İlköğretim Okullarında Çalışan Ücretli Öğretmenlerin

Transkript

İlköğretim Okullarında Çalışan Ücretli Öğretmenlerin
Eurasian Journal of Educational Research, 24, pp, 33-43 / 2006
İlköğretim Okullarında Çalışan Ücretli
Öğretmenlerin Verimliliklerinin Araştırılması
The Research of Productivity of Contract
Teachers in Primary Schools
Hasan ARSLAN*, Serkan SABAH**, M. Zeki GÖKSU***
Öz
Problem Durumu: Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen alımında temel politikası kadrolu öğretmen istihdamıdır. Ama son zamanlarda, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen açığı kapatmak amacıyla bir yıllık sözleşmeli öğretmen istihdam etmektedir. Buradaki
önemli nokta, sözleşmeli öğretmenlerin işe alınışlarında belli standartların olmamasıdır. Sözleşmeli öğretmenler öğretmenlik deneyimine veya öğretmenlik diplomasına
sahip olmayabilmektedirler. Temel ölçüt yalnızca lisans diplomasına sahip olunmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlık alanlarını dikkate almamaktadır. Bu bağlamda,
kadrolu öğretmenler ve sözleşmeli öğretmenlerin verimliliği arasında farklılıklar beklenmektedir.
Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında çalışan ücretli ve
sözleşmeli öğretmenlerin kurumsal verimliliğini belirlemektir. Bu amaçla örgütsel verimliliğin boyutları olan; stres, iş doyumu, arkadaş desteği, örgütsel yurttaşlık davranışı, duygusal bağlılık ve devam bağlılığı ele alınmıştır.
Araştırmanın Yöntemi: Kocaeli İli Gebze İlçesindeki İlköğretim okullarında çalışan on
yöneticiyle görüşme yapılarak ücretli öğretmenlerin kurumsal verimliliklerinin düzeyi belirlenmeye çalışıldı. Bunun yanında hem kadrolu hem sözleşmeli öğretmenlere
survey uygulandı. Bu survey verimliliği etkileyebilecek doyum, stres, arkadaş desteği, örgütsel yurttaşlık davranışı, duygusal bağlılık ve zorunlu devam bağlılığı gibi boyutları içine alındı. Sözleşmeli öğretmenlerin verimliliğine karar verebilmek için, kadrolu öğretmenlerle sözleşmeli öğretmenlerin verimlilik boyutları karşılaştırıldı.
Bulgular ve Sonuçlar: Yöneticiler ücretli öğretmenlerin kurumsal verimliliklerinin istenen düzeyde olmadığını belirtmişlerdir. Araştırma sonucundaki bulgulara göre, ücretli öğretmenlerin verimliliğini etkileyen boyutlardaki davranışları, kadrolu öğretmenlere göre bir çok boyutta daha düşük düzeyde gösterdikleri saptandı. Araştırma
sonuçlarına göre, kadrolu öğretmenlerin verimliliği bir çok boyutta sözleşmeli öğretmenlerden daha yüksek bulundu.
Öneriler: Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlerin istihdamında standartlar
koyması gerekmektedir. Genel eğitim politikası sözleşmeli öğretmenlere dayalı olmadığı için, sözleşmeli öğretmenlerin sayısı azaltılarak kadrolu öğretmenler istihdam
edilmelidir.
Anahtar Sözcükler : Ücretli Öğretmen, Verimlilik, Öğretmen Verimliliği
*
Yard.Doc.Dr. Kocaeli Ünv.Eğitim Fakültesi, Eğt.Bilimleri Bölümü, e-posta: [email protected]
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, e-posta: [email protected]
***
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, e-posta: [email protected]
**

Benzer belgeler