YAPI dergi2.qxd

Transkript

YAPI dergi2.qxd
38
62
68
82
112
‹çindekiler
32
YAPI 315
fiUBAT FEBRUARY 2008
AYLIK M‹MARLIK TASARIM KÜLTÜR SANAT DERG‹S‹
MONTHLY ARCHITECTURE DESIGN CULTURE AND ART MAGAZINE
Kuruluflu Founded 1973
‹MT‹YAZ SAH‹B‹ VE
GENEL YAYIN YÖNETMEN‹ EDITOR-IN-CHIEF
Do¤an Hasol
YAZI KURULU EDITORIAL BOARD
Do¤an Hasol
Prof. Dr. Bülent Özer
YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ MANAGING EDITOR
Yasemin Keskin Enginöz
YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜR YARDIMCISI ASSOCIATE EDITOR
Burçin Y›lmaz
GRAF‹K TASARIM GRAPHIC DESIGN
Emre Ç›k›no¤lu, BEK
GRAF‹K UYGULAMA REALIZATION
Asl›han Dokurlar, Kenan Öztürk
BASKI SORUMLUSU PRINTING MANAGER
Kemal Kara
REKLAM YÖNET‹C‹S‹ ADVERTISEMENT MANAGER
Dervifl Y›ld›z
REKLAM SATIfi ADVERTISEMENT
Cihat Er, Özlem Özdamar
‹NG‹L‹ZCE DANIfiMANI ENGLISH CONSULTANCY
KAPAK COVER
Nordpark Teleferik ‹stasyonlar›
Nordpark Cable Railway
KAPAK FOTO⁄RAFI COVER PHOTO
© Werner Huthmacher
Görüfl-Tart›flma 8
YEM 40 y›l› geride b›rakt› 42
EWE Arena Kapal› Spor Salonu 82
•Kent Sanayisi: Kayseri Örne¤i
•Yar›flmalar düzeninde Mimarlar Odas› yok
•Mütareke Mimarl›¤› m›?
Do¤an Hasol
Yap›-Endüstri Merkezi bir buzda¤›d›r.
Görünmeyen etkinlikleri, görünenlerden kat kat
fazlad›r. YEM’i, yaln›zca su üzerinde görünen
bölümü ile tan›mlamak yan›lt›c› olabilir.
M‹MAR‹ TASARIM: asp
Haberler 14
•2-B geri geliyor
•Odalarda yeni yönetimler belli oldu
•Sultanahmet’te Bizans kal›nt›lar› üzerine otel
inflaat›
•‹BB: “Sorumlu biz de¤iliz”
•Bir tarih daha yok ediliyor: Haliç Tersanesi
•Yang›n minaresi!
•www.yapidaara.com yay›nda!...
•Y›ld›z’da “kay›td›fl›” tasar›m etkinli¤i
•Büyük Ankara Oteli’nde süren inflaat durduruldu
•YEM Mimari Tasar›m Ödülleri 11 fiubat gününe
dek oylamaya aç›k olacak
Bas›ndan 26
•Sultanahmet’teki entrikalar
•Bilgisizli¤in verdi¤i cüret
•Bizans’› Cumhuriyet tahrip etmifl!
•Merkez Bankas›’n›n tafl›nmas›n›n bedeli!
Gehry’nin Tepebafl›’ndaki Projesi
Üzerine 46
Enis Kortan
Yaz›da Enis Kortan’›n, Frank Gehry’nin
tasarlad›¤› Tepebafl›’nda yer alacak Kültür
Merkezi projesi üzerine görüflleri yer al›yor.
‹slam Mimarisinde Sembolizm
Sorunu 50
Selen B. Morkoç
Mimarl›k E¤itiminde Terminoloji
Sorunu 56
BASKI TAR‹H‹ PRINT DATE
•TERM‹NAL 5’te geri say›m
Emre Ergül
Yaz›, farkl› ülkelerden pek çok ö¤rencinin,
e¤itimlerinin bir y›l› için bir araya geldikleri bir
okulun tasar›m stüdyosunda ortaya ç›kabilecek
terminoloji sorunlar›na de¤iniyor.
DA⁄ITIM DISTRIBUTION
Büyüteç 30
“Anatolian Houses” Oteli 62
•‹znik Adalet Saray›
‹Ç M‹MAR‹ TASARIM: fiekibe
Dayna Tümer
BASKI VE RENK AYRIMI PRINT AND COLOR SEPARATION
OFSET YAPIMEV‹
fiair Sokak No: 4 K⤛thane 34410 ‹stanbul Tel: 0212 295 86 01
28 Ocak 2008
Do¤an Da¤›t›m
YAYIN TÜRÜ
Yayg›n, Süreli
SAYISI SINGLE COPY
7 YTL (KDV Dahil)
ABONMAN ANNUAL SUBSCRIPTION RATE
12 say›: 77 YTL (KDV Dahil)
Ö¤rencilere: 64 YTL (KDV Dahil)
D›fl Ülkeler (To Abroad): US $ 105.-
POSTA ÇEK‹ HESABI POSTAL CHEQUE ACCOUNT
33454.5
ABONELER VE DA⁄ITIM SERV‹S‹
SUBSCRIPTION AND CIRCULATION SERVICE
Asl› Erdemir (0212) 266 70 70
YAZI VE YÖNET‹M BÜROSU
EDITORIAL AND ADMINISTRATIVE OFFICE
Fulya Mah. Yeflilçimen Sok. No: 4/430
(Polat Kulesi yan›) 34394 fiiflli/‹STANBUL
Tel: (0212) 266 70 70
Faks: (0212) 266 74 66
[email protected]
www.yapidergisi.com
Yay›mlanan yaz›lardaki düflünceler yazarlar›na ait olup YAPI
Dergisi’ni ba¤lamaz. Reklamlar reklam verenin sorumlulu¤undad›r.
YAPI Dergisi reklamlarda verilen bilgilerden dolay› sorumlu
tutulamaz. Kaynak gösterilerek yaz›lardan al›nt› yap›labilir.
ISSN 1300-3437
Bir Konu 28
Ürünler-Yenilikler 32
•Banyolar için Serel’den yepyeni seçenekler
•Çuhadaro¤lu’dan Kanyon’a özel çözüm
•Natuzzi’den yeni koleksiyon
Semih Poroy’dan 36
Sanat 38
•“Progeria”
•“Belki Böylesi Daha Do¤ru”
•“Mürekkebin Gücü ve Büyüsü”
Yay›nlar 40
•Ansiklopedik Mimarl›k Sözlü¤ü (10. Bask›)
•Peyzaj Tasar›m›
•Tereddüd ve Tekerrür- Mimarl›k ve Kent
Üzerine Metinler 1873-1960
•2000’lerde Türkiye’de Mimarl›k:
Söylem ve Uygulamalar
Aslan
“Anatolian Houses” Oteli, Göreme kasabas›ndaki
eski yerleflim bölgesinde peribacalar›n›n restorasyon
çal›flmas›yla dönüflümü yap›lm›fl bir butik oteldir.
Afrodisyas Ek Müzesi 68
M‹MAR‹ TASARIM: Cengiz
Bektafl
Antik ça¤›n en önemli heykel okulu olan
Afrodisyas’ta bundan 18 y›l önce
bir müze yap›lm›flt›, ama çok küçüktü. Daha
sonra yap›lacak büyük müzenin yerine, eskisine
ek bir müze yap›lmas›; burada Sebastion
yontular›n›n sergilenmesi kararlaflt›r›ld›.
Nordpark Teleferik ‹stasyonlar› 74
M‹MAR‹ TASARIM: Zaha Hadid Arch.Patrik Schumacher
Zaha Hadid’in, Innsbruck’ta gerçeklefltirdi¤i
ikinci proje olan Nordpark Teleferik ‹stasyonlar›
flehirlerin sürekli de¤iflen mimari dokusuna,
estetik bir anlay›fl kat›yor.
Architekten
Salonun d›fl cephesini dairesel biçimde saran
fotovoltaik paneller güneflin konumuna göre
binan›n merkezi çevresinde dönüyor.
Tribeca Bahçesi 88
M‹MAR‹ TASARIM: Mathews
Nielsen
Landscape Arc. P. C.
756 metrekarelik bir alan› kaplayan çat› bahçesi,
sert rüzgârlara dayan›kl› bitkilerden
oluflturulmufl.
T Bank Genel Müdürlü¤ü 92
KG Mimarl›k
Toplam 6.000 metrekarelik bir alan› kaplayan
T Bank Genel Müdürlü¤ü’nde yerleflim ›fl›nsal bir
düzende çözülmüfl.
‹Ç M‹MAR‹ TASARIM:
Fener Beyleri’ne Ait Bir 18. yy
Yap›s› 96
S. ‹rem Dizdar
Fener Beyleri’ne ait bir 18. yy yap›s›n›n analizi
sonucunda Fener Evi ile ilgili tan›mlamalar ve
toplumsal yap›da yaflanan de¤iflimlerin yap›lar›n
fiziksel biçimlenifllerine etkisi irdeleniyor.
Volitan Projesi ve
Düflündürdükleri 102
Hakan Gürsu
Uluslararas› Tasar›m Ödülleri (IDA 2007)
yar›flmas›nda Designnobis “Volitan” adl› tekne
tasar›m›yla birincilik ödülüne de¤er bulundu.
Proje gelece¤in en yenilikçi ve çevreci teknesi
olarak gösteriliyor.
Tak› Tasar›m›nda Ça¤dafl
Geliflmeler 108
Nigan Bayaz›t
Bir tarafta endüstri ürünü, seri üretim tak›
biliflim teknolojisinin ve kimya-metalürji
biliminin geliflmesine paralel olarak geliflirken,
öteki tarafta ça¤dafl sanatlardaki geliflmelere
paralel olarak sanat ve zanaat tak› tasar›mc›l›¤›
geliflim göstermifltir.
Merkezdeki A¤aç 112
Gülseli ‹nal
BU SAYIDAK‹ REKLAMLAR D‹Z‹N‹
•Aspen Yap› Sistemleri San. ve Tic. A.fi. 6
•Ege ‹nflaat Malzemeleri Pazarlama A.fi. 37
•Ege Profil Tic. ve San. A.fi. 12, 13
•Güçlü Ahflap Ürünleri PVC San. ve Tic. A.fi. 11, 17
•‹zomaks Yal›t›m ve End. San. Tic. A.fi 7
•Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik
Sanayi A.fi. 1
•Kalevit Roca Saniter Seramik Sanayi A.fi. 3
•Lafarge Beton Arka Kapak
•Nurus A.fi. 10
•Penta Bilgisayar Sistemleri Ticaret A.fi. 2
•Remar Mimarl›k Dekorasyon Ltd. fiti. 49
•Saint-Gobain Alç› Üretim ve Tic. Ltd. fiti. 35
•Schindler Türkeli Asansör Sanayi A.fi. 21
•Seramiksan Turgutlu Seramik San. ve Tic. A.fi.
Arka Kapak ‹çi
•Tepe Betopan Yap› Malz. San. ve Tic. A.fi. 31
•Tüyap Tüm Fuarc›l›k Yap›m A.fi. 61, 95
•Viko Elektrik ve Elektronik End. San. ve Tic. A.fi.
Ön Kapak ‹çi
•Yap›-Endüstri Merkezi 25, 41, 45, 55, 91, 116

Benzer belgeler

306

306 MONTHLY ARCHITECTURE DESIGN CULTURE AND ART MAGAZINE

Detaylı

YAPI dergi2.qxd

YAPI dergi2.qxd •S-Cafe’de LG HI-MACS® do¤al akrilik tafl kullan›ld›

Detaylı

YAPI dergi2.qxd

YAPI dergi2.qxd MONTHLY ARCHITECTURE DESIGN CULTURE AND ART MAGAZINE

Detaylı

YAPI dergi2.qxd

YAPI dergi2.qxd Yayg›n, Süreli SAYISI SINGLE COPY

Detaylı

303

303 ‹çindekiler

Detaylı

YAPI dergi2.qxd

YAPI dergi2.qxd •Persan’dan Jab Anstoetz ‹lkbahar/Yaz

Detaylı

Görüfl-Tart›flma 20

Görüfl-Tart›flma 20 ABONMAN ANNUAL SUBSCRIPTION RATE

Detaylı

İçindekiler 58 94 102 110 122 62

İçindekiler 58 94 102 110 122 62 12 say›: 99 TL (KDV Dahil) Ö€rencilere: 80 TL (KDV Dahil) D›fl Ülkeler (To Abroad): US $ 150.-

Detaylı

İçindekiler 46 72 84 90 102 48

İçindekiler 46 72 84 90 102 48 olumsuzlayarak başka bir gerçeğin kapılarını aralar. O, kendisini yaşayan bir sanat yapıtı olarak yüzüyle, bedeniyle dünyanın yaradılış süreçlerine karıştırır.

Detaylı