakta proteinin direkt sindirimi olmamaktad›r.
38. Ya¤ asidi ve gliserol ince ba¤›rsaktan
la emilirken glikoz ve aminoasitler ba
den k›lcaldamarlar arac›l›¤› ile emilir.
ile karaci¤er üzerinden alt ana topl
ulafl›r.
Yan›t E
33. Karaci¤erde oluflturulan safra salg›s› koledok kanal› ile
ince ba¤›rsa¤a ulaflmaktad›r. Safra ya¤lar›n sindirimine
yard›mc›d›r. Koledok kanal› t›kanacak olursa safra ince
ba¤›rsa¤a ulaflamayacak ve ya¤ sindiriminde aksama
olacakt›r.
39. Polisakkaritlerin sindirimi ile glikoz
Sindirim dehidrasyon sentezinin ter
gereklidir. Grafikte glikoz oran› artt›¤
da sindirim gerçekleflmifltir ve su ku
Yan›t B
34. Amilaz, niflasta ve glikojen gibi polisakkaritleri sindirirken maltaz, maltoz gibi disakkaritleri sindirir.
40. Protein sindiriminde görev alan en
yeri sindirmesinler diye inaktif sente
bofllu¤unda farkl› maddeler ile aktif
pepsinojen enzimi HCI ile ba¤›rsakta
I
‹nce ba¤›rsak
sinlerin kana kar›flmas› s›ras›nda yukar›dalirtilmifl olan hangi numaral› damarda glifazlad›r?
2
C) 3
D) 4
E) 5
II
A) Maltoz
Glikoz – Glikoz
B) Peptit
Aminoasitler
C) Ya¤
Ya¤ asitleri – Gliserol
D) Sakkaroz
Glikoz – Fruktoz
E) Protein
Peptonlar (Polipeptit)
33. Karaci¤erin koledok kanal› t›kanacak olursa,
I.
Protein
II. Ya¤
III. Maltoz
IV. Laktoz
V. Pepton
gibi besinlerinden hangisinin sindiriminde aksama görülür?
pankreas›n salg›lad›¤› s›v› ekmek, et ve faflitli besinlerin bulundu¤u bir ortama konuor.
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
den hangisi bu deney sonucunda komprin kimyasal parçalanmas›ndan elde edilen
bilir?
Ya¤ asidi – Gliserol – Amino asit – Dipep-
34. ‹nsanda kimyasal sindirim ile ilgili baz› enzimler,
I.
Kimotripsin
Ya¤ asidi – Gliserol – Amino asit – Pepton
II. Maltaz
Amino asit – Pepton
III. Lipaz
Ya¤ – Amino asit – Dipeptit
IV. Peptidaz
V. Amilaz
ya¤ asitleri ve gliserol oluflmayacakt›r. (eti ve fasulyeyi
oluflturan hücre zarlar›ndaki ya¤ gözard› edilmifltir.)
Yan›t C
32. Protein sindirimi midede bafllad›¤›ndan ince ba¤›rsa¤a
polipeptidler ve peptonlar ulaflmaktad›r. Bu sebeple ince ba¤›rsakta proteinin direkt sindirimi olmamaktad›r.
38. Ya¤ asidi ve gliserol ince ba¤›rsaktan
la emilirken glikoz ve aminoasitler ba
den k›lcaldamarlar arac›l›¤› ile emilir.
ile karaci¤er üzerinden alt ana topl
ulafl›r.
Yan›t E
33. Karaci¤erde oluflturulan safra salg›s› koledok kanal› ile
ince ba¤›rsa¤a ulaflmaktad›r. Safra ya¤lar›n sindirimine
yard›mc›d›r. Koledok kanal› t›kanacak olursa safra ince
ba¤›rsa¤a ulaflamayacak ve ya¤ sindiriminde aksama
olacakt›r.
39. Polisakkaritlerin sindirimi ile glikoz
Sindirim dehidrasyon sentezinin ter
gereklidir. Grafikte glikoz oran› artt›¤
da sindirim gerçekleflmifltir ve su ku
Yan›t B
34. Amilaz, niflasta ve glikojen gibi polisakkaritleri sindirirken maltaz, maltoz gibi disakkaritleri sindirir.
Yan›t D
35. Hydra gibi sölenterlerde kese flekilli sindirim bofllu¤u
vard›r. Tek aç›kl›kl›d›r. Oskulum denen bu aç›kl›k hem
a¤›z hem de anüs görevi görür. Tentaküller yard›m› ile
besin sindirim bofllu¤una al›n›r. Hücre d›fl› sindirimi ile
40. Protein sindiriminde görev alan en
yeri sindirmesinler diye inaktif sente
bofllu¤unda farkl› maddeler ile aktif
pepsinojen enzimi HCI ile ba¤›rsakta
enterokinaz ile aktiflefltirilir.
IV. Laktoz
V. Pepton
gibi besinlerinden hangisinin sindiriminde aksama görülür?
pankreas›n salg›lad›¤› s›v› ekmek, et ve faflitli besinlerin bulundu¤u bir ortama konuor.
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
den hangisi bu deney sonucunda komprin kimyasal parçalanmas›ndan elde edilen
bilir?
34. ‹nsanda kimyasal sindirim ile ilgili baz› enzimler,
Ya¤ asidi – Gliserol – Amino asit – Dipep-
I.
Kimotripsin
Ya¤ asidi – Gliserol – Amino asit – Pepton
II. Maltaz
Amino asit – Pepton
III. Lipaz
IV. Peptidaz
Ya¤ – Amino asit – Dipeptit
V. Amilaz
Protein – Ya¤ asidi – Gliserol
eneme S›nav› - 1
yukar›daki gibidir.
Bu enzimlerden hangileri karbonhidrat sindiriminde görev al›r?
A) Yaln›z II
B) Yaln›z V
D) II ve V
31
C) I ve IV
E) I, II ve IV
Di¤er sayfaya geçiniz.
ce ba¤›rsakta proteinin direkt sindirimi olmamaktad›r.
Yan›t E
33. Karaci¤erde oluflturulan safra salg›s› koledok kanal› ile
ince ba¤›rsa¤a ulaflmaktad›r. Safra ya¤lar›n sindirimine
yard›mc›d›r. Koledok kanal› t›kanacak olursa safra ince
ba¤›rsa¤a ulaflamayacak ve ya¤ sindiriminde aksama
olacakt›r.
39. Polisakkaritlerin sindirimi ile glikoz
Sindirim dehidrasyon sentezinin ter
gereklidir. Grafikte glikoz oran› artt›¤
da sindirim gerçekleflmifltir ve su ku
Yan›t B
34. Amilaz, niflasta ve glikojen gibi polisakkaritleri sindirirken maltaz, maltoz gibi disakkaritleri sindirir.
Yan›t D
35. Hydra gibi sölenterlerde kese flekilli sindirim bofllu¤u
vard›r. Tek aç›kl›kl›d›r. Oskulum denen bu aç›kl›k hem
a¤›z hem de anüs görevi görür. Tentaküller yard›m› ile
besin sindirim bofllu¤una al›n›r. Hücre d›fl› sindirimi ile
sindirilir. Daha küçük polimer organikler hücrelere fagositoz ile al›n›p hücre içi sindirimi ile sindirilir. At›klar
yine a¤›zdan at›l›r.
Yan›t C
40. Protein sindiriminde görev alan en
yeri sindirmesinler diye inaktif sente
bofllu¤unda farkl› maddeler ile aktif
pepsinojen enzimi HCI ile ba¤›rsakta
enterokinaz ile aktiflefltirilir.
A
A
A
A
35. Bir hidradaki sindirim olaylar›n›n,
I.
Hücre içi sindirim yap›l›r.
II. Su piresi ve benzeri besinlerin tentaküller yard›m›
ile vücut bofllu¤una al›n›r.
III. Hücre d›fl› sindirim yap›l›r.
IV. Sindirim art›klar› oskulum (ilkel a¤›z) denilen aç›kl›ktan at›l›r.
A
B) II - I - III - IV
C) II - III - I - IV
D) III - II - I - IV
A
39. Yandaki grafik bir miktar
karbonhidrat›n sindirimi
sonucu oluflan ürün miktar›n› göstermektedir.
Glikoz
Bu olay s›ras›nda ortamdaki su miktar›ndaki de¤iflimi gösteren grafik afla¤›dakilerden hangisidir?
s›ralan›fl› afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru verilmifltir?
A) I - II - III - IV
A
A)
Su miktar›
B)
Su mikt
D)
Su mikt
E) IV - I - II - III
zaman
36. Afla¤›dakilerden hangisi karaci¤erin görevlerinden biri
de¤ildir?
C)
Su miktar›
A) Kupfer hücreleri, ölmüfl alyuvarlar ve zararl› maddeleri kandan alarak zarars›z hale getirir.
B) Kan›n damar içinde p›ht›laflmas›n› önleyen heparin
yapar.
zaman
ba¤›rsa¤a ulaflamayacak ve ya¤ sindiriminde aksama
olacakt›r.
Yan›t B
40. Protein sindiriminde görev alan en
yeri sindirmesinler diye inaktif sente
bofllu¤unda farkl› maddeler ile aktif
pepsinojen enzimi HCI ile ba¤›rsakta
enterokinaz ile aktiflefltirilir.
34. Amilaz, niflasta ve glikojen gibi polisakkaritleri sindirirken maltaz, maltoz gibi disakkaritleri sindirir.
Yan›t D
35. Hydra gibi sölenterlerde kese flekilli sindirim bofllu¤u
vard›r. Tek aç›kl›kl›d›r. Oskulum denen bu aç›kl›k hem
a¤›z hem de anüs görevi görür. Tentaküller yard›m› ile
besin sindirim bofllu¤una al›n›r. Hücre d›fl› sindirimi ile
sindirilir. Daha küçük polimer organikler hücrelere fagositoz ile al›n›p hücre içi sindirimi ile sindirilir. At›klar
yine a¤›zdan at›l›r.
Yan›t C
36. Karaci¤erin bir çok görevinin yan› s›ra seçeneklerde
verildi¤i gibi kandaki eskimifl alyuvar ve zararl› toksinleri yok eder. Kan›n damar içindeki p›ht›laflmas›n› önleyen heparin sentezler. Amonya¤› üre ve ürikasite dönüfltürür. Glikoz fazlas›n› glikojen fleklinde depolar. Doku s›v›s›ndaki tuz ve su dengesini ayarlamaz.
Yan›t E
YGS Liselere Özel Deneme S›nav› - 1
22
Di
III. Hücre d›fl› sindirim yap›l›r.
IV. Sindirim art›klar› oskulum (ilkel a¤›z) denilen aç›kl›ktan at›l›r.
Bu olay s›ras›nda ortamdaki su miktar›ndaki de¤iflimi gösteren grafik afla¤›dakilerden hangisidir?
s›ralan›fl› afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru verilmifltir?
A) I - II - III - IV
B) II - I - III - IV
C) II - III - I - IV
D) III - II - I - IV
A)
Su miktar›
B)
Su mikt
D)
Su mikt
E) IV - I - II - III
zaman
36. Afla¤›dakilerden hangisi karaci¤erin görevlerinden biri
de¤ildir?
C)
Su miktar›
A) Kupfer hücreleri, ölmüfl alyuvarlar ve zararl› maddeleri kandan alarak zarars›z hale getirir.
B) Kan›n damar içinde p›ht›laflmas›n› önleyen heparin
yapar.
C) Kandaki glikozu glikojen fleklinde depo eder.
D) Amonya¤› üre ve ürik aside dönüfltürür.
zaman
E)
Su miktar›
E) Doku s›v›s›ndaki su ve tuz miktar›n› düzenler.
37. Sünger ve sölenterlerde torba, omurgas›z ve omurgal›larda boru fleklinde sindirim sistemi görülür.
Sindirim sisteminin boru fleklinde olmas›n›n geliflmifl
canl›lara sa¤lad›¤› yarar afla¤›dakilerden hangisidir?
A) Farkl› enzimlere de¤iflik pH ortamlar› oluflturmak
B) Polimer moleküllerinin sindirilmesini sa¤lamak
C) Fiziksel olarak sindirimi h›zland›rmak
zama
35. Hydra gibi sölenterlerde kese flekilli sindirim bofllu¤u
vard›r. Tek aç›kl›kl›d›r. Oskulum denen bu aç›kl›k hem
a¤›z hem de anüs görevi görür. Tentaküller yard›m› ile
besin sindirim bofllu¤una al›n›r. Hücre d›fl› sindirimi ile
sindirilir. Daha küçük polimer organikler hücrelere fagositoz ile al›n›p hücre içi sindirimi ile sindirilir. At›klar
yine a¤›zdan at›l›r.
Yan›t C
36. Karaci¤erin bir çok görevinin yan› s›ra seçeneklerde
verildi¤i gibi kandaki eskimifl alyuvar ve zararl› toksinleri yok eder. Kan›n damar içindeki p›ht›laflmas›n› önleyen heparin sentezler. Amonya¤› üre ve ürikasite dönüfltürür. Glikoz fazlas›n› glikojen fleklinde depolar. Doku s›v›s›ndaki tuz ve su dengesini ayarlamaz.
Yan›t E
YGS Liselere Özel Deneme S›nav› - 1
22
Di
e¤ildir?
A) Kupfer hücreleri, ölmüfl alyuvarlar ve zararl› maddeleri kandan alarak zarars›z hale getirir.
B) Kan›n damar içinde p›ht›laflmas›n› önleyen heparin
yapar.
C) Kandaki glikozu glikojen fleklinde depo eder.
D) Amonya¤› üre ve ürik aside dönüfltürür.
zaman
E)
Su miktar›
E) Doku s›v›s›ndaki su ve tuz miktar›n› düzenler.
zama
37. Sünger ve sölenterlerde torba, omurgas›z ve omurgal›larda boru fleklinde sindirim sistemi görülür.
Sindirim sisteminin boru fleklinde olmas›n›n geliflmifl
canl›lara sa¤lad›¤› yarar afla¤›dakilerden hangisidir?
A) Farkl› enzimlere de¤iflik pH ortamlar› oluflturmak
B) Polimer moleküllerinin sindirilmesini sa¤lamak
C) Fiziksel olarak sindirimi h›zland›rmak
D) Salg›lanan enzim miktar›n› art›rmak
E) Proteinlerin sindirimini h›zland›rmak
38. Ya¤ asidi ve gliserolun d›fl›ndaki küçük moleküllü besinler emilip kalbe getirilirken,
I.
Karaci¤er
II. Peke sarn›c›
40. Sindirimde görev yapan enzimlerin b
diklerinde pasiftirler. Bu enzimlerin a
görev yapt›klar› organellerden salg›la
lerin katk›s›yla gerçekleflmektedir.
Afla¤›dakilerden hangi ikili pasif enzi
maddelerdendir?
III. Alt ana toplardamar›
A) Amilaz – Tripsin
IV. Kap› toplardamar›
B) HCI – Pepsin
V. Kilus borusu
C) Öd tuzlar› – Lipaz
D) Enterokinaz – HCI
A
A
A
g›s›nda karbonhidrat, ya¤ ve proteinlere
zimler bulundu¤undan et, ekmek ve fasullerin bulundu¤u ortamda bu besinlerdeki
flasta sindirilerek glikoz amino asit ve pepcakt›r. Besinlerde ya¤ bulunmad›¤›ndan
e gliserol oluflmayacakt›r. (eti ve fasulyeyi
cre zarlar›ndaki ya¤ gözard› edilmifltir.)
A
A
A
A
37. Sindirim sisteminin boru flekilli olmas› farkl› organlarda
çeflitli besinlerin sindirimini sa¤layacak farkl› pH’da çal›flacak enzimlere zemin oluflturmak için kazan›lm›fl
adaptasyondur.
Yan›t A
Yan›t C
imi midede bafllad›¤›ndan ince ba¤›rsa¤a
ve peptonlar ulaflmaktad›r. Bu sebeple ina proteinin direkt sindirimi olmamaktad›r.
38. Ya¤ asidi ve gliserol ince ba¤›rsaktan lenfatik damarlarla emilirken glikoz ve aminoasitler ba¤›rsak tümürlerinden k›lcaldamarlar arac›l›¤› ile emilir. Kap› toplardamar›
ile karaci¤er üzerinden alt ana toplardamar› ile kalbe
ulafl›r.
Yan›t D
Yan›t E
39. Polisakkaritlerin sindirimi ile glikozlar oluflmaktad›r.
Sindirim sisteminin boru fleklinde olmas›n›n geliflmifl
canl›lara sa¤lad›¤› yarar afla¤›dakilerden hangisidir?
A) Farkl› enzimlere de¤iflik pH ortamlar› oluflturmak
B) Polimer moleküllerinin sindirilmesini sa¤lamak
C) Fiziksel olarak sindirimi h›zland›rmak
D) Salg›lanan enzim miktar›n› art›rmak
E) Proteinlerin sindirimini h›zland›rmak
40. Sindirimde görev yapan enzimlerin b
diklerinde pasiftirler. Bu enzimlerin a
görev yapt›klar› organellerden salg›la
lerin katk›s›yla gerçekleflmektedir.
38. Ya¤ asidi ve gliserolun d›fl›ndaki küçük moleküllü besinler emilip kalbe getirilirken,
I.
Afla¤›dakilerden hangi ikili pasif enzi
maddelerdendir?
Karaci¤er
II. Peke sarn›c›
III. Alt ana toplardamar›
A) Amilaz – Tripsin
IV. Kap› toplardamar›
B) HCI – Pepsin
V. Kilus borusu
C) Öd tuzlar› – Lipaz
D) Enterokinaz – HCI
gibi yap›lardan hangilerinden geçmektedir?
A) Yaln›z I
B) Yaln›z III
D) I, III ve IV
E) Pepsin – Safra tuzlar›
C) II ve III
E) II, IV ve V
YGS Liselere Özel Deneme S›nav› - 1
32
Test bitti. Cevapla
A
A
A
g›s›nda karbonhidrat, ya¤ ve proteinlere
zimler bulundu¤undan et, ekmek ve fasullerin bulundu¤u ortamda bu besinlerdeki
flasta sindirilerek glikoz amino asit ve pepcakt›r. Besinlerde ya¤ bulunmad›¤›ndan
e gliserol oluflmayacakt›r. (eti ve fasulyeyi
cre zarlar›ndaki ya¤ gözard› edilmifltir.)
A
A
A
A
37. Sindirim sisteminin boru flekilli olmas› farkl› organlarda
çeflitli besinlerin sindirimini sa¤layacak farkl› pH’da çal›flacak enzimlere zemin oluflturmak için kazan›lm›fl
adaptasyondur.
Yan›t A
Yan›t C
imi midede bafllad›¤›ndan ince ba¤›rsa¤a
ve peptonlar ulaflmaktad›r. Bu sebeple ina proteinin direkt sindirimi olmamaktad›r.
38. Ya¤ asidi ve gliserol ince ba¤›rsaktan lenfatik damarlarla emilirken glikoz ve aminoasitler ba¤›rsak tümürlerinden k›lcaldamarlar arac›l›¤› ile emilir. Kap› toplardamar›
ile karaci¤er üzerinden alt ana toplardamar› ile kalbe
ulafl›r.
Yan›t D
Yan›t E
oluflturulan safra salg›s› koledok kanal› ile
¤a ulaflmaktad›r. Safra ya¤lar›n sindirimine
Koledok kanal› t›kanacak olursa safra ince
aflamayacak ve ya¤ sindiriminde aksama
39. Polisakkaritlerin sindirimi ile glikozlar oluflmaktad›r.
Sindirim dehidrasyon sentezinin tersi oldu¤undan su
gereklidir. Grafikte glikoz oran› artt›¤›na göre bu ortamda sindirim gerçekleflmifltir ve su kullan›lacakt›r.
Yan›t B
Yan›t B
40. Protein sindiriminde görev alan enzimler üretildikleri
yeri sindirmesinler diye inaktif sentezlenirler. Sindirim
IV. Sindirim art›klar› oskulum (ilkel a¤›z) denilen aç›kl›ktan at›l›r.
flimi gösteren grafik afla¤›dakilerden hangisidir?
s›ralan›fl› afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru verilmifltir?
A
r yard›m›
n aç›kl›k-
erilmifltir?
nden biri
› madde-
n heparin
er.
A) I - II - III - IV
B) II - I - III - IV
C) II - III - I - IV
D) III - II - I - IV
E) IV - I - II - III
A
A
A)
A
Su miktar›
B)
Zaman
Su miktar›
A
39. Yandaki grafik bir miktar
Glikoz miktar›
36. Afla¤›dakilerden
karaci¤erin görevlerinden biri
karbonhidrat›nhangisi
sindirimi
de¤ildir?
sonucu oluflan ürün miktar›n› göstermektedir.
A) Kupfer hücreleri, ölmüfl alyuvarlar ve zararl› maddeleriolay
kandan
alarak ortamzarars›z hale getirir.
s›ras›nda
Bu
daki
su
miktar›ndaki
B) Kan›n damar içindede¤ip›ht›laflmas›n› önleyen heparin
flimi
gösteren grafik afla¤›yapar.
Zaman
dakilerden hangisidir?
C) Kandaki glikozu glikojen fleklinde depo eder.
Su miktar›
Su miktar›
D) A)
Amonya¤›
üre ve ürik aside
B) dönüfltürür.
zaman
C)
Su miktar›
zaman
D)
Su miktar›
zaman
E)
zaman
Su miktar›
E) Doku s›v›s›ndaki su ve tuz miktar›n› düzenler.
37. Sünger ve sölenterlerde
torba, omurgas›z ve omurgal›zaman
zaman
larda boru fleklinde sindirim sistemi görülür.
Su miktar›
Su miktar›
C)
D)
sisteminin boru fleklinde
olmas›n›n geliflmifl
Sindirim
canl›lara sa¤lad›¤› yarar afla¤›dakilerden hangisidir?
A) Farkl› enzimlere de¤iflik pH ortamlar› oluflturmak
B) Polimer moleküllerinin sindirilmesini sa¤lamak
C) Fiziksel olarak sindirimi h›zland›rmak
zaman
D) Salg›lanan enzim miktar›n› art›rmak
E)
Su miktar›
E) Proteinlerin sindirimini h›zland›rmak
zaman
zaman
cakt›r. Besinlerde ya¤ bulunmad›¤›ndan
e gliserol oluflmayacakt›r. (eti ve fasulyeyi
cre zarlar›ndaki ya¤ gözard› edilmifltir.)
Yan›t A
Yan›t C
imi midede bafllad›¤›ndan ince ba¤›rsa¤a
ve peptonlar ulaflmaktad›r. Bu sebeple ina proteinin direkt sindirimi olmamaktad›r.
38. Ya¤ asidi ve gliserol ince ba¤›rsaktan lenfatik damarlarla emilirken glikoz ve aminoasitler ba¤›rsak tümürlerinden k›lcaldamarlar arac›l›¤› ile emilir. Kap› toplardamar›
ile karaci¤er üzerinden alt ana toplardamar› ile kalbe
ulafl›r.
Yan›t D
Yan›t E
oluflturulan safra salg›s› koledok kanal› ile
¤a ulaflmaktad›r. Safra ya¤lar›n sindirimine
Koledok kanal› t›kanacak olursa safra ince
aflamayacak ve ya¤ sindiriminde aksama
39. Polisakkaritlerin sindirimi ile glikozlar oluflmaktad›r.
Sindirim dehidrasyon sentezinin tersi oldu¤undan su
gereklidir. Grafikte glikoz oran› artt›¤›na göre bu ortamda sindirim gerçekleflmifltir ve su kullan›lacakt›r.
Yan›t B
Yan›t B
ta ve glikojen gibi polisakkaritleri sindirirmaltoz gibi disakkaritleri sindirir.
Yan›t D
ölenterlerde kese flekilli sindirim bofllu¤u
ç›kl›kl›d›r. Oskulum denen bu aç›kl›k hem
40. Protein sindiriminde görev alan enzimler üretildikleri
yeri sindirmesinler diye inaktif sentezlenirler. Sindirim
bofllu¤unda farkl› maddeler ile aktiflefltirilirler. Midede
pepsinojen enzimi HCI ile ba¤›rsakta tripsinojen enzimi
enterokinaz ile aktiflefltirilir.
Yan›t D
lenterlerde torba, omurgas›z ve omurgal›klinde sindirim sistemi görülür.
eminin boru fleklinde olmas›n›n geliflmifl
ad›¤› yarar afla¤›dakilerden hangisidir?
imlere de¤iflik pH ortamlar› oluflturmak
moleküllerinin sindirilmesini sa¤lamak
arak sindirimi h›zland›rmak
n enzim miktar›n› art›rmak
in sindirimini h›zland›rmak
40. Sindirimde görev yapan enzimlerin baz›lar› sentezlendiklerinde pasiftirler. Bu enzimlerin aktif hale geçmesi
görev yapt›klar› organellerden salg›lanan baz› maddelerin katk›s›yla gerçekleflmektedir.
gliserolun d›fl›ndaki küçük moleküllü bekalbe getirilirken,
Afla¤›dakilerden hangi ikili pasif enzimleri aktive edici
maddelerdendir?
n›c›
plardamar›
A) Amilaz – Tripsin
ardamar›
B) HCI – Pepsin
usu
C) Öd tuzlar› – Lipaz
D) Enterokinaz – HCI
an hangilerinden geçmektedir?
B) Yaln›z III
, III ve IV
E) Pepsin – Safra tuzlar›
C) II ve III
E) II, IV ve V
eneme S›nav› - 1
32
Test bitti. Cevaplar›n›z› kontrol ediniz.
ve peptonlar ulaflmaktad›r. Bu sebeple ina proteinin direkt sindirimi olmamaktad›r.
ulafl›r.
Yan›t D
Yan›t E
oluflturulan safra salg›s› koledok kanal› ile
¤a ulaflmaktad›r. Safra ya¤lar›n sindirimine
Koledok kanal› t›kanacak olursa safra ince
aflamayacak ve ya¤ sindiriminde aksama
39. Polisakkaritlerin sindirimi ile glikozlar oluflmaktad›r.
Sindirim dehidrasyon sentezinin tersi oldu¤undan su
gereklidir. Grafikte glikoz oran› artt›¤›na göre bu ortamda sindirim gerçekleflmifltir ve su kullan›lacakt›r.
Yan›t B
Yan›t B
ta ve glikojen gibi polisakkaritleri sindirirmaltoz gibi disakkaritleri sindirir.
Yan›t D
40. Protein sindiriminde görev alan enzimler üretildikleri
yeri sindirmesinler diye inaktif sentezlenirler. Sindirim
bofllu¤unda farkl› maddeler ile aktiflefltirilirler. Midede
pepsinojen enzimi HCI ile ba¤›rsakta tripsinojen enzimi
enterokinaz ile aktiflefltirilir.
Yan›t D
ölenterlerde kese flekilli sindirim bofllu¤u
ç›kl›kl›d›r. Oskulum denen bu aç›kl›k hem
anüs görevi görür. Tentaküller yard›m› ile
m bofllu¤una al›n›r. Hücre d›fl› sindirimi ile
a küçük polimer organikler hücrelere fa›n›p hücre içi sindirimi ile sindirilir. At›klar
at›l›r.
Yan›t C

Benzer belgeler