Kalite İşareti Ürüne Özgü Hazırlanacak Standart Taslağı

Transkript

Kalite İşareti Ürüne Özgü Hazırlanacak Standart Taslağı
OAĠB
T.C.
B A Ş B A KA N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Doküman No
Yürürlük Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: SA13
:: 00
:: 1/12
ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġARTNAMESĠ
-DEĞĠRMEN MAKĠNALARI -
Mahatma Gandhi Cad. No: 103 G.O.P. 06700 ANKARA
Tel: 90-312- 447 27 40 Faks: 90-312- 447 01 80 - 446 96 05
WEB Sitesi: www.turqum.com
e-mail: [email protected]
HAZIRLAYAN
ONAY
DEĞİRMEN MAKİNALARI
Yürütme Komitesi Başkanı
Sektör Komitesi
OAĠB
T.C.
B A Ş B A KA N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Doküman No
Yürürlük Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: SA13
:: 00
:: 2/12
1.GENEL BİLGİLER
1.1 (OAİB) TURQUM Ürün Uygunluk Markası
Bu marka, OAİB Genel Sekreterliği bünyesindeki Orta Anadolu Makine ve Aksamları
İhracatçıları Birliği tarafından bu dokümanda uygunluğu belgelenmiş olan üreticilere verilen bir
kalite göstergesidir.
Makine ve aksam imalatı yaparak yurtdışına ihraç eden imalatçı firmaların kullanımına
sunulacak bu marka zorunlu olmayıp, başvuru kapsamındaki mamullerin ilgili OAİB „‟Ürün
Uygunluk Şartnamesi‟‟ne uygunluğu tespit edildikten sonra imalatçıların kullanımına
sunulacaktır. Ürün Uygunluk Markasına sahip olan mamuller, kalitesi ile olumlu yönde farklılık
yaratan ve logosu itibariyle yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşteri tarafından kolaylıkla tanınarak
tercih edilebilecek, kalitesi ve adresi belli, güvenilir, ortak bir marka niteliği taşıyacaktır.
Söz konusu Ürün Uygunluk Markası (TURQUM) dünya genelindeki müşterilere yüksek kalite
ve güvenilirlikte mal ve uzun süreli garanti-servis imkanı sağlarken; diğer taraftan imalatçıya da
mamullerinin gelişmiş ülkelerdeki rakipleriyle rekabet edilebilecek kalite düzeyine erişmesi,
müşteri potansiyeli ve pazar payını artırması ve firmanın global ölçekte kaliteli bir üretim
sistemine sahip olması açılarından yardımcı olacaktır.
Ürün Uygunluk Markası, sadece son ürünün test ve kontrolüne yönelik bir sistem olmayıp, aynı
zamanda üreticinin tüm üretim sisteminin belli bir yeterlilik ve kalitede olmasını öngören
sistematik bir yaklaşımdır.
Bu yaklaşıma göre:
Bir imalat tesisi, seri olarak imal edilen un fabrikası makine ve ekipmanları imalatı için
kalite açısından istenilen yeterlilikte ise, bu tesiste benzer şekilde imal edilen ve imalatçının
imalat programında yer alan tüm model ve boyuttaki un fabrikası makine ve ekipmanları da
kalite açısından yeterli sayılacaktır.
Ancak bu kapsam dıĢında ki özgün proje olarak ele alınıp imal edilen makineler münferit
olarak tekrar değerlendirilmelidir.
1.1.1 Belgelendirme Süresi
Ürün Uygunluk Markası belgelendirme süreci 5 aşamadan oluşur:
♦ BaĢvuru; İmalatçının başvuru formunu doldurarak ve ekinde zorunlu kılınan dokümanlarını
OAİB „ye sunarak, TURQUM markasının kullanım hakkını elde etmek için başvurması.
OAĠB
T.C.
B A Ş B A KA N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Doküman No
Yürürlük Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: SA13
:: 00
:: 3/12
♦Doküman Ġnceleme; İmalatçının, başvuru esnasında teslim ettiği dokümanların içerik
açısından incelenmesi.
♦Yerinde Denetim; İmalatçının, ilgili ‘’Ürün Uygunluk ġartnamesi’’nde belirtilen şartlara
uygunluğu imalatçı tesislerinde denetim ekibi tarafından incelenmesidir. Bu denetim, doküman,
imalat ve kalite süreçleri, ekipman, personel, test faaliyetleri, nihai ürün incelemesi gibi
aşamaları içerir.
♦Sertifikalandırma; Önceki aşamalarda Ürün Uygunluk Şartnamelerine uygunluğu tespit edilen
imalatçılarla Ürün Belgelendirme Sözleşmesi imzalanarak, Ürün Uygunluk Sertifikası ve
Markası kullanım hakkı verilir.
♦Gözetim; Ürün Uygunluk Markası almaya hak kazanan imalatçı mamullerinin sertifika süreci
boyunca Ürün Uygunluk Şartnamesine sürekli uyumunun; denetim, müşteri şikâyetlerinin
değerlendirilmesi gibi yöntemlerle izlenmesidir.
1.1.2 ĠletiĢim
Başvuru, Marka kullanım kuralları, denetleme ve belgelendirme ile ilgili geniş bilgiye
www.turqum.com adresinden erişilebilir.
Diğer sorularınız ve daha detaylı bilgi için:
OAĠB Genel Sekreterliği
Makine Markalandırma ġubesi (MMġ)’ ne baĢvurulabilir.
Mahatma Gandhi Caddesi No:103 G.O.P 06700 ANKARA
Tel:+90 312 447 27 40
Fax:+90 312 447 01 80, +90 312 446 96 05
E-mail: [email protected]
2.AMAÇ VE KAPSAM
2.1 Amaç
Bu „Ürün Uygunluk Şartnamesi‟‟nin amacı, Ürün Uygunluk Markası (TURQUM) almak isteyen
Un fabrikası Makine ve ekipmanları imalatçılarının imalat, kalite, test, servis, yedek parça vb.
faaliyetleri ve mamulün teknik özellikleri açısından yerine getirmek zorunda oldukları şartları
açıklamaktır.
2.2 Kapsam
Bu mamul şartları, müşterilerine daha kaliteli makine ve hizmet sağlayabilmek için imalatçının
uymak zorunda olduğu;
► Ön Şartları,
► Makine, Ekipman ve Test Standı,
► İmalat, Tasarımda Görevli Personel İle İlgili Şartları,
OAĠB
T.C.
B A Ş B A KA N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Doküman No
Yürürlük Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: SA13
:: 00
:: 4/12
► Kalite Kontrolü ile ilgili prosedürler ve gerekli personel şartlarını,
► Ürünle İlgili Güvenlik ve Teknik Şartları,
► Garanti Şartlarını,
► Kullanım Kılavuzu, Yedek Parça ve Servis Şartlarını
Kapsar.

3.TANIMLAR VE KISALTMALAR
Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAĠB):Ürün uygunluk şartnameleri ve
ürünün değerlendirebilmesi için gerekli olan herhangi bir ek dokümana ve konuyla ilgili uluslar
arası standartlara göre üreticilerin ürün kalitesini değerlendiren ve belgelendiren taraftır.
Ürün Uygunluk Belgelendirmesi: OAİB tarafından gerçekleştirilen, ürün uygunluk
şartnameleri ve ürünün değerlendirebilmesi için gerekli olan konuyla ilgili uluslar arası
standartlara ve alım şartnamesinde belirtilen herhangi bir ek dokümana göre üreticilerin ürün
kalitesini değerlendirme ve belgelendirme işlemidir.
Ürün Belgelendirme SözleĢmesi: Üretici ve OAİB arasında imzalanan, tarafların belgelendirme
faaliyetinden doğan hak ve yükümlülüklerinin açıklandığı dokümandır.
Ürün Uygunluk Sertifikası: Üretici ve OAİB arasında yapılan sözleşme çerçevesinde OAİB
tarafından üretici adına düzenlenen, ürünün incelenerek, ilgili ürün uygunluk şartnamelerine göre
uygun bulunduğunu gösteren belgedir.
Ürün Uygunluk Markası: OAİB tarafından „‟Ürün Uygunluk Sertifikası‟‟ ile belgelendirilen
firmaların kullanım hakkını elde ettikleri telif hakkı OAİB‟ ye ait olan TURQUM logosudur.
Ġmalatçı: Ürün Uygunluk Belgelendirme hizmeti talep eden makine, aksam ve ekipmanları imal
eden firmadır.
Mamul: Üreticinin imal ettiği komple sistemler, makine, aksam ve ekipmanlardır.
Ürün Uygunluk ġartnamesi: OAİB tarafından ürüne özgü olarak oluşturulan Sektör
Komiteleri‟ nin hazırladığı, üreticilerin Ürün Uygunluk Markası almak için yerine getirmesi
gereken şartlar ve teknik düzenlemeleri içeren ilgili dokümandır.
OAĠB Makine Markalandırma ġubesi (MMġ): Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyeti ile
ilgili tüm dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, DE‟ de
görev yapmak, başvuruları değerlendirmek ve kabul etmekten sorumlu OAİB bünyesinde
oluşturulan şubedir.
Kalite Takımı (KT):Üretici firma tarafından kendi organizasyonu içerisinde oluşturulan, firma
içinde tüm uygunluk belgelendirme çalışmalarını koordine etmekten sorumlu en az 2 kişiden
oluşan ekiptir.
OAĠB
T.C.
B A Ş B A KA N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Doküman No
Yürürlük Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: SA13
:: 00
:: 5/12
MüĢteri: Ürün Uygunluk Markası‟na sahip ürünü satın alarak kullanan gerçek ve tüzel kişidir.
Denetim: OAİB‟nin, ürün uygunluk belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak üreticilerin üretim
tesislerini ve ürünlerini yerinde ilgili ürün uygunluk şartnamelerine göre inceleyip
değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği süreçtir. Denetim; belgelendirme, takip, gözetim,
kapsam ve adres değişikliği denetimlerinden oluşur.
Denetim Ekibi (DE): Ürün uygunluk belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak üreticilerin
ürünlerini ilgili ürün uygunluk şartnamelerine göre inceleyip değerlendirmek üzere
görevlendirilen; yerinde ve doküman üzerinden denetim yapmak, sonuçları raporlandırarak
Belgelendirme Komitesine sunmaktan sorumlu olan, 1 adet denetçi ve 1 adet teknik uzmandan
oluşan ekiptir.
Garanti: Üretici tarafından müşteriye, makine ve ekipmanların malzeme, işçilik, üretim hataları
içermediği ve düzgün işlev göreceğine dair belirli bir süre için geçerli olmak üzere verilen ve bu
süre içinde üreticiye bazı yükümlülükler getiren belgedir.
Servis: Üretici tarafından, satış sonrası hizmet, garanti süresi içinde kullanıcı kusurundan
kaynaklanmayan arızaların bedelsiz olarak giderilmesi- periyodik bakım ve garanti süresinin
bitiminden sonrada müşterinin talep etmesi durumlarında verilen hizmettir.
ANSI: Amerikan Ulusal Standartları Enstitüsü ( American National Standarts Institute)
BS: İngiliz Standartları (British Standarts)
CE: Avrupa Birliği Uygunluk İşareti (Conformity Europe)
DIN: Alman Standartları Enstitüsü (Deutsches Institut für Normung)
EN: Avrupa Birliği Standardı ( European Norm)
ISO: Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Standarts Organization)
TSE: Türk Standartları Enstitüsü
TURQUM: Bu standarda göre verilecek Ürün Uygunluk Markası Logosu
ATEX : Toz patlamalarına karşı koruma
4.ÖN ġARTLAR
4.1 Ürün Uygunluk Markası (TURQUM) almak üzere OAİB‟ye başvuru yapan imalatçı; yaptığı
imalata uygun tesis, yeterli makine ve techizat ile yeterli sayıda ve gereken niteliklere sahip
mühendis ve teknik personele sahip olmalı ve söz konusu imalat alanında en az 10 yıldır
çalışıyor olmalıdır.
4.2 İmalatçının imal edip ihraç ettiği makineler ilgili yürürlükteki TSE, TSEK markasına, EN
Standardına, uluslararası (ISO, DIN, BS, ANSI vb.) standartlara göre imal edilmiş olmalı ve söz
konusu mamul, standardın şartlarını yerine getiriyor olmalıdır.
4.3 İmalatçı, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip ve kalite yönetim sistemi
şartlarını yerine getiriyor olmalıdır. İmalatçının ISO 9001:2000 belgesi uygulamakta olduğu
kalite yönetim sistemi TURQUM Markasını almak üzere başvuru yaptığı makinelerin imal
OAĠB
T.C.
B A Ş B A KA N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Doküman No
Yürürlük Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: SA13
:: 00
:: 6/12
edildiği tüm tesislerini kapsamalıdır. Üretici firmaya bağlı çalışan taşeronlara ait tesislerde
belgeli olmalı ve ilgili şartlar uygulanıyor olmalıdır.
4.4 İmalatçının Ürün Uygunluk Markası başvurusu yaptığı makine ve ekipmanlar CE işareti
taşımalı ve ilgili tüm standart ve direktiflere uygun olduğu belgelenmelidir.
4.5 İmalatçı ilgili yasal, çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun imalat yapıyor
olmalıdır.
5.MAKĠNE, EKĠPMAN VE PERSONEL ġARTLARI
5.1 Makine, Ekipmanlar ve Test Standı
5.1.1 İmalatçı, Un fabrikası makine ve ekipmanların hammaddeden itibaren son ürünün
oluşmasına kadar geçen tüm işlem kademelerinde, imalat resimlerinde ve talimatlarında belirttiği
nitelikte ve hassasiyette işlem yapabilecek yeterlilikte makine ve tezgah parkı ile birlikte gerekli
ölçme, kontrol ve test düzeneklerine, gerek kendi tesislerinde gerek alt yüklenicilerinde sahip
bulunmalıdır. İmalat DIN 7168 (EN 22768) (Genel Toleranslar) normlarına uygun hassasiyette
yapılmalıdır.(Ölçü aletlerinin güncel olarak kalibrasyonunun yapılıp yapılmadığı, ölçü kontrol
formlarının düzenli olarak tutulduğunun kontrol edilmesi)
5.1.2 İmalatçı, imalatta kullanılan tüm makine/ekipmanları için imalat kalitesini bozabilecek tüm
unsurları (sıcaklık, toz, nem, titreşim, makinelerin karşılıklı etkileşimi, yetkisiz personelin
erişimi vb.) değerlendirerek gerekli tedbirleri almış olmalıdır.
5.1.3 İmalatçı, imalat süresi boyunca tüm ekipmanlarını/altyapısını/yardımcı tesislerini sürekli
gözden geçirerek, ürünü öngörülen özelliklerde üretebilecek yeterlilikte tutmalıdır.
5.1.4 İmalatçı, imal ettiği seri olarak imal edilen makine ve ekipmanların, testlerini yeterli
kapsamda ve hassasiyetle yapabilecek bir test standına sahip olması gereklidir. Buradaki ölçme
aletlerinin hassasiyetlerinin ve doğruluk derecelerinin testin yapıldığı süreleri kapsayacak şekilde
kalibre edilmesi şarttır.
5.2 Ġmalat ve Tasarımda Görevli Personel
5.2.1 İmalatta ve tasarımda çalışan tüm personel kendi alanında gerekli yeterlilikte (yeterli
eğitim düzeyine, tecrübeye, bilgi ve birikime sahip) olmalıdır. Firma içinde en az 1 makine
mühendisi ve 1 elektrik ve/veya elektronik mühendisi olmalıdır.
5.2.2 Firma içinde, imalat, satın alma, muhasebe ve finansman, üretim planlama ve kalite
kontrol, proje konstrüksiyon, AR-GE, pazarlama ve ithalat-ihracat departmanları olmalıdır. Bu
departmanlardaki personel, yeterli sayıda ve eğitim ve donanıma sahip olmalıdır. Bu
OAĠB
T.C.
B A Ş B A KA N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Doküman No
Yürürlük Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: SA13
:: 00
:: 7/12
departmanlar içinde imalat departmanı da kendi içinde talaşlı imalat, sac işleri, kaynak ve
montaj, marangozhane, boyahane ve ambalaj ve sevkiyat bölümlerini bünyesinde
bulundurmalıdır.
5.2.3 Firma bünyesinde gerçekleştirilen veya dışarıdan temin edilen özel süreçlerde görevli
personel konusunda sertifikalı olmalıdır. Ayrıca tedarik edilen malzemelerin kalite uygunluk
sertifikaları olmalıdır.
5.2.4 İmalatçı, Un fabrikası makine ve ekipmanları tasarımında ve AR-GE „de çağdaş
mühendislik hesaplamaları ve gereklerini yerine getirirken konunun insan sağlığı ile olan direkt
ilişkisini de göz önünde bulundurmalıdır.
5.3 Kalite Kontrolü Ġle Ġlgili Personel
5.3.1 İmalatçı, mamul kalitesinin sürekli olarak denetimini sağlamak ve kaliteyi yükseltmek
amacı ile yeterli düzeyde deneyim ve eğitime sahip çalışanları ile kalite kontrol işlemlerini
sürdürmelidir.
5.3.2 İmalatçı, TURQUM Markası başvurusu yapmadan önce kuruluşu içerisinde en az 2 kişiden
(Biri üretim yetkilisi, diğeri kalite yetkilisi olmak üzere) oluşan bir Kalite Takımı (KT)
oluşturmalıdır.
KT, firma içerisinde TURQUM Markası ile ilgili yapılacak çalışmaları koordine etmekten,
dökümanları ve ilgili belgeleri hazırlatmaktan, markanın etkinliğinin artırılmasına yönelik
faaliyetler yapmaktan, OAİB ile irtibat kurmak, denetimlere refakat etmek, denetim ekibine
gerekli bilgi ve dokümanları sağlamaktan sorumludur. KT‟nın imalatçı firma organizasyonu
içinde başka görevleri de olabilir.
6.KALĠTE KONTROL FAALĠYETLERĠ
6.1 Veri analiz, hata önleme ve hata nedenleri saptama/ortadan kaldırma metotları Ürün
Uygunluk Markasının esas öğelerinden biridir. Bu nedenle imalatçı, Un fabrikası makine ve
ekipmanlarının hammaddeden itibaren son ürünün oluşmasına kadar geçen tüm işlem
kademelerinde ve imalat hatlarındaki geçerli ve etkili kalite kontrol, izleme değerlendirme ve
iyileştirme tekniklerini kullanıp yararlanıyor olmalıdır.
6.2 Kalite kontrol ve izlemesinde kullanılan ölçü alet ve aparatlarının kalibrasyonu akredite bir
kuruluş tarafından gerekli aralıklarla yapılıyor olmalıdır.
6.3 İmalatçı, nihai mamule, mamulle ilgili standartlarda ve imalatçı prosedür, teknik mamul
kataloglarında belirtilen özelliklerin saptanmasına yönelik testler uyguluyor olmalıdır.
OAĠB
T.C.
B A Ş B A KA N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Doküman No
Yürürlük Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: SA13
:: 00
:: 8/12
6.4 İmalatçı, ISO 9001:2000 „in satın alma ve tedarikçilerle ilgili şartlarına ek olarak, kendisine
mamul ve yarı-mamullerden bozuk olanların takip ve tedarik zincirinden çıkarılması ile ilgili
düzeltici ve önleyici faaliyet prosedürlerini belirlemesi gerekir.
7.GÜVENLĠK VE TEKNĠK ġARTLARI
Bu şartlar, TSE, ilgili uluslar arası standart ve CE şartlarının yerine geçmemekte olup, Un
fabrikası makine ve ekipmanları ile ilgili ek güvenlik ve teknik kriterleri kapsamaktadır.
7.1 İmalatçı tarafından kullanılan bütün bileşenlerin tanımları, boyutları vb. ek açıklama gereken
durumlarda teknik resimleri ve yedek parça listeleri kullanım kılavuzunda belirtilmeli ve parça
kodları tanımlanmış olmalıdır.
7.2 Değirmen makineleri üzerinde imalatçı adı, adresi, makine modeli, model yılı ve seri no
bilgileri bir plaka veya ürün üzerinde kolayca görülebilir bir şekilde belirtilmelidir.
7.3 İmalatçı un fabrikası makine ve ekipmanlarının çalışma performansını etkileyebilecek çevre
şartlarını tespit ederek kullanım kılavuzunda belirtmelidir.
7.4 Un fabrikası makine ve ekipmanlarının üzerinde kullanılacak tüm elektrik, elektronik ve
mekanik ekipmanların üzerinde CE işareti olmalı ve bunlara ait CE uygunluk belgeleri de dosya
halinde tanzim edilmiş olmalıdır.
7.5 İmalatçı, kullanılmış ve çıkma parçaları kesinlikle kullanmamalıdır.
7.6 TS EN 474-1:2007‟de belirtildiği üzere ikaz işaretleri (yazılı-sesli-ışıklı) makine üzerinde ve
kullanım kılavuzunda görülebilir bir şekilde belirtilmelidir.
7.7 TS EN ISO 14121-1‟e uygun olarak güvenlikle ilgili talimatlar bakım kullanma
kılavuzlarıyla birlikte müşteriye teslim edilmeli, kullanıcıya bu konuda gerekli bilgilendirilmeler
yapılmalı ve bu işlemlerin yapıldığı teslim tutanağıyla kayıt altına alınmalıdır.
7.8 Un fabrikası makine ve ekipmanlarının üzerinde, makine ve ekipmanın tüm enerjisini kesen ,
tamir-bakım sırasında kilitlenebilen 3 fonksiyonlu (otomatik, yaylı manuel ve kilitlenebilir) bir
giriş şalteri olmalıdır.
7.9 Un fabrikası makine ve ekipmanlarının üzerindeki hareketli ve dönen parçaların tamamı,
kayış ve kasnaklar muhafaza altına alınmalı ve muhafaza üzerinde gerekli uyarı işareti
bulunmalıdır.
7.10 Un fabrikası makine ve ekipmanlarının(Vals, vida, zincirli götürücüler, elevatör) kapak
sistemi görevlisi haricinde açılamaz olmalı veya açıldığı anda makine ve ekipmanın stop edecek
şekilde ayarlanmalıdır.
OAĠB
T.C.
B A Ş B A KA N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Doküman No
Yürürlük Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: SA13
:: 00
:: 9/12
7.11 Un fabrikası makine ve ekipmanlarının çalışma şekilleri gereği genellikle dönerek,
sallanarak veya vibrasyonla çalışmaktadırlar. Bu nedenle makinelere yaklaşılmasının ve
çalışırken müdahale edilmesinin önlenmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle imalatçıların makine
ve ekipmanların üzerinde emniyet açısından uyarı ve ikaz etiketleri asmış olması gerekmekte ve
bu etiketler “Emniyet İşaretleri ve Tehlikeli Levhaları” stardartlarına uygun olmalıdır.
7.12 Un fabrikası makine ve ekipmanlarına ait hazırlanacak teknik dosyada, makine ve
ekipmanların malzeme sertifikalarının, test raporlarının, gerekli ayarlamaların nasıl yapılacağının
makine ekipmanların kapasitelerinin, projedeki yerinin ve diagram durumunun belirtilmesi
gereklidir.
7.13 Her bir fabrika için çek-list oluşturulmalı ve sevkiyat esnasında yükleme ile çek-listler
karşılaştırılarak kontrol edilmelidir. (Sevkiyat öncesi son kontrol).
7.14 Gürültü değerleri makineler üzerinde belirtilmelidir. Tesis kurulduktan sonra makinelerdeki
gürültü değerleri yeniden ölçülmeli ve etiket üzerindeki değerler doğrulanmalıdır.
7.15 Bağlantı elemanlarının (hortum, cıvata, vb.) genel kontrollerinin montaj tamamlandıktan
sonra yeniden yapılması ve bu kontrollerin teslim tutanağında belirtilmesi gerekmektedir.
(Montaj sonrası kontrol)
7.16 Değirmen montajı tamamlandıktan sonra redüktör, hidrolik sistemler, ve yağlanması
gereken noktaların kontrol edilerek eksiklerinin tamamlanması ve bu kontrollerin teslim
tutanağında belirtilmesi gerekmektedir. (Montaj sonrası kontrol) Ayrıca PLC sistemine bakım
takvimi yüklenmeli, zamanı geldiğinde otomatik uyarı vermelidir.
7.17 Değirmen montajı tamamlandıktan sonra tartım yapılan parçaların ilk kalibrasyonları
yapılmalı ve kalibrasyon yapılması konusunda santrali kullanacak yetkiliye gerekli eğitimler
verilmelidir. Kalibrasyon sonrası gerekli standartlara göre (OIML R107-1) tartım hassasiyetleri
kontrol edilerek gerekiyorsa düzeltmelerin tamamlanması ve bu kontrollerin teslim tutanağında
belirtilmesi gerekmektedir. (Montaj sonrası kontrol)
7.18 Otomasyon sisteminde kullanılan program, TESİSİ en verimli şekilde çalıştırıp, üretilen son
mamülle ilgili raporları detaylı şekilde verebilecek yeterliliğe sahip olmalıdır. Her türlü
parametrenin düzenlenmesi, alınması ve kalibrasyon işlemleri operatör panelindeki ekrandan
yapılabilmeli; proses, üretim ve hata iletisi alınabilmelidir. İstenen sayıda reçete hazırlanabilmeli
ve en az bir yıl geriye dönük üretim bilgileri alınabilmelidir?
7.19 Otomasyon sisteminde kullanılan program, internet/intranet vasıtasıyla uzaktan bakım ve
müdahale özelliğine sahip olmalıdır. Ayrıca üretim parametrelerinin laboratuvar, idari merkez
ağı ve/veya operatör vb. tarafından ayarlanabilmesi ve görüntülenebilmesi internet/intranet
vasıtasıyla mümkün olmalıdır.
7.20 Boya alanlarında, eksik boyama, portakallanma, krater, kabarma, çatlama ve akma
kontrolleri yapılıyor olmalıdır.
OAĠB
T.C.
B A Ş B A KA N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Doküman No
Yürürlük Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: SA13
:: 00
:: 10/12
7.21 Makinelerin genel temizlik ve göz kontrolleri yapılıyor olmalıdır.
7.22 Kontrol merkezinde kullanılan ve santralin işleyişini kontrol eden elektrik ve otomasyon
sisteminin sevk öncesi fonksiyon testlerinin yapılmış olması gereklidir.
7.23 Devreye alma sırasında elektrik ve otomasyon sisteminin fonksiyon testlerinin yapılmış
olması ve bu kontrollerin teslim tutanağında belirtilmesi gerekmektedir.
7.24 Tüm makinaların üzerinde topraklama bağlantısı bulunmalı ve topraklama testleri yapılmış
olmalıdır.
7.25 Gerekli makinalar üzerinde güvenlik teçhizatları bulunmalıdır. (Hız bekçileri, kayış kayma
sensörleri, toz patlama kapakları, aşırı yüklenme ikazları vb.)
7.26 Tesisin kurulumu sırasında makine montajları tamamlandıktan sonra makinaların
yerleşimlerinin (düzeni, hizalanması, terazisi) tam olarak yapıldığı doğrulanmalı ve bakım,
onarım ve çalışmasına engel bir durumun olmadığı raporlanmalıdır.
8.GARANTĠ
8.1 İmalatçı yürürlükte olan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ve ihraç ettiği ülkelerin yürürlükteki ilgili mevzuatına uymalıdır.
8.2 İmalatçı, satış yaptığı her bir un fabrikası makine ve ekipmanı için Türkçe olarak hazırlanan
garanti belgesine ek olarak, eğer ihraç ediyorsa ihraç edilen ülkenin dili veya o ülke tarafından
uygun görülen bir dilde de belgenin bir kopyasını hazırlamalıdır.
Garanti belgesi:
► İmalatçı firmanın adı, açık adresi ve iletişim bilgilerini,
► İmalatçı yetkilisinin imzası ve firma kaşesini,
► Garanti kapsamındaki makine ve ekipmanın modeli, tipi ve seri numarasını,
► Garanti süresi ve geçerliliğinin başladığı tarihi,
► Garanti kapsamı ve kapsam dışı hususları,
► Garanti süresi boyunca üreticinin ve müşterinin yükümlülüklerini,
İçermelidir.
8.3 İmalatçı, sattığı un fabrikası makine ve ekipmanlarının malzeme, işçilik, imalat hataları
içermediğine ve düzgün işlev göreceğine dair, „‟kullanım kılavuzunda yer alan kullanım
koşulları göze alındığında‟‟ şerhini de koyarak satış tarihinden itibaren 2 yıldan az olmamak
Ģartı ile satıĢ yapılacak ilgili ülke mevzuatlarına veya müĢteri Ģartnamesine uygun
sürelerde garanti vermelidir. Bu garanti makine ve ekipmanın bütünü için geçerli olmalıdır. (
Şayet, özel şartlar var ise belirtilmelidir.)
9.KULLANIM KILAVUZU, YEDEK PARÇA VE SERVĠS
OAĠB
T.C.
B A Ş B A KA N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Doküman No
Yürürlük Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: SA13
:: 00
:: 11/12
9.1 Kullanım Kılavuzu
9.1.1 İmalatçı, Ürün Uygunluk Markasına sahip her bir un fabrikası makine ve ekipmanı için
birer adet kullanım kılavuzu hazırlamalı ve sattığı her makine ile birlikte bu kılavuzu müşteriye
teslim etmelidir.
9.1.2 Türkçe olarak hazırlanan kullanım kılavuzuna ek olarak eğer ihraç ediyorsa ihraç edilen
ülkenin dili veya o ülke tarafından uygun görülen bir dilde de kullanım kılavuzunun bir
kopyasını hazırlamalıdır.
9.1.3 Un fabrikası makine ve ekipmanları için hazırlanan kullanım kılavuzunda en az aşağıdaki
bilgiler olmalıdır.
► Makine ve ekipmana ait tüm teknik bilgileri,
► Makine ve ekipmanın nakli, montajı, işletmeye alınması, kullanımı ve bakımına dair
tüm güvenlik talimatları ve kullanımını anlatan detaylı bilgileri, elektrik şemalarını, mekanik
istemlerin montaj resimleri.
► Makine ve ekipmana ait tüm bakım ve yağlama işlemlerini gerektiğinde çizimler
ve tablolarla açıklayan; bakım-yağlama periyodu, kullanılması gereken ekipman ve yağ tiplerini
de belirtecek şekilde bir bakım ve yağlama talimatını,
► Makine ve ekipman ile ilgili oluşabilecek muhtemel arızalar, bunların nedenleri ve
arızaların nasıl giderilebileceğine dair bilgileri,
►Mamul ve yedek parçaların nasıl sipariş edileceğine (ürün, yedek parça kodları,
kodlama sisteminin açıklanması vs.) dair güncel bilgileri, mümkün olduğu ölçüde parçaların
resimleri ve teknik çizimleri.
► İmalatçının, Makine ve ekipman ile ilgili satış sonrası hizmetleri ( servis, yedek
parça talebi, danışma vb.) hakkında bilgi alınabilecek iletişim bilgilerini içermelidir.
9.2 Yedek Parça
9.2.1 İmalatçı, sattığı makine ve ekipmana ait tüm orijinal yedek parçalarını satış tarihinden
itibaren 10 yıl boyunca sağlayabilmelidir ve sağlayabileceğine dair bir hükmü teknik doküman /
kullanım kılavuzu / satış sözleşmesine koymalıdır.
9.2.2 İmalatçı, Makine ve ekipmana ile ilgili müşterinin talep ettiği yedek parçaları en kısa
zamanda sağlayabilecek bir stok sistemine ve yapısına sahip olmalı, müşterisi ile ne kadar süre
içerisinde yedek parça sağlayacağına dair aralarında bir sözleşme yapılmışsa, bu sözleşmede
geçen süre içerisinde yedek parça sağlayabiliyor olmalıdır
9.3 Servis
9.3.1 İmalatçı, müşterisine kısa süre içerisinde ve istenilen yeterlilikte servis hizmeti verebilecek
servis organizasyonunu oluşturmuş olmalıdır. Bu kapsamda:
OAĠB
T.C.
B A Ş B A KA N L I K
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Doküman No
Yürürlük Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
: SA13
:: 00
:: 12/12
►İmalatçının, servis hizmeti veren ekipleri; makine ve ekipman ile ilgili tüm
teknik/pratik/güvenlik bilgilerine hakim ve her türlü servis hizmetini verebilecek şekilde eğitimli
olmalıdır.
►İmalatçının servis organizasyonu ve ekipleri makine ve ekipman ile ilgili her türlü
servis hizmetini verebilecek altyapı kaynaklarına ( araç, el aleti, yedek parça, test ve ölçüm
cihazları vs.) sahip olmalıdır.
►İmalatçının; müşterisinin servis talebini ilettiği andan itibaren en kısa zaman
içerisinde ve/veya müşterisi ile ne kadar süre içerisinde servis hizmeti sağlayacağına dair
aralarında bir sözleşme yapılmışsa, bu sözleşmede geçen süre içerisinde servis hizmeti
sağlayabiliyor olmalıdır.
►Müşterinin makine ve ekipman arızasından kaynaklanan üretimindeki ani duruşlar
için acil servis talebinde bulunması halinde, imalatçı satış sözleşmesinde; özellikle böylesi bir
durum için belirtilmiş bir süre içerisinde servis hizmeti verebileceğini belirtmiş olmalıdır. Böyle
durumlar için özel anlaşmalar yapılması tavsiye olunur.
►İmalatçı, sattığı makine ve ekipmana satış tarihinden itibaren 10 yıl boyunca servis
hizmeti sağlayabilmelidir ve sağlayabileceğine dair bir hükmü teknik doküman /kullanım
kılavuzu/satış sözleşmesine koymalıdır.
►İmalatçı, müşterisinin isteğine bağlı olarak, satışını yaptığı makine ve ekipmanla ile
ilgili planlı bakım hizmetini ücreti karşılığı sağlayabiliyor olmalıdır.
►İmalatçı, müşterilerinin her türlü servis taleplerini, verilen servis hizmetlerinin
kayıtlarını geçmişe dönük 10 yıl boyunca izleyebilecek bir sisteme sahip olmalıdır.
9.3.2 İmalatçı servis hizmetini kendi firması içinde bir organizasyon veya distribütör veya
anlaşmalı bir organizasyon vb. ile verebilir. Distribütör veya anlaşmalı bir organizasyon vb.
kullanılması durumunda imalatçının 9.1 ve 9.2 Maddeleri kapsamı görevlerini söz konusu
distribütör veya organizasyona karşı yerine getirmeli ve bu distribütör veya organizasyonun
9.3.‟maddesi şartlarını yerine getirebileceği kanıtlanmalıdır.

Benzer belgeler

Kalite İşareti Ürüne Özgü Hazırlanacak Standart Taslağı

Kalite İşareti Ürüne Özgü Hazırlanacak Standart Taslağı kalitesini değerlendirme ve belgelendirme işlemidir. Ürün Belgelendirme Sözleşmesi: Üretici ve OAİB arasında imzalanan, tarafların belgelendirme faaliyetinden doğan hak ve yükümlülüklerinin açıklan...

Detaylı

Kalite İşareti Ürüne Özgü Hazırlanacak Standart Taslağı

Kalite İşareti Ürüne Özgü Hazırlanacak Standart Taslağı 5.1.2 İmalatçı, imalatta kullanılan tüm makine/ekipmanları için imalat kalitesini bozabilecek tüm unsurları (sıcaklık, toz, nem, titreşim, makinelerin karşılıklı etkileşimi, yetkisiz personelin eri...

Detaylı