Statik - Piri Reis Üniversitesi

Transkript

Statik - Piri Reis Üniversitesi
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
DENIZCILIK FAKÜLTESİ
Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programı
Ders Katalog Formu
Dersin Adı: Statik
Derece: Lisans
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
Kodu
Yıl/Yarıyılı
ME 122
1/2 (bahar)
Kredisi AKTS Kredisi
2
Ders
3
Laboratuar
2
Bölüm
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Dersin veren Öğretim Üyesi
Yard. Doç. Mehmet Turgay Pamuk
İletişim Bilgileri
[email protected]
Görüşme Saatleri
Salı 09:00-12:00, 13:00-16:00
Ders Notları için web adresi
www.pirireis.edu.tr
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Önkoşulları
Fizik I ve Matematik
Dersin mesleki bileşene katkısı,
%
Temel
Bilim
20
Uygulama
Dersin Dili
Temel
Mühendislik
İngilizce
Mühendislik Tasarım
İnsan ve Toplum
Bilim
80
Dersin İçeriği
Mekaniğin tanımı ve bölümleri, vektörler ve vektör matematiği, moment kavramı,
parçacıkların dengesi, eşdeğer sistemler, cisimlerin dengesi, kafes sistemler,
ağırlık merkezi, kirişlere etki eden yükler, kesme kuvveti, eğilme momenti
diyagramları, sürtünme, eylemsizlik momenti.
Dersin Amacı
Kuvvetlerin etkisi altında (duran veya sabit hızla hareket eden) cisimlerin denge
şartlarının incelenmesi.
Dersin Öğrenme
Çıktıları
1.
2.
3.
4.
Mekanik denge kavramının tanıtılması.
Kesme kuvveti ve eğilme momenti kavramları ile denge durumunda
sürtünme kuvvetlerinin tanıtılması.
Ağırlık merkezi ve eylemsizlik momenti kavramları ile iç kuvvetlerin
tanıtılması.
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği temel konularına destek.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Soru ve cevaplı öğretim
Varsa, Uygulamanın (staj)
yapıldığı yer
---
Eş dönemli koşul
---
Ders Kitabı
Vector Mechanics for Engineers: Statics, Beer, Johnston et al., 9th Edition,
McGraw-Hill Book Comp.
Diğer Kaynaklar
Bedford A., Fowler W., Statics, Addison-Wesley, 1999
Ödevler ve Projeler
Öğrencilere her hafta çözmeleri için problemler ödev olarak verilir
Laboratuar Uygulamaları
Bilgisayar Kullanımı
---
---
Yarıyıl içi Çalışmaları
Başarı
Değerlendirme
Sistemi
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Devam
Yıl İçi Sınavları
Kısa Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuar Uygulaması
Uygulama
Derse Özgü Staj(Varsa)
Seminer
Sunum
Alan Çalışması
Final Sınavı
TOPLAM
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM
Adedi
Değerlendirmedeki Katkısı,
%
1
50
1
50
100
50
50
100
1
1
Dersin
Çıktıları
Konular
Mekaniğin tanımı, statik ve dinamik, kuvvetlerin vektörel gösterimi
Vektör matematiği, moment kavramı
Parçacıkların dengesi, kuvvetlerin indirgenmesi
Kati cisimlerin dengesi, eşdeğer kuvvet sistemleri
Mesnet reaksiyonları, serbest cisim diyagramları, iki boyutta denge
Üç boyutta katı cisimlerin dengesi
Kafes sistemlerin analizi, bağlantılardaki kuvvetler
Çerçevelerin analizi
Yıl içi sınavı
Ağırlık merkezi
Kirişlerde iç kuvvetler ve moment, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları
Sürtünme kuvvetleri, Frenler ve kayışlar
Eylemsizlik momenti
Tekrar ve pratik problem çözümleri
I
I-II
I-III
I-III
II-III
II-III
II-III
III-IV
III
III-IV
III-IV
III-IV
III-IV
Dersin Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama
Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı
bir eğitim
Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları
Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını
kullanabilme becerisi
Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel
çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi
Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz
edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
Düzenleyen
Yard. Doç. Mehmet Turgay Pamuk
Tarih
İmza
Katkı
Seviyesi
1 2 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Benzer belgeler

Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk

Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk Dersin Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

Detaylı

Meteoroloji-Oşinografi - Piri Reis Üniversitesi

Meteoroloji-Oşinografi - Piri Reis Üniversitesi Dersin Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar a b c d e f g h i j k l m

Detaylı

Elektroteknik-I - Piri Reis Üniversitesi

Elektroteknik-I - Piri Reis Üniversitesi Dersin Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar a b c d e f g h i j k l m

Detaylı

Matematik-II - Piri Reis Üniversitesi

Matematik-II - Piri Reis Üniversitesi Dersin Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar a b c d e f g h i j k l m

Detaylı

Göksel Seyir-II - Piri Reis Üniversitesi

Göksel Seyir-II - Piri Reis Üniversitesi Dersin Deniz Ulaştırma/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar a b c d e f g h i j k l m

Detaylı