Statik ve Mukavemet (MECE 203) Ders Detayları

Yorumlar

Transkript

Statik ve Mukavemet (MECE 203) Ders Detayları
Statik ve Mukavemet (MECE 203) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
Statik ve
Mukavemet
MECE Güz
203
2
0
2
3
6
Ön Koşul Ders(ler)i PHYS 101 Fizik I
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Proje
Öğretme Teknikleri Tasarımı/Yönetimi
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin mekanik
yapıların statik denge durumundaki kuvvet
analizleri ile farklı yükleme koşullarındaki
mukavemet analizlerini yapabilmesini sağlamaktır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Ders içeriği statik ve mukavemet olmak üzere iki
kısımdan oluşmaktadır. Statik konuları: vektörel
cebir ve kuvvet vektörleri, moment kavramı,
parçacıklar için statik denge, denk kuvvet
sistemleri, rijit cisimlerde denge; yayılı yükler,
ağırlık merkezi ve atalet momentidir. Mukavemet
kısmı ise gerilme ve birim deformasyon kavramları,
malzemelerin mekanik özellikleri, eksenel yükleme,
burulma, eğilme ve deformasyon, enlemesine
kesme, bileşke yükleme ve gerilme
transformasyonu konularından oluşur.
• statik yapıların/sistemlerin matematiksel
modellerini kurabilmek ve bunları çözebilmek
• mekatronik ürün geliştirmeye katkı sağlamak
üzere statik denge durumundaki sistemlerin
tasarımını/analizini yapabilmek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Giriş: Vektörel cebir, kuvvet
vektörleri, moment kavramı
Ünite 1,2
2
Parçacıklar için statik denge
Ünite 2
3
Denk kuvvet sistemleri
Ünite 3
4
Rijit cisimlerde denge
Ünite 4
5
Geometri özellikler ve yayılı
yükler
Ünite 6
6
İçsel kuvvetler
Ünite 7
7
Gerilme ve birim deformasyon
kavramları
Ünite 8
8
Malzemelerin mekanik özellikleri
Ünite 9
9
Eksenel yükleme
Ünite 10
10
Burulma
Ünite 11
11
Eğilme
Ünite 12
12
Enlemesine kesme
Ünite 13
13
Bileşke yükleme
Ünite 14
14
Gerilme transformasyonu
Ünite 15
15
Problem saati
Geçerli Değil
16
Genel Sınav
Geçerli Değil
Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. Hibbeler, R.C., 2011, “Statics and Mechanics of
Materials”, SI Edition, Prentice Hall, ISBN-10: 0132166747,
ISBN-13: 9780132166744
Diğer
Kaynaklar:
1. Beer, F.P, Johnston, E.R., Dewolf, J.T. and Mazurek, D.F.,
2011, “Statics and Mechanics of Materials”, McGraw-Hill.
2. Bedford, A., Fowler, W., and Liechti, K. M., 2003, “Statics
and Mechanics of Materials”, Prentice Hall, ISBN10:
0-13-028593-5
3. Riley, W.F., Sturges, L.D., and Morris, D.H., 2002, “Statics
and Mechanics of Materials; An Integrated Approach”, John
Wiley&Sons, ISBN 0-471-43446-9.
4. Meriam, J.L. and Kraige, L.G., 2009, “Engineering
Mechanics: Statics”, John Wiley&Sons.
5. Beer, F.P, Johnston, E.R. and Flori, R., 2008, “Mechanics
for Engineers, Statics”, McGraw-Hill.
6. Beer, F.P, Johnston, E.R., DeWolf, J.T. and Mazurek, D.F.,
2012, “Mechanics of Materials”, McGraw-Hill.
7. Philpot, T.A., 2011, “Mechanics of Materials”, John
Wiley&Sons.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
5
15
Sunum
-
-
Projeler
1
10
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
40
Genel Sınav/Final Juri
1
35
Toplam
9
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
35
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
X
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mekatronik mühendisliği ile
ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki
kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik
problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme
becerisi.
X
2 Karmaşık mekatronik mühendisliği problemlerini
saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi;
bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini
seçme ve uygulama becerisi.
X
3 Karmaşık bir mekatronik mühendisliği sistemini, sürecini, X
cihazını veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,
belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama
becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini
uygulama becerisi; mekatronik mühendisliği kapsamında
mühendislik yaratıcılığı yöntemlerini etkin bir şekilde
uygulayabilme becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar
tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları,
sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik,
sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4 Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi
uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları
geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim ve
iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi
problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney
yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve
yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde
çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi;
mekatronik mühendisliğinin yakın etkileşim içinde
olduğu makina, elektrik/elektronik ve bilgisayar
mühendislikleri ile, mekatronik mühendisliğinin
uygulama alanı içinde diğer mühendislik ve bilim dalları
veya çalışma alanları ile etkin iletişim kurabilme becerisi,
farklı disiplinlerde çalışabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve teknik resim
kullanarak etkin iletişim kurma, yaratıcı ve özgün
kavram ve fikirleri ifade edebilme becerisi.
8 Mekatronik mühendisliğinin uygulama çeşitliliğinin
gerektirdiği şekilde değişik konularda bilgiye erişim,
eleştirel bakış, yorumlama ve bilgiyi geliştirme becerisi;
yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve sürekli
yenileme gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki
gelişmeleri izleme; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir
kalkınma hakkında farkındalık ve kendini sürekli
yenileme becerisi.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma, bu
konuda iletişim araçlarını kullanarak meslek bilincini
geliştirme ve mesleğin gelişimine katkıda bulunma
yetkinliği.
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi
gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi ve
sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde
gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme,
yönetebilme ve liderlik yetkinliği.
11 Mekatronik mühendisliği uygulamalarının evrensel,
toplumsal ve bireysel boyutlarda sağlık, çevre ve
güvenlik üzerindeki etkileri ile kültürel değerler ve çağın
sorunları hakkında bilgi; bu konularda mühendislik bilinci;
mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda
farkındalık.
12 Mekatronik mühendisliği konularında, sorunları
tanımlayabilme, analiz edebilme, kaynak araştırması
yapabilme, veritabanları ve diğer bilgi kaynaklarını
kullanarak yaptığı araştırmalara ve kanıtlara dayalı
çözüm önerileri geliştirebilme ve sorunlara ilişkin çözüm
önerilerini nicel ve nitel olarak aktarabilme yetkinliği.
13 Yaşadığı çevreye duyarlı ve toplumsal sorumluluk
bilincine sahip, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren
normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyen, geliştiren
ve gerektiğinde değiştirebilen, toplum içinde bir birey
olma ve topluma yönelik proje düzenleme, geliştirebilme
ve uygulayabilme yetkinliği.
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
14
2
28
Laboratuar
14
2
28
14
3
42
Projeler
1
17
17
Ödevler
5
1
5
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
2
20
40
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
20
20
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
180

Benzer belgeler

Ders Dosyası - Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Ders Dosyası - Mekatronik Mühendisliği Bölümü sorunları hakkında bilgi; bu konularda mühendislik bilinci; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 12 Mekatronik mühendisliği konularında, sorunları tanımlayabilme, anal...

Detaylı

Lineer Cebir (MATH 275) Ders Detayları

Lineer Cebir (MATH 275) Ders Detayları sorunları hakkında bilgi; bu konularda mühendislik bilinci; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 12 Mekatronik mühendisliği konularında, sorunları tanımlayabilme, anal...

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Diğer Kaynaklar: 1- BEER, F.P.; JOHNSTON, E.R.; DEWOLF, J.T; MAZUREK, T.; “Statics and Mechanics of Materials”, McGraw-Hill International Book Company, 2010. 2- RILEY, W.F.; STURGES, L.D.; MORRIS, ...

Detaylı