Yaş ve cinsiyete göre düzeltilmiş

Transkript

Yaş ve cinsiyete göre düzeltilmiş
Kapsam
Tanımı
Sekelleri
Sebepleri
Dünyada, ülkemizde diyabet sıklığı, ölüm nedenleri
Niçin konuya obezite ilave edildi
Metabolik sendrom
Diyabet Tipleri
• Tip 1 Diyabet
– Pankreastan salgılanan insülinin fonksiyon kaybı
nedeniyle eksikliğine veya yokluğuna bağlı gelişen
diyabet tipidir
– Sıklıkla 30 yaşın altındaki insanlarda ortaya çıkar
• Tip 2 Diyabet
– En sık görülen diyabet tipidir → Tüm diyabetlerin %90'ı
– Gelişiminde 2 önemli faktör rol oynar
• İnsülin salgısının bozukluğu
• İnsülin etkisine vücutta direnç
• Gestasyonel Diyabet
– Gebelik esnasında, özellikle gebeliğin 2. yarısından sonra kan şekeri
yükselebilmekte ve doğum sonrasında tekrar normal düzeyine
dönmektedir.
– Gebe kadınların yaklaşık %3’ünde gestasyonel diyabet ortaya çıkar
Tip 2 Diyabet Nedir?
• Her yaşta, her ırkta görülebilir
• Kronik bir durumdur
• Vücudun karbonhidratları enerji olarak
kullanma yeteneğini kısıtlar
• Sonuç olarak “kan şekerinin yüksekliği” olarak
ortaya çıkar
Pankreatik Adacık Morfoloji:
Tip 2 Diyabette yapısal defektler
Normal
T2 DM
β-hücreler
(insulin)
Amiloid
plak
α-hücreleri
(glukagon)
Amilin:
Pankreas beta hücrelerinde insülin sekrete eden
granüllerde depolanır. İnsülin ile birlikte insülinin
yaklaşık 1/100’ü oranında salınır. Tip 2 DM
olguların pankreasında artmıştır. Amilin artınca
glukoz alımını azaltır ve insülin sekresyonunu
azaltır. Bu durum 1.faz insülin konsantrasyonunda
azalmaya neden olur.
• Disorganizasyon ve misshapen
• β-hücre sayısında azalma
• Amiloid plaklar
T2 DM = tip 2 diabetes mellitus
Adapted from Rhodes CJ. Science. 2005; 307:380–384.
Normalde ve Tip 2 Diyabette
İnsülin Sekresyonu
Plazma insulini
(MRH/ml)
120
20 G
GLUKOZ
100
80
60
40
20
0
-30’ 0’ 30’ 60’ 90’120’
Zaman
Tip 2 Diyabet
Plazma insulini (MCH/ml)
Normal
120
100
80
60
40
20
0
-30’ 0’ 30’ 60’ 90’ 120’
Zaman
Wand WK Diabetes Care 1984; 7:491-502
Kan Glukoz Kontrolü
Journal of Physiology and Pharmacologoy 2006, Vol 57, Supp 5.
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Diyabet
Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2011-2014). Ankara, 2011
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Diyabet
Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2011-2014). Ankara, 2011
Düzen Laboratuvarlar Grubu 20 Yaş Altı Bireylerde Yıllara ve Cinsiyete Göre
AKŞ>=100 mg/dl Dağılımı (%)
nerkek=4198
nkadın =4536
12
10
8
6
4
Erkek
Kadın
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
2014*
2
Tüm Grup Trend
* İlk 8 ay verileri
DALY: Disability Adjusted Life-Years
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Diyabet
Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2011-2014). Ankara, 2011
Tip 2 Diyabet Risk Faktörleri
Fazla kilolu olmak
Bel çevresinin
geniş olması
Sedanter hayat
tarzı
Sigara içmek
Yüksek oranda basit
karbonhidrat, doymuş
yağ oranı yüksek gıdalar,
aşırı kırmızı et veya
işlenmiş et
Ailede diyabet
hikayesi
Yaş 45+
Polikistik over
sendromu tanısı
almışlar
Hamilelik
döneminde
“gebelik diyabeti”
tanısı alanlar
Tip 2 Diyabet Klinik Belirtileri
Genellikle, bilhassa başlangıçta belirti vermez.
Geç dönem semptomları:
• Ağız kuruluğu
• Çok su içme
• İştah artması
• Sık idrara çıkma
• Sebepsiz kilo kaybı veya kazanılması
http://beforeitsnews.com
Tip 2 Diyabet “Laboratuvar”
Tanı Kriterleri
• HbA1C > %6.5 veya
• Açlık kan şekerinin 126 mg/dl üzerinde olması
(Açlık: son 8 saat içinde kalori alınmamış olması) veya
• 2 saatlik OGTT’de kan şekerinin 200 mg/dL veya
üzerinde olması (OGTT WHO’nun tanımladığı şekilde
75 g susuz glukoz ile yapılmalı) veya
• Diyabet şüphelenilen şahısta herhangi bir anda kan
şekerinin 200 mg/dl veya üzerinde olması
Tanı nedenidir
• Hudutta sonuçlar alındığında testlerin tekrarlanması
OGTT 2. saatteki kan glikozu, AKŞ ne olursa
olsun, nispi ölüm riskini artırır
Risk Artışı
2.5
2.0
1.5
1.0
≥201
140–200
0.5
<140
0.0
<110
110–125
≥126
Açlık plazma şekeri (mg/dl)
Yaş ve cinsiyete göre düzeltilmiş
DECODE Study Group. Lancet 1999;354:617–621
Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı
Eylem Planının Amaçları
1.
2.
3.
4.
5.
Diyabetin Önlenmesi
Diyabet ve Komplikasyonlarının Etkin Tedavisi
Diyabetli Hastaların Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi
Çocukluk Çağı Diyabetinin Kontrolü
Diyabet Yönetimine Destek Sağlayan Alanlarda
Güçlendirme
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Diyabet
Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2011-2014). Ankara, 2011
Asemptomatik Hastalarda Diyabet Taranması
• VKİ >25 kg/m2 ve üzeri olanlarda ilave 1 veya daha fazla risk faktörü
varsa, çocuk ve adölesanda 2 ilave faktör
–
–
–
–
–
–
–
–
–
45 yaş üzeri
Sedanter yaşam tarzı
Ailede diyabet hikayesi
Yüksek tansiyon
Düşük HDL-K veya yüksek trigliserid değerleri
İnsülin direnci
Düşük veya yüksek kilolu doğmuş olanlar
Gestasyonel diyabet
4 kg’dan ağır bebek doğurmuş olmak
• Bu durumlarda yukarıdaki tarama testleri yapılır ve insülin direnci
bakılır
• Prediyabetik olanların “yaşam şartlarının” düzenlenmesi istenir
• Normal olması durumunda testler en geç 3 sene sonra tekrarlanır
Ailede Risk Faktörleri, 2008
10.7
13.7
9.8
19.8
Anemi
Kanser
Felç
Kan yağlarında yükseklik
56.3
Yüksek tansiyon
40.9
43.7
Kalp hastalığı
Şeker hastalığı
24.3
Ailede şişmanlık öyküsü
13
10.9
Baba fazla kilolu
Anne fazla kilolu
0
20
40
60
%
Ankara Rotary Kulübü desteği ile, Prof. Dr. Songül Yalçın ve ark. tarafından yürütülen
5-8 yaş grubunda toplum taraması, 2006-2009.
Okullara Göre Çocuklarda VKİ
Durumları
Ankara Rotary Kulübü desteği ile, Prof. Dr. Songül Yalçın ve ark. tarafından yürütülen
5-8 yaş grubunda toplum taraması, 2006-2009.
Çocukların Kan Basıncı Ölçüm
Düzeyleri
40
35
30
25
% 20
15
10
5
0
36.7 37.3
35.7
35.9
15.3
14.5
SKB
DKB
12.3
12.3
50
>90
>95
>99
kan basıncı düzeyi, %
Ankara Rotary Kulübü desteği ile, Prof. Dr. Songül Yalçın ve ark. tarafından yürütülen
5-8 yaş grubunda toplum taraması, 2006-2009.
Tip 2 Diyabetten Korunma veya
Oluşumunun Geciktirilmesi
•
•
•
•
• Bozulmuş OGTT veya HbA1C düzeyi %5,7-6,4
arasında olanların destek programına alınması
• %7 oranında kilo kaybının sağlanması ve haftada 5
gün 30 dk. orta düzey aktivite (yürüme!) yapmaları
Etkin olması için sigorta şirketlerinin, bakanlığın yardımcı/
danışmanlık hizmetlerini cazip kılması. Bu tip prediyabetiklilerin
korunma programlarına istekli katılımının sağlanması
Bilhassa VKİ >35 kg/m2 olan prediyabetikliler olmak üzere
Metformin tedavisinin gündeme alınması
Prediyabetiklilerin en az senede bir defa diyabet yönünden
taranması
Bu grubun tedaviyle düzeltilebilir kardiyovasküler hastalık yönünden
taranması
Gebelik Diyabetinin Belirlenmesi ve
Tanımlanması
• İlk gebelik kontrolünde risk taşıyan gebeyi rutin diyabet
taramasına tabi tut
• Daha önce diyabeti olmayan gebeyi 24-28 gebelik haftasında
• Gebelik diyabeti olana doğumdan 6-12 hafta sonra diyabetin
devam edip etmediği yönünde taramak için OGTT testi
• Gebelik diyabet tanısı almış her vakayı hayat boyu prediyabet
veya diyabet yönünden en az 3 senede bir tara
• Gebelik diyabet tanısı almış prediyabetik şahsı uygun yaşam
şekli yönünden ve metformin tedavisi için takip et
• Gebelik diyabetinin uniform tanısı ve takibi için daha çok
çalışmaya ihtiyaç var
www.webmd.com/diabetes/ss/slideshow-type-2-diabetes-overview
İnsülin Direnci
İnsülin direncin varsa:
• Prediyabetiksindir veya
• Tip 2 diyabetin vardır ve
• Bir başka faktör daha varsa (ör. aşırı kilo,
hipertansiyon) Metabolik Sendrom tanısı alırsın
Korunma:
1. Kaliteli kalori alınması ve kısıtlanması
2. Enerji sarfının artırılması
3. Gerekiyorsa ilaç (metformin) kullanımı
Kardiyovasküler Risk Faktörleri Kümesi
İnsülin
direnci
•
•
•
•
•
•
•
•
Hipertansiyon
Obesite
Hiperinsulinemi
Diyabet
Hipertrigliseridemi
Küçük, yoğun LDL
Düşük HDL-C
Hiperkoagulabilite
Aterosklerozis
Endotelyel
disfonksiyon
Deedwania PC. Am J Med 1998:105(1A):1S-3S
İnsülin Direnci
İnsülin direncin varsa:
• Prediyabetiksindir veya
• Tip 2 diyabetin vardır ve
• Bir başka faktör daha varsa (ör. aşırı kilo,
hipertansiyon) Metabolik Sendrom tanısı alırsın
Korunma:
1. Kaliteli kalori alınması ve kısıtlanması
2. Enerji sarfının artırılması
3. Gerekiyorsa ilaç (metformin) kullanımı
Dr Alison Tedstone, the
chief nutritionist at Public
Health England, said there
was no single silver-bullet
solution.
"Government advice is to
eat plenty of bread, rice,
potatoes, pasta and other
starchy foods, plenty of
fruit and vegetables; and
some milk and dairy
products, meat, fish, eggs,
beans and other sources of
non-dairy protein.
"Foods high in salt, fat and
sugar should be eaten less
often and in small
amounts. If you are
currently overweight you
will need to eat less to
achieve a healthy weight
and be active as part of a
healthy lifestyle."
www.bbc.com/news/health-29929403
Günlük Enerji Sarfı
Beslenmenin
termik etkisi
8%
Fiziksel aktivitenin
enerjisi
17%
İstirahat halinin
enerjisi
8%
32%
75%
Sedanter Şahıs
(1800 kcal/gün)
60%
Fiziksel Aktif Şahıs
(2200 kcal/gün)
Segal KR, et al. Am J Clin Nutr. 1984;40:995-1000.
Metabolik Sendrom Kriterleri
• Geniş bel çevresi
• Hiperinsulinemi
• Yüksek açlık kan şekeri &
Bozulmuş glukoz tolerans testi
(Açlıkta >100 mg/dl, toklukta
>120mg/dl)
• Yüksek trigliserid
• Düşük HDL-kolesterol
• Hipertansiyon
Obezitenin Tıbbi Komplikasyonları
Beyin içi basıncın artması
Akciğer hastalıkları
anormal fonksiyon
obstrüktüf uyku apnesi
hipoventilasyon sendromu
Karaciğerde yağlanma
İnme
Katarakt
Koroner kalp hastalığı
Şeker
Yüksek lipid
Yüksek tansiyon
steatoz
steatohepatit
siroz
Pankreatit
Safra kesesi
Jinekolojik bozukluklar
Kanser
Adet düzeninde bozulma
Kısırlık
PKOS
meme, rahim, serviks,
kolon, yemek borusu, pankreas,
böbrek, prostat
Osteoartrit
Filebit
Deri
Gut
Ezzati M, Riboli E. N Engl J Med. 2013;369(10):954-64.
Metabolik Sendrom Korunma Kriterleri
a. Sağlıklı beslenme – Kaliteli
kalori alınması
b. Haftada 5 gün 30 dk. orta düzey aktivite
c. Sağlıklı kiloya ulaşma
d. Yeterli uyku
Diyabet Tanısından Sonra
• Tedavinin etkinliğinin kan glukoz düzeyinin şahsi
olarak takibi, hipoglisemiden kaçınma
• HbA1c düzeyinin takibi
• Otoimmün hastalıkların mevcudiyetinin
araştırılması (tiroidit, Vit. B12 yetmezliği, çölyak)
• Tıbbi beslenme rejimi
–
–
–
–
enerji dengesi ve obeziteden kaçınma
makrobesin dağılımı, karbonhidrat miktarı ve kalitesi
düşük glisemik indeks
kompleks karbonhidrat ve fibrilli gıdalar
Ludwig DS. JAMA. 2002;287(18):2414-23.
Diyabet Tanısından Sonra II
•
•
•
•
Şahsi bakım (ayak ve hijyen) eğitimi
Yaşa göre aşılama
Yüksek tansiyon tedavisi
Bozulmuş lipid profilinin aşağıdaki düzeylere
çekilmesi, proteinürinin takibi
– LDL <100mg/dl, HDL >50mg/dl, TG <150mg/dl
• Pıhtılaşmaya yönelik anti-agregan tedavi
– Aspirin ve clopidogrel ilavesi
Diyabet Tanısından Sonra III
• Kardiyovasküler hastalıklar yönünden
değerlendirme
• Nefropati yönünden
değerlendirme
– İdrarda proteinüri takibi
•
•
•
•
Nöropati takibi
Oftalmopati takibi
Diyabetik ayak
Sigaranın kesilmesi
Alkolün en fazla 1 ünite/güne indirilmesi
Yaşlanma hiçbir hastalığa sebep olmaz.
Meydana gelen fizyolojik değişiklikler nedeniyle bazı
hastalıkların ihtimali artar.
YAŞLANMA ≠ KOCAMA
AGING IS STYLISH,
ALL THE BEST PEOPLE
ARE DOING IT !

Benzer belgeler

Diyabet - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim

Diyabet - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Tip 2 Diyabet “Laboratuvar” Tanı Kriterleri • HbA1C > %6.5 veya • Açlık kan şekerinin 126 mg/dl üzerinde olması (Açlık: son 8 saat içinde kalori alınmamış olması) veya • 2 saatlik OGTT’de kan şeke...

Detaylı

Gebelik şekeri

Gebelik şekeri • HbA1C > %6.5 veya • Açlık kan şekerinin 126 mg/dl üzerinde olması (Açlık: son 8 saat içinde kalori alınmamış olması) veya • 2 saatlik OGTT’de kan şekerinin 200 mg/dL veya üzerinde olması (OGTT WH...

Detaylı

diyabet ve siz - dr. erdal duman

diyabet ve siz - dr. erdal duman • İnsülin etkisine vücutta direnç

Detaylı

dİyabet ve vİtamİn D - Türk Diyabet Cemiyeti

dİyabet ve vİtamİn D - Türk Diyabet Cemiyeti non-dairy protein. "Foods high in salt, fat and sugar should be eaten less often and in small amounts. If you are currently overweight you will need to eat less to achieve a healthy weight and be a...

Detaylı