Soğuk ve Dondurulmuş Depolamanın Mekanik Ayrılmış Tavuk

Transkript

Soğuk ve Dondurulmuş Depolamanın Mekanik Ayrılmış Tavuk
Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi
Yıl: 2004 Cilt: 02 Sayı: 08 Sayfa: 2-13
www.mikrobiyoloji.org/pdf/702040802.pdf
Soğuk ve Dondurulmuş Depolamanın Mekanik Ayrılmış Tavuk
Etlerinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisi1
Nuray Kolsarıcı2, Ümran Ensoy3, Kezban Candoğan4, Ülkü Üzümcüoğlu5
Özet
Tavuk sırt, göğüs kafesi ve boyundan hazırlanmış mekanik ayrılmış tavuk sırt eti
(MATSE), mekanik ayrılmış tavuk göğüs kafesi eti (MATGE) ve mekanik ayrılmış
tavuk boyun eti (MATBE) bu çalışmada materyal olarak kullanılmıştır. En yüksek nem
içeriği MATBE, en yüksek protein ve kül MATGE ve en yüksek toplam lipit içeriği
MATSE’de belirlenmiştir. Soğuk ve donmuş depolama süresince pH değerlerinde
belirlenen düşüşler istatistiki açıdan önemli bulunmuştur (p<0,05). MAE’lerin
mikrobiyolojik kalitesini belirlemek amacıyla toplam mezofil aerob bakteri (TMAB),
toplam psikrofil aerob bakteri (TPAB) ve koliform grubu bakteri sayıları belirlenmiştir.
Soğuk muhafaza süresince TMAB, TPAB ve koliform bakteri sayılarında önemli
artışlar gözlenmiştir (p<0,05). Donmuş depolamanın mikrobiyal yük üzerine etkileri
incelendiğinde TPAB, TMAB sayılarının azaldığı tespit edilirken koliform bakteri
(MATSE hariç) sayılarında istatistik olarak önemli bir değişim belirlenmemiştir
(p>0,05).
Giriş
Son yıllarda but, göğüs ve kanat gibi tavuk parçaları ile hindi etinin tüketiminde
önemli artışlar gözlenmiştir (1). Bu etlerin tüketimine paralel olarak direkt olarak
tüketilemeyecek durumdaki karkas parçalarının miktarı da artmıştır. Tüketilebilecek
durumda olan parçalar ayrıldıktan sonra geriye göğüs kafesi, sırt ve boyun gibi tüm
karkasın %40’nı oluşturan parçalar kalmaktadır. Bu parçalar yüzeyinde
azımsanmayacak miktarda et mevcuttur (2, 3). Karkas yüzeyindeki etin randımanlı bir
şekilde elde edilmesi amacıyla mekanik ayırma işlemi uygulanmaktadır (1, 2, 4, 5, 6,
7).
Mekanik ayrılmış et (MAE), karkastan büyük parça etlerin ayrılmasından sonra kemik
yüzeyinden mekanik yolla elde edilen ettir (8). Bu şekilde elde edilen ürün, etin
türüne göre mekanik ayrılmış tavuk eti, mekanik ayrılmış hindi eti, mekanik ayrılmış
1
Türkiye 8. Gıda Kongresinde sunulan bildiriden alınmıştır.
Prof. Dr., 3 Doktora Öğrencisi, 4 Doç. Dr., 5 Araştırma Görevlisi. Ankara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara. Yazışmalardan sorumlu yazarın Eposta adresi : [email protected]
2
2
balık eti veya mekanik ayrılmış dana eti olarak ifade edilir ve besin ögesi içeriği
bakımından elde edildiği karkasa benzerlik göstermektedir.
Günümüz et teknolojisinde hayvansal protein kaynağı olarak mekanik ayrılmış kanatlı
ve balık etleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (9, 10). Özellikle hayvansal protein
açığını kapatmak amacıyla eldeki kaynakların bu şekilde randımanlı kullanımı hem
ülke hem dünya ekonomisi açısından da fayda getirecektir (8).
Ülkemizde tavuk eti tüketimi 1980’li yıllarda kişi başına 1-1,5 kg civarında iken bu
rakam 1996 yılında 7,5 kg’a, 2000 yılında ise 11,7 kg ’a ulaşmıştır (11). Ülkemiz gıda
sektöründe, MAE üretimi sadece kanatlı et endüstrisinde önemli düzeyde
gerçekleştirilmektedir (8).
Mekanik ayrılmış kanatlı eti (MAKE) besin ögeleri içeriği ve fonksiyonel
özelliklerinden dolayı salam, sosis gibi emülsiye ürün ve ayrıca köfte, burger gibi
birçok ürünün üretiminde kullanılmaktadır (1, 5, 12, 13, 14). MAE elle ayrılmış etten
daha yüksek sarkoplazmik protein ve protein olmayan azotlu bileşik içeriğine
sahipken aynı miktarlarda miyofibriller protein içermektedir (15). MAE üretim işlemi
sırasında kemik iliğinden kaynaklanan ve birçok gıda da çok az miktarlarda bulunan
lösin, lisin ve histidin gibi elzem amino asitleri de içermektedir (8). Bununla beraber,
kümes hayvanı eti, nispeten yüksek miktarda doymamış yağ asitleri ve az miktarda
doğal tokoferolleri içerdiğinden dolayı stabil olmayan bir yapıdadır. Kemik ayırma
işlemi sırasındaki yüksek basınç, havayla temas ve ürünün doğal kompozisyonu
(kemik iliği, heme pigmentleri ve lipidler) MAKE’nin yüksek oksidatif potansiyeline
katkıda bulunmakta ve daha kısa raf ömrüne neden olmaktadır (2, 3, 16, 17). Bu
özelliklerinden dolayı MAKE’nin ileri işlenmiş ürün üretiminde kullanımı da
sınırlanmaktadır (1, 3, 5, 18). Fonksiyonel özelliklerini ve flavor niteliklerini geliştirmek
için mekanik olarak kemiğinden ayrılmış etlerde modifikasyonlar önem
kazanmaktadır. Bu problemlerin azaltılması mekanik ayrılmış etlerin işlenmiş
ürünlerde kullanım oranını artıracaktır (19).
MAKE’nin mikrobiyolojik kalitesi de ürünlere katkılandırılması açısından önemli bir
kriterdir. Makinanın tipine bağlı olmakla birlikte mekanik ayırma işlemi, üretim
esnasında sıcaklığın 1-8 oC arasında artmasına neden olur. MAKE’nin ince partikül
yapısı ve buna bağlı olarak yüzey alanının artışı, ayırma işlemi sırasında besin içeriği
açısından zengin hücre sıvısının serbest kalışı, sıcaklığın yükselmesi ve yüksek pH
değerine sahip olması mikrobiyel gelişmeyi teşvik eder (13, 20, 21, 22). Bu nedenle,
mekanik olarak kemiğinden ayrılan et, kemik ayrıldıktan sonra 4 oC'ın altına
soğutulmalı ve 24 saat içinde kullanılmalı ya da –18 oC'de veya altındaki sıcaklıklarda
dondurularak saklanmalıdır. Eğer sıcaklık hızla düşürülür ve 4 oC'de tutulursa 24
saatlik depolama sırasında mikrobiyel yükte artış çok az olur (21, 23). Donmuş
depolama et ve et ürünlerinin uzun süreli muhafazası amacıyla uygulanan en önemli
yöntemlerden biridir (24). Donmuş depolama süresince uygulanan düşük sıcaklık
dereceleri bozulmaya neden olan kimyasal reaksiyonları ve mikrobiyolojik gelişmeyi
önler veya en aza çeker (25).
MAE’lerin mikrobiyolojik kalitesi dolayısıyla raf ömrü elle ayrılmış ete kıyasla daha
kısadır. Buzdolabında saklama sırasında bakteriyel yük hızla artar. Bakteriyel yükün
artışı, NaCl ve NaNO2 ile belirli bir düzeyde inhibe edilebilir (21, 26). Pişirme ile
bozulma yapan aerob ve anaerob bakteri yükü azaltılabilir (27). Ayrıca, MAKE
3
glukano delta lakton, nisin ve yüksek basınç uygulaması ile buzdolabı koşullarında
30 gün muhafaza edilebilmektedir (13).
Bu çalışmada sırt, göğüs kafesi ve boyundan elde edilen mekanik ayrılmış tavuk
etlerinin donmuş ve soğuk depolama süresince mikrobiyolojik sayım sonuçlarında
meydana gelen değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Araştırmada materyal olarak tavuk sırt, göğüs kafesi ve boyundan hazırlanmış
mekanik ayrılmış tavuk sırt eti (MATSE), mekanik ayrılmış tavuk göğüs kafesi eti
(MATGE) ve mekanik ayrılmış tavuk boyun eti (MATBE) kullanılmıştır. Ticari olarak
tavuk eti işleyen bir şirketten temin edilen mekanik ayrılmış tavuk eti örnekleri,
üretimden hemen sonra +4±1 oC’lık soğuk ortamda Ankara Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Et Teknolojisi Laboratuvarına getirilmiştir.
Mekanik ayrılmış et örnekleri her biri 500 gram olmak üzere polietilen torbalara
doldurulduktan sonra vakum paketlenmiş ve +4±1 oC’de 6 gün, -18±1 oC’de 120 gün
süreyle depolanmıştır. Donmuş depolanan örnekler analize alınmadan önce +4±1
o
C’de 12 saat süre ile bekletilmiştir.
Deneme planı
+4±1 oC’de depolanan örneklerde 0, 3, 6. günlerde; -18±1 oC’de depolanan
örneklerde ise 0, 30, 60, 90 ve 120. günlerde analizler yapılmıştır. Deneme iki
tekerrürlü olarak kurulmuştur. Sonuçlar istatistiki açıdan kontrol edilmiştir.
Deneme başlangıcında mekanik ayrılmış tavuk etlerinin genel besin içeriğini
belirlemek amacıyla nem, protein, toplam lipit ve kül analizleri yapılmıştır. Her analiz
periyodunda MAE’lerin pH değerleri ölçülmüş ve toplam mezofil aerob bakteri, toplam
psikrofil aerob bakteri ve koliform grubu bakteri sayım sonuçları belirlenmiştir.
Analiz Yöntemleri
Nem, protein, toplam lipid ve kül içeriğinin belirlenmesi
MATBE, MATGE VE MATSE’nin nem içeriği 102 oC’de sabit tartıma gelene kadar
kurutulması ilkesine dayanarak saptanmıştır. Örneklerin protein içerikleri Kjeldahl
metodu ile tespit edilmiştir (Nx6.25). MAE gruplarının kül içerikleri kademeli yakma
işlemi uygulanarak belirlenmiştir (28). Toplam lipid içeriği Bligh ve Dyer (29)
tarafından verilen yöntem ile tespit edilmiştir.
pH değerinin belirlenmesi
10 g örnek destile su ile 1/10 oranında seyreltilmiştir. Örneklerin pH değerleri pH 4 ve
pH 7 tampon çözeltileriyle kalibre edilmiş Orion 420 A model pH metre kullanılarak
belirlenmiştir (28).
4
Mikrobiyolojik analizler
Araştırmada örneklerin toplam mezofil aerob bakteri (TMAB), toplam psikrofil aerob
bakteri (TPAB) ve koliform grubu bakteri sayıları selektif besiyerleri kullanılarak
dökme kültürel sayım yöntemi ile belirlenmiştir (30). İnkübasyon süresi sonunda
belirlenen canlı mikroorganizma sayım sonuçları log kob/g olarak verilmiştir.
Mikroorganizmaların sayımı için kullanılan besiyerleri ile uygulanan inkübasyon
sıcaklık ve süreleri de Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Mikroorganizma sayımı için kullanılan besiyerleri ile uygulanan inkübasyon
sıcaklık ve süreleri
Mikroorganizma
TMAB
TPAB
Koliform grubu bakteri
Besiyeri
Plate Count Agar(PCA)
PCA
VRB Agar
İnkübasyon
28±2 °C/48 saat
6±2 °C/10 gün
37 °C/48 saat
İstatistiki değerlendirme
Araştırmada elde edilen veriler SAS istatistik paket programı kullanılarak
değerlendirilmiştir. Grup ortalamaları arasındaki farklılığın önemli olup olmadığı
Varyans Analizi Tekniği (ANOVA) uygulanarak araştırılmıştır (31).
Araştırma Bulguları ve Tartışma
Mekanik Ayrılmış Tavuk Etlerinin Kimyasal Bileşimi
Araştırmada mekanik olarak kemikleri ayrılan tavuk sırt, göğüs kafesi ve boyun
etlerinin başlangıçtaki kimyasal bileşimlerini saptamak amacıyla nem, protein, toplam
lipit ve kül içerikleri belirlenmiştir (Çizelge 2).
Çizelge 2. Mekanik olarak kemikleri ayrılmış tavuk etlerinin kimyasal bileşimi
Özellik
MATSE
MATGE
MATBE
Nem (%)
59,05±1,12c
68,82±1,03b
74,95±0,63a
Protein (%)
12,77±0,46b
16,90±0,43a
12,27±0,48b
Nem:Protein
4,62±0,18b
4,07±0,12c
6,11±0,19a
Toplam Lipid (%)
26,95±1,81a
12,34±0,66b
11,59±0,98b
Kül (%)
0,92±0,06b
1,45±0,09a
0,88±0,04b
a, b,c→
Aynı harfleri taşıyan gruplar arasındaki farklılık önemli değildir (p>0,05).
MAE’ler nem içerikleri bakımından incelendiğinde MATBE’nin en yüksek nem
içeriğine sahip olduğu ve MAE gruplarının nem içerikleri arasındaki farklılığın istatistik
olarak önemli düzeyde olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). MAE’lerin protein içerikleri
MATGE, MATSE ve MATBE için sırasıyla %16,90; %12,77 ve %12,27 olarak
belirlenmiştir. En yüksek protein içeriğinin MATGE’ye ait olduğu (p<0,05) ve MATSE
5
ve MATBE’nin protein içerikleri arasındaki farklılığın istatistik olarak önemli olmadığı
saptanmıştır (p>0,05).
Nem:protein oranı 1 gram proteinin bağladığı su miktarı olup etlerin ürüne
işlenmesinde önemli bir kriter olan su tutma kapasitesi gibi fonksiyonel özellikler
açısından önemlidir (32). Bu çalışmada en düşük nem:protein oranı MATGE’de
belirlenmiş ve MAE grupları arasındaki fark istatistik olarak önemli bulunmuştur
(p<0,05). Dawson ve ark. (32) derisiz göğüs ve boyun eti karışımından elde ettikleri
MAE’in nem:protein oranını 4.47 olarak rapor etmişlerdir. Bu değer yaptığımız
çalışmada MATGE ve MATSE’den elde edilen verilere benzerlik göstermektedir.
MAE gruplarının toplam lipid içerikleri MATSE, MATGE ve MATBE için sırasıyla
%26,95, %12,34 ve %11,59 olarak belirlenmiştir. En yüksek toplam lipid içeriği
MATSE’de belirlenmiş (p<0,05) ve MATGE ve MATBE değerlerinin birbirine benzer
olduğu bulunmuştur (p>0,05). Ockerman ve Hansen (21), mekanik ayrılmış kanatlı
etinin yağ içeriğinin başlangıç materyali olarak kullanılan kanatlının deri içeriği ile
doğrudan ilişkili olduğunu belirtmişlerdir.
Bu çalışmada MATGE’nin kül içeriğinin diğer gruplardan önemli oranda yüksek
olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Dawson ve ark. (18), mekanik ayırma işlemi sırasında
kemik ve kemik iliği bileşenlerinin et ile karışmasından dolayı kül içeriğinin
işlenmemiş etten daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir.
Lin ve Chen (4) yaptıkları çalışmada göğüs ve sırt etinden; derili göğüs, boyun ve sırt
etinden ve sadece göğüs kafesinden elde ettikleri üç ayrı MAE’i materyal olarak
kullanmışlardır. %24,72 oranındaki en yüksek yağ içeriğini göğüs ve sırt etinden
ürettikleri MAE’ten elde etmişlerdir. Bu değer MATSE’den elde edilen toplam lipid
içeriğine benzerlik göstermektedir. Lin ve Chen (4) göğüs kafesinden elde ettikleri
MAE’in nem, protein, yağ ve kül içeriklerini sırasıyla %66,95; %13,74; %12,54 ve
%1,06 olarak rapor etmişlerdir. Araştırmacılar tarafından rapor edilen bu değerler bu
çalışmada MATGE’den elde edilen verilere benzerlik göstermektedir. Lin ve Chen (4)
yaptıkları çalışmada MAE’lerin kimyasal bileşimindeki farklılıkların kullanılan
materyale bağlı olduğunu belirtmişlerdir.
Shahidi ve ark, (5) yapttıkları benzer bir çalışmada tavuk boyun ve sırt kısımlarını
karıştırarak MAE elde etmişlerdir. Ürettikleri MAE’lerin nem, protein, toplam lipid ve
kül içeriklerini sırasıyla; %74,07; %14,55; %9,81 ve %1,62 olarak rapor etmişlerdir.
Araştırmacılar tarafından rapor edilen toplam lipid içeriğinin bu çalışmada MAE
gruplarında belirlenen toplam lipid içeriklerine kıyasla oldukça düşük olduğu
gözlenmiştir. Shahidi ve ark. (5) karkas parçaları üzerindeki deriyi uzaklaştırdıktan
sonra MAE üretmişlerdir. Bu da deri ve deri altı yağından kaynaklanan yüksek yağ
içeriğinin azalmasına neden olmuştur.
pH Değeri
MATSE, MATGE ve MATBE’nin soğuk depolama (+4±1°C) ve donmuş depolama (18±1°C) süresince belirlenen pH değerleri Çizelge 3’de verilmiştir.
6
MATSE, MATGE ve MATBE’nin 0. gün pH değerleri sırasıyla 6.91, 6.47 ve 6.83
olarak belirlenmiştir. MATGE en düşük pH değerine sahip olup diğer gruplarla
arasındaki farklılık istatistiki açıdan önemli bulunmuştur (p<0,05). Yuste ve ark. (13)
yaptıkları çalışmada tüm tavuk karkasından ürettikleri MAE’in pH değerini 6.43 olarak
rapor etmişlerdir. Bu değer yaptığımız çalışmada MATGE’den elde edilen değere
benzerlik göstermektedir. Shahidi ve ark. (5) ise derisi ayrılmış sırt ve boyundan elde
ettikleri MAE’in pH değerini 6.8 olarak ölçmüşlerdir. Bu değer çalışmamızda MATSE
ve MATBE’de belirlenen değerlere benzerlik göstermektedir.
Çizelge 3. Mekanik ayrılmış tavuk etlerinin pH değeri üzerine depolama koşullarının
etkisi
Depolama süresi (gün)
MATSE
MATGE
MATBE
Soğuk depolama
0
6,91Aa
6,47Ab
6,83Aa
3
6,57Bb
6,55Ab
6,69Aa
6
6,27Cb
6,24Bb
6,42Ba
Donmuş depolama
0
6,91Aa
6,47Ab
6,83Aa
30
6,49Cb
6,35Bc
6,69Ba
60
6,62Bb
6,46Ac
6,84Aa
90
6,66Bb
6,52Ac
6,84Aa
120
6,44Cb
6,31Bc
6,61Ba
A,B,C↓; a,b,c→
Aynı harfleri taşıyan gruplar arasındaki farklılık önemli değildir (p>0,05).
6 günlük soğuk depolama süresince MAE gruplarının pH değerlerinde gözlenen
düşüş istatistik olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). MATSE’nin pH değerinin
depolamanın 3. ve 6. günlerinde önemli oranda düştüğü belirlenmiştir (p<0,05). Buna
karşın MATGE ve MATBE’de 3. günde saptanan düşüş istatistik olarak önemli
bulunmazken (p>0,05) 6. günde gözlenen düşüş istatistik olarak önemli bulunmuştur
(p<0,05). Soğuk depolamanın 3. ve 6. günlerinde MATBE’nin pH değerinin MATSE
ve MATGE’nin pH değerlerine kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05).
Donmuş depolama süresince MAE gruplarında belirlenen pH değerleri istatistik
olarak incelendiğinde, pH değerinde gözlenen değişimlerin önemli düzeyde olduğu
saptanmıştır (p<0,05). Tüm MAE gruplarının pH değerleri 30. günde düşme eğilimi
göstermiştir (p<0,05). Depolmanın 60. gününde MAE gruplarının pH değerlerinin
yükseldiği gözlenmiştir (p>0,05). MAE gruplarının pH değerleri donmuş depolamanın
120. gününde düşme eğilimi göstermiş ve bu düşüş istatistik olarak önemli
bulunmuştur (p<0,05). MATSE, MATGE ve MATBE’nin 120. gün pH değerleri
sırasıyla 6,44; 6,31 ve 6.61 olarak belirlenmiştir.
Donmuş depolamanın 30. gününden itibaren en yüksek pH değerinin MATBE
grubuna ait olduğu gözlenmiştir (p<0,05). MAE gruplarının pH değerleri arasındaki
farkın istatistik olarak önemli olduğu belirlenmiştir (p<0,05).
7
Mikrobiyolojik Sonuçlar
Toplam mezofilik aerobik bakteri
MATSE, MATGE ve MATBE’nin 0. gün toplam mezofil aerob bakteri (TMAB) sayım
sonuçları sırasıyla 5,37; 6,02 ve 5,97 log kob/g olarak belirlenmiştir. 0. günde en
düşük TMAB sayısının MATSE’inde belirlenmiş ve ve diğer MAE gruplarının TMAB
sayıları ile arasındaki fark istatistik olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). Analize
alınan MAE gruplarının TMAB sayılarının soğuk depolama süresince arttığı
gözlenmiştir (p<0,05) (Çizelge 4). MATBE’nin 3. ve 6. gün TMAB sayıları arasındaki
fark önemli bulunmazken (p>0,05), MATSE ve MATGE’nin soğuk depolama
periyotlarında belirlenen TMAB sayım sonuçları arasındaki farkın istatistik olarak
önemli olduğu saptanmıştır (p<0,05).
Soğuk depolamanın 6. gününde MATSE, MATGE ve MATBE’nin TMAB sayıları
sırasıyla 8.06, 8.04 ve 7.86 log kob/g olarak belirlenmiştir. MATSE’nin TMAB
sayısının MATBE’nin TMAB sayısına kıyasla daha yüksek olduğu gözlenmiştir
(p<0,05).
Mikroorganizmaların gelişmesini etkileyen en önemli faktör pH değeridir. Bakteriler
için optimum pH değeri 6.5-7.5 aralığındadır (33). Yaptığımız çalışmada tüm MAE
gruplarında belirlenen başlangıç pH değerleri bu aralıkta olup mikrobiyal gelişme ve
soğuk ve donmuş depolama sürecine bağlı olarak düşme eğilimi göstermiştir
(p<0,05) (Çizelge 4). Mezofil olarak belirtilen mikroorganizmaların gelişme
sıcaklığının 20-45 oC aralığında olmasına rağmen bu mikroorganizmalar pH, As gibi
koşulların uygun olması durumunda 0-30 oC aralığında gelişme gösterebilirler (34).
Bu da yaptığımız çalışmada TMAB sayılarının soğuk depolama süresince önemli
oranda artışını ve donmuş depolama süresince başlangıç değerlerine kıyasla
düşüşünü açıklamaktadır.
Çizelge 4. Mekanik ayrılmış tavuk etlerinde soğuk ve donmuş depolama süresince
belirlenen TMAB sayıları (log kob/g)
Depolama süresi(gün)
MATSE
MATGE
MATBE
Soğuk depolama
0
5,37Cb
6,02Ca
5,97Ba
3
7,61Ba
7,00Bb
7,75Aa
6
8,06Aa
8,04Aa
7,86Ab
Donmuş depolama
0
5,37BCb
6,02Aa
5,97Ca
30
5,56Ab
5,40Bc
6,12Ba
60
5,63Ab
5,42Bb
6,13Ba
90
5,53Abc
5,86Ab
6,29Aa
120
5,22Cb
5,01Cc
5,56Da
A,B,C↓; a,b,c→
Aynı harfleri taşıyan gruplar arasındaki farklılık önemli değildir (p>0,05).
Dondurma işlemi ve donmuş depolamanın etkisine bağlı olarak MATGE ve
MATBE’nin TMAB sayım sonuçları 120. günde 0. güne kıyasla önemli oranda
azalmıştır (p<0,05). MATSE’nin TMAB sayısı başlangıç değerine kıyasla azalmışsa
da bu istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır. Başlangıç TMAB sayısı en yüksek grup
8
olan MATGE’de 120 günde en düşük TMAB sayısı belirlenmiştir (p<0,05). 120.
günde tüm grupların TMAB sayıları arasında istatistiki açıdan önemli farklılıklar
gözlenmiştir (p<0,05). Yuste ve ark. (13) tüm tavuk karkasından elde ettikleri ve
analize alınıncaya kadar donmuş muhafaza ettikleri MAE’de başlangıç TMAB
sayısını 7,33 log kob/g olarak rapor etmişlerdir. Bu değer çalışmamızda belirlenen
başlangıç değerlerinden oldukça yüksektir. Yuste ve ark. (22) başka bir
çalışmalarında kullandıkları MAE’te –20 oC’de ve 20 oC’de başlangıç TMAB sayılarını
sırasıyla 7,86 ve 8,19 log kob/g olarak belirlemişlerdir. Araştırmacılar tarafından
donmuş depolama başlangıcında rapor edilen TMAB sayım sonucu bu çalışmada
MAE gruplarında belirlenen TMAB sayım sonuçlarına kıyasla oldukça yüksektir.
Toplam psikrofilik aerobik bakteri
Soğuk ve donmuş depolama olarak iki farklı koşulda depolanan MAE örneklerine ait
TPAB sayıları Çizelge 5’de verilmiştir.
Çizelge 5. Mekanik ayrılmış tavuk etlerinde soğuk ve donmuş depolama süresince
belirlenen TPAB sayıları (log kob/g)
Depolama süresi(gün)
MATSE
MATGE
MATBE
Soğuk depolama
0
5,41Bb
5,47Cab
5,60Ca
3
7,76Aa
7,03Bb
7,70Ba
6
7,96Aa
7,70Aa
7,96Aa
Donmuş depolama
0
5,41BCb
5,47Aab
5,60Ba
30
5,53Aa
5,74Ab
5,68Ba
60
5,46Aba
5,21Aab
5,64Ba
90
5,33Cb
5,29Aab
5,91Aa
120
5,05Db
4,95Bc
5,29Ca
A,B,C↓; a,b,c→
Aynı harfleri taşıyan gruplar arasındaki farklılık önemli değildir (p>0,05).
MATSE, MATGE ve MATBE için 0. günde belirlenen TPAB sayım sonuçları sırasıyla
5,41; 5,47 ve 5,60 log kob/g’dır. Başlangıçta MATBE ve MATGE arasındaki fark
önemli bulunmazken depolamanın 3. gününde MATBE ve MATSE arasındaki fark
istatistik olarak önemli bulunmamıştır (p>0,05). Soğuk depolama süresince tüm MAE
gruplarının TPAB sayılarında başlangıç değerlerine kıyasla önemli artışlar
gözlenirken (p<0,05), tüm MAE gruplarının 6. gün değerleri arasındaki farklılık
istatistiki açıdan önemsiz bulunmuştur (p>0.0.5). Tüm MAE gruplarının başlangıç pH
değerleri, nem içerikleri ve depolama sıcaklıkları mikrobiyal gelişmeye uygun
aralıktadır. Bu bakteriler buzdolabı koşullarında taze et, kanatlı eti gibi ürünlerde hızla
gelişerek bozulmalara neden olmaktadır (34). TMAB sayımında olduğu gibi TPAB
sayım sonuçları da göstermiştir ki soğuk depolama süresince önemli artışlar, donmuş
depolama süresince de önemli düşüşler gözlenmiştir.
Yuste ve ark. (13) yaptıkları çalışmada tüm tavuk karkasını kullanarak MAE
üretmişler ve bunun başlangıç TPAB sayım sonucunu 7,41 log kob/g olarak tespit
etmişlerdir. Yuste ve ark. (22) yaptıkları bir sonraki çalışmalarında materyal olarak
tüm tavuk karkasından elde ettikleri MAE’in başlangıç TPAB sayılarını –20 oC ve 20
9
o
C’de yaptıkları iki farklı uygulamada sırasıyla 7,91 ve 8,18 log kob/g olarak
belirlemişlerdir. Yuste ve ark. (13, 22) tarafından yürütülen iki farklı çalışmada TMAB
sayılarında olduğu gibi TPAB sayıları da çalışmamızda elde edilen değerlerden
yüksektir. Bu farklılığın kullanılan etin mikrobiyal yükü, üretim sırasındaki
kontaminasyon derecesi ve sıcaklık artışından kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
Donmuş depolama süresince TPAB sayılarındaki değişimler incelendiğinde
başlangıç değerlerine kıyasla tüm MAE gruplarının 120 gün TPAB sayıları önemli
azalmalar göstermiştir (p<0,05). Depolama periyodu başlangıcında en yüksek TPAB
sayısına sahip olan MATBE ile MATGE arasındaki fark önemsizken (p>0,05) MATBE
ile MATSE arasındaki fark önemli düzeyde bulunmuştur (p<0,05). Bununla beraber
depolamanın 120. gününde bütün MAE grupları arasında istatistiki açıdan önemli
farklılık gözlenmiştir (p<0,05).
Koliform grup bakteriler
Koliform grup bakteriler toprak, su ve yüzeyden kolaylıkla kontamine olmaktadırlar.
Gıda sanitasyonu açısından koliform grubu bakteriler önemli bir kriter teşkil
etmektedirler (34). MAE üretimi sırasında kullanılan karkas parçaları, üretim koşulları
(sıcaklık, süre) gibi faktörlere bağlı olarak koliform grubu bakterilerin kontaminasyonu
da söz konusudur. MAE pH değerinin ve nem içeriğinin yüksek olması gibi
nedenlerden dolayı mikrobiyal gelişme için uygun bir materyaldir. Yaptığımız
çalışmada et ürünü üretiminde kullanılabilirliği açısından MAE gruplarının koliform
bakteri sayım sonuçları da belirlenmiştir.
MAE gruplarında soğuk ve donmuş depolama süresince MATSE, MATGE ve MATBE
için belirlenen koliform bakteri sayıları Çizelge 6’da verilmiştir. Başlangıç koliform
bakteri sayıları MATSE, MATGE ve MATBE için sırasıyla 3,55; 3,78 ve 3,66 log
kob/g’dır. Bu değerlere göre 0. günde grupların koliform bakteri sayım sonuçları
arasında önemli bir farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). Bununla beraber soğuk
depolamanın her periyodu sonunda tüm grupların koliform bakteri sayılarında önemli
düzeyde artışlar olmuş ve 6. günde tüm gruplar arasındaki fark istatitik olarak önemli
bulunmuştur (p<0,05).
Çizelge 6. Mekanik ayrılmış tavuk etlerinde soğuk ve donmuş depolama süresince
belirlenen koliform bakteri sayıları (log kob/g)
Depolama süresi(gün)
MATSE
MATGE
MATBE
Soğuk depolama
0
3,55Ca
3,78Ca
3,66Ca
3
6,08Ba
5,64Bb
6,41Ba
6
6,75Ab
7,02Aa
6,66Ab
Donmuş depolama
0
3,55Ca
3,78Ba
3,66Ba
30
4,12Aa
3,82Bb
4,08Aa
60
3,84Bb
3,59Bc
3,96Aa
90
4,14Aa
4,09Aa
4,17Aa
120
4,14Aa
3,70Bb
3,53Bc
A,B,C↓; a,b,c→
Aynı harfleri taşıyan gruplar arasındaki farklılık önemli değildir (p>0,05).
10
Donmuş depolama süresince değişimler incelendiğinde tüm MAE gruplarının koliform
bakteri sayılarının depolamanın 30. günü itibariyle arttığı gözlenmiştir. MATSE’de
başlangıç değerine kıyasla 30. günde önemli artışlar olmuş (p<0,05) ve depolama
sonunda en yüksek değere ulaşmıştır. MATGE’de 30. ve 60. günlerde artış
gözlenmiş fakat başlangıç değerine kıyasla bu artışlar istatistiki açıdan önemli
bulunmamıştır (p>0,05). Bu grupta 90. gün değerindeki artış önemli düzeyde
olmuştur (p<0,05). Bununla beraber 120. gün değeri başlangıç değerine kıyasla
azalma eğilimi göstermişse de istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır (p>0,05).
MATBE’de donmuş depolama periyodu süresince koliform grubu bakteri sayısı
MATGE’ine benzer değişimler göstermiştir.
Sonuç
Karkas yüzeyinde kalan etin mekanik olarak kemiklerinden ayrılması işlemi
hayvansal protein açığının kapanması açısından önemli bir prosestir. Bununla
beraber elde edilen etin yüksek yağ ve nem içeriği, küçük partikül yapısı ve yüksek
pH değerine sahip olması ve üretim sırasında sıcaklığın yükselmesi gibi nedenlerden
dolayı mikrobiyal gelişme ve oksidasyon gibi kimyasal reaksiyonların oluşmasına
uygun bir ortam sağlanmaktadır. Bu da MAE’in et ürünlerinin üretiminde kullanımını
sınırlamaktadır. Bu özelliklerinden dolayı MAE kullanımını ve muhafazasını
kolaylaştırmak ve artımak amacıyla yeni uygulamalar dikkat çekmektedir. Bu
uygulamalar MAE’nin mikrobiyal yükünü azaltmak yönündedir. Bu amaçla yüksek
basınç uygulaması, nisin, glukano delta lakton gibi antimikrobiyal madde kullanımı
gibi farklı prosesler bu alanda yeni araştırma konuları olmuştur.
Kaynaklar
1. Hernandez, A., Baker, R.C., and Hotchkiss, J.H. 1986. Extraction of pigments from
mechanically deboned turkey meat. J. Food Sci. 51(4): 865-867.
2. Dawson, L.E., and Gartner, R. 1983. Lipid oxidation in mechanically deboned poultry.
Food Technol. 37(2): 112-116.
3. Yang, T.S., and Froning, G.W. 1992b. Selected Washing processes affect thermal gelation
properties and microstructure of mechanically deboned chicken meat. J. Food Sci. 57(2):
325-329.
4. Lin, S.W., and Chen, T.C. 1989. Yields, color and composition of washed, kneaded and
heated mechanically deboned poultry meat. J. Food Sci. 54(3): 561-563.
5. Shahidi, F., Synowiecki, J., and Onodenalore, A.C. 1992. Effects of aqueous washings on
color and nutrient quality of mechanically deboned chicken meat. Meat Sci. 32: 289-297.
6. Yang, T.S:, and Froning, G.W. 1992a. Changes in myofibrillar protein and collogen content
of mechanically deboned chicken meat due to washing and screening. Poultry Sci. 71: 12211227.
7. Trziska, T.L., Uijttenboogaart, T.G., and Schreurs, F.J.G. 1993. Myofibrillar protein isolate
from mechanically deboned chicken meat. Characteristics from various procedures.
Fleischwirtschaft, 73(9):1069-1072.
8. Kolsarıcı, N., ve Candoğan, K. 2002. Mekanik ayrılmış etin kalite özellikleri ve kullanım
alanları. Gıda 27(4): 277-283.
11
9. Stadelman, W.C.J., Olson, V.M., and Pasch, G.A.S. 1988. Egg and poultry meat
processing. Ellis Horwood Ltd. Sistr. Chishester, England, p: 211.
10. Parry, R.T. 1995. Technological developments in pre-slaughter handling and processing.
In Processing of Poultry. Ed. G.C. Mead. Chapman and Hall, London. p: 65-101.
11. Anonymous. 2002. A.B’ne tam üye olma eşiğinde Türkiye tavukçuluğunun genel yapısı.
http://www.kanatli.net 13.01.2002.
12. Mast, M.G., Uijttenboogaart, T.G., Gerrits, A.R. and Devries, A.W. 1982. Effect of auger
and press-type mechanical deboning machines on selected characteristics of mechanically
deboned poultry. J. Food Sci. 47: 1757-1762.
13. Yuste, J., Mor-Mur, M., Capellas, M., Guamis, B., and Pla, R. 1998. Microbiological
quality of mechanically recovered poultry meat treated with high hydrostatic pressure and
nisin. Food Microb. 15: 407-414.
14. Yuste, J., Mor-Mur, M., Capellas, M., and Pla, R. 1999. Listeria innocua and aerobic
mesophiles during chill storage of inoculated mechanically recovered poultry meat treated
with high hydrostatic pressure. Meat Sci. 53: 251-257.
15. Al-Najdawi, R., and Abdullah, B. 2002. Proximate composition, selected minerals,
cholesterol content and lipid oxidation of mechanically and hand- deboned chickens from the
Jordanian market. Meat Sci. 61: 243-247.
16. Lai, S.M., Gray, J.I., Smith, D.M., Booren, A.M., Crackel, R.L., and Buckley, D.J. 1991.
Effects of oleoresin rosemary, tertiary butylhdroquinone and sodium tripolyphosphate on the
development of oxidative rancidity in restructured chicken nuggets. J. Food Sci. 56(3): 616620.
17. Gomes, H.A., Silva, E:N., Cardello, H.M.A.B., and Cipolli, K.M.V.A.B. 2003. Effect of
gamma radiation on refrigerated mechanically deboned chicken meat quality. Meat Sci. 65:
919-926.
18. Dawson, P.L., Sheldon, B.W., Ball, H.R., JR. 1989. Pilot-plant washing procedure to
remove fat and color components from mechanically deboned chicken meat. Poultry Sci. 68:
749-753.
19. Froning, G.W., and Johnson, F. 1973. Improving the quality of mechanically deboned
fowl meat by centrifugation. J. Food Sci. 38: 279-281.
20. Bijker, P.G.H., Van Logtestıjn, J.G., and Mossel, D.A.A. 1987. Bacteriological quality
assurance (BQA) of mechanically deboned meat (MDM). Meat Sci. 20: 237-252.
21. Ockerman, H.W., and Hansen, C.L. 1988. Edible tissue from bone. In Animal By-Product
Processing. Ed. Ockerman H.W. and Hansen C.L. Ellis Horwoord Ltd., Chichester, England.
p: 158-175.
22. Yuste, J., Pla, R., Capellas, M., and Mor-Mur, M. 2002. Application of high-pressure
processing and nisin to mechanically recovered meat for microbial decontamination. Food
Control. 13: 451-455.
23. Mravcova, I., Lukacka, J., Strelecka, D., and Rybarova, B., 1984. Technology of technical
deboning of poultry meat effect of processing, packaging and transport on meat quality.
Hydinarsky Priemysel. 26(5/6): 197-207.
24. Mielnik, M.B., Aaby, K., and Skrede, G. 2003. Commercial antioxidants control lipid
oxidation in mechanically deboned turkey meat. Meat Sci. 65: 1147-1155.
25. Smith, D.M. 1987. Functional and biochemical changes in deboned turkey due to frozen
storage and lipid oxidation. J. Food Sci. 52(1): 22-27.
12
26. Kolozyn, K.. 1987. Microbiological problems of mechanically deboned pork meat
production and processing. Proceedings of European Meeting of Meat Research Workers.
33(1/2/3): 56-59.
27. Ray, B., and Field, R.A. 1983. Bacteriology of restructured lamb roasts made with
mechanically deboned meat. J. Food Protect. 46(1): 26-28.
28. AOAC. 1990. Official methods of analysis. Association of official analytical chemists. IAC,
Arlington, VA.
29. Bligh,E.G., and Dyer, W.J. 1959. A rapid method of total lipid extraction and purification.
Canadian Journal of Biochemical Physiology. 37: 911-913.
30. Gürgün, V., ve Halkman, A.K. 1988. Mikrobiyolojide sayım yöntemleri. Gıda Teknolojisi
Derneği, yayın no: 7, sayfa: 17-18.
31. SAS. 1996. SAS/STAT user’s guide. Release 6.12. Cary, NC. Statistical Analysis System
Institute, Inc.
32. Dawson, P.L., Sheldon, B.W., Larick, D.K., and Ball, H.R., JR. 1990. Changes in the
phospholipid and neutral-lipid fractions of mechanically deboned chicken meat due to
washing, cooking, and storage. Poultry Sci. 69: 166-175.
33. Ayhan, K. 2000. Gıdalarda bulunan mikroorganizmalar. Gıda Mikrobiyolojisi ve
Uygulamaları, Sim Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara, sayfa 37-80.
34. Jay, J.M. 1986. Intrinsic and extrinsic parameters of food that affect microbial growth. In
Modern Food Microbiology, Van Nostrand Reinhold Company, Inc. p: 33-61.
13

Benzer belgeler

Denizel Kaynaklı Bazı Fonksiyonel Gıdalar ve Gıda Bileşenleri

Denizel Kaynaklı Bazı Fonksiyonel Gıdalar ve Gıda Bileşenleri Saðlýklý Gýda Tüzüðüne (Foods for Specified Health FOSHU) göre bir ürünün fonksiyonel gýda lisansý alabilmesi için belirli kriterlerin saðlanmasý þartý getirilmiþtir. Buna göre fonksiyonel gýdalar;...

Detaylı

İndir - Ayrıntı Dergisi

İndir - Ayrıntı Dergisi İçerdiği yüksek demir, potasyum, fosfor ve magnezyum ile dikkati çekmekte, hamilelerin ve gelişmekte olan çocukların tüketmesinde faydası bulunmaktadır. Tavşan etlerinin demir içeriği diğer hayvan ...

Detaylı

tc muğla büyükşehir belediyesi mali hizmetler dairesi başkanlığı

tc muğla büyükşehir belediyesi mali hizmetler dairesi başkanlığı a) Büyükbaş Hayvanın Adedinden a) Küçükbaş Hayvanın Adedinden 5- Temizlenip pakete konan sakatatların (ayak,baş,işkembe, vb.) temizleme ücreti ve paketleme ücreti: a) Büyükbaş Hayvanın Adedinden a)...

Detaylı

A`dan Z`ye Ürünler

A`dan Z`ye Ürünler A'dan Z'ye Ürün listesi Adibik Asit Amonyak Amonyum Bikarbonat Amonyum Klorür Asetik Asit %80 Aseton Askorbik Asit (C Vitamini) ATMP Benzoik Asit Beta Karoten (%1-5-10-30) Borik Asit Butil Asetat B...

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi kullanımına olanak sağlamaktadır (Yenici 2012). Kitosanın Gıda Uygulamaları Gıda endüstrisinde kitosanın kullanımı fonksiyonel özellikleri, besinsel ve fizyolojik aktiviteleri ile ilişkilendirilmek...

Detaylı