yakacık balkanlar ġlköğretġm okulu 2011- 2012

Transkript

yakacık balkanlar ġlköğretġm okulu 2011- 2012
YAKACIK BALKANLAR ĠLKÖĞRETĠM OKULU
2011- 2012 EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM YILI
8. SINIFLAR ĠNGĠLĠZCE DERSĠ
NĠSAN AYI VELĠ BÜLTENĠ
Nisan ayı içersinde gramer konusu olarak “ Passive Voice” ( Edilgen Cümle
Kalıpları) işlenmiştir. Edilgen cümle kalıpları öğrencilerimizin bu güne kadar
gördükleri tüm zaman kalıpları ile birlikte verilmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir;
Active Sentence; ( Etken Cümle)
Leonardo da Vinci painted the masterpiece Mona Lisa.
Leonardo da Vinci bir başyapıt olan Mona Lisa‟yı boyadı.
Passive Sentence; ( Edilgen Cümle)
Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci.
Mona Lisa , Leonardo da Vinci tarafından boyandı.
Active Sentence; ( Etken Cümle )
Artists makes the sculptures from gold.
Sanatçılar heykel traşları altından yaparlar.
Passive Sentence; ( Edilgen Cümle )
The sculpures are made from gold.
Heykel traşlar altından yapılır.
Passive Sentence;
Portraits have not been painted very often these days.
Portreler bu günlerde çok fazla çizilmiyor.
Bunlar gibi daha birçok örnek cümle yapılarak öğrencilerin bu konuyu anlamaları
sağlanmıştır. Verilen worksheet etkinlikleri ile de öğrencilerin passive (edilgen )
cümleleri kullanarak konuşmaları sağlanmıştır.
Daha sonra kitabımızdaki okuma ve dinleme parçaları yapılarak buradaki kelimeler
ve konuşma diyalogları üzerinde durulmuştur. Bu parçalardan bir tanesi “ Dada”
diğeri de “Arts Spectrum Podcast” tır. Bu parçalardan öğrenilen bazı kelimeler
şöyledir;
imaginative- yaratıcı
ridiculous- komik
traditional- geleneksel
dull- sıkıcı
provocative- kışkırtıcı
strange- tuhaf
abstract- soyut
name after- adlandırma
conceptual- içerikli
Dinleme kitabımız olan „Tactics For Listening‟ kitabından yapılan diğer dinleme
parçaları ise şöyledir;
„ Successful Businesses „ – „ Cooking „ – „ Apartment Problems „ – „ Cities „
„ Fashion „ – „ Vacations „
Bu parçalar ile yapılan dinleme aktiviteleri ile de öğrencilerin duyduğunu anlama
becerileri geliştirilmiştir.
Ayrıca öğrencilere verilen ekstra konuşma çalışma kağıtları ile de öğrencilerin
konuşmaları sağlanmıştır.