three pass solıd fuel hot water boıler üç geçişli katı yakıtlı

Transkript

three pass solıd fuel hot water boıler üç geçişli katı yakıtlı
TR.K
ÜÇ GEÇÝÞLÝ KATI YAKITLI
SICAK SU KAZANI
THREE PASS SOLID
FUEL HOT WATER BOILER
100.000 kcal/h – 600.000 kcal/h üretim kapasiteli,
üç geçiþli katý yakýtlý sýcak su kazaný
w w w . e r e n s a n . c o m . t r
Three pass, solid fuel hot water boilers in capacities
100.000 kcal/h to 600.000 kcal/h.
Radyasyon Isý Ýletimi
Basýnçlý yanma esasýna göre çalýþan Erensan kazanlarýnýn boyutlarý
küçük, performanslarý yüksektir.
Türbülatör
Gaz oyalayýcý türbülatörler, sýcak duman gazlarýný kazan borularý
içinde döndürerek enerjinin doðrudan, ve hemen bacaya deðil, suya
geçmesini saðlar. Türbülatörler, türbülanslý akýþla duman gazýna hýz
kazandýracaðýndan, yoðuþacak nemin, kazandan uzaklaþtýrýlmasý
ve böylece kazanýn oluþacak asit korozyonuna karþý korunmasýný
saðlar.
Otomatik Kontrol
Diðer kömür kazanlarýnda ýsýnma, sobalarda olduðu gibi atýlan
kömür miktarý ile doðru orantýlýdýr. Fazla yükleme, fazla ýsýnma, fazla
ýsýnma da gereksiz harcamaya sebep olur. Oysa Erensan kazan,
vantilatörü kumanda eden kazan termostatý sayesinde yanmayý
kontrol ederek ekonomi saðlar.
Water Cooling DRW - Düsenrost Grid System / Grid Water Circuit
System separates the combustion air delivered by the ventilator as
primary and secondary air which is injected to the combustion
chamber via air nozzles. The cooling water circulating in the grid
system extends the life of the grid. The heat absorbed during the
circulation by the cooling water contributes as useful energy since it
will be connected to the main heating circuit of the boiler system.
Radiation Heat transfer
Heat is transferred mainly by radiation and consequently by
conduction, thus enabling high performance and compact
dimensions in Erensan boilers.
Turbulator
Gas turbulators swirl the hot smoke gases in the boiler tubes and
provides extended contact for better heat transfer to the water. Since
the turbulators will increase the speed of the combustion gases by
inducing turbulence flow, the tendency of condensation is drained
away with high speed gases ,thus protecting the boiler against acid
corrosion.
Automatic Control
Heating in conventional coal boilers is directly proportional to the
amount of coal fed to the boiler just like in stoves. Over loading,
results in unnecessary heating and loss of energy. However your
Erensan boiler adjusts the speed of the combustion with automatic
fan control even when the boiler is excessively fed by coal.
TR K KAZAN ÖLÇÜLERI / TR K BOILER DIMENSIONS
TR K
Kapasite / Capacity
Kapasite / Capacity
a
b1
b
c1
c
d
e
f
Øg
Øh
Øi
k
m
n
Su Hacmi / Water Volume
100
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
540
600
[kcal/h] 100.000 120.000 150.000 180.000 210.000 240.000 270.000 300.000 330.000 360.000 390.000 420.000 450.000 480.000 540.000 600.000
[kW]
116
140
174
209
244
279
314
349
384
419
453
488
523
558
628
698
[mm]
1.751 1.751 1.751 2.263 2.263 2.338 2.338 2.345 2.425 2.425 2.425 2.450 2.455 2.455 2.465 2.540
[mm]
1.360 1.560 1.560 1.740 1.740 1.810 1.810 1.900 2.180 2.180 2.180 2.240 2.270 2.270 2.400 2.450
[mm]
1.240 1.440 1.440 1.620 1.620 1.690 1.690 1.780 2.060 2.060 2.060 2.120 2.150 2.150 2.280 2.330
[mm]
1.310 1.510 1.510 1.690 1.690 1.760 1.760 1.850 2.140 2.140 2.140 2.190 2.220 2.220 2.348 2.398
[mm]
1.290 1.490 1.490 1.670 1.670 1.740 1.740 1.830 2.120 2.120 2.120 2.170 2.200 2.200 2.328 2.378
[mm]
2.151 2.152 2.152 2.683 2.683 2.758 2.758 2.795 2.875 2.875 2.875 2.900 2.905 2.905 2.915 2.990
[mm]
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
[mm]
260
260
260
280
280
280
280
310
310
310
310
310
310
310
310
310
DN
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
[mm]
1.010 1.230 1.230 1.374 1.374 1.460 1.460 1.540 1.820 1.820 1.820 1.850 1.890 1.890 2.028 2.070
[mm]
150
150
150
200
200
200
200
250
250
250
250
300
300
300
300
350
[mm]
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
[inch]
1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
[mm]
965 1.165 1.165 1.285 1.285 1.245 1.245 1.510 1.810 1.810 1.810 1.825 1.860 1.860 1.993 2.043
[lt]
1.084 1.611 1.571 2.602 2.550 2.914 2.860 3.178 4.641 4.582 4.503 4.778 4.939 4.874 5.513 5.733
With tailor-made products and evermore high-efficiency solutions, our range meets all expectations for comfort and energy needs for domestic, lightcommercial, commercial and industrial markets.
Müþteri odaklý ürünlerimiz ve yüksek verimli çözümlerimizle, evsel, ticari ve endüstriyel pazarlarýn tüm konfor ve enerji gereksinimlerini karþýlýyoruz.
Since the Company is constantly engaged in the production improvement, the aesthetic and dimensional features, the technical data, the equipment and accessories can be changed. This document contains confidential and
proprietary information of Erensan Isý Cihazlarý A.Þ. Unless authorised, this information shall not be divulged, nor duplicated in whole or in part.
Erensan Isý Cihazlarý A.Þ. ürünlerinde sürekli geliþmeyi taahhüt eder. Ürünlerin estetik ve ebatsal özellikleri ile teknik verileri, donanýmlarý ve aksesuarlarý deðiþebilir. Bu döküman Erensan Isý Cihazlarý A.Þ.'ye ait
özel ve tescilli bilgileri içermektedir. Ýzin alýnmadan bu bilgilerin tamamý veya bir kýsmý çoðaltýlamaz ve yayýnlanamaz.
Erensan Isý Cihazlarý Pazarlama ve Servis A.Þ.
Ýstanbul: Sanayi cad. Altay sk. No: 7 34196 Yenibosna / Ýstanbul - Türkiye Tel: +90 212 551 05 00 pbx Fax: +90 212 551 34 84
Ankara: Farabi Sk. No: 5/1 06680 Çankaya / Ankara - Türkiye Tel: +90 312 427 67 37 Fax: +90 312 428 48 72
www.erensan.com.tr / [email protected]
20.05.2011
TR.K - TR
Su Soðutmalý DRW-Düsenrost Izgara Sistemi /
Izgara Suyu Devresi
Kül ergime derecesi 1200 °C ve üzeri ve alt ýsýl deðeri en az 4500
kcal/kg olan kömürler için tasarlanmýþtýr. Vantilatörden aldýðý
yakma havasýný birincil (primer) ve ikincil (sekonder) akýmlara
ayýrarak yanma odasýna veren hava nozullarýyla donatýlmýþtýr.
Izgaranýn ömrü, içinde dolaþan su sayesinde uzamaktadýr. Montaj
sýrasýnda kalorifer tesisatýnýza baðlanacak olan ýzgara suyu devresi,
yanma sýrasýnda ýzgara yüzeyinde oluþan ýsýnýn faydalý enerjiye
dönüþmesini ve sisteme katkýsýný saðlar.

Benzer belgeler

hıgh effıcıent, compact superheated water boıler yüksek

hıgh effıcıent, compact superheated water boıler yüksek [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] lt

Detaylı

marin sistemleri kazanları

marin sistemleri kazanları Since the Company is constantly engaged in the production improvement, the aesthetic and dimensional features, the technical data, the equipment and accessories can be changed. This document contai...

Detaylı

E-Katalog - Özel Kazan

E-Katalog - Özel Kazan results in unnecessary heating and loss of energy. However your Erensan boiler adjusts the speed of the combustion with automatic fan control even when the boiler is excessively fed by coal.

Detaylı

K.KF/K.KBF MODEL

K.KF/K.KBF MODEL TR K KAZAN ÖLÇÜLERI / TR K BOILER DIMENSIONS TR K

Detaylı

control panel kontrol paneli

control panel kontrol paneli expanded up to maximum five euromatic-unit panels by using an outdoor weather sensor. As a result, totally five direct heating and premix cycles and five hot water cycles are supported by the data ...

Detaylı

Catálogo de Productos

Catálogo de Productos results in unnecessary heating and loss of energy. However your Erensan boiler adjusts the speed of the combustion with automatic fan control even when the boiler is excessively fed by coal.

Detaylı