Rapor : İndir - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Transkript

Rapor : İndir - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
TÜRKĠYE OTOMOTĠV SEKTÖRÜ STRATEJĠ BELGESĠ
VE
EYLEM PLANI
(2011-2014)
I. UYGULAMA, ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU
(HAZĠRAN-ARALIK 2011 DÖNEMĠ)
Mart 2012
İÇİNDEKİLER
I. BÖLÜM .................................................................................................................................. 3
GİRİŞ ......................................................................................................................................... 3
II. BÖLÜM ................................................................................................................................. 6
TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ TEMMUZ-ARALIK 2011
ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYETLERİ ................................................................................... 6
1. AR-GE ALTYAPISINI İYİLEŞTİRMEK ...................................................................... 6
2. ŞİRKETLERİN TASARIM, ÜRETİM, MARKALAŞMA BECERİ VE
KAPASİTELERİNİ ARTIRMAK ......................................................................................... 8
3. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İÇ VE DIŞ PAZARLARI GELİŞTİRMEK ................ 14
4. HUKUKİ VE İDARİ DÜZENLEMELERİ İYİLEŞTİRMEK ..................................... 25
5. FİZİKİ ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK ......................................................................... 31
1
2
I. BÖLÜM
GĠRĠġ
Otomotiv sektöründe, bölgenin üretim ve Ar-Ge merkezi olmak vizyonuna ulaşmak amacıyla
hazırlanan Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2011-2014) 2 Mayıs
2011 tarih ve 2011/10 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla onaylanarak uygulamaya
girmiştir. Söz konusu strateji belgesi kapsamında yer alan eylem planında 5 hedef altında
toplam 27 eylem bulunmaktadır.
Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi‟nde Genel Amaç “Otomotiv Sektörünün Sürdürülebilir
Küresel Rekabet Gücünü Artırmak ve İleri Teknoloji Kullanımının Ağırlıklı Olduğu Katma
Değeri Yüksek Bir Yapıya Dönüşümünü Sağlamak” olarak belirlenmiştir. Bu amaca ulaşmak
üzere beş hedef tespit edilmiş ve bu hedeflere ilişkin toplam 27 eylem belirlenmiştir.
Ülkemizin önemli bir Ar-Ge merkezine dönüşebilmesi hedefine ulaşabilmek için ülkemizde
Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi ve firmaların Ar-Ge faaliyetlerinin istikrarlı olarak
desteklenmesi hayati önem arz etmektedir. Bu nedenle strateji belgesinin 1.Hedefi “Ar-Ge
altyapısını iyileştirmek” olarak belirlenmiş olup, bu hedef altında 5 eyleme yer verilmiştir. Bu
eylemler şunlardır;
1. Tasarım doğrulama, dayanım, yol ve araç testleri yapılması için test merkezleri ve rüzgâr
tüneli kurulacak ve mevcut test merkezleri sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirilecektir.
2. Otomotiv alanında yetkinliği olan üniversitelerin ve meslek liselerinin laboratuvar alt
yapıları üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde geliştirilecek ve desteklenecektir.
3. Otomotiv sanayiye verilecek Ar-Ge desteklerinin mevcut etkinliğinin değerlendirilmesi ile
bu desteklerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde bir çalışma yapılacak; çalışma
sonucu tespit edilen destekler uygulanacaktır.
4. Ar-Ge projelerinde “Ulusal Odak Projeleri” ile rekabet öncesi işbirliği projeleri öncelikle
desteklenecektir.
5. KOBİ niteliğindeki şirketlerin rekabet gücünün geliştirilmesi ile Ar-Ge altyapısının
kurulması için işletmelere bilgi, danışmanlık ve destek sağlanacaktır.
Bugün gelinen noktada, sektörde üretim ve pazarlama alanlarında “küresel entegrasyon”
tamamlanmıştır. Otomotiv sektörü, kalite yönetimi ve verimlilikteki yetkinliğini, küresel ve
gelişmiş pazarlara yaptığı ihracat ile kanıtlamıştır. Ancak bu başarının sürdürülebilir bir
şekilde devam etmesi son derece önemlidir. Bu amaçla strateji belgesinin 2.Hedefi
“Şirketlerin tasarım, üretim, markalaşma beceri ve kapasitelerini artırmak” olarak belirlenmiş
olup bu hedef altında aşağıdaki 7 eylem maddesi bulunmaktadır.
3
1. Araç konsept ve tasarım aşamasından başlayan uzun vadeli işbirlikleri ile ana ve yan sanayi
arasındaki ilişkilerin ve buna yönelik destek mekanizmalarının tedarik zincirini de kapsayacak
şekilde geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.
2. Özgün teknoloji ve tasarıma dayalı üretimin geliştirilmesi için yeni teşvik mekanizmaları
oluşturulması yönünde çalışma yapılacaktır.
3. Türkiye‟nin “İklim Değişikliği” kapsamındaki ulusal vizyonu doğrultusunda alternatif yakıt
kullanımının yaygınlaştırılması sağlamak amacıyla elektrikli araçlarda kullanılan batarya ve
alternatif yakıt kullanan araçların ana parçalarının üretimi desteklenecektir.
4. Tedarik zincirindeki işletmeler arasında işbirlikleri ile daha fazla katma değer üretimine
yönelik yerlilik oranını artırıcı (kümelenme gibi) faaliyetler desteklenecektir.
5. Kamu koordinasyonunda üretime yönelik “Ulusal Odak Projeleri” oluşturulması ve
desteklenmesi sağlanacaktır.
6. Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirilecektir.
7. Girdi Tedarik Stratejisi kapsamında yapılan çalışmalarla işbirliği ve koordinasyon
sağlanacaktır.
2009 yılı verilerine göre Türkiye‟de 1.000 kişi başına düşen motorlu araç sayısı yaklaşık 165
iken, AB ortalaması 473‟tür. Bu nedenle ülkemiz halen doymamış bir pazardır. Türkiye‟de
kişi başına düşen milli gelir düzeyi istikrarlı olarak arttığı takdirde otomotiv sektöründe talep
de artacaktır. Artan bu talebin, yerli üretim ile karşılanması esas olmalıdır. Bu nedenle strateji
belgesinin 3.Hedefi “Otomotiv sektöründe iç ve dış pazarları geliştirmek” olarak
belirlenmiştir. Bu hedef altında 6 eyleme yer verilmiş olup, bu eylemler şunlardır;
1. Türkiye iç pazarını büyütecek faaliyetler geliştirilecek ve desteklenecektir.
2. Otomotiv sanayinin dış pazarlara açılımı dinamik bir biçimde desteklenecektir.
3. Kamu alımlarında ve kiralamalarında yerli araç kullanımı özendirilecektir.
4. Çevre dostu araçların kullanımının yaygınlaştırılması için toplumda farkındalık seviyesinin
artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
5. Çevreye duyarlı araçların kullanımı özendirilecektir.
6. Kamu araç filoları oluşturulurken çevre dostu araçların tercih edilmesi sağlanacaktır.
Otomotiv sektöründe var olan talep potansiyelinin gerçek talebe dönüşmesini sınırlandıran ve
sektörün gelişmesini olumsuz etkileyen bazı hukuki ve idari düzenlemelerin ilgili
kurum/kuruluşlarca yeniden ele alınması ve otomotiv sektörünün yapısına göre
düzenlenmesinin gerekliliği ortadadır. Bu nedenle strateji belgesinin 4.Hedefi “Hukuki ve
idari düzenlemeleri iyileştirmek” olarak belirlenmiş ve aşağıdaki 5 eyleme bu hedef altında
yer verilmiştir.
4
1. Düşük CO2 emisyonu olan çevre dostu araçların (elektrikli, hibrit ve emisyon seviyesi
düşük diğer araçlar) kullanımını teşvik eden bir vergilendirme sistemi için çalışma
yapılacaktır.
2. Ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılarak bertarafı için gerekli hukuki
düzenlemelerin oluşturulması ve hurda işletmelerinin teşvik edilmesi yönünde çalışmalar
yapılacaktır.
3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünün otomotiv sektörüne hizmet veren
biriminin kurumsal kapasitesi uluslararası onay kuruluşlarına benzer bir şekilde
geliştirilecektir.
4. Otomotiv sanayine yönelik piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri etkinleştirilecektir
5. Araçlarda geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı artırılacak ve yeni araç tasarımlarında
yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranlarına ilişkin esaslar belirlenecektir.
Otomotiv sektöründe üretimin ve ihracatın verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için fiziki
altyapının uygun olması, hatta bu ortamın sektörü teşvik etmesi gerekmektedir. Bu amaçla
strateji belgesinin 5.Hedefi “Fiziki altyapıyı geliştirmek” olarak belirlenmiştir. Bu hedef
altında 4 eylem maddesi olup, bu eylemler şunlardır;
1. Organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar için uygun şartlarda arsa ve altyapı
teminine yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.
2. Otomotiv ürünlerine uygun oto-port nitelikli limanlar ve çevresindeki ulaştırma altyapısı
geliştirilecektir.
3. Çevreye duyarlı elektrikli ve CNG‟li araçların kullanımının yaygınlaşması için gerekli
altyapı çalışmaları yürütülecektir.
4. Sanayinin üretim ihtiyaçlarına yönelik ham madde üretimi geliştirilecektir.
Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2011-2014)‟ün I. Yönlendirme
Kurulu 2 Ağustos 2011 günü Bakanlığımız ev sahipliğinde toplanmıştır. Bununla birlikte,
eylem planında yer alan hedeflere yönelik Hedef Çalışma Gruplarının ilk toplantısı da 21
Kasım 2011 tarihinde yine Bakanlığımız ev sahipliğinde düzenlenmiştir.
Bu toplantılar neticesinde, strateji belgesinin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarından TemmuzAralık 2011 döneminde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi toplanmış ve bu bilgiler ışığında
Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi‟nin I. Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Raporu
hazırlanmıştır.
Bu raporda adı geçen kamu kurum ve kuruluĢların isimleri Bakanlıkların ve ilgili
kurumların yeniden yapılandırılması çerçevesinde oluĢturulan yeni Bakanlık isimleri ile
revize edilmiĢtir.
5
II. BÖLÜM
TÜRKĠYE OTOMOTĠV SEKTÖRÜ STRATEJĠ BELGESĠ TEMMUZARALIK 2011 ÇALIġMA DÖNEMĠ FAALĠYETLERĠ
HEDEF NO:1
1. AR-GE ALTYAPISINI ĠYĠLEġTĠRMEK
Eylem 1.1: Tasarım doğrulama, dayanım, yol ve araç testleri yapılması için test merkezleri ve
rüzgâr tüneli kurulacak ve mevcut test merkezleri sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirilecektir.
Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı, TSE, TÜBİTAK, Stk‟lar (TOBB, MESS, OSD, TAYSAD)
Yapılan ÇalıĢmalar: Motorlu araçlar tip onay testleri için gerekli olan araç test pisti
kurulması için TSE tarafından fizibilite çalışmaları yürütülmüştür. Araç test pistinin
kurulacağı arazilerin etüt çalışmaları devam etmektedir.
Eylem 1.2: Otomotiv alanında yetkinliği olan üniversitelerin ve meslek liselerinin laboratuvar
alt yapıları üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde geliştirilecek ve desteklenecektir.
Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, YÖK,
Üniversiteler, TÜBİTAK, Stk‟lar (TOBB, OSD, TAYSAD)
Yapılan ÇalıĢmalar: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2011 yılı itibariyle, 276 okula
araç gereç için ödenek, 164 okula donatım için ödenek gönderilmiştir. Ayrıca otomotiv
sektörü ile MEB arasında 20 tane protokol imzalamıştır. Bu protokollerin gereği olarak
protokolün uygulandığı okulların atölye alt yapıları yenilenmiştir.
Eylem 1.3: Otomotiv sanayiye verilecek AR-GE desteklerinin mevcut etkinliğinin
değerlendirilmesi ile bu desteklerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde bir çalışma
yapılacak; çalışma sonucu tespit edilen destekler uygulanacaktır.
Sorumlu KuruluĢ: Maliye Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Stk‟lar (TOBB, OSD, TAYSAD)
6
Yapılan ÇalıĢmalar: 24.08.2011 tarihinde Maliye Bakanlığınca; Gelir İdaresi Başkanlığı,
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB),Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve
TÜBİTAK temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiş ve konuyla ilgili olarak
paydaşların görüş ve önerileri alınmıştır. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda ilgili
kurumlardan istenilen bilgiler beklenmekte olup, bu bilgiler doğrultusunda yürütülen
çalışmaları devam etmektedir.
Eylem 1.4: AR-GE projelerinde “Ulusal Odak Projeleri” ile rekabet öncesi işbirliği projeleri
öncelikle desteklenecektir.
Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Stk‟lar (OSD,
TAYSAD)
Yapılan ÇalıĢmalar: Ulusal Odak Proje; ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan
gücü birikimi ve uluslararası rekabet üstünlüklerine ait kriterler esas alınarak, hangi alanlarda
teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma, teknoloji geliştirme ve
inovasyon faaliyetlerinin, ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri
tespit eden projeler olarak tanımlanmaktadır.
Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının kendi aralarında veya bir üniversite veya kamu araştırma
kurumuyla birlikte, hangi alanlarda ortak araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon
projeleri yürütebileceklerini belirlemeye yönelik yapılabilirlik çalışmaları ve rekabet öncesi
işbirliğine yönelik projeler de Odak Proje olarak değerlendirilir.
Bu çerçevede; yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeli olabilecek teknolojik, ya da
sektörel alanların belirlenmesinde ya da mevcut sektörler ve teknolojilerde daha yüksek katma
değer yaratacak ve Ar-Ge ve inovasyona dayalı rekabetçi uygulamalara temel oluşturacak
çalışmalar, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek yöntemlerin oluşturulmasına yönelik
çalışmalar, yürütülen veya geliştirilmesinde yarar görülen araştırma, teknoloji geliştirme ve
inovasyon destek faaliyetlerine yönelik etki izleme, değerlendirme ve proje geliştirme ve
benzeri faaliyetler Odak Proje kapsamında desteklenmesi hedeflenmektedir.
Bu bağlamda, ulusal odak projeleri ile yeni fikirlerin hayata geçirilmesi ve Türkiye için
stratejik önemi olan katma değeri yüksek ürünlerin oranının artırılması planlanmaktadır. Bu
projelerin hayata geçmesiyle bazı alanlarda ithal bağımlılığı azalırken, ihracatın ithalatı
karşılaması ve cari açığın frenlenip azaltılması sağlanacaktır.
Söz konusu ulusal odak projelerinin desteklenmesi için gerekli olan mevzuat altyapısının
oluşturulması yönünde çalışmalar devam etmektedir.
Eylem 1.5: KOBİ niteliğindeki şirketlerin rekabet gücünün geliştirilmesi ile AR-GE
altyapısının kurulması için işletmelere bilgi, danışmanlık ve destek sağlanacaktır.
7
Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB
Ġlgili KuruluĢ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, TÜBİTAK,
Stk‟lar (TOBB, OSD, TAYSAD)
Yapılan ÇalıĢmalar: İşletmelerin AR-GE faaliyetlerine yönlendirilmeleri için yeni destek
modelleri geliştirilmiştir. Yeni desteklerin yürürlüğe konması için çalışmalar devam
etmektedir. Ayrıca işletmelerin AR-GE projesi hazırlaması sırasında ihtiyaç duyacakları
Danışmanlık Hizmetlerinin destek kapsamına alınması sağlanmıştır.
HEDEF NO:2
2. ġĠRKETLERĠN TASARIM, ÜRETĠM, MARKALAġMA BECERĠ VE
KAPASĠTELERĠNĠ ARTIRMAK
Eylem 2.1: Araç konsept ve tasarım aşamasından başlayan uzun vadeli işbirlikleri ile ana ve
yan sanayi arasındaki ilişkilerin ve buna yönelik destek mekanizmalarının tedarik zincirini de
kapsayacak şekilde geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK,
Stk‟lar (TOBB, OSD, TAYSAD)
Yapılan ÇalıĢmalar: 12/03/2008 tarihli ve 26814 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan 5746
Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna
istinaden çıkarılan 31/07/2008 tarihli ve 26953 Sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” nce, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri programı kapsamında;
Şirketler tasarım, üretim, markalaşma, beceri ve kapasitelerini arttırmak amacıyla
hazırladıkları işbirliği projeleri ile söz konusu Kanunla sağlanan teşvik ve muafiyetlerden
faydalanabilmektedirler. Ancak, anılan dönemde bu kapsamda bir başvuru olmamıştır.
Eylem 2.2: Özgün teknoloji ve tasarım ile buna dayalı üretimin geliştirilmesi için yeni teşvik
mekanizmaları oluşturulması yönünde çalışma yapılacaktır.
Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Türk Patent Enstitüsü
Yapılan ÇalıĢmalar: 12.03.2011 tarihli ve 27872 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak
yürürlüğe giren 6170 sayılı TGB kanununda değişiklik yapan Kanun ile teknolojik ürün
tanımı yapılmıştır. Bu tanımın netlik kazanmasıyla;
8
Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürün prototipine yönelik olarak;
1. Teknolojik ürün yatırım destek programı
2. Teknolojik ürün patent destek programı
3. Teknolojik ürün tanıtım ve pazarlama destek programı
oluşturulması yönünde yönetmelik hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.
Eylem 2.3: Türkiye‟nin “İklim Değişikliği” kapsamındaki ulusal vizyonu doğrultusunda
alternatif yakıt kullanımının yaygınlaştırılması sağlamak amacıyla elektrikli araçlarda
kullanılan batarya ve alternatif yakıt kullanan araçların ana parçalarının üretimi
desteklenecektir.
Sorumlu KuruluĢ: Ekonomi Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, TSE,
EPDK, KOSGEB
Yapılan ÇalıĢmalar: Yürürlükteki 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Karar çerçevesinde, elektrikli araçlar ve bunlarda kullanılan batarya ve alternatif
yakıt kullanan araçların ana parçalarının üretimi, US 97 sektör kodlamasında "34 - Motorlu
Kara Taşıtları Ana ve Sanayii" başlığı altında, genel-bölgesel-büyük ölçekli yatırımlar
sistemlerinin her üçünden de değişen içerik ve oranlarda desteklenmektedir. Bizzat "elektrikli
araç bataryaları, alternatif yakıt kullanan araçların ana parçaları" gibi ifadeler mevzuatta yer
almasa da bu aksam ve parçaların desteklenmesinde mevcut sistemde herhangi bir engel
bulunmayıp, yeni mevzuat çalışmalarında da aynı prensiplerin benimsenmesine devam
edileceği düşünülmektedir.
Eylem 2.4: Tedarik zincirindeki işletmeler arasında işbirlikleri ile daha fazla katma değer
üretimine yönelik yerlilik oranını artırıcı (kümelenme gibi) faaliyetler desteklenecektir.
Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Stk‟lar (OSD,
TAYSAD, OİB)
Yapılan ÇalıĢmalar: Bakanlığımızca rekabetçilik ve yenilikçilik alanlarında küme destek
programı tasarımı ve ilgili mevzuat çalışmaları devam etmektedir. Hazırlanmakta olan
program ile otomotiv sektörü de dahil olmak üzere rekabetçilik ve sürdürülebilirlik
potansiyeline sahip sektörlerin yer aldığı kümelenmelerin iş planları (faaliyet ve projeleri)
dahilinde desteklenmeleri planlanmaktadır.
Eylem 2.5: Kamu koordinasyonunda üretime yönelik “Ulusal Odak Projeleri” oluşturulması
ve desteklenmesi sağlanacaktır.
Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
9
Ġlgili KuruluĢ: Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TUBİTAK, Stk‟lar (TÜSİAD,
OSD, TAYSAD)
Yapılan ÇalıĢmalar: Söz konusu eylem maddesinde ifade edilen ulusal odak projeleri ile
ilgili açıklamalara 1.4 numaralı eylem başlığı altında yer verilmiştir.
Eylem 2.6: Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirilecektir.
Sorumlu KuruluĢ: Milli Eğitim Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, MYK, YÖK, TSE, KOSGEB,
İŞKUR, Stk‟lar (TOBB, TÜSİAD, MESS, OSD, TAYSAD, OİB)
Yapılan ÇalıĢmalar:
1. UMEM PROJESİ: 2011 yılında eğiticilerin eğitimi için 94 kurs düzenlenmiş, bu
kapsamda 2011 yılında 1728 öğretmen eğitimden geçirilmiştir.
2. MEB Otomotiv Sektörü İş Birliğinde Düzenlenen Hizmetiçi Eğitimler: 2011 Eğitim
Öğretim yılında otomotiv sektörü ile ilgili 10 hizmetiçi eğitim düzenlenmiş,
düzenlenen eğitimlere 145 öğretmen katılmıştır.
3. 2011 yılı itibarıyla, MEB Otomotiv sektörü ile 20 tane protokol imzalamıştır. Bu
protokollerin gereği olarak protokolün uygulandığı okulların atölye alt yapıları
yenilenmiştir, Protokollerin uygulandığı okulların otomotiv branşı öğretmenleri
eğitimden geçirilmiştir.
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
PROTOKOLLERĠ
No
1
2
3
Protokol Yapılan Kurum
KuruluĢ
TOYOTASA
Toyota
Sabancı Pazarlama ve
SatıĢ
Aġ,
Otomotiv
Sanayi Türkiye A.ġ.
Gülsuyu Mevkii Ankara
Asfaltı 34846 Maltepeİstanbul
TOYOTASA
Toyota
Sabancı Pazarlama ve
SatıĢ A.ġ.
Gülsuyu Mevkii Ankara
Asfaltı 34846 Maltepeİstanbul
RENAULT
MAĠS
Motorlu Araçlar Ġmal ve
SatıĢ A.ġ.
Pamukkale Sok. No:5
Yenimahalle/
ĠLE
OTOMATĠV
Protokolün Adı
Endüstriyel teknik öğretim
okul ve kurumları motor
bölümlerinde "Toyota Teknik
Öğretim
Programı"
uygulamasına ait protokol
SEKTÖRÜ
Ġġ
BĠRLĠĞĠ
Protokolün
Uygulandığı Okul
İstanbul Şişli Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi
Endüstriyel Teknik Öğretim
Okullarında Toyota Teknik
Öğretim
Programı
Uygulamasına Ait Protokol
Adana
Lisesi
Endüstriyel teknik öğretim
okul ve kurumları motor
bölümlerinde Renault Mais
teknik öğretim programı ve
istihdama
yönlendirme
programı uygulamasına ait
1-İstanbul Bağcılar EML
2-İzmir Bornova Mimar
Sinan EML
10
Motor
Meslek
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Soğanlı/Kartal/İstanbul
RENAULT
MAĠS
Motorlu Araçlar Ġmal ve
SatıĢ A.ġ.
Pamukkale Sok. No:5
Yenimahalle/
Soğanlı/Kartal/İstanbul
Mercedes-Benz
Türk
A.ġ.
Burmalı Çeşme Sokak
Askeri Fırın Yolu No:2
İstanbul
Mercedes-Benz Türk A.ġ.
Tem
Otoyol
çıkışı,
Mercedes Caddesi 34500
Bahçeşehir/İSTANBUL
Mercedes-Benz Türk A.ġ.
Tem
Otoyol
çıkışı,
Mercedes Caddesi 34500
Bahçeşehir/İSTANBUL
Ford Otomotiv Sanayi
A.ġ.
Ankara Devlet Yolu Uzun
Çayır
Mevkii
4.KM
Kadıköy-İstanbul
Ford otomotiv sanayi
A.ġ.
Ankara Devlet Yolu Uzun
Çayır
Mevkii
4.KM
Kadıköy-İstanbul
Ford Otomotiv Sanayi
A.ġ.
Ankara Devlet Yolu Uzun
Çayır
Mevkii
4.KM
Kadıköy-İstanbul
DoğuĢ Otomotiv Servis ve
Ticaret A.ġ
Büyükdere Cad. No:65
34398 Maslak-İstanbul
Baylas Otomotiv Anonim
ġirketi (Citroen)
Boyalıköşk
Sok.No:10
Bebek-İstanbul
Efsane Motor Servis
Ticaret A.ġ.
İkitelli
OSB,
Atatürk
Bulvarı, Kat:1 İstanbul
protokol
Endüstriyel teknik öğretim
okul ve kurumları motor
bölümlerinde Renault Mais
teknik öğretim programı ve
istihdama
yönlendirme
programı uygulamasına ait
protokol
Eğitim İşbirliği Protokolü
1-İstanbul Bağcılar EML
2-İzmir Bornova Mimar
Sinan EML
İstanbul Şişli
Meslek Lisesi
Endüstri
Sanayi Boyacılığı İş Birliği
Protokolü
İstanbul Küçükköy EML
Sanayi Boyacılığı İş Birliği
Protokolü
İstanbul Küçükköy EML
Meslek Eğitimi
Protokolü
İstanbul
Küçükyalı
Endüstri Meslek Lisesi
İşbirliği
Otomotiv Sektörü iş Birliği
Protokolü
Ankara Sincan
Meslek Lisesi
Eğitim İşbirliği Ek Protokolü
Ankara Sincan EML
Endüstriyel Teknik Öğretim
Okullarında "Doğuş Otomotiv
Teknik Öğretim Programı”
Uygulamasına Ait Protokol
1-İstanbul Şişli Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi
2-İstanbul
Kartal
Samandıra Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi
İstanbul Bağcılar EML
Eğitim İşbirliği Protokolü
Endüstriyel Teknik Öğretim
Okullarında, Harley Davidson
Teknik Öğretim Programı
Uygulamasına Ait Protokol
11
İstanbul Şişli EML
Endüstri
14
15
TOFAġ Türk Otomobil
Fabrikası A.ġ
Büyükdere
Caddesi
No:145 34394 Zincirlikuyu
/ İstanbul
TOFAġ Türk Otomobil
Fabrikası A.ġ
Büyükdere
Caddesi
No:145 34394 Zincirlikuyu
/ İstanbul
16
TOFAġ Türk Otomobil
Fabrikası A.ġ.
Büyükdere
Caddesi
No:145 34394 Zincirlikuyu
/ İstanbul
17
Honda Türkiye A.ġ.
Atatürk Mah. Turgut Özal
Cad. No: 123 41480
Şekerpınar / Gebze /
Kocaeli
Temsa Otomotiv Sanayi
ve Ticaret A.ġ.
Kısıklı Cad. Şehit Teğmen
İsmail Moray Sok. No: 2/1
Altunizade- İSTANBUL
Çelik Motor Ticaret
Anonim ġirketi (KĠA)
İçerenköy Mah. Üsküdarİçerenköy Yolu Umut Sok.
No:12
Kadıköy
/iSTANBUL
Ulusoy Otomotiv San. ve
Tic. A.ġ.
Basın Ekspres Yolu Cemal
Ulusoy
Caddesi
Yenibosna/İSTANBUL
18
19
20
Eğitim İş Birliği Protokolu
İstanbul Şişli EML
Millî Eğitim Bakanlığı Erkek
Teknik
Öğretim
Genel
Müdürlüğü İle Türk Otomobil
Fabrikası Anonim Şirketi
Arasında Yapılan Endüstriyel
Teknik Öğretim Okullarında
“Fiat
Teknik
Öğretim
Programı” Uygulamasına Ait
Protokol
Endüstriyel Teknik Öğretim
Okullarında
Fiat
Teknik
Öğretim
Programı
Uygulamasına Dair Protokol
İstanbul Şişli EML
Endüstriyel Teknik Öğretim
Okullarında Honda Teknik
Eğitim
Programı
Uygulamasına Ait Protokol
1-İstanbul Şişli EML
2-İstanbul Samandıra EML
3-Ankara Güvercinlik EML
4-Adana Motor ML
5- İzmir Gaziemir EML
6- Bursa Hürriyet EML
7-Antalya Merkez EML
8-Samsun Merkez EML
9-Kocaeli Merkez EML
10-Diyarbakır Burhanettin
Yıldız EML
11-İstanbul Bağcılar EML
İstanbul Şişli EML
Endüstriyel Teknik Öğretim
Okullarında Temsa Motor
Teknik Öğretim Programı
Uygulamasına Ait Protokol
İstanbul Kartal Samandıra
EML
Endüstriyel Teknik Öğretim
Okullarında Kia Otomotiv
Teknik Öğretim Programı
Uygulamasına Ait Protokol
İstanbul Kartal Samandıra
EML
Endüstiyel Teknik Öğretim
Okullarında Volvo KamyonÇekici
Teknik
Öğretim
Programı Uygulamasına Ait
Protokol
Trabzon Of Hacı Mehmet
Bahattin Ulusoy EML
12
Eylem 2.7: Girdi Tedarik Stratejisi kapsamında yapılan çalışmalarla işbirliği ve koordinasyon
sağlanacaktır.
Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Stk‟lar (TOBB, TÜSİAD, OSD,
TAYSAD, OİB)
Yapılan ÇalıĢmalar: Başbakanlığın 2010/12 sayılı genelgesi ile kurulan İhracata Dönük
Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu tarafından hazırlanan Girdi Tedarik Stratejisi ile
sanayinin ihtiyaç duyduğu girdilerin tedarikinde etkinliğin ve verimliliğin artırılması, ithalat
bağımlılığının azaltılması, yurt içinde yaratılan katma değerin artırılması, rekabet gücünün
iyileştirilmesi ve buna yönelik politika önerilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu
çerçevede, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen bu çalışmalarla ilgili toplantı ve çalıştay
gibi organizasyonlara Bakanlığımızca aktif bir katılım sağlanmıştır.
Söz konusu çalışmalar neticesinde, otomotiv sanayinin zayıf yönlerinin başında gelen motor
ve aktarma organları, elektronik ve gömülü yazılım alanları ve Ar-Ge ve test birimleri gibi üç
konu ekseninde strateji üretilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede;
Motor ve aktarma organları konusunda aşağıdaki stratejik öneriler geliştirilmiştir.
 Türkiye‟nin üretim yetenekleri belirlenmeli, pik ve dövme sanayii gibi stratejik
bileşenler için tedarik imkanları geliştirilmeli,
 Geleneksel ve ileri teknolojili motorlar için mükemmeliyet merkezleri oluşturularak,
seçilmiş üniversiteler ile sanayi işbirliği işlevsel hale getirilmeli,
 Ar-Ge ve tasarım kuruluşları konusunda teşvik verilmeli,
 Yan sanayi küresel pazarlara dönük üretim yapabilmeli,
 Malzeme teknolojilerine özel önem verilmeli, demir-çelik ve demir dışı metal
üreticilerinin Ar-Ge harcamaları artırılmalı,
 Motor ve aktarma organları konusunda üretim merkezi haline gelmesi hedefi bir devlet
politikası olarak benimsenmeli ve tüm mevzuat bu hedefi destekleyecek hale
getirilmeli;
 Teşvik mevzuatında «Motor ve Aktarma Organları Üretimi» nin büyük ölçekli
yatırım kapsamına alınması,
 Mevzuata «test yakıtı» kavramının girmesi vb.,
 Pazarlama desteği sağlamak amacıyla kamu alımlarında, Türkiye‟de üretilen motor ve
aktarma organlarının kullanıldığı araçlar tercih edilmeli ve/veya ulusal odak projeler
oluşturulmalıdır.
Elektronik ve gömülü yazılım konusunda aşağıdaki stratejik öneriler geliştirilmiştir.
 Donanım konusunda ortak kullanıcı sektörlerin tespiti ve sektörler arasında işbirliği
modeli geliştirilmeli,
13
 Otomotiv sanayi için elektronik ve gömülü yazılım ihtiyacını belirleyecek bir çalışma
yapılmalı ve yetkinliği eksik ve ihtiyaca dönük alanlar belirlenmeli (SASAD,
YASAD, OSD, OTEP, TESİD),
 KOBİ ve bireysel girişimciler özellikle yazılım ve MEMs konusu da desteklenmeli,
yenilikçi fikirler artırılmalı,
 ASELSAN gibi kurumlarda bu alanda oluşmuş birikimi lisans anlaşmaları yoluyla
özel sektörün kullanımına sunulmalı,
 Akıllı altyapı yatırımları ve standartlaşma yoluyla talep için gerekli ortam
yaratılmalıdır.
Ar-Ge ve test merkezleri konusunda aşağıdaki stratejik öneriler geliştirilmiştir.
 Personel eksikliği konusundaki önümüzdeki dönemde oluşacak sıkıntı bir an önce
gündeme alınmalı; sanayinin talepleri doğrultusunda eğitim programları geliştirilmeli
ve stratejik hedeflere uygun yurtdışı lisans ve doktora çalışmaları desteklenmeli,
 Sanayide çalışan uzmanların akademik kariyer yapmaları teşvik edilmeli,
 Daha fazla KOBİ‟nin Ar-Ge merkezi desteğinden yaralanması için 5746 sayılı
kanundaki sayı sınırı esnetilerek, küresel ölçekte rekabet gücü kazandırılmalı,
 Ar-Ge ve test merkezleri konusunda başlatılan envanter çalışmaları bir an önce
tamamlanmalı ve birbirini tekrar eden çalışmalardan kaçınılmalı,
 Mevzuata patent kavramı yerleştirilerek, patent alma yoluyla ticarileşme teşvik
edilmeli,
 Yenilikçi fikirlerin ticarileşmesi amacıyla destek mekanizmaları geliştirilmeli (risk
sermayesi),
 Proje yazılım desteği ve Ar-Ge‟ye dönük ön-kredi gibi tamamlayıcı destekler
mevzuatta yer almalı,
 Ar-Ge faaliyetlerine dönük enerji ve diğer işlem maliyetlerinin muafiyetler yoluyla
azaltılması,
 Tip Onayı için eksik olan rüzgâr tüneli, çarpışma testi ve test pisti yatırımları bir an
önce tamamlanmalı ve var olan test imkânları ile birleştirilerek, yönetim bir Anonim
Şirket şeklinde meydana getirilmeli, bu şekilde etkinlik sağlanmalı,
 Ar-Ge ve test altyapısı envanteri hazırlanmalıdır.
HEDEF NO:3
3. OTOMOTĠV SEKTÖRÜNDE ĠÇ VE DIġ PAZARLARI GELĠġTĠRMEK
Eylem 3.1: Türkiye iç pazarını büyütecek faaliyetler geliştirilecek ve desteklenecektir.
Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Stk‟lar (TOBB, OSD, TAYSAD, ODD,
OYDER)
Yapılan ÇalıĢmalar: Ülkemiz otomotiv pazarının önemli meselelerinden biri olan motorlu
araçların model yılının belirlenmesi hususudur. Çünkü ülkemizde, motorlu araçların
14
ithalatında, vergilendirilmesinde, sigorta ve kasko hesaplarında ve pazarlanmasında model yılı
önemli bir maliyet etkenidir.
Motorlu araçların model yılının belirlenmesi hususunda uzun bir süre uygulamada kalan
Karayolu Taşıtlarında Model Yılının Belirlenmesi Esaslarına göre; özellikle ithal araçlarla
ilgili olarak, Gümrük Giriş Beyanname tarihinin esas olması nedeniyle, yurtdışında
galerilerde, stoklarda vb. yerlerde bekleyen kullanılmamış eski araçlar yeni model araçlarmış
gibi ithal edilip piyasaya arz edilmekte ve tüketiciler yanıltılmaktaydı. Bu sorunun çözümü
için, 17/12/2010 tarihli ve 27788 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Motorlu Araçlar ve
Römorkların Model Yılının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM–2010/13)
hükümlerine göre, 01.06.2011 tarihinden itibaren araçların model yılının belirlenmesinde
aracın Uygunluk Belgesi tarihi esas alınmaya başlandı.
Bu durumda, SGM–2010/13 Tebliği ile her ne kadar eski uygulamaya göre bir aşama daha
ileriye gidilmiş olsa da; bir aracın görsel olarak modelinin üretim veya piyasaya arz yılı ile o
aracın yaşını gösterir model yılının karıştırılmaması için bir düzenleme daha yapılması
gerekliliği gündeme gelmiştir. Bu çerçevede, 23/07/2011 tarihli ve 28003 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkların İmal Yılının Belirlenmesi Hakkında
Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/12) yayımlanarak; 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu
Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (18) numaralı bendinde ve 11 inci maddesinde
anılan model yılı ile aynı anlamı taşımak üzere imal yılı ifadesi tanımlanmıştır. Böylelikle,
araçların yaşının belirlenmesi amacıyla uygunluk belgesi üzerinde yer alan gün/ay/yıl olarak
belirtilen imal tarihinin yılı aynı zamanda o aracın model yılı olarak belirlenmiştir. Söz
konusu tebliğ 01.01.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Diğer taraftan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ikinci el otomobil piyasasında faaliyet
gösteren sektör temsilcileri ile uygulamada yaşanan sorunlar hakkında bilgi ve görüş alış
verişinde bulunulmuş ve ileriki dönemde yapılması muhtemel çalışmalar da değerlendirilmek
üzere anılan sorunlar ve öneriler kayıt altına alınmıştır.
Eylem 3.2: Otomotiv sanayinin dış pazarlara açılımı dinamik bir biçimde desteklenecektir.
Sorumlu KuruluĢ: Ekonomi Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Stk‟lar (OSD, TAYSAD, OİB, TİM)
Yapılan ÇalıĢmalar: Bakanlığımız çeşitli ticaret politikası araçları ile firmaları yeni
pazarlara yöneltebilmektedir. Bu çerçevede, Bakanlar Kurulunun 27/12/1994 tarih ve 94/6401
sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı‟nın 4‟üncü maddesinin verdiği yetkiye
istinaden hazırlanan ve belirli bir faaliyetin yapılması esasına dayanan çeşitli ihracat
destekleri Bakanlığımız uhdesinde yürütülmektedir.
Bu kapsamda;
-2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin
Tebliğ kapsamında, firmaların yurt dışı fuarlara iştiraklerine ve sektörel nitelikteki
uluslararası fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamaları belirli oran ve miktarlarda
desteklenmektedir.
15
Bahse konu Mevzuat çerçevesinde destek kapsamına alınan fuarlar yukarıda belirtilmiştir.
Bakanlığımızca, Haziran-Aralık 2011 tarihleri arasında otomotiv konusunda 8 fuara Milli
Katılım izni verilmiş olup, 44 fuar bireysel destek kapsamına alınmıştır.
2011 yılı Haziran-Aralık dönemi milli katılımı desteklenen otomotiv fuarları
FUAR ADI
BAġLAMA
TARĠHĠ
BĠTĠġ
TARĠHĠ
1
AUTOMECHANIKA
MIDDLE EAST 2011
07.06.2011
09.06.2011
2
7.INTERAUTO
ULUSLARARASI
OTOMOTİV VE YAN
SANAYİ FUARI
24.08.2011
28.08.2011
3
AUTOMECH AKHBAR EL
YOM 2011
24.09.2011
28.09.2011
4
EQUIP AUTO 2011
11.10.2011
15.10.2011
5
15. AUTOEXPO
ULUSLARARASI
OTOMOTİV VE YEDEK
PARÇA FUARI
18.10.2011
22.10.2011
19.11.2011
23.11.2011
25.11.2011
28.11.2011
Otomotiv ve yedek
İran
parça
15.12.2011
Otomotiv,
otomotiv yan
sanayi ve ticari
araçlar
SIRA
NO
6
7
8
SAUDI INTERNATIONAL
MOTOR SHOW (SIMS) 2011
6. IAP ULUSLARARASI
OTOMOTİV VE YEDEK
PARÇA FUARI
BAGHDAD AUTOSHOW
ULUSLARARASI
OTOMOTIV, OTOMOTIV
YAN SANAYİ VE TİCARİ
ARAÇLAR FUARI
12.12.2011
KONUSU
Otomotiv ve yan
sanayi
Otomobil, ticari
araçlar,
motosikletler,
karavanlar, parça
ve aksesuarları
Otomobil, ticari
araçlar,
motosikletler,
karavanlar, parça
ve aksesuarları
Otomobil, ticari
araçlar,
motosikletler,
karavanlar ve
parça ve
aksesuarları
Otomobil, ticari
araçlar,
motosikletler,
karavanlar ve
parça ve
aksesuarları
Otomotiv ve ticari
araçlar
2011 yılı Haziran-Aralık dönemi bireysel katılımı desteklenen otomotiv fuarları
SIRA
BAġLAMA BĠTĠġ
FUAR ADI
ÜLKE
NO
TARĠHĠ
TARĠHĠ
ÜLKE
BAE
Rusya
Mısır
Fransa
İran
S. Arabistan
Irak
KONUSU
1
The 8th China Guangzhou)
Int. Auto Parts Expo
06.06.2011
08.06.2011
Çin
Oto Parça ve
Aksesuarları, Motor ve
DVD Sistemleri Oto
Güvenlik ve Alarm
Sistemi
2
AUTOMECH AKHBAR
EL YOMPan/Arab-African
Vehicles, Motorcar
Workshop and Automobile
Spare Parts Exhibition
08.06.2011
12.06.2011
Mısır
Otomobil-Ticari araç
16
Otomobil ve motosiklet
yedek parça ve
aksesuarları.
Oto Yedek Parça, Servis
Ekipmanları, Ticari
Araçlar Fuarı
3
MİMS
09.06.2011
18.06.2011
Rusya
4
Central Asia Autoparts
16.06.2011
5th.International Exhibition
19.06.2011
Kazakistan
19.06.2011
21.06.2011
Hollanda
Otomotiv Yan Sanayii
Ürünleri
06.07.2011
09.07.2011
Ukrayna
Otomobil Aksam ve
Ekipmanları
13.07.2011
15.07.2011
Meksika
Otomotiv
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ReMaTec-Automotive
Remanufacturing
International
Automobiles Exhibition and
Everything for Automobiles
PAACE Automechanika
Mexico
AUTOSHOW
PRAHA/ASA PRAHA International Fair of
Personal and Light Utility
Cars and Automobile
Design, for Car Service and
Accessories
Geneva International
Motor Show
7.INTERAUTO
ULUSLARARASI
OTOMOTİV VE YAN
SANAYİ FUARI
MIMS
Caravan Saloon Dusseldorf
SEMA - Speciality
Equipmenr Market
Association
China International Auto
Parts Expo 2011
IAA - 64th Commercial
Vehicles International
Motor Show
22.07.2011
24.07.2011
Çek
Cumhuriyeti
Otomobil, otobüs,
atölye gereçleri, motor
yağı, ses ve seyir
sistemleri, güvenlik
sistemleri, motorlu taşıt
parçaları, aksesuarlar,
vs.
11.08.2011
14.08.2011
İsviçre
Otomobil ve Aksamları
24.08.2011
28.08.2011
Rusya
24.08.2011
26.08.2011
28.08.2011
04.09.2011
Rusya
Almanya
Otomobil, Ticari
Araçlar, Motosikletler,
Karavanlar Parça ve
Aksesuarları
Otomotiv
Otomotiv
07.09.2011
10.09.2011
ABD
Otomotiv
08.09.2011
10.09.2011
Çin
Otomotiv Yan Sanayi
15.09.2011
25.09.2011
Almanya
Otomobil Fuarı
16
IAA - International Motor
23.09.2011
Show Commercial Vehicles
30.09.2011
Almanya
17
AUTOMECH AKHBAR
EL YOM 2011
24.09.2011
28.09.2011
Mısır
18
Khartoum Autoshow 2011
24.09.2011
27.09.2011
Sudan
19
SYR AUTOMECANICA
25.09.2011
29.09.2011
Suriye
20
TIR'2011
28.09.2011
30.09.2011
Ukrayna
21
TTM-Automotive
Technolgy Fair
29.09.2011
02.10.2011
Polonya
22
AutoIndustry &
Autocomponents
30.09.2011
01.10.2011
Rusya
17
Otomobil, Ticari
Araçlar, Motosiklet,
Karavanlar, Parça Ve
Aksesuarları
Otomobil, Ticari
Araçlar, Motosikletler,
Karavanlar, Parça ve
Aksesuarları
Otomotiv
Otomotiv Parçaları,
Aksesuarlar,
Ekipmanlar, Lastikler,
Petrol İstasyonu
Ekipmanları
Otomotiv
Otomotiv, Otomotiv
teknolojileri ve Yan
Sanayii
Ulaşım araçları
(otomobil, kamyon,
motosiklet, karavan)
30
31
32
BAGHDAD AUTOSHOW
ULUSLARARASI
OTOMOTIV, OTOMOTIV
YAN SANAYİ VE
TİCARİ ARAÇLAR
FUARI
EQUIP AUTO - Trade
show of automobile
equipment, garage
equipment and after-sales
networks
15. AUTOEXPO
ULUSLARARASI
OTOMOTİV VE YEDEK
PARÇA FUARI
AUTOSALON NITRA
/AUTOSERVIS International Motor Show
and Car Accessories Trade
Fair
AUTOSHOW
BUSWORLD
Tbilisi İnternational Auto
Show
Auto+Automechanika
AAPEX 2011
SEMA Show 2011
33
The AAPEX/SEMA Show
02.11.2011
04.11.2011
ABD
34
Dubai International
Motorshow
10.11.2011
14.11.2011
BAE
35
AUTOEXPOTEHNICA
11.11.2011
13.11.2011
Romanya
17.11.2011
20.11.2011
İran
Otomotiv
17.11.2011
19.11.2011
G.Kore
Otomotiv yan sanayi
23
24
25
26
27
28
29
36
37
IAP Tehran Spare Parts
6.Uluslararası Otomotiv ve
Yedek Parça Fuarı
KOAA Show 2011 - Korea
Autoparts & Auto Related
Industries Show
06.10.2011
09.10.2011
Irak
Otomotiv, Otomotiv
Yan Sanayi ve Ticari
Araçlar
11.10.2011
15.10.2011
Fransa
Otomobil, Ticari
Araçlar, Oto Yedek
Parça ve Aksesuarları
13.10.2011
17.10.2011
İran
Otomobil, Ticari
Araçlar, Motosikletler,
Karavanlar ve Parça ve
Aksesuarları
16.10.2011
19.10.2011
Slovakya
Otomobil Endüstrisi ve
Oto Aksamları
20.10.2011
21.10.2011
23.10.2011
26.10.2011
Kazakistan
Belçika
22.10.2011
24.10.2011
Gürcistan
26.10.2011
01.11.2011
01.11.2011
30.10.2011
03.11.2011
04.11.2011
Rusya
ABD
ABD
Otomotiv
Otobüs
Otomobiller, yedek
parça
Otomotiv
Otomotiv
Otomotiv
Otomotiv parçaları ve
servisleri
Otomobil ve Yan
Aksesuarları
Otomotiv ve Yedek
Parça
38
Transpo-Tech 2011
17.11.2011
20.11.2011
Mısır
Otomotiv, Ticari Araç
Yedek Parça Yan
Sanayi
39
SAUDI
INTERNATIONAL
MOTOR SHOW (SIMS)
2011
19.11.2011
23.11.2011
S.Arabistan
Otomotiv ve Ticari
Araçlar
40
TEC'AUTO 2011
23.11.2011
26.11.2011
Fas
Otomotiv yan sanayi,
Oto yedek parça
41
TEC'AUTO
International Exhibition of
Cars, Technologies and
Services
23.11.2011
26.11.2011
Fas
Otomotiv Yan Sanayi,
Oto yedek parça, servis
42
6. IAP Uluslararası
Otomotiv ve Yedek Parça
Fuarı
25.11.2011
28.11.2011
İran
Otomotiv ve Yedek
Parça
18
43
44
LE SALON AUTOMOTO
2011
Automechanika Shanghai
06.12.2011
09.12.2011
Fas
Otomotiv ve Yan Sanayi
08.12.2011
11.12.2011
Çin
Otomotiv
- 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ kapsamında, firmalarımızca yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri
ile yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimleriyle ilgili giderleri belirli miktar
ve oranlarda desteklenmektedir.
- 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®‟nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında,
firmaların; patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
kalite belgesi alımına ilişkin giderleri, moda/endüstriyel ürün tasarımcı istihdamına ilişkin
giderleri, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, yurtdışı birimlere ilişkin kira ve temel
kurulum giderleri, danışmanlık (strateji, operasyon, organizasyon, teknoloji) giderleri, bilişim
ve bilgi yönetimi alanına yönelik harcamaları %50 oranında 5 yıl süreyle desteklenmekte
olup; üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri
kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi ve kurumsallaşma konularında destek
sağlanmaktadır. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren toplam 5 firma Turquality destek
programında yer almaktadır. Bu firmalardan 1 tanesi 2011 yılı Haziran-Aralık 2011 tarihleri
arasında programa dâhil edilmiştir.
2011 yılı Haziran-Aralık
Döneminde Kapsamına alınan
Firma Sayısı
Türk Ürünlerinin YurtdıĢında MarkalaĢması, Türk Malı
Ġmajının
YerleĢtirilmesi
ve
TURQUALITY®’nin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamındaki Otomotiv
Firmaları
5
1
- 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında,
firmalarımızın yurt dışı pazarlara girmelerini teminen, Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği,
Pazara Giriş Desteği ve Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği ile ETicaret Sitelerine Üyelik Desteği sağlanmaktadır. Haziran-Aralık 2011 tarihleri arasında
otomotiv sektörüne yönelik herhangi bir sektörel ticaret heyeti programı
gerçekleştirilmemiştir.
- 2010/ 8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
kapsamında firmalar personellerinin eğitimine ilişkin olarak destek alabilmektedirler. Bu
bağlamda, eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi, iş planı ve ihracat stratejilerinin
hazırlanması ve izlenmesi, ihracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale
getirilmesi, süreç iyileştirme ve yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı, aynı
değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan
şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması konularındaki
program giderleri ile Bakanlığımızca uygun görülen diğer konulardaki program giderleri
desteklenmektedir.
Uluslararası Rekabetçilik Tebliği kapsamında Bakanlığımız tarafından aşağıda yer alan
projeler yürütülmektedir.
19
 Konya Sanayi Odası - “Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi İhracat Koçluğu” Projesi
(Projede 16 firma yer almaktadır)
 Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği (TAYSAD) – “Küresel Rekabet Yolunda Kurumsal
Dönüşüm” Projesi (Projede 10 firma yer almaktadır)
Ayrıca, Bakanlığımız ilgili birimlerince ülke masaları seminer ve bilgilendirme toplantıları
düzenlenmek suretiyle çeşitli pazarlar hakkında firmalarımızın bilgilendirilmesi mümkün
olmuştur. Bahse konu seminerlerden 27 Eylül 2011 ve 24 Ekim 2011 tarihlerinde Bursa‟da
otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza yönelik olarak Hindistan ve İran Ülke
Masası Seminerleri düzenlenmiştir.
Diğer taraftan, bahse konu eylem ile ilgili olarak Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel
Sekreterliği, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği
(TAYSAD) tarafından yurtdışı pazarlara yönelik yapılan faaliyetler, katılım sağlanan
uluslararası seminer, konferans, toplantı, fuar vb etkinlikler ile yurt dışı lobi faaliyetleri
kapsamındaki girişimler (yurtdışında ofis, temsilcilik vb. açma) hakkında derlenen bilgiler
aşağıda özetlenmektedir:
UĠB Yurt DıĢı Faaliyetleri:
Etkinlik Adı
Tarihi
MIMS-Automechanika
Moscow ve Interauto 24-26
Ziyareti
2011
Ülke/ġehir
Katılımcı Kitelesi/Türü
Moskova
Ticaret Müş, YK Üyeleri,
Ziyaret
“Rusya Bilgilendirme ve
İş Geliştirme Toplantısı”
24 Ağustos 2011
Moskova
OİB YK, sektörden firmalar,
İş Geliştirme Toplantısı
Auto Turkey Konferansı
26-27.10 2011
İstanbul / Türkiye
Meeting at GAZ,
N.Novgorod, Russia,
31/10-02/11 2011
Rusya
Otomotiv Sektör Temsilcileri ,
Konferans
OİB Yönetim Kurulu Üyesi,
OİB
Rusya
Fedesrayonu
Temsilciliği, ve ektörden 6
firma katıldı, Heyet
Equıp Auto
11-15 Ekim 2011
Paris /Fransa
MİLLİ KATILIM
Hedta Çin Heyeti
24-26 Ekim 2011
Kocaeli /Bursa
YK ZİYARETİ
Yroslav
Ziyareti
14-17 Kasım 2011 Ankara-Bursa
ZİYARET
Comvex 2011
22-25 Kasım 2011 İstanbul
ALIM HEYETİ VE FUARDA
INFO STAND
Irak Gamco Heyeti
Aralık 2011
ZİYARET
İşadamları
Ağustos
İstanbul
OSD Yurt DıĢı Faaliyetleri: OSD yurt dışı faaliyetleri otomotiv sanayiinin küresel boyutu
çerçevesinde üyesi bulunulan OICA, ACEA ve ENX kuruluşları çalışmaları ile BM-AEK WP
29 içindeki küresel teknik mevzuat çalışmalarını kapsamaktadır.
20
FAALĠYETLER
ENX Yönetim Kurulu Toplantısı
OICA Teknik Komite Toplantısı
ACEA LC Komite Toplantısı
OICA Fuar Komite Toplantısı
WP 29 Komite Toplantısı
OICA Teknik Komite Toplantısı
ACEA LC Komite Toplantısı
ACEA LC Komite Toplantısı
BM-WP29-GRE/66 Toplantısı
OICA Teknik Komite Toplantısı
OICA Genel Kurul Toplantısı
YER
Paris/FRANSA
Paris/FRANSA
Brüksel/BELÇİKA
Cenevre/İSVİÇRE
Cenevre/İSVİÇRE
Berlin/ALMANYA
Dublin/İRLANDA
Amsterdam/HOLLANDA
Cenevre/İSVİÇRE
Paris/FRANSA
Bükreş/ROMANYA
TARĠH
01-03/02/2011
08-11/02/2011
24-25/02/2011
01-03/03/2011
07-11/03/2011
24-27/05/2011
16-18/06/2011
29-30/09/2011
04-06/10/2011
10-11/10/2011
20-21/10/2011
TAYSAD Yurt DıĢı Faaliyetleri:
TARĠH
KONU
15 Haziran
EPO - Avrupa Patent Ofisi, TPE - Türk Patent Enstitüsü iĢbirliğindeki
2011
patentler semineri düzenlendi.
TAYSAD üyesi 27 firmanın 50'nin üzerindeki yetkilisinin katılımları ile
düzenlenen seminerde Avrupa Birliği patent yapısı ve dünya patent
uygulamaları hakkında bilgi verildi.
20-22
Belarus Otomotiv Sanayi inceleme ziyareti gerçekleĢtirildi.
Haziran 2011
Belarus Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Katsiarynich Dzmitry
STEPANOVICH başkanlığında Belarus Cumhuriyeti'nin önde gelen ana ve
yan sanayi firmaları Minsk Automobile, Belaz, Ekran, Belcard, Mog Von,
Rudensk, Agu ve Starter ile bir araya gelindi. Mogilev Valisi Kravtsov
Vladimir himayesinde Mogilev FEZ serbest bölgesi ziyaret edildi ve yatırım
imkanları hakkında bilgi alındı. Minsk'te yer alan Maz Genel Merkezi de
ziyaret edildi.
13 Eylül 2011 AB Yeni Trend ve Segment Mikro Araç Semineri
Frost&Sullivan firması ile Mikro Araç Pazarı konusunda "Avrupa'da Mikro
Araba Pazarının Stratejik Analizi" konulu seminer üyelerimizin geniş
katılımı ile Derneğimizde gerçekleşti.
Ġran Ġslam Cumhuriyeti Ġstanbul Konsolosluğu Ticaret MüsteĢari
19 Eylül 2011 Abdullah AHLAKĠ ile otomotiv Yasn Sanayi bilgilendirme toplantısı
düzenlendi.
Genel Sekreter Yardımcısı Cüneyt KALKAN Türk otomotiv yan sanayisi
hakkında sunum gerçekleştirdi.İşbirliğinin arttırılmasına yönelik konular
hakkında karşılıklı görüş alışverişide bulunuldu.
19-25 Eylül
IAA Franfurt Fuarına katılım gerçekleĢtirildi.
2011
TAYSAD adına Genel Sekreter Özlem GÜLŞEN ARKAN katılım
gerçekleştirdi. Faurda yer alan firmalar ile ülkemizde gerçekleştirmek
amacıyla planlanan projeler hakkında görüüşmelergerçekleştirildi.
27-28 Eylül
Belarus Mogilev Temsilcileri Derneğimizde ağırlandı.
2011
21
4-6 Ekim
2011
11-15 Ekim
2011
Belarus Mogilev 'de kurulu Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alexei
YAKOVLEV ve Uluslararası Yatırım Yöneticisi Andrei YARTSEV' TOSB
Organize Sanayi Bölgemiz ve otomotiv yan sanayimiz hakkında bilgi
verildi.
D-8 Ülkeleri 2.Sanayi Bakanları ve 6.Sanayi ÇalıĢma Grubu
Toplantılarına katılım gerçekleĢtirildi.
İstanbul Haliç Kongre Merkezi‟nde gerçekleşecek toplantı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı‟nın
evsahipliğinde
gerçekleşti.
TAYSAD‟ı temsilen Genel Sekreter Özlem Gülşen Arkan‟ın katıldığı
toplantılarda, D-8 ülkeleri ile Türk Otomotiv Sanayi arasındaki ilişkilerin
güçlendirilmesi için yapılacak olan faaliyetlerin planlanması yönelik
görüşmeler gerçeleşti.
Equip Auto Fuarına katılım gerçekleĢtirildi.
1800 firmanın iştirak ettiği fuara 18'i TAYSAD üyesi olmak üzere 28 firma
milli katılım çerçevesinde yer aldı. Derneğimiz adına üyelerimizi ve
otomotiv yan sanayimizi temsilen TAYSAD Genel Sekreter Yardımcısı
Cüneyt KALKAN katıldı.
TAYSAD Almanya Temsilciliği WolfsburgMetropol Otomotiv Kümesi
25 Ekim 2011
Üyeliği gerçekleĢtirildi.
Aşağı Saksonya Ekonomi Bakanı Jörg BODE himayesinde gerçekleşen ve
200'ün üzerinde firma yetkilisinin katıldığı toplantı ile TAYSAD Almanya
Temsilciliği kümenin ilk küresel üyesi oldu.
26-27 Ekim
AutoTurkey 2011 konferansına katılım gerçekleĢtirildi ve yan
2011
sanayimiz hakkında sunum yapıldı.
300'e yakın ulusal ve uluslararası firmanın üst düzey yöneticilerini katıldığı
konferansta TAYSAd Genel Sekreteri Özlem GÜLŞEN ARKAN "İhracat
için kaliteli üretim - Neden otomotiv parça tedarikçileri Türkiye'yi seçiyor
ve 2023 hedeflerine ulaşmada TAYSAD üyelerinin önemi" konulu sunum
gerçekleştirdi. ARKAN "TAYSAD üye sayısı büyüme görünümü - gelecek
ihracat hedeflerinde ilerleme tahminleri ve etkileri" konulu oturuma
başkanlık yaptı.
16 Kasım
Türk-Çin iĢbirliği forumuna katılım ve sunum gerçekleĢtirildi.
2011
TÜSİAD tarafından organize edilen işforumunda TAYSAD Denetleme
Kurulu Başkanı Süheyl BAYBALI otomotiv yan sanayimiz hakkında
sunum gerçekleştirmiştir.
21 Kasım
Güney Afrika Cumhuriyeti Durban Automotive Cluster Otomotiv
2011
Heyeti Derneğimizde ağırlandı.
Güney Afrika Cumhuriyeti‟nde yer alan Durban Automotive Cluster heyeti
20-25 Kasım tarihleri arasında ülkemize bir inceleme gezisinde
bulunmuştur. Heyet 21 Kasım 2011 tarihinde otomotiv yan sanayimiz
hakkında bilgi almak ve fikir alışverişinde bulunmak üzere derneğimizde
ağırlanarak otomotiv yan sanayimiz hakkında detaylı bilgi aktarılmıştır.
Heyete TOSB Organize sanayi bölgesi gezdirilmiş ve bölgemizde yer alan 2
üyemize ziyaret gerçekleştirilmiştir.
24 Kasım
Brüksel'de düzenlenen CLEPA After-Market Konferansına Katılım
2011
22
Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Derneği tarafından organize edilen
konferansa TAYSAD Genel Sekreteri Özlem GÜLŞEN ARKAN katılmıştır.
24-27 Kasım
2011
Comvex 2011 Ġstanbul Fuarı Tüyap’ta gerçekleĢtirildi.
Ticari araç, otomotiv yan sanayi ve lojistik sektörünü buluşturan Comvex
İstanbul ve Logist Eurasia fuarları, 24-27 Kasım 2011 tarihlerinde TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Avrupa‟nın en büyük ticari
araç üretim merkezi olan Türkiye'nin yeni ticari araç modelleri, TÜYAP'ta
üçüncüsü düzenlenen Comvex İstanbul Ticari Araçlar, Otobüs ve Yan
Sanayi
ile
Logist
Eurasia
fuarlarında
bir
araya
geldi.
Fuarın açılış töreninde konuşma yapan Taşıt Araçları Yan Sanayicileri
Derneği (TAYSAD) Başkanı Celal Kaya ise, 2011 yılının otomotiv sanayisi
açısından önemine değindiği konuşmasında, otomotiv yan sanayi
firmalarının AB ülkeleri dışında yeni pazarlar yaratması açısından fuarın son
derece değerli olduğunu sözlerine ekledi. Hedeflerinin gelişmiş pazarlardaki
etkinliklerini artırmak, yeni pazarlardaki ilişkilerini geliştirmek olduğunu
söyleyen Kaya, fuarı ziyaret eden yabancı sektör temsilcileri ile iş
bağlantıları kurarak bu hedeflerini gerçekleştireceklerini ifade etti.
İki yılda bir organize edilen otomotiv sektörünün önemli derneklerinin güç
birliğini simgeleyen Comvex İstanbul, TAYSAD, OSD ve TAİD işbirliğiyle
gerçekleştiriliyor. Fuara bu yıl, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere 21
ülkeden 378 firma ve firma temsilciliği katılım gösterdi.
TAYSAD Almanya Temsilciliği DEĠK iĢbirliği ile “Otomotiv Sanayinde
7 Aralık 2011
ĠĢbirliği Alanları” baĢlıklı toplantısını Berlin’de gerçekleĢtirdi.
DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi) tarafından 7 Aralık 2011 tarihinde
Berlin‟de düzenlenen “II.Türk-Alman İşbirliği ve Yatırım” konferansı
kapsamında
“Otomotiv Sanayinde İşbirliği Alanları” başlıklı toplantı
TAYSAD Almanya temsilciliği tarafından organize edildi. Otomotiv
alanındaki 35 üst düzey temsilcinin katıldığı toplantıda
Türk –Alman
otomotiv sanayindeki son gelişmeler ve Ar-Ge alanındaki işbirliği olanakları
görüşüldü.TAYSAD
Almanya
temsilcimiz
Ahmet
YILMAZ‟ın
moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Genel Sekreterimiz Özlem
GÜLŞEN ARKAN Türkiye‟deki otomotiv sanayinin hızlı gelişiminden ve
yeni yatırımlar konusunda sunum gerçekleştirdi.
Almanya Federal Cumhuriyeti UlaĢım, ĠnĢaat ve Kentsel Kalkınma
9 Aralık 2011 Bakanlığı Parlamenter MüsteĢarı ve Otomotiv Heyeti Derneğimizde
ağırlandı.
Almanya Federal Cumhuriyeti Ulaşım, İnşaat ve Kentsel Kalkınma
Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı Dr. Andreas Scheuer, Almanya Federal
Cumhuriyeti Ulaşım, İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı Yük
Taşımacılığı ve Lojistik Bölümü Başkan Yardımcısı Norbert Tiedemann,
Logistic Alliance Germany CEO‟su Stefan Schröder, Leipzig Halle
Havalimanı Kargo İş Geliştirme Kıdemli Danışmanı Christoph Tichelkamp,
Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Protokol, Basın,
Politika Sorumlusu Ulrich Münch‟ün yer aldığı ziyaret, TAYSAD Başkanı
Celal Kaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Cüneyt Kalkan‟ın evsahipliğinde
gerçekleştirildi. Sayın Cüneyt Kalkan‟ın Türk otomotiv sanayi ve TAYSAD
hakkındaki detaylı sunumunun ardından heyet, Trakya Cam, Omsan ve
Kanca firmaları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
23
Eylem 3.3: Kamu alımlarında ve kiralamalarında yerli araç kullanımı özendirilecektir.
Sorumlu KuruluĢ: Maliye Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: İçişleri Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu
Yapılan ÇalıĢmalar: Yerel yönetimler ile bağlı kuruluşlar da dâhil olmak üzere, tüm kamu
kurum ve kuruluşlarının araç alımlarında ve kiralamalarında, yerli ürünlerin kullanılmasına
etkin özen gösterilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara devam edilmektedir. Ayrıca, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak otomotiv sanayimizin üretmiş olduğu binek araçların
yerli muhteva oranlarına ilişkin bilgiler, talep edildiğinde tüm kamu kurumları ile
paylaşılmakta olup, ileriki dönemde bu oranların doğrulanmasına ilişkin denetimlerin
yapılması planlanmaktadır.
Eylem 3.4: Çevre dostu araçların kullanımının yaygınlaştırılması için toplumda farkındalık
seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu KuruluĢ: OSD
Ġlgili KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Stk‟lar
(OİB, TİM, ODD, OYDER)
Yapılan ÇalıĢmalar: Çevresel açıdan düşünüldüğünde; dünyada gün geçtikçe gelişen ve ülke
ekonomileri için önemi artan, dünyanın en büyük yatırımlarının gerçekleştiği otomotiv sanayi
önemli bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Sektörde çevreye olan duyarlılık yüksek olup gerek
mevzuat gerekse insanların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu
konuda Avrupa Birliği (AB), topluluk içinde üretilen araçların emisyon seviyelerinin 2014
yılına kadar ortalama kilometre başına 130 gr CO2 olmasını sağlayacak şekilde sektör üzerine
baskı yapmakta ve bu doğrultuda Kyoto Protokolü ekinde yer alan ulaşımdan kaynaklanan
emisyon düşürülme taahhüdüne uyum sağlamayı hedeflemektedir. Bununla birlikte özellikle
motorlu taşıtların vergilendirmesinde CO2 emisyonu birçok AB üyesi ülkede referans
alınmaktadır.
AB‟de otomotiv sektöründe çevrenin korunması çalışmaları yanında tüketicilerin
bilinçlendirilmesi konusunda da çalışmalar devam etmektedir. Bu amaçla Yeni Binek
Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin
Bilgilendirilmesine İlişkin Direktif yayımlanmıştır. AB adaylık sürecinde, mevzuat uyumu
kapsamında, ülkemiz bu yönetmeliği uyumlaştırmış ve söz konusu yönetmelik 28.12.2003
tarihli ve 25330 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak 01.01.2009 tarihinde zorunlu
uygulamaya girmiştir.
Bu yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca, tüketicileri yeni binek otomobillerin (M1 kategorisi)
satın alımında bilinçlendirmeyi amacıyla bir kitapçık hazırlanmıştır. Söz konusu kitapçıkta;
Türkiye pazarındaki yeni binek otomobillerin yakıt tüketimi, gürültü seviyesi, karbon dioksit
(CO2) ve diğer emisyon performansları ile yakıt türü, motor tür ve hacimleri, marka ve ticari
adları listelenmektedir.
24
Bu kitapçık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına beyanda bulunan otomobil üreticisi veya
ithalatçısı firma bilgileri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu açıdan, üretici ya da ithalatçı firma
tarafından sisteme girilmemiş, herhangi eksik ya da yanlış bilgi girişi nedeniyle doğrulaması
yapılamamış marka veya model olabilecektir.
Bu kitapçıkta yer alan yeni binek otomobillere ait emisyon, gürültü, yakıt tüketimi gibi
değerler, araçlar kullanıldıkça ve yıprandıkça değişebilecektir. Bu açıdan kitapçık çoğunlukla
yeni modellerin karşılaştırılması açısından tüketiciye yol gösterir bir kılavuzdur. Ayrıca,
kitapçık http://sgm.sanayi.gov.tr/ adresinde elektronik olarak tüketicinin hizmetine
sunulmuştur.
Eylem 3.5: Çevreye duyarlı araçların kullanımı özendirilecektir.
Sorumlu KuruluĢ: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yapılan ÇalıĢmalar: Çevreye duyarlı araçlar konusunda son yıllarda üzerinde en çok gelişen
teknoloji olan elektrikli araçların özendirilmesine yönelik, araç alım vergilerinde düzenleme
yapılmıştır. Bu çerçevede, sadece elektrik motoru ile çalışan binek araçlardan; motor gücü 85
kW‟ın altında olanlar için %3, motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında olanlar için %7 ve
motor gücü 120 kW‟ın üzerinde olanlar için ise % 15 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
alınacaktır. Böylelikle, içten yanmalı motorla çalışan araçlara nazaran fiyat avantajı elde eden
elektrikli araçların tüketiciler tarafından daha çok tercih edilmesi hedeflenmiştir.
Eylem 3.6: Kamu araç filoları oluşturulurken çevre dostu araçların tercih edilmesi
sağlanacaktır.
Sorumlu KuruluĢ: Maliye Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: İçişleri Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu
Yapılan ÇalıĢmalar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, ülkemizde üretimi
gerçekleştirilen elektrikli araçlardan ilk etapta beş adet sipariş verilmiş, ayrıca bu araçların
şarj dolumlarını yapabilmek amacıyla Bakanlık otoparkında bir şarj istasyonu kurulmuştur.
Örnek teşkil eden bu uygulamanın yanı sıra kamu alımları sırasında elektrikli veya diğer çevre
dostu araçların tercih edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
HEDEF NO:4
4. HUKUKĠ VE ĠDARĠ DÜZENLEMELERĠ ĠYĠLEġTĠRMEK
25
Eylem 4.1: Düşük CO2 emisyonu olan çevre dostu araçların (elektrikli, hibrit ve emisyon
seviyesi düşük diğer araçlar) kullanımını teşvik eden bir vergilendirme sistemi için çalışma
yapılacaktır.
Sorumlu KuruluĢ: Maliye Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, Stk „lar (OSD, TAYSAD, ODD)
Yapılan ÇalıĢmalar: Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planının
uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 21 Kasım 2011 tarihinde Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığında yapılan toplantıda, söz konusu eylemin uygulanmasına ve
değerlendirilmesine yönelik olarak sektör temsilcilerinden konu hakkındaki çalışmaları ve
yeni sistemin ayrıntıları konusunda taleplerinin Başkanlığımıza bildirilmesi istenilmiş olup,
bu konuda Başkanlığımıza herhangi bir bilgi sunulmamıştır. Öte yandan, konu hakkında
Avrupa Birliğinde mevcut uygulamalar konusunda genel bir araştırma yapılmıştır.
Eylem 4.2: Ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılarak bertarafı için gerekli hukuki
düzenlemelerin oluşturulması ve hurda işletmelerinin teşvik edilmesi yönünde çalışmalar
yapılacaktır.
Sorumlu KuruluĢ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Stk‟lar (OSD, TAYSAD, ODD)
Yapılan ÇalıĢmalar: 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ile ömrünü tamamlamış
araçların ekonomik operatörlerce toplanması, depolanması, işlenmesi, geri dönüşümü ve geri
kazanımına ilişkin esaslar ve yeni araç tasarımlarında uyulması gereken kriterler
belirlenmiştir.
06/07/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış
Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü Ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği
ile ömrünü tamamlamış araç teslim yerlerinin, geçici depolama alanlarının, münferit depoların
ve işleme tesislerinin tabi olacakları kriterler detaylı olarak belirlenmektedir.
Ülkemizde ömrünü tamamlamış araç arındıran, söken ÖTA Geçici Depolama alanları ve
metal ve hurda işleyen ÖTA işleme tesisleri olarak tabir ettiğimiz birçok tesis bulunmaktadır.
Bu tesisler “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” gereğince
belirlenen kriterlerde ve “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmelik” kapsamında çevre lisansı olarak Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi olan 2011
yılı itibariyle çalışmalarını sürdürmektedirler.
26
Eylem 4.3: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünün otomotiv
sektörüne hizmet veren biriminin kurumsal kapasitesi uluslararası onay kuruluşlarına benzer
bir şekilde geliştirilecektir.
Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: TSE, Teknik Servis Hizmeti Veren Kuruluşlar, Stk‟lar (OSD, TAYSAD,
ODD)
Yapılan ÇalıĢmalar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının otomotiv sanayine hizmet
veren birimlerinin verimli ve etkin hizmet sağlaması amacıyla; sürekli olarak kendini
yenileyen küresel otomotiv mevzuatına uyumunu sağlayacak dinamik ve esnek bir
organizasyonun kurulması amacıyla, söz konusu birim çerçeve mevzuat kapsamında yeniden
yapılandırılmıştır. Böylelikle,
 binek araçlar ile yolcu veya eşya taşımaya mahsus araçlarla ilgili olarak MARTOY
Belgelendirme Şubesi,
 tekerlekli tarım veya orman traktörleri ile ilgili olarak TORTOY Belgelendirme Şubesi,
 iki veya üç tekerlekli motorlu araçlarla ilgili olarak MOTOY Belgelendirme Şubesi,
kurulmuştur. Ayrıca, aynı birim kapsamında küresel otomotiv mevzuatının takip edilmesi ve
uyumlaştırılması ile ulusal mevzuatın hazırlanması konularında hizmet verecek bir Otomotiv
Mevzuat Şubesi kurulmuştur. Söz konusu şube bünyesinde, araç, sistem, aksam ve ayrı teknik
ünitelerin gerekli düzenlemeleri konusunda Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Avrupa
Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) tarafından yayımlanan teknik düzenleme ve
yönetmeliklerin, takip edilmesi ve uyumlaştırılması ile uyumlaştırılmış olan AB direktifleri
hakkında bildirim yapılması amacıyla yapılan çalışmalara devam edilmiştir.
Bu yeni yapılandırma kapsamında, yeni başlayan personel ile mevcut personelin geliştirilmesi
amacıyla bir takım eğitim programları uygulanmıştır. Bu eğitimlerden bazıları aşağıda
verilmiştir.
 TÜRKAK tarafından verilen “TS EN ISO/IEC 17025-Deney ve kalibrasyon
laboratuvarları yeterliliği için genel şartlar standardı” eğitimi,
 TÜRKAK tarafından verilen “TS EN ISO/IEC 17020-Çeşitli tipteki muayene
kuruluşlarının çalıştırılması için genel şartlar standardı” eğitimi,
 TÜRKAK tarafından verilen “TS EN ISO/IEC 17021:2011 Uygunluk değerlendirilmesiYönetim sistemleri belgelendirmesi ve denetim yapan kuruluşlar için genel şartlar
standardı” eğitimi,
 TÜRKAK tarafından verilen “TS EN 45011 Ürün belgelendirmesi yapan belgelendirme
kuruluşları için genel şartlar standardı” eğitimi,
 TSE tarafından verilen “TS EN ISO 9001:2008 – Kalite Yönetim Sistemi” eğitimi,
 TÜBİTAK tarafından verilen Temel kriptoloji ve açık anahtar altyapısı, E-imza mevzuatı,
E-imza veri formatları eğitimi,
 ECE R44-Motorlu araçlardaki çocuk koltukları ile ilgili tip onay yönetmeliği
çerçevesindeki test ve homologasyon süreçleri eğitimi,
 2007/46/AT kapsamında römork ve yarı römork test ve homologasyon süreci eğitimi
27
 2007/46/AT kapsamında çok aşamalı imalat test ve homologasyon süreci eğitimi
 COP (üretimin uygunluğu) denetimleri eğitimi,
 TÜSSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) tarafından verilen uzman
yardımcıları gelişim eğitimi.
Diğer taraftan, 10.04.2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Araçlar ve
Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve
Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM2010/1) kapsamında, AT tip onayı ile ithal edilen veya ülkemizde AT tip onayı ile üretilen
araçlar için Bakanlığımıza bildirim zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, söz konusu bildirim
zorunluluğunun uygulamada mükerrer bir şekilde devam ettiği tespit edilmiştir.
Benzer şekilde, yurtdışından münferit olarak ithalatı yapılan ve Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) tarafından AİTM Yönetmeliği kapsamında uygunluk belgeleri onaylanan araçlar için
de benzer şekilde mükerrer işlemlerin yapıldığı tespit edilmiştir.
Bu kapsamda, AT tip onayı bildirimlerinde;
 SGM 2010/1 Tebliği ve Ekonomi Bakanlığının İthalat: 2011/7Tebliği gereği, ithalat
sırasında Bakanlığımız adına, ithal araçların gümrük kontrolleri kapsamında yetkili olan
TSE‟ye “Uygunluk Yazısı” alınması amacıyla başvuru yapıldığında bu bildirim
zorunluluğunun yerine getirilmiş olarak kabul edilmesi, dolayısıyla 16 Ocak 2012
tarihinden itibaren, Bakanlığımızca AT Tip Onayı Bildirimi başvurularının alınmaması,
 Buna ilave olarak, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından koordine
edilmekte olan “Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online
Olarak Yapılması Projesi” (ASBİS)‟in bir paydaşının da Bakanlığımız olması nedeniyle,
Bakanlığımız veri tabanına girişi onaylanan araç tip onayı bilgilerinin de söz konusu
bildirim zorunluluğunun yerine getirilme kapsamında değerlendirilmesi,
 AT Tip Onayı Belgesi ile ülkemizde üretilmekte olan araçlar için Bakanlığımıza bildirim
zorunluluğunun devam etmesi ve ihtiyaç duyulduğu durumlarda Bakanlığımızın
kullanacağı bir veri olarak kabul edilmesi, gerek AT gerekse Ulusal Tip Onayı olan araç
bilgilerinin tescil edilebilmesi amacıyla Bakanlığımızın ASBİS ile ilgili veri tabanına giriş
yapılmasının zorunlu olması nedeniyle Bakanlığımızca firmalara herhangi bir ilave yazı
verilmemesi,
münferit olarak ithal edilecek AİTM kapsamındaki araçlarda ise 16 Ocak 2012 tarihinden
itibaren münferit olarak ithal edilecek araçlar için başvuruların firmalar tarafından TSE‟ye
doğrudan yapılması, bu tarihten itibaren münferit araçlar için başvuruların Bakanlığımızca
alınmaması, söz konusu mükerrerliklerin kaldırılması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla
uygun görülmüştür.
Eylem 4.4: Otomotiv
etkinleştirilecektir.
sanayine
yönelik piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri
Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
28
Ġlgili KuruluĢ: Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı, TSE, Stk‟lar (TOBB, OSD, TAYSAD, ODD, OYDER)
Yapılan ÇalıĢmalar: Sadece teknik düzenlemelere uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz
edilmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımızca yürütülen otomotiv sektöründeki piyasa
gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetleri özellikle trafikteki can ve mal güvenliğini tehdit etme
riski yüksek ürün gruplarına yoğunlaşmıştır.
Bu çerçevede, üretim koşulları ve üretici firmalarının ekonomik ölçekleri göz önünde
bulundurulduğunda, güvenlik riski en yüksek araç grubu olan römork ve yarı römorkların
mevzuata uygunluğu yönünde bu araçların imalatçılarına yönelik bir denetim kampanyası
düzenlenmiştir. Bu kapsamda, 81 ilimizde yer alan bakanlığımız teşkilatı aracılığıyla;
28.06.2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Motorlu Araçlar ve
Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (MARTOY) kapsamında römork ve yarı römork
imalatçılarına denetim yapılarak, belge almadan veya başka firmanın belgesini kullanarak
üretim yapan ya da almış olduğu belgenin kapsamı dışında üretim yapanlar tespit edilmiştir.
Tespit edilen firmalar hakkında 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması
ve Uygulanması Dair Kanun ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
çerçevesinde işlem yapılmıştır. Bu yaptırımlar kapsamında, uygunsuzluk tespit edilen
firmalara uygunsuzluklarını gidermeleri için en fazla 6 ay süre tanınmış ve yapmaları
gerekenler hakkında firmalar bilgilendirilmiştir.
Bakanlığımızca yapılan römork denetimi sonucunda Bakanlığımıza tip onay almak için
yapılan başvuru sayısı 3 kat artmış ve piyasada bu anlamda önemli bir etki yaratılmıştır. Yarı
römork sektöründe önemli bir mevzuat farkındalığı yaratılmıştır. Ayrıca, özellikle yarı
römork imalatçılarının yoğun olduğu illerdeki Sanayi ve Ticaret Odaları, Makine
Mühendisleri Odasının Şubeleri vb. yerlerde üreticilerin farkındalık seviyelerinin artması için
eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi önem taşımaktadır. Buradaki asıl amaç üreticiyi
cezalandırmaktan ziyade, eğitim faaliyetleri ile üretim kalitelerinin artmasının sağlanması,
uluslararası pazarlara girmek için küresel teknik mevzuata uygun üretim yapma yetkinliğinin
kazandırılmasıdır. Bu yetkinlik karayollarımızdaki trafikte can ve mal güvenliğinin
sağlanması bakımından da önem taşımaktadır. Bu aşamada, PDG önemli bir disipline edici
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Motorlu araçlara yönelik yapılan bir diğer PGD faaliyeti ise, son yıllarda sayısı artan elektrikli
bisikletlere yönelik yürütülmüştür. Bu kapsamda, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere
on büyük ilde denetim yapılmış ve özellikle Çin menşeli ürünlerin ilgili mevzuata uygun
olmadığı tespit edilmiştir. Uygunsuz ürünlerle ilgili olarak, mevzuat kapsamında yasal işlem
yapılmıştır.
Diğer taraftan, motorlu araçların aksam ve parçalarına yönelik de denetim faaliyetleri
yürütülmüştür. Bu ürün gruplarının başında çocuk koltuğu ve emniyet kemeri gelmektedir.
Belgesiz olarak piyasaya arz edilen bu ürünlerin satıcıları ve üreticilerine yönelik ilgili
mevzuat kapsamında yasal işlem yapılmıştır.
Bununla birlikte, 2012 yılı denetim programı oluşturulması için riskli ürün grupları tespit
edilmiştir. 2012 yılı denetim programında emniyet kemeri ve çocuk koltuğuna ilave olarak
29
başta lastik olmak üzere trafikteki can ve mal güvenliği ile doğrudan ilgili olan bazı aksam ve
parçalara da yer verilmiştir. Bu kapsamda, 2012 yılında da PGD faaliyetleri tüm taşra
teşkilatımızla koordineli olarak Bakanlığımızca yürütülecektir.
Eylem 4.5: Araçlarda geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı artırılacak ve yeni araç
tasarımlarında yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranlarına ilişkin esaslar belirlenecektir.
Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Stk‟lar (OSD, TAYSAD)
Yapılan ÇalıĢmalar: Motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve
trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların aksam
parçalarının ve malzemelerinin belirli asgari yüzdelerde yeniden kullanılabilmesini, geri
dönüştürülebilmesini ve geri kazanılabilmesini sağlamak için motorlu araçların tip onayı ile
ilgili idari ve teknik hükümleri ve aksam parçalarının yeniden kullanımının güvenlik veya
çevre açısından tehlikeye yol açmamasını sağlayacak özel hükümleri ve bu hükümlerin
uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemek amacıyla Motorlu Araçların Yeniden
Kullanılabilirliği, Geri Dönüştürülebilirliği ve Geri Kazanılabilirliği Hakkında Tip Onayı
Yönetmeliği (2005/64/AT) yayımlanmıştır.
2005/64/AT Yönetmeliği sadece M1 kategorisi binek araçları ile N1 kategorisi hafif ticari
araçları kapsamaktadır. Bu çerçevede, M1 ve N1 kategorisi araçlar kütlece asgari %85
oranında yeniden kullanılabilecek ve/veya geri dönüştürülebilecek şekilde ve kütlece asgari
%95 oranında yeniden kullanılabilecek ve/veya geri kazanılabilecek şekilde imal edilmelidir.
Diğer taraftan 2005/64/AT Yönetmeliği kapsamında yeniden kullanılamaz olarak kabul edilen
aksam parçaları da belirlenmiştir. Bu aksam parçaları aşağıdaki gibidir.
 Yastıklar, piroteknik harekete geçirici, elektronik kumanda üniteleri ve sensörler dâhil
olmak üzere, bütün hava yastıkları
 Kolan, toka, geri sarıcı, piroteknik harekete geçirici dâhil olmak üzere, otomatik ya da
otomatik olmayan emniyet kemeri düzenekleri
 Koltuklar (sadece emniyet kemeri bağlantılarının ve/veya hava yastıklarının koltukta
bulunduğu durumlarda)
 Direksiyon kolonuna etkiyen direksiyon kilidi düzenekleri
 Aktarıcılar (transponder) ve elektronik kumanda üniteleri dahil olmak üzere, motor blokaj
cihazı (immobiliser)
 Emisyon iyileştirme sistemleri (katalitik konvertörler, parçacık filtreleri)
 Egzoz susturucuları.
Bu aksam parçaları, geri dönüştürülebilirlik ve geri kazanılabilirlik oranlarının hesaplanması
amacıyla yeniden kullanılamaz olarak kabul edilir ve MARTOY kapsamındaki araçların
yapımında yeniden kullanılamaz.
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalıĢmalar
30
Ömrünü tamamlamış araçlardan çıkarılan parçalar, araç güvenliği ve çevre standartlarını
karşılamaları durumunda yeniden kullanılır. Yeniden kullanılamayan parçalar çevresel açıdan
uygunsa geri dönüştürülür veya geri kazanılır. Bu faaliyetler hava emisyonları, gürültü
kontrolü gibi çevresel gerekliliklere uygun olarak yapılır. Bu amaçla aşağıdaki esaslara
ekonomik operatörlerce uyulur;
a) Ömrünü tamamlamış araçlarda yeniden kullanım ve geri kazanım oranları ortalama araç
ağırlığının en az % 85‟i; yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranları ise ortalama araç
ağırlığının en az % 80‟i olmalıdır.
b) 1/1/1980 tarihinden önce üretilmiş olan araçlarda yeniden kullanım-geri kazanım oranı
ortalama araç ağırlığının %75‟inden, yeniden kullanım-geri dönüşüm oranı ise ortalama araç
ağırlığının %70‟inden az olamaz.
c) 1/1/2020 tarihinden itibaren ömrünü tamamlamış araçlarda yeniden kullanım-geri kazanım
oranları ortalama araç ağırlığının en az % 95‟ine; yeniden kullanım-geri dönüşüm oranları ise
ortalama araç ağırlığının en az % 85‟ine çıkarılır.
HEDEF NO:5
5. FĠZĠKĠ ALTYAPIYI GELĠġTĠRMEK
Eylem 5.1: Organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar için uygun şartlarda arsa ve
altyapı teminine yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı
Yapılan ÇalıĢmalar: Organize sanayi bölgelerinin (OSB) planlanması ve geliştirilmesine
yönelik politika oluşturmak, yer seçimine, kamulaştırılmasına, imar planlarının yapılmasına,
kuruluş ve işleyişine ilişkin işlerini yürütmek ve faaliyetlerini denetlemek OSB‟lerin altyapı
yatırımları ile bölge müdürlüğü hizmet binasını kredi ile desteklemek Bakanlığımız görevleri
arasında yer almaktadır.
Söz konusu eylem planı doğrultusunda Bakanlığımızca da, 21.11.2011 tarihli katılım sağlanan
toplantıda; OSB kurulma talebinden tamamlanmasına kadarki aşamalar anlatılmıştır. Ayrıca il
ve ilçelerin sosyoekonomik yapısı dikkate alınarak hazırlanan kısmen veya bedelsiz arsa
tahsislerini içeren, yönetmelikle OSB yetkili organlarının karar almaları halinde kısmen veya
bedelsiz arsa tahsislerini gerçekleşebileceği hususu belirtilmiştir.
Marmara bölgesinde boş parsel bulmanın güçlüğü sektör yetkililerince dile getirilmiş olup
Kütahya bölgesinin yatırım için uygun olabileceği ifade edilmiştir.
Kütahya Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 07.08.2007 tarih ve 2220 sayılı yazısında
Kütahya İli Altıntaş İlçesinde yaklaşık 351 ha. büyüklüğündeki saha üzerinde organize sanayi
bölgesi kurulması ile ilgili Bakanlığımızdan OSB‟nin yer seçimi çalışmalarına başlanılması
talep edilmiş, 10-13.09.2007 tarihlerinde Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
çerçevesinde yer seçimi etüt çalışması yapılmış olup kurum görüşlerinin alınarak Valilikçe
Bakanlığımıza gönderilmesi istenmiştir. Daha sonra Kütahya Valiliğinden alınan yazı da
31
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının Kütahya İlinde yaptığı incelemeler
sonucunda otomotiv sanayi ve otomotiv yan sanayinin Kütahya İline yönelik yatırım
taleplerinin olduğundan bu amaçla 150.000 m² den başlayan parsellerin yatırımcıya sunulması
amacıyla organize sanayi bölgesinin gerekliliği ifade edilmiştir.
Ancak bugüne kadar Başbakanlık Yatırım ve Destek Ajansından veya Valilikten yatırım
yapmak için herhangi bir firmanın talepte bulunduğuna ve bu talebin gerçekçiliğine ilişkin
bilgi ve belge Bakanlığımıza ulaşmamıştır. Bu nedenle Kütahya İli Altıntaş ilçesinde OSB
kurulmasına yönelik yer seçimi çalışmaları bu aşamada sonlandırılmıştır.
Otomotiv fabrikası kurulması için gerekli olan alanın kaç m² olduğunun araştırması yapılmış,
kaynak olarak da Otomobil Sanayicileri Derneğinin WEB sayfasından faydalanılmıştır.
Türkiye deki otomotiv fabrikaları içinde Bursa‟da bulunan Karsan fabrikası 105.000 m² kapalı
olmak üzere toplam 230.000 m² alandan oluşmaktadır. Bu fabrika, Çerkezköy deki traktör
fabrikası hariç mevcut fabrikaların içinde en küçük alana sahiptir. Ayrıca Kocaeli‟nde
bulunan Ford fabrikasının ise 345.000 m² si kapalı olmak üzere toplam 1.528.000 m² alandan
oluşmaktadır. Bu fabrika ise Türkiye deki otomobil fabrikaları arasında en büyük alana
sahiptir.
Bakanlığımız WEB sayfasındaki OSB Bilgi Sitesinden OSB‟ye ait parsel, enerji, altyapı,
hizmet verilerini içeren bilgilere erişilebilmektedir. Bu kapsamda yapılan incelemede
Otomotiv fabrikalarına ait alanlar baz alındığında bu büyüklükte bir alanının Marmara
bölgesindeki illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli‟ndeki OSB‟lerden temin edilmesi mümkün
görülmemektedir. Sektörün diğer illerdeki OSB‟lerde yapacağı yatırım için söz konusu bilgi
sitesinden yararlanılarak OSB ile irtibata geçilmek suretiyle kurulması düşünülen bir otomotiv
fabrikası için müracaat edilmesi halinde belirlenen prensipler doğrultusunda OSB‟nin yetkili
organlarınca yatırımcıya parsel tahsisi yapılabilecektir.
4562 sayılı OSB Kanunu ve ilgili Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince yeni bir
OSB‟nin yer seçimi talebi değerlendirmeye alınabilmesi için, il genelindeki ihtisas OSB‟ler
hariç, diğer OSB‟lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az % 75‟inde üretim veya
inşaata başlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca aynı sektör grubunu içeren ihtisas OSB‟lerde
de yukarıdaki oran aranmaktadır. Ancak, Özel OSB‟ler ile Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansının yatırımcı temin ettiği projelerde ise bu oran aranmamaktadır.
İlave alan yer seçimi talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için, ilave alan talebinde bulunan
OSB‟de toplam sanayi parsellerinin en az % 90‟ında üretim veya inşaata başlanmış olması
gerekmektedir.
Yer seçiminin sonuçlandırılmasına kadar olan faaliyet, OSB kuruluşuna katılacak kurum ve
kuruluşlar tarafından Valilik kanalıyla yürütülmektedir.
Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel KiĢilere
Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisi
Bakanlık kredisi kullanan OSB‟lerin mülkiyetindeki parseller, OSB müteşebbis heyeti veya
genel kurulunca karar alınması halinde, en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen
32
gerçek veya tüzel kişilere, bedeli Bakanlık tarafından OSB‟ye verilen kredilerden mahsup
edilmek üzere, tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilebilir.
Planlı alanda kendi imkanları ile altyapı inşaatları tamamlanan ve Bakanlık kredisi
kullanmamış OSB‟ler ile altyapı inşaatları tamamlanan ve kredi borcunu ödemiş olan
OSB‟lerde müteşebbis heyeti veya genel kurulunca karar alınması halinde, en az on kişilik
istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, tahsis edilmemiş parsellerin
tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi yapılabilir. Bu şekilde tahsis edilen parsellerin
bedelleri Hazinece OSB‟ye ödenir.
Bu kapsamda İl ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine göre 264 OSB‟de bedelsiz
arsa teşvik oranları belirlenmiş olup bu oranlar Bakanlığımız WEB sayfasında bulunmaktadır.
Kamu Arazilerinin Satın Alınması ve Bedelsiz Devri
Yer seçiminin Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerden yapılması halinde, bu
araziler, talep edilmesi ve başkaca bir sakıncası bulunmaması durumunda, 5084 sayılı
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki illerde OSB‟lere bedelsiz
devredilebilir, diğer illerde ise Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas
değerleri üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzere OSB`lere satılabilir.
Bakanlık Kredisi ve Faiz Oranları
Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan OSB‟lerden
 Gelişmekte olan illerde bulunanlar ile ileri teknoloji gerektiren ihtisas OSB‟lerin arsa,
altyapı inĢaat ve genel idare giderleri,
 Normal ve Gelişmiş Yörelerde bulunan OSB‟lerin alt yapı inĢaat ve genel idare
giderleri kredilendirilmektedir.
Bu kredi
 Gelişmekte olan illerde %1 faiz oranı ile 5 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 15 yıl
geri ödemeli
 Normal illerde %3 faiz oranı ile 3 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 11 yıl geri
ödemeli
 Gelişmiş illerde %6 faiz oranı ile 2 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 9 yıl geri
ödemeli olarak.
kullandırılmaktadır
Muafiyetler
Vergi Muafiyetleri
OSB tüzel kişiliği;
 İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile Emlak
vergisinden,
 Tüketeceği elektrik için elektrik ve havagazı tüketim vergisinden,
 Arsa ve işyeri teslimlerinde KDV‟den,
 Bina inşaat ve yapı kullanma izni harcından,
 Kurumlar Vergisinden,
 Tevhit ve ifraz işlem harcından,
33
 Merkezi atık su arıtma tesisi işleten bölgeler atık su bedelinden, muaftır.
OSB’lerde yer alan işletmeler;
 İnşaatın bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile Emlak
vergisinden,
 Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanmayan işletmeler çevre temizlik
vergisinden,
 Bina inşaat ve yapı kullanma izni harçlarından,
 Tevhit ve ifraz işlem harçlarından,
 Merkezi atık su arıtma tesisi işleten bölgelerde yer almaları koşuluyla atık su
bedelinden muaftır.
Eylem 5.2: Otomotiv ürünlerine uygun oto-port nitelikli limanlar ve çevresindeki ulaştırma
altyapısı geliştirilecektir.
Sorumlu KuruluĢ: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TCDD, Stk‟lar (TOBB, OSD, TAYSAD, OİB, TİM, ODD)
Yapılan ÇalıĢmalar: Bakanlığımızca, 2010 yılı içerişimde Ulaştırma Kıyı yapıları Master
Plan Çalışması yaptırılmış olup, bu çalışma kapsamında tekerlekli yük taşımacılığı ve yatırım
zamanları incelenmiştir. Bu çalışma sonuçlarına göre, otomobil ihraç ve ithali açısında en
önemli bölgelerden birisi olan Marmara Bölgesi‟nde mevcut kapasite 1.789.230 araç/yıl
olarak hesaplanmıştır. 2030 yılı için bölgesel yük hacmi tahmini 5.673.034 araç/yıl olarak
hesaplanmıştır. Bu durumda elleçlemesi için ilave kapasite ihtiyaç yılı olarak 2019
önerilmektedir.
Eylem 5.3: Çevreye duyarlı elektrikli ve CNG‟li araçların kullanımının yaygınlaşması için
gerekli altyapı çalışmaları yürütülecektir.
Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, EPDK, TSE, Stk‟lar
(TOBB, OSD, TAYSAD)
Yapılan ÇalıĢmalar: Elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşması çalışmaları
çerçevesinde; Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik 18.06.2011 tarih ve 27968 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıştır.
Yapılan bu düzenleme ile 19.02.2003 tarihli ve 25025 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan
Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinin 5. Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
34
“Kullanıcılar tarafından yapılan bağlantı başvurularında; başvurunun niteliğine göre motor ve
elektrojen gruplarının sayısı ve güçleri, elektrikli taşıtların sarj edilebilmesi için kurulacak
hızlı, orta hızlı ve yavaş şarj ünitelerinin sayısı ve güçleri, aydınlatma ve ısıtma tesisatı
güçleri, koruma sistemleri gibi diğer tesis ve/veya teçhizatla ilgili teknik özellikleri de içeren
elektrik projesi dağıtım şirketine sunulur. Dağıtım şirketi sunulan proje çerçevesinde
kullanıcıdan gerekli olan ilave bilgileri de talep edebilir.”
Doğal gaz piyasa faaliyetleri açısında yürütülen çalışmalar kapsamında, 4646 sayılı Doğal
Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, Kurumumuzun CNG‟li araçların
kullanımının yaygınlaşması amacıyla yürütülecek fiziki altyapı çalışmalarına ilişkin doğrudan
bir yetki ver sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak, Kurumumuzun doğal gaz piyasasına
ilişkin düzenleme görev ve yetkisi kapsamında, CNG‟li araçların kullanımının yaygınlaşması
amacıyla diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülen fiziki altyapı çalışmalarına paralel olarak,
ihtiyaç hâsıl olması halinde gerekli mevzuat düzenleme çalışmaları ele alınabilecektir.
Eylem 5.4: Sanayinin üretim ihtiyaçlarına yönelik ham madde üretimi geliştirilecektir.
Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ġlgili KuruluĢ: Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Stk‟lar (TOBB, MESS, OSD, TAYSAD)
Yapılan ÇalıĢmalar: Otomotiv sanayi, başta demir, çelik, alüminyum ve bakır olmak üzere
birçok metal sanayi ürünün ham madde olarak kullanmakta ve bu ürünler otomotiv üretim
sürecinin önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Sadece otomotiv değil, imalat
sanayinin birçok kolu için önemli bir girdi sağlayan demir-çelik ve demir dışı metaller
sanayisinin sürdürülebilir üretim yapısını ve rekabet üstünlüğünü güçlendirerek devam
ettirmesi ülke sanayisinin geleceği için büyük önem taşımaktadır.
Bu nedenle, Bakanlığımızca; Demir- Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü ile ilgili sorunların
belirlenmesi ve yeni çözüm yolları üretilmesi için Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller
Sektörü Strateji Belgesi oluşturulması süreci yürütülmüştür. “Demir-Çelik ve Demir Dışı
Metaller Sektöründe Yüksek Katma Değerli Ürünlerin Üretim Üssü Olmak” olmak vizyonu
ile yola çıkılan çalışmaların genel amacı “Sektörün Rekabet Gücünün Artırılmasını ve
Sürdürülebilirliğini Sağlamak” olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan
eylem planında ise 5 hedef ve bu hedefler kapsamında 24 eylem belirlenmiştir. Söz konusu
stratejinin hedefleri aşağıdaki gibidir.
1. Hukuki ve İdari Düzenlemeleri Yapmak
2. Üretim Altyapısını Geliştirmek
3. Dış Ticarette Aksayan Yönleri Gidermek
4. İnsan Kaynaklarını Geliştirmek
5. Ar-Ge Kapasitelerini Geliştirmek
Ekonomi Koordinasyon Kurulu‟nun gündemine sunulan Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller
Sektörü Strateji Belgesinin onaylanmasına müteakip eylem planının uygulanmasına
başlanacaktır.
35

Benzer belgeler