K#PYAMHffi

Transkript

K#PYAMHffi
TURK STRNDARDLARI EN$TiTUsti
fiinr STANDARUTARTNA
uycuururnsLensi
TURKTSH STANDARDS INSTTTUTION
CENTITICATE
OTCONTONMITY
TOTI'AKI$H
$TANDAND$
MarkarunThnrmr .Pgscription,oftheMark
veyalor
TSE veya/or4S>
F O UJ
\/
BELGE NUMARASI
REFERENCE
NUMBEROF LICENCE
14.11.34|TSE-63443
eelerruiru
it-xvenili$rnniHi
13.02.2012
eeLerNiN
soNGEgEnlilixranini
13.02.2013
DATEOFFIRSI/SSUEOF LICENCE
LICENCE VALID UNTIL
BELGEsexiel KURULUSUN
ADI
NAME
OFTHELICENCE
HOLDER
glnXrrl
KOLAGOM
XlrUynSntLAR
SANAYIIVErlCnRrr LIMITED
BELGEseHlel KURULU$UN
aoResl
ADRESS
OFTHELICENCE
HOLDER
SAMANDIMEYUPSULTANMAH.EyUp SULTANcAD. BUHARA
SOKAKNO.7/ASANCAKTEPE
ISTANBUL
yenilol
unerinrt
KoLAcOMKIMvASALLAR
sANAyllve ricARET LiMITEDglRKET|
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
yenieonrsi
unerinrt
ADRESS QF THE MANUFACTURING PLACE
EYUPSULTANMAH.TYUPSULTANCAD.BUHAM
SAMANDIRA
SOKAKNO.7/ASANCAKTEPE
|STANBUL
lprel rolleu BELGENUMARAsI
(varsa)
INDICAT|ONOF SUPERSEDED LTCENCE(if any)
rescir-r-iricnni MARKAST
REG/SIEREDTRADEMARK
iucir-irrinx sTANDARDI
RELATED
TURKISHSTANDARD
KOLAGOM+$EKiL
ienneLi
TS EN 1568-4
t29.04.2010
BELGEKAPSAMI
SCOPE OF LICENCE
TS EN 1568.4/N
ISAN201O''YANGIN
SONOUNUCU
NROOTITN-TOPUK
KONSANTRELERI
SOLUNI+:suYLA
xnntgnallEN srvrLAntru
vuzeylrue uycuLANANDU9UKGENLE$Mrllropux
KONSANTRELERI''
-ALKoLEolneruEllsuLU rluu olugruRUcu rOpUr KoNSANTRELERI(AFFF-AR),yANGtN
stNtFt:B
-ALKOLE
olnengll FILMoLU$TURUcuFLoRopRorrlN rOpUx KoNSANTRELERI(FFFe-AR),yANGtN
SlNlFl:B
\
'
#
,i-lt
*tq,..-.--
/3.,rr,2012
*"'-
K#PYAMHffi
TURKSfANDARDLARI
ENST|TUSU
IsTnNeuLURUNBELGELEND|RME
MUDURU
*Enstitiim0zce
verilmekte
olan"lmalataYeterlilik
Belgesi"[email protected]
tarihinden
itibarenuygulamadan
kaldtnlmtghr.
'Bu belge,belgelendirilen
iiriinun,0retim yerinin Enstitumuzun
belirledigigartlankaqrtadiginrda gostorir.
TSE KaliteKampusuISTANBUL'lstanbulUeugnvtnovn rREN tsrASyoNU yANt BAYMMoGLU -cEBzE / KocAELt , Tet:0262653ot sz-20HAT.
Faks:026265308 49 . weo:
www.kampus.tse.org.tr'
e-mail:e-mail:[email protected]

Benzer belgeler

TSE-01 Pavo Kilitli Kapı Sistemleri Sertifikası 249.05 KB

TSE-01 Pavo Kilitli Kapı Sistemleri Sertifikası 249.05 KB vE TicARET ANoNiM$lRKET| iSTiKLAL MAHAHMETHAS|MCADNO:27ESENYURT ISTANBUL

Detaylı

bıolıfe

bıolıfe ve sadece gerekliolan yerlerde kullantnz' eldiven ve gozluk kullantntz. *Tahrig edicidir goz,yuz,der, ile temas ettirmeyiniz.G6z ve elle temastnda bol su ile ytkaytntz' *Kullanrmdan sonra elleriniz...

Detaylı