Genel Enerji Koruma ve Sa¤lama Çözümler

Transkript

Genel Enerji Koruma ve Sa¤lama Çözümler
©2002. Tüm haklar› sakl›d›r. Tüm APC ticari markalar›n›n sahibi American Power Conversion Corporation'd›r. Di¤er ticari markalar ilgili sahiplerine aitlerdir. Özellikler önceden haber verilmeden de¤ifltirilebilir.
PART# 996-2223D
APC Merkez
APC Kuzey Amerika
132 Fairgrounds Road
West Kingston RI
02892
Web: www.apc.com
E-posta:
[email protected] Tel:
(+1)401-789-0204
Faks: (+1) 401-789-3710
APC Latin Amerika
5301 Blue lagoon Drive,
Suite 610, Miami -FL
33126
Tel: (+1) 305 266 5005
Faks: (+1) 305 266 9695
Almanya
Tel: 018 05180-170
Güney Afrika
Tel: (+27) 11 465 5414
Novosibirsk
Tel: (+7) 3832 320005
Avusturya
Tel: (+43) 081 00011 98
‹talya
Tel: 800 874 731
Orta Afrika
Tel: (+353) 91 702 287
Balkanlar
Tel: (+36) 1 209 4678
‹spanya
Tel: 902 159 152
Orta Do¤u
Tel: (+971) 4 3433 404
Benelux
Tel: 0900 202 1177
‹ngiltere
Tel: 087 0845 8520
Polonya
Tel: (+48) 22 666 0011
Bat› Afrika
Tel: (+33) 1 41 90 5201
‹sveç
Tel: (+46) 0200 895 283
Portekiz
Tel: (+351) 21 44 07 300
Çek ve Slovak Cum.
Tel: (+420) 2 4144 2404
‹svicre
Tel: (+41) 084 84440 00
Türkiye
Tel: (+90) 216 362 0000
Danimarka
Tel: (+45) 70 27 01 58
Kuzey Afrika
Tel: (+33) 1 41 90 5239
Ukrayna
Tel: (+380) 44 295 5292
Do¤u Afrika
Tel: (+353) 91 702 287
Macaristan
Tel: (+36) 1 209 4678
Yunanistan
Tel: (+30) 10 80 99 695
Finlandiya
Tel: (+358) 9 800 13374
Moskova
Tel: (+7) 095 929 9095
Fransa
Tel: (+33) 1 41 90 5200
Norveç
Tel: (+47) 800 11 632
APC Avrupa
APC Ireland
Ballybrit Business Park
Galway - Ireland
Tel: +353 91 702000
Faks: +353 91 756909
APC Asya Pasifik
APC Australia
Level 13 The Denison
65 Berry Street
North Sydney NSW 2060
Tel: +61 2 8923 9373
Faks: +61 418 441 338
Genel Enerji Koruma
ve Sa¤lama Çözümler
APC imalat sistemi
afla¤›daki standartlarla
uyumludur:
ISO 9001 ve ISO 14001
verilerinizin
oluflturuldu¤u,
iletildi¤i ve
sakland›¤› yerde
güç korumas
Legendary Reliability
TM
Legendary Reliability
TM
APC, her kaliteli cihaz›n ard›ndaki güç
Veri kayb›n›n en önemli nedeni enerji sorunlar›d›r
% 45
1981'de kurulan American Power Conversion (NASDAQ: APCC), ani
gerilim yükselmeleri engelleyici cihazlar, kesintisiz güç kaynaklar› (UPS),
enerji düzenleyici cihazlar, iliflkili yaz›l›mlar ve Hiç Durmayan A¤lar için
profesyonel ve dan›flmanl›k hizmetleri gibi genel, kullan›c›dan kullan›c›ya
enerji koruma ürünleri ve hizmetlerinin önde gelen kurulufludur. APC'nin
ev ve ifl yerleri için tasarlanm›fl kapsaml› çözümleri, her boydaki hassas
elektronik ve endüstriyel cihaz ile a¤ ve iletiflim cihaz›n›n
yönetilebilirli¤ini, kullan›labilirli¤ini ve performans›n› artt›r›r.
SIRAYLA:
Enerji Kesintisi
Ani yükselme: % 45.3
F›rt›na Hasar›: % 9.4
Yang›n / Patlama: % 8.2
Donan›m/Yaz›l›m
Hatas›: % 8.2
Sel ve Su Hasarlar›: % 6.7
Deprem: % 5.5
fiebeke Kesintisi: % 4.5
‹nsan Hatas›/Sabotaj:% 3.2
Yüksek Gerilim
Ar›zas›: % 2.3
Di¤er: % 6.7
Kaynak: Beklenmeyen Durum
Planlama
Enerji koruma endüstrisinde APC
çeflitli biçimlerde kendini ön
plana ç›kartmaktad›r.
• Tüm çözümler bir arada
Uygulaman›z için do¤ru enerji
koruma çözümü nas›l seçilmeli
- APC veri merkezlerinden
büyük kurulufllara kadar her
ortamdaki kritik cihazlara dünya
çap›nda "en kaliteli" enerji
koruma ve yönetim çözümleri
sa¤lar.
APC'nin bilgisayarlar için dünyan›n en büyük enerji koruma cihaz› sa¤lay›c›s›
haline gelmesini sa¤layan unsur, sizin uygulaman›za odaklanmas›d›r.
• Finansal güç
- APC'nin
tutarl› gelir ve kazanç
performans›, APC'yi biliflim endüstrisinde cazip bir ortak haline
getirmektedir.
• Rasyonel üretim - Pazar buldu¤u büyük co¤rafi bölgelerin
hepsindeki üretim tesisleri ile, APC dünya çap›ndaki tüm müflterilerine
yüksek kaliteli ve son teknolojiyi yans›tan ürünler sunabilmektedir.
• Yeni ürünler
sunma - APC
Size en uygun maliyeti ve en büyük üreticiden gönül rahatl›¤›yla alma
olana¤› sunuyoruz (hatta biz di¤er tüm markalar›n toplam›ndan daha fazla
bilgisayar› ve a¤› koruyoruz).
Enerji korunmas›n› seçmeden önce iki basit soruyu
yan›tlamal›s›n›z …
1.Hangi cihaz› korumal›y›m?
2.Bu cihaz hangi yolla korunmal›?
En küçük evlerde veya en büyük ofislerde kullan›lmalar›na bak›lmaks›z›n tüm
hassas elektronik cihazlar kötü enerjinin verece¤i zararlara aç›kt›r.
donan›mlar›
müflterinin "gerçek"
ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak üzere
tasarlanmaktad›r.
Enerji kesildi¤inde neler olaca¤›n› düflünün. Evinizdeki tüm saatleri ve video
al›c›n›z› yeniden ayarlaman›z gerekir. Bir veri merkezinde ve a¤ ortam›nda,
tüm sunucular›, hublar›, yönlendiricileri s›f›rlaman›z ve kesintiden dolay›
meydana gelen sorunlar› gidermeniz gerekir; tüm bu sorunlar ifl
istasyonlar›na kadar gider. Enerji yönetimi yaz›l›m› ve aksesuarlar› ile
Kesintisiz Güç Kayna¤› (UPS) fleklindeki bir APC enerji koruma çözümü, sizi
bu rahats›zl›klardan kurtar›r ve veri kayb› veya hatas›n› ortadan kald›r›r.
• Geliflmifl enerji
yönetimi
yaz›l›m› - APC'nin
kendi yaz›l›m ekibi,
endüstride en çok
kullan›lan iflletim
sistemleri ve sunucu yönetimi ortamlar›n› destekleyen, ek olarak Web
yönetimi yetenekleri de sunan bir enerji yönetimi yaz›l›m› gelifltirmifltir.
Örne¤in, tüm bir veri merkezinin korunmas›, uzak internetworking
cihazlar›n›n, uzak sunucular›n, ifl istasyonlar›n›n, bu parçalar aras›ndaki tüm
iletiflim cihazlar›n›n, genifl alan a¤›na da¤›lm›fl k›ymetli çevre birimlerinin
korunmas› anlam›na gelir.
Bu konuda daha ayr›nt›l› bilgi almak için, lütfen bilgisayar sat›c›s›na veya
APC'ye baflvurun. Büyük veya küçük, APC'nin sizin için bir koruma çözümü
vard›r ve iflinizin güvenli ve gelir getirecek flekilde büyümesine yard›mc›
olaca¤›m›z› umar›z.
Olaylar
% 87
DALGALANMA
Voltaj düflüklü¤ü olarak
da bilinen dalgalanmalar,
voltaj seviyesindeki k›sa süreli
voltaj azalmalard›r. Bu, Bell
Laboratuarlar›nda
yap›lan bir çal›flma
sonucunda tüm
enerji düzensizliklerinin % 87'sini
oluflturdu¤u saptanan, en bilinen
enerji sorunudur.
VOLTAJ DARBES‹
Darbe olarak da bilinen voltaj
darbesi, voltajdaki anl›k ve çarp›c›
art›flt›r. Voltaj dalgas›na benzer
flekilde, voltaj darbesi de enerji
hatt›ndan, seri girifl hatt›ndan veya
telefon
hatt›ndan
elektronik
cihaza girebilir
ve bileflenlere
hasar verebilir
veya tamamen
tahrip edebilir.
KES‹NT‹
Kullan›lan enerjinin
tamamen kesilmesi.
AN‹ YÜKSELME
Yaklafl›k olarak
saniyenin 120'de
biri kadar k›sa bir
süre için voltaj›n
yükselmesi.
GÜRÜLTÜ
Elektro Manyetik Giriflim (EMI) ve
Radyo Frekans› Giriflimi (RFI) sonucu
meydana
gelen
elektriksel
gürültü,
flebeke
elektri¤inin
olmas›
gereken
yumuflak
sinüs dalga
fleklini bozar.
Legendary Reliability
TM
A N‹ Y ÜKSELME
VE
P ‹LLER
yüksek performansl› ani yükselme korumas›
‹ngiliz, Frans›z ve Alman Sistemleri için Ani
Yükselme Korumas›
SurgeArrest® E10/E20
Bilgisayarlar ve evde kullan›lan elektronik eflyalar için ucuz, ani
yükselme korumas›
• 5 korumal› ç›k›fl
• 4 (‹ngiltere) ve 5 (tüm di¤er modeller) korunmal› ç›k›fl
• Yerleflik tek hatl› telefon korumas› (her modelde mevcut de¤ildir)
• < %15 izin verilen voltaj
• Üstün tasar›m ve kablo yönetimi
• Tek hatl› modem/faks/telefon korumas›
(RJ-11) (her modelde bulunmaz)
• Kullan›c› taraf›ndan ayarlanabilen devre kesici
Nitelikli ürünler için ani yükselme korumas›
• < %15 (E10) / < %5 (E20) izin verilen voltaj
• Kablo döfleme hatas› göstergesi
SurgeArrest® Notebook Pro
APC Travel Power
Sürekli güç koruma – DC/AC Çevirici
Gezici profesyoneller için dünya çap›nda ani yükselme
korumas›
• 75 veya 140 Watt kesintisiz güç
• SurgeArrest Notebook, AC ve telefon hatt› ani
yükselmelerinden korur
• Oto/uçak uyumlulu¤u
• Portatif flarj (GSM telefonlar için de)
• Birçok notebook bilgisayarla uyumludur
• Universal uyumluluk
• ‹ki veya üç diflli modelleri mevcuttur
ProtectNet™
USB Hücresel fiarj Cihaz›
Herhangi bir dizüstü bilgisayardaki USB port üzerinden
hücresel telefonunuzu flarj edini
• Sisteminizi veri hatt›ndaki hasar verici ani
yükselmelerden korur
• Tak›n ve fiarj edin (yaz›l›m gerekmez)
• PC ve Mac Uyumlu - • Minimal ve Çok Hafif
• Seyahat s›ras›nda art›k a¤›r adaptörleri tafl›man›za gerek yok !
• Frans›z veya Alman fifl ile kullan›labilir
Zararl› ani yükselmeler, Dalgalanma ve Voltaj Darbeleri için flu adrese gidin:
www.apc.com/power/power_event.cfm
APC’nin yeni Notebook Pili Kartuflu
ürünlerinin notebook bilgisayarlara güç verme
yöntemiyle ilgili bilgiler için flu adrese gidin:
www.apc.com, Products (Ürünler) ve
Notebook battery (Notebook pili) seçene¤ini t›klat›n.
Güvenilir bir güç kayna¤› ve pil flarj paketi olan ve duvar prizinden ald›¤› AC gücünü DC
gücüne dönüfltüren APC Notebook AC Power Adaptörü ile ilgili daha fazla bilgi için flu
adrese gidin: www.apc.com ve Products (Ürünler),
Notebook AC Power Adapters
(Notebook AC Güç Adaptörleri) t›klat›n.
Cihaz›n›z . . .
Genifl kapsaml› A¤lar ve PC sistemi korumas› için veri hatt› ani
yükselmelerini engelleme
• A¤lar, telekomünikasyon ve komünikasyon hatlar›nda kullan›l›r
Diz Üstü Bilgisayar Pilleri
Apple, Compaq, Dell, Fujitsu-Siemens, HP, IBM, Sony ve Toshiba gibi önde
gelen Notebook Bilgisayar› markalar› için yeni pil çeflitleri. Yolculukta
bilgisayar›n›z›n daha uzun bir süre çal›flmas›na m› ihtiyac›n›z var? Yoksa
yaln›zca biten bir Notebook pilini de¤ifltirmeniz mi gerekiyor?
• 100’den fazla, farkl› Dizüstü modeliyle uyumu 50 pil
• OEM pil spesifikasyonlar›yla uyumlu ya da onlardan üstün
• Daha uzun çal›flma süresi (en son hücre teknolojisi)
• Bir y›ll›k garanti
• ISO 9002 Kalite Sertifikas›
APC’nin tüm ürün çeflitleriyle ilgili bilgi almak için flu siteyi ziyaret
edin: www.apc.com/products ve “product list” (ürün listesi) t›klat›n.
sorun . . .
çözüm. . . .
Elektronik eflyalar, faks ve telesekreterler
y›ld›r›m düflmesi, güçte ola¤an ani yükselmeler
Surge Arrest®
Notebook Bilgisayarlar
y›ld›r›m düflmesi, güçte ola¤an ani yükselmeler
Notebook Pro
Masaüstü Bilgisayarlar
y›ld›r›m düflmesi, güçte ola¤an ani yükselmeler
SurgeArrest, Power Manager
Masaüstü Bilgisayarlar
y›ld›r›m düflmesi, güçte ola¤an ani yükselmeler
ve uzun süreli kesintiler veya voltaj düflüklükleri
Back-UPS®, Back-UPS® Pro
Sunucular, A¤
y›ld›r›m düflmesi, veri hatt›nda ani yükselmeler
ProtectNet
Sunucular, A¤
beklenmeyen flebeke gerilimi düflmeleri ve
gerilim düzensizlikleri
Smart-UPS®, PowerStack, Smart-UPS® DP
Sunucular, A¤,
Veri Merkezleri, Telekomünikasyon
beklenmeyen flebeke gerilimi düflmeleri ve
gerilim düzensizlikleri
Matrix, Symmetra®, Silcon®, PowerChute plus ve Inventory
Manager, NetShelter Rack Ürünleri ve aksesuarlar›
BACK-UPS®
Back-UPS® ES veya CyberFort™
350 ve 500
Evinizdeki ve ofisinizdeki bilgisayarlar için ekonomik
yedek akü ve ani yükselme korumas›
• Befl ayr› ülkeye uygun ç›k›fl - 3 yedek akü ve 2 adet ani
yükselme ç›k›fl›
• Windows 98, Windows Me ve Mac OS 9 (9.0.4 veya
yukar›s›) için dosya kaydetme, otomatik kapatma
yaz›l›m› ve Windows 2000 için yap›land›rma yaz›l›m›
• Internet’e haz›r - 1 hatl› telefon/faks/modem/DSL ani
yükselme düzenlemesi
güvenilir enerji korumas›
Back-UPS® 650
Tüm sisteminiz için acil durumlarda kullan›lacak yedek
akü ve ani yükselme korumas›
• 3 akü ve ani yükselme ç›k›fl›; 1 yaln›zca ani yükselme
ç›k›fl›
• Y›ld›r›m düflmesi ve ani yükselme korumas› maksimum
donan›m korumas› sa¤lar
• Kullan›c› taraf›ndan ayarlanabilen seçenek dü¤meleri akü gücünden
tasarruf etmenizi sa¤lar
• USB kabosuyla kolay ba¤lanabilirlik
• Windows 95/98/ME, Windows NT ve Windows 2000 için
ÜCRETS‹Z dosya kaydetme ile beraber seri
ba¤lanabilirlik
Back-UPS® CS 350 ve 500
Back-UPS Pro® 280 - 1400
Ev ve Ofis Bilgisayarlar› için güvenilir
enerji korumas›
Ticari ifl istasyonlar› için ak›ll› yedek akü ve ani
yükselme korumas›
• 3 akü ve ani yükselme ç›k›fl›,1 adet yaln›zca ani
yükselme ç›k›fl›
• 3 akü ve ani yükselme ç›k›fl›; 1 yaln›zca ani
yükselme ç›k›fl›
• Internete haz›r, telefon/DSL/modem veya faks hatt› için
ani yükselmeden koruma
• Internete haz›r modeller modem/faks
cihazlar›n›z› korur
• Windows 95/98/ME, Windows NT ve MAC OS 9 (9.0.4
veya yukar›s›) için ÜCRETS‹Z dosya kaydetme,
otomatik kapatma yaz›l›m› ile birlikte USB ve seri
ba¤lanabilirlik, ayr›ca Windows 2000 için ücretsiz
yap›land›rma yaz›l›m›
• Windows 95/98/ME, Windows NT ve Windows 2000 için
ÜCRETS‹Z dosya kaydetme, otomatik kapanma yaz›l›m› ile
beraber seri ba¤lanabilirlik
PC’nizi, ifl istasyonunuzu veya a¤›n›z› korumak için ihtiyac›n›z olan UPS çözümü hakk›nda daha fazla
bilgi için flu adrese gidin: www.apc.com ve
sizing (boyut) seçene¤ini t›klat›n
UPS’niz eski mi? Eski birimler ve akülerinizi yeni
bir UPS almak için ödeyece¤iniz tutar›n küçük
bir bölümü karfl›l›¤›nda de¤ifltirilebilirsiniz.
www.apc.com/support/upgrade.cfm adresine gidin.
APC’nin Kablo Yönetimi Kitlerinin,
temel kapanma ifllevleriyle beraber
APC Back-UPS® ve iflletim
sistemleri aras›nda iletiflime izin
vermesi konusunda daha fazla bilgi
için flu adrese gidin: www.apc.com
ve Products (Ürünler), Cable
interface kits (Kablo Arabirim kitleri)
seçeneklerini t›klat›n.
SMART-UPS®
performans güç korumas›
Smart UPS® On Line
PowerStack™ (250va ve 450va)
Sunucular ve A¤lar için çifte dönüflüm çevrimiçi enerji korumas›.
Rafa yerlefltirilmifl/‹stiflenmifl internetworking
cihazlar› ve ince sunucular için optimum
enerji korumas›
• Sorunsuz, kesintisiz sinüs dalgas› gücü - Pillere giden ve
pillerden gelen gerilim aktar›m süresinin s›f›r, gerilim ve
frekans regülasyonunun kesintisiz
olmas›, enerjinin cihazlara güvenilir
bir flekilde verilece¤i anlam›na gelir;
• Esnek form - Yeni Smart-UPS, hem raf hem de
zemin uygulamalar› için, de¤iflken sunucu formlar›na uymak üzere
yap›land›r›labilir; varolan müflteri a¤ ortamlar›na bütünleflme
sa¤lamas› amac›yla siyah renktedir;
• Geliflmifl batarya bak›m› -Bütün Smart-UPS On-line ürünleri,
kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilebilen, sistemi kapatmadan tak›l›p
ç›kar›labilen piller içerir;
• Ölçeklenebilir çal›flma süresi - Smart-UPS On-line modelleri, uzun
süreli elektrik kesintileri s›ras›nda sisteme güç vermek amac›yla
harici yedek pillerle 8 saat kullanabilecek flekilde yap›land›r›labilir;
• Otomatik baypas - Ç›k›fl gücü, UPS afl›r› yüklemesi durumunda dahi
kullan›c› müdehalesi gerekmeden kesintisiz bir biçimde cihazlara
iletilir. Bu, sistemi kapatmadan bak›m yapmaya olanak verir.
• Yönetilebilirlik: Smart-UPS On-line, PowerChute® plus yaz›l›m› ve
Web/SNMP Yönetim kart› ve Çevresel izleme kart› dahil APC’nin
bütün yönetilebilirlik aksesuarlar› ile beraber yönetilebilir.
Smart-UPS® (420va - 5000va)
Sunucular ve a¤lar için güçlü enerji korumas›
• En önemli ihtiyac›n alan oldu¤u rafl› sistemlerde, internetworking
cihazlar› için 1 birimlik raf alan› kullan›r
• Uzaktan bafllatma yetenekleri, SNMP, Web, Telnet veya modem
ba¤lant›s› için MasterSwitch ile birlikte gelir; (Bkz: Raf montaj yerleri ve
Enerji Yönetimi Aksesuarlar›)
• Hat etkileflimli tasar›m
• PowerChute plus ile birlikte gelir
Smart-UPS® DP
Sunucular, orta boy sistemler ve ifl için kritik
uygulamalarda güçlü enerji koruma (4-10KW)
• Görünen enerji için de¤il Gerçek enerji için ölçüm
(Watts = VA) - Yeni “enerji faktörü düzeltilmifl”
bilgisayar yüklerinin çekifli s›ras›nda % 25 daha fazla
gerçek enerji
• Çevrimiçi tasar›m: Çevrimiçi çevirici, girifl gücüne
bak›lmaks›z›n ç›k›fl gücünü art›, eksi %2 de¤erinde dengede tutar.
• % 95,5 verimlilik: Sektördeki benzeri ürünler aras›nda en az güç tüketimi
sa¤lar. Bu, maddi tasarruf anlam›na gelir.
• Do¤rultulmufl Girifl Güç Faktörü (PF yaklafl›k =1)- Ana flebekenin etkisi
olmaz; kullan›c› donan›m› ve flebeke operasyonlar›yla elektronik giriflim
engellenir.
• Hat etkileflimli tasar›m: Kritik önemi olan cihazlar›n voltaj
düflmesi ve afl›r› voltaj koflullar›nda düzeltilmifl voltajla
beslenmesini sa¤lar
• Veri iflleme ortamlar›nda gücün UPS’den kesilmesi için harici ba¤lant›
• Temiz sinüs dalgas› ç›kt›s›: fiebeke benzeri
ç›k›fl›yla, kritik önemi olan cihazlar›n ›s›nmadan
çal›flmas›n› ve uzun süre kullan›lmas›n› sa¤lar
• Düflük Bozulmal› Sinüs Dalgas› - Optimum performans ve düflük ›s›
yay›l›m› için flebeke dalga formu benzetmesi.
• Zemin ve raf tipleri mevcuttur
• Sistem yönetimi için Tümleflik SmartSlot ve PowerChute + ile
bütünlefltirilmifltir*
• Otomatik Pil Yönetim Sistemi - Gerçek akü testleri, aküler bitmeden
önce haberiniz olmas›n› sa¤lar.
• Statik Baypas ve opsiyonel bak›m baypas› - UPS elektronik parçalar›nda
ciddi derecede afl›r› yüklenme veya ar›za oldu¤unda kritik yükü
b›rakmadan baypasa aktar›r.
• Opsiyonel Galvanik izolasyon transformatörleri
• A¤la bütünlefltirmek için SNMP arac›s›*
• Sistem yönetimi için tümleflik SmartSlot ve PowerChute.
• Sistem Etkinken tak›l›p ç›kar›labilen aküler: Aküleri kritik yük kesilmeden
de¤ifltirilebilir
• Acil kapatma ve tekerlekler standartt›r.
• Çal›flma süresi art›r›lm›fl modeleri mevcuttur
• Powerchute Plus ile birlikte gelir
• 2 Smart-UPS (700va - 3000va) ve APC Redundant Switch ile yedekli
çözüm
*SU420INET ve SU620INET modellerinde bulunmaz
Smart-UPS® on-line hakk›nda daha fazla bilgi için flu
adrese gidin: www.apc.com ve; Product (Ürün),
Smart-UPS® seçeneklerini t›klat›n.
Smart-UPS® DP hakk›nda daha fazla bilgi için flu adrese
gidin: www.apc.com/gb ve Product (Ürün),
Smart-UPS® DP seçeneklerini t›klat›n.
SYMMETRA®
VE
MATRIX-UPS™
APC Symmetra® Ailesi
www.apc.com/products/symmetra/ ve
www.apc.com/products/symmetra_rm/
Krtik öneme sahip sunucu, a¤, telekomünikasyon ve nitelikli cihazlar için
ölçeklenebilir, yedeklenebilir, servis verilebilir ve yönetilebilir enerji korumas›
• Çevrimiçi, çift dönüflüm
• N+1 yedekli tasar›m sürekli enerjiyi garanti eder
• Ölçeklenebilir enerji, çal›flma süresi ve yedeklenebilirlik
• One-Minute Maintenance™. Kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilebilen, sistem
etkinken tak›l›p ç›kar›labilen modüller servis ve ölçekleme s›ras›nda
çal›flmaya ara verme gereksinimini ortadan kald›r›r.
• Denetim ve yönetim için kullan›c› dostu ekran
• Tümleflik Web/SNMP yönetimi
• Yerleflik Baypas
• Yönetim yaz›l›m› ile birlikte gönderilir
APC Symmetra® Power Array™
4-16 kVA (1 ve 3 faz)
• 4kVA güç modülü ad›mlar›yla ölçeklenebilir
enerji
Symmetra® RM 2-6 kVA
(1 faz-Rafa monte edilebilir)
S ILCON® S ER‹S‹
Silcon® Serisi
3 fazl›, veri merkezleri, tesisler ve önemli uygulamalar için çevrimiçi güç
koruma
• Delta Conversion On-line™, tek bir üründe yüksek verimlilik
(% 97) ve düflük girifl ak›m› harmonikleri (% 5’den az) sa¤lar. Düflük ›s›
kayb›, havland›rma harcamalar›n› düflürür. Daha az enerji tüketimi,
enerji harcamalar›n› afla¤› çeker
• 10-480 kVA aral›¤›nda
N+1, N+2 ve N+3
yedekleme. Paralel
yap›land›rmada 9 birime
kadar birlefltirme
• Harmoniklerin
zararlar›ndan korur; küçük
sigortalar ve ince kablolar
kurulufl masraf›n› azalt›r.
Fazladan süzücü ve
do¤rultucu alman›z
gerekmez
• % 100 güç faktörü
do¤rultulmufl bilgisayar yüklerini destekler. Tam oranl› çevirici, kVA=KW
anlam›na gelir.
Silcon® Serisi ile ilgili daha fazla bilgi almak için flu adrese gidin:
www.apc.com ve Product (Ürün), Silcon® seçeneklerini t›klat›n.
• Optimum raf çözümü- Yaln›zca 8 Birim
yüksekli¤inde. Tüm raflara s›¤ar
• 2 kVA güç modülü ad›mlar›yla ölçeklenebilir
enerji
Symmetra® RM 8kVA, 12kVA (N+1)
veya 16 kVA (N)
(1 faz-Rafa monte edilebilir)
Risk alt›nda m›s›n›z? Enerji sorunlar›ndan ne ölçüde
etkilendi¤inizi bulmak için flu adrese gidin:
www.apc.com/tools/risk/index.cfm.
• Optimum raf çözümü- Yaln›zca 15 Birim
yüksekli¤inde. Tüm raflara s›¤ar
• 4kVA modüllerle 12kVA (N+1) veya 16 kVA (N)
olarak ölçeklendirilebilir
Yat›r›m olanaklar› hakk›ndaki sorular›n›z için flu adrese gidin:
www.apc.com/corporate/investor/.
APC Matrix-UPS® 3 ve 5 kVA (1 faz)
www.apc.com/products/matrix-ups/
Sunucular, orta boy sistemler ve ifl için kritik
uygulamalarda modüler enerji koruma
• Hat etkileflimli
• Ömür boyu düflük maliyet, optimum tasar›m ve
yüksek verimle veri merkezinizi, kritik önemdeki
cihazlar›n›z› korur
• Matrix bileflenleri, yük kesilmesi olmadan
de¤ifltirilebilir veya onar›labilir
• Yönetim yaz›l›m›yla birlikte gönderilir
APC ürünleri sat›n alma konusunda daha fazla bilgi almak için
www.apc.com adresindeki Web sitemizin Shop APC (APC ile
Al›flverifli) bölümüne gidin.
APC, PC Magazine taraf›ndan “Dünyay› de¤ifltiren 100 Teknoloji
Firmas›” aras›nda seçilmifltir (10/99).
Kaynak: PC Magazine, Oct. 19,1999. ©1999, ZD, inc.
TM
Legendary Reliability
TM
KORUMALAR, RAFLAR, AKSESUARLAR
Y AZILIM Y ÖNET‹M‹
VE
K ABLOLAR
®
NetShelter® VX muhafazalar›
PowerChute Ticari Sürümü
Gereksinmeleri karfl›lamak üzere
tasar›mlanm›fl gelecek neslin, yüksek
kaliteli muhafaza çözümleri.
BT idarecilerinin , sunucu ve ifl istasyonlar›n›n, güvenli
sistem kapatmas›na ve de UPS yönetime olanak
sa¤layan departman seviyesinde yönetim yaz›l›m›
• Entegre arka kablolama kanall› Kablo
• Bir a¤ üzerinde ayn› anda 25 adete kadar UPS'i
merkezi olarak yönetir
Yönetimi
• So¤utma/Hava Ak›m›, ön ve arka kap›lara
taze hava verir
• Tavsiye edilen Önlemler, hata tan›lama sürecini
h›zland›r›r
• Kolay donat›m kurulumu için Kullan›m›
Kolay Etiketli U konumlar›.
• Y›¤›nsal konfigürasyon, UPS konfigürasyonunu h›zl›
ve kolay k›lar
• EIA-310-D uyumlu sunucu ve a¤
oluflturma ayg›tlar›na uyum sa¤layacak
flekilde Tasar›mlanm›fl Esneklik.
• Güç Analizi, beklenmedik güç durumlar›nda kullan›c›lara uyar›da
bulunur
• Yere tespitleme için Stability (Dura¤anl›k) 907 kg dura¤an yük a¤›rl›¤›
(725 kg dinamik) olanaklar›.
PowerChute® Inventory Manager
• Güvenlikli Kilitlenebilir kap› ve yan paneller
UPS Yönetim Aksesuarlar›
Sistem kullan›labilirlik zamanlar›n› art›r›r; güvenli, yönetilen bir a¤
ortam› için denetleme sa¤lar
• APC UPS’ler için standartlar›
temel alan yönetim (Web/SNMP
Yönetim Kart›)
• Çoklu sistemlerin güvenli
kapanmas›
(2 ba¤lant› noktal› arabirim
geniflletici;
Share-UPS 8 ba¤lant› noktal›
Arabirim Geniflletici)
• Modem arac›l›¤›yla UPS izleme
(Bant d›fl› yönetim kart›)
• UPS etraf›ndaki ortam koflullar›n› izleme (Ortam ‹zleme Kart› ve Birimi,
Röle G/Ç Kart›)
APC UPS’leri için ilk Web tabanl› envanter yönetim arac›,
Masterswitch, Ortam ‹zleme kartlar› PowerChute SNMP
Arac›lar› (25 - 10000 UPS)
• Önlem almaya yönelik akü bak›m›na izin verir, çal›flma
kesintileri riskini en aza indirir
• Web taray›c›s› üzerinden, merkezi bir noktadan talep
üzerine eriflilebilen ayr›nt›l› UPS raporlar›
• UPS de¤iflkenleri kullan›c› tan›ml› efliklerin d›fl›na
ç›kt›¤›nda otomatik e-posta uyar›s›
APC KABLO ÇÖZÜMLER‹
LAN, Fiber, Fiber Kanal, standart kablo
aksamlar› dahil dizüstü, masaüstü ve sunucu
uygulamalar› için Kablo ve Ba¤lanabilirlik
Çözümleri.
• Her renkte Kategori 5, Gelifltirilmifl
Kategori 5. 10/ 100 BaseT, eternet kablolar›
• Çifte Muhafazal› Kategori 6
• Enerji denetimi ve da¤›t›m› (MasterSwitch, MasterSwitch Vertical Mount)
• USB kablolar
• APC UPS’leri için a¤ ba¤lant› noktalar› veya ek yuvalar (5 ba¤lant› noktas›
10Base-T Hub, Geniflletme Kasas›, Üçlü Geniflletme Kasas›)
• IEEE 1284 Paralel yaz›c› kablolar›
• UPS ç›k›fl›n›n an›nda kapat›lmas› (Uzaktan Kapatma Ayg›t›)
• SCSI, iç ve d›fl uygulamalar
• Video, VGA monitör kablolar› standart RS232, fare, klavye kablolar›
• APC UPS’leri için elde tafl›nabilen kontrol cihaz› (PowerView)
• Uzak mesafeler için seri UPS iletiflimi (‹zole Uzatma Kablosu)
• Raf, bilgisayar odas› veya veri merkezi üzerindeki birden çok sunucuyu
denetlemeye izin veren tek anahtar (KVM Anahtar›)
NetShelter ile sunucular›n›z›n uyumu konusunda afla¤›daki adreste bulabilece¤iniz sunucu uyumluluk çizelgesine bak›n:
www.apc.com/products/enclosures.cfm
APC’nin ba¤lanabilirlik çözümleri sunan ürünleri ile ilgili daha fazla
bilgi almak için flu adrese gidin: www.apc.com ve Products (Ürünler),
Interface Cables (Arabirim kablolar›) seçeneklerini t›klat›n.
PowerChute Inventory Manager’›n çal›flma fleklini gösteren
etkileflimli demo için flu adrese gidin:
www.apc.com/products/management/pc_invmanager.cfm
D C S ER‹S‹
Telekomünikasyon, veri iletiflim ve a¤ uygulamalar›na eriflim
DC Serisi WS200
Ekonomik, kompakt, duvara monte edilen birim,
48V DC’de 7.5 Amper kapasite.
• Çift yedekli do¤rultucu konveksiyonla so¤utulan
do¤rultucular
A P C G LOBAL S ERV‹SLER‹
APC Global Servisleri
Kapsaml›, kullan›c›dan kullan›c›ya servis ve destek
Enerji Yönetimi konusunda, Legendary Reliability tm (Efsanevi Güvenilirlik)
ile yeri ve saati ne olursa olsun yerinde servis veren Teknisyenler
sa¤layabilen tek kurulufl olan APC Global Services’in verece¤i iç huzurunu
hak ediyorsunuz.
• Tümleflik 7AH akü, AC kesintisinde dahi yükü besler
Tek Fazl› ürünler için APC Servisleri
• C tipi röle sinyaller ve görsel uyar›lar
• Bafllang›ç Servisi: APC sistemleri için ilk kez bafllatma servisi
• fiarj voltaj›n›n akü s›cakl›¤›yla denklefltirilmesi
• Düflük voltajl› akü devreden ç›karma
• Geniflletilmifl garanti: Tüm APC Tek Fazl› Sistemler için fabrika
garantisi + 1 y›ll›k garanti
DC Serisi PC300
• Yerinde Servis: APC sistemleri üzerinde, iflçilik, tafl›mac›l›k ücretleri ve
yedek parçalar dahil yerinde servis
54 V, 300 A’ya kadar ölçeklenebilir enerji sa¤layabilen, tümleflik
bekleme konumunda enerji sistemi.
APC Global Services, akflamlar› ve hafta sonlar› da bafllang›ç servisleri için
çal›flma saatleri d›fl›nda hizmet verir.
• 42 birim dolap; 19 inçlik montaj konfigürasyonu
• 20 sigorta kapasiteli DC da¤›t›m›
3 fazl› Sistemler için APC Hizmetleri
• 250 A ve yedek 50 A sa¤layabilecek en fazla alt› 50A
do¤rultucu
• Bafllang›ç Servisi: APC Silicon Serisi ürünleri için ilk kez bafllatma
servisi
• Tümleflik APC enerji yönetim denetleyicisi
• Yerinde Servis: APC sistemlerinin yerinde onar›m› için 1 y›ll›k servis.
Buna iflçilik, ulafl›m harcamalar› ve yedek parçalar dahildir (varsa,
yerleflik akülerle beraber). Farkl› servis saatleri mevcuttur.
DC Serisi PC56-1200
54 V DC’de 1200 A sa¤layabilen enerji dolab›
• 42 birimlik dolap; 19 inç montaj konfigürasyonu
• 54 V 1200 A toplam ak›m sa¤layabilecek oniki taneye kadar
100A do¤rultucu
• Tümleflik APC güç yönetimi denetleyicisi
Modüler Enerji Raf› - DC Serisi MX06
• Düflük güç kablosuz/hücresel iletiflim, VoIP, müflteri
tesisleri ve da¤›t›m› a¤ uygulamalar› için modüler rafa
monte edilebilen 48V DC alt sistemler
• Alt› 10.5A geniflli¤inde girdi do¤rultucu için
yap›land›rma
• Montajda kolayl›k için 19 inçlik raf montaj yeri
Da¤›t›m Dolab› - DC Series DC600
• Nominal 48 V de¤erinde maksimum 1000A
• 2 – 63A de¤erinde 60 MBC için uygun
• Tüm kenarlara eriflimle montaj kolayl›¤›
• Mikro ifllemci “kendi kendine ö¤renen” MCB alarmlar›
• Güç kapanmadan sistem geniflletmesi
APC’nin DC gücü çözümü sa¤layan tüm ürünleri için flu
adrese gidin: www.apc.com/products
• Önleme Amaçl› Bak›m Ziyaretleri: Müflterinin APC sisteminin ileride
de sorunsuz çal›flmas› için kontrol edilmesine ve s›nanmas›na izin
verir
• 7 x 24 telefonda teknik destek
• Harici Akü Servisleri (takma ve bak›m)
• APC Uzaktan ‹zleme Servisi, haftada 7 gün, günde 24 saat süreyle
müflterilerin yan›ndad›r: An›nda bildirim, APC Yerinde Servisle
birlikte oldu¤unda an›nda yan›t. Ortam ‹zleme ve Ayl›k Uyar›
Raporlar›.
APC Global Services ile ilgili ayr›nt›l› bilgiler için bizi flu adreste ziyaret
edebilirsiniz: http://www.apc.com/support/service/
• Yaln›zca enerji kalitesine odaklanm›fl düflük maliyetli servisler
• Gereksinimlerinize uyacak flekilde özellefltirilmifl kaliteli çözümler
• Do¤ru kurulum ve önlem almaya yönelik bak›m
• ‹fle yarayan bir enerji koruma stratejisini uygulamaya yönelik plan
APC Global Services, sistem
çal›flma süresini maksimuma
ç›kartmak ve müflterilerinin gönül
rahatl›¤›n› sa¤lamak üzere
gelifltirmifl oldu¤u, küçük, orta ve
büyük Enerji Koruma sistemleri
için yerinde, iste¤inize uyarlanm›fl
servisler sa¤lar.

Benzer belgeler