Complete File ()

Transkript

Complete File ()
KILIKiA KULELERJNIN TARIHTEKI YERI
Toroslar, Amanos daglan ve Akdcniz tarafindan sinirlanmis. olan
Kiiciik Asya'nin giincydogusundaki bolgcye antik caglarda Kilikia (Kilikia)
denmekteydi. Jeolojik yapisina bagh olarak Kilikia, Strabon'a gore ikiye
aynlmaktadir: Daghk Kilikia (Trakheia) ve Ovahk Kilikia (Pcdias)1. Daghk
Kilikia Korakcison'dan (Alanya) Soloi/Pompeiopolis'e (Viran§ehir) kadar
uzanir. Bu kcsimdc Toroslar denize kadar inerek dar ve gecit vermeyen bir
kiyi olu§tururlar. Buna kar§in ovalik Kilikia Soloi/ Pompeiopolis'den
ba§layarak doguya, hemen hemen Alexandria kat' Isson'a (iskenderun)
kadar olan kesimdeki verimli bir bolgcyi iccrir. Bu cografi farkhhk kendisini
Kilikia'nin yerlesjm ycrlcrinde dc gosterir: Daghk Kilikia'da yerlesjmler
kiiciik olup daglarla simrlamrken, ovalik Kilikia'da biiyiik §ehirler
kurulmu§tur; hatta bunlardan Tarsos, Anazarbos ve Aigeai Roma diinyasinda
onemli bir yeri olan spor §blcnlerinin cv sahipligini de yapmi§lardir2.
Kilikia, konumu itibariyle tarihin her doncminde onemli olaylara
sahne olmu§tur. Doguda Mczopoiamya'dan, batida Sardes'e kadar giden
ticaret yolu, "Kilikia Kapilar"indan gecmekteydi3. Balidan doguya da ancak
bu dogal gecit ile, ordular, daghk kesimden ovalik Kilikia'ya
ula§abiliyorlardi; onlann doguya acilmadan once birliklerin dinlenip, takviye
alabilecekleri yerler ovahk Kilikia'daydi.
Daghk Kilikia'da kii?uk yerle§imlerin ve farkh bir mimari tarzin, ya da
yapi tekniginin olu§masi, Kilikia'nin, yukanda da bclirtildigi gibi, cografi
konumu itibariyle etrafindan soyutlanmis, olmasi ile baglantihdir. Bu
konumundan otiirti de, daghk Kilikia, ilerde Roma'ya uzun bir miiddet
problem yaratacak ve nitekim Akdcniz'deki korsanhgin merkezi haline
gelecekti.
SJmdi, once korsanhgin ortaya cikis. sebeplcrini ara§tirmahyiz:
Hellenistik donemde, i. O. 3. yiizyilda Kilikia'nin, Scleukos Nikator'un eline
gefmesinden sonra, daghk bolgcde ya§amakta olan Teukrid hanedanhgina
miidahale edilmemi§ ve kendilcrine bblgclcrini, yani Olba (Ura) ve §evresini
yonetme hakki verilmi§ti. Bu hanedanlar Zeus Olbios kiiltune bagh, toprak
sahibi, eski aristokrat ailelerden olup, topraklanni rahip-kral olarak
Strabon, Geographika, 14, 5.1.
H. Hellenkemper, "Zur Entwicklung des Stadtbildes in Kilikien", ANRW II 7. 2 (1980),
1262 ff.
Ksenophon, Anab. 1-2, 20 ve 1, 4. 1-4; D. French, "The Roman Road System of Asia
Minor", ANRW II 7, 2 (1980), 711; R. Syme, "Observations on the Province of Cilicia",
AnatSt. Presented to W. H. Buckler (1939), 302ff.
S. Durugonul
yonetmi^erdir4. Seleukoslann izledikleri bu politika ba§anh olmu§tu; giinkii
kendi tayin etmis. olduklan bdlge ydneticilerinin ici§lerine kan§mamakla
beraber, kontrolii de elden birakmami§lar, digcr Akdeniz askeri noktalanyla
da denetimlerini surdiirmii§lerdir. Bdylelikle daglarda ya§ayan insanlann
diizenlerinde bir de|i§iklik yapilmamif, ayni zamanda bdlge Seleukoslann
kontrolii altina ahnmi§ti.
Ancak i. O. 188 yilinda Apameia antla§masi ile Kilikia gibi daha
bircok bdlgenin Roma tarafindan Bergama kralligina dahil edilmesi5 ve i. O.
133 yilinda bu topraklann Bergama krali III. Attalos tarafindan Roma'ya
vasiyet edilmesi ile Kilikia'daki Seleukos varligimn da sonu gelmis.
oluyor ve
Akdenizde siiregelen dengeler de sarsilmaya ba§hyordu6. Nitekim
Seleukoslar, himayelerindeki yore ydneticileri ile birlikte Suriye ve Kilikia
deniz kuvvetleri araciligiyla bdlgeyi siki bir denetim altinda tutmaktayken,
bu
durum Roma'nin bdlgeyi ele gecirmesiyle zayiflamaya basjamiiti7: Roma,
topraklanndaki giig dagilimini dengeli yapmami§, stratejik acidan biiyiik
dnem ta§iyan bu bdlgeyi ba§ibo§ birakmis. ve Seleukoslann baskici degil ama
etkin politikalanni uygulamayarak sonucta Kilikia'da korsanlann ve
e§kiyalann gtig sahibi olmalanna firsat vermi§ti.
Korsanligin daglik Kilikia'da filizlenmesinde en dnemli etken, bu
bdlgenin cografi dzelliginden kaynaklanmaktaydi. Vadilerin olu§turduklan
derin ucurumlar, sakh yerle§imler kurmak, dolayisiyla
ku§atmayi zorla§tinci
alanlarda yerle§mek agismdan bir liituf gibiydi8. Kiyidan Toroslann iglerine
ancak dere yataklan vasitasiyle ula§ilabiliyordu ve diger taraftan kayalik kiyi
§eridi de iclere ula§maya engel te§kil ediyordu. Yani arazinin konumu ve
yapisi ancak bdlgeye cok hakim olan insanlann bannabilecegi nitelikteydi.
I§te Roma Cumhuriyet ddneminin son yiizyilinda bu bdlgeyi saran e§kiya ve
kofsanlar dogu ile bati arasmdaki 50k dnemli olan bu gecidi kontrolleri
altinda tutuyorlar ve Roma icin sikinti yaratiyorlardi. Aynca korsanlar sadece
bu bdlgeyi ellerinde tutmakla yetinmiyor, Akdeniz'deki diger korsan
giigleriyle de i§birligi icersinde bulunuyorlardi.' Gittikce gii?lenen
korsanlann merkezi daglik Kilikia olmu§, bunlar birgok yerde 9kaleler ve
kuleler yaparak da gticlu bir savunma sistemi kurmuslardi . Kilikia
korsanlanmn ne kadar etkin olduklanni vurgulamak igin, daglik Kilikia'nin
korsanlann merkezi oldugu bu ddnemlerde artik Kilikia kelimesinin, korsan
Th. MacKay, Olba in Rough Cilicia (1968): Burada Olba rahip-krallarmin tarihi, I. 0 . 3.
yy.'dan I. S. 1. yy.'in sonlarina kadar ele almmaktadir.
A. N. Sherwin-White, "Rome, Pamphylia and Cilicia", JRS LXVI, 1976, 1.
§. Gilnaltay, Perslerden Romahlara kadar Selevkoslar, Nabatiler, Galatlar, Bitinya ve
Bergama KrallMan (19S7), 120-121.
Strabon, Geographika, 14, 667; T. B. Mittford, "Roman Rough Cilicia", ANRW II 7. 2
(1980), 1234.
Ornegin, Lamas vadisinin uzunlugu 50 mil, geni§ligi 1/2 mil ve derinligi de 2000 feet'dir.
Appianus, Mithr., 92; Plutarkhos, Pomp., 24; Dio Cassius, 36, 20-22.
198
Kilikia Kulelerinin Tarihteki Yeri
kelimesiyle dzde§le§mi§ oldugunu hatirlatmak yeterli olacaktir10. Korsanlar
artik ekonomik ya§amda da sdz sahibi olmaya ba§lami§lar, Romada gittikce
artan kole alim-satim istekleri, korsanlarca yuriitiilen kole ticarctinin Roma
ybetimi tarafmdan da desteklcnmesi zonucunu dogurmu§tu. Delos limani
adeta bu ticaretin merkezi halinc gelmi§ti. idarenin de bu geli§mclcri
bnleyici tedbirler almamasi iizerine §ehirler kendi ba§lannin caresine bakrhak
durumunda nkalmi§ ve korunlan icin korsanlarla anlasjnalar yapmak zorunda
kalmi§lardi .
I. O. 133 yilmda Bergama kralligmin topraklannm Rbma'ya
gegmesinden ancak otuz yil sqnra Kilikia korsanlan ile miicadele etmek
iizere praetor Antonius I. O. 102 yilinda giineyc yollanir ve dogu
Akdeniz'deki krallar ve §ehir devletleri korsan faaliyetlerine son vermek
iizere i§birligine (jagnhrlar. Atilan bu adim daglik, Hcllcnistik Kilikia'mn,
Romalilann Asia eyaletinin etki alani igersine alinmis. olmasi demekti. Bir
anlamda Kilikia Provincia Militaris, yani askcri bblge ilan edilmi§ oluyordu.
Kilikia, heniiz bir Roma cyaleti sayilmasa da, artik ilhak cdilmi§ti; heniiz
territoriyal bir hak iddia edilmese de, bu durum bundan bbylc bu bdlgcnin
direkt Roma idaresinde olacagi ve diizenli olarak Roma valilerinin atanacagi
anlamina gelmekteydi. Antonius ile ba§layan bu ilhak ile Roma Senatosu
artik bir kez bu bolgenin igislerinc kan§ma hakkim elde etmis. oluyordu ve
bundan vazgegmeyecekti1-2. Bununla beraber Roma'nin Antonius ile
ba§latmi§ oldugu giri§im hemen bas>n ile sonuglanmami§, olaylar ancak
gecici olarak bastmlabilmi§tir. Karga§a, Vali C. Sulla (i. O. 97/96 veya 93/92)
zamamnda da devam etmi§tir. (^iinkii Pontus krali Mithradates'in saldinlan
sebebiyle, Sulla dikkatini ve gilglerini ba§ka bblgelere gevirmek zorunda
kalmi§tir. Aslinda, Mithradates ile olan sorunlar, Kilikia korsanlan
sorunundan gok da ayn dii§miiyordu; Mithradates ve korsanlar arasinda
Roma imparatorlugu'na
kar§i olu§turulmu§ bir dayani§ma, bir giig birligi
kurulmu§tu13.
Sonugta, 1. O. 102 ile 1. 6. 64 yillan arasinda korsanlarla mucadele
etmek amaciyla Kilikia'ya gelen giigler, ancak kisa devreli askeri harekatlar
diizenlemi§ler ve biiyiik bir gayretle mucadele etmemi§lerdir. Buna en iyi
kanit da buraya yerle§tirilen birliklerin, Roma'ya gore daha fazla onem
ta§iyan diger bblgelere sevk edilmi§ olmalandir: Ornegin Pompeius bir
Kilikia lejyonunu Pharsalos sava§inda kullanmak amaciyla geri
H. A. Ormerod, "The Campaigns of Servilius Isauricus Against the Pirates", JRS 12, 1922,
35.
H. A. Ormerod, Piracy in the Ancient World (1924), 207.
R. Syme, "Observations on the Province of Cilicia", AnatSt. Presented to W. H. Buckler
(1939), 7. 9; P. Freemann Sheffield, "The Province of Cilicia and Its Origins. The
Defence of the Roman and Byzantine East", Proceedings of d Colloqium held at the
University of Sheffield, BAR Int. Ser. 297 (i), (1986), 259.
H. A. Ormerod, Piracy in the Ancient World (1924).
199
S. Durugontil
cekmi§tir 14 . Ancak, koklii dcgisjkliklcr dc yinc Pompeius zamamnda (I. 6 .
67) yapilmis, vc Suriye ile ovalik Kilikia Roma'ya dahil cdilmi§, Sclcukoslann
kraliyeti feshcdilmi§ti15. Bu dcnli biiyiik vc oncmli dcgisjkliklcr yapmis, olan
Pompeius, kcndisinden onccki valilerdcn vc gencrallcrdcn farkli olarak
korsanlara kar§i biiyiik ba§anlar kazanmi§tir. Daglik kesimdeki c§kiyalan
diizluklerdc ycrle§meyc ve yeni §chirlcr kurdurmaya zorlamak gibi
dnlemlerlc Kilikia'nin korsan ve c§kiya sorunu da goriiliir bir §ekilde
cbzumlemi§tir 16 . Aynca, i. 6. 56 yilinda, cvvclcc Asia eyaletinc bagh olan
Laodikiea, Apamcia ve Synnada da Kilikia'ya baglaninca, Kilikia, bati
Anadolu'dan Suriyc'yc gidcn ve tiimiiylc Roma'ya gecmis, olan topraklar
iizerinde kontrolii saglami§tir.
Artik Kilikia'nin proconsul'u gcni$ bir ccphcdcn sorumlu olacakti. Bu
genis, sinirlar i£Crsindc, ozelliklc dc Toroslar'da haydut kabilclcr ya§amakta
ve ctraflanni fiancdanhklari ile yonctmcklcydilcr. Yukanda adi gecen
Olba'daki Tculrid rahip-krallar siilalcsinin yonctimi de isle bu sistem
dahilindc siirfntektcydi. Hatirlayacak olursak, Antonius'un Kilikia'ya
gelisjne kadarki donemde Hcllcnistik devir huktimdarlannin giiciinu
zayiflatmi§, o gttcii ba§ka bir §ckildc olu§(urmami§ vc bir bosjuk yaratmi§
olan Roma, bOlgenin kontroluniin sarsilmasina, anar§inin dogmasina sebcp
olmu§tu. Antonius da tckrar Sclcukoslann kontrolunii care olarak gormii§ ve
sonra Pompeius ile birliktc yeni bir duzcnlcmcye gitmi§tir. Buna gore,
bundan boyle daglik Kilikia'yi Roma'mn tayin edeccgi vckil krallar idare
edeccklerdi. OvUik Kilikia Suriyc'yc baglanirkcn, daglik Kilikia bu sistcmi i.
S. 1. yy.'a kaoar surdurmu§tiir 7 . §imdi kisaca bu vekil yoncticilerin
kimliklcrine goz atalim: Kokenleri Teukros'un oglu Aias'a kadar gcri giden
Olba'daki bu siiklcyc tiran Zenophancs'in kizi Aba 18 evlilik yoluyle girmi§,
I. O. 43 yilinda Antonius ve Kleopatra'nin kayirmalanylc kendisi daglik
Kilikia'da guY"Ka2anmi§ti. Sonra, idare tckrar Tcukrid sulalesindcn Polemon
(I. 6 . 39-29), Mi^ustus'un son yillanna kadar da (I. S. 11-15) Aias ile
devam etmi§tir. |£?»glik Kilikia'da yonctim hakki, L 6. 36 yilinda Octavianus
tarafindan Galitya krah Amnytas'a, i. O. 25'de Kappadokia krah
Arkhelaos'a vefilmi§tir19. i. S. 41 yilinda imparator Claudius zamamnda
Pontus krah Polemon ayni §ckilde vekil krallik yapmi§tir20. Bundan sonraki
^ 4 Caesar, Bell. Civ. Ill 88. Aynca sonralan en azindan bir Cohors Cilicium Augustus icin
hizmet vermi^lir.
15
R. Syme, bk. dipnot 12, 300.
16
Strabon, Geographika, 8. 7.5; 14.3.3; 14. 5.8; A. A Boyce, The Foundation Year of
Pompeiopolis in Cilicia. Collection Latomus. Band 103. Hommage a Marcel Renard I,
1969, 87-103.
17
Th. MacKay, Olba in Rough Cilicia (1968), 99; R. Syme, 325f.
18
Strabon, Geographika 14, 5. 10 672 C.
*" B. Levick, Roman Colonies in Southern Asia Minor (1967), 27.
2
" D. Magie, Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century A. D., I (1950),
548; K. Hopwood, Consent and Control: How the Peace was Kept in Rough Cilicia,
200
Kilikia Kulclerinin Tarihtcki Ycri
geli§me Kilikia icin biiyuk oncm tasjmaktadir: En son vckil kral,
Kommagane krali IV. Antiokhos, imparator Vcspasianus tarafindan
azledilcrck (i. S. 74), Kommagcnc Suriyc'yc dahil cdilirkcn 21 , Kilikia'da
ayn bir Roma cyaleli kurulmu§tur. Kilikia ancak simdi tarn anlamiyla Roma
imparatorlugunun bir parcasi halinc gclmis^ir 22 . i§tc i. 6. 102 yilinda
Antonius ile basjayan Roma miidahalcsi bolgede bir Roma eyalcti
olu§turmakla sonuclanmi§ti.
I. O. 2. yy.'in ikinci yansindan Pompcius dcvrinc kadar Roma'nin,
bolgcye gccikmeli olarak sahip gikmasi scbcbiylc, olanca hiziylc, Akdcniz'i
ve Kilikia'yi sarsmis, olan korsanlar her nc kadar Romahlara ve Akdcnizlilcre
zor yillar yas,atmi§larsa da, arkalannda rcnkli bir tarih ve arkeoloji
birakmisjardir.
Roma Cumhuriyct doncminc ddncminc denk gclcn bu zamanda
yapilmis, oldugunu bazi ipuclanndan bclirlcycbildigimiz kulelcrin
incelcnmesi bir ba§ka ara§tirma konusudur. Gcnis. kapsamh bu ara§tirma
daghk Kilikia'daki kulelcrin amaclanni ortaya cjkarmaya yonclik olacaktir.
Nitekim, sadece daghk Kilikia'da tcspit ettigim yirmi kulc vardir ve bunlann
hepsinin yalmzca korsan ve c§kiya gozctlcmc ve savunma amach yapilmi§
kulcler olduklanni iddia etmck miimkiin dcgildir. Nitckim Lykia veya Karia
bblgesinde 23 olsun, vcya Oniki Adalar'da olsun 24 kulelcrin toprak sahibi
ciftciler, yani aristokrallar tarafindan, topraklarmi gozcllcycbilmek ve
savunmak ve ayni zamanda bu yapilarm alt katlanni silo olarak kullanmak
iizere yaptinldiklarini biliyoruz. Ozclliklc, ekim icin clvcri§li topraklarin az
oldugu bolgclerde kar§imiza cikan kulcler bu yondeki kallanimlan agisindan
anlam kazanmaktadirlar.
E§kiyalar veya toprak sahiplcri tarafindan gozctlcmc, haberlc§me,
savunma, silo vcya kule-ev olarak kullanilmi§ olan bu kulelcrin
gruplandinlmalan ve tarihlendirilmclcrini, kulelcrin blQumlcrini alip
arkeolojik degerlcndirmelcrini yaptiklan sonra, digcr bir cah§mada
aktaracagim; ancak §imdi bazi verilcr iizcrindc durmak istiyorum.
21
23
Eastern Frontier I. BAR Int. Scr. 553 (i) (1989), 191.
Th. MacKay, op. cit., 113.
J. Marquardt, Romische Staatsverwaltung-Ilandbuch der romischen Alterliimer IV (1881),
379-390; T. B Mitford, "Roman Rough Cilicia", ANRW II 7. 2 (1980), 1250. Imparator
Hadrianus zamanmda Isauria vc Lykaonia Kilikia'dan aynlarak, daghk Kilikia ba§h
ba^ina bir eyalet haline getirilmi§ti. Septimius Sevcrus zamanmda ise Isauria ve
Lykaonia tekrar Kilikia'ya baglanmi§lardi. Ancak 1. S. 297'de Kilikia ve Isauria tekrar
aynlirlar. Arkadius /amamnda ba§kaca boliinmeler olur: Merkezi Tarsos olan Cilicia
Prima, merkezi AnW.irbos olan Cilicia Secunda ve merkezi Silifkc olan Isauria.
F. Eckstein - E. t-abricius, "Korteke Kalesi in Karien", lslMitt. 30, 1981, 321-328; A.
Konecy, "Hellenistische Turmgehofte in Lykien", Akten des II. lnternationalen LykienSymposions 1990 , I, ETAM 18 (Wien 1993), 47ff.
L. Haselberger, Befestigte Turmgehofte im Hellenismus auf den Kykladeninseln Naxos,
Andros and Keos (basilmami§ doktora cah§masi, 1979).
201
S. Durugoniil
MacKay, kulelerin duvar yapi tekniklerini, tizerindeki yazitlarla
degerlendirilip, sonucu diger kulelere aktararak kulelerin erken Hellenistik
ile erken Roma devirleri arasindaki zaman igersinde birbirlerini takip ederek
yapildiklanni iddia etmektedir25. Yazar, erken kulelerin bir sistem dahilinde
Tarkyaris'in oglu ve Olba'daki Zeus kiiltunun rahibi olan Teucer tarafindan
yapilmis. olmalan gerektigini sdyler ve bunu da kulelerin dagilimimn,
Teucer'in ydnetim alani icersine giren Kalykadnos (Gdksu) ve Lamos
(Limonlu) arasindaki bdlgede yogunla§tigini vurgulayarak destekler26.
Polygonal ve isodom duvar tekniklcrinde in§a edilmi§ olan bu kuleler,
duvar tekniklerinin farkliligi kadar, ig mekan diizenlerinde de gesjtlilik
gdsterirler: Bazilan tek odali iken, bazilannda ig bolmeler mevcuttur. Aynca
iki kath kulelerin yanisira, hatillanndan be§ kata kadar yukselmis, olanlannin
bulundugunu gdrebiliyoruz. Diger bir farklihk da kulelerin yerleri ile
ilgilidir, ki bu da bize kulelerin amaglan hakkinda bir ipucu vermektedir:
Bazi kuleler daglann vadilere gegit verdigi, yani gdzetlenmesi gerekli
mintikalarda yapilirken, bazilan da korunmus, alanlarda bulunmaktadirlar. ilk
gruba ornek olarak Adamkayalar mevkiindeki iki kule verilebilir. Farkli
duvar teknigindeki bu (polygonal ve isodom) kulelerin arasinda 4-5 km.
mesafe bulunup, konumlanndan anla§ildigi iizere birbirleriyle irtibat
igerisinde olacak §ekilde yapilmi§lardir. Farkli duvar tekniklerinden, degi§ik
donemlerde in§a edildiklerini, yani sonradan yapilanin, sistemi takviye
amacini ta§idigini du§unebiliriz. Bu da bize adi gegen mevkideki kulelerin
savunma amagh olduklanni gdsterir. ikinci gruba ornek olarak da HangerliKeslitiirkmenli'deki iki kule verilebilir. Ayn duvar teknigi gdsteren bu
kuleler sadece bir km. mesafe ile yapilmi§lardir. Bunlar §iiphesiz toprak
sahiplerinin etraflanndaki ekinlerini korumak igin yapmi§ olduklan
kulelerdendirler.
Bu ge§itlilik igersinde, tiim kulelere ayni yapim amacini yiiklemek,
§iiphesiz ki hatah olacaktir. Ancak, §imdilik gikan sonug §udur ki, kuleler
daha gok, Kilikia'nin Seleukoslar ve onlara bagh bdlge idarecileri
zamanindan Kilikia'nin karga§a ddnemini te§kil eden Roma hakimiyetine
gegi§ ve hemen sonrasindaki devirde yapilmi§lardir 27 . ileride aynca
arkeolojik, cografi ve epigrafik buluntularla birlikte incelenecek olan bu
kuleler, ku§kusuz bizlere Kilikia hakkinda degerli bilgiler kazandiracaklardir.
Serra Durugoniil
Mersin
Th. MacKay, op. cit., 20.
Th. MacKay, xix.
Bu gelenek Bizans ve Ortajag Kilikia'smda da devam etmi§tir.
202

Benzer belgeler

PDF Indir

PDF Indir mak istemedigini ve kasabada kendine yeni bir imalathane kuracagml sayler. Tabi boyle ufak bir kasabada iki ayakkabl imalatpsmm ya~amasmm zor olacagl dii~iiniilse de aralanndaki rekabet kasaba slmr...

Detaylı

A II - Ved Yog

A II - Ved Yog 1 iik4swittar: I 911.541 1 N'iTi: 14mi I 9T:11Y,1It %II ER1°-11:—( f3/4) fkkruit ( ti: ) Mriftqlr (4111 ( gk9 ) Rrerti.q.ffifiiiim .14;?,13 7iz4t1171.Tail I 4'M-7TIA. xiqmo 1 Ado d I$ 1 ( TIAI )14 ...

Detaylı

erw pipe and profile lines

erw pipe and profile lines Her zaman son iiretim teknolojilerini yakindan takip eden ve biinyesine hizh §ekilde dahil eden firmamiz, gelistirdigi yeni iiriinler ve modellerle de rakiplerine model olmanin gururunu tasjmaktadi...

Detaylı