teklif ve şartnameler

Transkript

teklif ve şartnameler
T.C.
VAN VALİLİĞİ
Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sayı : 37.811.563-934/
18/03/2016
Konu : Teklife D avet
Kurumumuzun ihtiyacı olan (39) kalem Tıbbi Cihaz ve S arf M alzemesi Alımı işi için aşağıda yazılı ihtiyaç kalemleri,4734
sayılı kanunun Doğrudan Temin 22/d çerçevesinde satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç
23.03.2016 tarih ve saat 13:30'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
Dr.jr akup İMREN
H alk Sağlığı Müdürü
Satmalma tarih ve saati
T eklif Başvuru Yeri
23.03.2016 - 13:30
V A N H A LK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA K OM İSYON ODASI
Teslimat Yeri
VA N HALK SAĞLIĞI M ÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT BİRİMİ
T eklif Türü
T eklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında
İhtiyaç Listesi
Malın / Işiıı Adı
Sıra No
1
2
-t
BATİKON 1 LİTRELİK
Poşet Eldiven
PAM UK RULO 1 KG
Miktar
Birim
50
5000
Adet
Adet
100
Adet
Adet
ELDİVEN LARGE
20000
5
ELDİVEN M EDİUM
50000
Adet
6
15000
Adet
7
ELDİVEN SMALL
STERİL ELDİV EN N O : 7
50
Adet
8
STERİL ELDİV EN N O : 7,5
50
Adet
4
9
SÜTUR SETİ 02 KESKİN UÇLU
120
Adet
10
11
SÜTUR SETİ 03 KESKİN UÇLU
120
BRANÜL SARI
2000
Adet
A det
12
BRANÜL M AVİ
2000
A det
13
Flaster İpek
300
Adet
14
ESNEK TIBBİ FLA STER (NONW OVEN)
100
Adet
15
OKSİJEN M A SK ESİ Y ETİŞK İN (HAZNELİ)
200
Adet
16
OKSİJEN M ASKESİ PED İA TRİK (HAZNELİ)
200
Adet
17
ENJEKTÖT YEŞİL UÇLU 5CC
5000
Adet
18
ENJEKTÖT SİYAH UÇLU 5CC
8000
Adet
19
ŞEKER STRİBİ CİHAZLI
5000
Adet
20
ASPİRATÖR CİHAZI
6
Adet
100
Litre
10
Adet
2500
Adet
21
Alkol
22
Cerrahi set
23
EN JEKTÖ R 10 CC
24
SARGI BEZİ 20 TELLİ
25
STERİL SPANÇ 8-12 KATLI
26
27
28
H A ZIR PED
50
Top
2000
Paket
M ONİTÖRLÜ PULOKSİM ETRE
2
Adet
PARM AK PULOKSİM ETRE
5
Adet
1000
Adet
Birim Fiyat
Tutar
29
JİNEKOLOJİK M ASA ÖRTÜSÜ
30
31
200
Adet
TANSİYON ALETİ YETİŞKİN (STETESKOPLU)
10
Adet
5
Adet
32
TANSİYON ALETİ PEDİATRİK
(STETESKOPLU')
NEBU LİZA TÖR
5
A det
33
BA N D AJ ELASTİK 6 CM
100
Adet
34
20
Kutu
35
BİSTÜRİ U CU N O : 15 100 LÜ K KUTU
BİSTURİ U CU N O : 22 100 LUK KUTU
25
Kutu
36
ENTÜBASYON TÜP NO: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5
70
Adet
40
Adet
37
O TOM ATİK TURNİKE
38
ABESLANG
39
M ASKE LASTİKLİ
10000
Adet
150
Kutu
EK: Teknik şartname
Satmalmanın Yapılacağı Birim: Van H alk Sağlığı Müdürlüğü
* Teknik şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ederim.
* Fiyatlar KDV hariç olarak verilecektir.
* T eklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
* M alzemeler kurumumuz ilgili deposuna en geç yedi iş günü içerisinde teslim edilecektir.
* Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakam la yazılacaktır.
* T eklif mektubunda ad, soyad veya ticaret ünvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
* T eklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
* Teklif kurumumuzun standart teklif formu ile doldurulacak, veya ilgili firmanın proforma faturasına yazılacaktır.
* İl dışından gönderilen fakslanan tekliflerin aslı posta veya kargo yoluyla peşin ödemeli olarak kurumumuz satınalma birimine
gönderilecektir.
A BD U RRA H M A N GAZİ M A H .BED İÜ ZZA M A N CAD .A RAP BABA 1.SO K A K /V A N H A LK SA ĞLIĞI M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü SATINALM A
BİRİM İ VAN
Telefon: 432 215 84 76-135 Faks: 432 216 84 76 e-posta: salihcin73@ gm ail.com Elektronik ağ: w w w.vanhalksagligi.gov.tr
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
TIBBİ SARF MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMESİ
BATİKON TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KALEM
1.
Povidon iyodür solüsyon en fazla 1 litrelik plastik şişede olmalıdır.
2.
En az 2(iki) yıl miadlı olm alıdır.
3.
Ambalaj üzerinde üretici firm anın adı veya logosu, üretim ve son kullanma tarihi yazılı
olm alıdır.
4.
Malzemenin
UBB'
de
kayıtlı
olması, T.C.
Sağlık
Bakanlığı tarafından
onaylı olması
gerekm ektedir.
5.
Numune
üzerinden
değerlendirm e yapılacak ve firm a tarafından
en az 1 numune
getirilm elidir.
ŞEFFAF ELDİVEN ( NONSTERİL ) TEKNİK ŞARTNAMESİ: 2. KALEM
4.1. Tek kullanımlık olmalıdır.
4.2. Nonsteril olmalıdır.
4.3. Polietilen özellikte olmalıdır.
4.4. Sağ - sol ayrımı olmadan her iki elde de kullanılabilmelidir.
4.5. 100 ' lük oıjinal ambalajında olmalıdır.
4.6. Sağlam olm alı, delik olm amalı, kolay yırtılabilir ve kopabilir olm amalı, kolay giyilebilir
olmalıdır.
4.7. Eldivenlerin bilek kısmı çok bol olmayacak şekilde olmalıdır.
PAMUK RULO TEKNİK ŞARTNAMESİ 3.KALEM
1-Hidrofil pamuk TS 4786 Hidrofil pamuk standardına uygun üretilmelidir.
2-Hidrofil pamuk %100 pamuk liflerinde yapılmış olmalıdır.
3-Gözle muayene edildiğinde koza veya çiğit parçacıkları vb. gibi yabancı maddeler
görülmemelidir.
4-Hidrofil pamuk %0,3 den çok kül içermemelidir.
5-Hidrofil pamuğun yapısında optik beyazlatıcılar kullanılmamalı nem miktarı %7 den fazla
olmamalıdır.
6-Hidrofil pamuk rulo halinde 1 kg şeffaf plastik film ya da lamine kağıt paketler içerisinde
ambalajlanmalı paketler hidrofil pamuğun tozlanmasını kirlenmesini ve nemlenmesini önleyecek
şekilde olmalı ve bariz delik yırtık patlak bulunmamalıdır.
NON STERİL ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ (S-L-M) 4-5- 6.KALEMLER
1- Bir kutuda en az 100 adet olacaktır
2- Doğal lateksten imal edilmiş ve anti allerjen özellikte olmalıdır
3- Small, medium ve large ebatları bulunacaktır
4- Lastikli olacak ve lastik kısmı sağlam olacaktır
5- İhale sırasında numune getirilmelidir
6- Kutular üzerinde üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı veya logosu, seri numarası
yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olacaktır.
7- Firma ve ürün Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır
8- Miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır
STERİL ELDİVEN NO: 7-7,5 TEKNİK ŞARTNAMESİ 7-8.KALEMLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Gamma sterilizasyonlu olmalıdır.
Ambalaj üzerinde gamma ile sterilizasyon yapıldığı yazılmış olmalıdır.
Eldivenin kullanım süresi depo teslim tarihinden itibaren 3 yıl olmalıdır.
Eldivenlerin iç kutusunda ve kolide endikatör olmalıdır.
Eldivenler uzun konçlu olup bilekten kıvırmalı olmalıdır.
Dış ambalajı steril kullanıma sunulmaya (kolay açılma) kolaylık sağlayacak şekilde bir yüzü
medikal kağıt bir yüzü şeffaf film olmalıdır.
Hastanenin ihtiyacına göre istenilen frencher'lerden (numaralardan) teslim edilecektir.
Eldiven ve ambalajı yırtık delik olmamalıdır.
Malzemenin UBB' de kayıtlı olması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması
gerekmektedir.
Numune üzerinden değerlendirme yapılacak ve firma tarafından en az 1 numune
getirilmelidir.
İPEK TEKNİK ŞARTNAMESİ 9-10.KALEMLER
•
Malzeme içeriği doğal ipek olmalıdır.
•
Multifilaman yapıda olmalıdır.
•
Sütür materyali ethiwax ile kaplı olmalıdır.
•
Emilmeyen sütür olmalıdır.
•
Malzeme siyah renkli olmalıdır.
•
Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.
•
Raf ömrü 4 yıl olmalı, son kullanma tarihi poşetlerin üzerinde yazılı olmalıdır.
•
Sütürler teslim edildiğinde raf ömürlerinin en az 3 yıl olmalıdır.
•
İğne boyları istenilen ebatta ve sütür uzunlukları U S P standardına uygun olmalıdır.
•
İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir.bu nedenle iğne
silikonize olmalı ve bu belgelenmelidir.(teklif veren firma ürünün bu özelliği ile ilğili kalite
evrağını teklifinde sunmalıdır.)
•
İğneler en az 400 serisi çelikten olup içindeki nikel oranı en az % 7 ’den imal edilmiş
olmalıdır.
•
Sütür iğneleri 10mm üzerindekiler için +/- %10 tolerans tanınacaktır.
• İğnenin .porteğüde stabil kalacağı şekilde üretilmiş olmalıdır.
• İğne’nin keskin kısmı orta kısımdan bitmiş olmalıdır.tüm bir iğne kısmında devam
etmemelidir.
• Sütür poşeti nem,hava,bakteri geçirmeyecek yapıda çift ambalaj veya tek folyo ambalaj
olmalıdır.
• Dış ambalajdan okunabilen tüm metrik ve teknik bilgiler,iç ambalajda’da veya sütürün
sarılı olduğu kartondada aynen bulunmalıdır.bu bilgiler etiket halinde değil.baskı halinde
olmalıdır.
• Absorbe olmayan sütür sınıfına girse de her yıl %15-20 si vücut tarafından hidroliz
yoluyla emilmelidir.
• CE ve ISO 9001 belgesi olmalıdır.
• Sütür uzunlukları USP standardına uygun olmalıdır.
• Firma;miadı dolmasına 3 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
• Ayrıca firma ihale sonrası istenen miktarda numune getirecek,numuneler test edilecek ve
uygun olmayanlar ihale dışı tutulacaktır.
• Numuneler görülecek ve denenerek alınacaktır.
BRANÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ ( MAVİ- SARI)
11-12.KALEMLER
1. Kanül kısmı Virgin teflon (PTFE) den yapılmış olmalı
2. Kanül X -ray ışınlarına karşı radyoopak özellik taşımalı
3. İğne ucu, hastada acı yaratmayacak şekilde sivri ve uygun kesimli olmalı, iğne üzerinde
pürüzlenme olmamalı, ışığa doğru tutulduğunda üzerinde lekelenme ve renk tonu farkı
olmamalı olmamalı
4. Kanül kendi kendine kapanan enjeksiyon portlu olmalı, enjeksiyon portu kapaklı olmalı
5. Kanülün IV puşe yapılan enjeksiyon portu kapağa tam oturmalı, istemsiz açılmamalı
6. IV kanülün kapağı vidalı olmalı ve serum seti, kan seti step-cock ve vb.
bağlantılarla uyumlu olmalı
7. Renk kodlu olmalı, çapları uluslararası standardına uygun olmalı
8. İğne plastik kılıfı damara girerken çelik iğne ile uyumlu olmalı
9. Plastik kılıf, kaygan ve şeffaf olmalı, delik ya da çatlak olmamalı
10. Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli, kolayca girmeli damara
girerken plastik kılıf büzülmemeli, geriye kıvrılmamalı
11. Plastik dış kılıf, sıyrılma riskine karşı konik formda olmalı ve kanül ucunun başlama
noktasına kadar uzanmalı ve kanül kullanma esnasında plastik kısım ciltten kolayca
girebilmeli
12. Plastik dış kılıf, kolay ponksiyon için özel forumda ince çeperli yüksek akım hızlı teflondan
olmalı,
13. Dış yüzey üzerinde radyoopak çizgi olmalı
14. Kanül hidrofob ve transparan kan tutuculu olmalı
15. Kanül arkasında ayrılabilir luer lock kapakçık olmalı ve Luer lock koruyucu kapağının dış
ucu kapalı olmalı
16. Sabitlemenin çok rahat yapılabilmesi için, kanatların yumuşak, rahat, açılabilir ve iz
bırakmayacak şekilde olmalı
17. Steril tekli paketlerde olmalı
18. İntraket ambalajı steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı
19. Steril ambalaj depolama esnasında yırtılıp kırılmayacak materyalden olmalı
20. Kanül tek elle kullanılabilir yapıda dizayn edilmiş olmalı
21. Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen
malın son kullanma tarihi en az 4 yıl olmalıdır.
İPEK FLASTER TEKNİK SARTNAMESi 13 KALEM
1-Yapıştırıcı özelliği iyi dağılmış kumaşı her iki istikamette kolay yırtılan, cilde kolay yapışıp
reaksiyon yapmayan özellikte olmalıdır
ESNEK TIBBİ FLASTER (NONVVOVEN) TEKNİK ŞARTNAMESİ 14. KALEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Her türlü cerrahi uygulamada tespit amacıyla kullanılabilmeli
Beyaz rekli, ipeksi materyalden yapılmış ve hipoallerjik olmalı
Cilt yüzeyine tatbik edildiğinde iyi yapışmalı
Enine, boyuna düzgün şekilde kopmalı
Elle kopartılabilir olmalı (makas kullanmayı gerektirmemeli)
X-Ray geçirgen olmalı
Flaster rulosu kullanılmak üzere açıldığında yapışkanlığı alt kısımdaki bölüme geçmemeli
Kalem ile üzerine yazı yazılabilmeli
Vücut hareketim engellememeli
Suya, terlemeye dirençli olmalı (yapışkanlığını uzun süre muhafaza etmeli
Ambalajın üzerinde son kullanım tarihi yazılı olmalı
Teklif edilen üründen en az bir adet numune ihale esnasında sunulmalıdır.
OKSİJEN MASKESİ HAZNELİ (YETİŞKİN-ÇOCUK) TEKNİK ŞARTNAMESİ 15-16.KALEM
1.
2.
3.
4.
5.
Maske yetişkin ve çocuk boylarda olmalıdır.
Maske ağız ve burnu beraberce içine alacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
Maske, PVC esaslı maddeden üretilmiş olmalıdır.
Maskenin hastaya uyumu için her iki taraftan ayarlanabilir lastik tutucu bulunmalıdır.
Pakette oksijen tüpüne takılan başlıkla uyumlu, PVC esaslı bir ara hortum ile beraber
bulunmalıdır.
6. Malzemenin UBB' de kayıtlı olması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması
gerekmektedir.
7. Numune üzerinden değerlendirme yapılacak ve firma tarafından en az 1 numune
getirilmelidir.
ENJEKTÖR 5CC -1 0 CC SİYAH VE YEŞİL UÇLU 17-18-23. KALEMLER
1.
Enjektörlerin her biri ayrı steril ambalajlarda olacak ve kutular halinde teslim edilecektir.
2.
Ambalajların üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi ve ne ile sterilize edildiği açıkça belirtilmiş
olmalıdır.
3.
Enjektör üzerindeki çizgiler okunaklı olmalı ve kolay silinmemeli. Pistonlar işlem sırasında gövdeden
çıkmamalıdır.
4.
3 parçalı olmalı, akıntı, sızıntı yapmamalı, pistonu kolay çekilebilir olmalıdır.
5.
Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miatlı ve Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
6.
Pistonu enjektöre tam oturmalı ve iyi aspire etmeli.
7.
İğneler dokuda rahat kaymalı uçları dokuyu tahrip etmemelidir.
TİTUBB kaydı olmalıdır.
ŞEKER STRİBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 19.KALEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
EASYMAX marka şeker cihazına uygun olmalıdır.
50'lik(25+25) kutular halinde olmalıdır.
Doğru ölçüm yaptığı test edilerek raporlanmalıdır.
25 şeker cihazıyla birlikte verilmelidir.
Test ölçümü için 2 kutu solüsyon birlikte verilmelidir.
Strip ve test ölçüm solüsyonun depo tesliminden itibaren en az 2 yıl son kullanma tarihi
olmalıdır.
7. Numune üzerinden değerlendirme yapılacak ve firma tarafından en az 1 numune
getirilmelidir.
8.
Malzemenin UBB' de kayıtlı olması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması
gerekmektedir.
ASPİRATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 20.KALEM
1- Cihaz cerrahi müdahaleler veya aspiratör gerektirebilecek müdahalelerde kullanılmak üzere dizayn
edilmiş olmalıdır.
2- Atık toplama kavanozu 2 adet 5 litrelik kapasiteye sahip olmalıdır. Kavanoz en az 200 cc kademeli
derecelendirilmiş olmalı ve derecelendirme rahatlıkla görülebilmelidir. Derecelendirme için etiket
veya boya kullanılmamalıdır.
3- Gerektiğinde cihaza tek kullanımlık aspirasyon kavanozları takılabilmelidir.
4- Cihazı rahat hareket ettirebilmek cihazın üst seviyesinde bir tutma kulpu olmalıdır. Bu kulp ve
cihazın tekerlek seviyesinde bulunan ikinci kulp cihazı çepeçevre sarmalı ve cihazı dış darbelerden
korumalıdır. Cihazın kavanozları bu koruma kulpları arasında cihaza monte- de monte edilebilmelidir.
5- Cihazın imalatında normal hava şartlarında dahi paslanmayacak malzeme kullanılmalıdır.
6- Cihazda ON-OFF olduğunu gösteren sinyal lambası bulunmalıdır.
7- Cihazın üzerindeki ON-OFF düğmesi aynı zamanda cihazın vakum gücünü kademesiz 0-650 mm /
H g arası ayarlayabilmelidir. Ayarlanan değer cihazın en üst seviyesinde dış darbelerden korunmak
amacıyla gövdeye gizlenmiş manometreden görülebilmelidir.
8- Cihaz deniz seviyesinden 0 - 650 mmHg. vakum yapabilecek güçte olmalıdır. Vakum değeri bu
limitler arasında kolaylıkla kademesiz ayarlanabilir olmalıdır.
9- Cihazın ön orta bölümünden 1 (bir) adet vakum girişi olmalıdır. Bu vakum girişi üzerinde bulunan
hortum a 1 adet bakteri tutucu filtre konnekte edilmiş olmalıdır. Filtre rahatlıkla sökülüp,
takılabilmelidir. Filtreler şamandıradan sonra ikinci emniyet olarak görev almalıdır. Filtreler cihaz ile
aynı markadan orijinal aksesuar olmalıdır. Cihaz teslimatında bu özellik demo yapılarak uygunluk
alınmalıdır.
10- Cihazın atık toplama kavanozu ve kapağı plastik olacaktır. Kavanoz cihazın orta bölümünde
bulunan profil lamaya kavanoz kapağındaki bir düğme ile kolaylıkla takılıp çıkartılabilmelidir.
Gerektiğinde kavanoz ve kapağı ameliyathane içinde açılmadan kavanoz kapağından tutularak
ameliyathane dışına kadar götürülebilecek dizayna sahip olmalıdır.
11- Atık toplama kavanozunda pompaya sıvının kaçmasını önleyecek valf sistemi olmalıdır.
12- Cihaz kuru pompa sistemine sahip olmalıdır.
13- Vakum pompası en az 501t/dak hava emişi sağlayacak güçte olmalıdır.
1 4- cihaz 220V 50Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.
15- Cihazın kablosu cihazın üzerine sarılabilme imkanına sahip olmalıdır.
16- Cihaz maximum 480X480X830mm ebatlarında olmalıdır.
1 7- Cihazla birlikte aşağıdaki yedek parçalar ücretsiz verilmelidir.
18-1 adet yedek hortum 4 adet Orijinal filtresi olmalıdır.
1 9- T.C. İl aç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Banka sına (TİTUB) kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler
ihale dosyasında sunulacaktır.
ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ 21.KALEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
% 96 ( V/V ) Etil Alkol olmalıdır.
Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır.
Alkol denatüre edilmemiş ( içine katkı maddesi konulmamış) olmalıdır.
Etil Alkol’de ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık
görülmeyecektir.
Teklif edilen ürün TAPD K (Tütün,Tütün Mamülleri ve Alkollü İçecekler Piyasası
Düzenleme Kurulu) nun Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının etil alkol
ihtiyacı için belirlemiş olduğu standartlara uygun olmalıdır.
Teklif verecek firmalar TAPD K’nin kurum yetkili alkol dağıtım firmaları
listesinde olmalıdır.
İthalatçı firmalar TAPD K tarafından firma adına düzenlenmiş ve ithal edilen
alkolün 1.sınıf alkol olduğunu belirten ithalata uygunluk belgesinin Noter
onaylı kopyası olmalıdır.
Getiren firmanın “ T.C . Tütün, Tütün mamülleri ve alkollü içkiler piyasası
düzenleme kurumu" tarafından firma adına düzenlenmiş Dağıtım Yetki
belgesinin Noter onaylı Kopyası olmalıdır.
Etil Alkol 5 litrelik Sert Plastikten yapılmış ve kolayca dökülebilmesi için
musluğu bulunan bidonlarda teslim edilmelidir. Etiketin boyutları en az 74mm x
105mm olmalıdır.
10- Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmeli,
etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve sudan etkilenmeyecek
kalıcı özellikte, okunabilir renkte bir etiket olarak ambalaja sağlam olarak
yapıştırılmalıdır.
11- Etikette ürünün adı hacmen % alkol miktarı net ambalaj hacmi, kullanım
ve muhafazasına yönelik bilgi, üreten, ambalajlayan ve ithal eden firmanın
ticari ünvanı ve adresi bulunmalıdır. Tarımsal kökenli veya sentetik şeklinde
hammadde bilgisi verilmelidir.
12- Teslim edilecek alkol partisine ait teknik özellikler ve analiz raporunu
belirtir belge verilmelidir.
13- Satın alınan alkol kontrol ve muayene edildikten sonra kabul edilecektir.
14-Teklif veren firmalar en az 500
cc örnek getireceklerdir
KÜÇÜK CERRAHİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 22.KALEM
SET İÇERİSİNDE:
1- M akas
2- Penset
3- Bistüri sapı
4- M askito eğrisi
5- Koher pensi
6- Eğri m akas
7- portegü
8- Cerrahi set özelliğine sahip taşım a ve saklam a çantası
9- Num une getirilecektir.
GAZLI BEZ (20 TEL): 24 . KALEM
Bir santimetrekaredeki atkı ve çözgü sayısı yirmi telden imal edilmiş, ambalaj üzerinde imal eden firma adı
okunur ve görülür şekilde olmalıdır. Gazlı bez suyu emmelidir ve pamuktan imal edilmiş olmalıdır.Teklif edilen
üründen en az bir metre numune ihale esnasında sunulmalıdır.
1.
Atkı ve çözgüler arasında uzaklık eşit olup; bezin homojen bir görünümü olmalı, 1 cm2 de atkı sayısı 10,
çözgü sayısı 10, en az toplam 20 telli olmalı,
2. Pamuktan başka yabancı elyaf ihtiva etmemeli
3. Apreli olmamalı; herhangi bir boya ihtiva etmemeli; durmakla sararmış olmamalı, herhangi bir şekilde kirli
görünmemeli
4. 7.5 (±0,5) x 7.5 (±0,5) cm ebadında 9 veya 12 kat olmalı
5. 5'li steril paketler halinde olup bir yüzü şeffaf steril ambalâj poşet içinde olmalı ve poşetin diğer yüzünde
bandın son kullanma tarihi olmalı
6.
7.
20 adet steril paket tek bir kutu içerisinde olmalı
Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
PARMAK TİP PULSE OKSİMETRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Yİ
1. Cihaz; LCD ekrana sahip olmalıdır.
2. Cihaz; yetişkin ve pediatrik hastalar için kullanılabilmelidir.
3. Parmaktan non ınvazıv olarak oksijen saturasyonu ve kan basıncı ölçümlerini yapabilmelidir.
4. Cihaz herhangi bir prob ve ara kablo bağlantısına gerek duymayan ölçüm yapabilmelidir.
5. Cihaz; spo2 ölçüm aralığı %0-100 olmalıdır.
6. Cihaz; 1,5V, 2A alkaline batarya ile çalışmalıdır.
7. Batarya en az 24 saat kullanılabilmelidir.
8. Düşük batarya durumunda ekranda uyarı verilmelidir.
9. Cihaz batarya tasarrufu sağlamak amacıyla ölçüm bittiğinde 8 saniye içinde otomatik kapama
özelliğine sahip olmalıdır.
10. Cihaz 1 yıl garanti kapsamında olmalıdır. Satıcı firma bunu yazılı taahhüt etmelidir.
11. Cihaz ile birlikte, 2 adet şarj edilebilir alkaline batarya ve şarj cihazı verilmelidir.
12. Verilecek şarj cihazı 220 V 50 hz şebeke cereyanı ile çalışmalıdır.
13. Satıcı firma, teklifle beraber tek yetkili satıcı olduğunu satın alma komisyonuna ibraz etmelidir.
14. Cihaz uluslar arası kalite standartlarına (ISO, CE, TÜV vs) haiz olmalıdır
PULSE OKSİMETRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 26.KALEM
1. Arter kanındaki 02 saturasyonunu sürekli olarak gösteren, konsol tipi (dahili bataryalı, herhangi
bir adaptöre veya şarj aletine bağlanmadan direk olarak şebeke gerilimi ile çalışan,
taşınabilmesi için sabit bir tutamağı olan göstergeleri yatay konumda okunabilen bir sistem)
olmalıdır.
2. Cihaz yetişkin, pediatrik ve neonatal hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. Sistemin saturasyon ölçüm aralığı % 0-100 olmalıdır.
4. Nabız ölçüm aralığı 15-300 a t ı m / dk olmalıdır.
5. Cihaz düşük perfüzyonda % 0.1-%20 nabız genlik aralığında ölçüm yapabilmelidir.
6. Cihaz SP02 ölçümünü en az %70-% 1 00 aralığında, hareketsiz yetişkin ve pediatri hastalarında
en fazla ±%2, hareketsiz neonatal hastalarda en fazla ±%3 doğruluğunda yapmalıdır.
7. Cihazda oksijen saturasyonu ve nabız için ayarlanabilir alt ve üst alarm tertibatı ve düşük pil
seviyesi, sensör arızası alarmları olmalı, alarmlar geçici bir süre için susturulabilmeli. Sesli
alarmların açık kapalı olduğu cihazın ön panelinde görülmeli.
8. Alarm ve pulse uyarı ses şiddeti ayarlanabilmelidir.
9. Nabız ve Sp02 için alt ve üst alarm limitleri ayarlanabilmelidir.
10. Sistem elektrik kesintisi halinde tam şarjlı iken en az 6 (altı) saat çalışabilecek dahili şarj
edilebilir bataryası olmalıdır ve cihaz şebeke gerilimine bağlıyken otomatik olarak şarj
olmalıdır. Bataryanın şarj olduğunu gösteren bir uyarı ışığı bulunmalıdır.
11. Cihazın ön panelinde LED ve LCD nitelikli ekrana sahip olmalıdır.
12. LED ekranda oksijen saturasyonu ve nabız değeri görülebilmelidir. LCD ekranda saturasyon ve
nabız alt-Üst alarm limitleri, dalga formu, alarm durumu, bataryanın durumu ve o anki saat
izlenebilmelidir, istenildiğinde LCD ekran tek tuş yardımı ile kapatılabilmelidir.
13. Prob ara bağlantı kablosu, cihazdan kolayca ayrılmaması için cihaz üzerinde kilit sistemi
bulunmalıdır.
14. Hastaya ait 72 saatlik parametreler (nabız ve Sp02 ) 1 'er dakikalık aralıklarla cihazın
hafızasında saklanmalıdır.
15. Cihaza istenen komutlar cihazın ön panelindeki dokunmatik tuşlar ile verilebilmelidir.
16. Cihaz, hasta hareketinden kaynaklanan artifakları tespit eden bu sayede hatalı alarm
vermeyen ve hareketin devam etmesi halinde bile hastanın nabzını ve saturasyonunu doğru
olarak ölçmeye devam eden teknolojiye sahip olmalıdır.
17. Cihazın ağırlığı 2 kg'ı geçmemelidir.
18. Cihaz 220 V 50 Hz şebeke gerilimiyle çalışmalıdır.
19. Cihaz 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Ayrıca garanti süresi sonrasında 1 O (on) yıl süreyle ücret
karşılığı yedek parça temini ve teknik servis garantisi olmalıdır.
20. Cihaz prob bağımlısı olmamalıdır. Ara kablosu orijinal olmalıdır.
21. Cihaz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.
Orijinal SP02 Ara kablo
1 Adet
Reusable SP02 Probu
1 Adet
Power kablosu
1 Adet
STERİL PED TEKNİK ŞARTNAMESİ 28.KALEM
1. Pedler tıbbi cihaz yönetmeliğine uygun gazlı bez ve pamuktan imal edilmeli
2. 10x15 cm ebatlarında olmalı, pedler cerrahi tıp katlama şeklinde olmalı
3. Santimetre başına çözgü teli sayısı en az 10, atkı teli sayısı en az 10 olmak kaydıyla, kullanılan pamuk
%100 koton olmalı, uzun lifli olmalı, beyaz, kokusuz olmalı, tam hidrofil olmalı, hidrofili testlere uygun
olmalı, boya kullanmadan beyazlatılmış olmalı, su tutucu özelliği yüksek olmalı, asit ve alkali ihtiva
etmemeli (PH nötr)
4. Pedde kullanılacak pamuğun kalınlığı 1 cm olmalı, En az 10 g (±2 g) pamuk içermeli
5. Pamuklu ped, 10 cm x 15 cm (±0,5cm) ebatlarında dikdörtgen biçiminde, pamuk gazlı bez içerisine
muntazam yayılarak ve gazlı bez tarafından tamamen kaplanarak, kenarlarından serbest lifler ve pamuk
sarkmayacak şekilde dikişsiz olarak hazırlanmış olmalı
6. 2’li steril paketler halinde olup bir yüzü şeffaf steril ambalâj poşet içinde olmalı ve poşetin diğer yüzünde
bandın son kullanma tarihi olmalı
7. Malzemeler teslim esnasmda hasar görmeyecek şekilde paketlenmeli, hasar gören paketlerin değişimi firma
tarafından sağlanmalı
8. 20 adet steril paket tek bir kutu içerisinde olmalı
9. Ambalaj üzerinde imal, ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2
yıl olmalıdır.
JİNEKOLOJİK MASA ÖRTÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ :29.KALEM
1 :Rulo şeklinde hazırlanmış, genişliği 45 cm , 100 metre uzunluğunda sıkı sarımlı olmalıdır.
2:Rulonun bir tarafı kağıt ve bir tarafı PVC lamine olmalıdır.
3:Rulonun PVC kısmı sıvı ve kan geçirmeme özelliğine sahip olmalıdır.
4:Ruloda kullanılan kısmın koparılması için arada perforasyon delikleri olmalıdır.
5:Numune teslim edilmelidir,(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır)Numune teslim etmeyen
teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
STETESKOPLU TANSİYON ALETİ YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ 30.KALEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tansiyon aleti perfect Aneroid tipinde olmalı, manometre haznesi ve puar kaşığı NiCr kaplama olmalı
Manometre skalası üzerindeki rakamlar okunabilir şekilde olmalı, manometre düşük basınçta çalışmayı
sağlamak için birinci boru puardan aldığı havayı tazyik kesesine verecek ikinci boru da tazyik kesesindeki bu
havayı manometreye taşıyacak tertibatta olacak şekilde çift boru sistemli ve çift girişli olmalı
Manometre ve Puar bir arada bulunmalı
Manometrenin genişliği minimum 47 mm maksimum 50 mm olmalı
Manometre kadranı gayet hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalı,kadran 0-300mmHg basınç göstergeli
olmalı
Manometre ibresi puar tarafından hava verilirken oynamayacak bir sistemde olmalı
Manşet çok dayanıklı kumaş ve iplikten yapılmış olmalı, kancalı ve manşet kancasında 2 (iki) aşamalı kanca
olmalı
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tazyik kesesi ve borular orijinal vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı ve hava verilmesi anında derhal
şişmeli ve gevşememeli
Borular çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan olmalı
Puar tazyik kesesini kolayca şişirecek şekilde olmalı,puarın dip kısmında filtresi bulunmalı
Puar kauçuktan imal edilmiş olmalı
Alet orijinal karton kutusu içinde iyi cins suni deriden çanta üzerinde aletin tipini gösteren yazısı bulmalı ve
çanta sağlam bir şekilde dikilmiş olmalı
Manşetin bezinin ölçüleri 13(±0,5) cm x 47(±0,5)cm ve iyi cins kumaştan yapılmış olmalı
Tansiyon aleti steteskoplu olacak,
Komisyona numune getirildikten sonra teslim alınacaktır.
STETESKOPLU TANSİYON ALETİ PEDİATRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ 31.KALEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Tansiyon aleti perfect Aneroid tipinde olmalı,manometre haznesi ve puar kaşığı nikel krom kaplama olmalı
Manometre düşük basınçta çalışmayı sağlamak için Manometre skalası üzerindeki rakamlar okunabilir
şekilde olmalı,manometre düşük basınçta çalışmayı sağlamak için birinci boru puardan aldığı havayı tazyik
kesesine verecek ikinci boru da tazyik kesesindeki bu havayı manometreye taşıyacak tertibatta olacak
şekilde çift boru sistemli ve çift girişli olmalı
Manometre ve Puar bir arada bulunmalı
Manometrenin genişliği minimum 47 mm, maksimum 50 mm olmalı
Manometre kadranı gayet hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalı,kadran 0-300 mmHg basınç göstergeli
olmalı
Manometre ibresi puar tarafından hava verilirken oynamayacak bir sistemde olmalı
Manşet çok dayanıklı kumaş ve iplikten yapılmış olmalı, kancalı ve manşet kancasında 2 (iki) aşamalı kanca
olmalı
Tazyik kesesi ve borular orijinal vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı ve hava verilmesi anında derhal
şişmeli ve gevşememeli
Borular çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan olmalı
Puar tazyik kesesini kolayca şişirecek şekilde olmalı,puarın dip kısmında filtresi bulunmalı
Puar kauçuktan imal edilmiş olmalı
Alet orijinal karton kutusu içinde iyi cins suni deriden çanta üzerinde aletin tipini gösterir yazısı bulunmalı
ve çanta sağlam bir şekilde dikilmiş olmalı
Manşetin dış bezinin ölçüleri lOcm x 47(±0,5)cm olmalı
Komisyona numune getirildikten sonra kabul edilecektir.
Steteskop, kulak adaptörleri, kulak boruları, çelik yay, kauçuk borular, ve ses alıcıdan meydana gelmeli
Tansiyon aleti iyi cins kumaştan yapılmış olmalı ve steteskoplu olmalıdır
NEBULİZATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 32.KALEM
1. Teklif edilecek cihaz medikal amaçlı olarak çapraz enfeksiyonu engelleyecek bir yapıda dizayn
edilmiş olmalıdır.
2.
3. Cihaz 1 ila 5 mikron aerosol partikülleri oluşturabilecek özelliğe sahip olacaktır.
4. Cihaz, sodyum hipoklorit veya alkol ile effektif bir biçimde dezenfekte edilebilmelidir.
5. Cihazın elektrostatik filtresi saflaştırılmış hava sağlayabilmesi için 0.1 mikrondan daha büyük
partikülleri tutabilmelidir.
6. Cihazın hava girişleri kolayca sökülebilmeli ve temizlenebilmelidir. Drenaj hortumu ve su
seviye sensörü dezenfeksiyon edilebilmek için sökülüp takılabilir olmalıdır.
7. Cihaz sessiz çalışmalı ve gürültü seviyesi hastayı rahatsız etmemelidir.
8. Cihazın fanı kontrol edilebilir yapıda olmalıdır.
9. Cihazın üzerinde yapılan ayarları ve çalışma koşullarını gösteren LCD ekranı bulunmalıdır.
10. Cihazın nebulizasyon oranı 2.5mL/dk'dan büyük olmalıdır.
11. Cihazın zamanlayıcısı 0-30 dakika arasında veya sürekli modda ayarlanabilmelidir.
12.
13.
14.
15.
Cihazın medikasyon kabının hacmi en az 150 mL olmalıdır.
Cihazla birlikte orijinal tekerli standı ve ilave su şişesi verilecektir.
Cihazın ağırlığı 3.8 kg' dan fazla olmamalıdır.
Teklif edilen cihazlar en az 2 ( iki ) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve
imalat hatalarına karşı garantili olacaktır.
16. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
17. Üretim hatasına karşı en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
18. Kontrol ve kabul Anabilim Dalımız tarafından belirlenen teknik personelce, sistem ile eklerinin
ve konulacak mekane boyutunun uygunluğu, rutin çalışma şartlarında firmanın ve
anlaşmadaki hak ve sorumlulukları da göz önüne alınmak suretiyle denenmesinden sonra
yapılacaktır.
19. Garanti süresinin dolmasından sonraki 5 (beş) yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini
ve servis garantisi verilecektir.
ELASTİK BANDAJ 6 CM 33.KALEM
1- Elastik özellikte.kumaştan yapılmış olmalıdır.
2- Bandajın üzerinde 6 cm de 1 adet ve 10 cm de 2 adet tespit lastiği
bulunmalıdır.
3- Gerilmemiş uzunluğu en az 2 metre ve 5 cm ve 10 cm eninde, orijinal
ambalajında olacak.
4- Sarılınca elastikiyeti bozulmayacak ve yapışkanlı olmayacak.
5- Otoklav da sterilize edilebilir olacaktır.
BİSTURİ UCU NO: 15-22 TEKNİK ŞARTNAMESİ 34-35.KALEMLER
1. Üzerinde son kullanma tarihi ve markası yazılı olmalıdır.
2. Paslanmaz özellikte olmalıdır.
3. Garnrna sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
4.Son kullanma tarihi en az 5 yıl olmalıdır.
5.15-22 no'luk ebatlarda olmalıdır.
6- Teslim edilecek ürünlerden en az onar adet numune muayene komisyonuna teslim
edilecek. Bu ürünler ekipler tarafından denendikten sonra sonuç bildirilecektir.
İO'AR ADET ENTÜBASYON TÜPÜ NO: 2, NO: 2.5, NO: 3, NO: 3.5, NO: 4, NO:
4.5, NO: 5, TEKNİK ŞARTNAMELERİ 36.KALEM
1.
2.
3.
4.
Tekli steril paketlerde olmalıdır.
Non-toksik tıbbi PVC'den imal edilmiş olmalıdır.
Şeffaf olmalı ve Lateks içermemelidir.
Tüpün üzerinde l'e r cm aralıklarla derecelendirme olmalıdır.
5. Tüpün uç kısmı özel yapıda ısı ile yumuşayarak trakeaya zarar vermeden entübasyon
yapmaya olanak sağlayan özellikte olmalıdır.
6. Tüpün doğru yerleştirilmesine olanak sağlamak için pozisyon çizgisi olmalıdır.
7. Tüp entübasyon sırasında lubrikan madde gerektirmeyecek kayganlıkta ve atravmatik
olmalıdır.
8. Tüp eğimi entübasyonu kolaylaştıracak şekilde olmalıdır.
9. Tüplerin paketinde tüplerin boyları ve çapları yazılı olmalıdır.
10. Tüpün üzerinde boyu yazılı olmalıdır.
11. Tüpün kaf yapısı alçak kontür-düşük basınçlı olmalı ve kafin en efektif düşük basınçla karinaya
oturmasını sağlamalıdır.
12. Kaf şişirilme esnasında patlamaya dirençli olmalı ve kolaylıkla havası boşaltılabilmelidir.
13. Kafin üst kısmında yer alan derinlik çizgileri ses tellerinin görülerek trakeal tüpün doğru
yerleştirilmesini sağlamalı, tüpün üzerinde derecelendirme çizgileri bulunmalıdır.
14. Tüpün üzerinde boyu yazılı olmalıdır.
15. Tüpün üzerinde iç ve dış çapı belirtilmiş olmalıdır.
16. Tüpün üzerinde X ray'de görülmesini sağlayan radyoopak çizgi bulunmalıdır.
17. Tüp oral/nazal kullanıma uygun olmalıdır.
18. Bağlantı konektörü bulunmalıdır.
19. Tüplein her boyu balonlu olmalıdır.
20. Ambalaj üzerinde imal, son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma
tarihi en az 4 yıl olmalıdır.
21. Malzemenin UBB' de kayıtlı olması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması
gerekmektedir.
22. Numune üzerinden değerlendirme yapılacak ve firma tarafından en az 1 numune
getirilmelidir.
23. Tüpler hazneli olmalıdır.
OTOMATİK TURNİKE 37. KALEM
1- Kilit mekanizması olmalıdır.
2- Turnike hasta koluna bağlandığında kendiliğinden açılmamalıdır.
3- Turnike tek elle müdahale ile açılabilir olmalıdır.
4- Hasta ekstremitesine takıldığında kilit mekanizması istenilen yerde sabitlenebilir olmalıdır.
5- Elastikiyeti turnike boyutunun iki katına kadar esnemesine uygun olmalıdır.
6- Aşırı zayıf ve obez hastalarda da kullanıma uygun olmalıdır.
ABESLANG ŞARTNAMESİ 38. KALEM
1. Yüzeyi düzgün pürüzsüz ve kaygan olmalı
2. 50 veya 100 adetlik ambalajlı kutularda olmalı
3. Ah~ap malzemeden imal edilmiş olmalı
4. oval olmalı
5. Uygulama alanını tahriş etmemeli
6. Uygulama sırasında eğilmemeli ve kırılmamalı.
LASTİKLİ MASKE
39.KALEM
(1.KALEM) (50'LİK)lastikli
• Çift kat olmalıdır,
■ Lastikli olmalıdır,
■ Kaliteli malzemeden standartlara uygun olarak yapılmış olmalı,
■ En az 50'lik kutularda bulunmalı. • Maskenin bir tarafı körüklü olmalı, metal geçmeli
•0,1-0,5 mikron gözenek yapısı olan, suya dayanıklı, ilave dış katmana sahip, kulak arkası tipte,
yumuşak ve rahat tasarımı olmalıdır.
■ Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır
Taşır
,
t

Benzer belgeler

Tıbbi Sarf - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

Tıbbi Sarf - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü İthalatçı firmalar TAPD K tarafından firma adına düzenlenmiş ve ithal edilen alkolün 1.sınıf alkol olduğunu belirten ithalata uygunluk belgesinin Noter onaylı kopyası olmalıdır. Getiren firmanın “ ...

Detaylı