TAHMİN VE ÖNGÖRÜ

Transkript

TAHMİN VE ÖNGÖRÜ
Fikirler&Düşünceler
İş-Yönetim-Pazarlama-Satış
Sayı:8
Şubat2016
CüzdanımdaŞimdiKaçParaVar?
Bu ayki yazımda sizlerle, yönetim araçlarından “Tahmin Edebilme & Öngörebilme”
konusunupaylaşacağım.
Sizce,benbuyazıyıyazarken;
- Neredeyazıyorum?
- Neileyazıyorum?
- Vesonolarakdabuyazıyıyazarkencüzdanımdakaçparavar?
Tahminedebilirmisiniz?
Zordeğilmi?İçinizdensöyledikleriniziduyuyorum.☺Bunu,şununiçinyaptım:Bilmediğiniz
bir şeyi tahmin etmek çok zordur. Bunun tam tersi olduğunda yani, konuyla ilgili bilgi ve
tecrübesahibiyseniz,tahminetmekbirazdahakolaylaşır.Kibizimülkemizdetahminetmekbir
çok kişiye büyük keyif verir. Hatta “ben demiştim, ben söylemiştim” demek, yaşanan tatsız
olayların sonunda bize büyük keyif verir. Çünkü, “Ben, 40 yıldır bu işi yapıyorum ve
biliyorum!”demek,biziduygusalyöndendebesler.İşteböyleyaparak,tahminlerdebulunup,o
tahminlerin gerçekleşmesiyle birlikte , kısa bir dönem sonra özgüven, yerini şuursuz bir
özgüvenebırakırvekişibazenfarkındaolmasınarağmenbudurumlabaşedemez.Çünkü,artık
durumkontrolaltındadeğildir.
Bir de öngörüsüzlük var : Pazara zamanında çok güçlü bir şekilde girmiş, gelişen ve değişen
müşteri taleplerini takip edememiş bir sürü markalar vardı; Kodak ve Nokia gibi. Şimdi
neredeyseyoklar.Neden?Pazarıöngöremedikleriiçin!Dijitalfotoğrafmakinelerininçıkması
ileberaber,gereklideğişikliklerizamanındayapamayıppazarıkaybettiler.
Fikirler&Düşünceler
İş-Yönetim-Pazarlama-Satış
Sayı:8
Şubat2016
Çocuklarınızla hiç araba yarışı veya benzeri bir oyun oynadınız mı ? Oynayanlar bilirler.
Özellikleilk3-5seanstaçocuklarınızaaçıkarayenilmişlerdir.Arabakullanmayıbilmemelerine
rağmençocuklarınızsiziyendiler.Çünkü,onlarbukonudasizdendahatecrübeliler.Siz,nerede
manevrayapmanızgerektiğinikestirenekadar,onlarsüratletümkavşaklarıgeçtiler.Neyin,ne
zamanolacağınısizdeniyibiliyorlardı.Edindikleritecrübelersayesindepro-aktifdavranıp,sizi
yendiler. Düşündüğümde şaşırmıştım. Bir de onlardaki özgüven patlamasını düşünün lütfen.
Sizenedemişlerdiacabasiziyendiktensonra...
Aslında diyorum ki; 2016 ve 2017 yıllarının sıkıntılı olacağı aşikar. Politik, ekonomik,
sosyolojik ve teknolojik çevreyi incelediğimizde tüm kaynaklar bunu doğruluyor. Bu nedenle
yapacağınızişleritahminetmekiçinbirazvakitayırıpanalizyapın.Sadeceanalizyetmez.
Tez-antitez-sentezdegerekli.
Şirketiniz ne durumda ? Büyüyorsa iyi ancak, çok hızlı büyüyorsa, yaşayacağınız problemleri
öngörmenizgerekir.Çoksıkrastladığımbirörneklekonuyutoparlayayım:
Üretim yapan şirketler, üretim yapmayı çok severler ve iyisini, daha iyisini üretmek için çok
daha şevkle çalışırlar. Üretim yapılır, stoklarda ürünler birikir. Peki pazarlama ve satış
neresindebutablonun?Satamazlarvezararhanesikabarır.Veya;
Pazarlamavesatışekibiçokgüçlüdür.Neverirsenizsatarlarancak,üretimyetersizkalır.
O zaman yine müşteri kaybı yaşanır. Yine şirket içinde bir kasırga kopar. Kısacası değerli
okuyucular,eskilerinbirlafıvar:Perşembe’ningeleceğiÇarşamba’danbelli!Şirketyönetimini
bütünolarakgörmekveonagörehareketetmektefaydavar.Şahsikanaatimbuyılınbirazzor
geçeceği yönünde. Tüm göstergeler bunu gösteriyor. Yaşayacağınız problemleri tahmin edin,
öngörün. Buna göre önlem alın. A-B-C ve Kriz planlarınızı oluşturun veya yenileyin. Şahsi ve
şirket için yapacağınız harcamaları ve yatırımları bir gözden geçirin. Karar almadan önce
durun,araverin.Sakinkafailetekrardüşünün.Sonrakararıuygulayın.
Hepinizesağlıklıveenerjidolugünlerdilerim.
Saygılarımla,
FıratÇAPKIN
[email protected]
www.firatcapkin.com.tr

Benzer belgeler