Aralık - UR 2440 Rotary

Transkript

Aralık - UR 2440 Rotary
ARALIK’12
Efes Rotary Kulübü, 07-09 Aralık 2012 tarihleri arasında,
Richmond Ephesus Otelde RYLA semineri düzenledi. 78
gencin katılımı ile gerçekleĢen 2 günlük etkinlikte,
“Liderlik ve BiliĢimde GiriĢimcilik” teması altında eğlenceli
ve öğretici oyunlarla süslenmiĢ, yoğun bir eğitim yaĢandı.
Ġzmir Efes Rotary Kulübü üyeleri, eĢleri ve Efes Rotaract
Kulübü üyeleri ev sahipliğinde gerçekleĢen etkinlikte; Hitabet Sanatı Eğitimi ve “Atatürk‟ten Liderlik Dersleri” anlatımlarıyla Utku EriĢik, “GiriĢimciliğin Anatomisi” eğitimi
ile Zeynep TERĠM, GiriĢimcilik tecrübeleriyle Selçuk Terim, firmasını %30000 büyütmüĢ, mucize giriĢimci, Logic
BiliĢim firması sahibi Fatih Özkentli, Yeni fikirleriyle
EnPara.Com, Dijital pazarlamanın öncülerinden, 41?29!
firmasının sahibi AlemĢah Öztürk konuĢmacı olarak yer
aldı. Ayrıca Grup Dir eğitimcileri tarafından verilmiĢ ritim
eğitimi ve muhteĢem bir gala yemeği ile sonuçlanan
programda, katılımcılar yoğun eğitim programının yanında eğlenceli bir haftasonu da yaĢadılar. Bölgede gerçekleĢtirilecek 5 RYLA seminerinden 3.süne ev sahipliği yapan Efes Rotary Kulübü BaĢkanı Kökten UlaĢ BĠRANT;
Etkinliğe destek olan OKI, HP, Epson, Pronet, Printpen,
PLM, Netsis ve ErtayYapı firmalarına, tüm Rotary ve
Rotaract Kulübü üyelerine, değerli eğitimlerini ve tecrübelerini paylaĢan konuĢmacılara ve tüm katılımcılara teĢekkürlerini sundu.
Değerli Rotary Ailem,
Altıncı mektubumla sizlerle yeniden buluĢtuğum için mutluyum. Aralık ayını, dolayısıyla dönemimizin ilk 6 ayını yani tam
yarısını tamamlamıĢ oluyoruz. Aralık ayında da Kulüplerimiz
pek çok projeye imza attılar. 12 Ocak tarihinde Edremit Rotary
Kulübü ev sahipliğinde Adrina Termal Otel‟de yapacağımız
yarıyıl değerlendirme toplantısında yaptığımız faaliyetleri değerlendireceğiz ve 2. 6 ay için eksiklerimizi tespit ederek onları
gerçekleĢtirmeye çalıĢacağız.
Bu mektubumda elimden geldiğince bana ulaĢtırdığınız haberlere değinmeye çalıĢtım. Bir çok Kulübümüz düzenli olarak proje haberlerini bize gönderiyor. Ancak göndermeyen de bir çok Kulübümüz var. Eminim ki web sayfamızda ve
mektubumuzda yer verdiğimiz haberlerin ötesinde pek çok Kulübümüz çok güzel projeler gerçekleĢtiriyorlar. Bu bakımdan web sayfamızda Ģu ana kadar yer almayan proje
haberleriniz var ise bunları bize ulaĢtırmanızı bekliyorum. Ġlk 6 ayda yayınlanmamıĢ ve
yayınlanmasını arzu ettiğini projelerinizi bana tekrar yollarsanız önümüzdeki ayki mektubumda yer vermeye çalıĢacağım. Dokuz Eylül Rotary Kulübü 1-2 Aralık tarihlerinde
Seferihisar‟da bir yat yarıĢı düzenledi. Bu yarıĢların Bölgemizdeki ÇeĢme, Gemlik ve
Gündoğdu Rotary Kulüplerimizi düzenledikleri yat ve yelken yarıĢları gibi önümüzdeki
yıllarda gelenekselleĢerek devam etmesini diliyor ve Dokuz Eylül Rotary Kulübümüzü
kutluyorum.
4 Aralık 2012 tarihinde dönemimizin ilk TLG seminerinin açılıĢını gerçekleĢtirdik. 5.
Grup Kulüplerimizin düzenledikleri TLG semineri 28 Aralık 2012 tarihinde sona erdi. Bu
TLG Seminerinin gerçekleĢmesindeki katkıları için Guvernör Yardımcım IĢıl NiĢli‟ye,
TLG Ana Komite BaĢkanım Prof. Dr. Jülide Kesken‟e, 5. Grup Kulüplerimiz Balçova,
Bostanlı, Çakabey, Çiğli, KarĢıyaka ve MaviĢehir Rotary Kulüplerimize, çok değerli
konuĢmacılarımız Rtn. Gül Kırçıl‟a, Rtn. Aylin Onart‟a, Basmane‟den Agora‟ya Eski
Ġzmir Kent Kültür gezisini düzenleyen Rtn. Nedim Atilla‟ya ve diğer konuĢmacılarımıza
çok teĢekkür ederim.
7 Aralık 2012 tarihinde dönemimizin 3. RYLA seminerini Efes RK ev sahipliğinde KuĢadası Richmond oteli‟nde gerçekleĢtirdik. Liderlik ve BiliĢim‟de GiriĢimcilik temasıyla
düzenlenen RYLA için Efes Rotary Kulübü BaĢkanım Kökten UlaĢ Birant‟a, Organizasyon Komitesi BaĢkanı Deniz Tay‟a, tüm Efes Rotary Ailesine, RYLA Komitesi BaĢkanım Hülya Köseleci ve Komite üyelerine, seminer konuĢmacı olarak katılan Rtn. Zeki
Gürdal Karaoğlu‟na ve diğer konuĢmacılarımıza çok teĢekkür ederim.
8 Aralık 2012 tarihinde dönemimizin 2. Afet Eylem Seminerini Çekirge Rotary Kulübü
ev sahipliğinde Bursa‟da gerçekleĢtirdik. Çekirge Rotary Kulübümüze ve Afet Eylem
Komite BaĢkanım Erhan Gökdağ‟a, Seminere konuĢmacı olarak katılan Dr. Sibel
Akkol‟a, Akut Yetkilisi Ömer Karacan‟a çok teĢekkür ederim.
Aynı gün, 8 Aralık tarihinde Bandırma Rotary Kulübümüz geçen yıl düzenlemeye baĢladığı Satranç turnuvasının 2.sini gerçekleĢtirdi. Kulübümüzü kutluyor bu turnuvanın
önümüzdeki yıllarda da devamını diliyorum.
11 Aralık 2012 tarihinde Marmaris Rotary Kulübümüzün her sene baĢarıyla gerçekleĢtirdiği Orta okullararası Bilgi yarıĢması izleme fırsatım oldu. Yerel Kanal 48 TV kanalından canlı olarak yayınlanan bu yarıĢmaya Marmaris ve civarından 18 Ortaokul katıldı.
Mares Otel salonları tıklım tıklım doluydu. Marmaris Rotary Kulübü BaĢkanım Pınar
Atasoy ġen‟i ve Marmaris Rotary Kulübü üyelerini kutluyor bu yarıĢmanın önümüzdeki
yıllarda aynı heyecan ve coĢku ile devam etmesini diliyorum. YarıĢmanın Kanal 48
TV‟de canlı olarak yayınlanmasını sağlayan GDB Sevin Çağlayan‟ın EĢi Kaan Çağlayan‟a ve Marmaris RK‟nden ayrılmıĢ olsa da hala bir üyesiymiĢ gibi çalıĢtığını gördüğüm GDB Menderes Sarıgül‟e de ayrıca teĢekkür ederim.
13 Aralık‟ta Uludağ Rotary Kulübümüzün düzenlediği 6. Okullararası Kros YarıĢmasına
katıldım. 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarda Atletizm 1.500 metrede Altın Madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin‟i önceki yıllarda katıldığı ve bugünkü baĢarısında yeri olan
bu önemli yarıĢmaya 687 sporcu katıldı. Bu çok önemli spor etkinliği için Uludağ
Rotary Kulübü BaĢkanım Engin Ocak‟ı, Komite BaĢkanım Erhan BaĢoğlu‟nu ve Uludağ
2Sf.
Rotary Kulübü üyelerini kutluyor, bu yarıĢmanın Bölgemizde yaygınlaĢarak devamını
diliyorum.
14 Aralık 2012 tarihinde Nilüfer Belediye BaĢkanı ile beraber geçen ay açılan NĠLSEM
Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezini ziyaret ettik ve kursiyerlerin yaptıkları faaliyetleri yerinde
inceleme fırsatı bulduk. Bu projeye katkı koyan Bursa Rotary Kulüplerimizi ve Sürekli
Eğitim Merkezi Koordinatörümüz Ġsmail Rodoplu‟yu tekrar kutluyor ve kendilerine çok
teĢekkür ediyor, önümüzdeki aylarda Ġzmir‟de de aynı merkezi açmayı diliyorum.
15 Aralık 2012 tarihinde Ġsrail 2490. Bölgeden gelen gençlere Söke Rotary Kulübü ev
sahipliğinde 1 günlük özel, Uluslararası bir RYLA daha gerçekleĢtirdik. Bu RYLA‟ya Ġzmir‟den gelen Interactlarımız da katıldılar. RYLA için bölgemize gelen Ġsrail‟li gençler
RYLA öncesi ġirince‟yi ve antik kent Efes‟i de görme Ģansını buldular. 13-16 Aralık tarihleri arasındaki ev sahipliği için Söke Rotary Kulübü BaĢkanım Nilgün Bütün‟e, tüm Söke
Rotary Ailesine, GLDGA Mecit Ġsce‟ye, RYLA Komitesi BaĢkanım Hülya Köseleci ve Komite üyelerine, Gençlerimizin eğitimlerini gerçekleĢtiren Rtn. Gül Kırçıl‟a,
Interactlarımızın organizasyona katılımlarını sağlayan Bölge Ġnteract Komite üyem
Nazmi Çetindağ‟a, 9. Grup Guvernör Yardımcım Huriye Serter‟e ve EĢim Figen ErtaĢ‟a
çok teĢekkür ederim.
15 Aralık tarihinde Guvernör Yardımcım Reha Akın ile beraber Bursa Rotary Kulübü ilk
üyelerinden Ali Muhiddin Dinçsoy‟u evinde ziyaret ettim. Kendisi bu ziyaretimizden çok
memnun oldu.
Aynı gün, 15 Aralık 2012 tarihinde dönemimizin 3. Halkla ĠliĢkiler Seminerini Nülüfer
Rotary Kulübümüzün ev sahipliğinde Bursa Busiad Evi Konferans Salonunda gerçekleĢtirdik. 1 ay öncesinden Nilüfer Rotary Kulübümüzün Rotaryenler arasında gerçekleĢtirdiği Rotary Algı Anketini ve Balıkesir‟de yaptığımız Halkla ĠliĢkiler Seminerini değerlendirdiğimiz seminere katılanlar görüĢlerini anlatma fırsatı buldular. Bu seminere öncü olan
Nilüfer Rotary Kulübü BaĢkanım Prof. Dr. Selçuk Küçükoğlu‟na, Nilüfer Rotary Kulübü
üyelerine, Ġstanbul‟dan gelerek değerli bilgilerini bizlerle paylaĢan GDG Tahsin Tuğrul‟a,
Rtn. Mümtaz Erdoğan‟a, Prof.Dr. Ali Ceylan ve diğer konuĢmacılarımıza, yurtdıĢı seyahati nedeniyle seminere katılamayan ancak Halkla iliĢkiler konusunda desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Komite BaĢkanım Nedim Atilla‟ya çok teĢekkür ederim. Seminerden elde edilen veriler, video çekimi web sayfamızda ve 19 Aralık tarihinde geçmiĢ
dönem Guvernörlerimizin katıldığı Bölge DanıĢma Kurulumu toplantısında paylaĢılmıĢtır.
19 Aralık 2012 tarihinde Bornova Rotary Kulübümüzün Uygulamalı GiriĢimcilik projesinin
sertifika töreni vardı. Bu haber çok yankı yaptı ve basında uzun süre yer aldı. Bornova
kulübümüzü KOSGEB‟le beraber gerçekleĢtirdiği bu baĢarılı proje için tebrik ediyorum.
20 Aralık 2012 tarihinde Ġzmir Rotary Kulübümüz Liselerarası Güzel KonuĢma YarıĢması
Finallerinin 46.sını gerçekleĢtirdi. Ġzmir Rotary Kulübümüzü Türk Rotary tarihinin bu en
eski ve geleneksel yarıĢmasının devam ettirdikleri için teĢekkür ve tebrik ediyorum.
21 Aralık 2012 tarihinde Osmangazi Rotary Kulübümüz Bursa Ġhracatçılar Birliği Konferans salonunda ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konusunda bir seminer düzenlemiĢtir.
Osmangazi Rotary Kulübü BaĢkanım Nur Yücel‟e ve Osmangazi Rotary Kulübü üyelerine teĢekkür ederim.
Aynı tarihte Ġstanbul‟da 3 Bölgenin ortak oluĢturdukları Vakıf Mezunları Birliği Toplantısına, Vakıf Mezunları Komite BaĢkanım Ġnci Tokatlıoğlu, DemirtaĢ Rotary Kulübü, GID Komite BaĢkanım ve Gençlik DeğiĢim Komite üyem Can Köseleci, GDB Özlem Seçkin ile
beraber katıldım. Her Bölgeden 12‟Ģer üye ile kurulan Vakıf Mezunları Birliği Böylelikle
ilk toplantısını GDG Malik Aviral BaĢkanlığında yapmıĢ oldu. Toplantıya ev sahipliği yapan ve bizleri o akĢam ağırlayan DönemdaĢım DG Sait Feyzioğlu‟na teĢekkür ederim.
22 Aralık 2012 tarihinde ise GDG Sezai Moral ile beraber yine Ġstanbul‟da Ülkelerarası
Komiteler toplantısına Bölgemizi temsilen katıldık. Toplantıda Ülkelerarası Komiteler yönetmeliği ve komite ile ilgili güncel konular konuĢulmuĢtur.
Aralık ayı içerisinde Çiğli, KarĢıyaka, Gündoğdu, Karabağlar ÇalıkuĢu, Marmaris, Ölüdeniz, Uludağ, Çekirge, Bornova, Alsancak ve Ege Rotary Kulüplerimizin Guvernör Ziyaretlerini gerçekleĢtirdik. Kulüplerimizin bana sundukları raporlardan derlenen faaliyet
özetlerini mektubumun içerisinde bulacaksınız. Beni ve EĢim Figen‟i Aralık ayı içerisinde
ağırlayan tüm Kulüplerimize ayrı ayrı teĢekkür ediyorum.
3Sf.
YaklaĢan Yeni Yıl sebebiyle pek çok Kulübümüz Okullardaki, Hastanelerdeki, YetiĢtirme Yurtlarındaki çocuk ve gençlerimiz için çeĢitli etkinlikler düzenlediler. Bornova
Rotary Kulübümüz LÖSEV ile beraber, Urla Rotary Kulübümüz, Dr. Behçet Uz Çocuk
Hastanesinde, Alsancak Rotary Kulübümüz Tepecik Onkoloji Servisinde yatan çocuklarla,9. Grup Kulüplerimiz Buca Kız YetiĢtirme Yurdu öğrencileriyle beraber, Bandırma
Rotary Kulübümüz Bandırma Çocuk yuvasındaki çocuklarla, DemirtaĢ Rotary Kulübümüz Uludağ Üniversitesi Onkoloji Bölümünde yatan çocuklarla ve DemirtaĢpaĢa ilköğretim Okulu öğrencileriyle, Göztepe Rotary Kulübü Toplum Birliği olan Tuna Mahallesinde çocuklarla beraber oldular, onlara eğlenceler düzenlediler, konserlere götürdüler,
hediyeler aldılar. Rotary Kulüplerimizin yanı sıra Rotaract ve Ġnteract Kulüplerimiz de
benzer faaliyetler yaparak ilgi ve Ģefkate muhtaç çocuk ve gençleri sevindirdiler.
Yine yaklaĢan yeni yıl nedeniyle birçok Kulübümüz çeĢitli amaçlarla Konserler düzenlediler. Pamukkale Rotary Kulübü 11 Aralık 2012 tarihinde Çocuk Felci yararına
YasminLevy konseri, Dokuz Eylül Rotary Kulübümüz gelirini Dr. Behçet Uz Çocuk
Hastanesine Solunum Cihazı almak üzere, 19 Aralık 2012 tarihinde Ahmed Adnan
Saygun Sanat Merkezinde Tenor Livio Angelisanti ile Opera Aryaları ve Napoliten ġarkılar, Bas Bariton Tevfik Rodos ile Tanju Okan ġarkıları konseri, KarĢıyaka Rotary Kulübümüz aynı yerde 26 Aralık 2012 tarihinde A Capella Boğaziçi Caz Grubu konseri,
100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübümüz Ġzmir Alsancak Anglikan Kilisesinde “Dinlerin
KardeĢliği” temalı, 9. Grup Kulüplerimiz 28 Aralık 2012 günü Ġzmir Konak Metrosu‟nda
IĢılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrenciler Orkestrası ile “BarıĢ için
Müzik” konserlerini düzenlediler. Ege ve Agora Rotary Kulüplerimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Bölümünde okuyan 3 BaĢarılı öğrencinin Nisan 2013‟te Rusya‟da düzenlenecek Ģan yarıĢmasının masraflarını karĢılamak üzere bir 15 Aralık 2012 bir gece
düzenlediler.
Aralık ayı içinde yine pek çok Kulübümüz sağlıkla ilgili proje ve etkinlikler gerçekleĢtirdiler. Didim, Söke ve Balıkesir Rotary Kulüplerimiz Ağız ve DiĢ sağlığı , Karagöz
Rotary Kulübümüz 5000 öğrenciye hijyen eğitimi, aynı konuda YeĢil Rotary Kulübümüz, Menemen Rotary Kulübümüz Diyabet, Uludağ Rotary Kulübümüz Meme Kanseri
Bilinçlendirme konusunda etkinlikler düzenlediler. Çanakkale Rotary Kulübümüz Temiz
Çevre Projeleri çerçevesinde Gelibolu Yarımadasında kullanılma üzere 12 adet çöp
konteyneri bağıĢladı. Kordon Rotary Kulübümüz Ege Üniversitesi Çocuk Bölümüne
katkıda bulundu. Osmangazi Rotary Kulübümüz Kasım ayında düzenlediği Bursa Klasik Otomobil Turundan elde ettiği gelirle temin ettiği Üreterorenoskop cihazını Bursa
Onkoloji Hastanesine teslim etti. Karagöz Rotary Kulübü üyeleri kan bağıĢında bulundular. Güzelyalı Rotary Kulübümüz Dr. Behçet Uz Hastanesini yapacağı projelerle ilgili
ziyaret etmiĢtir.
Bu ay içinde Ülkelerarası Komitelerimizden Türkiye-Ġtalya BaĢkanım, KuĢadası Rotary
Kulübü üyesi Ġmren Aloba Ġtalyan Rotary Kulüpleri ile görüĢmek üzere Ġtalya‟ya gitti.
Seyahat izlenimlerini bir sonraki mektubumda sizlerle paylaĢacağım. Bu satırları yazdığım sırada halen Ġtalya‟da bulunan Ġmren Aloba‟ya teĢekkür ediyorum.
Interactlarımız da 14 Aralık günü Alsancak Interact Kulübü ev sahipliğinde Ġzmir‟de
geniĢletilmiĢ bir toplantı yaptılar. Dokuz eylül Interact Kulübümüz Çevre temizliği ve Dr.
Behçet Uz Hastanesindeki hasta çocuklara yönelik etkinlikler düzenlediler. Yıldırım
Bayezid Interact Kulübümüz Uludağ Üniversitesi Onkoloji Bölümündeki çocukları ziyaret ettiler ve hediyeler dağıttılar. Interact Komite üyemiz Nazmi Çetindağ ay içinde
Alsancak, Bostanlı, Dokuz Eylül, Göztepe Kulüplerini ziyaret etti. DemirtaĢ Interact Kulübü üyeleri törenle Rozetlerini bu ay içinde taktılar. Bu dönemki Interact Konferansımız Ġzmir Balçova Kaya Termal Otelinde 3-5 Mayıs 2013 tarihlerinde Alsancak RotaryRotaract ve Interact Kulüpleri ev sahipliğinde düzenlenecek.
Yine Aralık ayı içerisinde Kulüplerimiz eğitime yönelik pek çok güzel projeler gerçekleĢtirdiler. Bornova Rotary Kulübümüz Gaziemir Lisesinde çok amaçlı salonu, Ege
Rotary Kulübümüz ġehit Nazım Bey Ġlköğretim Okulunda Özel Eğitim sınıfı açtılar, Dokuz Eylül Rotary Kulübümüz Saadet Onart Ġlköğretim Okuluna 2 adet öğretmen odası,
Efes Rotary Kulübümüz YeĢildere ĠMKB Ticaret Lisesine Sınıf Kitaplıkları kazandırmıĢ
ve Meslek Tanıtım semineri düzenlemiĢlerdir. Agora Rotary Kulübümüz KOYE kursu
düzenlemiĢtir. MaviĢehir Rotary Kulübümüz geçen sene baĢladığı Eğitim Ailede BaĢlar
4Sf.
eğitim seminerleri dizisini bu senede devam ettiriyor. Bornova Rotary Kulübümüz
Ġzmir Kız Lisesinde ve Osmangazi Rotary Kulübümüz Görükle Kız Teknik ve Meslek Lisesinde Meslek Tanıtım Seminerleri düzenlediler. Gündoğdu Rotary Kulübümüz ise Ġzkent Toplum Birliğinde Seminerler düzenledi ve Kitap Kulübü kurdu.
Ölüdeniz Rotary Kulübümüz Kaya Ġlköğretim Okulunu baĢtan aĢağıya yeniledi.DemirtaĢ Rotary Kulübümüz BarıĢ Temalı ġiir Öykü ve Resim YarıĢması düzenledi. 9. Grup Kulüplerimiz Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi öğrencilerine
Medya Etiği konusunda seminer ve Rotaractlara yönelik Gençlerle Kariyere Yolculuk Konulu toplantılar düzenlediler. Konak Rotary Kulübümüz Konak Interact
Kulübünün 1. KuruluĢ Yıldönümü gecesinden elde ettiği gelirle ‟AĢık Veysel Görme Engelliler Okulu‟na bir müzik odası kazandırmıĢlardır. Ġnegöl ve Denizli Kulüplerimizin müĢterek olarak Ġnegöl Kulaca Köyüne Tenis Kortu yapmıĢlardır.
Yine Aralık ayı içerisinde pek çok Kulübümüz meslek hizmet ödülleri verdiler ve
Bölgesel Meslek Hizmet Ödülleri için adaylarını belirlemeye baĢladılar. Urla
Rotary Kulübümüz Kuaförlük kursu düzenledi. Kordon Rotary öncülüğünde yapılan, Rotaryenlerin mesleklerini tanıttıkları RMB – Rotary Means Business toplantısı bu ay da geniĢletilmiĢ olarak tekrarlanmıĢtır. Rtn. Tola Becer‟e bu projesi için
teĢekkür ederim. Konak Rotary Kulübümüz de Buca Sürekli Halk Eğitim Merkezi
ile beraber düzenlediği meslek edindirme kursları açmıĢ bulunmaktadır.
Kuzey Yıldızı Hobi Grubumuz BaĢkanı Serdar Durusüt önderliğinde Yalova‟da bir
yürüyüĢ düzenledi. Bu faaliyet için teĢekkür ediyor devamını diliyorum.
Urla Rotary Kulübü himayesinde kuruluĢ çalıĢmaları devam eden E-Kulübümüz
ve Seferihisar Rotary Kulüplerimiz ilk toplantılarını bu ay içinde gerçekleĢtirdiler.
GDG Aydın IĢık ve GDG Selim Yegen ve 12.Grup Guvernör Yardımcım Hulki
Öztoprak Muğla Rotary Kulübü için çalıĢmalar yapmaktadırlar. Mart ayına kadar
bu Kulüplerimizin gerekli üye sayısına ulaĢmalarını bekleyerek BaĢkanlarını Nisan ayında yapılacak Asambleye davet etmeyi planlıyoruz.
Aralık ayı içerisinde Delikliçınar Rotary Kulübümüz 1 Kısa Dönem Gençlik DeğiĢim Öğrencisine ev sahipliği yaptı. Gençlik DeğiĢim Komitemiz 24 Aralıkta Gençlik DeğiĢim öğrencilerimiz için bir Noel partisi düzenledi ve Ġstanbul‟da tarihi yarımada gezisi gerçekleĢtirdi. Ev sahibi ailelere, Gençlik DeğiĢim Komite BaĢkanım
GökĢin Akçalı‟ya ve Komite üyelerine çok teĢekkür ediyorum.
Bu ay içinde 2 Toplum Birliğimizin daha KuruluĢu tamamlandı. Bunlar ÇeĢme
Germiyan Köyü ve Efes Ġzmir Karabağlar YeĢilyurt ĠMKB Ticaret ve Meslek Lisesi
Toplum Birliklerimiz. ÇeĢme ve Efes Kulüplerimizi kutluyor, Komite BaĢkanım
Zeynep ġen‟e teĢekkür ediyorum. Balçova Kulübümüzün de PınarbaĢı Toplum
Birliği ile ilgili çalıĢmalar tamamlanmıĢ ve Uluslararası Rotary‟e müracaat aĢamasına gelmiĢtir.
Lizbon Konvansiyon turumuza kayıtlar devam ediyor. ġimdiden 26 katılımcı kesin
kayıtlarını yaptırmıĢ durumda. Detaylı programı web sayfamızda görebilirsiniz.
Konvansiyon Komite BaĢkanım Emre Gezgin‟in her anını titizlikle hazırladığı bu
programa kayıtlarınızı bekliyorum. 22 Haziran‟da baĢlayacak turumuza Ġzmir dıĢından katılacakları dikkate alınmıĢ olup Bölge Devir Teslim Yemeği 21 Haziran
akĢamı Ġzmir‟de gerçekleĢtirilecektir.
Satırlarıma son verirken sizleri mektubumda yer alan güzel haberlerle baĢ baĢa
bırakıyor, Ocak ayı mektubumda yeniden buluĢmak dileğiyle hepinize sevgilerimi
sunuyorum.
GüneĢ ErtaĢ
Rotary 2440. Bölge Federasyon BaĢkanı
2012-2013
5Sf.
Kulüplerimizin Guvernör ziyaretinde hazırlayarak sundukları komite raporlarından; dönem
içerisinde yaptıkları ve yapacakları projeleri sizlerle paylaşıyoruz.
Çiğli RK - 4 Aralık 2012
Çiğli Rotary Kulübü, eĢlerin ve Çiğli Rotaract Kulübü‟nün
de aktif katılımı ile 2. el giysi kermesi düzenledi. Kermes
Çiğli Rotaract Kulübü ve Ekonomi Rotaract Kulübü‟nün
düzenleyeceği Lojistik Zirvesi‟ne gelir elde etme amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Kulüp kermesten arta kalan 4 koli
kıyafeti de Kızılay‟a bağıĢladı. Kulüp, projelerine katkı
sağlamak amacıyla 1. Balık ġenliği düzenledi, elde ettikleri geliri dönem içinde gerçekleĢtirecekleri toplum hizmetleri projelerinde kullanacaklar. Çiğli Rotary Kulübü
Haykıran Köyü‟nde kurduğu toplum birliğiyle köydeki
bağlantılarını koparmamıĢ olup, hizmetlerini sürdürmeye
bu yılda devam edecek. 2012-2013 dönemi içerisinde
Haykıran Köyü‟nde anne, çocuk sağlığı ve anne sütünün
önemi konusunda bir seminer gerçekleĢtirmeyi düĢünüyorlar. Kulüp, Çiğli Rotary Ticaret Meslek Lisesi bahçesinde bu yıl bir ağaçlandırma çalıĢması projesine baĢlamıĢ ve ilk ağaçlandırma çalıĢmalarını geçen ay gerçekleĢtirilmiĢtir. Yine dönem projeleri arasında Çiğli‟deki ilköğretim okullarından en az iki tanesinde diĢ taraması
gerçekleĢtirmeyi düĢünüyorlar. Çiğli Rotary Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerine bir üyenin fabrikasında meslek
tanıtım gezisi düzenlediler. Çiğli Rotaract Kulübü ile birlikte Üniversite öğrencilerine yönelik CV yazma ve mülakat teknikleri semineri düzenleyecekler. Bu yıl 5 öğrenciye burs imkanı sağlıyorlar, öğrencilerden iki tanesine
staj imkanı tanıyacaklar. Aralık ayı içinde Toplum Liderleri geliyor Seminer gerçekleĢtirecekler.
Karşıyaka RK - 5 Aralık 2012
KarĢıyaka Rotary Kulübü KarĢıyaka Halk Eğitim Merkezi
iĢbirliği ile 26 Kasım tarihinde ġemikler Ġlköğretim Okulunda okuma-yazma kursu açtı. Kulüp OcakbaĢı toplantılarından sağladığı gelir ile 14 üniversite öğrenciine burs
veriyor. Bursların 12 tanesini öğrenci bursu olarak, 2 tanesini de sporcu bursu olarak Torunlar Atletizm YarıĢmalarında baĢarılı olmuĢ öğrencilere veriyorlar. Geliri
Ġzmir Hasta çocuk Evleri Derneği‟ne bağıĢlanmak üzere
1-3 Kasım 2012 tarihlerinde Çiğli Silion AlıĢveriĢ Merkezinde yeni ve ikinci el eĢya kermesi düzenlendiler.
6Sf.
Kulüp, 23 Aralık 2012 tarihinde “Toplum Liderleri Geliyor” projesine ev sahipliği yapacak. 26 Aralık 2012 tarihinde Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleĢtirilecek olan “ Su Hayattır, Yaşamdır” temalı bir fotoğraf
sergisi ve Rotaryen eĢlerinin hazırladığı kokteylden sonra gece “Acapella Boğaziçi” grubunun yılbaĢı konseriyle
devam edecek. Dolayısıyla KarĢıyaka Rotary kulübü
TLG katılımcıları için bir konser, bir sergi, bir kokteyl etkinliği gerçekleĢtirmiĢ olacaklar. KarĢıyaka Rotary Kulübü Zübeyde Hanım Mahallesi Rotary Toplum Birliği‟nin
kuruluĢunu gerçekleĢtirdi ve bu dönem baĢından itibaren
yapılacak etkinlikler ile ilgili planlamalarını tamamlayıp bu
yöndeki çalıĢmalarına baĢladılar. TOKĠ Ġlk Öğretim Okulu
bahçesine 2 adet basket potası sipariĢ ettiler. Aralık
2012 içinde 2 adet potayı yerlerine koymuĢ olacaklar.
Kulüp mahalledeki diğer ilköğretim okulunun su Ģebekesi
kontrol ettirip ana Ģebekeye bağlı musluk sularının tam
analizlerini yaptırdılar. Daha sonra öğrencilerin hijyenik
Ģartlar altında su içebilmelerini sağlayacak bir içme suyu
sistemi kuracaklar. Bu amaçla KarĢıyaka Rotary Kulübü‟nün Üyeleri‟nin çektikleri fotoğraflardan oluĢan “ Su
Hayattır, YaĢamdır” temalı fotoğraf sergisi ve yılbaĢı konserini planlandılar, buradan elde edilecek geliri bu projeye aktaracaklar. Kulübün bu yıl gerçekleĢtireceği diğer
bir proje ise Mahalle sakinlerine bireysel ve toplum sağlığı konularında sürekli bilgilendirme toplantıları; Ġlk bilgilendirme toplantısını ''Diyabet'' konusunda olmasına karar verdiler. Toplum birliği mahallesinde yaĢayan iki aileye satılabilecek ticari nitelikli bir ürün üretmeleri halinde
ham madde temini ile ilgili maddi destek sağlanabileceği
ve üretilen ürünlerin satılmasında kolaylık sağlanacağı
bir proje oluĢturmayı planlıyorlar. Daha sonra bu projeyi
geliĢtirerek Mikro Kredi sistemi ile daha geniĢ gruplara
yaymayı hedefliyorlar. Bölgedeki Okuma-Yazma bilmeyenlerin belirlenmesi sonucu hemen okuma-yazma kursları açmayı ve bu kursları baĢarıyla tamamlayanlara Anaokulu öncesi çocuk bakımı, yaĢlı hasta bakımı konularında beceriler kazandıracak kurslar açılmasını planlıyorlar.
Yine toplum birliği mahallesinde sorunlu gençler olduğu
belirlediler. Bu gençler için öncelikle bir spor hocasıyla
spora yönlendirmeyi planlıyorlar. Daha sonra ise bu
gençleri okul dıĢındaki zamanlarında meslek ve beceri
edindirme kurslarına yönlendirecekler. Kulübün hedefi bir
Gençlik Merkezi oluĢturmak. Kulüp 14 yüksek öğrenim
bursu veriyor ayrıca bir öğrenciye staj imkanı sağladılar.
Her yıl olduğu gibi bu yılda Torunlar Atletizm Turnuvasını gerçekleĢtirecekler.
Gündoğdu RK - 6 Aralık 2012
Karabağlar Çalıkuşu RK - 10 Aralık 2012
Gündoğdu Rotary Kulübü Ġzkent Mahallesi Toplum Birlikleri kuruluĢunu gerçekleĢtirdi. RCC kapsamında çeĢitli aktiviteler gerçekleĢtirdiler. RCC okullarında “BarıĢ Temalı Resim YarıĢması” düzenleyecekler ve 6 öğrenciye
ödüllerini takdim edecekler. 2. EĢli BağıĢ Projeleri için
U.R‟den partner arayıĢları devam ediyor. 1 Mart 2013 –
6 Nisan 2013 tarihleri arasında E.Ü Fakültesi 3. Sınıf
Öğrencilerine 6 haftalık bir süreçte Ufuk GeliĢtirme –
“Toplum Liderleri Geliyor Semineri” düzenleyecekler.
2007 yılında kurdukları Kurudere Mahallesi Toplum Birliğinde; öğrencilere Ģubat 2013 de kariyer günü ve öğrencilere yönelik CV yazma ve mülakat teknikleri semineri düzenleyecekler ayrıca veliler içinde eğitici– bilgilendirici seminerler düzenlenecek. Ekim 2012 de kurdukları
Ġzkent Mahallesi Toplum Birliğinde; Buca Halk Eğitim
Müdürlüğü, Okul Ġdaresi ve Gündoğdu R.K iĢbirliği ile
Velilere “Aile Eğitimi Kursu” açılması hazırlıklarına baĢladılar. Kitap Kulübü Projesini halen devam ettiriyorlar.
Velilere Aile Ġçi Sorunların Çocuklara Yansıtılmaması
Konusunda Psikolog tarafından seminer verilmesi,
Gençler-Aile Ġçinde ĠletiĢim, Velilere, TEB Aile Akademisi
Semineri, Öğrencilere DiĢ Sağlığı, hijyen, Küresel Isınma – Enerji Semineri, Sağlıklı Beslenme Semineri, Velilere Osteoperoz Seminerleri düzenlemeyi planlıyorlar.
Aralık ve Ocak aylarında 2 kermes düzenlenecek. Buca
Doğum evinde “HoĢ Geldin Bebek” projesi planlanıyor.
14 Kasım dünya diyabet günü için farkındalık afiĢleri hazırlandı ve pek çok yere asılması sağlandı. Mart 2013‟de
1.000 fidan bağıĢıyla Ege Ormanlarına 4. Gündoğdu
Rotary Korusunu kazandıracaklar. Toplum Birliklerinde
Halk Eğitimle birlikte okuma- yazma kursları (2 seviye
okuma- yazma kursu) baĢlatacaklar. Yüksek öğrenim
gören 8 öğrenciye burs veriliyorlar. ġirinyer Islahevi‟ne
resim atölyesi kurdular. ÇeĢme RK ile yaptıkları Norveç
Slavenger RK ile Zeytin Hasat Makinaları eĢli bağıĢı projesini gerçekleĢtirdiler. Sevgi Çatımız Altında 2 Projeleri
E.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Travma Gözlem Birimine USG
Cihaz temini ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Hastanesi Kök Hücre Nakil Ünitesinde ihtiyaç duyulan
Clinimacs Cell Seperation System cihazının temin edilmesiyle ilgili eĢli bağıĢ arayıĢları devam ediyor.
Karabağlar ÇalıkuĢu RK “Her Mevsim Pembe” dediler ve
dönemin ilk toplum hizmet projesini roman çocuklara 2
aylık bir ritim kursu açarak gerçekleĢtirdiler. Roman çocuklarının eğitim ve sosyalleĢme sorunlarını belirlemek ve
çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Ege Roman Dernekleri Federasyonu ile birlikte çalıĢıyorlar. Tahir Merzeci
Ġlköğretim Okulunda gerçekleĢtirdikleri seminerde, Dr.
Berna Gökengin, “el yıkama, temizlik ve hijyen” konularını, psikodrama yöntemiyle çocuklara bilgi aktardı. Kulüp
üyeleri etkinlik sonrası öğrencilere ıslak mendil hediye
etti. 9.Grup Kulüpleri ile birlikte 14 Kasım Dünya Diyabet
Gününde Ege Üniversitesi Endokrin Polikliniğinde hastalara diyabete dikkat çekmek için magnet dağıttılar. Projelerine fon yaratmak amacıyla “ Her Mevsim Pembe” logolu özel tasarımlı araç oto kokusu satıyorlar. Türgök‟e Brail
Alfabesi ile kitap basım ünitesi almak için eĢli bağıĢ projesi hazırlayan kulüp hala eĢ arıyor. Kurban Bayramı öncesinde Kıbrıs ġehitleri Caddesinde 2. el eĢya satıĢı gerçekleĢtirdiler. Dönem içinde bir kez daha ikinci el giysi ve
eĢya satıĢı gerçekleĢtirecekler. Dönem içinde gerçekleĢtirmeyi düĢündükleri diğer projeler ise; Ocak ayı içerisinde, Tahir Merzeci Ġlköğretim Okulu ve 4 ve 5.sınıf öğrencilerini tiyatroya götürmeyi planlıyorlar. Çocuklar için yarıyıl tatili öncesinde, eğlenceli bir etkinlik düzenlemek istediler ve “GIRGIRĠYE” isimli tiyatro oyununu, Karabağlar
Belediyesi‟ne ait çok amaçlı salonda çocuklarla buluĢturmayı planlıyorlar. Roman çocuklarını olmak istedikleri
meslek ve iĢ sahipleriyle buluĢturup onları bir günlüğüne
iĢyerlerinde misafir etmelerini sağlayacaklar. Mart ayında
Dünya Tiyatrolar Haftasında Ege ve Agora RK ile birlikte
Toplum Birliği okulu öğrencileri için “ Sen Ben Yok Biz
Varız” isimli Demokrasi ve BarıĢı anlatan bir çocuk oyununu izletmek istiyorlar. Amaçları temamıza uygun bir
tiyatro oyununu Ġzmir‟de ilk defa toplum birliğindeki çocukların izlemesini sağlamak. Devrim Mahallesi‟nde Dönem
sona ermeden aile içi iliĢkiler, haklar ve sorumluluklarının
anlatılacağı, anne baba eğitim, aile hukuku ve sağlıklı
beslenmeyle ile ilgili eğitimler verecekler. RCC bölgelerinde Koye ile Okuma Yazma kursu açacaklar. 9. Grup Kulüpleri ile birlikte Aralık ayında Ege Üniversitesi ĠletiĢim
Fakültesinde “Medya Etiği” konusunda bir konferans düzenlemeyi planlıyorlar. ġubat ayında Tahir Merzeci Ortaokulunda meslek tanıtım günleri düzenleyecekler. Geleneksel hale getirdikleri Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek
Yüksek Okulu iĢbirliği ile CV hazırlama ve mülakat teknikleri seminerini ise Mart ayında düzenleyecekler.
7Sf.
Marmaris RK - 11 Aralık 2012
Doburca Ġ.Ö.O Öğrencilerini Çanakkale 1975 filmine götürdüler. Ġmece Derneğine sandalye ve kıyafet desteğinde bulundurlar. Nilsem Sürekli Eğitim merkezine maddi
destek sağladılar. Zübeyde Hanım Ġlköğretim Okulundan
47 öğrenciyi Anıtkabire götürdüler. Löder Lösemili Çocuklar derneğinin kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve bazı eĢyalarını temin ettiler. Bursa valiliği Kadının Statüsü birimine 2 adet koltuk hediye ettiler.Onkoday Derneğinin
Yıldırım Bölgesinde yaptıkları kanser Bilinçlendirme çalıĢmalarına destek verdiler. Bu eğitim döneminde 76 üniversite öğrencisine 12 ay süresince burs veriyorlar.
Ramazan ayında, Kızılay ile birlikte Toplum Birlikleri
olan Çetibeli Köyünde gelir düzeyi düĢük ailelere kıyafet
ve gıda yardımında bulundular. Ayrıca 150 kiĢiye Halka
açık iftar yemeği verdiler. Rotary Diyabet‟e karĢı logolu
diyabet konulu yazıları dergisinde yayınlandı. Dünya BarıĢ Gününde Rodos Rotary Kulübü ile beyaz güvercin
uçurdular, farklı ülke çocukları da üzerinde barıĢ dilekleri
yazılı balonları uçurdukları barıĢ etkinliği düzenlediler.
Marmaris Lions Kulübü önderliğinde, Marmarisdeki bir
çok kurum ve sivil toplum kuruluĢunun destek verdiği
“Kan ve Organ BağıĢı Kampanyası”na ortaklık ettiler. 6.
Geleneksel Orta Okullar Arası Ödüllü Bilgi YarıĢmasını
Aralık ayında gerçekleĢtirdiler. Toplumun okuma alıĢkanlığını geliĢtirmek amacıyla bilgi yarıĢmasına katılan
tüm öğrencilere M. Kemal Atatürk‟ün “Nutuk” kitabını
hediye etiler.
Çekirge RK - 14 Aralık 2012
Uludağ RK - 13 Aralık 2012
Toplum birlikleri olan Aksu Köyüne destekleri bu yılda
devam ediyor. Aksu köyünde dolap, sedir ve eksik mobilyaları tamamladılar. Dr. Erol Aksaz tarafından köydeki
kadınlara meme maketi ile meme kanseri erken tanı eğitimi verdiler. 14 farklı ülkeden gelen 80 CISV değiĢim
öğrencisini ağırlayarak Gemlik Körfezinde tekne gezisi
yaptırdılar. 6. Rotary okullararası Kros yarıĢmasını 13
Aralıkta gerçekleĢtirdiler. 6 kategoride dereceye giren 18
öğrenciye 1 yıl süreyle spor bursu sağladılar. Baraklı
okulu yararına 15 Aralıkta bir kermes gerçekleĢtirdiler.
Cumhuriyet bayramı kapsamında Ero0l Evin konseri düzenleyerek katılanlara güzel bir gece yaĢattılar.
8Sf.
16 Eylül 2012 Pazar günü Çekirge Rotary & Rotaract &
Interact Kulübüyle birlikte 5. Ģenliklerini düzenlediler.
Sponsor destekleri ile birlikte çok iyi bir gelir elde eden
kulüp artan yiyecekleri Nilüfer Belediyesi Hayvan Barınağına teslim ettiler. Rotaractlarıyla birlikte 80‟ler gecesi
düzenlediler. Elde ettikleri 1.000 TL geliri “Çağdaş Eğitim Kooperatifi ” ne bağıĢladılar. 8 Aralık 2012 de Afet
Eylem Grubu ile “Afette Hayatta Kalma ve Temel Ġlk Yardım Seminerini gerçekleĢtirdiler. 3 Aralık Engelliler Gününde Yeni Açılan Nilüfer ĠĢ Okulu “Yiyecek Ġçecek Hizmetleri” Bölümündeki 20 öğrenciye Hüdavendigar
Dikkaldırım Derneği Üyelerinin diktiği iĢ önlüklerini teslim
ettiler. Bursa‟nın nüfusu en kalabalık ve göç alan mahallelerinden olan Dikkaldırım‟da ücretsiz konfeksiyon dikiĢi
kursu açtılar. 23 ġubat “Dünya AnlayıĢ ve BarıĢ” Etkinliği
çerçevesinde 22 ġubat 2013 tarihinde “Antakya Medeniyetler Korosu” konserini, 23 ġubat 2013„ de BarıĢ Paneli
ve CoĢkun Aral fotoğraf sergisini organize edecekler.
“Atık Yağlarınızı Topluyoruz” projeleri Nilüfer ilçesinde
60 okulda eĢ zamanlı olarak baĢlayacak. 11 ġubat – 17
Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleĢtirilecek Projede
en çok yağ toplayan 5 okula 5 Haziran Dünya Çevre Gününde ödüller verilecek. 9 Eylül Ünv. Prof. Abbas
Türnüklü‟nün Buca‟da altı yıldır uyguladığı projeyi Bursa‟daki Liselerde hayata geçirecekler. Bu yıl
Kozbudaklar Toplum Birlikleri ile ilgili çalıĢmaları devam
edecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda okuma yazma kursları düzenleyecekler. “Sermer Projemiz” Nilüfer Belediyesi ile yaptıkları mutabakata göre Mayıs 2013 sonu itibari ile hizmete girecek. Her sene gerçekleĢtirildiği gibi
bu yıl içerisinde Gazi Anadolu Lisesinde meslek tanıtım
faaliyetini Ocak 2013 de düzenleyecekler. “Birlikte yaĢamanın engeli yok” diyebilmek için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün de bir yıldır topladıkları plastik kapakları
tekerlekli sandalye için Kent Konseyi‟ne teslim ettiler.
Devam eden projeleri Sermer ĠnĢaatı, Kozbudaklar Toplum Birliği, Dikkaldırım-Hüdevandigar Kadın DayanıĢma
Derneği Toplum Birliği.
23 Nisan haftasında “Ulusal Egemenlik Konseri” düzenleyecekler. “Ağız ve DiĢ Sağlığı” konusunda bilinçlendirme semineri düzenleyecekler. Çevre bilincinin yerleĢmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir bir Ģekilde korunması, çevre bilincinin toplumda yerleĢmesi ve
farkındalığın artırılması amacıyla “Çevre Temizliği Bilincinin YerleĢtirilmesi ve Uygulanması Projesini” hayata
geçirecekler. LÖSEV KarĢıyaka Merkezindeki çocuklar
için “Yeni Yıl Partisi” düzenleyecekler.
Alsancak RK - 20 Aralık 2012
Bornova RK - 18 Aralık 2012
Bornova Rotary Kulübü Karabağlar Belediyesi, KOSGEB ve Bornova Rotaract Kulübümüyle ortak olarak
“Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi” seminerlerini baĢlattılar.
DeğiĢim öğrencilerine 1.uyum kampı olarak, Ġzmir‟in tarihi ve kültürel yerlerini gezdirdiler. 16 Kasım 2012 tarihinde Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi‟nde; - Gaziemir Belediyesi - Ġzmir Emniyet Müdürlüğü - Ġzmir Milli Eğitim
Müdürlüğü ile birlikte Gaziemirli gençlere yönelik;
“UyuĢturucuya Ve Silahlanmaya KarĢı Omuz Omuza”
konulu paneli düzenlediler. Geliri, lösemili çocuklar yararına kullanılmak üzere “Tükenmez Kalem Takımı” projesini gerçekleĢtirerek LÖSEV‟e 5000 TL bağıĢta bulundular. 29 Kasım tarihinde YüzbaĢı ġerafettin Rotary Toplum Birliği bölge sakinlerine yönelik “II. El Giysi Kermesi”
Rotaract Kulüpleri ile ortak gerçekleĢtirdiler. 30 Kasım
2012 tarihinde kulübün tefriĢini üstlendiği Gaziemir Lisesi “Çok Amaçlı Salonunun” açılıĢ töreni gerçekleĢtirdiler.
04 Aralık tarihinde KarataĢ Lisesi öğrencilerine “Meslek
Tanıtım Paneli” düzenlediler. Öğrenim bursları kapsamında 14 üniversite öğrencisine aylık 160 TL 1 üniversite öğrencisine aylık 300 TL öğrenim bursu veriyorlar.
Kulübün Gaziemir Belediyesi ve Gaziemir Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü “OYUNCAK SĠLAHINI
GETĠR, KĠTABINI AL” projesi için 2000 adet hikâye kitabı kulübümüz tarafından Gaziemir Belediyesi Kent Konseyine teslim ettiler. Kulübün bu yıl gerçekleĢtireceği
projeler; Pilot bölgede Okuma-Yazma kursu açacaklar.
“DikiĢ-NakıĢ Kursu” olmak üzere Meslek Edindirme Kursu açacaklar. Yine Pilot bölgede ġubat ayında “ġeker
Hastalığı ve Obezite” konulu bilinçlendirme Semineri düzenleyecekler.
9Sf.
Alsancak Rotary Kulübü 8. Grup projesi olan Akran Bulucu projesinde yer alıyor. Kulüp bu yıl 16 üniversite öğrencisine ve EÇEV‟den 2 Lise öğrencisine burs veriyor.
ġaĢal Ġ.Ö.Okuluna bu yılda destekleri devam ediyor, yine her yıl olduğu gibi bu yılda yeni öğrenim döneminde
öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karĢıladılar ve 10 Kasım‟da öğrencileri uçakla Anıtkabir‟e götürdüler. Yine
diğer hami okulları olan GürçeĢme Leman Alptekin Ġlkokuluna kitap bağıĢında bulundular. Kulüp ormanlarının
bakımına devam ediyorlar. Kulüp bu yıl bölge Cumhuriyet konserini düzenledi. Tepecik SSK Çocuk Onkolojine
yardımları bu yıl da devam edecek. Genç Solistler yarıĢmasının 6. sını düzenleyecekler. 30 Ocak tarihinde Mübadele Gerçeği Adlı panel, 31 Ocak‟ta Kısa Film YarıĢması, 1 ġubat tarihinde Fotoğraf Sergisi ve yine aynı
günün akĢamında “Hasretin Ġki Yakası” adlı konseri düzenliyorlar.
Ege RK - 25 Aralık 2012
Ege RK 3 Temmuz tarihinde 2012-2013 dönemi basın
toplantısına ev sahipliği yaptı. Kanada‟dan Rotary Club
of Midland ile eĢli bağıĢ yapan kulüp bu proje ile DR.
Behçet Uz Çocuk Hastanesi için 5 adet baĢucu görüntüleme ve takip cihazı almayı hedefliyor. Toplam proje maliyeti 13.000 USD. RCC bölgeleri Günaltay‟daki Ortaokulda klasik müzik enstrümanlarını tanıyalım projesini
gerçekleĢtirdiler. Yine toplum birlikleri olan Karabağlar
Ġlçesi Günaltay Mahallesi‟ndeki Ġyiburnaz ĠÖO‟da 2 Temmuz-24 Ağustos 2012 tarihleri arasında hızlandırılmıĢ bir
yaz okulu açtılar ve 65 çocuğu mezun ettiler. Bu yıl
Ġyiburnaz ĠÖO okulunun etüt sınıfı masalarını yenileyecekler, okulun bahçesine mini bir park yapacaklar. RCC
bölgelerinde geçen yıl yaptırdıkları Duğrallar ĠÖO Konferans Salonu‟nda Koye ile Okuma Yazma kursu açacaklar. Günaltay Mahallesin‟de 6 hafta sürecek bir AnneÇocuk Sağlığı ve Psikolojik GeliĢim konulu eğitim programını baĢlattılar. Eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde
SU ve DÜNYAMIZ konulu resim ve kompozisyon yarıĢması açıp, eserleri bir alıĢveriĢ merkezinde sergileyecekler. GümüĢpala ġehit Nazım Bey Ġlköğretim Okulu
Özel Eğitim Sınıfı‟nı yenilediler. 5. KuruluĢ Yıldönümlerini muhteĢem bir balo ile kutladılar. Agora RK ile ortak
gerçekleĢtirdikleri gecenin geliri ile üç yetenekli genç sanatçıyı Rusya‟daki uluslararası prestiji olan bir Ģan yarıĢmasına gönderecekler. Gerçekte toplumun her alanında
var olan “kadına yönelik Ģiddet” konusunda bilinçlendirerek engelleme yöntemi üzerine bir çalıĢma gerçekleĢtirdiler. Three Anatolian Sopranos” grubu ve ĠZDSO ile
Agora Rk ile birlikte 28 Ocak akĢamı düzenleyecekleri
konserin gelirini Behcet Uz Hastanesi‟ne aktaracaklar.
Cumhuriyeti taĢıyan kadınlar fotoğraf sergisini Agora RK
ile birlikte 30 Ekim‟de DESEM‟de açtılar.
Bursa Yıldırım BayezId Interact Kulüp üyeleri sponsorlardan elde ettikleri gelirle Uludağ Üniversitesi Onkoloji
Bölümünde tedavi gören çoçuklar için iki büyük koli
oyuncak götürdüler. Çocukların daha önceden belirledikleri oyuncakları , Interactlar 31 Aralık pazartesi günü yeni yıllarını kutlayarak teslim ettiler.
10Sf.
Ġzmir Rotary Kulübü geleneksel projelerinden olan Liselerarası Güzel KonuĢma YarıĢmasının 46. sını YaĢar
Üniversitesinin Bornova Kampüsünde gerçekleĢtirdi.
YarıĢmaya katılan okullar sabah 10.00 da üniversitede
yerlerini
aldılar.
Komite BaĢkanı
Rtn. ġener Muter
kendilerine
“Toplumsal BarıĢ
ve HoĢgörü Ortamının GeliĢtirilmesi için Genç KuĢaklara
DüĢen
Görevler Nelerdir? “ konu hakkında hazırlıklarını yaptılar. ÇalıĢmadan sonra öğrencilerimiz üniversitenin yemekhanesinde yemeklerini yedikten sonra konferans
salonunda yerlerini aldılar. YarıĢmacılar sırasıyla
konuĢmalarını
yaptıktan sonra,
değerlendirme
için
komitemiz
kuliste yerini alırken, geçmiĢ senelerde yarıĢmaya katılan ve birinci olan Dr. Latife Doğanay kürsüye gelerek anısını anlattı. Ardından Duygu Sücan Yılmaz sahneye gelerek “Doğru Solunum Alma Teknikleri” hakkında
bir sunum yaptı.
YarıĢmanın sonuçları 1.Atakent Anadolu Lisesi – Öner
Uğurlu, 2.Atatürk Lisesi – Hasan DemirbaĢoğlu,
3.Çakabey Lisesi – BüĢra Ban Finale kalan tüm öğrencilere katılım belgeleri ve birer kitap hediye edildi. Derece
alan 1. öğrenciye 3 altın, öğretmenine 1 altın ve plaketini
YaĢar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan, 2.
öğrenciye 2 altın ve plaketini 6. Grup Guvernör Yardımcımız Rtn. Hasan Anlı ve 3. öğrenciye 1 altın ile plaketini
Rtn. ġener Muter takdim etti.
Dokuz Eylül Rotary Kulübü 1-2 Aralık tarihlerinde KarĢıyaka ĠĢ Okulu Zihinsel Engelliler yararına 1. Dokuz Eylül
Yat YarıĢını düzenledi. YarıĢın birinci günü kötü hava
Ģartlarından dolayı birinci ayak iptal edildi, 2. günü yarıĢ
gerçekleĢtirildi. Yat yarıĢına 18 YarıĢ Teknesi kayıt yaptırdı ve yarıĢtı. Dokuz Eylül Rotary Kulübü 'nden IRC I
Race Sınıfında Kulüp BaĢkanı Barbaros Salman ve üyesi Burak Erkan LAIDIES FIRST teknesiyle yarıĢtılar ve
kendi kategorilerinde birinci oldular. Bu etkinlikte Zihinsel
Engelliler Okulu yararına 800 TL bağıĢ toplandı. Ayrıca
ödül töreninde eĢler projesi olan Yeni Yıl Ajandalarından 92 adet satılarak burslar için gelir elde edildi.
Ayvalık Rotary Kulübü Akçapınar TaĢımalı Öğretim Okulunun Kütüphanesine kitap temin etti ve kız öğrencilerin
saç kesimlerini yaptırdı. Rotary nedir broĢürleri dağıtarak
Rotary tanıtımına katkıda bulundular. Ayrıca okul yemekhanesi ve gösteri salonunun ihtiyaçlarını tespit ettiler.
11Sf.
Bornova Rotary Kulübü 1Aralık 2012‟de LÖSEV KarĢıyaka Merkezini ziyaret etmiĢ ve LÖSEV yetkililerini 11
Aralık tarihli toplantılarına davet ettiler. Bornova Rotary
Kulübü önümüzdeki günlerde faaliyetlerinden elde ettiği
gelir ile LÖSEV‟e 5.000 TL‟lık bir katkı planladı.
Didim Rotary ve Rotaract Kulübü ağız ve diĢ sağlığı
konusundaki farkındalığı artırmak için, 28 Kasım ÇarĢamba günü Toplum Birliği kapsamındaki Cumhuriyet
Ġlköğretim Okulu‟nda ana sınıfı,1. ve 2. sınıflar olmak
üzere toplam 96 öğrenciye Dt.Hilmi Yıldırım tarafından
diĢ sağlığının önemini vurgulamak ve diĢ fırçalama bilincini oluĢturmak için bir seminer yapmıĢtır. Katılımcı öğrencilere ayrıca Rtn. Mehmet Soysal tarafından temin
edilen diĢ fırçası ve diĢ macunu dağıtılmıĢtır.
Söke Rotary Kulübü Sıdıka Ġlköğretim Okulunda eĢlerinde katıldığı ağız ve diĢ sağlığı taraması projesini gerçekleĢtirdi. Rtn. Mecit Ġsçe tarafından öğrencilere ağız
ve diĢ sağlığı konusunda bilgi verilerek ağız ve diĢ muayenesi yapıldı. Kulüp üyeleri tarafından tüm öğrencilere diĢ macunu ve diĢ fırçası armağan edildi.
Bornova Rotary Kulübü tarafından yaptırılan Gaziemir Lisesi
Çok Amaçlı Salonun açılıĢ töreni 30 Kasım tarihinde yapıldı.
AçılıĢ töreninde bir konuĢma yapan Kulüp BaĢkanı Halil
Kalaycıoğlu; Katılımcılara Rotary ve Bornova Rotary Kulübü
çalıĢmaları hakkında bilgiler verdi. Okul Müdürü M.Salih
Sasa; salon tefriĢini üstlenen Bornova Rotary Kulübüne teĢekkür etti ve kulüp baĢkanına teĢekkür plaketini takdim
ederek, diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olmasını diledi..
Dokuz Eylül Rotary Kulübü, Toplum Birliği Kapsamında yer
alan Limontepe Saadet Onart Ġlköğretim Okulu' nda
pimapen doğramalar kullanarak 2 adet yeni öğretmen odası
oluĢturdu. Bu projeyi Denizbank ' ın destekleri ile gerçekleĢtirdiler.
Bornova Rotary Kulübü Ġzmir Kız Lisesi Konferans Salonunda, KarataĢ Lisesi öğrencilerine Meslek Tanıtım
Semineri gerçekleĢtirdi. YaklaĢık 300 kadar öğrencinin,
okul öğretmenlerinin ve yöneticilerin katıldığı panele ilgi
yoğun oldu. Bir saatten fazla süren panelde, panelistler
meslekleri hakkında kısa bilgiler verdikten sonra öğrencilerin sorularına cevap verdiler. Bu panele panelist
olarak Günhan Erbakan, Hasan Anlı, Can Ersoy, Halil
Bülent Serdaroğlu, Nevin Uçak, Rotaract Bölge Temsilcisi Gülser Vardarcı, DiĢ hekimi Can San ve Mülkiyeliler Birliği Ġzmir ġube BaĢkanı Kadir Timurtürkan'ın katıldı.
12Sf.
27 Kasım günü Uludağ
Rotary Kulübü üyesi Rtn.
Erol Aksaz, Aksu Köyünde,
20 kadına „‟Meme Kanseri‟‟
konusunda çok verimli geçen bir bilinçlendirme semineri gerçekleĢtirdi. Sunumunu görsel olarak slaytlar ile yapan Sevgili Erol Aksaz
bunun yanı sıra, Ġzmir Sağlık Müdürlüğünden temin edilen kadın memesi maketinde tatbikat yaparak ve bütün
kadınlara da yaptırarak bu konuda bilinçlenmelerini
sağladı.
Ġnegöl Rotary Kulübü 7 Aralık Cuma Günü, Yenice Rehabilitasyon (Engelsiz YaĢam) Merkezi'nde yaĢayan
zihinsel engelli/eğitilebilir çocuklarla bir günlük de olsa
engelleri aĢmaya çalıĢtığı , birlikte gülüp eğlendiği ve
birlikte yemek yediği özel bir gün yaĢadı. Çocuklar,
bakıcı anneleri
ve öğretmenlerinden
oluĢan
yaklaĢık 75 kiĢilik bir grup kulüp
üyelerinden Ortakçı Cam A.ġ.
sahibi Ġsmail Ortakçı tarafından
gönderilen
iki
otobüs ile alınarak Ġnegöl AVM.' ye getirildi. Pink Sinemalarında izlenen komedi filminden sonra hep birlikte Ġnegöl Köftesinin isim babalarından Müfit Besler'e ait BESLER Köfte
Salonuna gidilerek, Ġnegöl Köftesi yendi, sonra hep birlikte merkeze dönüldü. Ġnegöl Basınının da yoğun ilgi
gösterdiği etkinlik sonunda çocuklar mutluluklarını,
memnuniyetlerini kendilerine özgü, samimi duygularıyla
paylaĢarak yeniden gelmek istediklerini ısrarla belirttiler.
13Sf.
5. Grup Kulüplerinin düzenlediği Toplum Liderleri Geliyor
Semineri 30 Kasım tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Buca
Eğitim Fakültesi‟nde açıldı. TLG semineri 4 Aralık 2012 tarihine kadar devam edecek. AçılıĢ konuĢmalarını Guvernörümüz GüneĢ ErtaĢ, Prof.Dr. Mehmet Füzün, Prof. DR. Süleyman BaĢlar ve Prof Dr. Julide Kesken gerçekleĢtirdiler.
AçılıĢ; Prof.Dr. Ergün Aybars‟ın “Mustafa Kemal‟in sanat,
kültür ve kent yaĢamına bakıĢı” konuĢmasıyla devam etti.
Denizli ve Ġnegöl Rotary Kulüpleri ortak geliĢtirdikleri proje
kapsamında Bursa Ġnegöl Kulaca Ġlköğretim Okuluna bir tenis kortu kazandırdılar.
Söke Rotary Kulübü, Söke Islah ve Cezaevine orada
bulunan kiĢilerin kiĢisel geliĢimi ve meslek edindirmek
amacı ile bağlama kursu açılmak üzere gerekli olan 12
adet bağlamayı bağıĢladı.
8 Aralık Cumartesi günü Vecihibey Ġlköğretim Okulu'nda 150 öğrencinin üç kategoride yarıĢmaya baĢladığı
geleneksel Bandırma RK Ġkinci Satranç Turnuvası iki
gün sürdü. AçılıĢını Bandırma RK BaĢkanı Ġlkay
Pireci'nin yaptığı etkinlikte etkin bir Rotary tanıtımı da
Rotary BroĢürleri ve tanıtıcı,bilgilendirici konuĢmalarla
gerçekleĢti.
14Sf.
Osmangazi Rotary Kulübü Görükle Kız Teknik ve Meslek
Lisesinde 185 öğrenciye yönelik Meslek Tanıtım Semineri
düzenledi. Kulüp üyeleri Eczacı Burçin Yayla, Yeminli Mali
MüĢavir Sedat Atkın ve Medical Estetik Uzmanı Dr. Zeynep
Kırker tarafından verilen semineri öğrenciler ilgiyle izledi.Dr
Zeynep Kırker tarafından iki öğrenciye staj imkanı verilecek.
Balıkesir RK yeni Toplum Birliği GaziosmanpaĢa Ġlköğretim Okulunda 23 Kasım‟da 300
öğrenciyi
kapsayan
ağız ve diĢ sağlığı taraması gerçekleĢtirdi.
Rtn. Fehim Ġnal ve
Rotaryan EĢi Esma
Kanağ tarafından yapılan tarama, öğrenciler, veliler ve Müdüriyet tarafından ilgiyle karĢılandı. Öğrencilere diĢ fırçası ve diĢ macunu bakım
setleri dağıtıldı ve DiĢ hekimleri odasından yetkililerle beraber diĢ sağlığı üzerine veli ve öğrencilere bilgiler verildi.
Osmangazi RK bu dönem üçüncüsünü düzenlediği
"Klasik otomobil turu" etkinliği doğrultusunda etkinliğin
geliri ve sponsorların desteğiyle Sağlık Bakanlığı verilerinden yola çıkarak; Kanser vakalarının en çok görüldüğü ve son yedi yılda %100 artıĢ gösterdiği Marmara
Bölgesinde , Güney Marmara ve Bursa'nın en büyük
kanser teĢhis tedavi merkezi Bursa Onkoloji hastanesi
üroloji bölümüne Böbrek ve mesane içi tümör kanser
teĢhisi ve Böbrek TaĢı tedavisi için acil ihtiyaçları olan
25.000 TL değerinde “Üreterorenoskop " cihazı bağıĢlamıĢtır. Hastane yetkililerinin açıklamasında; Üroloji
Kliniğine 11 ayda 3200 kiĢinin böbrek , mesane, tümör
ve kanser yanı sıra diğer hastalıklar sebebiyle müracaatı olduğu ancak bu hastalıklardan yaklaĢık 1000 kiĢinin teĢhis ve tedavisi için gerekli olan Üreterorenoskop
cihazı olmadığı için eski yöntem ile tedavi edildikleri
bildirilmiĢtir. Osmangazi RK Cihazın bağıĢlanmasıyla
kanser hastalarına bir yaĢam desteği vermiĢ olacak.
Sağlık Komitesi BaĢkanı Ebru Yağcı, Bandırma Rotary
Kulübünün toplantısına konuk oldu. Uluslararası
Rotary'nin Çocuk Felci'nden sonraki hedefi olan Ģeker
hastalığı konusunu geniĢ kapsamlı bir sunumla anlattı.
15Sf.
Marmaris Rotary Kulübü 11 Aralık 2012 tarihinde geleneksel olarak her yıl gerçekleĢtirdiği Ortaokullar arası Ödüllü
Bilgi YarıĢmasının 6.sını Marmaris Mares Oteli'nde baĢarıyla gerçekleĢtirdi. YarıĢmaya Marmaris ve civarındaki 18 Ortaokul katılmıĢtır. Birinci, ikinci ve üçüncü gelen okullara
akıllı tahta hediye edildi.
Kordon Rotary Kulübü Buca Halk Eğitim Merkezi'ne zeka
engellilere meslek edindirme kursunda kullanılmak ve para
kazanabilmeleri için galoĢ makinası aldı. Engelliler kazandıkları parayla ilk önce ''Aynalı Dolap'' alacaklarını ifade ettiler.
MaviĢehir
Rotary
Kulübü Toplum Birliği Okulu Hasan
Pınarçalı Orta Okulu'nda, 28 Kasım
2012
ÇarĢamba
günü 5 ve 6. Sınıf
velilerine
"Eğitim
Ailede BaĢlar" temalı seminerlerinin ikincisini gerçekleĢtirdi. Konuk konuĢmacı yazar ve öğretmen Yunus
Bekir Yurdakul, okul konferans salonunda
"Televizyonun olumsuz etkili" konulu dikkat çekici bir
seminer verdi.
KuruluĢ çalıĢmaları baĢlayan Bostanlı Interact Kulübü
aday üyeleri 7 Aralık 2012 günü Bölge Federasyon
Merkezinde toplandılar. Toplantıya Bölge Interact Komite Üyesi Nazmi Çetindağ, Bostanlı Rotary Kulübü
BaĢlanı Tamer Hepağır, 21 Interact adayı katıldı.
16Sf.
Afette Hayatta Kalma ve Temel Ġlkyardım Semineri 8 Aralık
2012 tarihinde Bursa‟da Çekirge Rotary Kulübü organizasyonunda baĢarıyla gerçekleĢti.
Uludağ Rotary Kulübü
kurulduğundan beri,
eĢlerin düzenlediği, 37
yıldır yapılan geleneksel Kermes çok ilgi gördü ve 35 farklı katılımcı
çeĢidi ile hem katılanları, hem de ziyaretçileri çok memnun etti. Baraklı Köyü Ġlkokulu ihtiyaçları için düzenlenen bu Kermeste eĢlerimiz olağanüstü bir dayanıĢma örneği gösterdiler. Diğer kulüplerin
de masa satın alarak katıldıkları kermes geliri okulun ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacak.
Pamukklae Rotary Kulübü Çocuk Felci yararına Yasmin
Levy konseri gerçekleĢtirdi. Konser öncesi Afet Eylem Komitemiz fuayede Shelterbox çadırı sergiledi.
Bölgemizin bu dönem tek Uluslararası RYLA etkinliği,
Söke Rotary Kulübü tarafından baĢarı ile tamamlandı. Uluslararası RYLA için 2490. Bölgeden gelen 1518 yaĢ aralığında olan 13 genç Bölgemize 13 Aralık
PerĢembe günü geldi. Söke RK. tarafından karĢılanıp aynı gün kendilerine Ġzmir turu yapıldı. 14 Aralık
Cuma günü Söke Rotary organizasyonuyla ġirinceEfes gezisi gerçekleĢti. 15 Aralık Cumartesi günü KuĢadası Özçelik Otel'de RYLA eğitimi gerçekleĢti. Bu
eğitime Ġsrailli gençlerin yanı sıra Bölgemizin Alsancak
-Bostanlı-Dokuz Eylül- Göztepe- Kuşadası İnteract kulüplerinden Ġnteractörlerimiz de katıldr. "PEACE
THROUGH RYLA" teması altında RYLA'ların duayeni
Rtn. Gül Kırçıl yürütümüyle tam gün süren interaktif
eğitimde, gençler barıĢ kavramını tartıĢmıĢlar; yaptıkları resimlerle barıĢı yorumlaĢlamıĢ; kendi dillerindeki
Ģarkıları birbirlerine öğreterek "RYLA yolu ile BarıĢ" ruhunu paylaĢmıĢlardır. Bu RYLA seminerinin bir baĢka
özelliği de bölgemizde uzun zamandan bu yana yapılmayan 18 yaĢ altına yönelik bir RYLA semineri olmasıydı. 16 Aralık Pazar günü 2490. Bölgenin katılımcıları
Söke RK. üyeleri tarafından ülkelerine uğurlandı.
17Sf.
Ekim baĢından beri hazırlıkları yapılan Meslek Ödülleri Törenini gerçekleĢtirdi. DeğiĢik kategorilerde ; Özlem Ökmen
Filiz,Mustafa Hekimoğlu,Feridun Çelik , Ali Karaca ve Hüseyin Bekki Meslek Ödüllerine hak kazandılar.Ödüllerini eĢlerinin ellerinden alan baĢarılı meslek sahipleri yaptıkları duygu
dolu konuĢmalarla geceye güç kattılar.
Uludağ Rotary Kulübünün bu yıl düzenlediği
6.
Okullararası Kros YarıĢmasında rekor bir katılımla 687
sporcu yarıĢtı. Sadece hakemlerin 35 kiĢi olduğu bu
yarıĢta, okullardan gelen öğretmenler , diğer öğrenciler,
görevliler, aileler ve izleyicilerle beraber yaklaĢık 1500
kiĢinin izlediği bu önemli yarıĢa Bursa basını da çok ilgi
gösterdi. Guvernörümüz GüneĢ ErtaĢ'ın da eĢi Figen
ve Bölge Görevlilerinin ve Dönem BaĢkanlarının da izlediği ve kupa töreninde dereceye girenlere madalyalarını, ödüllerini ve kupalarını takdim ettikleri bu büyük
organizasyon baĢarıyla tamamlandı. 6 kategoride yarıĢan sporculardan ilk üç dereceye girenlere çeĢitli ödüllerin yanı sıra 1 yıl süreyle spor bursu verilecek. Her yıl
gittikçe büyüyen ve ilgi gören bu organizasyonun, gelecek yıllarda bölgeler arasında yaygınlaĢtırılması planlanmaktadır.
Nilüfer Belediyesi ve Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu iĢbirliği ile oluĢturulan “Nilüfer Sürekli Mesleki Eğitim
Merkezi” nde
(NĠLSEM) eğitimler
devam ediyor. Ġlk
aĢamada giyim, el
nakıĢı, minyatür, tezhip gibi 8 branĢın yer
aldığı
NĠLSEM‟de
yakında evde çocuk
bakıcılığı, yaĢlı ve
hasta bakımı, mozaik, vitray yapımı ve
pastacılık gibi alanlarda da eğitimler baĢlayacak.Rotary
2440. Bölge Dönem
Guvernörü
GüneĢ
ErtaĢ ile NĠLSEM‟i
ziyaret eden Nilüfer
Belediye
BaĢkanı
Mustafa
Bozbey,
“Uluslararası 2440.
Bölge Federasyonu
ve Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iĢbirliği ile oluĢturduğumuz bu yapı sayesinde kursiyerlerimizin ekonomik değerlere dönüĢtürebileceği beceriler kazanmalarını ve kenti-
mizde nitelikli istihdamı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.Guvernörümüz ve Bölge Sekreteri Sait Tosun ile Bursa‟daki Rotary Kulübü baĢkanlarının da katıldığı ziyarette kursiyerlerin çalıĢmalarını inceleyen grup, ortaya çıkan eserlerin ekonomik değer olarak piyasaya girmesine imkan sağlayacak satıĢ noktalarının oluĢturulması için birlikte proje üretme kararı aldı.
18Sf.
YeĢil Rotary Kulübü
bu dönem Meslek
Hizmet Ödülünü Bursa'da yetiĢmiĢ 2 ünlü
sanatçıya verdi."Öyle
Bir Geçer zaman ki"
dizisiyle tanınan yönetmen
Zeynep
Günay Tan ile yıllarca
sinema ve tiyatroya emek vermiĢ sanatçı Meral
Çetinkaya'ya Meslek Hizmet Ödülleri verildi. 12 Aralık
tarihli eĢli kulüp toplantısında gerçekleĢen ödül törenine
Bölge Görevlileri ve basın mensupları da katıldı.
Tophane Rotary Kulübü'nün daha önceki yıllarda engelli sınıfı açtığı, merhum Rtn. Hakan ve Nuray
Özdündar adına kütüphaneyi hizmete soktukları ġehit
YüzbaĢı Hakan Tan Ġlköğretim Okulu‟na destekleri Yıldırım Bayezıd ve Karagöz Rotary Kulüplerinin de katkılarıyla
devam
ediyor.
Ġlk Öğretim okul
müdürünü ziyaret sırasında
bilg isayar, projeksiyon
makinesi
ve
kütüphane ye kitapları teslim eden , Tophane Rotary
Kulübü BaĢkan eĢi Mehpare Osanmaz , Karagöz
Rotary Kulübü BaĢkan eĢi Nazan Özcan ve Yıldırım
Bayezıd Rotary Kulübü
BaĢkanı Mehmet Asil
Demirsar ve Rotaryen eĢleri daha önce kullanıma gecen Hakan - Nuray Özdündar kütüphanesini de ziyaret
ettiler.
19Sf.
Halkla iliĢkiler seminer ler inin
3.sü
“Kurumsal iletiĢimde Hangi Anahtar”
teması ile 15 Aralık
2012 tarihinde Bursa‟da Nilüfer Rotary
kulübü tarafından
düzenlendi. Bu seminer
öncesinde
2440.
Bölge
Rotaryenlerine yönelik bir “Rotary
Algı Anketi” yapılmıĢ ve bu anketin
sonuçları da bu toplantıda değerlendirilmiĢtir. Toplantıya konuĢmacı olarak 2420. Bölge GDG
H.Tahsin Tuğrul, Prof.Dr. Ali Ceylan ve GDB Rtn. Mümtaz
Erdoğan katılmıĢlardır. Ankete 184 Rotaryen değerli vakitlerini ayırıp yanıt vermiĢlerdir. Toplantıya 1.,2. Ve 3. Gurup
kulüplerinden 14üne ait 75 rotaryen ve Nilüfer Rotaract kulübünden 8 rotaraktör katılmıĢ ve konuĢmaların ardından
ayrılan yaklaĢık 2 saat süre, katılımcıların görüĢ ve önerilerine ayrılmıĢtır.
Konya Rotary kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen , Hazreti Mevlana‟ın vuslat yıldönümünü etkinliklerinden bir
tanesi
daha
739. Vuslat yıldönümünde
gerçekleĢtirildi.
Üç
bölgeden
130 dan fazla
Rotaryen‟in hazır bulunduğu
ziyaret kapsamında , Konya‟nın tarihi ve kültürel mekanları ziyaret
edildi. Konya Rotary Kulübü üyelerinin sıcak ev sahipliğinde Konya‟nın geleneksel mutfağının tatlarına bakıldı ve gezi Cumartesi akĢamı gerçekleĢen ġebi Aruz
törenleri ile son buldu. Ziyaret kapsamında YeĢil Rotary
ve Konya Rotary kulübü bayrak değiĢimi gerçekleĢtirdi.
Ġzmir Efes Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülü'nü,
genç yaĢında büyük baĢarılara imza atmıĢ ve
önemli bir gelecek vadeden, 2012 Avrupa ġampiyonasında 16 yaĢ altı
Basketbol Milli Takımı
Koçu olarak Avrupa
ġampiyonluğu'nu kazanmıĢ Ömer
Uğurata'ya
verildi.
Kordon Rotary Kulübü Menemen Türkelli Ġlköğretim
O k u l u ' n a
''Atatürk KöĢesi''
yaptırdı. 26 Aralık'taki açılıĢ törenine Guvernör
Yardımcısı
ve
bazı kulüp üyeleri de katıldı. Bu
Atatürk KöĢesi
Çiğli'deki Engelliler ĠĢ Okulu'ndaki öğrenciler
tarafından yapıldı
20Sf.
Efes Rotary Kulübü, Toplum Birliği'nde sınıf kitaplıklarının montajını tamamladı. Öğrencilerin kitaba
daha kolay ulaĢmalarını ve okuma
heveslerini
arttırması beklenen sınıf kitaplıkları kuruluyor. Ġlk
etapta tüm sınıflarda yaklaĢık 30
okuma kitabı kapasiteli kitap raflarını Efes Rotary
üyeleri
monte
ettiler.
Okulda
eğitimin olmadığı 15 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinde daha önceden hazırlanmıĢ raf malzemeleri ve montaj
ekipmanı ile okula giden; Kulüp BaĢkanı Kökten UlaĢ Birant,
eĢi Derya, Toplum Birliği Projesi yürütücüsü (ve dönem Genel Sekreteri) Metin Hepyükselen, üye Kaner Kavcıoğlu ve
üye Mümtaz Ayça yaklaĢık 4 saat süren bir çalıĢma ile tüm
sınıflarda kitaplıkları monte ettiler. Ayrıca ilk etapta toplamıĢ
oldukları kitapları da, incelenmek üzere okula bırakan
Rotaryenler, tüm Rotary kulüplerinden kitap desteklerini
beklediklerini hatırlattılar.
Gündoğdu Rotary
Kulübü 11 Aralık
2012 Salı günü
Ġzkent
Mahallesi
Toplum Birliği‟nde
Psikolog Zeynep
Manoğlu
tarafından, Velilere “Aile
ve Çocuk ĠliĢkileri”
konulu
seminer
verdi. Sunumdan
sonra, soru – cevap Ģeklinde devam eden seminere ilgi yoğun oldu.
veliler, Manoğlu‟ndan benzer eğitimlerin devamı için söz
aldılar.
Agora, Ege, Karabağlar ÇalıkuĢu, Gaziemir ve 100.Yıl
Güzelbahçe Rotary Kulüplerinin sinerji ile gerçekleĢtirdikleri bir ortak etkinlik olan “Medya Etiği” konferansı
17 Aralık 2012 „de Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesinde gerçekleĢti. Yeni Asır Gazetesi Yazı ĠĢleri Müd. Sn
Nevzat Dönmez‟in verdiği konferansta iletiĢim fakültesi
öğrencileri soruları ve katkıları ile aktif olarak yer aldılar.
Dokuz Eylül Rotary Kulübü 19 Aralık 2012 ÇarĢamba
akĢamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi„ nde
Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji Yoğun Bakım
Ünitesi için ihtiyaç olan Solunum Ünitesini almak için
YılbaĢı Konserine düzenledi.
21Sf.
Bornova Rotary Kulübü ;
Ġzmir Ġl Emniyet Müdürü
Sn.Ali
Bilkay‟a,
Polonezköy Süt Ürünleri
Yönetim Kurulu BĢk.
Sn.Burhan Yılmaz‟a, Ege
Magazin
Muhabirleri
Derneği Yön.Kur. BĢk.
Sn.Mehmet
Kurt‟a,
Gimas A.ġ. Yönetim Kurulu BĢk. Sn.ġamil
Girgin‟‟e, Gazeteci – Yazar Sn.YaĢar Aksoy‟a
YaĢar Holding Onursal
BaĢkanı ve Sanayici –
ĠĢadamı Sn.Selçuk YaĢar‟a “Meslek Hizmetleri Ödülü” verdi.
Agora ve Ege Rotary Kulüpleri “Karbon Ayak Ġzi” projelerinin
ilk adımı olan 200 ad ağaç fidanının dağıttılar. Agora Ege
Rotary Kulüpleri Korusu‟nu kurmak bu sene ki hedefleri içinde, bunu gerçekleĢtirmek için Ege Orman Vakfı ile görüĢtüler.
9. Grup Kulüpleri Gençlerle Kariyere Yolculuk konulu seminer düzenledi. 9.Grup Kulüpleri ve Göztepe, Güzelbahçe,
Agora Rotaract Kulüpleri etkinliği olan "Gençlerle Kariyere
Yolculuk" Serter Mobilya'da Ege RK BĢk. Elif Özkaya'nın
sunumuyla gerçekleĢti.
Osmangazi Rotary Kulübü belirlediği üç adaya meslek hizmet ödüllerini düzenlenen tören ile takdim etti.
Ödüllerden birisi 55 yıldır yıpranmıĢ kumaĢları el iĢçiliği ile orjinal halini Kazandıran ve halen1957 yılında
açtığı dükkanında faaliyet gösteren unutulmaya yüz
tutan zanaatin hayatta kalan tek zanaatkari 84 yaĢındaki “Örücü Nuri Günaltay‟a, diğeri 1983 yılından
itibaren mükemmelliyetçi ve kalite geleneğinden vazgeçmeyen farklı çizgisi ve çağdaĢ tasarımı ile tanınan
her zaman fark yaratmıĢ ahĢap üretimi yapan, ürünleri
dünyada 15 den fazla ülkede seçkin mağazalarda satılan ,kısa zamanda Hollanda hükümeti kuruluĢu olan
CBI tarafından seçilen 30 Mobilya üreticisi arasında yer
alan, sini sehpa
tasarımı ile 2009 Yılında IF
Ġnternational Form Design tarafından tasarım ödülü
alan, sini sehpa tasarımı 2010 yılında Almanya‟nın Tasarım oscarları olarak bilinen DesignPreis 2010 Alman
Ekonomi Ticaret Bakanlığının adağına gösterilen ve ilk
10 arasına girerek sergilenmeye değer bulunan kurucusu tasarım ödüllü bir iç mimar olan Mobi Mobilya Firmasına, sonuncusu ise 30 yıllık KKB uzmanı tıp doktoru , 1971 yılından itibaren Ģiir, eleĢtiri, makale, yazarı
Dr. Hüsamettin Olgun‟a verildi. Kendisinin bugüne kadar 150 Ģiiri Türk sanat Müziği formatında ġiirleri DR.
Aladdin YavaĢça, Selahattin Ġçli, Özgen Gürbüz, Avni
Anıl, Çimuçen Tanrı korur,Ġrfan Özbakır, Necip Gülses,
Erdinç Çelikkol,Turhan TaĢan, bestekarlarca bestelenmiĢ ve TRT Repertuarında yer almıĢtır.
22Sf.
Ġnegöl Rotary Kulübü‟nün 2012 Yılı
Meslek Hizmet Ödülleri, her yıl olduğu gibi 3 kiĢiye verdi. 3 aylık çalıĢmalar sonucunda belirlenen 2012
Yılı Meslek Hizmet Ödülleri ; Ġnegöl Organize Sanayi Bölgesinde 32 yıl boyunca altyapı hizmetleriyle ilgilenen Cevat
Taç, babasından aldığı ayakkabıcılık mesleğini 3 kuĢaktır
sürdürmeyi baĢararak bir de çanta sektörüne giren ve Ġnegöl‟de marka olan Turgaylar Çanta firması sahibi Osman
Turgay ile Ġnegöl‟den yetiĢerek minyatür sanatında dünyaca
ün kazanan minyatür sanatçısı Hasan Kale‟ye verdi.
Gündoğdu Rotary Kulübü olarak Ġzkent Mahallesi Toplum Birliği‟ğinde Velilerle “Kitap Kulübü Projesi” yürütülmektedir. 18 Aralık 2012 günkü toplantıda, Kitap Kulübü Üyeleri bu ay okudukları kitaplarla ilgili duygu ve
düĢüncelerini paylaĢtılar. 21 Ocak 2013‟de yeni toplantıya kadar okunacak olan kitaplar dağıtıldı. Velilerle
olan buluĢmalar, ikramlar ve birlikte geliĢen sohbetlerle
keyifli bir ortamda geçiyor.
Gündoğdu Rotary Kulübü Ġzkent Mahallesi Toplum Birliği Okulu‟nda Özel Eğitim Sınıfını 18 Aralık 2012 Salı
günü ziyaret etti. Özel Eğitim Sınıfı için temin edilen,
kavram setleri, özel eğitim çalıĢma setleri, özel eğitim
sınıfı kitapları, beslenme ve sağlık kurallarının öğretilmesinde, trafik kurallarının öğretilmesinde vb. kullanılan araç gereç, abaküs, lego setleri, ahĢap zeka ürünleri gibi materyallar Okula teslim edildi.
23Sf.
DemirtaĢ Rotary Kulübü "Bizim Okulumuz " DemirtaĢpaĢa
Ġlköğretim Okulu ile ilgili bir proje daha gerçekleĢtirdi:
"Çocuklarda Hayvan Sevgisi". Bu proje kapsamında; Doç.
Dr. Ebru Yalçın ve veteriner hekim Derya Yalçın tarafından
ilkokul 4.sınıf öğrencilerine Çocuklarda Hayvan Sevgisi konulu seminer verildi. Seminer 25 Aralık Salı günü Ördekli
Kültür Merkezinde saat 14:00‟de gerçekleĢtirildi. Toplam 50
öğrencinin interaktif katılımıyla gerçekleĢen seminerin onur
konuğu ise st.Bernard cinsi "Haydut" oldu. DemirtaĢ Rotary
Kulübü bu projenin ortakları Uludağ Üniversitesi Veterinerlik
Fakültesine, Bursa Veteriner Hekimleri Odasına ve
DemirtaĢpaĢa Ġlkokulu Müdürlüğü'ne teĢekkürlerini sunar.
Ġnegöl Rotaract Kulübü Üyelerine 22 Aralık 2012 tarihinde
BRT ziyareti ve Rozet Takma Töreni yapıldı. Kulüp üyesi 20
Rotaracta resmi olarak da kuruluĢu yapılan Kulübün
5.Toplantısında BRT Gülser Vardarcı ve Rotaract Bölge
temsilcilerinin katıldığı yemek sonrası rozetleri takılmıĢtır.
9. Grup Rotary Kulüpleri Ġzmir Konak Metro Ġstasyonunda 28 Aralık 2012 günü Yeni Yıl Konseri düzenlediler.
Halkın büyük ilgisini çeken konser IĢılay Saygın Güzel
Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencileri Orkestrası
tarafından verilmiĢtir.
Çiğli Rotary Kulübü 28 Aralık 2012 günü önceki yıllarda
inĢa ettiği Rotary Ticaret Meslek Lisesi bahçesine ağaç
dikimi gerçekleĢtirmiĢtir.
24Sf.
4 Aralık tarihinde aĢağıdaki program ile baĢlayıp devam
eden 5. Grup Kulüpleri TLG Semineri 28 Aralık günü yapılan kapanıĢ oturumu ile sona ermiĢtir.
4 Aralık - Prof.Dr. Ergun Aybars, Atatürk ve Kentlilik - Balçova RK- 7 Aralık - Kent Kültürü Hakkı Kesirli - Gül Kırçıl Bostanlı RK - 14 Aralık - Prof. Azmi Baran UzlaĢma ve Müzakere teknikleri - Çiğli RK - 21 Aralık - Orkestra Sefi .Ġbrahim Yazıcı Çokseslilik ıĢığında farklı fikirleri
dinleme sanatı - TV - Yapımcısı Eğitmen Aylin Onart Türkçeyi Etkin KonuĢma - KarĢıyaka RK Egiad Konferans Salonu - 28 Aralık Sanatçı Cem Özer Sanat ve Kent Kültürü MaviĢehir RK ve Çakabey RK Ticaret Odası Konferans
Salonu.
Öğrenciler TLG Boyunca ayrıca 1 kez tiyatroya, 1 kez KarĢıyaka Rotary Kulübü‟nün A Capello Konserine, Nedim Atilla
ile Kemeraltı ve Agora gezisine, 1 kez de kendilerine verilen
Sinema biletleri ile sinemaya gitme imkanı bulmuĢlardır.
9.Grup Rotary
Kulüplerinden
Agora, Balçova, Ege, Karabağlar
Rotary Kulüpleri 29 Aralık
2012 tarihinde Karabağlar
Uğur Mumcu Tesislerinde Buca Kız YetiĢtirme Yurdu öğrencilerine yılbaĢı eğlencesi düzenlemiĢtir.
Göztepe Rotary
Kulübü Üye ve
EĢleri 26 Aralık
2012 Günü Toplum Birliği olan
Tuna Mahallesinde bir okulun öğrencilerine
yıĢbaĢı eğlencesi
düzenlemiĢ
ve
çocuklara hediyeler dağıtmıĢtır.
Agora Rotary Kulübü, Konak Halk Eğitimi Merkezi
ile yaptığı iĢbirliği çerçevesinde 37 yetiĢkin kiĢinin
Okuma Yazma öğrenmesi için 3 kurs açtı .Yapıcıoğlu , Topaltı ve Tınaztepe Ġlköğretim Okullarında açılan kurslar, 06-Kasım-2012 tarihinde baĢladı ve 20-Nisan-2013 tarihinde bitecek . Okuma
Yazma Kursları‟nda, 26 ile 58 yaĢları arasındaki , 8
kadın ve 29 erkek okuma yazma öğrenecek .
KarĢıyaka Rotary Kulübü 26 Aralık 2012 günü Ġzmir Ahmed
Adnan Saygun Sanat Merkezinde "Su Hayattır YaĢamdır"
konulu bir fotoğraf sergisi açtı. Sergi KarĢıyaka Rotary Kulübü Üyeleri tarafından çekilen fotoğraflardan oluĢtu. Sergi
açılıĢında düzenlenen Kokteyldeki yiyecekler de KarĢıyaka
Rotary Üye ve eĢleri tarafından hazırlandı. Fotoğrafların
satıĢından elde edilecek gelir KarĢıyaka Rotary Kulübünün
Zübeyde Hanım Mahallesi Toplum Birliğindeki projelere harcanacaktır. Sergi sonrasında bir de Yeni Yıl Konseri düzenlendi. Acapella Boğaziçi Müzik Grubu izleyenlere güzel vakit
geçirtti. Sergi ve Konsere 5. Grup Kulüplerimizin devam
eden TLG Semineri kursiyerleri de katılmıĢlardır.
100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübü 26 Aralık 2012 tarihinde Dinlerin KardeĢliği temasıyla Ġzmir Alsancak Anglikan Kilisesinde bir Yeni Yıl Konseri düzenledi.
D-2440 Bölge Gençlik DeğiĢim Komitesi, bölgemizde misafir
ettiğimiz DeğiĢim öğrencileri için Noel yemeği düzenledi.
Ġzmir Alliance Restaurant'ta düzenlenen gecede, Ġzmir ve
Bursa'da misafir ettiğimiz Uzun Dönem DeğiĢim öğrencileri
ile 1 Kısa Dönem DeğiĢim öğrencimiz ve geçtiğimiz sene
yurtdıĢında eğitim görmüĢ DeğiĢim öğrencilerimiz bulundular. Gecenin sonunda öğrencilerimize komite üyeleri tarafından hazırlanmıĢ çeĢitli hediyeler de dağıtıldı.
25Sf.
YaklaĢık iki ay önce
GümüĢpala
ġehit
Nazım Bey Ġlköğretim Okulu Zihinsel
Engelliler Özel Eğitim Sınıfı Öğretmenleri Ege Rotary Kulübüne baĢvurarak, çok özel çocukların, zor Ģartlarda
okudukları sınıfın standartlara ve ihtiyaçlarına uygun
biçimde yenilenmesini talep ettiler. Ege Rotary Kulübü
tamamen kulüp üyelerinin sponsorluk anlamında özverili çalıĢmaları neticesinde, kulüp bütçelerinden hiç bir
bedel harcamadan yeni üyeleri Figen Göktürk‟ün giriĢimleriyle bu sınıfı hazırladılar. Bu sınıf 25 Aralık 2012
günü, Dönem Guvernörü GüneĢ ErtaĢ ve EĢi, 9 . Grup
Guvernör Yardımcısı Huriye Serter ve EĢi, Ege Rotary
Kulübü üyeleri, Belediye BaĢkanı, Ġlçe Milli Eğitim Müdürü, okul yönetimi, veliler, öğrenciler ve basın mensuplarının katıldığı bir törenle hizmete girmiĢtir.
2420 2430 ve 2440. Bölgeden 12'Ģer Vakıf Mezunu ile
kurulan Rotary Turkish
Alumni Association, ilk
toplantısını 21 Aralık
2012 günü Ġstanbul'da
Armada Otel'de gerçekleĢtirdi. Toplantıya 2420.
Bölge Guvernörü Sait
Feyzioğlu, 2440. Bölge Guvernörü GüneĢ ErtaĢ, 2430.
Bölge GeçmiĢ Dönem Guvernörü Malik Aviral ve Vakıf
Mezunları katıldılar. Toplantıya Bölgemizden Vakıf Komitesi Mezunlar Komite BaĢkanı GDB Ġnci Tokatlıoğlu,
DemirtaĢ RK BaĢkanı ve GID Komite BaĢkanı Can Köseleci il GDB Özlem Seçkin Seçkin katılmıĢlardır.
KuĢadaĢı Rotary Kulübü 27 Aralık 2012 tarihli toplantısında DilĢen Yılmaztürk
BaĢalan isimli yeni üyesinin üyelik giriĢ törenini gerçekleĢtirdi. Aynı
toplantıda Turizm Yüksek Okul Müdürü Osman
Çolakoğlu'na,
Maketköy Müzesi ve
yaratıcısı Ayhan Çetin'e
ve
Yorgancılık
mesleğinin son temsilcilerinden Fazıl Çetmen'e meslek
hizmet ödülü vermiĢtir.
26Sf.
Konak Rotary Kulübü, iki dönem önce birinci bölümü, geçen
dönem de ikinci bölümü açılan eğitim merkezinin üçüncü
bölümünü hizmete açtı.Sürekli Eğitim Merkezimizde okumayazma ve meslek edindirme kursları verilmekte olup, bu dönem açılan üçüncü bölüm spor merkezi olarak hizmet vermektedir. Konak Rotary Derneği Buca Koop. Eğitim Odası‟ndaki devam eden kurslar;
1.
Ev tekstili kursu Kursiyer sayısı
: 15
2.
Makine nakıĢı kursuKursiyer sayısı
: 15
3.
Kurdele nakıĢı kursuKursiyer sayısı
: 13
4.
Kuaförlük kursuKursiyer sayısı
: 15
5.
Giyim kursuKursiyer sayısı
: 13
6.
Aerobik kursuKursiyer sayısı
: 50
7.
El sanatları kursuKursiyer sayısı
: 13
8.
Ġğne oyası kursuKursiyer sayısı
: 13
9.
Halk oyunları kursuKursiyer sayısı
: 15
Kursiyerlerimizi sık sık ziyaret edip ihtiyaçlarını tespit ediyor
ve gidermeye çalıĢıyorlar. Geçen ay içerisinde laptop bağıĢında bulundular. Kulübümüz eğitimli annelerin daha iyi bir
nesil yetiĢtireceğine inanıyor ve annelerin eğitimine önem
veriyorlar.
Doğa sporları Hobi Grubumuz 1 Aralık 2012 günü Yalova
Limak Butik Otel‟de
YeĢil Rotary Kulübü'nden Günal-Beril Baylan, oğulları Ali; ġekipPınar
Etel;
CemFirdevs ġanlı; Asuman
Durusüt‟le toplanmıĢtır. DemirtaĢ Rotary
Kulübü'nden Serdar
Durusüt'ün oluĢturduğu ekip Termal Otel'in
yanındaki doğa yürüyüĢ parkurunda 5500 metrelik bir yürüyüĢ düzenleyerek
2012 yılının 2. faaliyetini gerçekleĢtirmiĢ bulunmaktadır.
Osmangazi RK ve
TOSYÖV Bursa Ģubesi iĢbirliğiyle "
6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği"
semineri
Uludağ
Ġhracatçılar
Birliği salonunda 92
katılımcıyla gerçekleĢtirdi.
27Sf.
Güzelyalı Rotary Kulübü 24 Aralık 2012 tarihinde Behçet Uz
Çocuk Hastanesi Çocuk izlem merkezine (Çocuk istismar
merkezi ) ziyaret etiler. Ziyaret esnasında çocuklara kalem,
defter, çanta gibi hazırlanan destek paketleri hediye edildi.
Ġhtiyaç olarak dile getirilen 6 kiĢilik Polis barınma konteyneri
Sn. Rtn. Erol Amado tarafından karĢılanma sözü verildi. Buna ilaveten merkezdeki çocuklara katkı sağlamak amacı ile
yardımlar devam edecek olup, ilk parti çorap, iç çamaĢırı
paketleri en kısa zamanda çocuk izlem merkezine teslim
edilecektir.
UR 2440.BÖLGE KONFERANSI
09-12 MAYIS 2012
FETHİYE LYKIA WORD OTEL
MAVİŞEHİR RK ORGANİZASYONUNDA
28Sf.
Görme Özürlüler için oluşturacağımız
yemek kitabı projemize yolladığınız
tariflere;
Bandırma RK Eşlerinden “Bu Bebekler Hepimizin” Kampanyası; 18 Aralık 2012 Salı Günü Bandırma Rotary Kulübü EĢleri daha önceden hazırladıkları örgü bebek kıyafetleri ve bebek bakım malzemelerinden oluĢan hurçları
ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya baĢladılar.
http://mutfaktanguzelkokular.shutterfly.com
Adresinden ulaşabilirsiniz.
Gündoğdu Rotary Kulübü Eşler Komitesi; tarafından Alsancak Sir Winston‟da 19 Aralık 2012‟de E.Ü. Tıp
Fak. Çocuk Hastanesi Travma Gözlem Birimi‟ne Ultrasonografi ve Ekokardiyografi Cihazı temin edilmesi ile ilgili
Agora ve Ege Rotary Kulübü 15 Aralık‟ta birlikte ger-
proje kapsamında
Kermes gerçekleĢtirildi.
Aynur
Erenay‟ın BaĢkanlığında EĢler Komitesi Sevda Çelikkaya,
Bahar Engin, Remide Arkun, Zühre
Gürel, Ebru Karabacak, Arzu Özmızırak, Mine Uysal, Özlem Erel ve Ayten
Alpay‟ın hazırladıkları dolmalar, sarmalar, reçeller, börekler, pastalar, kekler, kurabiyeler, yastıklar, kırlentler, yılbaĢı süsleri ve hediyelik eĢyalarla katkıda bulundukları ve
bütün gün stantta bulunarak destek verdikleri Kermesin
ilki baĢarılı bir Ģekilde tamamlandı. Banu ġahinoğlu‟nun
ev yapımı Ayva Reçelleri ile, Meral Çapa‟nın Matmazel
Coco Havluları ile, Kıvanç Kocakıran‟ın özel tasarım takılarıyla ve Reyhan Özlen‟in tabloları ile katkıda bulunduğu
Kermes‟e Rotaryenlerin ve ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu.
29Sf.
çekleĢtirdiği yılbaĢı kutlamasında Agora ve Ege Rotary
Kulübü eĢlerinin bulduğu,
Dokuz Eylül Üniversitesi
Müzik Öğretmenliği Bölümde okuyan baĢarılı 3 öğrenci, bilet satıĢından sağlanan
gelir ile Rusya‟da Nisan
2013 de gerçekleĢecek olan
“Altın Kubbeler Uluslararası
Tiyatro, Dans ve ġan YarıĢmasına katılabilmeleri için
gerekli olan bütçeyi oluĢturdular.
Agora Rotary Kulübü EĢler Komitesi, Behçet Uz Çocuk Hastanesinde yatan çocukların ihtiyaçlarını tespit
ederek daha
önceki yıllarda da yaptıkları gibi bu
iht iyaçlar ın
karĢılanmasına katkıda
bulunmayı
planlıyorlar.
Bu proje için
Behçet Uz
ile görüĢtüler ve onlardan ihtiyaç listelerini oluĢturmalarını
istediler. Geliri için tüm eĢlerin katılımı ile Lavanta Keseleri yapıp satmaya baĢladılar.
Manisa RK Eşlerinin; 12 Aralık ÇarĢamba günü gerGüzelyalı Eşleri 06 Aralık tarihinde Kordon Otelde geleneksel hale gelmiĢ kermeslerini düzenlediler. Kendi el
emekleri dıĢında bu sene ÇağdaĢ YaĢam Derneği‟ninde
öğrenim gören öğrencilerin annelerinin el emeklerinin yer
aldığı kermeste ürün yelpazesi oldukça çoktu.Elde edilen
gelir Kulübün burs fonuna aktarılacaktır.
çekleĢtirdiği etkinliğe Manisa Huzurevinden 35 kiĢi katıldı. EĢlerimiz
misafirlerini Manisa kır kahvesinde ağırladı , herkes evinde yemekler yaparak getirdi.
Yemek, tatlı ve içecek ikramı yapıldı, herkese çanta içinde yeni yıl hediyeleri dağıtıldı , müzik grubu ayarlandı ve
Türk sanat müziği ile misafirlerin eğlenmeleri sağlandı .
Sohbetler yapılarak dertlerine ortak olundu . Günün sonunda yaĢlılarımız güzel bir gün geçirmiĢ olmanın mutluluğu içinde huzurevine döndü .
Karşıyaka Rotary Kulübü Eşleri ; ÇağdaĢ birey sadece kendinden değil „kendinden daha Ģanssız ve zor
durumda olanlardan da sorumludur‟ ilkesinden hareketle
geliri „Ġzmir Hasta Çocuk Evleri‟ ne aktarılmak üzere ikinci
el giysi satıĢının yapıldığı kermesi baĢarı ile tamamlayarak 6.000 TL gelir elde ettiler.
İnegöl Rotary Ailesi 07.12.2012 tarihinde Gaziosman-
Söke Rotary Kulübü Eşleri; 12 Aralık ÇarĢamba günü Sıdıka Ġlköğretim Okulu, Okul Aile Birliği Ġle müĢtereken düzenlenen Kermese daha önce EĢli BağıĢ Projesi
ile BiliĢim Sınıfı yaptıkları projenin devamı için destek verdiler. Söke Endüstri Meslek Lisesine yapılacak olan EĢli
BağıĢ Projesine Fon Yaratmak amacıyla 17 Aralık Pazar-
30Sf.
paĢa Ġlkokulu Engelliler Sınıfındaki Ġhtiyaç sahibi öğrencilere kıĢlık giysi (bot ve mont) desteği yapıldı.Ġnegöl
Rotary Kulübü EĢleri Sevgi Bebekleri Projesi Ġçin yoğun
bir Ģekilde sevgi bebeklerini örüyorlar.Sevgi bebekleri satılarak geliri Polio Plus a bağıĢlanacaktır.
9. Grup Kulüpleri BaĢkan EĢlerinin dönem baĢından
Urla Rotary Eşleri 24 Aralık 2012 tarihinde Behçet Uz
Hastanesi Onkoloji servisini ziyaret ettiler.Daha önce hastaneyle yapılan görüĢmede çocukların yılbaĢı dileklerini
öğrenen eĢler çocukların isteklerini yerine getirmeye çalıĢtılar. O gün için ayarlanan palyaço sayesinde çocukları
eğlendirdiler.
beri hazırlandığı 19 ġubat‟ta gerçekleĢtirilecek olan “BarıĢ
Konferansı‟na”
gelir elde edebilmek için, BarıĢ
Yastıkları hazırladılar. Projelenin
baĢından
sonuna kadar bir
fiil
çalıĢarak
emeklerini ortaya koydular.
Demirtaş Rotary Kulübü eşlerini bu yıl devam ettir-
Balıkesir Rotary Kulübü EĢlerinin gelenekselleĢtirdiği
2. El Giysi SatıĢı Etkinliğini Kulüp üyelerinin yoğun katılımı
ile 30 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında
gerçekleĢtirdi. EĢlerin bir yıllık çalıĢmaları sonucunda hazırladıkları giysileri
sat ıĢa
sunuldu.
Ürünlere gösterilen
yoğun ilgi Kulüp üyelerini oldukça memnun etti.
Karagöz Rotary Kulübü eĢleri 22 Aralık 2012 Cumartesi günü
Pembe ÇarĢı'da Kermes düzenledi. 37 masa
satıĢı ve tüm
kulüp
üye
eĢlerinin tam
katılımıyla
hazırladıkları
yiyecek standında baĢarılı bir kermes
gerçekleĢtirdiler.
Elde
ettikleri geliri
kulübün etkinliği
olan
10 okul 5000
çocuk projesinde kullanmak üzere ayırdılar. 1 okulun tuvalet ve lavabo değiĢimi eĢlerimiz tarafından gerçekleĢtirilmiĢ olacak.
31Sf.
mekte oldukları "Güzel Bir Gün" projesinin 3. ayağı 28
Aralık günü Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesinde gerçekleĢti. DemirtaĢ
Rotary kulübü eĢleri
ONKODAY derneği üyeleri ile birlikte Uludağ
Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkolojî bölümünde
yatan çocuk hastalarla
yeni yılı kutladı. Önce
Onkoloji Bölümünde yeni yıla ağacı birlikte süslendi. Ardından Çocuk Onkolojisi
bölümünde yatan çocuk hastalar odalarında ziyaret edilerek, hediyeler verildi. Ardından hasta yakınları ile birlikte yılbaĢı pastası kesildi. Yılın bu son günlerinde hasta çocuklara
ve ailelerine güzel bir
gün yaĢatarak onların
güzel umutlarla yeni bir
yıla girmesi amaçlandı. Bu anlamlı projede
yer alan Hülya Köseleci, Olcay Ünlü ve özlem
Doğan olmak üzere tüm
eĢlerimize teĢekkür ederiz.
Alsancak Rotary Kulübü eşleri Tepecik SSK Çocuk
Onkolojisinde yılbaĢı partisi yaptılar. Onlara Umut
oldular. Ġhtiyaçları
olan, iç çamaĢırı,
terlik, pijama, çorap, oyuncak gibi
malzemelerden
oluĢan hediyeleri
çocuklara tek tek
dağıttılar.Onlara
kendi
evlerinde
özel olarak yaptıkları, kek,poğaça, börek ikram ettiler.
ARALIK AYI DEVAM RAPORU
Guvernörün Yol Haritası…
Ocak Rotary Bilinçlendirme Ayı...
7 Ocak Delikliçınar RK - Üyelik Semineri
8 Ocak Çakabey RK Guvernör Ziyareti
9 Ocak Konak RK Guvernör Ziyareti
10 Ocak Efes RK Guvernör Ziyareti
11 Ocak Urla RK - Genco Erkal Tiyatrosu
12-13 Ocak Yarıyıl ve Koordinasyon Toplantısı - Edremit RK
14 Ocak Nilüfer RK Guvernör Ziyareti
15 Ocak Gökdere RK Guvernör Ziyareti
16 Ocak Yıldırım Bayezıd RK Guvernör Ziy.
22 Ocak İzmir RK Guvernör Ziyareti
28 Ocak Ege RK Konser
30 Ocak Alsancak RK Mübadele Paneli
31 Ocak Alsancak RK Kısa Film Yarışması
Çeşme Rotary Kulübü eski üyelerinden Mustafa
Sağnak’ın eşi,
Bandırma RK Üyesi M.Ali Ozar'ın babası,
Karagöz Rotary Kulübü üyesi Vural Doğar’ın Annesi,
Balçova RK üyesi Şafak Özpoyraz ve Göztepe
RK Üyesi Ufuk Tan’ın Dayısı ayrıca GDG. Metin Çelikbilek’in Kayın Biraderi Sezgin Serbester
30 Haziran Üye 31 Aralık Üye
Dönem
Sayısı
Sayısı
Artış-Azalma
47
50
3
23
24
1
19
19
0
19
19
0
KULÜBU
BURSA
DEMĠRTAġ
GEMLĠK
GÖKDERE
Aralık Devam
Ortalaması
88%
91%
80%
76%
Toplantı
Sayısı
4
5
4
5
MURADĠYE
BADEMLĠ
ÇEKĠRGE
MUDANYA
NĠLÜFER
ULUDAĞ
YEġĠL
ĠNEGÖL
KARAGÖZ
OSMANGAZĠ
TOPHANE
20
38
21
14
25
40
23
20
17
41
24
17
37
21
12
28
42
23
20
21
37
24
-3
-1
0
-2
3
2
0
0
4
-4
0
63%
55%
82%
75%
81%
64%
70%
75%
77%
76%
71%
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
YILDIRIM BAYEZĠD
AYVALIK
BALIKESĠR
BANDIRMA
ÇANAKKALE
EDREMĠT
BALÇOVA
BOSTANLI
ÇAKABEY
ÇĠĞLĠ
KARġIYAKA
MAVĠġEHĠR
BORNOVA
ĠZMĠR
MANĠSA
SALĠHLĠ
TURGUTLU
ÇEġME
EFES
GÜNDOĞDU
KONAK
URLA
ALSANCAK
BUCA
DOKUZEYLÜL
KORDON
GÜZELYALI
MENEMEN
AGORA
EGE
GAZĠEMĠR
GÖZTEPE
42
8
33
29
26
18
25
30
25
28
38
48
38
57
21
27
20
21
22
33
34
24
50
26
45
33
39
10
24
16
17
50
42
8
36
28
25
20
25
30
20
28
41
48
43
55
24
27
19
21
22
33
33
24
50
24
45
39
39
11
24
16
17
50
0
0
3
-1
-1
2
0
0
-5
0
3
0
5
-2
3
0
-1
0
0
0
-1
0
0
-2
0
6
0
1
0
0
0
0
79%
90%
72%
68%
86%
62%
65%
67%
95%
60%
55%
82%
67%
66%
68%
72%
66%
57%
72%
82%
56%
60%
55%
59%
90%
66%
74%
70%
82%
92%
70%
80%
3
4
4
5
3
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
100.YIL G.BAHÇE
K.ÇALIKUġU
KÜLTÜRPARK
BODRUM
DĠDĠM
KARĠA
KUġADASI
SÖKE
AYDIN
DELĠKLĠÇINAR
DENĠZLĠ
GÜZELHĠSAR
PAMUKKALE
FETHĠYE
MARMARĠS
ÖLÜDENĠZ
25
19
29
29
15
27
21
18
19
16
21
15
17
12
19
18
25
19
30
27
14
27
19
18
17
15
20
14
16
12
18
19
0
0
1
-2
-1
0
-2
0
-2
-1
-1
-1
-1
0
-1
1
72%
70%
70%
45%
60%
70%
75%
80%
60%
80%
85%
71%
73%
60%
80%
75%
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
3
4
4
4
4
1668
1671
3
72%
* PİLOT KULÜP
Vefat etmiştir, Tanrı’dan Rahmet ailelerine sabır
ve başsağlığı diliyoruz.
UR 2440. BÖLGE ROTARY İLETİŞİM ADRESİ
Hürriyet Bulvarı No: 4/1 D. 208 Kavala Plaza Çankaya - İZMİR
Tel : 0 (232) 441 05 16 (232) 441 05 17 Fax: 0 (232) 441 14 24
GSM:0 (533) 689 20 20 [email protected]
32Sf.
web: rotary2440.org

Benzer belgeler