Askerlik Anıları

Transkript

Askerlik Anıları
ASKERL‹K ANILARI
Osmanl› zaman›nda Mehter Tak›m› halka halinde toplanarak gösteri yapard›.
Sene 1956, yedek subayl›k vazifemin son haftas›, terhis
zaman›m. Gelibolu, Dumantepe, 40. piyade alay›, 3. birlik.
Komutanl›¤›m› devretmem yak›n. 1. Ordu Komutan› rahmetli
General Rag›p Gümüflpala emri ile yeni kurulan ilk Askeri
Mehter Tak›m›’n› ‹stanbul’a sevk vazifesi bana verildi. Alay
karargah›nda bana verilen bu flerefli vazifeyi, heyecan ve
mutluluktan titreyerek dinledim. Bunun daha evvel deruhte
etti¤im merasim bölü¤ü komutanl›¤›ndan daha mes’uliyetli bir
vazife olaca¤›ndan emindim.
34
180 kiflilik, seçme, aslan gibi, boylar› 1.85 m.’den
afla¤› olmayan erlerden haz›rlanm›fl Mehter
Tak›m›’n› trenle ‹stanbul Sirkeci gar›ndaki garnizona gece yar›s› vard›k. Emir erim ‹smail Tuz
(Van’l›) babam ve annemle beraber evimize
döndüler, ben garnizonda tak›m›mla kald›m. Sabah
7 civar›nda haz›rland›k. Sirkeci’den Galata Köprüsü, Dolmabahçe Aç›k Hava Tiyatrosu yolu ile
Harbiye Ordu Evi’ne vard›k. Uygun ad›mlarla
‹stanbullular’›n sevgi ve hayranl›k dolu bak›fllar›
aras›nda ben önde, mehter Tak›m›m arkamda,
dünya benim, dünyalar bizim, gurur hepimizin. ‹lk
Mehterleri ‹stanbul’a getirmenin flerefi, mutlulu¤u,
bana uygun görülüp verilen bu mesuliyetin
kalbimde kalan (20 yafl›ndaki bir te¤menin) sanki
hayalmifl gibi gelen o nefis hat›ras›n› sizlerle
paylaflmak isterim.
180 kiflilik Mehter tak›m›mdan her aslan›ma, seneler sonra
dahi olsa askeri disiplin ve gururla verilen emri baflard›klar›
için ne kadar teflekkür etsem az.
Beraber yaflad›k, beraber baflard›k sa¤olsunlar….
Torkom Zabunyan, Toronto