teknik şartname - Bursa İl Özel İdaresi

Transkript

teknik şartname - Bursa İl Özel İdaresi
TEKNİK ŞARTNAME
Sayfa 1
İşin Adı : BADEMLĠ NECLA ORHAN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÇEVRE DÜZENLEMESĠ ĠġĠ
İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları
S.
No
1
İmalatın Cinsi
Poz No
1kV, 4x2.5 mm2 NYY Kablo (aynı kanala)
Birim
m
Miktarı
Birim Fiyatı
Tutarı
40,000
Yapım ġartları: a) Malzeme :
AG Kabloları (Termoplastik veya termoset yalıtkanlı enerji kabloları) :
ġartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiĢ;
- Uo / U= 0,6/1 kV anma geriliminde, (U0=faz iletkeni - toprak veya metal siper arası, U= iki faz arası),
- Bir, iki, üç veya dört damarlı bakır veya alüminyum iletkenli PVC (polivinil klorür ), veya XLPE (Çapraz bağlı polietilen), veya EPR
(Etilen propilen lastik) yalıtkanlı),
- Zırhsız ve konsantrik iletkensiz / konsantrik iletkenli / zırhlı tiplerde PVC dıĢ kılıflı,
- Konsantrik iletken; elektrolitik bakır tellerden galvaniz kaplamalı olmak üzere TS.212'ye uygun
- Ġletkenler tavlanmıĢ, çıplak, yuvarlak elektrolitik bakır veya alüminyum tellerden burularak yapılmıĢ,
- ġartnamesinde belirtilen uzunluklarda ve ambalaj kurallarına göre makaralara sarılı, kablo ve makarada Ģartnamesinde istenilen
bilgiler yazılı ve Ģartnamesinde aranan tüm Ģartları taĢıyan kablolar,
YG Kabloları (Çapraz bağlı polietilen (XLPE) yalıtkanlı kablolar:
ġartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiĢ;
- U0/U(Um) : 3,5/6(7,2) - 5,8/10(12) - 8,7/15(17,5) - 20,3/35(42) kV anma gerilimlerinde (U0 : faz iletkeni- toprak veya metal siper
arası, U: iki faz iletkeni arası, Um kablo ve diğer teçhizatın en yüksek gerilimini göstermektedir)
- Bir veya üç damarlı bakır veya alüminyum iletkenli, çapraz bağlı polietilen = XLPE yalıtkanlı
- Ġletkenler tavlanmıĢ, çıplak, yuvarlak elektrolitik bakır veya alüminyum tellerden burularak yapılmıĢ,
- Ġletken üzerinde yarı iletken iç siper üzerinde yüksek saflıkta çapraz bağlı polietilen yalıtkanlı, yalıtkan üzerinde yarı iletkenden
yapılmıĢ dıĢ siperli, bunun üzerinde elektrolitik bakır tellerden ve / veya Ģeritlerden yapılmıĢ metal siperli;
- Üç damarlı kablolarda ; yassı veya yuvarlak galvanizli çelik tellerden metal zırh ve zırh tutucu galvanizli çelik sargı veya polimerik
malzemeden yapılmıĢ metalik olmayan bir zırh bulunan,
- Bir damarlı kablolarda metal siperin, üç damarlılarda zırhın üzerinde PVC esaslı malzemeden kırmızı renkli dıĢ kılıflı,
- Su geçirmez kablolarda (Tatlı su için) Ģartnamesine uygun olarak imal edilmiĢ, her damarın bakırdan metal siperin altında ve
üstünde tabaka halinde özel bir bant ( Q bandı) bulunan, damar siperleri birbirinden elektriksel olarak yalıtılmıĢ, kablo dıĢ kılıfı siyah
renkli polietilenden yapılmıĢ, sualtında veya yüksek oranda su içeren toprakta kullanılabilen,
- ġartnamesinde belirtilen uzunluklarda ve ambalaj kurallarına göre makaralara sarılı, kablo ve makarada Ģartnamesinde istenilen
bilgiler yazılı ve Ģartnamesinde aranan tüm Ģartları taĢıyan kablolar,
b) Montaj: Toprak Kanala, Beton kanala, Direğe, Duvara (Her türlü yere) Kablo Montaj ġartnamesine ve standardına uygun enerji
kablolarının, projesine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik ġartnamesine, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve TEDAS
ġartnameleri ile Kablo Montaj Usul ve Esaslarına göre montajı. Montaj için kullanılacak kablo pabucu, kelepçe, cıvata, somun, takoz,
kroĢe, klemp, v.s. malzemenin malzeme ve montaj bedelleri kablonun montaj bedeline dâhildir.
Sac tava-raf, demir konstrüksiyon ve muhafaza borularının malzeme ve montaj bedelleri ile Kanal ve büzlerin bedelleri ilgili
pozlarından ayrıca ödenir.
NOT : Toprak veya tuvanen dolgulu kanallara döĢenen kabloların malzeme+montaj bedelinin ödenebilmesi için; kanalın tekniğine
göre doldurulup bozulan kaplamaların yeniden yapılarak zeminin eski haline getirilmiĢ olması zorunludur. Ancak, Ġdarenin izniyle,
kaplama yapılıncaya kadar kanal üzerine yol kotuna kadar geçici dolgu yapılması durumunda; kabloların malzeme+montaj bedeli
ödenir. (Geçici dolgu iĢlemi için ayrıca bir bedel ödenmez)
a) Malzeme : Poz 32.a.'daki Ģartlarla. Mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde kullanılır.
b) Montaj : Poz 32.b.'deki Ģartlarla.
2
Dekoratif Panel Çit
m
78,000
3
Otomatik Kapı Motoru yerinde yapılması
ad
1,000
4
Makine ile yumuĢak ve sert toprak kazılması
(Serbest kazı)
m³
6,000
Yapım ġartları: YumuĢak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taĢıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taĢınması,
depo, imla veya sedde yerinde boĢaltılması, serilmesi, inĢaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boĢlukların doldurulması, kazı yeri,
depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, iĢçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel
giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:
ÖLÇÜ:
Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.
NOT:
1)Bu birim fiyata 25 metre dıĢındaki taĢıma, dolgunun sulama ve sıkıĢtırma bedelleri dâhil değildir.
2)Derinlik zammı ödenmez.
5
Lama ve profil demirlerden çeĢitli demir iĢleri
yapılması ve yerine konulması
kg
350,000
Yapım ġartları: ÇeĢitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeĢit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve
bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri iĢlerin yapılması için demir
perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, iĢyerinde yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, iĢçilik, müteahhit genel
giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı :
ÖLÇÜ:
Ġmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.
NOT:
Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki
ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7
Oska/010-zy
TEKNİK ŞARTNAME
Sayfa 2
İşin Adı : BADEMLĠ NECLA ORHAN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÇEVRE DÜZENLEMESĠ ĠġĠ
İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları
S.
No
Poz No
İmalatın Cinsi
Birim
Miktarı
Birim Fiyatı
Tutarı
den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece
kabul edilmesi Ģartıyla tartı esas alınır.
Toplam : ……………………
Oska/010-zy