ekler ve kaynakça

Transkript

ekler ve kaynakça
UŞAK RES RÜZGAR SANTRALI PROJESİ
PROJE TANITIM DOSYASI
EKLER VE KAYNAKÇA
ANKARA
AĞ U S T O S
ener GY
2 0 0 8
danışmanlık & proje
EKLER
1.
Yer Bulduru Haritası
2.
Türbin yerlerini gösteren 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita
3.
Türbin Koordinatları
4.
Kuşların Göç Yolları
5.
Uşak İli Doğal Yaşam Alanları – Koruma Bölgeleri
6.
Uşak İli Jeomorfoloji Haritası
7.
Uşak İli Jeoloji Haritası
8.
Uşak İli Deprem Haritası
9.
Uşak İli Yıllık Meteorolojik Verileri
10. Uşak İli Orman Durumu ve Saha Mescere Haritası
11. Taahhütname
12. Vekaletname
13. Uşak Belediyesi Anlaşma Yazısı
14. Acil Müdahale Planı
15. Saha Fotoğrafları
EK.1. YER BULDURU HARİTASI
EK.2. TÜRBİN YERLERİNİ GÖSTEREN 1/25.000 ÖLÇEKLİ TOPOGRAFİK HARİTA
EK.3. TÜRBİN KOORDİNATLARI
E
N
T1
753152.024
4302071.415
T2
752877.493
4301881.739
T3
753216.913
4301652.131
T4
753157.016
4301342.659
T5
753316.743
4301078.111
T6
753376.641
4300778.622
T7
753616.232
4300718.724
T8
753561.325
4300374.312
T9
753825.874
4300324.398
T10
754295.073
4300159.679
T11
754599.553
4300179.645
T12
754804.203
4300129.730
T13
754993.879
4300214.585
T14
755315.889
4300215.579
T15
755606.101
4300228.573
T16
755827.009
4300167.932
T17
756980.487
4303034.770
T18
757045.377
4302720.307
T19
757115.257
4302385.878
T0
756790.811
4302291.040
T21
757000.453
4302101.364
T22
756690.791
4301914.094
T23
756923.751
4301836.441
T24
756507.752
4301731.054
T25
756718.524
4301664.494
T26
756436.416
4301482.420
T27
756616.110
4301262.795
T28
756790.631
4301220.762
T29
757018.044
4301287.322
T30
756810.777
4301013.222
T31
756446.738
4300987.802
T32
756252.605
4300832.496
T33
756241.512
4300593.989
T34
756102.846
4300427.590
T35
756419.005
4300227.910
T36
756208.182
4300081.302
T37
756143.210
4299795.421
T38
756381.443
4299591.840
T39
753825.874
4300029.900
T40
754103.124
4300063.926
T41
754546.943
4301398.603
T42
754682.832
4301221.948
T43
754798.337
4301031.703
T44
754947.815
4300790.501
T45
755012.362
4300586.668
T46
755107.484
4300369.245
T47
T48
T49
T50
T51
T52
T53
T54
T55
T56
T57
T58
T59
T60
756074.950
756245.406
756069.706
756103.797
756355.547
756562.716
755736.661
755707.815
756143.133
756782.997
756693.836
756560.238
756408.613
756275.116
4299471.875
4299382.714
4299227.992
4298721.870
4299146.698
4299068.026
4299366.979
4299159.810
4298409.805
4299039.180
4297379.203
4297676.679
4297893.676
4298108.754
EK.4. KUŞLARIN GÖÇ YOLLARI
EK.5. UŞAK İLİ DOĞAL YAŞAM ALANLARI – KORUMA BÖLGELERİ
EK.6. UŞAK İLİ JEOMORFOLOJİ HARİTASI
EK.7. UŞAK İLİ JEOLOJİ HARİTASI
EK.8. UŞAK İLİ DEPREM HARİTASI
EK.9. UŞAK İLİ YILLIK METEOROLOJİK VERİLERİ
EK.10. UŞAK İLİ ORMAN DURUMU VE SAHA MESCERE HARİTASI
LEJANT
Mescere Tipi
Türü
Kapalılık
OT
Orman Toprağı
1-2-3
Z
Ziraat
1-2-3-4-5
BMBt
Bozuk Meşe Baltalığı
1-2-3
EK.11. TAAHHÜTNAME
Uşak ili, Banaz ilçesi, Beylikorman, Kaylakkıran, Avlan, Güney sırtları,
Eyüpcami Tepe, Santdağı mevkiilerinde işletmeyi planladığımız 54 MW Uşak RES
rüzgar enerjisi santralı projesiyle ilgili olarak hazırlanan proje tanıtım dosyasında yer
alan bilgi, belgeler ve eklerin doğru olduğunu ve belirtilen tüm hususlara uyacağımızı
beyan ve taahhüt ederiz.
Söke Rüzgar Enerjisinden
Elektrik Üretim Santralı Ltd Şti.
Dr. Z. Atilla AKALIN
EK. 12. VEKALETNAME
EK.13. UŞAK BELEDİYESİ ANLAŞMA YAZISI
EK.14. ACİL MÜDAHALE PLANI
EK 15. SAHA FOTOĞTAFLARI
KAYNAKLAR
1. UŞAK RES RÜZGAR ENERJİSİ PROJESİ FİZİBİLİTE RAPORU
2. Çevre Bakanlığı, 2006: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Ankara
3. İl ve Bölge İstatistikleri, DİE, 1993 Basımevi, Ankara.
4. DİE, 1994(A, Türkiye İstatistik Yıllığı 1994, DİE Basımevi, Ankara.
5. DİE, 1995, Çevre İstatistik-Hava Kirliliği, DİE Basımevi, Ankara
6. Karpuzcu M., 1991, Çevre Kirlenmesi Ve Kontrolü, İstanbul .
7. T.C. Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma
Dairesi Başkanlığı, 1996; Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası,Ankara
8. Türkiyenin Çevre Sorunları, Önder Matbaa, TÇV, 1991 : Ankara.
9. TÇV, Haziran 1992: Türk Çevre Mevzuatı, Önder Matbaa, Ankara.
10. TÇV, Aralık 1994, Çed Eğitimi - Çed Eğitim Programında Yapılan Sunuşlar, 13 - 17
Haziran 1994, Önder Matbaa, Ankara.
11. Uslu O., Ekim 1991, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Önder Matbaa, TÇV Yayınları,
Ankara.
12. Becker P, Sickenberg, O. ve Tobien, H., 1975, Die Gliederung der Kanozoischen
Sedimente der Turkei nach Vertebraten- Faunengruppen: Geol. Jb., B 15, 1-100.
13. Yalçınlar, L, 1961, 1951-1961 yazında arazi çalışmalarına ait rapor. MTA Rap., 3261
(Yayımlanmamış), Ankara.
14. Köhler, M. 1987, Boviden des türkischen Miozans (Kanozoikum und Braunkohlen der
Turkei. 28): Pal. Ev. 21, 133-246.
15. Toprak Kaynağı Envanter Raporu, KHGM,1972
16. Türkiye İstatistik Yıllığı, DİE-1998
17. İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü
18. 251 Sayılı Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait
Yönetmelik
19. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
20. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
21. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
22. Hafriyat Toprağı İnşaat Ve Yıkım Atıkları Kontrolü Yönetmeliği
23. Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği
24. Motorlu Taşıtlar Egzoz Gazları Hakkında Genelge
25. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
26. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü
27. Yer Altı Suları Hakkında Kanun
28. Trafik Kanunu
29. Kullanılmış Suların Tasfiyesi, İ.Ü. Yayını, İstanbul
30. Suların Tasfiyesinin Teknikleri Ve Kontrolü (Charles R. Cox) Dünya Sağlık Teşkilatı
Müşaviri
31. Çevre Bakanlığı; 1998; Türkiye’nin Çevre Konusunda Taraf Olduğu Uluslararası
Sözleşmeler
32. Akman,Y,1998 Türkiye Orman Vejetasyonu.
33. Demiriz,H, Türkiye Flora Ve Vejetasyon Bibliyografyası, Tübitak
34. Kiziroğlu,İ, 1989, Türkiye Kuşları, Orman Genel Müdürlüğü
35. Yabancı Otlar Ve Mücadelesi, Doç.Dr.Yeğen,Oktay, A.Ü.Ziraat Fakültesi-1984
36. Benefıeld L.D. and Randall C.W. (1980): Biological Process Design for Wastewater
Treatment, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J., ISBN:0-13-076406-X.
37. Çevre ve Orman Bakanlığı 2006: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği.
38. DİE 1993: Çevre İstatistikleri: Hane Halkı Katı Atık Kompozisyon Araştırması ve
Eğitim Anket Sonuçları.
39. GE Wınd Energy 2002: Technıcal Specifikation, GE Wınd Energy 1.5s 64,7m, 80m,
85m HH wınd zone III, raft/pile foundatıon.
40. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
41. Ketelhake, U.G. 2004: Fachzeitschrift SONNENENERGIE, Sayı: 6, Yıl: 2004.
42. Kommunalverband G.H. 1998: Windenergie in der Hannover Region – Standorte –
Nutzen – Potentiale, Hannover.
43. TMMOB Kimya Müh. Odası 1991: Hava Kirliliği Kontrol ve Denetimi, Mayıs 1991
44. Müezzinoğlu, A 1987: Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları, Dokuz Eylül
Üniversitesi Yayınları Yayın No: 0908.87.DK.006.042, Izmir, 1987.
45. www.gewindenergy.com/
46. www.mta.gov.tr
47. www.dmi.gov.tr
48. www.depremdairesi.gov.tr
49. www.khgm.gov.tr
50. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
51. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC)
52. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Makine Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT)
53. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve 23/12/2003 tarihli ve 25325
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürültü Yönetmeliği ile Titreşim Yönetmeliği
54. " Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
55. Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu
ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)
56. 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun
57. UŞAK RES JEOLOJİ RAPORU
58. www.banaz.bel.tr
59. www.tarim.gov.tr
60. www.meteor.gov.tr
61. www.enercon.de
62. www.atlasharita.com
63. http://www.cedgm.gov.tr
64. www.deprem.gov.tr
65. www.ogm.gov.tr

Benzer belgeler

DANSKE INVEST ØSTEUROPA KONVERGENS

DANSKE INVEST ØSTEUROPA KONVERGENS Dogus Otomotiv Serv is ve Ticaret AS Emlak Konut GYO A.S. Haci Omer Sabanci Holding AS Migros Ticaret A.S Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. Reysas Logistics Tekfen Holding AS Tofas Turk Otomobi...

Detaylı

Årsrapport beholdningsliste

Årsrapport beholdningsliste Dogus Otomotiv Serv is ve Ticaret AS Emlak Konut GYO A.S. Haci Omer Sabanci Holding AS Migros Ticaret A.S Reysas Logistics Tekfen Holding AS Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS Tupras-Turkiye P...

Detaylı