Ağustos - UR 2440 Rotary

Transkript

Ağustos - UR 2440 Rotary
ARALI K‘10
Rotary 2440. Bölge 9. Grup Agora, Kültürpark, Gaziemir, 100. Yıl
Güzelbahçe, Göztepe, Karabağlar ÇalıkuĢu ve Ege Rotary Kulüplerinin; Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri için ortaklaĢa düzenledikleri "Toplum Liderleri Geliyor, Ufuk GeliĢtirme ve Liderlik Eğitimi Seminerleri" 25 Aralık 2010 tarihinde Susuzlu Atlantis Otel'de
gerçekleĢtirilen Sertifika Töreni ile sona erdi.
01 Aralık 2010 tarihinden bu yana, teorik ve pratik eğitimlerin yanı
sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlerle zenginleĢtirilen programla öğrenciler hem kiĢisel geliĢimlerine katkıda bulundular hem de farklı
sanat dalları ile tanıĢtılar. Hayatlarında ilk defa baleye ve klasik müzik konserine giden öğrenciler, farklı sanat dalları ile hayat görüĢlerinin değiĢtiğini dile getirdiler.
Sertifika töreninde öğrenciler adına söz alan Ege Üniversitesi Eğitim
Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Bölümü öğrencisi Elvan Melez, "Bu projede her bir eğitim ile fikirlerimize bir yenisini ekledik, ufkumuzu geniĢlettik, farklı bakıĢ açılarını öğrendik.
Hayatımızda farklı sebeplerle hep ertelediğimiz kültürel ve sanatsal
faaliyetler ayağımıza geldi. Belki dinleme imkanı bulamayacağımız
akademisyenlerin, iĢ adamları ve kadınlarının deneyimlerinden kendimize faydalar çıkardık. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum.
Rotary'ye bize bu imkanları sunduğu için kendim ve arkadaĢlarım
adına çok teĢekkür ediyorum" dedi.
Öğrencilere sertifikalarının yanı sıra; hayatlarını planlamaları için birer ajanda, doğru rol modelleri tanımaları için Yazar Doğan
Cüceloğlu'nun "Benim Kahramanlarım" adlı eseri ve her zaman Atatürk'ün açtığı uygarlık yolunda ilerlemeleri ve Büyük Önder'i her daim
hatırlamaları için birer Atatürk Rozeti hediye eden organizasyon komitesi üyeleri, baĢarılı bir projeyi bitirmiĢ olmanın gururu ve emek
verdikleri keyifli bir ayın geride kalmasının hüznünü bir arada yaĢadılar.
ARALI K‘10
Sevgili Rotary Ailem,
Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Sanki asamble
daha dün gibi. Kulüp ziyaretlerimizin çoğu tamamlandı. Kulüplerimiz birbirinden güzel projelere imza atıyor. Yeni kurulan toplum birlikleri, interact
kulüpleri, eĢli bağıĢlar, meslek edindirme kursları,
yetiĢtirme yurdu ve ıslahevlerinde gerçekleĢtirilen
ve buralardaki gençlere umut olan birbirinden güzel projeler gerçekleĢiyor. Bana da hepinizle gurur
duymak kalıyor.
Biz Rotaryenler dünyada barıĢ ve anlayıĢı geliĢtirmek için çabalıyoruz. Ancak barıĢ açlık, cehalet,
yoksulluk ve eĢitsizlik olduğu sürece sadece bir hayal olmaktan öteye
geçemez. Bu nedenle de bizler açlık ve yoksullukla mücadele etmek,
cehaletle savaĢmak için projeler üretiyor ve içinde yaĢadığımız toplumların yaĢam kalitesini arttırmak için çabalıyoruz. Su götürüyoruz köylere, okumaz yazmaz kalmasın diye kurslar açıyoruz, sağlık hizmeti götürüyoruz, sağlık ile ilgili cihazlar temin ediyoruz hastanelere daha iyi
hizmet sunulabilsin diye. Meslek kursları açıyoruz, okullara kütüphaneler kuruyoruz, ıslahevlerinde , cezaevlerinde ve yetiĢtirme yurtlarında
çalıĢmalar yapıyoruz, farkındalık yaratıyoruz. Ama bazen bu çabalar
içinde önemli bir noktayı da gözden kaçırıyoruz. Üyelerimize, eĢlerimize, kulüplerimize, Rotaractör ve interactörlerimize, gençlik değiĢim öğrencilerimize, bursiyerlerimize, vakıf programlarından yararlanan dostlarımıza, Rotary Toplum Birliklerimize, destekçilerimize kısaca Rotary ailemize gerekli özeni göstermiyoruz. Rotary ailesi dünyadaki 1.2 milyon
Rotaryenden çok daha fazlasını kapsıyor oysa ki.
Ailemize özen göstermeliyiz, önce kulüp içi dostluklarımızı geliĢtirmeliyiz, birimizin derdi hepimizin derdi, birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğu olmalı. EĢlerimizle çocuklarımızla birlikte omuz omuza çalıĢmalı,
birlikte olmaktan ve birlikte üretmekten keyif almalıyız. Bir üyemiz üst
üste toplantıya gelmiyorsa aramalı, bir sıkıntısı varsa paylaĢmalıyız.
2000 yılına gittim bir anda bu satırları yazarken. Babama kanser teĢhisinin konduğu ve Kasım ayında da kaybettiğimiz yıla. Bütün bu süreçte
benim kulüp arkadaĢlarım ve eĢleri, bölgedeki diğer dostlarım hep yanı
baĢımdaydı. Derdime ortaktı. Hastanede, cenazede ve sonrasında
hep benimleydiler ya da bir telefon uzaklığında olduklarını bana hissettirdiler. Yıl 2004 evlendim. En mutlu anımda yine yanımdaydılar.
Üzüntümde olduğu gibi mutluluğumda da benle birlikteydiler. ĠĢte bu
benim için Rotary Ailesi ve en büyük kazanç dostluklar.... Ocak baĢlarında evlerimizi, sofralarımızı açıyoruz birbirimize ve hayatta hiçbir Ģeyle değeri ölçülmeyecek dostluklar kuruyoruz.
Ama unutmamalıyız ki, dostluk temellerini en baĢta kulüplerimize devamımız oluĢturuyor. Her hafta birbirini gören, annesinin hastalığını, çocuğunun üniversite hazırlığını, iĢlerindeki temposunu, saçını kestirdiğini, iĢ
yerindeki terfisini, birbirimizin birden baĢına geliveren bir acı ya da tatlı
olayı ancak devamla biriktiririz. Bu birikimle gün gelir bakarsınız; kız
kardeĢinizden, erkek kardeĢinizden daha çok Ģey paylaĢmıĢsınız; birlikte yaĢlanmıĢsınız, ya da birlikte genç kalmıĢsınız ! ĠĢ, ev, sosyal yaĢam, aile akıp gidiveren Ģu tempolu yaĢamımızda, eski okul arkadaĢlarımızdan, birlikte büyüdüğünüz en sevdiğimiz kuzenimizden kaçını
her hafta görebiliyoruz düzenli olarak, biteviye ? Kendimizden on yaĢ
büyük, beĢ yaĢ küçük bu insanlarla Rotary olmasaydı, devamımız, ocak
baĢımız, gezilerimiz olmasaydı nerede böylesine zenginleĢme fırsatını
bulurduk ? Hem de bizler için özel seçilmiĢ; mesleğinde, özel yaĢamında yüksek ahlaki standartları benimsemiĢ, iyi niyetli insanlarla…
Evlerimizde hiç tanımadığımız GĠM takımlarını Rotary Dostluk DeğiĢim
takımlarını ağırlıyoruz. Bir anda kaynaĢıyor, okyanus ötesi dostluklar
kuruyoruz. Derken gün geliyor o dostluklar bir eĢli bağıĢa ya da 3H projesine vesile oluyor. Dünyanın öteki ucundan bir dost eli uzanıyor ve
bizimle birlikte bazen bir hastanede kuvöze, bazen bir yoğun bakım
ünitesine, bazen de engeliler için bir diĢ ünitesine dönüĢüyor.
Derken bir gün postadan bir davetiye geliyor bir dönem evinizde konuk
ettiğiniz Gençlik DeğiĢim Öğrencisinden…..Sevgili Anne ve Babacığım
ben evleniyorum. Brezilya‟daki düğünümde sizi de yanımda görmek,
mutluluğumu paylaĢmak istiyorum diyen.
2
Bir baĢka gün elinde bir kavanozla GĠM takımıyla Yeni Zelanda‟ya
yolladığınız bir takım üyesi çıka geliyor ve diyor ki ”biliyorsunuz ben
UĢak‟ta sağlık ocağında aile hekimi olarak görev yapıyorum. Masamın üstüne bu kavanozu koydum, her gelene polio‟yu anlattım.
Hastalarım da karınca kararınca kavanoza bozuk paralarını attılar.
Ben de kendi elimle bunu size teslim etmek istedim.”
Aradan zaman geçiyor bu kez e-postalarınızın arasında elçilik bursu ile Londra‟da halk sağlığı konusunda yüksek lisans yapan kızımızdan bir mesaj görüyorsunuz diyor ki: “Hayatımın en önemli ideallerinden birisini gerçekleştirmeme fırsat sağlayan Rotary Ailesi’ne
teşekkürlerimi sunuyorum. Heyecanla dolu, zaman zaman gerçek
olamayacağını düşündüren ve hayal gibi gelen bir seneyi geride
bıraktım ve güçlüyüm yanımdaki Rotary Ailesi ile...” ve hepimize
Rotaryen olmaktan, bu büyük ailenin bir parçası olmaktan gurur
duymamızı sağlıyor.
Bir de Interact ve Rotaract Kulüplerimiz var. Bizim yarınlarımız geleceğimiz… Çok genç yaĢta Rotary değerleri ile tanıĢan, sosyal
sorumluluk bilinçleri geliĢen, takımın bir parçası olmayı öğrenen,
yaĢıtları eğlenirken proje üretmek için çabalayan. Hem kiĢisel geliĢimleri için çok erken yaĢta çok önemli fırsatlarla karĢılaĢan hem de
liderlik becerileri kazanan. Onlar bizim ailemizin gözbebekleri. Onlara ne kadar çok sahip çıkar, ne kadar sevgiyle liderlik yaparsak o
kadar çok kendi geleceğimize yatırım yapıyoruz aslında. Dünyanın, ülkemizin, Rotary' nin yarınlarını da onlara teslim edeceğiz güvenle ve huzurla.
Evet sevgili dostlarım; biz kocaman, sevgi dolu, birlikte imkansızı
baĢaran muhteĢem bir ailenin üyeleriyiz ve böyle bir ailenin içinde
büyüdüğümüz, bu değerlerle yaĢamlarımıza yön verdiğimiz için
Ģanslı, hem de çok Ģanslıyız. Ailemize yeni katılacak üyelerle daha
da güçlenerek daha nice Rotary Nesilleri yetiĢmesi dileği ile sevgiyle……
Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla,
YeĢim YÖNEY
UR 2440. Bölge Federasyon BaĢkanı
2010-11
Osmangazi Rotary Kulübü, Görükle Çok Programlı Lisesine yabancı dil eğitim sınıfı için gerekli tüm donanımlarıyla birlikte bilgisayar, projeksiyon cihazı, yazıcı vs. tefriĢ edip, 24 Kasım 2010 tarihinde Guvernörümüz YeĢim YÖNEY‟in katılımları ile açılıĢı yaptı ve
okul yönetimine teslim etti.
ARALI K ‘10
Kendimizi ayrıcalıklı, elit insanlar olarak görüp toplumumuzla kaynaĢamıyorsak yani denizde balık olamıyorsak,
Ne anlıyoruz Rotary Ailesi denince?
Bu aile Rotaryenlerin dünyada anlayıĢ, iyi niyet
ve barıĢı gerçekleĢtirmek için yaptığı insani ve
toplumsal geliĢim çalıĢmalarına katılan, destek
veren ve faydalananların oluĢturduğu büyük bir
ailedir. Kimdir bunlar? BaĢta kulüplerin üyeleri,
üye eĢleri veya dul eĢleri, çocukları, torunları,
yakın akraba ve dostları, yarınlara hazırlamaya çalıĢtığı genç nesillerin temsilcileri, yani interactörleri, Rotaractörleri, RYLA katılımcıları,
gençlik değiĢim öğrencileri, bursiyerleri, TLG katılımcıları, kurduğumuz Toplum Birliklerinin üyeleri, destekçi ve sponsorlarımız, Rotary
Vakfı hizmetlerinden faydalanan GĠD, bursiyer gibi Vakıf Mezunları ve
iĢbirliği yaptığımız diğer STK ve kamu kuruluĢ temsilcileri.
Rotaryenlerin kadın eĢlerinin içinde bulunduğu innerwheel dernekleri
ve Rotary küresel iletiĢim ve hobi grupları…
Kısacası, yüksek ahlaki değerlere sahip, mesleğinde baĢarılı farklı
meslek grupları temsilcilerinin yani bizlerin kendinden önce hizmet
ideali ile barıĢ içinde daha iyi yaĢanabilir bir dünya için hizmet yolunda
yol arkadaĢlarımız. Yarınlarını hazırladıklarımız.
ġimdi çuvaldızı kendimize batırmanın zamanı!
Etik değerlerden bahsedip, ahlaki veya iĢ iliĢkilerinde çevremize kötü
örnek oluĢturuyorsak,
Biz bir aile değiliz!!
Ama bizler, her birimiz, kendi iĢ ve meslek hayatının baĢarılı birer lideriyiz, yüksek ahlaki değerlere sahip, toplumlarımıza örnek olan
kendinden önce hizmet felsefesiyle yanıp tutuĢan, dünyada barıĢı
oluĢturma amacıyla bir araya gelen, toplumlarımızı geliĢtirme amacıyla peĢ peĢe projelere imza atan, yakın aile bireylerimizden daha
sık bir araya gelen, birbirinin can dostu büyük bir ailenin bireyleriyiz.
Ve bu büyük ailenin liderleri de tek tek her bir rotaryendir. Rotary Kulüp üyeleridir.
Ve biz aile yaĢantımızla, iĢ iliĢkilerimizle, yaĢam felsefemizle toplumlarımıza iyi birer örneğiz ve tüm aile bireylerimizi sahiplenen, iliĢkilerimizi yaĢam boyu sürdüren, koca bir aileyi Toplumları GeliĢtirme ve
Kıtaları BirleĢtirme yolunda bir arada tutan ve bu aileyi daha da büyüten birer lideriz. Kısacası biz “Rotary Ailesi” yiz.
Saygılarımla,
Necati Yöney
Guvernör EĢi // 2010-11
Evet biz bir aile miyiz? Birbirine dostlukla kenetlenen, aynı heyecanı
duyan, aynı yaĢam tarzı ve felsefesini benimseyen, birbirini seven,
toplum ihtiyaçları ortaya çıktığında içlerindeki iĢ ve meslek liderlerinin
sahip olduğu yeteneklerle, bu ihtiyaçları kendilerinin çözümleyebileceğini bilen, toplumlarımıza liderlik yapabilen, dünya barıĢına giden yolda amaçlarını topluma doğru anlatabilen aile bireylerini sahiplenebilen
ve daha da büyütebilen bir aile miyiz? Aile reisimiz kim?
Genç nesilleri yarınlara, eğitimleri kiĢisel geliĢimleri, liderlik yetenekleri, toplumların geliĢimi ve dünya barıĢı çalıĢmalarına duyarlı olarak
hazırlayıp sahipleniyor muyuz?
Genç meslek sahiplerinin küreselleĢen dünyada mesleki geliĢimlerine
yardımcı olup farklı kültürleri tanıma fırsatı yaratıp kendi haline mi bırakıyoruz?
Toplum Birlikleri kurup “ Orda bir köy var uzakta o köy bizim köyümüzdür” mü diyoruz?
Toplumlarımızın geliĢmesine katkıda bulunacak projeler yapmayıp,
hayırsever bir dernek gibi mi yaklaĢıyoruz?
Desteklerini aldığımız sponsorlarımızı ihtiyacımız olduğunda mı hatırlıyoruz?
Interact, Rotaract kulüpleri kurup onları kendi haline mi bırakıyoruz?
Tanımaya bile gayret etmediğimiz geliĢimleri ile hiç ilgilenmediğimiz
öğrenci gençlere burslar mı veriyoruz ?
EĢlerimizin iĢ ve mesleki birikimlerini kulüp hizmetlerinin içinde değerlendiriyor muyuz?
“ Rotary PaylaĢır” deyip yaĢam ve hizmet anlayıĢımızı eĢimiz ve çocuklarımızla bile paylaĢamıyorsak,
“Rotary ailece yaĢanır” deyip, kulüp toplantılarımızı eĢlerimize açıp
projelere katılımını sağlayamıyorsak, ocak baĢlarını kebapçılarda yapıyorsak, toplantılarımızda yemekler yiyip sohbet ediyorsak, liderlik
vasıflarımızı geliĢtirmek ya da toplumumuzun ihtiyaçlarına çözümler
üretecek konuĢmacılar yerine kendi aramızda fıkralar anlatıyorsak,
“Dünya BarıĢı” deyip; komĢumuzla, iĢ arkadaĢımızla kavgalıysak farklı düĢünceleri hoĢgörü ile dinleyemiyorsak farklılıklarımızı kültürel zenginliğimiz olarak göremiyorsak, ya da gençlik değiĢim veya GID gruplarını evimize almak istemiyorsak, her tür ayırımcılığa karĢıyız deyip,
etnik konularda ĢahinleĢiyorsak, kulüplerimize bayan üye alınmasına
karĢı çıkıyorsak,
Ticari iliĢkilerimizin zarar görmesinden çekinip rozetimizi yakamıza
takamıyorsak,
Yeni kurulan Gaziemir Interact Kulübü üyeleri ve konukları Gaziemir Rotary
Kulübü ve Altınoran
Akademi iĢbirliği ile
tertiplenen "Biz Bir
Takımız " eğitimini
aldılar. 19 Aralık
2010 da Altınoran
Akademi eğitim salonunda Dr.Pınar Özgür Yazır tarafından verilen "
iletiĢimin önemi, kendini ifade edebilme, dinleme konularında
"interaktif eğitimi aldıktan sonra gençler eğitimin devam etmesine
karar verdiler. Rotary Programlarından sorumlu Bölge Sekreterimiz
Aslı Musal tarafından tebrik edilen Gaziemir Interact Kulübü üyeleri eğitime tüm Interact kulüplerini davet ettiklerini de belirterek gelen
konuklarına projeleri hakkında da bilgi verdiler. Gaziemir RK BaĢkanı
Sibel Akkol ve eĢi Ġsmail Akkol ve Interact sorumlusu Belgin HoĢsu
eğitime bizzat gelerek Inretaract kulüplerine desteklerinin süreceğini
belirtip Dr.Pınar Özgür Yazır‟a teĢekkür ettiler.
3
ARALI K‘10
Marmaris Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti-7 Aralık 2010‟da
12. Grup Guvernör Yardımcım Nafiz Kamadan ve sevgili eĢi Güliz ile
birlikte Marmaris Rotary Kulübümüzdeydik. Dönem baĢında oldukça
fazla sayıda üye kaybeden
kulübümüzün öncelikli hedefi
üyelik yapısını ve kulüp içi
dostlukları güçlendirmek. Kızılay ile ortaklaĢa düzenlenen
giyecek ve gıda yardımlarını
Marmaris Çetibeli Rotary Toplum Birliği‟ndeki evleri tek tek
ziyaret ederek dağıtmıĢlar.
Grand Azur Otel‟de 3. Geleneksel Cumhuriyet Kupası
Tenis Turnuvasını gerçekleĢtirmiĢler. 14 Ocak‟ta 4. Geleneksel Okullar arası Bilgi yarıĢmasını düzenleyerek 1. gelen okula akıllı
tahta hediye edecekler. Doğum öncesi anne baba okulu, Muğla Üniversitesi‟nde düzenleyecekleri Toplum Liderleri Geliyor Projesi ve Liselerarası Münazara yarıĢmasının hazırlıklarını sürdürüyorlar. Muğla Türkülerini bir kitap ve CD‟de toplayarak Muğla‟nın tanıtımına da katkı sağlamayı planlayan kulübümüz, Rotary‟i en iyi resimleyen basın mensubuna
da özel bir ödül vermeyi hedefliyor. Marmaris Rotary Kulübümüz mükemmel bir Interact kulübüne sahip, geçmiĢte önemli baĢarılara imza
atmıĢ Rotaract Kulübü‟nün de en kısa zamanda yaĢadığı sıkıntılı günleri geride bırakabilmesi için çalıĢmalar sürdürülüyor. Bölgemizin Interact
ve Rotaract‟ı ile önemli baĢarılara imza atmıĢ köklü kulüplerinden biri
olan Marmaris Rotary Kulübü‟nün üye yapısını güçlendirerek ve nitelikli
büyüyerek baĢarılarını geleceğe taĢıyacağına inanıyorum. TeĢekkürler
Hasan Ali BaĢkanım, değerli eĢi Ekin ve Marmaris Rotary Ailesi.
Didim Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti - 8 Aralık 2010‟da 10.
Grup Guvernör Yardımcım Zeki Caner ile birlikte Didim Kulübümüzü
ziyaret ettik. Necati ile birlikte Marmaris‟ten çıktıktan sonra 2 saatlik mesafeyi 4 saatte aĢabildik. Çünkü hem Yatağanda hem de
Bafa Gölü kıyısında yol çalıĢmalarındaki dinamit patlatma
saatlerine denk gelip saatlerce
arabanın içinde beklemek zorunda kaldık. Ancak Didim‟e
ulaĢtığımızda Didim Rotary
Kulübü‟ndeki dostlarımızın sıcaklığı bize bütün yorgunluğumuzu unutturdu. Didim Rotary
Kulübümüz bölgemizdeki en
güzel toplantı mekanına sahip.
Didim Marina‟daki Yat Kulübü‟nde toplanıyorlar. Sevgili BaĢkanım Deniz Baylan, eĢi GDB Erdal Baylan ve daha sonra aramıza katılan GeçmiĢ Dönem BaĢkanı Hulki Öztoprak ile uzun uzun Didim‟de Rotary‟i nasıl güçlendirebileceğimizi, üye sayısını nasıl arttırabileceğimizi konuĢtuk. Kulüp asamblesini gerçekleĢtirdik ve kulübümüz o akĢam iki tane
çok değerli yeni üyeyle güçlendi. Didim Kulübümüz bu yıl özellikle Didim‟deki diğer sivil toplum örgütleri ve Didim halkını da harekete geçirerek Didim Devlet Hastanesi‟ne tam teĢekküllü bir ambulans temin etmek
için öncülük yapmaya çalıĢıyor. Gençlere yelken kullanmayı öğreterek
milli yelkenci yetiĢtirmek amacıyla Didim‟de yelken kulübü kurulmasına
öncülük etmiĢler. Didim‟deki altyapı çalıĢmalarının ardından refüjlerin
çiçeklendirilmesi görevini de üstlenmiĢler. Yine Belediye ile iĢbirliği yaparak ilçeye temizlik ile ilgili levhaların asılmasını sağlamıĢlar. Kulüp
tarafından daha önce yapılan kütüphanenin kitap koleksiyonunu zenginleĢtirmek için de çalıĢmalar yürütüyorlar. Didim‟de geçen yıl açtıkları
kaptanlık kursunun yanı sıra Halk eğitimle birlikte istihdam ihtiyacı olan
alanlarda meslek kursları ve okuma yazma kursu açmayı planlıyorlar.
Ġlçedeki katı atık yağların toplanması ile ilgili bir proje de geliĢtirmeye
çalıĢıyorlar. TeĢekkürler Didim Rotary Kulübü Ailesi Dostluğunuz ve
sıcaklığınız için. TeĢekkürler Deniz BaĢkanım ve Sevgili eĢi Erdal.
4
Karşıyaka Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti - 13 Aralık
2010’da bu kez 5. Gurup Guvernör Yardımcım Haluk Hacıraifoğlu
ve değerli eĢi YeĢim ile birlikte KarĢıyaka kulübümüzdeydik. Okuma
-Yazma Işık Projesi ile
bölgemizin ilk 3-H projesini gerçekleĢtiren kulübümüz 25 yıldır Torunlar
Atletizm YarıĢmasını hiç
aralıksız sürdürüyor. Bu
yıl da bu baĢarılı organizasyonları nedeniyle
Uluslararası Olimpiyat
Kom it esi
taraf ından
Gençleri spora teĢvik
ödülü ile ödüllendirilerek
hepimizi gururlandırdılar.
Bu yıl 26. Torunlar Atletizm YarıĢmasının seçmeleri 27-28 Nisan‟da, finalleri ve uluslar arası yarıĢmalar 1 Haziran 2010 tarihinde
gerçekleĢtirilecek. KarĢıyaka Halk Eğitim Merkezi ile 2 adet okumayazma kursu açan kulübümüz, bu yıl 7 yüksek öğrenim öğrencisine
burs vermekte. Basketbol sporunu sevdirmek, gençlerin boĢ zamanlarını sporla değerlendirmelerini sağlamak amacıyla 2009-2010
döneminde baĢlatılan “Her Sokağa Bir Basketbol Potası” kazandırma projesine de devam ediyorlar. ESĠAD iĢbirliğinde Gezici Kütüphane projesi üzerinde çalıĢan kulübümüz, Kasım ayının ilk haftasında Ege Üniversitesi‟nde 3 ayrı noktada açtıkları organ bağıĢı stantlarında 2000 adet broĢür dağıtarak 215 bağıĢ sağlamıĢ. Görme
Özürlülere Destek Projesi kapsamında www.kitapdinleyin.com internet sitesinin yapımını gerçekleĢtiren KaĢıyaka Rotary Kulübü
20,000 $ değerindeki dijital bir tarayıcı da eĢli bağıĢla temin ederek
siteyi tam anlamıyla bir görme özürlüler portalına dönüĢtürmeyi
amaçlıyor. Bu siteye konulmak üzere Ekin Koleji ile iĢbirliği yaparak
çeĢitli kitapların seslendirilmesini sağlamaya çalıĢıyorlar. KarĢıyaka
Halk eğitim Merkezi iĢbirliği ile meslek edindirme kursu açmayı
planlayan KarĢıyaka Rotary kulübü, 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Bölge çelenk koyma töreninin de organizasyonunu gerçekleĢtirdi. Yeni ve genç üyelerle nitelikli büyüme de kulübümüzün öncelikli
hedeflerinden. Ellerinize sağlık Sevgili Pınar BaĢkanım ve KarĢıyaka Rotary Ailesi.
Balçova Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti - 14 Aralık
2010‟da 7. Grup Guvernör Yardımcım Hakkı Berksu ve sevgili eĢi
Gülay ile birlikte Balçova Kulübümüzü ziyaret ettik. Döneme kulübün swot analizini yaparak baĢlayan kulübümüz, kulübün stratejik planlaması ile ilgili
çalıĢmalarına devam
ediyor.
Kulübümüz
Rotary ve Rotary Ailesini tanıtmak ve potansiyel üyeler kazanmak
amacıyla haftalık toplantılara “bir arkadaĢını
getir” baĢlığı altında
değiĢik iĢ ve meslek
sahibi konukları davet
etmekte. Kulübümüzün açtığı okuma yazma kursundan 78 kiĢi baĢarıyla mezun olmuĢ, Daha önce Balçova Rotary Kulübü tarafından
yaptırılan Bornova Gürpınar Ġlköğretim Okulu kütüphane ve çok
amaçlı salonunda öğrencilere ve velilere yönelik ergenlik problemleri, etkili iletiĢim becerileri, sınav kaygısı seminer çalıĢmaları devam etmekte. Narlıdere Ġnönü Ġlköğretim Okulu ve Limontepe Ġlköğretim Okulu‟ndaki ihtiyaç sahibi 80 öğrenciye kıĢlık mont ve bot yardımında bulunan kulübümüz, Cumhuriyet haftası etkinlikleri kapsamında Ġzmir Ekonomi Üniversitesi‟nde Gazeteci Yazar Ümit
Zileli‟nin de katıldığı “Gençlerimiz KonuĢuyor” Panelini düzenledi.
GeçmiĢ dönemlerde baĢlatılan nikahsız yaĢayan çiftlerin resmi
ARALI K‘10
Nikahlarının yapılması projesine bu yıl da devam edilmekte, görme
özürlüler kütüphanesine kuruluĢundan bu yana verilen destek bu yıl da
sürdürülmektedir. Lise son sınıf öğrencilerine meslek tanıtımı ve üniversite öğrencilerine yönelik cv yazma ve iĢ baĢvuru teknikleri semineri
düzenlemek, Urla Halk Eğitim Merkezi ile birlikte “Havuz ve Havuz Kimyasalları” konusunda meslek eğitimi kursu açmak, GĠM takımı ağırlamak da diğer projeleri arasında yer almakta. 6 öğrenciye yüksek öğrenim bursu veren kulübümüzün bir diğer önemli projesi de “Kentim
Smyrna”. Yaratıcı Çocuklar Ġzmir Gönüllüleri, 9/12 Çocuk-Sanat, Ġzmir
ÇağdaĢ Drama Derneği, Bornova Rotary Kulübü, Balçova Rotary Kulübü ve Ġzmir SEV Ġlköğretim Okulu‟nun iĢbirliği ile sürdürülen bu projenin
amacı çocukların kent, tarih ve kentlilik bilincini geliĢtirmektir. TeĢekkürler Feyyaz BaĢkanım, değerli eĢi Mürüvvet ve Balçova Rotary Kulübü
Ailesi.
Kordon Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti - 15 Aralık 2010‟da 8.
Grup Guvernör Yardımcım
Bedri Serter ve Sevgili eĢi ile
birlikte Kordon Rotary Kulübümüzün resmi ziyaretini gerçekleĢtirdik. Dostluk bağları
çok güçlü olan kulübümüz bu
yıl bir arĢiv komitesi kurarak
kulübün arĢivini oluĢturmaya
baĢlamıĢ. 2010-11 dönemi
bölge eğitim seminerleri kapsamında Avrupa Birliği Projeleri Seminerine ev sahipliği
yapan kulübümüz, kuruluĢundan bu yana yılın hemĢiresini seçmekte ve ailesi ile birlikte tatil olanağı
ile ödüllendirmektedir. Çevre duyarlılığı oluĢturmak için YeĢil Fabrika
ödülü vermeyi planlayan Kordon Rotary Kulübü, bu yıl 12 öğrenciye
burs veriyor ve 2009-2010‟da baĢlatılan Heykel YarıĢmasının hazırlıklarını sürdürüyor.. Okuma yazma kursu açmak, aile planlaması derneği
ile ortak proje üretmek Bayraklı belediyesinin de iĢbirliği ile Bayraklı yöresinin ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmek de hedefleri arasında yer
alıyor. Ege Rotary ve Gündoğdu Rotary kulüpleri ile Hindistan‟daki bir
su projesine ortak olan kulübümüz Pakistan‟daki sel felaketine yardım
kampanyası çerçevesinde 1 adet Mevlana evi bağıĢlamıĢ. Ġmalat sanayindeki temel bilgilerin makine mühendisliği öğrencileri, teknik eğitim
öğrencileri, teknik okul öğretim üyeleri, kobiler ve teknisyenlerle paylaĢabilmek için bilgi-doküman ve kitapların CD‟ye aktarılarak ilgili kurum
ve kuruluĢlara ulaĢtırılması ile ilgili çalıĢmalar da sürdürülüyor. TeĢekkürler Turgay BaĢkanım ve Kordon Rotary Ailesi.
Göztepe Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti- 21Aralık 2010‟da
bölgemizin köklü kulüplerinden
Göztepe Rotary Kulübü‟nü
9.Guvernör Yardımcım ġehnaz
Koçak ve değerli eĢi Aytaç ile
birlikte ziyaret ettik. ġubat
2010‟daki BaĢkanlar TanıĢma
Toplantısının ardından dönemin planlanmasına hemen
baĢlayan kulübümüz bölgenin
en hızlı kulübü ünvanını alarak
1 Temmuz‟ da eĢli bağıĢ baĢvurusunu yapmıĢ. Bu eĢli bağıĢla Dr. Suat Seren Göğüs
Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim
ve AraĢtırma Hastane‟sine,
özellikle ağır kanamalı hastaların ameliyatlarında hayati
önem taĢıyan 25110 $ tutarındaki Damar Mühürleme Cihazını Temin
ediyor. Kulübün Toplum Hizmetleri ve Vakıf Komitesi 2.ci bir eĢli bağıĢ
için de çalıĢmalarına devam ediyor. EĢli BağıĢ projesinde ortak olan
Bozeman Sunrise Rotary Kulübü üyelerinden bir kaçını da ağırlamaya
5
hazırlanıyorlar. Bu yıl 12.sini düzenleyecekleri Uluslararası Sutopu
Kupası‟nın hazırlıkları da tüm hızıyla sürüyor.
Rotaract ve
Interactları ile de örnek bir çalıĢma örneği sergileyen Göztepe
Rotary Kulübü “Zamanın Ruhu ve Liderlik” konulu 3. RYLA‟ya da
ev sahipliği yapmak üzere çalıĢıyor. Buca Kız YetiĢtirme Yurdu ve
Islahevinde eğitim seminerlerine baĢlayacak olan kulübümüz, 5 yıl
önce kurdukları Çamdibi Tuna Mahallesi Toplum Birliği Okutan
ĠÖO‟nun tuvaletleri, bahçedeki su sebilleri ve kaloriferler i ile ilgili
tadilatları gerçekleĢtirdikten sonra Ģimdi de önceki senelerde yaptırdıkları çok amaçlı salonu revize ederek tiyatro salonuna dönüĢtürmeye çabalıyor. Yine Tuna Mahallesi‟nde Bornova Halk Eğitim
Merkezi ile birlikte Hasta Bakım kursu açmak, Tuna mahallesindeki
2000-2500 arası yetiĢkine verem taraması yapmak ve tedavilerini
ücretsiz olarak yaptırmak, Tuna Mahallesinde seminerler düzenlemek de proje hedefleri arasında. Mayıs ayında liselerde meslek
tanıtımı yapmayı planlayan Göztepe RK Tuna Mahallesi Okutan
Ġlköğretim Okulu 5., 6.,7. Sınıf öğrencileri ile öğretmenlerini kendi
ilçelerinin basketbol takımı olan Bornova Belediye spor Basketbol
takımının maçına götürerek, sporla bütünleĢmelerini sağlamaya da
çalıĢmıĢ. 9.. Gurup kulüpleri ile birlikte çok baĢarılı bir TLG gerçekleĢtiren Göztepe RK , 21 öğrenciye de burs veriyor.Pakistan Sel
Felaketi nedeni ile 3 adet de Mevlana evi bağıĢlayan, 29 Ekim
Cumhuriyet Kortejinin organizasyonunu üstlenen bu etkin kulübümüzün hızına yetiĢmek imkansız. Birbirinden güzel projelere tüm
üye ve eĢlerinizle birlikte çalıĢarak imza attığınız, Tuna Mahallesi‟nde gerçekten Rotary‟nin izini bıraktığınız, birbirinizi sımsıkı kucakladığınız için teĢekkürler Göztepe Rotary Kulübü Ailesi. TeĢekkürler
Sevgili ġengül BaĢkanım ve değerli eĢi Ajlan.
Kültürpark Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti- 22 Aralık
2010 „da bölgemizin en genç ve dinamik kulüplerinden Kültürpark
Rotary Kulübü‟nü, 9. Grup Guvernör Yardımcım Sevgili ġehnaz ve
eĢi Aytaç, Kulüplerden
Sorumlu Bölge Sekreterim Müjdat Uyar ve eĢi
Nermin ve Kültürpark‟ın
kuruluĢunda Guvernör
özel temsilcisi olarak da
görev yapan Komitelerden Sorumlu Bölge Sekreterim Aslı Musal ile
birlikte ziyaret ettik. Kulübümüz döneme dönem
projeleri ile ilgili bir beyin
fırtınası gerçekleĢtirerek
baĢlamıĢ. Narlıdere Toplum Birliği‟ndeki Hasan Ġçyer Ġlköğretim okulu‟nda veli ve öğrencilerine hijyen, ergenlik dönemi, madde kullanımı ile ilgili seminerler,
okulun ana sınıfının oyun parkının temini, okulun tüm öğrencilerine
(320 öğrenci) EĢrefpaĢa Hastanesi‟nin de desteği ile sağlık taraması ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi temini bu yıl ki çalıĢmaları arasında. Ama bu çalıĢmalardan en güzeli ise kulüp üye ve eĢleri ile Narlıdere Toplum Birliği üyelerinin Weber- Markem firmasından sağlanan boyalarla okulun dıĢ duvarlarının boyaması. Rotaryen ve toplum birliği üyelerinin birebir emeklerini ortaya koyması. Yine Narlıdere‟de her sınıftan “en temiz öğrenci seçilmesi ve seçilen öğrencinin kiĢisel bakım seti ile ödüllendirilmesi de hijyen bilincinin erken
yaĢta edinilebilmesi için güzel bir çalıĢma. Narlıdere Nar Taneleri
Engelli Rehabilitasyon Merkezi‟ne eĢil bağıĢla temin ettikleri servis
aracını da teslim eden kulübümüz bu yıl ki bölge eğitim seminerlerimizden biri olan Halkla ĠliĢkiler Semineri ne de mükemmel ev sahipliği yaptı. Bölgemizin UR‟den PR Grant alabilmek için baĢvuru dosyasını da son derece profesyonelce hazırlayan Kültürpark Rotary
Kulübü, 25-26 ġubat‟ta Rotary‟nin KuruluĢ Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceğimiz Rotary Sokak ġenliği‟nin de en önemli
yapı taĢlarından biri. Projelere kaynak sağlamak ve dostlukları geliĢtirmek amacıyla geçen yıl ilkini gerçekleĢtirdikleri Sevgililer Günü
etkinliğinin çalıĢmalarını da sürdürüyorlar.
ARALI K‘10
Bornova Altay Ticaret Meslek Lisesi Pazarlama ve Perakende Bölümü
öğrencilerinden beĢine Marks & spencer mağazalarında ücretli staj olanağı yaratan, 9. Gurup kulüpleri ile birlikte Mükemmel bir TLG gerçekleĢtiren bu kulübümüzün dinamizmini, üyeler arasındaki dostluğunu ve
birlikte üretmekten aldıkları keyfi burada satırlara yansıtmak zor. Sizinle gurur duyuyorum Kültürpark Rotary Kulübü. Mehmet BaĢkanım ve
eĢi Banu‟ya, tüm Kültürpark RK ailesi‟ne ve bölgemize bu kadar güzel
bir kulübü kazandıran Sevgili Aslı Musal‟a çok ama çok teĢekkür ediyorum.
Bandırma Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti - 23 Aralık 2010‟
da bu kez Bölgemizin kuzeyine doğru yol alıyor ve 4. Grup Guvernör
Yardımcım Emine ile birlikte Bandırma Rotary Kulübümüzü ziyaret ediyoruz. Her zamanki gibi
Sevgili Macide Abla, Erdoğan BaĢkanım ve sevgili eĢi
Yüksel Bandırma giriĢinde
sımsıcak karĢılıyorlar bizi.
Kaymakam ve Belediye
BaĢkanını ziyaret ettikten
sonra yönetim kurulu toplantısı ve Kulüp asamblemizi gerçekleĢtirmek üzere
Prestige Eken Otel‟e geçiyoruz. Bu kez de yönetim
kurulundaki arkadaĢlarım
kocaman gülümsemeleriyle karĢılıyor bizi. Balıkesir Üniversitesi Bandırma Kampusu‟nda 2. el giysi kermesi düzenleyen kulübümüz, 20 firmanın sponsorluğunda Rtn. Hikmet Önral‟ın kızı Tuğçe‟nin hazırladığı
“Çevremi Seviyorum Bez Torba Kullanıyorum” logolu bez torbaları ücretsiz dağıtarak hep Rotary‟nin tanıtımına hem de çevre bilincinin oluĢmasına katkı sağlıyor. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi‟nin bilimsel
katkıları, Bandırma Ziraat Odası ve Ġlçe Tarım Müdürlüğü‟nün desteği
ile düzenlenen, çiftçilerin ürününde %40-50 oranında verim düĢüklüğüne neden olan buğday kök ve kök boğazı hastalıkları ve buğday zararlıları ile ilgili panel‟de yöredeki çiftçileri bilgilendiren Bandırma Kulübümüz, yine Bandırma halkının yoğun ilgi gösterdiği idrar yolu ve prostat
hastalıkları konulu bir konferans düzenlemiĢ. Kaynak ve boyacılık ile
ilgili meslek edindirme kursu açma hazırlıklarını sürdüren kulübümüz,
Bandırma Kız YetiĢtirme Yurdu‟nda da eğitim seminerleri düzenlemeyi
planlıyor. Ceza evinde meslek edindirme kursu açmak, okullarda eğitim seminerleri, sağlık taramaları, Balıkesir Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi‟nde CV yazma ve mülakat teknikleri semineri ve
Toplum Liderleri Geliyor etkinliği de diğer projelerinden bazıları. Guvernör ziyaretinde Eski bir Rotaract‟ı kulübe üye olarak kazandıran kulübümüz, ocakbaĢlarını da düzenli olarak yapan kulüplerimizden biri. 14
öğrenciye burs veren Bandırma Kulübümüz, Dostluk DeğiĢim ve GĠM
takımlarını da ağırlamaya talip. Bandırma‟da Rotary‟i en iyi Ģekilde
temsil eden Kulübümüze sımsıcak dostlukları ve güzel çalıĢmaları için
çok teĢekkür ediyorum. TeĢekkürler Erdoğan BaĢkanım ve sevgili eĢi
Yüksel.
Çanakkale Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti - 24 Aralık 2010‟
da bölgemizin en kuzeyinde 4. Grup Guvernör Yardımcım Emine Karadut ve sevgili eĢi Halit ile birlikte Çanakkale Rotary Kulübü ziyaretimizi
gerçekleĢtirdik. Belediye BaĢkanı ve Boğazlar Komutanını ziyaret ettik.
Gerek Çanakkale Belediyesi gerekse Boğazlar Komutanlığı Çanakkale
Boğazı Yüzme YarıĢlarına çok büyük destek veriyor. Kendilerine bu
destekleri için teĢekkür ettik. Göreve yeni atanan Boğazlar Komutanın
da Ġzmirli olması ve birçok ortak tanıdığımızın olması da sohbetimizin
keyfini daha da arttırdı. Çanakkale Kulübümüzün 24 yıldır kesintisiz
gerçekleĢtirdiği ve her yıl çıtasını daha da yükselttiği Çanakkale Boğazı
Yüzme YarıĢları bu yıl 197 yabancı 217 Türk toplam 414 katılım ile gerçekleĢti ve bölgemizin gurur kaynağı bir organizasyon oldu. Uluslar arası Human 17 Derneği ile ortak proje olarak getirilen Akademik BaĢkent
Orkestrası konseri, Ģehrin çeĢitli yerlerine pankartlar asılarak ve broĢürler dağıtılarak hem Rotary tanıtımı yapılan hem de denizaltı can
6
kurtarma ekibi ve gönüllü balık adamlarla Kordondaki balıkçı baseninde gerçekleĢtirilen deniz temizliği projesi, okuma yazma kursu,
Cumhuriyet konulu kompozisyon yarıĢması, 20 yüksek öğrenim öğrencisine burs, Duisburg Belediyesi ve ÇOMÜ Tiyatro bölümünden
40 gencin yer aldığı su konulu tiyatronun Sergilenmesi Ģimdiye kadar gerçekleĢtirdikleri projelerden güzel örnekler. Çanakkale Kulübümüz Ģimdi de 23 Nisan‟da gerçekleĢtirecekleri Uluslar arası 3.
Gelibolu BarıĢ KoĢusu‟nun hazırlıklarına baĢlamıĢ. 17 Ekim‟deki
Ġstanbul‟da yapılan Avrasya Maratonunda da stant açarak tanıtımın
ilk ayağını gerçekleĢtirmiĢler bile. Kulübümüzün öncülüğünde, Çanakkale Valiliği, Belediye BaĢkanlığı ve Boğazlar Komutanlığı,
ÇOMÜ Rektörlüğü ve diğer STKların bir araya gelmesi ile oluĢan
“Seramik ġehri Çanakkale Konseyi” kente bir seramik müzesi kazandırmak için çalıĢmalarını sürdürüyor. Rotary Toplum Birliği Kurma çalıĢmalarını da sürdüren kulübümüz, bu toplum birliği kapsamında sağlık taramaları gerçekleĢtirmeyi, köyün ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeyi, Halk Eğitim iĢbirliği ile meslek edindirme kursu
açmayı, GĠD takımını ağırlamayı ve bir eĢli bağıĢ da gerçekleĢtirmeyi hedefliyor. Ellerinize, gönüllerinize sağlık Çanakkale Rotary
Ailesi. Yaptığınız birbirinden güzel etkinliklerle bizi gururlandırıyorsunuz. TeĢekkürler sevgili Ahmet BaĢkanım ve değerli eĢi Semra.
İzmir Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti- 28 Aralık 2010‟da
6. Grup Guvernör Yardımcım Alaeddin Demircioğlu ve eĢi Güliz,
Kulüplerden sorumlu
Bölge Sekreterim Müjdat Uyar ve eĢi Nermin
ile birlikte Türkiye‟nin
3., Bölgemizin en eski
kulübü
olan
Ġzmir
Rotary Kulübümüzü
ziyaret ettik. 1961‟den
bu yana sayısız hizmet
projesine imza atan kulübümüz yıllardan beri
süregelen “Liselerarası
Güzel KonuĢma YarıĢması”nın bu yıl 44.sünü
gerçekleĢtirmiĢ, iki yılda bir tekrarlanan “Altın Çizgi karikatür YarıĢması”nın 7.sini Mart ayında düzenleyecekler. Pakistan Sel Felaketi‟ne mevlana evi bağıĢlayan kulübümüz 4-5 Kasım‟da Forum Bornova Otoparkında Novartis Ġlaç Firması‟nın desteği ile kurulan teknoloji çadırında halkı diabet ve hipertansiyon konusunda bilinçlendirmiĢ ve Rotary‟nin tanıtımına da katkı sağlamıĢtır. Sabancı Vakfı‟na engelliler için “Engelsiz Kariyer, Mesleki Eğitim ve Ġstihdam”
konulu proje için baĢvuru yapan kulübümüzün projesi elemelerden
geçerek kabul edilirse Nisan ayında baĢlayacaktır. Menderes Gölcükler Adnan Olcay ve Gazi Ġlköğretim Okullarında 500 öğrencinin
göz taramasını gerçekleĢtiren ve gözlük ihtiyacı belirlenen öğrencilere gözlük temin eden Ġzmir RK, 2-3 Ekim tarihlerinde de Sakız
Adası RK‟nü Bornova RK ile birlikte ziyaret ederek ortak toplantı
gerçekleĢtirmiĢ.
ARALI K ‘10
22 Mart Dünya Su Günü‟nde Ġzmir Kulüpleri Ortak toplantısına ev
sahipliği yapacak olan kulübümüz ĠZSU ile ortak bir su projesi gerçekleĢtirmek için çalıĢmalarını sürdürüyor. Bir diğer önemli projeleri
de “DeğiĢim Öncüsü Kadınlar Projesi”. Bu proje üniversite öğrencisi kızlarımıza özgüven, iletiĢim ve proje yönetimi konularında beceri
kazandırmayı ve bu becerilerini de kendilerinden yaĢça küçük kız
öğrencilere rol model olarak öğretme, yaratıcı drama ve eğitim seminerleri düzenlemeyi kapsamaktadır. Bu yıl kuruluĢunun 50. Yılını
kutlayan kulübümüz, 50 yıl anısına hazırlanana anı bardaklarının
satıĢından elde edilecek geliri de polio‟ya bağıĢlayacak. Nice 50
Yıllara Ġzmir Rotary Kulübü Ailesi. TeĢekkürler Selçuk BaĢkanım ve
sevgili eĢi Muzaffer.
6 Aralık 1990 tarihinde kurulan ve 1994 yılında charter alan ÇeĢme
Rotary Kulübü bu yıl 20. yılını kutluyor. 20 yıl heyecanının yanı sıra
2440. bölgenin ilk kadın Guvernörünü de çıkarmanın gururunu yaĢayan ÇeĢme Rotary Kulübü 20. Yıl dönümünü 10 Aralık‟ta ÇeĢme
Altınyunus‟ta gerçekleĢtirdi. Tüm üye ve eĢlerin katılımıyla gerçekleĢen gecede yeni üye Mustafa Ağaoğlu ve eĢi‟nin üyelik töreni de
gerçekleĢtirildi ve ÇeĢme Rotary ailesi daha da güçlendi.
Kulübün kuruluĢundan beri üyesi olan GeçmiĢ Dönem BaĢkanı
Ömer Akyüz‟e ÇeĢme Rotary Kulübü‟ne ve toplum hizmetlerine katkılarından, 50 yıllık meslek yaĢamı boyunca mesleğinde ve özel yaĢamında sergilediği yüksek ahlaki standartlardan dolayı onur ödülü
takdim edildi.
Ödül‟ü takdim konuĢmasında Guvernörümüz YeĢim Yöney “ Sevgili
Ömer Akyüz‟ün mesleğindeki baĢarısının yanı sıra kulübün projelerine desteğini hiçbir zaman eksik etmediğini, ÇeĢme Rotary Ailesi
üyelerinin mutlu günlerinde de acı günlerinde de daima yanında yer
aldığını kısacası kulübün “Ömer Abisi” olduğunu ve tüm üyelerin
kalbinde özel bir yere sahip olduğunu belirtti.
20. Yıl pastasının tüm geçmiĢ dönem baĢkanları tarafından coĢkuyla kesilmesinin ardından 20 yıl anısına hediyelerin dağıtılmasıyla ve
ÇeĢme Rotary Kulübü Ailesinin daha nice 20 yılları kutlaması dilekleriyle gece sona erdi.
Bostanlı Rotary Kulübü, Halk Eğitim Merkezi ve Buca Islahevi
iĢbirliği ile Meslek
Edindirme Kursu “Unlu Mamüller Atölyesi” açtı.
Atölyenin ihtiyacı olan buzdolabı, unlu mamüller atölye malzemeleri,
mutfak araç-gereçleri, kurs için gerekli pastacılık malzemeleri kulübümüz tarafından temin edilmiĢtir. Eksikleri tamamlanan atölyede kurslara baĢlandı. 60 saat teorik ve pratik derslerle sürecek uygulamalı kurs
sonucunda Islahevi‟nde kalıp kursa katılan gençlerimize Bostanlı
Rotary Kulübü önderliğinde Halk Eğitim‟den onaylı sertifikaları verilecektir. Kulübümüz bu proje ile ıslahevindeki gençleri islahevlerinden
sonraki yaĢamlarına hazırlamayı ve topluma kazandırmayı hedeflemiĢtir.
Çağdaş Gençlik Semineri;
ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme
Derneği Öğrencileri ile birlikte
Bostanlı RK Üyesi Gül Kırçıl „ın
liderliğinde Bostanlı RK Sponsorluğu ve
BeĢiktaĢ Kongre
Üyeleri Derneği destekleri ile
ÇağdaĢ Genç Nasıl Olunur? Semineri düzenledi. Sivil Toplum KuruluĢlarının ÇağdaĢ Gençlik üzerindeki varlıkları,KiĢisel GeliĢimlerine
katkıları,ÇağdaĢ Gençlik ve Toplum Birlikteliği üzerine 40 Gencin aktif
katılımıyla gerçekleĢen eğitim semineri 25 Aralık Cumartesi günü gerçekleĢtirildi.
Bostanlı Rotary Kulübü Toplum Birliği Projesi kapsamındaki
Karabağlar Peker Mahallesi‟nde çalıĢmalarına devam ediyor. 12 Aralık Pazar günü Bostanlı Rotaract Kulübü ile birlikte Kulübün Vakıf Komitesi BaĢkanı DiĢ Hekimi Prof. Dr. Özlem Seçkin‟in liderliğinde Peker
Mahallesi‟nde Ġlköğretim Okulu salonunda „DiĢ Taraması ve Eğitimi
gerçekleĢti. Mahalle Muhtarı Sn. Nuri Çengeloğlu aracılığı ile Rotary
tanıtımını da yapan Kulübümüz el broĢürlerini bütün mahalle sakinlerine dağıtarak hem DiĢ Taraması duyurusunu yaptı, hem de Rotary‟nin
Hizmetlerini tanıtma fırsatını da yakaladılar.
7
ARALI K‘10
Anlamlı Kuruluş Gecesi Kutlaması ; Denizli Rotary Kulübü
1500.
toplantısını
ve
32.kuruluĢ yıldönümünü
Pamukkale Tenis Kulübünde eĢli olarak kutladı.
Toplantıya
2440.Bölge
11.Grup Guvernör Yardımcısı,
Pamukkale
Rotary Kulübü BaĢkanı,
Denizli Rotaract Kulübü
üyeleri ve kulüpten çeĢitli
nedenlerle ayrılmıĢ olan
eski üyeler de eĢleri ile
birlikte katıldılar. BaĢkanın 32 yıllık BaĢkan isimlerini ve dönem temalarını
slayt görüntüsü ile okumasının ardında tüm geçmiĢ dönem baĢkanlarının
katılımı ile pasta kesildi.
Kulüp bu gecede 2010 –
2011 Dönemi Meslek Hizmetleri Ödülünü de Denizli Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği
Kurucusu ve aynı zamanda BaĢkanı olan Sayın Ayten Bahtiyar‟a verdi.
Çocuk sevgisi ve çocuksuz bir aile olması nedeniyle evlat edinme özlemi ile Darülacezeyi ziyareti sırasında gördüğü kız çocuğunu evlat
edinen ve bir yıl sonra çocuklarının “otistik özürlü” olduğunu tespit
edilmesine çok üzülmesine rağmen tanrının armağanı olan bu çocuğun Allah‟ın onun yarım kalan ihtisasını bu çocukla tamamlamasını
istediğini düĢünerek kendisini zihinsel engelli çocuklara adayan Ayten
Bahtiyar uzun yıllar sağlık müdürlüğünde müdür muavinliği ve müteakip zamanlarda müdür vekilliği yaptı. Ġdari görevinin yanı sıra hükümet
tabibi görevini de devam ettirdi. Denizli‟de sağlık ocaklarının ve 0-6
yaĢ çocuk yuvasının açılmasında bizzat görev aldı. Bu gecede, zihinsel engelli çocukların yapmıĢ olduğu çeĢitli dekoratif süsler, mumlar
ve çiçeklerden oluĢan bir stant açılarak satıĢa sunuldu ve çocuklara
gelir sağlandı.
Çocuklara Kıyafet Yardımı; Denizli Rotary Kulübü mağazalardan
temin ettikleri kullanılmamıĢ çocuk giysilerini kulüp ofisinde topladı.
Bayan
Rotaryenlerin
ve
Rotaryen eĢlerinin çalıĢmalarıyla, yaĢ gruplarına ve cinsiyetlerine göre ayrılan giysiler paketlendi. Daha sonra da bu kıyafetlerin ihtiyacı olan kırsal kesimlere ve anaokullarına dağıtımı yapıldı. Projenin ilk ayağı, iki dönem önceki proje olan Sarayköy Uyanık Köyü Anaokulundaki çocuklar oldu. 17 Aralık Cuma
günü köye giderek anaokulundaki çocuklara kıyafetleri hediye
edildi. Çocukların mutluluğu ve
sevinçleri görülmeye değerdi.
24 Aralık günü Görme Engelliler
Okuluna gidilerek, oradaki çocuklar için hazırlanan kıyafetler
Okul Müd. Sn.Ufuk Atalay, Okul
Aile Birliği BĢk. Sn.Hasan
Küçükfırat, Eğitim Kurumları
yaptırma ve yaĢatma Der.BĢk. Üyemiz Rtn.Hasan Himmetli eĢliğinde
teslim edilmiĢtir.
8
10 Aralık Dünya Ġnsan Hakları günü ortak toplantısı Ege Rotary Kulübünün ev sahipliğinde Hilton otelinde gerçekleĢti. Toplantıya konuk konuĢmacı olarak Türkiye Barolar Birliği Ġnsan Hakları Merkezi
BaĢkanı Prof. Dr. Rona Aybay "insan haklarına dair bazı gözlemler"
konulu konuĢması ile katıldı. KonuĢmacının vurgulu ve güncel konulara değinmesi konukların çok ilgisini çekti. Hatta konu ile ilgili pek
çok soru gelmesine sebep oldu. Guvernörümüz de konuĢmasında
konunun dünya ve ülkemiz için anlam ve önemini vurguladı. KonuĢmacıya Rotary'nin geleneksel "Meslekte BaĢarı Ödülü" Guvernörümüz tarafından takdim edildi.
Gençlik DeğiĢim öğrencilerimiz düzenli olarak
Cumartesi günleri bölge ofisinde Türkçe dersi
görüyor.
ARALI K ‘10
DemirtaĢ Rotary Kulübü Bursa‟da bulunan bazı kanser hastası çocukların hastane ve evleri dıĢında bir yere gidemediklerini öğrenince
çocuklar için bir gezi düzenledi. Hafta sonu Ġstanbul‟da bulunan oyuncak müzesini ziyaret eden 30 kanser hastası çocuğumuzun yüzlerindeki seviç görülmeye değerdi. Pazar sabahı erken saatlerde baĢlayan gezi akĢam 19:30 da Bursa‟da sona erdi.
2440. Bölge Federasyon BaĢkanı YeĢim Yöney, Rotary Toplum Birliği
Komite BaĢkanı Hasan Candan, Guvernör Yardımcıları, Kulüp BaĢkanları, Toplum Birliği Üyelerinin katılım sağladığı Rotary Toplum Birliği Semineri Bornova Rotary Kulüp organizasyonluğunda Kordon
Otelde yapıldı.
Seminer açılıĢ konuĢmasını yapan Erol YeĢilpınar ; “Bilindiği gibi;
Rotary Camiası maddi ve manevi kaynaklarını kullanarak, Rotary
Toplum Birlikleri aracılığıyla yerel toplumları geliĢtirmeyi amaçlamaktadır… Rotary Toplum Birlikleri konusunda Uluslararası Rotary, ilk
adımı 1985 yılında atmıĢ ve 1988 yılında benimseyerek uygulamaya
baĢlamıĢtır… Bugün, 80‟in üzerinde ülkede 10.000‟e yakın birlik üyesi Rotary Toplum Birliklerinde yararlı projeler üretmektedir…Rotary
Toplum Birlikleri; Rotary‟nın, yerel halkla kaynaĢmasına ve Rotary
felsefesinin halk tarafından daha iyi algılanmasına yardımcı olan bir
düĢüncenin sonucu” olduğunu belirtmiĢtir…
Bornova Rotary Kulüp BaĢkanı Can Ersoy; “ Kulüp olarak, YüzbaĢı
ġerafettin mahallesine yapılan ziyaretlerde, projelerde kendimizi o
yörenin insanı gibi düĢündük ve bu nedenle ziyaretlerimizi bir görev
değil aksine bir dostluk bir kardeĢlik ziyareti gibi olmasına dikkat ettik… Her ziyaretimizi resmi bir ziyaret olarak değil, samimi bir dost
ziyareti olarak gerçekleĢtirdik ve her ziyaretimizde onlar gibi olmaya
gayret ettik, kimi zaman üstümüzde bir kazakla birlikte tiyatroya gittik
kimi zaman ayağımızda spor ayakkabı ile kermeslerde satıĢ elemanları olduk onlarla birlikte… Yöre ihtiyaçlarıyla ilgili olarak; Toplum Birliğinin yöre halkından olan üyelerine, her zaman yapabileceğimiz desteklerin sözlerini verdik…Ve verdiğimiz her sözü de mutlaka yerine
getirdik… Bizler yöre halkıyla hiçbir farkımızın olmadığını biliyoruz…
Bunun onlar için de aynı olmasını sağlamak zorundayız; çalıĢmalarımızla, davranıĢlarımızla, giyimimizle, konuĢmalarımızla” demiĢtir.
Seminerde ayrıca Bornova Rotary Kulübü ve Arma Kitap & Cafe ortak
çalıĢmalarıyla; kitap ve cd‟ler katılımcıların satıĢına sunulmuĢ; elde
edilen gelir Polio Plus Projesine (Çocuk Felciyle Mücadele Projesi)
bağıĢlanmıĢtır.
DemirtaĢ Rotary Kulübünün organize ettiği Masa Tenisi Turnuvası
11 Aralık Cumartesi günü Dikkaldırım spor salonunda yapıldı. Ġlki
düzenlenen bu turnuva
masa tenisi sporunu tanıtmak, sporun bir tanıĢıklık
ve dostluk vesilesi olmasını sağlamak amacı ile
tertiplendi. Ayrıca Rotary
nin ana hedeflerinden biri
olan çocuk felci hastalığının dünyada sonlandırılması projesine dikkat
çekmek amacı da taĢıyan bu turnuvada Baylar,
Bayanlar ve gençler kategorilerinde yarıĢmalar
yapıldı.
DemirtaĢ Rotary kulübünün 17 Aralık tarihinde gerçekleĢtirdiği “ Kurumlarda sosyal sorumluluk farkındalığı “ konulu
seminer Dr. Hayal Köksal‟ın baĢarılı sunumu ile
gerçekleĢti. Uludağ üniversitesi Tosyöv salonlarında yapılan seminer
DemirtaĢ RK meslek hizmetleri komitesinin bu
sene içinde yapmayı
planladığı seminerler
zincirinin ilkidir.
9
ARALI K ‘10
Çekirge Rotary Kulübü 30 Aralık 2010 PerĢembe günü Bursa cezaevinde kalan 18 yaĢ altı tutuklu çocuklara
yılbaĢı kutlaması gerçekleĢtirdi. Kulüp üyeleri ve eĢlerinin birlikte katıldığı kutlamada
çocuklara Langırt, Monopoly, Puzzle,
Scrablel Satranç..vs gibi grup oyunları hediye edildi. Çocuklar hemen gülümseyip mutluluklarını gösterdiler ve gerçekten heyecanlanıp Kulübümüze defalarca teĢekkür
ettiler. Cezaevi müdürü Katılımcılara Motor
atölyesi, Konfeksiyon atölyesi, paspas atölyesi, ekmek fırını, yeni açılan elektrik atölyesini gezdirdi. Çocuklar iĢ olarak elektrikçilik, döĢemecilik, makine teknisyenliği taleplerini dile getirmiĢ olup, saz ile gitar öğrenmek istediklerini belirttiler. Cezaevi müdürü
genel isteklerini bir rapor halinde kulübümüze iletecek ve birlikte neler yapabileceklerini değerlendirecekler.
Ġçinde yer aldığımız Zone 20B 2011-12 Dönemi Guvernörleri Eğitim
Semineri 1-2 Aralık tarihlerinde Sofya‟da yapıldı. 2420. Bölge GLDG
Fatih Saraçoğlu, 2430. Bölge GLDG Ġsmail Kahyaoğlu ve eĢi Nilüfer
ve Gelecek Dönem Guvernörümüz Ahmet Gürmeriç ve eĢi Ayten
Gürmeriç , GDG ġafak Alpay ve eĢi Deniz Alpay‟ın eğitim liderliğinde,
San Diego‟da yapılacak olan Uluslararası Asamble
öncesinde ilk eğitimlerini
aldılar.
2420. Bölge 2012
-13
Dönemi
Guverör
Adayı
Sait Feyzioğlu ve
eĢi Sedef, 2430.
Bölge 201-13 dönemi
Guvernör
Adayı Murat Öz
ve eĢi Ela ve bölgemizin 2012-13
Guvernör Adayı
GüneĢ ErtaĢ da GLDG eğitim seminerine gözlemci olarak katıldılar. 2
Aralık „ta ise Bölgesel Vakıf semineri gerçekleĢtirildi. Rotary Vakfı
Programlarının ele alındığı ve Vakıf Gelecek Vizyon Planının görüĢüldüğü bu toplantıya da Bölgemizden Dönem Guvernörü YeĢim Yöney
ve eĢi Necati, GDG Selim Yegen ve Bostanlı RK Gelecek Dönem
BaĢkanı Lütfi Demir katıldılar. 2012-13 dönemi UR BaĢkanı Kalyan
Benarje, Rotary Vakfı BaĢkan Yardımcısı John Germ , 20. Zone Direktörü Sam Owori ve eĢleri, GeçmiĢ dönem Direktörümüz Örsçelik
Balkan, Zone 20 B Rotary Vakfı Koordinatörü GDG Akın Gökyay,
Polio 200 Million $ challenge Koordinatörü GDG Turgut Gökyiğit,
GETS Eğitim Lideri ġafak Alpay ve eĢi, GeçmiĢ Dönem Direktörleri,
GDG, DG, GLDG ve Zone 20B Rotaryenlerinin de katılımıyla 3-5 Aralık tarihlerinde de Rotary Zone Enstitüsü gerçekleĢtirildi. Rotary‟de
üyelik, Rotary Ġmajı, Rotary ve Vakıf Programlarının ele alındığı bu
önemli toplantıya Bölge Guvernörümüz YeĢim ve eĢi Necati Yöney,
2420. Bölge Guvernörü Ahmet Kara, 2430. Bölge Guvernörü
Kemalettin Erbilgin ve eĢi Meral, 2420. Bölge GDG Ömer Kuran,
2430 GDG Malik Aviral ve eĢi Mihriban, 2420 GLDG Fatih Saraçoğlu,
2440 GLDG Ahmet Gürmeriç ve eĢi Ayten ile 2440 GLDGA GüneĢ
ErtaĢ katıldılar. Rotary ve Rotary dostluğunun uluslararası anlamda
bir kez daha keyifle yaĢandığı bir Zone Enstitüsü‟de geride güzel anılar bırakarak baĢarıyla tamamlandı.
Nilüfer Rotary Kulübü
tarafından, bundan beĢ
ay önce, iki profesyonel
eğitmen tarafından, düzenli olarak verdirilen
bağlama eğitimiyle baĢlanan çalıĢmalar sonucu,
Çocuk Esirgeme Yurdu
SırameĢeler Kız YetiĢtirme Yurdu ve Çocuk Yuvası‟nda (Sevgi Yurdu)
kalan öğrenciler aynı zamanda,
Anadolu‟nun
farklı coğrafi bölgelerinden derlenmiĢ yöresel
ezgi ve öyküleri de seslendirerek sergilediler.
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri de ses ve çalgılarıyla bu gösteriye katkıda bulundular.
27 Aralık 2010 gecesi,
değiĢik yaĢ gruplarındaki
25 öğrencinin, Merinos
Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi‟nin Orhangazi
salonunda “TÜRKÜLER
BİZİ SÖYLER…” teması
ile gerçekleĢtirdikleri bu
gösteri
halka
açık
(ücretsiz) olarak yapıldı.
Aralarında Bursa Vali Yardımcısı, BüyükĢehir Belediye BaĢkan Yardımcısı, Ġl Sosyal Hizmetler Müdürü ve diğer bazı bürokratlar ile Bursa‟daki Rotaryenler ve Rotaraktörlerin, öğrenci yakınlarının, ilköğretim okullarından gelen öğrenci gruplarının bulunduğu altı yüzü kiĢiyi
aĢkın izleyiciler tarafından çok beğenilerek ayakta alkıĢlandı.
Emeği geçenlere, teĢekkür amaçlı olarak, plaket veya çiçek yerine,
kendileri adına, ÇağdaĢ Eğitim Kooperatifi‟nin burs fonuna yapılan
bağıĢ belgeleri takdim edildi.
Gösteri salonu, Rotary‟i tanıtan büyük boy afiĢlerle donatılmıĢ, gösteri
öncesi sunulan 5 dakika süreli Rotary tanıtım filmi de çok ilgi çekmiĢtir. Mahalli basında, köĢe yazısı ve haber olarak yer alan bu aktivitenin Nilüfer Rotary Kulübü tarafından geleneksel olarak her dönem
yapılması planlanmaktadır.
10
ARALI K ‘10
2440. Bölge Guvernörümüz YeĢim Yöney, Çanakkale Rotary Kulübü
BaĢkanı Ahmet ġekip Günay, ve Rotary Kulüp üyeleri, Rektör Prof.
Dr. Ali Akdemir‟i makamında ziyaret ederek yeni yılda gerçekleĢtirmeyi planladıkları projeleri anlattılar. YeĢim Yöney, Çanakkale SavaĢı‟na
katılmıĢ olan ülkelerden 75 yabancı, 25 Türk öğrenciyi, "SavaĢın Olduğu Kentte BarıĢı KonuĢuyoruz" sloganından yola çıkarak, Çanakkale'de buluĢturmak için hazırladıkları projelerini sundu. Ayrıca Eğitim
Fakültesi ile birlikte yürütmek istedikleri "Toplum Liderleri Geliyor" adlı
projeyle, genç öğretmen adaylarına liderlik, iletiĢim, opera, bale, tiyatro, sanat, bireysel görgü gibi konuları anlatmak istediklerini belirtti.
Yöney, alanında uzman ve baĢarılı kiĢilerle, öğrencileri buluĢturmayı
amaçladıkları hizmet projesini anlatarak ÇOMÜ ile iliĢkilerimizi sıkı
tutmak istiyoruz dedi. Prof. Dr. Ali Akdemir üniversite olarak Rotary
Kulübü ile yoğun iĢbirliği içerisinde olduklarını dile getirdi. Prof. Akdemir, STK‟lar ile iĢbirliğinin üniversiteyi canlandırdığına dikkat çekerek,
Çanakkale Rotary Kulübü'nün sponsor olduğu 7. Uluslararası STK‟lar
Kongresi ile birlikte baĢarılı bir kongreye imza attıklarını belirtti. Prof.
Dr. Ali Akdemir, üniversitenin her açıdan kentin hizmetinde olduğunu
ifade ederek, söz konusu projelerin üniversitemizle örtüĢtüğünü ve
hangi alanda olursa olsun kulübün ihtiyaç duyduğu bilimsel desteği
kendilerine sunabileceklerini söyledi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi‟nin desteğini en yetkili ağızdan alan Çanakkale Rotary Kulü
üyeleri Toplum Liderleri Geliyor Projesi‟ni ÇÖMÜ Eğitim Fakültesi‟nde
gerçekleĢtirmek üzere Ģimdiden çalıĢmaya baĢladılar.
MaviĢehir Rotary Kulübünün geçen dönem ilkini, bu yıl da Çiğli Halk
Eğitim ve ĠĢkur ile üçlü protokol ile ikincisini açtığı aĢçılık kursu sürüyor. Ġlkokul diploması olan 18 – 35 yaĢ arası adaylar arasından üç
kurumun yetkilileri tarafından seçilen 25 kiĢi, bu kurs sayesinde tüm
Avrupa ülkelerinde geçen bir aĢçılık sertifikasına sahip olacak, katıldıkları her iĢ günü için 15 liradan her biri toplamda 1.200 TL ücret
alacak, kurs boyunca sigortalanmıĢ olacaklar ve kurs bitiminde içlerinden % 50‟ si Set- San Yemek Fabrikası‟ nda istihdam edilecek !
Kursun araç gereç, malzeme gibi tüm giderleri ĠĢkur tarafından karĢılandı. MaviĢehir Rotary Kulübü Çiğli Halk Eğitime jest olarak, daha
sonra açılacak aĢçılık kurslarında da kullanılmak üzere bir sanayi tipi
mikser bağıĢladı.
Hatırlarsanız kulübümüz geçen yıl, Çiğli Halk ve Eğitim ĠĢ-kur ile üçlü
protokol ile iki adet boya badana kursu açmıĢ; 35 „er gün süren kursların sonunda ilki 25, ikincisi 20 kiĢi boya - badana iĢçiliği sertifikalarını ve 525 TL ücretlerini almıĢtı. Kurs bitirme projesi olarak da Hasan
Sağlam Ġlköğretim Okulunu boyamıĢlardI. Yine geçen dönem, Çiğli
Halk Eğitim iĢbirliğinde baĢlattıkları 25.000 saatlik, yaklaĢık iki yılda
tamamlanacak Tıp Sekreterliği Kursu baĢarı ile devam ediyor. e Ġngilizce, sosyal iletiĢim, bilgisayar derslerini de içeren bu kurstan mezun
olacak öğrencilerin hemen hepsinin bir iĢe yerleĢeceği öngörülüyor.
Sertifikalarını aldıktan sonra dıĢarıdan verecekleri bir iki ders ile birlikte meslek lisesi mezunu statüsünde olacaklar…
11
ARALI K‘10
KarĢıyaka Rotary Kulübü, 25 yıldır sürdürdüğü toplum hizmeti "Torunlar Atletizm ġenliği ve YarıĢması" ile, Ġzmir gençliğine verdiği büyük hizmetin karĢılığını
çok büyük bir onura ulaĢarak aldı.
25 yıl boyunca 6-14 yaĢları arasındaki
yaklaĢık 50.000 çocuğu atletizm pistlerine
indirip, onları spora teĢvik etmek için
onbinlerce minik armağan ve toplam
6.000 dolaylarında madalya ile ödüllendiren Kulübümüzü, Uluslararası Olimpiyat
Komitesi (IOC) 2010 yılı Gençleri Spora
TeĢvik Ödülü ile onurlandırdı.
Proje, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Milli Eğitim ve Gençlik Spor Ġl
Müdürlüğü ve onlarca firma desteğinde sürdürüldüğü için Rotary felsefesine de birebir uyumluydu. YarıĢmaları yerinde görüp inceledikten sonra yaptığı öneri ile Kulübümüzün büyük onura kavuĢmasına
aracılık eden Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Türkiye'nin
böyle bir ödüle ilk kez layık görüldüğünü bildiriyor. Ödül Türk Rotary
tarihinde de bir ilki oluĢturuyor.
Yıllardır tüm BaĢkanları ve Üyeleriyle projeye büyük emek veren arkadaĢlarımız, sevimli ödüllerini TMOK'un Bornova Anadolu Lisesi'nde ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği olimpik seminerde TMOK BaĢkan Yardımcısı Türker Aslan'dan aldılar. Törende
KarĢıyaka Rotary Kulübü BaĢkanı Peri Pınar ġengezken ve Proje
Sorumlusu ġevket Özçelik'in yanı sıra Kulüp Üyeleri, Gençlik Spor Ġl
Müdürü Sabri Sadıklar ile ödül önerisini yapan TMOK Yönetim Kurulu'nun Ġzmirli Üyesi Emekli Koramiral Ekmel Totrakan ve komitenin
diğer bazı üyeleri de hazır bulundular.
KarĢıyaka Rotary Kulübümüzü yürekten kutluyoruz.
12
Uludağ Rotary Kulübünün düzenlediği geleneksel Kermes 18 Aralık
Cumartesi günü Pembe ÇarĢı‟da geçekleĢti. Aksu Köyü yararına
yapılan Kermes‟e Uludağ Rotary Kulübü yanı sıra Çekirge, DemirtaĢ,
Tophane ve Nilüfer Rotary Kulüpleri ve Rotaract Kulüpleri‟de katıldı.
Aksu Köyü DayanıĢma Derneği‟nden gelen kadınların evlerinde yaptıkları ürünlerin satıldığı kermeste, ayrıca ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği, Onko-Day, Kanserle SavaĢ Dernekleri ve Soroptimist
Kulüpleri bedelsiz konuk olarak katıldı. Rotary‟i ve faaliyetlerini tanıtan posterlerle kermes alanını süsleyen kulübümüz, çok sayıda tanıtıcı el broĢürlerinin dağıtımının yanında Rotary klibini büyük ekranda
katılımcıların ilgisine sürekli sundu.
ARALI K ‘10
Tophane Rotary Kulübü 9-11 Aralık tarihinde Konya‟ya yapmıĢ olduğu
ziyarette, Büyük Türk mutasavvıf, Ģair ve düĢünürü Hz. Mevlana' nın
737. Vuslat
yıldönümü
Uluslararası anma törenleri
çerçevesinde düzenlenen
MUKABELE-Ġ
ġERĠF
(Sema) gösterilerine katılmıĢ, Mevlana Müzesi ve
diğer tarihi medrese ve camilerini ziyaret etmiĢtir.
Konya Rotary Kulübü tarafından ağırlanan kulübümüz, birlikte ortak toplantı
düzenleyip, Konya Rotary
Kulübü ile ilerleyen dönemlerde bir takım ortak projelere imza atmaya,
karar vermiĢtir. Bu nedenle 28.Aralık tarihinde Konya RK baĢkan ve
yönetim kurulu üyeleri, Tophane RK‟nün misafiri olarak Bursa da olacaklardır.
Tophane Rotary Kulübü, Toplum Birliği Gölyazı File Projesi‟; Kulübümüz, Nilüfer Belediyesi‟nin „Torbanı DeğiĢtir, Geleceğini DeğiĢtir‟
projesine baĢlangıcından buyana verdiği desteği somut adımlarla artırarak devam etmektedir. Bu çerçevede 3.toplantımızı 21 Aralık Salı
günü Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Kartal‟ın ofisinde,
Kulüp Üyelerimizden Sevgili Mustafa IĢıksoy ve ben
proje kapsamındaki görevlendirmeleri tamamlayarak
gerçekleĢtirdik. Proje kısaca, Nilüfer Ġlçesi‟ndeki
marketlerde, pazarlarda
ve alıĢveriĢ yapılan noktalardaki naylon poĢetlerin
yerine file kullanımını yaygınlaĢtırmak olarak tanımlanabilir. Gölyazı‟ daki
(RCC kurduğumuz köyümüz) 2 kadın derneği, Balıkçı Kadınlar DayanıĢma Derneği ve
Gölyazılı Kadınlar DayanıĢma Derneği‟nden kadınlara –balık ağı örmekteki tecrübelerinden faydalanarak- ördüreceğimiz fileleri Nilüfer
Ġlçesindeki alıĢveriĢ noktalarına satıĢı, dağıtımı ve takibi Tophane RK
ve Nilüfer Kent Konseyi tarafından ortak organize edilecektir. Projemiz, Gölyazı Köyü‟nde Nilüfer Belediye BaĢkanı Mustafa Bozbey ile
Nilüfer Kent Konseyi, Tophane Rotary Kulübü, Destek veren Ģirketler
ve basının bulunduğu bir toplantı ile duyurulacaktır.
Tophane Rotary Kulübü, Uludağ RK‟nın düzenlediği Geleneksel Kermes organizasyonuna katıldı. Bu kermeste ev tekstil ürünleri satarak
elde edilen gelir; doğuĢtan damak yarığı sorunu yaĢayan ve üstün
zekalı olan, fakat hiç bir maddi imkanı olmayan kız çocuğunun 3 yıldır
süren ameliyatlarından sonuncusunu gerçekleĢtirdi. Böylece çocuğumuzun 2010-2011 dönemi 2.yarıyılında ana sınıfına baĢlayarak gelecek yıl ki öğretim hayatına yetiĢmesini sağlandı. Kulübün sosyal sorumluluk çalıĢmaları kapsamında 3 yıl önce tespit ettiği kız çocuğu, bir
dizi ameliyat sonucu konuĢmaya baĢladı. Buna rağmen
konuĢtukları net anlaĢılamayan çocuğun Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik
Cerrahi ve Rekonstrüktif
Cerrahi Ana Bilim Dalı BaĢkanı Prf. Dr. Ramazan Kahveci tarafından gerçekleĢtirilen son ameliyatla, küçük dili
geriye yerleĢtirilerek, 2 hafta
içinde iyileĢme sürecinin
tamamlanmasıyla normal
hayatına dönecek. Çocuğumuzun sağlığına kavuĢması için Tophane
Rotary Kulübü üyeleri ve eĢleri özveriyle çaba göstermiĢ olup, bundan
sonraki eğitim hayatında da yanında olmaya devam edecektir.
Kuşadası RK kurucusu olduğu Kuşadası Özürlüler Köyü için bir
adım daha attı..
GDB Bilgehan Algan'ın döneminde kurulan ve halen sürdürdüğü iliĢkiler sonucunda; geçen sene Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan Thomas Cook, Charity programı kapsamında 16.000.Tl'lik bir yardım çekini Özürlüler Köyü'ne bağıĢ olarak sunmuĢtu. 16
Aralık akĢamı Thomas Cook firmasının davetlisi olarak ; KuĢadası
RK'nu temsilen GDB Bilgehan Algan , Özürlüler Köyü Yönetiminden
olan Rotaryen eĢleri Canan Güler ve Emel Dinçer Antalya'da 1500
kiĢilik Thomas Cook Avrupa Acentaları toplantısına katıldı. GDB Bilgehan Algan dünden bugüne Özürlüler Köyü'nü ve Rotary'nin projelerini anlatarak çok anlamlı bir sunum yaptı. Thomas Cook CEO'su
Many Fontenla Novoa da cevaben yaptığı konuĢmasında; 2011-12
döneminde Charity programlarında ; Meksika ve Kenya 'dan sonra
KuĢadası Özürlüler köyü'ne de sabit bir fon yaratacaklarını ve iĢbirliklerini sürdüreceklerini dile getirdi.
Ayrıca Kulübümüz 3 Aralık 2010 Dünya Engelliler Gününde
Atatürk
Meydanı'nda Atamıza
anmak üzere toplandı.
Devamında
KuĢadası
ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği ve KuĢadası RK'nün katkılarıyla
yapılan Engelliler Köyü
Atatürk Büstü 'nün açılıĢını KuĢadası Kaymakamı Sn.Mustafa
ESEN'le birlikte gerçekleĢtirdiler. Engelli çocuklarımızın Ģiir ve gösterileriyle Ģenlik havasında kutlanan günün sonunda, Köyleri için yeni
projelerle oradan ayrıldılar...
13
ARALI K ‘10
Tophane Rotary Kulübü ve
Mudanya Rotary Kulübü
ortaklaĢa ikinci okuma yazma kursunu tamamladı.
Bursa Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile
düzenlenen okuma yazma
kursunun tamamlanmasından sonra, Yavuz Selim
Ġlköğretim okulunda düzenlenen törenle kursiyerlere
okur yazar belgeleri verildi.
Törene Tophane Rotary Kulübü BaĢkanı Veda Eroğlu, Mudanya
Rotary Kulübü BaĢkanı Zeynep ġen, Tophane Rotaract BaĢkanı Hakan
Oğuzhan, Rtn.Yasemin Kartal, Yıldırım Halk Eğitim Merkezi görevlileri,
öğretmenler ile Yavuz Selim Ġlkokulu müdürü katıldılar. Tophane
Rotary Kulübü BaĢkanı Veda Girgin Eroğlu yaptığı konuĢmasında Kursiyerlere bu kursa katılarak okuma yazma öğrenmelerinin hayatlarını
nasıl kolaylaĢtıracağını anlatırken katılımlarından dolayı tüm kursiyerlere teĢekkür etti. Rotary‟nin bir yardım derneği değil toplumsal geliĢime
katkı sağlamaya çalıĢan bu tür kurs ve seminerler düzenleyen bir dernek olduğunu anlattı. Mudanya Rotary Kulübü BaĢkanı Zeynep ġen,
Kursiyerlere katılımlarından dolayı teĢekkür ederken, okumanın yaĢının
olmadığını ifade etti.Bizler Rotary kulüpleri olarak benzetme yapacak
olursak balık alıp vermiyoruz. Bizler bir yardım derneği değiliz. Balık
tutmayı öğretiyoruz dedi.Ve kursiyerlere okuma yazma öğrettikleri için
de öğretmenlerine sonsuz teĢekkürlerini sundu. Her iki kulübün baĢkanı da kursiyerlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.
Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevlileri ve kusun düzenlendiği Yavuz Selim Ġlkokulu Müdürü yapmıĢ oldukları konuĢmalarında
Tophane Rotary, Rotaract Kulüpleri ile Mudanya Rotary kulüplerine
çok güzel bir iĢ baĢardıklarını söylediler ve teĢekkür ettiler. Düzenlenen
okuma yazma kursuna 18-60 yaĢ arası 75 kursiyer katıldı.
Alsancak Rotary Kulübü'nün
eĢleri Tepecik SSK Çocuk
Onkolojisinde yatan 40 çocuk için yılbaĢı eğlencesi
düzenledi. Hastanede yatan
40 çocuğa iç çamaĢırı, çorap, ayakkabı, eĢofman takımı hediye edildi. EĢlerimiz
hastanede yatan çocukların
ve annelerinin yeni yılını
kutladı.
Alsancak RK’nden Gürçeşme Leman Alptekin İÖO’nda Eğitim
Çalışması ; Alsancak RK organizasyonunda GürçeĢme Leman Alptekin Ġlkogretim Okulunda iki hafta üst üste velilere ergenlik konusunda
Dr. Nurdan Tekgul ve Psikolog Nurhayat Dirik tarafından bilgi semineri verildi.
100.Yıl Güzelbahçe RK
Kulübü‟nün 20 Aralık
Pazartesi akĢamı düzenlediği konser
120
kiĢinin
katılımıyla
g e r ç ek le Ģt i .
Kilise bahçesinde kokteylle baĢlayan
ve
içerde
konserle devam eden Polio Plus yararına gerçekleĢtirilen geceye Guvernörümüz
YeĢim Yöney ve eĢi Necati, Bölge Sekreteri Aslı Musal, Bölge Saymanı Salih ġirin ve eĢi, Kültür Sanat Kom. BĢk. IĢıl NiĢli, 6.Grup Guv.
Yrd. Alaaddin Demircioğlu ve eĢi, 9.Grup Guv. Yrd. ġehnaz Koçak,
8.Grup Guv. Yrd. Bedri Serter ve Bayraklı Bld. BĢk. Sn. Hasan
Karabağ da katıldı. Dinlerin KardeĢliği de vurgulanan etkinlikte, bu
proje ile Dünyada kardeĢlik, barıĢ ve hoĢgörü adına din, dil, ırk ayrımı
gözetmeksizin Dünyadaki Çocuklara el uzatalım mesajı da veridi. Etkinlik, katılan sanatçılara ve Anglikan Kilisesi Rahibi Sn.Ron Wilson
Evans‟a, Rotary‟nin bu dünya projesine destekleri için teĢekkür plaketleri verilmesi ve Guvernörümüzün konuĢmasıyla sona erdi.
100.Yıl Güzelbahçe RK ,Yeni Yıl’ı Yelki Atatürk Mahallesindeki , Hamdi Dalan İ.Ö.Okulunun Ana Sınıfı çocuklarıyla
birlikte kutladı. Hep birlikte Yeni Yıl pastası kesilerek , çocukların söylediği
Ģarkılar eĢliğinde eğlenildi.
100.Yıl Güzelbahçe Kulübünün orada olması, çocukları, velileri ve öğretmenleri mutlu etti. Aynı
gün,
Okul
Müdürü
Nurdoğan Aksoy‟a Rotary
ile iĢbirliği yaparak okuluna, öğrencilere ve topluma
katkıda bulunduğu için bir
teĢekkür plaketi takdim
edilerek, öğrenciler için bundan sonra yapılacak diğer etkinliklerin de
planlamasını yapıldı. Kulübümüz duygularını Ģöyle ifade etti; Biz onlara sadece 1 saatimizi ayırdık, ama onların ömür boyu unutamayacakları “ 1” günleri oldu…”
14
ARALI K ‘10
Karia RK ÖzgeçmiĢ Yazma ve Mülakat Tek- nikleri Semineri düzenledi. Her geçen gün artan iĢsizliğe ve iĢ arayanlara çare olabileceği
düĢüncesiyle,13 Aralık Pazartesi günü, Uzman Eğitmen Dilek Karadoğan yönetiminde özgeçmiĢ yazma ve
mülakata giriĢ semineri sunumunu Bodrum Ticaret
Odası konferans salonunda
gerçekleĢti. Sayın Dilek
Karadoğan, iĢ baĢvurularında olması gerekenler ve
olmaması gerekenler konusunda ayrıntılı bilgiler verdi.Toplantıda hazır bulunan
gençler konuyla ilgili merak
ettikleri soruları sorup bilgilendiler. Seminer sonrası
yapılan değerlendirmede bu
tür eğitici ve yapıcı seminerlerin önemi vurgulandı ve
ileriki tarihlerde de ihtiyaç
duyulan konular doğrultusunda eğitici ve bilgi verici
seminerlere ev sahipliği yapılmasına karar verildi.
Karia RK Geleneksel Yılbaşı Partisini Yahşi Eğitim ve Uygulama Okulunda Yapıldı. Karia Rotary Kulübü bu yıl dördüncüsünü
organize ettikleri geleneksel yılbaĢı partisini 22 Aralık ÇarĢamba günü
YahĢi Eğitim ve Uygulama Okulu‟nda gerçekleĢtirdi. Partiye Sunu
Sahne Organizasyon halk oyunları topluluğu da güzel yöresel oyunlarıyla eĢlik ettiler ve öğrenciler de danslarıyla katılım sağladılar. Dans
gösterilerinin ardından ikramlar ve yılbaĢı pastası ile devam eden parti, örgencilerin istekleri doğrultusunda alınan hediyelerin dağıtılması
ile son buldu. YılbaĢı Partisine Bodrum Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Özcan, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon‟da katılarak, öğrencilerle beraber oldular.
Orkestra Akademik BaĢkent, 17 Aralık 2010 da Çanakkale Süleyman
Demirel Konferans Salonunda Çanakkale Rotary Kulübü ve Human
17 Sponsorluğunda Konser verdi. Süleyman Demirel Salonunda
sahne alan ġef Ertuğ Korkmaz yönetimindeki orkestra performansıyla
büyük beğeni topladı. Düzenlenen konsere Rotary Kulübü Üyeleri ve
çok sayıda sanatsever katıldı. YaklaĢık 1,5 saat süren konser izleyenlere unutulmaz dakikalar yaĢattı. Konser sonunda Çanakkale
Rotary Kulübü BaĢkanı Ahmet ġekip Günay , ġef Ertuğ Korkmaz‟a
gecenin anısına çiçek takdim etti.
Bademli RK Uludağ
Lions Kulübü ile ortaklaĢa 26 Aralık tarihinde
Bursa As Merkez Outlet
AlıĢveriĢ Merkezinin ev
sahipliğinde 1. Altın Zar
Tavla Turnuvasını düzenledi. Turnuvadan elde edilecek gelirle tespit
edilen bir eğitim kurumunun eksik araç gereç ihtiyaçları Ocak ayında karĢılanacak. Turnuva
öncesinde Bursa Hakimiyet Gazetesi ile Radyo S „de ilan ve tanıtımlar yapıldı. Basılan broĢürleri dağıtıldı. Turnuvanın 1.,2.,3.,4.‟ne ve En
iyi derece alan bayan yarıĢmacıya kulüp üyeleri tarafından bağıĢlanan hediyeler verildi. Böylelikle çok yoğun ilginin olduğu bir turnuva
gerçekleĢti.
YarıĢmacı olarak fiilen 185 kiĢi katılım gösterdi.
26.12.2010 Pazar günü saat 10.30 da baĢlayan turnuva saat 20.30‟a
kadar çok çekiĢmeli karĢılaĢmalara sahne oldu. Bursa‟da bir Rotary
Kulübü ile bir Lions Kulübü tarafından ilk defa ortaklaĢa olarak böyle
bir etkinlik gerçekleĢtirildi.
15
ARALI K ‘10
Gündoğdu
Rotary
Kulübü Ege Üniversitesi Tülay AktaĢ Onkoloji ve Kemik iliği
Transplantasyon
MerkezĠni ziyaret etti.
Eylül 2010 tarihinde
gerçekleĢen ilk ziyaretlerinde bir adet
PC, bir adet laser
color printer, 150
adet yeni oyuncak ve
150 adet çeĢitli yaĢ
için yeni ve kullanılmıĢ kitap temin etikleri
bu
merkezde
Uzm.Psikolog Murat
Sarısoy ve ABD BaĢkanı Prof.Dr.Nazan
Hanım
tarafından
karĢılandılar. Psikolojik destek, Toplum
Hizmetleri ve Sağlık
Hizmetleri
Konulu
projeleri için temin
ettikleri sarf malzemelerini, 250 adet el değmemiĢ oyuncak, 20adet yeni yapboz ve Kulüp üyesi Banu Hanımın temin ettiği bir koli peluĢ oyuncağı birime teslim ettiler. Ayrıca Kulüp sekreteri Begüm Hanım‟ında kullanmadığı bir
adet lap-top birime bağıĢlandı. Bu malzemeler yılbaĢı öncesi birimde
kalan çocuklar için büyük moral kaynağı oldu.
23-25 Aralık 2010 tarihlerinde Mudanya‟nın Mirzaoba Köyünde Mudanya Rotary Kulübünün Mirzaoba Toplum Birliğine yapmıĢ olduğu
330 tonluk Tarımsal Sulama Amaçlı su deposunun su bağlantı boruları için hafriyat çalıĢmaları yapıldı. Yapılan hafriyat çalıĢmalarında ve
boruların döĢenmesinde köy halkının çalıĢtığını ve elbirliği ile bağlantının gerçekleĢtirildiğini söyleyen Mudanya Rotary Kulübü BaĢkanı
Zeynep ġen, „Amacımız Toplumsal geliĢime katkı koyarken Mirzaoba
köyünde toplum birliğinin çalıĢmasıdır‟ dedi. „BaĢta Mirzaoba köyü
muhtarı Hakkı Aksoy ve toplum birliği ile köy halkı çalıĢmalara katılım
sağlamıĢtır. Hava Ģartları ile mücadele ediyoruz.Bunun dıĢında olumsuz hiç birĢeyle mücadele etmedik.Köy halkının bizlerle birlikte en az
bizler kadar çalıĢarak katılım sağlaması son derece
sevindirici‟ dedi.Yakın zamanda su deposu ile ilgili tüm tedbirleri de
alarak depoda su tutmaya baĢlayacağız. Köy çeĢmesinden boĢa
akan suları bu depoda toplayacağız.Köy halkı tarımsal sulama yapacak, sağlıklı sebze ve meyve ekecekler.ĠĢte o zaman amacımıza
ulaĢmıĢ olacağız‟ dedi. Debisi hiç azalmadan akan köy çeĢmesinin
suyuna ilave bir kaynak daha bulan köy muhtarının son derece katılımcı olduğunu söyleyen Mudanya Rotary Kulübü BaĢkanı Zeynep
ġen ayrı bir boru hattı ile suyu daha da artıracaklarını sözlerine ekledi. Ve köye her gittiğinde daha da olumlu faaliyetler gerçekleĢtirdiklerini söyledi.
Mudanya RK Mirzaoba Köyünde İşitme Taraması Gerçekleştirdi. 24 Aralık 2010 tarihinde Mudanya Rotary Kulübü toplum
Birliği olan Mudanya‟nın
Mirzaoba
köyünde iĢitme taramasını Mirzaoba
Köyü
Ġlköğretim
Okulu‟nun
çok
amaçlı salonunda
gerçekleĢtirdi. Köy
okulunda ana sınıfı, birinci ve ikinci
kademe öğrencilerinin tamamı
ile
okul personeli ve
köyden katılım sağlayan vatandaĢlara
iĢitme taraması yapıldı.Mudanya Rotary Kulübü baĢkanı Zeynep ġen,
kurmuĢ olduğumuz toplum birliği ile okul yönetimi ve öğretmenler organize oldular ve gerekli ortamı sağladılar derken EMÖV Vakfı ile
gerçekleĢtirdiğimiz bu taramalarımızı Mudanya‟nın diğer köylerinde
de yapacağız dedi.
16
ARALI K ‘10
İzmir Rotary Kulübü geleneksel “Liseler Arası Güzel Konuşma
Yarışması”nın 44.sünü final yarıĢmasını da gerçekleĢtirerek tamamladı. Her yıl, yarıĢmaya katılım için Ġzmir merkezde yerleĢik
yaklaĢık 150 okula yarıĢma için form gönderilmekte. Süresi içersinde, bu okullardan kendi belirleyecekleri yöntemle okullarını temsil
edecek öğrenciyi belirleyip kulübümüze bildiren okullar arsında daha önceden tespit edilmiĢ yarıĢma tüzüğüne göre yarıĢma gerçekleĢiyor.
Bu yıl yarıĢmaya 42 okul müracaat etti. Bu okullardan; 7 Aralık 2010
Salı günü kulüp toplantısında öğrenciler dört grupta kulüp üyelerinin
jüri olarak görev aldığı, kimlikleri ve okulları münhasıran tertip komitece bilinen, sadece yaka numaraları ile yarıĢtıkları bir ön yarıĢma
sonucu on gencimiz finale katılmaya hak kazandı.
Osmangazi Rotary Kulübü Nilüfer Belediyesi ile iĢbirliği ile Nilüfer Ġlçesindeki Beldelerde “Aile Ġçi ġiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun”,
“Kadınların Medeni Hakları” konu baĢlıkları altında bir dizi seminer
gerçekleĢtirmeye karar verdi Ülkemizde 2000 yılından 2010 yılına
kadar geçen sürede, yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülen kadınların sayısı %1400 oranında artmıĢ ve bu vahim oran katlanarak
büyümekte. Hal böyle olunca Osmangazi Rotary Kulübü bu duruma
duyarlı davranarak, seminerlerin ilkini Av.Suna SoydaĢ‟ın sunumuyla
24 Aralık 2010 tarihinde Akçalar Ġlköğretim Okulu‟nda gerçekleĢtirdi.
Seminerler dönem içerisinde devam edecek.
Ayrıca kulübümüz, 24 Aralık 2010 akĢamı Gönlü Ferah City Oteli‟nde
SırameĢeler Sevgi Evlerinde kalan 12-18 yaĢ grubuna mensup kız
çocukları için yılbaĢı partisi gerçekleĢtirdi. Çocukların neĢesi ve eğlencesi gerçekten görülmeye değerdi,
21 Ararlık 2010 tarihinde Ġzmir Crown Plaza Otelinde finali gerçekleĢen yarıĢmada ödül alan ilk 3 dereceye çeĢitli hediyeler verildi.
Birinci olan Bornova Anadolu Lisesi Öğrencisi Derya Barış Şen‟e kulübümüz tarafından üç Cumhuriyet altını ve üyemiz Rtn. ġeref
Tufanyazıcı tarafından Dizüstü Bilgisayar ve öğretmenine bir Cumhuriyet altını,
İkinci olan Yunus Emre Anadolu Lisesi’nden Ece Uylaş‟a kulübümüz tarafından iki altın ve dijital bir fotoğraf makinesi,
17
ARALI K ‘10
Dokuz Eylül Rotary Kulübü‟nün Ege Üniversitesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ile beraber düzenlediği Meslek Tanıtımı Semineri 150 kiĢilik bir öğrenci
katılımı ile 23 Aralık 2010
tarihinde Fakültenin Konferans Salonunda gerçekleĢti.
Seminer, Doç Dr.
Oğuzhan
Altay
Moderatörlüğünde yapıldı. Sırasıyla, Yıldız Sınmaz Uzgan, Prof Dr.
Sedef El, Metin Yorgancıoğlu, Salih MenteĢe, Burak Erkan, Ufuk Akgün, GüneĢ ErtaĢ ve NeĢe Gök konuĢtular. KonuĢmacılarımız farklı
dallarda öğrencilere çok faydalı ipuçları verdiler. Seminer son derece
keyifli ve dinamik bir Ģekilde tamamlandı.
Nilüfer Rotary Kulübü’nün ilköğretim okullarına yönelik etkinlikleri
kapsamında, 30 Aralık 2010 günü, bir grup Ürünlü İlköğretim okulu
öğrencisi, yönetici ve öğretmenleriyle beraber Çalı’daki Yankı
Yemek Sanayi’ni ziyaret etti. ĠĢyeri sahibi, Rtn. CoĢkun Dönmez
tarafından Firma hakkında bilgilendirilen öğrenciler, daha sonra iĢletmeyi gezdiler, toplu yemek üretimi hakkında bilgi edindiler ve kendi elleriyle börek yaptılar. ĠĢletmenin Gıda Mühendisi tarafından hijyen konusunda yapılan bir sunumu da dikkatle izleyen öğrenciler,
daha sonra birlikte öğle yemeği yediler ve yaptıkları börekleri, okuldaki diğer arkadaĢlarıyla paylaĢmak üzere, yanlarına alarak ayrıldılar. Kulüp BaĢkanı Sait Tosun, Öğrencilere "Rotary ve Rotaryenler
ne yapar?" konulu bilgilendirme konuĢması yaptı.
100.Yıl Güzelbahçe RK ve
Güzelbahçe RTC. Kulübü Ege Üniversitesi Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği
Bölümü öğrencileri için düzenlenen “Eğitim Fuarı ve ġenliği”
ne katıldı. Eğitim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Kadir
Aslan‟nın konuĢmalarıyla baĢlayan “Fuar ve ġenlik” , Güzelbahçe Rotaract Kulübü
üyelerinin Rotaract
tanıtım
sunumlarının ardından
“Yaratıcı Drama” etkinlikleri ile devam etti. Rotaract ve
Rotary broĢürlerinin de dağıtıldığı etkinliğin sonunda
100.Yıl Güzelbahçe Rotary
Kulübünün sağladığı yiyecek
ve içecekler de öğrencilere
dağıtıldı.
18
ARALI K‘10
UR 2440. BÖLGE ASAMBLESİ
UR 2440. BÖLGE KONFERANSI
07 –10 NİSAN 2011
12 –15 MAYIS 2011
ALMİRA OTEL - BURSA
HILTON OTELİ - DALAMAN
YILDIRIM BAYEZİD RK ORGANİZASYONUNDA
BALIKESİR RK ORGANİZASYONUNDA
İletişim Bilgileri:
İletişim Bilgileri:
Asamble Org. Kom.Bşk İbrahim Erdoğan
Konferans Org. Kom.Bşk Yakup BARDAKÇI
Gsm
: 0 533 261 72 29
Gsm
: 0 542 423 12 21
E-mail
: [email protected]
E-mail
: [email protected]
Konferans Org. Kom.Sekreteri Latif GÖKÇE
Konferans Org. Kom.Sekreteri Esen BALIBEK
Gsm
: 0 533 737 30 61
Gsm
: 0 532 366 19 73
E-mail
: [email protected]
E-mail
: [email protected]
Konferans Org. Kom.Saymanı Salim ERBAŞ
Konferans Org. Kom.Saymanı Cemil İNCE
Gsm
: 0 533 419 93 66
Gsm
: 0 533 366 19 73
E-mail
: [email protected]
E-mail
: [email protected]
Formun Fakslanacağı No: 0 224 220 20 42
19
Formun Fakslanacağı No: 0 266 244 28 00
ARALI K‘10
ARALIK AYI DEVAM RAPORU
Guvernörün Yol Haritası…
30 Haziran
Üye Sayısı
31 Aralık
Üye Sayısı
Dönem
Artış-Azalma
Aylık Devam
Ortalaması
Toplantı
Sayısı
BURSA
44
43
-1
70%
5
DEMĠRTAġ
GEMLĠK
23
19
23
20
0
1
78%
85%
5
3
GÖKDERE
21
21
0
79%
4
MURADĠYE
22
22
0
79%
4
BADEMLĠ
31
29
-2
64%
4
ÇEKĠRGE
17
17
0
68%
4
MUDANYA
14
15
1
89%
4
NĠLÜFER
29
29
0
71%
4
ULUDAĞ
45
42
-3
77%
5
YEġĠL
ĠNEGÖL
25
19
27
19
2
0
85%
68%
5
5
KARAGÖZ
18
15
-3
83%
4
OSMANGAZĠ
43
42
-1
74%
4
TOPHANE
28
27
-1
81%
4
YIDIRIM BAYEZĠD
48
46
-2
70%
4
AYVALIK
17
22
5
77%
4
14 Ocak Marmaris RK Akıllı Tahta
BALIKESĠR
31
31
0
76%
4
BANDIRMA
31
31
0
81%
5
18 Ocak Söke RK Guvernör Ziyareti
ÇANAKKALE
40
37
-3
69%
4
EDREMĠT
20
21
1
78%
3
BOSTANLI
35
34
-1
66%
4
MAVĠġEHĠR
51
50
-1
50%
4
MENEMEN
16
12
-4
67%
5
ÇĠĞLĠ
40
38
-2
65%
4
KARġIYAKA
39
40
1
85%
4
BORNOVA
39
40
1
60%
4
ĠZMĠR
62
62
0
60%
4
MANĠSA
14
19
5
57%
5
SALĠHLĠ
32
33
1
TURGUTLU
21
22
1
75%
5
BALÇOVA
22
22
0
71%
4
ÇEġME
20
20
0
75%
4
EFES
17
19
2
75%
4
GÜNDOĞDU
28
31
3
75%
5
KONAK
37
33
-4
76%
5
URLA
16
17
1
72%
4
ALSANCAK
49
47
-2
50%
5
BUCA
24
27
3
66%
5
DOKUZEYLÜL
48
46
-2
55%
5
KORDON
100.YIL GÜZELBAHÇE
AGORA
33
24
25
32
26
27
-1
2
2
75%
73%
52%
5
4
5
EGE
18
21
3
70%
4
GAZĠEMĠR
20
21
1
68%
5
GÖZTEPE
50
50
0
75%
4
GÜZELYALI
36
36
0
65%
4
KARABAĞLAR ÇALIKUġU
0
22
22
65%
4
KÜLTÜRPARK
29
29
0
78%
5
BODRUM
25
29
4
75%
4
DĠDĠM
17
14
-3
70%
5
KARĠA
28
27
-1
60%
4
KUġADASI
29
30
1
50%
5
SÖKE
18
19
1
73%
4
AYDIN
18
18
0
65%
4
DELĠKLĠÇINAR
12
12
0
84%
4
DENĠZLĠ
23
22
-1
79%
4
GÜZELHĠSAR
20
20
0
80%
4
PAMUKKALE
15
16
1
65%
4
FETHĠYE
16
16
0
MARMARĠS
35
27
-8
72%
4
ÖLÜDENĠZ
16
16
0
73%
4
1702
1721
19
71%
Ocak Rotary Tanıtım Ayı…
04 Ocak Bostanlı RK Guvernör Ziyareti
05 Ocak Gaziemir RK Guvernör Ziyareti
06 Ocak Kuşadası RK Guvernör Ziyareti
11 Ocak Bornova RK Guvernör Ziyareti
12 Ocak Fethiye RK Guvernör Ziyareti
13 Ocak Ölüdeniz RK Guvernör Ziyareti
19 Ocak Menemen RK Guvernör Ziyareti
20 Ocak Gündoğdu RK Guvernör Ziyareti
21 Ocak Mavişehir RK Guvernör Ziyareti
24 Ocak Manisa RK Guvernör Ziyareti
25 Karabağlar Çalıkuşu RK Guvernör Ziyareti
26 Konak Guvernör Ziyareti
28-30 Ocak Yarıyıl Toplantısı—Kuşadası RK
Uludağ RK Başkanı Oğuz Sınırtaş’ın Annesi,
Vefat etmiştir, Tanrı’dan Rahmet ailesine sabır ve
başsağlığı diliyoruz.
KULÜP ADI
DEVAM RAPORU ULAġMADI
Ayın Devam Şampiyonları:1.Mudanya RK, 2.Karşıyaka RK, 3.Yeşil RK
UR 2440. BÖLGE ROTARY İLETİŞİM ADRESİ
Hürriyet Bulvarı No: 4/1 D. 208 Kavala Plaza Çankaya - İZMİR Tel : 0 (232) 441 05 16 (232) 441 05 17 Fax: 0 (232) 441 14 24 GSM:0 (533) 689 20 20
e-mail: [email protected]
20
DEVAM RAPORU ULAġMADI
web: rotary2440.org

Benzer belgeler