üniversiteler arası proje ekipleri güneş enerjisi teknolojileri çalıştay

Transkript

üniversiteler arası proje ekipleri güneş enerjisi teknolojileri çalıştay
ÜNİVERSİTELER ARASI
PROJE EKİPLERİ
GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ
ÇALIŞTAY RAPORU
“ORTAK HAYAL ORTAK GELECEK”
SOLARTR 2014
KONFERANS VE SERGİSİ
İZMİR
21.11.2014
HAZIRLAYANLAR
Burak İLHAN
Burak OKLAR
Büşra ALPDOĞAN
ORTA DOĞU
TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL
TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
Büşra BAYDAN
Engin TOPALOĞLU
Eren ULUSOY
İSTANBUL
TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
Erkan ADALI
Esra Nur TOPÇU
Fatih AÇIL
YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
Kutay BİBEROĞLU
Nur EYRİCE
Şafak MURATOĞLU
ORTA DOĞU
TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL
TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL
TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
Moderatör
Baran BALCI
YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
2
ÖNSÖZ
“Ortak Hayal Ortak Gelecek” temel hedefi ile ülkemizde güneş enerjisi teknolojileri
alanında çalışmalar yürütmekte olan proje ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu
olarak bu rapor yayınlanmaktadır.
Daha yaşanabilir bir dünyanın oluşturulmasında güneş enerjisi teknolojilerinin
öneminin değerlendirildiği ve iki günlük yoğun bir çalışma neticesinde açığa çıkan bu
rapor, ülkemizde bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.
Üniversite öğrencilerinin yıllardır süre gelen çalışmalarından elde ettiği bilgi birikimini,
ulusal ve uluslararası arenada katıldıkları organizasyon bilgi ve deneyimlerini
kıyaslamalar ile değerlendirmiş, çeşitli analizler ve yaklaşım metotları ile tespit etmiş,
nihayetinde ise bu alanlarda yaşanan temel sorunlara çözüm üretmeyi hedef tutmuştur.
Bu kapsamda açığa çıkan çözüm önerileri Üniversite / Sanayi / Kamu Kurum ve
Kuruluşları / Sivil Toplum Örgütlerinde gerçekleştirilen çalışmalara bir bakış açısı ve
çözüm önerileri kapsamını taşımaktadır. Rapor nihayetinde açığa çıkan sonuç ve
raporun temelini oluşturan her bir yaklaşım, konular üzerine yapılan uzun araştırmalar
ve tartışmalar neticesinde değerlendirilerek oluşturulmuştur.
Yapılan tüm değerlendirmelerin ortak bir hedefi olarak, ülkemiz geleceğine yapılacak
yatırımlardan en önemlilerinden birinin; güneş enerjisi teknolojileri alanında
yetiştirilecek liderler olacağıdır. Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yapılan yatırımlar
sayesinde ulusal bilincin ve farkındalığın arttırılması, buna paralel olarak da proje ve
süreç liderlerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Nihai hedef olarak ise yetiştirilen ce
alanında uzman güçlü liderler ile ülkemizin uluslararası arenadaki yeri ve konumu
güçlenerek, geleceğe dair büyük yatırımların yapılmasını sağlayacak girişimcilerin açığa
çıkması sağlanacaktır.
Yayınlanan bu rapor, Komitemiz tarafından bir ilk adım olarak görülmektedir. İlerleyen
zamanlarda oluşturulacak bildirgeler ile raporun ulusal ve uluslararası alanda nihai
hedefine ulaşması en temel hedefimizdir. Alanında bir ilk olmayı başaran çalışmamızı
değerli görüşlerinize sunarız.
SOLARTR 2014 Gençlik Komitesi
3
İÇİNDEKİLER
SAYI
İÇERİK
SAYFA NO
1
ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİNİN
SEKTÖRÜNDE İSTİHDAMI
GÜNEŞ
ENERJİSİ
2
TÜRKİYE’NİN GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİNDEKİ YOL
HARİTASINA MİMARİ VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ
AÇISINDAN BAKIŞ
7
3
ULUSAL VE ULUSLARASI ALANLARDAKİ PROJE EKİPLERİNE
BİR BAKIŞ
9
4
PROJE EKİPLERİNİN AYRINTILI İNCELENMESİ
11
5
4
1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE
İSTİHDAMI
Dünyamızda hızla gelişmekte olan güneş enerjisi teknolojileri alanında hali hazırda
çalışmakta olan kalifiye çalışan sayısı yetersiz kalmaktadır. Her meslek alanında olduğu
gibi nitelikli çalışan sayısı bu alanda da büyük bir önem taşımaktadır.
Disiplinler arası bir çalışmayı gerektiren güneş enerjisi teknolojileri alanında AR-GE
yatırımları kadar nitelikli personel yetiştirme süreci ve sisteminin de dahil edilmesi
büyük bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda ise yapmış olduğumuz çalışmalarda
Üniversite ve Sanayi iş birlikleri ile Sivil Toplum Örgütleri çatısı altında geliştirilen
projelerin önemi gittikçe artmaktadır. Disiplinler arası çalışmanın en büyük
örneklerinden biri olan güneş enerjisi sektörüne olan bilincin ve tanıtım
organizasyonlarının sayısının arttırılması çalışmaları ile bu alandaki eksikliklerin
giderilmesi hedeflenmektedir.
Yapılan çalışmalar sonucunda istihdam aşamasında karşılaşılan genel sorunlar ve
bunlara Komite tarafından sunulan çözümler paylaşılmıştır.

Ülkemizde güneş enerjisi sektörüne olan ilgi oldukça yüksek olmasına
rağmen donanımlı çalışan seviyesine ulaşılamamıştır. Bu sorun nasıl
aşılabilir?
Genel olarak sektörlerde kalifiye çalışana ulaşma süreçleri genel bir problem
olarak yer almaktadır. Ancak güneş enerjisi alanındaki bu açığı gidermek üzere
geliştirdiğimiz bir projemiz bulunmaktadır. Bu kapsamda ise enerji sektöründe
yer alan şirketlerin özellikle güneş enerjisi sektöründe yer alan kilit oyuncu
firmaların, İnsan Kaynakları (İK) departmanları ile özel olarak hazırlanmış uzun
dönemli staj programları oluşturulmalıdır. Programın, sektörün gelecek
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından üniversiteler ve STK’lar geri bildirimleri
ile oluşturulan kapsamlı bir program olması gerekmektedir. Oluşturulacak bu
istihdam ile yetkinlik bazlı bireylerin geliştirilmesi ve uzmanlık kazandırılması
hedeflenecektir. Staj programlarının ayrıntıları Komite tarafından yayınlanacak
olan eklerde belirtiliyor olacaktır.

Güneş enerjisi sektörünün gelişiminde rol oynayan ve ülkenin refah
seviyesine ulaşmasındaki temel rollerden biri ise AR-GE çalışmalarıdır. Bu
konudaki eksiklikler nasıl giderilebilir? Destekler nasıl arttırılabilir?
Teknik yeterlilik, sektörlerin gelişiminde her zaman temel gereksinimlerden biri
olmuştur. Bu alanda geleceğin mühendis adayları olan üniversite öğrencilerinin
yer aldığı güneş enerjisi tabanlı projeler büyük bir önem taşımaktadır.
Ülkemizde bu alanda destek sağlayan Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından
oluşturulacak ve lisans/yüksek lisans seviyesindeki kişileri kapsayacak teşvik
programları açılmalıdır. Kurumların ayıracağı yıllık bir bütçenin bu alanda
faaliyet gösteren ekiplere çeşitli şartlar dahilinde pay ediliyor olması
hedeflenmelidir. Bu kapsamda ise üniversiteler ve/veya özel sektör ile aktif ve
5
sürdürülebilir işbirlikleri yürüten projelere destek oranlarının yüksek olması
gerekmektedir. Ülkenin bölgelere ayrılarak yeterli olanaklara hızlıca ulaşamayan
projelere
destek
oranı
katsayısının
belirlenmesi
sağlanmalıdır.
AR-GE faaliyetleri konusunda sağlanacak desteklere ait ayrıntılar Komite
tarafından
yayınlanacak
olan
eklerde
belirtiliyor
olacaktır.

İstihdam yapılanmasında toplum bilinci oldukça büyük bir yer teşkil
etmektedir. Toplum bilincini arttırmanın yol ve yöntemleri neler olabilir?
Onlarca yıldır tüm dünya üzerinde uygulanan toplumsal bilinç kazandırma
yollarından biri de sürekliliği olan tanıtım etkinliklerinin olmasıdır. Proje
ekipleri tarafından oluşturulan projeler sürekli olarak yenilenme ve geliştirilme
gerekliliği kaynaklı revize edilmektedir. Büyük emekler sonucu açığa çıkan bu
yapıların birer kilometre taşı olma değerinin toplumsal bilinci uyandırmada
mihenk taşı rolünü başarıyla üstlenebilmektedirler. Bu kapsamda ülkemizin
çeşitli illerinde oluşturulacak bilim merkezleri, fuaye alanları vb. alanlar aracılığı
ile ülkemize katma değer sağlayabilecek bu projelerin sergilenmesi
hedeflenmektedir. Mimarlık ve mühendislik tabanlı projelerin en büyük hedefi
ise güneş enerjisi alanına olan farkındalığı arttırmak ve bu alanın insanlarımız
adına yabancılık çekmeden gündelik hayatta sıkça denk geldiği bir alan haline
gelmesi hedeflenmektedir. Bu sayede güneş enerjisi alanına olan farkındalık
artmış ve bilincin arttırılması adına ayrılan kaynak miktarı daha efektif
kullanılmış olacaktır. Burada görev alacak kişiler ise üniversite öğrencilerinden
sağlanacak kişilerin tercihi ile istihdam oluşturulması sağlanacaktır. Uzun
vadede ise ülkesel kalkınmada kilit rol oynayan bireylerin açığa çıkmasına temel
oluşturacak farkındalığın yaratılması hedeflenmektedir. Bilim merkezi
alanlarının ayrıntıları Komite tarafından yayınlanacak olan eklerde belirtiliyor
olacaktır.
Sonuç
Yapılan çalışmaların sonucunda açığa çıkan temel sorunlardan biri olan istihdam
sorununun aşılması adına alınacak aksiyonların ilk aşamada üniversite öğrencilerini,
ardından orta öğrenim görmekte olan öğrencileri ve son olarak da okul öncesi ve ilk
öğrenim eğitimi almakta olan bireylerin farkındalıklarını arttırmaya yönelik olarak
hazırlanacak programlar neticesinde şekillendirilmesi planlanmaktadır. Alınacak olan
her türlü aksiyon planın en temel hedefinin kısa, orta ve uzun vadeli ülke stratejisi ve
destekleri ile bağdaşıklık gösteriyor olması hatta bu stratejilerin ve desteklerin açığa
çıkarılmasında öncülük ediyor olması hedefini gütmelidir. Bu kapsamda alınacak tüm
kararlar Uluslararası Enerji Ajansı vb. kurum ve kuruluşların raporları ile
ilişkilendirilmeli ve STK’lar ortak bir amaç doğrultusunda organize ediliyor olmalıdır.
6
2. TÜRKİYE’NİN GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİNDEKİ YOL
HARİTASINA MİMARİ VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ AÇISINDAN BAKIŞ
Ulusal ve uluslararası alanda sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşamın devam ettirilebilmesi
için birçok çalışma yürütülmektedir. Çağımızın olmazsa olmazı olan enerji her alanda
vazgeçilmez bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır.
Güneş enerjisi alanında yapılan çalışmalardaki yol haritası ile bir ülkenin gelişmişlik
seviyesini, uluslararası alandaki rolü ve konumunu kolaylıkla adreslemektedir.
Komitemiz, ülkemizin önde gelen üniversite öğrencilerinden bir araya gelen bir yapıda
olması ve uluslararası arenada kazandığı deneyimleri ile dünyada bir ilki
gerçekleştirmeyi hedefleyerek; ülkemizin güneş enerjisi sektöründeki yol haritasını
üniversiteler arası proje ekipleri açısından ortaya koymaktadır.
Yapılan çalışmalar sonucunda yol haritasının çıkarılması istihdam aşamasında
karşılaşılan genel sorunlar ve bunlara Komite tarafından sunulan çözümler
paylaşılmıştır.

Güneş enerjisi teknolojilerinin üretim, dağıtım ve uygulamalarının ülkemiz
bünyesinde gerçekleştirilmesi oldukça büyük bir önem arz etmektedir.
Ülkemiz açısından stratejik önemi olan bu alana yapılacak yatırımlar ve
katma değerlerinin artması için devlet desteklerinin önemi ne şekildedir?
Güneş enerjisi teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaların yurtdışı
ortaklıkları açısından devlet destek programları ile gelişimlerine güç verilmesi
gerekmektedir. Bu sayede ülkemizce geç kalınmış bu sektöre sıfırdan çalışmalar
ile başlanmaktan öte stratejik ve sürdürülebilir ortaklıklar ile know-how
paylaşımları gerçekleştirilir. Firmaların hızlı bir bilgilenme ve teknoloji yaratma
süreçlerinde sağlanan destekler maddiyatla kalmayıp danışmanlık hizmetleri ile
de desteklenmelidir. Verilerin yorumlanması ve analiz edilmesi bu alanda
oldukça önemlidir.
Yenilenebilir Enerji Sistemleri alanında faaliyet gösteren firmaların yapmış
olduğu yatırımlar oldukça büyük bir maliyet kalemi oluşturmakta ve amortisman
süreleri oldukça uzundur. Bu konuda yatırım hedefleri olan firmalar için belirli
periyotlar dahilinde oluşturulacak destek çağrı programları ile teşvik
sağlanmalıdır. Ayrıca vergi muafiyeti, çalışanların SGK primlerine olan destek ve
özellikle AR-GE çalışmaları yürüten firmalara teknoparklar bünyesinde yer
tahsis edilmesi konusunda özel bir destek sağlanarak avantajlar sağlanmalıdır.
Üniversiteler bünyesinde bulunan Enerji Enstitülerinin sayısı arttırılarak teknik
anlamda gelişimin büyük adımlarından birisi atılmalıdır. Devlet bütçesinden
ayrılan yüksek maliyetli projeler için özel bir komisyon aracılığı ile projenin
devamlılığı takip edilmelidir.
İl ve ilçe belediyelerinin faaliyet gösterdikleri sınırlar içerisinde ortak yaşam
alanlarında kullanacakları yeşil ve temiz alanlar ile toplum bilincinin
oluşmasında adım atması gerekmektedir. Bu kapsamda faaliyet göstermek
7
isteyen girişimciler, üniversiteler ve proje ekipleriyle ortak projeler yürütüyor
olmaları yatırımlara olan teşvikin artması, toplumsal bilincin uyanması ve
sürdürülebilir mikro yapıların sürdürülebilir makro yapıları oluşturmasındaki
önemli adımlardan biri olarak görülmektedir. Devlet desteklerinin ayrıntıları
Komite tarafından yayınlanacak olan eklerde belirtiliyor olacaktır.

Ülke yol haritasının çıkarılması sürecindeki en önemli adımlarından birisi de
toplumsal bilinç ve farkındalığın uyandırılması ve arttırılmasıdır. Bu süreçte
yapılması gereken çalışmalar ile yapılabilecek projeler nelerdir?
Ülkemiz eğitim-öğretim sisteminde baştan bir yapılanmaya gidilmesinin
gerekliliği, çağın şartlarına göre revize edilmesi oldukça büyük bir öneme
sahiptir. Ülkemizde zorunlu hale getirilen okul öncesi eğitim, güneş enerjisi
teknolojileri alanında küçük yaşlarda farkındalık uyandırabilmek adına oldukça
önemlidir. Okul öncesi eğitim sisteminde bulunan eğitimciler ile işbirliğinde
Yenilenebilir Enerji Sistemleri ile Enerji Verimliliği derslerinden oluşan ders
programları ve eğitim kitapları ile küçük yaşta farkındalık uyandırılması
sağlanabilecektir.
Küçük yaşta bireylerin bilinçlenmesi ile ailelerin de konu hakkında bilinçlenme
durumu söz konusu olacaktır. Artan farkındalık ile yeşil enerji alanında talepler
açığa çıkarak, arz-talep dengesi kurulacaktır. Bu sayede verimlilik esaslı
yenilenebilir enerji sistemleri tasarımları, binaları ve yaşam alanları açığa
çıkarak var olan sistem revize edilmiş ve fosil yakıtlara olan bağlılık azaltılmış
olacaktır.
Artan talebi dengeleyebilmek adına oluşan arz ise sektörün büyümesi için büyük
bir öneme sahip olacaktır. Bu alanda firma sayısı artıyor olup açığa çıkan rekabet
sayesinde firmalar gelişimlerini sürekli hale getirme zorunluluğu duyacaklardır.
Firma sayılarında meydana gelen bu artışa paralel olarak istihdam sayısı artarak
işsizlik oranında büyük bir azalma ve ülkemizin en büyük sorunlarından birisi
olan cari açık probleminde büyük bir düşüş olacaktır. Toplumsal farkındalığın
arttırılması konusundaki yol haritası Komite tarafından yayınlanacak olan
eklerde belirtiliyor olacaktır.

Teknoloji ile güneş enerjisi alanında yapılan çalışmaların birleştirilmesinin
nihai tüketici açısından daha aktif bir kullanım sağlayacağı
düşünülmektedir. Bu konuda yapılabilecek çalışmaların değeri nedir?
Günümüz şartlarında bilişim teknolojileri her alanda bir vazgeçilmez olarak ön
plana çıkmaktadır. Ülkemizde çıkarılan Kanunlar, Yasalar ve Mevzuatlar
kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında yaptırımlar
uygulanmaktadır. Bu kapsamda insanların aktif olarak bilgilendirilmesi ve erişim
kolaylığının sağlanması büyük bir önem taşır. Bina değerlendirmelerinin
yapıldığı mobil ve web tabanlı uygulamalar ile gerek uygulayıcı kişiye gerekse
nihai tüketiciye büyük bir kolaylık sağlanabilir. Binalara verilen çeşitli
sertifikasyonların sistem üzerinden takibi ve güncelliğinin takibi büyük bir
kolaylıkla sağlanır. Teknolojik alandaki gelişmelerin güneş enerjisi teknolojileri
8
ile belirlenen yol haritası Komite tarafından yayınlanacak olan eklerde
belirtiliyor olacaktır.
Sonuç
Ülkemizin gelişiminde, genç profesyonel liderlerin önemi ve ülkemize katabileceği
değerler büyük bir öneme sahiptir. Özellikle güneş enerjisi sektörü çalışmalarında bu
alanlarda faaliyet gösteren proje ekiplerinin paylaşacağı çıktılar ile Türkiye’nin
geleceğine için tasarlanan yol haritası için dinamik bir bakış açısı oluşmaktadır. Bu
kapsamda da genç liderlerin açığa çıkmasını sağlayacak programlar devlet tarafından
desteklenmeli ve çağın şartlarına göre dizayn edilmedir. Proje ekipleri ile
koordinasyonu sağlayabilecek ve belirli bir kurum çatısı altında faaliyet gösterebilecek
Gençlik Komitelerine ihtiyaç duyulmaktadır.
3. ULUSAL VE ULUSLARASI ALANLARDAKİ PROJE EKİPLERİNE BİR
BAKIŞ
Ulusal ve uluslararası arenada birçok proje ekibi güneş enerjisi teknolojileri alanında
çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Ülkemizde gerek ulusal gerekse uluslararası arenada
büyük başarılara imza atan birçok ekip bulunmaktadır. Bu aşamalarda ise çeşitli
alanlarda genel sorunlar yaşamaktadırlar.
Ekiplerin faaliyetlerini yürütme süreci dört ana başlık altında incelenebilirler. Bunlar;
öğrenciler, akademik ve sanayi danışmanları, üniversiteler, sponsorlar olarak ayrılır.
Yapılan çalışmalar sonucunda Komite tarafından proje ekiplerin sorunları ve çözüm
önerileri paylaşılmıştır.

ÖĞRENCİLER: Ekiplerin en temel yapıtaşı olan bu birim faaliyetlerin
sürdürülmesi açısından çok önemlidir. Bu organizasyon yapısının sağlamlığı,
farkındalığı ve çalışma disiplini başarıları ve güneş enerjisi teknolojileri
alanındaki
farkındalıkların
katma
değerini
arttırmaktadır.
Öğrenciler arasında yaygın olarak görülen sorunlardan ilki ilgi eksikliği ve
yetkinlik kavramlarıdır. Bu konuda genel bir değerlendirme yapıldığı takdirde
seçilen disiplinlerin çoğunlukla isteyerek olmadığı fark edilmiştir. Buna bağlı
olarak ise ilgi eksikliği açığa çıkmaktadır. Ancak Komite tarafından yapılan
değerlendirme sürecinde bu sorunu çözüme ulaştırmanın en iyi yolunun
projelerin çalıştıkları üniversiteler içerisinde aktif olarak tanıtım yapıyor olması
ve birimleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapmaları sonucu açığa çıkmıştır.
Ayrıca ilgi alanı olan disiplinle eğitim görülmekte olan disiplinlerin birbirinden
bağımsız olabileceği göz ardı edilmemelidir. Uluslararası alandaki proje
yürütüm süreçleri incelendiğinde ülkemiz sistemine göre çok daha ileride
oldukları kolayca anlaşılabilmektedir. Öğrenciler bu konuda yurt dışı ekipleri ile
9
sürekliliği olan bir iletişim ağı kurarak bu alanda yapılan çalışmaları
gözlemlemelidir.

AKADEMİK VE SANAYİ DANIŞMANLARI: Her bir proje yürütülürken ihtiyaç
duyulan önemli alanlardan biri olarak ön plana çıkmaktadır. Bu alanda ağırlıklı
olarak büyük bir açığın var olduğunu bilinmektedir. Bilgi aktarımının önemi
geliştirilen her projede değerini arttırarak devam eder. Bu kapsamda proje
ekipleri tüm yollardan nihai hedefine ulaşabilmek adına çaba göstermeyi
hedeflemelidir. Aynı zamanda danışmanlık kapsamının karşılıklı olarak
belirlenmesi ve belirlenen şartlara uygun olarak devam ettirilmesi
gerekmektedir. Projelere destek olan danışmanlara çeşitli kriterler göz önünde
bulundurularak devlet tarafından desteklerin sağlanması hedeflenmektedir. Bu
sayede danışmanların gerek ve yeter bilgi birikimi sistem tarafından da aktif
olarak takip edilebiliyor olup sürecin çıktılarına göre raporlandırılacaktır.

ÜNİVERSİTELER: Projeler bağlı bulundukları üniversiteler tarafından
desteklenme konusunda çeşitli zorluklara düşmektedir. Çözüm yollarından
bazıları ise şu şekildedir;
o Üniversitelerde bulunan ekiplerin ortak bir platform altında toplanarak
ortak bir amacı hedef güdüyor olmaları,
o Üniversite yönetimlerinin her bir projeye farklı ve özenli bakış açısı ile
yaklaşıyor olması,
o Bürokratik süreçlerin daha minimal bir biçimde deklare edilmesi,
o Üniversite mezunlar derneklerinin öğrenciler ile aktif birlikteliğini
sağlayacak ve destek olabilecek bir platform oluşturması şeklinde
çözümler üretilebilir.

SPONSORLAR: Projelerin finansmanının sağlandığı en önemli nokta olan
sponsorluk süreçleri için özel bir çalışma ön plana çıkmaktadır. Maddi desteksiz
ilerlemenin imkansız olduğu güneş enerjisi teknolojileri alanı her bağlamda
çeşitli destekçileri açığa çıkarmaktadır. Komitemiz, proje ekiplerinin birbirleri ile
ilişkilerini arttırarak ortak bir eşgüdüm merkezi çevresinde, ihtiyaca bağlı olarak
uluslararası arenada düzenlenen yarışmalara oluşturulacak çeşitli ortaklık
yapıları ile katılması gerektiğini düşünmektedir. Bu bağlamda ortak katılım olan
yarışmalara söz konusu sponsorluk çeşidine göre ortak sponsor bağlantısı
kurmak daha hızlı işleyen bir yapıyı ve beraberinde maddi kayıpların önüne
geçilmesini sağlayacaktır.
Sonuç
Ülkemizde çok sayıda proje ekibinin olması bu konulara olan ilgilinin önemini
vurgulamaktadır. Ancak yapılan çalışmaların katma değerinin yükseltilebilmesi için
ortak bir paydada buluşmak ve geleceğe birlikte yön verme konusunun
değerlendirilmesi Komitemizin varmış olduğu ortak bir karardır. Proje ekiplerine
desteklerin artması ve başarıların sürdürülebilir hale getirilmesi konusundaki yol
haritasını çıkarmanın ortak bir havuzda değerlendirilmesi ile uluslararası arenada
büyük başarıların açığa çıkmasını sağlayacağını belirtmekteyiz.
10
4. PROJE EKİPLERİNİN AYRINTILI İNCELENMESİ
Proje ekipleri tüm çalışmaları süresince çeşitli aşamalardan geçerek deneyimler elde
etmektedir. Bu deneyimlerin raporumuzun başından itibaren çok önemli olduğunu
sıkça belirttik. Deneyimler kadar deneyimlerin aktarılması da önem arz etmektedir.
Komitemiz, yapmış olduğu çalışmalarda bu konuda büyük bir eksikliğin olduğunu fark
etmektedir.
Aşağıda ekipler için genel anlamda ancak her ekibin büyük bir özen ve önem göstererek
üzerinde durduğu konu başlıkları belirtilmiştir. Bu konu başlıkları;






Ekip çalışmalarında iş güvenliği,
Ekip kurma stratejileri,
Ekip iletişim stratejileri,
Ekip çalışma stratejileri,
Ortak bilgi platformu,
Multi disipliner çalışma
Süreçleri altında toplanmaktadır. Bu konulardaki ayrıntılı rapor gelecek dönemde
Komitemiz tarafından oluşturularak paylaşıma açılacaktır.
NİHAİ RAPOR
Güneş enerjisi alanında projeler üretmek ve geleceğe yatırım yapmak her zaman genç
profesyonellerin hedefi olmuştur. Bu hedef doğrultusunda ilk raporunu yayınlayan
SOLARTR 2014 Gençlik Komitesi, proje ekiplerinin varlığının büyüyerek devam
etmesini ülkemiz geleceğine yapılan büyük bir yatırım olarak görmektedir.
Güneş enerjisi teknolojileri alanında yapılan çalışmaların Üniversite Proje Ekipleri /
Üniversite / Kamu Kurum ve Kuruluşları / Sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülmesi ve
şekillendirilmesi ile ülkemiz politikalarına paralel ve geliştirici düzeyde olması
hedeflenmektedir.
Daha iyi bir gelecek için ortaya koyduğumuz ve genç profesyoneller bakış açısıyla
oluşturduğumuz raporumuzu sizlere sunmaktan büyük bir gurur ve mutluluk
duymaktayız.
NOT: İletişim için; [email protected] ve [email protected] e-posta
adreslerini kullanabilirsiniz.
11
ÜNİVERSİTELER ARASI
PROJE EKİPLERİ
ÇALIŞTAY RAPORU
12