bülent ecevit üniversitesi 2015 yılı faaliyet raporu

Transkript

bülent ecevit üniversitesi 2015 yılı faaliyet raporu
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 YILI
FAALİYET RAPORU
ŞUBAT 2016
ZONGULDAK
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Bülent Ecevit Üniversitesi
İletişim Bilgileri:
Adres:
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü PK:67100
İncivez / ZONGULDAK
Santral:
( 0372 ) 291 11 00
Faks:
( 0372 ) 257 21 40
( 0372 ) 257 50 78
Web Adresi:
www.beun.edu.tr
E-Posta:
[email protected]
Bülent Ecevit Üniversitesi 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ile “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
2
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Prof. Dr. Mahmut ÖZER
Rektör
__________________________________
__
Üniversitemizde son bir yıl içinde pek çok alanda çalışmalar yürüttük, başarılar elde ettik.
Bilginin üretildiği ve öğrencilere aktarıldığı kurumlar olan üniversitelerin, gençlerimizin ve Ülkemizin
geleceğinde taşıdığı önemin bilinciyle çalışmalarımıza yön veriyoruz. 2015 yılında pek çok ulusal ve
uluslararası kuruluşla iş birliği ve dayanışmayı sağlayarak birçok çalışmaya imza attık.
Bülent Ecevit Üniversitesi olarak temel hedefimiz, gençlerimizi çağdaş ve güncel bilgilerle
hayata en iyi şekilde hazırlamaktır. Bu nedenle, eğitim programlarımızı geliştirirken, öğrencilerimizin
sadece teorik bilgiler edinmesine değil, aynı zamanda iş yaşamlarında onları bir adım öne çıkaracak
birikimleri edinmelerine de son derece önem veriyoruz.
Yaklaşık beş yıldır, tüm kampüslerimizi aynı heyecan ve dinamizmle bilimsel eğitim ortamları
haline getirmek için sürdürdüğümüz tüm çalışmalarda geleceğe güvenle yürüyen bir üniversite olmak
amacıyla hareket ettik.
Uluslararasılaşma ve kalite odaklı sürdürülebilir bir büyüme modelinin uygulandığı
kurumumuzun faaliyetlerini gerçekleştirirken birlikte titiz ve özveriyle çalışan tüm personelime,
öğrencilerimize, bize destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, 2015 yılı faaliyet raporumuzun
kamuoyuna faydalı olmasını dilerim.
3
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
İÇİNDEKİLER
I- GENEL BİLGİLER
A. VİZYON VE MİSYON ……………………….……………………………………………… 13
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR …………………………..…………………….
13
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ……………..……………………………………...............
15
1- Fiziksel Yapı…………………………………………..................................................
15
2- Organizasyon Yapısı…………………………………………………………………….
21
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar…………...………………………………………………. 22
4- İnsan Kaynakları……………………………………………………………................... 28
5- Sunulan Hizmetler……………………………………………….…………................... 37
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi…………………………………………………………… 96
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- Temel İlkeler………………...……………………………………………………................ 97
B- Stratejik Amaç ve Hedefler….……………………………………………………………… 97
C- Temel Politikalar ve Öncelikler ……………………………………………………………. 104
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler……………….……………………….………………………………………….. 105
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar............................ 105
2- Mali Denetim Sonuçları………………………………………………………………….. 116
B- Performans Bilgileri………………………………………………………………………….. 120
1- Bilimsel Araştırma Projeleri......……………………………………………….………… 120
2- Yatırımlar……………………….…………………………………………………………. 138
3- Etkinlikler……………………………………….…………………………………………. 145
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Güçlü Yönlerimiz……………………………………………………………………………. 154
B- Zayıf Yönlerimiz…………………………………………………………………………….. 155
C- Değerlendirme……………………………………………………………………………….. 155
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER……………………………………………………………………… 157
EKLER
EK-1 iç Kontrol Güvence Beyanı………………………………………………………………… 158
EK-2 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı……………………………………………….. 159
4
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
11
12
13
14
:
:
:
:
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
TABLOLAR
SAYFA
Fiziki Yapı
Arsa Alanları
15
Kapalı Alanlar (Yerleşke Bazında)
15
Kapalı Alanlar (Birim Bazında)
16
Green Metric 2015 Yılı Türkiye Sıralaması
17
Eğitim ve Uygulama Alanları
18
Hizmet Alanları
18
Sosyal Alanlar
18
Lojmanlar
20
Spor Tesisleri
20
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEÜ Hastanesi) Hizmet Alanları
20
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Teknolojik Cihazlar
25
Yazılımlar
25
Kütüphane Kaynakları
26
Taşıtlar
27
İnsan Kaynakları
Akademik Personelin Unvan Bazında Dağılımı
28
Akademik Personel Cinsiyet Dağılımı (2015 Yılı)
28
Akademik Personelin Birimler Bazında Dağılımı (2015 Yılı)
29
Yabancı Uyruklu Akademik Personel (2015 Yılı)
29
Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı (2015 Yılı)
30
Akademik Personelin Hizmet Sürelerinin Dağılımı (2015 Yılı)
30
Atanan / Ayrılan Akademik Personel Sayısı (2015 Yılı)
30
Akademik Personelinin Yurtdışı ve Yurtiçi Görevlendirmeleri (Konsolide)
30
2547 / 38’e Göre Başka Kurumlarda Görevlendirilen Akademik Personel
30
2547 / 40-b’ye Göre Başka Kurumlarda Görevlendirilen Akademik Personel
31
2547 / 40-d’ye Göre Başka Kurumlarda Görevlendirilen Akademik Personel
31
Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel (Konsolide)
32
2547 / 40-b’ye Göre Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel
32
2547 / 40-d’ye Göre Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel
32
İdari Personelin Özlük Hakları ve Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı (2015 Yılı)
33
İdari Personelin Cinsiyet Dağılımı (2015 Yılı)
33
İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (2015 Yılı)
33
İdari Personelin Birimler Bazında Kadro Dağılımı (2015 Yılı)
34
İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı (2015 Yılı)
34
İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı (2015 Yılı)
34
İdari Personelin Unvan Bazında Kadro Dağılımı (2015 Yılı)
35
Hizmet Alımı Çalışan Personel
36
Eğitim Hizmetleri
Öğrenci Sayıları
38
Birim Bazında Öğrenci Sayıları (2015 Yılı)
39
Bölüm/Program Bazında Lisansüstü Öğrenci Sayıları ( 2015 Yılı )
40
Bölüm/Program Bazında Lisans Öğrenci Sayıları ( 2015 Yılı )
41
Bölüm/Program Bazında Ön Lisans Öğrenci Sayıları ( 2015 Yılı )
42
Alan Bazında Lisans Programları Öğrenci Dağılımı (2015 Yılı)
44
Tıpta Uzmanlık Programları Öğrenci Sayıları (2015 Yılı)
45
Engelli Öğrenci Sayıları (2015 Yılı)
45
Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayıları (2015 Yılı)
45
Çift Ana Dal ve Yan Dal Öğrenci Sayıları (2015 Yılı)
46
Yatay ve Dikey Geçişle Gelen Öğrenci sayıları (2015 yılı)
46
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları (2015 yılı)
48
Lisans/Önlisans Mezun Öğrenci Sayıları (2015 yılı)
50
Lisansüstü Mezun Öğrenci Sayıları (2015 yılı)
51
Lisans/Ön Lisans Yeni Kayıt Öğrencilerin Dağılımı (2015 Yılı)
52
Lisansüstü Yeni Kayıt Öğrencilerin Dağılımı (2015 Yılı)
55
Erasmus+ Programı Anlaşmaları
56
Erasmus+ Programı Öğrenci ve Personel Hareketliliği (2015 Yılı)
58
Farabi Programı Anlaşmaları
58
Farabi Programı Öğrenci ve Personel Hareketliliği (2015 Yılı)
59
Mevlana Programı Anlaşmaları
60
Mevlana Programı Öğrenci ve Personel Hareketliliği (2015 Yılı)
60
Uluslararası İkili İşbirliği Anlaşması Yapılan Üniversiteler
60
5
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo
60
:
Tablo
Tablo
61
62
:
:
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
63
64
65
66
67
68
69
:
:
:
:
:
:
:
Tablo
70
:
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
82
83
84
85
86
87
88
89
Tablo
90
Uluslararası Öğrenciler (2015 Yılı)
Sağlık Hizmetleri
Hastane Hizmetleri (2015 Yılı)
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Hizmetleri
Sosyal Hizmetler
Öğrenci Kulüpleri
Öğrenci Kulüpleri Faaliyetleri (2015 Yılı)
Sosyal ve Sportif Hizmetler (2015 Yılı)
Spor Faaliyetleri (2015 Yılı)
Spor Faaliyetlerinin Sayısal Dağılımı (2015 Yılı)
BEÜ Engelli Öğrenci Birimi Faaliyetleri (2015 Yılı)
BEÜSEM Hizmetlerinin Dağılımı
İdari Hizmetler
Hukuk Müşavirliği Faaliyetleri (2015 Yılı)
Mali Tablolar
Giderlerin Dağılımı (2015 Yılı - Ekonomik Kod)
Birimler Bazında Giderlerin Dağılımı (2015 Yılı - Ekonomik Kod)
Giderlerin Dağılımı (2015 Yılı - Fonksiyonel Kod)
Bütçe Gelirleri
Döner Sermaye Gelirleri
Döner Sermaye Giderleri
İhaleler ( 2015 Yılı Özel Bütçe İhaleleri )
Tüketim Miktarları
Tüketim Tutarları
Doğrudan Temin Alımları (2015 Yılı Özel Bütçe Alımları)
Harcama Yetkilileri
Bilimsel Projeler
BEÜ Tarafından Desteklenen Projeler
Yurtdışı Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri
Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri
Bilimsel Altyapı Projeleri
Bağımsız Araştırma Projeleri
Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri
Kurum Dışı Fon Desteği Alan Projelerin Dağılımı
Kurum Dışı Fon Desteği Alan Projeler (2015 Yılı)
Diğer
Veri Tablosu (2015 Yılı)
6
61
65
67
69
72
78
78
78
78
84
85
105
106
107
108
110
110
111
113
113
114
115
120
120
121
132
134
134
137
137
145
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Senato Üyeleri
Prof. Dr. Mahmut ÖZER (Rektör) (İlahiyat Fakültesi Dekan V.)
Prof. Dr. M. Haluk GÜVEN (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. K. Varım NUMANOĞLU (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE (Rektör Yardımcısı) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Şadi ŞEN (Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU (Tıp Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU (Mühendislik Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Ali AZAR (Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Selçuk ORUÇ (Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.)
Prof. Dr. Emre BODRUMLU (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.)
Prof. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU (İletişim Fakültesi Dekan V.)
Prof. Dr. Hale SAYAN ÖZAÇMAK (Eczacılık Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Yüksel AYAZ (Denizcilik Fakültesi Dekanı )
Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
Prof. Dr. Yasemin KÖSE (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)
Prof. Dr. Sevim ÇELİK (Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Müdürü )
Prof. Dr. Baki HAZER (Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Murat İnanç CENGİZ (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK (Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü)
Doç. Dr .Özcan SEZER (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü)
Doç. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER (Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Doç. Dr. Adnan TOPUZ (Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Doç. Dr. İlhan KARATAŞ (Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Doç. Dr. Halil YILDIRIM (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Soner YAVUZ (Ereğli Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. F. Ebru OFLUOĞLU DEMİR (A. E. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Doç. Dr. M. Murat KOÇAK (Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ÇAPAR (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. İlker KÖMÜRCÜ (Devlet Konservatuarı Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜMÜŞ (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Rıfkı HENDEN (Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Hikmet YAZICI (Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Tevfik Cem AKALIN (Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Çağlar UZUN (Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi)
Okutman Okşan DAĞLI (Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü)
Ertuğrul KARALAR (Genel Sekreter ) (Raportör)
7
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Mahmut ÖZER (Rektör) (İlahiyat Fakültesi Dekan V.)
Prof. Dr. M. Haluk GÜVEN (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. K. Varım NUMANOĞLU (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE (Rektör Yardımcısı) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Şadi ŞEN (Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU (Tıp Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU (Mühendislik Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Ali AZAR (E. Eğitim Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Selçuk ORUÇ (Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.)
Prof. Dr. Emre BODRUMLU (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.)
Prof. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU (İletişim Fakültesi Dekan V.)
Prof. Dr. Hale SAYAN ÖZAÇMAK (Eczacılık Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Yüksel AYAZ (Denizcilik Fakültesi Dekanı )
Prof. Dr. Oktay ERDEM (Üye)
Ertuğrul KARALAR (Genel Sekreter ) (Raportör)
8
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
I- GENEL BİLGİLER
Tarihçe
Bülent Ecevit Üniversitesi, devlet tüzel kişiliğine sahip 92 yıllık köklü geçmişi olan ve bünyesinden
ayrılan birimleriyle bölgenin iki ayrı üniversitesine temel oluşturan bir yükseköğretim kurumudur.
Üniversitemiz, Batı Karadeniz Bölgesinin ilk üniversitelerindendir. Zonguldak ili ve çevresinde 1848
yılından beri süregelmekte olan taş kömürü madenciliğinin etkisi ile Üniversitemizin geçmişi 1924 yılında
kurulan Yüksek Maden ve Sanayi Mühendis Mektebi’ne kadar uzanmaktadır.
Zonguldak’ta 1924 yılında başlayan yükseköğretim hayatı, 1937 yılında Maden Başçavuşu Okulu,
1941 yılında Maden Teknisyen Mektebi, 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı bir şube ve
1975 yılında Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi aşamalarından geçerek 1982 yılında
Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Zonguldak Mühendislik Fakültesi ile sürmüştür. Üniversitemiz,
Hacettepe Üniversitesi bünyesinden ayrılarak 3837 Sayılı Kanunla 1992 yılında ayrı bir üniversiteye
dönüşerek “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi” adıyla kurulmuştur.
3837 Sayılı Kanunla Rektörlüğümüze bağlı olarak Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp
Fakültesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi (5662 sayılı Kanun ile Karabük Üniversitesi’ne
devrolmuştur), Bartın Orman Fakültesi (5765 sayılı Kanun ile Bartın Üniversitesi’ne devrolmuştur),
Mühendislik Fakültesi, Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Alaplı
Meslek Yüksekokulu, Safranbolu Meslek Yüksekokulu (5662 sayılı Kanun ile Karabük Üniversitesi’ne
devrolmuştur) kurulmuştur.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Sağlık Bakanlığı ile 10.09.1992 tarihinde imzaladığı “Sağlık
Meslek Liselerinin 1992-1993 Yılından İtibaren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına
Dönüştürülmesi İle İlgili Protokol” uyarınca “Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu”
kurulmuştur.
30.03.1994 tarihinde 2547 sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri
uyarınca “Bartın Meslek Yüksekokulu”, (5765 sayılı Kanun ile Bartın Üniversitesi’ne devrolmuştur)
kurulmuştur.
18.01.1995 tarih 22175 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 95/6613 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile “Ereğli Eğitim Fakültesi” kurulmuştur.
02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile
“Zonguldak Sağlık Yüksekokulu” ve “Karabük Sağlık Yüksekokulu” kurulmuştur.
2547 sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 02.11.2001 tarihli
Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla “Karabük Meslek Yüksekokulu” (5662 sayılı Kanun ile Karabük
Üniversitesi’ne devrolmuştur) kurulmuştur.
2547 sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 02.11.2001 tarihli
Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla “Çaycuma Meslek Yüksekokulu” kurulmuştur.
2547 sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 02.11.2001 tarihli
Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla “Devrek Meslek Yüksekokulu” kurulmuştur.
28.06.2002 tarih 24799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/4306 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile “Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi”, (5662 sayılı
Kanun ile Karabük Üniversitesi’ne devrolmuştur) kurulmuştur.
2547 sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 05.03.2004 tarihli
Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla “Devlet Konservatuarı” kurulmuştur.
9
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
12.10.2005 tarih ve 25964 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/9466 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile “Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu” (Milli Eğitim Bakanlığının 12/8/2013 tarihli ve
2043948 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2013 tarihinde “Denizcilik Fakültesine dönüştürülmüş olup karar, 10.11.2013
Tarih ve 28817 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) kurulmuştur.
18.12.2005 tarih 26027 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9744 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile “Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi” ve “Karabük Mühendislik Fakültesi” (5662
sayılı Kanun ile Karabük Üniversitesi’ne devrolmuştur) kurulmuştur.
2547 sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca, 05.05.2006
tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla “Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek
Yüksekokulu” kurulmuştur.
07.04.2007 tarih ve 26486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/11885 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu” (5765 sayılı Kanun ile Bartın Üniversitesi’ne
devrolmuştur) kurulmuştur.
13.02.2008 tarih 26786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/13232 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile “Diş Hekimliği Fakültesi” kurulmuştur.
26.08.2008 tarih 26979 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14010 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile “Güzel Sanatlar Fakültesi” kurulmuştur.
15.11.2010 tarih 27760 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/1072 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile “İletişim Fakültesi” kurulmuştur.
15.11.2010 tarih 27760 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/1072 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu” kurulmuştur.
23.06.2012 tarih 28332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile “İlahiyat Fakültesi” kurulmuştur.
23.06.2012 tarih 28332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3209 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile “Eczacılık Fakültesi” kurulmuştur.
Üniversitemiz Senatosu’nun 26.09.2012 tarih 2012/21-3 sayılı kararı ve 15.11.2012 tarih YÖK
Genel Kurul Kararı ile “Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu” kurulmuştur.
Üniversitemiz Senatosu’nun 15.0.2.2013 tarih 2013/04-04 sayılı kararı ve 2013/5076 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile “Yabancı Diller Yüksekokulu” kurulmuştur.
Üniversitemiz Senatosu’nun 11.11.2013 tarih 2013/22-1 sayılı kararı ve 2013/5744 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile “Denizcilik Fakültesi” kurulmuştur.
09.03.2015 tarih ve 29290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7322 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile “Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu” kurulmuştur.
09.03.2015 tarih ve 29290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7311 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile “Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu” kurulmuştur.
10
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Üniversitemiz Senatosu’nun;
1- 12.12.1997 tarih 97/8 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20.01.1998 tarihli Yürütme
Kurulu Kararıyla “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi”,
2- 23.09.1998 tarih 98/9 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.02.2001 tarihli Yürütme
Kurulu Kararıyla “Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi”,
3- 13.12.2000 tarih 2000/11 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 05.01.2001 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi”,
4- 26.01.2001 tarih 2001/01 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.02.2001 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi”,
5- 13.09.2000 tarih 2000/07 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.02.2001 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Sürekli Eğitim Merkezi”,
6- 25.06.2003 tarih 2003/07 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.10.2003 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi”,
7- 11.10.2002 tarih 2002/11 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 14.01.2005 tarihli
Genel Kurul Kararı ile “Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi”,
8- 13.11.2003 tarih 2003/13 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 14.01.2005 tarihli
Genel Kurul Kararı ile “Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi”,
9- 11.07.2007 tarih 2007/09-3 sayılı kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 15.09.2008 tarihli kararı
ile “Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi”,
10-17.11.2005 tarih 2005/07-1 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 03.02.2006 tarihli kararı
ile “Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi”,
11-30.12.2011 tarih 2011/17-10 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.02.2011 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi”,
12- 30.12.2011 tarih 2011/17-11 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.02.2011 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”,
13-11.03.2011 tarih 2011/03-2 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.10.2011 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi”,
14-12.12.2011 tarih 2011/21-4 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 21.12.2011 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi”,
15- 05.04.2012 tarih 2012/07-2 ve 18.04.2012 tarih 2012/08-2 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın 26.07.2012 tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla “Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi”,
16-01.03.2012 tarih 2012/05-1 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29.03.2012 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi”,
17-12.01.2012 tarih 2012/01-5 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29.03.2012 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Sakine – Şevki Yurtbay Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezi”,
11
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
18-22.06.2012 tarih 2012/12-15 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın
26.07.2012 tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla “Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma
Merkezi”,
19- 05.04.2012 tarih 2012/07-1 ve 18.04.2012 tarih 2012/08-1 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın 26.07.2012 tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla “Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
(BEÜ Hastanesi),
20- 20.06.2013 tarih 2013/13-15 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10.07.2013 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi’,
21- 27.05.2013 tarih 2013/12-24 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.06.2013 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Biyomedikal Kalibrasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi”,
22- 26.12.2013 tarih 2013/24-7 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.02.2014 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi”,
23- 26.12.2013 tarih 2013/24-8 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.06.2014 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi”,
24- 22.05.2014 tarih 2014/7-28 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11.06.2014 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi”,
25- 22.05.2014 tarih 2014/7-27 sayılı Senato Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.07.2014
tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla “Devrek Bastonu Uygulama Ve Araştırma Merkezi”,
26- 23.01.2015 tarih 2015/03-19 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11.03.2015 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi”,
27- 23.02.2015 tarih 2015/05-9 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 18.03.2015 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Abdulkadir Geylani Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”,
28. 27.02.2014 tarih 2014/03-7 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.04.2015 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi”,
29. 07.04.2015 tarih 2015/09-7 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.04.2015 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Roman Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi”,
30- 11.09.2015 tarih 2015/17-8 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.10.2015 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmuştur.
11.07.1992 tarih 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 Sayılı
Kanunun Ek 9. maddesi ile kurulan Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin adı, 11.04.2012 tarih 28261
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6287 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca “Bülent Ecevit
Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.
Üniversitemizde 2015 yılına kadar birçok yeni birim açılmış olup, halen Zonguldak ili Merkez ilçe
ile Kozlu, Kilimli, Alaplı, Karadeniz Ereğli, Çaycuma, Devrek ve Gökçebey ilçelerinde toplam 11 ayrı
kampüste bulunan 11 fakülte, 5 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, Devlet Konservatuarı ve
30 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.
12
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
A- VİZYON VE MİSYON
Vizyonumuz;
Eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim
alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini almaktır.
Misyonumuz;
Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve
bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine
sunmaktır.
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Anayasal Yetki
Anayasanın 130. Maddesinde, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin
Devlet tarafından kanunla kurulacağı, öğrenimin ve öğretimin yürütülmesi ve üniversitelere Devletin
sağladığı malî kaynakların kullanılmasının kanunla düzenleneceği ifadeleri yer almaktadır.
Mali Denetim Yönünden Görev, Yetki ve Sorumluluklar
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 11. Maddesinde, üst yöneticinin; idarenin
stratejik planı ve bütçesinin kalkınma planına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve
uygulanmasından; sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi
ve kullanımını sağlamaktan; Maliye Bakanına karşı sorumlu olduğu ve bu sorumluluğun gereklerini
harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getireceği belirtilmiştir.
Yükseköğretim Kurumlarının Görevleri
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 12. maddesine göre üniversitelerin görevleri;
a) Toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve çeşitli düzeylerde eğitimöğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
b) Milli eğitim politikası ve kalkınma planları ile Yükseköğretim Kurulu plan ve programları
doğrultusunda, ihtiyaç olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve aydınlatıcı bilim verilerini yaymak,
d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda
modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer
kuruluşlarla işbirliği yaparak, önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak,
sonuçlarını toplumun yararına sunmak,
f)
Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunmak,
g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak ve çevre sorunlarına çözüm
getirici önerilerde bulunmak,
h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
i)
Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner
sermaye işletmelerini kurmaktır.
13
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Diğer Yasal Yükümlülükler
Yükseköğretim kurumlarının teşkilat, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir dizi
mevzuat bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

6245 sayılı Harcırah Kanunu,

237 sayılı Taşıt Kanunu,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (ilgili yıl),

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,

711 sayılı Nöbetçi Memurluğu, Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesaiye ilişkin Kanun

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında K.H.K.

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Kurumları İdari Teşkilatı Hakkında K.H.K.

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında K.H.K.

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar

Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının
Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetleri ve Öğrenci Katkı Olarak Alınacak Katkı
Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar

Yükseköğretim Kurumlarında İkinci Öğretimde Ödenecek Ders Ücretleri ile Fazla Çalışma
Ücretlerine İlişkin Karar

3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Eğitim Yapılması Hakkında Kanun
14
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı
Bülent Ecevit Üniversitesi ( BEÜ ), Zonguldak Merkezi ile Kozlu, Kilimli, Alaplı, Karadeniz Ereğli,
Çaycuma, Devrek ve Gökçebey ilçelerinde bulunan toplam 11 kampüste eğitim-öğretim faaliyetlerini
sürdürmektedir.
BEÜ’nün 2015 yılı itibarıyla toplam arsa alanı 184.686 m 2 artarak 2.687.663 m2’ye yükselmiştir.
2015 yılındaki bu artış; İbn-î Sîna Kampüsümüzde 2/B kapsamında orman vasfını kaybetmiş 10.282 m 2
arazinin Milli Emlak tarafından Üniversitemize tahsis edilmesi, Ereğli Kampüsümüzde Sağlık
Bakanlığı’ndan Üniversitemize tahsis edilen 38.824 m² lik arazi ve Devrek Kampüsümüzde Milli
Savunma Bakanlığı’ndan Üniversitemize tahsis edilen 135.580 m² lik arazi sebebiyle gerçekleşmiştir.
BEÜ’nün 2015 yılı itibarıyla toplam 7.000 m 2 artışla kapalı alanları 243.790 m 2’ye yükselmiştir.
2015 yılındaki bu artış; Farabi Kampüsünde, 4.207 m2 kapalı alana sahip idari ofisler ve oditoryum (Sezai
Karakoç Kültür Merkezi) yapımı tamamlanarak hizmete alınması, yemekhaneye 860 m 2 ilave kapalı alan
yapılması, Sezai Karakoç Kültür Merkezi kompleksine 301 m 2 kapalı alana sahip kafeterya alanı
oluşturulması; İbn-î Sîna Kampüsünde, 4.402 m2 kapalı alana sahip Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi
binasının tamamlanarak hizmete alınması, 506 m 2 kapalı alana sahip Gülüşan Hatun Cami yapımının
tamamlanarak ibadete açılması, Ereğli Kampüsünde, 680 m2 kapalı alana sahip prefabrik yemekhane
yapımının tamamlanarak hizmete alınması sebebiyle gerçekleşmiş olup ayrıca kampüste 2.725 m 2
kapalı alana sahip Çevre Mühendisliğinin eski binası ile 660 m 2 ve 571 m2 kapalı alanları olan eski ısı
dairesi binaları yıkılmış ve bu alanlar toplam kapalı alanlardan düşülmüştür.
Tablo-1 : Arsa Alanları
Yerleşke Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Farabi Kampüsü
İbn-î Sîna Kampüsü
İncirharmanı Kampüsü
Üzülmez Kampüsü
Kilimli Kampüsü
Alaplı Kampüsü
Ereğli Eğitim Kampüsü
Denizcilik Fakültesi Kampüsü
Çaycuma Kampüsü
Devrek Kampüsü
Gökçebey Kampüsü
Toplam
İlçe
Merkez
Kozlu
Kozlu
Merkez
Kilimli
Alaplı
Ereğli
Ereğli
Çaycuma
Devrek
Gökçebey
Arsa Alanı (m2)
2014 Yılı
2015 Yılı
213.226
213.226
1.249.978
1.260.260
23.432
23.432
43.320
43.320
7.259
7.259
18.980
18.980
33.382
72.206
4.037
4.037
802.630
802.630
95.370
230.950
11.363
11.363
2.502.977
2.687.663
Tablo-2 : Kapalı Alanlar (Yerleşke Bazında)
Yerleşke Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Farabi Kampüsü
İbn-î Sîna Kampüsü
İncirharmanı Kampüsü
Üzülmez Kampüsü
Kilimli Kampüsü
Alaplı Kampüsü
Ereğli Kampüsü
Ereğli Kepez Kampüsü
Çaycuma Kampüsü
Devrek Kampüsü
Gökçebey Kampüsü
Toplam
İlçe
Merkez
Kozlu
Kozlu
Merkez
Kilimli
Alaplı
Ereğli
Ereğli
Çaycuma
Devrek
Gökçebey
Fiziki Kapalı Alan (m2)
2014 Yılı
2015 Yılı
81.431
82.843
86.037
90.945
7.116
7.116
2.760
2.760
4.874
4.874
10.266
10.266
5.740
*6.420
5.320
5.320
18.996
18.996
11.900
11.900
2.350
2.350
236.790
243.790
Üniversitemizde, tahsisli alanlar 778.117 m2, mülkiyetimizdeki alanlar 104.396 m2, orman alanları
1.805.149 m2, ekilmiş yeşil alanlar 65.869 m2, su tutucu ( beton, asfalt, parke vs.) alanlar 122.795 m2,
su tutucu olmayan (toprak, çim vs.) alanlar 2.460.174 m2, toplam fiziki alan (bina) sayısı 91 adettir.
15
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-3 : Kapalı Alanlar (Birim Bazında)
Birim Adı
Rektörlük ve İdari Birimler
Fen – Edebiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Devlet Konservatuarı
Ereğli Eğitim Fakültesi
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Fakültesi
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
Devrek Meslek Yüksekokulu
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Sakine Şevki Yurtbay Araştırma Merkezi (Çaycuma)
Diğer Birimler (Konferans Salonu, Kütüphane, yayın
stüdyosu, Cami, Lojman Kapalı Spor Salonu, Yemekhane
Kafeterya, Konukevi)
Toplam
Kampüs
Adı
Farabi
Farabi
Farabi
Farabi
Farabi
Farabi
Farabi
Farabi
Farabi
İbn-î Sîna
İbn-î Sîna
İbn-î Sîna
İbn-î Sîna
İbn-î Sîna
İbn-î Sîna
İbn-î Sîna
İbn-î Sîna
İbn-î Sîna
Üzülmez
İncirharmanı
İncirharmanı
Ereğli
Alaplı
Kilimli
Ereğli
Ereğli
Devrek
Gökçebey
Çaycuma
Çaycuma
Tüm
Kampüsler
Fiziki Kapalı Alan (m2)
2014 Yılı
2015 Yılı
7.439
7.881
13.818
13.818
23.711
19.211
9.702
10.698
102
102
200
1.955
180
375
996
448
448
15.292
15.292
8.145
8.145
70
70
238
238
2.457
2.457
3.793
3.793
51.624
51.624
4.402
3.300
3.300
2.760
2.760
4.800
4.800
2.316
2.316
5.740
9.080
10.266
10.266
4.874
4.874
1.330
5.320
1.330
11.900
11.900
2.350
2.350
15.120
15.120
3.876
3.876
25.953
34.181
236.790
243.790
Farabi Kampüsünde Rektörlük ve İdari Birimler kapalı alanı “Yemekhane Binası, Oditoryum ve
İdari Binalar Projesi” son kısmı kapsamında 2015 yılı içerisinde tamamlanan 442 m2 kapalı alanı
bulunan yeni idari bürolar hizmete alınması sebebiye artmış olup bu alan Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı’na tahsis edilmiştir.
Farabi Kampüsünde Mühendislik Fakültesi 2015 yılı kapalı alanı, Çevre Mühendisliğinin 2.725 m 2
kapalı alana sahip eski binasının yıkılması ve İnşaat Mühendisliği Laboratuvarlarındaki 1.955 m 2 alanın
İlahiyat Fakültesinin kullanımına tahsis edilmesi sebebiyle azalmış olup ayrıca Dekanlık binasında
faaliyet gösteren Fen Bilimleri Enstitüsünün taşınması sebebi ile 180 m 2 kapalı alan Mühendislik
Fakültesine devredilmiştir.
Farabi Kampüsünde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015 yılı kapalı alanı aynı binada faaliyet
gösteren 996 m2 kapalı alanı kullanan Sosyal Bilimler Enstitüsünün taşınması ve bu alanın devralınması
sebebiyle artmıştır.
Farabi Kampüsünde İlahiyat Fakültesi 2015 yılı kapalı alanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
binasındaki 200 m2 lik eski yerinden İnşaat Mühendisliği Laboratuvarlarındaki 1.955 m 2 kapalı alana
sahip yeni yerine taşınması sebebiyle artmıştır.
Farabi Kampüsünde Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri 2015 yılı içerisinde eski
yerlerinden, 375 m2 kapalı alana sahip oditoryum ve ofis binalarındaki yeni yerlerine taşınmış ve bu alanı
ortak kullanmaya başlamışlardır.
16
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Ereğli Eğitim Fakültesi 2015 yılında kapalı alanı, Denizcilik Fakültesi’nin 2.660 m 2 kapalı alanının
Ereğli Eğitim Fakültesine tahsis edilmesi ve Ereğli Eğitim Fakültesi kampüsünde 680 m 2 kapalı alana
sahip prefabrik yemekhanenin yapılarak hizmete alınması sebebiyle artmıştır.
Denizcilik Fakültesi’nin ve Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu’nun 2015 yılı kapalı alanları ise
2.660 m2 kapalı alanın Ereğli Eğitim Fakültesine tahsis edilmesi sebebiyle azalmıştır.
Kapalı Alanların Yıllar İtibarıyla Değişimi (m2)
209.858
212.618
2010 Yılı
2011 Yılı
236.790
233.525
217.036
2012 Yılı
2013 Yılı
2014 Yılı
243.790
2015 Yılı
Çevre bilincini geliştirmeye yönelik uygulamaları ve yeşil kampüs oluşturma konusundaki
yatırımlarıyla Üniversitemiz, dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanlarında her
yıl değerlendiren Green Metric (Yeşil Ölçüm) Dünya Üniversiteler Sıralaması platformunda, Türkiye
üniversiteleri arasında 2014 ve 2015 yıllarında 1. olmuştur.
BEÜ, Green Metric World University Ranking dünya sıralamasında 2015 yılında dünyanın pek
çok ülkesinden 407 üniversitenin katıldığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasındaki yerini 22 sıra
birden öne taşıyarak 217. olmuştur.
Tablo-4: Green Metric 2015 Yılı Türkiye Sıralaması
Üniversite
Sıralama Sıralama Toplam Yapı ve
(Türkiye) (Dünya) Puan
Altyapı
Enerji ve
İklim
Atıklar
Değişikliği
925
975
Bülent Ecevit Üniversitesi
1
217
4171
814
Özyeğin Üniversitesi
2
260
3764
378
950
Sabancı Üniversitesi
3
276
3622
645
666
Karabük Üniversitesi
4
283
3583
421
731
Selçuk Üniversitesi
5
303
3405
753
İnönü Üniversitesi
6
320
3175
465
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
7
341
2995
Ankara Üniversitesi
8
345
2960
İzmir Ekonomi Üniversitesi
9
359
Bilkent Üniversitesi
10
Celal Bayar Üniversitesi
11
Su
Ulaşım Eğitim
175
900
382
975
566
453
442
1200
334
380
397
825
245
902
459
301
1350
100
836
65
676
975
635
376
48
486
410
750
540
751
58
743
467
750
179
602
219
2780
427
593
825
175
463
297
378
2458
578
457
750
250
379
44
404
1738
578
82
300
250
301
227
Üniversitemizin tüm kampüslerinin yeşillendirilmesi, çevre düzenlemelerinin tamamlanması,
doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması, alt yapıdan kaynaklanan enerji kayıplarının engellenmesi
amacıyla gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, Zonguldak genelinde sürdürdüğümüz çevre eğitimleri,
kampüslerin birçok alanının araç trafiğine kapatılması, çöp toplama sistemlerinin standartlara uygun
hale getirilmesi, atıkların ayrıştırılması gibi uygulamalarımızı sürdürülebilir kılarak bu başarı elde
edilmiştir.
17
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-5: Eğitim ve Uygulama Alanları
Amfi
Derslik
Bilgisayar Laboratuvarı
Diğer Laboratuvarlar
Atölye
0-50
Kişilik
181
26
127
14
51-100
Kişilik
25
93
6
10
5
101-200
Kişilik
18
3
-
201-üzeri
Kişilik
-
TOPLAM
43
277
32
137
19
Tablo-6: Hizmet Alanları
Sayısı
627
309
19
Akademik Personel Ofisi
İdari Personel Ofisi
Laboratuvar (Hizmet Amaçlı)
Atölye (Hizmet Amaçlı)
Arşiv
Depo / Ambar
Sayısı
5
30
30
Tablo-7: Sosyal Alanlar
Konferans Salonu
Toplantı Salonu
Kafeterya
Yemekhane
0-50
Kişilik
3
25
6
4
51-100
Kişilik
5
1
6
2
101-200
Kişilik
8
3
3
201-üstü
Kişilik
4
1
4
TOPLAM
20
26
16
13
Farabi Kampüsü (Merkez-Zonguldak)
Üniversitemiz Farabi Kampüsü, Zonguldak İstanbul karayolu üzerindeki İncivez Mahallesinde
Maliye Hazinesinden tahsisli yaklaşık 21,5 hektarlık bir alan üzerinde bulunmaktadır.
Kampüsümüzde, Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Sürekli Eğitim Merkezi, Türkçe Öğretim Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi ile Rektörlük
ve İdari Birimleri faaliyet göstermektedir.
Kampüs merkezinde yer alan Kapalı Spor Salonumuz 500 kişilik tribün kapasitelidir. Kampüste
ayrıca voleybol, basketbol sahaları ile 1 adet halı saha ve tenis kortu bulunmaktadır.
Kampüs çalışanlarına ve öğrencilerimize hizmet veren yemekhane binamız bulunmakta olup,
yaklaşık 1000 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği kapasitededir.
Kampüsümüzde, 21’i standart, 2’si süit ve 3’ü engellilerin kullanımı için düzenlenmiş odaları ile
56 kişinin konaklamasına olanak sağlayan BEÜ Konukevi bulunmakta olup misafirlerini ağırlamaktadır.
Ayrıca Konukevi Restoran, Meydan Kafe, Teras Kafe, Kampüs Kafe sosyal tesisleri mevcut olup
misafirlere, personel ve öğrencilere hizmet vermektedir.
Kampüste öğrencilere 7 gün 24 saat hizmet veren Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi ile etüt
merkezi olarak Rüştü Onur Çalışma Salonu ve Teoman Duralı Çalışma Salonu bulunmaktadır.
Kampüste alanı içerisinde 6 blok halinde 107 m² ve 90 m² toplam 74 adet lojman ve 600 kişilik
Uygulama Camii bulunmaktadır.
Kampüsümüzde 2015 yılı içerisinde açılan Sezai Karakoç Kültür Merkezi, 8.500 m 2 kapalı alana
sahip olup, kültür merkezi içinde, fuaye alanı, 636 kişilik modern donanımlara sahip Zonguldak ilinin en
büyük konferans salonu, kafeterya, öğrenci kulüpleri, Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi
Uygulama Araştırma Merkezine ait toplantı odaları yer almaktadır.
Kampüs alanında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşaatı devam eden
Mühendislik Fakültesi Merkezi Derslikler ve Ofis Binası 2016 yılı içerisinde hizmete alınması
planlanmaktadır.
Farabi Kampüsü karşısında yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Sağlıklı Yaşam
Merkezi 2016 yılı içerisinde faaliyete alınacak olup Üniversitemiz personeline, öğrencilerimize ve
Zonguldak halkına hizmet edecektir. Yine Farabi Kampüsü karşısında yapımı tamamlanan Obezite ve
Diyabet Uygulama Araştırma Merkezide 2016 yılı içerisinde faaliyete geçecektir.
18
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
İbn-î Sina Kampüsü (Kozlu-Zonguldak)
Üniversitemiz İbn-î Sina Kampüsü, Zonguldak İli Kozlu İlçesi’nde, 1.181.986 m² si Orman
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan tahsisli, 78.274 m²’lik kısmı özel mülkiyetten kamulaştırılan toplam
1.260.260 m² bir alan üzerinde bulunmaktadır.
Kampüsümüzde, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Zonguldak Sağlık
Yüksekokulu ve Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerini
yürütmektedir. Etüt merkezi olarak Muzaffer Tayyip Uslu Çalışma Salonu bulunmaktadır.
Kampüsümüzde yer alan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Uygulama ve
Araştırma Merkezi ile Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi Zonguldak ve Bölge halkına sağlık hizmeti
sunmaktadır.
Kampüste yer alan bir diğer birimimiz olan Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz
ise Ülke çapında analiz hizmeti vermekte ve araştırma çalışmaları yürütmektedir.
Ayrıca kampüste 3 adet konferans salonu, toplantı salonları, öğrenci kantinleri, açık spor tesisi,
80 öğrenci kapasiteli Kreş Binası, Öğrenci Kafeteryası ve 1’i hastanede toplam 3 yemekhane ve
Gülüşan Hatun Camii bulunmaktadır.
İncirharmanı Kampüsü (Kozlu-Zonguldak)
Zonguldak İli Kozlu ilçesinde 23.431,94m²’lik alan TTK Genel Müdürlüğünden kamulaştırmayla
devralınmıştır. İncirharmanı Kampüsümüzde, Devlet Konservatuarı ve Hazırlık olarak kurulan 2013
yılında Yüksekokul olan Yabancı diller Yüksekokulu faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yabancı Diller Okulunda iki katlı binalarda 54 adet sınıf, 28 adet büro ve 5 adet dil laboratuarı
yer almaktadır. Kampüste her biri 250 m² 8 adet prefabrik bina Konservatuar Bölümü faaliyetleri için
düzenlenmiştir.
Kampüste yeniden düzenlenmiş çok amaçlı açık spor sahası, 50 kişi kapasiteli bir mescit toplantı
salonu, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane ve kantin bulunmaktadır.
Üzülmez Kampüsü (Merkez-Zonguldak)
Zonguldak İli Merkez İlçe Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde 43.320 m²’lik alan Hazineden
tahsis edilmiştir. Parsel üzerindeki TTK Kurumuna ait binalar devralınmıştır. Kampüsümüzde Güzel
Sanatlar Fakültesi faaliyet göstermektedir.
Kampüste toplantı salonu, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane bulunmaktadır.
Ereğli Eğitim Kampüsü (Ereğli-Zonguldak)
Zonguldak İli, Ereğli ilçesi Kepez mevkiinde Maliye Hazinesinden 25.087 m² ve aynı sahada
Orman Bakanlığından 8.294 m²’lik arazinin tahsisi ile kurulmuş olan kampüsümüzde Ereğli Eğitim
Fakültsi eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kampüsümüzde 500 kişi kapasiteli kapalı spor salonu, açık spor tesisi ve prefabrik bir
yemekhane, toplantı salonu, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane bulunmaktadır.
Denizcilik Fakültesi Kampüsü (Ereğli-Zonguldak)
Ereğli İlçesinde 2 blok halinde, Ereğli Eğitim Vakfı ve Erdemir iş birliği ile yapımı tamamlanan
binalar Üniversitemizin hizmetine verilmiştir. Bu binalarda Eğitim Fakültesinin bazı bölümleri ile 2006
yılında Yüksekokul olarak açılan ve 2013 yılında Fakülteye dönüştürülen Denizcilik Fakültesi ile yine
2012 yılında kurulan Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kampüsümüzde açık spor tesisi, yemekhane, toplantı salonu, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane
bulunmaktadır.
Çaycuma Kampüsü (Çaycuma-Zonguldak)
Çaycuma İlçe Merkezine 6 km. mesafede yer alan kampüste Çaycuma Meslek Yüksekokulu,
2015 yılında kurulan Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği
Bölümü eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.
19
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Aynı zamanda kampüsümüzde Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Çaycuma
Mobilya Dekorasyon Atölyesi ile Sakine-Şevki Yurtbay Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.
Kampüsümüzde 500 kişi kapasiteli kapalı spor salonu, açık spor tesisi, yemekhane, toplantı
salonu, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane bulunmaktadır.
Devrek Kampüsü (Devrek-Zonguldak)
Devrek İlçe merkezine 5 km. mesafede bulunan kampüste Devrek Meslek Yüksekokulu ve 2015
yılında kurulan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.
Kampüsümüzde 500 kişi kapasiteli kapalı spor salonu, açık spor tesisi, yemekhane, toplantı
salonu, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane bulunmaktadır.
Alaplı Kampüsü (Alaplı-Zonguldak)
Alaplı ilçesinde bulunana kampüsümüzde Alaplı Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerini
yürütmektedir. Kampüsümüzde 500 kişi kapasiteli kapalı spor salonu, açık spor tesisi, yemekhane,
toplantı salonu, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane bulunmaktadır.
Gökçebey Kampüsü (Gökçebey-Zonguldak)
Gökçebey İlçesinde 2006 yılında Gökçebey Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Üniversitemize
tahsis edilen binanın düzenlemesi Çanakçılar A.Ş. tarafından yapılmış olup Gökçebey Mithat-Mehmet
Çanakçı Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Kampüsümüzde açık spor
tesisi, yemekhane, toplantı salonu, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane bulunmaktadır.
Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kilimli Kampüsü (Merkez-Zonguldak)
Kilimli İlçesinde hayırsever Nurhan Demirtaş’ın yaptırdığı binanın Üniversitemize tahsisi ile
kurulan kapüsümüzde Zonguldak Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.
Kampüsümüzde açık spor tesisi, prefabrik yemekhane, toplantı salonu, bilgisayar laboratuvarı,
kütüphane bulunmaktadır.
Tablo-8: Lojmanlar
Bulunduğu Yerleşke
BEÜ Lojmanları
Farabi Kampüsü (Merkez)
Bina Sayısı
Daire Sayısı
6
73
Kapalı Alanı
(m²)
8.200
Tablo-9: Spor Tesisleri
Sayısı
5
18
Kapalı Spor Tesisleri
Açık Spor Tesisleri
Kapasitesi
500 kişilik
-
Alanı (m²)
11.160
7.516
Tablo-10: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEÜ Hastanesi) Hizmet Alanları
Hizmet Alanı
Klinik
Poliklinik
Ameliyathane
Acil Servis
Yoğun Bakım
Radyoloji
Nükleer Tıp
Sterilizasyon
Laboratuvarlar
Eczane
Morg
Sayısı
27
62
14
2
8
3
1
1
7
1
1
Alanı (m2)
19.125
4.354
2.019
1.300
1.610
1.070
350
240
2.051
936
162
20
Hizmet Alanı
Teknik Servis
Vezne
Santral Odası
İdari Alanları
Mutfak
Yemekhane
Kantin
Çamaşırhane
Arşiv
Ambar
Onkoloji Binası
Toplam
Sayısı
2
1
1
50
1
1
3
1
1
3
1
224
Alanı (m2)
1.550
25
73
4.524
884
815
1.308
230
512
960
4.400
56.024
2. Organizasyon Şeması
REKTÖR
SENATO
REKTÖR YARDIMCISI
REKTÖR YARDIMCISI
REKTÖR YARDIMCISI
İÇ DENETİM BİRİMİ
FAKÜLTELER
ENSTİTÜLER
MERKEZLER
 Fen Edebiyat Fakültesi
 Fen Bilimleri Enstitüsü
 Tıp Fakültesi
 Sosyal Bilimler Enstitüsü
 Mühendislik Fakültesi
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü






























 İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
 Ereğli Eğitim Fakültesi
YÜKSEKOKULLAR
 Güzel Sanatlar Fakültesi
 Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
 Diş Hekimliği Fakültesi
 Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu
 İletişim Fakültesi
 Yabancı Diller Yüksekokulu
 Eczacılık Fakültesi
 Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu
 İlahiyat Fakültesi
 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 Denizcilik Fakültesi
 Devlet Konservatuarı
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
KONSERVATUAR
 Zonguldak Meslek Yüksekokulu
 Devlet Konservatuarı
 Alaplı Meslek Yüksekokulu
 Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER
 Türk Dili
 Çaycuma Meslek Yüksekokulu
 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
 Devrek Meslek Yüksekokulu
 Enformatik
 Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı
Meslek Yüksekokulu
 Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
YÖNETİM KURULU
Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi
Çevre Sorunları Araştırma Merkezi
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi
Yerbilimleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi
Sürekli Eğitim Merkezi
Göç Araştırma Ve Uygulama Merkezi
Ahşap Kültürünü Araştırma Ve Uygulama Merkezi
Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Bilim Ve Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Okul Öncesi Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Diş Hekimliği Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Afet Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Araştırma Ve Uygulama Merkezi
Biyomedikal Kalibrasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Enerji Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Mücevher Ve Geleneksel El Sanatları Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi
Abdülkadir Geylani Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Roman Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
Obezite ve Diyabet Merkezi
Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğü
GENEL SEKRETER
 Genel Sekreter Yardımcısı
o
Hukuk Müşavirliği
o
Personel Daire Başkanlığı
o
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
o
İdari ve Mali İşler daire Başkanlığı
o
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
o
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
o
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
o
Yapı İşleri ve Teknik daire Başkanlığı
o
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
KOORDİNATÖRLÜKLER
 Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğü
o Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
o Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü
o Erasmus+ Değişim Programı Koordinatörlüğü
o Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü
o Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü
 Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü
 ÖYP Kurum Koordinatörlüğü
 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
 Veri Merkezi Koordinatörlüğü
 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
Engelsiz BEÜ Koordinatörlüğü
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Ağ ve Sistem
Farabi Kampüsünde yaklaşık 18000 m fiber optik ve 33000 m kategori-6 kablo ile oluşturulmuş
bilgisayar ağı vardır. Bu ağ ile Ulakbim üzerinden 500 Mbit/sn hızında İnternete çıkılmakta olup,
kablosuz ve kablolu olmak üzere yaklaşık 37000 kişiye internet hizmeti verilmektedir.
Üniversitemiz dışarıdan gelecek saldırılara karşı güvenlik duvarı cihazı ile korunmaktadır. Tüm
veri trafiği kayıt altına alınmaktadır.
Bazı dış yerleşkelerimizin, merkezle olan ağ bağlantı hızları arttırılmıştır (İbn-i Sina Kampüsü 150
Mbit, Alaplı M.Y.O. 20 Mbit, Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı M.Y.O. 15 Mbit, Çaycuma Kampüsü 20
Mbit, Devrek M.Y.O. 15 Mbit, Ereğli Eğitim Fakültesi 20 Mbit, Denizcilik Fakültesi ve Karadeniz Ereğli
M.Y.O.’yu kapsayan yerleşke 15 Mbit, Güzel Sanatlar Fakültesi 10 Mbit, Zonguldak M.Y.O. 20 Mbit,
İncirharmanı Kampüsü 30 Mbit).
Üniversitemizin ana, alt birimlere ait ve kişisel web sayfalarının sayısı 500 adettir.
Farabi Kampüsünde 70 adet IP kamera montajı ve fiber optik kablolamasını içeren altyapı
çalışması tamamlanmıştır.
Üniversitemizde ihtiyaç duyulan bazı bölgelere internetin kablosuz sağlanması adına kablosuz
erişim noktası temini ve montajı gerçekleştirilmiştir.
Farabi Kampüsü sistem odasında bulunan E-Kampüs, EBYS, UZEM, E-posta, Web ve İbn-i Sina
Kampüsü sistem odasında bulunan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Diş Hekimliği Otomasyonu gibi
kritik elliden fazla sanal sunucunun yedeklemesi özel bir yazılımla periyodik olarak
gerçekleştirilmektedir.
İbn-i Sina Kampüsü’nde kaliteli internet hizmeti için ağın VLAN’ lara bölme çalışmaları
tamamlanmıştır.
İç ve dış yerleşkelerdeki birimlere ihtiyaç dâhilinde lisanslı programları (Net Cad, AutoCad,
Matlab, Pspice, Solidworks, Msc, SPSS, Eviews, Eset Nod32 Antivirüs vs.) indirmek için ağ içerisinde
veri paylaşımı sağlayan ftp sunucularının hizmet sürekliliği sağlanmıştır.
Tüm öğrenci laboratuvarlarına öğrencilerin mail adresleri ve şifreleri ile güvenli erişim
sağlayabileceği internet hizmeti verilmesi genişletilerek devam etmektedir.
Birimimiz geçen yıla göre Siu, Yordam, KMS, SKS Otomasyon, Yeni Web gibi farklı işlevlerde 5
sanal sunucu daha kurarak toplam 52 adet sanal sunucu ile üniversitemize hizmet vermeye devam
etmektedir.
Sanallaştırma programı ve fiziki sunucuların yönetim konsolu en son versiyonuna güncellenmesi
işlemi tamamlanmıştır.
Kütüphane kaynaklarından yararlanmak için kullanılan Proxy hizmeti, yeni güncellemeler ile
devam etmektedir.
Web sayfalarının en güvenilir SSL sertifika güncellemeleri tamamlanmıştır.
Üniversitemizin 75 noktasında EDUROAM hizmetinin verilmesi devam etmektedir.
Windows 7, 8, 8.1, 10, Server, MS Office 2010-2013 lisanslamalarının daha sağlıklı ve daha
güvenli yapılabilmesi için yeni KMS Sunucusu hizmete sunulmuştur.
Modernize Edilen ve Güvenli Hale Getirilen Ağ Uzunluğu 20.000 m’dir. Tamamlanan e-altyapı
hizmetleri sayısı 35’tir.
Otomasyon

Diploma Hazırlama Sisteminde değişen mevzuatlara uygun güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır.

YÖS Başvuru Programında yeni dönem için güncelleştirmeler yapılmıştır.

Enstitü Başvuru Programı tamamlanmış ve hizmete alınmıştır.
22
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu

Hizmet İçi Anket Uygulaması tamamlanmış ve hizmete alınmıştır.

Personel Sendika Üyelik Sorgulama Programı tamamlanmış ve hizmete alınmıştır.

Farabi Kampüsü Ana Giriş Kapısı Kartlı Geçiş Sistemi tamamlanmıştır.

Sunucular için Sistem Kontrol ve Bilgilendirme Programına doluluk oranları için yeni modül
eklenmiştir.
Yazılım
Hastane Teknik Servis Otomasyonu (HTS) (https://apps.beun.edu.tr/HTS )
HTS- Hastane Teknik Servis biriminin kullanacağı, çeşitli cihazların bakım onarım faaliyetlerinin
kontrolünü sağlayan, raporlayan otomasyondur. Uygulama veritabanı alt yapısı, Üyelik modülü,
Yetkilendirme modülü, Referans değer tanımlama modülü, Servis giriş modülü, Raporlama modülü, ve
diğer yardımcı modüller geliştirilmiştir.
e-Devlet Kayıt Sistemi (KTS) (https://apps.beun.edu.tr/eDevletKayit )
e-Devlet üzerinden yapılan öğrenci kayıtlarının YÖK ten alınıp eKampüs sistemine aktarılmasını
sağlayan uygulamadır. Raporlama modülünde iki farklı rapor kullanıma açılmıştır.
Veri Toplama Merkezi (VTM) (http://apps.beun.edu.tr/VTM)
Strateji Daire Başkanlığı için geliştirilen bir sistemdir. Bu sistem, üniversitemizin tüm birimlerinden
istenen verileri toplamayı sağlamaktadır. Elde edilen veriler aynı zamanda raporlanabilmektedir. Bu
sistem ile Kurumsal veri havuzunun oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu sayede istenilen veriye çok hızlı
ulaşmak ve doğru sonuç almak mümkün olacaktır.
e Kampüs
Sistem içinde aşağıdaki modüller bulunmaktadır.















Öğrenci modülü
Ders not giriş ve raporlama modülü
Öğrenci işleri modülü
Öğrenci belge – rapor modülü
Katkı payı kontrol ve yönetim modülü
Katkı payı – Banka WEB Servisi
Ders alma modülü
Katalog / Ders ve ders planı yönetim modülü
Derslik Yönetimi modülü
Değişim programları modülü
o Farabi
Online başvurular modülü
o BESYO
o ÖYP
o Konservatuvar
o Güzel Sanatlar Fakültesi
Bilgi paketi modülü (EOBS)
Yetki yönetim modülü
Akademik Özgeçmiş modülü
Toplu eposta modülü (beta)
YÖKSİS
YÖK bilgi sistemi olan YÖKSİS ile web servisler aracılığı ile otomatik veri aktarımı düzenli olarak
sağlayacak yazılım geliştirilip ekampüse eklenmiştir. Öğrenci bilgileri güncellendiği anda YÖKSİS’e
aktarımı yapılmaktadır.
23
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Yeni öğrencilerin elektronik kayıt yapmaları durumunda kayıtların ekampüse aktarımını yapacak
yazılım geliştirilmiştir.
Pedagojik Formasyon Programı Otomasyonu
Pedagojik Formasyon Programı öğrencilerinin notlarının tutulduğu, transkript ve sertifikalarının
verildiği, eKampüs benzeri programın güncellemeleri yapılmıştır.
BEÜ, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirerek Üniversitede bulunan laboratuvarlara ait bilgileri
bir web arayüzünde ( http://laboratuvar.beun.edu.tr/laboratuvarlar.html ) toplayarak bütün paydaşlarının
bilgisine sunmaktadır. 140 laboratuvarın kayıtlı olduğu web sayfasında, hangi laboratuvarda hangi
analizlerin yapılabildiği bilgisine yer verilmektedir. Söz konusu uygulamanın bölgeye sunulan hizmetlerin
çeşitliliği, kalitesi ve böylelikle Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin gelişmesinde önemli bir fonksiyon
göreceği düşünülmektedir.
WEB Tasarım
Altyapı, kurulum ve tema geliştirmeleri:
Güvenlik, hız ve modülerlik ön planda tutularak python dili ile içerik yönetim sistemi geliştirilmiştir.
Bu sistem kullanılarak oluşturulan siteler;
o http://aday.beun.edu.tr/
o http://kayit.beun.edu.tr/
o http://iletisim.beun.edu.tr/
o http://mezuniyet.beun.edu.tr/
o http://tomerleryarisiyor.beun.edu.tr/
o http://uak.beun.edu.tr/
Geliştirilen sisteme taşınan varolan siteler;
o http://w3.beun.edu.tr/
o http://ogrenci.beun.edu.tr/
o http://muhendislik.beun.edu.tr/
Yeni alt yapı ile akademik
http://w3.beun.edu.tr/akademik takvim
takvim
için
dinamik
uygulama
oluşturulmuştur.
Web sitelerinde akademik personel bilgilerinin güncel halleri kullanılıp her yerde tek bilgiye ulaşım
sağlanacak sistem geliştirilmiş ve yeni taşınan Fakülte, YO, MYO sitelerinde uygulanacaktır.
Mobil uygulamaya ve geliştirilecek diğer site ve uygulamaların veri çekmesine zemin sağlayacak
içerik sorgulama sistemi geliştirilmiştir. Bu sayede ana sitede yayınlanan içerikler, akademik takvim,
yemek listesi bilgilerine hızlıca ulaşılabilirlik sağlanmıştır.
Yeni altyapıya geçilirken ilk adımda iki yüzden fazla site için geçişin kolay ve veri kaybı olmadan
yapılabilmesine olanak tanıyacak yazılım parçacıkları geliştirilmiştir.
34 adet yeni web sitesi açılmıştır. Toplam 19 farklı amaca hitap eden program tedarik edilmiştir.
72 kez arama motoru optimizasyonu amaçlı çalışma gerçekleştirilmiştir.
Teknik Hizmetler
Bakım onarım istekleri teknik servisimiz tarafından ARIZA TAKİP SİSTEMİ OTOMASYONU
yazılımı ile takip edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Kullanıcılar bakım / onarım isteklerini bu sistem
üzerinden giriş yaparak takip edebilmekte ve sonuçlarını görebilmektedir.
24
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-11: Teknolojik Cihazlar
Cinsi
Sunucu
Masaüstü Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar
Akıllı / İnteraktif Tahta
Projeksiyon Cihazı
2014 Yılı
46
3648
759
19
487
2015 Yılı
60
4325
853
19
594
Cinsi
Tepegöz Cihazı
Slayt Makinesi
Yazıcı
Tarayıcı
Fotokopi Makinesi
2014 Yılı
69
37
1328
142
101
2015 Yılı
84
36
1399
161
125
Tabo-12: Yazılımlar
Birim
Tüm Üniversite (Network Kampüs)
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Basın Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Devrek Meslek Yüksekokulu
Döner Sermayeli Birimler
Genel Sekreterlik
Gökçebey MMÇ Meslek Yüksekokulu
Hukuk Müşavirliği
İç Denetim Birimi
İlahiyat Fakültesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tıp Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yazılım
Matlab, Microsoft Office 2013, Microsoft Visio 2013, Nod
32, Orcad (P spice), Spss 19, Visiual Studio Professional,
Windows 10, Windows Server 2012, SolidWorks, NetCad,
Eviews8
Proteus, Cofaso, Eta, Engine Room Simülatör, Probina,
Acrobat Reader Prof., Luca, Autocad, 3d Max
Adobe Photoshop, Corel Draw, Quark Express
BAP Otomasyon Yazılımı
LUCA Web Tabanlı Muhasebe Yazılımı, Çağrı Merkezi
Yazılımı
Netsupport School, ETA, Digital Signore, Fidelio süit 8
Döner Sermayeli İşletmeler
Mali Yönetim Sistemi (DMİS)
Taşıt Takip Programı
Autocad 2015, Nod 32
Mevzuat ve İçtihat Programı, İcra Matik İcra Programı
İçDen (İç denetim süreçleri)
aSc Timetables Ders Planlama Programı 3 Limitsiz v2016
YORDAM Kütüphane Otomasyon
ÜNİPA, Personel programı, HİTAP
Yemekhane Otomasyon Sistemi
Hastane Yönetim Sistemi (MİAMED)
SPSS 19, Soru Bankası Programı
Oxford Language Learn (LMS öğretme sistemi), English File
Whiteboard Software
Turkosoft, Wixvin, İ-dixel, Dbswın 5.5.0
Kütüphane Kaynakları
Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Merkez Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunan kitaplar Dewey
Decimal Classification (DDC) onlu sınıflama sistemine göre tasnif edilmekte olup, kütüphanemizde
YORDAM otomasyon programı kullanılmaktadır.
Kütüphanemizde mevcut yayınların büyük bir kısmı YORDAM kütüphane programına kayıtlı olup,
kaynak tarama hizmetleri, tek bir anahtar kelime yardımı ile (yazar adı, kitap adı, konu, seri adı içinde
geçen herhangi bir kelime olabilir) araştırmacılar tarafından internet olan her ortamdan on-line olarak
yapılabilmektedir.
Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Merkez Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan yayınlar için
“Kütüphanelerle işbirliği” çerçevesinde öğretim üyelerimizin ihtiyaç duydukları yayınlara ulaşabilmeleri
için ödünç kitap alma hizmetleri; ANKOS‟un KİTS (kütüphaneler arası işbirliği takip sistemi) üyeliği ve
ULAKBİM - TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama Sistemi) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Milli
Kütüphane ile işbirliği protokolü imzalanmıştır.
Bu sisteme üye üniversitelerin kütüphaneleri ile ödünç kitap ve makale alışverişi yapılabilmekte
ve üye üniversitelerin akademik personeli de bu anlaşma gereği tüm kütüphane hizmetlerinden
yararlanabilmektedir.
Kütüphane internet salonumuzdaki mevcut bilgisayarlar okuyucunun on-line hizmetlerinde
kullanılmakta olup, çok sayıda okuyucuya hizmet vermektedir.
25
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Abone ve deneme elektronik veri tabanlarımızda mevcut e- kitap ve e- dergilere akademisyen,
doktora ve mastır öğrencileri internet ortamında her yerden ulaşarak büyük ölçüde yararlanmaktadırlar.
Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Merkez Kütüphanemizde engelli öğrencilerimize yönelik olarak gör-işit
salonumuz bulunmakta, salonumuz aynı anda 3 görme engelli öğrencimize hizmet verebilmektedir.
Kütüphanemiz internet salonunda şuanda 36 adet internet bağlantılı bilgisayar, 4 adet katalog
tarama bilgisayarı bulunmaktadır.
Tablo-13: Kütüphane Kaynakları
Kaynak Adı
Elektronik Dergi
Elektronik Kitap
Elektronik Diğer Kaynaklar
Toplam Elektronik Kaynak
2014 Yılı
38.989
3.081.282
1.618.399
4.738.670
2015 Yılı
48.286
3.002.477
1.899.738
4.950.501
Basılı Kitap ( Merkez Kütüphane )
Basılı Kitap ( Diğer Kampüs Kütüphaneleri )
Toplam Basılı Kitap
42.392
26.923
69.315
47.392
31.416
78.808
Basılı Türkçe Dergi (Süreli Yayın)
Basılı Yabancı Dergi (Süreli Yayın)
Toplam Basılı Dergi (Süreli Yayın)
9.606
1.161
10.767
10.106
1.583
11.689
22
21
620
6
23
22
695
6
Abone Olunan Veri Tabanı
Abone Olunan Basılı Dergi (Süreli Yayın)
Dergi Başlık (Süreli Yayın)
Üniversitemiz Tarafından Çıkartılan Dergi (Süreli Yayın)
Kitap Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi
69.315
78.808
51.973
33.155
2010
35.522
2011
40.259
2012
2013
2014
2015
Elektronik Kaynak Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi
4.738.670
4.950.501
3.105.759
3.100.250
2.132.856
1.010.687
2010
2011
2012
2013
26
2014
2015
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-14: Taşıtlar
Sıra
No
1
Alındığı
Tarih
1997
T
Cetveli
T-2
Araç Cinsi
Alım Şekli
Kullanan Birim
Binek oto
Hibe
Devrek Meslek Yüksekokulu
2
1998
T-3
Binek oto
SKS Geliri
Rektörlük
3
1999
T-11
Otobüs
SKS Geliri
Rektörlük
4
1999
T-2
Binek oto
SKS Geliri
Ereğli Eğitim Fakültesi
5
1999
T-2
Binek oto
SKS Geliri
Gökçebey Meslek Yüksekokulu
6
2000
T-11
Otobüs
Özel Bütçe
Rektörlük
7
2000
T-15
Ambulans
Özel Bütçe
Rektörlük
8
2000
T-15
Ambulans
Özel Bütçe
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
9
2001
T-5
Minibüs
SKS Geliri
Rektörlük
10
2002
T-15
Ambulans
Döner Sermaye
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
11
2002
T-2
Binek oto
Döner Sermaye
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
12
2003
T-11
Otobüs
SKS Geliri
Rektörlük
13
2005
T-2
Binek oto
SKS Geliri
Rektörlük
14
2005
T-3
Binek oto
Döner Sermaye
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
15
2007
T-2
Binek oto
Hibe
Alaplı Meslek Yüksekokulu
16
2007
T-11
Otobüs
Hibe
Rektörlük
17
2007
T-12
Kamyon
Hibe
Rektörlük
18
2008
T-11
Otobüs
Hibe
Rektörlük
19
2009
T-11
Otobüs
Hibe
Rektörlük
20
2009
T-2
Binek oto
Hibe
Rektörlük
21
2010
T-5
Minibüs
Hibe
Rektörlük
22
2010
T-12
Kamyon
Hibe
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
23
2011
T-11
Otobüs
Hibe
Rektörlük
24
2011
T-2
Binek oto
Hibe
Rektörlük
25
2012
T-07
Pikap
Özel Bütçe
Rektörlük
26
2012
T-02
Binek oto
Özel Bütçe
Rektörlük
27
2012
T-02
Binek oto
Özel Bütçe
Rektörlük
28
2012
T-05
Minibüs
Özel Bütçe
Rektörlük
29
2013
T-04
Arazi Aracı
Özel Bütçe
Rektörlük
30
2014
T-12
Kamyon
Özel Bütçe
Rektörlük
27
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
4. İnsan Kaynakları
4.1. Akademik Personel
Üniversitemiz öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere; 2015 yılında ; 16 Ocak, 29 Ocak, 13
Şubat, 20 Şubat, 03 Mart, 09 Mart, 21 Mart, 07 Nisan, 14 Nisan, 02 Mayıs, 04 Mayıs, 30 Mayıs, 22
haziran, 24 Haziran, 14 Temmuz, 03 Ağustos, 10 Ekim, 14 Ekim, 11 Kasım, 19 Kasım, 30 kasım, 7
Aralık, 21 Aralık tarihlerinde olmak üzere 23 kez akademik personel ilanına çıkılmıştır.Aynı ilanlara
başvurarak unvanları yüseltilen 78 öğretim elemanımız bulunmaktadır.
-1 Ocak 2015 tarihinde 1122 olan akademik personel sayımız % 1 artışla 31 Aralık 2015 tarihinde
1129 ’ e ulaşmıştır.
Tablo-15: Akademik Personelin Unvan Bazında Dağılımı
2014
Yılı
83
101
310
494
Öğretim Üyesi
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Toplam
2015
Yılı
89
105
325
519
Öğretim Görevlisi
Okutman
Araştırma Görevlisi
Uzman
Toplam
2014
Yılı
163
96
350
19
628
2015
Yılı
163
96
333
18
610
Toplam Akademik Personel
1122
1129
Diğer Öğretim Elemanları
Akademik Personel Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi
816
2010
882
2011
1.105
974
2012
1.129
1.122
2013
2014
2015
Tablo-16: Akademik Personel Cinsiyet Dağılımı (2015 Yılı)
Kadın
%
Erkek
%
Toplam
%
Öğretim Üyesi
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
191
27
33
131
% 37
% 30
% 31
% 40
328
62
72
194
% 63
% 70
% 69
% 60
519
89
105
325
% 100
% 100
% 100
% 100
Diğer Öğretim Elemanları
Öğretim Görevlisi
Okutman
Araştırma Görevlisi
Uzman
299
76
61
155
7
% 49
% 47
% 64
% 47
% 39
311
87
35
178
11
% 51
% 53
% 36
% 53
% 61
610
163
96
333
18
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
Akademik Personel
490
% 43
639
% 57
1.129
% 100
28
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-17: Akademik Personelin Birimler Bazında Dağılımı (2015 Yılı)
Akademik Birimler
Rektörlük
Fen- Edebiyat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
İletişim Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Devlet Konservatuvarı
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Devrek Meslek Yüksekokulu
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı
Meslek Yüksekokulu
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
Toplam
Prof.
Doç.
Yrd.
Doç.
Öğr.
Gör.
Arş.
Gör.
13
48
17
3
1
13
39
24
12
9
2
1
1
2
1
2
2
3
54
71
48
30
39
3
22
51
122
60
28
20
4
23
2
2
15
2
12
3
3
5
1
Okt.
Uzm.
10
134
281
154
75
70
9
50
10
1
2
1
1
5
5
3
3
11
6
1
4
6
21
8
21
20
7
71
71
1
1
1
4
10
33
21
1
4
14
2
4
18
21
1
16
325
10
163
1
89
105
1
333
TOP.
1
1
42
36
3
22
3
4
4
2
27
32
1
1
19
3
96
1
18
14
1129
3
1
Tablo-18: Yabancı Uyruklu Akademik Personel (2015 Yılı)
Geldiği Ülke
Suriye
Azerbaycan
Ürdün
Türkmenistan
Suriye
Çin
Ukrayna
ABD
Unvan
Profesör
Yardımcı Doçent
Yardımcı Doçent
Yardımcı Doçent
Okutman
Profesör
Yardımcı Doçent
Okutman
Çalıştığı Birim
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Toplam
Sayısı
1
2
1
1
3
1
1
4
14
Akademik Personel Başına Düşen Öğrenci Sayısının Değişimi
22
21
2010
2011
22
22
2012
2013
29
26
24
2014
2015
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-19: Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı (2015 Yılı)
21–25
Yaş
Unvan
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Uzman
Okutman
TOPLAM (B)
Yüzde ( A / B )
15
15
%1
26–30
Yaş
31–35
Yaş
2
30
198
4
24
258
%23
2
68
57
92
7
47
273
%24
36–40
Yaş
2
30
148
33
25
5
16
259
%23
41–50
Yaş
50
55
76
27
2
2
5
217
%19
51Üzeri
37
18
31
16
1
16-20
Yıl
9
28
42
9
2
1
2
93
%8
21Üzeri
77
43
42
20
4
107
%10
TOPLAM
(A)
89
105
325
163
333
18
96
1129
%100
Tablo-20: Akademik Personelin Hizmet Sürelerinin Dağılımı (2015 Yılı)
UNVANI
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Uzman
Okutman
TOPLAM (B)
Yüzde ( A / B )
1-3
Yıl
4-6
Yıl
7-10
Yıl
21
52
193
8
29
303
%27
30
40
90
6
13
179
%16
4
84
25
31
1
27
172
%15
11-15
Yıl
3
30
106
17
17
2
21
196
%17
4
186
%17
TOPLAM
(A)
89
105
325
163
333
18
96
1129
%100
Tablo-21: Atanan / Ayrılan Akademik Personel Sayısı (2015 Yılı)
Atanan
Akademik
Personel
119
Emekli
Tayin
Ayrılan
İstifa
Diğer
TOPLAM
2
58
32
24
82
Akademik Personelin Yurtdışı ve Yurtiçi Görevlendirmeleri
2547 sayılı Kanunun 33, 35, 38, 39, 40/a, 40/b, 40/c, 40/d maddesine göre 1 Ocak – 31 Aralık
2015 tarihleri arasında yurtdışında ve yurtiçinde başka kurumlarda görevlendirilen akademik personel
bilgileri aşağıda verilmiştir.
Tablo-22: Akademik Personelinin Yurtdışı ve Yurtiçi Görevlendirmeleri (Konsolide)
( 33 )
( 35 )
50
( 38 )
6
2547 Sayılı Kanun Madde
( 39 )
(40/a)
1.280
58
(40/b)
(40/c)
(40/d)
123
Tablo-23: 2547 / 38. Maddesi Uyarınca Başka Kurumlarda Görevlendirilen Akademik Personel
No
Unvanı
1
Prof.Dr.
2
Prof.Dr.
Adı ve
Soyadı
Haşmet
Bardakçı
Sibel
Örsel
Bağlı Olduğu
Bölüm/Anabilim Dalı
BEÜ Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölümü
Kalp ve Damar
Cerrahisi Anabilim Dalı
BEÜ Tıp Fakültesi
Dâhili Tıp Bilimleri
Bölümü
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
30
Gittiği Kurum
Özlük hakları Üniversitemizde kalmak ve her ayın 10
(on) günü Üniversitemizde çalışmak kaydıyla
13.05.2015 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Sağlık
Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde görevlendirilmiştir.
Özlük hakları Üniversitemizde kalmak ve her ayın 10
(on) günü Üniversitemizde çalışmak kaydıyla
11.06.2015 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Sağlık
Bakanlığı Ankara Dış Kapı Yıldırım Beyazıt
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Hastanesi Ruh Saplığı ve Hastalıkları Kliniği
bünyesinde görevlendirilmiştir.
Özlük hakları Üniversitemizde kalmak ve her ayın 10
(on) günü Üniversitemizde çalışmak kaydıyla,
17.02.2015 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Sağlık
Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji Kliniği’nde eğitim görevlisi olarak
görevlendirilmiştir.
Özlük hakları Üniversitemizde kalmak ve her ayın 10
(on) günü Üniversitemizde çalışmak kaydıyla, 2547
sayılı Yasanın 38. Maddesi uyarınca 15.06.2015
tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği’nde
görevlendirilmiştir.
Özlük hakları Üniversitemizde kalmak üzere
28.09.2015 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun
38.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nda görevlendirilmiştir. Birer yıllık süreyle
halen görevlidir.
2015-2016 eğitim-öğretim yılının güz ve bahar
dönemlerinde haftada 1 gün (Cuma günleri)
Üniversitede ders vermek üzere Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Anabilim Dalında görevlendirilmiştir.
Özlük hakları Üniversitemizde kalmak kaydıyla, 1 (bir)
yıl süre Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nda
görevlendirilmiştir.
Anabilim Dalı
3
Doç.Dr.
Turgut
Karabağ
BEÜ Tıp Fakültesi
Dâhili Tıp Bilimleri
Bölümü
Kardiyoloji Anabilim
Dalı
4
Prof.Dr.
Ali Kudret
Adiloğlu
BEÜ Tıp Fak.
Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
5
Uzman
Emine
Karadaş
BEÜ Devrek MYO
Finans Bankacılık ve
Sigortacılık Bölümü
6
Doç.Dr.
Gülnihal
Meral
BEÜ Fen Edebiyat
Fakültesi
7
Uzman
Bilge
Duman
BEÜ Ahmet Erdoğan
Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Tablo-24: 2547 / 40-b Maddesi Uyarınca Başka Kurumlarda Görevlendirilen Akademik Personel

Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi, Yrd. Doç. Dr. Şahru PİLTEN UFUK Sakarya Üniversitesine
Tablo-25: 2547 / 40-d Maddesi Uyarınca Başka Kurumlarda Görevlendirilen Akademik Personel



2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet BEŞKAYA - Turgut Özal Üniversitesine
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Halim AKBULUT - Karabük
Üniversitesine
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan
VERGİL - İstanbul Üniversitesine


Alaplı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Okutman İlker BAYRAM - Düzce Üniversitesine
Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ÇAPAR - İstanbul Aydın Üniversitesine

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yasemin KÖSE, Doç. Dr. Mehmet PEKKAYA,
Doç. Dr. Halime TEMEL NALIN, Yrd. Doç. Dr. Öznur YAVAN - Bartın Üniversitesine




Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Berk YILDIZ - Bartın Üniversitesine
Ereğli Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Said TORTOP - Sakarya Üniversitesine
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tezcan ABAZSIZ - Bartın Üniversitesine
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Asuman KOÇ YURTKUR - Bartın
Üniversitesine


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep BAŞAK - Bartın Üniversitesine
Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bengü SÜNBÜL - Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesine
31
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
2547 sayılı Kanunun 31, 35, 40/a, 40/b, 40/c, 40/d maddesine göre 1 Ocak – 31 Aralık 2015
tarihleri arasında Üniversitemizde görevlendirilen akademik personel bilgileri aşağıda verilmiştir.
Tablo-26: Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel (Konsolide)
( 31 )
128
( 35 )
15
2547 Sayılı Kanun Madde
( 40/a )
( 40/b )
320
( 40/d )
11
Tablo-27: 2547 / 40-b Maddesi Uyarınca Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel

İstanbul Üniversitesinden Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Süreyya
OSKAY-Güzel Sanatlar Fakültesine
Tablo-28: 2547 / 40-d Maddesi Uyarınca Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi
















İstanbul Üniversitesinden İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan VERGİL
Bartın Üniversitesinden öğretim üyeleri Prof. Dr. Said KINGIR, Doç. Dr. Halil Barış ÖZEL, Doç. Dr.
Şaban ESEN, Yrd. Doç. Dr. Fatih CEYLAN ve Yrd. Doç. Dr. Hande KÜÇÜKÖNDER
Sakarya Üniversitesinden öğretim üyeleri Prof. Dr. M. Mehdi ERGÜZEL, Prof. Dr. Habip YILDIZ, Prof. Dr.
Fatih SAVAŞAN, Yrd. Doç. Dr. Nurullah ALTUN, Yrd. Doç. Dr. Ayşe AYDIN, Yrd. Doç. Dr. Turgut
SUBAŞI, Prof. Dr. Ebubekir SOFUOĞLU, Doç. Dr. Muhammet Bilal ÇELİK, Doç. Dr. Safiye KIRANLAR,
Doç. Dr. Haşim ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Fikrettin YAVUZ, Doç. Dr. Safiye KIRANLAR, Yrd. Doç. Dr. Zeynep
İSKEFİYELİ, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN, Doç. Dr. Ümit EKİN, Yrd. Doç. Dr. Fatih BOZKURT, Prof. Dr.
Mustafa DEMİR, Prof. Dr. M. Yaşar ERTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Recep YAŞA, Yrd. Doç. Dr. Mustafa SARI
Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahar ANAFOROĞLU
Gazi Üniversitesinden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN
İstanbul Üniversitesinden İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN, Prof. Dr. Adnan
DEMİRCAN
Sakarya Üniversitesinden Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri Yrd.
Doç. Dr. Ayşe AYDIN ve Yrd. Doç. Dr. Hülya ÜRKMEZ
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi
Sakarya Üniversitesinden öğretim üyesi Prof. Dr. Habip YILDIZ, Prof. Dr. Temel GÜRDAL, Doç. Dr.
Mehmet E. ALTUNDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Nurullah ALTUN, Doç. Dr. Mustafa ALTUN, Doç. Dr. Alpaslan
OKUR, Prof. Dr. M. Mehdi ERGÜZEL, Yrd. Doç. Dr. Ayşe AYDIN, Doç. Dr. Ozan YILMAZ, Yrd. Doç. Dr.
Selçuk Kürşad KOCA,
Yalova Üniversitesinden İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı
öğretim üyesi Prof. Dr. M. Tahir YAREN
Selçuk Üniversitesinden Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza SÖĞÜT
Bartın Üniversitesinden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Said KINGIR, Prof. Dr.
Metin SABAN, Doç. Dr. Şaban ESEN, Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKÇA, Yrd. Doç. Dr. Melih BAŞKOL ve Yrd.
Doç. Dr. Hande KÜÇÜKÖNDER
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
öğretim görevlisi Gökhan DEMİRARSLAN
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rasim DENİZ
32
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
4.2. İdari Personel
Üniversitemiz memur (4/A) statüsündeki personel sayısı 1 Ocak 2015 tarihinde 1.238 iken 31
Aralık 2015 tarihinde %2,5 azalarak 1.207 olmuştur. Personel ihtiyacını karşılamak üzere Devlet
Personel Başkanlığı tarafından 2015 yılı için 25 personel atama izni verilmiştir.
Bu izne bağlı olarak yıl içerisinde;
 KPSS 2015/1 ataması ile 1 sağlık teknikeri, 15 hemşire, 1 şoför,
 KPSS sonucuna göre ilanla 1 avukat,
 Naklen atama ile 1 hemşire, 1 sağlık teknisyeni, 1 şoför,
 657 sayılı Kanunun 92. maddesi uyarınca istifa sonrası yeniden atama kapsamında 1 teknisyen,
 2547 sayılı Kanun kapsamından 657 sayılı Kanuna geçiş kapsamında 1 daire başkanı, 2 mühendis
ataması gerçekleştirilmiştir.
Devlet Personel Başkanlığı’nın izni dışında ilgili mevzuatı gereği istisnai olarak 2015 yılı içerisinde;
 2828 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan 5 kişi hizmetli
kadrosuna,
 Özelleştirilen kurumlardan nakiller kapsamında ÇATES kurumundan 1 kişi bilgisayar işletmeni
kadrosuna,
 Mecburi hizmet ataması kapsamında 4 kişi tabip kadrosuna atanmıştır.
2015 yılı içerisinde atanan toplam personel sayısı (4/A) 35 kişidir.
Üniversitemizde kurum içi görevlendirme, nakil, vekâlet ve unvan değişikliği gibi sebeplerle132
kişi; kadro derece değişikliği sebebiyle de 186 kişinin yeniden atama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Üniversitemiz İdari personeli için;
 02-03-04 Şubat 2015 tarihlerinde Hizmet İçi Eğitim,
 19 Mart 2015 tarihinde Hizmet İçi Eğitim, Aday Memur Eğitimi,
 06-20 Nisan 2015 tarihinde Temel Eğitim,
 27 Nisan 2015 – 29 Mayıs 2015 tarihleri arasında “Hazırlayıcı Eğitim”,
 01 Haziran 2015 – 01 Ağustos 2015 tarihleri arasında “Staj Eğitimi” yapılmıştır.
2015 yılında, 7 kişi emeklik, 32 kişi nakil, 23 istifa, 1 ölüm sebebiyle ve 1 kişi de görevine son
verilerek Üniversitemizden ayrılmışlardır.
Tablo-29: İdari Personelin Özlük Hakları ve Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı (2015 Yılı)
Özel Bütçe
*SKS Öz Gelirler
Sınıf
2014
2015
2014
Yılı
Yılı
Yılı
Genel İdari Hizmetler
418
401
17
Teknik Hizmetler
121
120
3
Sağlık Hizmetleri
310
301
0
Eğitim-Öğretim Hizmetleri
2
2
0
Avukatlık Hizmetleri
4
3
0
Din Hizmetleri
1
1
0
Yardımcı Hizmetler
52
55
13
TOPLAM
908
883
33
*632 sayılı KHK kapsamındaki 4/A kadrolu personel
2015
Yılı
17
3
0
0
0
0
13
33
*Döner Sermaye
2014
Yılı
13
13
230
0
0
0
41
297
2015
Yılı
13
13
224
0
0
0
41
291
TOPLAM
2014
Yılı
448
137
540
2
4
1
106
1238
2015
Yılı
431
136
525
2
3
1
109
1207
Tablo-30: İdari Personelin Cinsiyet Dağılımı (2015 Yılı)
Kadın
590
%49
Kişi Sayısı
Yüzde (%)
Erkek
617
%51
TOPLAM
1207
%100
Tablo-31: İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (2015 Yılı)
Kişi Sayısı
Yüzde (%)
İlk
Öğretim
72
%6
Lise
236
%19
Ön
Lisans
239
%20
Lisans
614
%51
33
Yüksek
Lisans
45
%3,7
Doktora
Toplam
1
%0,3
1207
%100
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-32: İdari Personelin Birimler Bazında Kadro Dağılımı (2015 Yılı)
4/A
Birimler
Genel Sekreterlik
Personel Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sivil Savunma Uzmanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Fen Edebiyat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Devrek Meslek Yüksekokulu
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
Devlet Konservatuarı
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
SKS ( Öz Gelirler ve 632 SKHK)
Döner Sermaye (632 SKHK)
Toplam
Dolu
13
24
74
56
22
9
15
11
5
0
20
14
17
36
14
20
5
26
2
6
2
5
4
3
3
9
3
8
1
28
14
7
11
23
12
2
6
353
33
291
1207
Boş
24
11
25
26
11
10
11
7
6
2
16
12
16
16
10
10
5
19
5
3
7
7
4
3
3
7
5
5
6
6
9
9
5
19
6
10
4
6
183
6
114
659
4/B
Sözleşmeli
İşçi
2
1
1
1
76
76
5
Tablo-33: İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı (2015 Yılı)
Kişi Sayısı
Yüzde (%)
0-3 Yıl
124
%10
4-6 Yıl
177
%15
7-10 Yıl
333
%28
11-15 Yıl
181
%15
16-20 Yıl
183
%15
21-Üzeri
209
%17
Toplam
1207
%100
Tablo-34: İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı (2015 Yılı)
Kişi Sayısı
Yüzde (%)
21–25 Yaş
65
%5
26–30 Yaş
229
%19
31–35 Yaş
273
%23
34
36–40 Yaş
251
%21
41–50 Yaş
275
%23
51-Üzeri
114
%9
Toplam
1207
%100
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-35: İdari Personelin Unvan Bazında Kadro Dağılımı (2015 Yılı)
Unvan Adı
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Hukuk Müşaviri
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Personel Dairesi Başkanı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı
Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı
İç Denetçi
Hastane Başmüdürü
Hastane Müdürü
Yurt Müdürü
Hastane Müdür Yardımcısı
Fakülte Sekreteri
Yüksek Okul Sekreteri
Enstitü Sekreteri
Şube Müdürü
Mali Hizmetler Uzmanı
Sivil Savunma Uzmanı
Mali Hizmetler Uzmanı Yardımcısı
Araştırmacı(Özelleştirme)
Koruma ve Güvenlik Şefi
Şef
Şef (Özelleştirme)
Sayman
Ayniyat Saymanı
Memur
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Ambar Memuru
Santral Memuru
Satınalma Memuru
Tahsildar
Daktilograf
Sekreter
Veznedar
Bilgisayar İşletmeni
Şoför
GİH Toplam
Sosyal Çalışmacı
Uzman Tabip
Tabip
Diş Tabibi
Veteriner Hekim
Biyolog
Odyolog
Psikolog
Fizyoterapist
Eczacı
Diyetisyen
Sağlık Fizikçisi
Başhemşire
Hemşire
SINIFI
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
35
TOPLAM
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
2
5
11
12
3
25
6
1
3
5
8
62
10
5
2
59
23
1
3
4
1
5
23
8
464
25
795
2
12
5
1
1
14
1
4
7
7
5
3
2
446
DOLU
1
2
0
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
2
0
11
12
3
23
1
0
2
1
8
43
3
0
2
31
20
0
0
0
0
0
0
1
236
17
431
1
4
5
1
1
10
0
1
3
3
3
1
2
308
BOŞ
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
5
0
0
0
2
5
1
1
4
0
19
7
5
0
28
3
1
3
4
1
5
23
7
228
8
364
1
8
0
0
0
4
1
3
4
4
2
2
0
138
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Ebe
Sağlık Memuru
Sağlık Teknikeri
Sağlık Teknisyeni
Laborant
SH Toplam
Uzman
Kütüphaneci
Programcı
Mühendis(Özelleştirme)
Mühendis
Mimar
Kimyager
İstatistikçi
Tekniker(Özelleştirme)
Tekniker
Teknisyen
Teknisyen (Özelleştirme)
Teknik Ressam
TH Toplam
Öğretmen
EÖH Toplam
Avukat
AH Toplam
İmam
DH Toplam
Teknisyen Yardımcısı
Hizmetli
Hizmetli (Ş)
Hastabakıcı
Aşçı
Terzi
Berber
Kaloriferci
Bekçi
Gassal
YH Toplam
Genel Toplam
SH
SH
SH
SH
SH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
EÖH
AH
DH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
YH
25
87
76
24
16
738
3
9
7
3
22
3
1
2
5
37
96
5
3
196
4
4
4
4
2
2
5
96
4
8
4
1
1
5
1
2
127
1866
19
62
67
18
16
525
3
4
2
1
19
1
1
2
2
31
69
0
1
136
2
2
3
3
1
1
5
86
4
6
4
0
0
3
1
0
109
1207
6
25
9
6
0
213
0
5
5
2
3
2
0
0
3
6
27
5
2
60
2
2
1
1
1
1
0
10
0
2
0
1
1
2
0
2
18
659
2014 Yılı
531
313
119
30
17
10
24
1
1
2
6
8
2015 Yılı
622
336
119
30
17
60
10
26
1
1
7
7
8
910
1001
Tablo-36: Hizmet Alımı Çalışan Personel
2014 Yılı
293
151
142
2015 Yılı
293
151
142
Sağlık Kültür ve Spor DBŞK
Temizlik
Evrak Dağıtım
Isıtma
Şoför
Bilgisayar/Aydınlatma
Ağaç/Mobilya İşleri
66
13
34
5
4
5
5
66
12
38
5
6
5
Diş Hekimliği UAM
Çeşitli Hizmet Alımı
20
20
20
20
İdari ve Mali İşler DBŞK
Güvenlik
Temizlik
Sağlık UAM
Temizlik
Veri Hazırlama
Güvenlik
Teknik Hizmet
Yemek
Bilgi İşlem
Destek Hizmetleri
Asansör Hizmetleri
Dış Laboratuvar
Radyoterapi
PET/CT
Sterilizasyon
Genel Toplam
36
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
5. Sunulan Hizmetler
5.1. Eğitim Hizmetleri
Avrupa Birliği Diploma Eki Etiketi
Üniversitemizin yaptığı Diploma Eki Etiketi başvurusu
Avrupa
Komisyonu
tarafından
değerlendirilerek
Üniversitemize Bologna sürecinin önemli basamaklarından
biri olan ‘’Diploma Supplement Label’’ verildi.
Çift Diploma ( 3+1 Eğitim Anlaşması )
Üniversitemiz ile Texas Southern University ve Southern New Hampshire University arasında
imzalanan 3+1 eğitim protokolü ile öğrencilerimize çift diploma alma hakkı sağlanmıştır.
Mühendislik Fakültesi Maden
Mühendisliği Bölümümüz, Ülkemizdeki
mühendislik
eğitimi
kalitesinin
yükseltilmesine
katkıda
bulunmak
amacıyla faaliyet gösteren Mühendislik
Eğitim Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon
Derneği
(MÜDEK)
tarafından 2009-2016 dönemleri için
akredite edilmiştir.
37
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği ve Geomatik Mühendisliği lisans programları, 20152020 dönemleri için beş yıl süre ile MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Bu bölümler aynı zamanda
ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) tarafından da akredite olmuş
ve EUR-ACE kalite markasını kullanma hakkı da kazanmış bulunmaktadır.
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü; Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih
Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından
2015-2020 dönemleri için beş yıllığına akredite edilmiştir. Bölüm böylece Türkiye’de akreditasyon alan
üçüncü biyoloji bölümü olmuştur.
Öğrenci Sayıları
Üniversitemiz, 11 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 7 Meslek Yüksekokulu ile
eğitim-öğretim faliyetlerini sürdürmektedir. 2015 yılında Toplam bölüm/program sayımız 167 lisans, 70
lisansüstü, 141 ön lisans programı olmak üzere toplamda 378’e ulaşmıştır.
İnsan kaynağına yoğun ihtiyaç duyulan alanlarda açılan yeni bölüm ve programları ile 2015 LYS
yerleştirmeleri sonucu kontenjanlarını % 100’e yaklaşan bir oranda dolduran Üniversitemiz, öğrenci
sayısını da her geçen yıl artırmaya devam etmektedir.
Üniversitemiz’de lisans, lisansüstü ve ön lisans programlarında öğrenim gören toplam öğrenci
sayısı, 2015-2016 Akademik Yılında bir önceki yıla göre %11 oranında artarak 29.424’e ulaşmıştır.
Tablo-37: Öğrenci Sayıları
Lisansüstü
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
1. Öğretim
2. Öğretim
Ön Lisans
1. Öğretim
2. Öğretim
Genel Toplam
2014 Yılı
1.282
188
1.094
15.247
10.884
4.363
9.974
7.351
2.623
26.503
38
2015 Yılı
1.680
217
1.463
16.646
11.941
4.705
11.098
8.294
2.804
29.424
Artış
% 31
% 15
% 34
% 9
% 10
% 8
% 11
% 13
% 7
% 11
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Toplam Öğrenci Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi
23.871
21.610
16.746
26.503
29.424
19.128
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Tablo-38: Birim Bazında Öğrenci Sayıları (2015 Yılı)
Lisans / Önlisans
Fen Edebiyat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Devlet Konservatuarı
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Devrek Meslek Yüksekokulu
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek
Yüksekokulu
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
Toplam
Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Toplam
I. Öğretim
2014
2015
Yılı
Yılı
1.246
1.316
749
829
2.548
2.742
2.430
2.576
1.880
1.975
69
70
255
297
272
396
252
257
905
1.115
184
200
94
118
2.171
2.407
1.692
1.834
938
1.187
II. Öğretim
2014
2015
Yılı
Yılı
413
353
1.327
1.607
747
1.461
1.851
650
269
390
602
859
611
926
Toplam
2014
2015
Yılı
Yılı
1.659
1.719
749
829
3.875
4.203
4.037
4.427
2.627
2.625
69
70
255
297
541
786
252
257
905
1.115
184
200
94
118
2.773
3.018
2.551
2.760
938
1.187
1.432
816
186
1.586
851
206
658
270
125
667
255
127
2.090
1.086
311
2.253
1.106
333
116
18.235
223
20.235
109
6.986
218
7.509
225
25.221
441
27.744
Yüksek Lisans
2014
2015
Yılı
Yılı
469
642
557
727
68
94
1.094
1.463
Genel Toplam
Doktora
2014
2015
Yılı
Yılı
114
130
61
72
13
15
188
217
Toplam
2014
2015
Yılı
Yılı
583
772
618
799
81
109
1.282
1.680
26.503
39
29.424
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-39: Bölüm/Program Bazında Lisansüstü Öğrenci Sayıları ( 2015 Yılı )
Tezli
642
11
115
26
48
70
59
68
41
39
26
52
5
17
13
28
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik
Geomatik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Matematik
Biyoloji
İnşaat Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Nano Teknoloji Mühendisliği
Moleküler Biyoloji
Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik Eğitimi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme
İşletme (Bartın Üniversitesi İle Ortak)
İktisat
İktisat (Kocaeli Üniversitesi İle Ortak)
Sınıf Öğretmenliği
Eğitim Programları ve Öğretim
Türkçe Eğitimi
Pazarlama ve Satış Yönetimi
Maliye
Maliye (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)
Türk Dili ve Edebiyatı (Sakarya Üniv. Ortak)
Türkçe Eğitimi (Sakarya Üniv. İle Ortak)
Tarih (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)
İşletme (Uzaktan Eğitim)
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık Kurumları işletmeciliği
547
120
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Biyoistatistik
Halk Sağlığı
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Endodonti (Gazi Üniversitesi İle Ortak)
Protetik Diş Tedavisi (Gazi Üniv. İle Ortak)
Histoloji ve Embriyoloji (Kocaeli Üniv. Ortak)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Cerrahi Hastane Hemşireliği
94
Yüksek Lisans
Tezsiz
Toplam
642
11
115
26
48
70
59
68
41
39
26
52
5
17
13
28
180
41
117
24
79
20
24
52
26
52
23
34
30
43
42
23
9
5
2
7
4
25
19
Toplam
1.283
40
180
Doktora
130
7
13
18
13
17
9
9
10
7
25
2
727
161
0
117
0
24
79
20
24
52
26
52
23
34
30
43
42
72
32
12
6
12
94
0
23
9
5
2
7
4
0
0
0
25
19
15
1.463
217
10
1
3
3
3
5
Genel
Toplam
772
18
128
26
66
83
76
77
50
49
33
77
5
19
13
28
799
193
12
123
12
24
79
20
24
52
36
52
23
34
30
43
42
109
0
24
12
5
2
7
4
3
3
5
25
19
1.680
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-40: Bölüm/Program Bazında Lisans Öğrenci Sayıları ( 2015 Yılı )
I. Öğretim
II. Öğretim
Toplam
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
Maliye
Çalışma Ekonomisi Endüstriyel İlişkiler
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
2.576
545
534
441
400
461
195
1.851
556
556
450
0
92
197
4.427
1.101
1.090
891
400
553
392
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik
Kimya
Matematik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Arkeoloji
Sosyoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Tarih
1.366
52
86
210
235
196
1
57
107
121
120
181
353
0
28
78
0
184
0
16
0
0
0
47
1.719
52
114
288
235
380
1
73
107
121
120
228
Mühendislik Fakültesi
Geomatik Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
2.742
360
196
241
648
354
423
264
112
102
42
1.461
0
0
0
620
281
379
181
0
0
0
4.203
360
196
241
1.268
635
802
445
112
102
42
Ereğli Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
İlköğretim Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmen.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Zihin Engelliler Öğretmenliği
1.975
408
221
273
196
221
238
63
144
211
650
4
0
6
0
0
252
56
133
199
2.625
412
221
279
196
221
490
119
277
410
Tıp Fakültesi
Tıp Bilimleri
829
829
0
0
829
829
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim
70
70
0
0
70
70
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimleri Bölümü
297
297
0
0
297
297
41
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
İlahiyat Fakültesi
İlköğretim Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmen.
İlahiyat
396
58
338
390
68
322
786
126
660
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi
Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi
*(Kapatılan Yüksekokulun öğrencileri)
257
124
0
0
257
124
133
0
133
1.115
215
900
0
0
0
1.115
215
900
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
200
200
0
0
200
200
Devlet Konservatuarı
Opera Sanat Bölümü
Yaylı Çalgılar Sanat Bölümü
Oyunculuk Sanat Bölümü
Yaylı Çalgılar Yapımı Sanat Bölümü
118
45
10
42
21
0
0
0
0
0
118
45
10
42
21
11.941
4.705
16.646
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Toplam
Tablo-41: Bölüm/Program Bazında Ön Lisans Öğrenci Sayıları ( 2015 Yılı )
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Döküm
Elektrik
Elektronik Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Metalürji
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Elektronik Haberleşme Teknolojileri
İşletme Yönetimi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri
Gemi İnşaatı
Gemi Makinaları (sadece 2. Öğretim)
Yapı Ressamlığı
Yapı Denetimi
Endüstriyel Elektronik
Makine
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Harita Kadastro
Maden Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İşletme Yönetimi
İnşaat Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Lojistik
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Elektrik (sadece 2. Öğretim)
42
I. Öğretim
2.407
232
6
328
266
145
230
196
184
167
197
176
0
114
134
30
2
II. Öğretim
611
168
0
76
38
5
2
15
0
5
10
0
203
0
89
0
0
Toplam
3.018
400
6
404
304
150
232
211
184
172
207
176
203
114
223
30
2
1.834
159
147
423
354
232
177
121
138
83
0
926
131
0
102
114
179
62
106
151
80
1
2.760
290
147
525
468
411
239
227
289
163
1
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
A. E. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Paramedik
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Anestezi Teknikerliği
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Tanıtım Pazarlama
Ameliyathane Hizmetleri
İlk ve Acil Yardım
Yaşlı Bakımı
Ağız ve Diş Sağlığı
Odyometre
Çocuk Gelişimi
Eczane Hizmetleri
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
1.187
94
1
89
113
99
68
99
148
82
79
82
89
62
82
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Kâğıt Teknolojisi
İşletme
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Mobilya ve Dekorasyon
1.586
121
159
113
131
156
138
103
97
360
2
96
40
70
667
3
112
100
4
4
75
4
1
364
0
0
0
0
2.253
124
271
213
135
160
213
107
98
724
2
96
40
70
851
68
87
93
94
51
150
92
23
33
160
255
9
7
6
0
0
62
72
0
0
99
1.106
77
94
99
94
51
212
164
23
33
259
206
127
333
2
0
94
33
11
66
0
0
64
0
0
63
2
0
158
33
11
129
223
99
41
83
218
99
42
77
441
198
83
160
8.294
2.804
11.098
Devrek Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İşletme Yönetimi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Kimya Teknolojisi
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Aşçılık Programı
Çevre Koruma ve Kontrol Programı
Geleneksel El Sanatları
Yerel Yönetimler
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek
Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Seramik Cam ve Çinicilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Yönetimi
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Mimari ve Dekoratif Sanatlar
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Grafik Tasarımı
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Toplam
43
1.187
94
1
89
113
99
68
99
148
82
79
82
89
62
82
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Toplam Bölüm/Program Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi
243
267
2010
2011
378
360
348
306
2012
2013
2014
2015
Tablo-42: Alan Bazında Lisans Programları Öğrenci Dağılımı (2015 Yılı)
Fen Bilimleri Alanı
Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen)
I. Öğretim
II. Öğretim
Toplam
3.267
1.583
4.850
525
122
647
Mühendislik Fakültesi
2.742
1.461
4.203
Sosyal Bilimler Alanı
4.200
2.404
6.604
841
231
1.072
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2.576
1.851
4.427
İlahiyat Fakültesi (Sosyal Kısmı)
338
322
660
Devlet Konservatuarı
118
118
Denizcilik Fakültesi
124
124
Güzel Sanatlar Fakültesi
70
70
2.241
2.241
Tıp Fakültesi
829
829
Diş Hekimliği Fakültesi
297
297
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
1.115
1.115
Eğitim Bilimleri Alanı
2.233
718
2.951
Ereğli Eğitim Fakültesi
1.975
650
2.625
Fen-Edebiyat Fakültesi (Edebiyat Kısmı)
Sağlık Bilimleri Alanı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
200
İlahiyat Fakültesi (Eğitim Kısmı)
58
68
126
11.941
4.705
16.646
Genel Toplam
44
200
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-43: Tıpta Uzmanlık Programları Öğrenci Sayıları (2015 Yılı)
Öğrenci
Sayısı
2
4
6
20
2
6
3
7
15
1
2
1
6
4
1
6
4
Program Adı
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk, Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Tıbbi Farmakoloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kardiyoloji
Enfeksiyon Hastalıkları
Nöroloji
Nükleer Tıp
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Radyoloji
Radyasyon Onkolojisi
Tıbbi Genetik
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anatomi
KBB Hastalıkları
Öğrenci
Sayısı
4
5
13
3
3
2
2
2
1
1
-
Program Adı
Çocuk Cerrahisi
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Ortopedi ve Travmatoloji
Tıbbi Patoloji
Plastik, Estetik Cerrahi
Üroloji
Biyofizik
Biyoistatistik
Tıbbi Biyokimya
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
İmmünoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Biyoloji
Genel Toplam
126
Tablo-44: Engelli Öğrenci Sayıları (2015 Yılı)
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Devrek Meslek Yüksekokulu
Diş Hekimliği Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Kdz Ereğli Meslek Yüksekokulu
Mühendislik Fakültesi
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Toplam
1
1
2
E
1
1
1
2
E
2
1
2
3
1
9
3
1
14
4
1
K
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
6
7
13
1
1
1
1
5
1
1
2
1
2
2
K
1
1
10
E
1
3
1
2
1
2
1
2
1
16
Toplam
K
Toplam
Toplam
Eğitim Gördüğü Birim
II. Öğretim
Toplam
I. Öğretim
1
5
3
1
3
3
1
3
1
5
1
27
Tablo-45: Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayıları (2015 Yılı)
Kendi İsteği
İle Ayrılan
Öğrenim Ücreti
ve Katkı Payı
Yatırmayanlar
Hazırlıkta
Başarısız olup
Türkçe
Programa
Yerleştirilen
Yüksek
Öğretimden
Çıkarma
769
-
-
-
45
Yatay Geçiş
Kurumiçi :56
Kurumdışı :450
Diğer
TOPLAM
Diğer:60
Vefat:4
1.339
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-46: Çift Ana Dal ve Yan Dal Öğrenci Sayıları (2015 Yılı)
Çift Anadal
Programı
1
1
Birim Adı
Program Adı
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Kimya
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat II. Öğretim Programı
1
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği II. Öğretim Programı
Makina Mühendisliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği II. Öğretim
Programı
Zihin Engelliler Öğretmenliği
1
2
6
2
1
Mühendislik Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Toplam
Yan Dal
Programı
1
2
2
7
12
19
Tablo-47: Yatay ve Dikey Geçişle Gelen Öğrenci sayıları (2015 yılı)
Birim Adı
Program Adı
Diş Hekimliği Fakültesi
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği
Tıp
Biyoloji (İÖ)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Biyomedikal Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Geomatik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
46
Yatay
Geçiş
8
28
1
3
2
Dikey
Geçiş
4
3
3
3
2
2
4
2
17
5
16
2
2
2
3
1
4
2
10
6
4
3
4
8
16
4
2
7
7
8
7
7
7
8
3
3
8
5
5
4
7
7
7
6
6
10
10
4
6
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Zonguldak Meslek
Yüksekokulu
Ahmet Erdoğan Sağlık
Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Devrek Meslek Yüksekokulu
Gökçebey Mithat-Mehmet
Çanakçı Meslek Yüksekokulu
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğret.
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İlköğretim Din Kül. ve Ahlak Bilgisi Öğr.(İÖ)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Lojistik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
İlk ve Acil Yardım
Odyometre
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Yaşlı Bakımı
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yapı Denetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ)
İşletme Yönetimi
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce)
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce)
(İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
İşletme Yönetimi
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Yönetimi
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ)
Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Fizik Anabilim Dalı
Kimya Anabilim Dalı
Maden Mühendisliği Anabilim Dalı
47
1
5
1
6
5
7
4
30
2
1
5
3
16
17
2
5
11
1
1
3
2
3
1
2
3
3
4
6
4
3
6
3
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2
3
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
6
6
9
8
7
14
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Karadeniz Ereğli Meslek
Yüksekokulu
Toplam
İşletme Anabilim Dalı
İşletme Anabilim Dalı
İşletme Anabilim Dalı(UZEM)
Tarih Anabilim Dalı (Sakarya Üniv.-ortak)
3
2
1
1
Deniz ve Liman İşletmeciliği
1
378
199
Yabancı Diller Yüksekokulu, Üniversitemize kayıt yaptıran zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık
programı öğrencilerine yabancı dilin temel kurallarını öğreterek bilgi ve becerilerini geliştirecek, işittiğini
ve okuduğunu anlayabilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek düzeyde yabancı dil
yeterliliğini kazandırmak üzere kurulmuştur. Öğrenciler seviyelerine uygun olarak kurlara ayrıldıktan
sonra haftada en az 20 en çok 28 saat olmak üzere ders görmektedirler. Okulumuzda verilen İngilizce
seviyesi ve yürütülen program Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerine (CEFR) birebir uygun olarak
hazırlanmıştır.
Tablo-48: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları (2015 yılı)
Birim/Program Adı
K
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat
İşletme
Maliye
Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel
İlişkiler
Uluslararası Ticaret ve İşletme
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
Kimya
Matematik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Arkeoloji
Sosyoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Tarih
Mühendislik Fakültesi
Geomatik Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Ereğli Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
I. Öğretim
E
Toplam
67
58
1
55
63
1
7
6
4
4
2
1
9
1
2
35
122
121
2
Öğrenci Sayıları
II. Öğretim
K
E
Toplam
55
66
2
122
125
3
13
8
7
4
6
4
13
8
1
4
1
44
1
2
2
1
3
2
1
16
18
31
1
6
Toplam
E
Toplam
67
59
1
1
3
1
4
1
35
1
5
1
K
1
2
1
9
1
1
4
1
44
1
2
1
3
6
1
2
1
3
6
1
2
1
3
1
2
2
10
7
48
61
24
3
2
3
5
12
8
64
79
55
4
8
1
3
2
1
16
18
31
1
6
2
2
10
13
49
62
25
3
2
3
5
12
14
65
80
56
4
8
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
1
48
5
1
6
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
3
1
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
79
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği
41
120
1
1
55
49
104
134
90
224
1
1
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
2
6
8
2
6
8
Denizcilik Fakültesi
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
6
17
23
6
17
23
1
3
1
1
3
1
3
2
1
3
1
2
4
2
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Elektrik
Gemi İnşaatı
1
Zonguldak Meslek Yüksek
Okulu
İşletme Yönetimi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Lojistik
Radyo ve Televizyon
Programcılığı
1
1
1
3
2
1
1
Çaycuma Meslek Yüksek Okulu
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Gıda Teknolojisi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Turizm ve Otel İşl.
Uygulamalı İngilizce ve
Çevirmenlik
Devrek Meslek Yüksek Okulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Toplam
1
4
1
1
2
1
3
1
1
1
6
2
1
1
1
1
26
2
1
1
1
38
71
49
458
2
475
3
5
2
1
64
1
120
95
2
933
1
155
2
1
1
65
160
132
287
3
2
26
3
1
1
1
38
4
5
3
1
64
166
114
280
613
2
607
2
1220
1
4
2
Mezun Öğrenci Sayıları
Bülent Ecevit Üniversitesinin her geçen yıl artan öğrenci sayısı ile birlikte ön lisans, lisans ve
lisansüstü programlarını tamamlayan mezun sayısı da artmaktadır. Bülent Ecevit Üniversitesi 1992
yılından bu yana fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında öğrenim
gören 45 bin 700 öğrencisini mezun etmiş bulunmaktadır. Üniversitenin farklı alanlarda sürdürdüğü
akademik eğitimleri tamamlayan mezunların 25 bin 500’ü ön lisans, 18 bin 500’ü lisans ve 1.700’ü ise
lisansüstü programları bitirmiştir.
Toplam Mezun Öğrenci Sayısının Düzey İtibarıyla Dağılımı
46.047
25.550
18.783
1.593
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
49
121
Doktora
TOPLAM
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-49: Lisans/Önlisans Mezun Öğrenci Sayıları (2015 yılı)
Program Adı
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Din Kül. ve Ahlak Bilgisi Öğretmen.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Ereğli Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Biyoloji
Fizik
Kimya
Fen Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisadi İdari Bilimler
İşletme
Fakültesi
Maliye
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Tıp Programı
Diş Hekimliği
Diş Programı
Güzel Sanatlar
Resim
Fakültesi
Deniz İşletmeciliği ve
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Yönetimi Yüksekokulu
Zonguldak Sağlık
Hemşirelik
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Yüksekokulu
Opera
Devlet Konservatuvarı
Yaylı Çalgılar Yapımı
Ameliyathane Hizmetleri
Ağız ve Diş Sağlığı
Çocuk Gelişimi
Odyometre
Anestezi
Ahmet Erdoğan Sağlık
İlk ve Acil Yardım
Hizmetleri Meslek
Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri
Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Yaşlı Bakımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojileri
Alaplı Meslek
Yüksekokulu
Elektronik Teknolojisi
Endüstriyel Elektronik
Gemi İnşaatı
Birim
50
I. Öğretim II. Öğretim
37
0
43
40
44
52
94
87
43
52
60
39
42
33
20
13
49
33
6
25
24
57
68
84
71
92
56
85
92
82
82
33
13
57
34
74
45
38
12
49
96
97
50
23
Toplam
37
43
40
96
181
43
112
81
53
13
82
6
49
125
84
163
141
174
82
46
91
74
83
12
49
193
50
23
14
14
56
56
99
99
34
34
2
1
24
27
30
31
29
28
30
37
19
28
14
26
51
11
8
28
3
24
2
1
24
27
30
31
29
28
30
37
19
28
14
26
98
15
8
35
3
24
47
4
7
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Çaycuma Meslek
Yüksekokulu
Devrek Meslek
Yüksekokulu
Gökçebey Mithat
Mehmet Çanakçı
Meslek Yüksekokulu
Zonguldak Meslek
Yüksekokulu
Karadeniz Ereğli
Meslek Yüksekokulu
Toplam
Gemi Makineleri İşletme (İÖ)
İnşaat (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Endüstriyel Otomasyon
Metalürji Malzeme
İşletme
Muhasebe
Yapı Denetimi
Yapı Ressamlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Gıda kalite Kontrol ve Analizi
Gıda teknolojileri
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ormancılık Ve Orman Ürünleri
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol
İşletme Yönetimi
Kimya Teknolojisi
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Yönetimi
Mimari Dekoratif Sanatlar
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Harita ve Kadastro
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Lojistik
Maden Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Radyo ve Televizyon
Turizm ve otel işletmeciliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği
30
15
38
39
38
43
29
11
14
16
31
27
57
19
41
3
23
11
23
27
19
47
36
7
26
17
9
41
38
58
32
10
46
31
30
7
28
30
37
20
22
28
10
34
0
25
23
11
34
1
12
0
0
47
15
62
77
41
44
46
11
14
16
31
27
114
42
64
3
23
11
23
27
19
77
69
7
38
0
16
69
68
95
52
10
68
59
40
22
22
44
3145
1402
4547
Doktora
Toplam
34
25
22
11
34
1
12
1
24
38
3
1
17
57
23
23
30
33
12
Tablo-50: Lisansüstü Mezun Öğrenci Sayıları (2015 yılı)
Birim
Program Adı
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat
İşletme
İşletme II. Öğretim (Tezsiz)
İşletme UZEM
Maliye
51
Yüksek
Lisans
2
4
12
11
1
2
2
6
12
11
1
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Maliye (Sakarya Üniv. Ortak)
Sağlık Kurumları İşl. II. Öğretim (Tezsiz)
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Moleküler Biyoloji
Halk Sağlığı
Mikrobiyoloji
3
26
10
1
4
3
6
1
4
2
1
3
2
4
1
3
1
105
Toplam
1
4
26
10
1
6
1
3
7
1
5
2
1
3
2
4
1
3
1
113
2
1
1
1
8
Yeni Kayıt Öğrenciler
13-21 Haziran tarihleri arasında yapılan LYS tercih sonuçlarına göre Üniversitemiz Türkiye
genelinde yoğun ilgi ve talep görmüştür . BEÜ’nün Türkiye genelindeki tüm üniversiteler arasında lisans
programlarındaki doluluk oranı %99,1, ön lisans programlarındaki doluluk oranı ise % 93.8 olarak
gerçekleşmiştir. Yeni Açılan Bölümlerde ve Sağlık Bilimlerinde % 100 doluluk oranına ulaşılmıştır.
BEÜ’nün Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve öğrencilerimizin yoğun talep ettiği; Moleküler Biyoloji ve
Genetik, Biyomedikal Mühendisliği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Radyo Televizyon Programcılığı,
Lojistik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgi Güvenliği Teknolojileri gibi bölüm ve programları
öğrenciler tarafından büyük bir ilgi görmüştür.
2015 LYS sonuçlarına göre Tıp, Diş Hekimliği, Fen-Edebiyat, İlahiyat, Eğitim, İktisat Fakülteleri
ile Zonguldak Sağlık Yüksekokulu ve Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Karadeniz
Ereğli Meslek Yüksekokulunda açılan tüm kontenjanlar tam olarak dolmuştur.
Tablo-51: Lisans/Ön Lisans Yeni Kayıt Öğrencilerin Dağılımı (2015 Yılı)
Birim
Diş Hekimliği
Fakültesi
*Tıp Fakültesi
Fen-Edebiyat
Fakültesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Kontenjan
Kayıt
Genel DGS Toplam Genel DGS Toplam
Program
Diş Hekimliği
52
52
52
52
Tıp
Arkeoloji
Biyoloji
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Sosyoloji
Tarih
Tarih(İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
118
41
118
41
0
51
0
26
45
43
47
47
47
47
100
116
116
111
111
100
118
41
118
41
0
50
0
26
40
41
47
46
47
47
99
115
115
109
109
100
52
47
26
41
41
47
47
47
47
93
108
108
103
103
93
4
4
2
7
8
8
8
8
7
46
26
37
41
47
46
47
47
92
108
107
102
102
93
4
3
7
7
8
7
7
7
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(KKTC
Uyruklu)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İÖ)
Biyomedikal Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Geomatik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
11
103
103
41
52
52
41
41
41
41
93
57
67
52
52
123
103
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
57
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
72
195
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
93
47
47
7
3
3
1
1
1
97
88
52
57
57
79
79
79
52
63
63
0
11
113
113
45
52
52
47
47
41
41
93
57
67
52
52
132
111
85
88
47
52
31
72
72
70
52
54
56
7
102
103
41
52
52
39
41
41
41
93
57
64
52
50
115
101
57
8
3
3
101
50
47
1
9
8
57
6
63
79
209
72
194
7
14
79
208
50
50
50
50
Opera
Oyunculuk
Yaylı Çalgılar
Yaylı Çalgılar Yapımı
10
16
10
5
10
16
10
6
9
13
4
4
9
13
4
4
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Resim
20
20
20
20
Zonguldak Meslek
Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Maden Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
41
41
51
51
61
61
102
36
51
51
41
101
41
41
51
51
61
61
102
36
51
51
41
101
40
40
49
49
61
61
81
16
47
47
34
97
40
40
49
49
61
61
81
16
47
47
34
97
Ereğli Eğitim
Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Denizcilik
Fakültesi
Zonguldak Sağlık
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu
Devlet
Konservatuvarı
53
9
93
47
44
93
88
52
57
35
79
79
77
52
60
62
0
7
112
113
45
52
52
45
47
41
41
93
57
64
52
50
124
109
Mühendislik
Fakültesi
88
88
47
52
52
72
72
72
52
57
57
100
50
50
5
5
5
7
7
7
6
6
10
10
4
6
6
9
8
7
14
1
8
5
5
4
7
7
7
6
6
10
10
4
6
6
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Ahmet Erdoğan
Sağlık Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
Alaplı Meslek
Yüksekokulu
Çaycuma Meslek
Yüksekokulu
Devrek Meslek
Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Çocuk Gelişimi
Eczane Hizmetleri
İlk ve Acil Yardım
Odyometre
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Yaşlı Bakımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Gemi İnşaatı
Gemi Makineleri İşletme (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Metalürji
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
Yapı Ressamlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
İşletme Yönetimi
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık ve Orman Ürünleri İÖ
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
(İngilizce)
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
(İngilizce) (İÖ)
Aşçılık
Aşçılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çevre Koruma ve Kontrol
Geleneksel El Sanatları
İşletme Yönetimi
54
26
41
41
51
26
41
41
41
41
61
41
41
41
41
41
41
41
41
61
61
61
41
61
51
51
41
61
46
56
61
51
51
51
61
36
51
51
51
61
51
51
36
21
41
41
41
41
26
41
41
51
26
41
41
41
41
61
41
41
41
41
41
41
41
41
61
61
61
41
61
51
51
41
61
46
56
61
51
51
51
61
36
51
51
51
61
51
51
36
21
41
41
41
41
17
39
36
42
12
41
41
41
41
55
41
41
38
40
41
41
38
41
60
53
59
40
59
48
47
39
40
44
51
52
45
24
44
53
22
41
33
49
60
46
19
12
15
35
38
37
19
17
39
36
42
12
41
41
41
41
55
41
41
38
40
41
41
38
41
60
53
59
40
59
48
47
39
40
44
51
52
45
24
44
53
22
41
33
49
60
46
19
12
15
35
38
37
19
113
113
109
109
113
113
104
104
36
36
61
21
21
26
21
36
36
61
21
21
26
21
35
34
51
8
8
16
14
35
34
51
8
8
16
14
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Kimya Teknolojisi
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme Yönetimi
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ)
Tıbbi Aromatik Bitkiler
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İÖ)
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ)
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İÖ)
31
31
30
30
26
26
12
12
21
21
15
15
26
26
18
18
61
61
55
55
61
61
26
26
51
51
39
39
41
41
21
21
Gökçebey Mithat21
21
8
8
Mehmet Çanakçı
Meslek
31
31
30
30
Yüksekokulu
31
31
29
29
41
41
10
10
51
51
51
51
51
51
48
48
Karadeniz Ereğli
41
41
36
36
Meslek
41
41
35
35
Yüksekokulu
41
41
40
40
41
41
40
40
Toplam
7.588 201
7.789 6.904 199
7.103
* Tıp Fakültemizde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmek üzere “Karabük Tıp Fakültesi”ne 21 öğrenci yeni kayıt
yaptırmıştır. Bu sayı Tıp Fakültesi yeni kayıt öğrenci sayısına dâhil değildir.
Tablo-52: Lisansüstü Yeni Kayıt Öğrencilerin Dağılımı (2015 Yılı)
Birim
Fen
Bilimleri
Enstitüsü
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Yüksek Lisans
Tezli
Tezsiz Toplam
5
5
3
3
11
11
21
21
0
39
39
7
7
7
7
14
14
18
18
18
18
22
22
16
16
5
5
7
7
13
13
206
206
Program
Biyoloji
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Fen Bilgisi Eğitimi
Fizik
Geomatik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Matematik
Matematik Eğitimi
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Moleküler Biyoloji
Nanoteknoloji Mühendisliği
Toplam
Eğitim Programları ve Öğretim
İktisat
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme
İşletme (Bartın Ortak)
İşletme (UZEM)
Maliye
Maliye(Sakarya Ortak)
Sağlık Kurumları işletmeciliği
Sınıf Öğretmenliği
Tarih (Sakarya Ortak)
Türk Dili ve Edebiyatı (Sakarya Ortak)
Türkçe Eğitimi (Sakarya Ortak
Toplam
20
20
20
40
25
15
16
24
16
34
15
9
150
55
104
20
20
40
45
0
15
16
0
24
16
34
15
9
254
Doktora
Toplam
2
7
3
16
21
0
41
8
7
15
19
18
23
16
5
7
15
221
5
2
1
1
1
1
2
15
1
2
6
1
10
20
21
40
47
6
15
16
1
24
16
34
15
9
264
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Sağlık
Bilimler
Enstitüsü
Anatomi
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji (Kocaeli Ortak)
Mikrobiyoloji
Protetik Diş Tedavisi (Gazi Ortak)
Toplam
1
6
9
3
4
3
1
6
9
3
4
3
0
26
26
Genel Toplam
382
104
486
1
1
25
1
6
9
3
5
3
1
28
513
Tablo-53: Erasmus+ Programı Anlaşmaları
Ülke
1
2
Bulgaristan
Bulgaristan
3
Bulgaristan
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Çek
Cumhuriyeti
Çek
Cumhuriyeti
Çek
Cumhuriyeti
Çek
Cumhuriyeti
Çek
Cumhuriyeti
Çek
Cumhuriyeti
Çek
Cumhuriyeti
Çek
Cumhuriyeti
Çek
Cumhuriyeti
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
İspanya
İspanya
İspanya
İspanya
Estonya
Yunanistan
Yunanistan
Yunanistan
Hırvatistan
Hırvatistan
Macaristan
Macaristan
Macaristan
Anlaşma
Tarihi
2014-02-24
2014-09-30
Geçerlilik
Süresi
2021
2020
2015-06-30
2021
Mendel University in Brno
2014-03-05
2021
Masaryk University
2014-09-01
2021
Masaryk University
2014-09-01
2021
Palackeho University Olomouc
2014-04-07
2021
University of Ostrava
2013-10-21
2021
University of Pardubice
2014-03-14
2021
University of West Bohemia
2015-06-08
2021
Univerzita Karlova v Praze
2015-04-02
2018
Tomas Bata University in Zlin
2014-03-14
2021
RWTH Aachen University
Technical University of Berlin
TFH Georg Agricola
TFH Georg Agricola
Ruhr University Bochum
Ruhr University Bochum
University of Duisburg-Essen
University of Hannover
University of Kaiserslautern
Universitat Ulm
The University of Granada
The University of Granada
University of Jaen
Polytechnic University of Valencia
Estonian Maritime Academy
Central Greece University of Applied Sciences
Technological Educational İnstitute of Thessaly
Aristotle University of Thessaloniki
University of Split
University of Zagreb
Eötvös Loránd University
College of Dunaújváros
College of Dunaújváros
2014-05-13
2015-01-14
2014-03-11
2014-03-11
2014-03-27
2014-03-27
2014-04-02
2014-03-04
2014-03-07
2015-09-17
2015-11-16
2015-04-27
2014-04-22
2014-05-20
2014-03-10
2015-05-08
2015-04-22
2014-02-28
2015-06-30
2014-02-19
2013-12-09
2014-04-14
2014-04-14
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2017
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
Anlaşma Yapılan Üniversite
International University College
"Angel Kanchev" University of Ruse
University of Chemical Technology and Metallurgy Sofia
(UCTM)
56
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Macaristan
Macaristan
Macaristan
Macaristan
İtalya
İtalya
İtalya
Litvanya
Litvanya
Litvanya
Litvanya
Litvanya
Litvanya
Letonya
Letonya
Letonya
Letonya
Portekiz
Portekiz
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
62
Polonya
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
75
Romanya
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Romanya
Romanya
Romanya
Romanya
Romanya
Romanya
Romanya
Romanya
Romanya
Romanya
Romanya
87
Romanya
88
89
90
İsveç
Slovakya
Slovakya
College of Dunaújváros
College of Dunaújváros
College of Dunaújváros
College Of Nyíregyháza
University of Napoli “Federico II
University of Basilicata
University of Basilicata
Utena University of Applied Sciences
Utena University of Applied Sciences
Utena University of Applied Sciences
Utena University of Applied Sciences
Lithuanian University of Educational Sciences
Lithuanian Maritime Academy
Latvia University of Agriculture
Latvia University of Agriculture
Rezeknes Augstskola
Rezeknes Augstskola
Universidade Nova de Lisboa
Universidade do Porto
Bialystok University of Technology
Bialystok University of Technology
UTP University of Science and Technology
UTP University of Science and Technology
Gdynia Maritime University
University of Silesia in Katowice
University of Silesia in Katowice
The General Jerzy Ziętek Silesian School of
Management in Katowice
Lublin University of Technology (Politechnika Lubelska)
Adam Mickiewicz University
Adam Mickiewicz University
Radom Academy of Economics
Radom Academy of Economics
Radom Academy of Economics
Radom Academy of Economics
Radom Academy of Economics
Radom Academy of Economics
Radom Academy of Economics
Warsaw University of Technology
Warsaw University of Life Sciences
University of Agronomic Science and Veterinary
Medicine - Bucureşti
Danubius University of Galati
Danubius University of Galati
Danubius University of Galati
Petru Maior University
Petru Maior University
Petru Maior University
Petru Maior University
Petru Maior University
Petru Maior University
Petru Maior University
Petru Maior University
Victor Babeş University Of Medicine and Pharmacy,
Timişoara
Lulea University of Technology
The Technical University of Košice
University of Zilina
57
2014-04-14
2014-04-14
2014-10-09
2014-03-19
2015-04-28
2014-03-03
2014-03-03
2014-03-07
2014-03-07
2014-03-07
2014-03-07
2015-11-12
2014-03-24
2014-02-25
2014-02-25
2014-12-29
2014-12-29
2014-05-13
2015-08-07
2014-02-25
2014-03-07
2014-03-07
2014-04-08
2014-03-18
2015-05-14
2015-12-07
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2020
2021
2018
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2014-02-25
2021
2015-05-05
2014-03-17
2014-03-17
2014-03-19
2014-03-19
2014-03-19
2014-03-19
2014-03-19
2014-03-19
2014-03-19
2014-03-10
2015-03-25
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2018
2014-03-07
2021
2014-11-03
2014-11-03
2014-11-03
2014-10-10
2014-10-10
2014-10-10
2014-10-10
2014-10-10
2014-10-10
2014-10-10
2014-10-10
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2014-03-31
2021
2014-03-20
2015-05-12
2014-02-27
2021
2021
2021
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-54: Erasmus+ Programı Öğrenci ve Personel Hareketliliği (2015 Yılı)
Gelen
7
0
5
0
12
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
Öğrenci Staj Hareketliliği
Personel Ders Verme Hareketliliği
Personel Eğitim Alma Hareketliliği
Toplam
Giden
57
6
12
9
84
Toplam
64
6
17
9
96
Tablo-55: Farabi Programı Anlaşmaları
Ülke Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Bolu
Adıyaman
Aydın
Afyon
Ağrı
Kırşehir
Antalya
Aksaray
Amasya
Eskişehir
Ankara
Ardahan
Artvin
Erzurum
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
İstanbul
Bilecik
Bitlis
Yozgat
Bursa
Manisa
Sivas
Çankırı
27 Çanakkale
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Adana
Diyarbakır
İzmir
Kütahya
Düzce
İzmir
Kayseri
Erzincan
Elazığ
Ankara
Gaziantep
Tokat
Giresun
Ankara
Şanlıurfa
Gaziantep
Hakkari
Çorum
Anlaşma Yapılan Üniversite
Tarihi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Batman üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Bilecik Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Hakkari Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
2011-2015
2012-2017
2014-2018
2012-2017
2012-2017
2012-2017
2011-2014
2011-2016
2011-2014
2011-2016
2013-2015
2015-2020
2013-2018
2009-2013
2010-2014
2011-2014
2015-2020
2013-2019
2015-2020
2011-2014
2013-2018
2015-2020
2015-2020
2011-2016
2009-2013
2012-2017
2015-2020
2014-2018
2015-2020
2014-2020
2014-2020
2014-2018
2014-2019
2014-2019
2019-2020
2012-2017
2011-2016
2011-2016
2012-2013
2012-2017
2013-2018
2014-2018
2011-2016
2009-2013
2011-2015
2013-2018
2009-2013
2013-2018
2012-2017
2013-2018
2012-2016
2011-2016
2015-2020
2015-2020
2012-2017
58
2012-2017
2013-2018
2015-2020
2012-2018
2015-2021
2015-2020
Geçerlilik
Süresi
2020
2017
2018
2017
2017
2017
2018
2020
2020
2016
2020
2020
2018
2018
2019
2019
2020
2019
2020
2020
2018
2020
2020
2016
2020
2017
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2016
2018
2020
2018
2018
2018
2017
2018
2021
2016
2020
2020
2017
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
46
47
48
49
50
51
52
Malatya
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
Kars
Kahramanm
53
araş
54 Karabük
55 Trabzon
56 Karaman
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Kastamonu
Kırıkkale
Kırklareli
Kilis
Kocaeli
Konya
İstanbul
Burdur
Mersin
Muğla
Hatay
Muş
Tekirdağ
Nevşehir
Niğde
Samsun
Ordu
Eskişehir
Osmaniye
Denizli
Rize
Sakarya
Konya
Siirt
Sinop
Isparta
Edirne
Tunceli
Bursa
Uşak
Yalova
İstanbul
Van
İnönü Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
2011-2016
2014-2018
2015-2020
2009-2015
2015-2020
2013-2016
2011-2015
2015-2020
Kahramanmaraş Üniversitesi
2009-2013
2012-2018
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Konya Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Tunceli Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2009-2013
2009-2013
2012-2018
2011-2015
2020
2018
2020
2020
2020
2016
2015
2015-2020
2015-2020
2015-2020
2011-2015
2010-2013
2013-2018
2010-2013
2009-2013
2012-2017
2011-2016
2009-2013
2011-2016
2011-2014
2012-2018
2014-2019
2011-2016
2012-2017
2011-2016
2009-2013
2009-2013
2011-2016
2015-2020
2011-2016
2012-2017
2009-2013
2009-2013
2011-2015
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2015-2020
2012-2017
2014-2018
2015-2020
2012-2017
2015-2020
2015-2019
2012-2018
2012-2018
2012-2018
2013-2018
2015-2022
2014-2018
2015-2021
2011-2016
2012-2018
2013-2016
2013-2018
2014-2019
2012-2018
2012-2017
2012-2018
2016-2021
2015-2020
2018
2020
2015
2020
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2016
2018
2022
2018
2018
2019
2016
2017
2021
2021
2018
2016
2020
2016
2017
2020
2018
2019
2018
2017
2018
2020
2017
2018
2020
2017
2020
Tablo-56: Farabi Programı Öğrenci ve Personel Hareketliliği (2015 Yılı)
Öğrenci Hareketliliği
Öğretim Elemanı Hareketliliği
Toplam
Gelen
46
0
46
59
Giden
202
0
202
Toplam
248
0
248
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-57: Mevlana Programı Anlaşmaları
Ülke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Anlaşma Tarihi
Anlaşma Yapılan Üniversite
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
Bakü Devlet Üniversitesi
Epoka Üniversitesi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi
Azerbaycan Teknik Üniversitesi
Tirana Politeknik Üniversitesi
Taiz Üniversitesi
Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi
Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi
Piriştine Üniversitesi
Osh Devlet Üniversitesi
Bosna-Hersek
Azerbaycan
Arnavutluk
Kırgızistan
Kazakistan
Kırgızistan
Azerbaycan
Arnavutluk
Yemen
Malezya
Azerbaycan
Kosova
Kırgızistan
30.07.2013
10.05.2013
01.04.2013
05.12.2013
16.01.2014
30.07.2013
28.01.2014
13.02.2014
30.09.2014
15.05.2015
15.04.2015
18.05.2015
14.10.2015
Geçerlilik
Süresi
2018
2018
2018
2018
2019
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
Tablo-58: Mevlana Programı Öğrenci ve Personel Hareketliliği (2015 Yılı)
Gelen
7
2
9
Öğrenci Hareketliliği
Öğretim Elemanı Hareketliliği
Toplam
Giden
0
2
2
Toplam
7
4
11
Tablo-59: Uluslararası İkili İşbirliği Anlaşması Yapılan Üniversiteler
Anlaşma Yapılan Üniversite
Ülke Adı
Tarihi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
Uluslararası Balkan Üniversitesi
Business Academy Smilevski
Fon Üniversitesi
Lamar Üniversitesi
Southern New Hampshire Üniversitesi
Texas Southern Üniversitesi
Bakü Devlet Üniversitesi
St. Petersburg State University of Economics
Uluslararası Daffodil Üniversitesi
Henan Politeknik Üniversitesi
Üsküp Turizm ve İşletme Üniversitesi
Kırgızistan
Bosna Hersek
Makedonya
Makedonya
Makedonya
ABD
ABD
ABD
Azerbaycan
Rusya
Bangladeş
Çin
Üsküp
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2014
2015
2015
2015
Geçerlilik
Süresi
5 yıl
5 yıl
Süresiz
Süresiz
Süresiz
5 yıl
5 yıl
5 yıl
5 yıl
5 yıl
5 yıl
5 yıl
5 yıl
Uluslararası Öğrenciler
Uluslararasılaşma çalışmalarının önemli bir paydaşı olan uluslararası öğrencilerinin sayısında
Üniversitemiz rekor düzeyde artış kaydetmiştir. 2014 yılında 297 olan uluslararası öğrenci sayısı 2015
yılında 225 yeni uluslararası öğrenci ile %76 artarak 522’ye ulaşmıştır.
Uluslararası Öğrenci Sayısının Yıllar İtibarıyla Dağılımı
522
232
43
60
109
60
297
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-60: Uluslararası Öğrenciler (2015 Yılı)
Ülke
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Ülke Adı
Afganistan
Almanya
Arnavutluk
Avusturya
Azerbaycan
Bangladeş
Benin
Bosna Hersek
Bulgaristan
Çin
Endonezya
Etiyopya
Fas
Fil Dişi Sahili
Filistin
Fransa
Gana
Gine
Güney Afrika
Gürcistan
Hollanda
Irak
İngiltere
İran
İsrail
İsviçre
Karadağ
Kazakistan
Kenya
Kırgızistan
Kongo
Kosova
Öğrenci
Sayısı
34
16
4
2
135
3
1
1
16
1
1
2
9
2
17
1
1
4
1
8
1
4
1
14
1
1
1
11
2
1
1
1
Ülke
No
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Ülke Adı
KKTC
Makedonya
Malezya
Mali
Mısır
Moğolistan
Moldova
Mozambik
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Pakistan
Romanya
Rusya
Rwanda
Sırbistan
Somali
Sudan
Suriye
Suudi Arabistan
Tacikistan
Tayland
T.C. Cifte Vatandaş
Türkmenistan
Uganda
Ukrayna
Ürdün
Yemen
Yunanistan
Zambiya
Toplam
Öğrenci
Sayısı
2
3
1
1
3
5
2
2
2
1
6
4
1
6
1
2
12
1
32
2
2
2
32
70
3
1
3
16
4
2
522
Uzaktan Eğitim Merkezi
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (e-MBA) kurumların her düzeyinde görev
yapan ve bilgilerini yenilemek, güncelleştirmek isteyen profesyonellerle, kariyerini geliştirme çabasında
olan üniversite mezunlarının katılabileceği çağdaş ve etkin bir işletme yüksek lisans programıdır.
Programda 10 öğretim üyesi Perculus sanal sınıfı kullanılarak senkron (canlı) ders vermektedir. Mevcut
ders sayısı, biri dönem projesi olmak üzere 10’dur. 2015 yılında 30 öğrenci öğrenim görmüştür. Bu süre
zarfında toplam 11 öğrenci mezun olmuştur.
Proje Yarışmaları Danışmanlık Eğitimi
Proje Yarışmaları Danışmanlık Eğitimi kursu, Bu Benim Eserim İlköğretim Öğrencileri Fen
Bilimleri ve Matematik Proje Çalışması TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projesi yarışması
gibi yarışmalara katılacak olan öğrencilere danışmanlık yapacak olan öğretmenleri, velileri ya da 18
yaşını doldurmuş bu alanda kendini yetiştirmek isteyen kişileri kapsamaktadır.
Doç. Dr. Hasan Sait TORTOP tarafından 7 haftalık asenkron eğitim verilmektedir. Kurs bitiminde
katılımcı belgesi verilmektedir. 2013 yılından beri açık olan kursumuza 2015 yılında kursiyer başvurusu
yapılmamasından ötürü Ekim 2015 itibariyle kurs sonlandırılmıştır.
61
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Ortak Zorunlu Dersler
Üniversitemizde verilen Ortak Zorunlu Derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili,
Yabancı Dil dersleri 2014-2015 güz döneminden itibaren tüm fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarımızda uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. 2015 yılında 35 öğretim elemanı görev
yapmıştır. Derslerden, 2014-2015 Bahar Döneminde 9.987 öğrenci, 2015-2016 Güz Döneminde ise
12.352 öğrenci faydalanmıştır.
Hemşirelik Lisans Tamamlama Bölümü
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.08.2015 tarihli kararı ile 2015-2016 eğitim- öğretim
yılında Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi işbirliği ile “Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı” öğrenci kabulüne başlamıştır. Programın
amacı ön lisans mezunu hemşirelere uzaktan eğitim olanaklarından yaralanmalarını sağlayarak
hemşirelikte lisans programını tamamlatmaktır. Toplamda 11 ders 4 dönem boyunca uzaktan eğitim
yoluyla verilecektir. 2015-2016 Güz Döneminde 3 öğretim üyesi ve 3 uzaktan eğitim dersiyle eğitime
başlanmıştır. 11 öğrenci öğrenim görmektedir.
Cisco CCNA Discovery Sertifika Eğitimi Kursu
Cisco System firması kendi bünyesinde oluşturmuş olduğu yeni network cihazlarının bakım
kurulum onarım gibi alt yapılarının iyileştirilmesi için dünya çapında oluşturduğu bir akademi ağı vardır.
Bu ağ içerisinde öncelikli eğitim sırası üniversitelerde daha sonra özel eğitim kurumlarında verilmektedir.
Bu akademilerde Cisco System firmasının cihazları tanıtılması ile başlayan derslerle, konfigürasyonları,
senaryolar yaratılarak network ağının nereden geçmesi gerektiği planlamaların ve raporlamaların nasıl
yapılacağı ağ üzerinde kesilmeler olduğunda ne tür müdahaleler yapılacağı öğretilmektedir. Bu kurslar
dört kur halinde olmaktadır. Bu kursları tamamlayan kursiyerler CCNA sertifikası sınavında başarılı
olacak düzeye gelirler.
CCNA1-2 kurları kapsamında CISCO eğitimleri UZEM ortamında 25.10.2015- 20.12.2015 tarihleri
arasında 8 hafta olarak Yrd. Doç. Dr. Okan ERKAYMAZ tarafından verilmiştir. 18 kursiyer katılmıştır.
2016 yılında da 3.ve 4. kurların UZEM’den verilmesi planlanmaktadır.
Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü (Sosyal Sorumluluk Projesi)
Üstün yeteneklilerin eğitiminde bağımsız bilimsel araştırma projesi yapabilmeleri için bilimsel
araştırma projeleri konusunda etkili danışmanlık yapabilen kişilerle buluşmasını hedefleyen bir projedir.
Bu kapsamda merkezimiz 2015 yılında kendi bilim dallarında uzman 7 öğretim üyesi ile üstün yetenekli
15 öğrenciyi internet ortamında buluşturmuştur.
Diğer Eğitim Hizmetleri
BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümlerinin ortaklaşa yürüttüğü proje ile TÜBİTAK Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar
çerçevesinde Türkiye’de İlk Aerobiyoloji Gözlem İstasyonu BEÜ bünyesinde faaliyet vermeye
başlamıştır. TÜBİTAK’ın desteklediği proje kapsamında Zonguldak ve Ankara illerine Yüksek Hacimli
Hava örnekleyici kurulmuştur. Bu cihazla atmosferde yer alan polenlerin yanı sıra polenler içerisinde yer
alan alerjenlerin miktarları ELISA yöntemi ile her iki ilde de ilk kez belirlenecektir.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ile Karabük Üniversitesi arasında “Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programı” Protokolü imzalanmıştır.
Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda kurulan Çağrı Merkezi, ilk hizmetini BEÜ öğrencilerine vermeye
başlamıştır. Çaycuma Meslek Yüksekokulu ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının işbirliği ile
gerçekleştirilecek çalışma kapsamında öğrenciler Üniversiteleri ile ilgili her türlü soruya Çağrı Merkezine
ulaşarak cevap bulabilmektedir. Çağrı Merkezi, 2015-2016 Akademik Yılı Bahar Döneminde,
08502883026 numaralı hat ile hizmet vermektedir.
BEÜ 2012-2013 Akademik Yılından bu yana tüm fakülte, yüksekokulları ile konservatuvarı ve
meslek yüksekokullarında açtığı Sosyal Sorumluluk Projesi SSP 900 dersi ile öğrencilerinin “duyarlı” ve
“önemseyen” bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktadır. Öğrenciler bu ders kapsamında
toplumsal ihtiyaçlara yönelik farklı alanlarda projeler hazırlayıp hayata geçirmektedirler.
62
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
5.2. Sağlık Hizmetleri
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEÜ Hastanesi)
Merkezimiz üçüncü basamak düzeyinde teşhis ve tedavi hizmetleri sunan bir sağlık kurumudur.
Bu hizmetlerinin yanında Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine teorik, uygulama ve staj gibi eğitim hizmetleri de
vermektedir. Bu hizmetler hastanemizdeki poliklinik, klinik, laboratuvar ve görüntüleme birimleri
imkânlarıyla yerine getirilmektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde tüm akademik ve diğer sağlık
personeli ile idari personel görev almaktadır.
18.01.2014 tarih ve 2886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6514 sayılı kanun ile birlikte öğretim
üyelerinin mesai saatleri dışında özel muayene yapabilmelerine imkân tanınmıştır. Merkezimizde
03.02.2014 tarihinden itibaren isteyen hastalarımıza mesai dışında özel muayene hizmeti verilmeye
başlanmış olup, hizmet devam etmektedir.
Merkezimiz, 2014 yılında Yoğun Bakımlarla birlikte 563 yatak kapasitesine sahip iken 2015 Aralık
sonu itibari ile 474’tu normal 80’si yoğun bakım, 6’sı yetişkin acil, 4’sı çocuk acil, 55’ü gündüz yatakları
olmak üzere toplam 619 yatak kapasitesine ulaşmıştır.
Merkezimizde tüm klinik branşlarda (Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Alerji, Çocuk
Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenteroloji, Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı,
Yenidoğan, Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Gastroenteroloji, Nefroloji, Endokrinoloji, Erişkin
Hematoloji, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kadın
Hastalıkları ve Doğum, Kalp-Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları,
Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Tıbbi Genetik, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon
Onkolojisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Psikiyatri, Üroloji,
Romatoloji, Hemodiyaliz, Adli Tıp, Aile Hekimliği) hem ayaktan poliklinik hizmetleri hem de yataklı tedavi
hizmetleri verilmektedir. Ayrıca Erişkin, Koroner, Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Çocuk
Sağlığı ve Cerrahisi ile Yenidoğan olmak üzere toplam 80 yatak kapasitesi ile üçüncü basamak
standartlarında yoğun bakım hizmeti verilmektedir.
Merkezimiz 2015 yılında Manyetik Rezonans (MR) cihazı, Monoplan Anjiyografi Cihazı,
Dermatom Cihazı alarak gerekli demirbaş makine teçhizat yatırımlar yapmaya devam etmiştir.
Merkezimizde hizmete alınan SPECT CT cihazı ile doku ve organlardan elde edilen üç boyutlu
görüntüler ile daha doğru ve hızlı teşhis yapma imkânı sağlanmıştır. Bu cihaz en çok kanser tanısında
kullanılmakta olup bunun yanında kalp, akciğer, kemik gibi birçok organın hastalıklarının teşhisinde de
kullanılmaktadır.
Dijital Röntgen, Anjiyografi, Fluoroskopi, Manyetik Rezonans (MRI), Bilgisayarlı Tomografi (BT),
PET CT, Sintigrafi, Kemik Dansitometre, Renkli Doppler, Ultrasonografi gibi son teknoloji ürünü
cihazlarla görüntüleme hizmetleri başarıyla yürütülmektedir.
Kardiyoloji bölümümüzde EKO, Ritm ve Tansiyon Holter, Efor Testi gibi tanıya yardımcı tetkikler
ile Anjiyografi ünitesinde her türlü girişimsel Kardiyolojik ve Radyolojik işlemler yapılabilmektedir.
Bronkoskopi ünitesi konvansiyonel Bronkoskopi ve Endobronşial Ultrasonografi faaliyetlerini
sürdürmektedir.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Merkez, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim
Dalına alınan Non-invaziv Hemodinamik Monitorizasyon
Cihazına sahip Türkiye’deki ilk hastane olmuştur.
Merkezimizde, Solunum Fonksiyonları Testleri,
Bronkoskopi, alt ve üst Gastrointestinal Endoskopileri,
ERCP, EEG, EMG, PUVA gibi teknolojik altyapı ve bilgi
gerektiren birçok tanıya yardımcı işlem başarıyla
yapılmaktadır. Bu kapsamda 2015 yılı içinde gerekli tıbbi
cihaz yatırımları yapılmıştır.
3. Basamak tam donanımlı acil servisimiz 2015
yılında da bölge halkına hizmet vermeye devam etmiştir. 2015 yılında Merkezimiz B blok 2. Katta
bulunan Solunumsal Yoğun Bakım tadilat 3. basamak standartlara uygun olarak yapılıp hizmet
verilmeye başlanmıştır.
Kanser Araştırma ve Tanı Merkezi, 50 adet nitelikli hasta yatağına sahip olacak şekilde 2014 yılı
Nisan ayında TOKİ tarafından bitirilerek hizmete geçirilmesi planlanmış fakat Merkezin yapımı 2015 yılı
içinde tamamlanarak 26.04.2015 tarihinde hizmete açılmıştır. 2015 yılı içerisinde Kanser Tanı ve Tedavi
Merkezi Makine teçhizat, tıbbi cihaz, demirbaş ve hastane tefrişatı ile donatılıp bölgenin tek Kanser
Araştırma Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır.
Zonguldak ili çevresinin ve Batı
Karadeniz Bölgesinin önemli bir ihtiyacı olan
yoğun
bakım
yatağı
gereksiniminin
karşılanabilmesi amacı ile gerçekleştirilen
proje ile 2 yeni yoğun bakım ünitesi hizmet
vermeye başlamıştır. 3. Basamak yoğun
bakım koşullarına sahip tek kişilik izolasyonlu
kabin sistemi ile merkezi monitör ve kamera
takibi gibi güncel teknolojinin kullanıldığı tam
donanımlı 20 yoğun bakım yatağı hizmete
sunulmuştur.
Merkezimizde halen Yetişkin Onkoloji,
Çocuk Onkolojisi, Torasik Onkoloji, Hematoloji, Gastroenteroloji, Deri ve Zührevi Hastalıklar,
Endokrinoloji alanlarında dahili, Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahi, Üroloji, Kulak Burun ve
Boğaz Hastalıkları, Jinekoloji, Çocuk Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji alanlarında da cerrahi olarak
kanserli hastalarımıza hizmet sunulmaktadır. Onkolojik birimlerimize bağlı Kemoterapi Ünitelerinde
ortalama olarak günlük 60 hasta, Radyoterapi Ünitelerinde ortalama olarak günlük 80 hasta tedavi
hizmeti almaktadır.
Sağlık
Uygulama
ve
Araştırma
Merkezimiz, Türkiye genelinde “Ameliyathane
Hemşireliği Eğitim Merkezi Yetkisi” ne sahip 7
hastane içerisinde ilk ve tek Üniversite Hastanesi
olmuştur.
İlimiz ve Batı Karadeniz Bölgesi başta
olmak üzere 81 vilayetteki kamu, özel ve
üniversite hastanelerinde görev yapan tüm
hemşireler sertifikalı eğitim programlarından
faydalanabilecektir.
BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri birimince ilki gerçekleştirilen
ve 6 hafta süren teorik ve uygulamalı eğitimden oluşan “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Eğitim
Programı” farklı illerden ve hastanelerden 16 kursiyerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Merkezimiz 27.10.2015 tarihinde Prefabrik Bina İnşaatı ihalesini yaparak 100 metrekare prefabrik
bina 30.12.2015 tarihinde hizmete açılmış olup, Onkoloji Binası Elektrik Kumplaj İşi ve Merkezimiz çeşitli
giriş kapılarına hava perdesi takılmıştır. Merkezimiz çeşitli servislerde yıpranmış olan perde ray
sistemleri ve perdelerini hasta mahremiyeti düşünülerek değiştirilmiştir. C3 yoğun bakım ünitemizde
telemetri sistemi kurularak 3. basamak standartlara uygun olarak yapılıp hizmet vermeye devam
etmiştir.
64
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Üniversitemiz bölge halkına hizmet vermek üzere yatırım planına ilave edilen Obezite ve Diyabet
Araştırma ve Uygulama Merkezi projesi TOKİ tarafından 2015 yılı içerisinde bitirilmiş olup, 2016 yılında
Makine teçhizat, tıbbi cihaz, demirbaş ve hastane tefrişatı ile donatılarak hizmete açılması planlanmış
olup, Bölge halkına hizmet vermeye başlayacaktır.
Eğitim ve araştırma yanında, bölge hastanesi konumuyla Batı Karadeniz Bölgesinin geniş bir halk
kitlesine hizmet veren BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimize başvuran hasta sayısında her
geçen yıl anlamlı bir çoğalma yaşanmakta, klinik, poliklinik, teşhis ve tedavi üniteleri, akademik/idari
personel ile fiziki mekân bazında hizmet alanı genişletilmeye çalışılmaktadır.
Merkezimiz 2000 yılında faaliyete başlamış olup 15 yıllık zaman sürecinde mevcut demirbaşlar,
tıbbi cihazlar ve diğer makine teçhizatları eskimiş, yıpranmış ve teknolojik ömrünü doldurmuştur. Bu
nedenle 2015 yılı içerisinde bakım, onarım, tadilat ve cihazları yenileme işlemleri devam etmiş,
merkezimizde olmayan ve ihtiyaç olanlar da temin edilme yoluna gidilmiştir.
Bilgi işlem birimimizi modernize etmek ve hızını artırmak için gerekli cihazlar ve yedek parçalar
alınmış, Sağlık kampüs alt yapısı fiber optik kablolarla döşenmiş. Bu sayede Sağlık Kampüsümüzde
internet hizmeti daha sağlıklı verilmeye başlanmıştır.
Hastane merkezi Eczane ve bağlı depoları, Satın alma Birimleri ile ilave idari ofis alanlarında
mekânsal düzenlemeler yapılmıştır.
Merkezimize gelen hasta ve hasta yakınlarının bekleme alanları yenilenmiş, çocuk oyun alanı
tekrar düzenlenmiş ve oyuncaklarla zenginleştirilmiştir. Amaç hasta ve hasta yakınlarının
memnuniyetinin artırılmasıdır.
2015 yılında da Merkezimiz dış alanlarına önem verilmeye devam edilmiş bu kapsamda hastane
binasının ışıklandırılması, personel araç otopark alanının otomatik geçiş sistemi ile düzenlenmesine, dış
çevre alt yapısının gözden geçirilmesine ve yenilenmesine devam edilmiştir.
Bölgenin üçüncü basamak düzeyde tek üniversite hastanesi olan Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezimiz, sağladığı eğitim hizmetlerinin yanı sıra, verilen sağlık hizmetinin kalitesi ile ülkemizin maden
ve sanayi sektörlerinde önemli bir rol oynayan Batı Karadeniz bölgesinde eksikliği şiddetle hissedilen,
ileri ve kaliteli sağlık hizmeti sağlanmasına büyük katkıda bulunarak bölgenin önemli bir eksiğini
gidermektedir.
Merkezimizde sunulan eğitim ve sağlık hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak daha ileri götürülmesi
amacıyla insan kaynakları, alt yapı ve cihaz iyileştirmelerimizin hız kaybetmeden sürdürülmesi için
çalışmalarımız devam edecektir.
Tablo-61: Hastane Hizmetleri (2015 Yılı)
Tedavi Hizmetleri
Poliklinik Hizmetleri
Klinik Hizmetleri
Ameliyathane
Yoğun Bakım
Acil Servis Hizmetleri
Servis
Sayısı
62
24
4
8
2
Hasta
Sayısı
407.384
30.548
28.398
3.663
55.702
Yoğun Bakım
Hizmetleri
Genel YB
KVC
Koroner
Solunum
Çocuk
Yeni Doğan
Ameliyat
Sayısı
Teşhis
A Grubu Ameliyat
1.096
Laboratuvar Hizmetleri
B Grubu Ameliyat
3.968
Görüntüleme / Radyoloji
C Grubu Ameliyat
5.730
Nükleer Tıp
D Grubu Ameliyat
7.064
E Grubu Ameliyat
10.540
Toplam
28.398
Yatak
Sayısı
27
5
10
11
11
18
Sayısı
2.918.876
179.947
Hasta
Sayısı
1591
75
982
281
271
463
Doğum
Doluluk
Oranı (%)
% 95,3
% 21.3
% 76.4
% 49,4
% 40,6
% 71,0
Sayısı
Sezaryen
898
Normal
74
Toplam
972
15.720
Toplam
3.114.543
65
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Poliklinik Hasta Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi
377.549
267.695
2010
302.627
2011
440.394
407.384
2014
2015
339.602
2012
2013
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkez, 2012 yılında kurularak
faaliyete geçmiştir. Diş hekimliği
Uygulama ve Araştırma Merkezi,
tamamlanan 9000 m 2 kapalı alanı
bulunan yeni binasında 2014 Şubat
ayından itibaren hizmet sunmaya
başlamıştır.
Merkezimizde Hizmet Veren Klinikler:
- Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
- Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
- Ortodonti
- Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği)
- Periodontoloji (Dişeti Hastalıkları)
- Protetik Diş Tedavisi
- Restoratif Diş Tedavisi - Endodonti
Klinik uygulamaların 7 ayrı klinik, genel
anestezi-sedasyon ünitesi, 2 adet lokal ameliyathane
ile sağlandığı Merkezimiz, bölgesel olarak bir merkez
olma yolunda büyük bir ivme kazanmıştır. Kliniklerde
52 adet yeni diş üniti cihazı temini yapılarak, 86 diş
üniti ile hizmete devam edilmektedir.
Zonguldak ve çevresinde bir ilk olan ve başboyun
bölgesindeki
oluşumların
radyografik
görüntülerinin 3 boyutlu olarak elde edilebildiği,
gerektiğinde kesitler alınarak cerrahi, ortodontik ve
protetik tedavi planlamalarının yapılabildiği Dental
Volümetrik Tomografi cihazı merkezimizde hizmete
girmiştir. Bu ileri görüntüleme tekniğine sahip tomografi cihazı ile hastaların daha az radyasyon ile daha
yüksek çözünürlükte görüntüleri daha kısa sürede alınabilmektedir. Ayrıca bu cihaz ile elde edilen
görüntüler ile hastalarımızın implant planlamaları sanal ortamda özel medikal monitörler kullanılarak
hazırlanabilmekte ve böylece ameliyat öncesi milimetrik değerlendirmeler ile komplikasyonların
oluşması önlenmektedir. Dental volümetrik tomografi cihazı ile elde edilen planlamalar 3 boyutlu
66
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
radyoğrafik değerlendirmeler CD ortamına kaydedilerek yalnızca merkezimizde değil diğer sağlık
kuruluşları ve serbest diş hekimlerine de gönderilebilmektedir.
Genel anestezi ve sedasyon ile diş tedavilerinin gerçekleştirilebileceği tam donanımlı bir
ameliyathane cihaz ve donanımlarının temini tamamlanarak bölgemize hizmet vermeye hazır hale
getirilmiştir.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen proje kapsamında 200.000 TL
hibe bütçesi olan proje gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında sol el kullanan hekim ve öğrencilerin
sağlık hizmeti ve eğitim kalitesinin geliştirilmesini sağlayan 7 adet özel diş ünitinin temini
gerçekleştirilerek tüm kliniklerde hizmete alınmıştır.
Ortodonti kliniğinde hizmet vermeye başlayan 3 boyutlu ağız içi tarayıcı sayesinde hem çocuk
hemde yetişkin hastalarımız için ölçü almadan tüm teşhis ve tedavi planlamaları yapılarak konfor ve
tedavi kalitesinin artırılması sağlanmıştır.
Merkezimize kazandırılan bölgenin ilk
ve tek CAD-CAM Cihazı ile protez
imalatlarındaki diş restorasyonları çok
kısa süre içerisinde yapılabilmektedir.
Yeni hizmete giren CAD-CAM cihazı
ile protez tedavisini hızlandırılmakta olup
“Protez tedavisinde estetiği ön plana
çıkartan bir anlayışla, hastalara kaliteli
hizmet verilmesi için metal, seramik
olmayan dolgu ve protezlerin imalatında
yapılan diş restorasyonları artık CADCAM cihazı sayesinde çok kısa bir süre
içerisinde tamamlanmaktadır.
Merkezimizde ayrıca hasta ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla öğretim üyelerimiz çoğunluğunun
katılımı ile mesai dışı tedavi hizmeti başlamıştır. Personele yıl içinde düzenli olarak klinik uygulamalar
enfeksiyondan korunma sterilizasyon-dezenfeksiyon vb. konularında hizmet içi eğitim verilmiştir.
Tablo-62: Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Hizmetleri
Teşhis-Tedavi Birimleri
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
Periodontoloji
Ortodonti
Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği)
Protetik Diş Tedavisi
Diş Hastalıkları ve Tedavisi - Endodonti
Yataklı Servis
TOPLAM
Servis
Sayısı
Diş Ünit
Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
7
5
11
14
11
11
17
17
1
86
Yıllık
Hasta Sayısı
2014 Yılı
2015 Yılı
20.406
14.734
7.559
22.284
14.796
8.475
10.870
14.209
12.697
14.302
8.996
15.571
14.555
9.047
72
89.879
98.694
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Hasta Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi
89.884
98.792
70.687
24.689
33.547
7.717
2010
2011
2012
2013
67
2014
2015
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Mediko Hizmetleri ( Farabi Kampüsü )
Hizmet Adı
Acil Vaka Sayısı
Öğrenci Muayene Sayısı
Öğrenci Sevk Sayısı
İstirahat Verilen Öğrenci Sayısı
Personel Muayene Sayısı
Sayısı
42
3434
0
94
1128
Hizmet Adı
İstirahat Verilen Personel Sayısı
İstirahat Verilen Personel Çocuğu Sayısı
Psikolog Muayene Sayısı
Enjeksiyon Sayısı
Pansuman Sayısı
Sayısı
41
9
0
1033
405
5.3 Sosyal Hizmetler
BEÜ Konuk Evi
Üniversitemizin Zonguldak merkezindeki Farabi Kampüsü içerisinde yer alan Konuk Evimiz, 2012
yılından bu yana hizmet vermektedir. 3300 m2 kapalı alanı bulunana Konuk Evi’nde 21’i standart, 2’si
süit ve 3’ü engellilerin kullanımı için düzenlenmiş toplam 26 oda bulunmakta, televizyon, klima, mini bar
ve internet hizmeti sunulmaktadır. Standart odalarında tek kişilik iki ayrı yatak bulunan Konuk Evi, 56
kişinin konaklamasına olanak sağlamakta olup kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri Konuk Evi Restoranda
verilmektedir.
Kreş
Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
adı altında faaliyet göstermekte olup, Üniversitemiz İbn-i Sîna Kampüsü içerisinde yer almaktadır..
Öncelikli olarak Üniversitemiz akademik ve
idari personelinin okul öncesi çağındaki
çocuklarının çalışma saatleri içinde bakımları ve
eğitimlerine yardımcı olmayı amaçlayan
okulumuz, 715 m² kapalı, 1.685 m² ’lik açık
alana sahip olan Merkezde 4 adet faaliyet sınıfı,
2 adet uyku ve dinlenme odası, 1 adet oyun
odası bulunmaktadır. Öğrencilerimize jimnastik,
müzik, İngilizce, drama, fen ve doğa etkinlikleri,
kil çalışmaları ve satranç derslerimizin yanında
tiyatro, sinema, gezi vb. etkinlikler ile de yoğun
program uygulanmakta ve başarılı birer birey
olmalarına katkı sağlanmaktadır.
68
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
BEÜ’nün tüm kampüslerinde yemek hizmeti verilmekte olup, yemekhanelerde yemek ücretlerinin
ödenmesi elektronik otomasyon sistemi ile yapılmaktadır. Tüm kampüslerimizde kantin alanları
oluşturulmuştur.
Tablo-63: Öğrenci Kulüpleri
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Kulüp Adı
Bulunduğu Kampüs
Alternatif Enerji Kulübü
Arama Kurtarma Kulübü
Arkeoloji Kulübü
Atatürkçü Düşünce Kulübü
Avrasya Kulübü
Avrupa Birliği Gençlik Projeleri Kulübü
Batı Kültür Ve Edebiyatları Kulübü
Bilardo Kulübü
Bilimsel Araştırmalar Kulübü
Bilinçli Gençlik Kulübü
Bisiklet Kulübü
Biyoloji Kulübü
Biyomedikal Kulübü
Boks Kulübü
Bowling Kulübü
Briç Kulübü
Çağdaş Yaşamı Destekleme Kulübü
Çevre Kulübü
Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü
Dans Kulübü
Edebiyat Ve Tarih Kulübü
El Sanatları Kulübü
Elektrik Elektronik Kulübü
Eskrim Kulübü
Etik Ve Estetik Değerler Kulübü
69
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Üye
Sayısı
20
25
33
120
58
20
20
20
20
50
48
132
20
55
20
132
180
327
95
302
25
20
36
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Fizik Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Genç Düşün Kulübü
Genç Erişim Kulübü
Genç Gönüllüler Kulübü
Genç Tema Kulübü
Gençlik Gelişim Ve Değişim Kulübü
Gen-Etik Kulübü
Geomatik Kulübü
Girişimcilik Ve Ticaret Kulübü
Grafiti Kulübü
Güzel Sanatlar Kulübü
Halk Oyunları Kulübü
Havacılık Kulübü
Hayvan Hakları Kulübü
Hiphop Kulübü
IEEE Kulübü
İktisat Kulübü
İnsan Kaynakları Ve Kariyer Kulübü
İnşaat Kulübü
İnternet Teknolojileri Kulübü
İşletme Kulübü
Jeoloji Kulübü
Karaelmas Kitap Kulübü
Karate Kulübü
Karikatür Kulübü
Katre'i Takva Kulübü
Keşif Ve Macera Kulübü
Kızılay Gençlik Kulübü
Kimya Kulübü
Kişisel Gelişim Ve Kariyer Kulübü
Klasik Müzik Kulübü
Klasik Türk Sanatları Kulübü
Kur'an Araştırmaları Kulübü
Kültür Ve Sanat Kulübü
Kültürel Eğitim Faaliyetleri Kulübü
Kültürel Miraslarımızı Tanıma Ve Tanıtma Kulübü
Madenciler Kulübü
Madencilik Projeleri Tasarım Kulübü
Mağara Araştırma Kulübü
Makina Mühendisliği Kulübü
Maliye Kulübü
Malzeme Bilimi Kulübü
Matematik Kulübü
Medeniyet Kültür Sanat Ve Fikir Kulübü
Medeniyet Ve Değerler Kulübü
Müzik Kulübü
Orienteering Kulübü
Paten Ve Kaykay Kulübü
Radyo Televizyon Kulübü
Rehberlik Ve Danışmanlık Kulübü
Resim Kulübü
Robot Kulübü
Satranç Kulübü
Sinema Kulübü
Sosyal Aktivite Kulübü (S.A.S.)
Sosyal Politika Kulübü
Sosyal Sorumluluk Kulübü
70
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
12
170
32
21
20
85
54
54
157
38
13
23
218
20
22
17
110
195
28
94
21
270
20
25
24
20
24
150
32
113
80
18
45
40
30
25
56
150
20
20
91
127
23
20
62
31
37
20
25
20
20
86
280
180
73
22
185
21
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Sosyal Ve Kültürel Aktiviteler Kulübü
Sosyoloji Kulübü
Sualtı Sporları Kulübü
Şair Muzaffer Tayyip Uslu Edebiyat Kulübü
Şiir Kulübü
Tarih Kulübü
Tenis Kulübü
Tiyatro Kulübü
Toplum Gönüllüleri Kulübü
Turizm Kulübü
TUYAK Kulübü
Türk Dünyası Kulübü
Türk Halk Müziği Kulübü
Türk Kültürünü Tanıtma Kulübü
Türk Sanat Müziği Kulübü
Uluslararası Gençlik Kulübü
Uluslararası Ticaret Ve Finans Kulübü
Yarının Liderleri Kulübü
Yelken Kulübü
Yoga Kulübü
Yönetim Ve Siyaset Kulübü
Diş Hek. Öğrenci Kulübü
Estetik Kulübü
Sağlık Kulübü
Bilimsel Araştırma Kulübü
Sanat Kulübü
Sounddrug Müzik Kulübü
Tıp Kültür Sanat Kulübü
Vıtruvıus Tıbbi Çizim Kulübü
Genç Girişimciler Kulübü
Gençlik Kulübü
Sahne Sanatları Kulübü
Teknik Bilimler Kulübü
Ekonomi Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Halk Oyunları Kulübü
Metalürji Kulübü
Muay Thai Kulübü
Müzik Kulübü
Resim Kulübü
Sinema Kulübü
Spor Kulübü
Basın Ve İletişim Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Gıda Kulübü
Grafiti Kulübü
İnsan Kaynakları Ve Kariyer Kulübü
Müzik Ve Dans Kulübü
Resim Kulübü
Kültür Kulübü
Turizm Tanıtma Ve Uygulama Kulübü
Tiyatro Kulübü
Web Tasarımı Ve Bilgisayar Kulübü
Youth Kulübü
Denizcilik Kulübü
Gemi Modelciliği Kulübü
Görsel Sanatlar Kulübü
Kürek Kulübü
71
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
İbn-i Sina Kampüsü
İbn-i Sina Kampüsü
İbn-i Sina Kampüsü
İbn-i Sina Kampüsü
İbn-i Sina Kampüsü
İbn-i Sina Kampüsü
İbn-i Sina Kampüsü
İbn-i Sina Kampüsü
Kilimli Kampüsü
Kilimli Kampüsü
Kilimli Kampüsü
Kilimli Kampüsü
Alaplı Kampüsü
Alaplı Kampüsü
Alaplı Kampüsü
Alaplı Kampüsü
Alaplı Kampüsü
Alaplı Kampüsü
Alaplı Kampüsü
Alaplı Kampüsü
Alaplı Kampüsü
Çaycuma Kampüsü
Çaycuma Kampüsü
Çaycuma Kampüsü
Çaycuma Kampüsü
Çaycuma Kampüsü
Çaycuma Kampüsü
Çaycuma Kampüsü
Çaycuma Kampüsü
Çaycuma Kampüsü
Çaycuma Kampüsü
Çaycuma Kampüsü
Çaycuma Kampüsü
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
30
48
155
93
125
38
650
376
322
160
100
20
45
22
50
43
62
72
57
35
41
28
25
20
22
42
21
30
20
20
20
37
23
20
22
18
20
20
20
23
20
34
20
20
35
20
20
20
20
20
44
32
20
20
20
38
20
20
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
Latin Dansları Kulübü
Müzik Kulübü
Salon Sporları Kulübü
Su Sporları Kulübü
Tedarik Zinciri Lojistik Yönetimi Kulübü
Yelken Kulübü
Zekâ Sporları Kulübü
Gastronomi Kulübü
Hip Pop Dans Kulübü
Müzik Kulübü
Satranç Kulübü
Tarih Ve Turizm Kulübü
Tiyatro Kulübü
Atatürkçü Düşünce Kulübü
Bilim Tarih Ve Felsefe Kulübü
Bisiklet Kulübü
Din Kültürü Kulübü
Eğitim Kulübü
Folklor Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Gazetecilik Kulübü
Genç Kalemler Edebiyat Kulübü
Genç Vizyon Kulübü
Karaelmas Kitap Kulübü
Matematik Eğitimi Kulübü
Müzik Kulübü
Özel Eğitim Kulübü
Satranç Kulübü
Sinema Kulübü
Tarih Doğa Kültür Kulübü
Türk Dili Ve Kültürü Kulübü
Yelkencilik Ve Dalış Kulübü
Yeşil Kimya Kulübü
İnteraktif Gençlik Kulübü
Atatürkçü Düşünce Kulübü
ÇEVRE Ve GEZİ KULÜBÜ
Fotoğrafçılık Kulübü
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Kulübü
Müzik Kulübü
Seramik Kulübü
Spor Kulübü
Tiyatro Kulübü
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Devrek Kampüsü
Devrek Kampüsü
Devrek Kampüsü
Devrek Kampüsü
Devrek Kampüsü
Devrek Kampüsü
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli M.Y.O.
Gökçebey M.M.Ç.MYO
Gökçebey M.M.Ç.MYO
Gökçebey M.M.Ç.MYO
Gökçebey M.M.Ç.MYO
Gökçebey M.M.Ç.MYO
Gökçebey M.M.Ç.MYO
Gökçebey M.M.Ç.MYO
Gökçebey M.M.Ç.MYO
Genel Toplam
20
20
20
32
20
24
36
20
20
20
20
30
56
20
33
20
35
20
43
21
45
20
20
45
20
20
20
30
20
20
20
20
26
22
45
20
36
20
20
10.124
Tablo-64: Öğrenci Kulüpleri Faaliyetleri (2015 Yılı)
Kulüp Adı
Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü
Gastronomi Kulübü (Devrek MYO)
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Kulübü
Toplum Gönüllüleri Kulübü
Biyomedikal Kulübü
Geomatik Kulübü
Çevre Kulübü
Toplum Gönüllüleri Kulübü
Biyomedikal Kulübü
Şiir Kulübü
Sahne Sanatları Kulübü (ZMYO)
Faaliyetin Açıklaması
Dağcılık ve Kayak Eğitimi
İstanbul Gastromi Festivali Uluslararası Yemek Yarışması
Film Gösterimi. "Çizgili Pjamalı Çocuk"
Kuş Yemlikleri Yapılıp Asılması
Mühendislik Sosyal Etik Boyut, Prof. Bahattin Karagözoğlu
Geomatik Müh. Öğrenci ve Akademisyenlerin Fikir Alışverişi
Mersin. Çevre Kongresi
Eğitime Renkatar Sofular Köy İlkokulu
Ar-Ge Fırsatları
Türküsüz Kent Şiir Dinletisi
İletişimde Ustalaşma Zirvesi
72
Tarihi
18.01.2015
27.01.2015
19.02.2015
22.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
27.02.2015
27.02.2015
02.03.2015
02.03.2015
03.03.2015
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Karaelmas Robot Kulübü
Çevre Kulübü
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Kulübü
Şair MTU Edebiyat Kulübü
Kızılay Kulübü
TUYAK
Şair MTU Edebiyat Kulübü
Uluslararası Ticaret Ve Finans Kul
Kültür ve Sanat Kulübü
Etik ve Estetik Değerler Kulübü
Biyomedikal Kulübü
Sosyal Ve Kültürel Aktiviteler Kul.
Toplum Gönüllüleri Kulübü
İktisat Kulübü
İnsan Kaynakları Kariyer Klb. (ÇMYO)
Genç Tema Kulübü
Karaelmas Kitap Kulübü
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Kulübü
Türk Sanat Müziği Kulübü
Kızılay Gençlik Kulübü
Türk Halk Müziği Kulübü
Avrasya Kulübü
Halkoyunları Kulübü
Elektrik Elektronik Kulübü
Sağlık Kulübü
IEEE Kulübü
Makina Mühendisliği Kulübü
Estetik Kulübü
Arkeoloji Kulübü
İktisat Kulübü
Müzik Kulübü
Biyomedikal Kulübü
Geomatik Kulübü
Karaelmas Robot Kulübü
Genç Tema Kulübü
Tiyatro Kulübü
Keşif Ve Macera Kulübü
TUYAK
Keşif Ve Macera Kulübü
Etik Ve Estetik Değerler Kulübü
Madenciler Kulübü
Kültürel Miraslarımızı Tanıma Kulübü
Tarih Kulübü
SKS
Kimya Kulübü
Madenciler Kulübü
Tiyatro Kulübü
Türk Halk Müziği Kulübü
Şair MTU Edebiyat Kulübü
Uluslararası Gençlik Kulübü
Uluslararası Gençlik Kulübü
Keşif Ve Macera Kulübü
Makina Mühendisliği Kulübü
Tiyatro Kulübü
İnteraktif Gençlik Kulübü (EMYO)
Güzel Sanatlar Kulübü
Biyoloji Kulübü
TUYAK
Arduino Eğitimi.
Ankara. Odtü 18. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımı
Film Gösterimi. "Çizgili Pjamalı Çocuk"
Edebiyatımızda Kadın. Doç. Dr. Ülkü Eliuz
"Soğuk Madene Sıcak Karşılama"
İstanbul. 5.Uluslararası Raylı Sistemler Fuarı
Mehmet Akif Konferansı, Prof. Dr. Abide Doğan
Türkiye'nin Ortadoğu Politikası Ve Batı Etkisi
Film Gösterimi. "Sanık"
Endülüs'e Yolculuk. Metin Önal Mengüşoğlu
Biyomedikal Seminer Günü
Uluslararası Gençlik Film Festivali
Canlı Sergi
"Aşk Ve Evlilik Bilinci"
Ankara TBMM Ziyareti
Üye Bilgilendirme Toplantısı
Bursa. TÜYAP Kitap Fuarı
Toplumun Kanayan Yarası: Şiddet
Devrek MYO Konser
Kan Bağışı Çanakkale Şehitleri Anısına
18 Mart Çanakkale Konseri
Küresel Sistem İçinde Yeni Güç Türkiye, Metin Külünk
Nevruz Bayramı Etkinlikleri Halkoyunları Gösterileri
SSP Çaycuma Fidan Dikme Etkinliği
Down Sendromlular Günü Etkinliği
İstanbul. Wın Fuarı
SSP Çaycuma. Fidan Dikme Etkinliği
Renkler SGH Ellerinde Resim Sergisi
Eskişehir A.Ü. "6.Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu
Ankara. SPK Ziyareti. Teknik Gezi
Düzce. Düzce Ünv. Rock Festivaline Etkinliğine Katılım
BEÜ Bilim Teknoloji Araştırma Merkezi Gezisi
Haritacılıkta İleri Teknoloji Uygulamaları
Yıldız Savaşları 2015
Eskişehir. Bölgesel Gönüllü Toplantısı
AKM Düğün ya da Davul Adlı Oyunun Sergilenmesi
Top İnterrail Deneyimleri Konulu Söyleşi, Bestami Köse
Tebessüm Kampanyası, Zakkum Konseri
İnterrail İle Avrupa Seyahati Bilgilendirme.
Kutlu Doğum Haftası, Konuşmacı Prof. Dr. Bilal Kemikli
"Kariyer Günleri Konferansı" Cavit Bakkal
Sağlıkta Pozitif Düşünce, Tıp Fak. Hasta Ziyaretleri
100. Yılında Ermeni Meselesi
Konuşan Ellerde Kültürel Mirasımız Resim Sergisi
BEÜ Bilim Teknoloji Araştırma Merkezi Gezisi
"Kariyer Günleri Konferansı" M. Ali Şimşekyılmaz
Ordu Üniversitesi Tiyatro Festivaline Katılım
Konser. Merkez Kampüs
Mehmet Akif Konferansı, Prof. Dr. Mehmet Narlı
Uluslararası Öğrencilere Yönelik Oryantasyon Programı
Dayanışma Kahvaltısı.
Sırt Çantasındaki Ülkeler. Konuşmacı: Erdem Gürses
"Millet Kavramı" Sanat Ve Düşünce Dünyamızda
Tiyatro İzlemeyen Öğrenci Kalmasın
İstanbul Marport Limanı Teknik Gezi
Plastik Makyaj Uygulama Sergisi
16 Nisan Biyologlar Günü
Fethiye, 5. Apmas Kongresi Katılım
73
04.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
06.03.2015
06.03.2015
07.03.2015
09.03.2015
09.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
13.03.2015
15.03.2015
16.03.2015
17.03.2015
18.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
20.03.2015
20.03.2015
21.03.2015
21.03.2015
23.03.2015
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
26.03.2015
26.03.2015
27.03.2015
28.03.2015
29.03.2015
30.03.2015
30.03.2015
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
01.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
08.04.2015
08.04.2015
10.04.2015
10.04.2015
11.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Şair MTU Edebiyat Kulübü
Tıp Kültür Sanat Kulübü
Gençlik Kulübü (ZMYO)
Madenciler Kulübü
Kızılay Gençlik Kulübü
Resim Kulübü
Şair MTU Edebiyat Kulübü
İnsan Kaynakları Kariyer Klb (ÇMYO)
Kültür Ve Sanat Kulübü
Ankara. Mehmet Akif Evi Ve Müzesi'ne Gezi
Eskişehir. 12.Ulusal Tıp Öğrenci Kong. 1 Öğrenci Katılım
Futbol Turnuvası
"Kariyer Günleri Konferansı" Mustafa Aydın
Kayseri Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresine Katılım
Çaycuma Akçaalan İlkokulu, Çocuklar Her Yerde Gülsün
"Dünden Bugüne Şiir" Metin Kayahan Özgül
Kariyer Günleri Etkinliği
Eski Yakın Doğuda Yazı konulu konferans
Artvin. 21. Ulusal Öğrenci Sosyoloji Kong. 4 Öğrenci
Sosyoloji Kulübü
Katılım
Sahne Sanatları Kulübü (ZMYO)
Samsun 19 Mayıs Ü. 21. Ulusal Tiyatro Festivaline Katılım
İnşaat Kulübü
İstanbul. 38. Yapı Fuarı Teknik Gezi
Uluslararası Gençlik Kulübü
Amasra Gezisi
Avrasya Kulübü
Ali Değirmenci & Grup Yürüyüş
Medeniyet Kültür Sanat Ve Fikir Kulüb Kutlu Doğum Haftası Kantinlerde Tanıtım
Tiyatro Kulübü
Ankara ODTÜ Tiyatro Festivali "Matmazel Julie" Oyun
Kişisel Gelişim Ve Kariyer Kulübü
Ankara Türk Traktör, Öznur Savunma Sanayii Teknik Gezi
Etik Ve Estetik Değerler Kulübü
Bilim Felsefe Ve Din İlişkisi Bağlamında Evrim Teorisi
Maliye Kulübü
Abant İzzet Baysal Ünv. 2 Öğrenci Kongre Katılımı
Madenciler Kulübü
TTK Lauvarı, Deka Madencilik, Demir Madencilik Gezisi
Avrasya Kulübü
Kutlu Doğum Haftası Etkinliği
Sahne Sanatları Kulübü (ZMYO)
ZMYO'da Bahar Şenliği
Şair MTU Edebiyat Kulübü
Tiyatro. "Alo Orası Tımarhane Mi" İsimli Oyun
Madenciler Kulübü
"Kariyer Günleri Konferansı" Mustafa Sönmez
Şair MTU Edebiyat Kulübü
Dil-Edebiyat Sohbetleri
Biyomedikal Kulübü
Ankara. OSTİM Teknik Gezi
Tıp Kültür Sanat Kulübü
Anestezistlerin Yasal Sorumlulukları Ve Malpraktis
İnteraktif Gençlik Kulübü(EMYO)
16.Ulusal Deniz Kızı Kong. 2 Öğrenci İle Katılım
Gen-Etik Kulübü
Ankara. Hacettepe Ünv. Evrimsel Tıp Sempozyumu
Toplum Gönüllüleri Kulübü
"Barışa Mum Yak"
Sağlık Kulübü
Hemşirelik Haftası Voleybol Turnuvası
Sanat Kulübü (ZSYO)
Şenlik Haftası "Tanrı" Adlı Oyun Sahnelenmesi
Gıda Kulübü (ÇMYO)
Bartın. Gıda Üretim Tesisleri Gezisi
Genç Gönüllüler Kulübü
Peygamber Efendimizin Bir Günü
Türk Halk Müziği Kulübü
Şenlik Haftası Konser
Gen-Etik Kulübü
Biyoistatiğin Bilinçli Kullanımı
Uluslararası Ticaret Ve Finans Kulübü “Liderlik Ve Kariyer” Söyleşi
Tiyatro Kulübü
Şenlik Haftası "Matmazel Julie" Adlı Oyun Sahnelenmesi
Müzik Ve Dans Kulübü (ÇMYO)
Klasik Müzik Konseri
Tiyatro Kulübü (DMYO)
Şenlik Haftası "Beyaz Yalanlar" Adlı Oyun Sahnelenmesi
Müzik Kulübü
Şenlik Haftası Konser
Yönetim Ve Siyaset Kulübü
Ereğli Danişmentli İlkokuluna Ziyaret
Eğitim Kulübü (EEF)
Eğitim Ve Astronomi
Gıda Kulübü (ÇMYO)
Bolu Gıda Kontrol Laboratuvarına Teknik Gezi
Gen-Etik Kulübü
Sistem Biyolojisi
Şair MTU Edebiyat Kulübü
200. Yılında Dede Korkut Paneli
Maliye Kulübü
Kariyer Meslek Tanıtımları
Tıp Kültür Sanat Kulübü
Manisa. 10.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi. 1 Öğrenci Katılım
Şenlik Haftası "Ve Sahne Shakespeare'nin" Adlı Oyun
Batı Kültür Ve Edebiyatları Kulübü
Sahnelenmesi
Şenlik Haftası "Düğün ya da Davul" Adlı Oyun
Tiyatro Kulübü
Sahnelenmesi
Türk Sanat Müziği Kulübü
Şenlik Haftası Konser
3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisinin Tanıtılması Ve
Malzeme Bilimi Kulübü
Sergilenmesi
Makina Mühendisliği Kulübü
Mühendislik Günleri
Sağlık Kulübü
Hemşirelik Haftası Sempozyumu
Kimya Kulübü
Pedagojik Formasyon Ve KPSS
74
17.04.2015
17.04.2015
20.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
24.04.2015
24.04.2015
24.04.2015
24.04.2015
25.04.2015
25.04.2015
25.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
02.05.2015
04.05.2015
04.05.2015
04.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
06.05.2015
06.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
07.05.2015
07.05.2015
07.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
08.05.2015
08.05.2015
08.05.2015
08.05.2015
08.05.2015
09.05.2015
09.05.2015
11.05.2015
11.05.2015
11.05.2015
11.05.2015
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
İşletme Kulübü
İnteraktif Gençlik Kulübü (EMYO)
Madenciler Kulübü
Maliye Kulübü
Genç Kalemler Edebiyat Kulübü(EEF)
İktisat Kulübü
Çevre Kulübü
Gen-Etik Kulübü
Gen-Etik Kulübü
Tiyatro Kulübü
Sosyoloji Kulübü
Arkeoloji Kulübü
Tiyatro Kulübü
Toplum Gönüllüleri Kulübü
Çevre Kulübü
Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü
Çevre Kulübü
Jeoloji Kulübü
Resim Kulübü
Jeoloji Kulübü
Tıp Kültür Sanat Kulübü
Uluslararası Gençlik Kulübü
Uluslararası Gençlik Kulübü
Karaelmas Robot Kulübü
TUYAK Kulübü
Uluslararası Gençlik Kulübü
İnşaat Kulübü
İnteraktif Gençlik Kulübü (EMYO)
Tarih Kulübü
TUYAK Kulübü
Malzeme Bilimi Kulübü
Şair MTU Edebiyat Kulübü
İnsan Kaynakları Ve Kariyer Kulübü
(ÇMYO)
İktisat Kulübü
Halk Oyunları Kulübü
Şiir Kulübü
Türk Dünyası Kulübü
Medeniyet Ve Değerler Kulübü
Sosyal Ve Kültürel Aktiviteler Kulübü
İktisat Kulübü
Medeniyet Kültür Sanat Ve Fikir Kulüb
Genç Düşün Kulübü
Kızılay Gençlik Kulübü
Çevre Kulübü
IEEE Kulübü
Güzel Sanatlar Kulübü
Şiir Kulübü
Kültürel Miraslarımızı Tanıma Kulübü
Tiyatro Kulübü
Bilinçli Gençlik Kulübü
Türk Kültürünü Tanıtma Kulübü
Karaelmas Robot Kulübü
Engelli Destek Programı Edes
Katre'i Takva Kulübü
Kızılay Gençlik Kulübü
Geomatik Kulübü
Eren Holding Gezisi
Ankara. Android Geliştirici Günler, Anıtkabir Ziyareti
Bartın. Çimento Fabrikası Teknik Gezi
Geleneksel Kısır Şenliği
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri
İktisat Kongresi
Eren Holding Gezisi
Alzheimer'a Genetik Bir Bakış
İnternet Bağımlılığı
Bkm "Matmazel Julie" Adlı Oyun Sahnelenmesi
Nüfus Ve Göç Hareketleri Projesi
Eskişehir. Frig Vadisi Gezisi
Ssp.İşitme Engelli Çocuklara Tiyatro Gösterisi
Tasmacı İlkokulu Boya Badana Ve Duvar Resimleri Yapma
İzmir Ege Ünv. 3.Çevre Farkındalığı Sempozyumu 3
Öğrenci
Yenice Şeker Kanyonu Doğa Yürüyüşü
Kahvaltı
Ankara. Doğa Tarihi Müzesi Gezisi
19 Mayıs Haftası Etkinliği Resim Sergisi Valilik Önü
Erasmus Öğrencilerine Üniversitemizi Gezdirmek
Mangal. Müzik Ve Sinema Gösterimi
11. TÖMER ler Arası Türkçe Konuşma Yarışması.
Nevşehir. Uluslararası Öğrencilerin Gezisi
Kocaeli. 'TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları' Katılım
Kocaeli. 'TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları' Katılım
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu' Etkinliği
Ankara. 28. Yapı Fuarı-Turkeybuıld Gezisi
Bolu/Gölcük Gezisi
Tanışma Toplantısı
Tebessüm Kampanyası Tanıtımı
Aluexpo 2015 Alüminyum Fuarı İstanbul Gezisi
Milli Şairimiz Mehmet Akif'in Değerleri Ve Sanatı Yrd. Doç.
Dr. Muhittin Turan
11.05.2015
11.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
13.05.2015
13.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
14.05.2015
14.05.2015
14.05.2015
15.05.2015
15.05.2015
15.05.2015
Bartın/Amasra 1.Ulusal F Klavye Yarışması
10.10.2015
Kulüp Tanıtım Standı Açılması
Kulüp Tanıtımı Ve Yeni Üye Kayı İçin Stand Açılması
TÜBA Günleri Cern Ve Bir Evren Bulmacası Konferansı
Atatürk Ve Türk Dünyası Yazar Yavuz Selim Demirağ
Geçmişten Günümüze Tasavvuf Prof. Dr. Mustafa Kara
Suruç'ta Yitirilen Öğrencilerin Anma Toplantısı
İktisat Kulübü Tanıtım Toplantısı
Politik Kültür. Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün
Sinevizyon Gösterimi
Kulüp Tanıtımı Ve Yeni Üye Kayı İçin Stand Açılması
7. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımı Forumu
Alu Telekominikasyon Sertifika Programı
İstanbul Bianel'i Gezisi
TÜBA Günleri Konferansı Prof. Dr. Sadık Kakaç
Yatan Hastaları Düzenli Ziyaret
Tiyatro Öğrenci Topluluğu Tanışma Toplantısı
Kulüp Toplantısı
Kulüp Toplantısı
İstanbul. Robot Yatırımları Zirvesi Ve Sergisi
Evimiz Engelimiz Olmasın Etkinliği Kapanış Etkinliği
'Kurân Ziyafeti'
Kulüp Toplantısı
Geomatik Mühendisliği Büyük Buluşması
12.10.2015
12.10.2015
12.10.2015
14.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
16.10.2015
16.10.2015
16.10.2015
16.10.2015
17.10.2015
17.10.2015
19.10.2015
19.10.2015
20.10.2015
21.10.2015
21.10.2015
22.10.2015
22.10.2015
22.10.2015
22.10.2015
22.10.2015
75
15.05.2015
15.05.2015
16.05.2015
16.05.2015
19.05.2015
21.05.2015
01.06.2015
02.06.2015
13.06.2015
04.08.2015
04.08.2015
21.08.2015
03.10.2015
04.10.2015
07.10.2015
08.10.2015
08.10.2015
09.10.2015
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tarih Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Genç Gönüllüler Kulübü
Türk Kültürünü Tanıtma Kulübü
İnşaat Kulübü
Genç Düşün Kulübü
Radyo Televizyon Kulübü
Biyomedikal Kulübü
Sosyoloji Kulübü
Havacılık Kulübü
TUYAK Kulübü
Girişimcilik Ve Ticaret Kulübü
Girişimcilik Ve Ticaret Kulübü
Genç Düşün Kulübü
Müzik Kulübü
TUYAK Kulübü
Tarih Kulübü
Gastronomi Kulübü (DMYO)
İnsan Kaynakları Kariyer Klb (ÇMYO)
Sosyoloji Kulübü
Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü
Genç Gönüllüler Kulübü
Toplum Gönüllüleri Kulübü
Makina Mühendisliği Kulübü
Karaelmas Kitap Kulübü
Atatürkçü Düşünce Kulübü
İktisat Kulübü
Türk Kültürünü Tanıtma Kulübü
İnşaat Kulübü
Makina Mühendisliği Kulübü
Genç Düşün Kulübü
Karaelmas Kitap Kulübü
Halk Oyunları Kulübü
Genç Düşün Kulübü
Uluslararası Gençlik Kulübü
Teknik Bilimler Kulübü (ZMYO)
Toplum Gönüllüleri Kulübü
Medeniyet Kültür Sanat Fikir Kulübü
Genç Düşün Kulübü
İşletme Kulübü
Türk Kültürünü Tanıtma Kulübü
Tarih Kulübü
Maliye Kulübü
Sosyal Ve Kültürel Aktiviteler Kulübü
TUYAK Kulübü
İnsan Kaynakları Ve Kariyer Kulübü
TUYAK Kulübü
Genç Gönüllüler Kulübü
Sinema Kulübü
Çevre Kulübü
Etik Ve Estetik Değerler Kulübü
Havacılık Kulübü
Çevre Ve Gezi Kulübü (GMYO)
Madenciler Kulübü
İnsan Kaynakları Ve Kariyer Kulübü
Yönetim Ve Siyaset Kulübü
Girişimcilik Ve Ticaret Kulübü
Türk Kültürünü Tanıtma Kulübü
Osmanlı Arşiv Belgelerinin Özellikleri
Kulüp Toplantısı
Stand-Up Show. Bekir Develi
Aşure Gününün Anlam Ve Önemi
Ankara. Çankaya Üni. İMTB Yaz Atölyesi 16
Kulüp Toplantısı
İletişim Teknikleri, Diksiyon-Fonetik. Zafer Kiraz
İstanbul. 'Olympus Medikal Sistemler Saha Eğitimi'
Cansız Hayallerden Öz Çekime, Yrd. Doç. Dr. B. Can Zırh
Kulüp Toplantısı
Karaman. Amele Birliği İlkokuluna Ziyaret
Kulüp Toplantısı
Kulüp Toplantısı
Konuşuyoruz Ama. Hakan Mengüç
Düzce Üni. V. Rock Festivali Etkinliğine Katılım.
Tebessüm Kampanyası Tanıtımı
İstanbul. Osmanlı Arşivinin Tanınması
Pelin Dumanlı İle Söyleşi Ve Workshop
Enerjisa İle Çağrı Merkezi Sektör Buluşması
Modern Zamanlar Film Gösterimi
Harmankaya Şelaleri Treking Etkinliği
Bekir Develi- Stand-Up Show
Kulüp Toplantısı
Ereğli. Erdemir Gezisi
Osman Atilla Poshor Söyleşi Ve İmza
Atatürk'ü Anma Toplantısı
Paramı Yönetebiliyorum.
Medeniyetin Beşiği Doğu Türkistan Doç.Dr.Varis A.Çakan
Bölüm Tanışma Toplantısı
Çatalağzı. Bereket Enerji Santral Gezisi
Sinevizyon Gösterimi
İstanbul. Tüyap Kitap Fuarı Gezisi
Kulüp Toplantısı
Sinevizyon Gösterimi
Uluslararası Öğrenciler Oryantasyon Programı
4 Aralık Madenciler Günü Sergisi
"İşaret Dili Eğitimi"
Çağımızın Şahidi Muhsin Yazıcıoğlu.
İstanbul. Engelsiz Yaşam Fuarı Gezisi
İstanbul. Türkiye İnovasyon Haftasına Katılım.
Kulüp Toplantısı
Benim Sesim Sensin. Hayvan Hakları İle İlgili Konuşmalar
İş'te Kariyer Zirvesi Ve İngilizcenin Rolü Hanefi Çağ
"Delikanlım İyi Bak Yıldızlara" Belgesel Gösterimi
Tebessüm Kampanyası. Kampüste LÖSEV
Edebiyat Ve İdeoloji
Lösemili Farkındalık Günü
Rabia Brodbeck İle Söyleşi
"Yönetmen Kıvanç Baruönü İle Kamera Arkası" Söyleşi
Türkiye'deki Bitki Biyoçeşitliliği, Korunması Ve Tozlaşma
Çağdaş İslami Hareketler Şiddet. Prof.Dr. Adnan Demircan
THK Maket Uçak Kursu Onur Naz
Zonguldak. Kongre Ve Fuar Organizasyonu-Dedeman Otel
TTK Alev Sızdırmazlık Test İstasyonu Teknik Gezisi
Değerlerimiz Ve Kavramlar
Yurtdışı Eğitimi Hakkında Ne Biliyorsunuz.
BAKKA Genel Sekreteri İle Toplantı. İbrahim Kuzu
Bayırbucak Türkmenlerinin Dünü Bugünü Yarını Söyleşisi
76
22.10.2015
23.10.2015
23.10.2015
23.10.2015
23.10.2015
23.10.2015
24.10.2015
24.10.2015
26.10.2015
27.10.2015
28.10.2015
28.10.2015
03.11.2015
04.11.2015
04.11.2015
05.11.2015
06.11.2015
06.11.2015
06.11.2015
06.11.2015
07.11.2015
07.11.2015
09.11.2015
09.11.2015
09.11.2015
11.11.2015
12.11.2015
12.11.2015
12.11.2015
13.11.2015
13.11.2015
14.11.2015
17.11.2015
27.11.2015
01.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
05.12.2015
05.12.2015
07.12.2015
08.12.2015
08.12.2015
08.12.2015
09.12.2015
09.12.2015
10.12.2015
11.12.2015
11.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
16.12.2015
16.12.2015
16.12.2015
16.12.2015
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
İnşaat Kulübü
Türk Kültürünü Tanıtma Kulübü
Genç Düşün Kulübü
Toplum Gönüllüleri Kulübü
Türk Sanat Müziği
Elektrik Ve Elektronik Kulübü
Türk Halk Müziği Kulübü
Batı Kültür Ve Edebiyatları Kulübü
Katre'i Takva Kulübü
Tiyatro Kulübü (GMYO)
Sosyoloji Kulübü
Türk Sanat Müziği Kulübü
Madenciler Kulübü
İktisat Kulübü
Uluslararası Ticaret Ve Finans Kulübü
Kızılay Gençlik Kulübü
İktisat Kulübü
Türk Dünyası Kulübü
İşletme Kulübü
İnteraktif Gençlik Kulübü (EMYO)
Sakarya Çelik Fabrikası Gezisi
Çocukluğumuza Geri Dönüyoruz.
Otizm Farkındalık
Okula Hayat Dolsun. Kitap Toplama Standı
Ereğli Eğitim Fakültesi Kış Konseri
Ankara Türk Havacılık Uzay Sanayi, Astoras Firması Gezisi
Devrek MYO Kış Konseri
"Shakespeare On Stage" Video Gösterimi
Osmanlıda Tasavvuf Düşüncesi Konferans
Zonguldak. Devlet Tiyatrosu Oyununu İzlemek
Kulüp Toplantısı
Alaplı MYO Kış Konseri
Gökçebey Çanakçılar Seramik Fabrikası İnceleme Gezisi
"Neden İngilizce Öğrenemiyoruz 2"
Zonguldak Valisi Ali Kaban İle Söyleşi
Soğuk Madene Sıcak Karşılama
Girişimcilik Ve İnovasyon
Uyuşturucu Maddelerin Zararları Mehmet Aslan
"Muhasebenin Dünü Bugünü Ve Yarını"
Gebze YILPORT Liman Gezisi
17.12.2015
18.12.2015
18.12.2015
18.12.2015
18.12.2015
18.12.2015
18.12.2015
18.12.2015
18.12.2015
19.12.2015
19.12.2015
21.12.2015
21.12.2015
22.12.2015
22.12.2015
22.12.2015
23.12.2015
23.12.2015
24.12.2015
25.12.2015
Spor Tesisleri
BEÜ’nün tüm kampüslerinde çok amaçlı açık spor tesisleri (Basketbol, voleybol, tenis, halı saha
vb.) oluşturulmuştur. Ayrıca Farabi Kampüsü, Alaplı Kampüsü, Ereğli Kampüsü, Çaycuma Kampüsü ve
Devrek Kampüsünde Kapalı Spor Salonlarımız bulunmaktadır.
Farabi Kampüsü yanında 2015 yılında yapımı tamamlanan ve 2016 yılında hizmete girmesi
planlanan “Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri” havuzun yanı sıra fitness salonu, hamam
gibi tüm spor ve sağlık ünitelerini de içermektedir. Yüzme havuzu ayrıca 250 kişi kapasiteli tribüne
sahiptir. Yüzme havuzunda Türkiye’deki en gelişmiş yüzme havuzlarında ve sosyal tesislerdeki teknoloji
kulanılmaktadır.
77
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-65: Sosyal ve Sportif Hizmetler (2015 Yılı)
Sosyal Hizmetler
Öğrenci Çalıştırma Programı
Öğrenci Yemek Fişi Yardımı
Öğrenci Beslenme Hizmeti
Personel Beslenme Hizmeti
Personel Kreş Hizmeti
Yemek Hizmeti (Fiili yenen yemek)
Yararlanan
Sayısı
137
619.561
69.958
63
689.519
Sayısı
Sportif Hizmetler
Spor Dalları (Branş)
Spor Faaliyetlerine Katılan
Kazanılan Madalya (Toplam)
14
140
46
Tablo-66: Spor Faaliyetleri (2015 Yılı)
Tarih
9-13 Mart 2015
8-12 Mart 2015
16-19 Mart 2015
22-25 Mart 2015
15-17 Nisan 2015
15-18 Nisan 2015
25-30 Nisan 2015
1-6 Mayıs 2015
5-10 Mayıs 2015
8-11 Mayıs 2015
15-22 Haziran 2015
7-11 Ekim 2015
8-12 Aralık 2015
14-19 Aralık 2015
Branş
Futbol
Tenis
Badminton
Bilek Güreşi
Judo
Eskrim
Boks
Salon Futbolu
Hokey
Atletizm
Plaj Voleybolu
Avrupa Judo Şampiyonası
Basketbol
Voleybol
Yer
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Karabük Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Kars Kafkas Üniversitesi
19 Mayıs Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Fransa
Bülent Ecevit Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Tablo-67: Spor Faaliyetlerinin Sayısal Dağılımı (2015 Yılı)
Katılınılan Spor Dalı Sayısı
14
Katılan Kişi Sayısı
140
Kazanılan Madalya Sayısı
46
Tablo-68: BEÜ Engelli Öğrenci Birimi Faaliyetleri (2015 Yılı)
Tarih
30.04-02.05 2015
3 Mayıs 2015
14 Mayıs 2015
25 Mayıs 2015
3 Aralık 2015
Faaliyet
“Engelsiz Üniversiteler 9. Çalıştayı (Muğla Sıtkı Koçman Ü.)
Engelli Öğrenci Biriminin tanıtımın yapılması Bahar Şenliklerinde
Engellileri tanımaya yönelik farkındalık faaliyeti
Üniversitemiz Kamu Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşu İşbirliği ile
“Engelli Sorunları Ayrımcılıkla Mücadeleye Gençlerin Etkin Katılımı”
konulu söyleşi
III. Temsili Üniversite Eğitimi ve Mezuniyeti Programı (Sürekli Eğ
Merkezi ile müşterek)
Dünya Engelliler Günü “Engellilerin Sorunları Toplumsal Önyargı ve
Ayrımcılık” konferans (Yrd. Doç. Dr. İslam Musayev)
21. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Etkinlikleri (4-9 Mayıs 2015)
03 Mayıs 2015
Meşalelerle Davul Zurna Eşliğinde Yürüyüş, Halk Oyunları Toplu Halay Gösterisi
04 Mayıs 2015
Açılış Töreni, Kortej Yürüyüşü, Uluslararası öğrencilerinin geleneksel kıyafetleriyle geçişi
Etkinliklerin Açılışı, Stantların Açılışı, Kulüp Etkinliklerinin Başlaması
Halk Oyunları Gösterisi, Sanat Sokağının Açılışı ve Etkinliklerin Başlaması
Tiyatro “ Tanrı” Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, Konser: Gökhan TÜRKMEN
78
Yer
Muğla
Farabi Kampüsü
Atatürk Kültür
Merkezi
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
05 Mayıs 2015
Tiyatro: “Pamuk Prenses ve 7 Cüceler” – “Numunelik Cabbar” Alaplı Meslek Yüksekokulu
Konferans "Peygamber Efendimizin Bir Günü" Araştırmacı Yazar Metin KARABAŞOĞLU
Konser: Türk Halk Müziği Öğrenci Topluluğu Şef Öğr. Gör Cem DERTSİZ
06 Mayıs 2015
Konferans “Biyoistatistiğin Bilinçli Kullanımı” Yrd. Doç. Dr. Füruzan Köktürk
Tiyatro: “Matmazel Julie” Farabi Kampüsü Tiyatro Kulübü, Konser: Mehmet Erdem
07 Mayıs 2015
2. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı
Tiyatro: “Beyaz Yalanlar” Devrek Meslek Yüksekokulu, Rock Konserleri
08 Mayıs 2015
Panel “Dede Korkut” Prof. Dr. Ali Yakıcı, Prof. Dr. Mehmet Aça, Doç. Dr. Özkan Öztekten
Tiyatro: “Ve Sahne Shakespeare’in” Batı Kültür Ve Edebiyat Öğrenci Topluluğu
Konser: Selçuk Balcı
09 Mayıs 2015
Tiyatro: “Düğün Ya Da Davul” Farabi Kampüsü Tiyatro Kulübü
Konser: Enis Vidinli, Etkinlik: Bombalar Değil Balonlar Patlasın
Konser: Türk Sanat Müziği Öğrenci Topluluğu Yeşilçam Şarkıları Konseri
21. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Sanat Sokağı Etkinlikleri (4-9 Mayıs 2015)
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Faaliyet
Resim Kulübü Workshop ve Resim Sergisi
Karikatür Çalışmaları Karakalem karikatür çalışmaları
Zonguldak Halk Eğitim ve Kız Meslek Lisesi Eğitici Faaliyetleri Takı çalışmaları
Dövme Standı Çalışmaları
Taş Boyama Sanat Sokağı taş duvar ve el taşlarının boyanması
Sabundan Heykel vb. Çalışmaları Sabun tozundan el ürünleri yapılması
Dilek Ağacı
Ebru Sanatı Sergisi Ebru çalışmaları ve sergilenmesi
Hat Standı A4 kâğıdına hat çalışmaları
Çarşaf El Basma
Grafiti
Alüminyum Rölyef Sanatı
Baston yapımı
Down Sendromlu Çocuklar İçin Stant
İnstagram çerçevede fotoğraf çektirme, Kabinde 5 dk. dogaçlama oyun,
Tel kırma
Ahşap Yakma
Ahşap Boyama
Yağlı Boya
Bir Cansız Bu Kadar Canlı Olmamıştı
21. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Oyunlar ve Yarışmalar (4-9 Mayıs 2015)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Halat Çekme Yarışı
Sumo Güreşi
Şişme Oyunları
Denge Oyunu
Yüzük Oyunu
Piramit Bardak Oyunu
Uzun Masada Bardak Fırlatma Oyunu
Kek Yeme Yarışması
Yürüyen Yol Çalışması
10
11
12
13
14
15
16
17
79
Kaşıkla Pinpon Yarışması
Dart Turnuvası
Koca Ayak Yarışması
Çuval Yarışması
Yoğurt Yeme Yarışması
Hazine Avı Oyunu
Minder Kapma Yarışması
O Ses Zonguldak
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
21. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Spor Etkinlikleri (4-9 Mayıs 2015)
4 Mayıs 2015: Hentbol, Basketbol, Tenis
5 Mayıs 2015: Voleybol, Hentbol
6 Mayıs 2015: Masa Tenisi, Atletizm (Zonguldak Kemal Köksal Şehir Stadyumu)
8 Mayıs 2015: Badminton
Sürekli Eğitim Merkezi’nin (BEÜSEM) Faaliyetleri (2015 Yılı)
1
2
3
4
5
6
7
8
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
TTK Unvan Değişikliği Sınavı
TTK
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan BALDIK
30 Ocak 2015
BEÜ Farabi Kampüsü
13
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Çocuk Üniversitesi (Kış Okulu)
Halka Açık
Yrd. Doç. Dr. Fatih BAYRAMOĞLU
26 – 30 Ocak 2015
Farabi Kampüsü ve İbn-î Sina Kampüsü
44
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Genç Akademi (Kış Okulu)
Halka Açık
Yrd. Doç. Dr. Fatih BAYRAMOĞLU
2 - 6 Şubat 2015
Farabi Kampüsü ve Sağlık Kampüsü
4
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Tapu ve Kadastro
Kastamonu Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürlüğü
Doç. Dr. Halil YILDIRIM
21 – 22 Şubat 2015
Dedeman Zonguldak Oteli
160
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Çocuklara Yönelik Karate Kursu
Halka Açık
Yrd. Doç. Dr. Tevfik Cem Akalın
Ocak – Aralık 2015
Fen-Edebiyat Fakültesi
28+15=43
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Pilates Kursu
Halka Açık
Okt. Geylan BOSTAN
24 Şubat – 10 Aralık 2015
Farabi Kampüsü Spor Salonu
35+16=51
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Zumba Kursu
Halka Açık
Okt. Zekai USLUOĞLU
24 Şubat – 10 Aralık 2015
Edebiyat Fakültesi
36 +7=43
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Tenis Kursu
Halka Açık
Arş. Gör. Bilal EMEKTAR
Şubat – Aralık 2015
Farabi Kampüsü Spor Salonu
6+9=15
80
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
C-Sharp Kursu
Halka Açık
Uzman İrfan DUMAN
27 Şubat – 22 Mart 2015
Maden Mühendisliği
15
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Uzun Dönem YDS Kursu
Halka Açık
Okt. Murat DEDE
22 Ekim 2014 - 27 Mart 2015
Fen-Edebiyat Fakültesi
11
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Solid Works Sertifika Programı
Halka Açık
Yrd. Doç. Dr. Erkan ÇETİNER
06 Mart – 11 Nisan 2015
Makine Mühendisliği
34
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Bilgisayarlı Muhasebe -ETAV8 SQL-Sertifika Programı
Halka Açık
Öğr. Gör. İbrahim AYDAŞ
21 Mart – 3 Mayıs 2015
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
34
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Pratik İtalyanca Kursu (Bahar & Güz Dönemleri)
Halka Açık
Okt. Doğan ACUN
30 Mart – 6 Mayıs 2015
Fen-Edebiyat Fakültesi
48
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
IEC 17025 Sertifika Programı
Halka Açık
Yrd. Doç. Sefa KOCABAŞ
4 – 5 Nisan 2015
BEÜ Farabi Kampüsü
22
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Proje Planlama ve Değerlendirme Sertifika Programı
Halka Açık
Öğr. Gör. Akif EMİROĞLU
20 Şubat - 30 Mayıs 2015
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
28
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu
Halka Açık
Yrd. Doç. Dr. Fatih BAYRAMOĞLU
15 – 19 Haziran 2015
Farabi Kampüsü
38
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Genç Akademi
Halka Açık
Yrd. Doç. Dr. Fatih BAYRAMOĞLU
22 – 26 Haziran 2015
Farabi Kampüsü
3
81
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
18
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Görev Alan Öğretim Üyesi Sayısı
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Yaz Dönemi YDS Kursu
Halka Açık
Okt. Burcu ŞENTÜRK
2
15 Haziran – 17 Eylül 2015
Fen-Edebiyat Fakültesi
5
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Katılımcı Sayısı
Girişimcilik Eğitim Program 1. Grup
Halka Açık
Doç. Dr. Halil YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih DİNÇER
20 – 30 Mayıs 2015
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
50
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Paten Kursu
Halka Açık
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ÇIPLAK
04 Nisan – 26 Temmuz 2015
BEÜ Farabi Kampüsü
29
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Girişimcilik Eğitim Program 2. Grup
Halka Açık
Doç. Dr. Halil YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih DİNÇER
17 – 27 Ağustos 2015
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
49
Kim Tarafından Verildiği
19
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
20
Kim Tarafından Verildiği
21
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
22
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Dış Ticaret Eğitimi
Devrek Sanayi Ticaret Odası Üyelerine
Yrd. Doç. Dr. Ferdi KESİKOĞLU
17 – 18 Eylül 2015
Devrek Tic. San. Odası Konferans Salonu
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Anketör Eğitimi
Halka Açık
Yrd. Doç. Dr. Fatih BAYRAMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan BALDIK
Yrd. Doç. Dr. Öznur YAVAN
Yrd. Doç. Dr. Alâeddin YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Nüket KIRCI ÇEVİK
14 18 Eylül 2015
Fen Edebiyat Fakültesi
19
Kim Tarafından Verildiği
23
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
24
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Girişimcilik Eğitim Program 3. Grup
Halka Açık
Doç. Dr. Halil YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih DİNÇER
5 – 15 Ekim 2015
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
49
82
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Yoga Kursu
Halka Açık
Okt. Sonia SZCZESNA
12 Ekim – 17 Aralık 2015
Fen-Edebiyat Fakültesi
6
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Uzaktan Eğitim Cisco CCNA Kursu
Halka Açık
Yrd. Doç. Dr. Okan ERKAYMAZ
31 Ekim 2015 – 15 Ocak 2016
Farabi Kampüsü
17
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
TTK Görevde Yükselme Sınavı
TTK Personeline Yönelik
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan BALDIK
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih BAYRAMOĞLU
29 Kasım 2015 - 29 Kasım 2016
Farabi Kampüsü
88
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
3. Sınıf İlköğretim Öğrencileri İçin İngilizce Kursu
Halka Açık
Okt. Hatice TOPTAN
5 Ekim 2015 – 20 Ocak 2016
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Derslik 1
12
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Uzun Dönem YDS Kursu
Halka Açık
Okt. Murat DEDE
21 Ekim 2015 – 25 Mart 2016
Yeni Fen Edebiyat Fakültesi
21
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
3. Sınıf İlköğretim Öğrencileri İçin 2. Grup İngilizce Kursu
Halka Açık
Okt. Zeral BOZKURT
5 Ekim 2015 – 20 Ocak 2016
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
ERDEMİR Genel Kimya Eğitimi
ERDEMİR Çalışanlarına
Doç. Dr. Zuhal GERÇEK
30 Kasım - 11 Aralık 2015
ERDEMİR Şirket Tesislerinde
13
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
5. Sınıf İlköğretim Öğrencileri İçin İngilizce Kursu
Halka Açık
Okt. Müjde ÇELİK
9 Ekim 2015 – 22 Ocak 2016
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
7
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
B.E.Ü. Temsili Üniversite Eğitimi ve Mezuniyet Programı III.
Halka Açık
Doç. Dr. Kadir DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜMÜŞ
Sosyolog Hakan KALYON
25 Mayıs 2015
Fen Edebiyat Fakültesi, 50
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri, Katılımcı Sayısı
83
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
34
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Sertifikalı İşaret Dili Eğitimi
Üniversite Personeline Yönelik
Milli Eğitim Bakanlığı
06 Nisan – 7 Temmuz 2015
Fen Edebiyat Fakültesi
30
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Katılımcı Sayısı
Hemşireler İçin Genel İngilizce Eğitimi
Hemşirelere Yönelik
Okt. Ezgi SARIBAŞ
Okt. İnan TEKİN
4 Kasım 2015 - Devam Ediyor
Fen Edebiyat Fakültesi
15
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Kim Tarafından Verildiği
Başlangıç / Bitiş Tarihi
Faaliyetin Yeri
Ücretsiz Kur’an Öğretim Kursu
Halka Açık
İlahiyat Fakültesi
17 Şubat 2015
İlahiyat Fakültesi
Kim Tarafından Verildiği
35
36
2015 yılı içerisinde Merkez tarafından gerçekleştirilen 36 adet faaliyette toplam 6 kuruma ve 1065
kişiye hizmet verilmiş olup bu hizmetlerde toplam 91 öğretim elemanımız görev almıştır. Merkezimizde,
2015 yılında yürütülen faaliyetlerde toplam gelir miktarı 226.299 TL’dir. Bu faaliyetlerin 4 tanesinden
ücret alınmamıştır. Ücret alınan faaliyetlerde Üniversitemiz personel ve yakınları ile öğrencilerimize %20
indirim uygulanmaktadır.
Tablo-69: BEÜSEM Hizmetlerinin Dağılımı
2014 Yılı
25
8
708
40
581.944 TL
7
Etkinlik Sayısı
Hizmet Verilen Kurum Sayısı
Hizmet Verilen Kişi Sayısı
Görev Alan Öğretim Üyesi Sayısı
Gelir (TL)
Ücretsiz
2015 Yılı
36
7
1065
91
226.299 TL
4
Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDEM)
BEÜ’de 2015 yılı içerisinde kurulan Merkez ile medeniyet ve değerler eğitimi başlıklarında önemli
çalışmaların gerçekleştirileceği bir platform oluşturulmuştur.
Değerler Eğitimi, Yaşayan Değerler Eğitim Programı (YDEP) adı altında 1995 yılında Birleşmiş
Milletlerin 50. yıl dönümü kutlamaları için Brahma Kumaris`in hazırladığı uluslararası bir proje olarak
uygulanmaya başlanmış ve UNESCO tarafından desteklenen bu eğitim, tüm dünya eğitimcilerinin ortak
olduğu “Yaşayan Değerler Eğitimi” adı ile gündeme getirilmiştir.
84
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
MEDEM, kadim medeniyetimizin tüm yönleriyle ortaya konmasını sağlayan çalışma ve
araştırmalar yürütmek, üniversite mensuplarına, mezunlarına ve yöre insanına dönük eğitim ve kültür
faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulmuş bir birimdir. Bu çerçevede Merkez farklı kültürler tarafından
üretilen kültür ve sanat eserlerini araştırmakta, İslam toplumları ile çeşitli Türk topluluklarının mimari,
süsleme ve el sanatları alanlarında ortaya koymuş olduğu kültürel mirası bilimsel metotlarla ele
almaktadır.
5.4. İdari Hizmetler


























Genel Sekreterliğin Görevleri:
Rektörlüğün ve Genel Sekreterliğin yazışmalarını yürütmek,
Üniversitemizin Yönetmelik, Yönerge, İlkeler ve Esasları yazılı hale getirmek,
Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarını üyelere duyurmak,
Yeni kurulan ve elemanı olmayan fakülte ve yüksekokulların yönetim ve kurul toplantılarını
üyelere duyurmak ve alınan kararları yazarak, gerekli birimlere duyurmak,
Üniversitemiz akademik ve idari personeli hakkında açılan soruşturmalar ile ilgili tüm işlemleri
yapmak, belgeleri saklamak ve Disiplin Soruşturması Defterine işlemek,
Üniversite Disiplin Kurulu Kararlarını yazmak ve ilgili birimlere duyurmak,
Çeşitli kurum, kuruluş ve kişilerle yapılan protokoller konusunda yazışmalar yapmak,
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin kanunda belirtilen
çerçevede birimden talep ettikleri bilgi ve belgeleri sağlamak,
Üniversitemizin açılış ve mezuniyet törenleri ile ilgili organizasyonları gerçekleştirmek,
Araç görevlendirmelerini yapmak,
Rektörlüğe bağlı birimlerin öğretim elemanlarının görev süre uzatımlarını takip etmek
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünün Görevleri:
Üniversitenin tanıtımına yönelik materyallerin (ilan, broşür, katalog, davetiye, kitapçık, afiş, poster,
vb.) kurumsal mesajlar doğrultusunda hazırlanarak basımı, dağıtımı ile ilgili faaliyetler,
Kurum içi ve kurum dışı hedef kitlelerimizle iletişimde önemli katkılarda bulunan ve iki aylık
periyotlarda yayımlanan Kampüsün Sesi gazetesinin hazırlanıp, yayımlanması,
Üniversitemizdeki eğitim olanakları, bölümlerin tanıtımı, yapılan ulusal ve uluslararası etkinlikler
gibi konuların yer aldığı tanıtım kataloglarının hazırlanması, yayımlanması,
Üniversiteye öğrenci kazandıracak aktivitelerin (fuar, tanıtım günleri, vb.) koordine edilmesi,
benzeri aktivitelerde Üniversitemizin temsil edilmesi,
Üniversitemizin diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile iletişimini
ve işbirliğini geliştirecek çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi,
Üniversitemizdeki tüm etkinlikler ile önemli gelişmeler hakkında basın bültenleri hazırlayarak
ulusal ve yerel basın yayın organlarının kesintisiz olarak bilgilendirilmesi,
Üniversitemizin basın, yayın kuruluşlarında etkin bir şekilde yer almasının sağlanması,
Basın mensupları ile iletişimin, Üniversitemiz adına yürütülmesi,
Basınla ilgili tüm materyalin, Üniversitemizin kurumsal kimliğine uygun olarak hazırlanması,
Üniversitemizde düzenlenen bilimsel ve sanatsal etkinliklerin haber amacıyla takip edilmesi,
Medyada yer alan Üniversitemiz ile ilgili yazılı ve görsel haberlerin takip edilmesi,
Organizasyonların türüne göre, kişi veya kuruluşlar ile iletişim kurulması,
Üniversite bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan tören, sergi, konferans, panel, sempozyum
gibi faaliyetlerin organize edilmesi,
Organizasyonlar için davetiyelerin hazırlanması ve dağıtımının yapılması,
Üniversitemizin internet sitesinde ve sosyal medyada üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen
tüm etkinliklerin duyurusunun yapılması,
Tablo-70: Hukuk Müşavirliği Faaliyetleri (2015 Yılı)
Hukuksal İşin Adı
Üniversite lehine açılan dava
Üniversite aleyhine açılan dava
Toplam dava
Geçmiş yıllardan devam eden dava
Sayısı
11
84
328
283
85
Hukuksal İşin Adı
Temyiz edilen dava
Kesinleşmeyi bekleyen dava
İcra takip
Sayısı
201
45
51
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevleri:





























Bütçe ve Tahakkuk Şubesi
Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Fen
Bilimleri Merkezleri ve Sosyal Bilimler Merkezlerinin bütçelerinin hazırlanması, bütçelerinin yıl
içinde takibi ve yıl bitiminde kesin hesap açıklamalarının hazırlanması,
Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının makine-teçhizat
ihtiyaçlarına yönelik, yatırım bütçe teklifinin konsolidasyonunun yapılması, yıl içinde ödenek
takibi, makine-teçhizat detay programının hazırlanması ve revize işlemi,
Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yolluk ödemeleri,
Farabi Kampüsünde doğalgaz faturalarının ödenmesi, özel kesintilerin listelerin hazırlanması,
Farabi Kampüsünde elektrik ödemeleri, özel kesinti listelerinin hazırlanması,
Rektörlük, Kütüphane, Rektörlük ek bina, Rektörlük kaloriferi ve bahçe su ödemeleri,
Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı telefon ödemeleri, Merkez
kampüs santral telefon hakedişlerinin hazırlanması, telefon abonelik işlemlerinin yapılması,
telefon ödemeleri ile ilgili özel kesinti listelerinin hazırlanması, takibi ve yazışmalarının yapılması,
Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı kapsamında atanan, Üniversitemizde lisansüstü eğitim
gören ve kaynağı gelen araştırma görevlilerinin ödenek işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması,
ödenek harcama takibinin gerçekleştirilmesi,
Satınalma Şubesi
Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Rektörlüğe
Bağlı Bölümler, Fen Bilimleri Merkezleri ve Sosyal Bilimler Merkezlerinin, demirbaş, bilgisayar,
makine-teçhizat, yazılım, kırtasiye, temizlik malzemesi ve benzeri ile diğer mal ve hizmet
ihtiyaçlarını karşılamak için, gerekli ihale ve satınalma işlemlerinin yapılması,
Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının demirbaş, bilgisayar, yazılım ve
makine-teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak için ihale ve satınalma işlemlerinin yapılması,
Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ile Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokullarının jeneratör, Rektörlük asansörünün ve merkez kampüs santralinin, bilgisayar,
yazıcı ve diğer makine teçhizatın bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli ihale ve
satınalma işlemlerinin yapılması,
Farabi Kampüsü ile İbn-î Sina Kampüsünde bulunan Fakülte ve Yüksekokul binalarının kalorifer
yakıtı ihtiyacını karşılamak için gerekli ihale ve satınalma işlemlerinin yapılması,
Farabi Kampüsü ve tüm kampüslerin elektrik alımı ihale işlemlerini yapmak ve Merkez Kampüs
elektrik hakedişlerinin düzenlenip ödenmesi,
Rektörlük, Genel Sekreterlik, Merkez Santral ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının telefon
hattı ihale işlemlerinin yapılması,
Rektörlüğe bağlı hizmet araçlarının bakım-onarım ihtiyaçlarını, muayene ve sigorta hizmet
ihtiyaçlarının, akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması için ihale ve satınalma işlemlerinin yapılması,
Üniversitemiz kamulaştırma işlemlerini yapmak, ödemelerine ilişkin tahakkuklarını düzenlemek,
Üniversitemizce yapılacak hurda satışlarına ilişkin satış ihalelerinin yapılması,
Üniversitemiz Farabi Kampüsü ile İbn-î Sina Kampüsü ve Ereğli Kampüsü arası Personel Servis
Hizmeti ihalesi yapmak ve aylık hak ediş ödemelerinin yapılması,
Üniversitemiz Farabi Kampüsü, Fakülte ve Yüksekokulları ile bağlı birimleri için temizlik hizmeti
alımı ihalesi aylık hak ediş ödemelerinin yapılması,
Üniversitemiz Farabi Kampüsü, İbn-î Sina Kampüsü, Fakülte ve Yüksekokulları ile bağlı birimleri
için özel güvenlik hizmeti alımı ihalesi aylık hak ediş ödemelerinin yapılması,
Üniversitemiz Rektörlük kadrosundaki güvenlik personeli için giyim kuşam malzemesi alım
işlemleri,
Rektörlük temsil tanıtma giderleri için harcama işlemleri,
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminin ihtiyaçları doğrultusunda gazete ve haber ajansı
abonmanlıkları ile SMS hizmeti alımı işlemlerinin yapılması,
Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı ile ilgili satınalma işlemlerinin yapılması,
Taşınır Kayıt Kontrol Şubesi
Rektörlük ve bağlı birimlerine hizmet veren ambarların stok takibi,
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Taşınır kayıtlarının tutulması,
Ekonomik ömrünü tamamlayan taşınırların hurda işlemlerinin yapılması,
Üniversitemize alınan araçlar ve iş makineleri ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması,
Üniversitemiz İbn-i Sina Kampüsünde bulunan eğitim bloklarının ısıtılmasında kullanılan kalorifer
yakıtı için teslim alma, numunelerin alınması ve analize gönderilmesi ile ilgi işlemlerin yapılması,
86
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu



Üniversitemizin Kamu konutlarıyla ilgili yapılan talepleri, yılsonu itibari ile Tahsis Komisyonuna
sunmak ve komisyonca hazırlanan puanlama listesine göre tahsis işlemlerinin yapılması,
Üniversitemiz Farabi Kampüsünde bulunan otoparklarla ilgili tahsis işlemlerinin yapılması,
Üniversitemizce düzenlenen etkinliklerde destek hizmeti görevinde bulunulması,


Genel Hizmetler Şubesi
Genel evrak gelen giden evrak işlemlerinin yapılması,
Merkez kampüs telefon santrali işlemlerinin yapılması,
Birim arşiv iş ve işlemlerinin yapılması,
Rektörlük binasında ve çevre temizlik işlerinde görev yapan hizmetlilerin sevk ve idaresi,
Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında görev yapan temizlik
firması elemanlarının iş ve işlemlerinin takibi,
Rektörlük ve bağlı birimlerinin matbaa ve baskı işlemleri,
TYP çalışanlarının puantaj ve devam çizelgelerinin kontrol edilmesi,







Sivil Savunma Birimi
Üniversite sivil savunma planlarını hazırlatılması,
Gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatlarının temin edilmesi,
Sivil Savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimleri için gerekli işlemlerin yapılması,
Yangın söndürme cihazlarının her yıl periyodik bakımının yapılması,
24 saat devamlı çalışma planı hazırlanması,
Yedek Personel Erteleme Yönetmeliğine göre sefer görev emirli personelin ertelenmesi,
Sivil Savunma Birimi ödenek ihtiyacının belirlenmesi ve bütçesinin hazırlanması,





Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Görevleri:
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
1) Vezne işlemleri;
a) Vezneden yapılan tahsilatlar,
b) Teminat Mektuplarının muhafazası,
c) Alındı ve defterlerin muhafazası.
2) Banka işlemleri;
a) Banka hesaplarının açılması,
b) Vadesiz banka hesaplarının kontrol ve muhasebeleştirilmesi,
c) Vadeli banka hesaplarının kontrol ve muhasebeleştirilmesi,
d) Faiz gelirlerinin takibi,
3) Ön ödeme işlemleri;
a) Bütçe içi iş avans ve kredileri işlemleri,
b) Bütçe içi personel avans işlemleri,
c) Bütçe dışı avans ve kredi işlemleri,
4) Emanet niteliğindeki işlemler.
a) İcra kesinti ve ödemeleri,
b) Nafaka kesinti ve ödemeleri,
c) Vergi kesinti, beyan ve ödemeleri,
d) Sigorta kesinti ve ödemeleri,
e) Sendika kesinti ve ödemeleri,
f) Kefalet kesinti ve ödemeleri
g) Vergi borcu sorgulama, kesinti ve ödemeleri,
h) Sigorta borcu sorgulama, kesinti ve ödemeleri.
5) Ödeme İşlemleri;
a) Maaş ödemeleri,
b) Hak ediş ödemeleri,
c) Ek ders ödemeleri,
d) Sosyal yardım ödemeleri,
e) Mal, Hizmet ve Yapım işlerine ait ödemeler,
f) Harcırah ödemeleri,
g) Diğer ödemeler.
6) Raporlama ve Mali İstatistikler;
a) Ay sonu işlemleri,
b) Yılsonu işlemleri,
c) Kesin hesabın düzenlenmesi,
87
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
7)
8)
9)
10)


















d) Yönetim dönemi cetvellerinin düzenlenmesi,
e) Taşınır Kesin Hesap Raporlarının düzenlenmesi,
f) Mevzuatı uyarınca Sayıştay’a gönderilen dönem başı, dönem sonu ve aylık raporlamalar.
Taşınır ve taşınmaz mal işlemleri;
a) Taşınır edinimlerinin muhasebeleştirilmesi,
b) Taşınır devirlerinin muhasebeleştirilmesi,
c) Taşınır kayıttan düşme ve hurdaya ayırma işlemlerinin muhasebeleştirilmesi,
d) Taşınmazların edinim, devir ve envanter işlemlerinin muhasebeleştirilmesi.
Kurum alacaklarının takibi;
a) Kişilerin kuruma ait borçlarının takibi,
b) Kiralamalara ait alacakların takibi,
Gelirlerin takip ve tahsili;
a) Hazine yardımlarının takip ve tahsili,
b) Kira gelirlerinin takip ve tahsili,
c) Yemek gelirlerinin takip ve tahsili,
d) Diğer gelirlerin takip ve tahsili,
Danışmanlık ve eğitim hizmeti;
a) Tereddüte düşülen konularda danışmanlık yapmak,
b) Birim içi personele eğitim vermek,
c) Mevzuat ve uygulamalar hakkında birim içi ve birim dışı personele eğitim vermek.
Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
Faaliyet raporu çalışması kapsamında harcama birimlerinden alınan birim faaliyet raporlarına
dayanarak Üniversitemiz 2014 yılı idare faaliyet raporu hazırlanmış, internet sayfamızda
yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuş YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve
Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.
Üniversitemizin web sayfasında yer alan istatistiki bir çalışma olan “Bir Bakışta BEÜ” çalışması
her ay birimlerden alınan verilerle güncellenerek internet sayfasında yayımlanmıştır.
Üniversitemizin Veri Toplama ve Raporlama Otomasyonu birimimiz tarafından yürütülmektedir.
BEÜ 2015 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi çalışması yapılmıştır.
Green Metric çalışması gereği veriler toplanmış ayrıca “Karbon Ayakizi” anketi yapılmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’ndan gelen Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması konulu
anket doldurulmuştur.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gelen yazı ile Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyelini
belirlemek amacıyla yapılacak olan çalışmada kullanmak üzere 2013-2014 verileri istenmiş
birimlerden gelen veriler konsolide edilerek bakanlığa gönderilmiştir.
Zonguldak Valiliğinden gelen Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli Hakkında Rapor istenilen formatta
hazırlanmış, gönderilmiştir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Ahmet TOPTAŞ
tarafından 4982 Sayılı Yasa Uyarınca Bilgi Edinme Kanunu doğrultusunda istenen veriler
birimlere yazı ile sorulmuş konsolide edilerek cevap verilmiştir.
Üniversitemiz harcama birimlerinin 2015 yılı itibarıyla mevcut durumları ve 2016-2017-2018
yıllarında ulaşmayı hedefledikleri konumun ortaya koyulabilmesi amacıyla “Gelecek
Projeksiyonu” isimli bir çalışma yapılmış birimlere yazı yazılmış rapor halinde istenmiştir.
Üniversitemiz 2014-2015 Öğretim yılı faaliyet raporunun hazırlanmasına esas olmak üzere
Genel Sekreterlikten istenmiş olan 2015 Malı Yılı Ödeneklerinin Durumu ve 2015 Yılı Öğrenci
Maliyetleri Tablosu gönderilmiştir.
İdari memnuniyet anketi yapılmıştır.
Kalkınma Bakanlığından gelen yazı üzerine Kamu BİT Yatırımları Teklif Süreci Değerlendirme
Anketi sistem üzerinden doldurularak gönderilmiştir.
Katı atık bedeli birim tutarları birimlerden istenmiştir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Türkiye Kamu Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi
Eylem Planı (2015-2018) için gereken bilgiler doldurularak gönderilmiştir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Mevzuatın Sadeleştirilmesi ve Bürokrasinin Azaltılması
konulu yazısına görüş yazısı yazılmıştır.
Zonguldak Valiliğine, Üniversitemizin 2015 yılı Brifing Raporu hazırlanarak gönderilmiştir.
Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından yürütülen “Sayılarla Uluslararasılaşma” konulu
çalışma için istenen veriler birimlerden istenmiş konsolide edilmiştir.
88
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen “Soru Önergesi” için istenen veriler birimlerden
alınmış konsolide edilerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.
2013-2017 Stratejik Planının Değerlendirmesi yapılmıştır.
Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanlığından istenen veriler toplanmış ve bildirilmiştir.
Üniversitemizin Zonguldak Ekonomisine etkisini belirlemeye yönelik çalışma hazırlanmıştır.
Zonguldak Belediye Başkanlığından gelen “Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede Uzmanlık
Köprüleri” adlı AB projesinin çalışmaları için gereken veriler toplanmıştır.
Üniversite akademik personeli tarafından çıkarılan yayınların atıf sayıları tespit edilmiştir.
-
Bütçe ve Performans Programı Birimi
Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması
Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması
Yatırım Detay Programının Konsolidasyonu
Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
Kesin Hesap İzahlarının Kontrolü ve Konsolidesi
Taşıt Alım İzni
Temsil ve Tanıtma Giderleri İzninin Alınması
Üçer Aylık Dönemler Halinde Yatırım İzleme Raporlarının Hazırlanması
Üçer Aylık Dönemler Halinde Ödenek Gönderme İşlemlerinin Yapılması
Cari Bütçe Teklifinin Hazırlanması
Yatırım Bütçe Teklifinin Hazırlanması
Ekleme, Aktarma, Finansman Fazlası Ödenek Kaydı
Öğrenci Katkı Paylarının Takibi ve II. Öğretim Giderlerinin Takibi
22D/ 22F Doğrudan Temin Alımlarının Takibi ve Konsolidesi




İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
1- 10-17 Şubat 2015 tarihlerinde Sayıştay Uzman Denetçisi Yaşar UZUN katılımı ile Üniversitemiz
Akademik ve İdare personelinin bir kısmına ( 4 grup halinde toplamda 120 kişiye) “İç Kontrol
Eğitimi” faaliyeti düzenlendi.
2- Üniversitemiz harcama birimlerinden ön mali kontrol yapılmak üzere gönderilen 4 adet İhale
dosyasına uygun görüş verildi.
3- Üniversitemiz harcama birimlerince mali mevzuat hükümlerinde tereddüde düşülen konular için 9
adet görüş yazısı başvurusu yapıldı, bu yazılara gerekli cevaben görüş yazısı verildi. Ayrıca
Başkanlığımızca mali mevzuat hükümlerinde tereddüde düşülen konular için; Maliye
Bakanlığından 6(altı) adet, Yüksek Öğretim Kurum Başkanlığından 2 (iki) adet ve Zonguldak
Vergi Dairesi Başkanlığından 1 (adet) görüş istemi talebinde bulunuldu.
4- Üniversitemizde görev yapmakta olan personele 2015 yılında verilecek zam ve tazminatların
belirlenmesine ilişkin hazırlanan cetveller ön mali kontrole tabi tutuldu.
5- Üniversitemiz; harcama birimleri tarafından düzenlenen ödenek gönderme belgeleri ve Daire
Başkanlığımız tarafından yapılan aktarma işlemleri sonucunda düzenlenen ödenek gönderme
belgelerinin ön mali kontrol işlemi gerçekleştirildi
6- 5-13 Kasım 2015 tarihleri arasında Mali Hizmetler Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen “Mali
Hizmetler Uzman Yardımcıları Mevzuat Eğitimine” bir personelimiz katıldı.
7- 23-27 Mart 2015 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Mali Hizmetler
Uzmanları Eğitim programına bir personelimiz katıldı.
8- 06-10 Nisan 2015 tarihleri arasından Maliye Bakanlığı tarafından düzenlene TKYS( Taşınır Kayıt
ve Yönetim Sistemi) Geliştirme Eğitimine bir personelimiz katıldı.
9- Üniversitemiz taşınırlarının 2015 yılı konsolide işlemlerinin hatasız yapılabilmesi için belli
dönemlerde harcama birimleri ile hesap mutabakatları yapıldı.
10- Üniversitemize ait taşınırlarının 2014 yılı konsolide işlemleri gerçekleştirilerek ilgili cetveller
Sayıştay Başkanlığına gönderildi.
11- Üniversitemizde yeni açılan 19 (on dokuz) adet birim için, Devlet Teşkilat Merkezi Kayıt
Sisteminde (DETSİS) “haberleşme kodu” alındı.
12- Harcama Yetkilisinin görevlendirmesi ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında yapılan 19
(on dokuz) adet ihalede, ihale komisyon üyeliği görevi yapıldı.
13- TBMM’de Milli Eğitim Bakanımızın tarafından cevaplanması istenilen 1 (bir) adet soru
önergesine cevap hazırlandı.
89
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
5.5. Diğer Hizmetler
Biyomedikal Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
01.08.2013 tarih 28725 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle Biyomedikal
Kalibrasyon ve Uygulama Merkezi (BKUAM) kurulmuştur.
Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini
kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve döküman
haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir.
Merkezimiz başta Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastaneleri olmak üzere
bölgemizde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında bulunan tıbbi cihazların kalibrasyonlarını
gerçekleştirerek sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmaktadır.
Aynı zamanda merkezimiz bünyesinde sinir bilim, medikal enstrümantasyon ve doku mühendisliği
alanlarında çeşitli araştırmalar ve projeler sürdürülmektedir.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİGUAM)
Merkezimiz, 28.12.1997 tarihli ve 23214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile kurulmuştur. Merkezimizin yönetimine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esaslar 20.04.2013 tarih ve 28624 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bülent Ecevit
Üniversitesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile yeniden
düzenlenmiştir.
09.07.2013 tarihinde; Merkezimize bağlı olarak faaliyet gösterecek olan BEÜ İş Güvenliği
Uzmanlığı Eğitim Kurumu kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25.07.2013 tarih
ve 235-İG sayılı yetki belgesiyle yetkilendirilerek eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
BEÜ İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu
29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev,
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, 31.01.2013 tarihli ve 28545 sayılı İş Güvenliği
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik ve 11.10.2013 tarihli ve 28792 sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda; bir sorumlu
müdür, dört tam zamanlı eğitmen ve adı geçen yönetmelik kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından hazırlanan İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı’nda tanımlanan
niteliklere sahip yeterli sayıda kısmi zamanlı eğitmenlerden oluşmaktadır.
Merkezimize bağlı olarak faaliyet gösteren BEÜ İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumunda
aşağıda belirtilen tarihlerde ve sayılarda katılımcı C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimi almışlardır.
30/01/2015 - 21/02/2015 : 15 Kişi
13/08/2015 - 06/09/2015 : 23 Kişi
Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi (GIDAMER)
Dünya Süt Günü Etkinliği
BEÜ Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi (GIDAMER) ve Gıda
Mühendisliği Bölümü’nün ortaklaşa düzenlediği ‘Dünya Süt Günü’ etkinliği 28 Mayıs 2015 tarihinde
Çaycuma 75. Yıl İlkokulu ve Çaycuma Kayıkçılar İlkokulu’nda gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte Yrd. Doç.
Dr. Özge Duygu OKUR tarafından öğrencilere sütün önemi ve tüketiminin yaygınlaştırılması konusunda
bilgi verilmiştir.
“Sağlıklı Beslenme-Çocuk Beslenmesi” Etkinliği
BEÜ Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 1-3 Haziran 2015
tarihleri arasında “Sağlıklı Beslenme – Çocuk Beslenmesi” başlıklı bir dizi etkinlik düzenlenmiştir. Etkinlik
kapsamında, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyetisyenleri Funda KASAPOĞLU, Fatma
Ahu DARICI ve Yiğit Osman DARICI tarafından, Ahmet Erdoğan İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu, Fener
İlkokulu, Mimar Sinan İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu ve Zonguldak İlkokulu’nda öğrencilere sağlıklı bir birey
olarak yetişmeleri için gerekli beslenme kuralları konusunda bilgi verilmiş, öğrencilerin beslenme
konusundaki çeşitli soruları da diyetisyenler tarafından cevaplandırılmıştır.
90
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi
Zonguldak ili Devrek ilçesinde yöresel kültürün bir parçası olan ve 200 yıllık geçmişi bulunan
devrek bastonu üretilmektedir. Araştırma merkezimiz, koordineli olarak devrek bastonunun bilinirliliğinin
sağlanmasını, bu alanda çeşitli çalışmaların yapılmasını ve sürdürülebilirliği amaçlayarak faaliyet
göstermektedir.
Kültürel Değerimiz Devrek Bastonu Paneli 24/12/2015 Devrek MYO’da gerçekleştirilmiştir. Panele
Öğr.Gör.Afitap BULUT (Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü) başkanlığında,
panelistler: Ali AKÇASU (Baston Ustası):Devrek Bastonu Uygulamaları ve Modelleri, Tansel IŞIK
(Baston Ustası):Devrek Bastonunun Tarihi ve Gelişimi konularında bilgi vermiştir.
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkezin sunduğu hizmetler 6 farklı bölgeye ve 24 farklı şehre yayılmış durumdadır.
Merkezin Gerçekleştirdiği Analizlerin Listesi:
Cihaz Adı
Uygulama Alanları
İndüktif Eşlemeli
Plazma-Kütle
Spektrometresi
(Icp-Ms)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kanda element analizleri
Serumda element analizleri
Toprakta ağır metal analizleri
Su ve deniz suyu analizleri
Kaya, toprak ve cevher minerallerinin jeo kimyasal analizleri
Mineralli ve termal su analizleri
Endüstriyel hammaddelerde iz element analizleri
Vücut sıvılarında iz metaller
Metal zehirlenmeleri
Silah atışı kalıntıları
İçeceklerde ve gıdalarda iz element analizleri
Sıvı
Kromotografisi/Kütle
Spektrometresi (LcMs/Ms)
•
•
•
•
•
Veterinerlik ilaç kalıntı analizleri
Gıda pestisit analizleri
Suda kalıntı ve kirlilik tayini
Tıpta yeni doğan taraması
İlaç metabolitleri analizi
Taramalı Elektron
Mikroskobu (Sem)
• Seramikler, kompozitler, plastikler
• Filmler/kaplamalar
• Jeolojik kesitler, mineraller
• Parçacıklar, porlu yapılar, fiberler
• Hidrasyon/dehidrasyon
• Islanma davranışı/kontak açısı analizi
• Oksidasyon/korozyon
• Gerilme (ısıtma ve soğutma ile birlikte)
• Kristalizasyon/faz transformasyonu analizleri
• Yumuşak malzemeler: Polimerler, ilaçlar, filitreler,
jeller, dokular, bitki materyalleri
• Metaller ve alaşımlar, oksidasyon/ korozyon, kırıklar, kaynaklar,
parlatılmış yüzeyler, manyetik ve süper iletken malzemeler
Elementel Analiz
(H,C,N,S Analizi)
• Polimer malzemelerde C, H, N, S analizi,
• Fuel oilde kükürt analizi,
• Çeşitli inorganik materyallerde C, H, N, S analizi
Ramanspektrometre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diş uygulamaları,
İlaç
Malzeme bilimi
Biyolojik bilimleri,
Nanoteknoloji
Adli uygulamalar
Sanat ve müzeler
Karbon-Elmas
Yarıiletkenler
Yer bilimi ve Gemoloji uygulamaları
91
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
•
•
•
•
Biyodizel gelişmeleri ve testleri
Biyoetanol çalışmaları
Tekstil fiber karakterizasyonu
Polimer yapı tayini ve karakterizasyonu
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayininde
Düşük molekül kütleli hidrokarbonlar
Tarım
Gıda
Petrol
Yüzeye çekme/ salıverme
Korozyon
Katı ve çözücülerde kütle kaybı
Süblimleşme,
Oksitlenme / indirgenme
Termal kararlılık, termal ayrışma
Su numunelerinde yağ ve gres belirlenmesi
Madeni yağ analizleri (TAN, TBN, Oksidasyom, nitrasyon,
sulfasyon vb)
Film karakterizasyonu
Protein yapı tayini
Plastikleştiri karakterizasyonu
Böbrek taşı analizi
Fiziksel Kimyasal Buhar
Sorpsiyon Cihazı (Bet)
•
•
•
•
Fiziksel adsorpsiyon (Physisorption) analizleri,
Kimyasal adsorpsiyon (Chemisorption) analizleri,
Katı malzeme BET yüzey alanı analizi,
Katı malzeme gözenek boyut analizi
Toplam Organik Karbon
(Toc)
•
•
•
•
•
•
•
Su
Atık Su
İçme Sularında Toplam Organik Karbon
Toplam Karbon
Toplam Azot
İnorganik Karbon
Uçucu Ve Uçucu Olmayan Karbon Analizi
Diferansiyel Taramalı
Kalorimetre (Dsc)
•
•
•
•
•
•
•
•
Isı kapasitesi
Korozyon
Termal kararlılık
Erime, Sublimleşme
Oksitleme/ İndirgeme
Termal genleşme
Faz değişimi
Cam geçiş sıcaklığı analizleri
Termogravimetrik Ve
Diferansiyel
Termal Analiz Cihazı
(Tg/Dta)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Transformasyon
Buharlaşma
Süblimleşme
Dekompozisyon
Dekarbonasyon
Dehidrosilasyon
Dehidrasyon
Metallerin oksidasyonu
Redüklenme
Korozyon
Polimerlerin bozunması
Organik maddelerin, kömür, yağ ve
yakıtların yanma ürünleri analizleri
DNA Dizi Analizörü
•
•
•
•
•
•
•
SNP Analizleri
STR Analizleri
Gen Ekspresyonu Dizilim
Patolojik Uygulamalar
Filogenetik Uygulamalar
MLPA
AFLP
Ft-Ir Spektrometre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
92
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
•
•
•
•
•
•
Yoğunluk Ölçüm Cihazı
(Ultrapiknometre)
Uv-Vıs
Spektrofotometre
Eczacılık
Petrokimyasallar
Toz malzeme endüstrileri
Gerçek hacim ve yoğunluk ölçümleri
Reçine, titanyum ve diğer mineraller
Seramik, maden, kozmetik, elyaf, yapısal köpük, tozlaştırılmış
besin yoğunluk analizleri
• Gıda (TBA, Vitaminler, Sorbik asit, Benzoik asit, Nitrit, Nitrat,
Likopen, Fosfor, Cu, Fe, Zn, Cdvb) analizleri
• İçme Suyu (COD,Nitrit, Nitrat, Sülfat, Deterjan, Siyanür, Klor,
inorganik fosfor, anilin, Demir Krom, Krom, Formaldehit)
analizleri
• Çözeltiye alınabilen katı maddelerdeki Anyonların Belirlenmesi
• Organik bileşiklerin değişik çözücülerdeki spektrumlarının
alınması
• Biyokimyasal uygulamalar (Kanda ve idrarda Pb, Ca, P, Mg)
• Genetik çalışmalar (DNA, RNA,enzim çalışmaları)
• Atıksu analizleri
• Askıda katı madde tayini
Petrol Ürünleri Analiz
Cihazları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jel Geçirgenlik
Kromatografisi(Gpc)
• Polimer molekül ağırlığı ve molekül ağırlığı dağılımı analizleri
• Petrokimya uygulamaları
• İlaç uygulamaları
Yüksek Performanslı
Sıvı Kromatografisi
(Hplc)
• Karışım halindeki moleküllerin ayrılması işlemi
 Amino Asitler
 Proteinler
• Nükleik Asitler
• Karbonhidratlar
• İlaç ve Pestisit analizleri
İyon Kromatografisi
X-Işını Kırınımı (Xrd)
X-Işınları Floresans
Spektrometresi (Xrf)
Yoğunluk analizi
Kinematik viskozite analizi
Toplam tortu analizi
Parlama noktası analizi
Su muhtevası analizi
Kül analizi
Kükürt analizi
Parlama noktası tayini
Akma noktası tayini
Donma noktası tayini
Bulutlanma noktası tayini
• İçme suları, yağmur suları veya atık sularda;
• Anyon; [Florür (F–), Klorür (Cl–), Nitrit (NO2–), Bromür (Br–), Nitrat
(NO3–), Fosfat (PO4-3), Sülfat (SO4-2)]
• Katyon; (Lityum (Li+), Sodyum (Na+), Amonyum (NH4+), Potasyum
(K+), Kalsiyum (Ca+2), Magnezyum (Mg+2) ve Baryum (Ba+2)]
analizleri
• Süper iletkenler, seramikler, metaller, alaşımlar, katı çözeltiler,
heterogen katı karışımlar, korozif maddeler, çelik, kaplama
malzemelerinin analizleri
• Maden analizleri
• Toprak analizleri,
• Böbrek ve mesane taşları analizleri
• Boyar maddeler, pigmentler, çimentolar, doğal veya yapay
minerallerin içerdiği bileşik veya elementlerin tayini,
• İnorganik polimerler, faz diyagramlarının ve faz dönüşümlerinin
araştırılması, bazı kristalin veya amorf kompleks bileşiklerinin
incelenmesi.
• Si, Al, Ti, Mn, Mg gibi ana element oksitleri yüzde (%) ağırlık
cinsinden (MnO, MgO)
• Rb, Ba, Sr gibi eser elementleri,
93
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
• Cr, Ni, Co, Cu ve Zn gibi geçiş elementlerini,
• La, Ce, Pr, Nd gibi nadir toprak elementlerinin ppm düzeyinde
analizleri
o Çevresel uygulamalar,
o Jeoloji ve mineroloji
o Metalurji ve kimya endüstrisi
o Boya endüstrisi
o Değerli taşlar
o Yakıt analizi
o Gıda kimyası
• Tarım, arkeoloji ve sanat tarihi uygulamaları
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi (PDRUAM)
BEÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama merkezi (PDRUAM)
Üniversitemizin Rektörlüğüne bağlı olarak 2014 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Merkezimizin
kuruluş amacına uygun olarak Üniversitemiz personeli ve öğrencilerine yönelik psikolojik danışma ve
rehberlik hizmeti için Ereğli Eğitim Fakültesi ve Ereğli Meslek Yüksekokulu’nun bulunduğu Kepez
yerleşkesinde danışma odası Mart 2015 tarihinde hizmete açılmıştır. Ekim 2015 tarihinde de Zonguldak
Merkez Kampüsünde Mediko-sosyal birimi içinde danışma odası hizmete açılmıştır. PDRUAM
tarafından hem Ereğli kampüsünde hem de Zonguldak merkez kampüsünde üniversite personeline ve
öğrencilere yönelik bireysel psikolojik danışma hizmeti verilmeye devam etmektedir.
2015 yılı içinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir;
1- Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve
Bülent Ecevit Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin
(PDRUAM) ortak çalışmaları sonucu hazırlanan “Güvenli Bilgim” projesi konferanslar zinciri Ereğli’de
bulunan okullarda öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.
2- BEÜ PDRUAM’da şu an 1 Dr. Psikolog, 4 Dr. Psikolojik Danışman olmak üzere 5 uzman hizmet
vermektedir. BEÜ PDRUAM bireysel psikolojik danışma hizmeti ve rehberlik hizmeti sunmaktadır.
PDRUAM merkezimize 2015 yılı içinde danışma için başvuran ve psikolojik danışma hizmeti
alanların dağılımı yerleşkelere göre aşağıda verilmiştir.
YERLEŞKE
HİZMET ALAN
EREĞLİ-KEPEZ
140 kişi
ZONGULDAK-MERKEZ
62 kişi
TOPLAM
202 kişi
Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi
16 Temmuz 2015 Devrek Heyelanı Projesi:
BEÜ Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Devrek Heyelanı Projesi ile heyelan
hareketinin hızını, yersel gözlemler ile sürekli olarak izlenmektedir. Ayrıca Yersel Lazer Tarayıcı
kullanılarak deformasyona uğrayan bölge 3 boyutlu olarak modellenmektedir. Bölgenin yüksek
doğrulukla sayısal arazi modelinin çıkartılabilmesi amacı ile Harita Genel Komutanlığı ile işbirliği
yapılarak bölgede uçak ile hava fotoğrafları çekilmiştir. Bu çalışmalara paralel olarak heyelan kesin alanı
ve risk alanının tespiti, jeolojik ve geoteknik çalışmalarda kullanılmak üzere kayma yüzeyinin hassas
şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla INSAR uydu görüntülerinin alımı gerçekleştirilmiş ve
değerlendirme aşamasındadır. Hareketin devamlılığı ve gelişimini gözlemlemek için bu alanda en ileri
teknik olan Yer Bazlı Sar metodu çalışmalarına da başlanmıştır. Japonya ile ortak çalışması
gerçekleştirilmesi ve cihazların getirtilmesi için girişimlere başlanmıştır.
Proje Ekibi;
Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU, Dr. Müh. Albay ALP, Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Serdar GÖRMÜŞ
Müh. Alb. Abdullah OKUL, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ÇAPAR Dr. Müh. Yb. Mustafa ERDOĞAN, Dr.
Tomonori DEGUCHI, Müh. Ütğm. Abdullah KAYI, Araş. Gör. Mustafa ÖZENDİ, Hrt. Tekns. Asb. Özcan
BİRCAN, Araş. Gör. Gökhan GÜRBÜZ, De. Me. Kemal AYGAN, Araş. Gör. Volkan AKGÜL
94
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ( KARSAM )
Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, 24 Aralık 2011 tarihinde
kurulmuştur. Merkez bünyesinde 2015 yılı içerisinde bir ulusal konferans birde uluslararası sempozyum
düzenlenmiştir.
Prof. Dr. Tayyar Arı konuşmacı olarak katıldığı “Türkiye’nin Enerji Eksenli Yeni Jeopolitik Konumu
ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)” başlıklı konferans, 27 Nisan Pazartesi günü
gerçekleştirilmiştir.
Bülent Ecevit Üniversitesi ile Saint Petersburg Devlet Ekonomi Üniversitesi ortaklığında
düzenlenen II. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu ise 9-13 Kasım
2015 tarihleri arasında Rusya’nın Saint Petersburg şehrinde düzenlenmiştir. Karadeniz ve Balkan
Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, Saint Petersburg Devlet Ekonomi Üniversitesi’nin bu yıl
8.sini düzenlediği “Energetika XXI: Economy, Policy, Ecology” konferanslar serisi ile birleştirilerek ortak
paydada enerji konusunun yer aldığı önemli bir akademik platform oluşturulmuştur. Saint Petersburg
Devlet Ekonomi Üniversitesi tarafından organize edilen “Energetika XXI: Economy, Policy, Ecology”
konferansı; sonrasında ise her iki üniversitenin işbirliğinde düzenlenen II. Karadeniz ve Balkan
Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.
Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bülent Ecevit Üniversitesi Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi çalışmalarını 09.04.2001
tarih ve 24368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yerbilimleri
Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” kapsamında Ağustos 2012 tarihine kadar sürdürmüştür.
“Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin adının 2012 yılında değişmesi ile birlikte, 20.07.2012 tarih,
2012/15 sayılı senato kararı ile değiştirilerek, 14.08.2012 tarih ve 28384 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak ; “Bülent Ecevit Üniversitesi Yerbilimleri ve Uygulama Merkezi” adıyla Bülent Ecevit
Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak faaliyet göstermektedir.
Merkez, yerbilimleri alanında uygulamaya yönelik her türlü arazi ve laboratuvar bazındaki teorik,
deneysel çalışmaları ve projeleri üretmekte; kamu ve özel sektör kuruluşlarının karşılaştıkları sorunların
çözümlerine yönelik araştırma ve incelemeler yapmakta, görüş bildirmekte, rapor hazırlamakta ve
bilirkişi hizmeti sunmaktadır.
2015 Yılı Yer Bilimleri Merkezi İş Takip Tablosu:
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
HİZMET VERİLEN KİŞİ/KURUM
Güven Çelik
Kozlu Sanayi Sitesi Koop.
Ermenek Ltd. Şti
Kozlu Sanayi Sitesi Koop.
Kadir Yılmaz
Ermenek Ltd. Şti
Halil Emeksiz
Ermenek Ltd. Şti
Sayılı Beton
Öküşne Turizm
Ender Temizöz
Ermenek Ltd. Şti
Ermenek Ltd. Şti
Ermenek Ltd. Şti
Ermenek Ltd. Şti
Zemin Etüt
Zemin Etüt
Zemin Etüt
HİZMET KONUSU
TARİHİ
Yapı Analizi
Analiz-Rapor
Analiz-Rapor
Analiz-Rapor
Analız-Rapor
Analız-Rapor
Analız-Rapor
Analız-Rapor
Analız-Rapor
Analız-Rapor
Analız-Rapor
Analız-Rapor
Analız-Rapor
Analız-Rapor
Analız-Rapor
Analız-Rapor
Analız-Rapor
Analız-Rapor
11.03.2015
20.03.2015
26.03.2015
04.05.2015
07.05.2015
07.05.2015
13.05.2015
08.06.2015
17.08.2015
18.08.2015
01.09.2015
02.11.2015
02.11.2015
02.11.2015
02.11.2015
06.11.2015
10.11.2015
30.11.2015
HİZMET ÜCRETİ
TL
1.239
2.950
5.900
1.770
1.628
37.760
826
31.860
2.360
2.360
2.360
23.600
17.700
17.700
35.400
413
413
413
186.652
Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
2015 Yılında Yapılan Faaliyetler:
1. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2 sayı halinde çıkarılmıştır.
2. Ereğli Eğitim Fakültesi doruk binası laboratuvarında cumartesi günleri 5 saat üstün yetenekli 15
öğrenciye eğitim verilmiştir.
95
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
2015 Yılında Yapılan Faaliyetler:
1. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi; Cilt 4, Sayı 3, Aralık 2014 sayısının yayınlanması,
2. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi; Cilt 5, Sayı 1, Nisan 2015 sayısının yayınlanması,
3. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi; Cilt 5, Sayı 2, Ağustos 2015 sayısının yayınlanması,
4. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi; Cilt 5, Sayı 3, Aralık 2015 sayısının yayınlanması.
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yüksekokulumuz üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi bünyesine bağlı olarak başta
üniversitemizin idari ve akademik personeli olmak üzere, lisans ve lisansüstü programlardaki öğrencilere
ve Zonguldak halkına Genel İngilizce, YDS, Konuşma, İlköğretim Genel İngilizce, Pratik İtalyanca
kursları vermektedir. Bu kursların dışında Temel İngilizce Bölümü’nde çalışmakta olan iki yabancı
uyruklu öğretim elemanımız üniversitemiz akademik personeline ve öğrencilerine yönelik haftada iki gün
gönüllü olarak konuşma kursu vermektedir.
Yine aynı bölüm öğretim elemanlarının oluşturduğu Makale Hazırlama ve Destek Ofisi,
üniversitemiz akademik personelinin yazmış olduğu makalelerin metinsel düzeltmelerini yaparak yayıma
hazır hale getirmiş ve 2014-2015 akademik yılı içerisinde toplam 72 makale ile bilim dünyasına katkıda
bulunmuştur.
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Üniversitemiz bütçesi Orta Vadeli Mali Plan ile Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu Orta
Vadeli Programda yer alan esaslara göre, gerçek ihtiyaçlarımız göz önüne alınarak hazırlamaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında kamu idarelerinde bütçeyle
ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olup, harcama birimleri
mali karar ve işlemlerini kendilerini gerçekleştirmek zorundadır. Üniversitemizdeki Fakülteler, Enstitüler
ve Yüksekokulların her biri harcama birimidir ve bunların yöneticileri de harcama yetkilisidir. Harcama
yetkilileri bütçede tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. Bütçelerden harcama yapılabilmesi,
harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür.
Rektörlük Özel Kalem biriminin mali işlemleri ise 5018 sayılı Kanunun 60. Maddesi uyarınca İdari
ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Ayrıca Maliye Bakanlığınca yayınlanan 04.02.2009 tarihli “Kamu iç Kontrol Standartları Uyum
Eylem Planı Rehberi” doğrultusunda çıkarılan “BEÜ İç Kontrol Uyum Eylem Planı” 2015 yılı itibarıyla
güncellenerek yürürlüğe konulmuştur.
96
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
II. AMAÇ VE HEDEFLER
A. TEMEL İLKELER
Bülent Ecevit Üniversitesi;
 Mükemmelliği,
 Evrenselliği,
 Doğruluğu,
 Güvenirliliği,
 Paylaşımcılığı,
 Hesap verebilirliği,
 Katılımcılığı,
 Şeffaflığı,
 Sosyal sorumluluğu,
 Bilimsel etiği,
 Akademik düşünce ve ifade özgürlüğünü ilke edinmiştir.
B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ – 1 EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK
Hedef – 1. Bilgisayar ve İnternet Destekli Eğitim – Öğretimden Faydalanılması
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm Kampüslerde Kablosuz İnternet Erişimi ( EDUROAM ) sağlanmıştır.
İnternet ortamında Öğrenci Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu ( EOBS ) oluşturulmuştur.
Elektronik Kampüs Uygulaması (E-KAMPÜS) başlatılmıştır.
Elektronik Kütüphane Katalog ve Veri Tabanları Tarama Hizmeti oluşturulmuştur.
Cep ve Web Kütüphane Uygulamaları başlatılmıştır.
Öğrenci İşleri Çağrı Merkezi kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.
Öğrenci E-posta Hizmeti sunulmaya başlanmıştır.
Öğrenci Belge İstek Yönetimi Uygulaması hayata geçirilmiştir.
BEÜ Uzaktan Eğitim Merkezi ( UZEM ) internet aracılığıyla ortak ve zorunlu dersler
verilmekte; İşletme Yüksek Lisans programı yapılmaktadır.
Öğretim elemanlarının kişisel internet sayfaları aktif hale getirilmiştir.
Öğretim elemanlarının ders notları internet ortamına aktarılmaktadır.
Tüm kampüslerde bilgisayar laboratuvarlarının fiziksel ve teknolojik olarak iyileştirilmesi,
bilgisayarların modernize edilerek sayısı artırılması
Hedef – 2. Ders Programlarının Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine Göre Revize Edilmesi
•
•
•
•
•
•
BEÜ’de tüm eğitim-öğretim programları, Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi
kapsamında geliştirilmiş olan Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ)
belirlenen hedeflere yönelik olarak belirlenmektedir.
Ders kredilerinin hesaplanmasında, TYYÇ’ye göre belirlenen ve program bazında öngörülen
bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınmaktadır.
Eğitim-öğretim programları, dönem başına 30 AKTS olacak şekilde uygulanmaktadır.
Öğrencilerimize yan dal ve çift ana dal programlarına katılma imkânı sunulmaktadır.
Programlarımızın %25’i seçmeli derslerden oluşmaktadır.
Seçmeli derslerin %5’lik kısmı serbest seçmeli / alan dışı seçmeli derslerden oluşmaktadır.
Hedef – 3. Öğrencilerin Öğretim Elemanlarını Değerlendirmesine Olanak Tanınması
•
•
BEÜ’de öğrencilere dönem sonlarında anketler uygulanmakta, kalite güvencesi politikası
kapsamında öğrenci görüşleri değerlendirilerek uygulamalarda gerekli iyileştirmeler
yapılmaktadır.
Ders Değerlendirme Anketi E-kampüs üstünden tek tek ders bazında yaptırılmakta olup ders,
hoca, AKTS ve TYYÇ açısından değerlendirme alınmaktadır.
97
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Hedef – 4.
Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısının Türkiye Ortalamasına
Uygun Hale Getirilmesi





31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla;
Sağlık Bilimleri Alanında
7
Eğitim Bilimleri Alanında
37
Sosyal Bilimleri Alanında
27
Fen Bilimleri Alanında
25
Meslek Yüksekokullarında 58
( Hedef: 4
( Hedef: 37
( Hedef: 45
( Hedef: 21
( Hedef: 49
Öğrenci )
Öğrenci )
Öğrenci )
Öğrenci )
Öğrenci )
Hedef – 5. Eğitim-Öğretimle İlgili Kalite Yönetiminin Kurulması ve İşler Hale Getirilmesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MÜDEK, FEDEK gibi akreditasyon kuruluşları ile bağlantıların yaygınlaştırılması için çalışmalar
sürmektedir.
Mühendislik Fakültesi’nde; Maden Mühendisliği (2009-2016), Çevre Mühendisliği (2015-2020)
, Geomatik Mühendisliği (2015-2020) akredite olmuştur. Ayrıca bu bölümlere uluslararası
geçerliliği olan EUR-ACE Etiketi verilmiştir.
Fen-Edebiyat Fakültesi’nde; Biyoloji Bölümü (2015-2020) akredite olmuştur.
Bu fakültelerin diğer bölümlerinin akreditasyon süreçleri devam etmektedir.
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu Eğitim Kurumu
tarafından Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi alarak 5 yıllık (2011-2016) akredite
edilmiştir. 2016 yılında belgenin 5 yıllığına yenilenmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizin Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuvarları
dünyanın önde gelen kalite kontrol kuruluşları tarafından 2013 yılı itibarıyla akredite edilmiştir.
Kurumumuzun içsel kalite sürecinin bir parçası olarak geri bildirimde bulunma imkânı sağlayan,
eğitim süreci ile ilgili tüm konularda detaylı bilgi sunan ve eğitim programlarımızın tanınırlığına
katkıda bulunan elektronik bilgi sistemimiz (EOBS) oluşturulmuştur.
Kalite güvencesi politikası kapsamında öğrencilere anketler uygulanmakta ve görüşleri
alınmaktadır.
Çaycuma, Gökçebey ve Devrek Meslek Yüksekokulları akademik ve idari personelleri 2012
yılında Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Toplam Kalite Yönetimi konularında eğitimlerini
tamamlamışlardır.
Bologna Süreci kapsamında mezunlarla iletişim kurmak amacıyla “Mezunlarla İletişim
Koordinatörlüğü” kurulmuştur. Bu merkezin gelecekte Kariyer Merkezi’ne dönüştürülmesi
planlanmaktadır.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı “İş Kur Kariyer Merkezi” Farabi Kampüsünde
öğrencilere danışmanlık hizmeti vermektedir.
İdari personelimiz için hizmet içi eğitimler verilmektedir.
Yabancı Diller Yüksekokulu “Makale Hazırlama Destek Ofisi” akademik personelimiz için 2013
yılından beri bilimsel İngilizce makalelere “hata düzeltme” danışmanlık hizmeti vermektedir.
Hedef – 6. Yeni Bölümlerin, Anabilim Dallarının ve Programlarının Açılması ve
Olmayanların Faaliyete Geçirilmesi
•
•
•
•
•
2012-2015 arası Bölüm/Program sayısındaki artış % 56
2012-2015 arası Lisansüstü Öğrenci sayısındaki artış % 191
2012-2015 arası Lisans Öğrenci sayısındaki artış % 71
2012-2015 arası Ön Lisans Öğrenci sayısındaki artış % 73
2012-2015 arası Toplam Öğrenci sayısındaki artış % 77
Hedef – 7. Yeni Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Açılması







2012 Yılından Sonra Açılan Birimlerimiz:
Eczacılık Fakültesi ( 2012 yılı )
İlahiyat Fakültesi ( 2012 yılı )
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu ( 2012 yılı )
Denizcilik Fakültesi ( 2013 yılı )
Yabancı Diller Yüksekokulu ( 2013 yılı )
Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu ( 2015 yılı )
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ( 2015 yılı )
98
Aktif
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Hedef – 8. Önlisans Ağırlıklı Bir Eğitim-Öğretim Yapısından Lisans ve Lisansüstü Ağırlıklı
Eğitim-Öğretim Yapısına Yönelme ve Uluslararası Öğrenci Sayısının Artırılması
•
•
•
•
Ön Lisans / Toplam Öğrenci Oranı % 37 ( Hedef: %30’un altı )
2012-2015 arası Lisansüstü öğrenci sayısındaki artış % 177 ( Hedef: 5 yılda %50 artış )
Bir önceki yıla göre Uluslararası Öğrenci sayısındaki artış % 76 ( Hedef: her yıl %20 artış )
2012-2015 arası Uluslararası Öğrenci sayısındaki artış % 379 ( Hedef: her yıl en az %20 artış )
Hedef – 9. Bilgi Kaynağı ve Kütüphane Olanaklarının Zenginleştirilmesi
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm kampüslerde kütüphaneler açılmıştır.
YORDAM kütüphane programı ile on-line kaynak tarama hizmeti sağlanmıştır.
Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi üyeliği gerçekleştirimiştir.
Milli Kütüphane ile işbirliği protokolü imzalanmıştır.
Engelli öğrencilerimize yönelik Gör-işit Salonu oluşturulmuştur.
2012-2015 arası Süreli Yayın sayısındaki artış % 27
2012-2015 arası Kitap sayısındaki artış % 97
2012-2015 arası Elektronik Kaynak sayısındaki artış % 81
Hedef – 10. Teoriden Pratiğe Geçiş Bağlamında Öğrencilerin Uygulamaya İlişkin Bilgi ve
Deneyimlerinin Artırılması











Bölgedeki sektör kuruluşları tarafından Üniversitemizde seminer, toplantı ve konferanslar
düzenlenmektedir.
Bölgedeki sektör kuruluşlarına öğrenciler için teknik geziler düzenlenmektedir.
Biyoloji Bölümü Herbaryumu açılmış olup herbaryum veri tabanı bilgilere ulaşılabilmektedir.
Öğrencilerimizin pratik eğitimleri için hayvan örneklerinin sergilendiği Zooloji Müzesi
bulunmaktadır.
Eğitim-öğretim programlarında staj zorunluluğu olan fakülte ve yüksekokullarda stajla ilgili
esaslar ilgili fakülte/yüksekokulun önerisi ile Senato tarafından düzenlenmektedir.
İŞKUR ile yapılan ortak çalışmayla MYO öğrencilerimizin iş başında eğitim ve staj
olanaklarından daha fazla yararlandırılmasına yönelik İlimiz ve bölgemizde açık iş
pozisyonlarına nitelikli ara eleman temin edilmesi planlanmaktadır.
Çeşitli sertifika programları, insan kaynakları programı, bilişim kursları, dil kursları Sürekli Eğitim
Merkezi tarafından verilmektedir.
Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Yenice Kaymakamlığıyla ‘Ahşap ve Özel
Mimari Niteliklerine Sahip Yenice Evlerinin Korunması ve Onarımı’ adı altında ortak proje
çalışmalarına başlanmıştır.
Erasmus+ Değişim Programı staj hareketliliği ile öğrencilerimize bilgi ve deneyimlerinin
artırılması imkanı sağlanmaktadır.
Girişimcilik dersleri KOSGEB kriterlerine uygun hale getirilmekte ve öğrencilerimize KOSGEB
girişimcilik sertifikası alınması sağlanmaktadır.
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEÜ Hastanesi), Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi
(pratisyen hekim) ve mezuniyet sonrası (Tıpta uzmanlık) eğitiminin yapıldığı en önemli
kurumdur.
AMAÇ – 2 İNSAN KAYNAKLARIMIZIN (AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİMİZİN)
NİCELİK VE NİTELİĞİNİ ARTIRMAK
Hedef – 1.





2012-2015 arası Toplam Akademik Personel sayısındaki artış % 16
2012-2015 arası Öğretim Üyesi sayısındaki artış % 28
2012-2015 arası Araştırma Görevlisi sayısındaki artış % 5
2012-2015 arası Öğretim Görevlisi sayısındaki artış % 12
2012-2015 arası Okutman sayısındaki artış % 9
Hedef – 2.
•
Öğretim Elemanı Sayısının Artırılması ve Haftalık Ders Yükünün Azaltılması
Üniversitenin Öğretim Elemanlarının Araştırma Olanaklarının Artırılması
BAP tarafından gelen talepler ve maddi kaynaklar ölçüsünde Öğretim Elemanları Bilimsel
Projelerinde desteklenmektedir.
99
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
•
•
•
•
•
BEÜ ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları yayınlamak için Eğitim, Mühendislik, Tıp ve
Sosyal bilimler alanlarında uluslararası alan endeksli dergilere sahiptir.
Her bir araştırmacı kendi ilgi alanlarında bağımsız olarak araştırmalarını yapabilmekte ve bu
araştırmalar gerek üniversite kaynakları gerekse dış kaynaklarca finanse edilmekte ve
araştırma altyapıları sağlanmaktadır. Zonguldak ilini ilgilendiren belirli toplumsal ve ekonomik
konularda yapılan çalışmalar teşvik edilerek desteklenmektedir.
Üniversitemiz Geomatik Mühendisliği Bölümü ile İtalyan Çevre ve Elektromanyetik Algılama
Enstitüsü (IREA-CNR) ikili işbirliği anlaşması imzalanmış olup, anlaşma kapsamında, ortak
araştırmalar gerçekleştirilecek, yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışmalarını her iki
kurumda da sürdürebilecektir.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörlüğü
Arasında, Teknik İşbirliği Protokolu imzalanmıştır. Protokol kapsamında, yerbilimleri ve uzaktan
algılama alanında bilimsel ve teknolojik kabiliyetlerin karşılıklı olarak güçlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
Harita Genel Komutanlığı İle Bülent Ecevit Üniversitesi arasında Haritacılık Alanında İşbirliği
Protokolü imzalanmıştır.
Hedef – 3.
•
•
•
Tüm derslik ve ofisler ile laboratuvarların fiziksel ve teknolojik donanımları iyileştirilmiş,
İnşaatı tamamlanan birimler hizmete alınmış,
Mevcut sosyal tesislerin fiziki kapasiteleri artırılmış, yeni sosyal tesisler oluşturulmuştur.
Hedef – 4.
•
•
•
•
•
•
İdari ve Teknik Personelin Sağlamış Olduğu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi
İdari ve teknik personelin iş tanımlarına göre periyodik hizmet içi eğitimler düzenlenmekte, aday
memurlara mesleğe hazırlama eğitimi verilmektedir.
Hedef – 5.
•
Akademik ve İdari Personelin Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Personelin Motivasyonunun Artırılması
Her yıl Fen Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında Bilim
Teşvik Ödülü verilmektedir.
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine göre akademik personele performansından dolayı
ücret ödenmektedir.
BAP tarafından gelen talepler ve maddi kaynaklar ölçüsünde Öğretim Elemanları Bilimsel
Projelerinde desteklenmektedir. Döner sermaye payları ile oluşturulan Bilimsel Araştırma Fonu
akademik personelin araştırmalarına mali destek sağlamaktadır.
Yine her yıl Üniversitemiz çalışmalarına katkıda bulunan idari personelin %1’ine üstün Başarı
Belgesi verilmektedir. Üst üste 3 yıl üstün başarı belgesi alan idari personele maaşının 5 katına
kadar para ödülü verilebilmektedir.
Her yıl Üniversitemiz çalışmalarına katkıda bulunan personellere Teşekkür Belgesi
verilmektedir.
Akademik ve İdari personelimizin ulaşımı servisler vasıtasıyla kurum tarafından
karşılanmaktadır.
AMAÇ – 3
FİZİKİ ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK VE MODERNİZE ETMEK
Hedef – 1. Eğitim- Öğretim ve Araştırma Faaliyetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Yapılmasını
Sağlamak Amacıyla Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Oluşturulması
•
•
•
•
•
•
•
•
İnşaat Mühendisliği Laboratuvarları, Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi Binası, Diş Hekimliği
Fakültesi Binası tamamlanmış ve hizmete alınmıştır.
İbn-i Sîna Kampüsünde Acil Servis modern bir yapıya kavuşturulmuştur.
Farabi ve İbn-î Sina Kampüslerinde çalışma salonları oluşturulmuştur.
Sezai Karakoç Kültür Merkezi yapımı tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir.
Farabi Kampüsünde Merkezi Derslikler ve Ofis Binaları yapımı devam etmektedir.
Diyabet ve Obezite Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisler
Binaları tamamlanmıştır.
İbn-i Sîna Kampüsünde Ortak Derslikler Projesi ihalesi yapılmıştır.
Tüm kampüslerde çevre düzenleme çalışmaları yapılmış, sosyal, kültürel ve spor donatılar
oluşturulmuştur.
100
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
•
•
•
•
•
Farabi kampüsünde ve Alaplı MYO’da ısı sistemleri dönüşüm ve yalıtım çalışmaları
tamamlanmış, diğer kampüslerde devam etmektedir.
Tüm kampüslerde yemekhaneler için kartlı otomasyon sistemine geçilmiş, girişler ve
kütüphaneler için çalışmalar devam etmektedir.
Tüm kampüslerde kütüphaneler oluşturulmuş, mevcutların fiziksel ve materyal kapasiteleri
iyileştirilmiştir.
Tüm eğitim-öğretim birimleri asgari laboratuvar imkânlarına kavuşturulmuştur.
Tüm derslikler fiziksel ve teknolojik donanım yönünden iyileştirilmiştir.
Hedef – 2.
•
•
•
2013 yılında 8 adet, 2014 yılında 9 adet, 2015 yılında ise 6 adet büyük onarım gerçekleşmiştir.
2015 yılında Farabi Kampüsünde Engelsiz Asansörü hizmete girmiştir, Lojmanların mantolama
işi tamamlanmıştır, Alaplı MYO mantolama işi bitirilmiştir.
Konferans salonlarının genel bakım ve onarımı tamamlanmış, idari birimlerde fiziki ve sosyal
alanlarda iyileştirmeler yapılmıştır.
Hedef – 3.
•
•
•
•
•
•
•
Etüt Proje İşlerinin Gerçekleştirilmesi
Stratejik Plan dönemi içinde Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi Binası, İbn-î
Sîna Kampüsü Merkezi Yemekhane ve Sosyal Merkez Binası, Merkezi Derslikleri, Ofisleri ve
Kütüphane Binası etüd-proje İşleri tamamlanmıştır.
İbn-i Sîna kampüsünde ihtiyaç duyulan parsellerin kamulaştırılması yapılmıştır.
Hedef – 4.
•
Büyük Onarımların Gerçekleştirilmesi
Üniversite Kampüsünü 24 Saat Aktif Hale Getirecek E- Altyapı Oluşturmak
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) tedarik edilerek tüm birimlerde kullanılmaya
başlanmıştır. E-İmzaya geçilmiştir.
E-Kampüs altyapısının geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmüş yeni modüller kurularak faaliyet
sahası genişletilmiştir.
Tüm Kampüslerde Kablosuz İnternet Erişimi ( EDUROAM ) sağlanmıştır.
İnternet ortamında Öğrenci Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu ( EOBS ) oluşturulmuştur.
Elektronik Kütüphane Katalog ve Veri Tabanları Tarama Hizmeti ( YORDAM ) hizmete girmiştir.
Cep ve Web Kütüphane Uygulamaları, Öğrenci İşleri Çağrı Merkezi, Öğrenci E-posta Hizmeti,
Öğrenci Belge İstek Yönetimi Uygulamaları hizmete geçmiştir.
AMAÇ – 4 ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA
MERKEZLERİYLE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef – 1. İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Öğrenci ve
Öğretim Elemanı Değişiminde Bulunulması
•
•
•
Erasmus+ Programı kapsamında 90 üniversite ile anlaşma yapılmış olup 2015 yılı itibarıyla 48
giden, 4 gelen,
Farabi Değişim Programı kapsamında 88 üniversite ile anlaşma yapılmış olup, 2015 yılı
itibarıyla 86 giden, 17 gelen,
Mevlana Değişim Programı kapsamında 13 üniversite ile anlaşma yapılmış olup, 2015 yılı
itibarıyla 7 gelen öğrenci bulunmaktadır.
Hedef – 2. Yurtiçi ve Yurt Dışındaki Üniversitelerle Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sanatsal
Aktiviteler Gerçekleştirilmesi
•
•
•
•
•
Birimlerden gelen talepler doğrultusunda değişik üniversitelerden akademisyenlerle ortak
kongre, sempozyum ve panel şeklinde akademik etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
Üniversitemiz tarafından ulusal alanda bilimsel kongrelere ev sahipliği yapılmaktadır.
Sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmekte, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin
düzenlediği etkinlikler katılım sağlanmaktadır.
Üniversitemiz Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği üyesidir. Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği
eğitim-öğretim ve araştırma yönünden sıkı bir işbirliğine olanak sağlamaktadır.
2015 yılı itibarıyla Dünyanın faklı ülkelerinde bulunan 13 üniversiteyle ikili işbirliği anlaşması
gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. İşbirliği anlaşmaları, akademik bilgi paylaşımı, ortak kongre ve
sempozyumlar düzenlenmesi, ortak projeler geliştirilmesi gibi pek çok alanı kapsamaktadır.
101
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Hedef – 3. AB Fonları Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinde Yer Alınması
•
Herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.
Hedef – 4. Ulusal ve Bölgesel Paydaşların Talep Ettiği Eğitimlerin Karşılanması
•
•
Üniversitemiz, Zonguldak ve bölge halkına yönelik kurs ve eğitimler, gelen talepler
doğrultusunda Sürekli Eğitim Merkezimiz tarafından düzenlenmektedir.
2010 yılında Merkezimizden hizmet alan kişi sayısı 60 iken, 2015 yılında 17 kat artışla 1.029’a
yükselmiştir.
AMAÇ – 5 EN ÇOK TERCİH EDİLEN VE MEZUNLARI PİYASADA ARANAN BİR
ÜNİVERSİTE OLMAK
Hedef – 1. Kamuoyu ve Paydaşlarla Sağlıklı ve Etkin Bir İletişim Kurulması
•
•
•
•
Üniversite tarafından gerçekleştirilecek aktivitelere ilişkin kamuoyuna internet sayfası ve basın
aracılığıyla düzenli olarak bilgi verilmektedir.
2011 Yılında yayımlanmaya başlayan Kampüsün Sesi Gazetesi 2 aylık periyotlarda senede 6
kez yayımlanmakta olup 5 yılda 30 uncu sayıya ulaşmıştır.
2015 yılı içinde Rektörlük Birimlerine İdari Memnuniyet anketi yapılmış, geri bildirimler ilgili
birimlerle paylaşılmıştır.
2016 yılı içerisinde iç ve dış paydaşlara yönelik memnuniyet anketleri yapılacaktır.
Hedef – 2. Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Üniversitenin Tanıtımının Yapılması
•
•
•
•
•
Radyo Karaelmas yayın hayatına başlamıştır.
Üniversitemizin ve tüm birimlerin tanıtımının düzenli olarak yapılması için ulusal ve uluslararası
tanıtım fuarlarına katılım sağlanmaktadır.
Ulusal etkinliklere ev sahipliği yapılmaktadır.
Öğrenci kulüplerinin ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımı sağlanmaktadır.
Her yıl Zonguldak halkına açık olacak şekilde Bahar Şenlikleri düzenlenmekte, konferanslar,
sergiler, konserler gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
AMAÇ – 6 ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL GELİŞİMİNE KATKIDA
BULUNMAK
Hedef – 1.
•
•
•
•
•
Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişimine Destek Olunması
Öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik 183 adet öğrenci topluluğu faaliyet göstermektedir. Bu
topluluklara 9179 öğrenci üyedir. Toplulukların faaliyetleri üniversite tarafından finanse
edilmektedir.
Öğrenci Topluluklarından gelen talepler doğrultusunda Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığımızın koordinasyonunda sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
Yemek ücretinin %75’inin üniversite tarafından karşılanması sağlanmaktadır.
Öğrenci Çalışma Programı kapsamında öğrencilere yarı zamanlı çalışma imkânı sağlanmakta,
Düşük Gelirli Başarılı Öğrencilerin Yararlandırılması sağlanmaktadır.
Kütüphanelerimiz haricinde Farabi Kampüsünde Rüştü Onur ve İbni Sina Kampüsünde
Muzaffer Tayyip Uslu çalışma salonları bulunmaktadır. Diğer kampüslerde ise etüt merkezleri
mevcuttur.
102
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Hedef – 2.
•
Her Yıl Yeni Kaydolan Öğrencilere Yönelik Uyum Programı Uygulanması
Mühendislik fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Devlet Konservatuarı, Devrek MYO, Zonguldak MYO ve
Gökçebey MYO’ da eğitim-öğretim yılının başında uyum programları gerçekleştirilmiştir.
AMAÇ – 7 GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE OLARAK TOPLUMSAL HİZMET ÜRETMEK
Hedef – 1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Üniversitemiz bölgemizdeki yerel ve bölgesel kurum-kuruluşlar ve kişilerin sempozyum,
konferans, sergi, proje ve benzeri konularda desteğini almaktadır.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Zonguldak Sanayi ve Ticaret Odası (ZTSO),
KOSGEB ve TUBİTAK bilimsel yayınlar, konferanslar, kongreler düzenlenmesi konusunda proje
desteğini gördüğümüz önemli kuruluşlardır.
Zonguldak Valiliği’nin önemli projelerimizi destekleyerek, konferanslarımızın düzenlenmesi
konusunda desteklerinin yanında ihtiyacı olan başarılı öğrencilerimize verdiği burslarla da
katkıları bulunmaktadır.
Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı, kamu ve özel
kuruluşları tarafından desteklenmektedir.
Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca “Tekno girişim Sermayesi
Desteği Programı” kapsamında desteklenen kuruluşlar arasında yer almaktadır.
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sanayi kuruluşları ve diğer kamu ve özel
sektör kuruluşlarının istekleri doğrultusunda gerekli analiz ve ölçümleri yapmakta ve
gerektiğinde raporlarını hazırlamaktadır.
Tüm Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin danışma kurullarında dış paydaşlar yer almaktadır.
Yılda 2 kez sendikalarla toplantı yapılarak bilgi ve görüş paylaşımında bulunulmaktadır.
Üniversitemiz il düzeyinde kurulmuş çeşitli komisyonlara üyedir ve danışmanlık yapmaktadır.
Bülent Ecevit Üniversitesi yönetimi ile kentte yer alan kamu kurumlarının özel sektör ve sivil
toplum temsilcileri düzenli olarak görüş alışverişinde bulunmaktadır. İl ve ilçelerdeki Ticaret ve
Sanayi Odaları yöneticileri ile toplantı yapılarak istişarelerde bulunulmaktadır.
Hedef – 2.
•
•
•
Üniversite-Sanayi, Çevre, Tarım İşbirliğinin Geliştirilmesi
Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi
Akademik birimler tarafından öğrencilerimize yönelik KOSGEB kriterlerine uygun Girişimcilik
Dersleri verilmekte ve öğrencilerimizin KOSGEB girişimcilik sertifikası alması sağlanmaktadır.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Zonguldak Sanayi ve Ticaret Odası (ZTSO),
KOSGEB ve TUBİTAK’ın destekleri ile bilimsel yayınlar, konferanslar, kongreler
düzenlenmektedir.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı “İş Kur Kariyer Merkezi” Farabi Kampüsünde hizmet
vermektedir.
Hedef – 3. Üniversitenin Sunduğu Sağlık Hizmetlerinin Niceliğinin ve Niteliğinin Artırılarak
Toplumla İlişkilerin Güçlendirilmesi






Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEÜ Hastanesi), 3. Basamak sağlık hizmeti veren, Tıp
Fakültesi mezuniyet öncesi (pratisyen hekim) ve mezuniyet sonrası (Tıpta uzmanlık) eğitiminin
yapıldığı Zonguldak ve Bölgenin en önemli kurumudur.
Ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda özellikle sağlıkla ilgili programlar ve sağlık destek hizmetleri
ile ilgili programlar öncelikli olarak açılmaya devam etmektedir.
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Hasta Memnuniyet Merkezi oluşturulmuş olup online
ve yüz yüze memnuniyet anketi uygulanmaktadır.
Yetişkin acil ve çocuk acil servisler hizmete alınmıştır.
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014 yılı itibariyle İbni Sina Kampüsünde yeni
hizmet binasına taşınmış ve son teknoloji ile donatılmış 86 ünitle bölge halkımıza üst düzey
sağlık hizmeti sunmaktadır.
Sağlık hizmetinin çeşitlendirilmesine yönelik yeni ünite ve birimler kurulmuş, Üst ihtisas
gerektiren klinik ve polikliniklerin açılması kapsamında, Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi açılmış,
Diyabet ve Obezite Merkezinin kuruluş çalışmaları devam etmektedir.
103
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu

Her yıl Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
tarafından Zonguldak genelinde genel sağlık taramaları, meslek hastalıkları taramaları, meme
kanseri taramaları vb. çalışmalar planlanmakta gerçekleştirilmektedir.
Hedef – 4.
Toplumun Sorunlarına Yönelik Araştırma / Uygulama / Eğitim Projelerinin
Desteklenmesi
•
•
•
Geleneksel Kan Bağışı Kampanyası, Engellilere Yönelik Temsili Askerlik ve Temsili Üniversite
gibi çeşitli konularda birçok sosyal ve topluma hizmet projesi üretilmektedir.
Dünya üniversitelerinin çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanlarında her yıl değerlendiren
Green Metric (Yeşil Ölçüm) 2014 ve 2015 yıllarında Dünya Üniversiteler Sıralamasında, Bülent
Ecevit Üniversitesi, Türkiye Üniversiteleri arasında 1 inci olmuştur.
" Zonguldak İlinde Alternatif Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Farkındalık Yaratılması" konulu
proje, Evimiz Engelimiz Olmasın" konulu proje, "Down Sendromlu Çocukların Öz Bakım
Becerilerinin Geliştirilmesi" konulu proje gibi Kentin, Bölgenin ve Ülkenin Ekonomik, Sosyal,
Kültürel Gelişimine Yönelik Projeksiyonlar Üreten Etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
Hedef – 5. Bölgenin Bilim, Kültür ve Sanat Açısından Gelişimine Katkıda Bulunulması
•
Rektörlüğümüz birimleri ve Devlet Konservatuvarımız tarafından Üniversitemizde ve Zonguldak
genelinde
konserler
ve
tiyatro
gösterileri
düzenlenmekte,
sergi
çalışmaları
gerçekleştirilmektedir.
C. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Üniversitemizin misyonu doğrultusunda; ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti
vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir
üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan politika ve
önceliklerde Üniversitemizin eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel alanlarda tamamlayıcı bir yaklaşımla
gerçekleştireceği stratejileri ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Yükseköğretim Kurulu başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye’nin Yüksek Öğretim Stratejisi,
Üniversite Stratejik Planı, Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali
Plan, Bilgi Toplumu ve Stratejisi ve Eki Eylem Planı, Ulusal Kalkınma Strateji ve Politikaları, Yıllık
Program ve Hükümet Programı yol gösterici olacaktır. Buna göre politika ve önceliklerimiz şunlardır;
 Eğitim-öğretimde kaliteyi artıracak, bilgi ve teknolojik kaynakları geliştirecek, kalite sisteminin
kurulmasını sağlayacak, öğretim elemanı sayısını artıracak ve amaçlara uygun yeni birimlerin
açılmasını tesis edecek faaliyetlerin geliştirilmesi ve uygulanması,
 İnsan kaynaklarımızın nicelik ve niteliğini artırmaya yönelik girişimlerin yapılması, araştırma
olanaklarının, hizmet kalitesinin yükseltilmesi için faaliyetler üretilmesi,
 Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek için gerekli planlamaların yapılması, kaynakların
temin edilmesi, altyapının oluşturulması ve projelerin gerçekleştirilmesi,
 Ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliğini geliştirmek için girişimlerin
yapılması, sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin gerçekleştirilmesi,
 Tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak için, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde tanıtım; kamuoyu ve paydaşlarla etkin bir iletişimin kurulması,
 Öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak için uyum programlarının
düzenlenmesi ve desteklerin sağlanması,
 Girişimci üniversite olarak toplumsal hizmet üretmek için, üniversite-sanayi-çevre-tarım işbirliğinin
geliştirilmesi, üniversitenin sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, toplumun sorunlarına
yönelik araştırma, uygulama ve eğitim projelerinin desteklenmesi.
 İdari teşkilatımızın Anayasa, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak işlemesi
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun etkin bir şekilde uygulanması
 Kalkınma plan ve programları ile Hükümet programının etkili bir şekilde uygulanması
 Stratejik konuların kamuoyuna, açıklık ve şeffaflık ilkelerine uygun şekilde duyurulması
 İdari iş ve işlemlerin sadeleştirilmesi ve kalitesinin artırılması
 Tasarruf kültürünün yaygınlaştırılması
 Hizmetlerin arzında bilgi teknolojilerinden yararlanılması
 Üniversitemizde belge yönetiminin sistematikleştirilmesi
104
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
 Stratejik yönetim ve planlama konularında daha sistematik, kapsamlı ve etkili koordinasyon
sağlanması, üst yöneticiye doğru, güvenilir ve uygulanabilir politika ve stratejilerin önerilmesi ve
kamuoyunun doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi
 Diğer kamu idareleri ve sivil toplum kuruluşları ile etkili koordinasyon sağlanması
 Etkili bir denetim sisteminin geliştirilmesi
 Eğitim ve izleme faaliyetlerinin artırılması
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Başlangıç
Ödeneği (TL)
Toplam
Ödenek (TL)
Harcama (TL)
88.877.000,00
86.040.000,00
974.000,00
581.000,00
969.000,00
313.000,00
102.258.125,62
99.123.850,98
1.759.365,62
207.000,00
907.909,02
260.000,00
100.615.967,00
98.032.090,33
1.758.623,77
206.770,93
358.963,89
259.518,08
15.510.000,00
15.667.200,93
15.602.219,66
15.118.000,00
204.000,00
64.000,00
112.000,00
12.000,00
15.124.778,00
361.422,93
44.000,00
120.000,00
17.000,00
15.096.461,00
360.709,65
43.600,12
84.574,05
16.874,84
25.298.000,00
2.000,00
12.614.000,00
596.000,00
16.000,00
10.611.000,00
40.000,00
32.480.789,51
2.000,00
15.199.500,00
990.500,00
41.000,00
13.676.944,73
40.000,00
28.834.305,20
1.308,15
13.094.044,22
835.294,66
34.561,48
12.565.983,08
14.353,54
1.147.000,00
2.100.678,28
1.981.511,99
272.000,00
430.166,50
307.248,08
3.496.000,00
1.827.000,00
758.000,00
3.496.000,00
1.827.000,00
758.000,00
2.790.217,52
1.827.000,00
758.000,00
902.000,00
902.000,00
198.025,23
9.000,00
9.000,00
7.192,29
33.560.000,00
9.760.000,00
120.000,00
390.000,00
2.000,00
22.098.000,00
90.000,00
1.100.000,00
60.838.142,50
13.452.700,00
120.000,00
395.000,00
310.000,00
43.602.229,00
77.300,00
2.880.913,50
40.317.945,61
12.249.757,35
120.000,00
394.697,28
308.556,51
24.382.047,01
70.428,30
2.792.459,16
Toplam ( 2015 Yılı )
166.741.000,00
214.740.258,56
188.160.654,99
Geçen Yıl Toplamı ( 2014 Yılı )
160.068.000,00
192.144.190,08
164.239.352,78
Gider Ekonomik
01 – Personel Giderleri
01.1 – Memurlar
01.2 – Sözleşmeli Personel
01.3 - İşçiler
01.4 – Geçici Personel
01.5 – Diğer Personel
02 – Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
02.1 - Memurlar
02.2 – Sözleşmeli Personel
02.3 - İşçiler
02.4 – Geçici Personel
02.5 – Diğer Personel
03 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri
03.1 – Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı
03.2 – Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı
03.3 - Yolluklar
03.4 – Görev Giderleri
03.5 – Hizmet Alımları
03.6 – Temsil ve Tanıtma Giderleri
03.7 – Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
03.8 – Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
05 – Cari Transferler
05.1 – Görev Zararları
05.2 – Hazine Yardımları
05.3 – Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
05.6 – Yurt Dışına Yapılan Transferler
06 – Sermaye Giderleri
06.1 – Mamul Mal Alımları
06.2 – Menkul Sermaye Üretim Giderleri
06.3 – Gayri Maddi Hak Alımları
06.4 – Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması
06.5 – Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
06.6 – Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
06.7 – Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
A. MALİ BİLGİLER
1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Tablo-71: Giderlerin Dağılımı (2015 Yılı - Ekonomik Kod)
105
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-72: Birimler Bazında Giderlerin Dağılımı (2015 Yılı - Ekonomik Kod)
Sıra
No
Harcama
Kodu
Başlangıç
Ödeneği (TL)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
901
902
904
905
906
907
908
909
910
911
912
İdari Birimler
Özel Kalem ( Rektörlük )
Özel Kalem ( Genel Sekreterlik )
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Kütüphane Dok. Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
72.618.600,00
5.734.000,00
4.537.000,00
13.433.000,00
3.623.000,00
1.031.000,00
10.623.000,00
1.097.000,00
26.615.000,00
477.000,00
5.151.600,00
297.000,00
98.524.938,65
6.322.964,68
5.163.900,00
17.430.793,60
3.202.000,00
1.366.450,00
10.919.850,00
1.213.800,00
49.122.942,50
448.800,00
3.094.437,87
239.000,00
72.933.709,90
5.697.305,05
4.911.364,65
15.222.989,72
3.189.746,43
1.359.495,74
9.948.525,82
1.206.164,50
29.807.015,13
447.223,06
908.522,14
235.357,66
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
432
230
443
631
234
643
647
652
237
654
450
Fakülteler
Fen Edebiyat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İletişim Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
54.093.650,00
8.345.000,00
18.087.000,00
10.855.150,00
5.105.000,00
2.760.000,00
5.583.750,00
781.000,00
352.000,00
399.000,00
1.024.000,00
801.750,00
67.139.547,57
10.346.022,20
21.083.383,76
14.250.819,12
6.072.852,47
4.002.262,91
6.666.448,89
843.851,09
157.744,84
573.064,94
2.212.765,02
930.332,33
66.399.104,18
10.329.028,98
21.080.023,05
14.053.281,40
6.017.895,83
3.997.178,48
6.230.344,22
841.434,66
157.244,93
569.654,88
2.195.598,17
927.419,58
23
24
25
400
604
200
Enstitüler
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
822.000,00
216.000,00
386.200,00
219.800,00
713.300,00
197.000,00
344.500,00
171.800,00
689.095,91
192.188,93
329.466,20
167.440,78
27
28
29
30
31
276
672
683
472
689
Yüksekokullar
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
5.210.000,00
1.495.000,00
509.000,00
3.206.000,00
0,00
0,00
7.255.210,55
1.841.929,44
689.678,08
4.655.454,56
68.148,47
0,00
7.229.307,17
1.829.886,09
688.687,36
4.644.102,91
66.630,81
0,00
32
33
34
35
36
37
38
501
700
300
703
704
705
503
Meslek Yüksekokulları
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
A. E. Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
Devrek Meslek Yüksekokulu
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Gökçebey MMÇ Meslek Yüksekokulu
Kdz Ereğli Meslek Yüksekokulu
14.953.000,00
3.763.000,00
2.672.000,00
1.447.000,00
2.098.000,00
3.126.000,00
1.432.000,00
415.000,00
18.156.423,68
4.439.318,13
3.443.953,03
1.765.878,21
2.530.377,57
3.453.144,88
1.632.256,09
891.495,77
17.970.302,56
4.398.283,42
3.377.627,75
1.761.380,44
2.504.856,01
3.416.036,85
1.623.559,30
888.558,79
39
677
22.939.135,27
1.715.558,07
330
19.043.750,00
1.346.750,00
17.687.000,00
22.961.108,11
1.719.108,11
40
41
42
43
532
559
789
Diğer Birimler
Devlet Konservatuvarı
Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Bilim ve Teknoloji Uy. ve Araş. Merk.
Fen Bilimleri Merkezleri
Diğer Bölümler
0,00
9.000,00
1.000,00
21.232.000,00
0,00
9.000,00
1.000,00
21.221.633,72
0,00
1.943,48
0,00
166.741.000,00
214.740.258,56
188.160.654,99
Harcama Birimi Adı
Genel Toplam
106
Toplam
Ödenek (TL)
Harcama (TL)
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-73: Giderlerin Dağılımı (2015 Yılı - Fonksiyonel Kod)
Fonk.
Kodu
01
02
03
07
08
09
Fonksiyonlar
Genel Kamu Hizmetleri
Savunma Hizmetleri
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Toplam
Başlangıç
Ödeneği (TL)
13.555.000,00
5.000,00
5.186.000,00
17.787.000,00
2.031.000,00
128.177.000,00
166.741.000,00
Toplam
Ödenek (TL)
12.120.812,90
5.000,00
5.767.087,10
26.111.672,00
5.810.361,00
164.925.325,56
214.740.258,56
Harcama (TL)
11.268.061,17
701,50
5.515.980,65
23.861.069,61
4.402.253,02
143.112.589,04
188.160.654,99
Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar
Personel Giderleri (Hazine Yardımı)
2015 yılı bütçe kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği 82.528.000,00-TL’dir. Yıl içerisinde
yapılan toplam ekleme 13.013.845,62-TL’dir. 2015 yılı toplam ödenek miktarı 95.541.845,62-TL
olmuştur. Kurumumuzda görev yapmakta olan personelimizin temel maaşları, zamlar ve tazminatları,
ödenekleri, sosyal hakları ve ek çalışma karşılıkları için toplam 95.504.154,48-TL gider yapılmıştır.
Kullanılmayan 37.691,14-TL tenkis edilmiştir. 2015 yılı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı
%116 olmuştur.
Personel Giderleri ( Özgelir )
2015 yılı Bütçe Kanunu ile verilen başlangıç ödeneği 6.349.000,00-TL’dir. Yıl içinde Üniversitemiz
finansman fazlası ödeneklerinden, gelir fazlası kaydı ve A.Ö.F. hizmetlerine ilişkin gelirlerden toplam
367.280,00-TL eklenmiştir. Sene sonu itibariyle toplam ödenek 6.716.280,00-TL olmuştur. Gelir
gerçekleşmelerine göre 5.111.812,52-TL harcanmış, 1.604.467,48-TL ödenek ise tenkis edilmiştir. 2015
yılı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %81 olmuştur.
SGK Devlet Pirimi Giderleri ( Hazine Yardımı )
2015 Yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği 15.254.000,00-TL’dir. Yıl içerisinde
yapılan 157.200,93-TL’lik eklemeyle ödenek miktarı 15.411.200,93-TL olmuştur. Bu ödenek ile
Üniversitemiz bünyesinde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin sosyal güvenlik prim
giderleri ve sağlık primi giderleri ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Toplam gider 15.397.116,80-TL olarak
gerçekleşmiştir. Ödeneğin kullanılmayan 14.084,13-TL’si ise tenkis edilmiştir. Ödeneğin sene başı
başlangıç ödeneğine göre gerçekleşmesi %101 olmuştur.
SGK Devlet Pirimi Giderleri ( Özgelir )
2015 mali yılı bütçe kanunu ile tahsis edilen ödenek miktarı 256.000,00-TL’dir. Bu ödenek 657
Sayılı Kanunun 4/A maddesine göre çalışan ve özel hakları özel bütçeden karşılanan personel, usta
öğreticiler, kısmi zamanla çalışan öğrencilerin sosyal güvenlik prim ödemeleri, sağlık prim ödemeleri ve
işsizlik sigortası giderleri için toplam 205.102,86-TL’lik gider gerçekleştirilmiştir. Kullanılmayan
50.897,14-TL’lik kısım ise tenkis edilmiştir. Ödeneğin başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %80
olmuştur.
Mal ve Hizmet Alımları ( Hazine Yardımı )
2015 yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği tutarı 14.467.000,00-TL’ dir. Yıl
içerisinde Hazine kaynaklarından ve finansman fazlası ödeneklerden 5.472.450,00-TL ödenek
eklenmiş, toplam ödenek 19.939.450,00-TL’ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 18.784.062,06-TL’si
giderleştirilmiştir. Kullanılmayan 1.155.387,94-TL’si tenkis edilmiştir. 03-Mal ve Hizmet Alımları
tertiplerindeki ödenekler ile öncelikli olarak Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu mal alımları, hizmet alımları,
yolluklar, görev giderleri, küçük makine teçhizat alımları, küçük bakım onarım giderleri ödemeleri
yapılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre yıllık gerçekleşme %130 olmuştur.
Mal ve Hizmet Alımları ( Özgelir )
2015 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği 10.831.000,00-TL’dir. Yıl
içerisinde Üniversitemiz gelir fazlası ve finansman fazlası kaynaklarından sağlanan 1.710.339,51-TL
tutarındaki eklemler ile toplam ödenek 12.541.339,51-TL’ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin gelir
gerçekleşmelerine ve ihtiyaçlara göre 10.050.243,14-TL’si giderleştirilmiştir. Giderleştirilemeyen
2.491.096,37-TL’si ise tenkis edilmiştir. Başlangıç ödeneğine göre yıllık gerçekleşme %93 olmuştur.
107
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Cari Transferler
2015 yılı Bütçe Kanunu ile verilen başlangıç ödeneği tutarı 3.496.000,00-TL’ dir. Bu ödeneğin
2.790.217,52-TL’si giderleştirilmiştir. Kullanılmayan 705.782,48-TL’si tenkis edilmiştir. Harcamanın
başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %80 olmuştur.
Sermaye Giderleri ( Hazine Yardımı )
2015 yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği 31.198.000,00-TL’ dir. Yıl içinde Maliye
Bakanlığı yatırımları hızlandırma yedek ödeneğinden 3.000.000,00-TL ve finansman fazlası
kaynaklardan 23.970.143,00-TL eklenmiş olup toplam ödenek 58.168.143,00-TL’ye ulaşmıştır. Bu
ödeneğin 37.649.389,00-TL’si giderleştirilmiştir. Kullanılmayan 20.518.754,00-TL ise tenkis edilmiştir.
Harcamanın başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %120’dir.
Sermaye Giderleri ( Özgelir )
2015 Mali yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen kesintili başlangıç ödeneği 2.360.000,00-TL’dir. Gelir
gerçekleşmeleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda 3.554.336,00-TL giderleştirilmiştir. Harcamanın başlangıç
ödeneğine göre gerçekleşme oranı %150 olmuştur. 2015 yılı programının uygulanması koordinasyonu
ve izlenmesine dair kararın 7. Maddesi (m) bendi gereğince emanete alınan tutarlardan kalan kısım
giderleştirilmektedir.
Özel Bütçe Giderlerinin Yıllar İtibarıyla Değişimi (TL)
169.239.353
188.160.654
136.593.163
113.447.038
115.917.385
94.449.560
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Tablo-74: Bütçe Gelirleri
Gelir Ekonomik Kod
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03.6 - Kira Gelirleri
04 - Alınan Bağışlar, Yardımlar, Özel Gelirler
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesi Dâhilindeki
İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım
ve Bağışlar
04.5 – Proje Yardımları
05 - Diğer Gelirler
2014 Yılı Net
Gerçekleşen
(TL)
10.564.445,61
8.390.970,77
2.173.474,84
144.795.427,67
2015 Yılı Gelir
Tahmini
(TL)
9.373.000,00
9.264.000,00
109.000,00
146.875.000,00
2015 Yılı Net
Gerçekleşen
(TL)
11.012.089,09
9.241.534,86
1.770.554,23
159.638.884,88
144.567.767,00
146.875.000,00
159.325.600,00
0,07
-
92.173,00
227.660,60
11.187.587,14
10.493.000,00
221.111,88
11.019.459,45
1.357.003,52
4.158.070,56
102.273,20
5.570.239,86
1.000.000,00
3.693.000,00
5.800.000,00
1.389.335,18
4.237.752,08
88.001,86
5.304.370,33
166.547.460,42
166.741.000,00
181.670.433,42
05.1 - Faiz Gelirleri
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05.3 - Para Cezaları
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler
Toplam
108
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Bütçe Gelirlerine İlişkin Açıklamalar
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2015 yılı için 9.373.000,00-TL gelir tahmin edilmiştir. 2015 yılı sonuna kadar Mal ve Hizmet Satış
Gelirleri (şartname, basılı evrak, form satış geliri, sergi ve fuar geliri, örgün ve yaygın öğretimden, ikinci
öğretimden elde edilen gelirler, sosyal tesis işletme geliri, diğer hizmet gelirleri olarak) 9.241.534,86-TL,
Kira gelirleri (lojman kira geliri ve sosyal tesis kira geliri) 1.770.554,23-TL olmak üzere toplam
11.012.089,09-TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Tahmin edilen gelire göre gerçekleşme oranı %
117,48 olmuştur.
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
2015 yılı için 146.875.000,00-TL gelir tahmin edilmiştir. Merkezi Yönetim Bütçesinden
Üniversitemize aktarılan Cari Hazine Yardımı 127.292.300,00-TL ve Sermaye Hazine Yardımı ise
32.033.300,00-TL olmak üzere toplam 159.325.600,00 -TL gelir gerçekleşmiştir. Kurumlardan ve
kişilerden alınan şartlı bağış ve yardımlar toplamı 92.173,00-TL’dir. Proje Yardımları toplamı (Bağış ve
yardımlardan aktarılan YÖK öğretim üyesi yetiştirme programı destekleri ve YÖK yurtdışı destekleri)
221.111,88 -TL’dir. 2015 yılında Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel Gelirler toplamı 159.638.884,88 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahmin edilen gelir miktarına göre gerçekleşme oranı %108,69 olmuştur.
Diğer Gelirler
2015 yılı için 10.493.000,00-TL gelir tahmin edilmiştir. 2015 yılı sonuna kadar Faiz geliri olarak
1.389.335,18 -TL, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar olarak 4.237.752,08 -TL, Para cezalarından
88.001,86 -TL, Diğer Çeşitli Gelirler (Teminatlardan gelir kaydedilenler, kişilerden alacaklar, öğrenci
katkı payı telafi gelirleri, elektrik, su vb. gelirler ile diğer gelirler ) kaleminden 5.304.370,33 -TL olmak
üzere toplam 11.019.459,45 -TL gelir elde edilmiştir. Tahmin edilen gelire göre gerçekleşme oranı
%105,01 olmuştur.
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler
2015 yılında Bütçe Gelirlerinden red ve iade olarak yapılan toplam tutar 230.598,01-TL’dir. Mal
ve Hizmet satış Gelirlerinden yapılan iadeler 205.540,91 –TL, Kira Gelirlerinden yapılan iadeler
24.208,38 –TL olmak üzere, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden yapılan iadeler toplamı 229.749,29 –
TL ve Kişilerden Alacaklar alt hesabından yapılan iade tutarı 848,72 -TL’dir.
Özel Bütçe Gelirlerinin Yıllar İtibarıyla Değişimi (TL)
164.234.693
181.439.835
144.359.298
101.344.400
2010
111.525.099
113.488.309
2011
2012
2013
2014
2015
Diğer Kurumlar Adına Yapılan Tahsilatlar
Türü
Gelir Vergisi
Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
Vergi Borcu Tahsilat
Toplam Vergi
TL
9.014.457,09
2.525.583,53
1.481.506,86
1.171.267,22
14.127.293,63
Türü
Pirim ( Memur ve İşçiden Kesilen )
Pirim Borcu ( Müteahhitlerden Kesilen)
Toplam Sosyal Güvenlik
Kefalet Aidatı
Sendika Aidatı
109
TL
24.648.840,83
64.646,32
24.713.487,15
5.690,35
177.244,99
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-75: Döner Sermaye Gelirleri
Sıra
No
1
Gelir Elde Eden Birim
Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi
2014 Yılı Gelir
( TL )
0,00
2015 Yılı Gelir
( TL )
0,00
1.152.708,74
983.634,03
2
Ahşap Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
3
Alaplı Meslek Yüksekokulu
4
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
5
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
6
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
4.148.362,02
9.903,90
7
Ereğli Eğitim Fakültesi
3.351.931,50
2.622.114,39
8
Fen Edebiyat Fakültesi
0,00
15.008,73
9
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
10
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi
11
Mühendislik Fakültesi
12
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
13
Sürekli Eğitim Merkezi
14
17.200,54
1.623,54
1.118.976,57
188.073,15
10.462,58
4.819.330,90
1.306,17
4.668,02
79.074,02
81.720,79
410.247,93
797.283,41
69.875.617,13
90.021.463,77
113.258,57
220.179,62
Tıp Fakültesi
28.720,90
50.245,57
15
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
98.119,26
97.865,14
16
Uzaktan Eğitim Merkezi
481,46
237,57
17
Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
17.008,47
158.251,99
18
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Toplam
1.175,00
5.002,45
80.424.650,86
100.076.606,97
Döner Sermaye Gelirlerinin Yıllar İtibarıyla Değişimi (TL)
100.076.607
61.154.241
65.716.408
2010
66.174.883
2011
2012
80.470.607
2013
80.424.651
2014
2015
Tablo-76: Döner Sermaye Giderleri
Sıra No
Gider Türü
2014 Yılı Gider
(TL)
11.375.235,31
2015 Yılı Gider
(TL)
38.866.308,15
1
Personel Giderleri
2
Mal ve Malzeme Alım Giderleri
30.335.114,36
23.873.079,28
3
Hizmet Alım Giderleri
23.125.396,75
29.172.391,83
4
Yapım İşleri Giderleri
167.365,01
590.840,29
5
Diğer Giderler
29.980.526,86
6.677.980,91
Toplam
94.983.638,29
99.180.600,46
110
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-77: İhaleler ( 2015 Yılı Özel Bütçe İhaleleri )
Sıra
No
İhale Yapan Birim
Türü
Usulü
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
İhale Tutarı-TL
(KDV Dahil)
6.826.098,39
1
Eczacılık Hizmetleri İhtiyacına 44 Kalem İlaç Alım
Mal
Açık İhale
154.474,39
2
Neonatoloji İhtiyacına 16 Kalem Malzeme Alımı
Mal
Açık İhale
81.942,58
Mal
Açık İhale
1.724,760,00
Mal
Açık İhale
3.844.800,00
Yapım
Açık İhale
229.392,00
3
4
5
Kardiyoloji ABD İhtiyacına Monoplan Dijital Koroner
Anjiyografi Sistemi Alımı
Radyoloji İhtiyacına 1,5 T Manyetik Rezonans Cihazı
Alımı
Merkezimiz Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi Tadilat
İşi
6
Eczane 26 Kalem İlaç Alımı
Mal
Açık İhale
75.373,20
7
Eczacılık Hizmetleri 2015 Yılı İhtiyacına 58 Kalem
Medikal Malzeme Alımı
Mal
Açık İhale
159.770,16
8
Eczane İhtiyacına 12 Kalem İlaç ve Serum Alımı
Mal
Açık İhale
257.561,64
9
Eczacılık Hizmetleri İhtiyacına 24 Kalem İlaç Alımı
Mal
Açık İahle
114.845,22
10
Merkezimiz İhtiyacına Dermatom Cihazı Alımı
Mal
Açık İhale
36.180,00
11
Merkezimiz İhtiyacına Prefabrik Bina Yapım İşi
Yapım
Açık İhale
88.193,20
12
Merkezimiz Yeni Doğan Yoğun Bakım İhtiyacına 3
Adet Kuvöz Alımı
Mal
DMO
58.806,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.967.771,35
Alaplı MYO Doğalgaz Dönüşümü İle Yangın Tesisatı
ve OG Hücreleri Yenilenmesi ve Çevre Düzenleme İşi
Farabi Kampüsü Açık Spor Sahaları Asfalt Kaplama ve
Çevre Düzenleme İşi
Farabi Kampüsü Çevre Düzenleme Kuru Havuz
Yapılması İşi
Devrek MYO Çevre Suları Drenaj Hatlarının Yapımı ve
Çevre Düzenleme İşi
Farabi Kampüsü Amfi Tiyatro Yenilenmesi ve
Oditoryum Çevre Aydınlatması Yapılması İşi
Altyapı (Eğitim)
Açık İhale
1.543.322,00
Altyapı (Eğitim)
Açık İhale
381.287,50
Altyapı (Eğitim))
Açık İhale
327.190,40
Altyapı (Eğitim)
Açık İhale
330.289,44
Altyapı (Eğitim)
Açık İhale
132.787,95
Farabi Kampüsü Giriş Düzenleme Yapılması İşi
Altyapı (Eğitim))
Açık İhale
225.852,00
Farabi Kampüsü Lojmanları Mantolama ve Çatı
Onarımı İşi
Alaplı MYO Binası Dış Cephe Mantolama ve Bina İçi
Onarımları İle Kapalı Spor Salonu ve Metalurji Binası
Dış Cephe Boya İşleri
Fen Edebiyat Fakültesi Ek Binası Kimya Bölümü
Laboratuvarları Havalandırma Sistemi Onarım İşi
İbn-i Sina Kampüsü Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi B Blok Zemin Katta Kantin Kafeterya
Düzenlenmesi İşi
Büyük
Onarım (Eğitim)
Açık İhale
702.217,99
Büyük
Onarım (Eğitim)
Açık İhale
936.934,82
Büyük
Onarım (Eğitim)
Açık İhale
70.210,00
Büyük
Onarım (Eğitim)
Açık İhale
146.440,03
Açık İhale
33.040,00
Açık İhale
87.858,62
11
İbn-i Sina Kampüsü Tıp Fakültesi Amfi Birleştirme işi
12
Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Teras
çatı Isı ve Su Yalıtımının Yenileme İşi
Büyük
Onarım (Eğitim)
Büyük
Onarım (Eğitim)
13
Çaycuma MYO Halı Saha Yapım İşi
Yapım İşi (Spor)
Açık İhale
252.448,88
14
Gökçebey MYO Açık Spor Tesisi Yapım İşi
Yapım İşi (Spor)
Açık İhale
149.565,00
15
Devrek MYO Halı Saha Yapım İşi
Yapım İşi (Spor)
Açık İhale
221.742,69
16
Alaplı MYO Basketbol ve Halı Saha Yapım İşi
Yapım İşi (Spor)
Açık İhale
426.584,03
111
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
1
2
3
4
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
(BAP)
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU tarafından
yürütülen 2014-13636004-01 nolu proje kapsamında;
1 set SPECT/BT (SPECT Gama Kamera/Bilgisayarlı
Tomografi Hibrid Görüntüleme) Sistemi alımı.
Prof. Dr. M. Selçuk ORUÇ tarafından yürütülen 201533822697-02 nolu proje kapsamında; 1 set Dental
Bilgisayar Destekli Görüntüleme, Tasarım ve
Frezleme Sistemi (CAI, CAD ve CAM) alımı.
Prof. Dr. M. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR tarafından
yürütülen 2015-65051751 nolu proje kapsamında; 100
adet Binoküler Işık Mikroskobu alımı.
Yrd. Doç. Dr. Zehra SAFİ ÖZ tarafından yürütülen
2015-83155101-01 nolu proje kapsamında; 1 adet
Kameralı Comet Yazılımlı Trinoküler Başlıklı Floresan
Mikroskop alımı.
2.609.928,00
Mal Alımı
Pazarlık
Usulü 20/a
1.809.000,00
Mal Alımı
Pazarlık
Usulü 20/f
516.240,00
Mal Alımı
Pazarlık
Usulü 20/f
187.488,00
Mal Alımı
Pazarlık
Usulü 20/f
97.200,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1
2
3
4
5
5.825.888,37
Üniversitemiz 2016 yılı 253 gün için personel
taşıma(servis) hizmeti alımı
Üniversitemize ait yerleşkelerdeki bina ve tesisler için
2016 yılı serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı
Üniversitemiz Sağlık Kampüsü binalarının 2015 yılı
ihtiyacı için 330.000 kg kalorifer yakıtı (Kükürt oranı %
0,1’i geçen ancak % 1’i geçmeyen) alımı
Üniversitemiz 2016 yılı ihtiyacı için 20 adet (+/-5) araca
Taşt Tanıma Sistemi ile 23.000 lt motorin, 12.000 lt
K.Benzin alımı ve çevre düzenlenmesinde kullanılan iş
makineleri için 4.000 lt Motorin ve 1.000 lt K.Benzin
alımı
Üniversitemiz çeşitli birimlerin ihtiyacı için 5 adet
jeneratör alımı
Hizmet
Açık İhale
445.786,04
Mal
Açık İhale
3.921.817,62
Mal
Açık İhale
583.598,50
Mal
Açık İhale
155.571,20
Mal
Açık İhale
444.742,00
6
Üniversitemiz ihtiyacı için 18 kalem mobilya alımı.
Mal
Açık İhale
186.474,81
7
Üniversitemiz kapalı yüzme havuzu için 1 adet hava
soğutmalı su soğutma sistemi alımı.
Mal
Açık İhale
87.898,20
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
1
Microsoft Lisansları alımı
2
3
351.955,06
Hizmet
Açık İhale
185.260,00
Ağ ve Sistem Malzemeleri alımı
Mal
Açık İhale
119.790,06
Kablosuz Erişim Cihazı
Mal
Pazarlık
46.905,00
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
1
2
3
4
2014-2015 Mali Yılları (21) aylık Protetik Diş Tedavisi
Kliniği İhtiyacına Kron-Köprü ve İskelet Protez Döküm
ve İşlemleri Hizmet Alımı
Sterilizasyon Ünitesi İhtiyacı (Malzemesi Dahil 18 Aylık
Hizmet Alımı)
2015 Yılı Çeşitli Birimler İhtiyacı 258 Kalem Sarf
Malzeme Alımı
Aylık Olarak 12 Ay Boyunca HBYS Prog. Güncelleme
ve Bakım Hizmet Alımı
1.475.067,10
Hizmet
Açık
627.150,00
Hizmet
Açık
248.153,00
Mal
Açık
574.930,10
Hizmet
22/C
24.834,00
Genel Toplam
112
17.088.936,92
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-78: Tüketim Miktarları
Elektrik
( kw )
Birim
Su
( m3 )
Kömür
( ton )
Doğalgaz
( m3 )
Fuel-Oil
( lt )
Akaryakıt
( lt )
Denizcilik Fakültesi
106.093
4.406
60
150
Devlet Konservatuarı
128.042
4.986
80
55
2.870.606
8.153
-
396.000
597.253
45.575
123.497
154
-
-
-
500
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Mühendislik Fakültesi
9.321
Tıp Fakültesi
670.892
22.567
Diş Hekimliği Fakültesi
215.743
2.955
Devrek Meslek Yüksekokulu
120.009
5.681
Alaplı Meslek Yüksekokulu
172.609
2.967
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
232.455
258
35
Ereğli Eğitim Fakültesi
141.864
2.253
45
Fen Edebiyat Fakültesi
363
85
2.500
5.500
11.800
2000
1.697
5.935
42.782
Güzel Sanatlar Fakültesi
42.606
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
40
1.185
823
40
1.878
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
Toplam
1.534
7.927
Gökçebey Meslek Yüksekokulu
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
2.260
350
87.436
1.722
70
4.954.634
76.413
455
403.863
614.988
55.444
Doğalgaz
( TL )
Akaryakıt
( TL )
Tablo-79: Tüketim Tutarları
Birim
Devlet Konservatuarı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Elektrik
( TL )
Kömür
( TL )
Fuel-Oil
( TL )
45.070
41.189
37.760
1.019.120
99.183
-
Mühendislik Fakültesi
Tıp Fakültesi
Su
( TL )
194.484
Diş Hekimliği Fakültesi
75.390
28.181
Devrek Meslek Yüksekokulu
43.245
21.574
Alaplı Meslek Yüksekokulu
55.631
19.160
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
83.764
1.970
17.304
Ereğli Eğitim Fakültesi
50.170
6.607
26.226
Fen Edebiyat Fakültesi
630.883
174.320
42.096
10.431
11.617
17.931
9.306
7.437
3.492
6.909
6.527
100.541
Gökçebey Meslek Yüksekokulu
15.118
Güzel Sanatlar Fakültesi
15.353
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Toplam
644.984
154.706
205.098
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
244
18.124
14.622
3.362
18.832
60.146
35.300
19.342
33.040
1.643.259
761.705
193.382
113
660.093
655.723
211.627
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-80: Doğrudan Temin Alımları (2015 Yılı Özel Bütçe Alımları)
Doğrudan
Temin
Sayısı
Birim
Doğrudan Temin
Toplam Bedeli
(TL)
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
21
47.498,67
Alaplı Meslek Yüksekokulu
32
168.075,28
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
17
31.335,51
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
26
150.727,39
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
24
132.774,96
Bilimsel Araştırma Projeleri Koor.(BAP)
470
2.081.846,31
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
36
187.793,26
Denizcilik Fakültesi
35
105.168,66
Devlet Konservatuarı
18
46.208,50
Devrek Meslek Yüksekokulu
34
153.839,08
Diş Hekimliği Fakültesi
21
78.621,68
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
40
207.294,70
Eczacılık Fakültesi
6
12.055,36
Ereğli Eğitim Fakültesi
40
147.073,99
Fen Bilimleri Enstitüsü
13
18.002,90
Fen Edebiyat Fakültesi
31
261.938,51
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu
37
61.646,07
Güzel Sanatlar Fakültesi
25
73.458,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
346
1.417.348,79
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
22
81.373,37
İlahiyat Fakültesi
28
60.085,31
İletişim Fakültesi
3
10.996,12
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
37
99.818,83
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
63
885.850,90
Mühendislik Fakültesi
32
246.097,04
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
43
529.864,74
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
7
4.783,71
Sosyal Bilimler Enstitüsü
5
4.636,25
Tıp Fakültesi
32
247.704,60
Yabancı Diller Yüksekokulu
18
44.981,64
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Büyük Onarım)
28
365.783,11
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Etüd-Proje)
3
25.960,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Küçük Onarım)
42
88.999,08
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
46
198.855,08
Zonguldak sağlık Yüksekokulu
19
20.690,83
Toplam (2015 Yılı)
1.700
8.299.188,23
Geçen Yıl Toplamı (2014 Yılı)
1.581
7.996.615,80
114
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-81: Harcama Yetkilileri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Harcama
Kodu
300
501
672
908
532
704
472
450
677
703
11
789
Diğer Bölümler
12
13
14
15
16
234
340
237
631
400
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Eczacılık Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
17
559
Fen Bilimleri Merkezleri
18
432
Fen Edebiyat Fakültesi
19
902
Genel Sekreterlik
20
705
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Y.O.
21
647
Güzel Sanatlar Fakültesi
22
912
Hukuk Müşavirliği
23
904
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
24
643
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
25
654
İlahiyat Fakültesi
26
27
28
29
652
503
906
443
İletişim Fakültesi
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mühendislik Fakültesi
30
910
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
31
901
Özel Kalem ( Rektörlük )
32
33
34
905
200
907
Personel Daire Başkanlığı
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
35
330
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
36
37
38
39
40
41
42
43
604
759
911
230
703
683
909
700
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Merkezleri
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Tıp Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
44
276
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
No
Harcama Birimi
Harcama Yetkilisi
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu
Denizcilik Fakültesi
Devlet Konservatuarı
Devrek Meslek Yüksekokulu
Doç. Dr. F. Ebru OFLUOĞLU DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Rıfkı HENDEN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜMÜŞ
Yrd. Doç. Dr. Erkan ÇETİNER
Prof. Dr. Orhan UZUN
Yrd. Doç. Dr. Hikmet YAZICI
Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK
Prof. Dr. Yüksel AYAZ
Yrd. Doç. Dr. İlker KÖMÜRCÜ
Yrd. Doç. Dr. Sefa KOCABAŞ
Abdulkadir AÇAR,
Ertuğrul KARALAR (7.12.2015)
Prof. Dr. M. Selçuk ORUÇ
Doç. Dr. Murat KOÇAK
Prof. Dr. Hale SAYAN ÖZAÇMAK
Prof. Dr. Ali AZAR
Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL
Abdulkadir AÇAR,
Ertuğrul KARALAR (7.12.2015)
Prof. Dr. Şadi ŞEN
Abdulkadir AÇAR,
Ertuğrul KARALAR (7.12.2015)
Doç. Dr. Adnan TOPUZ
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Prof. Dr. Emre BODRUMLU(25.3.2015)
Avukat, Ali Osman SEZER
Av. Neşe ÇİFTÇİ (22.1.2015)
Av. Didem A. AYDIN (26.6.2015)
Veli ELİÇORA,
Şaziye KAYALI (7.12.2015)
Prof. Dr. Hasan VERGİL
Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE(26.1.2015)
Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA
Prof. Dr. Mahmut ÖZER(3.8.2015)
Prof. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU
Doç. Dr. İlhan KARATAŞ
Mustafa İNAN
Prof. Dr. Orhan UZUN
Muharrem Sarıkaya,
Femi Gür (24.11.2015)
Abdulkadir AÇAR,
Ertuğrul KARALAR (7.12.2015)
Bekir Kaleli
Doç. Dr. Gamze YURDAKAN
Feray ÇİÇEK
Prof. Dr. K. Varım Numanoğlu, Prof.
Dr. B. Hakan Bakkal
Prof. Dr. Yasemin KÖSE
Ertuğrul KARALAR (7.12.2015)
Hüseyin ONAN
Prof. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU
Doç. Dr. Özcan SEZER
Okutman Okşan DAĞLI
Şebnem Demircan Gümüş
Doç. Dr. Çetin MEKİK
Prof. Dr. Güven ÇELEBİ
Prof. Dr. Sevim ÇELİK(4.1.2016)
115
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
2. Mali Denetim Sonuçları
Sayıştay Denetimi
Üniversitemizin 2015 yılı içinde yapılan Sayıştay Denetiminde kamu zararına yönelik herhangi bir
bulgu raporlanmamıştır.
Özel bütçe mali işlemlerinde yapılan denetimde 12 adet bulgu raporlanmıştır. Bu bulguların 5
adeti savunulmuş diğer 7’si için yapılacak sonraki işlemlerde, bulgularda bildirilen mevzuat
çerçevesindeki düzenlemelere göre hareket edileceği bildirilmiştir.
İç Denetim
Üniversitemize üç adet iç denetçi kadrosu tahsis edilmiş ve bu kadrolara 2007 yılı içinde atamalar
gerçekleştirilmiştir. Fakat 2012 yılının Ocak ayında bir iç denetçimizin emekliye ayrılması, 2012 yılının
Ekim ayında diğer bir iç denetçimizin de başka kuruma naklen atanması nedeniyle boşalan kadrolardan
birine 2012 yılının Ağustos ayında sertifikalı iç denetçi ataması gerçekleştirilmiş olup diğer boş kadroya
ise henüz atama yapılmamıştır.
Adı -Soyadı
Göreve Başladığı Tarih
Mehmet Usta
Osman Güreli
Kadro
Derecesi
1
1
07.03.2007
13.08.2012
Sertifika
Derecesi
A2
A1
Hizmet Yılı
25
20
Denetim Programı Gerçekleşme Durumu
İç denetim programı gereğince 2015 yılı içerisinde denetlenen süreçler, yapılan danışmanlık
faaliyetleri ve ilgili birimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Süreç
İlgili Birim
1
Satın Alma İşlemleri




Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
2
Uygulama ve Araştırma
Merkezleri Faaliyetleri


Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Merkezi

3
Öğrenci ve Personel Değişim
Programı
Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları
Koordinatörlüğü,
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum
Koordinatörlüğü
4
Birim Yönergesinin yeniden
hazırlanması
Sıra No

İç Denetim Birimi
Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri
2015 yılında iç denetçilerce program dışı yapılan danışmanlık faaliyetine ait bilgilere aşağıdaki
tabloda yer verilmiştir.
Konusu
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2015 yılı akaryakıt ihtiyacını
temin etmekte olan yüklenici firmanın 4735 Sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu’nun 25 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde
sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu veya bunlara teşebbüs
ettiği kanaati ile idarenin bundan sonraki süreçte yapması gereken
işlemlerinin hukuki açıdan incelenip değerlendirilmesi ve konu
hakkındaki iç denetim birimi görüşünün üst makama sunulması.
116
İlgili Birim
Denetçi
Sağlık Uygulama
ve Araştırma
Merkezi
Mehmet USTA
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Ayrıca, 2015 yılında iç denetçilerimiz tarafından bazı konularda sözlü olarak da danışmanlık
hizmeti verilmeye devam edilmiştir.
İzleme Faaliyetleri
Denetim ve danışmanlık raporlarında belirtilen öneriler, bu öneriler doğrultusunda sorumlu
birimlerce gerçekleştirilmesi taahhüt edilen ve bir takvime bağlanan eylemlerin gerçekleşme düzeyi bir
sonraki izleme periyodunda kapsama alınacak olup, izleme sonuçları birleştirilerek dönemsel raporlama
kapsamında üst yöneticiye sunulacaktır. Ayrıca, Kamu İç Denetim Rehberine uygun olarak izleme
sonuçları tabloları da düzenlenerek İDKK’na iletilecektir.
Denetim Planı Gerçekleşme Durumu
Birimimizce denetlenecek birim ve süreçlerin belirlenmesinde İç Denetim Koordinasyon Kurulunca
yayımlanan “Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi” ile “Kamu İç Denetim Rehberi” esas
alınmıştır. Yönetimce bir risk yönetimi sürecinin oluşturulmaması nedeniyle, çalışmalarımızda öncelikle
Üniversitemizin faaliyet alanına ilişkin risk faktörleri tanımlanmış, risk seviyeleri ölçülmüş ve yüksek risk
içeren alan ve konulara denetim önceliği verilerek “2015–2017 Dönemi İç Denetim Planı” hazırlanmış
olup, Rektörlük Makamının 26.05.2015 tarihli onayı ile yürürlüğe konulmuştur.
Bu doğrultuda, 2015-2017 Dönemi İç Denetim Planında risk düzeyi yüksek olarak değerlendirilen
1 alan, risk düzeyi orta olarak değerlendirilen 12 alan ve risk düzeyi düşük olarak değerlendirilen 15 alan
olmak üzere, toplamda 28 alanın denetlenmesi öngörülmüştür.
Bu plan dönemine ait 2015 yılı programına İçDen yazılımı gereğince 3 denetim alanı ve 1
danışmanlık faaliyeti alınabilmiş olup toplam 9 birimi ilgilendiren bu faaliyetlerin 2’sinin raporları
tamamlanmış diğer 2’sinin de raporları yazım aşamasında devam etmektedir.
Denetim Evreni
Plan hazırlanırken, İç Denetim Birimimizce Üniversitemiz faaliyetlerine etki eden yedi yapısal risk
kriteri tanımlanmıştır. Bunlar;







Karmaşıklık
Yapısal Değişiklikler
Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı
İşlem Hacmi
Mali Etkiler
İtibar Etkisi
Usulsüzlük ve Yolsuzluk
Denetim evreninin, Üniversitemizin ilgili mevzuatı kapsamında tüm birimleri tarafından yürütülen
faaliyet, süreç, proje vb. alanlarının tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmasına dikkat edilmiş ve
denetim evreninde yer alan tüm faaliyetler/süreçler/projeler planlama sürecinde risk değerlendirmesine
tabi tutulmuştur.
Üniversitemizin organizasyon yapısı içinde yer alan birimlerin, görev, yetki ve sorumluluklarının
anlaşılabilmesi için, birimlerin faaliyet alanlarını düzenleyen mevzuat, hizmet envanteri ve varsa
tanımlanmış süreçler ile iş akışları gözden geçirilmiştir. Birimler tarafından fiilen yürütülmekle birlikte,
mevzuatta karşılığı bulunmayan faaliyetlerin belirlenebilmesi için, bu birimlere özgü plan, program ve
raporların incelenmesinin yanı sıra, ilgili yöneticiler ve personelle görüşmeler de yapılmıştır.
Denetim evreninin hazırlanmasında süreç bazlı yaklaşım esas alınmış olup, bu doğrultuda
kurumun stratejik planı ekinde yer alan görev tanımlarından ve hizmet envanterlerinden de
yararlanılarak denetim evreninin doğru tanımlanmasına çalışılmıştır.
Denetimlerin daha yönetilebilir ve maliyet etkin olması, denetimlerden anlamlı sonuçlar elde
edilebilmesi bakımından faaliyet, süreç veya projelerin ikinci düzeyde detaylandırıldığı bir denetim
evreni tercih edilmiştir.
Planlamada yüksek riskli süreçlerin her yıl, orta riskli süreçlerin iki yılda bir, düşük riskli süreçlerin
ise üç yılda bir denetlenmesi ve en yüksek riskli alanlara öncelik verilmesi esas alınmış olmakla birlikte,
iç denetçi sayımızın yetersizliği ve denetim alanlarının çokluğu nedeniyle, önemli kabul edilen bazı
süreçler ile daha önce denetlenmeyen bazı birimler iç denetim planına dahil edilmiştir.
117
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
İç Değerlendirme Sonuçları:
İç Denetim Birimi Yönergemizin “Kalite Güvence ve Geliştirme Programı” başlıklı 48 inci
maddesinde;
“İç denetim faaliyetlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ile kamu iç denetim standartları ve
meslek ahlâk kurallarına uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için kalite güvence ve geliştirme
programı oluşturulur. Programın oluşturulması ve uygulanmasında Kurulun ilgili düzenlemelerine
uyulur.” denilmektedir. Ancak, bu programın uygulanabilmesi için gerekli olduğu değerlendirilen ve yine
Kurulca önerilen bazı standartların (örneğin, iç denetim birimlerinde görev yapan iç denetçi sayısının en
az 3 olması gibi), birimimizde bulunmaması nedeniyle henüz bir kalite güvence ve geliştirme programı
hazırlanamamıştır.
Öte yandan, birimimizin iç denetim faaliyetlerinin;




İlgili mevzuata, kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygunluğuna,
Kurumsal gelişim ve iyileştirmeleri desteklemesine,
İç denetçilerin en iyi iç denetim uygulamalarından istifade etmelerine,
İç denetçilerin mesleki gelişim düzeyinin artırılmasına yönelik olması konularında azami dikkat
ve özen gösterilmektedir.
Dış Değerlendirme Sonuçları:
İç denetim faaliyetlerinin idaremiz faaliyetlerine değer katması ve idaremizin amaç ve hedeflerine
ulaşmasına yardımcı olması için öncelikle, iç denetim faaliyetlerinin güvenilirliğinin ve kalitesinin
sağlanması ve bu durumun da idaremizden bağımsız uzmanlar eliyle değerlendirilerek ortaya konulması
gerekmektedir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 67 nci maddesinin (l) bendiyle, “Kalite
güvence ve geliştirme programını düzenlemek ve iç denetim birimlerini bu kapsamda değerlendirmek”
görevi İç Denetim Koordinasyon Kuruluna verilmiştir.
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Kalite Güvence ve Geliştirme
Programı, “İç denetim birimince ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunca, ilgili kamu idaresinde yürütülen
iç denetim faaliyetinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi, standartlara ve etik kurallara uygunluğunun
izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin program” şeklinde tanımlanmıştır.
İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 29/9/2011 tarihli ve 19 sayılı Kararıyla, İç Denetim Kalite
Güvence ve Geliştirme Programını düzenlemiş bulunmaktadır. Program, kamu idarelerinde yürütülen iç
denetim faaliyetlerinin Kamu İç Denetim Standartlarına ve Meslek Ahlak Kurallarına uygunluğunun
sağlanması, bu suretle kalitesinin güvence altına alınması ve geliştirilmesi konusunda bir çerçeve
sunmaktadır.
Program, hem iç denetim birimleri bünyesinde yapılacak iç değerlendirmeleri hem de İç Denetim
Koordinasyon Kurulu (İDKK) tarafından en az 5 yılda bir yapılacak veya yaptırılacak dış
değerlendirmeleri kapsamaktadır.
Ancak, Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında, Kurulca birimimizin bu mahiyette bir
programa henüz tabi tutulmaması nedeniyle raporumuzda bu konudaki değerlendirmelere yer
verilememiş olup, dış değerlendirmenin birimimizde ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin İDKK
tarafından henüz yazılı bir bildirim de yapılmamıştır.
İç Denetçiler Mesleki Eğitim Faaliyetleri
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesi uyarınca, iç
denetçilerin her 3 yılda asgari 100 saat meslek içi eğitime tabi tutulmaktadır. Bu sürenin 30 saatinin
Kurulun koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığınca verilmesi, kalan sürelerin ise Kurulun eğitim
konusundaki düzenlemelerine riayet edilerek, imkânları dâhilinde iç denetim birimlerince
programlanması gerekmektedir.
118
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
2015 Yılında İç Denetçilerin Aldığı Eğitimler:
Katılan
Denetçi
Mehmet
USTA
Mehmet
USTA
Mehmet
USTA
Osman
GÜRELİ
Osman
GÜRELİ
Eğitimin
Konusu
Eğitimi Düzenleyen
Kurum/Kuruluş
Tarihler
Yer
Kamu İç Denetçileri
Eğitim Programı
Maliye
Bakanlığı(BUMKO)
13-21 Nisan
Antalya-Belek
Performans Denetimi Rehberinin
Tanıtımı ile Pilot Performans
Denetimi Uygulama Sonuçlarının
Paylaşımı Semineri
İDKK
01 Haziran
2015
Ankara
10-17 Şubat
Zonguldak
13-21 Nisan
Antalya-Belek
10-17 Şubat
Zonguldak
İç Kontrol
Kamu İç Denetçileri
Eğitim Programı
İç Kontrol
Bülent Ecevit
Üniversitesi-Sayıştay
Maliye
Bakanlığı(BUMKO)
Bülent Ecevit
Üniversitesi-Sayıştay
Kapsamlı Görüş
İç denetim faaliyetiyle, Üniversitemiz faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planlarına,
programlara, stratejik planlara, performans programlarına uygun olarak planlanması ve yürütülmesi;
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması; bilgilerin bir bütünlük içerisinde güvenilir ve
zamanında elde edilebilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
İdaremizin iş ve işlemlerine ilişkin idari hiyerarşi içerisinde gerçekleştirilen kontroller ile Strateji
Biriminde yapılan ön mali kontrol dışında, idari yapının tümünü kapsayan ve esasları önceden
belirlenmiş kontrol sistemleri bulunmamaktadır. Ancak, Üniversitemizde Kamu İç Kontrol Standartlarına
uygun İç Kontrol sisteminin kurulması çalışmalarına başlanılmış olup, bu doğrultuda Üniversitemiz
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca, bilgilendirme ve farkındalık yaratmaya yönelik toplantıların
düzenlendiği, Eylem Planının oluşturulduğu ve bu çalışmaların halen sürdürüldüğü gözlenmiştir.
Öte yandan, kurum düzeyinde risk yönetimi faaliyetleri hakkında görüş verebilmemiz için, iç
kontrol sisteminin kurumumuzda tam olarak uygulamaya geçmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, denetim
kaynağının yetersizliği ve denetim kapsamının geniş tutulamaması nedeniyle denetim sonuçlarının
kurumun bütünü hakkında fikir verecek düzeyde olmadığı değerlendirilmekte olup, bu nedenle
denetimler sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular göz önünde bulundurularak kapsamlı bir görüş
oluşturmamız da mümkün gözükmemektedir.
Diğer taraftan, etkin ve verimli bir iç denetim faaliyeti için, Kamu İç Kontrol Standartları
çerçevesinde risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinin kurumsal bir bakış açısıyla ve ilgili tüm
birimlerin desteği ile ortaya konulması gerekmektedir. İç denetim açısından önemli olan iç denetçilerin
risk yönetimi içerisinde aktif olarak rol almaları değil, risk yönetiminin ortaya koyduğu çıktıyı
çalışmalarında referans olarak kullanabilmeleridir. Bununla birlikte iç denetçiler olarak bizler risklerin
belirlenmesinde ve yeni risk alanlarının ortaya konulmasında kendi değerlendirmelerimizi de yapmakta
ve risklerin tespitine ilişkin önerilerimizi raporlarımızda ortaya koyarak risk yönetim sürecine katkı
sağlamaya çalışmaktayız.
İç denetçilerce yapılan denetimlerin kurumumuz faaliyetlerine değer katacağının üniversitemiz üst
yönetimi ve personelince bilinmesi; denetimler sonucu yapılan önerilerin sahiplenilmesi ve
gerçekleştirilmesi hususunda çaba gösterilmesi ve iç denetim faaliyetlerinin tüm birimlerce
desteklenmesi önem arz etmektedir.
119
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
B. PERFORMANS BİLGİLERİ
1. Bilimsel Araştırma Projeleri
BEÜ stratejik hedefleri arasında yer alan bilimsel çalışmalara sağlanan desteklere önem ve
öncelik vermektedir. Makale Hazırlama Destek Ofisi, yurtdışı kongrelere katılım desteği, alt yapı ve
bağımsız araştırma projeleri destekleri, bilim teşvik ödülleri gibi pek çok olanağı öğretim elemanlarına
sunan BEÜ, son yıllarda bilimsel gelişimine de büyük bir ivme kazandırmıştır.
Sağlanan tüm bu destekler sayesinde toplam proje sayılarında önemli ölçüde artışlar elde
edilmiştir. 2010 yılında desteklenen proje sayısı 75 iken, bu sayı 2015 yılında yaklaşık 3 kat artışla
220’ye yükselmiştir. 2014 yılına göre desteklenen proje sayısı %19 artmıştır.
Tablo-82: BEÜ Tarafından Desteklenen Projeler
Sayısı
2014 Yılı
2015 Yılı
51
54
24
30
14
11
86
113
10
12
185
220
Proje Türü
Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri
Altyapı Projeleri
Bağımsız Araştırma Projeleri
Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri
Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri
Toplam
Destek Miktarı TL
2014 Yılı
2015 Yılı
867.525
803.745
3.526.417
3.117.725
124.555
93.170
292.473
341.505
12.433
14.352
4.823.403
4.370.497
BEÜ Tarafından Desteklenen Bilimsel Projelerin Yıllar İtibarıyla Değişimi
220
196
75
2010
185
182
97
2011
2012
2013
2014
2015
Tablo-83: Yurtdışı Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri
Sıra Projenin Konusu
No
Öğrencilerin Işık, Enerji
ve Açısal Momentumun
1 Kuantumlanmasına İlişkin
Zihinsel Modellerinin
İncelenmesi
Çalışan ve Öğrenci
Hemşirelerin Serviks
Kanseri ve Human
2
Papilloma Virüs Aşısı ile
İlgili Bilgi Düzeylerinin
İncelenmesi
3
Miadında Doğan
Bebeklerde İki Banyo
Yönteminin Göbek
Düşme Süresine Etkisi
4
Tekrarlı GPS
Ölçmelerinde Hızların
Doğruluğu
Yayın
Bedeli
TL
Proje Yürütücüsü
Toplam
Bütçe
TL
Yrd. Doç. Dr.
Nilüfer DİDİŞ
2.400,00 2.400,00
Yrd. Doç. Dr. Aysel
TOPAN
400,00
368,63
Makalenin
Yayınlanacağı
Dergi
Physıcal Revıew
Specıal Topıcs
Asian Pacific
Journal of
Prevention
Zonguldak
Sağlık YO
Hemşirelik
Bölümü
Iran Red
CrescentMed. J.
Zonguldak
Sağlık YO
Hemşirelik
Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Tülay
KUZLU AYYILDIZ
1.000,00 1.000,00
Yrd. Doç. Dr. Veli
AKARSU
Natural Hazards and
1.580,00 1.580,00
Earth System
Sciences
120
Bağlı
Olduğu
Fakülte
Ereğli
Eğitim Fak.
İlköğretim
Bölümü
Zonguldak
MYO
Mimarlık ve
Şehir
Planlama
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
5
OSAS Hastalarında
Fragmante QRS
Komplekslerinin
Varlığının
Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. M.
Raşit SAYIN
6
Etkileşimli Ders Modülleri
ile Öğrencilerin Elektrik
Devrelerine İlişkin
Bilgilerinin Arttırılması
7
Abdominal Cerrahi
Geçiren Hastalarda
Konstipasyon Riski
İki Değişkenli Belirli
Lineer Pozitif
Operatörlerle Yaklaşım
9
Mw≤7 olan Depremlerde
Konumlama ve tec
Değişiminin İncelenmesi
(Mw=6.5 Eğe Denizi
Depremi Örneği)
10
Bileşenleri
Genelleştirilmiş Fibonacci
ve Lucas Sayıları Olan
Kuaterniyonlar Üzerine
12
Doç. Dr. Ömür
AKDEMİR
996,00
Tıp
Fakültesi
Kardiyoloji
AD
Chinese Medical
Association
1.060,00 1.060,00
Doç. Dr. Sevim
ÇELİK
8
11
1.055,00
956,31
Ereğli
Eğitim
Fakültesi
Bilgisayar
ve Öğretim
Teknolojileri
Eğitimi
Bölümü
Using Interactive
Course Modules to
Improve Students
Zonguldak
Sağlık YO
Hemşirelik
Bölümü
Research Article
Iran Red Crescent
Med
Hindawi Publishing
Arş. Gör. Dr. Afşin 1.219,00 1.219,00
Corporation Abstract
Kürşat GAZENFER
and appliedanalysis
Kuantum Teorisi
Öğrenmenin Fizik
Öğretmeni Eğitimindeki
Yeri: Bağlamdan Ortaya
Çıkan Motivasyon
Elementleri
Polikistik Over Sendromlu
Zayıf (Yağsız Vücut)
Hastalarda Epikardiyal
Yağ Dokusu Kalınlığı ve
Viseral (İç Organlara Ait)
Yağ Doku Arasındaki
İlişki
Fen
Edebiyat
Fak.
Matematik
Bölümü
Mühendislik
Natural Hazards and
Fakültesi
1.992,00 1.992,00
Earth System
Geomatik
Sciences
Mühendisliği
Doç. Dr. Çetin
MEKİK
Doç. Dr. Seyhun
KESİM
Advances in
Difference
Equations
511,00
Yrd. Doç. Dr.
Nilüfer DİDİŞ
503,00
Yrd. Doç. Dr. Dilek
KARAKAYA
ARPACI
Fen
Edebiyat
Fak.
Matematik
Bölümü
503,00
1.636,00 1.636,00
Ereğli
Eğitim Fak.
İlköğretim
Bölümü
Educational
Sciences:
Theory&Pactice
Journal Of Ovarıan
Research
Tıp
Fakültesi
İç
Hastalıkları
AD
Tablo-84: Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri
Sıra
No
1
2
Projenin Konusu
Sınıf Yönetimi ve
Öğrenci Davranışları:
Ortaokullar
Öğretmen Adaylarının
Öz Düzenleme
Süreçleri ve Pedegojik
Alan Bilgileri
Arasındaki İlişki
Proje Yürütücüsü Ve
Projeden Yurtdışına
Gidecek Kişi
Yrd. Doç. Seyithan
Dr.
DEMİRDAĞ
Yrd. Doç. Betül
Dr.
DEMİRDÖĞEN
121
Toplam
Bütçe
TL
Toplam
Harcama
Gidilecek
Ülke
Bağlı Olduğu
Fakülte
4.000,00
4.000,00
BURUNEİ
Ereğli Eğitim
Fakültesi Eğitim
Bilimleri Bölümü
ABD
Ereğli Eğitim
Fakültesi
İlköğretim
Bölümü
4.000,00
4.000,00
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zonguldak Yöresinde
Yiyecek Amaçlı
Toplayıcılık Kültürü
Ebru ile Yapılan Sanat
Terapi Etkinliklerinin
Psikiyatri Hastalarının
Anksiyete Düzeylerine
Etkisi
Rüyalarımı Kabusa
Çevirmeyin:
Türkiye’de Aile,
Erkeklik ve Transfobi
Bilgi Toplumu ve
Çalışan Yoksullar
Türkiye Ekonomisinde
Yapısal Değişmenin
SYRQUİN Modeli ile
Analizi
Nonınvazif Mekanik
Ventilasyon Tedavisi
Alan Obsrüktif Uyku
Apne Sendromlu
Hastalarda Kontrol
Titrasyon ne Zaman
Yapılmalı?
Destekleyici
Psikoterapi ve Klinik
Uygulamaları
Adölesan Skolyozlu
Hastalarda Sagittal
Spinopelvik
Parametrelerde
Meydana Gelen
Değişiklikler
Molibdenum, Kobalt
ve Bakırın Yeraktı
Kömür Yatağı
Biyosferinde Yaşayan
Mikroorganizmaların
Kömürden Metan Gazı
Üretimi Üzerine Artışı
ve Mikrobiyal
Komünite Yapısı
Üzerine Etkileri
Safevi Hükümdarı Şah
Abbas’ın (1587-1629)
Osmanlı-Hindistan
Ticaretini Baltalama
Hareketleri
Öğrencilerin Zihinsel
Modellerinin Öğretim
Elementleri ile
Etkileşimi: Fizik Dersi
Durumu
Makaralar Üzerinde
Eğilme Yorulmasına
Maruz Dönme Dirençli
Halatların Servis Dışı
Bırakma Kriterlerinin
Deneysel İncelenmesi
Yrd. Doç. Şaban
Dr.
ÇELİKOĞLU
4.000,00
4.000,00
ABD
Ereğli Eğitim
Fakültesi
İlköğretim
Bölümü
4.000,00
3.484,32
İTALYA
Zonguldak
Sağlık YO
Hemşirelik
Bölümü
Şebnem
Yrd. Doç. SANKIR
3.250,00
Dr.
( Arş. Gör. Atilla
BARUTÇU)
3.161,31
ABD
Fen Edebiyat
Fak. Sosyoloji
Bölümü
Yrd. Doç. Latife UTAŞ
Dr.
AKHAN
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Çalışma
Ekonomisi ve
Endüstri
İlişkileri Bölümü
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi İktisat
Bölümü
Yrd. Doç. Gökhan
Dr.
OFLUOĞLU
4.000,00
4.000,00
ABD
Doç. Dr.
4.000,00
4.000,00
ABD
Yrd. Doç.
Fırat UYGUR
Dr.
1.000,00
1.000,00
İspanya
Tıp Fakültesi
Göğüs
Hastalıkları AD
Prof. Dr.
3.000,00
463,20
Kıbrıs
Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları AD
Yrd. Doç. Murat
Dr.
SONGÜR
4.000,00
4.000,00
Arjantin
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü
Arş. Gör.
Dr.
Burcu ÜNAL
4.000,00
4.000,00
ABD
Fen Edebiyat
Fak.
Biyoloji Bölümü
Yrd. Doç.
Canan KUŞ
Dr.
850,00
624,22
Hindistan
Fen Edebiyat
Fak.
Tarih Bölümü
Avusturya
Ereğli Eğitim
Fakültesi
İlköğretim
Bölümü
İspanya
Mühendislik
Fak.
Makine
Mühendisliği
Necla AYAŞ
Nuray ATASOY
Yrd. Doç.
Nilüfer DİDİŞ
Dr.
Yrd. Doç. Yusuf Aytaç
Dr.
ONUR
122
4.000,00
4.000,00
3.497,88
2.655,27
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
15
16
17
18
19
Farklı Eğe Sistemleri
ile Yapılan
Preparasyonu Sonrası
Kanal
Sevinç
Yrd. Doç.
Transportasyonu ve
AKTEMUR
Dr.
Merkezde Kalma
TÜRKER
Oranının Konik Işınlı
Bilgisayarlı Tomografi
ile Karşılaştırılması
Nurhat
Aljinat Ölçülerin
ÖZKALAYCI
Boyutsal Stabilitesini
Yrd. Doç.
(Arş. Gör.
Etkileyen Faktörlerin
Dr.
Çağla
Değerlendirilmesi
BÖREKÇİ)
Pediatrik Palyatif
Hastalarında Bakım
Yrd. Doç.
Vericilerin Yaşadığı
Aysel TOPAN
Dr.
Güçlükler: Niteliksel
Bir Çalışma
Medikal Radyoizotop
Üretimi İçin Proton ve
Alfa Parçacıklarıyla
çift-çift 94-100 Mo
İzotopları Üzerinde
Hüseyin
Prof. Dr.
Oluşturulan
AYTEKİN
Reaksiyonların
Uyarılma
Fonksiyonlarının
İncelenmesi
Organik Polimer Kaplı
Altın-palladyum
Nanoparçacıklarının
Prof. Dr. Baki HAZER
Yapısal Oluşumu ve
Fotokatalitik Etkinliği
20
25 Yıllık Semptomsuz
Seyreden Endodontik
Orjinli Yabancı Cisim
Çiğdem
Yrd. Doç.
COŞKUN
Dr.
TÜRER
21
İnşaat Şirketlerinin
Krizlerde Süreç-Odaklı
Doç. Dr.
Yönetim Yoluyla
Hayatta Kalmaları
22
Dinamik Geometri
Yazılımlarının
Öğretmen Adaylarının
Geometrik Yer
Problemlerine ile İlgili
Başarılarına Etkisi
Yrd. Doç. Timur
Dr.
KOPARAN
23
Ders İmecesinden
(Lesson Study)
Yansımalar: Problem
Çözme Ortamlarında
Öğrencilerin
Üstbilişlerini Harekete
Geçirme
Persfektifinden
Yrd. Doç.
Avni YILDIZ
Dr.
24
Öğrencilerin (Uzaktan
ve Örgün Eğitim),
İngilizce Diline Karşı
Tutumları: Bayburt ve
Bülent Ecevit
Üniversitesi Örneği
Mustafa
Yrd. Doç. AKINCI
Dr.
(Okt. Tuğba
AYDIN YILDIZ)
Serdar
ULUBEYLİ
2.180,00
2.106,33
Romanya
Diş Hekimliği
Fakültesi
Endodonti AD
1.000,00
1.000,00
İTALYA
Diş Hekimliği
Fakültesi
Ortodonti AD
4.000,00
4.000,00
Danimarka
Zonguldak
Sağlık YO
Hemşirelik
Bölümü
1.000,00
1.000,00
Belçika
Fen Edebiyat
Fak.
Fizik Bölümü
4.000,00
4.000,00
Portekiz
Fen Edebiyat
Fak.
Kimya Bölümü
1.000,00
3.760,00
3.760,00 Yunanistan
3.290,00
123
İngiltere
1.000,00
3.120,00
2.920,00
3.249,24
2.858,92
2.858,92
Diş Hekimliği
Fakültesi
Periodontoloji
AD
Mühendislik
Fak.
İnşaat
Mühendisliği
İspanya
Ereğli Eğitim
Fakültesi
İlköğretim
Bölümü
İspanya
Ereğli Eğitim
Fakültesi
İlköğretim
Bölümü
İspanya
Ereğli Eğitim
Fakültesi
İlköğretim
Bölümü
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Hz. Peygamber
(SAV)’in Spora
Getirdiği Anlayış
Çerçevesinde
Hayvanları Hedef
Yapma Yasağı
Zamana Bağlı
Değişen Gravite
Alanının ve Büyük
Ölçekli Yoğunluk
Dağılımının GNSS ve
Uydu Altimetresi ile
Belirlenmesi
Öğretim Elemanı ve
Öğrencinin Öğrenme
Stillerinin
Eşleştirilmesi ve
Eşleştirilmemesi
Otel İşletmelerinde
Kurumsal Sosyal
Sorumluluk: ACCOR
Grubu Örneği
Başarı Amaç Yönelimi
ile Epistemolojik İnanç
Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi
Alim Han ve
Buhara’daki Ceditçilik
Hareketi
Eflak-Boğdan
Üzerinde RusOsmanlı Nüfuz
Mücadelesi (17831793)
Türk Spor
Bilimcilerinin Örgütsel
Bağlılık ve Örgüt
İkliminin Araştırılması
Bilgisayar Destekli
Dizayn Edilmiş
Yapıların Birlikte
Bulunmasının
Kararlılığı
Su ve Toprak
Değerlendirme Aracı
Simülasyonları İçin
Swatcup Programı
kullanımının Önemi
Üniversitelerde Verilen
Uzaktan Eğitim
Derslerinin Yararları
ve Sınırlılıkları: Türk
Dili Dersi Örneği
Çizgi Filmlerin Okul
Öncesi Çocuklarının
Gelişim Düzeyine
uygunluğunun
İncelenmesi
Bilgi Güvenliği
Farkındalık Eğitimleri
İçin Örnek Bir
Uygulama: Güvenli
Bilgim Projesi
Yrd. Doç.
Ali ARSLAN
Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Shuangen JİN
Ömür
AKDEMİR
3.570,00
İlahiyat
Fakültesi Temel
3.470,63 Makedonya
İslam Bilimleri
Bölümü
4.000,00
Çek
4.000,00
Cumhuriyeti
Mühendislik
Fakültesi
Geomatik
Mühendisliği
Ereğli Eğitim
Fakültesi
Bilgisayar ve
Öğretim
Teknolojileri
Bölümü
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme Bölümü
2.950,00
2.784,82
İspanya
Yrd. Doç.
Sinan YILMAZ
Dr.
4.000,00
4.000,00
ABD
Ali ARSLAN
(Öğr. Gör. Elif
AKDEMİR)
2.750,00
2.577,41
İspanya
Ereğli Eğitim
Fakültesi Eğitim
Bilimleri Bölümü
Yrd. Doç. Nurettin
Dr.
HATUNOĞLU
2.840,00
2.815,22
Romanya
Fen Edebiyat
Fak.
Tarih Bölümü
Yrd. Doç.
Sinan YÜKSEL
Dr.
2.840,00
2.662,05
Romanya
Fen Edebiyat
Fak.
Tarih Bölümü
Doç. Dr.
Tevfik Cem
AKALIN
Yrd. Doç.
(Okt. Özgür
Dr.
Devrim
YILDIRIM)
3.845,00
3.845,00
İsveç
Beden Eğitimi
ve Spor YO
Beden Eğitimi
ve Spor
Öğretmenliği
Bölümü
Doç. Dr.
1.000,00
1.000,00
ABD
Fen Edebiyat
Fak.
Fizik Bölümü
Kadir DEMİR
Kadir
ÖZDEMİR
Yrd. Doç.
(Arş. Gör.
Dr.
Ömer
GÜNGÖR)
4.000,00
4.000,00
Japonya
Mühendislik
Fak.
Çevre
Mühendisliği
İlhan
KARATAŞ
(Okt. Meva
APAYDIN)
3.550,00
3.113,09
İspanya
Kdz. Ereğli
Meslek
Yüksekokulu
İspanya
Ereğli Eğitim
Fakültesi
Türkçe Eğitimi
Bölümü
İspanya
Karaelmas
Siber Güvenlik
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi
Doç. Dr.
Erhan
Yrd. Doç. YEŞİLYURT
3.550,00
Dr.
(Arş. Gör. Fulya
ZORLU)
Erkan
ÇETİNER
Yrd. Doç.
(Öğr. Gör. S.M.
Dr.
Fatih
APAYDIN)
124
3.550,00
3.490,50
3.513,09
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
38
39
40
41
42
43
44
45
Türkiye ile Almanya
Sosyal Bilgiler
Öğretim Programında
Yer Alan Demokrasi
Kavramı ile İlişkili
Ünite Kazanımlarının
Öz-Düzenleme
Stratejileri Açısından
Karşılaştırmalı Olarak
İncelenmesi
Diyabetik Sıçanlarda
Escherichia Coli
Lipopolisakkaridi ile
Oluşturulan Deneysel
Periodontitis Üzerine
Melatoninin Etkisi
Melatoninin Akrilik
Rezinler, Partikül
Dolduruculu
Kompozitler
Termoplastik Materyal
Sitotoksisitesi Üzerine
Etkisi
Ovaryum Kanser
Tedavisi İçin
Konkanavalin A Bağlı
Kurkumin Yüklü
Bakteriyel Poliester
Bazlı PHBHHx
Nanopartiküller
Balkan Muhacilerinin
Rumların Göç
Et(tiril)mesindeki Rolü
Eğitim ve İktidar:
Cumhuriyet İdeolojisi
ve Eğitim Politikaları
Kumtaşı ve Silttaşı
Kayalarının Mekanik
Özellikleri Üzerinde
Suyun Etkisinin
İncelenmesi
Kuzeybatı Anadolu
Kömür Havzası
(Türkiye) Kömür
Üretimlerinde İş
Sağlığı ve Güvenliği
İçin Kömür
Karakteristiklerinin
Önemi
Yrd. Doç.
Cevat EKER
Dr.
Doç. Dr.
M. İnanç
CENGİZ
3.800,00
1.000,00
Yrd. Doç.
Seda CENGİZ
Dr.
Yrd. Doç.
Ebru KILIÇAY
Dr.
1.000,00
3.910,00
3.701,86
1.000,00
1.000,00
3.230,83
İspanya
Ereğli Eğitim
Fakültesi Eğitim
Bilimleri Bölümü
İngiltere
Diş Hekimliği
Fakültesi
Periodontoloji
AD
İngiltere
Diş Hekimliği
Fakültesi
Protetik Diş
Tedavisi AD
İTALYA
Zonguldak
MYO Elektronik
ve Otomasyon
Bölümü
Ahmet
EFİLOĞLU
3.400,00
0,00 Makedonya
Ayça Erinç
Yrd. Doç.
ERDAL
Dr.
YILDIRIM
3.940,00
0,00
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Ahmet
ÖZARSLAN
Yrd. Doç. İbrahim
Dr.
BUZKAN
2.920,00
4.000,00
2.602,00
Nepal
Almanya
4.000,00 Güney Kore
Fen Edebiyat
Fak.
Tarih Bölümü
Fen Edebiyat
Fak.
Tarih Bölümü
Mühendislik
Fakültesi
Maden
Mühendisliği
Mühendislik
Fakültesi
Jeoloji
Mühendisliği
46
Türkiye Türkçesinde
Berna AYAZ
Yrd. Doç.
At-Fiilinin Yardımcı Fiil
(Arş. Gör. Arda
Dr.
Olarak Kullanımı
KARADAVUT)
3.500,00
3.500,00
Avusturya
Fen Edebiyat
Fak.
Türk
Dili ve Edebiyatı
Bölümü
47
Decne Polenin’de Yer
Alan Majör Alerjenin
Saflaştırılması ve
Kimliklendirilmesi
1.000,00
1.000,00
İspanya
Fen Edebiyat
Fak.
Biyoloji Bölümü
48
9. Sınıf Fizik Programı
ve 9. Sınıf Fizik Ders
Kitabının Bilimsel
Yrd. Doç. Beril YILMAZ
Süreç Beceri
Dr.
SENEM
Yönünden
Karşılaştırılması
Polonya
Ereğli Eğitim
Fakültesi
İlköğretim
Bölümü
Yrd. Doç.
Şenol ALAN
Dr.
125
3.780,00
3.142,13
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
49
50
51
52
Avrupa Birliği Borç
Krizi
Ensest Olgularının
Sosyal ve Demografik
Özelliklerinin
Değerlendirilmesi
Ele Gelen ve
Gelmeyen Meme
Kanserinde
İntraoperative
Ultrason Rehberliğinin
Sağlam Cerrahi Sınır
Sağlamada Önemi
Osmanlı’dan
Cumhuriyrt’e Gündelik
Hayatın Değişimi ve
Adab-ı Muaşeret
53
Elastik Temelin Üç
Boyutlu Kemer
Barajlar Üzerindeki
Etkisi
54
Silindirle Sıkıştırılmış
Beton Barajın Farklı
Su seviyelerinde
Deprem Davranışının
Değerlendirilmesi
55
56
57
58
Bayan Hokey
Oyuncularının Temas
Yaralanmaları
Herodotos,
Thucydides, Ksenofon
ve Polybius’un
Tarihçiliklerinin
Benzerlik ve
Farklılıkları
Türkiye Soylulaştırma
Yazını: Kavramsal ve
Kuramsal Önkabullere
Dair Karşılaştımalı ve
Eleştirel Bir
Değerlendirme
Adli Tıpta Zehirlenme
Vakaları Deneyimi ve
Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi ile Olası
Uygunluğu
Prof. Dr.
Ahmet
BEŞKAYA
3.250,00
3.158,70
İTALYA
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi İktisat
Bölümü
Doç. Dr.
Rıza YILMAZ
3.900,00
3.886,88
Fransa
Tıp Fakültesi
Adli Tıp AD
Doç. Dr.
Güldeniz
KARADENİZ
ÇAKMAK
4.000,00
3.992,03
İngiltere
Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi
AD
Betül MUTLU
Yrd. Doç. (Arş. Gör.
Dr.
Mehmet Fatih
ASLAN)
Murat Emre
KARTAL
Doç. Dr. (Arş. Gör.
Muhammet
KARABULUT)
İsmail Hakkı
ÖZÖLÇER
Doç. Dr. (Arş. Gör.
Murat
ÇAVUÇLİ)
3.500,00
3.500,00
Avusturya
Fen Edebiyat
Fak.
Türk
Dili ve Edebiyatı
Bölümü
3.145,00
3.145,00
Rusya
Mühendislik
Fak.
İnşaat
Mühendisliği
3.145,00
3.145,00
Rusya
Mühendislik
Fak.
İnşaat
Mühendisliği
4.000,00
4.000,00
İsveç
Beden Eğitimi
ve Spor YO
Beden Eğitimi
ve Spor
Öğretmenliği
Bölümü
Ahmet
EFİLOĞLU
(Arş. Gör.
Nihan ÖZ)
3.500,00
3.500,00
Avusturya
Fen Edebiyat
Fak.
Tarih Bölümü
Erdem
DİRİMEŞE
Yrd. Doç.
(Arş. Gör.
Dr.
Funda
SÖNMEZ)
3.500,00
3.500,00
Avusturya
Fen Edebiyat
Fak. Sosyoloji
Bölümü
Doç. Dr.
3.400,00
2.352,51
Almanya
Tıp Fakültesi
Adli Tıp AD
Fransa
Mühendislik
Fak.
Çevre
Mühendisliği
Ali Selman
Yrd. Doç. ÖZDEMİR
Dr.
(Okt. Hüseyin
Hakan KUDAK)
Doç. Dr.
59
Emülsiye Yağların
Elektrokoagülasyon ile
Doç. Dr.
Arıtımının
Modellenmesi
60
I. Dünya Savaşı
Sırasında Macar
Gazeteci Istvan
(Dobai) Dobay’ın
İstanbul ve Çanakkale
Cephesindeki
İzlenimleri (1915)
Sadık TOPRAK
Ayten GENÇ
Yrd. Doç.
Yücel NAMAL
Dr.
126
3.740,00
3.740,00
4.000,00
3.999,95 Macaristan
Fen Edebiyat
Fak.
Tarih Bölümü
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
61
62
63
64
65
66
67
Türkiye’nin Ara Malı
ve Sermaye Malı
Üretim Endeksinin
Tahmini
Cezaevi Bağlamında
Çaresizlik ve
Umutsuzluk
Duygularının Değişim
Basamakları Modeli
Çerçevesinde
Araştırılması
Hot-press Metodu ile
Elde Edilmiş Külçe
MgB2’nin Süperiletken
Özellikleri Üzerine
Bi2Sr2Ca1Cu2O8+k
Eklenmesinin Etkisi
Adalet Divanı Kararları
Işığında Serbest
Dolaşım Haklarını
Esas Alan Türk
Kurumlar Vergisi
Kanunu
Serbest Ticaret
Anlaşmalarının
Türkiye’nin Dış
Ticaretine Etkisi:
Panel Veri Analizi”
Eğitim ve İktidar:
Cumhuriyet İdeolojisi
ve Eğitim Politikaları
Protein Saflaştırma
İçin Kitosan ve
POEGMA Esaslı
Sıcaklık-Duyarlı
Hidrojellerin Sentezi
Mehmet Fatih
Yrd. Doç. BAYRAMOĞLU
Dr.
(Arş. Gör.
Cansu AKSU)
Yrd. Doç.
Öznur ÖNCÜL
Dr.
4.000,00
3.510,00
4.000,00
3.253,96
İskoçya
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme Bölümü
Almanya
Fen Edebiyat
Fak.
Psikoloji
Bölümü
Yrd. Doç. Ezgi TAYLAN
Dr.
KOPARAN
4.000,00
4.000,00
Fransa
Ereğli Eğitim
Fakültesi
İlköğretim
Bölümü
Doç. Dr.
Onur EROĞLU
3.050,00
3.050,00
Portekiz
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi Maliye
Bölümü
Prof. Dr.
Hamza
ÇEŞTEPE
3.500,00
3.500,00 Macaristan
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi İktisat
Bölümü
Ayça Erinç
Yrd. Doç.
ERDAL
Dr.
YILDIRIM
3.940,00
3.940,00 Endonezya
Fen Edebiyat
Fak.
Tarih Bölümü
1.000,00
1.000,00 Macaristan
Fen Edebiyat
Fak.
Kimya Bölümü
Prof. Dr.
Hülya ARSLAN
Ereğli Eğitim
Fakültesi
Türkçe Eğitimi
Bölümü
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Siyaset Bilimi
ve Kamu
Yönetimi
Bölümü
68
Türkçe Öğretmenliği
Bölümünde Edebiyat
Eğitimi ve Öğretimi
Yrd. Doç. Mehmet
Dr.
BAŞTÜRK
3.140,00
2.673,39
Bosna
Hersek
69
Belediyelerin e-devlet
Hizmetlerinden Halk
ne Kadar Haberdar?:
Bursa Yıldırım
Belediyesi Örneği
Yrd. Doç. Sanem
Dr.
BERKÜN
3.540,00
3.540,00
Avusturya
Yrd. Doç. Mehmet
Dr.
PEKKAYA
4.000,00
3.611,68 Makedonya
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme Bölümü
3.611,68 Makedonya
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme Bölümü
3.669,68 Makedonya
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Uluslar arası
Ticaret ve
İşletmecilik
Bölümü
70
71
72
Kamuoyu
Araştırmalarının
Siyasal Tercih
Üzerinde Etkisi:
Zonguldak Örneği
Fiyatlandırmada
Standart Maliyetin
Yeri: Demir-Çelik
Sektöründe Bir
Uygulama
Balkan Ülkelerindeki
Yatırım Promasyon
Ajanslarının Etkinliği
Üzerine Bir Deneme
Yrd. Doç. Halim
Dr.
AKBULUT
4.000,00
Yrd. Doç. Levent Necmi
Dr.
AKTÜRK
127
4.000,00
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Mandibular Simfizin
Diş ve Kemik Destekli
Distraksiyonunun
Ultrasonografik
Değerlendirmesi
Okul Öncesi
Öğretmen Adaylarının
Okul Öncesi Dönemde
Yabancı Dil Eğitimi
Verilmesi
Konusundaki
Görüşlerinin
İncelenmesi
Geleceğin Bilim
Eğitimcileri İçin
Güncel Bilim ve Bilim
Eğitimi II Etkinliği
Hakkında Öğretmen
Adaylarının
Görüşlerinin
İncelenmesi
İkame Etkisi, Baskı
Etkisi ve Bunların
Sendikaya Üye Olma
Eğilimiyle İlişkisi
Marmara Denizindeki
Geç Neoeuxinian –
Erken Holosen
Mollusk ve
Sedimanter Kayıtlar
Son Buzul Sonrası
Döneme Ait Deniz
Etkinliğinin Dinamik
Karakterini Gösteriyor
(KB Türkiye)
Odun Plastik
Kompozitlerinin
Üretiminde Kullanılan
Farklı Polimerlerin
Odun Teknolojisi
Üzerine Etkisinin
İncelenmesi
Vanadyum ve Nitrojen
Alaşımlı Çeliklerin
Elektriksel Kıvılcımla
İşlenmesindeki
Mikroyapı Değişimleri
Ti-6AI-4V Alaşımının
Toz Katkılı Elektriksel
Kıvılcımla İşlenmesi
Üzerine
Karşılaştırmalı Bir
Çalışma
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Özlem KORAY
Yrd. Doç. Apdullah
Dr.
KORAY
Doç. Dr.
Yeşim
BÜYÜKMERİÇ
Yrd. Doç.
Hikmet YAZICI
Dr.
Yrd. Doç.
Nihal EKMEKÇİ
Dr.
Doç. Dr.
4.000,00
3.500,00
3.500,00
Yrd. Doç.
Sadık KILIÇ
Dr.
Ölçüm Hataları: Ne
Kadar Güvenilir Ölçüm Prof. Dr.
Yapıyoruz?
Çocuk İstismarı Bakış
Açısı ile Hemşirelik
Öğrencilerin Çocuk
Yaşta Evlilikler
Hakkındaki
Düşünceleri
Ahmet Ferhat
MISIR
Bülent
EKMEKÇİ
(Arş. Gör.
Hamidullah
YAŞAR)
2.580,00
4.000,00
Yrd. Doç.
Şule ERGÖL
Dr.
128
3.436,00
3.436,00
2.538,37
4.000,00
1.000,00
4.000,00
3.400,00
Çağatay
BARUT
4.000,00
4.000,00
3.400,00
Thailant
Diş Hekimliği
Fakültesi Ağız
Diş ve Çene
Cerrahisi ABD
Rusya
Ereğli Eğitim
Fakültesi
İlköğretim
Bölümü
Rusya
Ereğli Eğitim
Fakültesi
İlköğretim
Bölümü
Almanya
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Çalışma
Ekonomisi ve
Endüstri
İlişkileri Bölümü
Rusya
Mühendislik
Fakültesi
Jeoloji
Mühendisliği
Hırvatistan
Çaycuma MYO
Malzeme ve
Malzeme
İşleme
Teknolojileri
Bölümü
İspanya
Mühendislik
Fak.
Makine
Mühendisliği
İspanya
Mühendislik
Fak.
Makine
Mühendisliği
4.000,00
4.000,00
Arjantin
Tıp Fakültesi
Temel Tıp
Bilimleri Bölümü
Anatomi AD
3.000,00
3.000,00
Romanya
Zonguldak
Sağlık YO
Hemşirelik
Bölümü
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
83
84
Yetişkin Bakış Açısı ile
Çocukluk Çağı
Yrd. Doç.
Müge UZUN
Travması Olarak
Dr.
Çocuk İstismarı
Sindirim Sistemi
Hastalarının Mide
Mehmet
Sıvılarındaki
Prof. Dr.
AKYÜZ
Nitrozaminlerin
Dağılımları
Romanya
Zonguldak
Sağlık YO
Hemşirelik
Bölümü
3.000,00
3.000,00
3.250,00
Eczacılık
Fakültesi Temel
2.910,26 Bulgaristan
Eczacılık
Bilimleri Bölümü
Mühendislik
Fak.
Çevre
Mühendisliği
Doç. Dr.
Süreyya ALTIN
(Arş. Gör. Elif
ÖZTEKİN)
86
Yeni Bir Modifiye
Silika Jel Kullanarak
FAAS-online
Zenginleştirme ile
Çevre ve Gıda
Numunelerinde Cd(II),
Cu(II), and Co(II)
İyonlarının Tayini”
Uzm. Dr.
Sezen
SİVRİKAYA
87
Motivasyon Stratejileri
Hakkında Öğretmen
Görüş ve Tutumları
Nuray
Yrd. Doç.
OKUMUŞ
Dr.
CEYLAN
3.590,00
2.994,25
Yrd. Doç.
Şevket ATA
Dr.
1.000,00
1.000,00 Bulgaristan
Ersan ÇİÇEK
Yrd. Doç. (Arş. Gör.
Dr.
Neslihan
YILMAZ)
1.000,00
1.000,00
İspanya
Diş Hekimliği
Fakültesi
Endodonti AD
Sibel KOÇAK
(Arş. Gör.
Ecehan
DEMİR)
1.000,00
1.000,00
İspanya
Diş Hekimliği
Fakültesi
Endodonti AD
1.000,00
1.000,00
İspanya
Diş Hekimliği
Fakültesi
Endodonti AD
Yrd. Doç.
Onur ŞAHİN
Dr.
1.000,00
Çek
1.000,00
Cumhuriyeti
Arş. Gör.
Dr.
2.155,00
2.155,00
85
Elektrodiyaliz Sistemi
ile Atıksu Arıtımı ve
Tıkanma Problemleri
88
89
90
91
92
93
Biyolojik Örneklerdeki
Antidepresanların
Manyetik Katı Faz
Ekstraksiyonu
Ardından Sıvı
Kromatografisi –
Ultraviyole Dedektörü
ile Belirlenmesi
Eksternal Apikal Kök
Rezorpsisyonunun
MTA (Mineral Trioksit
Agregat) Kullanılarak
Cerrahisiz Endodontik
Tekrarlayan Tedavisi
İki Farklı Güçte Diyot
Laser İle Aktive Edilen
EDTA’nın Smear
Tabakasını Kaldırma
ve Dentin Erozyonu
Üzerine Etkisi
Farklı Preparasyon
Tekniklerinin Kök Ucu
Lezyonlu Cansız
Dişler Üzerinde İşlem
Sonrası Ağrı
Oluşumuna Etkisinin
İncelenmesi
Radyoterapinin Farklı
Preparasyon
Derinliklerindeki Selfadeziv Yapıştırma
Simanı Bağlantı
Direnci Üzerine Etkisi
Türkiye
Nannospalax’larının
(Mammalia:Rodentia)
Sismik İletişim
Özelliklerinin
İncelenmesi
Doç. Dr.
3.050,00
1.000,00
Yrd. Doç. Baran Can
Dr.
SAĞLAM
Faruk ÇOLAK
129
3.042,21
Rusya
1.000,00 Bulgaristan
Rusya
Avusturya
Mühendislik
Fak.
Çevre
Mühendisliği
Fen Edebiyat
Fakültesi Batı
Dilleri ve
Edebiyatı
Bölümü
Fen Edebiyat
Fak.
Kimya Bölümü
Diş Hekimliği
Fakültesi
Protetik Diş
Tedavisi AD
Fen Edebiyat
Fak.
Biyoloji Bölümü
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
94
95
96
97
98
Su Örneklerindeki
Fenollerin Yeni Bir
Döner Karıştırıcı
Esaslı Sıvı-sıvı
Mikroekstraksiyon
Tekniği İle
Belirlenmesi
Azot TürününKumlu
Toprakta n-Alkanların
Biyolojik Parçalanması
Üzerindeki Etkisi
Farklı Koryokarsino
Hücre Kültür
Modellerinde
Metotreksat ve
Paklitaksel
Kemoterapisinin
Etkileri
Karadeniz Ereğli’de
Halkın Günlük
Hayatında Kullandığı
Atasözleri
Yrd. Doç.
Hasan ÇABUK
Dr.
Prof. Dr.
Ahmet ALTIN
(Arş. Gör. Bekir
Fatih
KAHRAMAN)
Prof. Dr.
Mehmet
İbrahim
HARMA
Yrd. Doç.
Aziz GÖKÇE
Dr.
Çağdaş Türk Lehçeleri
Yrd. Doç. Osman
Şiir Örneklerinde Özel
Dr.
ARICAN
Üslup
Karadeniz ve Balkan
Ülkelerinde
Yenilenebilir Enerji
99 Tüketimi ve Ekonomik
Büyüme İlişkisi: Panel
Veri Nedensellik
Analizi ile Tespiti
Akışkan Kompozitlere
Uygulanan Polisaj ve
Yüzey Koruyucu
100 İşlemlerinin Marjinal
Adaptasyon ve
Mikrosızıntı Üzerine
Etkisi
Radyoterapinin İki
Farklı Kanal Dolgu
101 Materyalinin Koronal
Örtücülüğü Üzerine
Etkisi
Diş Hekimliği
Öğrencilerinin Çocuk
İstismarı ve İhmali
102
Konusundaki Bilgi ve
Tutumlarının
Değerlendirilmesi
1.000,00
3.825,00
1.000,00 Bulgaristan
3.773,02
İsviçre
4.000,00
4.000,00 Endonezya
1.960,00
1.960,00
2.400,00
0,00
Bosna
Hersek
Arnavutluk
Fen Edebiyat
Fak.
Kimya Bölümü
Mühendislik
Fak.
Çevre
Mühendisliği
Tıp fakültesi
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum AD
Ereğli Eğitim
Fakültesi
Türkçe Eğitimi
Bölümü
Fen Edebiyat
Fak.
Türk Dili ve
Edebiyatı
Bölümü
Yrd. Doç. Aykut
Dr.
ŞARKGÜNEŞİ
3.000,00
3.000,00
Rusya
Çaycuma MYO
Yönetim ve
Organizasyon
Bölümü
Yrd. Doç. Simge
Dr.
DURMUŞLAR
1.000,00
1.000,00
Kıbrıs
Diş Hekimliği
Fakültesi
Pedodonti AD
Emre
BODRUMLU
1.000,00
1.000,00
Kıbrıs
Diş Hekimliği
Fakültesi
Endodonti AD
Yrd. Doç. Ebru HAZAR
Dr.
BODRUMLU
1.000,00
1.000,00
Kıbrıs
Diş Hekimliği
Fakültesi
Pedodonti AD
Kıbrıs
Diş Hekimliği
Fakültesi Ağız
Diş ve Çene
Cerrahisi ABD
Rusya
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi İktisat
Bölümü
Prof. Dr.
Çift Taraflı
Meziodenste Talon
103
Tüberkülleri: Bir Olgu
Sunumu
Yrd. Doç. M. Cenk
Dr.
DURMUŞLAR
Enerji Fiyatları ile
Makroekonomik
Değişkenler
104 Arasındaki İlişki: Net
İthalatçı Türkiye ve
Net İhracatçı
Rusya’dan Kanıtlar
Asuman KOÇ
YURTKUR
Yrd. Doç.
(Arş. Gör.
Dr.
Bersu
BAHTİYAR)
130
1.000,00
3.000,00
1.000,00
3.000,00
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Türkiye’de Enerji
Tüketimi, Gelir
Doğrudan Yabancı
Yatırım ve
105
Karbondioksit
Emisyonu:
Kointegrasyon ve
Nedensellik Analizi
Yrd. Doç.
Zafer ÖZTÜRK
Dr.
Türkiye’nin Kuzey-batı
Bölgesinde Kesici ve
Premolar Diş Eksikliği Yrd. Doç. Levent
106
Kombinasyonlarının
Dr.
DEMİRİZ
Görülme Sıklığı:
Retrospektif Çalışma
Enerji Tüketimi, Enerji
Fiyatları ve Ekonomik
Büyüme İlişkisi:
Seçilmiş Karadeniz
107
Ekonomik İşbirliği
Örgütü Ekonomileri
İçin Panel Nedensellik
Analizi
Türkiye’de Okyanus
Gel-Git Modellerinin
108 GNSS ile Kestirilmiş
ZTD ve PWV
Üzerindeki Etkisi
Örgütsel Kriz
Yönetimi: Yakıt
109
Endüstrisinden Bir
Örnek Olay
Yrd. Doç. Ferdi
Dr.
KESİKOĞLU
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Uydu Verileri
Kullanarak Farklı Arazi
Yrd. Doç.
110 Örtüsü Türlerinin Yer
Dr.
Yüzey Sıcaklığına
Etkilerinin Analizi
Çetin MEKİK
(Arş. Gör.
Gökhan
GÜRBÜZ)
Şermin
ŞENTURAN
Aycan Murat
MARANGOZ
(Arş. Gör.
Aliihsan
ŞEKERTEKİN)
Arzu TAY
Türkiye’nin Rusya
BAYRAMOĞLU
Yrd. Doç.
111 İthalatı:
(Arş. Gör.
Dr.
Koentegrasyon Analizi
Erdem
GÜNEDOĞRU)
Asayiş Hizmetlerinde
Görev Yapan Polis
112 Memurlarının Risk
Alma Davranışlarının
İncelenmesi
Doç. Dr.
Darlık Çayı
Havzasında
Sulamanın Hidrolojik
113
Çıktılar Üzerine Olan
Etkilerinin
Modellenmesi
Kadir
ÖZDEMİR
Yrd. Doç.
(Arş. Gör.
Dr.
Ömer
GÜNGÖR)
Ahmet Ferda
ÇAKMAK
3.000,00
3.000,00
Rusya
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi İktisat
Bölümü
1.000,00
1.000,00
Kıbrıs
Diş Hekimliği
Fakültesi
Pedodonti AD
Rusya
Devrek MYO
Muhasebe ve
Vergi
Uygulamaları
Bölümü
İran
Mühendislik
Fakültesi
Geomatik
Mühendisliği
Rusya
Çaycuma MYO
Otel Lokanta ve
İkram
Hizmetleri
Bölümü
İran
Mühendislik
Fakültesi
Geomatik
Mühendisliği
Rusya
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi İktisat
Bölümü
ABD
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
İşletme Bölümü
ABD
Mühendislik
Fak.
Çevre
Mühendisliği
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.950,00
5.520,00
131
2.938,02
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.590,13
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-85: Bilimsel Altyapı Projeleri
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Projenin Konusu
Türkiye’nin Batı Karadeniz
Bölgesi- Zonguldak GenelindeDiabetes Mellitus Ve Risk
Faktörleri
Yeni Polistiren Multiblok
Kopolimerlerin Sentezi Ve
Karakterizasyonu İçin
Cihazların Bakımı, Sarf
Malzemelerinin Ve Dışarıdan
Analiz Hizmetlerinin Temini
Zonguldak'taki Mülteciler:
Yaşam Deneyimleri, Sorunlar
Ve Öneriler
Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik
Bölümü Bünyesinde, Çağrı
Merkezi Uygulama Laboratuarı
İle Örnek Büronun Kurulması
Ve Derslerin Daha Verimli Hale
Getirilmesi
Protein Yapılarının Moleküler
Dinamik Simülasyon
Yöntemleri İle İncelenmesi
Uluslararası Müzik Ve Sahne
Sanatları Sempozyumu”
Sempozyum Kitabı
5g Araştırma Laboratuarı
Kurulumu
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp
Fakültesi Tıbbi Biyoloji
Araştırma Laboratuarının
Olanaklarının İyileştirilmesi Ve
Tek Hücre Alkali Jel
Elektroforezi (Comet)
Tekniğinin Laboratuarımıza
Kazandırılması
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik
Öncesi Ve Klinik Öğrencilerinin
Onley Kavite
Şekillendirmelerinin Ve Onley
Restorasyonları Uyumlarının
Değerlendirilmesi
Elektrikli Araçlarda Motor
Sürücü Denetim Sistemi
Tasarımı Ve Uygulanması”
Proje Yöneticisi
Toplam
Bütçe
Toplam
Süre
100.080,00
24 Ay
Projenin
Bitiş Tarihi
Prof. Dr.
Taner
Bayraktaroğlu
Prof. Dr.
Baki Hazer
36.000,00
18 Ay
Yrd. Doç. Dr.
Hasan Sankır
32.000,00
12 Ay
Yrd. Doç. Dr.
Hikmet Yazıcı
47.250,00
12 Ay
Doç. Dr.
Kadir Demir
60.000,00
24 Ay
8.4.2017
Yrd. Doç. Dr.
İlker Kömürcü
17.230,00
12 Ay
8.4.2016
Prof. Dr.
Ertan Öztürk
84.550,00
12 Ay
Yrd. Doç. Dr.
Zehra Safi Öz
108.000,00
24 Ay
20.5.2017
Prof. Dr.
M. Selçuk
Oruç
585.000,00
18 Ay
20.11.2016
Yrd. Doç. Dr.
Rıfat
Hacıoğlu
34.000,00
12 Ay
8.6.2016
12.2.2017
12.8.2016
12.2.2016
11.3.2016
4.5.2016
11
Farklı Deney Yöntemleriyle
Kayaçların Aşındırıcılıklarının
Araştırılması
Doç. Dr.
Olgay Yaralı
70.880,00
18 Ay
8.12.2016
12
Nano Teknoloji
Mühendisliğinde Yeni
Malzemelerin Sentezi Ve
Karakterizasyon İçin Kullanılan
Cihazların Temini
Prof. Dr.
Baki Hazer
119.000,00
12 Ay
17.6.2016
13
Yabancı Diller Yüksekokulu Dil
Laboratuarlarının Teknik
Altyapısının Yenilenerek
Yabancı Dil Eğitim Kalitesinin
Ve Enerji Verimliliğinin
Artırılması
Yrd. Doç. Dr.
Erkan Çetiner
190.135,00
12 Ay
17.6.2016
132
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp
Fakültesi Büyük Multidisiplin
Laboratuvarının Pratik Eğitim
Ve Pratik Sınavlar İçin
Yapılandırılması
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp
Fakültesi Temel Bilimler
Araştırma Laboratuarlarının
Yapılandırılması Ve Çalışma
Şartlarının İyileştirilmesi
Zonguldak’tan Almanya’ya Göç
Hikayeleri
Moleküler Sistematik Ve
Koruma Genetiği Laboratuvarı
Oluşturulması
Hemodiyaliz Hastalarında Kuru
Ağırlığın Tespitinde Plasma
Osmolaritesinin Kullanılabilirliği
Özel Eğitim Uygulama
Sınıflarının Eğitim Materyali
Altyapısının Geliştirilmesi
1. Uluslar Arası Türklerde Tarih
Bilinci Ve Tarih Yazıcılığı
Sempozyumu (23-25 Ekim
2014 Zonguldak/Türkiye) Bildiri
Kitabı
Ereğli Meslek Yüksekokulu
Tasarım Bölümü İçin Grafik
Tasarımı Bilgisayar
Laboratuvarı Kurulması
Altyapısı Projesi
Stcw 78 Uluslararası
Sözleşmesine Göre Makine
İşletim Düzeyindeki
Gemiadamları İçin Gerekli
Eğitim Merkezlerinin Kurulması
Devrek Meslek Yüksekokulu El
Sanatları Bölümü İçin Atölyenin
Kurulması
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
Bölümü Öğrenci
Laboratuvarlarının Eğitim Alt
yapısının Oluşturulması
Paleolimnoloji Laboratuvarı
Altyapı Projesi
Biyoloji Bölümü Öğrenci
Laboratuvarlarının Fedek
Akreditasyonunun Devam
Edebilmesi İçin Altyapı
Geliştirme Projesi
Zonguldak Ekosistemi
İnsan, Kimlik, Mekan
Bağlamında Zonguldak
Sempozyumu Bildirileri Kitabı
(16-18 Ekim 2014)
Elektrookülogram (Eog) Sinyali
İle Göz Hastalıkları Ve
Kusurlarının Tespiti
Mimarlık Ve Şehir Planlama
Bölümü Harita Ve Kadastro
Programında İhtiyaç Duyulan
Gnss Alıcı Altyapısının
Oluşturulması
Prof. Dr.
Şükrü Oğuz
Özdamar
332.500,00
12 Ay
1.7.2016
Yrd. Doç. Dr.
Kanat Gülle
49.920,00
12 Ay
3.8.2016
Yrd. Doç. Dr.
Hasan Özer
63.000,00
12 Ay
25.8.2016
Prof. Dr.
Mustafa
Sözen
154.500,00
12 Ay
25.8.2016
Prof. Dr.
Ali Borazan
142.500,00
24 Ay
21.10.2017
Yrd. Doç. Dr.
Gürkay Birinci
26.615,00
12 Ay
21.10.2016
Yrd. Doç. Dr.
Nurettin
Hatunoğlu
28.615,00
12 Ay
21.10.2016
Doç. Dr.
İlhan Karataş
163.000,00
12 Ay
21.10.2016
Yrd. Doç. Dr.
Rıfkı Henden
264.795,00
12 Ay
4.11.2016
Yrd. Doç. Dr.
Sefa Kocabaş
60.830,00
12 Ay
18.11.2016
Doç. Dr.
Ender
Büyükgüzel
20.000,00
24 Ay
18.11.2017
Yrd. Doç. Dr.
Ceran
Şekeryapan
42.080,00
36 Ay
18.11.2018
Prof. Dr.
Kemal
Büyükgüzel
50.000,00
12 Ay
21.12.2016
Prof. Dr.
Kemal
Büyükgüzel
27.730,00
12 Ay
21.12.2016
Yrd. Doç. Dr.
Nurettin
Hatunoğlu
36.500,00
12 Ay
21.12.2016
Yrd. Doç. Dr.
Okan
Erkaymaz
135.015,00
24 Ay
21.12.2017
Yrd. Doç. Dr.
Veli Akarsu
36.000,00
12 Ay
14.7.2015
133
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo-86: Bağımsız Araştırma Projeleri
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Projenin Konusu
Öğütülmüş Soda Camının Killi Yolların
Taban Zemini Islahında Kullanımı
Yara Yanık Örtü Materyali Olarak
Kullanılmak Üzere Antibakteriyel Özellikli
İpek Serisin/Kitosan Poröz Doku
İskelelerinin Hazırlanması
Proje Yöneticisi
Toplam
Bütçe
Toplam
Süre
Projenin
Bitiş Tarihi
Yrd.
Doç. Dr.
Gamze
BİLGEN
5.390,00
18 ay
30.9.2016
Yrd.
Doç. Dr.
Ebru
KILIÇAY
9.990,00
12 ay
30.3.2016
10.000,00
24 ay
30.3.2017
9.950,00
18 ay
30.9.2016
Over İskemi-Reperfüzyon Hasarının
Önlenmesinde Diosmin’in Etkinliği
Antrakionla Modifiye Edilmiş Karbon
Nanotüplerin Aprotik ortamdaki
Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
ve Nikotinamid Dinükleotitin
Elektrokatalitik Oksidasyonu İçin Farklı
Türdeki Karbon Elektrotların
Modifikasyonu
Bazı Yeni Azol Sübstitüe
Tiyosemikarbazon ve Tiyazol Türevlerinin
Sentezi
Yrd.
Doç. Dr.
Ayşe
Ceylan
HAMAMCIO
ĞLU
Ahmet
ŞAHBAZ
Arş.
Gör. Dr.
İzzet
KOÇAK
10.000,00
15 ay
30.6.2016
Arş.
Gör. Dr.
Seval
ÇAPANLAR
10.000,00
12 ay
30.3.2016
TR81 Bölgesindeki İmalat Sanayisi Kobi
Yöneticilerinin İhracata Yönelik Tutumları
Yrd.
Doç. Dr.
Aykut
ŞARKGÜN
EŞİ
7.840,00
18 ay
4.11.2016
Arş.
Gör. Dr.
Özlem
ALTUNORD
U KALAYCI
10.000,00
12 ay
18.11.2016
Doç. Dr.
Osman
KABAKÇILI
7.000,00
12 ay
18.11.2016
Yrd.
Doç. Dr.
Ali ARSLAN
3.000,00
12 ay
18.11.2016
12 ay
20/05/2015
tarih ve
2015/07 nolu
Komisyon
Kararı ile iptal
edilmiştir.
Oksidatif Stresin Tip2 Diabetes
Mellituslularda Mikronükleus Sıklığı
Üzerine Etkisinin Araştırılması
Bimetalik Nanoparçacık Yerleştirilmiş
Amfifilik Graft Kopolimerlerin Yapısal
Karakterizasyonu, Optik ve Fotokatalitik
Özellikleri
İsmail Hakkı Bursevi’nin Temizlik ve
Namazla İlgili Ahkam Ayetlerine Yaklaşımı
Hadis Usulü Eserlerinde Kur’an-ı Kerim
Ayetlerinin Delil Olarak Zikredilmesi (Kadi
lyaz’ın (544/1144) el-İmla fi zabti’r-rivaye
ve Takyidi’s-sema İsimli Eseri
Çerçevesinde)
Heteroleptic Palladyum(II) ve Platin(II) Bis
(Benzimidazol)Piridin-Sakkarinat
Komplesklerinin Sentezi ve
Karakterizasyonu
Yrd.
Doç. Dr.
Arş.
Gör. Dr.
Çağlar
ŞAHİN
10.000,00
Tablo-87: Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri
Sıra
No
1
2
3
4
Projenin Konusu
Filyos Deltası’ndaki (Zonguldak)
Balıkçılarının (Ardeidae)(Gece Balıkçılı:
Nycticorax nycticorax, Gri Balıkçıl: Ardea
cinerea ve Küçük Akbalıkçıl: Egretta
garzetta) Yuvalanma Alanları ve Üreme
Başarılarının Belirlenmesi
Zonguldak İlindeki Doğal Kaynak Sularında
Toplam Alfa ve Toplam Beta Aktivite
Değerlerinin Belirlenmesi
Metal Nanoalaşımların MgO(001) Yüzey
Üzerinde Yapısal ve Dinamik Özelliklerinin
Simülasyon Yöntemiyle İncelenmesi
Amfifilik Polistiren Esaslı Yeni Graft
Komolimerler Sentezi ve Karakterizasyonu
Proje Yöneticisi
Toplam Toplam
Bütçe
Süre
Prof. Dr. Mustafa SÖZEN
12.500,00
Prof. Dr.
Hüseyin
AYTEKİN
12.230,00
Doç. Dr.
Haydar
ARSLAN
Prof. Dr. Baki HAZER
134
12 ay
Projenin
Bitiş Tarihi
30.3.2016
12 ay
30.3.2016
24.500,00
18 ay
30.9.2016
11.000,00
12 ay
30.3.2016
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Çeliğin Sert Krom Kaplanması ve Çeşitli
Parametrelerin Kaplama Üzerine Etkileri
Bor Bileşiklerinin Hidrojen Adsorpsiyon
Özelliklerinin Araştırılması
Kovalent Bağlı Perilen Diimit Esaslı DonörAkseptör Konjuge Sistemler
Bakır Esanslı Atom Transfer Radikal
Polilimerizasyonda 2,6-bis(benzimidaol-2il) Pridin ve Türevlerinin Etkinliğinin
İncelenmesi
Düzlemsel {4-(dialkilamino)benziliden}
Hidrazinkarbotiyoamit)2Cu(II) Nötral
Kompleksinin DNA ile Etkileşimlerinin
İncelenmesi
Tiyosemikarbozan İçeren vic-dioksim
Ligandının Ni (II) Kompleksinin DNA ile
Etkileşimlerinin İncelenmesi
Gemifloksasinin Galleria Mellonella
L.(Lepidoptera:Pyralidae)’nın Hemolenf
Oksidatif ve Antioksidatif Tepkisine Etkisi
Niklozamidin Drosophila Melanogaster’in
Bazı Biyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine
Etkisi
Gemifloksasinin Drosophila Melanogaster
(Meıgen) Diptera: Drosophilidae)’ın Bazı
Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi
Oksiklozanidin Galleria Mellonella
L(Lepidoptera: Pyralidae)’nın Yaşama,
Gelişimi ve Toplam Preteini Üzerine Etkisi
Spesifik Enerjinin, Kayaçların
Delinebilirliğine ve Aşındırıcılığına Olan
Etkisinin İncelenmesi
Asansör Halatlarını Servis Dışı Bırakma
Kriterlerinin Çekme Dayanımına Etkilerinin
İncelenmesi
Aşırı Konsolide Oranının(OCR)
Konsolidasyon Oturma İlişkisine Etkisi
Terzili ve Ulubey T1 Tünelleri Killerinin
Şişme Davranışının İncelenmesi
Yersel Lazer Tarayıcı ile Üretilen Nokta
Bulutları İçin Pratik Bir Hata Modelinin
Geliştirilmesi
Uzaktan Algılama Teknikleri ile Zonguldak
İli Şehirsel Gelişiminin İzlenmesi ve
Alternatif Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi
Çelikte Ferrovanadyum Yerine Nitrovan
Kullanımının Elektriksel Aşındırma ile
İşlenebilirliğe Etkisinin İncelenmesi
JAR ve JEG-3 Koryokarsinom İnsan Hücre
Kültüründe Topotekan ve Folik Asit
Etkisinin İncelenmesi
Enerji Sanayi Atıklarının Atık Depolama
Zemin İyileştirilmesinde Kullanılabilirliği
Kaya Malzemesinin Nokta Yükü Dayanım
İndeksi, Tek Eksenli Basınç Dayanımı ve
Dolaylı Çekme Dayanımı Arasındaki
İlişkinin Araştırılması
Farklı Retraksiyon Yöntemlerinin Klinik
Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Şadi ŞEN
12.500,00
12 ay
30.3.2016
Prof. Dr. Türkan KOPAÇ
12.500,00
24 ay
30.3.2017
25.000,00
36 ay
30.3.2018
Prof. Dr. Hülya ARSLAN
12.500,00
18 ay
30.9.2016
Doç. Dr.
Burak ÇOBAN
12.500,00
18 ay
30.9.2016
Doç. Dr.
Burak ÇOBAN
12.500,00
18 ay
30.9.2016
Prof. Dr.
Kemal
BÜYÜKGÜZEL
12.500,00
12 ay
30.3.2016
Doç. Dr.
Ender
BÜYÜKGÜZEL
12.500,00
12 ay
30.3.2016
Doç. Dr.
Ender
BÜYÜKGÜZEL
12.500,00
12 ay
30.3.2016
Doç. Dr.
Ender
BÜYÜKGÜZEL
12.500,00
12 ay
30.3.2016
Doç. Dr.
Olgay YARALI
24.500,00
30 ay
30.9.2017
Yrd.
Doç. Dr.
Yusuf Aytaç
ONUR
10.880,00
12 ay
30.3.2017
Yrd.
Doç. Dr.
Ömer Faruk
ÇAPAR
11.895,00
15 ay
30.6.2016
Doç. Dr.
M. Erdinç BİLİR
12.490,00
12 ay
30.3.2016
Doç. Dr.
Hüseyin TOPAN 22.200,00
24 ay
30.3.2017
Yrd.
Doç. Dr.
Aycan Murat
MARANGOZ
12.480,00
18 ay
30.9.2016
Yrd.
Doç. Dr.
Nihal EKMEKÇİ
12.500,00
24 ay
30.3.2017
Doç. Dr.
Aykut BARUT
15.000,00
18 ay
30.9.2016
Yrd.
Doç. Dr.
Sefa KOCABAŞ
11.100,00
12 ay
30.3.2016
Yrd.
Doç. Dr.
Özgür YILMAZ
5.630,00
12 ay
30.3.2016
Yrd.
Doç. Dr.
Seda CENGİZ
19.020,00
12 ay
20.5.2016
12.500,00
24 ay
28.5.2017
12.500,00
24 ay
28.5.2017
Prof. Dr.
26
Psöriazisin Patogenezinde Granülizin’in
Rolü
Yrd.
Doç. Dr.
27
Hashimoto Tiroiditi ile Toll Like Reseptör 2
(TLR2) ve Toll Like Reseptör 4 (TLR4)
Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Yrd.
Doç. Dr.
135
Abdurrahman
ŞENGÜL
Sevim
KARAKAŞ
ÇELİK
Sevim
KARAKAŞ
ÇELİK
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında
Serum Endokan ve Adma Düzeylerinin
Saptanması ve Diyabetin Komplikasyonları
ile İlişkisinin Belirlenmesi
İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Tanısı Olan
Hastalarda dokuda ve Serumda
mda(malondialdehit), tas(total antioksidan
system), tlr4(Toll like reseptör 4)
Değerlerinin Ölçümü ve Tedavi
Sonrasındaki Yanıttaki Değerlerinin
Karşılaştırılması
Fiziksel Olmayan Dönüşüm Modelleri
Kullanılarak Ortogörüntü Üretimi ve Konum
Doğruluğunun Belirlenmesi
Elektriksel Kıvılcımla İşlemede Mikronize
Hidroksiapatit Toz Katkısının
Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
Demir(Fe)-Esaslı Nanokristal alaşımların
Mekaniksel Alaşımla Yöntemiyle
Sentezlenmesi ve Özelliklerinin
İncelenmesi
Radar Uydu Verisi Kullanılarak Toprak
Neminin Belirlenmesi
Ti Katkılı Elmas-Benzeri Karbon
Nanokompozit Film Üretimi ve
Karakterizasyonu
Yeni Fenantrolin Türevlerinin DNA
Etkileşimlerinin İncelenmesi
Kocaeli Bölgesinde Hava Kalitesinin
Karayosunları
Sinop Yarımadası Briyofit Florası
Uzak Organ Önkoşullamasının Sıçanlarda
Epileptik Nöbet Sonrası Miyokardiyal
İskemi Reperfüzyon Hasarı ve Ventriküler
Aritmiler Üzerine Etkileri
POM ve Polimer Temelli katalitik
Kontaktörlerin Üretilmesi ve
Karakterizasyonu
Mevsim Değişikliğinin Filyos Çayı Su
Kalitesine Olan Etkilerinin Yapar Sinir
Ağları ile Belirlenmesi
Ozon Yağı Nanopartiküllerinin Üretimi ve
Karakterizasyonu
Kemik Plakalarında Nanoyapılı
Biyomimetik Kaplamaların Geliştirilmesi
SAR Sistemlerinin Koordinatlandırma
Performansı
Farklı Restoratif Materyaller ile Üretilmiş
Endokronların Kırılma Dayanımı ve
Marjinal Uyumunun Değerlendirilmesi
Ameliyathane Hemşirelerinde Oje
Kullanımının Cerrahi El Yıkama Sonrası
Bakteriyel Kolonizasyona Etkisi
Hastaların Meme Ameliyatı Sonrası İlk 24
Saat Uyku Özelliklerinin Aktigrafi Yöntemi
ile Değerlendirilmesi
Meme Cerrahisi Öncesi Gece Uykusu
Özelliklerinin Ameliyat Sonrası Ağrıya
Etkisi
Çocukluk Çağı Akut Lösemilerinde Kan
Karnitin Seviyesi Yorgunluk Skala İlişkisi
Belediye Temizlik İşçilerinde Ağır Metal
Maruziyeti
Yrd.
Doç. Dr
Dilek
KARAKAYA
ARPACI
9.340,00
12 ay
25.8.2016
Prof. Dr.
Yücel
ÜSTÜNDAĞ
9.140,00
12 ay
21.10.2016
Doç. Dr.
Hüseyin TOPAN 12.500,00
18 ay
18.5.2017
Yrd.
Doç. Dr.
Nihal EKMEKÇİ
12.500,00
24 ay
18.11.2017
Yrd.
Doç. Dr.
Barış AVAR
12.495,00
12 ay
18.11.2016
Yrd.
Doç. Dr.
Aycan Murat
MARANGOZ
25.000,00
12 ay
18.11.2016
Yrd.
Doç. Dr.
Necati BAŞMAN 10.400,00
12 ay
18.11.2016
Doç. Dr.
Burak ÇOBAN
11.500,00
18 ay
18.5.2017
Yrd.
Doç. Dr.
Yrd.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Muhammet
ÖREN
Muhammet
ÖREN
Ersöz GONCA
12.495,00
18 ay
18.5.2017
10.950,00
18 ay
18.5.2017
12.500,00
28 ay
18.3.2018
12.500,00
24 ay
18.11.2017
24.940,00
18 ay
18.5.2017
12.500,00
12 ay
18.11.2016
12.500,00
12 ay
18.11.2016
24.000,00
24 ay
18.11.2017
24.560,00
12 ay
18.11.2016
6.085,00
12 ay
18.11.2016
Prof. Dr. Yılmaz
YILDIRIM
Doç. Dr.
İsmail Hakkı
ÖZÖLÇER
Doç. Dr.
Seda TIĞLI
AYDIN
Doç. Dr. Seda TIĞLI
AYDIN
Yrd.
Saygın
Doç. Dr. ABDİKAN
Prof. Dr. Selçuk ORUÇ
Prof. Dr. Sevim ÇELİK
Yrd.
Doç. Dr.
Nurten
TAŞDEMİR
12.500,00
12 ay
18.11.2016
Yrd.
Doç. Dr.
Nurten
TAŞDEMİR
12.400,00
12 ay
18.11.2016
14.000,00
16 ay
18.3.2017
23.010,00
12 ay
18.11.2016
Yrd.
Nazmiye
Doç. Dr. YÜKSEK
Prof. Dr. Ferruh Niyazi
AYOĞLU
136
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
50
51
52
53
54
Zonguldak Merkez İlçeye Bağlı Köylerde
Suların Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik
Değerlendirilmesi
Acinobacter Baumanii İzolatlarında
Virulans Faktörleri ve Antimikrobiyal Direnç
Profilleri İle İlişkisi
Debonding Sonrası Mine Yüzey
Pürüzlüğünün Optik Profilometre ile
İncelenmesi
Farklı Kanal Patlarıyla Doldurulmuş Kök
Kanallarında Oluşan Ara Yüzey
Boşluklarının 3D Mikro BT ile
Değerlendirilmesi
Farklı Yüzey Cila Ajanları Uygulanmış
Geçici Materyaller Üzerinde Streptococcus
Mutans Adezyonunun Değerlendirilmesi
Yrd.
Doç. Dr.
Bilgehan
AÇIKGÖZ
23.720,00
12 ay
18.11.2016
22.950,00
12 ay
18.11.2016
24.965,00
18 ay
18.5.2017
24.955,00
12 ay
18.11.2016
8.915,00
12 ay
18.11.2016
Prof. Dr. Canan KÜLAH
Yrd.
Doç. Dr.
Fethiye
ÇAKMAK ÖZLÜ
Yrd.
Doç. Dr.
Levent DEMİRİZ
Yrd.
Doç. Dr.
Onur ŞAHİN
Kurum dışı fon desteği alan proje sayımız 2010 yılında 2 iken 2015 yılında 7 olmuştur. 2015
yılında bir önceki yıla göre destek alan proje ve destek miktarı azalmıştır.
Tablo-88: Kurum Dışı Fon Desteği Alan Projelerin Dağılımı
Proje Türü
Sayısı
Destek Miktarı TL
2014 Yılı
2015 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
TÜBİTAK
10
7
1.513.847
746.737
Gençlik ve Spor Bakanlığı
1
-
60.000
-
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
1
-
77.500
-
Toplam
12
7
1.651.347
746.737
Tablo-89: Kurum Dışı Fon Desteği Alan Projeler (2015 Yılı)
Proje Adı / Konusu
Türkiye'de Avrupa Standart Seri
Alerjenlerine Karşı Kontak
Duyarlanma Sonuçları: Prospektif
Çok Merkezli Bir Araştırma
Hücre-içi Kanser Ağlarının
Topolojik Analizi
Kafes Tipi Ftalosiyanin Perilendiimit Donör-Akseptör
Konjuge Sistemlerin
Elektrokimyasal ve Fotovoltaik
Özelliklerinin İncelenmesi
Türkiye'de Aile İçi Kadın
Cinayetlerinin Adli Tıbbi Özellikleri
ve Önlemede Adli Tıbbın Rolü
Atıksulardan Bakır (Cu2+)
Gideriminde Elektrodiyaliz ve Ters
Elektrodiyaliz Proseslerinin Sistem
ve İşletme Parametrelerinin
İncelenerek, Proseslerin
Karşılaştırılması
Ana Metal Sanayinde Yığılma
Ekonomileri Verimlilik İlişkisinin
Girdi Çıktı Modeli ile Analizi
Savaş Sonrası Zonguldak'ta
Devlet, Madenci ve Hayat (19461960)
Projenin
Başlangıç
Tarihi
Projenin
Bitiş
Tarihi
Toplam
Proje
Bedeli
(TL)
Toplam
Harcama
(TL)
Prof. Dr. Rafet
KOCA
1.3.2015
1.3.2017
73.247,00
55.720,00
Yrd. Doç. Dr.
Ertuğrul DALGIÇ
20.3.2015
1.3.2017
24.000,00
11.469,99
1.5.2015
1.11.2017
405.451,00
96.166,76
Doç. Dr. Sadık
TOPRAK
15.6.2015
15.6.2016
17.250,00
6.426,81
Doç. Dr. Süreyya
ALTIN
15.7.2015
15.7.2016
29.355,00
21.286,00
Doç. Dr. Necla
AYAŞ
15.9.2015
15.5.2017
179.184,00
12.563,00
Yrd. Doç. Dr.
Ayşe ERİNÇ
Erdal YILDIRIM
15.11.2015
15.11.2016
18.250,00
500,00
Proje
Yürütücüsü
Prof. Dr.
Abdurrahman
ŞENGÜL
137
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
SCI, SSCI, AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yapılan Yayın Sayısı
185
180
190
2010
2011
2012
209
207
2013
2014
245
2015
2. Yatırımlar
Eğitim Sektörü
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT-PROJESİ
Proje No: 2014 H 032520
Program yılı ödeneği 100.000.- TL dir. Yıl içerisinde Derslikler ve Merkezi Birimler Projesinden
30.000.-TL ödenek bu projeye aktarılmış olup toplam ödeneği 130.000.-TL olmuştur. Yılsonu itibariyle
125.946,12.-TL harcama yapılmıştır. Harcanamayan ödenek 4.053,88.-TL dir. Parasal gerçekleşme
oranı %96.88 olmuştur.
DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ
Proje No: 2006 H 032900
Proje tutarı 87.500.000.- TL olup, program yılı ödeneği 16.898.000.- TL’dir. Projeye öz gelirlerden
13.280.646.- TL ödenek aktarılmış olup toplam ödeneği 30.178.646.-TL olmuştur. Program yılı toplam
ödeneğinden 30.000.-TL Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesine aktarılmış olup kalan ödeneği 30.148.646.-TL
olmuştur. Yılsonu itibariyle bu projeden 14.894.331,58.-TL gider yapılmıştır. Devredilen ödenek miktarı
15.254.314,42.-TL dir. Parasal gerçekleşme %49,40 olmuştur.
Toplulaştırılmış bu proje kapsamında aşağıda görüldüğü gibi 5 adet projemiz bulunmaktadır.
1) Farabi Kampüsü Yemekhane, Oditoryum, İdari Bürolar ve Teras Katı Kafeterya Binası İkmal
İnşaatı: (8.540 m²)
20.07.2009 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Merkezi Yemekhane, İdari Bürolar, Trafo Ünitesi,
Konukevi ve Oditoryum Blokları ikmal inşaatı işinin Konukevi ve Trafo Üniteleri Bölümünün yapımı
tamamlanarak 2011 Temmuz ayı sonunda hizmete hazır hale getirilmiştir. İşin son etabını oluşturan
4500 m² lik Oditoryum ve İdari Büroların bulunduğu bölümünde binanın temelinin iyileştirilmesi
sonucunda binada, sözleşme bedelinin %10 u tutarında iş artışı ile işlerin tamamlanamayacağı
anlaşılmıştır. Sözleşme kapsamında iş tutarı kadar işlerin yapılarak tasfiye edilmesi planlanmıştır. Ancak
yüklenici firma işin bitim süresi içinde işleri tasfiye edilebilir halde tamamlayamamıştır. İnşaatın kalan
işleri için 13.08.2014 tarihinde “Merkez kampüs Yemekhane, Oditoryum, İdari Büroları ve Teras Katı
Kafeterya Binası İkmal İnşaatı” adı ile ihalesi yapılmıştır.
2015 Yılı sonu itibariyle oditoryum salonunun zemin PVC kaplaması ve ses ışık görsel sistemleri
çalışır hale getirilerek geçici kabul işlemleri yapılmış olup bina 23.09.2015 tarihinde bitirilerek hizmete
hazır hale getirilerek teslim alınmıştır.
2015 Program yılı ödeneği 1.500.000.- TL olan projeye öz gelirlerden 2.598.713.- TL aktarılmış
olup toplam ödeneği 4.098.713.-TL olmuştur. Yılsonu itibariyle bu projeden 3.926.674,53.-TL gider
yapılmıştır.
138
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
2) Farabi Kampüsü Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı: (17.029 m²)
2012 yılı yatırım programına giren projenin, yıllara sâri ihale edilerek yapımına başlanması
planlanarak 11.02.2013 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 2012 yılında kullanılacak ödeneği öz gelirlerden
karşılanan bina için TOKİ tarafından ihale hazırlığı yapıldığından 2012 yılında 2.592.000.-TL avans
ödenmiştir. 2013 yılı içerisinde projelerin yapımı ve onayı geciktiğinden binanın temel kazısı ve bir kısım
temel imalatı yapılabilmiştir. 2014 yılı içinde binaların betonarme ve dış cephe giydirme imalatları bitmiş
olup iç imalatlar ile ince işleri devam etmiştir.
TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve yapımına başlanan işin 2015 yılı ikinci yarısı itibarıyla
yüklenici firmanın hali hazırda bulunduğu hukuki ve ekonomik sebepleri neticesinde işler %80’ler
mertebesinde kalmıştır. Binaların kaba imalatları bitmiştir.
2015 yılı ödeneği 5.000.000.- TL olan projeye öz gelirlerden 8.562.519.- TL aktarılmış olup toplam
ödeneği 13.562.519.-TL olmuştur. Yılsonu itibariyle bu projeden 8.992.488,34.-TL gider yapılmıştır.
3) Farabi Kampüsü Sosyal Tesisleri İnşaatı: (3.500 m²)
2013 yılı içerisinde yatırım programına dâhil edilen proje ile ilgili herhangi bir faaliyette
bulunulmamıştır.
4) İbn-î Sina Kampüsü Merkezi Derslikler, Ofisleri ve Kütüphane Binası: (17.200 m²)
2014 yılında yatırım programına dahil edilen işin ihalesi için gerekli uygulama projeleri ve
doküman dosyasının hizmet alımı şeklinde temin edilmesi amacıyla 08.08.2014 tarihinde ihale işlemleri
yapılmıştır. Yatırım Programına 16.000 m² olarak dahil edilen proje; fiziki alan ihtiyacından kaynaklanan
zorluklardan dolayı Kalkınma Bakanlığından izin alınarak proje revizyonu ile 17.200 m² ye çıkartılmıştır.
139
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
2015 Program yılı ödeneği 3.198.000.- TL dir. Yıl içerisinde bu projeden Çeşitli Ünitelerin EtütProjesine 30.000.-TL aktarılmış olup toplam ödeneği 3.168.000.-TL olmuştur. Yapım işi ihale hazırlıkları
devam etmekte olup 2016 yılı başı itibariyle ihalesi yapılacaktır.
5) İbn-î Sina Kampüsü Merkezi Yemekhane ve Sosyal Merkez Binası: (5.587 m²)
Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 2014 yılında yatırım programına dahil edilen
işin ihalesi için gerekli uygulama projeleri ve doküman dosyası hizmet alımı şeklinde 2013 yılında ihale
edilen işin yapım ihalesi 03.09.2014 tarihinde yapılmıştır. 2014 yılı içinde işin kazı imalatlarına devam
edilmiştir.
2015 yılı içinde gerçekleşen imalat %22,66 seviyesinde olmuştur. İşin başlangıcından sonuna
kadar gerçekleşen toplam imalat %27,16 seviyesindedir. İnşaatın kazı, perde betonu ve su basman altı
imalatları bitmiş olup betonarme imalatlarına devam edilmektedir.
2015 Program yılı ödeneği 7.200.000.- TL olan projeye öz gelirlerden 2.119.414.- TL aktarılmış
olup toplam ödeneği 9.319.414.-TL olmuştur. Yılsonu itibariyle bu projeden 1.975.168,71.-TL gider
yapılmıştır.
KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ
Proje No: 2009 H 032610
Proje tutarı 36.000.000.- TL olup, program yılı ödeneği 4.000.000.-TL’dir. Yılsonu itibariyle bu
projeden 3.679.576,14.-TL harcama yapılmıştır. Harcanamayıp devreden ödenek miktarı 320.423,86.TL dir. Parasal gerçekleşme %92,00 olmuştur.Kampüs Alt Yapı Projesi kapsamında aşağıda görüldüğü
üzere yapımı biten 7 adet yapım işi bulunmaktadır.
1) Farabi Kampüsünde, Çevre Aydınlatma, Fiber Optik Kablo Ağının Yapımı, Isıtma Sisteminin
Doğalgaza Dönüşümü İşi:
İşin ihalesi 5 Ağustos 2013 tarihinde yapılmıştır. Sözleşmesi 02.10.2013 tarihinde imzalanmıştır.
İşin yapımı 20.04.2015 tarihinde tamamlanmış olup 20.04.2015 tarihinde Geçici Kabul İşlemleri,
28.05.2015 tarihinde de Kesin Hesabı çıkartılmıştır. 2015 yılında 738.846,85 TL harcama yapılmıştır.
2) Alaplı MYO Doğalgaz Dönüşümü İle Yangın Tesisatı ve OG Hücreleri Yenilenmesi ve Çevre
Düzenleme işi:
İhalesi 10.06.2015 tarihinde gerçekleşen işin yapımı 11.12.2015 tarihinde bitirilmiştir. Yılsonu
itibariyle bu projeden 1.543.322,00.-TL gider yapılmıştır.
3) Farabi Kampüsü Açık Spor Sahaları Asfalt Kaplama ve Çevre Düzenleme İşi:
İhalesi 08.07.2015 tarihinde gerçekleşen işin yapımı 11.12.2015 tarihinde bitirilmiştir. Yılsonu
itibariyle 381.287,50.- TL gider yapılmıştır.
4) Farabi Kampüsü Çevre Düzenleme Kuru Havuz Yapılması İşi:
İhalesi 09.11.2015 tarihinde gerçekleşen işin yapımı 11.12.2015 tarihinde bitirilmiştir. Yılsonu
itibariyle 327.190,40.- TL gider yapılmıştır.
5) Devrek MYO Çevre Suları Drenaj Hatlarının Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi:
İhalesi 14.05.2015 tarihinde gerçekleşen işin yapımı 02.10.2015 tarihinde bitirilmiştir. Yılsonu
itibariyle 330.289,44.- TL gider yapılmıştır.
6) Farabi Kampüsü Amfi Tiyatro Yenilenmesi ve Oditoryum Çevre Aydınlatması Yapılması İşi:
İhalesi 02.11.2015 tarihinde gerçekleşen işin yapımı 11.12.2015 tarihinde bitirilmiştir. Yılsonu
itibariyle 132.787,95.- TL gider yapılmıştır.
7) Farabi Kampüsü Giriş Düzenleme Yapılması İşi:
İhalesi 09.11.2015 tarihinde gerçekleşen işin yapımı 14.12.2015 tarihinde bitirilmiştir. Yılsonu
itibariyle 225.852,00.- TL gider yapılmıştır.
140
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
MUHTELİF İŞLER (BÜYÜK ONARIM)
Proje No: 2015 H 030840
Muhtelif işler kapsamında yer alan Büyük Onarım İşlerinin 2015 program yılı ödeneği 1.000.000.TL’dir. Projeye 1.430.913,50.-TL aktarılmış olup toplam ödeneği 2.430.913,50.-TL olmuştur. Yılsonu
itibariyle 2.342.484,57.-TL gider yapılmıştır. Harcanamayan ödeneği 88.428,93.-TL dir. Parasal
gerçekleşme %96,36 olmuştur.
2015 Yılı itibariyle Büyük Onarım projesi kapsamında 6 adet ve 22/d kapsamında 28 adet
doğrudan temin işleri yaptırılmıştır. 2015 yılı sonu itibariyle yapımı biten Büyük onarım İşleri;
1) Farabi Kampüsü Lojmanları Mantolama İşi:
İhalesi 08.04.2015 tarihinde gerçekleşen işin yapımı 09.09.2015 tarihinde bitirilmiştir. Yılsonu
itibariyle 702.217,99.- TL gider yapılmıştır.
2) Alaplı MYO Binası Dış Cephe Mantolama ve Bina İçi Onarımları İle Kapalı Spor Salonu ve
Metalürji Binası Dış Cephe Boya Yapım İşleri:
İhalesi 30.07.2015 tarihinde gerçekleşen işin yapımı 11.12.2015 tarihinde bitirilmiştir. Yılsonu
itibariyle 936.934,82.- TL gider yapılmıştır.
3) Farabi Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Binası Kimya Bölümü Laboratuvarları Havalandırma
Sistemi Onarım İşi:
İhalesi 03.06.2015 tarihinde gerçekleşen işin yapımı 10.09.2015 tarihinde bitirilmiştir. Yılsonu
itibariyle 70.210,00.- TL gider yapılmıştır.
4) İbn-i Sina Kampüsü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi B Blok Zemin Katta Kantin
Kafeterya Düzenlenmesi İşi:
İhalesi 26.08.2015 tarihinde gerçekleşen işin yapımı 17.10.2015 tarihinde bitirilmiştir. Yılsonu
itibariyle 146.440,03.- TL gider yapılmıştır.
5) İbn-i Sina Kampüsü Tıp Fakültesi Amfi Birleştirmesi İşi:
İhalesi 21.08.2015 tarihinde gerçekleşen işin yapımı 17.10.2015 tarihinde bitirilmiştir. Yılsonu
itibariyle 33.040,00.- TL gider yapılmıştır.
6) İbn-i Sina Kampüsü Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Teras Çatı Isı ve Su
Yalıtımının Yenilenmesi İşi:
İhalesi 29.07.2015 tarihinde gerçekleşen işin yapımı 28.10.2015 tarihinde bitirilmiştir. Yılsonu
itibariyle 87.858,62.- TL gider yapılmıştır.
22/d (Doğrudan Temin İşleri): 2015 Yılı içinde 28 adet doğrudan temin işi yaptırılmıştır. Yılsonu
itibariyle 22/d kapsamında 365.783,11.-TL gider yapılmıştır.
141
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Sağlık Sektörü
ONKOLOJİ MERKEZİ İNŞAATI
Proje No: 2015 I 000111
Onkoloji Merkezi İnşaatının ihalesi Üniversitemiz adına (TOKİ) tarafından 11.02.2013 tarihinde
gerçekleştirilmiş olup aynı yıl içinde işin temel imalatları, betonarme ve çelik konstrüksiyon imalatları
tamamlanmıştır. 2015 Yılı Yatırım Programında yer verilmeyen ve geçici kabulü yapılan “Onkoloji
Merkezi İnşaatı” projesinin kesin hesap farkı borcunun, Üniversitemizin mevcut öz gelirlerden ödenmesi
ve bunun için 2015 Yılı Yatırım Programına “Kesin Hesap Farkı” adıyla yeni bir proje olarak Kalkınma
Bakanlığı’nca dahil edilmesi uygun görülmüştür.
2015 yılı itibariyle binanın geçici kabulü yapılarak hizmete alınmıştır. TOKİ tarafından ihalesi
gerçekleştirilen işin 2015 yılı ikinci yarısı itibarıyla yüklenici firmanın hukuki ve ekonomik sebepleri
neticesinde işin kesin hesabı yapılamamıştır.
2015 Yılında projeye öz gelirlerden 1.580.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. 2015 yılı sonu
itibarıyla bu proje için 266.567,78.-TL harcama yapılmıştır. Devredilen ödenek miktarı 1.313.432,22.-TL
dir. Parasal gerçekleşme %16,87 olmuştur.
OBEZİTE VE DİYABET ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İNŞAATI
Proje No: 2013 I 000120
142
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Farabi Kampüsü sınırından geçen karayolunun alt kısmında yurt binalarının yakınında, yapımına
başlanan kapalı yüzme havuzunun bulunduğu parsele bitişik olarak yapımı planlanan binanın ihale
hazırlıkları tamamlanmış olup işin ihalesi 31 Temmuz 2013 tarihinde yapılmıştır. 02.10.2013 tarihinde
işin sözleşmesi imzalanmıştır. Binanın öncelikle kazısı yapılmıştır. Kazı alanında zeminin güvenliği için
jeofizik etüt yapılmıştır. Zemin raporunun Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından değerlendirilip zemin
iyileştirmesi için gerekli önerilerin Müteahhit Firmaya bildirilmesi süreci uzun zaman almıştır. 2013 yılı
sonuna kadar kazı imalatları yapılmıştır. 2014 Haziran ayı itibariyle temel ve bodrum katı zemin katı
betonarme imalatları yapılmıştır.
2015 yılı ikinci yarısı itibariyle dış cephesi dahil tüm eksiklikleri tamamlanan işin yapımı
20.08.2015 tarihinde bitirilerek bina teslim alınmıştır.
Projenin inşaat için ayrılan 2015 yılı ödeneği 100.000.-TL dir. 2014 yılından kalan 3.199.672.- TL
ödeneği ile birlikte toplam ödeneği 3.299.672.-TL olmuştur. Yılsonu itibariyle bu proje için 2.372.868,11.TL harcama yapılmıştır. Kalan ödeneği 926.803,89.-TL olmuştur. Parasal gerçekleşme %71,91 dir.
Spor Sektörü
AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ:
Proje NO: 1994 H 050270
Proje tutarı 8.200.000.- TL olup, program yılı ödeneği 1.000.000.-TL’dir. Projeye öz gelirlerden
3.443.911.- TL ödenek aktarılarak toplam ödeneği 4.443.911,00.-TL olmuştur. Bu projeden yılsonu
itibarıyla 3.042.757,28.- TL gider yapılmıştır. Devreden ödenek miktarı 1.401.153,72.-TL dir. Parasal
gerçekleşme %68,47 olmuştur. Proje kapsamında yaptırılan işler:
1) Kapalı Yüzme Havuzu:
Projenin “Kapalı Yüzme Havuzu Binası” ihalesi Üniversitemiz adına Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı (TOKİ) tarafından 11.02.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşin kazı imalatları ve temel
imalatlarının yapımı 2013 yılı sonunda tamamlanmıştır. 2014 yılında betonarme ve çatı imalatlarının
yapımı tamamlanmıştır. 2015 yılı ilk yarısı itibariyle tesisin her türlü imalatı tamamlanmış olup çevre
düzenleme işleri yapılmaktadır.
2015 Yılı sonu itibariyle geçici kabul aşamasına gelinmiştir. TOKİ tarafından ihalesi
gerçekleştirilen işin 2015 yılı ikinci yarısı itibarıyla söz konusu firmanın hukuki ve ekonomik sebepleri
neticesinde geçici kabul eksiklikleri tamamlanamamış ve işin kesin hesabı yapılamamıştır. 2015 yılı
sonu itibariyle bu projeden 1.992.416,68.-TL harcama yapılmıştır.
143
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
2) Çaycuma Kampüsü Halı Saha Yapımı İşi:
İhalesi 08.06.2015 tarihinde gerçekleşen işin yapımı 09.10.2015 tarihinde bitirilmiştir. Yılsonu
itibariyle 252.448,88.- TL gider yapılmıştır.
3) Gökçebey MYO Açık Spor Tesisi Yapım İşi:
İhalesi 24.04.2015 tarihinde gerçekleşen işin yapımı 26.08.2015 tarihinde bitirilmiştir. Yılsonu
itibariyle 149.565,00.- TL gider yapılmıştır.
4) Devrek MYO Halı Saha Yapım İşi:
İhalesi 26.06.2015 tarihinde gerçekleşen işin yapımı 27.10.2015 tarihinde bitirilmiştir. Yılsonu
itibariyle 221.742,69.- TL gider yapılmıştır.
5) Alaplı MYO Basketbol ve Halı Saha Yapım İşi:
İhalesi 28.10.2015 tarihinde gerçekleşen işin yapımı 11.12.2015 tarihinde bitirilmiştir. Yılsonu
itibariyle 426.584,03.- TL gider yapılmıştır.
Alaplı Kampüsündeki çevre düzenlemeleri, ısıma sistemlerinin doğal gaz dönüşümleri ve
mantolama çalışmaları, açık spor alanlarının yeniden düzenlenmesinin dışında eğitim bloğunda
koridorların ve sınıfların zemin döşemeleri ile merdiven korkulukları ve doğramaların tümü yenilenmiştir.
144
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Çaycuma Kampüsü çevre düzenleme çalışmaları kapsamında spor alanlarında sürdürülen
yenileme çalışmaları devam etmekte olup kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.
Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarına yaklaşık 750.000 TL’lik
altyapı desteği sağlanmıştır. Yatırım kapsamında, Hassas Kesme Cihazı, Titreşim ölçüm cihazı, akım
pensi, mekanik karıştırıcı, gürültü ölçüm cihazı, 2D PIV (Parçacık görüntüleme sistemi), 100 kN ElektroMekanik Basma Çekme Cihazı ve Seri-Paralel Pompa Eğitim Setlerinin alımı gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu cihazlar, Malzeme Bilimi, Malzeme Muayene Yöntemleri, Kontrol Sistemleri, Mekatronik,
Görüntü İşleme, Robotik ve Otomasyon Uygulamaları ve gibi alanlarda eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetlerinde etkin bir şekilde kullanılabilecek özellikler içermektedir. Ayrıca, bitirme ve tasarım projesi
dersleri için de iyi bir altyapı oluşturmaktadır.
3. Etkinlikler
BEÜ Senatosu tarafından Bilim, Sanat ve Hizmet Ödülleri Yönergesi doğrultusunda ilk kez 2015
yılında verilen Bilim Ödülüne, BEÜ adresli bilimsel araştırma ve eserleri ile ulusal ve uluslararası alanda
bilime yaptığı katkılar dolayısıyla, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Baki
HAZER layık görülmüştür. Prof. Dr. Baki HAZER aynı zamanda Üniversitenin en yüksek atıf sayısı ve
h-index’i olan öğretim üyesi unvanına da sahiptir.
Üniversite Senatosu tarafından 41 yılı aşkın süredir diş hekimliği mesleğine hizmet eden Prof. Dr.
Selçuk ORUÇ hizmet ödülüne layık görülmüştür.
Bülent Ecevit Üniversitesi ile Saint Petersburg Devlet Ekonomi Üniversitesi ortaklığında
düzenlenen II. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, 9-13 Kasım 2015
tarihleri arasında Rusya’nın Saint Petersburg şehrinde gerçekleştirilmiştir.
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd.Doç. Dr. Orhan AYAR, Fransa’da
düzenlenen European Board of Ophthalmology (EBO, Avrupa Oftalmoloji Kurulu) sınavında gösterdiği
başarı ile “Fellow of European Board of Ophthalmology (FEBO, Avrupa Oftalmoloji Kurulu Üyeliği)”
diploması almaya hak kazanmıştır.
Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Çağlar Uzun’un sözel iletişimden arınmış
tümüyle duygusal iletişimi ön plana çıkaran sanatsal çalışması “Chalking” ile Fransa’da düzenlenen “Prix
VideoFormes 2015 Videoart” festivalinde mansiyon ödülü kazanmıştır. Uzun’un bu çalışması dünyanın
önde gelen organizasyonlarından biri olan Festivalde, 52 ülkeden katılan 680 eser arasında
sergilenmeye layık bulunmuştur.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Yıldırım, dünyanın
en önemli akademik indekslerinden biri olan RePEc’in Türkiye sıralamasında “40 Yaş Altı 40 Yıldız
Ekonomist” listesinin 2. Sırasında yer alma başarısını göstermiştir.
Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü öğretim üyesi, Yrd. Doç. Dr. Şevket Ata, 10-15 Eylül 2015
tarihlerinde Bulgaristan’ın Varna şehrinde gerçekleştirilen ve farklı ülkelerden konusunda uzman bilim
insanlarının katıldığı 7th Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry (7th BBCAC) adlı
uluslararası konferansa katılmıştır. Sunduğu ve “Determination of Antidepressants in Biological
Samples Using Magnetic Solid Phase Extraction Followed by Liquid Chromatography- Ultraviolet
Detection” isimli çalışma, “en iyi poster ödülü”ne layık görülmüştür.
Tablo-90: Veri Tablosu (2015 Yılı)
Veri Konusu
TYYÇ’ye Göre Yapılandırılan Önlisans Program Sayısı
TYYÇ’ye Göre Yapılandırılan Lisans Program Sayısı
TYYÇ’ye Göre Yapılandırılan Lisansüstü Program Sayısı
Üniversiteyi Tanıtıcı Program Sayısı
Uluslararası Tanıtım Fuarlarına Katılım Sayısı
Ulusal Tanıtım Fuarlarına Katılım Sayısı
Bilim Teşvik Ödülü Verilen Öğretim Elemanı Sayısı (Fen Bilimleri Alanı)
Bilim Teşvik Ödülü Verilen Öğretim Elemanı Sayısı (Mühendislik Bilimleri Alanı)
Bilim Teşvik Ödülü Verilen Öğretim Elemanı Sayısı (Sağlık Bilimleri Alanı)
Bilim Teşvik Ödülü Verilen Öğretim Elemanı Sayısı (Sosyal Bilimler Alanı)
Verilen Bilim Ödülü Sayısı
Verilen Hizmet Ödülü (akademik)
145
Veri
107
71
70
8
2
6
3
6
6
4
1
1
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
BEÜ Yayınevi Yayınları
146
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
147
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
148
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
149
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
150
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu

ULUSLARARASI MATEMATİK ÇALIŞTAYI

ROMANLARI ANLAMAK ÇALIŞTAYI

GELENEKSEL 6. İKTİSAT ÖĞRENCİ KONGRESİ

5. EVRENSEL MANTIK KONGRESİ

AR-GE VE İNOVASYON PROJE PAZARI
151
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Sizleri Unutmadık Kampanyası
BEÜ’de “Kampüsün Kanında Hayat Var” sloganıyla düzenlenen kampanyada Çanakkale şehitleri
anısına Öğrencilerin, akademisyenlerin ve çalışanların desteğiyle 1915 ünite kan bağışı yapıldı.
Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Öznur Öncül, ODTÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü Doktora Programı kapsamında Prof. Dr. Tülin Gençöz
danışmanlığında tamamladığı “Investigating Cognitive Mechanisms of Off ending among Adult and
Juvenile Male Prisoners: Suggestions for Intervention” (Suç Davranışı ile İlişkili Bilişsel Mekanizmaların
Ye� şkin ve Genç Erkek Mahkûmlar Örneklemlerinde Araştırılması: Rehabilitasyon Çalışmaları için
Öneriler) başlıklı doktora tezi ile “ODTÜ Yılın Tezi Ödülü” nü ve “ODTÜ 2015 Yılın Doktora Tezi Kalbiye
Tansel Yayın Ödülünü almaya hak kazanmıştır.
BEÜ 15-17 Nisan tarihleri arasında Karabük Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 2014-2015
Üniversitelerarası Judo Türkiye Şampiyonasına katılmıştır. Erkeklerde 73 kg’da Çağrı Yılmaz ile Türkiye
3.lüğü, 100 kg’da Ahmet Oğuzhan Efemgil ile Türkiye şampiyonluğu, Bayanlarda 48 kg’da Dilara
Lokmanhekim ile Türkiye şampiyonluğu, 57 kg’da Nazlıcan Özerler ile Türkiye şampiyonluğu, 70 kg’da
Büşra Işık ile Türkiye şampiyonluğu kazanmıştır. Toplamda 4 altın, 1 bronz madalya kazanmıştır. Ayrıca
Bayanlar Takım yarışmalarında bayan takımımız Türkiye 2.si olmuştur.
152
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’te 55
ülkeden 256 erkek, 178 bayan olmak üzere
toplam 434 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen
GRANDPRIX müsabakalarında, BEÜ Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi ve judo
milli takımı sporcusu Dilara Lokmanhekim altın
madalya kazanmıştır.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan 24-26 Nisan
tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Volo Şampiyonasında Üniversitemizi temsilen
sporcumuz Rüstem Hamdi katılmış ve 2 bronz, 1 gümüş olmak üzere toplamda 3 madalya kazanmıştır.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan 26-30 Nisan 2015
tarihleri arasında Kars’ta gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Arası Büyükler Boks Şampiyonasında
Üniversitemizi temsilen antrenör Erkan Öztürk ve sporcu Barışcan Bozkurt katılmış ve ikinci olarak
gümüş madalya almaya hak kazanmıştır.
Üniversitelerarası 2. Lig Badminton Grup Birinciliği Müsabakaları Antalya’da gerçekleştirilmiş,
Turnuvada, Üniversitemiz Badminton takımı, ikincilik kazanmıştır.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 9-13 Mart tarihleri arasında Antalya’nın Belek
ilçesinde düzenlenen Üniversitelerarası Futbol 1. Lig karşılaşmalarına katılan 13 üniversite takımından
biri olan BEÜ Erkek Futbol takımı, karşılaşmalar sonunda 3. olarak Zonguldak’a dönmüştür.
Üniversitemiz Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğrencileri, 13. Uluslararası İstanbul
Gastronomi Festivaline katılarak yerli ve yabancı çok sayıda aşçının katılımıyla yapılan gastronomi
yarışmasında, 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya alarak festivale damgasını vurmuştur.
153
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

Akademik çalışmayı teşvik edici, sorunlara çözüm bulma noktasında yapıcı ve demokratik bir
yönetim yaklaşımının benimsenmesi,

Batı Karadeniz Bölgesinde tıp, fen, sosyal ve eğitim bilimleri alanında ön lisans, lisans ve
lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Doktora programı aracılığıyla kendi ihtiyacı olan akademik personelini yetiştiren bir üniversite
olma özelliğini taşıması ve ÖYP kapsamında öğretim elemanı yetiştirilmesi,

Genç, dinamik, yurtdışı doktoralı ve nitelikli akademik personele sahip olması,

Öğrencilere yönelik hizmetlerin sunulmasında otomasyona geçilmesi,

Lisans programlarında İngilizce hazırlık eğitimi veren üniversitelerden biri olması,

Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci-öğretim elemanı değişim programlarına katılım olanağına
sahip olması,

Öğrenci-öğretim elemanı arasında güçlü ilişkiler ve diyalog kurulabilmesi,

Öğrencilerimize dönük bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ve öğrencilerin bu
faaliyetlere katılımının teşvik edilmesi,

Öğrenci odaklı bir eğitim sisteminin benimsenmiş olması,

Batı Karadeniz Bölgesinde Klasik Batı Müziği alanında eğitim veren tek Konservatuara sahip
olması,

Modern teknoloji ile donatılmış Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Diş Hekimliği
Uygulama ve Araştırma Merkezine sahip olması,

Akademik araştırmaları bilim dünyasına aktaracak tıp, sosyal, fen ve eğitim bilimleri alanında
bilimsel dergiler çıkarılması,

Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesine olanak tanınması,

Fiziki ve teknolojik alt yapı olanaklarının zamanla artması ve yeni yatırımlarla yakın gelecekte
fiziki alt yapı ihtiyacının tamamen karşılanacak olması,

Batı Karadeniz Bölgesi’nde Zonguldak, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Alaplı, Ereğli ve Kilimli
kampüsleriyle geniş alanda büyük bir Üniversite olma özelliğini taşıması,

Tüm fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrencilere dönük eğitim araç,
gereç ve olanaklarının geliştirilmesi,

Tüm kampüslerde akademik ve idari birimlerin internet alt yapısına kavuşturulması ve
paydaşlara dönük bazı hizmetlerin internet üzerinden gerçekleştirilmesi, Kurum içi yazışmaların
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile hızlı bir şekilde yapılabilmesi,

Bilimsel Projeler kapsamında Yurtdışı Etkinlikleri Destekleme Projelerine destek sağlanarak
üniversitemizin tanıtılması ve bilimsel çalışmaların uluslararası platformda bilinmesi ve
yayınlanması amacıyla öğretim üyelerimizin yurtdışı bilimsel etkinliklere katılımına destek
sağlanması,

Merkez laboratuarı aracılığıyla üniversite dışı hizmet ve analiz taleplerinin karşılanması,

Uluslararası indekslere giren yayınlara üniversitemizce destek sağlanması,

Çalışan akademik ve idari personelin okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarının eğitim ve
gelişimini sağlamaya yönelik kreşe sahip olması,

Karadeniz Bölgesinin tarihi, coğrafi, stratejik ve ekonomik dokusuna yönelik bilimsel araştırma
ve incelemeler yaparak bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısını ortaya koyma, muhtemel
154
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
gelişmelere yönelik tespitler yapma ve kullanılabilir bilgi ve veri üretme amacıyla kurulmuş
Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni bünyesinde barındırması,

Kamu, özel sektör, uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim
programları planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, sempozyum, konferans vb.
faaliyetleri düzenleyen ve koordine eden Sürekli Eğitim Merkezinin olması.

Yükseköğretimde eğitim, araştırma, yönetimin kalitesinin geliştirilmesi, yükseköğretimin
yaygınlaştırılması konularında bilimsel araştırmalarda bulunmak, stratejiler geliştirmek ve
projeler üretmek amacıyla ülkemizde kurulan ilk ve tek Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi’ne sahip olması,

Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla
bir araya getiren, ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma programları
(İşletme ve İktisat Yükseklisans) ve kurslar düzenleyerek bilgiyi topluma yayma ve yaşam boyu
öğrenim ilkesini topluma benimsetme yeterliliğine sahip Uzaktan Eğitim Merkezi olması,

Teoriden pratiğe geçiş bağlamında konularında uzman akademisyen, iş adamı ve yöneticilerin
kongre, seminer, panel konferanslara katılması.

Çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanlarında Green Metric (Yeşil Ölçüm) Dünya
Üniversiteler Sıralaması platformunda, Türkiye üniversiteleri arasında 1 inci olması,
B. ZAYIF YÖNLERİMİZ
 Öğretim elemanı ve öğrenci sayılarına paralel bazı programlarda ortaya çıkan fiziki mekan
noksanlıklarının bulunması,
 Öğretim elemanlarımızın nicelik olarak yetersiz olması,
 Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde istenilen düzeyde bir işbirliğinin kurulamaması,
 Mezun olacak öğrencilerin takibi ve ilişkilerin mezuniyet sonrası korunabilmesi için gerekli alt
yapının henüz oluşturulamaması,
 Ulusal ve uluslararası alanda projelere katılımının istenen düzeye gelmemiş olması,
 Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kilimli gibi farklı kampüslerde yerleşimin
olanakların paylaşımını zorlaştırması,
C. DEĞERLENDİRME
Zonguldak ekonomisi, bölgenin sahip olduğu doğal kaynakların etkisi altındadır. Zonguldak,
yeraltı kaynakları açısından zengin illerden biridir. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve kömür
madenciliği bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında itici güç oluşturmaktadır. Türkiye'nin en büyük
demir çelik kuruluşu ve tek entegre yassı çelik üreticisi Erdemir ülkemizde faaliyette olan Ar-Ge
merkezlerinden biridir.
Ülkemizin gelişen sektörlerinden birisi de sağlık sektörü olup son yıllarda hızla büyüyen sağlık
turizmi alanında Türkiye hasta ziyareti verileri dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır.
Türkiye’de sağlığa erişimin hükümet politikaları tarafından da olumlu desteklenmesine paralel olarak
sağlık sektörü önemli gelişim göstermiş, sağlık harcamaları ve buna paralel olarak sağlık çalışanları
sayısı artmıştır. Ülkemizde tüm bu sektörlerde, üretimde artmakta olan kalite imajı, giderek artan tüketici
bilinci ve kalite yönetim sistemleri yaygınlaşmaktadır.
Türkiye'nin mega projelerinden Filyos Limanı ve Serbest Bölge projesi yatırım çalışmaları
sürmekte olup bittiğinde Zonguldak ve bölge ekonomisi ile istihdamına büyük katkı sağlayacaktır.
Zonguldak ili çok sayıda doğal güzelliklere sahip olup alternatif turizm için umut vaadetmektedir. Bölgede
sağlık turizmine yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir.
Bülent Ecevit Üniversitesi, ulusal ve uluslararası birçok sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli, girişimci,
yenilik odaklı ara ve kalifiye eleman yetiştirmektedir.
155
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
Milli gelirin yükselişinin sürdürülebilirliği bir başka deyişle refah düzeyinin artırılması ancak eğitim
sisteminde nicelik ve niteliğin iyileştirilmesi ile mümkündür. Bu kapsamda doktora derecesine sahip
insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak artırılmasına yönelik destek mekanizmalarının iyileştirilmesine
önem verilmektedir.
Üniversitemizde doktora programları ve doktora öğrenci sayıları artırılmaya çalışılmaktadır.
Lisansüstü tezler BAP ve başta TUBİTAK olmak üzere çeşitli kuruluşlarca desteklenmektedir. Bülent
Ecevit Üniversitesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca “Tekno girişim Sermayesi Desteği Programı”
kapsamında desteklenen kuruluşlar arasında yer almaktadır.
Üniversitemizin kuruluş amacı, Zonguldak ve Batı Karadeniz’de her açıdan mükemmeliyetçi bir
merkez haline gelmektir. Bu sebeple, Bülent Ecevit Üniversitesi hem uluslararası standartlarda eğitim
hizmeti sağlamayı hem de bilimsel araştırma alanında öncü olmayı hedeflemektedir. Üniversitemiz,
Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde sürdürdüğü akademik ve bilimsel çalışmalarını, kültürel,
sanatsal, sportif etkinliklerle zenginleştirerek her geçen yıl daha da güçlenmektedir.
Bülent Ecevit Üniversitesi, uluslararasılaşmaya büyük önem vermektedir. Bu amaçla, öğrenci ve
öğretim üyesi değişimi yapılmakta, ortak araştırma ve bilimsel çalışmalar için dünyadaki üniversitelerle
güçlü bağlantılar kurulmaktadır. Uluslararası değişim programları ve çift diploma programları Bülent
Ecevit Üniversitesi’nin uluslararası karakterinin bir göstergesidir.
Üniversitemizde 2015 yılı itibarıyla 62 farklı ülkeden toplam 522 uluslararası öğrenci eğitimöğretim görmektedir.
Üniversitemize bağlı bölümlerin faaliyetleri ile ilgili kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmaları
üst yönetim tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Tüm birimlerimize üst yönetimce
akreditasyon çalışmaları için maddi destek sağlanmaktadır.
Eğitim programlarımız toplumun ihtiyaç duyduğu temel iş alanları göz önünde bulundurularak
düzenlenmektedir. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi
çerçevesinde uzaktan eğitim merkezi aracılığıyla girişimcilik MBA programının başlatılması, üniversite
genelinde girişimcilik derslerinin KOSGEB kriterlerine uygun hale getirilmesi ve öğrencilerimizin
KOSGEB girişimcilik sertifikası alması, bölgeden gelen girişimcilik eğitimi taleplerinin karşılanması
sağlanmaktadır.
BEÜ, dış paydaşlarımızın beklenti ve taleplerinin karşılanmasına önem vermektedir. İlişki
kurduğumuz paydaşlar ile birlikte çalışmaya dönük bir ilişki vardır. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Diğer Üniversiteler ve Diğer Bakanlıklar ile fırsatları değerlendirme ve çalışmalara dâhil etmeye dönük
bir ilişki vardır.
Tüm Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin danışma kurullarında dış paydaşlar yer almaktadır.
Yılda 2 kez sendikalarla toplantı yapılarak bilgi ve görüş paylaşımında bulunulmaktadır. Ayrıca
Üniversitemiz il düzeyinde kurulmuş çeşitli komisyonlara üyedir ve danışmanlık yapmaktadır.
Üniversitemiz, kurumlar arası işbirliğini arttırmak ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel
sorunlarının çözümlenmesine yönelik olarak geliştirilebilecek ortak projeler için çalışmalar
yürütmektedir.
Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sunmuş olduğumuz tüm hizmetlerin; eğitim-öğretim, araştırma
ve topluma hizmet üretimi aktivitelerinin hem kapasitesini hem de kalitesini artırmak için özel bir caba
sarf etmekteyiz. Bu çerçevede üniversitemizde kalite güvence sistemi ile ilgili kalite süreçlerini başlatmış
bulunmaktayız.
Üniversitemiz 2015 yılında, Zonguldak ili merkez ve 7 ilçesinde 11 kampüste 11 fakülte, 3 enstitü,
7 Meslek Yüksekokulu, 5 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 30 Araştırma ve Uygulama Merkezinden oluşan
bir yapıyla faaliyet göstermiştir.
Yapılan bu çalışma birim olarak değerlendirdiğimizde, güçlü ve gelişmeye açık yönlerimizi ortaya
koymaktadır. Genel olarak bakıldığında üstün yönlerimizin fazla olduğu, belirlenen misyon ve vizyon
doğrultusunda çalışıldığı, imkanların kamu yararına uygun olarak kullanıldığı, mevzuatlara uygun
hareket edildiği görülmektedir.
Üniversitemiz, 2013–2017 yıllarına ait Stratejik Planımızda belirlemiş olduğumuz stratejik hedefler
ve faaliyetler doğrultusunda çalışmalarına devam edecektir.
156
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER
 Türkiye’de yükseköğretim alanında son on yılda meydana gelen büyüme, eski üniversiteler, yeni
kurulan üniversiteler, dünya sıralamalarında ön sıralarda yer alan üniversiteler gibi farklı fazlarda
üniversitelerden oluşan bir yapı meydana getirmiş olup her bir faz yükseköğretime farklı ölçeklerde
katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla her bir faz bir zenginlik olarak görülmeli ve yükseköğretimde
yapılacak düzenlemeler mutlaka bu yapıyı gözetmeli ve kendi hedeflerini belirlemede özerkliğe
imkân verilmelidir.
 Bölgenin yapısı dikkate alınarak yatırım ödeneklerinde avantajlar sağlanmalıdır.
 Teknopark alanının kurulması bölgede özel müteşebbislerin yatırımlarının artırılmasına ve istihdam
yaratılmasına olanak sağlayacak aynı zamanda Üniversitemiz ile kent ve sanayi işbirliğinin
gelişmesine katkıda bulunacaktır.
 Araştırma- geliştirme faaliyetlerine ilişkin olarak öz kaynakların sınırlı olması nedeniyle istenilen
düzeyde faaliyet yapılamamaktadır. Bütçede yeterli ödenek tahsis edilmesi halinde bilimsel
araştırma çalışmaları ve bilimsel yayınlarda artış sağlanabilecektir.
 Akademik ve idari personel açısından kenti cazip kılacak tedbirler alınmalıdır, kentin pahalı olması,
kiraların yüksek olması, akademik ve idari personel için dezavantaj olmaktadır.
 Uygulamaya yönelik koordinasyon işlevinin güçlendirilmesi gerekmektedir.
 Proje geliştirme ve uygulama kapasitesinin artırılması gerekmektedir.
 Bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami derecede fayda sağlanması gerekmektedir.
 Kendini analiz etme, yenileme ve konumlandırma kapasitesinin geliştirilmesi, iç kontrol süreçlerinin
işlevselliğinin sağlanması gerekmektedir.
157
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
EK-1
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir,
tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin
yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller ile iç denetçi raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Zonguldak–2016)
Prof. Dr. Mahmut ÖZER
Rektör
158
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Faaliyet Raporu
EK-2
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; bu idarede,
faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini,
izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin
zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde
yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
(Zonguldak -2016)
Hüseyin ONAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
159

Benzer belgeler